Sunteți pe pagina 1din 3

Idei ale filozofiei lui Schopenhauer în opera eminesciană

sunt reprezentările noastre.” Această


“Poetul nepereche al literaturii iluzie a existenţei ce îmbracă forme
române” a cunoscut şi a valorificat în materiale datorită simţurilor înşelătoare şi
opera sa ideile epocii. A aprofundat a relativităţii lucrurilor, precum şi
filozofia europeană (concepţiile susţinute incapacitatea minţii de percepe adevărul,
de Kant, Schopenhauer), cât şi cea smulg poetului unele accente nihiliste:
indiană. Una dintre operele care au
marcat puternic gândirea scriitorului a “A fi! Nebunie şi tristă goală şi tristă şi
fost Lumea ca voinţă şi reprezentare de goală;
Schopenhauer. Urechea te minte şi ochiul te-nşeală;
Trecutul reprezintă cartea în care Ce-un secol ne zice ceilalţi o deszic.“
autorul îşi scrie memoriile. Prezentul nu (Mortua est)
este altceva decât noţiunea relativă din Iluzia existenţei este identificată
conştiinţa omului. Odată însă cu trecerea cu vălul” Maya” din religia indiană, ce
clipei, prezentul devine trecut şi mână împiedică pe om să vadă lucrul în sine.
omul spre viitor. Să exprime oare Cheile ce pot deschide uşa visului, adică
secunda, minutul sau ora adevărata faţă a formulele percepţiei sunt idealurile
timpului? poetice ale lui Eminescu pe care l-a
Citândul pe Schopenhauer, sintetizat genial în nuvela Sărmanul
Eminescu spunea: “Geniul este mintea Dionis. Proiectândul pe Dionis în timp
aplicată exclusiv la obiect, subiectul (epoca lui Alexandru cel Bun) şi în spaţiu
cunoscător pur care iese din contingent şi (călătoria pe lună), Eminescu
se aşază în faţa metafizicului. El trăieşte demonstrează relativitatea celor două
în spaţiul astral, ignorând interesele coordonate. Ideea vieţii ca reprezentare
voinţei lui individuale”. este asemănătoare cu transcendentalismul
Geniul poate apărea oriunde şi formelor intuiţiei lui Kant. Eminescu a
oricând. Soarta a făcut ca pe acest tărâm tradus Critica raţiunii pure, aflându-se,
să răsară un geniu în persoana lui deci, şi sub influenţă kantiană. Potrivit
Eminescu. Sfera geniului e un cerc în acestei concepţii, nimic nu există cu
care fiecare se situează pe o linie de adevărat, totul nu este altceva decât o
continuitate cu predecesorii. Influenţat de proiecţie interioară a simţurilor omului.
Schopenhauer, substratul filosofic al Încercarea de separare a lucrului
poeziei eminesciene se identifică cu în sine de reprezentare trebuie făcută la
pesimismul. Sistemul filosofic al acestuia nivelul subiectului cunoscător. Lucrul în
de natură idealista, are drept are de sine al fiinţei este de fapt voinţa. Potrivit
gravitaţie ideea “lumea ca voinţa şi lui Schopenhauer, voinţa de a trăi este
reprezentare” cauza existenţei lumii, luând în poezia lui
În concepţia schopenhaueriană Eminescu forma “dorului nemărginit”:
dualitatea subiect – obiect este exprimată
“Şi în roiuri luminoase, izvorând din infinit,
în reprezentare. La Schopenhauer
Sunt atrase în viaţă de un dor nemărginit…”
obiectul se identifică de fapt cu “La-nceput, pe când fiinţă nu era, nici
reprezentarea şi determină subiectul. El nefiinţă,
susţine: “A fi obiect pentru subiect şi a fi Pe când totul era lipsită de viaţa si voinţă …”
reprezentarea noastră este tot una. Toate (Scrisoarea I)
reprezentările noastre sunt obiecte ale În accepţie schopenhaueriană,
subiectului, şi toate obiectele subiectului “voinţa de a trăi”, se manifestă într-un
prezent etern, singura cale de vindecare a este izvorul acestei puteri stoice.
fricii de moarte. Manifestarea prezentului Resemnarea îşi are originea în filosofia
etern determină feeria iluzorie a antică, grecii comparând viaţa cu o piesă
trecutului şi a viitorului. Prezentul văzut de teatru, în acare soarta fiecărui om
ca o clipă suspendată între trecut şi viitor reprezintă de fapt un rol atribuit de o
e o idee ce se regăseşte în poezia Cu putere superioară. Omului nu-I revine
mâine zilele-ţi adaogi. Portul, convins că decât misiunea de a juca, cât mai bine,
prezentul e singurul timp în care omul acest rol. Ideea apare şi în viziune
trăieşte, dezvoltă ideea în versurile: eminesciană:
Cu mâine zilele-ţi adaogi, “Privitor ca la teatru
Cu ieri viaţa ta o scazi. Tu în lume să te-nchipui:
Şi ai cu toate asta-n faţă Joace unul şi pe patru,
De-a pururi ziua de azi. Totuşi tu ghici-vei chipu-i,
Când unul trece altul vine, Şi de plânge, de se ceartă,
În astă lume a-l urma, Tu în colţ petreci cu tine
Precum când soarele apune Şi-nţelegi din a lor artă
El şi răsare undeva.” Ce e rău şi ce e bine.”
Comparaţia cu soarele, care doar Stoicismul schopenhauerian se
apunând într-o lume răsare în alta, este regăseşte exprimat în ultima strofă a
preluată din filosofia lui Schopenhauer şi poemului Luceafărul a cărui concluzie ar
sugerează continuitatea prezentului etern putea fi: “Datoria unui om singur este să
chiar şi după moartea omului ca individ: fie şi mai singur.” (Cioran) Luceafărul –
“Viitorul şi trecutul “floarea supremă şi cea mai pură a
Sunt a filei două feţe, acestei tendinţe” (T. Vianu) este construit
Vede-n capăt începutul de fapt pe ideea lui Schopenhauer potrivit
Cine ştie să le-nveţe; căreia geniul nu poate atinge fericirea pe
Tot ce-a fost şi o să fie pământ. Eminescu însuşi explică: Geniul
În prezent le-avem pe toate, (n. n.) nu are moarte, dar n-are nici
Dar de-a lor zădărnicie noroc. Mi s-a părut că soarta
Te întreabă şi socoate.” Luceafărului din poveste seamănă mai
(Glossă) mult cu soarta geniului pe pământ şi i-am
Prezentul etern demonstrează că dat acest înţeles alegoric.”
viaţa este inepuizabilă şi, de aici, reiese Eminescu a preluat ideile lui
ideea inutilităţii sinuciderii din poemul Schopenhauer şi în ceea ce priveşte
Mureşan: estetica poeziei. Forma sa perfectă se
datorează credinţei că: “Ritmul şi rima
“Aş omorî în mine o sută de vieţi[…] sunt două elemente auxiliare ale poeziei.
Dar, vai, tu ştii prea bine că n-am să mor pe Ele sunt un mijloc de a pune stăpânire pe
veci – atenţia noastră, căci astfel urmărim
Că vis e a ta moarte cu slabe mâini şi reci, povestea cu o mai mare plăcere; în plus
La sorţi va pune iarăşi prin lumile din ceri creează în noi o stare de spirit eliberată
Durerea mea cumplită…” de orice constrângere, anterioară oricărei
judecăţi şi care ne determină să
Durerea, ca esenţă a vieţii, e încuviinţăm ceea ce ni se recită; povestea
determinată de “voinţa de a trăi”. Există câştigă o anumită putere emfatică şi
o proporţionalitate directă între persuasivă, independentă de principiile
sensibilitate şi durere. Cu cât oricărei raţiuni. […]
sensibilitatea e mai mare, cu atât durerea Poezia este pentru filosofie ceea
e mai mare. Neputând fi evitată, suferinţa ce este experienţa pentru ştiinţa empirică:
trebuie înfruntată, iar cugetarea filozofică poezia vrea să ne facă să sesizăm ideile
platoniciene ale fiinţelor prin mijlocirea
detaliului şi prin exemple, în timp ce Bibliografie:
filosofia vrea să ne înveţe să recunoaştem Cioran, Emil, Schimbarea la faţă a
aici, în ansamblul său şi în generalitatea României, Editura Humanitas, 1996, p.
sa, esenţa intimă a lucrurilor, aşa cum se 96
exprimă ea în ele. Poezia are caracterul Călinescu, G., Istoria literaturii române
tinereţii, iar filosofia pe cel al vieţii de la origini până în prezent,Editura
mature.” Minerva, 1986, p. 458 – 459; 462
Ideile filosofice schopenhaueriene Eminescu, Mihai, Poezii, Editura pentru
au avut o covârşitoare importanţă pentru literatură, 1963
opera eminesciană, dar cestea nu coboară Eminescu, Mihai, Sărmanul Dionis,
întru nimic originalitatea poetului, care Editura pentru literatură, 1963
trebuie căutată numai în adevărul şi Schopenhauer, Arthur, Lumea ca voinţă
energia lirismului cu care a însufleţit şi reprezentare Vol. I – II, Editura
diverse gânduri abstracte. Moldova, 1995, p. 267 – 280 (vol I) şi p.
272 – 298 (vol. II)

Cornelia Dimitriu
Clasa a X-a D

S-ar putea să vă placă și