Sunteți pe pagina 1din 35

Efectele actului juridic.

1)Drepturile si obligatiile care se nasc, modifica, si sting in cadrul unui raport juridic civil. 2) Determinarea efectelor presupune a stab care sunt drepturile si obligatiile partilor rap juridic. - Sunt guvernate de trei principii ( reguli care guverneaza efectele actului juridic reglementate ulterior in acte normative); a) principiul fortei obligatorii ( PACTA SUM SERVANTA) b) principiul relativitatii actului juridic c) principiul irevocabilitatii actului juridic. A) PRINCIPIUL FORTEI OBLIGATORII Rreglementare: art 1270 alin 1 cod civil "Contractul valabil incheiat are putere de lege intre partile contractante". Textul nu trebuie interpretat in sensul ca, contractul are valoare de lege (act normativ), ci doar in sens metaforic, respectiv contractul trebuie respectat de catre parti intocmai ca si legea. Exceptii : situatii in care contractul isi produce efectele altfel decat au stabilit partile la incheierea lui Exceptii de restrangere: situatii in care actul juridic isi produce efectele mai inainte de termenul prevazut de parti sau in alt mod decat au stabilit partile, datorita disparitiei unui element al sau. Contractul de mandat inceteaaz prin moartea sau punerea sub interdictie a mandantului sau mandatarului. Contractul de locatiune : - desfiintarea contr de locatiune incheiat pe durata nedeterminata - incetarea contractului de locatiune inainte de termen prin pierirea fortuita a bunui. Contractul de comodat: - incetarea contr de comodat inainte de termen prin pieirea fortuita a bunuilui sau daca comodantul ar cadea intr-o trebuinta mare si neprevazuta a bunului. *In situatia in care partile actului juridic stabilesc clauzele de dezicere (clauzele prin care o parte poate sa denunte unilateral cotractul in anumite conditii, acestea nu sunt considereate exceptii de la principiul fortei obligatorii deoarece denuntarea unilaterala operand in baza codului partilor se considera a fi aplicatii ale principiului libertatii de vointa. EXCEPTII DE EXTINDER Situatii in care actul juridic isi produce efectele peste termenul convenit de parti.

- Situatia in care contractul nu a fost executat datorita unui caz de forta majora (forta majora suspenda executarea obligatiei pana se suspenda) -Situatii in care efectele actului juridic sunt prorogate peste termen printr-o dispozitie a legii. (prorograre legala, ex: prorogarea legala a contractelor de inchiriere a imobilelor nerestituite fostilor proprietari pe o perioada de 5 ani in baza legii 112/1995 si a OUG 41/1999 privind protectia chiriasului . Odata cu legea 71/2011 de punere in alicare a codului civil numai opereaza prorogarea legala a contractelor de inchiriere

TEORIA IMPREVIZIUNII (clauza REBUS SIC NON STANTIBUS) (asa cum nu stau lucrurile) Definitie: Presupune adaptarea (renegocierea) contractului conventionala sau judiciara a contractului atunci cand o prestatie devine mult prea oneroasa. Dezechilibrul dintre contraprestatie datorindu-se schimbarii imprejurarilor avute in vedere de catre parti la incheierea contractului. art 1271 cod civil. Partile sunt tinute sa-si execute obligatiile, chiar daca acestea au devenit mult prea oneroase pentru o parte contractuala. Fie datorita cresterii costurilor , fie datorita scaderii valorii contraprestatiei celeilalte parti. Daca executarea contractuluia devenit mult prea oneroasa datorita schimbarilor imprejurarilor avute in vedere de parti la incheierea lui, iar una dintre parti se afla in imposibilitate efectiv de a-si executa contractul, aceasta poate solicita instantei: -Adaptarea contractului pentru ca instanta sa dispuna repartizarea in mod echitabil intre parti a beneficiilor si a pierderilor. - Incetarea contractului in momentul si in conditiile pe care instanta le stabileste *Adaptarea sau incetarea contractului se poate cere in urmatoarele conditii: -Dezechilibru intre contra prestatii sa se datoreze schimbarii imprejurarilor avute de parti la incheierea contractului. -Schimbarea imprejurarilor sa fi intervenit pe durata executarii contractului -Schimbarea imprejurarilor sa nu fi fost avuta in vedere de catre debitorul obligatiei mai oneroase( sa nu tina de culpa sa), acesta sa nu-si fi asumat prin contract riscul schimbarii acestor imprejurari. -Debitorul sa fi incercat intr-un termen rezonabil sa fi negociat contractul in vederea adaptarii lui. *Clauzele prin care partile prelungesc prin conventia lor peste termenul convenit efectele unui contract nu sunt exceptii de la principiul fortei obligatorii, ci aspecte ale principiului libertatii de vointa (tacita relocatiune).

B) PRINCIPIUL IREVOCABILITATII ACTULUI JURIDIC Potrivit art 1270 alin 2 contractul se modifica sau inceteaza numai prin acordul de vointa al partilor -"Per a contrario" contractul nu poate fi modificat sau revocat prin vointa unei singure parti -Actul juridic unilateral nu poate fi revocat prin vointa contrara a autorului. Exceptii de revocabilitate unilaterala a contractelor: -Contractul de donatie intre soti este revocabil ( art 1031 C.Civil) -Contractul de locatiune pe durata nedeterminata poate fi revocat unilateral : -De catre chirias cu conditia notificarii proprietarului intr-un termen care nu poate fi mai mic decat sfertul intervalului de timp pentru care s-a stabilit plata chiriei -De catre proprietar cu conditia notificarii prealabile a chiriasului intr-un termen ce nu poate fi mai mic de 60 de zile, daca plata chiriei se face intr-un termen de o luna sau mai mare, si respectiv de 15 zile daca plata chiriei se face pe o perioada mai mica de o luna. -Revocarea contractului de mandat de catre mandant si renuntarea la contract de catre mandatar. Exceptii de revocare unilaterala a actului juridic unilateral: -Testamentul este revocabil prin intocmirea unui alt testament, cu o data mai recenta. -Renuntarea la mostenire poate fi revocata (retractarea la mostenire) in termenul de optiune succesorala de un an. -Consimtamantul parintilor la adoptia minorilor ( poate fi revocat in 30 zile) -Consimtamantul donatorului de a dona tesuturi si organe este revocabil chiar si in fata medicului. -Consimtamantul la reproducerea asistata cu test donator poate fi revocata oricand inclusiv in fata medicului. ( art 442 alin 2). C) Principiul relativitatii efectelor actului juridic. Potrivit art 1280 contractul produce efecte numai intre parti. = act juridic produce drepturi si obligatii numai fata de parti nu si fata de terti. Principiul este cunoscut si sub forma : " RES INTER ALIOS ACTA ALIIS NEQUE NOCERAE NEQUE PRODESSE POTEST " (actul juridic produce efecte doar intre parti, el nici nu vatama nici nu profita tertilor) *A nu se confunda cu principiul opozabilitatii.

Desi actul juridic nu produce drepturi si obligatii ca regula fata de terti, totusi acestia trebuie sa respecte actul juridic ca realitate juridica. - Partile pot sa invoce fata de terti obiligativitatea respectarii de catre acestia a drepturilor si obligatiilor nascute din contract. - Partile au dreptul sa invoce in favoarea lor si impotriva tertilor actul juridic. - Tertii pot sa invoce uneori in favoarea lor si impotriva partilor un act juridic

Notiunea de parte , tert si avanzi cauza a) Partea = persoana care incheie personal sau prin reprezentant un act juridic si in patrimoniul caruia acesta isi produce efectele. b) Tertii = persoane care nu participa nici personal nici prin reprezentant la incheierea actului juridic si in patrimoniul caruia actul nu produce niciun efect. c) Avanzi cauza = o categorie intermediara intre parti si terti care desi nu participa la incheierea actului juridic, acesta isi produce efecte in patrimoniul lor. Sunt trei categorii: A)Succesorii universali si cu titu univeral: -Persoane care dobandesc un intreg patrimoniu: ex: mostitorul legal unic si legatarul universal *Potriv art 1282 alin 1 ei sunt continuatori ai autorului (defunctului) in contractele incheiate de acesta in timpul vietii. B)Succesorii cu titlu universal: -Persoane care dobandesc un intreg patrimoniu insa fractionat ; ex: legatarii cu titlu universal; mostenitorii legali. *Succesorii cu titlu particular : persoane care dobandesc un drept sau un bun privind UT SINGURI ( in mod individual) . ex: cumparatorul, donatarul, legatar cu titlu particular. *Potriv art 1282 art 2 dr si obligatiile strans legate de bunul primit se transmit odata cu el, ceea ce justifica calitatea lui de avand cauza. C)Creditorii chirografari -Creditori care nu au garantata creanta printr-un drept real ( dreptul de ipoteca, si dr de gaj ), insa are un drept de gaj general asupra patrimoniului debitorului ( debitorul este tinutsa-si execute obligatia cu toate bunurile prezente si viitoare *El are calitati diferite in raport cu urmatoarele cauze: este tert fata de actele incheiate cu terte persoane, si creditor chirografat fata de actele incheiate ulterior fata de debitor cu terte persoane si care ii influenteaza dreptul de gaj general in sensul maririi sau micsorarii.

Exceptii de la principiul relativitatii actului juridic. -Actul juridic produce drepturi si obligatii fata de terti: -Dintr-un contract se poate naste un drept in favoarea unui tert -Un contract nu poate da nastere la obligatii in sarcina unui tert deoarece nimeni nu poate fi obligat printr-un contract la care n-a participat A) Exceptie reala de la principiu : singura exceptie este stipulatia pentru altul ( conventia prin care o parte numita stipulant convine cu cealalta parte numita promitent, ca acesta din urma sa execute o prestatie ( sa dea , sa faca , ) in favoarea unui tert beneficiar care nu a participat la incheierea contractului . ex: contractul de transport de marfuri ) *Este o exceptie reala de la principiu deoarece prin efectul stipulatiei tertul beneficiar dobandeste dreptul de a cere promitentului sa execute prestatia in favoarea sa. Contractul de vanzare cu sarcini in favoarea unui tert ( exceptii aparente); 1)Promisiunea faptei altuia = conventia prin care o parte ( promitentul) se obliga fata de creditorul promisiunii sa determine un tert sa incheie sau sa ratifice un contract * Este o exceptie aparenta deoarece din promisiunea faptei altuia nu ia nastere obligatia tertului de a incheia contractul. Daca acesta doreste se va obliga personal incheind un contract 2) Simulatia = operatiune juridica prin care partile incheie doua acte juridice, un act juridic real dar ascuns, secret, numit cotranscris si un act public dar neadevarat .

Forme: -Fictivitatea : partile incheie un contract in nod public a carei existenta este contrazisa in contranscris. -Deghizarea : forma simulatiei prin care se deghizeaza in actul public un element al contractului, de regula pretul ( deghizare partiala sau chiar natura juridica a contractului ( deghizare totala)). -Interpunerea de persoane : in actul public beneficiar apare o persoana, iar in realitate este cu totul alta persoana. Efecte : 1289 alin 1 - contractul secret produce efecte doar intre parti cu conditia sa indeplineasca conditiile de fond si de forma prevazute de lege. Potriv art 1290 contractul public produce efecte fata de tertii de buna credinta, care s-au intemeiat pe aparenta in drept creata de acesta . Tertii pot sa invoce in valoarea lor si impotriva partilor actul secret atunci cand este in favoarea lor. ex: crediorii cirografari . Sanctiunea prevazuta de lege pentru simulatie este inopozabilitatea actului secret fata de terti, motiv pentru care simulatia este mai mult o exceptie de la principiul opozabilitatii

Prescriptia extinctiva 1)Notiune: Sanctiune de dr civil ce consta in stingerea dreptului la actiune in sens material ca urmare a neexercitarii in termenul prevazut de lege ( sau convenit de parti ) . *Dreptul la actiune = posibilitatea unei persoane de a sesiza instanta cu o cerere de chemare in judecata. ( drept la actiune in sens procedural), si de a obtine o hotarare judecatoreasca pe care sa o puna in executare silita ( drept la actiune in sens material. 2)Efecte : prin prescriptie se stinge dreptul la actiune in sens material. - prin prescriptie nu se sting dreptul subiectiv si obligatia corelativa ci se transforma din perfecte in imperfecte ( obligatii care numai pot fi aduse la indeplinire pe calea executarii silite, dar odata executata de buna voie de catre debitor nu se mai poate cere restituirea lor ). Potriv art 2506 alin 2 : cel care executa de buna voie obligatia dupa ce dreptul la actiune s-a prescris, nu mai are dreptul sa ceara restituirea prestatiei, chiar daca la data executarii nu stia ca dreptul era prescris. -Potrivit art 2503 alin 1 C.Civil odata cu stingerea dreptului la actiune a unui drept principal se stinge si dreptul la actiune privind un drept accesoriu. Prin exceptii potriv art 2504 alin 1 prescriptia dreptului la actiune privind creanta principala nu atrage si stingerea dreptului la actiune privind ipoteca ( actiune ipotecara) -> creditorul ipotecar va putea urmari doar bunurile mobile sau imobile grevate cu ipoteca in limita valorii acestor bunuri -> prescriptia dreptului la actiune privind creanta principala atrage stingerea dreptului la actiune privind plata dobanzilor si a altor accesorii ( art 2504 alin 2). -In cazul in care un debitor este ogligat la prestatii succesive, dr de actiune cu privire la fiecare prestatie curge printr-o prescriptie separata. Art 2503 alin. Prin exceptie in cazul obligatiilor cu esecutare succesiva atunci cnad acestea formeaza un tot unitar, prescriptia, fiecare prestatie nu se prescrie printr-o prestatie separata art 2503 alin 3 -> in acest caz potriv art 2526 teza a doua, prescriptia incepe sa curga de la data ultimei prestatii neexecutate - Potriv art 2506 dupa implinirea termenului de prescriptie debitorul poate refuza executarea obligatiei, daca creditorul ii cere acest lucru.

3)Prescrpitia extinctiva : art 2506 , prescriptia nu opereaza de plin drept. -Prescriptia poate fi invocata doar de catre cel in folosul caruia curge (curge in favoarea debitorului si impotriva creditorului). In aparare pe cale de exceptie potrivit art 2512 alin 1. -Instanta de judecata nu poate aplica prescriptia ( 2512 alin 2) -Prescriptia poate fi invocata in prima instanta prin intampinare sau cel mai tarziu pana la primul termen de judecata, in care partlezente si se intra in dezbatere.

4)Domeniul de aplicare a prescriptiei extinctive *Terminologie: Intra in domeniul prescriptiei acele drepturi subiective a caror actiuni in justitie se sting ca urmare a neexecutarii lui in termenul prevazut de lege. Ceea ce se sting sunt actiunile in justitie privind drepturile subiective, dar din motive de rapiditate in exprimare vom spune in loc de " actiuni privind drepturi subiective supuse prescriptiei extinctive " vom spune : " drepturi prescriptibile si drepturi imprescriptibile ".

A) Actiunile in instanta: 1) Drepturile reale sunt protejate prin actiuni reale. -Actiunea in revendicare :- actiunea prin care proprietarul neposesor solicita restituirea bunului de la posesorul neproprietar. -Actiunea confesorie : actiunea prin care o persoana solicita instantei sa ii recunoasca un dezmembramant al dreptului de proprietate asupra unui bun apartinand altei persoane. -Actiunea legatorie : actiunea prin care proprietarul unui bun contesta un dezmembramant al drept de proprietate pe care o alta persoana il pretinde asupra unui bun al sau. -Actiunea posesorie : actiunea apartinand posesorului unui bun prin care acesta se apara impotriva oricarei tulburari sau deposedari, chiar si impotriva proprietarului. -Actiunea in partaj : actiunea prin care titularii ( coproprietarii cer sistarea proprietatii comune. -Actiunea granitiuire: actiunea prin care se cere instantei sa stabileasca hotarul intre doua proprietati invecinate.

Curs 4 Drept civil 12.03.2013 Prescriptia extinctiva 2. Drepturile de creanta sunt ocrotite prin actiuni personale: - actiune in rezolutiune/reziliere - actiune in executarea prestatiei - actiune in despagubiri 3. Actiunea in nulitate sau in anulabilitate a actului juridic

4. Actiuni care protejeaza drepturile personal nepatrimoniale: - actiunea in stabilirea paternitatii (mama in general o introduce) - actiunea in tagada paternitatii (tatal o introduce) - actiunea in modificare/completare/anulare a actelor de stare civila

B. Domeniul prescriptiei extinctive privind actiunile reale (termenul general este de 10 ani) Imprescriptibile Prescriptibile 1. Potrivit art. 563, alin. 2, actiunea in 1. 10 ani: revendicare a bunurilor mobile sau - Actiunea confesorie privind servitutea imobile, proprietate privata (potrivit art. 757) 2. Actiunea in revendicare a unui bun de - Actiunea confesorie privind dreptul de proprietate publica, art. 865, alin.3, uzufruct (art. 705) raportat la art. 563 - Actiune confesorie privind dreptul de 3. Actiunea confesorie privind dreptul de uz si de habitatie (art. 754) superficie (art. 696, alin. 2) - Actiunea confesorie de aparare a 4. Actiunea negatorie (potrivit art. 564, dreptului de administrare (doar alin. 2) persoane juridice), concesiune (se 5. Actiunea in partaj (art. 669) refera la proprietatea publica care se concesioneaza unei persoane juridice+fizice si se acorda doar posesia si folosinta = superficie 49 de ani + posibilitatea prelungirii cu inca jumatate proprietatea publica nu se poate vinde!!!!) si a dreptului de folosinta cu titlu gratuit (art. 870, 873 si 875 care trimit la art. 696, alin. 1) - Potrivit art. 896, actiunea in prestatie tabulara 2. 1 an: - Actiune posesorii - Actiunea in revendicare in caz de avulsiuni (art. 572) - Dreptul de optiune succesorala (nu e chiar drept real, e undeva intermediar)

C. Domeniul actiunile personale (sunt toate prescriptibile, iar termenul general este de 3 ani): Termeni generali de 3 ani Termene speciale Potrivit art. 2517 termenul general este de 3 a) 1 an: ani, daca legea nu prevede un alt termen - Actiunea in nulitate relativa in caz de leziune (actiune in resciziune), - Actiunea in nulitate a actului juridic potrivit art. 1223 - Actiunea in rezolutiune/reziliere Termenul de 1 an prevazut de - Actiunea in despagubiri articolele 2520, 2521: - Actiunea hotelurilor pentru serviciile prestate - Actiunea mestesugarilor pentru plata muncii lor - Actiunea avocatilor pentru plata onorariului - Actiunea notarilor publici si executorilor judecatoresti pentru plata onorariului - Actiunea inginerilor, contabililor pentru plata serviciilor. - Actiunea pentru restituirea sumelor platite pentru biletele specatcolelor ce nu au mai avut loc. - Actiunea izvorata din contractul de transport, fie terestru, fie maritim, fie aerian intentata impotriva transportatorului *daca contractul este multimodal (partial aerian, partial terestru sau toate trei, adica combinat) termenul este de 3 ani b) 2 ani: - Pentru actiunea intemeiata pe un raport de asigurare (art. 2519) c) 10 ani: - Repararea prejudiciului moral sau fizic cauzat prin acte de tortura - Repararea prejudiciului adus mediului inconjurator (art. 2512, pct 2 si 3)

D. Actiunea in constatare Potrivit art. 2502, alin. 2, sunt imprescriptibile drepturile privitoare la: Actiunea in constatarea existentei unui drept Actiunea in constatarea nulitatii absolute a unui act juridic (art. 1249) Actiunea in constatarea unui nulitatii absolute a certificatului de mostenitor

E. Domeniul prescriptiei extinctive privind actiunile personal nepatrimoniale *ca regula sunt imprescriptibile, potrivit art. 2502, alin. 2, punctul 1. Exemple de actiun imprescriptibile: - anularea/rectificarea/modificarea actelor de stare civila - actiunea in stabilirea maternitatii, potrivit art. 423 apartine copilului si este imprescriptibila *exceptii: 1. Actiunea in nulitatea relativa a casatoriei se prescrie in 6 luni, potrivit art. 301 termenul incepe sa curga de la data la care cei a caror incuviintare era necesara pentru incheierea casatoriei au luat la cunostiinta de casatorie. pentru vicii de consimtamant sau pentru lipsa discernamantului , termenul curge de la incetarea violentei sau de cand cel interesat a cunoscut eroarea, dolul, lipsa de discernamant. in caz de casatorie intre tutore si minor, termenul curge de la incheierea casatoriei. 2. Actiunea in stabilirea paternitatii copilului din afara casatoriei (art. 425) Actiunea apartine copilului si se porneste in numele lui de catre mama, potrivit art. 425, actiunea nu se prescrie in timpul vietii copilului. Daca copilul a decedat inainte de a introduce actiunea, mostenitorii lui pot sa introduca actiunea in termen de un an de la deces. Dreptul al actiune al mamei pentru despagubiri (cheltuieli medicale) se prescrie in 3 ani.

Civil curs 5 19.03.2013 3. Aciunea n tgada paternitii art. 430 *poate fi introdus de ctre soul mamei, mam, tatl biologic i copil. Soul mamei introduce aciunea n 3 ani, termen care curge de la data la care soul a cunoscut c e prezumat tatl copilului, fie de cnd a aflat c prezumia legal nu corespunde realitii. Mama poate introduce aciunea n termen de 3 ani de la naterea copilului, potrivit art. 431 De ctre copil n timpul minoritii prin reprezentantul su legal, aciunea fiind imprescriptibil. n caz de deces, motenitorii pot porni aciune, aciunea fiind prescriptibil n termen de un an de la deces.

De tatl biologic, sub condiia ca acesta s fac dovada paternitii fa de copil. Este imprescriptibil n timpul vieii tatlui biologic, iar dac a decedat aciunea poate fi formulat de motenitori ntr-un an de la deces.

5. Termenul de prescripie extinctiv Noiune: intervalul de timp stabilit de lege sau convenit de pri nauntru cruia trebuie exercitat dreptul la aciune n sens material sub sanciunea pierderii acestui drept. Natura juridic: termenele pot fi legale, dar i convenionale prevzute de ctre pri n contract. Categorii de termene: a) Termenul general de 3 ani prevzut de art. 2517, atunci cnd legea nu prevede un alt termen de prescripie special sau cnd nu declar aciunea ca fiind imprescriptibil. - Aciunilor personale care ocrotesc un drept de crean: aciunea n nulitate a actului juridic, aciunea n rezoluiune/reziliere, aciunea n despgubiri, aciunea n restituirea prestaiilor n temeiul unui contract, aciunea ntemeiat pe plat nedatorat, mbogire fr just cauz, gestiune de afaceri. (fapte licite) b) Termenul general de prescripie de 10 ani, art. 2518, punctul 1 este aplicabil drepturilor reale care nu sunt declarate prin lege imprescriptibile, ori nu sunt supuse altui termen de prescripie. - Aciunea confesorie privind servitutea/uzufructul/ uz i habitaie - Aciunea confesorie de aprare a dreptului de administrare, concesiune i a dreptului de folosin cu titlu gratuit - Aciunea n prestaie tabular (atunci cnd este formulat mpotriva celui obligat s transmit, s constituie ori s modifice n folosul altuia un drept real asupra unui imobil i care nu i execut obligaiile pentru nscrierea n cartea funciar). c) Termene speciale se aplic n cazurile prevzute de lege (cnd aciunea nu este declarat imprescriptibil) sau atunci cnd prile prevd acest lucru: - Termene speciale privind drepturile reale de 1 an: aciune posesorii, aciune n revendicare n caz de avulsiuni - Termen special de 3 ani privind drepturile reale: aciunea n prestaie tabular atunci cnd se ndreapt mpotriva unui ter dobnditor care i-a nscris dreptul anterior n cartea funciar, fiind de rea-credin (art. 897) - Termene speciale privind drepturile de crean de 1 an: dreptul de opiune succesoral, aciunea n anulare a unui act juridic pentru leziune (aciune n resciziune), termenele prevzute de art. 2520 si 2521. - Termene speciale de 2 ani privind drepturile de crean: aciunea ntemeiat pe un raport de asigurare. - Termen special de 10 privind drepturile de crean: pentru repararea prejudiciului moral sau material cauzat prin acte de violen, tortur i aciunea pentru repararea prejudiciului adus mediului nconjurtor. - Termen special de 3 ani privind drepturile de crean: pentru aciunea izvort din contractul de transport multimodal (art. 2521, alin. 3)

d) -

Termene speciale privind drepturile personal nepatrimoniale: aciunea n nulitatea relativ a casatoriei (6 luni) un an pentru aciunea n stabilirea paternitii un an pentru aciunea n tgada paternitii de ctre motenitorii copilului, atunci cnd copilul ndreptit la aciune decedeaz

!!!Precizri!!!: Este interzis orice clauz ntr-un contract prin care prile declar o aciune ca fiind imprescriptibil, dei potrivit legii este prescriptibil, sau invers (art. 2515, alin. 2) - Parile ntr-un contrac pot prin acord expres: S modifice durata termenului de prescripie n anumite limite S modifice cursul prescripiei prin fixarea unui alt moment de nceput dect prevede legea S modifice cauzele de suspendare i ntrerupere - Termenele de prescripie pot fi reduse sau mrite prin acordul prilor fr ca durata acestora s fie mai mic de 1 an sau mai mare de 10 ani. Se excepteaz termenele de 10 ani sau mai lungi care pot fi prelungite pn la maxim 20 de ani (art. 2515, alin. 4) - Prile nu pot modifica cursul prescripiei, cauzele de ntrerupere i suspendare i nici durata termenelor de prescripie n cazul drepturilor personal nepatrimoniale, n cazul aciunilor izvorte de contracte de adeziune, asigurare i cele privind protecia consumatorilor (art. 2515, alin. 5). -

Curs 6 civil 26.03.2013 6. Cursul prescripiei extinctive I. nceputul prescripiei extinctive Noiune: momentul de la care ncepe s curg prescripia extinctiv. Regul: potrivit adagiului actione non nata non currit prescriptio (cat timp nu se naste dreptul la actiune prescriptia nu curge) art. 2523 Reguli speciale: situaii n care legea prevede expres un moment de ncepere a cursului prescripiei extinctive. a) n cazul contractelor afectate de modaliti (termen suspensiv i condiie suspensiv) *Termenul suspensiv eveniment viitor i sigur c se produce care amn executarea contractului (executarea drepturilor i obligaiilor) potrivit art. 2524, alin. 2, prescripia ncepe s curg de la data mplinirii termenului suspensiv. *Condiia suspensiv eveniment viitor i nesigur c se produce, care amn naterea drepturilor i a obligaiilor (afecteaz existena contractului). potrivit art. 2524, alin. 3, prescripia ncepe s curg de la data mplinirii condiiei suspensive. b) Dreptul la aciune n restituirea prestaiilor fcute n temeiul unui act anulat sau desfiinat prin rezoluiune/reziliere, ncepe s curg de la data rmnerii definitive a hotrrii judectoreti de nulitate, respectiv reziliere.

c) Dreptul la aciunea n executarea prestaiilor succesive ncepe s curg de la data la care fiecare prestaie devine exigibil (scadent), cu excepia prestaiile formeaz un tot unitar, cnd prescripia ncepe s curg de la ultima prestaie scadent (art. 2526). d) Dreptul la aciunea n repararea pagubei cauzat pentru o fapt ilicit potrivit art. 2528, alin. 1, prescripia aciunii n despagubiri ncepe s curg de la data la care pgubitul a cunoscut sau trebuia i putea s cunoasc att paguba ct i pe autorul ei. *exemplu: 16 aprilie 2013 X cobornd din bloc constat c autoturismul a fost avariat. n 25 aprilie 2013 anun poliia c nu tie autorul, poliia ii spune la 1 mai 2013 cine este autorul. De cnd ncepe s curg dreptul celui prejudiciat la despgubiri? La 1 mai 2013 *Cel prejudiciat anun poliia pe 16 aprilie 2014, de la un an de la constatarea pagubei, termenul de prescripie ncepe s curg de la data la care pgubitul trebuia i putea s cunoasc pe autor. n practic se apreciaz c termenul rezonabil n care trebuia i putea s cunoasc pe autorul faptei este de 30 de zile de la cunoaterea prejudiciului, motiv pentru care, de la expirarea acestui termen rezonabil ncepe s curg prescripia. e) prescripia aciunii n reaprarea pagubei pricinuit prin fapt ilicit (mbogirea fr just cauz, plata nedatorat, gestiunea de afaceri) ncepe s curg potrivit acelorasi reguli (adic de la data descoperiri prejudiciului i autorul) art. 2528, alin. 2 - mbogirea fr just cauz const n micorarea patrimoniului unei persoane concomitent cu mrirea patrimoniului altei persoane, fr ca pentru aceasta s existe un temei legal (adic un contract). Cel care i-a mrit patrimoniul este obligat la restituire. - Plata nedatorat presupune executarea unei obligaii fr ca aceasta s fi fost datorat, motiv pentru care ea se restituie. - Gestiunea de afaceri const n fapta voluntar a unei persoane care intervine i svrete acte sau fapte n favoarea unei alte persoane fr a primi mandat de la aceasta. f) Prescripia dreptului la aciune n nulitatea unui act juridic ncepe s curga: - De la data la care a ncetat violena - n caz de dol de la data descoperiri - n caz de eroare i leziune de la data descoperirii erorii ns nu mai trziu de 18 luni de la ncheierea actului (i n alte cazuri de nulitate relativ). art. 2529. Termenul de 18 luni de la incheierea contractului are valoarea unui termen de garanie legal n care trebuie descoperit eroarea, dac eroarea (sau alte cauze de nulitate) este descoperit n termenul de garanie legal, prescripia ncepe s curga de la data descoperirii erorii. Dac eroarea nu este descoperit n termenul de garanie real, ci dup acest termen, prescripia extinctiv ncepe s curg din chiar momentul implinirii termenului de garanie, respectiv de la 18 luni de la ncheierea contractului. g) Aciunea n rspundere pentru vicii ascunse (un defect al bunului care nu este vzut cu ochiul liber i care i mioreaz folosina sau l face impropriu utilizrii, viciu care nu poate fi vzut printr-o atent observarea a bunului). Vnztorul rspunde pentru orice viciu ascuns.

Prescripia aciunii n rspundere pentru viciile ascunse ale unui lucru predat, lucrri executate ncepe s curg de la data descoperirii viciului, ns nu mai trziu de mplinirea unui an de la predare (art. 2531, litera a) n cazul viciilor ascunse ale unei construcii prescripia ncepe s curg de la data descoperirii viciilor, ns nu mai trziu de mplinirea a 3 ani de la predare. *termenul de 1 an i 3 ani de la predare sunt termene de garanie legale n care viciul ascuns trebuie descoperit, caz n care, prescripia ncepe s curg de la data descoperirii viciului. n cazul n care viciul ascuns nu e descoperit n termenul de garanie legal, prescripia ncepe s curg la mplinirea acestui termen de garanie. *legea 10/1995 privind calitatea n construcii prevede doua termene de garanie legale 10 ani de la recepia lucrrii pentru vicii ascunse i durata de existen a construciei pentru viciile structurii de rezisten

Curs civil 7 2.04.2013 !!!La seminar trebuie sa stim foarte bine inceputul prescriptiei. Casatoria este un contract, cu termen special de 6 luni.!!! II. Suspendarea prescriptiei extinctive 1. Noiune: presupune oprirea cursului prescripiei pe timpul ct dureaz cauzele limitativ prevzut de lege care l pun pe titularul dreptului n imposibilitate de aciona. 2. Cauze de suspendare (art.2532): Prescripia nu curge: - ntre soi ct timp dureaz cstoria - ntre prini, tutore, curator i cei lipsii de capacitate de exerciiu sau cu capacitate de exerciiu restrns ct timp dureaz ocrotirea, iar socotelile nu au fost date i aprobate. - ntre o persoan care administreaz bunurile altor i cei a cror bunuri sunt administrate ct timp administrarea nu a ncetat. - n cazul celui lipsit de capacitate de exerciiu sau cu capacitate de exerciiu restns, ct timp nu are reprezentant sau ocrotitor legal. - Ct timp debitorul ascunde n mod deliberat creditorului existena datoriei sau scadena (exigibilitatea) acesteia. Prescripia se suspend: Prescripia nu curge ct timp prile sunt n negocieri pentru rezolvarea pe calea amiabil a conflictului cu condiia ca acestea s fie inute n ultimele 6 luni nainte de expirarea termenului de prescripie. Cnd, potrivit legii, cel ndreptit la aciune trebuia s utilizeze o procedur prealabil (reclamaia administrativ pe legea contenciosului administrativ) sau ncercarea de mpcare, ns nu mai mult de 3 luni de la declanarea procedurii. Ct timp titularul dreptului (creditorul) sau cel care l-a nclcat face parte din forele armate ale Romniei, ct timp se afl forele armate n stare de rzboi sau n stare de

mobiliziare. *se aplic inclusiv persoanelor civile nrolate n forele armate. *condiiile sunt cumulative, nrolarea n forele armate i acestea s se afle n rzboi sau mobilizare. Ct timp cel mpotriva cruia curge prescripia (creditorul) este mpiedicat de un caz de for major s fac acte de ntrerupere (s introduc aciune n instan) pe durata ct dureaz fora major. Prescipia nu curge mpotriva creditorilor defunctului, cu privire la creanele motenirii n ceea ce privete creanele pe care le are asupra motenirii. Ct timp motenirea nu a fost acceptat de succesori. Prescripia nu curge mpotriva motenitorilor defunctului n cazul creanelor ce le revin ct timp nu au acceptat motenirea.

Precizri: !! Fora major = un eveniment absolut imprevizibil si absolut insurmontabil. Nu se confund cu cazul fortuit care este un eveniment i insurmontabil, doar relativ, putnd fi nlturat cu diligene minime. !! 3. Efecte a) Efectul general potrivit art. 2534, alin. 1 dup ncetarea cazului de suspendare, prescripia i reia cursul socotindu-se i termenul curs nainte de suspendare. - Perioada anterioar cauzei de suspendare se ia n calculul prescripiei. - Perioada ct dureaz cauza de suspendare nu se ia n calculul prescripiei. - Perioada ulterioar cauzei de suspendare prescripia i reia cursul. b) Efecte speciale potrivit art. 2534, alin.2: - n cazul termenelor de prescripie mai mare de 6 luni, termenul de prescripie nu se va mplini mai devreme de 6 luni socotit de la data ncetrii cauzei de suspendare dac de la aceast dat a mai rmas de curs un termen mai scurt de 6 luni. - n cazul prescripiilor mai scurte de 6 luni sau de 6 luni, termenul de prescripie extinctiv nu se mplinete nainte de o lun de la ncetarea cauzei de suspendare, dac, din acest moment, a mai rmas de curs un termen mai scurt de o lun. III. ntreruperea prescripiei 1. Noiune - Cons n tergerea prescripiei ncepute nainte de apariia unor cauze prevzute de lege i nceperea unei noi prescripii dup ncetarea cauzelor de ntrerupere. 2. Cazuri sunt reglementate de art. 2537 Prescripia se ntrerupe: - Printr-un act voluntar de executare sau prin recunoaterea a dreptului a crei aciune se prescrie, fcut de cel n folosul cruia curge prescripia (debitorul) !!Precizri:

Civil 8 9.04.2013 Continuare curs 7 Precizari: Recunoasterea poate sa fie expresa cand rezulta dintr-un inscris sau tacita cand rezulta din manifestari care atesta existenta dreptului celui impotriva caruia curge prescriptia. Exemplu: plata partiala a datoriei, achitarea doar a penalitatilor nu si a capitalului, solicitarea amanarii termenului de plata. Actul voluntar de executare trebuie sa fie partial. (opinia d-nei profesoare) Continuare de la 2. Cazuri din cursul 7: Prin introducerea unei cereri de chemare in judecata, sau arbitrare (art.2537, pct. 2) Precizari: prescriptia este intrerupta chiar daca cererea a fost depusa la o instanta necompetenta. Prescriptia nu este intrerupta insa daca cererea de chemare in judecata a fost respinsa sau anulata ori solicitantul a renuntat la ea ori procesul s-a perimat. *Prin exceptie, daca reclamantul in termen de 6 luni de la data cand hotararea de respingere sau de anulare a cererii a ramas definitiva, introduce o noua cerere, prescriptia se considera intrerupta la data introducerii cererii anterioare cu conditia ca noua cerere sa fie admisa. * Prin inscrierea creantei la masa credal in cadrul procedurii insolventei sau prin depunerea cererii de interventie in cadrul procedurii de executare silita pornita de alti creditori. Prin constituirea ca parte civila pe parcursul urmaririi penale, sau in fata instantei de judecata pana in momentul in care se dispune inceperea cercetarii judecatoresti. Prin orice act prin care cel in folosul caruia curge prescriptie (debitorul) este pus in intarziere. Prescriptia este intrerupta numai daca punerea in intarziere (se face printr-o notificare trimisa debitorului) este urmata de formularea cererii de chemare in judecata in termen de 6 luni de la data punerii in intarziere prin notificare.

3. Efecte Efectul general art. 2541, alin. 1 intreruperea sterge prescriptia cursa anterior cauzei. Dupa interupere incepe sa curga o noua prescriptie Efecte speciale - In cazul recunoasterii dreptului de catre cel in folosul caruia curge prescriptia (debitor), dupa intrerupere incepe sa curga o noua prescriptie de acelasi gen (prescriptia dreptului la actiune in sens material) - Daca intreruperea a avut loc printr-o cerere de chemare in judecata sau de arbitrare, dupa ramanerea definitiva a hotararii incepe sa curga prescriptia dreptului de a obtine executarea silita. IV. Repunerea in termenul de prescriptie extinctiv 1. Notiune: beneficiul acordat de lege titularului dreptului la actiune (creditorul) care, din motive temeinice, nu a introdus actiunea in justitie in termenul prevazut de lege. Reglementare: art. 2522

Conditii: cererea de repunere in termen, motivata, trebuie sa fie insotita de cererea de chemare in judecata cererea de repunere se depune in termen de 30 de zile care curg de la data in care partea indreptatita a cunoscut sau trebuia sa cunoasca incetarea motivelor temeinice care au justificat depasirea termenului de prescriptie. (acest termen nu este de prescriptie ci de decadere cel de 30 de zile). Depasirea termenului de prescriptie sa fie justificata pe un motiv temeinic: Imprejurari care l-au impiedicat pe mostenitor sa afle despre deschiderea unei succesiuni Spitalizare indelungata Boala creditorului cand nu a fost provocata de accident (pentru ca atunci ar fi forta majora) Imposibilitatea creditorului de deplasare Lipsa indelungata a creditorului din localitate Starea de arest a creditorului Satisfacerea stagiului militar pe timp de pace !!Motivele temeinic justificate se apreciaza de la caz la caz de catre instanta, nu trebuie confundate cu forta majora, dar in acelasi timp exclud si culpa persoanei.

V. Implinirea termenului de prescriptie extinctiva reguli de calcul Termenul stabilit pe saptamani, luni si ani se implineste in ziua corespunzatoare zilei de plecare. Daca prescriptia se implineste intr-o zi care nu are corespondent in ziua de plecare, termenul se socoteste implinit in ultima zi a lunii. Termen stabilit pe zile (art. 2553) in civil avem sistemul pe zile libere, nu se ia in calcul nici ziua de incepere nici ziua de implinire Termenul se va considera implinit la ora 24:00 a ultimelei zile. (prin posta) Daca ultima zi a termenului este o singura zi nelucratoare, termenul se considera implinit la sfarsitul primei zile lucratoare care urmeaza

Curs civil 16.04.2013 Persoane. Notiuni generale Persoana juridica - orice forma de organizare care, intrunind conditiile cerute de lege, este titulara de drepturi si de obligatii civile Persoana fizica - omul, privit individual, ca titular de drepturi si de obligatii civile. Capacitatea juridica - aptitudinea generala si abstracta a persoanei, de a fi titular de drepturi si obligatii si de a exercita drepturile si a asuma obligatiile prin incheierea de acte juridice.

1. Capacitatea de folosinta - aptitudinea persoanei de a fi titular de drepturi si obligatii. (Art. 34) --> Caractere : - legalitatea este regl de lege - generalitatea - toate pers au capacitate de folosinta - capacitatea are in continut toate drepturile si obligatiile civile - inalienabilitatea - capacitatea de folosinta nu poate fi obiect al unor acte de renuntare sau de instrainare - intangibilitatea (art.29) - nimeni nu poate fi ingradit in capacitatea de folosinta decat in cazurile prevazute de lege - egalitatea (art.20) - capacitatea de folosinta este egala ptr toate pers. fizice indiferent de rasa, nationalitate, sex etc. - universalitatea - capacitatea de folosinta este recunoscuta tuturor pers. Fizice

Inceputul capacitatii. Potrivit art. 35, capacitatea de folosinta incepe de la nasterea persoanei si prin exceptie de la conceptie. Exceptia este cunoscuta din dr roman potrivit adagiului "copilul conceput se considera nascut ori de cate ori este vb de drepturile sale."

Conditiile capacitatii de folosinta dobandite de la conceptie (art36). - copilul conceput sa dobandeasca doar drepturi - copilul sa se nasca viu, nu neaparat sa fie viabil De la conceptie se dobandeste capacitate de folosinta anticipata, persoana dobandind doar drepturi, nu si obligatii si doar daca s-a nascut viu. --> precizari !! - copilul se naste viu daca a respirat macar o data. - dovada nasterii copilului se face cu proba docimazil. - nu intereseaza cat timp ar fi trait copilul, deoarece codul civil nu prevede si conditia viabilitatii.

Aplicabilitate. - pentru a veni la mostenire o persoana trebuie sa existe in momentul deschiderii succesiunii - o persoana poate primi o donatie doar daca are capacitate de folosinta anticipata Potrivit art 412 , alin1, regl timpul legal al conceptiei copilului, respectiv intervalul de timp a300 zi si a 180a zi dinaintea nasterii copilului. Timpul legal de conceptie este de 121 de zile si se poate face dovada cum un copil a fost conceput in acest interval mai aproape de a300 zi sau mai aproape de a 180a zi. Practica judiciara a stabilit doua prezumtii: - prezumtia celei mai lungi gestatii de 300 de zile - prezumtia celei mai scurte gestatii de 180 de zile Prezumtiile sunt absolute, nu se poate face dovada ca un copil a fost conceput inainte de a300a zi, respectiv dupa a180a zi.

Continutul capacitatii de folosinta 2 laturi : latura activa - drepturi latura pasiva - obligatii Ingradirile pot fi: a) ingradiri cu caracter de protectie sub forma unor incapacitati speciale de a incheia anumite acte juridice si de a dobandi anumite drepturi - incapacitatea minorului ( cel lipsit de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa de a dispune prin liberalitati (donatii si testament, art 988) ) - incapacitatea medicilor, farmacistilor, de a primi donatii sau legate de la pers care a tratat ultima boala (art. 990) - incapacitatea notarilor sau celor care au acordat asistenta juridica la redactarea testamentului, de a primi acel legat (art 991) - incapacitatea judecatorilor, procurorilor si avocatilor de a fi cesionari( cumparatori) a drepturilor litigioase b) ingradiri cu caracter de sanctiune - ingradiri cu caracter de sanctiune penala - prevazute de codul penal ca pedepse sau masuri de siguranta ( ex: pedeapsa complementara sau accesorie a interzicerii drepturilor parintesti sau interzicerea dr de a fi tutore, masurile de siguranta constand in interzicerea de a reveni in locuinta familiei pt o perioada de doi ani)

- sanctiuni cu caracter civil: - decaderea din drepturile parintesti in cazul in care sanatatea, viata, dezvoltarea copilului este afectata, parintele numai poate afecta drepturile parintesti si se numeste un tutore. - sanctiune ce consta in decaderea mostenitorului

Incetarea capacitatii de folosinta Inceteaza la moartea persoanei care poate fi; - atunci cand exista un cadavru, caz in care se elibereaza un certificat medical constatator - prin declarare judecatoreasca a mortii, cand nu se poate constata direct, fizic, decesul **** In ambele cazuri capacitatea de folosinta inceteaza la data stabilita in certificatul de deces: - data este trecuta in certificat pe baza certificatului medical constatator in cazul mortii fizice - data trecuta in certificatul de deces este cea stabilita in hotararea judectoreasca de declararea mortii 5. Declararea judecatoreasca a mortii: Reglementare: art. 49-art. 57: codul civil reglementeaza un caz general si mai multe cazuri speciale: a) Cazul general: art. 49: daca o persoana este disparuta si exista indicii ca a incetat din viata, aceasta poate fi declarata moarta printr-o hotarare judecatoreasca la cererea oricarei persoane interesate daca au trecut cel putin 2 ani de la data ultimelor informatii sau indicii ca era in viata. Conditii: - nu orice lipsa de la domiciliu a persoanei conduce la declararea judecatoreasca a mortii. Disparitia trebuie sa fie una calificata in sensul ca dureaza minim 2 ani. Termenul de 2 ani este o conditie nu doar pentru pronuntarea hotararii judecatoresti declarative de moarte ci si pentru intentarea actiunii astfel incat actiunea nu poate fi introdusa mai devreme de 2 ani, in caz contrar urmand a fi resprinsa ca prematura. - Pentru stabilirea datei ultimilor stiri din care rezulta ca persoana era in viata, se disting 2 ipoteze: daca exista probe din care se poate stabili indiciile ca era in viata (scrisoare, martori, apeluri telefonice, mesaje), termenul de 2 ani curge de la aceasta data; daca nu se poate stabili data ultimelor informatii, termenul de 2 ani se socoteste de la sfarsitul lunii in care s-au primit ultimele indicii ca era in viata iar daca nu se poate stabili luna, de la sfarsitul anului calendaristic. b) Cazuri speciale art 50: - Cand o persoana a disparut in imprejurari deosebite precum inundatiile, cutremurul, catastrofa, naufragiul, fapte de razboi sau o alta imprejurare din care se presupune -

decesul, persoana poate fi declarata moarta daca au trecut 6 luni de la imprejurarea in care a avut loc disparitia (art 50 alin 1) Atunci cand este sigur ca desesul s-a produs dar nu poate fi gasit cadravrul sau cadavrul nu poate fi identificat

Stabilirea datei mortii: -cel declarat judecatoreste mort este prezumat ca a incetat din viata la data pe care hotararea judecatoreasca declarativa de moarte o arata ca fiind data mortii. Daca hotararea nu stabileste si ora mortii se considera ca cel declarat mort a incetat din viata in ultima ora a zilei stabilite ca cea a mortii. -daca nu se poate stabili prin probe care este data mortii, in hotararea judecatoreasca se va stabili ca fiind data mortii ultima zi a termenului dupa care se poate cere declararea judecatoreasca a mortii. Daca nu se poate stabili ora, se considera ca persoana a decedat in ultima ora a celei din urma zile a termenului dupa care se poate cere declararea judecatoreasca a mortii. ! nu este considerata data mortii: -data ultimelor indicii prin care rezulta ca persoana era in viata -data pronuntarii hotararii declarative de moarte -data ramanerii definitive a hotararii declarative de moarte Efectele hotararii declarative de moarte: Efectul principal- la data stabilita in hotarare ca fiind data mortii inceteaza capacitatea de folosinta a persoanei. Potrivit art 53 din Codul familiei se prezuma legal ca cel disparut este in viata daca nu a intervenit o hotarare declarativa de moarte ramasa definitiva. Efecte speciale: Casatoria celui declarat mort inceteaza la data stabilita in hotarare ca fiind data mortii Succesiunea, desi de regula se deschidel adata decesului persoanei, in cazul declararii judecatoresti a mortii ea se deschide pe data stabilita in hotarare ca fiind data mortii. Cu toate acestea, termenul de exercitare a dreptului de optiune succesorala de un an incepe sa curga de la data ramanerii definitive a hotararii.

Anularea hotararii declarative de moarte: Potrivit art 54 alin 1 daca cel declarat mort este in viata se poate cere oricand anularea hotararii prin care s-a declarat moartea.

Precizari: textul reglementeaza ca si caz de anularea situatria in care cel declarat mort este in viata. Potrivit art 55 sepoate cere anularea si atunci cand se descopera, ulterior, un certificat de deces al celui declarat mort. - anularea hotararii declarative de moarte este imprescriptibila. - actiunea poate fi introdusa de persoana in viata dar si de orice alta persoana interesata.

Efectele anularii hotararii declarative de moarte Cel declarat mort redobandeste capacitate de folosinta Cel declarat mort poate solicita dupa anularea hotararii declarative de moarte inapoierea bunurilor sale, cu toate acestea, prin exeptie, nu va restitui bunul dobanditorul cu titlu oneros daca a fost de buna credinta. Prin exeptie, se restituie: bunurile dobandite cu titlu gratuit si bunurile dobandite cu titlu oneros daca dobanditorul era de rea credinta respectiv a stiut ca proprietarul era in viata. In cazul in care sotul unei persoane declarate moarte s-a recasatorit si dupa aceasta hotararea declarativa de moarte este anulata, casatoria cea noua ramane valabila. Prima casatorie se considera desfacuta pe data incheierii noii casatorii.

Civil 11 14.04.2013 Examen: efectele actului juridic, prescriptia extinctiva, (nulitatea nu), persoana fizica pana unde se preda (capacitatea de exericitiu, decesul, capacitatea de folosinta) 10 grile si 1 sau 2 subiecte de sinteza. Situatia comorienilor si codecedatilor Comorienii = persoane care au murit in aceeasi imprejurare fara sa se poata stabili daca una a supravietuit celeilalte, astfel incat sunt prezumati ca au decedat in acelasi timp. Codul civil reglementeaza comorienii Codecedaii = persoane care au murit in imprejurari diferite dar produse in acelasi timp si care sunt considerati ca au decedat impreuna.

II. Capacitatea de exerciiu = aptitudinea persoanei de a exercita drepturile si asuma obligatiile prin incheierea de acte juridice. 1. Categorii a. Lipsa capacitatii de exercitiu (art. 43, art. 44) - Sunt lipsiti de capacitate: minorii sub 14 ani, si interzisii judecatoresti - Continut: Ca regula actele jurdicie ale celui lipsit de capacitate se incheie de reprezentantul legal (parintii pentru copii, tutorele cand nu exista parinte si cand persoana e pusa sub interdictie si curatorul). Acte juridice pe care minorii le pot incheia personal: actele marunte de mica valoare, cu caracter curent (cumparare de rechizite, alimente) acte de conservare: acte prin care se urmareste preintampinarea pierderii unui drept (introducerea cererii de chemare in judecata pentru a intrerupre prescriptia) acte cu incidenta in materia dreptului familiei (ascultarea minorului la implinirea varstei de 10 ani in procesele de adoptie si in procesele divort) incetarea lipsei capacitatii de exercitiu

la implinirea varstei de 14 ani cand incepe capacitatea de exercitiu restransa In caz de deces Prin ridicarea interdictie pentru persoanele majore

b. Capacitatea de exercitiu restransa - Inceput: 14 ani si presupune ca, ca regula, actele juridice se incheie, personal, de catre minor cu incuviintarea ocrotitorului legal si, in anumite cazuri, cu autorizarea instantei de tutela. - Coninut: Acte juridice pe care minorul, cu capacitate de exericitiu restransa, poate incheia personal si singur fara nici o incuviintare: Actele marunte, de mica valoare si conservare Acte de administrare a patrimoniului cu conditia ca minorul sa nu fie lezat Acte pe care minorul le poate incheia personal dar cu incuviintararea ocrotitorului legal Acte de administrare a unui bun individual, cum ar fi: inchirierea bunului, asigurarea bunului Acte de administrare a patrimoniului (acte de instrainare a bunurilor care nu mai sunt necesare minorului) Acte juridice pe care minorul le poate incheia personal dar cu dubla incuviintare: a ocrotitorului legal si a instantei de tutela Acte de instrainare Inchirierea unui imobil pe o perioada mai mare de 5 ani Tranzactia: un contract prin care partile preintampina nasterea unui litigiu sau convin stingerea unui litigiu Acceptarea sau renuntarea la o succesiune Acte juridice interzise minorului Garantarea obligatiilor altei persoane cu o ipoteca Contractul de donatie - Sfarsitul capacitatii restransa: la implinirea varstei de 16 ani (cand dobandeste capacitate de exercitiu anticipata), prin punere sub interdictie sau prin deces c. Capacitate de exercitiu anticipata - Potrivit art . 40, pentru motive temeinice, instanta de tutela poate recunoaste minorului capacitatea anticipata (capacitate deplina de exercitiu) la implinirea varstei de 16 ani. - Continut: De regula, capacitatea anticipata se recunoaste de catre instanta pentru: Inchierea unei casatorii de catre minor Pentru incheierea unor contracte individuale de munca sau pentru indeletnicirile artistice, sportive d. Capacitatea de exercitiu deplina - Inceput: la implinirea varstei de 18 ani si prin efectul casatoriei. In cazul in care casatoria se anuleaza, minorul care a fost de buna credinta la incheierea ei pastreaza capacitatea deplina, celalalt o pierde.

Continut: se pot incheia orice tip de acte juridice fara nici o incuviintare prealabila, cu exceptia celor interzise de lege Incetarea exercitarii capacitatii depline: prin deces, prin punere sub interdictie, prin anularea casatoriei inainte ca minorul sa fii implinit 18 ani cu conditia sa fi fost de rea credinta.

III. Sanctiunea nerespectarii normelor privind capacitatea Nerespectarea normelor privind capacitatea de folosinta sunt sanctionate cu nulitatea absoluta a actului juridic astfel incheiat. - Incheierea actului juridic de catre o persoana lipsita de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa fara incuviintarile legale se sanctioneaza cu nulitatea relativa - Precizari: Simpla declaratie a minorului la incheierea actului juridic ca este capabil sa contracteze nu inlatura sanctiunea nulitatii relative, potrivit art. 45 in CC care reglementeaza frauda comisa de un incapabil. In acest caz daca instanta apreciaza ca fiind cea mai buna reparatie pentru cel prejudiciat va putea mentine actul juridic si il va considera ca fiind valabil. Minorul, la implinirea varstei de pentru dobandirea capacitatii de exercitiu, va putea confirma actele sanctionate cu nulitatea relativa incheiate in timpul minoritatii sale. !!!Persoanele capabile sa contracteze NU pot opune minorului incapacitatea acestuia. Pot cere nulitatea relativa: ocrotitorul sau reprezentantul minorului precum si in situatia in care actul s-a incheiat fara incuviintarea instantei de tutela de catre procuror!!! Capitol: ATRIBUTELE DE IDENTIFICARE Sunt atribute de identificare potrivit dreptului civil: numele, domiciliul, starea civila si CNP-ul. Numele 1. Notiune: Latosensu, numele cuprinde numele de familie si prenumele. In sens restrans numele are in vedere numele de familie. 2. Dobandirea numelui: a) Prin filiatie atunci cand parintii sunt cunoscuti Potrivit CC art. 84 si ordonantei 41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelui: numele se dobandeste: Prin declaratia de nastere facuta de catre parinte la data nasterii Daca copilul se naste in casatorie va lua numele de familie comun al sotilor. Daca parintii nu au nume de familie comun copilul va lua numele de familie al unuia dintre ei sau numele lor reunite prin acordul partilor. In lipsa acordului va decide instanta de tutela. (art.449) Numele copilului fiind in afara casatoriei se stabileste dupa regulile stabilite de art. 450. Copilul va lua numele parintelui fata de care il stabileste filiata mai intai. (fata de mama) . In cazul in care filiata a fost stabilita anterior si fata de celalalt parinte, copilul prin acordul lor poate lua numele de familie al parintelui fata de care si-a stabilit ulterior filiata (adica al tatalui) sau numele lor reunite. In caz de dezacord al parintilor va stabili instanta.

I.

b) Pe cale administrativa. In cazul in care filiata unui copil nu poate fi stabilita fata de nici un parinte, acestia fiind necunoscuti, in cazul copilului parasit de mama in spital sau abandonat, numele se stabileste prin dispozitia primarul locului unde copilul a fost gasit sau abandonat.

3. Schimbarea numelui: se face pe cale administrativa doar pentru motive temeinic justificate. * Reglementare: art. 85 din CC si ordonanta Guvernului pe 41/2003 * Precizari daca sotii au nume de familie comun, schimbarea numelui de familie a unuia dintre ei se poate face doar cu consimtamantul celuilalt. Schimbarea numelui de familie a unui sot nu determina si schimbarea numelui de familie a celuilalt. Sunt considerate motive temeinic justificate pentru schimbarea numelui: cand numele este format din expresii indecente cand o persoana a utilizat in exercitarea profesiei un anumit nume si doreste sa si-l dobandeasca cand prenumele este specific sexului opus cand persoanei i s-a incuviintat schimbarea de sex

*Cererea se depune la serviciul public de evidenta a persoanei de la domiciliul acesteia, din oficiu cererea se transmite catre serviciul public judetean care face o propunere motivata de admitere sau respingere a cererii catre presedintele consiliului judetean, respectiv primarul municipiului Bucuresti. Cererea se solutioneaza in termen de 60 de zile de la inregistrare printr-o dispozitie de admitere sau respingere. Dispozitia de schimbare a numelui se comunica serviciul public de evidenta a persoanei care va opera modificarea numelui, iar cea de respingere direct solicitantului. 4. Modificarea numelui de familie * Precizari. Este determinata de schimbari intervenite in starea civila a persoanei: schimbari rezultate din filiatie schimbari rezultate din adoptie schimbari rezultate din casatorie

Modificarea numelui de familie determinata de casatorie: Casatoria - sotii pot conveni: Fiecare sa isi pastreze numele avut anterior Sotii sa ia numele lor reunite sau numele unuia dintre ei ca si nume comun Un sot sa ramane cu numele dinaintea casatoriei iar celalalt sa ia numele lor reunite. Aceste posibilitati sunt strict limitativ prevazute de art.282 din CC, orice alta conventie a sotilor este lovita de nulitate. a) Modificari determinate de casatorie La desfacerea casatoriei prin divort: Art. 383 la divort sotii pot conveni sa pastreze numele purtat in timpul casatoriei

Doar pentru motive temeinic justificate de interesul sotului sau de interesul superior al copilului, instanta poate incuviinta ca un sot sa poarte numele celuilalt sot si dupa divort fara consimtamantul acestuia din urma. Exemple: persoana este cunoscuta in viata publica sub numele de familie comun sau in viata literara, stiintifica, literara, iar modificarea numelui iar aduce un prejudiciu. Si atunci cand sotia caruia i s-a incredintat copilul solicita pastrarea numelui pentru a avea un nume comun cu al copilului. La incetarea casatoriei prin deces: Avand in vedere ca nu este reglementata aceasta posibilitate se aplica, prin analogie, art. 383 si, prin urmare, cu atat mai mult sotia supravietuitoare pastreaza numele de familie comun cu al sotului avand in vedere ca la deces relatiile nu sunt tensionate. b) Modificari determinate de filiatie Pentru ipoteza stabilirii filiatiei copilului gasit sau nascut din parinti necunoscut. Daca stabileste filiatia fata de un parinte va lua numele acestuia \ Daca se stabileste filiatia fata de ambii parintii, iar copilul este din casatorie, se aplica art. 449 (ia numele de familie comun sau daca nu au nume comun numele lor reunite sau numele unuia dintre ei) Daca se stabileste filiatia fata de ambii parinti in acelasi timp si acestia nu sunt casatoriti, se aplica dispozitiile art. 450 (numele unuia dintre ei sau numele lor reunite, iar in lipsa acordului stabileste instanta). Ipoteza tagaduirii paternitatii copilului din casatorie Daca sotii nu au un nume de familie comun, iar copilul la nastere a luat numele tatalui, in acest caz, copilul va lua numele avut de mama la data nasterii copilului. Daca mama copilului are un nume de familie comun cu al tatalui, iar acest nume era purtata de mama si la data nasterii copilului. In acest caz, copilul va pastra numele comun. Daca dupa tagada paternitatii se stabileste paternitatea fata de un alt barbat, copilul va lua numele acestuia. Ipoteza anularii recunoasterii de filiatie In cazul in care copilul a fost nascut din parinti necunocuti, iar ulterior si-a cunoscut filiatia fata de un parinte, iar ulterior se contesta filiatia, copilul va redobandi numele avut anterior filiatiei. c) Modificarea numelui de familie determinata de adoptie Incuviintarea adoptiei (art. 473) Copilul adoptat va lua numele de familie al adoptatorului Daca adoptia se face de doi soti va lua numele lor comun (daca au) sau numele lor reunite ori numele unuia dintre ei. In caz de neintelegere, stabileste instanta. Pentru motive temeinice, instanta, la cererea adoptatului sau a familiei adoptive cu incuviintarea copilului de 10 ani, poate dispune si modificarea prenumelui. In cazul adoptiei unei persoane casatorite, sotul adoptat poate lua numele de familie al adoptatorului numai cu consimtamantul celuilalt sot fara ca aceasta sa determine modificarea numelui acestuia din urma (adica a sotiei). Anularea adoptiei Copilul va redobandi numele avut anterior adoptiei, insa, pentru motive temeinice, instanta poate incuviinta pastrarea numelui de familie comun cu al familiei adoptive. (art. 477)

*Pseudonimul, desi nu este un atribut de identificare, este ocrotit de catre lege. Porecla nu este un atribut de identificare si nu este ocrotit de catre legislatie. II. Domiciliul reprezinta un atribut de identificare in spatiu prin indicarea locuintei unde persoana este stabilita in mod statornic (locuinta principala). Resedinta este un atribut de identificare in spatiu care indica locuinta temporara a persoanei. Categorii de domiciliu: O persoana poate sa aiba un singur domiciliu si o singura resedinta chiar daca detine mai multe locuinte. 1. Domiciliul de drept comun domiciliul pe care persoana il avea pana la majorat, moment in care se converteste in domiciliul de drept comun 2. Domiciliul legal domiciliul prevazut de catre lege pentru anumite categorii de persoane - Domiciliul minorului se afla la parinti sau la tutore - Domiciliul celui lipsit temporar de ocrotirea parinteasca se afla la institutia, familia sau la persoana careia i s-a dat in plasament - Domiciliul minorului aflat intr-o institutie de ocrotire se afla la institutia de ocrotire 3. Domiciliul conventional stabilit de parti - Partile unui contract pot stabili ca executarea acestuia sa se faca la o alta adresa decat cea de domiciliul prevazuta in contract, facuta in scris (art. 97) - Partea, in cazul unui litigiu, poate stabili in sensul comunicarii actelor de procedura la sediul avocatului sau unei alte persoane.

S-ar putea să vă placă și