Sunteți pe pagina 1din 119

1.

INTRODUCERE 3

2. CLASIFICAREA SCHIMB TOARELOR DE C LDUR 5

3. SCHIMB TOARE DE C LDUR CU ARIPIOARE 11
3.1. Clasificarea schimb toarelor de c ldur cu aripioare 12
3.2. Caracteristici constructive 15
3.3. Particularit i ale calculului termic al bateriilor cu aripioare 19
3.4. Conduc ia termic prin suprafe e extinse 22
3.4.1 Ecua ia general a nervurilor 23
3.4.2. Nervura cu sec iune constant 25
3.4.3. Nervura circular 29
3.4.4. Transferul de c ldur printr-un perete nervurat 33
3.5. Metodologia de proiectare 35

4. SCHIMB TOARE DE C LDUR CU PL CI 39
4.1. Tipuri constructive de schimb toare de c ldur cu pl ci 39
4.2. Dimensiuni i parametri geometrici ai schimb toarelor de c ldur 44
4.3. Compara ie ntre schimb toarele de c ldur cu pl ci i cele cu evi i
manta 45
4.4. Performan e termohidraulice ale schimb toarelor de c ldur cu pl ci 47
4.4.1. Regimuri i configura ii de curgere 47
4.4.2. Pierderile de presiune 48
4.4.3. Transferul de c ldur 50
4.4.4. Particularit i ale calculului termohidraulic al curgerii bifazice
n schimb toarele de c ldur cu pl ci 52
4.5. Particularit ile calcului termic pentru schimb toarele de c ldur cu
pl ci 55

5. SCHIMB TOARE DE C LDUR CU TUBURI TERMICE 59
5.1. Tubul termic 59
5.1.1. Alegerea fluidului interior 60
5.1.2. Alegerea materialului tubului 62
5.1.3. Alegerea tipului de umplutur 63
5.1.4. Tipuri principale de tuburi termice utilizate n schimb toarele
de c ldur 64
5.2. Calculul termic al schimb toarelor de c ldur cu tuburi termice 65
5.2.1. Calculul limitelor de func ionare 66
5.2.2. Calculul coeficien ilor de transfer de c ldur 72
5.2.3. Metod de calcul 74
5.3. Utilizarea schimb toarelor de c ldur cu tuburi termice 75

Schimb toare de c ldur compacte 2
6. MICROSCHIMB TOARE DE C LDUR 79
6.1. Avantaje i dezavantaje 80
6.2. Construc ie 81
6.2.1. Configura ii de microschimb toare 81
6.2.2. Structura microcanalelor 82
6.2.3. Tehnologia de fabrica ie 83
6.2.4. Calcul i dimensionare 85
6.3. Aplica ii 86

7. SCHIMB TOARE DE C LDUR SPIRALE 89
7.1. Construc ie 89
7.2. Avantaje 93
7.3. Aplica ii 95
7.4. Schimb toare de c ldur cu serpentine 96
7.4. Calcul de dimensionare al schimb toarelor de c ldur spirale 100

8. INTENSIFICAREA TRANSFERULUI DE C LDUR N
SCHIMB TOARELE DE C LDUR 105
8.1. Intensificarea transferului termic convectiv 106
8.1.1. Metode de intensificare 106
8.1.2. Nervurile 109
8.1.3. Inser iile 112
8.1.4. Suprafe ele rugoase 113
8.2. Intensificarea transferului termic bifazic 115
8.2.1. Fierberea 115
8.2.2. Condensarea 118
8.3 Intensificarea transferului termic prin radia ie 122

9. RE ELE DE SCHIMB TOARE DE C LDUR 125
9.1. Generalit i 125
9.2. Montajul n serie pe cele dou fluide 128
9.3. Montajul n serie - paralel 134
9.3.1. Serie pe circuitul fluidului cald i paralel pe circuitul fluidului
rece 134
9.3.2. Serie pe circuitul fluidului rece i paralel pe circuitul fluidului
cald 135
9.4. Re ele complexe 137

1. INTRODUCERE

Schimb toarele de c ldur sunt aparate destinate transferului c ldurii ntre
dou sau mai multe fluide cu nivele de temperatur diferite. Schimb toarele de
c ldur sunt elemente esen iale ntr-o gam larg de sisteme, incluznd
automobilele, computerele, centralele termoelectrice, echipamentele de
r cire/nc lzire pentru asigurarea confortului, etc. Studiile au eviden iat c peste
dou treimi din energia primar consumat ntr-o ar trec, pn la forma final de
energie util , n medie, printr-un lan de 2-4 schimbatoare de c ldur . n cadrul
proceselor de conversie a c ldurii n energie mecanic i apoi electric aceste
lan uri de schimb toare sunt i mai lungi, iar optimizarea proiect rii i func ion rii
lor au efecte i asupra randamentelor de conversie. Astfel dac analiz m lan ul de
schimb toare existent ntr-un sistem de nc lzire a unui apartament prin
termoficare, putem identifica peste 20 de schimb toare: economizorul,
vaporizatorul, supranc lzitorul i prenc lzitorul de aer ale cazanului de abur,
ciclul regenerativ al centralei electrice de termoficare, format din 7-8
schimb toare, r citorul de ulei i condensatorul turbinei, boilerele pentru
preg tirea apei fierbin i, trei schimb toare din punctul termic pentru prepararea
apei calde pentru nc lzire i apei calde menajere, radiatoarele din nc peri. Pentru
aceste instala ii rezult o pia extrem de mare a schimb toarelor de c ldur , n
care progresul tehnologic este extrem de important.

La proiectarea unui schimb tor de c ldur trebuie luate n considerare dou
aspecte: intensitatea transferului de c ldur ntre fluide i puterea mecanic de
pompare necesar circula iei fluidelor prin schimb tor. Este bine tiut c una
dintre metodele importante de intensificare a transferului de c ldur convectiv este
cre terea vitezei de curgere a fluidelor. Puterea de pompare necesar antren rii
fluidelor cre te ns i ea cu p tratul vitezei. n general, orice metod de
intensificare a transferului de c ldur este nso it de o m rire a pierderilor de
presiune. Intensificarea schimbului de c ldur conduce la o suprafa mai mic de
transfer de c ldur , deci o reducere a investi iei n aparat. Cre terea pierderilor de
presiune m re te puterea, respectiv energia de pompare, m rind cheltuielile anuale
ale aparatului. Alegerea celei mai bune solu ii este astfel o problem clasic de
optimizare tehnico-economic .

Compacitatea aparatului conduce la ob inerea de performan e crescutede
transfer termic. O suprafa compact are canale mici de trecere a fluidului, deci
un diametru hidraulic mic, ceea ce conduce la un coeficient de convec ie ridicat. n
plus, pe lng influen a diametrului hidraulic redus, performan ele ridicate de
transfer termic n cadrul aparatelor compacte pot fi ob inute prin modificarea
geometriei suprafe elor, prin ntreruperea continuit ii acesteia, prevederea unor
promotori de turbulen , cre terea rugozit ii i porozit ii, inser ii, utilizarea
efectului capilar, etc..

Schimb toare de c ldur compacte 4
O important metod de realizare a unor aparate de transfer de c ldur
compacte o constituie extinderea suprafe ei de transfer de c ldur pe partea
agentului termic cu coeficien ii de convec ie cobor i (de obicei gaze), prin
folosirea unor tipuri variate de nervuri sau aripioare.

n numeroase cazuri, utilizarea schimb toarelor de c ldur compacte este
impus de spa iul limitat disponibil n instala ie, un exemplu edificator
constituindu-l aparatele de transfer din automobile.

n lucrarea de fa sunt prezentate diverse tipuri de schimb toare de c ldur
compacte, geometriile utilizate n construc ia acestora, precum i metodologii de
calcul ale schimb toarelor specificate i metode de intensificare a transferului de
c ldur . Ultima parte a lucr rii prezint problematica re elelor de schimb toare de
c ldur .

Lucrarea, destinat n special inginerilor care doresc s - i mbog easc
cuno tin ele n domeniu, con ine un bogat material grafic, rela ii de calcul,
nomograme i recomand ri utile. Ea poate fi utilizat cu succes i de studen ii,
masteranzii i doctoranzii din domeniu.Autorii
2. CLASIFICAREA SCHIMB TOARELOR DE C LDUR

Schimb toarele de c ldur sunt aparate n care are loc transferul c ldurii de
la un fluid cu o temperatur mai ridicat (agentul termic primar), c tre un fluid cu
o temperatur mai cobort (agentul termic secundar), n procese de nc lzire,
r cire, condensare, vaporizare sau procese termice complexe.
Pentru clasificarea schimb toarelor de c ldur se pot avea n vedere mai
multe criterii:

a) Clasificarea n func ie de modul de realizare al transferului de
c ldur

Din acest punct de vedere schimb toarele de c ldur se mpart n dou mari
grupe: aparate cu contact indirect i aparate cu contact direct [2.1].
Schimb toarele cu contact indirect (de suprafa ) sunt aparate la care cei
doi agen i termici nu vin n contact direct, ei fiind desp r i i de o suprafa de
schimb de c ldur cu care vin n contact permanent sau periodic.
Dac cele dou fluide vin n contact permanent cu suprafa a de schimb de
c ldur , fluxul termic prin aceasta fiind unidirec ional, schimb torul de c ldur
este de tip recuperativ. Acest tip de aparat este cel mai r spndit, el putnd fi
realizat n numeroase variante constructive. n figura 2.1a este prezentat schematic
cel mai simplu astfel de aparat, schimb torul eav n eav , constituit din dou
evi concentrice, unul dintre fluide circulnd prin interiorul evii centrale, cel lalt
prin spa iul inelar dintre cele dou evi.
Dac agen ii termici vin n contact alternativ cu suprafa a de transfer de
c ldur , fluxul termic schimbndu- i periodic direc ia, schimb torul de c ldur
este de tip regenerativ. Aparatele regenerative pot fi realizate cu suprafa a fix
(fig. 2.1b) sau rotativ (fig. 2.1c).
Din categoria schimb toarelor de c ldur cu contact indirect face parte i
schimb torul de c ldur cu strat fluidizat, la care transferul de c ldur are loc
ntre un fluid i un material solid care se deplaseaz sub forma unui strat fluidizat
pe lng suprafa a de schimb de c ldur (fig. 2.1d). Fluidizarea se realizeaz prin
insuflarea unui gaz (de obicei aer) peste materialul solid granulat.

Schimb toarele de c ldur cu contact direct sunt aparate la care agen ii
termici nu mai sunt separa i de o suprafa , ei amestecndu-se unul cu cel lalt. Ele
pot fi aparate f r umplutur la care transferul de c ldur se realizeaz la
suprafa a fluidului pulverizat n pic turi fine sau care curge n uvi e (fig. 2.2a) sau
aparate cu umplutur la care transferul termic apare la suprafa a unei pelicule
formate pe umplutura schimb torului (fig. 2.2b).

Schimb toare de c ldur compacte 6Fig. 2.1. Schimb toare de c ldur cu contact indirect:
a) schimb tor recuperativ eav n eav ; b) schimb tor regenerativ cu umplutur fix ; c) schimb tor
regenerativ rotativ; d) schimb tor cu strat fluidizat


Clasificarea schimb toarelor de c ldur

7

Fig. 1.2. Schimb toare de c ldur cu contact direct
a) f r umplutur ; b) cu umplutur

b) Clasificarea n func ie de tipul constructiv

Clasificarea n func ie de modul constructiv de realizare a suprafe ei de
schimb de c ldur este prezentat n figura 2.3.
Fig. 2.3. Clasificarea schimb toarelor de c ldur din punct de vedere constructiv
RECUPERATIVE
CU UMPLUTUR
FIX
CU SUPRAFE E
EXTINSE
TUBULARE
eav n
eav
Cu
serpentine
Cu evi i
manta
PLANE
Cu pl ci Lamelare Spirale
Cu evi
nervurate
Cu pl ci
nervurate
CU UMPLUTUR
MOBIL
REGENERATIVE
Rotative
Cu strat
fluidizat
Cu strat
mobil
Schimb toare de c ldur compacte 8
n capitole urm toare se vor detalia solu iile constructive specifice
schimb toarelor de c ldur compacte prezentate n figura 2.3.

c) Clasificarea n func ie de starea de agregate a agen ilor termici

Se pot distinge n func ie de acest criteriu:
- aparate f r schimbarea st rii de agregare a agen ilor termici;
- aparate cu schimbarea st rii de agregare a unui agent termic;
- aparate cu schimbarea st rii de agregare a ambilor agen i termici.

d) Clasificarea n func ie de compactitatea aparatului

Compactitatea unui schimb tor de c ldur este caracterizat de raportul
ntre suprafa a sa de schimb de c ldur i volumul s u. In func ie de acest criteriu
distingem[2.2]:
- schimb toare compacte (compactitatea mai mare de 700 m
2
/m
3
);
- schimb toare necompacte (compactitatea mai mic de 700 m
2
/m
3
).

e) Clasificarea n func ie de modul de realizare a curgerii

Curgerea fluidelor n aparatele de schimb de c ldur se poate realiza n patru
moduri distincte: echicurent, contracurent, curent ncruci at i curent compus.Fig. 2.4. Tipuri principale de curgere:
a) contracurent; b) echicurent; c) curent ncruci at ambele fluide amestecate; d) curent ncruci at un
fluid amestecat i cel lalt neamestecat; e) curent ncruci at ambele fluide neamestecate

Curgerea n contracurent (fig. 2.4a) presupune c cei doi agen i termici
circul pe lng suprafa a de schimb de c ldur paralel i n sensuri contrarii.
Clasificarea schimb toarelor de c ldur

9
Curgerea n contracurent asigur cea mai mare diferen medie de temperatur
ntre agen ii termici, ns temperatura peretelui la intrarea fluidului cald este
maxim .
Curgerea n echicurent (fig. 2.4b) apare n cazul circula iei agen ilor
termici, paralel i n acela i sens, pe lng suprafa a de transfer de c ldur . Acest
tip de curgere realizeaz cea mai mic diferen medie de temperatur , ns cea
mai bun r cire a peretelui n zona de intrare a fluidului primar.
Circula ia n curent ncruci at presupune curgerea perpendicular a celor
doi agen i termici. n acest caz se pot distinge trei situa ii: ambele fluide
amestecate (fig. 2.4c), un fluid amestecat i cel lalt neamestecat (fig. 2.4d) i
ambele fluide neamestecate (fig. 2.4e).
Un fluid se nume te "amestecat" atunci cnd n orice plan normal pe direc ia
sa de curgere are aceea i temperatur , deci temperatura sa variaz numai n lungul
curgerii. In cazul fluidului "neamestecat" exist o diferen de temperatur i n
direc ia normal la curgere.
Pentru clarificare, n figura 2.5 se prezint cazul curgerii n curent ncruci at
cu ambele fluide neamestecate i profilul temperaturii unuia dintre fluide dup
direc ia de curgere i perpendicular pe acesta.

Fig. 2.5. Curgerea n curent ncruci at cu ambele fluide neamestecate
a) schema; b) varia ia temperaturii

n cazul n care agen ii termicii au mai multe treceri prin evi sau manta apare
cazul curgerii compuse (fig. 2.6) care este o combina ie a celor trei tipuri
anterioare de curgere.
n cazul curgerii n curent ncruci at i curent mixt, valoarea diferen ei medie
de temperatur dintre agen ii termici se situeaz ntre echicurent i contracurent.


Schimb toare de c ldur compacte 10
Fig. 2.6. Curgerea compus :
a) o trecere prin manta i dou treceri prin evi; b) dou treceri prin manta i patru treceri prin evi;
c) o trecere prin manta i trei treceri prin evi; d) trei treceri prin manta i ase treceri prin evi.

f) Clasificarea n func ie de destina ie

Schimb toarele de c ldur pot realiza multiple scopuri, n func ie de acesta
putnd ntlni: prenc lzitoare, r citoare, vaporizatoare, generatoare de vapori,
r citoare frigorifice, condensatoare, boilere, etc.

g) Clasificarea n func ie de material

Majoritatea schimb toarelor de c ldur sunt metalice, avnd suprafa a de
schimb de c ldur realizat din font , o el, cupru, alam , o el inoxidabil, titan, etc.
Se mai pot ntlni ns i schimb toare de c ldur din materiale nemetalice,
cum sunt cele ceramice, din sticl , din grafit sau din materiale plastice.


BIBLIOGRAFIE

[2.1] COSAR, P., Echangeurs de chaleur, Techniques de l`Ingenieur, B100-B103, Paris, 1973

[2.2] KAYS, W.M., LONDON, A.L., Compact Heat Exchangers, Mc Graw-Hill, New York, 1975

3. SCHIMB TOARE DE C LDUR CU ARIPIOARE

ntr-un schimb tor de c ldur , n absen a depunerilor, apar trei rezisten e
termice care determin coeficientul global de schimb de c ldur : rezisten a termic
a fluidului primar - determinat de coeficientul de convec ie de la acest fluid la
suprafa a de schimb de c ldur , rezisten a termic a fluidului secundar -
determinat de coeficientul de convec ie de la suprafa a de schimb de c ldur la
acest fluid i rezisten a termic a peretelui, n multe cazuri ponderea acesteia din
urm fiind neglijabil . n situa iile cnd unul dintre agen ii termici este un lichid
care se nc lze te sau se r ce te monofazic sau cu schimbare de faz , iar cel lalt
agent termic este un gaz, diferen a ntre coeficien ii convectivi de transfer de
c ldur este de unul sau mai multe ordine de m rime, coeficientul global de
transfer de c ldur fiind determinat practic numai de cel mai mic coeficient de
convec ie, cel pe partea gazului. Pentru ameliorarea coeficientului global de
transfer de c ldur se poate ac iona fie asupra coeficientului de convec ie prin
m rirea turbulen ei i perturbarea stratului limit (vezi capitolul 8), fie asupra
suprafe ei de schimb de c ldur prin extinderea acesteia pe partea fluidului cu cel
mai mic coeficient de convec ie (fluidul gazos). Aceast extindere se realizeaz cu
ajutorul aripioarelor (nervurilor).

Bateriile cu aripioare sunt schimb toare de c ldur compacte destinate n
special nc lzirii sau r cirii aerului, ele fiind larg utilizate n instala iile frigorifice
sau de climatizare, dar i ca recuperatoare de c ldur sau radiatoare pentru
automobile.

n figura 3.1 este prezentat un tip de element de baz al unui schimb tor de
c ldur cu pl ci cu aripioare. Acesta este format dintr-o pereche de pl ci paralele
ntre care este fixat o plac metalic ondulat ce constituie peretele nervurat.
Ansamblul ob inut ofer canale de circula ie a fluidelor i mai ales, o suprafa de
transfer termic extins .

Fig. 3.1. Element constitutiv al unui schimb tor de c ldur cu aripioare
1) pl ci; 2) pere i laterali; 3) nervuri ondulate ob inute dintr-o plac lis .

Prin conectarea a dou sau mai multe elemente prin intermediul unei pl ci de
separa ie, se ob ine un ansamblu denumit stiv sau sandwich. Fluidele pot intra n
canale prin oricare sau ambele capete ale pl cii. Elemente din dou straturi
Schimb toare de c ldur compacte 12
succesive pot fi montate cu nervurile orientate fie n aceea i direc ie, fie la 90. Un
schimb tor de c ldur astfel ob inut se nume te schimb tor de c ldur cu pl ci i
nervuri.
n majoritatea aplica iilor practice, unul din fluidele care traverseaz un
schimb tor de c ldur cu aripioare este aerul, utilizat ca agent de r cire ntr-o
singur trecere. Exemplul cel mai ntlnit este al r citoarelor nervurate cunoscute
sub numele de radiatoare n domeniul motoarelor cu combustie intern .
O scurt selec ie a elementelor constitutive ale schimb toarelor de c ldur cu
aripioare este prezentat n paragraful 3.2.

3.1. CLASIFICAREA SCHIMB TOARELOR DE C LDUR CU
ARIPIOARE

Schimb toarele de c ldur cu aripioare pot fi clasificate n func ie de tipul
elementelor de baz din care sunt constituite. Astfel, avem ase categorii distincte
de elemente [3.1]:

a) evi cu sec iunea circular sau ovalizat
Acestea sunt cele mai simple geometrii ale schimb toarelor de c ldur
compacte. Pot fi ntlnite n practic avnd urm toarele terminologii: ST (straight
tubes) - curgere n interiorul unor evi drepte circulare, FT (flattened tubes) -
curgere n interiorul unor evi drepte aplatizate i FTD (flattened dimpled tubes) -
curgere n interiorul unor evi ondulate aplatizate. Ondul rile au rolul de a perturba
stratul limit , asigurnd astfel cre terea coeficientului de convec ie f r a m ri
viteza de circula ie a fluidului.

b) Suprafe e tubulare
Acestea sunt reprezentate de grupuri de evi cu diametre mici, ntre 6,3 mm i
9,5 mm, utilizate n aplica ii n care rigiditatea i u urin a n cur are a
schimb toarelor de c ldur conven ionale cu evi i manta nu sunt esen iale.
Uzual, pl cile tubulare sunt comparativ mai sub iri, iar sudarea sau lipirea unei
evi la placa tubular asigur o etan eizare mai bun mpotriva scurgerilor i
dilat rii inegale.

c) Suprafe e cu curgere normal la bateriile de evi netede
Spre deosebire de evile cu aripioare radiale, evile netede circulare sunt
v l uite ob inndu-se astfel nervuri care duc la formarea unui fascicul de evi, a a
cum este prezentat n figura 3.2a. Pentru a cre te rezisten a mecanic a
ansamblului, se pot tan a g uri n aripioare. Alte tipuri reduc rezisten a curgerii la
exteriorul evilor prin aplatizarea acestora (figurile 3.2b i 3.2c). evile plate sunt
fabricate din benzi, asem n tor evilor circulare sudate, dar sunt mult mai turtite,
iar mbinarea se face uzual prin lipire.

Schimb toare de c ldur cu aripioare

13

Fig. 3.2. Tipuri constructive de elemente constitutive ale schimb toarelor de c ldur cu aripioare

d) Suprafe e cu pl ci i nervuri
Acestea sunt prezentate n figurile 3.2d-i.
(1) Nervurile netede sunt caracterizate prin sec iuni de curgere lungi,
nentrerupte i sunt reprezentate printr-un num r care indic
num rul de nervuri per inch (1 inch = 2,54 cm).
(2) Nervurile cu fante (crestate) sunt nervuri care au crest turi
practicate la anumite intervale i ndoite c tre interiorul canalelor de
curgere ale fluidelor. Sunt reprezentate printr-un raport indicnd
lungimea nervurii n direc ia curgerii (n inch) urmat de un num r
Schimb toare de c ldur compacte 14
care indic num rul de nervuri per inch. De exemplu, denumirea -
6,06 indic un num r de 6,06 nervuri de inch lungime, per inch.
(3) Nervurile discontinue sunt reprezentate de aceea i manier ca
nervurile cu fante. Sufixele (D) i (T) indic o stiv dubl respectiv
tripl . Uzual, nervurile discontinue mai sunt numite nervuri ndoite
deoarece ele sunt ndoite la intervale regulate, iar schimb torul de
c ldur este format dintr-o serie de pl ci nervurate avnd ndoituri
succesive.
(4) Nervurile ondulate sunt caracterizate printr-o ondula ie continu .
Schimbarea direc iei de curgere introdus de ondula ii are tendin a
de a perturba stratul limit , ca n cazul nervurilor cu fante i a celor
discontinue. Reprezentarea nervurilor ondulate este totdeauna
urmat de litera W (de la englezul wavy ondulat). De exemplu,
denumirea 11,44 - W indic o nervur ondulat avnd 11,44
nervuri per inch cu o ondula ie de inch.
(5) Suprafe ele cu nervuri perforate au g uri practicate n nervuri
pentru a asigura ntreruperea stratului limit . Aceste tipuri de
suprafe e sunt reprezentate de num rul de nervuri per inch urmate
de litera P.
(6) Suprafe ele cu nervuri aciculare sunt ob inute prin implantarea pe
o suprafa plan a unor tifturi de diametre mici. Acest tip de
suprafa conduce la ob inerea unor coeficien i de transfer termic
ridica i datorit lungimilor de curgere efectiv foarte reduse. Aceste
suprafe e nu au o reprezentare specific , ca n cazul celorlalte tipuri
de suprafe e.

e) Suprafe e cu evi nervurate
evile cu sec iune circular prev zute cu nervuri elicoidale radiale sunt
reprezentate prin literele CF urmate de unul sau dou numere. Primul indic
num rul de nervuri per inch, iar al doilea (op ional) se refer la diametrul nominal
al tubului. n cazul evilor circulare cu nervuri continue, cele dou numere au
aceea i semnifica ie ca n cazul prezentat anterior, nefiind ns nso ite de nici o
liter . Pentru evile turtite nervurate, primul num r indic num rul de nervuri per
inch, iar al doilea reprezint l rgimea mai mare a tubului; nici n acest caz nu sunt
utilizate litere. Atunci cnd n reprezentarea evilor circulare cu nervuri elicoidale
radiale nu apare grupul CF, se poate considera c suprafa a are nervuri continue.

f) Suprafe e matriciale
Aceste tipuri de suprafe e sunt utilizate n schimb toarele de c ldur de tip
regenerativ cu suprafa rotativ , cum ar fi prenc lzitoarele regenerative de pe
traseul gazelor de ardere din cazanele pe combustibili fosili conven ionali. n acest
tip de aplica ie, este utilizat capacitatea metalului de a absorbi c ldura gazelor de
ardere (cu un coeficient de frecare minim al acestora) n timpul expunerii
schimb torului la gazele fierbin i i eliberarea acestei c lduri aerului de ardere
Schimb toare de c ldur cu aripioare

15
aflat la o temperatur mai mic . Pentru aceste tipuri de suprafe e nu exist o
reprezentare alfa-numeric .

3.2. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE

Pentru caracterizarea suprafe elor extinse se pot lua n considerare mai
multe criterii [3.2]:

iii i Forma evii de baz
eava de baz poate avea sec iunea: rotund , eliptic , plat sau n form de
pic tur (fig. 3.3).


a) b) c) d)
Fig. 3.3. Tipuri de sec iuni pentru evile de baz
a) tip pic tur ; b) plate; c) eliptice; d) rotunde.

Cea mai r spndit form este cea rotund , aceasta avnd cel mai redus cost.
Celelalte tipuri de tuburi asigur o compacitate sporit i pierderi mai mici de
presiune la curgerea gazului [3.3]. Ele sunt ns mai scumpe, iar fixarea nervurilor
pe ele este mai dificil .

i ii i Tipul aripioarei
Aripioarele se mpart n dou mari categorii: aripioare individuale care
nf oar o singur eav i aripioare continue, atunci cnd ele sunt comune pentru
mai multe evi.
Aripioarele individuale cele mai r spndite sunt cele elicoidale realizate dintr-
o banda metalic rulat pe eava de baz sau prin extrudare din eava de baz sau
din alt eav dintr-un material mai maleabil (aluminiu, cupru, alam ), care
nvele te eava de baz . Banda din care sunt realizate poate fi continu (fig. 3.4a),
perforat (fig. 3.4b), sau decupat (fig. 3.4c). Aripioarele inelare (fig. 3.4d) sunt
formate din discuri, circulare sau de alt form , separate ntre ele prin inele
distan oare sau decup ri din aripioar . Aripioarele aciculare (fig. 3.4e) sunt
realizate prin sudare sau turnare, avnd form trapezoidal i o sec iune n form
de pic tur . Ele se utilizeaz pentru evi de dimensiuni mari, care lucreaz la
temperaturi ridicate, cum este cazul recuperatoarelor de c ldur . Aripioarele din fir
resort (fig. 3.4f) sunt realizate prin rularea i sudarea n puncte, n elice, pe o eav
de baz , a unui resort. Aripioarele longitudinale (fig. 3.4g) sunt utilizate n cazul
Schimb toare de c ldur compacte 16
curgerii n lungul axei evilor. Ele sunt realizate prin extrudare din materialul evii
sau prin sudarea unor benzi n lungul evilor de baz .


a) b)


c) d)


e) f)


g)
Fig 3.4. Tipuri constructive de aripioare individuale
a) aripioare elicoidale continue; b) aripioare perforate; c) aripioare decupate; d) aripioare inelare;
e) aripioare aciculare; f) aripioare resort; g) aripioare longitudinale

sunt comune mai multor evi, fiind utilizate n marea
majoritate a bateriilor cu aripioare. Constructiv, se disting trei geometrii principale
pentru aceste aripioare:
- aripioarele lise (fig. 3.5a) constituie cea mai r spndit geometrie. Pasul
dintre pl ci este n general n limitele 1,5 - 6 mm, putnd ajunge la 10 mm n cazul
gazelor cu depuneri sau la care poate apare fenomenul de givraj;
- aripioarele ondulate (fig. 3.5b) sunt realizate prin ambutisare, realiznd o
intensificare a turbulen ei la perete care conduce la o m rire a coeficientului de
convec ie cu circa 20% fa de aripioarele lise;
Schimb toare de c ldur cu aripioare

17
- aripioarele perforate (fig. 3.5c) reprezint geometria cea mai evoluat din
punct de vedere al performan elor de transfer termic, n ultimii ani ap rnd
numeroase tipuri constructive de astfel de aripioare. Ele sunt ns mai sensibile la
depuneri i la givraj.
Fig. 3.5. Tipuri constructive de aripioare continue
a) aripioare lise; b) aripioare ondulate; c) aripioare perforate.

i ii i Leg tura intre eava de baz i aripioare
Leg tura ntre eav i aripioare poate reprezenta n unele cazuri o rezisten
termic de contact important care nr ut e te coeficientul global de schimb de
c ldur .
Cele mai ineficiente din acest punct de vedere sunt aripioarele n I (fig. 3.6a),
la care contactul ntre eav i aripioar se realizeaz numai prin tensiunea
mecanic a nf ur rii (aripioarele elicoidale) sau prin expansiunea (umflarea)
mecanic sau hidraulic a evii (aripioarele inelare sau continue). Acest tip de
prindere care este cel mai ieftin nu se recomand n cazul temperaturilor de lucru
care dep esc 100pC. In cazul unor temperaturi de lucru mai ridicate se recomand
nervurile ngropate (fig. 3.6b), care sunt inserate n canale n eava de baz sau
ntr-o eav din alt material tras peste aceasta. Prinderea se realizeaz prin
presarea marginilor canalelor din eav pe baza aripioarelor. Un tip de prindere
care asigur i o protec ie a evii de baz se realizeaz n cazul aripioarelor in L
(fig. 3.6c). Piciorul n form de L al aripioarelor acoper n ntregime suprafa a
evii, reglnd i pasul dintre aripioare. Prinderea aripioarelor pe evi se face fie
prin expansiunea mecanic sau hidraulic a evii, fie prin sertizare n canale
practicate n peretele evilor (fig. 3.6d). Pentru eliminarea complet a rezisten elor
termice de contact ntre eav i aripioare, pot fi utilizate aripioarele integrale (fig.

a) b)
ERROR: undefined
OEEENDING COMMAND: f~
STACK:
4. SCHIMB TOARE DE C LDUR CU PL CI

4.1. TIPURI CONSTRUCTIVE DE SCHIMB TOARE
DE C LDUR CU PL CI

Conceptul de schimb tor de c ldur cu pl ci dateaz de la nceputul acestui
secol. Aceste schimb toare au fost propuse ini ial pentru a r spunde necesit ilor
industriei laptelui, utilizarea lor extinzndu-se apoi n diverse alte ramuri ale
industriei: chimie, tehnic nuclear , etc. Conceptul nu a fost suficient exploatat
pn la Richard Seligman, fondatorul lui APV Interna ional Ltd, prima firm ce a
introdus n 1923 comercializarea schimb toarelor de c ldur cu pl ci i garnituri.
Ini ial pl cile erau din gunmetal, dar n 1930 acestea au nceput s fie
confec ionate din o el inoxidabil. Primele aparate de acest tip erau limitate din
punct de vedere a condi iilor de func ionare la o presiune de 2 bar i o temperatur
de aproximativ 60 C. De atunci, schimb toarele de c ldur cu pl ci i garnituri au
r mas practic neschimbate din punct de vedere constructiv i a tehnologiei de
fabrica ie, dar dezvolt rile din ultimii aizeci de ani au condus la ridicarea
parametrilor opera ionali, presiune i temperatur , la 30 bar i respectiv 180C,
prin marea varietate existent la nivelul materialelor din care pot fi realizate pl cile
i garniturile de etan are. n ultimii ani noi tehnologii de fabrica ie i asamblare a
schimb toarelor de c ldur cu pl ci au condus la atingerea unor performan e net
superioare celor clasice ce utilizeaz ca elemente de etan are garniturile.

Exist diferite tehnologii n lume, dintre care unele dezvoltate destul de
recent, privind realizarea schimb toarelor de c ldur cu pl ci [4.1]. Putem distinge
n acest sens dou categorii de astfel de aparate: schimb toare cu suprafa primar
i schimb toare cu suprafa secundar (fig. 4.1).Fig. 4.1. Clasificarea schimb toarelor cu pl ci

SCHIMB TOARE DE C LDUR CU PL CI
SCHIMB TOARE CU
SUPRAFA PRIMAR
SCHIMB TOARE CU
SUPRAFA SECUNDAR
PL CI I
GARNITURI
PL CI
SUDATE SAU
LIPITE
ASAMBLAJE
SPECIALE
PL CI
PRESATE
PL CI
LIPITE
Schimb toare de c ldur compacte 40
Schimb toarele cu suprafa primar , pot fi realizate sub forma
schimb torului cu pl ci i elemente de etan are (garnituri) , acesta fiind tipul cel
mai r spndit de aparat, cu pl ci lipite sau sudate.
n cazul aparatelor cu suprafa secundar ntre pl ci este inserat o
umplutur metalic care reprezint o suprafa suplimentar (secundar ) de
transfer de c ldur .
Schimb toarele cu pl ci i garnituri au utilizarea limitat de presiunea
maxim de lucru, precum i de diferen a de presiune ntre cele dou fluide. Este
posibil de conceput i de construit schimb toare de c ldur cu pl ci i elemente de
etan are pn la o presiune de lucru 25 - 30 bar i o diferen de presiune de 25
bar. Frecvent ntlnit ast zi sunt schimb toarele cu presiune de lucru de ordinul a
6-20 bar.

Fig. 4.2. Schimb tor de c ldur cu pl ci i garnituri (schema func ional )
Temperatura maxim de lucru limiteaz deasemenea domeniul de utilizare al
aparatului. Aceast temperatur este func ie de materialul elementelor de etan are
i se admite ca o limit superioar uzual , o temperatur de ordinul a 150C,
putndu-se atinge, pentru aplica ii speciale i temperaturi de pn la 260C.
Suprafa a de schimb de c ldur este compus dintr-o serie de pl ci metalice,
prev zute cu garnituri i strnse una lng alta cu ajutorul unor tiran i. Se formeaz
o serie de canale, unul dintre fluide udnd una dintre fe ele pl cii, iar cel lalt fluid
cealalt fa (fig. 4.2).
Pl cile sunt realizate prin ambutisare, n general din o el inoxidabil sau titan,
dar pot exista pl ci i din alte metale, sufficient de ductile, cum sunt Hastelloy,
Incoloy, Monel, Cupronichel. Grosimea pl cilor este deobicei de 0,6-0,8 mm i
numai foarte rar se dep e te 1 mm. O importan mare o are profilul pl cii care
trebuie s asigure o turbulen important pentru m rirea coeficientului de
convec ie, dar i o distribu ie a fluidelor pe ntreaga suprafa a pl cii i puncte de
sprijin metal pe metal pentru asigurarea rigidit ii mecanice a aparatului. Exist n
prezent peste 60 de geometrii diferite de pl cii brevetate de diferite firme
produc toare. n figura 4.3 sunt prezentate cteva dintre geometriile mai des
ntlnite ale pl cilor utilizate n construc ia schimb toarelor de c ldur cu pl ci i
garnituri.

Schimb toare de c ldur cu pl ci

41

Fig. 4.3. Tipuri de geometrii ale pl cilor din schimb toarele de c ldur cu pl ci i garnituri

Garniturile sunt lipite n caneluri marginale prev zute n jurul pl cii i
orificiilor de alimentare, asigurnd etan eitatea aparatului fa de mediul exterior
i ntre fluide, asigurnd circula ia alternativ a acestora ntre canale (fig. 4.4). Mai
recent, s-au realizat dou tipuri de garnituri nelipite, lucru ce permite reducerea
timpului de mentenan a acestor aparate [4.1]. Garniturile sunt elemente care
limiteaz nivelul presiunilor i temperaturilor n schimb toarele de c ldur cu
pl ci. Unii produc tori de schimb toare cu pl ci i garnituri utilizeaz garnituri cu
etan are dubl , pentru a preveni explozia accidental n cazul diferen elor mari de
presiune. Utilizarea unei duble etan ri n jurul orificiilor de alimentare (fig. 4.4),
previne amestecarea fluidelor n cazul deterior rii garniturii. Spa iul liber dintre
cele dou garnituri are leg tur cu exteriorul, prin intermediul unor orificii
practicate n ganitura exterioar , pentru a vizualiza eventualele pierderi de fluid.
Fig. 4.4. Modul de aranjare a garniturilor
Schimb toare de c ldur compacte 42
Materialele cele mai frecvent utilizate sunt prezentate n tabelul 4.1.
Materialul garniturilor, forma acestora, geometria canelurilor i modul lor de
aplicare continu s fie subiectul multor cercet ri.

Tabelul 4.1
Materialele pentru garnituri [4.1]
Materialul
garniturii
Temperatura
maxim
de lucru (C)
Aplica ii
Acrilonitril 135 Materii grase
Izobutan -
izopropan
150 Aldehide, cetone, esteri
Etilen - propilen
(EPDM)
150
Temperaturi ridicate pentru o
gam larg de produse chimice
Fluorcarbon
(Viton)
TM

175
Combustibili, uleiuri minerale,
vegetale i animale
Fibre de azbest
presate
260 Solven i organici

n ceea ce prive te orificiile de alimentare ale unui schimb tor de c ldur cu
pl ci, acestea trebuie dimensionate de a a manier nct pierderile de presiune s
fie ct mai mici posibile, deoarece pierderi de presiune importante n sec iunile de
alimentare pot antrena probleme deosebite legate de distribu ia n aparat, n special
n cazul curgerilor bifazice. Ca ordin de m rime, vitezele n aceste sec iuni pot
atinge pn la 5 m/s.
n schimb toarele de c ldur cu pl ci exist diferite tipuri de circula ie ale
agen ilor de lucru.
Variantele cele mai des ntlnite sunt prezentate n figura 4.5.
Circula ie cu o singur
trecere pe ambele fluide


Montaj n Z cu racorduri
(intrare-ie ire) la ambele
extremit i


Montaj n U cu racordurile la
o singur extremitate
Schimb toare de c ldur cu pl ci

43


Circula ie cu mai multe
treceri, n num r egal pe
ambele fluide


Circula ie cu mai multe
treceri, cu num r diferit pe
fiecare fluid

Fig. 4.5. Tipuri de circula ii posibile n schimb toarele de c ldur cu pl ci [4.2]

Schimb toarele de c ldur cu pl ci lipite sau sudate, dezvoltate n ultimii
ani, permit o utilizare a suprafe ei de schimb de c ldur la nivele de presiuni i
temperaturi mai mari ca la schimb toarele prezentate anterior, datorit absen ei
elementelor de etan are. n astfel de aparate se pot atinge presiuni de 40 h 50 bar i
temperaturi de 450 h 500 C.
Schimb toarele de c ldur cu pl ci sudate sau lipite reprezint o variant a
schimb toarelor cu pl ci i garnituri, deoarece suprafa a de schimb de c ldur este
constituit , tot dintr-o serie de pl ci metalice cu caneluri nclinate, dar ele nu
posed nici elemente de etan are, nici tiran i de strngere (fig. 4.6). Etan eitatea
este asigurat prin sudur n jurul fiec rei pl ci. Canalele formate ntre pl ci sunt
dispuse n a a fel ca cele dou fluide s circule alternativ n curen i paraleli.
Compactitatea i grosimea redus a pl cilor permit ca aceste aparate, foarte
u oare s fie montate direct pe tubulatura de racordare a schimb torului, f r
suport metalic sau funda ie.
n ultimii ani au ap rut i alte tipuri de schimb toare cu suprafa primar
(asamblaje speciale) care sunt fabricate din materiale nemetalice (plastic,
ceramic , grafit ) i utilizeaz un alt mod de asamblare.


a) b)
Fig. 4.6. Schimb tor de c ldur cu pl ci sudate:
a) vedere de ansamblu; b) sec iune.
Schimb toare de c ldur compacte 44
Schimb toarele cu suprafa secundar sunt constituite dintr-un set de tole
(fig. 4.7) separate de pl ci plane. Pentru aplica ii n care unul dintre agenti este
aerul atmosferic aceste schimb toare sunt fabricate din materiale u oare (aluminiu)
iar pentru aplica ii n criogenie sau n aeronautic , materialele utilizate sunt
aluminiul sau o elul inoxidabil.


Fig. 4.7. Diferite geometrii de suprafe e secundare

Pentru a caracteriza performan ele i a alege tipul de pl ci pentru un
schimb tor de c ldur , se utilizeaz n general urm torii parametri:
i debitele primare i secundare care determin dimensiunile tubulaturii
de racordare a schimb torului i permit alegerea tipului de plac i
stabilirea num rului de pl ci;
i Num rul de unit i de Transfer de C ldur (NTC), care caracterizeaz
performan ele termice ale aparatului;
i Pierderile de presiune care sunt, n general, impuse de utilizator i care
impun n unele cazuri alegerea dimensiunilor pl cilor.

4.2. DIMENSIUNI I PARAMETRI GEOMETRICI AI
SCHIMB TOARELOR DE C LDUR

Principalii parametri geometrici ai schimb toarelor de c ldur cu pl ci sunt
(fig. 4.8 i fig. 4.9):
- unghiul de ondulare format ntre direc ia principal de curgere i direc ia
de ondulare (=90 pentru pl ci cu caneluri drepte, <90 pentru pl ci
cu caneluri nclinate);
p - pasul de ondulare, n m;
H
0
- n l imea canalului sau n l imea de ondulare, n m;
L - lungimea pl cii, n m;
e n l imea ondul rii, in m;
1 - l imea pl cii, n m;
Schimb toare de c ldur cu pl ci

45
S
p
- suprafa a de schimb de c ldur a unei pl ci, n m
2
.
Fig 4.8. Elementele geometrice ale unei pl ci

Diametrul hidraulic (echivalent) pentru canalul dintre pl ci este n general
definit prin rela ia:

0
0
0 c
h
H 2
H l 2
H l 4
P
S 4
d I
I
I I

I
[m] (l>>H
0
)
(4.1)
unde: S
c
este sec iunea de curgere a canalului, n m
2
;
P - perimetrul udat, perpendicular pe direc ia principal de curgere, n m.


Fig. 4.9. Parametri geometrici ai unui canal ondulat, =90


4.3. COMPARA IE NTRE SCHIMB TOARELE DE C LDUR
CU PL CI I CELE CU EVI I MANTA

Domeniile de aplicabilitate a tehnologiilor ntlnite ast zi pe pia a
schimb toarelor de c ldur poate fi caracterizat de patru variabile principale:
i temperatura maxim n aparat;
i presiunea maxim de func ionare;
i num rul de func iuni pe care le poate ndeplini, de exemplu: vaporizator,
condensator, schimb tor gaz/gaz, gaz/lichid, lichid/lichid;
i num rul de unit i de transfer de c ldur (NTC) care poate fi considerat ca
un indicator al performan elor de transfer termic ale schimb torului.
Schimb toare de c ldur compacte 46

n figura 4.10 este reprezentat fiecare tip de schimb tor de c ldur printr-un
dreptunghi care este definit de limitele de aplicabilitate i de performan ele termice
maximale ale schimb toarelor de c ldur existente ast zi pe pia .


Fig. 4.10. Domeniile de aplicare ale diverselor tipuri de schimb toare de c ldur existente [4.2]

Schimb toarele cu evi i manta pot fi utilizate la temperaturi i presiuni
ridicate (900 C, 100 bar) i ndeplinesc toate func iunile (gaz/gaz, gaz/lichid,
lichid/lichid, vaporizator, condensator). Ele prezint ns dezavantajul unor
performan e sc zute de transfer, num rul NTC fiind limitat de valoarea 1.
Schimb toarele cu pl ci i elemente de etan are nu pot fi utilizate nici n
condi ii de temperaturi i presiuni superioare valorilor: 200 - 250 C i respectiv
20 bar, nici ca schimb tor gaz/gaz. n schimb, performan ele de transfer de c ldur
(NTC) sunt ridicate (NTC 5).
Schimb toarele cu pl ci sudate constitue un progres remarcabil deoarece
permit atingerea unor temperaturi de pn la 450 C i presiuni de 40-50 bar,
p strnd n acela i timp un NTC ridicat.

Schimb toarele cu pl ci prezint , n plus, alte avantaje, cum ar fi:
compactitate, flexibilitate, u urin a cur rii, posibilitatea tipiz rii, pre de cost
redus.

Aceast analiz pune n eviden faptul c fiecare tip de aparat r spunde unor
anumite cerin e specifice domeniului s u de aplicabilitate. Totodat se observ o
concuren pentru un num r mare de aplica ii ntre schimb toarele de c ldur
tubulare i cele cu pl ci sudate.

Schimb toare de c ldur cu pl ci

47
4.4. PERFORMAN E TERMOHIDRAULICE ALE SCHIMB TOARELOR
DE C LDUR CU PL CI

4.4.1. REGIMURI I CONFIGURA II DE CURGERE

Configura ia curgerii ntr-un canal ondulat este influen at n principal de
criteriul Reynolds, unghiul de ondulare i pasul adimensional p
`
=p/H
0
[4.3].

n figura 4.11 este prezentat o sintez a regimurilor de curgere ce pot apare
ntr-un canal ondulat cu =90 [4.4].

Configura ia curgerii Caracteristicile curgerii
<100


CCurgere laminar uniform
100
q
200

CCurgere divizat n dou zone:
i curgere predominant laminar n centru
i recirculare dinamic i stabil n cavit i
200
q
350

CCurgere divizat n dou zone:
i curgere predominant laminar n centru
i curgere turbulent instabil n cavit i
200
q
2000
CCurgere turbulent instabil n tot canalul
>2000


CCurgere turbulent divizat n dou zone:
i curgere predominant turbulent n centru
i zone cu viteze relative reduse la periferie

Fig. 4.11. Configura ia curgerii func ie de num rul Reynolds
ntr-un canal ondulat ( =90) [4.4]

ntr-un canal ondulat cu g90, curgerea este de natur tridimensional iar
tranzi ia regimului de curgere este caracterizat i de apari ia unor fenomene locale
nesta ionare.
Num rul Reynolds de tranzi ie (Re
T
) spre curgerea turbulent depinde de
unghiul de ondulare i de pasul adimensional (fig. 4.12). Se observ c regimul
turbulent apare la numere Re mai mici n cazul geometriilor dure ( ridicat).
S-a eviden iat deasemenea o influen important a pasului adimensional asupra
num rului Reynolds de tranzi ie ntre diferitele regimuri de curgere.

Schimb toare de c ldur compacte 48
Fig. 4.12. Num rul Reynolds de tranzi ie func ie de unghiul de ondulare [4.4; 4.5]


4.4.2. PIERDERILE DE PRESIUNE

Principalele pierderile de presiune care apar la curgerea unui fluid printr-un
schimb tor de c ldur cu pl ci sunt pierderile de presiune din canale i pierderile
de presiune din sec iunile de intrare respectiv ie ire din aparat. n general,
deoarece dimensiunile sec iunilor de alimentare i evacuare sunt importante, aceste
pierderile de presiune sunt neglijabile n raport cu cele dintre pl ci.

Pierderile de presiune printr-un canal ( P) ntre colectoarele de intrare i
ie ire, depind de mai mul i parametri, cum ar fi: densitatea, vscozitatea, viteza
fluidului i geometria pl cii. Ele se pot calcula cu rela ia:
h
2
d
L
2
w
f 4 p I
I
I I [Pa] (4.2)
unde: este densitatea fluidului, n kg/m
3
;
w- viteza fluidului, n m/s;
f- coeficientul de frecare;
L, d
h
lungimea, respective diametrul hydraulic ale canalului, n m .

Coeficientul de frecare f este func ie att de valoarea num rului Reynolds ct
i de unghiul de ondulare al pl cii i pasului adimensional p`=p/H
0
, exprimndu-
se printr-o rela ie de forma [4.4]:
b
Re a f

I
(4.3)
Valorile coeficien ilor a i b sunt prezentate n tabelele 4.2 i 4.3, unde pentru
configura tiile cu reperul * se va utiliza formula:
Re
b
a f (4.4)
Schimb toare de c ldur cu pl ci

49
Compara ia ntre diversele rela ii pentru coeficientul de frecare pune n eviden o
cre tere important a acestuia cu unghiul de ondulare al pl cii (fig. 4.13). Aceasta
se traduce pentru Re=1000 printr-o cre tere a pierderilor de presiune de
aproximativ 9 ori pentru =30 i 80 ori pentru =60, comparativ cu suprafa a
neted . Trebuie totu i precizat c pentru Re=1000, curgerea printr-un canal ondulat
este turbulent n timp ce pentru o eav neted regimul este laminar.
Fig. 4.13. Varia ia coeficientului de frecare cu unghiul de ondulare (p/H
0
=3,33) [4.4]

Tabelul 4.2.
Valorile constantelor a i b pentru determinarea coeficientului de frecare (p/H
0
=2) [4.4]
Domeniul
0 24,0
0,079
1,0
0,25
Re < 2500
Re > 2500
30*
30
0,059
0,898
57,5
0,263
260 < Re < 3000
3000 < Re < 50000
45*
45
0,303
0,365
91,7
0,177
150 < Re < 1800
1800 < Re < 30000
60*
60
1,258
6,7
189,0
0,209
90 < Re < 400
400 < Re < 16000
72*
72
4,75
33,0
191,0
0,296
110 < Re < 500
500 < Re < 12000
90*
90
1,41
15,9
320,0
0,289
200 < Re < 3000
3000 < Re < 16000Schimb toare de c ldur compacte 50
Tabelul 4.3.
Valorile constantelor a i b pentru determinarea coeficientului de frecare (p/H
0
=3,33) [4.4]
Domeniul
0 24,0
0,079
1,0
0,25
Re < 2500
Re > 2500
15 27,55
0,888
0,895
0,391
40 < Re < 900
900 < Re < 14000
30 23,33
0,557
0,809
0,211
40 < Re < 500
500 < Re < 17000
45 21,26
0,690
0,708
0,0866
40 < Re < 260
260 < Re < 15000
60 47,45
3,917
0,680
0,175
20 < Re < 140
140 < Re < 15000
75 46,05
5,739
0,633
0,191
25 < Re < 115
115 < Re < 10000
90 63,8
4,82
0,809
0,312
40 < Re < 180
180 < Re < 700

Pasul adimensional p` este deasemenea un parametru important n
determinarea coeficientului de frecare. De exemplu, pentru un unghi de ondulare
=60, coeficientul de frecare la p`=2 este de dou ori mai mare ca cel pentru
p`=3,33. Pentru unghiuri de ondulare mici aceast influen este mai mic i chiar
neglijabil la =0.

n consecin , este necesar calcularea coeficientului de frecare nu numai
func ie de unghiul de ondulare dar i func ie de pasul adimensional. O interpolare
liniar se poate realiza n func ie de pasul adimensional dac acesta se afl ntre 2
i 3,33.
4.4.3. TRANSFERUL DE C LDUR

Coeficientul de schimb de c ldur , la curgerea printr- un canal ondulat,
pentru un fluid aflat n curgere monofazic , se exprim analitic prin leg tura dintre
num rul lui Nusselt cu cele ale lui Reynolds i Prandtl, plus un termen de corec ie
ce ine cont de varia ia propriet ilor fizice ale fluidului cu temperatura n stratul
limita [4.4]:
h
p
b
d
a Nu
I
I I I
25 , 0
33 , 0
Pr
Pr
Pr Re (4.5)
unde: Pr, Pr
p
sunt numerele Prandtl la temperatura fluidului, respectiv a
peretelui.

Valorile constantelor a i b sunt func ie de unghiul de ondulare al pl cii i
de pasul adimensional p`=p/H
0
. Pentru exemplificare, n tabelele 4.4 i 4.5 se
prezint aceste constante pentru dou valori ale lui p`.
Schimb toare de c ldur cu pl ci

51
Tabelul 4.4.
Valorile constantelor a i b (p/H
0
=2) [4.5]
a b Domeniul
30
0,021
0,77
0,54
0,64
120 < Re < 1000
1000 < Re < 14600
45
1,67
0,405
0,54
0,70
300 < Re < 2000
2000 < Re < 20000
60
0,57
1,12
0,70
0,60
150 < Re < 600
600 < Re < 16000
72 1,45 0,58 200 < Re < 4000
90 0,98 0,63 300 < Re < 14000

Tabelul 4.5.
Valorile constantelor a i b (p/H
0
= 3,33) 4.4
a b Domeniul
15 0,122 0,685 40 < Re < 12600
30 0,254 0,638 45 < Re < 14600
45 0,347 0,653 50 < Re < 14600
60 0,344 0,705 45 < Re < 13200
75 0,338 0,698 45 < Re < 12500
90 0,270 0,700 50 < Re < 15000

Pentru diverse valori ale unghiului de ondulare, n figura 4.14 se prezint
varia ia num rului lui Nusselt n func ie de cel al lui Reynolds, comparativ cu
valorile ob inute penrtru o eav neted (corela ia lui Colburn). Se constat , spre
exemplificare, pentru Re=4000, o cre tere a coeficientului de schimb de c ldur , n
raport cu suprafa a neted , de aproximativ 3 ori n cazul =30 respectiv de 6 ori
pentru =60.

Fig. 4.14. Varia ia num rului Nusselt cu cel al lui Reynolds (p/H
0
=3,33) 4.4
Schimb toare de c ldur compacte 52
Influen a pasului relativ p* asupra transferului de c ldur devine din ce n ce
mai important pe m sur ce unghiul de ondulare cre te. Ca i n cazul pierderilor
de presiune, coeficientul de schimb de c ldur pentru valori ale lui p* situat ntre 2
i 3,33 se poate determina prin interpolare liniar .
n rela ia (4.5), pentru determinarea coeficientului de schimb de c ldur ,
influen a factorului de corec ie pentru varia ia propriet ilor fluidului n stratul
limit (Pr/Pr
p
)
0,25
, se traduce printr-o corec ie de pn la 5% a lui , pentru o
varia ie a num rului Prandtl de la -30% la +50%.

Pentru unele geometrii de plac i numere Reynolds reduse, un alt factor ce
poate influen a transferul de c ldur este convec ia natural . Astfel, pentru g90,
convec ia natural este neglijabil , dar pentru =90 aceasta devine important n
canalele verticale 4.4.

4.4.4. PARTICULARIT I ALE CALCULULUI TERMOHIDRAULIC
AL CURGERII BIFAZICE N SCHIMB TOARELE
DE C LDUR CU PL CI
Schimb toarele de c ldur cu pl ci se utilizeaza n numeroase aplica ii din
procesele industriale cu schimbare de faz (condensatoare i vaporizatoare). Din
p cate, pn n prezent cunoa terea termohidraulicii curgerii bifazice n canale
ondulate r mne limitat , motiv pentru care relat rile referitoare la acest aspect
sunt bazate mai mult pe analogiile din curgerile prin evi i canale netede.

Calculul pierderilor de presiune totale ale unui fluid aflat n curgere bifazic
presupune luarea n considera ie a trei termeni: pierderile de presiune prin frecare,
pierderile de presiune prin accelerare datorate diferen ei de densitate ntre cele
dou faze i pierderile (curent ascendent) sau cre terile de presiune (curent
descendent) datorate gravita iei. Evalu rile acestor pierderi de presiune au ar tat c
ultimii doi termeni nu reprezint n general dect cteva procente (<5%) din
pierderile totale. Din acest motiv n general n calcule nu se consider dect primul
termen, neglijndu-se ceilal i doi.
Pentru evaluarea pierderilor de presiune prin frecare bifazice, corela ia cel
mai des utilizat este cea a lui Lockhart-Martinelli 4.6 ce stabile te leg tura ntre
pierderile de presiune bifazice P
bf
i cele monofazice corespunz toare fazei de
lichid P
L
sau vapori P
V
, utiliznd multiplicatorul bifazic a lui Chisholm 4.7:
, 1
;
1
1
2 2
2
2
X X C
P
P
X X
C
P
P
V
bf
V
L
bf
L
I


(4.6)
unde : C este o constant func ie de regimurile de curgere a celor dou faze (tab.
4.6) iar X este parametrul lui Lockhart - Martinelli, care are urm toarea expresie:
Schimb toare de c ldur cu pl ci

53
5 0 1 0
9 0
1
,
L
V
,
V
L
,
tt
x
x
X

(4.7)
unde: x este titlul vaporilor;
L
,
V
- vscozitatea dinamic a fazei de lichid respectiv de vapori, n Pa.s;
L
,
V
- densitatea fazei de lichid respectiv de vapori, n kg/m
3
.

Tabelul 4.6.
Valoarea constantei C 4.7
Faza de
lichid
Faza de vapori Indice X C
turbulent turbulent tt 20
turbulent laminar tl 10
laminar turbulent lt 12
laminar laminar ll 5

Un studiu asupra transferului de c ldur la vaporizare n schimb toarele de
c ldur cu pl ci 4.2 a ar tat c , transferul de c ldur ntre fluidul aflat la satura ie
i peretele vaporizatorului depinde de mai mul i parametri:
titlul vaporilor x n sec iunea de curgere a canalului considerat ;
viteza w sau viteza masic G (raportul dintre debitul masic i sec iunea
transversal de curgere) a fluidului n canal;
temperatura la satura ie a fluidului ce vaporizeaz ;
fluxul termic unitar de suprafa transmis prin perete;
geometria peretelui i natura fluidului.

Ca i n cazul pierderilor de presiune bifazice, coeficientul de schimb de
c ldur la vaporizare (bifazic)
bf
este exprimat prin intermediul celui
monofazic, n acest caz lichid
L
, ca fiind o func ie de parametrul lui Lochart -
Martinelli X
tt
i num rul fierberii B
0
(raportul dintre fluxul termic unitar de
suprafa i produsul dintre viteza masic i c ldura latent de vaporizare):
c b
tt
L
bf
B X a
0
I I

(4.8)
constantele a, b i c pentru un canal n pozi ie vertical sau orizontal i pentru o
vitez masic cuprins ntre 200 i 800 kg/s/m
2
avnd urm toarele valori:
plac neted : a = 207,5; b = -0,55; c = 0,47
plac ondulat : a = 208,8; b = -0,66; c = 0,46.

n ceea ce prive te transferul de c ldur la condensare, condensarea n film
este cea mai frecvent ntlnit n schimb toarele de c ldur , cea cu pic turi
aparnd numai dac condensatul nu ud suprafa a de schimb de c ldur .

Schimb toare de c ldur compacte 54
Pentru studierea condens rii n film exist numeroase modele mai mult sau
mai pu in elaborate. Marea majoritate a acestora se bazeaz pe studiul lui Nusselt
care presupune c filmul de lichid curge datorit gravita iei. n acest model se
presupune c viteza fazei de vapori este redus i c aceasta nu influen eaz
transferul de c ldur . Dac exprim m num rul Reynolds al filmului de lichid n
func ie de debitul masic de condensat, putem ob ine expresia coeficientului local
de schimb de c ldur la condensare prin convec ie natural
cn
4.8:

3 1
3 1
2
1 1
/
L
/
V L L
L
L
cn
Re ,
g

(4.9)
unde num rul Reynolds pentru filmul de lichid este:
l
m
Re
L
L

4

(4.10)
cu: m debitul de condensat, n kg/s.

Dac viteza vaporilor devine important se realizeaz trecerea la condensarea
prin convec ie for at , pentru care nu exist modele analitice pentru descrierea
fenomenului ci numai corela ii semi-empirice. Filmul de lichid curge de aceast
dat la valori ale num rului Reynolds ceva mai importante, transferul de c ldur
fiind strict legat de natura curgerii bifazice. Marea parte a modelelor existente
pentru condensarea n interiorul unei evi verticale sunt bazate pe curgerea inelar .
Vom prezenta dou corela ii pentru estimarea coeficientului de transfer de c ldur
la condensarea prin convec ie for at
cf
, aceasta fiind bazat pe intensificarea
coeficientului de schimb de c ldur n faz de lichid (monofazic) 4.9. Fa de
cazul vaporiz rii i calculul pierderilor de presiune bifazice, calculul coeficientului
de transfer de c ldur monofazic pentru faza de lichid
L
se face considernd n
calculul criteriului Reynolds pentru lichid Re
L
debitul total (lichid+vapori) nu
numai frac ia corespunz toare lichidului.
Corela ia lui Shah este construit prin analogia cu fierberea n film i
utilizeaz presiunea redus a fluidului P
r
(raport dintre presiunea fluidului i
presiunea critic a acestuia) evitnd astfel calculul propriet ilor fizice ale celor
dou faze:

I

38 0
04 0
76 0
8 0 1 8 3
1
,
r
,
,
,
L
cf
P
x x ,
x
(4.11)

Corela ia lui Boyko-Kruzhilin se bazeaz pe un model al curgerii n film i nu
necesit dect calculul rapoartelor densit ilor celor dou faze:
5 0
1 1
,
V
L
L
cf
x

(4.12)
Schimb toare de c ldur cu pl ci

55
Exist relativ pu ine studii privind condensarea n schimb toarele de c ldur
cu pl ci. Astfel, rezultatele experimentale asupra condens rii n cazul unui unghi
de ondulare al pl cii =60 4.10; 4.11 au ar tat c pentru regimuri turbulente
(Re>300), corela ia lui Boyko-Kruzhilin permite bune evalu ri ale coeficientului
de transfer de c ldur . Pentru numere Reynolds mai mici se pare c , coeficientul
de schimb de c ldur tinde c tre o valoare constant dar aceast valoare este
superioar valorii estimate prin teoria lui Nusselt. Pentru numere Reynolds mici,
corela ia lui Nusselt subestimeaz coeficientul de transfer de c ldur de 2-3 ori,
existnd aparent o direct propor ionalitate cu num rul Reynolds al fazei de lichid.
Acest rezultat nu concord cu teoria dar pune n eviden influen a geometriei
canalului i naturii curgerii asupra transferului de c ldur ca i existen a efectului
de drenare a condensatului pe fundul canalelor create de ondul rile pl cii.


4.5. PARTICULARIT ILE CALCULUI TERMIC
PENTRU SCHIMB TOARELE DE C LDUR CU PL CI
Particularita ile calculului termic n cazul schimb toarelor de c ldur cu
pl ci sunt legate de geometria canalului i de faptul c odat cu m rirea num rului
de pl ci pentru m rirea suprafe ei de schimb de c ldur , viteza agentilor termici
scade. Pentru exemplificare, n figura 4.14 se prezint un calcul de poiectare
pentru un schimb tor de c ldur monofazic cu o singur trecere pe ambele fluide.
Calculul este iterativ, pornindu-se cu o singur pereche de canale i calculndu-se
fluxul termic transmis n aparat Q
r
. Dac acesta este inferior fluxului termic impus
prin datele de intrare, se m re te num rul de perechi de canale.
Schimb toare de c ldur compacte 56


Date de intare:
Temperatura agentului termic primar la intrare, T
1i

Temperatura agentului termic secundar la intrare, T
2i

Debitul de agent primar,
1
m [kg/s]
Debitul de agent secundar,
2
m [kg/s]
Sarcina termic a aparatului, Q [W]
Suprafa a de schimb de c ldur a unei pl ci, S
p
[W]
Distanta dintre placi, H
0

Conductivitatea termic a pl cii, [W/(m
.
K)]
Dimensiunile geometrice ale placii (L, l, )
Bilan ul termic:
Temperatura agentului termic primar la ie ire,
1
p 1
i 1 e 1
c m
Q
T T
I

Temperatura agentului termic secundar la ie ire,
2
p 2
i 2 e 2
c m
Q
T T
I

Num rul de perechi de canale n
c
=1
Suprafa a total de schimb de c ldur :

2
p c
m S 1 n 2 S I I
Vitezele de circula ie prin canale:
I I I

I I I

s
m
l H n
m
w
l H n
m
w
c c 0 2
2
2
0 1
1
1
;
Numerele Reynolds :
2
h 2
2
1
h 1
1
d w
Re ,
d w
Re
I

I

Schimb toare de c ldur cu pl ci

57
Fig. 4.14. Algoritmul pentru calcul de proiectare al unui schimb tor cu pl ci monofazic

Calculul termic trebuie nso it i de calcul hidraulic. n eventualitatea ob inerii
unor pierderi de presiune mai mari ca cele impuse de func ionarea aparatului se
impune m rirea num rului de canale (pl ci) sau alegerea altui tip de plac .

Numerele Nusselt :
13 , 0
2
2 25 , 0
2 2 2
13 , 0
1
1 25 , 0
1 1 1
Pr
Pr
Pr Re
Pr
Pr
Pr Re
I I I
I I I
p
b
p
b
a Nu
a Nu

Calculul coeficien ilor de convec ie :
I
I

K m
W
d
Nu
,
d
Nu
2
h
2 2
2
h
1 1
1

Calculul coeficientului global de schimb de c ldur :
I

K m
W
1 1
1
k
2
2 1
S

Calculul fluxului termic real:
W t S k Q
med S r
I I
% 1 100
Q
Q Q
r
r
} I

REZULTATE
DA
1
c c
n n
NU
Schimb toare de c ldur compacte 58


BIBLIOGRAFIE

[4.1] SAUNDERS, E., A., A. .a. Heat Exchangers, Longman Scientific & Technical, New York,
1985.

[4.2] VIDIL, R., MARVILLET, CH., .a. Les changeurs plaques. description et lments de
dimensionnement, Imp. Coquand, Grenoble, 1990.

[4.3] GAISER, G., KOTTKE, V. Effect of corrugation parametres on local and integral heat
exchangers and regenerators. Proceedings of the 9
th
Heat Mass Transfer Conference, Vol. 5,
1990.

[4.4] HUGONNOT, P. Etude locale et performances thermohydrauliques fiables nombres de
Reynolds dun canal plan corrug. Applications aux changeurs plaques. Thse de
l'Universit de Nancy, juin 1989.

[4.5] FOCK, W., .a. The effect of the corrugation inclination angle on the thermohydraulic
performance of a plate heat exchanger - Int. Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 28,
n8, 1985.

[4.6] LOCKHART, R., W. , MARTINELLI, R., C. Proposed Correlation of Data for Isothermal
Two-Phase, Vol.45, 1994.

[4.7] CHISHOLM, D. Two-Phase flow in pipelines and heat exchangers, Edition G. Godwin,
1983.

[4.8] ROHSENOW, W., M. Condensation. Part 1. Handbook of heat transfer fundamentals, 2nd
edition,McGraw-Hill Publication, 1985.

[4.9] CAVALLINI, A., LONGO, G., A. AND ROSETTO, L. Condensation hrat transfer and
presure drop of refrigerants in tubes of finned tube hrat exchangers. Recentdevelopment in
finned tube hrat exchangers. theoretical and practical spects, DTI Energy Technology,
Denmark, 1993.

[4.10] COOPER, A. Condensation of steam in plate hrat exchanger. AICHE SYmposium Series,
n138, Vol. 70, 1970.

[4.11] WANG, Z.Z., ZHAO, Z.N. Analysis of performance of steam condensation heat transfer and
pressure drop in plate condensers. Heat Transfer Engineering, Vol. 14, n4, 1993.
5. SCHIMB TOARE DE C LDUR CU TUBURI
TERMICE


5.1. TUBUL TERMIC

Tubul termic reprezint o incint etan (cel mai des sub form de eav
nchis la cele dou capete) care con ine un lichid n echilibru cu vaporii s i, n
absen a total a aerului sau a altui gaz [5.1].

Primul brevet privind tubul termic este datorat americanului Gangler (1942),
dar adev rata sa na tere este n anul 1964 n urma articolului publicat de americanii
Grover, Cotter i Erickson [5.2].

Datorit utiliz rii fenomenelor de vaporizare i condensare a fluidului interior,
conductivitatea termic a tubului termic este de sute sau chiar de mii de ori mai
mare ca a unui conductor metalic omogen avnd acela i volum.

n zona nc lzit a tubului (vaporizator) se afl lichidul vaporizator, vaporii
forma i aici deplasndu-se spre zona rece (condensator) unde condenseaz . Dup
modul de rentoarcere a condensatului spre vaporizator tuburile termice pot fi cu
umplutur capilar (fig. 5.1) sau gravita ionale (f r umplutur ) (fig. 5.2).


Fig. 5.1. Tub termic cu umplutur capilar
Schimb toare de c ldur compacte

60

Fig. 5.2. Tub termic gravita ional (termosifon)

n primul caz, condensatul se rentoarce spre vaporizator datorit efectului
capilar al umpluturii poroase care c ptu e te peretele interior al tubului. n cel de al
doilea caz, circula ia condensatului se asigur datorit efectului gravita iei
(termosifon) (fig. 5.2).

Zona situat ntre vaporizator i condensator i care nu schimb c ldur cu
exteriorul este numit zona adiabatic i poate avea o lungime variabil ntre
c iva centimetri i c iva metri.
Principalele probleme care trebuie avute n vedere la construc ia unui tub
termic sunt alegerea fluidului interior, a materialului tubului i a tipului de
umplutur .

5.1.1. ALEGEREA FLUIDULUI INTERIOR

Principalul criteriu la alegerea fluidului interior l constituie temperatura de
lucru, care dicteaz presiunea interioar , fluidul n interiorul tubului fiind la
satura ie. Din acest punct de vedere se va urm ri ca s nu se coboare sub 0,1 bar i
s nu se dep easc presiunea de 30-40 bar.
Alte criterii avute n vedere la alegerea fluidului interior sunt prezentate n
figura 5.3.
Schimb toare de c ldur cu tuburi termice

61
puritate toxicitate
compatibilitate
cu tubul
cost
propiet i
termodinamice
flux
critic
stabilitate la
temperatur
sudabilitate


Fig. 5.3. Criterii pentru alegerea fluidului de lucru

n tabelul 5.1 sunt prezentate propriet ile unor fluide utilizate n tuburile
termice, iar n figura 5.4 valorile factorului de merit. Acest num r, care nu are o
semnifica ie n sine caracterizeaz performan ele termice ale fluidelor de lucru,
ele fiind cu att mai bune cu ct valoarea factorului este mai ridicat .

Tabelul 5.1.
Propriet ile si performan ele fluidelor de lucru pentru tuburi termice
Fluidul
Temp. de
topire [C]
Temp. de fierbere
la 1 bar [C]
Domeniul de
temp. [C]
Costuri
Nivelul
perfor-
man elor
Heliu
Azot
Amoniac
Freon 11
Pentan
Freon 113
Aceton
Metanol
Etanol
Heptan
Ap
Toluen
Gilotherm DO
Mercur
Cesiu
Potasiu
Sodiu
Litiu
Argint
-272
-210
-78
-111
-130
-35
-95
-98
-112
-90
0
-95
12
-39
29
64
98
180
960
-269
-196
-30
24
28
48
57
64
78
98
100
111
250
357
670
760
892
1342
2212
-271...-269
-203...-160
-60...70
-40...120
-20...120
-10...100
0...120
10...130
0...130
0...150
30...250
70...270
130...350
220...600
430...800
500...850
550...1100
1000...1700
1800...2300


ridicate
coborte

coborte
medii
medii
medii

medii
coborte
coborte
ridicate
ridicate
ridicate
ridicate
f. ridicate
f. ridicate


ridicat
cobort

cobort
mediu
mediu
mediu

ridicate
mediu
mediu
ridicat
mediu
ridicat
f. ridicat
f. ridicat
f. ridicat
Schimb toare de c ldur compacte

62


Fig. 5.4. Factorii de merit pentru unele fluide de lucru
a) tuburi cu umplutur ; b) tuburi f r umplutur
I) ap ; II) amoniac; III) metanol; IV) aceton ; V) toluen; VI) Dowtherm E;
VII) Dowtherm A (Gilotherm DO).

5.1.2. ALEGEREA MATERIALULUI TUBULUI

ntre materialul din care este executat tubul i fluidul interior nu trebuie s se
produc absolut nici o reac ie chimic sau ac iune coroziv , acestea putnd avea
efecte negative, mergnd pn la blocarea circula iei n tub.
Schimb toare de c ldur cu tuburi termice

63
De exemplu apa este incompatibil cu o elul inoxidabil, la temperaturi peste
100C putnd avea loc o reac ie cu degajare de hidrogen, care, chiar n cantitate
foarte mic , va bloca func ionarea tubului termic prin perturbarea procesului de
condensare datorit prezen ei unui gaz necondensabil.

n tabelul 5.2 sunt prezentate materialele recomandate pentru diferitele fluide
utilizate n tuburile termice.

Tabelul 5.2.
Materiale pentru tuburi termice
Fluidul de lucru Materialul compatibil pentru tub
Amoniac Aluminiu, o el inoxidabil
Freon Aluminiu, cupru
Aceton Cupru
Metanol, etanol Cupru
Ap Cupru
Toluen O el, o el inoxidabil
Gilotherm DO O el, o el inoxidabil
Mercur O el cu pu in carbon, o el inoxidabil
Potasiu O el inoxidabil AISI 316, nichel
Sodiu O el inoxidabil AISI 316, nichel, molibden
Litiu Tungsten, molibden


5.1.3. ALEGEREA TIPULUI DE UMPLUTUR

Pentru tuburile termice, au fost ncercate de c tre constructori i cercet tori
numeroase tipuri de umpluturi. De la cele mai simple sub forma unei pnze
metalice, pn la cele complexe care combin nervurile interioare cu umplutura de
pnz metalic (fig. 5.5).

Cele mai multe tuburi termice utilizate n schimb toarele de c ldur utilizeaz
termosifonul i au doar nervuri triunghiulare joase, la interior, n scopul
intensific rii transferului de c ldur la fierbere i condensare i mai pu in pentru
favorizarea circula iei condensatului.
Schimb toare de c ldur compacte

64
Fig. 5.5. Tipuri de re ele capilare pentru tuburile termice

5.1.4. TIPURI PRINCIPALE DE TUBURI TERMICE UTILIZATE N
SCHIMB TOARELE DE C LDUR

Cele mai multe schimb toare de c ldur utilizeaz tuburi termice de joas
temperatur (-20C...+60C), fiind destinate n special domeniului climatiz rii.
Fluidul de lucru utilizat este aproape totdeauna un agent frigorific. n unele cazuri
se pot utiliza i alcoluri (metanol, etanol) sau acetona. Materialul din care se
execut tubul este n cele mai multe cazuri aluminiu, tubul executndu-se prin
extindere cu nervuri circulare exterioare, agentul termic exterior fiind n general
aerul i cu nervuri interioare longitudinale. Mai poate fi utilizat cuprul sau o elul
inoxidabil, n special pentru a rezista coroziunii exterioare.

Tuburile termice de medie temperatur (60C 250C) utilizeaz de obicei
apa sau un fluid organic ca agent de lucru. n cazul utiliz rii apei, materialul din
care se execut tubul este totdeauna cupru, nervurat longitudinal la interior.
Fluidele organice cele mai utilizate sunt toluenul (pn la 280C) i
Gilothermul DO sau Dowthermul A, pn la 300-350C.
a) tabl metalic simpl
b) pudr metalic sinterizat
c) tabl metalic cu spa iu inelar
d) tabl metalic cu arter
e) caneluri axiale
I) tabl metalic descentrat
II) tabl metalic compus
III) caneluri axiale cu tabl ecran
IV) caneluri inelare cu me axial
V) caneluri circulare cu tunel
Schimb toare de c ldur cu tuburi termice

65
Tuburile termice de nalt temperatur (250C 400C) utilizeaz n cele
mai multe cazuri mercurul, care poate fi utilizat pn la 600C, avnd tubul
construit din o el inoxidabil neted la interior.

Tuburile termice de foarte nalt temperatur (peste 400C) utilizeaz
exclusiv metale lichide (mercur, sodiu, potasiu, litiu) i evi din o el inoxidabil
special pn la 850C i aliaje speciale bogate n nichel pn la 1100C, peste
aceast temperatur trebuind folosite metale refractare (molibden, tungsten).
Realiz ri de schimb toare de c ldur industriale utiliznd astfel de tuburi nu sunt
nc semnalate, fiind demarate ns cercet ri n special n SUA.

5.2. CALCULUL TERMIC AL SCHIMB TOARELOR DE
C LDUR CU TUBURI TERMICE

Din punct de vedere termic, un tub termic poate fi considerat ca un conductor
de c ldur caracterizat prin:
i Flux termic limit care poate fi transferat de tubul termic. Acest flux,
denumit n mod curent "limita" tubului termic, corespunde fluxului maxim
ce poate traversa tubul termic atunci cnd cre te diferen a de temperatur
ntre extremit ile tubului termic (este modul de func ionare cu
temperatur impus pe care l ntlnim n schimb toarele de c ldur
clasice). Dac impunem tubului termic fluxul termic ce trebuie evacuat
(de exemplu nc lzind prin induc ie), dep irea limitei se traduce atunci
printr-o brusc supranc lzire a vaporizatorului, putnd conduce foarte
rapid la distrugerea fluidului interior (prin descompunere) sau chiar a
anvelopei (prin fuziune local ). Limita maxim variaz n func ie de tipul
tubului termic i temperatura sa de func ionare, avnd la origine diferite
mecanisme fizice;
i Coeficientul de transfer de c ldur intern este coeficientul care ine seama
de intensitatea schimbului de c ldur prin perete i la interiorul tubului
termic prin fenomenele de schimbare a fazei (vaporizare i condensare).
Acest coeficient este foarte ridicat (500 - 10000 W/(m
2.
K). Tubul termic
este un foarte bun conduc tor de c ldur atta timp ct limita de mai sus
nu a fost atins , sc znd brutal cnd limita este atins (ceea ce
corespunde fenomenelor de flux limit la temperatura impus sau de
supranc rcare la fluxul impus descrise mai nainte). Dimensionarea unui
schimb tor de c ldur necesit calculul acestor doi parametri func ie de
temperatur . Coeficientul de schimb de c ldur intern al tubului termic
este indispensabil la calculul performan elor schimb torului de c ldur n
timp ce cunoa terea limitei permite s ne asigur m c ea nu e atins
niciodat n timpul func ion rii normale a schimb torului de c ldur .

Schimb toare de c ldur compacte

66
5.2.1. CALCULUL LIMITELOR DE FUNC IONARE

n acest paragraf se prezint numai limitele de func ionare care intervin n
tuburile termice gravita ionale i termosifoane, care sunt cel mai des utilizate n
schimb toarele de c ldur . Limita principal n cazul tuburilor termice cu
umplutur este limita capilar . Fiecare tip de limit corespunde unui mecanism
fizic particular de unde i trage i numele. Cele patru tipuri principale de limite
care pot apare n termosifoane sunt: sonic , de uscare, de antrenare i de fierbere.

- apare atunci cnd presiunea vaporilor n tuburile termice este
foarte mic . Ea provine din c derea de presiune ce apare datorit curgerii vaporilor
prin tubul termic.
Densitatea foarte redus a vaporilor, datorit presiunii sc zute n tubul termic
(cteva sute de Pa) conduce la viteze de vaporizare mari, ce pot atinge viteza
sunetului, rezultnd astfel o und de oc n curgerea vaporilor, nso it de o c dere
de presiune care limiteaz func ionarea tubului termic.
Fluxul limit sonic se poate calcula cu rela ia lui Busse [5.1]:
W P r A Q
v v v s
5 , 0
474 , 0 I I I I (5.1)
unde: Q
s
este limita sonic , n W;
A
v
- sec iunea de scurgere a vaporilor n tubul termic, n m
2
;
r - c ldura latent de vaporizare a fluidului n tubul termic, n J/kg;

v
- densitatea vaporilor, n kg/m
3
;
P
v
- presiunea la satura ie a fluidului din tubul termic, n Pa.

Limita sonic intervine mai ales n faza de demaraj a tubului termic care
func ioneaz la temperatur ridicat (> 300C). Pentru a se evita atingerea acestei
limite trebuie s avem grij ca fluxul termic extras s r mn cobort pn cnd
tubul termic i-a atins temperatura de func ionare.

- nu intervine dect atunci cnd cantitatea de fluid n
termosifon este insuficient n raport cu fluxul termic transmis. Mecanismul de
apari ie a acestei limite const n dispari ia total a fazei de lichid, provocnd astfel
o uscare a p r ii inferioare a zonei de vaporizare (fig. 5.6a). O alt variant a
acestui tip de limit apare cnd debitul de fluid care se evapor n pelicula care ud
peretele zonei de vaporizare dep e te debitul de lichid ce poate fi transportat de
c tre pelicul i care este limitat de for ele de frecare dintre lichid i perete i
respectiv dintre lichid i vapori. Astfel, pelicula de lichid de pe perete dispare,
datorit vaporiz rii, naintea rezervei de lichid care mai exist n zona de
vaporizare. Fenomenul este instabil (oscilatoriu) ntruct nc lzirea suplimentar a
zonei de vaporizare conduce la vaporizarea suplimentar de lichid pe baza rezervei
existente, rezerva se epuizeaz i fenomenul se stabilizeaz n momentul n care
rezerva de lichid a ajuns nul . (fig. 5.6b).
Pentru cantit ile de fluid suficiente (n practic superioare la aproximativ
30% din volumul vaporizatorului), limita de uscare este nlocuit de alte tipuri de
Schimb toare de c ldur cu tuburi termice

67
limite care sunt ntr-o prim aproxima ie independente de cantitatea de fluid din
tubul termic.Fig. 5.6. Limita de uscare
a) prin lips de lichid; b) prin flux termic excesiv

Stabilirea masei de fluid de lucru are la baz bilan ul masic al fluidului de
lucru n condi iile asigur rii transportului puterii termice maxime (Q
max
) [5.5]:
kg m m m m
vap pel rez U

(5.2)
unde:
rez
m este masa rezervei de fluid de lucru necesar evit rii atingerii limitei de
uscare a zonei de vaporizare, la dep irea accidental a puterii termice
maxime transportate, n kg;

pel
m - masa de fluid aflat sub form de pelicul pe pere ii tubului, n kg;

vap
m - masa de fluid aflat sub form de vapori n tubul termic, n kg.

Exprimnd analitic termenii din rela ia (5.2) se ob ine:

(a)
(b)
Schimb toare de c ldur compacte

68

v
v l
l
c a v rez
c a v rez
l
v l
l
c a v rez v rez
U
r g d
Q v
l l l C
d
l l l C
d
r g d
Q v
l l l C d l
d
C
m
I
I I I I
I I
I I I I
I

I I
I

I
I I I I
I I
I
I I I I I I
I
I

3
1
3
1
max
1
2
max
2
3
8 , 0 1
1
4
3
8 , 0 1
4
(5.3)
unde: d este diametrul interior al tubului termic, n m;
l
v
lungimea zonei de vaporizare, n m;
l
a
lungimea zonei adiabate, n m;
l
c
lungimea zonei de condensare, n m;
g accelera ia gravita ional , n m/s
2
;
r c ldura latent de vaporizare, n J/kg;

l
densitatea fazei de lichid saturat, n kg/m
3
;

v
densitatea fazei de vapori, n kg/m
3
;

l
vscozitatea cinematic a fazei de lichid, n m
2
/s;
C
rez
coeficientul de rezerv ;
Q
max
fluxul termic maxim, n W.

Rela ia (5.3) este aproximativ ntruct s-au f cut urm toarele ipoteze
simplificatoare:
- grosimea peliculei lichide de fluid de lucru din zona de condensare are o
valoare medie
c , med
aproximativ egal cu 0,8 din grosimea maxim a
acesteia (la ie irea din zona de condensare);
- grosimea peliculei lichide de fluid de lucru din zona de vaporizare are o
valoare medie
v , med
aproximativ egal cu grosimea maxim (la intrarea
n zona de vaporizare). Ipoteza este valabil din cauz c zona din
vaporizator n care apare pelicula este scurt ;
- s-a neglijat existen a unui spa iu ocupat de gazele necondensabile (lucru
valabil numai pentru regimul de calcul).

Pentru tuburile termice de medie i joas temperatur , densitatea fazei lichide
este foarte mare n compara ie cu densitatea fazei gazoase
v

1
i n
consecin , f r a introduce erori prea mari, masa de fluid de lucru necesar la
umplerea tubului termic poate fi calculat cu rela ia:Schimb toare de c ldur cu tuburi termice

69


v c a v rez
l
l
l
c a v rez v rez
U
l l l C
d
r g d
Q v
l l l C l
d
C
d m
I I I
I

I
I I I I
I I
I
I I I I I
I I
1
4
3
8 , 0 1
4
2
max
3
1
(5.4)
n care s-a notat cu C
rez
rezerva de fluid de lucru prev zut pentru cazurile de
dep ire accidental a puterii termice maxime a tubului termic. Literatura de
specialitate recomandat ca la puterea termic maxim , rezerva de fluid de lucru s
fie de cca. 0,3 0,5 din volumul zonei de vaporizare.

Rezult deci, c valoarea coeficientului de rezerv C
rez
considerat la stabilirea
masei de fluid de lucru necesare la umplerea tubului termic (rela ia 5.4) este de cca.
0,3 0,5. Erorile de estimare a masei de fluid de lucru necesare la umplerea tubului
termic datorate ipotezelor simplificatoare folosite sunt net inferioare aproxima iilor
introduse de alegerea arbitrar a valorii rezervei.

n practica proiect rii tuburilor termice rela ia (5.4) este dificil de folosit,
motiv pentru care se propune utilizarea unui indicator denumit grad de umplere
ini ial a tubului termic
U
C , definit prin raportul dintre volumul ocupat ini ial de
fluid de lucru
F
V i volumul total a zonei de vaporizare a tubului termic
v
V :


0 0
max
0
1
3
8 , 0 1
4
3
1
l
v
rez c a
l
l
l
l
c a rez rez
v l
U
U
C l l
r g d
Q v
l l C
d
C
V
G
m
I I
I
I I I I
I I
I I
I


(5.5)

unde:
c a
l l , sunt lungimile zonei de transport (adiabat ) i de condensare raportate
la lungimea zonei de vaporizare a tubului termic
v
l ;
l
i
0 l
- densitatea fluidului de lucru n faza lichid la temperatura de
func ionare, respectiv la temperatura de umplere. Avnd n vedere
aproxima iile datorate alegerii arbitrare a rezervei de fluid de lucru C
rez
se
poate neglija varia ia densit ii fazei lichide a fluidului de lucru cu
temperatura, rezultnd:
Schimb toare de c ldur compacte

70


l
v
rez c a
l
l
c a rez rez U
C l l
r g
q v
l l C
d
C C
I

I I
I I
I I I
1
3
8 , 0 1
4
3
1
max
(5.6)
Aplicnd rela ia pentru cazul tuburilor termice umplute cu ap , au rezultat
diferen e foarte mici ale valorii coeficientului
U
C fa de coeficientul
rez
C pentru
marea majoritate a cazurilor numerice. Apar diferen e sensibile la tuburile termice
avnd zone de vaporizare
v
l scurte n raport cu lungimea total
t
l a tubului termic:
t v
l l I 1 , 0 .

Stabilirea diametrului tubului termic se face pornind de la condi ia ca n
func ionarea acestuia s nu apar o c dere important de temperatur datorat
sc derii puternice a presiunii statice a vaporilor (din cauza atingerii unor viteze
mari a vaporilor) i nici o antrenare important a peliculei de lichid de c tre vapori.
Pentru realizarea acestor cerin e este necesar ca viteza maxim a vaporilor s fie
sub valoarea care corespunde unui num r Mach pentru vapori M
v
egal cu 0,01
[5.5], ceea ce corespunde unor viteze a vaporilor de circa 40-50 m/s. n aceste
condi ii, diametrul interior al tubului termic trebuie s ndeplineasc condi ia:
5 , 0
max
min
400
I I I I I
I

T R r
Q
d d
v v
(5.7)
unde: este coeficientul adiabatic al vaporilor fluidului de lucru;
R
v
constanta specific a vaporilor de ap (461,5 J/(kg.K));
T temperatura absolut a vaporilor, n K.

este acel tip de limit pe care o ntlnim cel mai des la
termosifoane, unde vaporii vin n contact direct cu suprafa a peliculei de lichid de
lucru. Este practic singura limitare care apare n cazul tuburilor termice f r
structur capilar , cu un grad de umplere corespunz tor, func ionnd n domeniul
normal de temperaturi. n cazul n care, vaporii care circul n contracurent cu
pelicula de lichid au o vitez ridicat , este posibil ca datorit frec rii dintre cele
dou medii, s onduleze pelicula de lichid care curge pe pere ii tubului termic i
chiar s desprind particule de lichid pe care s le antreneze (fig. 5.7). Acest
fenomen se amplific pe m sura cre terii fluxului termic transmis, respectiv pe
m sura cre terii debitului de vapori, putnd s mpiedice complet ntoarcerea
lichidului n zona de vaporizare, limita de antrenare fiind atunci atins .
Schimb toare de c ldur cu tuburi termice

71

Fig. 5.7. Limita de antrenare

C utarea corela iei care s dea aceast limit este dificil . Ea face obiectul
unor studii fundamentale asupra fenomenelor de strangulare n scurgerile bifazice
foarte aproape de mecanismul limit de antrenare descris mai sus.
Rela ia lui Kutateladze ofer n general valori ale limitei de antrenare suficient
de satisf c toare pentru termosifoane verticale f r re ea capilar (interiorul tubului
neted) [5.1]:
W g L A Ku Q
v v v v a
5 , 0 25 , 0
1
I I I I I I (5.8)
unde: Q
a
este limita de antrenare, n W;
- tensiunea superficiala a lichidului, n N/m;
Ku - num rul lui Kutateladze.

Num rul lui Kutateladze este adimensional si caracterizeaz raportul dintre
for ele de iner ie ale vaporilor i for ele de greutate i tensiunea superficial .
Expresia de calcul a num rului lui Kutateladze este:
2
25 , 0
1
1 2 , 3

I
v
Ku (5.9)
intervine mai mult n partea superioar a domeniului de
temperatur de func ionare a termosifonului i pentru valori importante ale fluxului
termic la perete (atunci cnd vaporizatorul e foarte scurt).
Mecanismul acestei limite corespunde unui fenomen de uscare a
vaporizatorului care e nso it de o brusc cre tere a temperaturii n vecin tatea
punctului uscat cu risc de distrugere a fluidului (fluidele organice se descompun n
caz de supranc lzire important ) sau chiar a peretelui (topire local ). Acest
Schimb toare de c ldur compacte

72
mecanism corespunde practic apari iei crizei fierberii, respectiv trecerii de la
fierberea nucleic la fierberea n film.
Valoarea limitei de fierbere e diferit dup cum punctul considerat se g se te
n zona de fierbere n film (partea superioar a vaporizatorului) sau in zona de
fierbere n vas (partea inferioar a vaporizatorului).
Limita de fierbere nu intervine, pentru termosifoanele utilizate n
schimb toare, dect n condi ii cu totul excep ionale. Corela ia lui Zuber-
Kutateladze care d limita de fierbere n volum este [5.1]:
W g r l d Q
v v v f
5 , 0 25 , 0
1
16 , 0 I I I I I I I I (5.10)
Toate aceste limite se pot reprezenta sub forma unui grafic (fig. 5.8) ce
determin domeniul de func ionare al tubului termic func ie de temperatura de
lucru i nivelul fluxului termic [5.4].
Fig. 5.8. Reprezentarea calitativ a limitelor de func ionare pentru un tub termic

5.2.2. CALCULUL COEFICIEN ILOR DE TRANSFER DE C LDUR

Rezisten a termic interioar a unui tub termic este rezultanta a dou
rezisten e termice n serie: rezisten a datorit vaporiz rii (n vaporizator) i
rezisten a datorat condens rii (n condensator). Fiecare din aceste rezisten e
termice e caracterizat de un coeficient de schimb de c ldur care e examinat n
continuare.
Este dificil de calculat un coeficient de transfer de c ldur mediu la
vaporizare
v
ntr-un termosifon deoarece regimul de vaporizare sau fierbere
Schimb toare de c ldur cu tuburi termice

73
variaz n func ie de puterea transferat de termosifon i de nivelul vaporizatorului
pe care 1 consider m.
Astfel, putem ntlni o simpl vaporizare cu convec ia lichidului n partea
inferioar a vaporizatorului pentru puteri termice foarte mici, ceea ce corespunde
unor coeficien i de transfer de c ldur cobor i. Putem avea ns , pentru puteri
medii i mari fierbere nucleic n volum, fierbere cu dopuri de vapori i fierbere
ntr-o curgere inelar n vrful vaporizatorului.
Cu titlu informativ, o rela ie pentru coeficientul de transfer de c ldur intern la
vaporizare rezult din corela ia lui Rohsenow pentru fierberea n volum [5.1]:
I
I I I I


K m
W
g
c r q
v
pl v v
2
17 , 0
1
37 , 1
1
7 , 1
1
7 , 0 67 , 0 67 , 0
9 , 76

(5.11)
unde: q
v
este fluxul termic unitar de suprafa la vaporizare, n W/m
2
;
c
pl
- c ldura specific a lichidului, n J/(kg.K);
l
- conductivitatea termic a lichidului, n W/(m.K);
l
- vscozitatea dinamic a lichidului, n Pa.s.

Pentru un tub termic, aceast rela ie nu va fi valabil dect pentru partea
vaporizatorului care r mne necat i cu condi ia ca fluidul termic s fie suficient
pentru a fi n regim de fierbere nucleic . De fiecare dat atunci cnd este posibil, se
vor folosi date experimentale pentru evaluarea acestui coeficient de transfer de
c ldur .
Evaluarea coeficientului de transfer de c ldur la condensare
c
este mai
u oar deoarece tipul de condensare care intervine ntr-un tub este cel mai des
condensarea n film al c rui mecanism este bine cunoscut. Putem utiliza astfel
rela ia pe teoria lui Nusselt reluat de Kutateladze (film laminar) i Grigulli (film
turbulent), care se pot exprima pornind de la dou numere adimensionale, A i
Reynolds (Re) [5.1]:
2
3
I I
l
l
r g A (5.12)
l
c c
r
l q
I
I I

4
Re (5.13)

I
I I I
I I I

K m
W
pentru A
l
pentru A
l
c
l
c
l
c
2
33 , 0
22 , 0 33 , 0
1500 Re , Re 0133 , 0
; 1500 Re , Re 998 , 0
(5.14)
unde: q
c
este fluxul termic unitar de suprafa la condensare, n W/m
2
.
Schimb toare de c ldur compacte

74
5.2.3. METOD DE CALCUL

ntr-un schimb tor de c ldur tuburile termice sunt amplasate ntr-un fascicul
men inut la mijloc de o plac central care desparte aparatul n dou zone, una prin
care circul agentul primar care cedeaz c ldur vaporiznd agentul de lucru i alta
n care agentul secundar prime te c ldur de la agentul de lucru care condenseaz
(fig. 5.9).

n cazul n care agen ii termici sunt gaze, suprafa a exterioar a tubului termic
se extinde de obicei, prin nervurare.
Fig. 5.9. Schema de principiu a unui schimb tor de c ldur cu tuburi termice

Pentru calculul schimb toarelor de c ldur cu tuburi termice se poate utiliza
metoda prezentat de Chaudourne [5.1], care se bazeaz pe descompunerea
aparatului n schimb toare elementare.
Fiecare tub termic este considerat ca un ansamblu de dou schimb toare
cuplate (un vaporizator i un condensator), n care faza de vapori are aceea i
temperatur . Se consider de asemenea, c tuburile termice de pe acela i rnd (pe
aceea i perpendicular pe curgere) au aceea i temperatur , lundu-se n calcul
pentru un rnd un singur tub termic cu suprafa a de schimb de c ldur egal cu
suprafa a tuturor tuburilor de pe un rnd. Se ob ine astfel pentru fiecare rnd de
tuburi (celul ) modelul prezentat n figura 5.10, iar pentru ansamblul
schimb torului de c ldur modelul din figura 5.11.

Metoda prevede urm toarele etape succesive de calcul:
- determinarea coeficien ilor globali de schimb de c ldur pentru
vaporizatorul i condensatorul fiec rei celule;
Schimb toare de c ldur cu tuburi termice

75
- determinarea prin metoda -NTC a temperaturilor celor doi agen i termici
la ie irea din fiecare celul ;
- determinarea temperaturilor agen ilor termici la ie irea din ansamblul
schimb torului de c ldur (calcul prin metoda matricial );
- verificarea cmpului de temperaturi n fiecare tub termic i stabilirea
fluxurilor termice transmise de fiecare celul i de ansamblul
schimb torului.


Fig. 5.10. Modelarea unui rnd de tuburi termice

Fig. 5.11. Modelarea unui schimb tor cu tuburi termice


5.3. UTILIZAREA SCHIMB TOARELOR DE C LDUR CU
TUBURI TERMICE

Schimb toarele de c ldur cu tuburi termice au o serie de avantaje fa de
celelalte tipuri de schimb toare care au determinat utilizarea lor n anumite
domenii.
Dintre principalele lor avantaje se pot men iona [5.3]:
i Etan eitate foarte bun ntre cele dou fluide, existnd un singur perete
recuperator ntre ele care se poate etan a foarte bine prin sudur .
Schimb tor
CALD
Schimb tor
RECE
Fluid intermediar
T ci T ce
T ri T re
T 11
T 12
Fluid
rece
Fluid
cald
Schimb toare de c ldur compacte

76
i Fiabilitate ridicat a aparatului care con ine un num r mare de tuburi,
iar nefunc ionarea unuia influen eaz n foarte mic m sur
performan ele aparatului i n orice caz nu pericliteaz func ionarea lui.
i Comportare foarte bun la dilatare, tuburile termice fiind libere la cele
dou capete.
i Suple e n concep ie datorat faptului c tuburile sunt independente
(neracordate ntre ele, putndu-se alege orice geometrie de a ezare a
lor).
i Eficien a ridicat datorit coeficien ilor mari de transfer de c ldur
interiori (fierbere i condensare) i a posibilit ii de extindere a
suprafe ei exterioare de transfer de c ldur prin nervurare.
i Pierderi de presiune reduse, agen ii termici circulnd peste un fascicul
de evi, care creeaz pierderi de presiune mai mici dect n cazul
curgerii lor prin interiorul evilor.

Suple ea n concep ie i posibilitatea nervur rii lor exterioare au f cut ca
schimb toarele cu tuburi termice s fie utilizate ca recuperatoare de c ldur pentru
prenc lzirea aerului de ardere la cuptoarele industriale (fig. 5.12).
Fig. 5.12. Recuperator de c ldur cu tuburi termice

Un alt domeniu unde aceste aparate i-au g sit o larg utilizare este n
climatizare unde se folosesc tuburi termice ieftine din aluminiu umplute cu fluide
frigorifice, ncadrate la exterior n nervuri plac tot din aluminiu.

Datorit posibilit ii asigur rii unei etan eit i perfecte, schimb toarele cu
tuburi termice sunt utilizate n unele aplica ii din industria chimic i nuclear .
Ca urmare a dezvolt rii foarte puternice a industriei electronice din ultimii ani
i a frecven elor tot mai mari de lucru a unor componente electronice (cipseturi,
Schimb toare de c ldur cu tuburi termice

77
microprocesoare, procesoare grafice, etc.) s-au c utat noi tehnologii de r cire a
acestora. Una din aceste op iuni, este utilizarea tuburilor termice care realizeaz
transferuri termice foarte bune n compara ie cu r cirea clasic cu radiatoare,
datorit coeficien ilor de convec ie ridica i ai proceselor de vaporizare i
condensare. n figura 5.13 este prezentat un r citor pentru microprocesoare bazat
pe tuburi termice. Deasupra microprocesorului este montat vaporizatorul, n care,
sub ac iunea c ldurii degajate de componenta electronic are loc vaporizarea
lichidului din tubul termic. La extremitatea cealalt a tubului are loc condensarea
vaporilor, proces termic ce poate fi intensificat prin montarea unui ventilator. Ca
fluide de lucru n interiorul tuburilor se folose te amoniacul, etanolul sau chiar apa.Fig. 5.13. R citor cu tuburi termice pentru microprocesoare
BIBLIOGRAFIE

[5.1] CHAUDOURNE, S. Les changeurs caloducs, GRETh, Grenoble, 1987.

[5.2] DUNN, P.D., REAY, D. A. Heat Pipes, Pergamon Press, 1982.

[5.3] CHAUDOURNE, S. Caloducs. Techniques de lingnieur 8-1986, B 2450,
Paris, 1986.
[5.4] BEJAN, A., KRAUS A. D. Heat Transfer Handbook, John Wiley & Sons,
2003.Condensator
Vaporizator
Tuburi
termice
Microprocesor
Ventilator
Schimb toare de c ldur compacte

78
[5.5] DUMITRESCU, I. S. Contribu ii privind realizarea de instala ii de transfer
de c ldur pentru puteri termice ridicate i utilizarea lor energetic cu
referire la tubul termic. Tez de doctorat. Universitatea POLITEHNICA din
Bucure ti. 2003.

6. MICROSCHIMB TOARE DE C LDUR

Microschimb toarele sunt schimb toare de c ldur avnd canale de curgere a
fluidelor cu un diametru hidraulic de talie inferioar unui milimetru, n compara ie
cu minischimb toarele (canale cu diametre cuprinse ntre 1 i 6 mm) sau
macroschimb toarele (canale cu diametre mai mari de 6 mm). Exist autori [6.1]
care avanseaz denumirea de mezoschimb toare n cazul canalelor cu diametre
cuprinse ntre 100 m i 1 mm, rezervnd denumirea de microschimb toare pentru
canale inferioare la 100 m.
Transferul termic poate avea loc ntre un fluid i un perete (cazul r citoarelor
pentru componentele electronice sau nc lzitoarelor electrice) sau ntre dou
fluide. Fluidele pot fi sub form lichid sau gazoas i pot r mne n aceast form
sau i pot schimba starea (cazul condensatoarelor sau vaporizatoarelor).

Compacitatea foarte mare a acestor tipuri de schimb toare de c ldur const
n diminuarea taliei canalelor de curgere a fluidului, ceea ce conduce la ob inerea
n acela i volum a unei suprafe e mai mari de schimb de c ldur .
C ldura schimbat ntre suprafa a S a unui perete aflat la temperatura t
p
i un
fluid la temperatura t
f
, se scrie sub forma:
) (
f p
t t S Q I I [W]
(6.1)
unde reprezint coeficientul de convec ie la transferul de c ldur ntre perete i
fluid, n W/(m
2
K).
Pentru canalele cu diametre hidraulice de c iva milimetri, regimul de curgere
al fluidului devine unul laminar, ceea ce conduce la o sc dere a coeficientului de
convec ie i implicit la diminuarea transferului de c ltur . Singurul mijloc de
cre tere a fluxului termic transmis este de a m ri suprafa a de schimb de c ldur .
Astfel, prin mic orarea diametrului canalelor, suprafa a de schimb raportat la
unitatea de volum va cre te.
n figura 6.1 sunt prezentate valorile diametrelor hidraulice pentru diverse
tipuri de schimb toare de c ldur .

Fig. 6.1. Compactitatea diverselor tipuri de schimb toare de c ldur
Schimb toare de c ldur compacte

80
80
6.1. AVANTAJE I DEZAVANTAJE

Microschimb toarele de c ldur prezint urm toarele avantaje:
i Compactitate
Compactitatea reprezint principalul avantaj al acestor tipuri de
schimb toare. Se pot construi microschimb toare de dimensiunea unui
degetar. De exemplu, compania german FzK [6.2] produce schimb toare
de c ldur miniaturale (fig. 6.2) ce nglobeaz microcanale de 157 m i
realizeaz schimburi termice de 20 kW ntr-un volum de doar 1 cm
3
cu un
ecart de temperatur de 60 C i pierderi de presiune de c iva bari. n
figura 6.2a se poate observa c racordurile sunt mai voluminoase dect
schimb torul n sine.


a) b)

Fig. 6.2. Microschimb toare de c ldur :
a) curgere ncruci at ; b) curgere n echi/contra curent

i Masa redus
Masa redus a acestor tipuri de schimb toare le recomand n aplica iile n
care orice reducere a greut ii este important (industria aeronautic ,
aerospa ial , automobilelor, feroviar , etc.)

i Volum redus de fluid
Microschimb toarele pot fi utilizate cu succes n aplica iile unde pierderile
de fluid sunt foarte importante, domenii n care se lucreaz cu produse
rare, scumpe sau poluante (biotehnologie, industria farmaceutic i
medical , chimia fin , climatizare, frig, etc.)

i Cantit i mici de material
n cazul schimb toarelor de c ldur realizate din metale scumpe (paladiu,
argint, etc.) este de preferat utilizarea microschimb toarelor.

i Iner ie termic redus
Volumele mici de material i de metale cu propriet i termice ridicate din
care sunt fabricate microschimb toarele de c ldur , conduc la ob inerea
unor aparate cu iner ie termic redus , acest fapt recomandndu-le pentru
utilizarea n chimia fin , biotehnologii, etc.
Microschimb toare de c ldur


81
81
Dintre inconvenientele principale ale microschimb toarelor de c ldur
amintim [6.1]:
i tehnologie nou ne-standardizat , ce induce un risc industrial;
i num r redus de furnizori;
i tehnologie de concep ie foarte preten ioas ;
i pierderi de presiune ridicate;
i necesitatea utiliz rii de fluide foarte curate i a filtrelor de protec ie.


6.2. CONSTRUC IE

6.2.1. CONFIGURA II DE MICROSCHIMB TOARE

Ca i n cazul schimb toarelor de c ldur clasice, configura iile curgerii n
microschimb toare pot fi: echicurent, contracurent sau curent ncruci at (fig. 6.3).


a) b)

Fig. 6.3. Configura ii ale curgerii n microschimb toare [6.3]:
a) contracurent; b) curent ncruci at.

Exist studii pentru ameliorarea transferului termic prin favorizarea
amestecului intern al fluidelor; este cazul microschimb torului conceput n cadrul
laboratorului ENSIC Nancy (fig. 6.4).Fig. 6.4. Microschimb tor cu amestec intern [6.4]:
Schimb toare de c ldur compacte

82
82
6.2.2. STRUCTURA MICROCANALELOR

n practic , pot fi ntlnite trei tipuri de microschimb toare de c ldur , ele
deosebindu-se prin modul de realizare al canalelor de curgere a fluidelor:
- schimb toare de c ldur cu microcanale (MCHE Micro Channel Heat
Exchanger);
- schimb toare de c ldur cu medii poroase (PMHE Porous Media Heat
Exchanger);
- schimb toare de c ldur cu circuite imprimate (PCHE Printed Circuit
Heat Exchanger).

Schimb toarele de c ldur cu microcanale sunt realizate din pl ci care au
practicate pe suprafa a lor canale foarte fine, ob inute n special prin gravare
mecanic , de ordinul micronilor. Prin suprapunerea pl cilor se ob in canale de
curgere ale fluidelor, care pot fi dispuse n diverse configura ii: echi-curent,
contra-curent, curent ncruci at (fig. 6.3). Tehnologia microcanalelor este foarte
ntlnit n special n industria automobilelor pentru fabricarea sistemelor de
climatizare, datorit dimensiunilor reduse ale aparatelor ob inute.

Schimb toarele cu medii poroase reprezint un concept relativ nou n
domeniul schimb toarelor de c ldur , de aceea, literatura de specialitate este
s rac din acest punct de vedere. Porozitatea, densitatea relativ mic ,
conductivitatea termic ridicat , abilitatea de a amesteca fluidul de r cire prin
producerea vrtejurilor i mai ales raportul foarte mare dintre suprafa a de schimb
de c ldur i volumul ocupat, fac din spumele metalice un material de luat n
seam pentru construirea de microschimb toare de c ldur .

Microschimb toarele cu circuite imprimate sunt schimb toare de c ldur
foarte compacte i foarte robuste ob inute prin suprapunerea unor pl ci metalice n
care sunt gravate canalele, prin procedee chimice. Pl cile sunt fixate ntre ele uzual
prin difuziune. Aceste schimb toare sunt utilizate n special n industriile
petrochimic i de rafinare, n aplica ii mergnd de la r cirea gazelor comprimate
i controlul temperaturii de rou a gazelor, pn la producerea hidrogenului. n
plus fa de avantajele prezentate n paragraful 6.1, microschimb toarele cu
circuite imprimate mai prezint urm toarele avantaje:
- pot lucra pn la presiuni de 600 bar i temperaturi mergnd din
domeniul criogenic pn la 900 C;
- pot atinge eficien e termice de peste 98%;
- pot include func ii suplimentare, cum sunt: favorizarea producerii de
reac ii chimice, transfer de mas i amestec;

Microcanalele pot avea forme mai mult sau mai pu in elaborate, func ie de
efectul dorit sau de tehnologia de fabrica ie folosit . Cele mai r spndite sunt
canalele rectangulare (fig. 6.3b), ns exist i alte tipuri de forme, majoritatea n
stadiu de prototip sau experimental.
Microschimb toare de c ldur


83
83
Formele mai elaborate permit cre terea transferului de c ldur prin m rirea
suprafe ei i/sau prin cre terea coeficientului de convec ie. Acestea prezint ns
dezavantajul unor dificult i tehnice de realizare i pierderi de presiune ridicate ale
fluidelor.

6.2.3. TEHNOLOGIA DE FABRICA IE


Pentru construc ia microschimb toarelor sunt utilizate o gam variat de
materiale [6.1]:
- diferite metale (o el inoxidabil, aliaje superioare, aliaje de aluminiu i
cupru, titan, metale nobile, etc.), interesante pentru rezisten a lor
mecanic i chimic ;
- siliciul, care este tot un metal, ocup un loc special datorit utiliz rii
sale n industria electronic . El este un material utilizat n mod special
atunci cnd se dore te integrarea unui sistem de r cire ntr-o
component electronic . Datorit numeroaselor procedee de prelucrare
n mas a siliciului n domeniul electronic, acum este posibil
modelarea acestuia la pre uri coborte cu o precizie submicronic ;
- materialele ceramice, silicele i sticla sunt utilizate pentru
comportamentul foarte bun n industria chimic ;
- diferi i polimeri, pentru prelucrarea lor facil i rezisten a lor chimic ;

-
n func ie de tehnologia i materialele utilizate ntlnim diferite procedee de
fabricare a structurii microschimb toarelor. n continuare vom enumera
principalele configura ii:
- gravare pe o singur fa a pl cii (fig. 6.3b);
- gravare pe ambele fe e ale pl cii;
- suprapunerea de pl ci plane i pl ci perforate;
- fabricare monolitic . n acest caz, canalele sunt executate n material
prin g urire (fig. 6.4) sau prin aport de material (de exemplu tehnica
microstereolitografic ).


Realizarea canalelor face apel la diferite tehnici aplicabile dup mai multe
metode [6.1]:
- ndep rtarea de material de pe suprafa ;
- decuparea de ferestre n pl ci;
- alte tehnici (aport de material, mulaj, matri are la cald);

Prelucrare mecanic
Prelucrarea mecanic clasic prin frezare clasic sau cu frez -diamant este
utilizat pentru realizarea canalelor rectangulare de cteva sute de micrometri, n
toate tipurile de materiale: metale, sticl , ceramic , polimeri. Utilizarea sa nu este
Schimb toare de c ldur compacte

84
84
interesant dect pentru realizarea de geometrii simple i de serii limitate de
produse.
Microdecupajul este aplicabil pl cilor perforate din metal sau ceramic
(nainte de coacere). Poate fi practic de asemenea prin electro-eroziune,
ultrasunete sau jet de microparticule.

Gravare umed
Gravarea chimic anizotrop este utilizat n prezent n mod special pentru
metale i sticl , pentru ob inerea de canale de pn la 10 m (fig. 6.5a).
Pentru siliciul monocristalin utilizat n microelectronic , gravura umed
permite atacul n planurile cristaline, permi nd astfel realizarea de canale
rectangulare sau trapezoidale.


a) b)

Fig. 6.5. Crearea microcanalelor [6.1]:
a) gravare chimic ntr-un metal; b) gravare uscat n siliciu.

Gravare uscat
Pentru realizarea de microstructuri complexe au fost experimentate o serie de
metode provenind din microtehnologie:
- mascarea zonelor pentru protec ie chimic prin tehnica fotolitografic ;
- bombardament ionic;
- gravare criogenic uscat ;
- fascicol de electroni.
Gravarea uscat se realizeaz n general pe siliciu (fig. 6.5b), fie pentru
fabricarea direct a structurii, fie pentru realizarea unui tipar ce permite
producerea n serie a structurilor, n special cu polimeri.

Utilizarea mulajelor sau matri elor
Mulajele i matri ele sunt utilizate n cazul polimerilor i materialelor
ceramice nainte de coacere.
Matri area la cald, micro-injec ia sau tehnicile de injec ie-compresie, utilizate
ndeosebi pentru fabricarea CD-Rom-urilor, sunt n special interesante pentru
realizarea de serii mari la cost sc zut.
Tehnicile LIGA UV sau X (Litographie Galvanoformung und Abformung)
sunt utilizate n principal pentru realizarea matri elor.

Microschimb toare de c ldur


85
85
Alte tehnici
n afar de tehnicile prezentate mai sus, mai exist un num r nsemnat de
metode de realizare a canalelor, ns majoritatea sunt n stadiu de cercetare. Putem
aminti astfel microstereolitografierea, utilizat pentru fabricarea matri elor.

-
Pentru asamblarea pl cilor ce intr n componen a microschimb toarelor sunt
utilizate diverse procedee, mai mult sau mai pu in complicate, func ie de
materialele utilizate i etan eitatea dorit . Dintre procedeele utilizate mai des,
amintim:
- asamblare mecanic , ca n cazul schimb toarelor clasice cu pl ci i
garnituri;
- sudur prin difuziune (n cazul pl cilor metalice);
- sudur laser pe marginile pl cilor;
- lipire prin adeziune molecular (pentru pl cile din siliciu, silice, sticl );
- ardere (n cazul pl cilor ceramice);
- lipire cu adezivi sau solven i.
Distribuitoarele de fluid i racordurile de intrare i ie ire constituie elemente
delicate ale microschimb torului, deoarece ele trebuie s asigure:
- etan eitatea dintre distribuitoare i blocul de schimb;
- o bun reparti ie a fluidelor;
- conexiune facil i standardizat c tre canalele de intrare/ie ire ale
fluidelor.

6.2.4. CALCUL I DIMENSIONARE


n ultimii ani au fost realizate numeroase studii pentru ob inerea de corela ii
pentru determinarea factorilor de frecare i a pierderilor de presiune din
microcanale [6.1].
Studiile realizate arat o dispersie important a rezultatelor ob inute, uneori
de peste 100 %, func ie de geometria canalului (circular, rectangular, triunghiular,
etc.) pentru factorul de frecare sau transferul de c ldur (num rul Nusselt). De
asemenea, s-a observat c n regim laminar rugozitatea are o valoare inferioar iar
tranzi ia laminar/turbulent se face la o valoare mai mic dect n cazul
schimb toarelor la scar macro.
Pentru explicarea acestor ecarturi se avanseaz diverse cauze:
- efectul datorat distan ei mari dintre particule atunci cnd fluidul este un
gaz;
- efectul electrostatic al pere ilor sau efectul EDL (Electrical Double
Layer);
- prezen a unui microfilm de gaz fixat n asperit ile pere ilor;
- neglijarea efectelor de intrare i a varia iei propriet ilor fluidului;
- dificultatea realiz rii de m sur tori precise de temperatur i presiune
la aceast scar ;
Schimb toare de c ldur compacte

86
86
- metrologia care nu este ntotdeauna efectuat de o manier riguroas .
De exemplu, pentru un canal de 10 m, o imprecizie de m sur a
diametrului de 1 m introduce o incertitudine de 40 % asupra
calculului pierderilor de presiune n curgere laminar .
n ciuda ecarturilor observate, studiile efectuate corect par s nu confirme
legile clasice pentru canale de diametre superioare la 200-300 m.

- -
Att n cazul schimb toarelor cu evi i manta ct i n cazul celor cu pl ci,
pentru realizarea suprafe elor de transfer de c ldur sunt utilizate materiale avnd
conductivit i termice ridicate. n cazul microschimb toarelor, conduc ia termic
n pere i are n general un efect important care tinde a diminua eficien a termic a
schimb torului (efectul amestecului termic al celor dou fluide).
Cu ajutorul model rii matematice a proceselor termodinamice, se poate
calcula conductivitatea termic optim a materialului peretelui (fig. 6.6) care este
destul de cobort (de ordinul celei a sticlei).Fig. 6.6. Conductivitatea termic a peretelui [6.1]


6.3. APLICA II

Microschimb toarele de c ldur sunt deja studiate pentru numeroase sectoare
ale industriei, unde utilizarea lor se pare a fi interesant . Dintre domeniile
industriale cu o prezen mai important a microschimb toarelor, amintim:
- agroalimentar;
- construc ia de ma ini;
- biologie;
- chimie de sintez ;
- climatizare pe amoniac sau CO
2
;
- pile de combustie;
- r cirea componentelor electronice, turbinelor, lag relor, etc.;
- domeniul aeronautic i aerospa ial.
Microschimb toare de c ldur


87
87

De asemenea, cunoa terea tehnologiei microschimb toarelor monofazice
permite utilizarea acesteia pentru dezvoltarea de tehnologii conexe i realizarea de
diverse tipuri de aparate [6.1]. Aici putem aminti:
- producerea de microreactoare n care suprafa a de schimb termic este
utilizat pentru amorsarea unei reac ii chimice sau biologice, ce are loc
cu degajare sau aport de c ldur ;
- r cirea cu ajutorul unui fluid a componentelor care genereaz un flux
termic foarte ridicat (tiristoare, laseri, lag re de mare vitez , turbine
pentru avioane, componente ale acceleratoarelor de particule, etc.)
- nc lzitoare compacte electrice sau pe gaz.

n bifazic, tehnologia microcanalelor este studiat n vederea realiz rii de
schimb toare de c ldur foarte compacte pentru climatizare sau frig, utiliznd mai
pu in fluid frigorific, sau permi nd func ionarea la presiuni foarte nalte ca n
cazul ciclurilor cu CO
2
transcritice.BIBLIOGRAFIE

[6.1] GRUSS, A. Microchangeurs thermiques, Techniques de lIngenieur, IN 3, 2002

[6.2] *** Forschungszentrum Karlsruhe. Micro heat exchangers for chemical and thermal process
engineering, www.fzk.de

[6.3] *** Forschungszentrum Karlsruhe. Characterization of Micro Heat Exchangers, www.fzk.de

[6.4] LUO, L., TONDEUR, D., GRUSS, A. Intensification des transferts et conception des
echangeurs multi-echelles, SFT 2003, Grenoble
Schimb toare de c ldur compacte

88
88

7. SCHIMB TOARE DE C LDUR SPIRALE

Primele schimb toarele de c ldur spirale au ap rut n anii `30, fiind utilizate
n industria fabric rii hrtiei, unde fluidele vscoase utilizate (pasta de celuloz ,
etc.) nfundau foarte des schimb toarele de c ldur cu evi i manta [7.1]. n scurt
timp, s-a observat c acest tip de schimb toare nu numai c se comportau bine n
cazul depunerilor, dar erau i foarte eficiente att din punctul de vedere al
caracteristicilor tehnice ct i al spa iului ocupat. Schimb toarele de c ldur
spirale realizeaz diferen e de temperatur reduse ntre cele dou fluide, oricare ar
fi tipul curgerii. Spa iul ocupat de aceste aparate este mai mic dect jum tate din
spa iul ocupat de un schimb tor de c ldur cu evi i manta de aceea i capacitate
termic . n plus, necesit un spa iu redus i pentru ntre inere, deoarece pentru
cur ire este suficient deta area unui capac lateral.
Prin ob inerea unor caracteristici ale curgerii identice pentru ambele fluide,
schimb toarele de c ldur spirale reprezint unele dintre cele mai performante
echipamente de transfer termic din industria aparatelor schimb toare de c ldur .


7.1. CONSTRUC IE

Designul clasic al unui schimb tor de c ldur spiral este simplu: elementul
spiral de baz este constituit din dou benzi metalice rulate n jurul unui punct
central, formndu-se astfel dou canale spirale concentrice (fig. 7.1). Aceste canale
sunt sudate alternativ, garantnd astfel c cele dou fluide nu se pot amesteca.
Astfel, fluidul cald curge prin unul din canale n timp ce fluidul rece curge prin
canalul al turat, transferul de c ldur realizndu-se prin peretele de separa ie.


Fig. 7.1. Schimb tor de c ldur spiral cu unul din capacele de cap t deschise

Schimb toare de c ldur compacte

90
Forma curb a canalului de curgere a fluidului induce apari ia turbulen elor,
cu efect pozitiv asupra transferului termic i mpiedicarea apari iei depunerilor.
Schimb torul de c ldur poate fi optimizat n func ie de aplica ie, prin
varierea n l imii canalelor de curgere. Uzual, acestea au valori cuprinse ntre 5 i
30 mm. Att diametrul ct i l imea schimb torului pot atinge 2 m, putndu-se
ob ine suprafe e de schimb de c ldur de pn la 600 m
2
.
Pe partea deschis a fiec rui canal sunt prev zute capace plane echipate cu
garnituri de etan are, asigurnd astfel un acces u or i un cost redus de ntre inere.
Temperatura maxim de lucru a unui schimb tor de c ldur spiral este de 400
C, fiind limitat de materialul garniturilor. Exist ns modele f r garnituri
pentru capacele laterale, care pot func iona pn la temperaturi de 850 C.
Presiunea maxim de lucru este de 15 bar, dar se poate ajunge pn la 30 bar n
cazul construc iilor speciale.

Schimb toarele de c ldur spirale pot fi executate la comand pentru a
func iona n diverse tipuri de aplica ii, din orice metal ce poate fi deformat la rece
i sudat, cum ar fi: o elul carbon, o elul inoxidabil, titanul i aliajele cu con inut
ridicat de nichel. Aliajele de calitate superioar sunt folosite pentru excelenta lor
rezisten la coroziune i eroziune.

Canalele spirale ale schimb torului sunt ob inute prin rularea a dou benzi
metalice n jurul unui punct central. Pentru a ob ine o n l ime constant a
canalelor de curgere ale fluidelor, ntre benzile ce se ruleaz se interpun tifturi
avnd n l imea egal cu cea a canalelor (fig. 7.2).


Fig. 7.2. Fabricarea unui schimb tor de c ldur spiral

Schimb toare de c ldur spirale


91
n unele cazuri se poate utiliza o dubl spa iere, ob inut prin nf urarea
simultan a patru benzi metalice, pentru a ob ine cte dou canale pentru fiecare
fluid. Acest sistem dublu-canal este utilizat cnd debitele fluidelor au valori mari
sau pierderile de presiune sunt mici, dar nu este indicat n cazul fluidelor care
prezint risc de depuneri.
Utilizarea schimb toarelor de c ldur spirale nu este limitat ns la aplica iile
lichid-lichid. Varia ii ale geometriei de baz dau schimb toare care sunt utilizate n
aplica iile lichid-vapori sau lichid-gaz.

Schimb toarele de c ldur spirale sunt uzual ntlnite n trei configura ii
[7.2]:

a) Tipul 1 ambele fluide curg n spiral n contracurent
n aceast configura ie fluidul cald intr n schimb tor prin zona central a
acestuia i curge din interior c tre exterior (fig. 7.3). Fluidul rece intr la periferie
i curge c tre centrul aparatului.


Fig. 7.3. Schimb tor de c ldur spiral Tipul 1:
curgere spiral curgere spiral

Aceast configura ie este utilizat n cazul schimb toarelor de c ldur spirale
lichid-lichid unde se dore te ob inerea unor diferen e mici de temperatur . Ca
domenii de aplica ie amintim: schimb toare de c ldur pentru suspensii,
sterilizatoare pentru incubatoare (industria farmaceutic ), recuperatoare de
c ldur .

b) Tipul 2 un fluid curge transversal, cel lalt n curgere spiral
Fluidul n curgere transversal (curent ncruci at) trece prin canalele deschise
ale spiralei, de obicei n direc ie vertical . Al doilea fluid curge n spiral prin
cel lalt canal (nchis prin sudare), intrnd prin peretele lateral al schimb torului
c tre centrul lui i ie ind prin eava de evacuare montat n lateral, a a cum este
prezentat n figura 7.4.
Schimb toare de c ldur compacte

92
Acest tip de aparat este utilizat n cazul schimb toarelor de c ldur gaz-lichid,
vapori-lichid sau lichid-lichid de volum mare. l ntlnim n aplica ii practice cum
ar fi: vaporizatoare, condensatoare, nc lzitoare, fierb toare.


Fig. 7.4. Schimb tor de c ldur spiral Tipul 2:
curgere transversal curgere spiral

c) Tipul 3 curgere combinat
Cele dou tipuri de aparate prezentate anterior pot fi combinate pentru
ob inerea unui schimb tor de c ldur gaz-lichid sau vapori-lichid (fig. 7.5).


Fig. 7.5. Schimb tor de c ldur spiral Tipul 3:
combina ie curgere transversal i curgere spiral curgere spiral

Acest tip de schimb tor de c ldur spiral poate fi ntlnit n practic sub
form de: condensator cu reflux, nc lzitor, condensator/r citor, sterilizator.

Schimb toare de c ldur spirale


93
O categorie special a schimb toarelor de c ldur spirale este constituit de
schimb toarele de c ldur spirale miniaturale [7.3]. Avnd acelea i tipuri de
configura ii ale curgerii ca i modelele mari (vezi fig. 7.6a i b), schimb toarele
miniaturale prezint urm toarele caracteristici:
- temperatur maxim de lucru: 185 C;
- presiune maxim de lucru: 6 bar;
- suprafa de schimb de c ldur : 0,3 0,6 m
2
.
- greutate: 8 15 kg;
- material utilizat: o el inoxidabil, titan, nichel, hastelloy (aliaj puternic
rezistent la coroziune).


Fig. 7.6. Schimb tor de c ldur spiral miniatural :
a) curgere spiral curgere spiral ; b) curgere transversal curgere spiral

Dimensiunile reduse ale acestui tip de schimb toare le recomand pentru
utilizarea n domeniile n care nu este posibil sau recomandat folosirea
schimb toarelor spirale obi nuite. Dintre acestea, amintim:
- schimb tor de c ldur pentru instala iile experimentale sau pilot;
- schimb tor de c ldur pentru condi ionarea aerului (nc lzire i
umidificare);
- echipamente de fabricare a semiconductorilor (nc lzirea compu ilor
chimici, r cirea apei pure, condi ionarea aerului, etc.);
- recuperarea solven ilor;
- controlul temperaturii apei de mare din fermele piscicole.


7.2. AVANTAJE

Utilizarea schimb toarelor de c ldur spirale a c p tat o amploare important
datorit numeroaselor avantaje pe care le prezint n compara ie cu celelalte tipuri
de schimb toare de c ldur . Astfel, n decursul ultimilor ani, n numeroase
domenii industriale, schimb toarele clasice au fost nlocuite cu cele spirale.
Schimb toare de c ldur compacte

94
Dintre avantajele importante ale schimb toarelor de c ldur spirale amintim
[7.4]:

a) Coeficient de transfer de c ldur ridicat
Dup cum aminteam i in paragraful precedent, datorit traiectoriei spiralate a
fluidelor, are loc generarea unor turbulen e care au ca rezultat ob inerea de
coeficien i globali de transfer de c ldur foarte ridica i.

b) Depuneri reduse
Turbulen ele create de curbarea continu a canalelor de curgere mai are un
avantaj i anume mpiedicarea apari iei depunerilor. Aceasta se traduce printr-o
frecven sc zut a perioadelor de cur are a aparatelor, deci un cost de ntre inere
sc zut.

c) Auto-cur are
Schimb toarele de c ldur spirale prezint un avantaj foarte important i
anume capacitatea de auto-cur ire a depunerilor. Fiecare fluid are un singur canal
de curgere, iar orice depunere local conduce la diminuarea sec iunii de curgere
avnd ca rezultat cre terea vitezei locale (fig. 7.7). Astfel, sunt create condi iile
apari iei unei turbulen e locale puternice care are ca efect cur irea stratului de
depuneri. Acest efect de auto-cur ire permite diminuarea costurilor de ntre inere,
n special atunci cnd aparatul este montat orizontal.


Fig. 7.7. Efectul produs de depunerile locale

Montajul n pozi ie orizontal este esen ial atunci cnd sunt folosite fluide cu
viscozitate mare, suspensii sau fluide ce con in fibre, deoarece particulele solide
tind s se depun la partea inferioar a curburii canalelor.

d) ntre inere i inspec ie facil
Prin demontarea capacelor laterale ale schimb torului, se ob ine un acces facil
la ntreaga suprafa a canalelor de curgere pentru inspec ie sau cur are mecanic ,
dac este necesar.

e) Spa iu necesar redus
Dispunerea circular a canalelor, face din schimb torul de c ldur spiral un
aparat foarte compact. De exemplu, pentru o suprafa de transfer de c ldur de
100 m
2
, aparatul are un diametru de 1 m i o lungime de 1,5 m.

Schimb toare de c ldur spirale


95
n compara ie cu schimb toarele de c ldur cu evi i manta, schimb toarele
spirale prezint o serie de avantaje [7.5]:
- condi ii optime de curgere pentru ambele fluide;
- distribu ie uniform a vitezei fluidelor, f r zone moarte;
- distribu ie uniform a temperaturii, f r puncte calde sau reci;
- eficien ridicat cu coeficien i de transfer termic mai ridica i;
- durat de reten ie sc zut ;
- volum mai mic pentru aceea i capacitate termic ;
- deta area unui capac lateral ofer acces c tre ntreaga suprafa a unui
canal, asigurnd o inspec ie i o ntre inere u oar .

Pentru aceea i sarcin termic , suprafa a de schimb de c ldur a unui
schimb tor spiral este de 90 m
2
n compara ie cu 60 m
2
pentru un schimb tor cu
pl ci sau 125 m
2
pentru un schimb tor cu evi i manta. Compara ia ntre
dimensiunile geometrice este prezentat n figura 7.8 [7.5].


Fig. 7.8. Compara ie ntre dimensiunile geometrice ale unui schimb tor de c ldur :
cu pl ci, spiral i tubular pentru aceea i sarcin termic


7.3. APLICA II

Utilizarea schimb toarelor de c ldur spirale este ideal n cazul fluidelor cu
risc de depunere sau foarte vscoase. Astfel, ele sunt foarte des ntlnite n
industria alimentar (producere sosuri, maionez , nghe at , etc.), industria berii i
a vinului. De asemenea, schimb toarele spirale sunt utilizate pe scar larg la
fabricarea hrtiei i n industria farmaceutic .
Aceste aparate au numeroase aplica ii i n industria chimic pentru r cirea
TiCl
4
, manipularea suspensiilor de PVC, procesarea oleumului i recuperarea
c ldurii din apele reziduale industriale.
Performan elor termice ridicate ale schimb toarelor de c ldur spirale permit
ob inerea celei mai bune suprapuneri a temperaturilor de ie ire a fluidelor la
Schimb toare de c ldur compacte

96
curgerea n contra-curent. Datorit acestui fapt, ele pot maximiza cantitatea de
c ldur recuperat n centralele de co-generare de dimensiuni mari.
Schimb toarele spirale pot fi montate direct pe cap tul coloanelor de distilare,
func ionnd ca deflegmator sau condensator. Avantajele specifice sunt: instalare
u oar , pierderi de presiune mici i sec iuni transversale de curgere mari. n
consecin , aceste schimb toare sunt folosite n multe aplica ii de condensare n
majoritatea proceselor industriale, n particular n condensarea sub vid.
Schimb toarele de c ldur spirale sunt utilizate de asemeni pentru controlul
temperaturii de fermentare a n molului provenit de la epurarea apelor uzate, plus
alte aplica ii din sta iile de tratare a de eurilor menajere sau industriale.


7.4. SCHIMB TOARE DE C LDUR CU SERPENTINE

O categorie special a schimb toarelor de c ldur spirale o constituie cele cu
evi, cunoscute sub numele de schimb toare de c ldur cu serpentine. Spre
deosebire de schimb toarele spirale clasice unde canalele de curgere erau formate
prin suprapunerea de benzi plane, n cazul schimb toarelor cu evi, canalele sunt
reprezentate de evi dispuse elicoidal. Fascicolul de evi este prev zut cu
distribuitoare la ambele capete, acestea fiind situate la centrul i exteriorul spiralei
(fig. 7.9).Fig. 7.9. Fascicul de evi al unui schimb tor de c ldur cu serpentine

De cele mai multe ori fascicolul de evi este introdus ntr-o manta metalic ,
ansamblul astfel format permi nd ob inerea unei curgeri elicoidale att a fluidului
ce curge prin evi ct i a celui care curge n manta.
Optimizarea unui astfel de schimb tor din punct de vedere termic i hidraulic
se poate face prin modificarea num rului de evi (spire) mpreun cu spa iul dintre
ele i/sau a lungimii evilor. Aceasta permite proiectan ilor s satisfac cerin ele
termice i hidrodinamice impuse celor dou fluide. Astfel, utilizatorii pot selecta
un aparat care se potrive te cerin elor lor termice i limit rilor hidraulice.
Distribuitoare
Schimb toare de c ldur spirale


97
Dintre configura iile posibile de schimb toare cu serpentine, amintim [7.6]:
i configura ie cu treceri multiple, care duce la cre terea vitezei fluidului
din evi i implicit la cre terea intensit ii transferului de c ldur .
Inconvenientul acestei configura ii l reprezint cre terea pierderilor de
presiune pe partea fluidului din evi, odat cu cre terea vitezei de curgere.
i vaporizator pentru evaporarea lichidului i separarea pic turilor (fig.
7.10).


Fig. 7.10. Schimb tor de c ldur cu serpentine utilizat ca vaporizator

i condensator, care poate fi ntlnit n trei configura ii care depind de
procesul realizat i de racordurile de evacuare ale recipientului (fig. 7.11a,
b i c).

a) b) c)
Fig. 7.11. Schimb tor de c ldur cu serpentine avnd rol de condensator:
a) fascicul de evi montat n interiorul recipientului bridei de evacuare; b) fascicul de evi
montat pe brida de evacuare; c) condensare pe suprafa a evilor.
Schimb toare de c ldur compacte

98
i aparate sudate n totalitate, utilizate n cazul n care contactul dintre
fluide nu este dorit sau n cazul n care fluidele sunt periculoase sau
incompatibile cu materialul garniturilor.

Ca i n cazul celorlalte tipuri de schimb toare, debitul fluidelor, presiunea
maxim admisibil , propriet ile fizice ale fluidelor i materialul de realizare
influen eaz designul final al schimb torului.

Indiferent de model, schimb toarele de c ldur cu serpentine prezint o serie
de avantaje, prezentate deja n paragraful 7.2. n plus, putem aminti c o curgere
100% n contracurent permite utilizarea ntregii diferen e medii logaritmice de
temperatur disponibile i face ca temperaturile s se intersecteze (cnd
temperatura de ie ire a fluidului cald este sub temperatura de ie ire a fluidului
rece), f r utilizarea mai multor aparate nseriate.
Cur area exterioar sau nlocuirea evilor se realizeaz prin ndep rtarea
capacelor laterale ale mantalei i scoaterea fascicolului de evi. Schimb toarele
complet sudate nu au aceast facilitate, cur area lor realizndu-se doar chimic.
Forma de resort a fascicolului de evi permite preluarea deforma iilor datorate
dilat rii sau ocurilor termice care apar n special la pornire sau n timpul
func ion rii n domeniul criogenic sau al temperaturilor foarte ridicate.
n ceea ce prive te limit rile n utilizarea acestor aparate schimb toare de
c ldur , subliniem faptul c sunt n num r relativ redus. n general, o presiune
maxim de aproximativ 700 bar acoper majoritatea aplica iilor. Limit rile n
temperatur sunt determinate de tipul materialului folosit. Suprafe ele de schimb
de c ldur ce se pot ob ine cu aceste schimb toare sunt cuprinse ntre 0,1 i 60 m
2
,
dar pot cre te substan ial n cazul montajelor n serie sau paralel.

Ca domenii de utilizare ale schimb toarelor de c ldur spirale cu evi putem
enumera:
i R cirea e antioanelor. Monitorizarea permanent a unor procese
industriale este necesar pentru a asigura calitatea produselor. Dup
prelevarea e antioanelor este necesar r cirea acestora nainte de a fi
transportate c tre laboratoarele de analiz . Astfel, utilizarea unui
schimb tor cu serpentine este o alternativ ieftin i eficient pentru
r cirea e antioanelor pn la nivelele de temperatur dorite. Aplica ii n
acest sens se ntlnesc n generatoarele de abur, coloanele de distilare,
condensatoare, etc.
i R cirea lag relor de etan are. Pentru a func iona la parametrii normali,
pompele centrifuge au nevoie ca lag rele lor de etan are s fie r cite.
Lichidul de etan are al pompei absoarbe c ldur degajat n urma frec rii
lag r-ax, iar aceast c ldur trebuie ndep rtat pentru a prentmpina
dilatarea celor dou elemente mecanice. Schimb toarele de c ldur cu
serpentine sunt utilizate de mult timp cu succes n acest tip de aplica ii,
datorit eficien ei lor n preluarea c ldurii absorbite de lichidul de etan are
Schimb toare de c ldur spirale


99
i comportamentului bun la presiunile mari la care lucreaz uzual pompele
centrifuge.
i Condensare. Schimb toarele cu serpentine sunt foarte des utilizate drept
condensatoare n diferite cicluri tehnologice cum ar fi: deflegmatoare sau
condensatoare la sfr itul unui proces. Forma spiral a fascicolului de evi
permite introducerea acestuia direct ntr-un turn de r cire, rezervor de
stocare sau reactor. Aceast configura ie permite curgerea vaporilor
ascendent i condensarea lor la contactul cu suprafa a rece a evilor.
i R cire intermediar sau final a compresoarelor. Comprimarea n mai
multe trepte a gazelor necesit utilizarea unor r citoare intermediare ntre
treptele de compresie i a unui r citor final dup ultima treapt . Aceste
r ciri reprezint sarcini delicate pentru orice tip de schimb tor de c ldur ,
ns compacitatea schimb toarelor cu serpentine le recomand pentru
aceste aplica ii. Capacitatea de a gestiona n mod economic presiuni de
ordinul sutelor de bari dup ultima treapt de compresie, reprezint
probabil cea mai important caracteristic a schimb toarelor de c ldur cu
serpentine.

Pentru stabilirea caracteristicilor constructive ale suprafe ei de schimb de
c ldur a aparatului cu serpentine, trebuie determinate urm toarele m rimi [7.7]:
- lungimea unei spire a serpentinei, determinat cu rela ia:
s s
D s D l I
2 2 2
[m] (7.1)
n care: D
s
este diametrul spirei spiralei, n m;
s este pasul spirei, n m.

- lungimea total a spiralei, determinat de num rul n de spire:
e
s
d
S
D n l n L
I
I I I
0
[m]
(7.2)
unde: S
0
este suprafa a total de schimb de c ldur a aparatului, n m
2
;
d
e
diametrul exterior al unei spire.

- n l imea serpentinei:
s n H 1 [m] (7.3)Schimb toare de c ldur compacte

100

7.5. CALCUL DE DIMENSIONARE AL SCHIMB TOARELOR DE
C LDUR SPIRALE

Calculul geometric
Determinarea caracteristicilor constructive ale schimb toarelor de c ldur
spirale ncepe cu calculul pasului spiralei:
b s [mm] (7.4)
n care: b este l imea canalului, recomandat n intervalul 6 15 mm;
grosimea tablei (pentru tabl de o el = 2...8 mm).

Construc ia spiralei se realizeaz dup metoda prezentat n figura 7.12 [7.7],
unde 2 /
1
d r , iar 2 /
2
d s r , d fiind diametrul primei spire a spiralei I (de
obicei ntre 300 i 800 mm).


Fig. 7.12. Schema de calcul a unui schimb tor de c ldur spiral

L imea miezului este:
1 1
2 s r b
x
[mm] (7.5)
unde s
1
este pasul spiralei I.

Axa aparatului mparte miezul n dou p r i inegale: 2 /
2 1 1 1
s r A O i
1 1 1 2
A O b A O
x
, unde s
2
este pasul spiralei II.
Lungimea spiralei, pentru un num r n de spire, este:
Schimb toare de c ldur spirale


101

2
2 n p n p d L I I [mm] (7.6)
n care p este distan a O
1
O
2
dintre centrele celor dou spirale.

Num rul de spire rezult din ecua ia (7.6):
p
L
p
d p
p
d p
n
I

2 4 4
2
(7.7)

Lungimea spiralei, L, se determin cunoscnd suprafa a necesar de transfer
de c ldur : L H T k Q S
med s
I 2 / . Rezult astfel:
H S L 2 / [mm] (7.8)

Diametrul exterior al aparatului va fi:
I s n d D 2
0
[mm] (7.9)

n l imea schimb torului de c ldur se ob ine cu expresia:
j j
S b H I
(7.10)
n care S
j
este sec iunea liber de trecere a agen ilor termici, determinat n func ie
de debitul masic sau debitul volumic cu rela iile:
j j
j
j
w
G
S [m
2
] (7.11)
respectiv:
j j
j Nj
j
p w
T V
S
37
[m
2
] (7.12)
unde: G
j
, V
Nj
este debitul masic al agentului termic, n kg/s, respectiv debitul
volumic, n Nm
3
/s; indicele j are valoarea 1 pentru agentul termic
primar i 2 pentru agentul termic secundar;

j
densitatea la temperatura medie a agentului termic, n kg/m
3
;
w
j
viteza medie a agentului termic, n m/s;
T
j
temperatura medie absolut , n K;
p
j
presiunea medie a agentului termic respectiv, n N/m
2
.
Schimb toare de c ldur compacte

102
Calculul termodinamic
Calculul de dimensionare al unui schimb tor de c ldur spiral se poate face
prin metoda diferen ei medii logaritmice de temperatura ( T
med
), cu un algoritm
similar celui prezentat deja n capitolul 4.
Coeficien ii de transfer de c ldur dintre fluide i pere ii nvecina i se
determin cu rela ii specifice curgerii prin canale spirale, n func ie de tipul
curgerii. Astfel, se poate determin ini ial valoarea critic a num rului Reynolds
(Re
cr
) cu rela ia [7.8]:
32 , 0
000 20 Re
s
ech
cr
D
d
(7.13)
unde: d
ech
reprezint diametrul hidraulic echivalent al canalului, n m;
D
s
este diametrul spiralei aparatului, n m.

Func ie de zona n care se situeaz tipul curgerii fluidelor din aparatul studiat
n raport cu valoarea critic a num rului Reynolds, num rul Nusselt se determin
cu rela iile [7.8, 7.9]:
i Regim laminar (Re < Re
cr
)
7 , 0
8 , 1
98 , 1 Gz
R
Nu
m
(7.14)
unde: R
m
este raza medie de curbur a unei spirale, n m;
Gz num rul Graetz.

i Regim turbulent (Re Re
cr
)
4 , 0 7 , 0
Pr Re 023 , 0 Nu (7.15)
unde: Re, Pr sunt numerele Reynolds i Prandtl pentru fluidul studiat;
este un coeficient care se determin din tabelul 7.1 n func ie de
geometria curgerii i num rul Reynolds.
Tabelul 7.1
Valoarea coeficientului (Re) f
Valoarea coeficientului (Re) f Re = a 10
3

Procesul /b
(*)

15 20 30 40 50 60 70 80 90 100
nc lzire
1/30
1/45,5
0,85
0,92
0,91
0,93
1,00
0,95
1,04
0,98
1,07
1,00
1,103
1,02
1,13
1,04
1,155
1,06
1,175
1,078
1,192
1,097
R cire
1/30
1/45,5
0,84
0,80
0,86
0,83
0,89
0,86
0,91
0,89
0,93
0,91
0,95
0,93
0,97
0,94
0,98
0,95
0,99
0,96
1,00
0,96
(*)
/b = raportul dintre n l imea i l imea canalului

O alternativ la rela ia (7.15) care nu con ine coeficientul , este dat de
corela ia [7.8]:
Schimb toare de c ldur spirale


103

s
ech
D
d
Nu 54 , 3 1 Pr Re 023 , 0
33 , 0 8 , 0
(7.16)BIBLIOGRAFIE

[7.1] http://www.kundinger.com/downloads/elanco.pdf

[7.2] http://www.kurose.co.jp/sh_merit_e.htm

[7.3] http://www.kurose.co.jp/mh_e.htm

[7.4] http://www.valutechinc.com/alfalaval6.htm

[7.5] *** GIR 077. Guide to Compact Heat Exchangers Module 2.3, September 2000

[7.6] LINES, J.R. Helically Coiled Heat Exchangers Offer Advantages. Graham Manufacturing
Co, Inc.

[7.7] CARABOGDAN, I.Gh., BADEA, A., IONESCU, L., LECA, GHIA, V., NISTOR, I.,
CSERVENY, I. Instala ii termice industriale. Editura Tehnic Bucure ti, 1978

[7.8] CARABOGDAN, I.Gh., BADEA, A., LECA, A. ATHANASOVICI, V., IONESCU, L.,
Instala ii termice industriale Culegere de probleme pentru ingineri, vol. I, Editura Tehnic
Bucure ti, 1983

[7.9] KAKAC, S., LIU, H. Heat Exchangers Selection, Rating abd Thermal Design. CRC Press
LLC, 1998

Schimb toare de c ldur compacte

104


8. INTENSIFICAREA TRANSFERULUI DE C LDUR
N SCHIMB TOARELE DE C LDUR

Una dintre principalele cerin e pentru aparatele cu transfer de c ldur o
constituie transmiterea fluxului termic impus printr-o suprafa de schimb de
c ldur ct mai mic . Considernd ecua ia de baz a transferului de c ldur ,
med S
t S K Q I I , se observ c pentru acela i flux termic schimbat ntre cele
dou fluide din aparat, cre terea coeficientului global de schimb de c ldur K
S

permite fie reducerea ariei suprafe ei de schimb de c ldur S, deci diminuarea
costului echipamentului, fie reducerea diferen ei medii de temperatur t
med
, deci
diminuarea costurilor de exploatare (reducerea pierderilor exergetice).

Intensificarea transferului termic se bazeaz n special pe m rirea
coeficientului global de schimb de c ldur . Tot n aceast categorie intr i
utilizarea suprafe elor nervurate (extinse) care conduce la realizarea unor aparate
mai compacte i mai ieftine.

Orice metod de intensificare a transferului de c ldur pentru a fi adoptat
trebuie justificat tehnic i economic prin considerarea investi iilor, a costului
energiei de vehiculare a fluidelor, a cheltuielilor de exploatare a aparatului, a
comport rii i efectelor produse de aparat prin ncadrarea sa n instala ia din care
face parte. De exemplu, modificarea geometriei suprafe ei de schimb de c ldur
prin utilizarea rugozit ilor artificiale este nso it de cre terea coeficientului local
de schimb de c ldur i n consecin a coeficientului global de schimb de c ldur ,
nso it de reducerea suprafe ei necesare de schimb de c ldur i deci a costului
aparatului. n acela i timp ns , apare i o cre tere a coeficientului pierderilor de
presiune prin frecare, deci cre terea energiei de pompare i a cheltuielilor de
exploatare. Este obligatorie analiza simultan a celor doi factori i determinarea pe
baza unor calcule de optimizare a solu iilor ce se justific a fi aplicate att din
punct de vedere economic dar i func ional.

Pentru eviden ierea principalelor c i de m rire a coeficientului global de
schimb de c ldur trebuie pornit de la ecua ia de baz a transferului de c ldur . n
tabelul 8.1 [8.1] s-au prezentat cteva cazuri numerice extreme, care eviden iaz
urm toarele concluzii importante pentru stabilirea strategiei de intensificare a
transferului global de c ldur :
i Coeficientul global de transfer de c ldur este mai mic dect cel mai mic
coeficient de convec ie;
i n cazul unei diferen e mari ntre cei doi coeficien i de convec ie (dou
ordine de m rime) coeficientul global de schimb de c ldur este
determinat numai de cel mai mic coeficient de convec ie, rezisten a
termic conductiv fiind neglijabil . n acest caz trebuie s intensific m
transferul de c ldur pe partea agentului termic cu coeficient de convec ie
redus, sau s extindem suprafa a de schimb de c ldur pe aceast parte;
Schimb toare de c ldur compacte 106
i n cazul n care cei doi coeficien i de convec ie sunt apropia i, rezisten a
termic conductiv poate avea o pondere important , mic orarea sa prin
reducerea grosimii peretelui i utilizarea unui material cu o conductivitate
termic mai mare, putnd m ri coeficientul global de transfer de c ldur .
n acest caz trebuie ac ionat i pentru intensificarea convec iei la ambii
agen i termici.

Tabelul 8.1
Efectul diferitelor rezisten e termice asupra transferului global de c ldur
Cazul W/(m
2
.K) W/(m
2
.K) mm W/(m
2
.K)
k
S
W/(m
2
.K)
%
1 50 5000 3 30 49.26 0.493
2 50 10000 3 30 49.5 0.495
3 100 5000 3 30 97.1 0.971
4 10000 5000 3 30 2500 25
5 10000 5000 3 300 322 3.25


8.1. INTENSIFICAREA TRANSFERULUI TERMIC CONVECTIV

8.1.1. METODE DE INTENSIFICARE
n prezent exist mai multe mecanisme de intensificare a transferului de
c ldur convectiv monofazic func ie de tipul curgerii [8.2]:
i pentru curgerea laminar , se recomand intensificarea transferului de
mas de la perete la centrul curgerii i invers. Acest lucru se poate ob ine
prin utilizarea suprafe elor ce prezint schimb ri de direc ie ( evi cu
caneluri, pl ci ondulate) i a inser iilor (Kenics, Heatex, etc.);
i pentru curgerea turbulent , rezisten a termic fiind concentrat n stratul
limit din vecin tatea suprafe ei peretelui, se recomand perturbarea
acesteia prin obstacole de mic grosime, amplasate pe perete (nervuri, evi
cu rugozitate continu , pl ci ondulate), generarea de curgeri secundare
(caneluri, inser ii de benzi r sucite), limitarea dezvolt rii stratului limit
prin utilizarea suprafe elor discontinue (de exemplu nervuri discontinue)
sau prin reducerea diametrului hidraulic.
In cazul fierberii, principalele c i de intensificare ale transferului de c ldur
sunt legate de intensificarea procesului de nuclea ie i de m rirea turbulen ei n
masa de fluid.
Intensificarea transferului termic la condensare se realizeaz pe dou c i
principale : mic orarea grosimii sau ruperea peliculei de condensat i trecerea de la
condensarea pelicular la cea nucleic .
Principalele metode de intensificare a transferului de c ldur convectiv
pot fi clasificate n ase categorii:
i modificarea naturii suprafe ei de schimb de c ldur prin acoperiri cu
substan e speciale;
Intensificarea transferului de c ldur n schimb toarele de c ldur

107
i exinderea suprafe elor de transfer de c ldur prin utilizarea nervurilor;
i modificarea st rii suprafe ei de schimb de c ldur (porozitatea i
rugozitatea suprafe ei de schimb de c ldur );
i utilizarea generatorilor de turbulen ce creaz o curgere elicoidal a
fluidului;
i utilizarea generatorilor de turbulen ce favorizeaz amestecarea fluidului
n sec iunea transversal ;
i modificarea geometriei suprafe ei de schimb de c ldur prin ondul ri sau
caneluri pentru producerea unui efect capilar.

Tabelul 8.2 sintetizez domeniile de aplicare a fiec reia din cele ase metode
de intensificare prezentate.

Tabelul 8.2
Domeniile de aplicare a metodelor de intensificare a transferului termic [8.3]
Monofazic Metoda de
intensifi-
care
laminar turbulent
Vapori-
zare
Conden-
sare
Figuri
0 1 2 3 4 5
Acoperiri
poroase


Acoperiri - -
Acoperiri
hidrofobe

- - suprafe e cu
structuri
poroase
integrale


pl ci ondulate (n special
pentru lichide)
pl ci ondulate

-
evi cu rugozitate continu

Rugozitate
i
porozitate
evi cu
rugozitate
discontinu
(rugozit i de
n l ime mare)
evi cu rugozitate discontinu
(rugozit i de n l ime mic )

pl ci cu nervuri (n special
pentru gaze)
pl ci cu nervuri

evi cu nervuri interioare (n special pentru lichide)

Suprafe e
extinse
evi cu nervuri exterioare
(n l imi mici pentru
lichide, mari pentru gaze)
evi cu nervuri
exterioare de n l imi
mici

Schimb toare de c ldur compacte 108
0 1 2 3 4 5
inser ii de benzi r sucite

inser ii n form de stea
(cu 5, 6 sau 12 vrfuri)

Curgere
elicoidal
evi cu nervuri elicoidale

inser ii Kenics

inser ii Heatex

inser ii cu
discuri


inser ii cu bile
(sfere)inser ii resort
(diametru
mare al
srmei)

inser ii resort (diametrul
mic al srmei)


Amestec al
fluidului n
sec iunea
transver-
sal
inser ii cu
benzi r suciteevi cu caneluri interne


evi cu
nervuri
pirami-
dale

Suprafe e
cu efect
capilar

evi cu
caneluri
exterioare

Intensificarea transferului de c ldur n schimb toarele de c ldur

109
8.1.2. NERVURILE

Utilizarea nervurilor pentru intensificarea transferului de c ldur este frecvent
ntalnit n cazul schimb toarelor de c ldur gaz-lichid sau gaz-gaz, acolo unde
coeficientul de schimb de c ldur local dintre perete i gazul aflat n general n
circula ie for at este foarte mic (vezi capitolul 3).
n cazul schimb toarelor de c ldur cu pl ci i nervuri, n practic sunt
ntlnite diferite geometrii de nervuri [8.4, 8.5, 8.6] :
i nervuri netede, care formeaza sec iuni de curgere de form rectangular
(fig. 8.1a) sau triunghiular (fig. 8.1b), pentru care corela iile de transfer
de c ldur sunt cele clasice pentru canale netede;
i nervuri ondulate (fig. 8.1c), care impun un canal de curgere ondulat i
permit amelior ri considerabile ale coeficientului de transfer de c ldur ;
i nervuri perforate (fig. 8.1d), ce permit o u oar ameliorare a transferului
de c ldur pentru numere Reynolds mai mari ca 2000;
i nervuri discontinue (fig. 8.1e), cu lungimea l cuprins n general ntre 3 i
6 mm, pentru care exist formule generale de calcul al coeficientului de
transfer de c ldur i a coeficientului de frecare pentru gaze, func ie de
num rul Stanton i factorul lui Colburn (j);
i nervuri cu fante (fig. 8.1f), care conduc la performan e comparabile cu
cele ale nervurilor discontinue. Formulele generale pentru calculul
coeficientului de transfer de c ldur i al coeficientului de frecare la gaze
pentru aceste nervuri sunt de asemenea exprimate func ie de num rul lui
Stanton i factorul lui Colburn (j).a) b)

c) d)

Schimb toare de c ldur compacte 110

e) f)

Fig. 8.1. Pl ci cu nervuri:
a) nervuri netede cu sec iunea de curgere rectangular ; b) nervuri netede cu sec iunea de curgere
triunghiular ; c) nervuri ondulate; d) nervuri perforate; e) nervuri discontinue; f) nervuri cu fante.

n cazul schimb toarelor de c ldur cu evi cele mai utilizate geometrii de
evi cu nervuri exterioare sunt :
i evi cu nervuri exterioare circulare netede (fig. 8.2a), ob inute fie prin
extrudare, fie prin fixare direct pe eav . Corela iile pentru calculul
coeficientului de transfer de c ldur i a factorului de frecare sunt diferete
pentru nervurile nalte (n l imi mai mari de 10 mm) [8.7] i pentru nervuri
joase (n l imi mai mici de 2 mm) [8.8];
i evi cu nervuri exterioare ameliorate: nervuri perforate (fig. 8.2b i c),
nervuri constituite dintr-un fir metalic (fig. 8.2d) i nervuri aciculare (fig.
8.2e);
i evi cu nervuri exterioare plane continue netede (fig. 8.3a), ondulate (fig.
8.3b) sau cu fante (fig. 8.3c). Aceste geometrii sunt cel mai des ntlnite la
bateriile de climatizare. n cazul nervurilor ondulate sau cu fante se pot
nregistra cre teri ale coeficientului local de transfer de c ldur de 30 % i
respectiv de 50-100 %, comparativ cu nervurile netede.

b grosimea nervurii h n l imea nervurii
l lungimea nervurii h
p
n l imea fantei
s pasul dintre nervuri l
p
lungimea fantei
t grosimea nervurii s
p
pasul ntre fante
Intensificarea transferului de c ldur n schimb toarele de c ldur

111

Fig. 8.2. evi cu nervuri exterioare circulare:
a) nervuri netede; b) i c) nervuri perforate; d) nervuri cu fir metalic; e) nervuri aciculare

Fig. 8.3. evi cu nervuri exterioare plane continue
(a) nervuri netede; b) nervuri ondulate; c) nervuri cu fante

O alt categorie este cea a schimb toarelor de c ldur ce prezint canale de
curgere cvasi-rectangulare cu nervuri exterioare plane netede sau ameliorate (fig.
8.4). Aceste schimb toare sunt utilizate n domeniul climatiz rii automobilelor.
Exist corela ii specifice de calcul al transferului de c ldur i a pierderilor de
presiune n cazul gazelor, func ie de tipul nervurilor [8.9].


De diametrul exterior al evii
SL pasul longitudinal ntre evi
ST pasul transversal ntre evi
s pasul ntre nervuri
Schimb toare de c ldur compacte 112Fig. 8.4. Canale cvasi-rectangulare i nervuri externe plane

Nervurarea suprafe elor de transfer de c ldur n cazul lichidelor se poate
face att la interiorul ct i la exteriorul evilor. Deoarece coeficientul de transfer
de c ldur al unui lichid este superior celui corespunz tor unui gaz, nervurile sunt
n general mai pu in nalte, pentru cre terea randamentului lor. Cre teri de
suprafa prin nervurare de 1,5-3 ori fa de suprafa a neted sunt frecvent ntlnite
la lichide, n timp ce pentru gaze aceste valori dep esc curent valoare de 20. n
cazul nervurilor exterioare acestea pot fi circulare netede (fig. 8.2a) sau plane
netede (fig. 8.3a) [8.10], ob inute prin extrudare. Nervurarea evilor n cazul
lichidelor se poate aplica att n regimul de curgere laminar ct i turbulent.
Nervurile interioare, mai rar utilizate, pot fi drepte i paralele cu direc ia
curgerii sau pot prezenta o form elicoidal (tab. 8.2).
Un aspect important n realizarea evilor sau pl cilor nervurate l constituie
modul de fixare a nervurilor pe suprafa a de baz , rezisten a de contact ce apare n
acest caz jucnd un rol foarte important. Se pot ob ine rezisten e de contact
neglijabile n cazul extrud rii nervurilor la evile din cupru sau aluminiu i la
sudare sau lipirea nervurilor pe suprafa a primar . Din contr , n cazul nervurilor
fixate prin sertizarea sau expansiunea evii, rezisten ele de contact nu mai sunt
neglijabile.

8.1.3. INSER IILE
Aceste dispozitive sunt introduse n evile netede i permit ameliorarea
transferului de c ldur n special prin favorizarea curgerilor rotative sau prin
amestecarea liniilor de fluid, dar i prin constituirea lor ca o rugozitate ce distruge
stratul limit din apropierea peretelui. Aceste dispozitive prezint avantajul c pot
fi instalate n schimb tor si dup construc ia sa, natura materialului suprafe ei de
transfer de c ldur neconstituind un obstacol n utilizarea inser iilor.
Dispozitivele care favorizeaz amestecarea liniilor de fluid (tab. 8.2)
ac ioneaz n general n toat sec iunea de curgere cum ar fi dispozitivele statice
(inser ii statice de amestec) (Kenics i Heatex), sau inser iile cu discuri sau bile
utilizate n cazul fluidelor vscoase n regim de curgere laminar.
H - pasul dintre canale
s - pasul dintre nervuri
s
p
- pasul dintre fante
Intensificarea transferului de c ldur n schimb toarele de c ldur

113
Utilizarea inser iilor resort (tab. 8.2) n regim laminar poate conduce la
cre terea coeficientului de transfer de c ldur fa de eava neted de 4 ori (pentru
acela i num r Reynolds), n timp ce cre terea coeficientului de frecare este
inferioar acestei valori [8.11]. Dac se consider ca indice de performan al
suprafe elor ameliorate raportul dintre num rul Stanton i coeficientul de frecare,
inser iile resort prezint o valoare a acestui indice net superioar celorlalte insertii
(Kenics, Heatex, inser ii cu discuri sau bile). Aceste inser iile pot fi utilizate i n
regim turbulent cu performa e foarte bune [8.9].

Inser iile n form de stea (tab. 8.2) sunt constituite dintr-o pies extrudat
din aluminiu, prezentand o form de stea cu 5, 6 sau 12 col uri. Contactul ntre
inser ie i eav este asigurat prin etirarea evii. Extinderea suprafe ei de transfer
de c ldur este foarte important n acest caz, iar o intensificare semnificativ a
transferului de c ldur poate fi ob inut i prin generarea unei curgeri secundare
dac inser ia este r sucit .

Inser iile cu benzi r sucite (tab. 8.2) reprezint o metod particular , simplu
de aplicat, pentru care performan ele sunt cunoscute. Intensificarea transferului de
c ldur se realizeaz prin trei ac iuni: reducerea diametrului hidraulic al evii,
generarea unei curgeri rotative ce conduce la viteze ridicate i extinderea
suprafe ei interne de schimb de c ldur n condi iile unui bun contact perete-
inser ie i a unei conductivit i ridicate a materialului folosit pentru inser ie.
Performan ele ob inute cu aceste inser ii sunt diferite func ie de regimul de curgere
laminar [8.12] sau turbulent [8.13]. Parametrul utilizat n general pentru
caracterizarea geometriei inser iei este rata deform rii (twist ratio) y, definit ca
raportul dintre lungimea benzii corespunz toare unei r suciri de 180 i diametrul
interior al evii. Unghiul elicei ce consituie banda este legat de acest parametru
prin rela ia y a tg 1 .

8.1.4. SUPRAFE ELE RUGOASE

Utilizarea suprafe elor rugoase este specific att schimb toarelor de c ldur
cu pl ci ct i a celor cu evi, la interiorul sau exteriorul peretelui. Rugozit ile pot
fi grupate n trei categorii (fig. 8.5): rugozit i n trei dimensiuni de tip granular,
ondul ri n dou dimensiuni caracterizate prin obstacole repartizate uniform pe
perete, caneluri n dou dimensiuni repartizate uniform pe perete. Pentru
caracterizarea geometriei acestor rugozit i au fost definite urm toarele numere
adimensionale :
i n l imea relativ a rugozit ii, definit ca raportul dintre n l imea e a
obstacolului i diametrul hidraulic D
h
al canalului (
h
D e ` e );
i pasul relativ al rugozit ilor, definit ca raportul dintre pasul p dintre dou
obstacole i diametrul hidraulic D
h
al canalului (
h
D p ` p );
i forma rugozit ii;
Schimb toare de c ldur compacte 114
i n cazul obstacolelor bidimensionale, unghiul obstacolului a cu direc ia
curgerii.


Rugozitate uniform
(n trei dimensiuni)
Rugozitate n dou
dimensiuni tip ondul ri
Rugozitate n dou
dimensiuni tip caneluri
Geometrie
de bazGeometrii cu
diferite
valori p/e


Geometrii cu
diferite
forme ale
obstacolelorFig. 8.5. Tipuri de rugozit i

Curgerea n vecin tatea obstacolului, cum este reprezentat n figura 8.6, este
dependent de raportul p/e. Astfel, dup desprinderea de la perete, stratul limit se
reface la o distan cuprins ntre 6e i 8e de ultimul obstacol. Aproximativ la
aceast distan , coeficientul de schimb de c ldur atinge valoare sa maxim ,
valoare n general superioar de cteva ori celei din fa a obstacolului. Cu ct
raportul p/e este mai mic, apare o recirculare ntre dou obstacole, f ra punct de
refacere a stratului limit . S-a constatat c optimul din punct de vedere al
transferului de c ldur corespunde unor valori ale raportului p/e situate ntre 10 i
15. Calculul coeficientului de transfer de c ldur i a pierderilor de presiune s-a
Intensificarea transferului de c ldur n schimb toarele de c ldur

115
realizat prin determinarea num rului lui Stanton i a coeficientului de frecare, cu o
formulare general bazat pe analogia ntre transferul de c ldur i mas [8.14].


Fig. 8.6. Diferite tipuri de curgere n spatele obstacolului


8.2. INTENSIFICAREA TRANSFERULUI TERMIC BIFAZIC

8.2.1. FIERBEREA

La fierberea nucleic , coeficientul de schimb de c ldur este determinat de
num rul centrelor de nuclea ie aflate pe suprafa a de schimb de c ldur , precum i
de realizarea unor condi ii optime de amorsare a acestora. De aceea, folosirea
suprafe elor rugoase (care prezint un num r mare de cavit i) conduce la
ob inerea unor coeficien i de schimb de c ldur mari. Cre terea coeficientului de
schimb de c ldur cu m rirea rugozit ii este cu at t mai nsemnat , cu ct
presiunea redus P
red
(raportul dintre presiunea de satura ie i presiunea critic ) a
sistemului considerat este mai mic . De exemplu, cre terea rugozit ii unei
suprafe e plane de la 1 m la 10 m determin m rirea coeficientului de schimb de
c ldur cu 56%, dac presiunea redus este de 0,03, i cu 38%, dac presiunea
redus este de 0,3 (fig. 8.7) [8.3].


sensul curgerii
- - strat limit
recirculare
Schimb toare de c ldur compacte 116
Fig. 8.7. M rirea coeficientului de transfer de c ldur n fierberea nucleic
func ie de rugozitatea suprafe ei i presiunea redus

Trebuie sublinat c , n timpul procesului de fierbere, o parte din cavit ile
active ale suprafe ei pot fi dezamorsate: lichidul care p trunde n cavitate dup
desprinderea bulei de vapori condenseaz vaporii r ma i n cavitate, dezactivnd
centrul de nuclea ie. Acest fenomen, numit instabilitate a centrului de nuclea ie,
este determinat, n special, de forma cavit ii. Astfel, o cavitate tip pung (fig.
8.8b) [8.15] reprezint un centru de nuclea ie cu o stabilitate superioar fa de
cavit ile cilindrice sau conice (fig. 8.8a). Deci, pentru intensificarea transferului
de c ldur la fierberea nucleic , suprafa a trebuie s aib un num r mare de
cavit i (centre de nuclea ie) active i stabile n timp. Aceast condi ie este
ndeplinit de suprafe ele acoperite cu straturi metalice poroase (formate, de
exemplu, prin sinterizare) sau de suprafe ele cu geometrii speciale prezentate n
tabelul 8.2 (Thermoexcel E, Gewa T) sub denumirile lor comerciale, care au un
num r mare de cavit i tip pung conectate ntre ele.


Fig. 8.8. Cavitate conic dezactivat (a) i cavitate tip pung (b)


0
10
20
30
40
50
60
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rugozitatea sprafetei
Pred = 0,03
Pred=0,3
Pred=0,9
Intensificarea transferului de c ldur n schimb toarele de c ldur

117
Intensificarea transferului termic n fierberea la convec ie for at se poate
realiza prin folosirea suprafe elor cu rugozitate artificial (uniform sau discret )
sau cu geometrii speciale pentru intensificarea fierberii nucleice. Un exemplu de
eav cu rugozitate artificial care intensific procesul de fierbere la convec ie
for at este cea cu un num r mare (5070) de nervuri interioare elicoidale de
n l ime mic (nu dep e te 0,2 mm), prezentat n tabelul 8.2. Ea este utilizat , de
exemplu, n construc ia vaporizatoarelor din instala iile frigorifice.
Fierberea la convec ie for at poate fi intensificat i prin utilizarea
generatorilor de turbulen care realizeaz o curgere elicoidal (benzile r sucite).
Acestea pot fi amplasate n instala iile schimb toare de c ldur , eventual, numai n
zonele cu fluxuri termice unitare maxime producndu-se astfel intensificarea
transferului termic cu un efect redus asupra puterii totale de pompare. Acest lucru
a fost deja utilizat n practic n anumite cazane de abur cu parametri supracritici
pentru a elimina pericolul arderii suprafe ei de transfer de c ldur cauzat de
nr ut irea procesului de schimb de c ldur la atingerea fluxului termic critic.

La fierberea n interiorul evilor se folosesc i inser iile n form de stea
(nervuri radiale din aluminiu dispuse n interiorul evii), prezentate n tabelul 8.2.
Aceast solu ie este folosit , n special, la vaporizarea agen ilor frigorifici n
interior i curgerea apei la exterior.
Unul dintre indicii care caracterizeaz performan ele geometriilor suprafe elor
folosite pentru intensificarea fierberii este raportul dintre excesul de temperatur
(diferen a dintre temperatura peretelui i temperatura fluidului la satura ie)
corespunz tor fierberii pe suprafe a neted i excesul de temperatur realizat n
procesul de fierbere intensificat (pe suprafa a cu geometrie modificat ), pentru
acela i flux termic unitar transmis, raport care reprezint de fapt de cte ori s-a
intensificat transferul de c ldur convectiv. De exemplu, n cazul fierberii
agentului frigorific R113 la un flux termic unitar de suprafa de 10 kW/m
2
, acest
indice este 7 pentru evi cu geometria suprafe ei de tip Thermoexcel-E i 2,5
pentru evi cu geometria suprafe ei de tip GEWA-T [8.16].

Pentru r cirea tuburilor electronice de putere mare se folosesc suprafe ele cu
nervuri masive de cupru, care permit evacuarea unor fluxuri termice mari. Utili-
zarea nervurilor masive de cupru are la baz studiile asupra efectului cunoscut sub
denumirea de Vapotron [8.17], care const n realizarea simultan a fierberii
nucleice i fierberii n film pe o suprafa nervurat . Figura 8.9 ilustreaz efectul
Vapotron. n aceast figur se observ c pe suprafa a dintre nervuri i la baza
nervurilor (zonele A), transferul de c ldur se realizeaz prin fierbere n film, ns ,
datorit conductivit ii termice ridicate a cuprului i grosimilor mari ale nervurilor,
cre terea temperaturii suprafe ei n aceast zon nu este foarte nsemnat , ntruct
o mare parte a fluxului termic este transferat prin nervuri. Pe suprafa a nervurilor,
transferul termic se realizeaz la coeficien i de schimb de c ldur mai mari, n
condi iile fierberii n film instabil (zonele B), fierberii nucleice la satura ie (zonele
C) i convec iei n faz lichid (zonele D). Intruct coeficientul de transfer termic
are varia ii mari pe suprafa a nervurii (fiind func ie de tipul procesului convectiv
Schimb toare de c ldur compacte 118
din zona respectiv ), pentru aceste suprafe e nu se pot utiliza rela iile uzuale de
calcul folosite n cazul suprafe elor extinse.

(a)

(b)

Fig. 8.9. Efectul Vapotron:
a regimurile de transfer termic pe suprafa a nervurilor
(A fierbere n film stabil; B fierbere n film instabil; C fierbere nucleic la satura ie; D
convec ie n faz lichid ); b forme tipice de nervuri [8.17]


8.2.2. CONDENSAREA

Intensificarea transferului de c ldur la condensare se ob ine prin crearea
condi iilor pentru ob inerea condens rii nucleice (n pic turi) i prin mic orarea
grosimii peliculei de condensat, n cazul condens rii peliculare.
Apari ia i men inerea condens rii nucleice poate fi determinat prin aco-
perirea suprafe ei de schimb de c ldur cu materiale hidrofobe ca, de exemplu,
metale nobile sau teflon. Folosirea metalelor nobile este limitat de pre ul ridicat
al acestora. Teflonul prezint inconvenientul unei conductivit i termice reduse,
care diminueaz efectul favorabil al condens rii n pic turi asupra transferului
termic. De aceea, stratul de teflon trebuie s aib o grosime foarte mic . Dintre
rezultatele experimentale se pot men iona cele prezentate de Depew i Reisbig
[8.18] care au eviden iat c acoperirea unei evi de diametru de 12,7 mm cu un
strat de teflon cu grosimea de 1,27 m a condus la dublarea valorii coeficientului
de transfer termic.

n cazul condens rii peliculare, ntlnit de obicei n aparatele industriale,
intensificarea transferului de c ldur se bazeaz pe mic orarea rezisten ei termice
a peliculei de condensat. Aceasta se realizeaz prin m rirea turbulen ei n pelicul
Intensificarea transferului de c ldur n schimb toarele de c ldur

119
i, n special, prin mic orarea grosimii peliculei. Att cre terea turbulen ei
condensatului, ct i mic orarea grosimii peliculei se ob in prin m rirea vitezei
vaporilor; aceasta determin ondularea accentuat a suprafe ei peliculei i chiar
ruperea par ial a acesteia n pic turi.

Pentru mic orarea grosimii medii a peliculei, se prefer pozi ionarea
orizontal a evilor fa de cea vertical i se folosesc suprafe e de schimb de
c ldur cu obstacole artificiale, care rup pelicula de condensat format , sau cu
geometrii speciale, care favorizeaz scurgerea condensatului sub ac iunea for elor
de tensiune superficial . La condensarea n evile orizontale, se pot folosi gene-
ratori de turbulen ca, de exemplu, benzile r sucite.

M rirea coeficientului de transfer termic la condensare prin a ezarea evilor
n pozi ie orizontal se poate eviden ia folosind real iile lui Nusselt [8.15]. Notnd
coeficientul de convec ie pe eava orizontal cu

, iar coeficientul de convec ie


pe eava vertical cu

, mp r irea celor dou ecua ii conduce la :


4 1
0,943
0,728

D
H
v
o
(8.1)
n care D este diametrul exterior al evii i H, lungimea acesteia. ntruct HD,
rezult

. Aceast compara ie este valabil numai dac curgerea peliculei


de condensat nu devine turbulent la partea inferioar a evii cnd aceasta este
a ezat vertical.

evile cu talere (fig. 8.10) men in, pe toat suprafa a lor, o grosime medie a
peliculei de condensat redus . Talerele reprezint obstacole n drumul
condensatului format, rupnd pelicula de pe suprafa a evii. Diametrul exterior al
talerelor trebuie s fie suficient de mare pentru ca lichidul s se scurg de pe ele n
pic turi.


Fig. 8.10. eav cu talere
Taler
Condenss
Schimb toare de c ldur compacte 120

Dintre evile cu geometrii ale suprafe ei care favorizeaz scurgerea conden-
satului sub ac iunea for elor de tensiune superficial se men ioneaz : evile
canelate, evile orizontale cu nervuri transversale i evile cu nervuri piramidale
(tab. 8.2). evile canelate reprezint una dintre cele mai eficiente geometrii
utilizate n cazul condens rii. Ele se folosesc la aparatele vaporizatoare cu evi
verticale n care vaporii condenseaz n exteriorul evii, iar lichidul vaporizeaz n
eav . Canelurile pot fi paralele cu axa evii sau nclinate fa de aceasta, evile din
a doua categorie avnd o capacitate mai mare de preluare a diferen elor de
presiune. Pentru aceast geometrie, intensificarea transferului termic este
rezultatul scurgerii condensatului n an urile profilului sub ac iunea for elor de
tensiune superficial . Astfel, n regiunea crestelor profilului, coeficien ii de
convec ie sunt ridica i, coeficientul de convec ie mediu pe suprafa a acestei evi
fiind mult mai mare (aproximativ de ase ori) dect n cazul unei evi netede. n
plus, eava canelat m re te i suprafa a de schimb de c ldur pe unitatea de
lungime. Scurgerea condensatului n an urile profilului determin men inerea
practic constant a coeficientului de convec ie pe lungimea evii. evile canelate
pot fi prev zute cu talere pentru limitarea nivelului condensatului din an urile
profilului suprafe ei. Datorit aceluia i fenomen determinat de for ele de tensiune
superficial , intensificarea procesului de condensare se ob ine i pe evile verticale
care au lipite n lungul lor fire de srm .

evile orizontale cu nervuri transversale de n l imi mici sunt folosite pentru
intensificarea condens rii de mai mul i ani. Gradien ii de presiune crea i de
tensiunea superficial favorizeaz scurgerea condensatului (fenomenul de
re inere a condensatului), ns , capilaritatea determin totodat re inerea
condensatului n spa iile dintre nervuri, la partea inferioar a evii, mic ornd
transferul termic n aceast zon . Pentru reducerea acestui efect negativ, distan a
dintre nervuri se stabile te n func ie de natura fluidului i parametrii func ionali.
evile orizontale cu nervuri transversale de n l imi mici m resc considerabil
coeficientul de convec ie la condensare. Astfel, coeficientul de convec ie ob inut
la condensarea vaporilor de R-11 pe o eav orizontal cu 1378 nervuri/metru,
nervurile avnd un diametru exterior de 19 mm i o n l ime de 0,9 mm, este de
5,28 ori mai mare dect coeficientul de convec ie la condensarea aceluia i agent
frigorific pe o eav neted cu acela i diametrul exterior [8.19]. Acest rezultat a
fost stabilit pentru o temperatur a fluidului la satura ie de 35 C i o diferen
ntre temperatura la satura ie i temperatura peretelui de 9,5 C.

Suprafa a cu nervuri piramidale este folosit , de asemenea, pentru
intensificarea transferului termic la condensare. Pe suprafa a nervurilor grosimea
peliculei de condensat este redus , condensatul fiind drenat n an urile formate
ntre irurile de nervuri, sub ac iunea for elor de tensiune superficial . Un exemplu
privind rezultatele utiliz rii unor astfel de suprafe e este reprezentat n figura 8.11.
Intensificarea transferului de c ldur n schimb toarele de c ldur

121
1000
10000
100000
1 10 100
Diferenta de temperatura fluid la saturatie-perete (K)
Teava neteda
Nervuri joase
Thermoexcel-C

Fig. 8.11. Coeficientul global de schimb de c ldur func ie de diferen a dintre temperatura fluidului
la satura ie i cea a suprafe ei peretelui, la condensarea freonului R113
la exteriorul unei evi netede i nervurate [8.3]

Cnd coeficien ii convectivi realiza i de cele dou fluide sunt de acela i ordin
de m rime, cre terea fluxului termic este determinat de intensificarea ambelor
procese convective, att la suprafa a interioar a evii, ct i la suprafa a exterioar
a acesteia. n acest scop, au fost create evi cu profile speciale ca, de exemplu,
evile tip funie prezentate n figura 8.12. Acestea se pot utiliza n bune condi ii n
schimb toarele de c ldur lichid-lichid sau gaz-gaz la care curgerea ntre evi este
longitudinal , n instala iile vaporizatoare (la aparatele de prenc lzire n care
aburul condenseaz la exterior i apa circul la interior) etc.

Fig. 8.12. Coeficientul global de schimb de c ldur pentru diferite geometrii
de evi de tip funie [8.20]
Schimb toare de c ldur compacte 122
n cazul condens rii la interiorul evilor, intensificarea transferului de c ldur
se realizeaz cel mai frecvent prin utilizarea nervurilor interioare sau a inser iilor
statice de amestec. n figura 8.13 se prezint rezultatele ob inute de Azer i Said
[8.20] privind m rirea coeficientului mediu de transfer de c ldur la condensarea
n interiorul evilor prin mecanismele men ionate.


Fig. 8.13. Coeficientul mediu de transfer de c ldur la condensarea
n interiorul evilor [8.20]


8.3 INTENSIFICAREA TRANSFERULUI TERMIC PRIN RADIA IE

n cazul transferului de c ldur prin radia ie ntre dou suprafe e solide
separate printr-un mediu diaterm, fluxul termic net schimbat, respectiv coeficientul
echivalent de radia ie, cresc cu m rirea factorului de emisie redus al sistemului
considerat. Ca urmare, m rirea coeficientului echivalent de radia ie este
determinat de folosirea suprafe elor cu factori de emisie ridica i i stabilirea unor
pozi ii reciproce a suprafe elor care s conduc la m rirea factorului de emisie
redus al sistemului.
Fluxul radiant net cedat de gazele de ardere nveli ului solid care le con ine
este determinat de suprafa a de schimb de c ldura, temperaturile i factorii de
emisie ce caracterizeaz gazele de ardere i respectiv suprafa a [8.15]. Conform
acestor dependen e, intensificarea transferului de c ldur , n acest caz, este
determinat de folosirea unor suprafe e cu factori de emisie mari i de cre terea
factorului de emisie al gazelor de ardere. La o temperatur i o compozi ie date
pentru gazele de ardere, factorul de emisie al gazelor de ardere cre te cu m rirea
grosimii efective a stratului radiant. Aceast cre tere a grosimii se poate realiza
prin alegerea corespunz toare a geometriei spa iului n care se afl gazele, astfel
nct raportul dintre volumul ocupat de acestea i suprafa a nchis de volum s fie
ct mai mare.

Intensificarea transferului de c ldur n schimb toarele de c ldur

123
BIBLIOGRAFIE

[8.1] LECA, A., .a. Transfer de c ldur si mas. Ed. Didactic i Pedagogic , Bucure ti, 1977

[8.2] BADEA, A., NECULA, H. Schimbatoare de caldur . Editura AGIR, Bucure ti, 2000

[8.3] BONTEMPS A., GARRIGUE, A., GOUBIER C., HUETZ, J., MARVILLET, C., MERCIER,
P., VIDIL, R. Technologie des changeurs thermiques.Techniques de lInginieur, Paris, 1998

[8.4] BONTEMPS, A., GARRIGUE, A., .a. Technologie des changeurs thermiques. Techniques
de lIngnieur. Paris, 1998, 159 p.

[8.5] JOSHI, H. M., WEBB, R. L. Prediction of heat transfer and friction in the offset strip fin
array. Int. J. Heat Mass Transfer, vol. 30, n 1, 1987, p 69-84

[8.6] DAVENPORT, C. J. Correlations for heat transfer and flow friction caracteristics of
lourered fins. Heat Transfer. Seattle 1983. AIChE Symp. n 225, vol. 79, 1983, p. 19-27.

[8.7] ROBINSON, H., BRIGGS, D. E. Pressure drop of air flowing across triangular pitch banks
of finned tubes. CEP Symp. Series n 64, vol. 62, 1966, p. 177-188.

[8.8] RABAS, T. J. The effect of fin density on the heat transfer and pressure drop performance of
low finned tube banks. ASME paper n 80-HT-97, 1980.

[8.9] KUMAR, R., JUDD, R. L. Heat transfer with coiled wire turbulence promotors. Canad. J.
Chem. Eng., vol. 48, 1970, p. 378-383.

[8.10] BRIGGS, D. E., YOUNG, E. H. Convection heat transfer and pressure drop of air flowing
across triangular pitch banks of finned tubes. Chem. Eng. Progr. Symp. Series n 41, vol. 59,
1983, p. 1-10.

[8.11] UTTAWAR, S. B., RAJA RAO, M. Turbulent flow friction and heat transfer characteristics
of single spirally enhanced tubes. J. Heat Transfer, vol. 107, 1985, p. 930-935.

[8.12] HONG, S. W., BERGLES, A. E. Augmentation of laminar flow heat transfer in tubes by
means of twisted tape inserts. J. Heat Transfer, vol. 91, 1969, p. 434-442.

[8.13] THORSEN, R., LANDIS, F. Friction and heat transfer characteristics in turbulent swirl
flow subjected to large transverse temperature gradients. J. Heat Transfer, vol. 90, 1968, p.
87-89.

[8.14] WEBB, R. L. Principles of Enhanced Heat Transfer. John Wiley & Sons, Inc., New York,
1994, 556 p.

[8.15] LECA, A., MLADIN, E. C., STAN, M. Transfer de c ldur i mas . Editura tehnic ,
Bucure ti, 1998.

[8.16] MARTO, P. J., LEPERE, V. J. Pool Boiling Heat Transfer from enhanced surfaces to
dielectric fluids. Advances in Enhanced Heat Transfer, HTD-18, ASME, New York, 1981.

[8.17] COLLIER, J. G., THOME, J. R. Convective boiling and condensation. Third Edition,
Clarendon Press, Oxford, 1994, 596 p.

Schimb toare de c ldur compacte 124
[8.18] DEPEW, C. A., REISBIG, R. L. Vapor condensation on a horizontal tube using teflon to
promote dropwise condensation. Industrial Engineering Chemistry, Processing, Design and
Development, vol. 11, 1964.

[8.19] WEBB, R. L., RUDY, T. M., KEDZIERSKI, M. A. Prediction of the Condensation
coefficient on horizontal integral-fin tubes. J. Heat Transfer, vol. 107, 1985.

[8.20] STEPHAN, K. Heat transfer in condensation and boiling. Springer-Verlag Berlin
Heidelberg, 1992, 325 p.
9. RE ELE DE SCHIMB TOARE DE C LDUR


9.1. GENERALIT I

Un schimb tor de c ldur reprezint un cuadripol care prezint dou borne pe
fluidul cald i dou pe fluidul rece. Avnd n vedere faptul c cele dou circuite nu
se pot amesteca nu exist dect cteva posibilit i de montaj a re elelor de
schimb toare de c ldur :
- montajul n serie pe fiecare fluid;
- montajul n paralel pe fiecare fluid;
- montajul n serie paralel:
i n serie pe fluidul cald i n paralel pe fluidul rece;
i n serie pe fluidul rece i n paralel pe fluidul cald.
Montajul n totalitate n paralel este rar utilizat, fiind mai pu in interesant, cu
att mai mult n regimul permenent.
O re ea de schimb toare de c ldur poate fi liniar sau complex . n acest
ultim caz cele dou fluide nu traverseaz schimb toarele de c ldur n aceea i
ordine.
Pentru calculul re elelor de schimb toare de c ldur se fac n general
urm toarele ipoteze simplificatoare:
- leg turile de racordare ntre schimb toarele de c ldur sunt perfect
izolate, ceea ce conduce la ipoteza c temperaturile intermediare sunt
uniforme ntre dou aparate;
- c ldurile specifice ale fluidelor sunt constante pe fiecare circuit, deci
conservarea debitelor (maselor) implic conservarea capacit ilor termice
pe fiecare circuit.

Pentru caracterizarea performan elor re elelor de schimb toare de c ldur se
folose te n general eficien schimb torului de c ldur i num rul de unit i de
transfer de c ldur NTC.

Eficien a schimb torului de c ldur se define te ca raportul dintre fluxul
termic transferat n aparat i fluxul maxim care s-ar putea schimba dac curgerea ar
fi n contracurent i suprafa a de transfer de c ldur ar fi infinit [9.1]:
ri ci
ce ci c
ri ci
ri re r
T T C
T T C
T T C
T T C
Q
Q
r
I
I

I
I

min
1
min max
(9.1)
unde: C
c
este capacitatea termic a fluidului cald sau primar (produsul dintre
debitul fluidului cald i c ldura specific la presiune constant a
acestuia), n W/K;
C
r
capacitatea termic a fluidului rece sau secundar (produsul dintre
debitul fluidului rece i c ldura specific la presiune constant a
acestuia), n W/K.;
C
min
capacitatea termic minim a celor dou fluide, n W/K;
Schimb toare de c ldur compacte

126
T
ci
, T
ce
temperaturile fluidului cald la intrare i respectiv ie ire, n K;
T
ri
, T
re
temperaturile fluidului rece la intrare i respectiv ie ire, n K;
r
coeficientul de re inere al c ldurii n aparat.

Dac C
min
= C
c
atunci eficien a devine egal cu cea raportat la fluidul
cald:
ri ci
ce ci
c
T T
T T

(9.2)
iar, dac C
min
= C
r
atunci eficien a devine egal cu cea raportat la
fluidul rece:
ri ci
ri re
r
T T
T T

(9.3)

Num rul de unit i de transfer de c ldur se define te ca produsul dintre
coeficientul global de transfer K
s
i suprafa a de transfer de c ldur S, raportat la
capacitatea termic a agentului termic:
.
1
,
1
r
s
s
s
r
r
c
s
s
s
c
c
C
S K
dS K
C
NTC
C
S K
dS K
C
NTC
I
I I
I
I I
(9.4)

Se poate determina o rela ie general ntre eficien i NTC, pornind de la
ecua ia de defini ie a acesteia:
max
min
max min max
T
T
NTC
T C
T S K
Q
Q
med med s

I
I
I I
(9.5)

unde:
ri ci
T T T
max
este diferen a maxim de temperatur din aparat, n K,
med
T - diferen a medie logaritmic de temperatur din aparat, n K [9.1].

Exist o leg tur direct ntre eficien , num rul de unit i de transfer de
c ldur , factorul de dezechilibru R = C
min
/C
max
i tipul curgerii, principalele rela ii
fiind prezentate n tabelul 9.1.

Re ele de schimb toare de c ldur

127
Tabelul 9.1.
Rela ii de calcul pentru eficien n func ie de
max min max
C / C , NTC tipul curgerii
NOTA II: - eficien a;
min max
/ C S K NTC N
S
I ;
max min
/ C C R
Nr.
crt
Tipul curgerii = f (N, C*) N = f (, C*)
0. 1. 2. 3.
1

contracurent

R N R
R N
I

1 exp 1
1 exp 1

I

1
1
ln
1
1
R R
N
2

echicurent

R
R N

1
1 exp 1


R
R
N

1
1 1 ln

3

Curent ncruci at,
ambele fluide
neamestecate

I


n R
NRn 1 exp
exp 1
unde, n = N
-0,22


4

C
max
- amestecat; C
min
-neamestecat

N
e R
R

1 exp 1
1


I
I

R
R N
1 ln
1
1
ln
Curent ncruci at,
un fluid amestecat
i altul
neamestecat
C
max
- neamestecat; C
min
- amestecat

I
I

NR
R
exp 1
/ 1
exp 1

I
I

1 ln
1
ln
1 R
R
N

5

Curent ncruci at
ambele fluide
amestecate1
1
exp 1
exp 1
1

N NR
R
N


6 Orice schimb tor
la care un fluid i
schimb starea de
agregare R =0)
) exp( 1 N 1 ln N

Schimb toare de c ldur compacte

128
9.2. MONTAJUL N SERIE PE CELE DOU FLUIDE

ntr-o re ea de schimb toare de c ldur montate n serie curgerea celor dou
fluide se realizeaz pe ansamblul lan ului n echicurent sau contracurent. n acest
caz vom analiza cea de-a doua variant .
Schimb toarele de c ldur sunt numerotate cu 1, 2, ..., n, n sensul de
circula ie al fluidului cald (fig. 9.1). n lungul fiec rui circuit temperaturile
intermediare au ca indice num rul schimb torului de c ldur precedent.

Fig. 9.1. Re ea de schimb toare de c ldur montate n serie pe fiecare fluid

n cazul acestei re ele ipoteza c ldurilor specifice constante n lungul fiec rui
circuit are ca o consecin imediat faptul c factorul de dezechilibru R este acela i
pentru toate schimb toarele de c ldur :
R ct
C
C
R
j
j
j
.
max,
min,
(9.6)

n ceea ce prive te eficien a
j
, aceasta va fi diferit pentru fiecare schimb tor
de c ldur j considerat.
Orice re ea de schimb toare de c ldur ridic dou probleme legate de
cunoa terea comportamentului general al ansamblului de aparate i de stabilirea
distribu iei temperaturilor n interiorul re elei. Aceste probleme implic
determinarea temperaturilor la capetele (bornele) re elei i a temperaturilor
intermediare.
n cazul re elei din figura 9.1 calculul se poate rezolva prin recuren , pornind
de la aparatul 1. Utilizarea eficien ei pentru acest tip de calcul este dificil ,
deoarece ea depinde de temperaturi. n consecin , vom apela la un raport de
diferen e de temperaturi corespunz toare acelea i p r i a schimb torului de c ldur ,
n ordinea de parcurgere a re elei:
j r j c j r j c
T T T T
, 1 , 1 , ,


.
Dac analiz m un schimb tor independent, avnd curgerea n contracurent,
raportul devine
re ci ri ce
T T T T , la care adun m i sc dem T
ci
la num r tor i
T
ri
la numitor i regrup m termenii astfel nct s ne apar diferen a de
temperaturilor de intrare T
ci
T
ri
:


1 2 3 j
n
T
ri
T
rn
T
r,j+1
T
r,j
T
r4
T
r3
T
r2
T
re

T
ci

T
c1

T
c2

T
c3
T
c,j-1

T
c,j
T
c,n-1

T
ce

Re ele de schimb toare de c ldur

129


ri re ri ci
ce ci ri ci
re ci
ri ce
T T T T
T T T T
T T
T T

(9.7)

mp r ind n rela ia (9.7) num r torul i numitorul la T
ci
T
ri
se ob ine:
r
c
ri ci
ri re
ri ci
ce ci
re ci
ri ce
T T
T T
T T
T T
T T
T T

1
1
1
1
(9.8)

Dac extrapol m rela ia (9.8) pentru un schimb tor j din re eaua noastr
rezult :
j r
j c
j r j c
j r j c
T T
T T
,
,
, 1 ,
1 , ,
1
1

(9.9)

Dac , capacitatea termic minim este a fluidului cald
c
C C
min
atunci
c
i I I R R
c r
, iar raportul de temperaturi devine:
- pentru un schimb tor independent:
I

R T T
T T
re ci
ri ce
1
1
, (9.10a)
- pentru un schimb tor j din re ea:
j
j
j r j c
j r j c
R T T
T T
I

1
1
, 1 ,
1 , ,
. (9.10b)

Dac capacitatea termic minim este a fludului rece
r
C C
min
atunci
r
i I I R R
r c
, iar raportul de temperaturi devine:
- pentru un schimb tor independent:

1
1 R
T T
T T
re ci
ri ce
, (9.11a)
- pentru un schimb tor j din re ea:
j
j
j r j c
j r j c
R
T T
T T

1
1
, 1 ,
1 , ,
. (9.11b)

Rela ia (9.9) poate fi scris pentru fiecare schimb tor din re ea astfel:
Schimb toare de c ldur compacte

130
- pentru schimb torul de c ldur 1:
1
1 2 1
1
1
r
c
re ci
r c
T T
T T

; (9.12a)
- pentru schimb torul de c ldur 2:
2
2
2 1
3 2
1
1
r
c
r c
r c
T T
T T

; (9.12b)
- pentru schimb torul de c ldur 3:
3
3
3 2
4 3
1
1
r
c
r c
r c
T T
T T

; (9.12c)
- pentru schimb torul de c ldur n:
rn
cn
rn n c
ri ce
T T
T T

1
1
1 ,
.
(9.12d)

Realiznd produsul membrilor din partea stng a ecua iilor (9.12), scrise
pentru fiecare schimb tor de c ldur din re ea, se va ob ine un termen func ie
numai de cele patru temperaturi la bornele re elei:
K

n
j j r
j c
re ci
ri ce
T T
T T
1 ,
,
1
1
(9.13)

Pentru evaluarea performan elor globale ale re elei vom considera un
schimb tor de c ldur echivalent, avnd efien a termic total a re elei
t
i care
trebuie s satisfac rela ia:
tr
tc
re ci
ri ce
T T
T T

1
1
(9.14)

Dac consider m cazul n care
c
C C
min
, atunci pentru fiecare schimb tor de
c ldur din re ea
j j c

,
i
j j r
RI
,
, iar ecua ia (9.13) se poate scrie:
K

n
j j
j
re ci
ri ce
R T T
T T
1
1
1
(9.15)

n mod similar, pentru schimb torul de c ldur echivalent al re elei
t tc
i
t tr
RI , iar rela ia (9.14) devine:
t
t
re ci
ri ce
R T T
T T
I

1
1
(9.16)
Re ele de schimb toare de c ldur

131

Egalnd membrul drept din rela iile (9.15) i (9.16) obinem:
K

n
j j
j
t
t
R R
1
1
1
1
1
(9.17)

de unde rezult eficien a total :
K
K

I
I

n
j j
j
n
j j
j
t
R
R
R
1
1
1
1
1
1
1
1
(9.18)

De asemenea, eficien a total poate fi exprimat cu rela iile clasice:
ri ci
ri re
ri ci
ce ci
t
T T
T T
R T T
T T

1
(9.19)

Astfel, cnd eficien ele diferitelor schimb toare de c ldur sunt cunoscute,
este suficient cunoas ere a dou temperaturi la extremit ile re elei pentru a le
putea determina pe celelalte dou .

Dac s-ar considera cazul n care
r
C C
min
, atunci pentru fiecare schimb tor
de c ldur din re ea
j j r

,
i
j j c
RI
,
, iar calcul este analog cu cel
anterior, conducnd n final la rela ia (9.18).

n situa ia particular n care schimb toarele de c ldur din re ea ar fi
identice . ct
j
, ecua ia (9.18) devine:
n
n
t
R
R
R
I

I
I

1
1
1
1
1
1
(9.20)

De unde rezult c
t
.

Deseori, problema se pune n a determina num rul de schimb toare de c ldur
cu eficien a , care trebuiesc grupate pentru a atinge eficien a total
t
. Acesta
problem se rezolv prin intermediul ecua iei (9.17):
Schimb toare de c ldur compacte

132
I

E
I

R
R
n
R R
t
t
n
t
t
1
1
log
1
1
log
1
1
1
1
(9.21)

Se constat c este posibil atingerea unei eficien e totale apropiate de 1, n
cazul n care se grupeaz un num r suficient de mare de schimb toare ( 1 r
t
,
dac { r n , avnd n vedere c R < 1).

Alegerea num rului de schimb toare este pn la urm o problem de
optimizare. Astfel, uneori este mai economic de a instala o re ea de schimb toare
de c ldur n locul unuia de dimensiuni foarte mari. Astfel s-a constatat c pentru
fluxuri termice importante devine economic montarea a mai multor schimb toare
de c ldur (fig. 9.2) [9.3].

Fig. 9.2. Varia ia calitativ a pre ului schimb toarelor de c ldur cu num rul lor

Dac capacit ile termice ale celor dou fluide sunt egale (R = 1) atunci rela ia
pentru caculul eficien ei totale a re elei de schimb toare de c ldur este [9.2]:
I
I

1 1 n
n
t
(9.22)

n mare amajoritate a cazurilor, rela iile ntre eficien a total
t
i eficien ele
individuale
j
sunt suficiente pentru rezolvarea problemelor legate de re elele de
schimb toare de c ldur . Totu i, n unele calcule de optimizare este necesar
interven ia num rului de unit i de transfer de c ldur NTC.
P
R
E
T
FLUX TERMIC
1 schimb tor
2 schimb toare
3 schimb toare
Re ele de schimb toare de c ldur

133

Considernd schimb torul de c ldur echivalent al re elei, pentru curgerea n
contracurent, rela ia dintre eficien a i num rul de unit i de transfer de c ldur este
(tabelul 9.1):
t
t
cc t
R
R
NTC

I
I

1
1
ln
1
1
,
(9.23)

n mod similar, pentru orice schimb tor de c ldur (n conracurent) j din re ea,
num rul de unit i de transfer de c ldur se poate scrie:
j
j
cc j
R
R
NTC

I
I

1
1
ln
1
1
,
(9.24)

Prelucrnd ecua ia (9.18) ob inem:


K
K
K K

I
E
E
I

I I E
E
I

I I
n
j j
j
t
t
t
n
j j
j
t
n
j j
j
n
j j
j
t
R
R
R
R
R R
R
1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(9.25)

nlocuind raportul de sub logaritm din membrul drept al rela iei (9.23) cu
membrul drept al rela iei finale (9.25) rezult num rul de unit i de transfer de
c ldur total, pentru curgerea n contracurent:

I
I

n
j
cc j
n
j j
j
cc t
NTC
R
R
NTC
1
,
1
,
1
1
ln
1
1
(9.26)

Dac schimb toarele de c ldur sunt identice i au acela i NTC
cc
atunci:
cc cc t
NTC n NTC I
,
(9.27)Schimb toare de c ldur compacte

134
9.3. MONTAJUL N SERIE - PARALEL

Montajul serie paralel presupune circula ia unuia dintre fluide n serie prin
schimb toarele de c ldur ale re elei, cel lalt fiind distribuit n paralel ntre aparate.


9.3.1. SERIE PE CIRCUITUL FLUIDULUI CALD I PARALEL PE
CIRCUITUL FLUIDULUI RECE

n acest caz temperaturile de intrare ale fludului rece sunt identice pentru toate
schimb toarele de c ldur i egale cu T
ri
. Dar, fa de cazul montajului n serie pe
ambele fluide, factorul de dezechilibru R depinde n general de schimb torul j
considerat, deoarece debitul de fluid rece nu este obligatoriu identic pe fiecare
ramur a circuitului paralel (fig. 9.3). n consecin , calculele vor urm ri fluidul din
circuitul serie.


Fig. 9.3. Re ea de schimb toare de c ldur montate n serie pe fluidul cald i n paralel pe fluidul rece

Se urm re te i n acest caz analiza comportamentului global al re elei,
plecnd de la un schimb tor de c ldur echivalent.
Pentru nceput se scriu rela iile eficien ei pentru fiecare schimb tor de c ldur
din re ea, pentru fluidul cald:
ri ci
c ci
c
T T
T T

1
1
(9.28a)
ri c
c c
c
T T
T T

1
2 1
2
(9.28b)
ri c
c c
c
T T
T T

2
3 2
3

(9.28c)
ri n c
ce n c
cn
T T
T T

1 .
1 ,
(9.28d)
1 2 3 j
n
T
ce
T
c,n-1
T
c,j
T
c,j-1
T
c3
T
c2
T
c1
T
ci

T
ri

T
r1
T
r2
T
r3
T
r,j
T
rn

T
re

T
ri
T
ri
T
ri
T
ri
T
ri

Re ele de schimb toare de c ldur

135
Dac re eaua se nlocuie te cu un singur schimb tor de c ldur echivalent,
eficien a raportat la fluidul cald va fi:

ri ct ci ct ce
ri ci
ce ci
ct
T T T
T T
T T
I I E

1
(9.29)
Pentru determinarea lui
ct
, vom exprima T
ce
n func ie de T
ci
, T
fi
i eficien ele
cj
. Astfel, din rela iile (9.28) rezult :

ri c ci c c
T T T I I
1 1 1
1 (9.30a)ri c c ci c c
ri c c c c ci c c
ri c c c c
T T
T T
T T T
I I I I
I I I I
I I
2 1 2 1
2 2 1 1 2 1
2 1 2 2
1 1 1 1 1
1 1
1
(9.30b)

Analiznd forma final a ecua iei (9.30b) rezult prin recuren expresia
temperaturii fluidului cald la ie ire:

ri
n
j
cj ci
n
j
cj ce
T T T I I
K K
1 1
1 1 1 (9.31)

Comparnd rela ia (9.31) cu rela ia (9.29) rezult expresia eficien ei re elei
(totale), func ie de eficien ele schimb toarelor de c ldur componete:

K


n
j
cj ct
1
1 1
(9.32)

9.3.2. SERIE PE CIRCUITUL FLUIDULUI RECE I PARALEL PE
CIRCUITUL FLUIDULUI CALD

n acest caz temperaturile de intrare ale fludului cald sunt identice pentru toate
schimb toarele de c ldur i egale cu T
ci
(fig. 9.4).


Fig. 9.4. Re ea de schimb toare de c ldur montate n serie pe fluidul rece i n paralel pe fluidul cald
1 2 3 j
n
T
re
T
r,n-1
T
r,j
T
r,j-1
T
r3
T
r2
T
r1
T
ri

T
ci

T
c1
T
c2
T
c3
T
c,j
T
cn

T
ce

T
ci
T
ci
T
ci
T
ci
T
ci

Schimb toare de c ldur compacte

136

Acela i calcul, efectuat pe circuitul serie, aferent de aceast dat fluidului
rece, conduce la urm toarele rela ii:
ri ci
ri r
r
T T
T T

1
1

(9.33)
ri ci
ri re
rt
T T
T T

(9.34)

K


n
j
rj rt
1
1 1
(9.35)

n concluzie, regrupnd rela iile (9.32) i (9.35) putem scrie expresia general
a eficien ei totale a re elei de schimb toare de c ldur serie paralel:

K


n
j
Sj St
1
1 1 (9.36)
unde S se refer la circuitul serie aferent fluidului cald sau rece.

Eficien a total a re elei de schimb toare de c ldur serie paralel se poate
scrie i func ie de temperaturile la borne:
ri ci
serie e serie i
St
T T
T T

, ,
(9.37)

n cazul particular al schimb toarelor de c ldur identice
S Sj
ct .
eficien a total din rela ia (9.36) devine:

n
S St
1 1 (9.38)

n ceea ce prive te num rul de unit i de transfer de c ldur pentru aceast
re ea problema este ceva mai complicat ca n cazul re elei liniare serie.

Pentru aceast situa ie se poate considera un schimb tor de c ldur de
referin cu R = 0, pentru care eficien a se determin cu rela ia (tabelul 9.1):
NTC exp 1 (9.39)


Re ele de schimb toare de c ldur

137
n aceste condi ii, pentru schimb torul de c ldur echivalent al re elei i
respectiv pentru orice schimb tor j din re ea, num rul de unit i de transfer de
c ldur este:

St R t
NTC

1 ln
0
(9.40a)

Sj
R
j
NTC

1 ln
0

(9.40b)

Introducnd n rela ia (9.40a) expresia eficien ei
St
din rela ia (9.36) rezult :

K


n
j
Sj
n
j
Sj R t
NTC
1 1
0
1 ln 1 ln (9.41)

iar, nlocuind
Sj
1 ln din rela ia (9.40b) ob inem:


n
j
R
j R t
NTC NTC
1
0
0

(9.42)

Rezult astfel, c num rul de unit i de transfer de c ldur al schimb torului
echivalent cu factorul de dezechilibru nul este suma valorilor NTC ale
schimb toarelor de c ldur considerate n re ea. Trebuie precizat ns , c dac se
dore te determinarea suprafe elor de transfer de c ldur sau a eficien elor
individuale
Sj
, trebuie utilizate valorile NTC
j
reale i nu (NTC
j
)
R=0
.


9.4. RE ELE COMPLEXE

Pentru analiza re elelor complexe vom considera pentru exemplificare un
montaj n serie ceva mai complicat ca simpla re ea liniar (fig. 9.5). Este vorba de o
re ea complex deoarece unele schimb toare (2 i 5) sunt n leg tur cu alte trei
aparate i nu numai cu dou ca n cazul re elelor liniare.
n acest caz nu este posibil stabilirea unor rela ii de recuren care s permit
evaluarea caracteristicilor globale ale re elei ( sau NTC) n func ie de
caracteristicile fiec rui aparat. n plus, cele dou fluide nu urm resc acela i itinerar.
n schimb, n acest caz, reg sim o caracteristic a montajului n serie legat de
valoarea constanta a factorului de dezechilibru R, debitele fiind acelea i n toate
elementele re elei.

Schimb toare de c ldur compacte

138


Fig. 9.5. Re ea distribuit de schimb toare de c ldur n serie alternat

n exemplul analizat vom considera c fluidul cald are capacitatea termic
minim
c
C C
min
.
Expresiile de calcul ale eficien ei i ale factorului de echilibru R pentru cele
ase schimb toare de c ldur ale retelei noastre sunt:

. ,
; ,
; ,
5
1 6
1 5
5
6
2 1
5 2
5 1
2 1
2
1
1 1
1
ce c
r r
r c
ce c
c c
r r
r c
c c
c ci
ri r
ri ci
c ci
T T
T T
R
T T
T T
T T
T T
R
T T
T T
T T
T T
R
T T
T T

(9.43)

Presupunnd cunoscute caracteristicile fiec rui schimb toar de c ldur din
re ea (coeficient global de schimb de c ldur , suprafa a de schimb de c ldur , tipul
constructiv) se poate determina eficien ele fiec rui aparat
j
utiliznd num rul de
unit i de transfer de c ldur NTC
j
. De asemenea, se consider cunoscute
temperaturile de intrare pe cele dou fluide T
ci
i T
ri
. n aceste condi ii, rela iile
(9.43) se constituie ntr-un sistem de 12 ecua ii cu 12 necunoscute (T
c1
, ..., T
ce
, T
r1
,
..., T
re
). De exemplu, din rela iile pentru schimb torul de c ldur 1 rezult :

. 1
; 1
1 1 1 1
1 1 1
ri ci c ci ri r
ri ci c
T R T R T T R T T
T T T
I I I I I
I I
(9.44)

n mod similar, din rela iile (9.43) rezult sistemul de ecua ii ce permite
determinarea celor 12 temperaturi necunoscute:
1 2 3
T
r2

T
c2
T
c1
T
ci

T
r1
T
r5
T
r3

T
ri
T
ci
T
ci

6 5 4
T
r3
T
c4
T
c5
T
ce

T
r6

T
re

T
c3

Re ele de schimb toare de c ldur

139. 1
; 1
; 1
; 1
; 1
; 1
; 1
; 1
; 1
; 1
; 1
; 1
1 6 5 6 6
1 6 5 6 6
6 5 4 5 5
6 5 4 5 5
3 4 3 4 4
3 4 3 4 4
2 3 2 3 3
2 3 2 3 3
5 2 1 2 2
5 2 1 2 2
1 1 1
1 1 1
r c r
r c c
r c r
r c c
r c r
r c c
r c r
r c c
r c r
r c c
ri ci r
ri ci c
T R T R T
T T T
T R T R T
T T T
T R T R T
T T T
T R T R T
T T T
T R T R T
T T T
T R T R T
T T T
I I I I
I I
I I I I
I I
I I I I
I I
I I I I
I I
I I I I
I I
I I I I
I I
(9.45)

Rezolvarea sistemului de ecua ii se poate face prin aproxima ii succesive sau
matricial. Se observ c fa de cazul re elei liniare calculul temperaturilor este mai
complicat, necesitnd rezolvarea unui sistem de ecua ii cu un grad egal cu dublul
num rului schimb toarelor de c ldur ce intr n componen a re elei.


BIBLIOGRAFIE

[9.1] BADEA, A., NECULA, H. Schimb toare de c ldur . Editura AGIR. Bucure ti, 2003.

[9.2] PADET, J. Echangeurs thermiques. Collection Technologies de lUniversit lIndustrie.
Paris, 1994.

[9.3] LELEU, R. Conception et technologie des systmes thermiques. Hermes Science Publications.
Paris, 2002.