Sunteți pe pagina 1din 14

Avizat,

Inspector Şcolar General,


Prof. Grigore Vasile
FIŞA DE EVALUARE
A DIRECTORULUI DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PRESCOLAR
Anul şcolar ___________

I. Date generale:
Unitatea de învăţământ ____________________________________________________________

Numele şi prenumele directorului ____________________________________________________


Absolvent (ă) al (a) __________________________________________________ anul _________
Specialitatea ___________________________________ gradul didactic ________ anul ________
Vechimea în muncă _____ ani ; Vechimea în învăţământ _____ ani ; Vechimea în unitate _____ ani
Vechimea în funcţia de conducere ____ ani, în baza Deciziei IŞJ nr. ______ din data de _________
Tipul numirii în funcţie (concurs / delegaţie) _____________________

1
II. Profilul de competenţă managerială:

Punctaj Punctaj Evaluare Evaluare


maxim / defalcat Autoevaluare inspector Consiliul de
Nr. crt. Funcţii INDICATORI DE PERFORMANŢĂ indicator şcolar Administraţie
(care al IŞJ
consiliază
u.î)
1 2 3 4 5 6 7 8
I. CURRICULUM
A. MANAGEMENT STRATEGIC ŞI OPERAŢIONAL

2
1. Proiectare - Existenţa, structura şi conţinutul
planificare documentelor proiective

a). Planul strategic de dezvoltare 1,00


instituţională: 0,50
- fundamentarea pe studii de diagnoză şi
prognoză pertinente;
- strategiile şi programele stabilite cuprind
acţiuni concrete de implementare, termene, 0,50
responsabilităţi, modalităţi de monitorizare,
itemi de evaluare şi verificare a îndeplinirii
obiectivelor.
b). Planul managerial anual şi semestrial: 1,00

- este structurat pornind de la programele de


activităţi/planurile de acţiune semestriale şi 1,00
anuale ale comisiilor metodice şi ale altor
comisii de lucru;
- porneşte de la nivelul conducerii instituţiei 0,75
şi este implementat de către comisiile
metodice/alte comisii de lucru.
c). Măsura în care au fost realizate 1,00
scopurile şi obiectivele stabilite în proiectul
de dezvoltare şi în planurile operaţionale:
91 - 100% 1,00
76 - 90% 0,75
d). Proiectul Planului de şcolarizare: 0,75
0,25
- este întocmit cu încadrarea strictă în nr. de
posturi aprobate de ISJ 0,25
- s-au luat măsuri pentru a nu se organiza
grupe sub efectivul minim impus de lege 0,25
- propunerile planului de şcolarizare
respectă prevederile Legii nr.87/2006 privind
asigurarea calităţii educaţiei

3
2. Organizare Documentele de organizare managerială 1,00
a) Documentele de organizare managerială
şi calitatea lor:
- documentele respectă reglementările în
vigoare, au coerenţă logică, sunt în 1,00
concordanţă cu strategia/planul managerial,
sunt adecvate la realitate, optimizează
activitatea; 0,75
- documentele respectă reglementările în
vigoare, au coerenţă logică, sunt adecvate
la realitate
b). Documente legislative (actualizate 0,50
permanent):
- există toate documentele legislative şi o 0,50
evidenţă a lor actualizată permanent;
- există toate documentele legislative şi o 0,25
evidenţă sporadică a lor.
c)Preocupări pentru diseminarea 0,50
informaţiilor:
- afişajul local (în cancelarie, panouri etc., 0,50
actualizat permanent şi la vedere):
d). Informarea despre legislaţie,
regulamente şcolare: 1,00

- toate informaţiile se află afişate în unitate 1,00


şi au fost prelucrate cu cadrele didactice şi
părinţii (proces-verbal); 0,50
- toate informaţiile au fost prelucrate cu
cadrele didactice şi părinţii (proces-verbal).
e). Politicile de personal – legalitatea 2,00
încadrării şi politicile de personal;
gestionarea, distribuirea sarcinilor, relaţii
interumane:
*se atribuie următorul punctaj intermediar: 0,30
- contracte individuale de muncă ;
0,30
4
a). Controlul actelor/documentelor şcolare 1,50
şi arhivarea:
3. Îndrumare *se atribuie următorul punctaj intermediar:
0,50
-monitorizare - Intrări/ieşiri
– control - - Semnături 0,50
evaluare - Corectitudinea completării
0,50
documentelor şcolare
b) Asistenţe la activitati efectuate de către 2,00
director: 2,00
- 91 - 100% din personalul didactic 0,75
- 76 - 90% din personalul didactic 0,50
- 50 - 75% din personalul didactic
c). Preocuparea pentru evaluarea 2,00
sistematică, corectă, a preşcolarilor de către
cadrele didactice în procesul instructiv-
educativ:
*se atribuie următorul punctaj intermediar:
- Planificarea perioadelor de evaluare 0,20
semestriale
- Analizele rezultatelor evaluarilor şi 0,30
adoptare de măsuri
- Programe de evaluare unitară pentru 0,30
prescolarii aceluiaşi nivel de varsta
- Adoptarea unui program de masuri in 0,20
concordanta cu rezultatele evaluarilor
- Alte strategii de evaluare la nivelul grupelor 0,20
- Planificare asistenţe/interasistenţe
- Evaluări iniţiale 0,20
- Evaluări sumative la nivelul unităţii 0,20
- Preocupările legate de îmbunătăţirea 0,20
metodelor de evaluare a preşcolarilor 0,20
d). Monitorizarea preşcolarilor privind 0,75
debutul în clasa I:
- unitatea deţine date complete despre:
- 76 - 100% din prescolari 0,75
- 51 - 75% din prescolari 0,50

5
B. CURRICULUM

a). Proiectarea CDŞ pornind de la nevoile 1,00


identificate şi de la politicile naţionale,
1. Proiectare judeţene şi locale: 1,00
- luarea în considerare, în proiectarea
curriculară, a propunerilor părinţilor, si
preferintelor copiilor; 0,75
- luarea în considerare, în proiectarea
curriculară, a propunerilor echipei
manageriale
b). Stabilirea disciplinelor opţionale: 1,75
- existenţa ofertei şi aprobarea ei de către 0,50
inspectorul şcolar de specialitate/metodist al
ISJ Ilfov
- conform cu opţiunile educaţionale ale 0,75
părinţilor: 0,50
- 91 - 100%;
- 50- 90%;

6
2. Organizare a) Procesul de învăţământ: condiţii,
organizare şi rezultate: 0,75
- procentul de realizare a planului de
şcolarizare
- 76 - 100%; 0,75
- 50 - 75% 0,50
b). Durata activităţilor didactice conform 0,50 0,5
reglementărilor
c). Acoperirea posturilor cu personal 1,50
didactic calificat:
- 91 - 100%; 1,50
- 76 - 90% 1,00
d). Organizarea procesului didactic în spaţii 0,75
de învăţământ corespunzătoare, pentru
toate domeniile experenţiale şi ariile de
stimulare
- toate sălile de grupa sunt dotate 0,75
corespunzator cerintelor programei
activitatilor instructiv-educative pentru 0,50
invatamantul prescolar;
-50% din spatiile existente au o singura 0,25
functionalitate;
-peste 50% din spatiile existente au tripla
functionalitate;
Rezultate ale evaluării interne:
a). Fluxuri şcolare:
- număr de locuri ocupate în 1,00
gradiniţă:
- 91 - 100% 1,00
- 76-90% 0,50
- frecventa copiilor: 1,00
- abandon şcolar: - nu există 1,00
- sub 5% 0,50
Programe de recuperare a celor 1,50

7
II. RESURSE UMANE

8
1. Planificare - Personalul didactic
organizare Calificare, perfecţionare/formare 1,50
continuă:
a). Gradul de acoperire a posturilor cu
personal didactic:
(nr. cadre didactice calificate / nr. total de 1,50
cadre didactice) X 100 1,00
- peste 75% 0,50
- 50 - 75%
- sub 50%
b). Gradul de acoperire cu personal didactic 2,00
calificat (în specialitate şi cu pregătire
psihopedagogică corespunzătoare art.68
din Legea învăţământului nr.84/1995,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare)
(nr. cadre didactice calificate/nr. total de
cadre didactice) X 100
- 76 - 100% 2,00
- 50 – 75% 1,50
c). Numărul de preşcolari pe post didactic: 0,75

(nr. total preşcolari/ nr. total de posturi):


- peste 15% 0,75
- 14% – 15% 0,50
- sub 14% 0,25
d). Ponderea personalului didactic cu 1,50
definitivat, grade didactice sau doctorat:
- personalul didactic are definitivat, grad
didactic sau doctorat:
- 76 - 100% 1,50
- 50 - 75% 1,00
- sub 50% 0,50
e). Perfecţionare/formare continuă, 1,75
participare şi rezultate obţinute la programe
de perfecţionare/formare continuă (se

9
III. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE

10
1. Mărimea şi gradul de complexitate al 2,00
unităţii de învăţământ
a). Numărul de preşcolari:
- 100 - 150 1,00
- peste 150 1,50
b). Structura bazei materiale – spaţii de 3,00
învăţământ etc.:

- săli de grupă funcţionale:


- 4-6 0,50
- peste 7 1,00
- sala de sport 1,00
- biblioteca scolara 1,00
2. Baza materială – resurse, gestiune 1,00 1,00
a) Sunt dotate toate spatiile de invatamant

b). Numărul de schimburi în care 1,50


funcţionează unitatea de învăţământ:

- Program saptamanal 1,50


- program prelungit - peste 4 grupe 1,50
- 1 – 3 grupe 1,00
- Program normal - peste 6 grupe 1,00
- sub 5 grupe 0,75
c). Calitatea spaţiului de învăţământ: 1,00
întreţinere, modernizare; încadrarea în
normele de igienă şcolară: 1,00
- spaţiile de învăţământ au autorizaţie 0,50
sanitară
- spaţiile de învăţământ nu au autorizaţie
sanitară, functioneaza cu aviz sanitar
d). Utilizarea spaţiilor de învăţământ 1,00
conform destinaţiei:
- existenţa unei planificări de utilizare a 0,25
spaţiilor: ( sala de grupa, dormitor, sala de
mese)

11
IV. DEZVOLTARE ŞI RELAŢII COMUNITARE

12
Relaţia cu comunitatea 0,50
Relaţia cu părinţii
Implicarea părinţilor în activitatea
managerială:
a). Elaborarea planului de venituri şi
cheltuieli al grădiniţei:
- participarea părinţilor la elaborarea 0,25
planului de venituri şi cheltuieli
- implicarea părinţilor în dotarea şi
întreţinerea mijloacelor/spaţiilor de 0,25
învăţământ
b). Evaluarea calităţii actului didactic de 0,50
către părinţi:
- părinţii consideră actul didactic calitativ: 0,50
- peste 80% 0,25
- 50% - 80%
- părinţii au luat cunoştinţă, în scris, despre 0,50
progresul/regresul şcolar al copiilor lor:
- peste 80% 0,50
- 50% - 80% 0,25
- părinţii participă / sunt informaţi asupra 0,50 0,50
activităţilor organizate de gradinita
(programe de remediere/recuperare,
consultaţii, activităţi didactice şi extraşcolare
etc.
Asistenţa acordată părinţilor: 0,50
a). Audienţe/consultaţii între conducerea
unităţii de învăţământ şi/sau cadre didactice
şi părinţi:
- săptămânal 0,50
- bilunar/lunar 0,25
b). Derularea unui program de educatie 0,75 0,75
familială
c). Parteneriatul între cadrele didactice şi 0,50

13
PUNCTAJ TOTAL 100

V. PUNCTAJ:
TOTAL PUNCTAJ AUTOEVALUARE:……………………………
TOTAL PUNCTE EVALUARE:……………………………………

1. 86 – 100 puncte FOARTE BINE


2. 76 – 86 puncte BINE
3. 61 – 75 puncte SATISFĂCĂTOR
4. 0 - 60 puncte NESATISFĂCĂTOR
La evaluarea directorilor adjuncţi cele 100 de puncte se realocă în funcţie de fişa postului, elaborată de directorul unităţii de învăţământ, păstrându-se
proporţia din prezenta fişă de evaluare.
În situaţia acordării calificativului NESATISFĂCĂTOR la inspecţiile din timpul anului şcolar, sau la evaluarea anuală, postul se vacantează.
Postul se vacantează după doi ani consecutivi cu calificativul SATISFĂCĂTOR.
Fişele de autoevaluare se înregistrază la inspectoratul scolar pana la 25 august 2009.
Punctajul final şi calificativul acordat va fi adus la cunoştinţă celor evaluaţi în scris.
DIRECTOR, AVIZAT (pentru directorii adjuncţi)
(Numele în clar)…………………………….. DIRECTOR , (Numele în clar, semnătura şi ştampila)…………
Semnătura………………………………….. …………………..
Semnătura…………………………………..

14