Sunteți pe pagina 1din 3

FIA DISCIPLINEI

Comunicare in afaceri (limbaenglez) limba 22. Date despre disciplin
2.1 Denumirea disciplinei COMUNICARE N AFACERI (LIMBA ENGLEZ)-LIMBA 2
2.2 Titularul activitilor de curs Lect. Dr. Diana Zagan-Zelter
2.3 Titularul activitilor de seminar Lect. Dr. Diana Zagan-Zelter
2.4 Anul de studiu

III 2.5 Semestrul

6 2.6 Tipul de evaluare colocviu 2.7 Regimul
disciplinei
DO

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe sptmn 2 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 1
3.4 Total ore din planul de nvmnt 28 din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 14
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 14
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 10
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 16
Tutoriat 3
Examinri 2
Alte activiti...................................
3.7 Total ore studiu individual 45
3.9 Total ore pe semestru 73
3. 10 Numrul de credite 3
1. Date despre program
1.1 Instituia de nvmnt superior Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca
1.2 Facultatea Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor
1.3 Departamentul Limbi moderne i comunicare n afaceri
1.4 Domeniul de studii Economie si afaceri internaionale
1.5 Ciclul de studii Licen
1.6 Programul de studii/Calificarea Economie i afaceri internaionale
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum Limbaj de afaceri specializat
4.2 de competene Competene lingvistice vorbit, scris, ascultat, citit, n limba engleza, cel puin la nivel
intermediar - B2
5. Condiii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a
cursului
Sala cu echipament audio/video
Asigurarea condiiilor de comunicare interactiv
5.2. de desfurare a
seminarului/laboratorului
Mobilier modular care sa faciliteze comunicarea ntre studeni
Echipament video-audio
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
Facultatea de tiine Economice i Gestiunea Afacerilor
Str. Teodor Mihali nr. 58-60
Cluj-Napoca, RO-400951
Tel.: 0264-41.86.52-5
Fax: 0264-41.25.70
econ@econ.ubbcluj.ro
www.econ.ubbcluj.ro8. Coninuturi
8. 1 Curs
Metode de
predare
Observaii
Comunicarea n contextul profesional Curs
Curs
Curs
Curs
Curs
Curs
Curs
Curs
Curs
Curs
Curs
Curs

Curs
Curs
1 or curs
1 or curs
1 or curs
1 or curs
1 or curs
1 or curs
1 or curs
1 or curs
1 or curs
1 or curs
1 or curs
1 or curs

1 or curs
1 or curs


Explicitarea procesului de comunicare convenional i cel social
Diversitatea cultural din perspectiv comunicaionl
Folosirea eficient a tehnologiilor de informare i comunicare
Comunicarea interpersonal i avantajele muncii n echip
ntlnirile de afaceri i folosirea tehnologiei destinate comunicrii i
colaborrii
Tehnici de ascultare eficient
Comunicarea verbal versus comunicarea non-verbal
Comunicarea non-verbal
Comunicarea scris
Mesaje scurte
Mesaje electronice
Mesaje pozitive- mesaje negative
Mesaje persuasive
Rapoarte

Bibliografie
Bovee, C., Thill, J., (2012) Business Communication Essentials, Prentice Hall
Clelenad, J., (2003) Writing for Results, McGraw-Hill
Guffey, M., (2010) Essentials of Business Communication, Cengage Learning
Emmerson, P., Hamilton, N., (2005) Five-Minute Activities for Business English, Cambridge University Press
Miles, A., (2007), 15 Ways of Improving Oral Communication in Business, English for Business
Thomson, K., (2007) English for Meetings, Oxford

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaii
Comunicarea n contextul profesional Stabilirea
obiectivelor de
nvare (LO), fixarea
strategiilor de
nvare
independent,
colectiv i
coordonat, att
pentru cadrul
instituional, in-
campus, ct i pentru
cel extern, out-
campus.
Rezolvarea de
exerciii i
participarea la
simulri impuse de
situaii cheie i jocuri
de rol.
Verificarea temelor
incluse n Portofoliul
1 or seminar
1 or seminar
1 or seminar
1 or seminar
1 or seminar
1 or seminar
1 or seminar
1 or seminar
1 or seminar
1 or seminar
1 or seminar
1 or seminar
1 or seminar
1 or seminar
Explicitarea procesului de comunicare convenional i cel social
Diversitatea cultural din perspectiv comunicaionl
Folosirea eficient a tehnologiilor de informare i comunicare
Comunicarea interpersonal i avantajele muncii n echip
ntlnirile de afaceri i folosirea tehnologiei destinate comunicrii
i colaborrii
Tehnici de ascultare eficient
Comunicarea verbal versus comunicarea non-verbal
Comunicarea non-verbal
Comunicarea scris
Mesaje scurte (mesaje electronice, mesaje pozitive, mesaje
negative, mesaje persuasive)
Rapoarte7.1 Obiectivul general al disciplinei S ajute studenii s comunice eficient in mediul de afaceri folosind
limba engleza specializat unui anumit domeniu, funcie de contextul
cultural dat, de contextul etic i de mijlocele de comunicare puse la
dispoziie

7.2 Obiectivele specifice S asimileze elementele de lexic n limba englez, specifice limbajului
de afaceri necesar comunicarii profesionale
S aplice metodele de organizare eficient n comunicarea oral i
scris
S dezvolte deprinderi eseniale de comunicare oral i scris n afaceri
n limba englez
de teme al
studentului.
Bibliografie

Bovee, C., Thill, J., (2012) Business Communication Essentials, Prentice Hall
Clelenad, J., (2003) Writing for Results, McGraw-Hill
Guffey, M., (2010) Essentials of Business Communication, Cengage Learning
Emmerson, P., Hamilton, N., (2005) Five-Minute Activities for Business English, Cambridge University Press
Miles, A., (2007), 15 Ways of Improving Oral Communication in Business, English for Business
Thomson, K., (2007) English for Meetings, Oxford10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare
10.3 Pondere
din nota final
10.4 Curs
- Cunoaterea caracteristicilor
diverselor tipuri de
comunicare
- nelegerea cauzelor care
determin dificulti n
comunicare
- Eliminarea discriminrii n
procesul de comunicare
- Identificarea caracteristicilor
comunicrii n limba englez
n context de afaceri
Examen scris. Stundenii trebuie s
rspund corect la ntrebrile propuse din
materialul parcurs
50%
10.5 Seminar/laborator
- Capacitatea de comunicare n
limba englez, att scris ct
i oral
Evaluarea activitilor orale i a
Portofoliului de teme realizat de ctre
studeni.
50%
10.6 Standard minim de performan
Capacitatea de a se exprima liber pe temele propuse i completarea temelor din Portofoliul de teme.

Data completrii Semntura titularului de curs
Lect. Dr. Diana Zagan-Zelter
Semntura titularului de seminar
Lect. Dr. Diana Zagan-Zelter

Data avizrii n catedr Semntura directorului de departament

.......................

.............................................

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor
profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Cursul creeaz premisele dezvoltrii unor cunotine i deprinderi care faciliteaz integrarea studenilor pe piaa muncii,
ntr-un context economic care necesit o constant mbuntire a competenelor de comunicare