P. 1
Managementul institutiilor scolare

Managementul institutiilor scolare

|Views: 1,216|Likes:
Published by aureliaserfezi

More info:

Published by: aureliaserfezi on Jan 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/22/2013

pdf

text

original

MANAGEMENTUL INSTITU IILOR COLARE

 teoria managementului a ap rut la începutul secolului
al XX ± lea 

nu este decât o abordare conceptual , teoretic
ra ional a artei i tiin ei de a conduce

i 

abordat mai întâi sub raport economic, fenomenul
managerial s-a împ r it în abord ri sectoriale în sfunc ie de domeniile realit ii i existen ei sociale 

managementul educa ional este un segment din

teoria general a managementului având îns în plus unele aspecte particulare

 managementul tradi ional se raporta mai mult la

aspecte sociale i birocratice, în schimb noul management aspir variabile psiho ± afective într-un întrcontext moral tot mai sever 

managerul este mai mult decât un conduc tor
- trebuie s tie organiza, pune în func iune, optimiza i interveni în activitatea unei institu ii cu impact social major

o serie de autori consider c vine pe filier latin de la manus ± mân => capacitatea de a manevra sau pilota . manager pân la începutul secolului XX termenul consacrat a fost . manej manà .mannegio ± activitate de prelucrare cu mâna . manàge ± rom.1. to manage ± a administra. Conceptul de management educa ional acela de conducere Terminologie: .fr.engl. vb. a conduce => management.

comanda. coordonarea. controlul (1916) . Frederik Taylor ± Principiile managementului tiin ific (1911) Henri Fayol ± Administra ia industrial i general . organizarea. Prevederea.

 Orice teorie a managementului distinge dou aspecte ale aceluia i fenomen: arta i tiin a conducerii Conducerea tiin ific ± renun area la a l sa lucurile s se desf oare în voia sor ii => ³într-un fel sau altul. ³întrtimpul le va rezolva pe toate´ .

Managementul este tiin a i arta de a preg ti resursele umane. în interiorul unei institu ii numit coal . Iosifescu: ³conducerea formal a unei organiza ii / institu ii sau a unor p r i din aceasta prin coordonarea activit ilor indivizilor / grupurilor pentru îndeplinirea obiectivelor organiza iei sau ale subcomponentei respective´ . Defini ii: 1. de a modela personalit i în func ie de scopurile individuale i dezideratele sociale. S. alc tuit fundamental din triada dasc l ± elev ± p rinte 2.

Rodica Mariana Niculescu ± ³un proces complex de conducere a actului educa ional la nivelul sistemului de înv mânt. în mod permanent. pentru afirmarea autonom i creativ a personalit ii sale. considerat în ansamblul s u i la nivlurile structurale ale acestuia´ 4. Cerchez. regl rii elementelor activit ii educative. conform idealului stabilit la nivelul politicii educa ionale . integral . evalu rii. M. E. armonioas a individualit ii umane.3.ca activitate de dezvoltare liber . Elena Joi a ± ³teoria i practica. organiz rii. Mateescu ± ³principiile i metodele de conducere care vizeaz activitatea unui num r important de cadre didactice din fiecare unitate de înv mânt 5. coordon rii. tiin a i arta proiect rii.

curriculumul: aplicare. financiare. utilizare. apreciere.resursele: materiale. de timp. formare. evalu ri.personalul: recrutare. stimulare. informa ionale.performan ele organiza iei pe care o conduce ca întreg i dezvoltare organiza ional . prin faptul c managerul controleaz existen a i corectitudinea folosirii acestora. . Principalele componente ale managementului institu iilor colare dup Micul dic ionar de management colar: . disponibilizare i stabilirea unui climat organiza ional optim. dezvoltare. . .

primul vizeaz resursele cu care opereaz managerul: copiii i tineretul colar 2. Importan a managementului educa ional ± dou aspecte: 1. al doilea ine de calculul e ecului Managementul educa ional este un concept deschis care se împrosp teaz mereu în func ie de dinamica educa iei i didacticii .

o tiin a conducerii pentru fiecare loc de munc .planificarea sarcinilor Henri Fayol identific 16 principii: .preg tirea i stimularea lucr torilor .2.inova ie în conducere . Principiile.principiul unit ii de ac iune .salarizarea personalului .instruirea permanent .principiul disciplinei în munc .ierarhia în conducere .principiul autonomiei. responsabilit ii i autorit ii . func iile i con inutul managementului educa ional Frederik Taylor identific 4 principii: .selec ia cu grij a lucr torilor .

b) de a construi proiectul pedagogic în cadrul ac iunii didactico-manageriale. didacticoc) de a elabora un mesaj educa ional coerent. Principii pedagogice: 1. d) de a direc iona mesajul s u spre subiec ii educa ionali e) de a perfec iona continuu mesajul comunicat . cel mai important fiind dialogul profesor ± elev. adecvat i continuu. pe care trebuie s -l monitorizeze într-un cadru institu ional managerul întrAspecte: a) de a raporta activitatea managerului la finalit ile actului pedagogic. principiul comunic rii pedagogice ± ac ioneaz pe diverse planuri de comunicare.

Principiul cunoa terii pedagogice sus inerea mesajului educa ional prin con inuturi de înv are corelarea obiectivelor de con inut cu cele formative a distinge între cuno tin e tiin ifice pure i cuno tin e prelucrate didactic 3.a) b) c) a) b) c) 2. Principiul creativit ii pedagogice adaptarea ac iunii manageriale la condi iile concrete din institu ia colar evitarea rutinei în activitatea eficient de conducere urm rirea calit ii procesului de înv mânt .

pr. autoregl rii activit ii didactice. . accesibilit ii activit ii didactice .pr.pr. interdependen ei dintre cunoa terea senzorial i cunoa terea ra ional . sistematiz rii activit ii didactice. .pr.pr.pr. . interac iunii dintre teorie i practic . . . Principii didactice: . .principiul particip rii elevilor / studen ilor în activitatea didactic . esen ializ rii rezultatelor activit ii didactice.

evaluarea. organizarea. îndrumarea.diagnoza. decizia. controlul. ambi ia de a situa unitatea la cote valorice cât mai ridicate´ . prevederea. Jinga: ³conduc torul din înv mânt trebuie s armonizeze interesele individuale i colective cu cele ale institu iei colare.cuno tin e specializate de pedagogie. s atenueze neîn elegerile i conflictele. planificarea. s stimuleze spiritul de ini iatic . psihologie cultur general vast I. reglarea. Managerul trebuie s de in cuno tin e de: . coordonarea.teorie general a managementului . Func iile managementului: .

 Notele esen iale ale unui management educa ional ra ional. .asigurarea unui mediu participativ în organizarea.realizarea unei eficien e colare prin stimularea ini iativelor. . desf urarea i evaluarea procesului didactic. .adaptarea con inutului procesului didactic factorilor noi care intervin. .reamintirea permanent a faptului c elevul este un subiect activ al educa iei. . precum i dinamicii sociale. eficient i pragmatic: .capacitatea de a asigura func ionarea optimal a institu iei colare . . .ia decizii în timp util i le aplic cu fermitate i responsabilitate.elaborarea de strategii în vederea atingerii unei performan e colare optime.utilizarea tuturor mijloacelor în mod concertat pentru ob inerea finalit ilor programate. organizarea coerent a activit ilor i satisfacerea motivat a op iunilor.

Pune accentul pe faptul c fiecare pedagog î i sluje te profesiunea prin voca ie.managerul colar nu va fi doar un conduc tor. Caracteristici ale artei manageriale: . . coleg al cadrelor didactice i îndrum tor credibil pentru elevi / studen i . Are capacitatea de a aplica norme i reguli în condi ii diferite.pune în eviden motiva iile care pot conduce la un rezultat eficient.oblig la flexibilitatea comportamentului managerial i la luarea unor decizii.pune în valoare i fructific experien a pedagogic i însu irile psihologice ale managerului. de la caz la caz. . bun profesionist. . în func ie de o comunitate colar sau alta. ci un bun model.

. Niveluri ale conducerii înv mântului ± sistem i institu ie Sistemul de înv mânt românesc este condus pe trei niveluri distincte: .3.managementul strategic exercitat la nivel na ional.managementul tactic la nivel teritorial i al universit ilor. .managementul operativ specific institu iilor de înv mânt. de la gr dini la facult i .

gra ie activit ii unor institu ii cum sunt: Parlamentul. Guvernul i Ministerul Educa iei i Cercet rii B.atribu iile sunt stipulate în Legea Înv mântului.A. Managementul tactic se realizeaz la nivel teritorial prin inspectoratele colare jude ene i prin universit i . Managementul strategic se realizeaz la nivel na ional. Regulamentul de organizare i func ionare . Statutul personalului didactic.

proiecteaz re eaua colar în teritoriu. având la baz recens mântul popula iei de vârst colar i prin consultare cu prefecturile. . .asigur aplicarea unitar a planurilor de înv mânt. prim riile i agen ii economici. . . .creeaz acele condi ii care fac posibil completarea studiilor de c tre persoanele adulte. a programelor colare i a normelor metodologice ale Ministerului Educa iei i Cercet rii. Atribu iile inspectoratelor colare jude ene: .se preocup pentru asigurarea condi iilor optime pentru ca pre colarii i elevii s poat urma cursurile în mod normal. .asigur perfec ionarea continu a procesului de înv mânt.înfiin eaz în limitele impuse de lege unit i colare.

elaboreaz bugetele anuale de venituri i cheltuieli. social. educativ i social-cultural .asigur cu personal didactic de predare i de conducere unit ile de înv mânt. . concursuri pentru ocuparea posturilor i catedrelor vacante i numirea suplinitorilor.. . . . la coala profesional . organizeaz potrivit regulamentelor transferarea personalului didactic titular. postliceal i de mai tri.in leg tura între unit ile colare i minister i vegheaz la respectarea legalit ii. psihopedagogic . precum i examene de absolvire i de bacalaureat. precum i participarea acestuia la activit ii de cercetare tiin ific . .asigur în mod continuu cadrul de perfec ionare i preg tire a personalului didactic.au eviden a clar a personalului didactic.organizeaz concursuri de admitere în liceu.

diferen iat i coerent organizat´ . îndrumare posibil în urma realiz rii unui act evaluativ complex corelat unor ac iuni de control diversificat. Toate unit ile colare sunt îndrumate i controlate de inspectorii colari => la diferite discipline de înv mânt extind experien ele pozitive. a cadrelor didactice ajut toare i a cadrelor didactice auxiliare din înv mântul preuniversitar. valorific cercet rile tiin ifice. psihopedagogice. iau m suri i intervin pentru eliminarea deficien elor i optimizarea procesului didactic Inspec ia colar ± ³un complex de forme coerente i eficiente de îndrumare i consiliere / motivare a cadrelor didactice.

 Inspec ia urm re te trei aspecte fundamentale: 1.sprijinirea evalu rii calit ii ofertei educa ionale i a nivelului de performan atins de elevi. jude ean i local. . consilierea pe care o vor furniza inspectorii Scopurile inspec iei: . aprecierea calit ii educa iei furnizate de coal 2. prin furnizarea c tre cei în drept a rapoartelor de inspec ie . la nivel na ional.sprijinirea unit ilor colare i a personalului didactic în îmbun t irea activit ilor. evaluarea colii în ansamblu 3.

.respectarea legisla iei în vigoare i a regulamentelor.modul în care coala sprijin i încurajeaz dezvoltarea personal a elevilor. .rela iile colii cu comunitatea local .atitudinea elevilor fa de educa ia pe care le-o lefurnizeaz coala.calitatea activit ii personalului didactic.calitatea managementului colar i eficien a cu care sunt folosite resursele. . . . . .rela iile colii cu p rin ii.calitatea curriculum-ului. . calitatea activit ilor curriculumextracurriculare i modul în care curriculum-ul na ional i curriculumcel local sunt puse în practic . .nivelul atingerii standardelor educa ionale de c tre elevi. Inspectorii vor urm ri: .

 Managementul operativ ± se desf oar în fiecare unitate de înv mânt în parte prin activitatea pe care o desf oar directorul.este realizat la nivelul clasei de înv tor. directorii adjunc i. fiind pu i în situa ia de a lua decizii de factur interpersonal i psihoemo ional Descentralizarea sistemului educa ional i deconcentrarea func iilor . diriginte sau profesor . precum i organul colectiv de conducere (Consiliul de administra ie i Consiliul pedagogic cu rol consultativ) .to i profesorii i educatorii desf oar o activitate managerial în paralel cu deciziile privind modul de prezentare a cuno tin elor.

stabilirea cu exactitate i realism a atribu iilor managerului din unitatea colar . .selec ia riguroas i obiectiv a candida ilor pentru func ii Pentru asigurarea unui nivel de eficien maxim pe .diferite niveluri manageriale este obligatorie: .conturarea clar i f r echivoc a atribu iilor pe fiecare nivel în parte.

pe care-l are de careîndeplinit în rela iile pe care unitatea colar le are cu autorit ile locale. financiar-contabil.de reprezentant al statului. regulamente i s . eficien administrativ.4. financiarinstructiv-educativ) instructiv Status ± define te rela iile de subordonare. personalitate. Directorul de coal ca manager.de reprezentant al comunit ii educative. precum i alte institu ii li cu familiile elevilor. . stiluri. obligat s aplice legi.i asume responsabilit ile respective. Directorul de coal nu este doar un manager . ci este i coordonatorul întregii activit i din unitatea colar (administrativ. colaborare i supraordonare ale managerului colar Rolul: .

mediator. în conformitate cu Planul unic managerial scopul i obiectivele didactice. membru al comunit ii locale i chiar p rinte. fiind obligat s negocieze în rezolvarea unor situa ii care pot fi i conflictuale. de a stabili. rol fundamental i primar este acela de cet ean.. . evaluator al activit ii pe care o desf oar cadrele didactice i elevii. în plan financiar este ordonator de credite. de decident.managerul colar este pre edinte al Consiliului - profesoral i al Consiliului de administra ie din unitatea de înv mânt. de organizator în spa iul colar pe care îl administreaz .

competen a psihopedagogic i sociologic .competen a cultural .competen a economico-financiar i administrativeconomicoadministrativgospod reasc .competen a juridic .competen a social-moral social- .competen a managerial . Competen e i capacit i: .

culturalverific inuta i comportamentul cadrelor didactice în coal i în afara colii. acolo unde este cazul. Principalele atribu ii: 1. precum i. prezen a continu a cadrelor didactice la activit ile pe catedre i discipline colare. Controlul: prezentarea cadrelor didactice la toate activit ile la timp. în cadrul comisiilor metodice. . prezentarea cadrelor didactice în condi ii de preg tire corespunz toare pentru lec ii i alte activit i educative. în activit ile cu p rin ii sau cele cultural-educative i sportive. controleaz activitatea de instruire practic . verific inuta i comportamentul elevilor în incinta colii i în afara ei. activitatea din internate i cantine. Organizarea 2.

Deciziile: b) Individuale i colective.- 3. c) Creatoare de rutin Evaluarea urm re te: .gradul de realizare a obiectivelor i strategiilor didactice . tactice i operative. Planificarea: Planul de colarizare Planul de munc anual. semestrial Bugetul de venituri i cheltuieli Planul cadrelor i al comisiilor metodice Planific ri calendaristice ale cadrelor didactice Deciziile: a) strategice.

s fie diferen iat în func ie de situa ia pe care o rezolv . . precum i de posibilit ile subalternilor .Prelucrarea cantitativ i calitativ a informa iilor despre activitatea evaluat .. . Capacitatea de a lucra în echip în cadrul consiliului de administra ie Stilul de conducere trebuie s fie în acord cu personalitatea managerului.Formularea unei aprecieri.Ob inerea informa iilor despre activitatea evaluat . .Adoptarea unor decizii având drept scop corectarea unor activit i.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->