Sunteți pe pagina 1din 72

O mie

şi una
de
nopţi
Povestea
lui
Sindbad
marinarul
Noaptea 213 – POVESTEA acelei case şi care,
LUI SINDBAD MARINARUL amestecându-se cu aroma
de parfum de trandafiri,
răspândea în aer un miros
O, măreţule calif, suav. În afară de asta,
tot sub cârmuirea lui putea auzi un concert
Harun-al-Raşid, despre susţinut de multe
care am tot vorbit, era instrumente, acompaniate
la Bagdad un hamal de privighetorile din
sărman, pe nume Hindbad. copaci şi de păsările
Într-o zi, când era tare specifice Bagdadului.
cald, ducea un balot Această melodie elegantă
foarte greu dintr-un şi mirosul mai multor
capăt al oraşului tocmai feluri de cărnuri, care
în celălalt. Fiind foarte ajungea până la el, i-au
obosit de drumul pe care- arătat că acolo era un
l făcuse deja şi cum mai ospăţ, că oamenii se
avea încă multe de făcut, distrau. Vru să ştie cine
ajunse pe o stradă unde stătea în acea casă, pe
adia un vânticel răcoros care nu o mai văzuse,
şi al cărei pavaj era pentru că nu prea trecuse
stropit cu parfum de pe acea stradă. Ca să-şi
trandafiri. Cum nu-şi astâmpere curiozitatea,
putea dori un loc mai bun se apropie de nişte
de odihnă, îşi puse servitori pe care îi văzu
sarcina pe pământ şi se la uşă, minunat
aşeză pe ea, lângă o casă îmbrăcaţi, şi-l întrebă
mare. pe unul cum se numea
stăpânul casei.
Îi păru bine că s-a
aşezat acolo: căci nările - Dar cum, îi zise
sale se umplură de o servitorul, sunteţi din
mireasmă minunată de aloe Bagdad şi nu ştiţi că
şi de smirnă arsă care aici este casa stăpânului
ieşea pe fereastrele Sindbad marinarul,

2
vestitul călător care a Sfărşindu-şi vorba,
fost pe toate mările de lovi cu călcâiul în
sub soare? pământ, ca un om sfâşiat
între durere şi
Hamalul, care auzise disperare.
despre bogăţiile lui
Sindbad, nu putu să nu Era încă pradă
fie invidios pe un om acestor gânduri amare,
care părea tot atât de când văzu ieşind din casă
norocos pe cât părea el un servitor, care veni la
de nenorocit. Amărât de el şi, luându-l de braţ,
aceste gânduri, ridică îi zise:
ochii spre cer şi strigă
tare, ca să fie auzit: - Veniţi cu mine;
domnul Sindbad, stăpânul
- Atotputernice meu, vrea să vă
Creator al tuturor vorbească.
lucrurilor, iată ce
deosebire este între mine Atunci, Şeherezada
şi Sindbad; îndur în văzu că se lumina de ziuă
fiecare zi mii de şi tăcu, dar a doua zi
greutăţi şi mii de dureri povesti:
şi de-abia dacă ajung să
duc alor mei de mâncare
pâine tare de orz, în Noaptea 214 - PRIMA
vreme ce fericitul CĂLĂTORIE A LUI SINDBAD
Sindbad se lăfăie în MARINARUL
bogăţii imense, ducând o
viaţă de huzur. Ce a Măreţule calif,
făcut, oare, ca să-i dai majestatea voastră îşi
o soartă atât de poate imagina că Hindbad
fericită? Şi eu, ce am a fost tare mirat de
făcut, ca să merit una onoarea care i se făcea.
aşa de nenorocită? După cele ce spusese, se
cam temea ca nu cumva
Sindbad să fi trimis după

3
el ca să se răzbune; şi invitaţii săi nu mai
de aceea se pregătea să mâncau, luă cuvântul şi,
se scuze că nu-şi poate adresându-se lui Hindbad,
lăsa marfa în mijlocul pe care-l numi frate,
drumului; dar servitorul după obiceiul arabilor,
lui Sindbad îl încredinţă atunci când sunt între
că vor avea grijă de ea prieteni, îl întrebă cum
şi-l grăbi atât de tare îl cheamă şi ce slujbă
să se ducă, după cum avea are.
poruncă, încât hamalul fu
obligat să cedeze. - Domnule, îi
răspunse, numele meu este
Servitorul îl duse Hindbad.
într-o sală mare, unde
erau mulţi oameni aşezaţi - Sunt încântat să vă
în jurul unei mese pline cunosc, zise Sindbad, şi
de bucate alese. Pe locul vă asigur că musafirii
de onoare era un bărbat mei vă primesc cu
serios, bine făcut, cu o bucurie; dar aş vrea să
barbă albă şi lungă, aflu din gura dumnea-
care-i dădea un aer voastră ce spuneaţi
măreţ; în spatele lui, se adineauri, în stradă.
înghesuiau să-l servească Sindbad auzise pe
ofiţeri şi slujitori. fereastră tot ce spusese
Sindbad îi spuse să se hamalul, înainte de a se
apropie şi, după ce-l aşeza la masă; şi
invită să se aşeze de-a insistase să-l vadă. La
dreapta sa, îi făcu această rugăminte,
cinstea de a-l servi el Hindbad, ruşinat, lăsă
însuşi şi-i mai dădu să capul în jos şi zise:
bea un vin nemaipomenit,
din care se afla din - Domnule, vă
belşug pe masă. mărturisesc slăbiciunea
mea: eram supărat şi mi-
Către sfărşitul au scăpat câteva vorbe
mesei, Sindbad, văzând că

4
nepotrivite pentru care le dobândi. Poate că nu
vă implor să mă iertaţi. aţi auzit decât puţine
lucruri despre aventurile
- Vai, zise Sindbad, mele ciudate şi despre
să nu mă credeţi aşa de primejdiile care m-au
nedrept, încât să vă port pândit pe mare, în
ranchiună pentru asta. Mă decursul celor şapte
pun în situaţia călătorii pe care le-am
dumneavoastră; în loc să făcut şi, pentru că am
vă reproşez vorbele acum ocazia, o să vi le
îngânate, vă căinez; dar povestesc de-a fir a păr;
trebuie să îndrept nu cred că vă veţi supăra
impresia greşită pe care să le auziţi.
se pare că o aveţi despre
mine. Vă imaginaţi, Întrucât Sindbad voia
desigur, că am dobândit să-şi spună povestea mai
fără trudă şi fără bătaie ales pentru hamal,
de cap toate aceste înainte de a începe, dădu
bogăţii şi bunuri de care poruncă să se aducă marfa
vedeţi că mă bucur: vă pe care o lăsase în
înşelaţi. Nu am ajuns la stradă şi să fie pusă în
această stare decât după locul dorit de Hindbad.
ce am îndurat ani de zile Apoi, istorisi cam aşa:
toate încercările
trupului şi sufletului pe PRIMA CĂLĂTORIE A LUI
care le poate inchipui o SINDBAD MARINARUL
minte omenească. Da, Am moştenit de la ai
domnii mei, adăugă, către mei averi mari, dar am
cei de faţă, pot să vă risipit o mare parte în
încredinţez că aceste anii nebuni ai tinereţii;
încercări sunt atât de dar, când mi-a venit
ieşite din comun, încât mintea la cap şi m-am
pot tăia şi oamenilor oprit, am văzut că
celor mai însetaţi de bogăţia se ducea repede
înavuţire pofta de a şi că, din cauza felului
străbate mările pentru a
5
în care mă ingrijisem de o duc la îndeplinire. M-
ea, ajunsesem aproape de am dus la Balsora, unde
fundul sacului. Mă m-am îmbarcat alături de
gândeam, încă, la faptul alţi neguţători pe un vas
că iroseam, nefericitul pentru care toţi pusesem
de mine, ducând o viaţă bani.
dezordonată, mai presus
de toate, timpul, care Am înălţat pânzele şi
este lucrul cel mai de am luat drumul Indiilor
preţ pe lumea asta. Mă orientale, prin Golful
mai gândeam şi că sărăcia Persic, care este format
ultimă, cea mai nenoro- de coasta Arabiei
cită, este cea de la Fericite pe dreapta şi de
bătrâneţe. Mi-am amintit cea a Persiei, pe stânga.
de vorbele marelui Cea mai mare lăţime a
Solomon, pe care le mării este pe acolo de
auzisem de la tata, cum şaptezeci de leghe, după
că era mai bine să fii părerea celor mai mulţi.
mort decât să fii sărac. Dincolo de golf, marea
Levantului, ca şi cea a
Mâhnit de aceste Indiilor, este foarte
gânduri, mi-am adunat întinsă: pe de o parte,
rămăşiţele averii. Am este mărginită de
vândut cu toba în piaţă coastele Abisiniei şi
tot ce-mi mai rămăsese sunt patru mii cinci sute
din mobilă. Apoi, m-am de leghe până la insulele
dus pe lângă unii care Vakvak. La început, am
făceau negoţ pe mare. M- suferit de ceea ce se
am luat după cei care mi numeşte „rău de mare”;
s-au părut a-mi da dar mi-am revenit curând
sfaturi bune. În cele din şi, de atunci, nu am mai
urmă, am hotărât să pun avut aşa ceva.
la treabă puţinii bani
care mi-au mai rămas şi, Pe drum, am acostat
de cum luai această în mai multe insule, unde
hotărâre, n-am şovăit să am vândut sau am schimbat

6
mărfuri. Într-o zi, alţii, o luară înot. Dar
vântul se opri tocmai eu eram încă pe insulă,
când eram lângă o insulă adică, pe balenă, când s-
care de-abia ieşea din a scufundat în mare şi n-
apă, verde de ziceai că am avut timp decât să mă
este o pajişte. Căpitanul prind de o bucată de lemn
a poruncit să se strângă pe care o adusesem de pe
pânzele şi le-a dat voie vas ca să aprindem focul.
să coboare marinarilor Dar căpitanul, după ce-i
care voiau să debarce. luase la bord pe oamenii
Dar, în vreme ce noi ne care fugiseră cu barca şi
desfătam bând şi mâncând îi culesese pe câţiva
sau odihnindu-ne de truda dintre cei care înotau, a
de peste zi, insula a vrut să profite de faptul
început deodată să se că se pornise un vânt
cutremure şi ne-a răcoros şi prielnic; dădu
scuturat serios... poruncă să se ridice
ancora şi astfel îmi luă
Atunci, Şeherezada orice speranţă de a mai
văzu că se lumina de ziuă ajunge la vas.
şi tăcu, dar a doua zi
povesti: Am rămas, deci, în
voia valurilor, împins
Noaptea 215 când de o parte, când de
Sindbad a continuat: alta; m-am luptat pentru
viaţa mea toată ziua şi
Cei de pe vas au noaptea următoare. A doua
văzut că insula se zi nu mai aveam putere şi
cutremura şi ne-au eram disperat că voi
strigat să ne întoarcem muri, când un val mă
imediat; că, altfel, vom aruncă din fericire pe o
pieri, pentru că ceea ce insulă. Coasta era înaltă
luasem drept insulă era, şi abruptă şi m-aş fi
de fapt, spinarea unei chinuit mult şi bine să o
balene. Cei mai iuţi de urc, dacă nişte rădăcini
picior fugiră cu o barcă, de copaci, pe care numai
7
norocul le păstrase în mi-a atras atenţia;dar,
acel loc spre salvarea în vreme ce o priveam, am
mea, nu m-ar fi ajutat. auzit vocea unui om,
M-am întins pe pământ, ieşind de sub pământ.
unde am stat mai mult Imediat, omul a apărut, a
mort decât viu, până s-a venit la mine şi m-a
luminat pe deplin şi a întrebat cine sunt. I-am
răsărit soarele. spus prin ce trecusem;
după aceea, luându-mă de
Atunci, deşi eram mână, mă conduse într-o
tare slăbit din cauza peşteră, unde se aflau şi
muncii pe corabie, ba şi alţi oameni, miraţi de
pentru că nu mai mâncasem prezenţa mea acolo, aşa
nimic de ieri, am început cum şi eu mă minunam că-i
să mă târăsc, în căutarea găseam în acel loc.
unor ierburi bune de
mâncat. Am găsit câteva Am mâncat din
şi am avut bucuria de a mâncarea pe care mi-au
dibui un izvor cu o apă oferit-o; apoi, când i-am
extraordinară, care nu a întrebat ce făceau într-
întârziat să mă pună pe un loc care părea aşa de
picioare. După ce am mai pustiu, mi-au răspuns că
prins puteri, am cercetat erau rândaşi la caii
insula, abătându-mă de la regelui Miraj, stăpânul
drumul drept. Am ajuns pe insulei; că, în fiecare
o câmpie frumoasă, unde an, în aceeaşi perioadă,
am zărit de departe un era obiceiul să fie aduse
cal care păştea. Mi-am iepele regelui, pe care
îndreptat paşii într- le legau aşa cum văzusem,
acolo, bucuros, dar şi pentru a fi montate de un
temător; fiindcă nu ştiam cal de mare; apoi, calul
dacă nu cumva mă aştepta de mare voia să le
mai degrabă moartea decât sfâşie, dar ei îl opreau,
salvarea. Apropiindu-mă, cu ţipetele lor şi îl
am zărit o iapă legată de forţau să se întoarcă în
un ţăruş. Frumuseţea ei mare; că, după ce erau
8
gestante, iepele erau ţara lui. După ce i-am
duse înapoi, iar mânjii ostoit curiozitatea, mi-a
pe care îi fătau erau ai dovedit că mă compătimea
regelui, fiind apoi pentru nenorocire. În
numiţi cai de mare. Mai acelaşi timp, porunci să
adăugară că trebuia să fiu îngrijit şi să mi se
plece a doua zi şi că, dea tot ce aveam nevoie.
dacă aş fi sosit atunci, Şi aceasta cu atâta
aş fi murit, cu promptitudine, încât am
siguranţă, pentru că avut de ce să laud
satele erau departe şi generozitatea regelui şi
mi-ar fi fost cu conştiinciozitatea ofiţe-
neputinţă să le găsesc rilor săi.
fără călăuză.
Fiind neguţător, mă
În timp ce ei îmi duceam pe la cei deo-
spuneau toate astea, potrivă cu mine. Îi
calul de mare ieşi din căutam mai ales pe cei
apă, aşa cum spuseseră, străini, atât pentru a
se aruncă asupra iepei, o afla veşti de la Bagdad,
montă şi apoi vru să o cât şi pentru a găsi pe
mănânce; dar, la zgomotul cineva cu care să mă
pe care-l făcură întorc; capitala regelui
slujitorii, se lăsă Miraj se afla pe malul
păgubaş şi se scufundă mării şi are un port
iarăşi în mare. frumos, unde acostează în
fiecare zi vase din toate
A doua zi, s-au colţurile lumii. Căutam
întors în capitala astfel tovărăşia savan-
insulei cu iepele şi i-am ţilor din Indii, şi-mi
însoţit. La sosirea plăcea să-i ascult
noastră, regele Miraj, vorbind; dar asta nu mă
căruia i-am fost împiedica să mă duc
prezentat, m-a întrebat regulat la curtea regelui
cine sunt şi prin ce sau să stau de vorbă cu
întâmplare am ajuns în guvernatorii şi regii mai
9
mici, care-i plăteau a ancorat, au început să
tribut şi-i stăteau prin descarce marfă, iar
preajmă. Îmi puneau multe negustorii care o
întrebări despre ţara mea comandaseră o duceau la
şi, în schimb, îi prăvălii.
întrebam despre obice-
iurile şi legile din ţara Aruncându-mi ochii pe
lor, vrând să ştiu tot ce câteva baloturi şi pe
credeam că merită. scrisul care arăta cui
aparţineau şi, după ce
Sub stăpânirea rege- le-am cercetat cu atenţi-
lui Miraj era o insulă e, am fost sigur că erau
numită Cassel. Mă cele pe care le îmbar-
asigurau că de acolo se casem pe vasul cu care
aud în fiece noapte călătorisem de la Balso-
timpane bătând, ceea ce ra. L-am recunoscut chiar
i-a făcut pe marinari să pe căpitan; dar, cum eram
creadă că acolo sălăşluia convins că mă credea
Degial. M-a cuprins mort, m-am dus la el şi
dorinţa de a vedea cu l-am întrebat a cui era
ochii mei minunea şi am marfa.
văzut în timpul călăto-
riei peşti lungi de o - Aveam la bord, îmi
sută şi de două sute de răspunse, un neguţător
coţi, care mai mult din Bagdad, pe nume
sperie decât atacă. Sunt Sindbad. Într-o zi,
aşa de fricoşi, că-i pui apropiindu-ne de o insulă
pe fugă lovind în - sau cel puţin aşa ni se
scânduri. Am remarcat şi părea – el s-a dus la
alţi peşti, de nici un ţărm, împreună cu alţi
cot, care aveau parcă un călători, pe acea aşa-
cap de bufniţă. zisă insulă, care era, de
fapt, o balenă de o
La întoarcere, într-o mărime neobişnuită, ador-
zi, când eram în port, a mită la suprafaţa apei.
venit o corabie. După ce Balena nici nu a simţit

10
bine căldura focului pe - Când căpitanul
care i—l aprinseseră pe corabiei m-a auzit spu-
spate, ca să facă ceva de nând acestea, a strigat:
mâncare, că a şi început „Dumnezeule mare, pe cine
să se mişte şi să se să mai crezi în ziua de
scufunde. Cei mai mulţi azi? Nu mai există oameni
dintre pasageri s-au de bună credinţă. L-am
înecat şi nefericitul de văzut cu ochii mei pe
Sindbad odată cu ei. Sindbad pierind; călă-
Baloturile astea erau ale torii care erau cu mine
lui şi am hotărât să le pe vas l-au văzut, ca şi
vând şi apoi să caut pe mine, şi dumneata îndrăz-
cineva din familia lui, neşti să spui că eşti
ca să-i dau banii pe care Sindbad? Ce cutezanţă!
i-aş fi obţinut. Când se uită cineva la
dumneata, pari un om
- Căpitane, i-am spus cinstit; şi totuşi, ai
eu atunci, eu sunt inventat o minciună
Sindbad pe care îl crezi groaznică, pentru a pune
mort, dar nu am murit; mâna pe nişte bunuri care
baloturile astea sunt nu îţi aparţin.”
bunurile mele, marfa
mea... - Ai răbdare,
căpitane, şi fă-mi
Atunci, Şeherezada văzu plăcerea de a asculta ce
că se lumina de ziuă şi am de spus.
tăcu, dar a doua zi
povesti: - Ei bine! reluă el,
ce ai de spus? Vorbeşte,
Noaptea 216 – A doua că te ascult.
călătorie a lui Sindbad
Atunci i-a povestit
cum mă salvasem, în ce
Sindbad, continuându-
împrejurări îi întâlnisem
şi povestea, le spuse
pe rândaşii regelui
comesenilor:

11
Miraj, care mă aduseseră regelui Miraj. Cum regele
la curtea sa. ştia ce nenorocire dăduse
peste mine, m-a întrebat
Povestea mea l-a cam cum făcusem rost de
zguduit; dar s-a convins lucruri atât de rare. I-
imediat că nu minţeam, am povestit prin ce
când au venit nişte întâmplare le-am recupe-
oameni de pe corabia lui rat; a fost atât de bun
şi m-au recunoscut şi mi- şi s-a bucurat; mi-a
au făcut salamalekuri, acceptat darul şi mi-a
arătându-mi cât se făcut şi el nişte cadouri
bucurau să mă vadă. În minunate. Apoi, mi-am
cele din urmă, m-a luat rămas bun de la el
recunoscut şi el şi, şi m-am îmbarcat pe
aruncându-se de gâtul acelaşi vas. Dar, înainte
meu, mi-a spus: de plecare, am schimbat
- Allah fie lăudat că mărfurile rămase pe unele
aţi scăpat dintr-o din partea locului. Am
primejdie aşa de mare! Nu luat lemn de aloe, de
vă pot spune ce plăcere santal,camfor,nucşoară,
îmi face săă vă revăd. cuişoare, piper şi ghim-
Iată bunurile dumnea- bir. Am trecut prin mai
voastră, luaţi-le, sunt multe insule şi am ajuns
ale dumneavoastră, faceţi în sfârşit la Balsora, de
cu ele ce vreţi. unde m-am întors în
oraşul ăsta, cu aproape o
I-am mulţumit, lăudâ- sută de mii de ţechini.
ndu-i dreptatea, iar Am fost întâmpinat de
pentru a-mi arăta recu- familie şi am revăzut-o
noştinţa, l-am rugat să cu toate manifestările de
primească nişte mărfuri, bucurie pe care le poate
dar a refuzat. arăta o prietenie vie şi
sinceră. Am cumpărat
Am ales tot ce era sclavi şi sclave, pămân-
mai de preţ în baloturile turi mănoase şi mi-am
mele şi le-am dăruit
12
clădit o casă mare. Aşa şi s-a întors la că-
am făcut, hotărât să uit lătorul cel darnic, care
de necazuri şi să mă îl primi zâmbitor, cu
bucur de viaţă.” multe atenţii. Îndată ce
toţi invitaţii au sosit,
Oprindu-se aici, s-a pus masa, care a
Sindbad a poruncit cântă- ţinut mult timp. După ce
reţilor să cânte din nou, au mâncat, Sindbad se
după ce îi întrerupsese adresă comesenilor:
cu poveştile sale. Până
seara s-a băut şi s-a - Domnilor, zise, vă
mâncat şi, la plecare, rog să binevoiţi să
Sindbad a cerut să i se ascultaţi şi povestea
aducă o pungă cu o sută aventurilor din a doua
de ţechini şi, dând-o călătorie. Acestea sunt
hamalului, zise: mai demne de atenţia
dumneavoastră decât pri-
- Ia-o, Hindbad, mele.
întoarce-te acasă şi vino
şi mâine să auzi şi S-a făcut tăcere şi
celelalte aventuri ale Sindbad a continuat
mele. astfel:

Hamalul a plecat A DOUA CĂLĂTORIE A LUI


foarte stânjenit de cins- SINDBAD MARINARUL
tirea şi de darul care i
se oferea. Le-a povestit După prima călătorie,
şi soţiei şi copiilor, la luasem hotărârea să-mi
întoarcerea acasă, iar petrec liniştit restul
aceştia i-au mulţumit lui zilelor la Bagdad, după
Allah pentru binele pe cum am avut onoarea să vă
care l-il făcea, prin spun ieri. Dar m-am
Sindbad. plictisit repede de
trândăveală; m-a cuprins
A doua zi, Hindbad s- din nou pofta de
a îmbrăcat mai curat călătorie şi de negoţ; am
decât în ziua precedentă cumpărat marfă potrivită
13
pentru negoţul la care mă m-am trezit, corabia nu
gândisem şi am plecat mai era la ancoră.
iarăşi cu alte mărfuri, a
căror sursă îmi era Atunci, Şeherezada
cunoscută. Ne-am îmbarcat văzu că se lumina de ziuă
pe o corabie bună şi, şi tăcu, dar a doua zi
după ce ne-am pus în paza povesti:
lui Allah, am pornit la Noaptea 217
drum.
M-am mirat foarte
Mergeam din insulă în tare, zise Sindbad, când
insulă, făcând schimburi n-am mai văzut vasul la
avantajoase. Într-o zi, ancoră; m-am ridicat, m-
am coborât pe o insulă am uitat în toate părţile
unde erau pomi fructiferi şi nu l-am mai văzut pe
mulţi şi feluriţi, dar niciunul din negustorii
pustie, că nu am găsit care coborâseră pe insulă
nici o casă şi nu era odată cu mine. Am zărit,
acolo nici ţipenie. Ne-am numai, corabia, dar atât
dus la plimbare pe câmpii de departe încât la scurt
şi de-a lungul pârâ- timp am pierdut-o din
iaşelor care le scăldau. vedere.
În vreme ce oamenii Închipuiţi-vă ce
se desfătau culegând gânduri îmi treceau prin
unii, flori, ceilalţi, cap într-o asemenea
fructe, eu mi-am luat de situaţie. Am crezut că
mâncare şi vin din care mor de durere. Scoteam
adusesem şi m-am aşezat nişte strigăte înspăimân-
pe malul unui râu, între tătoare, m-am lovit cu
nişte copaci care făceau pumnii în cap, m-am
umbră deasă. Am mâncat aruncat la pământ, unde
destul de bine; apoi, m-a am rămas vreme îndelun-
cuprins somnul. Nu ştiu gată, pradă unor gânduri
cât am dormit, dar, când unele mai negre decât
celelalte.
14
Mă certam într-una că înconjurat, căutând o
nu-mi ajunsese prima intrare: nu avea şi mi s-
călătorie, care ar fi a părut cu neputinţă să
trebuit să mă lecuiască mă urc pe el, atât era de
pe veci de cheful de a neted. Putea avea cam
face altele. Dar toată cincizeci de paşi
căinţa îmi era în deşert. înăuntru.

La sfârşit, m-am Soarele era la


încredinţat voii lui asfinţit. S-a întunecat
Allah şi, fără să ştiu ce brusc, ca şi cum ar fi
voi păţi, m-am urcat coborât un nor gros. Dar,
într-un arbore înalt, de dacă întunericul m-a
unde m-am uitat în toate surprins, am fost cu atât
părţile, doar-doar voi mai mirat să văd că nu
descoperi ceva dătător de era noapte, ci umbra unei
speranţă. Aruncându-mi păsări de o mărime
privirea către mare, nu extraordinară, care zbura
am văzut decât apă şi pe lângă mine. Mi-am
cer; dar, zărind pe amintit de o pasăre
pământ ceva alb, am numită Roc, despre care
coborât din copac şi, cu îi auzisem deseori
ceea ce-mi mai rămăsese vorbind pe marinari şi
din provizii, m-am mi-am imaginat că balonul
îndreptat spre albeaţa pe care îl admirasem
aceea, care era aşa de trebuia să fie vreun ou
departe, că nu puteam de-ale acestei păsări.
vedea bine ce era. Într-adevăr, se lăsă
deasupra lui, ca pentru
Când am ajuns la o a-l cloci. Văzând că
distanţă convenabilă, am vine, m-am strâns lângă
văzut că era un balon ou, astfel încât să am în
alb, tare înalt şi lat. faţa ochilor unul dintre
Cum m-am apropiat, l-am picioarele păsării şi
atins şi mi s-a părut acest picior era gros cât
foarte moale. L-am un trunchi de copac. M-am
15
legat zdravăn cu pânza potecă pe care să fi
turbanului meu, în putut urca. Dădusem peste
speranţa că pasărea Roc, alt necaz şi, comparând
a doua zi, când va fi locul cu insula pustie de
zburat din nou, mă va pe care plecasem, am
duce departe de acea văzut că nu prea eram în
insulă pustie. Într- câştig.
adevăr, după ce mi-am
petrecut noaptea astfel, Mergând prin vale, am
cum s-a luminat de ziuă, văzut că era presărată cu
pasărea şi-a luat zborul diamante de o mărime
şi m-a dus atât de sus, neobişnuită; îmi plăcea
că nu mai vedeam foarte mult să mă uit la
pământul; apoi, a coborât ele; dar, mai departe, am
brusc, cu o asemenea zărit ceva care mi-a
repeziciune, încât nu-mi stricat plăcerea şi la
mai simţeam greutatea. care m-am uitat îngrozit.
Când a aterizat şi m-am Erau o mulţime de şerpi,
văzut pe pământ, am atât de lungi şi de
dezlegat imediat nodul groşi, că ar fi putut
care mă ţinea legat de înghiţi şi un elefant.
piciorul ei. Abia am În timpul zilei, se
reuşit să mă dezleg, că a ascundeau în vizuinile
şi înhăţat cu ciocul un lor de duşmanul lor,
şarpe de o lungime nemai- pasărea Roc şi nu mai
întâlnită şi şi-a luat ieşeau decât noaptea.
zborul. Toată ziua m-am
Locul unde mă lăsase plimbat prin vale,
era o vale adâncă, odihnindu-mă uneori în
înconjurată din toate locuri prielnice. Totuşi,
părţile de munţi atât de a apus soarele; iar la
înalţi, încât li se căderea nopţii, m-am
pierdeau crestele printre ascuns într-o peşteră,
nori şi atât de abrupţi, unde credeam că sunt în
că nu se vedea nicio siguranţă. I-am astupat

16
intrarea, care era carne proaspătă; şi ime-
strâmtă şi joasă, cu o diat am văzut şi alte
piatră destul de mare bucăţi rostogolindu-se de
pentru a mă apăra de pe stâncile din jur.
şerpi, dar care lăsa să
treacă o geană de lumină. Am crezut întotdeauna
că erau poveşti de
Am mâncat o parte din adormit copiii ceea ce
provizii, în foşgăitul auzisem în mai multe
şerpilor care începeau rânduri de la marinari şi
să-şi facă apariţia. M-am de la alţii despre valea
speriat îngrozitor de diamantelor şi iscusinţa
şuieratul lor fioros, unor negustori de a
care nu m-a lăsat, cum scoate aceste pietre pre-
lesne vă puteţi închipui, ţioase. Acum vedeam că au
să dorm liniştit. spus adevărul. Într-
adevăr, negustorii vin în
Luminându-se de ziuă, această vale când
şerpii s-au ascuns. vulturii au pui. Taie
Atunci am ieşit din bucăţi mari de carne şi
peşteră, remurând şi pot le aruncă în vale;
spune că am mers îndelung diamantele pe care cad
pe acele diamante, fără bucăţile se agaţă de
ca să-mi facă vreunul cu acestea. Vulturii, care
ochiul. La sfârşit, m-am în această parte a lumii
aşezat şi, în ciuda sunt mai puternici ca
îngrijorării care mă cu- oriunde, se năpustesc
prinsese, cum nu închise- asupra acestor bucăţi şi
sem un ochi toată noap- le iau în cuiburile lor,
tea, am adormit după ce în vârful stâncilor, ca
am mâncat câte ceva din să le dea la pui. Atunci,
ce îmi rămăsese. Dar de- negustorii, alergând spre
abia aţipisem, că ceva a cuiburi, ţipă şi îi
căzut lângă mine, cu un forţează astfel pe
zgomot care m-a trezit: vulturi să plece; apoi
era o bucată mare de iau diamantele care s-au
17
agăţat de bucăţile de provizii. Am luat după
carne. Şi fac toate astea aceea bucata de carne
pentru că nu-i chip să care mi s-a părut cea mai
scoată altfel diamantele mare şi am înfăşurat-o în
din această prăpastie în jurul trupului meu, cu
care nimeni nu ar putea ajutorul pânzei de la
coborî. turban; înfăşurat astfel,
m-am culcat cu faţa în
Până atunci, crezusem jos, cu sacul de provizii
că nu voi mai scăpa din legat de cingătoare, ca
acel abis, pe care-l să nu-mi cadă.
credeam mormântul meu;
dar m-am înviorat când am Nu am aşteptat prea
văzut ceva care mi-a dat mult şi iată că au venit
o idee despre cum să-mi vulturii. ; fiecare lua
salvez viaţa. câte o bucată de carne şi
unul din cei ami
Atunci, Şeherezada puternici, luându-mă pe
văzu că se lumina de ziuă sus, în bucata de carne,
şi tăcu, dar a doua zi m-a dus în vârful
povesti: muntelui, până la cuibul
Noaptea 218 său. Atunci, negustorii
au strigat ca să sperie
Măreţule calif, zise vulturii şi când aceştia
ea către sultanul au fost nevoiţi să-şi
Indiilor, Sindbad şi-a lase prăzile, unul dintre
continuat povestirea negustori s-a apropiat de
aventurilor din a doua mine, dar s-a speriat
călătorie în faţa prie- când m-a văzut. Apoi, s-a
tenilor săi: liniştit şi, în loc să mă
întrebe prin ce întâm-
„ Am început să adun plare ajunsesem acolo, a
diamantele cele mai mari început să mă certe,
care îmi ieşeau în cale întrebându-mă de ce furam
şi am umplut cu ele sacul ce era al lui.
de piele în care avusesem

18
- Îmi veţi vorbi, am zis părţile unde fuseseră ei
eu, mult mai omenos după nu găsiseră unele care să
ce mă veţi cunoaşte mai se apropie măcar de ce
bine. Consolaţi-vă, am aveam eu. L-am rugat pe
diamante pentru mine şi neguţătorul care era
pentru dumneavoastră câte proprietarul cuibului
nu pot avea toţi negus- unde mă dusese vulturul
torii la un loc. Ei le (fiindcă fiecare avea
culeg la întâmplare, dar unul) să primească din
eu le-am ales pe fundul partea mea nişte diaman-
văii şi le-am adus în te, pe care le-ar fi do-
sacul ăsta. rit. Dar el s-a mulţumit
doar cu unul, ba l-a mai
Şi, spunând acestea, luat şi pe cel mai mic.
i le-am arătat. Nici nu Cum eu am insistat să-i
am terminat de spus tot, mai dau, fără să se teamă
că ceilalţi negustori m- că m-ar fi păgubit, mi-a
au zărit şi s-au strâns spus:
în jurul meu, foarte
surprinşi să mă vadă, iar - Nu, acesta mi-e destul
mirarea le-a fost şi mai şi este îndeajuns de
mare când le-am povestit preţios, încât să nu mai
ce păţisem. fiu nevoit să fac şi alte
călătorii ca să fac
Au admirat nu atât avere.
planul pe care-l pusesem
la cale ca să scap, cât Mi-am petrecut
îndrăzneala de a-l încer- noaptea în casa neguţă-
ca. torilor, cărora le-am mai
povestit o dată ce păţi-
M-au dus într-o casă sem, spre mare mulţumire
unde stăteau ei toţi şi a celor care nu auziseră.
acolo, când mi-am deschis Nu-mi mai încăpeam în
sacul, i-a uluit mărimea piele de bucurie că
diamantelor mele; mi-au scăpasem de primejdia de
mărturisit că în toate care v-am vorbit. Mi se

19
părea că visam, nu-mi Tot pe acea insulă
venea să cred că nu mai sunt rinoceri, nişte
aveam a mă teme de nimic. animale mai mici decât
elefanţii, dar mai mari
Erau deja multe zile decât bivolii; au un corn
de când negustorii pe nas, lung cam de un
aruncau bucăţi de carne cot; cornul este tare şi
în vale şi, cum fiecare crestat la mijloc, dintr-
părea mulţumit de o parte în alta. Pe
diamantele dobândite, am deasupra se văd nişte
plecat a doua zi împreună urme albe, de forma unui
şi am trecut munţi om. Rinocerul se luptă cu
înalţi, unde erau şerpi elefantul, îl străpunge
de mărimi uimitoare, pe cu cornul pe sub burtă,
care i-am ocolit, din îl ia pe sus şi-l duce pe
fericire. Am ajuns în cap; dar, cum sângele şi
primul port, de unde am grăsimea elefantului se
trecut în insula Roha, scurg pe ochii rinoce-
unde creşte copacul din rului, vine pasărea roc
care se extrage camforul şi îi ia pe amândoi în
şi care este atât de gros gheare, ducându-i la
şi de stufos, că o sută cuib, să-şi hrănesacă
de oameni pot sta lejer puii.
la umbra lui. Seva din
care se extrage camforul Trec sub tăcere multe
curge printr-o deschiză- alte ciudăţenii din acea
tură făcută spre vârful insulă, de teamă să nu vă
arborelui şi este adunată plictisesc. Acolo am
într-un vas unde se schimbat câteva diamante
întăreşte şi se schimbă pe mărfuri bune. După
în ceea ce numim camfor. aceea, am mers pe alte
După ce se scurge astfel insule, iar la sfârşit,
seva, copacul se usucă şi după ce am făcut escală
moare. în mai multe oraşe de pe
uscat, am acostat la
Balsora, de unde am
20
plecat la Bagdad. Mai „Aş fi pierdut, ducând
înainte de toate, am dat viaţa dulce de atunci,
de pomană sărmanilor şi amintirea primejdiilor
m-am bucurat cum se din care scăpasem în
cuvine de restul imen- primele două călătorii,
selor bogăţii pe care le dar, cum eram în floarea
câştigasem şi le adusesem vârstei, mă plictisea
cu atâta osteneală.” traiul în tihnă şi,
aţâţat de dorinţa de a
Astfel a sfârşit înfrunta noi pericole, am
Sindbad istoria celei de- plecat din Bagdad cu
a doua călătorii ale mărfuri multe, pe care
sale. I-a mai dat o sută le-am dus la Balsora.
de ţechini lui Hindbad, Acolo, m-am îmbarcat
pe care l-a invitat să alături de alţi
mai vină şi a doua zi, să negustori. Am făcut un
audă şi povestea celei drum lung şi ne-am oprit
de-a treia călătorii. în mai multe porturi,
Musafirii s-au întors unde am avut vânzări
la casele lor şi s-au frumoase.
întors a doua zi, la Într-o zi, fiind noi
aceeaşi oră, la fel ca şi în mijlocul mării, s-a a-
hamalul, care deja îşi bătut asupra noastră o
uitase de sărăcia lui. S- furtună groaznică, din
au aşezat la masă şi, cauza căreia am rătăcit
după ce au mâncat, drumul. A ţinut mai multe
Sindbad a ceruz linişte zile şi ne-a împins în
şi a început să poves- faţa unui port de pe o
tească a treia călătorie: insulă pe care căpitanul
A TREIA CĂLĂTORIE A LUI tare ar fi vrut să o
SINDBAD MARINARUL ocolească; dar am fost
obligaţi să ancorăm
Sindbad zise: acolo. După ce am strâns
pânzele, căpitanul ne-a
spus:
21
- Pe insula aceasta şi pe vasul. Apropiindu-se spu-
alte câteva din jur neau ceva, dar nu am
trăiesc sălbatici păroşi înţeles ce. S-au agăţat
din cap până în picioare de scândurile şi de
care or să ne atace. Cu frânghiile vasului şi s-
toate că sunt pitici, au căţărat din toate
nefericirea face să nu le părţile cu o asemenea
putem ţine piept, pentru repeziciune şi sprinte-
că sunt mulţi ca lăcus- neală, că părea cu nu
tele şi, dacă s-ar aveau picioare, ci aripi.
întâmpla să-l ucidem pe
vreunul, s-ar arunca toţi Noi ne uitam cu
asupra noastră şi ne-ar spaimă la ei, după cum vă
măcelări. puteţi imagina, şi nu
îndrăzneam nici să ne
Se crăpă de ziuă şi apărăm, nici să le spunem
Şeherezada nu mai putu să vreun cuvânt ca să-i
mai povestească nimic. oprim, deşi bănuiam că
Dar în noaptea următoare, intenţiile lor erau
ea urmă astfel: funeste. Într-adevăr, au
desfăcut pânzele, au
Noaptea 219 tăiat parâmele şi ancora,
Vorbele căpitanului fără a mai face efortul
i-au blocat pe toţi cei de a o scoate din apă şi,
din echipaj şi am văzut după ce ne-au obligat să
curând că ceea ce ne ducem corabia la mal, ne-
spusese era adevărul- au forţat să coborâm. Au
adevărat. Am văzut apă- luat apoi corabia şi au
rând o droaie de sălba- plecat pe insula de unde
tici hidoşi, cu întreg veniseră. Toţi marinarii
trupul acoperit de peri se fereau să debarce în
roşcaţi şi înalţi de insula unde ne aflam –
numai două picioare. S-au era tare primejdios să te
aruncat în mare, înot, şi opreşti acolo dintr-un
au înconjurat repede motiv pe care-l veţi afla
imediat; dar ce era mai
22
rău nu se întâmplase cu moartea şi am rămas
încă. nemişcaţi îndelung.

Ne—am îndepărtat de Soarele apunea şi, în


mal şi, înaintând în timp ce eram în starea
insulă, am găsit nişte jalnică de care v-am
fructe şi ierburi pe care vorbit, poarta palatului
le-am mâncat, pentru a ne s-a deschis cu un zgomot
mai prelungi agonia cât infernal şi am văzut
mai mult posibil, pentru ieşind un om negru, cu o
că ne aşteptam la o faţă îngrozitoare şi
moarte sigură. Pe drum, înalt cât un palmier.
am zărit în depărtare o
clădire mare, spre care Avea în mijlocul
ne-am îndreptat paşii. frunţii un singur ochi
Era un palat fortificat, roşu şi aprins ca un
foarte înalt, care avea o tăciune; dinţii din faţă,
poartă de stejar cu două care erau tare lungi şi
caturi, pe care le-am ascuţiţi, îi ieşeau din
deschis împingându-le. Am gura mai mare decât a
intrat în curte şi am unui cal; iar buza de jos
văzut o cameră mare, cu îi spânzura pe piept.
un hol, unde erau, de o Urechile aduceau cu cele
parte, o grămadă de ale elefantului şi i se
oseminte omeneşti, de lăsau pe umeri. Avea
cealaltă, o mulţime de gheare ascuţite şi lungi
frigări pregătite pentru ca cele ale păsărilor
fript. La vederea acestor mari. La vederea unui
lucruri, am început să uriaş atât de înspăimân-
tremurăm şi, cum eram tător, ne-am pierdut sim-
obosiţi de cât mer- ţirea şi am leşinat.
seserăm, ni s-au tăiat În cele din urmă, ne-
picioarele şi ne-am am revenit în simţiri şi
prăbuşit la pământ, cu- l-am văzut aşezat în hol,
prinşi de o spaimă soră cercetându-ne cu privi-

23
rea. După ce ne-a privit uriaşul s-a sculat, a
îndelung, a venit spre ieşit afară şi ne-a lăsat
noi, a întins mâna, m-a în palat.
luat de guler pe la spate
şi m-a întors pe toate Când am crezut că se
părţile, ca un măcelar îndepărtase, am rupt
care întoarce un cap de tăcerea tristă în care
oaie. După ce s-a uitat stătusem toată noaptea
bine la mine, văzând că şi, văitându-ne unul ce-
eram tare slăbănog, numai luilalt, am făcut palatul
piele şi os, m-a lăsat. să răsune de plâns şi de
Rând pe rând, i-a luat şi ţipete. Deşi eram mulţi
pe ceilalţi, i—a cercetat şi nu aveam decât un
la fel şi, cum căpitanul duşman, la început nu ne-
era cel mai gras din tot a trecut prin cap să
echipajul, l-a ţinut cum scăpăm de el, ucigându-l.
aş înşfăca eu o vrabie şi Şi totuşi, acest lucru,
i-a străpuns corpul cu o deşi greu de dus la
frigare. Apoi a aprins un capăt, era, fireşte, ceea
foc mare, l-a fript şi l- ce trebuia să facem.
a mâncat la cină, în Am discutat mai multe
camera lui, unde se alte idei, dar nu ne-am
retrăsese. Odată termina- hotărât asupra niciuneia
tă masa, s-a întors în şi, încredinţându-ne
hol, unde s-a culcat şi a soarta în mâinile lui
adormit, scoţând nişte Alah, ne-am petrecut ziua
sforăituri mai grozave mergând pe insulă şi
decât tunetul. A dormit mâncând fructe şi ier-
până a doua zi dimineaţa. buri, ca şi ieri. Seara,
Cât despre noi, nu am am căutat un loc unde să
putut gusta din plăcerea punem capul, dar nu am
somnului şi am petrecut găsit şi ne-am văzut
noaptea în cea mai neagră obligaţi să ne întoarcem
grijă pe care un om o la palat.
poate simţi. A doua zi,

24
Uriaşul s-a întors şi multe plute care să ne
el şi l-a mai mâncat pe poată duce şi, cum le vom
unul din tovarăşii noş- termina, le vom lăsa pe
tri; după care a adormit coastă, până când vom
şi a sforăit până dimi- avea nevoie de ele. În
neaţa, când a ieşit, vremea asta, vom pune în
lăsându-ne ca şi ieri. aplicare planul pe care
Soarta noastră ni s-a vi l-am propus ca să
părut pecetluită, aşa că scăpăm de uriaş; dacă
mulţi dintre cei din grup acesta reuşeşte, vom
erau gata să se arunce în putea aştepta liniştiţi
mare, mai degrabă decât aici să treacă vreun vas
să aştepte o moarte atât care să ne ia de pe
de ciudată, iar aceştia această insulă a morţii;
îi îndemnau şi pe dar, dacă planul nu ne
ceilalţi să le urmeze reuşeşte, ne repezim la
sfatul. Dar unul dintre plute şi plecăm pe mare.
ei a luat cuvântul, Recunosc că, lăsându-ne
zicând: „Nu avem voie să în voia valurilor pe
ne sinucidem – şi chiar nişte plute atât de
dacă am avea – nu este şubrede, ne riscăm viaţa;
mai bine să ne gândim la dar, chiar de-ar fi să
un mijloc de a scăpa de pierim, nu e, oare, mai
acest sălbatic, care ne bine să ne fie marea
pregăteşte o moarte atât mormânt decât măruntaiele
de groaznică?” căpcăunului?” Toţi au
fost de părerea mea şi am
Atunci mi-a venit o făcut plute care puteau
idee şi le-am spus-o şi duce trei oameni.
tovarăşilor mei, care au
fost de acord cu ea. Ne-am întors la palat
„Fraţilor, le-am spus eu, spre seară şi uriaşul a
ştiţi că este mult lemn venit imediat după noi. A
pe malul mării; dacă trebuit să mai îndurăm
aveţi încredere în mine, încă o dată piveliştea
haideţi să construim mai frigerii unuia dintre
25
tovarăşii noştri. Dar dar, în noaptea urmă-
iată cum ne-am răzbunat toare, continuă astfel:
pe uriaş. După ce a
terminat de mâncat, s-a
culcat pe spate şi a
adormit. De cum l-am
auzit sforâind, după Noaptea 220
obicei, nouă dintre noi,
cei mai curajoşi, şi cu Am ieşit din palat
mine, am luat câte o după uriaş, urmă Sindbad,
frigare, i-am ţinut şi ne-am dus pe malul
vârful în foc ca să se mării, în locul unde erau
înroşească şi apoi i-am plutele. Le-am dat la apă
vârât-o toţi deodată în şi am aşteptat să se
ochi, care a crăpat. lumineze ca să plecăm,
preuspunând că uriaşul ar
Durerea l-a făcut pe fi venit spre noi adus de
căpcăun să scoată un cineva tot ca el; dar ne
strigăt înfricoşător. S-a linişteam zicând că, dacă
ridicat brusc şi a întins nu apărea până la răsă-
mâinile în toate părţile, ritul soarelui şi nici
ca să prindă pe vreunul nu-i mai auzeam urletele,
dintre noi, ca să-şi pe care le auzeam, to-
ostoiască furia; dar noi tuşi, neîncetat, era un
am avut timp să ne semn că ne-a pierdut urma
îndepărtăm de el şi să ne şi, în acest caz, voiam
aruncăm la pământ în să rămânem pe insulă,
locuri unde nu ne putea fără să mai riscăm să
călca în picioare. După plecăm cu plutele. Dar
ce ne-a căutat zadarnic, abia s-a luminat de ziuă
a găsit uşa pe pipăite şi când l-am zărit pe crudul
a ieşit urlând grozav. nostru duşman, însoţit de
doi alţi uriaşi cam cât
Şeherezada nu mai povesti el de înalţi, care-l du-
nimic în acea noapte, ceau, şi de mulţi alţii,

26
care mergeau cu paşi fusesem împinşi către o
repezi înaintea lui. insulă unde am debarcat
cu mare bucurie. Am găsit
La vederea acestora, acolo nişte fructe
ne-am aruncat imediat pe minunate, care ne-au
plute şi ne-am îndepărtat ajutat să ne recăpătăm
de mal, trăgând zdravăn forţele secătuite.
la vâsle. Uriaşii, care
ne-au văzut, au luat Seara, am adormit pe
pietre mari, au alergat malul mării; dar ne-am
pe mal, au intrat chiar trezit de zgomotul pe
în apă până la jumătatea care un şarpe lung cât un
corpului şi le-au aruncat palmier îl făcea, târân-
cu atâta dibăcie, încât du-şi solzii pe pământ.
au zdrobit toate plutele, Ajunsese foarte aproape
mai puţin pe cea pe care de noi şi l-a înghiţit pe
eram eu, iar oamenii care unul dintre tovarăşii
erau pe ele s-au înecat. mei, în ciuda ţipetelor
Cât despre mine şi cei şi a încercărilor de a
doi tovarăşi cu care eram scăpa de şarpele, care,
pe plută, văslind din scuturându-l în mai multe
toate puterile,am înain- rânduri, l-a strivit de
tat mai mult şi astfel pământ şi l-a înghiţit.
pietrele uriaşilor nu ne
mai puteau lovi. Eu şi tovarăşul meu
am fugit imediat şi, deşi
Ajunşi în largul eram tare departe, am
mării, am fost în voia auzit, după un timp, un
vântului şi a valurilor zgomot care ne-a făcut să
care ne aruncau când ne gândim că şarpele
într-o parte, când în vomita oasele nenoroci-
alta şi am petrecut ziua tului pe care-l mâncase.
şi noaptea următoare ne- Într-adevăr, a doua zi
ştiind care ne va fi le-am văzut, nu fără
soarta; dar a doua zi am groază. „Allah, am stri-
fost bucuroşi să vedem că gat, ce ne-a mai fost dat

27
să păţim! Ieri ne bucuram cum este plăcut să
că am reuşit să ne scăpăm trăieşti cât mai mult, am
vieţile de cruzimea unui rezistat acelei ispite a
căpcăun şi iată-ne într-o disperării şi m-am încre-
primejdie şi mai dinţat voinţei lui Allah,
grozavă!” singurul care ne
hotărăşte soarta.
Plimbându-ne, am vă-
zut un copac foarte înalt Am adunat totuşi
şi foarte gros, în care multe lemnişoare, spini
am plănuit să ne petrecem şi măceşi uscaţi. Am
noaptea următoare, ca să făcut mai multe legături
fim în siguranţă. Am pe care le-am legat
mâncat tot fructe, ca şi împreună, după ce am
ieri şi, seara, ne-am înconjurat cu ele trun-
urcat în copac. Am auzit chiul copacului şi am pus
imediat şarpele, care a unele şi pe deasupra, ca
venit şuierând la copacul să-mi apăr capul. Acestea
în care eram. S-a urcat fiind gata, m-am închis
pe trunchiul lui şi, dând în acel cerc seara, cu
peste tovarăşul meu, care trista mângâiere că nu
era mai jos decât mine, precupeţisem niciun efort
l-a înghiţit dintr-o pentru a evita cruda
îmbucătură şi a plecat. soarta care mă aştepta.
Şarpele nu întârzie să
Am rămas în copac apară şi să se învăr-
până dimineaţa, când am tească în jurul copacu-
coborât mai mult mort lui, încercând să mă de-
decât viu. Într-adevăr, voreze; dar nu a putut,
nu mă puteam aştepta la o datorită întăriturilor pe
altă soartă decât cea a care le ridicasem şi,
celor doi tovarăşi ai mei până la ziuă, s-a tot
şi, cum la gândul ăsta m- învârtit în jurul meu, ca
am cutremurat de groază, o mâţă care pândeşte un
am făcut câţiva paşi spre şoarece într-un adăpost
mare, ca să mă arunc; dar unde nu poate intra.
28
Eram atât de obosit marinarii din ehipaj m-au
după ce muncisem atâta, văzut, iar căpitanul mi-a
îi îndurasem răsuflarea trimis o barcă. Când am
otrăvită, încât moartea ajuns la bord, neguţă-
mi se părea mai bună torii şi marinarii m-au
decât acea grozăvie. Aşa întrebat imediat prin ce
că m-am îndepărtat de întâmplare ajunsesem pe
copac; şi, fără să-mi mai acea insulă pustie şi,
duc aminte de cum mă după ce le-a povestit tot
lăsasem păgubaş ieri, am ce mi se întâmplase, cei
alergat spre mare, ca să mai bătrâni mi-au spus că
mă arunc cu capul mai auziseră poveşti
înainte” despre uriaşii care
trăiau pe acea insulă, că
La aceste vorbe, ştiau că sunt mâncători
Şeherezada văzu că se de oameni, pe care îi
lumina şi tăcu. A doua devorau atât cruzi, cât
noapte, continuă, zicân- şi fripţi; cât despre
du-i sultanului: şerpi, au adăugat că erau
Noaptea 221 o mulţime pe acea insulă,
ascunzându-se ziua şi
O, norocitule sultan, arătându-se noaptea. După
Sindbad era la a treia ce mi-au arătat cât de
călătorie: bucuroşi erau că am
scăpat din atâtea perico-
„ Allah, zise el, s-a le, cum vedeau bine că
îndurat de disperarea îmi era foame, s-au gră-
mea: fugind să mă arunc bit să mă trateze cu ce
în mare, am zărit o aveau mai bun; iar că-
corabie destul de pitanul, la vederea veş-
îndepărtată. Am strigat mintelor mele făcute
din toate puterile ca să zdrenţe, a avut bună-
fiu auzit şi am desfăcut voinţa să-mi dăruiască
pânza de la turban ca să ceva din hainele sale.
fiu văzut. Şi aceasta nu
a fost în van: toţi
29
Am străbătut marea acord, mulţumindu-i că nu
pentru câtva timp, am mă lăsa să lenevesc.
vizitat mai multe insule
şi, în sfârşit, am debar- Vameşul înregistra
cat în insula Salahat, toate baloturile sub nu-
unde creşte santalul, un mele negustorilor cărora
soi de lemn foarte folo- le aparţineau. Cum l-a
sit în medicină. Am in- întrebat pe căpitan sub
trat în port şi am arun- ce nume trebuia înregis-
cat ancora. Neguţătorii trat cel pe care mi-l
au început să-şi descarce dăduse mie, căpitanul i-a
mărfurile ca să le vândă răspuns:
sau să le schimbe. În - Scrieţi numele lui
acest timp, căpitanul m-a Sindbad marianrul.
chemat şi mi-a spus:
Mi-am auzit numele nu
- Frate, am în cambuză fără emoţie şi, uitându-
mărfuri care sunt ale mă mai bine la căpitan,
unui negustor care a mers mi-am dat seama că era
cu noi câtva timp. Cum în cel care, în a doua mea
prezent este mort, le pun călătorie, mă părăsise pe
în vânzare, pentru a da insula unde adormisem pe
banii moştenitorilor, malul pârâului şi care
când îi voi găsi. înălţase pânzele fără să
Baloturile de care mă aştepte sau să trimită
vorbea erau deja pe după mine. Nu-l recunos-
punte. Mi le-a arătat, cusem de la început,
zicând: pentru că se schimbase
mult de tot la înfăţişare
- Iată mărfurile de care în vremea cât nu ne
vorbeam: sper că veţi văzusem.
dori să le puneţi în
vânzare, date fiind Cât despre el, mă
suferinţele prin care aţi credea mort, aşa că nu m-
trecut.” Am fost de am mirat că nu mă
recunoştea.
30
- Căpitane, l-am între- văzut pe nimeni din
bat, negustorul căruia îi echipaj.
aparţineau baloturile se
numea Sindbad? Auzind cuvintele me-
le, căpitanul m-a privit
- Da, mi-a răspuns, aşa cu luare-aminte.
îl chema; era din Bagdad
şi se îmbarcase pe vasul La aceste vorbe,
meu la Balsora. Într-o Şeherezada văzu că se
zi, când am coborât pe o lumina şi tăcu. A doua
insulă ca să luăm apă şi noapte, continuă, zicân-
să ne răcorim, nu ştiu du-i sultanului:
cum, din greşeală, am Noaptea 222
ridicat pânzele, fără să-
mi dau seama că nu se Căpitanul, povestea
întorsese odată cu cei- Sindbad, după ce m-a
lalţi. Negustorii cei- privit foarte atent, m-a
lalţi şi cu mine nu ne-am recunoscut:
dat seama decât după vreo
patru ore. Aveam vântul - Allah fie lăudat!
în pupa, un vânt atât de strigă el, îmbrăţişându-
tare, că nu am putut să mă. Sunt aşa de fericit
întoarcem vasul, ca să că norocul mi-a reparat
mergem după el. greşeala. Iată mărfurile
pe care am avut grijă să
- Deci, îl crezi mort. le pun bine şi din care
am vândut o parte în
- Desigur, făcu el. porturile unde am debar-
- Ei bine, căpitane, i- cat. Ţi le dau înapoi,
am întors-o eu, deschide alături de banii pe care
bine ochii şi vezi dacă i-am luat pe o parte din
nu sunt eu Sindbad, cel ele.
pe care l-ai lăsat pe o Am luat banii şi
insulă pustie! Am adormit mărfurile, manifestându-
pe malul pârâului şi,când
m-am trezit, nu am mai
31
mi toată recunoştinţa după cină, continuându-şi
faţă de căpitan. aventurile

Din insula Salahat, A PATRA CĂLĂTORIE A LUI


am plecat pe o alta, unde SINDBAD MARINARUL
am cumpărat cuişoare,
scorţişoară şi alte miro- „Plăcerile şi distracţi-
denii. Când ne-am înde- ile în care m-am afundat
părtat puţin, am văzut o după a treia călătorie nu
ţestoasă care avea două- au fost atât de atrăgă-
zeci de coţi atât în toare încât să mă împie-
lungime, cât şi în lăţi- dice să mai plec iarăşi.
me; am mai văzut un peşte M-am lăsat în voia plă-
care părea o vacă; avea cerii de a face comerţ şi
lapte şi pielea sa era de a vedea lucruri noi.
atât de tare, încât era Deci, mi-am pus ordine n
folosită la alcătuirea treburi şi, având nişte
scuturilor; am mai văzut mărfuri de luat din lo-
şi un peşte care avea curi unde voiam să merg,
chipul şi culoarea unei am plecat. Am luat drumul
cămile. În fine, după o Persiei, unde am trecut
călătorie lungă, am ajuns prin mai multe provincii
la Balsora cu atâtea şi am ajuns la un port la
bogăţii, că nu le mai mare unde m-am îmbarcat.
ştiam numărul. Am dat ia- Am coborât pânzele şi,
răşi o mare parte săraci- după ce poposisem deja în
lor şi am mai adăugat mai multe porturi de pe
alte terenuri la cele pe continent şi de pe insu-
care le cumpărasem deja. lele din est, într-o zi
când am făcut o distanţă
Astfel îşi sfârşi mai mare, am fost
Sindbad povestea celei surprinşi de o furtună
de-a treia călătorii. care l-a obligat pe
Hindbad şi prietenii săi căpitan să strângă velele
au plecat şi, a doua zi, şi să dea ordinele ca să
Sindbad a luat cuvântul scăpăm de primejdia care

32
ne pândea. Dar toate ceea ce urma să facem.
eforturile au fost în za- Eram atât de amărâţi de
dar: manevra nu a nenorocirea care se
izbutit, pânzele ni s-au abătuse asupra noastră,
sfâşiat în bucăţi, iar că n-am mai putut decide
vasul, nemaiputând fi nimic.
cârmit, a eşuat pe un
banc de nisip şi s-a A doua zi, cum a ră-
rupt, iar mulţi dintre sărit soarele, ne-am
negustori şi dintre mari- îndepărtat de mal şi,
nari s-au înecat; marfa a înaintând pe insulă, am
fost pierdută.” zărit nişte case, spre
care ne-am îndreptat pa-
Şeherezada văzu zorii şii. Când am ajuns, au
venind. Se opri, iar venit spre noi o mulţime
Şahriar se ridică. Noap- de negri. Ne-au înconju-
tea următoare, reluă po- rat, ne-au luat pe sus,
vestea celei de a patra împărţindu-ne între ei,
călătorii şi ne-au dus în casele
lor.
Noaptea 223
Cinci dintre tovară-
„Am avut şansa, zise şii mei au fost duşi, cu
Sindbad, la fel ca alţi mine, în aceeaşi casă.
negustori şi marinari, să Mai întâi, ni s-a spus să
mă prind de o scândură. şedem şi ni s-au dat
Am fost purtaţi de cu- nişte ierburi din care am
renţi spre o insulă din fost invitaţi prin semne
faţa noastră. Acolo, am să mâncăm. Camarazii mei,
găsit fructe şi apă de fără să se gândească la
izvor, care ne-au pus pe faptul că cei care ne
picioare. Ne-am petrecut dădeau plantele nu le
noaptea chiar în locul gustau şi ei, nu au
unde ne aruncase marea, ascultat decât de foame
fără să fi luat vreo şi au devorat mâncarea cu
hotărâre cu privire la poftă. Dar eu, simţind că

33
trebuia să fie la mijloc toată mâncarea de care mă
vreun vicleşug, nici mă- atingeam. Am căzut într-o
car nu am vrut să gust şi lâncezeală care m-a
bine am făcut, pentru că, salvat, pentru că negrii,
după un timp, am văzut că după ce i-au ucis şi
tovarăşii mei o luaseră mâncat pe toţi tovarăşii
razna, vorbind aiurea, mei, văzând că eram atât
fără să ştie ce spuneau. de slab, de descărnat, b
de bolnav, au lăsat căsă-
Ni s-a dat apoi orez pirea mea pe altă dată.
cu ulei de cocos şi
camarazii mei, care nu Totuşi, eram destul
mai judecau, au mâncat cu de liber şi nu prea
poftă. Am mâncat şi eu, supravegheat. Acesta mi-a
dar foarte puţin. Negrii dat ocazia să mă înde-
ne dăduseră acele ierburi părtez într-o zi de
ca să nu tulbure simţirea casele lor şi să scap. Un
şi ca să ne facă să nu ne moş, zărindu-mă, şi-a dat
dăm seama ce soartă ne seama ce intenţii aveam
aştepta, iar orez ne şi mi-a strigat să mă
dădeau ca să ne îngraşe. întorc; dar, în loc să-l
Cum erau canibali, inten- ascult, am grăbit pasul
ţionau să ne mănânce după şi, curând, m-a pierdut
ce ne-am fi îngrăşat din vedere. Nu era decât
îndeajuns. Ceea ce li s-a bătrânul în sat, toţi
şi întâmplat tovarăşilor ceilalţi negri lipseau şi
mei, care nu ştiau ce-i nu se mai întorceau decât
aştepta, pentru că nu mai pe la asfinţit, aşa cum
judecau. Cum eu nu-mi obişnuiau să facă în
pierdusem minţile, vă fiecare zi. Iată de ce,
daţi seama, domnilor, că, fiind sigur că nu vor
în loc să mă îngraş, ca veni la timp ca să mă
ceilalţi, eu am slăbit şi urmărească atunci când aş
mai mult. Teama de moar- fi fugit, am mers până la
te, care mă chinuia veş- căderea nopţii şi nu m-am
nic, preschimba în otravă oprit decât ca să mă
34
odihnesc puţin şi să giasem, cum ajunsesem pe
mănânc ceva din cele ce insulă, unde căzusem în
adusesem cu mine. Dar mi- mâinile negrilor.
am reluat drumul şi am
mers aşa timp de şapte - Dar negrii ăia, s-
zile, ocolind locurile au mirat ei, mănâncă
care mi s-au părut locui- oameni! Prin ce minune ai
te. Trăiam cu nucă de scăpat de cruzimea lor?
cocos, din care şi mân- Le-am povestit şi lor
cam, şi beam. ceea ce tocmai v-am zis
În a opta zi, am şi au fost tare miraţi.
ajuns la mare şi am zărit Am rămas cu ei până
nişte oameni albi, ca ce au strâns cât piper
mine, culegând piper, din le-a trebuit; apoi, m-au
care se găsea o mulţime îmbarcat pe vasul cu care
în acele locuri. Ceea ce veniseră şi ne-am dus pe
făceau mi s-a părut de insula de unde erau ei.
bun augur şi nu mi-a fost M-au dus la regele lor,
greu să mă apropii de ei. care era un conducător
Şeherezada tăcu, dar în bun. A avut răbdarea să
noaptea următoare, urmă asculte aventura mea,
astfel: care l-a mirat foarte
tare. Mi-a dat nişte
NOAPTEA 224 haine şi a poruncit să
fiu îngrijit.
Oamenii care culegeau
piper, continuă Sindbad, Pe insula aceea erau
mi-au venit în întâmpi- mulţi oameni. Era foarte
nare; de cum m-au văzut, bogată în tot soiul de
m-au întrebat în arabă lucruri, cu care se făcea
cine eram şi de unde negoţ în oraşul regelui.
veneam. Încântat că-mi Acest adăpost plăcut a
vorbeau limba, le-am început să mă mângâie
potolit curiozitatea po- după nenorocirea mea, iar
vestindu-le cum naufra- bunătatea cu care m-a
35
copleşit mărinimosul rege i-am arătat-o şi l-am mai
m-a mulţumit pe deplin. pus să facă şi scările.

Într-adevăr, nu era Când toate astea au


nimeni mai satisfăcut fost terminate, le-am
decât mine şi nu exista arătat regelui şi le-am
nimeni în oraş sau la încercat pe unul din caii
curtea regelui care să săi. Regele s-a urcat pe
vrea să-mi fie pe plac. cal şi, fiind tare mulţu-
Astfel că, în curând, am mit de acea invenţie, mi-
fost privit ca unul de-ai a dat multe daruri. Le-am
lor, nu ca un străin. făcut mai multe şei şi
miniştrilor săi, şi
Am băgat de seamă un principalilor ofiţeri de
lucru care mi s-a părut la palat, care mi-au
extraordinar. Toată lu- făcut multe cadouri, care
mea, inclusiv regele, m-au îmbogăţit imediat.
urca pe cal fără frâie şi Am mai făcut şi pentru
fără scări. Asta m-a oamenii mai înstăriţi din
făcut într-o zi să-l oraş, ceea ce mi-a sporit
întreb pe majestatea sa faima şi m-a făcut
de ce nu folosea aceste respectat de toată lumea.
lucruri. Mi-a răspuns că-
i vorbeam despre lucruri Într-o zi, când eram
necunoscute în ţara lui. la curtea regelui, acesta
mi-a spus:
Imediat m-am dus la
un tâmplar şi i-am arătat - Sindbad, ţin la tine şi
cum să facă lemnul pentru ştiu că toţi supuşii mei
o şa. Odată terminat, l- care te cunosc te iubesc.
am garnisit cu piele şi Vreau să te rog ceva şi
cu pâslă, ba i-am mai pus trebuie să faci ce-ţi
şi o broderie aurită- cer.
apoi, m-am dus la un
lăcătuş, care mi-a făcut - Măria ta, sunt gata să
o zăbală în forma pe care fac orice pentru a-mi
arăta supunerea faţă de
36
domnia voastră; aveţi - Allah să vă aibă în
asupra mea drept de viaţă pază şi să vă dea viaţă
şi de moarte. lungă!

- Vreau să te însor, ca - Vai! Dar cum ai


prin căsătorie să rămâi vrea să am parte de
în ţara mea şi să nu te urarea pe care mi-ai
mai gândeşti să te făcut-o? Nu mai am de
întorci în patrie. trăit decât o oră.

Nu îndrăzneam să nu - Oh, nu trebuie să


mă supun voinţei regelui, vă gândiţi la aşa ceva!
aşa că m-am însurat cu o Sper că aceasta nu se va
doamnă de la curtea lui, întâmpla şi că voi avea
nobilă, frumoasă, cinsti- plăcerea să vă am alături
tă şi bogată. După nuntă, mult timp de acum încolo.
m-am mutat la soţia mea,
cu care am trăit un timp - Vă urez o viaţă
în înţelegere perfectă. lungă; cât despre mine,
Dar nu eram prea mulţumit soarta mi-e pecetluită,
de viaţa mea; planul meu pentru că voi fi îngropat
era să plec cu prima azi, alături de soţia
ocazie şi să mă întorc la mea. Aşa este obiceiul
Bagdad, a cărui imagine din moşi-strămoşi pe
tot îmi mai stăruia în insula asta şi a fost pă-
amintire, oricât de bine zit cu străşnicie - soţul
o duceam atunci. viu este îngropat cu
soţia moartă şi soţia vie
Am dus-o aşa, până cu soţul mort. Nimic nu
când soţia unui dintre mă poate salva; trebuie
vecinii cu care mă să mă supun legii, ca
înţelegeam foarte bine s- toată lumea.
a îmbolnăvit şi a murit.
M-am dus să-l consolez, În vreme ce-mi vorbea
dar l-am găsit cuprins de despre ciudatul obicei
disperare: barbar, care m-a îngro-
zit, părinţii, prietenii
37
şi vecinii au venit să Nu e nevoie să vă
asiste la înmormântare. spun, domnilor, că am
Au îmbrăcat moarta cu fost tristul martor al
hainele cele mai de preţ, acestei înmormântări.
ca în ziua nunţii, şi au Ceilalţi care asistaseră
împodobit-o cu bijuterii- nu au părut prea afec-
le. Apoi, au pus-o într- taţi, obişnuiţi să vadă
un sicriu şi alaiul s-a adesea acelaşi lucru. Nu
pus în mişcare. Soţul era m-am putut stăpâni şi i-
în fruntea alaiului, după am spus regelui ce sim-
cadavrul nevesti-sii. Au ţeam.
luat-o spre un munte
înalt şi, când au ajuns, - Măria ta, mă minunez
au ridicat o piatră mare, foarte de obiceiurile
care acoperea gura unui ciudate din ţara asta, de
puţ adânc, unde au a îngropa viii cu morţii.
coborât cadavrul, fără Am călătorit mult, am
să-i dea jos hainele sau întâlnit oameni din multe
bijuteriile. După asta, naţii, dar nu am auzit
soţul şi-a sărutat părin- niciodată de o lege atât
ţii şi prietenii şi s-a de crudă.
lăsat aşezat într-un - Ce vrei, Sindbad? mi-a
sicriu, fără să se împo- răspuns regele, aşa e
trivească, cu un ulcior legea şi chiar eu mă su-
cu apă şi şapte pâini- pun ei: voi fi îngropat
şoare. Apoi, a fost cobo- de viu cu regina, dacă
rât şi el, aşa cum făcu- moare ea prima.
seră şi cu soţia. Muntele
era tare înalt şi era - Dar, Măria Ta, am
mărginit de mare, iar îndrăznit să spun, aş
puţul era tare adânc. cuteza să o întreb pe
Odată ceremonia termina- luminarea voastră dacă şi
tă, au aşezat piatra pe străinii trebuie să se
deschizătură. supună acestui obicei.

38
- Fireşte, zise regele, negru decât să fiu mâncat
râzând din cauza între- de canibali. Şi totuşi,
bării mele, nu sunt scu- trebuia să trec prin
tiţi, dacă s-au căsătorit asta. Regele, însoţit de
pe această insulă. curtea sa, a vrut să
onoreze trecerea convoiu-
M-am întors trist lui funerar şi persoanele
acasă, după acest cele mai de vază din oraş
răspuns. Groaza că soţia mi-au făcut onoarea de a
mea va muri prima şi că asista la înmormântare.
voi fi îngropat de viu cu
ea mă făcea să mi se Când a fost totul
ridice părul din cap. Cum gata pentru ceremonie, au
să fi îndepărtat această aşezat corpul nevesti-mii
primejdie? Trebuia să am într-un sicriu cu toate
răbdare şi să mă în- bijuteriile şi cu cele
credinţez în mâinile luis mai fastuoase veşminte.
Allsh. De acum, voi tre- Am început să mergem. Ca
mura de fiecare dată când actor principal al
soţia mea se va simţi acestei tragedii, mergeam
rău; dar, nenorocire, am imediat în urma sicriu-
avut parte curând de de lui, cu ochii în lacrimi,
spaima deplină. S-a plângându-mi soarta neno-
îmbolnăvit cu adevărat şi rocită. Înainte de a
a murit după câteva zile. ajunge la munte, am vrut
să fac o ultimă încercare
Şeherezada tăcu, dar în de a-i îmblânzi pe cei de
noaptea următoare, urmă faţă. Mai întâi, m-am
astfel: adresat regelui, apoi,
NOAPTEA 225 celor care erau lângă
mine şi, făcând plecă-
„Gândiţi-vă cât de ciuni în faţa lor până la
mare mi-a fost durerea, pământ, i-am implorat să
urmă Sindbad. Să fiu le fie milă de mine.
îngropat de viu nu mi se
părea un sfârşit mai
39
- Luaţi seama că sunt un re venea de la mulţimea
străin care nu trebuie să de cadavre pe care le
se supună unei legi aşa vedeam în dreapta şi în
de aspre şi că am o altă stânga; am avut chiar
soţie şi copii în ţara impresia că-i aud pe unii
mea. din cei coborâţi înaintea
mea dându-şi ultima su-
Degeaba am spus eu flare. Totuşi, cum am
acestea cu un aer îndu- ajuns jos, am ieşit din
ioşător, că nimeni nu a coşciug şi m-am îndepăr-
fost impresionat; dimpo- tat de cadavre, astupân-
trivă, s-au grăbit să du-mi nasul. M-am aruncat
coboare corpul nevestei la pământ unde am rămas
mele în puţ şi pe mine m- îndelung, plângând. A-
au coborât imediat după tunci, gândindu-mă la
într-un sicriu desco- soarta mea tristă, mi-am
perit, cu un vas cu apă zis: „E adevărat că Allah
şi şapte pâini. După ce se îngrijeşte de noi după
s-a terminat ceremonia legile Sale; dar, sărmane
atât de funestă pentru Sindbad, ce vină să ai
mine, au pus piatra pe tu, de ai parte de o
deschizătura puţului, fă- moarte aşa de ciudată?
ră să bage în seamă De-ar fi dat Allah să fi
durerea şi ţipetele mele pierit într-unul din
îngrozitoare. naufragiile din care ai
Pe măsură ce mă scăpat! N-ai mai fi avut
apropiam de fund, desco- parte de o moarte aşa de
peream, cu ajutorul lumi- înceată şi aşa de îngro-
nii puţine ce venea de zitoare. Dar aici te-a
sus, cum arăta acel loc târât lăcomia ta bles-
de sub pământ. Era o temată. Ah, nenorocitule,
peşteră mare, care putea mai bine rămâneai acasă,
fi adâncă de cincizeci de să te bucuri în tihnă de
coţi. Am simţit imediat o fructul ostenelii tale!
duhoare îngrozitoare, ca-

40
Aşa mă perpeleam eu Şeherezada tăcu, dar în
în van, făcând peştera să noaptea următoare, urmă
răsune şi lovindu-mi astfel:
capul şi burta de furie
şi disperare şi lăsându- NOAPTEA 226
mă pradă gândurilor celor Nu mai aşteptam decât
mai negre. Totuşi, cum să moartea, a continuat
vă spun, în loc să chem Sindbad, când am auzit
moartea să mă izbăvească, piatra ridicându-se. Au
oricât de nenorocit eram, coborât un cadavru şi un
dragostea de viaţă m-a om viu. Mortul era un
cuprins şi m-a încurajat bărbat. E normal să iei
să-mi apăr viaţa. Am hotărâri grele în situa-
luat-o pe dibuite şi, ţii grele. Când coborau
astupându-mi nasul, am femeia, m-am apropiat de
luat pâinea şi apa care locul unde se lăsa
erau în coşciug şi am coşciugul ei şi, când am
mâncat. văzut că puseseră piatra
Deşi întunericul care la loc, am lovit capul
domnea în peşteră era aşa nenorocitei de vreo două
de des, că nu ştiai când sau trei ori, cu un os
era zi şi când era mare, pe care-l luasem pe
noapte, nu m-am lăsat pipăite. A fost cam
până ce nu mi-am găsit ameţită – sau, mai degra-
coşciugul; şi mi s-a bă, cred că-i venisem de
părut că peştera era mai hac – şi, cum nu făceam
mare şi plină de cadavre, ceva aşa de mişelesc
aşa cum nu mi se păruse decât pentru a lua pâinea
la început. Am trăit şi apa care erau în
câteva zile cu pâine şi coşciug, am avut provizii
apă; dar, când mâncarea pentru câteva zile. După
s-a terminat, m-am pregă- aceasta, au mai coborât o
tit de moarte. femeie moartă şi un
bărbat viu, pe care l-am
ucis în acelaşi fel, şi

41
cum, din fericire pentru Descoperind-o, m-am
mine, parcă începeau să oprit ceva timp, pentru
moară toţi în oraş, nu am a-mi reveni după puterni-
dus lipsă de provizii, ca emoţie care mă cuprin-
făcând mereu aceleaşi sese; apoi, mergând spre
lucruri. deschizătură, am trecut
dincolo şi m-am trezit pe
Într-o zi, după ce am malul mării. Imaginaţi-vă
mai „salvat” astfel o bucuria care m-a cuprins;
femeie, am auzit pe era atât de mare, încât
cineva respirând şi mi-a fost greu să cred că
mergând. Am luat-o spre nu era un vis. După ce m-
partea unde auzeam zgomo- am convins că era adevă-
tul; am auzit zgomotele rat, că simţurile nu mă
îndesindu-se când m-am înşelau, am înţeles că
apropiat, şi mi s-a părut fiinţa pe care o auzisem
că cineva o luase la şuierând era un animal
fugă. Am urmărit acea ieşit din mare, care avea
umbră, care se oprea din obiceiul de a intra în
timp în timp, şuierând şi peşteră pentru a se hrăni
fugind, pe măsură ce mă cu trupurile morţilor.
apropiam. Am urmărit-o
mult timp, mergând depar- Am cercetat muntele
te, când am zărit în şi am văzut că era între
sfârşit, în depărtare, o oraş şi mare, fără nicio
luminiţă care semăna cu o cale de comunicare, pen-
stea. Am tot mers spre tru că era atât de
acea luminiţă, deşi abrupt, încât natura nu-l
uneori, unele obstacole o făcuse accesibil. M-am
ascundeau. Dar o regăseam prosternat pe mal şi i-am
mereu şi, la sârşit, am mulţumit lui Allah pentru
descoperit că venea că se îndurase de mine.
dintr-o deschizătură în M-am întors în peşteră,
stâncă, destul de mare ca ca să iau pâine, pe care
să pot ieşi. am mâncat-o la lumina
zilei, cu o poftă cum nu
42
mai avusesem de când mă lor, prin ce întâmplare
îngropaseră în locul nenorocită mă aflam în
acela întunecat. acele locuri, am răspuns
că scăpasem dintr-un nau-
M-am mai întors o fragiu, cu două zile în
dată şi am cules pe urmă, cu mărfurile pe
dibuite din coşciuge care le vedeau. Din feri-
toate diamantele, toate cire pentru mine, oamenii
rubinele, toate perlele, aceia, fără să cerceteze
brăţările de aur, toate locul unde eram şi dacă
stofele de preţ pe care era adevărat ce spuneam,
le-am putut găsi. Am dus s-au mulţumit cu ceea ce
totul pe malul mării. Am le spusesem şi m-au luat
făcut mai multe baloturi la bord, cu mărfuri cu
pe care le-am legat cu tot.
frânghiile cu care fuse-
seră coborâte coşciugele, Când am ajuns pe vas,
şi pe care le-am găsit în căpitanul, mulţumit de
număr îndestulător. Le-am hatârul pe care mi-l
lăsat pe mal, aşteptând o făcea şi ocupat cu
ocazie bună, fără să mă treburile de pe navă, a
tem că le-ar putea strica avut bunătatea să mă ia,
ploaia, pentru că nu era fiindu-i de ajuns poves-
sezonul ploios. tea despre naufragiu pe
care i-o servisem. I-am
După două sau trei oferit nişte pietre
zile, am zărit o navă preţioase, dar nu a vrut
care ieşise din port şi a să le ia.
trecut destul de aproape
de locul unde eram. Am Am trecut pe lângă
făcut semn cu turbanul şi mai multe insule şi,
am strigat din toate între altele, pe lângă
puterile pentru a mă face insula Clopotelor, care
auzit. M-au auzit, iar o era la o distanţă de zece
barcă a venit să mă ia. zile de insula Serendib,
La întrebările mateloţi- cu un vânt tăricel şi

43
constant. După alte şase du-mă de masa bogată
zile am ajuns în insula alături de ei.
Kela, unde am debarcat.
Acolo sunt mine de plumb, Astfel a sfârşit
belşiţă şi un camfor Sindbad povestea celei
excelent. de-a treia călătorii ale
sale, care a fost şi mai
Regele din insula apreciată de ascultători
Kela este foarte bogat, decât celelalte trei. I-a
foarte puternic, iar mai dat o sută de ţechini
stăpânirea sa se întinde lui Hindbad, pe care l-
asupra întregii insule a rugat, ca şi pe ceilalţi,
Clopotelor, lată cam la să mai vină şi a doua zi,
două zile de mers şi unde la aceeaşi oră, să cineze
locuitorii sunt atât de la el şi să asculte
sălbatici, încât mănâncă povestea celei de-a treia
oameni. După ce am vândut călătorii.
multă marfă în acea
insulă, am înălţat pânze- Hindbad şi ceilalţi
le şi am mai poposit în meseni şi-au luat rămas
alte câteva porturi. În bun de la Sindbad şi au
cele din urmă, am ajuns, plecat. A doua zi, după
spre fericirea mea, la ce au venit toţi, s-au
Bagdad cu bogăţii nesfâr- aşezat la masă şi, după
şite, de care degeaba v- ce au sfârşit de mâncat,
aş vorbi. Ca să-i mulţu- nu mai devreme ca de
mesc lui Allah pentru obicei, Sindbad şi-a
bunătatea pe care o început astfel poveste
avusese faţă de mine, am celei de a cincea călăto-
dat mult de pomană, atât rii:
pentru întreţinerea mai A CINCEA CĂLĂTORIE A LUI
multor moschei, cât şi SINDBAD MARINARUL
pentru cei săraci; apoi,
mi-am consacrat timpul Spuse Sindbad: „Plă-
rudelor şi prietenilor, cerile au reuşit să-mi
distrându-mă şi bucurân- şterg din memorie toate
44
suferinţele şi durerile căruia i se vedea deja
pe care le-am îndurat, ciocul.
dar fără a-mi răpi plăce-
rea de a face şi alte Şeherezada tăcu, dar în
călătorii. Iată de ce am noaptea următoare, conti-
cumpărat mărfuri, le-am nuă astfel:
ambalat şi le-am încărcat
în căruţe, apoi am ple-
cat, îndreptându-mă spre
primul port la mare.
Acolo, ca să nu depind de NOAPTEA 227
un căpitan şi ca să pot Sindbad marinarul,
avea un vas sub comandă, zise ea, şi-a continuat
am zăbovit până am istoria celei de-a cincea
construit şi am echipat călătorii:
un vas pe cheltuiala mea.
De cum a fost terminat, „Negustorii care se
l-am încărcat, m-am îm- îmbarcaseră pe nava mea
barcat şi, cum nu puteam şi care debarcaseră odată
încărca numai eu cala cu mine, au spart oul cu
navei, am mai luat şi lovituri de secure şi au
nişte negustori, din di- făcut o spărtură, pe unde
ferite naţii, cu mărfuri- au scos puiul păsării
le lor. Roc; apoi, l-au făcut
bucăţele şi l-au fript.
Am desfăşurat pânzele Eu îi prevenisem să nu se
la primul vânt bun şi a atingă de ou, dar nu au
ieşit în larg. După un vrut să mă asculte.
drum lung, primul loc
unde am acostat era o De-abia îşi sfârşise-
insulă pustie, unde am ră ospăţul, că, în văzduh
găsit un ou de pasăre au apărut – sau aşa
Roc, cam la fel de mare credeam noi – doi nori
ca cel despre care v-am groşi. Căpitanul pe care
vorbit; înăuntru era un îl angajasem să-mi
pui, gata să iasă afară, conducă vasul, ştiind din
45
experienţă ce însemna care o adusese; dar, prin
asta, a strigat că erau iscusinţa cârmaciului,
părinţii puiului şi ne-a care a întors nava
zorit să ne îmbarcăm, ca printr-o rotire a cârmei,
să nu cădem pradă primej- stânca nu ne-a căzut în
diei pe care o presimţea. cap; a căzut alături, în
I-a urmat sfatul grăbiţi mare, care s-a căscat în
şi am desfăşurat pânzele aşa fel, că aproape i-am
foarte repede. zărit fundul. Dar, din
nefericire, cealaltă pa-
Totuşi, cele două săre a dat drumul stâncii
păsări Roc se apropiau, în mijlocul navei, spăr-
scoţând ţipete înfricoşă- gând-o în mii de bucă-
toare, din ce în ce mai ţele. Marinarii şi călă-
multe, văzând în ce stare torii au fost striviţi
care era oul şi cum sau înecaţi de lovitură.
murise puiul. Ca să se Şi eu am fost scufundat,
răzbune, s-au înălţat dar, reuşind să ies la
iarăşi în aer, în direc- suprafaţă, m-am agăţat de
ţia din care veniseră, şi un ciot de lemn. Astfel,
au dispărut pentru ceva când ajutându-mă de o
timp, în vreme ce noi ne mână, când de cealaltă,
sileam să înălţăm pânzele fără să dau drumul scân-
ca să ne îndepărtăm şi să durii, vântul şi curentul
evităm ceea ce urma să ni fiindu-mi prielnice, am
se întâmple. ajuns într-o insulă care
Păsările s-a întors avea coastele foarte
şi am văzut că ţineau abrupte. Am reuşit, to-
fiecare în gheare o tuşi, să ies pe mal şi
stâncă foarte mare. Când astfel m-am salvat. M-am
au ajuns deasupra aşezat pe iarbă ca să-mi
vasului, s-au oprit şi trag sufletul, după care
una dintre păsări, m-am ridicat şi am pornit
balansându-se în aer, a în recunoaştere pe insu-
dat drumul stâncii pe lă. Mi se părea că eram

46
într-o grădină minunată: printre copaci, nu fără
vedeam pretutindeni pomi, precauţie.
unii, plini de fructe
coapte, alţii, de fructe După ce am mers pu-
verzi, pârâiaşe cu apă ţin, am zărit un bătrân
cristalină şi rece, care care mi s-a părut foarte
făceau nişte coturi tare dărâmat. Stătea pe malul
drăgălaşe. Am mâncat unui pârău. La început,
fructe, care mi s-au am crezut că era tot un
părut extraordinare şi am naufragiat, ca şi mine.
băut din apa aceea care M-am apropiat de el, l-am
numai că nu spunea „Bea- salutat, dar el doar şi-a
mă”. înclinat puţin capul. L-
am întrebat ce făcea aco-
La căderea nopţii, m- lo; dar, în loc să-mi
am culcat pe iarbă, într- răspundă, mi-a făcut semn
un culcuş tare bun; dar să-l iau în spinare şi
nu am putut dormi mai să-l trec râul, arătându-
mult de o oră, că m-am şi mi că voia să culeagă
deşteptat, de frică să mă fructe.
văd singur într-un loc
att de pustiu. Astfel că Am crezut că avea
mai toată noaptea m-am nevoie de mine pentru
tânguit şi m-am certat asta: şi iată că l-am
pentru prostia pe care o luat în spate şi l-am
făcusem, de ce nu rămăse- trecut râul.
sem eu acasă, de ce - Coboară, i-am spus,
plecasem într-o călătorie lăsându-mă în jos ca să-l
aşa de periculoasă. Aces- ajut. Dar, în loc să
te gânduri amare mai că coboare (şi acum mai râd
mă aduceau în stare să-mi când îmi aduc aminte),
iau viaţa; dar s-a bătrânul care mi se păru-
luminat de ziuă şi dispe- se ramolit, şi-a încolă-
rarea mi s-a risipit. M- cit rapid picioare-le în
am ridicat şi am luat-o jurul gâtului meu; atunci

47
am văzut că pielea de pe voiam să mă odihnesc, se
ele semăna cu cea a întindea şi el cu mine,
vacilor şi stătea călare tot agăţat de gâtul meu.
pe spatele meu, strângân- În fiecare dimineaţă, mă
du-mă de gât cu atâta împingea ca să mă scol;
putere, că am crezut că apoi mă făcea să mă ridic
voia să mă sugrume. şi să merg, lovindu-mă cu
Atunci am fost cuprins de picioarele. Imaginaţi-vă,
spaimă şi am leşinat.” domnilor, cât sufeream
văzându-mă împovărat ast-
Şeherezada tăcu, dar fel şi fără vreo nădejde
în noaptea următoare, de scăpare.
continuă astfel:
Într-o zi, găsind pe
NOAPTEA 228 drum mai multe tigve
Fără să-i pese că le- goale, căzute din copac,
şinasem, bătrânul cel am luat una mai mare şi,
greu a rămas agăţat de după ce am curăţat-o
gâtul meu; a slăbit doar bine, am pus în ea mai
puţin strânsoarea, ca să mulţi ciorchini de stru-
mă lase să-mi revin. După guri, fructe care se
ce mi-am revenit în sim- găseau din belşug pe in-
ţiri, m-a lovit puternic sulă şi pe care le vedeam
cu piciorul în burtă şi, la fiecare pas. Când am
izbindu-mă năpraznic în- terminat de umplut tigva,
tr-o parte, m-a obligat am pus-o într-un loc unde
să mă ridic, fără voie. l-am dus pe bătrân după
Odată ridicat, m-a făcut câteva zile.
să merg pe sub copaci; mă Acolo, am luat tigva
obliga să mă opresc ca să şi am băut un vin exce-
culeagă şi să mănânce lent care m-a făcut să
fructele care ne ieşeau uit pentru un timp de ne-
în cale. Nu-mi dădea cazul care dăduse peste
drumul deloc în timpul mine. Băutura mi-a dat
zilei, iar noaptea, când putere. Eram atât de ve-

48
sel, încât, mergând, am miraţi să mă vadă şi să
început să sar şi să audă prin ce trecusem.
cânt.
- Ai căzut, mi-au spus
Bătrânul, care-şi dă- ei, în ghearele bătrânu-
duse seama ce efect avu- lui mării şi eşti primul
sese băutura asupra mea, pe care nu l-a sugrumat.
mi-a făcut semn să-i dau Nu le-a dat drumul nici-
şi lui: i-am dat şi, cum când celor pe care pusese
i-a plăcut mult, a băut-o stăpânire, decât după ce
până la ultima picătură. i-a sufocat; iar insula
Destul cât să-l îmbete: aceasta este vestită prin
s-a ameţit şi, curând, numărul celor pe care i-a
vinul urcându-i-se la ucis. Marinarii care
cap, a început şi el să acostau aici nu îndrăz-
cânte în legea lui, clă- neau să înainteze decât
tinându-se pe umerii mei. dacă mai erau şi alţii cu
Scuturăturile l-au făcut ei.
să vomite, iar picioarele
m-au slăbit încet-încet, După ce mi-au spus
până când, văzând că nu aceste lucruri, m-au luat
mă mai strângea, l-am pe corabia lor, unde
aruncat la pământ, unde a căpitanul m-a primit cu
rămas nemişcat. Atunci, mare plăcere, când a
am luat o piatră mare şi auzit prin ce trecusem. A
i-am zdrobit capul. desfăcut pânzele şi după
câteva zile am poposit
Eram nebun de bucurie într-un port dintr-un
că scăpasem pentru oraş mare, ale cărui case
totdeauna de blestematul erau toate făcute din
de bătrân şi m-am îndrep- piatră.
tat spre malul mării,
unde i-am văzut pe nişte Unul dintre negusto-
marinari care debarcau rii de pe vas, cu care mă
acolo ca să ia apă şi împrietenisem, m-a făcut
provizii. Au fost tare să-l însoţesc şi m-a dus

49
într-un loc care era au urcat în copaci cu o
folosit drept adăpost vioiciune surprinzătoa-
pentru neguţătorii stră- re.”
ini. Mi-a dat un sac
mare; apoi, m-a prezentat Şeherezada vru să
unor oameni din oraş, continue, dar se lumină
care aveau şi ei saci şi de ziuă şi a trebuit să
i-a rugat să mă ia cu ei tacă. Noaptea următoare,
la cules de nuci de şi-a continuat astfel
cocos. povestea:

- Hai, mi-a spus, du-te


cu ei, fă ce fac şi ei şi NOAPTEA 229
nu cumva să te îndepăr-
tezi, că-ţi pui viaţa în Negustorii cu care
pericol. eram, a continuat Sind-
bad, au adunat pietre şi
Mi-a dat de mâncare le-au aruncat cu toată
pentru ziua aceea şi am puterea după maimuţele
plecat cu oamenii pe care din copaci. Am făcut şi
mi i-a arătat. eu la fel şi am văzut cum
Am ajuns într-o maimuţele, ştiind ce
pădure cu copaci foarte aveau de făcut, culegeau
înalţi şi foarte drepţi, rapid nucile de cocos şi
al căror trunchi era atât ni le aruncau cu gesturi
de neted, că nu puteai să care dovedeau duşmănie şi
te urci până la ramurile furie. Adunam nucile de
unde erau fructele. Toţi cocos şi mai aruncam din
erau cocotieri, din care când în când cu pietre,
trebuia să scuturăm fruc- ca să enervăm maimuţele.
te şi să ne umplem sacii. Prin acest vicleşug, ne-
Întrând în pădure, am am umplut sacii cu nuci,
zărit multe maimuţe mici, pe care nu le-am fi putut
care au fugit de noi de culege altfel.
cum ne-au zărit şi care

50
După ce ne-am umplut Am înâlţat pânzele şi
sacii, ne-am întors în am luat-o spre insula
sat, unde negustorul care unde piperul creşte ne-
mă trimisese în pădure stingherit. De acolo, am
mi-a dat bani pentru sa- luat-o spre insula Coma-
cul cu nuci de cocos pe ri, unde se găseşte cel
care îl adusesem: mai bun lemn de aloe şi
unde locuitorii au o lege
- Fă tot aşa, mi-a spus, aspră: nu se bea vin, nu
în fiecare zi, până ce au niciun loc de dezmăţ.
vei câştiga bani ca să te Am schimbat cocosul pe
întorci acasă. piper şi pe lemn de aloe
I-am mulţumit pentru şi m-am dus, cu alţi
sfatul pe care mi-l dădu- negustori, să pescuim
se şi, pe nesimţite, am perle, angajând culegă-
strâns atâtea nuci de tori pe cheltuiala mea.
cocos, încât am obţinut o Mi-au adus multe perle
sumă mare de bani. mari şi rotunde, perfec-
te. Am plecat iar pe
Vasul cu care venisem mare, pe un vas care a
plecase cu negustorii ajuns cu bine la Balsora;
care-l încărcaseră cu de acolo, m-am întors la
nucile de cocos pe care Bagdad, unde am luat bani
le cumpăraseră. Am aştep- frumoşi pe piper, pe
tat să vină altul, care a lemnul de aloe şi pe
venit curând, să ia tot perlele pe care le aduse-
nuci de cocos. Am îmbar- sem. Am dat de pomană o
cat toate nucile mele şi, zecime din câştig, la fel
când a fost să plec, mi- ca după orice călătorie
am luat rămas bun de la şi am încercat să uit de
negustorul căruia îi eram osteneli, desfătându-mă
atât de îndatorat. El nu în voie.”
a putut veni cu mine,
pentru că mai avea Sfârşind povestea,
afaceri de făcut. Sindbad i-a mai dat o
sută de ţechini lui
51
Hindbad, care a plecat, În loc s-o iau prin
cu ceilalţi meseni. A Golful Persic, am luat-o
doua zi, aceiaşi oameni iarăşi prin mai multe
au venit la Sindbad cel provincii din Persia şi
bogat care, după ce i-a din Indii, şi am sosit
onorat ca şi în zilele într-un port la mare unde
celelalte, a cerut tăcere m-am îmbarcat pe un vas
şi şi-a povestit a şasea bun, al cărui căpitan era
călătorie, după cum veţi hotărât să facă o călă-
auzi imediat: torie lungă. A fost tare
lungă, într-adevăr, dar,
A ŞASEA CĂLĂTORIE A LUI în acelaşi timp, nenoro-
SINDBAD MARINARUL cită, pentru că şi căpi-
„Domnilor, le spuse, tanul, şi cârmaciul au
poate că vă întrebaţi rătăcit drumul în aşa
cum, după ce am hal, că nu mai ştiam unde
naufragiat de cinci ori eram. În sfârşit, l-au
şi am trecut prin atâtea găsit, dar noi, călăto-
primejdii, am mai avut rii, nu am avut de ce să
curajul să-mi mai încerc ne bucurăm; iar într-o
norocul încă o dată, zi, mare ne-a fost mira-
căutând, totodată, alte rea să-l vedem pe căpitan
şi alte pericole. Când mă plecând de la locul său
gândesc la acestea din şi strigând. Şi-a aruncat
urmă, mă mir şi eu, cu turbanul la pământ, şi-a
soguranţă am scăpat dato- smuls barba şi şi-a dat
rită stelei mele norocoa- cu pumnii în cap ca un om
se. Cum a fost, cum n-a pe care l-a luat dispe-
fost, după un an de odih- rarea în stăpânire. L-am
nă, m-am pregătit pentru întrebat de ce se frămân-
a şasea călătorie, în ta aşa.
ciuda rugăminţilor părin- - Vă anunţ, ne-a răspuns,
ţilor şi prietenilor, că suntem în cel mai
care au făcut imposibilul primejdios loc din toate
ca să mă oprească. mările. Un curent foarte
52
rapid ne târăşte corabia Cuvintele lui ne-a
şi vom pieri în mai puţin aruncat în cea mai neagră
de un sfert de ceas. deznădejde şi ne-am
Rugaţi-vă lui Allah să ne îmbrăţişat cu lacrimile
izbăvească din acest ne- în ochi, plângându-ne
caz: dacă nu se îndură de soarta nenorocită.
noi, nu scăpăm.
Muntele la poalele
Cu aceste cuvinte, a căruia eram se afla pe o
odonat să aranjăm velele, insulă foarte întinsă.
dar scotele s-au rupt Toată coasta era plină de
când am încercat acest rămăşiţe de nave care
lucru şi corabia, fără să naufragiaseră; şi de gră-
putem să facem ceva, a mezi nesfârşite de ose-
fost dusă de curenţi la minte peste care dădeam
poalele unui munte a- la tot pasul şi de care
brupt, unde a eşuat şi s- ne era groază, aşa că am
a făcut bucăţi, dar am socotit că mulţi pierise-
putut salva, alături de ră acolo. Mai era de
cei de pe navă, şi nişte necrezut mulţimea de măr-
provizii şi nişte mărfuri furi şi de bogăţii pe
mai de preţ. care le găseam la tot pa-
sul. Toate acestea nu au
Acestea fiind gata, făcut decât să crească
căpitanul ne-a spus: disperarea de care eram
- Allah face după cum Îi cuprinşi. Peste tot râu-
e voia. Putem să ne săpăm rile izvorau din munţi şi
aici locaşul de veci şi se vărsau în mare, dar
să ne spunem adio pentru aici, un râu mare cu apă
totdeauna, pentru că sun- dulce venea din mare şi
tem într-un loc atât de pătrundea în coastă prin-
sinistru, câ nimeni din tr-o peşteră întunecată,
cei care au fost aruncaţi a cărei intrare era foar-
aici nu s-a mai întors te înaltă şi largă. Ceea
acasă. ce era extraordinar în
acel loc era faptul că
53
pietrele erau, de fapt, care înlesneşte suflul
cristale, rubine şi alte curentului care-i aduce
pietre preţioase. Se mai la mal, unde sunt zdro-
putea vedea şi un izvor biţi aşa cum am fost şi
de smoală sau de bitum noi. Ca nenorocirea să
care curgea în mare; peş- fie deplină, nu te poţi
tii îl înghiţeau şi-l dă- urca în vârful muntelui,
deau afară imediat schim- nu poţi scăpa pe nică-
bat în chihlimbar gri, pe ieri.
care valurile îl aruncau
pe plajă, unde stătea Am rămas pe mal ca
grămezi. Mai creşteau şi nişte deznădăjduiţi ce
arbori de aloe, cu nimic eram şi ne aşteptam
mai prejos decât cei de moartea în fiecare zi. La
pe Comari. început ne-am împărţit
proviziile în părţi
Ca să termin descrie- egale: astfel, fiecare
rea acelui loc, care dintre noi a trăit mai
poate fi numit pe drept mult sau mai puţin decât
cuvânt un abis, pentru că ceilalţi, după firea
nimeni nu s-a mai întors fiecăruia şi după cum şi-
de acolo vreodată, trebu- a drămuit mâncarea.
ie să spunem că era impo-
sibil ca o navă să mai Şeherezada vru să
plece, o dată ce se continue, dar se lumină
apropiase la o anumită de ziuă şi a trebuit să
distanţă de ţărm. Dacă tacă. Noaptea următoare,
sunt împinse acolo de şi-a continuat astfel
vânt, vântul şi curentul povestea celei de-a şasea
îi prăpădesc şi, dacă călătorii a lui Sindbad:
ajung acolo când bate Noaptea 230
vântul dinspre uscat,
ceea ce i-ar putea face „Cei care au murit
să se îndepărteze, înăl- primii, urmă Sindbad, au
ţimea muntelui opreşte fost îngropaţi de cei-
vântul, aducând un calm lalţi: cât despre mine,
54
eu le-am adus ultima mine şi mi-a dat ideea de
mângâiere tuturor tovară- a merge la râul care se
şilor mei, şi asta nu pierdea sub bolţile
trebuie să vă mire, peşterii. Acolo, după ce
pentru că, pe lângă am cercetat râul cu multă
faptul că îmi drămuisem atenţie, mi-am zis:
cu mai multă străşnicie
mâncarea, mai aveam şi - Râul ăsta se afundă
alte resurse, pe care mă aici sub pământ, deci
ferisem să le arăt trebuie să şi iasă pe
camarazilor mei. Totuşi, undeva. Construind o
după ce l-am îngropat şi plută şi lăsându-mă în
pe ultimul, mi-au rămas voia curenţilor, fie voi
atât de puţine proviziim ajunge într-un ţinut
încât m-am gândit că nu locuit, fie voi pieri;
puteam ajunge departe dacă mor, nu voi fi făcut
astfel: aşa că mi-am decât să-mi dau altă
săpat mormântul, hotărât moarte; dar, dacă ies din
să mă arunc eu în groapă, acest loc funest, nu
cum nu mai trăia nimeni numai că voi ocoli soarta
care să mă îngroape. Vă nenorocită a camarazilor
mărturisesc că, făcând mei, dar poate că că voi
această treabă, n-am găsi o cale şi să mă
putut să nu-mi imaginez îmbogăţesc. Cine ştie
că muream din cauza mea dacă nu cumva mă aşteaptă
şi să nu mă căinez că am bogăţia dincolo de
plecat în această ultimă această stâncă îngrozi-
călătorie. Şi nu mi-au toare, ca să fiu astfel
ajuns numai cuvintele: despăgubit de naufragiu
mi-am muşcat mâinile până cu vârf şi îndesat?
la sânge şi puţin a Gândindu-mă astfel,
lipsit să nu mor mai cu- n-am mai pregetat să
rând. lucrez la plută: am
Dar Allah s-a mai făcut-o din nişte buşteni
îndurat încă o dată de cum trebuie şi legată cu

55
parâme groase, căci aveam rămăsese decât atât cât
de unde alege; le-am să-mi ţin zilele. Dar, cu
legat împreună aşa de oricâtă zgârcenie mâncam,
strâns, că am reuşit să tot am ajuns să termin
fac ceva solid. Când am proviziile. Atunci, fără
terminat-o, am încărcat-o ca să pot rezista, m-am
cu baloturi cu rubine, cufundat într-un somn
smaralde, ambră gri, adânc. N-aş putea să vă
cristal de stâncă şi spun dacă am dormit mult
stofe preţioase. După ce timp;, dar, la trezire,
am aşezat toate astea ca am văzut, spre marea mea
să stea în echilibru şi surprindere, că eram pe o
după ce le-am legat bine, câmpie vastă, pe malul
m-am îmbarcat pe plută unui râu unde pluta mea
şi, cu două vâsle mici pe era legată, iar în jurul
care nu uitasem să le meu erau mai mulţi negri.
fac, luând-o pe cursul Cum i-am văzut, m-am
râului, m-am lăsat la ridicat şi i-am salutat.
mila lui Allah. Mi-au vorbit, dar nu le
înţelegeam limba.
Cum am ajuns sub bol-
ta peşterii, nu am mai Atunci m-am simţit
văzut geană de lumină şi atât de fericit, că nu
apa mă ducea cu ea, fără ştiam de e vis sau e
să-mi dau seama unde. Am aievea. Convingându-mă că
plutit câteva zile în nu dormeam, am strigat şi
întuneric deplin, fără să am recitat aceste versuri
zăresc vreodată vreo rază arabe:
de lumină. O dată, bolta
a fost atât de joasă, - Invocă-L pe Cel
încât m-am lovit la cap, Atotputernic, şi-ţi va
fapt ce m-a făcut să fiu veni în ajutor. Nu este
foarte atent şi să evit nevoie să te complici cu
pericolul. În acest răs- altele. Închide ochii şi,
timp, nu am mâncat din când vei dormi, Allah îţi
mâncarea ce îmi mai
56
va schimba ghinionul în Mi-au adus mai multe
noroc. feluri de mâncare şi,
după ce mi-am potolit
Unul dintre negri, foamea, le-am povestit cu
care ştia araba, auzindu- amănunte tot ce mi se
mă vorbind astfel, a întâmplase, iar ei m-au
ieşit în faţă şi mi-a ascultat cu admiraţie.
vorbit astfel: Cum am terminat poves-
- Frate, nu te mira că en tirea, mi-au spus:
vezi locuim pe câmpia pe - Iată, zicea interpre-
care o vezi şi azi am tul, care tocmai le
venit să udăm câmpul cu comunicase ce spusesem,
apă din acest fluviu care iată o poveste dintre
iese din muntele înveci- cele mai ciudate! Trebuie
nat şi pe care o aducem să vii să-i spui şi
pe nişte canale. Am văzut regelui. Faptele sunt
că apa aducea ceva; am prea minunate ca să-i fie
alergat să vedem ce era povestite de altcineva
şi te-am găsit pe plută; decât cel care trecuse
imediat, unul dintre noi prin aşa ceva.
a sărit în râu şi te-a
scos. Am legat pluta cum Le-am spus că eram
vezi şi aşteptam să te gata să fac tot ce voiau.
trezeşti. Te implorăm să
ne spui povestea ta, care Negrii au trimis
trebuie să fie ieşită din imediat după un cal, pe
comun. Spune-ne cum de care l-a adus cineva în
te-ai aventurat pe scurt timp. M-au urcat pe
această apă şi de unde el şi, în vreme ce o
vii. parte mergeau în faţa
mea, ca să-mi arate
Le-am răspuns, cerându-le drumul, ceilalţi, care
ceva de mâncare şi erau mai puternici, au
promoţându-le că el voi cărat pe umeri pluta, aşa
povesti după aceea. cum era, încărcată cu

57
baloturi, şi s-au luat - Dar, mi-a spus, cum ai
după mine. ajuns în ţara mea şi pe
unde ai venit?
Şeherezada a trebuit
să se oprească aici, Nu i-am ascuns nimic
pentru că se luminase de regelui, i-am povestit ce
ziuă. În toiul nopţii am spus şi aici, iar el a
următoare zise: fost aşa de mirat şi de
fermecat de aventura mea,
încât a poruncit să se
Noaptea 231 scrie povestea mea cu
litere de aur, pentru a
Am mers împreună, a fi păstrată în ahivele
povestit Sindbad, până în regale. Apoi, au adus
oraşul din Serendib, pen- pluta şi au desfăcut
tru că în această insulă baloturile în faţa sa. A
eram. Negrii m-au înfăţi- admirat mulţimea de lemn
şat regelui lor. M-am de aloe şi de ambră gri,
apropiat de tron şi l-am dar mai ales rubinele şi
salutat după obiceiul de smaraldele, pentru că nu
la curtea sultanului In- avea în comoara sa ceva
diilor, adică, m-am pros- asemănător.
ternat şi am sărutat pă-
mântul. Regele m-a ridi- Văzând că se uita la
cat şi, primindu-mă cu pietrele mele cu plăcere
foarte multă amabilitate, şi că el lua în mână pe
mi-a spus să vin să iau cele mai frumoase una
loc lângă el. Mai întâi, câte una, m-am prosternat
m-a întrebat cum mă în faţa lui şi mi-am
numesc – i-am răspuns că permis să-i spun:
mă numesc Sindbad, zis - O, rege, nu numai
marinarul, datorită mul- persoana mea este în
telor călătorii pe care slujba Măriei tale, ci şi
le făcusem pe mare, am încărcătura de pe plută,
adăugat că eram din aşa că te rog să dispui
Bagdad.
58
de ea ca de bunul Măriei curtea regelui; în restul
tale. zilei, mă plimbam prin
oraş, să văd ce era de
Regele a surâs şi mi- văzut.
a spus:
Insula Serendib este
- Sindbad, mă voi feri să chiar sub linia ecuatoru-
poftesc la ceva sau să-ţi lui: aşa că zilele şi
iau ceva din cele pe care nopţile au întotdeauna
ţi le-a dat Allah. douăsprezece ore; şi are
Departe de mine gândul de optzeci de parasangi în
a-ţi lua bogăţiile; dim- lungime şi tot atâţia în
potrivă, eu vreau să-ţi lăţime. Capitala este
mai dau şi altele şi nu aşezată la capătul unei
aş vrea să pleci din ţara văi frumoase, formate de
mea fără să iei cu tine un munte care se află în
semnele mărinimiei mele. mijlocul insulei şi care
Am răspuns la aceste este cel mai înalt din
cuvinte, făcând urări lume. Într-adevăr, se
pentru prosperitatea re- vede de pe mare, cale de
gelui şi lăudându-i trei zile depărtare.
bunătatea şi mărinimia. A Acolo se găsesc rubine,
poruncit unuia dintre mai multe feluri de
ofiţerii săi să se minereuri şi aproape
îngrijească de mine şi toate pietrele sunt din
mi-a dat oameni care să granit, care este o
mă slujească, pe cheltu- piatră tare, folosită la
iala sa. Acel ofiţer a tăierea altor roci. Pe
executat ordinele stăpâ- munte sunt tot soiul de
nului său şi a pus să fie copaci şi de plante rare,
duse la noua mea locuinţă mai ales cedru şi
baloturile care fuseseră cocotieri. Se pot pescui
pe plută. perle de-a lungul coas-
telor sale şi la gurile
În fiecare zi, la de vărsare ale râurilor,
aceeaşi oră, mă duceam la iar în unele dintre văi
59
sunt diamante. Din pie- îndeplinesc întocmai po-
tate, am făcut o călă- runcile pe care îmi
torie pe munte, pâmă la făcuse onoarea să mi le
locul unde a fost sur- dea. Înainte să mă îm-
ghiunit Adam, după ce a barc, regele a trimis
fost alungat din paradis după căpitanul şi după
şi am avut curiozitatea negustorii care trebuiau
de a urca până la vârf. să se îmbarce cu mine şi
le-a dat poruncă să îmi
Întors în oraş, l-am îndeplinească toate do-
implorat pe rege să-mi rinţele.
dea voie să mă întorc în
ţara mea; ceea ce a şi Scrisoarea regelui
făcut, într-un fel tare din Serendib era scrisă
îndatoritor şi onorant. pe o piele a unui animal
M-a obligat să primesc un foarte preţioasă, pentru
dar bogat, din comorile că se găsea greu şi a
sale şi, când am mers să- cărei culoare bătea în
mi iau rămas-bun de la galben. Literele de pe
el, mi-a mai dat unul, scrisoare erau albastre
mult mai de preţ şi, în ca cerul şi iată ce scria
acelaşi timp, o scrisoare – în limba indiană:
pentru stăpânul drept-
credincioşilor, califul „Regele Indiilor, în faţa
nostru, zicând: căruia merg o mie de
elefanţi, care locuieşte
- Te rog să-i dai din într-un palat al cărui
partea mea acest dar şi acoperiş străluceşte de
această scrisoare califu- la cele o sută de mii de
lui Harun-al-Raşid, în- rubine, şi care are în
credinţându-l de priete- tezaur douăzeci de mii de
nia mea. coroane împodobite cu
diamante, către califul
Am luat cu respect Harun- al-Raşid.:
scrisoarea şi darul,
promiţându-i regelui să-i

60
„Deşi darul pe care lângă toate astea, o
vi-l trimitem este prea roabă de o frumuseţe ră-
puţin preţios, nu vă pitoare, cu hainele bătu-
feriţi, totuşi, să-l te în nestemate.
primiţi ca frate şi
prieten, ca semn al Vasul desfăşură pân-
prieteniei noastre pentru zele; şi, după un drum
domnia voastră şi ca lung şi fericit, am ajuns
dovadă a acesteia. Vă la Balsora, de unde am
cerem ceva de valoare plecat la Bagdad. Primul
egală, dat fiind că noi lucru pe care l-am făcut
credem că-l merităm, după sosire a fost să mă
fiind egali în rang cu achit de lucrul cu care
măria voastră. V-o cerem fusesem însărcinat.
ca frate. La revedere.” Şeherezada a trebuit să
Darul cuprindea un se oprească aici, pentru
vas tăiat într-un singur că se luminase de ziuă.
rubin, scobit şi lucrat Dar continuă astfel:
din tăietură, având jumă- Noaptea 232
tate de picior înălţime
şi un deget grosime, plin Am luat scrisoarea
cu perle rotunde, toate regelui din Serendib, a
atârnând jumătate de continuat Sindbad, şi m-
drahmă; apoi, o piele de am dus cu ea la Emirul
şarpe care avea solzii credincioşilor, urmat de
mari cât o monedă de aur roaba cea frumoasă şi de
şi care îi ferea de boli cei din familia mea, care
pe toţi cei care se duceau darurile pe care
culcau pe ea; pe urmă, mi le dăduse regele. Am
lemn de aloe, ca la spus de ce veneam la
cincizeci de mii de calif şi imediat am fost
drahme, din cel mai bun, dus în sala tronului.
cu treizeci de boabe de
camfor de mărimea fisti- M-am prosternat în
cului; în sfârşit, pe faţa califului şi, după

61
ce l-am salutat scurt, i- îmbrăcaţi în aur şi
am dat scrisoarea şi mătase, pe elefanţi ogat
darurile. Când a citit împodobiţi.
scrisoarea regelui din
Serendib, m-a întrebat În timp ce regele
dacă era adevărat că acel merge, ofiţerul din faţă
rege era atât de bogat şi strigă din timp în timp:
atât de puternic pe cât „Iată-l pe regele încoro-
spunea în scrisoare. M-am nat, mai mare decât au
prosternat încă o dată fost vreodată marele
şi, după ce m-am ridicat, Soliman şi marele Miraj”
i-am spus: După ce a spus
- Stăpâne al drept- acestea, ofiţerul care
credincioşilor, pot să vă stă în spate strigă şi
asigur că nu exagerează el: „Acest rege atât de
nici cu bogăţiile, nici mare şi de puternic va
cu măreţia, sunt martor. muri şi el, va muri şi
Nimic nu e mai demn de el, va muri şi el”. Cel
admiraţie decât măreţia din faţă strigă imediat:
palatului său. Când vrea „Slavă celui care tră-
să se arate mulţimii, se ieşte şi nu moare!”
înalţă un tron pe un De altfel, regele din
elefant unde este aşezat Serendib este atât de
şi merge între două drept, încât nu exsită
rânduri, formate din judecători în capitala
miniştrii săi, de favo- lui şi nici în restul
riţi şi de alţi curteni. ţării; poporul său nu are
În faţa lui, pe elefant, nevoie de judecată: cu-
un ofiţer poartă o lance nosc şi aplică ei înşişi
de aur, în capătul căreia dreptatea şi niciodată nu
se află un smarald lung s-a întâmplat să nu-şi
de jumătate de picior şi facă datoria. Astfel că
gros cât degetul. Înain- avocaţii şi tribunalele
tea lui merge o gardă de
o mie de bărbaţi,
62
sunt nefolositoare la ei lor din care scăpasem de
în ţară.” atâtea ori. Aşa că nu mă
mai gândeam decât cum să-
Califul a fost tare mi duc mai în tihnă
mulţumit de cuvântul meu: restul zilelor. Într-o
„Înţelepciunea acestui zi, când mă distram cu
rege, zise, este vădită nişte prieteni, unul
în scrisoare şi, după dintre servitori m-a
cele ce mi-ai spus, tre- anunţat că mă chema un
buie spus că înţelep- ofiţer al califului. M-am
ciunea este pe potriva ridicat de la masă şi mam
poporului, iar poporul dus la el:
este demn de conducătorul
lui”. Apoi, m-a trimis - Califul mi-a spus să-ţi
înapoi, cu un dar bogat.” transmit că vrea să vă
vorbească.
Sindbad terminase de
povestit, iar invitaţii Am plecat cu ofiţerul
lui au plecat; Hindbad a la palat, m-a dus la
primit din nou cei şapte calif, pe care l-am
ţechini. A doua zi s-au salutat, prosternându-mă
întors la Sindbad, care la picioarele sale.
le-a povestit a şaptea -
şi ultima - sa călătorie. - Sindbad, mi-a spus, am
nevoie de tine, trebuie
A ŞAPTEA – ŞI ULTIMA – să-mi faci un serviciu:
CĂLĂTORIE A LUI SINDBAD să duci răspunsul şi
darurile mele la regele
Întors din a şasea din Serendib. Aşa e
mea călătorie, am renuţat drept, să-i întorc gestul
definitiv la gândul de a de curtoazie pe care mi
mai face o alta. Pe lângă l-a făcut.
faptul că eram şi la o
vârstă la care trebuia să Ordinul califului a
mă odihnesc mai mult, îmi fost ca un trăznet pentru
promisesem mie că nu mă mine:
voi mai expune pericole-
63
- Emire al dreptcredin- dator regelui acele insu-
cioşilor, sunt gata să le.
îndeplinesc toate porun-
cile măriei voastre, dar Văzând că nu-l puteam
vă rog cu umilinţă să vă îndupleca pe calif, i-am
gândiţi că eu sunt spus că eram gata să-i
măcinat de truda incredi- ascult porunca. S-a
bilă pe care am făcut-o, bucurat foarte tare şi
ba chiar am făcut legă- mi-a dat o mie de ţechini
mânt să nu mai ies pentru călătorie.
niciodată din Bagdad. Mi-a luat câteva zile
Apoi, i-am povestit să mă pregătesc de
toate aventurile mele, pe plecare şi, de cum am
care a avut răbdarea să primit darurile şi
le asculte până la capăt. scrisoarea din partea
Apoi, a spus: califului, am plecat la
Balsora, unde m-am
- Mărturisesc că acestea îmbarcat. Am făcut un
sunt nişte aventuri drum cu noroc: am ajuns
extraordinare; dar nu pe insula Serendib.
trebuie să te împiedice Acolo, am spus în faţa
să faci, din dragoste miniştrilor cu ce misiune
pentru mine, călătoria pe eram însărcinat şi i-am
care ţi-o propun. Nu rugat să-mi dea voie
trebuie să te duci decât imediat să-i vorbesc
pe insula Serendib, să te regelui: au făcut-o. Am
achiţi de însărcinarea pe fost condus la palat cu
care ţi-o dau. După onoruri, unde l-am
aceea, vei fi liber să te salutat pe rege, proster-
întorci; dar trebuie să nându-mă, după cum era
te duci, pentru cu îţi obiceiul.
dai singur seama că nu ar
fi de bun simţ şi nici de Regele m-a recunoscut
demnitatea mea să-i rămân imediat şi s-a arătat

64
tare bucuros să mă cior, pe fundul căruia
revadă: era reprezentat un reli-
ef cu un om îngenuncheat
- Ah, Sindbad, fii care ţinea un arc cu
binevenit. Îţi jur că m- săgeţi, gata să tragă
am gândit adesea la tine într-un leu; şi îi mai
de când ai plecat. trimitea o masă de lemn
Binecuvântez această zi, preţios, care, potrivit
pentru că ne-am mai tradiţiei, fusese a lui
întâlnit o dată. Solomon. Scrisoarea cali-
I-am făcut salamale- fului suna cam aşa:
kul şi, după ce i-am „Salutări, în numele
mulţumit pentru bunătatea Stăpânului care ne duce
pe care mi-o dovedea, i- pe drumul drept, puter-
am înmânat scrisoarea şi nicului şi preaferici-
darul califului, pe care tului sultan, din partea
le-a primit cu mare lui Abdalah Harun al-
satisfacţie. Raşid, pe care Allah l-a
Califul i-a trimis un aşezat la loc de cinste
acoperământ pentru pat, după strămoşii săi de
din aur, în valoare de o fericită amintire!
mie de ţechini; cincizeci Am primit cu bucurie
de caftane din stofă scrisoarea măriei voastre
preţioasă; alte o sută şi vă trimitem acest
din pânză albă, cea mai răspuns, dat de consiliul
fină, de la Cairo, de la de la Poarta noastră,
Suez, de la Cufa şi de la grădina sufletelor alese.
Alexandria; un alt pat Nădăjduim că vă veţi
stacojiu şi încă unul, de arunca ochii asupra
altă culoare; un vas de acesteia şi veţi afla
agată, mai mult larg astfel de bunele noastre
decât adânc, gros de un intenţii şi mai sperăm că
deget şi cu o deschiză- vă va face plăcere.
tură de jumătate de pi- Adio.”

65
Regelui din Serendib Se lumină şi Şeherezada
i-a făcut mare plăcere să tăcu. Noaptea următoare,
vadă că Harun al-Raşid îi ea continuă povestea.
răspundea la prietenia pe
care i-o dovedise. După Noaptea 233
această audienţă, am O, luminate sultan,
cerut să fiu primit ca zise ea sultanului In-
să-mi iau rămas-bun şi diilor, Sindbad a conti-
mi-a fost acordată o nuat povestirea aventuri-
alta. Regele, la despăr- lor din ultima călătorie.
ţire, mi-a făcut un dar
foare bogat. M-am „După ce piraţii ne-
îmbarcat imediat, plănu- au luat tot şi ne-au dat
ind să mă întorc la nişte zdrenţe în locul
Bagdad; dar nu am avut hainelor noastre, ne-au
fericirea să ajung unde dus într-un oraş mare,
speram, căci Allah a îndepărtat, unde ne-au
hotărât altfel. vândut.

La trei sau patru Am ajuns în mâinile


zile de la plecare, am unui negustor bogat,
fost atacaţi de piraţi, care, imediat cum m-a
care au cucerit uşor cumpărat, m-a dus la el
vasul, cu atât mai mult acasă, unde mi-a dat de
cu cât nu exista nimeni mâncare şi mi-a dat nişte
în stare să se apere. straie curate de sclav.
Câţiva din echipaj au Câteva zile mai târziu,
vrut să opună rezistenţă, cum încă nu aflase cine
dar au plătit cu viaţa; eram, m-a întrebat dacă
eu şi ceilalţi care am nu ştiam vreo meserie. I-
avut prevederea să nu ne am răspuns, fără să-i
împotrivim, am fost fă- spun cine eram, că nu
cuţi robi. eram meşteşugar, ci
negustor şi că piraţii
care mă vânduseră îmi
luaseră tot ce aveam.
66
- Dar spune-mi, poţi soarele, am văzut apărând
trage cu arcul? o sumedenie. Am tras mai
multe săgeţi, în sfârşit,
I-am spus că făcusem a căzut unul la pământ.
exerciţii în tinereţe, Ceilalţi au fugit,
dar că nu uitasem nimic. lăsându-mi răgaz să-mi
Atunci mi-a dat un anunţ stăpânul de ceea ce
arc şi săgeţi, m-a urcat făcusem. În cinstea
pe spatele unui elefant, acestei veşti, mi-a
m-a dus într-o pădure oferit o masă bună, mi-a
foarte întinsă, care era lăudat priceperea şi m-a
la vreo câteva ore de apreciat. Apoi am mers
oraş. Ne-am afundat în împreună în pădure, unde
pădure şi, când a socotit am săpat o groapă unde am
că trebuia să ne oprim, pus elefantul doborât.
mi-a spus să cobor. Apoi, Stăpânul meu voia să se
mi-a arătat un copac întoarcă după ce putrezea
înalt: animalul, ca să-i ia
fildeşul să-l vândă.
- Urcă în copac şi trage
în elefanţii pe care îi Am mai vânat astfel
vei vedea trecând; vreme de două luni şi nu
fiindcă sunt mulţi în trecea zi să nu ucid
această pădure. Dacă vei vreunul. Nu mă aşezam
dobărî pe vreunul, anun- mereu la pândă în acelaşi
ţă-mă. copac, ci când într-unul,
când în altul. Într-o
După aceasta, mi-a dimineaţă, aşteptând so-
lăsat provizii, s-a sirea elefanţilor, am
întors în oraş şi eu am văzut cu mirare că, în
rămas în copac, la pândă, loc să treacă prin faţa
toată noaptea. mea, traversând pădurea,
ca de obicei, s-au oprit
Toată noaptea, nu am şi au venit către mine,
zărit niciunul, dar a făcând un zgomot teribil
doua zi, cum a răsărit şi în număr aşa de mare
67
că pământul se cutremura stare eram, credeam că
sub paşii lor. S-au visez. În fine, după ce
apropiat de copacul în am stat ceve timp întins
care mă urcasem, l-au acolo, nemaivăzând ele-
înconjurat cu toţii, cu fanţii, m-am ridicat şi
trompa întinsă şi cu am văzut că eram pe un
ochii aţintiţi asupra deal destul de întins,
mea. În faţa acestui acoperit de oseminte şi
spectacol uluitor, am de fildeş de elefanţi. Vă
rămas nemişcat, cuprins mărturisesc că acestea m-
de o asemenea groază, că au pus pe gânduri. Am
mi-au căzut din mână admirat instinctul aces-
arcul şi săgeţile. tor animale. Mi-am dat
seama că acolo era
Frica mea nu era cimitirul lor şi că mă
proastă. După ce m-au aduseseră acolo ca să mă
privit un timp, unul înveţe să nu-i mai vânez,
dintre cei mai mari să nu-i mai urmăresc, din
elefanţi a luat copacul moment ce n-o făceam de-
de trunchi cu trompa, l-a cât ca să pun mâna pe
scos din rădăcini şi l-a fildeş. Nu am stat pe
răsturnat la pământ. Am deal; m-am întors în oraş
căzut odată cu arborele, şi, după ce am mers o zi
dar animalul m-a luat cu şi o noapte, am ajuns
trompa şi m-a pus pe acasă la stăpânul meu. Nu
spatele său, unde stăteam m-am întâlnit cu niciun
mai mult mort decât viu, elefant pe drum, ceea ce
cu tolba agăţată de m-a făcut să cred că se
umeri. Apoi, s-a aşezat duseseră departe, în pă-
în fruntea celorlalţi, dure, pentru ca eu să fiu
care îl urmau ca o trupă liber să mă duc fără
şi m-a dus până într-un probleme pe acel deal.
loc unde, aşezându-mă pe
pământ, a plecat împreună De cum m-a zărit,
cu ceilalţi. Imaginaţi- stăpânul meu mi-a spus:
vă, dacă puteţi, în ce
68
- Sindbad, bietul de atâta timp ceea ce–ţi voi
tine, m-am frământat mult spune acum.
pentru că nu ştiam ce ai
păţit. Am fost în pădure: Elefanţii din pădure
am găsit un copac scos ne ucid în fiecare an o
din rădăcini, un arc şi mulţime de sclavi pe care
săgeţi pe pământ, după ce îi trimitem după fildeş.
te-am căutat degeaba, am Oricâte sfaturi le dăm,
fost disperat că nu te mai devreme sau mai
voi mai vedea niciodată. târziu, cad pradă vicle-
Te rog să-mi povesteşti niei acestor animale.
ce ţi s-a întâmplat. Prin Allah te-a ferit de furia
ce noroc mai eşti în lor şi nu te-a cruţat
viaţă? decât pe tine. E o dovadă
că te iubeşte şi că are
I-am potolit curiozi- nevoie de tine pe lume,
tatea; şi a doua zi am pentru binele pe care-l
mers amândoi pe deal, poţi face. Mi-ai adus un
unde a văzut cu bucurie beneficiu nesperat: până
că ceea ce îi povestisem acum nu am putut lua
era adevărat. Am încărcat fildeş decât sacrifi-
pe elefantul cu care cându-i pe sclavi; şi
venisem tot fildeşul pe iată că întreg oraşul se
care lam putut scoate şi, va îmbogăţi datorită ţie.
la întoarcere, mi-a spus: Să nu crezi că socotesc o
răsplată libertatea pe
- Frate, pentru că nu te care ţi-am acordat-o; îţi
mai pot numi sclav după voi mai da şi nişte da-
bucuria pe care mi-ai ruri preţioase. Aş putea
făcut-o, descoperind ceva să fac întreg oraşul să-
ce mă va îmbogăţi, Allah ţi dea bani, dar vreau să
să-ţi dea numai bine şi mă bucur numai eu de
prosperitate. Declar în glorie.
faţa Lui că îţi redau
libertatea. Ţi-am ascuns La aceste vorbe, i-am
răspuns:

69
- Stăpâne, Allah să Noaptea 234
vă aibă în pază!
Libertatea pe care mi-o Sindbad şi-a conti-
dai acoperă datoria faţă nuat povestea celei de-a
de mine, şi, drept şaptea călătorii.
răsplată pentru slujba cu „Vasele au ajuns, iar
care am avut fericirea să stăpânul meu, după ce l-
mă închin, nu cer decât a ales el însuşi pe cel
permisiunea să mă întorc pe care urma să mă îm-
în ţara mea. barc, l-a încărcat cu
- Ei bine, zise, vor fildeş, trecând jumătate
veni în curând vase după pe numele meu. Nu a uitat
fildeş. O să te trimit cu să-mi dea şi multe
unul din ele şi-ţi voi provizii, ba, mai mult,
plăti şi drumul. m-a obligat să primesc
cadouri de preţ şi nişte
I-am mulţumit din nou lucruri ciudate din acea
pentru că mă eliberase şi ţară.
pentru bunăvoinţa faţă de
mine. Am rămas la el, După ce i-am mulţumit
aşteptând vasul şi, în cât am putut pentru
acest timp, am fost de binefacerile sale, m-am
atâtea ori pe deal, că am îmbarcat. Am pornit şi
umplut prăvăliile cu fil- cum aventura care îmi
deş. Toţi negustorii din redase libertatea era
oraş au făcut curând extraordinară, mă tot
acelaşi lucru, pentru că gândeam la ea.
nu am putut păstra se- Ne-am oprit în nişte
cretul mult timp. insule, ca să luăm
La aceste cuvinte, provizii. Cum vasul
Şeherezada, văzând că se plecase dintr-un port
lumina, tăcu. Dar noaptea continental din Indii, am
următoare îi spuse abordat acolo şi, pentru
sultanului Indiilor. a ocoli pericolele ce ne
păşteau pe mare până la
70
Balsora, am descărcat venea să mă creadă, dacă
fildeşul meu, hotărât să- nu m-ar fi ştiut de om
mi continuu călătoria pe sincer şi cinstit.
uscat. Am luat mulţi bani Această povestire, ca şi
pe fildeş: am cumpărat pe celelalte, i s-a părut a-
ei multe mărfuri rare, să tât de ciudată, că i-a
le dau cadou şi, când poruncit unuia dintre se-
bagajul a fost gata, m-am cretari să o scrie cu li-
alăturat unei caravane de tere de aur ca să fie
negustori. Am petrecut păstrată în camera tezau-
mult timp pe drum şi am rului. Am plecat foarte
suferit, dar înduram cu mulţumit de onoarea şi de
răbdare, gândindu-mă că darurile pe care mi le-a
nu mai aveam a mă teme făcut, apoi, m-am consa-
nici de furtuni, nici de crat cu totul familiei,
piraţi, nici de şerpi, rudelor şi prietenilor.”
nici de vreun alt pericol
din cele care mă pândi- Astfel a sfârşit
seră. Sindbad povestea celei
de-a şaptea – şi ultima –
Dar toate aceste os- călătorie; apoi, i-a spus
teneli au avut un lui Hindbad:
sfârşit; am ajuns cu
bucurie la Bagdad. Mai - Ei bine, prietene, ai
întâi, m-am dus la calif, auzit vreodată să mai fi
ca să-i spun cum îi suferit cineva ca mine?
purtasem solia. Califul Ai auzit să mai fi fost
mi-a spus că fusese în- vreun muritor în asemenea
grijorat, pentru că dura- situaţii fără ieşire? Nu
se cam mult călătoria este, oare, drept ca,
mea, dar că avusese mereu după atâta muncă, să mă
speranţa că Allah nu mă bucur de o viaţă bună şi
va părăsi. Când i-am liniştită?
povestit aventura cu ele- După ce Sindbad a
fanţii, a părut tare sur- spus aceste lucruri,
prins şi mai că nu-i
71
Hindbad s-a apropiat de
el şi i-a spus, sărutân-
du-i mâna:

- Trebuie să recunosc,
domnule, că aţi trecut
prin primejdii înfioră-
toare. Suferinţele mele
nici nu se pot măsura cu
ale dumneavoastră: dacă
mă simt copleşit atunci
când trebuie să le îndur,
mă consolez imediat cu
puţinii bănuţi pe care îi
primesc. Meritaţi mai
mult decât o viaţă tihni-
tă, sunteţi demn de toate
bogăţiile pe care le a-
veţi pentru că ştiţi să
le folosiţi şi mai sun-
teţi şi atât de darnic.
Vă doresc să aveţi parte
de fericire până în
ceasul morţii.

Sindbad i-a mai dat o


sută de ţechini, l-a nu-
mit prietenul său, i-a
spus că nu trebuia să mai
fie hamal şi să vină
mereu la ospeţe la el
acasă; şi să-şi aducă
aminte toată viaţa de
Sindbad marinarul.

72

S-ar putea să vă placă și