Sunteți pe pagina 1din 81

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA

CENTRUL DE FORMARE CONTINUĂ, ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ ṢI CU


FRECVENŢĂ REDUSĂ

Specializarea : Asistenţă Socială

Asist.univ. ADRIAN BARBU


Dr. ALEXANDRA MELINDA STANCIU

LIMBA FRANCEZĂ

ANUL I
C.F.C.I.D

Cluj-Napoca
2018
UNIVERSITATEA “ BABES-BOLYAI ” CLUJ-NAPOCA
SPECIALITATEA : ASISTENŢĂ SOCIALĂ
ANUL I
NIVEL : MEDIU

LIMBA FRANCEZĂ
Suport de curs

Asist. univ. Adrian BARBU


Dr. Alexandra Melinda STANCIU

CLUJ - NAPOCA
2018

2
Prezentarea generală a cursului

LIMBA FRANCEZĂ

Date de contact ale titularului de curs Date de contact ale tutorelui


Dr.Alexandra Melinda Stanciu

Contact: Str. Horea nr.7 , birou nr.10, Anul I, sem.I, curs obligatoriu, codul
telefon: 40. 0264/530724, e-mail: disciplinei:ALX 0001, nr.de credite: 3
al.m.stanciu@gmail.com
Consultaţii: luni, 10-12

 Condiţionări şi cunoştinţe prerechizite


Nivelul de limba franceză cerut pentru participarea la curs este B1 la cele patru
competenţe evaluate, conform grilei de autoevaluare a Cadrului comun european de
referinţă pentru limbile străine:

Competente A1 A2 B1 B2 C1 C2
Înţele
gere- 1 2 3 4 5 6
ascultare
Înţelegere- 1 2 3 4 5 6
citire
Vorbire- 1 2 3 4 5 6
conversaţie
Vorbire- 1 2 3 4 5 6
exprimare
Scriere 1 2 3 4 5 6

Trebuie avut în vedere faptul că înscrierea la examenul de licenţă la finalul ciclului


de trei ani de studiu este condiţionat de susţinerea şi promovarea unui test de
competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională.

 Descrierea cursului
Este un curs cu obiective specifice care vizează achiziţia de cunoştinţe şi dezvoltarea
deprinderilor de limbă străină ca instrument de formare şi informare academică şi
profesională. Tipologia programului de învăţare are în vedere crearea unui profil de
utilizator cu competenţe axate pe studiul limbajelor de specialitate. În acest sens, studenţii
îşi vor dezvolta capacitatea de conştientizare a stării actuale a cunoştinţelor şi
deprinderilor, se vor deprinde să-şi fixeze obiective reale şi realiste, să-şi selecteze în mod
autonom materialele şi să se autoevalueze.

 Organizarea temelor în cadrul cursului

1
Suportul de curs este structurat în şase unităţi plus o secţiune introductivă. Fiecare dintre
unităţi este astfel structurată încât să permită achiziţionarea sau fixarea unor deprinderi
recomandate de Cadrul European, iar textele acoperă o gamă de subiecte aparţinând
domeniului sociologiei şi asistenţei sociale, iar prin intermediul activităţilor aferente
fiecărei unităţi se au în vedere următoarele obiective:
- Cunoaşterea şi înţelegerea aprofundată a contextelor şi rolurilor, precum şi a conceptelor,
metodelor şi a discursului/limbajului specific diverselor situaţii de comunicare profesională
în mediul academic de limba franceză, cu accent pe situaţia retorică, formele de
comunicare scrisă şi orală, etapele procesului de scriere şi produsele scrisului academic,
precum şi pe deontologia profesională.
- Transferul conceptelor învăţate în activităţi de receptare a textului scris şi de producere
vizând etapele procesului de scriere, organizarea şi dezvoltarea ideilor, structura textului şi
strategiile de comunicare verbală orală şi scrisă la standarde specifice limbii franceze
specializate pentru discursul ştiinţific.
- Elaborarea unor lucrări scrise şi prezentări orale originale care să utilizeze principiile şi
tehnicile de redactare consacrate în mediul academic, cu accent pe genurile predilecte din
psihologie şi ştiinţele educaţiei.

 Formatul şi tipul activităţilor implicate de curs


Cursul este organizat în doua module, corespunzând celor două semestre de studiu.
Activităţile presupuse de acest curs vor consta în mare parte în studiu şi exerciţii
individuale, la care se adaugă întîlnirile semestriale cu profesorul. Pe parcursul semestrelor
1 si 2, în care se studiază disciplina de faţă, sunt programate două întâlniri/ semestru faţă în
faţă (consultaţii) cu toţi studenţii; ele sunt destinate soluţionării, nemediate, a oricăror
nelămuriri de conţinut sau a celor privind sarcinile individuale.

 Materiale bibliografice obligatorii


 Baciu, I.,Gramatica limbii franceze.,Cluj : Ed. Echinox, 1997
 Cadiot-Cueilleron, J., Grammaire Cours de civilisation française de la Sorbonne – 350
exercices Niveau supérieur I. Paris: Hachette F.L.E., 2000
 xxx Dictionnaire Larousse de la psychologie. Paris : Larousse, 2001
 Mocan, L., La psychologie en français (I-ère année, niveau B2). Cluj-Napoca : curs
multiplicat+suport electronic, 2008
 www.scienceshumaines.fr (Stiinte Umane)
 www.bonjourdefrance.com (metoda de FLE)
 www.tv5.org (documentaires)
 www.lemonde.fr (articles)
 www.lepointdufle.com (exerciţii FLE)
 http://www.psychologies.com/
 http://granturi.ubbcluj.ro/autodidact

 Materiale şi instrumente necesare pentru curs


 Derularea activităţilor prevăzute necesită accesul studenţilor la următoarele resurse:
 - calculator conectat la internet (pentru a putea accesa bazele de date şi resursele
electronice suplimentare)
 - imprimantă (pentru tipărirea materialelor suport, a temelor redactate, a studiilor de caz)
 - acces la resursele bibliografice (ex: abonament la biblioteca universităţii, la Institutul
francez)
 - acces la echipamente de fotocopiere

2
Examenul se va desfăşura la sfârţitul fiecărui semestru în timpul sesiunii de examene,
conform planificării.

 Politica de evaluare şi notare


 Evaluarea finală se va realiza pe baza unui examen scris desfăşurat în sesiunea de la
finele semestrului 1, respectiv 2.
Testul de la finele semestrului 1 este impartit in trei sectiuni 1. Comprension écrite
4puncte, Compréhension orale 4 puncte, Activitate pe durata semestrului 2 puncte.
Exerciţiile de intelegere a textului vor respecta tipologia celor din suportul de curs ;
Testul de la finele semestrului 2 vizeaza testarea celor 4 competente lingvistice:
scriere, citire, ascultare, vorbire. Este un test pe limbaj academic de specialitate
impartit in 2 probe – scrisa si orala. Proba scrisa cuprinde: Compréhension orale –
exercitii de comprehensiune a textului ascultat; Compréhension écrite – întrebări
pentru verificarea înţelegerii textului sub formă de grilă sau răspuns simplu;
Production écrite– redactarea unui eseu argumentativ. Proba orala presupune
examinarea competentei de vorbire in conversatie si exprimare pe o tema de
specialitate. Fiecare competenta se noteaza de la 1 la 10, nota finala fiind obtinuta
din media celor 4 note.

Elemente de deontologie academică


În caz de fraudă sau plagiat, vezi poziţia UBB.

 Studenţi cu dizabilităţi
Titularul cursului îşi exprima disponibilitatea, în limita constrângerilor tehnice si de timp,
de a adapta conţinutul şi metodelor de transmitere a informaţiilor precum şi modalităţile de
evaluare (examen oral, examen on line etc) în funcţie de tipul dizabilităţii cursantului.
Altfel spus, avem în vedere, ca o prioritate, facilitarea accesului egal al tuturor cursanţilor
la activităţile didactice si de evaluare.

 Strategii de studiu recomandate


Date fiind caracteristicile învăţământului la distanţă, se recomandă studenţilor o planificare
foarte riguroasă a secvenţelor de studiu individual, coroborată cu secvenţe de dialog,
mediate de reţeaua net, cu titularul de disciplină. Lectura fiecărui modul şi rezolvarea la
timp a lucrărilor de evaluare garantează nivele înalte de înţelegere a conţinutului tematic şi
totodată sporesc şansele promovării cu succes a acestei discipline.

3
Introduction
A. Compréhension écrite

Le métier

a) Selon les Canadiens…

Le travail social, qu'est-ce que c'est?


Le travail social est une profession orientée vers l'aide à des individus, des familles, des
groupes et des collectivités dans le but de les aider à améliorer leur bien-être. Il s'engage à
aider les individus à développer leurs habiletés et leur capacité d'utiliser leurs propres
ressources et celles de la communauté pour résoudre leurs problèmes. Le travail social se
penche sur des problèmes d'ordre individuel et personnel, mais aussi sur des questions
d'ordre social plus vastes telles que la pauvreté, le chômage et la violence conjugale.

Les droits de la personne et la justice sociale sont les fondements de l'exercice du travail
social. Le caractère unique de cette profession réside dans l'amalgame de certaines valeurs,
connaissances et habiletés, y compris l'établissement d'une relation comme base de toutes
les interventions et le respect des choix et des décisions des clients.

Le contexte socio-politico-économique générant de plus en plus d'insécurité et de tensions,


le rôle joué par les travailleurs sociaux est important et essentiel.

Où travaillent les travailleurs sociaux?

Les travailleurs sociaux exercent leur profession dans divers cadres : organismes d'aide aux
familles et d'aide à l'enfance, hôpitaux généraux et psychiatriques, commissions scolaires,
établissements correctionnels, organismes de sécurité du revenu, ministères fédéraux et
provinciaux. De plus en plus de travailleurs sociaux font de la pratique privée.

«Quatre-vingt-treize pour cent des personnes appartenant à la catégorie professionnelle des


travailleurs sociaux œuvrent dans le secteur des services de santé et sociaux (74 %) et dans
le secteur gouvernemental (19 %). Relativement peu de travailleurs sociaux exercent en
bureau privé, mais leur nombre a presque doublé entre 1991 et 1996».

Que font les travailleurs sociaux?

Ils sont membres d'équipes pluridisciplinaires ou fournissent des services individuels.


Leurs tâches sont fonction de l'établissement dans lequel ils exercent leur profession.

Les travailleurs sociaux des organismes d'aide à l'enfance (publics et privés) procèdent à
l'évaluation des cas de violence familiale ainsi que d'abus et de négligence à l'égard des
enfants et prennent les mesures de protection appropriées. Ils recrutent des foyers d'accueil
ou supervisent le placement d'enfants en milieu protégé. D'autres s'occupent des cas
d'adoption.

4
Plusieurs commissions scolaires embauchent des travailleurs sociaux pour aider les élèves
à s'adapter au milieu scolaire. Ces travailleurs sociaux aident les élèves, les parents et les
enseignants à surmonter des difficultés telles que le comportement agressif, la délinquance
et les problèmes familiaux qui affectent le rendement des élèves.

Dans les hôpitaux généraux et psychiatriques, les travailleurs sociaux font partie des
équipes de traitement. Ils servent de lien entre l'équipe et la famille ainsi qu'avec les
ressources communautaires. Dans ces établissements, ils participent aux soins, aux
traitements et à la réadaptation des personnes âgées et des personnes atteintes de maladies
physiques ou mentales et aux soins des personnes handicapées.

Dans les centres de services de santé et communautaires, les travailleurs sociaux


fournissent des conseils à des individus ou à des familles et des services aux aînés. Certains
s'occupent de développement communautaire; ils aident les citoyens à déterminer leurs
besoins et leur proposent des moyens de satisfaire ces besoins. D'autres s'occupent des
relations parents-enfants et font de la consultation conjugale. Ces services sont dispensés
sur une base individuelle ou en groupe.

Dans le domaine correctionnel, les travailleurs sociaux font partie d'équipes se penchant
sur la réadaptation sociale des jeunes contrevenants ou des délinquants adultes. Ils sont
parfois agents de gestion des cas. D'autres travaillent comme agents de probation ou de
libération conditionnelle. Ces derniers aident les ex-détenus à s'adapter à la vie au sein de
la communauté et à respecter les conditions de leur liberté.

Les travailleurs sociaux qui exercent leur profession en cabinet privé sont rémunérés à
l'acte pour les services qu'ils fournissent à des individus, à des familles et à des organismes.
Ces services comprennent la consultation, la psychothérapie, la médiation, la thérapie
sexuelle, l'élaboration de politiques et de programmes, le développement organisationnel et
les programmes d'aide aux employés.

Les travailleurs sociaux qui s'occupent de l'analyse ou du développement de politiques et


de planification sont souvent à l'emploi de ministères fédéraux et provinciaux ou de
conseils de planification sociale. Les chercheurs travaillent dans les universités et au sein
des gouvernements. D'autres, enfin, enseignent dans les universités et les cégeps.

Les conditions de travail

La majorité des travailleurs sociaux ont des emplois à temps plein, mais certains travaillent
à temps partiel. De nouveaux diplômés en travail social travaillent sous supervision pour
des fins administratives et afin de se perfectionner. De nombreux employeurs offrent de la
formation à leur personnel. Les travailleurs sociaux qui dispensent des services directs
reçoivent leurs clients dans leur bureau ou vont au domicile de ceux-ci. Ils consultent aussi
d'autres professionnels tels que psychologues, enseignants, médecins, avocats ou autres
spécialistes, selon les cas.

D’après http://www.casw-acts.ca/fr/le-travail-social-quest-ce-que-cest

5
b) Selon des Français…
Fiche Métier Assistant(e) de service social

Nature du travail

Entre urgence et accompagnement

Les problèmes auxquels est confronté l'assistant de service social sont très divers :
endettement, violence conjugale, enfant en danger, demande de logement, conditions
d'attribution du RMI... Sur fond de problèmes sociaux, les urgences se multiplient.
Pourtant, le travail de ce généraliste du social s'inscrit dans la durée. Son principal objectif
est de fournir une aide sur mesure aux personnes en fonction de leurs difficultés.

Entretiens et réglementation

Après avoir analysé la situation, l'assistant repère les solutions possibles. Connaissant bien
les organismes et les dispositifs d'aide sociale, il informe les personnes de leurs droits. Il
les aide à remplir un dossier administratif ou les oriente vers le service le plus pertinent
(caisse d'allocations familiales, OPHLM, Pôle emploi...).

Les entretiens, dans le cadre de permanences ou de visites au domicile, constituent la base


du métier. En amont et en aval, s'impose un important travail administratif : suivi de la
réglementation, gestion de dossiers, comptes rendus d'enquêtes, statistiques...

Compétences requises

Sens du contact et autonomie

Ce métier très féminisé (95 % de femmes) repose sur les relations humaines. Face à des
personnes fragilisées, l'approche de l'assistant de service social est essentielle. Il crée une
relation de confiance, en gardant suffisamment de recul.

Tout en bénéficiant du soutien d'une équipe, ce travailleur social fait preuve d'une grande
autonomie. Savoir gérer son temps est impératif pour répondre à de multiples demandes en
parallèle.

Maturité et équilibre personnel

Il faut beaucoup de maturité et d'équilibre personnel pour affronter des situations de


détresse. Suivre un cas difficile, parfois sur une longue période, exige patience et
optimisme. Et une certaine force de conviction pour faire adhérer la personne au projet.
Très engagé, l'assistant de service social doit accepter de ne pas pouvoir satisfaire toutes
les demandes. Il doit aussi savoir gérer des réactions de mécontentement. Discret, il est
tenu au secret professionnel.

Lieux d’exercice et statuts

Au sein d'un conseil général

6
Les conseils généraux emploient la moitié des 38 000 assistants de service social en
exercice. La plupart travaillent en polyvalence de secteur. C'est-à-dire qu'ils interviennent
sur une zone géographique (quartier, arrondissement, commune...) pour tout public
(RMistes, personnes dépendantes, personnes surendettées ou migrantes...).

Dans une mairie, un hôpital...

Les autres assistants de service social sont employés par les municipalités, les
établissements scolaires, les hôpitaux, les établissements pénitentiaires, les caisses de
sécurité sociale et de retraite, les caisses d'allocations familiales, les associations du secteur
sanitaire et social, les entreprises. Leur intervention est alors ciblée sur un public
particulier.

En équipe et en réseau

Ce métier s'exerce le plus souvent au sein d'une équipe coordonnée par un chef de service.
Au-delà, l'assistant de service social collabore avec de multiples relais : autres services
d'aide sociale, services de santé, protection maternelle et infantile, missions locales
d'insertion, Pôle emploi, OPHLM... Dans un hôpital, il est en relation avec le personnel
soignant. Les déplacements sont plus ou moins fréquents selon les postes.

Salaire

Salaire du débutant

A partir du Smic.

Intégrer le marché du travail

L'emploi progresse

Les besoins en services sociaux de proximité sont très marqués. À cela plusieurs raisons :
l'extension de la précarité, le vieillissement de la population, la complexité des dispositifs
d'aide. En outre, de nombreux travailleurs sociaux partiront à la retraite au cours des
prochaines années. L'emploi progresse et les jeunes rencontrent peu de difficultés à
s'insérer, en fonction de la région où ils vivent. En Ile-de-France, par exemple, chaque
jeune diplômé a le choix entre 6 à 10 propositions d'embauche.

Vers l'encadrement

L'assistant de service social peut évoluer vers un poste de cadre en suivant des formations
préparatoires. Par exemple, diplôme d'État d'ingénierie sociale (DEIS), certificat d'aptitude
aux fonctions d'encadrement et de responsabilité d'unité d'intervention sociale
(CAFERUIS), certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service
d'intervention sociale (CAFDES)...

Après 4 à 6 ans de services, il peut se présenter aux concours internes de directeur


d'établissement social, directeur d'établissement sanitaire et social, conseiller territorial
socio-éducatif. Autre possibilité : préparer le DE de médiateur familial.

7
Accès au métier

Pour occuper un emploi d'assistant de service social, il faut obligatoirement posséder le


diplôme d'État du même nom. Bien que se déroulant sur 3 ans, la formation est
actuellement reconnue au niveau bac + 2. Elle est organisée dans 66 établissements
(instituts régionaux du travail social, universités...).

Niveau bac + 3

 Diplôme d'État assistant de service social : très sélective, cette formation est
accessible aux bacheliers, aux titulaires de diplômes équivalents (DAEU...) et aux
personnes ayant réussi un examen de niveau, après réussite à des épreuves écrites +
entretien. Certains établissements proposent une formation préparatoire aux
épreuves de sélection. Les études se déroulent en alternance.

Source http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/assistant-e-de-service-
social

8
B. Section pratique
1. Lisez les deux textes et sélectez les traits principaux du métier dans un tableau
selon le modèle ci-dessus. Le premier texte est rédigé par l’Association
canadienne des travailleurs sociaux, le second fait partie d’un dossier en ligne
de L'Office national d'information sur les enseignements et les professions de
France (ONISEP). Mettez en parallèle les deux manières de décrire les aspects
du métier. Continuez le tableau avec d’autres aspects qui vous semblent
essentiels.

Si on est Selon l’ACTS Selon l’ONISEP


travailleur/assistant
social…
On travaille avec…

On travaille pour…

Il faut avoir des études


de…
On gagne…

On peut évoluer vers un


poste de…

2. Quelle est la situation en Roumanie ? Renseignez-vous si nécessaire et utilisez


les expressions du tableau pour faire le portrait du travailleur social roumain.
3. Consultez le site internet ci-dessus et regardez la première vidéo.
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/assistant-e-de-service-social

9
Répondez aux questions suivantes:
1. Comment s’appelle la femme de la vidéo ?

2. Quel est son âge ?

3. Dans quelle ville travaille-t-elle ?

4. Quelle formation a-t-elle reçue ?

5. Quelles sont ses activités ?

6. Quelle est son approche de la personne ?

7. Quels sont les périodes difficiles de la vie des gens où les assistants de service
social peuvent offrir leur soutien ?

8. Quelles sont les organisations ou institutions avec lesquelles elle doit être en
collaboration ?

9. Quels sont les débouchés trouvés par la femme. Pourquoi préfère-t-elle une
certaine direction ?

10
Production orale / Production écrite

En utilisant le modèle de la vidéo, présentez votre parcours. Si en classe, faites-


le sous la forme d’un dialogue avec un collègue.
Présentez à l’écrit le parcours d’une personne active dans l’assistance sociale
que vous admirez.

LE CURRICULUM VITAE

Rédigez votre Curriculum vitae en vous aidant du formulaire suivant :

Nom et prénom
…………………………………………………………….
Nom de jeune fille
…………………………………………………….…........
Date et lieu de
naissance………………………….…………………………….....
Situation de famille (célibataire, marié, divorcé, veuf)
……………………………...
Nationalité
……………………………………………………………..
Charges de famille (enfants)
……………………………………………………….
Etat des services militaires
………………………………………………………...
Adresse personnelle (n° de téléphone – fixe et/ou portable et e-mail y
compris)……….
ETUDES
- 19.. – 19.. : Détail des études (lycée, Etudes supérieures)
19.. – 19.. : ………………………..
TITRES
- 19.. – 19.. : Bachelier (-ière)
- 19.. – 19.. : ………………………..
FONCTIONS
- 19.. – 19.. : où, quelle fonction
- 19.. – 19.. : ………………………..
STAGES
- 19.. – 19.. : ………………………..
- 19.. – 19.. : ………………………..
LANGUES MODERNES CONNUES
Niveau débutant (A1, A2), intermédiaire (B1,B2), supérieur (C1,C2)
INFORMATIQUE
Languages informatiques maîtrisés

11
SUR UNE PAGE SEPAREE
ACTIVITE PROFESSIONNELLE
ACTIVITE D’ENSEIGNEMENT
Justifier, en quelques lignes, les domaines de recherche et d’enseignement
abordés et éventuellement les résultats obtenus.
ACTIVITE DE RECHERCHE (domaine, réseaux thématiques,
interdisciplinarité, thèmes de recherche)
ACTIVITE DANS L’INDUSTRIE
(ou autre même administrative, sociale etc.)
RENSEIGNEMENTS DIVERS
( aptitudes, activités de loisir, signe zodiacal etc.)
…………………………………………...
PROJETS D’AVENIR
-Joindre une liste séparée des publications
-Faire une liste séparée des communications et conférences
Rédiger un C.V.

Indiquez, pour chacune de ces phrases d'un C.V., la section à laquelle elle
appartient :

A état civil
B expériences professionnelles
C études
D langues étrangères
E loisirs

1. Espagnol lu et parlé.
2. Plusieurs voyages en Asie au cours de ces dernières années.
3. Née à Modane, le 11 juin 1972.
4. 1992-93 : stage à la société Database, Milan (Italie).
5. Théâtre, cinéma, lecture.
6. Marié, un enfant.

1991-92 : Licence en droit, faculté de Droit, Assas, Paris.


REUSSIR SON CV

Au premier abord, le CV semble être un document simple, composé d’informations factuelles structurées de
manière chronologique. Pourtant, il s’agit de bien plus que cela. Un CV est en effet un instrument de
communication au même titre qu’une publicité ou qu’un discours politique. Le curriculum doit donc faire
preuve de la même efficacité. Pour l’obtenir, plusieurs impératifs doivent être pris en compte lors de sa
rédaction, en particulier lorsqu’on se porte candidat dans une entreprise ou dans un pays étrangers. Si un bon
CV est en effet celui qui est le mieux adapté à son récepteur, les normes qui le régissent varient beaucoup
d’une culture à l’autre, tant pour la forme (longueur, organisation…) que pour le fond (type d’informations
indiquées, degré d’explicitation de l’expérience présentée…).

Formation / Parcours professionnel


Dans les deux cas, le CV à la française est rétrochronologique, c’est-à-dire qu’il commence par le
diplôme ou le poste le plus récent et finit par le plus ancien. Il n’est pas nécessaire de tout indiquer,

12
sélectionnez les informations en fonction du poste visé afin de garder de la place pour les
développer. Contrairement au CV à l’allemande, il n’est pas nécessaire de joindre à sa candidature
des justificatifs tels que copie des diplômes, certificats de travail, attestations de stage…
Si vous êtes jeune diplômé
La formation doit être détaillée ; mentionnez en particulier les travaux que vous avez pu réaliser
(thèse, mémoire, recherche), les thèmes majeurs de vos études si l’intitulé est flou ainsi que les
mentions éventuellement obtenues. Les notes ne sont pas précisées.
Si possible, traduisez vos diplômes en français et donnez l’équivalence en terme de niveau ou de
nombre d’années d’études. Suite à la réforme de l’université en Europe, le schéma actuel est le
suivant :
- Baccalauréat
- Licence 1 (ex DEUG 1)
- Licence 2 (ex DEUG 2)
- Licence 3 (ex Licence)
>niveau bac+3
- Master 1 (ex Maîtrise)
- Master 2 (ex DEA / DESS)
>niveau bac+5
- Doctorat
>niveau bac+8
Expériences professionnelles
Les expériences professionnelles du type "jobs d’été" et surtout les stages réalisés pendant vos
études sont souvent décisifs car ils permettent à l'employeur de juger de votre aptitude à être
rapidement opérationnel.
Détaillez vos stages de la même manière qu'un poste : secteur, mission, détail du travail effectué…
de même que les éventuelles années d’études à l’étranger.
Sélectionnez les expériences les plus récentes en rapport avec le poste visé. Ainsi, la mention d’un
poste de vendeur saisonnier est pertinente pour un poste commercial ou tourné vers l’accueil de
public.
Présentation du CV
Une fois les informations sélectionnées, il reste à les mettre en forme. L’objectif est de présenter un
document clair, lisible, agréable à lire et qui fasse ressortir les informations essentielles à votre
candidature. Un CV trop dense ou trop long devient en effet illisible et perd en efficacité auprès du
recruteur.
Selon les secteurs professionnels, la présentation du CV peut être plus ou moins classique. Dans
tous les cas, le respect de l’orthographe et des règles typographiques produira une impression très
positive sur le recruteur.
La typographie
. , pas d’espace avant, une espace après.
; : une espace avant, une espace après. Pas de majuscule au mot suivant.
! ? espace avant et après.
( ) une espace à l’extérieur de la parenthèse, pas d’espace à l’intérieur.
« » une espace avant et après.
Les marges
L’usage est de laisser 2,5 ou 3 centimètres à droite et à gauche de la feuille. Pensez également à
laisser suffisamment de marge en haut et en bas (entre 2,5 et 3 cm aussi) pour ne pas utiliser tout
l’espace.
L’interlignage
Le recruteur doit être en mesure de trouver tout de suite les informations dont il a besoin, aussi il
est recommandé de changer d’interlignage pour différencier les rubriques et les paragraphes. Par
exemple, l’interlignage entre deux rubriques doit être plus grand que celui placé entre deux
paragraphes.
Le nombre de pages

13
Pour le CV à la française, l’usage veut que les débutants et les jeunes professionnels se limitent à
une page tandis que les confirmés peuvent aller jusqu’à deux, si nécessaire. Le CV est une première
preuve de l’esprit de synthèse du candidat… et il faut garder des ressources pour l’entretien !

La mise en valeur
Certaines informations du CV doivent être apparentes au premier regard, notamment les titres de
rubriques, les fonctions que vous avez exercées et le nom des sociétés dans lesquelles vous avez
travaillé. Pour les distinguer, plusieurs procédés peuvent être employés : modifier la taille de la
police, mettre des termes en majuscule, en gras, en italique, les souligner ou encore les encadrer.
Associer un type d’information à un code permet d’améliorer la lisibilité du document. Veiller à
maintenir l’équilibre entre le texte standard et les mises en valeur pour ne pas surcharger le CV.
L’encadré est un bon moyen pour mettre en valeur les éléments importants de votre CV. Il peut être
par exemple utilisé pour mettre en relief votre accroche : métier, projet professionnel ou encore
points forts. Si votre CV ne comporte pas d’accroche, l’encadré peut être employé pour distinguer
les rubriques (formation, expérience professionnelle…).

La vérification
Pour contrôler votre CV, laissez passer un peu de temps afin de le considérer d’un œil neuf et de
vérifier si la présentation est claire et harmonieuse (équilibre des marges, mise en valeur du texte),
si le texte est aéré et bien découpé (marges, interlignage), si l’impression est bonne (caractères
nets), etc. Pour les CV à la française, le papier employé est blanc, au format A4 (21 cm sur 29,7
cm) et d’épaisseur suffisante (80 grammes minimum). De multiples exemples de CV conçus par
l’ANPE sont disponibles ici (format PDF). Ils donnent de bonnes idées pour la structure et la mise
en page du document.

Candidater par courriel


Ce type de candidature est économique, facile et rapide à réaliser. Aussi, la pratique tend à se
généraliser. Cependant, cette facilité pousse parfois les candidats à privilégier la quantité au
détriment de la qualité. Pour faire la différence avec des concurrents, il est capital de soigner le
message d’accompagnement et le format du CV.
Dans l’objet du message, précisez les références de l’annonce ou le poste auquel vous vous portez
candidat pour faciliter le travail du recruteur. Si c’est une candidature libre, précisez votre profil
professionnel.
Dans le corps du texte, vous pouvez faire un simple message d’introduction au CV, écrire une
véritable lettre de motivation ou encore proposer une lettre-CV qui condense vos compétences,
votre parcours et vos motivations. Cette solution permet d’éviter la pièce jointe, qui parfois est
synonyme de virus.
Si vous devez joindre un CV en pièce jointe, assurez-vous qu’il s’agit d’un format classique (.doc
ou de préférence .rtf (format texte seul) ou encore .pdf pour les documents qui s’ouvrent avec
Acrobat Reader) et que les polices employées sont courantes. Evitez de nommer les fichiers joints
"cv.doc" ou encore "lettre.doc" car ils risquent de s’égarer parmi des dizaines d’autres. Préférez
votrenom-cv.doc, par exemple "alinewang-cv.doc".
(Franc-parler)

14
UNITÉ 1
A: Grammaire

L’article défini, indéfini, partitif.Formes simples et contractées


Le déterminant (article, adjectif) s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il
détermine.
Le cheval. La fleur. Les chevaux. Les fleurs. Ma mère. Mon père.

Article Nombre Genre Exemple


Masc. Fém.

INDEFINI sing. UN un programme


une société
UNE
pluriel des programmes
des sociétés
DES
sing. LE le dopage
la règle
LA
l’examen m
l’hiver m.
l’analyse f.
L’ + voy. ou h muet
DEFINI l’herbe  f.
pluriel les dopages
les règles
les examens
LES les hivers
les analyses
les herbes
sing. DU acheter du pain
PARTITIF avoir de la chance
DE LA
prendre de l’eau
chercher de l’huile
DE L’ + voy. ou h muet

Soulignez et indiquez le type des articles :


En général, le soir, mon père revient fatigué de son travail. Mais cette semaine, son patron
le laisse finir plus tôt, car il attend des clients importants dans les semaines à venir. Sa
secrétaire leur a téléphoné ce matin pour les inviter. Leur réponse a été favorable.
A ce moment-là, Geneviève relevait d'une maladie qui l'avait obligée à garder la chambre
pendant les deux derniers mois. Sa mère l'avait soignée. Pendant des journées entières,
allongée sur son lit, elle avait lu les livres que sa meilleure camarade lui prêtait. Mais le
temps lui avait paru très long.

Complétez les phrases suivantes par l’article qui convient :

15
On dit que ___ amour est aveugle. ______ fruits sont riches en vitamines.
Il a demandé ______ argent. Nous buvons ______ eau minérale.
Ce voyage prend _____ temps. L’Afrique est ______ continent.

Jean a trouvé ______ bon travail. ______ chauffeurs sont nerveux.


Je vous donne _____ clés de la maison. Hier, il y a eu _______ pluie toute la journée.
Il aime bien _____certain confort. Ce jour-là, il faisait _______ vent terrible.

B: Texte

Déficience, incapacité et désavantage


Nomenclature des déficiences, incapacités et désavantages

Les définitions de la déficience, de l'incapacité et du désavantage sont celles


qui ont été retenues par l'Organisation mondiale de la santé dans la
classification internationale des déficiences, incapacités et handicaps.

La déficienceest définie par l'O.M.S comme : " Toute perte de substance ou


altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou
anatomique. " La déficience correspond à l'aspect lésionnel du handicap. Elle
peut être un état temporaire ou permanent. Elle n'implique pas forcément que
l'individu soit considéré comme malade.
Pour prendre un exemple, un diabète (diagnostic médical C.I.M) peut se
compliquer d'une rétinopathie (C.I.M) ayant pour conséquence une déficience
visuelle, d'une artérite des membres inférieurs ayant pour conséquence une
déficience motrice ou d'un coma (déficience quantitative de la conscience et
de la vigilance). L'arthrose de la hanche peut avoir pour conséquence une
déficience motrice.

L'incapacité "correspond à toute réduction (résultant d'une déficience)


partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans
les limites considérées comme normales pour un être humain." L'incapacité
correspond à l'aspect fonctionnel du handicap. Elle s'apprécie avant
appareillage ou aide technique.
Ainsi, une déficience motrice des membres inférieurs peut être responsable
d'incapacités concernant la locomotion (marcher, monter les escaliers ou
courir, par exemple). Une déficience motrice des membres supérieurs peut
engendrer une incapacité concernant la toilette.

16
Une déficience du langage peut être responsable de l'incapacité de
communication. Le désavantage " résulte pour un individu donné d'une
déficience ou d'une incapacité qui limite ou interdit l'accomplissement d'un
rôle normal (en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels)."

Le désavantage correspond à l'aspect situationnel du handicap. Parmi les


désavantages, on relèvera par exemple : - des situations de dépendance
physique comme l'indépendance assistée (par un appareillage) ; - des situations
de dépendance économique comme l'indépendance précaire (nécessitant un
apport financier extérieur) ; - des situations de non-intégration sociale comme
les relations perturbées, ou l'isolement social.
Pour reprendre les exemples précédents, la déficience motrice des membres
inférieurs, responsable d'une incapacité concernant la locomotion, aura pour
conséquence une altération de la mobilité, éventuellement de l'indépendance
physique (nécessité d'une tierce personne), voire, selon la gravité, un
désavantage touchant l'intégration sociale ou l'indépendance économique.

1. Traitement et compréhension du texte. Apres la première lecture, revenez au texte.


Soulignez les mots nouveaux ou difficiles à comprendre. Notez-les dans le tableau
suivant :
(français) (roumain) (français) (roumain)

2. Pour pouvoir comprendre le texte, essayez de le « couper » en fragments,


chacun d’eux représentant une unité de signification.
Ex. Les définitions de la déficience, de l'incapacité et du désavantage sont celles qui ont
été retenues par l'Organisation mondiale de la santé dans la classification internationale des
déficiences, incapacités et handicaps.

de la déficience
Les définitions de l’incapacité sont celles qui ont été retenues…..
du désavantage
Appliquez la même méthode a toutes les phrases du texte présenté. Puis, essayez de
placer le texte dans une des catégories :
- texte informatif : qui présente d’une manière objective des informations concrètes
- texte descriptif : basé sur la description détaillée du phénomène étudié

17
- texte argumentatif : qui présente une ou plusieurs idées, avec des arguments pro
ou contre chacune d’entre elles
- texte narratif : qui raconte d’une manière agréable ou palpitante un événement

3. Compréhension d’après lecture: maintenant, cochez la bonne réponse aux


questions posées :
1. Ce document est un fragment d’un livre sur le sujet traité
un rapport officiel basé sur des études de spécialité
un magazine pour les enfants
2. Le but du texte est  de définir quelques notions spécifiques
 de présenter les malades
 d’amuser les lecteurs
3. Ce texte est de type plutôt  informatif
 argumentatif
 narratif

4. Lexique : trouvez les synonymes des mots suivants. Attention : respectez leur
catégorie grammaticale !

définir
altération
implique
forcément
réduction
accomplir
apprécier
concernant
engendrer
perturbé

5. Résumez le texte dans l’espace suivant :


…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

18
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

C: Exercices

Expression écrite :
A. Mettez les verbes entre parenthèses aux formes convenables:
1. Il se demande si un jour il ……………..(pouvoir) faire cela. 2. Je désire
que tu ………………(obtenir) les meilleurs résultats. 3. Nous viendrons si
le temps ……………………(se remettre) au beau. 4. Antoine nous a
annoncé qu il ……………………(être) en retard ce soir. 5. Voici la forêt
que tante Hélène nous a …………(décrire).

B. Complétez les phrases suivantes par qui, que, dont, on, ses, chaque, en, quelque
chose, y, quoi.
1. Je cherche toujours …………… de nouveau. 2. Ils ont acheté le roman
………..tu leur avais parlé. 3. Savez-vous à …….… je pense maintenant?
4. Les jeunes filles …… viennent d’entrer sont mes soeurs. 5. ..… matin
nous nous levons très tôt. 6. ..… doit se préparer pour les examens.
7. La Dacia s’approchait, je … entendais le bruit. 8. La robe … tu veux
acheter est trop courte. 9. S’il a pris cette décision, c’est qu’il … avait droit.
10 …… vêtements sont déchirés.

C. Mettez les déterminants un, aux, ,l’ , du, des à la place qui convient:
Mon père boit seulement … vin. 2. J’ai mangé … pommes que tu m’as
apportées. 3. Avez-vous … espoir qu’il reviendra? 4. Il me fallait … mot
affectueux pour dissiper ma crainte. 5. Le professeur s’adresse … élèves
D. Introduisez entre les énoncés suivants un élément de liaison, de manière à
exprimer:
1.-la cause: Je le crois ______________ c’est vous qui le dites.
2.-la condition: Je le crois ______________ c’est vous qui le dites.
3-la concession: Je le crois ______________ c’est vous qui le dites.
4.-la simultanéité: Je le crois ______________ c’est vous qui le dites.

19
UNITÉ 2

A: Grammaire

Les pronoms compléments

me
te le
Subiect nous la Lui +Verbe/Auxiliar
(Je, etc.) daca e la passé
+ composé
donne
vous les leur
se
-moi !
-le -lui !
Verbe + -la -nous !
(impératif
affirmatif)
Donne
-les leur !

1. Répondez aux questions suivantes en remplaçant les noms soulignés par des
pronoms. Faites l’accord du participe passé avec le pronom COD si nécessaire.
Modèle : Tu as rencontré tes amis ?
Oui, je les ai rencontrés.
Non, je ne les ai pas rencontrés.
1. Vous avez lu ces romans ?
Oui,
Non,
2. Avez-vous visité cette région ?
Oui,
Non,
3. Est-ce qu’ils ont acheté cette voiture ?
Oui,
Non,
4. Est-ce qu’ils ont lu ces livres ?
Oui,
Non,
5. As-tu écrit toutes ces lettres ?
Oui,
Non,

2. Même exercice.

1. Vois-tu ton ami ce soir ? – Oui,


2. Aime-t-il ses sœurs ? – Oui,
3. Ont-ils ouvert ces livres ? – Oui,
4. Est-ce qu’il a rencontré ses amisau cinéma ? – Oui,

20
5. Vous voyez ce garçon et son ami ? – Non,
6. Elle t’a apporté les livres promis ? – Non,
7. Est-ce qu’on a condamné ces hommes-là ? – Oui,

3. Répondez aux questions suivantes en remplaçant les noms soulignés par des
pronoms.
Modèle : Est-ce qu’il a écrit à son amie ?
Oui, il lui a écrit.
Non, il ne lui a pas écrit.
1. Est-ce qu’il a téléphoné à ses cousins ?
Oui,
Non,
2. Est-ce que tu as écrit à Jean ? – Oui,
3. Est-ce qu’il a parlé à ses amis ? – Non,
4. Est-ce que vous obéissez à vos parents ? – Oui,
5. Est-ce qu’il a prêté à Jean de l’argent ? – Non,
6. As-tu répété à Jean et à Marie mes ordres ? – Oui,
7. Avez-vous raconté cette histoire à Jeanne ? – Non,

4. Répondez aux questions suivantes en remplaçant les noms soulignés par des
pronoms. Faites l’accord du participe passé avec le pronom COD si nécessaire.

Modèle : Avez-vous offert ces fleursà vos soeurs ?


Oui, nous les leur avons offertes.
Non, nous ne les leur avons pas offertes.
1. As-tu montré ces photosà tes collègues ? – Oui,
2. Avez-vous raconté cette histoireà vos amis ? – Oui,
3. Avez-vous envoyé cette lettreà votre ami ? – Oui,
4. As-tu prêté ta bicycletteà ta sœur ? – Oui,
5. Elle donné les fruitsaux enfants ? – Oui,

5. Répondez aux questions suivantes en remplaçant les noms soulignés par des
pronoms adverbiaux et compléments.

1. Est-ce qu’elle a acheté des fleurs ? – Oui,


2. As-tu des cigarettes ? – Non,
3. Est-ce qu’elle parle toujours de son voyage ? – Oui,
4. A-t-il bu du vin ? – Non,
5. Es-tu contente de cette excursion ? – Oui,
6. Est-ce qu’il a donné du chocolatà l’enfant ? – Non,
7. Avez-vous renoncé à votre projet ? – Non,
8. Avez-vous réfléchi aux conséquences de votre action ? – Oui,
9. A-t-elle répondu à ta lettre ? – Oui,
10. Est-ce qu’elle a rencontré ses amisau théâtre ? – Non,

6. Choisissez la lettre (de A à D) qui correspond à la bonne réponse.


1. J’ai acheté des roses pour ma mère, et …………………………………………… .
A. je lui les ai offertes. ; B. je les lui ai offerts. ; C. je les ai offertes à elle. ; D. je les lui ai
offertes.
2. – As-tu trouvé la bonne solution ? – Oui,
A. je l’ai trouvé. ; B. je l’ai trouvée. ; C. tu l’as trouvée. ; D. je lui ai trouvé.
3. Il a rendu les livres à son ami.
A Il les leur a rendus. ; B. Il les lui a rendu. ; C. Il les lui a rendues. ; D. Il les lui a rendus.
4. Des bonbons, cet enfant ……………………. tout le temps.
A le veut. ; B. les veut. ; C. en veut. ; D. veut.

21
5. Marie a donné de l’eau minérale à son cousin.
A Marie la lui a donné. ; B. Marie l’a donnée à lui. ; C. Marie lui en a donné. ; D. Marie lui
en a donnée.
6. – As-tu récité ces poésies à tes amis ? – Oui, je ………………………………………
A leur les ai récitées. ; B. les leurs ai récitées. ; C. les leur ai récitées. ; D. les leur ai récités.

Les formes temporelles de l’indicatif en succession. Exemples

Auxiliaire : avoir être


Futur : je parlerai ; je partirai
Futur antérieur : j’aurai parlé ; je serai parti
Futur proche : je vais parler ; je vais partir
Présent : je parle ; je pars
Imparfait : je parlais ; je partais
Passé simple : je parlai ; je partis
Passé composé : j’ai parlé, je suis parti
Plus-que-parfait : j’avais parlé ; j’étais parti

Observation 1: les formes temporelles sont présentées selon leur succession depuis le
degré le plus éloigné du passé jusqu'au degré le plus éloigné du futur. Remarquez les
verbes auxiliaires et leur forme.
Observation 2 :passé simple et passé composé sont des formes simultanées.
Observation 3 : cette succession des formes temporelles est importante pour l’expression
des rapports temporels entre différentes actions (antériorité, simultanéité, postériorité) – la
soi-disant « concordance des temps ».

Exemple et exercices
Je parle du musée que tu as visité hier. (antériorité)
Je parlais du musée que tu avais visité la semaine passée.

Elle dit qu’elle ne l’a pas rencontré. (antériorité)


Elle a dit ______________________________________.
Il est heureux quand tu lui parles. (simultanéité)
Il était heureux ________________________________________________.
Il a été heureux ________________________________________________.
Il avait été heureux _____________________________________________.
Il sera heureux _________________________________________________.
Il vaêtre heureux _______________________________________________.

22
B: Texte

Les nouveaux étudiants de l’université


" Cesser d'apprendre, c'est commencer à vieillir ", Socrate.

Les études ne sont plus réservées aux jeunes et les facultés françaises ouvrent leurs portes
aux plus âgés . L'Université inter-âge offre aux adultes qui en ont le temps, la possibilité de
venir " encore " ou " enfin " se cultiver. Ce phénomène de société touche au moins 250 000
personnes dans toute la France. Pourquoi cet engouement pour le retour sur les bancs de
l'Université?
L'espérance de vie s'est considérablement allongée. La retraite, voire la préretraite,
marquant la cessation des activités professionnelles, libère des hommes et des femmes
encore jeunes -60/65 ans- des contraintes de la vie dite active : enfin, on a le temps, et ce
temps, on a le souci de le remplir le plus intelligemment possible. La connaissance, quels
que soient l'âge et la formation initiale de chacun, est le seul moyen d'élever son esprit et
de cultiver à la fois sa personnalité et sa sociabilité.
Les cours proposés sont-ils les mêmes que ceux que suivent les " vrais " étudiants, ceux
qui entrent à l'université pour préparer leur avenir et en sortent avec des diplômes qui sont
censés leur ouvrir les portes de la vie active ? Les amphithéâtres des facultés de Lettres, de
Droit, de Médecine, de Sciences...voient-ils s'asseoir côte à côte le grand-père et le petit-
fils tout juste bachelier ? L'université a compris que la course aux diplômes et à la réussite,
avec le stress qu'elle engendre, n'est plus de mise pour ces étudiants d'un " autre âge ". Si
l'on fréquente l'université, ce n'est plus par obligation mais par plaisir, qui rime avec désir,
et l'on s'y presse le jour de la rentrée solennelle (et pourquoi pas festive!). Voir des
centaines de personnes -et les effectifs connaissent un rajeunissement certain- assises sur
les bancs des " amphis ", debout, massées dans les escaliers ou les entrées faute de places,
ne saurait laisser indifférent.
Les conférences succèdent aux cours, les ateliers aux labos : la littérature étrangère ou
française, la philosophie, les arts, l'histoire des sociétés ou des civilisations, l'astronomie et
la géologie... L'étudiant de l'université inter-âge court vers la culture et, avec le même
bonheur, vers les terrains de golf, les chemins de randonnées, les salles de gymnastique ou
de yoga.
L'Université inter-âge n'aurait-elle pas repris les recettes de Montaigne pour " faire un
homme de bien " : " ce n'est pas assez de lui raidir l'âme, il lui faut aussi raidir les muscles
" ? Mais n'est-il pas vrai que ces étudiants ont " encore " et " enfin " le temps pour le faire.

1. L’université inter-âge est :


une possibilité donnée à des jeunes de reprendre des études
une formation continue pour les personnes en activité
un moyen de se cultiver à tout âge

une formation professionnelle pour les chômeurs 2. L’expression ' l’espérance de


vie s’est allongée ' signifie :

23
la foi en la vie progresse
l'estimation de la durée de vie est plus importante
l'optimisme va en grandissant avec l'âge
les retraités vivent de plus en plus allongés

3. ' Quels que soient l'âge (...) la connaissance est le seul moyen d'élever son esprit ';
cette construction peut être remplacée par :

Peu importe l'âge...


A quel âge...
Si vous en avez l'âge...
Quand vous aurez l'âge...

4. Dans la phrase ' les diplômes sont censés ouvrir aux étudiants les portes de la vie
active '; ' censés ' est synonyme de :

réputés pour
reconnus pour
là pour
supposés

5. Que signifie l'expression ' de mise ' dans ' le stress (...) n'est plus de mise pour ces
étudiants ' ?

à la mode
signe de bon équilibre psychique
recommandé
tolérable

6. Qu'est-ce qui ' ne saurait laisser [le spectateur] indifférent ' ?


le manque de place
les effectifs qui rajeunissent chaque année
les personnes massées dans les escaliers
la vue de centaines d'étudiants inter-âge dans les amphis

7. Si ' plaisir rime avec désir ' :

plaisir est synonyme de désir


plaisir suit logiquement désir

24
plaisir et désir ont des sons identiques à la finale
plaisir et désir s'opposent

8. Montaigne est :

un penseur du 20ème siècle


un sportif accompli et réputé
un illustre inconnu
un écrivain philosophe du 16ème siècle

9. L'' homme de bien ', tel que le conçoit Montaigne serait :

un homme de qualité
un homme bien fait de sa personne
un homme qui a des biens
un homme qui se porte bien

10. Parmi ces différentes interprétations de la pédagogie de Montaigne, laquelle


vous semble la plus proche du texte ?

la culture doit prévaloir sur le sport


pour devenir un homme complet, il faut un bon équilibre entre l'esprit et le corps
les maîtres doivent faire preuve d'une grande sévérité envers leurs élèves
il faut endurcir le corps et donner la priorité aux exercices physiques

25
Émergence de l'approche gérontologique en institution

La gériatrie (gérontologie clinique) est une spécialité médicale qui traite des maladies des
sujets âgés. C'est Isaac Nasher qui , aux États unis, emploie le premier le terme de
Gériatrie en 1909.

La gérontologie désigne l'étude des modalités et des causes des modifications que l'âge
imprime au fonctionnement des humains, sur tous les plans (biologique, psychologique et
social) et à tous les niveaux de complexité.

Il s'agit d'une approche des problèmes de la vie plutôt que d'une discipline autonome :
toutes les avancées des sciences biologiques et des sciences humaines contribuent aux
progrès de la gérontologie. Aucun institut, ni aucun spécialiste, ne peut prétendre en
dominer tous les aspects.

La gérontologie embrasse quatre aspects en interaction constante :

- le vieillissement physique : la perte progressive de la capacité du corps à se


renouveler ;
- le vieillissement psychologique : la transformation des processus sensoriels,
perceptuels, cognitifs et de la vie affective de l'individu ;
- le vieillissement comportemental : résultat des changements ci-dessus dans le
cadre d'un milieu donné et regroupant les aptitudes, attentes, motivations, image de soi,
rôles sociaux, personnalité et adaptation ;
- le contexte social du vieillissement : l'influence qu'exercent l'un sur l'autre
l'individu et la société. Cet aspect touche la santé, le revenu, le travail, les loisirs, la famille,
etc.

En dehors du contexte soignant, la gérontologie est liée à des disciplines comme la


philosophie, les sciences politiques, la psychologie de même que la sociologie et l'histoire.

- Philosophie : pour pouvoir soigner les personnes âgées il faut être capable de les
écouter et pour cela il faut prendre conscience de sa propre conception de la
vieillesse.
- Sciences politiques : les aînés représentent désormais une force politique
importante qui préoccupe les gouvernements de tous les pays.
- Psychologie : la psychologie du vieillissement est un domaine relativement
nouveau. Auparavant, les psychologues se consacraient davantage à l'étude de

26
l'enfance et de l'adolescence. Les préoccupations actuelles touchent surtout le
développement continu de la personne âgée.
- Sociologie : la gérontologie sociale se penche sur l'influence de la société sur les
personnes âgées, leur comportement social et l'impact de leur nombre sur les
systèmes sociaux. Les recherches dans ce domaine sont très nombreuses.
- Histoire : cette discipline aide à comprendre l'origine et l'évolution de tout ce qui se
rapporte au vieillissement. On apprend ainsi que vers 1600 on reconnaît aux vieux
le "droit de mendier" officialisant ainsi la vieillesse...

Ce n'est que vers 1950 que la gérontologie telle qu'on la connaît aujourd'hui a commencé à
prendre forme et qu'on a vu apparaître les premières mesures politiques et sociales.

En fait la gérontologie s'est développée depuis les cinquante dernières années du fait de la
création de la Sécurité Sociale et de l'accroissement de la longévité avec son corollaire,
l'augmentation de troubles dégénératifs cérébraux et autres.

L'importance du rôle de la technologie dans la guérison fait que le patient dont la maladie
est incurable apparaît inexorablement aux professionnels de la santé comme un échec, leur
échec et celui de l'institution, face à la mission reçue. La maladie d'Alzheimer ou les
démences de type Alzheimer des personnes âgées sont un rappel des limites du savoir et
des possibilités actuelles de la médecine.
De ce fait, il faut choisir une philosophie des soins : privilégier la vie biologique d'un
l'individu ou la vie bio psychosociale d'une personne ?

Soins gériatriques ou gérontologiques ?

Si on choisit la voie gériatrique, "l'ingeniering en machinerie humaine"(Mattei), il faut


accepter que "la technobiologie" soit le critère discriminant ; et que "la sonde" soit reine.
L'angoisse professionnelle est évacuée. Par contre l'angoisse humaine sur le sens, les
valeurs de la vie, devient déstructurante.

Si on choisit la voie gérontologique il faut accepter que "l'autonomie" soit le critère


discriminant de la qualité des soins. Ce qui oblige à réfléchir selon le mode de "la pensée
complexe" (Edgar Morin)

Bien sûr, dans cette deuxième optique, pour tout jeune diplômé, la non prolifération de
tuyaux et d'aiguilles donne l'impression que le travail effectué n'a aucune valeur
"médicale"!
Ceci découle de la culture hospitalière actuelle.
L'hôpital est une institution qui répond admirablement au défi de la maladie. Il a
permis la division du travail, le contrôle des urgences ; mais il a payé ses victoires et a
sacrifié au nom de l'efficacité les conditions de dignité et d'individualité qui font
partie des exigences humaines des bien portants, des malades et des mourants.
Certes, nous avons appris à devenir des experts dans l'administration d'instruments
technologiques, mais nous avons diminué notre sensibilité et notre foi en nos propres
ressources et notre force intérieure. Nous n'avons pas été formés à comprendre qu'on peut
aider rien qu'en étant un professionnel, tout autant qu'en faisant des actes de
professionnel.
Or, dans le grand âge, le protocole souvent figé des conduites à tenir de la médecine
curative fait place à d'autres exigences, où l'agir garde toute son importance (agir médical

27
sur la douleur, agir infirmier et aide-soignant sur le nursing, etc.), mais où, parallèlement,
devient nécessaire un savoir-être, aussi important dans l'espace de fin de vie que l'ont été
auparavant le savoir et le savoir-faire.
Quitter le vocabulaire de la pathologie pour s'ouvrir à celui des capacités restantes de la
personne demande que les soignants acceptent qu'il soit hors de leur portée de guérir la
vieillesse. La seule façon de vivre longtemps c'est de vieillir...accompagné de plusieurs
symptômes offerts ou masqués.

La réflexion sur le rapport avantages/inconvénients, découlant des avancées de la médecine


pendant les trente années d'après guerre (qui ont privilégié l'aspect technologique :
l'individu abordé comme une machine, compliquée certes, mais qu'on peut démonter et
remonter ; ce qui est la logique de la matière) a conduit à revoir l'approche de la personne
âgée en intégrant la présence d'inter-relations entre tous les éléments de sa structure, à la
percevoir complexe. À comprendre qu'on ne peut pas démonter la personne et la
réassembler sans lui faire perdre sa personnalité ; ce qui est la logique du vivant.

Au fil des ans, tout personne acquiert une complexité, aussi bien au plan immunologique,
neurophysiologique, que social et culturel par ses inter-relations avec le milieu physique et
humain qui l'entoure. Si son organisation corporelle d'humain lui est donnée à la naissance
elle acquiert au fil des saisons de la vie sa structure "d'humanitude" (A.Jacquard).
L'humanitude va s'auto-construire jusqu'à la mort, en intégrant des données hétérogènes et
en les transformant en "Moi".

Si le soignant s'intéresse à la complexité du vivant il fonctionne dans une optique


gérontologique. Cette procédure analyse les signes de l'organisme, mais les englobe dans
l'appréciation du contexte, les relie au passé et au futur, gère le "chaos" qu'est susceptible
de créer tout système vivant : générer des événements imprévisibles.

Mais les soins de qualité pour les personnes âgées ont un coût : prendre son temps.
Comme on le prend pour les adolescents chez qui se retrouvent d'ailleurs des situations
similaires à celles du grand âge : des détériorations mentales après accident de la route,
des crises dépressives avec risque suicidaire, l'anxiété du lendemain, des anorexies ou
boulimies, le même fonctionnement psychique devant les menaces sur leur identité, leur
estime de soi.
Chacun, auprès de l'adolescent prend son temps pour ne pas créer des maux par ses
mots...

La vieillesse n'est pas une impasse thérapeutique, mais une avenue pour des thérapeutiques
différentes où le soignant est «thérapeute» par ses attitudes, ses comportements, ses
paroles...sa structure d'humanitude.

1 . Traitement et compréhension du texte. Apres la première lecture, revenez au


texte. Relisez les noms marqués. Notez dans les tableaux suivants (la première
ligne est un exemple):

maladie provient de l’adjectif : malade


traitement provient du verbe :
guérison provient du verbe :
employé provient du verbe :
modification provient du verbe :

28
fonctionnement provient du verbe :
complexité provient de l’adjectif :
approche provient du verbe :
spécialiste provient de l’adjectif:
prétention provient du verbe :
vieillissement provient du verbe :
perte provient du verbe :
comportemental provient du verbe :

article nom la forme du nom dans le texte


une la maladie les maladies
les modalités
des humains
des niveaux
des problèmes
les sciences
des processus
les aptitudes
les aînés
les mesures
des troubles
des aiguilles
des symptômes

Après avoir traduit et séparé le texte en unités de signification, continuez par réduire
chaque paragraphe à une seul énoncé. De cette manière, vous allez dresser le plan
d’idées du texte.

Exemple : le paragraphe « L'hôpital est une institution qui répond admirablement au défi
de la maladie. Il a permis la division du travail, le contrôle des urgences ; mais il a payé ses
victoires et a sacrifié au nom de l'efficacité les conditions de dignité et d'individualité qui
font partie des exigences humaines des bien portants, des malades et des mourants.
Certes, nous avons appris à devenir des experts dans l'administration d'instruments
technologiques, mais nous avons diminué notre sensibilité et notre foi en nos propres
ressources et notre force intérieure. Nous n'avons pas été formés à comprendre qu'on peut
aider rien qu'en étant un professionnel, tout autant qu'en faisant des actes de professionnel»
peut être réduit à « Le traitement appliqué à l’hôpital concerne la maladie, mais il néglige
l’attitude au regard du malade.»

Appliquez ce procédé à tout le texte.

29
C: Exercices

A. Remettez les mots en ordre pour former des phrases correctes (0,5 p):
1. yeux et rouges gonflés ses sont
……………………………………………………………..
2. famille il pensant sa sanglote à en
…………………………………………………………..
3. habillé père comme il est son
……………………………………………………………….
4. qu' avez vous est-ce que
…………………………………………………………………….
5. pays je ne rester plus dans le veux
…………………………………………………………..
B. Complétez avec un mot interrogatif (0,5 p) :
1. ................ sont tes occupations préférées ?
2. Pour ................ cette lettre a-t-elle été écrite ?
3. De ................ parliez-vous quand je suis arrivé ?
4. De ................ instruments savez-vous jouer ?
5. ................ de temps faut-il pour aller et revenir ?

C. Mettez les groupes nominaux suivants au pluriel (0,5 p):

1. ma dent _________________________________
2. l'ombre __________________________________
3. un travail ________________________________
4. leur total _________________________________
5. ce pays __________________________________
6. le ruisseau ________________________________
7. cet insecte ________________________________
8. un crayon _________________________________
9. ton journal ________________________________
10. sa bille __________________________________

D. Choisissezsi les associations de mots sont synonyme ou antonyme.


synonyme antonyme
savoir, connaître
se promener, se balader
grand, petit
savoir, ignorer
grand, vaste
explosion, déflagration
nord, sud
facile, difficile
allumer, éteindre
rapide, lent

E. Choisissez la variante correcte:

30
1- Vous allez
irez
serez être en retard.

2- Ils ont accrocher


accroche
accroché leur voiture.

3- Il faut que tu fais


fasses
fait attention.

4- L’été prochain, elle alla


ira
allait à la mer.

F. Mettez les sujets des phrases suivantes au pluriel et faites l’accord du verbe:
1. Soudain, le petit chien des enfants réapparut.
________________________________________________________________________
2. L'autre jour, en revenant de l'atelier, mon voisin a acheté une magnifique carte postale.
________________________________________________________________________
3. Autrefois, la sœur de mon grand-père avait un yacht.
________________________________________________________________________
4. Le cousin de ma mère joue souvent au tennis.
________________________________________________________________________
5. En général, l'armoire de ma chambre est très bien rangée.
________________________________________________________________________

31
Christina Martin
"Miss Wheelchair Florida 1999"
Porte-parole national de
l’association Alcohol Free Kids

Décrivez l’image de gauche :


le personnage, ce qu’elle
fait, sa situation,
l’expression de sa face.
Mentionnez aussi votre
impression : choc?
Horreur ? Admiration ?
Estime ?
Ecrivez un court essai sur ce
thème.

__________________________________
__________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

32
UNITÉ 3
A : Grammaire

L'imparfait
Sa fabrication

L'imparfait est certainement le temps le plus simple à former. A partir de la forme du verbe
conjuguée avec nous, on retranche -ONS et on le remplace par les terminaisons de
l'imparfait à la personne adéquate.

nous XXXXX-ONS
Terminaisons de l'imparfait nous marchons nous finissons nous tendons nous recevons

je XXXXX-AIS je marchAIS je finissAIS je tendAIS je recevAIS


tu XXXXX-AIS tu marchAIS tu finissAIS tu tendAIS tu recevAIS
il XXXXX-AIT il marchAIT il finissAIT il tendAIT il recevAIT
nous XXXXX- nous
nous finissIONS nous tendIONS nous recevIONS
IONS marchIONS
vous XXXXX-IEZ vous marchIEZ vous finissIEZ vous tendIEZ vous recevIEZ
elles XXXXX- elles elles elles
elles finissAIENT
AIENT marchAIENT tendAIENT recevAIENT

Une exception : ETRE.

j'étais
tu étais
il était
nous étions
vous étiez
elles étaient

Attention aux formes de type : « quand nous étions jeunes, nous étudiIONS, nous nous
méfiIONS, nous riIONS, nous accueilliIONS, nous fuyIONS, nous priIONS, nous
craignIONS... »

Son usage

L'imparfait est une forme du verbe qui indique les actions du passé considérées dans ce
qu'elles n'ont pas encore atteint leur achèvement, qu'elles n'ont pas fini de se dérouler ou
d'être en train. Il présente l'action, sans en préciser les limites temporelles.
Ex. : Il pleuvait quand je suis arrivé.

33
L'imparfait est généralement étranger à la notion de début ou de fin d'une action,
alors que le passé composé nous informe qu'une action a arrêté de se dérouler. C'est
pour cela qu'on peut dire qu'il évoque la notion d'« être en train de... ».
C'est pourquoi aussi, contrairement au passé composé, il est aussi spécialement
détaché du présent, voire il s'y oppose :
Ex. : « Où est passé Robert ? Il était là il y a une minute » [Mais il
n'y est plus].
« C'était un brave homme ! » [Mais maintenant il est mort].

Il demeure que, souvent, les Anglophones se heurtent au problème de l'aspect :


l'angle de vue, la manière de considérer le déroulement des actions du passé. En
effet, en français, la forme passé composé et la forme imparfait se complètent en un
système d'oppositions cohérentes là où la langue anglaise masque les distinctions
en employant une seule forme de passé.
On peut schématiser ces différences en un tableau des aspects et valeurs contraires
que se distribuent le passé composé et l'imparfait :

Passé composé
Imparfait
parfait
Action non achevée
Action achevée (idée d'« être en train de »)
Cela a commencé et cela a fini

Il est mort. Il était mourant, mais il vivait encore.


Remarquez qu'il est presque impossible de trouver :
*Il a été en train de mourir.
J'ai fini mon travail. Je finissais mon travail quand m'a appelé pour regarder
Madame est servie [Mon travail n'était pas fini].
Action ponctuelle de type Cadre, circonstance, contexte d'une histoire
histoire (focus) (annexe)
« et puis..., et puis... » Arrière-plan d'une action

Roger est entré. Il s'est assis. Il a Il faisait beau ce jour-là. Les oiseaux chantaient. Le soleil
réfléchi. Puis il s'est levé et il est brillait. Il était presque midi et tout le village se préparait à
parti. passer à table.
Affinités avec les processus
dynamiques Affinités avec les verbes d'état
Actions vues dans leur globalité États vus dans leur étendue

Il a décidé de partir.
Soudain, elle a commencé à ...parce qu'il ne voulait pas rester et qu'il était malade.
écrire. ... car elle était inspirée.
J'ai pu aller à la soirée chez Je pouvais aller chez Jennifer, mais je n'en avais pas envie
Jennifer [=j'y suis allé]. [=je n'y suis pas allé].
Il a su que ses amis lui mentaient Il savait que ses amis lui mentaient [=cela faisait partie de
[=il a fait quelque chose pour le ses connaissances].
savoir]

34
Occurrences mesurées
(une fois, quarante fois, plusieurs fois, Récurrence. Expression des habitudes d'une
pendant quelques minutes ...)
époque terminée
(... mais c'est fini [cf. « used to »].
Il a pris le train plusieurs fois Idée de « pattern » [cf. « would »])
l'année dernière.
J'ai marché pendant quelques Quand j'avais vingt ans, je voyageais beaucoup.
minutes avant de trouver mon Tous les jours, il prenait son café sur la terrasse.
chemin.

L'imparfait s'utilise aussi après SI..., dans les phrases d'hypothèse :


Ex. : « Ah ! Si j'étais riche ! »
« Si tu venais ce vendredi soir, nous regarderions Millenium devant
un bol de pop-corn ».

On le rencontre souvent dans les phrases de politesse :


Ex. : « Je voulais vous demander pardon ».
On le trouve encore dans le parler bébé : il n'est pas rare quand les adultes parlent
aux bébés ou à leur petit chien adoré.
Ex. : « Il était mignon tout plein, le petit Nicolas.... Il mangeait bien
sa soupe. Oh, oui... ».

B: Texte

Educateurs de rue,
pas informateurs de police (I)
ARTICLE DU LIBÉRATION DU 22/11/03
samedi 22 novembre 2003, par Olivier BERTRAND

Les éducateurs de rue savoyards ne veulent pas devenir auxiliaires de police. En


grève, une vingtaine d'entre eux (sur vingt-cinq) ont investi vendredi une salle du
conseil général de Savoie, où a été signée une convention régissant leurs
relations avec les services de police et de gendarmerie. Le texte prévoit des
« synergies » qui préfigurent peut-être ce que donnera une loi sur la prévention de
la délinquance pilotée depuis la Place Beauvau. L'initiative de la convention est
venue du préfet et du directeur départemental de la police nationale. Il y a
quelques mois, « avant le changement de gouvernement », précise le directeur de
cabinet du préfet, tous deux ont confié au président du conseil général de
l'époque, Hervé Gaymard (UMP) à qui revient le financement de la prévention
spécialisée, qu'ils avaient « du mal à travailler avec les éducateurs ». Les élus ont
pressé l'association de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (à qui ils
délèguent la mission de prévention) de signer une convention. Celle-ci prévoit
notamment que les éducateurs repérant une infraction ou même une « tentative »
devront prévenir leur hiérarchie, qui en avertira le parquet. Le projet prévoyait
même, au départ, que les informations seraient transmises directement à la
police ou la gendarmerie. Jacques Pin, procureur de la République, a imposé une

35
correction, pour ne pas transformer les éducateurs en indics. La convention n'en
prévoit pas moins des contacts réguliers avec les policiers et les gendarmes.

Jean Bollon (UDF), chargé de l'enfance au conseil général, assure qu'il ne veut
pas transformer les éducateurs en « balances ». Mais ces derniers estiment que
la convention contrevient à leurs obligations, méconnaît leur travail et les met en
danger. Travaillant sans mandat judiciaire, les éducateurs de rue respectent des
règles de confidentialité. Ils vont à la rencontre des jeunes en difficulté dans la
rue, les halls ou les bars. « Faire remonter la pente à un gamin qui en a pris sur
le coin de la gueule pendant des années ne se fait pas en dix jours, précise
Philippe. Il faut parfois l'accompagner jusqu'au fond du gouffre avant de trouver
le moyen de le rattraper. Cela demande une confiance totale, la certitude de ne
pas être trahi. » Un de ses collègues ajoute : « Si je dois téléphoner à mon chef
pour qu'il prévienne le parquet dès que je vois un jeune fumer du shit ou dealer
dans une cité, il ne faut plus nous demander d'aller là où c'est chaud. » Les
autorités assurent qu'il ne s'agirait que d'échanges d'informations anonymes et
parlent de signalement uniquement pour les affaires les plus graves. Les
éducateurs disent accomplir déjà cette mission, notamment dans le cas de
violences sexuelles. Et l'un d'entre eux de citer le cas récent d'un adolescent qu'il
a convaincu de venir avec lui au commissariat, après un grave accident de
voiture suivi d'un délit de fuite. « Nous ne sommes pas des loups avec les loups »,
dit une éducatrice, qui regrette les « fantasmes policiers » voyant dans l'éducateur
un complice, car il travaille dans des quartiers où les institutions ne vont plus.
Au-delà de ces rapports entre policiers et éducateurs, le conseil général aimerait
reprendre le contrôle, fixer les missions et viser les évaluations. « Pouvoir donner
un bilan de leurs actions serait un moyen de répondre aux discours
démagogiques qui disent que les éducs coûtent cher et ne foutent rien », glisse
un conseiller général. Mais tout le monde ne travaille pas au même rythme et sur
les mêmes objectifs. Elus et forces de l'ordre parlent d'urgence et d'ordre public.
Les éducateurs répondent qu'ils travaillent sur le long terme, pour la protection
de l'enfance. Et affirment qu'ils n'appliqueront pas le texte. « Dans ce cas,
menace Jean Bollon, ils seront en dehors et devront en tirer les conséquences. »
Bref, se soumettre ou se démettre.

1 . Traitement et compréhension du texte. Apres la première lecture, revenez au


texte. Relisez les noms marqués.
Quelques explications nécessaires :
- Educateur de rue – c’est l’équivalent d’ « assistant social ». Ce terme n’existe pas
en français ; on emploie « travailleur social » (pour les domaines d’activité avec un
component social plus prononcé) ou « éducateur de rue » (pour les domaines ou
l’accent est mis plutôt sur le côté éducatif).
- investir – occuper.
- la Place Beauvau – le siège du Conseil Général du Département de Savoie se
trouve à cette adresse. Dans le journalisme, on emploie souvent le nom ou l’adresse
d’une institution comme substitut pour son nom propre (d’autres exemples : « le
Palais Cotroceni » pour « le cabinet du Président » ; « le palais Victoria » pour « le
Gouvernement » ; « la Maison Blanche » pour « le Président des Etats-Unis » etc.)
- la prévention spécialisée – il s’agit de la prévention de le délinquance.
- l'association de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence – l’équivalent
français de la Commission pour le Protection des Droits de l’Enfant de Roumanie.

36
- « indics », « balances » : des synonymes insultants pour « espion »,
« informateur ».
- remonter la pente – récupérer, améliorer sa situation, se redresser.
- en prendre sur le coin de la gueule = faire des mauvaises expériences, être frappé
par le malheur.
- au fond du gouffre = au plus bas niveau social ou humain ; dans la plus grande
misère.
- le shit : la drogue (plus fréquemment le hashish).
- le dealer : le distributeur de drogues.
- signalement : information complète sur une personne.
- les éducs : les éducateurs de rue.
- se soumettre ou se démettre : accepter les conditions ou renoncer à la profession.

Notez dans les tableaux suivants (la première ligne est un exemple):

maladie provient de l’adjectif : Malade


Educateur provient du verbe :
Convention provient du verbe :
Préfigurer provient du nom :
Financement provient du nom (pl.):
Prévention provient du verbe :
Elu provient du verbe :
Départ provient du verbe :
Correction provient de l’adjectif:
Régulier provient du nom:
Estimation provient du verbe :
Confidentialité provient du verbe :
Certitude provient de l’adjectif :

Article nom (au singulier) la forme du nom dans le texte (au pluriel)
une la relation relations
services
mois
balances
obligations
règles
collègues
affaires
quartiers
institutions
rapports
missions
discours

37
Après avoir traduit et séparé le texte en unités de signification, continuez par réduire
chaque paragraphe à une seul énoncé. De cette manière, vous allez dresser le plan
d’idées du texte.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Maintenant, à partir du plan d’idées, résumez le texte. Attention : développez chaque
idée et transformez-la en un paragraphe. Le résumé ne doit dépasser 1/3 du texte de
départ.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

38
C. Compréhension orale
Qu’est-ce que l’identité ?
Jean-Claude Kaufmann est sociologue, directeur de recherches au CNRS. Il est l’auteur
de nombreux livres sur le couple et la vie quotidienne.

Émission proposée par Élodie Courtejoie.

Extrait
Transcription

Élodie Courtejoie : Pourriez-vous nous dire, nous rappeler, ce qu’est l’identité pour le
sociologue que vous êtes ?

Jean-Claude Kaufmann : D’emblée ce n’est pas extrêmement simple parce que, il faut le
dire, il n’y a pas un consensus. On a l’impression qu’il y a un consensus, c’est-à-dire que le
mot est employé de manière banale, je dirais ordinaire, dans la presse, par tout le monde,
tous les jours. Il suffit de faire l’exercice, d’ouvrir un journal, d’écouter une émission de
radio et on entend le mot identité à chaque instant : identité religieuse, identité ethnique…

Élodie Courtejoie : Identité culturelle...

Jean-Claude Kaufmann : Identité culturelle, crise d’identité de l’adolescent, identité de


l’entreprise, c’est un mot de l’époque. Et c’est très intéressant de faire l’historique de
l’utilisation du mot.

Élodie Courtejoie : Alors, justement, je crois que dans les premières pages de votre livre,
« L’invention de soi », vous dites que, effectivement, c’est très récent et que ça date de
l’époque des registres paroissiaux.

Jean-Claude Kaufmann : L’identité du point de vue du haut de la société, du point de vue


de l’État, effectivement. Il y a eu l’apparition d’un questionnement. L’apparition des
papiers d’identité. Les papiers d’identité sont liés à l’émergence de l’État. Qu’est-ce que
l’État ? Si je peux résumer en quelques mots -c’est très schématique- : c’est une
administration qui se sépare du corps social. C'est-à-dire qu’avant l’État, la communauté se
connaît elle-même, donc il n’y a pas besoin -chacun connaît chacun dans le village
traditionnel-, il n’y a pas un besoin, une nécessité des papiers d’identité. Avec la séparation
entre l’État et le corps de la société, l’État a besoin de connaître ses administrés. On va voir
apparaître les premiers papiers d’identité. Alors les premières traces effectivement sont les
registres paroissiaux.

Et puis on voit apparaître les papiers d’identité liés aux personnes, qui suivent les
personnes, donc. Et ces personnes, ces premières personnes, qui vont être dotées de papiers
d’identité, sont celles qui s’extraient justement des communautés stables : les Tziganes
; les personnes qui voyagent ; les ouvriers, les ouvriers qui vont de ville en ville, et qui
vont être, à qui on va attribuer un livret ouvrier qui définit un petit peu leur histoire. Et
puis, apparaît, la carte d’identité.

39
Alors tous les pays n’ont pas une carte d’identité. Aux États-Unis il n’y a pas de carte
d’identité. En France, c’est très récent, c’est 1940, c’est le régime de Vichy. Et la carte
d’identité va créer une illusion, une illusion fondatrice au niveau de la notion d’identité,
parce qu’on va croire que l’identité ça peut être simple. Quand dans la rue on vous
demande vos papiers, « Montrez-moi vos papiers », finalement la personne n’est que le
double du papier, qui est la preuve de la réalité de l’individu pour l’État. La vérité est dans
le papier qui résume en quelques critères (date de naissance, grandeur, couleur des...
autrefois il y avait la couleur des yeux, etc., en quelques critères… la photo surtout), qui
résument la personne. On a l’impression qu’on peut faire le tour, et en réalité, l’identité
c’est tout le contraire de ça, c’est très compliqué.

Lexique

Administration (f) : ici, service public.


Administré(e) : personne soumise à une autorité administrative.
Consensus (m) : opinion, accord unanime.
Critère (m) : caractère distinctif permettant de reconnaître, de distinguer une chose, une
notion.
D’emblée : du premier coup, aussitôt.
Doté(e) de: pourvu de, fourni en.
Émergence (f) : apparition.
Fondateur(trice) : qui fonde, qui crée.
S’extraire : ici, se séparer.
Paroisse (f) : circonscription sur laquelle s’étend la juridiction spirituelle d'un curé.
Récent(e) : qui existe depuis peu de temps.
Régime (m) : type de système politique.
Registre paroissial (m) : livre où l'on inscrit les actes de la paroisse (baptêmes, mariages,
obsèques).
Tzigane : bohémien(ne), gitan(e).

Observer, Comprendre, Apprendre

1- Quels éléments définissent l’identité sur une carte d’identité ou un passeport ?

2- Quels éléments vous paraissent importants, d’après vous, pour définir l’identité d’une
personne, par exemple la date de naissance ?

Réécoutez

1- Dans quel contexte ont été créés les papiers d’identité ?

2- Quelles ont été les premières personnes concernées par les papiers d’identité ?

40
3- Quels sont les exemples d’utilisation du mot « identité » cités dans le document ?

4- Les papiers, les cartes d’identité existent-elles dans tous les pays ?

Activités

1- La carte d’identité existe-t-elle dans votre pays ? Depuis quand ? Comment l’obtient-on
? Qui doit en posséder une ? À partir de quel âge est-elle obligatoire ?

2- Que pensez-vous de la conclusion de Jean-Claude Kaufmann : « On a l’impression


qu’on peut faire le tour et, en réalité, l’identité, c’est tout le contraire de ça, c’est très
compliqué. ».

41
D: Exercices
Regardez les dessins. Essayez de reconstituer l’histoire qu’ils racontent.
Utilisez l’imparfait et le passé composé en respectant les règles apprises.

42
UNITÉ 4
A : Grammaire

LE VERBE
LA CONCORDANCE DES TEMPS

La langue et la grammaire française utilisent la concordance des temps à


l’indicatif, au subjonctif et au conditionnel.
Le support logique de la concordance des temps est le suivant : entre deux
actions doit exister un rapport temporel de simultanéité, d’antériorité ou de
postériorité ; c’est-à-dire les deux actions sont perçues comme étant simultanées ou
décalées en temps. Le problème est d’exprimer ces relations.
En parlant comme si l’on était au moment où elles ont lieu, on les exprime
directement. C’est ce qu’on appelle « discours direct ». Quand on les raconte en
exprimant la différence entre le moment de l’action et celui du parler, on emploie le
« discours indirect » ou « discours rapporté ».

Transformations des conjugaisons Voici deux tabelles pour réaliser


Discours la concordance des temps. La
Discours rapporté
direct première contient les
Présent Imparfait transformations des modes et
Imparfait Imparfait temps verbaux, et la seconde les
Passé composé Plus-que-parfait
expressions de temps.
Plus-que-parfait Plus-que-parfait
Futur simple Conditionnel présent
Futur antérieur Conditionnel passé
Conditionnel présent Conditionnel présent
Conditionnel présent Conditionnel passé
Subjonctif présent Subjonctif présent

Transformation des expressions de temps


Discours
Discours rapporté
direct
Avant-hier L'avant-veille
Hier La veille
Aujourd'hui Ce jour-là
Demain Le lendemain
Après-demain Le surlendemain
Cette semaine Cette semaine-là
La semaine La semaine
dernière précédente
L'année L'année
Le mois dernier Le mois précédent
La semaine La semaine
prochaine Suivante
L'année L'année

43
Le mois prochain Le mois suivant
Dans deux jours Deux jours plus tard

A remarquer : les changements du discours rapporté au présent :


1. Les guillemets ( " " ) et les deux points ( : ) disparaissent.
2. Les phrases énonciatives sont introduites par "que". Cette conjonction doit être
répétée pour chaque nouvelle proposition subordonnée.
3. Les phrases interrogatives simples sont introduites par "si".
4. Les pronoms interrogatifs (où, quand, comment...) du discours direct sont
maintenus dans le discours rapporté.
5. Les pronoms personnels et les adjectifs possessifs changent et prennent la forme de
la personne à qui ils se rapportent.
6. La terminaison verbale du verbe conjugué prend la forme du nouveau sujet.

Exercice 1.
Veuillez lire d'abord le dialogue ci- Voici la même histoire racontée au passé.
dessous. Choisissez le bon temps dans chaque liste.

Je t'invite au restaurant
Antoine a proposé à Christine d'aller au
samedi si tu veux. Tu
Antoine: restaurant le samedi suivant. Il lui a demandé si
aimes la cuisine
elle _____________la cuisine japonaise.
japonaise?

Elle lui a répondu qu'elle ne ___________pas


Je ne sais pas encore.
Christine: encore car elle n'y ___________________
Je n'y ai jamais goûté.
____________________________________

Je connais un petit
Il lui a dit qu'il ________________ un petit
Antoine: restaurant tranquille
restaurant tranquille près des Halles.
près des Halles.

Est-ce qu'il faut Christine s'est alors inquiétée. Elle lui a demandé
Christine: manger avec des s'il _______________ manger avec des
baguettes? baguettes.

Oui, bien sûr! On ne


La question a fait rire Antoine. Il lui a dit qu'on
peut pas manger des
ne _________________ pas manger des sushis
sushis avec une
Antoine: avec une fourchette et un couteau. Mais il l'a
fourchette et un
rassurée en lui disant qu'il
couteau! Mais c'est
lui ______________________________.
facile, je te montrerai.

Bon, d'accord, je veux


Christine a finalement répondu qu'elle
bien essayer. Mais je
___________________bien essayer mais qu'elle
Christine: trouve curieux ton
___________________ curieux l'intérêt soudain
intérêt soudain pour le
d'Antoine pour le Japon.
Japon...

44
B : Texte

Educateurs de rue,
pas informateurs de police (II)
Ce texte constitue l’aboutissement du projet poursuivi par les lois Perben et Sarkozy.
Il cautionne les conséquences d’une politique qui entraîne de plus en plus de souffrance
sociale (chômage, réforme du code du travail, réforme de l’assurance chômage, du RMI, des
politiques sociales et éducatives…)
La politique de prévention est conçue sous l’angle exclusif du traitement de la délinquance.
Les familles et les personnes en situation précaire sont perçues comme potentiellement
dangereuses pour la sécurité intérieure du pays.

Toutes les confusions institutionnelles sont donc permises au nom de la stigmatisation et la


surveillance de la population et en vue de l’imposition d’un modèle social dominé par la
société marchande dont le sécuritaire constitue l’outil essentiel.
Dans la plus grande confusion des rôles, le maire coordonnerait le contrôle social de la
population et organiserait la sanction : absentéisme scolaire, rappel à l’ordre sur des incivilités
ou des infractions, stage de parentalité…

MESURE PHARE : Article 11 (proposition de modification du code de la famille et de


l’action sociale)
« Tout professionnel qui intervient au bénéfice d’une personne présentant des
difficultés sociales, éducatives ou matérielles, est tenu d’en informer le maire de la
commune de résidence (…) Les professionnels visés au premier alinéa doivent se
communiquer réciproquement ainsi qu’au Maire, (…) tous renseignements et
documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission.[L’autorité ayant pouvoir
disciplinaire peut agir dans les conditions prévues par les règlements professionnels
ou administratifs en cas de méconnaissance, par le professionnel, de cette obligation
d’information] »
La délation est instituée comme nouvel outil de travail sous peine de sanction pour les
professionnels refusant de collaborer à la mise en place de cet instrument de contrôle et de
répression.
Mais qui seront ces professionnels ? Educateurs, assistants sociaux, enseignants,
professionnels de PMI…
La liste n’est pas close et sera fixée par décret.
C’est une remise en cause des fondements de la déontologie de différents professionnels et le
non-respect du secret professionnel.

Ce projet liberticide est inacceptable.


Nous sommes tous concernés par cette dérive sécuritaire : qui est à l’abri de difficultés
sociales, économiques…demain ?
(Document Internet, mars 2004)

1 . Traitement et compréhension du texte. Apres la première lecture, revenez au


texte. Relisez les noms marqués.
Quelques explications nécessaires :
- cautionner – légaliser
- RMI – revenu minimum d’insertion. C’est une sorte d’aide financière accordée aux
personnes dont les sources financières sont au-dessous du salaire minimal (389

45
€/personne), ou comme salaire supplémentaire pour les personnes participant aux
programmes de réinsertion sociale (stages de formation ou de réadaptation au
travail, activités contre l'illettrisme, contre l'alcoolisme, apprentissage de la gestion
d'un budget familial...)
- sous l’angle du… - du point de vue du…
- familles et personnes en situation précaire - familles et personnes défavorisés
socialement
- le sécuritaire – la totalité des aspects liés à la sécurité sociale
- rappel à l’ordre – avertissement officiel
- stage de parentalité – les enfants sont confiés a une « famille de remplacement »
- être tenu de… - être obligé de…

2. Essai : exprimez votre opinion : êtes-vous d’accord avec les éducateurs de rue ou
non ? Pourquoi ? Argumentez.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

46
Être lycéen en France: le regard critique des élèves étrangers

- une réforme: changement – "La situation des ouvriers changera par une réforme
sociale."

Les mots en italique sont à comprendre par le contexte ou un mot connu.

Être lycéen en France: le regard critique des élèves étrangers

Comment les élèves étrangers jugent-ils l'organisation du lycée en France? Alors que le
gouvernement prépare une réforme du lycée, nous avons interrogé des jeunes venus passer
une année scolaire en France. Voici ce qu'ils nous ont confié.

Les classes

Michelle, 18 ans, Finlandaise: "Ce qui m'a le plus choquée, c'est que les élèves restent
toute l'année dans la même classe avec les mêmes professeurs. En Finlande nous élaborons
notre propre programme par Internet en fonction des études qu'on souhaite faire plus tard.
Nous sommes obligés de tester pendant deux mois la physique et la chimie, mais si cela ne
nous plaît pas, on peut abandonner ces matières. Cette autonomie a l'avantage de mieux
nous préparer à l'université, tandis que le système français c'est bon pour des… enfants."

Sabrina, 18 ans, Américaine: "Le plus difficile a été de m'habituer aux horaires fatigants:
de 8 h jusqu'à 17 ou 18 h, alors qu'aux États-Unis on commence à 7 h 30 pour terminer à
14 h. Mais, nous avons moins de vacances. Je préfère le système américain: il permet de
faire autre chose que le travail scolaire, du sport, de la musique, du théâtre, des petits jobs
etc. Les élèves seraient moins stressés et plus motivés s'ils avaient davantage de temps à
consacrer à leurs loisirs."

Les notes

Zoltan, 19 ans, Hongrois: "En Hongrie, le lycée dure quatre ans. Les deux premières
années, nous suivons des enseignements généralistes. Cela nous laisse davantage de temps
pour réfléchir à notre orientation. Pour les notes, j'aime bien le système français, une
notation donc de 0 à 20. Cela permet à l'élève de mieux mesurer ses progressions ou ses
retards. En Hongrie nous sommes notés sur cinq points et on mesure mal nos progrès. En
France, les professeurs mettent des appréciations écrites à côté des notes, ce qui aide à
s'améliorer. En Hongrie, les professeurs font les remarques de manière orale, ce qui peut
être désagréable."

Des relations tendues

Heidi, 18 ans, Suisse: "Je trouve les relations plus tendues entre élèves et professeurs en
France qu'en Suisse. Dans le premier lycée où j'étais, les élèves étaient particulièrement
agressifs envers leurs professeurs qui avaient du mal à contrôler leurs classes. En Suisse
c'est plus discipliné et en même temps les rapports entre élèves et enseignants sont plus
souples. Les professeurs connaissent très bien leurs élèves et la relation entre enseignants
et élèves est à la fois plus facile et plus respectueuse. Il y a aussi beaucoup moins d'élèves
par classe (20 en moyenne), ce qui donne une ambiance plus familiale. Après les cours, il
n'est pas rare qu'on discute avec nos professeurs. L'enseignement des langues en France

47
n'est pas dynamique. Le professeur écrit une phrase au tableau que l'on doit répéter. En
Suisse, on apprend à parler beaucoup plus librement. On doit reformuler en non pas répéter
ce que dit le professeur."

L'esprit de compétition

Brendan, 18 ans, Canadien: "En France, les copies de notre travail personnel sont données
en classe à chacun. Je préfère le système de mon lycée au Canada. On ne distribue pas les
copies mais il y a dans la classe un endroit avec un dossier pour chacun des élèves. Le
professeur fait ses commentaires sur chaque copie. On peut ignorer les notes de son voisin.
Au Canada il y a aussi beaucoup moins de compétition entre les élèves. D'autre part, les
élèves canadiens sont beaucoup plus indépendants. On choisit ses matières et si on regrette
ses choix, on peut toujours changer. Les professeurs font davantage confiance aux élèves et
il y a très peu de règles. Le point négatif est que certains élèves ne travaillent pas ou sont
absents sans que cela pose vraiment problème."

Moins de travail

Héloïse, 17 ans, Chinoise: "En France on travaille beaucoup moins et il y a moins de


contrôles. Dans mon lycée, chaque mois il y a un examen avec évaluation de toutes les
matières, ce qui donne lieu à un classement. Les évaluations, notées sur 100 ou 150, sont à
la fois plus précises et plus difficiles. Du fait que nous sommes nombreux, la compétition
est très forte. Les élèves échangent leurs connaissances: comme je suis forte en maths,
j'aide quelqu'un qui m'aide en littérature. En Chine, quand un professeur est absent, il peut
demander au meilleur élève dans sa matière de faire le cours à sa place, ce qui est un grand
honneur. Nous avons environ 35 heures de cours par semaine, plus deux ou trois heures de
travail personnel."

Source: LeMonde.fr

Questions

1. Qu'est-ce qui a le plus choqué Michelle, l'élève finlandaise?

2. D'après Michelle, comment les élèves finlandais élaborent-ils leur programme


scolaire?
3. D'après Michelle, comment les élèves finlandais parviennent-ils à une plus grande
autonomie? Et quel en est l'avantage?
4. Comment Sabrina trouve-t-elle les horaires français? Pourquoi?
5. À quels horaires Sabrina était-elle habituée aux États-Unis?
6. D'après Sabrina, quels avantages les horaires américains offrent-ils?
7. D'après Zoltan, comment l'enseignement est-il organisé dans les lycées hongrois?
8. D'après Zoltan, comment les élèves sont-ils notés en Hongrie? Quel système de
notation Zoltan préfère-t-il? Pourquoi?
9. Quelle est la première chose qu'Heidi a constatée en comparant le système suisse
et le système français?

48
10. Par rapport aux élèves français, comment se comportent les élèves suisses envers
leurs professeurs?
11. Quant à la classe, qu'est-ce qu'Heidi a constaté?
12. D'après Heidi, comment se déroule l'enseignement des langues en Suisse? Et en
France?
13. D'après Brendan, comment essaye-t-on d'éviter l'esprit de compétition au Canada?
14. D'après Brendan, quels sont les points forts de l'enseignement canadien? Et quel
est le point faible?
15. Qu'est-ce qu'Héloïse a tout de suite remarqué après son arrivée dans un lycée
français?
16. D'après Héloïse, qu'est-ce qui fait qu'il y ait une aussi grande compétition en
Chine?
17. D'après Héloïse, comment les élèves chinois font-ils quand il y a un point de la
matière qu'ils n'ont pas bien compris?
18. Qu'est-ce qui est, en Chine, un très grand honneur pour un élève?

Discussion

19. "(…) nous élaborons notre propre programme par Internet en fonction des études
qu'on souhaite faire plus tard." Qu'est-ce que vous trouvez d'un pareil système? Est-ce
qu'un tel système vous plairait? Quels en sont les avantages et les désavantages?
20. "(…) si cela ne nous plaît pas, on peut abandonner ces matières." Pensez-vous que
c'est vraiment une bonne solution? Pourquoi (pas)?
21. "Cette autonomie a l'avantage de mieux nous préparer à l'université." Est-il
vraiment nécessaire d'acquérir une telle autonomie puisqu'une partie seulement des
élèves ira à l'université? N'est-ce pas du temps et de l'énergie gaspillés? Qu'en pensez-
vous?
22. "(…) le système français..." Votre école peut-elle être comparée au système
français ou pas? D'après vous, quels sont les points de ressemblance? Et quels sont les
points de différence?
23. "(…) le système américain permet de faire autre chose que le travail scolaire, du
sport, de la musique, du théâtre, des petits jobs etc." Que pensez-vous de ce système?
Êtes-vous pour ou contre? Quels sont vos arguments?
24. "Les élèves seraient moins stressés et plus motivés s'ils avaient davantage de
temps à consacrer à leurs loisirs." Est-ce aussi votre avis? Expliquez.
25. "(…) le système américain permet de faire (…) des petits jobs etc." Est-ce qu'un
élève devrait faire des petits jobs? Pourquoi (pas)? Expliquez.
26. "Les deux premières années, nous suivons des enseignements généralistes. Cela
nous laisse davantage de temps pour réfléchir à notre orientation." Que pensez-vous
du système hongrois? Y a-t-il des (dés)avantages? Si oui, lesquels? Expliquez.
27. "En France, les professeurs mettent des appréciations écrites à côté des notes, ce
qui aide à s'améliorer." Et vous, comment êtes-vous noté? Ce système vous satisfait-
il? Pourquoi (pas)? Expliquez.

49
28. "En Hongrie, les professeurs font les remarques de manière orale, ce qui peut être
désagréable." Comment des remarques faites de manière orale pourraient-elles être
désagréables? En avez-vous l'expérience? Si oui, pouvez-vous raconter?
29. "(…) les élèves étaient particulièrement agressifs envers leurs professeurs qui
avaient du mal à contrôler leurs classes." Avez-vous aussi vécu de pareilles situations?
À qui la faute, d'après vous, aux élèves ou aux professeurs? Expliquez.
30. "(…) les élèves étaient particulièrement agressifs envers leurs professeurs." De
nos jours, des cas d'agressivité d'un élève envers un professeur ou envers un autre
élève semblent se produire de plus en plus. Pouvez-vous expliquer ce qui pourrait
provoquer une telle agressivité de la part d'un élève? Comment éviter l'agressivité à
l'école?
31. "Il y a aussi beaucoup moins d'élèves par classe (20 en moyenne), ce qui donne
une ambiance plus familiale." Combien d'élèves y a-t-il dans votre classe? D'après
vous, combien faudrait-il d'élèves (en moyenne) par classe? Quels sont les avantages?
32. "Le professeur écrit une phrase au tableau que l'on doit répéter. En Suisse, on
apprend à parler beaucoup plus librement. On doit reformuler et non pas répéter ce
que dit le professeur." Comment l'apprentissage des langues se fait-il dans votre
école? En êtes-vous satisfait ou pas? Si vous n'êtes pas satisfait, que faudrait-il
changer alors, d'après vous?
33. "Au Canada il y a aussi beaucoup moins de compétition entre les élèves." La
compétition en classe, êtes-vous pour ou contre? Pourquoi? Cherchez quelques bons
arguments.
34. "Les professeurs font davantage confiance aux élèves et il y a très peu de règles."
Pensez-vous que la plupart des professeurs ont confiance en leurs élèves? Pourquoi
(pas)? Et les élèves, ont-ils confiance en leurs professeurs? Pourquoi (pas)?
35. "Les professeurs font davantage confiance aux élèves et il y a très peu de règles."
Pensez-vous qu'il y a trop de règles dans votre école? Pourquoi? Si oui, y a-t-il,
d'après vous, une solution pour réduire le nombre de règles? Comment? Expliquez.
36. "En France on travaille beaucoup moins et il y a moins de contrôles." Et dans
votre école, y a-t-il beaucoup ou peu de contrôles? Des contrôles réguliers sont-ils
vraiment nécessaires? Pourquoi (pas)? Expliquez.
37. "Les élèves échangent leurs connaissances: comme je suis forte en maths, j'aide
quelqu'un qui m'aide en littérature." Que pensez-vous ce genre d'aide entre élèves?
Est-ce que cela vous semble utile? Y a-t-il des avantages? Si oui, lesquels? Y a-t-il des
dangers ou pas? Expliquez.
38. "Les élèves échangent leurs connaissances: comme je suis forte en maths, j'aide
quelqu'un qui m'aide en littérature." Est-ce qu'une telle forme d'aide entre élèves existe
aussi dans votre école?
- Si oui, en avez-vous déjà eu des expériences positives ou négatives? Pouvez-vous en
parler?
- Si non, pensez-vous qu'il serait utile de prévoir une telle aide? Seriez-vous prêt à
aider un de vos camarades de classe, si celui-ci vous le demanderait? Dans quel
domaine?

50
39. "En Chine, quand un professeur est absent, il peut demander au meilleur élève
dans sa matière de faire le cours à sa place." Est-il pensable qu'un élève remplace un
professeur dans votre école? Pourquoi (pas)?

Pour présenter oralement ou par écrit

40. Dans le texte que vous venez de lire, plusieurs élèves vous ont parlé de leur système
écolier. Exprimez vos opinions sur un système éducatif idéal. Rédigez un petit texte. Puis
présentez-le oralement ou par écrit.

Donner son opinion


Règle:

Pour formuler une opinion vis-à-vis d'une personne, au sujet d'un fait, par rapport à un
objet ou à une idée,on peut utiliser les verbes suivants:

 Je pense que...
 Je crois que...
 J'estime que...
 Je trouve que...
 J'imagine que...
 Je suppose que...
 Je me doute que...

Ces verbes d'opinion ont la même signification que les expressions suivantes:

 A mon avis...
 D'après moi...ou Selon moi...
 J'ai le sentiment que...
 J'ai l'impression que...

(Français facile)

51
UNITÉ 5
A : Grammaire

LE VERBE
LE SI CONDITIONNEL

Proposition régente Proposition


Mode+temps du conj subordonnée Exemple
verbe . conditionnelle
Mode+temps du
verbe
On le comprend
I. Indicatif présent SI I. Indicatif présent comprendra bien s’il parle
futur haut.

IIConditionnel SI II. Indicatif imparfait Si je le savais, je te le dirais.


présent

III. Conditionnel SI III. Indicatif Elle aurait fait le tour du monde si


passé plus-que-parfait elle avait été riche.

Rem. 1 : Attention à ne pas confondre le Si conditionnel et le Si dubitatif qui introduit une


complétive et n’introduit pas d’interdiction sur l’emploi du conditionnel ou du futur de l’indicatif.
Ex. Tu ne sais pas si nous reviendrons.
Rem. 2 : La conjonction Si ne s’élide pas devant les pronoms elle, elles, on.

Exercice 1. Ecrivez le premier verbe de chaque phrase à l’imparfait et au plus-que–parfait


de l’indicatif et indiquez la forme correcte du verbe de la régente :

1. Si j’avais pu venir, je l’… avec plaisir. 4. Si tu as peur d’échouer au


avais fait baccalauréat, il te … travailler plus.
faut
ait fait
fallait
aurais fait
2. Si vous venez ce soir, nous …au faudrait
cinéma. 5. … à la maison si tu es seul.
irons Venez
allions Veniez
irions Viens
3. Ils viendraient si nous les … . 6. Nous … maintenant si tu étais venu à
invitons l’heure.
arriverons
inviterons
invitions

52
arriverions auraient commencé
serions arrivés avaient commencé
7. S’il … plus sage, je me fâcherais
moins. 10. Que … -tu si tu es libre samedi
était prochain ?
fais
serait
ferais
est
8. Si je sors, je … toujours mon feras
répondeur téléphonique.
11. Si j’ … le temps nécessaire, je
brancherai
t’écrirais.
branche
ai
branchais
avais
9. Pierre et Vincent auraient fini leur
travail s’ils … plus tôt. aurais
commençaient

Exercice 2. Transformez les phrases selon le modèle suivant : la séquence SI +


PRESENT --> FUTUR doit devenir la séquence SI + IMPARFAIT -->
CONDITIONNEL. Modèle: Si j'étudie, j'aurai la moyenne. Vous écrivez: Si
j'étudiais, j'aurais la moyenne.

1 . Si nous avons les moyens, nous ferons un don.


…………………………………………………………………………………………
2 . Si tu achètes une voiture, tu ne pourras pas payer le loyer.
…………………………………………………………………………………………
3 . Si je vais en France, je verrai le Mont Saint Michel.
…………………………………………………………………………………………
4 . S'ils sont mauvais, ils n'auront pas beaucoup d'amis.
…………………………………………………………………………………………
5 . Si elle reçoit un héritage, elle ne travaillera plus.
………………………………………………………………………………………….
6 . Si vous avez 50 mille euros, vous achèterez une Mercedes.
………………………………………………………………………………………….
7 . Si le prof mange au restaurant, il dépassera son budget.
………………………………………………………………………………………….

53
Exercice 3.
Complétez les phrases -- Que feriez vous si vous étiez Président?
Exemple:
Si j'étais Président de la France je ______ plus d'argent aux travailleurs. (donner)
Si j'étais Président de la France je donnerais plus d'argent aux travailleurs.

Je ____________construire de nouveaux logements dans les grandes villes. (faire)


J’___________________ des réunions fréquentes avec mes ministres. (organiser)
J’ __________________ de promouvoir l'indépendence des jeunes. (essayer)
Je __________________avec les représentants des travailleurs. (parler)
J’ __________________ la chasse au renard. (interdire)
J’ _________________voir moins de violence dans les rues. (aimer)
Je __________________plus dur pour le pays. (travailler)
J’ __________________ sur des conditions de travail plus favorable. (insister)
Je __________________plus d'argent aux hôpitaux. (donner)

B : Texte

La crise d'adolescence, qu'est-ce que c'est ?


En plus de modifier le comportement des enfants, l'adolescence change leur relation avec
leurs parents jusqu'à établir un climat d'incompréhension, de conflit et de tension, souvent
difficile à vivre des 2 côtés.

Adolescence, période de mue

"Le complexe du homard", voilà la définition que la psychanalyste Françoise Dolto a


donnée à l'adolescence. Une période où « l'enfant se défait de sa carapace, soudain étroite,
pour en acquérir une autre.

Entre les deux, il est vulnérable, agressif ou replié sur lui-même». L'enfant subit une mue,
souvent perçue comme une période de déséquilibre. Il quitte un monde d'enfant pour entrer
dans le monde adulte, encore en construction.

L'entrée dans le monde de l'adolescence est marquée par la puberté, période où de


nombreux changements physiques (apparition de poils, seins qui se développent...),
sexuels, psychologiques. Mais si le dénominateur commun reste le changement, chaque
ado le manifeste à sa façon.

Rencontre de plusieurs types

Françoise Rougeul, Professeur émérite de psychologie, fait une incursion dans le monde
adolescent dans son ouvrage "Comprendre la crise d'adolescence" (Editions Eyrolles). Elle

54
distingue 5 types d'adolescents.

Le rebelle qui "s'oppose à tout. Il affectionne les comportements à risque", le fantôme qui
"se livre à des activités sur lesquelles il garde un secret jaloux", l'ermite "qui se coupe non
seulement de sa famille mais aussi de ses amis. Il passe le plus clair de son temps dans sa
chambre, souvent à écouter de la musique ", le rêveur qui "s'isole de sa famille et de ses
amis pour vivre dans un monde imaginaire". L'enfant sage, quant à lui, "ne présente aucun
de ces comportements. Il grandit en gardant le comportement qu'il avait enfant".

Les parents ne savent plus comment parler ni aborder leur ado. La crise ne veut pas passer,
elle empire à certains moments. La communication devient impossible.

Des parents déboussolés

Pas facile d'être un parent d'ado ! Entre les disputes, les conflits, les désaccords et quelques
fois l'indifférence que leur "grand" leur manifeste, il y a de quoi être déstabilisé. Surtout
lorsque leur progéniture refuse de leur parler, leur ressasse sans cesse qu'ils sont
"ringards", qu'en plus ils n'hésitent pas à leur crier dessus. Des comportements
"provocateurs", évocateurs du mal être adolescent plein de paradoxe.

En effet, comme le précise Françoise Rougeul, "l'adolescent demande à être compris mais
en gardant ses secrets. Il affiche des opinions contraires à toutes les autres mais exige d'être
considéré et reconnu". Sans parler de son indifférence qui traduit malgré tout son
attachement à sa famille. De quoi désarmer des parents face à ces comportements
caractéristiques de "l'âge bête" ou "l'âge ingrat".

Dérapage incontrôlé

Il arrive que le mal-être et la fragilité de l'adolescent soient si profonds que la crise


d'adolescence devienne pathologique, notamment à l'occasion d'événements anodins. La
stabilité familiale apparaît donc comme un facteur de grande importance.

Certains signes permettent de détecter les comportements symptomatiques. Ainsi, la


désocialisation et la déscolarisation permettent de tirer la sonnette d'alarme. Tout comme
les troubles des conduites alimentaires (anorexie et boulimie), tentatives de suicide, fugue,
prise de drogue ou d'alcool, surtout si un de ces symptômes s'installe dans la durée. Dans
ce cas, il ne faut pas hésiter à s'orienter vers une thérapie. L'adolescence n'a décidément
rien d'un jeu d'enfant.

Comment réagir ?

D'après Françoise Rougeul, même si la crise d'adolescence "s'accompagne de tensions et


de souffrance (...), il ne faut donc pas vouloir à tout prix éviter ou étouffer la crise mais
accompagner le changement dont elle est le témoin."

Comment ? Tout d'abord, en prêtant attention à la crise car elle ne se résoudra pas toute
seule. Comme dans toute crise, la parole et les échanges apparaissent indispensables pour
éviter que la situation ne s'aggrave.

Même si les parents se sentent débordés, c'est à eux de faire le premier pas pour découvrir

55
sans dramatiser pour autant le sérieux des questions que se posent leurs enfants. Il revient
aux parents d ‘écouter, de trouver les bonnes paroles et la bonne distance par rapport à leur
ado.

Les affirmations suivantes sont vraies ou fausses? Cochez VRAI OU FAUX.

La mue c’est quand un serpent change de peau.

Vrai Faux

On peut parfaitement distinguer différents types d’adolescents.

Vrai Faux

Le verbe muer peut à l’adolescence au moment où il change de voix.

Vrai Faux

« L’enfant se défait de sa carapace » illustre l’état de fragilité d’un adolescent.

Vrai Faux

On fait référence à deux grands auteurs de sociologie.

Vrai Faux

Il s’agit d’un texte narratif.

Vrai Faux

Dans le texte on cite un livre de sociologie.

Vrai Faux

L’adolescent était comparé à un crustacé par la psychanalyste Françoise Dolto.

Vrai Faux

Vulnérable est synonyme de courageux.

Vrai Faux

L’enfant subit une mue lors de son passage dans le monde virtuel.

Vrai Faux

56
Classification des drogues

Les drogues sont toutes des xénobiotiques, c'est-à-dire des substances étrangères à
notre organisme et dépourvues de toute valeur nutritive. Leur action
pharmacologique est suivie d'un métabolisme c'est-à-dire d'une transformation en
produits généralement inactifs éliminés le plus souvent dans l'urine. L'étude de ces
transformations relève de la pharmacocinétique.
Hormis l'alcool, les solvants organiques, les dérivés du cannabis et autres produits de
synthèse, la majeure partie des drogues est rassemblée dans la famille des alcaloïdes. Leur
action s'exerce simultanément, mais en proportion variable, sur le corps (fonctions
cardiaque, respiratoire, digestive, immunitaire...) et sur l'esprit (humeur, mémoire, degré
d'anxiété...).
Cette distinction entre effets somatiques (du grec sôma, le corps) et effets psychiques (de
psyché, l'esprit) demeure fondamentale. C'est en raison de cette action sur les processus
mentaux qui leur est spécifique que l'on qualifie ces substances de "psychotropes", c'est-à-
dire de produits manifestant un tropisme, une attirance pour la psyché.

Les principaux drogues


Une drogue est une substance d'origine naturelle ou obtenue par synthèse qui, lorsqu'elle
est absorbée, modifie une ou plusieurs des fonctions de l'organisme humain,
particulièrement l'activité mentale, les sensations, le comportement, et provoque des
troubles physiologiques et physiques. Les drogues agissent sur le système nerveux central
et perturbent son fonctionnement, à ce titre elles sont également appelées "produits
psychoactifs". Leur usage expose à des risques et des dangers pour la santé et le
comportement social. Il peut entraîner des risques d'accidents de toute nature. Il peut
également conduire à la dépendance.

Le cannabis et ses produits derives


Le "cannabis sativa" ou "chanvre indien" est le produit psychotrope le plus consommé
par les jeunes actuellement. Le chanvre est une herbe cultivée dans toutes les parties du
monde pour des usages divers. Son usage psychoactif est connu
depuis des millénaires.
Le cannabis, à usage de drogue, est consommé sous trois formes :
l'herbe, ou marijuana, se prépare à partir des feuilles supérieures
de la tige, et des graines séchées et hachées. Elle se fume, souvent
mélangée avec du tabac, roulée comme une cigarette, en pipe ou en
narguilé.
le haschisch (ou shit ou tosh) est de la résine de cannabis séchée
mélangée à différents produits tels que de la paraffine, de la colle,
du cirage, du hénné ou des excréments d'animaux. Il se présente
sous la forme de plaques compressées ou barettes de couleur
brune, verte ou jaune. Il se fume réduit en poudre et mélangé à du tabac, roulé dans du
papier à cigarettes, en pipe ou en narguilé mais il peut aussi s'inhaler.
l'huile est obtenue par distillation de feuilles ou de résine de cannabis. Elle se fume après
avoir été déposée sur le tabac d'une cigarette ou d'une pipe.
Cette plante, contient un principe actif, le TetraHydroCannabinol (THC), qui a été
découvert en 1964. Le THC à l'état pur est un hallucinogène aussi actif et nocif que le
LSD. Le THC se trouve dans les tiges, les feuilles et plus encore dans les fleurs des plants
femelles.

57
La nocivité du cannabis et de ses dérivés est liée au taux de THC qu'il contiennent :
L'herbe contient de quelques pour-cents à 22 % de THC, 8 à 10 % en moyenne. Le
haschich contient un taux variable de quelques pour-cents à plus de 30 % selon son origine
et le mélange réalisé. L'huile, particulièrement toxique, contient 60 % de THC.
A titre de référence, le chanvre industriel cultivé en France ne doit légalement pas dépasser
un taux de 0,3 %.
Au XXème siècle, le cannabis devient en occident un problème social. En 1910, la
Californie interdit la marijuana. En 1937 l'Administration Roosevelt l'inscrit dans la
législation antinarcotique.
En 1968, la consommation explose avec le mouvement hippie et la contestation contre
la guerre au Vietnam. Le cannabis se banalise alors chez les adolescents.
Depuis cette date, la consommation a évolué avec des pics de consommation vers 1978-79
puis en 1997. Les tendances sont à la baisse ou à la hausse selon les pays mais on constate
actuellement une forte poussée de consommation en France chez les jeunes adolescents
(15-16 ans).
Pourquoi fumer, si cela n'apporte pas un bien-être, un plaisir ? Le produit, qui est un
psychotrope, apporte une sensation d'euphorie, d'apaisement et de détente et une légère
somnolence, le fumeur se sent "planer". Les effets sont la loquacité, l'hilarité, la sociabilité,
l'oubli des soucis et la relaxation, une distorsion de la perception du temps et de l'espace,
une accentuation des perceptions sensorielles et un renforcement de la confiance en soi.
L'inhibition sexuelle est diminuée, le désir est accru chez la femme et le plaisir chez
l'homme.
Mais, particulièrement à forte dose mais parfois à faible dose, il provoque des crises
d'anxiété, des hallucinations, un dédoublement de la personnalité, un sentiment de
persécution, il conduit à la perturbation de certaines notions : distance, temps, perte de
vigilance, la mémoire est perturbée, la concentration intellectuelle difficile, le contrôle des
mouvements est moins assuré.
L'ivresse cannabique comme l'ivresse alcoolique est cause de multiples accidents.
Une consommation de cannabis est incompatible, dans les heures qui suivent, avec la
conduite automobile ou le travail sur machines-outils ou engins de chantier.
Si le consommateur développe une image positive de lui-même, il n'en est généralement
pas de même pour les personnes qui le côtoient. Les effets négatifs sont toujours très
perceptibles pour l'entourage auprès de qui le consommateur est souvent déconsidéré.
Les effets physiques sont des palpitations, un manque de salive (bouche sèche), un
gonflement des vaisseaux sanguins (yeux rouges) et parfois une sensation de nausée.
Le stockage du THC dans les tissus lipidiques (les graisses), en particulier le cerveau,
explique sa libération lente, sept jours après, il en reste encore 50% dans l'organisme.
Une consommation modérée mais répétée (à moins d'une semaine d'intervalle)
s'accompagne de l'accumulation de THC dans le système nerveux central, et entraîne des
troubles neuro-psychiques.
Au bout d'un certain temps, il amène des troubles de la mémoire, des ralentissements de la
pensée, un état de passivité et une perte de motivation qui peuvent être particulièrement
préjudiciables aux collégiens et étudiants. L'usage du cannabis conduit fréquemment à
l'échec scolaire.
La drogue contient de nombreuses autres substances dont la toxicité s'ajoute à celle du
tabac associé. Ainsi un "joint" contient-il 4 à 5 fois plus de goudrons et de produits
toxiques qu'une cigarette. L'usage de cannabis induit ainsi des problèmes respiratoires
(toux, bronchites chroniques, asthme) et, comme le tabac et d'autant plus qu'il est associé
au tabac ou à l'alcool, peut conduire au cancer.

58
Il semble que des cannabinoides altèrent l'activité de diverses cellules impliquées dans
la défense immunitaire de l'organisme (cellules NK notamment). Quelques auteurs ont
cru trouver là l'explication de la prévalence accrue de certains types de cancers chez des
usagers chroniques.
Une consommation de quantités importantes de cannabis (4 à 20 "joints" quotidiennement)
induit une diminution significative de la concentration du sperme en spermatozoïdes,
avec augmentation du nombre de spermatozoïdes anormaux et baisse sensible de la virilité.
Enfin, un lien a été observé entre la consommation de cannabis et la schizophrénie sans
avoir pu déterminer lequel est la cause de l'autre : le cannabis déclenche-t-il la
schizophrénie ou révèle-t-il une schizophrénie déjà installée ?
Le risque de dépendance au cannabis est moindre que pour d'autres drogues mais il est
réel pour 10 à 15 % de consommateurs et celle-ci est surtout psychique.
L'usage du cannabis ne conduit pas forcément à l'héroïne. Elle ouvre cependant une
opportunité, puisque les consommateurs sont mis en relation avec des dealers vendant
d'autres produits.

La cocaine
La cocaïne se présente sous la forme d'une fine poudre blanche. Elle est
le résultat de la distillation des feuilles de cocaïer préalablement
séchées.
Elle est principalement prisée (la ligne de coke est " sniffée " à l'aide
d'une paille) ; elle est également injectée par voie intraveineuse et
fumée. La cocaïne est parfois frelatée, coupée ou mélangée à d'autres
substances, ce qui accroît sa dangerosité et potentialise les effets et les interactions entre
les produits.
La cocaïne est un excitant puissant, elle provoque une euphorie immédiate, un
sentiment de puissance intellectuelle et physique et une indifférence à la douleur et à
la fatigue. Ces effets vont laisser place ensuite à un état dépressif et à une anxiété que
certains apaiseront par une prise d'héroïne ou de médicaments psychoactifs.
La cocaïne provoque une contraction de la plupart des vaisseaux sanguins. Insuffisamment
irrigués, les tissus s'appauvrissent et, par conséquent, se nécrosent. C'est souvent le cas de
la cloison nasale avec des lésions perforantes chez les usagers réguliers.
La cocaïne provoque des troubles du rythme cardiaque. Ils peuvent être à l'origine
d'accidents cardiaques, notamment chez des personnes fragiles et / ou qui consomment de
fortes quantités de tabac. D'autant que la consommation de tabac, comme celle de l'alcool,
est souvent augmentée lors des prises de cocaïne.
Chez les personnes les plus fragiles, l'usage de cocaïne peut provoquer des troubles
psychiques, une grande instabilité d'humeur, des délires paranoïdes (notamment au bruit)
ou des attaques de panique. En accroissant l'activité psychique, la cocaïne provoque des
insomnies, des amnésies et des phases d'excitation.
Une autre caractéristique de la cocaïne est de lever les inhibitions ce qui peut conduire à
des dépenses compulsives, des actes de violence ou des agressions sexuelles.
Par ailleurs, les pailles utilisées pour " sniffer " peuvent transmettre les virus des hépatites
A,B et C si elles sont partagées par plusieurs usagers.
Excitant puissant, la cocaïne provoque une dépendance psychique importante. Une fois
commencée, il est difficile d'arrêter une consommation aiguë de cocaïne, tant la nécessité
d'en reprendre est importante. D'autant qu'au contraire de l'héroïne ou du cannabis, il n'y a
pas d'apaisement possible avec la consommation d'une autre substance.
Un derive de la cocaine : le crack

59
Le crack est un mélange de cocaïne, de bicarbonate de soude et
d'ammoniaque qui se présente sous la forme de petits cailloux. L'usager
en inhale la fumée après les avoir chauffés. (Cette opération provoque des
craquements, ce qui lui a donné son nom.)
Le mode de consommation du crack provoque des effets plus intenses que
ceux de la cocaïne : le produit arrive plus rapidement au cerveau, mais la durée de son effet
est plus brève.
L'usage régulier de crack peut provoquer des hallucinations et entraîner des comportements
violents, des épisodes paranoïdes ou encore des états suicidaires.
Parmi les conséquences physiques de l'usage régulier de crack, on peut noter des
dommages rapides sur le cerveau, de graves altérations des voies respiratoires ainsi que des
arrêts cardiaques ou respiratoires pouvant provoquer la mort.
La consommation régulière de crack entraîne rapidement une forte dépendance physique et
psychique. Les usagers, même après avoir cessé d'en consommer, restent souvent soumis à
des altérations de l'humeur et connaissent pendant plusieurs mois une certaine dépendance
et des épisodes de rechute éventuels.

L'heroine
L'héroïne est un opiacé puissant, obtenu à partir de la morphine. Les opiacés sont
des substances naturelles contenues dans le latex (opium) recueilli sur une plante, le pavot.
L'héroïne se présente sous la forme d'une poudre blanche, brune ou grise selon sa qualité.
Elle est la plupart du temps injectée en intraveineuse, après dilution et un chauffage du
produit. (Les pratiques d'injection semblent en baisse.) L'héroïne est aussi sniffée et fumée.
Si l’administration intraveineuse de l’héroïne demeure prépondérante, l’usage de la voie
nasale et pulmonaire pour l’héroïne est en progression. À l’inverse, dans l’espace festif
techno, priser ou fumer l’héroïne sont des pratiques prépondérantes et l’injection, quoique
minoritaire, y serait en légère augmentation. Dans les DOM, l’héroïne est principalement
fumée.
Les produits de substitution tels que la buprénorphine (Subutex®) et le sulfate de morphine
(Skenan®, Moscontin®) sont utilisés, par voie intraveineuse, par une proportion
importante d’usagers. Ceux-ci sont essentiellement des injecteurs ou des anciens injecteurs
d’héroïne et semblent être plus âgés que les non-injecteurs. Les plus jeunes utiliseraient
plutôt la voie nasale, considérée comme moins risquée et moins stigmatisante.
Dans le milieu techno, le résidu de l’opium, rachacha, est le plus souvent fumé ou ingéré
voire bu en infusion. Des cas anecdotiques d’injection de ce produit ont été signalés.

L'héroïne provoque l'apaisement, l'euphorie et l'extase. Elle agit comme


anxiolytique puissant et comme antidépresseur. Les effets recherchés peuvent traduire un
mal-être psychique, une souffrance, un besoin d'oubli.
L'effet immédiat de l'héroïne est de type " orgasmique ". C'est le " flash ". Il est suivi d'une
sensation d'euphorie puis de somnolence, accompagnée parfois de nausées, de vertiges, et
d'un ralentissement du rythme cardiaque.
La surdose ou "overdose" peut provoquer une insuffisance respiratoire entraînant une perte
de connaissance et éventuellement la mort.
L'injection entraîne des risques d'infection (notamment par les virus du sida et des
hépatites) si l'usager ne se sert pas d'un matériel d'injection stérile et à usage unique.
Depuis la mise en vente libre des seringues en 1987 et des kits de prévention, la
contamination par le VIH a baissé de manière très significative. Diverses études montrent
que les partages de seringues et les nouvelles contaminations VIH ont fortement diminué

60
chez les usagers de drogues par voie intraveineuse. La contamination par le VHC (Hépatite
C) est, par contre, en augmentation.

En cas d'usage répété, le plaisir intense des premières consommations ne dure en général
que quelques semaines. Cette phase peut être suivie d'un besoin d'augmenter la quantité du
produit et la fréquence des prises.
La place accordée à cette consommation est telle qu'elle modifie la vie quotidienne de
l'usager. Des troubles divers apparaissent dont l'anorexie et l'insomnie. La dépendance
s'installe rapidement dans la majorité des cas. L'héroïnomane oscille entre des phases "
euphoriques " (lorsqu'il est sous l'effet de l'héroïne) et des phases de manque où il apparaît
anxieux, agité.
La dépendance à l'héroïne entraîne des risques sociaux importants. Elle enclenche un
processus de marginalisation chez certains usagers.
A défaut de pouvoir parvenir à l'abstinence, l'héroïnomane peut bénéficier de soins
(sevrage, suivi psychosocial) et d'un traitement de substitution. Celui-ci a pour objectif de
stabiliser la dépendance de manière médicale et légale. Ces traitements à la Méthadone ou
au Subutex sont administrés par voie buccale. Ils sont prescrits soit dans les centres de
soins spécialisés aux toxicomanes, soit en médecine de ville.
La mise en place des traitements de substitution et leur rapide montée en charge, au milieu
des années 1990, a profondément modifié la prise en charge des usagers d’opiacés.
Aujourd’hui, ceux-ci suivent, pour beaucoup d’entre eux, des traitements de substitution.
Début 2001, on estime à 84 000 le nombre d’usagers d’opiacés sous traitement de
substitution, la buprénorphine (74 000) étant plus souvent prescrite que la méthadone (11
000).Le bilan des programmes de substitution montre une amélioration notable de l'état de
santé des personnes ainsi que de leur stabilisation sociale et de leur insertion
professionnelle.
En lien avec le développement de la politique de réduction des risques et celui des
traitements de substitution, le nombre de surdoses attribuables à l’héroïne est en forte
baisse depuis 1994. L’héroïne reste néanmoins le produit le plus fréquemment en cause
dans les décès par surdoses (70 sur 119 en 2000).

Dressez une liste des drogues énumérées dans le texte, avec leurs principales
caractéristiques, selon les catégories et les exemples de la tabelle.

61
Nom Catégorie Origine Aspect Utilisation Effets Conséquences
imédiats à long terme
Cannabis Produit Végétale - - - -
primaire
Marijuana Dérivé Cannabis : - Inhalation Euphorie, Anxiété,
feuilles, apaisement, hallucinations,
tiges détente, ivresse,
somnolence troubles de
perception
Hashish Dérivé Plaques
compressées
ou barres
brunes,
vertes,
jaunes

62
63
UNITÉ 6
A : Grammaire

Genre et nombre

Votre Espace Assurance


Suis-je bien assuré(e) ? Avec des
bon……garanties ? Au bonprix ? Ai-je besoin
d'assurancescomplémentaire…. ?
Pour répondre à tout…. vos questions, nous
vous proposons un véritable Espace
Assurance.
Retrouvez dans cet espace de nombreu….
offres d'assurances, avec la garantie de
sérieux et de service des grand……. marques

Complétez les terminaisons des adjectifs du texte ci-dessus. Pouvez-vous motiver


votre choix ?

Le genre. En général, on obtient le féminin des noms correspondants aux êtres animés en
ajoutant un “e” à la forme masculine, en modifiant le suffixe ou par une forme spéciale
(neveu, nièce).
De nombreux noms d'êtres animés ne changent pas au féminin (un enfant, une enfant. Le
concierge, la concierge). Les changements consistent en :

1.1’ajout d'un “e” : parfois l'ajout modifie la consonne finale, ou redouble celle-ci.
- les noms en “el”, “eau” : ils forment le féminin en “elle” (colonel, colonelle).
- les noms en “en”, “on” : ils redoublent le “n” devant le “e” du féminin (Julien, Julienne.
Garçon, garçonne).
- les noms en “in”, “an” : ils ne redoublent pas le “n” (orphelin, orpheline).
Exceptions : “paysan, Jean, rouan, valaisan” qui le redoublent (paysan, paysanne).
- les noms en “f” : ils changent le “f” en “v” devant le “e” du féminin (veuf, veuve).
- les noms en “et” : ils redoublent le “t” devant le “e” du féminin.
Exceptions : “préfet, sous-préfet” qui ne le redoublent pas (préfet, préfète).
- les noms en “er” : ils forment le féminin en “ère”.
- les noms en “at”, “ot” : ils ne redoublent pas le “t” devant le “e” du féminin.
Exceptions : “chat, sot” qui le redoublent.
- les noms en “s” ou en “x” : ils forment le féminin en “se”.
Exceptions : “métis, vieux, roux” font “métisse, vieille, rousse”.

2. la modification du suffixe : Les noms en “eur” qui correspondent à un participe présent


en “ant” font le féminin en “euse” (Vendeur, vendeuse. Porteur, porteuse. Menteur,
menteuse).
Exceptions : “pécheur, vengeur, enchanteur” font le féminin en “eresse”. “Persécuteur,
inventeur, inspecteur, exécuteur” font le féminin en “trice”.

64
Les noms en “teur” qui ne correspondent pas à un participe présent en “ant” font le
féminin en “trice” (directeur, directrice).

Une trentaine de mots font le féminin en “esse” (duc, duchesse. Ivrogne, ivrognesse.
Nègre, négresse. Ogre, ogresse, etc.).

De nombreux noms, soit qu'ils désignent une espèce animale, soit qu'ils ne s'appliquent
qu'à des hommes ne varient pas au féminin (bourreau, médecin, filou, professeur, etc.).

Un certain nombre de noms changent de signification selon le genre.

Donnez deux (autres) exemples pour chaque règle énoncée ci-dessus

_______________________ ________________________
_______________________ ________________________
_______________________ ________________________
_______________________ ________________________
_______________________ ________________________
_______________________ ________________________
_______________________ ________________________
_______________________ ________________________
_______________________ ________________________
_______________________ ________________________
_______________________ ________________________

Au contraire, le nombre fait partie des besoins de la communication. On utilise le singulier


quand on désigne un seul être, une seule chose ou un seul ensemble - pour les collectifs
(Un marin, des marins. Une pomme, des pommes. Un groupe, des groupes).

Le nombre peut concerner cinq mots : le nom, l'article, l'adjectif, le pronom, le verbe.

On forme le pluriel des noms en ajoutant un “s” au singulier. Cette règle, bien entendu,
souffre quelques exceptions.

- Les noms en “au” et “eau” forment le pluriel en “x” (Un bureau, des bureaux. Un flûtiau,
des flûtiaux) sauf : “landaus, sarraus”.

- Les noms en “eu” forment le pluriel en “x” (Un feu, des feux. Un jeu, des jeux) sauf :
“bleus, pneus”.

- Les noms en “ou” forment le pluriel en “s” (Un trou, des trous) sauf : “poux, hiboux,
choux, joujoux, genoux, cailloux, bijoux”.

- Les noms en “al” forment le pluriel en “aux” (Un cheval, des chevaux. Un bocal, des
bocaux) sauf : “cal, bal, carnaval, pal, récital, régal, festival, chacal” qui le font en “s”.

- Tous les noms en “ail” forment le pluriel en “aux”.

65
- Les noms qui au singulier se terminent par “z”, “x”, ou “s” ne changent pas au pluriel.

Donnez deux (autres) exemples pour chaque règle énoncée ci-dessus

_______________________ ________________________
_______________________ ________________________
_______________________ ________________________
_______________________ ________________________
_______________________ ________________________
_______________________ ________________________
_______________________ ________________________
_______________________ ________________________

Donnez le féminin des noms suivants :

gardien
baron
orphelin
châtelain
sultan
paysan
nippon

Donnez le pluriel des noms suivants : (Répondez suivant ce modèle : des ..........)

un cheval
un bal
un carnaval
un chacal
un festival
un régal
un récital

66
B : Texte

Les produits dopants, qu'est-ce que c'est ?

On parle de pratique dopante lorsqu'une personne consomme certains produits pour


affronter un obstacle réel ou ressenti (compétition sportive, examen, entretien d'embauche,
prise de parole en public, situations professionnelles ou sociales difficiles) ou pour
améliorer ses performances (pratique sportive, culturisme).
Dans le monde sportif, cette pratique prend le nom de dopage.
De nombreux facteurs interviennent dans les motivations des usagers. Les uns prédisposent
à une pratique dopante :
- le sexe : en moyenne, les garçons se dopent plus que les filles
- l'âge : le nombre d'usagers augmente au cours de l'adolescence
- le milieu familial : le comportement des aînés vis-à-vis des substances
psychoactives est important.
D'autres facteurs incitent à une pratique dopante :
- l'obligation de résultats
- l'isolement social : l'éloignement des lieux d'études, de travail ou d'entraînement
sportif du domicile des usagers
- le système de carrière dans le milieu sportif et la recherche de célébrité
- le milieu familial : la pression ou le désintérêt de l'entourage vis-à-vis des résultats
- les amis, les collègues de travail : le besoin de s'intégrer.
En France, le nombre de contrôles antidopage a sensiblement augmenté ces dernières
années (9 500 en 2000). La présence de produits dopants est relevée dans 3,7 % des cas. Ce
chiffre est stable au cours des dernières années.
Les principales substances détectées sont les cannabinoïdes, le salbutamol (Ventoline.), les
corticoïdes et les stimulants.
Seul disponible, cet indicateur est néanmoins insuffisant pour suivre l’évolution de
l’importance des conduites dopantes.
Les conduites dopantes ne concernent pas uniquement les athlètes de haut niveau et / ou
professionnels. Une étude internationale avance que 3 à 5 % des enfants sportifs et 5 à 15
% des amateurs adultes utiliseraient des produits dopants.
On distingue les stimulants, les narcotiques, les agents anabolisants, les corticostéroïdes et
les bêtabloquants. L'usage d'autres substances comme les diurétiques, l'hormone de
croissance, l'EPO et les anesthésiques locaux comportent des risques et des dangers pour la
santé. Cependant, ils n'entraînent ni modification de la conscience, ni dépendance
physique.
Les produits dopants sont achetés dans le circuit pharmaceutique légal (souvent sur
ordonnance médicale), sur le marché clandestin ou sont fournis par l'entourage des usagers.
Médicaments détournés de leur usage normal, produits de laboratoires clandestins ou
importations frauduleuses, leur nature exacte est invérifiable et leur qualité sujette à
caution.
Les stimulants
Les plus utilisés sont les amphétamines, la cocaïne, la caféine, l'éphédrine et les produits
dérivés. Les stimulants accroissent la concentration et l'attention, réduisent la sensation de
fatigue, augmentent l'agressivité et permettent la perte de poids. Ils interviennent sur le
système cardio-vasculaire et neurologique, et peuvent entraîner à la longue des troubles
psychiatriques.

67
Le dépassement du seuil physiologique de la fatigue peut provoquer des états de faiblesse
pouvant aller jusqu'à l'épuisement voire jusqu'à la mort.
Les narcotiques
Ces substances assoupissent et engourdissent la sensibilité.
Ils sont utilisés pour supprimer ou atténuer la sensibilité à la douleur, et provoquer une
impression de bien-être.
Ils entraînent des effets indésirables : risques de dépression respiratoire, d'accoutumance et
de dépendance, diminution de la concentration et de la capacité de coordination.
Les agents anabolisants
Pour la plupart, ils sont dérivés de la testostérone, l'hormone sexuelle mâle. Ces produits
(nandrolone, stanozolol, etc.) développent les tissus de l'organisme : les muscles, le sang.
Ils permettent d'augmenter notamment la force, la puissance, l'endurance, l'agressivité, la
vitesse de récupération après une blessure. Certains agents anabolisants diminuent les
douleurs, en particulier articulaires, pouvant survenir à l'exercice.
Selon la dose consommée, ces produits provoquent notamment des tendinites, de l'acné,
des maux de tête, des saignements de nez, des déchirures musculaires, des troubles du foie,
des troubles cardio-vasculaires pouvant entraîner le décès, voire des cancers.
Les agents anabolisants peuvent entraîner une dépendance physique.
Les corticostéroïdes
Ces substances anti-fatigue ont une action psychostimulante et anti-inflammatoire. Ils
augmentent la tolérance à la douleur et permettent de poursuivre un effort qui serait
insupportable dans des conditions normales.
La consommation de corticostéroïdes entraîne en particulier une fragilité des tendons, des
déchirures musculaires, des infections locales et générales. Les symptômes vont de la
simple fatigue chronique avec une chute des performances, à une défaillance cardio-
vasculaire pouvant conduire au décès.
Les corticostéroïdes peuvent entraîner une dépendance physique.
Les bêtabloquants
Ces médicaments régulent le rythme et ralentissent la fréquence cardiaque. Ils permettent
une diminution des tremblements et ont également un effet anti-stress. Parmi leurs effets
indésirables, on note une impression de fatigue permanente, des chutes de tension
artérielle, des crampes musculaires, un risque de dépression psychique et une impuissance
sexuelle en cas d'utilisation habituelle et répétée.

L'ecstasy
L'ecstasy appartient à la famille des amphétamines. Ce produit fait partie d'une nouvelle
série de produits apparus avec l'évolution de la chimie : les drogues de synthèse. Elles sont
fabriquées dans des laboratoires clandestins par des chimistes qui tentent de créer des
produits inédits en faisant la synthèse de molécules dont l'action est beaucoup plus
puissante que celle des substances naturelles. En France, elle a été classée dans la liste des
stupéfiants en 1986. L'apparition massive de l'ecstasy est liée à l'émergence du mouvement
musical techno et l'organisation de rave parties. Ce produit est également consommé dans
les bars et les boîtes de nuit.
Depuis une dizaine d'années, on assiste en Europe à un développement de la
consommation d'ecstasy. En France, en 1996, 5% des jeunes hommes de 18 à 23 ans vus
dans les centres de sélection du service national déclaraient avoir déjà pris de l'ecstasy et la
proportion de jeunes adultes (principalement des hommes, bien insérés socialement) en
ayant consommé au moins une fois pourrait atteindre 5 %.

68
L'ecstasy se présente sous la forme de comprimés de couleurs et de
formes variées ornées d'un motif. Son principe actif responsable des
effets psychoactifs est la MDMA
(" 3,4 méthylènedioxyméthamphétamine ").
Lorsqu'ils consomment de l'ecstasy, les usagers disent qu'ils
"gobent".
Un comprimé d'ecstasy contient de quelques milligrammes à plus de 200 mg de MDMA.
Cette "pilule d'amour" est vendue sous des sigles variés : E, EX, XTC, Adam, ou, en
référence à la décoration des comprimés, Colombe, Eva, Soleil, Eléphant, Nike, Mercèdes,
Pokemon ou autres.
La composition d'un comprimé présenté comme étant de l'ecstasy est souvent incertaine :
la molécule MDMA n'est pas toujours présente et peut être mélangée à d'autres substances
: amphétamines, analgésiques (substance qui atténue ou supprime la douleur),
hallucinogènes, anabolisants. L'ecstasy peut également être coupé avec de la caféine, de
l'amidon, des détergents, du savon ...!

Effets et dangersLes usagers d'ecstasy recherchent la sensation d'énergie, de


performance et la suppression de leurs inhibitions (les blocages, les défenses et les
interdictions tombent). A l'effet de plaisir et d'excitation s'ajoute une sensation de liberté
dans les relations avec les autres.
L'ecstasy provoque tout d'abord une légère anxiété, une augmentation de la tension
artérielle, une accélération du rythme cardiaque et la contraction des muscles de la
mâchoire ; la peau devient moite, la bouche sèche. Suit une légère euphorie, une sensation
de bien-être et de plaisir. Elle s'accompagne d'une relaxation, d'une exacerbation des sens
et d'une forte impression d'empathie, de comprendre et d'accepter les autres. Elle renforce
le sentiment d'appartenance au groupe.
L'usage de l'ecstasy provoque une déshydratation de l'organisme. La consommation
régulière d'eau est nécessaire, surtout si le consommateur se trouve dans une ambiance
surchauffée et fait un effort physique important.
Cette substance devient plus dangereuse si elle est consommée simultanément avec
d'autres substances psychoactives (alcool, médicaments). Le risque de complication semble
augmenter avec la dose " gobée ", la composition du produit et la vulnérabilité de l'usager.
Les personnes qui suivent un traitement médical s'exposent à des effets dangereux par les
interactions médicamenteuses qui peuvent se produire, notamment avec certains
médicaments anti-VIH, l'aspirine et certains antidépresseurs.
La consommation d'ecstasy est particulièrement dangereuse pour les personnes qui
souffrent de troubles du rythme cardiaque, d'asthme, d'épilepsie, de problèmes rénaux, de
diabète, d'asthénie (fatigue) et de problèmes psychologiques.
Il arrive que l'usager ressente, trois ou quatre jours après la prise, des passages à vide qui
peuvent provoquer des états d'anxiété ou de dépression nécessitant une consultation
médicale.
Une consommation régulière et fréquente amène certains à maigrir et s'affaiblir ; l'humeur
devient instable, entraînant parfois des comportements agressifs. Pour quelques-uns, cette
consommation peut révéler ou entraîner des troubles psychiques sévères et durables.
Les dommages de l'ecstasy sur le cerveau sont encore mal connus ; les travaux
scientifiques établissent une possible dégénérescence des neurones ; elle pourrait être
irréversible et entraîner à terme des maladies dégénératives comme la maladie de
Parkinson ou des troubles cognitifs responsables d'une dépression.

69
Des expériences menées sur des singes ont mis en évidence des lésions graves et
irréversibles causées par quelques doses d'ecstasy. Si l'effet sur l'homme est identique, les
effets toxiques pourront apparaitre plusieurs années après l'absorption.

Enumerez les produits dopants présentés dans le texte, avec leurs principales
caractéristiques.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

70
C: Exercices
Ecoutez attentivement la lecture du texte ci-desous et remplissez les espaces
blancs.

Qui, au _____________, est perçu comme « étranger » ? Comment peut-on le


définir ? S'agit-il d'une question de ______________ ? De pays de résidence ? Y
aurait-il des conditions discriminatoires que nous _______________, même
inconsciemment, réglant ________ qui ne sont pas considérés comme des nationaux
? Les réponses en sont difficiles _____________ s'y mêlent des éléments
passionnels ____________ les barrières entre les opinions préconçues, les préjugés
et les __________.

____________ les uns pour exposer les __________ ne s'avéra pas chose facile.
Regardons de plus _____________ d'éventuelles réponses à ces questions. S'il est
question de nationalité en ce qui __________ l'« étrangeté », alors nous devons
considérer celui qui __________ un passeport d'un pays quelconque comme
___________ de ce pays-là. Bien que cette définition ___________ satisfaire des
conditions légales de nationalité il en est tout autrement au ___________ de notre
perception quotidienne.

Ce document officiel, nous n'en avons pas ________ pour y jeter un coup d'œil! La
connaissance du ________ de résidence n'est pas non plus d'une grande utilité. Là
du moins les _________ de la plupart des cultures nous permettent de poser la
question ___________________: « Le Canada, est-il votre pays natal ? ». Question
néanmoins inutile de nos jours, ____________ si l'intention est de
______________________ notre attitude vis-à-vis la condition d'étrangeté de la
personne en face de nous.

____________ longtemps les relations internationales _________ que les transports


intercontinentaux permettent et même encouragent un ____________ ethnique qui
lime les obstacles de __________ ou de distance. Ceci est________________ vrai
ici au Canada; cependant, dans certains pays _________ d'un passé où l'intolérance
raciale a pris les _________ d'une caractéristique culturelle, cela pourrait
___________ n'être qu'un rêve, quelque chose d'inaccessible, en tout _________
dans un avenir proche.

Cette intolérance, nous pouvons nous en ______________ tous les jours dans les
petites conversations d'aucuns __________ dans un bus ou dans un supermarché,
comme dans les grands discours diffusés à la télévision ou ___________ dans les
journaux. ____________ un homme politique a déclaré officiellement il y a
quelques ____________ que l'Holocauste n'était qu'un « __________ de l'histoire ».
Ce n'est qu'une question d'attitude. . .

71
L’entretien d’embauche

A.

L’entretien d'embauche, c'est comme un tango argentin. En se faisant comprendre


par des petites pressions, les danseurs sont capables d'enchaîner des figures
extrêmement complexes et harmonieuses, de la même façon que, dans un
entretien, on fait s'enchaîner de manière équilibrée des questions et des réponses.
Au bout d'un moment, cela s'enchaîne tout seul. Recruteur et recruté forment un
couple, avec un objectif commun. Il faut que le candidat intègre mentalement qu'il
a le même but que le recruteur. Malheureusement, le stress le lui fait trop souvent
perdre de vue. »

Étienne Daugny, directeur associé du cabinet Transition Carrières, exprime là la


vision idéale de l'entretien d'embauche, rythmé, équilibré, de telle sorte qu'aucun
partenaire ne prend le dessus. La réalité n'est pas toujours aussi harmonieuse.
Mais du premier au dernier contact avec le recruteur, vous entrez dans un rituel
dont il faut connaître les principes. Quels sont les moments clés de l'entretien
d'embauche, comment négocier au mieux cette épreuve ? Méthodes.

L’APPROCHE

« Bonjour, je suis Valérie D., du cabinet R. Je vous appelle parce que nous avons un client
qui est actuellement en phase de recrutement d'un directeur logistique. Les premiers
éléments que nous avons réunis concernant votre profil correspondent à ce poste, et nous
souhaiterions vous rencontrer. Peut-être à un autre numéro ? » « Bonjour, Nous avons bien
reçu votre candidature pour le poste de directeur logistique à pourvoir dans notre société,
suite à l'annonce [...]. Nous aurions voulu préciser avec vous certains éléments de votre
candidature, car nous avons un poste qui pourrait vous intéresser. Avez-vous un moment
pour en parler, ou préférez-vous que je vous contacte ultérieurement ? »

Le premier entretien de recrutement n'est pas loin. Il risque même de commencer


tout de suite, dès le premier contact téléphonique avec votre interlocuteur. Ce
dernier va vérifier que vous êtes intéressé, ou toujours intéressé par le poste, que
vous êtes ou n'êtes pas en activité, mais aussi... que vous avez une bonne

72
élocution, que vous ne bafouillez pas, que vous êtes motivé, ouvert, dynamique...
Autant d'éléments qu'il notera sur votre dossier, et qu'il validera lors d'une
rencontre de visu.

Le premier entretien téléphonique

« Certains critères objectifs doivent être absolument vérifiés avant la prise de


rendez-vous, explique Laurent Hyzy, directeur Île-de-France du cabinet Alain
Gavand Consultants. Si le candidat exige une rémunération qui est hors de
proportion avec ce que propose l'entreprise, s'il n'est pas mobile alors que le poste
le réclame, ce n'est pas la peine de le rencontrer. En dehors de cela, les éléments
de personnalité que nous notons au cours de l'entretien téléphonique, si le CV
correspond à la demande, seront vérifiés pendant la rencontre. Nous le
convoquerons même si nous avons des doutes, mais nous ne nous baserons pas
uniquement sur des impressions. »

Prenez au sérieux ces entretiens téléphoniques de quelques minutes. Préparez-


vous à cette éventualité avec le même soin. Le mensonge ne passera pas plus au
téléphone que lors d'une rencontre. « J’ai organisé un premier rendez-vous
téléphonique avec un candidat qui avait eu une expérience professionnelle chez
un de nos clients, et l'avait indiqué sur son CV, explique un chef de service. Je
voulais vérifier auprès de lui la durée effective de ce passage, parce qu'en
discutant avec ce client, nous nous sommes rendu compte que les dates ne
correspondaient pas, ce qui signifiait un trou d'un an et demi dans son parcours...
il aurait pu le justifier, mais il a persisté. En l'absence d'explications correctes,
nous avons été obligés de croire le client. »

Comment réagir ?

Il ne faut jamais refuser un entretien par téléphone. Il ne s'agit pas d'un


engagement définitif : si vous avez d'autres rencontres prévues, cela vous
permettra de comparer les propositions. Si vous ne vous sentez pas prêt à
répondre immédiatement, prenez l'initiative de proposer un autre rendez-vous
dans la journée. Installez-vous dans un endroit calme, préparez la documentation
sur l'entreprise ou le poste en question, disposez l'offre d'emploi sous vos yeux,

73
ainsi que votre dossier de candidature. Mais ne répondez pas oui tout de suite à la
première proposition de date : même si vous n'avez absolument aucun rendez-
vous dans un avenir proche, prenez le temps de prendre votre agenda et
feuilletez-en les pages.

Du soir ou du matin ?

Il est fréquent de dire qu'il est préférable de passer un entretien le matin devant un
recruteur frais et dispos. Mais avant de fixer une date et une heure, considérez
d'abord les moments où vous pensez être au mieux de vos possibilités, et
consultez surtout, sur votre agenda, votre emploi du temps de la veille. Mieux vaut
disposer, avant le rendez-vous, d'une journée assez paisible. Si vous êtes déjà en
poste, vous devrez probablement fixer un rendez-vous en dehors de vos horaires
de travail. Étudiez votre agenda professionnel, choisissez autant que faire se peut
une journée calme, demandez-vous quelle tenue vous porterez ce jour-là, et
surtout dans quelle disposition d'esprit vous risquez d'être.

L’appel du chasseur

Si vous êtes chassé, le recruteur qui vous appelle pour prendre un rendez-vous a
rarement sous les yeux votre CV. Prenez le temps d'écouter la présentation du
poste si vous êtes disponible. Le détail des missions est parfois plus intéressant
que le seul intitulé de la fonction. N’hésitez pas à lui poser des questions précises
sur le poste auquel, tout au moins le pense-t-il, vous pourriez prétendre.
Quelqu’un lui a conseillé votre nom. Vous pourrez avoir ainsi une idée de la
manière dont on vous perçoit à l'extérieur... ce qui est toujours intéressant et utile.
De plus, en engageant ainsi la conversation, vous montrez de l'intérêt pour ses
activités. Ce qui ne peut pas être dommageable pour la suite. N’insistez pas trop
pour savoir qui vous a éventuellement recommandé, ou comment le cabinet a eu
votre nom. Il est bien rare que l'on vous réponde. Si vous êtes engagé par la suite,
vous saurez de quelle manière on vous a repéré.

Le choix d'une tenue

Choisissez le confort avant tout. Les recruteurs sont d'abord sensibles à ce qui se
dégage de vous quand vous arrivez dans leur bureau ; semblez-vous à l'aise ou

74
au contraire engoncé dans un costume ou un tailleur neuf ? Avez-vous choisi de
rester vous-même ou vous êtes-vous senti contraint d'adopter l'uniforme de votre
fonction ?

Les recruteurs remarquent trop souvent que le candidat, visualisant l'entretien


comme un face-à-face assis, a tendance à soigner la partie la plus visible de sa
tenue (le haut) et moins le bas. Or, ils vous verront fatalement en pied à un
moment ou à un autre. Évitez les chaussettes voyantes, les chaussures de
chantier, les cravates démodées.

Ne prenez pas de risque. Attention : si vous vous rendez dans certaines


entreprises un vendredi pour un premier rendez-vous, ne vous laissez pas
surprendre comme ce candidat.

« J’étais venu retirer un dossier de candidature dans une boîte de consultants très
renommée. La standardiste me semblait tout à fait dans la norme, mais j’ai vu
passer des jeunes cadres avec dossiers sous le bras, en jean et polo. J’ai
heureusement réalisé, avant l'entretien d'embauche auquel j’ai été convoqué plus
tard, que ce n'était pas la règle dans cette entreprise, mais qu'il s'agissait du
Friday casual day. Jour où les salariés des entreprises nord-américaines ont
l'habitude de s'habiller plus décontracté? »

En savoir plus sur http://lentreprise.lexpress.fr/formation-et-mobilite/entretien-mettez-


vous-dans-les-starting-blocks_11537.html#mTMiIS5bhvKoyzXZ.99

1. D’après le texte ci-dessus, imaginez votre premier contact avec l’employeur.

B.

L’entretien de recrutement est-il un échange comme un autre ? Sans doute,


mais avec des règles un peu particulières. On dit volontiers qu'un bon entretien
suit la règle des 80/20 : 80 % de temps de parole laissé au candidat, 20 % au
recruteur. Le temps, pour le recruteur de recueillir suffisamment d'informations,
mais aussi celui d'en donner au candidat.

75
Cependant, tous ne suivent pas le même fil conducteur pour mener un
entretien, ou n'ont pas les mêmes méthodes. Certains, par exemple, vont faire
durer la phase de « reniflage », celle qui permet aux deux protagonistes de
faire connaissance, pour prendre des informations et pour mettre à l'aise le
candidat. D’autres vont « attaquer » directement sur le CV, juste après avoir dit
bonjour. D’autres, enfin, vont vous laisser commencer, sans rien dire ou
presque. Ou, pire, tenter de vous déstabiliser d'entrée de jeu, même si, comme
nous l'avons vu, cette mode est un peu dépassée.

Se présenter

Le recruteur vient vous chercher dans la salle d'attente ou le hall de


l'entreprise. S'il ne vous demande pas directement si vous êtes bien le
candidat avec lequel il a rendez-vous, prenez les devants, en donnant votre
nom. Il reportera parfois sa propre présentation au moment où vous serez
ensemble dans son bureau. La poignée de main doit être ferme, sans être trop
appuyée. S'il vous fait passer devant lui, le recruteur vous place d'emblée en
observation : votre démarche, votre « tonicité » dans votre façon de vous
déplacer, votre tenue vestimentaire sont étudiées. Inutile de trop parler, même
si le trajet jusqu’au bureau dure un peu. L’entretien ne commence pas dans le
couloir. Contentez-vous de répondre aux questions éventuelles avec sobriété,
évitez surtout d'établir des points de comparaison, par exemple, entre les
locaux d'une entreprise que vous connaissez et ceux dans laquelle vous êtes.

Quand vous arrivez dans le bureau du recruteur, attendez qu'il vous invite à
vous asseoir et à poser votre manteau. S'il ne vous le propose pas et qu'il
s'installe directement sur son siège, ôtez votre veste ou manteau que vous
déposerez sur le dossier de votre siège ou d'un siège voisin avant de vous
asseoir également.

Les premiers mots échangés

La première phase, dite couramment de « reniflage » [...], est souvent prétexte


à prendre des informations sur vous. Certains conseillers en carrière suggèrent

76
aux candidats de prendre les devants pour détendre l'atmosphère, et établir
ainsi un vrai dialogue égalitaire [ ...]. Mais cette phase peut aussi comporter
des risques. Si le recruteur, en vous accueillant, vous demande : « Tout va
bien ? Vous n'avez pas mis trop de temps à arriver ? » C’est rarement pour
savoir si vous n'êtes pas trop fatigué.

Ne considérez pas ces questions comme des formules de politesse gratuites et


anodines. Selon que vous allez répondre : « Je me suis perdu, c'est compliqué
de vous trouver » ; « Je me suis levé à cinq heures du matin pour arriver à
neuf heures parce que j’habite un peu loin » ; ou encore : « Pas du tout, à
peine deux minutes », le recruteur va recueillir les premières informations sur
vous et les interpréter selon sa propre grille d'évaluation : « Ce candidat habite
trop loin » ; « Il ne sait pas s'organiser ou se diriger », ou bien : « Il est quand
même très motivé pour se lever si tôt », ou encore « Il n'habite pas loin, et il est
ponctuel »... De même, s'il s'inquiète de votre santé, inutile de lui raconter le
lumbago qui vous a cloué au lit pendant quelques jours.

Enfin, s'il s'informe sur l'âge de vos enfants, en jetant peut-être un regard sur la
photo des siens posés sur son bureau, c'est d'abord dans un but professionnel.
Pas une invite à raconter leurs premières dents. Il pourra ainsi, sans avoir l'air
d'être totalement indiscret, évaluer votre disponibilité, et, si vos enfants sont
petits, vous posez plus tard une question sur votre mode de garde
(essentiellement, si vous êtes une femme). Vous avez tout intérêt à dire la
vérité, toute la vérité, mais d'un ton positif. L’âge de vos enfants doit être un
motif de satisfaction quel qu'il soit, glissez tout de suite un mot sur le mode de
garde que vous avez adopté, et qui vous sied également à merveille...

Le rythme de l'entretien

Phase 1 : le « reniflage ». Il s'agit de se mettre en harmonie avec votre


interlocuteur. Cette première phase peut durer de une à vingt ou trente
minutes. Cette mise en harmonie se crée sur des éléments qui sont hors du
champ professionnel. Il faut repérer un élément personnel dans le bureau.

77
Cela peut être par exemple la photo du terrain de golf, ou remarquer, si c'est le
cas : « Vous avez un beau bureau... » Au pire, parler du temps qu'il fait. J’ai
une photo de bateau dans mon bureau. Cela donne souvent lieu à des phases
de « reniflage » extrêmement sympathiques. Cette phase est intéressante
surtout quand le recruteur est réservé ; c'est alors au candidat de placer le
recruteur en empathie, à l'instar de ce qui se produit lorsque l'on reçoit des
personnes dans son salon.

Phase 2 : les questions du candidat. Elles sont préparées à l'avance (lire nos
suggestions dans la troisième partie), elles concernent l'entreprise, le poste à
pourvoir, le marketing, les objectifs... elles ne s'improvisent pas, et peuvent
demander de quelques heures à quelques jours de recherche. Quatre à cinq
questions peuvent suffire.

Phase 3 : on parle de soi. C’est uniquement au moment où il a compris que sa


candidature répond bien aux critères du poste, que le candidat commence à
parler de lui à argumenter sur ses propres compétences en phase avec la
solution proposée par l'entreprise. Peut-être au bout des deux tiers de
l'entretien seulement. Le problème (ou paradoxe) du candidat est souvent qu'il
veut se vendre tout de suite, et c'est la pire manière de procéder. Et si le
recruteur demande au candidat de se présenter d'emblée, il doit autant que
faire se peut recentrer l'entretien pour bien comprendre le poste. On ne se
vend bien qu'avec des arguments qui correspondent à des besoins identifiés.
Si l'on s'est aperçu que l'on ne correspond pas, mieux vaut arrêter. Sinon, on
risque d'irriter son interlocuteur et de ne plus rien pouvoir lui demander par la
suite, comme par exemple de vous mettre en relation avec quelqu’un d'autre.

Phase 4 : la conclusion. C’est une étape fondamentale, car c'est le pacte vers
l'étape suivante. Par exemple, le candidat peut avancer : « J’ai bien noté que je
pouvais rencontrer votre DRH, que vous allez le prévenir, et que je peux
l'appeler lundi prochain. » Votre interlocuteur ne peut pas dire non. En termes
commerciaux, cela s'appelle un « feu vert ». On peut alors travailler sur l'étape
suivante.

78
Des mots et expression à bannir

On vous pardonnera vos hésitations quand vous n'avez pas su répondre au


mieux à une question. En revanche, le recruteur risque d'être agacé par la
répétition de certains défauts ou tics de langage, qui traduisent souvent un
embarras plus profond. C’est seulement en vous enregistrant sur cassette, ou
en présentant votre parcours professionnel à un membre de votre entourage,
que vous pourrez vous en rendre compte et corriger ces expressions.

Évitez les lieux communs, proverbes et citations. Pour renforcer une pensée,
une idée, une expérience qui vous ont servi de leçon, puisez des exemples
dans votre expérience professionnelle plutôt que de faire appel au dictionnaire
des citations.

En savoir plus sur http://lentreprise.lexpress.fr/formation-et-mobilite/la-rencontre-avec-


le-recruteur-et-le-rythme-de-l-entretien_11540.html#MvllOPxmvjFyhigB.99

2. En binômes, écrivez un dialogue pour récréer un entretien d’embauche. Jouez-


le.

79