CONCEPTUL DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ÎN DREPTUL EUROPEAN

Lector univ. drd. ADRIAN IACOB

Orice încercare de cercetare şi explicare ştiinţifică a unui fenomen at t de complex şi dinamic! cum e"te cel al criminalităţii! ri"că "ă "e adau#e la lun#a li"tă a "tudiilor ela$orate pe acea"tă temă! dacă nu "e porneşte de la definirea termenilor şi conceptelor cu care "e operea%ă în ma&oritatea "i"temelor &uridice.' Din punct de vedere al inten"ităţii şi al pericolului "ocial produ" criminalitatea poate fi( ordinară )microcriminalitatea*! medie şi or#ani%ată. +enomenul criminalităţii are o dimen"iune naţională )re"pectiv "uma infracţiunilor ce "e comit pe teritoriul unui "tat şi nu comportă a"pecte de cooperare infracţională tran"naţională* şi o dimen"iune tran"naţională )re"pectiv totalitatea infracţiunilor care "e comit şi "e con"umă prin cooperarea dintre infractori care acţionea%ă pe teritoriul mai multor "tate*. Referitor la conceptele date diferitelor tipuri de criminalitate )de drept comun! cea a afacerilor! or#ani%ată etc.* exi"tă definiţii normative )fixate de le#iuitor în cuprin"ul actelor normative* dar şi definiţii formulate din per"pectivă criminolo#ică! "ociolo#ică! politolo#ică ori definiţii operaţionale date de practicienii dreptului! de or#anele de aplicare a le#ii. ,arlamentele ţărilor mem$re ale Con"iliului -uropei au declanşat în ultimii ani o va"tă activitate de le#iferare! care ".a materiali%at prin ela$orarea de acte normative! ce au vi%at modificarea codurilor penale şi noi re#lementări ale unor domenii economice )finanţe! $ănci! a"i#urări! concurenţă! fi"calitate! $ur"e! "ocietăţi de valori mo$iliare etc.*./ Ace"te re#lementări &uridice! deşi cu multe imperfecţiuni au permi" confi#urarea unor definiţii normative ale criminalităţii or#ani%ate! or#ani%aţiilor criminale! criminalităţii afacerilor! criminalităţii informatice şi a celei financiar.$ancare.0 1.– Astfel, în art. 304 bis din Codul penal elveţian! aflat în vi#oare din ' ianuarie /11/! re%ultă că! din punct de vedere al &u"tiţiei penale! criminalitatea economică e"te con"tituită 2din infracţiuni împotriva patrimoniului! fal"uri în titluri! acte de corupţie! precum şi din infracţiuni de "pălare de $ani şi lip"ă de vi#ilenţă în materie de operaţiuni financiare.3 Din cuprin"ul art. /41 indice 0 din Codul penal elveţian! reţinem definiţia or#ani%aţiei criminale! ca fiind 2o or#ani%aţie formată din cel puţin trei per"oane care îşi pă"trea%ă "tructura şi efectivul în "ecret şi care urmăreşte "copul de a comite acte de violenţă criminală "au de a.şi în"uşi venituri prin mi&loace criminale5. Le#i"laţia italiană privind conceptul de criminalitate or#ani%ată Le#i"laţia italiană nu conţine definiţia 2criminalităţii or#ani%ate5! c6iar dacă! din complexul normativ penal! at t cel "u$"tanţial c t şi cel proce"ual! "e pot individuali%a trei cate#orii de criminalitate or#ani%ată( • mafiotă incriminată în art. 7' alin.0 $i" din Codul penal8 • eversivă )a"ocierea cu "cop terori"t "au de ever"iune 9 art. /:1 $i" Cod penal*8 • comu ă )a"ocierea pentru comiterea de infracţiuni 9 art. 3'4 Cod penal*. Noţiunea de !crimi a"itate or#a i$ată% a început "ă fie folo"ită în Italia la &umătatea anilor ';:1! c nd odată cu explo%ia fenomenului de "ec6e"trări de per"oane şi cu apariţia terori"mului! ". au introdu" modificări le#i"lative! făc ndu."e diferenţa dintre criminalitatea 2individuală5 şi
Costică &oicu! A'ria a Came"ia &oicu! Ioa Geamă u 9 Criminalitatea organizată în domeniul afacerilor, -ditura ,ildner < Pildner 9 = r#ovişte! /114! pa#.:. / Costică &oicu! A'ria a Came"ia &oicu! Ioa Geamă u 9 Criminalitatea organizată în domeniul afacerilor, -ditura ,ildner < ,ildner 9 = r#ovişte! /114! pa#.'1. 0 Costică &oicu! A'ria a Came"ia &oicu! Ioa Geamă u 9 Criminalitatea organizată în domeniul afacerilor, -ditura ,ildner < ,ildner 9 = r#ovişte! /114! pa#. '1.''. 3 N()ue"o$ 9 Criminalitatea economico-financiară în Europa! -ditura L>?armatt! /11/! pa#. '/4.
'

! pa#. traficul de dro#uri e"te "ancţionat în art.! vol. .D art.2criminalitatea or#ani%ată5.::! R. ///C/3 cu înc6i"oare pe viaţă şi 71 milioane franci amendă penală8 .4. oricine promovea%ă! conduce "au or#ani%ea%ă o a"tfel de a"ociere va fi! nu numai pentru ace"t act! pedep"it cu înc6i"oare de la 3 la .0 din Codul penal france% adoptat în '. 3'4 $i". A"ocierea va fi con"iderată paramilitară atunci c nd mem$rii deţin "au di"pun de arme şi "u$"tanţe explo%ive! "au c nd şi le procură în vederea atin#erii "copurilor ilicite ale or#ani%aţiei. '0/C:'* "e "ancţionea%ă cu /1 ani înc6i"oare şi /1 milioane franci amendă penală8 Mo*ame' Zai' 9 Particularităţi ale cunoaşterii crimei organizate! Colectivul de la Alexandria al A"ociaţiei Internaţionale de Drept . A"ociaţia de răufăcători e"te o infracţiune autonomă! in"tituită pentru a com$ate mai eficient crima or#ani%ată şi care completea%ă dreptul comun.enal! '. 3'4 $i" din Codul penal italian "tipulea%ă că( .D."e la crima or#ani%ată prevede ca şi alte "i"teme europene de drept! o infracţiune di"tinctă! "ancţionată "eparat denumită 2a"ocierea de răufăcători5 pentru anumite infracţiuni "pecifice crimei or#ani%ate! forme a#ravante! în ca%ul comiterii în 2$andă5.rimul articol menţine o le#ătură i"torică cu Codul penal anterior! ca urmare a influenţei şcolii po%itivi"te prin care "e introduce noţiunea de 2pericol "ocial5 pentru activităţile infracţionale comi"e de indivi%i i%olaţi "au în a"ociere. a"ociaţia va fi con"iderată de tip mafiot! c nd mem$rii ace"teia folo"e"c forţa "au intimidarea a"ociaţilor! con"tr n#erea "au le#ea tăcerii )omerta* pentru comiterea de infracţiuni şi încercă "ă do$ ndea"că direct "au indirect controlul unor activităţi economice! prin funcţiile de conducere pe care le îndepline"c! conce"iuni! autori%ări! contracte "au "ervicii pu$lice! pentru reali%area de profituri "au foloa"e necuvenite pentru ei "au pentru alţii! împiedicarea exprimării li$ere a votului "au cumpărarea de voturi pentru ei "au pentru alţii în timpul ale#erilor8 . a"ociaţii în vederea comiterii de infracţiuni )a""ia%ione per delin@uere*! art. Bn acea"tă formulare incriminarea 2a"ociaţiei de răufăcători5 nu mai poate fi un puternic in"trument de com$atere a crimei or#ani%ate! datorită faptului că infracţiunile cuprin"e în acea"tă cate#orie tre$uie "ă ai$ă "ancţiuni de pe"te '1 ani înc6i"oare..: a! Aso"iaţia de răufă"ători e"te re#lementată în art. Al doilea articol a fo"t introdu" după promul#area în '.I! -ditura Aini"terului Admini"traţiei şi Internelor! Bucureşti! /113! pa#. 7'. 371 indice '. 371 alin. oricine devine mem$ru al unei a"ociaţii de tip mafiot compu"ă din trei "au mai multe per"oane! va fi pedep"it cu înc6i"oare de la 0 la 4 ani8 . Art. 2.I. Dreptul penal italian! con"iderat un important model european în com$aterea crimei or#ani%ate7! prevede! în partea "pecială4! la capitolul 2Delicte contra ordinii pu$lice5! două articole care define"c cele două forme de a"ociaţii( . 7 . 3'4 şi ...– Legea penală din ranţa ! referindu.:7 a Le#ii controlului or#ani%aţiilor criminale )Aafia şi Co"a No"tra din America*. 4 Cap. 3'4 şi 3'4 $i" din Codul penal italian. : Damia Mic"ea 9 Combaterea crimei organizate! vol. proxeneti"mul )art. E3. ani8 . Codul penal france% prevede "ancţiuni foarte a"pre în ca%ul infracţiunilor din "fera crimei or#ani%ate a"tfel( . a"ociaţiile de tip mafiot )a""ocia%ione di tipo mafio"o*! art.3 a"tfel( .. dacă a"ociaţia devine paramilitară! "ancţiunea înc6i"orii creşte p nă la '7 ani.'*. Infracţiunea "e con"umă în momentul în care a"ociaţia intenţionea%ă "ă comită orice fel de infracţiune! pentru care e"te prevă%ută înc6i"oarea de '1 ani. 2con"tituie o a"ociere de răufăcători orice #rupare con"tituită "au în cur" de con"tituire! caracteri%ată prin unul "au mai multe fapte materiale! în vederea comiterii unei infracţiuni "au delict pentru care e"te prevă%ută înc6i"oarea de '1 ani5 )art.

otrivit doctrinei penale olande%e'1! infracţiunea prevă%ută de art. .. '1 Pi ar O"#er 9 The Criminal justice !stems "acing The Challenge of #rganized Crim 9 în Revue International de Droite . Deşi le#iuitorul nu face preci%ări privind 2or#ani%aţia5 în doctrina penală olande%ă'' "unt evidenţiate caracteri"ticile ace"teia( . traficul de influenţă! influenţarea votului "au a autorităţilor pu$lice! şi au ca "cop comiterea de infracţiuni "au reali%area pentru ei "au pentru alţii a controlului! în total "au în parte a unor activităţi economico. '/'."e că ea a fo"t înfiinţată "pecial pentru comiterea acelor infracţiuni. Art. Incriminarea e"te autonomă şi nu are în vedere participarea într. 'iste(ul penal olande% cuprinde prevederi pe linia com$aterii crimei or#ani%ate! at t în Codul penal! c t şi în le#i "peciale. '31 din Codul penal e"te o infracţiune primară! iar faptele de crimă or#ani%ată prevă%ute în le#ile "peciale care incriminea%ă traficul de dro#uri! de arme şi muniţii! frauda fi"cală şi vamală! "pălarea $anilor! "unt infracţiuni "ecundare! fără a "e face referire la forme de or#ani%are! în planul crimei or#ani%ate. Ace"te "c6im$ări le#i"lative modifică "u$"tanţial art. //3C'* "e "ancţionea%ă cu /1 ani înc6i"oare8 tran"portul! punerea în circulaţie "au deţinerea de monedă fal"ă "e "ancţionea%ă cu 01 ani înc6i"oare şi 0 milioane franci amendă etc.o or#ani%aţie care intenţionea%ă "ă comită delicte va fi pedep"ită cu înc6i"oare de maximum 7 ani "au o amendă de cate#oria 38 $* participarea la funcţionarea continuă a unei per"oane &uridice care a fo"t declarată irevoca$il ile#ală şi de aceea di%olvată va fi pedep"ită cu înc6i"oare de maxim un an "au amendă cate#oria 08 c* referitor la fondatori "au mana#eri! termenele de înc6i"oare pot creşte cu o treime. .o or#ani%aţie în "copul comiterii anumitor infracţiuni.ari"! '.:' Cod penal france%*! nu e"te o infracţiune "eparată! autonomă! e"te o circum"tanţă a#ravantă a infracţiunilor de&a comi"eE! fapte ce o deo"e$eşte de a"ociaţiile de răufăcători.. Bn ace"t "en" Codul penal olande% prevede în art.enal! -ditura -re"! . Bn ca%ul infracţiunilor continuate! comi"e în $andă or#ani%ată! $anda or#ani%ată poate fi calificată ca o a"ociaţie de răufăcători! con"ider ndu. .'! privind 2a"ociaţia de răufăcători5! a$ro#ă art. '0/. con"tituirea de $ande or#ani%ate8 . . 37'.E! pa#. Fi"temul penal france% e"te în plină reformă! pe linia com$aterii crimei or#ani%ate! a"tfel! în ianuarie '.răpirea şi "ec6e"trarea de per"oane )art. '31 următoarele( a* participarea într. 4. '0/<:' şi aduce c teva elemente noi în ceea ce priveşte reali%area controlului unor activităţi economice ilicite în plan tran"naţional.4 Comi"ia Le#i"lativă a Adunării Naţiunilor a votat următorul text pentru definirea or#ani%aţiei criminale( 2Orice #rup! inclu"iv pe cele în formare! con"tituie o or#ani%aţie criminală! dacă urmăreşte( . "tructura #rupului e"te ierar6ică! av nd lideri şi "u$ordonaţi cu "arcini "ta$ilite8 Infracţiunile incriminate în forma a#ravantă a $andei or#ani%ate "unt( traficul de dro#uri! proxeneti"mul! răpirea şi "ec6e"trarea! extorcarea! e"croc6eria! tăinuirea! di"tru#erile! tran"portul! punerea în circulaţie "au deţinerea de monedă fal"ă! "pălarea $anilor./ Cod penal france%.financiare! comerciale "au civile! ori a unor $unuri! a pieţelor pu$lice la nivel naţional! re#ional "au internaţional! a a&utoarelor! "u$venţiilor "au re#ulilor contractuale pu$lice5. 37/. Fpecific Codului penal france%! pe linia com$aterii crimei or#ani%ate! e"te pro$lema ră"punderii penale a per"oanelor &uridice! atunci c nd "unt comi"e infracţiuni pe "eama lor de or#anele "au repre%entanţii ace"tora. E . 371. o$ţinerea! tran"portul! vinderea $unurilor ilicite! deţinerea de arme! explo%ivi "au dro#uri8 . b! #$anda organi%ată& )art. '' $dem! pa#..

'0 +a s Li"ie 9 pecific #fences of #rganized Crime and %erman Criminal &a' 9 in Revue Internationale de Droite . '7 Le#iuitorul încearcă "ă facă o "imilitudine de enunţare cu 2a"ociaţia de răufăcători5 din "i"temul penal france% şi 2a"ocierea în vederea comiterii de infracţiuni5 din cel italian.1! încearcă "ă dea totuşi contur le#al formelor crimei or#ani%ate.'0 *. 'E13! 'E1! /0: şi /04.E! pa#. 'E: intitulat 2Or#ani%aţia şi con"piraţia5 "e prevede( a* Orice per"oană care "e înţele#e cu o alta pentru comiterea unei anumite infracţiuni "au "e alătura altora pentru comiterea mai multor infracţiuni ne"pecificate încă! va fi pedep"ită cu înc6i"oarea de minimum 4 luni8 $* Orice per"oană care "e înţele#e cu o alta "au "e alătură alteia pentru comiterea uneia "au mai multor infracţiuni la care pedeap"a "tipulată e"te înc6i"oarea de Li"ie +a s 9 pecific #ffences of #rganized Crime and %erman. traficul uman )femei! copii! imi#ranţi* art..enal! -ditura -re"! ./ introdu" în '.'7 Bn art.! Bucureşti! /113! pa#.I! -ditura A. #rupul are un "i"tem de "ancţiuni interne pentru pă"trarea ordinii în or#ani%aţii8 #rupul inve"teşte în înalta "ecuritate8 întreprinderile cu activitate corectă "unt folo"ite ca paravane8 principalii mem$ri lucrea%ă împreună de cel puţin 0 ani8 #rupul folo"eşte "ancţiuni extreme în ca%ul intruşilor. '3 Damia Mic"ea 9 Combaterea crimei organizate! vol. '70... .38 . Codul penal ger(an! art. .A.enal! -ditura -re"! . 0/4 par. '/. . Criminal &a' 9 in Revue Internationale de Droite . De a"emenea! "i"temul penal #erman! în vederea com$aterii crimei or#ani%ate a adoptat o "erie de le#i "peciale ce prevăd infracţiuni a căror comitere de către or#ani%aţie con"tituie a#ravantă! iar pentru a "u$linia caracterul a#ravant al ace"tora! în afara comiterii de către or#ani%aţie! "ancţionea%ă şi modul 2profe"ioni"t5 de "ăv rşire a lor. +n legislaţia penală din . ).E! pa#. Conform doctrinei penale #ermane! or#ani%aţia tre$uie "ă cuprindă cel puţin trei mem$ri! "ă de"făşoare o activitate criminală continuă! fiecare mem$ru "ă "e "upună voinţei a"ociaţiei! "ă exi"te o le#ătură între aceştia! o parte din cartierul #eneral "ă "e afle în Germania. Doctrina #ermană defineşte crima organizată a"tfel( 2comiterea cu intenţie a unor infracţiuni în "copul o$ţinerii de profit şi putere! de două "au mai multe per"oane! ce cola$orea%ă pentru o perioadă de timp prelun#ită "au nedefinită! îndeplinind "arcini dinainte "ta$ilite prin folo"irea unor "tructuri comerciale "au "imilare celor de afaceri! prin folo"irea violenţei "au a altor mi&loace de intimidare! ori prin exercitarea unor influenţe a"upra politicienilor! admini"traţiei pu$lice! autorităţilor &udiciare "au economice5.. . Bn opinia penaliştilor #ermani pro$lema com$aterii şi definirii crimei or#ani%ate în Germania încă nu e"te re%olvată şi "e con"ideră a fi mult mai eficientă introducerea unor prevederi penale în le#i "peciale! cu pedep"e dra"tice! dec t o eventuală modificare a Codului penal.ari"! '.revederile le#ale "pecifice crimei or#ani%ate au fo"t cuprin"e în le#ile "peciale adoptate în vederea com$aterii crimei or#ani%ate! în #eneral şi a terori"mului în particular! le#i ce au fo"t a$ro#ate ulterior. modificat e"te aplica$il "trict infracţiunilor le#ate de crima or#ani%ată! menţion nd ca( 2Oricine formea%ă o a"ociaţie ale cărei o$iective "au activităţi "unt îndreptate către comiterea de acte criminale! "au oricine participă la o a"tfel de a"ociaţie ca mem$ru! coti%ea%ă pentru ea! "au o "pri&ină! va fi pedep"it cu înc6i"oare p nă la 7 ani "au amendă5.* prevă%ute "eparat în Codul penal "au în le#i "peciale! comiterea lor de către or#ani%aţie con"tituie circum"tanţă a#ravantă şi pedep"ită mai #rav. '3/.ari"! '. .re"ia . '/ . traficul deşeurilor art./.I.. Codul penal #erman a fo"t completat prin incriminarea unor infracţiuni din "fera crimei or#ani%ate comi"e de or#ani%aţii criminale şi anume( .'3 Codul penal #rec! intrat în vi#oare în '.'/ Bn "ituaţia infracţiunilor #rave )omucideri! răpiri! luări de o"tateci etc.

'/. Ioa Geamă u 9 Criminalitatea organizată în domeniul afacerilor. '0.ildner 9 = r#ovişte! /114! pa#.! Bucureşti! /117! pa#.'7. 'E Emi" +e'e-iu 9 Contracararea crimei organizate transfrontaliere! -ditura HNA.c* minimum un an! "e pedep"eşte cu înc6i"oare8 Hn făptuitor va fi "cutit de pedeap"a prevă%ută la para#rafele precedente dacă prin informarea autorităţilor face po"i$ilă împiedicarea producerii infracţiunii.H.ildner < . ': Costică &oicu.. folosind intimidarea. -ditura .ilner. Biroul +ederal de Inve"ti#aţii )+. Legea belgiană relativă la or#ani%aţiile criminale adoptată în anul '.ildner < .. ameninţarea sau *iolenţa ori recurg)nd la organizaţii comerciale pentru a disimula sau a facilita comiterea de infracţiuni+.oliţiei din -lveţia a ela$orat! la /1 martie '.mediei! funcţionarilor şi autorităţilor &udiciare şi economice. Bnt r%ierile în re#lementarea penală pot fi explicate prin teama autorităţilor le#i"lative! a #uvernanţilor în ultimă anali%ă! de a ela$ora le#i prin care ar fi afectat climatul economic în #eneral şi ar fi repre%entat o "uprare#lementare cu efecte directe a"upra conceptului de economie de piaţă.A.I. Ioa Geamă u 9 Criminalitatea organizată în domeniul afacerilor.*'E din F. = r#ovişte! /114! pa#.': ).ilner < . A"tfel! Oficiul +ederal al . Cel mai ade"ea autorităţile le#i"lative şi #uvernanţii "unt di"puşi "ă aştepte marile rupturi în ordinea "ocială! evenimente cu impact di"tructiv în economiile naţionale! ca urmare a ofen"ivei criminalităţii or#ani%ate! pentru a "e tre%i $ru"c la realitate! trec nd la ela$orarea în pripă a unor le#i Costică &oicu. -ditura .B. Acea"tă definiţie a criminalităţii or#ani%ate a fo"t preluată de autorităţile elveţiene! ca de altfel de marea ma&oritate a ţărilor europene! după definiţia formulată de B. '4 .A. Or#ani%aţia al cărui o$iectiv e"te "trict de ordin politic! "indical filantropic "au reli#io"! ori care urmăreşte atin#erea oricărui alt "cop le#itim nu poate fi con"iderată o or#ani%aţie criminală conform definiţiei de mai "u".! defineşte crima or#ani%ată drept o con"piraţie infracţională continuă! care "e autoîntreţine! av nd o "tructură or#ani%atorică menţinută prin frică şi corupţie! motivată de lăcomie.'4 A"tfel de definiţii normative! pre%entate anterior! "unt completate cu definiţii operaţionale formulate în re#ulamente ela$orate de autorităţi de aplicare a le#ii. '. A'ria a Came"ia &oicu. -. pentru a obţine în mod direct sau indirect a*antaje.oliţia +ederală Germană* care a "tructurat conceptul pe următoarele componente( • comiterea în mod "i"tematic a unor infracţiuni cu intenţie! în "copul o$ţinerii de putere şi profit8 • de către două "au mai multe per"oane ce cola$orea%ă pentru o perioadă de timp prelun#ită "au nedefinită! îndeplinind fiecare "arcini dinainte "ta$ilite8 • prin folo"irea unor "tructuri comerciale "au "imilare celor de afaceri! prin utili%area violenţei "au altor mi&loace de intimidare8 • ori prin exercitarea de influenţe a"upra partidelor politice! ma"".'. Costică &oicu.ildner 9 = r#ovişte! /114! pa#. defineşte criminalitatea or#ani%ată drept( (o asociaţie formată din mai multe persoane care plănuieşte comiterea de infracţiuni ce se pedepsesc cu închisoare de p)nă la trei ani sau cu pedeapsă mult mai gra*ă. -ditura . Ioa Geamă u 9 Criminalitatea organizată în domeniul afacerilor. A'ria a Came"ia &oicu.I. Fe poate o$"erva faptul că definiţiile operaţionale! formulate de către autorităţile de aplicare a dreptului au fo"t ela$orate cu mult înaintea definiţiilor normative )a celor cuprin"e în le#i"laţia penală principală "au "pecială*. A'ria a Came"ia &oicu.'/.EE 2Re#ulamentul de procedură al Fi"temului de Informaţii în domeniul luptei împotriva criminalităţii or#ani%ate5 în care e"te definit! av nd în vedere direcţiile de acţiune! termenul de criminalitate or#ani%ată cu următoarele caracteri"tici( • utili%area "tructurilor comerciale! indu"triale "au financiare în -lveţia ca acoperire pentru acţiunile ile#ale "au pentru reciclarea produ"elor provenite din activităţi criminale( • recur#erea la violenţă împotriva per"oanelor şi $unurilor! precum şi alte forme de intimidare8 • influenţa! în "pecial prin şanta& şi corupţie exercitată a"upra mediilor politice! admini"traţiilor pu$lice! puterii &udiciare! economiei şi pre"ei.

Ioa Geamă u 9 Criminalitatea organizată în domeniul afacerilor. Comunitatea ştiinţifică internaţională a$ordea%ă a"tă%i diferenţiat conceptele de criminalitate economică! criminalitate or#ani%ată şi criminalitate tran"naţională. Hn exemplu în ace"t "en" îl con"tituie tra#icele evenimente provocate de atacurile terori"te din '' "eptem$rie /11' a"upra unor o$iective din F.I.uită /ri 0 -e"ătorie )e"croc6erie! a$u% de încredere! a$u% de $unuri "ociale! deturnări de fonduri*8 • crimi a"itatea socia"ă )încălcarea dreptului muncii*8 • crimi a"itatea eco omică )încălcarea re#ulilor privind li$era concurenţă şi a re#lementărilor diri#i"te ale "tatului în domeniul economiei. /3 +erve 2ou""a #er 9 &a criminalite economi-ue en Europe! -ditura .+. Ace"te tra#ice evenimente şi altele ce au avut loc ulterior în Ru"ia şi alte ţări! au determinat reacţii ale autorităţilor #uvernamentale americane! europene şi internaţionale "ă ia mă"uri a"tfel(/'  La /4 octom$rie /11' Con#re"ul FHA a adoptat Le#ea intitulată .au pierdut viaţa aproape trei mii de per"oane. Ioa Geamă u 9 Criminalitatea organizată în domeniul afacerilor.* criminală.A=RIO= AC=! cea mai dură le#e adoptată vreodată în FHA! pe linia com$aterii or#ani%aţiilor criminale! a terori"mului şi a finanţării ace"tuia8  La 01 octom$rie /11'! Grupul de Acţiune +inanciară Internaţională împotriva "pălării $anilor )G.:! Costică &oicu.00. A'ria a Came"ia &oicu. '7. A'ria a Came"ia &oicu.+. Aarile edificii criminale! a"tă%i cu dimen"iuni tran"naţionale! "e con"truie"c şi "e de%voltă din intere"ul şi cu "pri&inul autorităţilor "tatale. Hn alt anali%at în domeniul criminalităţii afacerilor/3 dă următoarea cla"ificare( • crimi a"itate fi a ciară! care include infracţiunile #rave care afectea%ă fluxurile financiare )"pălarea $anilor! corupţia! $ancruta! a$u%urile de $unuri "ociale! fraudele fi"cale şi financiare! deturnarea de fonduri*8 • crimi a"itatea eco omică! cuprinde infracţiunile #rave care afectea%ă fluxurile de mărfuri! /1 pa#. -ditura . /0 Ra1mo ' Gassi 9 Criminologie! -ditura Dallo%! . Ace"te atentate au fo"t executate de or#ani%aţia terori"tă Al Juaida! finanţată de or#ani%aţii criminale! cu $ani murdari proveniţi din traficul de dro#uri! dintr.ari"! /113! pa#.ari"! /11/! pa#.8  Bn noiem$rie /11' Hniunea -uropeană a fo"t de acord cu actuali%area textului Directivei privitoare la lupta împotriva "pălării $anilor! îndeo"e$i în ceea ce priveşte paradi"urile fi"cale8  Bn luna decem$rie /11' G. /' Costică &oicu 9 Criminalitatea afacerilor! =ipo#rafia In"pectoratului General al .A..a produ" fu%iunea dintre elitele puterii şi criminalitatea or#ani%ată.H+! .H./1 Acea"tă "tare de fapt face ca autorităţile! forţele politice aflate la putere "ă nu de%văluie adevăratele dimen"iuni ale criminalităţii or#ani%ate! dec t atunci c nd au loc evenimente cu un puternic impact a"upra ordinii "ociale naţionale şi internaţionale. 0/.// A"tfel! criminolo#ul france% RaKmond Ga""in/0 di"tin#e( • crimi a"itatea o.I.'E.ildner 9 = r#ovişte! /114! pa#.'3.ildner < . // Costică &oicu. -ditura . Gene%a lor tre$uie căutată în perimetrul intere"elor de putere! căci e"te limpede faptul că şi în cele mai avan"ate democraţii ".ildner < .A.i. .o economie )indu"trie! con"trucţii! a"i#urări etc. ţări şi entităţi teritoriale care nu dore"c "ă coopere%e în materia luptei contra "pălării $anilor )Repu$lica Dominicană! -#ipt! Hn#aria! Guatemala! Indone%ia! I"rael! Li$an! +ilipine! Ru"ia! Hcraina şi altele*8  Bn luna decem$rie /11' Guvernul Rom niei adoptă Ordonanţa de Hr#enţă nr.ildner 9 = r#ovişte! /114! pa#.$ancar în "copul finanţării actelor de terori"m.oliţiei! Bucureşti! '.'7. '3. '4.</11' pentru prevenirea şi com$aterea utili%ării "i"temului financiar.'E.* compu" din repre%entanţii celor : "tate puternic indu"triali%ate! a ela$orat opt recomandări pentru "tatele mem$re! în vederea adoptării de către ace"tea a unor di"po%iţii interne care "ă a"i#ure de"cura&area finanţării terori"mului! a actelor terori"te şi or#ani%aţiilor terori"te! confi"carea averilor teroriştilor! declararea tran%acţiilor "u"pecte că au le#ătură cu terori"mul etc.vădit neeficace! am$i#ue şi fără efect. )cele două turnuri #emene* în urma cărora şi.A. pu$lica li"ta celor '.

Fta$ilirea unor caracteri"tici formale cum "unt şi cele anterioare e"te o operaţiune dificilă şi impreci"ă nu numai datorită diver#enţelor de opinii între diverşi "pecialişti "au diver"e foruri interne şi internaţionale! ci şi datorită complexităţii şi mo$ilităţii fenomenului criminalităţii or#ani%ate.ari"! '.. Crimi a"itatea or#a i$ată îşi are ori#inile în a"ociaţii! carteluri! $ande criminale şi "ocietăţi ecran! av nd drept "copuri prioritare diri&area "pre crimă! exploatarea "lă$iciunilor "i"temului pentru o$ţinerea de c şti#uri şi profituri! influenţă şi putere! prin mi&loace le#ale şi ile#ale.. /: &a"eria Cioc"ei 9 ..OL! RaKmond Iendal! 2criminalitatea or#ani%ată con"tituie un "i"tem economic paralel! care reali%ea%ă cifre de afaceri şi $eneficii ile#ale care depăşe"c! în unele ţări! produ"ul naţional $rut al ace"tora5.C.I. Bn ace"te condiţii e"te mult mai important "ă "e încerce de"prinderea unor caracteri"tici fundamentale ce ţin de natura fenomenului! care "ă permită individuali%area criminalităţii or#ani%ate în raport cu alte tipuri de criminalitate. A'ria a Came"ia &oicu.espre ambiguitatea conceptuală în materia criminalităţii organizate! în Cule#erea de materiale 2.* e"te cea re%ultată din criteriile propu"e de Hniunea -uropeană(/: • cooperarea între mai mult de două per"oane! fiecare av nd "arcinile lui pre"ta$ilite! pentru o perioadă lun#ă "au nedeterminată8 • folo"irea uneia "au mai multor forme de di"ciplină "au control8 • "u"piciunea comiterii unor crime #rave8 • impact la nivel internaţional8 • utili%area unui comportament violent "au care "ă "ervea"că la intimidare8 • utili%area unor "tructuri comerciale "au de afaceri şi ame"tecul în "pălarea $anilor8 • exercitarea de influenţe la nivel politic! în ma"". /7 . '31. /E Costică &oicu.economice8 • "ă "e urmărea"că o$ţinerea de profit "au putere./E Criminalitatea or#ani%ată utili%ea%ă o #amă extrem de diver"ificată pentru a "lă$i încrederea şi "i#uranţa civică folo"ind acte de corupţie! violenţă! şanta&! reuşind "ă compromită "tatul de economie le#ală şi credi$ilitatea autorităţilor pu$lice..re"pectiv cele care aduc atin#ere fi"calităţii a cărei $a%ă e"te marfa! cele îndreptate împotriva protecţiei con"umatorului şi a drepturilor de proprietate intelectuală8 • crimi a"itatea co cure 3ia"ă! care cuprinde infracţiunile ce afectea%ă fluxurile de informaţii )infracţiuni privind dreptul acţionarilor! pre%entarea de conturi anuale inexacte! pu$licitate mincinoa"ă "au inter%i"ă! v n%ări forţate! a$u%ul de putere! "piona&ul indu"trial! o$"trucţionarea li$ertăţii la licitaţie*.roiectul =empu" Lep5! Bucureşti! /11'! pa#.media! în admini"traţia pu$lică! a"upra autorităţilor de &u"tiţie! "au a"upra condiţiilor "ocio./4 O caracteri%are mai ri#uroa"ă! care com$ină tră"ăturile activităţilor infracţionale care ar intra în "fera criminalităţii or#ani%ate )"pălarea $anilor! terori"mul! furtul o$iectelor de artă "au cultură! traficul ilicit de dro#uri! de arme! de per"oane! deturnarea de aeronave! frauda în a"i#urări etc. Editura Pildner / Pildner 9 = r#ovişte! /114! pa#. Aetodele utili%ate "unt( violenţa! eliminarea! traficul or#ani%at! extorcarea! corupţia! manipularea! frauda! "pălarea $anilor etc.! pre&udiciind valori fundamentale cum "unt( viaţa! li$ertatea! inte#ritatea fi%ică! "ecuritatea pu$lică şi li$ertăţile democratice. Ioa Geamă u 9 Criminalitatea organizată în domeniul afacerilor. 'E.4! pa#. Ra1mo ' 4e 'a" 9 $nterpolul şi lupta împotri*a criminalităţii organizate transnaţionale! Ftudiu pu$licat în 2Criminalitatea or#ani%ată5! coordonator Aarcel Lectere! -ditura La documentation +rancai"e! . /4 5ea C"au'e Mo et 9 Criminalitatea organizată! .//4.. 9 IN=-R./7 Lean Claude Aonet! şef de departament la In"titutul de Bnalte Ftudii pentru Fecuritatea Internă din +ranţa! aprecia%ă că 2ceea ce caracteri%ea%ă cel mai $ine diferenţa dintre delicvenţa individuală şi crima or#ani%ată! e"te faptul că "trate#ia acţiunii individuale diferă total de "trate#ia #rupului criminal! con"iderat ca un an"am$lu uman repera$il şi caracteri%at prin( divi%iunea "arcinilor! ierar6i%area nivelurilor de competenţă! exi"tenţa şi aplicarea ri#uroa"ă a procedurilor de coordonare şi control şi a"i#urarea circulaţiei fluxurilor ilicite5. După opinia fo"tului "ecretar #eneral al O. //7.ari"! '.'3'..4! pa#.

.E 2e"te cuno"cut că #rupurile criminalităţii or#ani%ate explorea%ă şi exploatea%ă a"tă%i noi "paţii criminale cu aceeaşi vi#oare ca şi întreprinderile le#ale.OL! B.I. A"tfel! in"tituţiile de poliţie +.3<'. 9 IN=-R.. Costică &oicu.A.oduri de e0e"uţie a a"telor "ri(inale ca de exemplu( • reali%are foarte profe"ională8 • utili%area de cunoştinţe şi te6nici foarte evaluate8 • recur#erea la "pecialişti şi reparti%area "arcinilor.I./..! O..1.C. -le "unt preocupate "ă "e implice în acele activităţi criminale care #enerea%ă mari profituri şi pre%intă ri"curi mai redu"e pentru răufăcătorii implicaţi5. e! 'tru"tura grupurilor sau organi%aţiilor "ri(inale )ierar6ică! cu raporturi de autoritate şi dependenţă! complexe*..* c t şi domeniile de noutate )terori"m! trafic de armament! de per"oane! privati%ări! "ocietăţi de valori mo$iliare etc.*. 'E.. 01 Ftudiu apărut în Revue de "cience crimelle et de droit penal compare! nr.otrivit Raportului Hniunii -uropene a"upra criminalităţii or#ani%ate pre%entat la Bruxelle" pe 4 noiem$rie '. Crimi a"itatea tra s a3io a"ă are o dimen"iune internaţională care în"eamnă că un #rup criminal acţionea%ă pe teritoriul mai multor "tate! o dimen"iune tran"naţională care "e referă la cooperarea pe care #rupurile criminale de diferite naţionalităţi o reali%ea%ă între ele pentru a controla anumite pieţe. "! . A'ria a Came"ia &oicu. Fcopul fundamental al "tructurilor criminalităţii or#ani%ate îl repre%intă capitali%area continuă! re"pectiv acumularea de re"ur"e prin mi&loace ile#ale! fiind vi%ate îndeo"e$i domeniile tradiţionale )trafic de dro#uri! contra$andă! eva%iune fi"cală! şanta& etc.l de"crie prin repertorii de indicatori! din care principalii "unt următorii(01 a! .oduri de utili%are a produselor re%ultate în ur(a săv1r/irii infra"ţiunilor2 • orientarea "pre o renta$ilitate ridicată8 • mă"uri de reciclare "au de "pălare a $anilor proveniţi din infracţiuni şi rein&ectarea lor în economia le#ală8 • le#ături şi ramificaţii între actele criminale şi autori )naţionale! re#ionale! tran"naţionale şi internaţionale*.*.. Ioa Geamă u 9 Criminalitatea organizată în domeniul afacerilor.I.oduri de asistenţă pentru (e(brii grupului "ri(inal2 • a&utor pentru a fu#i! recur#erea la avocaţi "au con"ilieri &uridici experimentaţi8 • oferirea şi plata unor cauţiuni mari8 • ameninţare! intimidare! di"pariţia martorilor c6eie8 • a"i"tenţă în timpul detenţiei şi "ume de $ani pentru întreţinerea apropiaţilor în ca%ul pierderii "pri&inului )2"ecuritate "ocială58 • pa"iuni şi trafic de influenţă.. Editura Pildner / Pildner 9 = r#ovişte! /114! pa#.*8 • participanţii la "ocietăţi aflate în dificultate8 /.:! pa#./. d! 3ipuri de relaţii interne între autorii a"telor "ri(inale organi%ate2 • o$"ervaţie reciprocă! compartimentare! con"piraţie8 • nume de acoperire! lim$a&e codificate. -xi"tă şi o a$ordare "pecifică politicii pentru criminalitatea or#ani%ată. )poliţia &udiciară #ermană* au de%voltat o a$ordare pra#matică a ace"tui fenomen! încerc nd "ă. b! . g! 'trategii de (onopoli%are2 • controlul pieţelor )ca%inouri! dro#uri! pro"tituţie etc. f! .oduri de planifi"are /i de pregătire a a"telor "ri(inale! "pre exemplu( • pre#ătirea ri#uroa"ă şi "i"tematică8 • o foarte $ună adaptare la pieţele ilicite şi licite8 • importante inve"tiţii. -"te evidentă capacitatea extraordinară a #rupărilor criminale de a identifica şi exploata cu rapiditate noi domenii care le oferă po"i$ilităţi de a o$ţine profituri uriaşe )traficul ile#al de imi#ranţi! o$ţinerea de fonduri şi "u$venţii de la "tat! trafic de or#ane umane! infracţiunile informatice etc.B.

Din ace"t punct de vedere! o di"tincţie tre$uie făcută între două tipuri de pieţe ale criminalităţii( criminalitatea de afaceri or#ani%ată şi traficurile or#ani%ate de $unuri pro6i$ite "au furate )-uropeanm Committee on Crime .. ?an" Lilie 9 Fpecific Ofence" of Or#ani%ed Crime and German Criminal LaO 9 in Revue Internaţionale de Droite .c6eie.• acţiuni ale racMeţilor )extorcări de fonduri* "au 2cumpărarea protecţiei58 4! 5forturi de relaţii publi"e.ildner 9 = r#ovişte! /114 Damian Aiclea 9 Com$aterea crimei or#ani%ate! vol. into0i"are )influenţă! pre"iune! "ec6e"trarea mi&loacelor de informare în ma"ă*.D.! Bucureşti! /117 Dalerian Cioclei 9 De"pre am$i#uitatea conceptuală în materia criminalităţii or#ani%ate! în Cule#erea de materiale 2.I! -ditura Aini"terului Admini"traţiei şi Internelor! Bucureşti! /113 -mil ?edeşiu 9 Contracararea crimei or#ani%ate tran"frontaliere! -ditura HNA.::! R.financiară în -uropa! -ditura L>?armatt! /11/ Ao6amed Naid 9 .articularităţi ale cunoaşterii crimei or#ani%ate! Colectivul de la Alexandria al A"ociaţiei Internaţionale de Drept .enal! '..4 .inar Ol#er 9 =6e Criminal &u"tice FK"tem" +acin# =6e C6allen#e of Or#ani%ed Crim 9 în Revue Internaţional de Droite .E RaKmond Iendal 9 Interpolul şi lupta împotriva criminalităţii or#ani%ate tran"naţionale! Ftudiu pu$licat în 2Criminalitatea or#ani%ată5! coordonator Aarcel Lectere! -ditura La documentation +rancai"e! ... Limitele unor a"emenea definiţii de"criptive re%idă în faptul că ele "unt prea lar#i! fiind compu"e din elemente etero#ene! definiţii de"c6i"e care acoperă va"te domenii! dar nu pun în evidenţă cu adevărat varia$ilele. 30*.enal! -ditura -re"! .ari"! '.ildner < .enal! -ditura -re"! .ari"! '..E. propagandă..! vol. -venimentele din ultimul deceniu şi evoluţia te6nolo#ică au permi" crimei or#ani%ate "ă profite! la momentul oportun de toate po"i$ilităţile de penetrare oferite de "c6im$urile #eopolitice care au avut loc în -uropa Centrală şi de -"t.ari"! '. Invi%iunea Comitetului -uropean pentru pro$lemele criminale )Con"iliul -uropei! Ftra"$our#* criminalitatea or#ani%ată include at t o lume "u$terană c t i o lume vi%i$ilă! care evoluea%ă "u$ o faţadă de le#alitate! mai ale" în cadrul in"tituţiilor financiare "au de afaceri.Juelo% 9 Criminalitatea economico...I.E Lilie ?an" 9 Fpecific Offence" of Or#ani%ed Crime and German! Criminal LaO 9 in Revue Internaţionale de Droite .ro$lem"! '.roiectul =empu" Lep5! Bucureşti! /11' N.ari"! '.4 Lean Claude Aonet 9 Criminalitatea or#ani%ată! .ari"! '. Raporturile in"tituţiilor poliţieneşti şi #uvernamentale "cot în evidenţă următoarele( − criminalitatea or#ani%ată e"te fără frontiere8 − criminalitatea ca şi per"oanele! $unurile! capitalurile şi informaţia circulă din ce în ce mai li$er şi fără con"tr n#eri8 − criminalitatea or#ani%ată a căpătat o dimen"iune şi forme noi care repre%intă o ameninţare pentru "ecuritatea colectivă şi democraţie8 − criminalitatea e"te "tr n" le#ată de centrele ur$ane! portuare şi "trate#ice în plan economic şi politic8 − criminalitatea or#ani%ată exploatea%ă toate tul$urările şi conflictele naţionale şi re#ionale )în fo"ta Iu#o"lavie! Irlanda! Balcani! Cor"ica! Iurdi"tan "au între fo"tele repu$lici "ovietice*.4.enal! -ditura -re"! . Liderii "ăi operea%ă ca întreprin%ători ai crimei! iar or#ani%aţiile pot fi de"cri"e ca întreprinderi ale crimei. 2I2LIOGRA6IE 7ELECTI&Ă8            Co"tică Doicu! Adriana Camelia Doicu! Ioan Geamănu 9 Criminalitatea or#ani%ată în domeniul afacerilor! -ditura . .4! pa#.