DEZINFECTIA

DEZINFEC IA este o metod de decontaminare care distruge în propor ie de 99-99,9% formele vegetative ale microorganismelor. I. Mijloace fizice 1. 1. c ldur Prin at usc flambarea incinerarea pasteurizarea fierberea

ed

um

Flambarea este utilizat în laborator; flambarea instrumentelor medico-chirurgicale în recipiente cu alcool este INTERZIS . Incinerarea se utilizeaz pentru obiecte contaminate, f r valoare, reziduuri septice de la s li operatorii, cabinete de tratament, piese anatomice, cadavrele animalelor de laborator. 0 Pasteurizarea: metod de dezinfec ie a lichidelor, la 55-95 C. 0 Dezinfec ia prin sp lare la 60-95 C - c ldur umed + detergent (lenjerie, vesel , sticl rie de laborator, instrumente) Fierberea în ap la 1000C, abur 1000C: distruge în 10-20' formele vegetative ale microorganismelor patogene i unele forme sporulate mai pu in rezistente. Este utilizat pentru alimente, ap . Se pot ad uga substan e care ridic punctul de fierbere (carbonat de sodiu - pentru lenjerie). Dezinfec ia prin c lcare cu aburi - distruge formele vegetative în 5-10 secunde, iar sporii în 50 secunde. 2. 2. Raze U.V. Indica ii: - suprafe e netede - înc peri: boxe de laborator, s li de opera ie Se utilizeaz l mpi pentru dezinfec ie, cu tuburi de 15-30 W cu radia ie direct (f r prezen a omului) sau radia ie indirect . Temperatura mediului trebuie s fie de 15-300, umiditatea de max. 60%; dezinfec ia este precedat de cur enie. II. Mijloace chimice 1. 1. Factori care influen eaz comportarea dezinfectantelor spectrul i puterea germicid num rul ini ial de bacterii pe suportul tratat natura suportului accesibilitatea dezinfectantelor la bacterii (forma, metoda de aplicare i gradul de cur enie al suporturilor) temperatura concentra ia volumul pH-ul timpul stabilitatea în timp

Efect asupra florei microbiene gram pozitive i gram negative. por elan: solu ie 10 gÅ. s punurile i detergen ii anionici) 2.2. Criterii de alegere eficacitatea u urin a în preparare.prezen a materialelor inactive (apa dur . Toxicitate: irita ii ale tegumentelor (dermite). clor. echipament de protec ie: 1-2h. 20 gÅ pavimente: 20 gÅ mu amale. virulicid. pere i. dar nu înlocuie te sterilizarea e condi ionat de o cur enie riguroas prealabil se aplic numai când nu e posibil dezinfec ia prin c ldur umed se utilizeaz un num r sc zut de dezinfectante cu spectru larg bactericid i virulicid în focar se utilizeaz înaintea cur eniei în condi ii de protec ie a muncii HALOGENI (fluor. Ac iune: bactericid. 4. 0 Eficacitate: pH = 6. . temperatur constant . aplicare i stocare economicitatea lipsa corozivit ii i a efectelor distructive 3. Reguli generale de utilizare completeaz cur enia. a obiectelor de sticl . 10. scufundare 30-60' dezinfec ia veselei: solu ie 5-10 gÅ. Substan e care elibereaz clor 1. 10% Indica ii: dezinfec ia suprafe elor (pavimente. 1. 2 %) Indica ii: dezinfec ia suprafe elor. 20. mai ales cu cele alcaline. pluta. materialele sintetice.Clorura de var (var cloros) con ine 25% clor activ. 40. dezinfec ia mâinilor: 5 gÅ Se evit asocierea cloraminei cu alte substan e. pubele. iod) 1. tuberculosis. temperatur = 25-35 C Concentra ii: 10-15. irita ia c ilor respiratorii i a conjunctivelor. 1. 2. a echipamentelor de protec ie: 1-2h. huse din material plastic: solu ie 10-20 gÅ dezinfec ia lenjeriei de pat. etan e. Solu ia se schimb la 12h. virulicid . stropire sau tergere: solu ie 50-100 gÅ excrementele bolnavilor contagio i: pulbere. b i): solu ie 20 gÅ dezinfec ia lenjeriei de pat. solu ie 40 gÅ recipiente de colectare a reziduurilor.5. materia organic .1. 200-400 g/1kg excre ii P strare: recipiente de culoare închis . sporicid. 3. 5.5 g% clor activ) 1-1. brom. 30-60'. 20 gÅ (05. 2. sp late în prealabil termometre: solu ie 10 gÅ. solu ie 10-15 gÅ dezinfec ia juc riilor. obiectelor pere i: sol. 1. 50. Concentra ii: 5.Cloramina con ine 25-29% clor activ (cloramina B) Ac iune: bactericid . în concentra ii mari distruge M. platforme prin sp lare. 100 gÅ (100 gÅ con ine 2.

mucoaselor. fungicid ). puroiului. Concentra ii: . fa de bacili. înmuiere. Toxicitate: irita ii ale tegumentelor. max. Efect sc zut în prezen a sângelui. 2.2. umiditatea relativ 80-90% etan eizarea înc perilor b)Vaporizarea .solu ie 5% . nu difuzeaz . hipersensibilitate la iod. paviment): tergere. ferite de lumin .Wescodyne Ac iune: germicid cu efect asupra florei microbiene gram pozitiv i gram negativ . temperatura: 22-300C. foarte rar. 2. virulicid .antiseptic . catetere) înainte de cur are i sterilizare): solu ie 5% Toxicitate: irita ii ale tegumentelor. pulverizare cu solu ie cu con inut de 75 ppm iod liber Nu se amestec cu s pun sau detergen i. Metode: pulverizare. hipersensibilitate la iod. de pansamente. 5% dezinfec ia suprafe elor (mese de opera ii.iodofor Ac iune: germicid (bactericid . tuburi de plastic: imersie 10' în solu ie cu con inut de 75 ppm iod liber suprafe e din s li de opera ie (mese. la rece. c ilor respiratorii (mai pu in intense decât cele provocate de clorura de var).1.Conservare: vase închise. virulicid. Ac iune la suprafa . vaporizare.solu ie 10% (ap distilat ) . 2. mu amale.Septosolul . timp de ac iune: 6h. mucoaselor. foarte rar. Toxicitate: irita ii ale tegumentelor. mucoaselor. Concentra ii: 45 ml/10l ap = 75 ppm iod liber 90 ml/10l ap = 150 ppm iod liber 180-200 ml/10l ap = 300 ppm iod liber Indica ii: termometre: tergere cu solu ie cu con inut de 75 ppm iod liber instrumentar: baie în solu ie 20ml Wescodyne + 20g nitrat de sodiu + 1l ap m nu i de cauciuc. a) a) Pulverizarea concentra ia solu iei:2-5% solu ie 2% = 50 ml formol 40% + 950 ml ap solu ie 5% = 125 ml formol 40% + 875 ml ap timp de contact: 6-24h temperatura 220C. spori. fungicid. ginecologice): solu ie 5% instrumentarului medical nemetalic (sonde. Substan e care elibereaz iod 2. 24h Factori favorizan i: umiditatea relativ : 80-90%.dezinfectant Indica ii: antiseptic: pentru mâini . ALDEHIDE Formolul = solu ie de aldehid formic 40% Ac iune: bactericid. viru i.

pulverizare receptoare telefonice. Bromocet 20% la 1l ap Indica ii: pavimente: solu ie 1Å. alergii. mijloace auto: 2Å prin pulverizare Observa ie: nu e compatibil cu s pun i detergen i anionici Toxicitate: slab iritant pentru esuturi i mucoase. temperatur pân la 100C. stropire pere i: 1Å prin tergere. 2. pulverizare mobilier: 1Å prin tergere. Proteus. 2Å prin tergere. fungicid (Candida). . tegumentelor (dermite).Bromocet = solu ie 20% Ac iune: bactericid cu efect asupra florei microbiene gram pozitive i unii gram negativi nu ac ioneaz asupra M. aparatelor electrice a ezarea saltelelor i pernelor suspendate sau oblic 0 înc peri înc lzite. auriu. Bromocet 20% la 1l ap 2Å = 10 ml sol. min. tuberculosis i Pseudomonas aeruginosa fungicid Concentra ie: 1Å = 5 ml sol. Pseudomonas aeruginosa. E. ustensile de buc t rie: 1Å prin imersie 30'. M. dup sp lare chiuvete: 2Å salv ri. parafinate. 3 Corynebacterium diphteriae. jum tate din cantitatea de formol. 22 C dup 6-24h.TEGO 103 G Ac iune: în dilu ie 1:100 bactericid (18-210C) asupra Staf. juc rii: 1Å prin tergere vesel .coli. Lizoform concentra ia: 2% timp: 2-3h Conservare: în recipiente bine închise. tuberculosis.etan eizare acoperirea prizelor. TENSIDE DE SINTEZ 1. aerisire 2-4h pentru neutralizarea vaporilor restan i se utilizeaz amoniac. timp de 3h 3 concentra ia de aldehid formic : 3-10 g/m aer a = concentra ia în grame aldehid formic /m aer b = concentra ia în grame aldehid formic în formolul comercial x = cantitatea de formol în ml c) Înmuierea pentru dezinfec ia lenjeriei: Deroform. Toxicitate: irita ii ale mucoaselor.

04%.0. 1.L. 1. 1% = 10 ml TEGO + 990 ml ap sol.02% + nitrat de sodiu 2Å Toxicitate: crescut Solu ia apoas 2Å borat fenil-mercuric. fungicid Concentra ie: sol. Vesfene 256 Ac iune: spectru larg cu efect bactericid asupra florei G+ i Gfungicid în concentra ie de 1%.0.04% = 20 ml sol.02% = 10 ml sol. la 18-210C 1-15' distruge germenii G +. pere i. distruge M. TEGO 103 S Ac iune: bactericid.0. 3. tuberculosis Concentra ie: sol. juc rii.solu ie 2% COMPU I ORGANO-MERCURICI 1. mobilier. mijloace auto. 10% = 100 g Vesfene 256 la 900 ml ap Indica ii: . în 10'. 0.Concentra ie: sol.4% = 32 g Vesfene 256 la 7. salv ri .10' vesel . = 3g/kg corp 3. tuberculosis fungicid (Candida) Concentra ie: sol.imersie 10' Dup dezinfec ie. COMPU I FENOLICI 1.2% (Merfen) Ac iune: bactericid. G 1 h distruge M. Toxicitate: D. aparate telefonice. 2% = 20 ml TEGO + 980 ml ap Indica ii: instrumente înainte de cur at i sterilizat antiseptic tegumentar . prin tergere instrumente: solu ie 0. instrumentar): sol. pentru uz extern = Fenosept.timp de contact min. 0.2% + 90 ml ap Indica ii: suprafe e (mese. 1% = 10 ml TEGO + 990 ml ap Indica ii: pavimente. cl tire cu ap .5 l ap sol.2% + 80 ml ap sol. Solu ie de borat fenil-mercuric 0. 0.

L. pulverizare spa ii: solu ie 10% ALTE DEZINFECTANTE 1. Toxicitate: iritant. alternativ cu cloramina. Cantitatea necesar : 4l/1 kg lenjerie. post-operatorie a pielii în zona câmpului operator asepsia zonei cutanate în care se face injec ia dezinfec ia pl gilor Observa ie: e incompatibil cu s punul.R. 1% ca atare.sol.spray Ac iune: antiseptic topic cu efect bactericid asupra germenilor G+ (ac iune intens ) i G. 2. Timp de contact: 0 2h la temperatura de 20-24 C 0 1h la temperatura de 40-50 C Toxicitate: nu b) Hidrox Formula: 80-100 g hidroxid de sodiu 100 g Dero 10 l ap Ac iune: bactericid.(ac iune mai pu in intens ) Concentra ie: sol. prin tergere. Concentra ie: ca atare. virulicid.suprafe e . Clorhexidina . prin pulverizare Indica ii: asepsia pre-. . Dezinfectante preparate în spital a) Deroform Formula: 800 g detergent 300 g carbonat de Na 250 g formol 40% 100 l ap Ac iune: virulicid. Toxicitate: reac ii de sensibilizare a pielii dermite de contact interzis în chirurgia O.4% prin tergere. Indica ii: pavimente. 0. 1. bactericid Concentra ie: ca atare Indica ii: dezinfec ia lenjeriei. 2.

suprafe elor plane.9%. tergere umed tergerea pavimentului cu ap cald . a ezate în pl ci Petri pentru aeromicroflor sau în p r ile profunde ale lenjeriei. s li de na teri se face zilnic prin: tergerea l mpilor cu dezinfectante tergerea meselor operatorii cu detergen i amfolitici 2%. biberonerii nu se admite prezen a bacteriilor amintite. Flora bacterian : se preleveaz prin tergere cu tampon umezit pe suprafa a delimitat (pere i. proteus. cur enie general : îndep rtarea prafului. TEGO 103 G 1% 2. se termostateaz pe medii adecvate.Alt metod : supunerea unor tulpini bacteriene test opera iei de dezinfec ie în focare de boli infec ioase.coli (tulp. O bun dezinfec ie distruge flora în propor ie de 99-99. laboratoare de solu ii perfuzabile. la maxim 45 zile în unit ile cu profil neinfec ios: pulverizare formol 3-5% 3 vaporizare formol 5 g/m nebulizare Vesfene 10% Anterior. iar num rul total de germeni nu trebuie s dep easc normele. carbonat de sodiu 1-2%.coli. Dezinfec ia chimic a saloanelor. Dezinfec ia bolcurilor operatorii. Stafilococ hemolitic În s li de opera ie. testele bacteriologice se pun în plicuri de pânz steril . cloramin 2% tergerea mobilierului du detergen i cationici. saloane de nou-n scu i. na tere. sp lare. UTILIZAREA DEZINFECTANTELOR ÎN PRACTIC 1. Bruxelles) pu in patogen. Bromocet 1Å. Pentru infec iile respiratorii se folosesc culturi de Stafilococ auriu (tulpina Oxford).CONTROLUL EFICACI II DEZINFEC IEI CHIMICE 1. mese. TEGO tergerea mobilierului. sugari. Pentru infec ii intestinale se folosesc culturi de E. detergen i amfolitici. 2. pere ilor cu detergen i cationici 2% sau cloramin 1-2% .Metoda bacteriologic Condi ii de igien : aeromicroflora suprafe e lenjerie utilaje din blocuri alimentare Flora microbian se determin anterior i posterior dezinfec iei. care e mai rezistent decât Stafilococul hemolitic. pat) pentru aeromicroflor se utilizeaz metode sediment rii Koch în pl ci Petri Dup termostatarea prelevatului se determin num rul total de germeni prezen a E. prematuri. Dup dezinfec ie.

Dezinfec ia lenjeriei: imersie în solu ie înc lzit de cloramin 1-2%. Latrine.5-1% dezinfec ia instrumentarului prin imersie în cloramin 1-2%. stropire cu: clorur de var 10% lapte de var 20% creolin . 1-2h clorur de var pulbere 200-400g/kg 10. stropire cu cloramin 0. Fântâni: . tacâmuri: 30' în cloramin 0. Haine de lân . bl nuri. bromocet 1Å fierbere 15-30' în solu ie de carbonat de sodiu 2% 9. pulverizare cu formol 5%.5% înc lzit . sput ): volum egal de cloramin 5%. saltele: pulverizare formol 3-5% vapori de aldehid formic 8.1Å 6. var cloros 20%. 1-2h 7. cloramin 1-2%. Dezinfec ia mâinilor: sp lare cu ap i s pun 0 alcool etilic 70 fenosept 0. var cloros 5% i îngropare la minim 2m într-un strat de clorur de var i pulbere 12. detergen i amfolitici 0. fenosept 1Å 4. covoare. 1-2h limpezire în solu ie de clorur de var 1-2% deroform. a pere ilor cu cloramin 1-2%. TEGO 103 1%. Vesel . detergen i cationici 1Å tergerea mobilierului. Produse patologice (v rs turi. materii fecale. crezol 5-10% 11.5-1% ciclic. recipiente. Dezinfec ia autosanitarelor: tergere. bromocet 2Å 5.s pt mânal formolizare i nebulizare cu Vesfene 10% 3. Cadavre: incinerare învelite în p turi îmbibate cu cloroform 5%. Cabinete stomatologice: ventila ie formolizare de dou ori pe s pt mân sp larea zilnic a pevimentelor cu sod de rufe 1-2%. platforme de gunoi.

2. uscare) potrivit c r ii tehnice a fiec rui aparat.2. cl tirea abundent 1.1. sp lare cu ap c ldu i carbonat de sodiu 1-2% 1. evitarea posibilit ilor de contaminare a con inutului trusei.3. Presiunile. 1. 1. 2. cu respectarea tuturor prevederilor cuprinse în cartea tehnic a fiec rui aparat.clorur de var.1.Precau ii generale.1.1. fântâna se gole te i se a teapt refacerea apei. a instrumentelor. materialelor de cauciuc i a altor materiale care nu se deterioreaz prin tratamentul termic respectiv. în func ie de aparat. se repet pân ce mirosul de clor dispare. purjare.1. 1.Sterilizarea la autoclave Autoclavele pot fi folosite pentru sterilizarea materialelor textile.1.1. 2. inunda ii dup 2-3 ore. recipientele i alte ustensile utilizate la cur ire se spal i se decontamineaz cu solu ii clorigene sau prin fierbere.3.1. obiectelor de sticl . temperaturile i timpul de sterilizare reprezint valori de siguran pentru eficacitatea steriliz rii.1. 3 3 Norme tehnice privind efectuarea steriliz rii i p strarea sterilit ii obiectelor i materialelor sanitare 1. respectarea timpilor ciclului de sterilizare (înc lzire. FIRAM. pân la 15-20 g/m în epidemiile hidrice. MIJLOACE CURENTE I MODUL DE STERILIZARE Sterilizarea la autoclave i etuve (cuptoare cu aer cald) se efectueaz numai de c tre persoane instruite de SIAM.1. înmuierea timp de 8-15 minute în ap rece sau ap cu adaos de amoniac sau carbonat de sodiu în concentra ie de 1-2%. .Cur irea minu ioas prin: 1. Preg tirea instrumentelor i materialelor pentru sterilizat se face în spa ii bine precizate. Personalul care efectueaz sterilizarea la autoclav trebuie s asigure: deschiderea colierelor casoletelor i orificiilor cutiilor cu m nu i înainte de introducerea în autoclav i închiderea lor imediat . seringile folosite la injec ii cu substan e uleioase se degreseaz cu neofalin . 1-2g clor activ = 4-8g clorur de var 25%/m ap . PREG TIREA INSTRUMENTELOR I A MATERIALELOR PENTRU STERILIZARE 1. în momentul scoaterii din aparat i în continuare.2. la scoatere.3. Aranjarea truselor i pachetelor pentru sterilizare trebuie s asigure: p trunderea uniform a agentului sterilizant în interiorul truselor i pachetelor (evitarea pres rii materialelor moi în recipientele utilizate). a performan elor reale ale aparatului i fiec rui tip de înc rc tur . evitarea degrad rii materialelor. sterilizare. ACIRAM.2. seringilor.1.1.1. Pentru a se asigura o bun circula ie a aburului în timpul steriliz rii este recomandabil ca seringile i cutiile cu instrumente sau materiale de cauciuc s fie în autoclav pe rafturi sau în navete de sârm . Periile.

a unor instrumente de mic chirurgie i a unor materiale de cauciuc. c) c) eliminarea oric rei posibilit i de contaminare a apei sterile prin stagnarea în sistemul de distribu ie (cu interzicerea coturilor în form de ³U´ sub nivelul conductei). r cirea aparatului.Sterilizarea cu trioximetilen Pentru sonde care nu pot fi autoclavate. 2. 0 timp de o or de la atingerea acestei temperaturi sau 160 C timp de 2 ore. Conductele pentru aducerea apei sterile de la autoclave la sp l torie trebuie s îndeplineasc urm toarele condi ii: a) a) distan a maxim de la autoclav la punctul de distribu ie nu va dep i 20m. 2.3. utilizate în urologie. se pot admite. a instrumentelor de mic chirurgie. la o presiune de sterilizare de 1. Sterilizarea la etuve se folose te pentru obiecte metalice sau de sticl . potrivit instruc iunilor de utilizare din cartea tehnic a acestora. respectând planurile delimitate prin rafturi. se spal de reziduuri prin 5 cl tiri în ap steril . se efectueaz în autoclave pentru sterilizarea apei. În timpul ciclului de sterilizare este interzis s se deschid aparatul la temperaturi peste 800C. fierberea seringilor. pân la ie irea aburului în jet continuu. se va urm ri realizarea corect a tuturor purj rilor conform indica iilor din cartea tehnic a fiec rui aparat. Dup efectuarea steriliz rii.Sterilizarea apei pentru sp lare chirurgical . 2. se toarn ap suficient pentru a acoperi în întregime instrumentele sau materialele pe toat durata fierberii. ca metode de decontaminare.2. Obiectele astfel sterilizate. Personalul care efectueaz sterilizarea la cuptorul cu aer cald trebuie s asigure a ezarea materialelor astfel încât aerul s circule u or între obiecte.Pentru asigurarea unei bune evacu ri a aerului din autoclav.Sterilizarea la etuve (cuptoare cu aer cald . înainte de a fi utilizate. timpul maxim de sterilizare este de 3 /2 h. în urm toarele condi ii: asigurarea umidit ii necesare ac iunii formaldehidei prin introducerea a 3-5ml ap pe un tampon de vat . se a eaz capacul u or întredeschis (înclinat) i se d drumul la sursa de c ldur . Se pot utiliza fie fierb toare electrice. Se va atrage aten ia c purj rile la autoclavul (vertical) cu pere i dubli se efectueaz prin robinetul montat la baza autoclavului. cu aprobarea centrului sanitaroantiepidemic.5kgf/cm2 i un timp de sterilizare de 30 de minute. i pentru cistoscoape se recomand sterilizarea cu trioximetilen în etuve Janet metalice. . formolul din cutie se neutralizeaz prin introducerea pe acela i tampon de vat a unei cantit i de 2 ml amoiniac 5% cu un timp de contact de 30 minute. 1 În aceste condi ii. b) b) sunt admise numai conducte f r mufe. Dup aranjarea materialelor. a unor materiale de cauciuc etc. men inerea temperaturii realizate în tot timpul indicat pentru sterilizare. În situa ia când unitatea nu dispune de aparatur de sterilizare.1. 0 3 asigurarea unei temperaturi de 60 C prin introducerea cutiei Janet într-o etuv ITM de 100 dm . reglând astfel aceast surs încât fierberea s se poat efectua pe toat perioada timpului recomandat. apa folosit trebuie s îndeplineasc condi iile de potabilitate. dup terminarea timpului de înc lzire. Condi ii de eficacitate: Preg tirea instrumentelor i materialelor potrivit indica iilor de la pct. Este interzis scoaterea rafturilor. fie cutii de instrumente pentru care se folose te surs exterioar de c ldur . Ciclul complet al unei steriliz ri are trei timpi: înc lzirea la temperatura indicat pentru sterilizare.5.Decontaminarea prin fierbere prelungit a seringilor.pupinele) se efectueaz la temperatura de 1800C. f r pic turi. d) d) apa steril pentru sp larea chirurgical se prepar în ziua utiliz rii ei.4. 2. timp de minimum 30 minute.

2. Proteus. se scurge astfel încât apa s se evacueze într-o singur direc ie pentru a nu contamina interiorul dup ce a atins marginile recipientului. METODE DE AUTOCONTROL A EFICIEN EI STERILIZ RII 4.Controlul microbiologic al personalului sanitar Controlul tegumentelor pân la 40 germeni/mân nu se admit: coci enteropatogeni. 24h citire: men inut aspectul (culoare. p strarea acestora pân la distribu ie în depozite de sterile sau în locurile cu aceast destina ie.1. Imediat dup sterilizare. transparen ) = sterilizare corect virajul în galben = sterilizare sub parametrii optimi 0 virajul în ro cat pân la galben = dep it temperatura de 120 C . incubare la 56 C. În aceste locuri este interzis depozitarea sau p strarea altor materiale.Aprecierea calit ii cur irii instrumentelor: tergerea acestora cu o compres curat (uscat sau umectat cu alcool etilic 70%) înc rcat pe o pens adecvat . 3. 4.Timpul de fierbere se calculeaz din momentul când apa d în clocot i trebuie s fie de minimum 30 minute. 5.NORME 5. Banderola va cuprinde urm toarele date: ziua i ora steriliz rii. în dulapuri închise între inute în perfect stare de cur enie. cutia. cu condi ia men inerii containerului închis. STERILITATEA . 3.2. indicativul persoanei care a sterilizat. Dup fierbere. 4. al i germeni patogeni Exudat nazal.1. Controlul steriliz rii Bacteriologic: Stearotest 120 (suspensie limpede violet) 0 dup sterilizare. con inutul ambalajului. caserole sau alte tipuri de ambalaje se aplic banderol de hârtie (care se rupe cu ocazia deschiderii. pe cutii. Aceste date se înscriu în registrul tipizat pentru eviden ierea activit ii sta iei de sterilizare. dac r mân acoperite i dac extragerea instrumentelor s-a f cut cu respectarea tehnicilor aseptice. Compresa utilizat trebuie s r mân complet curat . Durata de valabilitate a sterilelor este de 24 ore de la sterilizare. Stafilococ patogen. aparatul la care s-a sterilizat i num rul ciclului din tura respectiv .Aprecierea func ion rii aparatelor: testul cu glucoz i citrat de sodiu pentru controlul steriliz rii la autoclav testul cu acid benzoic indic temperatura atins la un moment dat i în locul din autoclav în care a fost plasat testul. având capacul întredeschis. 4. faringian 5. MEN INEREA STERILIT II I RESPECTAREA NORMELOR DE TEHNIC ASEPTIC Pentru men inerea sterilit ii obiectelor i materialelor sterilizate este necesar s se asigure etan eitatea containerelor cu sterile. Trusele astfel preg tite pot fi utilizate timp de 2 ore. apoi se închide capacul printr-o mi care de transla ie. înainte de folosire).

4.) 5. saloane ATI . a doua grup se expune într-un col al înc perii. biberon rii. saloane noun scu i C. depozit de sterile. S li de opera ie. B. saloane prematuri B. C. 15 minute examinarea probelor: dup termostatare la 370C. introduse în eprubete (de 180/18mm sau 220/20mm) ce con in 10-15ml mediu 1 (I. 10.3. Controlul sterilit ii materialelor prin tergere cu un tampon steril îmbibat în ap peptonat 1%. 24h Limite maxime admise: (num r total de germeni (NTG)/m3) La 10-15 min. A.5. Aeromicroflora pentru fiecare înc pere se folosesc dou grupe de cutii Petri cu diametrul de 10cm cuprinzând o plac cu geloz nutritiv 2% i o plac cu geloz -sânge 5-10% expunere: o grup de pl ci se expune în mijlocul înc perii.). În timpul lucrului dup efectuarea cur eniei 200 300 500 300 600 1000 Denumirea spa iilor controlate A. 5. s li de na teri. Laboratoare de solu ii perfuzabile. Controlul apei sterile: îns mân area direct a 5-10ml într-un balon cu gura larg con inând 20-50ml mediu 1 (I. la în l imea unei mese (60cm de la podea) num r necesar de pl ci: 1 plac Petri la 10 m3 aer i nu mai pu in de 5 pl ci într-o înc pere expunerea se face cu deschiderea în jos timp de 5. respectiv mediu 2 (I.C.5.C. la în l imea unei mese. s li de al ptare.C. Saloane de copii < 1 an.).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful