Sunteți pe pagina 1din 11

Banca Nationala a Romaniei

Banca Naional a Romniei, sau BNR, este institutia bancara central a Romniei, ea avand personalitate juridica, Statutul sau fiind reglementat prin legea 312/2 #ara" Banca Naional a Romaniei fost $nfiinat $n anul 1%% , de catre personalitatile vemii respective, dintre care trebuie amintiti membrii familiei Bratianu, care au contribuit cu o mare parte din capitalul subscris, mai e&act cu o mare parte din cele 2 de milioane de lei, capital privat, care impreuna cu restul de 1 milioane, capital de stat, au constituit capitalul iniial de 3 milioane lei, cu care a fost infiintata BNR" Banca Na#ional a Romniei este condus de un consiliu de administra#ie" 'onducerea e&ecutiv a Bncii Na#ionale a Romniei, $n cadrul 'omitetului de (olitic )onetar *i a 'omitetului de Supraveg+ere, se e&ercit de ctre guvernator, prim,viceguvernator *i de cei doi viceguvernatori, $n condi#iile stabilite prin regulamentul intern, aprobat de consiliul de administra#ie" -ctivitatea consiliului de administra#ie este reglementat prin legea 312/2 ! *i de regulamentele Bncii Na#ionale a Romniei" .biectivului fundamental al Bancii Nationale a Romaniei este asigurarea si mentinerea stabilitatii preturilor" Modificari importante in statutul Bancii Nationale a Romaniei /n pre0ent, la nivelul 1niunii 2uropene, bancile centrale ale statelor membre, impreuna cu Banca 'omerciala 2uropeana constituie un sistem la nivelul 1niunii, prin care se incearca o buna colaborare a statelor la nivel !" Banca Na#ionala a Romaniei este o instituie public independent, cu sediul central $n Bucureti i sucursale i agenii att $n toata

economic pentru mentinerea stabilitati preturilor atat la nivel al uniunii, cat si la nivelul statelor insusi" Ba0a legal pentru politica monetar unic o constituie 3ratatul de instituire a 'omunit#ii 2uropene *i Statutul Sistemului 2uropean al Bncilor 'entrale 4S2B'5 *i al Bncii 'entrale 2uropene" B'2 este centrul 2urosistemului *i al S2B', $ndeplinind $mpreun cu acestea sarcinile ce le,au fost atribuite" Sistemul 2uropean al Bncilor 'entrale include B'2 *i bncile centrale na#ionale ale statelor membre 12, indiferent dac acestea au adoptat sau nu moneda unic" 2urosistemul include B'2 si bncile centrale na#ionale ale acelor state membre care au adoptat euro" 6ona euro este constituit din acele state membre care au adoptat moneda euro" .biectivul, precum si alte sc+imbari care au stat la ba0a sc+imbarii statutului Bancii Nationale a Romaniei, au fost +otarate prin legea nr" 312/2 al carei proiect a fost elaborat de un grup comun de lucru alcatuit din repre0entanti ai )inisterului 7inantelor (ublice si Bancii Nationale a Romaniei si a fost transmisspre anali0a 'omisiei 2uropene si Bancii 'entrale 2uropene" .bservatiile si recomandarile celor doua institutii europene au fost avute in vedere la elaborarea formei finale a proiectului adoptatin final drept 8egea nr" 312/2 ! care, intre altele, avea sa abroge legea din 199% privind statutul BNR" (rincipalele modificari si completari aduse de noua lege privind Statutul BNR, astfel cum au fost subliniate si in e&punerea de motive pre0entata la adoptarea actului normative, au avut invedere: a5 Statuarea unicitatii obiectivului fundamental si intarirea independentei functionale a bancii central, prin: !,

,;efinirea clara a obiectivului fundamental al Bancii Nationale a Romaniei ca fiindasigurarea si mentinerea stabilitatii preturilor< ,Stipularea faptului ca sprijinirea de catre BNR a politicii economice generale a statului seface fara prejudicierea obiectivului sau fundamental<, ,Stipularea urmaririi mentinerii re0ervelor international la un nivel adecvat tran0actiilor e&terne ale Romaniei ca atributie eclusiva a Bancii Nationale a Romaniei" b5 'onsolidarea independentei institutionale a bancii central, atat prin definirea statuluiBancii Nationale a Romaniei ca institutie publica independent, cat si prin mentionareaindependentei sale fata de autoritatile publice sau fata de orice alta institutie sau autoritatein indeplinirea atributiilor ce ii revin prin statut" c5-sigurarea independentei bancii central, prin urmatoarele prevederi: ,-plicarea mandatului de = ani pentru toti membrii 'onsiliului de -dministratie al BNR,inclusive pentru cei numiti in locurile ramase vacante ca urmare a descompletarii'onsiliului de -dministratie< , Stipularea posibilitatii revocarii din functie a unui membru al 'onsiliului de-dministratie doar daca acesta incetea0a sa indeplineasca conditiile necesare pentrue&ercitarea atributiilor sale sau daca se face vinovat de abateri grave< ,/ntroducerea posibilitatii atacarii in justitie a +otararii de revocare din functie a membrilor 'onsiliului de -dministratie al Bancii Nationale a Romaniei< ,2&tinderea prevederilor legate de conflictul de interese asupra tuturor membrilor 'onsiliului de -dministratie si ai conducerii e&ecutive a BNR, precum si trimiterea laregimul incompatibilitatilor si conflictelor de interese preva0ute de lege<

,2&tinderea obligatiilor de confidentialitate ale membrilor 'onsiliului de -dministratie siale angajatilor BNR si dupa incetarea activitatii lor in cadrul bancii" d5/nter0icerea oricarei posibilitati de finantare directa de catre banca central a institutiilor publice si eliminarea accesului privilegiat al institutiilor publice la resursele institutiilor financiare, prin: ,/nter0icerea ac+i0itionarii de pe piata primara de catre Banca Nationala a Romaniei acreantelor asupra statului, autoritatilor publice central si locale, regiilor autonome,societatilor nationale, companiilor nationale si altor societati cu capital majoritar de stat< ,/nter0icerea creditarii pe descoperit de cont sau al oricarui tip de creditare de catre Banca Nationala a Romaniei a statului, autoritatilor publice central si locale, regiilor autonome,societatilor nationale, companiilor nationale si a altor societati cu capital majoritar destat< ,2liminarea posibilitatii acordarii de imprumut de catre BNR, pe ba0a de conventiiinc+eiate cu )inisterul 7inantelor (ublice, pentru acoperirea decalajului temporar dintreincasarile si platile din contul current general al tre0oreriei statului< ,8imitarea la piata secundara a cumpararilor, van0arilor si efectuarii altor tran0actii avandca obiect bonurile de te0aur si obligatiunile< ,2liminarea oricarei referiri la posibilitatea utili0arii transferurilor de titluri de stat incadrul sistemului de acoperire a pierderilor din bilant"8egea nr" 312/2 ! cuprinde si anumite prevederi tran0itorii pentru intervalul de timpcuprins intre momentul aderarii si momentul adoptarii monedei euro si prevederi care intra invigoare ulterior aderarii la 2urosistem"

(revederile care au intrat in vigoare incepand cu data aderarii Romaniei la 1niunea 2uropeana sunt cele cu privire la : ,'onditiile de reali0are a sc+imburilor de informative dintre BNR si diverse entitati< ,2&tinderea interdictiei de a efectua operatiuni pe piata monetara primara si, respective, a interdictiei de aefectua operatiuini de creditare pe descoperit de cont sau orice alt tip de creditare asupra organismelorguvernate de legea publica si asupra companiilor publice din statele member ale 1niunii 2uropene< , (articiparea BNR la aranjamentele de compensare, depo0itare, decontare si plata sau alte contracteavand acest scop, inc+eiate cu un anumit tip de institutii"(revederile care intra in vigoare incepand cu data aderarii Romaniei la 2urosistem au in vedere: , (articiparea BNR la organi0atii international cu c+aracter financiar, bancar, monetar sau de plati< , 2&tinderea sferei de cuprindere a activelor eligibile pentru garantarea creditelor acordate de BancaNationala a Romaniei< , Regimul conflictelor de interese aplicabil membrilor 'onsiliului de -dministratie al BNR implicate in e&ercitarea atributiilor legate de Sistemul 2uropean al Bancilor 'entrale" Functiile Bancii Nationale a Romaniei 1" 7unctia de creditare a economiei nationale 'reditarea economiei na#ionale se reali0ea0 prin intermediul bncilor comerciale care se refinan#ea0 de la Banca 'entral" -stfel Banca 'entral $ndepline*te rolul de creditor de ultim instan# al economiei na#ionale, ac#ionand $n scopul supraveg+erii lic+idita#ii economiei" Banca Nationala a Romaniei poate acorda credite institu#iilor de credit eligibile, $n condi#ii care se stabilesc prin reglementri propri *i face publice

>

condi#iile de creditare, nivelul minim al ratei dobn0ii la creditele care se acord institu#iilor de credit *i criteriile ce trebuie $ndeplinite de institu#iile de credit pentru a putea solicita credite de la Banca Na#ional a Romniei pe ba0e competitive" Banca Na#ional a Romniei poate stabili plafoane de creditare, niveluri ale ratei dobn0ii, termene de rambursare *i alte condi#ii $n care ea poate acorda credite iar pentru toate opera#iunile de creditare efectuate stabile*te *i $ncasea0 dobn0i *i comisioane" ;e asemenea, BNR poate furni0a lic+idit#i institu#iilor de credit, prin acordarea de facilit#i, $n condi#iile art" 19 din 8egea 31/2 !, *i prin cumprarea de titluri eligibile, $n conformitate cu reglementrile proprii" Banca Na#ionala a Romaniei nu poate credita prin descoperit de cont sau orice alt tip de creditare a statului, autorita#ilor publice centrale *i locale, regiilor autonome, societ#iilor na#ionale companiilor na#ionale *i altor societ#i cu capital majoritar de stat, precum *i a altor organisme guvernate de legea public *i companii publice din statele membre 12" (entru prevenirea *i limitarea riscurilor de plat *i credit, Banca Na#ional a Romniei poate presta servicii de colectare *i difu0are, la cerere, contra cost, conform reglementrilor proprii, de date *i informa#ii privind incidentele de pl#i *i riscurile de creditare $n sistemul institu#iilor de credit, $n condi#ii de asigurare a secretului bancar" 2" 7unctia de banc a bancilor Banca Nationala a Romaniei autori0ea0 bancile de pe teritoriul Romaniei s func#ione0e pe teritoriul Romniei, le reglementea0 *i le supraveg+ea0 activitatea" -ceast func#ie este strns de func#ia de creditare a economiei nationale, $ns $n acest ca0 avem o implicare direct a activit#ii Bncii 'entrale $n activitatea bncilor comerciale, pe mai multe planuri:

a5

Banca central reglementea0 administrativ func#ionarea bncilor

comerciale, bnci care i*i desfasoar activitatea numai cu avi0ul Bncii 'entrale *i $n conformitate cu normele de func#ionare impuse de acestea< b5 Banca central reglementea0 *i gestionea0 disponibilit#ile lic+ide ale bancilor comerciale din sistemul bancar na#ional, disponibilit#i de#inute $n cont la Banca central< c5 Banca central asigur derularea normal a pl#ilor $ntre bancile comerciale *i deci in cadrul economiei, att prin reglementarea circuitului instrumentelor de plat, ct *i prin asigurarea cadrului institu#ional de derulare a tran0ac#iilor monetare *i prestarea unor servicii referitoare la circula#ia documentelor de plat" BNR se constituie $n gestionarul riscului de sistem $n activitatea tuturor bncilor, repre0entnd interesul $ntregii societ#i $n pre$ntampinarea problemelor ce pot aparea $n onorarea de ctre bncilor comerciale a cererilor de retragere de depo0ite din partea deponen#ilor" (rimul act al acestei emisiuni este autori0area bncilor comerciale, BNR verificnd e&isten#a capitalului *i a persoanelor care inten#ionea0 s conduc banca" ?n continuare, banca va fi supraveg+eat pruden#ial, prin verificarea permanent a e&punerii la risc a acesteia, din punct de vedere al te+nicilor *i restric#ilor bancare" Banca Nationala a Romaniei este $mputernicit de lege s emit reglementri 4regulamente, norme, circulare5 cu valabilitate pentru $ntregul sistem bancar" /n ca0 de cri0 financiar sau de apari#ie a unor riscuri sistemice, BNR poate fi $mprumuttor de ultim instan#" 3" 7unctia de centru valutar Banca Nationala a Romaniei stabile*te *i conduce politica valutar a tarii, in ba0a prevederilor legii ce reglementea0 activitatea bncii centrale, astfel BNR elaborea0, aplic *i raspunde de politica valutar a #rii" 3otodat asigur

tre0oreria balan#ei de pla#i e&terne a #rii *i ac#ionea0 pentru asigurarea convertabilita#ii leului pentru tran0ac#iile curente ale balan#ei de pla#i" /n gestiunea BNR se afl *i re0ervele interna#ionale 4aur, valute convertibile5 ale #rii ce pot fi folosite, conform legii, pentru sus#inerea cursului monedei na#ionale $n momentele critice *i/sau pentru a efectua pl#i ordonate de autorit#ile statului $n situa#ii bine stabilite" BNR contribuie la mobili0area resurselor valutare ale #arii pentru constituirea re0ervei de stat, este pstrtoarea acestora *i are obliga#ia de a efectua pla#ile la care s,a angajat Auvernul Romaniei prin )inisterul 7inan#elor" (otrivit legisla#iei $n vigoare, Banca Naional pre0int un raport Auvernului i (arlamentului dac prevede sau constat scderea re0ervei de metale pre#ioase *i devi0e 4re0erv interna#ional5 pn la un nivel pe care $l consider alarmant" Banca Na#ional a Romniei poate elabora reglementri privind monitori0area *i controlul tran0ac#iilor valutare pe teritoriul #rii *i emite autori0a#ii pentru opera#iuni valutare de capital, tran0ac#ii pe pie#ele valutare *i alte opera#iuni specifice" Reglementrile Bncii Na#ionale a Romniei se refer $n principal la: a5 autori0area *i retragerea autori0a#iei, precum *i supraveg+erea persoanelor care au ob#inut autori0a#ia de a efectua tran0ac#ii valutare< b5 stabilirea de plafoane *i alte limite pentru de#inerea de active e&terne *i opera#iuni cu acestea, pentru persoane juridice *i fi0ice< c5 stabilirea plafonului *i a condi#iilor $ndatorrii e&terne a persoanelor juridice *i fi0ice care intr sub inciden#a regimului valutar" !"7unc#ia de banca a statului Banca Nationala a Romaniei este casier general si banc+er al statului roman, aceast functie fiind prima dintre functiile BNR, ea repre0inta su motivul $nfin#arii primelor banci centrale, in scopul finan#rii c+eltuielilor

publice" BNR particip la procesul e&ecu#iei bugetului de stat *i #ine eviden#ele contabile ale contului curent ale 3re0oreriei Statului" (entru opera#iunile derulate prin contul 3re0oreriei Statului, Banca Na#ional a Romniei percepe comisioane *i plate*te doband la disponibilit#ile din acest cont" 3otodata BNR poate acorda bugetului de stat un $mprumut limitat pentru acoperirea decalajului temporar $ntre veniturile *i c+eltuielile acestuia" 3ot pentru contul bugetului de stat, BNR poate mobili0a resurse bne*ti, ac#ionand ca agent al statului $n ceea ce prive*te emisiunea, vn0area *i rscumprarea obliga#iunilor prin care statul se $mprumut de la public, persoane juridice sau bnci" -stfel, Banca 'entral organi0ea0 emisiunea *i plasarea obliga#iunilor de stat, efectund *i serviciul financiar al datoriei publice" ?n toat aceast activitate, BNR nu dispune de nici un privilegiu special ca agent al statului *i se supune, $n calitatea sa de intermediar financiar pe pie#a valorilor mobiliare, regulilor concuren#ei comerciale" >"7unc#ia de repre0entant al statului $n rela#iile financiare interna#ionale BNR supraveg+ea0 *i reglementea0 sistemul de pl#i al trii, astfel infaptuind politica monetar *i de a mentinand stabilitatea monedei na#ionale, precum si $ncrederea publicului $n sistemul bancar na#ional" ;atorit po0i#iei sale $n cadrul institu#iilor publice, BNR este abilitat prin statut s repre0inte statul $n rela#iile financiare interna#ionale *i $n organismele financiare interna#ionale" Banca Nationala poate participa, din $mputernicirea (arlamentului, la organi0a#ii interna#ionale cu caracter financiar, bancar, monetar, sau de pl#i i poate s devin membru al acestora" ?ncepnd cu data aderrii Romniei la 2urosistem, BNR particip la organi0a#ii interna#ionale *i este membru al acestora, fcnd parte din Sistemul 2uropean al Bncilor 'entrale conform prevederilor 8egii nr"312/2 !"

/n conclu0ie, putem spune ca BNR nu e&ercita functiile unei banci comerciale si deci nu concurea0a cu celelalte institu#ii de credit ale sistemului, ci le coordonea0a si supraveg+ea0a" Emisiunea monetara Banca National a Romniei este unica institu#ie autori0at s emit $nsemne monetare, sub form de bancnote *i monede, ca mijloace legale de plat pe teritoriul Romniei, moneda nationala fiind ,,leulB, iar subdivi0iunea acestuia ,,banulB" ;e asemenea, Banca Na#ional a Romniei este singura $n drept s stabileasc valoarea nominal, dimensiunile, greutatea, desenul *i alte caracteristici te+nice ale bancnotelor *i monedelor" Banca National a Romaniei elaborea0 programul de emisiune a bancnotelor *i monedelor, astfel $nct s se asigure necesarul de numerar, $n strict concordan# cu nevoile reale ale circula#iei bne*ti" Suma total a bancnotelor *i monedelor $n circula#ie, care e&clude re0erva de numerar, se evidentia0 ca element de pasiv $n contabilitatea Bancii Nationale a Romaniei" /n conclu0ie putem spune ca Banca Nationala a Romaniei este o institutie total diferita de bancile comerciale, ea avand functii si atributii de alta natura, comparativ cu bancile comerciale care isi desfasoara activitatea pe teritoriul romaniei, si care se afla sub supraveg+erea si limitarile impuse de Banca Nationala a Romaniei"

BIBLIOGRAFIE

1" 8egea 312/2 2" CCC"bnro"ro

! privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei

11