Sunteți pe pagina 1din 6

CURTEA DE APEL CHISINAU

MIEJLTIIIIIHOHHAR HAJIATA KH11114H3Y


MD-2043, mun. Chifinau str. Teilor, 4 tel. 76-84-88

La Ng

din

Procurorului General
al R. Moldova
D-lui Corneliu Gurin
e-mail: proc-gen@procuraturamd

In procesul examinarii de care Colegiul penal al Curtii de Apel Chiinau a


recursurilor impotriva incheierilor cu privire la aplicarea masurilor preventive, s-au
depistat incalcari ale legislatiei procesual penale admise de care procurori la
inaintarea demersurilor de aplicare a masurii preventive, - a arestarii preventive in
privinta persoanelor banuite, invinuite in comiterea infractiunilor ware sau mai puffin
grave, in lipsa temeiurilor legale, expres prevazute de lege, cat si in cazurile inaintarii
demersurilor cu privire la prelungirea masurii preventive, - a arestarii preventive sau
arestarii la domiciliu.
A. Privitor la demersurile de aplicare a masurii preventive, a arestarii preventive,
in cazul Invinuirii in comiterea infractiunilor usoare sau mai putin grave:
Prin incheierea judecatoriei Centru mun. Chisinau din 10.06.2013 nefondat, cu
incalcari ale legislatiei procesual penale, a fost admis demersul procurorului in
Procuratura Generala, Viorel Pocaznoi i aplicata, masura preventive arestul preventiv
pe un termen de 10 de zile, in privinta lui Braiescu Ghenadie Andrei, inv ir nuit de
comiterea infractiunii prevazute la art. 311 alin.(2) lit. c) CP (infractiunea este mai
putin grava).
Prin Decizia Colegiului penal al CA Chisinau din 14 iunie 2013 s-a dispus de a
admite recursul avocatului in interesele invinuitului Braiescu Ghenadie Andrei,
casarea incheierea judecatoriei Centru mun. Chisinau din 10.06.2013 si respingerea
demersului procurorului in Procuratura Generala, Viorel Pocaznoi, privind aplicarea
masurii preventive, arestul preventiv pe un termen de 10 zile, in privinta cet. Braiescu
Ghenadie Andrei.
De asemenea, prin incheierea judecatoriei Centru mun. Chisinau din 07.06.2013 a
fost admis demersul procurorului in Procuratura Generala, Viorel Pocaznoi i aplicata
masura preventive arestul preventiv pe un termen de 30 de zile in privinta lui Golub
1

Ivan Arsene, invinuit de comiterea infractiunii prevazute la art. 311 alin.(2), lit. c) CP
(infractiunea este mai putin grava).
Prin Decizia Colegiului penal al CA Chisinau din 19 iunie 2013 s-a dispus de a
admite recursul avocatului in interesele invinuitului Golub Ivan Arsene, casarea
incheierea judecatoriei Centru mun. Chisinau din 7.06.2013 si respingerea demersului
procurorului in Procuratura Generala, Viorel Pocaznoi, privind aplicarea masurii
preventive, arestul preventiv pe un termen de 30 zile, in privinta cet. Golub Ivan
Arsene.
Prin incheierea Judecatoriei Riscani mun. Chisinau din 10.06.2013 a fost admis
demersul procurorului in Procuratura Riscani mun. Chisinau An Dulgheru i aplicata
masura preventiva arestul preventiv pe un termen de 30 de zile, in privinta lui Stegari
Ion Gheorghe, invinuit de comiterea infractiunii prevazute la art. 361 alin.(2) lit. b), c)
CP (infractiunea este mai putin grava).
Prin Decizia Colegiului penal al CA Chisinau din 20 iunie 2013 s-a dispus de a
admite recursul avocatului in interesele invinuitului Stegari Ion Gheorghe, casarea
incheierea Judecatoriei Riscani mun. Chisinau din 10.06.2013 si respingerea
demersului procurorului in Procuratura Riscani mun. Chisinau A. Dulgheru, privind
aplicarea masurii preventive, arestul preventiv pe un termen de 30 zile, in privinta cet.
Stegari Ion Gheorghe.
Astfel, in toate aceste 3 cazuri au fost inaintate demersuri de arestare
preventivii de catre procurori cu Inca lain ale legislatiei procesual percale:
Conform art. 176 alin. (1) CPP, Masurile preventive pot fi aplicate de catre
procuror, din oficiu on la propunerea organului de urmarire penala, sau, dup5 caz, de
catre instanta de judecata numai in cazurile in care exista suficiente temeiuri
rezonabile de a presupune ca banuitul, invinuitul, inculpatul ar putea sa se ascunda de
organul de urmarire penala sau de instanta, sa impiedice stabilirea adevarului in
procesul penal on sa savireasca alte infractiuni, de asemenea ele pot fi aplicate de
Cake instanta pentru asigurarea executarii sentintei.
Conform art. 176 alin. (2) CPP arestarea preventive i masurile alternative
arestarii se aplica numai persoanei care este banuita, invinuita de seivir#rea unei
infractiuni grave, deosebit de grave sau exceptional de grave, iar in cazul existentei
unei banuieli rezonabile privind savarsirea altor infractiuni, ele se aplica
invinuitului, inculpatului care a comis cel putin una din actiunile mentionate la
alin. (1)...
Faptul dat este reflectat si in prevederile pct.4 al Hotararii Plenului CSJ nr. 1 din
15.04.2013 despre aplicarea de catre instantele judecatoreti a unor prevederi ale
legislatiei de procedure penala privind arestarea preventive arestarea la domiciliu
care indica conform art. 176 alin.(2) Cod de procedure penala, arestarea se aplica
numai persoanei care se banuiege sau invinuiege de savarsirea unei infractiuni

grave, deosebit de grave sau exceptional de grave, clasificate conform prevederilor


art. 16 Cod penal.
La fel Curtea reitereaza Ca dacii exists probe di invinuitul sau inculpatul a
intreprins actiuni prin care s-a eschivat de la urrnarirea penala , a impiedicat
urrneirirea penalii sau a comis o altii infracliune, arestarea preventive sau arestarea la
domiciliu poate fi aplicata i in cazul invinuirii in comiterea infractiunilor ware sau
mai putin grave.
Astfel, reiesind din prevederile legale susindicate si practica judiciary fatei de
banuitul sau invinuitul, in privinta caruia exists banuieli rezonabile c a comis o
infractiune ware!' sau mai putin gravii poate fi aplicata arestarea preventive
surile alternative arestarii, cum ar fi arestul la domiciliu, liberarea provizorie sub
control judiciar sau sub cautiune, doar in cazul ceind aceasta persoanii a comis cel
puffin una din acjiunile menlionate la ann. (1) art. 176 CPP, adica:
- s-a ascuns de organul de urmarire penal sau de instangi, sau a intreprins
masuri de a se ascunde de organul de urmrirepenal sau de instaniii,
- a impiedicat la stabilirea adevii rului in procesul penal sau a intreprins masuri
de a impiedica la stabilirea adevii rului in procesul penal
- a siivarsit alte infracliuni.
Colegiul penal a constatat c in cazurile indicate mai sus nu sunt prezente
niciunul din temeiurile legale de arestare preventive in cazul infractiunilor mai putin
grave: procurorii susindicati n-au avut nici un temei legal pentru inaintarea
demersurilor privind arestarea preventive a invinuitilor Braiescu Ghenadie, Golub
Ivan i Stegari
Astfel, its&
- nu s-au ascuns de organul de urmarire penalei sau de instania, i nici n-au
intreprins masuri de a se ascunde de organul de urmeirire penala sau de instanta;
- n-au impiedicat la stabilirea adevarului in procesul penal i nici n-au intreprins
masuri de a impiedica la stabilirea adevarului in procesul penal;
- n-au sawirrn- alte infractiuni.
Instanta de judecata, deli era obligate sa argumenteze convingator fiecare
motiv invocat in parte, a ignorat prevederile legale i a pronuntat o incheiere total ne
motivata , contrary prevederilor legale procesual penale susindicate.
Dimpotriva, chiar procurorii, in demersurile de aplicare a arestului preventiv, ca
masura preventiva, au indicat, in mod abstract, la niste banuieli Ears careva probe c
aceste banuieli ar fi existat:
In cauzele invinuitilor Bruiescu Ghenadie, Golub Ivan, procurorul Viorel
Pocaznoi a indicat: "Actualmente la momentul detinerii organul de urmarire are
suspiciuni cli invinuitul, ar putea sel l se ascundei de la prezenja in fala organului de
urmarire penalii, s impiedice stabilirea adeviirului in procesul penal sau sa
,

stivargascei acjiuni criminals asupra martorilor, influenjeze in continuare la


3

darea depoziiiilor false sau prin diferite metode ilegale sa influenjeze organul de
urmarire in vederea tiiraganarii examinarii injuste a cazului. Aceste suspiciuni se
probeaza prin situalia de fapt al invinuitului i anume existenja riscului de a plirasi
localitatea sau fara.
a invinuitului
Totodata, conform date/or operate, s-a stabilit c modul de
permite de a-1 considera o persoand care eventual poate fi implicata in comiterea
altor fapte prejudiciabile similare. In acest caz masura preventive sub forma de arest
preventiv poate pozitiv sa influenteze mersul urmaririi penale cat i procesul de
obtinere a probe/or asupra cazului, ci in vederea cercetarii objective a suspiciuni/or
organului de urmarire penala in ce privee coparticiparea invinuitului /a alte fapte
prejudiciabile de categoria ce/or investigate.
Procurorul, la inaintarea demersului privind necesitatea
arestului
preventiv in privinta invinuitului a tinut cont de caracterul i gradul prejudiciabil al
faptei incriminate, starea se-mak-4H lui este normala, el neavind careva deficiente fizice
sau psihice care nu ar permite aplicarea masurii preventive solicitate. Astfel, modul
de viaja a invinuitului poate sci determine dificultuji la prezentarea acestuia, in faja
organelor de urinal-ire penala i asigurarea indeplinirii obligaliilor sale procesuak"
In cauza Stegari Ion, procurorul Andrei Dulgheru a indicat:
"2. Argumente privind temeinicia motivelor bn uielii rezonabile:
Stegari Ion Gheorghe este invinuit in savirirea infractiunii prevazute de art.361
alin.2 lit. b), c) Cod penal i in raport cu prevederile art.176 alin. (1) CPP RM, in
privinta acestuia persists temeiurile care au stat la baza acestei masuri,
intrucat infractiunea de care este invinuit este clasificata in conformitate cu
prevederile art.16 CP ca find una mai puffin grava, pentru care este prevazuta
pedeapsa cu inchisoare pins la 5 ani i reieiind din conditille stipulate in art.186
alin. (2) i (3) CPP RM, cade sub incidenta ace/or fapte prejudiciabile, pasibile de
aplicare a masurii preventive sub forma de arest preventiv, intrucit in privinta lui
exists banuieli rezonabile ci verosimile de comiterea infractiunii imputate, conditie
respectata conform prevederilor art.176 CPP RM
3) Argumente privind seriozitatea motivelor ca invinuitul poate impiedica
stabilirea adevarului, a se eschiva de /a urmarirea penala i savir#rea altor
infractiuni..
La 10.06.2013 Stegari Ion Gheorghe a fost pus sub invinuire, find acumulate o
serie de probe care demonstreaza vinovatia in infractiunea de care este invinuit,
totodata, urmarirea penala find in desAurare, este necesar a fi stabilite toate
circumstantele cauzei. Luind in consideralie cii infracliunea de care este invinuit
este una mai pufin gravii , iar la moment exists suficiente temeiuri de a presupune c
invinuitul, intelegemd gravitatea faptelor sale, ar putea intreprinde masuri de a se
eschiva gi a se ascunde de la organul de urmarirea penult' ', de a influenja martorii,
partea viitiimata i alfi participanfii la infracjiune, ar putea slivarsi noi infracjiuni,
4

masura de arest in acest caz, find necesara intr-o societate democratica. La


inaintarea demersului s-a luat in considerare caracterulpsi gradul prejudiciabil al
faptei incriminate, precum psi de criteriile complementare, stabilindu-se cot masura
preventive sub forma de arest preventiv in privinta lui Stegari Ion Gheorghe poate
pozitiv sa influenjeze desf4urarea in continuare a urmii ririi penale, procesul de
obfinere a probelor asupra cazului, in vederea cercettirii obiective a suspiciunilor
organului de urmarire penalii respectiv executarea unei eventuale sentinje"
Astfel, toate demersurile susindicate ale procurorilor au fost pur declarative, bra
ca s fie intarite cu vre-o probe concrete ca invinuilii Briiiescu Ghenadie, Golub Ivan
si Stegari Ion ax fi comis cel puffin una din actiunile mentionate la alin. (1) art. 176
CPP.
B. 0 MO problems care spare la inaintarea demersurilor de aplicare a
masurii preventive, - a arestarii preventive, o constitute incalcarea termenelor de
inaintare a acestor demersuri:
Astfel, pct. 16 al Hotararii Plenului CSJ nr. 1 din 15.04.2013 "Despre aplicarea
de Care instantele judecatoreti a unor prevederi ale legislatiei de procedure penala
privind arestarea preventivA i arestarea la domiciliu" prevede urmatoarele:
In cazul in care persoana a fost refinuta in conformitate cu prevederile art. 166167 CPP, procurorul, constatind necesitatea de a alege in privinta banuitului,
invinuitului a masurii preventive sub forma de arest sau arest la domiciliu, este
obligat, bra intirziere, sa inainteze judecatorului de instructie un demers privind
alegerea masurii preventive, cu cel puffin 3 ore pine la expirarea termenului de
retinere.
In cazul in care procurorul a inaintat demersul cu privire la arestare cu
depii4irea a 69 de ore de la refinere, in cazul persoanelor majore, 21 de ore, in
cazul minorilor, instania, in temeiul art. 230 Cod de procedurii penalei, in comport
cu prevederile stipulate in art. 166 alin.(7) CPP, urmeazii sa adopte o incheiere prin
care respinge demersul de arestare, tar persoana va fi pusii in libertate.
Colegiul penal al CA Chisinau a constatat multiple incalcari ale acestor
prevederi legale comise de caltre procurori la inaintarea demersurilor de aplicare a
masurii preventive, - a arestarii preventive, procurorii Mainland demersurile cu
privire la arestare cu depillirea a 69 de ore de la relinere, in cazul persoanelor
majore, 21 de ore, si ca rezultat, aceste demersuri au fost respunse de ciitre
judecatorii de instructie.
C. Privitor la demersurile de prelungire a masurii preventive, a arestarii
preventive sau a arestului la domiciliu:
Conform art. 186 CPP, (6) In caz dace este necesar de a prelungi durata arestarii
preventive a invinuitului, inculpatului, procurorul, nu mai tirziu de 5 zile pind la
expirarea termenului de arestare, inainteazei judeceitorului de instrucfie sau, dupe caz,
instanlei care judeca cauza un demers privind prelungirea acestui termen.
5

Faptul dat este reflectat si in prevederile pct.40 al Hotararii Plenului CSJ nr. 1 din
15.04.2013 "Despre aplicarea de catre instantele judecatoreti a unor prevederi ale
legislatiei de procedure penala privind arestarea preventive i arestarea la domiciliu",
care indica: "Constatind necesitatea de a prelungi durata arestarii preventive sau
arestului la domiciliu in privinta invinuitului, procurorul, nu mai tirziu de 5 zile pind la
expirarea termenului de arestare, inainteaza judecatorului de instructie un demers cu
privire la prelungirea arestului.
In cazul in care procurorul a depus demersul cu privire la prelungirea arestului
preventiv cu omiterea termenului de 5 zile, mentionat in art. 186 alin.(6) Cod de
procedure penala, instanja adopta o incheiere prin care respinge demersul.
Colegiul penal al CA Chisinclu a constatat multiple incalcari si ale acestor
prevederi legale comise de clitre procurori
cu privire la prelungirea arestului
preventiv, procurorii inaintand demersurile cu omiterea termenului de 5 zile si in
consecingi, judecatorii de instructie, cat 0 Colegiul penal al CA Chisinii u au
adoptat incheieri, cat si decizii, prin care au respires demersurile inaintate.
Curtea de Apel Chiindu educe la cunotinta despre incalcarile prevederilor
legislatiei procesual penale admise, cu propunerea de a discuta aceasta informatie la
edintele organizatorice cu toti procurorii care sunt implicati in efectuarea sau
supravegherea efectuarii urmaririi penale, in vederea excluderii pe viitor a unor
asemenea situatii.
Cu respect,
Preedintele Curtii de Apel Chiinau

Ion Plesca