Sunteți pe pagina 1din 52

CECCAR

Filiala Bucureti

APLICAII

STAGIU AN I EXPERT CONTABIL


SEMESTRUL II
Bucureti 2013

Cuprins
1. Studiu de caz privind constituirea si majorarea capitalului social..........................................3
2. Studiu de caz privind diminuarea capitalului social...............................................................5
3. Studiu de caz privind privind evaluarea capitalului................................................................5
4. Studiu de caz privind amortizarea capitalului social..............................................................6
5. Studiu de caz privind rezervele, rezervele din reevaluare si primele de capital.....................7
6. Studiu de caz privind rezultatul exercitiului.........................................................................12
7. Studiu de caz privind rezultatul reportat...............................................................................13
8. Studiu de caz privind tranzactii cu instrumente de capitaluri proprii...................................13
9. Studiu de caz privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli............................................15
10. Studiu de caz privind imprumuturile din emisiuni de obligatiuni......................................15
11. Studiu de caz privind privind creditele bancare pe termen mediu si lung..........................16
12. Studiu de caz privind contractele de leasing financiar........................................................17
13. Studiu de caz privind contractele de leasing operational....................................................18
14. Studiu de caz privind cheltuielile de dezvoltare.................................................................19
15. Studiu de caz privind brevetele, licentele si drepturi similare...........................................20
16. Studiu de caz privind amortizarea imobilizarilor................................................................21
17. Studiu de caz privind deprecierea imobilizarilor................................................................25
18. Studiu de caz privind privind intrarile de imobilizari necorporale.....................................27
19. Studiu de caz privind iesirile de imobilizari necorporale...................................................29
20. Studiu de caz privind tranzactiile de intrare in patrimoniu a
imobilizarilor corporale............................................................................................................30
21. Studiu de caz privind tranzactiile de iesire din patrimoniu a
imobilizarior corporale..............................................................................................................31
22. Studiu de caz privind evaluarea la intrare a imobilizarilor.................................................32
23. Studiu de caz privind subventiile pentru investitii si subventiile de exploatare.................34
24. Studiu de caz privind veniturile si cheltuielile in avans.....................................................36
1

25. Studiu de caz privind intrarile si iesirile de imobilizarile financiare..................................37


26. Studiu de caz privind contabilitatea materiilor prime, materialelor consumabile..............38
27. Studiu de caz privind contabilitatea obiectelor de inventar................................................41
28. Studiu de caz privind contabilitatea stocurilor aflate la terti..............................................41
29. Studiu de caz privind contabilitatea produselor finite........................................................42
30. Studiu de caz privind contabilitatea marfurilor..................................................................43

1. Studiu de caz privind constituirea si majorarea capitalului social


1.1. Contituirea capitalului social
In anul 2013 SC ALFA SRL se constituie sub forma unei societati cu raspundere limitata
cu un capital subscris de 20.000 lei divizat in 2.000 parti sociale, cu o valoare nominala de
10 lei/ parte sociala. La infiintare s-a depus la banca contravaloarea a 900 parti sociale
si s-au adus aporturi in natura sub forma unei cladiri evaluate la suma de 11.000 lei, pentru
care s-au acordat 1.100 parti sociale.
a) subscrierea capitalului social conform actelor constitutive:
456
Decontari cu asociatii privind
capitalul

1011
Capital subscris nevarsat

20.000 lei

456
Decontari cu asociatii privind
capitalul

20.000 lei
9.000 lei

b) varsarea capitalului:
%
5121
Conturi la banci in lei
212
Constructii

11.000 lei

c) trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat:


1011
Capital subscris nevarsat

1012
Capital subscris varsat

20.000 lei

1.2. Majorarea capitalului social


a) Majorarea prin subscrierea de noi parti sociale.
In anul 2013 administratorul societatii ALFA SRL, care este si asociat unic hotaraste
majorarea capitalului social prin subscrierea unui pachet de 300 parti sociale cu o valoare
nominala de 10 lei, care se vor achita in numerar.
a) subscrierea partilor sociale: 300 PS x 10lei/PS = 3.000 lei
456
Decontari cu asociatii privind
capitalul

1011
Capital subscris nevarsat

3.000 lei

b) efectuarea varsamintelor de catre asociat:

5311
Casa in lei

456
Decontari cu asociatii privind
capitalul

3.000 lei

c) trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat:


1011
Capital subscris nevarsat

1012
Capital subscris varsat

3.000 lei

b) Majorarea capitalului social prin aporturi in natura


In anul 2013 asociatii societatii ALFA SRL, hotarasc majorarea capitalului social
prin incorporarea unui aport in natura sub forma unui autovehicul evaluat la suma de 8.000
lei.
a) subscrierea aportului in natura:
456
Decontari cu asociatii privind
capitalul

1011
Capital subscris nevarsat

8.000 lei

b) intrarea in patrimoniu a aportului subscris:


2133
Mijloace de transport

456
Decontari cu asociatii privind
capitalul

8.000 lei

c) trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat:


1011
Capital subscris nevarsat

1012
Capital subscris varsat

8.000 lei

c) Majorarea capitalului social prin incorporarea profitului.


In anul 2012 asociatiisocietatii ALFA SRL hotarasc incorporarea profitului reportat in suma de
20.000 lei.
1171
Rezultat reportat

1012
Capital subscris varsat

20.000 lei

2. Studiu de caz privind diminuarea capitalului social


2.1. Diminuarea capitalului social prin acoperirea unei pierderi
In anul 2012 asociatii societatii ALFA SRL hotarasc diminuarea capitalului social cu
suma de 25.000 lei in vederea acoperirii unei pierderi reportate din exercitiile precedente.
1012
Capital subscris varsat

1171
Rezultat reportat

25.000 lei

2.2. Diminuarea capitalului social prin retragerea unui asociat.


In anul 2012 unul dintre asociatii societatii ALFA SRL doreste sa se retraga din
societate. Cu aceasta ocazie i se restituie contravaloarea aportului la capitalul social in
suma de 5.000 lei.
a) suma achitata asociatului care se retrage:
456
Decontari cu asociatii privind
capitalul

5121
Conturi la banci in lei

5.000 lei

456
Decontari cu asociatii privind
capitalul

5.000 lei

b) inregistrarea diminuarii capitalului social


1012
Capital subscris varsat

3. Studiu de caz privind privind evaluarea capitalului


Capitalul social este divizat in actiuni la societatile de capitaluri si in parti sociale la
societatile de persoane. Actiunile sau partile sociale se pot evalua la urmatoarele valori:
a) Valoarea nominala
La infiintarea societatii ALFA SRL se constituie un capital social de 5.000 lei, care este
divizat in 500 de parti sociale.
Valoarea nominala a unei parti sociale este: CS/Nr. PS = 5.000/500 = 10 lei / PS
b) Valoarea de piata sau cotatia titlurilor este valoarea de vanzare cumparare a
titlurilor care se stabileste prin negociere la bursa de valori. Pretul de piata al unei
actiuni depinde de mai multi factori:
-marimea dividendelor asteptate de catre actionari
-stabilitatea financiara a entitatii
-situatia generala a pietei de capital
-rata dobanzilor etc.
Pretul de emisiune sau cursul actiunilor este pretul care trebuie platit de catre persoanele
care subscriu actiunile sau partile sociale(PE).Pretul de emisiune poate fi egal sau mai mare
decat valoarea nominala.
5

c) Valoarea financiara (VF)


Pentru o actiune s-a primit un dividend de 1.000 lei ,iar rata medie a dobanzii este de
40%. Valoarea financiara a actiunii este VF=Valoare divident/ Rata dobanzii = 1.000/0.4 =
2.500 lei .Suma de 2.500 lei corespunde sumei totale care ar trebui plasata la dobanda de
40% pentru a obtine un avantaj egal cu marimea dividendului de 1000 lei.
d) Valoarea de randament (VR)
VR= (dividendul pe actiune + cota parte din profit pe actiune incorporata in
rezerve)/rata medie a dobanzii.
Dividendul pe actiune este de 1.000 lei,partea din profit incorporata in rezerve este de 100
lei /actiune, iar rata dobanzii este de 40% pe an.
Valoarea de randament este VR=(Divident pe actune+Profit pe actiune)/Rata Dobazii =
(1000+100) : 40/100 = 2.750 lei
e) Valoarea contabila (VC) sau valoarea bilantiera se calculeaza ca un raport intre
activul net contabil si numarul de titluri VC=ANC/NA
Activul net contabil = Activ real Datorii
Activ
Imobilizari corporale

Suma

Capitaluri proprii + Datorii

2500 Capitalul social(1000 actiuni)

Stocuri

400

Rezerve

Creante

200

Profit

Disponibilitati

TOTAL

Suma

1500

4600

2500
500
1000

Furnizori

300

Credite bancare

300

TOTAL

Valoarea nominala = 2.500/1.000 =


Activul net contabil = 4.600 600 =
Valoarea contabila = 4.000/1.000 =

4600

2.5 lei
4.000 lei
4 lei

4. Studiu de caz privind amortizarea capitalului social


Capitalul subscris varsat al societatii ALFA SRL este de 40.000 lei. Se decide
amortizarea capitalului cu 5.000 lei, prin afectarea unei parti din rezervele disponibile.
a) inregistrarea deciziei de amortizare a capitalului pentru partea amortizata
1012.1
Capital subscris varsat

456
Decontari cu asociatii privind
capitalul

5.000 lei

b) afectarea rezervelor la amortizare


6

1068
Alte rezerve

1012.2
Capital amortizat

5.000 lei

c) virarea la contul de capital a cotei corespunzatoare de capital neamortizat


1012.1
Capital subscris varsat

1012.2
Capital amortizat

35.000 lei

5121
Conturi la banci in lei

5.000 lei

d) rambursarea efectiva a actiunilor


456
Decontari cu asociatii privind
capitalul

5. Studiu de caz privind rezervele, rezervele din reevaluare si primele de capital


5.1. Rezerve legale contituite la sfarsitul anului din profitul brut
SC ALFA SRL constituie rezerve legale pe baza urmatoarelor informatii extrase din
evidenta contabila de la sfarsitul exercitiului financiar:
-capital social:
20.000 lei;
-venituri obtinute: 1.500.000 lei;
-cheltuieli efectuate: 1.250.000 lei.
a) se calculeaza:
-profitul brut: 250.000 lei;
-rezervele legale repartizate din profitul brut: 12.500 lei.
b) repartizarea la rezerve legale a unei parti din profitul brut:
129
Repartizarea profitului

1061
Rezerve legale

12.500 lei

5.2. Rezerve pentru actiuni proprii


Asociatul unic al societatii BETA SRL hotaraste rascumpararea a 500 parti sociale.
Dobandirea acestora se face cu plata in numerar, la pretul de 1.5 lei/ parte sociala. Sursa de
procurare a partilor sociale este profitul distribuibil asociatilor. In exercitiul urmator, partile
sociale se revand in numerar la pretul de 2 lei/ parte sociala.
a) rascumpararea in numerar a partilor sociale: 500 PS x 1.5 lei/PS = 750 lei
502
Actiuni proprii

5311
Casa in lei

750 lei

b) constituirea rezervelor pentru actiuni proprii din profitul exercitiului curent, in suma egala
cu valoarea partilor sociale rascumparate:
7

129
Repartizarea profitului

1062
Rezerve pentru actiuni
proprii

750 lei

c) vanzarea in numerar a partilor sociale:


5311
Casa in lei

%
502

1.000 lei
750 lei

Actiuni proprii
7642
Castiguri din investitii pe
termen scurt cedate

250 lei

d) disponibilizarea rezervelor pentru actiuni proprii, prin transferarea acestora la rezultatul


reportat:
1062
Rezerve pentru actiuni proprii

1171
Rezultat reportat

750 lei

5.3. Rezerve statutare


Se inregistreaza in contabilitate urmatoarele operatiuni:
a) se constituie din profitul net al exercitiul curent rezerve statutare in suma de 200 lei:
129
Repartizarea profitului

1063
Rezerve statutare sau
contractuale

200 lei

b) se constituie din profitul reportat rezerve statutare in suma de 400 lei:


129
Repartizarea profitului

1063
Rezerve statutare sau
contractuale

400 lei

c) se utilizeaza rezerve statutare pentru acoperirea unei pierderi din exercitiul precedent in
suma de 3.000 lei:
1063
Rezerve statutare sau
contractuale

121
Profit sau pierdere

3.000 lei

5.4. Alte rezerve


a) se constituie din profitul net al exercitiului curent alte rezerve in suma de 300lei:
8

129
Repartizarea profitului

1068
Alte rezerve

300 lei

b) se constituie din profitul reportat alte rezerve in suma de 300 lei:


1171
Rezultat reportat

1068
Alte rezerve

300 lei

c) se majoreaza capitalul social prin incorporarea altor rezerve in suma de 1.000 lei:
1068
Rezultat reportat

1012
Capital subscris varsat

1.000 lei

5.5. Rezerve din reevaluare


In exercitiul financiar 2010 la societatea ALFA SRL se reevalueaza un utilaj la valoarea
justa de 10.000 lei, tinandu-se se seama de gradul de uzura fizica si morala al acestuia.
Valoarea de intrare (contabila) a utilajului este de 8.000 lei, iar valoarea amortizarii cumulate
este de 1.000 lei. In exercitiul financiar 2010, valoarea justa stabilita prin reevaluare este de
7.000 lei, amortizarea calculata intre cele doua reevaluari fiind de 1.000 lei.
a) Inregistrari contabile in exercitiul 2010:
Valoarea contabila neta = valoarea contabila - amortizarea calculata = 8.000 - 1.000 = 7.000
lei
Rezerva din reevaluare = valoarea justa - valoarea contabila neta
= 10.000 -7.000 = 3.000
lei
2131
=
105
3.000 lei
Echipamente tehnologice
Rezerve din reevaluare
Valoarea contabila actualizata = valoarea contabila neactualizata x (valoarea justa/ valoarea
contabila neta) = 8.000 x (10.000/ 7.000) = 11.428,57 lei
Amortizarea actualizata = amortizarea calculata x (valoarea justa/ valoarea contabila neta) =
1.000 x (10.000/ 7.000) = 1.428,57 lei
Diferenta dintre amortizarea actualizata si amortizarea calculata = 1.428,57 - 1.000 = 428,57
lei
2131
Echipamente tehnologice

2813
Amortizarea instalatiilor,
mijloacelor de transport,
animalelor si plantatiilor
(masini, utilaje si instalatii de
lucru)

428,57 lei

b) inregistrari contabile in exercitiul 2011:


9

Valoarea contabila neta = valoarea contabila - amortizarea calculata = 10000 - (1000 + 428,57
+ 1.000) = 7.571,43 lei
Rezerva din reevaluare = valoarea justa -valoarea contabila neta = 7.000 - 7.571,43 = -571,43
lei
Valoarea contabila actualizata = valoarea contabila neactualizata x (valoarea justa/ valoarea
contabila neta) = 10.000 x(7.000/ 7.571,43) = 9.245,28 lei
Amortizarea actualizata = amortizarea calculata x (valoarea justa/ valoarea contabila neta) =
2.428,57 x (7.000/ 7.571,43) = 2.245,28 lei
Diferenta dintre amortizarea actualizata si amortizarea calculata = 2.245,28 2.428,57 =
-183,29 lei
In acest caz rezulta o diminuare a rezervei din reevaluare, intrucat valoarea justa
stabilita prin reevaluare este mai mica decat valoarea contabila neta cu 571,43 lei. Acest
minus din reevaluare va fi acoperit din plusul din reevaluare inregistrat in 2010
%
105

2131
Echipamente tehnologice

Rezerve din reevaluare


2813
Amortizarea instalatiilor,
mijloacelor de transport,
animalelor si plantatiilor
(masini, utilaje si instalatii de
lucru)

757,72 lei
571,43 lei
183,29 lei

5.6. Primele de capital

Primele de emisiune

SC ALFA SRL emite 1.500 parti sociale cu valoarea de emisiune de 1,5 lei si valoarea
nominala de 1,2 lei, care se incaseaza in numerar. Ulterior, primele de emisiune se
incorporeaza in capitalul social.
a) emisiunea partilor sociale:
456
Decontari cu asociatii privind
capitalul

%
1011
Capital subscris nevarsat
1041
Prime de emisiune

2.250 lei
1.800 lei
450 lei

b) se incaseaza in numerar valoarea partilor sociale:


10

5311
Casa in lei

456
Decontari cu asociatii privind
capitalul
c) trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat:
1011
Capital subscris nevarsat

2.250 lei

1012
Capital subscris varsat

1.800 lei

1012
Capital subscris varsat

1.800 lei

d) incorporarea primei in capitalul social:


1041
Prime de emisiune

Primele de fuziune

In urma fuziunii, societatea ALFA SRL societatea absorbanta preia activul societatii
BETA SRL societate absorbita reprezentat de masini si utilaje evaluate la suma de 5.000 lei si
disponibilitati banesti in conturile bancare de 2.000 lei. Se hotaraste ca in schimbul activului
preluat sa se emita 6.000 de parti sociale cu valoarea nominala de 1 leu. Prima de fuziune se
integreaza ulterior in capitalul social.
-valoarea contabila a activelor preluate: 7.000 lei
-valoarea nominala a partilor sociale:
6.000 lei
-prime de fuziune:
7.000 - 6.000 = 1.000 lei
a) subscrierea capitalului:

456
Decontari cu asociatii privind
capitalul

%
1011

7.000 lei
6.000 lei

Capital subscris nevarsat


1042
Prime de fuziune

1.000 lei

b) preluarea activelor aduse prin fuziune:


%
2131

456
Decontari cu asociatii
privind capitalul

Echipamente tehnologice (masini,


utilaje si instalatii de lucru)
5121
Conturi curente la banci

7.000 lei
5.000 lei
2.000 lei
1.000 lei

c) trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat:


1011

1012

6.000 lei
11

Capital subscris nevarsat

Capital subscris varsat

d) integrarea primelor in capitalul social:


1042
Prime de fuziune

1012
Capital subscris varsat

1.000 lei

6. Studiu de caz privind rezultatul exercitiului


In cursul anului 2012 societatea ALFA SRL a inregistrat urmatoarele cheltuieli si venituri:
6022
Cheltuieli privind combustibilul
603
Cheltuieli cu obiectele de inventar
604
Cheltuieli cu materialele nestocate
611
Cheltuieli cu intretineerea si reparatii
612
Cheltuieli cu revedente si chirii
613
Chetuieli cu primele de asigurare
622
Cheltuieli cu comisioane si onorarii
623
Cheltuieli privind protocolul
624
Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane
625
Cheltuieli cu deplasari si detasari
627
Cheltuieli cu servicii bancare
628
Alte cheltuieli cu servicii la terti
635
Cheluieli cu alte impozite si taxe
641
Chetuieli cu salarii personal
645
Cheltuieli sociale
658
Alte cheltuieli de exploatare
6811
Cheltuieli privind amortizarea si provizioanele
TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE
665
Chetuieli cu diferentele de curs
TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE
704
Venituri din prestari servicii
7588
Alte venituri din exploatare
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE
765
Venituri din diferentele de curs
766
Venituri din dobanzi
TOTAL VENITURI FINANCIARE
REZULTAT DIN EXPLOATARE
REZULTAT FINANCIAR
PROFIT BRUT
691
Chetuiala cu impozitul pe profit
REZULTATUL EXERCITIULUI

4.200 lei
8.250 lei
5.350 lei
500 lei
5.000 lei
9.500 lei
1.250 lei
2.400 lei
1.300 lei
2.300 lei
350 lei
6.200 lei
2.700 lei
8.500 lei
2.500 lei
700 lei
32.000 lei
93.000 lei
200 lei
200 lei
330.000 lei
500 lei
330.500 lei
280 lei
40 lei
320 lei
237.500 lei
120 lei
237.620 lei
38.019 lei
199.601 lei

Dupa inchiderea tuturor conturilor de venituri si cheltuieli, rezultatul exercitiului (cont


121 Profit si pierdere) la 31.12.2012 s-a constituit intr-un profit contabil net de 199.601 lei
12

7. Studiu de caz privind rezultatul reportat


a) se acopera pierderea contabila precedenta din profitul anului curent in suma de 5.000 lei:
129
Repartizarea profitului

1171
Rezultat reportat

5.000 lei

b) se acopera din rezerve legale o piedere contabila precedenta in suma de 800 lei:
1061
Rezerve legale

1171
Rezultat reportat

800 lei

c)in exercitiul urmator, distribuirile sunt reflectate pe dividende pentru asociati , in suma
de 1.000 lei, astfel :
1171
Rezultat reportat

457
Dividende de plata

1.000 lei

d) se reporteaza pierderea contabila realizata in exercitiul precedent de 700 lei:


1171
Rezultat reportat

121
Prodit si pierdere

700 lei

e) se repartizeaza profitul reportat la rezerve statutare in suma de 350 lei:


1171
Rezultat reportat

1063
Rezerve statutare

350 lei

f) se Incorporeaza In capital social o parte din profitul reportat Iin suma de 5.000 lei:
1171
Rezultat reportat

1012
Capital social subscris
varsat

350 lei

8. Studiu de caz privind tranzactii cu instrumente de capitaluri proprii


Societatea BETA SA detine un capital social in suma de 500.000 lei, reprezentand
200.000 actiuni, cu o valoare nominala de 2,50 lei/ actiune. Legat de instrumentele de capital
propriu (actiuni proprii), de-a lungul timpului entitatea desfasoara mai multe operatiuni,
astfel:
1. In anul N, entitatea rascumpara 2.000 de actiuni in vederea anularii, la un pret de
rascumparare unitar de 2 lei/actiune. Tot in acest an urmeaza sa se reduca capitalul social cu
valoarea actiunilor rascumparate.
a) rascumpararea actiunilor proprii:
109
Actiuni proprii

5121
Conturi la banci in lei

4.000 lei
13

b) anularea actiunilor rascumparate, la valoarea nominala a acestora:

1012
Capital subscris varsat

%
109
Actiuni proprii
141
Castiguri legate de vanzarea
sau anularea instrumentelor de
capitaluri proprii

5.000 lei
4.000 lei
1.000 lei

c) transferarea la rezerve a castigurilor obtinute din anularea actiunilor proprii:


141
Castiguri legate de vanzarea
sau anularea instrumentelor de
capitaluri proprii

1068
Alte rezerve

1.000 lei

2. In anul N+1, entitatea rascumpara 2.000 de actiuni in vederea anularii, la un pret de


rascumparare unitar de 3 lei/actiune. In acelasi exercitiu urmeaza sa se reduca capitalul
social cu valoarea actiunilor rascumparate.
a) rascumpararea actiunilor proprii la valoarea de rascumparare (2.000 actiuni x 3 lei/actiune
= 6.000 lei):
109
Actiuni proprii

5121
Conturi la banci in lei

6.000 lei

b) anularea actiunilor rascumparate la valoarea nominala a acestora (2.000 actiuni x 2,50


lei/actiune = 5.000 lei) si inregistrarea pierderii rezultate din anulare:

%
1012
Capital subscris varsat
149
Pierderi legate de emitere,
rascumpararea,vanzarea,cedarea
cu titlu gratuit sau anularea
instrumentelor de capitaluri
proprii

109
Actiuni proprii

6.000 lei
5.000 lei
1.000 lei

c) acoperirea din rezerve a piederilor inregistrate:


14

1068
Alte rezerve

149
Pierderi legate de emitere,
rascumpararea,vanzarea,cedare
a cu titlu gratuit sau anularea
instrumentelor de capitaluri
proprii

1.000 lei

9. Studiu de caz privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli


O firma se afla la sfarsitul exercitiului financiar 2011 in litigiu cu un tert pentru suma de
4.000 lei, reprezentand daune pretinse de acesta din urma. Conform oficiului juridic
probabilitatea de a pierde procesul este de 70%. In exercitiul financiar 2012 litigiul este
pierdut pentru suma de 3.000 lei, care se achita prin banca.
a)constituirea provizionului pentru litigii la sfarsitul anului 2011
6812
Cheltuieli de exploatare privind
provizioanele

1511
Provizioane pentru litigii

4.000 lei

b) inregistrarea platii daunelor in exercitiul 2012


6581
Despagubiri, amenzi si
penalitati

5121
Conturi la banci in lei

3.000 lei

7812
Venituri din provizioane

4.000 lei

c) anularea provizionului in 2012

1511
Provizioane pentru litigii

10. Studiu de caz privind imprumuturile din emisiuni de obligatiuni


Entitatea SC DELTA SA emite 1.000 obligatiuni. Valoarea nominala a unei obligatiuni
este de 100 lei. Valoarea nominala totala a celor 1.000 de obligatiuni emise este de 100.000
lei. Valoarea de emisiune pentru o oblig atiune este de 95 lei, iar valoarea de rambursare
este de 110 lei. Termenul imprumutului este de 4 ani, cu o rata a dobanzii de 14% pe an.
Cunoscand urmatoarele date, se inregistreaza in contabilitate operatiunile specifice
emisiunii de obligatiuni:
-valoarea de incasat de la obligatari este de 95.000 lei (95 x 1.000)
-valoarea de rambursare este de 110.000 lei (110 x 1.000)
-prima de rambursare este de 15.000 lei [(110 95) x 1.000]
-dobanda anuala este de 14.000 lei (14% x 100.000)
15

-amortizarea anuala a primei de emisiune este de 3.750 lei (15.000/4 ani)


a) inregistrarea subscrierii imprumutului din emisiuni de obligatiuni la valoarea de
rambursare:
%
461

161
Imprumuturi din emisiuni de
obligaiuni

Debitori diversi
169
Prime privind rambursarea
obligatiunilor

110.000 lei
95.000 lei
15.000 lei

b) incasarea sumelor de la persoanele care au subscris:


5121
Conturi la banci in lei

461
Debitori diversi

95.000 lei

1681
Dobanzi aferente
imprumuturilor

14.000 lei

c) inregistrarea dobanzii anuale de 14.000 lei:


666
Cheltuieli privind dobanzile
din emisiuni de obligatiuni

d) achitarea dobanzii la termenul scadent conform contractului:


1681
Dobanzi aferente
imprumuturilor

5121
Conturi la banci in lei

14.000 lei

e) inregistrarea pentru primul an a amortizarii primelor privind rambursarea obligatiunilor, in


valoare de 3.750 lei:

6868
Cheltuieli financiare privind
amortizarea primelor de
rambursare a obligatiunilor

169
Prime privind rambursarea
obligatiunilor

3.750 lei

11. Studiu de caz privind privind creditele bancare pe termen mediu si lung
Societatea ALFA SRl contracteaza si primeste in contul de disponibil un credit pe 5 ani,
in suma de 30.000 lei care se ramburseaza in transe egale. Dobanda anuala de 20% se
calculeaza si se achita lunar.
a) incasarea creditului in contul de disponibil:
16

5121
Conturi la banci in lei

1621
Credite bancare pe termen
lung

30.000 lei

b) calcularea ,inregistrarea si achitarea dobanzii in prima luna (30.000x20%:12 luni)


666
Cheltuieli privind dobanzile

5121
Conturi la banci in lei

500 lei

c) rambursarea primei rate lunare a creditului (30.000 : 60 luni)


1621
Credite bancare pe termen
lung

5121
Conturi la banci in lei

500 lei

d) Calcularea ,inregistrarea si achitarea dobanzii in luna a doua (29.500*20%:12 luni)


666
Cheltuieli privind dobanzile

5121
Conturi la banci in lei

491,67 lei

Aceeasi inregistrare contabila se va face lunar la fiecare achitare a ratei si a dobanzii,


pana la finalizarea celor 5 ani.

12. Studiu de caz privind contractele de leasing financiar


Societarea ALFA SRL ncheie un contract de leasing financiar cu o societate de leasing,
pentru un utilaj n valoarea de 240.000 lei. Durata contractului de 5 ani, iar dobnda total
de pltit este de 72.000 de lei.
nregistrarea acestor operaiuni n contabilitatea ntreprinderii B (utilizator /locatar) se
face astfel:
a). inregistrarea utilajului primit in leasing financiar si a dobanzilor aferente:
Debit 8036 Redevene, locaii de gestiune, chirii i alte datorii asimilate = 240.000 lei
i Debit 8051 Dobnzi de pltit = 72.000 lei
b). evidenierea datoriei contractate prin contractul de leasing:

2131
Echipamente tehnologice

1671
Alte mprumuturi i datorii
asimilate

240.000 lei

c) inregistrarea obligaiei de plat a ratelor i a dobnzilor lunare pe baza facturilor emise de


ctre societatea de leasing:
17

%
1671
Alte mprumuturi i datorii
asimilate
168
Dobnzi aferente altor
mprumuturi
i datorii asimilate
4426
TVA deductibila

404
Furnizori de imobilizri

6.488 lei
4.000 lei
1.200 lei

1.248 lei

i concomitent
Credit 8036 Redevene, locaii de gestiune, chirii i alte datorii asimilate = 4.000 lei
Credit 8051 Dobnzi de pltit = 1.200 lei
d) achitarea facturii ctre societatea de leasing:

404
Furnizori de imobilizri

5121
Conturi la banci in lei

6.488 lei

e) inregistrarea amortizrii utilajului primit n cazul contractului de leasing financiar:

6811
Cheltuieli de exploatare
privind amortizarea
imobilizarilor

2813
Amortizarea instalatiilor,
mijloacelor de transport,
animalelor si plantatiilor

4.000 lei

13. Studiu de caz privind contractele de leasing operational


Societarea ALFA SRL inchiriaza in regim de leasing o cladire necesara desfasurarii
productiei, in urmatoarele conditii:
-durata contractului de leasing 3 ani
-platile se efectueaza trimestrial si sunt in suma de 10.000 lei fiecare.
Inregistrarile contabile efectuate de locatar pe durata de leasing :
a) primirea facturii reprezentand rata trimestriala:
612
Cheltuieli cu redeventele,
locatiile de gestiune si chiriile

401
Furnizori

10.000 lei

18

b) plata facturii catre societatea de leasing:


401 Furnizori = 5121 Conturi la banci in lei
401
Furnizori

10.000 lei

5121
Conturi la banci in lei

10.000 lei

14. Studiu de caz privind cheltuielile de dezvoltare


O firma realizeaza cu forte proprii un proiect de inginerie tehnologica, efectuandu-se in
acest scop urmatoarele cheltuieli in prima luna: cheltuieli cu materialele consumabile:
15.000 lei; cheltuieli cu salariile: 10.000 lei. (Pentru simplificare se va face abstractie de
cheltuielile cu asigurarile sociale.)
In a doua luna, cand se finalizeaza lucrarile, se mai inregistreaza consumul de materiale in
valoare de 5.000 lei. Amortizarea proiectului se face in 2 ani. Sa se inregistreze in
contabilitate aceste operatiuni, inclusiv amortizarea lunara a cheltuielilor de cercetare si
scoaterea din evidenta a cheltuielilor amortizate.

a) consumul de materiale consumabile in prima luna:

602
Cheltuieli cu materialele
consumabil

302
Materiale consumabile

15.000 lei

421

10.000 lei

b) cheltuieli cu salariile brute


641
Cheltuieli cu salariile
personalului

Personal salarii datorate

c) inregistrarea productiei in curs in prima luna


233

Imobilizari necorporale in curs


de executie

721

25.000 lei

Venituri din productia de


imobilizari necorporale

d) consumul de materiale in luna a doua


19

602

Cheltuieli cu materialele
consumabil

302

5.000 lei

Materiale consumabile

e) finalizarea lucrarilor de dezvoltare


203
Cheltuieli de dezvoltare

%
721
Venituri din productia de
imobilizari necorporale
233
Imobilizari necorporale in
curs de executie

30.000 lei
5.000 lei
25.000 lei

f) amortizarea lunara a cheltuielilor de dezvoltare


6811

Cheltuieli de exploatare privind


amortizarea imobilizarilor

2803

1.250 lei

Amortizarea cheltuielilor de
dezvoltare

g) scoaterea din evidenta a cheltuielilor amortizate


2803

Amortizarea cheltuielilor de
dezvoltare

203

30.000 lei

Cheltuieli de dezvoltare

15. Studiu de caz privind brevetele, licentele si drepturi similare


O entitate achizitioneaza un program de contabilitate in suma de 20.000 lei, care
urmeaza a fi utilizat pentru nevoi proprii. Durata de utilizare economica este de trei ani.
Odata cu achizitia programului pentru necesitati proprii, entitatea achizitioneaza si licenta in
valoare de 28.000 lei, respectiv dreptul de a multiplica si vinde tertilor acest program, pe o
perioada de doi ani.
Deoarece se poate efectua o separare clara intre cele doua componente, in contabilitate
ele vor fi urmarite separat:

%
205
Concesiuni, brevete, licente,
marci comerciale, drepturi si
active similare
208
Alte imobilizari necorporale

404
Furnizori de imobilizri

48.000 lei
28.000 lei

20.000 lei
20

In aceste conditii, amortizarea programului informatic utilizat pentru necesitati proprii


se va efectua pe perioada de utilizare, respectiv trei ani, iar costul licentei va fi amortizat pe o
perioada de doi ani, astfel :
a) amortizare lunara program de contabilitate (20.000 lei : 36 luni = 555,56 lei)
6811

Cheltuieli de exploatare privind


amortizarea imobilizarilor

2805

555,56 lei

Amortizarea concesiunilor,
brevetelor ,marcilor comerciale
si activelor similare

b) amortizare lunara licenta(28.000 lei : 24 luni= 1.166,67 lei)


6811

Cheltuieli de exploatare privind


amortizarea imobilizarilor

2808

555,56 lei

Amortizarea altor imobilizari


necorporale

16. Studiu de caz privind amortizarea imobilizarilor


a) Amortizarea liniara
La data de 16 septembrie 2009, entitatea A a achizitionat un utilaj la costul de 2.160
lei.Aceasta decide ca durata de utilizare economica sa coincida cu durata normala de
functionare de 3 ani, preluata din Catalog.
Cota de amortizare liniara = 100 / 3 ani = 33,33%
Amortizarea liniara lunara = (2.160 x 33,33%) / 12 = 60 lei
Inregistrarea contabila efectuata lunar va fi:
6811

Cheltuieli de exploatare privind


amortizarea imobilizarilor

Nr. crt.

Luna

2813

60 lei

Amortizarea instalatiilor,
mijloacelor de
transport,animalelor si
plantatiilor

Amortizare
liniara

Valoare ramasa
neamortizata

21

1octombrie

60,00

2.100,00

2noiembrie

60,00

2.040,00

3decembrie

60,00

1.980,00

TOTAL

2009

180,00

4ianuarie

60,00

1.920,00

5februarie

60,00

1.860,00

6martie

60,00

1.800,00

7aprilie

60,00

1.740,00

8mai

60,00

1.680,00

9iunie

60,00

1.620,00

10iulie

60,00

1.560,00

11august

60,00

1.500,00

12septembrie

60,00

1.440,00

13octombrie

60,00

1.380,00

14noiembrie

60,00

1.320,00

15decembrie

60,00

1.260,00

TOTAL

2010

720,00
22

16ianuarie

60,00

1.200,00

17februarie

60,00

1.140,00

18martie

60,00

1.080,00

19aprilie

60,00

1.020,00

20mai

60,00

960,00

21iunie

60,00

900,00

22iulie

60,00

840,00

23august

60,00

780,00

24septembrie

60,00

720,00

25octombrie

60,00

660,00

26noiembrie

60,00

600,00

27decembrie

60,00

540,00

TOTAL

2011

720,00

28ianuarie

60,00

480,00

29februarie

60,00

420,00

30martie

60,00

360,00

31aprilie

60,00

300,00
23

32mai

60,00

240,00

33iunie

60,00

180,00

34iulie

60,00

120,00

35august

60,00

60,00

36septembrie

60,00

TOTAL

2012

540,00

b) Amortizarea degresiva
In cazul metodei de amortizare degresiva, amortizarea se calculeaza prin multiplicarea
cotelor de amortizare liniara cu unul dintre coeficientii urmatori:
1,5, daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este intre 2 si 5 ani;
2,0, daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este intre 5 si 10 ani;
2,5, daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este mai mare de 10 ani.
Rata degresiva stabilita se aplica la valoarea ramasa de amortizat pana in momentul in care
amortizarea anuala rezultata este egala sau mai mica cu/decat amortizarea anuala determinata
prin raportul intre valoarea ramasa de recuperat si numarul de ani de functionare ramasi.
Exemplu:
La data de 16 decembrie 2009, entitatea A a achizitionat un utilaj la costul de 10.000
lei.
Aceasta decide ca durata de utilizare economica sa coincida cu durata normala de
functionare de 4 ani, preluata din Catalog.
Rata amortizarii liniare = 100 / 4 = 25%
Rata amortizarii degresive = 25% x 1,5 = 37,5%
Anul 2010:
Amortizare degresiva = 10.000 x 37,5% = 3.750 lei
Amortizare liniara = 10.000 / 4 = 2.500 lei
Amortizarea degresiva este mai mare decat cea liniara, astfel incat, pe parcursul anului 2010,
entitatea va utiliza metoda de amortizare degresiva.
Inregistrarea contabila efectuata lunar va fi:
24

6811

Cheltuieli de exploatare privind


amortizarea imobilizarilor

2813

312,50 lei

Amortizarea instalatiilor,
mijloacelor de
transport,animalelor si
plantatiilor

Anul 2011:
Amortizare degresiva = (10.000 3.750) x 37,5% = 2.343,75 lei
Amortizarea liniara = (10.000 3.750) / 3 = 2.083,33 lei
Amortizarea degresiva este mai mare decat cea liniara, astfel incat, pe parcursul anului 2011,
entitatea va utiliza metoda de amortizare degresiva.
Inregistrarea contabila efectuata lunar va fi:
6811

Cheltuieli de exploatare privind


amortizarea imobilizarilor

2813

195,31 lei

Amortizarea instalatiilor,
mijloacelor de
transport,animalelor si
plantatiilor

Anul 2012:
Amortizare degresiva = (10.000 3.750 2.343,75) x 37,5% = 1.464,84 lei
Amortizare liniara = (10.000 3.750 2.343,75) / 2 = 1.953,13 lei
Amortizarea degresiva este mai mica decat cea liniara, astfel incat, incepand cu anul 2012,
entitatea va utiliza metoda de amortizare liniara.
Inregistrarea contabila efectuata lunar in anii 2012 si 2013 va fi:
6811

Cheltuieli de exploatare privind


amortizarea imobilizarilor

Nr. crt.

Luna

2813

162,76 lei

Amortizarea instalatiilor,
mijloacelor de
transport,animalelor si
plantatiilor

Amortizare
lunara

Valoare ramasa
neamortizata

1ianuarie

312,50

9.687,50

2februarie

312,50

9.375,00
25

3martie

312,50

9.062,50

4aprilie

312,50

8.750,00

5mai

312,50

8.437,50

6iunie

312,50

8.125,00

7iulie

312,50

7.812,50

8august

312,50

7.500,00

9septembrie

312,50

7.187,50

10octombrie

312,50

6.875,00

11noiembrie

312,50

6.562,50

12decembrie

312,50

6.250,00

TOTAL

2010

3.750,00

13ianuarie

195,31

6.054,69

14februarie

195,31

5.859,38

15martie

195,31

5.664,06

16aprilie

195,31

5.468,75

17mai

195,31

5.273,44

18iunie

195,31

5.078,13
26

19iulie

195,31

4.882,81

20august

195,31

4.687,50

21septembrie

195,31

4.492,19

22octombrie

195,31

4.296,88

23noiembrie

195,31

4.101,56

24decembrie

195,31

3.906,25

TOTAL

2011

2.343,75

25ianuarie

162,76

3.743,49

26februarie

162,76

3.580,73

27martie

162,76

3.417,97

28aprilie

162,76

3.255,21

29mai

162,76

3.092,45

30iunie

162,76

2.929,69

31iulie

162,76

2.766,93

32august

162,76

2.604,17

33septembrie

162,76

2.441,41

34octombrie

162,76

2.278,65
27

35noiembrie

162,76

2.115,89

36decembrie

162,76

1.953,13

TOTAL

2012

1.953,13

37ianuarie

162,76

1.790,36

38februarie

162,76

1.627,60

39martie

162,76

1.464,84

40aprilie

162,76

1.302,08

41mai

162,76

1.139,32

42iunie

162,76

976,56

43iulie

162,76

813,80

44august

162,76

651,04

45septembrie

162,76

488,28

46octombrie

162,76

325,52

47noiembrie

162,76

162,76

48decembrie

162,76

0,00

TOTAL

2013

1.953,13

c) Amortizarea in functie de unitatile produse


28

Pentru realizarea unui contract, ce are ca obiect livrarea a 50.000 de batoane de salam
in 3 ani, S.C. BETA S.A. a adaptat un utilaj pentru fabricarea acestora, costul de productie al
utilajului insumand 500.000 lei. Conform contractului incheiat cu clientul scadentarul
livrarilor de piese a fost programat astfel:
- in primul an:
- in al doilea an:
- in al treilea an:
Total

13.500 batoane
19.500 batoane
17.000 batoane
50.000 batoane

Utilajul este scos din functiune la sfarsitul perioadei de derulare a contractului. Daca se aplica
metoda de amortizare lineara sau degresiva pe 3 ani, metodele respective nu conduc la un ritm
real de depreciere si, ca urmare este preferabil ca amortizarea sa se bazeze pe cantitatile
produse, adica:
Amortizarea pe baton
Amortizarea in primul an
Amortizarea in anul doi
Amortizarea in anul trei

500.000 : 50 000 =
10 lei
13.500 x 10
= 135.000 lei
19.500 x 10
= 195.000 lei
17.000 x10
= 170 000 lei
TOTAL
= 500 000 lei

17. Studiu de caz privind deprecierea imobilizarilor


La inceputul exercitiului 2010, intreprinderea ALFA a achizitionat un echipament
tehnologic la costul de 500.000 lei, TVA 24%. Se estimeaza o durata de utilizare de 5 ani, iar
metoda de amortizare este cea liniara. La sfarsitul exercitiului 2010 exista indicii ca
echipamentul si-a pierdut din valoare. Valoarea justa a echipamentului la data bilantului este
de 300.000 lei, iar costurile de cesiune sunt estimate la 20.000 lei. Previziunea fluxurilor de
trezorerie ce se asteapta a fi obtinute din utilizarea echipamentului pe durata ramasa de
utilizare este prezentata mai jos (rata de actualizare este de 15%):

Ani

Flux net

2011

2012

2013

2014

55.000

175.000

150.000

80.000

0,870

0,756

0,658

0,572

47.850

132.300

98.700

Valoarea de
utilitate

Factor de actualizare
(rata de 15%)
Flux net actualizat

45.760 324.610

29

La sfarsitul exercitiului 2011, valoarea justa minus costurile de cesiune este estimata la
320.000 lei iar valoarea de utilitate la 290.000 lei.

a) achizitia echipamentului:
%

404

620.000

Furnizori de imobilizari

2131

500.000

Echipamente tehnologice

4426

120.000

TVA deductibila
b) inregistrarea amortizarii echipamentului 2010:

6811
Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea imobilizarilor

2813

100.000 lei

Amortizarea instalatiilor,
mijloacelor de transport,
animalelor si plantatiilor

c) la sfarsitul exercitiului 2010 se efectueaza testul de depreciere:


Valoarea contabila neta = 500.000 100.000 = 400.000 lei
Valoarea recuperabila = max (valoarea justa minus costul de cesiune; valoarea de utilitate)
Valoarea justa minus costul de cesiune = 300.000 20.000 = 280.000 lei;
Valoarea de utilitate = 324.610 lei;
Valoarea recuperabila = max (280.000; 324.610) = 324.610 lei;
30

Deprecierea de valoare = Valoarea contabila neta Valoarea recuperabila = 400.000


324.610 = 75.390 lei

d) Aceasta depreciere se inregistreaza prin mecanismul provizioanelor pentru depreciere:


6813

Cheltuieli de exploatare privind


ajustarile pentru deprecierea
imobilizarilor

2913

75.390 lei

Ajustari pentru deprecierea


instalatiilor, mijloacelor de
transport..

Valoarea bilantiera a echipamentului = Cost amortizare ajustarea pentru depreciere =


500.000 100.000 75.390 = 324.610 lei.

e)inregistrarea amortizarii echipamentului 2011:


Amortizarea = 324.610 / 4 = 81.153 lei

6811
Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea imobilizarilor

2813

81.153 lei

Amortizarea instalatiilor,
mijloacelor de transport,
animalelor si plantatiilor

f) la sfarsitul exercitiului 2011 se efectueaza testul de depreciere:

Valoarea contabila neta = 324.610 81.153 = 243.457 lei


Valoarea justa minus costurile de cesiune = 320.000 lei;
Valoarea de utilitate = 290.000 lei;
Valoarea recuperabila = max (290.000; 320.000) = 320.000;
Apreciere de valoare = 320.000 243.457 = 76.543 lei
31

g) Aceasta apreciere de valoare se va inregistra prin reluarea provizionului pentru depreciere


constatat la sfarsitul exercitiului 2011:
2913

Ajustari pentru deprecierea


instalatiilor, mijloacelor de transport..

7813

56.543 lei

Venituri din ajustari pentru


deprecierea imobilizarilor

Din motive de prudenta, plusul de valoare de 20.000 = 320.000 300.000 nu se


contabilizeaza. Altfel spus, dupa reluarea deprecierii, valoarea contabila a activului nu trebuie
dusa la o valoare superioara celei pe care acesta ar fi avut-o daca nu s-ar fi depreciat in trecut.
Daca deprecierea nu ar fi existat, valoarea contabila neta ar fi fost de 500.000 100.000 x 2 =
300.000 lei. Prin urmare, nu se va relua intregul provizion de 75.390 lei ci 56.543 lei cat este
necesar pentru a aduce activul la valoarea pe care ar fi avut-o daca deprecierea nu ar fi existat.

18. Studiu de caz privind privind intrarile de imobilizari necorporale


a) Cost de achizitie pentru imobilizarile necorporale
La data de 1 ianuarie 2010, SC ALFA SRL a achizitionat un program informatic in
valoare de 200.000 lei, taxe vamale : 5.500, TVA platit in vama: 48.000 lei, rabat primit de
la furnizor : 2.000 lei. In vederea achizitiei societatea a suportat urmatoarele costuri:
-cost instalare:45.000 lei
-costuri generale de administratie: 6.000 lei
-chetuieli cu reclama 21.000: lei
-onoraiile informaticienilor care instaleaza programul:15.000 lei
Odata cu programul informatic, societatea a achizitionat si licenta corespunzatoare,
respectiv dreptul de a vinde programul timp de doi ani, la valoare de 10.000 lei
Pret de cumparare 200.000 lei + Taxe vamale 5.500 lei - Rabat primit - 2.000 lei +
Costuri instalare 49.000 lei + Onorariile informaticienilor care instaleaza programul 15.000
lei = Costul programului informatic 267.500 lei
a) inregistrarea achizitiei programului informatic si a licentei corespunzatoare:

208
Alte imobilizari corporale

%
404

267.500 lei
262.000 lei

Furnizori de imobilizari
32

205

446
Alte impozite si taxe

5.500 lei

404

10.000 lei

Concesiuni, brevete, licente

Furnizori de imobilizari

b) plata taxelor in vama


%
446

5121
Conturi la banci in lei

53.500 lei
5.500 lei

Alte impozite si taxe


4426
TVA deductibila

48.000 lei

b) Costul de productie pentru imobilizarile necorporale


Societatea INFOSOFT SRL realizeaza un program informatic software pentru care a
mobilizat mai multe echipe informaticieni. Cheltuielile ocazionate sunt impartite in faza de
cercetare si faza de dezvoltare astfel:
- cheltuieli din faza de cercetare (studierea si analiza unor programe informatice similare,
intocmirea modelului logic care va sta la baza urmatorului program, intocmirea modelului
conceptual al datelor) in suma totala de 10.000 lei;
- cheltuieli din faza de dezvoltare (programarea efectiva si analiza software. Testarea
programului) in suma totala de 25.000 lei;
- cheltuieli aferente cursurilor pentru pregatirea personalului in vederea utilizarii
programului 1.500 lei;
a) inregistrarea cheltuielilor din faza de cercetare
614

Chetuieli cu studiile si
cercetarile

5121
Conturi la banci in lei

10.000 lei

b) faza de dezvoltare se recunoaste imobilizarea necorporala in curs


233

Imobilizari necorporale in
curs de executie

721

25.000 lei

Venituri din productia de


imobilizari necorporale

c) receptia imobilizarii necorporale


208

233

25.000 lei
33

Alte imobilizari necorporale

Imobilizari necorporale in
curs de executie

d) inregistrarea cheltuielilor aferente cursurilor de pregatire


628

5121

Alte cheltuieli cu serviciile


efecutate de terti

1.500 lei

Conturi la banci in lei

19. Studiu de caz privind iesirile de imobilizari necorporale


a) Scoaterea din functiune a unei imobilizari necorporale
Prin hotararea conducerii, S.C. DELTA S.A. scoate din uz un program informatic cu o
valoarea contabila de 20.000 lei, amortizarea cumulata inregistrata fiind de 18.500 lei.
%
2808

208
Alte imobilizari necorporale

Amortizarea altor imobilizari


necorporale
6583
Cheltuieli privind activele
cedate si alte operatii de capital

20.000 lei
18.500 lei

1.500 lei

b) Cesiunea unei imobilizari necorporale


S.C. DELTA S.A. vinde unui tert o licenta:
-Valoarea activului 25.000 lei
-Amortizarea cumulata 12.000 lei
-Pretul de vanzare 15.000 lei, plus TVA 24%
a) transferul de proprietate
461
Debitori diversi

%
7583
Venituri din vanzarea activelor
si alte operatiuni de capital
4427
TVA colectata

18.600 lei
15.000 lei

3.600 lei

c) scoaterea din evidenta a imobilizarii necorporale

%
2805

205
Concesiuni, brevete, licente

25.000 lei
12.000 lei
34

Amortizarea concesiunilor,
brevetelor,licentelor si marcilor
comerciale
6583
Cheltuieli privind activele
cedate si alte operatii de capital

13.000 lei

20. Studiu de caz privind tranzactiile de intrare in patrimoniu a imoblizarilor corporale


a)Intrari de imobilizari prin achizitie
Societatea ALFA SRL achizitioneaza un utilaj pe care il va folosi in constructii. Factura
de achizitie a utilajului se prezinta astfel :
Pret de achizitie:
15.000 lei
(+) Cheltuieli de transport facturate de furnizor 1.000 lei
(+) TVA deductibila 24%
3.840 lei
Total factura
19.840 lei
(-) Avans acordat
5.000 lei
(-)TVA aferent avansului
1.200 lei
Valoare neta de plata
13.640 lei

Inregistrarea avansului acordat pe baza facturii


%
232

404
Furnizori de imobilizari

Avansuri acordate pentru


imobilizari corporale
4426
TVA deductibila

1.200 lei

receptia utilajului
%
2131

404
Furnizori de imobilizari

Echipamente tehnologice
4426
TVA deductibila

6.200 lei
5.000 lei

19.840 lei
16.000 lei
3.840 lei

achitarea datoriei catre furnizor cu retinerea avansului acordat

404
Funizori de imobilizari

%
231
Avansuri acordate pentru
imobilizari corporale
4426
TVA deductibila
5121
Conturi la banci in lei

19.840 lei
5.000 lei

1.200 lei
13.640 lei
35

b) Intrari de imobilizari corporale cu titlu gratuit prin donatii, plusuri de valoare la inventar
b1) In anul 2010 Fundatia MINITERRA primeste sub forma de donatie un calculator a
carui valoare este de 2.500 lei
214

4753

Mobilier, aparatura birotica

2.500 lei

Donatii pentru investitii

b2) La sfarsitul exercitiului 2011, cu ocazia inventarierii, s-a descoperit ca un utilaj in


valoare de 3.000 lei nu era inregistrat in contabilitate
2131

4754

Instalatii tehnologice

3.000 lei

Plusuri de inventar de
natura imobilizarilor

21. Studiu de caz privind tranzactiile de iesire din patrimoniu a imobilizarior corporale
a) Iesirea de imobilizari corporale prin vanzare
S.C. ALFA S.A. , cesioneaza un autotractor la pretul de 300.000 lei, TVA=24%. Soldurile
aferente activului se prezinta astfel:
- Soldul contului 2133 Mijloace de transport este de 250.000 lei
-Soldul contului 2813 Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport,
animalelor si plantatiilor este de 180.000 lei
- Soldul creditor al contului 1065 Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din
reevaluare este de 60.000 lei
a) vanzarea activului se contabilizeaza astfel:

461
Debitori diversi

%
7583
Venituri din vanzarea
activelor si alte operatiuni de
capital
4427
TVA colectata

372.000 lei
300.000 lei

72.000 lei

si
%
2813
Amortizarea instalatiilor
tehnice, mijloacelor de transport,
animalelor si plantatiilor
6583

2133
Mijloace de transport

250.000 lei
180.000 lei

70.000 lei
36

Cheltuieli privind activele


cedate si alte operatii de capital
b) Surplusul din reevaluare trecut la rezultatul reportat (cont 1171) in momentul cedarii
activului, se inregistreaza astfel:
1065

Rezerve reprezentand
surplusul realizat din rezerve de
reevaluare

1171

60.000 lei

Rezultatul reportat

22. Studiu de caz privind evaluarea la intrare a imobilizarilor


1. Evaluarea la cost de achizitie
Pentru inlocuirea unei linii de sacrificare la abatorul de pasari, S.C. ALFA S.A. a
efectuat urmatoarele cheltuieli:
- Costul de achizitie al utilajului: 150.000 lei
-Cheltuieli de transport efectuate de terti: 50.000 lei
-Taxe vamale achitate: 10.000 lei
- Cheltuieli efectuate cu igienizarea spatiului si reparatii pardoseli: 25.000 lei
- Cheltuieli cu montajul utilajului: 35.000 lei
- Chetuieli cu paza utilajului: 5.000 lei
- Cheltuieli cu pierderea tehnologica a primei productii : 5.000 lei
- Cheltuieli de reclama si publicitate: 15.000 lei
- Cheltuieli cu dobanzi aferente imprumutului bancar obtinut pentru lei achizitionarea
utilajului:10.000 lei
Din valoarea totala a cheltuielilor prezentate mai sus (305.000 lei) se poate capitaliza
suma de 255.000 lei, diferenta de 50.000 lei, reprezentand cheltuieli de gestiune (de
exploatare) dupa cum urmeaza:
- Cheltuieli efectuate cu igienizarea spatiului si reparatii pardoseli: 25.000 lei
- Chetuieli cu paza utilajului: 5.000 lei
- Cheltuieli cu pierderea tehnologica a primei productii : 5.000 lei
- Cheltuieli de reclama si publicitate: 15.000 lei
Inregistrarile efectuate in contabilitate sunt:
a) inregistrarea utilajului (nu se tine cont de incidenta TVA)
2131
Echipamente
tehnologice(masini,utilaje si
instalatii de lucru

%
404
Furnizori de imobilizari
446
Alte impozite, taxe si
varsaminte asimilate
401

255.000 lei
150.000 lei

10.000 lei
85.000 lei
37

Furnizori
1682
Dobanzi aferente creditelor
bancare pe termen lung

10.000 lei

b) inregistrarea celorlalte cheltuieli


- cheltuielile cu igienizarea si reparatii la spatiul destinat instalarii utiliajului
628

Cheltuieli cu servicii executate


de terti

401

25.000 lei

Furnizori

- cheltuieli cu paza
628

Cheltuieli cu servicii executate


de terti

401

5.000 lei

Furnizori

- cheltuieli de reclama si publicitate


623

Cheltuieli cu reclama si
publicitate

401

5.000 lei

Furnizori

- c heltuieli cu pierderea tehnologica


601

Cheltuieli materiile prime


2. Evaluarea la costul de productie

301

5.000 lei

Materii prime

Sectia de constructii din cadrul S.C. AVICOLA S.A. Mihailesti executa pentru nevoi proprii o
hala frigorifica pentru depozitarea produselor, pentru care a efectuat urmatoarele cheltuieli:
- costul de achizitie al materialelor de constructii achizitionate si incorporate in lucrare
300.000 lei;
- costul manoperei pentru muncitorii direct productivi: 60.000 lei ;
- diverse servicii prestate de terti:15.000 lei;
- cota de cheltuieli legate de construirea activului respectiv: 22.500 lei (6% din cheltuielile
directe).
Inregistrarile efectuate in contabilitate sunt:
a) inregistrarea consumului de materiale
602
Cheltuieli cu materiale

302

300.000 lei

Materiale consumabile
38

consumabile
b) inregistrarea manoperei
641

Cheltuieli cu salariile
personalului

421

60.000 lei

Personal salarii datorate

c) inregistrare servicii executate de terti


628

Cheltuieli cu servicii efectuate


de terti

401

15.000 lei

Furnizori

d) inregistrarea cheltuielilor indirecte repartizate pentru obiectivul construit in regie proprie


231

Imobilizari corporale in curs

722

397.500 lei

Venituri din productia de


imobilizari corporale

e) receptia imobilizarii corporale


212

Constructii

231

397.500 lei

Imobilizari corporale in
curs

23. Studiu de caz privind subventiile pentru investitii si subventiile de exploatare


1. Subventii pentru investitii
O entitate primeste o suma nerambursabila de 120.000 lei pentru achizitionarea unui
echipament tehnologic. Entitatea achizitioneaza echipamentul la cost de achizitie de 120.000
lei. Durata de viata estimata a respectivului echipament este de 10 ani, iar amortizarea se
calculeaza prin metoda liniara.
In contabilitate se efectueaza urmatoarele inregistrari:
a) recunoasterea dreptului de a incasa subventia de 120.000 lei:
445

Subventii

475

120.000 lei

Subventii pentru investitii

b) incasarea subventiei:
5121
Conturi la banci in lei

445

120.000 lei

Subventii
39

c) achizitionarea echipamentului tehnologic:


2131

Echipamente tehnologice
(masini, utilaje si instalatii de
lucru)

404

120.000 lei

Furnizori de imobilizari

d) achitarea furnizorului de imobilizari:


404

Furnizori de imobilizari

5121

120.000 lei

Conturi la banci in lei

e) inregistrarea amortizarii lunare de 1.000 lei (120.000 lei/10 ani/12 luni = 1.000 lei/luna):
6811

Cheltuieli de exploatare
privind amortizarea
imobilizarilor

2813

1.000 lei

Amortizarea instalatiilor,
mijloacelor de transport,
animaleleor si plantatiilor,

f) recunoasterea venitului aferent subventiei (venitul din subventie este la nivelul cheltuielii
cu amortizarea deoarece investitia a fost subventionata integral):
475

Subventii pentru investitii

7584

1.000 lei

Venituri din subventii pentru


investitii

2. Subventii de exploatare
Fundatia MINITERRA primeste sub forma de subventii suma de 12.000 lei, din care
2.500 lei se incaseaza la data acordarii, iar 9.500 lei se incaseaza in aceeasi perioada. Suma
de 2.000 lei este aferenta cifrei de afaceri (2.000 lei pentru perioada curenta), iar restul
pentru perioadele urmatoare, iar 4.000 lei este pentru plata personalului si este aferenta
perioadei in curs.
In contabilitate se efectueaza urmatoarele inregistrari:
12.000 lei

10.000 lei

2.000 lei

12.000 lei

445

7411

2.000 lei

Subventii aferente
cifrei de afaceri

Venituri din subventii de


exploatare aferete cifrei de
afaceri
7414
Venituri din subventii de
exploatare pentru plata
personalului
472
Venituri in avans

5121
Conturi curente la
banci

4.000 lei

6.000 lei

40

24. Studiu de caz privind veniturile si cheltuielile in avans


1. Veniturile in avans
Editura BETA SRL incaseaza prin banca in luna decembrie abonamentele aferente
anului viitor in suma de 48.000 lei plus TVA, conform facturilor emise si a ordinelor de plata.
a) emiterea facturilor
4111
Clienti

%
472
Venituri in avans
4427
TVA colectata

59.520 lei
48.000 lei

4111

59.520 lei

11.520 lei

b) incasarea facturilor
5121

Conturi la banci in lei

Subventii

Anul urmator, se va descarca pe venituri lunar suma de 48.000/12 luni = 4.000 lei
704

Venituri din servicii prestate

472

4.000 lei

Venituri in avans

2. Cheltuieli in avans
In data de 15.12.2011 se achita in numerar o polita RCA pentru un autovehicul detinut
de companie. Aceasta polita este valabila pana pe data de 14.12.2012 si are o valoare totala
de 600 lei .
a) plata politei RCA
471

Cheltuieli in avans

5311

600 lei

Casa in lei

b) descarcare pe chetuieli pentru perioada 15.12.2011-31.12.2011(600 lei/12 luni/31 zile x 17


zile ramase din luna decembrie = 27,42 lei)
613
Chetuieli privind primele de
asigurare

471

27,42 lei

Cheltuieli in avans

c) in perioada ianuarie-noiembrie se va descarca pe chetuiala suma de 50 lei


41

613

Chetuieli privind primele de


asigurare

471

50 lei

Cheltuieli in avans

d) descarare pe cheltuieli pentru perioada 01.12.2012-14.12.2012(600 27,42 50x11 =


22,58 lei)
613

Chetuieli privind primele de


asigurare

471

22,58 lei

Cheltuieli in avans

25. Studiu de caz privind intrarile si iesirile de imobilizarile financiare


1. Se achizitioneaza titluri imobilizate in valoare de 45.000 lei, eliberate in proportie de
60% si achitate prin banca pentru 10.000 lei.
261
Actiuni detinute la entitatile
afiliate

%
5121
Conturi curente la banci
404
Furnizori de imobilizari
269
Varsaminte de efectuat pentru
imobilizari financiare

45.000 lei
10.000 lei
27.000 lei
8.000

Varsamintele efectuate pentru emitent pe masura valorii eliberate:


269

Varsaminte de efectuat pentru


imobilizari financiare

5121

10.000 lei

Conturi curente la banci in


lei

2. S.C. ALFA S.R.L. are de incasat de la S.C. BETA S.R.L. dividende in valoare de
15.000, din care se incaseaza 7.000 lei:
%
5121

761
Venituri din imobilizari
financiare

Conturi curente la banci in


lei
267
Creante imobilizate

15.000 lei
7.000 lei

8.000 lei

3. S.C. ALFA S.R.L. vinde titluri imobilizate la un pret de vanzare de 60.000 lei si plateste
un comision de 900 lei. Titlurile au fost achizitionale la suma de 50.000 lei.
a) scaderea din evidenta a titlurilor la valoarea de intrare:
42

6641

Cheltuieli privind imobilizarile


financiare cedate

261

50.000 lei

Actiuni detinute la entitati


afliate

b) reflectarea veniturilor din cedarea titlurilor


461

7641

60.000 lei

Debitori diversi

Venituri din imobilizari


financiare cedate
c) incasarea titlurilor cedate si inregistrarea comisionului
%
5121

461
Debitori diversi

Conturi curente la banci in


lei
622
Cheltuilei privind
comisioanele si onorariile

60.000 lei
59.100 lei

900 lei

26. Studiu de caz privind contabilitatea materiilor prime, materialelor consumabile


1. O firma (platitoare de TVA), care tine evidenta stocurilor la cost de achizitie prezinta
la inceputul lunii octombrie 2011 un stoc initial de materii prime de 200 kg (2,5 lei/kg). In
data de 10.10.2011 societatea cumpara 500 kg materii prime, la pretul de 2 lei/kg, plus TVA
24% (cf. Factura). Transportul aferent materiilor prime este facturat de o firma specializata
la pretul de 100 lei, TVA 24% (cf. Factura). Cele doua facturi sunt achitate peste cinci zile
prin virament bancar (cf. OP/Extras cont). In data de 20.10.2011 se consuma in productie
400 kg materii prime (cf. Bon de consum). Peste trei zile societatea mai achizitioneaza 300 kg
materii prime la pretul de 2,4 lei/kg, plus TVA 24% (cf. Factura), achitarea efectuandu-se in
aceeasi zi in numerar (cf. Chitanta).
Contabilitatea sintetica a fluxurilor de stocuri se organizeaza dupa metoda metoda
inventarului intermitent, efectuand astfel in mod obligatoriu inventarierea stocurilor la
sfarsitul lunii. Cu ocazia acestei inventarieri se constata unstocfinal de 600 kg materii prime.
Evaluarea iesirilor din stoc se face dupa: a) metoda FIFO, b) metoda LIFO, c) metoda
costului mediu ponderat.
a) 01.10.2011 - descarcare din gestiune stoc initial
601

Cheltuieli cu materiile prime

301

500 lei

Materii prime

b) 10.10.2011 - achizitie materii prime


%
601

401
Furnizori

1.240 lei
1.000 lei
43

Cheltuieli cu materiile prime


4426
TVA deductibila

240 lei

c) 10.10.2011 transport materii prime cost achizitie=1.100/500=2,2 lei/kg


%
601

401
Furnizori

Cheltuieli cu materiile prime


4426
TVA deductibila

124 lei
100 lei
24 lei

d) 15.10.2011 plata furnizor materii prime si transport


401

Furnizori
401

5121

1.240 lei

Conturi curente la banci in


lei
=

Furnizori

5121

124 lei

Conturi curente la banci in


lei

e1) 31.10.2011 Stabilire stoc final (FIFO)


301

Materii prime

601

1.380 lei

Cheltuieli cu materiile prime

e2) 31.10.2011 Stabilire stoc final (LIFO)


301

Materii prime

601

1.380 lei

Cheltuieli cu materiile prime

e3) 31.10.2011 Stabilire stocfinal (CMP=2,32 lei/kg)


301
Materii prime

601

1.380 lei

Cheltuieli cu materiile prime

2. O firma (neplatitoare de TVA), care tine evidenta stocurilor la cost de achizitie si


utilizeaza metoda inventarului permanent, in data de 15.10.2011 cumpara 300 kg
combustibili, la pretul de 1,24 lei/kg (inclusiv TVA). La receptie se constata o diferenta in plus
(nefacturata de furnizor) de 50 kg in valoare (fara TVA) de 50 lei. Doar jumatate din
diferenta in plus este acceptata de entitate, pentru care in data de 18.10.2011 se primeste
44

factura de la furnizor, achitarea efectuandu-se pe loc in numerar. Diferenta neadmisa este


returnata peste patru zile furnizorului respectiv.
a) achizitie combustibili
3022

Combustibili

401

372 lei

Furnizori

b) acceptare combustibili nefacturati


3022

Combustibili

408

31 lei

Furnizori facturi nesosite

c) Preluare in custodie comustibil nefactura


Debit 8033Valori materiale primite in pastrare sau custodie 31 lei

d) factura pentru plusul la receptie acceptat


408

Furnizori facturi nesosite

401

31 lei

Furnizori

e) achitare datorie furnizor


401

Furnizori

5311

403 lei

Casa in lei

f) Returnare diferenta comustibil neadmisa


Credit 8033 Valori materiale primite in pastrare sau custodie 31 lei

27. Studiu de caz privind contabilitatea obiectelor de inventar


S.C. RONIA S.R.L. achizitioneaza dulapioare pentru unelte in valoare de 2.000 lei,
TVA 24%. Se dau in folosinta dulapioarele:
a) achizitia de materiale de natura obiectelor de inventar
%
303

401
Furnizori

2.480 lei
2.000 lei

Materiale de natura obiectelor


45

de invetar
4426
TVA deductibila

480lei

b) darea in folosinta a obiectelor de inventar


603

Cheltuieli privind materialele


de natura obiectelor de inventar

303

2.000 lei

Materiale de natura
obiectelor de inventar

28. Studiu de caz privind contabilitatea stocurilor aflate la terti


O entitate trimite unei alte entiti spre prelucrare materii prime n valoarea de
100.000 lei. Prelucrarea cost 20.000 lei, TVA 24 %. Dupa prelucrare materiile prime sunt
returnate beneficiarului.
- transferul materiilor prime n gestiunea entitii prelucrtoare:
351
Materii prime i
materiale aflatee la
teri

301
Materii prime

100.000 lei

- ca urmare a prelucrrii se factureaz cei 20.000 lei + TVA. Suma fr TVA majoreaz
valoarea materiilor prime reflectndu-se tot n contul 301, astfel:
%
301
Materii prime
4426
TVA deductibil

401
Furnizori

24.800 lei
20.000 lei
4.800 lei

- materiile prime o dat prelucrate se trimit napoi unitii beneficiare, astfel:


301
Materii prime

351
Materii prime i
materiale aflate la
teri

100.000 lei

29. Studiu de caz privind contabilitatea produselor finite


1. S.C. ALFA S.R.L. (dezvoltator imobiliar) receptioneaza o cladire al carei cost este de
450.000 lei. Se decide ca aceasta cladire sa nu fie vanduta, ci sa fie utilizata in scopuri
administrative.
a) receptia cladirii si evaluarea ei la cost:
345
Produse finite

711
Venituri aferente
costurilor stocurilor de
produse

450.000 lei
46

b) transferul cladirii in categoria imobilizarilor corporale


212
Constructii

345
Produse finite

450.000 lei

2. Societatea ALFA S.R.L. obtine din productia proprie 2.000 sacose tip maieu la costul
de 0,2 lei/bucata. Aceasta ii vinde societatii ALFA S.R.L. 1.000 de sacose tip maieu la pretul
de 1 leu/bucata plus ecotaxa de 0,2 lei/punga, TVA 24%.
a) obtinerea sacoselor din productie proprie:
345
Produse finite

711
Venituri aferente
costurilor stocurilor de
produse

400 lei

b) vanzarea sacoselor si descarcarea din gestiune:


4111
Clienti

%
701
Venituri din vanzarea
produselor finite
446
Alte impozite si taxe
4427
TVA colectata

711
Venituri aferente costurilor
stocurilor de produse

345
Produse finite

1.488 lei
1.000 lei

200 lei
288 lei

400 lei

30. Studiu de caz privind contabilitatea marfurilor


1. S.C. ALFA S.R.L. cumpara de la fabrica producatoare marfurile de care are nevoie
pentru aprovizionarea magazinului. Pentru aceste marfuri primeste o factura care are in
continut urmatoarele detalii :
Marfuri
Rabat (5 % 1 000 lei)
Remiza (10 % 950 lei)
NETA COMERCIALA

1.000
50
950
95
855

lei
lei
lei
lei
lei
47

Scont de decontare (2 % 855 lei)


17,10 lei
SUMA NETA FINANCIARA
837,90 lei
TVA (24 % 837, 90 lei)
201,10 lei
SUMA NETA DE PLATA
1.039
lei
a) inregistrarea sconturilor acordate pe baza de factura la livrarea bunurilor:
855 lei
201,10 lei

%
371
Marfuri
4426
TVA deductibil

%
401
Furnizori
766
Venituri din sconturi
obtinute

1.039 lei

b)

17.10 lei

decontarea facturii:
401

Furnizori

5121

1.039 lei

Conturi la banci in lei

2. La 1 mai 2012 societatea ALFA S.R.L. cumpr de la un furnizor din China marf n
valoare de 60.000 de dolari. Conditiile de livrare prevd:
- marfa este transportat cu vaporul;
- cumprtorul intr n posesia mrfii din momentul n care aceasta este ncarcat pe nav,
n portul vnztorului;
- transportatorul efectueaz n numele cumprtorului ncrcarea i recepia mrfii.
Recepia are loc la 15 mai 2012 i este momentul n care transportatorul confirm
cumprtorului existena mrfurilor i i transmite o copie a facturii primite de la furnizor i
o copie a procesului-verbal de recepie. Aceste formaliti fiind ndeplinite, marfa se afl n
posesia cumprtorului i n rspunderea transportatorului.
Cursul valutar utilizat la data recepiei este cursul de schimb al pieei valutare, comunicat
de Banca Naional a Romniei, din ultima zi bancar anterioar operaiunii privind
receptionarea mrfurilor, respectiv 3,4479 lei/dolar (cursul din 14.05.2012).

La data recepiei i transferului dreptului de proprietate i pe baza documentelor primite se


recunosc n contabilitate mrfurile n curs de aprovizionare:
327
"Mrfuri n curs de
aprovizionare"

401

60.000 USD x 3,4479/USD = 206.874lei

"Furnizori"

48

Se nregistreaz pierderi din diferene de curs valutar:


%

401

5124

60.000 USD x 3,5538/USD = 213.228 lei

"Conturi la bnci
n valut"

60.000 USD x 3,4479/USD = 206.874 lei

"Furnizori"
665

60.000 USD x (3,5538 3,4479) lei/dolar =


6.354 lei

"Cheltuieli din
diferente
de curs valutar"

Transportul sosete n ar pe 15 august 2012, data la care:


- transportatorul pred cumprtorului mrfurile;
- factureaz ctre acesta cheltuieli de transport i manipulare de 8.000 de dolari;

Se face vama mrfurilor primite i se stabilesc taxe vamale n valoare de 10% din
valoarea de pe factur: 60.000 dolari x 10% x cursul din ultima zi bancar anterioar i se
stabilete TVA la valoarea n vama plus taxele vamale.
Cursul comunicat de BNR valabil la 14 august 2012 este de 3,6569 lei/dolar.
Se nregistreaz n contabilitate preluarea efectiv de la transportator a mrfurilor importate,
vmuirea acestora i recunoaterea bunurilor primite la nivelul costului de achiztie prin
nregistrarea tuturor cheltuielilor atribuibile costului de achiziie. Astfel, costul de achizitie al
marfurilor, n valoare de 258.070,6 lei, cuprinde:

- pret de achiziie, stabilit la data recepiei, n valoare de 206.874 lei;

- cheltuieli de transport-aprovizionare, n valoare de 8.000 dolari x 3,6569 lei/dolar = 29.255,2


lei
- taxele vamale, n valoare de 6.000 dolari x 3,6569 lei/dolar = 21.941,4 lei
371
"Mrfuri"

%
327
"Mrfuri n curs de aprovizionare"
401
"Furnizori"
446
"Alte impozite, taxe si
varsaminte asimilate"

258.070,6 lei
206.874 lei
29.255,2 lei
21.941,4 lei
49

3. Se vnd la extern, din stoc, mrfuri la preul de 20.000 euro n condiia de livrare
francofronitier importatorului. Asigurarea este 2.400 euro, iar transportul extern 1.600
euro. Cursul euro la data facturii este de 1 euro = 4.2 lei, ncasarea contravalorii mrfurilor
are loc la 20 de zile cnd cursul euro este de 1 euro = 4,10 lei. Costul mrfurilor respective
este de 50.000 lei.
Livrarea mrfurilor:
- valoarea mrfii: 20.000 euro x 4,2 = 84.000 lei;
- asigurarea: 2.400 euro x 4,2 = 10.080 lei
- transport extern: 1.600 euro x 4,2 = 6.720 lei
-valoarea extern franco fronitier: 100.800 lei

- nregistrarea n evidena contabil:


4111
"Clieni"

%
707
Venituri din vnzarea
mrfurilor
708
Venituri din activiti
diverse

100.800 lei
84.000 lei

16.800 lei

nregistrarea cheltuielilor de asigurare:


613

Cheltuieli cu primele de
asiguarare
plata asigurrii cu ordin de plat:
401

401

2.400 euro x4,2 =


10.080 lei

"Furnizori"

5124

2.400 euro x4,2 =


10.080 lei

"Furnizori"

"Conturi la bnci n
devize"
descrcarea din gestiune a mrfurilor vandute:
607
"Cheltuieli privind
mrfurile"

371

50.000 lei

"Mrfuri"
50

- ncasarea contravalorii mrfurilor de la clientul strin la cursul de 1 euro = 4,10 lei


Valoarea la data facturii: 20.000 euro x 4,2 = 84.000 lei;
Valoarea la data ncasrii: 20.000 euro x 4,1 = 82.000 lei
Diferen nefavorabil de curs valutar: 2.000 lei
%
=
4111
84.000 lei
5124
"Clieni"
82.000 lei
"Conturi la bnci n devize"
se
665
2.000 lei
"Cheltuieli din diferene
de curs valutar"
nregistreaz i se achit cheltuielile de transport extern conform facturii trimise de furnizor
(care a efectuat transportul):
624
Cheltuieli cu transportul
de bunuri si persoane

1.600 euro x 4,2 = 6.720 lei

5124

1600 euro x 4,1 = 6560 lei

"Conturi la bnci n devize"


765
Venituri din diferente de
curs valutar

160 lei

51

S-ar putea să vă placă și