P. 1
Managementul institutiilor scolare

Managementul institutiilor scolare

|Views: 1,215|Likes:
Published by aureliaserfezi

More info:

Published by: aureliaserfezi on Jan 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/22/2013

pdf

text

original

MANAGEMENTUL INSTITU IILOR COLARE

 teoria managementului a ap rut la începutul secolului
al XX ± lea 

nu este decât o abordare conceptual , teoretic
ra ional a artei i tiin ei de a conduce

i 

abordat mai întâi sub raport economic, fenomenul
managerial s-a împ r it în abord ri sectoriale în sfunc ie de domeniile realit ii i existen ei sociale 

managementul educa ional este un segment din

teoria general a managementului având îns în plus unele aspecte particulare

 managementul tradi ional se raporta mai mult la

aspecte sociale i birocratice, în schimb noul management aspir variabile psiho ± afective într-un întrcontext moral tot mai sever 

managerul este mai mult decât un conduc tor
- trebuie s tie organiza, pune în func iune, optimiza i interveni în activitatea unei institu ii cu impact social major

fr.1.o serie de autori consider c vine pe filier latin de la manus ± mân => capacitatea de a manevra sau pilota .mannegio ± activitate de prelucrare cu mâna . manej manà . vb. Conceptul de management educa ional acela de conducere Terminologie: . manager pân la începutul secolului XX termenul consacrat a fost . manàge ± rom.engl. to manage ± a administra. a conduce => management.

organizarea. controlul (1916) . Frederik Taylor ± Principiile managementului tiin ific (1911) Henri Fayol ± Administra ia industrial i general . Prevederea. coordonarea. comanda.

³întrtimpul le va rezolva pe toate´ . Orice teorie a managementului distinge dou aspecte ale aceluia i fenomen: arta i tiin a conducerii Conducerea tiin ific ± renun area la a l sa lucurile s se desf oare în voia sor ii => ³într-un fel sau altul.

alc tuit fundamental din triada dasc l ± elev ± p rinte 2. S. în interiorul unei institu ii numit coal . Iosifescu: ³conducerea formal a unei organiza ii / institu ii sau a unor p r i din aceasta prin coordonarea activit ilor indivizilor / grupurilor pentru îndeplinirea obiectivelor organiza iei sau ale subcomponentei respective´ . Managementul este tiin a i arta de a preg ti resursele umane. Defini ii: 1. de a modela personalit i în func ie de scopurile individuale i dezideratele sociale.

evalu rii.ca activitate de dezvoltare liber . pentru afirmarea autonom i creativ a personalit ii sale. E. Elena Joi a ± ³teoria i practica. coordon rii.3. integral . Mateescu ± ³principiile i metodele de conducere care vizeaz activitatea unui num r important de cadre didactice din fiecare unitate de înv mânt 5. armonioas a individualit ii umane. Rodica Mariana Niculescu ± ³un proces complex de conducere a actului educa ional la nivelul sistemului de înv mânt. M. organiz rii. considerat în ansamblul s u i la nivlurile structurale ale acestuia´ 4. tiin a i arta proiect rii. regl rii elementelor activit ii educative. Cerchez. în mod permanent. conform idealului stabilit la nivelul politicii educa ionale .

evalu ri. prin faptul c managerul controleaz existen a i corectitudinea folosirii acestora. Principalele componente ale managementului institu iilor colare dup Micul dic ionar de management colar: . dezvoltare.curriculumul: aplicare. .performan ele organiza iei pe care o conduce ca întreg i dezvoltare organiza ional . . stimulare.personalul: recrutare. financiare. . de timp. formare. utilizare. disponibilizare i stabilirea unui climat organiza ional optim.resursele: materiale. informa ionale. apreciere.

primul vizeaz resursele cu care opereaz managerul: copiii i tineretul colar 2. al doilea ine de calculul e ecului Managementul educa ional este un concept deschis care se împrosp teaz mereu în func ie de dinamica educa iei i didacticii . Importan a managementului educa ional ± dou aspecte: 1.

instruirea permanent .planificarea sarcinilor Henri Fayol identific 16 principii: .preg tirea i stimularea lucr torilor .o tiin a conducerii pentru fiecare loc de munc .principiul unit ii de ac iune .2. func iile i con inutul managementului educa ional Frederik Taylor identific 4 principii: .salarizarea personalului . Principiile. responsabilit ii i autorit ii .inova ie în conducere .ierarhia în conducere .principiul autonomiei.principiul disciplinei în munc .selec ia cu grij a lucr torilor .

b) de a construi proiectul pedagogic în cadrul ac iunii didactico-manageriale. cel mai important fiind dialogul profesor ± elev. didacticoc) de a elabora un mesaj educa ional coerent. principiul comunic rii pedagogice ± ac ioneaz pe diverse planuri de comunicare. d) de a direc iona mesajul s u spre subiec ii educa ionali e) de a perfec iona continuu mesajul comunicat . adecvat i continuu. Principii pedagogice: 1. pe care trebuie s -l monitorizeze într-un cadru institu ional managerul întrAspecte: a) de a raporta activitatea managerului la finalit ile actului pedagogic.

Principiul cunoa terii pedagogice sus inerea mesajului educa ional prin con inuturi de înv are corelarea obiectivelor de con inut cu cele formative a distinge între cuno tin e tiin ifice pure i cuno tin e prelucrate didactic 3. Principiul creativit ii pedagogice adaptarea ac iunii manageriale la condi iile concrete din institu ia colar evitarea rutinei în activitatea eficient de conducere urm rirea calit ii procesului de înv mânt .a) b) c) a) b) c) 2.

sistematiz rii activit ii didactice. .pr. interdependen ei dintre cunoa terea senzorial i cunoa terea ra ional . . autoregl rii activit ii didactice. Principii didactice: . interac iunii dintre teorie i practic . .pr. accesibilit ii activit ii didactice .principiul particip rii elevilor / studen ilor în activitatea didactic .pr. esen ializ rii rezultatelor activit ii didactice. .pr. .pr. .pr.

decizia.diagnoza. Jinga: ³conduc torul din înv mânt trebuie s armonizeze interesele individuale i colective cu cele ale institu iei colare. coordonarea. psihologie cultur general vast I. controlul. prevederea. s stimuleze spiritul de ini iatic . ambi ia de a situa unitatea la cote valorice cât mai ridicate´ . Managerul trebuie s de in cuno tin e de: . evaluarea. reglarea. planificarea. organizarea. îndrumarea. s atenueze neîn elegerile i conflictele.teorie general a managementului . Func iile managementului: .cuno tin e specializate de pedagogie.

. Notele esen iale ale unui management educa ional ra ional.elaborarea de strategii în vederea atingerii unei performan e colare optime.capacitatea de a asigura func ionarea optimal a institu iei colare . desf urarea i evaluarea procesului didactic.adaptarea con inutului procesului didactic factorilor noi care intervin. .reamintirea permanent a faptului c elevul este un subiect activ al educa iei. precum i dinamicii sociale.ia decizii în timp util i le aplic cu fermitate i responsabilitate. . . . . organizarea coerent a activit ilor i satisfacerea motivat a op iunilor.utilizarea tuturor mijloacelor în mod concertat pentru ob inerea finalit ilor programate. eficient i pragmatic: .asigurarea unui mediu participativ în organizarea.realizarea unei eficien e colare prin stimularea ini iativelor. .

. în func ie de o comunitate colar sau alta. Are capacitatea de a aplica norme i reguli în condi ii diferite. ci un bun model.managerul colar nu va fi doar un conduc tor.pune în eviden motiva iile care pot conduce la un rezultat eficient. . .pune în valoare i fructific experien a pedagogic i însu irile psihologice ale managerului. coleg al cadrelor didactice i îndrum tor credibil pentru elevi / studen i . Pune accentul pe faptul c fiecare pedagog î i sluje te profesiunea prin voca ie. de la caz la caz. Caracteristici ale artei manageriale: . bun profesionist.oblig la flexibilitatea comportamentului managerial i la luarea unor decizii.

3.managementul tactic la nivel teritorial i al universit ilor. Niveluri ale conducerii înv mântului ± sistem i institu ie Sistemul de înv mânt românesc este condus pe trei niveluri distincte: . . de la gr dini la facult i . .managementul strategic exercitat la nivel na ional.managementul operativ specific institu iilor de înv mânt.

Regulamentul de organizare i func ionare . Statutul personalului didactic. Guvernul i Ministerul Educa iei i Cercet rii B. Managementul tactic se realizeaz la nivel teritorial prin inspectoratele colare jude ene i prin universit i .A. Managementul strategic se realizeaz la nivel na ional.atribu iile sunt stipulate în Legea Înv mântului. gra ie activit ii unor institu ii cum sunt: Parlamentul.

.asigur perfec ionarea continu a procesului de înv mânt. . .creeaz acele condi ii care fac posibil completarea studiilor de c tre persoanele adulte.înfiin eaz în limitele impuse de lege unit i colare.se preocup pentru asigurarea condi iilor optime pentru ca pre colarii i elevii s poat urma cursurile în mod normal. prim riile i agen ii economici. . . a programelor colare i a normelor metodologice ale Ministerului Educa iei i Cercet rii.proiecteaz re eaua colar în teritoriu. . având la baz recens mântul popula iei de vârst colar i prin consultare cu prefecturile.asigur aplicarea unitar a planurilor de înv mânt. Atribu iile inspectoratelor colare jude ene: .

postliceal i de mai tri.au eviden a clar a personalului didactic. .asigur cu personal didactic de predare i de conducere unit ile de înv mânt. . concursuri pentru ocuparea posturilor i catedrelor vacante i numirea suplinitorilor.in leg tura între unit ile colare i minister i vegheaz la respectarea legalit ii. precum i examene de absolvire i de bacalaureat. educativ i social-cultural . . social. . precum i participarea acestuia la activit ii de cercetare tiin ific . la coala profesional . . organizeaz potrivit regulamentelor transferarea personalului didactic titular.asigur în mod continuu cadrul de perfec ionare i preg tire a personalului didactic.organizeaz concursuri de admitere în liceu.elaboreaz bugetele anuale de venituri i cheltuieli. psihopedagogic ..

a cadrelor didactice ajut toare i a cadrelor didactice auxiliare din înv mântul preuniversitar. Toate unit ile colare sunt îndrumate i controlate de inspectorii colari => la diferite discipline de înv mânt extind experien ele pozitive. iau m suri i intervin pentru eliminarea deficien elor i optimizarea procesului didactic Inspec ia colar ± ³un complex de forme coerente i eficiente de îndrumare i consiliere / motivare a cadrelor didactice. diferen iat i coerent organizat´ . îndrumare posibil în urma realiz rii unui act evaluativ complex corelat unor ac iuni de control diversificat. psihopedagogice. valorific cercet rile tiin ifice.

consilierea pe care o vor furniza inspectorii Scopurile inspec iei: .sprijinirea unit ilor colare i a personalului didactic în îmbun t irea activit ilor. prin furnizarea c tre cei în drept a rapoartelor de inspec ie . jude ean i local. Inspec ia urm re te trei aspecte fundamentale: 1. aprecierea calit ii educa iei furnizate de coal 2. . evaluarea colii în ansamblu 3.sprijinirea evalu rii calit ii ofertei educa ionale i a nivelului de performan atins de elevi. la nivel na ional.

. .calitatea activit ii personalului didactic.nivelul atingerii standardelor educa ionale de c tre elevi. calitatea activit ilor curriculumextracurriculare i modul în care curriculum-ul na ional i curriculumcel local sunt puse în practic .rela iile colii cu p rin ii. Inspectorii vor urm ri: . .modul în care coala sprijin i încurajeaz dezvoltarea personal a elevilor. . . .rela iile colii cu comunitatea local .atitudinea elevilor fa de educa ia pe care le-o lefurnizeaz coala. . .calitatea managementului colar i eficien a cu care sunt folosite resursele. .respectarea legisla iei în vigoare i a regulamentelor.calitatea curriculum-ului.

diriginte sau profesor . Managementul operativ ± se desf oar în fiecare unitate de înv mânt în parte prin activitatea pe care o desf oar directorul. precum i organul colectiv de conducere (Consiliul de administra ie i Consiliul pedagogic cu rol consultativ) .este realizat la nivelul clasei de înv tor.to i profesorii i educatorii desf oar o activitate managerial în paralel cu deciziile privind modul de prezentare a cuno tin elor. fiind pu i în situa ia de a lua decizii de factur interpersonal i psihoemo ional Descentralizarea sistemului educa ional i deconcentrarea func iilor . directorii adjunc i.

stabilirea cu exactitate i realism a atribu iilor managerului din unitatea colar .selec ia riguroas i obiectiv a candida ilor pentru func ii Pentru asigurarea unui nivel de eficien maxim pe . .conturarea clar i f r echivoc a atribu iilor pe fiecare nivel în parte.diferite niveluri manageriale este obligatorie: .

de reprezentant al comunit ii educative.4. colaborare i supraordonare ale managerului colar Rolul: . stiluri. ci este i coordonatorul întregii activit i din unitatea colar (administrativ. Directorul de coal nu este doar un manager . pe care-l are de careîndeplinit în rela iile pe care unitatea colar le are cu autorit ile locale.i asume responsabilit ile respective. regulamente i s . financiar-contabil. . obligat s aplice legi.de reprezentant al statului. financiarinstructiv-educativ) instructiv Status ± define te rela iile de subordonare. precum i alte institu ii li cu familiile elevilor. Directorul de coal ca manager. personalitate. eficien administrativ.

. în plan financiar este ordonator de credite.managerul colar este pre edinte al Consiliului - profesoral i al Consiliului de administra ie din unitatea de înv mânt. fiind obligat s negocieze în rezolvarea unor situa ii care pot fi i conflictuale. evaluator al activit ii pe care o desf oar cadrele didactice i elevii. de decident. mediator. de organizator în spa iul colar pe care îl administreaz . . în conformitate cu Planul unic managerial scopul i obiectivele didactice. membru al comunit ii locale i chiar p rinte. rol fundamental i primar este acela de cet ean. de a stabili.

competen a psihopedagogic i sociologic .competen a cultural .competen a juridic .competen a social-moral social- . Competen e i capacit i: .competen a managerial .competen a economico-financiar i administrativeconomicoadministrativgospod reasc .

în activit ile cu p rin ii sau cele cultural-educative i sportive. Principalele atribu ii: 1. verific inuta i comportamentul elevilor în incinta colii i în afara ei. prezen a continu a cadrelor didactice la activit ile pe catedre i discipline colare. culturalverific inuta i comportamentul cadrelor didactice în coal i în afara colii. Organizarea 2. . controleaz activitatea de instruire practic . acolo unde este cazul. activitatea din internate i cantine. Controlul: prezentarea cadrelor didactice la toate activit ile la timp. prezentarea cadrelor didactice în condi ii de preg tire corespunz toare pentru lec ii i alte activit i educative. precum i. în cadrul comisiilor metodice.

Planificarea: Planul de colarizare Planul de munc anual.gradul de realizare a obiectivelor i strategiilor didactice . semestrial Bugetul de venituri i cheltuieli Planul cadrelor i al comisiilor metodice Planific ri calendaristice ale cadrelor didactice Deciziile: a) strategice. Deciziile: b) Individuale i colective. tactice i operative. c) Creatoare de rutin Evaluarea urm re te: .- 3.

.Prelucrarea cantitativ i calitativ a informa iilor despre activitatea evaluat .Adoptarea unor decizii având drept scop corectarea unor activit i. s fie diferen iat în func ie de situa ia pe care o rezolv . precum i de posibilit ile subalternilor . . Capacitatea de a lucra în echip în cadrul consiliului de administra ie Stilul de conducere trebuie s fie în acord cu personalitatea managerului..Ob inerea informa iilor despre activitatea evaluat .Formularea unei aprecieri. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->