Sunteți pe pagina 1din 15

S.C. SILVERLIVE PROD S.R.L.

Aprobat
Administrator

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA -NR.10


PENTRU UTILIZAREA GATERULUI
PREAMBUL
Art.1 Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca pentru GATER fac parte dintr-un sistem
unitar de reglementari in cadrul S.C. SILVERLIVE PROD SRL , privind realizarea securitatii si sanatatii
in munca, sistem care cuprinde:
- Legea 319/2006 legea securitatii si sanatatii in munca care creeaza cadrul general de reglementare la
nivel national a problematicii securitatii si sanatatii in munca.
- Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor L319/2006 care cuprinde principalele
masuri de securitate si sanatate in munca, general valabile pentru orice activitate.
- Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru GATER, care cuprind masurile specifice de
prevenire a accidentelor de munca si bolilor profesionale specifice activitatilor pentru GATER care se
desfasoara in cadrul S.C. SILVERLIVE PROD SRL, detaliind prin aceasta prevederile Normelor
metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor L319/2006.
Art.2 In aceste instructiuni proprii, procesul de munca este tratat ca un sistem complex structurat, compus
din urmatoarele elemente care interactioneaza reciproc:
- EXECUTANTUL: omul implicat nemijlocit in executarea unei sarcini de munca;
- SARCINA DE MUNCA: totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de
productie si in anumite conditii de mediul pentru realizarea procesului de munca;
- MIJLOACELE DE PRODUCTIE: totalitatea mijloacelor de munca (instalatii, masini, utilaje, aparate,
dispozitive, unelte, etc.) care se utilizeaza in procesul de munca;
- MEDIUL DE MUNCA: ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psihologice in care unul sau
mai multi executanti isi realizeaza sarcina de munca.
ART.3 reglementarea masurilor de securitate a muncii in cadrul prezentelor instructiuni proprii pentru
GATER, vizand global desfasurarea uneia sau mai multor activitati, in conditii de securitate a muncii, se
realizeaza prin tratarea fiecarui aspect de securitate a muncii la nivelul fiecarui element al sistemului
EXECUTANT-SARCINA DE MUNCA-MIJLOACE DE PRODUCTIE-MEDIUL DE MUNCA, propriu
proceselor de munca din cadrul activitatilor care fac obiect de reglementare.
Aceste instructiuni proprii sunt in conformitate cu cadrul general de securitate si sanatate in munca stipulat
de L319/2006 si respecta prevederile Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor
L319/2006.
In contextul prezentat anterior, continutul prezentelor instructiuni proprii se va aplica, de la caz la caz, in
functie de domeniul de activitate, cumulat cu alte instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca
specifice domeniului de activitate respectiv, specificate in anexa 1.
De asemenea, aplicarea prevederilor prezentelor instructiuni trebuie sa se faca complementar cu
specificatiile standardelor de securitate a muncii de referinta in domeniul de activitate abordat, specificate
in anexa 2.

PREVEDERI GENERALE

Continut
Art.4 Prezentele instructiuni proprii pentru GATER, cuprind masuri specifice de prevenire a accidentelor
de munca si a bolilor profesionale.
Scop
Art.5 Masurile de prevenire cuprinse in prezentele instructiuni proprii au ca scop diminuarea si eliminarea
factorilor de risc existenti in sistemul de munca, proprii fiecarui element component al acestuia:
- executant;
- sarcina de munca;
- mijloace de productie;
- mediu de munca.
Domeniu de aplicare
Art.6 Prezentele instructiuni proprii se aplica lucratorilor din cadrul S.C. SILVERLIVE PROD S.R.L. ,
care desfasoara activitati de GATER.
Conexiunea cu alte acte normative
Art.7 Prevederile prezentelor instructiuni proprii pentru GATER, se aplica cumulativ cu prevederile actelor
normative cuprinse in anexa 1 si anexa 2.
Revizuirea prezentelor instructiuni proprii
Art.8 Prezentele instructiuni proprii pentru GATER, se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de cate
ori este necesar, ca urmare a schimbarilor de natura legislativa, tehnica etc. survenite:
- la nivel national;
- la nivelul S.C. SILVERLIVE PROD S.R.L.;
- sau la modificarea proceselor de munca.
Instruirea lucratorilor
Art.9 Instruirea personalului se va face in conformitate cu prevederile din L319/2006, legea securitatii si
sanatatii in munca cumulate cu prevederile din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a
L319/2006.
Art.10 Activitatile care fac obiectul prezentei instructiuni proprii, trebuie efectuate numai de catre lucratori
care au fost instruiti in domeniul securitatii si sanatatii in munca si care detin calificarea si/sau autorizarea
necesara realizarii sarcinii de munca.
Art.11 Instruirea periodica a lucratorilor care face obiectul prezentelor instructiuni se vaface lunar, iar
acolo unde activitatile ce se desfasoara prezinta un risc ridicat de accidentare se va face saptamanal, iar
daca conducatorul locului de munca considera ca nu este suficienta aceasta instruire, instruirea se poate
face si pe sarcina de lucru acolo unde riscurile de accidentare a lucratorilor sunt foarte mari.
Art.12 Daca instruirea lucratorilor care fac obiectul acestor instructiuni proprii se face pe sarcina de lucru,
in acest caz conducatorul locului de munca inainte de inceperea efectiva a lucrului pe acea sarcina de lucru,
va aduna toate persoanele implicate in rezolvarea acestei sarcini de lucru si va stabili verbal:
- pentru fiecare participant in parte, masurile pe care trebuie sa le respecte fiecare pe timpul rezolvarii
sarcinii de lucru;
- cine coordoneaza activitatea de la inceperea rezolvarii sarcinii de lucru si pana la finalizarea ei;
- materialele si masurile suplimentare care trebuie luate pentru rezolvarea sarcinii de lucru;
- organizarea acordarii primului ajutor in caz de nevoie, pe timpul rezolvarii sarcinii de lucru cu risc ridicat
de accidentare.

NOTA: sarcina de lucru cu risc ridicat de accidentare, in contextul prezentei instructiuni proprii,
inseamna o activitate considerata indatorire de seviciu, care se desfasoara in conditii speciale, altele
decat cele normale, dar care nu incalca in mod evident prevederile normativelor in vigoare
referitoare la securitatea si sanatatea in munca a lucratorilor specificate in anexa 1 si 2 la aceste
instructiuni proprii.
Amenajarea locului de munca si pregatirea lui pentru lucru
Art.13 Locul de munca unde se desfasoara activitatile care fac obiectul prezentei instructiuni, va fi
organizat si amenajat in conformitate cu prevederile din Hotararea nr.1091 din 16.08.2006 privind cerintele
minime de securitate si sanatate pentru locul de munca.
Semnalizarea riscurilor de la locul de munca care prezinta riscuri de accidentare sau/si de
imbolnavire profesionala
Art.14 Locul de munca unde se desfasoara activitatile care fac obiectul prezentei instructiuni, va fi
semnalizat in conformitate cu prevederile din Hotararea nr.971 din 26.07.2006 privind cerintele minime
pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca.
Echipamente de munca
Art.15 Locul de munca unde se desfasoara activitatile obiectul prezentei instructiuni, va fi dotat cu
echipamente de munca care sa respecte prevederile din Hotararea nr.1146 din 30.08.2006 privind cerintele
minime de securitate si sanatate pentu utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca.
Masuri generale de prevenire si protectie de SSM
Art.16 Inainte de inceperea oricaror activitati care fac obiectul prezentelor instructiuni, in conformitate cu
prevederile art.15 alin.1 din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a L319/2006, este necesar sa
fie executata evaluarea riscurilor de accidente de munca si imbolnavire profesionala pe tip de loc de munca
la care se desfasoara activitatile prevazute in aceasta instructiune.
Art.17 Imediat dupa evaluarea riscurilor prevazute la art.16 din prezenta instructiune proprie, S.C.
SILVERLIVE PROD SRL intocmeste planul de prevenire si protectie de SSM prevazut de art.15 alin.2 din
Normele metodologice pentru punerea in aplicare a L319/2006, pentru toate tipurile de loc de munca care
fac obiectul prezentei instructiuni proprii si stabileste prin acest plan toate activitatile, materialele si
fondurile necesare pentru ca lucratorii care desfasoara activitatile din prezenta instructiune proprie sa nu se
accidenteze sau sa se imbolnaveasca profesional.
Art.18 Lucratorii care desfasoara activitatile care fac obiectul prezentei instructiuni, vor fi dotati cu
echipament de protectie care sa fie in conformitate cu prevederile din Hotararea nr.1048 din 09.08.2006
privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor
individuale de E.I.P. la locul de munca si in functie de specificul riscurilor evaluate pentru activitatile care
fac obiectul acestor instructiuni proprii.
Art.19 Conducatorii locurilor de munca au obligatia de a verifica, inainte de inceperea activitatilor, dotarea
lucratorilor din subordine cu echipament individual de protectie adecvat si de a urmarii utilizarea corecta a
acestuia in timpul lucrului.
Art.20 Este interzisa utilizarea echipamentelor individuale de protectie care nu sunt realizate si certificate
in conformitate cu standardele si normativele in vigoare.
Art.21 Echipamentul individual de protectie impotriva pericolelor de natura electrica trebuie verificat la
termenele stabilite, fiind interzisa folosirea echipamentului neverificat sau a celui defect.
Art.22 Conducatorii locurilor de munca au urmatoarele obligatii:

a)

sa verifice vizual, la inceperea lucrului, existenta si starea tehnica a aparatelor de masura, a


dispozitivelor de protectie, a aparatelor de masura si control si sa ia masuri pentru inlaturarea
eventualelor deficiente constatate;
b) sa repartizeze lucratorii din subordine numai la activitatile pentru care acestia poseda pregatirea
corespunzatoare si numai dupa instruirea tehnica si de SSM;
c) sa nu permita desfasurarea oricarei sarcini de munca de catre lucratorii aflati intr-o stare pshiofiziologica necorespunzatoare;
d) sa urmareasca pe toata durata timpului de lucru mentinerea in stare corespunzatoare a cailor de acces, a
iluminatului, a instalatiilor de ventilatie si a conditiilor de microclimat;
e) sa opreasca imediat procesul de munca in cazul aparitiei unor pericole iminente de accidentare sau de
producere a avariilor;
f) in cazul producerii unui accident de munca, sa ia masuri de acordare aprimului ajutor si sa anunte
conducerea
Art.23 Lucratorii sunt obligati sa-si insuseasca, sa respecte si sa aplice prevederile de SSM din prezenta
instructiune proprie si corelat cu specificul sarcinii de munca pe care o au de indeplinit. De asemenea,
pentru desfasurarea proceselor de munca in conditii de securitate lucratorii care fac obiectul prezentei
instructiuni proprii sunt obligati:
a) sa verifice inainte de inceperea lucrului daca echipamentele de munca pe care le vor utiliza sunt in
stare tehnica corespunzatoare;
b) sa aduca la cunostinta conducatorului de munca eventualele defectiuni constatate sau atunci cand
parasesc locul de munca;
c) sa respecte tehnologia de lucru si instructiunile de securitate a muncii la locul de munca;
d) sa utilizeze echipamentul individual de protectie corespunzator activitatii respective;
e) sa mentina curatenia la locul de munca;
f) sa nu introduca sau sa consume bauturi alcoolice in incinta unitatii;
g) sa nu fumeze decat in locurile special amenajate;
h) sa respecte disciplina la locul de munca;
i) sa acorde primul ajutor in cazul producerii uniu accident de munca;
j) sa instiinteze imediat conducatorul locului de munca despre producerea unui accident de munca si sa
nu schimbe starea de fapt a evenimentului, numai daca aceasta o impune.
Iluminat. Ventilatie
Art.24 Locurile de munca vor fi iluminate si ventilate corespunzator in conformitate cu Hotararea nr.1091
din 16.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca.
Art.25 Suprafetele de circulatie si zonele in care se afla aparatele de inregistrare a diversilor parametrii vor
fi iluminate, pentru a fi oricand posibila distingerea clara a inscriptiilor de pe cadranele aparatelor de
masura si control, culorile conventionale ale conductelor si clurilor, capacelor si chepengurilor, scarile de
acces, tablitele avertizoare etc.
Art.26 Lampile electrice portabile folosite pentru iluminatul locului de munca vor fi alimentate la tensiuni
de maximum 24V.
Manipularea, transportul si depozitarea materialelor
Art.27 In operatiile de manipulare, transport si depozitare a materialelor, utilajelor si sculelor pentru lucrari
care fac obiectul prezentelor instructiuni se vor respecta prevederile generale din Hotararea nr.1051 din
09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care
prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare si cele din Instructiunea proprie de
securitate si sanatate in munca pentru manipularea, transportul prin purtare sau cu mijloace mecanizate si
depozitarea materialelor.
Art.28 Incarcarea, descarcare, manipularea si asezarea materialelor,utilajelor si a sculelor se vor executa de
personal specializat si dotat cu echipament individual de protectie corespunzator.

Materialele se vor depozita pe sortimente, in stive sau stelaje, asigurate impotriva rostogolirii sau miscarii
necontrolate.
Transportul sculelor de mana se va face in ladite sau truse a caror masa nu va depasi 20 kg.
Se interzice aruncarea materialelor si sculelor devenite disponibile in timpul lucrului de la un lucrator la
altul.
Art.29 Inainte de inceperea operatiilor de incarcare si descarcare a vehiculelor la rampa, intre aceasta si
vehicul se va aseza un podet de trecere, pentru preluarea denivelarilor existente.
Podetele orizontale sau inclinate, destinate circulatiei si operatiilor de transport manual vor fi dimensionate
astfel incat sa reziste la greutatea sarcinilor. Ele vor fi nealunecoase si prevazute cu dispozitive de prindere
si fixare sigure, pentru evitarea deplasarilor in timpul lucrului.
Art.30 In cazul cand operatiile de incarcare si descarcare a unor materiale se executa manual, podetele
inclinate vor fi prevazute cu sipci transversale la o distanta de 300 400 mm intre ele sau cu alte mijloace
care sa impiedice alunecarea lucratorilor.
Art.31 Inainte de inceperea operatiilor de incarcare si descarcare dintr-un mijloc de transport, acesta va fi
asigurat contra deplasarii necomandate, prin franarea pe teren in panta.
Se interzice deplasarea vehiculelor in timpul efectuarii operatiilor de incarcare si descarcare.
Art,32 Distanta minima libera dintre doua mijloace de transport alaturate,ce se incarca sau descarca
simultan, se va stabili de la caz la caz de catre conducatorul lucrarii, in functie de felul mijlocului de
transport, de caracteristicile materialelor manipulate, de conditiile terenului etc. astfel incat sa fie exclusa
posibilitatea de accidentare.
Organizarea locului de munca
Art.33 Inainte de inceperea lucrului sefii locurilor de munca sunt obligati sa ia toate masurile necesare
asigurarii conditiilor normale si sigure privind securitatea muncii pentru lucratorii care efectueaza activitati
care fac obiectul prezentelor instructiuni proprii.
Art.34 Inainte de inceperea lucrului conducatorul locului de munca este obligat sa se asigure:
a) daca tuturor lucratorilor li s-a facut instructajul de SSM specific meseriei si lucratorilor ce urmeaza sa
le execute in conformitate cu Normele metodologice pentru punerea in aplicare a L319/2006;
b) daca printre personalul muncitor care urmeaza sa execute lucrari care fac obiectul prezentei
instructiuni proprii exista persoane bolnave, obosite sau sub influenta bauturilor alcoolice;
c) daca toti lucratorii sunt dotati cu echipament individual de protectie corespunzator activitatiilor ce le au
de executat;
d) daca sculele,dispozitivele si utilajele ce urmeaza a fi folosite sunt in buna stare.
Existenta unor situatii neconforme cu punctele a,b,c,d atrage automat obligativitatea neacceptarii la lucru a
persoanei respective sau neinceperea lucrului la acel loc de munca pana la remedierea neregulii constatate.
Art.35 Lucratorii vor executa numai lucrarile incredintate de seful locului de munca si numai acelea pentru
care este calificat si autorizat.
Art.36 Pentru evitarea accidentelor prin electrocutare se vor asigura masurile de prevenire necesare in
conformitate cu Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru utilizarea energiei electrice.
Art.37 Toate suprafetele pe care se circula (scari, podete, pasarele, platforme) vor fi in permanenta
mentinute in stare de curatenie, indepartandu-se orice material sau rest de material depus pe aceasta, care ar
putea provoca prin alunecare accidentarea lucratorilor.
Art.38 Activitatile de fabricare a cherestelei, prechetului, ambalajelor, butoaielor si altele sunt permise
numai daca la locurile de munca au fost luate toate masurile tehnice si organizatorice pentru prevenirea
accidentelor de munca si a bolilor profesionale, in conformitate cu prevederile actelor normative
mentionate in anexa 1 si 2 din aceasta instructiune proprie de securitate si sanatate in munca.

Art.39 Conducerea S.C. SILVERLIVE PROD S.R.L. are obligatia de a identifica si evidentia locurile de
munca cu pericol deosebit din activitatea proprie.
Art.40 Conducerea S.C. SILVERLIVE PROD S.R.L. are obligatia de a lua urmatoarele masuri tehnice sau
organizatorice in activitatile care implica expunera la agenti chimici periculosi:
a) proiectarea si organizarea corespunzatoare a sistemelor de munca;
b) intretinerea procedurilor de asigurare a sanatatii si securitatii lucratorilor;
c) reducerea la minimum a numarului de lucratori expusi sau care pot fi expusi;
d) masuri corespunzatoare de igiena;
e) reducerea la minimum a duratei si intensitatii de expunere;
f) reducerea cantitatii de agent chimic prezent la locul de munca la minimum cerut la locul de munca;
g) metode potrivite de lucru pentru manipularea, depozitarea si transportul in securitate al agentilor
chimici sau a deseurilor care contin asemenea agenti chimici.
Art.41 Conducerea S.C. SILVERLIVE PROD S.R.L. are obligatia de a evita folosirea unui agent chimic
periculos prin inlocuirea lui cu un agent chimic sau un proces care, in conditiile de utilizare, nu este
periculos sau este mai putin periculos pentru sanatatea si securitatea lucratorilor. Atunci cand natura
activitatii nu permite acest lucru se vor aplica urmatoarele masuri, in ordinea prioritatii:
a) proiectarea unor procese de munca si de control corespunzatoare si folosirea materialelor si
echipamentului adecvat, pentru prevenirea sau minimalizarea efectelor agentilor chimici;
b) aplicarea masurilor colective de protectie la sursa de risc;
c) utilizarea echipamentului individual de protectie.
Art.42 Conducerea S.C. SILVERLIVE PROD S.R.L. are obligatia de a stabili proceduri si planuri de
actiune aplicabile in cazul aparitiei unor accidente, incidente sau urgente legate de prezenta agentilor
chimici. Aceste proceduri si planuri trebuie sa includa antrenamente la intervale regulate si proceduri de
prim ajutor.
Art.43 Conducerea S.C. SILVERLIVE PROD S.R.L. are obligatia de a intocmi grafice cu termenele si
conditiile de efectuare a curateniei in toate sectoarele de activitate. Respectarea acestora este obligatorie.
Zonarea locurilor de munca cu pericol deosebit
Art.44 S.C. SILVERLIVE PROD S.R.L. este obligata sa solicite proiectantului efectuarea zonarii locurilor
de munca cu pericol de explozie.
Art.45 Proiectantul este obligat sa stabileasca locurile de munca cu atmosfera potential exploziva in
vederea alegerii unor ecgipamente de munca cu grad corespunzator de protectie.
Utilizarea echipamentelor de munca
Art.46 Punerea in functionare, utilizarea, intretinerea si repararea echipamentelor de munca se vor face
numai de catre lucratori calificati si/sau instruiti.
Art.47 Utilizarea echipamentelor de munca aflate sub incidenta ISCIR se va face numai cu respectarea
prevederilor prescriptiilor de munca.
Art.48 Echipamentele de munca precum si componentele acestora aflate sub incidenta ISCIR trebuie
verificate la termenele scadenta, numai de catre personal autorizat.
Art.49 Este interzisa utilizarea echipamentelor de munca in activitatile de fabricare a cherestelei,
parchetului, ambalajelor si altele daca nu sunt certificate din punct de vedere a securitatii muncii.

Art.50 Este interzisa utilizarea echipamentelor de munca daca acestea nu au montati toti protectorii si daca
dispozitivele de protectie si/sau de avertizare sau aparatele de masura si control din dotarea acestora nu
functioneaza sau functioneaza defectuos.
Art.51 Este interzisa functionarea echipamentelor de munca la care pot aparea, in timpul functionarii,
emisii de praf, pulberi, aschii sau noxe daca echipamentele nu sunt racordate la o instalatie de captare si
exhaustare.
Art.52 Folosirea de improvizatii la utilizarea echipamentelor de munca este interzisa.
Art.53 Dispozitivele de comanda ale echipamentelor de munca trebuie mentinute in stare de functionare.
In cazul in care se utilizeaza un dispozitiv de comanda bimanuala se interzice blocarea unuia din butoanele
de comanda.
Art.54 Cand se constata o functionare defectuoasa a unui echipament tehnic, lucratorii sunt obligati sa-l
opreasca si sa anunte imediat conducatorul locului de munca, care are obligatia de a lua masuri de
remediere.
Art.55 Se interzice ca lucratorii sa intervina pentru remedierea defectiunilor, curatare sau revizii la
echipamentele de munca aflate in functiune.
Aceste operatii se efectueaza de catre lucratorii desemnati in acest scop si numai dupa intreruperea
alimentarii cu energie electrica, oprirea miscarilor functionale si blocarea contra pornirii accidentale. Daca
blocarea nu este posibila se pune paza la dispozitivele de pornire..
Art.56 Pastrarea posturilor de comanda ale echipamentelor de munca sau a liniilor tehnologice cu regim de
functionare continuu in alte scopuri decat cele tehnologice, fara aprobarea conducatorului locului de munca
este interzisa.
Art.57 Este interzis accesul la posturile de lucru sau comanda ale echipamentelor de munca pentru
licratorii care nu au sarcini de munca referitoare la acestea..
Art.58 Este interzisa parasirea locului de munca de catre lucratori atunci cand echipamentele de munca la
care lucreaza se afla in stare de functionare.
Art.59 Utilizarea echipamentelor de munca pentru alte operatii decat cele pentru care au fost proiectate este
interzisa.
Art.60 Inainte de inceperea lucrului, lucratorii deserventi au obligatia de a efectua reglarea echipamentului
tehnic in functie de dimensiunile, forma si materialul reperelor de prelucrat.
Art.61 Utilizarea echipamentelor de munca se face numai cu respectarea parametrilor functionali prevazuti
in Cartea tehnica.
Art.62 Se interzice depozitarea pe echipamentele de munca a materialelor, sculelor sau a reperelor de
prelucrat.
Art.63 Se interzice manipularea pe deasupra organelor de masini aflate in miscare a reperelor de prelucrat
sau a celor prelucrate.
Art.64 Zonele din jurul echipamentelor de munca trebuie pastrate in stare de curatenie, eliberate de
materiale, obiecte, etc. care ar putea impiedica desfasurarea in conditii de securitate a activitatilor.
Art.65 Este interzis lucrul la echipamentele de munca la care nu s-au efectuat operatiile de mentenanta
(revizii, reparatii, intretinere) la termenele si in conditiile stabilite in Cartea tehnica.
Art.66 Se interzic improvizatiile la racordarea conductelor flexibile.

Art.67 Utilizarea gaterelor este interzisa atunci cand:


- prezinta fisuri, crapaturi in batiu sau subansamble defecte;
- capul inferior, patinele, glisierele prezinta o uzura avansata;
- fundatia prezinta crapaturi, deteliorari exterioare cauzate de sfaramarea betonului;
- pardoseala prezinta denivelari.
Art.68 La inceputul lucrului, conducatorul echipamentuli tehnic trebuie sa verifice starea tehnica a
acestuia, integritatea si starea de functionare a dispozitivelor de protectie, de lucru si a limitelor de cursa,
acolo unde este cazul.
Art.69 Sunt interzise improvizatiile in cazul defectarii automatului de pornire a masinii.
Art.70 Curatarea, ungerea si reglarea echipamentelor de munca pe durata functionarii acestora, sunt
interzise.
Art.71 Reglarea distantei de retezare precum si reglarea diferitelor elemente ale organelor de masini in
miscare se face numai cu masina oprita si scoasa de sub tensiune.
Art.72 Este interzisa utilizarea echipamentelor de munca cu protectorii si dispozitivele de protectie aflati in
stare necorespunzatoare sau lipsa.
Art.73 Functionarea echipamentelor de munca cu instalatia de exhaustare anulata, aflata in stare
necorespunzatoare sau neracordata la aceasta, este interzisa.
Art.74 Este obligatorie efectuarea reglajelor echipamentelor de munca inainte de pornirea acestora, cu
exceptia celor pentru care, in Cartea tehnica se prevede ca efectuarea reglajelor sa se faca in timpul
functionarii.
Art..75 Instalatia electrica a presei trebuie verificata periodic de catre personal autorizat.
Art.76 Este obligatoriu ca manometrele care indica presiunea hidraulica de lucru, sa aiba marcate
presiunea maxima de lucru prevazuta, termenul scadent de verificare, sa fie sigilate si sa fie mentinute in
stare de functionare.
Art.77 Este interzis lucratorilor care deservesc echipamentul tehnic sa efectueze remedieri a nefunctionarii
acestuia. Pentru remedieri se va solicita personal calificat si desemnat in acest scop.
Art.78 In timpul efectuarii remedierilor, la panoul principal de alimentare al echipamentului tehnic se va
afisa indicatorul de interventie.
Art.79 Interventiile pentru reglarea, intretinera curatarea echipamentelor de munca trebuie efectuate numai
dupa oprirea si intreruperea cu energie electrica.
Art.80 Pentru orice defectiune sau deteriorare a instalatiei electrice de actionare si comanda, se va opri
imediat echipamentul tehnic si se va solicita interventia personalului de specialitate.
Art.81 Este interzisa utilizarea echipamentului tehnic atunci cand banda transportoare prezinta exfolieri,
rupturi sau nu este curatata.
Art.82 Este interzisa utilizarea echipamentului tehnic atunci cand dispozitivele de protectie cu interblocare
nu-si realizeaza functia de protectie (oprirea miscarii de avans si a miscarii de rotatie a organelor de masini
in miscare, la deschiderea protectorilor).
Art.83 Este interzis lucrul la echipamentele de munca al caror sistem de alimentare prezinta neetansietati.

Art.84 Este obligatorie verificarea integritatii elementelor de prindere de la dispozitivele de protectie ale
elementelor in miscare ale elevatorului echipamentului tehnic.
Art.85 Este interzisa utilizarea de suruburi in stare necorespunzatoare pentru fixarea cutitelor.
Art.86 Este interzisa utilizarea echipamentelor de munca care au panzele taietoare aflate in stare
necorespunzatoare.
Art.87 La inceputul fiecarui schimb lucratorul/lucratorii care deservesc echipamentul tehnic au obligatia de
a verifica starea tehnica a organelor de masini in miscare (de ex. intinderea lantului transportor precum si
fixarea corespunzatoare a ghearelor care apuca lemnul in cazul ferastraului circular).
Transportul, manipularea si depozitarea materiilor prime si materialelor cu ajutorul mijloacelor
ajutatoare
Art.88 Inainte de inceperea activitatii, lucratorii sunt obligati sa verifice starea tehnica a dispozitivelor si
mijloacelor ajutatoare utilizate.
Deplasarea mijloacelor de transport in timpul efectuarii operatiilor de incarcare-descarcare este interzisa.
Art.89 Sarcinile care se transporta cu diverse mijloace dee transport se aseaza in mod uniform pe acestea si
se asigura contra deplasarii necontrolate.
Art.90 Incarcarea mijloacelor de transport peste sarcina maxima admisa sau cu depasirea gabaritului
prevazut este interzisa.
Transportoare cu role actionate sau libere
Art.91 Functionarea transportoarelor cu role actionate, atunci cand lipsesc protectorii de la sistemele de
actionare este interzisa.
Art.92 Orice interventie la transportoarele cu role actionate, in timpul functionarii acestora este interzisa.
Art.93 Interventiile la transportoarele cu role actionate sunt permise numai dupa oprirea acestora,
intreruperea alimentarii cu energie electrica si aplicarea indicatoarelor de interdictie la dispozitivele de
comanda.
Art.94 Circulatia lucratorilor pe transportoarele cu role actionate sau libere este interzisa.
Art.95 Este interzisa utilizarea transportoarelor co role daca rolele nu sunt fixate impotriva desprinderii din
cadrul de sustinere si nu sunt echilibrate static.
Art.96 Zonele de traversare a transportoarelor cu role trebuie prevazute cu podete.
Art.97 Utilizarea transportoarelor cu role din care lipseste chiar o singura rola sau nu sunt fixate
corespunzator in fundatie sau pe platforma de lucru este interzisa.
Art.98 Este interzisa transportarea pe transportoarele co role a materialelor toxice, inflamabile sau avand o
temperatura ridicata.
Protectia impotriva electrocutarii
Art.99 La utilizarea echipamentelor de munca actionate electric si echipamentelor electrice se vor respecta
prevederile corespunzatoare din Hotararea nr.1146 din 30.08.2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca, din Hotararea nr.971 din
26.07.2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca

si din Insructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru utilizarea energiei electrice in medii
normale.
Art.100 Inainte de utilizarea echipamentelor de munca electrice sau actionate electric lucratorii sunt
obligati sa verifice vizual imposibilitatea atingerii pieselor care se afla normal sub tensiune (sigurante
fuzibile, relee etc) si starea legaturii la centura de impamantare.
Art.101 Este interzisa efectuarea de improvizatii la echipamentele de munca electrice sau actionate electric
sau in dispozitivele de alimentare cu energie electrica.
Art.102 Echipamentele de munca electrice sau actionate electric destinate a fi utilizate in medii cu
umezeala sau praf trebuie sa corespunda gradelor normale de protectie, conform standardelor aflate in
vigoare.
Protectia impotriva incendiilor
Art.103 Conducerea are obligatia de a asigura echiparea si dotarea cu materiale si echipamente de
prevenire si stingere a incendiilor in conformitate cu Normele generale de prevenire si stingere a
incendiilor.
Art.104 La fiecare loc de munca unde exista pericol de incendiu se vor afisa indicatoare de interdictie si
instructiuni cu privire la prevenirea si stingerea incendiilor.
Art.105 Fumatul si focul deschis nu sunt permise decat in locurile destinate in acest scop.
Art.106 Pentru manipularea lacurilor sau diluantilor lucratorii nu vor avea asupra lor obiecte metalice care
pot produce scantei (chei, scule, chibrituri sau brichete cu gaz).
Art.107 Caile de acces la mijloacele si instalatiile de prevenire si stingere a incendiilor trebuie sa fie in
permanenta degajate.
PREVEDERI REFERITOARE LA DEPOZITAREA, TRANSPORTUL SI MANIPULAREA
MATERIALELOR
Art.108 Pentru activitatile de depozitare si manipulare se vor aplica se vor aplica si respecta prevederile
corespunzatoare din Hotararea nr.1051 din 09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni
dorsolombare si din Insructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru manipulare, transportul
prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor, precum si prevederile din prezenta
Instructiune proprie de securitate si sanatate in munca.
Art.109 Operatiile de incarcare, descarcare in sau dintr-un mijloc de transport auto sau CF, manipularea
si/sau depozitarea se vor executa respectand prevederile din Instructiunile proprii de securitate si sanatate in
munca pentru transportul intern.
Art.110 In cazul incarcarii in mijloace de transport, stivele de cherestea trebuie asezate stabil, cu randuri
intretesute asezate pe paleti rezistenti in vederea preluarii cu motostivuitorul.
Art.111 Este interzisa urcarea si circulatia lucratorilor pe stivele de cherestea.
Art.112 Este interzisa folosirea tinerilor sub varsta de 16 ani la efectuarea operatiilor de incarcare si
transport.
Art.113 Cheresteaua se va manipula bucata cu bucata. La sortarea manuala a cherestelei lucratorii vor sta
numai la capetele rampei de sortare.

Art.114 Este interzisa stationarea lucratorilor in raza de actiune asortatorului mecanic, pe durata
functionarii acestuia.
Art.115 Transportul materialelor de finisare a lemnului trebuie sa se efectueze numai in ambalajele
originale si etanse.Este interzisa procurarea materialelor de finisare daca pe ambalaj nu se afla eticheta cu
denumirea produsului, conditii si instructiuni de utilizare.
Art.116 In spatiile de lucru este interzisa depozitarea de materiale de finisare in cantitate mai mare decat
este necesar pentru un schimb de lucru.
Art.117 Depozitarea materialelor de finisare se va face numai in magazii in care temperatura este asigurata
intre limitele +15C....+25C, de catre sisteme de incalzire indirecte(calorifere). Magaziile vor fi dotate cu
instalatii de stingere cu spuma sau bioxid de carbon.
Prevederi commune
Art.118 Echipamentele de munca utilizate pentru prelucrarile mecanice vor fi deservite numai de catre
lucratori cu calificare corespunzatoare si instruiti instruiti din punct de vedere a securitatii muncii.
Art.119 Echipamentele de munca utilizate trebuie sa fie certificate din punct de vedere al securitatii muncii
in conformitate cu legislatia in vigoare.
Art.120 Admiterea la lucru a lucratorilor care se afla sub influienta bauturilor alcoolice, a stresului sau a
caror stare fizica si mentala este necorespunzatoare, este interzisa.
Art.121 La inceputul lucrului, lucratorul care deserveste echipamentul tehnic trebuie sa verifice starea
tehnica a acestuia, integritatea si starea de functionare a dispozitivelor de protectie si de lucru, fiind
interzisa punerea in functie a acestuia atunci cand prezinta deficiente.
Art.122 Inainte de a incepe lucrul, lucratorul care deserveste echipamentul tehnic trebuie sa verifice daca
pe masina sau in gabaritul de lucru al acesteia se afla scule, materiale sau alte obiecte. Acestea trebuie
indepartate si puse in locuri destinate in acest scop.
Art.123 Trecerea de la un loc de munca la altul se face numai prin locuri stabilite.
Art.124 Pornirea echipamentelor de munca se face numai dupa darea semnalelor de avertizare.
Art.125 In cazul echipamentelor de munca a caror actionare este asistata de calculator, actionarea manuala
a limitelor de cursa de pe linia de transport, este interzisa.
Art.126 Inaintea inceperii operatiilor de prelucrare, lucratorul care deserveste echipamentul tehnic trebuie
sa verifice eficacitatea sistemului de captare si evacuare a aschiilor si pulberilor de lemn rezultate, precum
si starea tehnica a racordurilor si a tubulaturii instalatiei de exhaustare la care este racordat echipamentul
tehnic.
Art.127 Afisarea placutei referitoare la interdictia de cuplare a masinii la sursa de alimentare, pe durata
efectuarii remedierilor este obligatorie.
Art.128 Remedierea defectiunilor se va efectua numai de catre personal calificat si desemnat pentru
efectuarea acestei operatii.
Art.129 Utilizarea echipamentelor de munca care nu sunt racordate electric la centura de impamantare este
interzisa.
Gatere pentru debitarea bustenilor

Art.130 Este obligatorie dotarea si utilizarea gaterelor cu sisteme de semnalizare pentru avertizarea
lucratorilor aflati accidental in subsolul halelor de productie.
Art.131 Eliminarea deseurilor dintre panzele gaterului se va efectua numai utilizand dispozitive destinate
in acest scop (carlige, tapine, vergele).
Art.132 Este obligatorie cercetarea si prinderea corecta a bustenilor in carucioarele de sprijin.
Art.133 Circulatia sau stationarea lucratorilor pe linia de rulare a carucioarelor mecanizate, este interzisa.
Art.134 Functionarea gaterelor avand fundatia deteriorata este interzisa.
Art.135 Utilizarea gaterelor este interzisa atunci cand:
- prezinta fisuri, crapaturi in batiu;
- au ansamble defecte sau cu un grad de uzura avansat;
- panza taietoare prezinta fisuri sau dinti rupti;
- transmisiile mecanice din subsolul halelor de fabricatie nu sunt protejate cu ajutorul protectorilor ficsi.
Art.136 Utilizarea gaterului avand dispozitivul de blocare a manetei cricului in stare necorespunzatoare,
este interzisa.
Art.137 La evacuarea rumegusului format sub gater, este obligatorie folosirea jgheaburilor vibratoare
destinate acestui scop.
Art.138 Utilizarea jgheabului vibrator in absenta plasei de sarma dintre acesta si traversarea de la baza
gaterului sau cu ea deteriorata, este interzisa.
Art.139 Este obligatorie curatarea gaterului de rumegus la sfarsitul fiecarui schimb de lucru.
Art.140 Verificarea panzelor se face de catre lucratorii care deservesc gaterul, la inceputul fiecarui schimb
si periodic.
Art.141 Intinderea excentricului biglelor cu jgheab, pentru tensionarea panzelor de gatere, cu alte scule
decat chei-cric este interzisa.
Art.142 Baterea penelor cu ciocanul, in vederea intinderii panzelor de gatere, in cazul utilizarii biglelor cu
jgheb cu excentric, este interzisa.
Art.143 Daca la intinderea panzelor de gater se lucreaza cu bigle fixe, este obligatorie baterea penelor cu
un ciocan special, utilizarea penelor necorespunzatoare, este interzisa.
Art.144 Scoaterea penelor in cazul folosirii biglelor fixe pentru intinderea panzelor de gater fara fixarea
dispozitivului de prindere a acestora la partea de iesire din gater, este interzisa.
Art.145 Este obligatorie utilizarea dispozitivului cu lant, pentru evitarea jocului marginilor la debitarea
bustenilor cu conicitate mare.
Art.146 Urcarea lucratorilor pe bustenii care incep sa intre in vibratie, cu scopul fixarii acestora pe
carucior, cu diverse parti ale organismului sau cu diferite alte unelte, este interzisa.
Art.147 La primele semne de intrare in trepidatie a bustenilor cu conicitate mare , lucratorul care
deserveste gaterul trebuie sa ia masuri pentru anularea sau micsorarea avansului.
PREVEDERI DE PROIECTARE

Art.148 Incaperile destinate desfasurarii activitatii de fabricare a cherestelei, vor fi prevazute si dotate cu
instalatii de ventilare si de iluminat, ai caror parametrii de functionare trebuie sa asigure conditiile optime
de munca.
Art.149 Podetele inclinate utilizate la incarcarea sau descarcarea manuala a materialelor, vor fi prevazute
cu sipci transversale fixate la o distanta de 300 400 mm intre ele.
Panta podetelor va fi de maximum 20%, iar latimea de minimum 1m.
Podetele situate la o inaltime de peste 0,5m vor fi prevazute cu balustrade.
Art.150 Locurile destinate operatiilor de incarcare-descarcare si depozitare, precum si caile de acces la
aceste locuri vor fi proiectate in functie de echipamentele de munca utilizate la aceste operatii, asiguranduse pentru lucrul de noapte un iluminat conform prevederilor legale.
Art.151 Camerele sau tunelele de uscare a cherestelei vor fi amplasate astfel incat utilizarea lor sa nu
afecteze alte locuri de munca.
Art.152 Usile de uscare trebuie prevazute cu sisteme sigure de inchidere care sa asigure etansarea
incintelor acestora.
Art.153 Pentru uscarea reperelor lacuite se vor prevedea incaperi special amenajate.
Echipamente de munca. Generalitati
Art.154 Echipamentele de munca trebuie amplasate pe fundatii corespunzatoare.
Art.155 Elementele de comanda manuala trebuie sa fie prevazute cu inscriptii in limba romana, care sa
indice felul comenzilor si destinatia acestora.
Art.156 Dispozitivele de comanda trebuie amplasate sau prevazute cu sisteme care sa previna comanda
neintentionata.
Art.157 Echipamentele de munca trebuie prevazute, dupa caz, cu dispozitive de oprire in caz de urgenta,
care trebuie mentinute active.
Art.158 Echipamentele de munca cu comanda numerica sau dotate cu calculator de proces trebuie
amplasate in locuri special amenajate, astfel incat sa se evite perturbatiile mecanice sau electromagnetice de
la alte locuri de munca.
Art.159 Zonele de alimentare manuala cu repere pentru prelucrare pe echipamente de munca trebuie
prevazute cu protectori si/sau dispozitive de oprire de urgenta care sa actioneze in cazul unor situatii
periculoase.
LEGISLATIE SSM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Legea 319/2006 legea securitatii si sanatatii in munca


Normele metodologice pentru punerea in aplicare a L 319/2006
Hotararea nr.1091/16.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca
Hotararea nr.1146/30.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in
munca de catre lucratori a echipamentelor de munca
Hotararea nr.971/26.07.2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de
sanatate la locul de munca
Hotararea nr.1048/09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de
catre lucratori a echipamentelor individuale de E.I.P. la locul de munca
Hotararea nr.1051/09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea
manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare

8.

Hotararea nr.493/12.04.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea


lucratorilor la riscurile generate de zgomot
9. Hotararea nr.1218/06.09.2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca
pentru asigurarea E.I.P. lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici
10. Hotararea nr.1092/16.08.2006 privind E.I.P. a lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la
agenti biologici in munca
11. Hotararea nr.300/02.03.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporare sau mobile

GHID DE TERMINOLOGIE DE SECURITATE A MUNCII


-NOTIUNI DE BAZA1. Lucrator - persoana angajata de ctre un angajator, potrivit legii, inclusiv studenii, elevii n perioada
efecturii stagiului de practica, precum i ucenicii i ali participani la procesul de munca, cu excepia
persoanelor care presteaz activiti casnice;
2. Angajator - persoana fizica sau juridic ce se afla n raporturi de munca ori de serviciu cu lucrtorul
respectiv i care are responsabilitatea ntreprinderii i/sau unitii;
3. Ali participani la procesul de munca - persoane aflate n ntreprindere i/sau unitate, cu permisiunea
angajatorului, n perioada de verificare prealabil a aptitudinilor profesionale n vederea angajrii, persoane
care presteaz activiti n folosul comunitii sau activiti n regim de voluntariat, precum i someri pe
durata participrii la o forma de pregtire profesional i persoane care nu au contract individual de munca
ncheiat n forma scris i pentru care se poate face dovada prevederilor contractuale i a prestaiilor
efectuate prin orice alt mijloc de proba;
4. Reprezentant al lucrtorilor cu raspunderi specifice n domeniul securitii i sntii
lucrtorilor - persoana aleas, selectata sau desemnat de lucrtori, n conformitate cu prevederile legale,
sa i reprezinte pe acetia n ceea ce privete problemele referitoare la protecia securitii i sntii
lucrtorilor n munca;
5. Prevenire - ansamblul de dispoziii sau msuri luate ori prevzute n toate etapele procesului de
munca, n scopul evitrii sau diminurii riscurilor profesionale;
6. Eveniment - accidentul care a antrenat decesul sau vtmri ale organismului, produs n timpul
procesului de munca ori n ndeplinirea ndatoririlor de serviciu, situaia de persoana data disparuta sau
accidentul de traseu ori de circulaie, n condiiile n care au fost implicate persoane angajate, incidentul
periculos, precum i cazul susceptibil de boala profesional sau legat de profesiune;
7. Accident de munca - vtmarea violenta a organismului, precum i intoxicatia acuta profesional,
care au loc n timpul procesului de munca sau n ndeplinirea ndatoririlor de serviciu i care provoac
incapacitate temporar de munca de cel puin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces;
8. Boala profesional - afectiunea care se produce ca urmare a exercitrii unei meserii sau profesii,
cauzat de ageni nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de munca, precum i de
suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, n procesul de munca;
9. Echipament de munca - orice masina, aparat, unealta sau instalatie folosit n munca;

10. Echipament individual de protecie - orice echipament destinat a fi purtat sau manuit de un lucrator
pentru a-l proteja impotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa i pun n pericol securitatea i
sntatea la locul de munca, precum i orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a ndeplini acest
obiectiv;
11. Loc de munca - locul destinat sa cuprind posturi de lucru, situat n cldirile ntreprinderii i/sau
unitii, inclusiv orice alt loc din aria ntreprinderii i/sau unitii la care lucrtorul are acces n cadrul
desfurrii activitii;
12. Pericol grav i iminent de accidentare - situaia concret, real i actuala creia i lipsete doar
prilejul declansator pentru a produce un accident n orice moment;
13. Stagiu de practica - instruirea cu caracter aplicativ, specifica meseriei sau specialitatii n care se
pregtesc elevii, studenii, ucenicii, precum i somerii n perioada de reconversie profesional;
14. Securitate i sntate n munca - ansamblul de activiti instituionalizate avnd ca scop asigurarea
celor mai bune condiii n desfurarea procesului de munca, aprarea vieii, integritii fizice i psihice,
sntii lucrtorilor i a altor persoane participante la procesul de munca;
15. Incident periculos - evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, avaria, accidentul tehnic,
emisiile majore de noxe, rezultat din disfunctionalitatea unei activiti sau a unui echipament de munca
sau/i din comportamentul neadecvat al factorului uman care nu a afectat lucrtorii, dar ar fi fost posibil sa
aib asemenea urmri i/sau a cauzat ori ar fi fost posibil sa produc pagube materiale;
16. Servicii externe - persoane juridice sau fizice din afar ntreprinderii/unitii, abilitate sa presteze
servicii de protecie i prevenire n domeniul securitii i sntii n munca, conform legii;
17. Accident uor - eveniment care are drept consecinta leziuni superficiale care necesita numai acordarea
primelor ngrijiri medicale i a antrenat incapacitate de munca cu o durata mai mica de 3 zile;
18. Boala legat de profesiune - boala cu determinare multifactoriala, la care unii factori determinani
sunt de natura profesional.

S-ar putea să vă placă și