Sunteți pe pagina 1din 12

ANALIZA DIAGNOSTIC

7. Analizați poziția financiară a unei întreprinderi din domeniul consultanței financiar-


contabile care prezintă următoarea situație financiară:
Indicator 31.12.n
Imobilizări 2000
Stocuri 1000
Creanţe 20000
Disponibilități 300
Capitaluri proprii 20000
Datorii mai mari de un an 2000
Datorii de exploatare 1300
Datorii bancare pe termen foarte scurt 0

Rezolvare:

I. Analiza structurii patrimoniale a firmei are ca obiectiv stabilirea raporturilor


dintre diferitele elemente patrimoniale
Ratele de structură ajută la comparaţia între firme de dimensiuni diferite, precum şi la
reflectarea unor modificări structurale în cadrul aceleaşi firme.
Analiza structurii patrimoniale a firmei vizează două aspecte:
1) analiza ratelor de structură ale activului;
2) analiza ratelor de structură ale capitalurilor proprii si datoriilor.

1. Ratele de structura ale activului

a) Rata activelor imobilizate:

Rai= Ai/At x 100 = 2000 / 23.300 x 100 = 8,58%

unde: Ai – activele imobilizate totale;


At – activul bilanţier total.
Rata activelor imobilizate măsoară gradul de investire a capitalului în firma analizată.

b) Rata activelor circulante (Rac) reprezintă ponderea activelor circulante în totalul


activelor firmei şi evidenţiază flexibilitatea financiară a acesteia:

Rac = Ac / At x 100 = 21300 / 23300 x 100 = 91,42 %

1
în care: Ac - active circulante.
Între rata activelor imobilizate şi rata activelor circulante se formează relaţia:
Rai + Rac = 100

c) Rata stocurilor (Rs):


Rs = S / At x 100 = 1000 / 23300 x 100 = 4,29%
în care: S – stocurile.
Rata stocurilor ia valori diferite de la un sector la altul, în funcţie de natura activităţii:
mai ridicată la firmele din sfera producţiei şi distribuţiei de bunuri materiale şi foarte
scăzute în sfera serviciilor. Durata ciclului de exploatare se reflectă direct în nivelul
acestei rate. La firmele cu ciclu de exploatare lung, rata stocurilor este ridicată şi
invers.

d) Rata creanţelor comerciale (Rc):

Rc = C / At x 100 = 20000 / 23300 x 100 = 85,84%


în care: C - creanţe comerciale.
Acest indicator reflectă importanţa relativă a portofoliului de creanţe comerciale în
patrimoniul firmei. Rata creanţelor este influenţată de specificul activităţii, de puterea
de negociere a firmei cu partenerii comerciali din amonte (aceasta determină perioada
de efectuare a plăţilor de către clienţi), dar şi de managementul firmei.

e) Rata disponibilităţilor (Rd):

Rd= D / At x 100 = 300 / 23300 x 100 = 1,29%


în care: D – disponibilităţile băneşti.
Denumită şi rata de asigurare cu disponibil, aceasta reprezintă o măsură a lichidităţii
interne a firmei. O valoare ridicată a disponibilităţilor poate reflecta o situaţie
favorabilă în termeni de echilibru financiar, dar poate fi şi semnul deţinerii unor
resurse insuficient utilizate.

2. Ratele de structura ale datoriilor si capitalurilor proprii

a) Rata stabilităţii financiare (Rsf) reflectă legătura dintre capitalul permanent de care
firma dispune în mod stabil (pe o perioadă mai mare de 1 an) şi patrimoniul total.

Rsf = Cp / R x 100 = 22000 / 23300 x 100 = 94,42%


unde: Cp – capitalul permanent care se constituie din capitalul propriu la care se
adaugă împrumuturile pe termen lung;
R – totalul resurselor

2
Rata stabilităţii financiare reflectă măsura în care firma dispune de resurse financiare
cu caracter permanent (stabil) faţă de total resurse.
Preponderenţa capitalului permanent în resursele financiare reflectă caracterul
permanent al finanţării activităţii şi un grad ridicat de siguranţă prin stabilitate în
finanţare.

b) Rata autonomiei financiare globale (Rafg) este un indicator global referitor la


autonomia financiară a firmei apreciată în ansamblul finanţării sale

Rafg = Cpr / R x 100 = 20000 / 23300 x 100 = 85,84%


unde: Cpr – capitalul propriu.
Rata autonomiei financiare globale arată cât din patrimoniul firmei este finanţat pe
baza resurselor proprii.
Valoarea minim admisibilă este de 33%, deşi se consideră că sursele proprii ar trebui
să contribuie la finanţare într-o proporţie de cel puţin 50%.

c)Rata datoriilor pe termen scurt (Rdts):

Rdts = DTS / R x 100 = 1300 / 23300 x 100 = 5,58%


în care: DTS – datorii pe termen scurt.
Indicatorul măsoară ponderea datoriilor eligibile pe termen sub un an în totalul surselor
de finanţare şi trebuie corelat cu rata activelor circulante pentru a evidenţia gradul de
echilibru financiar pe termen scurt.

d) Rata de îndatorare globală (Rig):

Rig = DT / R x 100 = 3300 / 23300 x 100 = 14,16%


în care: DT – datorii totale.
Indicatorul măsoară importanţa relativă a datoriilor indiferent de perioada de
exigibilitate. Rata este influenţată de specificul activităţii de exploatare şi de structura
de finanţare a firmei.

II. Determinarea patrimoniului net


Valoarea patrimonială a unei firme coincide cu activul net contabil. Patrimoniul net
este echivalentul activului net contabil, respectiv a capitalurilor proprii.
Activul net poate fi determinat pe baza a două metode:
a) Metoda sintetică
ANT = AT – D
unde: ANT – activul net; AT – active totale; D – datorii totale.
ANT = 23300 – 3300 = 20000

3
b) Metoda aditivă
ANT = Ks + Rz + Rr + Re - Rrep
în care: Ks – capital social; Rz – rezerve; Rr – rezultatul reportat; Re – rezultatul
exerciţiului; Rrep – repartizările efectuate din rezultatul exerciţiului.
ANT = 20000
III. Analiza lichidităţii si solvabilităţii
1. Lichiditatea exprima posibilităţile întreprinderii de a-si transforma activele in
numerar necesar acoperirii datoriilor. Se exprima prin indicatorul rata lichidităţii.
a) Rata lichidităţii curente reflecta gradul de acoperire a datoriilor din activele curente.
Valoarea recomandata a indicatorului este in jurul cifrei 2.
Rlc = Active curente / Datorii curente = 21300 / 1300 =16,38 %
b) Rata lichidităţii imediate ( testul acid), calculata ca raport intre activele curente
(minus stocuri) si datorii curente
Rli =( Active curente – Stocuri)/ Datorii curente = (21300 – 1000) / 1300 = 15,61%
2. Solvabilitatea reflecta capacitatea întreprinderii de a face fata obligaţiilor de plata
îndeosebi din resurse proprii. Se exprima prin indicatorul rata solvabilităţii.
a) Rata solvabilităţii patrimoniale calculata ca raport intre capitaluri proprii si total
resurse.
Rsp = Capitaluri proprii / Total resurse x 100 = 20000/ 23300 x 100 = 85,84 %
Solvabilitatea generala este considerata buna când rezultatul obţinut depaseste 30%,
indicând ponderea resurselor proprii in totalul resurselor întreprinderii.
b) Rata generala a solvabilităţii, calculata ca raport intre capitalul străin si capitalul
propriu.
Rgs = Capital străin / Capital propriu x 100 = 3300 / 20000 x 100 = 16,50%
Cu cat raportul obţinut este mai mic, cu atât gradul de dependenta a întreprinderii fata
de creditorii săi este mai scăzut.
IV. Analiza gradului de îndatorare
Gradul de îndatorare evidenţiază politica de finanţare a întreprinderii, respectiv modul
in care aceasta isi atrage resurse pentru a-si acoperi necesitatile. Se exprima prin
indicatorul grad de îndatorare. Indicatorul trebuie sa fie subunitar. Cu cat raportul este
mai mic ( sub 30%) cu atât este mai redus si gradul de îndatorare a întreprinderii.

4
Gi = Capital împrumutat / Capital propriu x 100 = 2000 / 20000 x 100 = 10%
Prezentam in continuare un tabel cuprinzand sinteza indicatorilor calculati mai sus:
Indicatori Nivel ( procente)
1. Ratele de structura a activelor
Rata activelor imobilizate( Rai) 8,58
Rata activelor circulante ( Rac) 91,42
Rata stocurilor( s) 4,29
Rata creanţelor comerciale (Rc) 85,84
Rata disponibilităţilor ( Rd) 1,29
2. Ratele de structura ale datoriilor si capitalurilor proprii
Rata stabilităţii financiare (Rsf) 94,42
Rata autonomiei financiare globale (Rafg) 85,84
Rata datoriilor pe termen scurt (Rdts) 5,58
Rata de îndatorare globală (Rig): 14,16
Rata lichidităţii curente(Rlc) 16,38
Rata lichidităţii imediate ( testul acid)(Rli) 15,61
Rata solvabilităţii patrimoniale (Rsp) 85,84
Rata generala a solvabilităţii ( Rgs) 16,50
Gradul de îndatorare ( Gi) 10,00

Din informaţiile prezentate in tabelul de mai sus se pot desprinde următoarele concluzii
referitoare la evoluţia structurii financiare a întreprinderii:
 Gradul de imobilizare a activelor este foarte redus dat fiind si specificul
activităţii întreprinderii analizate, respective consultanta financiar contabila.
Astfel, ponderea activelor imobilizate in total active este de doar 8,58%.
 In privinţa activelor circulante se constata ca ponderea cea mai mare o deţin
creanţele comerciale ( 85,84%) ceea ce denota faptul ca întreprinderea analizata
are probleme in colectarea creanţelor clienţi. Acest fapt se observa si din analiza
ponderii disponibilităţilor in total active ( 1,29%), aceasta reflectând lichiditatea
interna scăzuta a întreprinderii analizate. Nivelul stocurilor este corespunzător
unei întreprinderi care activează in domeniul serviciilor.

5
 In privinţa analizării ratelor de structura ale datoriilor si capitalurilor proprii, se
poate aprecia faptul ca nivelul înregistrat este corespunzător. Întreprinderea
prezintă o stabilitate si o autonomie financiara ridicate
 In privinţa patrimoniului net al întreprinderii se poate observa ca acesta are o
valoare pozitiva.
 Lichiditatea întreprinderii analizate este foarte buna, deoarece aceasta reuşeşte
ca din activele curente sa-si acopere datoriile curente fara probleme.
 Se poate aprecia, in baza ratelor de solvabilitate calculate ca întreprinderea
analizata prezintă o solvabilitate generala foarte buna, ambii indicatori
reflectând acest fapt.

 In privinţa gradului de îndatorare, cu toate ca raportul calculat nu este subunitar


se poate aprecia ca întreprinderea analizata recurge prea puţin la atragerea de
resurse din exterior si finanţarea ei se bazează in cea mai mare parte pe resursele
proprii.

8. Calculați şi interpretați ratele de lichiditate pentru întreprinderea analizată mai sus.


Rezolvare:
Lichiditatea exprima posibilităţile întreprinderii de a-si transforma activele in numerar
necesar acoperirii datoriilor. Se exprima prin indicatorul rata lichidităţii.
a) Rata lichidităţii curente reflecta gradul de acoperire a datoriilor din activele curente.
Valoarea recomandata a indicatorului este in jurul cifrei 2.
Rlc = Active curente / Datorii curente = 21300 / 1300 =16,38 %
b) Rata lichidităţii imediate ( testul acid, calculata ca raport intre activele curente
(minus stocuri) si datorii curente
Rli =( Active curente – Stocuri)/ Datorii curente = (21300 – 1000) / 1300 = 15,61%
9. Să se analizeze poziția financiară a unei întreprinderi din sectorul comercial cu urma
toarea situație bilanțieră:

6
Indicator 31.12.n
Imobilizări 30000
Stocuri 4000
Creanţe 5000
Disponibilități 1000
Capitaluri proprii 20000
Datorii mai mari de un an 5000
Datorii de exploatare 13000
Datorii bancare pe termen foarte scurt 2000

Rezolvare:
I. Analiza structurii patrimoniale a firmei
1. Ratele de structura ale activului

a) Rata activelor imobilizate:

Rai= Ai/At x 100 = 30000 / 40000 x 100 = 75,00%

unde: Ai – activele imobilizate totale;


At – activul bilanţier total.
Rata activelor imobilizate măsoară gradul de investire a capitalului în firma analizată.

b) Rata activelor circulante (Rac) reprezintă ponderea activelor circulante în totalul


activelor firmei şi evidenţiază flexibilitatea financiară a acesteia:

Rac = Ac / At x 100 = 10000 / 40000 x 100 =25,00 %

în care: Ac - active circulante.


Între rata activelor imobilizate şi rata activelor circulante se formează relaţia:
Rai + Rac = 100

c) Rata stocurilor (Rs):


Rs = S / At x 100 = 4000 / 40000 x 100 = 10,00%
în care: S – stocurile.
Rata stocurilor ia valori diferite de la un sector la altul, în funcţie de natura activităţii:
mai ridicată la firmele din sfera producţiei şi distribuţiei de bunuri materiale şi foarte
scăzute în sfera serviciilor. Durata ciclului de exploatare se reflectă direct în nivelul

7
acestei rate. La firmele cu ciclu de exploatare lung, rata stocurilor este ridicată şi
invers.

d) Rata creanţelor comerciale (Rc):

Rc = C / At x 100 = 5000 / 40000 x 100 = 12,50%


în care: C - creanţe comerciale.
Acest indicator reflectă importanţa relativă a portofoliului de creanţe comerciale în
patrimoniul firmei. Rata creanţelor este influenţată de specificul activităţii, de puterea
de negociere a firmei cu partenerii comerciali din amonte (aceasta determină perioada
de efectuare a plăţilor de către clienţi), dar şi de managementul firmei.

e) Rata disponibilităţilor (Rd):

Rd= D / At x 100 = 1000 / 40000 x 100 = 2,50%


în care: D – disponibilităţile băneşti.
Denumită şi rata de asigurare cu disponibil, aceasta reprezintă o măsură a lichidităţii
interne a firmei. O valoare ridicată a disponibilităţilor poate reflecta o situaţie
favorabilă în termeni de echilibru financiar, dar poate fi şi semnul deţinerii unor
resurse insuficient utilizate.

2. Ratele de structura ale datoriilor si capitalurilor proprii

a) Rata stabilităţii financiare (Rsf) reflectă legătura dintre capitalul permanent de care
firma dispune în mod stabil (pe o perioadă mai mare de 1 an) şi patrimoniul total.

Rsf = Cp / R x 100 = 25000 / 40000 x 100 = 62,50%


unde: Cp – capitalul permanent care se constituie din capitalul propriu la care se
adaugă împrumuturile pe termen lung;
R – totalul resurselor
Rata stabilităţii financiare reflectă măsura în care firma dispune de resurse financiare
cu caracter permanent (stabil) faţă de total resurse.
Preponderenţa capitalului permanent în resursele financiare reflectă caracterul
permanent al finanţării activităţii şi un grad ridicat de siguranţă prin stabilitate în
finanţare.
Valoarea minimă care oferă o stabilitate acceptabilă pentru o firmă industrială este de
50%.

b) Rata autonomiei financiare globale (Rafg) este un indicator global referitor la


autonomia financiară a firmei apreciată în ansamblul finanţării sale

8
Rafg = Cpr / R x 100 = 20000 / 40000 x 100 = 50,00%
unde: Cpr – capitalul propriu.
Rata autonomiei financiare globale arată cât din patrimoniul firmei este finanţat pe
baza resurselor proprii.
Valoarea minim admisibilă este de 33%, deşi se consideră că sursele proprii ar trebui
să contribuie la finanţare într-o proporţie de cel puţin 50%.

c)Rata datoriilor pe termen scurt (Rdts):

Rdts = DTS / R x 100 = 15000 /40000 x 100 = 37,50%


în care: DTS – datorii pe termen scurt.
Indicatorul măsoară ponderea datoriilor eligibile pe termen sub un an în totalul surselor
de finanţare şi trebuie corelat cu rata activelor circulante pentru a evidenţia gradul de
echilibru financiar pe termen scurt.

d) Rata de îndatorare globală (Rig):

Rig = DT / R x 100 = 20000 / 40000 x 100 = 50,00%


în care: DT – datorii totale.
Indicatorul măsoară importanţa relativă a datoriilor indiferent de perioada de
exigibilitate. Rata este influenţată de specificul activităţii de exploatare şi de structura
de finanţare a firmei.

II. Determinarea patrimoniului net


Valoarea patrimonială a unei firme coincide cu activul net contabil. Patrimoniul net
este echivalentul activului net contabil, respectiv a capitalurilor proprii.
Activul net poate fi determinat pe baza a două metode:
a) Metoda sintetică
ANT = AT – D
unde: ANT – activul net; AT – active totale; D – datorii totale.
ANT = 40000 – 20000 = 20000
b) Metoda aditivă
ANT = Ks + Rz + Rr + Re - Rrep
în care: Ks – capital social; Rz – rezerve; Rr – rezultatul reportat; Re – rezultatul
exerciţiului; Rrep – repartizările efectuate din rezultatul exerciţiului.
ANT = 20000
III. Analiza lichidităţii si solvabilităţii

9
1. Lichiditatea exprima posibilităţile întreprinderii de a-si transforma activele in
numerar necesar acoperirii datoriilor. Se exprima prin indicatorul rata lichidităţii.
a) Rata lichidităţii curente reflecta gradul de acoperire a datoriilor din activele curente.
Valoarea recomandata a indicatorului este in jurul cifrei 2.
Rlc = Active curente / Datorii curente = 10000 / 15000 =0,67 %
b) Rata lichidităţii imediate ( testul acid), calculata ca raport intre activele curente
(minus stocuri) si datorii curente
Rli =( Active curente – Stocuri)/ Datorii curente = (10000 – 4000) / 15000 = 0,40%
2. Solvabilitatea reflecta capacitatea întreprinderii de a face fata obligaţiilor de plata
îndeosebi din resurse proprii. Se exprima prin indicatorul rata solvabilităţii.
a) Rata solvabilităţii patrimoniale calculata ca raport intre capitaluri proprii si total
resurse.
Rsp = Capitaluri proprii / Total resurse x 100 = 20000/ 40000 x 100 = 50,00 %
Solvabilitatea generala este considerata buna când rezultatul obţinut depaseste 30%,
indicând ponderea resurselor proprii in totalul resurselor întreprinderii.
b) Rata generala a solvabilităţii, calculata ca raport intre capitalul străin si capitalul
propriu.
Rgs = Capital străin / Capital propriu x 100 = 20000 / 40000 x 100 = 50,00%
Cu cat raportul obţinut este mai mic, cu atât gradul de dependenta a întreprinderii fata
de creditorii săi este mai scăzut.
IV. Analiza gradului de îndatorare
Gradul de îndatorare evidenţiază politica de finanţare a întreprinderii, respectiv modul
in care aceasta isi atrage resurse pentru a-si acoperi necesitatile. Se exprima prin
indicatorul grad de îndatorare. Indicatorul trebuie sa fie subunitar. Cu cat raportul este
mai mic ( sub 30%) cu atât este mai redus si gradul de îndatorare a întreprinderii.
Gi = Capital imprumutat / Capital propriu x 100 = 5000 / 20000 x 100 = 25,00%

Prezentam in continuare un tabel cuprinzand sinteza indicatorilor calculati pentru


intreprinderea analizata:

10
Indicatori Nivel ( procente)
1. Ratele de structura a activelor
Rata activelor imobilizate( Rai) 75,00
Rata activelor circulante ( Rac) 25,00
Rata stocurilor( Rs) 10,00
Rata creanţelor comerciale (Rc) 12,50
Rata disponibilităţilor ( Rd) 2,50
2. Ratele de structura ale datoriilor si capitalurilor proprii
Rata stabilităţii financiare (Rsf) 62,50
Rata autonomiei financiare globale (Rafg) 50,00
Rata datoriilor pe termen scurt (Rdts) 37,50
Rata de îndatorare globală (Rig): 50,00
Rata lichidităţii curente(Rlc) 0,67
Rata lichidităţii imediate ( testul acid)(Rli) 0,40
Rata solvabilităţii patrimoniale (Rsp) 50,00
Rata generala a solvabilităţii ( Rgs) 50,00
Gradul de îndatorare ( Gi) 25,00

Din informaţiile prezentate in tabelul de mai sus se pot desprinde următoarele concluzii
referitoare la evoluţia structurii financiare a întreprinderii:
 Gradul de imobilizare a activelor este ridicat dat fiind si specificul activităţii
întreprinderii analizate, respectiv sector comercial, probabil întreprinderea
dispunând de active imobilizate ( autovehicule, autoturisme, spatii de depozitare
etc.) necesare desfasurarii activităţii. Astfel, ponderea activelor imobilizate in
total active este de 75,00%.
 In privinţa activelor circulante se constata ca ponderea cea mai mare o deţin
creanţele comerciale (12,50%). Disponibilităţile băneşti au un nivel scăzut.
Stocurile de asemenea nu au un nivel foarte ridicat ceea ce denota faptul ca
ciclul de exploatare nu este foarte lung.
 In privinţa analizării ratelor de structura ale datoriilor si capitalurilor proprii, se
poate aprecia faptul ca nivelul înregistrat este corespunzător. Preponderenţa
capitalului permanent în resursele financiare reflectă caracterul permanent al

11
finanţării activităţii şi un grad ridicat de siguranţă prin stabilitate în finanţare.
Întreprinderea prezintă o stabilitate si o autonomie financiara ridicate
 In privinţa patrimoniului net al întreprinderii se poate observa ca acesta are o
valoare pozitiva.
 Lichiditatea întreprinderii analizate nu este foarte buna, ambii indicatori calculati
sunt sub nivelul valorii acceptabile, reflectând faptul ca întreprinderea analizata
are probleme in acoperirea datoriilor curente din activele curente. Se mai poate
observa ca întreprinderea isi finanţează activele imobilizate din datorii curente
ceea ce creează un dezechilibru. Acest lucru se poate observa si din corelarea
ratei activelor circulante cu rata datoriilor pe termen scurt.
 Se poate aprecia, in baza ratelor de solvabilitate calculate ca întreprinderea
analizata prezintă o solvabilitate generala buna, ambii indicatori reflectând
acest fapt. Solvabilitatea generala este considerata buna când rezultatul obţinut
depaseste 30%, indicând ponderea resurselor proprii in totalul resurselor
întreprinderii.

 In privinţa gradului de îndatorare, cu toate ca raportul calculat nu este subunitar


se poate aprecia ca întreprinderea analizata se încadrează in limitele normale ale
îndatorării ( sub 30%).

12