DEZINFECTIA

DEZINFEC IA este o metod de decontaminare care distruge în propor ie de 99-99,9% formele vegetative ale microorganismelor. I. Mijloace fizice 1. 1. c ldur Prin at usc flambarea incinerarea pasteurizarea fierberea

ed

um

Flambarea este utilizat în laborator; flambarea instrumentelor medico-chirurgicale în recipiente cu alcool este INTERZIS . Incinerarea se utilizeaz pentru obiecte contaminate, f r valoare, reziduuri septice de la s li operatorii, cabinete de tratament, piese anatomice, cadavrele animalelor de laborator. 0 Pasteurizarea: metod de dezinfec ie a lichidelor, la 55-95 C. 0 Dezinfec ia prin sp lare la 60-95 C - c ldur umed + detergent (lenjerie, vesel , sticl rie de laborator, instrumente) Fierberea în ap la 1000C, abur 1000C: distruge în 10-20' formele vegetative ale microorganismelor patogene i unele forme sporulate mai pu in rezistente. Este utilizat pentru alimente, ap . Se pot ad uga substan e care ridic punctul de fierbere (carbonat de sodiu - pentru lenjerie). Dezinfec ia prin c lcare cu aburi - distruge formele vegetative în 5-10 secunde, iar sporii în 50 secunde. 2. 2. Raze U.V. Indica ii: - suprafe e netede - înc peri: boxe de laborator, s li de opera ie Se utilizeaz l mpi pentru dezinfec ie, cu tuburi de 15-30 W cu radia ie direct (f r prezen a omului) sau radia ie indirect . Temperatura mediului trebuie s fie de 15-300, umiditatea de max. 60%; dezinfec ia este precedat de cur enie. II. Mijloace chimice 1. 1. Factori care influen eaz comportarea dezinfectantelor spectrul i puterea germicid num rul ini ial de bacterii pe suportul tratat natura suportului accesibilitatea dezinfectantelor la bacterii (forma, metoda de aplicare i gradul de cur enie al suporturilor) temperatura concentra ia volumul pH-ul timpul stabilitatea în timp

20 gÅ (05.5. Efect asupra florei microbiene gram pozitive i gram negative.5 g% clor activ) 1-1. 1. dar nu înlocuie te sterilizarea e condi ionat de o cur enie riguroas prealabil se aplic numai când nu e posibil dezinfec ia prin c ldur umed se utilizeaz un num r sc zut de dezinfectante cu spectru larg bactericid i virulicid în focar se utilizeaz înaintea cur eniei în condi ii de protec ie a muncii HALOGENI (fluor. 50.1. s punurile i detergen ii anionici) 2. irita ia c ilor respiratorii i a conjunctivelor. virulicid . a echipamentelor de protec ie: 1-2h. 1.2. 5. Substan e care elibereaz clor 1. brom. 0 Eficacitate: pH = 6. 3. sporicid. 200-400 g/1kg excre ii P strare: recipiente de culoare închis . 1. sp late în prealabil termometre: solu ie 10 gÅ. 30-60'. pere i. mai ales cu cele alcaline. pubele.Cloramina con ine 25-29% clor activ (cloramina B) Ac iune: bactericid . etan e. în concentra ii mari distruge M. dezinfec ia mâinilor: 5 gÅ Se evit asocierea cloraminei cu alte substan e. . obiectelor pere i: sol. a obiectelor de sticl . b i): solu ie 20 gÅ dezinfec ia lenjeriei de pat. 20. Reguli generale de utilizare completeaz cur enia. virulicid. 4. pluta. 20 gÅ pavimente: 20 gÅ mu amale. aplicare i stocare economicitatea lipsa corozivit ii i a efectelor distructive 3. scufundare 30-60' dezinfec ia veselei: solu ie 5-10 gÅ. 100 gÅ (100 gÅ con ine 2. echipament de protec ie: 1-2h. materia organic . clor. 40.prezen a materialelor inactive (apa dur . 2. Criterii de alegere eficacitatea u urin a în preparare. stropire sau tergere: solu ie 50-100 gÅ excrementele bolnavilor contagio i: pulbere. solu ie 40 gÅ recipiente de colectare a reziduurilor. 2. Concentra ii: 5. iod) 1. por elan: solu ie 10 gÅ. materialele sintetice. Solu ia se schimb la 12h. 10% Indica ii: dezinfec ia suprafe elor (pavimente. Ac iune: bactericid. solu ie 10-15 gÅ dezinfec ia juc riilor. huse din material plastic: solu ie 10-20 gÅ dezinfec ia lenjeriei de pat. Toxicitate: irita ii ale tegumentelor (dermite). platforme prin sp lare. temperatur constant . temperatur = 25-35 C Concentra ii: 10-15. 10.Clorura de var (var cloros) con ine 25% clor activ. 2 %) Indica ii: dezinfec ia suprafe elor. tuberculosis.

temperatura: 22-300C. pulverizare cu solu ie cu con inut de 75 ppm iod liber Nu se amestec cu s pun sau detergen i. 2. fa de bacili. ALDEHIDE Formolul = solu ie de aldehid formic 40% Ac iune: bactericid.2. foarte rar. umiditatea relativ 80-90% etan eizarea înc perilor b)Vaporizarea . de pansamente. Metode: pulverizare. hipersensibilitate la iod. max. 2. ginecologice): solu ie 5% instrumentarului medical nemetalic (sonde. ferite de lumin . spori. mucoaselor. înmuiere. mucoaselor. la rece. viru i. Toxicitate: irita ii ale tegumentelor. virulicid. 24h Factori favorizan i: umiditatea relativ : 80-90%. a) a) Pulverizarea concentra ia solu iei:2-5% solu ie 2% = 50 ml formol 40% + 950 ml ap solu ie 5% = 125 ml formol 40% + 875 ml ap timp de contact: 6-24h temperatura 220C. puroiului. Efect sc zut în prezen a sângelui. 5% dezinfec ia suprafe elor (mese de opera ii.solu ie 10% (ap distilat ) . mucoaselor. Toxicitate: irita ii ale tegumentelor. c ilor respiratorii (mai pu in intense decât cele provocate de clorura de var). mu amale. 2. Concentra ii: 45 ml/10l ap = 75 ppm iod liber 90 ml/10l ap = 150 ppm iod liber 180-200 ml/10l ap = 300 ppm iod liber Indica ii: termometre: tergere cu solu ie cu con inut de 75 ppm iod liber instrumentar: baie în solu ie 20ml Wescodyne + 20g nitrat de sodiu + 1l ap m nu i de cauciuc. fungicid ). timp de ac iune: 6h. Ac iune la suprafa . catetere) înainte de cur are i sterilizare): solu ie 5% Toxicitate: irita ii ale tegumentelor. hipersensibilitate la iod.antiseptic .Septosolul . foarte rar. virulicid .1. tuburi de plastic: imersie 10' în solu ie cu con inut de 75 ppm iod liber suprafe e din s li de opera ie (mese.Conservare: vase închise. Concentra ii: . Substan e care elibereaz iod 2. vaporizare. paviment): tergere.Wescodyne Ac iune: germicid cu efect asupra florei microbiene gram pozitiv i gram negativ .iodofor Ac iune: germicid (bactericid .dezinfectant Indica ii: antiseptic: pentru mâini . fungicid. nu difuzeaz .solu ie 5% .

pulverizare mobilier: 1Å prin tergere.etan eizare acoperirea prizelor. juc rii: 1Å prin tergere vesel . mijloace auto: 2Å prin pulverizare Observa ie: nu e compatibil cu s pun i detergen i anionici Toxicitate: slab iritant pentru esuturi i mucoase. 22 C dup 6-24h. . stropire pere i: 1Å prin tergere. tegumentelor (dermite). ustensile de buc t rie: 1Å prin imersie 30'. pulverizare receptoare telefonice.coli. Bromocet 20% la 1l ap 2Å = 10 ml sol.TEGO 103 G Ac iune: în dilu ie 1:100 bactericid (18-210C) asupra Staf. alergii. timp de 3h 3 concentra ia de aldehid formic : 3-10 g/m aer a = concentra ia în grame aldehid formic /m aer b = concentra ia în grame aldehid formic în formolul comercial x = cantitatea de formol în ml c) Înmuierea pentru dezinfec ia lenjeriei: Deroform. Proteus. 3 Corynebacterium diphteriae. parafinate. tuberculosis i Pseudomonas aeruginosa fungicid Concentra ie: 1Å = 5 ml sol. Toxicitate: irita ii ale mucoaselor. TENSIDE DE SINTEZ 1. tuberculosis. Pseudomonas aeruginosa. temperatur pân la 100C. Lizoform concentra ia: 2% timp: 2-3h Conservare: în recipiente bine închise. M. auriu. dup sp lare chiuvete: 2Å salv ri. jum tate din cantitatea de formol. 2Å prin tergere. fungicid (Candida).Bromocet = solu ie 20% Ac iune: bactericid cu efect asupra florei microbiene gram pozitive i unii gram negativi nu ac ioneaz asupra M. 2. Bromocet 20% la 1l ap Indica ii: pavimente: solu ie 1Å. aparatelor electrice a ezarea saltelelor i pernelor suspendate sau oblic 0 înc peri înc lzite. aerisire 2-4h pentru neutralizarea vaporilor restan i se utilizeaz amoniac. min. E.

2% + 90 ml ap Indica ii: suprafe e (mese. în 10'. aparate telefonice.4% = 32 g Vesfene 256 la 7.Concentra ie: sol. Solu ie de borat fenil-mercuric 0.0.L. instrumentar): sol. 3.0. tuberculosis Concentra ie: sol.04% = 20 ml sol.04%.10' vesel . G 1 h distruge M. la 18-210C 1-15' distruge germenii G +.imersie 10' Dup dezinfec ie.timp de contact min. COMPU I FENOLICI 1.02% = 10 ml sol.02% + nitrat de sodiu 2Å Toxicitate: crescut Solu ia apoas 2Å borat fenil-mercuric. 0. 2% = 20 ml TEGO + 980 ml ap Indica ii: instrumente înainte de cur at i sterilizat antiseptic tegumentar . salv ri . 10% = 100 g Vesfene 256 la 900 ml ap Indica ii: . mijloace auto.5 l ap sol. pentru uz extern = Fenosept. 1. distruge M. 1% = 10 ml TEGO + 990 ml ap Indica ii: pavimente.0. mobilier. 1% = 10 ml TEGO + 990 ml ap sol. fungicid Concentra ie: sol. cl tire cu ap . 0. tuberculosis fungicid (Candida) Concentra ie: sol. TEGO 103 S Ac iune: bactericid. = 3g/kg corp 3. prin tergere instrumente: solu ie 0. juc rii. pere i.2% + 80 ml ap sol.solu ie 2% COMPU I ORGANO-MERCURICI 1.2% (Merfen) Ac iune: bactericid. 1. 0. Vesfene 256 Ac iune: spectru larg cu efect bactericid asupra florei G+ i Gfungicid în concentra ie de 1%. Toxicitate: D.

suprafe e . 1. bactericid Concentra ie: ca atare Indica ii: dezinfec ia lenjeriei. 1% ca atare. Cantitatea necesar : 4l/1 kg lenjerie. pulverizare spa ii: solu ie 10% ALTE DEZINFECTANTE 1. 0. Indica ii: pavimente. Concentra ie: ca atare. . Toxicitate: iritant. Toxicitate: reac ii de sensibilizare a pielii dermite de contact interzis în chirurgia O.L. virulicid. Timp de contact: 0 2h la temperatura de 20-24 C 0 1h la temperatura de 40-50 C Toxicitate: nu b) Hidrox Formula: 80-100 g hidroxid de sodiu 100 g Dero 10 l ap Ac iune: bactericid.R. prin pulverizare Indica ii: asepsia pre-. Clorhexidina . Dezinfectante preparate în spital a) Deroform Formula: 800 g detergent 300 g carbonat de Na 250 g formol 40% 100 l ap Ac iune: virulicid.spray Ac iune: antiseptic topic cu efect bactericid asupra germenilor G+ (ac iune intens ) i G. 2. 2. alternativ cu cloramina.sol.(ac iune mai pu in intens ) Concentra ie: sol. post-operatorie a pielii în zona câmpului operator asepsia zonei cutanate în care se face injec ia dezinfec ia pl gilor Observa ie: e incompatibil cu s punul. prin tergere.4% prin tergere.

Dezinfec ia bolcurilor operatorii. se termostateaz pe medii adecvate. laboratoare de solu ii perfuzabile. 2. proteus. la maxim 45 zile în unit ile cu profil neinfec ios: pulverizare formol 3-5% 3 vaporizare formol 5 g/m nebulizare Vesfene 10% Anterior. s li de na teri se face zilnic prin: tergerea l mpilor cu dezinfectante tergerea meselor operatorii cu detergen i amfolitici 2%. iar num rul total de germeni nu trebuie s dep easc normele. testele bacteriologice se pun în plicuri de pânz steril . prematuri. sugari. tergere umed tergerea pavimentului cu ap cald . Pentru infec ii intestinale se folosesc culturi de E. mese.9%.Metoda bacteriologic Condi ii de igien : aeromicroflora suprafe e lenjerie utilaje din blocuri alimentare Flora microbian se determin anterior i posterior dezinfec iei. Bruxelles) pu in patogen. care e mai rezistent decât Stafilococul hemolitic. carbonat de sodiu 1-2%. cloramin 2% tergerea mobilierului du detergen i cationici. UTILIZAREA DEZINFECTANTELOR ÎN PRACTIC 1. sp lare. suprafe elor plane.CONTROLUL EFICACI II DEZINFEC IEI CHIMICE 1. Dup dezinfec ie. detergen i amfolitici. cur enie general : îndep rtarea prafului. pat) pentru aeromicroflor se utilizeaz metode sediment rii Koch în pl ci Petri Dup termostatarea prelevatului se determin num rul total de germeni prezen a E. TEGO 103 G 1% 2. Bromocet 1Å. Pentru infec iile respiratorii se folosesc culturi de Stafilococ auriu (tulpina Oxford). na tere. TEGO tergerea mobilierului. pere ilor cu detergen i cationici 2% sau cloramin 1-2% . a ezate în pl ci Petri pentru aeromicroflor sau în p r ile profunde ale lenjeriei. Stafilococ hemolitic În s li de opera ie.coli (tulp. biberonerii nu se admite prezen a bacteriilor amintite. Dezinfec ia chimic a saloanelor.Alt metod : supunerea unor tulpini bacteriene test opera iei de dezinfec ie în focare de boli infec ioase. O bun dezinfec ie distruge flora în propor ie de 99-99.coli. saloane de nou-n scu i. Flora bacterian : se preleveaz prin tergere cu tampon umezit pe suprafa a delimitat (pere i.

TEGO 103 1%. bromocet 1Å fierbere 15-30' în solu ie de carbonat de sodiu 2% 9. detergen i amfolitici 0. saltele: pulverizare formol 3-5% vapori de aldehid formic 8. platforme de gunoi. sput ): volum egal de cloramin 5%. tacâmuri: 30' în cloramin 0. Vesel . materii fecale.5-1% dezinfec ia instrumentarului prin imersie în cloramin 1-2%. var cloros 20%. bromocet 2Å 5. stropire cu cloramin 0. Dezinfec ia mâinilor: sp lare cu ap i s pun 0 alcool etilic 70 fenosept 0. detergen i cationici 1Å tergerea mobilierului. Produse patologice (v rs turi. var cloros 5% i îngropare la minim 2m într-un strat de clorur de var i pulbere 12. Dezinfec ia lenjeriei: imersie în solu ie înc lzit de cloramin 1-2%. Latrine. a pere ilor cu cloramin 1-2%. 1-2h clorur de var pulbere 200-400g/kg 10. Cabinete stomatologice: ventila ie formolizare de dou ori pe s pt mân sp larea zilnic a pevimentelor cu sod de rufe 1-2%. recipiente. bl nuri.5-1% ciclic. Haine de lân .1Å 6. Dezinfec ia autosanitarelor: tergere. covoare. crezol 5-10% 11. stropire cu: clorur de var 10% lapte de var 20% creolin . cloramin 1-2%. fenosept 1Å 4.5% înc lzit . Cadavre: incinerare învelite în p turi îmbibate cu cloroform 5%. Fântâni: . 1-2h limpezire în solu ie de clorur de var 1-2% deroform.s pt mânal formolizare i nebulizare cu Vesfene 10% 3. pulverizare cu formol 5%. 1-2h 7.

evitarea posibilit ilor de contaminare a con inutului trusei. Personalul care efectueaz sterilizarea la autoclav trebuie s asigure: deschiderea colierelor casoletelor i orificiilor cutiilor cu m nu i înainte de introducerea în autoclav i închiderea lor imediat . cu respectarea tuturor prevederilor cuprinse în cartea tehnic a fiec rui aparat. Periile. . a performan elor reale ale aparatului i fiec rui tip de înc rc tur .1. 2.1. MIJLOACE CURENTE I MODUL DE STERILIZARE Sterilizarea la autoclave i etuve (cuptoare cu aer cald) se efectueaz numai de c tre persoane instruite de SIAM. seringilor.1.1.clorur de var. ACIRAM. seringile folosite la injec ii cu substan e uleioase se degreseaz cu neofalin . se repet pân ce mirosul de clor dispare. 2. uscare) potrivit c r ii tehnice a fiec rui aparat.3.2. Presiunile. 1. pân la 15-20 g/m în epidemiile hidrice. în func ie de aparat.Precau ii generale. purjare.2. inunda ii dup 2-3 ore. Aranjarea truselor i pachetelor pentru sterilizare trebuie s asigure: p trunderea uniform a agentului sterilizant în interiorul truselor i pachetelor (evitarea pres rii materialelor moi în recipientele utilizate). temperaturile i timpul de sterilizare reprezint valori de siguran pentru eficacitatea steriliz rii.1. fântâna se gole te i se a teapt refacerea apei. a instrumentelor.1. la scoatere. în momentul scoaterii din aparat i în continuare. Preg tirea instrumentelor i materialelor pentru sterilizat se face în spa ii bine precizate. PREG TIREA INSTRUMENTELOR I A MATERIALELOR PENTRU STERILIZARE 1. sp lare cu ap c ldu i carbonat de sodiu 1-2% 1.3.Sterilizarea la autoclave Autoclavele pot fi folosite pentru sterilizarea materialelor textile. evitarea degrad rii materialelor. 3 3 Norme tehnice privind efectuarea steriliz rii i p strarea sterilit ii obiectelor i materialelor sanitare 1.1. FIRAM.1.1.3. recipientele i alte ustensile utilizate la cur ire se spal i se decontamineaz cu solu ii clorigene sau prin fierbere. 1-2g clor activ = 4-8g clorur de var 25%/m ap . obiectelor de sticl . materialelor de cauciuc i a altor materiale care nu se deterioreaz prin tratamentul termic respectiv. respectarea timpilor ciclului de sterilizare (înc lzire.1.2.1. cl tirea abundent 1. 2.1. 1. Pentru a se asigura o bun circula ie a aburului în timpul steriliz rii este recomandabil ca seringile i cutiile cu instrumente sau materiale de cauciuc s fie în autoclav pe rafturi sau în navete de sârm . sterilizare. 1.Cur irea minu ioas prin: 1.1. înmuierea timp de 8-15 minute în ap rece sau ap cu adaos de amoniac sau carbonat de sodiu în concentra ie de 1-2%.

Sterilizarea la etuve (cuptoare cu aer cald . utilizate în urologie. timp de minimum 30 minute.4. fierberea seringilor. f r pic turi. se efectueaz în autoclave pentru sterilizarea apei.Sterilizarea cu trioximetilen Pentru sonde care nu pot fi autoclavate. Este interzis scoaterea rafturilor. se va urm ri realizarea corect a tuturor purj rilor conform indica iilor din cartea tehnic a fiec rui aparat. reglând astfel aceast surs încât fierberea s se poat efectua pe toat perioada timpului recomandat.1. Obiectele astfel sterilizate. Condi ii de eficacitate: Preg tirea instrumentelor i materialelor potrivit indica iilor de la pct. men inerea temperaturii realizate în tot timpul indicat pentru sterilizare. Sterilizarea la etuve se folose te pentru obiecte metalice sau de sticl .pupinele) se efectueaz la temperatura de 1800C. a unor instrumente de mic chirurgie i a unor materiale de cauciuc. 2.2. Dup aranjarea materialelor.Sterilizarea apei pentru sp lare chirurgical . Ciclul complet al unei steriliz ri are trei timpi: înc lzirea la temperatura indicat pentru sterilizare. potrivit instruc iunilor de utilizare din cartea tehnic a acestora. 2. pân la ie irea aburului în jet continuu. fie cutii de instrumente pentru care se folose te surs exterioar de c ldur . c) c) eliminarea oric rei posibilit i de contaminare a apei sterile prin stagnarea în sistemul de distribu ie (cu interzicerea coturilor în form de ³U´ sub nivelul conductei). se spal de reziduuri prin 5 cl tiri în ap steril .5kgf/cm2 i un timp de sterilizare de 30 de minute. la o presiune de sterilizare de 1. Se va atrage aten ia c purj rile la autoclavul (vertical) cu pere i dubli se efectueaz prin robinetul montat la baza autoclavului. d) d) apa steril pentru sp larea chirurgical se prepar în ziua utiliz rii ei.5. apa folosit trebuie s îndeplineasc condi iile de potabilitate. i pentru cistoscoape se recomand sterilizarea cu trioximetilen în etuve Janet metalice. respectând planurile delimitate prin rafturi. se pot admite. formolul din cutie se neutralizeaz prin introducerea pe acela i tampon de vat a unei cantit i de 2 ml amoiniac 5% cu un timp de contact de 30 minute. se toarn ap suficient pentru a acoperi în întregime instrumentele sau materialele pe toat durata fierberii.3. Se pot utiliza fie fierb toare electrice. Dup efectuarea steriliz rii. Personalul care efectueaz sterilizarea la cuptorul cu aer cald trebuie s asigure a ezarea materialelor astfel încât aerul s circule u or între obiecte. dup terminarea timpului de înc lzire. ca metode de decontaminare. Conductele pentru aducerea apei sterile de la autoclave la sp l torie trebuie s îndeplineasc urm toarele condi ii: a) a) distan a maxim de la autoclav la punctul de distribu ie nu va dep i 20m. se a eaz capacul u or întredeschis (înclinat) i se d drumul la sursa de c ldur .Pentru asigurarea unei bune evacu ri a aerului din autoclav. b) b) sunt admise numai conducte f r mufe. a unor materiale de cauciuc etc. 1 În aceste condi ii. cu aprobarea centrului sanitaroantiepidemic. 0 3 asigurarea unei temperaturi de 60 C prin introducerea cutiei Janet într-o etuv ITM de 100 dm . 0 timp de o or de la atingerea acestei temperaturi sau 160 C timp de 2 ore. r cirea aparatului. 2.Decontaminarea prin fierbere prelungit a seringilor. În situa ia când unitatea nu dispune de aparatur de sterilizare. . în urm toarele condi ii: asigurarea umidit ii necesare ac iunii formaldehidei prin introducerea a 3-5ml ap pe un tampon de vat . 2. a instrumentelor de mic chirurgie. În timpul ciclului de sterilizare este interzis s se deschid aparatul la temperaturi peste 800C. înainte de a fi utilizate. timpul maxim de sterilizare este de 3 /2 h.

con inutul ambalajului. 5. 3.1. în dulapuri închise între inute în perfect stare de cur enie. cutia. al i germeni patogeni Exudat nazal. Controlul steriliz rii Bacteriologic: Stearotest 120 (suspensie limpede violet) 0 dup sterilizare. 3.Aprecierea calit ii cur irii instrumentelor: tergerea acestora cu o compres curat (uscat sau umectat cu alcool etilic 70%) înc rcat pe o pens adecvat . pe cutii.Timpul de fierbere se calculeaz din momentul când apa d în clocot i trebuie s fie de minimum 30 minute. 4. Trusele astfel preg tite pot fi utilizate timp de 2 ore. indicativul persoanei care a sterilizat.2. apoi se închide capacul printr-o mi care de transla ie. Aceste date se înscriu în registrul tipizat pentru eviden ierea activit ii sta iei de sterilizare. 4. având capacul întredeschis. 4. caserole sau alte tipuri de ambalaje se aplic banderol de hârtie (care se rupe cu ocazia deschiderii. dac r mân acoperite i dac extragerea instrumentelor s-a f cut cu respectarea tehnicilor aseptice. 24h citire: men inut aspectul (culoare.2. aparatul la care s-a sterilizat i num rul ciclului din tura respectiv . STERILITATEA . p strarea acestora pân la distribu ie în depozite de sterile sau în locurile cu aceast destina ie. Stafilococ patogen. faringian 5. incubare la 56 C.NORME 5.Aprecierea func ion rii aparatelor: testul cu glucoz i citrat de sodiu pentru controlul steriliz rii la autoclav testul cu acid benzoic indic temperatura atins la un moment dat i în locul din autoclav în care a fost plasat testul. În aceste locuri este interzis depozitarea sau p strarea altor materiale. înainte de folosire). Proteus. transparen ) = sterilizare corect virajul în galben = sterilizare sub parametrii optimi 0 virajul în ro cat pân la galben = dep it temperatura de 120 C .1. Dup fierbere. se scurge astfel încât apa s se evacueze într-o singur direc ie pentru a nu contamina interiorul dup ce a atins marginile recipientului. Compresa utilizat trebuie s r mân complet curat .Controlul microbiologic al personalului sanitar Controlul tegumentelor pân la 40 germeni/mân nu se admit: coci enteropatogeni. Imediat dup sterilizare. METODE DE AUTOCONTROL A EFICIEN EI STERILIZ RII 4. MEN INEREA STERILIT II I RESPECTAREA NORMELOR DE TEHNIC ASEPTIC Pentru men inerea sterilit ii obiectelor i materialelor sterilizate este necesar s se asigure etan eitatea containerelor cu sterile. Banderola va cuprinde urm toarele date: ziua i ora steriliz rii. Durata de valabilitate a sterilelor este de 24 ore de la sterilizare. cu condi ia men inerii containerului închis.

biberon rii. introduse în eprubete (de 180/18mm sau 220/20mm) ce con in 10-15ml mediu 1 (I. s li de na teri. 10. a doua grup se expune într-un col al înc perii.C. În timpul lucrului dup efectuarea cur eniei 200 300 500 300 600 1000 Denumirea spa iilor controlate A. 24h Limite maxime admise: (num r total de germeni (NTG)/m3) La 10-15 min. Aeromicroflora pentru fiecare înc pere se folosesc dou grupe de cutii Petri cu diametrul de 10cm cuprinzând o plac cu geloz nutritiv 2% i o plac cu geloz -sânge 5-10% expunere: o grup de pl ci se expune în mijlocul înc perii. respectiv mediu 2 (I. C.5. Laboratoare de solu ii perfuzabile. B. saloane noun scu i C. S li de opera ie. depozit de sterile. Controlul sterilit ii materialelor prin tergere cu un tampon steril îmbibat în ap peptonat 1%.).C. la în l imea unei mese. saloane ATI .4. 5. Controlul apei sterile: îns mân area direct a 5-10ml într-un balon cu gura larg con inând 20-50ml mediu 1 (I. s li de al ptare. saloane prematuri B.5. A.C. 15 minute examinarea probelor: dup termostatare la 370C. Saloane de copii < 1 an. la în l imea unei mese (60cm de la podea) num r necesar de pl ci: 1 plac Petri la 10 m3 aer i nu mai pu in de 5 pl ci într-o înc pere expunerea se face cu deschiderea în jos timp de 5.) 5.3.).