Sunteți pe pagina 1din 39

PHARE TWINNING PROJECT RO2004/IB/EN-07 Implementation and enforcement of the environmental Acquis focussed on industrial waste management

Ghid pentru ge ti!n"re" de#euri$!r %"re %!n&in "'(e t

Elaborat de: Stefania Balzamo: Expert Agenia Naional pentru Protecia Mediului, APAT, Italia Stefano Maggiolo, Gino Vestri: Experi Agenia Regional pentru Protecia Mediului ARPAL, Liguria La realizarea acestui g id au colaborat: ica Boldea, !"sana Ale#andru, Mirela Ghimp$u: Agen%ia &egional$ pentru 'rotec%ia Mediului, &egiunea Sud (st ranco Aurelio )oppola: &esident *winning Adviser )lara !prea +i Irinel !prea: *winning !ffice

Edi&i") I*NIE 2007

Re+i'i") , -OCTO.BRIE 2007/

C*PRIN0
,1 0COP*RI 2I OBIECTI3E111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111114 21 5NCA6RAREA 7EGI07ATI38 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111114

!"# Identi$icarea legislaiei europene de %ediu &i de sigurana %uncii rele'ant pentru sector""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""( !"! Legislaia din Ro%)nia """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""(
91 PRE:ENTAREA 0IT*A;IEI 0ECTOR*7*I< C* RE=ERIRE 5N PARTIC*7AR CARACTERI0TICI7E 0PECI=ICE A7E 0ECTOR*7*I IN6*0TRIA7 NA;IONA71111111111111117 7A

*"! +enerarea de&eurilor"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""",


41 PROCE6*RI PENTR* 3ERI=ICAREA 2I E3A7*AREA 0T8RII 6E CON0ER3ARE A 0TR*CT*RI7OR CARE CON;IN A:BE0T11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111> 41 PROCE6*RI 6E P7ANI=ICARE A 6E.O78RII 2I 5N6EP8RT8RII 0TR*CT*RI7OR CARE CON;IN A:BE0T111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ?

("# Linii directoare pentru elaborarea planurilor de lucru pentru de%olarea &i-sau .ndeprtarea %aterialelor care conin azbest /%odel0"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""1
@1 TEHNO7OGII 6E 6EPO:ITARE A 6E2E*RI7OR PRO6*0E111111111111111111111111111111111111111,2 71 TEHNO7OGII 6E E7I.INARE A 6E2E*RI7OR PRO6*0E111111111111111111111111111111111111111111,9 >1 ANEAE11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ,4

Anexa #: Procedura operaional pentru e'aluarea strii de conser'are a %aterialelor care conin azbest""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#2 Anexa !: Procedura de prele'are a probelor pentru deter%inarea cantitati' a concentraiilor de $ibre dispersate .n aer .n %edii de 'ia &i de %unc .n con$or%itate cu legislaia italian3"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#2 4cop &i do%eniu de aplicare"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#( Indicaii operaionale"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#( Procedura pentru %ateriale co%pacte"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#5 Procedura pentru %ateriale $riabile"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#5 6ispoziti'e indi'iduale de protecie"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#7 Analize"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#,
ANEAA A - Prin%ip"$e$e B"teri"$e %"re p!t Ci pre'ente Dn %$Ediri11111111111111111111111111111111111,? Tipu$ de B"teri"$11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 20 N!te1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 20 =ri"(i$it"te111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 20 A%!perire prin pu$+eri'"re #i %Fptu#ire %u B"teri"$e i'!$"nte11111111111111111111111111111111111111112, PGnF $" %ir%" >4H "'(e t1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112, Ridi%"tF1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 2, ANEAA B 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 22 =I2A N1,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 22

6escrierea acoperi&ului &i a contextului""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!!

=I2A N12111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 29

E8AL9AREA 4T:RII 6E ;<N4ER8ARE A A;<PERI=9L9I """""""""""""""""""""""""""!*


ANEAA C11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 24 ANEAA 611111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 2@

ANE>A !"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!,
,INTRO6*CERE11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 90 26O.ENI* 6E AP7ICARE111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111190 9PRINCIPI*1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 90 4.ATERIA7E 2I APARATE11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111190 4PROCE6E*11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 9,

("# ?lux de aspirare"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""*# ("! 8olu% de aer prele'at """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""*! ("* Transportul &i .ntreinerea instru%entelor """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""*! ("2 ;alibrarea staiilor portabile de prele'are a probelor """"""""""""""""""""""""""""""""""""*!
?1 BIB7IOGRA=IE111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 9>

("( ;alibrarea staiilor $ixe de prele'are a probelor """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""** ("5 Ti%pul de prele'area a probelor """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""*2
@INCERTIT*6INI 6E .80*R8 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111194

5"# Incertitudini pri'ind 'olu%ul """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""*( 5"! Incertitudini pri'ind dia%etrul petei de pe $iltru"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""*(
7EAPRI.AREA RE:*7TATE7OR1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111194

Anexa A: Modul pentru prele'area probelor"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""*7

,1 0COP*RI 2I OBIECTI3E
Ghidul ,+i propune s$ prezinte o descriere c-t mai cuprinz$toare a aspectelor privind remedierea +i demolarea cl$dirilor +i instala%iilor care au ,n componen%. materiale cu con%inut de az/est +i a aspectelor referitoare la gestiunea de+eurilor produse0 'ornind de la cunoa+terea aspectelor de mediu 1cu referire ,n particular la de+euri2 +i ,n conformitate cu strategiile +i principiile legisla%iei comunitare +i din &om-nia, o/iectivul principal al acestor linii directoare este acela de a identifica elementele informative necesare pentru a completa, al$turi de celelalte linii directoare sectoriale, implementarea unui sistem corect de gestiune a de+eurilor industriale ,n &om-nia0 'ro/lematica a fost deci analizat$ din toate aspectele, legislative +i tehnologice, pentru a furniza o serie de solu%ii specifice tehnice +i de gestiune0

21 5NCA6RAREA 7EGI07ATI38 o 2.1 Identificarea legislaiei europene de mediu i de sigurana muncii relevant pentru sector

3I&()*IVA 4567856)(( privind prevenirea +i reducerea polu.rii mediului cauzate de az/est0 3I&()*IVA 496:556)(( privind protec%ia s.n.t.%ii +i securit.%ii lucr.torilor fa%. de riscurile datorate e#punerii la az/est, cu modific.rile +i complet.rile ulterioare0

o 2.2 Legislaia din Romnia

;G 87:67<<9 privind prevenirea, reducerea +i controlul polu$rii cu az/est, modificat$ prin ;G 59:67<<= +i ;G 78<67<<5 !rdinul MMGA nr0 8<467<<> privind metodele de prelevare a pro/elor +i de determinare a cantit$%ilor de az/est ,n mediu !rdinul MMGA nr0 ?>67<<> privind sta/ilirea criteriilor de acceptare +i procedurile preliminare de acceptare a de+eurilor la depozitare +i lista na%ional$ de de+euri acceptate ,n fiecare clas$ de depozit de de+euri

@egea nr0 756 7<<5 privind apro/area !rdonan%ei de urgen%$ a Guvernului nr0 =867<<= pentru modificarea +i completarea !rdonan%ei de urgen%$ a Guvernului nr0 5467<<< privind regimul de+eurilor0

;G 9:?67<<> privind depozitarea de+eurilor !rdinul MMGA nr0 76 7<<: pentru apro/area 'rocedurii de reglementare +i

control al transportului de+eurilor pe teritoriul &om-niei

;ot$r-rea 845>67<<> privind protec%ia s$n$t$%ii +i siguran%ei muncitorilor

fa%$ de riscurile datorate e#punerii la az/est, modificat. de ;ot.r-rea =<867<<5


Sunt identificate ,n legisla%ia na%ional$ limitele concentra%iei de az/est prev$zute pentru protec%ia +i siguran%a popula%iei +i a mediului: ;ot$r-rea 845>67<<> privind protec%ia s$n$t$%ii +i siguran%ei muncitorilor fa%$ de riscurile datorate e#punerii la az/est prevede, printre altele)

+"$!ri $iBitF pentru eIpunere" $u%rFt!ri$!r J F nu Cie eIpu#i $" ! concentra%ie de az/est ,n suspensie ,n aer mai mare de <,8 fi/re6cm9, m$surat$ ,n raport cu o medie ponderat$ ,n timp pe o perioad$ de 4 ore 1*AA20

o/ligativitatea angaBatorului de a efectua evaluarea riscului de e#punere la pul/erea provenit$ din az/est o/ligativitatea angaBatorului de a asigura efectuarea cu regularitate a m$sur$torilor concentra%iei de fi/re de az/est ,n aer la locul de munc$0 AngaBatorul tre/uie s$ sta/ileasc$ un plan de lucru ,naintea ,nceperii lucr$rilor de demolare ori de ,ndep$rtare a az/estului +i6sau a materialelor cu con%inut de az/est din cl$diri, structuri, aparate, instala%ii +i vapoare0

Cnainte de a e#ecuta lucr$ri de demolare sau de ,ndep$rtare a az/estului, ,ntreprinderile tre/uie s$ fac$ dovada capacit$%ii lor ,n acest domeniu0 Analizele prev$zute ,n ;G 845>67<<> tre/uie efectuate de c$tre la/oratoare acreditate de Ministerul S$n$t$%ii0 ;G 87:67<<9 privind prevenirea, reducerea +i controlul polu$rii mediului cu az/est prevede, printre altele)

+"$!ri $iBitF "dBi i(i$e pentru nivelul emisiilor de az/est ,n aer, generate la utilizarea az/estului: <,8 mg6m9 de aer evacuat0 valori limit$ admisi/ile a suspensiilor totale de az/est ,n efluentul apos de 9< g6m 9 rezultat din procesul tehnologic de fa/ricare a az/ocimentului +i a cartonului sau h-rtiei care con%ine az/est

o/ligativitatea titularilor activit$%ilor care implic$ prezen%a az/estului de a efectua ,n mod regulat m$sur$tori asupra emisiilor de az/est ,n aer +i ,n ap$0

'rodusele care con%in az/est +i care au fost instalate sau se aflau ,n func%iune ,nainte de data de 8 ianuarie 7<<> pot fi utilizate p-n. la ,ncheierea ciclului de via%. al acestora0

91 PRE:ENTAREA 0IT*A;IEI 0ECTOR*7*I< C* RE=ERIRE 5N PARTIC*7AR 7A CARACTERI0TICI7E 0PECI=ICE A7E 0ECTOR*7*I IN6*0TRIA7 NA;IONA7 3.1. Producie i utiliz ri
Cn &om-nia, ,n prezent, e#ist$ 7 amplasamente e#tractive, care nu mai sunt active:

,n Bude%ul )ara+ Severin D Mun%ii +i 3epresiunea Alm$Bului ,n Bude%ul Arad D Valea )ri+ului Al/

@a nivel na%ional, sunt identificate urm$toarele amplasamente de produc%ie:


&egiunea 8 E( 1Bac$u2: M!@3(*(&EI* S&@ Bicaz, Bud Eeam% &egiunea 7 S( 1Gala%i2:

S) (&MI* SA &m0 S.rat, Bud0 Buz.u S) (*(&M(3 SA Medgidia, Bud )onstan%a &egiunea 9 SM 1'ite+ti2: AFB!)IM S&@ ieni, Bude%ul 3-m/ovi%a &egiunea : SV 1)raiova2: IB&!)IM SA *g0 Giu, Bud0 GorB &egiunea = EV 1)luB Eapoca2: IB&!)IM SA Ale+d, Bud Bihor )!EGI'S SA !radea, Bud0 Bihor 'rincipalele utiliz.ri ale produselor cu con%inut de az/est, conform raport.rilor agen%ilor economici, sunt urm.toarele:

)onducte az/ociment 'l$ci az/ociment Hnur az/est Garnituri +i produse de etan+are

'l$cu%e de fr-n$ erodouri

3.2 !enerarea deeurilor


Cn &egiunea Sud (st: ,n anul 7<<= au fost generate 80=?<,5= t de+euri cu con%inut de az/est0 Cn cadrul activit$%ilor ,n care sunt utilizate materiale care con%in az/est, pot fi identificate urm$toarele de+euri cu con%inut de az/est 1cu codurile aferente, conform ;G 4>=67<<72:

C!d CE6 0@ 07 0,K 0@ ,9 04K ,0 ,9 0?K ,4 0, ,,K

6e#euri de+euri cu con%inut de az/est de la electroliz$ 1generate la producerea, prepararea, furnizarea +i utilizarea halogenilor +i a proceselor chimice cu halogeni2 de+euri de la procesele chimice anorganice cu az/est de+euri de la fa/ricarea az/estoIcimenturilor, cu con%inut de az/est de+euri de am/alaBe metalice care con%in o matri%$ poroas$ format$ din materiale periculoase 1de e#0 az/est2, inclusiv containere goale pentru stocarea su/ presiune

,7 0@ 0,K de+euri de materiale izolante cu con%inut de az/est 1din construc%ii +i demol$ri2 ,7 0@ 04K de+euri de materiale de construc%ie cu con%inut de az/est 1din construc%ii +i demol$ri2

41 PROCE6*RI PENTR* 3ERI=ICAREA 2I E3A7*AREA 0T8RII 6E CON0ER3ARE A 0TR*CT*RI7OR CARE CON;IN A:BE0T
(ste necesar$ ela/orarea unei proceduri care s$ permit$ verificarea preventiv$ a st$rii de conservare a structurilor care con%in az/est pentru a programa interven%iile succesive 1,ndep$rtare, ,ntre%inere pin ,ncapsulare, etc020 Cn Ane#a 8 este prezentat un model de astfel de procedur., preluat din legisla%ia italian.0

41 PROCE6*RI 6E P7ANI=ICARE A 6E.O78RII 2I 5N6EP8RT8RII 0TR*CT*RI7OR CARE CON;IN A:BE0T


(ste prezentat$ ,n continuare procedura necesar$ pentru gestiunea remedierii unei structuri cu con%inut de az/est, a+a cum este aceasta prev.zut. ,n legisla%ia italian.0 Cn &om-nia, planificarea care se face ,naintea ,nceperii lucr.rilor de demolare ori de ,ndep$rtare a az/estului +i6sau a materialelor cu con%inut de az/est din cl$diri, structuri, aparate, instala%ii +i vapoare, se realizeaz. conform prevederilor ;ot$r-rii 845>67<<> privind protec%ia s$n$t$%ii +i siguran%ei muncitorilor fa%$ de riscurile datorate e#punerii la az/est, modificat. de ;ot.r-rea =<867<<50

o ".1 Linii directoare pentru ela#orarea planurilor de lucru pentru demolarea i$sau %ndeprtarea materialelor care conin az#est &model'
InC!rB"&ii gener"$e

Societatea care e#ecut$ lucr$rile: indicarea datelor complete ale societ$%ii care va e#ecuta lucr$rile de demolare, inclusiv eventuale documente care s$ ateste c$ este a/ilitat$ s$ efectueze interven%ii asupra structurilor care con%in az/est, conform legisla%iei ,n vigoare0

)omitent 1'ersoana6societatea care solicit$ +i ,ncredin%eaz$ lucr$rile unei societ$%i2 : date de identificare ale persoanei fizice 1se ane#eaz$ copia contractului de ,ncredin%are a lucr$rilor de ,ndep$rtare a materialelor care con%in az/est +i eventuale su/contracte pentru realizarea noului acoperi+, amenaBarea lucr$rilor, etc020

*ipul lucr$rilor: se specific$ dac$ este vor/a de simpla ,ndep$rtare sau de demolarea complet$ a cl$dirii0 Cn cazul demol$rii complete, va tre/ui s$ se fac$ mai ,nt-i ,ndep$rtarea materialului cu con%inut de az/est0

3urata estimat$ a lucr$rilor : va fi e#primat$ ,n zile0 3ac$ este posi/il, se va indica +i data de ,ncepere a lucr$rilor0 3ac$ nu este indicat$ ,n plan, societatea va tre/ui oricum s$ comunice data cu cel pu%in 9 zile ,nainte de ,nceperea lucr$rilor0

'ersoana de contact : nume, num$r de telefon +i func%ia ocupat$ ,n firm$0 Eumele angaBa%ilor +i starea de s$n$tate: se ane#eaz$ lista angaBa%ilor care vor participa la ,ndep$rtarea materialelor, ad$ug-nduIse, de asemenea, +i fi+a medical$ care s$ ateste c$ sunt ap%i s$ desf$+oare lucr$ri care implic$ utilizarea materialelor cu con%inut de az/est, conform legisla%iei ,n vigoare0

O(ie%tu$ $u%rFri$!r

@ocalizarea +i descrierea cl$dirii: )omuna, strada, num$r, scurta descriere a cl$dirii +i caracteristicile structurilor care con%in az/est0 Se ane#eaz$ harta la o scal$ de cel pu%in 8:8<<, sec%iune, prospect +i eventuale fotografii0 Se reaminte+te faptul c$ ,nainte de ,nceperea lucr$rilor de demolare sau de ,ntre%inere, angaBatorul adopt$ toate m$surile necesare pentru a identifica prezen%a unor materiale cu con%inut poten%ial de az/est, solicit-nd aceste informa%ii +i proprietarilor cl$dirilor0

3estina%ia6utilizarea cl$dirii: locuin%$, acoperi+, amplasament industrial, cl$diri pu/lice sau deschise pu/licului, etc020 Indicarea tipului +i a condi%iei ,n care se afl$ 1compact, fria/il2 materialul care va fi ,ndep$rtat +i suprafa%a afectat$, ,n m70 (ventualele lucr$ri de demolare vor tre/ui s$ fie precedate de ,ndep$rtarea materialului cu con%inut de az/est0

Cn$l%imea medie, e#primat$ ,n metri, de la nivelul la care lucreaz$ muncitorii0

Tehni%i de $u%ru

Modalit$%i de remediere a materialului cu con%inut de az/est 1,nmuiere, colectare, utilizarea aparatelor manuale, ,nchiderea ,n saci, etichetare etc020 Modalit$%i de acces la structura cu az/est0 3escrierea procedurii de demolarea materialului : sp$lare pe am/ele laturi cu pompa cu presiune redus$ ,nainte de ,ndep$rtare +i ,nainte de demontare 1de ane#at documenta%ia produselor utilizate +i fi+a tehnic$ a pompei20

Modalit$%i de dezmem/rare evit-nd fragmentarea materialului, colect-nd eventualele p$r%i care au rico+at sau /uc$%i rupte0 3escrierea sistemului de transport la p$m-nt al materialului ,ndep$rtat0 Modalitate +i locul de p$strare a materialului ,nainte de fi trimis la depozit: conform legisla%iei ,n vigoare0 3escrierea modalit$%ii de remediere a spa%iilor : cur$%enie zilnic$ sau de c-te ori este necesar0

.F uri de pr!te%&ie

MiBloace individuale de protec%ie: se va ane#a documenta%ia tehnic$ a salopetelor cu uz individual, m$+tilor de protec%ie I filtre 1tip '92, m-nu+ilor, ,nc$l%$mintei0 MiBloace +i dispozitive pentru decontaminare 1servicii de igien$ D de asisten%$2J tre/uie s$ fie prev$zute vestiare, du+uri +i servicii de igien$ e#clusiv pentru angaBa%iJ

10

se va ane#a documenta%ia privind amenaBarea +i localizarea structurilor care vor fi indicate pe harta 1planimetrie20

Cn cazul ,n care sunt amenaBate pun%i6poduri ultima punte superioar$ +i parapetul aferent vor tre/ui s$ fie acoperite cu o p-nz$ rezistent$ de plastic, care va fi eliminat$ ca de+eu la terminarea lucr$rilor 0

Al%i muncitori +i popula%ia: amenaB$ri de protec%ie pentru a evita c$derea materialelor care con%in az/est0 M$suri pentru a reduce difuzarea fi/relor ,n aer +i mediul ,nconBur$tor0 Modalit$%i de cur$%are periodic$ a +antierului +i zonelor de lucru0

Indicarea m$surilor care vor fi adoptate ,n cazul ,n care sunt dep$+ite limitele prev$zute de legisla%ia ,n vigoare

InC!rB"re

Modalit$%i de respectare a o/liga%iei de furniza training +i formare profesional$ muncitorilor inclusiv informa%ii privind utilizarea miBloacelor de protec%ie individual$ conform legisla%iei ,n vigoare0

3ac$ legisla%ia ,n vigoare prevede acest lucru, se va preciza c$ muncitorii sunt a/ilita%i s$ desf$+oare activit$%i de remediere +i ,ndep$rtare a materialelor cu con%inut de az/est0

&espectarea o/liga%iilor privind informarea persoanelor care nu sunt direct implicate ,n ,ndep$rtarea materialelor cu con%inut de az/est, dar sunt prezen%i ,n zon$ 1alte societ$%i, muncitori autonomi, +antiere de lucru sau locuin%e din apropiere2 dac$ este prev$zut de legisla%ia ,n vigoare0

E$iBin"re" de#euri$!r

)lasificarea de+eului prin analize de la/orator certificate0 *ransportatorul de+eurilor: se vor indica datele complete ale societ$%ii care efectueaz$ transportul, inclusiv documentele care atest$ c$ este a/ilitat$ s$ efectueze transportul materialelor care con%in az/est, conform legisla%iei ,n vigoare0

3ocumente depozitului de stocare provizoriu sau final ane#-nd copia autoriza%iei 1depozitului de de+euri2 D ,n cazul ,n care este un depozit temporar pe +antier 1cantitate de de+euri mai mic$ de 8< mc2, se va indica zona de stocare pe hart$ 1planimetrie20

Verificarea a/sen%ei riscurilor datorate e#punerii la az/est la terminarea lucr$rilor AngaBatorul societ$%ii care e#ecut$ lucr$rile va tre/ui s$ solicite autorit.%ii competente Mediului certificatul de KrestituireL ,n urm$toarele cazuri 1certificatul de KrestituireL, conform normelor italiene, reprezint$ documentul prin care institu%ia care a

11

supravegheat6e#ecutat6controlat declar$ c$ situl care era contaminat a fost remediatJ documentul declar$ c$ situl remediat poate fi KrestituitL utiliz$rii sale ini%iale2:

az/est ,n stare compact$ ,n mediul ,nconBur$tor +i6sau medii deschise pu/liculuiJ az/est ,n stare fria/il$J pl$ci din eternit 1fi/roIciment2 care nu se spriBin$ pe tavan de /eton armat0 Cn acest caz, se vor adopta m$surile tehnice necesare 1cur$%ire tavan, canale de scurgere a apei6strea+in$, etc02 pentru a garanta c$ nu e#ist$ fi/re de az/est pe tavanul cl$dirii0

NOTE
Societ$%ile care au angaBa%i sau alte persoane cu care lucreaz$ 1asocia%i, diferite rude etc02 sunt o/ligate s$ ela/oreze +i s$ prezinte planul0 Cn cazul ,n care lucreaz$ doar titularul societ$%ii 1+i nu are al%i asocia%i sau angaBa%i2 nu se solicit$ prezentarea planului de lucruJ aceea+i persoan$ este responsa/il$ de riscurile +i pagu/ele provocate ter%ilor 1c$derea materialelor, neinformarea persoanelor prezente ,n zon$ asupra pericolelor, dispersarea fi/relor ,n mediul ,nconBur$tor, eliminarea sau predarea +i transportul materialelor de c$tre societ$%i neautorizate, nep$strarea documentelor de transport, etc0 etc020 'entru protec%ia s$n$t$%ii se recomand$ +i persoanelor care lucreaz$ individual s$ adopte m$surile de protec%ie indicate, chiar dac$ nu sunt o/ligate s$ prezinte planul de lucru0 Se consider$ c$ lucr$rile de ,ncapsulare sau acoperire a structurilor care con%in az/est nu sunt supuse acestei proceduri, totu+i tre/uie adoptate toate m$surile de precau%ie necesare ,n func%ie de situa%ie +i de lucr$rile efectuate0 Cn acest scop se ane#eaz$, ca e#emplu, o schem$ de procedur$ de plan de lucru pentru demolarea +i eliminarea materialului cu con%inut de az/est de c$tre societatea care e#ecut$ lucr$rile0 Cn cursul activit$%ilor de lucru de pe +antier tre/ui s$ se preleve pro/e +i s$ se fac$ m$sur$tori pentru factorul aer pentru a determina cantitatea de fi/re li/ere de az/est0 Cn acest sens se ane#eaz$ o procedur$ 1AE(MA 72 utilizat$ la nivel na%ional ,n Italia0

@1 TEHNO7OGII 6E 6EPO:ITARE A 6E2E*RI7OR PRO6*0E


Modalit$%ile adecvate de depozitare a de+eurilor +i realizate ,n condi%ii de siguran%$ contri/uie la reducerea dispers$rii fi/relor de az/est +i a riscului de contaminarea a mediului ,nconBur$tor0 (ste indicat$ stocarea separat$ a materialului cu con%inut de az/est fa%$ de celelalte materiale0 'rocedura cea mai potrivit$ pentru depozitarea temporar$ a acestor materiale este utilizarea sistemelor sigilate de depozitare, ,n particular se recomand$:

12

tratarea suprafe%ei materialului sau a fragmentului cu con%inut de az/est, cu lichid de fi#are 1clei vinilic ,n solu%ie apoas$2J ,n cazul ,n care materialul care este gestionat are un risc ridicat de fi/re li/ere de az/est 1matrice fria/il$2 este necesar$ o tratare prin ,ncapsulare cu aButorul unor vopsele sigilatoareJ

introducerea materialului astfel tratat ,n saci +i6sau recipiente de polietilen$ +i stocarea succesiv$ ,n containers NBig BagsL0

71 TEHNO7OGII 6E E7I.INARE A 6E2E*RI7OR PRO6*0E


Se men%ioneaz$ c$ eliminarea acestor de+euri ,n depozite este tratat$ detaliat ,n Ghidul privind depozitele de de+euri, +i se poate, de asemenea, ad$uga faptul c$ de+eurile care con%in az/est pot fi eliminate ,n urm$toarele dou$ tipuri de depozite: 3epozite conforme de de+euri periculoase 3epozite conforme de de+euri nepericuloase dotate cu celule separate pentru depozitarea de+eurilor de az/est Cn prezent, depozitele e#istente la nivel na%ional sunt urm$toarele: ,1 6ep!'ite pentru de#euri indu tri"$e) 3epozitele de de+euri industriale periculoase care au sistat depozitarea la 9808707<<= 1;G 9:?67<<>2: S) ermit SA &m0 S$rat 1Bud0Buz$u2 D depozit cu suprafa%a de 7 ha S) Moldeternit S&@ Bicaz 1Bud0 Eeam%2 I depozit cu suprafa%a de <,7 ha

21 6ep!'ite$e de de#euri indu tri"$e neperi%u$!" e %"re tre(uie F e %!nC!rBe'e pGnF $" ,@ iu$ie 200? -HG 94?/2004/) S) (termed SA Medgidia 1Bud0 )onstan%a2 S) i/rocim SA Ale+d 1Bud0 Bihor2

91 6ep!'ite %!nC!rBe de de#euri neperi%u$!" e d!t"te %u %e$u$e ep"r"te pentru dep!'it"re" de#euri$!r de "'(e t S) VIVAEI SA@OB&I*A*( SA Slo/ozia Bud0 Ialomi%a D accept. la depozitare de+euri de materiale de construc%ie cu con%inut de az/est 1 din construc%ii +i demol.ri2 D cod85 <= <>P

13

>1 ANEAE (ne)a 1* Procedura operaional pentru evaluarea strii de conservare a materialelor care conin az#est (ne)a 2* Procedura de prelevare a pro#elor pentru determinarea cantitativ a concentraiilor de fi#re dispersate %n aer %n medii de via i de munc %n conformitate cu legislaia italian (ne)a 3: +odul pentru prelevarea pro#elor

14

ANE>A #

PROCE6*R8 OPERA;IONA78 PENTR* E3A7*AREA 0T8RII 6E CON0ER3ARE A .ATERIA7E7OR CARE CON;IN A:BE0T -.O6E7 pre$u"t din $egi $"&i" it"$i"nE/
o 0%!p #i d!Beniu de "p$i%"re
Acest document are drept scop sta/ilirea protocoalelor opera%ionale pentru a simplifica +i uniformiza evalu$rile st$rii de conservare a materialelor care con%in az/est, ,n stare compact$ +i fria/il$, +i pentru a furniza indica%ii privind urm$toarele ac%iuni care vor fi adoptate0

o Indi%"&ii !per"&i!n"$e
'entru a determina starea materialului se va face o inspec%ie vizual$ detaliat$, eviden%iind anumi%i parametri care indic$ dispersia fi/relor din material +i, deci, dispersia acestora ,n aer0 'rincipalii parametri care vor fi lua%i ,n considerare sunt:

*ipul de material 1compact sau fria/il2 Starea suprafe%ei *ratamente de protec%ie aplicate 'rezen%a unor materiale pulverulente ,n apropierea scurgerile de ap$ Cri"(i$e: materiale care pot fi u+or f$r-mate sau transformate ,n pul/ere su/ simpla presiune manual$ %!Bp"%te: materiale dure care pot fi f$r-mate sau transformate ,n pul/ere doar prin utilizarea aparatelor mecanice

Cn func%ie de fria/ilitate, materialele care con%in az/est sunt ,mp$r%ite ,n dou$ clase:

1Cn ane#a A este prezentat ta/elul n8 din 3ecretul Ministerului S$n$t$%ii =6?6?: din legisla%ia italian$, care indic$ principalele materiale care pot fi prezente ,n cl$diri02 'rotocolul prevede dou$ proceduri distincte pentru cele dou$ clase de materiale care con%in az/est0

15

Pr!%edur" pentru B"teri"$e %!Bp"%te

;olectarea docu%entaiei: 'ersonalul care efectueaz$ inspec%ia intr$ ,n posesia copiei documenta%iei prev$zute de legisla%ia din &om-nia privitor la prezen%a materialelor care con%in az/est0 Inspecie: 'ersonalul competent, ,n prezen%a proprietarului +i6sau a persoanei responsa/ile de az/estul din imo/il, ,n timpul inspec%iei va face fotografii +i va efectua inspec%ia evalu-nd to%i parametrii men%iona%i ,n fi+ele tehnice 1Ane#a B20 Se vor preleva pro/e pentru a o/serva suprafa%a la stereomicroscop +i dac$ materialul se g$se+te ,n spa%iu ,nchis se va efectua o monitorizare de mediu 1prelevare de pro/e +i analize2 pentru a determina concentra%ia de fi/re de az/est dispersate ,n aer0 Cn /aza rezultatelor inspec%iei, o/%inute din o/servarea pro/elor +i din punctaBul o/%inut ,n fi+ele E8 +i E7 din ane#a B, sunt prev$zute urm$toarele ac%iuni: 82 3ac$ starea de degradare este evident$ 1Q8<R2 +i indiscuta/il$ 1material ,n stare foarte proast$2 se va solicita remedierea, specific-nduIse o limit$ de timp de :> de zile pentru conformare, dup$ care se va solicita 'rimarului emiterea unei ordonan%e0 72 3ac$ starea de degradare este mai pu%in evident$ +i tre/uie s$ se cuantifice degradarea, se solicit$ control analitic conform normei tehnice italiene OEI O:9<<< 1evaluarea st$rii de degradare a suprafe%elor de pl$ci din fi/roIciment20 Cn Ane#a ) sunt prezentate procedurile de prelevare a pro/elor0 Cn cazul ,n care analizele sunt pozitive se va solicita remedierea 1ca la punctul 82, ,n caz contrar, proprietarului i se vor comunica rezultatele analizelor +i, eventual, se vor prescrie controale mai frecvente dec-t cele prev$zute de lege0 92 3ac$ starea de degradare este foarte limitat$ 1material ,n stare discret$2 se vor proprietarului i se vor comunica rezultatele inspec%iei, reamintinduIiIse necesitatea efectu$rii controalelor periodice prev$zute de lege0

o Pr!%edur" pentru B"teri"$e Cri"(i$e


;olectarea docu%entaiei: 'ersonalul care efectueaz$ inspec%ia intr$ ,n posesia copiei documenta%iei prev$zute de legisla%ia din &om-nia privitor la prezen%a materialelor care con%in az/est0

16

Inspecie: 'ersonalul competent, ,n prezen%a proprietarului +i6sau a persoanei responsa/ile de az/estul din imo/il, ,n timpul inspec%iei va face fotografii +i va efectua inspec%ia evalu-nd to%i parametrii men%iona%i ,n fi+a tehnic$ de autoInotificare pentru materiale fria/ile 1Ane#a 320 Cn cazul ,n care se consider$ necesar, se vor preleva pro/e +i6sau se va efectua o monitorizare de mediu 1prelevare de pro/e +i analize2 pentru a determina concentra%ia de fi/re de az/est dispersate ,n aer0 'e /aza rezultatelor inspec%iei vizuale +i ,n func%ie de fi+$ sunt posi/ile urm$toarele ac%iuni: 82 3ac$ starea de degradare este evident$ +i indiscuta/il$ 1prezen%a de cr$p$turi, fracturi, fragment$ri, g$uri, eroziuni2 +i degradarea afecteaz$ o suprafa%$ mai mare de 8<R din total se va solicita remedierea, specific-nduIse o limit$ de timp de :> de zile pentru conformare0 72 3ac$ evaluarea prezint$ du/ii, tre/uie s$ se cuantifice fi/rele dispersate +i se vor preleva +i analiza pro/e0 3ac$ valoare concentra%iei de fi/re de az/est dispersate ,n aer este mai mare de 7< ff6l in M!) sau peste 7 ff6l in S(M se va solicita o interven%ie de remediereJ ,n caz contrar, proprietarului i se vor comunica rezultatele analizelor +i, eventual, se vor prescrie controale mai frecvente dec-t cele prev$zute de lege0 92 3ac$ degradarea este redus$ 1S8<R2 proprietarului i se vor comunica rezultatele analizelor, solicit-nduIiIse restaurarea sau remedierea par%ial$ ,n zonele degradate 130M0 =6?6?: normativa italian$ punct 72 Cn cazul nerespect$rii indica%iilor, pentru spa%iile de uz pu/lic se va solicita autorit$%ilor competente emiterea unei ordonan%e specifice, pentru spa%iile de munc$ se va eli/era dispozi%ie specific$0

o 6i p!'iti+e indi+idu"$e de pr!te%&ie


Cn cazul ,n care, ,n timpul unei inspec%ii, este necesar$ urcarea pe acoperi+ pentru a evalua starea acestuia de conservare, tre/uie s$ se ia toate m$surile necesare de siguran%$ pentru a preveni riscul c$derii de la ,n$l%ime0 Mai mult, ,n timpul inspec%iilor materialelor fria/ile +i compacte este necesar$ utilizarea dispozitivelor individuale de protec%ie 1masc$ de protec%ie pentru gur$ +i nas cu filtru '9 +i salopet$2 pentru a elimina riscul inhal$rii +i dispersiei fi/relor de az/est0

17

o An"$i'e
Cn cazul ,n care au fost prelevate pro/e de aer sau material masiv +i ,n cazul ,n care a fost prelevat material cu /anda adeziv$, analizele se vor efectua de c$tre la/oratoare acreditate s$ fac$ astfel de analize conform normativelor tehnice de referin%$ 1e#emplu: Eorma OEI 8<=<420

18

ANEXA A - Principalele materiale care pot fi prezente n cldiri

19

*ipul de material

Eote

ria/ilitate

20

Acoperire prin pulverizare +i c$ptu+ire cu materiale izolante

'-n$ la circa 4>R az/est Adesea amfi/oli%ii 1amozitul +i crocidolitul2 ,n special amozitul pulverizat pe structuri care con%in o%el sau pe alte suprafe%e ca izolatori termiIacustici0

&idicat$

Izolarea %evilor sau /oilerelor

'entru izolarea %evilor toate tipurile de az/est, uneori ,n amestec de =I8<R cu silica%i de calciu0 Cn p-nze, c$ptu+eli ,n general 8<<R0 Cn trecut, sIau utilizat toate

'oten%ial ridicat de desprindere a fi/relor dac$ nu sunt acoperite cu un strat sigilator uniform +i intact0

unii, corzi, te#tile

tipurile de az/est0 3up$ aceea, doar crisotilul 8<<R Cn general, doar crisotilul

'osi/ilitate de eli/erare a fi/relor c-nd sunt ,nmagazinate cantit$%i mari de materiale0 ;-rtia +i cartonul, neav-nd o structur$ foarte compact$ sunt supuse u+or a/raziunii

)artoane, h-rtii +i produse similare

8<<R

Cn prezent 8<I8>R az/est ,n 'roduse din az/ociment general crisotil0 )rocidolitul +i amozitul se g$sesc ,n unele tipuri de %evi +i pl$ci0 3e la <,> la 7R pentru lipici, 'roduse cu /itum, pl$ci de p"rd! e"$F e$" ti%F 1vinil az/est, asfalt, si cauciuc2, c$ptu+eala ,nveli+ului de vinil si adezivii folosi%i la montarea pl$cilor, 'V), vopsele, compu+ii adezivi +i de ,m/inare pentru pere%i +i tavane cu con%inut de az/est0 compu+i de sigilare, adezivi, +i de la 8<I7<R pentru pardoseal$ +i pl$ci de vinil0

+i uzurii0 'ot eli/era fi/re dac$ sunt +lefuite, t$iate, perforate sau m$turate, sau dac$ sunt deteriorate0 (ste impro/a/il$ eli/erarea fi/relor prin utilizarea normal$0 Se pot emana fi/re dac$ sunt t$iate, +lefuite sau perforate0

21

ANEXA B

FIA N.1
o De crierea acoperi!"l"i !i a conte#t"l"i Pr!priet"r) Adre ") 6"t" %!Bp$etFrii) LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL1 LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL1 LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL11

A%!peri#: 'l$ci ondulate 'l$ci plate Altele

Acoperire sau tratarea suprafe%ei

______ mq (#tindere 6egr"d"re" "%!peri#u$ui / 6eteri!rFri re$e+"nte) 'l$ci deteri!r"te 'l$ci rupte 'l$ci rep"r"te

C"u'e$e degr"dFrii)

Interven%ii de ,ntre%inere

vechimea materialului altele

acte de vandalism

evenimente atmosferice deose/ite

Bur$"ne)

prezente

a/sente

,n$l%ime de la sol

______ m

22

Cnclinare

___ %

Anul c-nd a fost instalat sigur

estimat

Ter" e< ("$%!"ne< Cere tre)


e#ist$ ,n cl$dire sau ,n cl$dirile adiacente deschideri ,n apropierea acoperi+uluiT
DA NU

3escrierea pozi%iei deschiderilor:

Apr!piere" de +coli +i6sau spitale

DA

NU

FIA N.$
O

EVALUAREA STRII DE CONSERVARE A ACOPERIULUI


@atura Sud @atura (st @atura vest

@atura Eord

)-nd starea acoperi+ului nu este uniform$, se va completa urm$toarea fi+$ pentru fiecare latur$0

EU

'arametru

o/serva%ii )u un cle+te6penset$ col%urile sau marginile pl$cilor

'unctaB pentru fiecare ru/ric$ 8 9 ? 8 9 ? 8 7 9

'unctaB alocat

Materialul este compact

se rup emi%-nd un sunet scurt )u un cle+te6penset$ col%urile sau marginile pl$cilor au tendin%a de a se ,ndoi sau e#folia 'resate cu m$na col%urile sau marginile pl$cilor se ,ndoaie +i se e#foliaz$ cu u+urin%$ )u lupa se o/serv$ f-+ii de fi/re ,nglo/ate ,n

Cndep$rtarea fi/relor

matricea de ciment )u lupa se o/serv$ f-+ii de fi/re par%ial ,nglo/ate ,n matricea de ciment StraturiIe de fi/re care se o/serv$ cu lupa pot fi u+or ,ndep$rtate cu o penset$ @ips$

(#foliere, cr$p$turi, rupturi

'u%in frecvente Eumeroase

23

Material fria/il : sau pulverulent ,n /urlane6strea+in$

A/sent @imitat )onsistent @ips$

8 7 9 8 7 9 Suma

>

Stalactite

3e dimensiuni foarte mici 3e dimensiuni considera/ile

E+"$u"re" tFrii de %!n er+"re " "%!peri#u$uiK

P (valuarea st$rii de conservare a acoperi+ului V Suma punctaBului alocat Accepta/il. Sc$zut$ > D 8< 88 D 7< PP

oarte sc$zut$ 78 D 75

PPCn situa%iile clasificate Ksc$zuteL +i care un punctaB aproape de limita ma#im$ de 7< de puncte se poate solicita o evaluare mai detaliat$0

24

ANEXA %

Pr!%edur" de pre$e+"re " pr!(e$!r prin Bet!d" %u ("ndF "de'i+F


,ontroale preliminarii*
Suprafa%a pl$cii de pe care se va preleva pro/a tre/uie s$ fie uscat$ 1de cel pu%in :> h20 'e suprafa%a pl$cii nu tre/uie s$ se fac$ niciun fel de ac%iune de cur$%are, m$turare, etc0 Se vor evita pl$cile cu o prezen%$ semnificativ$ de mucegai, mu+chi sau licheni0 Atunci c-nd acest lucru nu este posi/il, /anda adeziv$ se va aplica pe plac$ a+a cum este, se va ridica /anda adeziv$, apoi vor fi aspirate mucegaiul sau mu+chiul, +i apoi se va aplica o nou$ /and$ adeziv$ de pe care se vor preleva pro/ele0

(plicarea #enzii adezive*


'entru fiecare pro/$ se vor utiliza trei /uc$%i de /and$, fiecare dintre acestea aplicat$ pe aceea+i plac$ sau pe acela+i material sau pe pl$ci diverse sau materiale diverse, dac$ sunt de dimensiuni mici0 'entru o lipire uniform$ a /enzii pe suport, se vor folosi spatule speciale sau role de cauciuc cu cauciuc moale trec-nduIle peste /and$ ,n mod regulat +i uniform pentru a face s$ dispar$ eventualele /ule de aer0 3ac$ plcile sunt ondulate /anda va fi aplicat$ transversal pe valuri pe o deschidere egal$ cu distan%a acoperit$ de dou$ valuri complete, evit-nd suprapunerile la e#tremit$%i0 3ac$ e+antionul are dimensiuni care nu permit aplicarea pe dou$ valuri, /anda se va aplica pe un val complet, dar ,n cazul ,n care zona de aplicare a /enzii cuprinde +i zona de suprapunere lateral$, deschiderea tre/uie s$ fie de dou$ valuri complete0 3ac$ plcile sunt plate /anda va fi aplicat$ paralel pe una din cele dou$ laturi, evit-nd zona de suprapunere, pe o distan%$ de cel pu%in 7< cm0 3ac$ materialul este ,n /locuri /anda va fi aplicat$ paralel cu una dintre laturi pe o distan%$ de cel pu%in 7< cm0

-ndeprtarea #enzii*
iecare fragment de /and$ adeziv$ este ,ndep$rtat de pe suportul pe care a fost aplicat$ prin smulgere neviolent$0 Apoi este pliat$ pentru a nu se pierde materialul lipit0 iecare /ucat$ de /and$ este identificat$ printrIun num$r de identificare0 Se va m$sura cu precizie de 8 mm lungimea efectiv$ a /enzii pliate dup$ smulgere0

25

ANEAA 6

i+$ AutoIdeclara%ie C786IRI sau IN0TA7A;II cu con%inut de A:BE0T A2 - =I08 .ATERIA7E =RIABI7E
O Ci#F pentru Cie%"re In t"$"&ie "u .ediu %u CARACTERI0TICI O.OGENE

0EC;1 B - C786IRE 0A* IN0TA7A;IE


adres$: WWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 1 WWW 2, WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWW
)A' )omun$ Gud0 Strada EU

C!d1 =i %"$/T3A) WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

0EC; 61 =RIABI7 J RE0PON0ABI7 6E GE0TI*NEA .ATERIA7E7OR C* A:BE0T


1'ersoan$ capa/il$ s$ evalueze starea materialelor +i s$ ela/oreze raportul detaliat cu fotografii2 Eume: WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 'renume: WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW E$scut ,n: WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 1 WWW 2 la data de: WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW &ezident: WWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 1 WWW 2, WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWW
)A' EU )omuna Gud0 Strada

0EC;1 E J TIP 2I 6I.EN0I*NI


Tip de in t"$"&ie) o conducte o cazane o rezervoare o condi%ionare o altele WWWWWWWWWWWWWW sau. %n alternativ .ediu< pFr&i "%!perite) o pere%i o tavan o alteleWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW ."teri"$) o pulverizat o cartoane, material izolant o corzi, p-nze sau /enzi o amestecat cu ciment sau var

o perne o material deBa compact, acum =RIABI7


0p"&iu "Ce%t"t< $!%"$i'"re #i nuBeMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMM An in t"$"&ie ,?MMMMMM 0upr"C"&F 1tavane, pere%i, etc02 B MMMMMMM
2

C!ndu%te "u &e+i< "%!perite B1MMMMMMMMMMM di"Betru "u diBen iuni %B1 MMMM gr! iBe %B MMMMMMMM

26

0EC;1 = - 6I=*:ARE
Gr"d de Cri"(i$it"te) o pu%in

o mediu o mult o moderat$ o ridicat$ o aspre o line

1Cri"(i$e V materiale care pot fi f$r-mate sau transformate ,n pul/ere u+or prin simpla presiune cu m-na02
Cir%u$"re" "eru$ui) o sc$zut$

A$te upr"Ce&e 1pere%i, pardoseal$2: o foarte aspre 1din apropierea materialului cu az/est2 Tr"t"re" pre'entF " upr"Ce&e$!r) o zugr$vire

o ,ncapsulare o

alteleWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
1pe materialele care con%in A:BE0T2

0EC;1 G - ACCE0IBI7ITATE
7!%) o ,nchis

o deschis o de trecere o sedentar$ o mo/ilitate ridicat$

In t"$"&ii pre'ente 1iluminare sau altele2: o la mai pu%in de 9< cm o de la 9< la 8>< cm o la peste 8>< cm A%ti+it"te de CF#ur"tF DnFuntru ) o niciuna P!pu$"&i" pre'entF o ,ntre 8 +i ? B"riere Dntre B"teri"$ #i Bediu

o ,ntre 8< +i 7<< o ,ntre 7<< +i ><< o peste ><<


forat o acoperire metalic$ o accesi/il doar pentru ,ntre%inere

o niciuna o tavan fals compact o tavan fals


0EC;1 H - 6ETERIOR8RI

6egr"d"re) o a/sent$ o sc$zut$ o medie o altele suprafa%a deteriorat$ m7WWWWWWWWW Tip degr"d"re) o fisuri

o fragment$ri o g$uri o altele WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW o prezente o ocazional$ suprafa%a afectat$ m7WWWWWWWWWW

ApF< inCi$tr"&ii) o a/sente

cauze WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWW

3ata: WWWWWWWWWWWWWWW &eprezentant: WWWWWWWWWWW &esponsa/il:WWWWWWWWWWWWWWW

27

(/01( 2
C*PRIN0 ,1 0COP*RI 2I OBIECTI3E111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111114 21 5NCA6RAREA 7EGI07ATI38 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111114

!"# Identi$icarea legislaiei europene de %ediu &i de sigurana %uncii rele'ant pentru sector""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""( !"! Legislaia din Ro%)nia """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""(
91 PRE:ENTAREA 0IT*A;IEI 0ECTOR*7*I< C* RE=ERIRE 5N PARTIC*7AR CARACTERI0TICI7E 0PECI=ICE A7E 0ECTOR*7*I IN6*0TRIA7 NA;IONA71111111111111117 7A

*"! +enerarea de&eurilor"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""",


41 PROCE6*RI PENTR* 3ERI=ICAREA 2I E3A7*AREA 0T8RII 6E CON0ER3ARE A 0TR*CT*RI7OR CARE CON;IN A:BE0T11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111> 41 PROCE6*RI 6E P7ANI=ICARE A 6E.O78RII 2I 5N6EP8RT8RII 0TR*CT*RI7OR CARE CON;IN A:BE0T111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ?

("# Linii directoare pentru elaborarea planurilor de lucru pentru de%olarea &i-sau .ndeprtarea %aterialelor care conin azbest /%odel0"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""1
@1 TEHNO7OGII 6E 6EPO:ITARE A 6E2E*RI7OR PRO6*0E111111111111111111111111111111111111111,2 71 TEHNO7OGII 6E E7I.INARE A 6E2E*RI7OR PRO6*0E111111111111111111111111111111111111111111,9 >1 ANEAE11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ,4

Anexa #: Procedura operaional pentru e'aluarea strii de conser'are a %aterialelor care conin azbest""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#2 Anexa !: Procedura de prele'are a probelor pentru deter%inarea cantitati' a concentraiilor de $ibre dispersate .n aer .n %edii de 'ia &i de %unc .n con$or%itate cu legislaia italian3"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#2 4cop &i do%eniu de aplicare"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#( Indicaii operaionale"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#( Procedura pentru %ateriale co%pacte"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#5 Procedura pentru %ateriale $riabile"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#5 6ispoziti'e indi'iduale de protecie"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#7 Analize"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#,
ANEAA A - Prin%ip"$e$e B"teri"$e %"re p!t Ci pre'ente Dn %$Ediri11111111111111111111111111111111111,? Tipu$ de B"teri"$11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 20 N!te1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 20 =ri"(i$it"te111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 20 A%!perire prin pu$+eri'"re #i %Fptu#ire %u B"teri"$e i'!$"nte11111111111111111111111111111111111111112, PGnF $" %ir%" >4H "'(e t1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112, Ridi%"tF1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 2, ANEAA B 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 22 =I2A N1,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 22

6escrierea acoperi&ului &i a contextului""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!!


=I2A N12111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 29

28

E8AL9AREA 4T:RII 6E ;<N4ER8ARE A A;<PERI=9L9I """""""""""""""""""""""""""!*


ANEAA C11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 24 ANEAA 611111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 2@

ANE>A !"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!,
,INTRO6*CERE11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 90 26O.ENI* 6E AP7ICARE111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111190 9PRINCIPI*1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 90 4.ATERIA7E 2I APARATE11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111190 4PROCE6E*11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 9,

("# ?lux de aspirare"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""*# ("! 8olu% de aer prele'at """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""*! ("* Transportul &i .ntreinerea instru%entelor """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""*! ("2 ;alibrarea staiilor portabile de prele'are a probelor """"""""""""""""""""""""""""""""""""*!
?1 BIB7IOGRA=IE111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 9>

("( ;alibrarea staiilor $ixe de prele'are a probelor """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""** ("5 Ti%pul de prele'area a probelor """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""*2
@INCERTIT*6INI 6E .80*R8 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111194

5"# Incertitudini pri'ind 'olu%ul """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""*( 5"! Incertitudini pri'ind dia%etrul petei de pe $iltru"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""*(
7EAPRI.AREA RE:*7TATE7OR1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111194

Anexa A: Modul pentru prele'area probelor"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""*7

29

, INTRO6*CERE
Metodica pentru prelevarea pro/elor a fost sta/ilit$ %in-nd cont de prevederile legisla%iei ,n vigoarei ii 0

2 6O.ENI* 6E AP7ICARE
Aceast$ metod$ se aplic$ at-t ,n mediul de lucru, de via%$, c-t +i a spa%iile din apropiere0 *ipul de prelevare a pro/elor poate fi: personal fi# 'relevarea personal$ a pro/elor este necesar$ atunci c-nd se dore+te monitorizarea e#punerii profesionale a unui muncitor e#pus la fi/re0 'ro/ele tre/uie s$ fie prelevate ,n zona de respira%ie a fiec$rui muncitor ,ntrIun spa%iu cu raza de 9<< mm care se e#tinde ,n fa%a muncitorului pornind de la un punct din miBlocul liniei continue de la nivelul urechilor sale0 'relevarea fi#$ a pro/elor urm$re+te evaluarea polu$rii datorate fi/relor dispersate ,n aer ,n mediul indoor0 Se vor face prelev$ri fi#e de pro/e ,n timpul opera%iunilor de remediere ,n afara zonei contaminate, pentru a verifica dac$ sunt fi/re eli/erate ,n e#teriorul acestei zone0

9 PRINCIPI*
Volume sta/ilite de aer 1reprezentative pentru sarcinile muncitorilor sau pentru mediile pe care vrem s$ le monitoriz$m2, cu aButorul unor pompe cu volum de aspirare sc$zut, mediu sau ridicat, sunt trecute prin ni+te filtre cu mem/ran$0 @a sf-r+itul prelev$rii pro/elor se m$soar$ diametrul petei de pul/ere care r$m-ne pe filtru0

4 .ATERIA7E 2I APARATE
Sta%ii porta/ile de prelevare a pro/elor pentru flu#uri sc$zute 1de/it regla/il p-n$ la >l6min2 cu /aterie 1pentru prelevarea pro/elor personal$ la locurile de munc$2 cu dispozitive de autoreglare a flu#uluiJ Sta%ii fi#e de prelevare a pro/elor pentru volume sc$zute, medii +i mari 1de/it regla/il de la <0> l6min la cel pu%in 8> l6min2 care vor fi utilizate pentru pro/e de mediu sau ,n timpul procedurilor de KrestituireL a unui mediu remediatJ

'ro/e de referin%$ lu#ometrul cu /ul$ de s$pun, flu#ometrul electronic cu /ul$ +i flu#ometrul cu piston sunt considerate standarde primare deoarece m$sura se /azeaz$ pe volumul unui spa%iu ale c$rui dimensiuni sunt fi#ate +i invaria/ile ,n func%ie de temperatur$ +i presiune0 3ispozitive pe care sunt montate filtrele cu cilindru de e#tensie, metalice sau din material plastic conductorJ

30

iltre de prelevare: esteri mic+ti de celuloz$ 1pentru citire cu microscop optic2 de 7> mm diametru de grilaB, cu porozitate cuprins$ ,ntre <,4 +i 8,7 micrometriJ filtre cu mem/ran$ de policar/onat 1E' 2 1pentru citire cu microscop electronic2 cu diametru 7> +i porozitate <,4 micrometri 1pentru depozitare se va folosi partea mai lucioas$2J Suport celulozic: pe el se va a+eza filtrul de prelevare a pro/elor +i tre/uie s$ permit$ o e#punere efectiv$ a filtrului cu diametrul Q7<mmJ 'entru analizele cu S(M, suportul celulozic tre/uie s$ fie o mem/ran$ din esteri mic+ti de celuloz$ 1sau nitrat2 cu porozitate de 9I4 micrometri, 7> mm diametru0 *u/uri mici de plasticJ )ali/ru de 7< certificatJ

4 PROCE6E* o ".1 2lu) de aspirare


lu#urile de aspirare sunt cele indicate de legisla%ia ,n vigoare 13ecret @egislativ nU7556?8, 30M0=6?6?:2 +i sunt prezentate ,n ta/elul urm$tor:

Tip de pre$e+"re pr!(e @ocuri de munc$ Medii indoor K&estituireL mediu remediat

Tip de "n"$i'e Analize la microscop !ptic Analize la microscop !ptic Analize la S(M

7egi $"&ie de reCerin&F 3ecret @egislativ nU7556?8 30M0=6?6?: 30M0=6?6?:

6e(it #i $iBite de t!$er"n&F 8 l6min >R1P2 8I87 l6min 8<R 1P2 =I? l6min 8<R1PP2

1P2 3e/itul tre/uie s$ fie men%inut p-n$ la limita de 8<R din de/itul ini%ial0 1PP2 lu#ul tre/uie s$ poat$ asigura o vitez$ liniar$ pe fa%a e#pus$ a mem/ranei de <09> m6sec 8<R0 Viteza liniar$ minim$ <09> m6sec este necesar$ pentru prelevarea pro/elor ,n prezen%a unei viteze ridicate a aerului din Burul punctului de prelevare 1e#0 aer li/er sau curen%i de aer puternici20 Cn cazul ,n care pro/ele sunt prelevate ,n spa%ii ,nchise parametrii care condi%ioneaz$ prelevarea sunt timpul de prelevare +i pul/erea de pe filtru, r$m-n-nd sta/ilit volumul pro/ei prelevate de circa 9<<< l0

31

o ".2 3olum de aer prelevat


Tip de pre$e+"re " pr!(e$!r @oc de munc$ Medii indoor K&estituireL mediu remediat Tip de "n"$i'e A%te $egi $"ti+e de reCerin&F 30@gs0 nU7556?8 30M0=6?6?: 30M0=6?6?: 3!$uB

Analize la microscop !ptic Analize la microscop !ptic Analize la S(M

87< l 1P2
Q:4< l 1PP2 p-n$ la ma#0 7<<< l Q9<<< l 1PP2

1P2 Volumul pro/ei este sta/ilit de articolul 9<, alineatul =U, din 30@0gs0 7556?8 dar, oricum, tre/uie s$ fie reprezentativ pentru sarcinile de lucru0 1PP2 3ac$ filtrul este prea ,nc$rcat cu particule de praf se pot preleva 7 pro/e secven%iale sau paralele o/%in-nduIse, astfel, dou$ pro/e de 7:< litri +i, respectiv, 8><< litri fiecare0

o ".3 4ransportul i %ntreinerea instrumentelor


*oate instrumentele cu /aterie re,nc$rca/il$ tre/uie s$ fie ,nc$rcate ,nainte de a preleva pro/ele0 Atunci c-nd este posi/il, sta%iile de prelevare a pro/elor vor fi alimentate la re%eaua de curent electric0 Sta%iile personale de prelevare a pro/elor sunt transportate ,ntrIo valiz$ special$ ,n care vor fi a+ezate +i alimentatoarele0 iltrele sunt transportate ,n dispozitivul pentru filtre sigilat cu parafilm0 *ratarea cu parafilm nu este necesar$ ,n cazul ,n care filtrul +i dispozitivul pentru filtre sunt deBa asam/late0 3ispozitivul pentru filtre este a+ezat ,mpreun$ cu tu/urile de leg$tur$ ,ntrIun contenitor rigid special0 *re/uie s$ se evite cl$tinarea pro/elor ,n timpul transportului pentru a evita desprinderea particulelor de pul/ere de pe suprafa%a filtrului0 Cnainte de prelevarea altor pro/e, toate aparatele vor fi cur$%ate de pul/ere +i ,n tu/urile de plastic va fi introdus un flu# de aer pentru cel pu%in 8< min0 3ac$ pro/ele au fost prelevate ,ntrIun mediu cu foarte mult praf, se recomand$ aruncarea tu/urilor utilizate +i folosirea unor tu/uri noi pentru prelevarea altor pro/e0

o ".5 ,ali#rarea staiilor porta#ile de prelevare a pro#elor


'entru cali/rarea sta%iilor porta/ile se utilizeaz$ un cali/ror 1standard primar2 care este cali/rat la fiecare trei ani de un centru EIS*0 Se creeaz$ o linie de lucru format$ din cali/ror, dispozitivul de captare +i sta%ia personal$ de prelevare a pro/elor, legate ,ntre ele prin tu/ule%e de plastic0 3ispozitivul de captare tre/uie s$ fie identic cu cel care se va utiliza ,n prelevarea pro/elor succesive 1dispozitiv pentru filtre, filtru +i suport20 Pr!%edur" de %"$i(r"re este urm$toarea: 80 realizarea liniei de lucru prezentat$ mai sus

32

70 90 :0 >0 =0

punerea ,n func%iune a sta%iei de prelevare a pro/elor sta/ilizarea flu#ului pompei prin func%ionarea timp de circa > min la 7 l6min reglarea flu#ului la valoarea dorit$ efectuarea a 8< citiri de flu# consecutiveJ calcularea valorii medii a 8< citiri0

3eoarece sta%iile personale de prelevare a pro/elor adesea nu au un contor volumetric, dar volumul este o m$rime e#tras$ din flu#ul ,nmul%it cu timpul, iar flu#ul poate depinde de condi%iile de mediu, este necesar$ cali/rarea flu#ului sta%iei de prelevare a pro/elor pe locul de prelevare, ,nainte de preleva pro/ele +i reverificarea acestuia dup$ prelevare pentru a putea calcula flu#ul mediuiii0 lu#ul sta%ilor porta/ile este cali/rat ,n la/orator, aduc-nduIse, unde este necesar, factori de corectare, care, ,n func%ie de caz, s$ %in$ cont de varia%iile flu#ului ,n func%ie de temperatur$ +i presiunea de mediu0 Aceste corect$ri se /azeaz$ pe conservarea num$rului de molecule ,n volumul prelevat:

Ecuaia gazelor per$ecte

' 'resiune * *emperatura

V Volum 8 )ondi%ii la situl n8 7 )ondi%ii la situl n7


'entru corectarea flu#ului se aplic$ aceea+i ecua%ie, ,nlocuind volumele cu flu#urile, deoarece flu#ul este volumul pe unitate de timp 1XVV6t2

o "." ,ali#rarea staiilor fi)e de prelevare a pro#elor


'entru cali/rarea flu#ului se utilizeaz$ un standard primar care este cali/rat la fiecare trei ani de un centru EIS*0 Se realizeaz$ o linie precum cea descris$ ,n paragraful anterior0 'r!%edur" de %"$i(r"re este urm$toarea: 80 realizarea liniei a+a cum este prezentat mai sus 70 punerea ,n func%iune a sta%iei de prelevare a pro/elor 90 sta/ilizarea flu#ului pompei prin func%ionarea timp de circa > min la 8< l6min ,n cazul pro/elor prelevate ,n medii indoor +i la 4 l6min ,n cazul pro/elor pentru KrestituireaL mediului :0 reglarea flu#ului la valoarea dorit$ >0 efectuarea a 8< citiri de flu# consecutiveJ =0 calcularea valorii medii a 8< citiri0 )ali/rarea flu#ului se face ,n la/orator ,nainte de prelevarea pro/elor0 Cn timpul prelev$rii pro/elor tre/uie s$ se controleze rotametrul pompelor pentru a se asigura c$ nu sunt varia%ii de de/it peste limitele permise, care s$ anuleze pro/ele prelevate0

33

'entru a controla c$ flu#ul a r$mas ,n limitele permise, flu#ul tre/uie s$ fie verificat +i dup$ prelevarea pro/elor0

o ".6 4impul de prelevarea a pro#elor


*impul de prelevare a pro/elor tre/uie s$ asigure cel pu%in volumul minim prev$zut de norm$ 1vezi par0 >072 +i ,n cazul prelev$rii personale a pro/elor la locul de munc$ timpul de prelevare tre/uie s$ fie m$surat cu o marB$ de toleran%$ de 7R0

34

@ INCERTIT*6INI 6E .80*R8
)ele dou$ m$suri care vor fi verificate sunt: volumul diametrul petei pe filtru

o @.1 Incertitudini privind volumul


3ac$ sta%ia de prelevare a pro/elor este de tip volumetric incertitudinea asociat$ este aceea declarat$ de centrul care a efectuat cali/rarea0 Cn cazul sta%iilor personale de prelevare a pro/elor, volumul este calculat astfel:
8olu% prele'at @lA B $lux de aspirare @l-%inA ti%p de prele'are @%inA

'entru a evalua incertitudinea flu#ului de aspirare a sta%iilor personale se efectueaz$ cel pu%in o dat$ pe an 8< m$suri repetate ale flu#ului 18l6min2 pe fiecare sta%ie personal$ din dotarea Agen%iei legat$ de standardul primar, a+a cum este descris ,n par0 >0: +i se calculeaz$ devia%ia standard asociat$0 Incertitudinea asociat$ timpului de prelevare a pro/elor poate fi negliBa/il$ deoarece este de c-teva secunde pe ore de prelevare0

o 6.2 Incertitudini privind diametrul petei de pe filtru


3iametrul petei este determinat prin m$surarea cu cali/ru de 7< a diametrului intern al e#tinderii cilindrice a dispozitivului pentru filtre0 Cn cazul ,n care pata de pe filtru nu este perfect circular$, pro/ele se anuleaz$ +i , dac$ este posi/il, se prelev$ alte pro/e0 Sunt dou$ incertitudini: cea determinat$ de sensi/ilitatea instrumentului +i cea datorat$ opera%iunii de m$surare0 )ea datorat$ sensi/ilit$%ii instrumentului utilizat este egal$ cu Bum$tate din cea mai mic$ diviziune care se poate citi:

3 V

0.05mm = 0.025mm 2

Mai mult, efectu-nduIse ,ncerc$ri repetate de m$surare a diametrului cu cali/rul men%ionat mai sus, sIa verificat c$ m$sura poate fi afectat$ de o incertitudine ulterioar$ datorat$ trecerii ine#acte prin centru +i eventualei deform$ri prezente sau for%ate a cilindrului, ,n cazul ,n care acesta este de plastic0 @a/oratorul, o dat$ pe an, va repeta de 7< de ori m$surarea diametrului deschiderii dispozitivelor de filtre +i va evalua devia%ia standard0 Aceasta din urm$ va fi ,nsumat$ ,n incertitudinea datorat$ sensi/ilit$%ii instrumentului0

7 EAPRI.AREA RE:*7TATE7OR
Volumul prelevat tre/uie s$ fie e#primat ,n litri0 Cn cazul prelev$rii personale a pro/elor, volumul V nu este m$surat direct, ci este calculat:

35

VV Q t Onde Q este flu#ul mediu al pompei0 Verificarea flu#ului, la ,nceputul +i la sf-r+itul prelev$rii pro/elor, permite determinarea flu#ului mediu +i, ,n cel mai r$u caz, relev$ func%ionarea incorect$ a pompei0 Incertitudinea se datoreaz$ devia%iei standard evaluate ,n faza de cali/rare a pompelor 1par =0820 Valoarea diametrului petei de pe filtru va fi e#primat$ ,n mm +i devia%ia standard asociat$ va fi cea o/%inut$ a+a cum este prezentat ,n par0=070

ANEAA 9

36

o (ne)a (* +odul pentru prelevarea pro#elor

37

i ii iii

ANEXA A: MODUL PENTRU PRELEVAREA PROBELOR 3A*A @!) !'(&A*!&


N1=i$truTip de Ci$truTip de pre$e+"re " pr!(e$!r'relevarenceput sfrit ora de ncepereora terminare o 'ersonal i# o 'ersonal i# o 'ersonal i# o 'ersonal i# o 'ersonal i# o 'ersonal i# o 'ersonal i# o 'ersonal i#

E!*(

?1 BIB7IOGRA=IE
3ecretul @egislativ nU 755 din 8>646?8 3ecretul ministerial =6?6?: Ane#a 70 'unct 8A N'rocedura de 'relevare a 'ro/elor +i AnalizeL Y Guide dZ[chantillonnage des contaminants de lZair en milieu de travail \ 4e [dition revue et mise ] Bour0I&&S* http:66www0irsst0qc0ca6files6documents6'u/I&SS*6*I<=0pdf EI!S; Manual of Anal^tical Methods, troisi_me [dition, pu/li[s de 8?4: ] 8??:, )incinnati, !;0 ttp:--CCC"cdc"go'-nios -n%a%-

!S;A Anal^tical Methods Manual 1!rganic and Inorganic2, pu/li[s de 8?4> ] 8??8, Salt @a"e )it^, O* ttp:--CCC"os a"go'-dts-sltc-%et ods!S;A )hemical Information ile, pu/li[ 8??8, Salt @a"e )it^, O*0 ttp:--CCC"os a"go'-dts-c e%icalsa%pling-toc-tocDc e%sa%p" t%l NIncertitudini ,n determinarea concentra%iei de fi/re dispersate ,n aer prin utilizarea microscopului optic ,n contrast de faz$L 1<7ASA2 document intern A&'A V3A