DEZINFECTIA

DEZINFEC IA este o metod de decontaminare care distruge în propor ie de 99-99,9% formele vegetative ale microorganismelor. I. Mijloace fizice 1. 1. c ldur Prin at usc flambarea incinerarea pasteurizarea fierberea

ed

um

Flambarea este utilizat în laborator; flambarea instrumentelor medico-chirurgicale în recipiente cu alcool este INTERZIS . Incinerarea se utilizeaz pentru obiecte contaminate, f r valoare, reziduuri septice de la s li operatorii, cabinete de tratament, piese anatomice, cadavrele animalelor de laborator. 0 Pasteurizarea: metod de dezinfec ie a lichidelor, la 55-95 C. 0 Dezinfec ia prin sp lare la 60-95 C - c ldur umed + detergent (lenjerie, vesel , sticl rie de laborator, instrumente) Fierberea în ap la 1000C, abur 1000C: distruge în 10-20' formele vegetative ale microorganismelor patogene i unele forme sporulate mai pu in rezistente. Este utilizat pentru alimente, ap . Se pot ad uga substan e care ridic punctul de fierbere (carbonat de sodiu - pentru lenjerie). Dezinfec ia prin c lcare cu aburi - distruge formele vegetative în 5-10 secunde, iar sporii în 50 secunde. 2. 2. Raze U.V. Indica ii: - suprafe e netede - înc peri: boxe de laborator, s li de opera ie Se utilizeaz l mpi pentru dezinfec ie, cu tuburi de 15-30 W cu radia ie direct (f r prezen a omului) sau radia ie indirect . Temperatura mediului trebuie s fie de 15-300, umiditatea de max. 60%; dezinfec ia este precedat de cur enie. II. Mijloace chimice 1. 1. Factori care influen eaz comportarea dezinfectantelor spectrul i puterea germicid num rul ini ial de bacterii pe suportul tratat natura suportului accesibilitatea dezinfectantelor la bacterii (forma, metoda de aplicare i gradul de cur enie al suporturilor) temperatura concentra ia volumul pH-ul timpul stabilitatea în timp

s punurile i detergen ii anionici) 2. irita ia c ilor respiratorii i a conjunctivelor. 50. 200-400 g/1kg excre ii P strare: recipiente de culoare închis .prezen a materialelor inactive (apa dur . 2. brom.Clorura de var (var cloros) con ine 25% clor activ. dar nu înlocuie te sterilizarea e condi ionat de o cur enie riguroas prealabil se aplic numai când nu e posibil dezinfec ia prin c ldur umed se utilizeaz un num r sc zut de dezinfectante cu spectru larg bactericid i virulicid în focar se utilizeaz înaintea cur eniei în condi ii de protec ie a muncii HALOGENI (fluor. Solu ia se schimb la 12h. 3. etan e. a obiectelor de sticl . 1.1. 2.2. huse din material plastic: solu ie 10-20 gÅ dezinfec ia lenjeriei de pat. Ac iune: bactericid. solu ie 10-15 gÅ dezinfec ia juc riilor. pluta. 10% Indica ii: dezinfec ia suprafe elor (pavimente. iod) 1. aplicare i stocare economicitatea lipsa corozivit ii i a efectelor distructive 3. 20 gÅ pavimente: 20 gÅ mu amale. a echipamentelor de protec ie: 1-2h. obiectelor pere i: sol. temperatur constant . platforme prin sp lare. virulicid . 1. 4. Criterii de alegere eficacitatea u urin a în preparare. pere i. stropire sau tergere: solu ie 50-100 gÅ excrementele bolnavilor contagio i: pulbere. pubele. materia organic . clor. virulicid. 1. 10.Cloramina con ine 25-29% clor activ (cloramina B) Ac iune: bactericid . Toxicitate: irita ii ale tegumentelor (dermite). în concentra ii mari distruge M. solu ie 40 gÅ recipiente de colectare a reziduurilor. 2 %) Indica ii: dezinfec ia suprafe elor. dezinfec ia mâinilor: 5 gÅ Se evit asocierea cloraminei cu alte substan e. 0 Eficacitate: pH = 6. materialele sintetice. . Reguli generale de utilizare completeaz cur enia. 40. tuberculosis. 20 gÅ (05. echipament de protec ie: 1-2h. sporicid. 20.5. 5. b i): solu ie 20 gÅ dezinfec ia lenjeriei de pat. temperatur = 25-35 C Concentra ii: 10-15. 100 gÅ (100 gÅ con ine 2. 30-60'. mai ales cu cele alcaline. sp late în prealabil termometre: solu ie 10 gÅ. Concentra ii: 5. Substan e care elibereaz clor 1.5 g% clor activ) 1-1. Efect asupra florei microbiene gram pozitive i gram negative. por elan: solu ie 10 gÅ. scufundare 30-60' dezinfec ia veselei: solu ie 5-10 gÅ.

vaporizare. înmuiere. foarte rar. viru i. mucoaselor. ALDEHIDE Formolul = solu ie de aldehid formic 40% Ac iune: bactericid. a) a) Pulverizarea concentra ia solu iei:2-5% solu ie 2% = 50 ml formol 40% + 950 ml ap solu ie 5% = 125 ml formol 40% + 875 ml ap timp de contact: 6-24h temperatura 220C. fungicid. umiditatea relativ 80-90% etan eizarea înc perilor b)Vaporizarea . de pansamente. Toxicitate: irita ii ale tegumentelor.antiseptic .solu ie 5% . ginecologice): solu ie 5% instrumentarului medical nemetalic (sonde.Conservare: vase închise. Efect sc zut în prezen a sângelui. nu difuzeaz . c ilor respiratorii (mai pu in intense decât cele provocate de clorura de var).Septosolul . Toxicitate: irita ii ale tegumentelor. temperatura: 22-300C.1. Concentra ii: 45 ml/10l ap = 75 ppm iod liber 90 ml/10l ap = 150 ppm iod liber 180-200 ml/10l ap = 300 ppm iod liber Indica ii: termometre: tergere cu solu ie cu con inut de 75 ppm iod liber instrumentar: baie în solu ie 20ml Wescodyne + 20g nitrat de sodiu + 1l ap m nu i de cauciuc.dezinfectant Indica ii: antiseptic: pentru mâini . virulicid . ferite de lumin . virulicid. Metode: pulverizare. Concentra ii: . fa de bacili. spori. mu amale. mucoaselor. 24h Factori favorizan i: umiditatea relativ : 80-90%. puroiului. Ac iune la suprafa . hipersensibilitate la iod. 2.2. tuburi de plastic: imersie 10' în solu ie cu con inut de 75 ppm iod liber suprafe e din s li de opera ie (mese. fungicid ). paviment): tergere. timp de ac iune: 6h. la rece. 2. catetere) înainte de cur are i sterilizare): solu ie 5% Toxicitate: irita ii ale tegumentelor. foarte rar.Wescodyne Ac iune: germicid cu efect asupra florei microbiene gram pozitiv i gram negativ . hipersensibilitate la iod. Substan e care elibereaz iod 2. 2. mucoaselor. pulverizare cu solu ie cu con inut de 75 ppm iod liber Nu se amestec cu s pun sau detergen i.iodofor Ac iune: germicid (bactericid . 5% dezinfec ia suprafe elor (mese de opera ii. max.solu ie 10% (ap distilat ) .

E. M. Proteus.coli. Bromocet 20% la 1l ap Indica ii: pavimente: solu ie 1Å. pulverizare mobilier: 1Å prin tergere. auriu. min. tuberculosis. Bromocet 20% la 1l ap 2Å = 10 ml sol. mijloace auto: 2Å prin pulverizare Observa ie: nu e compatibil cu s pun i detergen i anionici Toxicitate: slab iritant pentru esuturi i mucoase. stropire pere i: 1Å prin tergere. jum tate din cantitatea de formol. tuberculosis i Pseudomonas aeruginosa fungicid Concentra ie: 1Å = 5 ml sol. Toxicitate: irita ii ale mucoaselor. Lizoform concentra ia: 2% timp: 2-3h Conservare: în recipiente bine închise. tegumentelor (dermite).TEGO 103 G Ac iune: în dilu ie 1:100 bactericid (18-210C) asupra Staf. . 2Å prin tergere. timp de 3h 3 concentra ia de aldehid formic : 3-10 g/m aer a = concentra ia în grame aldehid formic /m aer b = concentra ia în grame aldehid formic în formolul comercial x = cantitatea de formol în ml c) Înmuierea pentru dezinfec ia lenjeriei: Deroform. juc rii: 1Å prin tergere vesel . 22 C dup 6-24h. 3 Corynebacterium diphteriae. aparatelor electrice a ezarea saltelelor i pernelor suspendate sau oblic 0 înc peri înc lzite.Bromocet = solu ie 20% Ac iune: bactericid cu efect asupra florei microbiene gram pozitive i unii gram negativi nu ac ioneaz asupra M. 2. aerisire 2-4h pentru neutralizarea vaporilor restan i se utilizeaz amoniac. parafinate. ustensile de buc t rie: 1Å prin imersie 30'. fungicid (Candida). dup sp lare chiuvete: 2Å salv ri. pulverizare receptoare telefonice. alergii. Pseudomonas aeruginosa.etan eizare acoperirea prizelor. temperatur pân la 100C. TENSIDE DE SINTEZ 1.

02% = 10 ml sol.0. pentru uz extern = Fenosept. 10% = 100 g Vesfene 256 la 900 ml ap Indica ii: . tuberculosis Concentra ie: sol. distruge M. 0.5 l ap sol.2% (Merfen) Ac iune: bactericid. G 1 h distruge M.04%. aparate telefonice.timp de contact min. 0.4% = 32 g Vesfene 256 la 7. salv ri . mijloace auto. Vesfene 256 Ac iune: spectru larg cu efect bactericid asupra florei G+ i Gfungicid în concentra ie de 1%. 1. Solu ie de borat fenil-mercuric 0. tuberculosis fungicid (Candida) Concentra ie: sol. instrumentar): sol.Concentra ie: sol. fungicid Concentra ie: sol. 0. în 10'.0. COMPU I FENOLICI 1. 1% = 10 ml TEGO + 990 ml ap sol.0. = 3g/kg corp 3. la 18-210C 1-15' distruge germenii G +.02% + nitrat de sodiu 2Å Toxicitate: crescut Solu ia apoas 2Å borat fenil-mercuric. 2% = 20 ml TEGO + 980 ml ap Indica ii: instrumente înainte de cur at i sterilizat antiseptic tegumentar . mobilier. 1. prin tergere instrumente: solu ie 0. pere i.10' vesel .imersie 10' Dup dezinfec ie. 3.solu ie 2% COMPU I ORGANO-MERCURICI 1. Toxicitate: D.2% + 80 ml ap sol. juc rii. TEGO 103 S Ac iune: bactericid.L. 1% = 10 ml TEGO + 990 ml ap Indica ii: pavimente. cl tire cu ap .2% + 90 ml ap Indica ii: suprafe e (mese.04% = 20 ml sol.

suprafe e . post-operatorie a pielii în zona câmpului operator asepsia zonei cutanate în care se face injec ia dezinfec ia pl gilor Observa ie: e incompatibil cu s punul. 1% ca atare. prin tergere.L. Toxicitate: iritant. virulicid. Clorhexidina . . 0. Concentra ie: ca atare. Indica ii: pavimente. 1.spray Ac iune: antiseptic topic cu efect bactericid asupra germenilor G+ (ac iune intens ) i G. Timp de contact: 0 2h la temperatura de 20-24 C 0 1h la temperatura de 40-50 C Toxicitate: nu b) Hidrox Formula: 80-100 g hidroxid de sodiu 100 g Dero 10 l ap Ac iune: bactericid. Toxicitate: reac ii de sensibilizare a pielii dermite de contact interzis în chirurgia O. 2. Dezinfectante preparate în spital a) Deroform Formula: 800 g detergent 300 g carbonat de Na 250 g formol 40% 100 l ap Ac iune: virulicid. Cantitatea necesar : 4l/1 kg lenjerie. 2. bactericid Concentra ie: ca atare Indica ii: dezinfec ia lenjeriei.4% prin tergere.(ac iune mai pu in intens ) Concentra ie: sol.sol. prin pulverizare Indica ii: asepsia pre-.R. pulverizare spa ii: solu ie 10% ALTE DEZINFECTANTE 1. alternativ cu cloramina.

Dup dezinfec ie. pat) pentru aeromicroflor se utilizeaz metode sediment rii Koch în pl ci Petri Dup termostatarea prelevatului se determin num rul total de germeni prezen a E. iar num rul total de germeni nu trebuie s dep easc normele.coli. UTILIZAREA DEZINFECTANTELOR ÎN PRACTIC 1. cloramin 2% tergerea mobilierului du detergen i cationici. Pentru infec iile respiratorii se folosesc culturi de Stafilococ auriu (tulpina Oxford). TEGO 103 G 1% 2. saloane de nou-n scu i. tergere umed tergerea pavimentului cu ap cald . proteus. Bruxelles) pu in patogen. sp lare. Pentru infec ii intestinale se folosesc culturi de E. TEGO tergerea mobilierului. na tere. Dezinfec ia chimic a saloanelor. Flora bacterian : se preleveaz prin tergere cu tampon umezit pe suprafa a delimitat (pere i. detergen i amfolitici. carbonat de sodiu 1-2%. sugari. pere ilor cu detergen i cationici 2% sau cloramin 1-2% . suprafe elor plane. Stafilococ hemolitic În s li de opera ie. s li de na teri se face zilnic prin: tergerea l mpilor cu dezinfectante tergerea meselor operatorii cu detergen i amfolitici 2%.9%. se termostateaz pe medii adecvate. la maxim 45 zile în unit ile cu profil neinfec ios: pulverizare formol 3-5% 3 vaporizare formol 5 g/m nebulizare Vesfene 10% Anterior. care e mai rezistent decât Stafilococul hemolitic. O bun dezinfec ie distruge flora în propor ie de 99-99. Dezinfec ia bolcurilor operatorii. testele bacteriologice se pun în plicuri de pânz steril . mese. laboratoare de solu ii perfuzabile. 2. a ezate în pl ci Petri pentru aeromicroflor sau în p r ile profunde ale lenjeriei.CONTROLUL EFICACI II DEZINFEC IEI CHIMICE 1.Metoda bacteriologic Condi ii de igien : aeromicroflora suprafe e lenjerie utilaje din blocuri alimentare Flora microbian se determin anterior i posterior dezinfec iei. biberonerii nu se admite prezen a bacteriilor amintite.Alt metod : supunerea unor tulpini bacteriene test opera iei de dezinfec ie în focare de boli infec ioase. cur enie general : îndep rtarea prafului.coli (tulp. Bromocet 1Å. prematuri.

Cabinete stomatologice: ventila ie formolizare de dou ori pe s pt mân sp larea zilnic a pevimentelor cu sod de rufe 1-2%. Cadavre: incinerare învelite în p turi îmbibate cu cloroform 5%. 1-2h limpezire în solu ie de clorur de var 1-2% deroform. fenosept 1Å 4. Vesel . stropire cu: clorur de var 10% lapte de var 20% creolin . var cloros 5% i îngropare la minim 2m într-un strat de clorur de var i pulbere 12. Fântâni: .5% înc lzit . bromocet 1Å fierbere 15-30' în solu ie de carbonat de sodiu 2% 9. saltele: pulverizare formol 3-5% vapori de aldehid formic 8.5-1% dezinfec ia instrumentarului prin imersie în cloramin 1-2%.5-1% ciclic. sput ): volum egal de cloramin 5%. Latrine. stropire cu cloramin 0. tacâmuri: 30' în cloramin 0. Produse patologice (v rs turi. 1-2h clorur de var pulbere 200-400g/kg 10. Dezinfec ia mâinilor: sp lare cu ap i s pun 0 alcool etilic 70 fenosept 0. Dezinfec ia lenjeriei: imersie în solu ie înc lzit de cloramin 1-2%. recipiente.1Å 6. detergen i amfolitici 0.s pt mânal formolizare i nebulizare cu Vesfene 10% 3. bl nuri. bromocet 2Å 5. platforme de gunoi. a pere ilor cu cloramin 1-2%. TEGO 103 1%. crezol 5-10% 11. Dezinfec ia autosanitarelor: tergere. Haine de lân . pulverizare cu formol 5%. materii fecale. cloramin 1-2%. detergen i cationici 1Å tergerea mobilierului. 1-2h 7. covoare. var cloros 20%.

inunda ii dup 2-3 ore. temperaturile i timpul de sterilizare reprezint valori de siguran pentru eficacitatea steriliz rii. fântâna se gole te i se a teapt refacerea apei. cu respectarea tuturor prevederilor cuprinse în cartea tehnic a fiec rui aparat.3.1. 2. înmuierea timp de 8-15 minute în ap rece sau ap cu adaos de amoniac sau carbonat de sodiu în concentra ie de 1-2%.Cur irea minu ioas prin: 1. sp lare cu ap c ldu i carbonat de sodiu 1-2% 1. materialelor de cauciuc i a altor materiale care nu se deterioreaz prin tratamentul termic respectiv.1. Personalul care efectueaz sterilizarea la autoclav trebuie s asigure: deschiderea colierelor casoletelor i orificiilor cutiilor cu m nu i înainte de introducerea în autoclav i închiderea lor imediat .2.3.clorur de var. Aranjarea truselor i pachetelor pentru sterilizare trebuie s asigure: p trunderea uniform a agentului sterilizant în interiorul truselor i pachetelor (evitarea pres rii materialelor moi în recipientele utilizate). seringilor. la scoatere. 1.3. a performan elor reale ale aparatului i fiec rui tip de înc rc tur . MIJLOACE CURENTE I MODUL DE STERILIZARE Sterilizarea la autoclave i etuve (cuptoare cu aer cald) se efectueaz numai de c tre persoane instruite de SIAM. pân la 15-20 g/m în epidemiile hidrice. sterilizare.1. 3 3 Norme tehnice privind efectuarea steriliz rii i p strarea sterilit ii obiectelor i materialelor sanitare 1.Sterilizarea la autoclave Autoclavele pot fi folosite pentru sterilizarea materialelor textile. obiectelor de sticl .1. recipientele i alte ustensile utilizate la cur ire se spal i se decontamineaz cu solu ii clorigene sau prin fierbere. evitarea degrad rii materialelor. FIRAM. 1.1. 2. ACIRAM. purjare. Preg tirea instrumentelor i materialelor pentru sterilizat se face în spa ii bine precizate. uscare) potrivit c r ii tehnice a fiec rui aparat.1. Pentru a se asigura o bun circula ie a aburului în timpul steriliz rii este recomandabil ca seringile i cutiile cu instrumente sau materiale de cauciuc s fie în autoclav pe rafturi sau în navete de sârm . . 1. 2. cl tirea abundent 1. Presiunile. 1-2g clor activ = 4-8g clorur de var 25%/m ap .1. seringile folosite la injec ii cu substan e uleioase se degreseaz cu neofalin . a instrumentelor.2.1. în func ie de aparat.1. în momentul scoaterii din aparat i în continuare.2.1. respectarea timpilor ciclului de sterilizare (înc lzire.Precau ii generale. evitarea posibilit ilor de contaminare a con inutului trusei. Periile.1.1. se repet pân ce mirosul de clor dispare. PREG TIREA INSTRUMENTELOR I A MATERIALELOR PENTRU STERILIZARE 1.1.

0 3 asigurarea unei temperaturi de 60 C prin introducerea cutiei Janet într-o etuv ITM de 100 dm .Decontaminarea prin fierbere prelungit a seringilor. utilizate în urologie. pân la ie irea aburului în jet continuu. Dup efectuarea steriliz rii. 2. 1 În aceste condi ii. se pot admite. Conductele pentru aducerea apei sterile de la autoclave la sp l torie trebuie s îndeplineasc urm toarele condi ii: a) a) distan a maxim de la autoclav la punctul de distribu ie nu va dep i 20m.Sterilizarea cu trioximetilen Pentru sonde care nu pot fi autoclavate. 2. a instrumentelor de mic chirurgie. se toarn ap suficient pentru a acoperi în întregime instrumentele sau materialele pe toat durata fierberii. la o presiune de sterilizare de 1.pupinele) se efectueaz la temperatura de 1800C. b) b) sunt admise numai conducte f r mufe. timp de minimum 30 minute.4.5kgf/cm2 i un timp de sterilizare de 30 de minute.Sterilizarea la etuve (cuptoare cu aer cald . a unor materiale de cauciuc etc. înainte de a fi utilizate. men inerea temperaturii realizate în tot timpul indicat pentru sterilizare. fie cutii de instrumente pentru care se folose te surs exterioar de c ldur . Sterilizarea la etuve se folose te pentru obiecte metalice sau de sticl . ca metode de decontaminare. Ciclul complet al unei steriliz ri are trei timpi: înc lzirea la temperatura indicat pentru sterilizare. a unor instrumente de mic chirurgie i a unor materiale de cauciuc. potrivit instruc iunilor de utilizare din cartea tehnic a acestora.Pentru asigurarea unei bune evacu ri a aerului din autoclav.1. Dup aranjarea materialelor.3. Se va atrage aten ia c purj rile la autoclavul (vertical) cu pere i dubli se efectueaz prin robinetul montat la baza autoclavului. Condi ii de eficacitate: Preg tirea instrumentelor i materialelor potrivit indica iilor de la pct. i pentru cistoscoape se recomand sterilizarea cu trioximetilen în etuve Janet metalice. 0 timp de o or de la atingerea acestei temperaturi sau 160 C timp de 2 ore. se spal de reziduuri prin 5 cl tiri în ap steril . 2. Obiectele astfel sterilizate. se a eaz capacul u or întredeschis (înclinat) i se d drumul la sursa de c ldur .Sterilizarea apei pentru sp lare chirurgical . dup terminarea timpului de înc lzire. se efectueaz în autoclave pentru sterilizarea apei. respectând planurile delimitate prin rafturi. în urm toarele condi ii: asigurarea umidit ii necesare ac iunii formaldehidei prin introducerea a 3-5ml ap pe un tampon de vat . 2. formolul din cutie se neutralizeaz prin introducerea pe acela i tampon de vat a unei cantit i de 2 ml amoiniac 5% cu un timp de contact de 30 minute.2. r cirea aparatului. În timpul ciclului de sterilizare este interzis s se deschid aparatul la temperaturi peste 800C. timpul maxim de sterilizare este de 3 /2 h. . Se pot utiliza fie fierb toare electrice. se va urm ri realizarea corect a tuturor purj rilor conform indica iilor din cartea tehnic a fiec rui aparat. Este interzis scoaterea rafturilor. apa folosit trebuie s îndeplineasc condi iile de potabilitate.5. fierberea seringilor. Personalul care efectueaz sterilizarea la cuptorul cu aer cald trebuie s asigure a ezarea materialelor astfel încât aerul s circule u or între obiecte. d) d) apa steril pentru sp larea chirurgical se prepar în ziua utiliz rii ei. f r pic turi. reglând astfel aceast surs încât fierberea s se poat efectua pe toat perioada timpului recomandat. cu aprobarea centrului sanitaroantiepidemic. c) c) eliminarea oric rei posibilit i de contaminare a apei sterile prin stagnarea în sistemul de distribu ie (cu interzicerea coturilor în form de ³U´ sub nivelul conductei). În situa ia când unitatea nu dispune de aparatur de sterilizare.

3. cutia. Aceste date se înscriu în registrul tipizat pentru eviden ierea activit ii sta iei de sterilizare. STERILITATEA . Durata de valabilitate a sterilelor este de 24 ore de la sterilizare. Controlul steriliz rii Bacteriologic: Stearotest 120 (suspensie limpede violet) 0 dup sterilizare.NORME 5. p strarea acestora pân la distribu ie în depozite de sterile sau în locurile cu aceast destina ie. Imediat dup sterilizare. indicativul persoanei care a sterilizat. caserole sau alte tipuri de ambalaje se aplic banderol de hârtie (care se rupe cu ocazia deschiderii. aparatul la care s-a sterilizat i num rul ciclului din tura respectiv .2. pe cutii.Aprecierea calit ii cur irii instrumentelor: tergerea acestora cu o compres curat (uscat sau umectat cu alcool etilic 70%) înc rcat pe o pens adecvat . În aceste locuri este interzis depozitarea sau p strarea altor materiale.Timpul de fierbere se calculeaz din momentul când apa d în clocot i trebuie s fie de minimum 30 minute. Compresa utilizat trebuie s r mân complet curat . cu condi ia men inerii containerului închis. transparen ) = sterilizare corect virajul în galben = sterilizare sub parametrii optimi 0 virajul în ro cat pân la galben = dep it temperatura de 120 C . înainte de folosire). al i germeni patogeni Exudat nazal.Controlul microbiologic al personalului sanitar Controlul tegumentelor pân la 40 germeni/mân nu se admit: coci enteropatogeni. faringian 5. Trusele astfel preg tite pot fi utilizate timp de 2 ore. Dup fierbere. 4. 3. Banderola va cuprinde urm toarele date: ziua i ora steriliz rii. Stafilococ patogen. având capacul întredeschis. în dulapuri închise între inute în perfect stare de cur enie. 5.1.1. 24h citire: men inut aspectul (culoare. dac r mân acoperite i dac extragerea instrumentelor s-a f cut cu respectarea tehnicilor aseptice. se scurge astfel încât apa s se evacueze într-o singur direc ie pentru a nu contamina interiorul dup ce a atins marginile recipientului. apoi se închide capacul printr-o mi care de transla ie. con inutul ambalajului. MEN INEREA STERILIT II I RESPECTAREA NORMELOR DE TEHNIC ASEPTIC Pentru men inerea sterilit ii obiectelor i materialelor sterilizate este necesar s se asigure etan eitatea containerelor cu sterile. Proteus. METODE DE AUTOCONTROL A EFICIEN EI STERILIZ RII 4.Aprecierea func ion rii aparatelor: testul cu glucoz i citrat de sodiu pentru controlul steriliz rii la autoclav testul cu acid benzoic indic temperatura atins la un moment dat i în locul din autoclav în care a fost plasat testul.2. 4. 4. incubare la 56 C.

C. s li de al ptare. saloane noun scu i C. Saloane de copii < 1 an. 10. Laboratoare de solu ii perfuzabile.).4. a doua grup se expune într-un col al înc perii. 15 minute examinarea probelor: dup termostatare la 370C.3.C. 5. la în l imea unei mese (60cm de la podea) num r necesar de pl ci: 1 plac Petri la 10 m3 aer i nu mai pu in de 5 pl ci într-o înc pere expunerea se face cu deschiderea în jos timp de 5. s li de na teri. A.5. Controlul apei sterile: îns mân area direct a 5-10ml într-un balon cu gura larg con inând 20-50ml mediu 1 (I.C. S li de opera ie. C. 24h Limite maxime admise: (num r total de germeni (NTG)/m3) La 10-15 min. biberon rii. respectiv mediu 2 (I. introduse în eprubete (de 180/18mm sau 220/20mm) ce con in 10-15ml mediu 1 (I. Aeromicroflora pentru fiecare înc pere se folosesc dou grupe de cutii Petri cu diametrul de 10cm cuprinzând o plac cu geloz nutritiv 2% i o plac cu geloz -sânge 5-10% expunere: o grup de pl ci se expune în mijlocul înc perii.). saloane prematuri B. depozit de sterile. la în l imea unei mese. B. În timpul lucrului dup efectuarea cur eniei 200 300 500 300 600 1000 Denumirea spa iilor controlate A. saloane ATI .5.) 5. Controlul sterilit ii materialelor prin tergere cu un tampon steril îmbibat în ap peptonat 1%.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful