DEZINFECTIA

DEZINFEC IA este o metod de decontaminare care distruge în propor ie de 99-99,9% formele vegetative ale microorganismelor. I. Mijloace fizice 1. 1. c ldur Prin at usc flambarea incinerarea pasteurizarea fierberea

ed

um

Flambarea este utilizat în laborator; flambarea instrumentelor medico-chirurgicale în recipiente cu alcool este INTERZIS . Incinerarea se utilizeaz pentru obiecte contaminate, f r valoare, reziduuri septice de la s li operatorii, cabinete de tratament, piese anatomice, cadavrele animalelor de laborator. 0 Pasteurizarea: metod de dezinfec ie a lichidelor, la 55-95 C. 0 Dezinfec ia prin sp lare la 60-95 C - c ldur umed + detergent (lenjerie, vesel , sticl rie de laborator, instrumente) Fierberea în ap la 1000C, abur 1000C: distruge în 10-20' formele vegetative ale microorganismelor patogene i unele forme sporulate mai pu in rezistente. Este utilizat pentru alimente, ap . Se pot ad uga substan e care ridic punctul de fierbere (carbonat de sodiu - pentru lenjerie). Dezinfec ia prin c lcare cu aburi - distruge formele vegetative în 5-10 secunde, iar sporii în 50 secunde. 2. 2. Raze U.V. Indica ii: - suprafe e netede - înc peri: boxe de laborator, s li de opera ie Se utilizeaz l mpi pentru dezinfec ie, cu tuburi de 15-30 W cu radia ie direct (f r prezen a omului) sau radia ie indirect . Temperatura mediului trebuie s fie de 15-300, umiditatea de max. 60%; dezinfec ia este precedat de cur enie. II. Mijloace chimice 1. 1. Factori care influen eaz comportarea dezinfectantelor spectrul i puterea germicid num rul ini ial de bacterii pe suportul tratat natura suportului accesibilitatea dezinfectantelor la bacterii (forma, metoda de aplicare i gradul de cur enie al suporturilor) temperatura concentra ia volumul pH-ul timpul stabilitatea în timp

pubele. scufundare 30-60' dezinfec ia veselei: solu ie 5-10 gÅ. Ac iune: bactericid. Reguli generale de utilizare completeaz cur enia. 20. s punurile i detergen ii anionici) 2.Clorura de var (var cloros) con ine 25% clor activ. brom. materia organic . 30-60'. sp late în prealabil termometre: solu ie 10 gÅ. obiectelor pere i: sol. solu ie 10-15 gÅ dezinfec ia juc riilor. platforme prin sp lare. stropire sau tergere: solu ie 50-100 gÅ excrementele bolnavilor contagio i: pulbere. huse din material plastic: solu ie 10-20 gÅ dezinfec ia lenjeriei de pat. 2. Criterii de alegere eficacitatea u urin a în preparare. materialele sintetice. Efect asupra florei microbiene gram pozitive i gram negative.5 g% clor activ) 1-1. 1. 1. 3. Toxicitate: irita ii ale tegumentelor (dermite). 20 gÅ (05. 4. temperatur = 25-35 C Concentra ii: 10-15. virulicid. 100 gÅ (100 gÅ con ine 2. 40. 0 Eficacitate: pH = 6. dezinfec ia mâinilor: 5 gÅ Se evit asocierea cloraminei cu alte substan e. pluta. . 2 %) Indica ii: dezinfec ia suprafe elor. 5.1. clor. sporicid. Concentra ii: 5.5. irita ia c ilor respiratorii i a conjunctivelor.Cloramina con ine 25-29% clor activ (cloramina B) Ac iune: bactericid . Solu ia se schimb la 12h. tuberculosis. aplicare i stocare economicitatea lipsa corozivit ii i a efectelor distructive 3. dar nu înlocuie te sterilizarea e condi ionat de o cur enie riguroas prealabil se aplic numai când nu e posibil dezinfec ia prin c ldur umed se utilizeaz un num r sc zut de dezinfectante cu spectru larg bactericid i virulicid în focar se utilizeaz înaintea cur eniei în condi ii de protec ie a muncii HALOGENI (fluor. echipament de protec ie: 1-2h. 200-400 g/1kg excre ii P strare: recipiente de culoare închis . pere i. 10% Indica ii: dezinfec ia suprafe elor (pavimente. solu ie 40 gÅ recipiente de colectare a reziduurilor. 1. por elan: solu ie 10 gÅ. b i): solu ie 20 gÅ dezinfec ia lenjeriei de pat. a obiectelor de sticl . 50. mai ales cu cele alcaline.prezen a materialelor inactive (apa dur . 10. a echipamentelor de protec ie: 1-2h. Substan e care elibereaz clor 1.2. iod) 1. 2. temperatur constant . în concentra ii mari distruge M. etan e. 20 gÅ pavimente: 20 gÅ mu amale. virulicid .

Septosolul . spori.Conservare: vase închise. nu difuzeaz . hipersensibilitate la iod. paviment): tergere. hipersensibilitate la iod. 2. 5% dezinfec ia suprafe elor (mese de opera ii. puroiului.dezinfectant Indica ii: antiseptic: pentru mâini .solu ie 10% (ap distilat ) . Concentra ii: . la rece. c ilor respiratorii (mai pu in intense decât cele provocate de clorura de var).1. Toxicitate: irita ii ale tegumentelor. 24h Factori favorizan i: umiditatea relativ : 80-90%. foarte rar. mucoaselor. pulverizare cu solu ie cu con inut de 75 ppm iod liber Nu se amestec cu s pun sau detergen i. Toxicitate: irita ii ale tegumentelor. de pansamente. Efect sc zut în prezen a sângelui. 2. viru i. tuburi de plastic: imersie 10' în solu ie cu con inut de 75 ppm iod liber suprafe e din s li de opera ie (mese. timp de ac iune: 6h. mucoaselor. virulicid. ginecologice): solu ie 5% instrumentarului medical nemetalic (sonde. max. fungicid ). vaporizare. 2. Concentra ii: 45 ml/10l ap = 75 ppm iod liber 90 ml/10l ap = 150 ppm iod liber 180-200 ml/10l ap = 300 ppm iod liber Indica ii: termometre: tergere cu solu ie cu con inut de 75 ppm iod liber instrumentar: baie în solu ie 20ml Wescodyne + 20g nitrat de sodiu + 1l ap m nu i de cauciuc. temperatura: 22-300C. a) a) Pulverizarea concentra ia solu iei:2-5% solu ie 2% = 50 ml formol 40% + 950 ml ap solu ie 5% = 125 ml formol 40% + 875 ml ap timp de contact: 6-24h temperatura 220C. Ac iune la suprafa . fa de bacili.iodofor Ac iune: germicid (bactericid . ferite de lumin .antiseptic . Metode: pulverizare. Substan e care elibereaz iod 2.Wescodyne Ac iune: germicid cu efect asupra florei microbiene gram pozitiv i gram negativ . înmuiere. ALDEHIDE Formolul = solu ie de aldehid formic 40% Ac iune: bactericid.2. mu amale. umiditatea relativ 80-90% etan eizarea înc perilor b)Vaporizarea . fungicid. mucoaselor. virulicid . foarte rar.solu ie 5% . catetere) înainte de cur are i sterilizare): solu ie 5% Toxicitate: irita ii ale tegumentelor.

Bromocet 20% la 1l ap Indica ii: pavimente: solu ie 1Å. min. pulverizare receptoare telefonice. tuberculosis i Pseudomonas aeruginosa fungicid Concentra ie: 1Å = 5 ml sol.TEGO 103 G Ac iune: în dilu ie 1:100 bactericid (18-210C) asupra Staf. temperatur pân la 100C. 2. aerisire 2-4h pentru neutralizarea vaporilor restan i se utilizeaz amoniac. 3 Corynebacterium diphteriae. Proteus. mijloace auto: 2Å prin pulverizare Observa ie: nu e compatibil cu s pun i detergen i anionici Toxicitate: slab iritant pentru esuturi i mucoase. alergii. juc rii: 1Å prin tergere vesel . M.coli. Bromocet 20% la 1l ap 2Å = 10 ml sol. E. jum tate din cantitatea de formol. . stropire pere i: 1Å prin tergere. pulverizare mobilier: 1Å prin tergere. aparatelor electrice a ezarea saltelelor i pernelor suspendate sau oblic 0 înc peri înc lzite. dup sp lare chiuvete: 2Å salv ri. Toxicitate: irita ii ale mucoaselor.Bromocet = solu ie 20% Ac iune: bactericid cu efect asupra florei microbiene gram pozitive i unii gram negativi nu ac ioneaz asupra M. tegumentelor (dermite). ustensile de buc t rie: 1Å prin imersie 30'. 22 C dup 6-24h. 2Å prin tergere. Lizoform concentra ia: 2% timp: 2-3h Conservare: în recipiente bine închise. TENSIDE DE SINTEZ 1.etan eizare acoperirea prizelor. parafinate. fungicid (Candida). timp de 3h 3 concentra ia de aldehid formic : 3-10 g/m aer a = concentra ia în grame aldehid formic /m aer b = concentra ia în grame aldehid formic în formolul comercial x = cantitatea de formol în ml c) Înmuierea pentru dezinfec ia lenjeriei: Deroform. tuberculosis. auriu. Pseudomonas aeruginosa.

0. Toxicitate: D. 3. juc rii.02% = 10 ml sol. 1% = 10 ml TEGO + 990 ml ap sol. fungicid Concentra ie: sol. pere i. prin tergere instrumente: solu ie 0. tuberculosis fungicid (Candida) Concentra ie: sol.2% (Merfen) Ac iune: bactericid. Solu ie de borat fenil-mercuric 0. tuberculosis Concentra ie: sol. salv ri . 10% = 100 g Vesfene 256 la 900 ml ap Indica ii: . mijloace auto. COMPU I FENOLICI 1. la 18-210C 1-15' distruge germenii G +.4% = 32 g Vesfene 256 la 7. 0.10' vesel . 2% = 20 ml TEGO + 980 ml ap Indica ii: instrumente înainte de cur at i sterilizat antiseptic tegumentar . G 1 h distruge M.04%.Concentra ie: sol. aparate telefonice. 1. cl tire cu ap .0.02% + nitrat de sodiu 2Å Toxicitate: crescut Solu ia apoas 2Å borat fenil-mercuric.0.04% = 20 ml sol. 1% = 10 ml TEGO + 990 ml ap Indica ii: pavimente. instrumentar): sol.imersie 10' Dup dezinfec ie. pentru uz extern = Fenosept.2% + 90 ml ap Indica ii: suprafe e (mese. distruge M.5 l ap sol.timp de contact min. în 10'. 1.L. TEGO 103 S Ac iune: bactericid. 0.solu ie 2% COMPU I ORGANO-MERCURICI 1. 0.2% + 80 ml ap sol. mobilier. Vesfene 256 Ac iune: spectru larg cu efect bactericid asupra florei G+ i Gfungicid în concentra ie de 1%. = 3g/kg corp 3.

4% prin tergere. virulicid. .suprafe e .sol. Clorhexidina . Concentra ie: ca atare. Indica ii: pavimente.(ac iune mai pu in intens ) Concentra ie: sol. 1.R. post-operatorie a pielii în zona câmpului operator asepsia zonei cutanate în care se face injec ia dezinfec ia pl gilor Observa ie: e incompatibil cu s punul. prin tergere. Cantitatea necesar : 4l/1 kg lenjerie. prin pulverizare Indica ii: asepsia pre-. Toxicitate: reac ii de sensibilizare a pielii dermite de contact interzis în chirurgia O. Dezinfectante preparate în spital a) Deroform Formula: 800 g detergent 300 g carbonat de Na 250 g formol 40% 100 l ap Ac iune: virulicid. bactericid Concentra ie: ca atare Indica ii: dezinfec ia lenjeriei.L. Timp de contact: 0 2h la temperatura de 20-24 C 0 1h la temperatura de 40-50 C Toxicitate: nu b) Hidrox Formula: 80-100 g hidroxid de sodiu 100 g Dero 10 l ap Ac iune: bactericid. 2. Toxicitate: iritant.spray Ac iune: antiseptic topic cu efect bactericid asupra germenilor G+ (ac iune intens ) i G. alternativ cu cloramina. 0. 1% ca atare. 2. pulverizare spa ii: solu ie 10% ALTE DEZINFECTANTE 1.

s li de na teri se face zilnic prin: tergerea l mpilor cu dezinfectante tergerea meselor operatorii cu detergen i amfolitici 2%. pat) pentru aeromicroflor se utilizeaz metode sediment rii Koch în pl ci Petri Dup termostatarea prelevatului se determin num rul total de germeni prezen a E. na tere. Pentru infec iile respiratorii se folosesc culturi de Stafilococ auriu (tulpina Oxford). tergere umed tergerea pavimentului cu ap cald . sugari. Dezinfec ia chimic a saloanelor. Bromocet 1Å. iar num rul total de germeni nu trebuie s dep easc normele. la maxim 45 zile în unit ile cu profil neinfec ios: pulverizare formol 3-5% 3 vaporizare formol 5 g/m nebulizare Vesfene 10% Anterior. Flora bacterian : se preleveaz prin tergere cu tampon umezit pe suprafa a delimitat (pere i. 2. care e mai rezistent decât Stafilococul hemolitic. pere ilor cu detergen i cationici 2% sau cloramin 1-2% . UTILIZAREA DEZINFECTANTELOR ÎN PRACTIC 1. suprafe elor plane. Stafilococ hemolitic În s li de opera ie. testele bacteriologice se pun în plicuri de pânz steril . sp lare. TEGO tergerea mobilierului. Dezinfec ia bolcurilor operatorii. detergen i amfolitici. O bun dezinfec ie distruge flora în propor ie de 99-99. laboratoare de solu ii perfuzabile. se termostateaz pe medii adecvate.coli (tulp.Alt metod : supunerea unor tulpini bacteriene test opera iei de dezinfec ie în focare de boli infec ioase. Pentru infec ii intestinale se folosesc culturi de E.coli. carbonat de sodiu 1-2%.Metoda bacteriologic Condi ii de igien : aeromicroflora suprafe e lenjerie utilaje din blocuri alimentare Flora microbian se determin anterior i posterior dezinfec iei. a ezate în pl ci Petri pentru aeromicroflor sau în p r ile profunde ale lenjeriei. biberonerii nu se admite prezen a bacteriilor amintite.9%. Dup dezinfec ie. prematuri. cloramin 2% tergerea mobilierului du detergen i cationici. cur enie general : îndep rtarea prafului. Bruxelles) pu in patogen. saloane de nou-n scu i.CONTROLUL EFICACI II DEZINFEC IEI CHIMICE 1. TEGO 103 G 1% 2. mese. proteus.

Latrine. stropire cu: clorur de var 10% lapte de var 20% creolin . pulverizare cu formol 5%.5-1% ciclic. Haine de lân . bl nuri. 1-2h 7. platforme de gunoi.1Å 6. saltele: pulverizare formol 3-5% vapori de aldehid formic 8. detergen i cationici 1Å tergerea mobilierului. Vesel .5-1% dezinfec ia instrumentarului prin imersie în cloramin 1-2%. Dezinfec ia autosanitarelor: tergere. 1-2h clorur de var pulbere 200-400g/kg 10. 1-2h limpezire în solu ie de clorur de var 1-2% deroform. Produse patologice (v rs turi. stropire cu cloramin 0. crezol 5-10% 11. Dezinfec ia lenjeriei: imersie în solu ie înc lzit de cloramin 1-2%. TEGO 103 1%. covoare. tacâmuri: 30' în cloramin 0. recipiente. Fântâni: . detergen i amfolitici 0. cloramin 1-2%. materii fecale. Cadavre: incinerare învelite în p turi îmbibate cu cloroform 5%. var cloros 5% i îngropare la minim 2m într-un strat de clorur de var i pulbere 12. fenosept 1Å 4. var cloros 20%.s pt mânal formolizare i nebulizare cu Vesfene 10% 3. sput ): volum egal de cloramin 5%. a pere ilor cu cloramin 1-2%.5% înc lzit . bromocet 2Å 5. Cabinete stomatologice: ventila ie formolizare de dou ori pe s pt mân sp larea zilnic a pevimentelor cu sod de rufe 1-2%. bromocet 1Å fierbere 15-30' în solu ie de carbonat de sodiu 2% 9. Dezinfec ia mâinilor: sp lare cu ap i s pun 0 alcool etilic 70 fenosept 0.

obiectelor de sticl .Sterilizarea la autoclave Autoclavele pot fi folosite pentru sterilizarea materialelor textile. Preg tirea instrumentelor i materialelor pentru sterilizat se face în spa ii bine precizate. în momentul scoaterii din aparat i în continuare. se repet pân ce mirosul de clor dispare.3. Personalul care efectueaz sterilizarea la autoclav trebuie s asigure: deschiderea colierelor casoletelor i orificiilor cutiilor cu m nu i înainte de introducerea în autoclav i închiderea lor imediat .1. cu respectarea tuturor prevederilor cuprinse în cartea tehnic a fiec rui aparat. fântâna se gole te i se a teapt refacerea apei.2. cl tirea abundent 1.1.2.clorur de var. 1.1.3. sp lare cu ap c ldu i carbonat de sodiu 1-2% 1. evitarea posibilit ilor de contaminare a con inutului trusei.1. ACIRAM. PREG TIREA INSTRUMENTELOR I A MATERIALELOR PENTRU STERILIZARE 1. sterilizare.1. 3 3 Norme tehnice privind efectuarea steriliz rii i p strarea sterilit ii obiectelor i materialelor sanitare 1.1. materialelor de cauciuc i a altor materiale care nu se deterioreaz prin tratamentul termic respectiv.1.1. pân la 15-20 g/m în epidemiile hidrice.Cur irea minu ioas prin: 1. uscare) potrivit c r ii tehnice a fiec rui aparat. 1-2g clor activ = 4-8g clorur de var 25%/m ap .2. MIJLOACE CURENTE I MODUL DE STERILIZARE Sterilizarea la autoclave i etuve (cuptoare cu aer cald) se efectueaz numai de c tre persoane instruite de SIAM. Aranjarea truselor i pachetelor pentru sterilizare trebuie s asigure: p trunderea uniform a agentului sterilizant în interiorul truselor i pachetelor (evitarea pres rii materialelor moi în recipientele utilizate). la scoatere. inunda ii dup 2-3 ore. Periile.1. . seringile folosite la injec ii cu substan e uleioase se degreseaz cu neofalin . 2. înmuierea timp de 8-15 minute în ap rece sau ap cu adaos de amoniac sau carbonat de sodiu în concentra ie de 1-2%. recipientele i alte ustensile utilizate la cur ire se spal i se decontamineaz cu solu ii clorigene sau prin fierbere. Presiunile.1. 1. Pentru a se asigura o bun circula ie a aburului în timpul steriliz rii este recomandabil ca seringile i cutiile cu instrumente sau materiale de cauciuc s fie în autoclav pe rafturi sau în navete de sârm . 2.1. evitarea degrad rii materialelor. 2.Precau ii generale.1. 1. temperaturile i timpul de sterilizare reprezint valori de siguran pentru eficacitatea steriliz rii. seringilor.1. a performan elor reale ale aparatului i fiec rui tip de înc rc tur . FIRAM. în func ie de aparat. respectarea timpilor ciclului de sterilizare (înc lzire. a instrumentelor. purjare.3.

5kgf/cm2 i un timp de sterilizare de 30 de minute.Decontaminarea prin fierbere prelungit a seringilor. d) d) apa steril pentru sp larea chirurgical se prepar în ziua utiliz rii ei. În situa ia când unitatea nu dispune de aparatur de sterilizare. fierberea seringilor.Sterilizarea apei pentru sp lare chirurgical . f r pic turi. la o presiune de sterilizare de 1. 2. Dup efectuarea steriliz rii. i pentru cistoscoape se recomand sterilizarea cu trioximetilen în etuve Janet metalice. b) b) sunt admise numai conducte f r mufe. Ciclul complet al unei steriliz ri are trei timpi: înc lzirea la temperatura indicat pentru sterilizare. În timpul ciclului de sterilizare este interzis s se deschid aparatul la temperaturi peste 800C. Personalul care efectueaz sterilizarea la cuptorul cu aer cald trebuie s asigure a ezarea materialelor astfel încât aerul s circule u or între obiecte. 2. ca metode de decontaminare. Conductele pentru aducerea apei sterile de la autoclave la sp l torie trebuie s îndeplineasc urm toarele condi ii: a) a) distan a maxim de la autoclav la punctul de distribu ie nu va dep i 20m. se a eaz capacul u or întredeschis (înclinat) i se d drumul la sursa de c ldur . se toarn ap suficient pentru a acoperi în întregime instrumentele sau materialele pe toat durata fierberii. . a unor materiale de cauciuc etc.2. timpul maxim de sterilizare este de 3 /2 h. c) c) eliminarea oric rei posibilit i de contaminare a apei sterile prin stagnarea în sistemul de distribu ie (cu interzicerea coturilor în form de ³U´ sub nivelul conductei). potrivit instruc iunilor de utilizare din cartea tehnic a acestora. Se va atrage aten ia c purj rile la autoclavul (vertical) cu pere i dubli se efectueaz prin robinetul montat la baza autoclavului. Dup aranjarea materialelor. utilizate în urologie. r cirea aparatului. se va urm ri realizarea corect a tuturor purj rilor conform indica iilor din cartea tehnic a fiec rui aparat.5. Se pot utiliza fie fierb toare electrice.pupinele) se efectueaz la temperatura de 1800C.Sterilizarea cu trioximetilen Pentru sonde care nu pot fi autoclavate. se pot admite. men inerea temperaturii realizate în tot timpul indicat pentru sterilizare. Obiectele astfel sterilizate. fie cutii de instrumente pentru care se folose te surs exterioar de c ldur . cu aprobarea centrului sanitaroantiepidemic. pân la ie irea aburului în jet continuu. 2. înainte de a fi utilizate. se spal de reziduuri prin 5 cl tiri în ap steril . a instrumentelor de mic chirurgie. formolul din cutie se neutralizeaz prin introducerea pe acela i tampon de vat a unei cantit i de 2 ml amoiniac 5% cu un timp de contact de 30 minute.1. 1 În aceste condi ii. a unor instrumente de mic chirurgie i a unor materiale de cauciuc.4. dup terminarea timpului de înc lzire. se efectueaz în autoclave pentru sterilizarea apei.Pentru asigurarea unei bune evacu ri a aerului din autoclav.3. timp de minimum 30 minute. Este interzis scoaterea rafturilor. 0 3 asigurarea unei temperaturi de 60 C prin introducerea cutiei Janet într-o etuv ITM de 100 dm . apa folosit trebuie s îndeplineasc condi iile de potabilitate. 2. în urm toarele condi ii: asigurarea umidit ii necesare ac iunii formaldehidei prin introducerea a 3-5ml ap pe un tampon de vat .Sterilizarea la etuve (cuptoare cu aer cald . respectând planurile delimitate prin rafturi. Sterilizarea la etuve se folose te pentru obiecte metalice sau de sticl . reglând astfel aceast surs încât fierberea s se poat efectua pe toat perioada timpului recomandat. Condi ii de eficacitate: Preg tirea instrumentelor i materialelor potrivit indica iilor de la pct. 0 timp de o or de la atingerea acestei temperaturi sau 160 C timp de 2 ore.

apoi se închide capacul printr-o mi care de transla ie. înainte de folosire). 3. 24h citire: men inut aspectul (culoare. 4. 3. faringian 5. Controlul steriliz rii Bacteriologic: Stearotest 120 (suspensie limpede violet) 0 dup sterilizare. în dulapuri închise între inute în perfect stare de cur enie. p strarea acestora pân la distribu ie în depozite de sterile sau în locurile cu aceast destina ie.1. Durata de valabilitate a sterilelor este de 24 ore de la sterilizare. indicativul persoanei care a sterilizat. Compresa utilizat trebuie s r mân complet curat . aparatul la care s-a sterilizat i num rul ciclului din tura respectiv . STERILITATEA . al i germeni patogeni Exudat nazal. Imediat dup sterilizare.Aprecierea func ion rii aparatelor: testul cu glucoz i citrat de sodiu pentru controlul steriliz rii la autoclav testul cu acid benzoic indic temperatura atins la un moment dat i în locul din autoclav în care a fost plasat testul.Timpul de fierbere se calculeaz din momentul când apa d în clocot i trebuie s fie de minimum 30 minute. 4.1. având capacul întredeschis. se scurge astfel încât apa s se evacueze într-o singur direc ie pentru a nu contamina interiorul dup ce a atins marginile recipientului. 5. caserole sau alte tipuri de ambalaje se aplic banderol de hârtie (care se rupe cu ocazia deschiderii. METODE DE AUTOCONTROL A EFICIEN EI STERILIZ RII 4.Controlul microbiologic al personalului sanitar Controlul tegumentelor pân la 40 germeni/mân nu se admit: coci enteropatogeni. Banderola va cuprinde urm toarele date: ziua i ora steriliz rii. dac r mân acoperite i dac extragerea instrumentelor s-a f cut cu respectarea tehnicilor aseptice. transparen ) = sterilizare corect virajul în galben = sterilizare sub parametrii optimi 0 virajul în ro cat pân la galben = dep it temperatura de 120 C . Aceste date se înscriu în registrul tipizat pentru eviden ierea activit ii sta iei de sterilizare. cu condi ia men inerii containerului închis. Proteus. pe cutii. Dup fierbere. 4.NORME 5. con inutul ambalajului.2. În aceste locuri este interzis depozitarea sau p strarea altor materiale.2. incubare la 56 C. Stafilococ patogen. cutia. Trusele astfel preg tite pot fi utilizate timp de 2 ore. MEN INEREA STERILIT II I RESPECTAREA NORMELOR DE TEHNIC ASEPTIC Pentru men inerea sterilit ii obiectelor i materialelor sterilizate este necesar s se asigure etan eitatea containerelor cu sterile.Aprecierea calit ii cur irii instrumentelor: tergerea acestora cu o compres curat (uscat sau umectat cu alcool etilic 70%) înc rcat pe o pens adecvat .

saloane ATI . s li de al ptare. la în l imea unei mese (60cm de la podea) num r necesar de pl ci: 1 plac Petri la 10 m3 aer i nu mai pu in de 5 pl ci într-o înc pere expunerea se face cu deschiderea în jos timp de 5. 10.). B. a doua grup se expune într-un col al înc perii. Controlul sterilit ii materialelor prin tergere cu un tampon steril îmbibat în ap peptonat 1%.5. depozit de sterile.C.4. A. Saloane de copii < 1 an. C. Controlul apei sterile: îns mân area direct a 5-10ml într-un balon cu gura larg con inând 20-50ml mediu 1 (I. la în l imea unei mese. saloane noun scu i C. saloane prematuri B. 5.5. În timpul lucrului dup efectuarea cur eniei 200 300 500 300 600 1000 Denumirea spa iilor controlate A. S li de opera ie.C.) 5.C. respectiv mediu 2 (I. 15 minute examinarea probelor: dup termostatare la 370C.). biberon rii. Laboratoare de solu ii perfuzabile. Aeromicroflora pentru fiecare înc pere se folosesc dou grupe de cutii Petri cu diametrul de 10cm cuprinzând o plac cu geloz nutritiv 2% i o plac cu geloz -sânge 5-10% expunere: o grup de pl ci se expune în mijlocul înc perii.3. introduse în eprubete (de 180/18mm sau 220/20mm) ce con in 10-15ml mediu 1 (I. s li de na teri. 24h Limite maxime admise: (num r total de germeni (NTG)/m3) La 10-15 min.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful