Sunteți pe pagina 1din 3

Metodologia de cercetare a programului Strategii Didactice Intuitive

Aria de cercetare : Cercetarea Strategii didactice intuitive n Alfabetizare


(SDI !e refer" la capacitatea de a!imilare a abilit"tilor !cri!#cititului la pre$colari $i
$colarii de v%r!ta mic" cu !pri&inul unui abecedar multimedia ca manual au'iliar(
Cercetarea !e efectueaz" direct n cla!e de c"tre cadrele didactice(
Sunt c)ema*i !" participe n cercetarea SDI cadre didactice din toat" *ara( Au
r"!pun! apelului no!tru cadre didactice din &ude*ele Ialomi*a (+ cla!a de elevi, Cara$#
Severin (dou" cla!e, -unedoara (o cla!", .ra$ov (/ cla!e, Dol& (o cla!" de grup"
preg"titoare, 0ra)ova (dou" grupe preg"titoare, Con!tan*a (o cla!", Arad (dou"
cla!e, Sibiu (o cla!", D%mbovi*a (o cla!", 1eleorman (2 cla!e $i 3lt (o cla!"(
Populaia investigat : Subiec*ii cercet"rii !unt elevii cla!elor I (425 copii,
pre$colari din grupa preg"titoare din gr"dini*e (67 copii $i elevi cu cerin*e
educa*ionale !peciale (C8S 9 : copii n total pe!te :55 de copii( Datorit" faptului c"
nc" !e mai n!criu n cercetare $i alte cadre didactice, cifrele nu !unt nc" e'acte(
A!upra lor !unt aplicate te!tele de evaluare a aptitudinilor lor n fiecare lun" $i r"!pund
ntreb"rilor din c)e!tionarul adre!at lor, cu a&utorul nv"*"torului(
Cadrele didactice participante !unt nv"*"tori, in!titutori, educatori $i nv"*"tori
$i profe!ori de educa*ie !pecial"( Cadrele didactice prime!c c)e!tionarele, le e'plic"
!ubiec*ilor modul de completare, colecteaz" informa*iile $i trimit napoi directorului de
program c)e!tionarele, completate, n format electronic( Cadrelor didactice li !e cer
anumite informa*ii privitoare la tema cercet"rii, prin ntreb"ri grupate ntr#un
c)e!tionar de!tinat lor(
0"rin*ii elevilor completeaz" la r%ndul lor c)e!tionarele adre!ate lor, pentru a
completa informa*iile nece!are cercet"rii( ;um"rul c)e!tionarelor completate de
p"rin*i e!te apropiat de num"rul copiilor a!upra c"rora !e efectueaz" cercetarea (
Perioada invesigat : Cercetarea SDI !e de!f"$oar" pe parcur!ul anului $colar
255<#2556, cadrele didactice aplic%nd te!tele de evaluare lunar, pentru a urm"ri
evolu*ia ac)izi*ion"rii abilit"*ilor de citi $i de !cri! a elevilor pe parcur!ul celor dou"
!eme!tre de $coal"(
Instrumente de cercetare :
Observaia = noti*e luate de c"tre cadrele didactice 9
Observaia participativ = urm"rirea de!f"$ur"rii orelor de cur! n
cla!ele de elevi unde e!te utilizat e#abecedarul de c"tre directorul de
program (>ulcan, -unedoara $i 3*elu ?o$u, Cara$#Severin9
Ancheta indirect = pe baza a trei tipuri de c)e!tionare @ unul adre!at
p"rin*ilor (2: ntreb"ri, altul adre!at elevilor (+5 ntreb"ri $i al treilea
adre!at cadrelor didactice (+6 ntreb"ri9
C)e!tionarele cuprind ntreb"ri de de!c)idere, ntreb"ri de con*inut $i
factuale
C)e!tionarele vor fi completate p%n" la !f%r$itul anului $colar 9
An alt !et de c)e!tionare e!te aplicat la fiecare final de BorC!)op, pentru
evaluarea ace!tora( 8valuarea ace!tor BorC!)opuri !e reg"!e$te n
rapoartele elaborate dup" organizarea unui a!emenea eveniment( Scopul
ace!tor c)e!tionare e!te de a afla p"rerea participan*ilor la BorC!)op n
privin*a e#abecedarului $i nece!itatea organiz"rii unor cur!uri de formare
pentru cadrele didactice $i pentru p"rin*i(
Un test de evaluare psihopedagogic care !e aplic" de c"tre cadrele
didactice n fiecare lun" elevilor $i cuprinde +5 ntreb"ri, dintre care :
cuprinz%nd itemi referitori la aptitudini $i < ntreb"ri factuale(
Studiul de caz metod" utilizat" n !itua*iile unde !ubiec*ii !unt elevi
cu C8S $iD!au $colariza*i la domiciliu9
Fie psihologice! anamneze i teste psihologice n cazul copiilor cu
C8S, unde e!te nevoie de o urm"rire mai minu*ioa!" a!upra unor
elemente ce eviden*iaz" aptitudinile elevului( Ace!tea !e realizeaz"
mpreun" cu p!i)ologul care cunoa$te problemele copilului !au al
con!ilierului p!i)ologic de la $coala pe care o frecventeaz" copilul(
Ancheta-pilot pentru evaluarea c)e!tionarelor adre!ate p"rin*ilor $i cadrelor
didactice a fo!t efectuat" n luna !eptembrie 255< pe un num"r de / p"rin*i (dintre
p"rin*ii care au ac)izi*ionat e#abecedarul per!onalizat $i cei de la cla!a nv( Mariana
Eelicia ?ad $i : cadre didactice (nv( Mariana ?ad, in!t( Marin >"rzan, nv( ?odica
I!trat $i nv( Fica Ione!cu( Gn urma anc)etei#pilot au fo!t adu!e modific"ri
c)e!tionarului pentru p"rin*i, a!upra ntreb"rilor nr( 4 $i +5, iar c)e!tionarul adre!at
cadrelor didactice a r"ma! n forma ini*ial"(
Ancheta-pilot pentru te!tul de evaluare a fo!t realizat" a!upra unei cla!e de
elevi (nv( Hivia Dobre!cu la nceputul lunii decembrie $i n urma ei au fo!t nece!are
o corectur" de e'primare $i numerotarea itemilor din primele : ntreb"ri(
Ancheta-pilot pentru c)e!tionarul adre!at elevilor !#a de!f"$urat n luna
decembrie pe un num"r de 7 copii (de la cla!a in!t( II Marin >"rzan( C)e!tionarul nu
a nece!itat modific"ri ulterioare(
Ancheta-pilot pentru validarea c)e!tionarelor de evaluare a BorC!)op#urilor a
fo!t realizat" c)iar prin BorC!)op#ul din : octombrie 255<, organizat n Sala de
conferin*e a .ibliotecii Aniver!it"*ii din 0etro$ani, a!upra unui num"r de +I
participan*i(
Ianuarie 2556
Director program
p!i)o!ociolog Mariana Straut