Sunteți pe pagina 1din 3

Profesorul documentarist

CENTRUL DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE


Profesorul documentarist este cadrul didactic care are misiuni pedagogice,
culturale, de comunicare şi de gestiune, favorizând învăţarea socială şi colectivă.
Profesorul documentarist este cadru didactic şi nu se confundă cu
documentaristul, care este personal didactic-auxiliar, conform art. 6 (1) din Legea
128 /1997. Profesorul documentarist este responsabilul Centrului de
Documentare şi Informare (CDI) din unitatea de învăţământ.

Domeniile de competenţă ale profesorului documentarist:

• Misiunea pedagogică
1. Situarea CDI în sistemul de învăţământ
2. Înscrierea proiectului CDI în proiectul şcolii
3. Definirea CDI drept centru de resurse pluridisciplinare şi multisuport
4. Cercetarea documentară - domeniu de competenţe transversale
necesare exploatării informaţiei şi învăţării
5. Colaborarea cu echipa pedagogică din unitatea de învăţământ în
vederea realizării de activităţi disciplinare şi inter/transdisciplinare
6. Consiliere şi sprijin pentru elevii în dificultate
7. Integrarea noilor tehnologii ale informării şi comunicării în practicile
pedagogice
8. Educarea elevilor în vederea dezvoltării unei atitudini civice şi a
promovării deschiderii spre lumea contemporană
9. Orientare şcolară şi profesională / vocaţională
10. Implicarea în viaţa şcolii
• Misiunea culturală
1. Punerea în practică a acţiunilor cu caracter cultural cuprinse în
proiectul şcolii şi în documentele oficiale formulate de M.E.C.T.
2. Valorizarea culturală a patrimoniului CDI, al şcolii şi comunităţii
locale
3. Activităţi de lectură
4. Activităţi audio-video
5. Activităţi mass-media
6. Expoziţii, vizite şi întâlniri tematice, ateliere de creaţie
• Misiunea de comunicare
1. Introducerea informaţiei în instituţia şcolară
2. Facilitarea circulaţiei informaţiei în interiorul instituţiei şcolare
3. Participarea la promovarea activităţii CDI
4. Participarea la promovarea imaginii şcolii în comunitatea
educaţională şi cea locală
5. Corespondenţă cu caracter profesional
• Misiunea de gestionare a CDI
1. Gestionarea spaţiului CDI
2. Gestionarea mobilierului, materialelor şi echipamentelor
3. Gestionarea fondului documentar pluridisciplinar multisuport
4. Gestionarea funcţionării CDI
5. Gestionarea timpului
6. Gestionare financiară
7. Gestiunea formării profesionale proprii
CDI oferă posibilitatea profesorilor să desfăşoare cu elevii
activităţi diverse şi atractive într-un spaţiu neconvenţional, unde
pot beneficia de mijloace variate de instruire. El pune, prin
intermediul profesorului documentarist şi al bibliotecarului, la
dispoziţia elevilor şi a profesorilor toate informaţiile necesare
desfăşurării activităţii şcolare sau pentru lărgirea orizontului
cultural al elevilor.
Profesorul documentarist, în colaborare strânsă cu cadrele
didactice, este cel care îi iniţiază pe elevi în căutarea, găsirea,
obţinerea, selectarea, tratarea şi utilizarea informaţiei pentru ca,
până la sfârşitul şcolarizării, aceştia să devină autonomi în instruire
şi să dobândească reale competenţe de cititor activ. Codurile
diferitelor categorii de documente, clasificarea şi cotarea
publicaţiilor, utilizarea noilor tehnologii, întocmirea unei bibliografii,
rezumarea informaţiei, organizarea datelor (planuri, scheme),
realizarea unui afiş, a unei expoziţii, a unei expuneri orale sau
scrise, a unui dosar documentar pe o temă dată sunt doar câteva
dintre activităţile de iniţiere în cercetarea documentară care se pot
desfăşura în centrul de documentare şi informare. Astfel, CDI - ul
creează condiţiile necesare iniţierii în autodocumentare şi în
tehnicile de muncă individuală, jucând un rol pedagogic important in
viaţa şcolii.

Prin specificul activităţii sale, centrul de documentare şi


informare participă la implementarea politicilor educaţionale pe
niveluri de studii, profiluri, specializări şi sprijină realizarea
obiectivelor prevăzute în procesul de reformă a învăţământului
românesc, răspunzând nevoilor de informare ale tuturor
utilizatorilor. Prin activităţile desfăşurate în cadrul CDI se urmăreşte
centrarea atenţiei asupra priorităţilor definite în proiectul şcolii,
realizarea lor în colaborare cu toţi partenerii implicaţi în activitatea
şcolară şi extraşcolară, precum şi adaptarea politicii educaţionale
naţionale la nevoile şi specificul şcolii şi publicului căruia i se
adresează.

Centrul de documentare şi informare îşi desfăşoară activitatea în


afara oricăror preocupări de ordin politic sau ideologic.

Profesor documentarist, Delia Vidican