DEZINFECTIA

DEZINFEC IA este o metod de decontaminare care distruge în propor ie de 99-99,9% formele vegetative ale microorganismelor. I. Mijloace fizice 1. 1. c ldur Prin at usc flambarea incinerarea pasteurizarea fierberea

ed

um

Flambarea este utilizat în laborator; flambarea instrumentelor medico-chirurgicale în recipiente cu alcool este INTERZIS . Incinerarea se utilizeaz pentru obiecte contaminate, f r valoare, reziduuri septice de la s li operatorii, cabinete de tratament, piese anatomice, cadavrele animalelor de laborator. 0 Pasteurizarea: metod de dezinfec ie a lichidelor, la 55-95 C. 0 Dezinfec ia prin sp lare la 60-95 C - c ldur umed + detergent (lenjerie, vesel , sticl rie de laborator, instrumente) Fierberea în ap la 1000C, abur 1000C: distruge în 10-20' formele vegetative ale microorganismelor patogene i unele forme sporulate mai pu in rezistente. Este utilizat pentru alimente, ap . Se pot ad uga substan e care ridic punctul de fierbere (carbonat de sodiu - pentru lenjerie). Dezinfec ia prin c lcare cu aburi - distruge formele vegetative în 5-10 secunde, iar sporii în 50 secunde. 2. 2. Raze U.V. Indica ii: - suprafe e netede - înc peri: boxe de laborator, s li de opera ie Se utilizeaz l mpi pentru dezinfec ie, cu tuburi de 15-30 W cu radia ie direct (f r prezen a omului) sau radia ie indirect . Temperatura mediului trebuie s fie de 15-300, umiditatea de max. 60%; dezinfec ia este precedat de cur enie. II. Mijloace chimice 1. 1. Factori care influen eaz comportarea dezinfectantelor spectrul i puterea germicid num rul ini ial de bacterii pe suportul tratat natura suportului accesibilitatea dezinfectantelor la bacterii (forma, metoda de aplicare i gradul de cur enie al suporturilor) temperatura concentra ia volumul pH-ul timpul stabilitatea în timp

solu ie 10-15 gÅ dezinfec ia juc riilor. 20 gÅ pavimente: 20 gÅ mu amale.1. 40. tuberculosis. sp late în prealabil termometre: solu ie 10 gÅ. pubele. a obiectelor de sticl . s punurile i detergen ii anionici) 2. b i): solu ie 20 gÅ dezinfec ia lenjeriei de pat. 1. pere i. dezinfec ia mâinilor: 5 gÅ Se evit asocierea cloraminei cu alte substan e. Concentra ii: 5. irita ia c ilor respiratorii i a conjunctivelor. materia organic . 1. brom. Toxicitate: irita ii ale tegumentelor (dermite). 200-400 g/1kg excre ii P strare: recipiente de culoare închis . a echipamentelor de protec ie: 1-2h. pluta. virulicid. 3. platforme prin sp lare. echipament de protec ie: 1-2h.Cloramina con ine 25-29% clor activ (cloramina B) Ac iune: bactericid . sporicid. stropire sau tergere: solu ie 50-100 gÅ excrementele bolnavilor contagio i: pulbere. temperatur = 25-35 C Concentra ii: 10-15. obiectelor pere i: sol. solu ie 40 gÅ recipiente de colectare a reziduurilor. 20. virulicid . Substan e care elibereaz clor 1. 20 gÅ (05.5 g% clor activ) 1-1. 1. 4. etan e. 30-60'.Clorura de var (var cloros) con ine 25% clor activ. 0 Eficacitate: pH = 6. clor. 10.prezen a materialelor inactive (apa dur . Criterii de alegere eficacitatea u urin a în preparare. Ac iune: bactericid. 2 %) Indica ii: dezinfec ia suprafe elor. 2. huse din material plastic: solu ie 10-20 gÅ dezinfec ia lenjeriei de pat. materialele sintetice. . 50. scufundare 30-60' dezinfec ia veselei: solu ie 5-10 gÅ. 100 gÅ (100 gÅ con ine 2. 10% Indica ii: dezinfec ia suprafe elor (pavimente. dar nu înlocuie te sterilizarea e condi ionat de o cur enie riguroas prealabil se aplic numai când nu e posibil dezinfec ia prin c ldur umed se utilizeaz un num r sc zut de dezinfectante cu spectru larg bactericid i virulicid în focar se utilizeaz înaintea cur eniei în condi ii de protec ie a muncii HALOGENI (fluor.2. iod) 1. 5. Reguli generale de utilizare completeaz cur enia. Solu ia se schimb la 12h. por elan: solu ie 10 gÅ. Efect asupra florei microbiene gram pozitive i gram negative. în concentra ii mari distruge M. temperatur constant . 2. aplicare i stocare economicitatea lipsa corozivit ii i a efectelor distructive 3.5. mai ales cu cele alcaline.

ferite de lumin . mucoaselor. ALDEHIDE Formolul = solu ie de aldehid formic 40% Ac iune: bactericid.iodofor Ac iune: germicid (bactericid . foarte rar. tuburi de plastic: imersie 10' în solu ie cu con inut de 75 ppm iod liber suprafe e din s li de opera ie (mese. temperatura: 22-300C. paviment): tergere. foarte rar. nu difuzeaz . Concentra ii: 45 ml/10l ap = 75 ppm iod liber 90 ml/10l ap = 150 ppm iod liber 180-200 ml/10l ap = 300 ppm iod liber Indica ii: termometre: tergere cu solu ie cu con inut de 75 ppm iod liber instrumentar: baie în solu ie 20ml Wescodyne + 20g nitrat de sodiu + 1l ap m nu i de cauciuc. virulicid.2. puroiului.solu ie 5% . înmuiere. Substan e care elibereaz iod 2. ginecologice): solu ie 5% instrumentarului medical nemetalic (sonde. catetere) înainte de cur are i sterilizare): solu ie 5% Toxicitate: irita ii ale tegumentelor.Conservare: vase închise. max. mucoaselor. Efect sc zut în prezen a sângelui. la rece. 5% dezinfec ia suprafe elor (mese de opera ii. 24h Factori favorizan i: umiditatea relativ : 80-90%. viru i. 2. timp de ac iune: 6h. Metode: pulverizare.solu ie 10% (ap distilat ) . Toxicitate: irita ii ale tegumentelor.dezinfectant Indica ii: antiseptic: pentru mâini .1. Toxicitate: irita ii ale tegumentelor. 2. spori. mucoaselor. fa de bacili. vaporizare. c ilor respiratorii (mai pu in intense decât cele provocate de clorura de var). mu amale.Wescodyne Ac iune: germicid cu efect asupra florei microbiene gram pozitiv i gram negativ . hipersensibilitate la iod. 2. umiditatea relativ 80-90% etan eizarea înc perilor b)Vaporizarea . a) a) Pulverizarea concentra ia solu iei:2-5% solu ie 2% = 50 ml formol 40% + 950 ml ap solu ie 5% = 125 ml formol 40% + 875 ml ap timp de contact: 6-24h temperatura 220C.antiseptic . hipersensibilitate la iod. fungicid ). virulicid . de pansamente. Ac iune la suprafa . Concentra ii: .Septosolul . fungicid. pulverizare cu solu ie cu con inut de 75 ppm iod liber Nu se amestec cu s pun sau detergen i.

Bromocet 20% la 1l ap Indica ii: pavimente: solu ie 1Å. aerisire 2-4h pentru neutralizarea vaporilor restan i se utilizeaz amoniac. 2Å prin tergere. alergii. parafinate. tegumentelor (dermite). M. dup sp lare chiuvete: 2Å salv ri. Bromocet 20% la 1l ap 2Å = 10 ml sol. E. tuberculosis i Pseudomonas aeruginosa fungicid Concentra ie: 1Å = 5 ml sol. 2. jum tate din cantitatea de formol. juc rii: 1Å prin tergere vesel . aparatelor electrice a ezarea saltelelor i pernelor suspendate sau oblic 0 înc peri înc lzite.TEGO 103 G Ac iune: în dilu ie 1:100 bactericid (18-210C) asupra Staf. pulverizare mobilier: 1Å prin tergere. fungicid (Candida). min. timp de 3h 3 concentra ia de aldehid formic : 3-10 g/m aer a = concentra ia în grame aldehid formic /m aer b = concentra ia în grame aldehid formic în formolul comercial x = cantitatea de formol în ml c) Înmuierea pentru dezinfec ia lenjeriei: Deroform.coli. pulverizare receptoare telefonice. auriu.etan eizare acoperirea prizelor. 22 C dup 6-24h. tuberculosis. TENSIDE DE SINTEZ 1. . stropire pere i: 1Å prin tergere. Lizoform concentra ia: 2% timp: 2-3h Conservare: în recipiente bine închise. temperatur pân la 100C.Bromocet = solu ie 20% Ac iune: bactericid cu efect asupra florei microbiene gram pozitive i unii gram negativi nu ac ioneaz asupra M. Proteus. ustensile de buc t rie: 1Å prin imersie 30'. 3 Corynebacterium diphteriae. mijloace auto: 2Å prin pulverizare Observa ie: nu e compatibil cu s pun i detergen i anionici Toxicitate: slab iritant pentru esuturi i mucoase. Pseudomonas aeruginosa. Toxicitate: irita ii ale mucoaselor.

2% + 80 ml ap sol.04%.Concentra ie: sol. fungicid Concentra ie: sol.timp de contact min.2% (Merfen) Ac iune: bactericid.04% = 20 ml sol. pere i. în 10'. Vesfene 256 Ac iune: spectru larg cu efect bactericid asupra florei G+ i Gfungicid în concentra ie de 1%. distruge M.2% + 90 ml ap Indica ii: suprafe e (mese.5 l ap sol. salv ri . G 1 h distruge M. 2% = 20 ml TEGO + 980 ml ap Indica ii: instrumente înainte de cur at i sterilizat antiseptic tegumentar .02% + nitrat de sodiu 2Å Toxicitate: crescut Solu ia apoas 2Å borat fenil-mercuric. 1.10' vesel . prin tergere instrumente: solu ie 0. = 3g/kg corp 3.solu ie 2% COMPU I ORGANO-MERCURICI 1.imersie 10' Dup dezinfec ie. 1. aparate telefonice. Toxicitate: D. pentru uz extern = Fenosept. 1% = 10 ml TEGO + 990 ml ap Indica ii: pavimente. COMPU I FENOLICI 1. 0.02% = 10 ml sol. 0. 1% = 10 ml TEGO + 990 ml ap sol. Solu ie de borat fenil-mercuric 0.0. tuberculosis fungicid (Candida) Concentra ie: sol. la 18-210C 1-15' distruge germenii G +. 3.0. tuberculosis Concentra ie: sol. cl tire cu ap .4% = 32 g Vesfene 256 la 7. 10% = 100 g Vesfene 256 la 900 ml ap Indica ii: . 0. mijloace auto.L.0. mobilier. juc rii. instrumentar): sol. TEGO 103 S Ac iune: bactericid.

pulverizare spa ii: solu ie 10% ALTE DEZINFECTANTE 1. 1% ca atare. 2.(ac iune mai pu in intens ) Concentra ie: sol.spray Ac iune: antiseptic topic cu efect bactericid asupra germenilor G+ (ac iune intens ) i G. 0. virulicid. prin pulverizare Indica ii: asepsia pre-.suprafe e .4% prin tergere. Toxicitate: iritant. Toxicitate: reac ii de sensibilizare a pielii dermite de contact interzis în chirurgia O. bactericid Concentra ie: ca atare Indica ii: dezinfec ia lenjeriei. post-operatorie a pielii în zona câmpului operator asepsia zonei cutanate în care se face injec ia dezinfec ia pl gilor Observa ie: e incompatibil cu s punul. 2. prin tergere. Dezinfectante preparate în spital a) Deroform Formula: 800 g detergent 300 g carbonat de Na 250 g formol 40% 100 l ap Ac iune: virulicid. Timp de contact: 0 2h la temperatura de 20-24 C 0 1h la temperatura de 40-50 C Toxicitate: nu b) Hidrox Formula: 80-100 g hidroxid de sodiu 100 g Dero 10 l ap Ac iune: bactericid.sol. alternativ cu cloramina. 1. Concentra ie: ca atare. Indica ii: pavimente.R.L. Clorhexidina . Cantitatea necesar : 4l/1 kg lenjerie. .

s li de na teri se face zilnic prin: tergerea l mpilor cu dezinfectante tergerea meselor operatorii cu detergen i amfolitici 2%. a ezate în pl ci Petri pentru aeromicroflor sau în p r ile profunde ale lenjeriei. sugari. biberonerii nu se admite prezen a bacteriilor amintite. cur enie general : îndep rtarea prafului. Flora bacterian : se preleveaz prin tergere cu tampon umezit pe suprafa a delimitat (pere i. detergen i amfolitici.coli. testele bacteriologice se pun în plicuri de pânz steril . tergere umed tergerea pavimentului cu ap cald . Dezinfec ia chimic a saloanelor.9%.Metoda bacteriologic Condi ii de igien : aeromicroflora suprafe e lenjerie utilaje din blocuri alimentare Flora microbian se determin anterior i posterior dezinfec iei. sp lare. pere ilor cu detergen i cationici 2% sau cloramin 1-2% . Bruxelles) pu in patogen. TEGO tergerea mobilierului. UTILIZAREA DEZINFECTANTELOR ÎN PRACTIC 1. la maxim 45 zile în unit ile cu profil neinfec ios: pulverizare formol 3-5% 3 vaporizare formol 5 g/m nebulizare Vesfene 10% Anterior. TEGO 103 G 1% 2. se termostateaz pe medii adecvate. Stafilococ hemolitic În s li de opera ie. cloramin 2% tergerea mobilierului du detergen i cationici. 2. Pentru infec iile respiratorii se folosesc culturi de Stafilococ auriu (tulpina Oxford). mese. suprafe elor plane.Alt metod : supunerea unor tulpini bacteriene test opera iei de dezinfec ie în focare de boli infec ioase. prematuri. na tere. Dup dezinfec ie. laboratoare de solu ii perfuzabile. pat) pentru aeromicroflor se utilizeaz metode sediment rii Koch în pl ci Petri Dup termostatarea prelevatului se determin num rul total de germeni prezen a E. O bun dezinfec ie distruge flora în propor ie de 99-99. proteus. Pentru infec ii intestinale se folosesc culturi de E. Bromocet 1Å.CONTROLUL EFICACI II DEZINFEC IEI CHIMICE 1. iar num rul total de germeni nu trebuie s dep easc normele. Dezinfec ia bolcurilor operatorii. care e mai rezistent decât Stafilococul hemolitic. carbonat de sodiu 1-2%.coli (tulp. saloane de nou-n scu i.

materii fecale. covoare. 1-2h 7.5-1% ciclic. Dezinfec ia autosanitarelor: tergere. TEGO 103 1%. Produse patologice (v rs turi.s pt mânal formolizare i nebulizare cu Vesfene 10% 3. 1-2h limpezire în solu ie de clorur de var 1-2% deroform. pulverizare cu formol 5%. tacâmuri: 30' în cloramin 0. saltele: pulverizare formol 3-5% vapori de aldehid formic 8. var cloros 5% i îngropare la minim 2m într-un strat de clorur de var i pulbere 12. Haine de lân . fenosept 1Å 4. stropire cu: clorur de var 10% lapte de var 20% creolin . platforme de gunoi. bromocet 1Å fierbere 15-30' în solu ie de carbonat de sodiu 2% 9.5% înc lzit .5-1% dezinfec ia instrumentarului prin imersie în cloramin 1-2%. crezol 5-10% 11. a pere ilor cu cloramin 1-2%. stropire cu cloramin 0. sput ): volum egal de cloramin 5%. bromocet 2Å 5. Dezinfec ia mâinilor: sp lare cu ap i s pun 0 alcool etilic 70 fenosept 0. 1-2h clorur de var pulbere 200-400g/kg 10. var cloros 20%. Cadavre: incinerare învelite în p turi îmbibate cu cloroform 5%. Cabinete stomatologice: ventila ie formolizare de dou ori pe s pt mân sp larea zilnic a pevimentelor cu sod de rufe 1-2%. bl nuri. recipiente. detergen i amfolitici 0. detergen i cationici 1Å tergerea mobilierului.1Å 6. Vesel . Dezinfec ia lenjeriei: imersie în solu ie înc lzit de cloramin 1-2%. cloramin 1-2%. Latrine. Fântâni: .

Pentru a se asigura o bun circula ie a aburului în timpul steriliz rii este recomandabil ca seringile i cutiile cu instrumente sau materiale de cauciuc s fie în autoclav pe rafturi sau în navete de sârm . Aranjarea truselor i pachetelor pentru sterilizare trebuie s asigure: p trunderea uniform a agentului sterilizant în interiorul truselor i pachetelor (evitarea pres rii materialelor moi în recipientele utilizate). 1. 1. cu respectarea tuturor prevederilor cuprinse în cartea tehnic a fiec rui aparat.1.1. obiectelor de sticl . MIJLOACE CURENTE I MODUL DE STERILIZARE Sterilizarea la autoclave i etuve (cuptoare cu aer cald) se efectueaz numai de c tre persoane instruite de SIAM. seringilor. respectarea timpilor ciclului de sterilizare (înc lzire. 1-2g clor activ = 4-8g clorur de var 25%/m ap . 2.2.1. inunda ii dup 2-3 ore. uscare) potrivit c r ii tehnice a fiec rui aparat.1.Cur irea minu ioas prin: 1. Presiunile.1.3.1.1. . sp lare cu ap c ldu i carbonat de sodiu 1-2% 1. PREG TIREA INSTRUMENTELOR I A MATERIALELOR PENTRU STERILIZARE 1. Preg tirea instrumentelor i materialelor pentru sterilizat se face în spa ii bine precizate. în momentul scoaterii din aparat i în continuare. FIRAM.clorur de var. purjare.3. materialelor de cauciuc i a altor materiale care nu se deterioreaz prin tratamentul termic respectiv. ACIRAM. 2. Personalul care efectueaz sterilizarea la autoclav trebuie s asigure: deschiderea colierelor casoletelor i orificiilor cutiilor cu m nu i înainte de introducerea în autoclav i închiderea lor imediat . 1.1. recipientele i alte ustensile utilizate la cur ire se spal i se decontamineaz cu solu ii clorigene sau prin fierbere.1. sterilizare. temperaturile i timpul de sterilizare reprezint valori de siguran pentru eficacitatea steriliz rii. a instrumentelor. fântâna se gole te i se a teapt refacerea apei.3. Periile.2. 3 3 Norme tehnice privind efectuarea steriliz rii i p strarea sterilit ii obiectelor i materialelor sanitare 1. evitarea degrad rii materialelor. înmuierea timp de 8-15 minute în ap rece sau ap cu adaos de amoniac sau carbonat de sodiu în concentra ie de 1-2%. evitarea posibilit ilor de contaminare a con inutului trusei. pân la 15-20 g/m în epidemiile hidrice.1. în func ie de aparat. cl tirea abundent 1. seringile folosite la injec ii cu substan e uleioase se degreseaz cu neofalin .Sterilizarea la autoclave Autoclavele pot fi folosite pentru sterilizarea materialelor textile.1.1.1. se repet pân ce mirosul de clor dispare. la scoatere. 2. a performan elor reale ale aparatului i fiec rui tip de înc rc tur .2.Precau ii generale.

2. la o presiune de sterilizare de 1.1. reglând astfel aceast surs încât fierberea s se poat efectua pe toat perioada timpului recomandat. 2. înainte de a fi utilizate. potrivit instruc iunilor de utilizare din cartea tehnic a acestora. b) b) sunt admise numai conducte f r mufe. se va urm ri realizarea corect a tuturor purj rilor conform indica iilor din cartea tehnic a fiec rui aparat. ca metode de decontaminare.Decontaminarea prin fierbere prelungit a seringilor. se toarn ap suficient pentru a acoperi în întregime instrumentele sau materialele pe toat durata fierberii. formolul din cutie se neutralizeaz prin introducerea pe acela i tampon de vat a unei cantit i de 2 ml amoiniac 5% cu un timp de contact de 30 minute.Sterilizarea la etuve (cuptoare cu aer cald . d) d) apa steril pentru sp larea chirurgical se prepar în ziua utiliz rii ei. Dup aranjarea materialelor.2. 2. Obiectele astfel sterilizate.5kgf/cm2 i un timp de sterilizare de 30 de minute. 0 timp de o or de la atingerea acestei temperaturi sau 160 C timp de 2 ore. Se pot utiliza fie fierb toare electrice.Sterilizarea apei pentru sp lare chirurgical . timp de minimum 30 minute. Ciclul complet al unei steriliz ri are trei timpi: înc lzirea la temperatura indicat pentru sterilizare. În timpul ciclului de sterilizare este interzis s se deschid aparatul la temperaturi peste 800C. Este interzis scoaterea rafturilor. i pentru cistoscoape se recomand sterilizarea cu trioximetilen în etuve Janet metalice. se efectueaz în autoclave pentru sterilizarea apei. dup terminarea timpului de înc lzire.3. Personalul care efectueaz sterilizarea la cuptorul cu aer cald trebuie s asigure a ezarea materialelor astfel încât aerul s circule u or între obiecte. Conductele pentru aducerea apei sterile de la autoclave la sp l torie trebuie s îndeplineasc urm toarele condi ii: a) a) distan a maxim de la autoclav la punctul de distribu ie nu va dep i 20m. a instrumentelor de mic chirurgie. a unor instrumente de mic chirurgie i a unor materiale de cauciuc. cu aprobarea centrului sanitaroantiepidemic. f r pic turi. Sterilizarea la etuve se folose te pentru obiecte metalice sau de sticl . Condi ii de eficacitate: Preg tirea instrumentelor i materialelor potrivit indica iilor de la pct.Pentru asigurarea unei bune evacu ri a aerului din autoclav.Sterilizarea cu trioximetilen Pentru sonde care nu pot fi autoclavate. Dup efectuarea steriliz rii. În situa ia când unitatea nu dispune de aparatur de sterilizare. apa folosit trebuie s îndeplineasc condi iile de potabilitate. pân la ie irea aburului în jet continuu. respectând planurile delimitate prin rafturi. c) c) eliminarea oric rei posibilit i de contaminare a apei sterile prin stagnarea în sistemul de distribu ie (cu interzicerea coturilor în form de ³U´ sub nivelul conductei).pupinele) se efectueaz la temperatura de 1800C. se spal de reziduuri prin 5 cl tiri în ap steril . 1 În aceste condi ii. fierberea seringilor. utilizate în urologie. 2. Se va atrage aten ia c purj rile la autoclavul (vertical) cu pere i dubli se efectueaz prin robinetul montat la baza autoclavului.5. în urm toarele condi ii: asigurarea umidit ii necesare ac iunii formaldehidei prin introducerea a 3-5ml ap pe un tampon de vat . 0 3 asigurarea unei temperaturi de 60 C prin introducerea cutiei Janet într-o etuv ITM de 100 dm .4. . se a eaz capacul u or întredeschis (înclinat) i se d drumul la sursa de c ldur . r cirea aparatului. timpul maxim de sterilizare este de 3 /2 h. a unor materiale de cauciuc etc. men inerea temperaturii realizate în tot timpul indicat pentru sterilizare. se pot admite. fie cutii de instrumente pentru care se folose te surs exterioar de c ldur .

3. 4. Imediat dup sterilizare. cu condi ia men inerii containerului închis. Durata de valabilitate a sterilelor este de 24 ore de la sterilizare.2. incubare la 56 C.Timpul de fierbere se calculeaz din momentul când apa d în clocot i trebuie s fie de minimum 30 minute. STERILITATEA . Controlul steriliz rii Bacteriologic: Stearotest 120 (suspensie limpede violet) 0 dup sterilizare. indicativul persoanei care a sterilizat.Controlul microbiologic al personalului sanitar Controlul tegumentelor pân la 40 germeni/mân nu se admit: coci enteropatogeni. se scurge astfel încât apa s se evacueze într-o singur direc ie pentru a nu contamina interiorul dup ce a atins marginile recipientului. în dulapuri închise între inute în perfect stare de cur enie. caserole sau alte tipuri de ambalaje se aplic banderol de hârtie (care se rupe cu ocazia deschiderii.Aprecierea calit ii cur irii instrumentelor: tergerea acestora cu o compres curat (uscat sau umectat cu alcool etilic 70%) înc rcat pe o pens adecvat . 24h citire: men inut aspectul (culoare. MEN INEREA STERILIT II I RESPECTAREA NORMELOR DE TEHNIC ASEPTIC Pentru men inerea sterilit ii obiectelor i materialelor sterilizate este necesar s se asigure etan eitatea containerelor cu sterile. apoi se închide capacul printr-o mi care de transla ie. pe cutii. 5.Aprecierea func ion rii aparatelor: testul cu glucoz i citrat de sodiu pentru controlul steriliz rii la autoclav testul cu acid benzoic indic temperatura atins la un moment dat i în locul din autoclav în care a fost plasat testul. În aceste locuri este interzis depozitarea sau p strarea altor materiale. al i germeni patogeni Exudat nazal. aparatul la care s-a sterilizat i num rul ciclului din tura respectiv . 3. Proteus.1.NORME 5. Compresa utilizat trebuie s r mân complet curat . Aceste date se înscriu în registrul tipizat pentru eviden ierea activit ii sta iei de sterilizare. având capacul întredeschis. con inutul ambalajului. Stafilococ patogen. p strarea acestora pân la distribu ie în depozite de sterile sau în locurile cu aceast destina ie. Dup fierbere. Trusele astfel preg tite pot fi utilizate timp de 2 ore. înainte de folosire). Banderola va cuprinde urm toarele date: ziua i ora steriliz rii. 4.1.2. cutia. 4. METODE DE AUTOCONTROL A EFICIEN EI STERILIZ RII 4. transparen ) = sterilizare corect virajul în galben = sterilizare sub parametrii optimi 0 virajul în ro cat pân la galben = dep it temperatura de 120 C . dac r mân acoperite i dac extragerea instrumentelor s-a f cut cu respectarea tehnicilor aseptice. faringian 5.

3.C.4.C.C. Controlul sterilit ii materialelor prin tergere cu un tampon steril îmbibat în ap peptonat 1%.5. 24h Limite maxime admise: (num r total de germeni (NTG)/m3) La 10-15 min. S li de opera ie. A. s li de al ptare. biberon rii.5. respectiv mediu 2 (I. C. introduse în eprubete (de 180/18mm sau 220/20mm) ce con in 10-15ml mediu 1 (I. Saloane de copii < 1 an. În timpul lucrului dup efectuarea cur eniei 200 300 500 300 600 1000 Denumirea spa iilor controlate A. saloane noun scu i C.). saloane prematuri B. la în l imea unei mese. 15 minute examinarea probelor: dup termostatare la 370C. saloane ATI . s li de na teri.) 5. Laboratoare de solu ii perfuzabile. 10. B. Controlul apei sterile: îns mân area direct a 5-10ml într-un balon cu gura larg con inând 20-50ml mediu 1 (I. Aeromicroflora pentru fiecare înc pere se folosesc dou grupe de cutii Petri cu diametrul de 10cm cuprinzând o plac cu geloz nutritiv 2% i o plac cu geloz -sânge 5-10% expunere: o grup de pl ci se expune în mijlocul înc perii. 5. depozit de sterile.). la în l imea unei mese (60cm de la podea) num r necesar de pl ci: 1 plac Petri la 10 m3 aer i nu mai pu in de 5 pl ci într-o înc pere expunerea se face cu deschiderea în jos timp de 5. a doua grup se expune într-un col al înc perii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful