DEZINFECTIA

DEZINFEC IA este o metod de decontaminare care distruge în propor ie de 99-99,9% formele vegetative ale microorganismelor. I. Mijloace fizice 1. 1. c ldur Prin at usc flambarea incinerarea pasteurizarea fierberea

ed

um

Flambarea este utilizat în laborator; flambarea instrumentelor medico-chirurgicale în recipiente cu alcool este INTERZIS . Incinerarea se utilizeaz pentru obiecte contaminate, f r valoare, reziduuri septice de la s li operatorii, cabinete de tratament, piese anatomice, cadavrele animalelor de laborator. 0 Pasteurizarea: metod de dezinfec ie a lichidelor, la 55-95 C. 0 Dezinfec ia prin sp lare la 60-95 C - c ldur umed + detergent (lenjerie, vesel , sticl rie de laborator, instrumente) Fierberea în ap la 1000C, abur 1000C: distruge în 10-20' formele vegetative ale microorganismelor patogene i unele forme sporulate mai pu in rezistente. Este utilizat pentru alimente, ap . Se pot ad uga substan e care ridic punctul de fierbere (carbonat de sodiu - pentru lenjerie). Dezinfec ia prin c lcare cu aburi - distruge formele vegetative în 5-10 secunde, iar sporii în 50 secunde. 2. 2. Raze U.V. Indica ii: - suprafe e netede - înc peri: boxe de laborator, s li de opera ie Se utilizeaz l mpi pentru dezinfec ie, cu tuburi de 15-30 W cu radia ie direct (f r prezen a omului) sau radia ie indirect . Temperatura mediului trebuie s fie de 15-300, umiditatea de max. 60%; dezinfec ia este precedat de cur enie. II. Mijloace chimice 1. 1. Factori care influen eaz comportarea dezinfectantelor spectrul i puterea germicid num rul ini ial de bacterii pe suportul tratat natura suportului accesibilitatea dezinfectantelor la bacterii (forma, metoda de aplicare i gradul de cur enie al suporturilor) temperatura concentra ia volumul pH-ul timpul stabilitatea în timp

Reguli generale de utilizare completeaz cur enia. echipament de protec ie: 1-2h. 10. 2 %) Indica ii: dezinfec ia suprafe elor. a obiectelor de sticl . virulicid . temperatur constant . 5. pluta. temperatur = 25-35 C Concentra ii: 10-15. scufundare 30-60' dezinfec ia veselei: solu ie 5-10 gÅ. 20 gÅ (05. . a echipamentelor de protec ie: 1-2h. aplicare i stocare economicitatea lipsa corozivit ii i a efectelor distructive 3. 1.prezen a materialelor inactive (apa dur . 2.5 g% clor activ) 1-1. por elan: solu ie 10 gÅ. 0 Eficacitate: pH = 6. 100 gÅ (100 gÅ con ine 2. 10% Indica ii: dezinfec ia suprafe elor (pavimente. 20. platforme prin sp lare. 4. mai ales cu cele alcaline. 1. solu ie 10-15 gÅ dezinfec ia juc riilor. 2. în concentra ii mari distruge M. huse din material plastic: solu ie 10-20 gÅ dezinfec ia lenjeriei de pat. materialele sintetice. dar nu înlocuie te sterilizarea e condi ionat de o cur enie riguroas prealabil se aplic numai când nu e posibil dezinfec ia prin c ldur umed se utilizeaz un num r sc zut de dezinfectante cu spectru larg bactericid i virulicid în focar se utilizeaz înaintea cur eniei în condi ii de protec ie a muncii HALOGENI (fluor. Solu ia se schimb la 12h.5. solu ie 40 gÅ recipiente de colectare a reziduurilor. dezinfec ia mâinilor: 5 gÅ Se evit asocierea cloraminei cu alte substan e. 200-400 g/1kg excre ii P strare: recipiente de culoare închis . Ac iune: bactericid. obiectelor pere i: sol. Concentra ii: 5. 40. b i): solu ie 20 gÅ dezinfec ia lenjeriei de pat. pubele. iod) 1. clor. Toxicitate: irita ii ale tegumentelor (dermite). virulicid.Cloramina con ine 25-29% clor activ (cloramina B) Ac iune: bactericid . stropire sau tergere: solu ie 50-100 gÅ excrementele bolnavilor contagio i: pulbere. etan e. sporicid. 3. Efect asupra florei microbiene gram pozitive i gram negative. materia organic . irita ia c ilor respiratorii i a conjunctivelor. 30-60'. s punurile i detergen ii anionici) 2. brom. Substan e care elibereaz clor 1. 20 gÅ pavimente: 20 gÅ mu amale.Clorura de var (var cloros) con ine 25% clor activ.2. sp late în prealabil termometre: solu ie 10 gÅ. 1. 50. pere i.1. tuberculosis. Criterii de alegere eficacitatea u urin a în preparare.

nu difuzeaz . mucoaselor. umiditatea relativ 80-90% etan eizarea înc perilor b)Vaporizarea . 2. fa de bacili. ginecologice): solu ie 5% instrumentarului medical nemetalic (sonde. puroiului. fungicid. 2.1. a) a) Pulverizarea concentra ia solu iei:2-5% solu ie 2% = 50 ml formol 40% + 950 ml ap solu ie 5% = 125 ml formol 40% + 875 ml ap timp de contact: 6-24h temperatura 220C. mucoaselor. 24h Factori favorizan i: umiditatea relativ : 80-90%. 2.solu ie 10% (ap distilat ) . Substan e care elibereaz iod 2. de pansamente. Efect sc zut în prezen a sângelui. 5% dezinfec ia suprafe elor (mese de opera ii. vaporizare. catetere) înainte de cur are i sterilizare): solu ie 5% Toxicitate: irita ii ale tegumentelor.antiseptic . viru i.iodofor Ac iune: germicid (bactericid .Conservare: vase închise. la rece. foarte rar.dezinfectant Indica ii: antiseptic: pentru mâini .Wescodyne Ac iune: germicid cu efect asupra florei microbiene gram pozitiv i gram negativ . tuburi de plastic: imersie 10' în solu ie cu con inut de 75 ppm iod liber suprafe e din s li de opera ie (mese. pulverizare cu solu ie cu con inut de 75 ppm iod liber Nu se amestec cu s pun sau detergen i. înmuiere. c ilor respiratorii (mai pu in intense decât cele provocate de clorura de var).solu ie 5% .Septosolul .2. Metode: pulverizare. spori. Concentra ii: . max. Toxicitate: irita ii ale tegumentelor. hipersensibilitate la iod. foarte rar. Toxicitate: irita ii ale tegumentelor. ferite de lumin . hipersensibilitate la iod. temperatura: 22-300C. fungicid ). mucoaselor. Ac iune la suprafa . ALDEHIDE Formolul = solu ie de aldehid formic 40% Ac iune: bactericid. mu amale. timp de ac iune: 6h. virulicid. Concentra ii: 45 ml/10l ap = 75 ppm iod liber 90 ml/10l ap = 150 ppm iod liber 180-200 ml/10l ap = 300 ppm iod liber Indica ii: termometre: tergere cu solu ie cu con inut de 75 ppm iod liber instrumentar: baie în solu ie 20ml Wescodyne + 20g nitrat de sodiu + 1l ap m nu i de cauciuc. virulicid . paviment): tergere.

pulverizare receptoare telefonice. pulverizare mobilier: 1Å prin tergere. parafinate. tuberculosis. fungicid (Candida). aparatelor electrice a ezarea saltelelor i pernelor suspendate sau oblic 0 înc peri înc lzite. Bromocet 20% la 1l ap 2Å = 10 ml sol.etan eizare acoperirea prizelor. 22 C dup 6-24h. 2. juc rii: 1Å prin tergere vesel . TENSIDE DE SINTEZ 1.Bromocet = solu ie 20% Ac iune: bactericid cu efect asupra florei microbiene gram pozitive i unii gram negativi nu ac ioneaz asupra M. alergii. Proteus. stropire pere i: 1Å prin tergere. 2Å prin tergere. . aerisire 2-4h pentru neutralizarea vaporilor restan i se utilizeaz amoniac. min. ustensile de buc t rie: 1Å prin imersie 30'. dup sp lare chiuvete: 2Å salv ri. tuberculosis i Pseudomonas aeruginosa fungicid Concentra ie: 1Å = 5 ml sol. auriu. temperatur pân la 100C.coli. mijloace auto: 2Å prin pulverizare Observa ie: nu e compatibil cu s pun i detergen i anionici Toxicitate: slab iritant pentru esuturi i mucoase. tegumentelor (dermite). Pseudomonas aeruginosa. E. 3 Corynebacterium diphteriae. timp de 3h 3 concentra ia de aldehid formic : 3-10 g/m aer a = concentra ia în grame aldehid formic /m aer b = concentra ia în grame aldehid formic în formolul comercial x = cantitatea de formol în ml c) Înmuierea pentru dezinfec ia lenjeriei: Deroform. Bromocet 20% la 1l ap Indica ii: pavimente: solu ie 1Å. Lizoform concentra ia: 2% timp: 2-3h Conservare: în recipiente bine închise. M. Toxicitate: irita ii ale mucoaselor.TEGO 103 G Ac iune: în dilu ie 1:100 bactericid (18-210C) asupra Staf. jum tate din cantitatea de formol.

aparate telefonice. 0. Toxicitate: D.4% = 32 g Vesfene 256 la 7. Solu ie de borat fenil-mercuric 0. 0. cl tire cu ap . pere i. 1% = 10 ml TEGO + 990 ml ap sol. în 10'.L. 3. prin tergere instrumente: solu ie 0. mijloace auto.02% + nitrat de sodiu 2Å Toxicitate: crescut Solu ia apoas 2Å borat fenil-mercuric. 1% = 10 ml TEGO + 990 ml ap Indica ii: pavimente.solu ie 2% COMPU I ORGANO-MERCURICI 1.2% (Merfen) Ac iune: bactericid.Concentra ie: sol. 1.imersie 10' Dup dezinfec ie. la 18-210C 1-15' distruge germenii G +. pentru uz extern = Fenosept.04% = 20 ml sol.0. G 1 h distruge M. COMPU I FENOLICI 1.02% = 10 ml sol.2% + 80 ml ap sol.10' vesel . 0. juc rii. = 3g/kg corp 3. distruge M. Vesfene 256 Ac iune: spectru larg cu efect bactericid asupra florei G+ i Gfungicid în concentra ie de 1%. 2% = 20 ml TEGO + 980 ml ap Indica ii: instrumente înainte de cur at i sterilizat antiseptic tegumentar . TEGO 103 S Ac iune: bactericid. mobilier. instrumentar): sol.04%.0. fungicid Concentra ie: sol. tuberculosis fungicid (Candida) Concentra ie: sol.2% + 90 ml ap Indica ii: suprafe e (mese.timp de contact min. tuberculosis Concentra ie: sol. 1. salv ri .5 l ap sol. 10% = 100 g Vesfene 256 la 900 ml ap Indica ii: .0.

Toxicitate: reac ii de sensibilizare a pielii dermite de contact interzis în chirurgia O.suprafe e . post-operatorie a pielii în zona câmpului operator asepsia zonei cutanate în care se face injec ia dezinfec ia pl gilor Observa ie: e incompatibil cu s punul.(ac iune mai pu in intens ) Concentra ie: sol.L. prin tergere. Indica ii: pavimente.spray Ac iune: antiseptic topic cu efect bactericid asupra germenilor G+ (ac iune intens ) i G. Timp de contact: 0 2h la temperatura de 20-24 C 0 1h la temperatura de 40-50 C Toxicitate: nu b) Hidrox Formula: 80-100 g hidroxid de sodiu 100 g Dero 10 l ap Ac iune: bactericid. pulverizare spa ii: solu ie 10% ALTE DEZINFECTANTE 1. 2. 1.4% prin tergere. . alternativ cu cloramina. Cantitatea necesar : 4l/1 kg lenjerie. prin pulverizare Indica ii: asepsia pre-. 1% ca atare. bactericid Concentra ie: ca atare Indica ii: dezinfec ia lenjeriei. 0. Clorhexidina . virulicid. Concentra ie: ca atare. Dezinfectante preparate în spital a) Deroform Formula: 800 g detergent 300 g carbonat de Na 250 g formol 40% 100 l ap Ac iune: virulicid.sol. 2.R. Toxicitate: iritant.

9%. Pentru infec ii intestinale se folosesc culturi de E. O bun dezinfec ie distruge flora în propor ie de 99-99. UTILIZAREA DEZINFECTANTELOR ÎN PRACTIC 1. cur enie general : îndep rtarea prafului. Bromocet 1Å. Stafilococ hemolitic În s li de opera ie. cloramin 2% tergerea mobilierului du detergen i cationici.Metoda bacteriologic Condi ii de igien : aeromicroflora suprafe e lenjerie utilaje din blocuri alimentare Flora microbian se determin anterior i posterior dezinfec iei. la maxim 45 zile în unit ile cu profil neinfec ios: pulverizare formol 3-5% 3 vaporizare formol 5 g/m nebulizare Vesfene 10% Anterior. laboratoare de solu ii perfuzabile.CONTROLUL EFICACI II DEZINFEC IEI CHIMICE 1.coli (tulp. sugari. 2. detergen i amfolitici. care e mai rezistent decât Stafilococul hemolitic. proteus. TEGO tergerea mobilierului. saloane de nou-n scu i. biberonerii nu se admite prezen a bacteriilor amintite. tergere umed tergerea pavimentului cu ap cald . Pentru infec iile respiratorii se folosesc culturi de Stafilococ auriu (tulpina Oxford). Dezinfec ia chimic a saloanelor. sp lare. Dezinfec ia bolcurilor operatorii. Dup dezinfec ie.coli. carbonat de sodiu 1-2%. Flora bacterian : se preleveaz prin tergere cu tampon umezit pe suprafa a delimitat (pere i.Alt metod : supunerea unor tulpini bacteriene test opera iei de dezinfec ie în focare de boli infec ioase. iar num rul total de germeni nu trebuie s dep easc normele. TEGO 103 G 1% 2. pat) pentru aeromicroflor se utilizeaz metode sediment rii Koch în pl ci Petri Dup termostatarea prelevatului se determin num rul total de germeni prezen a E. suprafe elor plane. a ezate în pl ci Petri pentru aeromicroflor sau în p r ile profunde ale lenjeriei. pere ilor cu detergen i cationici 2% sau cloramin 1-2% . prematuri. Bruxelles) pu in patogen. na tere. se termostateaz pe medii adecvate. s li de na teri se face zilnic prin: tergerea l mpilor cu dezinfectante tergerea meselor operatorii cu detergen i amfolitici 2%. mese. testele bacteriologice se pun în plicuri de pânz steril .

saltele: pulverizare formol 3-5% vapori de aldehid formic 8. materii fecale.5-1% ciclic. Dezinfec ia mâinilor: sp lare cu ap i s pun 0 alcool etilic 70 fenosept 0. var cloros 20%. Latrine. bromocet 1Å fierbere 15-30' în solu ie de carbonat de sodiu 2% 9. detergen i cationici 1Å tergerea mobilierului. Haine de lân .5-1% dezinfec ia instrumentarului prin imersie în cloramin 1-2%. 1-2h limpezire în solu ie de clorur de var 1-2% deroform. bl nuri. Dezinfec ia autosanitarelor: tergere. 1-2h clorur de var pulbere 200-400g/kg 10. stropire cu cloramin 0. crezol 5-10% 11. var cloros 5% i îngropare la minim 2m într-un strat de clorur de var i pulbere 12.1Å 6. pulverizare cu formol 5%. fenosept 1Å 4. Cabinete stomatologice: ventila ie formolizare de dou ori pe s pt mân sp larea zilnic a pevimentelor cu sod de rufe 1-2%. cloramin 1-2%. recipiente.s pt mânal formolizare i nebulizare cu Vesfene 10% 3. stropire cu: clorur de var 10% lapte de var 20% creolin . bromocet 2Å 5.5% înc lzit . Fântâni: . sput ): volum egal de cloramin 5%. TEGO 103 1%. a pere ilor cu cloramin 1-2%. covoare. Dezinfec ia lenjeriei: imersie în solu ie înc lzit de cloramin 1-2%. 1-2h 7. tacâmuri: 30' în cloramin 0. Cadavre: incinerare învelite în p turi îmbibate cu cloroform 5%. platforme de gunoi. Vesel . Produse patologice (v rs turi. detergen i amfolitici 0.

seringilor.clorur de var.Sterilizarea la autoclave Autoclavele pot fi folosite pentru sterilizarea materialelor textile. 1. 1. uscare) potrivit c r ii tehnice a fiec rui aparat. purjare.3.1. înmuierea timp de 8-15 minute în ap rece sau ap cu adaos de amoniac sau carbonat de sodiu în concentra ie de 1-2%.1. Preg tirea instrumentelor i materialelor pentru sterilizat se face în spa ii bine precizate. 2. se repet pân ce mirosul de clor dispare. FIRAM.1. materialelor de cauciuc i a altor materiale care nu se deterioreaz prin tratamentul termic respectiv.1.1. a instrumentelor. fântâna se gole te i se a teapt refacerea apei. 2.1. 2. seringile folosite la injec ii cu substan e uleioase se degreseaz cu neofalin .3. sp lare cu ap c ldu i carbonat de sodiu 1-2% 1.Precau ii generale. evitarea posibilit ilor de contaminare a con inutului trusei. cu respectarea tuturor prevederilor cuprinse în cartea tehnic a fiec rui aparat.1.2. . sterilizare. ACIRAM.3. Personalul care efectueaz sterilizarea la autoclav trebuie s asigure: deschiderea colierelor casoletelor i orificiilor cutiilor cu m nu i înainte de introducerea în autoclav i închiderea lor imediat . a performan elor reale ale aparatului i fiec rui tip de înc rc tur .1.1. respectarea timpilor ciclului de sterilizare (înc lzire. Periile.Cur irea minu ioas prin: 1. 1. cl tirea abundent 1. Pentru a se asigura o bun circula ie a aburului în timpul steriliz rii este recomandabil ca seringile i cutiile cu instrumente sau materiale de cauciuc s fie în autoclav pe rafturi sau în navete de sârm . obiectelor de sticl .1. inunda ii dup 2-3 ore. în momentul scoaterii din aparat i în continuare. în func ie de aparat.1. 3 3 Norme tehnice privind efectuarea steriliz rii i p strarea sterilit ii obiectelor i materialelor sanitare 1. Presiunile.2.1. MIJLOACE CURENTE I MODUL DE STERILIZARE Sterilizarea la autoclave i etuve (cuptoare cu aer cald) se efectueaz numai de c tre persoane instruite de SIAM. Aranjarea truselor i pachetelor pentru sterilizare trebuie s asigure: p trunderea uniform a agentului sterilizant în interiorul truselor i pachetelor (evitarea pres rii materialelor moi în recipientele utilizate).1. temperaturile i timpul de sterilizare reprezint valori de siguran pentru eficacitatea steriliz rii. pân la 15-20 g/m în epidemiile hidrice. recipientele i alte ustensile utilizate la cur ire se spal i se decontamineaz cu solu ii clorigene sau prin fierbere. evitarea degrad rii materialelor.2. la scoatere. PREG TIREA INSTRUMENTELOR I A MATERIALELOR PENTRU STERILIZARE 1. 1-2g clor activ = 4-8g clorur de var 25%/m ap .

În situa ia când unitatea nu dispune de aparatur de sterilizare. ca metode de decontaminare.pupinele) se efectueaz la temperatura de 1800C. 0 timp de o or de la atingerea acestei temperaturi sau 160 C timp de 2 ore. i pentru cistoscoape se recomand sterilizarea cu trioximetilen în etuve Janet metalice. În timpul ciclului de sterilizare este interzis s se deschid aparatul la temperaturi peste 800C. . Obiectele astfel sterilizate. fie cutii de instrumente pentru care se folose te surs exterioar de c ldur . Conductele pentru aducerea apei sterile de la autoclave la sp l torie trebuie s îndeplineasc urm toarele condi ii: a) a) distan a maxim de la autoclav la punctul de distribu ie nu va dep i 20m. reglând astfel aceast surs încât fierberea s se poat efectua pe toat perioada timpului recomandat. Ciclul complet al unei steriliz ri are trei timpi: înc lzirea la temperatura indicat pentru sterilizare. apa folosit trebuie s îndeplineasc condi iile de potabilitate.Pentru asigurarea unei bune evacu ri a aerului din autoclav. Sterilizarea la etuve se folose te pentru obiecte metalice sau de sticl . Condi ii de eficacitate: Preg tirea instrumentelor i materialelor potrivit indica iilor de la pct. 2.5.2. respectând planurile delimitate prin rafturi. r cirea aparatului. se toarn ap suficient pentru a acoperi în întregime instrumentele sau materialele pe toat durata fierberii.5kgf/cm2 i un timp de sterilizare de 30 de minute. la o presiune de sterilizare de 1.Decontaminarea prin fierbere prelungit a seringilor. 2.Sterilizarea cu trioximetilen Pentru sonde care nu pot fi autoclavate. se efectueaz în autoclave pentru sterilizarea apei. Se pot utiliza fie fierb toare electrice.4.3. d) d) apa steril pentru sp larea chirurgical se prepar în ziua utiliz rii ei. men inerea temperaturii realizate în tot timpul indicat pentru sterilizare. pân la ie irea aburului în jet continuu. cu aprobarea centrului sanitaroantiepidemic. Este interzis scoaterea rafturilor. în urm toarele condi ii: asigurarea umidit ii necesare ac iunii formaldehidei prin introducerea a 3-5ml ap pe un tampon de vat . înainte de a fi utilizate. c) c) eliminarea oric rei posibilit i de contaminare a apei sterile prin stagnarea în sistemul de distribu ie (cu interzicerea coturilor în form de ³U´ sub nivelul conductei). Se va atrage aten ia c purj rile la autoclavul (vertical) cu pere i dubli se efectueaz prin robinetul montat la baza autoclavului. 1 În aceste condi ii. 2. se pot admite.1. se spal de reziduuri prin 5 cl tiri în ap steril . se va urm ri realizarea corect a tuturor purj rilor conform indica iilor din cartea tehnic a fiec rui aparat. 0 3 asigurarea unei temperaturi de 60 C prin introducerea cutiei Janet într-o etuv ITM de 100 dm . formolul din cutie se neutralizeaz prin introducerea pe acela i tampon de vat a unei cantit i de 2 ml amoiniac 5% cu un timp de contact de 30 minute. 2. dup terminarea timpului de înc lzire. a unor instrumente de mic chirurgie i a unor materiale de cauciuc. Dup aranjarea materialelor. timp de minimum 30 minute. Dup efectuarea steriliz rii. fierberea seringilor.Sterilizarea apei pentru sp lare chirurgical . se a eaz capacul u or întredeschis (înclinat) i se d drumul la sursa de c ldur . a instrumentelor de mic chirurgie. b) b) sunt admise numai conducte f r mufe. a unor materiale de cauciuc etc. timpul maxim de sterilizare este de 3 /2 h. f r pic turi. Personalul care efectueaz sterilizarea la cuptorul cu aer cald trebuie s asigure a ezarea materialelor astfel încât aerul s circule u or între obiecte. potrivit instruc iunilor de utilizare din cartea tehnic a acestora. utilizate în urologie.Sterilizarea la etuve (cuptoare cu aer cald .

al i germeni patogeni Exudat nazal. având capacul întredeschis. transparen ) = sterilizare corect virajul în galben = sterilizare sub parametrii optimi 0 virajul în ro cat pân la galben = dep it temperatura de 120 C .Aprecierea func ion rii aparatelor: testul cu glucoz i citrat de sodiu pentru controlul steriliz rii la autoclav testul cu acid benzoic indic temperatura atins la un moment dat i în locul din autoclav în care a fost plasat testul. METODE DE AUTOCONTROL A EFICIEN EI STERILIZ RII 4. în dulapuri închise între inute în perfect stare de cur enie. apoi se închide capacul printr-o mi care de transla ie. 4. Trusele astfel preg tite pot fi utilizate timp de 2 ore. caserole sau alte tipuri de ambalaje se aplic banderol de hârtie (care se rupe cu ocazia deschiderii. Controlul steriliz rii Bacteriologic: Stearotest 120 (suspensie limpede violet) 0 dup sterilizare.Aprecierea calit ii cur irii instrumentelor: tergerea acestora cu o compres curat (uscat sau umectat cu alcool etilic 70%) înc rcat pe o pens adecvat . cutia. 3.1.2. dac r mân acoperite i dac extragerea instrumentelor s-a f cut cu respectarea tehnicilor aseptice. faringian 5. pe cutii. aparatul la care s-a sterilizat i num rul ciclului din tura respectiv . 5. con inutul ambalajului. înainte de folosire). Banderola va cuprinde urm toarele date: ziua i ora steriliz rii. 4. În aceste locuri este interzis depozitarea sau p strarea altor materiale. cu condi ia men inerii containerului închis. Compresa utilizat trebuie s r mân complet curat .1.2.NORME 5. Stafilococ patogen. Dup fierbere. se scurge astfel încât apa s se evacueze într-o singur direc ie pentru a nu contamina interiorul dup ce a atins marginile recipientului. MEN INEREA STERILIT II I RESPECTAREA NORMELOR DE TEHNIC ASEPTIC Pentru men inerea sterilit ii obiectelor i materialelor sterilizate este necesar s se asigure etan eitatea containerelor cu sterile.Controlul microbiologic al personalului sanitar Controlul tegumentelor pân la 40 germeni/mân nu se admit: coci enteropatogeni. indicativul persoanei care a sterilizat. 3. 4. 24h citire: men inut aspectul (culoare. incubare la 56 C.Timpul de fierbere se calculeaz din momentul când apa d în clocot i trebuie s fie de minimum 30 minute. Proteus. Durata de valabilitate a sterilelor este de 24 ore de la sterilizare. STERILITATEA . Imediat dup sterilizare. Aceste date se înscriu în registrul tipizat pentru eviden ierea activit ii sta iei de sterilizare. p strarea acestora pân la distribu ie în depozite de sterile sau în locurile cu aceast destina ie.

15 minute examinarea probelor: dup termostatare la 370C. a doua grup se expune într-un col al înc perii. saloane prematuri B. Controlul apei sterile: îns mân area direct a 5-10ml într-un balon cu gura larg con inând 20-50ml mediu 1 (I. 10. saloane ATI . 24h Limite maxime admise: (num r total de germeni (NTG)/m3) La 10-15 min.C. s li de al ptare. Controlul sterilit ii materialelor prin tergere cu un tampon steril îmbibat în ap peptonat 1%. la în l imea unei mese (60cm de la podea) num r necesar de pl ci: 1 plac Petri la 10 m3 aer i nu mai pu in de 5 pl ci într-o înc pere expunerea se face cu deschiderea în jos timp de 5. introduse în eprubete (de 180/18mm sau 220/20mm) ce con in 10-15ml mediu 1 (I. la în l imea unei mese. A. respectiv mediu 2 (I. Aeromicroflora pentru fiecare înc pere se folosesc dou grupe de cutii Petri cu diametrul de 10cm cuprinzând o plac cu geloz nutritiv 2% i o plac cu geloz -sânge 5-10% expunere: o grup de pl ci se expune în mijlocul înc perii. depozit de sterile.) 5. saloane noun scu i C.5.). B. 5. s li de na teri.3.C. Laboratoare de solu ii perfuzabile. C. S li de opera ie.4.). biberon rii.5.C. Saloane de copii < 1 an. În timpul lucrului dup efectuarea cur eniei 200 300 500 300 600 1000 Denumirea spa iilor controlate A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful