P. 1
Strategii Metodice La Lectia de a

Strategii Metodice La Lectia de a

|Views: 6,477|Likes:
Published by remuss

More info:

Published by: remuss on May 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2015

pdf

text

original

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ

STRATEGII METODICE, VARIETATEA ŞI DIVERSITATEA MODALITĂŢILOR DE ACTIVIZARE A ELEVILOR LA LECŢIA DE MATEMATICĂ
LUCRARE METODICO – ŞTIINŢIFICĂ PENTRU OBŢINEREA GRADULUI DIDACTIC I -ÎNVĂŢĂTORI-

Coordonator ştiinţific, prof.univ.dr. CEZAR AVRAMESCU Învăţător, ZAHARIA LAURA GABRIELA

Şcoala cu clasele I-VIII, Nr.2, CALAFAT

2000 – 2003 CUPRINS
I. Introducere
1. Locul şi rolul învăţământului în actuala reformă a învăţământului…….3 2. Obiectivele generale ale învăţământului matematic la ciclul primar…...7 3. Importanţa generală a temei………………………………………….. 16 4. Motivarea alegerii temei……………………………………………....19

II. Aspecte teoretice de bază
1. Elaborarea strategiei didactice………………………………………..24 2. Pregătirea psihologică pentru învăţare………………………………..32 3. Diferenţiere şi individualizare în organizarea activităţilor cu conţinut matematic……………………………………………………………. 36

III. Ipoteza de lucru. Obiectivele cercetării. Metode de cercetare utilizate.
1. Ipoteza de lucru………………………………………………………45 2. Obiectivele lucrării………………………………………………….. 48 3. Metode de cercetare utilizate………………………………………... 50

IV. Varietatea şi diversitatea modalităţilor de activizare a elevilor la lecţia de matematică.
1. Modernizarea învăţământului matematic prin utilizarea unor modalităţi eficiente de activizare…………………………………… 67 2. Problematizarea – învăţarea prin descoperire……………………… 79 2

3. Munca independentă……………………………………………….. 131 4. Jocul didactic şi problemele distractive……………………………. 147 5. Analiza produselor activităţii………………………………………. 157

V. Concluzii…………………………………………………… 171 VI. Anexe…………………………………………………………. 178 VII. Bibliografie……………………………………………….. 234

apitolul

3

ntrodu cere

I.1. Locul şi rolul învăţământului primar în actuala reformă a învăţământului

4

„Este nevoie de o reformă cuprinzătoare a învăţământului, coerent concepută, care repoziţionează în fapt cadrul didactic şi elevul, şi care atinge curricula, o reformă, în orice caz, de schimbare efectivă şi nu doar de evitare a riscurilor, o reformă de conţinut care, sub unele laturi, poate dura, dar care începe acum.” – afirma Andrei Marga în „Reforma învăţământului acum.”, în 1997. Constituirea viitorului şcolii româneşti este o operă vastă care cere mobilizarea întregului potenţial al elevilor, cadrelor didactice, al organelor de decizie, pentru satisfacerea multiplelor exigenţe şi obiective pe care le implică, dintre care importante ar fi : perfecţionarea continuă a conţinutului învăţământului, a tehnologiei didactice şi ridicarea performanţelor practice ale elevilor şi educatorilor; dezvoltarea echilibrată a inteligenţelor, achiziţiilor cognitive, acţiunilor, tehnologiilor perfecţionate; transformarea treptată a elevilor din receptori şi consumatori de informaţii în coautori ai propriei lor formări. Paşii realizaţi în învăţământ s-au concretizat prin înlocuirea rând pe rând a unor forme tradiţionale cu un învăţământ activ, creator, bazat pe dezvoltarea capacităţilor şi personalităţii fiecărui elev. Prin calitatea sa de factor de educaţie instituţionalizată, învăţământul are un rol principal în pregătirea şi formarea personalităţii umane, în deplin acord cu interesele şi aspiraţiile
5

cu sensurile şi ţelurile culturii. Sistemele şcolare pot participa cu randament sporit la pregătirea tehnologică şi ştiinţifică a tinerelor generaţii în măsura în care învăţământul îşi modifică propria tehnologie. adaptând-o la condiţiile şi exigenţele vieţii contemporane. Sistemele de educaţie se situează la incidenţa a două deziderate majore ale societăţii moderne: acomodarea omului la noile condiţii pe care leau creat dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii şi participarea ca beneficiar şi ca factor de progres la civilizaţia epocii sale. Idealul educativ al lumii de azi este „omul total”. Acordarea învăţământului la nevoile şi tendinţele de dezvoltare ale lumii moderne înregistrează caracteristici şi ritmuri diferite. Învăţământul este chemat să-şi echilibreze permanent funcţia sa formativă. 6 . ale economiei şi vieţii sociale în ansamblu. să rămână un sistem permanent deschis faţă de transformările pe care le înregistrează condiţiile vieţii omului. să se adapteze rapid la dinamica transformării condiţiilor de existenţă. omul apt să desfăşoare o activitate socială multilaterală. naţionale şi internaţionale.comunităţii sociale. corespunzător condiţiilor generale de progres ale fiecărei ţări. astfel încât în condiţii de şomaj să se poată reorienta repede către alte meserii decât pe care a exercitat-o iniţial.

În această perioadă. în strânsă legătură cu cele ale psihologiei moderne. impune organizarea şi desfăşurarea acesteia 7 . se asimilează şi se transformă cunoştinţele matematice. profund. matematica este chemată să-şi îndeplinească rolul de factor esenţial la adaptarea rapidă a fiecărui individ la cerinţele mereu crescânde ale societăţii în care trăim. principiile fundamentale. când ştiinţele fundamentale joacă un rol tot mai mare în dezvoltarea progresului social. relaţiile dintre entităţile matematice. programe de inovare şi modernizare în sfera învăţământului şi educaţiei din multe ţări. de pregătire a omului în profil larg. se verifică. Dirijarea influenţelor şi controlul efectelor învăţământului matematic asupra modului de a gândi sistematic. Dirijarea influenţelor şi controlul efectelor învăţării matematicii asupra modului de a gândi sistematic. fac obiectul cercetării pedagogice ca şi al perfecţionării continue a demersurilor metodice prin care se introduc. Matematica modernă ia în consideraţie ansamblul structural al ştiinţelor matematice. eficient şi original. Modernizarea pedagogiei învăţământului matematic. în special din perspectiva aprecierii formării gândirii logice a elevilor încă din primele clase. profund. dar mai ales a şcolii româneşti contemporane. eficient şi original ocupă astăzi un loc prioritar pe agenda multor reforme.

metodele activ-participative. prin solicitările care obligă pe elev. Matematica. În epoca noastră a crescut rolul ei de ştiinţă interdisciplinară şi au sporit posibilităţile de aplicare în aproape toate ştiinţele. matematica contribuie la dezvoltarea personalităţii umane şi la perfecţionarea structurilor cognitive şi a metodelor de cunoaştere a limbii. prin metodologia extrem de bogată pe care o propune. precum şi la diversificarea căilor de acţiune a omului în natură şi societate. prin antrenarea şi stimularea tuturor forţelor intelectuale. psihice şi fizice ale elevului.într-o manieră nouă. prin capacitatea de sinteză. Nu există ştiinţă privilegiată care are dreptul de a le judeca pe toate celelalte. 2. cultivarea interesului pentru studiu şi altele. 8 . dobândeşte tot mai mult atributele pluridisciplinarităţii. Prin problematica diversă şi complexă care formează obiectul. prin înaltul său grad de abstractizare şi generalizare. de constrângere a esenţelor şi de exprimare a lor cu ajutorul simbolurilor. conştientizarea complexităţii actului de predare-învăţare-evaluare. diferenţierea învăţământului. În studiul matematicii în şcoală se porneşte de la următoarele premise: 1. prin toate acestea urmărindu-se sporirea eficienţei formative a învăţământului. 3.

4. Apariţia noilor programe şcolare şi a manualelor alternative vin în sprijinul învăţătorilor şi al elevilor. pentru fiecare clasă fiind prevăzute 3-4 ore săptămânal. În planul de învăţământ al ciclului primar. operatoare. la introducerea în şcoală a ştiinţei matematicii moderne. astfel că modernizarea învăţământului matematic se referă în primul rând la conţinutul său. pluridisciplinară şi prospectivă. studiului matematicii la clasele I-IV îi sunt afectate un număr semnificativ de ore pe întreg ciclul primar. cu posibilitatea orientării spre organizarea de modele spiralate. Este obiectul de învăţământ care acţionează asupra tuturor trăsăturilor definitorii ale gândirii moderne: practica globală. 9 . modelatoare. De aceea ea are un rol deosebit în dezvoltarea intelectuală a omului. Conţinutul programelor de matematică este organizat după un model liniar. probabilistică. Ideea modernizării exprimă ideea perfecţionării învăţământului în vederea sporirii eficienţei sale formative.

I.2. Obiectivele generale ale învăţământului matematic la ciclul primar

Studiul matematicii în şcoala primară îşi propune să asigure pentru toţi elevii învăţarea şi formarea conceptelor de bază vizând : - ciclul aritmetic ; - noţiuni intuitive de geometrie ; - măsurare şi măsuri ; Obiectivele cadru ale predării matematicii în ciclul primar sunt următoarele : 1. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii.
10

2. Dezvoltarea capacităţilor de explorare – investigare şi rezolvare de probleme . 3. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica, utilizând limbajul matematic. 4. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte variate. În continuare pe clase, voi prezenta obiectivele de referinţă:

CLASA

I

a II – a

a III – a

a IV – a

11

1 - să înţeleagă - să înţeleagă sistemul poziţional de formare a numerelor din Z şi U, utilizând obiecte pentru justificări; - să scrie, să - să scrie, să citească şi să citească şi să compare numerele naturale compare numerele de naturale de la 0 la 1000; sistemul poziţional de formare a numerelor din S, Z şi U, utilizând

- să cunoască şi să utilizeze semnificaţia poziţiei cifrelor în formarea unui nu-

- să cunoască şi să utilizeze semnificaţia poziţiei cifrelor în formarea unui număr natural până la 1000000000, inclusiv;

obiecte pentru măr natural justificări; mai mic decât 1000;

- să scrie, să citească, să compare, să ordoneze nu-

- să scrie, să citească, să compare, să ordoneze nu-

merele natura- mere naturale; le până la 1000000; - să utilizeze fracţii pentru a exprima subdiviziuni ale întregului;

la 0 la 100;

12

I

a II-a

a III-a

a IV-a

- să efectueze - să efectueze - să efectueze - să înţeleagă operaţii de a- operaţii de adu- operaţii de a- semnificaţia dunare şi scă- nare şi scădere dunare şi scă- operaţiilor de dere în con- în concentrul dere cu nu- adunare, scămai dere, înmulţire

centrul 0-30; 0-100;*0-1000; mere *0-100; - să efectueze înmulţiri şi împărţiri în concentrul *0-100; 0-50;

mici de 1000; şi împărţire cu rest; - să efectueze înmulţiri între 0-1000; - să efectueze împărţirea unui număr - să înţeleagă semnificaţia adunării şi scăderii numerelor fracţionare; - să estimeze - să estimeze ordinul de mărime al rezul13

mai mic sau egal cu 100 la un număr de o cifră;

ordinul

de tatului

unui

mărime al re- exerciţiu cu o zultatului unui exerciţiu I a II-a a III-a a IV-a

cu o singură singură operaţie; - să recunoască operaţie; -să recunoas- forme plane şi - să sorteze şi -să recunoască că forme pla- forme spaţiale; ne şi forme spaţiale, să să clasifice o- forme plane şi biecte şi de- forme spaţiale, sene după să identifice şi

sorteze şi să clasifice după formă; - să stabilească poziţii relative - să stabilească poziţii relative ale obiectelor spaţiu; în ale obiectelor

forma lor, să să descrie proremarce pro- prietăţi simple prietăţi sim- ale unor figuri ple de sime- geometrice; trie ale unor desene;

în spaţiu; - să măsoare şi să compare lun-

- să cunoască

gimea, capaci- - să cunoască unităţile de - să măsoare tatea sau masa unităţile de măsură stanşi să compare unor obiecte fo- măsură stan- dard pentru
14

l. mai mici ca mici .tiplii şi sub.losind pacitatea sau de unităţi dard pentru lungime.baza cipale şi mul. . ca.să exploreze modalităţi de modalităţi de a modalităţi de modalităţi de a a descompu. mă- 2 -să exploreze . masa unor o.ţiilor învăţate. aflate la înde- I a II-a a III-a a IV-a pe opera- mâna copiilor nităţi de măsură rile să recunoască standard: orele fixe pe ceas.timp şi să.să exploreze -să exploreze . unităţile prin.descompune ne numere numere a descompu. pentru timp şi unităţi monetare. ma.nestandard. biecte sind de folo. capamasă.tare şi să expri tare şi să ex.citate.me prin transprime legătu- unităţi următoarele umăsură nestandard.să utilizeze u.descompune numere numere mai decât 15 mai ne mai mici ca mici ca 100. măsură lungime. dintre formări m. timp şi şi unităţi mone unităţi mone. kg. ca. tre unităţile de măsură ale aceleiaşi rimi. cm.suprafaţă.lungimea.legăturile dinnităţi de măsură multiplii.precum pacitate.

utilizeze coverifice prin raţii pentru a respondenţe sul implicaţiei ”dacă-atunci”.calcul.ordinul de mă.să descomnumărulde o.să estimeze .limita erorile de simple şi suctimarea făcu. .să foloseas- respondenţe simple şi succesiuni după 16 .să recubiecte dintr-o rime al rezulta. -să descompună. I a II-a a III-a a IV-a firmaţii şi să cunoască sen- . 1000. rest la un număr de o cifră şi să coreleze cu formula .să efectueze împărţirea cu 1000.să estimeze .să aprecieze valoarea de adevăr a unei a- d=îxc+r. . r<î. să recunoască şi să utilizeze co- numărare es. tă.20 (*ca 100) în sumă sau diferenţă.noască şi să mulţime şi să tului unei ope.pună. cesiuni după reguli date.

.să compună e.c<1000.bleme care prere presupun o supun două osingură raţie.să folosească în .să compună . I a II-a a III-a a. să a+b+c=x.că simboluri reguli date.să sesizeze 17 . a:b=x text. 0-100. probleme de . pentru a pune . nu- de mere necunoscute în rezol- .să rezolve şi varea de prosă compună bleme.x-necunoscut probleme exerciţii şi xerciţii cu probleme şi cu între a IV-a numere de la numere 0 la 20.tru a pune în noscute în re. compună cu probleme axb=x.să rezolve şi tipul: a+b=x.evidenţă zolvarea probleme. ope.peraţii de adunare sau de scădere. b = 0.b. . evidenţă simboluri pen- numere necu.să rezolve -să rezolve proprobleme ca.

reprezinte în prin observarea tabele.să extragă in.asocierea dintre elementele a să le două categorii .să colecteze de obiecte pe date. . teze şi clasi. I a II-a a III-a a IV-a 18 . să le sorguli date. să le unor criterii bele şi liste. să organizeze în simple. pe o anumită temă.simple.unor criterii fice pe baza formaţii din ta. să reprezinte datele în tabele. să le colecteze date tabele.sorteze şi clasifice pe baza date.să colecteze baza unor re.

3 . matice. rea exerciţiilor.metode mateme.noi căi de 19 .să manifes.să manifeste .să verbali.să exprime .să depăşească blocaje în rezolvarea de probleme. etape ale calculelor fă...zolvarea unor re.te iniţiativă interes pentru şi plăcere în a tru aflarea re. bordare a practice prin unei proble.în a propune analiza şi reutiliza nume.verse de a.rezolvării unor cute în rezol.idei. clar şi concis pe baza unui constant mo.zultatelor unor modalităţi di. să caute prin în-să manifeste cercare-eroare un comporta.să exprime o. oral sau calcul folosi.semnificaţia dalităţi plan simplu de de prii. dete în rezolva.să manifeste . varea unei mersul parcurs în rezolvarea probleme.să exprime zeze în mod ral sau în scris.să manifeste disponibilitate curiozitate pen.probleme. unei probleme 4 . ..probleme bleme.în cuvinte pro.în scris. exerciţii şi pro.

ţilor practice de rezolvare de probleme. .rezolvare.bleme.să manifeste disponibilitate I a II-a a III-a a IV-a ment adecvat pentru a învăţa în relaţiile cu de la alţii şi a-i colegii dintr. 20 .ajuta pe ceiun grup de lalţi în rezollucru în ca.varea de prodrul activită.

3. să susţină interesul şi curiozitatea în studiu a elevilor şi să le dezvolte spiritul critic. inventivităţii. cu învăţământul procedee modern de la investigaţie ştiinţifică. încă din clasele primare.I. Oprescu în „Metode moderne sau metode ale învăţământului modern” . care stimulează şi exersează gândirea elevilor pe linia flexibilităţii. 21 . într-o atmosferă menită să activizeze gândirea şi celelalte funcţii de cunoaştere. creativităţii. Cele mai substanţiale rezultate în însuşirea cunoştinţelor de matematică se pot obţine într-un cadru problematic. Importanţa generală a temei Sarcina actuală primordială a cadrului didactic de a-i înarma pe elevi. a condus în introducerea unor strategii ale gândirii ştiinţifice investigatoare aşa cum afirma N.

predarea matematicii contribuie la formarea raţionamentului şi a capacităţii de aplicare în 22 . confruntarea lor cu realitatea. constituie condiţii fundamentale ale procesului de învăţământ. Pentru elevii claselor I-IV traiectoria actului cognitiv : concret-abstract-concret. privit din punct de vedere al psihologiei şcolarului. adică pornirea de la realitate. În procesul de învăţare al matematicii accentul trebuie să cadă pe elaborarea tehnicilor intelectuale de învăţare. va fi capabil să le utilizeze independent. Conţinutul ştiinţific al conceptelor matematice moderne nu exclude ci. aplicarea în diferite activităţi practice efectuate de elevi. dimpotrivă. de la fapte cunoscute şi trăite de elevi. regula. mai mult. apoi. descoperirea prin eforturi proprii facilitează şi ceea ce se numeşte „transferul depărtat” care determină descoperirea independentă a unei reguli înrudită cu cea cunoscută. Tehnicile însuşite de copii în procesul învăţării matematicii trebuie aplicate autonom. Urmând o linie metologică bine trasată şi explicitată prin comentarii îndrumătoare şi sugestive. în situaţii noi. mărind şansele reţinerii noilor cunoştinţe. care dezvoltă motivele şi interesul elevilor pentru matematică. presupune utilizarea unor metode şi procedee bazate pe intuiţie.Elevul pus în situaţia de a descoperi el însuşi conceptul. pentru desprindrea noţiunilor şi regulilor şi. principiul.

permit şi reclamă restructurări ale învăţământului încă din primii ani de şcoală. pregătirea specialistului. situarea lui în prim plan şi antrenarea gândirii lui. îşi formează deprinderi şi tehnici de rezolvare a problemelor. antrenament la care este supusă gândirea lui. înarmându-se cu procedee de calcul corect şi rapid. participarea activă la procesul rezolvării. 23 . contribuie la promovarea posibilităţii de apreciere matematică a realităţii şi a interesului elevilor pentru studiul acestei discipline. claritate şi exactitate. De aceea. Procesul de învăţare a matematicii ca şi posibilităţile de înţelegere de care dispun copiii. O autentică modernizare a învăţământului matematic nu se poate face pe segmente sau numai într-o singură direcţie. rezultă că acest lucru trebuie realizat în primul rând de învăţământul matematic. ci global: conţinut. care trebuie eliberat de orice urmă a învăţământului scolastic. formal.practică a cunoştinţelor. dacă modernizarea învăţământului implică activizarea elevului. În clasele I-IV elevii îşi însuşesc un limbaj matematic caracterizat prin conciziune. strategii didactice. Învăţământului matematic îi este propriu efortul personal pe care-l face cel ce învaţă matematică.

participarea lui la procesele rezolvării. efort permanent şi judicios gradat. Contemporaneitatea are însă nevoie nu de orice fel de gândire ci de una critică şi novatoare.4. o gândire originală şi creatoare pe care matematica modernă o formează.I. constituind impulsul dinamicii sociale. Efortul personal pe care-l face elevul. Motivarea alegerii temei Se ştie că matematica dezvoltă gândirea şi că gândirea a stat totdeauna la baza progresului. pot 24 .

În activitatea directă la clasă am observat că elevii claselor I-II manifestă o mai mare plăcere în cadrul orelor de matematică. El desfăşoară activitatea de învăţare cu sprjinul şi sub îndrumarea învăţătorului. caracterizând activitatea matematică „mai uşoară” decât celelalte. În accepţia învăţământului modern. iar evaluarea capătă rol stimulator – dinamizator în activitatea didactică. Deoarece în noua programă devine mai importantă activitatea de rezolvare de probleme prin tatonări. ci îi revine rolul de a le facilita învăţarea şi a-i stimula pe copii să lucreze în echipă. încercări.evita formarea unei gândiri neproductive spre care sunt tentaţi să alunece şcolarii mici. elevul este factor activ. căutare de soluţii dincolo de cadrul strict al celor învăţate. varietatea şi diversitatea modalităţilor de activizare a elevilor la lecţia de matematică”. pentru ca apoi în clasele III-IV. implicare activă în situaţii practice. am ales tema „Strategii metodice. 25 . să pretindă ajutor permanent în rezolvarea temelor. Organizarea unui învăţământ eficient pune pe primul plan problema calităţii acestuia. faţă de memorarea de reguli şi socotitul de dinainte. deoarece învăţătorul nu mai este un simplu transmiţător de cunoştinţe. o parte a elevilor să reclame „greutatea” rezolvării sarcinilor matematice.

Salzmann spunea : „Cine nu ştie să se joace cu copiii şi este destul de nepriceput ca să creadă acest amănunt este mai prejos de demnitatea sa nu trebuie să se facă educator. prin capacitatea de a persevera în căutarea. prin mobilitatea gândirii. Orele de învăţătură trebuie să alterneze cu cele de exerciţii şi jocuri.” C. deşi există n materiale care oferă soluţii şi dezbat această temă.Deşi este o temă amplă. Basedow spunea „Copiii trebuie să înveţe jucându-se. J. care.B. Pornind de la afirmaţia „Copilul este o fiinţă unică şi irepetabilă” ne duce obligatoriu la o diversitate a modalităţilor de activizare a elevilor. consider că fiecare cadru didactic are o altă viziune asupra activizării elevilor în lecţiile de matematică. înseamnă formarea unor indivizi caracterizaţi printr-o sporită flexibilitate a gândirii. ţinând cont de particularităţile individuale ale copiilor şi de grup ale clasei pe care o conduce.” Nu de puţine ori am fost pusă în situaţia de a căuta şi a aplica numai acele demersuri metodice care să-mi asigure în minimum de timp eficienţa maximă. 26 .C. găsirea şi aplicarea soluţiei pentru rezolvarea problemelor teoretice şi practice.

duce la dezvoltarea intelectuală. să încorporeze datele cunoscute în exigenţa proprie. de creativitate. Urmărind aceste lucruri am ajuns la concluzia că însuşirea conştientă a cunoştinţelor asigură temeinicia lor. iar însuşirea lor activă. 27 . Pornind de la aceste considerente. dezvoltarea proceselor intelectuale. de investigaţie. să surprindă relaţii logice între fenomene. a unor metode de învăţare eficiente şi a unor mijloace de învăţământ care să îmi asigure în minimum de timp eficienţă maximă. să înveţe cum să valorifice cunoştinţele în activitatea practică. Am fost preocupată de găsirea unor forme de organizare. în lucrarea de faţă mi-am propus să prezint o serie de modalităţi de aplicare. în primul rând a gândirii.Astfel. am îndrumat elevii să pătrundă sensurile multiple ale lucrurilor. vizând în primul rând dezvoltarea capacităţilor creatoare ale elevilor precum şi accentuarea caracterului formativ al învăţământului. să-şi însuşească tehnicile unei continue autoinstruiri. în cadrul orelor de matematică a acelor strategii didactice ce realizează activizarea elevilor. prin efort propriu. precum şi la dezvoltarea spiritului de independenţă. dezvoltarea trăsăturilor de personalitate cu rol deosebit în activitatea de învăţare.

28 . de a le explica. pentru exigenţele vieţii contemporane.Cunoscând particularităţile fiecărui elev am încercat să găsesc mijloacele potrivite pentru a-l ajuta şi îndruma să se dezvolte cât mai mult. Mi-am propus să urmăresc realizarea acestor obiective în cadrul lecţiilor de matematică pentru motivele invocate în introducere şi pentru că în cadrul acestor ore am observat o dezvoltare mai accentuată a spontaneităţii şi libertăţii de acţiune a elevilor. dezvoltarea capacităţii de a analiza faptele. Dezvoltând iniţiativa şi responsabilitatea elevilor consider că se realizează pregătirea lor pentru viitor.

apitolul 29 .

spe cte teoretice de bază 30 .

Este cunoscut faptul că didactica modernă concepe lecţia ca o activitate comună a pedagogului cu elevii. În acest consens. Modernizarea învăţământului matematic se înscrie într-un proces general de reînnoire a întregului sistem şcolar. nu este vorba de o luptă pentru o matematică modernă împotriva 31 .2. intensitatea proceselor desfăşurate pe parcursul unei ore de curs. metodele şi mijloacele de învăţământ sunt privite atât ca instrumente de predare. Elaborarea strategiei didactice. cât şi ca modalităţi de învăţare. în primul rând. întemeiată pe relaţii de cooperare în cadrul cărora activitatea de învăţare este organizată.condiţie a acţiunii educaţionale eficiente În multitudinea aspectelor cu rol hotărâtor pentru eficienţa lecţiilor se situează.1. dirijată şi stimulată de pedagog. la dispoziţia pedagogului. De fapt.

32 . nici pentru o programă împotriva alteia. combinarea şi organizarea optimă a unui ansamblu de metode. Strategia didactică presupune un mod de abordare a învăţării şi predării care poate fi: analitic ori sintetic. propune. care încurajează elevul în căutare. materiale şi mijloace. intuitiv sau deductiv. îi dezvoltă creativitatea. Având în vedere noile achiziţii din didactica generală. care ţine seama de interesele sale şi de motivaţie . teoretic ori practic-aplicativ. cu scopul atingerii unor rezultate maxime.matematicii tradiţionale. care îl ajută să descopere. care-i permite astfel să-şi însuşească cunoştinţele matematice printr-o construcţie personală. prin alegerea. creativ sau algoritmic. sfătuieşte. Funcţia de a transmite autoritar cunoştinţele trebuie să facă loc unui învăţământ care sugerează. Ceea ce trebuie este unirea tuturor energiilor pentru ca şcoala de azi să înregistreze tot mai mari succese. strategiile didactice se pot defini ca un mod de abordare şi rezolvare a unei sarcini complexe de instruire (învăţare).

mijloacelor. 1998) • mod de abordare a instruirii. resurselor. ansamblu de decizii privind desfăşurarea instruirii. integrate pentru realizarea obiectivelor. (Irina Maciuc – „Formarea continuă a cadrelor didactice”.frontal sau individual. Omniscop. formelor de organizare implicate în predare-învăţareevaluare. a organizării ei. • bază pentru trecerea de la concepţie la acţiunea concretă. interdisciplinar ori monodisciplinar. • linie directoare. clasic sau modern. prin combinarea optimă a metodelor. • linie directoare în rezolvarea problemelor didactice concrete. Strategia didactică poate fi definită ca: • ansamblu de noţiuni coordonate. 33 .

• instrument de optimizare a învăţării prin conceperea. respectiv pentru stabilirea strategiilor didactice. trebuie să luăm în considerare următoarele criterii:  concepţia pedagogică şi didactică generală a perioadei respective şi concepţia personală a cadrului didactic. Pentru stabilirea celui mai eficient şi raţional mod de abordare a instruirii şi autoinstruirii. organizarea variabilelor învăţării. planificarea. creativitate didactică. 34 . ca act de decizie dă stilul de conducere. • impune variante. • formă de prezentare a unei sarcini de învăţare şi calea de dirijare a modului de soluţionare în condiţiile date. adaptare la condiţii concrete. de valorificare şi combinare optimă a resurselor materiale şi metodologice şi de implicare activă a resurselor umane în secvenţele de predare-învăţare-evaluare.

 obiectivele generale ale ale matematicii. gradul de omogenitate sau neomogenitate al colectivului. sistemul principiilor didactice generale şi sistemul principiilor didactice specifice matematicii. cu particularităţile sale: mărimea colectivului de elevi. fundamental şi obiectivele operaţionale ale activităţii didactice. particularităţile psihologice de vârstă şi individuale ale elevilor. capacitatea de învăţare a elevilor şi mecanismele adoptate de aceştia. 35 . nivelul motivaţional al elevilor pentru activitatea de învăţare. care trebuie să se armonizeze cu strategiile didactice utilizate. nivelul de dezvoltare intelectuală. nivelul mediu de pregătire al clasei. obiectivele obiectivul instructiv-educative temei/conţinutului.  clasa de elevi participanţi la activitatea instructiveducativă.

tipul de învăţare adecvat situaţiilor educaţionale. psihopedagogică şi metodică a cadrului.  timpul şcolar disponibil pentru realizarea activităţii didactice. directă). semialgoritmice.  personalitatea şi competenţa ştiinţifică. sarcini de lucru. Tipurile de strategii didactice pot fi identificate în funcţie de mai multe criterii. 36 . ingeniozitatea şi creativitatea sa.sistemul de interese şi aspiraţii al elevilor. Printre acestea se enumeră:  în funcţie de gradul de dirijare a învăţării: algoritmice (dirijare semnificativă.  natura probelor de evaluare (exerciţii. stilul de activitate didactică. creative. aptitudinile pe care elevii le au pentru matematică.  experienţa de învăţare pe care o deţin elevii. euristice. activităţi practice) şi tipul evaluării.

problematizant. priceperilor şi deprinderilor. deductive. 37 . analogice (transductive). arta şi ştiinţa sa de a conduce elevii către atingerea obiectivelor. explicativ-investigative) şi creative şi c) mixte. Important rămâne spiritul euristic. care pot fi: imitative. care pot fi euristice (de descoperire semidirijată. participativ. explicativ-intuitive. cât şi prin modul de organizare şi îndrumare a asimilării acestora. explicativ-reproductive. mecanice. mixte (combinate). algoritmice. directiviste. Eficienţa formativă a învăţământului matematic în clasele I-IV poate fi sporită atât prin calitatea sistemului cunoştinţelor. imprimat de dascăl. rigide). b) neprescrise ( de activizare. repetitive. norme.  în funcţie de caracterul determinant al învăţării: a) prescirse (bazate pe prescripţii. psarticipative). în funcţie de particularităţile gândirii la care fac apel: inductive. atitudinilor. programate).

ci prin îndelungate. Ea reprezintă o suită de acţiuni de instruire/autoinstruire. în principal: 38 . acţiune şi cercetare. Această suită de acţiuni cuprinde. de dezvoltare şi modelare a personalităţii lor prin stimularea şi dirijarea metodică a activităţii pe care o desfăşoară. precum şi o motivaţie adecvată pentru învăţare.Utilizarea şi mai apoi transferul noţiunilor matematice se realizează nu prin simpla transmitere a acestora de la învăţător către elevi. am asigurat structurarea proceselor şi mecanismelor gândirii. Eficienţa unei lecţii de matematică se află în legătură directă cu gradul de participare a elevilor la desfăşurarea activităţilor . dar dirijate procese de căutare şi descoperire a lor de către elevi. Utilizând metode de învăţământ active. deci în realizarea obiectivelor propuse. Activizarea elevilor este o condiţie primordială a reuşitei şcolare. cu gradul de "activizare" a acestora în asimilarea conţinuturilor.

 stimularea şi cultivarea interesului pentru cunoaştere;  valorificarea inteligenţei elevilor şi a celorlalte funcţii psihice ale acestora prin efortul pe care ei îl depun;  formarea şi exersarea la elevi a capacităţii de însuşire a cunoştinţelor;  formarea şi exersarea la elevi a abilităţilor de orientare autonomă în probleme practice;  cultivarea spiritului investigativ, a căutărilor personale şi a atitudinii epistemice conducerea, prin antrenarea şi elevilor în

organizarea,

desfăşurarea

evaluarea

activităţii didactice şcolare. (M. Ionescu, 2000) Activizarea constă, deci, în mobilizarea/angajarea intensă a tuturor forţelor psihice de cunoaştere şi de creaţie ale elevilor, în scopul obţinerii în procesul de învăţământ a unor performanţe

39

maxime, însoţite constant de efecte instructiv-educative cu rol pozitiv pentru dezvoltarea tuturor competenţelor personalităţii. Putem spune că activizarea implică utilizarea unui ansamblu de mijloace psihopedagogice cu rolul de a angaja individualitatea fiecărui elev în procesul didactic, în mod constant şi continuu.

40

2.2. Pregătirea psihologică pentru învăţareexigenţă a activizării

Acţiunile de activizare a elevilor în procesul de învăţământ diferă de la o etapă la alta a dezvoltării ontogenetice, în funcţie de: atitudinea elevilor faţă de îndatoririle şcolare, de gradul

conştientizării scopurilor şi obiectivelor de realizat, de natura intereselor care stau la baza activităţii lor, de nivelul de dezvoltare al proceselor psihice. Modalităţile concrete de antrenare a elevilor în

41

procesul didactic sunt multiple şi neuniform distribuite pe parcursul treptelor de şcolaritate, ceea ce impune respectarea următoarei exigenţe generale a activizării:  pregătirea psihologică pentru învăţare. Este o cerinţă absolut necesară întrucât angajarea elevilor în instruire şi autoinstruire este dificil de realizat în absenţa unei baze motivaţionale adecvate; natura motivaţiei, forţa ei dinamizatoare determină calitatea învăţării. Motivaţia reprezintă un impuls interior, o tensiune interioară orientată spre realizarea unui scop acceptat subiectiv; ea are funcţii de activizare, orientare, dirijare şi conducere a conduitei elevului spre scopul pentru care s-a optat şi pe care elevul l-a acceptat. De asemenea, motivaţia asigură sensul şi coerenţa internă a conduitei, mijlocind stabilirea, acceptarea şi atingerea unor scopuri conştientizate.

42

Sensibilizarea, respectiv orientarea atenţiei, a interesului spre ceea ce urmează să fie învăţat, joacă, de asemenea, un rol important în procesul învăţării. În calitate de verigă indispensabilă şi de condiţie a învăţării, sensibilizarea presupune crearea surprizei, a momentelor de disjuncţie între ineditul situaţiei prezentate şi aşteptările elevilor, precum şi luarea în considerare a factorilor care uşurează formarea percepţiei. În plan psihologic, sensibilizarea vizează pregătirea actului perceptiv, care constituie punctul de start în cunoaşterea realităţii înconjurătoare de către elevi. Este necesar să urmeze familiarizarea elevilor cu conţinutul de învăţat, prin efort propriu, oferindu-li-se material faptic, propunându-li-se anumite activităţi în legătură cu acest material şi tehnici mentale de lucru. Un rol important pentru elevi o are crearea şi menţinerea unui climat de încredere şi asigurarea unei atmosfere de lucru stimulatoare. Corectitudinea, sinceritatea, modestia, tactul în raporturile interpersonale, cultivarea
43

prin dezvăluirea "secretelor" ştiinţei matematice. în special a matematicii. La vârsta şcolară mică. Pe măsură ce li se pun în faţă dificultăţi noi. Copiii de vârstă şcolară mică dau o nuanţă afectivă întregii lor activităţi. atracţia şi interesul pentru învăţare însoţite de satisfacţia efortului tensional. Interesul pentru studiu se găseşte într-o fază incipientă. fiind orientaţi şi ajutaţi să le 44 . trebuie stimulate o serie de mobiluri interne şi externe care să declanşeze dorinţa. prin atractivitatea pentru matematic. Interesul pentru matematică se cultivă prin conţinutul învăţământului matematic. de bucuria succesului.adevărului şi pasiunea pentru muncă contribuie la crearea unui climat tonifiant şi angajant pentru reuşita activităţilor de instruire şi autoinstruire. Pentru a-i determina pe şcolarii mici să se angajeze la o activitate atât de complexă şi de dificilă cum este activitatea de învăţare. elevii învaţă unele tehnici elementare ale activităţii intelectuale.

dar şi o minimalizare a capacităţilor de tip subsolicitare. 45 . La şi conţinutul interesant al matematicii. Orice exagerare. formele atractive de desfăşurare a activităţilor. îi îndepărtează de matematică. dobândesc încredere în puterile lor. prezentarea lui la nivelul posibilităţilor lor de înţelegere. în sensul depăşirii capacităţilor de înţelegere ale elevilor.depăşească. începe aceasta contribuie să-i intereseze activitatea matematică. ei trăiesc bucuria succesului.

Diferenţiere şi individualizare în organizarea activităţilor cu conţinut matematic Eficienţa formativă a învăţământului matematic la clasele I-IV poate fi sporită atât prin calitatea sistemului cunoştinţelor. deprinderilor. cât şi prin modul de organizare şi îndrumare a asimilării acestora. Dimensiunea activ-formativă a învăţării matematice. priceperilor. 46 .2.3. atitudinilor.

este investită cu bogate valenţe formative. se poate afirma că matematica şcolară modernă. Învăţarea este un proces activ de cunoaştere care este cu atât mai valoros cu cât se realizează prin efort propriu şi cu mijloace şi tehnici cât mai productive. dar dirijate.În ceea ce priveşte calitatea cunoştinţelor. procese de căutare şi descoperire a lor de către elevi. ci prin îndelungate. Pentru ideea caracterului activ al învăţământului pledează şi poziţia centrală a elevului. De aici. 47 . învaţă şi anumite tehnici de investigare şi rezolvare. activ şi relativ dificil al învăţării matematicii. prin caracterul riguros ştiinţific şi generativ al sistemului ei noţional şi operativ pe care-l cuprinde. anume statutul lui de subiect activ care realizează actul învăţării matematice mai ales prin efort propriu şi care. o dată cu însuşirea noţiunilor respective. caracterul dinamic. cu caracter mai general. Utilizarea şi mai apoi transmiterea noţiunilor matematice se realizează nu prin simpla transmitere a acestora de la învăţător la elevi.

raţionament inductiv şi transductiv (analogic) cu precădere la primele clase. în cadrul operaţiilor concrete cu obiectele. sinteză. continue operaţii de analiză. semnificative procese de transfer pe orizontală şi pe verticală. efortul intelectual se situează pe primul plan. elevul învăţând nu atât prin urmărirea demonstraţiilor cu material didactic pe care le face învăţătorul. clasificări. cu sprijinul sau cu ajutorul acestor materiale. a conţinutului ştiinţific al 48 . mai întâi. operarea cu mulţimile concrete de obiecte. ci sub aspectele lor logice.În învăţarea matematicii. abstractizări şi generalizări. Intuiţia activă în învăţarea matematicii presupune relevarea. o intuiţie activă. Acesta constă în: observarea obiectelor şi fenomenelor nu sub aspectul particularităţilor fizice ale acestora. dar şi deductiv la clasele a III-a şi a IV-a. cât şi prin efectuarea directă a unor operaţii concrete. comparaţii. cu accent pe logica pe care o relevă aceste operaţii. În învăţământul modern se impune.

noţiunilor respective. calcul). deci într-o manieră euristică. ci un efort mintal vizând operaţii de clasificare. pe care elevii îi învaţă sub forma unor noţiuni. la comenzile învăţătorului. reguli şi pe care îi aplică apoi în mod creativ în rezolvarea unor situaţii din ce în ce mai complexe. 49 . elevul întâlneşte atât situaţii stereotipice pe care le rezolvă printr-o modalitate identică. cât şi situaţii noi. scriere. elevii fiind puşi în situaţia de a realiza nu o simplă manipulare de obiecte. Matematica este disciplina care operează cu cel mai mare număr de algoritmi (numărare. În clasele I-IV se dobândesc tehnicile ("instrumentele") de muncă intelectuală. pe care le rezolvă prin căutarea şi descoperirea soluţiei pe baza datelor cunoscute. În procesul învăţării. Operaţiile concrete cu mulţimile de obiecte trebuie să fie operaţii logice pe suport concret. definiţii. a esenţei lor matematice. ordonare.

gândirea şi memoria operează printr-o activizare de intensităţi variate a planului reproductiv. într-un cuvânt de strategii euristice. făcându-se printr-o reconstrucţie continuă a sistemului noţional şi operativ. dominat de memorizare. de tehnici de mobilizare a intelectului şi atitudinilor favorabile rezolvării problemelor necunoscute sau nonstandard. sunt denumite "metode euristice". superior. cât şi de atitudine euristică. neînvăţate anterior. până la cel creativ (dominat de gândire). Modalităţile didactice prin care elevul este pus în situaţia de a căuta şi descoperi. Orice nouă achiziţie matematică are la bază achiziţiile anterioare. În cadrul lor întâlnim de mai multe ori încadrate orientările didactice moderne (modelare. cât şi pe cea a 50 . problematizare.În însuşirea noţiunilor matematice. trecerea de la un stadiu la altul. De fapt. învăţare prin descoperire). În categoria acestor strategii se înscriu metodele de predare-învăţare care privesc atât activitatea elevului. de a rezolva situaţii noi. este vorba atât de metode euristice.

Un nivel de angajare mai adâncă a gândirii elevului în clasele mici îl constituie activităţile de elaborare 51 . recunoaşterea unui procedeu de calcul sau a unei probleme pe care o raportează la categoria respectivă). tehnici de calcul. clasa de echivalenţă a mulţimilor echipotente a căror proprietate este numărul natural). O gamă bogată de activităţi matematice solicită elevul la activităţi de recunoaştere şi reproducere (şirul numerelor naturale. adică sunt mai activizante.învăţătorului şi care-şi sporesc eficienţa formativă cu cât îl implică mai mult pe elev. În alte situaţii. activitatea de învăţare a matematicii constă în continuarea de către elevi a construcţiei sistemului sau structurii după modelul dat de învăţător. Tipică pentru această categorie de activităţi este eleborarea clasificărilor după anumite criterii (mulţimi de obiecte – mulţimi echipotente. mai participative. Recunoaşterea se face pe baza actualizării cunoştinţelor şi a încadrării cazului particular în clasa respectivă.

De exemplu. 52 . adunarea şi scăderea numerelor naturale până la 100 după modelul adunării şi scăderii numerelor naturale până la 20 etc). în situaţia când se dau ambii termeni (factori). se dau exerciţii cu sarcina de a compara sume. se dă suma sau produsul şi se cere elevilor să descopere toate combinaţiile de termeni. Sunt multe situaţii noi pe care elevii le rezolvă prin extinderea şi transferul algoritmilor învăţaţi şi consolidaţi (numere naturale formate din zeci şi calculul cu ele pe baza numerelor naturale formate din unităţi.sau de transformare a unui sistem sau structuri pe baza modelului dat. accentul căzând pe creativitate. respectiv factorii corespunzători. Un exemplu îl constituie rezolvarea şi compunerea de exerciţii şi probleme care să întrunească condiţiile prescrise de învăţător. produse etc. Exerciţiile de calcul şi problemele cu variabile angajează nivelurile superioare ale gândirii.

pentru a le putea adresa în orice moment sarcini corespunzătoare nivelului lor real de dezvoltare. Pe de altă parte. individualizarea şi tratarea diferenţiată presupune o bună cunoaştere a conţinutului 53 . în situaţia în care unul dintre aceştia este necunoscut: 8 x a=6 x 4 sau exerciţii de genul 6 x a = 42. De fapt. fără a se avea în vedere individualizarea procesului de predare-învăţare-evaluare. Individualizarea şi tratarea diferenţiată a elevilor constituie două dintre strategiile principale de ameliorare a randamentului şcolar şi de înlăturare a insucceselor. Nu se poate vorbi de activizarea elevilor. investigarea lor permanentă şi urmărirea evoluţiei lor.-de exemplu 17-5 = 10+2. Individualizarea şi abordarea diferenţiată a procesului de instruire la matematică presupune. cunoaşterea elevilor. este vorba de o activizare diferenţiată pe fondul unei individualizări corect practicate. pe de o parte.

necesită o profundă şi competentă analiză a conţinutului noţional al matematicii. strategia diferenţierii dispune de aceeaşi paletă metodologică ca orice strategie globală de instruire: de la obişnuitele conversaţii.disciplinei ce se predă şi respectarea cerinţelor unitare pe care le exprimă programele şcolare. Activităţile matematice. în concepţia individualizării învăţământului matematic. o raţionalizare şi o programare secvenţială a acestuia din care să rezulte solicitările pe care programa (învăţătorul le adresează elevilor şi care trebuie gradate în raport cu capacităţile şi ritmurile fiecărui elev. iconice şi simbolice. 54 . ale grupurilor şi ale clasei. demonstraţii şi explicaţii la exerciţiile şi instrumentele muncii intelectuale eficiente. de la tehnica fişelor de muncă independentă. Amplificând acţiunea principiului individualizării. ca unitate socială. la tehnicile intuitive. de la formele învăţării individuale la cele ale învăţării în grupul diadic sau în grupul mic.

iar în cadrul fiecăreia dintre acestea asupra unor sarcini unitare gradate însă prin conţinut şi mod de realizare. de cerinţele unice ale programei şcolare se pot formula solicitări implicând niveluri de efort diferite (recunoaştere. transfer. integrare. Se impune ca învăţătorul să gândească asupra modalităţilor de îmbinare a celor trei forme de activitate (frontală. individuală).de la procedeele de abordare genetică. logică şi topologică a unei teme sau a unui subiect la cele de investigare experimentală sau simulativă. creativitate). În raport cu capacitatea fiecărui elev. învăţătorul să urmărească activizarea întregului colectiv de elevi prin aplicarea 55 . reproducere. Important este ca în toate formele de activitate matematică pe care le desfăşoară elevii. în grup. Strategia individualizării şi diferenţierii învăţământului matematic conduce la o gamă foarte variată de forme de lucru şi modalităţi de organizare a activităţii de învăţare.

unui sistem diferenţiat al variabilelor acestor activităţi: obiective. forme de evaluare. apitolul poteza de lucru 56 . conţinuturi. moduri de realizare a sarcinilor.

biectivele cercetării etode de cercetare utilizate 3. Ipoteza de lucru Dezvoltarea impetuoasă a ştiinţei.1. tehnicii şi culturii reclamă o pregătire a viitorilor profesionişti astfel încât să facă faţă 57 .

în faţa şcolii se pune cu atât mai mult sarcina dezvoltării flexibilităţii şi creativităţii gândirii elevilor. am căutat ca odată cu transmiterea cunoştinţelor să am în vedere şi dezvoltarea capacităţii elevilor. În acest context. transformarea cunoştinţelor din achiziţii exterioare în mecanisme interioare. Asistăm în etapa actuală la o adevărată explozie informaţională.cerinţelor mereu crescânde ale societăţii viitorului. Se poate afirma că nici o disciplină şcolară nu se bucură mai mult decât matematica de cercetări teoretice şi mai ales experimentale pentru găsirea unor soluţii optime de organizare 58 . în instrumente de continuă perfecţionare. Piaget că fiecare educator trebuie să dezvolte inteligenţa şi mai ales trebuie a-l învăţa pe copil s-o dezvolte atâta timp cât este capabilă de progres. cunoştinţele se îmbogăţesc. adică mult timp chiar după încheierea vieţii şcolare. Apar noi ştiinţe. se amplifică şi se perimează într-un ritm accelerat. Pornind de la afirmaţia lui J.

precum şi aptitudini şi abilităţi ale învăţării. precum şi prin învăţare activă el reuşeşte să domine realitatea prin cunoaştere. încercând să o schimbe. descoperire. De asemenea. constituie domeniul esenţial al formării personalităţii copiilor. învăţând prin problematizare. să o simplifice. de rezolvare a problemelor). Elevul prin însumare de roluri participă prin efort propriu de gândire la elaborarea cunoştinţelor.raţională a conţinutului. Pornind de la aceste considerente. precum şi pentru descoperirea mijloacelor care să-i asigure maximum de eficienţă formativă. mi-am propus să demonstrez că în cadrul lecţiilor de matematică prin alegerea optimă a unor modalităţi de activizare se dezvoltă gândirea logică a elevilor dacă se urmăreşte permanent şi 59 . al formării unor aptitudini şi abilităţi ale gândirii. a instrumentelor mentale de bază (deprinderi de calcul. prin conţinutul lor şi prin metodologia desfăşurării lor. am formulat ipoteza că lecţiile de matematică.

sporirii eficienţei 60 .sistematic dezvoltarea capacităţilor creatoare ale elevilor. Prin experimentul întreprins am încercat să demonstrez că ipoteza este posibil de realizat dacă se ţine seama de nivelul de pregătire a elevilor. de dozarea sarcinilor conform particularităţilor acestora. Studiul acestei probleme a fost generat de dorinţa de a completa materialul didactic şi teoretic existent referitor la varietatea şi diversitatea modalităţilor de activizare a elevilor în lecţiile de matematică. folosind metodele şi procedeele adecvate. respectând particularităţile de vârstă şi individuale ale acestora. dar şi unele constatări ale literaturii de specialitate care susţin că una din cauzele instalării insuccesului şcolar o reprezintă lipsa unor deprinderi elementare de lucru. de îmbinarea judicioasă a diferitelor categorii de metode de învăţare şi de utilizare a acestora în scopul învăţării.

61 . se naşte la elev dragostea. dacă gândirea lui este stimulată în mod sistematic să facă un efort gradat şi simte că fiinţa lui adaugă ceva în urma fiecărui antrenament. se dezvoltă în mică măsură datorită faptului că nu există preocupări susţinute în acest sens.În primele patru clase. atractivitatea sau repulsia faţă se studiul matematicii. dacă el trăieşte bucuria fiecărui succes mare sau mic. Dacă el simte că pătrunde în miezul noţiunilor matematice. toate aceste trăiri cultivă interesul şi dragostea pentru studiul acestei discipline. Obiectivele lucrării Posibilităţile elevilor din clasele I-IV de a rezolva situaţii noi. neîntâlnite. flexibilitatea gândirii.2. 3.

dezvoltarea gândirii creatoare a elevilor.  realizarea unui progres şcolar continuu.Pornind de la ipoteza anunţată mai sus mi-am propus ca obiective de bază ale acestei lucrări şi ale activităţii mele:  evidenţierea principalelor modalităţi de activizare a elevilor indispensabile integrării şi reuşitei şcolare. văzut prin prisma formării unor deprinderi de autoinstruire. 62 . care pot fi abordate în predarea-învăţarea matematicii la clasele I-IV.  stimularea interesului elevilor pentru acest obiect de învăţământ. creşterea numărului de elevi performanţi. formarea deprinderilor de muncă independentă sau în echipă.  adâncirea caracterului activ-formativ al învăţământului matematic.

scopurile urmărite în această lucrare sunt:  valorificarea experienţei didactice acumulate.Aceste obiective le-am urmărit printr-o gamă întreagă de activităţi care să solicite independenţă. ştiinţa care dispune de logica cea mai riguroasă. matematica. În ceea ce mă priveşte.  interpretarea şi generalizarea aspectelor metodice din activitatea didactică. este cu atât mai accesibilă la 63 . originalitate. valorificând posibilităţile lor. satisfăcându-le interesul. investigaţie.  contribuţia la îmbogăţirea materialului referitor predarea matematicii în ciclul primar. Cunoscând faptul că mărimea potenţialului afectiv şi motivaţional al activităţii de învăţare conduce la sporirea gradului de implicare a elevului în desfăşurarea ei.

având scopul de a descoperi soluţia problemei pe care o avem în faţă. ci doar ca provizoriu şi plauzibil. dar pe înţelesul tuturor. în primul rând. Adjectivul euristic înseamnă că serveşte pentru descoperire. 3. Învăţătorul este cel care vede într-o lecţie dată posibilitatea de a conduce elevii la descoperirea cunoştinţelor. 64 . de a pune în evidenţă algoritmii.3.elevilor cu cât va fi prezentată într-o formă mai interesantă. Metode de cercetare utilizate Scopul euristicii constă în a studia metodele şi regulile descoperirii şi ale invenţiei. Obiectul cercetării pedagogice îl constituie. Raţionamentul euristic nu este considerat ca definitiv şi riguros. de a problematiza anumite noţiuni.

1 Există numeroase lucrări şi studii atât în literatura noastră de specialitate. cât şi în cea străină. este experienţa ce răsare din însuşi procesul practicii. 65 . prezentând anumite metode în funcţie de aspectele urmărite. face să progreseze practica generală. Politică. au fost astfel orientate încât adresându-se nemijlocit lui ce trebuie să ştie elevul. adică volumul de cunoştinţe prescrise de programă şi manual şi comunicat de învăţător.. În virtutea acestui fapt. novatoare. Experienţa pedagogică înaintată. Cercetarea pedagogică. să surprindă ce ştiu sau ce pot elevii (adică câştigul realizat de aceştia) nu atât pe linia 1 Stanciu St. din căutarea şi din găsirea uneori aproape spontană a unor procedee şi metode noi de învăţământ şi educaţie. 1969. Bucureşti. pag. 132. care abordează problema motivaţiei învăţării şcolare. metodele folosite în cercetarea pedagogică. spune Stanciu Stoian. care încorporând noul.experienţa avansată. Ed.

ca metodă de cercetare. Pentru a putea sesiza şi înfăţişa un tablou mai veridic al dificultăţilor pe care le întâmpină elevii din clasele mici în formarea şi însuşirea cunoştinţelor de matematică şi al procedeelor de operare cu ele. testul. Ciocnindu-se de variatele dificultăţi ale însuşirii matematicii elevul gustă succesul dar şi insuccesul muncii sale. de la care pornind. 1) Observaţia Observaţia. convorbirea.cantitativă cât pe linia calitativă. mi-am propus ca în activitatea desfăşurată pe parcursul cercetării efectuate pe această temă să aplic următoarele metode: observaţia. analiza produselor activităţii elevilor. să putem apoi. îşi formează o atitudine sau alta faţă de acest obiect. în faza următoare a cercetării. oferă constatarea 66 . se verifică şi se cunoaşte pe sine în raport cu alţii. să elaborăm modalităţile concrete de înlăturare a acestor dificultăţi. experimentul.

a trebuit să acord. etc.observaţia ocazională (întâmplătoare. şi în aşteptarea fenomenelor studiate.lucrărilor şi fenomenelor cum le prezintă natura în chip obişnuit. interesele şi preocupările acestuia. aşadar.analitice şi particulare. Urmărind. programul.. Această metodă îmbracă două forme: . sub două forme: . forma de manifestare a proceselor şi particularităţilor psihice. Am supus observării activitatea multilaterală a copiilor pentru a le vedea stilul de muncă. trăsăturile lui de caracter şi temperament. . timpul. . fapte de conduită.observaţia sistemică. în primul rând. fără ştirea celor supuşi acestei cercetări. atenţie pregătirii mele: obiectul şi sarcina observaţiei. accidentală).generale şi globale. Rezultatele obţinute au fost consemnate. manifestările copilului. 67 .

În acest caz.În caietul de observaţie am notat asemenea date: . activităţile practice şi activitatea socială şi obştească. se recurge la observaţia fracţionată. aptitudinile.trăsăturile principale ale personalităţii copilului: interesele. caracterul. am folosit perioade scurte. notându-mi acţiunea subiectului sau subiecţilor din această scurtă observaţie. Uneori.date generale asupra copilului: biografie. de câteva minute sau chiar secunde. urmărind starea de 68 . De exemplu. numită şi eşantion temporar. dezvoltarea fizică şi psihică. . Aceste consemnări au căpătat ulterior o prezentare în detaliu a fizionomiei fiecărui elev supus observaţiei. temperamentul. şi nu este posibil să se consemneze toate momentele desfăşurării lui.aspectele principale ale activităţii şi conduitei copilului: munca de învăţare. . mediu familial. când fenomenul supus observării durează mai mult.

în predarea la clasa I a lecţiei Adunarea numerelor naturale formate numai din zeci. fără să mai facă apel la material intuitiv 69 . este absent. am notat aceste semne: elevul cască. în acest sens. Astfel. Pentru a relata un episod din activitatea desfăşurată de mine. atenţia şi spiritul de observaţie). cu satisfacţie deosebită. etc. pentru a putea fi deprinse concluziile care se degajă din materialul adunat. că aproximativ 75% din numărul elevilor din clasă au descoperit cu o abilitate deosebită analogia dintre acest tip de adunare şi adunarea cu numere în concentrul 0-10. mă voi opri asupra unui exemplu concludent: În timpul orelor de matematică am urmărit dezvoltarea proceselor intelectuale ale elevilor (flexibilitatea şi creativitatea gândirii. priveşte distrat pe fereastră. Datele strânse pe baza observaţiei au fost supuse prelucrării şi analizei. Majoritatea au dat răspunsuri imediate. se întinde.oboseală din cursul unei zile de muncă. am observat.

Practic. am controlat. am încercat să asigur observării atributele ştiinţifice menţionate mai sus. am urmărit desprinderea unor concluzii precise. Prin aplicarea acestei metode de cercetare. De aceea. cât şi pe baza datelor obţinute în experimentul natural constatativ. completat şi explicat unele fapte. sigure. Adeseori situaţiile sunt foarte complexe. socotitori). măsurarea modificărilor ivite 70 . iar datele esenţiale nu pot fi întotdeauna uşor deprinse din cele accidentale. şi înregistrarea. 3+ 5= 8 30+50=80 4+ 2= 6 40+20=60 Interpretarea datelor observaţiei comportă uneori şi riscul unei doze de subiectivitate. 2) Experimentul Gradul de însuşire a cunoştinţelor de către elevi l-am studiat atât pe baza datelor culese în timpul observaţiei.(beţişoare. prin varierea unui factor care acţionează asupra.

a unor programe şi manuale noi. fără să mai fie nevoie de laborator. a unor tipuri de material didactic sau pentru a cerceta modul cum se formează şi se consolidează anumite noţiuni sau deprinderi la elevi. care. în recreaţie. Copiii au fost supuşi studiului în condiţiile muncii la clasă. Ţinând cont de rolul experimentului. În condiţiile muncii directe cu copiii. dar care are nevoie de confirmare prin practică. acele forme de organizare a activităţii din clasă despre care există probabilitatea că ar putea duce la ridicarea nivelului instrucţiei. cu ajutorul lui.în activitatea psihică a copilului. De obicei se verifică. etc. Prin experimentul pedagogic se urmăreşte îmbunătăţirea procesului instructiv. Experimentul pedagogic poate fi folosit în cercetarea eficacităţii unei metode de învăţământ. etc. acele metode şi procedee didactice. am folosit experimentul natural. este creator 71 . prin definiţie.

investigând. efortul propriu pentru însuşirea cunoştinţelor matematice. Concluzia la care am ajuns e aceea că trebuie să-i deprindem pe elevi să înveţe gândind.de practică nouă. ba va opune chiar rezistenţă la învăţarea prin cercetare-descoperire. aprofundând. 72 . Cu cât mai de timpuriu solicităm un mai mare efort intelectual de la copii prin depăşirea dominaţiei cadrului reproductiv al cunoştinţelor şi creşterea treptată a operaţiilor mintale. cu atât avem o şansă mai mare în reuşirea dezvoltării personalităţii. Aceasta presupune pregătirea condiţiilor (conţinut. Astfel. pentru că elevul învăţând ani de zile prin reproducere va trece cu greu mai târziu la construcţia personalităţii sale. supunând experimentului eficienţa aplicării metodei învăţării prin descoperire la orele de matematică. am constatat că aceasta este infinit mai mare faţă de folosirea altor metode care nu antrenează suficient activitatea elevului. am căutat să-i pregătesc o organizare eficientă. forme) dar a nu depăşi cerinţele învăţământului primar. metode.

etc. Iată unele însemnări de acest gen: urmărind să constat 73 . În activitatea de cunoaştere a copiilor am aplicat această metodă după ce am acumulat un material informativ suficient. motivaţia diverselor acte de conduită. opiniile şi convingerile. Convorbirea s-a desfăşurat pe baza unui program. ci. în timpul convorbirilor nu iau notiţe. ulterior reconstitui protocolul discuţiei. Discuţiile purtate cu subiectul pun în evidenţă mersul gândirii. motivele interne ale conduitei. În general nu dau discuţiilor caracter de anchetă. cu întrebări dinainte stabilite sau modificat ad-hoc la apariţia unor situaţii neprevăzute. convorbirea oferă cele mai largi posibilităţi de cunoaştere şi înţelegere a structurii psihice a elevului.3) Convorbirea Ca metodă de cercetare. Totodată. la suspiciuni şi reţineri sau mărturii nesincere. lucru ce ar duce la răspunsuri formale din partea subiectului. interesele şi preferinţele.

De ce? . am purtat cu el următoarea discuţie: . M.La limba română.Ce faci azi după amiază? . Asemenea discuţii pot avea loc individual sau în grupuri 74 .Învăţ. faţă de obiectul matematică.atitudinea elevului C.Pentru că la matematică e mai greu şi aştept să vină mama să mă ajute.Nu.Cred că fac multe greşeli şi trebuie să scriu din nou. . . .De ce? . . acolo e mai uşor şi mai frumos. .La care obiect îţi faci temele mai întâi? .Ai încercat să-ţi faci singur temele la matematică? .La "română" nu greşeşti? .Nu. scriu temele şi mă duc la joacă.

75 . 4) Testul O metodă eficientă în cercetarea pedagogică o constituie metoda testului. sinceră în adresarea întrebărilor. adresate unui număr de persoane care sunt solicitate să răspundă cât mai exact şi mai sincer. însă. domeniile de activitate. Aceasta constă într-o listă de întrebări clare şi precise referitoare la o anumită problemă educativă.mici. suferinţele. Totul. Deseori. atitudinile în anumite împrejurări. precum şi o atitudine activă. Pentru ca aceste întrebări să răspundă cerinţelor unui test trebuie standardizate şi etalonate. impune concordanţa între întrebări şi structura psihologică a subiecţilor. întrebările le intercalez cu momente de ascultare ori de încurajare a elevilor pentru ca aceştia să-şi dezvăluie interesele.

după conţinutul lor: teste docimalogice (de cunoştinţe). Etalonarea constă în elaborarea unei scări. Standardizarea şi etalonarea contribuie la anihilarea subiectivismului în măsurarea şi interpretarea rezultatelor individuale.Standardizarea constă în precizarea unor reguli şi cerinţe privitoare la administrarea testului. Există mai multe criterii de clasificare a testelor: după numărul subiecţilor cărora li se aplică: teste individuale. teste combinate. înregistrarea şi elaborarea rezultatelor lui. la care vor fi raportate rezultatele individuale şi în funcţie de care se va face evaluarea şi măsurarea acestora. teste de personalitate. conform testului calitatea de a fi un instrument de evaluare. de diagnostic şi prognostic. considerată ca etalon. teste colective. teste psihologice. În scopul cunoaşterii elevilor am folosit testul iniţial pe care 76 .

De exemplu. am constatat că nu toţi elevii operează la fel fiecare copil dovedind particularităţi. Analizând rezultatele obţinute după aplicarea testelor. Pe baza răspunsurilor primite şi prin prelucrarea lor cu ajutorul statisticii matematice pot fi trase concluzii cu privire la problema supusă discuţiei. De asemenea am aplicat teste de personalitate şi teste psihologice pentru a determina particularităţile individuale ale fiecărui elev. pot fi întreprinse anchete în legătură cu organizarea timpului liber al elevilor. Rezultatele obţinute prin testele iniţiale au constituit o orientare preliminară pentru desfăşurarea activităţii viitoare. În urma constatărilor făcute am stabilit modul de tratare diferenţiată a elevilor.l-am conceput în vederea verificării cunoştinţelor pe care trebuie să le aibă elevii la începutul anului şcolar. care a condus treptat spre rezultatul final. cu introducerea 77 .

de generalizare. de analiză.unui obiect nou de învăţământ. cum am procedat la o oră de matematică lecţie de consolidare. să facem previziuni în legătură cu dezvoltarea personalităţii elevilor şi să depistăm cauzele unor manifestări comportamentale ale lor. Din punct de vedere intelectual am împărţit colectivul clasei în trei grupuri relativ omogene în urma unor teste de cunoştinţe care să reflecte puterea copiilor de reprezentare. Iată. precum şi volumul de cunoştinţe însuşite la obiectul matematică. nu avem totdeauna certitudinea că persoanele care au dat răspunsuri au fost obiective. Testul constituind un mijloc de informare indirectă. sincere. de exemplu. După ce am discutat despre temă cu 78 . de sinteză. alături de celelalte metode de cercetare amintite mai sus. cu folosirea unor metode de învăţământ. 5) Analiza produselor activităţii elevilor Analiza produselor activităţii elevilor ne permite. etc. cu îmbunătăţirea unui manual şcolar.

Tema independentă dată elevilor din grupa a treia se va verifica în program special. pa măsura puterii lor intelectuale. urmează 79 . cu scopul de a-i apropia cu timpul de colegii lor din această categorie. în colectiv 15 minute. Când am verificat sarcina de lucru a grupei întâi. individual. să participe şi ei la demonstraţiile făcute. Grupa a treia (elevi cu o dezvoltare minimă). Grupei a doua (elevi cu o dezvoltare medie) le-am împărţit fişe cu sarcini de lucru. de asemenea potrivit capacităţii lor intelectuale. am dat primei grupe (elevi avansaţi) să lucreze două probleme din culegere. Am dat apoi muncă independentă 10-15 minute grupei a treia. Atunci când le dau probă de evaluarel. Verificarea se poate face la nivel de clasă.toată clasa. timp în care am verificat grupa a doua şi apoi grupa întâi. când este cazul. dacă pot. lucrau împreună cu mine. elevi cărora trebuie să le stimulăm mai mult capacităţile intelectuale. toţi elevii contribuind oral la elucidarea temelor pe grupe. unică pentru toată clasa. am solicitat şi elevii din grupa a doua să asculte explicaţiile date şi.

a tehnicii de inducţie şi interferenţă de cercetare. dezvoltându-le spiritul critic şi autocritic). Evidenţiez unele laturi pozitive şi subliniez greşelile tipice (cu scopul de a stimula elevii spre autoreflecţie. 6) Tehnicile statistice În cercetarea temei propuse. atunci discut individual cu unii dintre ei (pentru a lămuri unele neclarităţi). Dacă găsesc şi greşeli specifice. un rol deosebit îl are metoda statistică prin aportul său la prelucrarea şi interpretarea datelor obţinute. Dintre tehnicile statistice mai frecvent utilizate în prelucrarea. Ea este o aplicare a procedeelor matematice la manipularea variabilelor. prezentarea şi interpretarea datelor unei cercetări pedagogice sunt: întocmirea tabelelor de frecvenţă a graficelor de distribuţie care ne ajută să facem o grupare a datelor pe 80 .discutarea în colectivul clasei.

Datele numerice sunt supuse unei prelucrări matematice cu scopul surprinderii caracteristicilor şi tendinţelor generale. Rezultatele obţinute de elevi au fost obţinute prin calcule. Histograma este o reprezentare prin dreptunghiuri. notate în diagrame şi grafice. elevi probe şi număr de răspunsuri corecte şi organizate în histogramă. Deci ea ne furnizează date despre randamentul copiilor manifestat ca 81 Nr.clase sau intervale de clasificare. stabilirea modalităţilor de lucru şi formulării concluziilor finale. Datele din tabele au fost structurate pe Nr. diagrame şi grafice. prelucrarea şi analiza lor în scopul demonstrării ipotezei. Aplicarea metodei statistice presupune: strângerea datelor cu privire la problematica studiată şi aşezarea lor în tabele. probei . calcularea unor indici statistici. înălţimea lor corespunzând nivelului de realizare a obiectivelor.

elevi Calificativ Nr. note şi respectiv număr de elevi. rezultatele evaluării unei fişe test de exemplu. Cu ajutorul acestuia am întocmit o diagramă (grafic de notare) care cuprinde pe axa orizontală calificativele iar pe cea verticală numărul corespunzător de elevi. Nr.număr de răspunsuri corecte pe de altă parte. elevi Media I 1 S 4 FB B 6 FB 16 82 Calificative . Pentru a evidenţia gradul de omogenitate al clasei. au fost trecute într-un tabel de notare care cuprinde pe două linii.

83 .Din cercetarea directă a graficului poate decide gradul de omogenitate al clasei şi de asemenea atingerea sau nu a obiectivelor urmărite.

apitolul arietatea şi diversitatea modalităţilor de activizare a elevilor la lecţia de matematică 84 .

Modernizarea învăţământului matematic prin utilizarea unor modalităţi eficiente de activizare În condiţiile determinate de impetuoasa dezvoltare şi diversificare a ştiinţei şi tehnicii contemporane. Preocupările ei sunt orientate în direcţia realizării sarcinilor 85 . volumul de cunoştinţe şi structura pregătirii şcolare a noilor generaţii suferă modificări substanţiale.1. astfel că didactica îşi lărgeşte considerabil orizontul şi-şi îmbogăţeşte conţinutul cu noi achiziţii ştiinţifice.4.

iar diferitele procedee sau operaţii ale gândirii apăreau spontan. ca rezultat îndepărtat şi necontrolat al prelucrării 86 . şi nu orice fel de gândire.instructiv-educative prin concentrarea şi îndrumarea unitară a tuturor eforturilor care se depun pentru modernizarea şi sporirea randamentului procesului de învăţământ în măsură din ce în ce mai mare pe metodele şi activităţile cu caracter activ-formativ. Epoca actuală formulează multiple exigenţe faţă de personalitatea umană. Ideea modernizării exprimă ideea perfecţionării învăţământului în vederea sporirii eficienţei sale formative. pe prim loc situându-se însă gândirea. dar nu orice fel de perfecţionare. Modernizarea învăţământului nu este o acţiune nouă. orice introducere a noului. Dacă în învăţământul tradiţional se pune accent pe predarea de informaţii. Modernizarea învăţământului este o soluţie calitativă care se realizează pe baza unei experienţe acumulate de teoria şi practica pedagogică. ci o gândire creatoare. înseamnă modernizare.

Nu se poate realiza nimic pe plan formativ decât valorificând ceea ce se realizează în domeniul informativului. Deci. dimpotrivă.informaţiilor. ea trebuie să opereze asupra unui material. ci. Între informaţiile pe care le asimilează elevul şi eficienţa lor formativă este o interrelaţie dialectică. formarea personalităţii ca obiectiv principal al educaţiei. De aceea. pentru a exersa gândirea în vederea formării unor capacităţi. a-l pune pe acesta din urmă în ipostaza de condiţie care determină natura rezultatelor obţinute pe plan formativ. Noţiunile. A asigura prioritatea formativului nu înseamnă a minimaliza importanţa informativului. în învăţământul contemporan se militează pe mutarea accentului asupra funcţiei formative a învăţământului. Cunoştinţele nu pot deveni operaţionale decât dacă au fost însuşite conştient. se 87 . iar operaţiile sunt doar instrumentele care favorizează sau frânează operarea ca atare cu informaţia. formează conţinutul operatoriu al gândirii. deci informaţiile. ambele laturi formând o unitate.

prin transmiterea de cunoştinţe. ordonate după logica şi la nivelul la care a ajuns ştiinţa respectivă în dezvoltarea ei. Tendinţa de cunoaştere a omului prin informare. prin latura cognitivă a procesului de învăţământ. a căilor şi mijloacelor care să asigure mărirea productivităţii lui. cunoştinţe cu valoare formativă intrinsecă.realizează în primul rând şi în cea mai mare măsură prin instrucţie. la introducerea în şcoală a ştiinţei matematice moderne. Sporirea eficienţei formative presupune. sporirea eficienţei sale formative. prin instalarea în interiorul intelectului a cunoştinţelor. în primul rând. cunoştinţe calitativ superioare. Esenţa modernizării învăţământului constă tocmai în depistarea conţinutului. Sporirea eficienţei formative a învăţământului matematic se 88 . Modernizarea învăţământului matematic se referă în primul rând la conţinutul său. determină o anumită construcţie spirituală care se manifestă în trăsături caracteristice ale personalităţii.

memorăm nu cuvinte ci direct imagini. în vederea aplicării ei. O cunoştinţă devine familiară 89 . Forma în care ele se păstrează în memorie nu este aceea a unei expresii verbale. moduri de a gândi. la matematică se pune problema caracterului activ al învăţământului. sau dacă se învaţă în vederea pregătirii pentru viaţă. dacă matematica se învaţă ca scop în sine. Specificul activităţii matematice constă în faptul că ea reprezintă o tensiune. a gândirii pe prim plan. o încordare. care se dezvoltă pe baza acestui antrenament. ea pune în acţiune întregul aparat intelectual al elevului. o mobilizare a spiritului care înseamnă antrenarea intelectului. pentru că aşa cum arată Eugen Rusu enunţurile matematice trăiesc. Mai pregnant decât la orice disciplină şcolară. moduri de lucru.realizează în raport de modalitatea instruirii matematice. Matematica dispune de bogate valenţe formative. se maturizează în timp şi pentru că ele sunt mereu mijloace de a face ceva.

o gimnastică a minţii. Bucureşti. 192. al gândirii. pătrunderea în esenţa lor.numai în măsura în care lucrăm cu ea. prin aplicarea în cazuri variate. iar lucrând nu facem o simplă fixare. pag. necesită un efort susţinut şi bine gradat al intelectului. frământarea.2 Însuşirea noţiunilor matematice. ci ea trebuie să vizeze formarea unui anumit mod de a gândi printr-un antrenament permanent. Învăţarea matematicii nu se poate rezuma la o simplă asimilare de cunoştinţe. 90 . 1969. Editura Ştiinţifică. Psihologia activităţii matematice. şi reprezintă în acelaşi timp un antrenament mintal. În procesul învăţământului matematic se cultivă curiozitatea ştiinţifică. Învăţământul matematic are ca rezultat formarea unor 2 Rusu Eugen. Învăţării matematice îi este caracteristică necesitatea de a face un efort intelectual important pentru a înţelege cel mai mic rezultat. ci îi aprofundăm înţelesul. preocuparea pentru descifrarea necunoscutului.

capacitatea de a depune un efort concentrat. Astfel. se formează o serie de competenţe: a gândi personal şi activ. a gândi fiecare lucru prin esenţa lui şi în mod condensat pentru a putea gândi concomitent la mai multe lucruri şi deci. Ordinea de rezolvare a unui exerciţiu. nu numai prin izolarea faţă de solicitări exterioare şi concentrarea atenţiei numai la problemă. În procesul învăţământului matematic se formează o serie de aptitudini pentru matematică: capacitatea de a percepe selectiv. a folosi analogii. 91 . a analiza o problemă. disciplinează gândirea şi aceasta poate deveni o trăsătură a formaţiei omului. a descompune o problemă în probleme mai simple. a unei probleme. în funcţie de o idee conducătoare. ci mai ales prin a gândi în tensiune maximă problema în întregul ei. capacitatea de a trece de la aspectul diferenţial la cel integral sau invers. plurivalenţa gândirii.deprinderi şi capacităţi necesare în activitatea matematică şi care devin utile în activitatea practică a omului. a descoperi legăturile dintre ele.

Efortul solicitat în activitatea matematică reprezintă un antrenament al voinţei şi duce la formarea unor trăsături pozitive de voinţă şi caracter: exactitatea. acurateţea. armonia şi unele trăsături ale imaginaţiei. Învăţământul matematic se adresează şi laturii afective. V. afectiv. volitiv. Câte emoţii.Învăţământul matematic dispune de valenţe formative nu numai în direcţia formării intelectuale a elevilor. ea presupune o vie activitate a imaginaţiei creatoare la 92 . Ghirivigă vorbesc de educarea înţelegerii. Cea mai riguroasă gândire matematică este întotdeauna mai mult decât raţiune. câte bucurii. arătând că raţionamentele riguroase cu care operează matematica educă simţul proporţiei. Bunescu şi L. întovărăşite uneori cu lacrimi. nu trăiesc copiii în procesul activităţii matematice. câte nemulţumiri. dârzenia. punctualitatea. etc. ci contribuie la dezvoltarea personalităţii umane pe plan raţional. trăirii şi creării frumosului prin predarea matematicii. având o importantă contribuţie la formarea omulu ca om.

tehnicile şi procedeele de muncă şi studiu. sporirea eficienţei formative 93 . valorificarea optimă a lor. Se vorbeşte. A învăţa pe elev să înveţe. la una organizată raţional de către ştiinţă. despre o anumită emoţie estetică a matematicianului care soluţionează un sistem de ecuaţii sau frumuseţea soluţiei aduse. Spiritul creator ca şi originalitatea gândirii pot fi evidenţiate în cadrul fiecărei lecţii. căci depăşeşte imaginaţia pur senzorială. În concepţia unui învăţământ de calitate. Modernizarea învăţământului matematic înseamnă tocmai potenţarea acestor bogate valenţe formative de care dispune matematica. să se autoinstruiască prin muncă independentă. modern şi formativ. cu pasiune şi eficienţă. Datorită studiului matematicii elevul se ridică de la viziunea empirică despre lume.nivelul cel mai înalt. să se îndrume pe sine însuşi. este o cerinţă esenţială care se realizează prin lecţii afectiv-participative. de asemenea. să studieze organizat. un loc important îl au metodele.

ci interesează supleţea soluţiei găsite pentru rezolvarea problemelor şcolare solicitate de către învăţător. pag. în acelaşi timp. Bucureşti. au fost supuse înnoirii şi a revitalizării.3 În procesul de învăţare nu interesează produsul elevilor ca valoare socială. 1983. 94 . Atenţia acordată considerării finalităţilor şi conţinutului instrucţiei şi educaţiei a fost dublată de o neîntreruptă grijă pentru reevaluarea şi perfecţionarea metodelor solicitate în practica şcolară. Metode de învăţăm`nt. altele. Transformările progresive prin care a trecut învăţământul au impus o evoluţie ascendentă şi metodologiei laturii lui procesuale. concomitent s-au constituit şi tehnici noi de instruire..a acestei discipline. mai elaborate. Metode care cu timpul s-au dovedit perimate au fost treptat abandonate. 107-108. interesează măsura în care soluţiile găsite în rezolvarea problemelor produc elevilor o stare de surpriză şi. o trăire 3 Cerghit I. în deplin acord cu acesta. EDP.

activă şi favorabilă colaborării în muncă. aceasta reanimă dorinţa şi curiozitatea de a descoperi şi alte căi şi soluţii mai elevate. care să elibereze pe copii de tensiuni. colaborarea în activitatea de învăţare. Realizarea unor asemenea performanţe şcolare nu este posibilă fără formarea şi dezvoltarea factorilor intelectuali şi nonintelectuali începând cu: . teamă. o atmosferă interrelaţională de înalt spirit de sociabilitate. . . Am observat că într-o asemenea atmosferă.dezvoltarea atitudinilor de ordin caracterial până la setul direcţional al personalităţii creatoare. care favorizează comunicarea. chiar şi 95 . consultarea. de comunicare liberă de tensiune.crearea unei atmosfere permisive în clasă.intensivă în plan afectiv.dezvoltarea spiritului de observaţie şi în mod progresiv până la cele mai complexe capacităţi aptitudinale ale gândirii şi imaginaţiei creatoare.

Am ajuns la concluzia că respectarea unor sarcini pe care le voi enumera mai jos. Munca învăţătorului. neobişnuiţi cu efortul intelectual. Activitatea independentă este calea cea mai eficientă în 96 . El trebuie să înţeleagă că ideea gândită de el. să încurajeze pe cele care se apropie de adevăr. ca răspuns la o întrebare. îşi eliberează treptat energiile latente psihice. dovedesc dorinţe de autoafirmare. Învăţătorul trebuie să aprobe pe cele care exprimă adevărul. este mult mai grea şi mai plină de răspundere.copiii cu tendinţe spre pasivitate. poate să capete alte modalităţi de formulare în conştiinţa copiilor. devine o obligaţie pentru activizarea elevilor la lecţia de matematică. să stimuleze creativitatea cu licăriri de fantezie efervescentă. intră treptat în procesul muncii intelectuale şi prind gustul rezolvării problemelor şcolare. să stimuleze pe timizi şi reţinuţi. în acest sens.

fenomene. fapte. obiecte. capacitatea de a stabili raporturi noi între cunoştinţe. Copilul trebuie dirijat în găsirea soluţiei sau soluţiilor cerute de problema şcolară solicitată sau să fie ajutat în procesul de demarare a operativităţii sale mintale. însă ele nu sunt decât o condiţie şi un punct de plecare pentru constituirea comportamentului creativ. Originalitatea şi învăţarea operaţională a informaţiilor în procesul de învăţământ facilitează doar formarea structurilor logicoformale. spirit de observare. Aceasta presupune curiozitatea ştiinţifică şi receptivă faţă de nou. evenimente. imagini 97 . Efortul intelectual trebuie să fie calculat şi distribuit de educator atât în domeniul cognitiv în cadrul fiecărei ore de curs şi în funcţie de locul ce-l ocupă ora în programul şcolar.formarea deprinderilor elevilor de a rezista la efortul intelectual. nu prin a-i da soluţii de-a gata. ci numai prin a i le sugera la timp şi de câte ori este nevoie. activ . de investigare şi atitudine interogativă. gândire divergentă şi spirit inductiv.

selecţionaţi subproblemele atacate.şi idei. imaginaţi-vă toate mijloacele de control posibile şi alegeţi pe cele mai practice. selecţionaţi cele mai bune surse pentru culegerea tuturor datelor. daţi curs liber imaginaţiei voastre. Prin probleme care vizează dezvoltarea capacităţii de adaptare la situaţii noi. susceptibile de a furniza cheia problemei. după ce am comunicat problema de rezolvat. nu cenzuraţi ideile. Aplicând diverse modalităţi de activizare individual sau în grup. de a le cerceta şi rezolva prin mai multe căi. de a le interpreta şi defini din perspective noi la care se adaugă abilitatea de a sesiza problemele esenţiale. am dat indicaţii de tipul: determinaţi toate aspectele problemei. selecţionaţi ideile cele mai apte de a vă conduce la soluţie. imaginaţi-vă toate ideile posibile. fixaţi-vă datele utile. notaţi-le imediat ce vă vin în minte. 98 . alegeţi soluţia finală şi evaluaţi consecinţele aplicării ei. restructurarea din mers a cursului gândirii. de a le combina şi restructura.

Am urmărit originalitatea prin caracterul variat al răspunsurilor. iar fluiditatea prin rapiditatea desfăşurărilor intelectuale sau prin bogăţia şi uşurinţa actualizării asociaţiilor şi exprimării ideilor descoperite prin efort propriu. 99 . îndepărtarea structurilor rigide şi efecuarea celor mai neaşteptate transferuri. precum şi dezvoltarea flexibilităţii gândirii. am urmărit activizarea elevilor. mare variabilitate de răspunsuri. Dezvoltarea potenţialului de gândire la elevi l-am realizat prin activităţi care solicită o intensă muncă independentă şi originalitate în realizarea sarcinilor de lucru.renunţarea la formulele vechi şi adaptarea rapidă la situaţii noi.

Problematizarea Învăţarea prin descoperire O influenţă hotărâtoare asupra însuşirii cunoştinţelor şi priceperilor matematice o au metodele de dobândire şi folosire a lor de către elevi.4. în rândul cărora metoda predării şi învăţării problematizate îndeplineşte o funcţie dominantă. Odată cu intrarea copilului în şcoală. În clasele I-IV. cu găsirea şi rezolvarea problemelor de matematică. încă de la vârsta preşcolară. pentru deprinderea lui cu gândirea specifică domeniului respectiv. nenumărate probleme de matematică. Afirmaţia că viaţa pune în faţa copiilor.2. care devine răspunzătoare în domeniul matematicii. copiii trebuie să vină în contact cu 100 . nu este exagerată. funcţia "vieţii" este luată de şcoală.

Introducerea noţiunilor de matematică oferă numeroase ocazii pentru organizarea unor situaţii problematice la clasă. Exemplu: Elevii au primit următoarele teme: "Adună 2 cu 5 şi înmulţeşte cu 3" şi 101 . Acesta este un exemplu de comparaţie între două mulţimi şi de estimare a elementelor mulţimilor respective. având în vedere dimensiunile lor normale. care să-i stimuleze la o gândire matematică. atunci când sunt întrebaţi dacă rechizitele sunt suficiente pentru întreaga clasă. Un lucru foarte important în clasele primare este acela că formularea unei probleme şi rezolvarea ei nu reprezintă un scop în sine. copiii vor fi înclinaţi să creadă că mai lipsesc din ele. Însăşi distribuirea la elevii de clasa I a caietelor.numeroase situaţii problematice. manualelor sau a creioanelor. ci că acestea trebuie legate de lucrurile apropiate copilului. Văzând un teanc de caiete sau un mănunchi de creioane relativ mic. poate constitui o problemă de matematică.

în funcţie de succesiunea în care se face adunarea şi înmulţirea. După analiza ambelor operaţii. Întrebarea: "Cum trebuie să scriu acest exemplu pentru a obţine un rezultat corect?" îi mobilizează pe copii la căutări. prin care ei ajung la noţiunea de paranteză." pe 2 trebuie să-l aduni cu 5 înmulţit cu 3" doi plus cinci înmulţit cu trei este egal cu douăzeci şi unu doi plus cinci înmulţit cu trei este egal cu şaptesprezece Rezultatele notate astfel stârnesc mirarea copiilor. Astfel se ajunge la: (2 + 5) x 3 = 21 2 + 5 x 3 = 17 În acest fel elevii descoperă singuri căi noi de a opera cu aceleaşi numere şi operaţii matematice. Problematizarea este atributul activ al învăţământului şi constă în a transforma actul instructiv-educativ dintr-un act de 102 . ei ajung totuşi la concluzia că ambele rezultate pot fi corecte.

ca găsire a unei soluţii originale implică o situaţie problematizată. Prin problematizare am avut în vedere necesitatea de a orienta gândirea elevului spre probleme a căror soluţii au un caracter inductiv. de la operaţiile gândirii cele mai simple. Învăţarea prin descoperire este o formă de învăţare complexă. refăcând drumul elaborării cunoştinţelor printr-o activitate proprie. cum ar fi cea de compunere până la formele sale cele mai subtile cum ar fi flexibilitatea. Creativitatea. plecând de la ideea posibilităţii găsirii soluţiei optime din mai multe posibile. care pune în stare activă toate instrumentele intelectuale de la cele mai simple până la cele mai complexe.receptare relativ pasiv. într-un act de permanentă căutare prin cunoştinţe şi cunoaştere a unui răspuns la o întrebare. Învăţarea prin descoperire este considerată ca o modalitate prin care elevii sunt puşi să descopere adevăruri. fluiditatea etc . 103 . dar ea este susţinută şi de învăţarea prin descoperire.

Ceea ce urmează a fi descoperit presupune ca în prealabil să fi fost provocat.Acest mod de activizare pune în evidenţă mai ales căile prin care se ajunge la asimilarea cunoştinţelor. înarmându-l pe elev cu metode. procedee şi tehnici de investigaţie a realităţii dezvoltă capacităţile intelectuale ale elevilor (creativitatea. problemele formulate fiind apoi investigate independent. rigurozitate). în cazul descoperirii accentul se pune pe căutarea şi găsirea soluţiei. disciplină. iar în final se confruntă cu rezultatele obţinute de fiecare elev. să se încheie cu descoperirea soluţiei. Dacă în problematizare accentul cade pe declanşarea şi crearea unor situaţii de învăţare şi cunoaştere. 104 . pasiunea) şi trăsăturile de personalitate (perseverenţă. Descoperirea se află în strânsă legătură cu problematizarea. spiritul de ordine. iar orice situaţie-problemă ce apare. Învăţarea prin descoperire se desfăşoară în general într-un cadru problematizat.

descoperă poziţia fiecărui număr în şirul numerelor naturale. pe baza materialului intuitiv.Încă din primele lecţii de matematică. bazându-se pe cunoştinţe cu care vin de la grădiniţă şi ajutaţi de dascăl. gruparea obiectelor pe baza unor însuşiri comune. jeton) vine spre şapte bile. elevii din clasa I trăiesc satisfacţia descoperirii a o serie întreagă de noutăţi necunoscute lor până în acel moment: cunoştinţe despre figuri geometrice. având grijă să lase un mic spaţiu între 7 105 . Şi de data aceasta. în sensul că elevii participă în mod direct la însuşirea cunoştinţ0elor noi. mai puţin. Urmează apoi capitolul Numere naturale 0-10. Prin acţiune la tabla magnetică arată că. mai mult. relaţia tot atât. dacă o bilă (cerc. Exemplu: lecţia Numărul şi cifra 8 Învăţătorul începe de la ultimul număr cunoscut: şapte. se fac opt bile. metoda care predomină desfăşurării orelor de matematică este descoperirea. ei fiind aceia care.

rămân 7 bile. 0 → 0000000 Se va continua cu toate posibilităţile compunerii numărului 8. 106 00 → 000000 0000 → 0000 000000 → 00 .). dacă 2 bile vin spre 6 bile se fac 8). dacă iau 2 bile din 8. etc.bile şi o bilă. rămân 6 bile. Se recapitulează după modelul obţinut: (dacă o bilă vine spre 7 bile se fac 8. Se face apoi operaţia inversă de descompunere după acelaşi model: (dacă iau o bilă din 8. Pe tabla magnetică şi în faţa fiecărui copil apare modelul: 0 → 0000000 000 → 00000 00000 → 000 0000000 → 0 Acţiunea directă se proiectează în conştiinţa copiilor sub forma reprezentării acţiunii compunerii numărului 8. între care se pune semnul → (către). Copiii operează şi prin acţiune cu beţişoare sau jetoane.

Nu se trece la învăţarea scrieriii cifrei 8 până nu se asigură că toţi copiii au făcut saltul calitativ. 8. chiar dacă la această vârstă simbolurile nu se desprind total de rădăcinile lor obiectuale. imaginaţia reproductivă. Se învaţă cifra 8 şi apoi se cere elevilor să repete verbal toate posibilităţile compunerii şi descompunerii nr. Piaget). pe modelul lor cu jetoane. Astfel. la cele abstracte. dacă la învăţarea compunerii şi descompunerii numerelor se merge pe această cale ierarhică a reprezentărilor (care corespunde şi modelului structural al lui J. 107 . imaginaţia probabilistică şi formele operatorii mintale de la cele operatorii concrete. de la cea mai simplă. generatoare de operaţii din ce în ce mai complicate. În continuare. învăţătorul cere elevilor să strângă materialul de pe bancă şi apoi să deseneze pe caiete ceea ce au făcut cu jetoanele. care pun în mişcare imaginaţia cu toate formele ei. până la forma cea mai complexă.Copiii acţionează odată cu învăţătorul. se ajunge la formarea unor structuri mintale.

Acesta este momentul cheie care pregăteşte adunarea şi scăderea în concentrul 0-10 în mod operaţional şi învăţarea tablei adunării şi scăderii nu mai pune probleme. Exerciţiul sau problema se complică atunci când ambii termeni sunt necunoscuţi: ?+?=8 Am pus elevii în situaţia de a găsi mai multe variante într-o adunare. astfel încât suma să fie 8.. elevul are în planul conştiinţei un micromodel algoritmic bine fixat şi chiar dacă nu este fixat algoritmic. . . 8 ... 3 + a = 8.) deoarece pentru fiecare.a = 2. dacă pot sintetiza 108 . deoarece metoda (acţiunea mintală) este formată. rezolvă cerinţa exerciţiului prin încercare-eroare sau pe cale probabilistică până ajunge la soluţie.a =3. sau 8 . Am urmărit prin aceasta dacă elevii şi-au însuşit corect operaţiade adunare.. Nu se pun probleme de neînţelegere a operaţiei adunării sau scăderii când introducem un simbol literar în locul unui termen: (a + 1 = 8.

0 3 5 1 0 Am explicat elevilor că dacă ar ţinti de două ori la tir.acele cunoştinţe necesare situaţiei date. le-am dat posibilitatea să găsească cel puţin 3 posibilităţi de a afla câte puncte se pot obţine din două lovituri pe o ţintă de tir. ?-?=4 Elevii au dat soluţii variate oral. La fel am procedat şi cu scăderea. apoi au fost scrise pe rând la tablă de câte doi elevi simultan la cele două operaţii. Astfel. apărând în faţa elevilor două coloane. La recapitularea adunării şi scăderii numerelor naturale în concentrul 0-20 am găsit alte exerciţii de antrenare a gândirii elevilor. ar 109 . Am urmărit dacă elevii ştiu să opereze cu numere de la 0 la 20.

Antrenând cât mai mulţi elevi au reuşit să găsească toate combinaţiile posibile şi astfel am obţinut 10 operaţii de adunare în concentru 0-20. fiecare figură geometrică având aceeaşi valoare în şirul de operaţii. Urmărind aceleaşi obiective am pus elevii în altă situaţie dificilă: de găsi numere potrivite pentru un şir de operaţii unde lipseau termenii. I o constituie numărarea după o anumită regulă: 110 . dar şi dacă ştiu să afle termenul necunoscut. Unii termeni au fost înlocuiţi cu figuri geometrice. a) 5 b) 1 1 8 Prin acest gen de exerciţii am verificat nu numai dacă elevii ştiu să opereze cu numere în cercul 0-20. O altă problemă la cls.obţine un număr de puncte.

........ 5+9 5+9 7+7 7+ 6 (Elevii au efectuat sumele) (Elevii au efectuat sumele apoi le-au comparat) 111 . pentru însuşirea matematicii îndeosebi. am aplicat un exerciţiu cu un grad sporit de dificultate. 20.  5. să le înlătur..... 2. Plecând de la ideea că dificultăţile de învăţare sunt inerente procesului de învăţământ.... în final... să le diminuez şi.. am căutat la activitatea la clasă să descopăr şi să anticipez aceste dificultăţi. 25.. 10....  5.... . 10. cu trecere peste ordin. . 15... 35. pentru a asigura succesul la învăţătură al tuturor elevilor. să realizez demersuri didactice în măsură să le preîntâmpin.. prin care am urmărit stabilirea relaţiei de ordine între două sume neefectuate... 20. La conţinutul învăţării "Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0-20. 4. 6. 8.

într-o propoziţie incompletă: a) 8 + 6 = 7 + b) 5 + 6 = 5 + c) 5 + 6 = 5 + d) +5= 9+3 Şi aici înaintea calculului se cuvine să opereze deducţia logică: 112 e) + 8 >8+4 <5+3 f) 7 + g) + 9 =4+ . a unui termen necunoscut.6+5 5+6 (Elevii au dedus egalitatea pe baza proprietăţii de comutativitate a adunării. 9 > 7) ( 5 < 6 cu 1. dar mai cu seamă să stimuleze deducţia logică. apoi au verificat prin calcul) 8+3 8+9 5+8 9+4 8+7 6+7 (Elevii au justificat. Un pas şi mai solicitant se regăseşte în completarea unor căsuţe. deoarece: 8 < 9. 3 < 4) (8 = 8. iar 8 > 7 tot cu 1) Exemplele prezentate au urmărit să consolideze deprinderile de calcul.

b) dacă termenul 5 se află în ambii membri ai inegalităţi => în căsuţă se va scrie un număr ≤ 5 etc. Deoarece ei nu au învăţat înmulţirea. 113 . Alt gen de exerciţii care urmăresc dezvoltarea deprinderilor de calcul rapid. consolidarea adunării cu trecere peste ordin.  Să se găsească termenii şi suma pentru care adunarea "a + b + c = sumă". Am spus elevilor că litera "a" înlocuieşte o cifră care se repetă de trei ori. are termeni numere consecutive.a) dacă 8 > 7 cu 1. iar 6 < 7 cu 1 => că în căsuţă se va trece 7.  Să se găsească cel mai mare număr care să satisfacă propoziţia "a + a + a = 21". iar ambele adunări să fie cu trecere peste ordin. sunt:  Precizaţi numerele care satisfac adunarea " a + a+ a = 18". au găsit soluţia prin mai multe încercări. iar suma este mai mare ca 10 şi mai mică decât 20. găsirea unor termeni necunoscuţi.

Elevii au fost foarte atraşi de acest gen de exerciţii şi au găsit cele trei soluţii posibile: 3 + 4 + 5 = 12 4 + 5 + 6 =15 5 + 6 + 7 = 18 10 < 12 < 20 10 < 15 < 20 10 < 18 < 20 Elevii au respectat cele două condiţii: termenii să fie numere consecutive. La clasa a II-a pentru însuşirea şi aprofundarea "tablei înmulţirii şi împărţirii" se pot folosi exerciţii care să-i pună pe elevi în situaţii noi. iar suma lor să fie cuprinsă între 10 şi 20. ca în exemplele care urmează: a x b = 24 4x6 3x8 6x4 8x3 a x b = 12 6x2 4x3 2x6 3x4 a x b = 36 6x6 4x9 9x4 a:b=2 10 : 5 6:3 8:4 12 : 6 Prin astfel de exerciţii am consolidat înmulţirea şi 114 .

Aşa apar unele exerciţii care nu au enunţ aparent greu. am urmărit dacă elevii respectă ordinea efectuării operaţiilor şi corectitudinea calculelor de adunare şi înmulţire. dar care au logică şi constituie adevăruri. "încurcându-i" pe elevi să le facă: 115 . dar care necesită nişte operaţii uşoare.împărţirea numerelor naturale. Într-o sitruaţie mai dificilă i-am pus pe elevi atunci când leam cerut să găsească soluţii pentru acest gen de exerciţii: a x 8 + b x 8 = 64 4 x 8 + 4 x 8 = 64 6 x 8 + 2 x 8 = 64 3 x 8 + 5 x 8 = 64 a x 9 + b x 9 = 81 3 x 9 + 6 x 9 = 81 2 x 9 + 7 x 9 = 81 5 x 9 + 4 x 9 = 81 Punându-i în dificultate. Metoda problematizării cel mai adesea am combinat-o cu învăţarea prin descoperire. Punând elevii în situaţii problemă ei descoperă uneori lucruri deja ştiute.

să se afle b. 14 şi 18 ca sumă dintre un număr de 2 cifre şi un număr de o cifră. în care cifra unităţilor să fie cu 1 mai mare decât cifra zecilor? Scrieţi-le!" 116 . care adunat cu el însuşi să aibă suma cât suma numerelor date. Găsiţi acel număr natural." " Câte numere naturale de 2 cifre există.  "Câte numere naturale de 1 cifră există?" "Scrieţi numerele naturale de 2 cifre care să aibă cifra zecilor 3. Găsiţi toate posibilităţile"  "Se dau numerele 41 şi 23."  Câte numere naturale de 2 cifre există care să aibă cifra zecilor egală cu cifra unităţilor? Care sunt?"  "Scrieţi numerele 12."   "Ştiind că a+ b = 98 şi că a = 39.

ci şi rezolvarea problemelor îi poate pune în situaţii de "uimire". tehnici de calcul). Rezolvarea de probleme reprezintă o activitate de profunzime cu caracter de analiză şi sinteză superioară. Nu numai rezolvarea diferitelor tipuri de exerciţii îi atrage pe elevi. termenul necunoscut. Valoarea formativă a rezolvării de probleme sporeşte pentru că participarea şi mobilizarea intelectuală a elevilor la o astfel 117 . Ea îmbină eforturile mintale de înţelegere a celor învăţate şi aplicarea algoritmilor cu structurile unui repertoriu de cunoştinţe matematice solide (noţiuni.Prin aceste exerciţii am urmărit dacă elevii ştiu poziţia corectă a zecilor şi a unităţilor. să calculeze. procedee şi dacă acestea prezintă un punct de interes pentru ei. precum şi deprinderile de aplicare a acestora. definiţii. reguli. de dificultate peste care pot trece foarte uşor dacă cunosc anumite reguli. dacă ştiu să afle suma.

în ciclul primar. să formuleze ipoteze şi apoi să le verifice. Problema de matematică reprezintă transpunerea unei situaţii practice sau a unui complex de situaţii practice în relaţii cantitative şi în care. pe baza valorilor numerice date şi aflate într-o anumită dependenţă unele faţă de altele şi faţă de una sau mai multe valori numerice necunoscute. programa de matematică acordă rezolvării de probleme o foarte mare atenţie. se cere determinarea acestor valori necunoscute. să facă asociaţii de idei şi corelaţii inedite. Rezolvarea de probleme solicită în cel mai înalt grad capacităţile intelectuale ale elevilor şi de aceea. elevii fiind puşi în situaţia de a descoperi ei înşişi modalităţile de rezolvare şi soluţia. Prin problemă (la obiectul matematică) se înţelege o situţie a cărei soluţionare se poate obţine esenţial prin proces de gândire şi calcul.de activitate este superioară altor demersuri matematice. etc. 118 .

.4 Introducerea elevilor în activitatea de rezolvare a problemelor se face progresiv. iar inteligenţa este apanajul specific speciei umane: se poate spune că dintre toate îndeletnicirile. O anumită problemă se transformă pentru subiectul cunoscător într-un proiect de acţiune sau într-un program de operaţii. de a atinge un obiectiv care nu este direct accesibil. cea de rezolvare a problemelor este cea mai caracteristică. Bucureşti. înseamnă a găsi o cale de a ocoli un obstacol. 1965.A rezolva o problemă. 119 . Cum rezolvăm o problemă? (traducere). antrenându-i în depunerea de eforturi mărite pe măsură ce se înaintează în studiu şi pe măsură ce experienţa lor se îmbogăţeşte. Ed. Ştiinţifică. spune G. înseamnă a găsi o ieşire dintr-o dificultate. Cu alte cuvinte. A găsi soluţia unei probleme este o performanţă specifică inteligenţei. pe care el urmează să le aplice pentru a găsi soluţia. Polya. întrebarea sau problema conţine o schemă 4 Polya G.

Consecinţa imediată este aceea că metoda învăţării prin descoperire este mai greu de utilizat în raport cu celelalte metode. de cercetare. în acelaşi timp. În acest caz elevului i se solicită să recunoască tipul de problemă căruia îi aparţine problema dată. însă. problema are statutul de proiect de investigaredescoperire. atât de necesare cadrului didactic pentru înarmarea elevilor cu tehnicile rezolvării de probleme. Privită din această perspectivă. care sugerează operaţiile de aplicat. Există două situaţii în rezolvarea problemelor care solicită în mod diferit mecanismele intelectuale ale elevilor: a) când elevul trebuie să rezolve o problemă asemănătoare cu cele rezolvate anterior sau o problemă-tip. operaţii care vor angaja elevul într-o acţiune de investigare. ea este cea mai bogată în fluxuri informaţionale inverse.anticipatoare. Prin rezolvarea problemelor ce se încadrează în timpul respectiv în mintea lor se fixează principiul de rezolvare a 120 .

de o îmbinare a analizei cu sinteza. b) când elevul întâlneşte probleme noi. schema mintală care în cazul. unde nu mai poate aplica o schemă mintală cunoscută. Elevul trebuie să descopere drumul spre aflarea necunoscutei. algoritmul de rezolvare a problemei. În rezolvarea unei probleme lucrul cel mai important este construirea raţionamentului de rezolvare. Formularea ipotezelor presupune însă un fond de cunoştinţe 121 .problemei. gândirea lui este solicitată în găsirea căii de rezolvare. Rezolvarea oricărei probleme trece prin mai multe etape. problemelor tipice se fixează ca un algoritm de calcul. În aceste etape este vorba de un permanent proces de analiză şi sinteză. Procesul de rezolvare a unei probleme presupune deducerea şi formularea unor ipoteze şi verificarea lor. caracterizată prin aceea că diferitele elemente luate în consideraţie îşi dezvăluie noi aspecte (analiza) în funcţie de combinaţiile în care sunt plasate (sinteza).

procedee. În rezolvarea problemelor. a cunoştinţelor asimilate anterior. Ipotezele (enunţurile ipotetice) nu apar la întâmplare. elevul trebuie să cuprindă întregul film al raţionamentului pe care trebuie să-l generalizeze la o întreagă categorie de probleme. abilităţi de muncă intelectuală independentă. Pentru a ajunge la generalizarea raţionamentului comun unei categorii de probleme. Ele iau naştere pe baza asociaţiilor. înţelegerea structurii problemei şi a logicii rezolvării ei sunt de o mare importanţă. ci fiecare problemă se încadrează într-o anumită categorie. În procesul de rezolvare a problemelor intervin de asemenea o serie de tehnici. izolate. deprinderi. Problemele de matematică. elevii trebuie să aibă formate 122 . În sfera gândirii sale. moduri de acţiune.şi o gamă variată de deprinderi şi abilităţi intelectuale. cu toată varietatea lor nu sunt independente.

........ de a sesiza condiţia problemei şi de a orienta logic şirul de judecăţi către rezolvarea problemei... şi 3 kg vinete cu 8 lei kg.. Însă nu este vorba de probleme care se rezolvă separat.. de natură să reducă treptat din numărul de date necunoscute.....3 kg ...... Exemplu: Ileana merge la aprozar şi cumpără 4 kg de mere cu 6 lei kg....... În rezolvarea unei probleme compuse... Ele fac parte din structura problemei compuse şi rezolvarea fiecăruia se face în direcţia aflării necunoscutei.capacităţile de a analiza şi a înţelege datele problemei.. 8 lei/kg . ? rest După rezolvarea primei probleme simple (a cumpărat 4 kg 123 ... fiecare problemă simplă rezolvată reprezentând o verigă pe calea raţionamentului problemei compuse.... 6 lei/kg ... 50 lei . Ce rest primeşte de la 50 lei? Scrierea datelor problemei: 4 kg . aparent elevul rezolvă pe rând mai multe probleme simple..

. 50 lei ... ? rest 24 lei ...... problema se reformulează astfel: Ileana a cumpărat mere de 24 lei şi 3 kg vinete a 8 lei kg........ 8 lei/kg .. 6 lei/kg ..de mere a 6 lei kg.. problema se reformulează astfel: Ileana a cumpărat mere de 24 lei şi vinete de 24 lei... 3 kg ................. ? rest 48 lei . cât au costat merele?).... ? rest 24 lei ............... 8 lei/kg ...... Ce rest a primit de la 50 lei? Schematic rezolvarea fiecărei probleme simple şi reducerea treptată a datelor necunoscute s-ar prezenta astfel: 4 kg ........ ? rest După rezolvarea celei de a doua probleme simple..... iar după încă o etapă se ajunge la o problemă simplă de forma: Ileana a cumpărat mere şi vinete de 48 lei... 8 lei/kg ... 3 kg .. 24 lei ...... 50 lei .... ? rest 124 .................... 50 lei ....................................... 50 lei ......... 3 kg ... Ce rest a primit de la 50 lei?...... Ce rest a primit de la 50 lei? 24 lei ............. 50 lei ..

În activitatea de rezolvare a unei probleme se parcurg mai multe etape: Cunoaşterea enunţului problemei;

A.

B. Înţelegerea enunţului problemei; C. Analiza problemei şi întocmirea planului logic; D. Alegerea şi efectuarea operaţiilor corespunzătoare

succesiunii judecăţilor din planul logic; Verificarea rezultatului; E. Activităţi suplimentare: - Scrierea sub formă de exerciţiu; - Găsirea altei căi sau metode de rezolvare; - Generalizare; - Compunere asemănătoare. Pentru a-i face să vadă încă din clasa I utilitatea problemelor este necesar ca micii şcolari să înţeleagă faptul că prin
125

de

probleme

după

o

anumită

schemă

viaţa de toate zilele sunt situaţii când trebuie găsit răspuns la diferite întrebări. În această perioadă activitatea de a rezolva şi compune probleme se face numai pe cale intuitivă, realizându-se la nivel concret ca acţiuni de viaţă (au mai venit ..... fetiţe, s-au spart ..... baloane, au plecat ..... răţuşte, i-a dat ..... creioane, etc) ilustrate prin imagini sau chiar executate de copii, apoi, treptat, se trece la acţiuni bazate pe reprezentări. Operarea cu reprezentări ale obiectelor şi combinaţii posibile de mulţimi înlătură caracterul inertic al gândirii elevilor şi este primul pas spre apariţia flexibilităţii, al desprinderii de concret. Dacă se face cu grijă şi treptat această desprindere de concret, elevii ajung să opereze în mod real cu numere abstracte şi să facă combinaţii de compunere şi descompunere, folosind procedeul încercare-eroare. Pentru înţelegerea operaţiei pe care o comportă rezolvarea
126

unei probleme simple se porneşte de la întrebarea problemei şi cu ajutorul unui proces de gândire se stabileşte corespondenţa dintre întrebare şi conţinut. Important este de a deprinde pe elevi să gândească operaţia în diferite relaţii din problemă, cât şi relaţiile care există între diferitele părţi ale problemei şi întrebarea ei. La început elevii trebuie puşi să creeze probleme asemănătoare cu ale învăţătorului şi să separe întrebarea. În vederea deprinderii elevilor de a înţelege cele două părţi ale problemei, ei compun probleme fie din enunţul dat, căruia îi lipseşte întrebarea, fie având întrebarea şi ei să construiască un enunţ corespunzător. Exemplu: a) Pe o ramură sunt 6 vrăbiuţe. Se mai aşează încă 3. Elevii găsesc întrebările: - Câte vrabiuţe sunt pe ramură? - Câte sunt în total?
127

- Câte sunt la mijloc? - Câte s-au adunat? Este evident că prin compunerea unui astfel de enunţ, se impun întrebări variate ca exprimare, însă cu acelaşi înţeles, care se rezolvă prin adunare. b) Se dă întrebarea şi elevii să formuleze enunţul. Întrebarea: Câte sunt în total? Enunţuri: Într-o fructieră se află 2 mere roşii şi 5 mere galbene. Pe o tavă sunt 6 pahare. Se mai pun 4 pahare. Enunţurile sunt diferite ca exprimare, dar relaţia matematică este aceeaşi. Deşi rezolvările de probleme simple par uşoare, învăţătorul trebuie să aducă în atenţia copiilor toate genurile de probleme care se rezolvă printr-o singură operaţie aritmetică. Aceste genuri sunt:
128

a) Probleme simple bazate pe adunare (de aflare a sumei a doi termeni, de aflare a unui număr mai mare cu un număr de unităţi decât numărul dat). b) Probleme bazate pe scădere (de aflare a restului, a diferenţei între două numere, de aflare a unui număr mai mic cu câteva unităţi decât numărul dat, de aflare a unui termen al sumei). c) Probleme simple bazate pe înmulţire (de repetare a unui număr dat de un număr de ori, de aflare a produsului, de genul de atâtea ori mai mare). d) Probleme simple bazate pe împărţire (pot fi de împărţire în părţi egale sau prin cuprindere, de aflare a raportului dintre două numere, de genul de atâtea ori mai puţin). Pentru ca aceste probleme să fie înţelese învăţarea prin descoperire are un rol hotărâtor deoarece ea asigură condiţiile necesare unei activităţi intelectuale intense şi de asemenea rezultatele descoperirilor (prin rezolvarea de probleme) se constituie
129

abordarea unei mari varietăţi de enunţuri. . .prezentarea unor probleme cu date importante incomplete pe care elevii să le completeze apoi să le rezolve.analiza temeinică în rezolvarea fiecărei probleme.prezentarea datelor unei probleme şi elevii să pună întrebări şi invers.să se rezolve un număr mare de probleme. . care contribuie la dezvoltarea unei motivaţii intrinseci. Ca reguli de bază pentru reuşita în rezolvarea de probleme sugerez: . . completarea unui text dat cu valori numerice conforme cu realitatea. .rezolvarea unor probleme în care operaţia nu apare de la 130 - . .prezentarea unor povestiri care în fapt nu sunt decât aşa zise probleme latente.în achiziţii trainice.

De aceea este necesară o perioadă de tranziţie de la rezolvarea problemelor simple la rezolvarea problemelor compuse.compunere de probleme după anumite date. Pentru trecerea de la problemele simple la problemele compuse există două posibilităţi: 1) Regizarea unei acţiuni care să cuprindă două faze distincte: 131 . ci legătura dintre verigi. folosind inversarea datelor sau alte date. Nu rezolvarea problemelor simple la care se reduce problema compusă constituie dificultatea principală într-o problemă cu mai multe operaţii.prima vedere. după scheme date. . . Rezolvarea acestor probleme nu înseamnă în esenţă rezolvarea succesivă a unor probleme simple. de relaţia dintre ele sau de rezolvarea lor printr-o anumită operaţie.alcătuirea de către copii a unor probleme în mod liber. fără a fi limitaţi de existenţa datelor. constituirea raţionamentului.

formularea problemei astfel încât să cuprindă două faze ale acţiunii şi apoi rezolvarea acelei probleme. Cumpără o carte cu 8 lei. Câţi lei i-au rămas? Pentru înţelegerea celor două probleme simple se regizează problema. 132 .8 lei = 2 lei Elevii repetă acţiunile făcute de Ileana. iar copiii observă două acţiuni distincte pe care le face Ileana. Se alcătuieşte schema pentru a evidenţia acţiunile făcute de Ileana. Calculează: 4 lei + 6 lei = 10 lei II. Cu cei 10 lei. Bunica îi mai dă 6 lei. I. Exemple: a) Ileana are 4 lei. Ileana are 4 lei. Ileana merge la librărie şi cumpără o carte ce costă 8 lei. Socoteşte câţi lei i-au rămas: 10 lei . Bunica îi mai dă 6 lei.

...... ....... = 4 m 19 m .....15 m = 4 m 133 ...4 lei .. Câţi metri de pânză s-au cumpărat? 12 m ....................... ? lei 10 lei prima acţiune 2lei a doua acţiune 2) Rezolvarea succesivă a două probleme simple astfel formulate încât rezultatul primei probleme să constituie o dată a celei de-a doua... 8 lei ...... 6 lei ..... + 7 m ...15 m . = 19 m 12 m + 7 m = 19 m b) Din cei 19 m de pânză cumpăraţi pentru confecţionarea unui cort s-au folosit 15 m.................................. Exemplu: a) Pentru confecţionarea unui cort s-au cumpărat o dată 12 m de pânză şi altă dată 7 m pânză........... Câţi metri de pânză au rămas? 19 m .......

..... rezultatul operaţiei prin care am rezolvat prima problemă este folosit ca dată în a doua problemă şi că am putea să facem economie de cuvinte. confecţionăm cortul).... Prin ce operaţie? (. Elevii vor compune următoarea problemă: Pentru confecţionarea unui cort s-au cumpărat o dată 12 m pânză şi altă dată 7 m de pânză.. Selectăm datele din conţinutul problemei: 12 m .... Din această pânză s-au folosit 15 m.. 7 m .. câţi metri de pânză au rămas? Putem afla dintr-o dată câţi metri de pânză au rămas? (nu putem)... ? m 19 m Câţi metri de pânză s-au cumpărat? 134 ..... 15 m ............... formulând o singură problemă..... printr-o operaţie de adunare: 12m + 7m = 19m).....Elevii observă legătura dintre cele două acţiuni (cumpărăm pânza pentru cort... Ce trebuie să facem? (aflăm câţi metri s-au cumpărat).............. De ce? (nu cunoaştem câţi metri de pânză s-au cumpărat)...

. 15 m 19 m de pânză s-au cumpărat 4 m de pânză au rămas Rezolvarea unei probleme compuse trebuie să treacă prin mai multe etape: 1..ilustrarea acesteia cu ajutorul planşelor. 2. 12 m ...Ce putem afla apoi? (. Înainte de a enunţa problema este necesar ca prin câteva întrebări elevii să fie puşi în temă prin readucerea în prim plan a cunoştinţelor.. ....... Însuşirea enunţului problemei... care presupune: . schemelor.. Enunţul problemei. câţi metri de pânză au rămas?) Cum? (din 19 m scădem 15 m)........ .. Se face legătura şi între aceste date... 135 . 7 m .... în aşa fel încât elevii să-şi poată imagina faptele..........repetarea enunţului de către învăţător. ...repetarea problemei de 2-3 elevi... noţiunilor şi ideilor pe care le conţine problema.explicarea cerinţelor neînţelese.

pornind de la întrebarea problemei.graficelor. orânduite într-o succesiune logică astfel încât rezolvarea lor să contribuie în mod consecvent formularea 136 a) . desenelor şi semnelor. Elevul creează un anumit model grafic în care sunt sintetizate sub formă intuitivă relaţiile dintre datele unei probleme. descompunerea ei în probleme simple. Metoda analitică presupune examinarea problemei. Examinarea problemei: Examinarea problemei se face de regulă prin metoda analitică şi metoda sintetică sau prin îmbinarea celor două metode. Acest lucru serveşte ca punct de sprijin între informaţiile iniţiale şi conceptele matematice pe care se sprijină construcţia deducţiilor din raţionamentul matematic al problemei. raţionamentul analitico-sintetic. Această etapă constituie suportul concret pe care se sprijină abordarea matematică a unei probleme. 3.

Câţi lei i-au mai rămas din 1000 lei? Rezolvarea pe cale analitică.Cum vom afla câţi lei i-au rămas? (Din 1000 lei vom scădea suma cheltuită) .Putem efectua această adunare? (Nu. orientează atenţia asupra datelor 137 b) . Exemplu: O gospodină a cumpărat o faţă de masă cu 300 lei şi 5 feţe de pernă cu 75 lei/bucata. pentru că nu cunoaştem costul feţelor de pernă) . pentru că nu cunoaştem suma cheltuită) .răspunsului pe care îl reclamă întrebarea problemei date.Putem efectua această scădere? (Nu.Cum vom afla cât costa pernele? (Printr-o operaţie de înmulţire: 75 lei x 5 lei = 375 lei) Metoda sintetică.Cum aflăm suma cheltuită? (Adunând costul feţei de masă cu costul feţelor de pernă) . .

ce putem afla? (Numărul de garoafe albe) . le grupează după relaţia dintre ele. astfel încât să se formuleze cu aceste date toate problemele simple posibile.Cunoscând numărul coşuleţelor cu garoafe albe şi numărul de garoafe din fiecare coşuleţ. ce putem afla? (Numărul de garoafe roşii) .Cunoscând numărul coşuleţelor cu garoafe roşii şi numărul de garoafe din fiecare coşuleţ.Ştiind acum numărul garoafelor albe şi numărul garoafelor 138 .problemei. Câte garoafe s-au vândut? Examinarea problemei prin metoda sintetică . aşezate într-o succesiune logică care să aibă în final o problemă simplă a cărei întrebare să coincidă cu întrebarea problemei. Exemplu: Într-o florărie s-au vândut 8 coşuleţe cu câte 5 garoafe albe şi 6 coşuleţe cu câte 7 garoafe roşii.

dar solicită mai mult pe copii să privească problema în totalitatea ei. Metoda analitică pare mai dificilă. ele condiţionându-se reciproc şi realizânduse într-o unitate inseparabilă.roşii. să aibă mereu în atenţie întrebarea problemei. cu stabilirea 139 . întrucât cele două operaţii ale gândirii se găsesc într-o strânsă interdependenţă. ce putem afla? (Numărul total de garoafe) Comparând cele două metode de examinare a problemei. c) Metoda analitico-sintetică Procesul analitic nu apare şi nici nu se produce izolat de cel sintetic. iar formularea planului de rezolvare. iar întrebuinţarea ei creează posibilitatea rezolvării în mod independent a problemei. metoda sintetică este mai accesibilă elevilor pentru că nu necesită un proces de gândire de mare profunzime. Descompunerea unei probleme compuse în probleme simple din care este alcătuită constituie în esenţă un proces de analiză.

Fiecare punct al planului reprezintă întrebarea uneia din problemele simple în care s-a descompus problema. determinarea semnificaţiei fiecărei mărimi. repetarea) enunţului problemei. stabilirea relaţiilor dintre datele problemei. precizarea răspunsului. În stabilirea planului este bine să se lucreze numai cu măsuri şi cantităţi fără a se folosi numerele şi fără a se face 140 . înţelegerea enunţului şi al întrebării. scrierea pe scurt a datelor. verificarea corectitudinii rezolvării. enunţiative sau interogative. Stabilirea planului de rezolvare Etapele succesive care au avut loc la examinarea problemei se concretizează în planul de rezolvare. efectuarea calculelor. Deci demersul analitico-sintetic pentru raţionamentul problemei constă în: citirea (ascultarea. precizarea elementelor necunoscute şi a celor cunoscute. alcătuirea planului de rezolvare prin propoziţii scurte. constituie un proces de sinteză.succesiunii problemelor simple.

gândirea elevilor fiind antrenată numai în stabilirea raporturilor cantitative dintre mărimi. scrierea şi efectuarea calculelor Fiecare punct al planului se tratează separat. la început. Stabilirea operaţiilor. manieră care se continuă şi în clasa a II-a în unele situaţii. O atenţie deosebită trebuie să se acorde problemelor ce 141 . În clasa a III-a şi a IV-a.calculele. În clasa I planul se întocmeşte. arătându-se în primul rând procesul de gândire care stă la baza operaţiei corespunzătoare sau care justifică această operaţie. după întocmirea planului oral se trece la întocmirea planului în scris. dar cel mai eficient este sub forma întrebărilor. oral. Folosirea propoziţiilor afirmative constituie o etapă superioară în dezvoltarea gândirii elevilor şi a formării priceperilor şi deprinderilor de rezolvare a problemelor. Forma în care poate fi scris planul este variată. după care se scrie operaţia şi se efectuează calculele în gând sau în scris.

elevii trebuie antrenaţi în crearea de probleme. pornind de la numere izolate. educându-se astfel atenţia. creativitatea sa. Este bine ca rezolvarea unei probleme să se încheie cu recomandarea ca elevii să întocmească o problemă asemănătoare. să se mai gândească încă o dată la procedeul de rezolvare. Formarea priceperilor şi deprinderilor de a găsi noi procedee de rezolvare. de la indicaţii verbale sau în următoarele forme şi succesiune graduală: a) probleme de acţiune sau punere în scenă Exemple: Pe catedră se află 5 mere roşii şi 3 mere galbene. săşi lămurească dependenţa dintre mărimile cuprinse în enunţul problemei. 142 . constituie o adevărată gimnastică a minţii. efort care îi face să se concentreze asupra tipului problemei date. de la exerciţii.admit mai multe procedee de rezolvare. spiritul de investigaţie şi perspicacitatea elevilor. Încă de mici. Şi aceasta pentru că prin rezolvarea lor se cultivă mobilitatea gândirii.

Câţi copii sunt în total? După ce 2 fete au trecut în bănci elevii au reformulat astfel problema: În faţa clasei au fost 9 copii. 2 fete au trecut la loc. schimbă valoarea numerică dar păstrează unitatea de măsură. Exemplu: Problema dată de învăţător: Ana are 5 timbre. După ce aceştia au fost priviţi am formulat cerinţa de a compune o problemă pe baza celor observate.Se aşează toate pe o farfurie. Acţiunea este însoţită de întrebarea: Câte mere sunt pe farfurie? Sau în faţa clasei au fost scoşi mai mulţi băieţi şi fete. păstrează doar relaţiile logice ale construcţiei problemei). Câte timbre mai 143 . Atenţia celor din bănci a fost atrasă de cei din faţa clasei. Îi dă fratelui său 2 timbre. Câţi copii au rămas? b) după modelul unei probleme rezolvate anterior (schimbă unitatea de măsură dar păstrează valoarea numerică. Elevii au formulat: În faţa clasei sunt 5 băieţi şi 4 fete.

Câte baloane mai are Ana? 2. Ana are 5 baloane. 144 . f) transformarea problemelor compuse în exerciţii cu paranteze. e) cu indicarea numărului de operaţii. h) compunerea de probleme fără întrebare. aşa cum se foloseşte în primele două trimestre ale clasei I. Ana are 6 mere. I se sparg 2 baloane. d) cu indicarea operaţiilor aritmetice. i) compunerea de probleme după un exerciţiu simplu sau complex. Câte mere mai are? c) după date desenate. g) compunerea de probleme cu început dat. Mănâncă 3 mere. Ana are 10 timbre. Câte timbre mai are? 3. Îi dă fratelui său 5 timbre.are? Probleme compuse de elevi după modelul rezolvat anterior: 1.

l) probleme fără date cifrice. de natură să determine să-şi încerce puterile şi să caute satisfacţia oferită de învingerea greutăţilor: . o problemă mai particulară? . G.Puteţi să enunţaţi o astfel de problemă? 145 . În lucrarea intitulată Cum rezolvăm o problemă?.j) compunerea de probleme după modelul simbolic. În cadrul compunerii de probleme densitatea muncii intelectuale este mai mare şi are valoarea formativă incontestabilă. o problemă analoagă. întrebări care îi conduc pe elevi la exerciţii mintale. provocatoare.Aţi putea să imaginaţi o problemă care are legătură cu cea care trebuie să o rezolvaţi şi care să vă fie accesibilă. Polya prezintă câteva din întrebările care ar trebui să li se pună elevilor atunci când sunt conduşi spre înţelegerea problemei. problemă mai generală. k) crearea liberă de probleme.

spiritul activ şi independent atingând. îi obişnuim cu existenţa unor astfel de 146 . realitatea ne demonstrează că nu toate situaţiileproblemă pe care le întâlnim au o soluţionare unică.Puteţi să vă folosiţi de rezultat sau de metoda folosită pentru rezolvarea altei probleme? În cursul rezolvării problemei. elevul trebuie să învingă toate obstacolele. Oferim astfel mai multor elevi posibilitatea să-şi prezinte propria rezolvare (corectă). cea a alegerii variantei optime de rezolvare în funcţie de condiţiile date). Probleme cu mai multe soluţii şi probleme fără soluţie Viaţa. sunt unic determinate. este necesar să introducem şi pentru elevi astfel de probleme cu soluţii multiple (sau nici o soluţie). iar altele nu admit soluţii. în această acţiune.. cel mai înalt nivel. Majoritatea admit mai multe soluţii (conducând la altă problemă. Cum matematica trebuie să modeleze realitatea.

Cum poate fi umplută cu apă o canistră de 20 l. propunând alegerea celei mai bune soluţii (în anumite condiţii şi dintr-un anumit punct de vedere). 2 kg făină şi un kg cuie. I se sparg 7 baloane. 15m. 10m. Câte baloane roşii şi câte verzi au rămas întregi? 2. Mama a cumpărat 4 kg de zahăr.probleme. enumerând soluţiile găsite (eventual ordonându-le după un anumit criteriu). învăţătorul trebuie să aibă intervenţie centralizatoare. având o sticlă de 1 l. Prezentăm în continuare câteva asemenea probleme. le conturăm probleme de decizie (alegerea soluţiei celei mai convenabile dintr-un anumit punct de vedere). un borcan de 3 l şi un bidon de 5 l? 3. sistematizându-le (pentru a oferi certitudinea că nu au fost omise soluţii). După rezolvarea unei asemenea probleme. construind variante ale problemei propuse. Ce cumpărături pot fi puse într-o plasă care ţine 6 kg? 4. 1. 20m. Elena are 10 baloane roşii şi 4 verzi. 3 kg orez. Florin are 4 bucăţi de sfoară de lungimi: 5m. 147 .

Sunt 30 de obiecte. Sunt cel mult 10 steluţe. nici o. Astfel. f. Nu se foloseşte nici o steluţă. c. Pentru împodobirea pomului de Crăciun. Sunt cel puţin 10 globuri şi cel mult 5 steluţe. din care 5 lumânărele. toate). subliniez varietatea terminologiei matematice (cel puţin. Se folosesc toate globurile. 148 . Câte obiecte din fiecare fel pot fi folosite dacă în pom: a. Se folosesc toate globurile şi toate steluţele. Pomul de Crăciun poate ţine doar 30 dintre aceste obiecte. fără a mă opri prea mult. b. Georgeta are: 5 clopoţei. ce poate fi făcută accesibilă şcolarilor mici şi în acest mod. pentru zmeu? 5. d. cel mult.Cum poate construi o sfoară de cel puţin 18m. 10 lumânărele. e. Problemele propuse prezintă şi alte aspecte ce pot fi comentate. 15 steluţe şi 20 de globuri. Sunt cel puţin 15 globuri. g.

Copiii manifestă interes şi participă activ la rezolvarea unor astfel de probleme cum sunt cele ce urmează: 1.De asemenea. este posibil ca o problemă să aibă mai multe întrebări. în legătură cu un număr de condiţii iniţial date. ce se constituie în tot atâtea prilejuri de consolidare a unor cunoştinţe. Monica 6 păpuşi. ajunge la o varietate de solicitări. Această categorie de probleme modelează bine realitatea. ultima problemă prezentată (care în final. cere mai multe răspunsuri. Abordarea la clasele mici a unei probleme cu întrebări multiple are avantajul că. pornind de la date puţin numeroase. care. Laura are 5 păpuşi. la care mă refer în cele ce urmează. introduce un alt tip de probleme. Probleme cu întrebări multiple Aşa cum o problemă poate avea mai multe soluţii la o aceeaşi întrebare. Ileana are 4 păpuşi. 149 . la punctul g nu admite soluţie).

Care este diferenţa de vârstă dintre cei doi copii? e. mama 38. Câte păpuşi au împreună Ileana şi Monica? d. iar fiica 8 ani. Cu câţi ani este mai în vârstă tatăl decât mama? b. Cu câţi ani în urmă a avut tatăl vârsta de acum a fiului? 150 . Cu câţi ani este mai tânără fiica decât tatăl? d. Care este diferenţa dintre vârsta mamei şi a fiicei? c. a. cine va avea cele mai multe şi cine va avea cele mai puţine păpuşi? 2. vor avea mai multe sau mai puţine decât Monica şi cu câte? e. Dacă Monica dă câte o păpuşă celorlalte fetiţe.a. fiul 12. Cu câte păpuşi are mai multe Monica decât Ileana? b. Cu câte păpuşi are mai puţine Laura decât Monica? c. Ce s-ar putea face pentru ca fiecare fetiţă să aibă tot atâtea păpuşi? f. Tatăl are 40 ani. Peste câţi ani va avea fiul vârsta de acum a mamei? f. Dacă Ileana şi Laura îşi pun împreună păpuşile.

fiul 40 kg. muşcata 5 petale şi un trandafir are 30 petale. a. 151 . Care este diferenţa de greutate dintre cei doi copii? d. Câte kg trebuie să slăbească mama pentru a ajunge la 55 kg? f. mama 60 kg. iar fiica 30 kg. mixandra 4 petale. Cu cât este mai uşor fiul decât tatăl? e. Laleaua are 3 petale. Cu câte kg are mai mult tata decât mama? b. De exemplu: 1. fapte şi fenomene ale unor discipline.3. Tatăl cântăreşte 70 kg. dar şi în demnitatea instructivă. Cum trebuie să se aşeze cei patru într-un leagăn care să stea în echilibru? Corelaţii interdiciplinare Rezolvarea problemelor sporeşte în atractivitate. dacă conţinutul acestora vizează cunoştinţe. Cu cât cântăreşte mai puţin fiul decât mama? c.

iar un papagal 80 ani. Cu câte petale are mai puţin mixandra decât muşcata? c. Un cimpanzeu poate trăi 40 ani. Care este diferenţa dintre numărul petalelor mixandrei şi lalelei? d. De câte ori este mai mic numărul petalelor muşcatei decât numărul petalelor trandafirului? f. Câte lalele au atâtea petale cât un trandafir? 2. o gorilă 50 ani. Dacă două dintre aceste flori au laolaltă 9 petale. Cu câţi ani mai puţin trăieşte o gorilă decât un papagal? 152 . De câte ori mai multe petale are trandafirul decât laleaua? e. care sunt aceste flori? g. Cu câţi ani poate trăi mai mult o gorilă decât un cimpanzeu? b. De câte ori mai puţin trăieşte un cimpanzeu decât un papagal? c.a. Cu câte petale are mai mult muşcata decât laleaua? b. a.

în Muntenia un deget = 3. De câte ori era mai lung 1 stânjen decât o palmă? d. Cu cât este mai scurt 1 deget decât 1 stânjen? Probleme-surpriză Şi mai interesante sunt problemele surpriză la care enunţul sau rezolvarea sunt inedite. o gorilă? 3.07 cm. Ce lungime (în metri) reprezintă un stânjen? Dar 1 prăjină? b. a. Câte degete are un stânjen? c. în decursul timpului s-au folosit diferite unităţi de măsură pentru lungime. 153 . În ţara noastră. Câţi ani poate trăi în grădina zoologică un cimpanzeu? e. 1 prăjină = 3 stânjeni. în grădina zoologică. Astfel. 1 stânjen = 8 palme. În grădina zoologică. Cu câţi ani trăieşte mai puţin. animalel trăiesc dedouă ori mai puţin decât în libertate.d. decât în libertate. o palmă = 8 degete.

dintre care una este mai uşoară. Nelu are un frate şi 3 surori. Ea dă fiecăruia dintre cei 3 copii ai săi acelaşi număr de mere. Avem 9 bile de aceeaşi formă şi culoare. dacă suma numerelor celor două pagini pe care le privim este 85? 5. Câţi fraţi şi câte surori are Nela. Câte mere primeşte cel mai mic copil? 3. prin corelarea solicitărilor cu factorii 154 . Cum se poate afla care este aceasta. O carte este deschisă la întâmplare. la formarea creativităţii la elevi. Să se afle vârstele celor trei copii ai unei familii dacă produsul vârstelor este 16. Mama are 6 mere. 4. iar cel mai mic are ochii albaştrii. în şcoală.De exemplu: 1. Ce număr are pagina din dreapta. folosind o balanţă fără greutăţi şi făcând cel mult două cântăriri? Învăţătorul este primul chemat să contribuie. sora sa? 2. gemenii sunt blonzi.

adoptându-se denumirile de doime şi pătrime. obstacol trecut cu ajutorul metodei "învăţarea prin descoperire". Un obstacol al matematicii îl reprezintă însuşirea. Voi exemplifica folosirea metodei de învăţare prin descoperire în însuşirea cunoştinţelor privind fracţiile. în clasa a III-a se reiau cunoştinţele referitoare la jumătate şi sfert. poate în primul rând. în clasa a IV-a cunoştinţele referitoare la fracţii se lărgesc 155 . Pentru antrenarea directă a elevilor în însuşirea acestor cunoştinţe se porneşte de la elemente simple cunoscute de ei. în clasa a IV-a a noţiunii de "fracţie ordinară". Şi. pentru a forma personalităţi creatoare. Întrucât în clasa a II-a se introduc noţiunile de doime (jumătate) şi de pătrime (sfert).la clasa a IV-a. trebuie să fie el însuşi creator. aptitudinali şi caracteriali implicaţi. El trebuie să urmărească înlăturarea principalelor obstacole din calea creativităţii: timiditatea. descurajarea şi lipsa perseverenţei.motivaţionali. teama de greşeală.

caietul de matematică. Cum se numeşte fiecare parte? (jumătate) . Pe baza acestor elemente cunoscute am dirijat gândirea elevilor prin întrebări spre descoperirea noilor cunoştinţe. 156 . Descoperirea a fost dirijată cu următoarele întrebări şi sugestii: .Ce trebuie să facem pentru a obţine o jumătate din banda de hârtie? (tăiem banda de hârtie în două părţi egale). un disc de carton şi un măr. rigla. Fiecare elev dispunea de material didactic potrivit descoperirii cunoştinţelor prin efort propriu: o bandă de hârtie.Dar pentru a obţine o jumătate de disc? .prin introducerea de probleme în legătură cu calcularea unei fracţii dintr-un întreg (număr).Câte părţi s-au obţinut din fiecare obiect? Comparaţi între ele două părţi ale aceluiaşi obiect.Ce facem pentru a obţine o jumătate de măr? .

În câte părţi am împărţit fiecare obiect? (în două părţi) . să împartă fiecare jumătate din obiectele pe care le au în câte două părţi egale. .Cum se mai poate numi fiecare parte obţinută? (doime) . . Am cerut apoi elevilor. dacă ţinem seama că întregul a fost 157 .Cum se numeşte o singură parte obţinută din fiecare obiect? (jumătate) .Dar 1? (că s-a considerat o singură parte).Cum se numeşte această parte? (sfert).Cum o mai putem numi.Ce ne arată 2? (că întregul a fost împărţit în două părţi la fel de mari).Cum sunt cele două doimi? (egale) Le spun elevilor că o doime se notează 1 2 - . . .. .Ce aţi observat? (din fiecare întreg s-au obţinut câte 4 părţi la fel de mari şi că o parte dintre acestea este de două ori mai mică decât doimea).

împărţit în 4 părţi egale? (pătrime). 1 ) sau ( 4 ).Ce ne arată 4? Dar 1? Cum notăm cele 4 pătrimi obţinute dintr-un întreg? ( 1 . 158 . 2 Prin observarea materialului intuitiv. 1 . 4 - . Cum vom nota o pătrime? ( 1 ). elevii au descoperit doimile şi pătrimile aceluiaşi întreg şi raportul dintre ele. Elevii au descoperit în urma acestor operaţiuni că întregul a fost împărţit în 8 părţi la fel de mari. Câte doimi are un întreg? 1 = 2 . 4 4 - Câte pătrimi are o doime? 1 2 = 2 4 . de 4 ori mai mică decât o doime şi de 8 ori mai mică decât un întreg. Am cerut apoi elevilor să împartă fiecare pătrime în două părţi la fel de mari. 1 4 4 - 4 . Am procedat la fel ca mai sus şi au descoperit că o optime este de două ori mai mică decât o pătrime.

Sub el să deseneze un alt segment tot de 18 cm la care să-i marcheze jumătatea şi să scrie deasupra fiecărei părţi cât reprezintă. Sub acesta le-am sugerat să deseneze un alt segment. Cel de-al patrulea segment va fi împărţit în 8 părţi egale.1 = 4 8 2 8 8 Le-am cerut elevilor să deseneze pe caiete un segment de 18 cm. pe care să-l împartă în 4 părţi egale şi să scrie deasupra fiecărei părţi cât reprezintă. 159 . elevii au reuşit uşor să compare fracţiile faţă de un întreg. sau între ele şi să definească egalitatea lor. = . de aceeaşi lungime. Desenul va arată astfel: __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ Observând desenul.Am notat la tablă şi în caiete: o optime = 1. 8 Comparând materialul intuitiv au observat că: 1 2 1 4 8 = .

. 1=8 2 4 8 a) b) c) şi deci 1 = 2 = 4 = 8 . 2 4 8 1 2 2 4 1 4 2 8 = .Elevii au descoperit că: 1= 2 . o doime faţă de o pătrime. o doime faţă de o optime. = . o optime faţă de o pătrime. Elevii au descoperit şi au scris: 1 1 < 4 2 1 1 > 2 4 . > 2 8 4 8 În vederea consolidării cunoştinţelor am pus în faţa elevilor spre rezolvare următoarele sarcini de lucru: (Menţionez că 160 . Le-am cerut apoi să arate cum este o pătrime faţă de optime. 1 1 < 8 2 1 1 1 1 > . = . . o optime faţă de o doime. 1 1 < 8 4 . o pătrime faţă de o optime. 4 8 = . 4 8 Şi de asemenea că două sau mai multe fracţii sunt egale dacă reprezintă aceeaşi parte dintr-un întreg. 1= 4 . 2 4 2 4 2 8 2 8 1 2 = 4 8 deci 1 2 4 = = 2 4 8 . 2 4 = 4 8 . = .

1) Formaţi întregul din aceleaşi unităţi fracţionare. 1 1 2 + = = 1 întreg 2 2 2 1 1 1 3 + + = = 1 întreg 3 3 3 3 1 1 1 1 4 + + + = = 1 întreg 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 6 + + + + + = = 1 întreg 6 6 6 6 6 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 8 + + + + + + + = = 1 întreg 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2) Formaţi întregul dintr-o doime şi alte unităţi fracţionare (toate la fel). 161 .fiecare elev dispune de câte un disc şi unităţi fracţionare confecţionate din carton şi colorate diferit).

1 4 = 2 8 . ci învaţă să găsească. 1 3 = 2 6 şi în concluzie: 1 2 4 3 = = = 2 4 8 6 3) Formaţi întregul din diferite unităţi fracţionare: Mânuind unităţile fracţionare pe discul întreg ei găsesc multiple soluţii adevărate. În această situaţie nu li se mai dau cunoştinţele de-a gata. prin punerea în valoare a informaţiilor pe care le-au 162 . să observe şi să cerceteze singuri diferite aspecte ale realităţii. dar care au un aspect nou. Se desprinde faptul că elevul este pus în situaţia de a descoperi independent lucruri cunoscute.Elevii au găsit următoarele posibilităţi: a) b) c) Prin suprapunerea acestor unităţi fracţionare se descoperă: 1 2 = 2 4 .

etc. 18. cu atât numărul care reprezintă o parte este mai mic.pentru a afla o doime din nr. împărţim 18 lei în două părţi egale. Trecând la abstractizarea celor învăţate. . un sfert din 16 mere.pentru a afla o doime din 18. . pentru a afla o doime dintr-un număr. Tot folosind metoda descoperirii am procedat şi la fracţionarea unui număr concret şi la aflarea unei fracţii dintr-un număr. o optime din 32 nuci. împărţim acest număr în 2 părţi egale. elevii au descoperit generalizarea procesului respectiv: .împărţim acel număr la 2. Exemplu: Aflaţi jumătate din 16 lei.acumulat anterior.cu cât întregul este împărţit în mai multe părţi. 163 - .

Alte exemple de logică matematică:     1 pâine are 2 jumătăţi sau doimi? 4 mere au 16 pătrimi sau sferturi? 1 pâine = 2 jumătăţi = ? pătrimi = ? treimi 8 doimi + 2 jumătăţi = ? întregi În procesul descoperirii efortul mintal este mai mare în vederea depăşirii dificultăţilor. De gradul de efort depinde şi dezvoltarea mintală. Fiind o cunoaştere cu obstacole este nevoie de un efort mai mare pentru ca acestea să fie depăşite. 164 .

3.de a le clasifica. ceea ce îl determină să caute cauzele lor. cât şi alternarea metodelor de muncă. de a opera cu ele din proprie iniţiativă şi de a realiza transferul de cunoştinţe în situaţii noi. dar îşi însuşesc şi deprinderile de a compara cunoştinţele dobândite. Munca independentă Învăţătorul nu poate rămâne indiferent faţă de lacunele din cunoştinţele elevilor. dobândită în activităţile cu material didactic intuitiv şi prin munca independentă. Astfel.4. mai ales pe cele care ţin de metodica predării-învăţării. nu numai că înţeleg şi învaţă conţinuturile prevăzute de programă. Cunoştinţele noi însuşite sunt cu atât mai profunde cu cât ele se bazează pe experienţa proprie a elevilor. elevii. Soluţia cea mai eficientă de îmbunătăţire a strategiei de învăţare o constituie atât activizarea elevilor. Timpul afectat activităţilor independente propriu-zise de 165 . de natură să le sporească atât interesul şi motivaţia.

615 328 .  Completarea semnelor de relaţie <. . Voi da exemple de probe interesanta de evaluare la clasă. diferă de la o clasă la alta. . iar deprinderile de muncă independentă sunt în formare.9) . teste. . . . . în funcţie de ritmul de lucru. 328 (63 + 27). > între perechi de numere sau între expresii: 28 . . fişe. . restul timpului fiind completat cu activitate frontală. . 166 . (35 + 34)  Determinarea relaţiilor dintre numerele diferitelor şiruri şi completarea până la o limită. având în vedere faptul că elevii nu au putere de concentrare pentru o perioadă mai îndelungată.efectuare a unei probe. . 28 (46 . ( 28 + 9) 615 . activităţi recreative. exerciţii sub formă de joc. nivelul pregătirii elevilor şi de particularităţile de vârstă. La clasele I-III să nu depăşească 30 de minute. =.

. 4. . 26. 936  Alegerea dintr-un şir de numere a două numere care să aibă suma 100. 32 1 . 13. bazat pe proprietăţile adunării: 167 . 9. 21. . . 7. 45 15. 20. 12. 33. 2. . 189. 4 .  Scrierea în ordine crescătoare şi descrescătoare a numerelor 385. . 25. 74. 380. 795. . c) un număr cu soţ sau un număr fără soţ. . 57. . 980. a 2 numere a căror sumă să fie: a) cea mai mare. 17. 45. 49. 38. 75  Alegerea dintr-un şir de numere. 5 . . . b) cea mai mică. .2 . 6. 88. 67. 3 .  Adunarea utilizând procedeul cel mai simplu. .

CLASA I suma 168 .  La suma numerelor 27 şi 9. am urmărit să consolidez deprinderile de calcul rapid şi independent. şi nu un act tensional şi rigid. scădeţi (diferenţa. Exemple:  Să se afle suma şi diferenţa numerelor: 630. 118. adăugaţi diferenţa (câtul) acestora. Exerciţiile au avut ca sarcină îmbogăţirea şi înţelegerea limbajului matematic. Verificarea complexă şi operativă realizată pe baza fişelor.45 + 87 + 55 + 13 = 68 + 39 + 32 + 61 = Efectuând exerciţii ca cele de mai jos. câtul) numerelor "c" şi "d". devenind o obligaţie cotidiană.  Din suma numerelor "a" şi "b". 210. am integrat-o organic în sistemul lecţiilor de matematică. ca şi învăţarea. produsul.

4 = 41 7 .5 = 12 5 + ? . 8+2=? ?+3=7 18 .? = 18 ? + ? = 15 19 .a) Compuneţi cât mai multe exerciţii de adunare şi scădere cu numerele 7. 5+3+2=? 20 .5 = ? ? . b) Completaţi căsuţa.? = 11 ? + ? + 2 = 18 ? + ? .8 + 6 = ? 2 + 3 + ? = 19 20 . respectând semnul: 40 + = 80 - c) Efectuaţi operaţiile.6 .? + 6 = 10 169 . 3. completând cu numere potrivite: ?+?-? +?=8 2+?-5+7-3=? d) Calculaţi: 1. 10.3 = 10 2.? = 12 6 + ? = 16 ? .

La produsul numerelor 5 şi 9. Efectuează: a) 3 x 4 = 2x5= b) 5 x 6 = 4x9= c) 2 x 3 x 4 = 2x4x5= 2. Completează căsuţele libere cu numerele care lipsesc: 170 .2 + ? + 5 = 18 ? + 3 . adună produsul numerelor 3 şi 7.7 = 10 Prin acest fel de fişă am urmărit dacă elevii ştiu să efectueze adunări în cercul 0-10. 3. completând termenul necunoscut în cercul 10-100. să efectueze adunări şi scăderi cu 2 şi 3 termeni. Fişa a fost structurată astfel: 1. să compare o sumă cu o diferenţă. CLASA a II-a Prin următoarele exemple am urmărit dacă elevii ştiu să efectueze operaţii de înmulţire utilizând tabla înmulţirii până la 50.

iar 7 elevi nu au reuşit să termine problema. Un număr de 2 copii n-au terminat. Efectuaţi: 171 . capacitate. 17 copii au terminat fişa cu rezultate foarte bune.4 x = 36 x 7 = 35 4. dar au rezolvat primele 2 sarcini. Câţi copii participă la concurs? Nu toţi copiii au reuşit să parcurgă toată fişa. timp şi a unităţilor monetare am folosit următoarea fişă de muncă independentă: 1. având un timp limitat. masă. La un concurs participă 8 fete şi de 5 ori mai mulţi băieţi. pentru lungime. CLASA a III-a Pentru exersarea capacităţii de utilizare a unităţilor de măsură standard.

Câte minute sunt în 3. 5.78 kg = 343 dal . Andrei are 150 lei. Alin are de 3 ori mai mult. 6. Câte luni sunt în 4.129 mm = 4. 8 ani? 609 kg . Câţi lei au copiii? CLASA a IV-a Un exemplu de fişi pentru munca independentă la cls.121 km + 324 km = 205 m + 74 m = 300 l + 169 l = 2.127 dal = 928 mm . iar Vasile are cât Andrei şi Alin la un loc. Calculaţi numerele naturale "n" ştiind că: 172 . 2 ore? 3. 5. a fost următoarea: 1. a IV-a prin care am urmărit dacă elevii au înţeles corect semnificaţia operaţiilor aritmetice şi utilizarea algoritmilor de calcul pentru împărţirea cu rest a numerelor naturale.

Bine organizată şi desfăşurată cu tact. cunoscându-şi şi ei înşişi puterea de muncă şi de înţelegere a celor învăţate. 173 . iar restul 32. Câtul unei împărţiri este 2831. ştiind că împărţitorul este cu 1980 mai mic decât câtul. o lecţie de acest tip contribuie la disciplinarea gândirii şi a comportamentului elevilor. îi activizează. Prin acestea toţi elevii sunt antrenaţi să gândească. Pentru a le oferi elevilor condiţii stimulative de afirmare. am utilizat fişe cu dificultăţi crescânde. să se străduiască şi să reuşească să ducă până la capăt sarcinile date. Astfel ei devin mai ambiţioşi şi mai muncitori. Aflaţi deîmpărţitul. le dezvoltă creativitatea şi spiritul de independenţă în activitatea intelectuală.n : 5 = 42 rest 3 n : 6 = 206 rest 5 n : 2 = 1273 rest 1 n : 7 = 2154 rest 4 2.

ambii termeni sunt necunoscuţi ( a + b =17) sau este necunoscut un termen şi suma ( a + 15 = b) şi mai ales cele în care sunt necunoscute atât suma cât şi termenii. fiind în acelaşi timp 174 .0 7 9 Pentru a face un calcul mai atractiv se folosesc desene sau se aşează exerciţii de calcul sub formă de tabel. dau prilej de antrenare elevilor la un efort susţinut. cerând elevilor să completeze locurile rămase goale astfel: + 7 4 2 Am explicat elevilor că pentru fiecare figură sau spaţiu = 10 trebuie să găsească un număr astfel încât să obţină suma 10. dar plăcut. pe primul plan fiind nu calculul ci căutarea tuturor variantelor de valori ce pot fi date variabilelor. Exerciţiile în care folosind simboluri literele.

2 * 17 15 + 4 * 12 + 6 a + 13 * 12 + 2 17 . 9.7. unde se compară suma şi diferenţa: 13 + 5 * 13 + 3 14 .3 175 . (35 + a) + 7.b * 15 . în rezolvarea cărora elevii se folosesc de proprietăţile operaţiilor aritmetice. în situaţia în care lui "a" i se dădeau valori diferite (0. De exemplu: 35 + a.prilej de atitudine creatoare.2 a + b = 13 . De exemplu: a + 7 . În clasa a II-a şi a III-a asemenea exerciţii devin bine cunoscute de elevi şi folosim multiple variante. 6. Am folosit simboluri literale în exerciţii de calcul "compuse" cu mai multe operaţii. 15) sau efectuează calcule cu valori mari. 427 + b =754 a : 3 = 123 Tipuri de exerciţii la clasa a III-a. (35 + a) .5 = 12.

13 + 4 * 14 + 6 a+b*c-d Elevilor le-am dat următoarele lămuriri cu privire la steluţele şi literele folosite în exerciţii: . Fişele pentru activitatea individuală sunt un mijloc de realizare în practică a principiilor psihologiei-acţiunii. astfel încât inegalitatea sau egalitatea să fie adevărată. graţie cărora operaţiile gândirii sunt angajate în acţiune. Ele permit descoperirea esenţialului şi generalului. Elevii au fost stimulaţi să găsească cât mai multe combinaţii de valori pe care le pot da necunoscutelor. Asemenea mod de lucru îmbină 176 . =). elaborarea operaţiilor gândirii şi ierarhizarea lor într-un sistem care. prin transfer poate fi utilizat în cazul oricărei situaţii de învăţare. >. prin conţinutul lor. iar în locul steluţelor să pună unul din semnele (< . Fişele creează.literele trebuie să ia ca valori numere naturale. verificând în acelaşi timp trăinicia conceptelor formate. situaţii conflictuale.

observaţia. consolidare şi verificare pentru elevi şi implicit canale de informaţii pentru învăţător cu privire la pregătirea elevilor. eliminând excesul verbal şi monotonia întâlnite în menirea tradiţională de lucru.: 1. expunerea orală şi scrisă. rezolvată de eleva C. Căutaţi în tabel perechi de numere a căror sumă este 25: 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 15 20 177 . Exemplu de temă de muncă independentă dată la clasa aIIa. A. Fişele de lucru utilizate de elev în clasă şi acasă sunt căi eficiente de fixare. efectuând pe parcurs operaţii concrete ce au valoare formativă şi informativă. la gândirea abstractă. Sistemul de fişe de muncă individuală facilitează parcurgerea drumului de la o acţiune concretă obiectuală.

Introducerea lor în cunoaşterea elementelor de geometrie se face treptat. O dată cu studierea numerelor naturale şi a operaţiilor aritmetice. cu reluări. 19. Micşoraţi cu 14 numerele: 18. 3. şi să scadă cu trecere şi fără trecere peste ordin. deasupra-dedesubt). 24. 22. elevii din clasele I-IV învaţă şi sistemul unităţilor de măsură şi dobândesc noţiuni elementare de geometrie. Pe baza comparării obiectelor şi a substitutelor acestora se 178 . Căutaţi în acelaşi tabel perechi de numere a căror diferenţă este 6. 36. Eleva a reuşit să rezolve foarte bine întreaga fişă prin care am urmărit dacă ştie să adune. de la o clasă la alta. 25 şi 48. Astfel. în clasa I se insistă asupra poziţiei relative a obiectelor. 4. dreapta-stânga.2. extinderi şi aprofundări. pentru formarea deprinderii de orientare în spaţiu (susjos. Măriţi cu 16 numerele 16.

perimetrul dreptunghiului şi al pătratului. Un loc important în clasa a II-a îl ocupă cunoaşterea noţiunilor de linii drepte. Pe baza cunoaşterii corpurilor geometrice. drepte paralele. triunghi. În clasa a III-a. lung-scurt. gros-subţire etc. interiorul şi exteriorul unei linii frânte date. clasificare) şi cu descrierea şi desenarea figurilor geometrice: dreptunghi. 179 . se precizează noţiunea de lungime. unghi. linii închise. elevii pot să construiască segmente de lungime dată. deschise. precizându-se noţiunea de segment de dreaptă cu rigla gradată. frânte şi curbe. noţiunea de unghi (comparare. În clasa a IV-a se ordonează noţiunile de dreaptă..scot în evidenţă proprietăţi ale corpurilor geometrice ca: mai maremai mic. pătrat. segment. În clasa a II-a. poziţia a 2 drepte. lăţime. cunoştinţele elementare de geometrie se îmbogăţesc cu noţiunea de semidreaptă. semidreaptă. poligoane.

Având la dispoziţie pentru fiecare elev materialele necesare: trusă de figuri geometrice (confecţionate de părinţi). să-şi formeze deprinderi de construcţie. elevii au lucrat independent. sub corecta mea îndrumare. Astfel. riglă. am rezolvat cu 180 . noi desenăm numai părţi din ea. că atunci când o desenăm. că are o lungime bine determinată şi este un element al figurilor geometrice. Prin compararea şi efectuarea operaţiilor cu segmente de dreaptă am urmărit ca elevii să-şi însuşească faptul că între două segmente există una şi numai una din relaţiile : <. În vederea sporirii caracterului activ şi practic aplicativ al acestor cunoştinţe legate de segmentul de dreaptă. aflând că este mărginit la ambele capete. să înţeleagă şi să înveţe construcţia segmentelor. =. >. Pe baza acestei observaţii elevii au ajuns cu uşurinţă la segmentul de dreaptă. elevii clasei pe care am condus-o au înţeles că dreapta este nemărginită.

elevii mai multe tipuri de exerciţii:  Exerciţii de măsurare a lungimii unor segmente de dreaptă corespunzătoare obiectelor din clasă.  Trasarea de segmente de dreaptă de diferite lungimi, pe caiet şi în curtea şcolii. În legătură cu segmentul de dreaptă la cls. a III-a am introdus noţiunea de linie frântă şi astfel, folosind o problemă (prezentată pe planşă):

"De acasă până la şcoală Andrei are de străbătut următorul drum:
181

- Număraţi câte părţi are acest drum. (4) - Fiecare parte luată separat, ce este? (un segment de dreaptă) - Deci, din câte segmente este format drumul? - Cum sunt aşezate aceste segmente? (cap la cap) Foarte uşor au dedus elevii modul de calculare a lungimii liniei frânte, descoperind prin calcul că lungimea drumului este aceeaşi şi dacă mergem de la şcoală-acasă şi invers, deci am dedus uşor că lungimea unei linii frânte nu se schimbă dacă schimbăm ordinea de măsurare. Cu segmente de dreaptă au putut compune prrobleme lucrând în mod independent.  Nr 150 Nr Folosind desenul, găsiţi numerele x şi y, ştiind că

suma lor este 150.

182

Elevii au observat că pentru numărul x am desenat un segment de dreaptă notat cu "a", iar pentru y am desenat două segmente de dreaptă, tot atât de mari ca primul, ceea ce înseamnă că numărul y este de două ori mai mare ca numărul x. Suma numerelor x şi y fiind 150, elevii au dedus uşor numărul x, astfel: 150 = 3 x a a = 150 : 3 x = a = 50 y = 2 x 50 y = 100 Evaluând rezultatele am constatat că: - 18 copii au înţeles foarte bine şi au putut rezolva cu uşurinţă acest exerciţiu; - 6 copii au avut rezultate satisfăcătoare; - 2 elevi au întâmpinat greutăţi, neputând duce la bun sfârşit
183

exerciţiul. Deprinderile de muncă independentă am încercat să le formez la elevi de-a lungul celor 4 ani. Procesul de formare a acestor deprinderi a început din clasa I şi tot de atunci a început preocuparea mea de a-l îngemăna cu cel de dezvoltare intelectuală a copilului. Concomitent am urmărit şi dezvoltarea următoarelor procese şi operaţii intelectuale: spiritul de observaţie, memoria logică, gândirea şi operaţiile ei. În formarea deprinderilor de muncă intelectuală este necesar să se vizeze formarea unor algoritmi mintali pe care elevii să-i poată utiliza în contexte şi situaţii noi. De asemenea, am utilizat în formarea problemelor unele date din viaţă, din realităţile noastre, sporind interesul elevilor pentru matematică.

184

4.4. Jocul didactic şi problemele distractive, modalitate de stimulare a gândirii creatoare a elevilor

Jocurile didactice sunt realizate pentru a deservi procesul instructiv-educativ, au un conţinut bine diferenţiat pe obiecte de studiu, au ca punct de plecare noţiunile dobândite de elevi la momentul respectiv, iar prin sarcina dată, aceştia sunt puşi în situaţia să elaboreze diverse soluţii de rezolvare, diferite de cele cunoscute, potrivit capacităţilor individuale, accentul căzând nu pe rezultatul final, ci pe modul de obţinere a lui. Avantajele ce le prezintă acest mijloc eficient de activizare a elevilor la lecţia de matematică, m-au determinat să-l folosesc încă din semestrul I al clasei I pentru a consolida deprinderile de

185

poate uşura drumul spre formarea deprinderilor. de dificultatea operaţiilor de la cele mai simple până la cele mai complicate.numeraţie sau de recunoaştere a cifrelor în concentrul 0-10. >. Prin jocurile Stabileşte relaţia şi Pune semnul potrivit. Ele cer fantezie. +. capacitate de a coordona şi realiza diferite sinteze ale operaţiilor cu numere. =. (Am făcut referiri la acest lucru la începutul acestui capitol) Jocul didactic poate aduce varietate în exerciţiul matematic. -) pentru a face adevărate anumite egalităţi. Am scris pe tablă pentru fiecare rând de bănci exerciţii de muncă independentă concepute astfel: 2+3 1+4 186 . el poate înviora lecţia şi în acelaşi timp. Jocurile numerice folosite în cadrul operaţiilor cu numere prezintă marele avantaj că pot fi folosite şi dezvoltate în exerciţii gradate ţinând seama de ordinea. am urmărit să consolidez deprinderea de a folosi semnele (<.

23 . elevii încep să calculeze.20 50 4:2+2:2 14 + 4 20 + 30 6:3+9:3 2 2 12 3 3 3 4 = 5 = 1 5 5 5 = 20 La un semn. cuprinzând atâtea exerciţii câţi elevi sunt în şirul respectiv. Ca material didactic am folosit cartonaşe cu operaţii diferite pentru şir de bănci. Se declară învingători elevii din rândul care a calculat cel mai repede şi mai bine. Ele pot fi de felul: 7+1 2 14-4 20-8 16+ 10+ 4 18-6 1 0 1 9 2 0 1 2 1 2 187 . Jocul: ”Haideţi la întrecere” poate fi utilizat în orice concentru numeric.

Din exerciţiile joc care au plăcut cel mai mult copiilor. perseverenţei şi spiritul de muncă în colectiv. 14+4 17-5 20-5 11+6 188 .1 9 Elevii din ultimele bănci. au întors cartonaşul. au fost cele exprimate ca desen-joc. urmăreşte să consolideze deprinderile de calcul ale celor patru operaţii precum şi dezvoltarea atenţiei. Numărul treptelor scării este în funcţie de numărul membrilor unei echipe. Competiţia exprimată ca desen-joc denumită Scară. au rezolvat primul exerciţiu şi l-au dat colegilor din faţă. care au rezolvat exerciţiul următor. când am dat semnalul. Câştigă grupa care a rezolvat repede şi corect.

20-4 6+10 13+7 12+8 10+9 17-6 Echipa care a reuşit să rezolve corect şi repede exerciţiile. dar cu un fond dificil se face apel la gândire. solicită să completeze toate modalităţile de a ajunge de la un număr dat la altul. Acest exerciţiu de calcul mintal. 189 . 18 9 2 18 36 36 27 Pătratele distractive (magice) constituie tot o modalitate de a da matematicii un aspcet formal distractiv. va ajunge mai repede în vârful scării şi va avea dreptul să primească steguleţul fruntaş. Asemănător jocului prezentat anterior este cel intitulat “Sportiv dar şi matematician”. căruia i se poate da caracter şi de ştafetă. atenţie şi au menirea de a consolida operaţiile de adunare şi scădere.

Un alt joc cu numere care consolidează toate operaţiile aritmetice şi îndeosebi ordinea efectuării lor este următorul: 7x6+5-1= 7 x (6 + 5) . orizontale şi diagonale. O rezolvare corectă înseamnă obţinerea aceleiaşi sume pe coloanele verticale.1 = 7 x (6 + 5 . pornind de la forme aproape identice 190 .2 7 6 9 5 1 Suma 15 4 3 8 5 10 3 4 6 8 Suma 18 9 2 7 9 14 7 8 10 12 Suma 30 13 6 11 Aici o cerinţă în plus: la ce sumă trebuie să se ajungă.2 = 3 + 8 x (4 .1) = 3+8x4-2= (3 + 8) x 4 .2)= Se remarcă faptul că.

.de prezentare a operaţiilor. Exemplu: 6x3+5= şi 6 x (3 + 5) = Un exerciţiu joc ce necesită o scurtă prezentare.. 12 = 2 x 6 = 3 x 4 . înmulţiri şi împărţiri care au ca rezultat numărul 12. Acesta poate fi considerată şi o lucrare fulger: 12 = 11 + 1 = 10 + 2 = 9 + 3 . se obţin. Pe acest suport se poate desfăşura şi activitatea de compunere de probleme după modele aparent identice.. paradoxal rezultate diferite. dar care cuprinde o serie de sarcini matematice şi creează flexibilitate elevului în a discerne operaţiile şi a le efectua corect este următorul: Formaţi variante de adunări.. 12 = 13 .. 12 = 12 : 1 = 24 : 2 . 191 ....1 = 14 . scăderi.2 .

3. Ele se pot enunţa astfel: Cum se pot realiza egalităţile de mai jos.Simple şi totuşi sunt acele jocuri ale numerelor: 1. 4. :)? 2 __ 2 __ 2 __ 2 = 0 2 __ 2 __ 2 __ 2 = 2 2 __ 2 __ 2 __ 2 = 4 2 __ 2 __ 2 __ 2 = 6 2 __ 2 __ 2 __ 2 = 1 2 __ 2 __ 2 __ 2 = 3 2 __ 2 __ 2 __ 2 = 5 2 __ 2 __ 2 __ 2 = 10 2 __ 2 __ 2 __ 2 = 12 Soluţia jocului este următoarea: 2 + 2 . 8. 2. x. punând semnele operaţiilor aritmetice între cifrele date.. Cum se poate realiza egalitatea scrisă mai jos scriind între cifrele 2 semnele operaţiilor matematice (+. 5. 6. 9. -. 7. 5 __ 5 __ 5 __ 5 = 3 Soluţia jocului: (5+5+5):5=3 Jocul numărului 2.. .(2 + 2) = 0 192 .

2) = 4 (2 + 2) + (2 : 2) = 5 (2 x 2 x 2) .(2 : 2) x (2 : 2) = 1 (2 : 2) + (2 : 2) = 2 (2 x 2) .2 = 6 (2 x 2 x 2) + 2 = 10 (2 + 2 + 2) x 2 = 12 Pentru clasele mai mici se poate propune un joc care evidenţiază rolul lui 1 ca element neutru pentru operaţia de înmulţire şi împărţire astfel: Jocul numărului 1 1 __ 1 __ 1 __ 1 = 0 1 __ 1 __ 1 __ 1 = 1 1 __ 1 __ 1 __ 1 = 2 193 .(2 : 2) = 3 (2 x 2) + (2 .

toate numerele date se împart exact la 2.numerele date sunt aşezate în ordine crescătoare. . 194 . Ce relaţie există? Elevii constată: .(1 x 1) = 1 (1 : 1) + (1 : 1) = 2 (1 : 1) + 1 + 1 = 3 1+1+1+1=4 Am mai oferit elevilor serii de numere solicitând relaţii existente între ele. 3. succesor lui. 6. se ajunge prin înmulţire cu 2 (dublare). 12. 24. sau că unul este jumătatea celuilalt. Exemplu: 6. .de la un număr la altul.1 __ 1 __ 1 __ 1 = 3 1 __ 1 __ 1 __ 1 = 4 Soluţia jocului: 1+1-1-1=0 1 + 1 .

pentru a nu omite vreun exerciţiu. Se împart elevii în două grupe. că trebuie să se orienteze corect în labirint şi că este de ajuns ca unul 195 . ce au din loc în loc scrise exerciţii diferite. Înainte de începerea jocului se atrage atenţia elevilor că vor trebui să urmărească cu atenţie pe colegul care lucrează la tablă. pentru dezvoltarea capacităţii de orientare şi a perseverenţei. Pe două planşe am desenat următorul labirint cu câteva trasee.Labirintul este un joc matematic pe care l-am folosit pentru verificarea şi consolidarea deprinderilor de calcul oral şi scris.

continuă traseul şi. rezultatul exerciţiilor întâlnite pe traseu. atât la oră cât şi în afara ei. Al doilea jucător preia rezultatul obţinut de colegul său. Elevii înţeleg că matematica face apel deopotrivă la gândire. cu interes. Prin acest joc ca. cultivăm la elevi dragostea pentru studiul matematicii. le stimulăm efortul susţinut şi-i determinăm să lucreze cu plăcere. prin toate jocurile didactice. de fapt. Va câştiga grupa al cărei rezultat este 100 şi a realizat sarcina în timpul cel mai scurt. şi un bun matematician acţionează simultan pe toate aceste coordonate. judecată profundă.din membrii echipei să greşească. continuă străbaterea labirintului. în funcţie de semnele aflate înaintea cifrelor ce urmează. 196 . Jocul didactic organizat şi desfăşurat metodic poate avea o valoare instructiv-formativă deosebită. pentru ca la ieşire să nu primească cele 100 de puncte. spirit de observaţie.

5. cer din partea învăţătorului preocupări susţinute orientate în direcţia realizării sarcinilor instructiv-educative prin concentrarea şi selectarea tuturor eforturilor pentru modernizarea şi sporirea randamentului şcolar. 197 . dobândire şi evaluare a competenţelor şi capacităţilor la acest obiect.4. Înnoirea învăţământului matematic. Evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente care cuprinde următorii paşi: stabilirea scopurilor pedagogice prin prisma comportamentului dezirabil al elevilor. Analiza produselor activităţii În condiţiile actuale volumul ridicat de cunoştinţe şi structura pregătirii şcolare a elevilor. pentru atingerea obiectivelor fundamentale. cunoscută sub denumirea de modernizarea matematicii presupune şi modernizarea metodelor şi procedeelor de transmitere.

Aceasta furnizează date făcând posibilă aprecierea a ceea ce s-a însuşit în cadrul lecţiei. capacităţi formate) şi reglează activitatea următoare în raport cu aceste informaţii.proiectarea şi realizarea programului programului de realizare a scopurilor propuse. iar pentru a măsura ceea ce s-a obţinut în cursul lecţiei este necesară utilizarea unor instrumente adecvate. Evaluarea înseamnă în primul rând măsurarea rezultatelor. când se stabilesc obiectivele şi conţinutul se pregătesc şi tehnicile corespunzătoare de testare a nivelurilor atinse. care rezultă din caracteristica procesului de învăţământ de a fi un proces de autoreglare. Învăţătorul obţine pe calea feedbackului informaţii privitoare la rezultatele activităţii de învăţare (cunoştinţele stocate. măsurarea rezultatelor aplicării programului. precum şi adaptarea unor măsuri de îmbunătăţire a procesului de învăţământ. relevarea succeselor sau insucceselor la învăţătură. 198 . De aceea. Evaluarea este o etapă importantă a activităţii instructiveducative.

metodele şi mijloacele folosite) rezultatele pot fi explicate şi interpretate corespunzător. Radu subliniază că numai în măsura în care se ţine seama de relaţia dintre rezultatele şcolare şi celelalte componente ale activităţii (structura sistemului. cu atât el va putea să regleze mai adecvat activitatea viitoare. să conştientizeze cauzele care provoacă anumite neajunsuri. să înveţe să se autoevalueze pentru cultivarea dragostei faţă de matematică şi a dorinţei de autodepăşire. după realizarea obiectivului propus). Pentru sporirea randamentului şcolar elevul trebuie să fie corect evaluat.În ceea ce-i priveşte pe elevi. I. Şcolarul ştie că educatorul este cel care aduce lumină în mintea lui de aceea 199 . dezvoltarea învăţământului. conţinutul său. cu cât învăţătorul are posibilitatea să le cunoască mai exact succesele sau insuccesele pe care le înregistrează aceştia în fiecare secvenţă a procesului de învăţământ (pe parcursul lecţiei. să meargă cu paşi siguri pe calea succesului.

caracterizată printr-o 200 . Vârsta elevilor din şcoala primară. Aprecierea învăţătorului exprimată în cuvinte sau calificative este un mesaj pe care elevul îl recepţionează şi în funcţie de semnificaţia lui îşi reglează activitatea. Evaluarea corectă a tuturor potenţelor copilului generează competenţa reală. respect. ceea ce poate constitui uneori o cauză a rămânerii în urmă la învăţătură.se impune cu necesitate îmbunătăţirea tehnicilor şi instrumentelor de evaluare. Evaluarea şcolară reprezintă un mijloc de comunicare a rezultatelor obţinute de elevi în munca de învăţare. încredere în forţele proprii. Desele verificări nu trebuie însă privite numai din punct de vedere al aprecierii cunoştinţelor elevilor. cât şi ca forme active de învăţare. Elevul trebuie ajutat să înţeleagă necesitatea efortului pe care trebuie să-l depună. astfel i se pare inutil dacă nu vede imediat rezultatul. În acest caz elevii trebuie permanent informaţi dacă răspunsurile lor sunt corecte sau nu.

procedee şi strategii pentru a realiza un învăţământ activ. se formează sensibilitatea şi tăria de caracter. se măresc resursele imaginaţiei. mijloace. cercetare. educaţionale la un nivel optim (conversaţia euristică. în inteligenţă se ascute. familiarizare cu adevărurile şi pătrunderea în zone ale necunoscutului prin mijloace proprii. Trebuie găsite cele mai potrivite forme. favorizează angajarea energiilor lor spirituale la un nivel superior. Astfel. În luptă cu necunoscutul şi cu neştiinţa. în lupta cu problemele din ce în ce mai complexe. contribuie la dezvoltarea lor integrală a personalităţii. instruirea capătă noi dimensiuni şi noi semnificaţii pentru elevi. capabil să trezească la viaţă forţele creatoare ale elevilor şi să angajeze în munca de învăţare întregul lor potenţial intelectual. În activitatea desfăşurată la clasă am folosit aceste sisteme metodologice care să satisfacă toate cerinţele impuse de obiectivele operaţionale.mare dezvoltare sub raport intelectual permite o muncă de explorare. 201 .

să servească deopotrivă procesului de formare şi educare a personalităţii. să se autoregleze. elevii se bazează pe informaţia pe 202 .). comportamentul euristic. etc. trebuie să se lase format şi din exterior. Învăţarea prin descoperire am utilizat-o la lecţii în aşa fel încât. dar şi capacitatea de a descoperi şi crea noi valori. învăţarea prin descoperire. urmărind integrarea acestora în complexul general funcţional al personalităţii. acţiunile gândirii divergente. gândirea intuitivă şi imaginaţia să conlucreze cu gândirea logică. În cazul învăţării active. În lucrare sunt prezentate metode active folosite. algoritmic. pentru că este necesar ca elevul să se autoformeze. fără însă a elimina celelalte forme de activitate.problematizarea. Am arătat în lucrare modalităţi prin care am încercat să cultiv elevilor capacitatea de acumulare şi reţinere a valorilor. dar. în activităţile şcolare să aibă loc îmbinarea armonioasă între simpla reproducere şi receptarea directă a informaţiei.

Descoperirea nu se face dintr-o dată. În procesul de formare a personalităţii am insistat să formez la elevi capacitatea de a lucra cu manualul. În alcătuirea testelor am urmărit o eşalonare a sarcinilor sau a situaţiilor problemă în aşa fel încât cele anterioare să servească suport pentru cele ce urmează. presupunând. A trebuit să intervin numai atunci când elevii au epuizat întregul ansamblu de încercări. de a folosi în instruire un material cât mai bogat. încât sala de clasă să fie un laborator. Am 203 . încercând.care o deţin. pe o anumită experienţă personală şi pentru că acestea nu sunt suficiente faţă de sarcina nouă vor încerca să acţioneze solicitând imaginaţia şi creativitatea. de care elevii trebuie să fie conştienţi. evoluând de pe o treaptă la alta. iar acestea să le situeze la un nivel superior pe cele anterioare. reuşind şi greşind până ajung la o reuşită finală a acţiunilor lor. ajutaţi discret de către mine. ci este un proces ce se realizează progresiv.

să corespundă nivelului lor de percepere. Activităţile de execuţie şi creaţie ale elevilor au fost verificate şi apreciate permanent. Important este aşa cum am putut constata din activitatea directă la catedră. Matematica. să-şi dezvăluie potenţialul de care dispun şi să-şi asigure perfecţionarea continuă.lăsat elevilor libertatea de opinie. În urma evaluării testelor din anexă am putut constata că un 204 . poate prezenta resurse menite să realizeze anumite comportamente necesare pentru a surprinde elemente ale creativităţii elevilor. constituind fundamentele dezvoltării progresive ale gândirii. am încurajat încercările personale ale lor. elevii să devină conştienţi de valoarea lucrărilor lor. obiect fundamental în şcoală. ca aceste noi comportamente să valorifice mai mult potenţialul creator al elevilor. am apreciat originalitatea şi am sprijinit elevii în momentele grele mărind încrederea în forţele proprii. să satisfacă unele cerinţe intelectuale. în aşa fel ca. prin creativitatea învăţătorului.

cu întregul colectiv al clasei.proces de învăţământ modern se cere astfel organizat încât să ajute pe elevi să prezinte cunoştinţele într-o formă personală. să grupeze şi să ierarhizeze corect. să caute soluţii originale. când apar situaţii noi. De aceea. Folosirea testelor sumative implică totdeauna flexibilitatea. sunt convinsă că reprezintă o cale bună pentru asigurarea reuşitei şcolare. să-i pună pe elevi în situaţia de a realiza uşor transferul în rezolvarea situaţiilor problemă. realizarea uşoară a transferului în rezolvarea exerciţiilor şi problemelor. Consider că este absolut necesară o îmbinare justă. rapidă a mersului gândirii. cu tact a tratării diferenţiate a elevilor în contextul activităţilor frontale. Sarcinile didactice diferenţiate pe grupe sau individual oferă posibilitatea fiecărui elev la o învăţare activă în raport cu posibilităţile lui şi totodată. Prin utilizarea evaluării combinate (orale şi scrise) se 205 . am fost preocupată ca testele pe care le-am folosit să solicite gândirea. modificarea.

valorifică intens timpul pentru învăţare în clasă. în 206 . se activează toţi elevii în aceeaşi unitate de timp. II) precum şi altor colective (III. încât el participă şi recepţionează mult mai eficient conţinutul respectiv. IV) şi am urmărit prin aceasta eşalonarea sarcinilor astfel încât să servească drept suport celor ce urmează. Folosind aceste teste am urmărit modul în care obiectivele propuse la fiecare lecţie predată. nu a ajuns la nici un rezultat practic. Testele prezentate în anexe au fost alcătuite şi aplicate la clasele la care am predat (I. Chiar dacă în confruntarea mintală cu problemele. legătura directă între evaluările testelor şi probleme şi ideile generale. elevul nu a găsit răspunsul. Prin autoaprecierea sarcinilor cuprinse în verificarea scrisă şi cea orală am observat o creştere a gradului de înţelegere a cunoştinţelor şi a capacităţii de a opera cu ele. faptul că s-a preocupat de găsirea soluţiei îl sensibilizează. îi stimulează interesul. în loc să se asculte 4-5 elevi.

au fost atinse: obiectivele menţionate la fiecare test au constituit punctul de pornire al evaluării capacităţilor şi competenţelor formate la elevi în cadrul orelor. cum este ştiut că modalitatea de apreciere a elevilor la o lucrare scrisă este calificativul. într-un anumit moment al anului şcolar am putut constata gradul de omogenitate al clasei rezultat din diagramă. la sfârşitul fiecărui test am realizat o evaluare statistică. Aceste standarde au fost realizate în strânsă legătură cu obiectivele urmărite prin realizarea testului. dar. fiecare sarcină rezolvată corect a primit calificativul acordat de la început sarcinii respective. dar şi cu sarcinile date spre rezolvare. Împărţită în puncte şi subpuncte.care am folosit ca metodă învăţarea prin descoperire. urmată de concluziile metodice impuse. Pe lângă aceste condiţii necesare întocmirii testului. am întocmit standarde de apreciere pentru fiecare test. Folosind în cadrul orelor modalităţi diverse de 207 . Aplicate pentru fiecare clasă.

precum şi măsurile ce se impun pentru soluţionarea acestora. cu elevii de nivel de recuperare am folosit fişe de muncă independentă pentru nivelul lor. printr-o muncă susţinută. O altă măsură ce se impune în urma evaluării testelor este aplicarea tratării diferenţiate în munca independentă în clasă şi în 208 . lucru urmat de apariţia grupelor de nivel de recuperare. Aplicând aceste teste mi-am putut da seama de dificultăţile pe care le întâmpină elevii şi frecvenţele greşelilor depistate. am constatat în urma testelor că toate colectivele testate sunt colective de elevi omogene. Astfel. pornind de la sarcini foarte simple la sarcini cât mai apropiate de programa şcolară specifică vârstei lor.învăţare activă. Greşelile apărute în rezolvarea sarcinilor au constat în ritmul încet de rezolvare al unor elevi. Pentru recuperarea lor am întocmit şi desfăşurat programe de recuperare. mediu şi performant. Folosind tratarea diferenţiată am făcut posibilă. recuperarea cunoştinţelor şi apoi consolidarea lor. precum şi în însuşirea lacunară a unor cunoştinţe.

elevii de nivel mediu au avut de rezolvat independent în clasă sarcini corespunzătoare nivelului lor. astfel încât elevii erau solicitaţi să-şi corecteze anumite deprinderi greşite. dar să şi contribuie la dezvoltarea aptitudinilor. În cercetările întreprinse am examinat cu ajutorul metodelor 209 . Astfel. dar să şi le păstreze pe cele pe care le stăpâneau bine.tema pentru acasă. sarcini care să-i ajute să recupereze cunoştinţele însuşite superficial şi pregătirea lor pentru trecerea spre o grupă de nivel superior. Tema pentru acasă a fost stabilită în aşa fel încât să fie în concordanţă cu programa şcolară specifică vârstei lor. având un grad de dificultate mărit. Temele pentru acasă au fost şi ele diferenţiate şi gradate. Elevii performanţi au fost solicitaţi la clasă în rezolvarea exerciţiilor şi problemelor dificile. însă pentru păstrarea şi dezvoltarea aptitudinilor am lucrat exerciţii şi probleme corespunzătoare nivelului lor de pregătire în cadrul programelor suplimentare de dezvoltare.

preocuparea elevilor pentru ridicarea nivelului de pregătire. 210 .mai multe loturi de subiecţi.calificativele la problemele cu grad mai mare de dificultate au demonstrat: . ştiind că se uită mai repede ce ne-au învăţat alţii. să îmbine corect metodele de predare tradiţionale cu cele activ-participative. cu nivel de pregătire bun. Ipoteza de bază de la care am pornit constă în ideea că pentru creşterea randamentului şcolar. cadrul didactic trebui să fie foarte bine pregătit. . cu vârste cuprinse între 7-10 ani. punând accent pe problematizarea şi învăţarea prin descoperire ştiut fiind că totdeauna cunoştinţele dobândite pe această cale sunt mai temeinice şi mai durabile.în general rezultatele obţinute demonstrează că sunt colective de elevi omogene. decât ceea ce învăţăm singuri. Din analiza rezultatelor testelor aplicate am putut desprinde câteva observaţii esenţiale şi anume: .

211 . ducând la dezvoltarea deprinderilor de calcul. . .conţinutul testelor respectă programa şcolară specifică vârstei elevilor. cam acelaşi număr de elevi obţinând rezultate bune şi foarte bune.. precum şi în exersarea acestora. folosirea culegerilor şi a temelor suplimentare. . . elevii manifestând perseverenţă în formarea de capacităţi şi competenţe. crescând numărul elevilor de nivel mediu şi scăzând cel al elevilor cu nivel de recuperare.diferenţa dintre cel mai mare şi cel mai mic calificativ atestă nivelul bun şi foarte bun al pregătirii elevilor. nu în salturi.studiu ritmic. a atenţiei distributive. sarcinile fiind în concordanţă cu manualul.compararea rezultatelor testelor denotă faptul că se păstrează numărul elevilor performanţi şi cel al elevilor buni. rezultat datorită pregătirii ritmice.legătura cu familia constituie un factor important în formarea şi dezvoltarea elevilor. dexteritate.

Aşa cum am demonstrat şi pe parcursul lucrării. 212 . sau o diferenţă minimă. cercetarea mea a urmărit un obiectiv aplicativ.Rezultatul cercetării întreprinse permite multiple referiri cu privire la rolul şi locul modalităţilor de activizare în procesul educaţional prin confruntarea permanentă a elevilor cu situaţii noi pe care trebuie să le rezolve prin efort propriu. ceea ce înseamnă că relaţia învăţător-elev tinde să fie cam aceeaşi cu a elevului respectiv faţă de învăţător. Rezultatele testelor demonstrează implicarea adecvată a cadrului didactic în relaţia cu elevii. Aceste teste pun în evidenţă chiar de la început că la marea majoritate a elevilor apare o identitate relativă de nivel. probată prin excluderea factorilor care o afectează. încercând să reliefeze câteva direcţii posibile de antrenare a capacităţii şi comportamentului elevilor.

apitolu l 213 .

Concluzii Aplicarea unor modalităţi de activizare la lecţiile de matematică prezintă o importanţă deosebită din punct de vedere instructiv-educativ. deoarece îmbogăţeşte şi lărgeşte orizontul matematic al elevilor. 214 .oncluzii V. contribuie la dezvoltarea aptitudinilor matematice.

dar mai ales cunoaşterea continuă a nivelului de cunoştinţe. îndrumătoare. Pentru a da posibilitatea fiecărui elev să înveţe activ. psihologic şi matematic de actualitate) precum şi prevederile noii programe privind predarea matematicii în ciclul primar. Cercetarea a evidenţiat faptul că a fost necesară constatarea nivelului iniţial al capacităţilor de cunoaştere ale elevilor. Pentru sporirea eficienţei procesului instructiv-educativ trebuie respectate particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor. cerinţe esenţiale în conceperea şi desfăşurarea situaţiilor de învăţare în vederea asigurării reuşitei la învăţătură a tuturor elevilor.Lucrarea este rezultatul experienţei acumulată în şapte ani de predare. lucrări în domeniul pedagogic. Pentru întocmirea lucrării am consultat o serie de cărţi de specialitate (metodici. manuale. deprinderi. rezultatul confruntărilor permanente cu lucrările din domeniul matematicii. pe 215 .

în cadrul orelor de matematică am folosit metode şi procedee care antrenează în cel mai înalt grad capacităţile lor intelectuale. jocul didactic.măsura posibilităţilor sale am folosit învăţarea prin descoperire. Subliniind importanţa matematicii în epoca contemporană J. pentru a asigura fiecăruia posibilitatea de a se pregăti la nivelul capacităţilor sale. trezesc şi menţin interesul faţă de învăţătură. Brumer afirmă că: Supravieţuirea noastră ar putea să depindă întro oarecare măsură de realizarea unei culturi matematice necesare pentru a preschimba şocurile aparente ale transformărilor în ceva 216 . solicită un efort propriu. curiozitatea faţă de noţiunile studiate. problematizarea. În funcţie de particularităţile lor de vârstă şi individuale. asigură învăţarea activă şi formativă. stimulează atitudinea creatoare. Din experienţa acumulată până în prezent am constatat că hotărâtoare în asigurarea reuşitei la învăţătură este activizarea elevilor pe întreg parcursul lecţiei.

Matematica nu este şi nu trebuie să fie o simplă tehnică ce se foloseşte într-un domeniu limitat. În activitatea cu elevul se cere din partea învăţătorului multă creativitatea. în ideea de a conduce spre un comportament activ. În activitatea la clasă am avut în vedere că elevul nu învaţă ştiinţa ca atare. prin muncă independentă la descoperirea adevărurilor matematice. prelucrate din punct de vedere didactic pentru a fi asimilate.care să fie continuu şi cumulativ. Ea trebuie să facă parte din cultura generală a fiecărui om. am constatat că elevii manifestă un interes tot mai crescut faţă de diferitele activităţi . militând pentru o învăţare inteligibilă. pentru a fi aplicată în practică. pentru ceea ce solicită mai multe 217 . Astfel. Ea este ştiinţa cea mai operativă care are cele mai multe şi mai complexe legături cu viaţa. ci bazele ştiinţei. pentru că matematica nu se învaţă doar pentru a fi ştiută ci pentru a fi folosită. Elevul trebuie să participe conştient.

eforturi. Ei sunt bucuroşi când reuşesc şi nemulţumiţi atunci când soluţiile lor sunt greşite. chiar şi elevii timizi sau cei mai slabi la învăţătură au dovedit încredere în forţele proprii. Am acceptat şi am lăudat modurile personale de a lucra şi judeca. Am subliniat şi am calificat succesul. dorinţa de a încerca şi prin astfel de activităţi au obţinut rezultate mai bune. deci pentru acţiuni în care-şi pot încerca posibilităţile şi în care reuşesc să se afirme. Consider că folosirea unor metode active prezintă avantajul 218 . În vederea stimulării încrederii în forţele proprii. Motivaţia mijloceşte acceptarea şi atingerea unor scopuri conştientizate. Un rol important pentru angajarea elevilor în instruire şi autoinstruire revine şi factorilor motivaţionali. am subliniat mereu posibilităţile fiecărui elev în parte şi ale colectivului în întregime. mai ales pe cele care poartă amprenta căutărilor individuale. progresul. Folosind diverse modalităţi de activizare. Am apreciat orice încercare.

am format şi o serie de capacităţi cum ar fi: capacitatea de a percepe selectiv. ingeniozitatea. să observe. dezvoltându-şi sentimentul 219 . De asemenea. Prin aceaste metode activitatea intelectuală şi fizică a elevilor este stimulată la maximum şi este orientată spre cercetarea creatoare. acurateţea. armonia şi unele trăsături ale imaginaţiei. spiritul de autocontrol. capacitatea de a depune efort concentrat. metodele active dezvoltă copiilor capacitatea de aplicare a cunoştinţelor. Metodele active educă simţul proporţiei.formării unor reale valenţe formative. a folosi analogii. plurivalenţa gândirii. Astfel am format la elevi o serie de competenţe: a gândi personal şi activ. spre descoperirea de noi adevăruri. curiozitatea ştiinţifică. Am constatat că folosite în orele de matematică. Fiecare elev a învăţat să experimenteze. Învăţământul matematic are ca rezultat formarea unor capacităţi şi competenţe. gândirea creatoare.

relaţii categoriale şi determinative. rezolvă. Din perspectiva reformei învăţământului din ţara noastră. 220 . dar nici nu i-am lăsat pe elevii mei fără ajutor. Pregătirea elevilor pentru a descoperi noi cunoştinţe a constituit o grijă permanentă a mea. iar lecţia de matematică ar putea fi definită ca o activitate de învăţare în care elevul este cel care caută. Deci. descoperă.competiţiei şi al încrederii în posibilităţile sale. rostul matematicii în şcoală este de ai obişnui pe elevi să gândească. capacitatea de a esenţializa. sunt necesare o instruire şi o educaţie matematică care să-l ajute pe elev să-şi dezvolte gândirea logică. dar şi gândirea în sens larg. de a descoperi şi stabili legături raţionale. Am fost permanent preocupată de buna mea pregătire psihicopedagogică. astfel încât străduinţele şi efortul lor să rămână fără rezultat. şi nu am dat nimic de-a gata din ceea ce ar fi putut descoperi elevii prin efort propriu. în timp ce învăţătorul îi canalizează munca.

221 . ci efectiv să fim folositori elevilor. întreaga noastră personalitate fiind evidenţiate zi de zi. ceea ce înseamnă studiul serios şi temeinic. luminând permanent fiinţa lor. muncă neobosită în pregătirea pentru formarea şi exersarea capacităţilor şi competenţelor elevilor. Nu numai solicitarea elevilor este maximă. realizarea unei bune lecţii de matematică reprezintă o activitate de creaţie şi măiestrie. să nu ne înspăimânte nici vârsta înaintată şi nici lipsa de experienţă. ci şi solicitarea noastră. Dacă dorim cu toată sinceritatea. tactul nostru pedagogic. drumul lor spre împlinire. atunci trebuie să ne dăruim profesiei. nu declarativ.Predarea matematicii nu este simplă şi nici uşoară.

apitol ul nexe 222 .

• stabilirea relaţiei între cardinalele unor mulţimi finite aplicând corespondenţa element cu element.Clasa: I Semestrul:I Luna: Octombrie Capitolul: Numere naturale de la 0-10 Obiective: • recunoaşterea numărului şi determinarea cardinalului unei mulţimi. • aflarea numerelor care satisfac o condiţie dată. • aflarea cardinalului şi compararea cardinalelor a două mulţimi. Itemi: 223 . • aflarea numerelor care satisfac o relaţie de ordine. • compunerea şi descompunerea numerelorde la 1până la 10.

__. 6. 224 a) b) __. __. completând şi semnul corespunzător < sau >: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3.1. __. Scrieţi în pătrăţele numerele corespunzătoare mulţimii date: 2. __. 9. __. 3. __. 5. 6. 8. Completaţi şirurile următoare cu numere corespunzătoare: 1. __. __. __. 8. __. 4. 9. 7. __. . 7. __. 3. Scrieţi numerele potrivite mulţimilor de mai jos. 7. 5.

Completaţi pătrăţelele din figura următoare astfel încât să fie adevărate relaţiile: __ < 7. Completaţi pătrăţelele cu numărul corespunzător elementelor mulţimii. 2 > __. B: rezolvă corect I1. 7 5 6 225 . I4 şi I5.4. completând căsuţa din mijloc cu unul din semnele < sau >: 6. I6 (doar punctul a). 8 > __ 5. __ > 4. şi parţial I3 (doar punctul a). Completaţi pătrăţelele cu numere corespunzătoare: 1 6 9 8 0 a) 9 b) Standarde de apreciere: FB: rezolvă corect toţi itemii. I2.

Cei trei elevi care au obţinut calificativul Suficient sunt copii cu deficienţe şi au întâmpinat greutăţi în utilizarea semnului < şi >. elevi Calificative 226 . I2.S: rezolvă corect doar I1. Nr. elevi Media I 0 S 3 FB B 5 FB 13 În urma analizării rezultatelor se poate observa că nivelul de pregătire al acestui colectiv este foarte bun. Evaluare statistică: Calificative Nr. De asemenea au prezentat dificultăţi la descompunerea numerelor. majoritatea situânduse peste nivelul mediu. I3 a şi parţial I5 şi I4.

Anterior probei de evaluare am utilizat în timpul orelor fişe de lucru şi fişe recapitulative în vederea fixării şi consolidării noţiunilor şi pentru formarea capacităţilor ce vizează capitolul Formarea conceptului de număr natural. Pentru elevii performanţi am propus fişe de dezvoltare cu un nivel de dificultate mai ridicat. Clasa: I Semestrul: I Luna: Noiembrie Capitolul:Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 10 Obiective: 227 .Pentru elevii care au întâmpinat greutăţi la rezolvarea itemilor am realizat fişe de recuperare pe care le-am distribuit în funcţie de itemul la care au întâmpinat elevii greutăţi. la rezolvare.

Calculaţi: 228 . Itemi: 1.7 = 2. Efectuaţi: 8+2= 5+3= 4+4= 7+2= 6+4= 8-3= 4-2= 7-5= 9-4= 10 . • rezolvarea unei probleme după imagini. • compunerea şi descompunerea numerelor de la 0 la 10 respectând o condiţie dată. • aflarea succesorului sau predecesorului unui număr din şirul numerelor naturale de la 0 la 10. • calcularea unor adunări şi scăderi în lanţ.•calcularea sumei şi diferenţei numerelor naturale de la 0la 10.

5 . Completaţi pătrăţelele cu numerele corespunzătoare: 6 9 5. Compuneţi şi rezolvaţi o problemă după desenul de mai 8 229 1 1 3 1 9 5 . Completaţi numerele corespunzătoare vecinilor numerelor date: __ 4 __ __ 7 __ 7 __ 9 3 __ 5 __ __ 5 6 __ __ 4.4 = 9-2-1= 8-5+3= 6+4-2= 5+3-4= 3.2+3+4= 5+2+1= 6+2+2= 8-3-1= 10 .

jos: Standarde de apreciere: FB: rezolvă corect toţi itemii. I4. Există şi elevi care întâmpină dificultăţi la rezolvarea adunărilor şi scăderilor în lanţ şi la formularea şi rezolvarea problemelor după 230 . B: rezolvă corect I1. I3. elevi Media I 0 S 5 B B 6 FB 10 Se observă că nivelul de pregătire al elevilor este bun. I4 şi parţial I2. I5. Evaluare statistică: Calificative Nr. S: rezolvă corect I1. majoritatea având formate competenţele corespunzătoare etapei. I3 şi parţial I2.

imagini. care au făcut greşeli din neatenţie. Pentru elevii din grupa de recuperare am continuat programul de recuperare şi am înregistrat creşterea nivelului de pregătire a acestora. Nr. Celor trei elevi aflaţi în grupa de recuperare. elevi Calificative 231 . li s-au alăturat încă doi. independentă. cu care trebuie să lucrez diferenţiat având intelect la limită. Cu aceştia din urmă şi cu cei din grupa de nivel mediu am intensificat munca individuală.

• descompunerea nr. continuarea unui şir numeric. fără trecere peste ordin Obiective: • scrierea corectă a numerelor natturale de la 10 la 100. • stabilirea ordinii numerelor. naturale de două cifre în zeci şi unităţi. • stabilirea relaţiei de ordine între două numere naturale mai mici ca 100. Adunarea şi scăderea numerelor naturale mai mici decât 30. 232 .Clasa: I Semestrul: al II-lea Luna: mai Capitolul: Numere naturale de la 0 la 100.

Scrieţi ca o sumă de zeci şi unităţi numerele: 38 = 56 = 89 = 91 = 16 = 7= 3. nouăzeci şi şapte. • operarea cu numere concrete pentru rezolvarea unei probleme. Scrieţi cu cifre numerele:treizeci şi unu.• efectuarea corect de adunări şi scăderi cu numere mai mici decât 30. > sau = astfel încât să fie adevărate relaţiile: 70 __ 50 100 __ 90 38 __ 36 52 __ 51 66 __ 69 88 __ 28 233 . şaptezeci şi patru. 2. Itemi: 1. patruzeci şi opt. fără trecere peste ordin. • determinarea unui termen al unei operaţii cunoscând celălalt termen şi rezultatul. Completaţi cu unul din semnele <.

a) Scrieţi în ordine descrescătoare numere cuprinse între 36 şi 47. Aflaţi termenul necunoscut: a + 24 = 29 8 + b = 19 c .14 = 24 .d = 21 7.14 = 6.7 = 24 + 5 = 13 + 12 = 29 .5 = 28 . iar a doua zi 10 pagini. Ea a citit în prima zi 6 pagini. Irina are de citit o carte cu 28 de pagini.12 = 27 .20 = 16 + 12 = 12 + 5 + 11 = 29 . Calculaţi: 20 + 8 = 27 .12 = 17 28 .14 + 11 = 7 + 22 . Câte pagini mai are de citit Irina? 234 . b) Scrieţi în ordine crescătoare numere cuprinse între 99 şi 88. 5.83 __ 49 77 __ 69 45 __ 45 22 __ 11 4.9 .

B: rezolvă corect I1. I2. I2. Elevii din grupa de recuperare întâmpină greutăţi la aflarea termenului necunoscut şi la finalizarea rezolvării problemelor compuse. I7. I5. I4. elevi Media I 0 S 2 FB B 4 FB 15 Se observă că nivelul clasei este în continuare ridicat. I7. I6. S: rezolvă corect I1. elevi Calificative 235 . I3 şi parţial I4. de aceea în cadrul programului de recuperare am intensificat munca independentă rezolvând cât mai multe exerciţii de aflare a Nr. Evaluare statistică: Calificative Nr. termenului necunoscut şi numeroase probleme cu plan.Standarde de apreciere: FB: rezolvă corect toţi itemii. I5 şi parţial I6. I3.

patruzeci şi opt. nouăsprezece 2. 38 62. 66 236 . Completaţi şirul: a) 95. __. • numărarea corectă de la 0 la 100. • aflarea unui termen necunoscut. __. Itemi: 1. • rezolvarea de probleme. crescător şi descrescător. • efectuarea de adunări şi scăderi cu numere formate numai din zeci. Scrieţi cu cifre numerele: doisprezece. 97 40. • compararea a două numere naturale. treizeci.Clasa: I Semestrul: al II-lea Luna: martie Capitolul: Numere naturale de la 0 la 100 Obiective: • scrierea corectă a numerelor naturale de la 0 la 100. __.

52 74. 30. ______________.c = 10 6. Aflaţi termenul necunoscut. 64 3. 72. 54 84. 237 . ______________. 80 34. 42 18. 29 91. __. ___________. 40 + a = 70 b . ______________.10 + 30 = 5. ______________.40 = 70 . 21 48. __. __. Comparaţi numerele: 40 __ 80 33 __ 43 4. El dă fratelui său 20 de bomboane.36. Efectuaţi: 20 + 40 = 30 + 50 = 15 __ 35 88 __ 88 12 __ 21 73 __ 75 90 . Câte bomboane îi mai rămân? Standarde de apreciere: FB: rezolvă corect toţi itemii. ___________. Dan are 60 de bomboane.50 = 60 . 87 27.40 = 20 + 30 . 38 b) c) d) 56.20 = 30 80 .

I5. I2. Elevii din grupa de recuperare au depăşit greutăţile pe care le întâmpinau în efectuarea adunărilor şi scăderilor. I3.B: rezolvă corect I1. (scăzător) şi în rezolvarea problemelor. I4 şi parţial I5. S: rezolvă corect I1. I4. I3 şi parţial I2. Pentru aceştia voi continua elevi programul de recuperare. I6. elevi Media I 0 S 2 FB B 3 FB 16 Se observă un salt calitativ în nivelul de pregătire al elevilor. cu ceilalţi mergând în continuare cu programul de dezvoltare în vederea formării unui număr cât mai 238 Calificative . în prezent înregistrând eşecuri parţiale în aflarea termenului necunoscut Nr. I6 Evaluare statistică: Calificative Nr. având în vedere că itemii au fost formulaţi pentru un nivel maximal.

239 . • efectuarea probei adunării şi scăderii.mare de elevi performanţi. Clasa: a II-a Semestrul: I Luna:decembrie Capitolul: Adunarea şi scăderea numerelor până la 100 cu trecere peste ordin Obiective: • cunoaşterea semnificaţiei cifrelor în numere de două cifre. • adunarea şi scăderea numerelor până la 100 cu trecere peste ordin.

b) cifra unităţilor să fie cu 1 mai mică decât cifra zecilor.• aflarea termenului necunoscut din adunări şi scăderi.39 = 67 . • rezolvarea unei probleme înţelegând semnificaţia relaţiilor matematice.7 = 45 + 25 . • construirea unui enunţ matematic.8 = 84 . Efectuaţi: 83 + 7 = 46 + 8 = 25 + 59 = 47 + 14 = 11 + 29 + 33 = 19 + 18 + 2 = 46 . • scăderea numerelor de două cifre care îndeplinesc o condiţie dată.15 = 12 + 21 + 19 = 240 .28 = 47 . Itemi: 1. 2. Aflaţi numerele naturale de două cifre în care: a) cifra zecilor să fie dublul cifrei unităţilor.

I4 şi parţial I5. Aflaţi termenul necunoscut: 15 + x = 59 x + 38 = 62 x . I6. I2. B: rezolvă corect I1. Calculaţi şi efectuaţi proba: 25 + 19 = 4. I3.x = 48 92 . 7. Raluca a confecţionat 18 discuri roşii. I3 şi parţial I4.65 = 5. I2. discuri verzi.25 = 23 81 . Pentru ora de lucru manual. I7. cu 25 mai multe discuri albastre şi cu 14 mai puţine decât cele albastre.3. Adunaţi numărul 36 la fiecare din numerele de două cifre care au suma cifrelor 5. Alcătuiţi o problemă care să rezolve după exerciţiul: 23 + (23 + 18) = 64 Standarde de apreciere: FB: rezolvă corect toţi itemii. 6. S: rezolvă corect I1. Evaluare statistică: 241 . I6.

nu au rezolvat toate sarcinile evaluării. Greşelile frecvente întâlnite au fost cele de calcul. deoarece nivelul de pregătire al elevilor este mediu. timpului de lucru. elevii având un ritm de lucru încet. elevi Media I 0 S 6 B B 8 FB 12 În această situaţie se impune intensificarea activităţii diferenţiate şi individuale. elevi Clasa: a II-a Semestrul: al II-lea Calificative 242 .Calificative Nr. Se impune deci munca independentă şi diferenţiată cu specificarea Nr.

Luna: martie Capitolul: Înmulţirea şi împărţirea numerelor naturale Obiective: • transformarea unei adunări repetate de termeni egali într-o înmulţire. • efectuarea probei înmulţirii şi împărţirii. • aflarea unui factor necunoscut. Itemi: 1. • alcătuirea unei probleme după un exerciţiu. Scrieţi adunările repetate de mai jos şi calculaţi produsul: 243 . • efectuarea de înmulţiri şi împărţiri succesive. • calcularea produsului şi a câtului între numerele date. • transformarea unei scăderi succesive de scăzători egali într-o împărţire. • folosirea operaţiilor adecvate în rezolvarea problemelor cu relaţii matematice.

de mai jos.4 .10 . Scrieţi scăderile repetate de scăzători egali.4+4+4+4+4= 3+3+3+3+3+3= 8+8+8= 10 + 10 +10 + 10 = 2.7 . ca împărţiri şi calculaţi câtul: 16 .4 .10 . Aflaţi factorul necunoscut: n:7=7 n x 8 = 32 45 : n = 9 244 .7 .7 .4 = 18 .10 .10 .10 = 5.6 .6 = 3. Efectuaţi şi faceţi proba: 7x8= 5x9= 24 : 8 = 63 : 7 = 63 : 7 = 72 : 9 = 48 : 8 = (16 + 36) : 4 = 7x5:7= 49 .4 .7 = 50 .7 .7 . Rezolvaţi exerciţiile: 8x4= 6x7= 7x8= (3 + 6) x 9 = 64 : 8 x 6 = 4.7 .

I2. I6. I7. Prima fetiţă a cules 14 ciuperci. a doua cu 2 ciuperci mai puţin. I3. I2. elevi i Media I 1 S 3 FB B 7 FB 15 Rezultatele testului au demonstrat că în afară de un singur 245 Calificative . Alcătuiţi o problemă după exerciţiul: 9+9x2= Standarde de apreciere: FB: rezolvă corect toţi itemii. Cinci fetiţe au fost în pădure după ciuperci. S: rezolvă corect I1. B: rezolvă corect I1. iar a cincea cu 5 ciuperci mai mult decât a patra fetiţă. a treia a cules de trei ori mai puţin decât a doua. Câte ciuperci au cules împreună? 7.6. I3 şi parţial I4. a patra de două ori mai mult decât a treia. I4 şi parţial I5. Calificative elev Nr. Evaluare statistică: Nr. I6.

• calcularea sumei şi diferenţei între numere naturale. • efectuarea probei adunării şi scăderii. 246 . majoritatea elevilor şi-au format şi dezvoltat o gândire matematică. • stabilirea relaţiilor de ordine.elev toţi ceilalţi elevi şi-au însuşit tabla înmulţirii şi a împărţirii. Clasa: a II-a Semestrul: al II-lea Luna:mai Capitolul: Numere naturale mai mici decât 1000 Obiective: • numărarea în ordine crescătoare şi descrescătoare în intervale date.

Scrieţi în ordine descrescătoare numerele de la 904 până la 898. Itemi: 1. 968.406 = 656 . 827. 3. • aflarea termenului necunoscut. 645. Efectuaţi şi faceţi proba: 247 645 . 739. 218.753 = 808 .Scrieţi în ordine crescătoare numerele de la 753 la 761. 105. 2. Folosiţi termenul > şi scrieţi în ordine descrescătoare numerele: 364.Folosiţi termenul < şi scrieţi în ordine crescătoare numerele: 793.• calcularea rezultatelor unor exerciţii cu mai multe operaţii aritmetice date. 520.434 = 978 . • rezolvarea unei probleme. 66.316 = . Calculaţi: 626 + 263 = 548 + 331 = 415 + 373 = 604 + 124 = 4.

421 = 832 .334 = 672 . I2.426 + 543 = 5. Evaluare statistică: Calificative I S B FB 248 . I5.430 + 386 = 732 + 112 . La un magazin s-au adus 326 kg de portocale. cu 105 mai puţine banane. I3 şi parţial I4. I7. I4. I7. I5 şi parţial I6.x =370 7. B: rezolvă corect I1. Câte kilograme de fructe s-au adus în total la acel magazin? Standarde de apreciere: FB: rezolvă corect toţi itemii. iar mere cu 247 mai puţin decât portocale şi banane la un loc. I3. I2. Aflaţi termenul necunoscut: 485 + x = 499 682 . S: rezolvă corect I1. Să se efectueze: 378 + 405 + 222 = 102 + 666 + 198 = 6.

elevi Media 0 4 FB 7 15 În general gradul de pregătire al elevilor este bun. dar şi în tema pentru acasă. majoritatea elevilor însuşindu-şi şi consolidându-şi cunoştinţele din acest capitol. stagnarea numărului de elevi performanţi şi creşterea numărului de elevi cu nivel mediu.Nr. Acest lucru impune tratarea diferenţiată în clasă. Nr. elevi Clasa: a III-a Semestrul: I Calificative 249 . Se observă scăderea numărului de elevi cu nivel de recuperare.

64 : 8 = 135 . în rezolvarea problemelor. • folosirea semnului de relaţie corespunzător între operaţii şi numere date sau între operaţii. • folosirea operaţiilor corespunzătoare relaţiilor matematice date. • aflarea termenului (factorului necunoscut).Luna: Septembrie Capitolul: Recapitularea şi completarea cunoştinţelor din clasa a IIa Obiective: • rezolvarea exerciţiilor bazate pe operaţii aritmetice succesive. Itemi: 1.35 : 7 x 1 = 24 : 6 + 48 = 346 + 2 x 7 = 250 . ordinea operaţiilor. Efectuaţi: 4x(5+6)= 8x7-8x3= 55 .7 x 5 = 41 + 2 + 3 x 0 = 45 .

a) Bunicul a cules din livadă 6 lădiţe a câte 8 kg de cireşe şi 4 lădiţe a câte 9 kg de vişine.x = 324 x:7=9 x + 4 = 36 3. iar prin al treilea de 4 ori mai mult decât prin al doilea.2. Câţi litri curg în bazin după 2 minute de funcţionare a celor trei robinete? 251 7 x 8 __ 9 x 6 72 : 9 __ 56 : 8 . Stabiliţi relaţia <. Aflaţi valoarea lui x din exerciţiile: 124 + x = 575 45 : x = 5 487 . > sau = în exerciţiile următoare: 5 x 6 __ 32 5 x 7 __ 30 9 x 4 __ 27 7 x 7 __ 35 4. Câte kg de fructe a cules în total? b) Într-un bazin curge apă prin trei robinete. prin al doilea de două ori mai puţin decât prin primul. Prin primul curg 18 l de apă într-un minut.

elevi Grupa de performanţă va lucra exerciţii şi probleme corespunzătoare nivelului lor de pregătire. I4a) şi parţial I2. S: rezolvă corect I1. I4b). Evaluare statistică: Calificative Nr. I4a) şi parţial I2. cu elevii din grupa de nivel mediu şi minimal. I4b). I3. B: rezolvă corect I1. I3.Standarde de apreciere: FB: rezolvă corect toţi itemii. 252 Calificative . elevi Media I 0 S 2 FB B 9 FB 15 În urma acestui test ideea ce se desprinde este aceea de a se insista mai mult pentru reactualizarea cunoştinţelor din clasa a II-a Nr.

• respectarea ordinii efectuării operaţiilor. 253 .Clasa: a III-a Semestrul: I Luna: Decembrie Capitolul: Înmulţirea şi împărţirea când un factor este mai mic decât 10 Obiective: • efectuarea de înmulţiri şi împărţiri cu numere naturale mai mici decât 1000. • compararea a două expresii. • aflarea unui factor necunoscut.

Comparaţi: 7 x (314 .197) (235 + 169) x 2 x 0 3. La o împărţire câtul este de 24 ori mai mare decât împărţitorul 8. Aflaţi deîmpărţitul. Efectuaţi: 60 x 2 = 146 x 4 = 1 x 7 x 115 = 148 x 2 x 3 = (2 + 5) x 100 = 80 : 2 = 69 : 3 = 375 : 5 : 5 = 986 : 7 : 0 = 736 : 4 : 1 = 2.• rezolvarea de probleme. Itemi: 1. Aflaţi valorile lui a din egalităţile: 4 x a = 92 a x 9 = 603 480 : a = 8 a : 7 =123 246 : 3 + 737 112 x 6 + 202 4. 254 .

I3 şi parţial I4 şi I5 S: rezolvă corect I1. Numărul cutiilor de câte 3 uniforme este egal cu numărul cutiilor de câte 4 uniforme. elevi 255 Calificative . B: rezolvă corect I1. Se impune aplicarea tratării diferenţiate în munca Nr. La un magazin s-au adus 546 uniforme pentru elevi în cutii. I2 şi parţial I3. elevi Media I 0 S 4 FB B 8 FB 15 Se observă că toate cunoştinţele şi deprinderile sunt corecte în general. Câte cutii s-au adus? Standarde de apreciere: FB: rezolvă corect toţi itemii. Evaluare statistică: Calificative Nr. independentă şi în tema pentru acasă.5. I2. I5.

Clasa: a III-a Semestrul: al II-lea Luna: martie Capitolul: Adunarea şi scăderea numerelor naturale mai mari decât 1000 Obiective: 256 .

8003 = 4610 3. mingi cu 1385 mai puţine decât baloane.x = 37426 x . Aflaţi termenul necunoscut: 8590 + x = 10619 71796 .35283 = 94836 . Într-un depozit erau 1569 baloane.• efectuarea de adunări şi scăderi fără şi cu trecere peste ordin. Efectuaţi: 1454 + 323 = 8287 . • aplicarea relaţiilor cu atât mai mult. Itemi: 1.13657 + 43871 = 2. cu atât mai puţin în rezolvarea problemelor.2134 = 63379 . iar rachete de tenis cu 170 mai multe decât 257 .14265 = 305 + 2800 = 605 + 4272 = 18524 + 31354 = 74795 + 1205 + 63721 + 34279 = 95498 . • aflarea termenului necunoscut.

Evaluare statistică: Calificative Nr. I3 şi parţial I2. elevi Media I 0 S 4 FB B 7 FB 16 Rezultatele sunt bune ceea ce arată că elevii şi-au însuşit cunoştinţele predate. Elevii care au obţinut calificativul Suficient au întâmpinat greutăţi în scrierea expresiei numerice a problemei şi în calcularea Nr. mingi şi rachete de tenis erau în acel depozit? (Scrieţi expresia numerică a problemei). I3. I2. S: rezolvă parţial I1. Standarde de apreciere: FB: rezolvă corect toţi itemii. B: rezolvă corect I1.mingi. Câte baloane. sumei şi diferenţei numerelor de ordinul sutelor de mii şi elev milioane. i Calificative 258 .

Clasa: a III-a Semestrul: al II-lea Luna: mai Capitolul: Unităţi de măsură Obiective: • aplicarea relaţiilor între unităţile principale de măsură şi multiplii şi submultiplii lor (transformări). • operarea cu numere concrete. Itemi: 1. Faceţi următoarele transformări: 58 km = ? hm = ? dam = ? m 800 dam = ? m = ? dm = ? cm 236 dal = ? l =? dl = ? cl 5000 dm = ? m = ? dam = ? hm 259 . • operarea cu unităţile de măsură învăţate în rezolvarea problemelor.

90000 mm = ? m = ? dam 30000 kg = ? q = ? 2. S: rezolvă parţial I1. I2. I3 şi parţial I2. În jurul grădinii se construieşte un gard care costă 40000 lei.35 hm = ? hm 414 cl x 2 = ? cl 20 kl : 5 = ? kl 4 zile şi 8 ore = ? ore t 3. iar lăţimea cu 74dm mai mică decât lungimea. Calculaţi: 325 m + 431 dm = ? dm 807 cm + 860 mm = ? mm 80 km . Evaluare statistică: Calificative I S B FB 260 . I3. Cât costă 1 dam de gard? Standarde de apreciere: FB: rezolvă corect toţi itemii. B: rezolvă corect I1. O grădină în formă de dreptunghi are lungimea de 13 m şi 7 dm.

Greşelile frecvente înregistrate au constat în transformarea unităţilor de măsură din submultiplii în multiplii. Nr.Nr. elev i Calificati ve 261 . elevi Media 0 2 FB 8 17 Analizând rezultatele testului am constatat că majoritatea elevilor şi-au însuşit şi consolidat cunoştinţele acestui capitol.

262 . proba înmulţirii şi împărţirii. • adunarea şi scăderea numerelor naturale fără şi cu trecere peste ordin. ordonarea şi compunerea numerelor naturale mai mici decât 1000000.Clasa: a IV-a Semestrul: I Luna: septembrie Capitolul:Recapitularea şi completarea cunoştinţelor din clsaIII-a Obiective: • citirea. scrierea. • înmulţirea şi împărţirea numerelor naturale. • aflarea numărului necunoscut din exerciţii cu mai multe operaţii. • rezolvarea problemelor prin metode de lucru învăţate.

63802. Calculaţi şi efectuaţi proba: 263 465821 şi 466938. b) Scrieţi aşa cum citiţi numerele: 983412 şi 80502 c) Scrieţi cu cifre numerele: opt mii nouă sute nouăzeci şi patru = şapte sute douăzeci de mii cincisprezece = d) Scrieţi în ordine crescătoare numerele: 344683. a) Scrieţi cel mai mic număr natural de 6 cifre. când cifrele se repetă şi apoi când cifrele sunt distincte. 483239 e) Puneţi semnul <. Itemi: 1. 520000 şi . > sau = între numerele din perechile următoare: 21033 şi 21033. 280000 2.• compunerea enunţului unei probleme pe baza unei expresii numerice date. 423500 şi 387909. 934512.

3645 + 16366 = 3. Aflaţi valoarea lui x din egalitatea: (800 : x) .45) = Standarde de apreciere: FB: rezolvă corect toţi itemii. Într-o clasă sunt 36 elevi. Evaluare statistică: Calificative I S B FB 264 . Alcătuiţi o problemă care poate fi rezolvată prin exerciţiul: 236 + (236 . S: rezolvă corect I1. I6. Efectuaţi şi faceţi proba: 423 x 2 = 4. aflaţi câţi băieţi şi câte fete sunt în clasa respectivă. Ştiind că numărul băieţilor este cu 8 mai mare decât ale fetelor. I5. I5 şi parţial I4. I3. I4. I2. I2 şi parţial I3. 6. băieţi şi fete. B: rezolvă corect I1.9678 = 904 : 4 = 5.170 = 1830 46835 .

Nr.Nr. Aceşti elevi vor fi solicitaţi mai des la tablă şi cu răspunsuri orale. elevi Clasa: a IV-a Semestrul: I Luna:decembrie Capitolul: Numere naturale Obiective: Calificative • sesizarea semnificaţiei cifrelor în cadrul unui număr scris în 265 . elevi Media 0 4 B 8 9 În urma testului am constatat că 4 elevi au unele lacune în cunoştinţe.

2000. Itemi: 1. • scrierea cu cifre romane a unor numere date. • compararea numerelor naturale. 36. • efectuarea corectă a celor patru operaţii aritmetice respectând ordinea efectuării acestora. 266 . • aplicarea tehnicilor de lucru cunoscute în rezolvarea problemelor cu cele patru operaţii. Înlocuiţi literna n cu valoarea cea mai mică astfel încât să fie verificate inegalităţile: 8n5 1 6 >85973 2 n8 3 7 >23487 3. 1975.sistemul zecimal şi poziţional. Scrieţi cu cifre romane următoarele numere: 19. Scrieţi sub formă de sumă fiecare din numerele: 596739 = 83614 = 2. 99.

Efectuaţi: 7200 : 40 + 75 x 8 = (687 + 250) . El a vândut fructele la piaţă cu 15 lei/kg de cireşe şi cu 20 lei/kg de vişine. Câte kg de făină se pot cumpăra cu 8000 lei? Standarde de apreciere: FB: rezolvă corect toţi itemii. I3. I3. S: rezolvă corect I1. I4. Câţi lei a primit fiecare fiu? b) 7 kg de făină costă 3500 lei.(1500 : 3 + 85 x 2) = 5. I5a) şi parţial I2. I4 şi parţial I5. I5b). B: rezolvă corect I1. Evaluare statistică: Calificative Nr. a) Un ţăran a recoltat din livadă 95 kg de cireşe şi cu 32 kg mai puţin vişine. Din banii obţinuţi el a depus la bancă 1200 lei iar restul i-a împărţit celor trei fii ai săi. în mod egal.4. elevi I 0 S 0 B 8 FB 13 267 .

Media FB În urma analizării testului am constatat că elevii au o pregătire bună. elevi Calificative Clasa: a IV-a 268 . Greşelile strecurate s-au datorat în special neatenţiei. Nr.

• aplicarea în exerciţii a algoritmului de transformare a unităţilor de măsură mai mari în unităţi de măsură mai mici şi invers. Transformaţi în unităţile de măsură indicate: 25 m = ? dm = ? cm = ? mm 8000 mm = ? cm = ? dm 9 kl = ? hl = ? dal = ? l 269 . • operarea corectă cu numere concrete.Semestrul: al II-lea Luna:februarie Capitolul: Unităţi de măsură Obiective: • operarea de transformări utilizând multiplii şi submultiplii unităţilor de măsură. • transformarea unităţilor de măsură în multipii sau submulitplii şi rezolvarea problemelor. Itemi: 1.

iar în a patra cu 3 q şi 65 kg mai mult decât în a treia. Efectuaţi: 34 km + 418 m = ? m 640 dal + 15 hl = ? l 8500 dg + 42 hg = ? g 42000 mm + 4 m = ? m 3. aflaţi câte tone de cartofi. a) Un magazin a primit spre vânzare 205 t roşii şi cartofi. câte tone de roşii a primit magazinul? b) În patru magazii erau 1 t şi 8 q de grâu. în a doua cu 90 kg mai puţin decât în a treia. Ce cantitate de grâu a fost în fiecare din cele patru magazii? 270 . în prima magazie erau cu 2 q şi 19 kg mai mult grâu decât în a doua. Ştiind că întreaga cantitate de roşii a fost de 4 ori mai mare decât cea de cartofi.15000 l = ? dal = ? hl = ? kl 1 t =? q = ? kg 6 kg = ? hg = ? dag = ? g 5 ore = ? minute = ? secunde 2.

elevi Media I 0 S 1 B B 12 FB 8 În urma acestei evaluări se observă că elevii au un nivel de pregătire mediu. Nr. S: rezolvă corect I1 şi parţial I2. elev i Calificati 271 . B: rezolvă corect I1.Standarde de apreciere: FB: rezolvă corect toţi itemii. I2 şi parţial I3. I3. Evaluare statistică: Calificative Nr. Greşelile constatate la majoritatea elevilor au constat în transformarea unităţilor de măsură din submultiplii în multiplii şi încadrarea problemelor în metoda de rezolvare.

Clasa: a IV-a Semestrul: al II-lea Luna:martie Capitolul: Fracţii Obiective: • citirea şi scrierea corectă a unităţilor fracţionare şi a fracţiilor. • adunarea şi scăderea fracţiilor ordinare cu acelaşi numitor. • aplicarea algoritmului de comparare. • aplicarea algoritmului de aflare a uneia sau mai multor părţi dintrun întreg. • găsirea unor fracţii ordinare echivalente cu fracţiile date. 272 .

b) Scrieţi sub formă de fracţie: o pătrime.a)Scrieţi aşa cum citiţi fracţiile: 3 4 .• rezolvarea problemelor cu mărimi exprimate prin fracţii ordinare. şi 2 8 . 9 10 şi 7 5 . 1 8 . Scrieţi sub formă de fracţie cât reprezintă: 1 cm dintr-un metru = 25 de lei dintr-o sută lei = 5 dl dintr-un litru = 8 minute dintr-o oră = 4. Scrieţi fracţii egale cu fracţiile date mai jos: 1 4 . 6 . 5 1 0 . Efectuaţi: 2 5 6 5 . 6 8 . 3 5 . patru cincimi. Itemi: 1. două şeptimi. 6 1 0 . 2. a) Scrieţi în ordine crescătoare fracţiile: b) Comparaţi fracţiile: 5. 273 . 2 1 0 3. 1 3 . 2 4 . 6 25 1 6 . nouă sutimi.

I5 şi parţial I2. elevi Media I 0 S 4 B 274 B 10 FB 7 . I3. Câte tone s-au măcinat în fiecare din cele trei zile? Standarde de apreciere: FB: rezolvă corect toţi itemii. B: rezolvă corect I1. Evaluare statistică: Calificative Nr. I2. a doua zi două cincimi din ceea ce a rămas. În prima zi s-au măcinat trei optimi din întrega cantitate. I4. I4. Câţi lei i-au rămas lui Radu? b) La o moară s-au măcinat în trei zile 896 t de grâu. El cumpără o minge care costă două treimi din sumă. S: rezolvă corect I1. I5 şi parţial I6. I3.8 1 0 6 8 + 3 1 0 = 17 100 1 7 12 - 14 100 = + 5 1 2 +5-3-1= 8 8 8 - 8 1 2 - 3 1 2 = 6. iar a treia zi restul. a) Radu are 4500 de lei.

Grupa elevilor de nivel mediu va lucra sarcini independente atât în clasă cât şi acasă pentru a avansa de la o grupă la alta.În urma analizării acestui test se constată că elevii se împart în trei grupe de nivel: minimal (4 elevi). elevi 11 + 4 12 + 3 29 – 4 10 + 20 25 – 20 Calificative 18 + 2 19 – 4 5 25 19 . mediu (10 elevi) şi maximal (7 elevi). Cu cei 4 elevi din grupa de nivel minimal se impune o muncă susţinută pentru recuperarea cunoştinţelor şi apoi consolidarea lor. Nr.10 25 15 . Se impune tratarea diferenţiată.4 10 + 5.10 10 +15 20 275 20 30 .

276 .

O zece Cinci unităţi Trei unităţi Câţi ani are Alina? Uneşte punctele în ordine crescătoare de la 10 – 100. 10 100 90 20 30 80 60 40 70 50 Colorează figura obţinută. 277 .

278 .

279 .

280 .

281 .

282 .

283 .

apitol ul 284 .

Piteşti 1981. Triade. EDP.ibliogra fie Bibliografie 1 Aron I. Artimetica pentru învăţători. o introducere în psihologia pedagogică (traducere). D.. P. 1998. 2 Ausubel D. Învăţarea în şcoală. Ed. 285 . Robinson F.

Învăţarea eficientă în şcoală. ClujNapoca 1998. Psihopedagogia succesului. C.Bucureşti 3 Cerghit I. Editura Hardiscom. EDP. Didactica modernă. 6 Cristea S. Educaţia şi dinamica ei.. Dacia. EDP. Ed. Editura Polirom. Eficienţa instruirii. Editura Polirom. 15 Matei N. Introducere în ştiinţa educaţiei. Cercetarea pedagogică. 8 Drăgan I. Bucureşti 286 . Editura Didactică şi Pedagogică. Iaşi 1993. Editura Polirom. 13 Maciuc I. SC Tribuna Învăţământului SA. Tg. Craiova 1982. Radu I. 10 Ionescu M. Psihopedagogie şcolară. Bucureşti 1999. Ed. 7 Cucoş C. Bucureşti 1999. Mureş 2001. 4 Cosmovici A. Metode de învăţământ. 1998. 14 Matei N. Ed. Educarea capacităţilor creatoare în procesul de învăţământ. Psihologia şcolară. 1983. Reprografia Universităţii din Craiova 1998.. EDP. Pedagogie. 12 Joiţa E. Bucureşti. Editura Omniscop. Formarea continuă a cadrelor didactice. Iaşi 1998. Bucureşti 1995. Iaşi 1997. C. Tipomureş. 5 Creţu C. 9 Ionescu M. Pedagogie. Nicola I. Cluj 1999. 11 Joiţa E.

1975. Metode moderne în învăţământ sau metode ale învăţământului modern. Experienţă didactică şi creativitate. Editura Aramis. 1978. 20 Oprescu N. nr. Ştiinţifică. 17 Muster D. Columbs. Cluj-Napoca 1969. 51. Metodica predării matematicii la clasele I-IV. 18 Neacşu I. 19 Neisser U. Bucureşti 21 Okon W. Bucureşti 1965. 287 . EDP. Ionescu M. Bucureşti 1988. 24 Polya G. Psihologia activităţii matematice. 2000. Ed.. a criterien for teaching. în Theory into practice. EDP. Cum rezolvăm o problemă? (traducere). Discovery modos. Tehnologia instruirii. 26 Radu I. Fundamente ale didacticii şcolare. Metodologia cercetării în educaţie şi învăţământ. Dacia. 22 Oprea O. euristica rezolvării problemelor (traducere). 27 Rusu E. Ed. pag. Bucureşti 1971. Ştiinţifică. Bucureşti 1987. în American Psychologist. Bucureşti 25 Postelnicu C. Intelligence: Knowns and Unknowns. Bucureşti 1987. Ed. 1. EDP.16 Morine G. Descoperirea în matematică. Bucureşti 1996. Învăţământul problematizat în şcoala contemporană. Ed. 23 Polya G. 1969. 107. Litera. 1985. EDP. & colab.

Neculau. 31 Şoitu L. EDP. Pedagogie şcolară. Institutul European. Gheorghe Cârţu Alexandru. Bucureşti 1998. Craiova 1997. Politică. Bucureşti 1995. Comunicare şi acţiune. Ed. 2. Editura Spiru Haret. în A. Ed. Iaşi 1971. T.. Bucureşti 288 . Metodologia cercetării pedagogice în D. nr. Cercetarea pedagogică şi inovarea în învăţământ. EDP. Craiova 1982. Spiru Haret. 1.Ed. Ed. Psihopedagogie. 2. 33 Teodorescu N. Metode de rezolvare a problemelor de aritmetică elementară. Discipol. Vârtopeanu O. Învăţământul primar. Bucureşti 28 Stan L. Iaşi 29 Stanciu S. revistă dedicată cadrelor didactice. 35 Vlăsceanu L. 1969. Ed. Matematica. Cercetarea pedagogică. Ştiinţifică. 1994. teorie de modele şi limbaje ştiinţifice. Probleme fundamentale ale pedagogiei. 30 Stoica M. 34 Vârtopeanu I. nr. Iaşi 1998. Sitech. 32 Şoitu L. Ed. Todoran. Bucureşti 37 *** 2000. 3. 4. Ed. Cozma. revistă dedicată cadrelor didactice. Comunicare şi educaţie. Învăţământul primar. Discipol. 4. Bucureşti 36 *** 1999.

38 *** 1998. Bucureşti 289 . Curriculum Naţional. Programe şcolare pentru învăţământul primar.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->