BIDU-VRANCEANU, A., CArAne$U, C., IONESCU.RUXAXNOII, L., MANCA$, M., PANAUNDELEGAN, G. (ree7) DICTIONAR DE STIINTE ALE LIMBII.

ttt

tir ed. StiintificI.

r Funcliile limbajului r Limbd, vorbire, limbaj

I)r: r:x.copil" l)()alc fi i::l{alxi trtrul rlintrc lt:lrncrrii co1>il.i Irce'.se ..t tturtrclrrr cu scnsul . lirnba yrscrlil insii 1i altc caraclcristici fornralc nrcnitc srl ll)arcllczc I)articiparca afcctivil t vorbitonrlrri Ia cllunl (l>crsoann I la pr<:rrrurrtc qi verh. doiutnc.{l)rc. in tlivcrsclc gcnuri poetice: p(xjzia epic?I.I sau "i:. liittitr.:r I1-a (oda.s .l (carc spune ci:\'a tlcspre obiecl.r /irr. domjnattr dc pcrsrlrrra l.c6n5 uni6".r. cste functia prinrordialI intr-o tnarc paltc a cnunturilor. iar lxrczia liric-adresrtir'. Funclia nctalingvisticl cstc prcdornirraDtll in fraz-elc carc lparlin rncralirubajului. iutona[ia exclanrativV intcrogativ.. care prrsupun rnai nrrrltc lunctii alc limbajului.cntolivf: la crrtillltor. (in)corcctiturlinea uuci.i t:orrrlrrr. ntirx'l-tc. cornbirrarca lor in sccvcnli ia forurc rlircrsc.rrsunsir.i. 5. cxlcrior. rleverril cJ irrsu5i olricct rlc in inrpurrc un anurnit uz. esctrla lunclici ptrtict'. q<rrespurrr. explicalile pot privi argourile. rttur:<s. itr ftrtrtlit: tlc 1'. coexisti..l trHnsnris sll fic rcccptat.ptoicctraz.tusti.a. itrlonalia' intcrogativ)l / t:xy.$ivi sau intcticction. Structura verb.rf (r" rle cnunluri cxpozitivc fornrrrlalc la a pcrsoana cu. Schcrna in enuul. dar si urr crx.i.c rc:rli:caztr pr [raza rrrror grr irrciprr dc r:chivnlcrtlii (rtscrniitt.l (in rclalic cu crnitltorul rucsajului). Jakobson.rrrunr.cscntialtr cstc funclia sa de conrunicarc.: Nu .n o Mesai <_--+ funclia poetic:I t a i r tr ) (cs tcticd) I)cs(i tr atar []rnit{tor [unc{ia cluotivi (c xprcsir. corrstl in faptrrl ctr acclsta. ln forrtrularea uuui cnunl surtt neccsari tnrililtontl.r.a rloirrri'': ttxtlilic.il . a ll-a l. tnge lt tpltiotsc t:tc. !.'. .rrc/rlr:oscbirc. (ill val()ri tcloricc. constituind functir J. arc ca scop cxpritnarr:a alitudinii vorbitontlui fa(?i dc contitltrtrtl cntrrrlrrlrri. tlccotlificarc:i unui alt iod g. tcfctvntul cornunictrrii (contcxlul). -frricd: intervin in returicE) oricnlcazd cnunlul citre destinatar (rcccplor)..u.ei sunt.rrrrli grrri' ) :.1.fconrrrrr cel<lr doi intcrlocutori. clarnativf.?l caractcrizcaT.t. ciit qr 5i irrtcrlocuLor(i.. f unc li a rrrc/. tlc ex. Scopul limbajului liiud acela tic a trrnsnritc infdfmatii. tlonrinatJ .1'Jgrrati' inirinli: lnseamnd . ln procesul conrunic?Irii. 1i nctalinhaj (care spune ceva desprc linrbaj). allit iu conrunicurct rJircctll..!iaz-c caro airsg atcnlia dcstinatarului sau confirmtr faptul ctr el rtrntiine in contirrriarc atcni. furrctia /atic:I pocZia liticii. irt r rrr:tl'irr:trcr prirr corrtiguitate. :.I 5i ca cnunlurilc a cilror funclis printrrdiall cslc cenlrattr a-supra rcceptorului: t\scultd-trtd! I)c ce nu ntd ctezi\ 4.?tonrl. slorile.ratlul tlc exprcsivitatc' 1lr: carc crrrilitorul intcrtli()ncald sA-l oblinl sau (le varictalca Iunctiottaltr'clrcie sccvenla ii aparlirrc: copilul doannc.rd uneori ctr altc functii. .. una dintrc clc predonrirrtr gi cca rncdiatl: Acurn urntfujli-rD2\ at atenlic!.$u1'' in"seanrDd Context (Rcfcrcnt) f u nclia refereu tr' a} I (d_c.ll de srrucrurarc u. l<'slinatatul.rii. conatiril: lr rlestirratar... ^.J'.oltric. funclia intcrugativX sau de aprcl (in raport cu destinatanrl) 9i ftrnclia (le rcprczentarc (rclrlic intre cnunl 9i univt:rsul l.. 2. st sttccctl irr constitttirca rrrcs.h prirrcipitrl cchiva' lerrlci dc pc axa sclcclici Jrc nxa colltbilrlirii". rlc vocativ la sub-stantiv qi tlc irnlrcratir'la vcrb..ra.. IJxprcsia grarnaticaltr a func[ici conati\e esle nrarcati dc 1xrs. . nctalingvisticJ: clariflctr codul.I cnunllui in clrc itrtcrviuc prrlcrnic lirrrr'1i:r cnrotir'?1. Funclia puctcJ (uurnitd $i e.rjrrlrri poctic: :::lcc.r l{rrilrarr Jakobson rafi neazi scli::rua prcccdcnttr.. forrne lingvistice s|ccilicc' chiar dacil un nrcsaj nrr arc o sinEurtr funclie.. oricolal[ sprc rcferentrrl rrrcsajului. un corrlact psiho. Iia nu aparc izolirti irr tcx(.spunc .tr) funclia crrrativtr (pcrsunsivi) (lor r l:rc t ".' 1i. Funcfiile corespunztrtoarc acestor factori vor fi: l.lloarc rc[crcrtlului).al uuitlltilor lingvistice in enunt.i. ilrr tlirr cct a vcrlrelor cu sensul ..{).Iitrrltrl nur cnroliv al lirlrbajtllrri cslc conslilrrit rlitt iltlcrjcclii. prcrpunirrd o dcscrierc mai corrrplicali atijt icntru factorii carc procesul conrunic5. ii aparlin cnrrrrtttri r)cutru-informalivs ca: /)i-sica cslc utt arti' rual tlontcstic.rc[crenlialll.-/rt.laNcTr. cpistoll). &stinatxJxl (r^. Ijicciirci funclii ii corespund. deii care transulil' infornrarii tlcsprc urr . qi rcfeirntLt/ (sflu coiltcxtul) 5i trci functii nlc Tiubajului can: lt: cr. . nrcil[ine conlactul inlrc irrterlocu(orii 6. dincolo tlc clntl!ia pur:1. 3.\lo. rclcrent) iurrcliei lirubajului arc.rcsfrrrrtl: furrctia e. distinctia carc stil ltr baz_a jdentificlrii aceslei funclii sc lacc inrrc linrbajul rlescricrc obiectua.rr'. ctc.ckllrrirrant)i a arlfi verbalc.e I)silrolirgul gcnlan Karl lliihlcr distinsesc lrci factori care inlcri'iu in oroccsul corrrunictrrii: entitltorul. (.fizic (<lircct sau me(liat).r.r prcrrrulnc si vcrlr.rrnctia rc{crcntial!l (nunrittr 1i dcnolaliuJ sart in{onnativiil.xprcsiv. linrbajul copiilor. iu conccplia lui Jakubsorr. rtirr rr:rdi1t.rltr a nicsajului delrinde in prirnul rirrd rle furrc{ia sa prcdonrinantil. irrrplicl irr subsidiar {urrctia conativri. pcntru ca rne.c. nrai ctti pc tir?. tinilrul t'iscad ctc' Irr tcoria lui R. /xX:tir:{: cste centratI asupra rnesajului insu5i.it cc.r.ci i'rrc.q vlslir:.. Funclia enrotivll (rrrrmit?1 $i c. ccea ce ducc la cxistenla unor rlifcrilc tipuri rle nresaj'.... nrucosul lragt la aghioase.5.llj:'il'lll"::llli.rrirrtlc Ill-a. umdtoarca IornrA: R.1.f selcclia' (tlirrlr-o yr... Iungirca cnrfa(iclt a sunclclor etc. ci . inrplicd o pardciparc a furrctici rc(crcntiirlt:. ci sc corubinX cu celelaltc funclii. Funclia taticA asigurA nlcr)lincrca conlirclultri diutre vorbitor Ijrrunlul poatc cuplindc.. 4. Comunicarca orgauizea-zi enuntul in fomrc cliferite. 2. fornte grantxticalc. Iorrrrulali la pcrs. cnrc trinrite la contcxt (rcforcnt). l'uirclia cr>nativ'i (. ei fac".3. cet Ii pentru func[iile aceslora (gase factori particjpanti.t sinla3m1'). ccltltati[ asnpra clni(lilontlui..... Pufliul il.): ce tare ploud!. {lccare cu funclie spccifici). sinonirrric/:rrrlr lrir'::c)..srericd sau /irrraro cslc c:o(ratli usupra mcsajului..

i.. liruba are un caraclcr nalional. lirnbaielor artificiale (care sunl sisrcme sinrbolicc construite. hraillc.parole"..rBAl).nunrai'orbirea concretb 9i norma individuali se..$. .f Cfxl a.i tle linrhl. nu existtr rlecat activjtiti lingYistice gi admite ctr.raportul scheme/udlizarea schemei. limbaiul popular (t. foneme'... ca insritulic socilltr cornlrnl Iuturor subicclilor care . Deci.. dohtnditd tlc vorbitor din copildrie.ii. in mo<l concret.lui': scrierca morse. DupI autori. l-inrtra. (limbt. Dclimirarea limbii de vorbire prezinltr in. vorbirca preknlandu-sc ca o tehnicd iclionratictr cfecriv realizatd reoria lui E..colectivd" qi vorbirea . l)c asemenea. l. Numtrrul lirnbilor vorbire csre specificc unei comunirtrli lingvisticc.i vintc.tBAJ / sTtLl).isrictr. cum ar fi evolugia in iim. ca rcaliz_are individuald a voit. IMPRUMUT. lntr-o interprctarc mai prucistr.'n. care rezumd loate fclurilc dc difercnl{: rcgionaltr.lc1toruar-.. .ngr/anrt .ir.iiii. tle Saussure.).iu il prercrtr ^si. numeroase linrbi nu au insd dec6t un lingvisriciil. Delimitarea limbajului de linibtr eslc utilA in lingvistica francofoni (fr. ca limbalul rle pnrgranrare.anla curentd a rermenului: l) o aDstractre. I-inibile naturalepot fi r. dc5i o taxirronric conrpletl este greu de flcrrt: r Se opune linrbajul ruuan (care se caracterizeazh nrin rjubla roticulatie si clasticitatea <liscursrrlui) jinrlraictor ite(ilc prin utilizarea in anumite contexte: limbajele de sqr.'.. inleleasi in gerreral tlrepl compelent{. ca realizare individualtr (F. vezi t-tlr. o Pentru L. expresia sonor6 qi. linrbajbl in. pdn'a acccplie corespunde interpretirii saussuriene. infomratica.1lli proprie numai limhi. F.on..". Se opun limbajele naturale (care au structuri inranente rrentru ctr subicctul unran nu participtr la ele decit ca utilizator). r Se dclimireaid limbajele care acordd prioritatc semnificanlu.inca&cazi in .... dc Saussure a ilustrat aceasld idee prin comparalia jocului de qah: unit[1ile limbii sunt asemtrndroare picselor din jocul de qah. sc cercelcazi Iilrrba scrisd. sau slrCin. I-ljelmslc' p'n opozitia dintre schemtr (fomra purd) si uzaj (ansamblul de rleprinderi. in cadrul realiritii unitare si indiviz-ibile care e iimbajul.ilate pmfesionaltr oarccari.a. combinaliile prin care subiectul Vorbitor utilizrazi codul' linrbii pentru a exprima gindirea sa pcrsonaltr qi mecanismul psiho-fiziologic care ii permile sd exleriorizeze aceste conbinalii. limba csle comunicare de faculrarca'ije distinge realizarea lirribajului c"j. nu in nrod particular. valoare care nu poate fi influenlartr ie elemcntc externe (cum at fi istoria jocului de Eah). se pot distinge.fizice conlune (aspcctele spcctfice sunt studiale de psiholingvistici' si de sociolingr.nbi pentru a oesemna car:ctcrul gencral sau univcrjal.I}"fRAJ Ansantblul concepli:r sarrssttriarri si lxrstsaussuriani. /angage s-a rlcqaiat riefinitiv rle cvasisinonimul /angue in sec. prin invdlarea limbajului din lara lui (E...nent" psiho. Tot ca o inlcrlrctarc a uDei cxprinr[ri intr-un domeniu specializat se inscrie si cvasisinonimia dinrre limba_i si mctalimbai". Irr rrrod olrisrnrit.. r." utilizald ntai ales in scopuri conrunicative.ci:rlizirt in lirrevistici. : tdlii I.irf". sl:rqrorrc. altfel spus . NE()LoctsM ctc. delimittrri din diferite perspective.n. de Saussure). in felui accsta. cur'6nt') sunt i(lentificate in funclie de relaliile de.rm. in I.\rr\: IIMI]A carc :tntnttc nrilr rrrr:ltc irrleryrrutiri: l) . in sens riguros (lifcrentiatc nunrite dialccte'pi graiuri.rlcc_ tclor qi graiurilor. Jimbajclc se realizcazi in acord cu o sliinttr sau actjyitale oarecare si se manifesttr ca un fant nrodus. desemneazd tn ansamblu de sisleme legate unele de altelel unitXlile fiectrruia dintre aceste sisteme (sune(e'.""i" $tiinlific. in lingvisricd... Saussure (Ch.jul sc delinrircaz. considcratil o form6'qi nu o substanl[. attcori in oDozitie: amindorri dcsurnnrazii arrsarnlrlrtri a. stiluri functionale'). iinrba. S? texle sau mesa-je' concrcle. Limbile nalurale au ca spccific dubla articulalie'. engleza...t rr. discours) . facultate (E.le de a vorbi.. Vorbirea este un act de voinld care presupune din partea vorbitorului o activitate de seleclie $i punere in practic[ a unei tehnici idiomatice efectiv realizale (la nivelul unei limbi anume qi la nivelul unui vorbilor care o singularizeazi).. De accea. CoEeriu).limha: limba este o parte a linrbajnlui care existi pr!nlr-o practicl sociali a numeroasc acle de lorbire concrete. ldu rnuzical crc.'iirii..au ccl putin . textc literare elc..r.parole) este echivalentX cu discursul" limba nalurald carenu se mai foloseste ca mijloc oral de comunicare .iele ""itn.linrbi fac obiectul altceva dbcAt in uz. Numai limbaj^cle-c'are sunt Ei.i. Nu se postc stabili idenritatea tiintre linrba naturaltr si cca a unui slrt. echivalenltr sau de opozilie dintrc aceste unitdli (vezi covmaRE).3) Singularul e moan ste specifrc descmneaztr o lintbi nalii. valoare care se mai poate preciza in funclie de alte sirua1ii.r Idenrificarea concepteror de compete'15' qi perfomranl{' gcnerarr'c cu dicotomia-linlbd/vorbire pare posibiltr numai in unele inrerprcttrri "r" irurn^iiri. in flrnctie de o anunrittr viatA social-culruraltr. morfeme". qi al discursului'. alc distinJtiei propuse rle Saussurc.inibjle naturale sunt supusc schimbtrrilor (vezi slNCRoNjE: DtAcRoNrE. esre o delimita. linrba inrnlic?{ o mare animale (vezi zooseurorrcA . al XIX-lea). 2) Sr. c6t si tjc. lexeme'.ii oarecare.iio.d/ pcntru a desenrna cel nrai lntnortant sistem de senrne prin. Ca ansanrtrlu al. Lintba naturald poatc fi matcrntr. de a exprima. .lrr:). ln aceastl interpretare.logica s. apa-r diferenle in interpretarea accstui c(. conceputd ca mecanism al fecerii limbii in vorbire.rsptrnd. dar caie e consemnattr in documeote.rr"rn" 1r.r.r. limbii qi al discursulrri'. Limba VORBIRE I. accairl inicrprcrare. opus di. limbajul dcyinc cvasisinouint cu vorbirea'. dedustr din vorbirc.re introdustr in lingvisriiii rie F" de Saussure (fr.individualI".Dac[scstabileEreopoziliaintreconcrctqiabsiract. . Hjeimslev. *"p"i'r. Linrba interpretat[ ca sislem dc scmne este o abstraclie a lingviqtilor.nceplo tn conceplia saussuriantr..i are caracter individual Ei variabil (spre deosebire de limbl').care crtprinde o nornrd inplicitd rcflectatd in alegerea corpusulrri (. /rnrbrr)qi t'orbire'sesitueaz-trnorma'.l prctarca lor ca par(ial echivalcrrlc irrrplici insX o dife renti (lc cxtcnsic: o limbl csle in mrxl nccesar un limbaj. Anglia. semnifi cai. .n..cAnJ prrrraful se rlesenrncazd loale i(li({nurilc r)aturalc car. esre nrai precis lil l. socialtr clc. pcntru ctr cxisttr linrbi ca franccza.ifi. un semn* nu se dcfinegte ca atare decdt in raport cu alte semnc 5i iqi obline valoarca din opoziliile sau asocialiile pe care le contraclcazi. Sc poate propune o tipologie a limbajului. o actilitale creatoare concrettr (vezi ntlcrtoNALI ll-[.czi Lnlna_r..). standardizal6.a sisiem d. a ciror valoare depindc de pozilia p tabla de gah. francezd elc. sau tehnicd a vortririi (yezi Ltr. iru sunr'linjbi.ezi on.iror" in {.SJlgu/rlul lcrnrcn lingvistic coic co.cia!itate salu profesionale (tlar si singur le rmen penlm a desemna realitZlile difcrire discutate aici. bazatd pe compc... manifeslat in actele comunicirii. care isi propun redarca unui conlinut de idci specific fn raport cu o acti... cind sunt folosite in conrunicarea oraltr sau scris[ tlin difcritc llri. Bally) au introdus categoria acrualizdrii'. divcnitalc. linrbajtrlui" (cel de_al tloiic. rcflcctate in dglrla articrrlatic'(vezi si voHnlnn. o convcnlic adoptatd intr-o comunilatc uman{ in carc funclioncaz{ ca sistem de sentne si ca instltulie sociald (vezi l"lNcvtsrtcii Ll[4BAJ). de Saussure are in vedere raporful social-individual sau vorbirea ... Iinrba.rj. 'purti"ri*. 2) o concretjz_are care eyitd ambisu- onrului.* solulionarea unor problenre imporranre are lingvisricii.A).n .. conlinutul no[ional. p/ura.. nruzicl... Cogeriu face distinclia dinrre vorbire ca acdYitate qi vorbire ca faculta. linrbajul piitural. poezia..{$g acesl punct de vederc. romanticl $. fotoerafie.-. in tinrp ce un linrhaj nu cstc oblisa(oriu o limbd: Iirnhajul aninralelor. r E. o .on.r. tlupd F. (linthi). pol fi sirnultan clenrcnle de vorbirc gi rte limbtr.tr. I-inrba aniliciald se deline5te in opozilie cu cele naturale (vczi lntnat).l. Coseriu). p. limba romintr.orbcsc.. Vasiliu la categoriile <le general qi ce l-a tlus la concluz-ia ctr unite(ile unui rang' (niyel') dai.sland. care au un caracler regicxral.a.. Linrba intervinc ca mediator intre doutr zone Franla..rrc) (vezi si voRBlRe)."n'. coscriu porneste cle la premisa cd.ic limbalcle care se preocupi de semnificat': ideografia. Elevii lui F. de ex. Linha constiruie nivelul isroric al limbajului ' arnorfc: pc de o partc. Inlcr.I1artr in diverse imprejurtrri. facul_ f:. r Singularul tnbii (opustr vorbirii sau uzajnlui) esre un termen lingvistic specializat carc destimneaztr sistemul general al unci limbi date. sau atet de scmnificant. vorbirea (dcsemnat[ prin ti..orbirea este un act concret care nu in vorbirc int'reseazd lingvistica'. pe dc alt{ parle. de origine.constnriti plecind (le Ia Ii. E' cogeriu considcrl cd dicoromia saussuriantr limhtr/yorbire cste influenlati din cauza graderor (re absrraclizare diferite: inrrc .1. care sc vorbesc $i in alte state decel foarlc mare (aproximatiy a tff) gi cee I ce se studiaztr estc tipologia lor (vezi FAMtuE). Concept polisernic utiliz-at mai ales cu sensul dc aspecl psiho-fiziologic al Iimbajului" cu caractcr individual.).1inrdl.. F. Inrr-o lirnbd. iar clistinclia rlintre limbl gi vorbire este rrcuttr rtc L.ud. linrbii'.ceca r Linrba si vorbirea au fost raPortate de E.'fcrrrren gcrrerrl.f cuprintlc toare limbile a" p" gf"U. limbajul sc tlefinesle in opoz-itie cu.r. iar norma socialtr qi sisremul funclioncaz_tr in Iimbi. fiind elemenr" generale si indiViduale in acelasi linlp. s1r(. un sistcnr de comunicarc carc se bazeazl pc scmne vocalicc I-irubilc vorbilc se pot manilrsta prin foirnc cti carc este uneori cvasicchiyalcnl. lintbajul documentar. in Cu. ln acest caz.care oamenii conrunictr intre ei: celelaltc sislemc de scrnne se cxplicitcaztr printr-o Iimbd naturald oarecare (r._ naliz. iur..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful