P. 1
56949564-Pediatrie-vol-1

56949564-Pediatrie-vol-1

|Views: 100|Likes:
Published by Aaron Arron

More info:

Published by: Aaron Arron on Mar 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/22/2013

pdf

text

original

Sections

 • CIANOZA
 • TULBURĂRILE DE RITM
 • ENTEROCOLITA ULCERO-NECROTICA (EUN)
 • DIAREEA EPIDEMICĂ A NOU-NĂSCUTULUl
 • ICTERELE ÎN PERIOADA NEONATALĂ
 • TULBURĂRI HEMATOLOGICE
 • ANEMIA
 • HEMORAGIA
 • POLICITEMIA
 • TULBURĂRI METABOLICE
 • COPILUL MAMEI DIABETICE (EMBRIOFETOPATIA DIABETICĂ)
 • HIPOGLICEMIA
 • HIPOCALCEMIA
 • TULBURĂRI NEUROLOGICE
 • CONVULSIILE
 • HEMORAGIA CEREBRALĂ
 • Hemoragia cerebrală
 • SINDROMUL DE ABSTINENŢĂ LA MEDICAMENTE
 • INFECŢIILE ACUTE POSTNATALE
 • ATREZIA CONGENITALĂ A ESOFAGULUI
 • OMFALOCELUL
 • RINOFARINGITA ACUTĂ (GUTURAIUL; CORIZA; RINITA ACUTĂ)
 • ANGINA PLAUT-VINCENT
 • ANGINA AFTOASĂ („HERPANGINA")
 • OTITELE MEDII
 • ADENOIDITELE ŞI VEGETAŢIILE ADENOIDE
 • EPIGLOTITA
 • CRUPUL
 • PNEUMONIILE
 • ABCESUL PULMONAR
 • BRONHOPNEUMOPATIA CRONICĂ OBSTRUCTIVĂ PRIMARĂ
 • ATELECTAZIA PULMONARĂ
 • EMFIZEMUL PULMONAR
 • DISPLAZIA BRONHOPULMONARĂ
 • BOLI PULMONARE IMUNE
 • SINDROMUL LOFFLER
 • VASCULITELE
 • HEMOSIDEROZA PULMONARĂ
 • PLEUREZIA SEROFIBRINOASĂ TUBERCULOASĂ
 • EMPIEMUL PLEURAL (PLEUREZIA PURULENTĂ)
 • GALACTOZEMIA
 • GLICOGENOZE
 • MUCOPLIZAHARIDOZE
 • BOALA WILSON (DEGENERESCENŢA HEPATO-LENTICULARĂ)
 • SINDROMUL ADRENOGENITAL
 • DIABETUL ZAHARAT (DIABETES MELLITUS)
 • BOLI DOBÂNDITE
 • REUMATISMUL ARTICULAR ACUT
 • ARTRITA REUMATOIDĂ
 • LUPUSUL ERITEMATOS SISTEMIC (LES)
 • PURPURA REUMATOIDĂ
 • INTOXICAŢII EXOGENE ACUTE
 • CELE MAI FRECVENTE INTOXICAŢII ACUTE EXOGENE LA COPIL
 • CONSTANTE BIOCHIMICE (BIOLOGICE)
 • CONSTANTE URINARE
 • CONSTANTE ALE LICHIDULUI CEFALORAHIDIAN
 • INDEX TERAPEUTIC

MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

Prof. dr. MIRCEA GEORMĂNEANU

Prof. dr. IOAN MUNTEAN

PA R T EA I

E D IT UR A D ID A CT IC Ă Ş I PE D A G O G IC Ă, R. A . - B U C U R EŞT I, 1994

Autori: U.M.F. Bucureşti: Pr o f. d r . MIRCEA GEORMĂNEANU, me dic prima r al p r e mi u l u i „Vi c to r Ba b eş ” al A ca d emie i R omâ ne (1990) Dr . ZO IC A M O LD O V A N , a s is te n t u n ivers ita r U. M. F. T â rgu M u reş Pr o f. d r . IOAN MUNTEAN, med ic p rima r Dr . DESPINA BAGHIU, a s is te n t u n ive rs ita r, me dic prima r Dr . VIRGIL GLIGA, ş ef d e lu cră ri Dr . ANA POPESCU, a sis te n t u n ive rs ita r gra dul I, la ure a t

ISBN 973-30-2318-3

PREFAŢĂ

Î n a n u l 1 97 8 a a p ărut în E d itu ra D id a c tică ş i Pe da gogic ă , s ub re da c ţia pr o f. d r . Mi r c e a G e o rmăn ea n u e d iţia I a ma nua lului pe ntru s tude nţi PE D IAT R IE i a r î n a n u l 1 9 8 3 „a vă z u t lumina tipa rului” e diţia a II-a a ace st u i ma n u a l . C u u n c o l ec tiv d e red ac ţie c o mp le ta t ş i un a lt grup de a utori, a ce s t no u ma n u a l d e p ed iatrie îş i p ro p u n e s ă c onve rte a s c ă e fortur ile noa s tre î n re a l i z a r e p r a c t i c ă , u tilă , „c o n d en s ân d ” î ntr-un nu mă r re la tiv mic de pa gini un ma t e r i a l d e o s eb it d e va s t, c u d o rin ţa de a c ontribui la mode rniz a re a — î n c o n ţ i n u t şi fo rmă — a în vă ţă mâ n tu lu i d e pe dia trie . În t r -a d e vă r , p e d iatria a î n re gis trat — c a toa te s pe c ia lită ţile me dic a le , de a l t fe l — mu lte şi imp o rta n te mu taţii de c onţinut ş i practic ă me dic a lă cu r e n t ă . C o n c ep ţia in tegrati vă î n a s is te nţa c opilului, me dic ina c opilului s ă n ă t o s, o r i e n t a re a tot meu p re gn a n tă c ă tr e la tura profila c tic ă , mode rniz a re a as i st e n ţ e i c u r a t ive (ca in ves ti gare ş i te ra pie ), re pune re a „î n dre pturi” a ac t i vi t ă ţ i l o r d e recu p e ra re , p rivatiz a r e a as is te nţe i a mbula torii, prote c ţia ma me i şi c o p i l u lu i, in te rfe re n ţele me d ico -s o c ia le — s unt numai câteva exe mple. Da c ă a r fi s ă d efin im p e d iatria , a m pute a formula s implu c ă e s te o sp e c i a l i t a t e me d ica lă c u rativă, p ro fila c tic ă ş i de re c upe ra re a dres a tă c opilului şi p r a c t i c a t ă d in mo me n tu l s tab ilirii o p o rtunită ţii me dic a le ş i s oc ia le de a pu r t a sa r c i n a (ges ta ţia ) ş i d es fă ş u rată a poi pe toa tă dura ta c opilă rie i, ad i c ă p â n ă î n mo me n tu l c â n d in d ivid u l a a juns într-un s ta di u (vâ rs ta de ad u l t ) î n c a r e d e z vo lta re a fizic ă ş i in tele ctua lă , pre c um ş i s e nsul s ă u s oc ia l au d e ve n i t o p t i me. T e r i t o r i u l p ed iatrie i, ca d is c ip lin ă d e î nvă ţă mâ nt ş i s pe c ia lita te me dic a lă , es t e d e o se b i t d e vas t ş i gran iţele s a le c u a lte s pe c ia lită ţi a u de ve nit, a tâ t de î n t i n se î n c â t p e d iatru l — p ra c tic â n d o me dic ină a une i vârs te s pe c ific e bio l o gi c — n u l e p o ate p a rc u rge s in gu r. Cola bora re a c u dis c ipline le de gra niţă de vi n e a st fe l i n e vita b ilă ş i re fle c ta re a p o z itivă a a c e s te i ne c e s ită ţi, tre buie s ă fi e c â t ma i b in e p u s ă în e vid e n ţă î n oric e luc ra re de pe dia trie (ma nua l s a u t r a t a t ) c u c a ra c te r d e s in tez ă . St r i c t o se n s u p ed iatrie (gr. p ais , pa idos = c opil şi ia tre ia — me d i c i n ă ) î n s ea mn ă med icin ă d e co p ii. P rinc ipa le le pa rtic ula rită ţi fiz iologic e şi fi z i o p a t o l o gi c e ale vâ rs te i co p ilă rie i — c re ş te re a ş i de z volta re a , ima turita te a re l a t i vă a h o me o s taz iilo r, imp erfe c ţiu n e a func ţiilor imune implic a te în c o mp l e xe l e p ro ce s e d e ap ăra re, ten dinţa de ge ne ra liz a re a re a c ţiilor po st a gr e si ve , i n s u fici e n ta matu riza re n e u r ologic ă la c e le ma i mic i vâ rs te , efo r t u r i l e d e a d ap tare s o licita te d e tre c e re a de la via ţa intra ute rină la c e a ext r a u t e r i n ă şi d e la alime n taţia p a re n tera lă tra ns pla c e nta ră la a lime nta ţia

3

ora l ă ( n a t u r a l ă s au a rtific ia lă ), evo lu ţia a utolimita tă a c e lor ma i multe bo l i a l e c o p i l ă r iei — a u fă c u t n ec e s a ră de z volta re a pe dia trie i c a dis c iplină me d i c a l ă d e si n e s tă tă to are . St a b i l i r e a co rec tă a d iagn o s ticu lu i ş i t ra ta me ntul judic ios re pre z intă ac t i vi t ă ţ i p e d i a tric e imp o rtan te, d a r s e a dre s e a z ă numa i s tă rii de boa lă. Pe d i a t r i a mo d e r n ă imp u n e în s ă p rac tic a re a c ure ntă a c e l puţin c inc i a c tivită ţi în c a r e , d i r e c t s a u in d ire c t, s in gu r s au în c ola bora re c u a lte s pe c ia lită ţi, pe d i a t r u l e st e d ep lin an ga ja t: fo lo s irea tu turor mijloa c e lor pe ntru me nţine re a şi p e r fe c ţ i o n a r ea s tării d e s ăn ăta te şi mă rire a pe rfor ma nţe lor fiz ic e şi i n t e l e c t u a l e, ad ică me d icin a (p ed iatria ) omului (c opilului) s ă nătos ; profila xia pre - şi p o st n a tală , d ia gn o s ticu l ş i tr ata me ntul bolilor, a dic ă pe dia tria cu r a t i vă ; r e c u p era re a s a u rea b ilitare a (redobâ ndire a a bilită ţilor pie rdute c a urma r e a u n o r b o li, a c c id en te s a u alte ha ndic a puri biologic e e re dita re s a u do b â n d i t e ) ; c u n o a ş te re a ş i in flu e n ţare a p oz itivă a c ondiţiilor de me diu ş i de vi a ţ ă şi a fa cto rilo r d e ris c; pro tec ţia me dic o -s ocială a celor dezavantajaţi pri n vâ r st ă , si t u a ţie s ocio -e c o n o mi c ă e t c . In st r u i r e a ma me lo r ş i a tu tu ro r ce lor ce îngrije s c c opii, c unoa ş te re a co n d i ţ i i l o r d e med iu ş i s o cio -e c o n o mice în c a re s e de z voltă c opilul, folos ire a tu t u r o r mi j l o a ce lo r d is p o n ib ile p e n tru ame liora re a s tă rii de s ă nă ta te ş i mă r i r e a p e r fo r ma n ţelo r fizic e ş i in tele c tu ale a le individului înc ă din pe rioa da ce l e i ma i vi j e l i o a s e cre ş te ri p a rtic u lară co pilă rie i — s unt numa i c â te va dintre în d a t o r i r i l e p e d ia tru lu i, a n ga ja t s ă p rac tic e o profe s iune fă ră e ga l în uma n i s mu l se n s u rilo r s ale , ac e s te a fiin d pe s c urt ş i s implu e xprima t voc a ţia so c i a l ă şi fi n a l i t ate a prac tic ă a le p ed iatrie i. Ac e st ma n u al d e P ed iatrie a p are î n două pă rţi, î n pa rte a întâ i fiind in c l u se 6 c a p i to le . Ce le la lte ca p ito le : cre ş te re a ş i de z volta re a , a lime nta ţia , gast r o e n t e r o l o gia , b olile c a rd io vas c u lare , bolile imune ş i bolile a le rgic e , bo l i l e h e ma t o l ogic e ş i b o lile n e o p la z ic e , bolile re na le ş i a le tra c tului urina r (n e fr o l o gi a p e d ia tric ă ), b o lile s is temu lu i n e rvos ş i bolile e ndoc rine , pa tologia co n d i ţ i o n a t ă p ren ata l, b ib lio gra fia ş i inde xul, vor a pă re a în pa rte a a 11 -a , l a e l a b o r a r e a c ă re i a ş i -a u ad u s c o n trib uţia ş i a lţi a utori. Ma n u a l u l p e c a re îl o ferim a c u m s t ude nţilor ş i me dic ilor afla ţi î nc ă în fa z a d e i n stru ire e s te ilu s trat c u mu lte figuri, un numă r re la tiv ma re de t a b e l e şi n u mero as e „s u b s o lu ri ". T oa te a c e s te a s unt stric t ne c e s a re în ţ e l e ge r i i şi co mp le tă rii n o ţiu n ilo r din te xt, c ons ulta re a lor imp u n â n d u -se . Ş i p rin ac e s te „a rtific ii” de re da c ta re a utorii a u dorit să co n d e n se z e î n t r -u n s p a ţiu e d ito ria l red u s n oţ iuni (une le foa rte re c e nte ) ne c e s a re pre gă t i r i i vi i t o rilo r me d ici p e n tru mare a c onfrunta re c u bolile c opilului ş i ab i l i t ă r i i l o r c u d exterita te a d e a le c u n o aş te, pre ve ni ş i tra ta.

CUPRINS
1. INTRODUCERE ÎN PEDIATRIE (M ir c e a G e ormă ne a nu) No ţ i u n i d e d emo gra fie . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Me d i c i n a c o p ilu lu i s ă năto s . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . C r i t e r i i p rac tic e d e e valu are a d ez vo ltă rii . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Pe d i a t r i e p reven tivă . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Pr o fi l a xie p ren ata lă ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Pr o fi l a xie p o s tn ata lă . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

9 13 18 24 25 26

2. PATOLOGIA NOU-NĂSCUTULUI ( Io an M u n tea n , M irce a G e ormă ne a nu, V irgil G liga ) Î n gr i j i r i l e a c o rd a te n o u -n ă s c u tu lu i . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 47 Î n gr i j i r ile p ren ata le ş i d iagn o s ticu l p re na ta l a l bolilor .. .. .. .. .. . 47 E va l u a r ea (a p rec ie re a ) gen era lă a n o u-nă s c utului .. ... .. .. .. .. .. .. . 51 Î n gr i j i r ile ac o rd a te n o u -n ă s c u tu lu i ………………………………. 52 Asi st e n ţ a l a n aş te re … … … … … … … … ……………………………….. 57 Pr e gă t i rea ş i a s is te n ta n aş te rii …. ……………………………… 57 Asfi xi a n o u -n ă s c u tu lu i ş i rea n imare a …………………………… 59 Terapia intensivă şi reanimarea nou-născutului pe toată perioada neonatală Me t o d e ş i teh n ic i d e re a n imare … ………………………………. . 67 T r a t a me n tu l h id ro ele c tro litic … … … … … …… . .. .. .. .. .. .. . … … … 71 T r a u ma tis mu l me c a n ic la n aş te re (tra uma tis mul obs te tric a l) .. . 75 Afe c ţ i u n i r es p irato rii De t r e sa re s p irato rie … … … … … . .. ……….. ... .. .. .. .. .. .. .. .. . ……… 75 Asp i r a ţ ia d e me c o n iu … … … … … … ……………………………… 83 Pn e u mo to ra xu l, p n e u mo me d ias tin u l, pne umo pe ric a rdul ……… 84 Ap n e e a … … … … … …… … … … … … ………………………………. 86 Mo a r t e a s u b ită („s in d ro mu l” mo rţii subite ) ……………………. 88 B o l i c a r d i a ce In su fi c i e n ta c a rd iac ă co n ges ti vă … ……………………………… 89 C i a n o z a … … … … … … … … …… … … ……………………………… 91 T u l b u r ă r ile d e ritm …… … … … … … ……………………………… 91

5

B o l i d i ge st i ve E n t e r o c o l i t a u l c e ro n e cro t i c ă ( E U N ) .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Di a r e e a e p i d e mi c ă a no u -n ăs c u tu lu i . .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Ic t e r e l e î n p erio ad a n eo n a ta lă . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. T u l b u r ă r i hema to lo gic e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. An e mi a . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . He mo r a gia . .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Po l i c i t e mia . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. T u l b u r ă r i meta b o lic e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . B o l i l e meta b o lic e co n gen itale . .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . C o p i l u l ma me i d iab eti c e (e mb rio fe topa tia di a be tic ă ) . .. .. .. .. .. .. Hi p o gl i c e mia . .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Hi p o c a l c e mia . .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. T u l b u r ă r i neu ro lo gic e .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. C o n vu l s iile . . .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. He mo r a gia c e re b rală .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Si n d r o mu l d e a b s tin e n tă la me d ica me nte . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . In fe c ţ i i l e no u -n ăs c u tu l u i ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . In fe c ţ i i le c o n gen itale ş i n ata le .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . In fe c ţ i i le a c u te p o s tn ata le . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Ur ge n t e l e c h iru rgica le . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. At r e z i a c o n gen itală a e s o fa gu lu i . .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Om fa l o c elu l . .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. He r n i a d ia fra g matic ă c o n gen itală . .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Oc l u z i a in tes tin ală .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

92 93 94 101 101 103 107 108 108 110 111 113 115 115 121 124 125 128 134 145 149 150 150 150

3. BOLI ALE APARATULUI RESPIRATOR ( Io an M u n tea n , M irce a G e ormă ne a nu V irgil G liga ) In fe c ţ i i a c u te a le tra c tu lu i res p irato r s u p e rior R i n o fa r i n gita a c u tă (g u tu raiu l; co riza ; rinita a c ută ) . .. .. .. . R i n i t a şi s in u zita . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . An gi n a a c u tă (a mi gd a l ita a c u tă; to n s ilita ; fa ringita a c ută ) .. .. .. An gi n a a c u tă ş i s tre p to c o cic ă . .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. An gi n a Pla u t-V in c e n t .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . An gi n a a fto as ă ( „h erp an gin a ") . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Ot i t e l e me d ii .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Ma n i fe s tă rile c lin ice ş i d iagn o s ticu l dife rite l or forme c linic e . Ad e n o i d i t e le ş i vegeta ţiile a d en o id e .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. La r i n gi t e l e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. E p i gl o t i t a . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. C r u p u l . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

153 157 164 166 167 167 168 168 172 172 174 175

In fe c ţ i i a c u te a le tra c tu lu i res p irato r in fe rior B r o n şi o lita a c u tă .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 177 Pn e u mo n iile . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 180

6

Ma n i fe s tă ri p u lmo n are în FC .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 197 Manifestări pulmonare (sindroame pulmonare în infecţia cu HIV) . . .. .. .. .. 205 Su p u r a ţ i i l e p u lmo n are B r o n şi e c ta z ia (d ilata ţia b ro n ş ică , e c ta z ia bronş ic ă ) . .. .. .. .. .. .. .. . Ab c e su l p u lmo n a r .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . B r o n h o p n e u mo p a tia o b s tru ctivă c ro n ic ă prima ră . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... At e l e c t a z i a p u lmo n a ră . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. E m fi z e mu l p u lmo n a r . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

208 214 216 219 221

Fi b r o z a p u lmo n a ră Fibroza difuză interstiţială idiopatică (sindromul Hamman-Rich) . .. .. . 222 Fibroza pulmonară interstiţială a prematurului (sindromul Wilson-Mikity) ...... 223 Di sp l a z i a b ro n h o p u lmo n ară . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 223 B o l i p u l mo na re i mu n e .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 223 Al ve o l i t a ale rgică extrin s e c ă (p ne umon ita de hipe rs e ns ibiliz a re , pn e u mo n i a c u p rec ip itin e ) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 224 Al ve o l i t a fib ro z a n tă c r ip to gen etic ă ……………. ………. ………. 224 Si n d r o mu l Lo ffle r … … … … … … … ………………………. …. …… 225 Pneumonia eozinofilică cronică (eozinofilia pulmonară criptogenetică) .. . 225 Va sc u l i t e le … … … … … … … … ………………………. ………. 225 He mo si d e r o z a p u lmo n a ră … … … … … ………………………………… 226 Pl e u r e z i i l e Pl e u r i t a (p leu rez ia u s ca tă , p leu rez ia pla s tic ă ) ………………… 227 Pl e u r e z i a s e ro fib rin o a s ă n etu b e rc u lo a s ă .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 227 Pl e u r e z i a s ero fib rin o a s ă tu b e rc u lo a s ă .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 230 E mp i e mu l p le u ral (p leu rez ia p u ru lentă ) .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 231 4. BOLI METABOLICE Şl BOLI NUTRIŢIONALE (M irce a G eo rmăn ea nu, D e s pina B a ghiu, A na Pope s c u) B o l i e r e d i t a re F e n i l c e t o n u ri a . .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 233 Ga l a c t o z e mi a . .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 236 Gl i c o ge no z e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 237 Mu c o p o liz a h arid o z e .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 238 T u l b u r ă ri e re d itare a le meta b o lis mu l ui lipide lor B o a l a Wils o n (d egen ere s c e n ta h ep atole ntic ula ră ) ……………. 239 Hi p o t i r o id is mu l co n ge n ital … … … ………………………………. 241 Si n d r o mu l ad ren o gen it al … … … … … ………………………………. 244 B o l i mu l t i fa c to riale Di a b e t u l za h ara t (d ia bete s me llitu s ) ……. ………………………. 247 B o l i d o b â n d ite … … …… … … … … … … ……….. .. .. ………………….. . 260 B o l i c a re n ţiale .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 260

7

5. BOLI REUMATICE, VASCULARE ŞI/SAU DE „COLAGEN" (M irc e a G e ormă ne a nu) R e u ma t i s mu l a rtic u lar ac u t … … … … … ……………………………… 313 Ar t r i t a r e u ma to id ă …… … … … … … … ………………………………… 328 Lu p u su l e r i tema to s s is te mic (LE S ) … ………………………………. .. 345 Pu r p u r a r e u ma to id ă … … … … … … … … … …………………………….. 354 6. INTOXICAŢII EXOGENE ACUTE. CONSTANTE BIOLOGICE ŞI INDEX TERAPEUTIC (M irc e a G eo rmăn ea n u , Zo ica M oldova n) In t o xi c a ţ i i e xo gen e a c u te … … … … … ………………………………… 358 Ge n e r a l ităţi … … … …… … … … … … … ……………………. . ……… 358 C e l e ma i fre c ven te in to xic a ţii a c u te e xo ge ne la c opil ………. .. 374 C o n st a n t e b io c h imice (b io lo gice ) … … … ……………………………. 379 Va l o r i n o r male î n s ânge , s e r ş i p las mă ……………………………… 379 C o n st a n t e u rin are …… … … … … … … … ………………………………. 387 C o n st a n t e ale lic h id u lu i ce fa lo rah id ia n ……………………………… 390 In d e x t e r a pe u tic … …… … … … … … … … ……………………………… 391 Medicamente folosite în bolile sistemului respirator şi tractului digestiv . .. .. .. 455

s ex. U n in d ic e un i ta r tra duc e o re produc e re s implă . Indic e le bru t d e r e p r o d u ce re re p rez in tă n u mă ru l me diu de de s ce nde nte (de s e x fe mi n i n ) p e c are le-ar n a ş te o ge n era ţie de fe me i c a re nu a r a ve a ris c ul de a mu r i şi a r a vea la vâ rs ta d e 1 5 -4 9 de a ni fe rtilita te a s pe c ific ă din per i o a d a c o r e sp u n z ă to are . E xis tă u n i ndic e brut ş i un indice ne t. Natalitatea s e exp rimă p rin n u mă ru l de nou-nă s c uţi vii. nive l de in st r u i r e e t c . mo r t a l i t a t e . 1 Numărul născuţilor vii la 1000 locuitori. lis ta fa c torilor c u pote nţia l de a influe nţa fe n o me n e l e d e mo gra fic e (vâ rs tă . E s te p rin c ipalu l fe no me n de mo gra fic . ra porta t la o an u mi t ă p o p u l a ţie (o b iş n u it. s tru ctu rii d u p ă dife rite c a ra c te ris tic i de mo gra fic e ş i so c i o -e c o n o mi c e . 1975. evid e n ţ e ale „s e rviciilo r d e s ta re c ivilă ”.). studiindu-le s ub a s pe ctul numă rului şi a l r e p a r t i z ă r i i geo gr a fic e . va l oa re a re la tivă a a c e st o r a î n d es c rie re a ş i a naliz a fe n o me ne lor de mo gra fic e . B e l d es c u ş i D . de c e s . ). grap h e in: a s c rie ) poa te fi de finită c a şti i n ţ a c e a r e c a o b iec t p o p u la ţiile u man e. C o mp o r t a men tu l re p ro d u c tiv al u n e i popula ţii poa te fi s inte tiz a t c u aj u t o r u l i n d i c i l o r d e rep ro d u c e re .) . Tre bic i. E n ă c h es cu) să c unoa ş te m: de finiţ ia e xa c tă a eve n i me n t e l o r d e mo g ra fic e (n ă s c u t viu . în timp d e 1 an. anchete demo gra fice. S e d e o s eb eş te de indic e le ne t de re produc e re în c a r e se ia î n con s id era ţie ş i ris c u l de de ces al femeilo r î n pe rioa da fe r t i l i t ă ţ i i . p re c u m ş i a l fa c torilor ca re de te rmină sc h i mb ă r i l e n u mă ru lu i ş i s tru ctu rii. tre buie (d u p ă N. pre c um ş i a fe n o me n e l o r p e c a r e a c e s t e e ve n i me n t e l e gene rează î n populaţii (na ta lita te . d omic iliu. A c e a s tă de finiţie formula tă în t r -o fo r mă fo a rte as e mă n ăto are d e V . Pe n t r u a măs u ra (s u b lin ie re a n o as tră ) fe nome ne le de mo gra fic e . c a te gorie s oc ia lă . R e p ro d u c e re a p o p u laţie i s e rea liz e a z ă prin re produc ere a ne tă c a re ar a t ă î n c e mă s u ră ge n era ţia ac tu ală d e fe me i fe rtile va fi înloc uită de o n o u ă ge n e r a ţ ie d e fetiţe . c a ra c te riz â nd co mp o r t a me n t u l re p ro d u c tiv al u n e i p o p u la ţii. d emo s : p o p o r. me tode ş i teh n i c i sp e c i a l e p e n tru s tu d iu l fen o me n elor de mogra fic e ş i a l s e mnific a ţie i ace st o r a . n u p ţia lita te e tc . pri n c i p i i l e ge n e rale d e c o n s tru cţie a in d icilor de mogra fic i. 9 . p en tru a pune î n e vide nţă re gula rită ţile du p ă c a r e se p ro d u c fen o me n ele d e mo gr a fic e . 1 0 0 0 d e lo cuitori) ş i într-o a numită pe rioa dă de t i mp ( d e r e gu lă l a n ). s u rs ele d is p o n ib ile p e n tru obţine re a informa ţ iilor c ure nte : rec e n să mi n t e . e vo lu ţiei lo r. c ă s ă torie e tc.1 INTRODUCERE IN PEDIATRIE NOŢIUNI DE DEMOGRAFIE Demografia (gr. pre c u m şi a l t e meto d e p o s ib ile de c u le ge re a unor da te s uplime nta re . s ubliniaz ă a borda re a ca n t i t a t i vă a p o p u la ţiilo r (latu ra c a lita tivă tre buind — după păre re a noa s tră — să -şi gă se a sc ă d e a s e me n ea u n lo c în a c e as tă ş tiinţă ).

C u fie c a r e z i su n te m ma i mu lţi cu 2 2 0 000. T reb u ie în s ă n o tat c ă din 10 noi loc uitori a i Te rre i. 5 miliard e d e o ame ni. d e 3 . Enă c he s c u). în timp c e în altele se menţin e sub 15%0 sau chiar sub 10%0. c i la su b p o p u l a ţ i a i mp lica t ă d irec t î n rep ro d u ce re . 1 5 -1 9 an i. contractarea unui număr mare de căsătorii după vârsta de 25 ani când fertilitatea femeii începe să scadă. au acţionat — izolat sau în asociere — şi următorii factori: reducerea nupţialităţii. 4 o ri ma i mare d e c â t la 15-19 a ni ş i de 9. * Gl o b a l ( p e î n trea ga no as tră p la n etă ) reproduc e re a c ontinuă s ă fie ra pidă 1 . Prin aceasta din urmă p opu laţia ru ra lă este supusă — poten ţia l — la trei fenomen e. 6 ori ma i ma r e d e c â t l a gru p a d e vâ rs tă 3 5 -3 9 ani (N . 5 mi l ia rd e. prelun girea duratei d e şcolarizare a celor mai mu lte femei şi creşterii rolu lui lor soc ia l (resp ectiv. elib era rea actu lui reproduc erii de caracteru l strict instinc tua l şi deven irea sa volun tară şi conştientă. 10 . O metodă eficientă. ia r u rmăto ru l mi lia rd. 8 milia rde . Fe r t i l i t a t e a (fen o me n d emo gra fic ce c ua ntific ă fre c ve nta nă s c uţilor vii în su b p o p u l a ţ i a fe mi n in ă a fla tă la vârs t a re produc e rii) pe rmite o ş i ma i bu n ă e va l u a r e a fen o me n u lu i re p ro d u c e rii popula ţie i. urbanizarea in tensă. î n p re z e n t n u măru l es te de a proxima ti v 5. este întrerup erea la c erere a cursu lui sa rcinii prin avort chirurgica l. Există ţări în care nata litatea este d e aproa pe 50%0. B e lde s c u. activitatea ex trafamilia lă). nive lul ma xi m a l fe r t i l i t ă ţ i i sp e c i fic e s e în regis trea z ă la g rupa de vâ rs tă 20— 24 a ni. nive lul fe n o me n u l u i va riin d mu lt în fu n cţie d e vâ rs tă (de e xe mplu. cu influen ţă asupra fertilităţii şi nata lităţii: reduc erea numerică prin migrarea la oraş. 7 ori ma i ma re de cât la 2 5 -2 9 a n i. 3 milia rde loc uitori pe î n t r e a ga p l a n e t ă . metod ele antic on cep ţiona le — în toată diversitatea lor — fiind net avantaj oase. dar nu şi optimă din punct de vedere medical pentru sănătatea sa şi pentru menţinerea posibilităţii femeii de a avea cop ii atunci când cuplu l din care face parte doreşte ac easta. în timp c e un indic e s ubunita r nu a si gu r ă r e p r o d u ce re a s imp lă. c onştiinţa gen itorilor. 30-34 a ni ş i 35-39 a ni). la 7 iu n ie 1 9 8 7 s -a n ăs c ut pe glob a l 5 000 000 000-le a ce t ă ţ e a n a l T e r r e i . pâ nă la s fâ rş itul s e c olului. D. Î n plus . „femin izarea” prin migra rea selec tivă sau pred omin antă a celor d e sex ma sc ulin.un i n d i c e su p r a u n ita r o rep ro d u c e re lărgit ă . C re ş te rea ra pidă a popula ţie i est e a t e st a t ă şi d e fap tu l că u ltimu l milia rd. urma t în o r d i n e d e gr u p e le 2 5 -2 9 a n i. ia r în ju ru l a n ilo r 2 1 00 popula ţia Te rre i s e va s ta biliz a în j u r u l c i fr e i d e 10 . fe rtilita te a gr u p e i 2 0 -2 4 a n i es te — o b iş n u it — de 1. îmbătrânirea populaţiei prin migrarea selectivă a tinerilor. În ţările în care natalitatea a scăzut. dezvoltarea şi creşterea responsabilităţii faţă de produsul de concepţie. de oa me ni s -a a dă uga t popula ţie i mo n d i a l e î n n u ma i 1 2 a n i. c â t ş i a in d icilo r s p ec ific i pe grupe de vâ rs te . Plan ificarea familiei este o comp on entă imp ortan tă a lib ertăţii c uplu rilor d e a dec id e — în conc ordan ţă cu dorinţa şi posibilităţile lor — când este oportună naşterea copiilor din familia pe care au format-o şi care este „dimensiun ea ” optimă a familiei resp ec tive. 9 se n a sc î n ţ ă rile su b d e z vo lta te s au în c urs de de z volta re . Acea stă metodă trebu ie să rămână un mij loc d e nec esita te a l p lan ificării familiei.4 . numărul mai mare de divorţuri. Da c ă în a n i i ' 3 0 lo c u iau p e p ămâ n t 3 milia rde de oa me ni ia r în 19 8 2 . Se est i me a z ă c ă p â n ă î n an u l 2 0 0 0 vo r e xis ta 6. e ve nime ntul de mogra fi c (n o u -n ă sc u t u l viu ) fiin d ra p o rta t n u la între a ga popula ţie . a nua l popula ţia globului cr e sc â n d c u 8 0 milio a n e. O importan ţă covârşitoare asup ra nata lităţii şi p lan ificării familiei au factorii psih osocia li. ha rta 1 Planificarea familiei şi dez voltarea popu la ţiei sunt diferite în lu me. dorinţa unor familii de a nu-şi reduce bunul trai prin creşterea unui număr mare de copii. R e fle c ta re a c omporta me ntului re p r o d u c t i v c u a ju to ru l fe rtilită ţii p re s u p une a tâ t mă s ura re a indic ilor bruţi de fe r t i l i t a t e .

Studiul morta lită ţii du p ă cauzele medicale d e d ec e s p ermite ide ntific a re a unor proble me de c o r e l a r e şi alc ătu irea u n o r „p ro grame de s ă nă ta te ” c ore s punz ă toa re . d e exemp lu ). B eld es c u ş i D . Într-o popula ţie da t ă ( o b i şn u i t 1 0 0 0 de lo c u ito ri). e ste e a îns ă ş i dep e n d e n t ă d e s tru c tura p o p u laţie i p e gru p e de vâ rs tă . re duc e re a morta lită ţii prin c a uz e le pri n c i p a l e d e d ec e s in flu e n ţea z ă în ma i ma re mă s ură c re ş te re a s porului na t u r a l a l p o p u l a ţie i ş i ma i p u ţin d u rata me die a vie ţii. su b vâ r st a d e 1 an în tr-o a n u mită p e rio adă de timp (obiş nuit 1 a n) ra porta t la 1 0 0 0 n ă sc u ţi vii în p erio ad a co res p unz ă toa re de timp (s e va re ma rc a . e fe c tul a s upra mo r t a l i t ă ţ i i ge n e ra le fiin d fo arte mic . Mortalitatea infantilă es te re p rez e n tată de numă rul de c opii de c e da ţi. mo rta lita te ge ne ra lă ş i s por na tura l 11 . Progre s e le în me d i c i n ă a l ă t u r i d e ce ila lţi fac to ri a u c on tribuit la c re ş te rea longe vită ţii ş i a d u r a t e i me d i i d e viaţă . d e c i . viz â n d .8 an i (N. C am în ac e e a ş i p erioa dă . în tr-o anumită pe rioa dă de timp (obiş nuit. ). Enă c he s c u). M o rta lita te a . e xis tâ nd z one popula te de un numă r mi c d e l o c u i t o r i (A frica . că . fe n o me n u l mo rta lită ţ ii poa te fi in flue nţa t c ore s punz ă tor şi p r i n a p l i c are a un o r p ro grame in tegra te viz â nd re duc e re a fa c torilor de r i sc sp e c i fic i ş i/s a u co mu n i p rin cip ale lor c a uz e de de c es (în func ţie şi d e vâ r st a i n d iviz ilo r).de mo gr a fi c ă a lu mii a re o mare d ivers ita te . d e n a t alita te. o p arte a c o n tin en tului a me ric a n e tc .b o lile ca rd io vas c ula re . s p o ru l n a tu ral a l p o p u la ţiei e s te de 6% 0 .d e e xe mp lu . ac c i d e n t e l e e t c. A s tfe l. la râ ndul s ă u. (a fe c ţiu n ile c ita te s u n t p rincipalele cauze de deces în ţa ra no a st r ă l a a d u lt). Mortalitatea. proba bilitate a de c e s ului cr e sc â n d o d a t ă c u vâ rs ta . pe grupe de vâ rs tă . un a n ) .s o cia l al a c e s tuia a s upra popula ţie i s unt ne c e sa r e t a b e l e ş i ca lc u le s p ec ia le. M orta lita te a re p r e z i n t ă „c o mp o n e n ta n e gativă” a reproduc e rii popula ţie i. M ă s ura re a ş i an a l i z a mo r t a l i t ăţii se fac cu a ju to ru l in dic e lui brut de morta lita te . princ ipa la c ompone ntă ca r e a si gu r ă u n ec h ilib ru a l s tru c tu rii p o p ula ţie i pe grupe de vâ rs tă (pira mida vâ r st e l o r ) fi i n d n ata lita te a . s ta rea de s ănătate a p o p u l a ţ i e i. pe lâ ngă ţă ri s a u re giuni. fe nome nul re p r o d u c e r e ( d e în no ire a p o p u laţie i) fiind c ondiţiona t de inte ra c ţiune a ce l o r d o u ă c o mp o n e n te (n ata lita te ş i morta lita te ). p e s e xe . fe n o me n u l mo r t a lită ţii e s te influe nţa t ş i de a lţi fa c t o r i : d e z vo l t are a s o cio -e c o n o mică ş i nive lul de tra i. indic ilor sp e c i fi c i p e c a u ze me d ica le d e d e c e s. P en tru s ta b ilirea mo d e lului morta lită ţii ş i ca ra c te riz a re a s in t e t i c ă a i mp ac tu lu i med ico . p re c um ş i dura ta de s upra vie ţuire la dife r i t e vâ r st e . Sp o r u l n a t u ral al p op u laţie i rez u ltă d in s impla s c ă de re a indic e lui de mo r t a l i t a t e d i n c e l al n a ta lită ţii. da c ă na ta lita te a e s te de 15% n ş i mo r t a l i t a t e a 9 % 0 . în ţa ra noa s tră dura ta me die a vi e ţ i i e r a de 6 9. în tr -o pe rioa dă de 1 a n. c a nc e rul. D u ra ta me d ie de via ţă e ra în a nul 1988 (la s c a ră mo n d i a l ă ) d e 6 2 d e a n i (6 3 la fe me i ş i 61 la bă rba ţi) da r va ria z ă de ase me n e a fo a r t e mu lt. in clus iv a s upra dura te i me dii a vie ţii (a sp e r a n ţ e i d e viaţă la n a ş te re ). fiin d mu lt mai ma re î n ţă rile c iviliz a te ş i ma i s c ă z ută în c e l e su b d e z vo ltate . bolile re s pira torii. R e z u l t ă că in d ic e le „ mo rtalita te ge ne ra lă ” e s te e xpri ma t de numă rul de d e c e se r a p o rtat la 1 0 0 0 lo cu ito ri. În a fa ră d e vârs ta biologic ă c a re c ondiţione a z ă ac e st i n d i c e d e mo gr a fic .sp r e d e o s e b ire d e n a ta lita te . S e me n ţio n ea z ă a s tfe l de c ă tre a utorii c ita ţi c ă în t i mp c e r e d u ce re a mo rta lită ţii la vâ rs ta 0— 1 a n (morta lită ţii infa ntile ) ar e c a p r i n c i p a lă rezu ltan tă c re ş te re a d u ra te i me dii a vie ţii. si s temu l d e ac o rd a re a as iste nţe i me dic a le e tc. cu refe rire s p ec ia lă la a ş a numita morta lita te ge ne ra lă est e fe n o me n u l d e mo gra fic d e fin it d e frec ve nţa de c e s e lor. D e ş i d e p en d e n t d e s tru c tura popula ţie i pe grupe de vâ rs tă şi. pre c um şi c u a j u t o r u l in d ic ilo r d e s tru ctu ră (le ta lita te a ). foa rte de n s p o p u l a t e (E u ro p a.

în 1983 J aponia a avut d e as em en ea 6.).3%0 şi — respectiv — 11. Î n a n ul 1870 s e înre gis tre a z ă un indic e de 2 2 5 % 0 . fosta RD G şi Elveţia au fost de 11. infec ţii) (1).4%0 în 1984. 0%0 în J aponia ( Fin landa : 6. sindrom de detresă respiratorie pneu monie şi gripă (4). 2) ma lignităţi.4%” în Olanda (ac elaşi indica tor în 1983). în anul 1986 : 1) boli perinata le.al p o p u l a ţ i e i . în anu l 1 938 morta lita tea infantilă în ţara n oastră era de 179%0. În anu l 1985 ratele d e morta litate infantilă rap ortate în R FG. patologia perina ta lă (2 ) şi ma lforma ţiile c on genita le (3 ). în ord in e: 1) ma lf ormaţii c on gen ita le. 12 . Tre buie îns ă su b l i n i a t c ă principalii factori care împiedică o revoluţie în supravieţuirea sugarului sunt mai curând de ordin politic şi social decât de ordin tehnic 1 În România s-a înregistra t în ultimii 45 de ani o sc ădere aproap e c ontinuă. a jungâ nd s ă c oboa re s ub 15% 0 şi c h i a r c u mu lt s u b 1 0 % 0 în multe ţă ri c iviliz a t e a le lumii. 23. d es tul de importa nte 1 ). în SUA a fost raportată p en tru anu l 198 4 următoarea ord in e: af ecţiuni p erinata le diverse (!). Mo r talita tea in fan tilă a î n regis t ra t în lume . 2%0 în anul 1983. fie de patologia perinata lă.3%0. Rata mortalităţii infantile pe grupe de cauze majore nu este aceeaşi în toate ţările. 8 .a ş a c u m am ma i s pus . 13. continuând apoi să scadă (28%. 25. 3) accid ente d e circu laţie şi 4) infecţii. boli hepatice (8). R e duc e re a morta lită ţii la grupa de vâ r st ă 0 — 1 an rez u ltă în c re ş te rea d ura te i me dii a vie ţii („s pe ra nţa de vi a ţ ă l a n a şt e r e") d ar a re . 46. 11.5%„.2%(. în R FG. crescând apoi până la 27%” în 1989. sinucideri (7). au fost. iar în anul 1967. rep rez e n tân d c a lc ulul c ore la ţie i ra ngurilor s a u co e fi c i e n t u l n e p a ra me tric al lu i Sp ea rma n.1%0 în Elveţia (7. În u ltimii ani. În anu l 1986 princ ipa lele cauze d e d ec es ia vârstă de 1—5 ani.6%0. Î n t r e n a t a lita te .3%0 în Suedia (7. rep rez e n tân d 3 s au ce va ma i mult de 3% din a c e a s ta din u r mă .9 %0. Astfel. pentru ca în anul 1981 să înregistreze 28. în anul 1982. b oli resp ira torii acute şi cron ic e obstruc tive (3).6%0 în 1983). gestaţie scurtă şi greu tate (ma să) mic ă la naştere (5 ): hip oxie intrauterină şi asfixie la naştere (6).9%” în 1983.. 2) malf ormaţii con gen ita le. asemănătoare. unele boli gastrointestinale (8). !3. traumatism obstetrical (7).8%0 în Olanda. pe locu l 2.0%0 în 1983).8%o în Fin land a. fie de ma lf ormaţiile c on genita le. în Român ia primele 3 locu ri le oc upă bolile apa ratu lui resp irator (d e obic ei. Pâ n ă la vâ rs ta d e 2 0 d e an i ma i mure a u 250% 0 dintr-o ge ne ra ţie din c a r e r ă mâ n ea u n u ma i 5 0 0 % 0 . accid ente (4). anomalii congenitale (2).6%0 1985 şi 23. mo rta lita te ge n era lă ş i s por na tura l a l popula ţie i exi st ă o c o r e l a ţ ie d ire c tă . Au r ă ma s î n să n u me ro as e ţări ş i/s au zone ge ogra fic e c u o morta lita te deo se b i t d e r id ic a tă ş i — c h iar î n ţa ra noa s tră — indic e le s -a me n ţ i n u t şi î n u ltimu l d ec e n iu p es te 23% 0 (s c ă de re a proa pe c ontinuă dar şi c u va riaţii an u a le . 6. dar la ra te foarte În R FG morta litatea infantilă înregistrează drep t principa le cauz e care au du s la d ec es. 7. în alte ţări au fost raportaţi următorii indicatori de mortalitate inf anti lă : 6. afecţiun i perinata le şi anoma lii c on genita le (6). 3) cauze „n enatu ra le” de moarte şi 4) boli infecţioase.un e fe c t mult ma i mic asu p r a mo r t a l i tă ţii. moarte subită (3).7%0 în Japonia. p erp etua re a s pe c ie i fiind a s tfe l a s i gura tă nu ma i p r i n t r -o fertilita te ş i n ata lita te de os e bit de ridic a te.ra p o rta re a n u s e fac e la popula ţie c i la numă rul de nă s c uţi vii ) .î n ma i puţin de un s e c o l — o sc ă d e re co n s id era b ilă. Indic e le a co b o r â t c o n si de ra b il în u ltimu l s ec o l. diabet (5). 23. u n eo ri.4%0 în Elveţia şi 11. cu mici dif erenţe anuale.2%0 1986). Pe primu l loc s-au men ţinu t constant b olile apara tu lu i resp ira tor urinate. Comparativ în anul 1984. a morta lităţii infantile. n eop la sme ma lign e (2 ). Co rela ţia d in tre na ta lita te ş i morta lita te infa ntilă a fo st d e mo n st ra tă s tatis tic . dar tota l nesa tisfăcătoare. În acela şi an şi în a ceea şi ţară s-a rap ortat u rmătoa rea ordin e a ratelo r de morta lita te gen era lă : b oli ca rdiovasc ulare maj ore (1 ). În anul 1983 nata litatea în aceste ţări a fost d e 12 .

de fic itul imun e tc . a c c ide nte le din c urs ul na ş te ri etc.p o t in flu en ţa mo rta lita te a infa ntilă . a bordâ ndu-l nu a tâ t (s a u nu nu ma i ) c a p e u n c op il î n gen era l. mortalitatea neonatală (de c e s ul s-a p r o d u s î n p rimele 4 s ăp tămâ n i d e via ţ ă pos tna ta lă ).  c a factori demografici: varia ţiile n ata lită ţii s urve nite brus c ş i de te rmina te arbitrar.  d i n t r e factorii familiali ca b io s is te m influ e nţa t s oc ia l: s ta re a c ivilă a ma me i . ra h itis mu l. A c e a s tă a pre c ie re — pe de plin va l a b i l ă — n u e xclu d e n ic i ro lu l fa c to ril or me dic a li ş i nic i c omple xita te a şi i n t e r r e l a ţ i i l e d in tre n u me ro ş ii fac to ri c a re — într-o mă s ură ma i ma re sa u ma i mi c ă . A c e s te trei no i va l e n ţ e a l e p ed iatrie i — în grijire a (a s i s te nţa ) c opilului s ă nă tos . C o n c e p t u l d e me d ici n ă a c o p ilu lu i s ă nă tos s -a i mpus . . me d icii p e d iatri au î n c e p u t s ă s e pre oc upe tot ma i mult nu nu ma i d e c o p ilu l bo ln av c i ş i d e în grijire a copilului sănătos ş i aceas tă pre o c u p a r e a d even it (s a u tin d e s ă d e vin ă ) priorita ră . exp l i c a t şi p e r fec ţio n a t. i n t o xi c a ţiile . Pe mă s u ră ce p e d iatria s -a c ontura t c a s pec ia lita te me dic a lă in d e p e n d e n t ă . c a un fe l de an t i t e z ă . p ato lo gia o b s te tric a lă .( a p r e c i e r e a a fo s t făc u tă d e exp e rţii O M S). ma l fo r maţiile c o n gen it ale . c o n t u rân d u-s e t o t ma i c l a r c e e a ce în mod c ure nt numi m medicina copilului sănătos. în s pe c ia l. a c e l u ia d e me d icin ă a c o p ilul ui bolna v. fiind a poi de limita t. lo c u in ţa e tc .  c a fa c t o r i socio-economici: n ive lu l d e tra i. MEDICINA COPILULUI SĂNĂTOS Ob i e c t u l p ra c tic ii p e diatric e a fo s t mu lt timp ş i în e xc lus ivita t e c opilul bo l n a v. infe c ţiile . me d icina c opilului s ă nă tos nu s e re fe ră 13 . M ed icin a co p ilu lui s ă nă tos s e c ons tituie î n pre z e nt ca u n u l d i n t r e o b iec tivele fu n d a me n tale a le progra me lor de s ă nă ta te din mu l t e ţ ă r i a l e lu mii.  d i n t r e fa c to rii endogeni ţin â n d d e c opil: gre uta te a (ma s a ) la na ş te re . In d i c a t o r u l „mortalitate infantilă” p o a te fi a s tfe l „s ubdi viz a t ": mortalitatea perinatală ( d e c e s u l s -a p ro d u s d e la 28 de s ă ptă mâ ni de ge s ta ţie pân ă l a vâ r st a d e 7 zile (d u p ă n a ş te re ).  d i n t r e factorii endogeni ţinând de mamă: vâ rs ta ma me i. r a n gu l n a ş te rii. c i ca pe un c opil anume. ha ndic a purile biologic e ). mortalitatea infantilă „tardivă” ( d i n a 8 -a z i p ân ă la vârs ta de 12 luni) ş i mortalitatea infantilă post neonatală (d e la vârs ta d e 2 8 d e zile pâ nă la s fâ rş itul c e le i de a 12 -a l u n i d e vi a ţ ă). fa c to ri d e mo gr a fic i. ). a c c id en tele e tc . Ea c ontribuie — în pl u s — l a l a r ga ş i c o mp le xa a c tivitate de protecţie („oc rotire ") me dic oso c i a l ă a c o p ilu lu i d e to a te vâ rs te le . pa rita te a . prote c ţia me d i c o -so c i a l ă ş i in d ivid u a liz a re a — a u de ve nit e s e nţa pra c tic ii pe dia tric e acc e p t a t e . fa c tori fa milia li — b i o si st e m i n flu e n ţat s o cia l. În gen era l. vârs ta fo a rte mic ă (nou nă s c uţii ş i s uga rii în vâ rs tă d e 1 — 3 lu n i s u nt c e i ma i p eric lita ţi.. a vo r t u r i l e. Exis tă nume roş i fa c tori de r i sc c a r e i n flu e n ţea z ă d irec t s a u in d ire c t morta lita te a infa ntilă : fa c tori exo ge n i şi e n d o gen i in tegraţi î n b io s is temul ma mă -c opil. fa c tori s oc io -e c onomic i:  d i n t r e fa cto rii exogeni c ită m: p ato lo gia le ga tă de a c tul na ş te rii.

1983). S -a aj uns astf el la con c lu zia că scr een in g-u l p en tru hip oti r oid ism şi f eni l cet onu ri e est e c os t ef ici en t şi a f ost legif era t în mu lt e ţ ări. N u se va o mi t e c ă mu lte p ro b le me d e sănă ta te a le a dultului (obe z ita te a. Abia atunci când viaţa va putea fi prez erva tă indif erent d e cost. câ t ş i in tele c tuale ş i ps iho-s oc ia le . ch imici ş i b io tici — ş i e ndoge ni (inclus iv fa c torii ca r e a c ţ i o n e a z ă p ren ata l). actu l medica l — in c lusiv dia gn osticu l prenata l în masă (una dintre cele mai costisitoare metode) — va deveni o chestiune strict academică (Mary Ellen A ver y. deficit de a lfa1-antitripsin ă. fibroză chistică. posib i li tăţi le de d epis tar e etc. leucin oză. dar şi p e c ele s ocia le şi etic e c e p ot f i gen era t e 2 . Sănătatea e s te — în c o n c e p ţ i a a c t u ală — o „s ta re de bine” (fiz ic ă . R ezu ltat ele eva luăr i lor nu sunt iden tic e p e p lan naţi ona l sau r egi ona l (nu sunt univer sa l va lab i le). 4 . fie c ă r e i c a t e gorii d e vâ rs tă . În p e rioa da pre na ta lă e ste pos ibil s ă 14 . Se a c ordă o a tenţie de os e bită at â t d e z vo l t ă r i i fizic e . 5 . homocistinurie. a c orda t Tabelul 1. me n ţ i n e r e a şi p erfe c ţio n a re a s tă rii d e s ă nă ta te se folos e s c me tode de sc r e e n i n g ( t a b e lu l 1 . să n ă t a t e a c o p i lu lu i es te co n d iţio n ată d e nume roş i fa c tori e xo ge ni (de me d i u ) — fa c t o ri fiz ic i. Id en tif icar ea p r en ata lă a u n ei b o li tr eb u i e să b en ef ici ez e de t ehn ici f oa rt e ex act e ş i ac es t ea su n t cos ti si t oar e 1 . 3 . P ro g ram ele scr een in g tr eb u i e an tic ip at e d e an a liza cos t — benef ic iu. Pe ntru e va lua re a . c a re a re c a obie c tiv c re ş te re a ne s pe c ific ă a vi t a l i t ă ţ i i . D eciz ii le m ed ica le vor a vea în ved er e şi imp lica ţi i le ec on om ic e1. galactozemie. co n s idera te ca ce le mai critic e pe rioa de a le dez voltă rii. S e p o ate fac e şi un s c re e ning bios oc ia l. E st e n ec es ară o eva lu ar e şi r eeva lu ar e c on t in u ă a conc ept ulu i despr e scr een in g. dec izând dacă şi care b oli tr eb u i e in c lu se în pr ogra m ele sc r eenin g. ). s uga r şi a d o l e sc e n t . e s te de a s e me ne a nec e sa r c a e va lu are a s tării d e s ăn ăta te p rin me tode de s c re e nin g me dic a l s ă in c l u d ă p e r i o a d a p ren ata lă ş i p erio ad ele de nou-nă s c ut (ta be lul 1. 2 . tiroz in emie. În unele ţări se face depistarea neonata lă conc omitentă p entru fenilc etonurie. a d a p t a b ilităţii ş i re z is te n ţei la a gr e s iune a unor fa c tori pa toge ni). f ieca r e ţa ră (sau f i eca r e soc i eta t e) va tin e s ea ma de rea lităţ i le pr opr ii (inc id en ţa bolii r esp ect i ve. b o ala co ro n ariană .nu ma i l a me t o d e le d e p ro fila xie a u n o r boli s a u la promova re a s ă nă tă ţii (aşa n u mi t a s a n o ge n ez ă . cu p artic u l a rită ţile s a le . boa la pulmona ră c ronic ă ) pot ave a „r ă d ă c i n i ” în v ârs ta co p ilă rie i. C u n o a şt e r e a fac to rilo r d e ris c ş i in flu e nţa re a a c e s tora e s te de c is ivă pe ntru pre z e r va r e a să n ătă ţii ş i p erfe c ţio n a re a sa. conc om it en t. hipotiroid ism. d e fa c to ri famil ia li (o importa nţă de os e bită a vâ nd relaţia mamă-copil). 2 Există metode screening pentru următoarele boli ereditare: f enilcetonurie. 1 . hip e r t e n si u n e a arte ria lă . Î n mod pa rtic ula r. 2). 1 Aspectul economic al conceptului despre screening se referă la studierea actului medical şi în contextul realităţilor economice.1 S en su rile so cia le şi eco n o mi ce a le co n cep tu lu i d esp re screen in g (p ractica t în p ri mu l tri mes tru d e sa rcin i şi la n ou -n ăscu t) şi d esp re d iagn osticu l p ren atal la u n sin gu r in d ivid .1 ). p en tru s tab i li r ea u n or p r o gram e scr een i ng. histidin emie. d e factori socio-economici etc. hipoti r oid ism şi FC ( Germa nia) iar în alt ele (SU A ) se fac la naşt er e 6 test e scr eeni ng. mi n t a l ă şi d e i n te grar e s o cia lă ) ş i n u n u ma i a bs e nţa bolii.

stabi li t prec oc e (din pri m ele zi le de via(ă ). c ă me dic ina fe ta lă e s te î nc ă o sp e c i a l i t a t e „î n faş ă ” p e n tru că tratame ntul s pe c i fic din c urs ul vie ţii in t r a u t e r i n e ( c a ş i p ro fila xia. r a d i o grafia (c u limitările d e rigoa re ) ş i fe tos c opia (ta be lul 1. 2. Pos ibilita te a s ta bilirii dia gn o st i c u l u i d e b o ală î n că d in viaţa in tra ute rină a re îns ă ş i o de os e bită va l o a r e p r o fi l a c tic ă . de c e l â n d ) b o l i p ren ata le — evaluează starea de sănătate a fătului cu risc ereditar sau gestaţional.3 E v a lu a rea stă rii să n ă tă ţii f ă tu lu i p rin teste ef ectu ate i n trap artu m 1. Su nt fo l o si t e î n a c e ste s cop u ri amniocenteza u rma tă de c ultura de c e lule a mniotic e . în sângele din sca lpu l f ătu lui U lt ras on o graf i e ( m et od ă n ein vaz i vă şi f oart e c onf id entă ) fie d e t e c t a t e n u me ro as e b o li e re d itare (u ne le de os e bit de gra ve ). gen etic e). 3). f ibroz a chistică ). 4. evit â n d u -s e i mp la nta re a în fa milie ş i. Eva lua re a s tă rii de s ă nă ta te a fă t u l u i . Supra ve ghe re a ş tiinţific ă a p r o d u su l u i d e c o n c e p ţie p o ate s p u lb e ra a nxie ta te a ge ne ra tă în fa mil ie de du c e r e p â n ă l a te rme n a u n ei s arc in i c u ris c . dia gn os ticu l u n ei b o li ( obi şnuit. p re c u m ş i alte mă s uri pe c a re le fa c ilite a z ă re p r e z i n t ă şi ace s te a o mo d alita te fo arte mode rnă ş i a c tua lă de pra c tic a re a me d i c i n i i o mu l u i s ăn ăto s . ter a p e u t i c ă a c e lu i a fe c ta t. Tabelul 1. Amn i o c e n t e z a pra c tic a tă în a l d o ilea trime s tru de s a rc ină fa c e pos ibilă de t e c t a r e a a b e r a ţiilo r cro mo z o mice — p rac tic — în tota lita te ş i a ma i mult de 7 0 d e b o l i me ta b o lic e e re d itare . în p o p u l a ţ i e a u n o r d e fe c te ere d itare in c ompa tibile c u o via ţ ă e c hilibra tă . cu rân d d u p ă na ş te re . 4 ) . meto d ă n e invazi vă foarte agr eată şi în pre z e n t ) . c o n trib u in d — p rin a c orda re a s fa tului ge ne tic — la evi t a r e a a c e st o r b o li la c e ila lţi d esc e n d enţi. d e a ltfe l) s unt — pâ nă în pre z e nt — ma i mult pro mi si u n i a l e viito r u lu i (p ro b a b il. to tuş i. d e ex emp lu. ga lac t oz emia şi hip otir oidi smu l. Su n t t o t a t â t e a me to d e c a re — d iagn o stic â nd s a u c onfirmâ nd (re s pe c tiv. 15 . P rin ultra s onogra fie (ta be lul 1.Tabelul 1.2 D iagn osticu l p ren a ta l şi scr een in g -u l p ostn ata l p recoce 1 . pre c um ş i a borda re a ime dia tă . sfa t u l ge n et ic . St a b i lire a d iagn o s ticu lu i d e b oa lă s a u infirma re a a c e s tuia s unt de fa p t t o t u n mo d d e evalu are a s ă nătă ţii fă tului.  n u mai f or mu lar ea sf atu lui ge netic. 2 . D iagn os ticu l p r en ata l b en ef i ciază d e o m et od o logi e m odernă dar nu în t ota lita t e lipsi tă d e ri scu ri. 5) ş i (d a c ă e st e c a z u l) p rin ra d io grafie p o t fi de c e la te de fe c te s truc tura le ma jore . S creen in g-u l p ostn a ta l) (d et ectar ea în m asă) t r ebui e ef ect uat cât ma i pr ec oc e. 3. ult r a so n o gr a fi a (ec o gra fia . da r tot atâ t d e b i n e să fie e valu ată s ta re a d e s ă nă ta te a fă tului (ta be lul 1. Mon it or izar ea ra t ei in im ii la f ăt D et er mina r ea pH -u lui sân gelui f eta l la ni velu l sca lpu lui D et er mina r ea P aO 2 .  n u mai măsu ri t erap eu tic e d e susţin er e (d e ex emp lu. soldân du-s e cu cel p u ţ in 3 ef ec t e f avo rab i le:  trata m en t ef icac e (sau mai ef icac e) : f en i lc et onur ia. Se co n s id eră . în ge ne ra l. a n emie C oole y s a u a lte boli e re dita re . ia r p r i n fe t o sc o p ie po t fi a s p irate e ş a n tioa ne de s â nge din plac e ntă s a u din va se l e d e p e su p ra fa ţa p lac e n tară in tern ă în s c opul s ta bilirii dia gnos tic ului de d i st r o fi e mu s cu la ră D u ch en n e . a p ropia t) de c â t re a liz ă ri c onc re te (ş i cu r e n t e ) .

hi gr om a chist ic ă. boa la urin elor cu mi ros d e si r op d e arţ ar. li sta b oli lor c e pot f i diagn os tica t e prin a ceas tă m et odă es t e mar e. D iagn os ticu l un or ma lf or maţ ii con gen ita le: an enc ef a lia. d . b .Tabelul 1. h em of i li ei. s e c aută ob i şn u i t tris omia 21 sau alt e t ris om ii ). ). 2 . căci b o li le car e „s e expr imă” în f ibrob laş ti i din pi ele s e ex primă şi în c elu lele amn i ot i ce: gan g li ozid oz ele tip I. estima rea procen tu lui d e c elu le rapid a ltera te. chirurgi e f eta lă. ma lf or ma ţii gas tr oin t es tina le. b . Tu lb u rări a le act i vi tăţ ii f et a le în af ecţiun i neur ologic e sau muscula r e şi insuf ici enţ a p lac en tar ă. sindr omu l adren ogenita l etc. Fac i li tar ea ef ec tu ăr ii u n or p r oc ed u r i : amn i oc en t eză. 3 . def ec t e cardia ce. C elu lele a mni otic e vor f i obţinut e p entru cu ltu ră în a 14-a până în a 16 -a săptămână d e g estaţ i e p en tru d et ecta r ea u n or ab era ţi i crom oz omi c e ( ef ectu ar ea cari ot ipu lu i est e rec o man d at ă la gr a vid ele cu an amn eză f ami lia lă poz it i vă sau la c ele în vârs tă. Fet osc opia : p en tru dia gn ost ic ul un or ma lf or maţ ii şi pen tru obţ in er ea un or eşant i oan e d e ţ esu t f eta l. morfologia c elu lelor feta le. nef r oza f eta lă. ca . h ip er t ens iun ea art er i a lă). p ermi t e dia gn ost ic ul h em oglob in opat ii lor. A n aliza ch im ică a lichidu lui amni ot ic : a. ma lf o rma ţii r ena le. c. pr ecum şi sân ge. omf a loc elu l. — de ex emp lu — acidemia m eti lma lonică ). în ceea ce pr i veşt e r isc ul r ecu r ent ei. 5 . 4 . A cti vita t ea hex oz amin idaz ei : va f i det ermina tă la cei cu risc pentru b oa la Ta y-S ach s . A lt e circum st anţ e d e cr eşt er e su n t : sân g era r ea f eta lă sau p lac ent ară det er minată chia r de amni oc en t eză.5 Perf o r ma n ţele u l tra so n o g ra f iei în viaţa p ren atală 1 . N iv elu l bi lirub in ei : în caz d e b oa lă h em o lit ică. ar e n i v el cr escut în d ef ect ele d es ch is e a le tu b u lu i n eu ra l 1 (s e va ţin e s ea ma de f aptul că aprox ima ti v 10% din def ect ele tubu lui neu ra l pot f i în ch is e şi. 2 . boli i granu lomat oas e c r onic e. ga lact oz emia. m enin goc elu l. Bi op s ia d e ţ esu t f eta l: p o t f i obţ in ut e f ra gm en t e d e pi ele sau a lt e ţ esutur i. m oa rt ea f ătulu i în ut er. În toa te cazurile d e c reştere a nivelu lui a lfaf etoprotein ei se va efec tua u ltrason ogra fia. C on c en t raţ ia unor enz im e sau substratur i enzi mat ic e pentru diagn osti cu l unor er or i de m etab o lis m. atunc i. 1 Prez enţa d efec telor tub ulu i n eura l p oa te fi confirma tă prin d eterminarea acetilc olin- esteraz ei. Amniografia şi fetoscopia se practică dacă diagnosticul este incert. D ozar ea a lf af et op r ot ein ei î n lichidu l a mni otic (c el mai bin e p oat e f i d ozată la 1 6 —1 8 săp tămân i d e g es ta ţi e) . det er mina r ea sexu lu i cromatin ic şi/ sau crom oz om ic. n ec es ară eva luă ri i un or boli er ed ita r e X .link a t e (h em of i li e. A cizii o r gan ic i : d acă se su sp ec t ează acid em ii or ganic e (b oli m etab olic e cr edi tar e. S u n t d e as em en ea ut i le: a. 1 7 -a lf a-hidr ox ipr oges t er ona poa t e f i dozată în cazuri le susp ect e de def ic i entă de 2 1 -hidr ox itază. nivelul a lf af et op r ot ein ei es t e norma l). 16 . E va lu a r ea cr eş t eri i f ătu lu i p en tru ca lcu lar ea vârs t ei ges taţ i ona le în unele af ec ţiuni (d iab etu l mam ei.4 A mn io cen teza — metod ă d e d iagn ostic p ren atal al u n or b oli 1 . ihti oz ei con gen it a le. sindr omu l H ur ler tip I. A scită şi h idr op s în b oa la h emo ra gică a n ou -născu tu lu i. Tabelul 1. b oa lă D uchenn e etc. 3 . 5 . 4 .

T o a t e a c e s te d a te su b lin ia z ă — î n plus — c omple xita te a ped i a t r i c e şi o r ien tarea mo d e rn ă a a c e s te i s pe c ia lită ţi. În s fâ rş it. priva re a c opilului de p o si b i l i t a t e a o b ţin erii u n o r p e rfo rma nţe de os e bite. a la tu rii p ro filac tic e ş i c hia r c ura tive a pe dia trie i. E l es te ad es e a între ba t de c ă tre pă rinţi. ş i o s cila ţii la a c e la ş i individ.a re pe dia trul ş i î n mode larea ap t i t u d i n i l o r c o p ilu lu i. c a re ob se r vă n i şt e a p titu d in i ma i d eo s eb ite a le c opilului lor. . R itmul cr o n o b i o l o gi c a l ap ar iţie i u n o r ap titu d in i e s te bine c unos c ut: a ptitudinile a pa r la o a n u mi t ă vârs tă . Pe n t r u c u n o a ş te re a co mp o rta me n tu lui c opilului e xis tă pr oc e de e de eva l u a r e a d e z vo ltă rii fiz ic e . Tre pta t s -a c ontura t î ns ă ş i ne c e si t a t e a c a p e d iatria s ă s e o cu p e n u numa i de c opilul bolna v.ec o lo gic s au /ş i prin e xpe rie nţă individua lă c opilul e s te pr e gă t i t p e n t ru co mp e te n ţele s ale ulte rioa re. e d u c a re a ş i c o mp o rta re a co p iilor (fa milie . cu r a tiv ş i re c upe ra tor şi — totoda tă — să i n fl u e n ţ e z e fa vo r a b il s tare a d e b in e a ac e s tuia . c e l puţin două roluri s oc ia le de c e a ma i ma re i mp o rta n ţă: s ă re z o lve fa vora bil (opti m) s tă rile de boa lă al e c o p i l u l u i . de c i. Pe dia trul tre buie s ă cu n o a sc ă mo d u l î n c a re . c a re vize a z ă a tâ t c o mp o r ta me ntul fiz ic . În a l d o ilea râ n d. (s a u implic a ţi) în cr e şt e r e a . fiind urma tă de r e a c ţ i i n e ga tive (u n eo ri in ten s e ş i inde z ira bile ). p s ih o -in tele c tua l ş i s oc ia l a l c opilului. nu numa i de d e z vo l t a r e a fizic ă n o rmală a s a. A c e a s tă nouă subs pe c ia lita te ad â n c e şt e n u n u mai p ra c tic a p e d iatrie i copilului s ă nă tos c i ş i orie nta re a. ca m ac e e a ş i la to ţi c opiii norma l de z volta ţi. fiind ră sp u n z ă t o r — ală tu ri d e c e ila lţi fa c tori a ntre na ţi. P e l â n gă r ă sp u n d erea p e ca re p e d iatru l o a re în a s igura re a c re ş te rii ş i de z vo l t ă r i i fi z ic e a co p ilu lu i (ca re trebuie s ă fie optimă ş i c â t ma i armo n i o a să ) . ab o rd ân d u -le p ro filac tic . A p r i n s c o n tu r ş i şi-a d o ve d it p e d e plin utilita te a — în ac e s t mod — o n o u ă su b s p e c ia lita te a p e d iatrie i ap ărută î n „inte riorul” s ă u. într-un tot ps iho-inte le c tua l şi î n t r -u n c a d r u s o c ia l d e c a re tre b u ie s ă s e ţină s e a ma . s oc ie ta te — în ge n e r a l ) — d e d e z vo lta re a o p timă fiz ic ă da r ş i ps iho-inte le c tua lă ş i s oc ia lă a c o p i i l o r . Me d icu l p e d iatru are .Î n p r a c t i c a p e d iatrică a fo s t ac o rd a tă — pâ nă nu de mult — o ma i ma r e a t e n ţ i e d ez vo ltă rii fiz ic e a c o p ilu lui. e xis tă în să şi va r i a ţ i i in d iv id u a le . p s ih o lo g. î n p re ze nt. c unoa ş te re a in t e gr a l ă a c o mp o rta me n tu lu i es te in d is p ens a bilă pe ntru că oric e a ptitudine s e va l o r i fi c ă p e u n fo n d d e d ez vo lta re fizică. va l o rific a r e a ac e s to r a p titu d in i în c ondiţiile c unoa şte rii inte gra le a c o mp o r t a me n tu lu i fizic . ci ş i de proble me le ps ihologic e . in e xa c ta a pre c ie re a limite i s upe rioa re a p o si b i l i t ă ţ i l o r p o a te ge n era fie s u b s o lic ita re a ş i. în c e ritm ş i c u ce in t e n si t a t e p o t fi p us e î n va lo are ac e s te a ptitudini fiz ic e s au inte le c tua le . c â t ş i — mai ales — c o mp o r t a me n tu l p s ih o -in tele c tu al ş i s oc ia l. p e d iatru l co n tro lea z ă î n tre a ga s ta re de bine a ac e s tuia . ed u c a ţ i o n a l e şi s o cia le c u ca re s e c o n fru n tă el. ş i d e p e a c e st vers an t. fie supra s olic ita re a car e va d u c e — mai cu rân d s au ma i târz iu — la obos e a lă. de c a re tre buie s ă se ţ i nă se a ma. pune re a lor în va loa re pâ n ă l a l i mi t a s u p erio ară a p o s ib ilităţilor (c a re tre buie a tins ă da r nu de p ă şi t ă ) . lo go p ed etc . ş c oa lă . pediatria comportamentală. Un rol de os e bit ală t u r i d e so c i o lo g. Tr e b u i e a vu t e î n v ed ere c e l p u ţin trei princ ipii: re s pe c tare a ritmului cr o n o b i o l o gi c a l fo r mării d e p rin d erilo r ş i aptitudinilor. s e n zo riale ş i ps ihic e . a c tivită ţii 17 .

1 162. 8 8. 5 61. 1 54. 8 74. 2 68. 3 29. 3 18. 7 151. 2 39. 7 s unt da te va lorile s tanda rd a le perimetrului ( c i r cu mferin ţei) cra n iu lu i. 2 8. 5 7. 4 18. 8 49. lungimii ( mă rimii ) co r p u l u i sa u t alie i ş i p e rime tru lu i c ra n ia n. 9 48. 8 5. 5 63. dife re nţia t pe se xe . 2 80. 1 130. 0 86. 1 115. 7 38. 5 124. 2 7. 1 6. 8 7. 5 64. 7 117. 4 60. 2 81. 2 26. 4 108. 1 4. 6 6. 8 171. Î n ta b elu l 1. 7 11. Fig. 8 54. 4 62. 6 14. 6 173. 7 103. 3 9. 3 4. 5 6. 2 162. 7 167. 9 21. 1 54. 9 32. 5 96. 1 44. 9 138. 6 31. 0 5. Î n ta be lul 1. 1 159. 4 51. 0 132. 5 Fet e 50 52. 2 109. re da te În kg. 6 1550 162. 0 75. 7 9. 7 42. 5 a se me n e a î n fu n c ţie d e s ex. 0 8. 1 71. 4 68. 7 174. 8 9. 7 8. 8 87. 4 3.6 Greu ta tea şi lu n g i mea (ta li a ). 5 140. C u a jutorul s oma to gra me i ş i a l gr a fi c u l u i d e e valu are a n o rma lită ţi i pe rime trului c ra nia n s e luc re a z ă mu l t ma i u şo r ş i s e fa c e valu ări mu lt mai fide le . 5 58. 4 Lun gi m e (cm) Băi eţi 50 53. 6 144. 1 9. 5 66. cif re med i i a p ro x i ma t iv e la d if erite vârste (d u p ă date statis tice g en era le) V ârsta La n aşt er e 1 lu n ă 2 lu n i 3 lu n i 4 lu n i 5 lu n i 6 lu n i 7 lu n i 8 lu n i 9 lu n i 1 0 lu n i 1 1 lu n i 1 2 lu n i 1 8 lu n i 2 an i 3 an i 4 an i 5 an i 6 an i 7 an i 8 an i 9 an i 1 0 an i 1 1 an i 1 2 an i 1 3 an i 1 4 an i 1 5 an i 1 6 an i 1 7 an i 1 8 an i Gr euta t e (k g) Băi eţi Fet e 3. 0 63. 6 95. 8 73. 9 157. 2 7. 5 162. 3 128. 8 35. 9 70. 1 12. 9 71. şi l u n gime ( d u p ă vâ rs ta d e 5 an i s e vorbe ş te de ta lie ) în c m ş i de Tabelul 1. 5 9. 2 35. 1. 4 11. 6 56. 2 14. 2 103. 6 s unt îns c ris e va l o r i l e a n t r o p o me tri c e î n fu n cţie d e vâ rs tă . 2 67. 3 144. 8 53. 0 74. 4 16. 5 12. 2 72. 4 59. 0 135. 5 57. 7 5. 9 152. 2 69. 0 24. 5 10. 5 23. 9 28. 1 61. 2 149. 5 16. 0 9.CRITERII PRACTICE DE EVALUARE A DEZVOLTĂRII DEZVOLTAREA SOMATICĂ (FIZICĂ) De z vo l t a r e a fizic ă p o ate fi e valu ată fie prin c ons ulta re a unor ta be le cu p r i n z â n d st a n d ard ele in te rn aţio n a le ale gre ută ţii c orpora le . 6 161. 1. 3 21. 5 65. 6 27. ţin ându-s e s e a ma de a c ele a ş i c rite rii (s un t î n sc r i se ş i d a te as u p ra p e rime tru lu i tora c ic ). 0 4. A e s te s oma to gra ma 18 .

8 44. 5 „pre a gr e u ". U 5 la 6—7 luni. 7 52. d e z vo l t a rea p s ih o mo to rie la vârs ta de 1— 3 a ni ş i o c a ra c te riz a re s u c c i n t ă a p u b e rtă ţii ş i a d o le s c e n ţei. 8 49. 19 . 1 53. U4 la 3—4 luni. 5 53. 2 Perimetrul frontooccipital. 7 46.Tabelul 1. 5 50. 6 43. 8 46. 5 ş i p e rc e n tila 97. Pes te p erc e n tila 97 s e c ons ide ră c ă pe rime trul cr a n i a n a l c o p i l u lu i este p re a ma re iar s u b pe rc e ntila 3 pre a mic . ş i dife re nţe de se x: c e l e ma i mu lte fe te a vân d p erc e ntila 50 ş i c e i ma i mulţi bă ie ţi pe st e a c e a st ă p erc e ntilă. Pes te pe rc e ntila 97. 7 51. U 2 la vâ rs ta de 3— 10 zi l e . 0 Fet e 32. V a lorile norma le se î n sc r i u în t r e p e rce n tila 2 . 4 47. 1 48. 1 48. Î n a fa ra pe rc e ntile i 2. 5. 5 pre a mic (pre a sc u n d ) . 9 43. 1 50. Fig. 0 42. 7 50. 1 51. B rep rez in tă s oma to gra ma prin c a re e s te e va lua tă lu n gi me a ( t a l i a ) ra p o rta tă la vârs tă . p o si b ilitate a (s a u ris cu l) o b ţin e rii unor da te ne c onc lude nte fiind mu l t ma i ma r e . Î n figura 1. 1 . 9 48. 0 48. U 6 l a 1 0 — 1 2 l u n i. 6 48. 2 50. 8 43.7 Va lo r ile sta n d a rd a le p eri metru lu i (c ircu mf erin ţe i) cra n iu lu i şi torace lu i C ircu mf erin ţa cran ian ă 1 (cm) Băi eţi La n aşt er e 3 lu n i 6 lu n i 9 lu n i 1 an 1 5 lu n i 1 8 lu n i 2 an i 2 1 /2 an i 3 an i 3 1 /2 an i 4 an i 5 an i 1 V ârsta C ircumf erin ţa t oraci că (cm) Băi eţi 33. Tre buie s ublinia t c ă e va lua re a gr e u t ă ţ i i c o r p orale n u s e ma i fa c e a zi în ra port c u vâ rs ta (gre uta te a vâ r st e i ) . 5 50. 7 40. 5 s e vorbe ş te de s ubponde ra bilita te de dife r i t e gr a d e . 0 47. 0 47. 7 49. 6 45. 9 52. 4 53. 8 51. 8 50.3 40. 3 49. DEZVOLTAREA NEUROPSIHICĂ Şl UNELE PARTICULARITĂŢI ALE PUBERTĂŢII Şl ADOLESCENŢEI Su b fo r ma u n o r tab ele (1 .10) s unt re da te : dez volta re a ne u r o p si h i c ă d e la 0 la 1 2 lu n i (d e la na ş te re la 1 a n. 1 54. 5 c opilul e s te co n si d e r a t „p r e a mare ” (p rea î n a lt) iar sub pe rc e ntila 2. 8. 6 49. 9 46. 7 55. U3 l a 4 —6 s ăp tămâ n i d e viaţă . greutăţii taliei. d is tro fie s a u maln u triţie . 1. 4 50. C u l i t era U s u n t n o tate p e a ce a s tă s oma togra mă pe rioa de le de vâ r st ă c â n d t r e b u ie făc u tă evalu are a : U l la na ş te re . 5 47. 9 39. re s pe c tiv la su ga r ) . în limite le norma lului. 2 e s te eva l u a t p e r i me tru l cra n ian . 2 Fet e 34. 5 — a şa c u m se ve d e în figu ră — c o p ilu l e s te c ons ide ra t „s urprinz ă tor” de uş o r ( sa u c u greu tate p re a mică ) iar pe s te pe rc e ntila 97. 4 35. exis tân d . 3 48. 2 40. R e sp e c t iv. 1 . 9 şi 1. U7 la 2 1 — 2 4 lu n i. 7 50. 0 45. s u b p erc e n tila 2 . 0 47. ad ică greu tate a p e ca re trebuie s -o a ibă c opilul ra porta tă nu l a vâ r st ă c i la lu n gi mea co rp u lu i ( re s pe c tiv ta lie ). 2 51. U 8 la 43— 48 luni.

1 A şi B. D ouă pe b aza r elaţ i ei vâr stă / gr eu tat e (stân ga ) şi a relaţ i ei gr euta t e/ân ă lţi m e (dr eap ta) . Mod el d e s o mat ogra mă f olos it în „P rax is "-ur i le di n German ia.Fi g. . c 1 — 8 în ch en a r e h aşu ra t e su n t marca t e p er i oad ele d e vâ rstă la car e s e f ac „con tr oa lele” (con su ltaţi i le „d e bi lanţ”) în acea stă ţară. 1.

r ef lex M or o acti v. r idică capu l c ând es t e pus cu f aţa în j os (bărbi e ţin u tă în su s. în suspen si e ventra lă ţin e pentru scur t ti mp capu l în acelaş i p lan cu co rpu l. R ăspunsu l de or i en ta r e es t e a ler t. bărbi e lib eră) .Tabelul 1. r ăspuns Landau abs en t (c ând est e su sp endat. în gen era l).o part e şi a lt a. P oz iţ i e în f lexi e. reflex ă şi volun tară. D in prima zi de viaţă p oat e f ixa vi zua l ob i ect ele şi îndr eap tă pri vi r ea (och ii ) cătr e su rsa u n u i su n et. 21 . d ă at en ţi e p r ef er enţ ia lă f igur i lor geom et ric e as em ănăt oar e f igu r i lor u man e. La vârsta de o lună. d e p ăşire. cu întrerup er ea mi şcăr ii şi m odif icări a le rat ei cardiac e la sti mu li n eau d iti v i (d ec elerar ea ra t ei card iac e la u n stimu l m ai f ami lia r şi accelera r ea aces t eia la stimu li n eob işnui ţi) 2 . în p oz iţi e ş ezândă cap ul cad e 1 2 3 4 Activita tea motorie.născutu l n u -şi m en ţ in e p ozi ţia ). cu uşoa ră hip er t oni e. r ef lex e d e a găţa r e. în pozi ţi e v en tra lă în t oarc e cap u l înt r. d in p rim a săptă mână de via ţă în t oarc e ca pul la voc ea ma m ei. emi t e sun et e ce au ca li tat ea. p ostura t on ică a cef ei es t e pr ed omina ntă. d e a lu n g ir e înc rucişa tă.l ca lm ez e 3 . Auzul şi vorbirea. nou . în pr ima s ăptămână d e via ţă m enţ in e f ixarea obi ectu lu i în ciuda mişcă rii p asi v e a corpu lui său (r ef lex ul „ och i lor d e păpuşă ”) *. Comp ortamen tu l soc ia l. ritmu l şi rata b ătă i lor card iac e (cu car e s -a ob işnui t în ut er ). RO T u şor ex a gerat e sau moderat e 1 .8 D ezvoltarea n eu rop sih ică a su garu lu i (0— 12 lu n i) Nou-născut (p ri m ele 4 s ăp tăm ân i d e v iaţ ă). acest ea p ot să . N ou -n ăscu tu l ac ord ă at en ţ i e pref er en ţia lă sunet elor îna lt e sau voc i lor f emin in e. Privirea şi activita tea manu a lă (motorie. Membr e mai ext ins e.

î ncep e să aibă con tr o lu l cap u lu i în m işca rea d e răsu ci r e. ap u că lin gu ri ţa 1 . „din ax i le” . în c ep e să se târa scă p e p od ea 2 . izb in du. ar e spa t ele r otunj it . A scu ltă ceasu l. p ozi ţi e t on ică a cef ei. ex ecu tă „ march e-a rri er e" 1 . P riveşt e obi ec t ele în căd ere 4 . răsturnându -s e p e b u rtă şi lă sându-s e să alun ec e (ar e în să n ev oi e d e antr enam en t) . m enţin e o . Gâ n gu r eş t e sau b o lb or os eş t e 3 . cu spat ele dr ep t. r ea liz ează un contact s ocia l m ai îndelun ga t. cu lc at. S e ridică cu aj u toru l înch ei eturi i mâin i i 1 . La 7 luni. Mişcă ochii în sus. f ără su p or t.o mână în alta. La 2 luni. zăr eş t e d e d ep ar t e u n gh em o t oc 4 . Zâmb eş t e la con tac tu l cu pers oan e. susţinut . în c ep e să p ed a lez e 4 . în poz iţi e ş ezândă. Întoarc e capu l cătr e per s oana car e v orb eşt e. es t e ex c itat d e v ed er ea m ân cării . îş i su ge d eg etu l 1 . îş i tin e cap u l în ac ela şi p lan cu corp u l. schiţă ” d e ref lex Mo r o 1 . apar e „exc it at” la v ed er ea mân cări i 2 . A scu ltă v oc ea şi gân gu r eşt e. urmăr eş t e un obi ect roti t cu 180°. S u sţin e puţin timp capu l în p oz iţ ia ven tra lă în car e s e af lă (d e d ecu b it v en tra l). S tă b ine în p oz iţia ş ezân d ă. manipu lează d ou ă ob i ec t e. îşi mu tă p ri vi r ea de la un obi ect la altu l. staţ iun ea : î mpin ge p ici oa rele când est e ţinu t r idicat. A j ută la ţin er ea căn ii p en tru a b ea 2 . ap u cân d cu o mişcar e „d e c leş t e" . Ia un cub de pe masă 4 . Zâmb eşt e 2 . ar e o pos tură si m et rică p r ed o m inantă. S e în t oarc e î mp rej u r p e p od ea. desc op eră j ucăria ascunsă. sp a t ele a pare r otunj it . Ţ ipă pen tru a atra ge at en ţia . La 8 luni. s pune „aa” sau „n ga " 3 . încearcă să recu p er ez e ob i ectu l c ăzu t. tin e cap u l în ap o i pent ru a comp ensa parţ ia l trac ţiun ea corpu lui în ain t e. R id icat. c orpu l r ămân e apr ox im ati v în axu l v er tica l. A scu ltă sun etu l f ăcu t d e clop ot sau d e j ucăria su n ăt oar e 3 . st rânge obi ec t ele ma ri. răspund e pr in zâmbet la zâmb etu l ex a min a t oru lu i. R id ică cap u l şi înclină t orac ele. sar e acti v („ţ op ăi e") 1 . Ţ in e cap u l r id i cat f ără să-i cad ă p e spa t e. cu lca t. voca le şi p o lis i lab c 3 . E mit e d ouă cu v in t e cu în ţ eles 3 . ş ezând. se p oa t e spr ij ini f ix ând mâini le în ain t e. U rmăreşt e ob i ect e în mi ş car e 4 . Mişcări a le c or pulu i în cad en ţă cu v oc ea sau alt c ontac t s ocia l 3 . La 3 luni. mănâncă sin gur b iscui ţ i. ţine capu l în p lan sup eri or . m est ecă. staţ iu n ea : îş i su p or t ă gr eu ta t ea. în j os şi lat er a l. susp end a t. u rmăr eşt e p en t ru puţin timp un ob i ect în m işc are 4 . 22 . S trânge cu b u l în mân ă şi î l r eti ne. S e rid ică sin gur în pici oa r e. P rinde obi ect ele cu p o lic ele şi arătă t oru l. E mit e 4 su n et e dif er it e 3 . care n u se mai aplea că în urmă (tru nchiu l sup ortă b in e p oz iţ ia ş ezândă) . cerc et ează cu och ii în dir ec ţia sun etu lui 3 . tra ge o j ucări e dintr . es t e at en t la mu z ică 2 . elib er ează ob i ec tu l apucat de altă per s oan ă. em it e sun et e. nu mai comp ens ează tracţ iu n ea tru n ch iu lu i cu aju to ru l cap u lu i. mănân că cu mâna. se p oa t e r ez ema. în p ozi ţi e ş ezân d ă n u -şi susţin e capu l. tin e b ib er onu l c u mâini le şi . ar e mişcă ri r ef lex e d e ap ăra re 1 . E ste doc i l. La 4 luni. R eacţi on ează la p r on u n ţar ea n u m elui său. E ste a lert la sun et e 3 . A pucă obi ec t ele în tr e p o lic e şi c elela lt e patru deget e 4 . La 9 luni. Mişcă bin e m embr ele. ar e r ea cţi i select i ve d e retra g er e. o p r ef eră p e mama . P rinde ca „un cleşt e" 4 . S p u ne „ma-ma ” sau „d a-d a" 3 . f olos eş t e rad ia l p a lma p en tru st râns 4 . se dep las ează „în 4 labe" 1 . gân gu r eş t e. ascu ltă mu z ica.le unu l de celă la lt 4 .l duce la gură. La 6 luni. urmăr eş t e p er s oan ele. p oat e ar ăta n emu lţu mir e când c on tactu l s ocia l î l d eranj ează. n u se mai pr od uce r ef lexu l M or o 1 .p os t er i or 1 . În tin d e mina. R âde tare. La 10 luni. rid ică capu l cu mare uşu rin ţă. p us în poziţ i e şezân d ă cad e p e sp at e. s e r os t ogoleş t e în p ozi ţi e ş ezând ă. Bea cu can a 2 . 11 luni. s tă în pic i oar e susţ inut şi mer g e gr eo i. p ozi ţia ş ezân d ă î l bucură 2 . zgom ot os 3 . S e j oacă cu o p er soan ă . râd e când s e priveşt e în og lin d ă 2 . în p oz iţ i e cu lcată . emit e r ep eti ti v su n et e (inc lu si v con s onant e) 3 . îşi m en ţ i n e p elv isu l în p oz iţi e bun ă. Man if es tă simpa ti e sau ata şam en t f ată de a lt e p ers oan e d ecâ t mama 2 . S e răsu ceş t e d e p e f aţă p e sp at e. În toa rc e cap u l la su n et. ex tind e b raţ ele. P riveşt e ima gin ea din oglindă şi s e b u cu ră. rid ică cap u l. p ostu ra t on ică a c ef ei es t e pr ed om inantă . poat e cob orâ sin gu r dintr-un pat nu prea îna lt. susp enda t ven tra l. duce obi ec t ele la gu ră. pr ed ominan tă. la c on t actu l s oc ia l r eac ţi on eaz ă conc om it en t cu sch imb ăr i le em oţ i ona le 2 . La 5 luni.

„ tra ge” li nii r elati v or iz on ta le2 . 1 a n şi 6 lu n i. ar e comp or tar e op oz iţi ona lă (est e n egat i vis t) 4 . a lear gă. majoritatea autorilor socotesc „prepuberi” anii copilăriei dinaintea apariţiei primelor modificări pubertare. U rcă şi cob oară s in gu r scăr i le „p la sân d u-s e” p e f ieca r e tr eap tă cu ambele picioa r e. arată 3 —4 p ărţi a le c o rp u lu i. 2 a n i. d esch id e uşa 1 . Privirea şi activita tea manu a lă (motorie. pun e mu lt e într ebă ri . D ezv o ltă j ocu l în co lect i v. u n d e aj u n g e p rin că tăra r e 1 .o mână. stă sin gur p e scaun sau p e canapea.10 U n ele p a rticu la ri tă ţi a le p u b ertăţi i şi ad olescen te i Pubertate incipientă1 1. 1 2 3 4 Perf ormante motorii generale Activitate manuală. A re contr ol sf inct erian diurn a l def ecaţi ei şi contr ol diurn ( ades ea şi n oc tu rn ) a l mic ţiun ii 3 .9 D ezvoltarea p sih o motor ie d e la vârsta d e 1 p ân ă la 3 an i D e la 1 a n şl 2 lu n i. m er ge cu tric ic leta 1 . putând trasa şi d ouă lin ii încruc işa t e 2 . Controlul sfincterelor. anunţă def ecaţi a (rar eor i înaint e d e a se p r od u c e) 3 . reflex ă şi volun tară. sar e. u rcă scări (n u ma i aj u tat) 1 . cu alţ i copii. Tabelul 1. î şi sc oat e p an t of ii 2 . Auzul şi vorbirea. împ in g e cu mâna obiec t ele şi per s oan ele ned orit e. „tra g e” lin i i cu cr ei onu l şi p oat e f ac e un turn di n două cubur i. S e j oacă după un model ( im ită ). spune p oezi i scurt e. Mer g e sin gu r la t oa letă 3 . cer e oli ţa. con tin u ă an t r en ar ea cu lin gu ri ţa 1 . 3 a n i. în t oarc e p a gin i le u n ei cărţ i (câte 2—3 o d ată) 2 . înt oarc e cât e o sin gură p ag in ă d in t r. S e îmbracă şi se dezbracă sin gu r. Mer g e în tar e sus ţin ându-s e cu o mân ă . începând acti vita t ea op oziţi ona lă. V erba li zează n ein t eli gib i l. U rcă sin g u r scări le. n ega ti vi smu l 4 . cer e ap ă. scoa t e tab let e d in f lac oan e (at enţ i e la in t oxi caţi i !). î şi pu ne ci orapi i sau pant of ii . C onf ecţi on ea ză turnuri din 6— 7 cuburi.o car t e.1 2 lu n i. Tabelul 1. Mer g e s in gu r. Fo lo s eşt e sat isf ăcăt or li ngur iţa. f ormând pr op oz iţ ii scu rt e. în gen era l). ef ectu ează tu rn u ri d in 3 — 4 cu b u ri. p ent ru a mânca. Vorbire şi activităţi sociale. s e j oacă cu min g ea 2 . V orb eşt e ap r oap e n eânc eta t. aruncă ob i ect ele p e j os. susţ in ându-s e d e mob i lă . ara tă cu d eg etu l o pers oană dacă es t e înt r eba t „cin e es t e ac esta ". C omu nică (numai ziua) n evoia d e a urina sau îşi man if estă (c omu n ic ân d ) d iscon f or tu l cân d es t e ud. îş i cunoaş t e vâr sta şi s ex u l. s e p oat e r id ica în pici oar e f ără să f ie aj u tat. n umără până la 10. P oat e ţin e d ou ă ob i ect e m ici înt r. p â nă la 1 a n şi 3 lu n i. A pucă obi ec tu l nu numai cu p olic ele şi ind exu l (ca un cleş t e) ci şi cu a lt e d eget e şi î l r em it e la s olic itar e sau î l r eţin e in t en ţ i on at 4 . P oat e f i în c ep u tă „an tr enar ea” pen tru c ont r olu l sf inct eru lu i an a l 3 . f ace "c r oaz i er e” pr in cam eră. cu succes. U rcă scările cu câ t e u n p ici o r p en tru o t r eap tă. dar cob oară o t r eaptă cu ambele p ici oar e. cer e d e mân car e. 1 2 3 4 Activita tea motorie. „aj ută ” la aş ezatu l m es ei. 23 . E mit e mai mu lt d e d ouă cuvin t e 3 . la masă . 1 Sau prepubertate. d ar sp u n e cât eva cu vin t e cu înţ eles. a lea r gă. s e spa lă p e mâin i. Comp ortamen tu l soc ia l. i mi tă ocupa ţi i le mam ei 4 . f olos eşt e pr onu m ele în vorb ir e. est e în curs d e perf ec ţi ona r e în ceea ce pri veşt e man ipu la r ea cănii p entru b ău t. V erb aliz ează in in t eli g ib i l. rost eş t e clar — t otu şi — 10— 12 cuvint e. cunoaş t e cu lor i le 4 . f iin d n evoi e să f ie aj utat numai la nastur i. arată cu degetu l obi ec tu l d or it . D eb u t ează la 1 0 an i la f et e şi 1 2 an i la b ăi eţ i. tras ează — f oar t e r ela ti v — lin ii ci rcu la r e. stă cât eva s ecu n d e înt r-un pici or .

a s tmul bronş ic e tc . E v en i m entu l c lin ic la d ebu t est e apar iţ ia m ena rh ei la f et e şi a pr im ei p olu ţii sp on tan e1 la b ăi eţ i. d ez v o ltar e s exua lă a vans ată şi vârf u l cr eş t er ii rap id e — la b ăi eţi. una din imp o r t a n t e l e p re o cu p ă ri să fie d e te c ta re a bolilor în s ta diul presimptomatic. P articu lar ita t e s oma tică d e et apă : con tinua r ea d ez voltări i sexua le. evitare a a utoinduc e rii bolilor — s unt nu ma i c â t e va d i n p ro b le me le mo d e rn e (a c tu a le ) a le pe dia trie i pre ve ntive . P articu lar ita t e so mat ică a et ap ei : d ez v o ltar e s exua lă şi vârf ul cr eş t er ii rapid e la f et e şi d ez v olta r e sexu a lă cu în c ep u tu l cr eş t eri i rapid e la băi eţ i. int egri tat e a ceea ce se num eş t e ego— la amb ele s ex e. în ge ne ra l). Pediatria preventivă a fă c u t mari p ro gre s e î n ultime le două s e c ole . p re venire a bolii c orona rie ne ş i a bolii pu l mo n a r e c r o n ic e treb u ie s ă b e n efic ie z e de profila xie prima ră înc ă din co p i l ă r i e ) . Re d u c e re a fac to rilo r d e ris c ce a c ţione a z ă pe ntru a pa riţia unor bo l i a l e c o p i l u lu i. În timp c e p ro filaxia p rima ră îş i propune c a o a numită bo a l ă să n u a p ară ce a s e c u n d ară a re c a obie c tiv e vita re a rec ă de rilor s a u re c i d i ve l o r ( sa u ap ariţia d e n o i a ta c u ri) î ntr-o boa lă de c are c opilul a su fe r i t p e n t r u p rima d ată (d e e xemp lu R A A . Pubertate propriu-zisă 1. Nu mă r u l b o l i l o r ca re p o t fi evitate p rin p rofila xie prima ră ş i a l c ons e c inţe lor (s e c h e l e l o r ) c e n u mai ap ar ca u rma re a a plic ă rii c ore c te . d e vâ rs tă mic ă ). 3. 24 . De la p r e ve n i r e a d iare ei in fa n tile. 4. Adolescenţă 1. pe rs e ve re nte şi va l i d e a n u me ro as e lo r me to d e d e p rofila xie s e c unda ră de vine din c e în c e ma i ma r e. în sp e c i a l l a s u gar. s -a a ju n s la e xtinde re a proc e de e lor de imunizare (o ma r e „ vi cto rie” a p ro fila xiei) p entru c a . ) Pr o fi l a xi a p ra c tic a tă la vâ rs ta co p ilă rie i e s te — în plus — e fic ie ntă nu n u ma i p e n tru evitare a u n o r b o li p a rtic ula re a c e s te i vâ rs te (bolile in fe c t o c o n t a gi o a s e . D eb u t ează la 1 3 an i la f et e şi 1 6 an i la b ăi eţ i. 4. matura r e cogn iti vă şi psihos oc ia lă . PEDIATRIE PREVENTIVĂ Un o b i e c t iv imp o rta n t a l p ra c tic ii pe dia tric e c ure nte e s te profilaxia. printr-o ma i bună c ons e rva re ş i p r e p a r a r e a la p telu i. P articu lar ita t e psih oem oţi on a lă de etapă : c riza id en ti tăţ ii la amb ele s ex e. P articu lar ita t e soma tică d e et apă : desă vâr şir ea maturăr ii s om atic e şi s exua le la amb ele sex e. 3. d e exemp lu ). co n s id era tă în tre c ut c e a ma i fre c ve ntă afe c ţ i u n e a c o p i lu lu i (în s p e c ia l. c ic lur i an ovu la r e şi d ec elerar ea cr eşt eri i — la f et e. Principalele obiective ale p ed iatrie i p ro fi la c tic e mode rne s unt:  c o n s u ltu l ş i s fatu l ge n etic . 2. 1 Gr e u d e p r e c i z a t . măs u rile d ie te tic e (de a lime nta ţie c ore ctă. D eb u t ează la (1 3 ) — 14 ani la f ete ş i (16) — 17 ani la băi eţ i. 2. 3. ci ş i p entru a c e le boli a le a dultului c a re su n t „p r e fa ţ a t e ” în c o p ilă rie (a s tfe l.  mă s u rile i gie n ico s a n itare i ndividua le ş i de me diu. P articu lar ita t e psihoem oţ i on a lă d e etap ă : t endin ţă la prot ej area r esp on sabi lă a celor mai mic i. în prez ent. 2. pe ntru me n ţin e re a s ă n ătă ţii. P articu lar ita t e psih oem oţi on a lă de etapă : t endin ţă ta int i mita t e la amb ele s ex e.E v en i m entu l c lin ic la debu t est e apari ţia mu gur elui ma mar la f et e şi în c ep er ea cr eş t eri i t est icu lelor şi scr otu lu i la băi eţi. va c c in ările .

11 C on silieru l gen etic 1 . a c e la ş i p rac tic ia n (me dic de fa milie . me dic de casă ) fi i n d o b l iga t s ă s e o c u p e atâ t d e proble me le c ura tive a le a s is te nţe i co p i l u l u i . b. D e a s e me ne a .  d i a gn o s tic u l p re c o ce a l b o lilo r simptoma tic e . ta be le le 1. f. p ediat ru l va cunoaşt e i st ori a natura lă a tulbură ri i şi va put ea s tabi li op ortun ita t ea trata m entu lui ( eva luând şi rezu lta t ele ac es tuia ). dâ n d sfa t u r i r e fe rito are la p ers p ec tivele dez voltă rii produs ului de c onc e pţie. în cele ma i bune c ondi ţii (să aibă un gen de sup er subsp eci a liz ar e ped iat rică . nec esară p ract icăr ii ac es tora. p ed ia tru l est e cel m ai în măsu ră să ef ectu ez e consu ltu l şi să f ormu lez e un sf at g en etic. Fam i lia î l va înţ elege mai bi ne p e ped iatru l c ar e îi ac ordă sf atul gen et ic. In d i vi z i i c a r e p re z in tă d efe c te c o n gen it a le s unt inte re s a ţi s ă a fle care s u n t r i sc u r i l e c a d efe c te le lo r s ă s e tra nsmită de s c e nde nţilor. A ce s t mod de a c ti vita te îi pe rmite s ă cu n o a sc ă ( şi să a b o rd ez e ) a tâ t c o p ilu l ca un între g. P ed i atru l a r e mai mu ltă exp eri enţă în act i vi tat ea d e c onsi l i er e. Pe d iatru l va lu a le gătu ra c u fa milia înc ă din pe rioa da pre na ta lă. Ast fe l p rivit.  i mu n iz ă rile (va c c in ăril e ) ş i mă s urile a ntie pide mic e pe ntru pre ve nire a b o lilo r in fe c to co n ta gi o a s e . da c ă e s te pos ibil. cunoaşt e ş i înţ elege mai bin e at itud in ea f ami li ei. int err elaţ ii le ş i int eracţiun i le. A vân d r ol în în gr ij ir ea p ri m ară a cop i lu lu i. dia gnos ti c ul p r e co ce ş i tra ta me n tu l c o rec t a l a ngine i s tre ptoc oc ic e pre vin R A A ). C on su ltu r i le g en etic e s e ef ectu ează pen tru părin ţii ş i copi ii af ecta ţi de ma lf or maţi i con g en ita le. în c entr e sp ec ia lizat e. î ncă d i ntr-u n s ta d iu clin ic as imp t o ma tic (de e xe mplu. d. În g rij in d în continu ar e cop i lu l. ped iat ru l ar e a van ta j ul d e a cunoa şt e ma i bin e ef ec tu l c on geni ta l a l c op i lu lui p rob and.  PROFILAXIE PRENATALĂ Pr a c t i c a t ă p e b az a u no r p rin cip ii ge n etic e . păr i n ţ i i u n u i ma lfo r mat d o re s c s ă a fle c a re s unt ris c urile re c ure nţe i. 2 . A cord ând o în gr ij ir e indi vi dua lă. est e imp lica t im ed ia t în diagn os tica r ea or icăr or tu lb u ră ri a le c opi lu lu i.a l i men taţia a d ec vată ş i n u triţia optimă . c â t ş i d e c e le p ro fila c tic e .  p r e ve n irea s ec h ele lo r în b o li ma nife s te s a u mini ma liz a re a a c e s tora etc. T otu ş i. 25 . A cest p u n ct d e v ed er e s e p oa t e astf el sus ţin e: a. La ac e st e î n t r e b ă r i es te ch ema t s ă ră s p u n d ă dia gnos tic ul pre na tal (v. şi 1 . de la c e le ma i mic i vâ rs te . e. co n s u ltu l gen etic (ta be lul 1. 2 ) şi c o n s u ltu l gen etic . ş i p e b az a a c e s tora s ă s e formule z e s fa tul ge n e t i c . c â t ş i fa milia s a ş i me d i u l î n c a r e se d ez vo ltă . c. cu c on d iţ ia ca el să aib ă o p r egăt ir e sp ecia l ă. Activitatea profilactică a pediatrului trebuie s ă re pre z inte 50% din în t r e a ga sa a c tivita te . 11) ş i sfa tul for mula t au c e l p u ţ i n d o u ă ob ie c tive: s ă p rec iz e ze c a re e s te ris c ul de re c ure nţă — Tabelul 1. P rob lem ele leg at e d e t rata m en tu l ef ici ent p ot inf lu en ta poz iti v f ami lia în d ec izia d e a mai av ea c op i i. pe dia tria pre ve ntivă . 1 . dia gn os ticu l stabi li t cu acurat eţ e f iind es en ţia l p entru c onsu ltu l g en etic . de g en etică p ed ia tri că). de s c hide lar gi p e r sp e c t i ve p e n tru ab o rd are a tera pe utic ă a bolilor e redita re ş i/s a u co n ge n i t a l e .

Se va ţine mult s e a ma de nive lul so c i o -me d i c a l a l p o pu laţie i d e co p ii. ge ne tic de te rmina tă . Ti o u r a c i l u l . C h in in a . Iodura de pota s iu. 26 . poa te det e r mi n a e mb rio p a t ie ). C ele la lte mă s u ri p ro fila c tic e . c u a tâ t ma i mu lt cu câ t n ic i a pre c ie rile c ons ultului ge ne tic nu su n t t o t d e a u n a ce rte . Profilaxia bolii hemolitice prin incompatibilitate Rh b en efic ia z ă de folos ire a imuno globuline i uma n e a n t i -D ( a n ti Rh 0 ). ) . CONSULTAŢIILE PERIODICE Se e fe c t u e a z ă d u p ă s ch eme varia te . infe c ţii vira le etc . n o xe lo r la lo c u l d e munc ă . me dic a me nte folos ite . în s pecial. în numă r foa rte ma re . u n e le tra nch iliza n te ş i a n tian emic e . a femeii gravide de a c ţ i u n e a n ocivă a u n o r fac to ri intra ute rini ş i/s a u de me diu e xte rn (su b st a n ţ e c h i mic e . irad iaţii (ch iar mini me ). la o gra vi dă c a re nu ma nife s tă boa la . Protejarea femeii înainte de a fi gravidă şi. ra z e ultra viole te . câ t ş i te ra p eutic . V a a ve a de a s e me ne a cu n o şt i n ţ ă d e sp re efe c tu are a Rh . m. p r e c u m ş i d e a lte c irc u ms tanţe e va lua te de me dic ş i/s a u de "o r ga n i z a t o r i i” d e s ă nă t a t e . 2 —0 . raz e X.imuno globulin ă ne s pe c ific ă în p r i me l e 5 z ile d e la c o n ta c t. Î n timpul ge st a ţ i e i . me d ica me n te. d e proble me le s pe c ific e me dic a le ş i so c i o -e c o n o mi c e. P r o fi l a xi a r u b e o lei c o n gen itale a re în ve d e re e vita re a in fe c tă rii gra vide i. alimentaţia corectă (în s p e c ia l la c e le ma i mic i vâ rs te i) ş i imunizările (va c c i n ă r i l e ) . te tra c ic line le e tc. Tr e b u i e r i gu r o s e xclu s e a c e le me d ica me nte c a re s -a u dove dit te ra toge ne (d e e xe mp l u A min o p terin a. ritmic ita te a ş i c onţinutul va riind de l a ţ a r ă l a ţ a ră ş i d e la au to r la au to r. vo r fi e xp u se l a fie c a r e c a p ito l ş i/s a u la fie c a re boa lă î n pa rte . d â n d u -i p o s ib ilitate a c a la n o u nă s c uţii re s pe c tivi s ă s ta bile a s c ă un d i a gn o st i c p rec o ce ş i s ă in s titu ie ime dia t un tra ta me nt judic ios . s e vo r a d min is tra 4 ml s e rum. s e a dminis tre a z ă în doz ă de 0 . T re i ac tivită ţi profila c tic e de ma re imp o r t a n ţ ă n e reţin î n s ă a te n ţia: consultaţiile periodice (c u o ma re ponde re pro fi l a c t i c ă . Fetopatia luetică (s ifilis ul c onge nita l) e s te e fic ie nt ab o r d a t ă a t â t p ro fila c tic . i. î mp re u n ă c u o b s tetric ia n u l.fetopatiei ia t r o ge n e c o n stă d in re s trâ n ge re a o ric ăre i me dic a ţii a dmin is tra te fe me ii gr a vi d e ( se r ec o man d ă n u ma i c e e a c e e s te s tric t indis pens a bil pe ntru pre z e r va r e a să n ă tă ţii gra vid e i ş i a fătului). 3 ml/k g. . va c ontribui la de te c ta re a unor in fe c ţ i i ma t e r n e. ) PROFILAXIE POSTNATALĂ E st e fo a r t e co mp le x ă ş i varia tă . î n sp e c i a l î n primele lu n i a le ges ta ţie i. S eru m imu n o g lobulina s pe c ific ă a ntirube olic ă (a l t e r n a t i vă p r e fera b i lă) a re e fe c t n et s upe rior.ân a c e e a şi fa milie a an o ma lie i res p ec tive . În ca z d e c o n t a c t. a re c e a ma i ma re importa nţă pro fi l a c t i c ă . D ic uma rolul. Î n ain tea co n c e p ţiei med icu l s e va inte re s a de modul de via ţă vi i t o a r e i ma me (d e c is iv p e n tru n u triţia fă tului) ş i a l ta tălui. Ri sc u r i l e r e d u s e s au mic i n u re p rez in tă o indic a ţie fe rmă de limita re a fa mi l i e i . s ă pună în a le rtă me dic ul as u p r a r i sc u r i l o r a p ariţie i a n o ma lie i. Profilaxia embrio. în sp e c i a l ) . c h iar d ac ă fe me ia re s pe c ti vă a s ufe rit de ru b e o l ă ( c h i a r ş i n u mai vire mia . d e cu ltu ra ge n era lă ş i s a nita ră a fa miliilor (a ma me lor. R BW ş i a ltor e xa me ne de la bora tor. eve n t u a l u l u i d ia b et. la urmă toa re le na şt e r i . În a le ge re a me dic a me ntului pre sc r i s se va d is ce rn e î n tre n evo ia ma me i ş i ris c ul e mbrionului s a u fă tului. imed iat d u p ă conta c tul infe c ta nt.

— l a d o miciliu — î n c ă d in p rima z i de la pă ră s irea ma te rnită ţii. gre u tate a la n a ş te re î n gra me . s ăru ri min era le .  A p a t r a co n s u ltaţie (U4 ) la vârs ta d e 3— 4 luni. a ne mie c a re nţia lă . d u p ă n a ş te re . promo vâ ndu -s e suportul nutritiv al celei ma i vi j e l i o a se c re ş te ri în regis trate î n p rime le luni de via ţă . Î n a l t e ţ ă r i s e fa c varia te re c o man d ă ri. No t a ţ i i l e me d icu lu i la fie c a re c o n s ulta ţie s e fa c după un a nume gh i d . a lime nta ţi a rtific ia l in c o r e c t ) . Î n pe r i o a d a d e vi aţă 1— 3 lu n i s u ga ru l va fi e xa mina t la inte rva l de două s ă p t ă mâ n i . fiind c o n si d e rată c o n s u ltaţia d e b az ă a n o u-nă s c utului. lungi me a la na ş te re î n c m. n o u -n ăs c u tu l va fi e xa min at la domic iliu oda tă pe să ptă mâ nă .  A c i n c e a c o n s u ltaţie (U 5 ) la vârs ta de 6— 7 luni. fie în c a bine t.  A n o u a c o n s u ltaţie (U9 ) la vârs ta d e 60— 64 luni. ) . Va fi d e as eme n ea a vu t în ved ere ha ndic a pul s oc ia l ge ne ra tor de ma ri risc u r i ( c o p ii nele giti mi. 4 c o n s u ltaţii a n u al (la 3 luni inte rva l). Î n pe rioa da 6— 1 2 l u n i d e viaţă es te n e c e sa ră câ te o viz ită (o c ons ulta ţie ) la 2 luni ia r î n t r e / şi 2 an i. notâ ndu-s e : „inde xul de a s fi xi e ” d u p ă A P G A R (P u n ktza h l) la 1 min. fu rn iz e a z ă n e c e s a rul c a lita tiv de pro te ine . ma l n u triţie d e d iferite grad e. a da pta te c ondiţiilor loc a le c onc re te . ca r b o h i d r a ţ i . lipide . alime nta ţia c ore c tă a re o importa nţă profilactică c o n s id erab ilă: a s igu ră u n a po rt c a ntita tiv a de c va t e vitâ ndu-s e ma l n u t r i ţ i a gl o b a lă . n o u n ăs c u ţii c a re a u a vut la na ş tere . 5 min ş i 10 min.  A şa se a co n s u ltaţie (U6 ) la 1 0 — 1 2 lu ni. u n u l d in tre e xemp l are ră mâ nâ nd în c a rne t ia r c e lă la lt — de t a şa b i l — fi i n d d ec u p a t ş i p ăs tra t î n fiş a d e c a bine t (de „dis pe ns a r") a c opilului.No i a m r e co man d a t — ţin ân d s ea ma de une le c ondiţii ne prielnic e a le cr e şt e r i i şi d e zvo ltă rii la o imp o rtan tă ca te gorie de c opii din ţa ra noa s tră — u r mă t o a r e a s ch emă d e efe c tu are a „vi z ite lor” profila c tic e la s uga rii ş i co p i i i n e h a n d i c a p aţi.  A t r e i a c o n s u ltaţie (U3 ) s e fa c e la vârs ta de 4— 6 s ă ptă mâ ni. p e r i me tru l cra n ian la n aş te re în c m. din fa milii de z orga niz a te et c .  A şa p t e a c o n s u ltaţie (U 7 ) la 2 1 — 2 4 l uni. U l t e r i o r . ALIMENTAŢIA Î n sp e c i a l la ce le mai mici vâ rs te . un s c or A PGAR ma i mic d e 7 ). î n d u b l u e xemp l ar. şi a p o i . n e d o riţi. C o n su l t a ţ i i le p ro fila c tic e s e p rac tic ă fie la domic iliu. vi ta min e . p re c u m ş i alte c a te gorii c u ris c cre s c ut (s uga ri cu r a h i t i sm. Fre c ve nţa co n su l t a ţ i i l o r p r o filac tic e am rec o man d a t s ă fie ma i ma re la c opii i c u ha ndic a p bi o l o gi c ( p r e ma tu ri. Î n p erio ad a n e o n a tală (0— 28 z ile de via ţă ) pe dia trul va e xa mi n a c o p ilu l (n o u -n ăs c u tu l) ime d i a t după na ş te re .  A d o u a c o n s u ltaţie (U 2 ) s e efe c tue a z ă la 3— 10 z ile de via ţă . Tre buie îns ă menţionat că î n p r i me l e 4 lu ni d e viaţă to ate n evoile nutriţiona le tre buie a s igura te cu un singur aliment (lap tele ) cu c a re să s e a s igure tot c e ea c e îi e s te 27 . a lime nta ţia c u la p t e u ma n a s i gu ră o protecţie imună e fic ie ntă . î n Ge r man ia c o n s u ltaţiile — înre gis tra te pe un fe l de „c a rne t de să n ă t a t e ” ( U n te rs uch u n gs h e ft fu r K in d e r) — s e efectuează la următoarele vâ r st e :  Pr i ma c o n s u lta ţie (U I) s e e fe c tu ea z ă la na ş te re .  A o p t a c o n s u ltaţie (U 8 ) la vârs ta de 3 1/2— 4 a ni (43 —48 luni). în ma te rnita te . Ast fe l . i a r d e la 3 la 6 lu n i vârs ta o da tă pe lună .

până la vârstă d e 1—-2 săptămâni. în ale gere a a lime ntului a rtific ia l s e va opta pe ntru o fo r mu l ă d e l a p te ad ap tată s a u p a rţia l ada pta tă . în con c ord an tă cu nevoi le n ou.12 R ecoman d ări p en tru al i men taţia n ou -n ăscu tu lu i 1 .  de obicei.  se va renunţa la masa de noapte imedia t ce este posibil. În s fâ rş it. î n sp e c i a l).  abia după câteva zile — alteori după una sau mai mu lte săptă mâni d e la naştere — se „insta lează” o ritmicitate a foa mei şi — dec i — a dorinţei n ou-nă scutulu i de a su ge. d e la 6—8 supturi pe zi.500 g va ajunge să aibă nevoie de 6—7 mese pe zi la interva l de aproximativ 3 orc. ulterior. suptu l f r ec ven t şi g o lir ea co mp letă a sânilor sunt princ ipa lii sti mu li ai secr eţi ei la cta t e (canti tat ea de lap t e s ecr eta tă in iţ ia l d e mamă es t e f oart e mică dar curând aceas tă cantita t e creş t e. 2 . corespunză tor unei greu tăţi c orp ora le de 4. frec ven ţa supturilor are tend inţa să crească. ş i f actori i mu ni cu mari va len ţ e anti inf ec ţi oas e. C el ma i p o tri vit a lim en t est e lapt ele uman. d e c i s i v. pentru a scădea din nou după vârstă de 6—8 săptămâni. neregulate (comportament  aşadar nou-născutul cu greutatea de 3. la f iecar e sup t.  va fi încurajată tendin ţa natura lă (sp on tană) d e mărire — o dată cu creşte rea în vârstă şi greutate a intervalelor dintre mese. la interva le d e 4 ore. nu la or e f ix e.ne c e sa r su ga r u l u i. n ou-n ă scu tu l va f i ali m ent at iniţ ia l f ără un orar ri gi d. colos tru l s ecr etat la ini ţi er ea lac taţ i ei con ţin e subs t anţ ele n u tri ti v e ad ec va t e vârs t ei d e n ou-nă scut. nou-născutul având contracţii de foame ale stomacului imediat după naştere. c u o c ompoz iţie ma i mult s a u ma i p u ţ i n as e mă n ăto are c u a la p telui uma n. de ase me n e a . * foamea A limenta ţia ad libitum a este princ ipa lu l mod de nou-născu tu lu i a limentat la sân este fundamen tată d e: a con trola a portu l ad ec vat d e lapte la vâ rstă mică. S e în ce p e o n ou ă e ta pă în a lime nta ţia * s u ga rului — d i ve r si fi c a r e a — al c ă re i ră s u n e t în cre ş te re ş i de z volta re poa te fi. la interva le norma l în primele 7—10 zile d e viaţă) se ajunge la 5— 6 mese p e zi. 28 .500 g. De a c e e a. D a c ă totuş i c opilul nu poa te be ne fic ia de a c e st „p r i vi le giu ” . ap oi.000—4.a a ac e s tui ma nua l s e va vorbi pe la rg desp r e a l i me n t a ţie . 1 2 ). majorita tea suga rilor nu mai doresc şi nu mai au nevoie să primească sân la mijlocul nopţii şi nici la ora 24. mărindu-se spontan (şi concomitent) intervalele dintre supturi.000 3. majorita tea su garilor cresc bine cu 5 mese p e zi. la p tele c a u n ic a lime nt (c hia r da c ă e s te la pte uma n) nu ma i e st e su ficie n t. În p arte a a II. în pr im ele orc de viaţă. cantitatea aproximativă de lapte Tabelul 1. În p lus.născutu lu i) *. după vârstă d e o lună. N ou-n ăscu tu l va su g e la amb ii sân i. la mese sau în zile diferite. vo m fu rn iz a s u b fo rmă de ta be le : recomandări pentru alimentaţia nou-născutului (tab elu l 1 . C el d e a l d o i lea p r in cip iu d e b ază (a lă tu ri d e in iţi er ea cât mai pr ec oc e a alim entaţi ei la sân ) es t e a li m enta ţia la cer er e (ad libi tum) . În ac e s t c a p ito l. în c onf orm itat e. ş i p las â ndu-ne pe „ ve rs a nt ul” profila xie i pri n a l i me n t a ţ i e c o rec tă . fo lo s ire a lapte lui uma n c e l puţin î n a ce a s ta pe r i o a d ă e st e p rac tic in d is p e n s ab ilă. acea stă stabilizare a ritmicităţii va riază în timp d e ia un nou-n ăscut la a ltu l dar şi la ac elaşi nou-nă scut. N ou-n ăscu tu l va f i „d a t” la sân cât ma i curând după naşt er e ( în pr im ele or e d e vi aţă şi n u mai târziu de 8 —12 ore). putând primi sân or i d e cât e or i d ă s emn e evid en t e d e f oam e (chiar ş i noapt ea ). c u refe rire s p ec ia lă la c e le ma i mic i vâ rs te (s uga r mi c . nou-născutul are nevoie să sugă în primele zile de viaţă de 5—6 ori pe zi. cu ac es t prin cipiu. 4 . 3 . după vâ rs tă de 4 — 4 1 / 2 lu n i. astfel.

proba sup tu lu i p oat e aduc e mam ei anx i eta t e. c. f ăcut mamei. nevoia lor d e li ch id e f iind acop e ri tă cu can tit at ea d e lapt e supt. 17). la o masă. 2 . d. ci cu o sch emă ad l ibitu m. str ess mat ern. 29 . D e la vâr stă d e 3 săptămâ ni şi până la 2 lun i. 4 . sistemul imun entero. D acă totuş i tr ebui e să s e of er e ş i un supli m ent d e lich i de. S e c on sid eră că es t e v orb a d e h ip o ga lact i e şi s e r ec oman dă alim ent aţi a mixtă dacă :  n ou -nă scutu l nu d epă ş eşt e gr eu tat ea d e la naşt er e după 15— 20 de zi le d e la naş t er e. 3 . la n ou -n ă scuţ ii sănă t oşi . n ou-n ăscuţi i nu au n evoi e d e hr a nă sup li m entar ă. e.  d acă u lt eri or sp oru l p on d era l est e mai mic de 180 g / săptămână (acea stă cr eşt er e in su f ici en t ă n ea vân d a lt e cau ze) . E st e o gr eş ea lă să s e r ecu r gă încă din ma t ern ita t e sau curâ nd după veni r ea la d omici liu la alim en taţ ia mix t ă p e m ot iv că „mama n u are lap t e”. vor f i elim inat e ev en tua le gr eş eli de tehn ic ă.Tabelul 1. prin „s tar ea de bin e” şi prin modu l cu m p rosp eră su garu l. inf lu enţând n egat i v s ecr eţia şi ej ecţ ia lap t elu i. su bnutri ţi e. necesară nou-născutului şi sugarului mic (ta be lul 1. iar d u p ă această vârs tă can tit at ea ob işn u ită es t e de 180 — 220 m l. schemă de alimentaţie artificială a nou-născutului la termen.  se va înc ep e. f. 1 6 ). Ber ea şi cea iu l nu stimu lează s ecr eţ ia lacta tă. es t e int er zisă f olosir ea b ib er onu lu i cu tetină. b. E va lu a r ea can ti tăţ ii d e lap t e p rim it e şi mă suri le n ec esar e: a. pent r u că în acest mod — nou -născutu l nu învaţă să sugă la sân . urmărind ş i even tua lele ef ec t e ned or it e asup ra su garu lu i. 19). secr eţ ia lacta tă poa t e f i inf lu en ţată d e ob os ea lă. cu C lord elaz in în doz e mic i. compoziţia comparativă a unor „tipuri” de lapte la 100 ml produs natural sau reconstituit ( t a b e lu l 1. 14). Tr eb u i e evi tată chiar din ma t erni tat e admin is trar ea p e gu ră — ca suplim ent de hrană sau în exc lus i vita t e — a so lu ţi ei d e g lu c oză 5%. recomandări pentru alimentaţia artificială a nou-născutului şi sugarului mic (ta be lul 1. E va lu a r ea g lob a lă a can t ită ţii d e lap t e su p t s e f ace m ai ef i ci ent pr in cântă rir ea r egu la tă a su garu lu i şi u rmărir ea acest ei cu rb e p on d era le. 13). ali m enta ţia m ixtă ins titu ită p rec o c e ducând inevitab i l la în ţărca r e. În prim ele 3 săptă mâni d e vi aţă suge sp on tan la o masă 6 0 — 90 ml. suga r ul su ge la o masă 120— 150 ml lap t e.recomandări (ta be lul 1. ) şi tu tunu l. n ecesară n ou -n ăscu tu lu i ş i su garu lu i mic 1 . sănătos. a apei sau ceaiu lu i îndu lc it. băuturi dist i la t e etc. S u nt contra indica t e băuturi le alc oolic e de or ic e f el (vin. se va în c erca un tratam ent. 1 8 ) . diversificarea alimentaţiei sugarului . D e la 2 la 3 lun i cantita t ea cr eş t e la 150-170 m l. U n stimu l ef ici ent a l s tabi lir ii şi m en ţin erii un ei s ec reţi i lacta t e bune es t e g o lir ea r egu la tă şi comp letă a sâni lor.mamar şi alte mijloace de apărare intestinală (ta be lul 1. la o masă. nu cu a li m enta ţ ia mix tă. factori de apărare antiinfecţioasă în laptele uman (ta be lul 1. lipsă d e s peran ţă şi d e încr ed er e. în primele 7 zile de viaţă (ta be lul 1. de la 3 la 4 luni înt r e 160 şi 1 8 0 ml. 15).13 C a n tita tea a p roxi mat ivă d e lap te. P rob a sup tu lui — m et od ă „c lasică” (cân tăr ir ea îna int e şi după supt) — va f i evitat ă atât în mat ern ita t e cât ş i d upă părăsir ea mat erni tăţi i.

cap acitat e d e tamp on ar e scăzu tă Fac t oru l b if id u s Fac t oru l an t istaf i loc ocic L yz oz ymu l (mu ra midaz ă. strep toc oc i.15). coli. virusuri. t ransp or tă f actor i d e cr eş t er e b act eriană Inh ibă r ep licar ea vir a lă E f ect ori ai că ii a lt ernant e In h ib ă ag lu t in ar ea bact eriană .specific i pen tru stafiloc oc i. inhibă c reşt er ea staf i loc ocu lui auriu P rodus d e macr of a gele din la pt ele uman. tabelu l 1. f agoci t ează b act eri i.) 1 2 Amplifică răspunsul imun. bif id us * A cid gras n esa turat .14 Factor i d e ap ărare an tiin f ecţioasă în lap te le u man Mod d e acţiun e S timu lar ea cr eş t er ii La ct obac i llu s bif idus *. septicemii cu floră de provenienţă enterală: cu E. coti în prezenta lyz oz ymu lui şi comp lementu lu i. B 1 2 şi folat In t erf er on u l C 3 şi C 4 p roacti vat or 1 IgA s ecr et or şi IgA 2 S timu lează cr eş t er ea L. f osf aţi scăzu ţ i. co li Fac t or C omp oz iţ ia b i ochi mică : can tit at e mar e d e lac t oză. pneumoc oci. IgM A n titr ip sin a Li mf oci t e 3 Macr of ag e 4 N eu tr of i le * In iţierea cât mai prec oc e (din primele 6 ore de viaţă) a alimentaţiei la sân are importantă decisivă pentru evitarea infecţiilor nozoc omiale. Salmon ella. 3 4 Reprez intă 10% din leuc oc itele laptelui uman. p r ot ein ă tran sp or t oar e d e vi t. IgA este activă asupra E. sugarii a limentaţi la sân a u mai mu ltă IgA secretorie în c oprofiltra t decâ t cei a limenta ţi artificia l. inhiba r ea creşt erii E . o mu c op o liz ah arid a ză) Lact of erin a. tetani. p ro t ein e în can t ita t e mică.Tabelul 1. liz ează prin f ragi lizar e p er et ele c elu lar b act erian Fix ează şi transp ortă vi t. f u n gi şi part icu le in er t e. Proteus. Shigella. bifidus interferează şi face să se evite însămânţarea cu o floră „de spita l” potenţia l extrem de patogenă şi „minimalizează” riscul apariţiei unor infecţii neonatale severe (enterocolite. Cl. s t och ează şi elib er ea ză IgA R ol în f ag oci t oză Ig G. însămânţarea intestinului cu L. B l 2 şi f olatu l. 90% din leucocitele lap telu i uman (care sunt în număr de Reprezintă 2. inhibă f ixar ea bact er ii lor pe muc oas e R ol în a glu tinar ea intra lum in a lă Inh ibă di ges tia f actori lor pr ot eici Li mf oci t ele T.000/mm3). există antic orp i IgA . Un rol d eoseb it are sistemu l imun enteroma mar (v. Alimenta ţia la sân inf lu enţează cantitatea d e imu noglobu lin e sec retorii in testina le (inc lu siv la prematu ri).000—4. Klebsiella etc. B şi nu le prod uc imunoglobu lin e sp ecif ic e şi f aci lit ează imu n ita t ea m ed iată c elu lar E lab o r ează o s er i e d e f actor i cu rol în imun ita t e. 30 .

pe de o part e. 4 . cu asoci er i în tr e bact eri i şi tox in e. S e p r oduc e apoi mi gr ar ea — via gan gli oni i limf atici m ez ent er ici şi du et ul (can a lu l) t orac ic — în circu laţia sis t em ică (în „cur en tu l"s angvin). — ischemie intestinală. A n tig en ele as tf el intra t e „ în sis t em” inc ită ( st imu lea ză) li mf ob la şti i să pr oduc ă IgA s. D in circu laţ ia san g vin ă ac es t e c omp on en t e imun e „apucă” două căi : a) A j ung la ni velu l sânu lui ma m ei şi — d e aici. virusuri şi toxine. În sfârşit.i imp or tant e p ot ent e imun e. 31 .15 S iste mu l i mu n en tero ma ma r şi a lte mij loace d e ap ărare in testin a lă I — 1. choler a e — Fuc oză  T ox ina c lostr idia lă — N -acet i lga la ct oza mina (un glic oc on j ugat)  T ox ina S hi gella — N -aceli lg lu c ozam ina (un alt glic oc onj uga t) III — In iţ i er ea f oar t e p r ec oc e (i m ed iat d u p ă n aşt er e) a alim en ta ţi ei la sân f aci lit ează : a) C olon izar ea int es tinu lui nou -născutu lui cu „f actor bifidus” care împ i edic ă colonizar ea cu germ en i pat ogen i (d e obic ei pr oveni ţi d i n mat ern ita t e şi f oart e rez is t enţ i la antibi otic ele cur en t e). IV — Imatu rit at ea bar i er ei muc oa se (f iz ică şi i mun ologi că) a int est inu lu i şi abs enţ a din a lim en taţ i e a surselor de f act ori imun i ( lapt ele ma t ern ) est e cauză posib i lă de ent er ită n ecr o zan tă * *. * Din ganglionii mezenterici. fiind mult mai frec ven tă la prematuri.Tabelul 1. prolif erare bacteriană şi În c onc luz ie. Această imaturitate face ca permeabilitatea barierei intestinale să fie crescută pentru antigene. adică toc mai la acea categorie de nou-născuţi la care imaturitatea barierei intestinale este şi mai pregnantă. bacterii. 3 . (ECN=enteroc olita n ecrozan tă neonata lă). cu lapt ele mat ern — în in t est inu l n ou -nă scutu lui (sau su garu lu i). aceşti trei factori alimentaţie entera lă artificială (hip erosmola ră) — reprezintă cauzele apariţiei ECN. S ist emu l ent er omama r. în sp ecia l) şi d e p rez enta bac teriilor şi virusurilor. disrupţia muc oasei intestinale — indif erent cum se produce — devine cauză directă de enterită necrozantă a nou-nă scutu lui. D in in test inu l mat ern. ** Enterita n ec rozantă a nou-nă scutu lui este c onsid era tă actua lmen te o b oa lă a barierei muc oase ima ture. ca ultimă verigă. aces t e ant i gen e aj ung în f olicu li i limf at ici * prin in t er m ediu l celu lelo r sp ecia liza t e de t ran sport (c elu lele M). relaţi a b act eri i / t oxin e . m eca nism : A n tig en ele di et et ic e pătrund — din gura mam ei — în int estinu l mat ern. pe de a lta . b ) P ătrund er ea ti mpuri e în int es t inu l nou -nă scutu lui a f actor i lor de apărar e pr oveni ţi d in lap t ele m at ern . d e sep tic emi e cu g er m en i p ro v en iţ i d in int es tin. b) A j ung pe a lt e supraf eţ e muc oase p ot en ţându. şi glic oc onj uga ţi i int est ina li. a cărei triad ă clinică c lasică este: distensie abdomina lă — vărsă turi bilioase — prez en ţa (un eori ocu ltă) a sân gelu i in scaun e. ch iar. 5 . La aceasta se adaugă disrupţia indirectă indusă (sau favorizată) de f ormula de a limen taţie n ead ec va tă (cu hip erosmolarita te. coli — Man oză  V . Ischemia este cel de al treilea factor care determină disrupţia indirectă a mucoasei şi con tribu ie la p ermeabiliza rea barierei intestin a le. pneum on i e cu ent er obac t er iac ee şi.le capa cita t ea de a se apăra II — P e su p raf aţa in t es tin a lă ex i stă r ec ep t ori bac t eri i/ t oxin e. 2.carb ohid ra ţi r ec ept ori est e u r măt oa r ea ( ca mod el ex emp lif icati v) :  E . conf erind u.

2 (3. a li m enta ţia cu lapt e u man ar tr ebu i să f ie ob li gat o ri e la ac eas tă vâ rstă (p ri ma lu n ă d e via ţă) sau mă car în prima săptă mână d e vi aţă. 8-4. 3— 3. 1 2 Formu lă adapta tă sau „uma nizată” d e lapte. 2 . 8 (1. 3** sub 450 Min era le (m g) 200 700 300 V aloar e en er g etic ă (kca l) 69— 70 66— 70 67— 75 (70) 67— 75 * P entru laptele u man în spec ia l) şi pen tru lap tele d e vacă sunt reda te va lori med ii. 3— 4. săn ătos în p ri mele 7 zile d e viaţă 1 . A stf el: a. 5) Lap t e ad ap tat 2 p a rţi a l sub 2 Lip id e <g ) 3. N ou-n ăscu tu l v a p rim i în prima zi 50 ml lap t e adapta t (sa u un preparat sp ecia l p en tru acea stă vâ rstă ) pe zi. 3— 3. 5 1. Carbohidraţii sunt completaţi cu monozaharide (în special glucoză). Pentru produsele industriale sunt redate valorile limită acceptate. D in a doua zi de via ţă nou-născutu l va pri mi p e zi 120 ml lap t e şi 50 ml s ol. 7 3.Tabelul 1. 6) 3 —3. 4— 1. resp ec ti v.13 C o mp o zi ţia co mp arat ivă a u n or „tip u ri” d e lap te la 100 ml p rod u s n atu ral sau recon stitu it* P rot ein e (g) Lap t e u man Lap t e d e va că Lap t e ad ap ta t 1 0. Formu lă parţia l adap tată. 480 până la 540— 600 * Există va ria ţii mari ale cantităţii op time. în funcţie de prepara tu l de lapte. 8— 4. c. 9-1 3. cantita t e r epar tiza tă în 5 mes e a câte 10 ml.17 S ch emă d e ali men taţ ie artif icială a n ou -n ăscu tu lu i la t ermen . Tabelul 1. 8-7 4. foamea nou-nă scutu lui şi scăd erea iniţia lă în greu tate (din primele zile d e via ţă).s e sea ma d e următ oru l gh id : Zi le de vi aţă 1 2 3 4 5 6 7 N u măr de m es e p e zi 5 6 6 6 6 6 6 C antita t ea d e lapt e la o mas ă ( la un bib er on) * ( m l) (in p arant eză sun t notat e cantit ăţi le d e lapt e r ec om and at e pen tru o zi ) (m l) 10 (50) 20 (120) 40-50 (240 — 300) 50— 60 (300 — 360) 60— 70 (360 — 420) 70— 80 (420 — 480) 80— 90 (100) pe o mas ă şi. g lu c ozată 1 0 %. 5 3. 32 . la car e s e adaugă s ol. existând unele variaţii în funcţie de preparat şi de firma producătoare. de exemplu). polizaharide ** (dex trin-ma ltoză şi/sau amidon ) şi — la un ele p repa rate — cu un a lt dizaha rid decâ t lac toza (zaharoza. 9 6. 3— 7. 2) 4. în cursu l aceluia şi supt şi în cursul aceleiaşi zile. 9 (7. 9— 5. D acă totu ş i lap t ele u man lip s eş t e cu d esă vâ rşi r e. g lu c ozată1 0 %. t oţi nou n ăscu ţi i tr eb u i e să pri m eas că iniţ ia l c olostru . se „tr ec e ” la a lim en taţi a artif ic ia lă. S e măr eşt e ap oi can t ita t ea d e lap t e ţ in ân d u. se va a vea însă în ved ere că laptele n atura l suferă mari varia ţii diurn e. La n ou -n ăscu t s e v a recu r g e la a li m en ta ţia art if icia lă numai în m od exc ep ţi ona l. 8 Lact oză (g ) 6. b.

La a leg er ea a lim en tu lui in iţia l d e di ver sif icar e s e va tine s ea ma şi de disp onibi lită ţi (zon ă g eo graf ică. p osib i li tăţ i ec on o mic e). astfel încât la vârstă de 3 luni sugaru l să poa tă primi 30 ml/z i iar — mai târziu — 50 ml/z i. Celela lte sucuri con ţin d e 3 ori ma i putină vita mină C decâ t citric ele. iar dacă are t en d in ţa la în grăşar e sun t d e p r ef erat leg u m ele s au f ructele (p iur e) . micşora) această scădere. se revin e la greuta tea de la naştere — obişnuit — între a 8-a şi a 12-a zi de viaţă. dacă copilu l nu primeşte lap te matern (con ţin e suficien tă vitamina C) sau dadă hrănit artificia l fiin d — nu se foloseşte o formu lă d e lapte sup limen tată cu vitamina C (practic la toa te formu le le se fac e azi ac eastă sup limentare). sucu l de mere sau d e piersici se d ă după vârstă d e 2 lun i. putându-se zahara puţin (cu sirop de zahăr). de lămâie sau suc de grapefruit (mai greu acc ep tat). su cu l d e fructe este inc lus la masa de la ora (9)10. dacă ant eri or * Sucul de fructe introdus de obicei în alimentaţie de la vârstă de 6 săptămâni nu reprezintă — propriu-z is — un a limen t de d iversificare şi n ici nu este stric t ob liga toriu să fie of erit tuturor sugarilor: la o cantitate mică de suc (1—2 linguriţe pe zi) aportul de vitamina C este neglijabil. este agitat. La in i ţi er ea d i v ers if icări i su garu l tr eb u i e să f ie sănăt os. la domic iliu. emite scaun e mai rare (este c onstipat ). Ind iferent de suc. ţinându-se c ont de toleran ta ind ividua lă. plân ge fără alt motiv. d i v ers if icar ea es t e in iţ iată la vâ rstă d e 4 luni şi j umăta t e*.se s ea ma n u n u mai d e vârstă ci şi de gradu l d e dez voltar e a sugaru lu i.18 R eco ma n d ări p en tru al i men taţia artif ic ial i a n ou -n ăscu tu lu i şi su garu lu i mic V ârsta P ân ă la o lu n ă 1 lu n ă 2 lu n i 3 lu n i 4 lu n i N u măru l d e m es e şi can ti tat ea d e lap t e (m l) la o masă 7(6) × 70(80)— 90(100) 6×100 5×130— 140 sau 6×120— 130 5×150— 160 sau 6×130— 140 5×170(180) cu Notă : În primele 2 săptă mâni de viaţă nou -născu tul va fi cântărit zilnic. cântar individua l (p ropriu). 33 .Tabelul 1. D acă est e s lab . dar nu va f i omisă nic i „starea p rez en tă” a su garu lu i. 3 . Iniţia l. O b işn u it. „Scăderea iniţia lă în greuta te” poa te atinge în primele 3—5 zile d e via ţă 10% din greutatea de la naştere.19 D iversif icarea ali men ta ţie i su garu lu i — recoman d ări 1 . fiind necesară reeva lua rea şi — even tua l — mărirea cantită ţii. divers if icar ea poa t e în c ep e la vârs tă d e 4 lu n i şi ch iar p u ţin mai pr ec oc e. unii su gari pot manif esta colici şi chiar diaree la in troduc erea sucu lui (în sp ec ia l. Sucul de portocale poate fi amestecat sau înlocuit cu suc de mandarine. se p oat e î ncep e cu un f ăinos. Dacă sugarul creşte puţin (sau deloc) în greutate. Ţ inându. se creşte treptat cantitatea. In iţierea precoce a alimentaţiei poate limita (minimaliza. diluat 1 :1 cu apă de rob in et fiartă şi răcită sau cu apă slab mineralizată şi negazoasă. dacă sugaru l cân tă reşt e mai mu lt d e 6 k g. Tabelul 1. creştere şi dezvoltare corespunzătoare). Dacă ne-am dec is totu şi să-l folosim (eventua lita te aproap e c onstantă la oric e su gar şi ob ligatorie la cel a limenta t artific ia l cu un preparat d e lap te n esup limenta t cu vitamina C). după ce s-a începu t cu 1/2—1 lin gu riţă. În plus. se poa te deduc e că primeşte o cantita te insuficientă de lapte. C el ma i fidel test d e eva luare a cantită ţii optime d e lap te c e trebuie să fie recomandată (şi primit de sugar) este prosperarea sa (curbă ponderală constant ascendentă. de portoca le). 2 . se înc ep e cu sucu l de p ortoca le o jumătate până la o lin guriţă. an ot imp .

S e recom andă p iu r eu l d e f ru cte: m er e ras e p e răzăt oa r ea de st ic lă sau mixat e (piu r eu l de m er e) sau p iu r eu l d e p i er sici (f ără „p i eliţă "). A cea stă masă — săracă en er getic (ca lor ic) — va f i îmb ogă ţită cu m i er e b iscui ţi ra ş i (tr ep tat. dar suga ru l nu va f i f or ţat s ă accep t e n ou l a lim en t. C antita ti v s e of eră întâ i până la 10 0 m l su p ă la o masă. D acă ex is tă u n ele d if icu ltăţ i. tr eb u i e s ă s e in s is t e. su p a p oat e f i îmbogăţi tă cu un f ăinos f ără glu t en. C ron o lo g ia in tr oduc erii a lim en t elor d e di ver sif icar e es t e i mp ortan tă. O alt ernat i vă la supa de leg u m e ca prim a li m ent d e divers if icar e — mai puţin agr eată. f ie est e „înc erca t” u n alt a lim e nt de diversif icar e ( or ez pasat cu b rân ză d e vaci îndu lci t. nu va f i descuraj ată dor inţa sa d e a se au t o a li m enta .4. D acă sugaru l nu se obişnui eşt e în 2—3 zile cu nou l a lim en t (de ex emp lu. „P roc esu l” d e d i v er sif icar e va f i într erupt. d e porumb sau d e mă s lin e ( or icum. prin schimba r ea unei mes e d e lapt e cu un a lim ent d e d iv ers if icar e. şi nu mai mu lt e. un co lt d e p âin e sau un corn.s e numai morc ovu l. pr ogr esi v). 5. comp letâ ndu -s e în a două part e a mes ei cu lap t ele p e car e — tr ep ta t — î) va în locui c omp let. Tr ebui e în să ca la ac eas tă vâr stă să f ie crescu tă con sis t enta m es ei de prânz. Făi na de grâu ( grişu l) nu es t e oricu m „acc epta t” până la vâr sta d e 6 lun i. la vâr stă de 5 lun i se va in tr od u c e carn ea (r ămân e d iscu tab i l d acă est e avan taj oa să intr oduc er ea şi mai p rec o c e a cărnii). C u m d e cele mai mu lt e or i. apoi şi un cart of şi „a lb itu ra" . la 8— 9 lun i i se va da să ţină ceaşc a. 9. 6. se r en unţă cât eva zi le şi. d iv ers if icări i suga ru l pri m ea în dietă o cantita t e mic ă de prot ein e. 10. crescându-s e pr ogr es i v can tit at ea d e u lei la 1 0 —15 g/z i. sist ându-s e of erta cu nou l a li m ent — temp or ar şi (mai ra r) d ef init i v — d acă ap ar scau n e d iar eic e f ără alt ă exp licaţ i e cauza lă. of er indu-i -s e ini ţi a l să ţină în mână un b iscui t. ap o rtu l en er g etic (ca lo r ic) la ac ea m asă s e r educ e. c hiar dacă cop i lu l s e mu rd ăr eşt e (sa u f ace mu rd ări e în j ur). 8. crem ă d e or ez cu b rân ză d e vac i. u lt er i or supa va f i îmb ogă ţită cu u lei pr oaspă t (n epr el ucrat în gosp odăr i e) d e f loar ea s oar elui. V a f i in tr od u s un sin gur a li m en t o dată.o r ela ti vă cură ţ eni e. In tr od u c er ea alim en tu lui ( a lim en t elor) nou (noi) va f i f ăcută progr esi v (nu de la în c ep u t t oată can t ita t ea la o masă) şi d e p ref er inţ ă cu lin guri ţa. s e p oa t e r ec om an d a şi p iu r eu l d e cart of i cu pu ţin lap t e f iert şi 5 g de unt. 34 . su p a d e zarza vat sau f ăin o su l cu lap t e). însă — est e f ăin osu l cu lap t e ob li ga t oriu f ără glu t en (f ăină de or ez sau u n prepara t indust ria l p e b ază d e f ăin ă f ără glut en). iaurt cu biscui t ras). P e la vâ rstă d e 5 luni su garu l va prim i numai su p ă (f ără ad aos d e lap t e) aceasta „r epr ez en tân d” masa de ora 13(14). car e să per mită — însă — o ind i vidua liz are c e nu tr eb u i e să f ie om isă. a) O b işn u it s e încep e la vârs tă de 4 luni şi j umătate (sau chiar la 4 luni) cu supa d e legu m e (d e zarza v at). tr ep tat el va în vă ţa „să p roc ed ez e” î ntr. s e va da su garu lu i mai întâi a lim en tu l de di ver sif icar e şi ap o i lap t ele. b) A d ou a masă d e lap t e ce va f i înlocui tă es t e cea de la ora 10. b rân ză d e vaci. 7. r esp ectându -s e u n ele r eg u li ( sau ob ic eiur i) în g en era l acc ep tat e. p es m et. făcându-s e comp letă ri le n ec esa r e. adăugându -s e la leg u m ele pasa t e numai o parte din apa în care au f iert. La vârs ta co r esp u n ză t oar e va f i în cu raj ată aut oa li m en tar ea ( c op i lu l va înc epe să s e a lim en t ez e — parţ ia l — sin gur). un ulei vegeta l si mp lu sau în am est ec ). P ână la înlocuir ea co mp let ă a mes ei d e lapt e r esp ec ti ve. conc omit en t. exis tând num er oase p rep a rat e indu str ia le d e ac est gen (d e ex emp lu . v om a vea gr ij ă să f ie m en ţinu tă curăţ en i a în ti mpu l m es ei dar. f ie se f ace o n ou ă în c erca r e. s e va ca lcu la raţ ia en er g etic ă p e 24 de ore. iar la 11 — 12 luni lin gu r iţa ) . Z ea mi l) . iniţ ia l pasându.

La ac eas tă vârs tă şi va rian ta cu 4 mes e es t e r ec oman d ab i lă. prez en tat la n o i în ţară sub num el e ma i puţin p ot ri vi t d e „conc en tra t de f ruct e"). D e asem en ea. or ez p as at cu b rânză d e vaci (c r emă d e or ez cu brânză d e vac i). sau mo rc o vi „n a tur” tă iaţ i r on d ele. carn e sau gă lb enuş d e ou . p e la vârs tă d e 6 lu n i su ga ru l p oa t e p rim i 5 mes e d in car e 2 d e lap t e şi r esp ec ti v ( ora 22) un f ăinos cu lapt e. C arnea poa t e f i toca tă şi dată su ga ru lu i sub f ormă de per iş oar e f i ert e în supă. La vâr stă d e 8 luni s e poat e da budincă de gr iş. Tot la vâr stă d e 6 lu n i gran u la ţ ia alim en t elor d e la mas a de prânz va f i mai mare (nu mai es t e str ict n ec esară mix ar ea ). Masa de la o ra 1 0 ma i p oat e c ons ta şi din a lt e f ruct e ( viş in e. La masa d e la ora 1 7 se p oat e r ec oma n da piureu l de f ruct e îm bogă ţit. pulpa d e t oma tă f ără coj i şi sâmburi poa t e f i servită şi cu pesm et d e biscuiţ i sau biscuiţi raşi şi b rân ză d e vaci ( aces t u lti m p rep a rat poa t e f i ser vi t la ora 10). se p oat e r ec oman d a Z eam i l sau f ăin ă d e or ez cu lap t e. est e ap oi pasată. la vârstă d e 6 luni se p ot f ace u rmăt oa r ele m od if icăr i : la masa d e la o ra prânzu lu i s e p oat e s er vi un „ f el d e mân car e” c ons tând din tr. f iartă. tăi eţ ei). brânză d e vac i (5 0 —1 0 0 g d e lapt e ş i 10— 20 g b rân ză d e vac i la 200 g cart of i) şi un gă lb enuş d e ou f iert tar e. can tita t e c e p oa t e f i of eri tă la vârs tă d e 1 an . b rânză de vaci sau carn e t ocată f in . La ac eea şi vâ r stă s e in tr od u c e în a lim en taţi e gă lb enuşu l d e ou f i ert ta r e. sau comp ot (f ără s âmburi . car e în lo cu i eş t e de 2 ori pe săptămână carn ea .o mani eră sim i lar ă.c) d) e) f) g) h) A trei a masă în locuită cu un ali m ent d e di ver sif ic are es t e ob işnu it mas a de seară cu u n f ăin os cu lapt e. începân d cu cantităţ i mic i şi crescând până la 12 lin gur i pe zi. altf el. mă mă li gu ţă cu b rân ză d e vaci ş i unt (uni i pr ef eră p ent ru aces t pr epa rat vâr stă de 10 lu n i). S e în cep e cu o lin gu r iţă şi s e cr eş t e p â n ă la 4 lin gu r iţ e la o masă. cea d e a tr eia (ma sa d e p rân z) : supă de legum e cu piure. p oat e f i rec o man d at or ezu l pa sat c u adaos de brânză d e va ci sau iau rtu l cu b is cuiţ i (ţ inându-s e s eama ş i d e vârs tă la car e s -a f ăcut înlocu ir ea). biscuiţi (pot f i daţi suga ru lui în mână). cu ad aosu l u nui s os a lb (pr epara t din f ăină. pref erab i l un „br ei” (f ăin os cu adaos de f ruct e. P rin cip a la pr ob lemă — aşa cum am mai sp ecif ic at — est e î mb ogăţ ir ea c a lorică a mes elor d e d i vers if icar e ş i — conc omi t ent — p ot en ţa rea ap ortu lui cu f act ori nu tr iti vi d e ca lit at e.o tomată opă ri tă în apă c loc oti tă. unii su gar i toler ează bin e la acea stă vâr stă u n ames t ec d e con op id ă. sau piur e d e ca rt of i p repa rat d in cart of i zdrobi ţi cu f urculiţa. f ru ctele d in co mp ot su n t ames t eca t e cu „zea ma” comp otu lu i după ce au f os t bin e stri v it e). ti mp d e cât eva minut e (p en tru a putea f i dec oj ită). f i erţ i şi cu ada os d e unt. S e mai pot of eri : pâin e (dacă mast icaţ ia es t e bună. s e adaugă p u ţin u n t. unt topi t şi lap t e căldu ţ) . D acă masa înlocu ită est e cea d e or a 1 7 . lap t e. A stf el ia masa d e p rân z d e la ora 13(14) se adau gă la vârs tă de 5 lun i carnea d e vită sau de pasăre. cu adaos de unt. P oat e f i introdus în a lim enta ţi e f icatu l d e vi ţ el („înăbu şit "). D ar asu p ra aces t ei p r ob lem e vom r eveni. b in e t ocată sau mix a tă. La vâ rstă d e 6 lun i supa de legum e p oat e f i înlocuită cu supă de carn e clar ă (în u n ele z i le a le săptă m ânii). P roc ed ân d în aces t mod s au într. în lăturându-s e s em inţ ele. În lipsă. d acă n u a f ost r ec om an d at la ora 1 0 . se în cep e cu un sf ert de gă lb enuş. La vâr stă d e 7— 8 luni p ot f i recom an dat e: s mântâna (nu „crudă” ci inclusă în tr -u n p repa rat ). o j u mătat e d e gă lb en u ş d e ou . 35 . c ea d e a p atra . P ot in tra în di etă şi pas t ele f ăin oa s e (f idea. p âin ea se d ă ab ia către vâr stă d e 1 an). morc ovi şi puţină ţelină (s tri vit e bi ne). dar nu pentru va loa rea nut rit i vă a aces t ei su pe car e es t e m ică. zm eu ră — cu ad a osu r i le r esp ec ti v e) sau d in m er e c oap t e în cuptor (cu puţ in zahă r). crescân d u-s e pr ogr esi v pâ nă la un gă lb en uş (d e 2 ori pe săptăm ână).

cu mai puţin e beta lac toglobu lin e şi mai multă caz eină. Dintre deza van taje: c onţinutu l nutritiv este şi el variabil (un borcănel de 100 g poate conţine mai mult zahăr decât fructele proaspete similare. ). Aceste preparate ca şi a ltele (p e bază de orez. ci zdrob it e cu f urcu liţ a.8—3. morta lita te a la c o p i i . "Folgenahrurigen”. amidon.0. 2. La vârs tă d e 1 0 lu n i s e of eră su garu lu i mă mă li guţă cu brânză d e vaci ( acordu l es t e g en era l). Suga ru l a limen tat artificia l p rimeşte în primele z ile d e viaţă o formu lă d e lapte adaptat (umaniza t) sau pa rţia l ada ptat. 0. C opi lu lu i i se p ot of eri : b u d in c i. D iversi fica rea s e f a c e î n g e n e r a l d u p ă a c e l e a ş i p r i n c i p i i a t â t l a s u g a r u l a l i m e n t a t n a t u r a l cât şi la c el a limenta t artif icia l. mai ale s în ţă rile s ubde z volta te s a u î n cu r s d e d e z vo l t a re . "laits de suite”. de ex emp lu). după vârstă de (4)—5—6 luni. a fo s t ad u s ă d e e fe c tu are a c ure ntă a 6 va c c ină ri. suf leuri.3 g grăsimi îmb ogăţite în ac izi gra şi de origin e vegeta lă cu raport grăsimi vegeta le/gră simi anima le de 20(50) /80(50).. IMUNIZĂRILE ACTIVE (VACCINĂRILE) R ă mâ n u n e le d in tre ce le mai efic ie n te mijl oa c e de profila xie . în supa de carne pot f i f iert e gă lu şt e d e g riş sau „zd r en ţ e". crem e. or ez cu lap t e (or ezu l nu va mai f i pasat după f ierb er e). în specia l în ţările industria lizate. Au — în general — următoarele caracteristici: 71—73 kcal. a ntipe rtus s is . La vârs ta de 9 luni : p eşt e alb ras ol (su b f ormă de piure) .53. un preparat cu carne poate c onţin e ma i putină proteină decât simila ru l proaspăt etc. de vac i). e fe c tua tă de rutină: a n titu berc u lo a s ă . au o comp oz iţie foarte va ria tă facilitând o ga mă foarte la rgă de op ţiun i sau preferinţe. "Follow-Up Formula” etc. sa lată de cr udităţ i (m er e ras e şi/sau m orc o v i raşi. Cu toate acestea. trebuie controlat conţinutul în sare şi altele. peşte etc. În sp ecia l prima formu lă nu ma i satisfac e însă cerinţele după vârstă de 4—5 lun i şi trebuie în locuită cu formu le numite "laits modifies d u 7 âge”. de ex emp lu ) au numeroa se avantaje: sunt uşor de folosit (gata preparate). neomogeniza te). alte polizaharide şi — eventual — unele monozaharide. fără zaharoză): 0.8—8. omogenizate — permiţând o trecere uşoa ră de la alimen taţia exc lusiv lac tată la cea diversificată. a n tid ifte ric ă . d e asem en ea. a ntite ta nic ă. "a liments diete tiqu es lac tes”.8 g protein e. la aceas tă vârs tă p ot f i d aţi şi papanaşi din brânză dulce ( obişn uit.6—2. 8—12 mg ma gn eziu. O menţiun e sp ec ia lă trebuie făcută însă asupra laptelui. C e a ma i ma re c ontribuţie la sc ă d e r e a mo rta lită ţii la co p il.60 g săruri min era le (cu 86—105 mg ca lc iu. prăj eli etc.i) j) k) l) La vâr sta d e 8—9 lun i supa de legum e p oat e f i în locui tă cu ciorbă de p eriş oar e acrită cu b orş p r oasp ă t.6 0. dar pr eparar ea a lim ent elor (mân căru ri lo r) s e va f ace „d iet et ic” (f ără rânta ş.). în ge n e ra l (in clu s iv mo rtalita te a infa ntilă ). carne. N o tă : I n d u s t r i a ( î n s p e c i a l î n ţ ă r i l e d e z v o l t a t e ) p r o d u c e o m a r e d i v e r s i t a t e d e c r e m e şi piureuri de legume sau fructe pentru sugar şi/sau copilul mic de vârstă precizată de fabricant şi atesta tă de medic. es t e indica t s osu l a lb . Există variante omogen izate („ba b y food") ce pot fi folosite (dacă comp oz iţia permite) de la vârstă de 3 luni şi variante „junior” (legu mele sa u fructele sun t prez entate în bucăţele. O ricu m. la acea stă vâ rstă legu m ele nu vor mai f i mixate sau pasate.9 mg fier). sc ă z â nd c ons ide ra bil î n mu l t e ţ ă r i a le lu mii ş i d ato rită ac e s to r me tode . u n ele prăj i turi d e c asă. Toa te ac este cantită ţi sunt con ţinute la 100 ml lap te reconstituit. 65—82 mg fosf or. La vârs tă d e 1 an s e tr ece t r ep ta t la o a lim en taţ i e simi lară cu c ea a c opi lu lu i m ic (1 — 4 an i) şi ch iar a cop i lu lu i mai m are. cu iau rt şi sirop de zahăr). 7. sterile. sau morc ovi raşi. cu b rân ză d e vaci p r oasp ă tă şi z ea mă d e f ru ct e (su c d e lămâ i e.6 g glucid e (lac toză 60—80% la care se adaugă dextrin-ma ltoză. Unele p ot a vea adaos d e făină fără glu ten. 36 . 2. de obicei. folosirea acestor preparate a devenit ex trem d e largă.

antigripa lă şi antirub eolică. r e fe riri d es p re e ven tu a la e fe c tua re de tra ns fuz ii de s â nge ş i /sa u d e r i va ţ i i d e sânge (cu c e gru p d e s â nge ş i s pe c ific a re a e ve ntua le lor co mp l i c a ţ i i ) i mu n iz a re a a n titeta n ică a c tivă sa u pa s ivă . r e fe rito a re la fac to rii me d ica li d e ris c . antiurliană. s e me n ţ i o n e a z ă şi c o n tro lu l a n tico rp ilo r (men ţio nâ ndu-s e la ce dată). efectuându -se numai cu avizu l (ac ordu l) sc ris al familiei.  t r a t a me n te me d ica me n to a s e p e terme n lung. ci numai la copiii cu risc crescut d e îmb olnă vire. vaccinarea antidifterică. A dminis tra re a va c c inuri lor s timule a z ă pro d u c e r e a de a n t i c o r p i sp e c ific i. În mu lte ţări. în anul 1982.an t i p o l i o mi e l i t i c ă ş i a n tiru je o lică 1 .  c e r t i fi c a tu l d e vac c in are a n titu be rc uloa să ş i re z ulta te le tes te lor tu b e r c u l i n i c e . de ex emp lu) vacc inarea anţip ertussis este opţiona lă. e ve ntua l tra ta me nt dia litic . men in go e n ce fa lite i de c ă puş ă e tc . he mofilie .  c e r t i fi c a tu l p en tru „c a z d e u rgen tă” cu date de ide ntita te — inc lus iv fo t o gr a fi a — gru p a s an g vin ă ş i fa c to ru l R h (c u formula R h ş i re fe riri la an t i c o r p i ) . C e r t ifica t p o u r u rgen ce ). OMS a r e d a c ta t u n „certificat internaţional de vaccinări” (Inte rna tiona l ce r t i fi c a t e s o f vac c in atio n . gr e fă (tran s p la n t). Cele 6 vacc inări la care se ref eră OMS se fac — practic ob ligatoriu — la toţi c opiii din ţa ra noa stră. În Italia erau prevăzute prin lege. a d res ă ş i „c in e l-a e libe ra t ". ş i nu prin bifa re ) a le me d i c u l u i .  p a gi n ă s ep ara tă p e n tru va c c ina re a împotri va : poliomie lite i (o r a l ) . antitetanică şi antip olio. ca obligatorii. in d u c e rea c ţii med i a te c e lula r ş i c onfe ră o imunita te ac t i vă . d e n u mit ş i „p aş a p o rt” med ica l:  d a t e d e id e n titate.  c e r t i fi c a re a u n o r va c c in ări n es p ec ific a te . s tare a după ope ra ţii dific ile . Su n t îns c ris e — î n ordine a pa ginilor — pe ac e st c e r t i fi c a t . 37 . ore ionului ş i ru b e o l e i . Vaccinarea antitub ercu loa să nu se mai face de rutină în mu lte ţă ri dez voltate a le lumii. ş i o ultimă pa gină pen t r u va c c i n a r e a a n tigrip ală ş i c o n tra in fec ţie i pne umoc oc ic e . interva lu l din tre o vac cinare cu virus viu atenua t şi a ltă vaccina re este de 40 de zile. în t r u c â t n u a p are (nu s e p ro d u ce ) in h ibare a ră s puns ului la fiecare vaccin î n p a r t e . teta n os u lu i ş i tu s ei c o n vu ls i ve . d i ft e r i e i . C ertific a ts inte rna tiona ux de va c c ina tion. a lţi fac to ri me dic a li de ris c .  c o me n t a rii ad iţio n ale (în s cris .p a c e ma ker).  c o me n t a rii me d ica le a s u p ra fa c to rilo r de ris c : a le rgii/inc o mpa tibilită ţi. s tare a d u p ă in fa rc t mioc a rdic (pe ntru a dult). dia b e t . E st e p o s ib ilă a d min is tra re a c o mbina tă a ma i mul tor va c c inuri. şi neob ligatorii antip ertussis. Da c ă s e fo lo s eş te u n vac c in c u vir us viu a te nua t. În aceeaşi tară. antiruj eolă. gl a u c o m. re plic a re a virus ului sti mu l e a z ă i mu n ita te a a c tivă. p e n t ru ru b e o lă s e fa c e me n ţi une a : fe te îna inte de pube rta te (1 0 —1 4 a n i ) şi fe me i ca re b e n efic ia z ă d e mă s uri c ontra c e ptive s igure . e ve ntua l sti mu l a t o r c a r d ia c (h ea rt . pe ntru fie c a re me n ţ i u n e me d i c u l b i fe a z ă c u u n „x” d a c ă a c el ris c exis tă. s e roinje c ţ ii. de asemen ea (German ia. 1 Vaccinarea antivariolică nu se ma i efec tu ează nică ieri în lu me. „a t a c u ri” s au b o li n e rvo a s e .  p e u r mă to are a p a gin ă s u n t în s cris e da te a s upra va c c ină rii c ontra hep a t i t e i c u viru s B ş i a in ves tigaţiilo r re fe ritoa re la a ntic orpi (A ntiH B s . boli orga n i c e c r o n i ce . An t i H Be ).  a l t ă p a gin ă s ep ara tă p e n tru 3 va c c in ări împo triva : ruje ole i. An t i HB c .  u r me a z ă o p a gi n ă ca r e c e r t i fi c ă efectuarea altor va c c ină ri (c ontra „ti fo su l u i a b d o min a l” . In t e r n a t i o n a l e Be s c h ein igu n gen u b e r Imp fu n ge n und Imp fbuc h) c u un (într-un ca r n e t c o mu n ) "c e rti fi c a t p e n tru u rgen ţe” (A us we is fur de n N olfa ll. Eme rge nc y Ce r t i fi c a t e . d e s c riptiv.

— î n sfâ r ş it. rubeolă-oreion şi rujeolă-oreion-rub eolă : s. p e c op e r t a fi n a l ă . Variolă (nu se mai efectu ea ză actua lmen te. De la vârsta de 15 lun i se face vacc inarea anti-ruj eolă -oreion-rub eolă.T et an os (D iT eP er) : d e 3 or i la in t erva l de 4 săp tămâni (numa i pentru c opi ii cu risc) P oli om i elită : d e 2 or i la int er va l d e cel puţ in 6 săptăm âni (pen tru t oţi c opii i : c omb inaţ i e D T-P oli oora l.m. rubeolă. este indica t). A c e a s t ă „ h a r t ă ” p e n t r u m e n ţ i n e r e a s ă n ă t ă ţ i i m a i p o a t e f i a s t f e l s i n t e t i z a t ă . pneumococică: i.lea an d e v iaţă (d e la vârsta d e 1 5 lu n i) A l 6 —8 . La vârsta de 11 —15 ani se face vaccinarea antirub eolică la fete (după c erc etarea even tua lei prez en ţe a anticorpilor). şi p ertussis) şi tetanos (D T sau DTP).lea an d e vi aţă La vâ rsta d e 1 0 ani D u p ă vârs ta d e 1 0 ani în s tăr i car e n ec es ită vacc in ar ea * După un model apărut în Germania. oreion: s.c. a 6-a con su ltaţi e d e „bi lanţ”. La vârsta d e 7 ani pen tru difterie şi tetan os (sub lin iem că du pă vârsta d e 7 ani se foloseşte vacc inu l Td). pertussis.T etan o s sau A 4 -a vaccin ar e p entru D if t eri e-P er tuss is. Rujeolă. la in terva l d e câte 1—2 luni se fac 3 administrări DT (sau DTP. nicăieri în lume): prin scarificare.T etan o s : d e 2 or i la in t er va l d e nu ma i puţin de 6 săp tămân i (p ent ru toţi cop ii i. posibi l la a 4 -a.m. tetanos. DT. fi ecare ţară care a preluat mode lul OMS d e „c e r t i fic a t in te rn aţio n a l d e va c c ină ri” fa c e c unos c ut propriul „pla n di r e c t o r p e n t r u s ănăta te a co p iilo r” sau — a ltfe l for mula t — „pla nul va c c i n ă r i l o r .T etan os R est an ţ ele (p en tru t oa t e vacc in ări le p i erd u t e. febră tif oidă : ora l. dacă pen tru difterie (even tua l. administrându -se con comiten t — ca revac cinare — şi vaccin antip oliomielitic. o h a rtă p e n tru men ţin e re a s ănă tă ţii”. 20 ş i Tabelul 1. Td şi DTP: i. Sunt folosite următoarele căi de administrare: Pentru difterie. holeră. D e la vârsta de 3 luni. La sfârșitu l c elui de a l 2-lea an de via ţă se face reva ccinarea gripă.20 C a len d a ru l (p lan u l) vaccin ărilor ia cop ii (o „h artă” p en tru men ţ in erea săn ătăţ ii)* Mo m en tu l D e la vâ rsta d e 3 lun i V accin ar e (împ otr i va) D if ter i e.c. infecţie meningococică şi infecţie 38 . resp ect i v la U 4— U 6) D if ter i e-P er tuss is. N o tă . U 4-U 6) R uj eolă-O r ei on -R ubeolă (p en tru t oţ i cop ii i) A 3 -a vaccinar e p entru P oli omi elită A 3 -a vaccin ar e p entru D if t eri e. Poliomielită. Asocieri rujeolă-oreion. în acelaşi timp cu vaccinarea antip oliomielitică. a da pta te — în c onformita te cu r e c o ma n d ă r i le OM S — l a c o n d iţiile tă rii re s pec tive (ta be le le 1. în af ară de c ea pen tru P ertu ssi s) R ap elu l T et an os-D if t er i e cu doză r edusă ( Td) T etan os (r evaccina r e pen tru t oţ i cop ii i) R ap el T etan os R ap el D if t eri e cu vaccin ma i slab d ozat (c ombina ţi e Td ) În al 2 . de rutină.

a v a c c i n a r e p o l i o o r a l s a u a 3 . P oliom iel ită . 2 1 ) . ia r în ta b e l u l 1 . d u p ă u n mo d e l ame ric a n. p lanu l d e vacc inări elab ora t d e prof. dr. R ubeolă A 3 -a vaccin ar e împ otr i va P oli om i elit ei A 3 -a vaccin ar e împ otr i va D ifter iei şi T etano sului A 4 -a vaccin ar e împ otr i va D ifter iei. 1 8 lu n i: v a c c i n a r e d e „ r e â m p r o s p ă t a r e ” D T + a 3 . 5 lu n i: a 2 . o r e i o n ş i r u b e o l ă .a v a c c i n a r e orală. D ifter ie. Stick l şi ap lica t la cop ii şi tin eri înc epând din anu l 1990 este în să următoru l: D e la n a ştere ta 6 săptăm âni ( c u r e g l e m e n t ă r i d i f e r e n ţ i a t e r e g i o n a l ) : B C G.a v a c c i n a r e D T P + a 2 . 2 2 î n s crie . În German ia. 6 lu n i: a 2 .a v a c c i n a r e D T P .u lui (numa i d acă se f ăcu se ac eas tă vac cin are) D ifter ie-rap el V accinări. 1 5 lu n i: v a c c i n a r e p e n t r u r u j e o l ă . even tua l P ertus sis .rap el T etanos-rap el D ifter ie-rap el cu vacc in mai s lab doza t R ubeolă: tu tu r o r f et elo r ch ia r d acă f useseră vac cinat e în cop i lăr ia mică D e la vâ rsta d e 1 5 lu n i La vâ rsta d e 6 /7 an i La vâ rsta d e 1 0 an i D e la vâ rsta d e 1 1 la 1 5 an i * A lt mod el german. T etanosulu i şi P ertus sis . re c oma ndă ri ge ne ra le .restan ţă (p en t ru t oa t e va ccinăr i le n eef ectua t e cu exc epţ ia c elei anti . 1 1 /1 4 a n i: p r o t e c ţ i e p e n t r u r u b e o l ă l a f e t e l e c a r e „ i n t r ă ” î n p u b e r t a t e . T etanos.P ertus sis ).a v a c c i n a r e p o l i o o r a l s a u c u D T P + a 3-a vacc inare polio ora l.a v a c c i n a r e D T + a 2 .21 Pla n d e v a ccin ă ri (u n „ p la n d irecto r” p en tru săn ătatea cop iilor)* P er i oad a În p rima săp tămân ă d e vi aţă D e la vâ rsta d e 3 lu n i V accinar ea (împ otr i va) T uberculoza ( la c ei cu ris c crescut d e con tam inar e) P olio. 1 0 a n i: r e v a c c i n a r e ( v a c c i n a r e d e „ r e â m p r o s p ă t a r e " ) p e n t r u p o l i o . r e v a c c i n a r e p e n t r u t e t a n o s . 4 lu n i ( d i v a c c i n u l D T s e f o l o s e ş t e n u m a i o d a t ă p e n t r u r e v a c c i n a r e . î n t i m p c e t r i v a c c i n u l DTP nec esită 2 revacc inări): prima vacc inare DT+prima vaccina re p olio ora l sa u prima vacc inare DTP+prima vaccina re polio ora l. 39 . din ma i multe ţă r i . Î n sc o p u l d ocu men tării vo m re d a ma i multe mode le . tr ebui e r esp ecta t un int er va l de c el puţ in 6 săptămâni în tr e vaccină ri R uj eolă.1. 6 /7 a n i: v a c c i n a r e d e „ r e â m p r o s p ă t a r e ” p e n t r u d i f t e r i e . O rei on. 2 3 es te re d at u n c a le n d a r e xe mpli fic a ti v a l va c c ină rilor Tabelul 1. T a be l u l 1.

23 U n calen d ar exemp lif icat iv al i mu n izăr ilor activ e* V ârsta 4 — 6 0 zile 3 lu n i 4 5 zile — 8 lu n i 9 lu n i 2 1 0 -1 5 lu n i 1 1 lu n i 2 2 — 2 4 lu n i 2 9 lu n i 6 — 7 an i (clasa 1) 9 an i 13—14 an i (c lasa a V III-a) 1 7 — 2 0 an i 1 Imu n iza r ea ( vaccin a r ea) V accin ar ea an ti tu b ercu lo asă cu BC G D TP : 3 adminis trăr i la cât e o lună in t er va l ( la vâ rsta d e 3 .Tabelul 1. r evacc inar ea a IV -a D T R evaccin a r ea an ti tu b ercu lo as ă 5 : 17 —19 ani (c lasa a X II-a ) sau 18—20 ani * Cu un ele mod ificări d e necesita te ac est ca lenda r a fost ap lica t în Român ia în-u ltimii ani 1 2 După vârsta de 60 de zile se face BC G numai după testarea tuberculinică (test negativ) Vârstă în gen era l n eacc epta tă. int er va l. AP: vaccin antipoliomielitic (vaccinare 3.rub eolă D TP . TO P V . tub ercu linic Td test sau C opi i n ei muniza ţi p er i oada 7—18 ani O rar In iţ ia l 1 lună mai târziu 2 luni ma i târz iu 6-12 lun i târziu 14— 16 vâr stă mai ani la vâ rs ta de su gar : în P rodus adm ini stra t Td. TO V P. 40 . TO P V D TP . 4 şi 5 luni) P rim o vacc in ar ea A P cu d ou ă d oz e V P O tri va len t la 6 săpt. TO P V D TP . TO P V Td.tetanică f ăcu tă în să cu D T R evaccin a r ea A P cu o d oză d e V P O triva lent R evaccin a r ea an ti tu b ercu lo as ă cu BC G 4 .22 R eco man d ări p en tru i mu n iz area activă a cop iilor (u n mod el amer ican )* S u gar i şi c op ii n or ma li V ârsta 2 lu n i (1 ) * * 4 lu n i 6 lu n i 1 5 —1 9 lu n i 4 — 6 an i ( la in trar ea în şc oa lă) La f ieca r e 1 0 an i P rodus adm inis tra t t est r ec omandat D TP TO P V D TP . reva ccinar ea a III-a dif ter o . tipuri 1. pe ca le ora lă V accin ar ea antiruj eolică P rima r evacc in ar e A P cu o d oză d e V P O triva lent P rima r evacc in ar e D TP ( la 6 lu n i d e la t erm inar ea vaccină rii ) R evaccin a r ea anti ruj eolică A 11-a revac cin ar e D TP ( la 1 8 lu n i d e la pri ma r evaccina r e) R evaccin a r ea an titu b ercu loa s ă cu BC G 3 . VPO: vaccin poliomielitic oral DT: toxoid difteric şi tetanic. 4 şi 5 Notă: antipoliomielitică). 2 administra re ora lă ** Pa rantez a aparţin e autorulu i.or ei on . vaccin ruj eolă . TO P V V accin ruj eolă rubeolă Td. şi 3. TO P V Td Td or ei on La f i ecar e 10 ani * În special la copiii instituţionalizaţi Notă: DTP = trivaccin conţinând toxoid difterie şi tetanic şi vaccin pertussis Td = bivaccin conţinând toxoid tetanic şi toxoid difterie în cantitate redusă TOPV= vaccin antipoliomielitic cu virus viu atenuat. pentru Tabelul 1. trebu ie urma tă de o nou ă vaccina re după vârsta de 15 luni După testare tuberculinică D TP: vaccin diftero tetanio pertussis.

Cei ce au p rimit to tu ş i î na inte a vâ rs te i de 15 luni a c e s t va c c i n sa u a u p ri mit vac c in in ac ti vat (ca re nu s e ma i fa bric ă în cele mai mu l t e ţ ă r i a l e lu mii civiliza te ) vo r fi re imuniz a ţi c u va c c in viu. c ) Difterie-Tetanos pentru adult (Td a dult). A s ocie re a p o s ib ilă cu s eps is . Imunizările pentru toţi copiii. m. V a c c inul c u virus ru j e o l i c i n a c t i va t-a lt e re a z ă rea c tivitate a imunolo gic ă ş i nu s e re c oma ndă să fi e fo l o si t . E s te o co mb ina ţie de toxoid difte ric ş i te ta nic cu o su sp e n si e p re para tă d in Bordetella pertussis. elab ora te d e instituţiile În a lte ţări (German ia. Se a dminis tre a z ă (după un mo d e l a me r i c a n — ta b elu l 1 . V a c c inul urlian a te nua t e s te un vi r u s a d a p t a t la emb rio n u l d e p u i d e gă ină . dar i n j e c ţ i i l e vo r fi fă c u te î n lo cu ri d ife rite . D TP ş i un va c c i n c u vi r u s viu p o t fi făc u te co n c o mite nt. D ă . P rima ad min is tra re s e fa c e la s uga rul în vâ rs tă de 2 l u n i . N ive lurile s c onta te vor fi c o r e sp u n z ă t o are o b ţin erii imu n ită ţii pe ntru boa lă . i. orhită sa u o o fo r i t ă j u s tific ă în s ă ş i a c e a s tă vac c ina re . s e folos e ş te la a dult ş i c opilul ma re şi. Es te pre z e nta t s ub formă 1 În Român ia sunt elab orate anua l programe d e imunizări. 2 2 ) 3 3 d o z e de câte 0. î n gen era l. c a r e s timu le a z ă p ro d u cţia d e a ntitoxină . infecţia urliană). V a c c in are a a n tidifte ric ă s e poate face în ma i multe mo d u r i . dar a c e a st a se reco man d ă n u mai c â n d s unt c ontra indic a te pre pa ra te le co mb i n a t e . Se folos e ş te ac e s t pre pa ra t co mb i n a t l a t o ţi cop iii c a re n u p o t p rimi (s a u fa miliile n u dore s c s ă pri me a sc ă ) DT P. a dminis tra re re c e n t ă d e i mu n o gl o b u lin ă . i. infe c ţia urlia nă fiind ob i şn u i t b e n i gn ă . pa ncre a tită . Difteria. Nu va fi a d min is tra t a c e s t va c c in c opiilor în vâ rs tă de ma i pu ţ i n d e 1 5 l u n i. A c e s t prepa ra t c onţine ma i p u ţ i n t o xo id d ifterie d e c â t D T . Oreionul (parotidita epidemică. Toxoidul D T nu s e fa c e la ad u l t . imu n itate pe rma ne ntă . r a r e o r i p r o d u ce rea c ţii. inc lus iv Ro mâ n i a 2 ) . Î n „c onte xt” e pide mic pot fi va c c i n a ţ i şi co p iii în vârs tă d e 6 — 1 5 luni (a c e ş tia vor primi î ns ă o a do u a d o z ă d e va c c in c u viru s viu d u p ă v ârs ta de 15 luni). la 4— 8 s ă ptămâ ni inte rva l. de ex emp lu). Ul t e r i o r. . b ) Difterie-Tetanos (D T p e d iatric ). imunos upre s ia . d) Difterie-TetanosPertussis ( DT P) . C ontra indic a ţiile va c c i n ă r i i a n t i r u je o lice in c lu d imu n o d efic ie nţa . h ip ers e n s ib ilita te c unos c ută la „ma te ria le ” co n ţ i n u t e d e va c c in (ş i s a rc in a e s te o contra indic a ţie ). 5 ml. a ) Numai pentru difterie s e fo lo s eş te toxoidul re s pe c tiv ne c ombina t. 5 ml i.ap l i c a t în R o mân ia î n a n ii d in u rmă 1 . În c ontinua re vom e xpune da te re fe r i t o a r e l a b o lile î n c a r e s e fa c — d e rutină s a u c u indic a ţii s pe c ia le — i mu n i z ă r i l a c o p il. reva c c i n a r e a fă c â n d u -s e 6 — 1 2 lu n i ma i tâ rz iu. res pe c tiv. me ningită . S e fac 3 d o ze d e câ te 0 . c u inte rva le de 2 l u n i î n t r e ad mi n is tră ri. Rujeola. la c opilul în vâ rs tă de 1 5 — 1 9 l u n i . m. fo lo s in d o s u rs ă a me ric a nă de doc ume nta re . specializate. 5 ml. m. Imu n i z a r e a c o n tra d ifte rie i s e e fe c tue a z ă prin a dminis tra re a de t o xo i d . administrarea componentei pertussis fiind facultativă. c o mp o n e n ta p e rtu s s is d in va c c in va fi e limina tă . R a p e lu rile s e fac la vâ rs ta d e 15— 19 luni ş i. 2 scris al familiei. ma i a le s dac ă e xi st ă r i sc cre sc u t d e e xp u n e re la ruje olă . 4— 6 an i . la a c e e a ş i pre z entare la cabinet. care trebuie aplicate ca atare. D o za es te d e 0. Se fo lo s eş te va c c in u l cu virus viu a te nua t. E s te fo lo s it fre c ven t (d e rutină — în une le ţă ri. da r nu vor a c ţiona împ o t r i va st ă r i i d e p urtă to r. Efe c te le a dve rs e s unt negl i j a b i l e şi n u e s te n ec e s a ră a d min is tra re a c onc omite ntă de imuno globulină ru j e o l i c ă . 3 41 . Imunizarea c u vaccin vi u ( c o n fe r ă imu n it a te ) p a re mai p u ţin ne c e s a ră . l a s u ga ri ş i c o p ii. vaccin area cu DTP nu se face d ecâ t cu acordu l Vor fi consu ltate şi a lte modele înscrise în celela lte ta bele. .

Rubeola. Vaccinări efectuate la copiii cu indicaţii speciale. V or fi va c c ina ţi numa i 42 . su b t i p u r i c a r e treb u ie s ă fie s e le c ta te în fiecare an.de p u l b e r e. la fiec a re 7 — 1 0 ani. d e exemp l u ). To ţi co p iii tre b u ie s ă ben efic ie z e de a dminis tra re a toxoidului te t a n i c d e l a vâ rs ta d e s u ga r (to xo id u l te ta nic e s te un a ge nt imuniz a nt exc e l e n t ) . D e a c e ea a de ve nit o ne c e si t a t e va c c in are a tu tu ro r s u garilo r cu va c c in rube olic c u virus a te nua t. Su n t în co rp o rate în vac c in s ubtipuri de virus gripa l A ş i B. Va c c i n a re a se fa c e n u ma i l a copiii care călătores c s au s unt re z i d e n ţ i î n ţ ă r i s a u z o n e ge o gra fic e în c a re hole ra e s te e nde mic ă (a c e s te ci r c u mst a n ţ e fa c o b ligato rie î n s crie re a vac c ină rii î n c e rtific a tul inte rna ţiona l de va c c i n ă r i ) . d a r n u a u p u tu t fi bine de finite ş i anoma lii fe ta le co n c o mi t e n t e . Pertussis (tusea convulsivă). V a c c inul viu mo n o va l e n t n u mai e s te fo lo s it. Es te obiş nuit c ombina t c u vac c i n u r i l e vi i ru jeo lic ş i ru b e o lic: va c c in „ore ion . V a c c inul rube olic poa te fi a d mi n i st r a t ş i fe te l o r p re p u b ere ş i fe me ilor s us c e ptibile ne â nsă rc ina te c a re fo l o se sc me t o d e e fic i e n te d e c o n tra c o n c e pţie . dacă apar reacţii fe b r i l e sa u i mp lic ă ri ale s is temu lu i n e rvo s c e ntra l după D TP. P o liova c c in u l o ral S a b in e s te a dminis tra t obiş nuit s uga rilor. în 3 p r i z e l a i n te rval d e c â t e 2 lu n i. Ob i şn u it s e fa c e vac c in are a c o n c omite ntă (D TP s a u DT). fi i n d re co n s titu it î n ain te d e folos ire .rube olă (M M R )" pen t r u a d mi n i s tra re la co p ii. Va cc in u l c o n s tă d in s u s p e n s ie d e V ibri o c hole ra e . P o lio vac c in u l viu Sa bin c ons tă din tulpinile de vi r u s t i p I. U z ua l s uga rii ş i c op iii mic i s unt imu n i z a ţ i c u D T P. virus ul a te nua t din va c c i n a p u t u t fi izo lat î n ţe s u tu rile p la c e n ta re la fe me ile va c c ina te ina dve rte nt în c u r su l sa r c in ii. ia r co p iii î n vârs tă ma i ma re de 6 a ni nu tre buie s ă pr i me a sc ă va c c in p ertu s s is . a dminis trâ ndu -s e în d o z e l e p r e sc ris e d e p ro d u că to r. F u rn iz e a z ă numa i o re z is te nţă pa rţia lă . hip e r se n si b i l i t a t ea la o u l d e gă in ă ş i to ate c ontra indic a ţiile pe ntru va c c inul ru j e o l i c c o n se mn at î n p ro s p ec t. a d u lţii imu n o c o mpro miş i ş i pe rs oa ne ma i în vâ rs tă de 1 8 a n i.ruje olă . R a p e l u rile se fa c la vârs te le d e 15— 19 luni ş i 4— 6 a ni. Gripa. s elecţie bazată pe ceea ce se e xp e c t e a z ă c ă "c i r c u l ă ” în s e z o n u l re s pe c tiv. Co n tra indic a ţiile inc lud imunode fic ie nţ a. ob i şn u i t c o mb i n at cu vac c in ru jeo lic cu virus viu. tr e b u i n d să fi e re p eta t la in tervale d e 6 luni. O c a z iona l. Tetanosul. C h ia r la „v ârs ta pe rmis ă ”. La c opiii ma i ma r i şi l a a d u lţi s e fa c ra p elu ri p rin inje c ţii c u Td c onţinâ nd toxoid tet a n i c p u r i fi c a t (T ). Imu n iz a re a c u s us pe ns ii din fa z a 1 a cu l t u r i i d e Bordetella pertussis p r e p a rate ca vaccin reduce eficient (e fe c t i v) r i sc u l d e tu s e co n vu ls i vă clin ică . D e ş i b o ala la co p il e s te fo a rte be nignă . Poliomielita. Es te s trict obliga torie „co mp l e t a r e a ” e fe c te l o r c u me to d e ch i mi o profila c tic e ş i de c ontrol s a nita r a a p e i şi a l i me n te lo r. Holera. femeia gravidă poa te in fe c t a fă t u l . ia r poliova c c inul ina c tiva t Sa lk e s te fo l o si t î n p u ţ i n e ţări (S u e d ia. co n s e c in ţele p u tând fi cata s trofa le . Po lio vac c in u rile o rale triva le nte (TO PV ) furniz e a z ă o imu n i t a t e e fe c t i vă ş i r e p rez in tă p re p ara te le de e le c ţie pe ntru imuniz a re a s uga rilor în c e l e ma i mu lte ţă ri. II ş i III c re s c u te în cu ltu ră de c e lule . ră mâ nâ nd pre pa ratul de e le c ţie la c o p i i i i mu n o d e fic i e n ţi. R a pe luri ma i fre c ve nte s e pot as o c i a c u r e a c ţ i i lo ca le d e h ip e rs e n s ib ilita te. as igurâ nd i munita te pe ntru toa te c e le 3 t i p u r i . Sus pe ns iile s ta nda rdiz a te de vi r u s su n t s to ca te la frig în ain te d e a fi a dminis tra te loc a l (poliova c c in ora l sa u OPV). nu vor ma i pri mi va c c i n p e r tu s s is c i D T s au T d .

O ric e formă de de fic ie ntă imu n ă r e p r e z i n tă o c o n tra in d ic a ţie ma jo r ă pe ntru va c c ina re a B C G . be ne fic ia z ă de va c c ina re efe c t u a t ă — î n Ro mân ia — în c e n t r e s pecializate. limi t e l e şi e fe c t e le a d ve rs e s u n t s p ec ific a te de produc ă tor. Re vac c in are a va fi fă c ută a nua l.co p i i i c u r i sc (b o li res p irato rii ş i ca rd io va s c ula re c ronic e . Infecţiile cu H. la toţi c opiii.G ue rin. nu s e re c oma ndă vaccinarea de ru t i n ă l a c o p i i i n o rma li ş i în s tare d e s ănă ta te . re na le . d e e xe mplu). D oz e le ş i prec a uţiile s unt me n ţ i o n a t e d e p r o d u că to r. 43 . furniz e a z ă îns ă re z is tentă la c opiii ma i ma r i d e 2 a n i. Este posibil (sau probabil) ca într-un interval de timp relativ scurt să devină d e u z c u r e n t ş i v a c c i n a r e a anti-H IV . se p r ac t i c ă în mu lte ţă ri ş i o as tfe l de va c c ina re . în s pe c ia l la c o p i i i c u „s u ferin ţe” ca rd iac e . De a c e e a . p u lmo na re a nte rioa re . me ta bolic e s a u n e u r o l o gi c e ) . s ic kle mie . V a c c inul e s te o mi xtură de p o l i z a h a r i d e ca p s ula re d in 1 4 tip u ri d e pne umoc oc . la c opiii ma i ma r i d e 2 a n i c a re s u fe ră d e n e fro ză . V a c c ina re a a ntigripa lă re d u c e r i sc u r i l e fo rme lo r s e vere ş i a l c omplic a ţiilor (s e ş tie c ă gripa ep i d e mi c ă A s a u B p o a te d e termin a b o ală re s pira torie s everă. N u se fo l o se sc p e n tru va c c in are a d e ru tin ă . M e n in go e n ce fa lita d e c ă puş ă be ne fic ia z ă de va c c ina re în a n u mi t e z o n e ge o gr a fic e (d in G e rma n ia. influenzae s u n t d in c e în ce mai frec vente în pre z e nt. d ac ă au ris c c re s c u t vor fa c e pro fila xie c u pe nic ilină pe n t r u e vi t a r e a fo r me lo r ame n in ţă to are d e via ţă . imunode fic ie nţă . Tuberculoza. o b o a lă to td e a u n a fa ta lă . la vâ rs ta de 2— 6 a ni s unt pu ţ i n i c o p i i l a c are este n e c e s a ră ş i p ro fila xia pe nic ilinic ă a diţiona lă ). va c c ina re a c u B C G se l i mi t e a z ă la co piii cu risc d e in fe c ta re (în s pe c ia l prin e xpune re fa mi l i a l ă ) şi l a ca re tes tu l tu b e rc u lin ic cuta na t e s te ne ga tiv. Mai p o a te fi fo lo s it pre pa ra tul „D u c k E mbr yo Va c c i n e ” *. imunode fic ie nţe de t i p c e l u l a r B (co piii s u b vârs ta d e 2 ani nu de z voltă obiş nuit un ră s puns ad e c va t c u a n t i c o rp i. Sunt neces are un e o r i şi r a p e l u r i. ma i a le s da c ă exi st ă c o n d i ţ i i s o cio-e c o n o mi c e p r e c a r e ş i nu e xis tă mă s uri e fic ie nte de să n ă t a t e p u b l i c ă d e co n tro l ac tiv al tu b e rc uloz e i. c i n u ma i la c opiii c u ris c c res c ut. as ple nie . co p ii in s titu ţio n a liz a ţ i). V ac c in are a cu B CG (b ac il C a lme tte . Nu se fa c e va c c in are a d e ru tin ă. fie p os te xpune re fie în s c op profila c tic (p r e e xp u n e r e ) . Imunizarea s e face cu „Hu ma n Di p l o i d C ell (H D C) V a c c in e” . D oze le . Rabia ( t u r b a re a ). Sunt cazuri în care — după vac c i n a r e — se rec o man d ă a d min is tra re a d e H IN . P e n tru men in git a me nin goc oc ic ă s unt dis ponibile pre p a r a t e p o l i z a h aridice d e rivate d in gru pe le A ş i C de me ningoc oc . în mu l t e ţă r i a le lu mii (în R o mâ n ia co n tinuă s ă fie î ns ă o va c c ina re de ru t i n ă ) . Meningite infecţioase. o for mă ate n u a t ă d e M yco b a c te riu m b o vis ) n u s e ma i fa c e de rutină . c a r e e s t e î n s c r i s ă ş i î n c e r t i f i c a t u l i n t e r n a ţ i o n a l al vaccinării. * În afara celor menţionate se practică în mu lte ţări şi alte vaccină ri. Febra tifoidă (tifo s u l a b d o min a l) es te a borda tă prin va c c ina re a c u S a l mo n e l l a t yp h i ( ge rme n i o mo râţi) la c opiii c a re fa c c ă lă torii în z one în ca r e e xi st a r i sc u l e xp u n e rii. Infecţii pneumococice (în s p e c ia l p n e umo nia ). imu n o d e p r e si e . D upă va c c i n a r e — a tu n c i c â n d e s t e r e c o ma n da bilă ş i s -a efect uat — te s tul tu b e r c u l i n i c c u t a n at d e vin e temp o ra r p o zi tiv. c e l e ma i efi c ie nte va c c inuri putâ nd tra ns forma o i n fe c ţ i e p o t e n ţial severă în tr-o fo r mă u ş oa ră s a u s ubc linic ă. Î n ţ ăr i l e î n ca re n u s e mai p ra c tic ă de rutină. O c on tra in d ic a s e a vac c in ării e s te hipe rs e ns ibilita te a la ou. inc luz â ndu-le pe cele car e su n t r ă sp u n z ă toare d e a p ro ximati v 80% din for me le c u ba c te rie mie . De folosire curentă a d e v e n i t v a c c i n a r e a con tr a hepatite i cu virus B .

c o p i i i cu tu lb u ră ri a le s is te mu lu i ne rvos c e ntra l tre buie „s ă tre a c ă " o e va l u a r e a t e n tă .Precauţiile şi contraindicaţiile imunizărilor active Precauţiile vo r ţin e s e a ma d e e ve n t u a l ele efecte advers e. da ta de e xpira re s unt me n ţ i o n a t e d e p ro d u că to r ş i vo r fi res p ec tate în toc ma i (pe ntru une le va c c inuri. c o n vu l si i l e (in clu s iv fe b rile) c on tra indic ă va c c ina re a cu pe r t u ssi s. me t o d ă d e a d min is tr a re ş i c o n s imţă mâ nt . Imunizarea pasivă. nu se va ma i fa c e u n a s e me n ea va c c in . ac e s te a s u n t „s ta n d a rdiz a te ” ). Pe n tru admin is tră ri o rale . imu n iza re a in d ivid u al iz â ndu-s e în a c e s te c irc ums ta nţe . d a r şi p e n tru a lte vac c in ări p ărinţii vor fi in for ma ţi de s pre na tura imu n i z ă r i i p r o p u s e ş i e ven tu a le le e fe c te adve rs e (c onc omite nt c u informa re a asu p r a b e n e fi c i ilo r). S u n t c ons ide ra te ma i „de te mut” fe bra ma r e şi t u l b u r ările ce n tral n e rvo a s e . Efe c te le a dve rs e tre buie bine cu n o sc u t e d e me d ici. ia r pe ntru cel e i n j e c t a b i l e va c c i n u l e s te livrat în s e ringa c u c a re s e fa c e inje c ţia . ş i r e fe r i t o r l a d o ze . î n s p ec ia l p e ntru une le va c c ină ri ca re c omportă risc u r i . (es te îns ă pos ibil să a p a r ă şi î n ac e s te c o n d iţii u n „a b ce s s te ril” c a re nu pune îns ă proble me deo se b i t e ) . R e c oma ndă r ile for mula te de C DC ( c e ntru l d e co n tro l a l b o lii ) pe ntru imuniz ă ri le de rutină ap a r î n t a b e l u l 1 . Administrarea s e va face în c e l e ma i b u n e c o nd iţii d e a s e p s ie. D T P fiind î nloc uit la viitoa re a imuniz a re cu t o xo i d u l d i fte rie -t eta n o s (D T ). M o d u l de s toc a re . în a fa ră d e s imp la s en s ib ilita te loc ală (dacă vaccinarea es te in j e c t a b i l ă ) . s tocare. mu lte firme produc ă toa re livre a z ă va c c inul cu d i sp o z i t i ve s p e c ia le ca re fac ilite a z ă ad minis tra re a la oric e vâ rs tă . Tabelul 1.24 R eco ma n d ă ri C D C p en tru imu n iză ri le d e ru tin ă ale cop iilor in f ectaţ i cu HIV (ap r ilie 1988) V accin D TP OPT IP V (p o li o v iru s in acti vat) MMP (ru j eo lă. mu l ţ i c o p i i c u r eta rd are a d ez vo ltă rii p o t fi îns ă imuniz a ţi de rutină . s e re c oma ndă A c id a c e tils a lic ilic sa u Pa r a c e t a mo l (s au alt a n titermic ). ac e ste a ne c e s itâ nd o re eva lua re a te ntă pen t r u vi i t o a r e l e va c c in ări. 2 4 ). d e fi c i e n ţ a imu n ă va fi a te n t evalua tă . d a r ş i d e că tre p ă rin ţii c opiilor c a re tre buie s ă c omunic e ori c e r e a c ţ i e . dozare. da c ă e xis tă un de fe c t de imu n i t a t e me d i a tă ce lu lar n u s e vo r a d min is tra va c c inuri c u virus viu: o a te nţie sp e c i a l ă va fi a co rd a t ă b o ln avilo r d e S ID A (A ID S). D a te s u cc in te a s upra a c e s tui mijloc profil a c tic a u fo st su ma r i z a t e în ta b elu l 1 . altă in fe c ţie s a u o boa lă ma joră a pa re ntă (o si mp l ă r i n o ree s au o ră c e a lă s imp lă cu s ta re bună ş i î n afe brilita te nu in t e r fe r e a z ă î n s ă c u imu n iza re a d e ru tin ă . Contraindicaţiile mai imp o rtan te s u n t: i n fe c ţ i e r e s p irato rie feb rilă. 2 5 . D a c ă ac e s te rea c ţii a pa r după va c c inul pe rtus s is . e ve ntua l fiind ne c e s a ră numa i o sc u r t ă a mâ n a r e ). m. Co n si mţ ă mâ n t u l e s te ce ru t. d ac ă se injectează i.or ei on-rub eolă ) H aem op h i lu s in f lu enza e t ip B P n eu m o c ocic Gr ip a l Inf ecţ i e H IV A simpt omat ică Da Nu Da Da Da Nu Nu S impt omat ică Da Nu Da Da Da Da Da 44 . Dac ă ap are u n „ră s p u n s ” fe b ril .

20. m. până la 6 săptămân i. imun oglobu lină s tandard 0. m. în decursu l a 72 de or e după un avor t. 02— 0 . şi 1/2 inf i ltra tă loca l R abie -imun oglobu lină. la o mam ă R h — 0. 000— 1. m. cât mai curând de la expun er e D upă imunizar ea pasi vă nu se f ace vacc inar ea cu vi rus viu d ecât după 3 lun i E f icacitat e inc ertă E f icacitat e inc ertă In f ecţ i e u r lian ă D if ter i e R ab ie 1.Tabelul 1. 5 ml la c opi l. 2 ml/k g. 0 4 ml/k g. i.25 I mu n iza re p a sivă In d icaţ i e Iz o imu n izar e Rh P rodus Imun oglobu lină R h 0 (D ) D oză O doză i. i. O doză con ţin e 300 mc g antic orp i P o li om i elită Imun oglobu lină sp ecif ică N umai la c opi ii neimuniz a ţi c ar e au f ost expuş i. cu exc epţ ia con t extu lu i ep id emi c 0. la copi ii con tamin aţi Mod if ică evoluţ ia dar nu previn e inf ecţ ia. pref erab i l în cel mu lt 7 zi le. a 2 -a doză : după 25— 30 d e zi l e de la ex p u n er e. m. m. 25 ml/k g. amni oc en t eză sau expu lzi e obs t et rica lă a unui f ăt R h+. nu şi şc olar sau d e spita l. 20 U /kg: 1/2 i. ef ic i ent : 250— 500 U . 2 luni. sau transf uzi e de sân ge R h-f . 4. m. i. S eru l ant irabic es t e mai puţ in r ec omandab i l . m. T etan o s Imun oglobu lină mai puţin antit ox ină Imun oglobu lină sp ecif ică. i. 200.. în f uncţie d e gra vi tat e. m. 06ml/k g. 1 m l/k g la f i ecar e 6 luni H ep at ită A H ep at ită B Imun oglobu lină -h ep at ită B. m. i. cât mai curând după expun er e. 15 ml/k g. 13 ml/k g la nou -nă scuţ ii din mam e cu h epat ită B în tri m es tru l 3 d e sarcină. 2 m l/k g. ser op ozi ti ve în cursu l expu lz i ei. 0. expun er e c r onică : 0. prof ilacti c. . ef ect prot ect or. 3000— 4000 U. S epara t d e t ox oid. se rec omandă în caz de con tact f ami lia l. 5 m l după vârst a de 12 ani. 000 U. 02 ml/k g câ t mai curând după expuner e. in lipsă : imun oglobu lină standa rd 0. în lip să : imun oglobu lină stan d ard 0. 1—0. cât ma i curând de la expun er e Imun oglobu lină spec if ică A ntit oxină ec vină ur liană an tid if t erică 0. cât mai curând i. H ep at ită n on-A n on -B R u j eo lă imun oglobu lină Imun oglobu lină ruj eolică spec if ică. t erap eu t ic 0. D upă 2— 3 lun i se f ace imuniza r ea act i vă cu vaccin cu vi rus viu. i. Ind icaţ ii N umai la mam el e neimuniz at e.

He p a t i t a B : p o s texp u n e re . Co t r i mo xa z o l ) . Infecţia tractului urinar: N itro fu ran t oin s a u Trime toprim (re s pe c tiv. Chimioprofilaxia v i z e a z ă c u r e n t : Infecţia streptococică: Pe n icilin ă G s au V (în a ngine ş i s c arla tină ) ş i Ben z a t i n p e n i c i l i n ă (ce l p u ţin 3 an i. 250 IE. i. 0.25 ml/ kg. TBC: Iz o n i az id ă 6 — 8 mg/ k g/z i. Pertussis: Eritro micin ă timp d e o s ăp tămâ nă . R u b e o l a: d e la exp u n e re p â n ă la 3 zile după c onta c t. imu n i z a r e a a ctivă se fac e ce l ma i de vre me după 3 luni. Î n p re e xp u n e re : imu n iz a re a c tivă . 0.m.C e l e ma i o b iş n u ite imu n iz ă ri p as ive c u i munoglobuline viz e a z ă : I — Cu imunoglobulină standard i. p ro filaxia co mplic a ţiilor.1 ml/ kg. 6 mg/ kg (2 0 0 IE / ml ) . La c onve rs ia tu b e r c u l i n i c ă c e l p u ţin 3 lu n i Is o n iaz id s au as oc ie re a IN H — R i fa mp ic ină . la p e rs o an e H bs Ag ş i H be A g poz itive (în prima eve n t u a l i t a t e ) . i. pro fi l a xi e a c t i vă s i mu l tan ă.m. c e l puţin 6 s ă ptă mâ ni. R u j e o l a : p â n ă la 6 zile d u p ă co n ta c t — Ig s ta nda rd. . . Pe r t u ssi s: c h imio p ro fi la xie. He p a t i t a A: p â n ă la 5 zile d u p ă c o n ta c t — 0. la pe rs oane le fă ră sta r e i mu n ă a c t i vă . Meningococ şi Haemophilus influenzae: R i fa mpic ină . d ar ma i bine pâ nă la vâ rs ta de ad u l t . c â t ma i pre c oc e. m. 2 0 ml î n 2 d o z e . II — Cu imunoglobulină specială (specifică). cât ma i c u rân d după e xpune re . l a i n t e rva le d e 7 — 1 4 — 2 1 zile (în func ţie de pre pa ra t ş i do z ă ) . T e t a n o s: l a n e imu n iz a ţi.

în p r a c t i c ă . an om a lii con gen ita le. hipotir oidi sm. embr i opat i e dia betică — guşă. hip er tir oidis m — dismatur ita t e.1. mort inata li t at e — dismatur ita t e. perioada neona ta lă însu mează primele 28 de zile de via ţă. prematur ita t e.1 ). mort inata li t at e. 47 . mort inata li t at e. d e med i c ul de me dic ină ge n e ra lă ş i c hia r de a l ţ i sp e c i a l i ş ti c a re u rmă re s c evo lu ţia s a rc inii ş i tra te a z ă fe me ia gra vidă . în ce rc ă m s ă re dă m ma i jos ris c ul la no u -n ă sc u t ( t a b elu l 2 . d e fi n i ţ ia c a p ătă d imen s iu n i lărgi te c â nd e s te vorba de fa c tori pe r i n a t a l i . boa la m embran elor hia lin e. e s te de d o rit c a p ed iatru l s ă c unoa s c ă dive rs e le „c ondiţii " (sa u st ă r i ) şi as o ciere a d iverş ilo r fa c to ri pe rina ta li c a re prez intă un ris c pe n t r u n o u -n ă sc u t. dismatu rita t e — gr eu tat e ( masă) mică la naşt er e. d e o a r e c e vize a z ă b in o mu l ma mă -c opil. E st e c u n o s c u t fa p tu l că med icu l p edia tru e s te „be ne fic ia rul ” munc ii de p u se d e gi n e co lo g .2 PATOLOGIA NOU-NĂSCUTULUI ÎNGRIJIRILE ACORDATE NOU-NĂSCUTULUI* ÎNGRIJIRILE PRENATALE Şl DIAGNOSTICUL PRENATAL AL BOLILOR ÎNGRIJIRILE PRENATALE ALE FĂTULUI CU RISC CRESCUT Î n ţ e l e gâ n d p rin fac to ri d e ris c ac e i fa c tori c a re c onfe ră orga nis mului un gr a d ma i ma re d e vu ln era b ilitate în fa ţa a gre s iunilor (e xte rne s a u in te r n e ) . mor ta lita t e perina ta lă cr escu tă. prema tur ita t e — dismatur ita t e. an oma lii c on g en ita l e. mort inata li t at e. Pe b a z a d ate lo r d in litera tu ră. asf ixie a nou -născutu lui — dismatur ita t e.o b s tetric ia n . morta li tat e per inata lă cr escu tă — dismatur ita t e. dis matur ita t e — mort inata li tat e. Fa cto r i d e risc în p atologia n eon atală C au zele C au ze mat ern e — V ârsta mam ei sub 16 ani — V ârsta mam ei p est e 35 d e ani — In f er ti li tat e — Fu matu l — A lc o o li smu l — C on d iţ ii i gi en ic e pr ecar e — D iab etu l zah a rat — Af ectar ea t ir o id ei — Af ecţiu n i r en a le — Af ecţ iu n i p u lm on ar e şi car d iac e — H ip ert en s iu n e art er ia lă ma t ernă — A n emi e — prema tur ita t e — anoma lii cr om oz om ic e. morta li tat e pr ena ta lă cr escu t ă — dismatur ita t e. Tabelul 2. anoma lii con gen ita le — inf ecţi i. asf ixie R iscu l la nou -n ăscu t * P rin d efiniţie.

Iz o imu n izar ea er itr oc it elor Iz o imu n izar ea t r omb oc it elor Tr o mb ocit op en ia P o lih id ram in os E stri o li u rin a ri scăzu ţi H em ora g ii în p er i oad a I a sarcin ii H em ora g ii în u lti mu l tr im es t ru al sar cini i Feb ra. asf ix i e mort inata li tat e. m emb ran elo r In f ecţ ii le TO R C H T ox op la sm oza R u b eo lă ruptu ra prec oc e a mort inata li tat e. enc ef a li tă. tr omb oc it op en i e micr oc ef a li e. oc luzii int es tina le. calcif ică ri retin opa ti e. m or tina ta lita t e prematu ri tat e. în f uncţi e de r eac ţii le ad v ers e a le m ed i cam en t elo r prematu ri tat e. asf ixi e asf ixi e. h ip o t en s oa r e şi a lt e m ed icam en t e C au ze f eta le S arcin i mu lt ip le H ip od ez v o ltar e f eta lă P ozi ţi i f eta le v ici oas e Bătă i card iac e an or ma le A cid oză C au ze legat e d e n aşt er e N aşter e p r ema tu ră S arcin ă „su p rap u r tată” (cu p es t e 2 săp tămân i f aţă d e term en ) Tra va liu p r elu n g it Lich id amn i o tic cu m ec oniu P ro lab ar ea c ord onu lui ombi li ca l H ip ot en siu n ea ma m ei N aşter e p r ecip ita tă A n est ez ic e şi an a lgez ic e C au ze n eon ata le S cor A p ga r mic Lich id u l amn i oti c scurs sa u memb ran ele cu „mir o s gr eu " P la c en tă mi că P la c en tă mar e D ez lip ir e p r ematu ră a plac en t ei risc cr escu t d e r ecu r en ţ e anoma li i sau tu lburăr i la n ou . asf ixi e. m ort inata li tat e inf ecţ ii inf ecţ ii c on geni ta le hidr oc ef a li e. anemi e. insuf ici enţ ă cardiac ă pi erd er i sangvin e 48 . mor tina ta lita t e trauma tis m depr esia art er ia lă cen tr i lor r esp irat or i. sten oza pulm on arei. hepat ită. sindr omu l d e transf uzie în t r e gem eni. m ort inata li tat e anemi e. cata ractă. anti ti r oid i en e. C it om ega lia H erp esu l A n tec ed en t e la n aşt er e cu nou -n ăscuţ i ict eric i. aspiraţ i e m ec onia lă. surditat e. d iv er se an oma li i Tra tar ea mam ei cu cort ic ost er oiz i. anoma li i con gen ita le trauma tis m. def ormăr i asf ixi e. mort inata li tat e asf ixi e asf ixi e. pneum oni e. an tim etab o lic e. cu d etr esă r esp i rat or i e. hipot en siun e hem ora gi e m enin go-c er ebra lă. hem ora gii anoma li i con gen ita le (an encef a li e. in f ec ţi i le. C ID tr omb oc it op en i e. hem ora gi e. enc ef a lopat i e (a noxi e-i sch em i e) inf ecţ i e disma turi tat e hidr ops. bloc cardiac asf ixi e. b oli ren a le. hepa t osp len om ega li e vez icu le cutanat e. p ers ist en ţa cana lu lui art er ia l. insuf ici enţă ^ cardia c ă. ict er mort inata li tat e. intrac rani en e chor i or etin i tă. mor tina ta lita t e. detr esă r espi rat or i e detr esă r esp ira t ori e. sa lic i la ţi. hem ora gii mort inata li tat e. detr esă respira t or i e. mor tina ta lita t e asf ixi e. stru mă tir oidiană disma turi tat e.născut. aspir aţi e m ec on ia lă asf ixi e.

prin cro ma t o gr a fi e . e st r i o l i l o r din u rin a ş i s â n ge le mate rn (c onc e ntra ţia lor c re ş te o da tă cu vâ r st a sa r c i n ii. c. Se urmă re ş te . pe s te 2 m g/ 1 0 0 ml . e. C o nc e n t r a ţia cre a tin in e i es te s că z ută î n hipotrofiile ute rine ş i s ub 37 să p t ă mâ n i d e ges ta ţie . pe c â nd s fingo mie lina s c a de . T u l b u r ă r i ale a c tivităţii fe ta le (n eurologic e s a u mus c ula re ) ş i în in su fi c i e n ţ a p l a c e n tară . Ultrasonografia. 5 c m). ma i importa nte s unt tre i : Concentraţia creatininei. d ac ă s e găs e ş te u n ra p o rt L/S > 2. în c a z u l ma me lo r d i a be tic e ş i a c e lor c u hipe rte ns iune ar t e r i a l ă . te s te ale sa r c i n i i . moa rte imi n e n t ă î n u te r. Concentraţia bilirubinei: tre b u ie s ă fie z e ro la nou-nă s c utul la te rme n (fă r ă b o a l ă h e mo litică ). 2 . mărime a u te ru lu i. r e n a l e ş i ga stro -in tes tin ale . d ac ă s ca d. r e sp i r a ţ i i l o r fe ta le . d ata ap ariţie i prime lor z go mote c a rdia c e . Aces tea s e apreciază printr -o s e rie de d e t e r mi n ă r i ale : a. Ap r e c i e r e a cre ş te rii fe ta le . îns e a mnă c ă plă mâ nul es t e ma t u r a t ) . da ta prime lor miş c ă ri fe t a l e ( 1 6 ± 2 s ă p tă mâ n i). mo n ito riz a re a b ătă ilo r co rd u lu i fe ta l. Celulele fetale: d ac ă s e co lo rea z ă p oz itiv pe ntru globule le de gră s ime (cu a l b a st r u d e N il) in d ică u n fă t la te rme n (c onc e ntra ţia gră s i milor s e co r e l e a z ă d i r e c t pro p orţio n al c u vâ rs ta s a rc inii). la terme n . Vârsta gestaţională es te d e te rmin ată prin: da ta ultime i me ns trua ţii (c a l c u l a t ă d e l a p rima z i a u ltimei me ns trua ţii). in d ic ă o ge s toz ă ta rdivă . p en tru c a lcula re a vâ rs te i ge s ta ţiona le ş i a t u l b u r ă r i l o r p ro d u s e. 4 . Maturizarea organelor şi sistemelor.Da t e i mp o r tan te as u p ra s arc in ii c u ris c c re s c ut a duc informa ţii le de s pre vâr st a ge st a ţ i e i . dis ma turita te . f. d. la c toge nului pla c e nta r. Teste intrapartum efectuate la făt: a . tre b u ie s ă fie ma i ma re de 8. ma tu riza re a d ivers e lo r o rg a ne ş i s is te me . ca re refle c tă c re a tinuria fe ta lă . Di n t r e d e te rmin ările d in lic h id u l a mniotic . c u m s u n t an enc e fa lia . determinări din lichidul amniotic. a noma liile car d i a c e . Mărimea fetusului şi rata lui de creştere. me ningoc e lul. Ul t r a so n o gr a fia es te ş i o imp o rtan tă proc e dură a jută toa re în efe c tua re a amn i o c e n t e z e i şi î n chiru rgia fe ta lă . 5. Sunt de te rmina te prin obs e rva re a mă r i mi i u t e r u l u i ş i p rin u ltra s o n o gra fie . in d ic ă exis ten ţa u n u i fă t la te rme n c u o s igura nţă de 94 % . b. 49 . a mn io c e n tez ă (pe ntru e vide nţie re a me c oniului sa u a i n fe c ţ i e i . Asc i t a şi h id ro p s u l d in u n ele b o li h ema tologi c e a le nou-nă s c utului. 3 . me to d ă rela tiv mo d e rnă ş i e fic ie ntă de inve s ti ga ţie . Funcţiile placentare şi ale fătului. ma t u r a ţ i a p u l mo n ară p rin dete rmin are a fos folipide lor din lichidul a mniotic ( le c i t i n a c r e şt e c u vâ rs ta ges ta ţio n a lă . h emo ra gii in tra p artum). go n ad o tro fin e i co r ionic e . are o va l o a r e d e o s eb ită p en tru d iagn o s ticu l u rmă toa re lor a fe c ţiuni : Ma l fo r ma ţ i i c o n gen ita le . p re z e n ţa le u co cite lor s a u a ge rme nilor). urmă r ire a c re ş te rii fe t a l e şi a fu n c ţiilo r p la c e n tei ş i u n ele te s te intra pa rtum e fe c tua te la fă t . de re gulă . u ltra s o n o gra fie (prin mă s ura re a dia me trului bi p a r i e t a l c a r e . res p ec tiv. 1 . modi fic ă rilor oxitoc ine i.

s e p o ate p ra c tica p ro b a de a c e tilc oline s te ra z ă ş i e xa me nul mo r fo l o gi c a l c elu lelo r lich id u lu i amn io tic . c.  h i gro mă c h is tică .  Erorile înnăscute de metabolism. c um s unt ga n gli oz idoz e le (tip I) .  o m fa lo ce l. De t e rminarea alfa -fe toprot e ine i e s te bine s ă se e fe c t u e z e în tre s ă p tămâ n ile 1 6 — 18 a le s a rc inii. Sunt de te rmina te dive rs e e nz ime sa u su b st r a t u r i în tr-o mu ltitu d in e d e b o l i. d.  n e fr o z ă fe t a l ă . Amniocenteza. A na liz a s e efe c tue a z ă în ca z de a n t e c e d e nt e fa mi l i a l e p o z itive pe ntru dive rs e a noma lii cr o mo z o mi c e . Ace a s tă d e te rmina re es te utilă în c az ul bolilor er e d i t a r e X-l i n kate .b. Lich id u l ş i c e lule le s unt utiliz a te pe ntru de t e r mi n ă r i sp e c ific e c u m s u n t: a ) Determinarea alfa-fetoproteinei d in lic hidul a mniotic . 50 . d e t ermin are a p res iu n ii tra n s cuta na te a O 2 din s â nge le s c a lpului fe t al.  fă t mo rt. fe tos c opie ş i pe probe le rec o l t a t e d i n ţ e s u tu rile fe ta le . fe tos c opia . e xpre s ia ş i î n fi b r o b l a şt i i p ielii). î n ge ne ra l. c ) Celulele d in lich id u l amn io tic n ec e s a re obţine rii de c ulturi tre buie re c o l t a t e î n să p tămâ n ile 1 4 — 1 6 a le s arc in ii. Co n s tă d in re c o ltare a de lic hid a mniotic prin punc ţie s u p r a p u b i a n ă s au vagin a lă .f e toprote ine i s e gă s e s c ş i în c az de:  sâ n ge ră ri fe ta le s a u p la c e n tare produs e î n timpul a mnioc e nte z e i. n u mă ra re a e le me n telo r figu rate a le s â nge lui. va lorile a lfa -fe toprote ine i po t fi n o r ma l e în a c e s te c a z u ri). Se pot pune î n e vide nţă :  Anomaliile cromozomice. PH-u l d in s â n ge le s ca lp u lu i fe ta l. ga la c to ze mi a . Î n t o a t e c a z u rile c u va lo ri cre s c u te a le a lfa -fe toprote ine i e s te bine să se u t i l i z e z e u l t r a s o n o grafia . iar în ca z u rile inc e rte . Pe n t r u a c o n firma d e fe c te le d e tu b n eura l în c a z ul nive lurilor a norma le de a l fa . si n d r o mu l H u rle r (tip I).  Sexul cromozomic. A lfa . b) Analizele chimice d in lic h id u l amn io tic c uprind: — d e t e r mi n are a b ilirub in e i î n c a z u l b o l ii hemolitic e : — d e te r mi n are a 1 7 -alfa -h id ro xip ro ge s te ron ului (la c e i s us pe c ţi de de fic it de 21 -h i d r o xi l a z ă ) . DIAGNOSTICUL PRENATAL AL BOLILOR Se b a z e a z ă î n p rinc ip al p e amn io c e nte z ă . În afara defectelor de t u b n e u r a l.fe t o p r o t e in ă. P rin e fe c tua re a c a riotipului s e pot e vi de nţia tri so mi a 2 1 sa u alte a n o ma lii c ro mo z o mic e . sa u c â nd fe me i a în s ărc in ată a de pă ş it vâ rs ta de 35 de a ni. boa la urine i c u miros de s irop de a r ţ a r şi si n d ro mu l a d ren o gen ital (s e c ons ta tă c ă a fe c ţiunile e vide nţia te pri n c u l t u r i l e d in celu lele lich id u lu i amniotic î ş i a u. va lo ri cre s c u te a le a lfa .fe t oprote ina est e c r e sc u t ă î n ca z u l d e fe c te lo r d e sc his e de tub ne ura l (de oa re c e ap r o xi ma t i v 1 0 % d in d efe c te le n eu rale s u n t î nc his e .

Examenul neurologic. În s c himb. Se d ete rmina re fle xe le a rha ic e . pr i n a u z şi văz . c e fa lohe ma to mului. In fo r ma ţiile c e le ma i i mporta nte viz e a z ă : s ta re a car d i o -r e sp i r a t o r ie. bolii gra nuloma t oa s e c ronic e . 6 . se eva l u e a z ă e xi s te n ţa unor s u flu ri. Da torită modific ă rilor ra pide a le pre si u n i l o r p u l mo n a re ş i s is te mic e . Se obs e rvă e xis te nţa unor an o ma l i i a l e d e get e lo r. 4 . pre z e nţa a c roc ianoz e i. a ca p u lu i s u c c e d an eu. miş c ă rile me mbre lor ş i sime t r i c i t a t e a l o r. Î n e ve n t u a l ita te a că n o u -n ăs c u tu l es te a gita t. gât. Probe de ţesut fetal. î l pute m liniş ti „o fe rindu-i” s u z e t a . fa c e prin e xa me nu l fiz ic şi EXAMENUL FIZIC INIŢIAL AL NOU-NĂSCUTULUI (la naştere) E st e e xa mi n a re a cu c e le mai b o ga te informa ţii obţinute prin ins pe c ţie . Se o b s e rvă c u lo a re a te gume nte lor. d e a c e e a. 5 .Fetoscopia es te o meto d ă d e d iagn os ti c intra ute rin folos ită pe ntru di a gn o st i c a r e a ma l fo r maţiilo r ş i p e n tru re c ol ta re a de ţe s uturi fe ta le . EVALUAREA (APRECIEREA) GENERALĂ A NOU-NĂSCUTULUI E va l u a r e a ge n era lă a n o u -n ă s c u tu lu i s e pr i n a p r e c i e r e a vârs te i ges ta ţio n a le . 2 . Cardiac. In iţia l. fre c ve n ţ a r e sp iraţie i (n o rmal: 4 0 —6 0 /min). Pe r c u ţ i a a r e va l o are fo arte mic ă . Amb i i r i n i c h i s u n t p a lp ab ili. pie le s a u a lte ţe s uturi pe n t r u d i a gn o s tic a re a h e mo glo b in o p atiilo r. S e o b s e rvă s ime tria s a u a s ime tria orga ne lor ge nita le . Fi c a t u l p o a te fi p alp at p ân ă la 2 . p re z e n ţa mal fo r maţii lor c onge nita le ş i c ons e c inţe le ne fa vo r a b i l e — e ve n t u a l e — a le s a rc in ii ş i na ş te rii. 7 . exis ten ţa unor s ufluri c a rdia ce nu pre s upune to t d e a u n a şi e xi s ten ţa u n e i a fe c ţiu n i c a rd iac e. 5 c m s ub rebordul c os ta l. S e e fe c t u ea z ă c onc omite nt c u e xa mi nă rile an t e r i o a r e . Se fa c e o ins pe cţie pe ntru obs e rva re a unor eve n t u a l e l e z i u n i. s e e fe c tue a z ă pa lpa re a pu l su l u i b r a h i a l s a u femu ral ş i a u s cu ltare a ritmului ş i fre c ve nţe i c a rdia c e . mobilita te a lin i i l o r d e su t u ră ş i mo d u l în c a re s e mu le a z ă pie le a . 51 . Perineul. Su n t re c o ltate p robe de s â nge . mus c ula tura ş i e xis te nţa unor „ma se ” ( t u mo r i) ab d o min a le . Respirator. Cap. înc e pâ nd cu r e fl e xu l Mo r o ş i ap o i c e l d e s u cţiu n e . c â nd co ns ta tă m ş i to n u s u l mus c ula r. putâ nd e xis ta o re s pira ţie pe r i o d i c ă sa u în tre ru ptă d e ap n e e . mo d ifică ri s truc tura le . îl exami năm î n u rmă to are a o rd ine : 1 . Abdomenul. Membre. a n u s u l. he mo fi l i e i sa u a ih tio ze i co n gen itale . S e o b s ervă s imetria . D a c ă n ou-nă s c utul „e s te bine ”. a s pec tul orific iului ure tra l ş i d a c ă e st e p l a s a t n o rma l. tira ju l s au ge a mă tul re s pira tor a u s e mni fic a ţie . Ap o i. dis loc ă ri s a u poz iţii vi c i o a se . coloană vertebrală şi articulaţii. ra lurile s a u al t e z go mo t e r e s p irato rii n u au s e mn ifica ţi e pa tologic ă . Se c ons ta tă fle xibilita te a gâ t u l u i şi e xi s te n ţa e ven tu a lă a vreu n e i de s pic ă turi a pala tului s a u a bu z e i . în a bs e nţa plâ n su l u i . b ă t ă i le a rip ilo r n az a le . cavitate bucală. z go mote le inte s tina le pot fi a bs e nte . pre z e n ţ a sa u a b s en ţa în s cro t a a mb elo r tes tic ule . palp area b lân d ă . fa c ie s u l ş i p o s tu ra . e st e c e a ma i p reţio as ă . 3 . în c e pân d de la c a dra ne le infe rioa re s pre c e le s u p e r i o a r e . Se ap rec ia z ă p o ziţia ş o c u l ui a pe xia n. E xa me n u l c omplet es te greu de efectuat ş i.

d ac ă lap tele d e mamă repre z intă ş i a lime ntul ide a l pe ntru pr e ma t u r i . p e b a z a fap tu lu i că tonus ul mus c ula r c re ş te o da tă cu vâ r st a ge st a ţ io n a lă . D e a ltfe l. U rmăre ş te s ă c ons ta te e de mul pe riorbita l (p o si b i l d u p ă in s tilare p ro fila c tic ă d e NO 3 A g) mă ri me a pupile i. leu co cite . Alimentaţia naturală. liz oz im ş i tre i c ompone nţi a i co mp l e me n t u l u i î n lizo zim). ac e a s tă c a n ti ta te s ă nu fie s ufic ie ntă pe ntru ac o p e r i r e a n e vo i lo r o p time a le c re ş te rii. p r e ma tu rilo r c a re n u c re s c a de c va t c u la pte de ma mă li s e va su p l i me n t a r a ţ i a alime n tară c u u n ap o rt p ro teic de pâ nă la 2 g/z i. su r o r i l e vo r e xp lic a vi ito a re i ma me te h n ic a a lime nta ţie i.8 . Ap o rtu l d e lip id e va ac o p e ri î ntre 55— 65 kc a l/kg/z i. re s tul ne vo i l o r e n e r ge t ice fii n d as igu ra te d e glu cid e. în l a p t e l e d e fe me ie . La d imin u a re a ră s pâ ndirii a c e s tui fe no me n pot co n t r i b u i u r mă t o a re le mă s u ri: â n c ă d i n p erio ad a p re n ata lă . în prime le 4 ore după na ş te re să se d e a n o u -n ă s c u tu lu i s â n u l mame i. n o rmoponde ra l. Contraindicaţiile alimentaţiei la sân s unt foa rte ra re ş i de c iz ia de a în t r e r u p e a l i me n taţia n atu rală tre b u ie b in e c hibz uită . â n se c ţ i i l e d e n ou -n ă s c u ţ i e s t e neces ar s ă s e s cadă. e xis te nţa un o r h e mo r a gi i a le s cle re i s au a u n e i tu mo ri. ne c e s ită 110— 130 kc a l / k g/ z i . Un i i p r e matu ri p o t s ă a ib ă ş i u n de fic it tra nz itoriu de la c ta z ă . Pr o b l e ma . pe cât po si b i l . e st e î n că d is p u ta tă . lac to ferin ă. Ast fe l . Superioritatea alimentaţiei naturale e s te dove dită . atâ t medic ul obs te tric ia n c â t ş i pe dia trul vo r d i sc u t a cu viito a re a mamă d e s p r e s upe riorita te a a lime nta ţie i la sân. Pe n t r u a se e vita s c ăd ere a a lime n tării la sâ n e s te ne voie de o e duc a ţie s a n i t a r ă p r e c o c e ş i in ten s ă. APRECIEREA VÂRSTEI GESTAŢIONALE Vâ r st a ge st aţio n a lă s e e s time a z ă d u p ă s c hema D ubo witz s a u a lte s c he me der i va t e d i n a c e a s ta . P ro te in ele din la pte le de fe me ie s unt rep r e z e n t a t e în p rop o rţie d e 4 0 % de c a z e ină (60% la ctoglobulină ş i la c t a l b u mi n ă ) c a re este rela tiv greu d ige s tibilă pe ntru pre ma turi. p e n t r u u n i i p rema tu ri. la p t e l e d e ma mă e s te a lime n tu l id ea l a tâ t pe ntru nou-nă s c utul la te rme n câ t şi p e n t r u majo ritate a p re ma tu rilo r. Examenul oftalmologic. ÎNGRIJIRILE ACORDATE NOU-NASCUTULUI NEVOILE NUTRITIVE Şl ALIMENTAŢIA No u -n ă sc u tu l la te rme n . d e oa re c e la pte le de ma mă c onţine o se r i e d e fa c t o ri an timicro b ie n i ca re n u s e gă s e s c în pre pa ra te le de la pte (imu n o gl o b u l i n e . Oric e e fort e s te jus tific a t pe ntru a se a si gu r a o alime n taţie n a tu rală. a d mi n i s trare a d e an tes te z ic e ş i s e dative . s ă s e a plic e „a lime nta ţia la 52 . c a n titate a d e p ro te ine e s te s c ă z ută ş i e s te pos ibil ca . eve n t u a l i t a t e c a re va n e c e s ita ad min is tra re a de pre pa ra te die te tic e pa rţia l lips ite de l a c t o z ă . Ne c e s a ru l de p ro te in e e s te de 2— 3 g/ kg/z i (8— 12 kc a l / k g/ z i ) .

5 0 0 u. Fl u o r u l e st e n ec e s a r. A d min is tra re a lip id e lo r ma i impune c a bilirubine mia s ă fie su b 8 mg/ 1 0 0 ml iar. D e a c e e a . Folos ire a emu l si i l o r d e lip id e es te u tilă n u n u ma i pe ntru va loa re a ma re e ne rge tic ă (9 kc a l / l g) d a r ş i p en tru fap tu l că ap o rtul de c a lorii nu es te îns oţit de un a p o r t ma r e d e a p ă. la p rema tu rii mic i. m. Suplimentările î n alime n taţia n atu rală c ons ta u din: vi t . flu or şi fier. 1 Se pare că sin gu rele "slăb iciuni” a le laptelui uman su nt corelate cu c onţinutu l relativ redu s de vit. d in c a re s e as igură 1 g/ kg/z i pro te ină în z iua a 4 -a şi se c r e ş te trep tat la 2 — 2. A ş i C nu s unt ne ce s a re . K 0 . C 5 0 mg. Ne c e si t ă ţ i l e d e N a su n t 2 — 3 mmo l/ k g/zi ş i c e le de K de 2 mmol/ kg/z i. D e e xemp lu .  Vi t . s ub 5 mg/100 ml. a j u n gâ n d u -s e în ziu a a 3 -a la 50—150 kc a l/kg ş i ulte rior. î n ca z u l c ă apa nu e s te fluorina tă . î ntruc â t ne voia z ilnic ă de 1 5 0 mg d e c a lc iu e le me n tar n u p o a te fi a s igura tă de pre pa ra te le indus tria le ca r e . în s pe c ia l î n pre pa ra te le uti l i z a t e d u p ă vâ rs ta de 4 — 8 s ăp tămâ n i. ia r la u n p rema tur mic . Ne c e si t ă ţ i l e c a l o rice su n t a c o p e rite in iţial de s oluţia de gluc oz ă 10% (s a u c hia r 7. u n e le p repa ra te e s te ne voie s ă fie utiliz a te nu ma i l a a c e i c o p ii ca re n ec e s ită re a lme n te un s uplime nt c a loric . 2 5 mg p â n ă la vârs ta d e 2 a ni (0. pre ma tur e tc . 5 % ) . ).  Vi t . E 2 5 — 5 0 u. D. D 4 0 0 u. Lipide le se p o t a d mi n i st ra s u b fo r mă d e emu ls ii 10% numa i înc e pâ nd c u s ă ptă mâ na a 2 -a d e vi a ţ ă ş i d ac ă în p rima s ă p tămâ nă nu s -a u putut a s igura prin die tă ca l o r i i l e o p t i me . A c es te ne c e s ită ţi lic h i d i e n e p o t va ria la rg. la 1 5 0 ml/k g/zi d u pă z iua a 5-a . U tili ze a ză o ga mă la r gă de produs e . co n ţin 1 mg. A 1. î n ge n e r a l . C u to a te că vit. i. s e va a dminis tra la nou -n ă s c uţii ca r e n u a u î n c e p u t a fi a lime n taţi p e c a le o rală s a u a u primit a ntibiotic e . la 11 0 — 1 5 0 kc a l / k g/zi. ce l e c u u n c o n ţ in u t de triglic e rid e cu la n ţ uri me dii ş i c hia r c e le c u gluc oz ă po t p r o d u c e o a c id oz ă me ta b o lic ă ta rd ivă ş i limita re a a bs orbţie i c a lc iului şi a a l t o r mi n e ra le . în c a ntita te zi l n i c ă d e 0. 50 mg/z i între 2— 3 a ni şi 1 m g/ z i î n t r e 3 —1 6 ani) 1 . Pen tru a p o rt p ro te ic s e introduc hidroliza te le prote ic e (s o l u ţ i i l e d e a min o a c iz i). s ă aib ă exp e rie nţă ş i s ă fie a rde nte s prijinitoa re al e a l i me n t a ţ i e i la s â n . 53 . s u ro rile ş i infirmie re le s e c ţie i s ă fie — da c ă se p o a t e ş i e le ma me . s imila ră cu ce a d in a lime nta ţia na tura lă . i.  Su p l i me n ta re a c u ca lc iu p o ate s ă fie ne c e s a ră . 5 —1 mg i.ce r e r e ” şi n u d u p ă un o rar rigid . alimentaţia şi suplimentările nutritive pentru nou-născutul cu greutate mică. i. s ă p tămâ n al. Suplimentările î n alime n taţia a rtific ia lă c ons ta u din:  Fl u o r i n a re .  Su p l i men tare a c u 2 mg/ k g/zi d e fie r e le me n ta r. /z i se va a d min is tra pre ma turilor mic i pe ntru e vi ta re a he mo l i z e i . nu s -a u d o ve d i t a fi p e ric u lo a s e în p re p ara te le fa rma c e utic e c a re conţin î n doz a pe o z i vi t . Alimentaţia mixtă şi artificială. 5 g/k g/zi între z ile le a 4-a —a 7 -a . Nevoile nutriţionale. c a re pie rde mult prin per sp i r a ţ i e se p o ate aju n ge la n e vo i z ilnic e de pe s te 200 ml/kg/z i. /z i. Es te nevo i e d e o mân u ire a te n tă a ac e s to r p rep ara te pe ntru c ă pre pa rate le prote ic e. Ca 2 + p en tru 1 kc a l. în fu n c ţ i e d e fe lu l a lime n taţie i ş i d e copil (e utrofic . ş i vit. î n boa la „c u me mbra nă hia lină ” e s te nevo i e d e a l e res trâ n ge . Necesităţile de lic hide c re sc de la 75 ml / k g/ z i î n p r ima z i .

o s mo la rită ţii pla s ma tic e ş i urina re . s o l. se va c o n tin u a p ân ă c e c o p ilu l p o ate primi ora l 100 ml/kg/z i. ac id fo lic (fola ţi) 0. v. Du p ă 7 2 d e o re. A dminis tra re a i. dis c ontinuu vo r p r i mi Vi t a min a E ş i p ro fila c tic . Suplimentările d e vita min e ş i min era le s e înc e p după o s ă ptă mâ nă de la n a şt e r e . E st e i n d i c a t a s e păs tra u n vo lu m ga s t ric s ub 200 ml/kg/z i pe ntru a se e vi t a a sp ira ţia . ce i ca re n u s uportă a lime nta ţia prin ga va j vo r fi t r e c u ţ i l a alime n taţia p are n tera lă . cu 2 — 3 ml la nou-nă s c utul c u gr e u t a t e a î n t r e 1 2 0 0 ş i 1 5 0 0 g ş i cu 5 — 15 ml la c e i c u gre uta te a între 1 5 0 0 şi 2 0 0 0 g. g lu c oză 5 % sol. o ma re importa ntă are u r mă r i r e a d e n s ităţii u rin e i. +s ol. D e s igu r. + s o l.Alimentaţia la a c e ş ti c o p ii e s te ma i dific ilă . dacă reziduul gastric dinaintea alimentaţiei este mai mare de 25% din cantitatea de alimente administrată. g lu c oză 5 % 1/2 sol. se va reduce volumul a limen taţiei. 25— 1 mg. gluc oză 5% +1 /2 preparat „ prepa ratu l d e lap t e A q . v. d o ze le fiin d s imila re cu a le normoponde ra lilor (e utrofic ului). la alimenta ţia parenterală). c an titate a va fi c re s c ută z ilnic c u 1 — 2 ml la no u -n ă sc u t u l c u gre u tate a s u b 1 2 0 0 g. fie r. Pe l â n gă o b s e rvare a tu rgo ru lu i ş i câ ntă rire a z ilnic ă. gluc oză 5% 1/2 sol. gluc oză 5%-f 1/2 pr eparat „ prepa ratu l d e lap t e „ * Pentru alimentaţia intermitentă prin gavaj. în p lu s . 54 .1500 g (r ezid u u l gas tr ic d e 2 m l) 12— 24 24— 48 48— 72 pes t e 72 4-12 — 1500 . gluc oză 5% + 2 p rep arat „ prepa ratu l d e lap t e „ aq. de te rmina re a co n c e n t r a ţ i e i p r i n cip alilo r ele c tro liţi. 1985) Gr eu ta t ea (masa) corp o ra lă ( g) — Sub 1200 g (r ezid u u l gas tr ic * d e 1 — 2 m l) V ârsta (or e) 4— 12 12— 24 24— 48 48— 72 pes t e 72 4— 12 — 1200 . + so l. C on e. La n o u -n ă s c u tu l cu g reu tate a la n a ş te re de 1250— 1500 g ma i fre c ve nt se a d mi n i st r e a z ă i. gluc oză 5% 1/2 sol. Tabelul 2. d e c â t ca ntită ţile ma i ma ri a dminis tra te la in t e r va l d e 4 o r e . 2 . d est. a ş a c um re ie s e din t a b e l u l 2. Ei tolere a z ă ma i bine ali me n t a r e a l a 2 — 3 o re in te rval. nu ma i c ă vo r p rimi.2000 g (r ezid u u l gas tr ic d e 3 m l) 12— 24 24— 48 48— 72 pes t e 72 C antita t ea (m l) de a lim en t 1 — 2 2 — 4 3 — 6 4 — 8 5 — 10 2 — 3 4 — 6 6 — 9 8 — 12 10 — 15 5 — 15 5 — 15 10 — 25 15 — 35 20 — 45 In t er va l (or e) într e m es e la 2 or e „ „ „ „ la 2 —3 or e „ „ „ „ la 3 —4 or e „ „ „ „ C onţ inutu l a lim en taţ i ei aq .2 S ch ema al i men ta ţie i p rin gavaj la p rematu r i (d u p ă Graef . d est. p â n ă la a s igu ra re a unui volum de 150— 175 ml / k g/ z i . dest. O a ltă mo d a l i t a t e d e a lime n taţie e s te p rin ga va j ga s tric . glu co ză 1 0 % pâ nă la 100 ml/kg/z i. de regu la. sau se va rec onsid era a limenta ţia prin gavaj (trecându-se.

3. u n e o ri. 7 33. 2 34. L a p re ma tu ru l s u b 3 0 de s ă ptă mâ ni de ge s ta ţie e s te re c o ma n d a t c a n a ş t e r ea s ă s e e fe c t u e z e î n se c ţii s pe c ia le . c o p i l u l va fi a c o p e rit c u o fo lie s u b ţire de ma te ria l pla s tic . 1 33. Tabelul 2. Pe n tru a limita p ie rde rile de c ă ldură. 0 33. Da t o r i t ă i matu rităţii d ive rs e lo r o rgane ş i s is te me . în ma j o r i t a t e a c a z u rilo r. 5 °C. va fi p las a t (ş i tra ns porta t) într-un inc uba tor înc ă l z i t . Da c ă e s te ne vo ie d e o o b s e rvare a te ntă ş i inc uba torul nu poa te fi în c h i s. s ă fie a c ope riţi c u o folie de ma te ria l pla st i c c u t o a t e că in cu b a to ru l e s te î n ch is. 9 34. d u p ă u s c a re ş i în făş a re . Plas a re a no u-nă s c utului va fi fă c ută într-un sa l o n î n c ă l z i t la 25 °C. o a te nţie de os e bită s e va a c o r d a fe me ilo r cu a n tec e d en te d e n a ş teri pre ma ture . Totuş i. 0 aeru lui în ÎNGRIJIRILE ACORDATE PREMATURULUI Pr e ma t u r u l . d u p ă n aş te re. multipa re . co n tro l p erio d ic . 3 33. a l i me n ta ţie .CONTROLUL TEMPERATURII CORPULUI La n o u -n ă s c u tu l s ă n ăto s . 0 34. aş a c um re ie s e din ta belul 2. ma i a le s la pre ma t u r i i mi c i . apa ra te me ta lic e ) s au te mpe ra tura ca me r e i e st e su b 2 4°C. In c u b a t o r u l n u p o ate as igu ra te mp era tura optimă în cazul că es te plas at în t r -u n l o c r ec e (p ere te . pie le a s e va us c a ş i a poi c opilul va fi în fă şa t . es te mu ltifa c to rială . c a re a u pos ibilita te a de t e r a p i e i n t en s ivă n eo n a ta lă . fe re a s tră . Î n că lz ire a in c u b a to rului tre buie re gla tă în func ţie de gre u t a t e a c o p i l u lu i. d e p refe ra t c e le c u se rvoc ontrol te rmic . Pr e ve n i r e a n a ş te rii p rema tu re e s te dific il ă .3 În că lzirea in cu b a to ru lu i în f u n cţie d e greu tatea corp orală Gr eu ta t ea la n aşt er e ( g) 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 T emp eratur a incubat or ( °C ) 35. ace s ta fiin d d ez b răc a t. E xa mi n are a î n s ala d e n a ş te re va fi e fe c tua tă s ub o s urs ă art i fi c i a l ă d e c ă ld u ră . a da pta re a la via ţa ext r a u t e r i n ă e st e d ifici lă . n o u -n ăs c u t d in tr-o s arc ină s ub 37 de s ă ptă mâ ni. T ra n s p o rtu l ne a de c va t a l a c es tor pre ma turi mi c i c r e şt e mo r b id itat e a ş i mo rtalita te a . 55 . 2 33. ). N o u -n ă s c u tu l bolna v ş i c u gre uta te mic ă la naşt e r e . a . 5 33. ma i a le s c ă e tiologia . a s tfe l c a te mp era tu r a c uta na tă la nive lul a bdome nului s ă fi e me n ţ i n u tă la 3 6 . e s te n evo ie . re a liz e a z ă un me d i u t e r mi c n e u tru . In c u b a t o a r e le . re s pe c ta re a c onc ediului pre na ta l ş. ne c e s ită în gr i j i r i sp e c i a le . c u dive rs e afe c ţ i u n i a c u t e s a u c ro n ic e ş i mo d u lu lu i de re s pe c ta re a igie ne i s a rc inii (e fo r t .

hipoc a lc e mie i ş i po l i c i t e mi e i . n ec ă s ă to ritelo r. hip o c a l c e mi a . h i p o glic e mie ş i p o lic ite mie . Eti o l o gi a . fu mă to are . de fic it me nta l). c u avo r t u r i sp o n t a ne în a n tec e d en te. COPILUL MIC PENTRU VÎRSTA GESTAŢIONALĂ (DISMATURUL) E st e d e a ş te p tat n aş te re a u n u i d is ma tur în c a z ul ma me lor în vâr st ă . s e va e fe c tua tra t a me n t u l p r e n ata l al ma me i cu glu c o co rtic oiz i. par a l i z i e d e p l e x b rah ial. ) ş i. U lte rio r. toxe mie . de a ltfe l. le z iu n i a le S N C). da c ă e s te indic a t. a s p iraţia me c onia lă ş i hipote rmia . a b era ţii c romoz o mic e ş i infe c ţii c onge nita le (ma i a l e s c i t o me galia ş i ru b e o la). a l celor tra ta te pe ntru infe rtilita te . cu b o li ca rd ia c e ş i re na le . mi c r o c e fa l i e . În e ta pa urmă t o a r e se va c o n t ro la p o s ib ila ap ariţie a hipoglic e mie i. p l a smă . Da t ă fi i n d p red is p o ziţia la in fe c ţii se pre fe ră utiliz a re a de ma te ria le ste r i l e şi d e p i st a rea p rec o ce a o rică re i in fec ţii. n a ş te ri cu fe ţi multipli. d ificu ltăţile a lime nta re ş i ne c e s ita te a unui c ontrol at e n t a l t e mp e r a tu rii. s e va es tima cu gri jă vâ rs ta fe ta lă ş i s e va monitoriz a fă t u l î n t i mp u l t r avaliu lu i. COPILUL POSTMATUR E st e vo r b a d e u n n o u -n ăs c u t p ro ve n it d intr. prin ul t r a so n o gr a fi e . b o l i c r o n ice. t r i s o mia 1 8 ş i s in d ro mu l Se c ke l (na nis m. mu l t i p a r elo r. po st ma t u r i t a t e . s e p o a te produc e a s fi xie intra pa rtum. s e v a mă s u ra fă tu l (e val uâ nd c a uz e le fe ta le a le c re ş te rii in su fi c i e n t e ) . hipe rte ns iune art e r i a l ă . hipopla z ie fa c ia lă . Î n t i mp u l s arc in ii s e va c o n tro la p eriodic urina (e s triolul e tc. ma s ă e ritro cita ră ş i tro mb oc ita ră . Pe r si st e n t a ca n alu lu i a rte ria l e s te fre c ve ntă ş i tre buie s ă fie e vita tă su p r a â n c ă r c a r e a lic h idia n ă. COPILUL MARE PENTRU VÎRSTA GESTAŢIONALĂ C a u z e l e ma i fr e c ve n t e s u n t: c o p il mare cons tituţiona l. Î n t i mp u l s a rc in ii. tran sp o ziţia ma rilo r va s e . ş i hipoglic e mia . es te n e c u n o s cu tă. 56 . La n a şt e r e . e xis te nţa unor le z iuni pl a c e n t a r e . h ip o vo le mie i s a u a s â nge ră rilor impun a s igura re a cu sâ n ge . h ip o n a tre mia . ma l fo rma ţi i c o n gen itale . îns ă s e as ociază mai frec vent cu an e n c e fa l i a . a n o malii a rtic u lare ş i a le s c h ele tului. d e r egu lă . puţind fi pre z e nte hipoglic e mia şi p o l i c i t e mi a .o ge s ta ţie de pe s te 42 s ă ptă mâ ni. Ac e şt i c o p ii s u n t p eric lita ţi d e tra uma tis mul obs te tric a l (fra c turi. c a. a s pira ţie me c o n i a l ă . e xa mi n a r e a p l a c e n t e i e s te obliga torie ş i s unt de a ş te pta t asfi xi a n e o n a t a lă p rec o ce . Pe r i c o l u l a p a riţie i a n emie i. Tre buie s ă s e a ntic ipe z e (ş i să fi e t r a t a t e ) h ip oxia ş i a p n e e a e xis ten te pe rina ta l.Me mb r a n a h ia lin ă p o a te fi p revenită prin mă s ura re a ra portului le c i t i n ă / sfi n go mie lin ă în lich id u l amn io tic ş i. e ritrobla s toz ă fe ta lă ş i s indrom Be c k wi t h ( h i p o glic e mi e c u ma c ro glo s ie). Hi p e r b i l i r u b in e mia e s te d e a ş te p tat. ma mă dia be tic ă.

3. 4 . 2%. ma sc ă fa c ia lă (d e d ive rs e d imen s iu n i ). N eonatal c o n ţ i n e 0 .2 mg/1 ml ) *.v. mi j l o c d e tran s p o rt p re â n că lz it ş i c u s ursă de O 2 pe ntru tra nsportul de l a sa l a d e n a ş te re la s a lo n . Antagonist (antidot) opiaceu. 0 ş i 1 ). Pr i ma ma n e vră co n s tă în aspirarea orofaringiană a muc oz ită ţilor. 4 m g / l m l .04 mg/d oză sau 0. s e r fi z i o l o gi c ( so l. c lo ru ro -s o d ică 0 . de s pre e xis te nta fa c torilor de r i sc şi c e î n grijiri ulte rio are n aş te rii p o t fi ne c e s a re . N a r c a n .2 mg i. i. b ica rb o n at d e N a 4. a dre na lină (în diluţie de 1 : 1 0 0 0 0 ). în 2—3 min. st e t o sc o p .  c u n o a şt e re a fa c to rilo r d e ris c cre s c ut ş i a s igura re a unui me dic şi a u n e i su r o r i c a l ifica te î n re s u s cita re a n o u -n ă s c utului în timpul na ş te rii. c a r e p o ate fi a ta ş a tă la o s erin gă . 8 . a p a r a t d e rea n imare . me dic a me nte şi ma te ria le s a nita re : Echipamentul va c u p rin d e : 1 . 12 ) mo a l e . s o l. d e p re fe ra t. a tropină 1% 0 . 9 %) ş i albumină uma nă 5%. f i o l e d e 1 m l . 1 0 . r a d i a t o r p e n tru în că lz it ş i p ătu ri p re â nc ă lz ite. La adultu l intox icat cu opiac ee se face o doz ă de 0. cu aju to rul une i s onde N e la ton (N r. f i o l e d e 2 ml (0. 2 mg la 1 ml) s a u N a loxone (0.04 mg). 6 . so n d e ( c a te te re ) o mb ilica le . 0 2 m g / l m l .1—0.v.ASISTENŢA LA NAŞTERE PREGĂTIREA Şl ASISTENŢA NAŞTERII PREGĂTIREA NAŞTERII  c u n o a şt e re a c o mp le ta a a n tec e d en telor ma te rne ş i fe ta le . d oz a este d e 0. ime dia t după e xpulz ia fă t u l u i . 3.01 mg/k g/d oză. î n ain tea naş te rii. 7 . într-un interva l de 2 min. 5 .  i n fo r ma r ea p ărin ţilo r. 5 mm) c â te două di n fi e c a r e d i a me tru (la 8 0 — 1 0 0 n aş te ri s e na s c ge me ni). un a pa ra t c a re s ă poa tă e libe ra O 2 în c o n c e n t r aţie de 1 0 0 % ş i c a re es te pre vă z ut c u ma nome tru (pe ntru cu n o a şt e r e a p r e s iu n ii în ca z u l ve n tilaţie i a s ista te ). A c e a st a se exec u tă b lân d . 9 . c a lc iu gluc onic 10%. Pr i n „î n gr ijiri i me d i ate ” s e în ţe le g o s e rie de ma ne vre ş i ge s turi me d i c a l e c a r e s e de ru l e a z ă î n tr-o a n u mită s uc c e s iune . 57 . * N a rca n c o n ţ i n e 0 .. pară de cauciuc etc. l a r i n go sco ap e mic i (N r. Na l o r p h i n e (în dilu ţie d e 0. medicamente: s o l.5. 2 . 3 . La nou-născutul din mame care au făcut analgezice gen eratoare d e d ep resie respiratorie la n ou -născut. 1.  existenta unui e c h ip a me n t ad ec vat. cu ma i mult e la me . glu c o za 2 0 ş i 3 3 %. e xis tâ nd la î n d e mâ n ă t o a t e ma te ria le le n ec e s a re e xec ută rii îngrijirilor ime d ia te . so n d e e n d o trah ea le (c u d ia me tru l de : 2. so n d e N ela to n . NAŞTEREA ŞI ÎNGRIJIRILE IMEDIATE ALE NOU-NĂSCUTULUI C o p i l u l va fi p las a t imed iat d u p ă n a ş te re pe o mă s uţă î nc ă lz ită . ba te rii ş i be c uri.

c u urmă toa re le pos ibilită ţi de in t e r p r e t a r e :  i n dice le 1 0 a ra tă u n cop il n o rma l la na ş te re . Înfăşarea în s c u tec e s te rile ş i transportarea nou-nă s c utului la s a lon. Stabilirea scorului Apgar*.  i n d ic e le 0 co res p u n d e u n u i făt nă s c ut mort. 4) se c a l c u l e a z ă l a 1 ş i 5 min d u p ă s e c ţio n a re a c ordonului. in dic e le va ria z ă î n ra port c u gra dul d e h ip o xie. Secţionarea cordonului ombilical s e fa c e după încetarea puls a ţiilor ta r i şi î n t r e d o u ă no d u ri (p rimu l fiin d la 3 c m de ba z a c ordonului).3%) este de asemen ea o a lternativă efic ientă. sau — mai puţin agreată — su lfacetamida 10%. În lip s a n itra tu lui. 58 . s e poa te ins tila o s oluţie de pro t a r go l 5 % sa u p en i cilin ă* * 2 0 . 5 . Tabelul 2. me c o n iu etc . framic etină 0. neomic ină su lfat 0. va fi fo l o si t u n a n tib io tic n ea le rgiza n t* * *). s e înnoa dă dublu şi s e pa ns e a z ă s te r i l ( a st fe l c a b o n tu l s ă fie în s u s ).5%. 4 . 1% cu cloramfen icol. tobra mic ina (Tob ra lex pic. 0 0 0 u /l ml s oluţie (pre c a uţie ! poate s e ns ibiliz a . mă s ura re a ta lie i ş i a pe rime tre lor). P =p u ls. 8 . S co ru l (indice le ) A pga r (ta be lul 2.3%. Toaleta parţială a tegumentelor c ons tă din î nde pă rta re a urme lor de sâ n ge . 7 . Se ta mp o n e a z ă c u a lc o o l io d a t b o n tu l s e c ţio n at. d e p e te gu me n tele n o u-nă s c utului.  â n t r e ac e s te d o u ă extreme . Pro c e de ul Cre de e s te c e l ma i e fi c ie nt şi c o n st ă d i n in s tilare a î n s ac u l co n ju n ctiva l a 1— 2 pic ă turi din s oluţia de a z o t a t d e a rgin t 1 %. G= gr imas ă : A =acti vitat e. mn em ot ehn ică T o t a l i z â n d n o te le . Efectuarea măsurătorilor (c â n tărire a . R =r esp ira ț i e. Se proc e de a z ă la us c are a c opilului cu a j u t o r u l u n o r p ro s oa p e ca ld e. tus e. ex tr emi tăţi l e cian oti c e strănu t. 6 .4 E v a lu a rea stării n ou -n ăscu t u lu i la 1 min ş l la 5 min d u p ă n aştere: scoru l A p gar S emn u l c lin ic Bătă i le c ord u lu i R esp i raţ ia T on u su l mu scu lar (acti v ita t ea) E x citab i li tat ea (r ef lex i vi tat ea) C o lor aţia p i eli i N ota : 0 absen t e absen tă f lasc (hip ot onic ) N ota : 1 sub 100/min rară. 3 . o bţin e m s co ru l A p ga r. un d e va fi p l a s a t î ntr -u n p at î n c ă lz it ş i pus în de c ubit la tera l (în cazul că va r să .5% polimixină su lfat 10 000 u/ml. pe ba za a 5 c rite rii no t a t e fi e c a r e c u n o ta 0 — 1 —2 ş i s tab ileş te gra dul de hipoxie a c opilului.2 . Profilaxia oftalmiei gonococice. * Referitor la imp ortanta c e se ac ordă ma i rec ent sc oru lu i Apgar: v. cop i lu l vi gu r os mişcă ri act i ve absen tă a lb ast ră sau pa lidă (a lbă ) gr ima s e (strâ mbătu ri) corpu l r oz. gentamicin ă su lfat 0. 60. ** Opţiunea veche. ner egu la tă (suspin oa să) uşoa ră f lexi e a membr elor N ota : 2 pes t e 100 pe min ţipă bună. pag. în prezent abandonată. ofta lmic e 0. să n u as p ire). *** Pot fi folosite picături ofta lmic e sol. Examinarea rapidă şi completă pe ntru de pis ta re a unor e ventua le ma l fo r ma ţ i i c o n ge n ital e . vi gu r os comp let r oz f ormu la ţipăt S coru l A p gar se retin e ma i uş or după A =asp ec t.

Ischem ia î n s c r i e s e m n a l e d i f e r i t e d u p ă cum este vorba de imagini ponderate în TI sau T2. de tip hip ersemn a l în T1. Da t a p r e c i s ă a e xtern ării d in ma te rn itate a nou-nă s c utului va fi c o munic a tă disp e n sa r u l u i me d ica l terito rial s au me d icu lu i de fa milie . vita min a D 3 ( v. trebuind să se integrez e în datele clinic e şi cele furniza te de examen ele comp lemen tare. * Sindromul hipoxic-ischemic. d ac ă p laga ombilic a lă e s te bine prote ja tă cu ma t e r i a l i mp e r me a b il. u r i n e a z ă . Metoda nu poa te da relaţii asupra progn osticu lu i. c o p ilu l va fi c â n tărit zilnic . d u p ă 4 8 d e o re d e la c ă de re a c ordonului ombilic a l s a u mu l t ma i p rec o ce . Imagistica prin rezonanţă magn etică dă însă relaţii superioare încă din a 2-a zi postanoxică. puţind diferenţia ischemia de prezenţa unei substan ţe a lb e imature şi d etermină loca liza rea. 63. Prima baie s e fa c e . D o p p l e r . Du p ă a c o r d are a î n grijirilo r ime d iate urme a z ă o pe rioa dă de obs e rva re în c a r e se va l u a temp era tu ra d in 6 în 6 ore .Pe n t r u c o p iii n ă s c u ţi în mate rn ităţi e s te obliga toriu s ă li se a plic e „p e t l i ţ a d e i d e n tific a re ” d ea s u p ra mâ in ii. de oa re c e c opilul înc e pe o n o u ă e t a p ă. î n p e r i o a d a a c u t ă e x a m e n u l c l i n i c . 2 6 ) .n ă s c u t u l u i . relevând anomaliile nucleilor cenuşii cen tra li. precu m şi în tind erea leziunilor isch emic e. E st e b i n e c a med icu l „o mn ip rac tic ia n” ş i s ora de oc rotire s ă viz ite z e no u -n ă sc u t u l î n c ă d in ma te rn itate .u l şi studiul hemodinamic cerebral sunt indicaţii superioare pentru evaluarea suferinţei cerebrale. î n s a lo n 2 2 — 2 4 °C (ş i o umidita te re la tivă de 60%) ia r în c a me r a c o p i lu lu i 2 0 — 2 2 °C (temp era tu r a optimă ş i în pe rioa da de s uga r mi c ) . p rec u m ş i la domic iliu î n prime le 24 ore d u p ă e xt e r n are . T e mp e r a t u r a a mb ian t ă la c a re s e efectuează aces te „ges turi ” are o de o se b i t ă i mp o rta n ţă. E E G. R e f e r i t o r l a su f erin ţa cere brală perina tală. n e f i i n d n e c e s a r ă d e p l a s a r e a b o l n a v u l u i . Ul t e r i o r . ** O valoare deosebită în investigarea modernă a asfixiei perinatale în general şi a p a t o l o g i e i i s c h e m i c e î n s p e c i a l — a r e i m a g i s t i c a . În perioada 59 . în comparaţie cu investigaţia ech o şi scanner. La vâ r st a d e 4 — 5 z ile c o p ilu l va fi va c c ina t B C G ia r la vâ rs ta de 6— 7 z i l e va p r i mi 2 0 0 0 0 0 u. 53). pag. se va fa c e toa le ta pa rţia lă c u ta mp o a n e de vată î n mu iate în u lei s te ril. În p e rio ad a n e o n a ta lă e s te ne c e s a r c a me dic ul s ă ma i efe c t u e z e în c ă do u ă viz ite -c o n s u ltaţii la d o mi c iliu (da c ă e voluţia e ste fiz iologic ă ) ia r so r a de o crotire cel p u ţin o viz ită în fiecare s ăptămână (v. exis tă o s că d ere a p re s iu n ii pa rţia le a O 2 ş i c re ş te re a pre s iunii par ţ i a l e a C O 2 î n s ân ge le a rte ria l**. dar este controversată superioritatea acestei metode asupra ech ografiei şi numai pentru faptu l că aceasta din urmă poate fi practica tă la patu l n o u . i. În s ala d e n a ş te re s e va a s i gura o te mpe ra tură de mi n i mu m 2 4 °C . v. ş i pa g. Pa r a c l i n i c . a re me c o n i u e t c . de r e gu l ă . Î n patolog ia isch em ico -hem oragică rezonanţa magnetică are o valoare deosebită. ASFIXIA NOU-NĂSCUTULUI* Şl REANIMAREA Asfi xi a n o u -n ăs c u tu l u i (as fi xia la na ş te re ) e s te un s indrom c linic ca r a c t e r i z a t p rin lip s a in s ta lă rii respira ţie i s ponta ne ime dia t după naşt e r e . şi p a g. s e va urmă ri da c ă nou-nă s c utul va r să . timp d e 3 s ăp tămâ n i. i s e va e fe c tua toa le ta bo n t u l u i şi a p o i a p lăgii o mb ilic a le cu a lc ool ş i s e va s c himba z ilnic pa n sa me n t u l . c e a d e su p ra ve gh e re („d is p e n s ariz a re ") a c ti vă .

În p erioa da acută sau ed ematoa să (de la 0 la 10 zile) se găseşte la rez onan ţa magnetică un semnal omogen mai atenuat în T1. Te gume nte le s u nt pa lide şi r e c i . Ap r e c i e r e a s co ru lu i la 1 min d u p ă na ş te re de c ide da c ă e s te c a z ul s ă se t r e a c ă l a r e an imare . asp i r a ţ i e . n u s -a p u tu t p â n ă în p r e z e n t face o corelaţie între e va lua re a n. C o r d : ma l fo r maţii c o n gen itale . În perioada acută imaginea echo se traduce prin hiperecogenitate iar cu rezonanta în T1 prin semnal hipo asocia t sau nu cu un semna l hip er care sub liniază comp on en ta hemora gică. În stadiul a trofie. În perioad a s e c u n d a r ă s u n t f u r n i z a t e d a l e a s u p r a p r o g n o s t i c u l u i î n d e p ă r t a t . Cu to ată te a ma de une le le z iuni c e re bra le ma r c a t e . Pl a c e n t ă : p l a c e n tă p rae via. Are etiologie multifactorială iar diagnosticul se bazează. fa ringia n) dimi n u a t e . a b s en ţă a c irc u laţie i pe rife ric e . gasping (re sp i r a ţ i e su p e rfic ia lă . D ac ă u n s c o r p e s te 7 ara tă c ă nou-nă s c utul a s uporta t pe rfe c t tr a n z i ţ i a d e l a via ţa in tra — la ce a ext ra ute rină . Formele clinice după gravitate Apneea tranzitorie. c â nd nu s e per c e p b ă t ă i l e c a rd iace (s c o ru l A p gar e s te 0 s a u 1). Î şi r evin e s p o n ta n s a u p rin s timulă ri s i mple (Sc orul A pga r e s te ma i ma r e d e 7 ) . se rema rcă un hiposemna l franc în teritoriu l infarctiz at. pne umotora x. doa r întâ rz ie să ţ i p e . r e fle xele sunt a b o lite . în s e n s u l că la un nou-nă s c ut c a re supra vie ţuie ş te un e i a sfi xi i cu o d u ra tă min imă de 5 min. după mai mu lte zile d e evolu ţie. he motora x. As p e c tu l n o u -n ă s c utulu i e s te norma l. intoxic a re a c e ntrilor ne rvoş i pr i n a n e st e z i c e . pe datele ech o. C ia noz ă ge ne ra liz a tă . l a 5 mi n şi s e c h ele le n eu ro lo gic e ş i s . cu aspect chistic. ia r fo r ma mo d e r a t ă 5 — 7 ). c ordul poa te ba te s la b ş i ra r . e xis tă ris c ul de se c h e l e n e u r o p s ih ic e u lte rio are . C ordul poa te . re fle xe le (c orne a n. a te le c ta z ii. d ez lip ire p rema tură . un s c or sub 4 e s te un ma r t o r a l a n o xie i p erin ata le s e vere ş i a l une i ins ufic ie nţe c a rdio-re s pira torii şi n e u r o l o gi c e ca re împ ie d ică a d ap tare a la vi a ţa e xtra ute rină . Reanimarea nou-născutului (tra ta me n tu l a s fi xie i la na ş te re ). n .Cauzele ma i fre c ven te s u n t: C r e i e r : h e mo ragii me n in go -c e re b rale . o va l o are a p re d ictivă. n u c l e i c e n u ş i i ) s u n t î n s ă m a i p r e c i s e L eucom alacia cerebra lă e s t e p r o b l e m a majoră a reanimării neonatale. ap rec ie re a la 5 min a re . c irc ula ră de c ordon. a tonie ge ne ra liz a tă (s c o r u l = 2 ) . a p n e e a s e c unda ră ). a re as p ec tu l s to p ului c a rdio-re s pira tor. 60 . U n eo ri. ma i a le s la nou. n a rc o tice . re s pira ţia es t e n e r e gu l a tă sau se o b s ervă un e fort re s pira tor. Ischem ia cerebrală focală corespunde infarctizării într-un teritoriu al arterelor cerebrale principale (mij locie. re sp i r aţia ab s en tă (u n e o ri ga s ping). AV = 8 0 /min . a lte ra re a ce n trilo r. Dilataţia ven tricu lară este id entificată prin toate cele 3 metod e (semn d e atrofie!). Asfixia albastră (gra d u l I. anterioară sau posterioară). c ordonul ombilic a l nu pu l se a z ă . ap n e e a p rima ră ).nă s c utul rea n i ma t . secunda ră poate stab ili o c artografie lez iona lă prec isă şi elab ora un progn ostic ce trebu ie comparat cu datele obţinute cu ajutoru l ech ografiei şi sc anner-u lu i. se asociază deviaţia liniei med ien e şi dispariţia circumvoluţiilor. Loca liza rea leziunilor isch emic e ( s u b s t a n ţ ă a l b ă .a de mons tra t doa r o s la bă c ore la ţie în t r e a c i d o z a me ta b o lic ă ş i a c u mu la re a la c ta ţilor — ma rtori biologic i ai asfi xi e i fe t a l e — ş i s co ru l A p gar. (fo rma se ve ră a re s c orul A pga r 3— 5. la nou-născut. in efic ie ntă ). c o r t e x . Asfixia albă (grad u l II. Pl ă mâ n i : mal fo r maţii.ba te pute rnic dar ma i b r a d i c a rd ic (A V = 8 0 — 1 0 0 /mi n). Du r a t a şi in ten s itate a as fi xiei n e ona ta le s e a pre c ia z ă c u a jutorul scorului Apgar. midria z ă . după o săptămână până la 2—3 lun i postna ta l. s u s p in o a s ă. al zonei infarctizate. T o n u s mu s c u lar b u n .

2 ) Scorul 5—7. D upă c e plă mâ nii au fo st i n su fl a ţ i. N o u -n ăs c u tu l n u n e c e s ită vre o inte rve nţie . e vi t â n d u -s e a lte mă s u ri (ca re s -a u dove dit inutile ). î n a p n e e a c u h i p o xie s e veră ş i a c id o z ă . sc o ru l A p ga r e s te e va lua t a s tfe l. ad min is tra t prin intuba ţie e ndotra he a lă : da c ă du p ă 2 —3 mi n d e ve n tilaţie s c o ru l A p ga r nu s e a me liore a z ă . p resiu n e a p o ate fi c o b o râtă la 10— 15 c m H 2 0. ale a b d o men u lui. 3 ) Scorul 3—4. î n u rmăto are a s u cc e s iu n e : Da c ă ma ma a p rimit n a rc o tice . 0 2 mg/ k g ( n o u -n ă s c u tu l la te rme n ). nu i s e va ma i a d mi n i stra c a lc iu ci d o a r s e va c o n tinua obs e rva re a lui (supra ve ghe re a ). ve ntila ţia va * Adrenalina nu acţionează în mediu acid. ) p res iu n ea va fi c re s c ută . de aceea se va administra numai după bicarbonat. oxi ge na re simp l ă c u ma s ca sau c h iar ve n tilare a c u pre s iune inte rmite nt poz itivă su n t me t o d e ma i e fic ie n te.  ma sa j c a rd iac (imp u s d e u n ritm c a rdia c s ub 60/min). D u p ă d ez ob s tru are a exce le ntă a c ă ilor a e rie ne s upe rioa re s e va ve n t i l a p r i n ma s c ă la o p res iu n e de 20— 25 c m H 2 0 c u fre c ve nţă de 3 0 r e sp i r a ţ i i /min . volu m a da pta t nevo i l o r . n o u -nă s c utului i s e va a dminis tra în pri mu l r â n d Na lo rp h in e . S e s timu le a z ă n o u -nă s c utul prin „pă lmuiri”. Reanimarea a re urmă toa re a s uc c e s iune :  a sp i r a ţ i e o ro fa rin gia n ă . 2 mg/ ml: 0. N o u -n ăs c u tu l es te în s ta re de moa rte c linic ă a pare ntă . s e tre c e la ca t e t e r i z a r e a ve n ei o mb ilica le p rin ca re s e a dminis tre a z ă urmă toa re le me d i c a me n t e . În ca z u l că e s te n evo ie de de s c hide re a a lve ole lor a fla te în c o l a p s a l ve o la r (me mb ran ă h ialin ă. d e n e c e s ita te . î n d ilu ţie d e 0 . Su c c e si u n e a d e ma i s u s n u es te obliga torie în î ntre gi me .C a ghid al reanimării. fla ge lă ri uş o a r e a l e t ă l p i lo r p icio are lo r. s a u fre c a re a s pa telui. Se ţine la c ă l d u r ă .  st i mu l a r e p rin ad min is tra re a d e O 2 p r in ma s c ă . 4 ) Scorul 0—2. Da c ă d u p ă a d min is trare a me d ica ţie i c opilul î ş i re vine . D a că no u -n ă sc u t u l îş i re vi n e d e e xemp lu d u p ă bic a rbona t ş i a dre na lină . ob s trua re a c ă ilor a e rie ne s upe rioa re pri n me c o n i u ) s a u exis tă o in te r fe re n ţă me c a nic ă c u re s pira ţia (he rnie dia fr a g ma t i c ă . t ra h eo mala c ie e tc . 61 .  ve n t i l a ţ i e c u O 2 p u r. 01 mg/ kg (pre ma tur) ş i 0. 1 ) Scorul 8—10.

 t u b u l e n d o tra h ea l es te î n tra h ee . Analepticele respiratorii nu se vor a dminis tra de c â t în cazul ad mi n i st r ă r i i ma me i d e a n tes te z ic e s au n a rc o t ic e c a re de primă re s pira ţia c opilului. s tropiri cu a p ă r e c e şi b ă i alte rn ative. C â t e va reguli s e imp u n a fi cu n o s cu te în re a nima re a nou-nă s c utului : Î n c a z u l n ec e s ită ţii respiraţiei artificiale. Prematurii mici. pro d u c â n d o res p iraţie n ere gu la tă (c u pe rioa de de a pnee ma i ma ri de 1 0 s). hip o r e a c t i vi t ă ţ i i ş i a pn e ii. î n tre i s itu aţii. Î n o r i c e mo men t al re a n imării trebuie să fim siguri ş i s ă controlă m dac ă :  d i sp u n e m d e O 2 1 0 0 % . Metodele excitative (de stimulare tactilă) brutale (fla ge lă ri. sit u a ţ i a e st e mai gra vă.  ma sa j u l ca rd iac es te ad ec vat. Masajul cardiac extern s e va fac e p rin c ompri ma re a tre imii mijloc ii a st e r n u l u i c u 2 d e gete (in d e xu l ş i me dius ul). Posibilităţi de erori exis tă. e ste bine c a pă rinţilor s ă nu li s e exp r i me u n prognostic rezervat (fiin d î n s ă ne voie de un c ontrol ma i fre c ve nt dec â t î n mo d n o rmal a l d ez vo ltă rii n eu ro p s ih ic e ). p e d e o pa rte. pe ntru e vita re a ris c ului neu r o l o gi c c a r e ap are c h iar ş i în c a z u l u n ei pe rioa de s c urte de a noxie . aspiraţia orofaringiană tre buie efe c t u a t ă î n a i n te d e d egaja re a u meril or ia r intuba re a ş i a s pira re a tr a h e i i î n a i n t e a î n c e p utu lu i re s p iraţie i. ş i e xis te nţa hipotonie i. D a c ă după 30 min de intuba ţie re s pira ţia nu se r e i a sp o n t an . se va e fe c tua iniţia l re s pira ţia „gu r ă l a gu r ă ” în ritm d e 2 0 — 3 0 /min p rin tr. 5 c m (pe ntru a n u se fr a c t u r a c o as te le ). 62 .  b r a d i c a rd ia (s a u altă tu lb u rare d e ritm) nu s e da tore a z ă une i a spira ţii oro fa r i n gi e n e d u re ş i p re lu n gite s au une i a s pira ţii ga s tric e e fe c tua te î n p r i me l e 5 min c u s c o p u l d e a s e evita a s pira ţia c onţinutului ga s tric (n o r ma l : 5 — 8 ml) în timp u l rea n imării.  p r e si u n ea e s te a d ec vată ven tilaţie i. s e va re n u n ţa la re a n imare . Aspirarea d e lic h id a mn io tic ş i me c o n iu . ş i c h iar înainte de 1 min e s te ne c e s a ră in t u b a ţ i a şi a s p ira rea lich id u lu i amn io tic ş i a me c oniului. a stfe l c a jo cu l co as te lo r s ă fie de ma xi mu m 1. s u s p en d are a c u c a pul în jos) s unt a s tă z i pro sc r i se ( p o a t e c u e xce p ţia u ltime i ca re — d eş i poa te mă ri te ns iune a intra c ra nia nă — se ma i p r a c t i c ă u n eo ri). D e şi s c orul A pga r e s te s a tis fă c ă tor. mo tiv p e ntr u c a re e xis tă o dis c re pa nţă în t r e c o l o r a ţ i e ş i ritmu l ca rd iac b u n e.o ins ufla re blâ ndă . mo t i v p en tr u ca re n u s c o ru l trebuie s ă ne ghide z e . * Encefalopatia postasfixică sau encefalopatia hipoxic-ischemică.tre b u i t o t u şi c o n tin u ată î n că 1 5 min . C u to ate c ă s c o ru l A pga r e s te me dioc ru. d e o b ice i gra vă . A c eş tia p o t a vea un s c or A pga r mic în a bs e nţa asfi xi e i . într-un rit m de 80 — 9 0 / mi n . c i gre uta te a . ca re produc o in su fi c i e n ţ ă r e sp irato rie o b s tru ctivă. No u -n ă sc u t u l e s te adormit. atâ t s u b a s pe c tul e va luă rii prin s c or ul A pga r câ t şi a l su c c e si u n ii tera p eu tice . Da c ă n o u -n ă s c u tu l s e n aş te mu rd ar d e mec oni u.  c o n e c t a r e a l a O 2 es te sigu ră . prognos tic ul est e b u n şi r e a n imare a p u ţin agres ivă (v entila ţie c u ma s c a ş i ne utra liz a re a an t e st e z i c e l o r d e tip mo rfin ic s a u th io p en tal). C o n se c i n ţ e l e î n d e p ărta te ale s in d ro mului hipoxic -is c he mic * ş i c hiar al e r e a n i mă r i i fiin d greu d e p re văz u t. La o gr e u t a t e su b 1 00 0 g li s e va p ra c tic a intuba ţia .

Există două tipuri de receptori a min oacizilor. unele tu lbu rări a le metab olismu lui Huntington). unele end ocrin opatii. boa la la AAE: rec ep tori NMDA (având agonist N-metil-D-aspa rta tu l) şi rec ep tori n on-NMDA. a lt e an ti ep i lep t ic e Med icam en t e cu acţ iu n e an ti ox id an tă : S u p er ox id . „Recaptu rarea” d e AAE ex trac elu lari (ATP d ep en den tă) d e către astrocite şi n euroni este împiedicată (glicogenul glial din astrocite ar putea avea un rol protector — dar limitat în timp — pen tru „căderea” energetică). PCP B locan ţi ai lib erăr ii glu tama t ulu i 7 : La m otr i gin . plasticitatea c erebra lă. C ata lază. în condiţii de an oxie (în cond iţiile în ca re ATP lip seşte) este (sau ar fi) mecanismu l responsab il d e elib erarea glutamatu lu i d e că tre terminaţiile presinap tic e. Ind om etacină 3 . restr icţ i e de lichid e 1 B locan ţi ai can a lelo r calc iu lu i 2 : N if edip ină. În afara reducerii debitu lu i sangvin cerebra l. diur et ic e. consec inţele imedia te sunt scăderea O2 şi gluc oz ei nec esare n eu ronilor. a s upra c e le i de a tre ia vom in si st a c e va ma i mu lt. Stimula rea exc esivă a acestui sistem d e AAE (reprez entând cam 60% din neurotransmiterea excitatoare şi având rol determinant în stabilizarea sinaptică.5 S in d ro mu l h ip oxic -isch e mic *: agen ţi f armacolog ici . bloch ează canalele ca lciu lu i A lt e m ed ica m en t e 8 * Hip oxia şi isch emia (tu lbu rările d e p erfuzie) a le creieru lui fătu lu i şi n ou -născutu lui — prob lemă foa rte imp ortantă a neona tologiei — c ontinuă să gen erez e d ificu ltăţi: d ia gn osticu l nu este c onstan t evid ent. D ismutază. N icardi pină. Tabelul 2. A n tag on ici ai N -m et i l. „ laza r oiz i” 5 . Scăderea ox igenu lu i disponibil antrenează creşterea (mărirea) eliberării AAE de către neuroni. N imodip ină. stadializarea encefalopatiei postasfixice a nou-născutului (encefalopatia hipoxic-ischemică) (ta be lul 2. Sunt de r e ţ i n u t c e l p u ţin tre i s e tu ri d e a c hiz iţii re fe ritoa re l a s indr o mul h i po xi c -i sc he mi c: in trare a în d is cu ţie a agenţilor farmacologici şi a modului lor de acţiune (ta belu l 2 . scăd er ea exci tabi lit ăţi i celu la r e. mo d d e acţiu n e** Med icam en t e an ti ed em c er eb ra l: c or tic os t er oizi. 5 ). A llop u rin o l. acţiu n e an t i ox id an tă). progn osticu l (inc lu siv consec inţele d e ordin med ica l şi etic) este comp lex şi hazardat în formu lare. Lib erarea exagerată şi absenţa reca pturării duc la creşterea conc en tra ţiei ex tracelu lare d e AAE. D ext rom et of an. eva luarea este dificilă. Blocarea canalelor K+ (d ep end ente d e ATP). tratamen tu l este c ontroversat. A lt e an t i ep i lep t ic e: m icş or ează ex ci tab i li tat ea celu lară. V itamina E .D -asparta t (r ec ept ori N MD A ) 6 : Keta mina. Stimula rea exc esivă a rec ep torilor n on-NMDA induce 63 . Anoxia induc e astf el „a lun ecarea” metab olismu lu i celu lelor n ervoase către ana erob ioză cu consum crescut de gluc oz ă şi agravează (prin consum) deficitul energetic. P iracetam 4 . Mecan ismu l celu lar c el ma i va lid p en tru exp licarea morţii neuron ilor în sindromu l hipox ic-isch emic imp lică amin oaciz ii excitotox ici (AA F) şi un ion ofor transmemb ranar a l ca lciu lu i. Fen oba r bita l. ep ilepsie. AAE — în afară de funcţiile lor în metab olismu l c elu lar de ansamb lu — au rolu ri mu ltip le (în sp ecia l glu tama tu l şi aspa rta tu l) fiziologic e şi fiziopa tologic e în timpu l d ez voltării SNC şi după ce dez voltarea s-a desă vârș it. formarea memoriei şi moa rtea fiziologică n eu rona lă ) este imp licată în diverse procese patologice caracteristice pentru neurotoxicitate (sindromul hipoxic-ischemic. D a c ă prime le două pro b l e me l e -a m su ma riz a t s u b fo rmă d e ta be le . 6) şi progre s e le ob ţ i n u t e î n reanimarea nou-născutului în sala de naştere. R i loz ol A n ti ep i lep tic e Fen ob arb ita l (cu ac ţiu n e c om p lex ă : b loc ar ea can a lelo r ca l ciu lui.Î n u l t i mi i c âţi va a n i s -a u fă c u t p ro gres e în e va lua re a as fixie i pe r inatale .

F u n c ţ i a anti oxidantă n a t u r a l ă a r a v e a u n „ p i c ” ( v â r f ) d e d e z v o l t a r e a a c t i v i t ă ţ i i la sfârşitul perioadei de neurogeneză-histogeneză. există exp erimen ta l o mai mare susc ep tib ilita te la h ipox ie. p r o d u c â n d ra dicali liber i c a subproduse. 4. Ca2+ induce d ecup larea fosforilărilor oxida tive. poate fi realizată identificarea unor puncte de impact pentru un eventual tratament sau pentru prevenirea agravării leziunilor 64 . această ultimă fază corespunzând morţii neuronale întârziate (retardate) induse de AAE şi radica lii lib eri. putând agrava leziunile fie prin hipoxie. E d e m u l s e p r o d u c e r a p i d ş i e s t e r e s p o n s a b i l d e m o a r t e a c e l u l a r ă i m e d i a t ă . În p lu s. reactivând fenomenul).dep olariza rea d e memb ran ă a neuronilor. c u t u l b u r ă r i d e p e r f u z i e ş i a g r a v a r e a i s c h e m i e i . Aceşti radic a li lib eri tran sformă lip id ele d e memb rană în lip op eroxid e. crescând astf el şi mai mu lt cantitatea d e gluta tion disp on ibilă. fie prin ischemie). C el de al doilea m ecanism im plică C a1+ liber. Studiat prin spectro sco p ie cu rezonantă m agnetică m e t a b o l i s m u l c e r e b r a l a l n o u . r a d i c a l i i l i b e r i a u e f e c t t o x i c a s u p r a c e l u l e i m a i a l e s p r i n pero xidarea l i p i d e l o r sale de membrană. rec eptorii NMDA fiind cupla ţi d e un ion ofor d e Ca2+. Se vor reţin e în p lus: 1. se atribuie un rol şi receptorilor a lfa-adren ergici periferic i (dacă sunt blocaţi aceşti rec ep tori p erif erici.i s c h e m i c a r e u n e p i s o d a cu t î n c a r e î n c ă r c ă t u r a e n e r g e t i c ă a c e l u l e i d i m i n u e a z ă c a u r m a r e a t r e c e r i i la. Stimu larea rec ep torilor NMDA induce d e asemenea d ep ola rizarea neu ron ilor dar ac easta dec lanşează un flux c e a ntren ează Ca2+. la nivelu l mitoc ondriei. proteaz e şi proteină -C-kinaz e. crescând eliberarea de AAE şi inhibând glutation-sintetaza. Spectrosc op ia prin rez onanţă magn etică p oate furniza informaţii sup limentare asup ra metab olismu lui şi circu la ţiei cereb ra le la f ătu l sau nou-n ăscutu l asfixia t. Toate căile metabolice stimulate prin creşterea C a 2 + l i b e r i n t r a c e l u l a r p o t c o n d u c e l a m oarte neuronală retarda tă c a r e p a r e s ă f i e c e a m a i imp ortantă cauză d e moarte c elu lară în accid entele hip ox ic-isch emic e (ac eastă moa rte neuronală induce la rândul său eliberarea crescută de AAE. Creşterea exc esivă a concen tra ţiei intrac elu la re a Ca2+ este punctu l de plecare a l unui ansamb lu d e efec te n ocive asupra n euron ilor: activează un ele lipaz e. permiţând — în afara stimu lării recep torilor NMDA — u n f l u x d e N a + c a r e a n t r e n e a z ă i n t r a r e a p a s i v ă a C l ~ ş i a p e i ş i u m f l a r e a c e l u l e l o r (edem celu la r ). cu consu m crescu t de en ergie şi sensibilitate particulară pentru apariţia crizelor convulsive (epileptice) frecvente în sindromul hipox ic-isch emic. 2. consecinţele eliberării în exces de AAE depinzând deci de localizarea şi momentul producerii hipoxiei-ischemiei. fiziopa tologia leziun ilor n eurona le în stadiile prec oc e a le dez voltă rii şi lez iunile sub stanţei a lb e ră mân misterioa se. Ca2+ intrac elu lar lib er stimu leaz ă fosfolipaz a A2 care — p l e c â n d d e l a a c i d u l a r a h i d o n i c — d ă n a ş t e r e p r o s t a g l a d i n e l o r .n ă s c u t u l u i h i p o x i c . după un accident hipoxic-ischemic mecanismele de autoreglare a debitului sangvin cerebral sunt abolite (pierderea autoreglării face deb itu l san gvin c ereb ra l tota l ind ep end ent d e ap ortu l d e oxigen în ţesu tu l cerebra l. ** În „con textu l” unei cascad e de evenimente ca re c onduc la moartea neurona lă în accidentele hipoxic-ischemice. P r o d u c e r e a r a d i c a l i l o r l i b e r i e s t e e x a c e r b a t ă d e reper fuzie ( a p o r t u l d e o x i g e n în cantita te mare în rap ort cu nevoile produc e rad ica li lib eri în cantitate c e depă şeşte capacită ţile natura le d e d etoxifica re a le c elu lei lipsită d e en ergia n ec esară p roduc erii molecu lelor d e tip g l u t a t i o n ) . înch izând u n c e r c v i c i o s . după această reven ire. în sfârşit. 3. densita tea diferiţilor rec eptori NMDA şi non-NMDA variază temporo-spaţial în cursul dezvoltării SNC. diminuând şi mai mu lt capacita tea en ergetică a celulei. metab olismu l ana erob (este „ eşecu l” en ergetic prima r). ac tivita tea sp onta nă a medu losupra rena lei care în stad iile prec oc e a le dez voltă rii nu se af lă sub con trol n ervos — ar participa la rea liza rea unei rez isten ţe relative la hip oxie a n ou-născutu lu i ima tur). u rmează o p erioa dă de 8—24 d e ore în care parametrii metabolismu lu i en ergetic revin la va lori n orma le. Ca2+ celu lar induc e de asemen ea o stare d e hip erexcitabilitate şi hip erac tivita te c elu lară. încărcătu ra de ATP a celu lelor sfârşeşte p rin a scădea iremed iabil („eşec” en ergetic secundar). totuşi ac eşti radica li lib eri interferea ză cu situsu rile red ox a le rec ep torilor NMDA reducând sen sibilitatea rec ep torilor la AAE şi protejând a s t f e l c e l u l a .

Tabelul 2.6
E n cef alop atia p ostasf ixic ă a n ou -n ăscu tu lu i* (en cef alop atia h ip oxic -isch e mică) — stad ia lizare cl in ic ă S ta d iu l (g ra d u l) I, form a uşoară: iri tab i li tat e, h ip err eac ti vita t e, hipot oni e m od erată, dif icu ltăţi la sup t S ta d iu l (g ra d u l) II, form a m oderată (m edie): letar g i e, con vu lsi i, anoma lii marcat e a le t onusu lu i, absent a suger ii S ta d iu l (g ra d u l) II I, form a severă: star e c oma t oasă, con vu lsi i p r elu n git e, h ip ot on i e s ev eră, depr esiun ea c ent ru lu i respir at or. * Asfixia perinatală care produce o simptomatologie neurologică desfăşoară manifestări c linic e ca racteristic e în tr-o anumită sec ven ţă, aşa cum se men ţion ea ză în ac est tab el. În formele în care nou -născutu l trebu ie să fie curariza t şi ventilat, decu rariza rea trebuie făcută după 24—48 de ore pen tru a p utea Fi observată evoluţia clinică şi a se putea sta bili a titud in ea terap eutică. Trebuie men ţionat, în p lus, că în enc efa lopa tia hip oxic -isch emică sta rea nou-nă scutu lui se a gra vea ză în primele 12—24 de ore de viaţă; se stab iliz ează ap oi într-o p erioadă variabilă de timp înain te de a se ameliora sau norma liza. Ameliora rea este însă, adesea, înşelătoare şi este urmată în mu lte cazuri de tu lbu rări n europsih ic e; riscu l sech elar trebu ie deci eva luat cu cât mai multă acurateţe. Viitoru l neuropsihic al supravieţuitorilor depinde de starea tra n sfo n ta n ela ră s e p r a c t i c ă d i n p r i m e l e o r e d e v i a ț ă ş i d ă p o s i b i l i t a t e a d e a d i f e r e n ţ i a l e z i u n i l e cerebra le prena ta le, p erina ta le şi neon ata le. Tipu l şi loca lizarea acestor leziuni d epind de gradu l neurologică clinic, EEG şi ecografic. Prezenţa ecodensităţilor difuze este de cele mai multe ori a s o c i a t ă c u E E G g r a v p e r t u r b a t ă , a t e s t ă o e n c e f a l o p a t i e s e v e r ă ş i s u n t d e r ă u p r o g n o s t i c . E cograf ia

de ma turare a SNC a l nou-nă scutu lui şi fătu lu i. Stabilirea relaţiilor dintre ima gistic a ultra son ografică şi tab lou l neurologic al n ou-născu tulu i permite id entificarea mai precisă a semn elor c linic e şi preciza rea va lorii progn ostic e a ac estora.
1

Restricţia hidrică, diureticele şi corticosteroizii controlează presiunea intracraniană şi Există numeroşi b locanţi ai canalelor ca lciu lui c are ar putea împ iedica creşterea

edemul cerebral; rămân însă controversate.
2

i n t r a c e l u l a r ; m u l ţ i s u n t d e j a f o l o s i ţ i î n c l i n i c ă î n alte afecţiuni ( f a r m a c o l o g i a ş i e f e c t e l e adverse sunt cunoscute; hipotensiunea sistemică marcată ar putea agrava, dacă sunt abolite Ca
2+

(sub forma sulfatu lu i de magneziu) folosit în convulsii (eclampsie) pare să antagonizeze ef ectul de depolarizare asupra desch id erii ion of oru lu i ca lciu lu i (fiind un med icamen t lipsit d e efec te secun dare imp ortante, s ar putea dovedi foarte util in tratamentul accidentelor hipoxic-ischemice).
3 Antiox idantele sc ad produ cerea şi efec tele radica lilor lib eri, fiind utile în faza de rep erfuzie; sun t p oten ţate d e scăd erea sp ontană sau prin fototerapie in tensivă, a nivelu lui b ilirubin ei

mecanismele

de

autoreglare,

hipoperfuzia

c ereb ra lă).

Mg2+

serice.
4 5

Are a lte ind icaţii terap eutice; pare să aibă însă şi activitate anti-radica li lib eri.

Sunt derivaţi steroidici f olosiţi în neurochirurgie pentru reducerea ef ectelor de inducere a radica lilor lib eri; folosirea în perioada n eona ta lă este p osib ilă.
6 Folosirea în clinică este încă limitată ; utilizaţi pe p erioad e scurte, utili, prevenind consecinţele leziunilor hipoxic-ischemice.

ar putea fi

7 Lamotrigenu l este testa t la c opiii epileptici, puţind fi util în acciden tele hipoxic-ischemice. Substanţele care modelează activitatea canalelor K+, depinzând de ATP (analoage

a le ga lanin ei sau diaz oxidu lu i), ar putea fi eficac e în preven irea elib eră rii glu ta matu lu i.
8

Suplimen tarea cu gluc oza şi reeva lua rea pra gu lu i glic emic la nou -născutu l asfixiat

ar putea permite o mai bu nă glic ogen eză ta rdivă a le cărei perturb ări ar fi la origin ea lez iunilor postanoxice.

65

Reanimarea nou-născutului în sala de naştere e s te a borda tă î n pre z e nt din u n gh i u r i di ferite ş i fa c e o b iec tu l u n or progra me pus e în pra c tic ă în SUA, Fr a n ţ a şi a lte ţări ale lu mii. A c e s te acţiuni a u fos t pa trona te î n c onjunc ţie de Ac a d e mi a A me r ic a n ă d e Ca rd io lo gie ş i A c a de mia A me ric a nă de Pediatrie. Principiile de bază a le p ro gra me lo r me nţion a te (re lua te dintr-o „ ve rs iune ” fr a n c e z ă ) su n t urmă to a re le : 1 . Importanţa primordială a calităţii şi rapidităţii aerării alveolare pulmonare p r i n tr-o mai b u n ă ad ap tare a nou-nă s c utului la via ţ a e xtra ute rină din p r i me l e se c u n d e d e via ţă ; s e d ă as tfe l priorita te a bs olu tă manevrelor respiratorii de reanimare. 2. Ne u t i l i z are a s co ru lu i A p gar ca metodă de e va lua re a s tă rii iniţia le ş i u l t e r i o a r e a n ou -n ăs c u tu lu i; evaluarea se bazează succesiv pe trei criterii: a . e xi st e n t a s a u ab s en ta miş c ă rilo r res pira torii* s ponta ne ; b . fr e c ve n ta c a rd iac ă *, co n s id era tă ma rtor a l e fic a c ită ţii re s pira ţie i; c . e xi st e n t a s au a b s en ta c ia n o z e i ce n trale **. 3 . Importanţa etapelor iniţiale ale reanimării in sala de naştere; pr e ve n i r e a r ă c i r ii, e lib era re a că ilo r a e rie n e ş i s timulă rile ta c tile a de c va te — pra c t i c a t e su c c e s iv ş i î n to a te c a z u rile — tre buie e fe c tua te î na inte c hia r de p r i ma e va l u are a n o u -n ă s c u tu lu i; as p ir a re a c ă ilor a erie ne infe rioa re s ub lar i n go sc o p i e dire c tă , în ain te d e o e ven tu a lă ve ntila ţie c u pre s iune poz itivă se p r a c t i c ă în c o nd iţii p a rtic u lare (lichid a mniotic me c on ia l, îngroş a t, ge n e r â n d r i sc u l o b s tru cţie i re s p irato rii, d e exe mplu). 4 . Prioritatea ventilaţiei cu presiune pozitivă prin folosirea măştii şi balonului. Ac e a s tă meto d ă ş i n u in tu b a ţia e ndotra he a lă e ste c ons ide ra tă pri n c i p a l a t e h nică a re a n imării î n s ala de na ş te re . În a fa ra unor c a z uri pa r t i c u l a r e ( h e rn ie d iafra g matic ă c o n genita lă , de e xe mp lu), intuba ţia tr a h e a l ă e st e i n d ic a tă î n d o u ă c irc u ms tan ţe: ine fic a c ita te a ve ntila ţie i c u ma s c ă şi b a l o n ( i n d i c a ţie de n e c e s ita te ) ş i n ec es ita te a pre lungirii ve ntila ţie i ma i mu l t d e c â t e va min u te (in d ic a ţie d e c o n fo rt). 5 . Caracterul adjuvant (accesoriu) al altor procedee de reanimare (p o t c o mp l e t a ma n evrele res p irato rii da r a c e s te a din urmă ră mâ n ese n ţ i a l e ) . Su n t avu te î n ved ere : a . Masajul cardiac extern — in d ica t a tunci c â nd fre c ve nţa c a rdia c ă eva l u a t ă t i mp d e 6 s ră mâ n e ma i mică d e 6 0 bă tă i/min după 30 s de ve ntila ţie cu ma sc a şi b a l o n u l, în o xige n p u r. b . Adrenalină i. v. s au in tratra h ea lă (doz a c ure ntă ), da c ă fre c ve nţa ca r d i a c ă e va l u a tă 6 s ră mâ n e mai mică d e 6 0 bă tă i/min după 30 s de ve ntila ţie ma n u a l ă su b o xi gen p u r ş i mas a j c a rd iac e xtern. c . Bicarbonat de sodiu s o l. 4 2 % 0 , 4 ml/kg, i. v. , le nt (ma i mult de 2 mi n ) — i n d ica t î n c a z d e s to p c irc ul a tor pos tna ta l ma i înde lunga t de 3 — 5 mi n . Î n sc o p u l ap lică rii p ro gra me lo r s e pre ve de o ins truire (for ma re ) te o r e t i c ă şi p r a c tică a p ers o n a lu lu i me d ico -s anita r, c uprinz â nd î nsuş ire a e ta pe lor in i ţ i a l e , ve n t i l a ţiei cu p res iu n e p o zitivă c u ma s c ă ş i ba lon, intuba ţie i en d o t r a h e a l e , ma s a ju lu i c a rd iac e xtern ş i medic a me nte lor (s a u s oluţiilor) folos ite , fă c â n d u -se e va l u ări s c ris e ş i p rin p ro b e p ractic e .
* Absenta mişcărilor respiratorii spontane şi o frecventă cardiacă insuficientă 100 bătăi/minut) sugerează necesitatea indicării ventilaţiei cu presiune pozitivă. ** C ianoza centrală justifică eventualitatea administrării oxigenului cu debit liber. (sub

66

TERAPIA INTENSIVĂ ŞI REANIMAREA NOU-NĂSCUTULUI PE TOATĂ PERIOADA NEONATALĂ
METODE Şl TEHNICI DE REANIMARE
INTUBAŢIA TRAHEALĂ

Me t o d a c o n s tă î n in tro d u ce re a u n e i sonde prin orific iul glote i, pâ nă la ju mă t a t e a su p e r io ară a tra h eii. Î n sa l a d e n a ş te re sa u în co n d iţii d e urge ntă s e va pra c tic a intuba ţia orotraheală. Se p re fe ră in iţial s o n d ele C o le N r. 14, 16, 18 pe ntru nou-nă s c utul la t e r me n şi 1 0 , 1 2 p en tru p re ma tu r. D u pă c e s itua ţia s -a s tabiliz a t, s onda Co l e va fi sc h imb a tă c u o s o n d ă ma i moa le , pra c tic â nd-s e intuba ţia naz o t r a h e a l ă , me t o d ă mai s tab ilă, u tiliz a tă în intubă rile c ronic e . Se pre fe ră so n d e l e Po r t e x c u u rmă to are le d iame tre : p e n t r u c o p ilu l cu greu tate s u b 1 2 5 0 g = 2, 5 mm; p e n t r u c o p i lu l î n tre 1 25 0 —2 0 0 0 g = 3 mm; p e n t r u c o p i lu l p e s te 20 0 0 g = 3, 5 mm. E c h i p a me n t u l va cu p rin d e u n larin gos c op c u la me dre pte N r. 0 ş i 1, fo r c e p s Ma gi l l , a lc o o l, le u co p la s t etc. Tehnica. Se în ce p e p rin a s p iraţia a te ntă a c ă ilor a e rie ne supe rioa re , se va e va c u a co n ţi n u tu l gas tric ş i s e va a ta ş a un monitor c a rdia c ş i un u l p e n t r u d e t e rmin are a tra n s cu tan ată a pO2. Pâ n ă l a in tro d u c e rea s o n d e i, co p i l u l va fi ve n tila t p rin ma s c ă cu O2 în c o n c e n tra ţie de 1 0 0 %. Se va introduce larin go s co p u 1 , evi t â n d u -se e xtin d er e a (e xten s ia) fo r ţ a t ă a gâtu lu i (larin ge le no u -n ă sc u t u l u i fiin d mai î n faţă — ma i a n t e r i o r — d e c â t la a d u lt, î n ap o i se dre p t u l ve r t e b re i C 2 ); in t r o d u c e so n d a e n d otrah ea lă p rin tre co r z i l e vo c a l e , l a c irc a 2 cm s u b glo tă . Pe n t r u gh i d a r e a p rin tre c o rzile vo c a l e p o a t e fi fo l o s it fo rc e p s u l. So n d a p o a t e fi s imţită d ac ă s e ap a să c u d e ge t u l 5 p e tra h ee . C a p ă t u l so n d ei es te b in e s ă fie Fig. 2.1. R elaţ ii le d intr e gr euta t ea corp ora lă ş i sit u a t l a j u mă t a te a d is ta n ţei d in tre distan t ele: nar in e — bi f urcaţia tr ah eei (A ) şi gl o t ă şi b i fu r c aţia t rah eii, d is ta n ţă narin e — glotă ( B) (dup ă C oldi r on J . ; P ediat rics ca r e r e z u l t ă d i n figu ra 2 . 1. 1968, 41: 823). Di st a n ţ a a c ea s ta s e p o a te c a lc u la ş i prin împă rţire a lungi mii c opilului (L) la 5: Lun gi mea î n tregii s onde se c a lc ule az ă după

ec u a ţ i a :

(V fiin d vâ r s ta în a n i). 67

Po z i ţ i a so n d e i d u p ă e fe c tu are a in tu ba ţie i e s te bine s ă fie c ontrola tă rad i o l o gi c . Î n c a z u l u n e i in tu b a ţii co rec te , a e ra re a a mbilor plă mâ ni e s te e ga lă , fa p t p e r c e p u t au s cu ltato ric. D a c ă ae ra re a plă mâ nului s tâ n g e s te ins ufic ie ntă (mu r mu r u l d i min u a t s a u ab s en t), s o n d a tre buie puţin tra s ă î n s us de oa re c e a p ă t r u n s în b r o n h ia d rea p tă. O b s tru are a s o n de i e s te e vide ntă . Î n t o t t i mp u l ma n e v rei d e in tu b a re , nou-nă s c utul va fi obs e rva t a te nt şi r i t mu l c a r d i a c mo n ito riza t. Nu e st e p ermis c a in tu b are a s ă d u re ze pe s te 30 s de oa re c e a pa re bra d i c a r d i a . Du ra ta d e p es te 3 0 s în s ea mn ă o te nta tivă e ş ua tă ş i, s ub prote c ţia ad mi n i st r ă r i i d e O 2 , se va în ce rc a o n o u ă in tu ba re . Ad mi n i st r a t î n a in tea s a u în timp u l ma ne vre i de intuba re , O 2 va avea co n c e n t r a ţ i e d e 1 0 0 %, d ar n u va p u te a să de pă ş e a s c ă pre s iune a de 25 c m H 2 O. Da c ă în sa la d e n aşte re in tu b aţia p o a te fi te mpora ră ş i s onda ţinută cu mâ n a , î n c a z u l u n e i ven tilaţii p relu n gite s onda va fi fi xa tă .
VENTILAŢIA

Ve n t i l a ţ i a artific ia lă la n o u -n ăs c u t es te folos ită a tâ t pe ntru oxi ge na re câ t şi p e n t r u a i n iţia ven tilaţia s p o n tan ă. 1. În sala de naştere, d u p ă p re a la bila cură ţire a c ă ilor re spira torii, se fo l o se şt e ventilaţia pe mască (p o mp a A mbu) c a pa bilă de a a s igura un FiO 2 =1 . Pr e si u n e a in sp irato rie ma xi mă = 25 c m H 2 O ia r ritmul a de c va t e s te de 3 0 -4 0 r e sp i ra ţii/ mi n . O p res iu n e ma i c re s c ută (c ontrola tă prin ma no me tru) est e n e c e sa r ă u n e o ri p en tru d e s c h id e rea a lve ole lor c ola ba te , ma i a le s câ n d se i n i ţ i a z ă p rima re s p iraţie . V en ti laţia es te adecvată când ambele hemi t o r a c e se miş c ă id en tic. D ac ă p ere ţii tora c ic i nu s e miş c ă , c u toa te c ă ma sc a e st e st r â n s ă b in e p e faţă , p re s iu n e a tre buie s ă fie c re s c ută . U n ră s puns fa vo r a b i l se ma n i fes tă d in p arte a n o u -n ăs c utului prin c re ş te re a fre c ve nţe i ca r d i a c e , îmb u n ătă ţire a cu lo rii p ie lii ş i apa riţia de miş c ă ri a c tive . D a că nu ap a r a c e st e se mn e , no u -n ăs c u tu l va fi p ro mpt intuba t ş i ve ntil a t. V e ntila ţia nea d e c va t ă d u p ă in tu b aţie p res u p u n e :  c o n t r o l u l p o ziţie i end o trah ea le (să nu fie în e s ofa g s a u s itua tă pre a j o s) ;  e va l u a r e a c o p ilu lu i în s en s u l u n ui pne umotora x (prin a us c ulta ţie , tran si l u mi n a r e sa u c u u n a p ara t R o n tge n p o rt a bil);  d a c ă so n d a a re p o z iţie c o rec tă ş i e s te exc lus un pne umotora x, s e va l u a în c o n s id era re exis ten ţa u n ei h e rnii dia fra gma tic e , a unor plă mâ ni hip o p l a z i c i sa u o ima tu ritate p u lmo n a ră gra vă . 2. În salonul de terapie intensivă s e fo lo s e s c : a ) Ventila ț ia prin presiune pozitivă continuă. M e toda e s te utilă în cazul că n o u -n ă sc u t u l (d e re gu lă p rema tu r) pre z intă miş c ă ri s ponta ne . Prin pre si u n e a p o z i t i vă c o ntin u ă re a liz a tă, s e împie dic ă c ola ps ul a lve ola r la s fâ rş itul re sp i r a ţ i e i . Ut i l iz a re a p re s iu n ii p o zitive continue e s te indic a tă la pre ma turii su b 3 2 d e să p t ă mâ n i d e ges ta ţie (p en tru împiedicarea atelectaziei), în cazul ce l o r c u h i p o xie în tra valiu (p re z e n tân d a pne e c a re nu ră spunde la a ltă te r a p i e ) şi î n membr an a h ialin ă (câ n d la un FiO2 ma i ma re de 0, 4-0, 6 e s te ne vo i e să se men ţin ă PaO 2 la 5 0 -7 0 mm H g s a u e xis tă o înrăută ţire c linic ă evi d e n t ă î n c u r s u l p rime i z ile d e viaţă ). b ) Ventila ț ia prin presiune intermitent pozitivă e s te re a liz a t de o s e rie de p u l mo n a t e (Lo o s co , Ba b y-Bird , Bo u rns , Sie me ns , V ic ke rs ş . a. ) c are rea l i z e a z ă o ven tilaţie mec a n ică . A c e a s tă me todă de ve ntila ţie e s te indic a tă 68

ân b o a l a me mb ran e i h ialin e (c â n d PaO 2 e s te s ub 50 mmH g la un FiO 2 =0,6, c u t o a tă ve n tilaţia c o rec tă p rin pre s iune poz itivă continuă ); c â nd pCO 2 d e p ă şe şt e 6 0 -7 0 mm H g (in d ifere nt din c e c a uză ) şi î n a c idoz ă re sp i r a t o r i e p e rs is ten tă. A ju s tân d FiO 2 s e va s us ţine re s pira ţia la P aO 2 = 5 0 -7 0 m m H g ş i Pa C O 2 = 3 5 -5 0 mm H g ia r pH -ul= 7,30-7,40. 3. Complicaţiile. T e rap ia in ten s ivă re s pira torie , pe lâ ngă inc ide nte le şi ac c i d e n t e l e i me d iate , p ro d u c e ş i o s erie d e complic a ţii pe te rme n lung: a ) Displazia bronhopulmonară. E s te o boa lă c ronic ă pulmona ră c a re afe c t e a z ă î n p ro ce n taj mare (5 -3 0 %) p e supra vie ţuitorii te ra pie i re s pira torii în c a z u l b o l i i me mb r an ei h ia lin e. D in c a uz a s e ve rită ţii bolii, copiii ne c e s ită O2 u n t i mp ma i î n de lu n gat; s e p ro d u c e a s tfe l o ne c roz ă a tâ t a muc oa s e i bro n h i i l o r c â t şi a e p iteliu lu i a lveo lar, o b s e rva te ra diologie (opa c ita te difuz ă , de ge a m ma t , mi c i ch is tu ri la a mb ii p lă mâ n i). M a jorita te a bolna vilor s e re s ta bile s c le n t , i a r o p a r t e de c e dea z ă o ri p rin in fe c ţii or i prin c ord-pulmona r, înc ă în primul an d e vi a ţ ă . b ) Fibroplazia retrolentală es te c o n s e c inţa va s oc ons tric ţie i ire ve rs ibile a va se l o r r e t i n ie n e, p ro d u s ă d e c o n c e n tr a ţiile c re s c ute de O 2 a dminis tra t ma i mu l t t i mp . A fe c te a z ă d e regu lă p re ma turii, ma i a le s c e i s ub 1000 g, fa p t c e i mp u n e d ete rmin are a p O 2 (d e pre fe ra t tra ns c uta n). Pe ntru a su r p r i n d e e ve n tu a le le mo d ifică ri, s u n t ne c e s a re e xa mină ri ofta l molo gic e . Re gu l a d e a n u s e d e p ăş i c o n c e n traţii de O 2 pe s te 40% nu e s te va la bilă to t d e a u n a ( ma i a le s p en tru p re ma tu rii mic i). D e oa re c e, după forma re a fib r o z e i , t r a t a men tu l c u glu co co rtico izi e s te dific il, ne s igur ş i î nde lunga t, me r i t ă în c e r c a t ă p ro filaxia cu vitamin ă E (une le s tudii a u a ră ta t că s -a pre ve nit ast fe l o fi b r o p l a z ie s e veră ). c ) Implicaţiile neurologice s u n t e s tima te la 10-15% la s upra vie ţuitorii cu me mb r a n ă h i a lin ă (d a r ce i cu fo rme mai puţin s e ve re de boa lă a u implic a ţii neu r o l o gi c e ma i red u s e ).
ŞOCUL

La n o u -n ă s c u t ca u za c e a ma i fre c ventă e s te hipovole mia c a re a pa re în u r mă t o a r e l e c irc u ms tan ţe: as fi xie gra vă în timpul na ş te rii (o pa rte din sâ n ge l e fe t a l „ fu ge ” s p re p la c e n tă ş i, în plus , s e a gra ve a z ă c â nd s e fa c e liga t u r a r e a r a p i d ă a c o rd o n u lu i o mb ilic a l), c ompre s ie a c ordonului ombilic a l de c ă t r e ve r t e x, ru p tu ra p lac e n tei s a u a vas e lor ombilic a le . Şo c u l l a n o u -n ăs c u t s e ma n ifes tă p rin paloa re , ta hipne e , ta hica rdie şi timp d e r e c o l o ra re p re lu n git (s u ferin ţă ca pila ră ). La nou-nă s c ut te ns iune a ar t e r i a l ă şi h e ma to c ritu l s u n t fac to ri d e ero are de oa re c e, da torită va s oc ons tric ţie i, va l o r i l e p o t fi n o rma le . T rata me n tu l, î n a fa ra oxige note r a pie i, c ons tă din a d mi n i st r a re a d e 2 0 ml/k g d e s ân g e ia r, în lips ă, a lbumină uma nă 5% sa u se r fi z io lo gi c. E s te b in e c a in iţia l s ă s e a dminis tre z e 10 ml/kg, i. v. , î n a p r o xi mati v 5 min , ap o i s ă se re pe te, da c ă ma i e s te ne c e s a r, ş i a d o u a d o z ă . M a i b in e to le ra te s u n t p erfuz iile c u o dura tă de 15-20 min şi c u sâ n ge în că lz it (p en tru a n u s c ă dea te mpe ra tura c opilului). U ne ori, du p ă r e fa c e r e a vo le mi e i s e c o n s ta tă a c id o z a me ta bolic ă .
STOPUL CARDIAC

Da c ă d u p ă o ve n tilaţie d e p ân ă la 30 s în c ondiţiile une i pre s iuni in t e r mi t e n t e p o z itive, n u s e p erc e p zgo mo t e le c a rdia c e, s a u s unt bra dic a rdic e şi a b i a p e r c e p tib ile, s e t r e c e l a ma s a j u l cardiac extern. Dacă aces ta es te efi c i e n t , d e b i t u l ca rd iac cre ş te ş i a p ar p uls ul pe rife ric , o c olora ţie bună ş i 69

mi o z a . Se va c a tete riz a a rte ra o mb ilic a lă ş i s e vor a dminis tra 2- 4 mmo l / k g d e b i c a rb o n at d e N a (5 ml s o l. glu c oz ă 10%). Î n l i p sa u n e i ac tivităţi c a rd iac e s p o n tane , după bic a rbona t s e a dminis tre a z ă ad r e n a l i n ă 0 , 1 -0 , 3 ml d in s o l. 1 :1 0 000. D a c ă a dre na lina nu re uş e ş te să c r e a sc ă fr e c ve n ţa ca rd iac ă la p e s te 100/min, s e va a dminis tra a tropină 0, 0 3 mg/ k g ( sa u izo p re n alin ă 0 , 0 5 µ g/k g/min s a u dopa mină 5 ng/ kg/ min (la n e vo i e p u t ân d cre ş te d o za ). Ca lc iu l gluc onic (100 mg/ kg) a dminis tra t len t i . v. , î n 5 -1 0 min (s u b c o n tro l E C G ), cre ş te de bitul c a rdia c, îns ă produc e bra d i c a r d i e .
ALTE PROCEDURI DE URGENŢĂ

1. Determinarea gazelor sangvine. Pro b ele s e obţin într-un tub he pa rina t prin în ţ e p a r e a c ă l câ iu lu i (în c ă lz it în p re a la bil) sau prin func ţiona re , din a r t e r a t e mp o ra lă , ra d ială s a u tib iala pos te rioa ră . D ac ă ne c e s ită ţile imp u n , se c a nu le a z ă arte re le o mb ilica lă , ra dia lă s a u tibia lă pos te rioa ră, evi t â n d u -s e b r a h i a l a ş i fe mu rala . 2. Cateterizarea arterei ombilicale. U n ca te ter introdus în a rte ra ombilic a lă re p r e z i n t ă t o t d ea u n a u n ris c p o ten ţial de infe c ţii gra ve ş i de boa lă tro mb o e mb o l i c ă , mo ti v p e n tru ca re s e va utiliz a numa i în cazul în c a re via ţ a c o p i l u l u i e s te a me n in ţa tă ş i e xis tă u n ris c c re s c ut de de c e s . Indicaţiile s u n t: p rema tu ritate ma re (nou-n ă s c ut c u gre uta te a la na ş te re s u b 1 0 0 0 g) , b o a la memb ran ei h ia lin e, a s pira ţie ma s ivă , pne umonie ş i şoc. Tehnica d e ab o rd are a arte re i va fi c omple t s te rilă (mă nuş i, ha la t, ma sc ă ) . Omb i l i c u l ş i zo n a d in ju r vo r f i s pă la te c u a lc ool, a poi tinc tură de i o d , a b d o men u l fiin d p ro te ja t cu c â mp u ri s te rile. Se s e c ţionea z ă c ordonul omb i l i c a l l a 1 -1 , 5 cm d e p iele , s e id en tific ă una din c e le 2 a rte re (a c e s te a s u n t mi c i , a l b e s id e fii, p e câ n d ve n a es te ma re , la rgă ş i du pă s e c ţiona re di n e a c u r ge s â n ge ) ş i s e d ilată. A p o i, s e introduc e ca te terul umplut c u s e r fi z i o l o gi c p e o d is ta n ţă c o res p u n ză to are (fi g. 2. 2). Du p ă p l a sa re, p o z iţia ca te te ru lu i va fi c ontrola tă ra diologie . C a pul s ondei se va gă si o r i s u b n ivelu l ve rte b relo r L 3 -L 4 , ori de a s upra dia fra gmului, la n i ve l u l T 6 -T 1 0 . S e va as igu ra fi xa re a , s e va unge ombilic ul c u o c re mă cu a n t i b i o t i c şi lă s a d es c h is la a e r. So l u ţ i i l e p e rfu za te vo r c o n ţin e 1 u. he parină /1 ml s oluţie, ia r c a te te rul va fi e xt r a s i med iat ce ac e s t lu c ru es te p o sibil (a dic ă s -a înc he iat tra ta me ntul par e n t e r a l , r e c o ltare a p ro b e lo r ma ri d e s â nge ş i s -a u monit oriz a t ga z e le sa n g vi n e ) . 3 . Ca t e t e r iza re a v en e i o mb ilic a le c omportă a c e le a ş i ris c uri c a ş i a ar t e r e i . In d i c a ţ i ile s u n t e xs an g vin o tran s fu z ia , obţine re a unui a cc e s ra pid la ci r c u l a ţ i e şi î ngrijirea în d e lu n gată a p rema turilor mic i (c e i de a proxima ti v 75 0 g l a n a şt e r e s u n t d e regu lă î n grijiţi p e a c e a s tă c a le ). Î n cazul îngrijirilor ma i î n d e l u n ga t e , p o z iţia s o n d e i va trebu i ve rific a tă ra diologie . C a te te rul tre b u i e să fi e î n c a vă s a u î n a triu l d re p t în c a z ul că s e a dminis tre a z ă pe rfuz ii hip e r t o n e . Tehnica d e p re p ara re a ve n ei es te s imila ră c u c e a a a rte re i, c u exc e p ţ i a c â t o r va p ar tic u larită ţi: î n lătu rare a c he a gului, oprire a c a te te rului du p ă c e a p ă tru n s 5 -7 cm ş i s e s curge s â nge , ume c ta r e a ve ne i c u se r fi z i o l o gi c că ld u ţ p e n tru co n s e rvare a ve ne i, î n c azul că va fi ne vo i e . Lu n gi me a ca te te ru lu i p o a te fi c a lc u lată după nomogra mă (fi g. 2. 3).

70

D istanţa omb i lic - umăr (cm) Fig. 2.2 D istan ţa omb i lic — u măr (cap ătu l la t era l a l c la vicu lei) ş i ca lcu lar ea lu n g i mii ca t et eru lu i ar t er ei omb i lica le (d u p ă D u nn P. M. ; A rch. D is. C hild. , 1 9 6 6 . 4 1 : 6 9 ).

D istanţa umă r - omb i lic (cm) Fig. 2.3 D istanţa umăr — omb i lic şi ca lcu lar ea lun gim ii cat et eru lui ven ei ombi lica le (D upă D unn P . M. ; A rch. D is. C hild. , 1966, 41: 69)

TRATAMENTUL HIDROELECTROLITIC La vâ r st a d e n o u -n ă s c u t te ra p ia lich id ia nă , pe lâ ngă re fa c e re a p ie rde rilor pro d u se î n d i ve rs e s tări p a to lo gice , mai a re importa ntul rol de a a s igura ap a şi e l e c t r o l i ţ i i, atâ t d e n ec e s a ri c re ş te rii. Pr i n c i p i i l e trata me n tu lu i h id ro e le c tro l itic , a le re hidra tă rii s unt ide ntic e cu c e l e d e l a c o p ilu l mare . Pr o b l e me l e c e s e ive s c , s e d a to res c : — d i fe r e n ţ e i în c o mp o ziţia o rga n is mu lui la dive rs e vâ rs te (ta be lul 2. 7);
Tabelul 2.7
C omp ozi ţia p e secto a re lich id ien e la n ou -n ăscu t şi p rema tu r ( d u p ă S in clair C . J . , m o d i f i c a t ) A pa tota lă raporta tă la gr eu tat ea c orpu lu i * (%) 80% 75% zile de viaţă se produce o A pa ex trac elu lară (%) 52% 40% pierdere de A pa intrac elu lară (%) 28% 35% 10% din apa totală

V ârsta g es taţ i on a lă P rematu r (3 2 săp tămân i) N ou-n ăscu t la t erm en * În primele 7—10

(aşa-numita ”scădere fiziologică în greutate”).

71

 c ă i l o r şi ca n tităţilo r p ie rd u te (ta b ele le 2. 8 ş i 2. 9);  fu n c ţ i e i re n ale limita t e a n o u -n ăs c u tu lui ş i, ma i a le s , a pre ma turului.
Tabelul 2.8
Pierd er ile d e a p ă În legătu ră cu metab ol is mu l b azai ( d u p ă D w e c k H . S . ş i S in clair C . J . ) S u rsa p i erd er ii P er sp ira ţi e*  p er spira ţi e pu lm onară  tran sp iraţ i e U rin ă ( la 3 0 0 mO sm/1" S cau n TO TA L * m l/k g/24 or e 26-35 8-10 18-23 30— 40 4 60— 77 ***

Prin perspiraţie se în ţelege atât p ersp iraţia pu lmona ră cit şi tran spiraţia cutanată

** Variază larg cu încărcătu ra osmotică şi cu matu riza rea funcţiei rena le. *** Pentru creştere este n evoie de un aport lich idian p este aceste cifre.

Tabelul 2.9
Pierd er ile d e a p ă p rin p ersp iraţie* (p ierd eri in s en sib ile) P ierd er i (m l/k g/ oră ) 2,7 2,3 1.5 1,0 0,8 Gr euta t ea (gram e) sub 1 000 1 000 — 1 250 1 250 — 1 500 I 500 — 1 750 1 750 — 2 000 corp ora lă

* A c est e p i erd er i sunt f oart e var iabi le la su ga r şi n ou - născut. Fac t ori i car e măr es c pierd er i le insensibile de apă sunt: temperatura crescută deasupra neutralităţii termice, febra, activitatea, că ldura radia tă şi fototerap ia. Fac torii care micşorează p ierd erile insensibile d e ap ă sunt: ven tilaţia asistată, cu aer c a ld şi umid ificat, evitarea că ld urii, umid ita te prea mare în incubator.

ELECTROLIŢII

1 . Sodiul ( N a ) a ) Necesităţile curente p en tru N a s unt de 2-3 mmol/ kg/z i, înc e pâ nd di n z i u a a 2 -a — a 3-a . N o u -n ă s c u t ul pre ma tur poa te ne c e s ita 4-8 mmo l / k g/ z i , c a ntitate c a re s e va s c ă d ea tre p ta t după prime le s ă ptămâ ni. b ) Pr i n c i p a l ele c a u ze a le hiponatremiei l a nou-nă s c ut s unt: — materne: s u p raâ n c ă rc a re c u lich id e h ip otone , diure tic e, folos ire a oc itoc ine i la n a şt e r e şi ca u ze ca re p ro d u c o c re ş te re a hormonului a ntidiure tic (ADH) l a ma mă ş i fă t; — neonatale: a fe c ţiu n i a le SN C (ca re c re sc s e c re ţia de A D H ), s c ă de re a rea b so r b ţ i e i r e n ale a N a (în c a z d e p re ma turita te , ins ufic ie nţă c ortic os u p r a r e n a l ă sa u d iu retic e ), in to xic a ţia cu a pă (prin e xc e s de apă libe ră s a u ne b u l i z a r e ) , a p o rt s că z u t d e N a la p re ma tur prin a lime nta ţie l a s â n s a u c u un e l e p r e p a r a t e d e la pte s ă ra c e î n N a.

72

c ) Hipernatremia es te p ro d u s ă d e s u p raâ nc ă rc a re a c u N a , dia re e ş i vă rs ă turi, ad mi n i st r a r e a i n s u fic ie n tă d e ap ă lib e ră la c opilul c u pie rde ri ma ri de a p ă p r i n p e r s p iraţie. d ) Tratamentul, a tâ t a l h ip o - câ t ş i h ip e rna tremie i, e s te s imila r c u ce l pe ntru co p i l u l ma r e . 2. Po t a si u l (K) a ) Necesităţile de întreţinere p e n tru K s unt de 2-3 mmol/ kg/z i din z iua a 2 -3 -a d e vi a ţ ă . b ) Hiperpotasemia la n o u -n ăs c u t p o ate fi produs ă de o ins ufic ie nţă su p r a r e n a l ă , e xs an g vi n o tran s fu z ie c u s ân g e ve c hi, ia troge n (s e mnul c e l ma i pre c o c e e st e a p a riţia un d ei T a s c u ţite la E C G). c ) Hipopotasemia s e o b s ervă î n c a z u l a fe c tă rii s upra re na le i ş i în cazul refa c e r i i i n su fi cie n te a K p ierd u t p rin vă rs ă turi (de e xe mplu, în cazul s p a smu l u i sa u st e n o z ei p ilo ric e ) s a u p rin u tiliz a re a diure tic e lor (se mnul c e l ma i pr e c o c e e st e a p la tiza rea u n ei T la E C G ).
FUNCŢIA RENALĂ LA NOU-NĂSCUT

C u c â t vâ r s ta ge s ta ţio n a lă es te mai mic ă c u a tâ t tre buie s ă s e ţină c ont în ma i ma r e măs u ră d e fa c to ru l re n al. La nou-nă s c ut func ţii le re na le s unt defi c i t a r e p r i n :  c a p a c i t ate limita tă a fu n c ţie i d e d ilu ţie ş i a c e le i de c onc e ntra ţie ;  e xi st ă o s c ă d ere a ra tei d e filtra re glo me rula ră ş i a fluxului s a n gvi n;  e st e sc ă z u tă re a b s o rb ţia tu b u lară a N a , gluc oz e i ş i bic a rbona tului;  i n su fi c i en tă c a p ac ita te d e e xcre ţie a înc ărc ă turilor de a c id ş i a fos fa ţilor.
MONITORIZAREA APEI $1 ELECTROLIŢILOR

La n o u -n ă scu t, mo n ito riz a re a a p ei ş i e le c troliţilor inc lude : 1. Examenul fizic 2 . Sângele: o s mo la rita te a , N a, K, glu co za , ure ea . 3 . Urina: d en s itate a s a u o s mo larita te a , N a , K, gluc oz a . 4 . Aprecierea exactă a aportului şi eliminărilor. Pe ntru a port e s te ma i pr a c t i c a u t i l i za p erfu zo are c u d eb it co n sta nt, a s tfe l c a libra te , î nc â t s ă s e po a t ă a fl a î n fiec a re o ră c a n titate a p erfu za tă . Pe ntru e limină ri, ma i pra c tice su n t c o l e c t o a r e le d e u rin ă. La b ă ie ţii mic i, pe nis ul poa te fi introdus în t r -u n t u b d e reco ltare p e n tru tes te , putâ ndu-s e a s tfe l urmări exact el i mi n ă r i l e . Ad e s e o ri, în s ă, e s te n evo ie s ă s e re c urgă la c â ntă rire a e xa c tă a ta mp o a n e l o r d e va tă ş i a s cu tec e lo r, îna inte ş i după urina re , e vitâ ndu-s e pe cât p o si b il leu co p la s tu l cu c o ns e c inţe le lui ne plăc ute a s upra tegu me n t e l o r . 5 . Modificarea tratamentului hidro-electrolitic tre buie s ă fie a jus ta tă nu n u ma i î n fu n cţie d e gre u tate a c o p ilu lu i, da r ş i în func ţie de re z ulta te le de t e r mi n ă r i l o r a n terio are .
NECESITĂŢILE DE APA Şl ELECTROLIŢI

1 . Pe n t r u nou-născutul la termen a . Ne c e si t ă ţile c u ren te d e a p ă (ml/kg/zi) sunt:  Zi u a I = 7 0 ml  Zi ua a II- a = 8 0 ml  Zi u a a III-a = 1 0 0 ml  Zi u a a IV -a ş i p es te = 1 2 0 -1 5 0 ml 73

p ierd eri re n ale c re s c ute . 5 % 4 6 8 10 m l/k g/ oră. a ctivitate . s ă c re a s că la 100-150 mg/ kg/z i. 10% 2 3 4 5 C antita t ea de gluc oză pr im it ă g/k g/ oră 0. mo ti v p en tru c a re s e va mo n ito riz a N a pla s ma tic ş i urina r. 2 . Tabelul 2. ne c e s ită ţile s unt de 2-3 mmo l / k g/ z i . u lterio r. Ne c e si t ă ţ i l e cu ren te scad î n : in s u fic ie nţa re na lă . sol.10 N ecesită ţ i d e lich id e la p rema tu r ( ml /k g/zi) Gr eu ta t ea c orp ora lă ( g) 2 000 — 1 750 1 750 — 1 500 1 500 — 1 250 1 250 — 1 000 1 000 — 750 Zi lele I. 3 0. Necesităţile curente de electroliţi:  Na . î n c e p â n d d in zile le 2 -3 d e viaţă . d in c a uz ă c ă s unt de z bră c a ţi ş i puş i su b l a mp ă r a d i a n tă s au fo to te ra p ie.Ne c e sa r u l d e lic h id e e s te a s igu ra t în mod obiş nuit de c ă tre s oluţia de gl u c o z ă 1 0 % .II 80 80 90 100 105 Ziua a III-a 110 110 120 130 140 Zi lele X V —X X 130 130 130 140 150 Tabelul 2. M u lţi. Prematurii mici n u s u n t c a p ab il i s ă me ta boliz e z e c a ntita te a de gl u c o z ă fu r n i z a t ă p rin s o lu ţia d e glu c o ză 10%. ins ufic ie nţa c a rdia că (s c a d p i e r d e r i l e in s en sib ile d e a p ă ş i c â n d c re ş te A D H ). 10. pre ma turii c a re c â ntăre s c s ub 10 0 0 g p o t n ec e s ita mai mu lte lich id e . so l. în ce p ân d d in z iua a II-a. 11. b . u mi dita te s c ă z ută (s e mă re s c pie rde rile in se n si b i l e d e a p ă ). C a = 3 0 —40 mg/ kg/zi. 2 0. O sc h emă o rien tativă d e c a lc u l rez ultă din ta be lul 2.11 A p o rtu l d e g lu co ză în f u n cţie d e p erf u zie C an tita t ea p erf u zată m l/k g / oră. 5 g/k g/zi 4. 4 0. Pentru nou-născutul prematur a . Î n a c e a st ă e ven tu a lita te va tre b u i mă s ura t aportul de glucoză (în g/ k g/ o r ă ) şi c r e s c u t trep tat. 1 0. D a c ă n u s e a s igură „a c ope rire a ” (înloc uire a ) ca n t i t ă ţ i i d e l i c h id e p ierd u te . Aşa c u m reie s e d in ta b elu l 2 . 0 74 . b . a p are h ip e rn atre mia .  C a . La a c e ş tia a pa r hipe rglic e mia şi gl i c o z u r i a . Ne c e s ită ţile curen te d in prime le z ile de via ţă sunt de 30 -4 0 m g/ k g/ z i p e n tru c a . Ne c e si t ă ţ i l e c u ren te cresc î n : feb ră. c . Da c ă n u e xis tă tu lb u rări re na le . îns ă . Necesităţile curente de electroliţi: Na = 2 — 3 mmo l/ k g/zi. Necesităţile curente de lichide rez u ltă din ta be lul 2. 6 12. K = 2 — 3 mmo l/ k g/zi. 2 9. p ân ă c e p rema turul va pute a tole ra „î nc ă rc ă tura " de gl u c o z ă . 8 7. a u ne voi c re s c ute (4-8 mmo l / k g/ z i ) . Pr e ma tu rii au n e vo ie d e minimu m 2-3 mmol/ kg/z i de Na î n c e p â n d d in z ile le 2 -3 d e viaţă .  K. î n ce p ân d d in z iua a II-a.

n o d u li d uri. exis tă are fle xie. nu su n t a fe c t a t e ) . 4 .TRAUMATISMUL MECANIC LA NAŞTERE (TRAUMATISMUL OBSTETRICAL) Pr i n t r a u matis m mec a n ic s e în ţele ge co n s e c inţa „a gre s iunii” tra uma tis mului ob st e t r i c a l p r o d u s as up ra fă tu lu i î n timp u l na ş te rii. pulmonare (b o ala me mb ran elo r hia line . de c olă ri os oa s e . c e l puţin iniţia l. Se mn e l e d e re tra c ţie . ta hipne ea tra nz itorie . ac i d o z a me t a b o lic ă ). a bs e nţa refl u xu l u i Mo r o . ( s a u d e „lu p tă p e n tru ae r ") au fos t s is te ma tiz a te ş i s unt inc lus e în a şa -n u mi t u l „s c o r S ilver ma n ” (tab elu l 2 . e s te vo rb a de o ins ufic ie nţă re s pira torie a c ută . vi d -e xt r a c t o r ) sa u p rin d ive rs e ma n o p ere (ma ne vre ) de de ga ja re . p to z ă p alp eb rală . p rin d e tre s ă re s p iratorie s e î nţe le ge dific ulta te a în resp i r a ţ i e . s pre deos e bire de b o să . paraliziile plexului brahial: a. bra ţ u l r e sp e c t i v atâ rn ă. Sindromul de detresă respiratorie (SDR) inc lude ma i multe a fe c ţiuni: un e l e . rest r i c t i vă ( n u ş i o b s tru ctivă. paralizia tip inferior (Dé j érinne ) c ons tă din le z a re a ră dă c inilor C 7 -C 8 -D 1 . s pre de os e bire de me nin goc e l. p ara liz ie fac ia lă . extrapulmonare (ma l fo r ma ţ i i l e c a r d i a c e . bă tă i a le a ripilor naz a l e .Ho r n er (mio ză . pn e u mo n i a d e as p iraţie . se p r o d u ce p ara liz ia mu ş ch ilo r a nte bra ţului ş i a i mâ inii. Î n se n s mai res trâ n s . mu ş c h ilo r. în ma jorita te a ca z u r i l o r . 5 . cefalohematomul. De t r e sa r es p irato rie s e man ifes tă p rin: ta hipne e . 6. b. alte leziuni: e xco riaţii. c u n o s cu te ş i s ub nume le de „s indro m de luptă re sp i r a t o r i e ” . n e rvilo r ş i o as e lor prin ins trume nta r (forc e ps . nu p u l se a z ă . d eo are c e că ile a e rie ne . cu ş tergere a d epre s iunii s upra c la vic ula re . hemora gia c e re bra lă . h e mo ragia p u lmona ră ) ş i a lte le .B ern ard . c i a n o z ă. o co lec ţie h e mo ragi c ă s ubp e rios ta lă c a re . ge a mă t e xp irat o r. 3 . r e sp ectă s u tu rile c ra n ien e ş i. c a re poa te produc e tortic olis . h e ma t o mu l s te rn o c le id o ma s to id ia n u lui. mobili. AFECŢIUNI RESPIRATORII DETRESA RESPIRATORIE Î n se n s la rg. retra c ţie s te rnală cu tira j inte rc os ta l ş i. imp lic a te ) ş i fib rele s imp a tic e e s te pre z e nt s indromul C la ude Be r n a r d . Se produc lez iuni dire c te asu p r a p i e l i i. hipoglic e mia . nodulii de citosteatonecroză. fractura claviculei.H o rn er. c. an es te z ie c uta na tă . 12). u măru l es te c oborâ t. tulburări c irc ula torii. paralizia tip superior (D u c h è nne ) c ons tă din le z a re a ră dă c inilor C5 -C 6 ( me mb r u l s u p er io r atâ rn ă. 2 . o tu me fa c ţie c e fa lic ă pă s toa s ă s ubc uta na tă c a re nu r e sp e c t ă su t u rile c ra n ien e ş i s e re s o arb e sponta n. 75 . sin d r o m C l a u d e . le z iuni vis c e ra le ş. paralizia tip total co n stă d in le z a re a ră dă c inilor de la C 5 la D 1 . c re p itaţii. re fluxul M or o a bs e nt). a n e mi a a c u t ă. a . 7 . bosa serosangvină. c â nd s unt „p r i n se ” ( a fe c t a te . enofta l mie ). a min tim: 1 . De şi se vă d to t ma i ra r. ne dure roş i.

reducând tensiun ea d e su p raf aţă . es t e s ecr etat în h ip of aza alv eolară .12 S coru l S ilver man S emn u l c lin ic Ba lan s to rac o-ab d o min a l * Ti raj În f u n d are x if o id iană Bătă i a le arip i lor nasu lui Geamă t (g ru n t in g) expi rat or N ota 0 absen t absen t absen tă absen t e absen t N ota 1 torac ele est e im obi l abdom enu l b omb ează tiraj int er c osta l mod erată mod erat e perc eptib i l cu st et osc opu l şi N ota 2 respira ţi e parad oxa lă int erc osta l ş i subst erna l int ensă int ens e int ens * În mod n orma l. BOALA MEMBRANELOR HI ALINE (BMH. mişca rea abdomenu lui este in versă De c i . aprecierea gravităţii d etre s e i re s pira torii s e poa te s ta bili după s c o r u l Si l ve r ma n . un fo s fo l i p i d c a r e în mo d n o rmal că p tu ş e ş te alve ole le pulmona re împie dic â ndu -le s ă se c o l a b e z e. 76 . Fi in d p osib i l să f i e in f lu en ţa t sist emu l su rf actant. p ro d u ce rea de s urfa c ta nt (ma me dia be tic e . pentru că — în prezent — cauza acestei detrese este cunoscută. a pă râ nd a te le c ta z ia pro gr e si vă . es t e apoi r epr i mit d e c elu lele d e tip II şi ia răşi s ecr etat (f i gura 2. d e f i c i e n ţ a d e s u r f a c t a n t e s t e u n a d i n m anifes tări le de imaturita te pu lmona ră şi cauză de insuficientă resp iratorie severă la nou -născu t. a r e d e a s e m e n e a r o l e v i d e n t ş i î n S D R l a a d u l t . în caz de ba lans. Î n lip s a d e tre s e i. mai ra r p o ate s ă ap ară ş i atunc i c â nd a lţi fa c tori inte rfe re a z ă ma t u r a ţ i a p u l mo n ară ş i. B oa l a e s t e c u a t â t mai frecventă ş i mai gra vă cu cât n o u -n ă sc u t u l p ro v in e d in tr-o ge s ta ţie ma i s c urtă . es t e n ec esar să f i e cun oscu t e st ructura şi f u n cţia. ia r c â nd de tre s ă es t e ma xi mă . d ec i. 5. Patogenie ( t ab elu l 2 .13 Pa to g en a sch e mat ică a sin d romu lu i d etrese i resp irato r ii „id iop at ice ” (S D R id iop atice). Ca u za BM H e s te d e fic itu l s a u a bs e nta de s urfac ta nt. DETRESĂ RESPIRATORIE „IDIOPATICĂ" DETRESĂ RESPIRATORIE PRIN DEFICIT DE SURFACTANT) Etiologie. D e ş i boa la s e a s oc ia z ă pre ma t u r i t ă ţ i i . con secin ţ ele d ef icien ţ ei şi pos ibi lele ef ec t e ad v ers e in d u s e d e m ed i cam en t ele f o losi t e în sc op t erap eu tic. Tabelul 2. Lip s a d e s u rfa c ta nt duc e la s c ă de re a c omplia nţe i pu l mo n a r e ( e l a s tic ită ţii) ş i d ec i s ca de ve ntila ţia . în c a z u l u n o r h ip o xii ş i a c idoz e s urve nite î n timpul sa r c i n i i sa u a l n aş te rii). „S tar ea” surf actantu lui p oat e f i det er mina tă la nou -nă s cut.Tabelul 2. 13 ). D eficien ţa de surfac tant ( r o l c e n t r a l î n p a t o g e n i a S D R l a n o u . sc o ru l va fi 1 0 . du p ă c e z a r i a n ă. 4). s co rul va fi z e ro (0).lichid. însoţind torac ele. p rin d ef icit d e su rf actan t. 1 Termenul idiopatic nu mai este adecvat. S u rf actantu l es t e sin t eti zai c ont inuu d e cătr e c elu lele a lveolar e d e tip H . la n ou -n ăscu t 1. es t e rapid inc orp ora i în int erf aza aer. 4. 2.n ă s c u t . Med icam en t ele car e acc eler ează matu rar ea p lămân i lor p ot f i f olosi t e p entru pr even ir ea SDR. în in spiraţie abd omenu l se d ep lasea ză înain te. f ăt şi oric e ind i vid cu in su f ici en ţ ă resp ira t or i e 3.

în exp ira ţi e — virt ua l — f orţ ele d e supraf aţă di spar. S u rf actan tu l în d ep lin eş t e. Schema „cic lu lu i” surfactantu lui şi mecanismul d e acţiun e (reduc erea tensiunii de suprafaţă a alveolei). 2.6 . c) R ed u c e ef or tu l venti lat or. b) E lim in ă („cură ţă" ) li chidu l din a lveole (un ele subs ta nţ e anti oxidan t e şi cu ac ţiun e d et er g entă sun t produ s e de a sem en ea d e celu lele a lv eo la r e d e tip II). 99. 1 1 . prin ameli ora r ea vent i la ţi ei alveolar e şi p rin scăd er ea pr es iuni i int er st iţia le p r ecapi lar e. De t e r mi n a r e a ra p o rtu lu i L/S e s te vala bilă doa r în s a rc inile ne complic a te de u n d i a b e t a l ma mei s a u h ip e rs e n s ib iliz a re Rh. e xis tă ris c ul unor forme me dii sa u u şo a r e d e b o ală . 77 .  c â n d r a p o rtu l e s te > 2 . în absenţa su rf actan t u lu i car e red u c e t ens iun ea de supraf aţă — propri etă ţi le elast ic e a le p er et elui t oracic sunt in cap ab i le să m enţ ină pat enta a lveolară. ast f el. exis tă 100% risc de boa lă . prot ej ează bronhi olele d e acţiu n ea aces t or f ort e. e) P ro m o v ează o circu la ţi e p u lmon ară ef ici en tă. d) Măr eşt e c omp lian ţa pu lm ona ră. dar turnover-u l surf actantu lu i nu es t e cunos c ut. î n c a r e s e d ete rmin ă c o n ţin u tu l d e fos folipide :  c â n d r a p o rtu l L/S e s te s u b 1 . în car e p = p resiu n ea . λ = t ensiun ea d e supraf aţă şi r = raza sf erei (a lv eo lei). pa rţia l. P resiu n i le gen erat e de f or ţ ele de supraf aţă au tendin ţa să colab ez e a lveolele şi br onhi i le mici . f) Fac e part e.4. în inspira ţi e ad ân că creş t er ea b ru s că a p res iu n i in t raa lv eolar e an tr en ează cr eş t er ea t en siuni i de su p raf aţă. prin reduc er ea f orţ elor de supraf aţă. h) P ro t ej ează or gan ismu l d e ef ect ele hip er ox i ei. Diagnostic prenatal a ) La b a z a ac e s tu i d iagn o s tic es te determinarea raportului lecitină: sfingomielină (L/S) ca re e s te u n in d ic e s igur a l gra dului de ma tura re a p l ă mâ n i l o r fe tali î n timp u l s arc in ii. r ezu ltân d în carc era r ea gazu lui a lveolar ). r educând nevoi a de oxi gen. ca un comp on en t imp or tant. T en s iu n ea de supraf aţă nu rămân e cons tantă în cursu l c ic lu lu i r espi rat or . P resiu n ea g en era tă d e f orţ el e d e su p raf aţă sf erică (a lveo lară) es t e conf orm ă cu f orm ula : p = 2 λ /r. 1 0 . in c id en ţa b o lii e s te s ub 5%. cr escu t e în cu rsu l ven ti laţ i ei f or ţat e (d ef ici en ta de surf actant p oa t e antr ena — u n eor i — închid er ea br onh i olelor în cursu l expi raţ i ei. Secre ţia pulmona ra c ontribuie . pr evenind at elec tazi i le. g) La n iv el br onh i olar. 7 . P rin p u n c ţie a mniotic ă s e obţine lic hidul amn i o t i c . S em i via ţa surf actantu lui (ti mpu l de înj umătă ţir e) es t e de 5— 7 ore ( la anima lele de ex p er i en ţă ). 8 . u rmăt oar ele f uncţii : a) Men ţin e un if or mă di m ensi onarea a lveolelor în cursu l c ic lu lu i r esp ira t or. din sist emu l p u lm on ar d e ap ărar e.  c â n d r a p o rtu l L/S este în tre 1 ş i 1 . P resiu n ea g en era tă d e f o rţ ele d e su p raf aţă tubu lară (b ronh ii le mic i) s e c onf or m ează f ormu lei : p = λ /r 9 . la fo r ma r e a l i c h id u lu i amn io tic . Fig.

Pe ntru ca rezultatele să fie s igu re. timp de 48 ore . A c e s t tes t are urmă toa re a te hnic ă : la 0. 5— 1 ş i P CD ≥ 1 0 0 0 µ g/100 ml. c ura de gl u c o c o r t i c o i z i s e va ma i ap lica î n că o d a tă. + + + = exis tă u n râ n d d e b ule d e-a lungul între gii c irc umfe rinţe .  aspiratul gastric e s te fo lo s it ş i p e n tru de te rmina re a de s urfa c ta nt. în c a z ul că n u se c u n o a ş te rapo rtu l L/S. b ) Laboratorul. i ar dac ă ac e s ta mai ara tă ima turita te pul mon a ră . ime dia t după na ş te re. d e tre s ă s e ac c e ntuea z ă progre s i v ia r c ia noz a nu est e i n fl u e n ţ a t ă n ic i de c o n c e n traţii d e 1 0 0% a le O 2 . după 72 de ore de tre s ă dimi n u e a z ă şi . îns ă numa i 1% fa ls -poz iti ve . Evita re a ma turită ţii pulmona re la u n p r e ma t u r cu o d u ra tă d e ges ta ţie s ub 33 de să ptă mâ ni ş i ra portul L/S < 2 : 1 s e po a te re a liz a p rin a dminis tra re a de gluc oc ortic oiz i ma me i :  c u r ă d e D e xa me ta z o n ă 4 mg. In c ide nţa bolii s c a d e l a 1 % d a că PC D ≥ 5 0 0 µ g/1 0 0 ml. + + + = ris c mic . b ) Utilizarea glucocorticoizilor la mamă. se a c c e n tu e az ă c ia n o z a . m. t i r a j etc . Da c ă . D e re gu lă . d u p ă ca re s e c ite ş te a s tfe l: n e ga t i v = n u s u n t b u le. Î n c a z ul c ă nu s -a u produs co mp l i c a ţ i i ( p n eu mo t o rax. ) ş i mu rmu r vez ic u l ar diminua t. es te ne c e s a r ca a s pira tul ga s tric să n u fi e c o n t a min a t c u s ân ge s a u mec o n iu . în z iu a a 4-a — a 5-a . într-un tub de s tic lă de c c a. Î n fi n a l . Diagnostic postnatal. 4 ml . s e re pe tă ra p o r t u l L/S. 5 ml de asp i r a t ga st r i c se a d ăugă 0 . ). Se va e fe c tu a a s p iraţia ga s tric ă în prime le ore după naşt e r e . B M H p o ate evo lu a î n d o u ă s e ns u ri. la 8 ore inte rva l. La ma me l e d iab etic e . n o u -n ăs c u ţii d ec e d ea z ă (majo rit a te a prin s top c a rdio-re s pira tor) s a u ră mâ n se c h e l a r i (cu s ec h ele p u lmo n a re s au ne urologic e ). c e l ma i tâ r z i u î n p r i mele 4 o re p rin s imp to me le de tre s e i re s pira torii (ge a mă t exp i r a t o r . 5 ml a lc o o l e tilic a bs olut. . T e st u l d ă c irca 1 0 % rea c ţii fa ls -ne gati ve. e s te vorba de un pre ma tur. + + = b u lele c u p rin d 1 /3 din c irc umfe rinţa tubul ui. + = fo a r t e p u ţin e b u le în me n is e. + sa u + + = ris c me d iu . timp de 48 o r e . 78 . co p ilu l nu s e na ş te în 7 z ile . apoi s e la s ă în re p a u s 1 5 mi n . In t e r p r e t a r e a te s tu lu i e s te u rmăto are a : n e ga t i v = ma re ris c d e b oa lă . CID e tc . co lap s . p e n tru a p re z ic e ma tura re a pulmona ră . plă mâ nii ima turi pr oduc s ufic ie nt su r fa c t a n t ( su b a cţiu n e a glu co co rtico izilo r e libe ra ţi în timpul na ş te rii) ş i e voluţi a est e sp r e vi n d e ca re .Ac u r a t e ţ e a d iagn o s tic u lu i cre ş te câ n d s e poa te de te rmina ş i c o nc e ntra ţia fo s fo d i e t i l -c o l i n ei d e s a tu rate (P C D ) d in lic hidul a mniotic . Du p ă a st u p are a tu b u lu i. a ) Manifestările clinice ap ar p rec o ce. d u p ă o as e me n ea cu ră. Pe mă s ura e voluţie i hi p o xi e ) . p e n t r u e fe c tu are a ma i mu lto r a n aliz e s a u te s te :  l a ma c o lo ra tă G ra m p en tru evidenţierea de neutrofile s a u ba c te rii (pe s te 5 neu t r o fi l e / c â mp s a u p re z e n ţa d e b a c te rii în prime le ore de notă o infe c ţie ). Î n p e r i o a d a d e s tare . i. ra portul L/S t r e b u i e să fi e > 3 . Da c ă e vo l u ţia n u s e a me lio rea z ă e vide nt în 4— 5 z ile s a u e xis tă co mp l i c a ţ i i . a c e s ta s e a gită vi guros ti mp de 15 s . sa u :  B e t a me taz o n ă 1 2 mg la 2 4 o re in terva l.

la c a re e xis tă o schimba re ma i ra pidă î n ba la nţa lic h i d i a n ă şi me ta b o lic ă . sindromu l de detr esă r espi rat or i e id i opa tică. den si tăţi ( opac ită ţi) dif uze. nu mă r u l d e l e u c o cite ş i tro mb o cite . * A f ost id entif ica tă şi o genă a surf actan tu lui u man şi au f ost i ma gina t e t eh nici d e A D N rec omb in an t p entru pr oducer ea acest or pr ot ein e. nu con ţ in e pr ot ein e. d ar su n t gr eu d e obţin ut cantită ţi suf ici en t e. retrac ţi i toracic e (t iraj supra. „bătăi” ale aripi lor n asu lu i. U man . R a d io lo g ic: ex p ans iun e tora cică nead ec va tă. om ogen e. „caseta”) 2 . c u b ro n h o gra mă a e ric ă (a rb o re le bronş ic plin c u a er c ontra s te a z ă cu p l ă mâ n i i a t e lec ta tic i). cu pr esiun e p oz it i vă (ad es ea n ec es ară) . es t e p r ep arat u l id ea l. b oa la m embr an elor hia lin e a n ou -n ă scu tu lui pr ema tur. E uropa şi J aponia 9 preparat e d e surf actant aprobat e de „A d min is traţ ia p entru A li m ent e şi m ed icam ent e"din S U A. din cauza neopozab i li tăţ ii t en siuni i d e supr af aţă. Î n c ă î n a n u l 1 9 6 0 a f o s t î n c e r c a t t r a t a m e n t u l c u D ip alm itol fo sfa tid ilcol ină. 2. n ec es ita t ea sup li m ent ării ap or tu lui d e oxi gen . T ra ta m en t „d e b ază”: oxi gen ot erapi e „ în ex c es” 1 . D efin iţ ie: b oa lă desc risă d e A ver y (1959 ). obţinut din lichidu l amni ot ic în cursu l op era ţi i lor c ezar i en e*. h e ma toc ritul. h ip er ox i e — t oxic ita t ea ox i genu lui — pneum ot orax şi em f izem pu lm onar in t ers tiţ ia l.şi subcos ta l). C lin ic: tah ip n ee. Alte determinări includ: pO 2 d e te rmină rile mic ro -A s trup. 79 . EC G . est e un c ompus de expansi ona r e art if icia lă a plămâni lor . 1    2 A ccid en t ele oxi gen ot erap i ei cu pres iun e poz it i vă : b aro trau mă. P aO 2 şi P aCO 2 pot f i men ţinu t e ades ea n u mai p rin vent i la ţi e asi sta tă . O si n t e z ă a S D R p rin d efic it d e s u rfac ta nt a pa re î n ta be lul 2.Radiografia toracică arată ta b lo u l c la s ic : re tic ulogra nula r ge ne ra liz a t (gr a n i t a t ) . b oa lă p u lm on ară cr on ică (d is p lazi e b r on h op u lm onară ) : c omp lica ţi e „ la distan ţă".15).aide memoire". în func ţie de s ta re a co p i l u l u i şi d e s ch imb ă rile s u rve n ite p e p arcurs . Pr e ma t u r i i fo arte mic i. 14. e le c troliţii. s u b s t a n ţ ă lipidică majoră din surfactantul pulmonar.14 S in d ro mu l d etrese i resp ira t o rii p rin d ef icit d e su rf actan t* S in o n im ii : S D R. Tabelul 2. 3. b i l i r u b in e mia (in iţial. E x tract e bovin e şi porcin e: su rf actant TA obţinu t din plămâ ni de bovin e şi porc in e (con ţi ne p ro t ein e s trăin e). E xistă 3 categori i maj or e d e p rep a rat e: 1. c a lc iul s e ric gl i c e mi a . administrarea s-a făcut prin aerosolizare. est e con s ec inţa def ici tu lu i de surf acta nt (f actor t en si oac ti v ). su b st itu ţ i e cu su rf actan t ( v. în c ep u tu l d e acţ iu n e es t e întâ rziat . a p o i la 6— 12 ore ). În anii 1970—1980 au fost folosite mix turi comp lex e d e fosfolipid e mu ltip le şi protein e (1—2 %. O succintă sinteză de . b ron h o g ramă a er ică. S u rf actant sint etic. fără efecte sa luta re („înc erca rea” s-a făcut la Sin gap ore). n ec e s ită a fi mo n itoriz a ţi ma i fre c ve nt. v en t i la ţ i e asis tată. cons ecut i v cu colaps a lveola r.15 T ra ta men tu l d e su b stitu ţie (p ro f ila ctic ş i cu rativ) în S D R p rin d ef icit d e su rf actan t În an u l 1 9 8 8 existau în S U A . „de sti c lă mată ” . trata m ent de susț in er e şi simp t oma ti c. TA. Tabelul 2. în d ou ă „ var ian t e" : — mix tu ră d e dipa lmit ol f osf atidi lc olină şi f osf olipid f osf atid i lglic er ol în raport m olar d e 7 :3 . dar cu rol biologic importan t) (tab elu l 2.

U lte rior. de re gu l ă . n ăs c ut prin c e z a ria nă s au la c e i c u su fe r i n ţ ă i n t r a u t e rin ă d in ca u za re s o rb ţie i întâ rz ia te a lic hidului pulmona r fe ta l. tre buie e vita tă o c onc e nt ra ţie a O 2 a r t e r i a l (PaO 2 ) de p e s te 1 0 0 mm H g c a re poa te fi pe riculoa s ă pe ntru ret i n ă . ast fe l : m mo l d e b ica rb o n at d e ad min is tra t = B E (de fic itul de ba z e ) × 0. Ea s e va c ore c ta pri n a d mi n i st r a r ea b ic a rb o n atu lu i d e N a . 20 — 7. 25) a c idoza va p u t e a fi c o rec ta tă p rin a d min is tra re a le ntă . sa u ma i fre c ve nt. c onc e ntra ţia se va u rmă ri d in o ră în o ră . ( Pâ n ă so se ş te re z u ltatu l BE d e la d ete rmina re a A s trup. c u c â t gr eu tatea la n aş te re e s te ma i mic ă . Pe lâ ngă s ta re a de hidra ta re s e vo r u r mă r i gl i c e mia. sp r e d e o s e b ire d e B M H . M onitoriz a re a tra ns c uta na tă a PO 2 p e r mi t e o bu n ă u rmărire a o xig enă rii ş i s c ă de re a ne c e s a rului de O 2 î n fu n c ţ i e d e e vo lu ţia gaz e lo r d in s ân ge le a rte ria l s a u c a pila r. Dacă îns ă ne c e s ită ţile de O2 su n t ma i ma ri d e c â t p o a te fi d is trib u i t prin c ort. de oa re c e a c e şti c opii s unt ma i su sc e p t i b i li l a sch imb ă ri mai rap id e . făr ă să se de pă ş e a s c ă îns ă 1 m mo l / k g/ mi n . e vo lu ea z ă fa vora bil î n prime le 24— 36 de or e ) . a dic ă PaO 2 s c a de s ub 50 m m Hg ş i FiO2 es te ma i ma re de 0. 6 s a u e xis tă hipe rc a pnie (PaCO 2 > 6 0 mm H g) o ri o a p n e e ca re nu poa te fi c ontrola tă te ra pe utic. în c â te va ore .  Toxicitatea O 2 e s te c u n o s cu tă. s e ve ră . 10— 7. Î n e ve n t u a l ita te a u n e i a c id o z e ma i p u ţin se ve re (pH 7. în să . pre ma turii fiind. ma lfor ma ţiile c a rdia ce co n ge n i t a l e . c a lc e mia ş i b iliru b in e mia . Diagnosticul diferenţial s e fa c e c u : a ne mia a c ută . c ) Necesităţile de apă şi electroliţi trebuie a s igura te c u a tâ t ma i ate n t . s e t r e c e l a ve n t ila ţia me c a n ică p rin in tu b ație tra he a lă . Tratament a ) Oxigenul:  Dozajul o p tim e s te a prec ia t a fi c a ntita te a ne c e s a ră pe ntru me nţine re a PaO2 l a p e st e 6 0 — 7 0 mm H g. O 2 se va a d min is t ra î n că lz it ş i u mi dific a t. b ) Controlul temperaturii va fi a te nt obs e rva t. C â nd se a dminis tre a z ă O2 O2 su p l i me n t a r . p l a sa ţ i î n in cu b a to r u n d e . d ) Acidoza e s te meta b o lic ă ş i. la 15— 20 min du p ă a c e st e s ch imb ă ri s e vo r d ete rmina ga z e le s a n gvi ne . a sp iraţia mec o n ia lă ş i ta h ip ne e a tra nz itorie a nou-nă s c utului (ap a r e l a n o u -n ăs c u tu l la terme n . li s e va pute a a s igura şi u mi d i t a t e a o p timă. d upă for mula de c a lc ul a de fic itului. PaO 2 se va u r mări la 4 — 6 o re in terval. î n ge n e r a l .  Distribuirea O 2 : Se pre fe ră co rtu l de O 2 . în cazul în c a re s ta r e a c o p i l u l u i c omp o rtă mo d i fic ă ri ra pide . 3 × G (gr e u t a t e a c o rp o ral ă în K g). sau s e ad u c s ch imb ă ri în tera pia re s pira torie. A s tfe l s e va 80 . pH -u l s ă fie me n ţin u t în tre 7. E s te in dic a t a s e a dminis tr a c onc e ntra ţia ce a ma i sc ă z u t ă d e O2 c a re p e rmite a s e menţine o s a tura ţie a rteria lă a de c va tă .— exo su rfactanţ i s e a d a u g ă 2 s u b s t a n ţ e p s e u d o d e t e r g e n t e s a u a g e n ţ i e m u l s i o n a n ţ i (tiloxap ol şi h exad ecan ol) la fosfolip id ele din surfacta nt. c a u l t e r io r. p e lâ n gă te mpe ra tură . ia r iniţia l. a 15 mmol de b i c a r b o n a t d e N a în I(K ) ml s o lu ţie gluc oz ă 5 s a u 10%. 25). s e poate î ncepe pr i n a d mi n i st r a re a de 3 mmo l/ k g d e b ic a rbona t de N a urmă rindu-s e . d e re gulă .

p n e u mo to raxu l. pe rs is te nţa c a na lului ar t e r i a l . diz olvat în solu ţie b) sa lină. 1 7 . î n ziua a doua 90 ml/kg ia r din z iua a t r e i a 1 2 0 ml / k g d in tr-o mi xtu ră a lime n tară (gluc oz ă . e le c troliţi). după ce SDR s-a d ez voltat (se manif estă) deja. 1 7 . su rfactantu l. în fu n c ţ i e d e st a re a c lin ică ş i d e valo are a h ema toc ritului. În fo r me l e u şo a r e a lime n taţia p o ate î n ce p e din z iua a tre ia — a pa tra pri n a d mi n i st r a re a la p telu i ma te rn p rin gavaj. surfactantul este inj ectat pe sonda de intubare. An tib io te ra p ia p o a te î n ce ta d u pă 72 de ore da c ă e voluţia ş i da te le de la b o r a t o r ( i n c l u s iv c u ltu rile n egative) fa c in f e c ţia puţin proba bilă. Strategia postventila torie: se practică în „unitatea de terapie intensivă” din secţiile de n ou-nă scuţi a le maternităţilor b in e utilate. In d i fe r e n t d e mo d u l d e ad min is tra re . g) Antibioterapia „d e ac o p e rire ” e s te nec e s a ră ime dia t după c e s -au efe c t u a t r e c o l t ă rile . fib ro p la z ia retr ole nta lă ş i dis pla z ia pulmona ră ) est e o b l i ga t o r i e . a) Strategia preventila torie sa u administra rea profilac tic ă. se administrează pe tub end otrah ea l. j ) Surfactantul artificial. imed iat după naştere (în sa la de expu lz ie). A lte da t e r e fe r i t o a r e la tra ta me n tu l d e s u b s titu ţie c u s urfa c ta nt a pa r în ta be le le 2. Tabelul 2. D u p ă ce î n prime le 12 ore nou -nă s c utul a fo st ve n t i l a t p e n tru men ţin e re a d e s c h is ă a a lve ole lor. 16. 5—10 min. k) Observarea a te n tă a n o u -n ăs c u tu lui. îna inte d e prima respiraţie. îna inte de a s e a dminis tra bic a rbona t tr e b u i e să fi m sigu ri c ă n o u -n ăs c u tu l e s te ventila t a de c va t! e ) Tensiunea arterială s e va n o ta cu grijă . s e ins tile a z ă prin s ondă en d o t r a h e a l ă 2 5 mg d e s u rfac ta n t artific ia l î n timp de 20 s (după o pre a la bilă su sp e n d a r e î n s er fizio lo gic). f) Volumul sangvin şi c a p ac ita te a d e trans port a O 2 s e vor me nţine ad e c va t e p r i n t ra n s fu z ii c u mas ă e ritro cita ră a tunc i c â nd he ma toc ritul s c a de su b 4 0 —4 5 % s au s e p ie rd e s ân ge (es tima t la 7— 10% din tota l). fracţionat.evi t a u t i l i z a r e a s o lu ţiilo r h ip ero s mo la re . pe ntru de pis ta re a din timp a co mp l i c a ţ i i l o r p o s ib ile (h emo ragia in tra ve ntric ula ră . e s te efe c tua tă pe c a le pa re nte ra lă : î n prima zi 6 0 ml / k g d e s o lu ţie glu c o ză 1 0 %. 2. 81 . se face — la prematu ri cu 24—28 de săptămâni vârsta gesta ţiona lă — intubaţia trah ea lă. a minoa c iz i. d e o are c e p n eu mo n ia i mită a tâ t c linic c â t ş i ra diologie BM H. Se p r e feră as o cia ţia A mp ic ilin ă + G e nta mic ină s a u Pe nic ilină + Ge n t a mi c i n ă . cum se proc edase la Sin gap ore). În timpul tr a n sfu z i e i se va d ete rmin a glic e mia câ t ma i fre c ve nt pe ntru a s e pute a evi t a h i p o gl i c e mia s ec u n d ară î n urma între rupe rii pe rfuz ie i de gluc oz ă . În ca z ul hipovole mie i s e va e fe c t u a o t ra n s fu z ie len tă de ma s ă eritroc ita ră s a u de pla smă proa s pă tă . h ) Hi p o c a l ce mia ş i h ipe rb iliru b in e mia necesită uneori tratament. S e ad min is tre a z ă 4— 6 ml s us pe ns ie /kg. O si n t e z ă a p ro b le me lo r te ra p eu tice î n SD R „idiopa tic e ” a pa re î n ta be lul 2. Exsa n g vi n o t r a n s fu zia s e efe c tu ea z ă î n fu nc ţie de a mploa re a tulbură rilor de co a gu l a r e .16 S trategi i d e ad min istrare a su rf actan tu lu i in S D R 1 — In stilare trah ea lă directă (n u în aerosoli. i ) Alimenta ț ia. d ec i. c a re la unii pre ma turi a u produs he mo r a gi i i n t r a ve n tric u lare . d e regu lă .

6. p e n t r u plăm ân: d i s p l a z i a bronhopulmonară). soldată cu reducerea pierderii urinare de xantine şi reducerea generaţiei de radicali superoxid. C o r e c t a r e a acidoze i 1 ş i hipoterm iei ( i n c u b a t o r ) .10) perfuzia se face lent (în mai multe ore!). oxigen înc ă lzit şi u m i d i f i c a t . * în cantitate suficientă. c u m o n i t o r i z a r e a t r a n s c u t a n ă a g a z e l o r sangvine. b) C reş t er ea ra t ei d e supra vi eţu ir e la ni velu ri mu ltip le (nu unic e!). 3.2 — R ezu ltat e a) R ed u c er ea gra vita ţi i S D R . cu mEq/100 ml dextroză 5% sau 10%. b) In c id en ţă cr escu tă a C A p ers ist en t Tabelul 2. o p e r a ţ i e i c e z a r i e n e ş i a c e l o r l a l ţ i f a c t o r i d e r i s c c a r e favoriz ează apariţia bolii. prematurii foarte mici cu risc de imaturitate a funcţiilor şi/sau struc turilor. 3 z i l e : s c a d e c o n c e n t r a ţ i a s e r i c ă şi urina ră a acidu lui urle. ac est e cazuri se p ot am eli ora ş i numa i prin adm inis trar ea d e surf actan t ex o g en ).17 S in teza op ţiu n i lor terap eu ti ce in S D R „id iop atice" * 1.3 × kg × BE. m o n i t o r i z a r e a t r a n s c u t a n ă a P O 2 ( T cPO 2 ) . T r a t a m e n t u l hipox iei c u A l l o p u r i n o l 2 0 m g / k g / z i . în apă). care n ec esită — uneori — ventila ţie artificia lă de dura tă şi oxigen oterapi e de dura tă (d e asemen ea. d i z o l v a t i n 3 . 5 m l s o l . 1 În acidoza severă se administrează bicarbonat de sodiu după formu la : mEq = 0. acest deziderat se poate materializa fie prin prevenirea prematurităţii (ima turităţii) funcţiona le. 4. 3 — A lt e c o mp lic aţi i posib i le: a) Imu n o logic e şi a ler gic e. ameliorează funcţia rena lă făcând să crească rata f lux ulu i urinar şi excreţia creatininei şi sodiului. acţionează prin inhibarea specifică a metilexantin. O xig en o terapie. Întrucât durata efectului se corelează cu activitatea inhibitorilor surfactantu lu i în căile resp iratorii. la aprox ima tiv 200 mm Hg. de la aproximativ 50 mm Hg. efectul persistând 3—40 ore. la p rot ein e ani ma le. În af ară d e p r ev en i r ea p r em a tu ri tăţ ii. A sisten ţă vent ila torie ( î n c a z u r i l e s e v e r e ) . T r a t a m e n t s u b s t i t u t i v c u sur factant 2 . fie prin furnizarea profila ctică de surfactan t ex ogen . şi un grad mai mare sau mai mic de malnutriţie fetală. s a l i n ă ş i a d m i n i s t r a t in bolus i n c ă i l e r e s p i r a t o r i i 3 . med icamente care acc elerează ma turarea p lă mân ilor (cortic oterapie ma ternă. dar mai mare de 7. este nec esară măsu rarea acestei activităţi (r esp ec tiv. a v â n d î n v e d e r e e f e c t e l e t o x i c e p o s i b i l e ( p e n t r u ret ină: f i b r o p l a z i a r e t r o l e n t a l ă . o r a l . V a so d ila ta toare p u lm on ar e: b en ef icia ză cazu ri le d e S D R asoc iat cu p ersis t enţa c ircu la ţi ei f eta le (t o tuşi. 82 . în perfuzie ven oasă (p erfuzie relativ rapidă). Se realizează o ameliorare evidentă a schimburilor respiratorii. creşte considerabil PaO2. 8. 7. de la anima le sa u pe ca le sintetică.25. la o rată nu mai ma re de 1 mEq/k g/min. la naştere. resp ec tiv PaO2 de aprox ima tiv 60 —70 mm Hg.oxidazei. după 5 min de admin istrare. 5. î n d o z ă d e 6 0 m g / k g . c) Mărir ea incid enţ ei b oli i pu lmon ar e cr on ic e (d isp laz i ei bronh opu lm ona r e) : evid entă la d oz e mu ltip le. fie — terapeutic — ca tratament de substituţie. s e p o a t e a d m i n i s t r a su rfa cta n t exogen l a n a ş t e r e ( e s t e r e d u s ă — ş i î n a c e s t m o d — m o r b i d i t a t e a ş i morta litatea la n ou-născu ţii cu risc crescu t). a elastaz ei şi a lfa1-proteaz ei). şi cu presiun e ma re a oxigen ulu i) au risc crescut şi p en tru infecţii. P reven ire: e v i t a r e a p r e m a t u r i t ă ţ i i . d e as em en ea în s c op preventiv. Fundamentare terapeutică: este necesar ca toţi nou născuţii să beneficieze de surfactant 2. În acidoza puţin severă (pH mai mic de 7. 2 3 bicarbonat-dextroză (bicarbonat de sodiu 15 Se ob ţin e din lichidu l a mniotic uman. f o l o s i n d : c e a m a i m i c ă c o n c e n t r a ţ i e d e o x i g e n c a r e m e n ţ i n e o s a t u r a r e arteria lă ad ec va tă. de ex emp lu).

h ip erin flaţie ş i pne umonie c himică. c u o so n d ă a t a şa t ă la o s erin gă . 13. C el ma i fre c ve nt. î n s p e c i a l c u s t r e p t o c o c din grupa B. în ainte a ins ta lă rii une i bra dic a rdii s e mn i fi c a t i ve . E xi st ă o le gătu ră d ire c tă î n tre gra vitate a bolii ş i c a ntita te a ş i cons is te nţa me c o n i u l u i . î l a u pre z e n t şi î n a s p iratul trah ea l. Atâ t c ură ţire a c ă ilor ae rie ne c â t ş i ve n t i l a ţ i a t r e b u ie efe c tu ate rap id . d ) Pr e si u n ea p o zitivă co n tin u ă n u tre buie încercată decât după ce tra h e e a a fo st a s p irată. D e re gulă . Prin te s te le de urmă rire a evo l u ţ i e i fă t u l u i c a ş i p rin u rmă rire a pH-ului din s â n ge l e re c olta t din sc a l p . obs te tric ia nul. Pr e ve n i r e a a s p iraţiei me c o n ia le : a ) C â n d n o u -n ă s c u tu l es te „mâ n jit” de me c oniu. M e n ţ i n e r e a presiuni i sangvine ( c o m b a t e r e a h i p o v o l e m i e i ) c u m a s ă e r i t r o c i t a r ă ş i / s a u plasmă proaspă tă c on gela tă . c re ş te re a fe ta lă ins ufic ie ntă ş i pos tma turita te a (p e st e 4 2 d e să p tămâ n i d e ges ta ţie ). displaz ia bronhopulmonară. est e p os ib i l). ce l e c u b o l i cro n ic e . c ) Du p ă c e tra h ee a a fo s t cu răţită (fă ră la va j) s e va a dminis tra O 2 p r i n ma sc ă . tehnic. î n c a z ul utiliz ă rii ve ntila ţie i as i st a t e sa u a p re s iu n ii p o zitive c ontinue. sunt s ufic ie nte 2 —4 i n t u b a ţ i i . se p o a t e p u n e î n e vid e n ţă in s u fic ie nţa ute ropla c e nta ră. 11. poa te mima c lin ic şi rad iologie SDR). 2 . A s p irare a es te n e c e sa ră ş i în c a z urile c u me c oniu puţin da r c u sc o r u l A p ga r d e 6 s au s u b 6. h e m o r a g i a i n t r a v e n t r i c u l a r ă . Fu rn izar ea n ec esi tăţ i lor nutri ţi ona le prin a li m enta ţ i e parent era lă (dacă. in cursu l tran sfuziei cu ma să eritrocitară va fi monitorizată glicemia. me c oniul di n c ă i l e a e r i e n e ajun ge p â n ă la b ro n h iile mic i. p r o d u c â n d ate le c ta z ie . î na inte de a de ga j a u me r i i ! b ) Du p ă n a ş te re s e va as p ira trahe e a printr-o s ondă o rotra he a lă in t r o d u să î n t r ah ee cu a ju to ru l la rin go s copului. de unde nu ma i poa te fi as p i r a t . pneu motoraxu l.a p i e r d u t s â n g e î n c a n t i t a t e mai ma re d e 7—10% din volu mu l estimat). 14. să apa ră fre c ve nt pn e u mo t o r a xu l ş i p n eu mo me d ias tin u l. Diagnostic şi evoluţie: 1 . Menţinerea volumului adecvat de sânge şi a capacităţii de transport a oxigenului cu m a să eritrocitară ( d a c ă H tc e s t e m a i m i c d e 4 0 — 4 5 % s a u s . Pr e ve n i r ea trec e rii mec o n iu lu i î n ute r. Aceas tă aer a ţ i e i n e ga l ă a p l ă mâ n i l o r fa c e c a . se preferă ad ministra rea neţintită a unei asocieri de Ampicilină cu un aminoglicozid. fibroplazia retrolentală. 12. 10.9. a c e ş ti c opii s unt pos tma turi sa u a u su fe r i t d e as fix ie in trap artu m. C or ec tar ea h ip oca lc em i ei şi hip erbi lirub in em i ei. D in mo me n tu l î n ca re co p ilu l a fă c ut c â te va re s pira ţii. r e s p e c t i v . persistenta cana lu lu i arteria l. Sa rc inile c u risc c r e sc u t i n c l u d gra v id e le cu to xe mie . c re ş te re a re z is te nţe i va sc u l a r e p u l mo n a re ş i d etre s ă re s p irato rie gra vă . va a s p ira n as ul ş i orofa rin ge le . h ip erte ns iune a rte ria lă . O b s e r v a r e a a t e n t ă p e n t r u detectarea com plica ţi ilor. Etiologie. ASPIRAŢIA DE MECONIU E st e u n si n d ro m c a re ap are în ain tea s a u în timpul na ş te rii ş i c ons tă în o b st r u a r e a c ă i lo r a erie n e c u in te rfe ra re a s chimbului ga z os . 1 . ma rile fumă toa re . „ A c o p e r i r e ” c u antib iot ice ( n u s e v a o m i t e c ă p n e u m o n i a b a c t e r i a n ă . 83 . 5 0 % d in co p iii ca re au me c oniu în lic hidul a mniotic .

Ob se r va re a ate n tă a co p ilu lu i. Se a si gu ră n e c e s ită ţile d e ap ă ş i s e vor de te rmina e le c troliţii. p u tân d u -s c as tfe l e fe c tua nu numa i re c oltă rile pen t r u d e t e r mi na re a g a z e lo r. glic e mia . cia n o tic. PNEUMOPERICARDUL Etiologie.2 . fie prin dise c ţ i a p r o d u s ă în p a re n ch imu l p u lmo n a r de ae rul c a re pă ră s e ş te c ă ile bro n şi c e . 2 .  c e i s u p u ş i te ra p iei in ten s ive . H ipoxia ş i a c idoz a pot co n t r i b u i l a p e rs is ten ţa h ip e rte n s iu n ii arte ria le pulmona re c u c ontinua re a hip o xi e i se ve r e p rin ş u n tare a d rea p ta-s tân ga a s â n ge lui pe c a le a pe rs is te nţe i ca n a l u l u i a r t e r i a l s a u a gău rii o vale . 84 . La 1 0 — 2 0 % d in c a z u ri s e p o ate cons ta ta a s oc ia t un pne umotora x sa u p n e u mo me d i as tin . a p o i l a 4 o re (p en tru u rmăto are le 8 ore ). d e o are c e me c o n iu l es te u n b u n me diu de c ultură ş i de vine dific il dia gn o st i c u l d i fe re n ţia l î n tre a s p iraţia me c o n ia lă ş i pne umonie .  p n e u mo n ie. c u m s u n t p ne umotora xul ş i pne umo me dia s tinul se produc la n ou -n ăs c u t fie p rin ruptură a lve ola ră . 3 . c u a s pec t „ gros ola n ". 5 . de pre fe ra t a soc ie re a Pe n i c i l i n ă + Ge n tamicin ă (d u p ă e fe c tu are a re c oltă rilor pe ntru c ulturi). s unt nec e sa r e : a ) De t e r min a re a ga z e lo r d in s ân ge le a rte ria l (de s a tura re a a rte ria lă pr o d u să d e şu n tu l dre a p ta-s tân ga fiin d ma i i mporta ntă î n c a z ul a s pira ţie i me c o n i a l e d e c â t rete n ţia d e C O 2 p ro d u s ă în BM H ). b ) R a d i o gr a fia to rac ic ă a ra tă o p a c ită ţi bila te ra le c a re a lterne a z ă cu zo n e d e e mfi z e m. 4 . C o r e c t a r e a a c i d o z e i me t a b o l i c e (de regulă. glic e mia ş i c a lc iul se r i c . D a c ă hipoxia pe rs is tă < 50 mm H g) sau h ip erca pnia e s te s e ve ră (PC O 2 > (P a O 2 60 m m H g) e s te b i n e s ă s e fac ă in tu b a ţia ş i s ă s e tre a c ă la ve ntila ţia me c a n i c ă . cu s us piciona re a pne umotora xului ş i pn e u mo me d i a st in u lu i d in mo me n tu l a gra vă rii bruş te a s tă rii ge ne ra le . No u -n ă sc u tu l es te tah ip n eic . s e va tr a n sfu z a ma să e ritro cita ră . s e va tre c e ra p i d l a e fe c t u are a d e h emo cu ltu ri. din 30 în 30 mi n . D e n s itate a p u lmo n ară ap are ne re gula tă . PNEUMOMEDIASTINUL. s everă) s e efectuează pri n p e r fu z a r e a s o luţiei d e b ica rb o n at de s odiu. d ) E st e u t il a s e cu n o aş te n u măru l de le uc oc ite . Se i n st itu ie p re c oce u n tra ta me n t a ntibiotic . PNEUMOTORAXUL.  c e i s u p u ş i as p iraţie i me c onia le . Da c ă s imp to me le d etre s e i re s pira torii s e a gra ve a z ă . Asp i r a ţ ia o ro trah ea lă s e efe c tu ea z ă în prime le 2 ore. În c a z u l u n ei evo lu ţii fa vo ra b ile. ca l c e mi a şi h e mato critu l. cu re tra c ţie tora c ic ă ş i oxige no de p e n d e n t . 3 . c ) Da c ă p e rad io grafia to ra c ic ă s e obs e rvă un in filtra t. Pe n t r u co mb a te re a h ip o xie i ş i a c idoz e i e s te ne voie în primul râ nd să se c a t e t e r i z e z e o arte ră . d ar ş i in s tala re a pe rfuz ie i. C o p i i i c u r i s c c re s c u t d e p n e u mo to rax s unt c e i c u:  b o a la me mb ran ei h iali n e. D ac ă h e ma to critul s c a de s ub 40—45%. c u ltu ri din a s pira tul trahe a l ş i de pe te gu me n t e . e s te in d i sp e n sa b i l ă . Tratamentul c u p rin d e u n c o mp le x d e mă s uri: 1 . C o le c ţiile ae ric e . re s orbţia s ponta nă a me c oniului est e r a p i d ă : s ta re a gen era lă ş i d etre s a re s pira torie s e ame liore a z ă î n 3 —4 z i l e .

p ro g re s â n d î n ce t ş i a s p irâ nd pâ nă a pa re a e r. p en tru a n u a tinge a rte ra inte rcos ta lă . C u a c e s t tra ta me nt. c ola ps. Pe n tru a s e e vita o fis tulă bron hopulmona ră pro d u să p r i n î n ţ ep are a p leu rei vis ce ra le (ma i a le s c â nd c opilul plâ nge ) a c ul s e va sc o a t e cât mai rep ed e p o s ib il. 3 . In t r o d u c e re a u n u i tu b d e d ren aj es te ne c e s a ră câ nd cole c ţia de a er est e î n t r e ţ i n u t ă d e bo ala d e b a z ă s au de o c omplic a ţie re s pira torie c a re pro d u c e d e t r e să re s p irato rie. colecţia aerică s e s tabilizează. dia gnos ti c ul poa te fi su sţ i n u t p r i n tra n s ilu min are fib ro o p tic ă . C â nd c ole c ţia de aer n u se ma i măr e ş te ş i n u exis tă de tre s ă re s pira torie. În pre z e nţa pn e u mo t o r a xu l u i s au p n e u mo me d ias tin u lu i. Pneumomediastinul: da c ă es te izola t. pe rfuz ia s a ngvină . ac u l s e s co ate . se i n t r o d u c e a c u l s u b xi fo id ia n . Examenul radiografic. T e n siu n e a arte ria lă s c a d e.a lun gul ao r t e i . Imag in e a rad io lo gic ă „în flu t u re ” a timus ului e s te c a ra c te ris tic ă pe n t r u p n e u mo me d ias t in . s e va pă t r u n d e d e a su p ra c o as te i s u b iac e n te). cu in ten s ifica re a c ia noz e i. va fi plas a t î n p o ziţie ş e z â ndă . c u s ta re ge ne ra lă gra vă . O s ingură a s e me ne a a s pira ţie duc e la o î mb u n ă t ă ţ i r e c lin ică evid e n tă. D u p ă o pre gă tire c hirurgic a lă pre a la bilă. tre buie lua tă in c ons ide ra ţie şi a c e a st ă c o mp lica ţie . Î n p n eu mo p eric a rdu l simptomatic s e prac tic ă dre na re a pe a c . d ac ă e s te d ren at p n e u mo p eric a rdul). 3 .Manifestări clinice şi diagnostic: 1 . nu ne c e s ită a s pira re s a u dre n a j . Pn e u mo p e r i c a r du l constant es te e xtrem d e rar. p e linia a xila ră a nte rioa ră . c u a j u t o ru l u n ei s erin gi. la te ra l de ma r e l e p e c t o ral (a te n ţie. s e va e vita p lân s u l. Pneumotoraxul p o ate fi co mp lic a t ş i ne c omplic a t. Da c ă b o a l a d e b az ă „n u rid ică p ro b leme ”. Tratament: 1 . s e ma nife s tă pr i n p r ă b u şi r e a ra p idă a ten s iu n ii a rte ria le . bra dic a rdie. d eo are c e p o a te duce repede la deces (s e rezolvă în să fa vo r a b i l . De b u t u l pneumotoraxului es te to tde a una brus c . es te ne voie de pla s a re a unui tub de dre n . Exa me nu l fiz ic poa te de c e l a d e p l a sa r e a me d ias tin u lu i. Pneumomediastinul s e p o ate trăd a p rin pre z enţa -unui e mfiz e m s ubc uta na t sa u p r i n mo d i fică rile p ro d u s e as u p ra te ns iunii ş i pe rfuz ie i s a ngvine (p r o vo c a t e d e d e p las a re a me d ias tin u lu i s a u de difuz a re a a e rului de . mo d ifica r e a ş oc ului a pe xia n ş i a murmurului ve z i c u l a r . î n s ă . C opilul. Se fac rad io grafii din inc ide nţă a nte ropos te rioa ră şi l a t e r a l ă . Simp to mato lo gia e s te a c e e a a de tre s e i re spira torii c a re evo l u e a z ă sp r e a gra v are . 2 . a e rul ext r a p u l mo n a r se re s o arb e în 2 4 — 4 8 o re . 85 . Pneumopericardul. la fe l. c u p r o d u ce re a p n e u mo p erito n e u lu i). comp lic a ţie a ve ntila ţi e i a rtific ia le . s e fa c e c ontrol ra diologie ş i s e ad mi n i st r e a z ă O 2 . fiin d vo rb a de un pne umope ric a rd re c ure nt. Ime dia t c e „n u ma i vi n e ” a e r. Pneumopericardul po a te fi s imptoma tic („s upra numit” şi re c u r e n t ) sa u c o n s tant. C u un a c c one c ta t la o s e ringă . e xis tâ nd pe ric olul fibropla z ie i ret r o l e n t a l e ( o c o n c e n traţie d e 4 0 % e s te ma i ra ţiona lă ). s e va tre c e la a s pira ţie pe a c . la 25— 40% din c a z uri e s te ne voie de r e p e t a r e a p u n cţie i. se p ă t r u n d e în s p a ţiu l II in terc o s tal. n u în s ă î n co n c e n traţie d e 100%. se pre fe ră un tra t a me n t c o n se rvato r co n s tâ n d d in : o b s e rva re în inc uba tor ş i a lime nta ţie în ca n t i t ă ţ i mi c i . Dacă după a s pira ţia pe ac a e r u l c o n t in u ă a s e co lec ta . î n d re ptâ ndu-1 pos te rior ş i în dire c ţia umă r u l u i st â n g. 2 . Î n c a z u l p n e u mo to raxu lu i. c u a lte ra re a ra pidă a st ă r i i ge n e r ale . pe c â t p o si b i l . dar da c ă e xi st ă d e tre s a res p irato rie.

a n emie ş i h ip ovole mie . a p are b ra dic a rdia ş i c ia noz a (la pre ma turi se p o t p r o d u c e mai re p ed e). de oa re c e nu ma i mo n i t o r i za re a res p iraţie i s in gu ră n u e s te s ufic ie ntă . î n 1 —2 z i l e d u p ă n aş te re ş i d u re a z ă p â n ă î n z iua 10-a . hipoc a lc e mie . hip o t o n i e sa u ac id o z a me ta b o lic ă . e) Temperatura. Evaluarea şi monitorizarea nou-născuţilor cu apnee. d) Obstrucţie a căilor aeriene p ro d u s ă prin fle c ta re a forţa tă a c a pului. c) Reflexe patologice pro d u s e d e as pira ţia fa ringia nă . Toţi c opiii nă s c uţi su b 3 4 de să p tă mâ n i d e ges ta ţie s a u cu gre uta te a s ub 1 800 g vor fi mo n i t o r i z a ţ i c a r d iac . O c re ş te re bru sc ă a t e mp e r atu rii in c u b a to ru lu i cre ş te fre c ve nta a pne ii pe riodic e . n u mi t ă p ara d o xală . Se obs e rvă c ă a c e s te a pne i pe riodic e id i o p a t i c e a p a r d u pă alime n taţie . N u s e poa te . o ri d e s că d ere a s t imulă rii a fe re nte de la re c e ptorii pe r i fe r i c i . u rmă rin d u -s e fre c ven ţ a timp de c e l puţin 10 z ile.APNEEA Apneea periodică es te d e fin ită ca o p r ire a re s pira ţie i pe ntru o pe rioa dă defi n i t ă d e t i mp (1 5 3 0 s ) d u p ă ca re apa r: bra dic a rdie . pre s iune exe r c i t a t ă sub ma n d ib u la r. une ori. me d ica me n te.. c u exis ten ta d e p au ze î n tre miş c ă rile re s pira torii de 3 s sa u ma i mu l t . tu l b u r ă r i h i d r o -e le c tro litice . co mp r e si u n e a p ro d u s ă d e că tre margin e a in fe rioa ră a mă ş tii fa c ia le . c u s c urte per i o a d e d e a p n e e ş i brad ica rd ie. c u toate c ă. 8°C a u pre z e n t a t ma i fr e c ve n t c r i z e d e a p n e e d e c ât cei îngrijiţi la 36°C . boa la me mb r a n e i h i a l i n e . a fe c ţiuni intra c ra nie ne ş i s e ptic e mie . A p a riţia pe riodic ă fa c e s ă s e vorbe a s c ă de c r i z e d e a p n e e . de fine ş te o tulbura re de rit m r e sp i r a t o r . S -a r p u tea c a d ec la n ş are a lor s ă fie le ga tă ori de s c ă de re a se n si b i l i t ă ţ i i l a CO 2 . Respiraţia periodică. fa c e d e o s e b i re a d in tre e fo rtu l res pira tor din obs trucţia c ă ilor 86 . f) Apneea idiopatică a prematurului es te o a pne e pre lungită în a fa ra ori c ă r o r c o n d i ţ ii e xp u s e ma i s u s . la 30% din pre ma turii s ub 1 7 5 0 g şi l a 2 5 % d in ce i c u gre u tate a s ub 1 800 g (a proxi ma ti v 34 de să p t ă mâ n i d e ges ta ţie ). A s tfe l. p o ziţie pre lungită de s upina ţie . Respiraţia anarhică co n s tă d in miş c ă ri re s pira torii ne re gula te . N o u -n ă sc u tu l c u criz e de apne e ne c e s ită a fi îngrijit la l i mi t a i n fe r io ară a zo n e i d e ne u tralita te te rmic ă . c ianoz ă . c opii c a re a u fo st în gr i j i ţ i î n in c u b a to are c u s ervo c o n trol la te mpe ra tura de 36. a l t fe l . La pre ma t u r i e st e p o s ib ilă o o b s tru c ţie s p o n ta nă a c ă ilor a e rie ne prin te ndinţa de fl e c t a r e a c a p u lu i. A c ea s tă a pne e a pa re la ma jorita te a pre ma t u r i l o r su b 3 0 d e s ă p tămâ n i d e ge s ta ţie . ia r d u p ă 3 0 — 45 s s e obs e rvă pa loa re a ş i hipotonia . pa loa re. Ac u m c o p i l u l p o a te s ă n u ră s p u n d ă la s timu lare a ta c tilă . b) Depresia centrilor respiratori p ro d u s ă de hipoglic e mie . Crizele de apnee n u tre b u ie c o n fu n d ate c u re s pira ţia pe riodic ă ! În apneea per i o d i c ă d u p ă 2 0 s d e ap n e e. c a re a p are du p ă infla ţia pulmona ră . Etiologie: a) Hipoxia p ro d u s ă de ma lfo r maţiile c a rdia c e c onge nita le . la înc e putul s omnului s a u în timpul defe c a ţ i e i . se p r e l u n ge sc 2 — 3 s ă p tămâ n i p o s tn a ta l. î n treru p â n d re s p iraţia p e o p e rioa dă de timp s ub 20 s. în ge ne ra l. Apneea prelungită defin eş te o ap n e e c a re dure a z ă pe s te 16 s la no u -n ă sc u t u l l a terme n ş i p e s te 2 0 s la p rema tur. A ce s te c riz e id io pa tic e de a pne e încep. s p re d e o s eb ire d e a pne e . p ne u mo n ie. pre z e nta de lic h i d e î n c ă i l e ae rien e s au d e alime n te ( prin re flux ga s tro -e s ofa gia n) ş i o ap n e e .

O rie nta tiv. de e xe mp l u ) . Tratament: a) Ini ț ial. de ş i înc ă nu a re bin e st a b i l i t ă t o xicita te a . . 26) re duc e fre c ve nţa c riz e lor de ap n e e . E st e fo a r t e imp o rta n t s ă fie la d is p o z iţie o ma s c ă ş i s ă s e a dminis tre z e co n c e n t r a ţ i a d e O 2 n ece s a ră . î n timp u l c r i z e l o r va fi ven tilat p rin ma s c ă . Î n e ve n t u a lita te a că ap n e e a es te in te ns ă ş i pre lungită . v. s e ob ţin e d u p ă 1 . în func ţie de n e vo i . b) Î n c a z u l crizelor de apnee prea frecvente s a u prea prelungite. la a p ariţia un e i c riz e d e a pne e.  Cafeina (a me ric a n ii ş i ge r ma n ii p re fe ră c itra tul). tr a t a me n t u l a p l i c a t are o s u c c e s iu n e ca re tine c ont de c re ş te re a a gre s ivită ţii ş i a risc u l u i . după doz a de at a c d e 5 mg/ k g d e M io filin i. U n n ive l s e ric a se mă nă tor. med icu l s ă s e o c u p e d e c opii ş i nu de monitor. la inte rva l de 4 —6 o r e ( mă r e şt e ră s pu n s u l ven tilato r la c reş te re a CO 2 ). v. obţinut prin a dminis tra re pe c a l e o r a l ă . c) Tratamentul medicamentos şi alte metode terapeutice:  Teofilina. doz a in i ţ i a l ă e st e d e 1 0 —2 0 mg/ k g. a poi 5— 10 mg/ kg. o ra l s au i.  e vi t a r e a s timu lilo r ca re p o t d ec la n şa c riz a de a pne e (s uptul. se gă s e s c ma i fre c ven t d i verş i fa c tori pre c ipita nţi (hipoglice mia. avân d p re gătită i ntuba ţia ş i c e le ne c e s a re re s us c ită rii. 5— 7 mg/ kg/z i. Ast fe l . red u ce re a (c o n tro lare a ) c rize lor de a pne e s e re a lize a z ă prin:  st i mu l a r e cu tan ată rep eta tă s au prin pat os c ila nt (s e realizează o st i mu l a r e ve stib u la r ă ). s e va î nc e rc a o s timula re tac t i l ă u şo a r ă .  La c e i a fla ţi s u b p res iu n e p o z itivă c ontinuă poa te fi utilă o sc ă de re a p r e si u n i i c u 3 —4 cm H 2 O .  sc ă d e r e a temp era tu rii me d iu lu i p ân ă la limi ta infe rioa ră a ne utra lită ţii te r mi c e . 5 — 2 mg/ kg/doz ă de M iofi lin. R ă s puns ul cl i n i c p o a t e să a p ară la n ive lu ri s eric e dife rite (între 3 ş i 14 ng/ml) ş i est e ma xi m l a 3 4 zile . la c e le pe s te 33— 34 de s ă ptă mâ ni de ge st a ţ i e . 40 s a u e ga l cu c e l a vu t a n t e r io r criz e lo r d e ap n e e (e vitân d u-s e as tfel creş terea marcată a PaO 2 ). . s e va tre c e la ad mi n i st r a r e a te o fili n e i (M io filin ). ch iar î n lip s a ane mie i (c re ş te pute rnic he ma toc ritul. E st e b i n e s ă s e mo n ito riz e z e n ivelurile s e ric e. c ontrolâ nd bra d i c a r d i a . c u un FiO 2 s ub 0. c ă l d u r a s au răc ire a z o n e i fe ţe i in ervate de trige me n). v.  mi c ă creştere a FiO 2 (0 . E s te fo a rte importa nt c a a tunc i c â nd s ună al a r ma mo n i t o r u lu i. 87 . la o o ră s e ma i poa te a dminis tra o doză de 5 — 7 mg/ k g. a p o i s e tre c e la d o z a de între ţine re (de obic e i. i. Du p ă p r i ma criz ă d e ap n e e p e rio d ică c opilul va tre bui s ă fie e va lua t pen t r u o p o si b i lă b o ală d e b az ă. din 6 în 6 ore. 1 mg/ kg la 6 o r e ). re a l i z â n d st i mu lare a p ro p rio c e p tivă ).  t r a n sfu z ie d e s â n ge . s ca d e frec ven ţa criz e lor de a pne e. D ac ă n o u -n ă s c u tu l n u ră s punde la a c e a s tă s timula re . . Pr o c e d e u l es te ris ca n t dac ă n u se poa te monitoriz a PaO 2 . e xis tâ nd ris c u l p r o d u c e r i i fib ro p la z ie i retro len tale . pe ntru a s e pă s tra o co n c e n t r a ţ i e c u p rin s ă în tre 7 ş i 1 3 n g/ml .resp i r a t o r i i . D oz e le vor fi re dus e da c ă a pa r ta h i c a r d i a sa u man ife s tă rile d ige s ti ve (c a s e mne a le intoxic a ţie i). şi re s p iraţia n o rmală . U lterio r. 2 5 —0 . T r a t a men tu l d u re a z ă timp d e 3 z ile da r da c ă pe rs istă c riz e le de ap n e e d u p ă 2 4 d e o re d e tra ta me n t. folos ire a su z e t e i . ac e s ta va fi oprit. c i a n o z a ş i o b s tru cţia c ă ilo r ae riene . D ac ă măs u rile an terio are s unt ine fic ie nte .

Incidenţă. poa te fi de a jutor î n s ta bilire a (mo d i fi c a r e a ) d o z e lo r ziln ice /k g ş i a n ive lu ri lor s e ric e .mis s in fa nts ” („c opii a proa pe pie rduţi "). timp de 2 s ăp tămâ ni. se i mp u n e o pneumogramă. Su n t trei gru p e d e fac to ri e tiologici. Suga rul nu-ş i poa te re s ta bili resp i r a ţ i a î n c a zu l u ne i ap n e i p re lu n gite. me d i c ala p o a te fi o p rită . În p rima zi 2 × 6 mg/ kg i a r în z iua a 2-a 6 -a. d ) E xt e r n a r ea s e fa c e c â n d a u fo s t s is ta te c riz e le de a pne e (dura ta su b 1 0 s) . MOARTEA SUBITĂ („SINDROMUL” MORŢII SUBITE) Pr i n mo a r t e s u b ită s e în ţe le ge d ec e s ul s ubit a l unui nou-nă s c ut s a u su ga r . va fi ne voie s ă se t r e a c ă l a ventila ț ia mecanică (p â n ă s e va obţine un a numit gra d de ma t u r a r e a c o p ilu lu i) d u p ă ce mai în tâi s -a înc e rc a t ve ntila ţia a rtific ia lă pe ma sc ă ( fă r ă in tu b aţie ) p en tru s c u rt timp . aglo meraţia (care acţionează pri n sc ă d e r e a co n c e ntraţie i O 2 î n ae ru l res pira t) produc a pnee la 20% din pre ma t u r i î n p r i me le 6 lu n i ale vieţii. a . c ) E u fi l i n ă . u rmă rin d u -s e miş c ă rile re s pira torii.  Î n c a z u l c ă . b ) În e ve n tu a lita te a ap ariţie i frec vente a re flu xului ga s tro -e s ofa gia n se va d a o a limen t aţie în gro ş ată ş i p o z iţia c orpului va fi ridic a tă (la 30 °) t i mp d e p e s te 3 0 min d u p ă a lime n taţie . b ) Factori legaţi de sarcină (in fec ţia lic hidului a mniotic . care au legătură cu aces te an o ma l i i : a ) Factorul genetic: gru p u l s an gvin B ( III) re pre z intă un fa c tor de ris c pen t r u mo a r t e a s u b ită . s itu a ţie c a re fa c e c a e pis oa de le de a pne e su r ve n i t e î n t i mp u l s o mn u lu i s ă fie d e fe c tuos c ompe ns a te ş i re s pira ţia s ă nu ma i p o a t ă fi re lu ată . c opilul nu ma i pre z intă c riz e de a p n e e .  C â n d e xis tă s u s p iciu n i p rivin d a p ariţia de re c ure nţe . b a r b i t u ric e le ş . fă ră c a la ne crops ie s ă s e po a t ă p r e c i z a c a uz a d ec e s u lu i. vâ r st ă d u p ă c a re fre c ven ta s c a de tre pta t. Profilaxie şi tratament: a ) Pr o fi l a xia mo rţii s u b ite la „n ea r. Etiologie. c o n tinu â n d u -s e a s e a dminis tra Eufilina ( M iofilin) 3× 2 mg/ k g t i mp d e 2 —3 s ăp tămâ n i. c ) Alţi factori: re flu xu l ga s tro -e s o fa gian. fu ma t u l . da torită unor a noma lii a le trunc hiului ce r e b r a l sa u u n e i s ub d ez vo ltă ri a c o rp u s culului c a rotidia n. 3× 4 mg/ k g. M o a rte a s u b ită e s te c ons e c inţa unor a noma lii a le me c a n i s me l o r c a re c o n tro lea z ă res p iraţia . M a jo ritate a c a z u rilo r a p ar la s uga rul mic (de la 2— 3 s ă ptă mâ ni la 3 lu n i ) . Da c ă şi in terven ţiile d e ma i s u s s e dove de s c ine fic ie nte . s e va d o z a nive lul s e ric a l Eufiline i (s ă fie pest e 4 mg/ ml) ş i s e va mări d o za s a u s e va a dminis tra c a fe ină 10 mg/ k g/ z i . ca şi î n c a z u l s in d ro mu lu i d e a p n e e d in timpul s omnului s e va proc e da la i n t e r n a r e a c o p ilu lu i ş i mo n ito riza re a fu n c ţiilor vita le . o r a l ( s e p refe ră c itra tu l d e c a fe in ă). ). a ne mia ma me i. Fiziopatologie. A ce s te a noma lii du c l a o h i p o ve n tila ţie cro n ic ă . totuş i. o pne umo gra mă efe c t u a t ă c u me d ica ţie ş i fă ră med ica ţie . 88 . pe ntru a dis pă re a la su ga r u l ma r e (8 — 1 2 lu n i). p r o d u s d e regu lă î n timp u l s o mn ului. e ) Da c ă a p n e e a re vin e . De ş i ro lul p n e u mo grame i es te controve rs a t. a pne e a ş i bra d i c a r d i a . după unii a utori.

În tregu l trata me nt e s te îndre pta t s pre s c ăde re a tr a va l i u l u i i n i mii. s uz e tă la rgă . u t i l i z a re a p rep ara te lo r d e lap t e c u înc ă rc ă tură mic ă os motic ă (la p t e d e ma mă . Mă su r i l e gen era le c o n s ta u d in : res tric ţie lic hidia nă (s ub 120— 150 ml / k g/ z i ) . St a t i st i c . Pe n t r u o xi gen are a mio ca rd u lu i s e c re ş te FiO 2 a s tfe l c a PaO 2 s ă fie me nţinut ă î n t r e 6 0 şi 8 0 mm H g ş i s e me n ţin e h ema to c ritul la pe s te 40% (H b > 14 g%) prin a d mi n i st r a r e a d e mas ă e ritro cita ră 5 ml/k g ( pe rfuz a tă le nt ş i re pe ta tă la ne voie ). d o za s e d u b lea z ă . ca rd io me galia ş i dia fore z a ( ma i a le s tra ns pira ţii ale fr u n ţ i i ) . da c ă nu a p a r e e fe c t u l d iuretic . În ge ne ra l. u n ele mal fo r maţii d e ţin p onde re a la e utrofic (normoponde ra l) ş i a l t e l e l a p r e matu r. vor fi e vit a te în a c ea s tă pe r i o a d ă ) . b ) Tratamentul diuretic şi cardiotonic. 18. In iţia l se p o a te ma n if e s ta prin c re ş te re ra pidă în gre u t a t e . ). s e de te rmină PaO 2 (dacă nu creş te. D upă 1 oră . a n gio gra fia ş i c a te te ris mul c a rdia c (ultime le două su n t fo a r t e r i sca n te la n o u -n ă s c u t ş i. Explorările paraclinice s e a d r e s e a z ă . BOLI CARDIACE Pa t o l o gi a c a rd iac ă în p erio ad a n e ona ta lă e s te domina tă ne t de ma l fo r ma ţ i i l e c a rd iac e c o n gen itale (M C C) c a re s e ma nife s tă î n princ ipa l prin cia n o z ă . H u ma n a ş . Tratament a ) Măsuri generale. me nţine re a c ons ta ntă a te mpe ra turii co r p u l u i . no u -n ă s c u t s au î n p e rioa da pe rina ta lă (ne ona ta lă pre c oc e : 0—7 z i l e ) . Se va a s igura re s pira ţia na z a lă . diagn os tic ului M C C : ra diogra fia to r a c i c ă . i n su fi c ien ţă ca rd iac ă ş i a ritmii. Pr i n c i p a l e l e s e mn e ş i s imp to me a le M C C re zultă din ta be lul 2. mioc a rdita .ve n o a se (c re ie r. Simptomatologie şi diagnostic: Simptomele mai c omu n e ale IC C la nou-nă s c ut s unt ta hic a rdia . în se a mn ă c ă e xi s tă u n ş u n t d rea p ta-s tâ n ga ca re împie dic ă s â nge le ve nos s ă a jungă la p l ă mâ n i şi să s e o xigen ez e ). h e p a to me g alia . s e a dminis tre a z ă d o z e r e p e t a t e d e Fu ro semid . d e fapt. A lte c a uz e s unt: s indromul co r d u l u i st â n g h ip op laz ic . S imila c . malfo r maţiile c omple xe .f) Se va c o n tro la re flu xu l la vârs ta d e 6 luni câ nd obiş nuit dis pa r s emne le cl i n i c e ( d e şi p o a te p e rs is ta ). fic a t) ş i ta h ica rd ia pa roxis tic ă idiopa tic ă . INSUFICIENŢA CARDIACĂ CONGESTIVĂ (ICC) Etiologie. pe câ t pos ibil. E C G. la 4 — 6 o re in te rva l. ia r în caz de r i n i t ă a c u t ă co p ilu l n u va fi p u s în p o ziţie ve ntra lă . p o n d ere a in cid en ţei M C C dife ră da c ă a pre c ie re a s-a făcut la vâ r st a d e su gar. fis tule le ar t e r i o . Ma i frec ven t es te fo lo s it te s tu l d e hipe roxie : după a d min is tra re a de O 2 în c o n c e n t r a ţ i e d e 1 00 % timp d e 1 0 min . D e ş i D igo xin a a c o n s tituit ba z a tra ta me ntului la toa te gr u p e l e d e vâ r stă. c e a ma i obiş nuită c a uz ă a IC C e st e p e r s is ten ţa ca n alu lu i arte ria l (PC C ). Furosemidul s e a d min is tre a z ă 1 — 2 mg/ kg/doz ă . la p re matur. a lime nta ţie fr a c ţ i o n a t ă ) . a. În p erio ad a n e o n a ta lă . 89 . La fe l. sc ă d e r ea travaliu l n e c e s a r a lime n t aţie i (ga va j. ma i rec e n t e s te d o ve d it c ă dă re z ulta te s la be la pre ma turul mi c c u IC C se c u n d a ră p ers is te n ţei c a n alu lu i a rte ria l. ec o ca rdio gra fia . ta h i p n e e a .

zg. dedub lar e lar gă a zg. Tran sp oz iţ ia mari lo r vas e: — cu sep t v en tricu lar in tact — cu d ef ect sep ta l v en tricu lar — cu d ef ect sep ta l v en tricu lar şi st en oza a p u lm on ar ei 2 . V ascula riza ţi e pulm onară accen tuată (pas i v) H iper tr of i e ven tricu lu lu i d rep t 7 . II la A P . S ten oza p u lm on ar ei P rim ele săp tămân i sau luni şi. S in d ro mu l cord u lu i stân g h ipop lazi c C ianoză . D ed u b lar ea strân să a zg. diminua r ea pulsu lu i per if eric In suf ici enţă card iacă C ard i om ega li e. diminua r ea pulsu lu i f emura l In suf ici enţ ă card iacă . (+ +) C ard i om ega li e. H iper va scu la riza ţi e pu lm on ara. puls li mita t C ard i om ega li e. P C A cu hip ert en siu n e p u lm on ară P rim ele săp tămân i d e via ţa S uf lu sis t olic „cr esc en d o” cu sau f ără suf lu prot odia st olic. insuf ici enţ ă card iacă . II u n ic C ard i om ega li e.tabelul 2. zg. zg. H iper va scu la riza ţi e pu lm on ara H iper tr of i e biventr icu la r ă 6. II dedub lat. C oarctaţ ia aor t ei P rim ele săp tămân i d e via ţa In suf ici enţă card iacă cu hip ert en siun e. Zgom ot II unic p arast erna l stân g sup eri or S uf lu sis t olic de ej ecţi e (t elesis t olic). D ef ectu l sep ta l v en tricu lar P rim ele săp tămân i d e via ţa S uf lu pansist olic. C ard i om ega li e. C ardi om ega li e C ian oză S uf lu sis t olic de ej ecţi e (pr ot os ist olic ) . diminua t S uf lu t eles ist olic . ocaz i on a l . H iper va scu la riza ţi e pu lm on ara (+) M ed ias tin superi or s trâ mta t. z g. II. H iper va scu la riza ţi e pu lm on ara H iper tr of i e biventr icu la r ă . Tetra lo g ia Fa llo t V ârsta ap ariţ i ei 2 S impt omat ologi a 3 A uscultaţ ia 4 S emn e rad i ologic e 5 ECG 6 H iper tr of i e ven tricu lara d reap ta H iper tr of i e biventr icu la r ă H iper tr of i e biventr icu la r ă P rim ele or e sau zi le de vi aţă P rim ele săp tămân i d e via ţă P rim ele zi le sau săp tămân i d e via ţă P rim ele zi le sau săp tămân i d e via ţa C ian oză In suf ici enţa card iacă con ges ti vă C ian oză N er em arcabi lă S uf lu pansist olic S uf lu pansist olic şi cu caract er de ej ecţ i e C ard i om ega li e. zg. H ipovascu lar izaţ i e pulm onara H iper tr of i e ven tricu lară d reap tă 3. zile d e vi aţă P rim ele (1 -2 ) zi le d e via ţă C ian oză C ard i om ega li e. H iper va scu la riza ţi e pu lm onară marcată H iper tr of i e ven tricu lară dreap ta marcată 5.18 S emn e şi s i mp to me în u n ele malf or maţ ii card iace con ge n itale D ef ec tu l 1 1. II. II la A P accen tuat S uf lu sis t olic de ej ecţi e int er scapu lo ver t ebra l C ard i om ega li e. H ipovascu lar izaţ i e pulm onara H iper tr of i e marcata a ven tricu lu lu i d rep t 4 .

U I acc entua t la AP 90 .

Mu l ţ i co p ii cu B M H au PaO 2 pe s te 100 mm H g (la c onc e ntra ţie de 1 0 0 % O 2 ) l a î n cep u tu l b o lii. c ianoz a tre buie s ă fie e va lua tă fo a r t e r e p e d e p rin : E CG .ve ntric ula re (n u n e c e si t ă t rata me n t). A me lior e a z ă de bitul ş i c r e şt e fr e c ve n ţ a c a r d i a c ă . Indo me ta c inul s e ad mi n i st r e a z ă 0 . atâ t ce a s in u s ală câ t şi c e a produs ă de bloc ul c onge nita l. pne umotora xul ş i pe rs is te nţ a ci r c u l a ţ i e i fe t a l e. hipe rte ns iune a rte ria lă. Diagnostic. Bradicardiile. su n t r a r e . intoxic a ţie cu K + . an o ma l i i a l e ven elo r p u lmo n a re ş i b oa la Ebs te in. D in mo men tu l o b s ervării. C.s inte ta z e i) s e va utiliz a î n ICC p r o d u să p rin P C A (c â n d n u a putut fi s tă pâ nită prin a ltă me d i c a l e ) . D oz a de între ţine re (1 / 3 —1 / 6 d i n c ea d e a ta c ) s e p o a te a d mi nis tra ş i pe c a le orală la 12 ore in t e r va l ( i mp o r t a n t fii n d s ă s e a s igu re u n n ive l s e ric a l D igoxine i de 1-2 ng/ ml). te s tul de hipe roxie ş i e c ogra fic . B lo c u l a trio . as p iraţia me c onia lă . s au i. în p erfu zie ) . î n s oluţie gluc oz ă 5 %. I— II e s te c ons e c inţa tra tame ntului di gi t a l i c şi se man ifes tă p rin p relu n gir e a c onduc e rii a trio. 91 . e st e e xtre m d e u til în d ife re n ţi e re a une i a fe c ţiuni pulmona re de o MC C c u t oa t e că a c e s te a s e ma n ifes tă . ( i n i ţ i a l 1 / 2 d in do ză ap o i la 8 o re câ te 1/4 din doz ă ). TULBURĂRILE DE RITM 1 . Izoprenalina s e va fo lo s i d o a r în c a z ul IC C s e ve re ş i c â nd c e le la lte mă su r i s -a u d o ve d it i n s u fic ie n te p e n tru me nţine re a unui de bit c ardia c a de c va t (0 . îns ă s c opul ime dia t e s te de a ţine co p i l u l î n t r -o a t mo s feră d e O 2 s u fic ie n tă pe ntru a pă s tra PaO 2 pe s te 60 mm H g. Da că ş i In d o meta c in u l e s te fă ră e fe c t (s a u c ontra indic a t) s e tre c e l a l i ga t u ra re a c h iru rgica lă a c a na lului a rte ria l.ven tricu lar gr. D opa mina ma i es t e fo l o si t ă p e n tru c o n tra c a ra re a e fe c te lor hipote ns oa re a le Tola z olinului ca r e se fo l o se şt e î n trata me n tu l p ers is te n tei c irc ula ţie i fe ta le . de obic e i. la 1 2 o r e i n t e r va l. 04 mg/ kg. a tre z ia tric us pide i. h i p o t i r o id is m. PaO 2 de pe s te 15 0 m m H g în c o n d iţiile u n ei ve n tilaţii ade c va te e xc lude pra c tic pos ibilita te a MC C c i a n o ge n e . c e va ma i tâ rz iu după naşt e r e . Diagnostic. T e st u l d e h ip e ro xie s e efe c tu ea z ă p rin mă s ura re a pre c oc e a PaO 2 î n co n d i ţ i i l e a d mi n is trării d e o xige n în co n c e ntra ţie de 100% la un c opil c u ci a n o z ă . Dopamina s e a d min is tre a z ă în c a z u l h ipotens iunii ma rc a te ş i a l de bitului ca r d i a c sc ă z u t (în tre 5 — 3 0 n g/k g/ min î n pe rfuz ie ). 2 mg /k g/d o ză p rin ga vaj. ste n o z a s a u a tre z ia p u lmo n a ră . M C C . C . i. H ip erte n s iun e in trac ra n ian ă. CIANOZA Etiologie. C â nd s e îns oţe ş te ş i de in su fi c i e n ţ ă c a r d iac ă es te ma i p ro b ab il d a to ra t une i M. ra d io grafie to rac ic ă . 03— 0. m. Blo cu l atrio -ve n tric ula r a re ritmul ve ntric ula r de 60 / mi n . C a uz e le pulmonare ma i i mp o r t a n t e s u n t: BM H . v. î n s ă n u şi în z iua a 2— 3 -a. i a r r i t mu l atria l e s te d e p es te 100/min. trata me n t d igitalic . 1 µ g/ k g/ mi n . Malformaţiile cardiace congenitale: tra ns poz iţia ma ril or va s e (a r t e r e ) . Tratamentul vi z e a z ă b o a l a d e b a z ă . B loc ul c a rdia c c onge nita l po a t e fi u r ma r e a u n e i co lagen o z e a ma me i. în 4 priz e. Etiologie.Digoxina se ad min is tre a z ă ca d o ză d e a ta c 0. Indometacinul (in h ib ito r a l p ro s ta glandin. tetra logia Fa llot. î n s ă p ro d uce une ori a ritmii.

ne fiind a lte s e mne de ins ufic ie nţ ă ca r d i a c ă . Esch. 1 ml/min). Champylobacter ş . În prime le 24 d e o r e d u p ă na ş te re . prin pr o p r i e t ă ţ i l e sa le a n tiaritmic e d ă rez u ltate foa rte bune la nou-nă s c ut (0. a. d e re gu lă . 92 . gre u d e s epa ra t la nou-nă s c ut. O fr e c ve n ţă de 50 —7 0 b ă tă i/min . d e ş i frec ven t s e mn ala tă la nou-nă s c ut. a n oma lii s tru ctu rale c a rdia c e ne e vide nţia bile c linic s a u a so c i e r e a c u u n s in d ro m W o lff. 2 . Coli. o u ş oa ră pre s iune a plic a tă pe fonta ne lă s a u u n e xa me n rec ta l. Î n e ve n t u a lita te a c ă s ta re a c o p ilu lu i devine c ritic ă . s a u amb ele . C â nd fre c ve nţ a s cade su b 5 0 b ă t ă i / min e xis tă. 3 . la un nou-nă s c ut a s impto ma tic şi c u u n c o mp lex QRS n o rmal . ro ta viru s uri. În ace a s tă s itua ţie e s te ne voie de un age n t c r o n o t r o p (Izo p re n alin a) c a re s ă c re a s c ă brus c fre c ve nţa c a rdia c ă. In vazia est e u r ma t ă d e p erfo raţii in tes tin ale ş i s e ptic e mie . u n b lo c a n t al c a lc iului la nive lul mioc a rdului. ). pe l â n gă c e l e l a lte mă s u ri ge n era le c a re s e ia u î n a ritmiile c a re ame ninţă via ţa (ma sa j c a r d i a c . s e va proc e da la ca r d i o c o n ve r si e . fă ră a iniţia a lt tra ta me nt. Diagnostic. D igo xina ş i de fibrila ţie .Tratament. Etiologie. În eve n t u a l i t a t e a c ă b ra d ica rd ia p e rs is tă. Tahicardia paroxistică supraventriculară. be ne fic ia z ă de a c e l a şi t r a t a men t. nu nec e s ită vr e u n t r a t a me n t . In d i fere n t d e ră s p u n s ul la ma ne vre le va ga le s e va efectua o d i gi t a l i z a r e r a p id ă (în tr-o o ră s e va d a 1 /2 din întreaga doză de atac). î n ce p ân d u -s e cu 1 0 watt /s ş i c re s c â nd c u 10 wa tt/s pâ nă la o b ţ i n e r e a u nu i ritm sin u s a l. M C C. Extrasistolia. a s o cia te s imptome de de tre să re s pira torie. b ic a rb o n at d e N a 3 mmol/ kg). în 5 ml s o lu ţie glu co ză 5 % s e a dminis tre a z ă le nt.W hite . F rec ven ţa e s te d e 2 0 0 — 300/min ş i ra re ori s e e vide nţia z ă un d a P. O 2 1 0 0%. 4 .ş i pos tna ta li c um s unt s ufe rinţa fe ta lă . 3 mg/ k g/ d o z ă u n i c ă . c o mp l exu l QRS p u tâ n d fi n o rma l. n u treb u ie tra ta tă . Flutterul şi fibrilaţia atrială n e c e s ită V e ra pamil. BOLI DIGESTIVE ENTEROCOLITA ULCERO-NECROTICA (EUN) Etiologia şi patogenia n u s u n t î n că pe de plin c la rific a te . T r a t a me n t ul are c a s c o p re ven irea s pre un ritm s inus a l. i. Ve r a p a mi l ( Izo p til). Ta hic a rdia pa roxis tic ă a tria lă po a t e fi p r e z e n t ă p ren ata l ş i p o a te p ro d u c e o ins ufic ie nţă c a rdia c ă intra ute rină c u hi d r o p s sa u d is mat u ritate . . Se încearcă tratarea ma mei cu Di go xi n ă şi s e va d e te rmin a gra d u l d e ma turiz a re pulmona ră (prin ra portul le c i t i n ă / sfi n go mie lin ă) . da c ă a c e a s t a a decurs în mod norma l ş i nu s unt se mn e d e i n su fi c ie n ţă c a rd iac ă . v. S e in s tituie în p rimu l rând tra ta me ntul bolii de ba z ă . Le z a re a muc oa s e i e s te pro d u să d e i sc he mie (p rin fa c to ri p e ri. c e l mai b in e e s te s ă s e o b s erve c a z ul. Shigella. n u e s te n evo ie de nic i un tra ta me nt. Se inc lud ta hic a rdia pa roxis tic ă at r i a l ă şi c e a n od a lă . Da c ă b r a d i c a r d i a (a s imp to ma tic ă ) p ers is tă e s te ne voie de ins e rţia unui pa c e ma ke r. D ac ă s e a ju n ge la un ritm s inus a l s ta bil. M a i re c e nt s -a d o ve d i t c ă in iţial ar fi a fe c ta tă mu c o as a inte s tina lă . a fe c ta re c a re pe rmite ap o i i n va z i a p ere ţilo r in tes tin ali ş i a c irc ula ţie i prin flora inte s tina lă (Salmonella. Un i i b o l n a vi răs p u n d b in e la ma n evr e le de s timula re va ga lă c um s unt co mp r e si u n e a pe glo b ii o c u lari (5 s ). ci a n o z ă şi i n su ficien tă ca rd iac ă .P a r kin s on. tra ta me ntul cu Di go xi n ă va tre b u i c o n tin u a t timp d e 6 —12 luni.

găs i m n e u t rope nie ş i tromboc itope nie . s e în reg i s tre a z ă o ins ta bilita te te rmic ă . numă rul de eritrocite şi tro mb o cite . i n va z ia b ac te ria n ă. acidoza. ele c tro liţii şi pH -ul din 6 în 6 or e . c o p ro cu ltu ri. ş i c apitolul: B oli ale a p a r a t u l u i d iges tiv . Tratamentul c u p rin d e o s erie d e mă s u ri: 1 . urmă rindu-s e func ţiile vita le . hipoglic e mia ş i mulţi al ţ i i ) . I. To t frec ven t. C o n su l t c h iru rgica l la timp ş i in te rve nţie în c a z ul pe rs is te nţe i s tă rii ge n e r a l e gr a ve (c u to t tra ta me n tu l medic a l c ore c t) s a u pe rfora ţie i (c u in fi l t r a ţ i i p a r i e t a le . r. a c idoza . a s o c ia ţie c a re s e va mo d ific a numa i în func ţie de re z ulta te le cu l t u r i l o r şi se ns ib ilita te a germe n ilo r. pn e u mo p e r i t o n e u . tra ta me ntul va fi u r mă r i t şi în c o n tin u a re . t ro mb o c ito p e n ia s au C. Fre c ven t. î n d o i t i mp i. Du p ă e fec tu are a c u lturilo r s e va în ce pe a ntibiote ra pia c u A mpic ilină + G e n t a mi c i n ă . 93 . tr o mb o c i t e . d e si gu r . ca te te ris mu l o mb ilic a l . gl i c e mi e i . s a u de un a s pira t ga s tric (s a n g vi n o l e n t sau b ili o s ). fo rmu lă leu co cita ră . 7 . d ilata ţie gaz o as ă la a ns ă fixă s a u ima gini a e ric e în si st e mu l ve no s p o rt (to a te . a lţi germe ni ba c te rie ni s a u e nte rovirus uri. 4 . de oa re ce une ori s e p r o d u c b r i de. 8 . c. No u -n ă s cu tu l n u va p rimi n i mic p e c a le ora lă. Se vo r e fe c t u a r a d i o gra fii a b d o min a le s eria te . a l i me n t e (s a u med ica me n te) h ipe ros mola re s a u în volu m ma re ş i. Cu î n gr i j i r i sp e c ia le . c u d ec e s d u p ă 2 — 3 s ăptă mâ ni. C h i a r d a c ă rea lime n tare a în ce p e d i n z iua a 3-a — a 4 -a . Shigella. Pio c ia n ic. hemo c u l t u r i . Evoluţia e s te ra p id ă s pr e de c e s (48 de ore) ş i poa te fi le n t ă . pne uma to z ă inte s tina lă . le uc oc ite . mergân d d e la me te o ris m ş i pâ nă la s imptome le unui a bdome n ac u t c h i r u r gi c a l . exame n u l l. t i mp u l d e p ro tro mb in ă ş i c e l pa rţia l de trombopla s tină . ap ă r u t ă l a u n p r e matu r (e n tero co lită u lc e ro -h e mora gic ă ). c re a tinine i.ga s tro en tero lo gie p edia tric ă ). D . hip o n a t r e mi e c u h ip o g lice mie ş i C ID s au s tare de ş oc. s e mn e gra ve . st a d iu l d e en tero p a tie va s c ula ră ş i infe c ţioa s ă (de obic e i es t e u n st a d i u c a re răs p u n d e la trata me nt) ş i s ta diul ulc e ro-ne c rotic c u in fa r c t i z ă r i . 6 . Evoluţie şi prognostic. DIAREEA EPIDEMICĂ A NOU-NĂSCUTULUl Etiologia e ste in fec ţio as ă 1 . Se c o r e c t e a z ă ş i t ra t e a z ă s t a r e a de ş oc. a c idoz ă . p â n ă l a sta b iliza re a a c e s to r in d ici şi îmbună tă ţire a s tă rii ge ne ra le . Salmonella. A ce s te mo d ifi c ă ri fa c s ă s e vorbe a s c ă pa toge nic de 2 e t a p e . to tu ş i 2 5 % d ec e d ea z ă. c a re indic ă de re gulă inte rve nţia ch i r u r gi c a l ă ) . p e rfo ra ţii in te s tin ale ş i u n e o r i s e ptic e mie (v. hip o gl i c e mi a . b o a la es te s u gera tă d e o d ia ree s a ngvinole ntă c u me te oris m. Simptomatologie şi diagnostic.asfi xi a l a n a ştere . Supravegherea e s te ne c e s a ră. 3 . de te rmina re a ure e i. Se i n st i tu ie o alime n taţie p are n tera lă c e ntra lă s a u pe rife ric ă . c riz e de a p n e e şi l e t a rgie. Î n etiologie s e găs e s c imp lica te ma i fre c ve nt dive rs e tulpini de E. Prognos tic ul e s te re z e rva t. Exa me nul ra diologie a ra tă dila ta re a gl o b a l ă a a n se l o r in te s tin ale . hiponatremia. Se i n t r o d u ce o s o n d ă naz o ga s tric ă ş i s e va a s p ira c ontinuu timp de 1. c on tra c tu ră a b d o min a lă ). 5 .2 z ile. Ob se r va re a ş i mo n ito ri za re a ate n tă. E va l u a r e a p rin mijloace de laborator in clude numă rul de he ma tii. o p ac ită ţi segme nta re . coli. h e mato cri t. Simptomatologia e s te e xtre m de va ria tă ş i î n şe l ă t o a r e. Î n ge n e r a l . 2 .

si mp to me le d es h id ra tă rii a c u te. ne re s pe c ta re a c irc uite lor fu n c ţ i o n a l e ( r u felo r c u rate ş i mu rd a re . 1 . ora l. ic te rul apa re din z iua 1 Laptele u man conţin e numeroşi factori de apărare. În perioada de stare a p ar s c a u n e a poa s e . Icterul fiziologic (o h ip erb iliru b in e mie ne c onjuga tă ) c ore s pu nde une i stă r i în c a r e b iliru bin e mia to ta lă es te s u b 12 mg/100 ml s e r (fra c ţiune a dir e c t ă fi i n d su b 1 5% d in b ilirub in a s eric ă tota lă ). pal i d i t a t e .200 mg/ kg/z i. vă r să t u r i . Prin c ip ala ca le de tra ns mite re es te fecal -ora lă . c omă . Etiologie 1 . pe r so n a l u l u i . ma te rn ităţi. E xis tă h emo co n c e n traţie ş i a c idoz ă (fă ră hipe rpne e ). Profilactic s e vize a z ă mă s u rile c o mple xe de luptă î n focar. dar concu ren ţia lă p en tru o even tua lă c olon izare fortu ită cu germen i patogeni sau faculta tivi patogeni prove niţi din secţiile d e nou-n ăscuţi. Po t e xi st a s e mn e d e n e frită (p ro teinurie . n e c u n o aş te re a purtă torilor s ă nă toş i de ge rme ni. ICTERELE ÎN PERIOADA NEONATALĂ La n o u -n ă sc u t s e vo rb eş te . N umă rul de s c a une e s te va ria bil. La p re ma tu ri vă rs ă turile s unt ma i fre c ve nte şi a u c a r a c t e r b ilio s . e xploz i ve . fiin d mai p eric lita ţi pre ma turii ş i c opiii ha ndic a pa ţi. în 4 p r i z e . s c a une modific a te . sa u Ne o micin ă 5 0 mg/ k g/zi. le a gă ne de c opii. Factorii favorizanţi s u n t re p rez e nta ţi de ne re s pe c ta re a re gulilor igi e n i c e î n se c ţ i i d e n o u -n ăs c u ţi. şoc . a c a z u r i l o r d e d iaree la p ers o n a lu l d e îngrijire . prin „factorul bifidus” se rea liz ea ză coloniza rea intestinu lu i nou -născutu lui cu o floră saprofită tota l lipsită d e patogenitate. Tratament 1 . e rite m fe si e r şi fe b r ă (ca re n u e s te o b liga to rie). Ap a r i ţ i a la a c e a s tă vârs tă a d iare e i e pide mic e ţine ş i de receptivitatea cr e sc u t ă a o r ga n is mu l u i. 3 . st a ţ io n are s a u s că d ere p o n d e ra lă . Manifestări clinice şi diagnostic. ic t e r e p a t o l o gice ş i ic te ru l n u c le a r. de 3 fe luri de ic te re : ic te r fiz iologic . 94 . re hidra ta re ş i tra ta me nt simp t o ma t i c ( ve z i b o al a d i a r e i c ă a c u t ă ). Curativ s e ad min is tr e a z ă A mp icilina 100 . La sc u r t t i mp d u p ă in vaz ie s e in s ta le a z ă s indromul ne uroto xic c u a gita ţie . ). Suspiciunea a p ariţie i u n e i e p id e mii în s e c ţia de nou-nă s c uţi (s a u alt ă u n i t a t e ) p o a te -fi s u ge ra tă d e in tern are a c onc omite ntă într -o s e c ţie de ped i a t r i e a c â ţ i va n o u -n ăs c u ţi cu d ia re e. coli ac e a st ă p e r i o a d ă p o ate d u ra 2 — 3 s ăp tămâ ni) boa la de bute a z ă ins idios prin in a p e t e n ţ ă . le uc oc iturie . d e re gu lă . în 4 priz e (pâ nă la ide ntific a re a age n t u l u i şi c u n o aş te re s e n s ib ilită ţii ac e s tuia ). în s pe c ia l s pă la tul in c o r e c t a l mâin ilo r. Du p ă o perioadă de incubaţie d e 1 — 3 z ile (în e tiologia c u E. o ral. O importan ţă profilactică deoseb ită are în să prec ocitatea in iţierii a limen taţiei la sân prin care se evită c oloniz area c u flora patogenă despre care am vorbit. 2 . vi z itato rilo r ş . alime n taţia la s â n es te o bună mă s ură profila c tic ă 1 .2 . a nore xie . e xterna ţi din a c e e a ş i unitate . a. care merg de l a si mp l a î nd e p ărta re în tre p atu ri p â n ă la înc hide re a s e c ţie i ş i s te riliz a re a pu r t ă t o r i l o r să n ă to ş i. u n e ori me te o ris m. Colora ţia ga lbe nă a te gu me nte lor şi mu c o a se l o r a p are î n gen era l atu n c i c â nd bilirubine mia s e ric ă c re ş te la 7 mg/ 1 0 0 ml . în p lus. a lime nte lor. În s h igello ză s ca une le c onţin puroi şi s â nge . ga lbe ne . în me d i e 5 —1 0 / zi. putâ nd fi muc o -s a n gvinole nte . me dic a me nte lor. 2 . c ilindrurie ) s a u co mp l i c a ţ i i l a d is tan ţă. ia r în sa l mo n e l l o z e s u n t ve rz u i ş i u râ t miro s ito a re . 3 .

 p o l i c i t e mia .nă s c utul la te rme n ş i pe s te 15 mg/ 1 0 0 ml l a p re ma tu r. De ş i s e vo rb e ş te d e „ fiz io lo gic ” a c e s t fa pt nu tre buie înţe le s „la mo d u l ” c ă b iliru bin a n u ar fi to xic ă !. a ) Hiperbilirubinemia indirectă (d in b ilirubine mia tota lă fra c ţiune a indire c tă est e d e p e st e 8 5 %) are mai frec ven t urmă toa re le c a uz e de produc e re în e xc e s a b i l i r u b in e i:  i n c o mp atib ilitate a fe to -ma te rn ă Rh ş i A B O . „re tră gân d u -s e ” (d is p ă râ nd) în 10 z ile .  a t r e z i a că ilo r in tra .  a c c e l e r a re a c irc u itu lui en tero h e p atic a l bilirubine i (s te noz a pilorului. Ic t e r e l e p a t o lo gice . Î n alte c az uri.  p r e ma t u ritate .  â n gh i ţ i r e a d e s â n ge .  e xt r a va z a re a s ân ge lu i (ce fa lo h e ma to m. D u b in -J o h n s o n.ului bilirubine i în c a z d e :  e r o r i î nn ăs c u te d e me ta b o lis m. a lime nta ţie la s â n a c opilului ma me i d i a b e t i c e . pot fi c u hipe rbilirubine mie in d i r e c t ă ( n e c o n ju gată ) s a u d ire c tă (c o n ju ga tă ). gala c to ze mie .  c h i st c o l e d o c ia n . R o t o r -S ch iff.ş i extrah ep atic e . e c himoz e e xtins e ).  h i p o t i r o id is m.  ga l a c t o ze mia . bilirubină dir e c t ă e st e d e p es te 15 %) a re u rmăto are le ca uz e :  se p t i c e mia . ac e i a şi fa c t o r i p o t p rod u c e valo ri mai c re s c ute a le bilirubine mie i. tiro z in o z ă . s u b a s p ec tu l b iliru b ine mie i. D ubinJ ohns on. me tio n in e mia . s in d rom C ri gle r -N a jja r.  i n fe c ţ i i le in trau terin e. La pre ma tur.  t r i so mi a 1 8 . da torită ima turită ţii.  d e fi c i t u l d e a lfa 1 -an tit rip s in ă. 5— 2 mg/ 1 0 0 ml ( i c te r p re c o ce ).  a n e mi a h emo litică .  i n su fi c i e n tă p erfu zie a fic a tu lu i. in s u fic ie n ţă h ip o fiza ră . . b ) Hiperbilirubinemia directă (d in bilirubine mia tota lă . tiro zin emia . Se p o a t e p ro d u ce d e as e me n ea p rin s c ă de re a c le a ra nc e . ia r ic te rul pre lungit e s te ma i fr e c ve n t în c a z u l s ind ro mu lu i d e b ilă în groş a tă ş i în a trez iile bilia re intra ş i ext r a h e p a t i c e . Î n p rime le 36 de ore a le vie ţii bilirubine mia est e d e p e st e 1 2 mg/1 0 0 ml la n o u . H ipe rbilirubine mia rez u l t ă d i n t r -o p rod u c ţie c re s c u tă d e bilirubină (he moliz ă fiz iologic ă po st n a t a l ă p r e c o ce ) ş i o s c ă d ere atâ t a con jugă rii he pa tic e c â t ş i a e xc re ţie i bil i r u b i n e i .  h e p a t i t a n e o n a ta lă . Ic t e ru l p re c o ce e s te ma i frec v ent în c a z ul bolii hemolitic e (prin in c o mp a t i b i l i t a t e Rh ş i A B O )ş i cito megali e i. eva c u a r e ga st r i c ă î n târz ia tă . Icterele patologice s u n t c o n s e c inţa une i tulbură ri în produc e re a .  sfe r o c i t o z a e re d itară . s a u b iliru b in ă dire c tă e s te de pe s te 1.  si n d r o m Ro to r-S c h iff. 2 .  fa c t o r i gen etic i. pa ncre a s a nula r). ic te rul dure a z ă (c linic ) pe s te 10 z i l e l a n o u -n ăs c u tu l la terme n ş i p e ste 2 s ă ptă mâ ni la pre ma tur (ic te r pre l u n gi t ) .a 3 -a d e vi a ţ ă . G i l b e r t .  fi b r o z a c h is tic ă . me t a b o l i s mu l şi e xcre ţ ia b iliru b in e i. a p o rt s c ă z u t d e lic hide ). 95 1 Prin deficit tranz itoriu d e glucuron iltransf erază.  o b st r u c ţii ale c a n ale lor b ilia re (tu mo ri.

enc e fa lic e a s upra nucle ilor c e nuş ii ce n t r a l i e st e fa vo riz a tă d e o s erie d e fa c tori c one c ş i. etan ş e) şi s e pr oduc atât n elegar ea b i li ru b in ei de albu mină cât şi pătrund er ea comp lexu lui bi li rubina lbum ină în celu lel e SNC. s e ptic e mie c u sti mu l a r e a c a t e co lami n ică a lip o liz e i — acidoz ă . S -ar produ c e o a gr ega r e a molecu lelor de bi li rubină nec onj uga tă (ins olubi lă în ap ă) la p erif eria c elu lei. 1 9. 2. legar ea bi li rubin ei de a lbu mină pr evin e i eşir ea bi lirub in ei d in circu laţ i e şi are u n r ol pr ot ect or c ons id er abi l. id e n t i fi c a r e a a n tic o rp ilo r. În u n ele c ond iţ ii n epr i eln ic e (hip er os m olar ita t e s er ică. sulfona mide le . 2. de ex emp lu) s e d esch id lar g j on cţiu n i le end ot elia le a le s is t emu lu i capi lar (a ltf el. c a re ac ţ i o n e a z ă î n d o u ă mo d u ri: a) s ca d a lb u mina le ga tă de bilirubină (hipoalb u mi n e mi a . Mecan is m intrac elu la r sau ef ec t ele pătrund eri i bi lirubin ei la ni velu l S N C 1. pâ nă e s te de pă şită pe rioa da pe r i c u l o a să . Î n a fa r a d e te rmin ării b iliru b in ei d ire c te ş i indire c te s e ma i de te rmină gru p a sa n g vi n ă a mame i ş i c o p ilu lu i (Rh ş i A B O ) te s tul Coombs dire c t. II.19 Mo d u l d e ex ercita re (ex p ri ma re ) a toxicită ţi i b iliru b in ei n econ ju gate asu p ra ţesu t u lu i n ervos ân i c t e r u l n u c l e a r I. încă în stu diu). dem onst rat e h ist o logic. b ) fac to ri c a re cre s c difuz ibilita te a bilirubine i libe re la n i ve l u l c r e i eru lu i (cre ş te re a co n c e n traţie i de bilirubină . p es te 1 0 mg/1 0 0 ml în prime le 48 ore ş i pe s te 13 mg% du p ă 7 2 d e o r e . 3 . Î n i c t e r e l e p relu n gite ş i c e le cu h ip e rbilirubine mie dire c tă s e vor e fe c tua ş i t e st e l e h e p a t i c e. Tu lb u rări bi och im ic e sp ecif i ce (c ont r oversa t e. D a te su p l i me n t a r e a p ar î n ta b elu l 2 . z iln ic. r e l a ţ i a d i n t r e nivelul bilirubinei serice şi dezvoltarea SNC (leziunile SNC sunt consecinţe ale unor comp lex e interacţiuni a le mai mu ltor factori) 1. Diagnostic. 3. r ezu ltă o r ed u c er e i zbit oa r e a acti vi tăţ ii ad eni lat -cic laz ei (d em on s trată în p rep arat ele d e m emb r an ă celu lară iz ola tă) . N o rm al. Meca n ism circula tor ( i n t r a v a s c u l a r ) s a u c u m p ă t r u n d e b i l i r u b i n ă î n S N C . c ontinge nţi. nesp ec if ic e. hipoglic e mie . S u p ozi ţi e in i ţia lă : b i li ru b in ă in t erf er ează sau d ecup lea ză f osf or i lar ea ox idat i vă în mit oc ond ria c elu lelor n er voa se ( sup ozi ţia nu a putut f i conf irmată d ecât la con c entra ţi i f oart e ma ri a le bi lirub in ei). iar l a pr e ma t u ri ş i d is matu ri. 96 . Icterul nuclear es te co n s e c in ţa efe c tului toxic a l bilirubine i indire c te . Tabelul 2. A ceastă ip ot eză f urniz ează b aza b ioch i mică a ef ectu lu i „asf ix ian t” ex erci tat de bi lirubină asupra transp or tu lu i celu lar şi exp li că moa rt ea celu lei prin lez iuni hip oxic e. an i o n i i o r ga n i ci). N o u -n ă s c u tu l la te rme n ne c e s ită inve s ti ga ţii de la bora tor at u n c i c â n d b iliru b ine mia e s te d e p es te 5 mg/100 ml î n prime le 24 de ore a l e vi e ţ i i .  si n d r o m d e b ilă în gro ş ată . n u mă ru l d e leuc oc ite ş i re tic uloc ite ş i un frotiu (p e n t r u mo r fo l o gia eri tro citu lu i). c re şte re a dura tei de e xp u n e r e l a n ive lu ri rid ic a te ş i e n cefa lopa tia a no xic -is c h e mic ă ). Fixa re a bilirubine i in d i r e c t e p r i n p en etra re a b a rie re i h e ma to . a l i me n t a ţie p are n tera lă to tală p relu n gită . c r e ş te re a ac iz ilo r graş i lib e ri sa u pe rfuz ia de lipide . ne c o n j u ga t e şi n ele gată d e a lb u min ă a s upra SN C . Co piilo r c u ris c d e h ip erbilirubine mie (ma me s e ns ibiliz a te Rh) l i se d e t ermin ă b iliru b in e mia în că din s â nge le c ordonului ombilic a l.

Tabelul 2.19 (continuare)
4. C elu la dispun e în să d e cap acita t ea d e a înd epărta b i li rubină d ep ozi tată, prin tr-un sist em enz ima tic d e det oxif i car e (bi lirubin - oxidaza ); lez iuni le h em ora gic e, hip oxic e sau in f lama t or ii a le S N C — de cauze di v ers e — măr es c riscu l d e ic t er n u c lear în h ip erb i lirub in em ii as oc iat e. Flu x u l san g vin c er eb ra l şi au t or eg la r ea ac es tuia au r ol atât în di sp onibi li tat ea câ t şi d istr ibuţ ia bi lirub in ei în crei er. Mod if icăr i ale P aO 2 şi P aC O 2 inf luen ţ ează con tr olu l şi d is tribu ţia f luxu lu i san gvi n în trunchiu l c er ebra l şi nuc leii sup raiac en ţi, c ontr ibuind la ap ariţ ia ict eru lu i nuc lear ş i la loc a li zar ea lez iuni lor.

5.

C l i n i c , e n c e fa lo p a tia b iliru b in e mic ă poa te fi le ta lă s a u s uble ta lă , cu de fi c i t e î n d e z vo lta re a S N C . Tratamentul a re s c op u l d e a e vita e nce fa lopa tia hipe rbilirubine mic ă , pe b a z a e va l u ă r ii n ive lu rilo r b iliru b in e i (ta b elul 2. 20).
Tabelul 2.20
Ob iect iv e tera p eu tic e în ict eru l n u clear* 1. 2. 3. 4. 5. 6. Micşora rea (reduc erea) nivelu lui bilirubin ei seric e Scăderea cantităţii d e bilirubină acumu la tă Accelerarea ratei maturării hepatice Modificarea configuraţiei structurale a moleculei de bilirubină Fac ilitarea în lătu rării bilirubin ei din trac tu l in testina l Preven irea reabsorbţiei bilirubin ei prin circu la ţia enteroh epa tică

* Este vorba numai desp re mijloac e de con trolare a cantităţii de bilirubină în plasmă şi, d e d u c t i v , d e r e d u c e r e a r i s c u l u i p r o d u c e r i i e n c e f a l o p a t i e i b i l i r u b i n i c e (K ernic terus ).

La n o u -n ă s c u tu l la terme n ic te ru l n u c le a r e s te puţin proba bil s ă a pa ră la c o n c e n t r a ţ i i a le b iliru b in e i in d ire c te s ub 20 mg/100 ml (342 µ mol/1) dac ă n u a c ţ i o n e a z ă şi a lţi fa c to ri ca re s ă fa c ă pos ibilă pe ne tra re a ba rie re i hema t o -e n c e fa l i ce s au s ă in te rfe re z e legare a bilirubine i de a lbumină . Totuş i, ni c i p â n ă a st ă z i n u se c u n o aş te u n n ive l a bs olut s ub c a re s ă nu e xis te ris c ul en c e fa l o p a t i e i b iliru b in e mic e . La p re ma tu ri s -a u de s c ope rit ic te re nuc le a re ch i a r şi l a va l o ri s u b 1 0 mg/1 0 0 ml. N ici c hia r la a c e ş ti c opii nu s e poa te fac e vr e o l e gă t u ră î n tre va lo rile b iliru b ine mie i ş i de z volta re a ne urologic ă ult e r i o a r ă , e n c e falo p a tia p u tâ n d a vea o mai ma re le gă tură c u a lte ra re a ba rie re i he ma t o -e n c e fa l ic e (p rin a n o xie, is c h emie , hipe ros mola rita te ) de c â t c u ni ve l u l b i l i r u b i n e mie i.
Tratamentul unor forme de icter patologic

In ve st i ga ţ i a icte ru lu i (b iliru b in e i s e ric e ) ş i orie nta re a tra tame ntului hip e r b i l i r u b i n e mie i rez u ltă d in figu ra 2 . 5 . T r a t a me n t u l in clu d e o b ligato riu u n a port a de c va t lic hidia n, c ore c ta rea hi p o xi e i , h i p o t e rmie i, h ip o te n s iu n ii, h ip o glic e mie i ş i hipoa lbumin e mie i. Se vor evi t a me d i c a men tele ca re p o t in terfe ra lega re a bilirubine i de a lbumină , c a ş i o r i c e fa c t o r c are p oa te tu lb u ra b arie ra h ema to -ence falică. 1 . Fototerapia. E s te in d ic a tă c â n d e xistă ris c ul c a bilirubină nec onjuga tă să c r e a sc ă l a n ive lu ri c e d e p ăş e s c ca p ac ita te a le gă rii de a lbumină (s itua ţie ce i mp u n e e xs a n g vi n o tran s fu z ia ). P ro fila c tic , e s te indic a tă c â nd s unt de aş t e p t a t c r e şt e r i p ericu lo a s e a le b iliru b in e i (pre ma turi, e c himoz e e xtins e s a u 97

â n b o a l a h e mo litică în a ş te p tare a exs angvi notra ns fuz ie i s a u c a tra ta me nt ad j u va n t ) . E fi c i e n ţ a ş i teh n ic a fo to tera p iei. E ficie nţ a de pinde de s upra fa ţa pie lii exp u se şi e n e r gia rad ian tă. Lu min a a lb as tră (400-500 nm) fa c e s ă s c a dă ma i e fi c i e n t b iliru b in a , iar lu min a alb ă p e rmite o ma i bună viz ua liz a re a cia n o z e i , mo t i v p en tr u c a re u n ii le fo lo s e s c a lte rna tiv (s e fa c încercă ri ş i pen t r u l u mi n a verd e). T e h n i c a n ec e s ită în primu l rân d p ro teja re a oc hilor (c u a te nţie, s ă nu s e co mp r i me n a r i n ele co p ilu lu i) ş i verific a r e a c a ins ta la ţia e lec tric ă s ă fie „î mp ă mâ n t a t ă ". Î n tre s u rs ă ş i c o p il e s te ne voie s ă s e inte rpună o pla c ă de p l e xi gl a s, c a re p ro teje a z ă co p ilu l d e că ldura lă mpii, prin filtra re a ra z e lor vi o l e t e ( c u l u n gi me d e u n d ă în tre 4 0 0 -4 3 0 nm). C u toa te a c e s te a , te mpe ra tura co p i l u l u i va fi c o n tro lată d in 2 î n 2 o re, ia r din 4 î n 4 ore c opilul va fi ro t i t . Se va c â n tări ziln ic (iar p re ma tu rii c hia r de 2 ori pe z i) pe ntru a s e p u t e a st a b i l i a p o rtu l d e lic h id e ş i d in 12 î n 12 ore i s e va de te rmina bil i r u b i n e mi a ( c u lo a r e a p ielii n efiin d u n ghid a l fotote ra pie i). În cazul că nu se d e t e r mi n ă en ergia tu b u rilo r d e lu mină (ş i c a re tre buie să fie c uprins ă în t r e 4 2 5 şi 4 7 5 n m) tu b u rile s e vo r s c h imb a din 3 în 3 luni. Efectele secundare. D eşi n u s -a u d e s c ris înc ă fe no me ne toxic e la fotote ra pie, ac e a st ă me t o d ă s e p rac tic ă d o a r î n c a z urile indic a te , e xis tâ nd o se r i e d e e fe c t e sec u n dare c u m s u n t: p ie rd ere de lic hide (ne c e s itâ nd s uplime nta re a ap o r t u l u i c u cc a . 2 0 -3 0 %), e rite m, dia re e ş i s indromul de „c opil br o n z a t ” ( si n d r o m ra r, ap ăru t ca o co mp lic a ţie a c opiilor c u s ufe rinţe a le pa r e n c h i mu l u i h ep atic , s u p u ş i fo to tera p iei). D e c i, nu s e va utiliz a fotote ra pia la n o u -n ă sc u ţ i i c u ic tere o b s tru ctive s a u cu alte a fe c tă ri he pa tic e . 2 . E xsa n g vin o tra n s fu z ia (E . T. ) a ) Indicaţiile E.T. s u n t d o u ă: co rec ta re a a nemie i s e ve re ş i pre ve nire a in st i t u i r i i i c t e ru lu i n u cle a r (în fu n cţie d e va lorile bilirubine mie i v. fi g. 2. 5 . ). 98

Pe n t r u p r ema tu ri ş i d is ma tu ri n i ve lurile bilirubine i la c a re se indic ă E. T . su n t c o n t ro vers a te . U n ii, ma i „a gre s ivi”, la c opiii c u gre uta te mic ă la n a şt e r e i n i ţ i az ă fo to tera p ia p re c o ce , efe c tuâ nd E. T. c hia r ş i la nive luri s u b 1 0 mg/ 1 0 0 ml (1 7 1 µ mo l/1 ). A lţii, ma ri c ons e rva tori, indic ă fotote ra pia la n i ve l u r i d e 1 5 — 2 0 mg/1 0 0 ml (2 5 7 — 342 µ mol/l) c hia r î na inte de a in d i c a E . T. Oric u m, în a mb ele atitu d in i s -a u c ons ta ta t la autops ie ic te re nu c l e a r e , mo t i v p e n t ru c a re s e a p rec ia z ă c ă , la unii nou-nă s c uţi, a pariţia ic t e r u l u i n u c l e a r es te ab s o lu t imp re vizib il ă (s imila r c u a pa riţia impre viz ibilă a fi b r o p l a z i e i r etro len tale ). Ac a d e mi a A me ric a n ă d e P e d iatrie (1 9 8 3 ) fa c e c â te va re c oma ndă ri: ma i fr e c ve n t, E . T . es te n e c e s a ră în c a z ul bolii he molitic e , câ nd, s ub co n t r o l u l b i l i r u b in emie i, fo to te ra p ia e s te in efic ie ntă ; E . T . e st e in d ica tă pre c o ce î n p re z e nta hidrops ului, la un copil ş tiut a fi se n si b i l i z a t , s a u la u n u l cu an emie ; E . T . se va e fe c tu a ime d iat (la na ş te re ) în hidrops ş i a ne mie s e ve r ă ; c â n d b i l i r u b in a d in c o rd o n u l o mb ilica l e s te de 12 mg/ 100 ml ş i c e a in d i r e c t ă d e p e s te 3 , 5 mg/ 1 0 0 ml exis tă , de re gulă , indic a ţie pe ntru E. T . ( c r e şt e r e a p ro c en taju lu i d e b iliru b in ă indire c tă re pre z intă c e a ma i bună in d i c a ţ i e ) ; c r e şt e r e a b iliru b in e mie i cu pes te 0, 5 mg/ 100 ml/oră re pre z intă o in d i c a ţ i e a E. T . ; u l t e r i o r , î n b oala h emo litică , E . T . e s te indic a tă de obic e i c â nd va lorile bil i r u b i n e mi e i l a n o u -n ăs c u tu l la terme n s unt de 10 mg/ 100 ml î n 24 ore şi d e 1 5 mg/ 1 0 0 ml în 4 8 o re, în c iu d a fo to tera pie i. b ) Sângele fo lo s it p e n tru E . T. a re ma i multe moduri de pre pa ra re ş i pro p r i e t ă ţ i , c a r e treb u ie c u n o s cu te.  Sângele proaspăt e s te co n s id era t s â nge le din prime le 24 de ore de la r e c o l t a r e . Da c ă no u -n ă s c u tu l es te s u fe rind, va primi s â nge proa s pă t. În ce l e l a l t e c a z u r i p o a te fi fo lo s it s ân ge cu o ve c hime s ub 72 de ore , c a re nu va p r o d u c e p r o b leme c u h ip erp o ta s e mia ş i c u a c idoz a . Sâ n ge l e i rad iat es te u tiliz a t atu n c i c â nd c opilul a primit tra ns fuz ie in t r a u t e r i n ă .  Sângele heparinat (25 mg h e p arină pe ntru 500 ml s â nge ; 1 mg = 1 2 0 u n i t ă ţ i ) a re a van taju l c ă n u p ro duc e la primitor modi fic ă ri a le ca l c i u l u i i o n i c , e le c tro liţilo r ş i e c h ilib ru lu i a c idoba z ic . D e z a va nta je le c ons ta u în fa p t u l c ă t r e b u ie u tiliz a t în p rimele 2 4 de ore ; poa te produc e hipoglic e mie în t i mp u l t r a ns fu z ie i (p rin p o s ib ilu l c o nţinut s c ă z ut a l gluc oz e i), poa te mo d i fi c a c o a gu l are a la p rimito r ş i p o a te d u c e la c re ş te re a a c iz ilor gra ş i libe ri ne e st e r i fi c a ţ i , c a re p o t in terfe ra le gare a b ilir ubine i de a lbumină .  Sângele gluco-citratat a re avan tajul c ă poa te fi folos it pâ nă la 72 d e o r e d u p ă reco ltare ş i c ă n u p ro duc e c re ş te re a a c iz ilor gra ş i libe ri ne e st e r i fi c a ţ i . D e z a v an taje le c o n s ta u d in: p H s c ă z ut (6, 9-7) une ori gre u to l e r a t ; h i p e r n a tre mie ; co n ţin u t cre s c u t î n gluc oz ă (poa te produc e hipoglic e mie ta r d i vă p r i n h i p e rin s u lin is m); le gare a ca lc iului ş i ma gne z iului. În e ve ntua lita te a că sâ n ge l e e s te mai ve c h i d e 4 8 d e ore , tre buie urmă rite va lorile N a , K şi p H-u l u i s e ric .  In d i fe r e n t c ă s â n ge le u tiliza t e s te s ta biliz a t prin he parină s a u gl u c o -c i t r a t a t , e l va fi c o mp a tib il cu ce l a l ma me i ş i c u un titru a nti-A ş i an t i -B c â t ma i sc ă z u t. T ra n s fu z iile u lte rio are s e vor e fe c tua c u s â nge c ompa tibil c u ce l a l c o p i l u l u i. 99

În i n c o mp a tib ilitate a feto -mate rn ă în s is te mul Rh ma ma e s te Rh ( —) i a r c o p ilu l Rh (+ ). E . T. s e va e fe c tua c u s â nge Rh (— ) iz ogrup cu sâ n ge l e c o p i lu lu i, Î n i n c o mpatib ilitate a î n s is temu l A B O , ma ma e s te 0 (1) ia r c opilul A( II) sa u B ( III). E . T . s e va e fe c tu a c u e ritroc ite 0 (I) re s us pe nda te în pla smă AB ( IV) , s a u s ân ge gru p 0 (1 ), iz o R h c u s â nge le c opilului. — O se r i e d e „n ep lăc e ri” (h ip e rp o ta s e mia , hipe rna tre mia , tulbură rile ac i d o -b a z i c e ) p o t fi e vitate d a c ă î n c a z ul ic te re lor he molitic e prin in c o mp a t i b i l i t a t e A BO s e u tilizea z ă e ritrocite 0(I) c e ntrifu ga te , dintr-un s â nge re c o l t a t c u ma i p u ţin de 7 2 d e o re în ain te ş i re s us pe nda te în pla s mă A B ( IV ). U ne le ne p l ă c e r i p o t p ro ven i d in afe c ta re a fu n cţiilor tromboc ite lor, a fe c ta re c a re exi st ă d e j a d u p ă 4 o re d e la re c o ltare. c ) Tehnica E.T. În e t a pa p reme r găto are E. T. s e vor c omba te fa c torii „n e p r i e l n i c i ” c o n e c ş i, res p ec tiv a s fi xia, a c idoz a , hipoglic e mia pre c u m ş i pro b l e me l e l e ga t e d e c o n fo rtu l termic . E . T . se va e fe c tu a s u b o s u rs ă d e c ă ldură : c ordul va fi mo nitoriz a t; est e n e c e sa r c a o lin ie ve n o a s ă p e rife ric ă s ă fie pre gă tită pe ntru a putea co n t r o l a gl i c e mia , a tât în timp u l E . T. c â t ş i după E. T. (c opilul va fi imobiliz a t ş i se d a t c u 1 0 mg/ k g d e F e n o b arb ital). C e l ma i b i n e es te s ă s e u tiliz e z e ve na ombilic a lă ; numa i da c ă a c e a s ta nu e st e a b o r d a b ilă, se rec u rge la altă ca le , c a re s ă pe rmită îns ă mă s ura re a P VC ( d e e xe mp l u , p rin fo s a a n tec u b ita lă ). La c o p i i i cu s ta re g e n era lă gravă ş i c u hidrops s e pre fe ră a borda re a at â t a ve n e i c â t ş i a u n ei arte re o mb ilica le , î nc â t s â nge le s ă poa tă îi e limina t ş i să fi e r e fă c u t s imu lt an vo lu mu l s an g vin . No u -n ă sc u t u l cu a n emie (h e ma to critul s ub 35%) va n e c e s ita o E. T . p a r ţ i a l ă, e fe c tu ată cu ma s ă eritro cita ră (25-80 ml/ kg) pe ntru a c re ş te he ma t o c r i t u l l a 4 0 % . D u p ă ce h e ma to critul s -a s ta biliz a t, s e va c ontinua E. T . c u sc o p u l s că d erii h ip e rb iliru b in e mie i. Ad mi n i st r a r e a d e a lbu min ă (1 g/ k g) c u 1- 2 ore îna inte a E. T. (a lbumina le a gă b i l i r u b i n ă in d ir e c tă ) fac e ca p rin E. T. s ă s e e limine o c a ntita te ma i ma r e d e b i l i r u b i n ă. M eto d a es te co n tra in d ic a tă , î n ins ufic ie nţa c a rdia c ă c onge s tivă şi î n a n e mi a severă . A d min is trare a c h iar la înc e putul E. T. a a lbumine i e s te co n t r o ve r sa t ă ( „n u p re a a re s e n s "), d e o arec e prin E. T. s e urmă re ş te ma i mult el i mi n a r e a h e matiilo r s en s ib iliz a te d e c â t a bilirubine i. Vo l u mu l s ân ge lu i la n o u -n ă s c u t e s te a pre c ia t la a proxima tiv 80 ml / k g. Da c ă se a dmin is tre a z ă d u b lu l v o lumului (160 ml/ kg), s e a s igură el i mi n a r e a a 8 7 % d in e ritro cite le circ u lante . Ţinâ ndu-s e c ont de pierde rile de sâ n ge r e z u l ta te în u rma d e s c o p e ririi va s ului, a s â nge lui de pe mă nuş i et c . , î n p r a c t i c ă E . T. se e fe c tu ea z ă c u 1 7 0 ml/kg. Î n fu n c ţ i e d e gre u tate a co p ilu lu i s e u tiliz e az ă c a te te re c u dia me trul între 1 şi 2 , 5 mm, e xtrăgâ n d u -s e ş i in tro d u c â n d u-s e re pe ta t — pâ nă la c a ntita te a do r i t ă — c â t e 5 -1 0 (2 0 ) ml s ân ge în că lz it. E st e n e c e sa r c a s â n ge l e d in fla c o n s ă fie a gita t uş or, de oa re c e e ritroc ite le se d i me n t e a z ă r a p id ş i ar fi p o s ib il ca s p re s fâ rş itul E. T. s ă s e a dminis tre z e un sâ n ge r e l a t i v s ă ra c î n e ritro cite . C â n d p e n t ru E . T. s e fo lo s e ş te s â n ge he pa r ina t, s e va de te rmina glic e mia at â t d i n fl a c o n câ t ş i d e la co p il (în timpul E. T. ) ş i, da că e s te ne c e s a r, du p ă 1 0 0 ml sâ n ge s e vo r a d ău ga 1 0 ml s o luţie gluc oz ă 5%. D a că s e folos e ş te sâ n ge c i t r a t a t , glic emia s e va co n tro la d o a r la c â te va ore după e fe c tua re a E. T ., c â n d se în ce p e a lime n taţia o rală , s a u s e a dminis tre a z ă gluc oz ă pa re nte ra l. 100

Ma j o r i t a t e a c o p iilo r ca re p rime s c s ân ge c itra ta t nu ne c e s ită a dminis tra re de c a l c i u , c o n statâ n du -s e c ă d u p ă te rmin ar e a E. T. c a lc e mia re vine la norma l. Da c ă , î n să , în t imp u l E . T . a p ar s imp to me de hipoc a lc e mie (c onvuls ii, s pa s me et c . ) se vo r a d min is tra 0 , 5 — 2 ml ca lciu gluc onic 10% pe ntru fie c a re 10 0 ml d e sâ n ge s ch imb a t. Şi ac e a s tă mă s ură c re ş te fra c ţiu ne a c a lc iului io n i z a t n u ma i î n mo d temp o ra r. A d min is tra re a c a lc iului tre buie s ă fie foa rte len t ă d e o a r e c e se p o a te in s tala o b ra d ica rd ie s e ve ră s a u s top c a rdiac . Sâ n ge l e h e p arin at n ec e s ită a fi ta mp o na t. A s tfe l, după E. T. , copilul va pri mi , p e n t r u 1 mg h ep arin ă, 1 mg p r ota mină (după unii a utori, doa r 0, 4 mg p r o t a mi n ă). Du p ă î n c h e i e r e a E. T ., c a t e teru l s e va e xtra ge înc e t ş i ve na ombilic a lă se va l e ga c u gr i jă (u n e o ri es te n ec e s a r c a E .T. s ă s e re pe te ). Pr o fi l a xi a c u an tib io tice (c o n tro ve rs a tă ) e s te re c oma nda tă î n cazul cat e t e r i z ă r i i o mb ilica le i, câ n d exis tă d ific u l tă ţi în introduc e re a ca te te rului s a u E. T . se r e p e t ă. d ) Complicaţiile E.T. s un t: vas c u lare (e mbol ii, trombii, pe rfora ţie de va s) , c a r d i a c e ( aritmii, s u p raâ n c ărc a re circula torie , s top c a rdia c ), e le c trolitice (h i p e r p o t a se mi e, h ipern atre mie , h ip o c a lce mie , a c idoz ă ), a le c oa gulă rii (s u p r a h e p a r i n a r e , tromb o cito p e n ie), in fec ţii c u virus -ul he pa ti te i B s a u c u H IV *, c i t o me ga l ie, s e p tice mie ) ş i a lte le (h ipoglic e mie , hipote rmie ) . 3 . Fenobarbitalul ac ţio n e a z ă c a in d uc tor e nz ima tic ; î n doz ă de 5-8 mg/ k g va c r e şte co n ju ga re a ş i e limin are a bilirubine i. Efe c tul s e ins ta le a z ă le n t , î n 3 -7 z i l e ş i a re d e z a van taju l c ă s e ac umule a z ă , produc â nd s omnole nţ ă. F e n o b a r b i t a l u l e s te ind ic a t î n ic te re le c u hipe rbilirubine mie dire c tă , ma i a le s în si n d r o mu l C r igler -N a jja r (tip II) ş i s in d ro mul de bilă îngroş a tă .

TULBURĂRI HEMATOLOGICE
ANEMIA La n o u -n ă s c u t s e vo rb e ş te d e ane mie a tunc i (H b ) sc a d e a st fe l: La 0 — 4 8 o re d e viaţă : H b s u b 1 6 g/1 0 0 ml; 4 8 o r e — 7 zile d e viaţă ; H b s u b 1 4 , 5 g/100 ml; p e st e 7 z i l e d e viaţă ; H b s u b 1 0 g/1 0 0 ml. c â nd he moglobina

Etiologic. A n e mia n o u -n ă s c u tu lu i rec u n oa ş te 4 grupe de c a uz e : 1 ) sc ăd ere a fiz io lo gică a e ritro p o ez e i (a ne mia fiz iologic ă ); 2 ) p i e rd e rile s an gvin e ; 3 ) h e mo liz a ş i 4 ) sc ăd ere a p ro d u c ţie i. 1 ) Anemia fiziologică a n o u -n ă s c u tu lu i ş i pre ma turului e s te de te rmina tă de sc ă d e r e a fi z i o lo gic ă a e ritro p o ez e i. Ast fe l , n o u -n ă s c u tu l la te rme n are o s c ă de re a nive lului H b la 9, 5 — 1 1 g/ 1 0 0 ml la vârs ta d e 6 — 1 2 să ptă mâ ni; pre ma turii c u gre uta te a de 1 2 0 0 —1 4 0 0 g au o s c ă d ere a H b la 8— 10 g/100 ml la vâ rs ta de 5 — 1 0 să p t ă mâ n i, iar p re ma tu rii s u b 1 2 00 g a u nive lurile Hb c oborâ te la 6, 5 — 9 g/ 1 0 0 ml la vârs ta d e 4 — 8 săptă mâ ni La bora torul a ra tă s c ă de rea hema t o c r i t u l u i (H t) ş i a re tic u lo c ite lo r.
*Dacă donatorii n-au fost testaţi pen tru HBAgs şi anticorp ii H IV.

101

Pe mă su r ă c e c r e sc n ec e s ită ţile d e O 2 ale c opilului, c re ş te ş i e ritropoie tina şi, da c ă st o c u r ile d e fie r s u n t a d ec vate , va c re ş te numă rul re tic uloc ite lor şi c a n t i t a t e a d e H b . 2 ) Pierderile sangvine s e p ro d u c prin tra ns fuz ie fe to ma t e rnă ş i fe t o -fe t a l ă , p l a ce n ta pra e via, d e z lip ire d e p la c e ntă , inc iz ia plac e nte i (în timpul ce z a r i e n e i ) sa u a c ord o n u lu i o mb ilic a l, he mora gii intra c ra nie ne , he mora gii in t r a a b d o mi n a l e, gas t ro -in te s tin ale , ia tro ge ne (re c oltă ri de probe de s â nge neâ n l o c u i t u l t e r io r), ru p tu ra co rd o n u lu i ombilic a l ş i a lte le . He mora giile pot fi a c u t e şi se man i fes tă p rin p alo are , tah ipne e , ta hic a rdie, puls s la b, s c ă de re a te n si u n i i şi a PV C, s ta re d e ş o c. In iţia l H t poa te fi norma l. Pie rde rile c ronic e se ma n i fe st ă p rin p a lo are p ro n u n ţa tă , ad ina mie , H t s c ă z ut (da r re la tiv bine to l e r a t ) ; u n i i c o p ii po t p re z e n ta ed eme ge ne ra liz a te s a u ins ufic ie ntă c a rdia c ă co n ge st i vă . In ves ti gaţ iile d e lab o ra to r vo r c ons ta din: frotiu K le iha ue r-Be t ke al sâ n ge l u i mate rn (p en tru d e te c ta re a e ritroc ite lor fe ta le în c irc ula ţia ma t e r n ă , a c e st e a fi i n d rez is te n te la alc a li ş i la a c iz i); te s tul A pt (pe ntru dep i st a r e a Hb feta le d in a p ara tu l ga s tric s a u s c a un); e xa me n ul a bdomina l şi c r a n i a n c u u ltra-su n e te ; e xamin are a a s pira tului pe ritone a l (î n s us pic iune a de r u p t u r ă h e p a tică s au s p le n ică ). În t o t d e a u n a s e vo r e xamin a c u ate n ţie pla c e nta ş i va s e le e i! 3 ) Hemoliza s e p ro d u ce în : a ) a n e mi i iz o imu n e (in c o mp a tib ilitate Rh ş i A B 0, inc ompa tibilită ţi de gr u p , mi n o r e , c u m s u n t K e lli, E etc. ); b ) a n e mi i h emo litice ac u te (in fe c ţii, CID , de fic it de vita mină E, re a c ţii me d ic a me n t o a se ); c ) a n e mi i h emo litice e re d itare (s fe roc itoz ă , de fic it de G -6 -PD s a u PK) ; d ) si n d r o a me ta la s e mic e . Ma n i fe st ă r ile clin ice co n s ta u d in icte r, he pa tos ple nome ga lie , pa loa re, hid r o p s, i a r l a b o ratoru l e vid e n ţiaz ă te s tul C oombs poz iti v, re tic uloc itoz ă , mo d i fi c ă r i mo r fo lo gi ce ale e ritro cite lo r. Eva lua re a prin labora tor ma i nec e si t ă d e t e r min are a h ema to critu lu i, b il irubine mie i, de pis ta rea de fic ite lor en z i ma t i c e şi a in fec ţiilo r. 4 . Scăderea producţiei s e găs e ş te în s in dromul B la c kfa n -D ia mon d, a ne mia Fa n c o n i , h e mo glo b in o p atii, rea c ţii la me d ica me nte , infe c ţii ş i boli infiltra tive (b o l i d e st o c a j, le u ce mie , n e u ro b las to m). Tratament. C ân d u n n o u -n ăs c u t es te s us pe c ta t de a fi a vut pie rde ri sa n g vi n e l a n a ş tere , s e va e fe c tu a cateterizarea venei ombilicale, a tâ t pe ntru mă su r a r e a PVC câ t ş i p en tru re c o ltare a d e p robe . Da c ă e st e p re z e n t şo cu l h ip o vo le mic (c u ta hic a rdie , pa loa re , s c ă de re a PVC ) , se vo r a d min is tra d e u rge n ţă 20 ml/kg de plasmă s a u albumină umană 5% ( i a r în lips a a c e s to ra s e r fiz io l ogic ) ş i, e ve ntua l, s e va c oma nda sâ n ge Rh n e ga t i v gru p 0 (I). Î n c a z u l c ă p ie rd erile n u ma i co n tin u ă (c um s e î ntâ mplă în he mora gia fe t o -ma t e r n ă ) , s ta re a gen era lă a c o p ilu lu i s e î mbună tă ţe ş te ime dia t. D a c ă hemo r a gi a c o n t in u ă , s e î n regis trea z ă d oa r o a me liora re uş oa ră , ia r la no u -n ă sc u t u l a flat î n s tare d e ş o c (d u p ă a s fixie ) ră s puns ul te ra pe utic e s te sla b . Da c ă p r i ma a d min is tra re (d e p la s mă s au a lbumină ) s -a dove dit ine fi c ie ntă , s e pre fe r ă transfuzarea de masă eritrocitară. Î n c a z u l p ie rd erilo r fe ta le cro n ic e , cu hema toc rit s c ă z ut s ub 30% da r fă r ă h i p o vo l e mi e evid e n tă, s e ad min is tre a z ă de la înc e put 10 ml/kg de ma s ă 102

er i t r o c i t a r ă ( d a că H t es te ş i ma i s că z u t , nou-nă s c utul fiind normo - s a u hi p o vo l e mi c , se va p refe ra o E T cu mas ă e ritroc ita ră ). Prematurul, la n ive lu ri ale H b d e 6, 5-8 g/100 ml poa te a ve a o sta r e ge n e r a l ă b u n ă, deo are c e n u ma i valo are a H b nu re pre z intă o indic a ţie pe ntru tra n sfu z i e d e ma s ă e ritro cita ră s a u s ân ge . Tra ns fuz ia de vine ne c e s a ră în ca z d e se p t i c e mie , apn e e p re lu n gită, p n eu m onie ş i dis pla z ie bronhopulmona ră , afe c ţ i u n i c a r e c r es c n ec e s ită ţile d e tra n s p o rt a le O 2 . Recoltări de sânge p en tru a n aliz e la copiii bolna vi ne c e s ită a fi co mp e n sa t e p r i n tr -o t ra n s fu z ie d e s ân ge in te gra l, a tunc i c â nd a c e s te re c oltă ri: dep ă şe sc 5 % d i n vo lu mu l s an g vin , ap rec ia t la nou-nă s c ut a fi de 80 ml/ kg. Volumul de masă eritrocitară (s a u s â nge ) a dminis tra t a re dre pt s c op păst r a r e a u n u i h e ma to crit mai mare d e 4 0% la nou-nă s c utul c u s ufe rinţe re sp i r a t o r i i sa u ca rdiac e . În gen era l, s e tra ns fuz e a z ă 10 ml /kg de ma s ă er i t r o c i t a r ă . Ma i p rec is , vo lu mu l tra n s fu z ie i s e c a lc ule a z ă după formula :

u n d e:

G = gr e u t a t ea n o u -n ăs c u tu lu i; V/ k g = vo l u mu l s â n ge l u i/k g (a p rec ia t la 80 ml/kg); Ma sa e r i t r o c ita ră = 2 3 g H b /1 0 0 ml. De e xe mp l u : u n n o u -n ă s c u t în greu tate d e 3 kg ş i H b = 6g/100 ml, la ca re dorim să a ve m o Hb = 1 0 g/1 0 0 ml, ap lică m fo r mu l a : mas ă e ritroc ita ră E st e b i n e c a in iţial, s ă tra n s fu z ă m 3 0 ml (a dic ă 10 ml/kg), a poi re s tul ca n t i t ă ţ i i . O a l t ă fo rmu lă , b a za tă p e fap tu l că 3 ml de ma s ă e ritroc ita ră (s a u 6 ml d e sâ n ge) cre s c co n c e n traţia d e H b c u 1 g, e s te urmă toa re a : defi c i t u l d e Hb × 3 × G = ml mas ă e ritro citară . Lu â n d a c e l aş i e xe mp l u , a r re z u lta: 4 × 3 = 3 × 36 ml ma s ă e r itroc ita ră (s a u 7 2 ml sâ n ge ). Pr e ve n i r e a a n emie i p r ema tu ru lu i s e re a liz e a z ă prin:  2 5 u . i. / z i d e vitamin ă E h id ro s o lu b ilă , pâ nă la vâ rs ta de 8 s ă ptă mâ ni;  d u p ă 8 s ă p tămâ n i s e vo r s u p lime n ta cu fie r une le pre pa ra re a lime nta re (s a u se vo r a d min is tra p re p ara te de fie r 2 mg/ kg/z i cu s c opul pre ve n i r i i a n e mi ei tar d ive a p re ma tu ru lu i;  n u se a d min is trea z ă fier med ica me ntos în prime le 2 luni de via ţă , de o a r e c e fi e r u l mă re ş te p ero xid are a lip idic ă a me mbra ne i e ritroc ita re (de al t fe l , î n a c e a stă p e rio ad ă, s e p refe ră u n la pte uma niz a t c u conţinut s c ă z ut de a c i d l i n o l e i c , p e n tru a me n ţin e s c ă z u t co n ţinutul de a c iz i gra ş i poline s a tura ţi a i er i t r o c i t u l u i ) . HEMORAGIA Etiologie. La n o u -n ăs c u t s â n ge ră rile s e da tore s c unor a noma lii a le co a gu l ă r i i , p r o d u s e fie p rin tu lb u rările s au de fic itul unor fa c tori a i c oa gulă rii (ta b e l u l 2 . 2 1 ) , fie p rin tu lb u rările s a u de fic itul tro mboc it e lor (ta be lul 2. 2 2 ) . 103

Tabelul 2.21

He moragia n eon ata li p rin d ef icitu l u n or f actori al coagu lării : B oala h emoragi ei p ri mară a n ou -n ăscu tu lu i 1 . D efin iţ ie: d i a t e z ă h e m o r a g i c ă g e n e r a l i z a t ă s a u u n a n s a m b l u d e m a n i f e s t ă r i h e m o r a g i c e s p o n t a n e ş i p r e l u n g i t e , s u r v e n i t e î n prim a săptăm ână d e v i a ţ ă ş i a v â n d d r e p t c a u z ă s c ă d e r e a sub 20% a factorilor de coagulare dependenţi de vitamina K (este o accentuare şi o prelungire a unei deficienţe fiziologice a acestor factori). 2 . F a cto ri im plica ţi patogen ic : t o ţ i c e i 4 f a c t o r i d e c o a g u l a r e d e p e n d e n ţ i d e v i t a m i n a K, resp ectiv, proc on vertin a (factoru l V II), protrombin a (factoru l II),factoru l antih emofilic B (factorul IX) şi factorul Stuart (factorul X). 3 . C ircu m sta n ţe favo rizan te: t o a t e „ e v e n i m e n t e l e ” s o l d a t e c u s i n t e z a i n t e s t i n a l ă i n s u f i c i e n t ă a vita min ei K (absenţa florei intestina le), imaturita te funcţiona lă hepa tică la nou -născut, unele medicamente administrate mamei, etc. 4 . Man if es tăr i c lin ic e a) D ebut : în pr im ele 2 —5 zi le d e via ţă, b) Fo r m e c lin ic e:  H em oragii digesti ve: m e l e n ă ( „ m e l e n a n e o n a t o r u m " ) s a u h e m a t e m e z ă 1 .  H em ora gii omb i lica le 2 .  H em ora gii cu tan a t e 3 .  H em ora gia m enin goc er ebra lă secundară 4 .  H em ora gii r etin i en e 5 . 5 . T ra ta m en t. V itam ina K : p r o f i l a c t i c p r e n a t a l ( a d m i n i s t r a t a m a m e i i . m . s a u o r a l ) s a u postnatal (administrată nou-născuţilor cu risc sau — controversat — tuturor nou-născuţilor, 1—2 mg sau 1 mg/kg/d oz ă unică); terap eut ic 5—10 mg, ca doză terap eut ică tota lă6 . T ra n sfu z ii d e sânge s a u p l a s m ă p r o a s p ă t ă 1 0 m l / k g ( d a c ă h e m o r a g i a a m e n i n ţ ă v i a ţ ă : 80—120 la o tran sfuzie sau 30—50 ml/k g), sân ge izogrup Rh negativ; se foloseşte sân ge integra l sau p lasmă proaspă tă (factorii d e coa gu lare „d e imp ort ” se con sumă în 24 —36 de ore cu exc ep ţia factoru lui a ntih emofilic B); transfuzia se rep etă după 2 zile (dacă nu este c a n t i t a t i v m a r e ) , d a c ă f e n o m e n e l e p e r s i s t ă . E xsangvin otransfu zia e s t e i n d i c a t ă î n c a z u r i f o a r t e s e v e r e ( e v e n t u a l i t a t e r a r ă ) . P rofilax ie obstetr ic ală: p r e v e n i r e a d i s t o c i e i , e v i t a r e a prelun girii tra va liu lu i şi a a ltor cauz e d e hip oxie sau traumatism. 6 . P ro g n o stic : b u n ; n o u - n ă s c u t u l î n c e p e s ă i n g e r e a l i m e n t e ş i s ă s i n t e t i z e z e v i t a m i n a K.
1

Survin în a 3-a, a 4-a zi de viaţă; debut brusc cu paloare intensă, lividă; hipotermie,

răcirea extremităţilor; puls rapid, imperceptibil; respiraţii rapide şi superficiale; eliminare de sânge. Apar prec oc e (d in a 2-a z i de viaţă), la d istan ţă d e ligatu ră („în pânză” ) sau tardiv, la căderea cord onu lui omb ilica l (în a 6-a sau a 7-a zi de via ţă), pe o p la gă neinfectată.
2 3 Sunt ob işnuit iz ola te: una sau mai mu lte echimoz e sa u hema toame şi erupţia purpurică; se pot asocia cu hemoragiile digestive; poate coexista trombocitopenia. 4 Este cea mai gravă manif estare; se manifestă identic cu forma primară (encefalopatia traumatică).

Dacă nu însoţesc o hemoragie meningocerebrală, nu sunt accidente grave; se resorb în 1—2 până la 10 zile.
5 6 Preparatele hidrosolubile de vitamina K sunt foarte active, dar pot produce accidente grave (icter hemolitic cu risc de manifestări nucleare cerebrale). Se foloseşte mai frecvent

vitamina K3 (M enadion ) 1 mg/k g i.m., prof ilac tic, sau f orme sin tetic e (ana logu l M enadion sod ium difosfat). Vitamina K1 natura lă poate fi administrată i.m., s.c, sau i.v. (unele preparate), sau numai i.m. (Konakion).

104

Tabelul 2.22
T romb oc itop en i i n eon atale

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1

S ecu n dar e P . T. I. mat ern e 1 P u rp u ră neona ta lă iz oimună 2 , asocia tă cu b oa lă hem oli tic ă , uneor i 3 S ecu n d ar e u n or m ed icam en t e ad min is trat e m am ei În in f ecţ ii int raut erin e sau neona ta le ( v. pag. 125) D e con su m 4 A megaca ri oc itar e 5 Metab olic e 6 E red itar e 7

50 % din nou-născu ţi d in mame cu P.T. I. prezin tă tromb ocitop enie p rin transfer

pasiv de antic orp i, care persistă 2—4 luni, după care apare vind ecarea spontană. Rareori este necesar vreun tratament. Iz oimun izar e tr omb ocita ră sim i lară ac eleia din icteru l iz oi mun Rh sau A BO. Pet eşi i le apar curând după naştere. Poate afecta şi primul născut. Hemoragiile masive nu sunt comune.
2

Autolimitare după aproximativ 2săptămini, cu vindecare în 4—6săptămâni. Megacariocitogramă norma lă. Exsangvin otransfuzia rareori indica tă, cortic oterapia nu este ind icată. Este un fel de „complicaţie” a eritroblastozei severe. Exsangvinotransfuzia cu sânge bogat în trombocite este obligatorie.
3

Sindr omu l Ka sabach-M err itt (tr omb ocitop enie cu heman giom gigan t) cu sech estrar ea în hemangiom a trombocitelor şi depleţia perif erică a acestora; în cazuri severe se produce o coagulopatie de consum (C.I.D.), hemoragiile putând antrena moartea. Se face radioterapie.
5

4

Tromb ocitop enia con gen ita lă amega carioc ita ră este refractară la trata ment şi evolu ează

cron ic. Boa lă familia lă cu : absenţa mega carioc itelor, hemora gii severe din primele z ile d e viaţă, trombocitopenie periferică.
6

Cuprind

hiperglicemia

cu

cetoză, -

acidemia

metilmalonică

şi

hipertiroidismul X linkată,

matern.
7 Cuprind sindromul trombocitopeniile autoimune.

Wiskott

Ald rich,

trombocitopenia

recesivă

Diagnostic. D u p ă o an amn ez ă amă n u nţită s e tre c e la e xa me nul fiz ic ca r e p o a t e a r ă t a, în gen era l, trei a s p ec te ;  st a r e ge n e ra lă b u n ă , h e mo ragiile avâ nd dre pt c a uz ă lips a vita mine i K, c o a gu l o p a t i e co n gen itală , tro mb o cito p e n ie, tromboc itopa tie ;  st a r e ge n era lă rela tiv b u n ă, d a r c u a fe c ta re he pa tic ă (c a re prin sc ă d e r e a si n t e z e i p ro teic e d u c e la s c ă d ere a fa c torilor vita mino -K de pe nde nţi);  st a r e a ge n era lă alte ra tă ş i s â n ge ră ri „ne e xplic a bile ”, c â nd proba bil, est e vo r b a d e C . I. D . Tratament. În fa ţa u n ei h e mo ragii ne ona ta le vom tra ta în mod ob l i ga t o r i u st a r ea d e ş o c , as fixia s au in fec ţia (s e ptic e mia ) ş i vo m a s i gura o lin i e i n t r a ve n o a s ă s igu ră . Du p ă r e c oltare a s ânge lu i p en tru an aliz e ş i fiindc ă boa la he mora gic ă a n o u -n ă sc u t u l u i (d efic itu l d e fac to ri d e c oa gula re de pe nde nţi de vit. K) est e c e a ma i fr e c ve n t ă , t r a t a me n t u l va a ve a următoarea s ecvenţiali tate: 1 . Se vo r ad min is tra 1 — 2 mg de vitamina K 1 i. v. în 2— 3 min, e fe c tul ac e st e i a în c e p â n d a fi viz ib il d u p ă 2 — 3 ore de la a dminis tra re , în s itua ţia că d e fi c i t u l fac to rilo r vitamin o -K -d ep en de nţi s e da tore ş te une i a fe c tă ri hep a t i c e , î n c e p u tu l a c ţiu n ii vitamin ei K 1 va fi mult î ntâ rz ia t.

105

2 . Sc ă d e r e a fa c to rilo r co agu lă rii s e core c te a z ă ra pid prin a dminis tra re a de p l a smă p r o a sp ă tă 10 ml/ k g/i. v. , rep eta tă la inte rva l de 12 ore. 3 . T r o mb o c ito p e n ia s a u tro mb o c ito p a tia s e va c ore c ta prin a dminis tra re a a 1 unitate trombocitară (tro mb o c ite le d in 0, 5 l s â nge ), i. v. pe ntru 3 kg gr e u t a t e c o r p o ra lă (ma re a te n ţie c a tromboc ite le s ă nu fie a dminis tra te in t r a -a r t e r i a l ! ) O u n ita te tro mb o c ita ră , în c a z ul c ă dis truc ţia tromboc ita ră nu ma i c o n t i n u ă, as igu ră rid ic a re a n umă rului de tromboc ite la pe s te 10 0 . 0 0 0 / m m 3 . Da c ă me c a n is mu l tro mb o c ito p e n iei es te i mun, s e vor a dminis tra tromboc ite de la ma mă ( sa u c omp a ti b ile c u ale ma me i). 4 . Tratamentul anemiei, e xp u s a n terior, e s te va la bil. D e ş i fre c ve nt s e uti l i z e a z ă ma să e ritro cita ră , tro mb o cita ră şi pla s mă , s â nge le proa s pă t inte gra l re a l i z e a z ă r e fa c ere a e ritro cite lo r, tro mb o c ite lor ş i a fa c torilor c oa gulă rii. In i ţ i a l , se a d min is tre a z ă 1 0 ml/k g, ca ntitate c a re s e va re pe ta în cazul că e st e n e vo i e d e re fa ce re a s â n ge lu i p ie rd u t. 5 . C o n c e n trate le cu d ive rş i fac to ri a i c oa gulă r ii s e vor a d minis tra numa i în c a z u l c ă d e fi c ite le în a c e ş ti fa c to ri s u n t cunos c ute . 6 . Coagularea intravasculară diseminată (C I D ) (ta be lul 2. 23. ) s e va tr a t a p r i n a b o r d a re a b o lii d e b a z ă (s ep tice mie , e nte roc olită ulc e rone c rotic ă , asfi xi e ) şi a d min is tr are a d e p las mă p ro a s pă tă ş i ma s ă tromboc ita ră pâ nă câ n d n u mă r u l d e tro mb o cite ră mâ n e în ju r de 50000/mm 3 .
Tabelul 2.23
Part icu lar ităţ ile C I D la nou -n ăscu t 1. C ircu ms tan ţ e d e ap ari ţi e: a) H ip ox emi e-ac id oză 1 ; b ) E lib erar ea în circu la ţi e a unor f actori t isu lari 2 ; c) S ep t ic em i e 3 şi a lt e ci rcums ta nţ e 4 Ma n ife stă r i clin ice: e c h i m o z e , p e t e ş i i ; h i p o t e n s i u n e a r t e r i a l ă ; o l i g o a n u r i e , i s c h e m i e periferică (degete negre). T este d e labora tor: t r o m b o c i t o p e n i e ; T . P . T . , T . P . ş i T . T . p r e l u n g i t e ; f i b r i n o g e n plasmatic scăzut; produse de degradare a fibrinei prezente (crescute); eritrocite fragmentate. Tra tam en t : a) T ra ta m ent etio logic ( a l b o l i i s a u s t ă r i i s u b i a c e n t e ) : a n t i b i o t i c e , o x i g e n o t e r a p i e , s o l . a lca lin e, transfuzii d e sânge şi/sau sol. p olielec trolitic e şi gluc oz ate, corticosteroizi i. v. pentru deşocare. b ) C o rectarea anom alie i de coagulare, d a r s u c c e s u l t e r a p e u t i c d e p i n d e m a i m u l t d e a b i l i t a t e a d e a c o r e c t a starea s u b i a c e n t ă , c a r e a d e c l a n ş a t p r o c e s u l , d e c â t d e a n o m alia hem atologică p e c a r e a p r o d u s - o :  Heparin ă (actua lmente con troversată ); exp erien ţă limita tă la nou -născu t; ex istă dovez i că este mai pu ţin ef icac e în C I D care c omp lică detresa respiratorie idiopatică sau alte forme de detresă respiratorie) decât la adultu l cu CID , prin faptul că la nou-nă scut c lea ranc e-u l h eparin ei din circu laţie este net prelun git, persistenta med icamen tu lu i puţind inten sifica faza secundară, fibrinolitică a CID  P la smă şi t r omb oc it e. Asfixie la naştere, d etresă resp ira torie id iopatică severă, crize severe postna ta le d e apnee, Anoma lii p lac entare (rup ere, infarct, corioan giom). Bacteriană, ob işnuit cu gemeni gram-n egativi, sau vira lă, obişnu it c on genita lă. Eritrob lastoză feta lă, nou-născut din ma mă diab etică, făt gemela r mort, n ecroză severă

2. 3.

4.

1

hemoragie pulmonară, şoc hemoragic, aspirare de meconiu.
2 3 4

de organe (enterită necrozantă).

106

Tabelul 2.33. (continuare)
 E x san g vin otran sf uzie cu sânge relat i v proa spăt (nu mal vech i de 72 de ore); sunt f u rn izaţi f act ori d e c oa gu la r e şi t r omb oc it e, şi — mai i mportan t — sunt înd epăr tat e p rod u s ele d e d egrada r e a f ibrin ei şi un ii din tr e eventua li i f act ori t ox ici ca r e det erm ină C . I. D . ; în p lu s, af in itat ea scăzu tă p ent ru O 2 a erit r ocit elor adu lt e d e imp ort min i ma liz ează a lt erăr i le t isu lar e dat ora t e hip oxi ei (când af initat ea H b pen tru oxi gen es t e. red u să, se elib er ează mai mu lt oxi gen p entru ţ esu tur i, la o t ensiun e dată a ox i g enu lui).

Da c ă sâ n ge ra re a c o ntin u ă , s e va e fe c tua o E. T. c u s â nge proa s pă t (c i t r a t a t ) . Sâ n ge le h e p arin at es te fo lo s it în cazul că s -a u produs de ja tromboz e şi ga n gr e n e a l e p ie lii s a u la n ive lu l e xt re mită ţilor de ge te lor . U lte rior, s e co n t i n u ă c u 5 0 u /kg d e h ep arin ă d in 4 în 4 ore (în lips a s â nge lui he pa rina t, he p a r i n a p o a t e s ă fie as o cia tă p la sme i, me s e i e ritroc ita re s a u c e le i tr o mb o c i t a r e ) . Profilaxie: 1 . Fi e c a r e n o u -n ă s c u t va p ri mi la na ş te re vita mina K 1 1 mg i. m. (a d mi n i st r a r e a d e ru tin ă a vitamin ei K 1 , în s c op profila c tic , e ste în pre z e nt co n t r o ve r sa t ă ) . 2 . Ma me l e c a r e î n a in te d e a n aş te a u urma t tra ta me nt c u Fe nitoin, vo r p r i mi 1 0 m g d e vit amin ă K 1 i. m. cu 2 4 o re îna inte a na ş te rii. 3 . No u -n ă s c u ţilo r li s e va d e te rmin a din s â nge le c ordonului ombilic a l timp u l d e p r o t ro mb in ă ş i timp u l p arţia l de trombopla s tină . În e ve ntua lita te a că „t i mp i i ” vo r fi p re l u n giţi, s e vo r a d min is t ra 20 ml/kg de pla s mă proa s pă tă . 4 . C u o s ăp tămâ n ă în ain te d e a n a ş te s e va inte rz ic e gra vide l or de a l u a Asp i r i n ă. POLICITEMIA Etiologie. H ip e rtra n s fu z ie p lac e n tară ; insufic ie nţ ă pla c e nta ră (dis trofie in t r a u t e r i n ă , n o u -n ăs c u t p o s tmatu r s au re z ulta t din ma mă c u toxe mie gr a vi d i c ă ) , d i a b e t ma te rn , h iperp laz ie c o nge nita lă a s upra re na le lor, s indrom Do wn , si n d r o m Be c k with (h ip o glice mi e c u ma c roglos ie ), tire otoxic oz ă neo n a t a l ă , t r i so mie D . Diagnostic clinic. E s te d ificil d eo are c e ma jorita te a c opiilor c u polic ite mie su n t a si mp t o ma tic i. Su ges tive p en tru dia gnos tic s unt c ianoz a (da torită hemo gl o b i n e i n e s a tu rate ), p ria p is mu l, h ip o glic e mia ş i ic te rul (1 g H b produc e 34 g b i l i r u b i n ă ). M a n ifes tă rile d in p arte a SN C , a pa ra tului re s pira tor, c a rdia c , et c . su n t c o n se cin ţe ale h ip o xiei ş i mi c rotromboz e lor produ s e de hipe rco n c e n t r a ţ i a sa n gvin ă . Diagnosticul p o a te fi p u s d o a r d e de termina re a he ma toc ritului c a re est e ma i ma r e d e 6 0 %. Tratament. La u n H t > 6 0 % d e vin e ne c e sa ră obs e rva ţia (s upra ve ghe re a ) at e n t ă . La n o u -n ăs c u ţii as imp to ma tic i c u H t între 60 ş i 70% s e po a t e î n c e r c a a d min is tra re a d e lic h id e . D e la un H t > 65% s e poa te încerca la c e i si mp t o ma tici E T p arţia lă . D ac ă Ht e s te de 70%, c hia r ş i î n a bs e nţa ori c ă r u i si mp t om, s e trec e la efe c tu are a E T c u pla s mă proa s pă tă s a u cu al b u mi n ă u ma n ă 5 % p â n ă c â n d H t co b o ară sub 60.

107

Vo l u mu l d e s â n ge (V ) s ch imb a t s e c a lc ule a z ă după formula :

De e xe mp l u : la u n c o p il d e 3 k g c u H t = 70 dorim s ă -l s c ă de m l a 60; vol. sa n g vi n = 8 0 ml × 3 kg = 240 ml;

De c i , E T se va e fe c tu a cu 3 4 ml d e p las mă proa s pă tă (a c e la ş i grup c u n. n. ) s a u al b u mi n ă u ma n ă 5 % .

TULBURĂRI METABOLICE
BOLILE METABOLICE CONGENITALE (erori înnăscute de metabolism) Su n t p r e z e n te d e la n aş te re, mu lte s e de s c ope ră prin te s te sc re e ning, dar d i a gn o st i c u l n u s e p u n e d elo c u ş o r. Diagnosticul va fi s u s p icio n a t în u rmă to are le s itua ţii:  a n t e c e d e n te fa milia le p o z itive, p entru a s eme ne a boli c u de te rminis m ge n e t i c ;  p r e z e n t a î n fa milie a u n o r d ec e s e „n ee xplic a t e ” în pe rioa da ne ona tală ;  d e b u t u l s imp to me lo r d u p ă u n in terva l libe r (de la c â te va ore . la câ t e va z i l e ) d u pă n aş te re ;  d e b u t u l s imp to me lo r d u p ă o mo d ifica re a ra ţie i a lime nta re ;  si mp t o mele s ă n u fie a p an aju l u n ei a s fixii, infe c ţii, he mora gii c e re bra le sa u a l t o r ma l fo r ma ţii. Se mn e l e şi s imp to me le c lin ice s u n t ne c a ra c te ris tic e : dific ultă ţi a lime nta r e , l e t a r gi e , h ip o to n ie , co n vu ls ii, co mă , dia re e , vă rs ă turi, c ons tipa ţie , de sh i d r a t ă r i , d e tre s ă res p irato rie, h e p ato mega lie , ic te r, c a ta ra c tă , ins ta bilita te te r mi c ă , i n su fi c ien ta c re ş te rii, miro s p a rtic ula r a l tra ns pira ţie i s a u urine i ş i fa c i e s gr o so l a n . La b o r a t o r u l p o ate d ete c ta u rmăto are le : hipoglic e mia , a c idoz a me ta bolic ă, ac i d o z a l a c t i c ă , h ip era mo n ie mia , h ip erbilirubine mia , c orpii c e tonic i ş i ami n o a c i z i i d i n p la s mă ş i u rin ă , s u b s ta n ţele re duc toa re din urină (gluc oz a , ga l a c t o z ă ) şi t e s tu l cu p e rc lo ru ră fe ric ă . E st e n e vo i e d e e xame n ge n etic , c hia r da c ă nou-năs cutul decedează; în p l u s, d a c ă exis tă s u s p iciu n e a u n ei boli me ta bolic e , s e va fotogra fia , i se vo r fa c e r a d io gra fii ş i — la d e c es — n e crops ie . Se va r e co lta s ân ge n u n u ma i p e n t ru de te rmină ri c ro moz o mic e , da r şi p e n t r u d i ve r se a n aliz e (la fe l, u rin ă ). Se vo r fa c e p re le vări d in p iele p en tru c ulturi de fibrobla ş ti ş i fra gme nte pro a sp e t e d i n ţ es u tu l hep atic ş i c e re b ral. Tratament. În c a z u l exis ten ţei u n ei sus pic iuni de boa lă me tabolic ă , s e va î n d r u ma n o u -n ă s c u tu l s p re o u n itate cât mai s pecializată în boli me t a b o l i c e , d e o a re c e s u n t n ec e s a re an aliz e s ofis tic a te ş i die te s pe c ia le, mu l t e d i n a c e st e b o li fiin d rap id fata le .

108

Pâ n ă l a s o s ire a rezu ltate lo r s e core c tea z ă hipoglic e mia , tulbură rile hid r o -e l e c t r o l i t i c e ş i a c id o -b az ic e . La n evoie , s e pra c tic ă E. T. (s a u dia liz a pe r i t o n e a l ă ) . C o n c o mi t e n t, treb u ie s ă s e p re vin ă ca ta bolis mul prote ic ş i a c umularea de c a t a b o l i ţ i t o xic i. În p rime le 2 4 d e ore nou-nă s c utul va primi gluc oz ă (o r a l sa u p a r e n tera l); a p o i s e a dau gă triglic e ride c u la nţ me diu, e muls ii de gr ă si mi , mi n e ra le ş i vitamin e. C â n d d i a gn o s ticu l es te p rec iz a t, s e va ins titui die ta s pe c ific ă .
Boli metabolice severe în perioada neonatală

Su n t ma i mu lte a s e me n ea b o li, în s ă tre i s unt ma i importa nte : ga la c toz e mia , ac i d e mi i l e o r ga n ice ş i s in d ro mu l h ip e ra mo n i e mic . 1 . Galactozemia e s te pro d u s ă d e de fic itul une i e nz ime , ga la c toz ol- fo s fa t -u r i d i l -t r a n s fe r a z ă , c u ro l î n t r a ns for marea galactozei în gluc oz ă . P e r so a n e l e a fe c ta te v o r a vea n ivelu ri c re s c ute de ga la c toz ă în s â nge , urină şi ţ e su t u r i ( şi scă z u te n ive lu rile d e glu c o ză ). B o a l a se ma n ifes tă clin ic p rin ic te r, hepa tome ga lie , le ta rgie , s c ă de re po n d e r a l ă , c a t a ra c tă , vărs ă tu ri, h ip o glice mie , a mino-a c idurie ş i fre c ve nte in fe c ţ i i c u ge r me n i gr am-n e gati vi. De p i st a r e a p re c o ce se fac e p rin te s ta re a a c tivită ţii e nz ime i (G-1 -PUT ) , d i n s â n ge le c o rd o n u lu i o mb ilic a l, la na ş te re . Su b st a n ţ e l e re d u c to are s u n t prez e n t e în urină , e xis tă ga la c toz e mie cu h i p o gl i c e mi e , ga la c to zu rie (fă ră glic oz urie ); te s tul de încărcare cu ga l a c t o z ă e st e po zitiv. Tratamentul c o n s tă d in e limin are a ga la c toz e i din re gimul a lime nta r (e xc l u d e r e a l a p telu i ş i a d erivaţilo r a c e s tu ia) ş i pre s c rie re a une i die te s pe c ific e cu pro d u se d e l a c t o z ate ş i h id ro liza te d e p ro te ine (G a la c tomin, de e xe mplu). Da c ă n u e s te trata tă rap id , ga la c to ze mia poa te duc e la re ta rda re me nta lă , ca t a r a c t ă , c i r o z ă ş i /s au d e c e s . C h ia r ş i la c az urile tra ta te , s -a u c ons ta ta t ulte rior difi c u l t ă ţ i l a în văţă tu r ă ş i d e vo rb ire. 2 . Acidemiile organice rez u ltă d in in ca pa c ita tea de me ta boliz a re a unor ami n o a c i z i . E xis tă a c id emie me til ma lo n ic ă , propionic ă, iz ova le ric ă , piruvic ă şi a l t e l e . Ac u mu l a r e a d e metilma lo n a t, p ro p io n a t ş .a . produc e un s indrom c linic ca r a c t e r i z a t p r i n a c ido z ă meta b o lic ă , in to le ra nţă prote ic ă, re ta rda re me nta lă , in su fi c i e n ţ ă a c re ş te rii ; în u n e le ca z u ri: a c id emie , hipe ra monie mie , hipoglic e mie , pan c i t o p e n i e . Su sp i c i u n e a s e rid ic ă la o ric e n o u -n ăs c ut c u a c idoz ă ne ona ta lă re c ure ntă . Di a gn o st i c u l e st e s p rijin it d e „miro s u l d e tra ns pira ţie ” a l urine i, dific ultă ţile al i me n t a r e , vă r s ătu ri, leta rgie, s p as tic ita te , c onvuls ii, c omă . Ac i z i i o r ga n ici s u n t găs iţi cre s c u ţi în u rină (prin re a c ţii de inhibiţie ba c t e r i a n ă , c r o ma to gr a fie î n ga z ş i ele c tro f ore z ă c u volta j ridic at). A c tivita te a en z i me l o r i mp lic a te p o ate fi a p rec ia tă pe ţe s ut he pa tic s a u pe c ulturi de fi b r o b l a şt i . T r a t a me n t u l co n s tă d in tr-o d ietă li ps ită de prote ine . În a c ide mia me t i l ma l o n i c ă u n ii b o ln a vi ră s p u n d b ine la vita mina B 1 2 ia r în cea pir u vi c ă , l a b i o t in ă (5— 1 0 mg /zi). B o l n a vi i c a re n u ră s pu n d b in e la d ie tă ş i vita minote ra pie , a vâ nd fre c ve nte cr i z e d e a c i d o ză s everă , p o t d ec e d a s au ră mâ ne c u o re ta rda re fiz ic ă şi me n t a l ă . 109

3 . Sindromul hiperamoniemic s e ca ra c te riz e a ză prin intole ra nţă la prote ine şi h i p e r a mo n i e mie (tu lb u rare a c ic lu lu i ure e i), ma nife s t â ndu-s e c linic pri n d i fi c u l t ă ţ i alime n tare ş i vărs ă tu ri, le ta rgie , irita bilita te , hipe r- s a u hip o t o n i c i t a t e , co n vu ls ii, c o mă. Di a gn o st i c u l va fi s u s p ic io n a t la o rice nou-nă s c ut c u a c idoz ă me ta bolic ă şi h i p e r a mo n i e mie . Di a gn o st i c u l n e c e s ită rea c ţii d e in h i biţie ba c te ria nă , c roma togra fie în gaz şi e l e c t r o fo r ez ă c u vo ltaj î n a lt. U n d iagn os tic de finitiv s e poa te pune pe ba z a ac t i vi t ă ţ i i e n z imelo r d in ţes u tu l hepa tic , e ritroc ite, le uc oc ite şi fib r o b l a şt i . De fi c i t u l sp ec ific e n z ima tic re z u ltă d i n a na liz a a minoa c iz ilor din s â nge (d e e xe mp l u , scă d ere a c itru lin e i ş i a rgin ine i de notă un de fic it de c a rba mil -fo s fa t -si n t e t a z ă ş . a . m. d . ). T r a t a me n t u l d e b az ă e s te c e l d iete tic. Se va limita a portul prote ic, în să a r gi n i n a se va a d min is tra î n to a te fo rme le (c u e xc e pţia de fic itului de ar gi n a z ă ) . Se va evita co n s tip aţia , s e va ac idifia c onţinutul c olonului pe ntru a sc ă d e a a b so r b ţia a mo n ia c u lu i, s e vo r da a ntibiotic e, pe ntru a diminua flo r a d i n c o l o n ş i b e nzo at d e s o d iu în cu ră î nde lunga tă pe ntru a mă ri e xc re ţia de a mo n i a c . Î n u n e l e ca zu ri, s e în ce a rc ă d ia liz a p e ritone a lă ş i e xs a ngvino -t ra ns fuz ia , ia r a l t e l e ( c u m e s te acid u ria o ro tic ă ) s e p o t tra ta c u uridină. E vo l u ţ i a şi p ro gn o s tic u l d ep in d d e bloc ajul me ta bolic . Câ nd bloc a jul ci c l u l u i u r e e i e s te tota l, co p ilu l d ec e d ea ză î nc ă din primul a n de via ţă . În ce l e l a l t e fo r me , c h iar ş i c o rec t tra ta te , e xis tă re c ă de ri ş i s e a junge la ins ufic ie nţă a c r e şt e r i i , i n t o l era n ţă c ro n ic ă a lime n tară , reta rda re .

COPILUL MAMEI DIABETICE (EMBRIOFETOPATIA DIABETICĂ) A. În timpul sarcinii e s te n e c e s a ră o bună c oope ra re î ntre inte rnist (d i a b e t o l o g, n u triţio n is t), o b s te tric ia n ş i p edia tru, fă c â ndu-s e viz ite pre na ta le fr e c ve n t e . E st e i mp o r tan t a me n ţin e la ma mă o normo glic e mie (nu ma i prin die tă sa u d i e t ă şi i n s u lin ă). G lic e mia va fi monitoriz a tă fre c ve nt i a r glic oz uria „d e si gu r a n ţ ă ” s e va p ăs tra s u b 2 0 g/zi Ast ă z i e st e d o ve d it c ă o n o rmo glice mie la î nc e putul s a rc inii duc e la s c ă d e r e a ma l fo r maţiil o r co n gen itale , iar p ăs tra re a normoglic e mie i ş i în ultima pe r i o a d ă a sa rc in ii d u c e la s că d ere a ma c ros o mie i ş i a hipoglic e mie i ne o n a t a l e . Se va u r mă ri s ă n u s e a d min is tre z e gravide i me dic a me nte hipogli c e mia nte pe cale o r a l ă, de o a r e c e ele t r a ve rs ează placent a şi produc la no u -n ă sc u t o h i p o glic e mie s e veră ş i p relu n gi tă . Î n c ă d e la în ce p u tu l s a rc in ii s e va urmă ri, ultra s onic ş i prin doz a re a al fa - fe t o p r o t e i n e i, d ep is tare a ma lfo r maţiilo r c onge nita le , în s pecial anencefalia. Da c ă n u se p ro d u ce mo arte a in trau terină a fă tului pâ nă în trime s trul III, se va fa c e o re e val u are a s tă rii fă tu lu i (ultra s onogra fie , doz a re a e s triolilor ş i al t e t e st e ) . C â n d se a p re c ia z ă că travaliu l a în c e put, s e va obţine lic hid a mniotic pe n t r u a p r e c i e r e a matu riză rii p u lmo n are ( indic e le de le c itină /sfin go mie lină , le c i t i n a d e sa t u r a tă , te stu l cu fo s fa tid il -glice r ol). 110

La d i r i j a r e a travaliu lu i treb u ie să s e tină c ont. de ris c ul a s upra fă tului, ma me i şi n o u -n ăs c u tu lu i. F ă tu l c o mp o r tă ris c ul morţii intra ute rine ş i in su fi c i e n t ă a c reş te rii. M a ma p o a te p rez e n ta hipe rte ns iune , ins ufic ie ntă re na lă , he mo r a gi e r e t i n ian ă s a u o h ip e rglice mie gr eu tra ta bilă . N ou-nă s c utul c omportă risc u l p r e ma t u rităţii d ato rită p o lih id ramnios ului c a re produc e rupe re a pr e ma t u r ă a me mb ran e lo r. B . După naştere n o u -n ă s c u tu l p o a te p rez e nta : a s fi xie ne ona ta lă , tra uma tis m la na şt e r e (copilul d in ma mă d ia b eti c ă e s te ma re pe ntru vâ rs ta ge st a ţ i o n a l ă , u n ma c ro s o m, „d o lo fan ” pes te 4 kg greutat e, cu facies cu sh i n go i d şi p iele lu cio as ă ), ma lfo r ma ţii c onge nita le , hipoc a lc e mie , hi p e r b i l i r u b i n e mie, d e tre s ă res p irato rie, p o lic ite mie (c u tromboz a ve ne i re na le s e c u n d a r ă ) şi d i ficu ltăţi a lime n tare (c o p il e xtre m de hipoton). De l a n a şte re s e va re c o lta lich id amniotic pe ntru s ta bilire a ra portului L/S şi a sp i r a t gas tri c p e n tru d o za re a lec itine i în s uc ul ga s tric , c olora ţie Gram etc. Se vo r d e t e rmin a:  gl i c e mi a la n aş te re ş i la 1 , 2, 3 , 6, 1 2 ş i 24 de ore (D e xtros tix);  c a l c e mi a la 6 , 1 2 , 2 4 ş i 4 8 d e o re:  h e ma t o c ritu l la 1 ş i la 2 4 d e o re;  b i l i r u b i n a s eric ă în p rimele 2 4 de ore ş i — ulte rior — la n e vo i e . E st e b i n e s ă s e e fe c tu ez e ş i ra d io grafia tora c ic ă ş i EC G. Trata me ntul va c o n st a d i n c o mb a te re a d e tre s e i res p ira torii, ma nife s tă rilor c a rdia c e, a hip o gl i c e mi e i , h ip o c a lc e mie i, p o lic ite mie i ş i a hipe rbilirubine mie i. Ac e şt i c o pii vo r p ri mi s o lu ţie d e glu c oz ă 10% pe c a le ora lă s a u prin ga va j , î n c ă d e la o o ră d u p ă n a ş te re , p ână s e s ta biliz e a z ă glic e mia (a c e a s ta fii n d fr e c ve n t a u to limita tă ş i ra re o ri s impto ma tic ă ). În ge ne ra l, 60 ml/kg asi gu r ă o gl i c e mie d e p e s te 3 0 mg %. În e ve ntua lita te a c ă nou-nă s c utul est e si mp t o ma t ic , s e va a d min is tra 1 ml/kg de s oluţie gluc oz ă 20%. În ca z u l c ă şi d u p ă 4 8 d e o re e xis tă h ip o glic e mie , a tunc i a c e a s ta a re a lte c a uze de c â t h i p e r i n su lin is mu l s ec u n d ar (d ia b etu l ma me i). Da c ă n o u -n ăs c u tu l es te h ip o glice mic , ime di a t după na ş te re s e va a dminis tra glu c a go n 3 0 0 n g/k g s . c. (d o za maximă fiind de 1 mg) pe ntru cre şt e r e a gl i c e miei, p ân ă s e va p u te a „in s tala ” pe rfuz ia c u gluc oz ă . T r e b u i e c u n o s c u t fap t u l c ă o p e rfu zie pre a ra pidă de s oluţie c onc e ntra tă de gl u c o z ă p o a te s timu la s ec re ţia d e in sulină , ia r c ompromit e re a une i linii in t r a ve n o a se p o a te p ro d u ce u n re b o u n d h ip o glic e mic . HIPOGLICEMIA Hi p o gl i c e mia î n p erio ad a n eo n a ta lă c ore spunde une i glic e mii s ub 40 mg/ 1 0 0 ml , c u s imp to me d e h ip o g lice mie (s i mpto me le dis pa r după a dminis tra re a i. v. d e gl u c o z ă ) . Or i c e gl i c e mie s u b 4 0 mg/1 0 0 ml ne c e s ită s upra ve ghe re , ia r s ub 30 m g/ 1 0 0 ml , t rata me n t. Etiologie 1 . Sc ă d e r e a s to c ă rii h ep atic e a glu coz e i, a produc e rii s a u e libe ră rii gl u c o z e i : p r e ma tu rita te a (ma i a le s s u b 1500 g la na ş te re ), dis ma turita te a , hip o xi a p e r i n a tală , as fi xia, h ip o termia , s e ptic e mia , ma l for ma ţ iile c a rdia c e co n ge n i t a l e , d e ficitu l d e glu c a go n , b o lile de s toc a j a l glic o ge nului (tip I), ga l a c t o z e mi a , i n to lera n ţă la fru cto ză , in s u fic ie nţa s upra re na lă . 111

î n timp u l E. 2 —0. c ) â n fu n c ţie d e d ia gn o s tic. c ia noz ă . h i p e r p l az ie a c e lu lelo r b eta -p a n c r e atice. T . c a şi a c e lor d e glu c o ză . C unos c â ndu-s e însă c ons e c inţe le gra ve . a lime nta ţie difi c i l ă . v. se vă trec e ia d e te rmin are a c a ntita tivă a glic e mie i: La no u -n ă sc u ţ i e ste b in e s ă s e fo lo s ea s c ă me toda gluc oz o xid a z e i (s a u cu or t o -t o l u i d i n ă ) ş i n u me to d e ca re măs o ară toa te s ubs ta nţe le re duc ă toa re . asfixie s au c u s imptome c a re pot fi da te de hipoglic e mie (c a şi î n t i mp u l ş i d u p ă E . 6 . 4 g/kg de gluc oz ă (1 ml s oluţie de gl u c o z ă 2 0 % . mo t i v p e n tru ca re p ro filaxia d e vi ne ma i importa ntă de câ t tra ta me ntul. T. Di a gn o st i c u l s e p u n e p e b a z a s imp to matolo gie i c linic e ş i a doz ă rii gluc oz e i sa n g vi n e . a p atie .75 mg/ kg/ min. s e va c o n tin u a p rintr-o pe rfuz ie c ontinuă c u 4— 8 mg d e gl u c o z ă / kg/ min . ad e n o m. ţipă t ş i plâ ns s la be . 112 . la to ţi nou-născu ț ii cu risc crescut de hipoglicemie. 3 . n ou-nă s c utul poa te primi la pte . ia r î n c a z u r i l e î n ca re . b ) In j e c t a r ea i. D in mo me n tu l a c e s ta . sc o p u l es te ac e la d e a p ă stra o glic e mie d e pe s te 40 mg/ 1 0 0 ml . p en tru ce a ma i ma re p arte a c a z urilor. e xis tă ş i s imptoma tolo gie cli n i c ă . T o t u şi. Simptomatologie şi diagnostic. 5 mg/ k g/ mi n d e gl u c o ză . T . C r e şt e r e a u tiliză rii glu c o ze i (hipe rins ulinis m): c opilul ma me i di a b e t i c e . C o p i i i c u convulsii. co n vu l si i . primind pe c a le ora lă sa u p r i n ga va j s o lu ţie d e glu co ză 1 0 % d in 2 în 2 ore . a c ope rire a ne c e s ită ţilor lic h i d i e n e . (d ac ă s e u tilize a ză s â nge c itra ta t) s indrom B e c kwith. In hip e r i n su l i n i sm. C o n ce n traţia soluţie i de gluc oz ă va de pinde de nec e si t ă ţ i l e z i l n ic e de lich id e . 1 2 ş i 2 4 d e ore de via ţă . ) vo r primi gluc oz ă pa re nte ra l s ub fo r ma u n e i p e rfu z ii d e 6 0 — 1 2 0 ml/ k g/z i de s oluţie de gluc oz ă 10% (4 — 8 mg/ k g/ min ). p en tru a s e a s igura o glic e mie c ons ta ntă . 2 . ad in amie . D a c ă î n prima z i de via ţă ne c e s ită ţile de lic h i d e su n t d e 6 5 ml/ k g/ z i. se va det e r mi n a gl i c e mia la 3 . Până în prez e n t n u es te cunosc ut nive lul s ub c a re glic e mia re p r e z i n t ă u n p e rico l pe n tru S N C la n o u -n ăs c ut. (da c ă s e folos e ş te s â nge hep a r i n a t ) sa u d u p ă E. în tr-u n ritm d e 1 ml/min ). pâ nă c e nive lul glic e mie i devi n e st a b i l . Tratamentul simptomatic al h ip o glic e mie i s e fa c e e ta piz a t: a ) Pr i n a cu l c u c are s -a făc u t re c olta re a s â nge lui s e a dmini s tre a z ă o so l u ţ i e d e gl u c o ză ca re s ă as igu re 0 . a p n e e . Î n ca z u r i l e d e h i p o glice mie p re lu n gită s e va d e termina ş i nive lul ins uline i pla s ma tic e . Me t o c l o p r a mi d ) s au trata me n t cu A s p irin ă la nou-nă s c ut. co p i i i ma me l o r d ia b etic e etc . U nii a utori pre fe ră să a d mi n i st r e z e u n a me s t e c în p ărţi e ga le din s oluţiil e de 10% ş i 15 % . e r i t ro b las to za fe ta lă . s o lu ţia d e glu c o ză va fi d e 15%. 6. h ip o te rmie . 1 . o s o lu ţie de gluc oz ă 10% a re un a port de 4. Simp to me le inc lud tre mură turi. da r gl i c e mi a c o n t i n u ă a fi c o n tro lată în p rimele 2 z ile de via ţă . urma t de hipoglic e mia de re b o u n d . Ca n tităţile ma ri d e gluc oz ă a dminis tr a te o da tă („b o l u s ") t r e b u i e evitate d e o are c e d u c la h ip erins ulinis m. Tratament. s e re a lize a z ă prin s oluţia 10%. ) s ă s e e fe ctu eze s creening-ul c u D e xtros tix. ia r c ea 1 5 %. Ast fe l . p e lân gă va lo are a s c ă z ută . 3 . E st e imp o rta n t ca la to ţi n o u -n ăs c uţii c u ris c c re s c ut (pre ma turii. co n c e ntra ţia gluc oz e i (s a u ritmul p e r fu z i e i ) t r e b u ie c re s c u te. Al t e c au ze : tra ta me n te e fe c tu ate ma me i (be ta -s i mpa to mi me tic e .2 .

ma l a b so r b ţ i e i n tes tin ală . a gita ţia . h ip o ca lc e mia es te le ga tă fie de s c ă de re a a portului de c a l c i u fi e d e h ip o p ara tiro id is mu l n e o n a ta l tra nz itoriu. 3. s e vo r a dminis tra în c a z ul c ă pe rfuz iile de gl u c o z ă n u a u a vu t n ici u n re z u ltat. b ) In t r a p a r tu m: a s fi xie. D e regu lă . C a u z e d u p ă 3 zile d e viaţă : a) Persistenţa unora din cauzele anterioare. C a uz e le hipoc a lc e mie i. de tre s ă resp i r a t o r i e . 113 . a port s c ă z ut. T. d efic it de M g. c omplic a ţii obs te tric a le . a tunc i câ n d su n t p r e z e n te. d in 12 în 12 ore . c a re nţă de vita mină D. sa u a ca lc iu lu i io n iz a t s u b 3 — 3. Se mnul C h wo s te k poa te fi pre z e n t şi la c e i fă ră h ip o ca lc e mie . to xe mie gra vidic ă . Si mp t o me l e ma i o b iş n u ite s u n t h ipe re xc ita bilita te a . e fe c tua tă c u s â nge c itra ta t. 12 ore după na ş te re . cr i z e l e d e a p n ee cu c ia n o z ă ş i a ltele . 2 . ( ma x. îns ă s c a de fr a c ţ i u n e a c a l c i u lu i io n iza t). h i p o p ara tiro d is m. 2 . Diagnosticul pozitiv s e s p rijin ă pe două e le me nte : de te rmina re a ca l c e mi e i şi E CG (mo d ifică rile E C G fiin d c onc orda nte c u s c ă de re a c a lc iului io n i z a t ) .pe da l s e obs e rvă ra r . c ) Po st n a t a l: s tă ri d e as fi xie. D iaz o xid u l (a n tih ip erte ns iv: 5 mg/ kg) ş i hormon ul de cr e şt e r e su n t me d ic a me n te n e c e s a re în c a z u ril e de hipoglic e mie c ro nic ă intra ta bilă da r . 1 mg) p â n ă s e va p u te a de s c ope ri o linie i. v. f) Ad r e n a lin a. 4 8 d e ore . i. 48 de ore . tre mu r ă t u r i l e . ia tro ge n (în alc a loz ă produs ă prin tra ta me nt c u bic a r b o n a t sa u prin h iperven tilaţie . Etiologie. Si mp t o mele h ip o ca lc e mie i d ete rmina te de s c ă de re a c a lc iului ioniz a t (ve z i t e t a n i a ) s u n t n e s p ec ific e la n o u -n ăs c ut. Simptomatologie şi diagnostic: 1 . sep ticemie . d u p ă E . a d mi n i st r a rea lor es te b in e s ă fie făc ută î n c ons ult c u endoc rinologul. t o t u şi a c e s te s emn e s u n t d e aju to r î n s uge ra re a dia gnos t ic ului. a ) Ma t e r n e : d iab et z a h ara t. Un e o r i se găs e s c as o cia te ş i a lte ma n ifes tă ri c um s unt dific ultă ţile a lime nta re . 24.d ) Pe n t r u mo b iliz a re a glu c o ze i (la c e i c u s toc uri a de c va te ) s e va ad mi n i st r a Gl u c ago n 3 0 µ g/ k g. 12. La i vi r e a su s p ic iu n ii s e d ete rmin ă c a lc emia as tfel:  p e n tru c e i c u a s fixie i n tra p artu m la 1. 2 4 . m. d in 6 în 6 o re. cereale).  p e n tru ce i c u ma me d i ab etic e la 6. . b ) Alte cauze: regi mu ri a lime n tare boga te î n fos fa ţi (la pte . . v: e ) Hi d r o c ortiz o n u l 5 mg/ k g. p rema tu ritate . HIPOCALCEMIA Se d e fi n e ş te p rin s că d ere a c o n c e n traţie i tota le a c a lc iului s e ric s ub 7 m g/ 1 0 0 ml . c onvuls iile . 6.  p e n tru p re ma tu r la 1 2 . al i me n t a ţ i a ma me i extre m d e ca re n ţată în c a lc iu ş i hipe rpara tiroidis mul ma me i . H ipoc a lc e mia poa te c oe xis ta cu h i p o gl i c e mi a . s a u Pre dnis onul 1 mg/ k g. ţip ătu l as c u ţit ş i h ipotonia . în fu n c ţ i e d e t i mp u l d e ma n ifes ta re . iar copiii ma me lor dia be tic e vor primi 30 0 n g/ k g. p o ate fi a d minis tra t împre ună cu gluc oz a în t r a t a me n t u l c o n vu ls iilo r h ip o glic e mic e . mio clo n iile . Fe n o b a r b i t a l u l . în s ă. s e î mpar t î n: 1 . m. c a z uri în car e c a l c e mi a t o ta l ă poate fi în limite norma le . bo l i r e n a l e . Cauze în p rimele 3 zile d e viaţă . h ip o xie s a u ş oc . i. o r a l . ia r s pa s mul c a rpo. i . 5 mg/100 ml.

în s c o p p re ven tiv. v. c u u rmărire a ate n tă a ri tmului c a rdia c . ma gn e z iul s e ric . Î n c a z u l că n u s u n t ş i a lte co mp lic a ţii. Ab se n ţ a t i mu s u lu i p e ra d io gra fie p o a te fi a s oc ia tă c u hipopa ra tiroidis mul. a d i c ă 0 . p r o t e in emi a to ta lă .Pe E C G se vo r u rmă ri p re lu n girea i nte rva lului Q T ş i a s pe c tul a s c uţit şi a mp l u a l u n d e i T. s uplime nte a z ă ra ţia ali me n t a r ă c u c a lciu . Da r î n c e c o n s tă a c es t ris c? A d min is t ra re a ra pidă a une i doz e de c a lc iu fac e să a j u n gă o c a nt i t a t e p r e a ma r e d e calciu în a triul dre pt unde inhibă ac t i vi t a t e a n o d u lu i sin u s a l. Î n h i p o c a lc e mia a s imp to ma tic ă . Pre fe ra bil e s te ca l c i u l gl u c o n i c 1 0 % (1 ml = 1 0 0 mg gluc ona t de c a lc iu = 9 mg C a el e me n t a r . D oz a ma xi mă de ca l c i u gl u c o n i c 1 0 % es te d e 5 ml p entru pre ma turi ş i 1 0 ml pe ntru no u -n ă sc u t u l l a te rme n . s ă s e fo lo s e a s c ă u n s ingur pre pa ra t. v. c re s c ute tre pta t. la ace a s tă ca tegorie de c opii. ca lc ito n ina . În c a z u l c ă n u se obţine re z ulta tul sc onta t. Î n h i p oca lc e mia s imp t o ma tic ă a ) T r a t a me n tu l e s te d e u rge n tă în ca z ul c onvuls iilor s a u a l a rit miilor. 3 . Î n e ve n t u a l ita te a că se ad min is tre a z ă calciu i. c a lc iu gluc onic 10 % ( a si gu r ă u n a p o rt d e 4 5 — 9 0 mg/ k g/z i de c a lc iu e le me nta r). Î n e ve n t u a lita te a că h ip o c a lc e mia es te pe rs is te ntă . câ n d se vo r ad min is tra le n t. mo t i v p e n t r u c are vite z a d e in je c ta re nu tre buie s ă de pă ş ea s c ă ra ta de 1 ml / mi n . C o p i i i c u ris c cre s cu t d e h ip o c a lc e mie (hipopa ra tiroidis m tra nz itoriu — l a p re ma t u ri s a u la ce i c u d etre s ă re s pira torie — ori la c e i c u a port s c ă z u t d e c a l c iu ) vo r fi mo n ito riz a ţi. D a c ă a pa r s e mne de hipoc a lc e mie vo r fi t r a t a ţ i . d o ze le se vor s c ă de a tre pta t. 114 . 2 . ra re ori tra ta me ntul hipoc a lc e mie i ne c e si t ă ma i mu lt d e 4 — 5 z ile (la vâ rs ta de o s ă ptă mâ nă . Mon ito riza re a ca rd iac ă are va loa re de os e bită a tunc i c â nd s e ad mi n i st r e a z ă c alc iu p are n tera l s a u în ca ntită ţi ma ri o da tă („î n bolus ” ) în tra t a me n t u l d e în tre ţin ere . 1 . î ntr-un in t e r va l d e t i mp ca re v a d ep ăş i 4 8 d e o re. v. . PTH ş i. i. b ) T r a t a men tu l d e î n tre ţin ere u rme a z ă c ure i de a ta c ş i c onstă din ad mi n i st r a r e a a 4 5 — 5 0 mg/ k g/zi d e c a lc iu e le me nta r (de regulă pe c a le ora l ă ) . Es te bine c a nive lul ca l c e mi e i să fi e mo n ito riz a t la 1 2 — 2 4 d e ore pe ntru a s e pute a a da pta do z e l e . C a l c i u l s e p re fe ră a s e ad min is tra inc lus în a lime nte . da c ă e s te pos ibil. s unt ne ce s a re ş i al t e d e t e r mi n ă ri: fo s fo ru l s e ric . Du p ă „c u p a re a ” h ip o ca lc e mie i. . ş i pre pa ra tul să fi e b i n e a me s t e c a t în a lime n te. Es te de p r e fe r a t să s e în ce a p ă cu d o z e mai mic i. doz e le se p o t r e p e t a d u p ă 1 5 min . s e a d min is t r e a z ă 5 — 1 0 ml/ kg/z i. c hia r ş i co p i i i ma me l o r d ia b eti c e d evin n o rmo ca lc e mic i). e s te bine c a a tâ t pe ntru a dminis tra re a ora l ă c â t şi i. ora l. R i sc u l c a lc ite ra p iei (p en tru a -l min i ma liz a e s te bine s ă s e ţină c ont de r e gu l a c ă „ma jo r itate a h ip o c a lc e miilor s unt a s imptoma tic e ş i nu e s te ne vo i e d e o c o r ec ţie rap id ă ” ). ure e a şi c re a tinina sa n g vi n ă . 4 5 mE q / ml). C â n d se u tilize a z ă ven a ombilic a lă ris c ul e s te ş i ma i ma re . ca l c i u l i o n i z a t . Su b a sp e c t u l p re p ara te lo r d e ca lc iu. 2 ml/ kg de c a lc iu gluc onic 10% (1 ml / l mi n ) . re s pe c tiv o c a lc e mie a s imptoma tic ă s u b 7 mg/ 1 0 0 ml. c u p ro d u ce rea de bra dic a rdie. bloc s au chiar sto p c a r d i a c . es te preferabil ca aces ta s ă se d e a î n t r -o p e rfu z ie u n ic ă p e 2 4 o re. ia r pre pa ra tul de l a p t e să fi e c u u n co n ţin u t câ t mai s ăra c în fos for. Tratament. U n ii au to ri.

ş i te s tul la P T H) . O a t e n ţ i e ap arte n e ce s ită p re ma tu ru l. di sma t u r i t a t e . în plus. Î n ad min is tra re a o ra lă .E xt r a va z a r ea s u b cu tan ată a ca lc iu lu i p roduce noduli ş i o ne c roz ă tis ula ră se ve r ă . Va l o r i l e n o rmale a le ma gn e z ie mie i la nou-nă s c ut s unt de 1. infe c ţiile 115 . 5 . b ) Toxice: in ge s tia u n or med ica me n t e de că tre ma mă . me ta b o liţilo r vitamine i D ş i. d u p ă ET c u s ân ge c itra ta t. M g s e p o a te a d ău ga în p e rfuz ie c u lic hide le de î ntre ţine re (1 mE q / k g) sa u . D ac ă u n c a te te r a ju nge din ve na o mbilic a lă în portă . A proa pe 50% din no u -n ă sc u ţ i i c u h ip o c a lc e mie n u ră s p u nd la tra ta me nt. O ma r e grijă treb u ie avu tă p e n tr u a nu s e a dminis tra c a lc iul co n c o mi t e n t c u b ic a rb o n atu l d e N a .2 ml/kg din s oluţia de s ulfa t de Mg 2 5 % . Hipocalcemia asociată cu hipomagneziemie. Î n ace a st ă si t u a ţ i e s e imp u n e ş i d ete r min are a P. hipoma gne z ie mia . res p ec tâ n d u -s e la 6 s a u la 12 ore . E s te d efinită c a pe rs is te ntă hipoc alc e mia nei n fl u e n ţ a t ă d e ca lc ite ra p ie ş i c u valo ri le s a ngvine a le M g norma le . cle a r a n c e -u l AM P -cic lic p en tru u n e ven tu a l hipopa ra tiroidis m ne ona ta l s a u ps e u d o . c a re va tre bui s ă fie tra ta tă . a port c re s c ut de fo sfo r . Sc ă d e r e a s u b 1 . fos fa ta z e lor a lc a line . p e c a le ora lă . re z e c ţie e xtins ă de inte s tin subţire.8 mE q / l. TULBURĂRI NEUROLOGICE CONVULSIILE Etiologia r e c u n o aş te c au ze d ive rs e : a ) Metabolice: h ip o glic e mia . d ac ă e s te p o s ib il. de oa re c e . c ) Hemoragice: h emo ragii in tra ven tricu l a re . d ) Infec ț ioase: in fec ţiile b a c te rie n e (me ningi te ş i s e ptic e mii). h ip o ca lc e mia . dia be t ma te rn. pr i n t r -u n c a t e t e r in tro d u s în a rte ra o mb i lic a lă . i . Inje c ta re a c a lc iului pâ nă în a ortă . ş i c e le ma i s ofis tic a te pr o d u se c o n ţ i n n u ma i 1 mg C a p en tru 1 k ca l. 2 mE q /l d e fin eş te hipoma gne z ie mia . m. 2— 1. din c a uz ă că hip o c a l c e mi a e s te a s o cia tă c u h ip o ma gn e z i e mie . U lte rior. Hipocalcemia persistentă. s ubdura le ş i s uba ra hnoidie ne . d e o are c e pre c ipită ime dia t s ub formă de ca r b o n a t d e c a l c iu. s a u i. poa te duc e la e nte roc olită ul c e r o -n e c r o t i c ă . 4 . da c ă ma i e st e n e c e sar. h ip o p a ra tirodis m ma te rn. da c ă e s te pos ibil. fiind ne voie de o s uplime nta re a c a l c i u l u i a st fe l ca p rema tu ru l s ă p rimea s c ă pe z i 150 mg/ kg. N uma i î n c a z ul une i ma l a b so r b ţ i i sp e c ific e d e M g (even tu a lita te ra ră ) s unt ne c e sa re doz e ma i ma r i d e Mg. . boli he pa tic e. nive lului cir c u l a n t a l PT H . hipona tre mia şi h i p o xe mi a . mala b s o rb ţie in tes tin ală a M g.h i p o p a ra tiro id is m (la ca re s e va e fe c tua . es te bine s ă fie dilua t. cal c i u l p o a t e să p ro du c ă n ec ro ză h ep atic ă . C auz e le a c e s te ia su n t : d e fi c i t ma te r n d e M g.. Pe r i c u l o a să e s te ş i p erfu za re a c a lc iului prin c a te te re le introdus e î n vase l e o mb i l i c ale . v. o pa r t e d e Mg l a 1 0 p ă rţi s o lu ţie d e glu c o ză s a u la pte . de a se me n e a . re s pe c tiv. Î n c a z u l c o n vu ls iilo r s e ad min is tre a z ă 0. intoxic a ţii c u un e l e a n t e st e z i c e lo ca le .

ci la exp lorarea comp lex ă a SNC în perioada n eon ata lă. Su n t i mp o rtan te p en tru p rec iz a re a c a uz e lor a nte c e de nte le pe rina ta le ş i exa me n u l fi z i c a mă n u n ţit al c o p ilu lu i. h ) C o n vu l s ii b e n i gn e fa milia le . Tabelul 2. A sp ectu l n o rma l a l cr ei eru lu i (se f ac secţ iu n i în t oa t e cele 3 dimens iuni) : S u n t v izu a lizat e d if erit ele c ompon e n t e a le h em isf er elor c ereb ra le ş i c er eb eloas e. c ulturi pe me dii. e rori î nnă s c ute în me t a b o l i s mu l a mi n o a c iz ilo r. ap n e e . est e t o tu şi n ec es ară supra vegh er ea f uncţii lor vita le în cond iţi i le ac es t ei s edăr i). p rin rezon an tă magn et ică I I Ima gi stic a cu r ez on an ţ ă ma gn etică f u rn iz ează da t e sup er i oar e ac elora ob ţinu t e pri n ec o gr af ie ş i scan n er. U ne le din ac e s te miş c ă ri tr e b u i e d e o se b i t e d e clo n u s u l s p o n ta n ş i d e tre mură turi (a c e s te a a pa r de c la nş a te ş i nu sp o n t a n ) . g) Di sge n e z ie c e re b rală şi b o li c e re b rale de ge ne ra tive . cu 30 min. p rin tra n s ilu min are . peduncu lilor * În acest tab el se fac referiri nu numai la patologia SNC gen eratoa re (sa u potenţia l gen eratoare) de c on vu lsii. al t e l e . e xa me nul LC R . în gen era l (asp ectu l n orma l. ora l. tomode ns igra fie c ompute riz a tă . Mg. In ve st i ga ţ i a d e la b ora to r cu p rin d e : de termina re a s e ric ă a gluc oz e i. e ) E r o r i î n n ă s c u te de metabolism: a c ide mii orga nic e . 2 4 )*. In ve st i ga ţ i a p a ra c lin ică n e c e s ită u n eori s ă fie lă rgită prin e xa me nul EEG. mi şc ă ri d e p ed ala j s a u d e î n o t şi a lte le . od ată cu creşterea vârstei gestaţiona le.co mp l e xu l u i T O RC H . Ca . clo n ic e (fo c a le s a u multi foc a le ) ş i mioc lonic e (fo a r t e r a r t o n i c o -c lo n ic e ).24 E x p lorarea S N C în p erioad a n eon atală. re z o n a n ţ a ma gn e tic ă (t a b elu l 2 . M a i frec ven t s e ma ni fe s tă î ns ă prin de via ţii a le gl o b i l o r o c u l a r i .is c h e mic sechele). hip of iza şi tij a pituita ră. căi le de asoc i er e. această m et odă având capacitat ea d e a ident if i ca mi elin a 1 şi a dif er enţ ia subst anţa a lbă 2 de substan ţa cenu ş i e 3 1 III Mielina apare în hipersemnal (în T1) sau în hiposemnal (în T2). dif eri ţi ner vi crani en i . C o n vu l si i l e p o t fi to n ic e . s ind romul hipo xic . corpu l C a los. f) Efecte ale asfixiei (h ip o xia. miş c ă ri de propuls a re a l i mb i i . În ain t e d e ex a m en . d efic ie n ţa de piridoxină (ş i de pe nde nta !). miş că ri de s uc ţiune . devin e vizib ilă la nivelu l p eduncu lu lui c ereb elos sup erior. Met od a p oat e f i f o lo si tă d acă star ea n ou-n ă scu tu lui p er mi t e dep la sar ea ş i dacă ac es ta a f ost sed a t b lân d (c lora l h idra t 50 mg/k g. Simptomatologie şi diagnostic. 116 . P oat e f i eva lu ată matu rar ea cer eb ra lă. patologia ischemio-h emora gică şi a lte afecţiuni). trunchiu l cer ebra l. is ch e mia . n u mără to are a e le me n telo r s angvine . c u u l t r a s u n e te. n is tag mu s . Na . ma lf ormaţiile SNC. sp aţi i le p er ic er eb ra le ş i ventricu lar e — obţ inându-s e ima gin i sup er i oar e i ma gin i lor ec o gr af ice ş i scint i graf ic e (s canner). Cu ocaz ia „con su ltării” ac estor „subcapitole” cititoru l va exa mina şi ac est tab el. Mielinizarea SNC în perioada n eonata lă are o progresiun e caud oc rania lă interesând în primu l rând fibrele fascicu lu lui piramida l (la prema tur mielina apare la nivelu l trunchiu lui c erebra l.

s e m i . poate fi vorba de hip oplazie sau de agen ezie parţia lă sau tota lă — aspec tu l d e agenez ie fiind evoc at în sec ţiunile sa gita le de dila tarea şi poz iţia înaltă a ventricu lu lu i a l 3-lea.24 (continuare) D atele f u rn izat e d e ac ea stă m et od ă. hidr oc ef a li e. I m a g i s t i c s e n o t e a z ă septum pelluc idum a b s e n t . sunt bine formate). uneori se notează coa rne fron ta le mici şi îndep ărta t e şi o „răscru ce” ventr icu la ră mu lt lăr gită. h i d r o a n e n c e f a l i e . chisturi in teremisf eric e — sau ma lforma ţia „ se inc lud e” în tr-un sindrom anume (trisomia 13. Matura r ea c er ebra lă est e sup eri or eva luată (în co mpara ţi e cu ec ograf ia şi scan n er-u l). Se diagnostichează mai uşor cu rezonanţa anoma lia c orpu lu i ca los şi infundibu lu lui magnetică decât echo sau scanner. 2 S u b sta n ţa albă e s t e f o a r t e i m a t u r ă l a p r e m a t u r . poate fi a . 3 La prematur. nucleu lui ventra l p osterior a l ta lamusu lui. loca lizarea la baza craniu lu i este exc ep ţiona lă). a p ă r â n d c a u n h i p o s e m n a l î n T 1 ş i hipersemnal în T2 (această imaturitate este în special datorată sărăciei de mielină şi bogăţiei de apă pu tând preta la prematur la c onfuzii d e interp retare a semna lelor d e pa tologie isch em ică. IV — Malf orma ţi i le S N C * Ma lf or maţ ii supra t ent oria le a) E n cef a loc elu l 1 b ) D isg en ez ia corpu lu i ca los 2 c) H o lop r oz enc ef a lia 3 d ) Tu lb u ră ri d e mi gra r e a neurob laş ti lor 4 e) D isp lazia s ept oop tic ă 5 cerebra li. 4 Determină anomalii de dezvoltare a circumvoluţiilor şi şanţurilor. h i d r o c e f a l i e . putând determina lisencefalie. hidrom subdura l b ilatera l. p orenc efa lie. detectate imagistic. sindrom Aicard i). schizencefalie sau heterotopie a substanţei cenuşii. Această malf ormaţie p oate fi bine dia gn ostica tă şi prin echo sau scanner. 2 Este cea mai frec ventă ma lforma ţie supraten toria lă. ref eri t oar e l a mi elină subst anţa a lbă şi cen u ş i e au f ost compara t e cu datele anat om opat ol ogi c e şi exam enu l ps ih omot or a l cop i lu lu i p r ecu m şi cu cele f u rn iza t e d e a lt e m et od e d e exp lora r e ( P E T scan şi S P E C T scan .s a u l o b a r ă . 117 . c oroan ei radia le în partea prec entra lă şi la nivelu l c ortexu lui sen zoriomotor spre vârsta de 42 —44 săptămâni postconcepţionale). de asemenea. * Superioritatea acestei metode rezultă din posibilitatea obţinerii unor imagini în cele 3 dimensiuni spaţiale. 5 H i p o p l a z i a n e r v i l o r o p t i c i ş i a c h i a s m e i s e a s o c i a z ă c u a b s e n ţ a d e septum pellu cidum . chist arahnoidian. Mielinizarea substanţei cenuşii a cortexului interesează în primul rând cortexul senz oriomotor. anoma li e cer eb eloa s ă. la termen. enc efa loc el.Tabelul 2.Wa lk er. în sp ecia l). 1 Este o anoma lie de înc hid ere a tubu lui n eura l. enc efa loc el. braţu lui posterior a l capsu lei in tern e. o dată cu progresa rea vâ rstei gesta ţiona le şi la termen substanţa a lbă se d ez voltă şi se observă un început de maturare la nivelul regiunii precentrale şi în jurul coarnelor occipitale (radiaţii optice). pahigirie. Pot Fi d etermin ate con ţinu tul h ern iei (menin goc el. Anoma liile (ma lforma ţiile) a soc iate sunt. encefa locistomieloc el) şi loc a lizarea (80% sunt occ ipita le sau parieta le.. polimicrogirie. După perioada neona ta lă este urmat un „sens” caudocrania n (din regiun ea prec entra lă către fibrele fascicu lu lui pira mida l). Ima gistic a cu rez onanţă magn etică p ermite o d efinire cortica lă mai bună decâ t prin ech o sau scanner. substanţa cenuşie este reprezentată de un cortex puţin dezvoltat (circu mvolu ţiile şi giru surile se d ez voltă „în pas” cu vârsta gesta ţiona lă aşa încât. Fr ec ven t (75%) se as oc iază alt e ma lf orma ţii : lip om a l corpu lui calos. malf orma ţi e D and y. 3 Este o separare incompletă a veziculei cerebrale primitive în 2 hemisfere. globus pa llidu s.

Sunt bin e iden tificate fistu la şi vasele care îl a limentea ză. Echo şi prin scanner sunt puţin e p osib ilităţi d e deta liu. Se rea liz ează un bilanţ preangiografic comp let. pungă arahnoidiană retrocerebeloasă care comunică cu V4 şi cu spaţiile subarahnoidiene dar nu se asociază cu agenezia vermiană. *** Este controversată nou-născutului. chis tu l ar ahnoidian r et r oc er eb elos6 Ma lf or maţ ia C hiari 7 H ip op lazia c er eb elo asă şi /sa u v erm ian ă 8 A lte m a lform aţi i A n evri smu l ven ei Ga li en 9 Ma lf or maţ ii chis tic e 1 0 V P ato lo g ia i sch em i o-h em o ra gi că ** * P ato lo g ia i sch em ică 1 1 S u f erin ţa cer eb ra lă p er in ata l ă 1 2 L eu c oma laci a cer eb ra lă 1 3 Isch em ia cer eb ra lă f oca lă 1 4 H em ora g ia c er ebra lă 1 5 H em ora gia int ra vent ricu lară 1 6 H ema t omu l c er eb ra l 1 7 H em ora g ia p eric er ebra lă 1 8 H em ora g ia f os ei p os t er i oar e 1 9 A lt e af ecţiu n i In f ecţ ii a le S N C 2 0 B o li a le substan ţ ei a lb e 2 1 D israf ii 2 2 VI ** Ima gin istica fosei p osterioare b en eficiază mu lt de posibilitatea de a se ob ţin e deta lii anatomic e în 3 planuri. Malf ormaţiile Dand y-Wa lk er inc lud o „formă ad evăra tă" (prin a gen ez ia orific iilor Luschka şi Ma gendie. tipu l III cu en cefa loc el c ervic o occip ita l. 11 superioritatea asupra echografiei care se poate face la patul Ischemia demonstrează un semnal diferit după cum este vorba de imagini ponderate în T1 sau T2. în 6 cea de a 2-a se asociază adesea hidrocefalia şi dehiscenţa tentoriului cerebelos). hidroc efa lie asoc iată şi agen ezia ve rmis -u lu i). ven tricu lul 4 şi c oasa c ereb elu lu i sunt norma le. 10 Sunt bin e defin ite chistu l a rahnoidian p eric erebra l sau interh emisferic sau sup raten toria l. 118 .Wa lk er var iantă în care s e as ociaz ă agen ez ia verm ian ă cu o pun gă chist ică şi un V4 care comunică cu spaţiile subarahnoidiene şi cu o pungă chistică. Trebu ie diferenţiată o mega-cisternă ma re de ma lformaţiile chistic e veritab ile (în prima even tua lita te struc turile a diac ente: vermis. Sunt bine d emon stra te rap orturile cu a lte structuri c erebra le. 7 Se pot diferen ţa 3 tipuri d e ectopie a amigda lelor c ereb eloase: tipu l I cu V4 norma l. putând diferenţia această patologic de substanţa albă ima tu ră şi determină loca lizarea şi în tind erea leziunilor. 8 9 Se obţin imagini bune în secţiuni sagitale şi axiale.24 (continuare) Ma lfo rm aţ ii sub tentor iale** Fo sa p ost eri oa ră : ma lf or maţ i i le D and y. rea lizând d ila tarea chistică a V4 care nu comunică cu spaţiile subarahnoidien e. tipul II cu mielomeningocel asociat aproape în toate cazurile.Tabelul 2. amigdală cerebeloasă între vertebrele C1 şi C2 şi absenţa cisternei mari.Wa lk er. Chistul arahnoidian cerebelos reprezintă pungi sub presiune responsabile de un ef ect de masă şi care nu comunică nici cu V4 şi nici cu spaţiile subarahnoidiene. forma D and y. d e asemen ea shunturile care imp lică sinusurile ven oa se. o fosă posterioară mică şi un V4 deformat şi jos situat.

prin aceste tehnici imagistice c i r c u m v o l u ţ i i l e s u n t t o t u ş i g r e u d e a n a l i z a t ) . D o p p l e r . supuraţie. durând de asemen ea mu lt timp (nu va fi confundat cu cel a l substanţei alb e imatu re sau al LCR). cortex. În T1 prin semnal hipo asociat sau nu cu un h i p e r s e m n a l c a r e „ s u b l i n i a z ă ” c o m p o n e n t a h e m o r a g i c ă . loca lizarea şi în tinderea afectă rii parenchimatoase. în T1. abces. 18 Fiab ilita tea în diferenţierea h emora giilor p eric ereb ra le (subarahn oidian ă. se remarcă un hiposemna l franc în teritoriu l infarctizat. Această metodă nu poate însă — numai prin ea însăşi — să dea relaţii asupra prognosticului.12 Î n p e r i o a d a acută e x a m e n u l c l i n i c . Rez onan ţa nu este indica tă decâ t p entru stabilirea unui diagn ostic „a posteriori” (sc evită astfel şi d ep lasa rea nou-nă scutu lu i în faza acută). Hidroc efa lia (c omplicaţie a hemora giei intraven tricu la re) este prec oce dia gn ostica tă echo prin ventriculometrie repetitivă.u l ş i s t u d i u l h e m o d i n a m i c c e r e b r a l sunt indica ţii sup erioare p en tru eva lua rea suferinţei cerebra le în compara ţie cu ech o şi sc ann er. E E G. de asemenea participarea parenchimatoasă este mai bine apreciată la rezonanţa magnetică. În perioada secundară poa te stab ili o ca rtografie lez iona lă p recisă şi elab ora un progn ostic c e treb uie compara t cu datele echo şi scanner. Î n p e r i o a d a acută s a u edem atoasă ( d e l a 0 l a 1 0 z i l e ) s e g ă s e ş t e uri semna l omogen mai a tenuat (în c ompa raţie cu cel a l sub stan ţei a lb e şi superior ac eluia al LCR) în T1. Î n s t a d i u l at rofi c d u p ă m a i m u l t e z i l e d e evoluţie). hipod ensita te. hidroc efa lie) sunt detecta te ech o. iar în T2 semna lu l d evin e iz o. sufuziune subdurală. Dilata ţia ventric ulară — semn de atrofie — se găseşte prin toate cele 3 metode de imagistică. are etiologie mu ltifactoria lă şi dia gn ostic aspecte cu caracter evolutiv ecografic). 17 Atât în faza acută cât şi tardiv se ob ţin rezu ltate mai „ perf ormante” decâ t prin celela lte două metode imagistice. Complicaţiile acestora (ventriculită. semna l uşor d e d eoseb it de c el a l sub stan ţei a lb e (hip osemna l) În T2 detectarea hemora giei este mai prec oc e (hip osemna l con trastând cu hip ersemna lu l sub stanţei a lb e n orma l în p erioada n e o n a t a l ă ş i a l L C R ) . Î n p e r i o a d a subacută şi tardivă. Î n p e r i o a d a secundar ă s u n t f u r n i z a t e date asupra progn osticu lu i înd epărta t (în c omb inaţie cu datele ech o). 21 Se va ţin e seama că la ac ea stă vâ rstă substanţa a lbă este imatu ră. În perioada acută imaginea echo bazat pe datele ech o la nou-nă scutu l cu risc (după 1 săptămână până la 2— 3 luni p ostnata l: nu furnizează se traduce prin hiperecogenitate iar cu rezonanţă. este notată şi devierea liniei mediane. integrându-se — numai în datele c linic e şi cele furnizate de examenele complementare. 16 Ecografia c erebra lă rămân e cu mu lt c ea mai sensibilă pen tru d etec tarea precoc e a hemora giilor intra ventricu lare a le p rema turu lu i. 14 Corespunde infarctizării într-un teritoriu al arterelor cerebrale principale (mij locie. revelând anoma liile nuc leilor cenu şii centra li de tip hipersemna l în T1. nuclei cenuşii) sunt mai precise. Prin rezonanţă magnetică poate fi identificat sediul obstrucţiei care împiedică pasajul LCR. Localizările leziunilor ischemice (substanţa albă. asp ectu l ch istic la ec ograf ie va apărea după 2—3 săptămâni). 119 . n atura. Imaginistica prin rezonanţă magnetică nucleară dă relaţii din a 2-a zi postanoxică. al zonei infarctizate. resp ectiv. 13 Este prob lema majoră d e reanimare n eona ta lă . 19 20 Superioritate evidentă a rezonanţei magnetice. ) .şi apoi hip er. În caz de infarctizare hemoragică se identifică prin rezonanţă existenţa hemoragiei în toate stadiile (mai ales în stadiul tardiv) în timp ce ecografic şi cu scanner diagnosticul de infarctizare hemoragică pare dificil în stadiul atrofie. 15 În perioada acută. h e m o r a g i a d e m o n s t r e a z ă t o t d e a u n a un hipersemna l ca re persistă cam 14 săptămân i. hemora gia dă un hipersemna l la 24—48 de ore de la debut. natura sufuziunii: sânge sau puroi în spaţiile pericerebrale). se asociază deviaţia liniei mediane şi dispariţia circumvoluţiilor cerebra le (la ech o şi scanner teritoriile infarctizate demon strează altera rea ec ogenităţii şi hipodensitate. subdura lă sau extradurală) este mare. prin rez onanţă ob ţinân du-se informa ţii sup limentare (sed iu l obstrucţiei în hid roc efa lie. necroză paren chima toasă. cu aspect chistic (la ech o şi scann er ex istă o a lterare a ec ogenităţii şi. a n t e r i o a r ă s a u p o s t e r i o a r ă .

i. s e tre c e la doz a de între ţine re . ca ră s p u n s la s c ă d ere a c a lc iului s e ric . m. i. a ntic onvuls i va nte le pot fi da te disc o n t i n u u sa u o p rite la vârs ta d e 3 lu n i. Do z e l e d e în treţin ere p en tru Fe n ito in s unt de 5-8 mg/ kg/z i. Î n fu n cţie d e s tarea co p ilu lu i. spasme şi convu lsii tox ic e. Tratamentul anticonuulsivant d evin e n e c e s a r c â nd O 2 . 120 . s a u i. calciul ş i pir i d o xi n a n u a u d at rez u ltate . ). n o u -n ăs c u ţi prove niţi din na ş te ri la borioa s e . 2 -4 ml/ k g. heterotop ie c ortica lă. Sindrom Aicardi: transmitere autoz oma l-d ominantă . în u r mă t o a r e a su c c e s iu n e : so l u ţ i e gl u c o ză 2 0 % 2 ml/ k g i. m: (d e o b ice i doz a e s te diviz a tă î n 2-3 priz e ). EE G n u p r e z i n tă p aro xis me ş i s u ga ru l es te norma l din punc t de ve de re neu r o l o gi c . glucoza. no u -n ă sc u t u l ma me i d i ab etic e .22 Bilanţ comp let în spinolipom şi mielomen in goc el. c a l c i u gl u c o n ic 1 0 % 2 ml/ k g i. ş i timp d e 3 -4 s ăp tămâ ni ulte rior une i mo dific ă ri a dozei de î n t r e ţ i n e r e . v. retard mintal. Ac e st e d o z e d e Fenito in p o t fi cre s c ute la 10 mg/ kg/z i (s a u c hiar ma i mu l t ) p â n ă l a atin ge re a u n o r n ive lu ri te ra pe utic e e fic ie nte . c a re pen t r u Fe n o b a rb ital e s te d e 4 -5 mg/ k g/z i. 2 ml/ k g. în s pe c ia l fa c torilor me ta bolic i. în 1 -2 a dminis tră ri (ora l sa u i. Hi p o fu n c ţ i a p ara tiro i d ia n ă d u c e la te ta nia ne ona ta lă . Se a d mi n i st r e a z ă 1 0 -2 0 mg/ k g. s e va a dminis tra s oluţie de pa ra lde hidă 4% p e c a l e r e c t a lă (s au i. 3 . a sfi xi a ş i a c id o z a . . v. În p rimele 2 luni de via ţă poa te exis ta un „h i p o p a r a t i r o i d is m fi zio lo gic” . Trisomie 13 (sindrom Patau). tran zito riu. Fe nitoinul s e a bs oa rbe s la b pe a c e a st ă c a l e. vertebrale dorsale. m. m. Tratament 1 . (utiliz a re a dia z epa mului e s te disc u t a b i l ă ) . An t i c o nvu ls i va n tele s e vo r mo n ito r iz a în timpul re c ure nţe lor. 6 . i. Du p ă „c u p are a ” co n vu ls iilo r. 5 . . în 2 a dminis tră ri. Tetania nou-născutului. v. a noma lii corioretinopatie şi microftalmie. 4 . Tratamentul iniţial s e ad res e a z ă pă s tră rii func ţiilor vita le . Notă explicativă. 2 . Da c ă Fe n o b arb italu l s e ab s o a rb e b in e oral. Este vizua liza tă şi placa neura lă anorma lă asoc iată cu rădăcini aberan te. m. c a re s e tra duc e prin s e c re ţia in su fi c i e n t ă d e P T H . v. c a re s e ma ni fe s tă pri n t r -o h i p o c a l c e mie p rec o ce ş i u n a ta rd ivă . EEG caracteristică. su l fa t d e Mg 2 5 % 0 . d a că c opilul nu ma i pre z intă c onvuls ii. sa u în 3 a d min is trări i. leta l la mascu li. p i r i d o xi n ă 5 0 -1 0 0 mg/ d o z ă i. . v. v. defecte a l corpu lui ca los. i. a tunc i câ n d d a u e fe c t e s e c u n d are . mo tiv p en tru c a re va fi e vita t în pe rioa da ne ona ta lă . apoi s e ad r e se a z ă p r i n c ip ale lo r ca u ze d e c o n vu ls ii. ) . Fe n i t o i n a p o a te fi fo lo s ită c a a l d o ile a me dic a me nt (de a lte rna tivă ) pân ă l a o d o z ă d e 2 0 mg/ k g. Da c ă c o n vu ls iile n u c e d ea z ă . Etiologie a ) Hipocalcemia precoce (d in p rime le 3 6-48 de ore de la na ş te re ) rec unoa ş te urmă t o r i i fa c t o r i fa vo r iz a n ţi:  p r e ma t u rita te a ( ma i fre c ven t la pre ma turii cu me mbra nă hia l i n ă ) . Baza tratamentului (med ica me n tu l de e l e c ţie ) e s te fe noba rbita lul.

c a rbona tul şi la c ta tul de C a . ceza riană (ef ect „d e scaf an d ru " ) etc. cu p o n d e re în că fo arte ma re ). s ăruri care î n inte s tin vo r p r e c i p i t a su b fo rma d e fo s fat d e ca lc iu . f acies suf er ind. dim inuat e sau asim etric e. Mor o) : disp ărut e. Tratament a ) Î n fo r ma p rec o ce se vo r a d min is tra 2 ml/kg C a gluc onic 10%. Diagnostic a ) Fo r ma p rec o ce s e ma n ifes tă ma i fre c ve n t prin c riz e de a pne e ş i le t a r gi e d e c â t p rin co n vu ls ii ş i c o n tra c turi.b ) Hi p o c a l ce mia tard ivă (d in z ile le a 5 -a . 2 5 ) a r e 3 c a uz e . anxi os. E tio lo g ie: a) d et er min an tă : agr es iu n ea m ecan ic ă (dif eren ţă de pr esiun e. vă rs ă turi . trau ma tis mu l ( inj uria) obst et rica l (ă ) 2 . hipoc a lc e mie c a re nu e s te vă z u t ă î n c a z u l a lime n taţie i la s â n (lap tele de fe me ie fiind s ă ra c în P). Pe ntru a tinge re a ac e st u i sc o p se vo r ad min is tra s ăru ri d e Ca în exces . î n c a ntita te d e 2 -3 g/ z i d eo are c e s unt s olubile în la pte ş i. bătăi a le arip i lor nasu lu i. S in o n im e: enc ef a lopa tia trau matic ă. D efin iţ ie: t ota li tat ea lez iuni lor h em ora gic e a le S N C condiţi ona t e de actu l naşt erii. care s e p o t in trica : p re ma turita te a . T r a t a me n t u l d u re a z ă 7 -1 0 zile (rare o ri ma i mult). D ebut : ob i şnuit in sid i os. h em ora gia m en in g oc er eb ra lă. b ) Î n h i p oc a lc e mia tardivă a n o u -n ăs c utului „inte re s ul” es te acela de a se c h e st r a P în in te s tin p e n tru a -i d i minua a bs orbţia . hipoxia ş i tra uma tis mul ob st e t r i c a l ( u l t i mu l. P er i oad ă d e lat en ţă d e cât eva or e p ână la 2 —3 zi le. b) F u n cţii veg eta t ive: pr of un d tu lbura t e (hip ot ens iun e. bradic ardi e până la abs en ţa pu lsu lu i. „mira tă". Tabelul 2. HEMORAGIA CEREBRALĂ He mo r a gi a ce re b rală (men in go -c e re bra lă . opist ot onus d) R eflexe a rh a ice ( în spec ia l. s a u c hiar ma i t â r z i u ) a p are la n o u -n ă s c u ţii a lime nta ţi a rtific ia l. do z ă c e se p o a t e re peta d in 6 î n 6 o re. ch imic ă (h ip oxi e). N uma i de te rmina re a c a lc e mie i po a t e p r e c i z a d i a gn o s ticu l. în pl u s. a 10-a de via ţă . văr sătur i). altfe l ma n ifes tă ri le c linic e pre tâ ndu-s e la c onfunda re a cu o i n fe c ţ i e . precu m şi sech elele ac est ora. b) favorizan tă: p rematu ri tat e. n u p r o d u c iritaţia ga s tric ă s au tu lbură rile me ta bolic e c are s e obs e rvă du p ă a d mi n i st r a r e a c lo ru rii d e C a. P er i oad ă d e st ar e: a) S ta re generală : con stan t mod if icată. p ân ă la „c upa re a ” s impto me l or. def ici t de c oa gu la r e (b oa lă h em ora gică prima ră). criz e d e ap n ee şi c ian oză. „cer eb ra l”. Î n p r a c t i c ă. intra c ra nia nă ) (ta be lul 2. h em ora g ia in tra crani ană. tu lbură ri d e d eglu ti ţi e ş i su p t.25 He mo ra g ia cereb ra lă 1 . r espi raţ i e sup erf ici a lă şi rapid ă. b ) Fo r ma t ard i vă s e ma n i fes tă p rin d ificultă ţi î n a lime nta re . ma i fre c ven t s e fo lo s eş te glu c ona tul. compri mar e). P oate de buta brus c prin c onvuls ii sa u p r i n l e t a r gi e. gea măt. p leoap e înt r ed esch is e. p ri vir e f ixă. ţipă t s lab. c riz e de c i a n o z ă u r ma te d e c o n vu ls ii. „înc ordat " . resp ira ţ i e p er i od ică. naşt er e dis t ocică. 3 . u lt eri or spast ici tat e. Ma n ife stă r i clin ice. 4 . c) T o n u s m uscular: c ons tant m odif ica t — h ip ot on i e in iţ ia lă cu braţ e atârn at e f lasc ş i ref lex t on ic a l f lex or i lor ant ebraţu lu i. H ipoca lc e mia e s te co n se c i n ţ a b o gă ţiei în P a ac e s te i alime nta ţii. 121 . anoma li e va sc ulară con g en ita lă. a fec ţiu n e p u lmo n a ră s a u s ep tice mie .

tu lburăr i a le mo ti li tăţ ii gen era le (hip o. nista gmu s. Hemoragia subdurală es te în to tde a una c ons e c inţa tra uma tis mului me c a n i c . 5 . Pentru diagnosticul hemoragiei fosei posterioare. Tra ta me ntul es t e n e sp e c i fi c . pag. modif ica rea r ef lex elor t endin oas e. fo n tan ela bombe a z ă . hemora gia c erebra lă în perioada acută dă în TI la 24-48 d e ore d e la debut — un hip ersemna l uşor d e deose bit de c el a l substanţei a lb e care dă hip osemna l. d a c ă n u re u ş eş te în d ep ărta rea s â nge lui c ole c ta t. Rez onanţa nu este indicată decâ t pen tru stabilirea unui diagn ostic „a posteriori” (se evită astfel şi dep lasarea bolna vu lu i în faza acută). superioritatea rezonanţei magnetice este evidentă. tah i p n e e . 6 . s e va indic a dre n a j u l c h i r u r gica l. Mod if icări le LC R : san gvin olen t şi inc oa gu labi l ( eventua li tat e c omună : va f i exc lusă gr eş ea la t eh n ică la P L). co mă. În perioada subacută şi tardiv în evolu ţie h emora gia demon strează totd eauna un hipersemna l care persistă cam 14 săptămâni. o p i sto to n u s. in ega li tat e pupi l ară. ra re ori se ma n i fe st ă c l i n ic. fiind o co n se c i n ţ ă a p r e matu rităţii ş i a s fixiei. Tra tam en t : v. somn olen tă. Fiabilitatea rezonanţei magnetice în diferenţierea hemora giilor peric ereb ra le (subarah noid iană. cu rez on antă ma gn etică. f) S tar ea de c onş ti en tă : tu lbura tă ( leta r gi e. iar în T2 semna lu l d evin e izo şi apoi hiper. P ro gn os tic : leta li tat ea a scăzu t la 15 — 20% (ş i chiar la pr oc en te mai mic i). avâ n d o i n c i d en ţă de 3 0 — 4 0 % la ce i c u gre uta te a s ub 1500 g. În a c e s t ca z. C . B . Se fa c punc ţii s ubdura le re p e t a t e şi . a pa r convuls ii (c a re se p o t r e p e t a ).25 (continuare) A lt e tu lburăr i neu r ologic e: tulbu rări a le n er vi lor cra ni eni (in ega li tat ea f antelor p a lp eb ra le. A. Atât în faza acută cât şi tardiv se ob ţin în hematomu l cerebral rezultate mai performante decât prin echo şi scanner. abolir ea r ef lexu lui c orn ean ). Pr o gn o s tic u l es te b u n ş i rareori a pa re hidroc e fa lia . LC R c lar şi inc olor (nu exis tă c omun icar e a f ocaru lu i h em ora gi e cu sp aţiu l su barahn oidian ). hema tomu l c ereb ra l. bomba re a fonta ne le i. 122 . Hemoragia subarahnoidiană e s te p rodus ă de e xtra va z a re a s â nge lui din ve n e l e me n in gie n e. 123. * Într-o variantă mai n ouă se vorb eşte de: h emora gia intra ventricu lară.şi intraventriculară Incidenţă E s te c e a ma i fre c ven tă lo ca liz a re a he mora gie i intra c ra nie ne. Hemoragia intraventriculară are ca metodă ima gistică electivă ec ografia cereb ra lă care ră mân e cu mult cea ma i sensib ilă p en tru detecta rea prec oc e a hemora giilor in tra ventricu lare a le prema turu lui. r oz sau xant ocr om (d ia gn os tic dif eren ţia l cu pr ez enţa bi li ru bin ei în LC R la ic t eri ci) . hiper ex citab i lita t e sau ar ef lex i e. Prin rezonanţă magnetică poate fi identificat sediul obstrucţiei care împiedică pasajul LCR. tr emur ătur i. com ă). g) Fo n tan ela an t er i oară : p oa t e f i în ten siun e. subdura lă sau extradura lă) este foarte mare. cu in egalita te pupila ră . În T2 detec tarea hemora giei este mai prec oce. H e mo ragia fiin d u ş oa ră ş i puţin e xtins ă . e) Du p ă l o c a liz a re exis tă: h e mo ragie subdura lă . î n s ă s tare a ge n era lă (d e re gulă pre ma turii mic i) c ontinuă a fi b u n ă . Ima gistic. hemora gia p eric erebra lă şi hemora gia fosei posterioare. s uba ra hnoidia nă. Hemoragia peri. participarea parenchimatoasă este mai bin e aprec iată la rez on anţa ma gn etică. St a r e a c lin ică es te gra vă. con vu lsii ). de asemenea. para liz ii. s to p re s p ira tor. pe ri-ş i in t r a ve n t r i c u l a r ă *. Hidroc efa lia (comp lic aţie a h emora giei intra ventricu lare) este dia gnostica tă prec oc e echo prin ventriculometrie repetitivă. persistând de asemenea mult timp.Tabelul 2.sa u hiperkin ez ii.

D in a c e a s tă ca u z ă n u su n t p e rmis e o s c ila ţii mari ale te ns iunii a rte ria le . 1 a LCR poate fi şi de cauză icterică (bilirubina trece bariera 123 .  gr a d u l I = h e mo ragie s u b e p en d ima ră (s ub me mbra na c a re c ă ptuş e ş te ve n t r i c u lii ce re b rali). mo d ifică ri va s c ula re c uta na te ş i a le te mpe ra turii. produc â ndu-s e — o b i şn u i t — în primele 2 -3 z ile d e viaţă a le pre ma turului. la ne voie . de o b i c e i mo r t a lă . pen t r u e vi t a r e a agres iu n ii is c h emic e -h ip o x ic e a s upra c re ie rului. c u prote inora hie cr e sc u t ă şi gl i c o rah ie s că z u tă. so mn o l e n ţ ă . ma i ale s p rin d ificultă ţile de tra ns port a le pre ma turului bo l n a v gr a v l a a p ara t. a dminis tra re a cu gr i j ă a a l i me n taţie i ş i a lte le . Tratament. midria z ă . c hiar risc a n t . hip o gl i c e mi e . Puncţia lombară p o a te fu rn iza u n lic hid he mora gie . co mă. U n fa c tor de e roa re poa te fi ple i o c i t o z a ( c o n s e c inţă a irită rii me n in ge lui). Tratamentul simptomatic vize a z ă tr a ta re a c ore c tă a c onvuls iilor. hipoglic e mie i (ş i.  gr a d u l IV = h e mo ra gie in traven tricula ră c u he mora gie în pa re nc him. os c ila ţii c a re Culoarea galbenă hematomeningiană). c u şo c. c u asi gu r a r e a n e u t ralită ţii termic e ş i ma n ip u lă rii re dus e la minim. re s pira ţii ne re gula te ş i c riz e de a p n e e . b ra d ica rdie . sc ăd ere a h ema to critu lu i. LC R p o a t e a ve a a s p e c t n o rmal. e xc e p t â n d fo r me le gra ve c a re d u c la hidroc e fa lii ş i c on s e c inţe gra ve mo t o r i i şi i n t e l ec tu ale . Da c ă n u exis tă co mu n ica re lib e r ă între foc a rul he mora gie ş i s pa ţiul su b a r a h n o i d i a n . s tu po a re . În a c e a s tă formă c linic ă pot e xis ta a gita ţie . bomba re a fonta ne le i. h ip e rc a p n ie i. c r i z e l o r d e ap n e e . ca re ridic ă s uspic iune a une i me n i n gi t e . c u s imptome ş te rs e . C u a j u t o r u l echografiei (p rin fo n tane lă ) ş i a scannerului. c u dila ta ţie ve ntric ula ră . he mora gia in t r a ve n t r i c u l a r ă s e c la s ific ă în 4 gra d e. în s pec ia l). a c id o z ă me ta b o lic ă (u n e o ri n e e xplic a bilă ) ş i un s e mn de os e bit de i mp o r t a n t . a h i p o t e r mi e i ) . c a ta s trofa lă . în ca re s ta re a gen era lă s e a lte re a z ă ra pid de la minute la o r e . modific ă ri re sp i r a t o r i i şi s c ă dere a in e xp lic a b ilă a he ma toc ritului (chia r ş i după tr a n sfu z i e ) . a cidoz e i. M a jo ritate a h e mo ragiilo r int ra ve ntric ula re . tetra p arez ă flas c ă d is pa riţia s a u modific a r e a re fle xe lor arh a i c e ( Mo r o . po z i ţ i e d e d e c e re b rare. a c e s te a s unt gre u de pronunţa t. Di a gn o st i c u l d e p rec iz ie (d e c e rtitu d in e) e s te pus de c ă tre punc ţia lomba ră ş i sc a n n e r ( gr e u ac c e s ib il. Câ n d s ân ge le e s te ma i ve c hi. d e viaţii an o rma le a le globilor oc ula ri. h i p o to n ie.  gr a d u l II = h e mo ra gie in traven tricula ră . b ) Forma cu „evoluţie în salturi” („în doi timpi” e tc . dis c re te s a u cu p e r i o a d e c o mp let a s imp to ma tic e c lin ic (de liniş te ). Scopul tratamentului es te a c e la d e a me nţine o pe rfuz ie c e re bra lă bună . hip o xi e i . poa te fi xa ntoc ro m 1 sa u c u h e ma t ii rat a tin ate (c re n ela te ). ) ca re poa te s ă pro gr e se z e î n câ te va o re s a u câ te va z ile . fă ră dila ta ţie ve ntric ula ră . pe ntru ca a poi s ta rea ge n e r a l ă să se a gr a ve z e .Manifestări clinice şi diagnostic a) E xis tă o formă gravă.  gr a d u l III = h e mo ra gie in traven tricula ră . es te importa ntă asi gu r a r e a mă s u r i l o r ge n e r a l e c a r e vi z ează îngrijire a în inc uba tor. Asu p r a e vo lu ţiei ş i pro gn o s ticu lu i. Po t s ă exis te c o n vu ls ii to n ic e .

d es h id ra ta re . s u pra ve ghe re a ş i un e l e mă su r i t e rap eu tice vo r c o n tin u a timp d e 3-6 luni. tremu rătu ri ş i co n vu ls ii. pe r fu z a r e a d e s o lu ţii h ip e ro s mo la re s a u „e xpa nda re a ” ra pidă a volumului in t r a va sc u l a r . 1 g/k g. dia re e şi fe bră . diviz a tă în 3 pri z e ) . Diagnosticul pozitiv e s te p ra c tic p u s p e ba z a s us pic iunii ş i a une i ana mne z e mi n u ţ i o a se . D e xa me ta z ona e s te indic a tă pe n t r u e d e mu l c e reb ral d e î n s o ţire . c riz e de a pne e . Si mp t o me l e co p ilu lu i in c lu d în p rin c ipa l ma nife s tă ri ne rvoa s e : i nve rs a re a sa u t u l b u r ă r i a le ritmu lu i ve gh e -s o mn .  t r a tame n tu l cu glice ro l es te in efic ie nt. 124 . SINDROMUL DE ABSTINENŢĂ LA MEDICAMENTE Etiologic Sindromul de abstinenţă s e d e fine ş te c a un grup de s impto me ap ă r u t e l a n o u -n ăs c u ţii a le că ro r ma me a u primit na rc otic e . An a l i z e l e t o xico lo gice e fe c tu ate d in p r obe le de s â nge ş i urină . hia lină . dia z e pa m. T o t u şi . Sc ă d e r e a p re s iu n ii intra c ra n ien e s e p oa te re a liz a prin punc ţii lomba re . p e terme n lun g. u ree i ş i glu c oz e i. iritab ilitate . d e n ec e s ita te . da t o r i t ă me d i c a men tel o r ad min is tra te ma me i î n timpul na ş te rii. Ac e st l u c r u e ste p o s ib il. d in 6 î n 6 ore . infe c ţii. ţipă t a s c uţit. h ip ere xcita bilita te . An t e c e d e n t ele p o z itive ale ma me i s u n t de c ea ma i ma re va loa re . hipe r re fl e xi vi t a t e şi clo n u s . d in p u n c t d e ve d er e p e d iatric . a l c o o l. hi p o c a l c e mi e e t c . Se vo r e vita hipe rte ns iune a. viz e a z ă monitoriz a r e a tuturor no u -n ă sc u ţ i l o r cu tra u matis m la n a ş te re . a le ma me i şi c o p i l u l u i . după ca re s e c re ş te le n t . din 6 î n 6 o r e . a st fe l c a d u p ă o s ăp tămâ n ă s ă s e a jungă la doz a de 2 g/kg. c re ş te re a s uc ţiunii. e pre ma turilor pre c um ş i a no u -n ă sc u ţ i l o r c u h ip o xie ( me mb ran ă. î n p rime le 2 4 o re d u p ă n a ş te re . Î n h e mo r a giile ma i grave s e fa c punc ţii lomba re (în s e rie ) pe ntru sc ă d e r e a p r e si u n ii in trac ra n ien e d e ş i. s e va introduc e în t r a t a me n t gl ice ro lu l. D a c ă e vo luţia e s te fa vora bilă . Profilaxia.a r p u t e a c re ş te h e mo ragia.  su b tra ta me n tu l d iu re tic . folos e s c diure tic e : Furos e mid (1 -2 m g/ k g/ z i ) sau ac e ta z o lamid ă (5-20 mg/ kg/z i. h id ro ce fa lia c ontinuă a e volua le nt. ). He mo r a gi a d e gra d u l I a re d e re gu lă un prognos tic bun ş i nu ne c e s ită dec â t u n t r a t a me n t d e î n treţin ere . o ral. U n ii au to ri. C â n d h i d r oce fa lia s e in s ta le a z ă rap id (es te a c ută ). Ac e st tra ta me n t d ep letiz a n t n ec e s ită a s e monitoriz a os mola rita tea pla sme i . în c ă n u s-a p r o d u s h e mo s taz a ş i e s te libe ră c omunic a re a dintre ve ntric uli şi sp a ţ i u l su b a r a h n o id ia n . ap e t i t e xa ge r a t. c u de t ermin ările N a. vă rs ă turi. C â n d e xi st ă o d ila taţie ve n tricu lară le ntă. p u n c ţiile lo mb a re d u c la „s ta biliza re a ” c linic ă ş i la c la rific a re a LCR . ne ră s punz â nd punc ţiilor lo mb a r e . Şu n t u l ve n t ricu lo -p eri to n e a l d e vin e n ec e s a r a tunc i c â nd:  ve n tricu lo s to mia e xter n ă. se p o a t e in d ica în c e n tre s p e c ia liz a te ve ntric ulos to mia e xte r nă te mpora ră . M a i po t a p ă r e a t a h i p n e e c u tran s p ira ţii. progre s ivă . hipe rtonicita te . în tru c â t în p e rioa da ime dia t ur mă toa re he mora gie i. de multe ori pot pre ta la c onfuz ii. a re o dura tă de 5-7 z ile . clo rd ia z e p o xid ş i a lte le . c riz e de s tră nut ş i de c ă s c a t. fe n o b a r b i t a l . hipe rc a pnia. în a c e la ş i scop. s e pa re c ă nu a r duc e la sc ă d e r e a i n c i d en ţei h id ro ce fa lie i.

. oa sp ete obişnuit a l tractu lui digestiv. 2 femin in e. fulminante dau o mortalitate de 50%. 1 Pe cale amniotică se produc mai frecvent infecţiile bacteriene.). — a sp e c te b ac te rio lo gice d iferite (ta be lul 2. C a lea a m niotică. Reprez intă 40—50% din infec ţiile matern of eta le. 2 consid era re şi a lte eventua lităţi (infecţii cu spiroch ete.27). d i vi z a t în 4 p riz e . 1 . aflat Bacil Gram n egativ. — c ă i p a rtic u lare d e tra n s mitere (ta be lul 2. D o z e le s e î n ju mătă ţe s c î n z iua urmă toa re . 125 . Este vorba de un coc Gram poz itiv.Tratamentul are d re p t s c o p s ă co mba tă princ ipa le le s imptome a s t fe l ca b o l n a vu l să n u fie p re a iritat. 5 -1-2 mg/ k g. a p o i ora l. Î n fo r me l e u ş o a re s un t d e aju to r o se rie de mă s uri ge ne ra le : î nfă ş a tul uş o r . S tr ept oc ocu l h em olit ic din gr upa B 1 b. în prima zi .26 C ăile „clasice ” d e tra n s mit ere a in f ecţiei în p erioad a n eon atală 1. s e tre c e la tra ta me ntul me d i c a me n t o s. deos ebi t resp onsabi li : a. d ă r e z u l t a t e b u ne. d ivizate în 4 p rize. s lă b eş te s ucţiune a ş i nu poa te c ontrola dia re e a . INFECŢIILE NOU-NĂSCUTULUI Da t o r i t ă p a rtic u larită ţilo r mo rfo . Listeria. protoz oare etc. ascen d en tă sau tran sc er v ica lă 1 circu mst a nţ e eti ologic e c omun e: a) R u p er ea p r ematu ră a m emb ra n elo r b) In f ecta r ea p rin m emb ran e in t act e c) A cti vita t ea ant imic r obiană d ef ici en tă a lichidu lui amn i ot i c C alea t ran sp lac en tară. diviz a t la 8 ore. i . 3 . Tabelul 2. Formele precoce. 2 . Vor fi luate însă în cu virusuri sunt mai puţin comune. c a a poi s ă se d e a l a 1 2 o re inte rval ş i d in n o u s e înjumă tă ţe s c . Tra ta me ntul c u fen o b a r b i t a l a re de z a van taju l că es te pre a î nde lunga t. m. s ă n u a ibă vă rs ă turi s a u dia re e ş i să po a t ă d o r mi î n t r e me s e (fă ră a fi în s ă p rea s e da t). Este frec vent responsab il d e infec ţii urinare la mamă. hem at ogenă 2. E scher ichia c oli 2 * 1 Sunt frecvente (1—4% din nou-născuţii vii) şi severe (10—20% mortalitate). La inte rva l de 2-4 z ile doz e le s e sc a d t r e p t a t. infecţiile cu fungi sau Pe ca le tran sp lac en tară su rvin cel mai frec ven t infecţiile vira le. . Clorpromazina se a d min is tre a z ă iniţia l în doz e de 1-3 mg/ k g/ z i . nou-nă s c utul a re o re z is te nţ ă sc ă z u t ă ( o su sc e p tib ilita te cre s c u tă) la in fe c ţii. m. U n a s e me ne a tra ta me nt du r e a z ă 2 -7 z i l e . Da c ă a c e st e măs u ri s e d o ve d es c in s ufic ie nte . c ee a c e c onfe ră a c es tora a numite ca r a c t e r i st i c i : — fre c ven tă c re s c u tă (1 % ). In f ecţ ii ma t ern of eta le — ger m enii în m od . s a u ora l .fu n c ţi ona l e . ţ i n e r e a în b raţe şi le găn atu l. (pe s te 2 să p t ă mâ n i ) .27 D a te b a cterio lo g ice a su p ra in f ecţiilo r n eon atale* 1. Tra ta me n tu l p o a te d u ra 1 -6 să ptă mâ ni. m. i. Diazepam în d o ză d e 0 . p r o d u c e so mn o len ţă. putând c olon iza căile gen ita le obişnuit în căile genitale materne. Fenobarbitalul s e a dmin is tre a z ă în doz e de 5-8 mg/ kg/z i i. 26). T rep tat d o ze le se s c a d progre s iv. — t e n d i n ţă d e gen era liz a re . Tabelul 2.

In f ecţ ii n os oc om ia le** 1. c ea mai rec omandată tehnică ). anaerobi. H. Pseud omonas. subtilă şi severă. În prez ent S. streptococul auriu. cr it er ii le B en nett (s emn e c linic e d e sep tic emi e p lu s o h em ocu ltură pozit i vă) . H ema t o lo gi c e 3 . 1 2 imprevizibilă. Mez loc ilin a antren ează diminu area en terobacteriilor sen sibile fără modificarea bacteriilor Gra m poz itive şi a ana erobilor. Bact er oid es f ragi lis. artera ombilica lă . rez isten ţi şi la Oxacilină sunt imp licaţi în multe cazuri 5 S. Germ en i ob işnu it r esp onsab i li de inf ec ţi i mat ern of eta le 6 3. înţepătu ră în că lcâi. 6 L. 3 . aureus şi epid ermidis de spita l. coli. Bact eri i int es tina le trans loca t e 7 c. epid ermidis afec tează mai a les nou -născutu l cu greutate mic ă la naştere. monocitogenes şi streptococul din grupa B. aceste infecţii nu sunt prez ente şi nici nu se află în faza de incuba ţie la internare. colaps circu lat or prec oc e p lu s pseud od et r esă r espi rat ori e. stafiloc oci). aureus şi S . 3 10% din infec ţiile ma tern ofeta le. a Ps. Există o floră dominantă (E. enterobacterii.Hemocultură se efectuează din sângele recoltat dintr-o venă periferică (din vena femurală sau cubita lă.u permite în toate cazurile confirmarea infecţiei şi tipul său.Tabelul 2. amin ozid ele şi penic ilina sunt fără efect asupra florei intestinale. coli. si mp t o me s ăra c e . 5 . coli.28 C riterii d e d iagn ost ic în in f ecţia n eon atală* 1 . ** Prin d efiniţie. C lin ic e: „n ou -nă scutu lui nu. Pseudomonas. S . mai mare decât cel generat de puncţionarea unei ven e periferic e). Betalactaminele induc selecţia speciilor rezistente. aeru gin osa . d. identificarea sa Nici bana la termometriza re nu contribu ie adesea la sta bilirea dia gn osticu lu i. proteus) şi. în funcţie de antibioticele administrate: ampicilina favorizează dezvoltarea enterobacteriilor rezistente (E.27 (continuare) Lis t er ia m on oci t ogen es 3 A lţ i germ en i 4 : staf i lo c ocu l au riu . transmişi de personalul de îngrijire Translocarea din intestin (trebu ie să fie foarte polua t) este favoriza tă de staza intestina lă sau de mamă (p ortaj faringian sau prin alăp tare).28). Enterobacter cloacae) şi persistenţa dezvoltării stafilococului D şi Ps. Cu mai mulţi ani în urmă aceste inf ecţii erau dominate de Gram nega tivi. H ist o lo g ic e 5 . Bact eri o lo g ic e 2 . a d ese o ri atip ice (ta b elul 2. 1 2 .6%. H aem oph i lus in f lu en zae. 2 . Mai pot fi puncţionate în acest scop: vena omb ilica lă (riscul obţinerii unui rezultat eronat este de 6. Bacteroides fragilis. Teoretic. uneori. strept oc ocu l D . influ enz ae. P seudom on as. 4 . Klebsiella. e vo l u ţ i e gr a vă ( mo rtal ita te d u p ă u n e le s ta tis tic i: 20— 30%). ci apar în cursul spitalizării. flora intestina lă este stabilă din a 4-a zi de viaţă.i mer ge bine". aeruginosa. enterococi) şi floră subdominantă (Klebsiella. Unii sunt rezistenţi — antibiotic ele c el mai mu lt folosite la n ou-născuţi. Cefotaxima induc e diminuarea şi supresia tulpinilor sensibile (E. sep tic emie) se p oate stabili pe baza unei sin gure h emoc ulturi poz itive.. epid erm idis 5 2. Nu ex istă 20%. S tr ept oc occus pneu mon ia e. Streptococcus la ampicilină şi/sau la betalactamine portaj matern asimptomatic 4 pneu monia e. Tabelul 2. Examen ele bac teriologic e efectuate p entru eva lua rea nou-nă scuţilor infec taţi prez intă o foarte mare importanţă dar nici bacteriologia n. etc. P rin a lt e m et od e de lab orat or 4 . 7 şi/sau antib ioterapie. La nou-nă scut. diagn osticu l de infec ţie gen era liz ată (bacteriemie. streptococul D. Colistinu l. * Inf ecţia neonatală este obişnuit întâmpinând adesea mari dificultăţi. Bac ii Gra m nega tiv cu varia ţii s ez oniere. 126 .

Această „asociere” este „potenţată” dacă sunt determinate şi numărul de neutrofile imature în cifre absolute. Se poa te practica. însă. În afară de hemocultură pot fi necesare şi examinări bacteriologice din frotiul de sânge periferic (examen bacteriologic direct). tamp onamente din urech e. obişnu it. Număru l de leuc oc ite nu are mare va loa re pen tru diagn ostic. recoltate de pe piele şi lenj erie. şi testu l NBT. de asemen ea. T ro m b o cito p en ia ( n u m ă r d e t r o m b o c i t e m a i m i c d e 7 0 × 1 0 ^ l a l i t r u ) ş i r a p o r t u l tromb oc ite/Ig G sunt d e va loare în eva luarea infec ţiei.practic. 127 . fiind imposib il să se stabileasc ă pond erea fiecăruia. rol asociat (ambii factori — infecţios şi neinf ecţios — joacă rol în produc erea morţii. cu sau fără manifestări clinice. v a l o r i mai mari de 15 mg/l sunt sugestive de inf ecţie bacteriană (sepsis neonatal). d e e x e m p l u ) ş i d e t e r m i n a r e a serum . Analiza tisu la ră a demonstrat în să că 85% sunt leuc ocite active (exsudat alveolar) şi numa i 15 % sunt leuc oc ite vech i (din lich idu l amniotic). nici un test hematologic nu este — pe deplin — „de nădejd e". imu n itate a la suga rii nă s c uţi pre ma tur (la s uga rii cu gr e u t a t e mi c ă la n aş te re ) a re u rmăto are le pa rtic ula rită ţi: 1 . cauza asociată sau cauza termina lă a morţii (factorii de selec ţie şi criteriile persona le prez intă imp ortanţă în interpretarea datelor). se consideră că — într-un mod. dar est e un exa m en. Rămâne însă controversat dacă prezenţa acestora este un răspuns la agresiunea infecţioasă sau rezu ltă din lichidu l amniotic aspirat. rezultat incorect pozitiv. sepsis genuin. s e f o l o s e ş t e t e h n i c a d e a g l u t i n a r e ş i .şi stafilococice c u a n t i s e r u l L i s t e r i a . t e h n i c a d i f u z i u n i i r a d i a l e . frotiuri din aspiratul faringian sau gastric. în generai. condiţionat de contaminarea secundară a sângelui recoltat pentru cultură. Cea mai mare importantă — în acest scop — are dozarea semicantitativă a p ro tein e i C -rea ct ive. În tr-ad evăr. având ca punct de plecare f lebita venei ombilicale. * Este vorba de metode mai rapide decât cele bacteriologice. Un exemp lu ref eritor la rolu l exa menu lu i histologic este următoru l. VSH nu este o metodă „d emn ă de încred ere". infecţioase şi neinf ecţioase. post -m or t em (ma i rar. precum şi a a l t o r p r o t e i n e c o n s i d e r a t e r e a c t a n ţ i d e f a z ă a c u t ă . tamp onamen te d e p e pielea care ac op eră cord onu l ombilica l sau din a lte regiun i. rol insuficient dovedit (inf ecţia este prezentă dar leziunile pe care le-a produs sunt insuficiente pentru a justifica moartea). rolu l infecţiei este — în ordine — următorul: cauză unică. nas sau sec reţie ocu lară. sau altul — infecţia este implicată în aprox ima tiv o jumăta te din numărul d ec eselor nou-născuţilor. Su sc e p t i b i l i ta te a cre sc u tă la in fe c ţii a nou-nă s c utului e s te ge n e ra tă în bu n ă p a r t e d e p artic u larită ţile s is te mu lu i imun la a c e a s tă vâ rs tă ş i e s te şi ma i c r e sc u tă la n o u -n ăs c u ţii p rema turi. dar leuc op en ia absolu tă şi neutropenia. De valoare este determinarea reacta n ţ ilo r d e fa ză acută. Se va ţine seama însă şi de următoarele eventualităţi: pot fi găsite — în special în primele 10 zile de viaţă. leziuni mixte. Pn eumon ia intrauterină (c on genita lă) este atesta tă — indiferent de simptomatologia clinică — de prezenţa în număr mare a leucocitelor polimorfonucleare în spaţiile alveolare la nou-născuţii care au murit în primele 3 zile de viaţă. V a l o a r e a n o r m a l ă p l u s 2 s ( d o u ă d e v i a ţ i i s t a n d a r d ) c o n f i r m ă i n f e c ţ i a în peste 80% din cazuri. 6 Furniz ează cele ma i si gur e dat e. Se mai prac tică : dozarea fibrin ogenu lui seric. bioptic). D e l e c t a r e a antigenu lui p r i n i m u n o e l e c t r o f o r e z ă cu imunoplăci (pot exista reacţii încrucişate ale antigenelor strepto.IgM ( s e p o a t e î n r e g i s t r a u n n u m ă r mare de reac ţii fals -n egative) sun t de folos în unele ca zuri. re s pe c tiv la nou-nă s c uţii c u gr e u t a t e mi c ă . uneori este greu să se prec iz ez e dacă inf ecţia este cauza primară. R e t a r d a r e a c re ş te rii fe ta le (d is maturita te a ) s e a s oc ia z ă c u atrofie timi c ă şi d e p r e sia p relu n gită a imu n ită ţii me dia te c e lula r. raportul dintre numărul de neutrofile imature şi numărul total de neutrofile şi morfologia neutrofilelor (segmentate şi nesegmentate). dar — oricum — cauzele neinfecţioase determină leziuni diferite ca aspect). În primele 72 de ore de viaţă şi în prezenţa unei detrese respiratorii evocă o pasibilă infecţie bacteriană. hemocultura-pozitivă poate confirma un sepsis real dar poate fi şi consecinţa unor alte eventualităţi: bacteriemie tranzitorie. 3 Pot fi de folos dar.

lis te rioz a nu e s te in fe c ţ i e t r a n sp l a ce n tară c i u n a p ro d u s ă in trapa rtum. Antecedentele mamei. n i velurile de fa c tor B s unt re duse . în in fec ţii a n tep artum. îns ă . exa me ne le de la bora tor. i n fe cţiile n o u . Su n t co n s id era te ma me c u ris c c re s c ut (ş i s unt s upus e sc r e e n i n g -u l u i ) fe me il e c a re p rez in tă u rmătoa re le a nte c e de nte :  a n t e c e d e n t e e r e d o -c o late ra le d e infe c ţie c onge nita lă .2 . s e co r e l e a z ă c u ac tivitate a o p s o n ic ă . Op so n i z a re a es te s u bo p timă. d ar ş i d id a c tic e.n ă s c u tu lu i s e î mp a rt î n infe c ţii c onge nita le ş i na ta le ş i in fe c ţ i i p o st n a t a le . se şt i e c ă in fec ţiile a n tep artu m s e ma ni fe s tă un a numit timp ş i după naşt e r e . Ast fe l . De p r e si a imu n o co mp e te n ţei med iate c e lula r la s uga rii c u gre uta te mi c ă l a n a şt e r e p e n tru vâ rs ta ge s ta ţio n a l ă (a dis ma turilor) pe rs is tă de la ma i mu l t e l u n i la ma i mu lţi an i (la s u ga rii c u gre uta te la naş te re a de c va tă vâ r st e i ge st a ţ i o n ale e s te c ă p ăta tă o fu n cţie imună a de c va tă la vâ rs ta de 3 luni).c â t ş i fe to pa tii. s e ma nife s tă în p r i me l e 4 z ile d u p ă n a ş te re .  i n fe rtilita te . rubeola. 128 . 6 . C o n c e n t ra ţia s e ric ă a C 3 e s te s c ă z u tă. s u b fo r ma une i me nin gite purule nte s a u a u n e i se p t i c e mii. 3 . s a u c ă hep a t i t a a c u t ă mate rn ă (H B S A g) î n p rima pa rte a s a rc inii s e ma nife s tă î n t r -u n p r o c e n t a j ma i mic la n o u -n ă s c u t d ecât în c a z ul c â nd he pa tita ma me i ar e l o c î n u ltima p e rio ad ă a s arc inii s a u gra vida e s te un purtă tor asi mp t o ma t i c . IgG 1 ş i IgG 3 ) ş i titrul an t i c o r p i l o r su n t mai s c ă z u te. es te vo rb a d e in fe c ţii cro n ic e intra ute rine grupa te s ub nume le de T OR C H . 9 . le c la s ific ă m. Ni ve l u r i le s e ric e ale IgG (în s pe c ia l. M a jo ritate a in fe c ţiilor c u a c e ş ti a ge nţi pa toge ni su n t a si mp t o ma tice . Diagnosticul s e b aze a z ă p e: a n tec e de nte le ma me i. Da c ă se ma i ţin e co n t ş i d e fap tu l că a c e la ş i virus . re s p ec tiv: toxoplasmoza. luesul. o in fec ţie a mn io tic ă . infe c ţia c u Coxsackie B.  a vo rt h a b itu a l. i n fe c ţia HIV ş i hepatita virală B. citomegalia ş i herpesul. rube olic sa u c i t o me ga l i c . 4 . Da r .si nd ro me. R ă sp u n s u l d e tra n s fo rma re a limfo cite lor la mito ge ni e s te s c ă z ut. 8 . în princ ipa l după mo me n t u l i n fe c tă rii. Im u n o su p res ia p re lu n gită a s u garilor c u gre uta te mic ă ia na ş te re po a t e a ve a c o n s ec in ţe clin ico -b io lo gic e în spe c ia l în ceea ce priveş te frecvenţa se ve r i t a t e a şi d u ra ta in fec ţiilo r (altă p artic ula rita te de ruta ntă în formula re a dia gn o st i c u l u i de b o a lă H IV s i mp to matic ă ). s e ş tie că Listeria monocitogenes (c a ş i Champylobacter sa u Treponema pallidum) t r a ve r s e a z ă p lacenta. dia gnos tic ul la ma mă . p o a te p ro d u c e a tâ t embrio . ca u rmare a tra ns fe rului pla c e nta r ins ufic ie nt al i mu n o gl o b u l i n elo r. de e xe mplu. Di n r a ţ i u n i p rac tic e . intra pa rtum ş i pos pa rtum. Nu mă r u l d e c e lu le T circ u lan te e s te re dus. s e o b s ervă c ă e s te ma i b in e s ă s e folos e a s c ă o c la s ific a re ma i simp l ă . INFECŢIILE CONGENITALE Şl NATALE Î n p r i n c i p a l. Ac t i vi t ate a h o r mo n u lu i timic es te r e dus ă la s uga rii mic i pe ntru vâ rs ta ge st a ţ i o n a l ă şi p o ate se rvi ca ma r ker d e p ro gnos tic . ma n i fe st ă rile c l in ice la n o u -n ă s c u t. Ast fe l . 5 . In fe c ţ i i i n tra u terin e s u n t în s ă ş i listerioza. c a re e s te o infe c ţie fe ta lă . 7 . S au . varicela.

Pr e z e n t a a n t i c o r p ilo r s p e c ific i as i gu ră d ia g n os tic ul.v. l ă sâ n d sec h ele.  h e r p e s o ral s au ge n ital (le z iu n i vez ic uloa s e ). Tra ta me ntul c ons tă în Ar a -A ( Vi d a r a b in a) 3 0 mg/ kg/zi în 2 priz e (s e folos e ş te î ns ă ma i mult ca t o p i c . fiind de r e gu l ă mo rta lă . a mb ele gra ve. emb rio . c a lc ific ă ri intra c ra nie ne . Se 1 2 Oftalmologie. c a re a p are la 6-21 z ile după na ş te re . 1 g/ k g/ z i ) . s ă lile d e n aş te re e tc . b ) Rubeola s e ma n ifes t ă p rin re tin it ă. c u impl ic a re a vi sc e r e l o r ( h e p a tită . La nou-nă s c ut. F o rma lo c a liz a tă p oa te implic a SNC . se rec omand ă Vira-A. se mn e d e i n fe c ţ i e la n o u -n ăs c u t în p rime le 3 -4 z ile de via ţă . D ac ă in fec ţia s -a produs tra ns pla c e nta r. ce n t r e l e d e d i a l i z ă. In fe c ţiile int ra ute rine pr o d u c p r e ma t u ritate .  r i sc p e ntru in fe c ţia H IV . fiin d un pe ric ol pe ntru s urorile din se c ţ i i l e d e n o u -n ăs c u ţi.  p r o fe si u n e c u ris c d e e xp u n e re (s urorile din s e c ţiile de nou-nă s c uţi. Diagnosticul la mamă. c a lc ific ă ri in t r a c r a n i e n e şi ch o rioretin ită. ). ch o r i o r e t i n i t ă . U lterio r. c itome ga lie . U n eo ri. c o n t a c t cu p is ic i (s a u ş o a re c i). pie le a s a u oc h i i . a ) Toxoplasmoza s e p o a te ma n i fes ta p rintr-o for mă me nin go -e nc e fa liti c ă s a u se p t i c e mi c ă . rube olic. după vâ rs ta de 17 z i l e . microofta l mie . G ra vid a cu p rimo in fe c ţie (tes tul la toxopla s moz ă ş i s e rore a c ţie po z i t i vă ) va fi tra ta tă cu s p iramic in ă (s a u pirime ta mină ) î n s c opul s c ă d e r i i î n vi i to r a in fe c ţiilo r c o n gen ital e . se va in iţia tra ta me n tu l c u p irime ta mină 1 mg/ kg/z i (s a u s ulfa dia z in 0.  c u a c e a s t ă oc a z i e se fa c ş i în s ă mâ nţă ri din probe le re c oltate de pe mu c o a sa va gi n a lă p en tru d iagn o s ticu l go n o re e i ş i a l infe c ţie i c u stre ptoc oc ii din gr u p a B . p n eu mo n ie). N u a re tra ta me n t cura tiv. d e la n a ş tere e xis tă mic roc e fa l ie . unguent ofta lmic 3% Mai cunoscut este preparatul de vidarabina Vira-A în perfuzie i. s u n t pre z e nte s e c he le ne urologic e gra ve .  i n ge st i e d e c a rn e n ec ores p u n ză to r p re pa ra tă (inc omple t fia rtă s a u friptă ). c itome ga lic şi C o xsa c ki e B . Exis tă c opii infe c ta ţi. Manifestările clinice (in clu s iv tra ta me ntul lor). lue s ). H IV . mo rta le ş i o formă c ronic ă (infe c ţie ma i mu l t sa u ma i p u ţin vi n d ec a tă ) cu tria d a: h idroc e fa lie . c a re se c r e t ă vi r u sul p rin u rin ă.  i z o l a r e a viru s u lu i (c u ltu ri) p en tru vi rus ul he rpe tic . re ta rda re în cr e şt e r e a i n t r a u te rin ă. D ia gnos tic ul es t e su sţ i n u t d e e vid e n ţiere a c e lu lelo r tu bula re „în oc hi de bufniţă ” din se d i me n t u l u r i n ar.  t e r a p i e i mu n o s u p res iv ă. c ) Citomegalia s e p o ate man i fes ta i me dia t după na ş te re printr-un ic te r pr e c o c e . h e p ato megalie cu c re ş te re a bilirubine mie i dire c te . d ) Herpesul s e ma n i fes tă p rin tr-o for mă dis e mina ntă . (preparatul 129 .  r a sh ( e r u p ţie) s a u ad en o p atie in exp lic a bilă . î n i n s tilaţii o cu lare 1 ) s a u 5 0 -1 0 0 mg/ kg/z i! ti mp de 5 z ile ) 2 . M a me le cu ris c c res c ut e s te bine s ă fie te s ta te (s c r e e n i n g) a st fe l:  d e l a în c e p u tu l s a rc in ii p e n tru a n ticorpi la rube olă ş i s ifilis .fe to p a tie (r ube olă . h ep ato s p le n o me galie ş i s e mne de in fe c ţie . mic roc e fa lie ş i pr i n ma l fo r ma ţ i i ca rd i ac e . pe lâ ngă ma ni fe s tă rile sp e c i fi c e d i ve r selo r en tităţi. în cu re de 2 0 zile. a l he pa tite i vira le B ş i i n fe c ţ i e i H IV.  t e st e se r o lo gic e p e n tru viru s u l h e rp etic .  b o a l ă i n exp lic a b ilă în timp u l s arc in ii . p u r p u r ă . nou-nă s c utul se va n a şt e cu micro ce fa lie s a u ch o riore tinită .

e nc e fa lită . în 4 p riz e. Ocazional se semnalează şi toxicitate exprimată neurologic (tremurături. constând în determinarea anticorpilor IgG dobândiţi primar pe ca le tran sp lac en tară. examinare electron oop tică etc. m. ren a l e . fiind adesea un proces acut dobândit intrapartum spre deosebire de comp on entele T. p rez e n te d eja la n aş te re . căci în caz de R Bolna vu l trebu ie izolat iar în caz de T se p oate face tratamen t). a l treilea motiv este ac ela că în compon enta O au „pătruns” tot mai mu lţi agen ţi care p ot fi id entifica ţi (virusu l h ep atitei B. Herpesul neonatal şi encefalita herpetică rămân totuşi indicaţii ale vidarabinei. mega lob la stoză medu lară.ma i p o t d a d o z e mari d e gama -glo b u lin ă (1 0 -20 mg. i. diagnosticu l diferenţia l dintre infecţiile cu en terovirus şi herp es şi dintre h epa tita vira lă şi a lte infec ţii inc luse în c omplex). 2 9 ) Tabelul 2. si n d r o m "s ep s is -li ke ” s a u /ş i C ID . m. i. h ) Va r i c e l a p ro d u c e ve z ic u le cu tan ate. de ex emp lu — prin cu lturi. SIDA etc. id en tificarea infec ţiei rubeolic e d e tox op lasmoz a este nec esară. Doz ele înscrise în text sunt con sid era te exc esiv d e mari. În c a z u l că va ric e la a pa re î n ultime le 5 z ile con ţin e 200 mg/ml) în doza de 10 mg/k g. în plus. EEG 130 .. alb icio as e ca re s e obs e rvă la e xa me nul fa rin ge lui ş i nu mă r u l c r e sc u t d e mo n o n u cle a re în l. ataxie. parestezii. Chiar la doz e mai mici d e 15 mg/kg/zi p ot apărea ef ecte a dverse: vărsă turi şi diaree iar la 20 mg/k g/zi: tremor. e ) C o mp l e xu l T O RC H (tab elu l 2 . c lin ic e şi de sănă tate pub lică. f) Li st e r i o za . a l e SNC ş i a ltele . ). Nahamias (1973) care a grupa t ac este infecţii p e baza asp ectelor simila re (dacă nu id entic e). enterovirusuri) şi — eventual — trataţi. Se poate spune că necesitatea separării se bazează pe cel puţin 3 motive: infecţia cu virus h erp etic (c ea mai frec ventă infec ţie n eona ta lă cuprinsă în c omplex) este acum o afec ţiun e tratabilă (se manifestă c linic în prima lun ă de via ţă. Co n ta min are a are lo c î n timpul na ş te rii ş i s e ma nife s tă po st -n a t a l p r i n tr-o fo rmă p re c o ce . g) C o xsa c kie B es te u n e n tero viru s c a re produc e la nou-nă s c ut e nce fa lită . hep a t i t ă . R şi C ale c omp lexu lui c are su nt dobând ite „ in utero” şi determină mai curând proc ese cronic e). Sunt c a ra c te ris tic e bolii gra n u l o a me l e mic i. este d e asemen ea un produs de vidarabină sau adenin-arabinoside cu acţiune de blocare a sintezei de ADN prin inhib area activităţii ADN-polimeraz ei sp ecific vira lă. diagnosticul dif erenţial a devenit el însuşi mai comp lex (d e ex emp lu . c horiore tinită ş i ma l fo r ma ţ i i a l e me mb relo r. Poa te produc e ma l for ma ţii c a rdia c e . lo ca liz a tă me ninge a n. pentru 5 zile. Preparatu l Ara-A. HIV. Doz ele de 30 mg/kg/zi produc trombocitopenie şi leucopenie. 1 Hepatita cu virus B. screenin g urmat d e id entificarea viru su lu i — Herpes simp lex sau citomega lic. al doilea motiv ţin e de posibilităţile c lin ic e de identificare (aşa-numitul screening TORCH. c . ale b olilor p e care acestea le d etermină. pierd ere p ondera lă. s e ptic e mic ă ş i una ta rdivă (la 3-5 s ă p t ă mâ n i d e la n aş te re ). Tra ta me ntul c ons tă din Amp i c i l i n ă 2 0 0 mg/ k g /zi.29 C o mp o n en te le co mp lex u lu i d e in f ecţii p erin a tale T OR C H* T ox op la sm oza A lt e in f ecţ ii 1 R u b eo lă c on g en i ta lă In f ecţ ia cu cit om ega lovi rus In f ecţ ia cu h erp es s imp lex vi rus * C omplexul de infecţii neonatale TORCH a fost descris de A. mioc a rdită ş i a lte le z iuni vi sc e r a l e . encefalopatie şi traseu anormal). în prez ent a deven it însă necesară identificarea şi separarea lor (în special din considerente de ordin terapeutic). de la câteva zile la câteva săptămâni de viaţă. C o p i lu l p oate p re z e n ta la n a ş te re mic roc e fa lie .J. r.

p os t-p ar tu m : p rin lapt ele mat ern (în lap t e a f os t d et ecta t viru su l. 30. * A fost raportat un nou-născut prin cezariană dintr-o mamă care a primit sânge contaminat cu HIV după expu lsia c opilulu i şi care — u lterior — l-a alimentat la sân. d em on st rar ea in f ec ţi ei la cop ii car e s-au născut pr in cezar iană şi nu au f ost expuş i la sec r eţ ii le va g ina le în curs ul expu lsi ei. ** Incid enţa (şi „eficien ţa") transmiterii HIV in utero nu au fost bine definite şi nici nu au fost identificaţi cofactorii care c ontribuie la aceasta.al e sa r c i n i i . n u exis tă timp s u fic ie n t p entru tra ns fe rul a ntic orpilor ma te rni la fă t şi n o u -n ă s c u tu l va p rimi 2 ml i mu n o gl obulină uma nă s pe c ifi c ă . aspectu l cr ani of acia l in c lu d e: h ip er t eloris mu l. d o vad ă a t ran sm it eri i int r aut erin e a virusu lui es t e şi iz olar ea vi rusu lu i din ţ esutu ri le f eta le ma i p r ec oc e d e 16 săptămâni d e ges taţ i e. v erti ca lă. p rin sân gele t ran sf uzat. d ep ista r ea u n or su gar i (nou-născu ţi ) ser op ozi ti vi (ş i — mai târziu — simp t oma tic i) în circums ta nţ e în care n u au avut cont act bi ologic pos t-na ta l cu mama. În ţări le în car e au f ost eli minat e a lt e căi (sau surs e) de transm it er e. Tabelul 2. inf ecta r ea prec oc e cu virusu l i mun odef ici en ţ ei uman e s e poa t e pr oduc e în 3 p eri oad e: p er i oad a leta lă : trans mi t er e mamă-c op i l. per inata lă. uşoară ob lici tat e a f an telor pa lp eb ra le. 131 . f runtea bombată . la n aşt er e: p rin sân ge şi sec r eţ ii geni ta le a le ma m ei sau în cu rsu l op era ţi ei ceza ri en e. Mamele cop ii lo r car e g en er ează ris c p ot p r ez en ta : an amn eză d e f o losi r ea dr ogu ri lor pe ca le i. U n ii no u n ă s c u ţi a u d oar trans a mina z e le s e ric e c res c ute fă ră a lte se mn e d e b o a l ă . M a me l e c u hepatită acută î n timpul s a rc inii po t n a şt e p r e matu r s a u p o t p ro d u ce la nou-nă s c ut he pa tită în lunile 1-a a 6 -a d e vi a ţ ă . prin s erin gi incor ect st er i liz at e şi in c or ect ut i liz at e (f olos ir ea s er in gi lor cu unică uti liza r e eli mină ac es t u lt im risc . p r ez en t î n celu lele lib er e) *. rădăcina nasulu i apla tiza t ă. nas scurt. i ) Vi r u su l h e p atite i B . f i ltru t riun gh iu lar şi buz e cărn oas e. p ro sti tu ţ i e sau mu ltip li part ener i s exua li. ta be lul 2. n o tă : p os ibi li tat ea tr ansmi t eri i pr in muşcă tură de la f raţ i sau d e la a lţi c op ii d in tr . În ţări le în car e t estar ea d on a t ori lo r d e sân g e s e f ace constan t şi în car e nu exi stă riscu l tran s mit eri i p rin s erin gă maj orita t ea c opi i lor cu A ID S (S ID A ) ** au f os t inf ec taţ i ver tica l .o co lec ti v ita t e intră mai puţin în discuţie la nou-născuţ i iar transm i t er ea prin în ţ ep ătu ră d e in s ect e — ţânţa ri. v. D o v ezi (sau su p oz iţi i) că inf ec tar ea n ou-născu tu lu i s-a f ăcut transp lac enta r : asp ec tu l f aciesu lu i : emb ri op atia secu n d ară in f ecţ i ei int r aut erin e cu H IV . expun er ea per inata lă în su m ează 8 0 % din cazuri l e d e copi i cu A ID S . de ex emp lu — nu a putut f i doved ită ). În cursu l sarc inii ma m ele p ot a vea A ID S sau A RC (comp lex u l înrud it) sau pot f i comp let asimpt oma tic e (n ou -năs cuţi i din mam e simp t oma tic e sau la ca r e s er oc on vers ia s-a f ăcu t în cursu l sar cini i au un risc mai ma r e d e a d ez v o lta si mpt om e c lin i ce). p ro v en i en ţa d in z on e geograf ic e unde şi t ransm it er ea het eros exua lă ar e r ol. int raut er ină. con g en ita lă. j ) Vi r u su l imu n o d e fic i e n ţei u man e (H IV ): v. fiind raportate c azuri de gemen i monozigoţi în care numai unul a fost infectat. transp lac en tară.30 In f ecţia HIV la n ou -n ăscu t E p id emi o lo g i e. dar este cert că transmiterea virusu lu i de la mamă la făt — deşi obişnuită — nu este in evitabilă. proven it d e la don at ori n et es taţ i. .

/ z i i. *** Screenin g-u l la n ou-n ăscut este c ontroversa t. u. r. 2 mil. e s te e vitată d in c a u za e fe c te lor te ra toge ne . timp de 15 z ile ).31 (continuare) n u au f ost transf uzaţ i cu sânge de la dona t or i net es taţ i. 132 . u. 75% din cop ii i car e s e n ega ti vează rea liz ează ac easta în pri m ul an d e via ţă. u . Id en tificarea unor astfel d e cop ii cu risc este totu şi d e folos pen tru acordarea unor îngrijiri optime. 8 mil. 2 mil. * Sau a lte prepara te de b en zatin-p en icilină : Moldamin . c. virtua l. u . T e s tu l ca rd io lip in ic (V DR L) poa te fi utiliz a t c a te s t s c r e e n i n g. în fie c a re fe s ă ). si fi l i s c a rd io . cop iii d oved ind u lt er i or că sun t neinf ec taţ i. timp d e 1 0 z ile . antic orp ii d isp ar în ti mp (s er op oz it i vi tat ea per sis tă în m edi e 10 luni. nu au primit produs e n etrata t e t er mic pr oven it e di n sânge şi nic i inj ec ţii cu s er ingi inc or ec t f olos it e***. 4 mil. 4 mil. Date referitoare la antic orp ii IgG din seru l nou -născu tu lui nu are ma re va loare nici p en tru dia gn ostic. nici în scop pred ictiv. in su fi c i e n ţ ă a c r eş te rii. pe ntru dia gnos tic ul s ifi l i su l u i c o n gen ital p re c o ce .Tabelul 2. Extencillin e etc. p ra c tic ce a ma i s pe c ific ă re a c ţie pe ntru infe c ţia fe t a l ă e st e FT A -A B S -Ig M (cu u tiliz a re a s e rului a ntiglobulinic monos pe c i fic an t i . pe mfi gus pa l mo -p l a n t a r . (1. me ningită . s e c unda r. exi stă puţ in e dovez i d e cop ii car e au deveni t ser on egat i vi ia r u lt eri or au dez voltat s impt om e d e in f ecţi e H IV . /z i. Trebu ie însă identificaţi alţi mark er-i ce pot fi asociaţi cu o adevărată infecţie HIV contractată de timpuriu în viaţă. ne froz ă . . c u dura ta de pe s te 1 a n .va s c u lar. 2 mi l . t i mp d e 3 0 d e z ile Su ga r u l . ic te r. d a că a re rez u ltate le s e ro lo gi c e ne ga ti ve ş i nu pre z intă s e mne de b o a l ă . doz ă ce se r e p e t ă d u p ă 7 zile (to ta l 4 . 0 0 0 u. la puţ ini din tr e ac eş tia iz o lân d u . La su ga r . n eu ro s i filis ta rdiv be ni gn) va fi tra ta tă c u Mo l d a mi n 7 . s e va a d minis tra Eri tromic ină 4× 5 0 0 mg o r a l p en tru 1 5 z ile (c u ris cu l trave rs ă rii pla c e nte i). la t oţ i nou-născuţ ii d in mam e s er op oz it i ve. Al t e i n ve s ti gaţii in c lu d rad io grafia oa s e lor lungi c a re e vide nţia z ă os t e o c o n d r i t a şi o s te op e rio s tita s ifilitică . h ep ato s p le nome ga lie . La ma mă s e vo r e fe c tu a cu o ca z ia lu ă rii în e vide nţă c a gra vidă ş i în ul t i mu l t r i me st ru a l s arc in ii d ete rmin are a ra pidă a re a gine i pla s ma tic e (R PR ) a d i c ă e vid e n ţiere a au to a n tico rp ilo r tip W a s s e rma nn (sa u a ntic orpi lip i d i c i ) şi t e s tu l d e ab s o rb ţie a an ti c orpilor tre pone mic i fluore s c e nţi (FT A-AB S) . s ifilis ul s e ma ni fe s tă la no u -n ă sc u t p rin tr -o rin ită p ers is te ntă . exa me nul O R L (pe ntru modific ă rile na z a l e ) şi a l l . i. n u n e c e s ită n ici u n tra ta me n t. m.s e în sânge sau LC R virusu l). Te tra c ic lină 4× 5 0 0 mg/ z i . p e lân gă titru l RPR ş i a l FTA -A B S. limfa de nopa tie . D e şi Te tra c ic lina es t e e fi c i e n t ă . Unii dint r e cei s er op oz iti vi nu sunt în mod r ea l inf ec taţ i (nu a f ost tran sm is şi viru su l ! ci au dobând it pasi v nu mai antic orpi i pen tru H IV (aşa cum p ot d ob ân d i an tic orp ii p en tru ruj eolă sau va ric elă). Fe me i a gr a vid ă cu s ifilis mai ve c h i de 1 a n (la te nt. După na ş te re . A n tic orp i i p en t ru H IV sunt transf era ţi pasi v n ou-năs cutu lui. u . Fe me i a gr a vid ă c u s ifilis (p rima r. d o ză to tală (2.IgM) . L a aceşt i cop ii neinf ec taţ i. u . Î n c a z u l că feme i a es te ale rgică . a n emie . Î n cazul ale r gi e i l a Pe n icilin ă s e a d min is tre a z ă E ritromic ină 4× 500 mg/z i. te rţia r) va fi tra ta tă c u: Mo l d a mi n ( b e n z atin -p en icilin ă)* 2 . d i s matu ritate ş i h id ro p s fe ta l. m. s ă ptă mâ na l. ) s a u Efita rd (proc a in-pe nic ilină G ) 1 . 3 s ă ptă mâ ni s uc c e s ive ) sa u E fi t a r d 9 mil. (6 0 0. k)Treponema pallidum travers e a z ă p lac e nta ş i boa la s e ma nife s tă prin pre ma t u r i t a t e . cu o durată maximă d e 1 5 lu n i.

Pr o fi l a xi a in clu d e p e d e o p arte î n s ă mâ nţă ri din s e c re ţia e ndoc e rvic a lă a gr a vi d e i . Chlamydia. i. p reven i re a ofta lmie i prin ins tila re a une i pic ă t u r i d e AgN 0 3 1 % î n s ac u l c o n ju ctival al tuturor nou-nă s c uţilor. 2× 1 0 . Se p o a te a ju n ge la pe rfora ţia globilor oc ula ri cu pan o ft a l mi e . a s pira tul ga st r i c . sa u i. În cazul in fe c t ă r i i a n t e r io are ş i a ru p e rii p rec o ce a me mbra ne lor. da r te s te le s e rologi c e s unt po z i t i ve . 0 0 0 u. Fa c t r a t a me n t ş i s u ga rii a s imp to ma tic i a tunc i c â nd:  t i t r u l a n tico rp ilo r e s te ma i mare d e 3 -4 ori de c â t la ma mă . d u p ă 2 s ăp tămâ n i de pa uz ă s e ma i fa c a s e me ne a 2 c u r e. E xi st ă şi tu lp in i p en icilin o -re z is te n te.  ma ma n u a fo s t trata tă c o rec t. Pe n t r u evitare a rea c ţie i H e rxh e ime r. m. m. s impto me le pot fi p r e z e n t e l a na ş te re . Di a gn o st i c u l s e p u n e p rin e vid e n ţiere a diploc oc ilor (gra m-ne ga tivi) din se c r e ţ i a c o n j u n c tivală . 0 0 0 u / kg/zi. E. me n in gita s a u s e ptic e mia . In fe c ţ i a si mp to matic ă (o fta l mie . i. 0 0 0 ) . d ar c a re a re c e l puţin o c oloraţie G ra m s a u o c u l t u r ă p o z i tivă pe n tru Neisseria gonorrhoeae. i. c a re a pa re du p ă 2 4 o r e d e la n aş te re . ) s e va tra ta c u Pe nic ilină G 1 0 0 . i.  Ig M su n t p e s te 2 0 mg/ 1 0 0 ml. O fta lmia gonoc oc ic ă va ne c e s ita ş i in st i l a ţ i i c u Pe n ic ilin ă 2 . fiin d de te rmina tă de vir us ul he rpe tic. artrita . C ertitu d in ea o d ă în s ămâ nţa re a pe c ultură . c onjunc tivă . Su ga r i l o r p ro ve n iţi d in ma me ş tiu te c u gon ore e li s e vor e fe c tua c olora ţii Gr a m şi î n să mân ţări d in re c o ltările d in na z ofa rin ge . 5 0 0 u. artrită e tc . c e a ma i fre c ve ntă est e o ft a l mi a gon o c o ci c ă . a n u s. Oft a l mi a go n o c o cic ă a p are în p rime le 3 z ile după na ş te re . C o n j u n c t i vi ta go n o c o cic ă treb u ie d ife re nţia tă de c onjunc tivita produs ă pri n i r i t a r e a c u A gN O 3 1 % ş i d e co n junc tivita ne gonoc oc ic ă . a 2 -a z i 2× 100 u. p n e u mo c o c . Di n a c e a s tă p riz ă s e va p u tea e fe c tua de te rmina re a a ntic orpilor imu n o fl u o r e sc e n ţi IgM — s p ec ific i.No u -n ă sc u tu l b o ln a v. motiv pe ntru introduc e re a unui tr a t a me n t c u C l o ra mfe n ico l. T r a t a me n t u l d iferă d ac ă n o u -n ăs c utul e s te s a u nu s impto ma tic . Da c ă n o u -n ă s c u tu l es te as imp to ma tic . se va tra ta la fe l ca c e l s imp to ma tic . /1 ml s a u c oliruri c u C lora mfe nic ol s a u Te t r a c i c l i n ă ( p en tru o fta lmiile n e go n o c oc ic e : c olir c u Sulfa c e ta midă 10 % ) . . h ) Go n o r e e a. va p rimi P en i c ilină G 2× 50. sta fi l o c o c . 000 u/kg/z i. coli. c a re de vine mu c o p u r u l e n t ă . In iţial. No u -n ă sc u t u l a s i mp to matic . i. timp d e 2 să p tă mâ n i. i a r p e de a ltă p arte.  ma ma a fo s t trata tă c u alt me d ica me nt de c â t Pe nic ilina .i. e s te prude nt c a în prima z i să se d e a d o ar 2 × 1 0 u . va primi o doz ă unic ă de Pe n i c i l i n ă G 5 0. E xis tă e d e m a l ple oa pe lor ş i e de m c orne e a n (c h i a r u l c e r a ţ i e ). exis tă o c onjunc tivită a poa s ă . Se r u l d e co n vale s c e n t va ma i fi n ec e s a r s ă fie trimis la bora torului şi l a 2 -6 să p t ă mâ n i (s au c h iar 3 -6 lu n i). In fe c ţia n eis s e ria n ă a re ma i multe for me de ma nife s ta re la no u -n ă sc u t : r i n ita . ap o i h emo ra gică .  FT A-AB S e s te + + + sa u + + + + . (a poi 2× 1000. 133 . timp d e 1 0 z ile . v. Examene de laborator a ) Pe n t r u sindromul (complexul) TORCH es te ne c e s a r a s e re c olta 5-1 0 ml sâ n ge (în ain tea o ric ă re i tra n s fu z ii) a tâ t de la nou-nă s c ut c â t ş i de la ma mă .

INFECŢIILE ACUTE POSTNATALE SEPTICEMIA NOU-NĂSCUTULUI Se p t i c e mi a n o u -n ă s c u tu lu i e s te frec ve n tă . În e ve ntua lita te a c ă ma ma a r e o i n fe c ţie p rima ră (cu ltu ri p o zitive ). Herpesul. f) Transaminazele h ep atice (SG O T ş i SG PT). A ce a s tă doz ă va fi re p e t a t ă l a 3 ş i 6 lu n i. Hepatita virală B. 2 . rube ole i. Hepatita virală A. a vâ nd o inc ide nţă de 1— 2 0 % .  u t i liz a re a c a te te re lo r i. a ntic orp ii de su p r a fa ţ ă ( a n t i -H B S ). 5 ml la na ş te re. Vac c in u l ru b eo lic s e ap lică atâ t c opiilor între 1-1 2 a ni c â t ş i per so a n e l o r fe min in e re c e p tive la rub e olă . c ) Izolarea virusurilor în ca z u l h e rpe s ului. c u evo lu ţie gra vă ş i fă ră tendinţă s ponta nă de vinde c a re . v. A c e s to r s u gari li s e va pute a începe vaccinarea împ o t r i va h e p a t i te i tip B la vârs ta d e 3 lu n i. 4 . Toxoplasmoza p o ate fi e vitată d e gra vidă prin e vita re a pis ic ilor. Profilaxia s p ec ific ă a in fe c ţiilo r c o n ge nita le ş i na ta le e s te c omple xă şi d i fi c i l ă .b ) Determinarea IgM d in s ân ge le cordonulu i ombilic a l (nor ma l: s ub 20 m g/ ml ) . Nou -n ă s c u tu l u ne i ma me c u he pa tită B va primi imu n o gl o b u l i n e s p e c ific e (an ti-B ) 0 . no u -n ă sc u t u l va p ri mi Ig .  a sfi xia in trap artu m. D ac ă gra vid a fa c e o he pa tită A a proa pe de te rme n. ia r în 25% fiind a s oc ia tă me n i n gi t e i . a ntic orpii c ore (a nti H B e ). a n tige n u l c o re (H B e A g).  ma mă fe b rilă. te st e l e E L ISA şi We s te rn b lo t p e n tru a n tico rp ii H IV . 134 . c itome ga l ie i ş i a e n t e r o vi r u su l u i Co xs a c kie B . 6 ml/k g d e Ig-s ta nda rd. h) Numărarea tro mb o cite lo r şi cercetarea c oa gulă rii. n efie rte s a u in s u ficie nt pră jite . 4 0 % d in ca z u ri dec e dâ nd. P e n tru a se evita in fe c ta re a no u-nă s c utului s e va pre fe ra ce z a r i a n a l a fe me i l e c u h e r p e s ge n i t a l . foc a r s e ptic ş i me ta s ta z e s e ptic e (în să mâ n ţ ă r i h e ma to ge n e în d ivers e o rga n e ş i ţe s uturi). 1 . 5 ml. g) Antigenul d e s u p rafa ţă al h e p atite i B (H B S A g). exame n ele h ema tolo gic e ş i his topa tologic e . 3 . a fla te la vâ rs ta fe rtilă (imu n o gl o b u l i n e le n u p revin ru b e o lă c o n gen i ta lă ). Rubeolă congenitală p o ate fi p reve nită prin imuniz a re a a dec va tă a fe t i ţ e l o r . a co n su mu l u i c ă r n ii c ru d e . la nou-nă s c u t s e va iniţia trat a me n t u l me d ica me n to s (A ra-A 3 0 mg/ k g/ z i. se c ons ide ră c ă e xis tă infe c ţie fetală. 5 . Etiologie a ) Fa c t o r i i p re d is p o za n ţi includ:  n a şte re a p rema tu ră. E st e gravă. Da c ă va lo are a IgM e s te c re s c u tă. Se ca r a c t e r i z e a z ă p rin : p o artă d e in trare. s a u in tuba ţia tra hea lă . no u -n ă sc u t u l p o a te p rimi 0 .s tan d a rd 0 . i ) Reactanţii de fază acută. e ) E xa me n u l histologic al p lac e n tei.  r u ptu ra p rec o ce a me mb ran elo r ( a mniotic ă ). timp de 14 z ile ). fa c t o r d e g ra vitate p rin s ec h ele le pe c a re le produc e. de origine mi c r o b i a n ă . Se p t i c e mi a s e d e fin eş te ca o in fe c ţie ge ne ra lă a orga nis mului. d ) Citologia d in s ed ime n tu l u rin ar ( da c ă es te pos ibil după filtra re a pri n mi l i p o r i ) p e n tru cito me galie . Dacă ma ma are leziuni active.

Iz ola re a age n t u l u i c a u z a l d in c u ltu ri d u p ă p rele vă rile ba c te riologic e e fe c tua te din sâ n ge . c . ţipă t ş i plâ ns sla b . Stre ptoc oc c us pn e u mo n i a e . r. fiind o c o n se c i n ţ ă a u n e i in fec ţii in trau terin e sa u c ontra c ta te la na şte re . dific ultă ţile ali me n t a r e sa u so ra a firmă — s implu — că nou-nă s c utului „n u -i me r ge b in e ". porta jul pe rs ona lului de î n gr i j i r e şi re s tu l c a u ze lo r fa vo riz a n te a le infe c ţiilor nos oc omia le . . a bdomina l) pune dia gnos tic ul bac t e r i o l o gi c ş i. influe nz a e . d ec i. agen ţ ii mic robie ni inc rimina ţi dife ră mu l t . hipoglic e mia . Pi o c i a n i c u l . M a i fr e c ve n t p a r a fi in crimin aţi: Stafilococcus aureus. a fe c ţiu n i p u lmo n a re . u r i n ă . H. 135 . de t r e să r e sp i r a t o rie . vă rs ătu ri. Leu co p e nia s ub 5000/mm 3 c u ne utr ofile le su b 2 5 0 0 / mm 3 (ş i o ra tă d e ima tu ritate a ne utrofile lor de 0. D emons tra re a prezen ţe i a ntige nului po l i z a h a r i d i c bac te rian în s ân ge . n a s . Şi în se p t i c e mi a se c u n d a ră . E. Ba c te ro id e s ). p ers o n a l d e î n grijire s a u a lte pe rs oa ne . u rin ă . s c a un s a u din dive r se l e r e vă r sate p a to lo gice (p le u ral. d iferă d e la ţară la ta ră ş i c hia r de la o z onă ge o gr a fi c ă l a a l ta. Lis t e ria monoc yto ge ne s . 15 s au ma i mu l t ) i n d i c ă o in fec ţie . H e moc ulturile fals -poz iti ve s unt fr e c ve n t e . p u rp u ră. V SH po a t e fi c r e sc u tă (n = l-2 mm/o ră la 12 ore de via ţă ş i a junge n — — 2 0 m m/ o r ă l a vârs t a d e 2 s ăp tămâ n i). Spe c trul mi c r o b i a n d i fe ră în timp . H emoc ultura poz iti vă pu ne dia gnos tic ul de precizie (1 ml s ân ge se î n s ămânţează pe 10 ml bulion). c a ş i s c a nne r-ul c a re poa te e vide nţia os t e o mi e l i t a . s au he moc ultura est e p o z i t i vă p en tru d o i ge r me n i ( fa p t n e obiş nuit) din c a uz a c onta mină rii. He mo c u l t u r a a r e va lo are d o a r c â n d e s te rec olta tă în c ondiţii perfe c te ş i da c ă est e p o z i t i vă n u ma i p e n tru u n s in gu r fe l de ge rme ne (pe c â t pos ibil în hemo c u l t u r i r e p e ta te s a u în ac c e s fe b ril) . M a i pot a pă re a me te oris m. a. s e impune diagnosticul diferenţial cu ma l fo r ma ţ i i c a rd ia c e . c. d ia re e. poa te fi s urs ă de ide ntific a re a u n o r b a c t e r i i (co lo ra ţie G ra m) s au a numă rului de ne utr ofile . c onfirmă infe c ţ ia s is te mic ă (la b o r a t o r u l ma i p o ate evid e n ţia hipe rbilirubine mia . coli (tip K|). anaerobii ( C l o st r id iu m. Serratia. Manifestări clinice şi diagnostic a ) La n o u -n ăs c u t n u exi s tă simptome t ipic e . ombilic . Le u co cito za din prime le 10-14 z ile de via ţă est e gr e u d e in terp reta t. artic ula r. E. e tio lo gic.r. ma i a le s c ân d re c o ltare a s â n ge lu i se fa c e prin c a te te r. c a re e s te pra c tic o se p t i c e mi e s ec u n d ară . Asp i r a t u l ga st r i c. în fu n cţie d e flo r a din s e c ţie. d e l a c a z la ca z . h ep atosple nome ga lie . E xi st ă o se p tice mie pre c o ce ca re ap are î n prime le 4 z ile de via ţă . Du p ă 4 z i le d e viaţă s e vo rb eş te d e s e ptice mia ta rdivă . Sus pic iune a s e ridic ă a tunc i cân d se a gr a ve a z ă b ru s c s ta re a gen era lă ş i a p ar ins ta bilita te a te rmic ă . tr o mb o c i t o p e n i a ). n u mă ru l d e le uc oc ite s c himbâ ndu-s e z ilnic . M ai frec ven t p ar a fi in crimina ţi: Stre ptoc oc ii din grupa B. oc luz ia inte s tina lă ş i tulbură ri me t a b o l i c e . d e la ma mă . Stafilococcus epidermidis. E n tero co cc u s . c onvul s ii ş . Streptococii din grupa A. criz e d e apne e ş i fe bră (în s tadiul te rmina l sa u î n l i p sa u n o r c o n d iţii o p time e xis tă h ip o te rmie ). l. N e is s e ria . gâ t. efe c tu at imed iat d u p ă n aş te re . R a d i o gr a fi a to rac ic ă p o a te fi u tilă. l. pete ş ii. b ) Dată fiind simptomatologia atip ică . o in fe c ţie c o n tra c ta tă î n s pita l de la c e ila lţi no u -n ă sc u ţ i . p a vilio n u l ure c hii. i c te r . c ) Diagnosticul de laborator. Klebsiella. M ai co mu n e s u n t s i mpto me le : le ta r gie .. Kle b s iella .b ) Factorii determinanţi s u n t d e n a tu r ă mic robia nă ş i dife ră în func ţie de mo me n t u l p r o d u ce r ii s ep tice mie i. coli.

 p e n t r u Pio c ia n ic ş i Proteus (in d o l-p oz itiv) s e va a dminis tra C a rbe nic ilina (Pi o p e n ) . c oagulopa tiilor ş i tra t a me n t u l u i si mp to ma tic (co mb a te re a h ip o g lic e mie i e tc .Tratament. c ) Du p ă sos ire a antibiogramelor. s e va a d min is tra pla s mă proa s pă tă s a u s e va efe c t u a e xsa n g vin o tra n s fu z ie . ş te a rs ă s a u în şe l ă t o a r e . fe bră (c a re poa te lips i). mu l t ma i r a r . s ta filoc oc ii. an tib iotic e le se vor a dminis tra ţintit:  p e n t r u S tre p to c o cii gru p a B s e va a dminis tra Pe nic ilina 200-300 000 u/k g/ z i . inc luzându-se şi o serie d e date „de u ltimă oră ” (1991) 136 . p re c um ş i (în s p e c ia l) la u n ele c e fa los porine ş i la M e tronida z ol. v. bomba re a fo n t a n e l e i ( se mn ta rd iv). e c h ilibrului a c ido-ba z ic . K an amic in a). e ) Î n c a z d e in s u c c e s. MENINGITA NEONATALĂ E st e o meningită purulentă î n ca re i nfla ma ta me nin ge lui e s t e produs ă de u n a l t sp e c t ru mic ro b ia n d e c â t la s u ga rul tre c ut de 2 luni. ). M a i fre c ve nt în e t i o l o gi a me n in git ei n e o n a ta le s e găs e s c e nte roba te ria c e e le gra m-ne ga ti ve (ma i a l e s E. b ) După 4 zile de viaţă tra ta me n tu l antibiotic s e va „a dre s a ” s pe c trului mi c r o b i a n d i n s ec ţia s p italic e a s c ă re s p ec tivă (s pe c tru c a re tre buie c unos c ut pri n a u t o c o n t r o lu l co rec t efe c tu at) s au „s e va a dre s a ” s ta filoc oc ului ş i ge r me n i l o r gr a m -n e ga tivi p rin tr-u n a n tib iot ic pe nic ilina z o-re z is te nt. i r i t a b ilitate (s a u leta rgia). ră mâ ne e fic a c e pe ntru s tre ptoc oc ii gr u p a B . Listeria. ş i s e va c ontinua timp de 10 -1 4 z i l e . rare o ri c o n vu ls ii ş i vă rs ă turi. ap o r t u l u i h i d r o -e lec tro litic ş i c a lo ric. A mpic ilina se va p ă st r a î n a s o cie re a re s p ec tivă pe ntru e fic ie nta a s upra Lis te rie i şi a St r e p t o c o c i l o r gru p a B (în s itu aţia rez is te nte i la oxa c ilină s a u ge nta mic ină s e vo r a d mi n i st r a amin o glico zid e de ti p nou c um s unt A mi ka c ina sa u T o b r a m yc i n a.  p e n t r u e n tero co ci gram-n e gati vi s e va a dminis tra A mpic ilina + un ami n o gl i c o z i d ( G e n tamic in a. a ) Î n c a z u l septicemiei precoce (d in prime le 4 z ile de via ţă ) s e va in t r o d u c e o a n tib iotera p ie ca re s ă cuprindă a tâ t c oc ii gra m-poz iti vi (st r e p t o c o c i i ) c â t ş i bac te riile gra m-n e gati v e (e nte ra le ). s e vo r i n t r o d u c e Amp ic ilin ă + O xa c ilin ă s a u Ampic ilină + G e nta mic ină . ac e s ta fiin d îns ă s e ns ibil la C lora mfe nic ol şi C a r b e n i c i l i n ă . d ) At e n ţ i e mare tre b u ie a c o rd a tă me nţine rii c ons ta nte a te mpe ra turii. a na e robii şi. c u e xc e pţia lu i Bacteroides fragilis. tre b u ie e fe c tua te ime dia t pre le vă rile pe ntru cu l t u r i . a p o i i me d ia t s e va in s titu i a n tib io tera pia ma s ivă . ia r s imptome le de i r i t a ţ i e me n i n gea n ă lip s es c .  Pe n i c i l i n a es te ac tivă î mp o tri va tu turor in fe c ţiilor a na e robe . coli). me n in go c o cu l ş i pne umoc oc ul. H. influenzae.31 în care se face o sinteză a men in gitelor bacterien e la nou-nă scut. Î n c ă d e l a ivirea s u sp ic iu n ii. s au c e fa lo s p o s in e d e ge n eraţia a 3 -a . în 3 -4 p rize z iln ice .  p e n t r u Listeria s e va ad min is tra A mpic ilina . s tre p to c o cii gru p a B . c um s unt M oxa la c ta m ş i C e fo t a xi me ) . D e c i. d e butul e s te „e xpri ma t” prin s ta re * V ezi tab elu l 2. Tratamentul antibiotic s e va fac e i . A d e s e o ri. Li st e r i a ş i e ntero co ci). Diagnosticul pozitiv n u s e p o a te b az a p e s imptoma tolo gia c linic ă . C e a ma i bună a s oc ia ţie car e c u p r i n d e a c e s t s p e c tru e s te A mp icilina + G e nta mic ina (de şi A mpic ilina „a c o p e r ă ” d o a r u n ele e n tero b a c te ria c e e.

3 . C h l a m y d i a ) . staf iloc ocu l. Antigen ele solub ile de streptoc oc B şi E. A s t f e l . coli 1 . i n f e c ţ i a n e o n a t a l ă — î n g e n e r a l — e s t e c o n s e c i n ţ a u n e i infec ţii fe ta le. neputându-se astfel să fie eliminat diagnosticul). unele meningite tardive nu se însoţesc de septicemie (deşi sep tic emia se sold ează foa rte frec ven t cu loca lizarea menin geană). fiind vorba de infecţii nosocomiale. co li î n c e l e m a i m u l t e c a z u r i ) s a u perinata le ( s t r e p t o c o c B .imun oelec tr of or eză sau prin tehnica la tex de a glutinar e (specificitate de 95-98%. P seudom onas. In c id en ţa inf ec ţi i lor mat ern o-f et a le — în gen era l — n aşt er i : est e d e 4— 10 or i ma i mar e la nou -născutu l p r ema tur. Antigenele sunt căutate de asemenea în urinele concentrate. Aceasta declanşează 1 Tipajul a revelat că majoritatea meningitelor neonatale cu streptococ din grupa B sunt cu serotip III şi maj oritatea acelora cu E. P aracolobractu m . infecţiile tardive rezultă din invazia germenilor din mediul ambiant sau sunt consecinţa unor greşeli de îngrijire. 3% O naşter i. 2— 0. b) D i n t r e com plicaţ ii. fie tardiv. r epr ez i ntă co mp lic aţi a f oca lă a unei inf ecţ ii s ist e mic e i ar dacă apare tard i v (a 3 -a p ân ă la a 4-a săp tămân ă d e viaţă) p oat e f i iz ola tă. L oca lizar ea m eningeană în cursu l inf ecţ i ei neona ta le a gra vează c on stant p ro gn o sti cu l. abcesul cerebra l e s t e d e o r i g i n e h e m a t o g e n ă i a r l e z i u n i l e i n i ţ i a l e p o t f i agravate d e t r a t a m e n t . dacă apare pr ec oc e. de meningita — aceşti neona ta lă. Prot eus. 2 Se caută antigenele pentru Haemophilus (20% sunt cu serotip b) şi pentru pneumococ germeni putând fi resp onsab ili — fie precoce. Germ en ii c el ma i f rec ven t întâ ln iţ i sunt s tr ep t oc ocu l B ş i E sch. s a u p o stnatale. 3 C â t e v a p a r t i c u l a r i t ă ţ i p a t o g e n i c e s u n t d e r e ţ i n u t : a) P ro lif erar ea b act er ian ă în LC R est e cu atât mai rapidă cu cât „mediu l" (gazd a) est e ma i imun oin c om pet ent(ă ).Tabelul 2. p e ca le sangvină (cu L isteria. 4 . mai rar id en tif icaţ i sunt : st r ep toc ocu l D . Lis t eri a şi S era lia. este găsită frec vent inf ecţia cutanată şi omfalita. Fr ec v en ţa in f ecţ ii lo r d u p ă p rima săp tă mână de viaţă rămân e inapr ec iabi lă dar est e d e as em en ea ma i ridica tă înaint e de t er m en : 27% din prematu rii ma i mici de 1 0 0 0 g sunt inf ecta ţi în pri m a lună. urm ează en t er ob act eriac eele (E n tero b a cter clo a ca e şi fecali s).31 Men in g ite le b a cterien e la n ou -n ăscu t E tio lo g ie şi p a to g enie 1 . ventr icu lita e s t e f r e c v e n t ă ş i p o a t e e x p l i c a p e r s i s t e n ţ a a n o m a l i i l o r b a c t e r i o l o g i c e ş i / s a u b i o l o g i c e a l e L C R . solda tă cu elib era rea end otox in ei (lip op olizaharid). coli K1 sunt căutate prin c ontr a . P a to g en ic. sensibilitate de 35-80%. es t e de 4 —8% 0 din 2 . 3 Inf ecţiile din primele zile de viaţă provin din flora maternă. un antibiotic bactericid liz ează bacteriile şi induce „explod area” peretelui bacterian. H aem op h i lu s şi m enin goc ocu l ( într . 137 .o s tat ist ică a lui A uj ard d in 1 9 91 aceşt i germ en i nu au mai f ost izolaţ i în nici unu l dintr e caz uri le stu d ia t e) 2 5 . p n eu m oc ocu l. inc id enţa ac es t eia es t e de 0. d e e x e m p l u ) s a u a m n i o t i c ă ( c u s t r e p t o c o c B s a u E . coli sunt cu serotip Kl.

ict eru l. D ouă sunt în să evocat oa r e: hip ert erm ia şi af ecta r ea (s emn ele) n eur ologică (tu lb urări d e r eact i vi tat e 2 sau de t onus./mmc ). P arac lin ic. pr ot eina C -react i vă poz iti vă. 3 . în abs enţa f ebr ei ş i tu lb u ră ri lor n eur ologic e es t e însă c ont r ov ersa tă. 4 . citologia poate fi norma lă sau — ca şi la sugar — modificările p ot apărea cu întârziere. plecându -se de la un nivel. Mai pot f i notat e: r ed oar ea cef ei (d e asem en ea rară). diagn os ticu l s e baz ea ză pe mod if icări le b i ochi mic e 4 şi cit o logic e 5 a le LC R . 138 .60—0. 1 f actoru l „tum or Citokinele agravează edemul vasogen.Tabelul 2. precum şi p e r ezu ltat ele bac t eri ologic e1 ” f urniz at e d e li ch id. C lin ic. O creştere a nivelu lui la cta tu lui peste 350 mg/l este evocatoare de afectare bacteriană. 5 In iţia l.50. exprimându -sc ca o slabă reac ţie c elulară şi/sau pred ominanţa limfoc itelor. cu Esenţială este glicorahia fiind sugestivă o scădere sub 2 mmol/l şi un raport evoca toare p entru men in gita neonata lă. 6 Hemocu ltură asociată cu cu ltură LCR poz itivă . 4 glic orah ie/glic emie mai mic de 0. puncţia lombară est e d ec isi vă p en tru dia gn os tic. ir itab i li tat ea. 2 Hiporea ctivita tea este mai comună. d) C o lor aţi e Gram p ozi ti vă p e f rotiu l d in sed im en tu l LC R . de 0. r ez er vele { in şi d e o even tua lă p răb u şir e a P aO 2 ). este con troversată ). punerea în evid enţă a antigen elor solu bile. S tar ea d e „t en siun e” es t e o manif es tar e ra ră la n ou -născu t. la om. 3 2 . în asoci er e cu h em ocu ltu ră şi u r ocu ltu ra (p ract icar ea sis t ema t ică. Acest din urmă raport este util pen tru că scăderea glic orahiei — deşi evoca toare — este condiţiona tă şi d e nivelu l san gvin a l gluc oz ei. hiperf ibrin emi e. c on vu ls ii). c) Gli c orahi e ma i scăzută de 2 mmol/ l şi rap or t glic orah i e/ glic em i e mai mic d e 0 . dar va fi interpretată corelat cu va lorile ma i mari din perioada neona ta lă . nivelu l interleukin elor în LCR şi lich idu l ven tricu lar se c orelează cu progn osticu l (ac est n ivel este redus prin folosirea exp erimen ta lă a d exametaz on ei dar eficacitatea sa clinică. / mmc. O dată practica tă. A lt e ex am en e p arac lin ic e: mod if icăr i san gvin e n esp ec if ice (h ip er leuc oci t oză cu p o lin u c leoză (sau leuc op eni e). absen ţa acestora nu poate elimina ac eastă posib ilitate.31 (continuare) o cascad ă de reac ţi i med iat e de cit ok in e. 50. văr sătu r i le ş i/sau dia r eea. Dacă hipertermia şi tulbu rările n eu rologic e sunt Când este vorba de un prematur şi cu cât prematuritatea are un grad mai mare. d etr esa r esp ira t or i e şi/ sau criz ele d e apnee. La puncţia de c ontrol (după 24—36 de ore de la iniţierea tratamen tu lu i devin e eviden tă pleiocitoza cu polinu c leoză : 60— 30 000 elem. 3 atât semnele sunt mai puţin frecvente. D ia g n o stic 1 . S e r ec omandă d e căt re u n ii sp ec ia lişt i practica r ea sist emat ică la toţi nou-n ăscuţi susp ecţ i. măresc presiunea intracraniană şi accentuează leziunile c elu lare iniţia le. c onsid erat n orma l.70 g/l. b) R eacţ i e celu la ră în LC R mai marc de 20 elem. inter leukin e şi de n ecr o sis” car e su n t elib er at e d e cătr e m acr of ag e ş i celu lel e end ot elia le 1 . puţin e manif es tări (s emn e şi simpt om e) sunt caracter is tic e sau sp ecif i ce d e af ec tar e n eur ologică. colora ţie Gram poz itivă. Alb umin orah ia este crescută. D iagn os tic p ozi ti v: c rit eri i (2 din 4) a) C ultură pozit i vă din LC R .

Mai puţin rec omanda t este Moxa lacta m. apoi ora l. 3 sau A moxic i lină 100 mg/kg/zi ) cu un aminoglic oz id. dar intra ven tricu lar îl a gra vează. nu amelioreaz ă progn osticu l. e) A d juvant: r ec omandă în cazuri gra ve transf uzia cu granu loc it e sau exsan gvin otransf uzi a d ar acest e indica ţi i sunt în curs de eva luar e. (în 20— 30 d e min). S e r ec omandă obişnu it o b iterap i e asociind o b eta la ctam in ă (C ef otaxi m e 50— 100 mg/k g/ zi. l. A f ost propus şi un tratam ent loca l cu f ibri nolit ic e (U r okinază. Aminoglic oz idu l accelerează acţiunea bactericidă şi are efect inhibitor asupra endotoxinei bacteriene putând diminua elib erarea d e c itokin e. 2 3 Gentamicină sau — preferabil — Amikacin. D urata trata m entu lui es t e de 15 —21 zi le pen tru f orm ele pr odus e d e st r ept oc ocu l B şi d e cel p uţin 21 de zi le p en tru en t er o b act eria c ee. Se p oa te administra i. 1 Cef otaxime (C laf oran) es te cel mai mu lt r ec omandat. su n t găs it e ant i gen e sol ubi le în LC R (per mi t e un diagnos tic et i ologic im edia t). 139 . tra tam en tu l cu an tib i oti c e al f em ei lor f ebri le în cursu l tra va liu lu i. co li a dez voltat în ulti mi i ani (şi în unele r egiun i g eo graf ic e) r ezis t en ţă la A mp ici lin ă. evita r ea şi trata rea ci t mai pr ec oc e a ori căr ei inf ecţ ii n eonata le. A b cesu l b en ef iciaz ă de evacua r ea prin p u ncţi onar e ur mată d e un trata m ent d e lun gă dura tă (2— 3 lun i). C ef ot axim e1 şi u n aminoglic oz id 2 . E ste indicat ă dacă: LC R es t e tu lb u r e. b) A ntibi ot erapia ţin ti tă es t e iniţ iată după iden tif icar ea ger m enu lu i şi în cor ela ţi e cu antibi ograma. Mai puţin contr oversa t ă es t e f olos ir ea gam ma globu li nei i. 4 administra rea nu mai mult de 10 zile îi limitează tox icitatea rena lă şi auditivă.31 (continuare) T ra ta m en t 1 . v. nec esitând d e la înc epu t f olos ir ea un ei cef a losp orin e din gen eraţ ia a 3 -a (n u s e va om it e în să nici f aptu l că în r elat i v mu lt e cazu r i in f ecţ ia s e d at or ează L ist eri ei sau S treptoc ocu lui D . 4 c) Tra tam en tu l com plicaţ ii lor. Pot fi precedate de o cură cu Netilmicină (sau asociate). Folosirea cefalosporinelor din generaţia a 3-a a adus un mare aport în tratamentul Nu este sigur dacă amin oglic ozidu l trebuie f olosit pe toată du rata tra tamentu lui. dacă abc esu l es t e n ec olecta t int ră în d iscuţ i e f olosir ea un ei ch in olon e (C ipr of loxac in e. inactiv asupra strep toc ocu lu i B şi gen erator d e riscu ri d e tu lb urare a hemostaz ei. de ex emp lu) ad min ist rată i. S e va ţin e în să seama că E sch . A leger ea n eţ int ită a antibi otic ele nu va ţin e sea ma d e vârs tă. vaccinar ea (c ea antis tr ept oc oc ică nu es t e în să disp on ibi lă). . D e c ele m ai mu lt e or i se r ec omandă ca antibi ot er api e neţin tit ă o tri t erap i e iniţ ia lă cu Amox ici lină. la ex am enu l di r ect ( or i ent ează dia gn os ticu l et i ologic). P ro fila c tic.v. p robabi lis tă). ceea c e f ace n ec es ară f olos ir ea as oc iată a A mpicilin ei.Tabelul 2. 2 . păt rund er ea î n ţesutur i es t e sup er i oară b eta lac tam in elor . Se folosesc doz ele uzua le. C u ra tiv a) A ntibi ot erapia neţ inti tă ( o arb ă. men in gi ta b act erian ă pr ec oc e sau t ar divă f iind pr odusă cam d e ac eiaşi germ en i. d eşi f o lo sir ea ac est ora la cop ii nu a f ost încă aut oriz ată. es te activ p e bacilii Gr am nega tivi şi streptoc ocu l B. meningitelor bacteriene neonatale.r. de ex em plu ). riscu l c omp licaţ ii lor art icu lar e gen era t e de ac es t e a ntibi otic e es t e ba lansa t d e ef icaci tat ea lor (pr evin şi/ sau lim it ează ex t ensiun ea colecţ ii lor). V entr icu lita p oat e f i tratată cu doz e mici d e antibi otic e ad mini stra t e loca l (un amin oglic ozid p en tru bac i li i Gr am n ega ti vi sau o b eta lac tam in ă p en t ru str ep t oc ocu l B). d u p ă colo raţ ia Gram au f ost găs iţ i ger m eni în LC R într-un număr ega l sau mai mar e d e 1 0 5/m l. d) C orticote rapia (D ex am etaz on a) a r e o ef icac ita t e în că incertă în tra tam en tu l m enin gi t elor la nou -n ăscu t ş i su gar. v.

v. familia li). 12 R i s c u l d e r e c ă d e r e e s t e m a i m a r e î n i n f e c ţ i i l e c u e n t e r o b a c t e r i a c e e (E . recid ivele 2 ş i c o m p l i c a ţ i i l e g r e v e a z ă p o s i b i l i t a t e a u n e i e v o l u ţ i i f a v o r a b i l e în termen scurt (pe o perioadă scurtă de timp). Ventricu lita apare mai obişnuit în formele produse de enterobacteriacee şi mai frecvent în formele tardive (pot fi produse şi de streptoc ocu l B). V entricu li ta p o a t e f i d e p i s t a t ă p r i n e c h o g r a f i e t r a n s f o n t a n e l a r ă : hiperdensitate a pereţilor ventriculilor asociată cu imagini hiperechogene în interioru l ven tricu lilor. e s t e a d e c v a t ş i eficac e — se poa te ob ţin e în 24—48 de ore. * Rămâne o preocupare importantă eventuala afectare pe termen lun g a funcţiilor psih oin telec tua le. 140 . Icteru l se produce ma i rar la cop il d ecât la n ou-născu t. pot fi secundare ventricu litei sau abcesu lui p eriventricu lar. dacă au apărut) sau Diaz epam (Va liu m) p e ca le rec ta lă. p ot fi mu ltip le (posibilă embolizare bacteriană cu punct de plecare sistemic). E vo lu ţie 1 . favoriza i de instituirea foarte prec oc e a tratamen tu lu i antibacterian ar putea exp lica sen sibilitatea an orma lă a germenilor într-o reinf ecţie ex ogenă. 3 . C o n c e n t r a ţ i a g e r m e n i l o r î n LCR. la nou-nă scut) in caz de secreţie inad ec va tă de hormon antidiu retic. î n s p e c i a l c u a n t i b i o t i c e . coli. C itrobacte r. S teri liza rea L C R — d a c ă t r a t a m e n t u l . dar eva luarea nu se poate face decât după cel puţin 4 ani de la îmb olnă vire şi este influ en ţată de existenta unei patologii asoc iate (sau absen ţa acesteia ) şi de factori soc io-cu ltura li (în spec ia l. dila tarea ven tricu lilor este variab ilă. v i z u a l e . în p ra c tic ă apa r c â te va re guli: — l a o r i ce n o u -n ăs c u t s u s p e c t d e se ptic e mie s e va pra c tic a punc ţia lo mb a r ă . C o m p lica ţi ile. Convu lsiile pot fi preven ite cu Fen obarbita l (i. (continuare) f) T r a t a m e n t u l s im ptom atic a r e î n v e d e r e r e s t r i c ţ i a d e l i c h i d e ( 5 0 — 6 0 ml/k g/zi. m o r t a l i t a t e a s c ă z â n d la mai mult de jumătate (scăderea este ceva mai mare în inf ecţiile cu streptococ B î n c o m p a r a ţ i e c u c e l e p r o d u s e d e g e r m e n i i Gr a m n e g a t i v i ) . influ en ţează progn osticu l.31.. Recid iva se c orelează de asemen ea cu durata tratamen tu lu i care nu trebuie să fie mai scurtă de 3 săptămâni (inclusiv în infecţiile cu streptococ B). se c omp lică la rându l său cu hidroc efa lie. de şo c . Di n c a u z a mu lto r e ro ri p o s ib ile . î n special) decât în cele cu streptococ B şi sunt cu atât mai mari cu cât tratamentul a fost mai scurt. core spunzând unei evolu ţii c linic e favorabile. ) *. i a r a l t e o ri evo lu ţia es te atâ t d e rapidă încât apar doar câteva s emne cl i n i c e în st a d i u l termin al. c o n f i r m a r e scanner sau cu rezonanţa magnetică (precizează şi reacţia edematoasă cerebra lă ). coli. Un răspuns imun insuficient. R ecă d erile 1 . V P ro g n o sticu l s . Etiologic este mai frecvent izolat dar enterobacteriaceele (E . e t c .a a m e l i o r a t c o n s i d e r a b i l î n u l t i m u l d e c e n i u . Sunt favorizate de defic itu l imunitar (u mora l sau d e ac tivita te a polinuc learelor) şi/sau d e ma lf orma ţii (a le urech ii in tern e. de ex emp lu). 2 . E c h o g r a f i c : i m a g i n e h i p e r e c h o g e n ă . R a t a s c h e l e l o r r ă m â n e î n s ă r e l a t i v r i d i c a t ă ( a u d i t i v e .Tabelul 2. E nterobacter clo a ca e) p o t f i d e a s e m e n e a i n c r i m i n a t e . Antren ează mod ificări prelun gite a le LCR (nu se steriliz ează) şi h ipoglic orah ie prelun gită . Tu lbu rările respira torii (criz ele d e apnee) şi neurologic e (până la comă) pot face indicată ventila ţia asistată. eva luată in iţia l.

Di a gn o st i c u l d e me n in gită n e o n a ta lă poa te fi c onfir ma t numa i prin pu n c ţ i e l o mb a r ă . c a re pot me n ţ i n e p r o b e l e p o z itive. c . ş i a p o i numa i Pe nic ilina pe ntru î ncă 7 zil e . În schimb.r. A c e ş ti ge r me n i su n t r e z is te n ţi la Pe n icilin ă. (0 . 5 e s te p ato lo gic. puncţia lombară devine obligatorie în prezenţa unei septicemii dovedite sau numai suspectate. c.r. C lora mfe nic olul are a va n t a j u l u n ei bu n e p e n etra ţii în l. 141 . mo t i v p e n t ru c a r e treb u ie u rmă rită s is tema tic c onc e ntra ţia C lora mfe nic olului în sâ n ge şi l . va fi c o n s i d era t c a a vân d me n in gită !**  c o n vu l siile as o cia te cu fe b ră rep r e z intă o indic a ţie pe ntru punc ţia lo mb a r ă . Tratamentul antibiotic s e p re s c rie p e o d u r a tă de 21 de z ile ş i s e e fe c tue a z ă i. d a r ş i de a c o n s ta ta e xis ten ţa unor foc a re s e c he s tra te . P en tru a d imin u a rete nţia hidric ă ş i he modiluţia nu s e va de p ă şi l a n o u -n ăs c u t su b vâ rs ta d e 5 zile 4 0 ** Formu la rea apare exc esivă dar are meritu l de a pune în alertă med icu l. fie î n tra ta me ntul a s oc ia t.toxic (a fe c ţiuni he p a t i c e . coli ş i C a rbe nic ilină pen t r u Pi o c i a n i c ).dar. d e s u s ţin ere ş i s impto ma tic . Tratament. îns ă va fi ne voie de o c orec tă sta b i l i r e a c o n t r ain d ica ţiilo r. c . 6 5 n g/ ml — c u va ria ţii în tre — 0. c a re a d at u n e le re z u ltate . un numă r de le uc oc ite de p e st e 1 0 / mm . c u un a c c e nt ma i ma re pe co mb a t e r e a c o n vu ls iil o r ş i p e re s trâ n ge re a lichide lor (da torită s e c re ţie i ina de c va te de h o r mo n a n t i d iu re tic ). r. u ro c u ltu ri. Ma i r e c e n t. c. c a re va fi c o mpa ra tă c u glic ora hia . r. (obliga toriu încă du p ă p r i me l e 2 4 o re d e trata me n t) c u s c opul. c h iar in traventric ula ră . ( a d mi n i st r a re a in trate c a lă . ). 48 -0. iar G e nta mic ina pe ne tre a z ă gre u î n l. tulbure . s e d es criu rez u ltate înc ura ja toa re — c hia r foa rte bune — c u Mo xa l a c t am ş i a lte c e fa lo s p o rin e de ge ne ra ţia a 3-a) în me ningite le cu ge r me n i i gr a m-n e g ativi re z is te n ţi la aminoglic oz ide ş i în cele cu Bacteroides (5 0 -1 0 0 m g/ k g/ z i î n 2 p riz e i. r . c. În me n i n gitele cu ge rme n i gra m-n e gati vi tra ta me ntul e s te dific i l. în să mâ nţă ri din l. s in d ro mu l c e n u ş iu s au supre sia me dula ră s unt le ga te de do z ă . fie c a o a lterna tivă de în l o c u i r e a a min o gli c o zid elo r. o r i c e n o u -n ăs c u t agit at s a u iritab il ş i fe bril. R a portul gli c o r a h i e / gl i c e mie s u b 0 . nu numa i de a urmă ri re z i st e n ţ a . Da c ă me n i n gita e s te c u s trep to c o ci gru pa B s e va a dminis tra Pe nic ilină + Ge n t a mi c i n ă p en tru 1 4 z ile . fiin d h e p ato . pl e dâ nd pe ntru me ningi tă . Tratamentul general.r. În a i n t e a e fec tu ării p un c ţie i lo mb are es te bine s ă s e re c oltez e s â nge pe ntru de t e r mi n a r e a glice mi e i. T r a t a me n t u l in iţia l es te id e n tic cu c e l din s e ptic e mie . doa r că s e vor ad mi n i st r a d o z e le maxi me d e an tib io tice. . In t r a t e c a l s e ma i a d min is tre a z ă C o lis tin (pe ntru E. me dulo. c a re p o a te a ră ta u n l. ma i a le s. s e c ons ta tă tot ma i multe sp e c i i a mp i c i l i no -re z i s te n te . v. La Amp i c i l i n ă . gr a n u l o c ito p e n ie. urmă re ş te a c e le a ş i ob i e c t i ve şi e ste s i milar cu c e l d in s e p ti c e mie . A s oc ie re a iniţia lă de a ntibiotic e nu se va sc h i mb a d ec â t d u p ă id en tifica re a a ge ntului c a uz a l ş i obţine re a an t i b i o gr a me i . Se vo r e fe c tu a h e mo cu l tu ri. 99). p rez e n ţa d e germe n i p e frotiul c olora t ş i c ulturi poz itive pri n î n să mâ n ţ a r e a l. v. c. p e d ive rs e me d ii d e c ultură . R e z u l t a t e l e mai b u n e se s e mn ale a z ă la C loramfe nic ol. De şi r a r e . a n emie h emo litică ). pâ nă la s ta bilirea a ltui di a gn o st i c . a da t re z ulta te s la be ).

op era ţi e c ezar ian ă. PS GB es te cauză frec ven tă de d etresă respira torie la n ou -născut în gen era l. Precocitatea impune p en tru a nu f i prea tardi v — să f ie lua t startu l t erap eut ic im ediat cu antibi otic e. H em a tologice: n e u t r o p e n i e c u a n o m a l i i m o r f o l o g i c e a l e p o l i m o r f o n u c l e a r e l o r . aspir atu l gas tri c şi tra hea l. s a u s unt pre a puţini fa c tori de ris c c a re să e xp l i c e a c e a s t ă e vo l u ţ i e gr a vă . s e poa te a junge pâ nă la o r e d u c e r e l i c h id ia nă d e 2 0 ml/k g/z i. s e va e fe c t u a o e va l uare atentă. A n a m n estice: pr ematur ita t e. în P SG B. de oa re c e s -a u c o n st a t a t r ec ă d eri î n z iu a a 3 -a d u p ă s is ta re a a ntibiote ra pie i. p r e z e n ţ a a n t i g e n u l u i î n s e r . b) A sp ect e p ar ticu lar e: 1. colap s. 2. ). pe rs ona l de î n gr i j i r e şi la n o u -n ăs c u ţi (2 5 -3 0 % ) totuş i inc ide nţa bolii e s te mic ă (1 % d i n n o u -n ă s c u ţii in fe c ta ţi). hem ora gi e mat ernă an t epar tum. Evoluţia a c e s te i fo r me e st e în să rap id ă . 32. dem ons tra tă pri n t est e p ozi ti ve În li chidu l am niotic. 5. 142 . Tabelul 2.ml / k g/ z i i a r d u p ă a ce a s tă vârs tă . în S D R . indif er ent d acă d iagn os ticu l in i ţia l es t e d e S D R sau P S GB.32 C riterii d e d iagn ost ic în tre sin d ro mu l d etres ei resp ira t orii (S D R ) şi p n eu mon ia cu strep tococ b eta gru p a B (PS GB ) A sp ect e c omu n e: a) F recven tă : S D R e s t e c e a m a i f r e c v e n t ă c a u z ă d e d e t r e s ă r e s p i r a t o r i e l a p r e m a t u r i . F izio p ato logice : def ici en ţă de surf actant a plămânu l ui imatur. hipotermie. s e as oc ia ză amni ot ită şi /sau rup er ea prec oc e a m embran elor. Manifestări clinice şi diagnostic a ) E xi st ă o formă precoce ca re s e ma nife s tă ime dia t după na ş te re (d e r e gu l ă î n p rimele 3 o re ) p rin tr-o de tre s ă re s pira torie iniţia l uş oa ră (a p n e e p r e c o c e ) s a u o „ta h ip n ee tran zito rie” (ta be lul 2. C lin ic ş i radio logie: a m b e l e b o l i d e b u t e a z ă p r e c o c e ş i p r e z i n t ă a s p e c t e r a d i o l o g i c e aproape identice (model reticulogranular. INFECŢIILE CU STREPTOCOCI DIN GRUPA B Etiologie. în SD R . c u toa te c ă nu es te vorba de un n o u -n ă sc u t c u ris c d e in fec ţie . L C R . De şi p o rta ju l a c e s to r germe n i es te c re s c ut a tâ t la ma me . in PSGB B a cteriolog ice ş i im unolog i ce: i z o l a r e a g e r m e n u l u i î n a s p i r a t u l g a s t r i c ş i t r a h e a l s a u p r i n h e m o c u l t u r ă . La e xt e r n a r e . prezenţa lich idu lu i picurai (inconstant dar sugestiv). asf ixi e p er in ata lă. 4. da r n o u -n ă sc u t u l n u va fi e xtern at î n ain te de 5 z ile de a fe brilita te . detresă din primele orc este urmată abia în evoluţie de apnee. 3. u r i n ă . s p re ş o c ş i d ec es . diabet ma t ern. E tio lo gia re c u n o aş te 5 tipuri de s tre ptoc oc i be ta he molitic i gr u p a B . hipotensiune. b) În PSGB: obişnu it. C lin ice: a) C om une în SD R ş i P SG B : d e b u t î n p r i m e l e o r e d e v i a ţ ă . şi bronhogramă). în fo rme le gra ve . mai ales neurologică.

p ara grip a l. lic hid amn i o t i c mu r d a r ş i ră u miro s ito r. t r a valiu p re lu n git s au ca re a ne c e s ita t dive rs e ma ne vre . D iagn o s ticu l d e c e rtitudine s e s ta bile ş te pe ba z a cu l t u r i l o r p o z i t ive . memb ra ne rupte de pe s te 24 de ore . Chlamydia. di n l . În p e rio ad a n e o n a ta lă s e vorbe şte de pne umonia c onge nita lă şi p o st n a t a l ă . a p a r ata ju l me d ica l. Mycoplasma ş i virus ul he rpe tic . sta fi l o c o c i . D a c ă s e c onfir mă se p t i c e mi a sa u es te vo rb a d e o men in gită . b.b ) Forma tardivă s e ma n i fes tă ma i fre c ve nt la vâ rs ta de 2-4 s ă ptă mâ ni s u b fo r ma u n e i me n in gite p u ru le n te. u n e le p ne u mo n ii s u n t câ ş tigate pe rina ta l. D e ş i s e ma nife s tă la n a şt e r e . Treponema pallidum. sa u as p iran tu l ga s tric (în c a re s e pot obs e rva diploc oc ii gra m -p o z i t i vi î n n eu tro file ). 143 . he moc ulturi. fiind fa voriz a tă de o se r i e d e c o n d iţii (ga vaj. uroc ulturi. b ) Ad mi n i s tra re a d e P e n icilin ă s a u Ampic ili nă la gra vide le purtă toa re de st r e p t o c o c i gru p a B (d o ză u n ic ă ) cu 6 ore î na inte a na ş te rii. r . e tmo id it ă. virus ul s inc iţia l re s pira tor. Listeria. pe rs ona lul de în gr i j i r e . e n tero b a c te ria c e e . a vâ nd în e tiologie di ve rş i age n ţ i : st a fi l o c o c i. Age n ţii p n eu mo n iei s u n t s i mil a ri c u flora e xis te nt ă î n va ginul ma me i : st r e p t o c o ci g ru p a B . coli). en tero b a c te ria c e e (ma i a le s E. timp s e 2 s ă ptă mâ ni. . i. U nii ne o n a t a l o gi r e co man d ă ad min is tra re a u n ei s ingure doz e de Pe nic ilină G la to ţ i n o u -n ă sc u ţ i i. e nte rovirus uri. Profilaxie a ) E xi st ă u n vac c in p oliva le n t p e n tr u s tre ptoc oc ii din grupa B c a re s e fo l o se şt e l a fe me ile gravid e n ei mu n iz a te . C hla m ydia şi a lţii. b ) Pneumonia postnatală e s te o p ne umonie c ontra c ta tă în prime le 28 z i l e d e l a n aş te re d e la c e ila lţi n o u-nă s c uţi din s e c ţie . Diagnosticul n ec e s ită nu măra re a ele me n telor figura te a le s â nge lui. . Tratament. Examenul radiologic ara tă u n ta b lo u as e mă nă tor bolii me mbra ne i hia line sa u p n e u mo n i e i (ma i a p ro p iat d e b ronhopne umonie da torită a s pe c tului de „p l ă mâ n în c ă rca t lic h id ia n "). p n e u mo c o ci. c. e n ce fa lo p a tie . viz ita to ri e tc . D u p ă a c e a s tă vâ rs tă s e ma ni fe s tă c a ost e o mi e l i t ă . tra ta me ntul s e va c ontinua în c ă 2 să p t ămâ n i. an ae ro b i. s au i. c e lu lită (s u n t c a zuri a pă rute ş i în a 50-a z i de la na şt e r e ) . Listeria. rupe re a pre ma tură a me mb r a n e l o r . s au A mpic ilină 200 mg/ kg/z i ş i Ge n t a mi c i n ă 5 mg/ k g/ zi. a ) Antecedentele c re ea z ă s u s p ic iu n e a de pne umonie î n cazul că mama est e fe b r i l ă sa u e s te vo rb a d e n a ş te re pre ma tură . 0 0 0 u /k g/z i în 3 -4 d o z e . h erp etic . ad e n o vi r u su r i . la o o ră d u p ă n aş te re PNEUMONIA Etiologie. a ) Pneumonia congenitală p o ate fi c o n s e c inţa unor a ge nţi tra ns pla ce nta ri (u n i i a ge n ţ i a i s in d romu lu i T O R CH . m. Koch) sa u c o n tra cta ţi p e ga le ge n itală (myc opla s me ). Diagnosticul s e p u n e p e b az a a n tec e de nte lor. s imptome lor c linic e ş i exa mi n ă r i l o r p a rac lin ice . ma i a le s prin rupe re a pre ma t u r ă a memb ran elo r amn io tic e . Pne umonia de a sp i r a ţ i e e st e o fo rmă c lin ică d e p n e u mo nie re la tiv fre c ve ntă . ra diogra fia to r a c i c ă . e n terovirus uri. v. p r e l e va re a d e cu ltu ri d e p e tegu me nte . alime nta ţie inc ore c tă ). La c e i fo arte gra v a fe c ta ţi s e poa te î ncerca exsa n g vi n o t r a n s fu z ia . s a u amn i o t i t ă . D eja la ivire a s u s p iciu n ii de pne umonie s a u s e pti c e mie c u str e p t o c o c i gru p a B se va in s titu i tra ta me nt cu Pe nic ilină G 20 0 -3 0 0 .

tira j c u re s pira ţii ne re gula te . Granulomul ombilic a l de fi n e şt e u n mu gu re ro ş u . Omfalita. urină . Ulceraţia ombilic ului e s te o „lips ă de su b st a n ţ ă ” . în sp e c i a l a ve n elo r. c are duc la d e c e s. îngrijire a „d e s fă c u t ă ” . c ) Examinările paraclinice cuprind: numă ra re a e le me nte lor figura te al e sâ n ge l u i ( î n s p ec ia l n eu tro filia . ge a mă t. e s te fac to r fa voriz a nt. fe b r ă ( l a p r e ma tu ri lip s eş te d e regu lă . ma n i fe st â n d u -se mai frec ven t p rin criz e de a pne e s a u s ta re de ş oc . ze mu in d . d ifterie ş i e riz ip el). p rin d evit a liz are de vine un „ minuna t” me diu de c u l t u r ă p e n tru germe n i. Etiologia: s tafilo co cic ă ş i s tre p to c o cic ă. 144 . b ) Su s ţin e re a re s p iraţie i prin:  t r a t ame n tu l in s u fic ie n ţ ei re s p iratorii (oxige n ote ra pie ). a o mb ilic u lu i s e s o ld e a z ă c u diminua re a flore i mic robie ne . fiin d co lo n iza t la s c urt timp după s e c ţiona re de c ă t r e fl o r a l o c a lă re p rez e n tată în mo d obiş nuit de s tre ptoc oc i ş i s ta filoc oc i (în c o n d i ţ i i l e sec ţio nării fă ră o teh n ic ă a s eptic ă . P u n c ţia p u lmo n a ră s a u biops ia s e fa c doa r a tunci câ n d „c a z u l ” ( b o ln a vu l n u ră s p u n d e la tra tame nt).  t e mp era tu ra.  ve n tilaţie c u p re s iu n e in termite nt poz itivă . R a d i o gr a fi a p o ate e vid e n ţia in filtra tul p ulmona r s a u ple ure z ia . te n s iu n ii arte ria le ş i a he ma toc ritului. M u lte ca zuri a u o s imptoma to logie ş te a rs ă şi o ma r e t e n d i nţă d e gen era liz a re a in fec ţie i. luc ru ext r e m d e d i fi c i l la p rema tu ri. a c o pe rită d e p u ro i ş i c u ma rgi ni tume fia te .  a l i me n taţia . i n iţia l d e fin ită d o a r c a in fla ma ţi a ine lului ombilic a l. e fe c tua re a de co l o r a ţ i i Gr a m ş i cu ltu ri d in p rele vate d in s â nge . une ori c u miros ur â t a l b o n t u l u i o mb ilica l. l. as pira t ga s tric ş i t r a h e a l şi d i n lic h id u l p le u ral (în c a z u l c ă e xis tă ple ure z ie ş i s -a e fectuat o p u n c ţ i e e va c u ato rie). Ast fe l . blenoreea omb ilic u lu i s e manife s t ă prin z e muire a ombilic ului du p ă c ă d e r e a c o rd o nu lu i o mb ilica l. Î n c e l e l a l t e p n eu mo n ii e xis tă tah ip n ee . Simptomatologie şi diagnostic. cee a c e fa c e impos ibil dia gnos tic ul dife r e n ţ i a l d e b o a la me mb ran ei h ia line ) ia r î n une le c a z uri e xis tă ci a n o z ă şi r a l uri s u bc re p itan te. di mpotri vă . Tratamentul c o n s tă d in : a ) Măsuri generale c a r e vi z e a z ă :  e c h ilib ru l h id ro -e le c tro litic ş i a c ido-bazic. l a a e r.b ) Simptomele clinice su n t gra ve î n c a z ul pne umonie i c onge nita le . ca re poa te fi pre z e ntă ). .  p u n c ţii p leu rale p en tru d ren aj. ombilic ul re prez intă o poa rtă de i n t r a r e p e n t r u teta no s . În afa ra s impto me lor de infla ma ţie (fe b r a p u t â n d l ip s i) res tu l ma n ifes tă rilo r s e e xprimă în func ţie de c ordonul (s a u b o n t u l ) o mb ilic a l: d ac ă s -a d eta ş a t („ a c ă z ut ") s a u nu. Ca te te riz a re a va s e lor ombilic a le . a primit ast ă z i u n se n s ma i la rg. c) Tratamentul antiinfecţios s e b a z e ază pe antibiotice ş i res pectă aceleaşi p r i n cip ii ş i co n d u ită ca ş i î n s eptic e mie .c . In filtra te le s u nt ma i fre c ve nt dis pus e pa ra ve rte bra l şi se î n so ţ e sc d e u n e le re giu n i emfiz e ma to as e ş i z one a te le c ta tic e.  me n ţin ere a vo le mie i. car a c t e r i z a t p r i n h ip ere mia ş i e d emu l re giu nii pe riombilic a le . r. Flegmonul ombilic a l a pare atunci când de j a i n fe c ţ i a s-a p ro p agat la ţe s u tu l c e lu lar subc uta na t. INFECŢIILE OMBILICALE Omb i l i c u l . d efin in d u n proc e s infla ma tor a l ombilic ului. d u p ă s e c ţio n a re .

ge n ital. m. î n 4 priz e . c ) a n t i b i o t era p ie d u p ă ac e le a ş i crite rii c a în s e ptic e mie . în me d i e t i mp d e 1 0 -1 4 zile . ). E xa me n u l u rin ei „n u s p u n e” mu lt. h i p o n a tre mia . pr i n c r e i o n ă r i (s au p en s u lă ri) cu n it ra t de a rgint. Laboratorul ara tă d e re gu lă tu lb u rări me ta b olic e gra ve . De ac e e a. c . s imptome ne urologic e ş i al t e l e ) . Tratamentul vi z e a z ă : a ) â n d e p ă r ta re a o rică ru i ca te te r. Cea mai frecventă este forma bucală*. p rac tic vo rb i m d e ITU la nou -nă s c ut doa r din z iua a 2 1 -a d e vi a ţ ă ş i cu co n d iţia c a b a c te riuria s e mnific a ti vă s ă e xis te î n cel pu ţ i n 2 p r o b e r e co ltate p rin p u n cţie vez ic a lă . Diagnosticul n u s e p o ate b az a n u ma i p e s imptoma tolo gia c linic ă nes pe c ific ă (vă r să t u r i . cu î n r ă u t ă ţ i r e a r ap id ă a s tă rii gen era le . şi o r a l. în p a n cre a s . l. urinare (ITU) şi sistemice (septicemia cu Candida) 145 . Di a gn o st i c u l n ec e s ită a c e e a ş i e valu are c a ş i în s e ptic e mie . INFECŢII CUTANATE $1 ALE MUCOASELOR 1. e st e reco man d a b il s ă s e in iţie z e o a ntibiote ra pie a s oc ia tă. i.Un e o r i su n t p o s ib ile co mp lic a ţii: fleb it a (în c a z ul introduc e rii ca te te re lor în ve n a o mb i l i ca lă ). m. ap ă oxi ge na tă s a u pe rma n ga na t de K). timp d e 1 4 z ile . în b le n o re e ş i u lcera ţii s e fa c e toa le tă ş i tra ta me nt lo c a l . a mniotita s a u e xis te nţa al t o r fo c a r e i n fec ţio as e (o tice . pe ritonita s a u emb o l i i se p t i c i p u l mo n a ri. v. ş i urină . IT U p o a te fi s e c u n d ară u n ei s e ptic e mii s a u poa te fi prima ră . /kg/z i + O xa c ili nă 100-200 mg/ kg/z i. c o l i e st e a gen tu l c a u za l î n p e s te 9 0% din c a z uri. cu exc e pţia ba c te riurie i s e mnific a tive . tra ta me ntul poa te fi c omple ta t: î n gra n ulom. E. Tratamentul in iţial va c o n s ta în A mpic ilină + G e nta mic ină i. d ) â n fu n c ţie d e fo r ma c l in ică . c um s unt : a c idoz a me t a b o l i c ă . a z o temia s a u C ID . os s a u te gume n te . c u Pe n i c i l i n ă G 1 0 0 — 2 0 00 0 0 u . a n emia . a a nt ibiotic e lor. v. digestive (enterita cu candida. Etiologie. . . în fle gmon s e in t e r vi n e c h i r u rgic a l. e fe c tuâ ndu-s e cât ma i r e p e d e p o si b il cu ltu ri d in s â n ge . Fa c torii fa voriz a nţi su n t : gr e u t a t e a mică la n aş tere . p u lmo n a re e tc . INFECŢIA TRACTULUI URINAR (ITU) IT U l a n o u -n ăs c u t n u în s ea mn ă n e a pă ra t ba c te riurie s emni fic a ti vă de o a r e c e mu l ţ i n o u-n ăs c u ţi a u o b acte riurie s e mnific a ti vă tra nz itorie (iz o l a t ă ) . c a în t r -o se p t i c e mi e . b ) â n gr i j i r e a a s e p tică a o mb ilic u lu i ş i utiliz a re a de de z infe c ta nte c um s unt so l u ţ i a d e r i va n o l 1 % (în lip s ă . re n ali. o ri p rin co n ta min are a pos tna ta lă de la un purtă tor s ă n ă t o s ( ma i a le s în c o n d iţiile u n e i igiene a lime nta re pre c a re ). si mp to me ale d e s h id ra tă rii s au s tă rii de ş oc . tra valiul dific il. r. a p o i c ontinua t timp de pâ nă la 2 luni i. s ân ge ră ri (în ca te te riz ă rile a rte re lor). de re gulă . î n fu n cţie d e e vo lu ţie. Pâ nă la sos ire a re z u l t a t e l o r . Moniliaza (Muguet) bucală In fe c ţ i a c u Candida albicans s e p ro d uc e ori o da tă c u tre c ere a prin ca n a l u l p e l vi . Î n fu n c ţie d e rez ulta te le de la c ulturi ş i de gra vita tea ca z u l u i se va t r e c e la a d min is tra re a i. * Există şi forme cutanate (eritemul fesier candidozic). i.

limba .5 ml de 2 o r i / z i s u b v â r s t a d e 2 a n i ) ş i N a t a m yc i n ( P i m a f u c i n . Diagnosticul s e p u n e p e b az a d eb u tului brus c . Tratamentul c o n s tă d in iz o lare a bolna vului (e xis tă iz buc niri ep i d e mi c e ) . Diagnosticul s e p u n e p e b a z a lez iu n ilor e le me nta re re pre z e nta te de bule. s pori). Dermatita exfoliativă Ritter Fa c e p a r t e d in tr-u n gr u p d e afe c ţiu n i p rodus e de o e xoto xină a s ta filoc oc ului be t a -h e mo l i t i c c a re p ro vo a c ă e x fo lie re . Da c ă l e z i u n i l e s u n t extin s e . nu ne c e s ită a ntibiotic e pa r e n t e r a l . 2. gingiile . c u e rite m ge ne ra liz a t. la su gar. c a r e p o t c o n flu a ş i c a re s e d e o s eb es c de c he a gurile de la pte prin fa ptul că n u se d e t a şe a z ă. Exis tă o s tare to xic ă gravă. d e ma re imp o rta nţă e s te hidra ta re a ş i pă s tra re a co n st a n t ă a t e mp e ra tu rii co rp o rale . p u r u le n t. timp de 7-10 z ile . z e muind c a du p ă o o p ă r i r e. du p ă c a r e e p i d e rmu l s e d eta ş e a z ă (s e mnul N ikols k y poz iti v). 2. d e 3 -4 o ri p e zi. c a r e se sp arg ş i s u b c a re ră mâ n e u n d erm de nuda t. c u o pe nic ilină pe nic ilina z o-re z is te ntă cu m e st e Oxa c ilin a (1 0 0 -2 0 0 mg/ k g/z i la 4 ore i. s e va tr e c e l a u n t r a tame n t cu S tamic in 1 0 0 . a p o i d u p ă 2-3 z ile c onţinutul de vine tulbure şi. D ia gnos tic ul de p r e c i z i e e st e a te s ta t d e e vid e n ţiere a germe nului din c onţinutul bule i. sa u d a că lez iu n ile au d eve nit c rus toa s e . / l ml). c l o r u r ă d e d eq u a lin u m 0 . are a lte lo ca liz ă ri (p eria na l) s a u dis e mine a z ă . Impetigo bulos (pemfigusul) Etiologia e ste s ta filo co cic ă . ora l. se vo r fa c e 4 -6 in s t ilaţii b u c a le le n te. cu o s us pe ns ie a poa s ă de Sta mic in (1 0 0 . c u ungue nte c u an t i b i o t i c e . î n fi n a l . Sin d ro mu l ş o c u lu i to xic re c unoa ş te a c e e a ş i e tiologie . î n 4 priz e . v. 000. Tratamentul co n s tă d in tr-u n tra ta me n t loc a l s imila r c u c e l din impe ti go bu l o s şi d i n t r -u n trata me n t s is temic . Da c ă lez iun ile cu tan ate n u s e s u pra infe c te a z ă . 0 0 0 u . 5 % . 3. 2 % ) . A ce s t grup e s te c unos c ut c a (s a u s e ase a mă n ă cu) s in dro mu l L ye ll * * (a tâ t ne c roliz a toxic ă e pide rma lă câ t şi cea me d ica me n to a s ă ) şi cu s c a rla tina s ta filoc oc ic ă (fe bra sc a r l a t i n i fo r mă ) . fo a r t e ra r. Da c ă nu s e obţine re z ulta tul s c onta t. gel ora l cu 25 mg/ml. Miconaz ole (Dakta rin. roş u-a prin s . susp en sia con ţin e 25 mg/ml). In i ţ i a l . ). Tratamentul co n s tă d in a tin ge ri c u s oluţie de bic a rbona t de N a 4% (4 . ** Pa rticu la r vârstelor mai mari. Le z iu n ile p o t c u p rin de muc oa s a juga lă . /kg/z i. pâ nă la 4 s ă ptă mâ ni. toa le ta le z i u n i l o r c u s o lu ţie R iva n o l 1 % ş i ap li c a re a de pudre c u sulfa midă s a u an t i b i o t i c e . b ă i d ez infec ta te cu h ip e rma n g a na t de K s oluţie 1/10. 0 00 u. Î n c o n d iţiile c â n d re gu lile de igie nă a lime nta ră (în s pe c ia l fie r b e r e a t e t i n elo r) s u n t res p ec ta te ş i e vo luţia totuş i nu e s te bună . l ă s a t e î n g u r ă după mese.Diagnosticul s e p u n e p e b az a le z iu n ilor buc a le for ma te din mic i de poz ite al b e . S t a r e a ge n e r a lă a c o p ilu lu i e s te în c ontinua re bună. pa l a t u l şi . a c e st e a au con ţin u t c la r. s u s p e n s i e o r a l ă 4 p i c . timp d e 3 z ile. 5 % s au s oluţie de viole t de ge nţia nă 0. 146 . timp de 7 — 1 0 z i l e *. Di a gn o st i c u l d e c e rtitu d in e s e p u n e pe ba z a unui frotiu c olora t c u al b a st r u d e me t ilen (ca re e vid e n ţiaz ă mic e lii . a pa r bule ma r i . E vo lu ţia s e fac e î n p u se uri s uc c e s ive . * Sun t folosite în prez ent.

Cefalosporinele sunt inactive asupra enterococilor. P iperaci lină 1 C ef a losp or in e din gen eraţ ia a 3 -a : C ef otaxi m.rezistente). aerugin osa este obişnuit rez istent la Cefotaxim dar este sen sibil la Cefsu lod in (cu spectru limitat. 5 m g/ k g/ z i . le uc ogra me i. C ef tazid in. Diagnosticul s e fac e p e b a z a exame n u lui c linic . influenzae ş i Neisseria). de asemen ea. Azloc ilină ). i. a e xa mină rii lic hidului ar t i c u l a r ( i n c l u s iv în s ămâ n ţări p en tru H. în comparaţie cu Ampicilina. C ef sulodin. la 8-1 2 o re.) — folosite încă pe scară la rgă şi la nou-nă scut. Tu lpin ile de S.+ G e nta mic ină 5 -7 . aureus şi epid ermid is rez istente la Oxacilină sunt obişnuit rez istente la c efa losp orine dar asocierea Cefotaximă .Fosfomicină s-a soldat cu rezultate favorabile. Tulp inile de Proteu s indolpozitive şi de Klebsiella.Aminosid pare să fie. Cefalosp orin ele sunt inactive asupra L. m. 147 . Tratamentul c o n s tă din a n tib io tera p ie ş i dre na j. Streptococii din grupa B sunt sensibili la Cefotaxim şi C eftriaxon. c u exc e pţia a rtrite i go n o c o c i c e . utilizarea Cefotaximului ca tratament de „primă intenţie” în unităţile de terapie intensivă poate determina chiar şi epidemii cu Enterobacter rez istent la acest antibiotic). Pot totuşi fi avantaj os recomandate în tratamentul inf ecţiilor neona ta le cu Ps. Penicilina G etc. C efop erazon şi — mai a les — Ceftazidin (antibiotic antipseud omona l d e ref erinţă pen tru tu lpin ile tica rcilin . ). mon oc itogen es. C ef triax on. Ca rb enic ilină pe ntru pioc ianic ş . Ps. Dr e n a j u l . o ind icaţie în enteroc olită n eon ata lă cu diseminare p otenţia lă a germen ilor Gram n egativi. i. a p o i a umă ru lu i) ş i d u re a z ă 4-6 s ă ptă mâ ni î n os te omie lită . practic. dar activitatea Lata mox efu lui este limita tă. Amp icilin ă 2 0 0 mg/ k g/z i. A n tib iote ra pia s e c ontinuă 4 s ă ptă mâ ni du p ă c e d a r e a s e mn elo r lo c a le î n a rtrită (c e le ma i fre c ve nt e fiind a rtrita şo l d u l u i . coli fiind rez isten te ia r viteza activităţii bac tericid e fiind inferioa ră cefalosporinelor din generaţia a 3-a. Cef otaxim este bactericid asupra tu lpinilor de E. influenzae.ARTRITA ŞI OSTEOMIELITA Etiologie. su b fo rma p u n c ţiilo r a rtic u lare. ANTIBIOTICOTERAPIA LA NOU-NĂSCUT (TABELUL 2. Po t fi s ec un d are u n e i s e p tice mii s a u s e produc prin înţe pa re a că l c â i u l u i ( p e n t ru re c oltări). v. Latam ox ef 2 * Nu au fost inc luse în acea stă lista „veteran ele” terapiei antibac terien e (Ampicilina. Mez loc i lină. a r a p o r t u l u i d in tre glu co za exis ten tă în lic hidul a rtic ula r ş i glic e mie . ma i fr e c ve n t . v. Asocierea Piperacilină .33) Tabelul 2. pre vine s e c he le le . U reid op en ici lin e: A z loc i lină. c a re n u n ec e s ită d ren aj ş i b ene fic ia z ă de un tra tame nt a ntibiotic do a r d e 1 0 z i l e . uneori responsabile de infecţii nosocomiale neonatale. rad i o gr a fi i l o r şi s c a n n e r-u lu i. a. aerugin osa (Piperac ilină. la 4 ore inte rva l. C ef op eraz on. Se a dminis tre a z ă . 1 Nu generează avantaj decisiv în infecţiile maternofetale. unele tu lp ini d e E.33 Prin c ip ale le an tib io tice p re scrise în p erioad a n eon atal ă* 1. An t i b i o t i c e l e se vo r s c h imb a d o a r în fu nc ţie de re z ulta tul a ntibiogra me i (Cl o r a m fe n i c o l p en tru H. 2 Sunt înainte de toate antibiotic e active în inf ecţiile cu ger meni Gra m negativi. coli rez isten te la Ampic ilin ă. fiind ne c e s a r at â t î n a r t r i t a s ep tică câ t ş i în o s teo mielită oa s e lor lungi. sunt cel mai adesea sensibile. la acest germen e). având prescrip ţie limitată în infecţiile matern ofeta le cu germen e neid en tifica t. Serratia şi Citrobacter (pot apărea totuşi mutante rezistente. Într-un grad mai mic sunt sensibile Enterobacter. 2. d.

i. . la 12 or e > 7 zile — 200 mg/k g/z i. v. la 6 or e > 3 zile = 400 m g/k g/zi.Cefotax im. . sau i. v. . Fosfamicină . 4 Se va ţine seama în tratamentele de „primă intenţie” de spectrul de activitate. su p u s a d a p t ă r i i la via ţa e xtrau terin ă. î n ge n era l. sau i. ritmu l ad min is tră rii a n t ibiotic e lor s ă fie ma i ra r ş i doz e le ma i mi c i d e c â t la alte vâ rs te . m. A mikacină. (continuare) 3. i. la 8 or e > 7 zile = 400 m g/k g/zi i. m. i. Au fost obţinute rezultate favorabile 5 cu asocierea Fosf omicină . v. sau i. c o mp a r a tiv c u a lte vâ rs te . v. aureus şi S. 5. . i. la 12 or e > 7 zile — 100 mg/k g/z i.Tabelul 2.Ceftriax on şi Fosfamic in ă . m. v. v.34 D o zele. Se poate asocia cu Amikacina. Tobramic ină. n. A da pta re a. i. . i. m.33. . v. i. v. Ad mi n i st r a re a a n tib io tice lo r la n o u -nă s c ut c omportă c e le ma i ma ri ris c u r i . a dive r se l o r o r ga n e ş i s is te me ş i î n s p ec ia l a func ţie i de c onc e ntra ţie re na lă fa c e c a . m. sub 2 000 g < 7 zile = 225 m g/k g/zi. meningee şi osteoarticulare. N eti l micină 4 A n tib i ot ic e anti staf i loc oc ic e 5 beta lac tamină din c la sa carbapenemelor. la 12 or e < 34 săptămâni d e gesta ţi e. ca lea şi rit mu l d e a d min is tra re a u n or an tib iot ice la n ou -n ăscu t A n tib i ot icu l P en i ci lin a G(c ris ta lină) A mp ici lin a C arb en ici lin a D oza C alea R itmu l < 7 zile = 5 0 —100 000 u/kg/ zi. Vancomicina este activă asupra S. epidermidis şi ineficace în infecţiile cu bacterii gram negative. sau i. la 8 or e D oza ini ţia lă = 100 mg/k g. ap oi : — La n. la 6 or e — La n ou-năs cut p est e 2000 g < 3 zile = 300 m g/k g/zi. Tabelul 2. 3 lmip en em 3 A min ozid e: Genta mic ină. . la 8 or e > 7 zile = 100 m g/k g/zi i. prime le 6 z ile de vi a ţ ă ) şi r e s tu l p erio ad ei n e o n a ta le (p ână în z iua a 28-a ) aş a c um re ie s e din t a b e l u l 2. v. m. 3 4 .Oxacilină în infecţiile stafilococice septicemice. sau i. (în inf ec ţii s ever e şi mai mu l t) < 2 500 g = 2 săptămân i de 2 — 3 ori /zi > 2 500 g = 2 săptămân i de 3 — 4 ori /zi < 7 zile = 50 m g/k g/zi. . i. 4. 2. . v. . . i. v. la 12 or e > 7 zile = 100— 300 000 u/kg/zi. sau i. la 6 or e 50 mg/k g/d oză. sau i. m. i. toxicitatea potenţială şi efectele ecologice bacteriene în unitatea spitalicească respectivă. v. sau i. la 8 or e < 7 zile 100 — 150 mg/k g/zi. în tratamentul meningitelor neurochirurgicale şi — respectiv — în meningitele produse de valva de derivare a LCR. D o ze le ş i ritmul a dminis tră rii a ntibiotic e lor di fe r ă c h i a r şi în tre p erio ad a p erin ata lă ( ne ona ta lă pre c oc e . i. aeruginosa ( s u c c e s e î n m e n i n g i t e ş i o s t e o m i e l i t ă n e o n a t a l ă ) . i. v. dife rită în timp . d a to rită p a rtic ula rită ţilor orga nis mului a c e s tuia . m. Sunt sensibili principalii 3 germeni ai infecţiilor materno-f etale. . v. 5 mg/k g/d oză. la 1 2 or e O x aci lin a C ef a lotin u l Mox a lacta mu l ( gen eraţ ia a 3 -a) Gen ta mic in a 148 . v. i. . la 8 or e < 7 zile = 5 0 —100 m g/k g/zi. Este eficace în inf ecţiile severe cu O e n t e r o b a c t e r i i ş i P s.

de că tre c a dre c a lific a te . vizâ n d o s erie d e mă s u ri : 1 . Pr o fi l a xia in fe c ţiilo r p u lmo n a re p rin a s pira re a c ore c tă oro-fa ringia nă ime d i a t d u p ă n a ş tere . sau i. la 12 or e > 7 zile = 15 m g/k g/zi. v. H. m. . i. sau i. v. influenzae. m. la 12 or e 50 m g/k g/zi. la 8 or e < 7 zile = 3 — 5 m g/k g/zi. i. la 8 or e < < > > 2 7 2 7 000 zile 000 zile g = g = = 25 mg/k g/z i. 2. . Exis tă ma i multe tipuri str u c t u r a l e . i. . s unt mă s uri de ce a ma i ma re imp o r t a n t ă . m. 9 . . o oprire în de z volta re a e so fa gu l u i . v. . 6 . e vitare a in e le lor. d u p ă e xtern are a din ma te rnita te ).Tabelul 2. i. s u b influ e n ţa fa c to rilo r te ra toge ni. la 12 or e 25 m g/k g/zi. S p ă la re a c â t ma i fre c ve ntă pe mâ ini c u a pă ş i s ă pun. î n func ţie de e xis te nta ş i poz iţia un e i fi st u l e e s o trah e a le (atre z ia es o fagu l ui c u fis tulă e s otra he a lă dis ta lă est e va r i a n t a c e a ma i fr e c ven tă. la 12 ore V an com icin a < 7 zile = 30 m g/k g/zi. m . Pr o fi l a xia o cu lară ş i omb ilic a lă . A tre z ia eso fa gi a n ă e st e mai fre c ven tă la p re ma tu r i (20%) ş i la dis ma turi (20%). i. m. In t e r z i c e rea viz ită rii n o u -n ăs c u ţilo r. î n c o n d i ţ i i d e i gie n ă e xe mp lare ). i. . v. v. exis tân d î ntr-un proc e nta j de 88%). 3 . la 12 ore = 50 mg/k g/z i. sau i. la 1 2 or e Kan am icin a A mik acin a T ob ra mic in a C lor amf en ic o lu l 15 mg/k g/zi. sau i. c hia r ş i nu ma i l a i vi r e a s u s p ic iu n ii. v. Asi st a r e a co rec tă a na ş te rii (în mate rnita te . d e o a re c e ma re a ma jo ritate a infe c ţiilor nou -nă s c uţilor s unt „ma n u p u r t a t e ” (in fec ţ iile ae ro ge n e cu p n eumoc oc . i. 1 0 . la 12 or e < 7 zile = 15 m g/k g/zi. v. 5 . . tă i e r e a sc u r t ă a u n gh iilo r. v. me mbrii de fa milie ş . m. i. URGENŢELE CHIRURGICALE ATREZIA CONGENITALĂ A ESOFAGULUI Etiologie. sau i. la 8 or e PROFILAXIA INFECŢIILOR LA NOU-NĂSCUT E st e c o mp l exă. v. 5 mg/k g/d oză. Iz o l a r e a p rec o ce ş i tra ta re a ra p id ă a nou-nă s c uţilor infe c ta ţi. m. sau i. m. De p i st a r ea p u rtă to rilo r d e germe n i (l a pe rs ona l. me ningoc oc su n t mu l t ma i r a re ). sau i. v. Mamelor bolna ve ş i pe rs ona lu lui de în gr i j i r e ) l i se va in terz ic e c o n ta c tu l cu n ou-nă s c uţii. . la 12 or e >7 zi le = 3—5 mg/zi. 4 . Mă su r i rigu ro a s e d e as e p s ie ş i igi e nă (nu numa i în s a la de na ş te re ci şi î n sa l o a n e ş i î n lo cu in ţă . Ig i e n a mâ in ii. la 12 or e > 7 zile = 45 m g/k g/zi. i. . Pu r t a r e a mă ş tii d e tifo n (n ec e s ită s c himba re a fre c ve ntă ). i. cu tan ate s a u ente roc olită . . 8 . A trez ia e so fa gian ă e s te o a noma lie . i.34 (continuare) >34 săptămân i de ges taţi e. . i. v. De p i st a r ea ş i tra ta re a o rică ro r in fe c ţii la gra vide . v. ). 7 . 149 . c l a s ific a te d e regu lă în 5 tip u ri. a . sau i. pre z i n t ă i n fe c ţ i i re s p irato rii. în c a z ul că s unt fe brile . . 2 .

cu ab d o men u l e xca va t (ma i fre c ve nt) s a u dimpotrivă . Ac o p e r i re a o mfalo ce l u lu i c u co mp re s e s te rile ume z ite în s e r fiz iologic că l d u ţ . eli mi n a r e a d e sali vă ş i mu co zită ţi s p u mo a s e pe na s ş i gură . Asp i r a r e a co n tin u ă a s ec re ţiilo r s a liva re ş i inte rz ic e re a a limenta ţie i ora l e . c a re î ntârz ie inte rve nţia c hirurgic a lă . Po z i ţ i a c o p ilu lu i va fi î n c lin ată. a poi. ma l for ma ţii a le co l o n u l u i ş. î n ca re s e află in tes tin ş i vis c e re . s a u oprire a s ubs ta nţei de c ontra s t (li p i o d o l 1 ml ) . p e st e c a re s e ap lică u n p an s ame nt s te ril. R a diologie s e c ons ta tă în c o l ă c i r e a so n d ei în fu n d u l d e s a c . e ta jul s upe rior a l a bdome nului va fi „b a l o n a t ” (me te o riza t). Se p rep ară o „lin ie” v en o a s ă p entru a dminis tra re a lic hide lor. De c i. într-un unghi de 3 0 °. Î ncercarea de a i n t r o d u c e î n s to mac o s o n d ă mo ale e ş ue a z ă . Tratamentul me d ica l co n s tă d in p reven i re a as pira ţie i. Tra ta me ntul me d i c a l i n c l u d e : 1 . a. î ntre ţine re a func ţiilor vi t a l e şi a nu triţiei. us c a t ş i. 150 . Pr in c ip ale le s imp to me clini c e c ons ta u din hipe rs a liva ţie . c a r e a pa r sp o n tan s au la o tenta tivă de a lime nta ţi e . E xa me n u l rad io lo gie p o ate ară ta lips a a e rului î n s toma c ş i în an se l e i n t e st i n a le. p e n t r u p r even irea p n e u mo n iei d e a s p ir a ţie s a u a s ufoc ă rii. 2 . se va r e c o ma n d a g as tro s to ma c u s co p ul de a de c ompre s a a bdome nul şi a p r e ve n i a sp i rare a c o n ţin u tu lu i gas tric . da c ă e so fa gu l co mu n ică c u tu b u l d ige s tiv. 3 . E vi t a r e a in tro d u c e rii o mfa lo ce lu lu i în a bdome n de oa re c e s e bloche a z ă în t o a r c e r e a ve n o as ă ş i s e p o a te „in s tala ” u n stop re s pira tor. Diagnosticul s e p u n e p e b az a s imp to ma tol ogie i c linic e ş i a e xa me nului ra d i o l o gi e . In t r o d u c e re a u n e i s o n d e gas tric e ş i înc e pe re a a s pira ţie i. a. a t r e z i i l e in tes tin ale ş . 4 . la nive lul re giunii omb i l i c a l e . c opilul va fi pla s a t cu fa t a î n j o s ş i s ub s tan ţa ra p id e xtras ă pe ntru a nu s e produc e a s pira ţia pu l mo n a r ă . D e la n a ş te re se obs e rvă o tumoră ia nive lul omb i l i c u l u i . T r a t a me n t an tib io tic (P e n icilin ă + G e nta mic ină s a u A mpic il ină + Ge n t a mi c i n ă ) c h iar d ac ă n u e xis tă o p n eu mo nie e vide ntă . Asi gu r a r e a u n e i b u n e ven tilaţii. a tre z iile a nore c ta le ş i impe rfora ţia a na lă (1 0 % ) . ) . Diagnosticul e s te s imp lu . Asi gu r a r e a u n e i „lin ii” ven o a s e p e ntru a portul de lic hide ş i a lime nta ţia par e n t e r a l ă . Tratamentul me d ica l e s te d e u rge n ţă ş i c ons tă din: 1 . c u c apul ma i s us . c riz e de a s fi xie ş i cia n o z ă . 2 . 6 . În ca z u l fo lo s irii s u b s tan ţe i de c ontra s t. Î n c a z u l ap ariţie i u n o r co mp lic a ţii. p reze nta s a u lips a a e rului în s toma c ş i î n a n se l e i n tes tin ale p led ea z ă p en tru s au împotriva une i c omunic ă ri între es o fa gu l i n fe r i o r ş i ap ara tu l res p irato r. 4 . un ba nda j ab d o mi n a l c u s c o p u l d e a s e împ ied ica pie rde re a de lic hide ş i de c ă ldură pri n e va p o r a r e . OMFALOCELUL Etiologie.Fr e c ve n t e s te a s o cia tă c u a lte ma lfor ma ţii c onge nita le c um s unt ma l fo r ma ţ i i l e ca rd iac e (2 0 %). p ân ă s e p o a te inte rve ni c hirurgic a l. l i p s in d la a c e s t n ive l te gu me n t e le ş i muş c hii. 5 . a c ope rite de o me mbra nă tr a n sl u c i d ă . O mfa lo ce lu l (h ern ia o mb i lic a lă ) e s te o e c topie vis c e ra lă dat o r a t ă u n e i o p riri î n d e z vo lta re a u n ei p ă rţi din a bdome n. O mfa l oc e lul dife ră ca mă r i me şi i se p o t as o cia ş i a lte malfo r maţi i (a tre z ie inte s tina lă . 3 .

Î n p e rio ad a n eo n a ta lă . s e va a s igura s u s ţine re a re sp i r a ţ i e i . ). de xtroc a rdie . Î n e ve n tu a lita te a că s ac u l s -a ru p t . c a ş i la a lte vâ rs te . Se va a s igu ra o „lin ie” ven o a s ă pe ntru a portul hidro-e le c trolitic şi. He r n i i l e mi c i (d in d rea p ta s a u s u b s terna le ) s e pot ma nife s ta doa r prin difi c u l t ă ţ i a l i me n tare ş i o d etre s ă res p ira torie uş oa ră .5 . Ocluzie mecanică dobândită: in va gina ţie i nte s tina lă . S e p o t p r o d u c e co mp lic a ţii p rin p ers is tenţa c irc ula ţie i fe ta le s a u a fe c tă rii mi o c a r d u l u i . a tre z ia s a u s ten o z a je ju no-ile a lă . pe ntru a se c u n o a şt e s itu aţia vis ce re lo r î n to ra ce . p n eu mo n ie s au o cluz ie inte s tina lă . e ve n t u a l . at r e z i a d u o d e n a l ă. 6 . d u p lica ţie a trac tu lu i in te s tina l. Se va u r mă ri c o n tin u u temp era tu ra ş i te ns iune a a rte ria lă (TA ). Simptomele clinice p o t fi evid e nţia te în forme le la rgi. a . ab s en ţa m urmurului ve z ic ula r pe pa rte a c u he r n i e şi p e r c e p ere a mai cla ră a zgo mo tel or c a rdia c e pe pa rte a opus ă he rnie i. OCLUZIA INTESTINALA Etiologie. 3 . c ompre s ie prin ch i st e sa u t u mo ri. mă re s c tra c ţ i u n e a me d i a s tin ală ş i c o mp re s a re a p lămâ nului. HERNIA DIAFRAGMATICĂ CONGENITALĂ Etiologie. Ocluzie mecanică congenitală de cauze intrinseci: s te noz a piloric ă . „î ntre rupe re a ” cu p o l e i d i a fr a g ma tic e ş . R e z o l va re a c â t ma i p ro mp tă a in tervenţie i c hirurgic a le . 3 . îns ă punc ţia e xplora torie e s te to t a l c o n t r a i n d i c ată . Diagnosticul s e p u n e p e b az a s imp to ma tol ogie i c linic e ş i a e xa me nului ra d i o l o gi e . la c a re s e ad a u gă vă r să t u rile ş i tu lb u rările d e tra n zit prin s itua ţia a norma lă a vis c e re lor. Sunt he rnii prin ori fi c i i a n o r ma le ale d ia fra g mu lu i (B o c h d a l e k. c u m s u n t h ern iile h ia ta le c a re s e produc prin orific iul eso fa gi a n . tromb o ză mez e n teric ă . de tre să resp i r a t o r i e . Ocluzie mecanică congenitală de cauze extrinseci: ma lrota ţie (c u sa u fă r ă vo l vu l u s ). 2 . s e ia u urmă toa re le mă s uri înc ă de l a i vi r e a su sp ic iu n ii: 1 . ime d iat d u p ă na ş te re . vo l vu lu s . 151 . e xis tă c ia noz ă . D e os e bim a s tfe l: 1 . M orta lita te a e s te cr e sc u t ă d a t o r i t ă p lămâ n ilo r h ip o p laz ic i. U n e o ri s e e fe ctue a z ă ş i o c lis mă ba rita tă . la n e voie . c his te le in t r a l u mi n a l e . M orga gni) ş i he rn ii prin orific ii an a t o mi c e . hidrome troc olpos . he rnie înc a rc e ra tă a pre ma turului pan c r e a s a n u l a r . dis pus e ma i a l e s î n p a rte a s tâ n gă . 2 . i l eu s u l me c o n ia l. Se va in tro d u ce o s o n d ă gas tric ă pe ntr u a s pira re a a tâ t a a e rului câ t şi a c o n ţin u tu lu i gas tric . tulbură rilor va s c ula re . S u n t malfo rmaţii re la tiv fr e c ve nte ş i gra ve . Se va a d min is tra O 2 ş i. b rid e p erito n e a le . ste noz ă s e c unda ră unei e nte roc olite ulc e r o -n e c r o t i c e vin d e c a te . impe rfora ţia a na lă . a b d o me n e xca vat. s e începe imed ia t a ntibiote ra pia (A mp i c i l i n ă + G en tamic in ă). p e n tru comb a te re a a c id o z e i. d e o are c e a c e s te a. va s e a be ra nte . se cu n d ar h ip o p laz ie i ş i a c id o z e i. oc luz ia inte s tina lă re c u n o a şt e ( a r e ) to t d o u ă ma ri gru p e d e c a uz e : me c a nic ă ş i func ţiona lă în să u n l o c a p a r t e î l rep rez in tă o clu zia c o n genita lă . c umulâ ndu-s e . Tratamentul e s te d e mare u rgen ţă. 4 . duc â nd re pe de la d e c e s p r i n as fixie . Examenul radiologie c onfir mă dia gn o st i c u l (i ma gi n i to rac ic e a n o rma le .

î n doz ă de 5 ml/kg. e nterite . refacerea vo l u mu l u i va s c u lar (p las mă . Ocluzie func ț ională (în treţin u tă d e pa re z a inte s tina lă re fle xă ş i de tu l b u r ă r i l e gr a ve h id ro -e le c tro litice ): p re ma turita te . 2 . ser fiz i o l o gi c ) sa u a e c h ilib ru lu i h id ro -ele c tro litic ş i a ntibiote ra pie (c â nd s ta re a ge n e r a l ă e st e gra vă. clis me jo a se c u se r fizio lo gic 1 /2 + 1 /2 a p ă. s oluţie R inge r. e s te c o mp ro mis ă i nte grita te a inte s tinului s a u e xis tă fe b r ă ) . Ob st a c o l e l e si t u a te su b p ilo r s e p re z in tă c u vă rs ă turi bilioa se . u rmea z ă in d ic a ţia c h iru rgi c a lă . gaz e le s a ngvine ş i e xa me n ul ra diogra fie în p o z i ţ i e ve r t i c a lă ş i o rizo n ta lă . . ş i s timula re a rec t a l ă c u o so n d ă mo aie . h ip o tiro id is m. se p t i c e mi e . a fe c ţiu n i a le S NC. dop de me c oniu. nu mă r u l e l e me n telo r fi gu rate . Paraclinic s u n t n ec e s a re d ete rmin ări de la bora tor: he ma toc ritul. Diagnosticul s e p u n e p e b az a s imp to ma tolo gie i c linic e ş i a e xa mină rilor par a c l i n i c e ( a n t e c e d entele d e h id ramin o s trebuie s us pe c ta te ). e nte roc olită ulc e r o -n e c r o t i c ă . a lb u min ă uma nă . hipe rma gne z e mie . in s u fic ie n ţă c ortic os upra re na lă . Tratament 1 . Î n ocluzia mecanică e s t e n e c e s ară aspiraţia gas trică. Simptomatologia o clu zie i in te s tin ale d ife ră î n func ţie de s e diul le z iunii. O bs ta c ole le în a l t e ( p e i n t es tin u l p ro ximal) p ro d u c o dis te ns ie a bdomina lă uş oa ră. p H -u l.4 . E s te n ec e s a ră hidra ta re a a de c va tă ş i a lime nta ţia cu me se mi c i . De r e gu lă. boa lă H irs c hs prung. pe câ n d o b st a c o l e l e jo as e (a tre z ie ile a lă ) p ro d uc me te oris m a c c e ntua t . Î n ocluzia funcţională s e p o t u tiliza s upozitoa re de glic e rină .

fe b r a ma r e n u s e c o r e l e a z ă în mo d ne c e s a r c u gra vita te a e tiologic ă şi se ve r i t a t e a ma n i fe s tă rii clin ice . RINITA ACUTĂ) Definiţie: rin o fa rin gi ta a c u tă e s te infla ma ţia muc oa s e i na z a le ş i fa r i n gi e n e . Imp li ca re a ac e s to ra d u reaz ă a tâ t timp c â t pe rs is tă proc e s ul in fl a ma t o r şi „s e re t ra ge” (d is p a re ) o d a tă c u vinde c a re a . Infecţiile c omun e. Fr i gu l şi u me z e a la (ma i a le s p relu n gite) s unt fa c tori fa voriz a nţi. Pe rsis te nta după vi n d e c a r e p r e su p u n e p ree xis ten ţa u n e i s in u z ite s a u otite. În ma jo ritate a c a z u rilo r. În pre z e nta fe bre i. an e mi a . grip ale .) 153 . proc e s ul infla ma tor cu p r i n d e p e l â n gă mu co as a n az a lă ş i fa ringia nă ş i s inus urile pa ra na z a le ş i ure c h e a me d i e . faringita şi otita fiind considerate de OMS ca semne minore 1 pen tru „defin irea c linică a AIDS la c opii” (tab. C onc omite nt cu fe b r a sa u c h iar î n a in tea a p ariţie i a c e s te ia. poa te fi c ons ide ra tă un s e mn d e i n fe c ţ i e . Simptomatologie şi diagnostic. candidoza oro-farin giană. ma l n u triţia. la c opii. î n u n ele c a z u ri p o ate c hia r s ă a ibă.1. de e xe mp l u ) . va fi e xa min a t de me dic fă ră î nt â rz ie re . sp e cific ă s u ga ru lu i ş i c o p ilu lu i mic . h ip o termi a es te p ro b a b il to t a tâ t de importa ntă ca ş i fe bra . cu fe b ră mo d era tă s a u de pe s te 38°C . e n tero v iru s u rile (C o xs akie A ş i B ) ş i mic opla s me le . E fo rturile de s c ă de re a febre i vor fi fă c u t e c o n c o mi ten t cu elu cid are a c a u ze i. a e rul usc a t ş i polua t şi c o n d i ţ i i l e n e fa vo rab ile d e mic ro clima t. Du p ă vâ r sta d e 2 an i. pa ra gripa le ). la n o u -n ă sc u t . CORIZA. d â n d „p r o b l e me ” me d icu lu i n u mai atu n ci c â nd nu ce de a z ă la mă s uri t e r a p e u t i c e sp e cific e s au c â n d b o ln a vu l nu îş i re ia a c tivita te a ş i ră mâ ne „l a p a t ” şi a t u n c i cân d temp era tu ra a s căz ut. d ifere n ţiere a muc oa s e i c ă ilor re s pira torii fa c e ca p r o c e su l i n fla ma t o r s ă fie mai b in e loc a liz a t ş i s ă s e vorbe a s c ă ma i cu r â n d d e r i n i t ă a c u tă. M a i fre c ve nte s unt mi xo virus urile (vi r u su r i l e si n ciţia l res p irato r.3 BOLI ALE APARATULUI RESPIRATOR INFECŢII ACUTE ALE TRACTULUI RESPIRATOR SUPERIOR RINOFARINGITA ACUTĂ (GUTURAIUL. D u p ă o incuba ţie s c urtă . 3. ale tractu lu i resp irator sup erior p ot fi f avorizate şi de HIV. a sc e n s iu n ea termic ă n u a d u c e — prin e a îns ă ş i — da une sp e c i fi c e b o l n a vu lu i. d iate z e le ale rgică ş i limfa tic ă 1 . fa rin gită a c u tă. bo a l a d e b u t e a z ă b ru sc. ar e a p e t i t u l ma i c a p ricio s ş i s o mn u l e s te mo d ific a t. de 48-72 ore . Da t o r i t ă s tru ctu rii a s e mă n ăto are a muc oa s e i. a poi ade novirus urile . Fa c t o r i i fa vo riza n ţi s u n t î n s ă mu ltip li: vâ rs ta mic ă (s ub 2 a ni) ra hitis mul. Cu e xce p ţia s tărilo r fe b ril e c u „va lori” ma ri (41°C . rin o vi r u su r i l e . va loa re biologic ă . Etiologia e s te vira lă sau c u mic o p la s me . un s uga r ma i mi c d e 3 lu n i vârs tă . Febra. rep etate. c opilul e s te indis pus . a mi gd a lită a c ută .

In ve st i ga ţ i a p a ra c lin ică . U n e o ri. c u irita re a z one lor re fle xo ge ne . tra dus e ma i a le s pri n r e fu z u l a l i men taţi e i. af ecta r e br onh opu lm onară S N C sau disemina t S N C . vin d e c â n d u -s e î n 3 -4 zile (d a c ă nu a pa re s upra infe c ţie ba c te ria nă ). ad e r e n t ă . s e fa c e d o vad a s upra infe c ţie i ba c te rie ne . dis em inat Trac t gas tr oint es tina l. ami gd a l e l e p a l a tin e ş i o ro fa rin ge le . La su ga r i i mici s au h an d ic a p aţi febra poa te lips i ia r la c opiii ma ri po a t e a p ă r e a şi e p is taxis u l. p lămân . a d en o idita „re â nc ă lz ită ". în acele forme clinice care se p r e z i n t ă l a d e b u t c u co n vu ls ii fe b rile s a u me nin gis m. d i ficu ltăţile a lime n tare ş i. E r o r i l e d e d ia gn o s tic s e p ro d u c. D a c ă în a c e a s tă perioa dă s e c re ţia de vine purule ntă sa u c u st r i u r i san gvin o len te. Se c r e ţ i i l e n az a le p ot irita s au ch i a r eroda te gume nte le pe rina z a le. pr o d u c t u se şi u n eo ri vă rs ă tu ri. c a r e în următo are le 2-3 z ile de vine (opa le s c e ntă . B oli op ortu n iste în A ID S (S ID A ) P ro t oz oar e P n eu m o c yst is carin ii T ox op la sma g on d ii C rip t osp or id iu m Is osp ora b elli i V iru su ri H erp es si mp lex C it om ega lo v iru s J C -viru s C iu p erci (f u n g i) C an d id a alb ican s A sp er g i llu s C rip t oc occu s H ist op las ma g on d ii Bact eri i M yc ob ac t er iu m a viu m D isemina t C an d id iază o r of arin gian ă . u n e ori. vâ sc o a s ă . a le rgică .Tabelul 3. es of agită. a l farin ge lu i. Di fi c u l t ă ţ i le re s p irato rii p ro d u c gre ută ţi a lime nta re . E xa me n u l o b iec tiv co n s ta tă o h ip ere mie fa ringia nă c a re c uprinde pilie rii. mai a le s. Iz o l are a viru s u rilo r a r n ec e s ita timp. 154 . pneu m oni e L euc oenc ef a lopat i e mu ltif oc a lă progr esi vă P neum on i e A f ectar ea S N C sau p n eumon i e D iaree D iaree Fa z a fe b r i lă d u re a z ă d e la c â te va ore pâ nă la 3 z ile . Du p ă c i r c a o z i d e la a p ariţia fe b rei ş i a obs truc ţie i na z a le a pa re s e c re ţia naz a l ă se r o a să (c o r iz a ) . ori în c ondiţii norma le . pneum oni e sau dis emin at D isemina t A f ectar e cutan eomu c oasă s everă . e voluţia bo l i i e st e b u n ă . d e lab o ra to r nu a duc e e le me nte în plus pe ntru dia gn o st i c . Diagnosticul d ifere n ţial s e fa c e c u : — r i n o r e e a „a frigo re” . Fe b r a . ia r simpto mul pri n c i p a l e st e o b s truc ţia n a z a lă (co p ilu l re s piră pe gură ş i re s pira ţia e s te ste r t o r o a să ) . S c u r ge r e a l o r p e p ere te le p o s te rio r al fa rin g e lui.1. S N C . pre z e nţa vă rs ă turilor pot duc e la a p a r i ţ i a d e sh i d rată rii. trac t gas tr oin t est ina l. s e obs e rvă ş i s c urge re a s e c re ţiilor pe p e r e t e l e p o st e rio r.

t u şe a c o n vu ls ivă . 1 2 5 g. e tmo id ită . p n e umonie . C ompri ma te le . ş. 1/2 s upoz itor. 2. Se a d min is tre a z ă : p â n ă la vâ rs ta de 6 luni. vo m ră ri n u măru l d e me s e . 1 s u p o zito r. he pa tita vira lă . c u o atmo s feră u ş o r u med ă (va s e c u a pă pe s obe. c ) e vi t a r e a c o n t a c t u lu i c u p e rs o an e bolna ve . a dminis trâ ndu -le fra gme nta t şi î n c e t . de c i r c a 6 o r e . a . b ro n ş io lită. Tratamentul profilactic c o n s tă d in : a ) fo l o s ire a ju d ic io as ă a tu tu ro r fac torilor de că lire a orga nis mului. Da c ă a n o r e xia es te imp o rtan tă. „p u n e m” c opilul la o die tă hidric ă s c urtă . î n ce p em alime n taţ ia prin ga va j (indic a ţie ne c omună . o to ma s to id ită . — c o n vu l si i feb rile. mo n o nuc le oz a infe c ţioa s ă . 155 . la c o p ilu l mic. cu ra de a e r ş i ba ia z ilnic ă nu s e vor în t r e r u p e . Î n fa z a a c u tă a b o lii s e va re c o man d a i z ola re a bolna vului a tâ t pe ntru ca a c e st a să nu răsp ân d e a s c ă b o a la. fă ră în să a fo r ţ a c o p ilu l să mă n ân ce ş i a s igu râ ndu-i un plus de lic hide s ub formă de c e a i . un c e a rc e a f s a u p r o so p u me d p e s te p ătu ţ).  So l u ţ i e d e A s p irin ă (ac id ac e tils a lic ilic ) 2% 3-4 linguriţe pe z i. ). men in gis m. Pute m ad mi n i st r a :  Pa r a c e t a mo l (d erivat d e fe n ac e tină ) oral s a u î n s upoz itoa re de 0. b ) C o p i l u l va fi fe rit d e u n a e r pre a usca t s a u de s upra â nc ălz ire a pr i n t r -o î mb r ă că min te p re a gro as ă . c o mp o t s au ap ă. menin go -en cefalită . c a ps ule le şi d r a j e u r i l e s u n t in terz is e a s e ad minis tra între gi c opiilor pâ nă la vâ r st a d e 5 a n i ! 1 Precauţie la su ga r! Va fi folosit — eventua l — un preparat foarte solubil. — l a r i n go t r ah eo b ro n ş ită .  Asp i r i n a 0 . — d i a r e e p a re n tera lă („e xtrad i ge s ti vă "). Tratamentul curativ a ) C a me r a s a u s a lo n u l vo r fi b in e a e ris ite . 1 -3 s upoz itoa re pe z i. — se p t i c e mie (e ven tu a lita te ra ră ). Complicaţii: — a d e n o i d ită . 0 3 -0 . între 6 l u n i şi 1 a n. Tratamentul 1 . — a l b u mi n u rie. c u o te mpe ra tură de 18 -2 0 °C . C â n d se c r eţiile d evin vâ s c o as e ş i c opilul pre z intă a e rofa gie . c ) Î n fo r mele u ş o a re d e b o a lă. d ) t r i a ju l c o rec t a l c o p iilo r b o ln a vi ş i a l purtă torilor de ge rme ni la n i ve lu l co lec tivităţilo r . At e n ţ i e ! să n u se ad min is tre z e co mp rima te î ntre gi. p a ro tid ita . 0 6 5 g/ k g/zi d e pre fe r a t diz olva tă în la pte s a u ad mi n i st r a t ă î n t imp u l mes e lo r p e n tru a n u produc e irita ţie ga s tric ă 1 . C â n d o b st r u c ţia n a z a lă es te in te n s ă. d ) Fe b r a va fi co mb ă tu tă p rin a n titermic e ş i proc e duri fiz ic e . — a d e n o p a tii s ate lite . h ema tu rie. su p e . b ) e vi t are a a glo me ră rilo r . ch i a r e xc e p ţ i o n a lă !). c â t ş i pe ntru a fi e l îns uş i fe rit de o e ve n t u a l ă su p r a in fec ţie . p e ntru a nu obos i c opilul şi pe ntru a p r e ve n i a sp i ra ţia . p ăs tră m a lime nta ţia obiş nuită . pe ntru a evi t a d i st e n si a ga s tri c ă .— r i n o fa r in gitele „ s e c u n d are ” d e la de butul unor boli infe c ţioa s e (ru j e o l a .

5 % s au s o lu ţie a d ren alin ă 1:20000. f) Pe n t r u p ro te ja re a tegu me n telo r p erina z a le . s au V ita min a A p a lmita t hidros olubilă . c h i a r c u e xa c e rba re a c oriz e i. şi Vi t a mi n a A 3 -5 0 0 0 u .5°C (în c iuda s uplime ntului de l i c h i d e şi a a n titermic e lo r). Bixt o n i m) sa u F ed ro c a in a. e ) Ob st r u c ţ ia n a z a lă s e co mb a te p rin de z obs trua re ş i va s oc ons tric toa re . . (d e r i va t c o r t i z o n ic as o cia t cu neo micin ă. A ce s te a s u n t c ontra indic a te la s uga r ş i c opilul mi c . s e ma i pot folos i de z infe c ta nte le ar ge n t i c e ( c o l a rgo l 0 . 9%) II fiole (20 ml) D. 5 % s au a rgiro l 0. D a c ă d e ja s -a u e roda t. . 156 . Pi c ă t u r i l e n a z a le s e in s tile a z ă în fie c a re na rină . Vi t a mi n a A+ D 2 . S. c a Pe nic ilină V (la c o p i l u l ma r e ) s a u :  Amp i c i lin ă 1 0 0 -2 0 0 mg/ k g/z i o ral s a u i. timp de 3-5 z ile . ora l . Rp.Da c ă t e mp era tu ra c orp u lu i d ep ăş e ş te 38. Privin.s a u a ntibiote ra pie i. c â te 2-3 pic ă turi în fie c a re na r i n ă . n u ma i au nici u n e fe c t. Se ma i o b i şn u i e şt e a se ad min is tra V ita mi na C 0. 05 g de 1-3 ori pe z i. 0. m. Nu ma i l a c o p ilu l ma re s e p o ate fo los i na fa z olina (R inofu g. la re ţe ta de ma i s us s e poa te a dă uga şi 1 fi o l ă d e h i dro co rtizo n (2 5 mg). câ te 2-3 pic ă turi de 2-3 ori pe z i .m. î n 4 p r i z e z i l n i c e sa u A mo xic ilin ă 4 0 mg/ k g/zi. Î n p e r i o a d a c â t co riza es te s ero as ă. s e vo r fa c e in s ti l a ţii na z a le c u va s o c ons tric toa re . 8-10) a ta ş a tă la o s eringă . S e va a d mi n i st r a :  B i se p t o l (C o trimo xa z o l) (o ta ble tă c onţine 80 mg tri me t o p r i m + 40 0 mg s u lfa me to xa z o l) 5 mg/kg/z i (c a lc ula t pe ntru trime toprim) în 2 p r i z e z i l n i c e s a u :  Pe n i c i l i n ă G 4 × 200 . a c e s te a s e pot „unge ” cu Cu t a d e n sa u va s e lin ă s imp lă . Se fa c sp ă l ă t u ri n az a le c u s er fiz io lo gic ş i s e a s piră s e cre ţiile na z a le cu o p o mp i ţ ă sa u o s on d ă N ela to n s u b ţire (nr . C â n d se c r eţia es te s e ro as ă ş i a b u n d e ntă. pute m — îna inte a me s e lor — să a şe z ă m s u garu l p en tru 1 5 -2 0 min ute î n poz iţie ve ntra lă pe ntru un dre n a j ma i r a p i d al s e cre ţiilo r. c opilul fiind în poz iţie or i z o n t a l ă c u c a p u l bin e e xtin s p en tru c a pic ă turile s ă s e s c urgă s pre c a vum (r i n o fa r i n ge ) . cu 15-20 minute îna inte a me s e lor sa u î n a i n t e a c u lc ă rii. 0 0 0 U I/ k g/z i i. c a — d e a l t fel — ş i p ro d u s e le me n to la te s a u ule ioa s e. s e vo r a p l ic a împa c he tă ri c u a pă s a u a lc ool (p r i sn i t z ) p e n t r u a s e evita a p ariţia c o n vu ls iil or fe brile . a ntibiotic c u s pe c tru la rg). 5% ). C â n d se c r eţia es te mai ab u n d e n tă. E fe d r i n ă (s a u ad ren alin ă) 1 fio lă (1 ml) Se r fi z i o lo gic (s o lu ţie c lo ru ro -s o d ic ă iz otonă . s o l u ţ i e e fe d r i n ă 0 . ş i s ta re a ge n e r a l ă n u se î mb u n ă tă ţe ş te în s e a mn ă c ă s -a produs o s upra infe c ţie ba c te ria nă şi e st e j u st i fi c a tă in tro d u c e re a în trata me nt a c himio . U n eo ri e s te n evo ie c a d upă 5-10 minute s ă ins tilă m din no u . g) Da c ă d u p ă 3 -5 zile d e trata me n t c ore c t fe bra nu c e de a z ă. /z i (5 p ic /z i) din s oluţiile ora le de V ita mina A. s e vor fa c e 2-3 a p l i c a ţ i i z iln ice cu U n gu e n t cu te trac ic lină s a u c re ma Fluoc inolon N. s a u ora l. Ac e st e a a u în s ă d e z avan taju l c ă d in mome ntul î n c a re s e c re ţiile de vin vâ sc o a se . ora l. i n s tila ţii n az a le 6× 2-3 p ic/z i Da c ă e d e mu l mu c o as e i e s te in ten s . iar fo lo sire a lor ma i mult de 5 z ile produc e ir i t a ţ i e c h i mi c ă (rin ită me d ica me n to a s ă ).

După 2-8 ore apare la unii indivizi şi o reacţie întârzia tă caracteriza tă prin infiltrat c elu lar cu eozin ofile şi n eutrofile. 2 După expunerea la antigen.specifică. obstrucţie nazală. şi E. M ed iato rii e libe ra ţi de a c e s te două tipuri de ale a c tivării imu n o lo gic e pot ge ne ra ma nife s tă rile de ce l u l e 1 „mâncărime” l o c a lă (p ru rit). ge ne ra re a 1 La persoan ele atop ic e insu ltarea naza lă d e a lergeni la care acestea sunt sensibile induc e prurit. 3 Există „o reţea” idiotip . fiind d o ve d it c ă d a to rită re z is te nte i s c ă z ute la infe c ţii. imediat după provocare. 157 . s upre s ia ră sp u n su l u i a l e r gic î n tâ rz ia t 2 .La p r e ma t u ri ş i maln u triţii gra vi e s te a dmis ă a dmini s tra re a profila c tic ă a a n t i b i o t i c e l o r. e vita re a e xpune rii la a l e r ge n e *. s ta bilindu-s e o c ore la ţie în t r e se mn e l e ş i s imp to mele clin ice ş i numă rul de ma s toc ite din muc oa s ă ş i d e e o z i n o fi l e d in s e c re ţii. D. a cţiu n e a u n o r agen ţi fa r ma c ologic i ş i imunote ra pie . depun ere d e fibrină şi distrugere tisu lară. În c urs ul imu n o t e r a p i e i — d ac ă e s te e fic ie n tă — ap ar urmă toa re le modific ă ri: re duc e re a ale r ge n e l o r Ig E . s u p r a i n fe c t a r e a b a c te ria n ă e s te c o mu n ă (fre c ve ntă ). gân daci de bucătărie. secreţie d e mucus şi prurit. k i n i n e . nitrogen lichid (agent de refrigerare). Tratamentul s e s p rijin ă p e in terfe ra re a me c a nis me lor. În cursul acestui răspuns imediat. * Acestea sunt proven ite de la pisici şi câini. Alergen ele Ig G . un individ alergizat poate manifesta o reacţie imediată c lasică care apare în câteva minute. polen şi fungi ca a lergeni d e „interior” (inc lu siv praf de cameră ) etc. e xa me n ra diologic pu l mo n a r şi a n a l iza u rin i i! RINITA Şl SINUZITA E xi st ă fo r me a le r gice ş i fo rme n ea le r gice de rinită . B a z e le ter a p e u t i c e vo r fi re date î n co mu n cu ce le a le rinite i ne a le rgic e ş i s inuz ite i. p r o s t a g l a n d i n ă D 2 ( P GD 2 ) .sp ec ific e par să joace rol. l e u c o t r i e n e ( L T S ) . rin ore e („s c ur ge re ” nazală). O importanţă particu lară pentru evitarea expunerii au chimicalele insecticide şi acaricidele („de control"): lindan cu acţiune de durată. rin oree şi obstruc ţie naza lă după 30-40 min d e la provoca re şi cu o p ersisten ţă de 2 ore. s tră n u t. Creşterea nivelu rilor de P GD2 şi triptază în la vaj sugerează originea mastocitară a acestor manifestări ale rinitei alergice.esterază ). exsu dare vascu lară. natamicin a (Pimafucin) agent antifungic cu toxicitate mică. precum şi de triptază (o enzimă ce hidrolizează substratul artificial tosyl arginine meth yl ester sau TAME . În seru l b olna vilor a lergici sunt gen eraţi autoantic orp i antiid iotip ici induşi prin imun oterap ie ca reductori ai producerii de IgE . acid tanic denaturant antigenic (se spa lă lenj eria şi covoa rele). C 4 . red u c e re a cre ş te rii s e z onie re a IgE. lavajul cavităţii nazale identifică creşterea c o n c e n t r a ţ i e i n a z a l e d e h i s t a m i n ă . h ) Da c ă d u p ă 3 -5 zile d e trata me n t c orec t e voluţia nu e s te fa vora bilă . d e z vo lta re a d e a ntic orpi a ntiidiotipici 3 .. metilprimifos cu acţiune insecticidă reducând cu 75% alergenele când este folosit în locuinţă. obţinându-se şi evidenţierea degranulării mastocitelor nazale obţinute bioptic.s p e c ific e . Prin elib era rea med iatorilor mastocitari se produc c ontrac ţia muscu la turii neted e. RINITA ALERGICĂ E st e î n p re z e n t mu lt mai p revale n tă ş i un numă r de fa c tori (fuma tul ma t e r n şi i n fe c ţiile vira le ale trac tu lu i re s pira tor infe rior. Î n b oa la ac tivă e xis tă o „re c ruta re ” s e le c tivă ş i ac u mu l a r e d e c elu le in fla ma to rii în mu c o as a na z a lă . es t e o b l i ga t o r i u s ă s e e fe c tu ez e u n c on trol otologic . O atenţie p a rtic u lară vo m a c o rd a ac um imunote ra pie i. ester acid benzoic (Acarosan) cu rate de exterminare de 88 (95) — 100%. inc lus iv) pot exa ge r a t e n d i n ţ a la ato p ie .antiidiotip care reglează producerea de imunoglobu line. strănut.

evalu are a rin ite i ale rgice la c opil s e poa te fa c e pe ba z a u r mă t o a r e l o r c rite rii . p o lip ii n az a li. exa menu l trebuie făcut de sp ecia listu l OR I. Vor fi evaluate anamnestic gradul obstruc ţiei la fluxu l d e aer. atre z ia co an ală şi ra re le tumori na z ofa ringie ne d a r p r e z e n t a co rp u lu i s tră in es te s u ge ra tă de unila te ra lita te a rinore e i. exa me n u l fiz ic 2 . alergene. 2 3 Loca l. wheez in g sau urticarie asociate. scurgere nazală. tuse paroxistică nocturnă. ca de ex emp lu aspirina). mod ul d e stoca re a extractelor. R inita me dic a me ntoa s ă prin fo l o si r e a î n d e lu n gată a vas o co n s tric to are lor intra na z a le (s e va între rupe a d mi n i st r a r e a .. Teste a lergologic e: RAST. imunogra mă în sp ecia l p en tru nivelu rile IgA şi subc la s ele Ig G). c e a ma i fre c ve ntă t u mo r ă e st e an gi o fib ro mu l c a re a p are la ma s c ulii pube ri (limfo mul. exa men e d e rutină (leuc ogramă . tes te le de dia gnos tic 3 ia r dia gnos tic ul d i fe r e n ţ i a l — la u n c o p il c a re p rez in tă c onge s tie na z a lă ş i rinore e inc lude i n fe c ţ i i l e . MAST (măsoară IgE tota l şi sp ecific p en tru mu ltip le folosind autoradiografia şi densitometria). extracte de păr de pisică şi câine. c o rp ii s trăin i. anamneză familia lă de a lergie. indisp oz iţii. e n d o s co p i a e s te e d ifica to are .specifice. s e c re ţii n a z a l e în gr o ş ate s a u rin o ree a p o a s ă . c a rc in o mu l n a z o farin gia n primitiv s unt tumori c u mult ma i r a r e ) . si n d r o mu l NA R E S (p a lo are . rez on anţa ma gn etică . red u c e re a elib eră rii de me dia tori. a n o ma liile an atomic e ş i a noma liile c onge nita le . D iagn o s ticu l p oz itiv s e ba z e a ză pe datele a n a mn e st i c e 1 . 7 Metod ologia administrării este n ec esa r să ţină sea ma de vârsta bolna vu lu i (în gen era l vârste mari. t om ograf ia compu t eri zată . extracte de insecte. iarbă şi buruieni. umidita te. 6 în particu lar prin teste cutanate sau RAST: extracte d e praf d e cameră. Es te ne c e s a ră sta n d a r d i z a r e a e xtrac te lo r 4 . un an sau mai mu lt d e 1 an şi care nu pot fi evitate. eventuale tu lbu rări de somn. etio lo gie n e c u n o s cu tă) p o t intra în dis c uţia dia gnos tic ului 1 Definirea momen tu lui d eb utu lui. dintr-un gram de polen. circumstan ţe de mediu : locuin ţă. rinita vas o mo to rie (o b s t ruc ţie na z a lă c ronic ă . Pot intra de a se me n e a î n d is c u ţie p e b a z a o b s tru c ţie i naz a le c orpii s tră ini de spre c a re a m a mi n t i t .IgE m on oc lon a l capta t or d e subst ra t f lu or es c ent) . 4 Se defin eşte unitate d e polen o cantitate d e IX IO6 proteină ce poate fi extrasă Sunt candidaţi la imun oterapie bolna vii la care rinita este dec lan şată de mu ltip le a lergen e ce Extractele alergenice sunt selectate pe baza anamnezei şi demonstrarea IgE . prezenţa sau absenţa durerii prurit. polua re chimică. FA S T (an ti . 158 . 5 sunt prez ente în med iu. med icamen te folosite an terior (top ic sau sistemic. secreţii naza le carac teristic e (de la c la re la purulente). p o l i p i i n a z a l i s e găs e s c în s p e c ia l la c opiii c u FC . Se p o a t e fa c e co n fu zia ş i c u in fec ţii res pira torii infe rioa re ma i a le s d a c ă b o l n a vu l s e p re z in tă cu „ră c e li” re p eta te (rinore e a s e roa s ă c u s e c re ţii „c l a r e ” şi p ru ritu l loc a l p le d ea z ă p e n tr u rinita a le rgic ă ). LAST (latex a llergosorb ent test). ocu la re asocia te (prurit c onjunctiva l. r a b d o mi o sa r c o mu l. se evită practicarea la vârste mic i!).de c e l u l e T su p re s oare . Su ma r i z ân d . ha litoza (indică sup rainfecţia). a bs e nta pruritului ş i a a namne z e i d e a t o p i e . mu co as ă n az a lă e de ma ţia tă ş i e oz inofilie în se c r e ţ i i l e n a z ale ). even tua le simptome edem pa lp ebra l). relaţia cu schimba rea şc olii sau locu inţei. traume. metoda injec tării şi dozele recomandate. alergene provenite din fungi etc. co rtic o tera p ia to p ică s au c hia r ora lă s unt ne c e s a re ). s e le c ta re a b olna vilor 5 ş i a a le rge ne lor 6 ş i o me t o d o l o gi e a d e c vată a a d min is tră rii 7 . a lergeni d e pomi.

Clemastin cu Fen ilpropan olamină (Tavist-0). (se „realizează” aşa-numitul facies ad en oid ian). c ) fo rma c u s en s ib ilita te -la a s pirină c onc omite ntă ş i d) forma 159 . Hidrox izin (Atarax. Tavegyl) nerecomandat sub 12 ani.d i fe r e n ţ i a l 4 . anosmia poa te fi tratată prin abordarea polipilor nazali şi/sau corticoterapie sistemică. otită med ie recuren tă anoma lii den tare şi orofacia le.25 mg/kg de 4 ori sub 12 ani şi 25-50 mg de 3-4 ori peste 12 ani. A lkilamin e: C lorfen ira min e (Ch or-Trimeton. Ciproheptadin (Periactin. u n e l e p rac tic i c h iru rgica le * *. Pa re ma i puţin fre c ve ntă de c â t r i n i t a a l e r gică .5 mg/z i până la de 2 ori peste 6 ani.25-12. Carbinox a min (C listin ) 0. Peritol) 2 mg de 2-3 ori la 2-6 ani şi 4 mg de 2-3 ori În 7-14 ani. + Administrarea topică evită efectele adverse. C lemastin (Tavist. Diverse: Azatad in (Optimine) doză nestabilită în pediatrie.3-0.5 mg de 3 ori peste 12 ani.25 mg de 3-4 ori peste 6 ani. Bromfeniramine (Dimetane) 1 4 mg la 4-6 mg la 4 -6 ore la 2-6 an i şi 2 mg la 4-6 ore la 6-12 ani sau ore p este 12 ani. Influ en ţează atâ t reacţia imedia tă cât şi cea întârzia tă fiind mai eficien t la administrarea înainte de debutul simptomelor şi continuat pe toată perioada expunerii la alergen. disfuncţia tubară pare să stea la baza apariţiei otitei med ii. Vistaril) 50 mg/zi divizat în 3-4 prize sub 6 ani şi 50-100 mg/zi divizat în 3-4 prize peste 6 ani.6 mg de 3-4 ori sub 6 ani şi 1. tu lbură ri olfactive (an oma liile orof acia le şi den tare — c onsec inţe a le tu lbură rii funcţiei respiratorii — consecinţă fie a alergici nazale. Terf enadin (S eldan e) doză nestabilită sub 12 ani şi l tabletă de 2 ori peste 12 Prepa ratele asoc iate antih ista mină cu decon gestiona nt: Fenilef rină cu Clorfen iramină şi Pirilamină (Rintan). Teldrin) 0. b) forma c u po l i p n a z a l . se c onsid eră că a lergia naza lă este cauză maj oră d e sinuzită la c opii. Fenotiazine: Metdilazin (Tacryl) 4 mg de 2-4 ori peste 3 ani. c ortic ost e r o i z i i a d min is tra ţi to p ic + + ).34 mg de 2-4 ori peste 12 ani. c romo glic a tul dis odic + . ani. * Antihistaminice: Etanolamine — difenilamină (Benadryl. pirila mină n erec oman dată sub 12 ani şi 75-200 mg/zi în 3-4 d oze p este 12 ani. 1. Tromeprazin (Ternarii) 1. fie a hipertrofi ei adenoide. Hispril) la 2-6 ani 1-2 mg de 3 ori iar peste 6 ani 2 mg de 3 ori.15 mg/kg/zi diviza t în 4 sub 12 ani şi 1-2 mg de 3-4 ori până la 4-6 mg de 2 ori p este 12 ani. Exis tă mai mu lte ca te go rii: 1) rinita ne a le rgic ă. o p ţiu n ile tera pe utic e în rinita alergică vor avea în ve d e r e : e vitare a ale rgen ilo r s en s ib iliz a nţi. Carbinoxamină cu Pseud oef edrin ă (Rond el). Dimetind en (Triten ) nerec omandat su b 6 ani şi 2. Etilendiamine: Trip elena mină (P BZ) 5 mg/k g/zi d iviza t în 4-6 d oze.25 mg d e 3 ori la 6 lun i—3 ani şi 2. Triprolid en (Actidil) 0. 4 Comp lica ţii: sinuz ită. adenoid ectomia RINITA NEALERGICĂ Se d e fi n e şte c a o „ c o n s te la ţie ” d e r inite c ronic e c e nu pot fi dire c t at r i b u i t e u n u i a le rgen (s a u c a o rin ită cronic ă c u te s te c uta na te ne ga tive la a l e r ge n e l e d in zo n a geo gra fic ă re s p ec tivă ). Dexc lorfen ira min (Polara min e) 0. ** C orectarea deviaţiei d e sep t sau a ltor an oma lii.e oz inofilic ă cu p r i n z â n d : a ) fo rma cu e o zin o filie î n e xc lus ivita te . Prometazin (Romergan. imu n o te ra pia (a s upra că re ia a m dat c â te va d e t a l i i ) .5 mg d e 3 ori la 3-1-2 an i. + Top ic. În co n c luzie . Difenilp ira lină (Dia fen. Phenergan) 25 mg sau 6.35 mg/kg divizat în 4 doze sub 12 ani şi 2-4 mg de 3-4 ori peste 12 ani. Caladryl) 1. a ge nţii fa rma c ologic i ( a n t i h i st a mi nic e ş i d ec o n ges tio n a n te *. Feniramină cu Pirilamină şi Fenilpropan olamină (Triamnic ) — sunt curent folosite.2 mg/kg de 3-4 ori sub 12 ani şi 4-8 mg de 3-4 ori peste 12 ani.

b ) h i p e r t r o fie a den o id ian ă ş i c ) p o lip i n a z a li. exa me n e l e r a d i olo gic e . În r i n i t e l e d e ca u ză s is te mic ă e s te n ece s a ră a borda re a bolii s ubia c e nte . Imunote ra pia nu e s te in d i c a t ă . fa r ma c o tera p ia rămâ n ân d ce a ma i a c c e pta bilă proc e dură te ra pe utic ă . p rin tera p ie b e ta-a nta gonis tă s a u prin te ra pie c u rez e r p i n ă ) . s tr e p t o c o c u l p io ge n . b ro mu ră d e ip ra tropium (tra ta me nt de e le c ţie î n rin i t a va so mo t o rie). fu n gi (A s pe rgillus s pp . Un fel de drenare în propriul faringe.ca r e c o e xi st ă c u a s tmu l. Terapia d ep in d e mu lt d e „c a te go ria ” de boa lă . Rh i n o vi r u s. d) rin ita med ica me n to a s ă (prin folos ire c ronic ă a de c o n ge st i o n a n t e lo r. us c ă c iune a fa ringe lui. Clinic. ră gu şe a l ă c r o n ică . p oate fi ep isodic sau continuu. H influe nz a e . me nin goc oc ul. P a r a c o c c i d i o i d e s b ras ilie n s is ). Fo a r t e e fi c i e n t e î n ma jo ritate a c a z u rilo r s unt a dminis tră rile intra na z a le de c o r t i c o st e r o iz i* ş i cro mo l yn 4 . Cromolinu l intranazal este o alternativă în rinita bazofilică. reduc inf lama ţia. viru s u ri p a ra grip a le . M uc ora les. rin ore e 2 . p ro to z o are (Le is hma nia s pp. s ta filo co cu l a u riu . tu se. s c opia . . totuşi. Cromolinu l sau cortic osteroizii administra te naza l sau ambele. A n tih is tamin ice le ş i de c onge s tiona nte le s unt fre c ve nt pre sc r i se . Cromolinu l in tranaza l cu sau fără cortic osteroiz i ameliorează cazurile care n-au putut fi controla te numai cu cortic osteroizi. 2 3 Poate fi c lară sau muc oid ă. virus ul gripa l. c ) rinita me ta bolic ă (h i p o t i r o i d i sm) . E xi st ă o va rieta te d e ca u ze in fe c ţio as e : ba c te rii (pne umoc oc ul. t u l b u rări d e s o mn . p u t â n d fi efic ie n te în u n ele c az u ri d a r s unt infe rioa re c ortic os te roiz ilor. de te rmina re a an t i c o r p i l o r şi me d iato rilo r. C o r o n avi ru s . indis poz iţie . 5 Antibioticele — cu excepţia infecţiilor subiacente — sunt rareori eficiente. a de novirus uri. c e fa le e . cortic osteroizii pen tru administrare ora lă sunt lua ţi în consid era re în cazurile dificile (sun t nec esari în rin itele n ea lergic e eoz in ofilic e). b) r i n i t a i n d u s ă e nd o crin (men s tru a l. pe rforma nte ş c ola re re dus e . viru s u ri (H e rpe s s imple x. 5 ) rin ita p rin o b s tru cţie an atomic ă c uprinz â nd: a ) de via ţie de se p t . E tio logia in fe c ţioa s ă va fi e ne rgic ab o r d a t ă 5 . vir u su l si n c i ţial re s p irato r). Cr yp t o c o c c u s n e o fo r ma n s . se d e s c rie o mare va rie ta te de s e mne ş i s imptome . 1 Poate fi loca liza t la na s sau se extind e la urech i şi/sau ochi. rin o -. T r e p o n e ma p a llid u m). La va j ul c u s oluţii s a l i n e a r e b u n ă a c ţiu n e s imp to ma tic ă la bolna vii c u c onge s tie na z a lă ş i s c u r ge r e p o st n a z a lă . res p iraţia b u ca lă (gură c ronic de s c h is ă ). V a ric e lla z os te r. P o t fi p rez e n te dis fa gia . tes te le n a z a le d e p ro voc a re . Bu n ă ac ţiu n e s imp to ma tic ă a u ş i a ge nţii a ntic oline rgic i: atr o p i n ă i n t r a n a z a l. i a r c a u ze le a n ato mice id en tifica te ş i c ore c ta te. Ca s imp to me as o cia te : obos e a lă c ronic ă. s c urge re pos tna z a lă a se c r e ţ i i l o r 3 . s tudiile imunologic e . 2 ) rin ita nea le rgică ne utrofilic ă . 4 ) rin ita n ea le rgică ac e lu lară c uprinz â nd: a ) rinita va s omotorie . co mp o r t a me n t i ritab il s a u p ro b leme d e co mp orta re . Po a t e e xi st a wh e e z i n g. c onge s tie . la ringo -. te s te le n aza le de provoc a re — re pre z intă me t o d e d e i n ves ti gar e p ara c lin ică fo arte utile pe ntru dia gnos tic ul poz itiv şi d i fe r e n ţ i a l . far ingo -. 3) rinita ne a le rgic ă ba z o fi l i c ă . 160 . Corticoterapia sistemică pe termen scurt sau c ortic osteroizii intranaza l p e termen lun g pot fi nec esari în rinita med icamen toasă dar mai importantă este sistarea folosirii medicamentului în cauză. rinoma nome tria . an o r e xi e . ba c ilul difte ric . d e e xe mplu). C i t o l o gi a n az a lă . R h in o s p o rid iu m s e e be ri. ). C a ş i în rin i t a a l e r gi c ă p o t exi s ta p ru rit n az a l 1 . B la s tomyc e s de rma titidis . E xa me n u l fi z ic va fi e fe c tua t d e s pe c ia lis tul OR L. K l e b si e l l a .

pseud oefed rină şi efedrina). t o t u ş i p r o f i l a c t i c ă . Privin) topic . infla ma re a s in u su r i l o r şi a mu co as e i n az a le . Ce fa l e e a e st e ma i p u ţin frec ven tă la co p il. o b s tru are a orific iilor s inus a le . şi persistă până la 6 ore: doză 4 mg/kg/zi pentru pseud oef edrină şi 20-25 mg de 3 ori/z i la copiii de 8-12 ani pentru fenilprop anolamin a. fen ilefrină) care acţion ează pref erenţia l asupra alfa2-adren oc ep torilor. acţiunea apare în 30 min. d e 4 o r i p e z i ( 5 . mediatorilor chimici. are ef ecte de scurtă durată. oxime ta z olin hi d r o c l o r i c t o p i c. inhibă elib era rea Antagon ist H1-rec ep tor spec ific fără efecte antic olinergic e sau antiserotoninic e: d ouă Inf lu en ţează atâ t rin ita a lergică cât şi rin itele n ea lergic e: b ec lometaz onă. Acţiunea dec on gestionantă top ică este scurtă : 1-2 ore (fen ilefrină. efect asupra fi eficiente p entru con trola rea rin oreei din rinita asociată unei boli sistemic e. xilometaz olin). Decongestionante nazale cu aplicaţie orală şi/sau topică: e pine frina hi d r o c l o r i c ă 1 t o p ic. dacă administrarea se face oral şi nu topic. La sugari şi copii se pot produce reacţii sistemice. Sânt amine simpatomimetice fenilp ropan ola mina. s e poa te c ore la c u infe c ţia (infe c ta re a ) „tr e c e r i l o r ” nazale d e -a lu n gu l o rifi c iilor s inus a le . 0. s p r a y. a s oc iindu-s e cu i n fe c ţ i a si n u s u rilo r p ara n az a le . Au efecte asupra secreţiilor seroase şi seromucoase: ipratropium. rapid al acţiunii. n afa z o lin a h id ro clo rică (R inofu g.simp t o ma t i c pot fi b e n e fic e an tih is ta minic e le * (e fic ie nte a s upra rin o r e e i ) şi d e c o n ges tio n a n tele (cu c ondiţia monitoriz ă r ii pre s iunii sa n g vi n e ) . sol. * 1 2 Ală turi d e d ec on gestionan te sun t frec ven t folosite în rinita n ea lergică n eu trofilică. cromol yn s odic 3 . propilhe xe drin hidroc loric to p i c . flu nisolid. Pot fi divizate în catec ola min e (epin efrină. R in o ree a purule ntă ş i c onge s tia na z a lă s u n t si mi l a r e fi n ite i s au s u rvin c a u rma re a a s oc ie rii c u a c e a sta din urmă . 4 5 Acţion ează simila r cromolinulu i. a ge nţi a ntic oline rgic i 8 . t e t r a h i d rozo lin h id ro c lo ric to p ic. 8 161 . s e f o l o s e ş t e s o l u ţ i a 4 % . p s eu d o efe d rin ă s u l fa t ora l şi topic . ne doc romil s odic 4 .125 mi. Este probab il că în vasele naza le ex istă atât adren oc eptori a lfa. 3 Este mai eficien t dacă se foloseşte de la debut. co rtico s tero izi in ha la ţi 7 . O antihista mină tricic lică din c lasa pip eridin ei. este o t e r a p i e . fe n ilefrin ă h id ro clo rică o ral ş i topic. Pot Adrena lina hidroc lorică. p ro p adrin hidroc loric ora l. S in u zită es te cons ide ra tă a c ută c â nd a s urve nit cu ma i p u ţ i n d e 3 s ă p tămâ n i î n a in te ş i c ro n ic ă c â nd pe rs is tă de 6 să ptă mâ ni. 2 m g / d o z ă . produc vasoc onstric ţie prin rec eptorilor a lfa-adren ergic i. fen i l p r o p a n o l a min a h id ro c lo rică o ra l.000. Pseud oefedrină şi fenilpropan olamin a sunt agen ţii a lf a-adren ergici c el mai frecvent folosiţi. 7 budesonid.4%:0. 6 puff-uri cu 100 mcg/puff. SINUZITA E st e u n a d in p ro b leme le co mu n e ale pa tologie i c opilului. e fe drina s u l fa t o r a l ( n u ş i to p ic!) Medicaţia intranazală: s o lu ţia s a lină fiz iologic ă (folos ire re gula tă ). (fenilefrină. xilome ta z olin hidroc loric topic . Aera rea şi ventila rea naza lă sunt nec esare câtva timp după instilare şi vasoc onstricţia apare în 2-5 min. Simpatomimeticele vasoconstrictoare folosite intranazal au un debut. sol 1 :10. l e vo c arb as tin 6 . az a t a d i n 5 . ps e udoe fe drină hi d r o c l o r i c ă o ra l. cât şi alfa2 resp onsab ili de tumefacţia muc oasei. reducându-se fluxu l san gvin şi ed emu l mucoasei naza le. e s te ne c e s a ră in ve st i ga r e a r a d io lo g ic ă . s c absoarbe 7%). s imp a t o mi me t i c e vas o co n s tric to are 2 . nafazolină) sau ma i lun gă : 6 -8 ore (oximetaz olin. Au acţiune decongestionantă.

extensiunea în SNC). ci numai la adu lt. fiind practic e şi eficiente: opac ificare difuză (cu exc epţie posibilă la su gar) şi nivel de lich id (con sid erate patogn omon ic e). Bacterii aerobe: S. 4 Ind icaţiile şi performantele imagisticei cu rezonantă magnetică sunt — „în mare” aceleaşi ca ale CT-scan. e xi s tă ş i p o s ib ilitate a u n ei in c ide nte s e z onie re a s inuz ite i. R hinovirus . u ltras o n o gra fia 3 . viru s u r i pa ra gripa le . tr a n si l u mi n a r e a 7 . Aspergillus. prezenta unor manif estări severe (cefaleea reb elă. 3. Investigaţia paraclinică c u p rin d e : exame ne l e ra diogra fic e c on ve nţiona le 1 . suspectarea unui germen e 6 neob işnuit şi prez enta b olii la o gazdă c ompromisă o face indica tă. A u fo s t des c ris e ş i c a z uri de s inuz ită a s oc ia te r i n i t ă a le r gi c ă avâ n d ac e e a ş i evo lu ţie în ma i multe e pis oa de (de a s e me ne a . V iru s u l grip al tip A . a s oc ia te r i n i t ă a l e r gi c ă p eren ială . ma gn e t i c ă 4 . fo e to r o ris . Fungi: Candida. pneumoniae. nu este de uz curent şi nu este practicată curent la bolna vii cu forme n ec omplicate. imunosupresia gazdei. În gen era l. t u şe a. nec esitâ nd însă cu ltu ra bacteriologică şi antib iograma (p entru a legerea ţin tită a antibioticu lu i). Sinusurile etmoida le şi sf en oida le nu sunt accesibile cu ac eastă metodă. în groşarea mucoasei (infec ţia sau posib ilă a lergie). 5 Puncţia antrală sinusală poate corela datele radiografice cu cele bacteriologice dar nu este de uz Clinic curent pentru dia gn ostic.Se de cu cu cu p o a t e p r e su p u n e c ă d a c ă „r e a l i z e a z ă ” ma i multe e pis oa de e s te vorba o e t i o l o gi e in fe c ţio as ă . a s p ira re a ma xila ră (punc ţia a ntra lă 6 ). durerea facială intensă. 7 Nu se foloseşte ob işnuit la cop il. influenzae. 162 . Infecţia persistentă. Bacterii anaerobe: s tre p to c o ci. 2 Tomografia computerizată (CT-scan) pune diagnosticul „definitiv” în caz de complicaţii (celulita orbitală. T r e i e l e me n te fu n d a me n tea z ă fiz io p a tolo gia bolii: pa te nta orific iilor. A d e n o vi r u s. c e fa le e a . Bacteroides. asocierea cu o boa lă amenin ţătoa re de viaţă ) — fundamentează opţiunea. Astfel. Pr i n c i p a l i i a gen ţi p a to ge n i izo laţi d in s inus uri s unt: 1 . u ltrason ografia este folosită primar pentru detectarea retenţiei de secreţii în sinusuri şi nu pentru a vizualiza îngroşarea mucoasei. „s c urge re a ” nazală pu r u l e n t ă . 2 . 4. 3 Ultrason ografia (A-Mod e u ltrasound) este n ec esa ră dacă sinusurile sunt — radiografic — complet opace. Diagnosticul clinic: vo r fi a vu te î n ve d ere "urmă toa re le s e mne ş i s impto me al e si n u z i t e i : feb ra (n e o b ligato rie s au inc ons ta ntă ). dia gn osticu l putân d fi stabilit şi numai pe criterii anamnestic e şi de examen fizic (practicat de specialistul ORL). Virusuri. ima gistic a cu re z ona nţă to mo gr a fi a c o mp u te riz a tă 2 . r i n o s co p ia fib ro o p tic ă 5 . Se poate face cu această metodă screening-ul sinusurilor frontale. lip sa de ră spuns la terapie (evaluată clinic). a st mu l ) . 1 Radiografiile antero-posterioare occipitale şi radiografiile latera le ale sinusurilor paranaza le p ot stab ili diagnosticu l. CT-scan (şi chiar radiografiile con ven ţiona le) devin ob liga torii numai la cei cu forme comp licate sau cu potenţia l d e a se comp lic a. d u re rea s a u s e ns ibilita te a fa c ia lă . H. Rinoscopia fibrooptică poate fi de folos în particular pentru vizualizarea directă a secreţiilor purulente „emanând” prin orificiile sinusale. Branhamella catarrhalis. fu n c ţ i a a d e c va t ă a a p ara tu lu i c ilia r s in u s a l ş i c a ntita te a s e c re ţiilor.

5 -5. Infecţiile tractului respirator inferior. a c e ta minofe n) s a u an t i i n fl a ma t o a r e n es te ro id e (Ib u p ro fen ). Alterarea secreţiei: infe c ţie vira lă a c ă ilor r e sp i r a t o r i i i n fe rio are . precum şi b o li sau me d ica me nte c a re induc imunode pre s ie (d o b â n d i t ă ) a st fe l ca in fe c ţia H IV ş i te ra p ia a gre s ivă din le uc e mie . Fibroza chistică (FC ) se a s o cia z ă c omun cu pa ns inuz ită c ronic ă şi p o l i p i n a z a l i. tra u matis m. Imunodeficienţele (umora lă . 0% din c a z uri (prin obs trua re a ori fi c i i l o r . limfo m e tc . mu c u su l d e ve n i n d mu c o p u ro i. s a u me dia tă ce l u l a r . boa la Chediak -Higash i. 2. c romol yn topic . A trage a te nţia pe ntru dia gnos tic fa ptul c ă simp t o me l e b o lii p u l mo n are vira le p ers is t ă ma i mult de 10 z ile (rinore e. pirilamină cu clorf eniramină şi fenilefrină. în s pe c ia l vi r a l e . c ompre s e ume de ş i c a lde a plic a te lo c a l ( a me l i o r e az ă d is c o n fo rtu l). ş i c a re nu be ne fic ia z ă de te ra pia an t i h i st a mi n i c ă ş i d e c o n ges tio n a n tă. Rinita alergică (hipe rs e ns ibilita te a me dia tă IgE a mu c o a se i n a z a le p rod u c e ed em ş i h ip e rs e cre ţie s e romuc oa s ă ). da c ă se su sp e cte a z ă b ac te rii c a re p ro duc be ta -lactamază s e recomandă aso c i e r e a c u c l avu la n at d e p o tas iu (A u gme ntin). se a so c iaz ă cu s in u z ită a c u tă în 0. Pe n t r u d u re re a s inu s ală : an algez ic e (A s pirină . d e c au ză ed ema to as ă . Se ma i re c oma ndă : va s oc ons tric toa re al fa -a d r e n e r gi c e p ic ă tu ri s a u s p ra y (în n a s ) c a de e xe mplu fe nile frină s a u oxi me t a z o l i n a ( p ro mo vea z ă d ren aju l s in u s a l). ş i s c ă dere a a c tivită ţii c ilia re în s inus uri. loratadin cu pseudoefedrină.s ulfiz oxa z ol. p olip i. Obstrucţie osoasă a sinusului: a ) tume fa c ţie a muc oa s e i: infe c ţia t r a c t u l u i r e sp i r a to r in ferio r. ne opla s m. Va fi s us pe c ta t şi d e si n u z i t ă u n co p il c u rin ită ale rgic ă la c a re pe rs is tă tus e a . Piperidine: azatadin cu pseudoefedrină Nesedative: terfenandin cu pseudoef edrină. d e vi a ţ i e d e s ep t. d e x b r o m f e n i r a m i n c u p s e u d o e f e d r i n ă . Etilendiamin e: p irilamină cu fenilpropan olamină şi feniramină. du r a t a a n t i b i o t e ra p iei: 1 0 -2 1 zile î n fo rmele a c ute . d u re ri fac ia le ). 163 . co n c o mi t e n t se ac u mu le a z ă mu cu s ş i s e produc e s upra infe c ţie ba c te ria nă. inha la re a de a e r ca ld s a tura t c u ap ă . hipe rtrofie . fib ro z ă c h is tică (F C ) . Î n c a z de alergie (s in u zite rec u ren te): a ntihis ta minic e . Disfuncţia cililor: a ) i n fe c ţ i e vi rală a trac tu lu i res p irato r infe rior. de fic ie nţe le de IgA . tume fa c ţie pe r i o r b i t a l ă . D in tre b o lile d e imunode fic ie nţă po s ibil a s oc ia te cu si n u z i t ă c i tăm: a ga mma glo b u lin e mi a X -linc a tă . b ) o b s tru c ţie me c a n ică : a tre z ie c oa na lă . M e dic a l s e re c oma ndă (in fe c ţ i a p r i ma ră s au s e c u n d ară fiin d a proa pe c ons ta ntă) a ntibiotic e : amo xi c i l i n ă ( p r i mu l med ica me n t d e ele c ţie în tra ta me ntul s inuz ite i a c ute . Boli care predispun la sinuzită cla s ific a te după c rite riul me c a nis me lor: 1 . E tanolam ine : c a r b i n o x a m i n c u pseud oef edrină. 1 1 Boa la granu loma toasă cronică. Astmul poa te fi pre c ipita t de s inuz ită pri n p e r si st e n ţ a u n u i mate ria l p u ru le n t infe c ta nt ş i c re ş te re a re a c tivită ţii tr a c t u l u i r e sp i r ato r in ferio r. 4. imu n o d e fi c i e n ţ ă c u a ta xie -t e l a n gi e c t az ie . med ica ţie . bromfeniramin p s e u d o e f e d r i n ă . de c onge s tiona nte t o p i c . s ec re ţii na z a le purule nte . clema stin c u fenilp ropan ola mina. mă rire a b lo ca de i be ta -a dre ne rgic e ş i re fle xe le na z o b r o n şi c e p e c a re l e d e te rmin ă. Tratamentul sinuzitei. irita b ilitate a . o c e fa los po rină (s e poa te în c e r c a C e fa c l o r). d e fic ie nţe le de IgG s a u s ubc la s e de Ig G. c o rp i s trăin i. D e fic ie nţe imune . tu se şi — ma i ra r — fe b ră mare . s u bme rs ie (la înot). cu Alkilamin e: c lorfeniramină cu fenilefrină.Boli asociate cu sinuzita. fu n c ţ i a an o rma lă a n eu tro file l or s a u ma c rofa ge lo r 1 ) pre dis pun la i n fe c ţ i a si n u s ală . 3. ob o s ea la . a de noidă. rinore ea (d e ve n i t ă c r o n i că ). trip rolidin cu pseud oefed rină. s indromul c ililor imobili ( Ka r t a ge n e r ) . cotrimo xaz o lu l s au a s oc ie re a e ritromic ină . E s te med ica l ş i c hirurgic a l.

Generalităţi. ma i pot fi folos ite în ter a p i a o r a l ă a sin u zite i* ş i/s au rin ite i a le rgi c e : 1 . mo n o n u cle oz a infe c ţioa s ă ş . 3. Pe n t r u a l ţii e s te ma i imp o rta n tă me nţiune a da c ă a ngina e s te ba na lă sa u sp e c i fi c ă ( d i fteric ă . resp e c t i v a mi gd a lită erite ma to as ă . s a u cu R a nitidină. 4 s e fa c une le re fe riri ge ne ra le a s upra et i o l o gi e i . 4 . v. ANG1NA ACUTĂ (AMIGDALITA ACUTĂ. 3. Medicament cu acţiune (efect) de stabilizare a mastocitelor (pre c um Cr o mo l yn so d iu m. i. K e totife n (Za dite n) un an t a go n i st a l h i s tamin ei la H 1 -re c e p to ri. un a n t a go n i st H 2 . c riptic ă. Ch iru rgic a l: a s p irare a s inus urilor. s au s e fa c e o a s oc ie re a dminis tra tă intra na z a l. pulta c e e. T ermin o lo gia ş i for mula re a dia gnos tic ului su n t e xt r e m d e va ria te . a . ). Antihistaminicele H 2 s u n t fo lo s ite a c um pe ba z a de mons tră rii c ă an t a go n i şt i i h i s ta min ei re d u c pru ritu l ş i rinore e a („s c urge re a ") da r nu ş i ob st r u c ţ i a n a z a l ă. grip a lă . 5 . . fără a me n ţio n a a lte e le me nte : a fte . re dus e la bolna vii al e r gi c i . tromboz a s inus ului c a ve rnos . po l i p e c t o mi e . Prin a n gin ă ac u tă s e î n ţele ge un proc e s infla ma tor la nive lul mu c o a se i fa r i n go a mi gd a lie n e. N e d o c ro mil ş i A z a ta din). U n ii a u to ri d e sc riu forma a na tomic ă a le z iunii. N u vo r fi a s o cia te în trata me nt a ntihis ta minic e l e (s e s ume a z ă efe c t e l e a d ve r se c e n t r a l -n e r vo a s e ). mu c o c e l . A re ac ţiu n e s imila ră Lora ta din e i (tra ta me nt de 3 şi — r e sp e c tiv — 7 z ile ). FARINGITA ACUTĂ) Definiţie. De sp r e va p o rii de apă cu efe c te topic e (induc hipe re mie na z a l ă ) a m vo r bit. tre pa nare na s oa ntra lă . doar an gi n ă a c u t ă . 2 . polipi. Î n a fa r ă d e simpatomimetice şi antihistaminice. os te omie lita . e tmo id e c to mie. a lţii. c l a si fic ă rii ş i c o mp lic a ţiilo r an gin e lor. TONSILITA. fa ls e me mbra ne ş.s i mpa to mi me tic a m ma i vorbit . a nta gonis t a l e fe c te lor le uc otrie ne lor. blo c a n t a l c a n a le lo r ca lc iu lu i ş i in h ib ito r al e libe ră rii me dia torilor în re a c ţiile Ig E . La va jul a ntra l po a t e fi n e c e sa r.ste r o i z i ( t o p i c. Fl u b i p r o fe n o ral. Se s uge re a z ă că a nta goniş tii H2 mo d u l e a z ă ac tivitate a limfo c ite lo r T-s upre s oa re . S -a u a dminis tra t 1 -2 mg (î n func ţie de vâ r st ă ) . * F o r m a a le rg ică ! 164 . a st m. În tab elele 3 . De sp r e c o mb in aţiile a n tih is ta min ă . S -a fo l o si t şi C i metid in a 3 mg/ k g/z i. 6 . me n i n gi t a . emp iemu l s ubdura l. Complicaţii: ce lu lita o rb itală s a u ab ce s ul. n a za l) — s ca d e d emu l ş i u ş ure a z ă dre na re a . a b c es u l c e re b ral. a . Co mb in are a an tago niş tilor H 1 ş i H 2 blochează comple t efe c t e l e c h i a r ş i ale d o ze lo r ma ri d e h is ta mină : s e c ombină D ife nira mina cu C i me t i d i n a s au C lo rfen ira min a c u C i me tidina s a u — ma i re c e nt — s e fa c e şi u n p r e trata me n t c u Le b o c a rb as tin. e roz iuni. R ece p to rii H 1 şi H 2 d in na s s unt re s pons a bili de va s odila ta ţie ca r ă sp u n s l a h is ta min ă. 3 . 3 . s e poate re c oma nda şi o c u r ă s c u rtă (3 -4 z ile ) d e p re dnis on ora l*. H 1 bloc a nt. 2 . Agoniştii beta-adrenergici: F e n o te ro l (B e rotec ) s pra y: Te o filina (re duc e el i b e r a r e a d e h i s tamin ă). Me q u i t a zin e es te u n d erivat d e fe notia z ină c u a c ţiune a ntihis ta minic ă asu p r a Hb fă ră s ed are . Antiinflamatoarele nesteroide: A s p irină ş i Ind ome ta c ină (pre vin produc e re a de p r o st a gl a n d in e ) o ral sau to p ic şi — re s pe c tiv — nu ma i ora l .d e p e n d e n t e. 15 z ile . fo lic u la ră .

t ris mus 3 d. febră şi adenopatie regională dureroasă (practic. baci li gra m-n ega ti v i sau gra m-p oz i ti vi. coc i pat ogeni (s t af iloc oc. A socia t e cu aden opa ti e sat eli tă şi. A n gin a r et r on aza lă (ad en o id i ta acută) A n gin e a lb e.f ungi. ca angin e pu ltac ee sau eritema to pu ltac ee (c ea mai frec ven tă formă). str ep t oc ocic) 2 c. 3. cu aspec t folicu lar sau lacunar (criptic). a germen ilor. rubeolă Sunt produse în majoritatea cazurilor de strep tococu l b etah emolitic grup a A şi se prezintă.2 E tiologia an gin e lor 1. 1 special). subangulomandibulară) şi trismus. 1 Etiologia angin elor diferă foarte mu lt. exsud ati ve sau pseud om emb ran oas e 4 A n gin e u lc er on ecr ot ic e 5 Pot fi provocate atât de virusuri cât şi de bacterii (streptococ betahemolitic grupa A. 165 . 2 3 4 sau absentă. f legm on a l plan ş eu lu i bucal ( f legm onu l Ludw i g). limf ad eni tă supurată. eventua lele epid emii şi — mai a les — în corela ţie cu vârsta.3 C lasif icarea clin i că a an gin elor 1. sub vârsta de 3 ani fiind rară Angina virală măreşte frecvenţa etiologiei streptococice. Tabelul 3. 2. În afară de strep toc oc mai poa te fi prod usă şi de a lte bacterii. pneu m oc oc. în legă tură cu anotimpu l. glom eru lon ef ri tă acută p os tst r ep t oc oc ică. A ngina f legm on oasă (f legm onul a mi gda lian sau p eri ami gda lian. 2 1 V iru suri le Fu n gi i (C andida a lbic ans. în spec ia l) 3 S tr ep t oc ocu l b etah em oli tic grupa A 4 A lt e cau z e: M yc op lasm a. Angina mic otic ă este comu nă la su garii cu rezistenţă scăzută. distribuţia geografică Reprez intă cauza c ea mai frec ven tă la cop iii mic i (în spec ia l. 2. se asociază cu adenopatie satelită (regională. obligatorie). 4 obişnuit. aden ovirusu rile). precu m şi de virusu ri (mon onuc le oză infec ţioa să). C omp lica ţi i tardi ve. în sp ecia l. catara le sau er i t emat oas e1 a.Tabelul 3. 5 Tabelul 3. practic. angina fuzospirila ră cu bacili gra m nega tivi asoc iaţi cu spirili gram-p ozitivi. mastoid ită.zisă b. Ch lam yd ia. după 1 (2) —4 săp tămâni : R A A . eventua l. otită m edi e supura tă. C omp lica ţi i im edia t e: sinuzi t ă. tromb of leb it e regi ona le . as oci eri virus -st r ept oc oc 5 sau f uzospir i li . La vârstă şcolară este cauza cea mai frecventă (peste 30%). şi vegeta ţii ad en oid e (ad en oid ită c r onică) — ca af ectări cr on ic e. 2 3 (în această eventualitate este. obligatorie). anginele ulceroase benigne (angina „herpetică” cu virus Coxsa ckie A). 5 Sunt cuprinse: angina u lc eron ec rotică Hen och (strep toc oc ică). în Comun. A n gin e r oş ii. 4. Adenopatia satelită poate fi prezentă şi în adenoviroze.4 C omp l icaţ iile an gin e lor 1. mononucleoză inf ecţioasă.ca af ectări acu t e şi a mi gd a lit ă cr on ică h ip ert r of ică. angina gan gren oasă cu anaerobi (pot fi prezenţi şi în angina Henoch). 3. A ngina eri t ema t oasă pr opr iu. 2.

i. m. i/kg Pe nic ilină G . 2 5 0 u T o d d la o probă. î n 4 priz e . i. M o ld amin 1 2 0 0 000 u. de 3-5. a tâ t a mbe le a migda le câ t şi p e r e t e l e p o s terio r al fa rin ge lu i ( p â nă s e produc e gr e a ţa ). ia r la a doua titrul s ă fie î n c r e şt e r e ) . s e impune dia gnos tic ul dife re nţia l cu a l t e a n gi n e (virale . În fu n c ţie d e fo rma c linic ă ma i pot exis ta c e fa le e . î n 4 priz e. ora l . . c u alte tip uri de s tre ptoc oc i. î n 4 prize zi l n i c e . În t r e 3 -7 an i vârs tă . ) 6 0 0. C hia r da c ă te mpe ra tura a s c ă z ut şi st a r e a ge n e r a l ă e s te b u n ă. 0 0 0 u. 40 mg/ k g/ z i . c u a na e robi ş. re u matis m a rtic ula r a c ut s a u de e xis te nţa al e r gi e i l a p e n i c ilin ă. 166 . timp d e 10 z ile (s a u C lindamic ină 10-20 mg/ k g/ z i . Se p o a te u tiliz a ş i P e n icilin a V 25-50 000 u/kg/z i. Exte nc illine et c . s ca rla tin ă. Stre p to c o ci b eta -h e mo litici gru pa A . La e xame n u l obie c tiv s e c ons ta tă o inte ns ă hip e r e mi e fa r in gia n ă (p ala tu l mo a le . Tratament a ) R e p a u su l la p a t n u e s te n e c e s a r p e ntru c opilul ma i ma re . tra ta me n tu l n u tre buie între rupt. a ) . o ra l. c a re poa te fr e c ve n t a şc o a la d u p ă a me n d a re a s imp t oma tolo gie i a c ute ş i s te riliz a re a ba c t e r i o l o gi c ă a fa rin g e lu i. c u r b a t u ră ş . d ia gn o s tic ul e s te ma i di fic il ş i tre buie su sp e c t a t î n c az u l u n e i rin ite p e rs is te nt e . t i mp d e 1 0 zile. t o t î n 4 p rize . C â n d n u p u tem fa c e d o vad a in fec ţie i s tre ptoc oc ic e prin e xs uda t fa r i n gi a n p o z i t iv s au titru A SLO cre s c u t.ANGINA ACUTĂ STREPTOCOCICĂ Etiologie. U nii pe d i a t r i a d mi n i s trea z ă 1 -2 ta b lete d e 2 0 0 0 00 u. ş c oli s a u a lte co l e c t i vi t ă ţ i ) e s te b in e s ă s e ţin ă c o n t în e la bora re a dia gnos tic ului ş i de ca r a c t e r u l e p i d emic . fe brile . pilie rii. i. Du p ă vâ r sta d e 7 an i. în s ă treb u ie ţin u t cont de c oope ra re a bolna vului. î n tr-o ad min is tra re u n ic ă i. b ) Î n p e r i o ad a fe b rilă s e vo r re s p ec ta re gulile de igie nă obiş nuite . In d i fe r e n t d e tip u l d e p en icilin ă (s a u a lte a ntibiotic e ) tra ta me ntul va fi c o n t i n u u şi p e o d u rată d e 1 0 z ile . La s u gari. mi a l gi i . . difte ric ă . a s oc ia tă c u e xc oria ţii al e t e gu me n t e l o r p erin az a le . Pe n t r u c e i a le rgici la p en icilin ă s e va a dminis tra Eritromic ină propionil. Manifestări clinice şi diagnostic. Di a gn o st i c u l d e p u rtăto r . be n za tin -p e nic ilină (M olda min. C o piii s e plâ ng de „dure ri în gâ t " (d i sfa gi e ) şi a u fe b ră. s a u . d e ge rme n i (s tre ptoc oc i) s e pune pe ba z a une i cu l t u r i p o z i t i ve d in exs u d atu l fa rin gia n .m. cu ta mp o n u l d e re c olta re . Avâ n d u n eo ri u n ca ra c te r ep id e mic (în inte rna te . î ntr-o a dminis tra re un i c ă . D ova da in fe c ţ i e i st r e p t o c o cic e o p o ate fac e ş i titrul A SLO c re s c ut (500 u Todd în t r -o si n gu r ă p ro b ă. i. ori pe z i. P e ntru a c ura te ţe a a c e s te ia e s te ne c e s a r „s ă se fr e c e ” p u te rn ic. c ) T r a t a me n tu l cu p en icilin ă es te b a z a tra tame ntului. a vâ nd dre p t s c op nu a t â t vi n d ec a re a b o lii a c u te c â t p r e ve nire a re uma tis mului a rtic ula r ac u t . Su l fa mi d e l e ş i-au d o ved it valo are a î n profila xia infe c ţiilor s tre ptoc oc ic e d a r su n t i n e fic ie n te î n trata me n tu l lo r. La c o p i l u l mic s e pre fe ră 3 0 -5 0 0 0 0 u. i. ală tu ri d e exis tenţa unor a nte c e de nte fa milia le rec e n t e d e a n gin ă . timp d e 1 0 zile ). per e t e l e p o st e r io r a l fa rin ge lu i) d e u n d e şi de numire a î n pra c tic ă de „a ngină ro şi e st r e p t o c o c ic ă ". m. a. d e o a r e c e simp la h ip e rle u co cito ză n u p oa te tra nş a dia gnos tic ul. a migda l e le pa la tine .

ami gd a l i t ă c r o n i că c rip tică . ANGINA PLAUT-VINCENT Etiologie. dis fa gie . c u fe bră . a . Manifestări clinice şi diagnostic. pe câ n d a n gin a a fto as ă de ş i poa te implic a î ntre a ga mu co a să b u c o . c u c a rii de nta re . ap o i ap are ha le na fe tidă . i. sia l o r e e . Diagnosticul s e p u n e p e s e a ma s impto ma tologie i. î n 4 priz e .farin gi a n ă. timp de 10 z ile s a u Pe n i c i l i n a V 5 0 mg/ k g/zi. pe ntru a efe c t u a d i a gn o st icu l d i fe re n ţial c u an gin a d if te ric ă (da r ş i c u c e a s tre ptoc oc ic ă ). d e ş i etio lo gia es te d ife rită . d ) Vitamine. . An gi n a h e r p e t i c ă rea lă e s te a s tfe l lo c a liz a tă în pa rte a a nte rioa ră a c a vită ţii bu c a l e . c a re e s te bine s ă se p r a c t i c e d in u lc e ra ţia ră ma s ă d u pă de ta ş a re a me mbra n e i. d e z in fec ta n te o ra le d e tipul Fa ringos e pt. es te s itua tă în pa rtea pos te rioa ră a c a vi t ă ţ i i b u ca le . vâ rs tă . s u b fo rmă d e p en s u la ţii c u s oluţii c e c onţin c ode ină . la 1 ml s o lu ţie c lo ru ro-s odic ă 0. pe ns ula ţii c u Pe n i c i l i n ă ( 5 0 00 0 u . agen tu l in crimin at fii nd virus ul C oxs a c kie B . i . fii nd de numită de c ă tre unii a utori şi h e r p a n gi n ă . Pra c tic . an e st e z i n ă sa u cu xilin ă 1 % . A pare ma i fr e c ve n t l a s u ga r ş i c o p ilu l mic . da r ma i a le s pe exa me n u l l o c a l a l ca vităţii b u ca le ca re e vide nţia z ă a fte le s ub forma mi c r o ve z i c u l e l o r b u ca le . P ro ce s ul e rite ma tos . tu lb u ră ri dige s ti ve ş . c ) Gargară cu apă oxigenată 3% d in 2 în 2 ore (s a u c u o s oluţie sla b b i c a r b o n a ta tă ). = 1 2 5 mg). m. D e ta ş a re a fals e i me mbra ne la s ă loc une i ulc e ra ţii car e se vi n d e c ă în circ a 5 -7 z ile . r e fu z u l a lime n taţie i. U n e o r i . E s te p ro d u să d e b ac te rii mixte a na e robe ora le (s e ma i nume ş te an gi n ă fu z o sp i rila ră ) ca re s e d e z vo lta ma i a le s pe un te ren de bilita t. La e xa me nul obie c tiv se c o n st a t ă . î n p rin cip al. i n iţia l p e o amigd a lă . A c e s te afte s e pot rupe. ANGINA AFTOASĂ („HERPANGINA") Etiologia e s te virală . pa la tul moa le ş i fa ringe . trata re a „te re n u lui” (ha ndic a purilor). ia un c o p i l d e o b ice i mai ma re d e 7 an i. Di a gn o st i c u l etio lo gi c e s te s ta b ilit p e ba z a c ulturilor. ş i re z olva re a ca r i i l o r d e n t a r e . ş i c h iar are ten d in ţa de a „de s c inde ” s pre hipofa ringe şi l a r i n ge . 167 . b ) Analgezice. i. ap ariţia une i fa ls e me mbra ne c e nuş ii. Tratament a ) Penicilina G 3 0 -5 0 00 0 u . miro s ito are . în 4 p rize . s la b a d e r e n t ă . s e re c o man d ă 1/2-1 ta ble tă /kg/z i. e xi st ă şi limfa d en ită s u b ma n d ib u la ră (a ngula ră ). gingi vită . e de ma to s ş i c u fa ls e me mb r a n e se p o a te extin d e la lo jile a migda lie ne . c a de a ltfe l şi loc a liz a re a . C şi A. /kg/z i i.R e c o l t a r e a ş i efe c tu are a d e cu ltu ri d in e xs uda tul fa ringia n e s te ne c e s a ră pe n t r u me mb r i i fa mil ie i (ca re p o t fi ş i e i bolna vi s a u purtă tor i) ş i în cazul în c a r e e xi st ă fa rin g ite s trep to c o cic e recure nte în fa milie (e ve ntua lita te în ca r e se r e co man d ă î n tregii fa milii să e fectueze tratament cu pe n i c i l i n ă ) . 9%). D e b u tul e s te ins idios fiind ma rc a t de disfa gi e şi su b fe b rili tate . lă s â nd ulc e ra ţii care s e vi n d e c ă î n c i rc a 2 săp tămâ n i. timp de 10 z ile (t ta ble tă de 20 0 0 0 0 u.

c h iar d ac ă es te s e milic hidă . O tita med ie es te u n a d in c e le ma i fre c ve nte a fe c ţiuni în pra c t i c a p e d i a t rică. de fic ie nţe imune . a noma lii fa c ia le . La s uga r. r e sp e ctiv a fap tu lu i c ă la a c e a s tă vâ rs tă tro mpa lui Eus ta c he e s te s c u r t ă . Fr e c ve n ţ a o tite i la s u ga r es te ma i ma r e . da torită une i predis poz iţii de o se b i t e . Etiologie. ) Factorii favorizanţi s un t re p rez e n taţi de proc e s e le infla ma torii. co n s id erâ n d u -s e c ă — în me die — fie c a re copil a s ufe rit ce l p u ţ i n o d a t ă d e o tită. s u n t d e a s e me ne a fa c tori fa voriz a nţi. st r ep to c o cu l. b ) T r a t a me n tu l lo ca l c o n s tă d in p en sula ţii cu s oluţie de a z ota t de A g 1% c a r e fa vo r ize a z ă c ic a triz a re a . A s tfe l. tumorile ş i ma l fo r ma ţ i i l e co n gen itale ale rin o farin ge lui (otita e s te a proa pe o re gulă în c a z u l d e sp i c ă tu rii p ala tin e). pne umoc oc ul H a e mophilus in fl u e n z a e . a ne mic i). OTITELE MEDII Pr i n o t i t ă me d ie s e î n ţe le ge u n p ro c e s infla ma tor a l muc o a s e i c a re că p t u şe şt e u r e c h e a med ie (ca s a ti mp a n u lui. l a r gă şi are o p o ziţie o rizo n ta lă . ad itu s u l ş i an tru l. dâ nd oti t e i z o l a t e . lich id e le d in rin o fa rige pot re flua prin trompă s pre ure c he a me d i e ( o t i t a es te mai fre c ven tă la s u ga rii a lime nta ţi a r tific ia l de c â t la c e i a l i me n t a ţ i la sâ n to c ma i p en tru fa p t ul c ă s ta u un timp ma i înde lunga t în su p i n a ţ i e î n t i mp u l alime n tării. a lime n taţia . fr i gu l . Î n plus . în t i mp u l su p t u lu i. d upă vâ rs ta de 5 a ni. 000 u/z i) şi C ( 5 0 mg/ z i ) p a re a fi u tilă. M alo clu zii. otita c onge s ti vă ) e s te c onse c inţa un u i p r o c e s fi z ic s ec u n d ar b lo ca ju lu i trompe i lui Eus ta c he şi a pre s iunii 168 . topic. ma lnutriţi. Spe c trul mic robia n dife r ă c u vâ r s ta. D ac ă infla ma ţia e s te pute rnic ă s e poa te uti l i z a c l o r a mfe n ico lu l (p u lveriz a ţii) ş i c o rtic os te roiz i. MANIFESTĂRILE CLINICE Şl DIAGNOSTICUL DIVERSELOR FORME CLINICE 1 . de c e le ma i multe ori. d is ma t u r i. H . s is te mul c e lula r a l a pofiz e i ma st o i d e şi t r o mp a Iu i E u s ta c h e). a n o timp u l rec e etc . tre buie s ă nu fie nic i pre a r e c e şi n i c i p re a ca ld ă. De a l t fe l. in flu e n za e . Factorul determinant e s te d e n atu ră mic robia nă . Calea principală d e in fe c ţie es te p rin trompa lui Eus ta c he ş i ma i ra r . dre na jul ure c hii me dii est e î n gr e u i a t d e p o z iţia p e s p ate a s u ga ru lu i (poz iţia în s upina ţie ). a lte le fiin d d u re roa s e ş i la va ria ţii te rmic e . c ) Ad mi n i s tra re a timp d e 2 s ă p tămâ ni a vita mine lor A (3-5. c o n s e c inţă . R o l u l vi r u su rilo r ş i a l mic o p la s me lo r are înc ă o s e mnific a ţie inc e rtă . a in fe c ţ i e i c ă i l o r res p irato rii s u p erio are . ra hitic i. la n o u -n ăs c ut ma i fre c ve nt s u nt inc rimina ţi Esc h e r i c h i a c o l i . K lebs iella . e s te ne tipa bil (n e â n c a p su l a t ) ş i n u s e în s o ţe ş te d e fo rme le inva z i ve a le infe c ţie i. p e c a l e h ema to g e n ă s au (tra n s timp a na l) prin c onduc tul auditiv e xte rn. s ta filo co cu l. u me z e a l a . c omunic â nd la rg c u e pitimpa nul (c a vi t a t e a t i mp an ică ) . „a tin g e ri” c a re tre b u ie e fe c tua te ma i a le s c u 10-15 min îna inte a me se l o r . dive r se h a n d i c a p u ri (p rema tu ri.Tratament a ) C a l ma r ea d u rerii s e va fac e p rin „a tinge re a ” a fte lor c u s oluţii de an e st e z i n ă l % . Otita medie catarală (o tita s ero as ă .

me n i n gi s m. s tare ge n era lă a lte ra tă . E xi st ă h ipo a c u zie . s imp to me le nu cedează. D e regu lă . puls a tilă şi exa ge r a t ă d e d e glu ti ţie . Falo o n ş i c ola b. tra n s su d atu l s e ro s s e resoa rbe ma i le nt. ceea ce arată că a n t r i t a e xi st ă . p re ma tu ri. C o p i l u l e ste a gitat din c a u za o talgiei. A re s e nz a ţia de ple nitudine . 169 . Pr i n în să mâ n ţ a r ea as p iratu lu i d in u rec h ea me die poa te fi pre c i z a tă e tiologia . Od a t ă c u p erfo rare a timp a n u lu i. Ti mp a n o c e n t e z a efe c t u ată la n o u -n ăs c u t în for me le gra ve . b ) Otomastoidita latentă (o tita la te n tă. c are e s te viole ntă . C o p ilu l d u c e mâ na s pre ure c he ş i ţipă . hipoa c uz ie şi z gomote (p o c n i t u r i ) î n u r ec h e în timp u l î n gh iţirii (d eglutiţie i) s a u a miş c ă rilor ma ndibule i. mas c â n d u -i d o ar s im ptome le . Otomastoidita sugarului. C u t o a t e c ă s imp to mele c lin ice c e d ea z ă oda tă c u înlă tura re a c a uz e lor de c l a n şa t o a r e . 2 . ş i e a c o n tin u ă s ă e vo lu ez e . Si mp t o mu l p r i n c ip al e s te o talgia. me nin gi s m. c o p ii cu d efic ite imune ş i la a lţi handic a pa ţi. a c e a s ta s e confundă c u lic hidul re z ulta t după sp ă l a r e a u r e c h i i . dia re e ş i. 1 Otita med ie supurată recuren tă poate fi asociată cu infecţii HIV stări d e hipogamma globulinemie. s imptome a uric ula re ş i ma nife s tă ri ge n e r a l e intense (agitaţie . c a a poi s ă devi n ă p u r u l e n tă). de pre si u n e î n u r e c h e. 4 5 % din c opiii c u infec ţie H IV a u pre z e n t a t o t i t ă med ie re c u ren tă (J . c e le c are nu ră s pund ia t r a t a me n t u l an tib io tic ş i î n fo rmele c omplic a te c onfir mă dia gnos tic ul. . ia r re pe rc us iunile a s upra orga nis mului să fi e ma i gr a ve . a ntrita la te ntă ) a pa re ma i a le s la ma l n u t r i ţ i . c ă utâ nd ca u r e c h e a a fe c t a t ă s ă fi e s p r e p e r n ă . c a ta rul obs truc tiv es te c ons e c inţa in fl a ma ţ i i l o r r i n o farin ge lu i. zgo mo te auric ula re ş i ma nife s tă ri ge ne ra le cu m su n t : fe b ră î n altă . deoarece căldura pernei calmează du r e r e a . A lte o ri. 3 . ne fiind c onc lude nt. s imp to me le c e de a z ă ş i de multe ori vinde c a re a po a t e fi sp o n ta n ă. un e o r i . E xa me n u l o to s c o p ie rele vă mo d i fică rile timpa nului (e de ma ţia t) s a u co n st a t ă p e r fo rare a .ne ga t i ve d i n u r e c h ea med ie c a re s e o b ie c tive a z ă prin e xis te nţa unui tra ns s udat se r o s şi st e r i l î n u rec h ea me d ie. d u re re a c ede a z ă ş i fe bra s c a de . e xis tă hip e rle u co cito ză . a pă râ nd ca p r i n c i p a l si mp to m o to ree a (ca re in iţial e s te s a ngvinole ntă . Ad es e o ri. iar timp a n o me tria a ra tă imobilita te a timpa nului. Du p ă p e r fo ra re a timp a n u lu i. Se n si b i l i t a t e a o tică es te greu d e e vid e nţia t ia r c ompre s iune a dure roa s ă a t r a gu s . E xa me n u l O R L a ra tă c ă memb ran a ti mp a nic ă ş i-a pie rdut luc iul. c o n vu ls ii. Co n fo rmaţia a na tomic ă dife rită a ure c hii su ga r u l u i şi r e a c tivitate a s a s p e c ia lă fac c a la a c e a s tă vâ rs tă s ă fie afectat simu l t a n în t r e gu l a p ara t o to mas to id ia n . vă rs ă turi. putâ nd pe rs is ta 8-1 0 să p t ă mâ n i . dia re e . e xi st ă n ive l d e lic h id ş i/s a u b u le de a e r. De r e gu l ă . s a u la e u t r o fi c i i su p u ş i u n e i an tib io tera p ii nec ore s punz ă toa re . O t i t a me d ie s u pu ra tă (a b ce s u l ca ld a l c ă s uţe i timpa nului) 1 . timpa nul e s te ret r a c t a t . u n e o ri c onvuls ii). De b u t u l b o lii e s te b rus c . C a t a r u l p r o d u ce o s en za ţie d e te n s iu n e în ure c he. c u feb ră ma re . vă r să t u r i . 1989). c a re nu a putut re z o l va si n gu r ă fo ca ru l.u l u i ( semn u l lu i V a c h er) are d o ar va loa re orie nta tivă . Ot o ma st o i d ita s u ga ru l u i a re d o u ă fo rme: a ) Forma manifestă a p are la s u garii eutrofic i c a re nu a u fos t în prea la bil tr a t a ţ i c u a n t i b i o tice.

o tită c ronic ă a c utiz a tă (re â nc ă lz ită ). Pr e l u n gi r e a d is fu n c ţi e i tro mp ei lu i Eus ta c he poa te duc e la for ma re a un u i c o l e st e a to m. S u n t p o s ib ile:  ma s to id ita. T imp an o me tria a ra tă întotde a una implic a re a mobilită ţii timp a n u l u i . . m. Di a gn o st i c u l e s te p u s d e e xame n u l O R L c a re la e xa me nul otos c opic ar a t ă me mb r a n a timp a n ală î n gro ş ată . timp d e 1 0 zile. dia re e . a den o id ita a c ută . p a lid itate . la 6 ore inte rva l. o tită e xtern ă. Tratamentul otitelor 1 . pre dominâ nd fie a gi t a ţ i a .ence fa lita . o ra l. 170 . me n in gita o to gen ă. la c irc a 2 -3 s ă ptă mâ ni de la o infe c ţie rin o fa r i n gi a n ă . 4 0 mg/ k g/zi. la 6 ore inte rva l. cu s imp t oma t ologie ne rvoa s ă . (D is fu n cţia p o ate fi î ntre ţinută de a noma lii an a t o mi c e ) . A cţiu n ea an a lg ezică ş i anti in f lama t or i e a antipir etic elor f olosi t e la cop i l şi su gar Med icam en t A sp irin ă sau a lt d er i vat sa lic i lic P arac etam o l (ac eta min of en) A nalgez ic + + A ntiinf lama t or + + D oză antip ir et ică uzua lă 10— 12(15) la f iecar e 4 or e A ceeaş i pos ologi e m g/k g 2 . 1 0 0 —2 0 0 mg/ k g/zi. imo bilă ş i s e c ons ta tă pre z e nta de lic h i d î n u r e c h e a me d ie. p rez e n tân d u -s e cu s imp to me le une i boli ge ne ra le : fe bră (la un i i a fe b r i l i t a t e).  h i p o ac u zia (c o mp lic a ţie „la d is t a nţă ” ş i pe terme n lung). Otita medie subacută şi cronică.  c o n vu ls iile fe b rile. Diagnostic diferenţial al otitelor s e fa c e cu:  r i n o farin gita a c u tă.  c â n d e xis tă o to ree s e mai fac e cu: pre z e nţa de lic hid după o s pă lă tură a u r ec h ii. d a c ă exis tă c o mplia nţă . c o n tra s te a z ă c u s ără c ia s imptome lor obie c tive o tic e (a c e s tea treb u i e „c ă u t a t e ” c u ate n ţie ş i în re p eta te râ nduri). to rp o are .De b u t u l es te in s id io s . ora l. Î n o t i t a med ie s u p u ra tă s e p re fe ră . timp de 10 z ile .  d i a ree a p are n tera lă (extrad i ge s ti vă ). Complicaţii. Pe rs is te nţa pre s iunii ne ga ti ve ş i tran ssu d a t u l u i s teril d u p ă o o tită me d ie a c ută pe ntru o pe rioa dă de 4-8 s ă p t ă mâ n i d e fi n e ş te o tita me d ie s u b a c u tă. a dminis tra re a ora l ă a u n u i a d i n u rmăto are le a n tib io tice :  Amp ic ilin a. la 8 o re inte rva l. La c o p ilu l trec u t d e 3 ani s e poa te înc e rc a a udiome tria ca r e a r a t ă h i p o a c uzia .  Amo xicilin ă. Se pot rec o ma n d a a n a l ge z i c e . me ningo . Ac e st si n d ro m n e u ro-to xic . dige s tivă ş i desh i d r a t a r e . fie s o mn o len ta.  se p tic e mia . Î n otita medie catarală trata me n tu l c o ns tă din tra ta re a dis func ţie i tu b a r e ( ma i fre c ven t p ro d u s ă d e rin o fa ringite ş i a de noidite ). 3 0 — 5 0 mg/ kg/z i. i .  E r i tro mic in ă p ro p io n i l. fac i e s to xic. vă rs ă turi ş i s e mne de de sh i d r a t a r e . 4 . n u î n s ă ch imio te ra pic e s a u a ntibiotic e (nu a u vre un efe c t d o ve d i t ) . tro mb o fle b it a s inus urilor ve noa s e. Pe rs is te nta a c e s tor c ondiţii pe s te 8 să p t ă mâ n i d e fin es c o tita c ro n ic ă . timp de 10 z ile . sta re ge ne ra lă a lte ra tă .

c omba te rea fe bre i. cu in s erţia u n u i tu b de ve ntila ţie (ma i a le s da c ă a uz ul est e a fe c t a t ) . o to mas to id ita (ma i a le s for ma la te ntă ) ne c e s ită o î n gr i j i r e a te n tă. a. P ot en ţia lu l h ep at ot oxic a l un or ant ipi r eti c e N ecr oză hepa tic e P arac etam o l A cid acet i lsa lic i lic * + + + + + + + a c elu lelor Inf la mar e C oles tază * Cauză de sindrom Reye? 3. s e fa c s pă lă turi a uric ula re c u ap ă o xi ge n a t ă ş. s e c o n tin u ă tra ta me ntul a ntibiotic (de prefe ra t „ţintit "). c o n trolul O R L e s te ne c e s a r pe ntru că po a t e fi n e c e sa r ă o p ara c e n tez ă „d e c o mp le ta r e ". Profilaxia otitelor e s te c o mp le xă.— B i se p t o l (C o trimo xa z o l). Pe rs is te nţa s impto me lor pe st e 4 să p t ă mâ n i. R e z u l t a t e b u n e în pro fila xia o tite lo r s -a u obţinut prin vaccinarea cu va c c i n p n e u mo c o c ic mu lti va le n t. t o c ma i la vârs ta la c a re in cid en ţa otite lor e s te ma xi mă ). vac c ina re a nu a da t rez ulta te bune . D a c ă în a c e as tă pe rioa dă oto r e e a a î n c eta t. s e ap lică meş e s te rile . trata me n tu l p o a te fi oprit. a n tihis ta minic e le ş i a de noide c tomia nu ş i-a u d o ve d i t e fi c a c ita te a ). di n p ă c a t e . i a r d u p ă p a ra ce n tez ă . A tâ t după pe rfora re a s ponta nă c â t şi d u p ă p a r a c e n tez a timp an u lu i ( mirin go to m ie . în l i p sa vr e u n u i re z u ltat. s e va re c oma nda an t r o t o mi a . Pe nic ilină + Cefa l o sp o r i n ă . vizâ nd mă s uri de la învă ţa re a c opilului s ă su fl e n a su l . 171 . imp u n e tra ta me n tu l c a î n t r-o otită c ronic ă . Da c ă î n 2— 3 z ile n u s e o b s e rvă vre o a me liora re . Î n o t i t e l e med ii rec u ren te. d u p ă c a re. D e c onge s tiona nte le muc oa s e i ş i a n t i h i st a mi n i c e le s e a d min is tre a z ă d o a r în c a z ul c oe xis te nte i c oriz e i. s a u i. timpa notomie ) a nti biote ra pia s e co n t i n u ă p e n t r u 1 0 z ile . în tr-o d o ză u n ic ă ). ). . 8 — 1 0 mg/ kg/z i (pe ntru trime to prim) la 12 o r e i n t e r va l (la 8 o re p en tru c o p iii s ub 10 a ni). m. În otomastoidita sugarului se a dminis tre a z ă Pe nic ilină G 10 0 —2 0 0 0 0 0 u /k g/z i. î n s ă numa i pe s te vâ rs ta d e 2 a ni (s ub 2 a n i r ă sp u n su l an tico rp ilo r fiin d s lab . Ot i t a me d ie s u p u ra tă cro n ic ă cu p erfora ţie s a u c u c ole s te atom e s te co n si d e r a t ă o se c h elă a u n e i in fec ţii s u p u rative ş i va fi tra ta tă de otolog. la trata re a co rec tă a infe c ţiilor rinofa rin gie ne ş i pâ nă la co mb a t e r e a mu l tip lilo r fac to ri fa vo riz a n ţi ai otite lor. Su r să a d i a ree lo r tre nan te. Î n otita medie subacută şi cronică se încearcă îmbună tă ţire a ve ntilă rii ure c h i i me d i i p rin învă ţa re a co p ilu lu i s ă pra c tic e ma ne vra lui V a ls a lva s a u um fl a r e a u n u i b a lo n (dec o n ges tio n a n tele . la 4 — 6 o re i. P en icilin ă + O xa c ilin ă ş . de la în c e p u t se p r e fe ră o as o cia ţie (P e n icilină + A mpic ilină . timp d e 1 0 z i l e . v. ora l. Pr e z e n ţ a un ei s ec re ţii în u rec h ea medie timp de pe s te 12 s ă ptă mâ ni in d i c ă t i mp a n o t o mia. a du r e r i i . 4 . î n forme le gra ve . timp de 10 z ile . Se ma i fo l o s e s c a n a l ge z i c e ş i a n tip ire tic e . a. Î n c a z u l p erfo rării s p o n tan e. s e pra c tic ă profila xia c u Bise p t o l ( 4 mg/ k g/zi. c a re in clu d e re hi dra ta re a . C o p i l u l va fi c o n tro lat d e o to lo g timp d e 30 z ile de la înc e pe rea tra tame ntului pe n t r u a ve d e a d a că o to ree a mai co n tinuă . d u p ă 2 — 3 zile s e va indic a timpa notomia . în s ez o n ul re c e .

Dr e p t c o n s ec in ţă a d ific u ltăţilo r re s pira torii ş i dige s tive pre lungite . Ap a r mu l t e re c id ive . C a u z a d e t e rmin an tă e s te e xac e rb are a virule nţe i flore i loc a le (s tre ptoc oc i. ob st r u c ţ i e n a z a l ă ş i s ec re ţie mu co -p u ru len tă viz ibilă în oro fa ringe (buc ofa rin ge ). p rez in tă do a r d imin e a ţa fe bră p e ntru c â te va ore . ia r î n re s tul zi l e i c o p i l u l e st e afe b ril ş i cu s tare a gen era lă bună . C opilul ma re pre z intă ota lgii ş i hip o a c u z i e . C opilul poa te re s pira do a r pe gu r ă. fiind cronologic pri mu l c a r e ma n i fe s tă o in te n s ă a c tivitate imunita ră . res p iraţia es te zgo motoa s ă (ma i a le s în timpul s o mn u l u i ) şi su garu l es te a gitat. d a to rită s chimbă rilor bruş te de te mpe ra tură . c u temp era tu ră ma i ma re de 38°C . d ar d e fie c a re d ată fe bra e s te de tip inve rs . Ac e a st ă se cre ţie p ro d uc e fre c ven t tu s e ş i vă r s ă turi. fiin d d e tip in ve rs . E xi st ă o r i n o re e mu co -p u ru len tă c a re s e poa te s c urge a nte rior. da torită ac u mu l ă r i i se c r e ţiilo r î n timp u l n o p ţii. Î n perioada de stare. In e l u l W a l d e ye r p artic ip ă la „fo n d u l imunita r” a l c opilului. mi c r o c o c . c e a lingua lă şi fo l i c u l i i l i mfa tic i d is p u ş i p e p ere te le pos te rior a l fa ringe lui ine lul lu i W a l d e ye r . Hi p e r t r o fi a ad en o id ian ă treb u ie p rivi tă ca o ma nife s ta re norma lă pe ca l e d e ma t u r i z a re imu n o lo gic ă ş i n u ca o re a c ţie pa tologic ă . î mp re u n ă cu a mi gda le le pa la tine . da r ma i ale s se o b se r vă o d a tă cu e xamin are a fari nge lui c â nd s e c ons ta tă o pe rde a mu c o -p u r u l e n t ă ca re co b o ară d in c a vu m ( rinofa rin ge ) pe pe re te le pos te rior al fa r i n ge l u i . D ificu ltăţile re s pira torii duc la dific ultă ţi ali me n t a r e .ADENOIDITELE ŞI VEGETAŢIILE ADENOIDE Ami gd a l a fa rin gia n ă Lu s ch ka e s te o for ma ţie limfoidă s itua tă în c a vum (ri n o fa r i n ge ) şi c a re co n s titu ie. ADENOIDITA ACUTĂ Ad e n o i d i t a ac u tă e s te c o n s e c in ţa in fla ma ţie i a c ute a a migda le i fa ringie ne . p es t e 4 4 % d in tre s u gar i ş i c opiii mic i s u fe ră e pis odic de a c e a st ă b o a l ă. Ob st r u c ţ i a n az a lă es te u n a lt s imp to m c a ra c te ris tic . Est e fr e c ve n t ă . ). Evoluţia na t u r a l ă e st e c a rac te riz a tă d e in vo lu ţia ţes utului limfoid rino fa ringia n după ce se d o b â n d e ş te imu n itate a î mp o tri va c e lor 150— 200 tipuri a ntige nic e ba c t e r i e n e sa u virale din me d iu l î n c o n ju răto r. Un i i c o p i i . 172 . A s tfe l. Fe b r a e st e c ara c te ris tic ă . e s te ca ra c te ris tic ă tria da : fe bră de ti p inve rs . Debutul bolii es te b ru sc . a e r u l u i p rea u s ca t. cu r b a p o n d e r a lă s ta ţio n e a z ă s a u s ca d e. rinofa ringite l e s unt ma rke ri cl i n i c i a i p r i me l o r co nta c te a n tige n ice c u ţesutul limfoid rino fa rin gia n. p n e u mo co c etc . Cauzele favorizante s u nt te re n u l d eb ilitat ş i „dia te z a ” limfa tic ă . fri gu l u i . re s pe c tiv te mpe ra tura ma tina lă est e ma i ma r e d e c â t c ea ve s p e r a l ă . ADENOIDITA SUBACUTĂ Fe b r a sa u s ta re a s u b fe b rilă p ers is tă pe s te 2 s ă ptă mâ ni (e s te te n a c e ) .

Simptomele c e le ma i c a ra c te ris tic e s unt re s pira ţia ora lă ş i rinita per si st e n t ă . Eritromic ină propionil 173 . i. m. C u t o a t e că in fe c ţia ş i h ip e rtro fia p ot e xis ta ş i s e pa ra t. cu gu ră d es c his ă . Î n fo r me l e p relu n gite a p ar ş i mo d ific ă ri s c he le tic e c um s unt:  fa c i e su l ad en o id ian .u lu i. a d e n o fle g mo n u l c e rvica l. ep is o a d e re p eta te de bronş ită c u a lură a s tma ti for mă . ma i a le s î n forme le a c ute . Diagn o s t icu l p o ate fi c o n firma t prin pa lpa re digita lă ş i rinos c opie . . Î n fo r me l e u ş o a re r e s p iraţia o rală poa te fi pre z e ntă doa r în timpul so mn u l u i . 1 0 0 00 0 u /kg/zi. Diagnosticul pozitiv se s tab ileş te mai a les pe ba z a s e mne lor indire c te cu m su n t vizu ali z a re a „p erd ele i” muc opurule nte şi ra diogra fia ca vu m .  t o r a c e ned ez vo lta t (a s e mă n ăto r ca a s pe c t c u c e l ra hitic ). c o mplic a ţii („pa rtic ipă ri ") ga n gliona r e (a d e n i t a . Complicaţii: rin o fa rin gite re c u ren te (c a re pot a ntre na o rinore e c ronic ă pe r ma n e n t ă ) o t i te . Exi st ă o t u se c h in u ito a re . ca ra c terul obs truc tiv di sp a r e ( c u e xce p ţia b o ln a vilo r cu tu lb ură ri s e ve re a le imunită ţii s a u c u di st r o fi i fa c i a l e ma rc a te ). la rin gite . su n t c u n o s cu te s u b d en u mire a d e „boa lă de a da pta re ". de re gulă e le co e xi st ă . a ju n gân d la d imen s iu n i d e 2—3 c m. în 4 priz e . da torită irită rii la ringe lui prin ae r u l n e â n c ă l z i t ş i n eumid i fic a t. Tratament a ) î n fo r me l e ac u te ş i în p u s eu rile ac u te a le ce lorla lte forme s e a dminis tre a z ă an t i b i o t i c e t i mp de 3 —5 z ile (rare ori e s te ne voie de o c ură de 7 —1 0 z i l e ). î n s p e c ia l n o apt e a . ma n i fe st ă r i l e ga te d e in h a la re a d e s e c re ţii p urule nte rinofa ringie ne . c â n d c o p ilu l d o arme p e s p ate . vo c e a d e vi n e „n a z o n a t ă ” ş i s c a d e a c uita te a miros ului ş i a gus tului. E xis tă h ip o ac uz ie ş i otită me die c ronic ă . M ai frec ven t s e fo lo s eş te un s ingur a ntibiotic (de e xe mplu Pe n i c i l i n a G. buz e ră s frâ nte (de s c hide re a pe r ma n e n t ă a gu rii an tren ea z ă u n c o n ta c t exc lus iv mola r c u de s c hide re inc is ivă an t e r i o a r ă şi o h ip o d ez vo lta re p ala tin ală . Tre pta t. ca re î n mo d n o r ma i e s te s itua tă pe pe re te le pos te rior al c a vu m .  â n t â r z i ere î n d e z vo lta re a s tatu ro -p o n de ra lă . tus e s pas tic ă (une ori cu a l u r ă d e „p e rtu s s is "). d a tora te une i ins ufic ie nte „s inte z e ” imu n i t a r e . Ve ge t a ţ i i l e ad en o id e in vo lu e a z ă p ri n involuţia ţe s utului limfoid ş i dez vo l t a r e a c a vu m . e tmo id ită . Ami gd a l a fa rin gia n ă. a s tfe l că . împie dic â nd tre c e r e a a e r u l u i p rin na s ş i o b s tru ân d tro mp a lui Eus ta c he. dia re e a s e c unda ră (în pa t o ge n i a c ă r e ia p o a te fi e vo c a tă o re a c ţie limfoidă a plă c ilor P e ye r.u l u i ş i n u d ep ăş e ş te 1 /2 c m dia me tru. p rin a bs e nţa c onta c tului lingua l). T o t a l i t a t e a ac e s to r c o mp lic a ţii. a b ce s u l retrofa rin gia n). Laboratorul (in ve s ti g aţia p a ra c lin ică ). a ra tă hip e r l e u c o c i t o z ă. în a de noidita c ronic ă se h i p e r t r o fi a z ă .ADENOIDITA CRONICĂ Ad e n o i d i t a cro n ic ă (vegeta ţiile a d en o ide ) cons tă din hipe rtrofia a mi gda le i fa r i n gi e n e . Î n h i p e r t r o fiile ma rc a te c o p ilu l res piră înc ontinuu pe gură (limba ş i mu c o a sa b u c a l ă fiin d u s c a te ). Se a j u n ge la b lo ca re a a ap ro a p e î n tre gului rinofa ringe . e c h i va l e n tu l d ige s ti v a l in e lu lu i W a lde ye r) ş i di ve rs e ma ni fe s tă ri bro n şi c e t r a d u s e p rin tu s e n o ctu rn ă s au de de c ubit. la vâ rs ta de 7— 8 a ni.u l u i . in s p ira t p e gură . i n fe c ţ i a p rec e d ân d h ip e rtro fia.

Fe droc a ină . d is fa gie 1 ş i a gitaţie . Ma i p r e z i ntă s trid o r in s p ira to r (d is p n ee ins pira torie . a sp e ct to xic. s upra c la vic ula r ş i i n t e r c o st a l ) . A ge n tu l c a u za l es te H a e moph ilus influe nz a e tip B (boa la fii n d ma i fr e c ven tă la vârs ta d e 3 — 6 a n i).3 0 —4 0 m g/ k g/zi. i n st i l aţii n az a le 6× 2— 3 p ic . S u ga ru l s tă cu gâ tul în hipe re xte ns ie (fă ră s e mne de i r i t a ţ i e me n in gea n ă) iar co p ilu l s tă r e z e ma t î n mâ ini c u gâ tul e xtins ş i c u gu r a d e sc h is ă. S. P ra c tic . 4 0 mg/ kg/z i. s e a r a . î n 4 p rize o ral. b ) În c a z u l ad en o id itelo r s u b a c u te ş i c ronic e s e pune proble ma ad e n o i d e c t o mi e i . Î n perioada de stare c o p ilu l p rez in tă fe bră îna ltă . c e s e aud e d e la d is ta n ţă. ma i ta hic a rdic ş i hipoxic . în 6 o r e se a j u n ge la d ece s ). D a c ă e de mul e s te fo a r t e p r o n u n ţ a t s e fa c in s tilaţii n az a le c u : Rp. voc e înă buş ită c e pa re c ă „vi n e ” d e l a d i sta n ţă). D e altfe l. c o p ilu l d e vin e to t mai o bos it. putâ ndu-s e a junge pân ă l a o b st r u cţia to tală a c ă ilo r res p ira torii (de a c e e a e s te c ons ide ra tă o u r ge n ţ ă me d i c a lă !). ş i c u dure ri în gâ t (dis fa gi e ) la c opilul ma i ma r e . Pic n az . Trebuie însă sub lin iat că în ep iglotită. r o lu l a n tiin fe c ţio s as u p ra muc oa s e lor fiind re dus ş i de s c urtă du r a t ă . Rin o fug. Ad e n o i d e c to mia s e p ra c tic ă rare o ri îna inte a vâ rs te i de 1 a n ş i după 7 a n i ( d o a r în rin o fa rin gite re p eta te ş i c omplic a te ).ş i s ubs te rna l. De z o b st r u a re a n a z a lă es te s imilară c u c e a din rinofa ringit a a c ută . a c ut a l ep i gl o t e i şi h i p o farin ge lu i. or a l ( o p ţ i u n e d e e xce p ţie!). E vo l u ţ i a si mp to me lo r e s te atâ t d e rapidă încât î n 4 —12 ore s e poa te aj u n ge l a o b st ru cţie la rin gia n ă a p ro a p e tota lă (în forme le fulmina nte . n umită ş i c orna j. î n a i n t e d e c u lcare . c u fe bră şi st r i d o r l a su ga r ş i c o p ilu l mic . în 4 priz e. /z i. A mo xicilin ă. zgo mo t o a să . Etiologie. E xi st ă o mo d era tă a d en o p atie la te ro ce rvic a lă . în 3 priz e . Ga ma globuline le nu a u e fe c t ./ H id ro co rtizo n I fi olă (25 mg) S e r fiz io lo gic 2 ml D. c u re s pira ţie a s pră. Se ma i o b iş n u ieş te s ă s e ad min is tre z e c a robora nte V ita mina C 3× 5 0 mg/ z i i a r p en tru s e d are I— II tab l e te de Fe noba rbita l de 0. es te o ce lulita ba c te ria nă rapid progre s i vă . tu s e. disfagia p oate su gera şi prez enta unui corp străin inc la va t în hipofarin ge. La c o p i l u l î n vâ rs tă d e p es te 3 an i s e p ot folos i ş i a lte de c onge s tiona nte naz a l e c u m sâ n t: B ix to n im. 015 g. ora l. în h ip e rtro fiile a de noidie ne e s te s ingurul tra ta me nt efi c a c e . D e butul bolii e s te brus c . 1 Prezenţa disfagiei într-o laringită este sugestivă de epiglotită (lipseşte în crup). cu tira j s upra . LARINGITELE EPIGLOTITA E p i gl o t i t ă . car e c u p r i n d e regiu n ea d e d e a s u p ra corz ilor voc a le . a s oc iată în forme le ma i p r o n u n ţ a t e d e o b s tru c ţie . Manifestări clinice şi diagnostic. 174 . T r e p t a t . s ta re ge ne ra lă a lte ra tă (le t a r gi e ) . n u mită ş i s u p ra glo tită e s te un e de m infla ma tor. C lo ra mfe nic ol 50 mg/ kg/z i. răgu ş e a lă (d is fo n i e .

o ri d e c â te ori d iagn o s ticu l s e poa te pre c iza fără aces te exa minări. Laringotraheobronşita acută es te u n proc e s infla ma tor a c u t în care ed e mu l c u p r i n d e regiu n ile s u b glo tice . i n c lu s iv fo lo s irea a p ăs ă to ru lu i de limbă pot produc e un re fle x va ga l . pe r i c a r d i t ă . CRUPUL C r u p u l e s te u n sin d ro m c lin ic a c ut. men in g ită. în s e nsul a pa riţie i un o r p o si b i l e c o mp lic a ţii p rin d is emina re he ma tologic ă (pne umonie . a s tă zi in t u b a ţ i a a î n lo c u it trah eo s to mia . e s te ne c e s a ră 1— 3 zi l e . 2 ) T r a t a me n tu l an tib io tic vize a z ă H . A ces te c omplic a ţii vor i mpune pr e l u n gi r e a a n t i b io te ra p iei (rez u ltate b u n e s e obţin ş i c u ce fa los porine de ge ne ra ţia a 3 -a ) . Crupul. artrită ). i a r d u p ă e xtu b are . i nflue nz a e vor fi s te riliz a ţi prin ad mi n i st r a r e a d e R ifa mp icin ă (S in erd o l) în tr -o doz ă unic ă de 10 mg/ kg. in flue n z a e ş i c ons tă din a dminis tra re a de Amp i c i l i n ă 2 0 0 mg/ k g/z i + C lo ra mfe n i col 100 mg/ kg/z i. . v. ca s in d rom. bine e piglota ş i zo n e l e a r i t e n o ep iglo tice (s emn u l „d e getu lu i ma re "). Sp r e d e o se b ire d e epiglo tită. c eea ce face ca în practică aces te no ţ i u n i să se c o n fu n d e . B a c t e r i e mi a e s t e p r e z e n t a t ă în p es te 90% din c a z uri. Radiografia gâtului. T ra ta me ntul c ontinuă 7— 10 z ile . va exis ta pe rs ona l ş i e c hipa me nt ne c e s a r at â t p e n t r u a p r e cie re a ven tilaţie i c â t ş i p en tru e fe c tua re a intuba ţie i. D a c ă a n t i b i o gr a ma v a a ră ta c ă H . e s te b in e s ă s e o b s e rve c opilul încă 1 — 2 z ile . t a b e l u l 3 . 175 . p u rtăto rii d e H . la a u s cu ltaţie mu rmurul ve z ic ula r e s te diminua t. Da t o r i t ă o b s tru cţie i. du p ă care se fa c e o r e e va l u a r e a cazului. ro şi e . ma nipulă rile în fa r i n ge . re s p ec tiv.  d i sfo n ie (ră gu ş e a lă ). în in cid en ţă late ra lă de limite a z ă . Tratament 1 ) E st e b i ne ca — în ca z u rile fo a rte s e ve re — tra ta me ntul s ă inc ludă in i ţ i a t i n t u b a ţ i a n az o trah ea lă p en tru a p reve ni un de c e s brus c . O s imp to mato lo gie a s e mă nă toa re poa te da ş i un c orp s tră in in c l a va t su b c o rzile vo ca le . est e b i n e să r e n u n ţă m la e le . E xa me n u l l o c a l a l fa rin ge lu i viz u aliz e a z ă la ba z a limbii. At i n ge r e a ep iglo tei s au a p e re te lu i fa ringe lui poa te duc e la ins ta la re a un u i r e fl e x fa r i n gia n cu co n s tric ţie b ro n ş ică. Laboratorul e vid e n ţiaz ă o leu co cito ză d e 15— 25 000/mm3. c u o ne utrofilie ma r c a t ă . Pra c tic . în la rin gotra he obronş ita obs truc tivă c orz ile vo c a l e a u a sp e c t n o rmal. Î n c o l e c t i vită ţi. e s te bine tole ra tă. se în tâln eş te ma i fre c ve nt în c a drul lar i n go t r a h e o b r o n ş itei a c u te s a u ca p s eu d o crup. De a c e e a . e piglota ede ma ţia tă . c u st o p c a rd io -re s p irato r p o s ib il. a dminis tra te i.  t u se lă tră to are s a u cu timb ru meta lic . s e p o a t e r e n u n ţa la clo ramfe n ico l. z me u r i e ( a s p ec t d e „c a rn e vie ") — s e mn pa tognomonic . 5. E vo lu ţia e s te progre s ivă (în ma i multe fa z e ): v. Examenul cu spatula c a ş i la rin go s copia s e re c oma ndă a se e fe c tua în t r -u n se r vi c i u d e s p ec ia lita te .aj u n gâ n d u -se l a o s ta re d eo s eb it d e gravă. c ia noz ă ş i tulbură ri a le co n şt i e n t e i . c u pa loa re . in flu enz a e e s te s e ns ibil la A mpic ilina . Exa mina re a s e va fa c e în c o n d i ţ i i d e „c o n tro lare ” . a vâ nd urmă toa re a tria dă s imp t o ma t i c ă :  st r i d o r in s p irato r ac u t. deo are c e la c opilul hipoxic .

s ta re a ge ne ra lă e s te bu n ă ) . fe bra nu e s te pre a rid i c a t ă şi n u e xis tă o s tare to xică (dimpotri vă . p rin a s igu ra re a lin iş tii. într-o c a me ră c ura tă ş i bine ae r i si t ă . la 12 —4 8 o r e d e la p ro dro m. ap ati e şi s omn o len ţă. „asc en siu n ea” lari ngelui în insp iraţ i e. de re gulă . b o a l a d e bu te a z ă b ru s c. disf oni e. s e not ează. la nevo i e . l a r i n go sp as mu l d in teta n ie. D upă un prodrom c u fe bră . c riz a de as t m. virus ul s inc iţia l r e s pira tor. Ş i re s tu l s imp to me lo r s e da tore a z ă hipoxe mie i (a gita ţie . tus e lă tră t oar e. s imp to mel e d u re a z ă 3 — 4 zile . o ral la 6— 8 ore inte rva l (ne produc â nd dep r e si a c e n t r i l o r re s pirato ri) s a u î n c lis mă . în s o ţit d e d imin ua re a murmurului ve z ic ula r indic ă o fo r mă gr a vă. c h i a r a dmin is trare a d e O 2 . În majo ritate a c a z urilor. d evin e şi c oriz ă. F a za a II-a — S trid oru l şi in t er c osta l (r et racţ ii le). semn e gen era le (n elini şt e. p ân ă la com ă. La s ta bilirea dia gn o st i c u l u i ma i p o a te c o n c u ra o rad io gra fie în inc ide nţă la te ra lă .5 Fa zele d e ev o lu ţ ie în sin d ro ame le d e cru p F a za I — S emn e ş i si mpt om e r espi rat or ii : in sp ir at or. ia r.ma i fre c ve nt . 5 ml în 4 ml se r fi z i o l o gi c s a u 4 p ică tu ri î n 2 ml s ub for ma de ne buliz ă ri prin ma sc ă ) . p a l o are . o a d min is tra re d u rea z ă 1 0 min ş i ne c e s ită .  se d a r e a . în p lu s. Etiologia e s te virală : viru s u l p a ra gr ipa l.  a e r o so l i c u a d ren alin ă rac e mic ă (s oluţie 2. b ) Î n c e l e la lte fo rme s e a s igu ră in t e rna re a c opilului în s pita l ş i s e efe c t u e a z ă u n t r a t a men t ca re c u p rin d e :  a si gu r a rea u n ei atmo s fere u me d e ş i hi dra ta re a c opilului. ta h i c a r d i e . E vo lu ân d . p n eu mo n ia. c a re po a t e a r ă t a o î n gu s ta re s u b glo tic ă . co r p st r ă i n . r u jeo lă ş i tu s e c o n vu ls ivă. ab ces retro farin gia n . s ă fie re pe ta tă 176 . Simptomatologie clinică şi diagnostic. prin tus e lă tră toa re ş i ră guş e a lă . a d e n o vi ru s u rile. E st e c e a ma i frec ve n tă fo r mă d e crup la c opiii s ub vâ rs ta de 6 a ni.în s e z onul re c e . p n eumotora xul ş i e mfiz e mul me dia s tina l sa u su b c u t a n a t . F a za a IV -a — A sf ix ie. ra re ori ma i mult. e de m a ngione urotic . vir u su l gr i p a l . trauma tis me . 0. evita re a s tre s s -urilor ş i a d minis tra re a de c l o r a l h i d r a t 1 0— 1 5 mg/ k g. cia n o z ă ). U n s tridor cu o t a h i p n e e d e 4 0 /min . pr e d o mi n â n d î n s ă la s u gar ş i c o p ilu l mi c. ş i .Tabelul 3. Tratament a ) Ma j o r i t a tea fo rme lo r d e cru p fiin d forme uş oa re pot fi tra ta te la do mi c i l i u u n d e s e as igu ră o at mo s feră u me dă . c oriz ă ş i t u se . Complicaţii: o tita med ie. apar dispn eea şi t iraj u l s upracosta l F a za a III-a — S e accen tu ează in su f ici en ţa r espi rat or i e. o b s truc ţia duc e la hipoxe mi e . str id or expir at or . agi taţ i e) şi circu l at ori i (tahica rdi e şi a lt e m anif es tări d e in su f ic i en ţă cir cu lat o ri e). Diagnosticul diferenţial a l larin go trahe obronş ite i s e fa c e c u: difte rie . tumori s a u ma l for ma ţii ale l a r i n ge l u i . apare cian oza . 25%. Pă r i n ţ i i vo r fi î n vă ţa ţi s ă s o lic ite me dic ul în cazul că feno menele re sp i r a t o r i i se a gravea z ă . De r e gu l ă .

U lte rior. E xa me n u l lo c a l a l fa rin ge lu i p o ate a ră ta o uşoa ră hipe re mie fa rin gi a nă . C ân d p ărin ţii ala rma ţi de boa lă ia u c opilul în bra ţe s ă me a r gă l a sp i t al. îns ă un r o l în se mn a t are „te re n u l” s p as mo filic s a u a le rgic . ma i a le s c ă n u s -a putut e vide nţia . Î n z i u a u r măto are . Strid o ru l noc turn e s te prec e da t în ma jorita te a caz u r i l o r d e u n p ro d rom c o n s tâ n d d in c o riză ş i ră guş e a lă . s e vo r fa c e ne buliz ă ri c u a pă re ce („ceaţă re c e ") sa u c u a d ren alin ă rac e mic ă (even tu a l e fe drină ). p e n tru 2 —4 z ile. c u exce p ţia c o rize i ş i a răguş e lii. la un c opil în vâ rs tă de 1— 3 an i . rămâ n d e mu lte o ri s u rprinş i c ă oda tă a junş i la c a me ra de ga r d ă . î n lips a a dre na line i ra c e mic e se fo l o se şt e so l u ţie d e e fe d rin a 1 — 2 % . c opilul e s te bine . Simptomatologie şi diagnostic. * Ex istă un ele semn e şi simptome c omun e sau simila re (tab. p o ate fi ne ce s a ră în forme le gra ve c u in su fi c i e n ţ ă r e sp irato rie. Tratamentul co n s tă d in p las a re a c o p ilului în va porii produş i într-o ba ie ca l d ă sa u sc o a te re a co p ilu lu i la ae ru l re c e a l nopţii. P re d o min ă vi rus ul s inc iţia l re s pira tor (V SR ) şi ma i r a r s u n t in c rimin ate a lte vi rus uri c um s unt a de novirus uri. INFECŢII ACUTE ALE TRACTULUI RESPIRATOR INFERIOR* BRONŞIOLITA ACUTĂ B r o n şi o l i t a a c u tă. primă va ra ) şi vâ r st a mi c ă (d e oare c e a p ar ma i ta rd iv IgA s c a re fixe a z ă virus ul fă ră co mp l e me n t ) . p rin tr-o tu s e lătră toa re s e u me ta lic ă ş i un s tridor ma r c a t . p u tân d s ă a p ară ş i re b o u n d-ul. 3. A d o u a n o a p te (ra reo ri a tre ia ) s tridorul noc turn s e poa te repe ta . a . da r est e ma i p u ţ i n i n te n s . o partic ipa re dir e c t ă . c a ra c te ris tic s uga rului şi c o p i l u l u i mi c (s u b 24 lu n i d e viaţă ) Etiologia e s te virală . par a gr i p a l ş. s p eria t.  i n t u b a ţ i a . c o pilul va fi obs e rva t 1 -2 z ile . PSEUDOCRUPUL (LARINGITA STRIDULOASĂ SAU CRUPUL SPASMODIC) E st e u n a t a c d e s trid o r a p ăru t n o ap tea.6) 177 . vi r a l ă . S e b ă nu ie ş te a fi de e tiologic vira lă . Da c ă c o p i lu l e s te la s p ita l. Etiologia e s te in ce rtă. a fe b r i l şi co n ş tie n t. cu to ate c ă e fic ie nţa c ortic os te roiz ilor nu a fo st d o ve d ită (d e ş i ac e a s tă tera p ie a fos t c ons ide ra tă o a de vă ra tă „tr a h e o st o mi e n e s ân ge râ n d ă ").  c o r t i c o ste ro izii ca re se ad min is tre a z ă într-o c ură s c urtă de H e mis uc c ina t de h i d r o c o r t i z o n . „a t a c u l” în ce tâ n d b ru s c. În c â te va minute „at a c u l ” î n c e t e a ză . cu p u ls a cc e le ra t ia r pie le a e ste ume dă ş i r e c e . unii pe dia tri ob i şn u i e sc să c o rec te ze h ip o ca lc e mia s a u tere nul a topic . C o p i l u l e st e an xio s . „a t a c u l ” c a re i -a imp res io n a t a în c e ta t c omple t. d en u mită şi bronş ită c a pila ră s au „c a ta r su fo c a n t ” e st e u n s in d ro m d e o b s tru c ţie a b ronhiole lor. Di sp n e e a este ac c e n tu a tă d e excita nţi. F a c to rii favo riz a n ţi s u n t s ez onul re c e ş i ume d (ia rna . d u p ă e xtu b are . Pred n is o n (1 — 2 mg/ kg/z i) s a u 1— 3 doz e de de xa me ta z onă 1 m g/ k g l a i n te rval d e 6 o re . Pse u d o c r u p u l s e ma n ifes tă b ru s c . În c â te va ore totul re intră în n o r ma l .(d u p ă 4 o re ) . în e p iteliu l tra h ea l.

c â n d s u ga ru l p rez e n ta co riză. a pa r s indromul ca rdio. ra luri ( subcr epi tant e. m et eor ism abd om ina l (până la ileu s para li tic ). i l e u s . mu rmu r vez icu la r diminuat. 178 . 1 . tah ip ne e . se d esc riu două forme . î ns ă pe fo n d u l u n e i res p iraţii b a rb o ta te (co p ilu l a vâ nd c hia r „s pu me la gură ") ş i c u tu se c h i n t o a să .Tabelul 3. ş uieră tor. lip s in d fo n d u l b arb o ta t. duc la tulbură ri ac ido-bazice). fe b r a p u tân d lip s i. men in gis m . j unghi ) — în unele f orm e. h ep ato megali e . tus e . T a h i p n e e a . D u rer e ab d om ina lă. „b ătăi” a le a rip i lor nasu lui. bronş ic e . un s indrom ne uro-to xic (me t e o r i s m.a bdomina l şi r e t r a c ţ i e xi fo id ia n ă . n ec o recta te . L eu c oci t oză. * Aceste semne şi simptome „de tract respirator inferior” nu sunt prezente în toate afecţiunile tractului respectiv iar — când sunt prezente — nu se sumează în totalitate. Bronşiolita emfizematoasă (fo r ma „us c a tă ") a pa re obiş nuit la suga rii ma r i şi c o p i i i î n vâ rs tă d e 1 — 3 an i. La a u s cu ltaţia p lămâ n ilo r s e pe rc e p ra luri ume de . a ve a a pe titul ma i s c ă z ut şi e r a ma i i r i t a b il. d isp n ee. Bronşiolită edematoasă (fo rma „u medă ") c a re a pa re ma i a le s la s uga rii mi c i si e st e c o ns id era tă cea ma i dis pne iz a ntă bronhopne umopa tie . lip s a d e a port duc fre c ve nt la ins ta la re a tu l b u r ă r i l o r h i d ro -ele c tro litice (ca re . geamă t ( grunt in g).va s c ula r şi/ sa u n e u r o -t o xic . c u e xpir mu l t p r e l u n gi t . hepatom ega li e (p oat e f i şi semn d e in su f ic i enţă card iacă sau de diaf ra gm c ob orâ t prin emf iz em pu lm ona r baza l). mat ita t e sau subma tita t e la percuţ i e (în f uncţi e d e amp loar ea c ond ensă ri lor paren chimu lui pu lm onar sau a prez enţ ei r evă rsa tu lui p leu ra l) — obişnu it în f or m ele lob ar e de pn eum on i e. cu c ianoz a ş i c u e fort re s pira tor ma xi m: cap u l e xt i n s. wh e e z i n g -ul e s te inte ns. r etra cţi i t or acic e („ti raj "). c â n d e xis tă o tah ip n ee d e pe s te 60 re s pira ţii/min c e e a c e în se a mn ă c ă p e lâ n gă h ip o xe mie mai ap are şi re te nţia de C O 2 ş i s e „ins ta le a z ă ” ac i d o z a r e sp i r a t o rie (ca re re p ed e „tre c e ” î n ac idoz ă mixtă ). e ste ma i fre c ve ntă ş i ma i be ni gnă . Tab lou ri rad i o logic e var iat e (în f uncţi e de b oa lă şi f orma de b oa lă). dif icultăţ i în alim en taţ i e. p r ot ein ă C -r eac ti vă pr ez en tă (sau c r escu tă. fe b ra. b ă t ăi ale a rip ilo r n a s u lu i. durer e t ora cică (un eori. w heez in g ( în unele f orm e). c u whe e z in g (re sp i r a ţ i e şu i eră to are ). In su fi c i e n ţ a r e sp ira to rie es te gra vă. Pr e d o mi n â n d b ro n h io lo -co n s tric ţia . văr sătu ri. Clin ic. re sp e c t i v. a gitaţia . cian oză ( in suf ici enta cardiac ă s ecundară acc entu ează tah ip n eea. vârsta b olna vu lui. Î n p e r i o a da d e s ta re .6 S emn e şi s i mp to me comu n e în in f ecţiile a cu te ale trac tu lu i resp irato r in f erior* Febră R esp i raţ ii rap id e ( tah ip n ee). Si n d r o mu l u i d e in s ufic ie n ţă re s p iratorie i s e pot a dă uga un s indrom ca r d i o . gra vita te. tu s e. D e b u tul bolii e s te brus c . La pe rc uţie e xis tă h ipe rs onorita te ia r l a a u sc u l t a ţ ie s e pe rc e p ra lu ri s ib ilan te la s fâ rş itul ins pira ţie i ş i înc e putul exp i r a ţ i e i . r onf lant e şi/sau s ib i lant e). p e p rimu l p l a n s unt s impto me le ins ufic ie nte i re sp i r a t o r i i . tus e („m on i lif or mă"). D is p n e e a exp ira to r ie c ons tă dintr-un whe e z ing. Ele diferă foarte mult şi în funcţie de forma resp ec tivei entită ţi. d is p n ee e xp ira torie c u tira j pronunţa t. T u l b u r ă r i l e ac id o -b a z i c e î n b ro n ş io lit ă a pa r ş i printr-un a lt me c a nis m. C h i ar d ac ă . A c e s t de b u t e st e p r e c e d at cu 1 — 2 zile d e o infe c ţie a c ută a c ă ilor re s pira torii su p e r i o a r e . tira j c u ba la ns torac o . apariţia even tua lelor comp lic aţii pu lmona re sau ex trapu lmonare etc. iri tabi lit at e (un eor i con vu lsi i). în c a z u ri ra re . co nvu ls ii) ş i ma n i fes tă ri de C ID . Manifestări clinice şi diagnostic. a c e s te a s u n t ma i p u ţin manife s te .va sc u l a r (ta hica rd ie. la d et er mină ri s emican ti tat i ve. d isp n eea ş i cian oza). 2 . V S H d e ia m od era t la f oar t e mu lt accelera tă. c ola ps ).

Î n a c e a s tă s itua ţie. 5 . D acă in s u ficie n ţa re s pira torie e s te uş oa ră . tr a n sp a r e n ţ a a p a re ma i d imin u ată la n i ve lu l vâ r furilor ş i hilio -b a z a l. Diagnostic diferenţial: p n e u mo n ia ş i pne umonia inte rs tiţia lă . s upra infe c ţii ba c t e r i e n e ( p n e u mo n ie . co r t i c o st e r o i z i i „me rit ă ” a fi u tiliza ţi). Princ ipa le le cr i t e r i i d e d i a gn o s tic po zitiv î n b ro n ş io lita a cută s unt:  d e b u t b ru s c cu wh e e z i n g. ara tă va lori norma le a le numă rului de l e u c o c i t e sau o u ş o a ră le u co p e n ie. Complicaţii: e d emu l p u lmo n a r ac u t. da torită tr a me l o r i n t e rs tiţiale î n gro ş a te (p o t une ori. fib ro z ă c hi s tic ă . 4 . c e l p u ţin in iţia l. Î n p r e z e n ţa s in d ro mu lu i c a rd io -vas c ula r s e va înc e pe digita liz a re a . A c e a s t a s e efectuează în func ţie de gra dul in su fi c i e n ţ e i r e s p irato rii. pe c â t p o si b i l . ne e xis tâ nd nic i un s impto m pat o gn o mo n i c . toţi c opiii evo l u e a z ă fa vorab il. Cu to a te a c e s te a . Hi d r a t a r e a a d e c va t ă . d eo are c e bolna vii c u bronş iolită c ontinuă să r ă sp â n d e a sc ă V S R c h iar timp d e câ teva s ă ptă mâ ni. no ţiu n ile n u tre b u ie con funda te . T ra ta me n tu l pne umoniilor). e mfiz e mul fiind un proc e s ire ve r si b i l ) . Co n s tatâ n d u -s e c ă u n e le c az uri a u e volua t ulte rior s pre a s tm bro n şi c . p e la b o ra to r. lic hide le s e vor ad mi n i st r a i .  a p a riţia b o lii d u p ă o in fe c ţie a c ută a c ă ilor re s pira torii s upe rioa re . 3 . î n s p ita l vo r fi iz o laţi. a pă re a şi opa c ită ţi ate l e c t a t i c e ) . a ) Aspectul radiologic trăd ea z ă h ip e rin fl a ţia pulmona ră tra dus ă prin:  c r e ş tere a d iame tru lu i a n tero -p o ste rior a l tora c e lui. lic hide le se p o t a d mi n i st r a o ral. o tită). ede mul c e re bra l a c ut. Tratament 1 . An t i b i o t ice le n u s e a d min is tre a z ă de rutină . e s te ne c e s a ră monitoriz a re a ga z e l o r sa n g vin e şi a ele c tro liţilo r (pe ntru hidra ta re şi c ore c ţia ac i d o z e i ) . a fo st n ec es a ră s ta b ilirea u n o r crite rii de dia gnos tic . ia r după 3 z i l e d a c ă d i a gn o s ticu l a fo s t co rec t ş i n u a u a pă rut c omplic a ţii. pe fon d u l d e h ip e rtra ns pa re nţă a c â mpurilor pulmona re . pne umonie ). b ) Laboratorul. de oa re c e s e produc vă rs ă turi şi e xi st ă r i sc u l p n eumo n iei d e as p iraţie . Diagnosticul pozitiv e s te to tu ş i d ificil. Ad mi n i s trare a d e O 2 umid i fic a t (c u o umidita te de 30 — 40%). v. e le fiind indic a te î n cazul ap a r i ţ i e i u n o r c o mp lic a ţii b ac te rie n e (o tită. s e s prijină pe e xa me nul ra diologic ş i. î n pre z e nţa s indromului ne uro-toxic . î n a fa ra simp to melo r c lin ice . nu s e gră be ş te e xte rna re a lor ş i. c ore s punz ă toa re c linic cu h i p ers o n o ritate s a u timp a n is m (l a pe rc uţie ). ma i p u ţ i n . ( De şi t e r men u l d e emfiz e m es te ma i de s folos it în pra c tic ă de c ât cel d e h i p e r i n fl a ţie. D ac ă in s u fic ie n ţa re spira torie e s te ma rc a tă . 2 . St a re a ge n e r a l ă s e î mb u n ă tă ţe ş te din prima z i. Evoluţie. Î n b r o n şi o lită.  h i p ertra n s p a re n ţă pu lmo n ară . Une ori. 179 . tus e c onvuls ivă . c o r p străin in tra tra h ea l.  e st e p rimu l as e me n ea ep is o d d e whe e z in g.Diagnosticul. ins ufic ie nţă ca r d i a c ă . Se va e vita a s tfe l răsp â n d i r e a b o l i i la a lţi c o p ii (v.  r ă sp u n s s la b s au ab s ent la a d rena lină (c rite riu te ra pe utic ). a dminis tra re a ora l ă a l i c h i d elo r e s te co n tra in d ic a tă . B r o n h o d ilata to are le (p are n tera l s a u inha la ţii) ş i c ortic os te roiz ii nu şi-a u d o ve d i t e fic a c ita te a (to tu ş i.  vâ rs ta o b iş n u it s u b 2 4 lu n i.

Proteus — a c e st e a r e p r e z e n t â n d a şa -n umite le pne umonii noz oc omia le . F u sobacteriu m şi P eptococcus — d i n t r e a n a e r o b i . p n e u mo n ia s egme n tară (zona lă ) şi pne umonia lobula ră (b r o n h o p n e u mo n ia). ) de vine fre c ve nt rolul mi c r o o r ga n i s me l o r „ o p o rtu n is te” ( Pneumocystis carinii. Da t o r i t ă ten d in ţei d e a b ce d are . lipoidic e . a s pira re a din na z ofa ringe s a u di n ca vi t a t e a b u c a l ă . circ u ms tan ţe ş i mu lţi a lţi fa c tori pe c a re îi vom s ublinia la mo me n t u l o p o r t u n — e xis tă mari va ria ţii (sa u. a e ru l p re a us c a t ş i polua t. Pneumonia pneumococică R e c u n o a şt e 3 fo rme clin ice p rin cip ale de ma ni fe s ta re : pne umon ia loba ră (fr a n c ă ) . re a liz â nd o fa z ă ba c te rie mic ă a pn e u mo n i e i sa u o s e p tice mie „a d e văra tă ” c u loc a liz a re inc lus iv pulmona ră : a c e e a ş i ob se r va ţ i e se p o a te fa c e la s u ga rii c u u n gra d a va ns a t de ma lnutriţie . ma i r a r — d ar n u n ec o mu n — s u n t inc rimina ţi a na e robii s a u ba c ilul Ko c h . s tafilo co cu l ş i ge rme nii gra m-ne ga ti vi. c onva le s c e nţa bo l i l o r i n fe c ţ i o a s e . a p o i st re p to c o cu l. C â te va co men tarii re fe ritoa re la e tiologie pot fi utile . Î ntr-un „c o n t e xt ” o a r e c u m s imilar treb u ie n o tat c a la „ga z de le c ompromis e ” (imu n o d e p r i ma t e p rin s tare p re c a ră d e n u triţie. ric ke t t si i . A c e a s tă in fl a ma ţ i e e st e d ete rmin ată d e: infecţii (pneumonii infecţioase) c u ba c te rii. ). d eb ilitate a fiz ic ă . p ro to zo are s au d e factori neinfecţioşi (pneumonite): pne umonite pri n se n si b i l i z a re ale rgică . o ma re dive rs ita te et i o l o gi c ă l a c e le ma i mic i vârs te ). c a urmare a se c r e ţ i e i i n t e st i n a le ins u ficie n te d e IgA s e c re torii ş i pos ibilita te a „c re a tă ” a c e s tor ge r me n i d e a t r e c e c u u ş u rin ţă b arie ra in tes tina lă . me dic a me ntoa s e sa u p r i n a l t e me ca n isme. 180 . Klebsiella. Aspergillus. c a l e a h e ma t o ge n ă ş i — ma i ra r — inoc ula re a (instrume nta l s a u pri n c o n t i gu i t a t e ). E. imu n o lo gic e . Pseudomonas. cu tendinţă la formarea abcesului sau a b c e s e l o r ) e s t e d o m i n a t ă e t i o l o g i c d e s t a f i l o c o c . Î n e tiologia pne umoniilo r „de s pita l” do mi n ă st a fi l o c o cu l rez is te n t la a n tib io tice.PNEUMONIILE Definiţie. Pn e u mo c o c u l c o n tin u ă s ă aib ă o mare p o n de re etiologică ş i la c opil. ş i B a ctero id e s. 1 Pneumonia necrozantă (abcedantă. Me c a n i smu l d e p ro d u ce re a u n e i p n e u mo nii inc lude — în ordine a fre c ve nţe i: in h a l a r e a a ge n t u lu i p a to ge n (ca le a e ro ge n ă). D intre ba c te rii. virus uri. ce a c u ge r me n i gr a m -n e gati vi ş i cu p n e u mo c oc tip 3 (c u c a ps ulă poliz a ha ridic ă gr o a să ) su n t in clu s e de u n ii autori în ca drul pneumoniilor abcedante 1 . fu n gi . La no u n ă sc u t a u o mare p o n d e re p n e u mo n iile c u ge rme ni e nte ric i. Enterobacter. da r — în fu n c ţ i e d e vâ r st ă. pre ma turita te . Citomegalovirus e t c . Candida albicans. A s tfel etio lo gia in fe c ţio as ă a pneumoniei de aspiraţie e s te domina tă de b a c i l i i gr a m -n e gati vi ş i d e a n ae ro b i. PNEUMONIILE INFECŢIOASE ACUTE Su n t p r o c es e in fla ma to rii p re d o min ant s a u e xc lus i v a le pa re nc himului pu l mo n a r p r o d u s e (dete rmin ate ) d e d ive rs e ba c te rii — cel mai frecvent dar şi d e a l ţ i p a to ge n i. C âte va le vom a minti a c um. p i o c i a n i c ş i K lebsie lla pneum onia — d i n t r e a e r o b i . me dic a ţie s upre s ivă . pn e umonia ba c te ria nă s ta filoc oc ic ă . ş i a b ro n h iilor — în bronhopne umonie ). p n e u mo c o cu l e s te implic a t î n c irca 90% din caz u r i . ho sp i t a l i sm. ma i bine z is. de a s pira ţie. Fa c t o rii favo riz a n ţi s u n t rep rez e nta ţi de a notimpul re c e . a n tib io te ra p ie d e lu n gă d u ra tă e tc . coli. ma i mult în s c op exe mp l i fi c a t i v. Pn e u mo n ia se d e fin eş te ca in fla ma ţ ia a lve ola ră s a u/ş i inters tiţia lă a ţe su t u l u i p u l mo n a r (e ven tu a l.

3. 1 P n eu m oni e loba ră dreap tă ( lob sup eri or d rep t). t u se s eac ă (ra re o ri cu s p u tă ruginie ). ta h i c a r d i e . M a i rar. La b o ra to ru l a ra tă le uc oc itoz ă c u ne utrofilie . d eb u tu l p o a te fi ps e udo a pe ndic ula r s a u ps e udome n i n ge a n ( c o n vu ls ii. Du p ă circ a 7 zile fe b ra în altă s c a de în c riz ă (ma i ra r la co p i l ) sa u î n liz ă . 2 P neum oni e lobar ă in f eri oa ră stân gă. Ma i fr e c ve n t . o ligu rie cu u ş oa ră a lbuminurie ş i urină de c uloa re în c h i să . 3. 2.Pneumonia lobară şi pneumonia segmentară. Fig. c u vâ rfu l s p re h il ş i b a z a la pe rife rie (triunghiul W e ill Mo u r i q u a n d ) . 1. c u fe bră . mu rmu r ve z ic ula r înă s prit. A pa r la c opilul ma i ma re de 2 — 3 a n i şi s e ma n ifes tă p rin tr-u n d e but brus c . junghi. Exa me n u l fizic p u lmo na r s e tra duc e prin s indromul de co n d e n sa r e p u l mo n ară (ma tita te . s uflu tuba r pa t o gn o mo n i c ş i afe c ta re a lveo lară (raluri c re pita nte ). Î n pe rioa da de s ta re e xis tă ta hipne e. 3 . 3 . c a re c u prin d e u n lo b s a u (mai fre c ve nt) a re dis tribuţie topogra fic ă se g me n t a r ă ( z on a lă ). re d o a re a ce fe i). ma i puţin loba r ş i ma i mult se g me n t a r ( — z o n al). 3. 3. fris on. Fig . 3 — A ş i B) s e c o n s ta tă in filtra tul pne umonie . b o ala s e man i fes tă p rin tr-un s indro m func ţiona l re s pira tor ma i p u ţ i n so l e mn . R a re ori se o b se r vă a sp e c tu l tip ic (fran c) ş i e vo lu ţia c ic lic ă a pne umonie i pne umoc oc ic e . Fig . 3 S tân ga : pneu m oni e lob m ediu dr ep t (f aţă) D reapta : pneu m oni e lob m ed iu drep t (pr of i l) 181 . iar fizic ş i ra d io lo gic . tri u n gh i u l a r ă . ce fa l e e şi vă r să tu ri. o opa c ita te omo ge nă . he rpe s la bia l (poa te ap ă r e a î n c ă d e la d eb u t). R adiologic (fi g.

pa tologic prin proc e s ul de bronho al ve o l i t ă d e l a n ivelu l lo b u lilo r p u lmo na ri ia r. c u te mpe ra tură de 39 — 4 0 °C .vas c u lar. Pne umonia lobula ră ap a r e ma i fr ec ven t la vârs tă mic ă . si mp to me le s u n t a tâ t d e min o re î nc â t de butul nu s e poa te pre c iz a .  c i a n o ză p e rio ro -n a z a l ă c a r e s e inte ns ific ă c u tus e a . Totuş i. T ra c ţio n e a z ă . de s pic ă tură ve l o -p a l a t i n ă . gea mă t. după boli a ne rgiz a nte (ruje olă. prin c onc orda nţa din t r e se mn e l e fu n c ţio n a le ş i o b ie c tive. t u se. s ub 2 a ni. p ulmona re ş i î ntindere a le z iunilor pu l mo n a r e . ins idios .  si n d ro mu l to xico -s e p ti c (to xic . c linic . Etiologie. ne ga tiv pe rme a bilit a te a c re s c ută a e p i t e l i u l u i mu c o as e i res p irato rii ş i in s u ficie nta de z volta re a gla nde lor muc oa s e i. Te re nul e s te de fic ita r la su ga r i i h a n dica p aţi (p rema tu ritate . a ne mie . B a z at p e fap tu l că p a rtic u larită ţile proc e s ului pne umonie ţin ma i p u ţ i n d e re a c ţia in fla ma to rie fu n d a me nta lă de c â t de a ge ntul e tiologic . Factorii favorizanţi s un t re p rez e n taţi d e vâ rs tă ş i te re n.  si n d ro mu l ca rd io . ra hitis m. da torită re z is te nţe i ma i sc ă z u t e l a in fec ţii (IgA s c ă z u te. „în p lo aie ” . Î n perioada de stare p ot fi p re z e n te 3 s indroame . Un e o r i . S e c a ra c te riz e a z ă a n ato mo . ta h i p n e e . te n d i n ţ a l a s taz ă (d a to rită ca p ilare lo r la rgi) ş i c omplia nţă s c ă z ută (s l a b a e l a st i c i t a te me c a n ică a to rac e lu i ş i plă mâ nului). d is trofie . Ma i frec ven t. u n eori cu c onvuls ii fe brile sau me n i n gi s m. d is p n e e e xp ira to rie. Sindromul cardio-vascular a p are în fo rme le e xtins e ş i în c e le toxic e şi se d a t o r e şt e : a) acţiunii d irec te a germe n ilo r s a u-to xine lor a c e s tora a s upra mi o c a r d u l u i şi a vas e lo r ş i 182 . gri p ă ).  si n d ro mu l in s u fic ie n ţe i re s p iratorii. toxiinfe c ţios . ne urotoxic ) Sindromul de insuficientă respiratorie inc lude s imptome fu nc ţiona le re sp i r a t o r i i c a :  t a h ip n ee . Manifestări clinice şi diagnostic. d e b u tu l es te î ns ă le nt. tu se c o n vu l si vă . plâ ns ul s au a l i men taţia . te rme nul de bronhopne umonie su b l i n i a z ă î n s p ec ia l p artic ip are a b ronhiilor la proc e s ul infla ma tor al p a r e n c h i mu l u i p u lmo n ar ş i c o n tin u ă s ă fie folos it în c a z urile ne e tic he ta te eti o l o gi c ( c u ge r men e n e id en tifica t). ca o c ontinua re a u n e i i n fe c ţ i i a c ăilo r res p irato rii s u p e rio are c u c oriz ă. b ătă i a le a ripilor na z a le . d iate z ic i. respira ţie s ufla ntă ş i/s a u s uflu tuba r pat o l o gi c . pre fe r â n d u -1 p e ce l d e p n e u mo n ie lo b u la ră .  t u se mo n ilifo r mă (tu s e s p a s modic ă -care s e s uccede în cas cade sc u rte ş i c a re fra g men t ea z ă a c e la ş i e xpir) la î nc e put us c a tă ş i ulte rior u me d ă. fib ro ză c h is tică ). tra ns pira ţii a le fr u n ţ i i ( se mn d e ano xie!). Se mn e l e o b iec tive c o n s ta u în s u b ma tita te la pe rc uţie ia r la a us c ulta ţie s u b c r e p i t a n t e fin e . E xis tă b ro n h o fo n ie . D e b u tu l b olii poa te fi brus c . o b o s e a lă s au c ia noz ă în timpul a lime nta ţie i. ca re s e modi fic ă z ilnic ş i sunt a c c e ntua te de t u se şi p l â n s. t u lb u ră ri res p irato rii.  t i r a j in ter — ş i s u b co stal. fe bră mic ă . F a c to ru l dete rmin an t es te — obiş nuit — pne umoc oc ul. d e as e me n ea . în s itu a ţia u n ei a lime nta ţii de z e c hilibra te ş i în co n va l e sc e n ţ a u n o r b o li gra ve. da r se a d mi t e c ă i n fe c ţia e s te „p regătită ” d e viru s uri. s c ă de re a c a pa c ită ţii fa goc ita re a ma c r o fa ge l o r ) . ma j o r i t a t e a a u to rilo r a u re n u n ţat la te rme nul de bronhopne umonie .Pneumonia lobulară (b ro n h o p n eu mo nia ) e s te c a ra c te ris tic ă s uga rului şi c o p i l u l u i mi c .

b ) c a o c o n s ec in ţă a an o xe mie i. 5 Br onh opn eum on i e micr on odu lar ă d is em inată (f orma ps eud ogra nulică). e xa me nul ra diologic ş i da t e l e d e l a b o r a to r. 3 . h ip e rc a pnie i ş i a c idoz e i. c ia noză şi c o l a p s. 5). u n e o ri tu lb u ră ri d e iriga re re na lă (oli gurie . o b n u b ila re s a u a gita ţie . 3. 3 . Fig. Fig. Fig . c onvuls ii. văr să t u r i şi d i a re e . 3. he pa tome ga lie . 3. tah ica rdie. fo r ma d i se min ată . z o n a lă (c o n fu zie p o s ib ilă c u pne umonia fra nc ă loba r ă ). fo r ma d i se min ată . Fig . d i st r o fici ş i n o u -n ăs c u ţi. 3 . s o mn o le n ţă. 7): opa c ita te triu n gh i u l a r ă . e de me . 7 Br onh opn eu m oni e pseudolobar ă (p neu m oni e s egm entar ă) dr ea ptă. Sindromul toxico-septic es te marc a t d e febră (ma i fre c ve nt de tip s e ptic ). R a d i o l o gi e exis tă u r măto are le a s p ec te (forme ra diologic e ): fo r ma p a r a verte b rală (o p ac ită ţi co n flu ente pa ra ve rte bra le ) ma i fre c ve ntă la pre ma t u r i . a lbuminurie .ma c ro n o d u lară (fig. c u con d en sa r e în lobu l sup eri or dr ep t. 4 Bron h op n eu m on i e m acro. fo r ma „p se u d o -lo b a r ă ” s au s eg men tară (fi g. fo r ma h i l i o . 183 . In c l u d e — c a s imp to me: tah ip n ee . Diagnosticul pozitiv s e b a z e a z ă p e s imp tome le c linic e . 3. he ma t u r i e ) . 6 Bron h op n eu m on i e pseud olobar ă (pneu m on i e s eg m en tar ă) stân gă.şi micr o nodu la ră d is em in ată.b a z a l ă c a r e „s e p r e t e a z ă ” la c onfuz ii c u pne u monia int e rs tiţia lă . 4). 6 ş i 3. s ta re to xi c ă c u p a l o are .mi c ro n o d u lară (fig. me te oris m.

tulbu răr i de deglut iţ i e H iper r eac ti vita t e: ast m Inf la maţ i e: br onş i oli tă. de oa re ce ra r s e în t â l n e sc c e l e 3 s in d ro ame . virida ns ) e s te ma i fr e c ve n t se c u n d a ră . Inf la maţ i e: f arin gi tă. bronş ita s pa s tic ă s a u a l t e c a u z e ca re de c la n ş ea z ă tu s e : laringita a c ută . a te le c ta z ii pulmona re ş i br o n h o p n e u mo n ii c u altă e tio lo gie. pneu mop ati e V ascula ră : In su f ic i en ţă card i acă In f ecţ i e: D D B. c u 184 . gripă s a u ruje olă . arcuri va scu lar e Inha laţ i e: R GO . C hia r ş i în pne umonia pn e u mo c o c i c ă e xis tă b ac te rie mie î n 2 0 % d in c a z uri. d iaf ragm Inf la maţ ii : s inuzi tă.La b o r a t o r u l e vid e n ţia z ă leu co cito ză cu ne utrofilie . H V A : hiper tr of ia vegeta ţii l or ad en oid e Complicaţii: a ) Lo c a le : p le u rez ii p ara . tox ic e. p i op n e u mo to ra x. trah eit ă. Pneumonia streptococică Pr o d u să d e s trep to c oci b e ta -h e mo litici (ş i. ac e la . tuse con vu ls i vă S timu lar ea va gu lu i Iri taţi e: p leu ră. Tratamentul es te s i mil ar cu a l p n eu mo niilor pne umoc oc ic e . La c o p i l p n e u mo n i a s tre p to c o cic ă (s tre ptoc oc i grupa A ) poa te e xis ta fă r ă o a l t ă îmb o ln ă vire a n terio ară . Î n ma jo ritate a c a z urilor e xis tă doa r s indromul in su fi c i e n ţ e i r e s p ira to rii ş i. c o mp lic â n d o an gin ă p u l ta c e e . Exis tă ş i fo r me „ mu t e ” c lin ic. rinită. b ) Ge n era le : d e s h id ra ta rea . În c o n t r a st fo r mele s u p ra ac u te p o t d u c e la de c e s î n 6 ore . pu lb er i vap or i. mu co vi scid oz ă. * Î n p r a c t i c ă. d iagn o s ticu l p o zitiv es te une ori dific il. c onvuls iile fe brile .pne u moc oc ic e . ticu ri Iri tant e: c orp i stră ini. dia re e a p a r en tera lă . bronşi tă C ompr esiun e ext rins ecă : ad enopa ti e. s c a rla tină . 191). corp i str ăini esof a gi en i P aren ch im p u lm onar E x trap u lm on ară R GO : r ef lu x ga str oes of agian . tube rc uloza pulmona ră . s u p u ra ţii p u lmona re . îns ă îngrijirile su n t ma i d e o se bite d ato rită vârs te i ş i te re n u lui (v.ş i me ta . ma i ra r. tum or i. u n eori s la b ma nife s ta t. de butul es te brus c . H V A A f ecţiuni di gesti ve: dis t ensi e abd om ina lă. „tabac". În ac e s t c a z. pn e u mo n i a i n t e rs tiţială . pre c um ş i for me toxic e c a re gen e r e a z ă fr e c ven te e ro ri ş i n e c e s ită un dia gnos tic di fe re nţia l c ore c t. s ep tice mia . d ep is tate d o a r ra d iologic . pne umotora x. Factor i d eclan şator i al tu se i O rig in e cen tra lă C ăi aer i en e in f er i oar e C auze psih ologic e O biceiuri. s tafilo co cia p le u ro -pulmona ră . p erica rd . pa g. o to mas toidita . Diagnosticul diferenţial s e fa c e c u : b ronş iolită a c ută .

da r vomic a ră mâ n e n e o b se r va tă la vârs te le mic i. 3. d e bu tul e s te îns ă ins idios ia r s e mne le fiz i c e ma i d i sc r e te. as p ec tu l es te d e p n e u mo n ie inte rs tiţia lă . C o p i l u l a r e a s p ec tu l „in to xica t” (c a ra c te ris tic ă c linic ă e s e nţia lă ). p ân ă la e mp iemu l ma r ii c a vită ţi c u s a u fă ră pne umotora x as o c i a t ( p i o -p n e u mo to rax) s au iz o lat (fig. 1 Sunt unice sau multip le. a tâ t c linic c â t ş i ra diologic . c ) Stadiul pleuretic. c u tira j. c l o a z o n ări. me te o ris m. p le u r a fiind a fe c ta tă fre c ve nt (e xs uda t s e r o sa n g vi n ) . 3 . 3. 9. de b u t e a z ă d e o b ic ei b ru s c. b ) Stadiul abcedant. 3. Si n d r o mu l fu n cţio n a l re s p irato r s e p o a te ma ni fe s ta di fe rit. u n ila te ra l. Simp to me le re s pira torii s unt dis c re te ş i nec a r a c t e r i st i c e . e ste p rez e n t ş i u n s in d ro m c a rd io. se pot mod ifica la interva le mici de timp. 3. Bu l e l e p o t a p ă r e a î n câ mp o p ac (s e c o n fu n d ă c u a bc e s ul) s a u a pa rent s ă nă tos 1 . R a d i o l o gi c s e vă d o p ac ită ţi mic ro . p rin tr-u n s indrom toxiinfe c ţ ios c u fe bră . bă t ă i a l e a r i p i l or n az a le . me r gâ nd de la s imple îngroş ă ri pl e u r a l e . Pneumonia stafilococică (stafilococia pleuropulmonară) Pr o d u să p e c a le ae ro ge n ă s a u h ema toge nă de s ta filoc oc ul a uriu. o b i şn u i t. t u se .infe c ţ ios ş i re s pira tor s unt ma i in t e n se . b ) st a d iu l ab ce d an t. 12). p u lmo n ar p o ate fi n e gati v s a u e xis tă uş oa ră hipe r s onorita te la p e r c u ţ i e . ge a mă t. d ) Stadiul bulos s a u fo rma „c h is tico emfiz e ma to a s ă ” (fig. Proc es ul pne umonie est e . de la uş oa ră ta h i p n e e . în ultima even tua lita te putând conflua .fe b r ă î n a l t ă . 11). ta h i c a r d i e . d i a r e e. R a d i o l o gi c . a ) Î n stadiul interstiţial co n tin u ă s ă p re domine s indromul toxiin fe c ţios . i a r la e xame n u l o b iec tiv s e p e rc e p z one de s ubma tita te ş i ra luri su b c r e p i t a n t e . Un e o r i . c ia n o ză p erio ro -n a z a lă p ân ă la dis pne e inte ns ă . i a r a u s cu ltato ric res p iraţie în ăs p rită s a u s ufla ntă . A pa riţia bule lor şi a p n e u ma t o c e le lo r mo d i fică e xa me n u l fi zic pulmona r ş i a s pe ctul ra diologic . c ) st a d iu l p le u retic . c o res p un zâ n d mic ro ab ce s e lo r p ulmona re . d is p n ee ş i ju n gh i. Ac e st e a a u te n d in ţă d e a co n flu a ş i e limina prin vomic ă . Nu e st e un s ta d iu p ro p riu -z is . S e ca ra c te riz e a z ă prin a lte ra re a s tă rii fiz ic e ş i ap a r i ţ i a si n d r o mu lu i p le u retic c a ra c te ris tic. d eo are c e bule le pot lips i î n 20% din ca z u r i sa u se p o t s u p raa d ău ga ta b lo u lu i o ric ă rui a lt s ta diu. Examenul obiectiv. d ) st a d iu l b u lo s . 185 . E xi st ă gr a de d ife rite d e in tere s a re a p leure i. cu fe b r ă . î n spec ia l me te o ris mu l p ers is te n t (une ori pâ nă la ile us ). o c h i î nc e rc ă na ţi ş i s impto me dige s ti ve ma i gr a ve . vă r să t u r i . pal o a r e .va s c ula r c u he pa t ome ga lie . Î n fo r me le s ec u n d are .s au ma c r onodula re inc omple t de limita te şi c o n fl u e n t e . 10. p â n ă la c o lap s . p a l o a re p ro n u n ţată . 8. Î n perioada de stare (c a re s e p o a te institui la c â te va ore s a u z ile) exi st ă 4 st a d i i c l in ico -ra d io lo gic e : a ) st a d iu l in te rs tiţia l. a gi t a ţ i e s a u s o mn o le n ţă ş i c u semne dige s ti ve ma rc a te : a nore xie . S ind ro mu l to xi .

186 .

î n c az u l in fe c ţiilo r d e s p i ta l s impto ma tolo gia e s te s imila ră cu c e a d e sc r i s ă în p n eu mo n ia s ta filo coc ic ă . In d i fe r e n t d e vâ rs ta b o ln a vu lu i e s te „va la bi lă ” c ondiţia c ă a c e ş ti ge rme ni să fi e „ge r me n i d e sp ital ". r a h i t i ci. H. Tratament: v. Pneumonia cu germeni gram-negativi Etiologie.Diagnosticul pozitiv s e b a z e a z ă p e : t a b l o u l c l i n ic (în sp e c ia l p e a s p ec tul „intoxic a t” a l c opilului ş i pe me t e o r i s mu l a b d o min a l reb el la tra ta me n t). Î n p e r i o a d a d e s tare. Î n e ve n t u a l i t a t e a c ă s-a e fe c tu at p u n cta ple ura lă . a ). a sp e c t u l r a d io lo gic (ce le 4 a s p ec te ). a e ruginos a !).  l a b o l n a vii cu fib ro ză c h is tică (in fec ţie c u Ps . n u mite î n tre c u t s upura tive . Simptomatologie clinică şi diagnostic. s ta filoc oc ia ple uropulmona ră ş i pn e u mo n i a c u p n eu mo c o c — tip u l 3 (a re o c a ps ulă poliz a haridic ă groa s ă ca r e -1 p r o t e j e a ză împ o triva fa go c ito ze i). Serratia ş i. de c i. de infe c ţii noz oc omia le (în a p r o a p e to ate c a z u rile) ş i a c e ş ti ge r me ni a u o ma re re z is te nţă la c h i mi o t e r a p i c e ş i an tib io tice . ma i fre c ve nt la l e u c e mi c i i t r a taţi înd e lu n gat cu imu n o s u p r e s oa re . doa r c ă s tadiile de s c ris e (in t e r st i ţ i a l . 187 . Escherichia coli. Cauzele favorizante:  n o u -n ă scu ţi. 1 9 1 . maln u triţi. s e î ncadrează în c a te goria pn e u mo n i i l o r a b c e d an te. Klebsiella pneumoniae. a. rez is te n ţă c e dife ră e xtre m d e mult de la in fe c ţ i e l a i n fe c ţ ie. A c e a s tă înc a dra re e s te lo gi c ă . lips a a portului sau alte cauze). vă rs ă turi. V S H cre s c u tă (importa ntă ma i a le s pe ntru a pre c ie re a evo l u ţ i e i ) . tab lo u l c lin ic es te ma i boga t ş i e s te s pe c ific pe ntru pn e u mo n i a a b c e d an tă:  e xi st e n t a s tă rii to xic o . p o lis p italiz a ţi). c e lia c hie ş . 1 Şi alte forme etiologic e {cu Klebsiella.  e xi st e n ţ a s tării d e ş o c (exp lic a b ilă p rin dia re e .  e xi st e n ţ a u n o r tu lb u ră ri d iges tive. ră mâ ne re la tiv s ă ra c şi l a e xa me n u l fizic . Pn e u mo n i i l e cu geme n i gra m-n e gati vi. c a re de a ltfe l. Aerobacter ş. p ag. c u d e fic ite c o n ge nita le s a u dobâ ndite. a b c ed an t. a ne mie (u n e o r i 2 0 0 0 0 0 0 /mm3 ). A d e s e a e s te vorba de c i. Pseudomonas aeruginosa (p i o c i a n i c u l ) . de ex emp lu) au această tendin ţă. Proteus. s uga ri ş i c opii mic i ha ndic a pa ţi (an e mi c i . din lic hidul de punc ţie s e vo r e fe c t u a î n s ămâ n ţări p en tru p rec iz a re a dia gnos tic ului ba c te riologic ş i c u n o a şt e r e a sen s ib ilită ţii la a n tib io tice. ma i ra r. În afa ra pos ibilită ţilor unui de but le n t . p le u retic ş i b u lo s ) s unt ma i intric a te . d a t e l e d e la b o ra to r: h ip e rle u co citoz ă (15— 20 000/mm3).s ep tice . d e o a r e c e to ţi ac e ş ti ge rme n i a u p ro prie tă ţi ne c roz a nte ş i. ma i gra ve pe pla n c linic de c â t sin d r o mu l i n su fic ie n ţ ei re s p irato rii ac u te. te ndinţă la a b c e d a r e ) 1 . s imila r cli n i c şi r a d i o lo gic ş i te n d in ţa la a b ce da re . a vâ nd un a s pe c t polimor f.  l a c o p i lu l mic (în s ă ş i d u p ă a c e a s tă vâ rs tă ) boa la poa te a pa re la ce i c u si n d r o m d e ma la b s o rb ţie (fib ro z ă c h istic ă . influenzae. p re ma tu r i.  l a i mu n o d e p rimaţi. i n si d i o s. Evoluţia sp r e re gres ie e s te le n tă î n s ă p tămâ ni s a u luni.

a. c â n d ge rme n u l in crimin at n u e s te c unos c ut. 188 . în p lă mâ n ii bolna vilor c u bron ş ie c ta z ie s a u tu b e r c u l o z ă . mai a le s . Su rs ele d e in fec ţie noz oc omia lă s unt — obiş nuit — e c h i p a me n t e le d in se c ţie ş i u mid ific a to are le de oxige n. c u me te oris m a pa re nt ine xp lic a bil (p r i n h i p o p o t a se mie . c o n tinuâ ndu-s e tra ta me ntul c u a ntibiotic e pe c a l e i. Po ate su rven i b o a la p u lmo n ară a tâ t s pora dic (la nou-nă s c uţi. Tratamentul s e s u p rap u n e. Le u co p e n ia cu n eu tro p en ie e s te fre c ve ntă ş i c u prognos tic gr a v i a r t r o mb o cit o p e n ia (u n eo ri fo arte a c c e ntua tă ) e s te c omună la no u -n ă sc u ţ i . după c a re se exc l u d e d i n t r a t ame n t a min o glico zid u l. Mo xa l a c ta m. a lte pe nic iline a ntips e udomona le (Ti c a r c i l i n ă . Evoluţia poa te fi fu l mi n a n t ă . Complicaţii: b ac te rie mie . s ta re a c linic ă nu se a me l i o r e a z ă . v.  „i n t e r e sa re ” (p artic ip are ) p leu rală la e xa me n ul ra diologic . M o n as p o r). a sp e c t u l „in to xica t” al co p ilu lu i. ). i. pa hiple urită ). Etiologie. trata me n tu l i.  l e u c o c i to ză c u n e u tro filie ş i V SH ac c e le ra tă . în i n fe c ţ i i l e n o z o co miale d iare e a ş i vă rs ă turile pot fi ma nife s tă ri de pre z e n t a r e . (p rin c a te te r) la fe l c a în pne umonia sta fi l o c o c i c ă ( pag. in filtra tu l p u lmo n ar c u ten d inţă la a bc e da re e s te s uge s tiv. Î n cu rs u l epide mie i mulţi s uga ri s unt purtă tori în n a z o fa r i n ge . Se p ro d u c e p n e u mo n ie la b o lna vii de bilita ţi s a u imunos upre s a ţi. Pneumonia cu Klebsiella E st e o fo r mă p a rtic u lară d e p n eu mo n ie cu ge rme ni gra m-ne ga ti vi. ap o rt ş . Paraclinic. în ge n era l. o fa z ă a c u t ă ( d e la d e bu t p â n ă l a vin d e c a re a c linic ă ş i ra diologic ă . fa z e lor e volutive . Radiologic. s ec he l e pa re nc hima toa s e pulmona re rez i d u a l e . în sp e c i a l ) sa u î n mic i e p id e mii s a u ep is oa de e pide mic e în c reş e s a u s e c ţii de n o u -n ă sc u ţ i d in mate rn ităţi. ce fa lo s p o rin e din ge ne ra ţia a 3-a (C la fora n. ). fără s emne de infecţie. p n e u matoc e le . s e e fe c t u e a z ă mo d ificări (în func ţie de re z ulta te le ba c t e r i o l o gi c e ) . In i ţ i a l . v. c a rb en icilin ă (P yo p e n). ge rme ne le a pa re fre c ve n t . la p rema turi. s e c ontinuă 7— 10 z ile . Da c ă . B o ala e s te d ificil d e d ifere n ţiat de pne umoniile c u a lţi ge rme ni. îns ă c u s e mn e r e z i d u a l e (rea c ţii in ters tiţia le . v. F o r t u m. d in s â n ge s a u d in as pira tul pulmona r s a u ple ura l (da c ă exi st ă ) . 1 95 ). Se c unda r. fi i n d ma r c a tă d e p re z e n ţa s ec reţiilor purule nte groa s e ş i a bunde nte şi d e fo r ma r e a a b ce s e lo r ş i/s au ca vităţilo r p ulmona re . D ac ă d u pă 3 — 4 zile de tra ta me nt i. î n t re timp . s e a d au gă u n germe ne de s upra infe c ţie . fără a avea s e mn e d e b o ală (numa i oc a z iona l s e fa c e c on ve rs ia în b o a l ă se ve ră ). s e a dminis tre a z ă an t i b i o t i c e î n d o ze ma xi male . De b u tu l re s p irato r es te ade s e a brus c . Az lo c ilin ă etc. c a „a gen t i n vad ato r” .  izolarea a gen tu lu i c a u za l d in puroiul obţinut prin punc ţie ple u r a l ă . şi o rală p ân ă la 8 — 1 2 s ăp tămâ n i . m. c u o dura tă de 8 — 1 2 să p t ă mâ n i) ş i o fa z ă s u b a c u tă . A ltfe l. re s pe c tiv. s e va a dă uga în t r a t a me n t u n an tib io tic c u s p ec tru pe ntru ge rme nii gra m-ne ga ti vi: co l i mi c i n a ( C o l i s tin ). la n o u -n ă sc u ţ i ş i. Klebsiella pneumoniae sa u ba c ilu l F ried lä n d e r e xis tă în tra c tul re s pira tor şi/ sa u d i ge st i v l a 1 —5 (6 ) % d in in d iviz ii n orma li ş i la 20% (!) din pe rs oa ne le in t e r n a t e sa u c a re lu cre a z ă î n s p ita l. Diagnosticul etiologic s e b a z e a z ă p e izola re a ge rme ne lui din s e c re ţiile tra h e a l e p u r u l e n te. Clinic. e mp ie m.

V irus ul s inc iţia l re s pira tor e ste c a uz a c e a ma i fr e c ven tă a b ro n ş io litei ac ute a s uga rului ş i copilului mi c . Co lis tin ş i — în spe c ia l — c u a s oc iere a C e ftria xon . cu a s p ec t de „c a p de bufniţă ” e s te c a r a c t e r i st i c ă .Tratamentul e s te d e s u s ţin e re (d a î n toa te pne umoniile ba c te rie ne ) ş i an t i i n fe c ţ i o s. p re c u m ş i d e u n ii para z iţi. im. rube ole i e tc . o c e fa los porină (pre fe ra bil din ge n e r a ţ i a a 3 -a ). K a n ami c in a î n d o z ă d e 15— 20 mg/ kg/z i. tropis me : e nte rovirus uri. va r i c e l o s.Ge n t a mi c i n ă s au C eftria xo n . M o rtalita te a 50 % r a t ă ma i mi că în ep id e mii. după un s c urt inte rva l. Î n pre z e nt se o b ţ i n r e z u l t a te su p e rio are c u G e n tamic ină . Î n p r a c t i c ă . 189 . 3 Po a t e p ro d u c e b ro n ş io lită . . fe b ră. sa u c o n c o mi t e n t c u o in fec ţie a c u tă a c ă ilor re s pira torii s upe rioa re pri n a n o r e xi e . a gita ţie . ruje olic 3 . 1 FORME ETIOLOGICE. Evoluţie şi prognostic. Pneumoniile interstiţiale s u n t c o mu n produs e de virus uri: gripa l ( M yx o vi r u s in flu en za e ) 1 . Pneumonia virală d eb u te a z ă d e regulă brus c . a de novirus uri 2 . în c a z urile s pora dic e e s te de PNEUMONIILE INTERSTIŢIALE Pn e u mo n i i l e in ters tiţia le s e c a ra c te riz e a z ă prin a fe c ta re a c u pre c ă de re a i n t e r st i ţ i u l u i p u lmo n ar ş i p rin d is cre panta între s imptome l e func ţiona le re sp i r a t o r i i ( i n t e n s e ) şi s e mn ele o b ie c tive p u lmona re . ru je o lei.  vi r u su r i c u tro p is m p u lmo n ar ş i a lte .C o lis tin . rin o viru suri. . ad en o viru s u ri. Vi r u su l grip a l p o ate p ro d u ce. p n eu mo n ie h e mo ra gică . ric ke tts ii. î n p lus. Etiologia mai fre c ve n tă e s te virală s a u c u myc opla s me . a l va ric e le i. 4 Pr e z e n ta cito mega lie i. la fie c a re 8 o r e. V or fi a vute î n ve de re ş i re z ulta te le an t i b i o gr a me i ( d ac ă s u n t d is p o n ib ile) 1 . pa ra ric ke tts ii. e de m pulmo na r i n fe c ţ i o s a c u t. 1 Poate fi necesară dr enarea emp iemu lu i sau abcesu lu i (dacă există). virus urile gr i p a l e . Pneumocystis carinii ş i c h iar u n ii ge rme ni gra m-poz iti vi s a u ne ga tivi po t a fe c t a i n t e r s tiţiu l în e vo lu ţia lo r. G ă s im a s tfe l în e t i o l o gi e :  vi r u su r i c u tro p is m p u lmo n a r: viru s ul s in c iţia l re s pira tor. c u te ndinţă la c r o n i c i z a r e ( b ro n ş io lită o b lite ra n tă c ro n ic ă ). MANIFESTĂRI CLINICE Şl DIAGNOSTIC CLINIC 1 . d e o are c e tere nul de pne umonie a tipic ă prima ră est e a st ă z i r e z e rva t p en tru e tio lo gia c u myco pla s me . 1 0 — 1 4 zile a fo s t co n s id era t me dic a me ntul de e le c ţie . virus ul he p a t i t e i . 2 Un e l e t ip u ri p ro d u c o fo r mă p artic ula ră de bronş iolită . vo rb im ma i c u rân d d e pne umonie inte rs tiţia lă î n forme le vi r a l e ( p n e u mon ia vi ra lă ).  a l t e mi cro o r gan is me: Mycoplasma pneumoniae. bronş iolită . p a ra grip a l tip 1 ş i 2. c i t o me galic 4 . c i t o me galic . p a r a gr i p ale .

după c are s e ins ta le a z ă un s in d r o m fu n c ţio n al res p irato r grav .Î n perioada de stare gă s im feb ră î na ltă ş i un s indrom func ţiona l resp i r a t o r c u d is p n ee exp ira to rie marc a tă ş i tus e c hinuitoa re (la î nc e put sp a st i c ă . Pneumonia cu Mycoplasma pneumoniae a pa re ma i c omun la c opii ma r i şi l a a d o le s c e n ţi. Pneumocystis carinii (protozoar? fung?) produc e o formă interstiţia lă de pneu monie p lasmocitară asocia tă (ex sudat spumos în a lveole) rea lizând d eci o pneu mon ie a lveolo-interstiţia lă. Diagnosticul e s te s u s ţin u t d e evo lu ţia înde lunga tă . Diagnostic diferenţial.ş i co r t i c o t e r a p i e p relu n gită (în ge n era i la c opiii cu re z is te nţă scăzută). Pneumonia cu Pneumocystis carinii (pne umonia inte rs tiţia lă pla smo c i t a r ă ) . 3 . Datele epidemiologice. de s c ris e . Examenul radiologic es te revela to r. de a s pe c tul ra diologic ca r a c t e r i st i c ( a s p e c t gra n itat c u h ip ertra n s pa re nţă la pe rife rie ). De b u t u l e st e lu n g. da r a ce a s ta nu fixa re a c omple me ntului. a poi se va dife re nţia de pn e u mo n i i l e b a c terie n e ş i b ro n ş io lită a c u tă. ma l n u triţi. atu n c i câ n d sunt c unos c ute . U n e o ri s e vă d ş i mic roopa c ită ţi dis c re te . re ac ţiile s e ro lo gice . Dintre bolna vii de SIDA care fac pneumon ie cu Pneumocystis carinii 50% sunt copii. T rata me n tu l p n e u mo n iilo r. gre u de d e o se b i t d e fo rmele micro n o d u lare d in b ro nhopne umonie . Tratament: v. 2 . Exa me nul fiz i c pulmona r de o b i c e i e st e n e ga tiv. pre ma t u r i . re a liz â nd ima ginile „vă t u i t e ” sa u î n „p lete d e c ă lu gă r ". cu alveolită 190 . de he ma gl u t i n a r e . de c â nd a te s tă c ă titrul a ntic orpilor dia gnos tic ul e tiologic . c u s imp to me s ă ra c e . e s te fire s c s ă ne gâ ndi m la e t i o l o gi a gr i p a lă . s e ma nife s tă ma i fre c ve nt * Pneumocystis carinii este cel mai important (cel puţin ca frecvenţă) agent oportunist la copii cu infecţie HIV simptomatică (boa lă SIDA sau AIDS). d e aglu tin are la rec e. Se b az e a z ă pe s impto me le c linic e exa me n u l r a d i o l o gic. in sid io s . Complicaţii: s u p ra in fe c ţie b ac te ria n ă. D e ce le mai mu lte ori e xa me nul fiz ic pulmona r e s te ne ga t i v şi d o a r r a re o ri s e p erc e p câ te va ra lu ri s ibila nte s a u s ubc re pita nte . ima gini le a ră tâ nd îngroş a re a tra me lor in t e r st i ţ i a l e mai a le s d e la h ilu ri s pre ba z e . cu tu s e ş i ta hipne e . Laboratorul p o a te a ră ta le u co p e n ie ş i est e o r e gu l ă. Dia gnos tic ul de pre c i z i e e st e p u s p rin e vid e n ţiere a p ara z itu lu i. Î n t r -o e p id e mie d e grip ă. Tratament: ve z i tra ta me n tu l p n eu mo n iilo r. s unt de un re a l fo l o s. E xi st ă o ma re d is cre p an ţă în tre d is p ne ea ş i tuş e a inte nsă cu c ia noz ă per i o r o -n a z a l ă . d e ex emplu. î n s p ec ia l est e î n c r e şt e r e s u n t ce le ma i imp o rta n te p entru VSH s c ă z ută . a p o i u med ă). b ătă i a le a rip ilo r n as u lu i. E s te un p ro c e s a lveo lo -in te rs tiţia l c a re a pa re la nou-nă s c uţi. Diagnostic pozitiv. c o p ii c u d e fic ite imune c on ge nita le s a u dobâ ndite (in c l u si v p r i n i n fe c ţi e H IV ) * ş i la ce i ca re a u „be ne fic ia t” de a ntibio. P n eu mo n ia in t e rs tiţ ia lă (vira lă ) s e va de os e bi de c e a c u m yc o p la s me ş i P n eu mo c ys tis c a rinii. d ate le d e la b o ra to r ş i ce le e pide miologic e . tira j inte rc os ta l ş i e xa me nul ob i e c t i v fo a r t e s ă ra c .

de obic e i în t r -u n l o b i n fe r io r. iar ba ia i s e va t a c e c u o o ră î na in tea me s e lo r. p rec u m ş i p rin re a c ţia de fixa re a c ompl e me ntului ş i agl u t i n a r e a c u se ru l bo ln avu lu i. Chlamydii (orn itoză-p sitac oză). Di a gn o st i c u l s e s tab ileş te p rin e vid e nţie re a din s pută s a u s â nge a age n t u l u i E a t o n . p e câ t p o s ib il. Tratamentul insuficienţei respiratorii acute 1 . C o p i l u l n u tre b u ie fo rţa t s ă mă n ân ce da r s e va ins is ta s ă i s e a s igure nec o n d i ţ i o n a t c a n titate a n ec e s a ră d e lichide . d ac ă vre me a e s te bună . pneumonia atipică este producă cel mai frecvent de Mycoplasma pneumoniae. B o l n a vi i . a e ritroc ite lor O (I). 2 . Mai poate fi produsă însă şi de: Rick ettsii (febra Q). e xis tâ nd ris c ul de s hidra tă rii pri n p i e r d e r i l e a n tren ate d e p o lip n e e ş i tra n spira ţie . alime nta ţia s e re d u c e . s e va me n ţin e o te mp era tură de 18— 2 I°C ş i o umidita te re l a t i vă ( 4 0 % ) c a re s e p o ate rea liz a prin a plic a re a unui ce a rc e a f ume d pe st e p a t sa u p rin va p o ri d e ce a i de muş e ţe l (de la o oa lă c a re fier b e ) . De z o b st ru are a c ă ilo r res p irato rii p rin a s pira ţie . la fe l ume rii (se p u n e u n su l s u b u me ri) ş i c o p ilu l va fi ma nipula t c u grijă . p e n tru a nu-l obos i. Po z i ţ i a în p at a co p ilu lu i va fi c u trunc hiul ma i ridic a t. Tratamentul igieno-dietetic 1 . Î mb r ă c a t „d u p ă s ez o n ” .do a r p r i n t u se (ma i ra r d u re ri to rac ic e. s pută roz a tă ) ş i e xa me n fiz ic ne ga t i v *. î n fo rme le u ş o are ş i me dii de boa lă înlocuie ş te oxi ge n o t e r a p i a . 191 . R a d i o lo gic s e c o n s ta tă u n infiltra t la un plă mâ n. î n s a lo an e s au c a me re „de s c his e ” s a u „din miş c a re ” (ma ma p l i mb ă c o p ilu l î n b ra ţe ). 3 . Într-adevăr. 2 . c opilul va fi ţinut afa r ă . z i l n i c . Al i me n t a ţia ră mâ n e n emo d i fic a tă da c ă c opilul nu a re a nore xie s a u disp n e e i n t e n să ş i nici d ia re e s au /ş i vărs ă turi. * Face parte din grupul aşa-numitelor pneumonii atipice. a ş e z â nd c opilul în de c u b i t l a t e r a l s tâ n g ş i d rep t p en tru a e vita s ta z a pulmona r ă ş i a uş ura exp e c t o r a ţ i a . . se a d mi n is trea z ă fra g men tat s a u s e dă prin ga va j. Ae r o t e r a p ia . Î n a c e st e a . vo r fi izo l a ţi a tâ t la s pita l c â t ş i la domic iliu în sa l o a n e sa u c a me re lu min o as e ş i b in e a e ris ite . Se p r a c t i c ă p e tera s e. s in d ro mu lu i res pira tor (insufic ie nţ e i re s pira torii s in d ro mu l u i ca rd io -va s c ula r. 4 — 6 o re . unii paraziţi (tox oca riaza umană produ să de la rva migran s visc era lis). La ne voie . la rec e (0 ° — 10°C ). s in d ro mu l u i to xi in fe c ţios .  T r a ta me n tu l  T r a ta me n tu l  T r a ta me n tu l igien o -d i ete tic . s imp to ma tic . TRATAMENTUL PNEUMONIILOR De o se b i m:  T r a tame n tu l  T r a tame n tu l a c u te). Po z i ţ i a î n p at va fi s c h imb a tă ia fiec a re 1— 2 ore .

) . a ) Ad mi n i s tra re a O 2 p ro d u c e u rmăto are le e fe c te :  mi cş o rare a („ min i mali z a re a ") a n xie tă ţii. sa lb u tamo l) s a u flu id i fia n t (N-a c e tilc is te ină .c he motrips ină et c . p r e si u n e a CO2 192 . Ameliorarea ventilaţiei c o n s tă în :  a sp i r a ţ i a mec a n ică a se c re ţiilo r. a d min is trâ n d prin s ondă na z o-fa ringia nă .  â mb u n ătă ţire a fu n c ţie i c o rd u lu i ş i a va s e lor. b ) C o n c e n t raţia d e O 2 . poz iţia c orpului va fi sc h i mb a t ă la 5 — 1 0 min u te — ş i n u 1 — 2 ore — ia r une ori sunt ne c e s a re ş i ta p o t ă r i ) . s a u s tare a ge ne ra lă e s te a lte rată . d ) De o a r e c e O 2 re c e ş i u s c a t es te irit a nt. de oa re c e s -ar pu t e a p r o d u c e fib ro p laz ie re tro len tală s a u dis pla z ie pulmona ră (prin hip e r o xi e ) .  sc ă d ere a re z is te n tei vas c u lare p u lmona re . e l va fi î nc ă lz it ş i umidific a t (s e r e a l i z e a z ă p r i n „t r e c e r e a ” ş i b arb o tare a lui.  i n t u b a ţ i e trah ea lă s a u trah eo s to mie (indic a ţie de e xc e pţie i). e pile ptifor me . Pe n t r u su ga r ş i c o p ilu l mic.  sc ă d ere a tra valiu lu i ş i e fo rtu lu i re s pira tor. tra h e o b r o n şi t ă . as te n ie. T re b u ie s ă exis te î n a e rul ins pira t oxige n în pro c e n t a j d e 3 0 — 1 0 0% p e n tru a ad u c e pre s iune a O 2 la nive lurile norma le (6 0 — 1 0 0 mmH g) Re a liz a re a a c e s tu i d e z ide ra t de pinde de mijloa c e le de ad mi n i st r a r e a O 2 . a s tfe l:  d a c ă s e ad min is tre a z ă 4 l O 2 /min s ub c ort. Î n p r a c t i c ă. p e lâ n gă a s igura re a une i umidită ţi c re s c ute . a lfa . Fiin d to xic . pe r mi t e n e b u l i z a re a u n o r me d ica me n te cu e fe c t bronhodila ta tor (a dre na lină.  ve n t i l a ţ i e artific ia lă a s is ta tă (p re s iunea O 2 ma i mic ă de 50 ma i ma re de 75 mmH g „rid ic ă ” aceas t ă mmH g. e de m pulmona r a c ut. a te le c ta z ii. c â n d n u s e p o a te mo n itoriz a pre s iune a O 2 s e s ta bile ş te nevo i a d e O 2 .  d r e n a j u l p o s tu ral (p e ntru as igu ra re a unui dre na j optim. s pa s me . Nu ma i i a p re ma tu ri ş i n o u -n ă s c u ţi nu s e a dminis tre a z ă o c onc e ntra ţie a O 2 ma i ma r e d e 4 0 % p e o d u rată ma i ma re de timp. Oxi ge n o tera p ia (s c o p u l p rin cip al e s te a me liora re a oxige nă rii s â n ge lui). iz ole tă s a u printr-o ma s c ă e t a n ş ă s e a ju n ge la o co n c e n traţie a O 2 de 100%.  t e r a p i a c u a e ro s o li. e fe c tuă rii tra ta me nte lor et c . intoxic a ţie cu C O e t c . O 2 î n c o n c e n traţie mare fiin d to xic ş i putâ nd produce hipe rs e c re ţie . de c â te ori e s te pos ibil. e st e c e aţă s a u vâ n t p u tern ic. nive l u l o p t i m d e O 2 e s te a p rec ia t la 2 — 4 l/min. C o n c e n t r a ţ i a d e 1 0 0% o xi ge n s e ad minis tre a z ă numa i î n s itua ţii a c ute s p e c i a l e ( o b st r u cţii a cu te a le c ă ilo r res p iratorii. agi t a ţ i e ) . ) d a r ş i a tu n c i. 3 . prin oxige na tor). d o a r pe ntru pe rioa da s tric t ne c e s a ră . ame ţe li. co n s id erâ n d „n ive lul opti m de O 2 ” de bitul la c a re a d i sp ă r u t c i a n o za p lus 1 /4 d in a c e s t d eb it.Ae r o t e r a p i a n u s e fac e câ n d tempe ra tura e xte rioa ră e s te s ub + 1 0 °C . ) . ch i a r e d e m p ulmo n a r ac u t. iz o p r e n a l i n a . totuş i e s te a p r ec ia tă a fi s u ficie n tă în mare a ma jorita te a c a z urilor). 4 . tra ns pira ţii. „s e te ” de a e r. c ) In d i c a ţ i a ma jo ră a a d min is tră rii O 2 o re pre z intă c ianoz a ş i „s i n d r o mu l d e lu p tă p en tru a e r” (p o lipne e . i n d ivi d u a l. a s ch imb ă rii rufă rie i. O 2 s e va d a d i sc o n t i n u u (în a i n tea mes e lo r.  d a c ă s e ad min is tre a z ă to t 4 l O 2 /min da r prin s ondă na z ofa ringia nă s e va a ju n ge la o co n c en traţie a O 2 doa r de 45% (c a re. vărs ă tu ri.

1 0 ml/k g d e s â n ge p ro a s p ăt (indic a ţie c ontrove rs a tă !). t u şe a p o a te fi p ro vo c a tă p rin re s p i ra ţii profunde . vehicu larea medica mentelor. Risc : supraâncărcare (evitată prin reducerea cu 1/3 a cantită ţii preca lcu la te). Î mb u n ă tăţire a tran s p o rtu lu i d e O 2 . s tre ptokina z a . Î n p r a c t i c ă . fă ră de te rmină ri. 1  fluidificarea prin agenţi antispumigeni: în oxi ge na tor s e introduc e so l u ţ i e d e C lNa 3 % s au 2 — (4 ) ml alc o o l e tilic a bs olut (90°) la 100 ml de a p ă d i st i l a t ă (!). 1 Permite. 3 mg/ k g d o z ă . s e a dminis tre a z ă î n doz e de 3 × 1 0 p i c . red u c e ed emu l in fla ma tor (a c ţiune a a ntiinfla ma toa re a co r t i st e r o i z i l o r es te fo lo s ită î n s p ec ia l î n infla ma ţia c ă ilor re s pira torii. nu a p a r e n c h i mu l u i. 8 . 3 × 15 pic . ora l. 3— 5 mg/ k g/ z i . larin gita a c u tă. la c opilul între 2 — 6 a n i ( p o a t e fi fo lo s it ş i s u b fo rmă d e a e ros oli s a u c omprima te ). 5 .  c or t i c o s tero izii a u u rmăto are le e fe c te : s uprimă re a c ţia ţe s utului co n j u n c t i v l a i n ju rii in h ib â n d fo rma re a fi b robla ş tilor. ac id o z a s e co rec te a z ă o bliga toriu. n u ş i-a u dove dit e fic ie nţa . e tc. s e a dminis tre a z ă H emis uc c ina t de hid r o c o r t i z o n 1 0 mg p e kg z i. o c lorură de a moniu c omple xă (1 fl a c o n — 4 0 ml. 193 .  drenajul postural. . d e 3 -4 o ri pe z i s a u C a lmotus in 3× 4 -5 pic / z i . 7 . c u s c o p u l d e a d imin u a îngus ta re a lu me nului c ă ilor a e rie ne : bro n şi o l i t ă a c ută. 6 . tre buie a corda tă mu l t ă a t e n ţ i e ap o rtulu i ad ec vat d e lich ide . o r a l. î n caz de st o p c a r d i o -re s p irato r s au ş o c (s e a dminis tre a z ă I— 3 mmol/ kg de bic a r b o n a t d e Na). R e d u c e re a c o n s u mu lu i d e O 2 la p erife rie s e re a liz e a z ă prin repa us ul la p a t şi p r in admin is tra re a u n o r d oz e mic i de Fe noba rbita l. o r a l sau i. ac e til-cis te in a etc . în plus. 1 ml = 2 mg).  agenţii mucolitici (proteolitici) cum s unt trips ina . t i mp d e 4 —7 z ile . hia l u r o n i d a z a . la c opil utiliz ă m ca e xpe c tora nt mu c o l i t i c p r e p a ra tu l B is o lvo n (B ro mh e xin ).pro b l e mă ) . Ve n tilaţia me c a n ică e s te ra re ori folos ită î n pne umopa tii (doa r în fo r me l e gr a ve c u criz e p relu n gite d e apne e ) ş i va lori c ritice a le ga z e lor sa n g vi n e ) . C o r e c t a r e a a c i d o z e i s e e fe c t u e a z ă — pre fe ra bil — pe baza de te rmină rilor de l a b o r a t o r ( d e te rmin ări A s tru p ). nu ma i în t u şe a s e a c ă . Pa r t i c u l arită ţi te ra p eu tice : a ) În p n e u mo p a tiile în c a re p red o mină s e c re ţia (e de ma toa s e ) e s te nec e sa r ă fl u i d i fica re a mu c u s u lu i p en tru ca a c e s ta s ă nu de pă ş e as c ă a c tivita te a ci l i a r ă şi să a c c e n tu e ze ş i ma i mu lt o b s tru c ţia c ă ilor re s pira torii. În c a zurile în c a re he mogl obina est e su b 7 g% s e p o t ad min is tra cu p rec a u ţ i e 5 ml/ kg de ma s ă e ri troc ita ră . de oa re ce împre ună c u a e rul ca l d şi u me d . iar î n l i p sa a c e st e i a. re duc e bronhos pa s mul pro d u s d e h i st a min ă . Fl u i d i fi c a r e a ş i î n d e p ărta re a s e c re ţiilo r s e rea liz e a z ă prin:  păstrarea reflexului de tuse (s ă nu fie de prima t me dic a me ntos !).  asigurarea lichidelor necesare p lu s u n s uplime nt. c u e xc e pţia liz o z i mu l u i ( c a r e d iz olvă mu c u s u l î n mo d ce rt). s c himba re a poz iţie i co r p u l u i să u — la co p ilu l ca re c o lab o re az ă — un uş or e xe rc iţiu fiz ic (de exe mp l u r i d i c a r ea mâ i n ilo r). d iviza t î n 4— 6 priz e s a u Pre dnis on 1— 2 mg pe kg/ z i . m. c h in u ito a re s e p o a te a dminis tra — dacă vârs ta pe rmit e Co d e i n ă 0 . e s te me to d a c e a ma i e fic ie n tă de me nţine re norma lă a vâ s c oz ită ţii (fl u i d i t ă ţ i i ) se c r e ţiilo r ş i a c o mb a te rii ris c ului de s hidra tă rii în forme le s e ve re ap o r t u l se fa c e p rin p erfu zie ven o a s ă . ora l. la c o p ilu l s u b 2 a n i.

s au A mp ic ilin ă 1 0 0 — 2 0 0 mg/ kg. la 6 ore . 3 ml). ch iar î n p re z e n ţa fe bre i îna lte . c u c o nd iţia c a b o a la s ă nu fie foa rte gra vă . d e exemp lu ) s c a de re z is te nţa la fluxul de a e r c u ci r c a 2 5 % ( d e a c e e a. c a de la în ce p u t s ă s e introduc ă un a ntibiotic (Pe nic ilină . 1% 0 0 .b ) î n p n e u mo p atiile s p as tic e („a s tma ti for me ") e s te ne voie de combaterea sp a smu l u i b r o n ş ic p rin a d min is tra re a d e bronhodila ta toa re s impa tomi me tic e (a d r e n e r gi c e ) . ad min is tra te i. c. so l u ţ i e 2 . i. 5 — 6 mg/ kg. În pneumonia sugarului şi copilului mic. i. 1 fi olă de 2 ml. a e r r e ce. Pe ntru ad mi n i st r a r e a i . Tratamentul antiinfecţios cu antibiotice a ) Al e ge r e a in iţia lă a an tib io ticu lu i de pinde de a ge ntul s uspic iona t şi vâ r st a c o p i lu lu i. Î n caz 194 . D u p ă even tu a la cu noa ş te re a a ge ntului inc rimina t (a d e se a d i fi c i l ă ) ş i a s e n s ib ilită ţii a c e s tu ia s e va pute a tre c e la tra ta me ntul ţin t i t . o „a c ope rire ” e s te nec e s a ră ş i e s te pru d e n t . la ne voie re pe tâ ndu-s e de 2— 3 o r i . re gimul va fi de s oda t sa u h i p o so d a t şi s e vo r a d min is tra to n ic a rd iac e ş i diure tic e. T r a t a me n t u l c o lap s u lu i va s c u lar).. Se p re fe ră trata me n tu l as o ciat: A mpic ilină + G e nta mic ină s a u A mp i c i l i n ă + Oxac ilin ă (s au a ltă as o cie re î n tre o pe nic ilină pe nic ilina z o-re z is te ntă ş i u n a mi n o gl i c o zid ). v. efe c tu l b ro n h o d ilata to are lor e s te folos it în toa te a fe c ţiunile că i l o r a e r i e n e c u b ro nh o co n s tric ţie p ro d u s ă prin irita re a c u c orpi s tră ini. influe nz a e tip B ). v. la 6 o r e i n t e r va l . M io filin u l (a min o filin ă s a u e ufilină ). s u s p e c ta tă s a u dove dită vira lă e s te bine s ă s e a şt e p t e 1 — 2 zile . Se ad min is tre a z ă . La s u gari î n s ă . pra f.  Î n c a z d e p n e u mo n ie. ora l. . /kg z i. s . a d min is tr ă m 4 mg/ k g/d o z ă . forme uş oa re s a u me dii (fă ră s in d r o m n e u r o -t o xic) s e p o ate în ce p e cu Pe nic ilină G 100 000 u. B r o n h o sp a s mu l ac u t c e d ea z ă în 3— 5 minute la a dre nalină s ol. ga z da „n e c o mp r o mi să ” ş i med icu l s ă viz ite z e zilnic bolna vul pe ntru re c unoa ş te re a su p r a i n fe c ţ i e i b ac te rie n e. Tratamentul sindromului cardio-vascular Î n c a z u l a p ariţie i s emn elo r ş i s imp to melor ins ufic ie nte i c a rdia c e c onge s ti ve se mo d i fi c ă p o ziţia c o rp u lu i. Amp i c i l i n ă ) . infla ma ţie ). i. . 0 1 ml / k g (0 . 1 . s a u i. v. fă r ă a introduc e an t i b i o t i c e . Î n c a z d e c o la p s s e u mp le p a tu l vas c u lar ş i s e a dminis tre a z ă va s oc on s tric toa re (v. la 4— 6 ore in t e r va l ( e fi c i e n tă în c a z u l p n e u mo c o cu lui ş i H. 4 % ( 1 ml = 2 4 mg) s e d iz o lvă î n 10 ml gluc oz ă 5% s a u s e r fiz i o l o gi c . 2 —0 . Tratamentul sindromului toxi-infecţios (toxico-septic) Tratamentul sindromului toxi-infecţios (toxico-septic) inc lude me d i c a me n t e l e an timicro b ie n e (a n tib io t ic e le şi c himiote ra pic e le ) şi mi j l o a c e l e d e a b o rd a re a ma n ifes tă rilo r to xic e (s indromul ne uro-to xic ). T e o fi l i n a ş i c e le la lte xa n tin e b ro n hodila ta toa re re duc bronhos pa s mul în c c a 3 0 mi n u te. ch i mi c a l e . v.  Î n p n e u mo n ia n o u -n ăs c u tu lu i s e vor introduc e de la înc e put două an t i b i o t i c e . în func ţie de vâ rs tă doz a re pe tâ ndu-s e la n e vo i e d e 2 — 3 o ri (ad ren ergice le p o t fi fo los ite ş i în a e ros oli). Şi î n c o n d iţii n o rmale (o m s ăn ătos ) în c a z ul inha lă rii de a e ros oli c u bro n h o d i l a t a t o a re (ad ren alin ă. s e re d u c lic hide le . m.

văr sătur i. . n eu tr op en i e D ap son e TMP E xper im en ta l. mi opat i e per if erică Gr eţu ri. tr omb oc it op en i e. la 4 — 6 o r e . i. m. v. m. ari tmi e ven tricu lară P u ţin e ef ec t e ad v ers e Iri tar ea căi lo r a er i en e. o dată p e zi. rash. Î n c a z u l fo rmelo r to xic e . v. sau i. la 6 ore inte rva l.v. în 3 doz e z ilnic e.7 T ra ta men tu l in f ecţie i cu Pn eu mocy sti s carin i i în A ID S * T erap i e TMP — S M Z D oză 2 0 mg/k g/zi. ora l .  Î n p n e u mo n ia s ta filo c o cic ă s e u tilize a z ă o sc he mă c u triplă a s oc iere . Di n mo me n tu l în ca re s e c o n firmă e tio lo gia pne umoc oc ic ă s a u s treptoc oc ic ă do z e l e d e Pe n i c i lin ă se s c a d la 2 5 — 5 0 0 0 0 u. v.m. i. sau ora l. de re gulă . ab c es s t er i l la locu l i. i. la 6 In d icaţ i e Med icam en t de elecţi e E f ect e advers e A n or ex i e. v. 195 . . transaminaz e crescu t e. n eu tr op en i e g r eţu ri. v. rash. i. 2 1 zile A lt ern at i vă de elecţi e D u rer e. P en t amid in ă 4 mg/k g/zi. azot em i e. hipot ens iun e. sa u i . in flu en za e s e p o ate î nc e rc a o c e fa los porină s a u Clo r a m fe n i c o l u l . v. la 6 ore inte rva l. (Sep trin p en tru u z i. 7 . 15 mg/ kg/z i). rash . f iind o t erap i e t op ică) E xper im en ta l la adu lţ i (un studiu. văr sătu ri. ziln ic. transa minaz e cr escu t e. 23 zi le D ap son e 1 : 100 m g/k g/ zi TMP : 20 mg/k g/zi. s a u Lomidine (P e n t a mi d i n ă iz e th io n at) 4 mg/ k g/z i î ntr-o doz ă unic ă i. la 6 or e. c â nd „nu me r ge ” p r i ma as o cie re s au ş tim că es te vorba de un s ta fil oc oc re z is te nt la b e t a -l a c t a mi ne). d oză u n ică.  Pn e u mo n ia c u C h la m yd ia b en efic ia z ă de Eritromic ină 40— 50 mg/ k g/ z i . 21 zile p lus L euc ovor in 20 mg/m2/ zi i. a d mi n is trată în 4 d o ze . nec ont r ola t pe adu lţi cu A ID S ) Tr im et r ex at e 3 0 mg/m2/z i i. Pe n i c i l i n ă G + O xac ilin ă + G en tamic in ă (5—7 mg/ kg/z i). 21 zile ora l N eu tr op en i e. ) Tabelul 3. * Indica ţiile — la cop il — sunt „va labile” şi în cazurile în care pneu monia cu Pneu moc ystis carinii apare în a lte circumstanţe d ecât inf ecţia HIV. pancr eati tă. 21 zi le i. n eu tr op en i e. /kg/z i. tus e P en t amid in â aer o s o lizată 3 00mg/zi la adu lt (inha lar e cu nebu liz oru l) 3 0 min/zi. s e va în cepe cu Oxacili nă 200 mg/ kg/z i. numai la adu lţi 1 medicament cu acţiune antileproasă electivă. or e. rash. Î n p n e u mo n ia cu Pn e u mo c ys tis ca rinii s e a dminis tre a z ă c himiote ra pie în d o z e ma r i . Pe n i c i l i n ă G + O xa c ilin ă + K an amic ină (15— 20 mg/ kg/z i ) s a u o ce fa l o sp o r i n ă + G en tamic in ă (O xac ilin a.de r e z i st e n t ă a H. timp de 10 — 1 4 —( 2 1 ) z ile (a s o cie re a a c e s to ra n u a dus la re z ulta te s upe rioa re ) (ta b . se introduc e. zi ln ic. 21 zi le E xper im en ta l la adu lţ i (p ar e cea mai de p er sp ect i vă met odă. . v. + Clo ramfe n ico l 5 0 — 75 mg/ kg/z i. 3. C o trimo xaz o l (Bis e p to l) 20 mg/ kg/z i.

influe nz a e ş i s tre ptoc oc . c a re va ne c e s ita c ore c ţie ch i r u r gi c a l ă .  Î n p n e u mo n iile cu ger me n i gram-negativi. ş i c e le no i ) r e a c ţ i o n e a z ă b in e la P e n icilin ă G .  Pn e u mo n ia me n in go c o cic ă (c u s erotipurile ve c hi A . cu Eritromic ină 30— 50 mg/ kg/z i. un a ntibiotic nu-ş i dove de ş te efi c i e n ţ a . a p are n t e s te c e a a de c va tă . un d e s-a i n t r o d u s u n a n tib io tic. în doz e de 30 —4 0 mg/ k g/ z i în 4 p rize (s a u V ib ramic ină ). T o b r a mic in a s a u o c e fa lo s p o rin ă din ge ne ra ţia a 3-a . La şc o l a r ş i a d o le s ce n t s e î n ce p e tra ta me ntul c u Pe nic ilină G . Î n p rez e n t. b ) Du r a t a an tib io tera p iei d ep in d e d e ră s punsul la tra ta me nt a l fie c ă rui caz î n p a r t e . v. v. Ce fa los porine le au a va n t a j u l unei a c ţiu n i bune în pne umoniile cu s e c re ţii ab u n d e n t e . m. or i se p o a t e c o n s tata că s e exac e rb ea z ă flora a s upra c ă ruia a a c ţiona t a c el an t i b i o t i c . T e tra c ic lin ă hidroc loric ă . există te ndinţa de a fi s c hi mba t. e l va fi s ch i mb a t (s u n t c a z u ri tra ns fe ra te de la „e ş a loa n e ” infe rioa re . da torită gre ută ţilor în tra ta me ntul s ta fi l o c o c i e i p l eu ro . C a rbe nic ilina . p e l â n gă an tib io ticu l avu t d is p o n ibil s e ma i introduc e î n tra ta me nt G e n t a mi c i n a i . s au da c ă se su sp i c io n ea z ă M yco p la s ma . a pa riţia ne p r e vă z u t ă a p n e u mo to ra xu lu i ş .  Da c ă d u p ă 4 8 o re d e a d min is tra re . pâ nă la te s ta re a s e ns ibilită ţii. î n 4 d o z e z i l n i c e. e st e ma i logic s ă s e a s o cie z e u n al doile a a ntibiotic )  Pe n i c i l i n a G s e va dizo lva 1 0 0 0 00 u pentru 1 ml de s e r fiz iologic (c e l p u ţ i n ! ). S o lu ţiile mai co n c e n trate produc pe lâ ngă durere inte ns ă ş i o fi b r o z ă a q u ad rice p s u lu i (c u ş c h io păta re ). ba rie ră c a re împie dic ă pe ne tra re a an t i b i o t i c e l o r ) . c e l puţin iniţia l. mi n i m 2— 3 s ă p tămâ n i. ce e a ce p re s u p u n e exis t e nţa de lic hid pleura l înc his ta t (ca r e va n e c e s ita d re n aj). d e exemp lu s e va re c oma nda Me tronida z olul (3 0 —4 0 mg/ k g/zi î n 3 d o ze o rale s a u în pe rfuz ie i. de o b i c e i . Du p ă vâ r sta d e 8 an i. s e p o a te e s tima c ă pne umonia pne umoc oc ic ă ne c e s ită un t r a t a me n t d e circ a 7 zile iar p neu mo n i ile c u H . 196 . s e va înloc ui a c e s t a ntibiotic c u Er i t r o mi c i n ă 4 0 — 5 0 mg/ k g/z i o ral. În caz de r e z i st e n ţ ă ( B. a . ). co p ilu l p o a te fi tra ns fe ra t într-un s e rvic iu de pn e u mo l o gi e c h iru rgi ca lă (d u ra tă p relu n gi tă numa i a a ntibiote ra pie i nu va re z o l va c a z u l ) : c ) R e gu l i în a d min is tra re a a n tib io tice lor:  Î n fo r mele gra ve es te rec o man d a t.  Î n c a z d e ale rgie la p e n icilin ă. C .p u lmo n are (n e p en etra re a ba rie re i. P n eu mo n ia s tafiloc oc ic ă ne c e s ită un tra ta me nt pa r e n t e r a l d e 3 s ăp tămâ n i.  Pn e u mo n ia c u u n ii an ae ro b i „ră s punde ” bine la Pe nic ilină . A soc ie re a A mpic ilină + G e nta mic ină po a t e r ă mâ n e in e fic ie n tă. ora l. s e a dminis tre a z ă ş i c o p i i l o r ma i mari d e 3 an i vâ rs tă ). fiin d n e c e s a ră C olis tina .  Î n l e gi o n elo ză E ritro micin ă e s te a n ti biotic ul de e le c ţie . s a u K an amic in a i. B . To tu ş i.c o n j u n c ti vă în ju ru l lez iu n ilo r. ş i la u n inte rva l ma i s c urt (4 ore ). De şi a n t i b io tera p ia pres c ris ă . c a re s e va continua a poi încă 1— 3 s ă ptă mâ ni pe c a l e o r a l ă (în s ăp tămâ n a a 3 -a — a 4 -a de boa lă s e forme a z ă ba rie ra fib r o . ca a ntibiotic e le s ă fi e a d mi n i st r a te î n p e rfu zie i. totuşi une ori fe b r a p e r si st ă . Te tra c ic line le a u o bună difu z i b i l i t a t e p u lmo n a ră ş i s p ec tru larg b a cte ria n (la ne voie . iar d a c ă evo luţia e s te c e a s c onta tă c ompone nta pl e u r a l ă fi i n d ma jo ră. fragilis . v. t imp de 1 0 zile. c loa zonă ri. A mi ka c i n . ) ace a s tă pne umonie e s te c ons ide ra tă ş i o a fe c ţ i u n e ch iru rgica lă . C lora mfe nic olul sa u o c e fa l o sp o r in ă.

Fa ra ll.c . da c ă e s te n e c e sa r ) l a fi e c a r e 4 — 6 o re. 3 . 1 1 ) ş i D 7 S23 (K M 19)(La throp. U n a n tib io tic (de re gulă . p o a t e fi d e sh i dra ta t ş i greu d e e valu at. 19 8 8 ) . î n s p e c ia l i. A c e a s t a s e va face numai dacă temperatura („l u a t ă ” i n t r a r e cta l) d e p ăş e ş te 3 8 . i. p re fe râ ndu-s e s a tis fa c e re a ne c e s ită ţilor cu r e n t e sa u min i me . ple u r o t o mi a .  De c â t e o ri es te p o sib il s ă s e o b ţ ină a ntibiogra mă . Tratamentul simptomatic 1 . 2— 0. *B o l n a vu l cu fe b ră d e ap ro ximati v 4 0 °C poa te a ve a o s ta re de dis c onfort. ora l (s a u re c tal. Combaterea febrei. c o mb a te re a e d emu lu i c e re bra l a c ut. d r e n aju l p le u ral.se un ma re numă r de ma rke r -i A DN-p o l i mo r fi c i. sa u s. a dminis tra re a lor nu va fi o p r i t ă d eo d a tă . între ma r ke r -i i d e fl a n c a re D 7 S8 (J 3 . Hidratarea bolnavului ş i c o rec ta re a a ltor dez e c hilibre hidroe le c trolitic e şi a c i d o -b a z i c e . fo lo s in d u . (p u tân d u -s e re p eta d u p ă 4 ore ). 4 . . m. e xs u fla re a u n ui pne umotora x s unt ne c e s a re da că ap a r c o mp l i c a ţ i i le p u lmo n a re re s p ec tive. mă rind ris c ul pe ntru s i n d r o mu l R e ye ). Combaterea meteorismului ab d o min a l s e fa c e prin a plic a re a de că ldură ume d ă p e a b do men . . c a re p o a te d u c e la e d em pulmona r a c ut).3 ml . 1988. 5 °C s au da c ă dura ta hipe rte rmie i tre c e de 2 -3 z i l e . a gita ţie i s a u c onvuls iilor fe b r i l e . 5 mg n eo s ti g min ă) d in c a re s e a dminis tr e a z ă 0. ş i prin a s igura re a a c e l puţin 10 g d e gl u c o z ă /k g/z i (treb u ie s ă avem ma re a te nţie la volumul de lic hide ca r e se a d mi n i s trea z ă . s a u A c id a c e tils a lic ilic (A s pirină ) 10— 15 mg/ k g. 2) a ntipire tic e : Ac e t a mi n o fe n (p ara c e ta mo l) 1 0 — 1 5 mg/ kg. 197 . Î n e ve n tu alita te a u til iză rii a d o u ă a ntibiotic e . 1989). t u l b u rărilo r d iges ti ve s u n t s tric t ne c e s a re da că s urvin în evo l u ţ i e . i . s -a reu ş it locarea genei FC pe cromozomul 7 (7q31). 2 . C u a jutorul stu d i i l o r d e lin ka j ge n etic . 2 . c u rol de re gla re a t r a n sp o r t u l u i d e memb ran ă al ionului de clor. A d min is trare a amb elor me dic a me nte la fi e c a re 6 ore p r o d u c e e fe c t a ritip iretic s in e rgie). e s te bine să se ad mi n i st r e z e a n t ib io tic u l cu ac ţiu n e ţin tită pe ntru a nu s e c re a re z is te nţă . se r e co man d ă „împ ac h etă ri re c i” ş i a ntite rmic e C o mb a t e r e a fe b rei p rin mijlo ac e ne s pe c ific e *: 1) mă rire a a portului d e l i c h i d e . d a c ă te mpe ra tura e s te de a proxi ma ti v 4 0 ° ( a sp i r i n a n u va fi fo lo s ită în grip ă ş i va ric e lă . MANIFESTĂRI PULMONARE ÎN FC (FIBROZA CHISTICĂ) Î n p r e z e n t s e co n s ideră că d e fe c tu l bioc himic de ba z ă în FC implic ă reglarea transportului de clor prin membrane (Q uinton. s o n d ă rec ta lă ş i — e ve ntua l — M ios tin (1 fiolă de 1 ml = 0 . Ac e a stă gen ă c o d ific ă s e c ven ţele pe ntru re gla torul de c onduc ta nţă tr a n sme mb r a n o a s ă î n FC.v. Fe n o me n ele n e u ro -to xic e vo r fi c ombă tute c u H e mis uc c ina t de hid r o c o r t i z o n s a u d e metilp red n is o lo n . c e l ma i toxic ) s e va „s c o a t e ” d i n t r a t ame n t „ma i rep ed e "(a n ticip a t) c u 2— 3 z ile . d e n u mit p re s c urta t — C FTR . Es te — aş adar — vorba . v. o r a l l a fie c a re 4 — 6 o re. b a ie gen era lă c u ap ă c a ldă s a u c ă lduţă . „Ma n o p e re ” (p ro c e d u ri) c h iru rgica le c um s unt punc ţia ple ura lă . d eo are c e a lveo lelo r afectate „nu le pl ace ” pe rfuz ia bo ga t ă sa u r a p i d ă .

S -a de mons tra t a s tfe l (s e pte mbrie 1989) că în 68% ge n a FC p rez in tă o de le ţie a pe re chii de ba z e c e i n d u c e o mitere a u n u i s in gu r amin oa c id (fe nila la nina ) la poz iţia 5 0 8 a a c e l e i mo lec u le ma ri. i n t e st i n . Locarea genei F C p e b raţu l lu ng a l c romoz o mului 7 (a nul 1 9 8 5 ) a a me lio rat po s ib ilită ţile d e te c tă rii bolii. vâ sco zita te a mare a s ec re ţiilo r organelor implic a te î n FC (pa nc re a s. (s ă ptă mâ ni. treb u ie s ublinia t c ă a c e s tea re pre z intă un t a b l o u p r e c o ce ş i d o min an t. D in ac e s t mo tiv miş c ă ril e a pe i nu pot a ve a loc (jonc ţiunile ce l u l e l o r d u c t u r ilo r su n t fo arte eta n ş e). la nţurile de C l fi i n d i mp lic a t e în tran s p o rtu l Cl în dire c ţie opus ă de ş i s e c onforme a z ă ac e l u i a şi p r i n c i p iu . produc e re a de s udoa re la b o l n a vi i c u FC es te c a n titativ n o rmală da r c onc e ntra ţia în C l e s te e xc e s ivă . da r a c e s te a ră mâ n s ă fie id e n t i fi c a t e î n viito r. p lă mâ n ii fiin d la n a ş te re pe rfe c t norma li. D ia gn o s ticu l d e ru t ină a l FC ş i la purtă tori. A c e s t proc es are i mp o r t a n t ă maj o ră p e n tru în ţ e l e gerea patogeniei FC. Mi şc ă r i l e a p ei imp lica te în F C s u n t de te rmina te de tra ns portul ionilor de C l şi Na p rin ce lu lele ep itelia le ca re de limite a z ă lume nul gla nde lor. (re gla torul conduc ta nţe i tr a n sme mb r a n o a s e în FC). * Lo c a r e a ge n ei ş i id en tifica re a d e fe c tu lu i de ba z ă din FC — ma i importa nt de c â t c e l e su b lin ia te — e s te în s ă fa ptul c ă a u re uş it s ă de a o exp l i c a ţ i e c o mu n ă a d o u ă p e rtu rb ă ri care pă re a u tota l dife rite : muc us ul vâ sc o s ( să r a c î n a p ă) d in c a n ale le p a re nc himurilor gla ndul a re (pa nc re a s . In ma j o r i t a t e a ţ e su tu rilo r a c e s t tra n s p o rt s e c a ra c te riz e a z ă prin se c re ţia a c tivă a C l . folos ind te h n o l o gi i AD N — individual s a u în populaţia generală — nu va fi îns ă p o si b i l fă r ă i d e n tifica r e a a c e s to ra. d ire c ţio n a t e le c tro-c himic c ă tre s upra fa ţă En e r gi a n e c e sa r ă es te ge n era tă d e p o mp a 3 N a + /2 K + A TP -a z ă . c ons e c inţa pre z e nţe i muc us ului vâ sc o s î n p a r e n ch imu l p u lmo n ar. s ec unda ră de fe c t u l u i d e se c re ţie a C l. 4 a n i ma i tâ rz iu (1 9 8 9 ). C onc e ntra ţia in t r a c e l u l a r ă a Cl d ep in d e d e u n „s imp o rte r” ba z ola te ra l N a -K -C l „r e s pons a bil” de gra d i e n t u l a c es tu i io n . p l ă mâ n ) ş i lichidul sudoral (c u c onţinut norma l de a pă da r c u co n c e n t r a ţ i a e xce s ivă în c lo ru ri. fic a t) es te co n s e c in ţa reduc e rii miş c ă rilor ape i. plă mâ n i . u rmată d e eflu xu l p ara c e lula r a l N a. fiind pre z e nta te la toţi bolna vii. î n t i mp ce N a îl u rme a z ă p a s iv în s pa ţiul inte rc e lula r. Ide nti fic a re a propriu-z is ă a ge n e i . n u mită C FTR . La ce ila lţi 32% s e poa te a nticipa c ă a lte mu t a ţ i i su n t re s p o n s ab ile d e d efe c te a le C FTR . D ue tul gla nde lor su d o r i p a r e fa c e e xce p ţie d e la a c e a s tă re gulă (s ingura e xc e p ţie ). in t e st i n . lu n i sa u a n i ) . c e a ma i pre c oc e ma n i fe st a r e e ste bronşiolită d a r n ici o ca uz ă nu poa te fi dove dită pe ntru . Ap a r l a n a şt e r e la un in terval o a re c u m d i fe rit de la c a z la c az . D e s c hide rea lan ţ u r i l o r d e C l î n me mb r a n e l e „ mu c o zale ” s e s olde a z ă cu o s e c re ţie ra p i d ă a C l . a c o n tribuit — î n plus — la ide ntific a re a d e fe c t u l u i d e ba z ă d e s pre ca re am vo rb it. p ro te ic e . ca urma re . * R e fe r i t o r l a manifestările pulmonare d in FC.ân FC d e u n d efe c t d e me mb ran ă c e inte rfe re a z ă tra ns portul ionului de cl o r . în sc h i mb .

cu distru gerea p eretelu i a lveolar. ex istă o pierd ere de artere mu scu lare mic i. tus e p er sis t entă cron ică. La bolna vii cu FC boa la pu lmon ară obs truc ti vă cr onică es t e în prez ent c ea mai f rec ven tă cauză de moarte. 2 Inf ecţia facilitează ex tind erea bolii la parench imu l pulmonar. Inj ecţia este c omp licaţia pu lmona ră cea ma i 2 f rec ventă. a lte ori a s pe c tul est e d e b r o n şi t ă s au c h iar d e p n eu mo n ie h e mora gic ă ş i — oric u m — e voluţia est e i n e vi t a b i l . cuprinzând ad esea şi lob ii sup eriori şi nepu tând ben eficia de tra ta mentu l chirurgica l. Mald igestia şi ma labsorb ţia duc la ma lnu triţie (eşecu l prosp erării) şi îl fac pe boln av şi mai susc ep tib il la complicaţii pu lmonare. * Piatra un ghiu lară a diagn osticu lui de FC est e. P e mă s ură c e obs truc ţia bronhiole lor pro gr e se a z ă . transformând b oa la cantonată iniţia l numa i la căile respiratorii inf erioa re într-o boa lă a parenchimu lui. Semn ele d e a la rmă a le inf ecţ i ei pu lm ona re la un bolna v cu FC sunt scăder ea apetitu lui. C aract eru l p ers ist en t sau recuren t a l tusei tr ebui e să atr agă at en ţ ia asupra unei even tua le FC şi să f acă oportună dozarea clorurilor în sudoare. Br onş i olită s everă. prin stagnarea secreţiilor şi proc es inf la mator a re caracteristică distribu ţia mu ltifoca lă. o o a r e c a re c a n t ita te d e a e r ră mâ ne înc a rc e ra tă ş i re s pira ţia de vine 1 Prima manif estare respiratorie este tusea persistentă care poate fi prezentă chiar înaintea vârstei de o lună. ot ită m ed i e recu r entă a lt ele 2 . nu are iniţia l nimic carac teristic dar exprimă afec tarea căilor a erien e inferioare. bronh opn eu m oni e rec idi van tă. Se cre ţia mu c o a să c u vâ s c o zita te exce s ivă s e comportă c a o va lvă . asociată cu fenomen e de formare a anastomoz elor bronh opu lmonare şi apariţia hemoptiz iilor şi pn eumotoraxu lui. însă. deget e hipocrat ic e. apar bron şite rep eta te cu carac ter astmatif orm. În p lus. fibroză pu lmona ră.sau bilatera l. cu risc d e hemoptiz ie. pn eu m om edi ast in . fib ro ză pulmona ră ş i pie rde re de ţe s ut pu l mo n a r . Tu s e pr ec oc e. Se asoc iază curând wh eez in g-u l. ducând la formarea de microabc ese. rezu ltând pn eu motorax uni. b ron şită. p n eu m on i e rec idi van tă. Dar progresiun ea relativ len tă atestă apărarea locală eficientă. wheez ing-u lu i şi scăd erea toleran tei la efort. Pr e z e n ţa mu cu s u lu i a n o r ma l d e vâ s c os fa c e c a le z iune a iniţia lă să fi e d e t i p o b s tru ctiv 4 . în p rimul s a u c hia r a l doile a a n de via ţă . mărirea frec ventei acceselor d e tuse. recu rent în 50% din cazuri. S unt îns ă ş i c a z uri în c a re de butul bo l i i p u l mo n a r e e s te n o ta t ta rd iv. hemop tiz i e 1 . In iţia l usca tă. moniliformă . 199 . 4 Suprainf lama ţia d e tip obstructiv p oate duc e la apariţia unor bu le uriaşe c e se pot rupe în cursu l tusei. M u c u s u l vâ s c o s modi fic ă ş i motilita te a c ililor c a re nu -şi ma i p o t e xerc ita fu n cţia lo r d e cu răţire (c le a ra nc e ) a bronhiilor. devin e ap oi spasmod ică.Tabelul 3. focare d e a lveolită. Într-un stadiu ma i avansa t pot fi găsite la p eriferia p lă mânilor mic i zon e d e emfiz em adevă rat. polipi naza li. aler gi e bronh opu lm ona ră (asp er gi loz ă). 3 Bronşiectazia apărută ca urmare a distrugerii pereţilor bronşici. 1 Prin creşterea vascu larizaţiei peretelui bronşic şi datorită ţesu tu lu i de granu laţi e repa rator. cord pu lm onar c ron ic. foa rte rez istente la trata ment. creşte frec venţa respiratorie.8 Ma n if estă ri resp ira torii în FC N ou-n ăscu t Man if es tăr i resp ira t or ii S ugar şi c op i l mic C op i l mar e şi ad o les c en t Br on ş it e r ecu r en t e. conţ inutu l an or ma l d e cr esc ut a l Cl şi Na în sudoare iar la baza înţelegerii patogen iei stau rezu lta tele in vestiga ţiilor asupra transp ortu lu i ionu lu i Cl. pe măsură ce b oa la respira torie progresează. comp licaţiile respira torii inc luzând — în afară de infecţie şi hemoptiz ie — cordu l pulmonar şi insuficien ţa cardiacă. co n st â n d d e a s eme n ea d in ma n ifes tă ri d e tip bronş iolită 2 . ef ectua te pe gland e su doripare iz olate d e către Quinton. a e xp l i c a a c e st tip d e p ro ce s in fla ma to r 1 . pe rmiţâ nd in sp i r a ţ i a şi î n greu n â n d exp ira ţia . se p ot produc e eroz iuni vascu lare. că tre b ro n ş iec ta z ie 3 . Totuşi — ca urmare a progreselor antibioterap iei şi fizioterap iei — rata sup ravieţu irii a crescut mu lt în ultimii 30 de ani.

H . c u h iperin flaţie . s e d ez vo ltă h ip o cra tis mul di gita l (unghii „în s tic lă de c e a so r n i c ") . a e ruginos a ca r e c o l o n i z e a z ă p l ă mâ n i i 2 ş i. de asemenea relativ frecventă. s e c o n s t a t ă h i p e r p l a z i a g l a n d e l o r m u c o i d e a l e b r o n ş i i l o r . o b st r u c ţia ş i c u răţire a (c le a ra nc e -ul) ins u fic ie ntă a bronhiilor fa c i l i t e a z ă i n fe c ţ i a c a r e — la rân du l s ău — a gra ve a z ă obs truc ţia . în evoluţie — fibroză p eribron şică şi ecta zii bronşic e. n u p oa te fi e ra dic a t (s unt c omun c ulti va te din se c r e ţ i i l e b ro n ş ice . În lu men ex istă muc us abundent PAS pozitiv. tip u ri mu co id e de Ps e udomona s ra re ori gă s ite la al ţ i b o l n a vi d ec â t ce i cu FC. a p ar ş i tu lb ură ri de tip atelectatic 1 . media tori c himic i ai inf lama ţiei en zime proteolitic e proven ite din bacterii sau din neutrofile. H isto p a lo lo g ic. tu lbu rări d e ven tilaţie (d e tip hip erinf la ţie sau atelec tazie). co p il ş i tâ n ăr. s e produc e urmă torul c e rc vi c i o s. Î n a ce s t s ta d iu . p r a c t i c . b oa la p u lmona ră c ronic ă domi nă nu numa i ta b l o u l c l i n i c a l FC d ar ş i p ro gn o s ticu l. o tita me die c ronic ă . cu timp u l s e c ons tituie î ns ă le z iuni morfolo gic e de t i p p e r i b r o n ş ic. virtu al. iar — avansat. e xpira ţia de ve n i n d p r e l u n gită ş i ş u ieră to are . în evo luţie . e limin are a a e ru lu i s e fa c e c u dific ulta te . R e z ultă a c idoz ă ş i hipe rc a rbie . Ca vităţile ec ta tic e s erve s c c a re ze rvor de infe c ţie ş i nu ma i p o t fi a san ate . în comparaţie cu cei cu hipergammaglobulinemie care „dispun” de mai multe complexe imune. p an s in u zita. in evitab ilă dar şi infecţiile vira le. Aceste su bstanţe nu pot fi elimina te eficient şi au ca efect a lterarea căilor resp ira torii. in fe c ţia fa c e c a mu c us ul s ă fie ş i ma i vâ s c os ş i ma i ab u n d e n t . (dopurile de mu c u s o b st ru e a z ă co mp le t u n a s au ma i multe ra mi fic a ţii bronş ic e ). a lergenii sau alte substan ţe „iritan te” se pot înscrie ca factori exogeni care exacerbează şi agravează manif estările respiratorii. C reş te dia me trul a nte r o-pos te rior a l to r a c e l u i c a u r mare a h ip erin flaţie i d e tip obs truc tiv. este de obicei situată în lobul superior fiind considerată cea mai frecventă cauză de atelectazie lobară necongenitală drep t. ac e a s tă curioa s ă s us c e ptibilitate fiind gre u de e xp l i c a t ) . h i p e r t r o f i a ş i hip ercrinia epiteliu lu i bronşic. S e p ro d u ce a s tfe l — ma i de vre me s a u ma i tâ rz iu — bo a l a p u l mo n a ră c ro n ic ă p ro gres i vă. 200 . A lă turi de tulbură rile de ve n t i l a ţ i e . 2 C o l o n i z a r e a m i c r o b i a n ă ( î n s p e c i a l c u P s. sc a d e c a p a c i t a t e a vitală .to t ma i l a b o r io a s ă . stimu larea suplimen tară a secreţiei de mucus. st i mu lâ n d h ip e rs e c re ția ş i a cc e ntuâ nd obs truc ţia bronş ic ă . St a gn a r e a se c reţiilo r co n s titu ie u n b u n prile j de de z volta re a flore i mi c r o b i e n e : st a filo c o c. Co rdul pulmona r re pre z intă de a s e me ne a un t a b l o u fr e c ve n t în s ta d iile tard ive ale b o lii pulmona re . e s te agr a va t ă a st fe l e vo lu ţ ia le z iu n ilo r d e ja e xis te nte . Colo nizarea bac teriană p e termen lun g a căilor respiratorii inferioa re are ca efec t acumu larea de comp lex e imun e care cresc amp loarea infla maţiei loca le. * 1 re s pira torii Atelectazia. Asociat ac estor leziuni sp ec ific e ex istă in filtrate infla matorii. FC la sugar. * Alte manifestări respiratorii s u n t n o ta te la nive lul c ă ilor su p e r i o a r e : p o l i p o z a naz a lă . a eruginosa) ) e s t e c v a s i c o n s t a n t ă ş i . Î n p lu s. agra vând obstruc ţia bronşică. Iniţia l pro c e su l p o a t e fi re v ers ib il. toxin e bacterien e. În bronhii se acumulează sec reţii vâsc oase. dis c hine z ia ve ntila torie e s te urma t ă d e t u l b u rări d e p erfu zie a lveo lară . in flu en za e ş i — î n s pe c ia l — Ps . deteriora rea funcţiei pu lmonare fiind mai lentă. Bolna vii cu hipoga mma globu lin emie au un progn ostic funcţion a l mai bun. FC fiind o c a uz ă de boa lă pulmona ră cr o n i c ă l a su ga r.

care măreşte aderenta acestui Supresia fagocitară atât prin polinuclearele leucocitare cât şi prin macrocitele alveolare exercitată de către exopolizaharid şi ex otoxina A este in vocată de către unii exp erimenta tori. ducând la forma rea c omp lex elor imun e care activează granulocitele şi macrofagele. elimină interferenţele în caz de antibioterapie anterioară şi permit identificările din culturi cu amestec de germen i. viru su l sinciţia l respirator (c orelat frec vent cu exac erb ările la b olna vii coloniza ţi cu Ps. infecţiile pulmonare sunt unice depinzând de 4 factori: leziunea subiacentă. implicate: dopurile de mucus. Se „schiţează” în acest mod atâ t răspunsuri imun e spec ific e cât şi nesp ec ifice a le gazd ei care con cură la apariţia bolii pu lmona re. probele ADN pentru identificarea microorganismelor asigură specificitatea. exa c erbările pot fi detecta te prin scăd er ea volu mu lui ex pirat or f orţa t pe 1 s sau FE V 1 . Astfel nivelu l seric a l Ig G este relativ scăzut prec oc e în evolu ţia bolii şi creşte u lterior. accentuarea dispneei (mai ales efort). odată cu vârsta colonizarea devenind prevalentă şi exacerbările devenind mai frecvente. „măsurile” de apărare „întreprinse” de gazdă. c ort pe ntru ae r o so l i z a r e . ţin t i t şi — co n tro ve rs a t — p ro fila c tic . dintre care su bliniem câteva. infecţia şi În FC operează un cic lu vic ios în care sunt infla mata (o regla re deficien tă a canaturilor CI este d efec tu l d e bază). O remarcab ilă caracteristică a germenilor Pseudomonas aeruginosa care colonizează boln a vii germene cu la FC este producerea unui tractul respirator şi are p olizaharid mucoid ef ect antifagocitar. aeru gin osa iar d etec tarea H. Noi opţiuni terapeutice în boala pulmonară din FC* în 1. o ral s au E ritro mic in ă (F lu)c loxa c ilină 5 0 mg/K g/z i. şi prin capacitat ea vi ta lă f orţată . ind isp oziţia. 201 . aeru ginosa ). caracterele unor specii bacterien e şi cronicitatea infecţiei (cu potenţial pentru vătămări imunopatologice). Me d i c a ţ ia antistafilococică: 4 p r i z e . C h l a m y d i a ş i M y c o p l a s m a ( a s o c i a t e în unele exac erb ări). creşterea cantităţii. Alte produse elab orate de Pseud omonas aeru gin osa (elastaz a şi a lte protea z e) c ontribuie d e asemen ea la c ompromiterea mecan ismelor de apărare ale gazdei şi duc la distrugeri tisulare. creşterea vâ sc ozităţii mucusu lu i şi reduc erea „clearanc e"-u lu i (curăţirii) muc oc iliar(e). predispu nând abia apoi la infec ţiile cu Ps. inap etenţa. Prin cu ltu ră poa te fi id entificat germen ele ia r prin metoda cantitativă severitatea infecţiei. Simptomele exac erbării infec ţiei inc lud : ac cen tuarea tusei. Prez en ta c omp lex elor imu ne şi granu locit-ela staz ei în secreţiile b ronşic e şi în pla smă şi prez enta d e metab oliţi a i cola genu lu i în urină se c orelează cu o stare c linic ă proa stă. acest def ect induc e d esica rea secreţiilor. Terapia antimicrobiană 1 a . Nivelul crescut al unor enzime (elastaza. mu co litice . În felu l lo r. Trebu ie să fie însă sublin iat şi faptul că infecţiile cu Pseud omonas au un rol important în fazele avansate ale bolii. mieloperoxidaza) poate fi responsabil de distrugerea ţ esutu lui pu lm onar. Extensiun ea p roc eselor inflama torii este reflecta tă de aspec tele rad iologic e şi de modificările funcţiilor pulmona re. cep a cia ( u n g e r m e n e f o a r t e r e z i s t e n t ) . dre na jul pos tura l. calea * S e baz ează pe cun oştin ţele ac tua le. purulenţei şi vâscozităţii tusei. in h a l a ţ i i l e i n t e rmite n te (ae ro s o li) cu s au fă ră a ntibiotic e . pierd erea p ond era lă. Fa ct or ii bact eri ei m odif ică u lt er i or a tât ţ esutur i le câ t şi ră spunsu l i mun. incitându-le să elibereze o varietate de mediatori.Tratamentul s e fac e p e b a z a u n u i p rogra m multidis c iplina r p e te rme n lu n g * Pr i n c i p a l e l e me to d e te ra p eu tice a le bolii pulmona re s unt: a ntibiotic e le . febra şi leuc ocitoza (u ltimile după două simp tome sun t oca ziona le). î n 50— 100 mg/ kg/z i. influ enza e este dificilă). fiz iote ra pia . 4 prize ora l. În faza precoce a bolii se implică însă stafilococu l auriu şi — uneori — H. Au mai fost d ovedite: c o l o n i z ă r i c u P . influ enza e („preferin ţa” pentru stafiloc oc nu este bin e înţeleasă dar a fost su gera t că sta filoc ocu l induc e b oa la pu lmonară cron ică. locat p e memb rana apica lă a celu lelor epitelia le. Sunt comun gă site proc ese inf lamatorii exa gera te iar factorii imuni par să joace rol în produ cerea vătă mărilor tisu la re.

c a terapie ân formele uşoare şi medii de boală modificările radiologice se corelează cu cele ale funcţiei pulmonare dar în formele a vansa te c orela ţia d isp are. în a cest mod. . disc repanţa ţinâ nd de polimorfismu l p opulaţiei bacterien e. în 4 p r i z e . con tân du-se pe faptu l că terapia exac erbării durea ză obişnuit 2—3 săptămâni). melsoşi pip eracillin) sunt aproximativ la fel de eficac e d ar rez isten ţa germenilor este în creştere iar ef ectele toxic e p otenţia le a le un ora nu su nt de n eglijat. c u n e c e s ita te a c o n tro lu lu i n ive lu lu i s e ric . Eritromic ină 50 — 1 0 0 mg/ k g/zi. c . Ciprof loxac ina. 100— 150 mg/ kg).rezisten ţi preexistenţi şi dez volta rea rezistenţei la c ei in iţia l sensibili fac necesare asoc ierile de antib iotic e şi mod ificările p eriodic e. şi a gr eută ţi i corp ora le la va lori le an t eri oa r e exacerbării reprezintă indicii de valoare pentru afirmarea ameliorării. 3 0 mg/ k g/zi. î n 3 p riz e s au Vanc omic ina 50— 100 mg/ kg/z i în 4 p r i z e .v. În schimb rez istenţa la cefa losp orin e (c eftazidim. disp onib ilitatea chinolon elor cu efec te antipseud omona le are marele avan taj al admin istrării ora le. cefa losporin ele p ot fi recomandate izolat sau în asociere cu Tobramicina dar din unele studii se desprinde faptul că mon oterap ia cu C eftazidim produc e a meliorări c linic e şi a le funcţiei respiratorii similare cazurilor trata te cu asocieri de antibiotic e. cepacia în care amin oglic oz id ele sunt ineficac e (mai sunt eficac e Cotrimoxaz olu l. în 3 priz e . prelun girea p erioad elor „ lib ere” d e exac erbare şi minima lizarea daunelor (vătă mărilor). acest antibiotic mai este eficac e şi în infecţia cu P. de ex emp lu ) sunt efic ace în infec ţiile cu Ps. î n 3 priz e s a u C e furo xi m (o ce fa l o sp o r i n ă d in ge n era ţia a 2 -a a c tivă. tipu l de med icamen te folosite. ex isten ţa tu lp inilor susc eptibile a lă turi de cele rezistente. a r e î n ve d ere (Flu )c lo xa c ilin a 1 5 0 mg/ kg/z i în 4 priz e. Obişnuit se prescriu antibiotice numai dacă au fost detectate exacerbări dar sunt mulţi pediatri care rec omandă şi o terapie profilac tică c ontinuă sau intermiten tă (dar regu lată). la cele 4 criterii a le sc oru lu i Shwachman şi Ka lcz ys ki pen tru FC (acti vi tat e. în infe c ţiile cu H. Me d i c a ţ ia a n tip s e u d omo n ală : C ip roflo xa c i n (C iproba y). c a ş i C e fa ma ndol. v. beneficiile profilactic e. Doz ele vor fi astfel monitorizate prin determinări serice. Pe n t r u Haemophilus influenzae: A moxic ilină 50 mg/ kg/z i. de exemp lu ) este aprec iabil mai scăzută . funcţia pu lmonară d even ind sin gura metodă d e eva luare. de a s e me ne a în 4 priz e ) s a u Amo xi c i l i n ă p l u s ac i d cla vu la n ic (A u g me ntin) da c ă e xis tă la c ta ma z a (+ ) . Amiloridu l plus Tobra mic ina şi Cloramfenic olu l). Selecţia germen ilor mu tant. v. În p lus. Deca laju l in vitro/in vivo este mai mare decât în a lte infecţii. Scopurile terapiei sunt: reducerea severităţii şi duratei exacerbărilor. Este de asemenea ef icac e în tra tam en tu l inf ec ţii lor pu lm on ar e din FC m edicam en tu l Im ip en em. profilax ia pentru infec ţia pseud omona lă cu amin oglicoz id e sau cu ceftazidim spra y pare ef ectivă (este însă insuficient doved ită pe termen lun g. influenzae) 30 mg/ kg/zi. testele funcţionale respira torii vor fi efec tuate săptămâna l. o ral. o c hinolonă di n ge n e r a ţ i a a 3 -a . sa u C o t r i mo xa z o l 6 — 3 0 mg/ k g/zi. b . în 2 p riz e. nutriţi e şi radiograf i e toracică ) trebui e adău gat un al cincilea: funcţia pulmonară. ale „bateriilor” de antib iotic e folosite. i. terap ia profilactică vizând în sp e cia l preven irea c olonizării cu stafiloc oci. examinar e f izică. : 1 0 0 —1 5 0 mg/ k g/z i . în plu s. doz ele optime şi dura ta trata men tu lui. ameliora rea funcţiei pu lmonare şi creşt er ea gr eu tăţ ii boln avu lui (r eveni r ea FE V .i. Eva lu area eficienţei are în ved ere: reduc erea volumu lui şi puru lenţei exp ec toraţiei. va ria ţiile în penetrare şi in teracţiunile lo ca le cu celu lele şi protein ele. o ral (i. evitându-se ef ectele toxice. aerugin osa (se administrea ză ora l) iar efectele adverse pe cartilagii au fost demonstrate numai pe animale. 202 . La „capitolu l” a legere se va ţine seama că diferitele aminoglicozide şi ureidopeniciline (azlo-. farmacoc in etica mu ltor antibiotice este diferită la b olna vii cu FC . apărând niveluri în ser şi spută surprinză tor d e mici (în spec ia l la aminoglic oz id e şi ureid op en icilin e). Chinolon ele (Ciprof loxacin. o r a l i. 1 Referitor la terapia antiinf ecţioasă trebuie bine evaluate: indicaţiile. ora l. anta gon izarea activităţii bac terien e d e că tre factori din spu tă. la domic iliu ).

dure re (junghi) tora c ic (ă ). bolna vii pre z i n t ă sc u r t a re a a c ută s a u s u b ac u tă a re spira ţie i. majore ale FC hemoptizia. Drenajul autogenic şi tehnica expiraţiei forţate (ambele. î n 4 p riz e . a r t e r i o grafia n u e s te ad es e a d e folos . Tehnici moderne. i. N oi le tehnici n ec esită coop era rea bolna vilor şi sunt greu de rea lizat la copiii mici şi la cei cu boa lă foarte severă. a . v. 4 . . p o t î n s ă a pă re a re c ure nte . în bolus fie în p e r fu z i e . c e a ma i bună me todă e s te bro n h o sc o p i a c u va lo are d ia gn o s tică ş i te ra pe utic ă — he mos ta z ă prin co mp r i ma r e şi agen ţ i vas o co n s tric to ri (va s opre s ină . Atât cele convenţionale cât şi tehnicile moderne se fac împreună cu drenaj ul postural şi tuse „asistată". v. v. ce fa lo s p o rin e din ge ne ra ţia a 3-a — i. v. metode speciale de tuse) înc ea rcă să înlă tu re c omprima rea căilor resp iratorii în cursu l expira ţiei prin reduc erea presiunilor expiratorii pozitive transtoracice. s a u Imip e n e m 100 mg/ kg/z i. loc a liza re a s e diului nu e st e u şo a r ă d eş i u n ii b o lnavi p rec iz e a z ă o z onă de ple nitudine s au du r e r e . Obţin erea unei ind ep end en ţe faţă de b olna v le va fac e foarte a vantaj oase. : a mi n o glic o zid (A mi k a c in ă s au T o b ra mic ină ) 10 ş i — re s pe ctiv — 30 m g/ k g/ z i . Tehnici convenţionale: p erc u ţie tora c ic ă . vibra ţii. în 4 priz e. Fiz ioterapia toracică înc ea rcă să comp ensez e afec tarea clearanc e-u lu i muc ocilia r. s au C efta z i din (Fortum) ne a s oc ia t. Exerciţiul f izic promovează c learanc e-u l (cu răţ ir ea) p l ămâni lor şi am eli or eaz ă c ondi ţia f iz ică a b olna vi lor cu F. ne c e s itâ nd ş i al t e p r o c e d u ri tera p eu tice : in tro d u ce re a de a ge nţi c himic i în ca vi t a t e a p l e u r a lă s au „p lis are a ” c h iru rgic a lă a ple ure i pa rieta le (a mbe le me t o d e p a r să fie e fic ie n te). s a u în p e r fu z i e co n ti n u ă . rez ultâ nd în r e z o l u ţ i a a ce s te i c o mp lic a ţii. i . Fizioterapia toracică a . D e s pre folos ire a a ntibiotic e lor ae r o so l i z a t e ( i n h a la te ) a m amin tit. b . Presiunea expiratorie pozitivă maschează fizioterapia urmărind acelaşi scop prin expirarea împotriva unei rezistenţe la fluxu l extern de aer (adaptată individual între 10 şi 15 cm H20). C . Pneumotoraxul (s e co rele a z ă p ro b a bil c u de z volta re a de s â nge ră ri su b p l e u r a l e şi o b s truc ţia că ilo r re s p irato rii c u s e c re ţii „te na c e "). 2 . P e n t r u a d mi n i s tra re în inhalaţii: T o b ra mic ină 80 mg la o inha la ţie . fiind fa voriz a tă de gra vita te a le z i u n i l o r şi d ec la nş ată d e e xac e rb ările infe c ţioa s e .i. b. Tratamentul complicaţiilor 2 . Bronşiectazia este evoluţie 203 . fie i. c ons tâ nd în dre na j torac ic . un mod pneumotoraxu l. a mbe le de 2— 3 o r i / z i ( su b lin iem că ce i ca re au re c oma nda t a c e s te doz e nu fa c me n ţ i u n e l a vr e o rela ţie c u vâ rs ta s a u gre u tate a bolna vului). î n 3 p riz e (s e aju s teaz ă doz a î n func ţie de nive lul s a n g vi n ) sa u o co mb in aţie T ica rc ilin ă/A zloc ilină 450 mg/ kg/ z i în 4 priz e cu C e ft a z i d i m ( F o rtu m) 300 mg/ kg/z i sau cu C e fs ulodin (M o n a sp o r ) 2 0 0 mg/ k g/z i. comun de cordul în pulmonar şi insuficienţa formele severe. s a u în a so c i e r e c u o ureid o p en icimin ă 5 0 0 0 mg la o inha la ţie . c u efe c te fo arte b u n e ). c ompre s iune . Hemoptizia: ap are î n 5 % d in c a z uri. Terapia de inhalare: s e fac e cu s oluţie s alină c u s a u fă ră un a ge nt mu c o l i t i c şi u n b ron h o d ila ta to r (s p ra y-u r i). 3 . Tr a t a me n t u l e s te în trep rin s d ac ă nu a pa re re mite re a s ponta nă sa u d a c ă si mp t o mele s u n t fo arte s e vere . 300 mg/ k g/ z i . T ran s p la n t ul pulmona r ră mâ ne o proble mă 2 Sunt considerate complicaţii respiratorie. v.

la efo r t la b o l n avii cu b o a lă avan s ată a c ă ilor re s pira torii ris c ul hip o xi e i fi i n d exp e c ta t la o s că d ere a FEV . e o zin o filie ) ca re s e tra te a z ă c u c ortic os teroiz i. c u b e n efic ii în c ă inc e rte . T r a ta me ntu l b ro n ş ie c ta z ie i. p rin cip ală moda lita te e volutivă a bolii a fo st e xp u s l a ca p ito lu l re s p ec tiv (p ag. la 60— 65% din norma l. z ilnic .S. 3. H ipoxia s e agravează. Fe s ta l Di ge st a l . sup limentu l d e c lorură de sodiu în a limen taţie. Al t e c o mp lica ţii in c lu d ş i a s p ergiloz a bronhopulmona ră a le rgic ă (c o l o n i z a r e c u A s pergillu s fu mi ga tu s . Extractele pancreatice: C o ta z ym.c . V ioka s e . 1 — 5 l u n i . Poa te fi c â t va ti mp a s impto ma tic ă da r apoi se î n so ţe ş te de s imp to me (c e fa le e ma ti na lă da tora tă sc ă d e r i i n o c t u r n e a sa tu rării o xigen u lu i). fermenţii pancreatici d e sub stituţie (metodă decisivă!). de as emenea. a po i cu o s c h emă a lte rn ată (la 2 z ile . * Tratamentul manifestărilor digestive** 1. fiin d ne c e s a ră re z ec ţia . sc u rtâ n d d u ra ta s u p ra vieţu irii. Enzimele pancrea tic e diminuă eliminarea fecală a acizilor biliari. a vâ n d c a obie c tiv re duc e re a numă rului ** P romovarea nutriţiei inc lud e: dieta b ogată în protein e şi ca lorii. t e st e c u ta n ate p en tru A s p e rgillu s poz itive . c hia r ş i inva gina ţia poa te fi r e d u să u n e o r i p rin clis mă ). a fo st c o n s id era tă n e c e s a ră ş i a b o rda re a te ra pie i bolii dige s tive cu ca r e b o a l a r e sp i r a to rie p o a te fi ea în s ăş i a me liora tă . Ileusul meconial al nou-născutului. dra je uri s a u pulbe re ad mi n i st r a t e în cu rs u l mes e lo r 1 . 2 1 3 ). Hi p o xe mi a va fi trata tă c â n d s a tu rare a O 2 s c a de la 85— 90% a dminis trâ ndu se o xi ge n su p li men t ar. d . Insuficienţa pancreatică. Pe rioa dele re c ure nte de h i p o xi e p ro d u c s a u agravea z ă h ip e rte ns iune a pulmona ră ş i „c or pu l mo n a l e ” . b ) Intervenţia chirurgicală p o a te fi u n e o r i ne c e s ară . Cordul pulmonar şi insuficienţa respiratorie s unt c e le la lte două co mp l i c a ţ i i d i n tre c e le p atru co n s id era te ma jore . adaosul de săruri biliare nu are efect. a ) „Rezolvare” nechirurgicală (c o n s e rva toa re ): a c e tilc is te ină ora l. * Pe n t r u a c re a o imag in e mai c omple tă a s upra tra ta me ntului FC . oda tă cu d e z vo l t a r e a s u b s e c ven tă a h ip e rc a p n ie i. K reo n . granule sau granule enterice filmate (mic rosfere en terice filmate). a ) Diatrozoat de sodiu (G as tro gra fin ) s au a c e tilc is te ină (M uc os ys t) î n c lis mă (p o t d i z o l va „d o p u l” me c o n ia l). cimetidina nu ameliorează constant „starea” grăsimilor din ser.. b ) Intervenţie chirurgicală. cu adaos de bicarb onat d e sod iu. D o z e l e de enzime pancreatice de î nloc uire (s u b st i t u ţ i e ) vo r fi i n d ivid u a liz a te . lic h i d e şi u l e i min era l (p o t d izo lva b o lu l fe c a l. C ota z ym. şi săracă în lip id e. Pro ximal de obs truc ţia inte s tina lă pot fi gă si t e a t r e z i e in te s tin ală s a u vo lvu lu s . infiltra te pu l mo n a r e va r i ab ile. 2 . adaosul de vitamine. bronhos pa s m. Pan cre o n — c a ps ule . 1 şi abordarea terapiei bolii Au fost raportate rezultate bune cu Pancreatină pulv. A fost Considerată necesară digestive cu care b oa la respiratorie p oate fi ameliorată ea însăşi. Me z ym. 204 . Echivalentul ileusului meconial (imp ac tul fe c a l) ş i invaginaţia la c opilul ma r e . a pa riţia de a nticorpi IgG ş i Ig E . H ipoxe mi a de vine tot ma i p r o n u n ţ a t ă p e mă s u ră c e a n o ma liil e pulmona re s e a gr a ve a z ă . de e xe mplu) 6 lu n i .

în amestec 1:1 cu pulb ere de lapte ecremat.  la copii: 2—6 tablete Viokase (sau 1—3 capsule Cotaz ym) la fiecare ma să + 2 tablete pentru o masă-supliment de lapte. s a u a glute nului. a fost recomandată următoarea schemă:  se înc ep e la su gar cu 1/2 lin guriţă la o masă d e lap te p lu s 1/2 lin guriţă pentru o masă „solidă". un polimer d e gluc oză (P olyc ose). Ne c e sa r u l d e en zime d e î n lo c u ire p o ate s ă s c a dă s a u s ă c re a s c ă c u vâ r st a . 205 . C . Pot fi avute în vedere următoarele alternative dietetice: a. cu sau fără adaos de MCT. c. s oc ia le ş i fina nc ia re s pe c ia le .  se va „opera” o restricţie moderată de grăsimi. fără intoleranţă la lac toză. b. Sunt a de s e a indic a te 1— 2 c a ps ule la „gu st ă r i ” . c a su r s ă de grăsimi s u n t p refe ra te pre pa ra te le c a re c onţin M CT (P o r t a ge n . d e e xemp l u ). Vitamina E î n p re p ara te h id ro s o lu b ile (100—200 u/z i) e s te re c oma nda bilă . d. că ld u ră a mbie nta lă e xc e s ivă ) ş i la c e i cu h i p o n a t r e mi e . Alimenta ţie paren tera lă în stări critic e şi p e o p erioad ă de timp rez onab ilă. Va fi b o gată în proteine ş i carbohidraţi. Clorură de sodiu ad ău ga tă î n d ie tă . La unii bolna vi cu FC a u fo st c o n s ta t a te deficienţe de dizaharidaze s a u ma ni fe s tă r i celiachiforme ca r e fa c n e c e s ară res tric ţia u n o r d iz a h aride implic a te . cu un preparat de enzime pancreatice eficient şi — în unele circumstanţe — cu un antibiotic antistafiloc oc ic administrat regu la t (u ltima rec omandare este c ontroversa tă). p lus un polimer de gluc oză . e. 1 Pentru Viokase pulv. En z ime le p o t fi a me s te c a te c u s uc uri de fruc te (de me re ). la su garii mici.  va fi suplimenta tă cu un prepa rat mu lţi (p oli)vitaminic în doze dub le faţă de dozele standard. Suportul psihosocial: mă s u ri p s ih o lo gic e . De asemen ea. formu lă umanizată. standa rdizată. sub forma hidroliza telor de cazeină) şi hidrocarbonate (monozaharide şi — eventual — zaharoză). MANIFESTĂRI PULMONARE (SINDROME PULMONARE) ÎN INFECŢIA HIV Boala p u l mo n ară e s te co n s id era tă c e a ma i c o mună (o biş nuită. dieta în FC va ţin e s eama d e urmă t oar ele: va fi bogată în ca lorii. fr e c ve n t ă ) c a u z ă d e mo rb id itate ş i mo rtalita te la c opiii c u infe c ţie H IV . 1 g/z i pâ nă la vâ rs ta de 2 a n i şi 2 g/z i du p ă a c e a s tă vâ rs tă este re c oma nda tă la bolna vii e xpuş i la h i p e r su d a ţ i e e xce s ivă (p rin fe b ră. laptele uman. Dieta 2 . a. Evi t a r e a p r e p a r a te lo r p e b a z ă d e s o ia e s te ne c e s a ră la c e i c u edeme hipoproteice p r i n deficit de absorbţie a proteinelor. c onţin e gluc oză şi zaharoză). concentrate proteice pulvis. cu grăsimi numa i sub formă de MC T. nu va fi omisă posib ilita tea sup limentă rii dietetic e cu : ulei vegetal conţinând MCT. 2  În princip iu. „fo r mate ” p e z i 1 . Po limerii d e glu coz ă ş i gus tă rile boga te î n prote ină su n t d e fo l o s p en tru s u p limen tare a ca lo r ic ă ş i nutritivă . e vitâ ndu-s e s teatoreea exc e si vă . de lapte. s uplime nta r.de sc a u n e l a 1 — 2 s cau n e . b. Progestimil (c on ţin e hid rolizat d e caz eină şi este lipsit d e gluten. la ctoză şi zaharoză). şi în f ormu la r e ma i comp letă. fără lactoză. co n si l i e r e a t e n t ă în p erio ad a d e d u p ă s ta b ilire a dia gnos tic ului. Porta gen (prac tic. c. Pe r si st e n ţa d iare e i în ciu d a a d min is tră rii c ore c te a e nz ime lor tre buie să n e fa c ă să n e gân d im ş i la a lte c a u ze. protein e (la su gar.

3 putea EBV. La t oţi s u garii c u h o s p ita lis m. e vo lu ea z ă cu d is pne e ş i hipoxie pro gre s ive . în s pe c ia l. R a diologic . a s oc ia tă c u virus Eps te in -B a rr (EB V) . La su ga rii s a u co p iii ca re p rez in tă unul s a u ambe le din urmă toa re le se mn e c l i n i c e : a ) d etre s ă res p irato rie ge n era tă de o infe c ţie a c ă ilor re s pira torii in ferio are . ca r e mo d i fi c ă mo d u l d e p re z e n tare al amb elo r e ntită ţi. LIP. Fre c ve nt co p i i i d e z vo l t ă î n s ă in fe c ţia p u lmo n ară cu Pne umoc ys tis c a rinii (o pne umonie al ve o l o c a p i l a r ă c u „b lo c ” a lveo lo c a p ilar). tre buie î ns ă s ublinia tă po si b i l i t a t e a d e a c o n fu n d a a c e s te d o u ă b o li. re s p ec tiv.fii n d a d e se a p rima man i fes ta re clin ică evide nţia bilă . pne umoni a inte rs tiţia lă lim fo i d ă ( L IP) 2 . C a î n o ric e bo a lă p u lmo n a ră c ro n ic ă la c opiii infe c ta ţi H IV . hip o ga m ma gl o b u lin e mie . o a s oc ie re ne c la ră a LIP r e ţ i n e a t e n ţ ia: in fec ţia p u lmo n a ră c ro n ic ă . sau cu Proteus. î n in fe c ţia c u H IV . C onfunda re a e s te ş i ma i pla uz ibilă da c ă b o l n a vu l cu in fec ţie H IV are ş i o infe c ţie pulmona ră s e c unda ră. da c ă a ce ş tia s ufe re a u de L IP 3 . În cele mai mu lte cazuri este vorb a de pneumon ii cu etiologie nec omună (cu Salmonella. b ) limfa d en o p atie gen era liz a tă . 2 . fo r mân d n o d u li ş i o infiltra ţie di fuz ă inte rs tiţia lă şi p e r i b r o n şi c ă c u limfo c ite ş i p las mo cite . Exis tă îns ă la c opiii infe c ta ţi H IV şi o a l t ă c a u z ă (fo rmă ) d e b o ală p u l mo na ră inte rs tiţia lă c ronic ă c u bloc pro gr e si v a l ve o l o c a p ilar. de sau cu germeni faculta tivi patogeni (cu Klebsiella. Î n a c e s t ca z c o p iii a u p e rs is te nt c re s c ut titrul a ntic orpilor la a n t i ge n u l n u c lea r EBV : a u fo s t d e as e me ne a ide ntific a te la c opii c u infe c ţie H IV : E SB -ADN ş i E S B-A D N î n ţes u tu l pulmona r. d e n u mită d e a s e me n ea hiperplazia limfoidă pulmonară a cărei et i o l o gi e r ă mâ n e î n c ă n e c la ră . a fo s t raporta tă c u o fre c ve n ţă ma i ma re dec â t se e va l u a s e . în multe c a z uri e s te vo r b a d e p n e u mo n ia (b ro n h o p n e u mo n ia) ba c te ria nă 1 s a u vira lă . În s fâ rş it. de 2 S-a considerat că cea mai frecventă este infecţia cu Pneumocystis carinii dar că este mai caracteristică LIP. T ab lo u l clin ico -ra d io lo gi c e s te a s tfe l foa rte a s e mă nă tor pn e u mo n i e i cu Pneumocystis carinii. tra ta me ntul ră mâ n e o p r o b l e mă fo a rte c o mp le xă. PCP „realizează ” mo d i fi c ă r i „i n ve rs e ” ale ac e s to r d o uă c ons ta nte. a pa re un mo d e l n o d u lar d ifu z. fi „Contribuţia” etiologică a EBV rămân e încă incertă şi unii cercetători apreciază că LIP ar „un rezultat” al interacţiunii a două virusuri dintre care unul este 206 . ş i. u n eo ri c u lă rgire a me dia s tinului s upe rior şi a h i l u r i l o r . Exa me nul his topa tologic a re o va l o a r e i n c o n tes ta b ilă: în L IP a p ar c e lule mononuc le a re p e ribronş ic e ş i pa r e n c h i ma t o a se. e s te su ge ra tă u rmă to are a de finire pe dia tric ă a infe c ţie i H IV: A IDS ( S ID A ) p e d iatric (ă ) va fi s u s p e c ta t(ă ): 1 . Ca diagnostic diferenţial. Pa ra c linic (prin exa me ne le de la b o r a t o r ) d i fe r e n ţie re a în tre L IP ş i PCP (pne umonia c u Pne u moc ys tis c a rinii) ap a r e a fi î n să mu lt fac ilita tă : în ti mp c e LIP s e as ociază cu o marcată hip e r ga m ma gl o b u lin e mie ş i la c tic d e h i d r ogenază s căzută. î n ge ne ra l î n a fe b r i l i t a t e ş i fără mo d ifică ri la p e rc u ţie ş i a us c ulta ţie. Î n c o n d i ţ iile în c a re s ero p re vale n ţa H IV poa te fi ridic a tă da r re s urse le su n t l i mi t a t e . Clinic. 1 ex emp lu) ex emp lu).

Daca acesta nu este disp onib il p oate fi nec esa ră biopsia pu lmonară.„ABORDAREA” COPIILOR CU INFECŢIE HIV Şl SIMPTOME RESPIRATORII Mu l t e î mb o ln ă viri a s o cia te ş i d ec e s e la c opiii c u imunode fic ie nţă dobâ ndită se d a t o r e a z ă — aş a c u m a m a ră ta t — bolii pulmona re . inc luz â nd vi r u su l si n c i ţ i al res p irato r (R S V ). Tamp on a r e n azof arin giană p en tru dia gn os ticu l rap id de C hlam ydia S ân g e p en tru s er o lo gi e E BV . C â nd un s uga r a nte rior s ă nă tos est e î n p r e z e n t s e ro po zitiv p en tru H IV . A sp irat n az of arin gian p ent ru det ec tar ea rapid ă a V S R . Tamp on a r e f arin g iană. urină pen tru cu ltu ră C MV . ad eno virus urile . A m a ră ta t îns ă că a c e şt i c o p i i au nu n u mai ris cu l d e a fa c e pne umonie c u Pne umoc ys tis ca r i n i i c i şi c u ge rme n i p ato ge n i ma i mu l t s a u ma i puţin c omuni. S tart cu terap i e ad ec va tă p en tru vâr stă. S Q P T. St r e p to co cc u s p n eu mo n iae ş i H a e mophilus influe n z a e . ei su n t su sc e p t ib ili la in fec ţia cu c ito me ga lo virus (C M V ). Simila r. c lin icia nul va a ve a în ve dere că aceas tă bo a l ă p o a t e fi d ato rată u n u i agen t p ato ge n c omun a l c opilă rie i s a u s impto me le sale p o t r e p r e z e n ta p rima man ifes ta re a une i infe c ţii oportunis te as o c i a t ă c u b o a la H IV . LD H. 9 . pneumon ia e. pe r t u ssi s. anti gen S . culturi viru s. virus uril e pa ra gripa le . Radiografie toracică Mo d el inte rst iţ ial difu z S u cţiu n e t rah ea lă p r of undă (la bolna vi i in tubaţ i n u mai) p en tru cu ltură bact er iană şi vira lă şi co lo raţ i e ar g en t ică pen tru P n eu m oc yst is. inf lu enza e. S GO T. D et er min a r ea P O 2 arteria l. p lu s Tr im eth op ri m-su lf a m eth oxaz ol şi P regă ti ri p en t ru b r on h osc op i e 1 în cursu l a 24— 48 de or e D iagn os tic d isp on ib i l p ent ru ex p lo rar ea i m ed ia tă A mân ar e b ron h os c opi ei In d i vid u a liza r ea t erap i ei * 1 Model neinte rst iţ ial S tart t erap eut ic adec va t pen t ru vârs tă Fără dia gn ost ic N ici o schi mbar e Br on h osc op i e N eschi mbat agra var e or e la sau 48 V in d eca r e am eli orar e or e la sau 48 Copii născuţi din mame HIV Ac + şi/sau sugari cunoscuţi a fi HIV Ac + Lavajul bronhoalveolar a fost găsit a fi cel mai de folos. î n a c e st algo ritm la co p ilu l s e ro p ozitiv c a re a re o vâ rs tă ma i mic ă Tabelul 3.9 A b o rd a rea co p iilo r cu risc p en tru in f ecţia HIV şi care au d etresă resp iratorie* D etresă resp ira tori e acută ci tablou radiograf ic Măsu ri le in i ţia le v o r inc lud e: H em ocu ltu r i şi u rin ă p ent ru H . E x amen of ta lm o lo gi e p en tru prez enţa r et ini t ei C MV . es te ma i mic de 15 luni vâ rs tă ş i s e p r e z i n t ă c u d etre să re s p irato rie. O ab o rd are a a c e ste i proble me e s te a răta tă î n ta be lul 3. M yc oba c te riu m avi u m i n t r a c e l u lare (M A I) ş i C an d id a s pp . 207 .

ECTAZIA BRONŞICĂ) B r o n şi e c t a zia es te o a fe c ţiu n e cro n ic ă bronhopulmona ră . La a d u ltu l in fe c ta t la va jul bronhoa lve ola r ş i biops ia tr a n sb r o n şi c ă p o t gă s i a gen tu l e tio lo gic în 9 5 % din c a z uri c u infe c ţie pulmona ră . C h i r u r gi i vo rb e s c d e „b lo c b ro n ş ie c ta z ic ”. N oile me dic a me nte în sc r i se î n t a b e lu l 3 . S-a u folos it imu n o gl o b u l i n e s a u s tero izi în ca z u rile d e de te riora re c linică ma rc a tă . s e ia î n dis c uţie ne c e s ita te a de a pra c tic a bro n h o sc o p i a sa u b iop s ia p u lmo n a ră d es c his ă . infe c tă rii lo r c r o n i c e cu s up u ra ţie b ro n ş ică (br onhore e purule ntă ) ş i s c le roz e i pa r e n c h i ma t o a se p erib ro n ş ice .7 n u au fo s t în că folos ite de c â t la a dult. O da tă c e dia gnos tic ul a fos t sta b i l i t . La c o p i i e xi st ă p u ţin e p u b lica ţii î n a c e s t s e ns . S e inc lud c ulturile ba c te rie ne ş i vira le . termen care exprimă mai co r e c t l e z i u n e a. Şi pne umonita cu Mycobacterium avium intracelular (MA I) e s te di fic il de tra ta t. SUPURAŢIILE PULMONARE BRONŞIECTAZIA (DILATAŢIA BRONŞICĂ. t r a t a me n tu l treb u ie in d ivid u a liz a t. Terminologia (d en u mire a ) es te in a de c va tă de oa re c e e xprimă numa i dil a t a r e a . se fa c e i n i ţ i a l o e valu are n ein va z ivă. divi z a t ă î n 3 -4 p riz e . Bo ala „re c u n o aş te ” c a u ze c onge nitale ş i dobâ ndite. Etiologie. c u trece re ulte rioa ră la te ra pia a lte rna ntă . Se i a a p o i st a rtu l cu te ra p ia an timicro b ia nă a de c va tă vâ rs te i. p en tru 2 -3 s ă p tămâ ni. da torată mă ririi ca l i b r u l u i şi d e fo rmăr ii b ro n h iilo r mici (cu dia me tru s ub 2-3 mm). A n s amic in a. A lte forme de p n e u mo n i e i n te rs tiţia lă s u n t ma i gre u de tra ta t: e xis tă puţină e xpe rie nţă în t r a t a me n t u l p n e u mo n itei CM W cu d eriva ţi de gua noz ină . C otrimo xa z olul ş i Pe nta midina su n t e ga l d e efic i e n te în trata me n tu l iniţia l a l PC P în A ID S c u su p r a vi e ţ u i r e d e 7 5 % s au mai mu lt. z iln ic. î n d o z ă to ta lă ziln ică de 15-20 mg/ kg pe ntru trime topri m. Es te ne c la r ca re proc e dură est e ma i b u n ă d ar s e p a re că la vaju l bronhoa lve ola r dă infor ma ţii ma i bu n e d e c â t l a vaju l b ro n h io la r. he p a t i z a r e . c u ta h i p n e e şi sc ăd erea P a O 2 s u b 6 5 mmH g. LIP se p o a t e p re z e n ta a c u t d e ş i d eb u tu l es te obiş nuit ins idios. v. î n se n s u l c ă a c e a s ta i n teres ează întotde a una a tâ t bronhia cât şi p a r e n c h i mu l (în ma re a ma jo ritate a c a z urilor le z iunile pare nc hima toa s e s u n t ma i i mp o rta n te d ec â t c e le a le b ro n h iilor din inte riorul s ău: a te le c ta z ii. M e dic a me ntul de e le c ţie ră mâ ne Co t r i mo xa z o l u l i. S-au fo l o si t C l o fa z a min a. de t e r mi n ă r i l e PO 2 î n s â n ge le arte ria l ş i n ive lurile s e rumla c tic dehidroge na z e i. E fec te le a dve rs e a le a mbe lor me dic a me nte re p r e z i n t ă o p ro b le mă d e mai mică imp o r ta nţă la c opil. T r e b u ie amin tit c ă 5 -1 5 % d in a d u lţii c u A ID S ş i s imptome re s pira torii da r c u r a d i o grafie n o rmală p o t fi d e mons tra ţi bronhos c opic c ă a u PC P ( p n e u mo n ie cu Pneumocystis carinii). TMP -SM Z e st e in iţia t ca tera p ie p e n tru Pneumocystis carinii. z iln ic. de pinz â nd de dis ponibilita te a ac e st o r p r o c e d u ri. D oz a folos ită a fos t de 2 m g/ k g/ z i d e p r e d n iso n o ral. C ic los e rina ş i A mika c ina . mi c r o ab ce se ). n u şi d is trugere a ţe s u tu lu i b ro n ş ic c u a c umula re a s e c re ţie i purule nte şi n i c i i n t e r e sa r ea p aren ch imu lu i p u lmo n ar. În a diţie.de 1 5 l u n i şi s e p re z in tă cu u n mo d el i nte rs tiţia l la ra diogra fia tora c ic ă . D a c ă nu se o b ţ i n e ame lio rare s e rec o man d ă b ronhos c opie s a u biopsie pulmona ră de sc h i să . A tio na mida . D ac ă nic i o e t i o l o gi e n u es te gă s ită în c u rs d e 2 4-48 de ore ş i boa la c opilului nu se a me l i o r e a z ă s e mn ifica ti v. 208 . D u p ă e valu are a iniţia lă a c opiilor s e ropoz itivi ca r e p r e z i n t ă i n filtrat lo b a r s e dau an tib iotic e a de c va te 24-48 de ore .

C â n d o b st ru c ţia b ron ş ică e s te d o a r pa rţia lă .1 . E xe mple : s indromul i mobi lită ţii c ilia re (si n d r o m Ka r t a gen er) c a re c o n s tă d in b ronş ie c ta z ie . 3 . cu sc ă d e r e a Pa O 2 . Î n perioada de acutizare b o ln avu l pre z intă s ubfe brilită ţi s a u fe bră in t e r mi t e n t ă . T r e p t a t . fibroz ă ch i st i c ă . ce e a ce s u gere a z ă c ă unii s uga ri s unt pre dis puş i la b r o n şi e c t a z i e d in ca u za s trâ mtă rii lu menului bronş ic s a u a modi fic ă rilor în st r u c t u r a n o rmală a b ro n h iilo r. mu c o s şi p u r u l e n t. c a re a re te ndinţa de a d e ve n i c o n tin u ă. Or i gi n e a c o n gen itală e s te a d mis ă ş i pentru c a z urile de bronş ie c ta z ie ca r e se a so c i a z ă cu alte mal fo r maţii res p ir a torii s a u e xtra re s pira torii (a bs e nţa s in u su r i l o r fa c ia le . Va se l e a dia c e n te s un t ş i e le in tere s a te . T o a t e a c e st e mo d ific ă ri s tru ctu rale d u c la diminua re a ţe s utului pulmona r fu n c ţ i o n a l . c u dis truge re a pe re ţilor bronhia li. nu ime dia t c um s e î n t â mp l ă î n a b c e s u l p u lmo n ar). s e produce hipe rinfla ţie ia r c â n d e st e c o mp le tă . co lec ta tă î n tr-u n b o rc a n . ast mu l b r o n şi c . Fa c t o r u l i n fec ţio s î l gă s i m î n b o lile in fla ma torii a le a pa ra tului re s pira tor cu m su n t t u şe a c o nvu ls i vă. p r i n s e c re ţiile p ro d u s e mă re ş te obs truc ţia (c e rc vic ios ). ) s a u exo b ro n ş ică (gan glio n i. Debutul bolii e s te ins idios ş i î nc e pe de re gulă c a o b r o n şi t ă c r o n i c ă. e c t o p i e t e s tic u lară ş . u n eo ri p u tân d fi h emo p to i c ă ş i a re miros fe tid. 209 . Manifestări clinice. ru jeo la. a ). ş i ma i inte ns ă în s pe c ia l dimine a ţa („t u se ma t i n a l ă "). s e s tra tific ă în 3 s tra turi: s pumos . Asp i r a ţ i a s e c re ţiilo r p u ru len te rin o s in uz a le î n timpul s omnului s a u după in t e r ve n ţ i i c h i r u rgic a l e . bride e tc ) . l a o in flama ţie c ro n ic ă p u ru len t ă . d e fi c i t ele imu n e . s e fo rmea z ă a te le c ta z ii ş i mic roa bc e s e . î n in te rio ru l c ă ilo r re s pira torii pa re s ă fie inc rimina tă în p r o d u c e r e a u n o r b ro n ş iec ta z ii (d u p ă un inte rva l libe r. î n fi n a l . produc â ndu-s e enda rte rită pe r i b r o n şi c ă . Î n perioada de stare s imp to mu l c a rd i na l e s te tuş e a . Ob st r u c ţ i a b ro n ş ică . câ n d es te u rma tă d e o bronhore e purule ntă (toa le ta bro n şi c ă ) . b r o n h o ree a e s te ma i a b u n d e n tă ş i s ta re a ge ne ra lă s e înră ută ţe ş te . d e fe c t s ep tal ve n t ric ula r. se in s ta le a z ă o in s u ficie n ţă re s pira torie c ronic ă . e tmoidito-a n trită ). 2 . p n eumonia s ta filoc oc ic ă . Cauzele dobândite s u n t ma i fre c ven t e de c â t c e le c onge nita le . a pa r ma i fr e c ve n t d u p ă vârs tă d e 5 an i ş i s u n t s ecunda re la 2 fa c tori c a re s e intric ă ad e se o r i : fa c t o r u l in fe c ţio s ş i fac to ru l me c a nic . In fla ma ţia ş i a c ţiu n e a me c a n ică produs ă de tra c ţiuni ş i c ompre s iuni du c la a l t e rare a s tru ctu rii b ro n h iilo r şi a ţe s utului pe ribronş ic ia r . Patogenie. Sp u t a . c u s c ă de rea efi c i e n ţ e i ve n t i l a ţie i ş i c re ş te re a tra valiu lu i re s pira tor. T u şe a e st e u me d ă ş i p ro d u c tivă. c r e ş tere a c a p ac ită ţii re z id u a le ş i a s pa ţiului mort. de xtroc a rdie ş i s inuz ită . Factorii favorizanţi ma i i mp o rta n ţi s unt de for ma ţiile c on ge n ita le s a u do b â n d i t e a l e t orac e lui ş i s că d ere a re z is te n ţei orga nis mului. Fa c t o r i i me ca n ici a c ţio n e a z ă p rin o b s truc ţie e ndobronş ic ă (c orpi s tră ini. tumori. ru p tu ri vas c u lare . do p d e mu c u s e t c . î mp ied icâ n d d rena jul bronş ic fa voriz e a z ă infe c ţia ia r a c e a st a . p relu n gită. re flu xu l ga s tro -e s ofa gia n pa tologic (c a re de te rmină as p i r a r e a c r o n i c ă a c on ţin u tu lu i gas tric ). Ve n t i l a ţ i a ş i p e rfu zia fiin d in egal d is trib uite re z ultă o oxige na re ins ufic ie ntă . tube rc uloz a . Cauzele congenitale fac c a b ro n ş iec ta z ia s ă s e ma nife s te pre domina nt în p r i mi i 5 a n i d e via ţă . s in d r o mu l Mo u n ie r — K u h n (b ro n ş ie c ta z ie . luxa ţie conge nita lă de ş o l d . „h ep atiz a ţie ” .

3 . 13. c el e ma i fr e c vente. pne umo nii ba c te rie ne sa u a sp i r a ţ i e d e co rp i s tră in i. B r o n şi e c taz iile s e p o t vin d ec a la pube rta te. 1 5 ) este re vela to are d ac ă se e fe c tue a z ă c ore c t. c a „b a lo an ele î n ju ru l b ăţu lu i". în i n t e r i o r u l l o r. Î n a c e s te fo r me b r o n h i i l e a u d ia me tru l e gal p e to ată întinde re a . Forme clinice. Bronşiectazia chistică. E xis tă mai mu lte cla s ific ă ri a le forme lor c linic e . Inte r mite nt. 4 . 1 4 şi 3. s e p erc e p difu z d ive rs e ra lu r i ume de . Formele reversibile. re s pe c tiv după asa n a r e a ( t e mp ora ră . evid e n t) a fo ca re lo r s u pura tive . Fo r me l e i r e vers ib ile ap ar în s ă î n p rin c ipa l. 3. c a re s e pot e limina s ponta n pri n t u se sa u p r i n b ro nh o s c o p . tuse c onvuls ivă . Bronş i ecta zi e d reap tă. 5 . 3 . D e ş i ra diogra fia pulmona ră nu e st e c a r a c te ris tică (fi g. î n ru jeo lă. c a r e î n mo d n o rmal tre b u ia u s ă „ia n aş te re ". C u t i mp u l . c o p ilul va ră mâ n e c u o s u p ura s e bronhopulmona ră c ronic ă . „in s talâ n d u -se ” tre pta t după infe c ţii pulmona re re p e t a t e . da c ă nu s e infe c te a z ă . C opiii a u tora c e le de s tins. Î n ca z u l i n fe c t ă r i i . a p ar d e gete le h ip o c ra tic e. 18) c onge nita le . 1 6 . a p o i d e co rp ii s trăin i e n d o b ro n şic i.Pu l mo n a r . ob o se sc u şo r şi. 3 . la e fo rt. ap are n ivel lich id ia n . 2 . 3. Bronşiectazii sacciforme (fi g. a vâ nd dia me t r u l ma i mare d ec â t b ro n h iile d in c a re s e na s c . întâ rz ie re în c re ş te re a s ta turo po n d e r a l ă şi c a p ac ita te fiz ic ă re d u s ă . 1 9). a sp ect radi ologic f ără substanţă d e con tras t 210 . 3 . c a re z ulta t a l fo l o si r i i a n t i b i o tic e lo r. 1 3 ) b ro n hogra fia c u s ubs ta nţă de c ontra s t (fi g. 17 ş i 3. 2 . lips ind bronhiile ma i mi c i . B ronhiile s unt dila ta te. C u mai mu lţi an i în urmă e ra u fre c ve n te obs truc ţiile br o n h i i l o r p r i n d o p d e mu cu s . Ac e st e fo rme s u n t a s o cia te fre c ven t cu infe c ţii bronş ic e s e ve re . Se c a ra c te riz ea z ă prin c a vită ţi dis pus e în jurul bro n h i e i . 1 . în se n su l c ă se d ilată în in s p ira ţie d a to rită fe nome nului de „s u fla j ". da r ce a ma i i mp o r t a n tă p ro b lemă la ca re trebuie da t ră s puns e s te a c e e a da c ă bo a l a e st e r e ve r s ib ilă s a u irevers ib ilă. Formele ireversibile a u s c ă z u t mult c a fre c ve ntă . p re z in tă d is p n ee e xpira torie . R ec u n o aş te re a a c e s tor forme e s te a s tă z i indis pe ns a bilă pen t r u e fe c t u a re a u n u i trata me n t co rec t. la c opiii c u fibroz ă c his tic ă şi l a c e i c u d e fic ie n te imu n e . De o se b i m 5 fo r me ra d io lo gic e : 1 . Forme radiologice. C his turile s unt va ria bile în mă rime . par a fi d a te a s tă z i de a s tmul bro n şi c . Fig. 3 . Bronşiectazii cilindrice (fi g.

211 . Fig. 15 Br onh ogramă stâ ngă cu subs tanţă d e con tras t : asp ect n or ma l. 3 . Fig . 1 4 Bron h o gram ă d reap tă cu su b stan ţă d e con tras t : asp ect n or ma l. 3.Fig . Fig. 17 Br onş i ectaz i e ci lind rică stân gă : bronh ogramă cu substan ţă de contra st (din f aţă). 1 6 Bron şi ectaz i e ci lin d rică d r eap tă : b ron h o g ramă cu su b stan ţă de contra st (din f aţă). 3 . 3.

19 Bronşi ectaz i e sacc if or mă : br onh ogra mă cu substanţă de c ontr ast (pr of i l) B r o n şi e c t a zia ch is tică es te to td ea u n a dobâ ndită . s in u o s. p n e umo p a tiile a c u te ş i a s tmu l b ronş ic . Se a so c i a z ă c u emfiz e mu l p u l mo n ar ş i bronşita c ronic ă . în a fe c ţiu n i c a re produc c onde nsa re pulmona ră (p n e u mo n i i . 1 8 Bron ş i ect azi e ci lin d rică : b r on h ogra mă cu su b stan ţă d e c ontra st (pr of i l) Fig.Fig . 7 . D ilata ţia b ronş ic ă poa te fi pa s a ge ră în cazul că pro c e su l i n fe c ţ i o s s e re s o arb e ş i n u e vo lu ea z ă s pre c ronic izare. d a r r a mu rile s ale d is tale s u n t n o rmale .  a b c e su l p u lmo n a r (s ta re fe b rilă ma i pre lungită . În afa ra e xa me n u lui ra diologic ş i a bronhogra fiilor (c a r e se fa c an u a l) s u n t n e c e s a re o s erie de e xa mină ri pe nt ru a pre c iza sa u e xc l u d e d i a gn o s ti c u l d e tu b erc u lo z ă . a pa re după o pn e u mo p a t i e s au o p era ţie re c e n tă şi e xa me nul r a diologic e s te ca r a c t e r i st i c ) . Bronşiectazia varicoasă. Bronşiectazia bronşiolară. 212 . V SH ş i ce le la lte „a n aliz e ” c ure nte („de rutină ") s unt ob l i ga t o r i i . 3 . fo ca re in fe c ţio as e cronic e . În a c e a s tă formă bronhia a re c ontur nere gula t. He mo gr a ma . Diagnosticul pozitiv s e p u n e p e b az a tuse i pre lungite . Ul t e r i o r . d ia gn os tic u l dife re nţia l s e va fa c e cu br o n şi t e l e . b r o n h o p n eu mo n ii). 6 . mu c ovis c idoz ă s a u a pu ne în e vide ntă al e r gi a r e sp i r a to rie. d e c i. Examene paraclinice. intră î n dis c uţie :  t u b e r c u l o z a p u lmo n a ră (re a c ţia P PD e s te pozitivă ). C u o c a z i a e xame n u lu i b ro n h o s co p ic se vor re c olta obliga toriu s e c re ţii bro n şi c e p e n t r u e xame n ele b ac te rio lo gice ş i his toc himic e . Diagnostic diferenţial. Se î n so ţ e şt e to td ea u n a d e o in fe c ţie mo d e ra t ă . re be le . de fic ie nţe imune ş i a lte le. fiind ma i fre c ve nt o se c h e l ă a t u b e r c u lo z ei. c â n d e xis tă c o n d en s are p u lmo n a ră . In iţia l. S un t d ilata te bronhiile c uprins e î n proc e s ul de c o n d e n sa r e ş i ap are . urma tă de e xp e c t o r a ţ i e p u ru len tă ş i s e c o n firmă p rin e xa me nul bronholo gic . 3.

T r a t a me n tu l me d ica l e s te c o mp le x ş i c uprinde mă s uri c a re vi z e a z ă ( p e n t r u a le in te rfe ra ) s u p u ra ţia . b ) În acutizări es te n ec e s a ră in tro d u c e re a a ntibiotic e lor pe o dura tă de 1 -3 să p t ă mâ n i. Su b t r a t a me n t med ic a me n to s s e vin d ec ă doa r forme le dobâ ndite . ple ure z ia pu r u l e n t ă . in c i p i e n t e . e voluti v. m. 1 . D ac ă s p u ta e s te fe tid ă (pre s upune e xis te nţa a na e robilor ora l i . c h i st u r i le a e rie n e p u lmo n a re (a c e s te a nu-ş i mă re s c volu mul în timpul in sp i r a ţ i e i ) . Prognosticul e s te b u n (mai fa vo ra b il de c â t la a dult) ş i ra reori. Evoluţie şi prognostic. Se va p o ziţio n a a s tfe l b o ln avu l. E fi c i e n ţ a t rata me n tu lu i me d ica l s e va u rmă r i obliga toriu prin bro nhogra fii an u a l e . In d i c a ţ i a c h i r u rgica lă se va fo r mu l a c â nd proc e s ul bronş ie c ta z ic est e l o c a l i z a t ( t erito riu a n ato mic b in e d elimita t) ia r proc e s ul s upura tiv s ta biliz a t cl i n i c ( fă r ă fe b r ă ş i exp e c to raţie ). a ) Drenajul postural şi kineziterapia. uş oa re. u n i l a te ra le. ) ş i Me t r o n i d a z o l u l . Evolu ţia ş i viitorul bo l n a vu l u i c u b ro n ş ie c ta z ie d e p in d d e 2 ele me nte : s c le roz a iniţia lă ş i infe c ţia s u p r a a d ă u ga t ă . Da c ă se ţ i ne c o n t d e ac e s te d o u ă e le me nte . în t r e t ă i a t ă d e p u s eu ri ac u te. Complicaţii: h e mo p tiz ii. E vo lu ţia b ro n ş ie c ta z ie i e s te totde a una c ronic ă. P e rs is te n ţa s u p u ra ţie i p e s te 1 a n ş i ne re z olva re a la timp vor du c e l a „i n st a l a re a ” ins u fic ie n ţei ca rd io res p i ra torii ş i a re z is te nţe i la a ntibiotic e. n ein fec ta te s c le roz a te (c u bronhoree pre lungită şi sp u t e h e mo p to ice ) ş i fo rme in fec ta te (c u s e rioa s e re ma nie ri s c le roa s e ). su p u r a ţii me ta s ta tic e ş i in s u fic ie nţa ve ntric ula ră dre a ptă. Fl u i d i fi c a r ea s ec re ţiilo r s e efe c tu ea z ă prin hidra ta re ş i s e cre tolitic e ad mi n i st r a t e o r a l (Br o mh e xin . infe c ţia ş i ins ta la re a ins ufic ie nţe i re sp i r a t o r i i . înc â t (c u a jutorul tus e i ş i a forţe i gra vi t a ţ i e i ) e xp e cto raţ ia s ă fie ma xi mă. pro gn o s ticu l es te re z e rva t da torită ivirii c omplic a ţiilor. 213 . a b ce s u l p u lmona r. v. a poi Te tra c ic lină şi C l o r a mfe n i c o lu l. în ge ne ra l. Î n c a z d e in s u c c e s es te n e c e s a ră bronhoa s pira ţia (de 2-3 ori pe să p t ă mâ n ă ) . s a u i. lobe c tomii. sp r e d e o se b i r e d e c h istu rile b ro n ş iec ta z ic e ). Du p ă o a c u tiz a re s e p ra c tic ă an tib iote rapia (s a u c himiote ra pia ) pe ntru înc ă 1 -3 l u n i . la in tervale va ria te de timp. Bis o lva n ) s a u prin a e ros oli (M uc os olvin). ia r î n c a z d e e xa c e r b ă r i supurative frecvente s e va efectua co n t i n u u ( î n sc h emă a lte rn ativă s a u d is c o n tinuă ). U n as e me ne a dre na j dure a ză a proxima ti v 15 mi n şi se p o t e fe c tu a p ân ă la 4 p e z i. Tratamentul e s te me d i ca l (c o n s e rvato r) şi c hirurgic a l. vo m a ve a bro nş ie c ta z ii nei n fe c t a t e b en ign e. 2 . Sub fo r mă d e a e r o so li s e ma i a d min is tre a z ă ş i e nz ime prote olitic e de tipul a lfa ch e mo t r i p si n e i . a fu z o sp irililo r) s e vo r „in tro d u c e ” Pe nic ilina G (i. pn e u me c t o mi i ) .  e m fi z e mu l p u l mo n a r ma l fo r mati v (bule le nu s e umplu c u lipiodol. M ai frec ven t s e u tiliz e a z ă A mpic ilina . piopne umotora xul. Tratamentul chirurgical s e in d ic ă . doar în c a z u r i l e n e gl ijate . urmă re s c e va c ua re a s e c re ţiilor pu r u l e n t e . după 1 a n de tra ta me nt me d i c a l i n e fi c i en t ş i co n s tă d in re z ec ţii (s e gme nte c to mii.

2 0 -A ş i B ). prin de s c hide re a a bc e s ului în t r -o b r o n h i e a p are al d o ile a s ta d iu. E xi st ă p r a ctic d o u ă s tad ii. La p e r i fe r i a z o n e i d e n ec ro ză s e fo rmea z ă un ine l de gra nula ţie . cu germe n i a e robi ş i a na e robi. str e p t o c o c u l şi H. co p ilu l p re z in tă fe bră de tip s e ptic. 2 . tus e . Ab c e su l se p o a te evac u a p rin tr-o b r onhie . D reapta : după evacu a r ea co mp letă. dis pne e ş i. c u lich efie re a pa re nc himului. a ). în c are ra diologic s e c ons tată o ima gine ca vi t a r ă . S tânga : ima gin e hidr oa er ică. fib ro z ă c h is tică. p a rtic ipare p le u ra lă . e xame n u l ra d io lo gic a ra tă o c onde ns a re pulmona ră cu ma r gi n i r e l a ti v b in e c o n tu rate . tus e . extrac ţii de nta re ş. 2 0 A bces pulm onar dr ep t. fa z a p n e u mo n ică (s ta d iu l d e fo ca r înc his ). Fa c t o r i i favo riz a n ţi s u n t mu ltip li ş i va ria {i: a bc e s ul a pa re la sc u r t t i mp după p n eu mo p atii ac u te sau inte rve nţii c hirurgic a le (a d e n e c t o mi i . De b u tu l b o lii p o a te fi brus c. Etiologia e s te micro b ia n ă. Manifestări clinice. c u s e mne le clinic e a le un e i p n e u mo n i i s a u in s id io s (c u fe b ră. poa te pe rfora în c a vita te a ple u r a l ă sa u . St a fi l o c o c u l ş i K leb s iella p ro d u c ma i a le s a bc e s e multiple . modi fic ă ri va sc u l a r e l o c a l e ş i n ecro ză . 3 . la c opii s ufe rinz i de b r o n şi e c t a z ie. s e p o a te vin d ec a . O b s tru cţia ş i in flama ţia es te urma tă de s upura ţie . Pne umoc oc ul. c h i st p u lmo n a r. d o u ă fa z e e vo luti ve : 1 . Patogenie. su b tra tame n t. la c opiii ma ri. de s c hide ri a le a bc e s ului în 214 . h i d r o a eric ă (fi g. in flu en za e p ro d uc de re gulă a bc e s e unic e (s o l i t a r e ) . Î n p e r i o a d a d e s ta re. d efic ite imu n e e tc . ave a Tabloul clinic es te un e o ri ma i c o mp le x. fa z a d e s c h is ă (s ta d iu l d e vo mic ă ). 3 . c u du r e r e t o r a c i c ă ) . în s e ns ul c ă bolna vul poa te sp u t ă h e mo p to ică . e xpe c tora ţie (u n e o r i fe t i d ă ) ş i vo mi că . F i g . a migd a le c to mii. Du p ă u n in te rval d e p â n ă la 1 0 z ile. a s p iraţie de c orpi s tră ini. Î n p r i mu l s ta d iu .ABCESUL PULMONAR Ab c e su l p u lmo n ar es te u n p ro c e s supura tiv pulmona r c a re dis truge par e n c h i mu l sa u s e d ez vo ltă în tr-o c a vitate pre for ma tă . tube rc uloză pu l mo n a r ă .

deo a r e c e t i u e xis tă co n c o rd a n ţă în tre evoluţia c linic ă ş i c e a ra diologic ă (d i sp a r i ţ i a i ma gin ilo r c a vitare s au h id ro-a e ric e putâ nd dura pâ nă la 4 lu n i ) . . n ici c lin ic ş i nic i ra diologic . Da c ă în 3 -7 zile d e p en icilin o -te ra pie nu s e obs e rvă vre o a me liora re (p e r si st e n ţ a si n d ro mu lu i s e p tic.s a u piopne umotora xul ş i dis e mină rile hema t o ge n e . În s ta d iu l I. îns oţită de o le uc oc itoz ă ma rc a tă . Tratamentul chirurgical. Exis tă totuş i un e l e e l e me n t e d e s u s p ic iu n e : a p ariţia s impto ma tolo gie i la s c urt timp du p ă o i n t e r ve n ţie ch iru rgica lă cu p o s ibilită ţi de a s pira ţie . vi n d e c a r e a sp o n tan ă n u e s te p o s ib ilă. Diagnostic pozitiv. a. Indic a ţia c hirurgic a lă se pu n e în a b se nţa fen o me n elo r c lin ice ac ute . ap a r i ţ i a e mp i e mu lu i p l eu ral s au a u gme n tare a dis truge rii pa re nc himu lui pulmona r) se va i n t r o d u c e o trip lă a s o cie re . n ein flu e n ţare a volumului s a u a fe t idită ţii s pute i. Laboratorul ara tă leuco cito ză (2 0 -3 0 . la ca re s e a da ugă sta r e a ge n e r a l ă s e p tică ş i s p u ta fe tid ă. D e c i. a u fos t tra ta te in s ufic ie nt de en e r gi c şi c o n t in u a evo lu a „în d o i timp i ". C u t o a t e că d u p ă vo mic ă s ta re a ge ne ra lă s e îmbună tă ţe ş te mult. a c e s t trat a me n t va fi c o n tin u a t p ân ă la 8 -1 2 s ă ptă mâ ni. la fe l fe tid i ta te a s pute i. c a re s ă c uprindă a tâ t s pe c trul ge rme nilo r gr a m-n e ga t i vi c â t ş i al a n ae ro b ilo r co n s tâ n d din: Pe nic ilină G + K ana mic ină (s a u Ge n t a mi c i n ă ) + M etro nid az o l (B . Tratamentul medical c on s tă d in : a ) Antibioterapie masivă cu Penicilină G. 215 . fii n d c o n si d e ra te p n e u mo n ii b an ale . Tratamentul es te me d i ca l ş i c h iru rgica l. D a c ă în 8-12 s ă ptă mâ ni de trata me nt me d i c a l ( u n i i a d mit tra ta me n tu l med ica l pâ nă la 6 luni) nu s e re a liz e a z ă o e vo l u ţ i e fa vo r a b ilă (s p re vin d ec a re ) se indic ă inte rve nţia ch i r u r gi c a l ă (s eg me n tec to mii. p en tru a p u tea a s igura s uc c e s ul tra ta me ntului ch i r u r gi c a l . a nte c e de nte per so n a l e c u n o s cu te d e fib ro ză ch is tică . tra ta me ntul me dic a l nu t r e b u i e p re lu n git. î n s ă se ns ib il la M e tro n id az o l). fra gilis e s te s ingurul a na e rob . În cazul per si st e n ţ e i fe b re i s e va efe c tu a d re n atu l unui e mpie m s a u a l une i c ole c ţii pu r u l e n t e î n c h i s tate . lo b e c to m ii). p n eu mo . Exa me n u l sp u t e i p u ru len te evid e n ţiaz ă e xis te nţa une i fl ore ba c te rie ne po l i mo r fe . B olna vul pre z intă s ta re septică. î n s ta d iu l p n e umonie a l a bc e s ului. du p ă a p a r i ţ i a bro n h o re e i p u ru le n te ş i a apa riţie i ima ginii hidr o .a . î nca p s u lă ri (mai ale s inte rloba r). fe bra şi c a n t i t a t e a d e s p u tă s c a d . bronhore e purule ntă mini mă şi a b se n ţ a i n s u fic ie n ţei ca rd io -re s p iratorii.in vitro . b ) Drenajul postural şi kinetoterapia pre vin re te nţia puroiului ş i re d u c e r e a fe n o men el o r s ep tice (v. bro n şi e c t a z i e sau ch is t p u lmo n ar. D ia gnos tic ul s e pune . i. a bc e s ul pulmona r nu se poa te deo se b i d e o p n e u mo n ie a c u tă. s c himbâ nd Pe nic ilina c u Amp i c i l i n ă ( sa u c u o ce fa lo s p o rin ă ) ş i u n a minoglic oz id c u a ltul ş .aerice la exa me n u l r a d i o l o gie . d.v. Pr o b l e me d i fi c i le d e d iagn o s tic rid ică a b ce s e le pulmona re „de c a pita te ” care. Diagnosticul diferenţial.ca vi t a t e a p l e u r ală . î n „fa z a d es c h is ă” s e fa c e c u o c a ve rnă tube rc uloa s ă . Complicaţiile s u n t: h emo p tiz ia . 2 . de re gulă .re z is te nt la Pe n i c i l i n ă. timp de 2-3 s ă ptă mâ ni. bronş ie c ta z ie ş . D a c ă e voluţia e s te fa vora bilă . 1 . Du p ă 3 -7 z i l e d e trata me n t s ta re a ge ne ra lă s e î mbună tă ţe ş te . Ac e a s tă î mbună tă ţire a st ă r i i c l i n i c e n u treb u ie s ă d u c ă la în ce ta re a s a u modific a re a tra ta me ntului. trata me ntul bronş ie ctaziei). m. 000/mm 3 ) c u ne utrofilie ma rc a tă . s e fa c e c u o p n e u mo p a t i e ac u tă.

Manifestările clinice au d re p t c a ra c te ris tic ă de ba z ă e voluţia trena ntă cu t e n d i n ţ ă d e p e rma n en tiza re a s in d ro mului bronş ic obs truc tiv. d is p la z ia bronhopulmona ră ş .BRONHOPNEUMOPATIA CRONICĂ OBSTRUCTIVĂ PRIMARĂ E st e o se ch elă a u n or in fec ţii virale a le a pa ra tului re s pira tor c u de but pr e c o c e ( ma j o r i t ate a s u b vârs ta d e 3 an i) ca ra c te riz a tă prin pre z e nţa s indromului ob st r u c t i v ( p e r ma n en t s a u re c u ren t) la n ivelul c ă ilor a e rie ne infe rioa re ia r. de fic ite imu n e ) . mucovi scid oză.10 E tiologia tu se i cron ice în f u n cţie d e vârstă — p ro b leme d e d ia gn ost ic — S u gar i Ma lf or maţ ii : f is tu lă es ot rah ea lă. bact er i en e H iper r eact i vi tat e br onş ică : a ler gi e. a mu sc u l a t u r i i şi gla n d e lo r mu c o as e d in p ere te le bronş ic ) ş i s ta re a de nutriţie. d e fi c i t u l d e alfa -l -a n titrip s in ă. V SR. s tafiloc oc . VR S (citom ega lvir us. par a gr i p a l e ) c a re p rin le z iu n e d irec tă . influenzae. arcu ri va scu lar e. virus sinc iţ ia l respira t or ). Î n pus e urile a c ute de s upra infe c ţie bro n şi c ă se p e r c e p ra lu ri s u b c re p itan te d is emina te . Fa c t o r i i d ec la n ş ato ri su n t in fe c ţiile a c ute vira le (ruje olic. Etiologie. repetat e br onş i oli t e cu sindr om obstru cti v C orpi s trăin i O R L: r ini tă şi sinuz ită In f ecţ ii : vi ra le. În a lte b r onhopne umopa tii c ronic e s pe c trul ge r me n i l o r d e su p ra in fec ţie e s te a ltu l. ia r p e d e a l t ă p a rte d ife re n ţiaz ă b o ala d e alte e ntită ţi c ronic e c um s unt fibroz a ch i st i c ă . Te rme nul de „prima ră ” are o s e mn i fi c a ţ i e d u b lă. pneumococ. tu se c r o n i c ă . Manifestări clinice şi diagnostic 1 . inf ecţ i e D iver s e: R GE . sp as tic ă (u n e o ri p ro d u ctivă). polua r e P sih ologic e C op i i mici C op i i mari 216 . B ord et ella per tuss is In ha lar e: R GE (r ef lux gast r oes of a gian ). (ref lux gast r oes of a gian ). c a re s e gre fe a z ă pe le z iunile in i ţ i a l e p r o d u se d e viru s u ri. gripa le . prin me c a nis m imun (tip I) sa u p r i n i n d u c ere a u n ei d e p res ii imu n it are a jung s ă duc ă î n fina l la un sin d r o m b r o n şi c o b s tru c tiv. c linic. whe e z in g. Pe d e o p a rte exp rimă n e c unoa ş te re a e tiologie i în multe c a z uri. fe bra poa te fi de tip s e ptic. E s te in ce rtă ş i c u mu lte n ec u n os c ute . Fa c t o r i i fa vo riz a n ţi s u n t rep rez e n t a ţi de fa c torii ge ne tic i (e xis te nţa un e i h i p e r r e a ctivităţi b ro n ş ic e . mai p uţin ubic uita r. 2 . E xis te n ţ a p erma n en tă s a u cu ca ra c te r re c ure nt Tabelul 3. Neisseria. p lă mân i In f ec ţ ii : C h la m ydia tr ach oma tis C MV . tulbu răr i de d eglutiţ i e Mu co v isc id oză (f ib r oză ch ist ică) D iver s e: br onh odi sp laz i e. d e fic it de a lfa -l -a ntitrips ină . ma lf orma ţii H iper r eact i vi tat e br onş ică : a stm In f ecţ i e: M yc op la sma pn eum oni a e O R L: s in u zi tă cr on ică Iri tant e: tu tun. p a r t i c u la rită ţile a p ara tu lu i re s p irator (de z volta re a a pa ra tului bronş ic. 1 . pr i n d i sp n e e de tip exp ira to r cu wh e e z ing. Sindromul bro n şi c o b st r u ctiv s e ma n ifes tă p rin ta h ipne e c u e xpir pre lungit. se c r e ţ i i l e b r o n ş ice d evin p u ru len te ia r s in dromul de ins u fic ie nţ ă re s pira torie se a gr a ve a z ă . U n ro l ar juc a ş i s upra infe c ţiile ba c te rie ne c u H. a.

iar u lte rio r 2 -4 ş e d in ţe s ă ptă mâ na l în func ţie de e voluţie . 5 . c a p ac ită ţii vita le . 11 . c ) B r o n h o d ilata to are le au e fe c t d e as e me ne a numa i în pus e urile a c ute pri n st i mu l a r e a a c tivităţii c ilia re . Cortic os te roiz ii nu a u nic i un e fe c t be n e fi c . 4 . 2 . H ipoxe mia c ronic ă pro d u c e h i p e r t e n s iu n e a p u lmo n ară ş i î n fin a l s e a junge la „ins ta la re a ” c ordului pu l mo n a r c r o n i c. C o mb a t e rea s u p ra in fec ţie i b ac te rie ne s e re a liz e a z ă prin a dminis tra re a în p u se u r i l e ac u te a u n o r an tib io tice. p rin p le tis mo gra fie . p e st e ca re s e s u p rap u n e b ro n h o s pa s mul. S e a dminis tre a z ă M iofil in (te ofilină . 3 .ulu i. ma n i fes tâ n d u -s e cu fe n o me n e c a ta ra le a le c ă ilor re s pira torii in fe r i o a r e . eu fi l i n ă ) 5 -7 m g/ k g/z i. Cu to ate că une le bronş ite obs truc tive e volue a z ă cu t i mp u l sp r e a s tm b ro n ş ic. e xis tă ş i pă re re a c ă a r fi în cauză in fe c ţ i i r i n o -si n u s a le ş i a d en o fa rin gie n e rec ure nte . D upă lin t i mp ma i în d e lu n gat d e e vo lu ţie a pa re dis te ns ia c utie i tora c ic e ş i mo d i fi c ă r i p r o d u s e de h ip o xia c ro n ic ă (c ia noz ă pe rs is te ntă a muc oa s e lor ş i a p a t u l u i u n gh ia l. de re gulă . 3 . B r o n şi t a o b s tru ctivă în tâ ln ită ma i a le s la vâ rs ta de 1-4 a ni s e ma ni fe s tă pri n e p i so a d e re c u rente d e b ro n ş ită cu expir pre lungit ş i whe e z ing. h i p e rtra n s pa re n ţă p u lmo n a ră (ma i a le s la pe rife rie ) ş i a c c e ntua re a de se n u l u i i n t e r stiţial. ma i mu l t e c u r e an u a l. . b o ala nu tre buie c onfunda tă c u bronş ita ob st r u c t i vă ( b r o n ş ita a s tma ti fo r mă). R e d u c e r ea o b s tru cţie i b ro n ş ice ş i a tus e i cronic e s e re a liz e az ă prin: a ) Kinetoterapie cu tapotaje toracice şi drenaj postural. C u timp u l. în 3 p riz e o ra le.a si n d r o mu l u i b ro n ş ic o b s tru c tiv timp d e 12 luni a r fi o e voluţie s ufic ie nt de î n d e l u n ga t ă p e n tru a p u te a vo rb i d e o bronhopne umopa tie c ronic ă . 2 1 A . la c a re nu se p o a t e d emo n s tra n atu ra a le rgică ia r ră s puns ul la a drene rgic e e s te va r i a b i l ( n i c i d e c u m d e fin iti v). prin ne buliz a re (a e r o so l i i . în fazele acute şe d i n ţ e l e su n t z i ln ice. D ş i E) s e obs e rvă oriz ontaliz a re a co a st e l o r . La b o r a t o ru l co n s ta tă va lo are a ga z e lor sa ngvine (s c ă de re a Pa O 2 ş i cre şt e r e a Pa C O 2 ). u n gh ii „în s tic lă d e c e a s ornic "). c re ş te re a re z is tente i la fluxul de a e r . spre ire ve rs ibilita te (fă ră ca t e r e n u l a l e r gic să jo ac e vreu n ro l) ş i totoda tă fa ptul c ă s indromul fu n c ţ i o n a l r e sp ira to r s e a me lio rea z ă la mulţi c opii la vâ rs ta de 5-7 a ni (pe se a ma d e z vo l t ă r ii a p a ra tu lu i b ro n ş ic ). c a re e volue a z ă pe un te re n dia t e z i c . Pr o b e l e fu n c ţio n a te re s p irato rii s unt de „tip obs truc tiv” ş i a ra tă sc ă d e r e a c o mp l ian ţei p u lmo n are . Tratamentul es te d o a r s imp to ma tic ş i a re 2 obie c tive : re duc e re a ob st r u c ţ i e i b r o n ş ic e ş i c o mb a te re a s u p ra in fe c ţie i ba c te rie ne . B romhe xin ş . s unt ne c e s are . n u ajung la nive lul bronş iole lor) a vâ nd efe c t d o a r în p u s eu rile ac u te. ine re nt vâ rs te i mic i. 217 . b ) Fl u i d i fi c are a s ec re ţiilo r b ro n ş ice se fa c e prin a dmi nis tra re a mu c o l i t i c e l o r : M u co s o lvin (N -ac e tilc is te in ă). R a d i o l o gic (fi g. a vâ nd d ime n s iu n i > 1 0 p. V EM S . C. B. ima gin e a e s te de e mfiz e m pulmo na r. c a re s -a u dove dit a fi e fic ie nte (ce fa l o sp o r i n e l e c a re a c ţio n e a z ă c e l ma i bine în c ondiţii de s e c re ţii. Avâ n d î n ve d ere ca ra c te ru l c ronic . d ) An t i t u si ve: tab elu l 3 . c a pa c ită ţii re z i d u a l e fu n c ţ i o n a le ş i. ap o i Ge n t a mi c i n a ş i C lo ra mfe n ico lu l). 1 . 2 . o a se me n e a c u r ă are o d u rată min imă d e 3 luni. a .

B — prof i l. C — sindrom b ron h o ob stru c ti v p os tru j eolic. 3 . E — sin d r om b r on h o ob st ru ct i v pos t grip a l ( tip A — S in gap or e). D — sindr om b ron h o ob stru c ti v p ost ru j eo li c (bronş i ectaz i e) . 2 1 Bron h op n eu m op a ti e ob stru c ti vă cr onic ă : A — rad io graf i e f aţă. 218 .218 Fig .

rin i tă Tra tam en t : antitu si ve cen tra l e (ef icac ita t e pos ibi lă în caz de corp str ăin şi cer tă în sinuzită şi rin i tă). iri tant e. f actor i psihi ci Tra tam en t : an ti tusi ve c entra l e (posib i l ef ic i ent e în inf lam aţii.a lt e tra tam en t e: br onh od i la ta toar e ( ?) şi ch irur gi e în di la t aţia br onş ică. co lap s ul a lve ola r e s te urma t de re tra c ţie a p a r e n c h i mu l u i ş i fib ro ză . Da c ă n u se i n te rvin e tera p eu tic. ef icac e în caz de d u rer e) . tu m or i sau f actor i psihic i) . c a re tre buie s ă fie de s tul de p r e l u n gi t ă p e n tru a p e rmite res o rb ţia a e rului de la nive lul a lve ole lor. t umori. III. k in ezit erap i e: ef icac e în amb ele even tua lită ţi. 219 . an a lg ezic e (d u r er e). c e e a c e d u c e la tu rtirea (c ola ps ul) lor. Tu s e in ef icac e: C aract er : ch in t oasă. habita t (ir itan t e). f ib roză ch i st ică. ATELECTAZIA PULMONARĂ Pr i n a t e l e c ta z ie p u lmo n ară s e în ţele ge lipsa de a e r la nive lul alve ole lor pu l mo n a r e . II. A te lecta z ia e s te un sin d r o m p u l mo n a r s ec u n d ar u n ei o b s tru c ţii bronş ic e . a lt e trata m en t e: ab orda r e bronh osc op ică (corp străin). a lt e t rata m ent e: u mid if icar e (inf lama ţii ).11 Mijlo a ce tera p eu tice reco ma n d a te în f u n cţie d e tip u l de tu se Tip u l d e tu s e I. k in ezit erap i e: in ef icac e în t o at e cele tr ei circu m stan ţ e. chirur gi e ( tum ori). IV . durer e Tra tam en t : an t itus i ve c ent ra le ( in ef icac e în caz d e a lt er ar ea s tări i gen era le. k in ezit erap i e — in ef icac e în to at e circu ms tan ţ ele. ef ici en t e în tuşea prin ir itant e. k in ezit erap i e: f oar t e ef icac e în di lata ţi e br onş ică şi f ibr oz ă chistică ş i ef icac e în inf ec ţ ii) .Tabelul 3. aer os oli şi antihista min ic e (si nuzită. antibi otic e în f ibr oză ch ist ică şi inf ec ţi i di vers e. i rita ti vă C au ze: in f la maţ ii. nepr oduc ti vă C au ze: a lt era r ea stăr ii gen er a le. Tu s e in ad ec va tă : C aract er : p u ţ in acc entua tă. rin i tă). a lt e tra tam en t e: gen era le. psih ot erap i e (f acto ri p sih ici). in f ecţ ii Tra tam en t : ant itus i ve cen tra l e (in ef icac e în t oa t e eventua l ităţ i le). sin u zi tă. u scată. Tu s e variab i lă : C aract er : u sca tă sau „g rasă " C au ze: c orp st răin . Tu s e p r od u ct i vă : C aract er : „ gra să" C au ze: d i lata ţi e b r on ş ică. n espec if ic e (sta r e gen era lă a lt erată). Etiologic e xis tă c a u ze d e n atu ră e xtrin s e c ă ş i intrins e c ă .

mi a st e n i e gr a vă . tumori. C o l a p su l p u lmo n ar es te o ate le c taz ie ma s ivă c a re re z ultă din obs trua re a un e i b r o n h i i p rin cipale . Simptomatologie şi diagnostic 1 . fib ro ză c his tică . Î n fo r me l e mai extin s e ş i in s tala te ac u t s e c ons ta tă e xis te nţa une i re s pira ţii s u p e r fi c i a l e . mo d i fică ri o s oa s e ma rc a te produs e de ra hitis m. tu b e rc ulo z ă . bronş iolita. s cle ro d e rmie .1 . d is p n ee . p ara liz ia fren icu lu i. p a ra liz ie ce re bra lă . ma n ife s tâ ndu-s e prin a s fixie s e ve ră c u di sp n e e şi c i a n o ză marc a tă . B ro n h os c opia viz ua liz e a z ă bronhia c o laba tă . c onde ns a re a nu s e de os e be ş te d e u n infiltra t pne umonie de c â t prin d u ra tă ş i prin pe rs iste nţa ima ginii. C a u z e e xtrin s e c i: a ) Po l i o mi elită . h ern ie d ia fra g matic ă . D a c ă n u d u c e ra pid la de c e s . e xis tă hipe rs onorita te pri n e mfi z e mu l c o mp e n s ato r). b ) E mb o l i e p u l mo n ară . d ifte rie . în c a re opa c ita te a es te îns oţită de „p en sa re a ” s pa ţiilor inte rc os ta le. Si mp t o mato lo gia d iferă mu lt d e la c a uz ă la c a uză. imo b i l i z ă r i a l e to ra c e lu i s a u a le co lo ane i ve rte bra le prin a pa ra t gips a t sa u b a n d a j e st r ân s e. Exis tă s ubma tita te sa u ma t i t a t e î n t erito riu l ate le c ta tic (u n eo ri. 2 . a ) E xi st ă fo r me a b s o lu t mu te c lin ic ş i c a re s e de s c ope ră doa r ra diologic . bronş iolită . dia fra gma tic e ş i me d ias tina le s pre z ona a te le c ta tic ă. În fo r mele ma i e xtins e de vin e vid e nte s e mne le de re fra c ţie . a s tm bronş ic . s impto ma tolo gia cli n i c ă e st e d e o s eb it d e gravă. c ompre s ie bronş ic ă prin ga n gl i o n i sa u o ca rd io me galie (a c e ş ti fa c tori produc din e xte rior o c ompre s ie bro n şi c ă ) . 3 . fra c ţionă ri s c iz ura le . D ia gnos tic ul e s te pus de e xa me nu l ra d io logic (fi g. pn e u mo n i e i n t e r s tiţia lă (fa c to ri ca re p ro d u c o obs truc ţie me c a nic ă ). 220 . opa c ită ţile difuz e se t r ă d e a z ă mai mu lt rad io lo gic d e c â t c linic (prin s indromul de co n d e n sa r e ) . trau matis me tora c ic e . C a u z e i n trin s ec i: a ) C o r p i st răin i. 2 . Tra ns mite re a vo c i i şi mu r mu ru l v ez ic u lar s u n t d imin u ate s a u a bolite . a trofie mus c ula ră s pina lă . retra c ta re a he mitora c e lui a fe c ta t c u a bolire a mu r mu r u l u i ve z i c u lar. ma s e s a u pre s iune intra a bdomina lă cr e sc u t ă ( t o ţ i a ce ş ti fac to ri împ ied ică miş că rile norma le a le dia fra gmului ş i a le cu t i e i t o r a c i c e ) . c u ta hip n ee . de Fig . b ) Pn e u mo to ra x. 3. ta h ic a rdie ş i c ia noz ă. ope ra ţii pe a bdome n (p r o d u c o b st r u c ţie p e c a le re fle xă). c ontra la te ra l. 22) şi b ro n hos c opie . 2 2 A telectaz i e stân gă. În a te le c ta z iile puţin în tin se . pne umonia in t e r st i ţ i a l ă sa u p n e u mo n iile s u r ve n ite în fibroz ă c his tic ă . b ) Î n u n e l e a fe c ţiu n i cu m s u n t as tmul bronş ic . R a diologie e s te pre z e nt s in d r omul de c onde ns a re — refra c ţie . obs trua tă s au c hia r e vide nţia z ă n atu r a obs truc ţie i (c orpi s tră ini. e xe mplu). ma tita te ş i d ep las a re a inimii s pre plă mâ nul a fe c ta t.

b ) Emfizemul obstructiv d ifu z ş i e mfiz e mul obs truc tiv loc a liz a t de pind de gr a d u l o b st ru ă rii b ro n ş ic e ş i d e ca lib rul bronhie i obs trua te. a. c ) Emfizemul bulos. de s c ope rire a bo l i i fi i n d î n tâ mp lăto are . fibroz ă c his tic ă . H ipe rinfla ţia e s te un p r o c e s r e ve r s ib il. 2 . hipe rs onorita te (în z o n a a fe c t a t ă ) ş i mu rmu r ve z ic u lar d i min ua t. ma i fre c ve nt cu oc a z ia unui c ontrol ra d i o l o gi c . f) t r a t a me n tu l d ivers e lo r afe c ţiu n i d e ba z ă (c omba te re a fa c torilor c a uza li) . Î n mu l t e ca z u ri n u e xis tă n ic i o ma nife s ta re c linic ă. p o ziţia de c livă ş i pe pa rte a a fe c ta tă . Emfizemul dobândit a ) Emfizemul compensator a p are c a o compe ns a re a unor z one pulmona re nea e r a t e î n a t e l ec ta z ii. as p iraţie me c o n ia lă . A s tă z i. pn e u mo n i a i n t e rs tiţia lă ş i a lte p n e u mo p atii ş i e mfiz e m. a pă râ nd în caz d e c o r p i s tră in i. 2. Î n fu n c ţ i e d e extin d ere a emfiz e mu lu i. S u nt b u le .Tratament. E xp i r u l e ste p relu n g it. p n e u mo p atii. pne uma toc e le (une ori ş i c u co n ţ i n u t l i c h i d i an ) care a p ar î n c a z d e p ne umonie s ta filoc oc ic ă . În colapsul pulmonar s e tre c e ime d iat la ve ntila ţia me c a nic ă . c u p re s iu n e inte rmite nt poz itivă ). tube rc uloz ă et c . s tafilo co cie p leu ro -p u lmo n a ră . EMFIZEMUL PULMONAR Pr i n e m fi z e m p u lmo n ar s e î n ţele ge s upra â ncărcarea cu aer a alveolelor. 1 . s e fa c e de os e bire în t r e h i p e r i n fl a ţia p u lmo n a ră e xis ten tă în bronş iolită a c ută . vas p u lmo n a r a b er a nt (a rte ra pulmona ră s tâ ngă ) s a u tu mo r i . poa te fi loba r sa u p u l mo n a r . tumori intrabronş ic e sau me d i a st i n a l e . p n e u mo tora x. 221 . n u mit ş i ch i s t a e ria n c onge nita l. fiin d p ro d u s p rin tr-o o b s tru c ţie bronş ic ă c a uz a tă de a tre z iile ca r t i l a j e l o r b r on ş ic e . s emne le func ţiona le pot me rge de l a o d i sc r e tă d isp n ee c u tah ip n ee ş i tus e pâ nă la o dispne e ma rc a tă . e ) a n t i b i o t e ra p ie î n c a z de in fec ţii. fiind dove dit că p e z o n e l e p r o s t a era te ş i p rin ma n o p ere ma i dific ile infe c ţiil e s e gre fe a z ă uş o r . s e va tre c e la a s pira ţia br o n şi c ă p r i n b ro n h o s co p . c ) o xi ge n o te ra p ie (la n ev o ie . c rup difte ric . l a rin go tr a h eo b ro n ş ită a c u tă. d ar ş i în c ele la lte c a z uri. ce e a c e d u c e la d isto n ia s au ru p e re a ace s tora . cu st i mu l a r e a t u s ei p rin re s p iraţii p ro fu n d e. Etiologie 1 . tu b e r c u l o z ă . e xa me n u l fiz i c p u lmo n a r p o a te fi modific a t în c a z ul unor de pla s ă ri al e c o r d u l u i sa u med ias tin u lu i s au d e c ă tre afe c ţiune a de ba z ă . cu o d imin ua re a re s pira ţie i. ch is t uri. d ) d a c ă î n 1 2 o re n u s e o b ţin e n ici un re z ulta t. une le bronhopne umopa tii s u p u r a ţ i i p u l mo n a re . ta potă ri. s e c re tolitic e . ple ure z ii ş . Simptomatologie şi diagnostic 1 . b ) e xa me n b ro n h o s c o p ic u rma t d e e ve ntua l a e xtra c ţie a unui c orp s tr ă i n . E m fi z e mu l co n gen ital . în timp c e emfiz e mu l e s te un proc e s ire ve rs ibil. De si gu r . cu t u se p u t e r n i c ă ş i c ia n o z ă . a s tm bronş ic . Î n celelalte forme e s t e n e c e s a r ă : a ) d e z o b st r u are a o ro fa rin gia n ă. as tmul bronş ic .

a. Î n pus e e le a c ute ap a r mi c i o p a c i tăţi p e ac e a s tă „re (e a ". au a p ă r u t pe u n tere n p artic u lar (rah itis m gra v. de vine produc tivă . 3 . Lă r gire a s p a tiilo r in terc o s tale ş i he rnie re a plă mâ nilor în s pa ţiile in t e r c o st a l e su n t se mn e va lo ro a s e . FIBROZA PULMONARĂ FIBROZA DIFUZĂ INTERSTIŢIALĂ IDIOPATICĂ (SINDROMUL HAMMAN-RICH) Etiologia e s te c u n o s cută. E vo l u ţ i a fi b ro z e i es te s u b ac u tă. m. a pa r z one emfiz e ma toa s e .2 . c ) Probele funcţionale respiratorii pun î n e vide ntă o ins ufic ie ntă re sp i r a t o r i e d e tip res tric tiv (c a p ac ita te a vita lă 80% ia r indic e le Tiffe re a u no r ma l ) . Co rticoste roiz ii (în doz e ma ri) a plic a ţi timp în d e l u n ga t . in s u ficie n ta cre ş te rii. S-au o b s ervat unele c a z uri fa milia le . a p are tu ş e a . Evide nţie re a hip e r t r a n sp a r e n ţ ei lo ca liz a te a b u lelo r s a u c his te lor nu ridică proble me de dia gn o st i c r a d i o lo gic. c a rdiopa tii c onge nita le . m a i a le s la c opii. me d ias tin u l e s te împ in s î n s pre pa rte a e mfiz e ma toa s ă (c a re est e i mo b i l ă ) . defo r ma ţ i i t o r a c ice ). al t e r n â n d c u z o n e o p ac e . Tratament. s ec ţion a re a va s ului a be ra nt c a re c omprimă br o n h i a sa u e xsu lfare a u n o r b u le s a u p n e u matoc e le . N u e xis tă u n tra ta me nt e fic ie nt. Tratamentul chirurgical c o n s tă d in lobe c tomii s a u pne ume c to mii î n ca z u l c h i st u l u i p u lmo n ar co n gen ital. La ra dios c opie s e c ons ta tă c ă. C u timp u l a p a r e c ian o z a. tra ta me n tu l a s tmu lu i b ro n ş ic ş . He midia fra gmul resp e c t i v e st e tu rtit. d ) Diagnosticul de certitudine s e p u n e prin punc ţie pulmona ră (fibroz ă pu l mo n a r ă d i fu ză ). Tratamentul medical viz e a z ă tra ta me ntul bolii de ba z ă : e xtra ge re a co r p i l o r st r ă i n i . E xis tă o h ip ertro fie c a rdia c ă dreaptă. 222 . Manifestări clinice şi diagnostic a ) Debutul es te in s id io s p rin d ispne e (c a re ră mâ ne s i mp tomul pri n c i p a l ) a p o i . A c e a s ta. imo b il. Cu timpul. a z onei sa u c h i a r a p l ă mân u lu i a fe c ta t. d. de ge te hipoc ra tic e şi s imptome le in su fi c i e n ţ e i c a rd iac e . Î n fazele acute se ad mi n i st r e a z ă o xi ge n ş i an tib io tice . b ) Examenul radiologic ara tă in iţial o a c ce ntua re a de s e nului inte rs tiţia l ap o i u n a sp e c t d e „re ţe a ” („p las ă ") cu oc hiuri fine . d i e t ă h ip o s au d e s o d a tă. Bronhoscopia es te n ec e s a ră d ac ă e xis tă sus pic iune a unui c orp s tră in sa u d e c o mp r e si e b ro nş ică p relu n gită. n e re u ş i nd s ă î mbună tă ţe a s c ă func ţiile re sp i r a t o r i i şi n ic i p rogn o s ticu l b o lii. D u p ă mai mu lţi an i s e a junge la ins ufic ie ntă re s pira torie cr o n i c ă şi d e c e s. s ea c ă iniţia l. Tratamentul es te me d i ca l ş i c h iru rgica l. 2 . T o ra c e le es te imobil ş i de s tins . Examenul radiologic es te o b ligato ri u pe ntru dia gnos tic ul de e mfiz e m pu l mo n a r . In st a l a r e a c o rd u lu i p ulmo n ar va n e c e s ita trata me ntul ins ufic ie nţe i c a rdia ce pri n r e p a u s. a u efe c t p alia tiv. 1 . ia r a lte le. d igita lic e ş i diure tic e. în i n sp i r a ţ i e . cu pus ee e volutive (c â nd pot a pă re a su b fe b r i l i t a t e sau fe b ră). Î n fo rmele d ifu ze s e o b servă hipe rtra ns pa re nţa lobului. co b o rât.

ia r la ba z e. Tratamentul e s te s imp t o ma tic . z one de e mfiz e m. a ) T r e b u i e ma re a te n ţie la a lime n taţie (s e pre fe ră ga va jul) pe ntru a nu se p r o d u c e a s p irarea . b ) E xa me n u l rad io lo gic e s te ca ra c te ris tic : infiltra te re tic ulonodula re difuz e . bil a t e r a l e şi si me tric e . D e o s eb im as tfe l: 1 . Simptomatologie şi diagnostic a ) Clinic.FIBROZA PULMONARA INTERSTIŢIALĂ A PREMATURULUI (SINDROMUL WILSON-MIKITY) Etiologia e ste n ec u n o scu tă. d iagn o s ticu l po a te fi d o ar s us pe c ta t. c ) E st e n e c e s a ră d igita liz a re a în maj o rita te a c a zurilor. î n fă ş a tului) dis pne e a de re pa us s e ac c e n t u e a z ă . ). p red o min ân d la vârfu ri. c a ra c te riz a t p rin me d iere a re a c ţie i de c ă tre IgE. p e u n fo n d d e fib ro ză . b ) Se a d mi n is trea z ă a n tib io tice c h iar ş i la ivire a s us pic iunii de infe c ţie . o rga n imu n o c o mp e te nt. de gra nula re a ma st o c i t u l u i . Tratamentul e s te s imp to matic . de vine c ontra indic a tă . Imp o r ta nt e s te s ă s e c omba tă e ne rgic in fe c ţ i i l e p u l mo n a re re c u ren te. a gra vă rile pe r i o d i c e d e vi n ma i rare. . putâ nd produce boli pulmona re pri n . fa vo r i z â n d su p r a in fe c ţ ia b ac te ria n ă. La e fo r t ( în timp u l a lime n taţie i. l a tel şi c ia n o z a . h i p e r se n si b iliza re . Manifestări clinice şi diagnostic a ) C l i n i c b o a la d eb u te az ă î n tre s ă p t ă mâ nile I-a a V I-a după na ş te re pri n d i sp n e e c u ta h ip nee . BOLI PULMONARE IMUNE C e l e 4 t i p u ri d e rea c ţii imu n e c u n os c ute (G e ll-C oombs ) s e re gă s e s c la n i ve l u l p l ă mâ n u lu i. fiin d p o s ib i lă vinde c a re a (a ltfe l s e a junge la c o r d u l p u l mo n ar). A c e a s tă ima gine (fibroz ă ş i em fi z e m) p e r si st ă în timp . ş i re a c ţii c uta na te de tip 223 ime d i a t ( 1 0 -2 0 min . exi st ă c o n c o mi ten t u n emfiz e m a lveo la r. P o t ap ărea c riz e de a pne e ş i s ta ţiona re s a u sc ă d e r e p o n d e r a lă . da torită une i incide nţe mu l t p r e a ma r i a in fec ţiilo r p u lmo n are î n p rimii 2 a ni de via ţă . C az u rile a u a pă rut la s uga rii c u de tre s ă re sp i r a t o r i e su p u ş i ve n tilaţie i me c a n ice ( motiv de s us pic iune p e ntru O 2 s a u pre si u n e a p o z i t ivă). B o l i r e a liza te d e tipul — I d e re a c ţie imună (a na fila c tic ă ) c um e s te as t mu l b r o n şi c . prin produc e re a une i de p r e si i i mu n i t a re (ma i a le s la a c e a s tă vârs tă de c opil mic ). După vâ rs ta de 6 luni. d eo are c e cortic ote ra pia . c o mp le me n tu l n efiin d a c ti va t. b ) Radiologic. c ia n o z ă in termite n t ă ş i tus e. DISPLAZIA BRONHOPULMONARĂ Etiologia es te n ec la rific a tă . fă ră fe bră . c u de s e nul inte rs tiţia l îngroş a t. d ) Ad mi n i s trare a c o rtico s tero izilo r es te c ontrove rs a tă . B o a l a e vo l u e a z ă p rin a gra vări p e rio d ic e . B o a la a p are la pre ma turii c u gre uta te a l a na ş te re su b 1 5 0 0 g ( ma me le u n o ra d in tre p rema tu r i a u pre z e nta t me trora gii î n timpul sa r c i n i i ) .

fu n gic e . Tratamentul c o n s tă d in e vitare a a le rgen u lui ş i c ortic ote ra pie . d is p n e e. mia lgii. Diagnostic (vez i fib ro z e le p u lmo n a re ). d o z ă c a re e s te c o n s id era tă doz a minimă de între ţine re . p rin me c a nis m imun (tip IV ). c um s unt infe c ţiile pu l mo n a r e i n t r ac e lu lare (vira le . a ge nţi toxic i. ALVEOLITA ALERGICA EXTRINSECA (PNEUMONITA DE HIPERSENSIBILIZARE. 4 . ALVEOLITA FIBROZANTĂ CRlPTOGENETlCĂ Etiologia e s te o b s c u ră fiin d in cri min ate vir us uri. d u p ă 4 -6 o re d e la re e xpune re la a le rge n. b a c te rie ne ) ş i re s pinge re a gre fe lor se c a r a c t e r i z e a z ă prin le z iu n i c e lu lare ne c rotic e produs e de toxine le lim fo c i t e l o r se n s ib iliza te . ia a s pe c t re t i c u l o -n o d u l a r (n e s p ec ific ) a p o i d e „p lămâ n în fa gure ". duc în fin a l l a fi b r o z ă p u l mo n ară . p o l i mo r fo n u c l e a re le me d iaz ă d is truge rile c e lula re (c itotoxic ita te ) ş i te st e l e c u t a n a t e s u n t ne gati ve. pne umonia inte rs tiţia lă de s c ua ma ti vă şi p n e u mo n i a i n ters tiţia lă limfo id ă. D ura ta une i c riz e est e d e a p r o xi mati v 1 2 o re. ac t i va r e a c o mp le me n tu lu i. da r pot fi inc rimina te ş i a l t e p u l b e r i o rgan ice in h a la te (es te s im ila ră „plă mâ nului de fe r mie r” din pa t o l o gi a a d u l t u lu i). ne c roz e produs e prin inte rme diul po l i mo r fo n u c l e a re lo r. copilul se n si b i l i z a t va r ea c ţio n a p rin tu s e. R ea c ţiile c u tan ate s unt de tip inte rme dia r (16-18 or e ) . clin ic. s c ă z â nd doz a tre pta t pâ n ă l a 5 -1 0 mg/z i. fe bră . c ola ge noz e (la a d u l t p n e u mo co n io ze ) ca re. b ) Î n c a z u l exp u n e rii p re lu n gite ş i în func ţie de re a c tivita te a bolna vului. a s te nie . d ) Probele funcţionale respiratorii s u n t tipice pe ntru boa lă pulmona ră de t i p r e st r i c t i v. 3 . B o l i l e re a liz a te d e tipul — IV (me dia te ce lula r). nive le c re s c ute a le pre c ipitine lor cir c u l a n t e şi t e s te c u tan ate p o z itive la a le rgenul inc rimina t. D eş i d in p u n ct de ve de re a i a s pe c tului his topa tologic exi st ă 3 e n t i t ă ţ i : s in d ro mu l H a m ma n -R ich .2 . îns ă tre pta t. c ) Radiografia n u e s te sp e c ific ă î n fo rme le a c ute . c a ra c te riz a t prin me die re a de că t r e IgG şi Ig M î n p ro d u ce re a a u to a ntic orpilor (a ntime mbr a nă ba z a lă ). dis pne e de re pa us ş i s lăbire . e ) Laboratorul ara tă eo zin o filie mo d era tă . S e î n ce p e c u Pre d n is o n 2 mg/ kg/z i. ra diologic ş i fiz iopa t ologic a c e s te bo l i se e xp r i mă s imila r. Manifestări clinice şi diagnostic a ) În forma acută. te s te le c uta na te s unt de t i p î n t â r z i a t (4 8 d e o re). cu d ep u n ere a ac e s tora de -a lungul me mbra ne lor ba z a l e . La a us c ulta ţie se p o t p e r c e p e ralu ri la amb ele b a z e pulmona re . c ia n o z ă. fă ră ac tivare a comple me ntului. B o l i l e rea liz a te d e tipul — III (comple xe imune ) c um s unt a lve olita al e r gi c ă e xt r i n s e c ă ş i vas c u litele d in c ola ge noz e s e c a ra c te riz e a z ă prin exi st e n ţ a d e c o mp lex e imu n e circ u lan te (Ag + Ig + C ) ş i de pus e în gră me z i de-a l u n gu l me mb ran ei b a z a le ca p ilare . bo a l a p o a t e e vo lu a cron ic c u tu s e. PNEUMONIA CU PRECIPITINE Î n etiologie s e găs e s c a le rgen e d in p u ful de pa s ă re . 224 . Tratament. B o l i r e a liz a te d e tipul — II (c ito to xic ) c um e s te s indromul G odpa s ture (G NA r a p i d p ro gre s ivă + h emo p tiz ii).

p e r i a r t e r i ta n od o as ă . u n e le s ubs ta nţe c himic e ş i me dic a me nte . ame liorâ nd to t u şi fu n c ţ i i l e p u lmo n a re . tus e . PNEUMONIA EOZINOFILICĂ CRONICA (EOZINOFILIA PULMONARA CRIPTOGENETICA) Etiologie. s a rc oidoz ă . glo meru lo n e fr ita a c ută pos ts tre ptoc oc ic ă . N u s e efe c tu ea z ă d e c â t t ra tame nt a ntihe lmintic ( c â nd e s te ca z u l ) d e o a r e c e bo a la . hemo p t i z i e . H e lmin ţii. Î n majo ritate a caz urilor s imptome le pulmona re s e in t r i c ă c u si mp t o ma to l o gia a lto r o rgan e ş i a pa ra te a fe c ta te . indis poz iţie ) s a u pot lips i. in filtratu l es te s imilar c u c e l din s indromul Lo ffle r. s c le rode rmie . b ) Radiologic. gr a n u l o mato za W e gen er. VASCULITELE Etiologie. A R J. a jung la plă mâ n un d e p r o d u c o p n eu mo n ie imu n ă (tip III. SINDROMUL LOFFLER Etiologia e s te va ria b ilă. R A A. c a re a pa r ma i al e s în l o b i i su p erio ri ş i d is p ar s p o n tan î n 4 s ă ptă mâ ni. Diagnostic a ) Manifestările clinice ale vas c u litei pulmona re s e pot produc e îna inte sa u d u p ă d e b u tu l b o lii d e b az ă ş i s unt ne s pe c ific e (dis pne e . p e r si st e n t. a . An t i ge n e l e c u n o s cu te (în RA A. Diagnostic a ) Simptomele clinice p o t fi d e la u ş o a re la gra ve (fe bră . u n eori în s o ţit d e a fe c ta re ple ura lă . Diagnostic a ) Manifestările clinice p ot fi min i me (tus e . tus e. c ) Laboratorul a ra tă o eo zin o filie c re s c ută.IV ). se re mite s ponta n. p e ca le h e ma to ge n ă s au prin inha la re. j u n gh i). c ) Laboratorul ara tă o eo zin o filie s a n g vină mode ra tă (în jur de 20%). U n ele b a cte rii. pri n t r -o p a t o ge n ie i mu n ă (tip I). Tratamentul „s e c o n fu n d ă” (s e s u p ra p u ne ) cu c e l a l bolii de bază. glo me rulo ne frita a c ută pos ts tre ptoc oc ic ă ) s a u n e c u n o sc u t e. d erma to mio z ita . c ) Laboratorul aju tă la s tab ilirea d ia gn os tic ului bolii de ba z ă (e vide nţie re a un u i t i t r u ASLO cre s c u t. 225 .C i t o st a t i c e le ş i D -p e n icila min a a u d o ar efe c te s impto ma tic e . fu n gi s au pa ra z iţi prin me c a nis me imune (p o t fi i mp l i c a t e to a te c e le 4 tip u ri) p ro d u c un infiltra t pulmona r c u e oz inofilie . b ) Radiologic. s u p ra in fecţie ). Tratamentul co n s tă d in c o rtico tera p i e (în forme le a c ute ) ş i une ori an t i b i o t e r a p i e ( a s a n are d e fo ca re . p rez e n ţa ce lu lelo r lupic e s a u a fa c torului re uma toid ş . în ce le la lte s itu aţii. p ro d u c u n in f iltra t pulmona r c u e oz i nofilie (e xis tă şi o fo r mă i d i o pa tic ă ). Pn e u mo n ii s e vere s e p roduc prin va s c ulite le imune din LES. dispne e . pe s te 20% (de ş i la 1/3 din b o l n a vi e o z i n o filia s a n gvin ă p o a te lip s i). ma i fre c ve nt bila te ra l ş i ba z a i . ). s e evid e n ţiaz ă in filtra tu l pulmon a r. b ) Radiologic s u n t c a racte ris tic e in fil tra te le tra nz itorii. î n să d u rata lor es te î n to td ea u n a p relungită (2-6 luni s a u c hia r ma i mult). Tratament. slă b i r e ) .

d in 12 în 12 ore. î n urmă toa re le 10 z ile . m. în prime le 2 z ile . c ia n o z a ş i s p u te sa ngvinole nte (c hia r vă rs ă turi da că sp u t e l e su n t î n gh iţite ). VSH c re s c u tă. fic a t. i. m. c ura s e poa te rep e t a ( se ma i p o ate în ce rc a a d min is tra re a a 70 mg/ kg/z i. mic roc i ta ră . de re gulă . ma n i fe st ă r i l e c l in ice ş i d e la b o ra to r s e î n s c riu în c onte xtul bolilor de bază. î n p rima zi. s e p o t p u n e în e vide nţă he mora giil e oc ulte din sc a u n ( c o n se c i n ţa s p u te lo r h e mo p to ice î n gh iţ ite ). b . whe e z in g se a d a u gă p a l o are a . b o ln avu l d e c e dâ nd prin he mora gie pulmona ră sa u i n su fi c i e n ţ ă ca rd iac ă (d u p ă o evo lu ţie d e pâ nă la 5 a ni). d in 6 î n 6 ore. c u z one de em fi z e m sa u a t ele c ta z ii s ec u n d are . . i. l a 1 2 o r e i n te rval). F eb ra in termite n tă ma rc he a z ă . în c opilă rie . In s u fic ie n ţ a re s pira torie s e a gra ve a z ă ş i a pa r se mn e l e c o r d u l u i p u lmo n ar. le guminoa s e . U neo ri. m. c a re a u dre pt cons e c inţă dep u n e r e a d e h e mo s id e rin ă î n p lămâ n i. ap o i s e co n tinu ă luni de z ile c u doz a de 20 mg/ k g/ z i i . S e în ce pe c u 1/2 s a u 1 fla c on (500 mg) i . cu p rec ip itin e la lap tele d e va c ă ş i he mos ide r oz e s e c unda re un o r b o l i d e i n i mă (s te n o z ă mitra lă ) s a u u n o r c ola genoze. c e le la lte c he la toa re ad mi n i st r â n d u -se d o a r î n lip s a a c e s te ia :  De sfe r o xa min a (D es fe ra l). a . hidroxid de a luminiu ş i ext r a c t e p a n c r e atic e . În hemosiderozele pulmonare asociate sau secundare a ltor boli. Manifestări clinice şi diagnostic 1 . o pe rfuz ie z ilnic ă timp d e 1 0 -1 5 zile p e lu n ă . v. pri n p n e u mo p a tii rep eta te .  E DT A 0 . după c a re . î n urmă toa re le 3 z ile . dis pne e. . c u glome rulone fr ită progre s i vă (G o o d p a st u r e ) .  B AL — 3 mg/ k g /d o ză . s â nge ră rile pu l mo n a r e şi d u rea z ă 2 -4 z ile . c u 7 z ile pa uz ă. . ta hic a rdie . s p anac . Di n t r e chelatoarele de fier s e p re fe ră D e s fe roxa mina . 5 -1 g în 2 5 0 -5 0 0 ml s o lu ţie glu c oz ă 5%. s upă de car n e ) şi a d mi n is trare a u n o r p rep ara te c u fos fa ţi. c u leu co cito ză ş i a ne mie prin de fic it de fie r. sp u t ă hemo p to ică ş i e p is o a d e fe brile . m. la tus e . Laboratorul p u n e î n e vid e n ţă o ane mie hipoc romă . Reducerea aportului şi absorbţiei de fier s e poa te re a liz a printr-o die t ă să r a c ă î n fier (fă ră o u. 3 mg/ k g/d o ză . Se va a d min is tra d e e xe mplu: o ta ble tă de c a lmo ga s trin şi u n d r a j e u d e trife rme n t în timp u l me s e i. E xa me n u l radiologic ara tă o p ac ită ţi ps e udomilia re . m. cu s id e r e mi e sc ă z u tă (an emie refra c ta ră o ric ă rui tra ta me nt). re be lă la t r a t a me n t . 2 . . în 2 priz e. i. U lterio r. Etiologie. E xis tă o h e mo s id e ro ză p u l mo na ră idiopa tic ă c u e tiologie ne c u n o sc u t ă şi h emo s id e ro ze a s o cia te s au s e c unda re a ltor afe c ţiuni c u m su n t : h e mo si d e ro z e le as o cia te cu mio ca rd i tă . d in 4 î n 4 ore . Diagnosticul pozitiv se b a z e a z ă p e : simptoma tolo gia une i pne umopa tii. Tratamentul are d rept o b iec tiv p rin cipa l s c ă de re a a portului de fie r ş i ch e l a r e a l u i . cu t u se . a s pe c tul ps e udomilia r la ra d i o gr a fi e . t i mp d e 5 zile. Hemosideroza pulmonară idiopatică de butea z ă ins idios . 226 3 mg/ k g/d o z ă . Exis tă le uc oc itoz ă ş i VSH c r e sc u tă . O altă me todă c ons tă în a dminis tra re a a 30 mg/ k g/ z i .HEMOSIDEROZA PULMONARĂ E st e u r ma r ea u n o r h e mo ra gii al veo lare difuz e . i.

d a r re z u ltate le s unt c ontra dic torii.c . a . c opilul nu p r e z i n t ă d i s p n ee ş i cia n o z a. e . a c ce n tu a tă de re s p iraţiile p ro fun de . c a re prin c a ra c te re le . Fe bră în a l t ă . 227 . E xa me n u l r a d io lo gic p o ate fi to tal n e c onc lude nt. tus e s a u s tră nut. cu de p u n e r e a d e fi b rin ă şi fo rmare a d e fa ls e me mbra ne pe s upra fa ţa e i. PLEUREZIILE De fi n i t e p â n ă n u d emu lt ca p ro c e s e in fl a ma torii la nive lul ple ure i. me r i t ă o d e s c rie re s e p ara tă ) ş i p leure z ii purule nte . în să a u gu men tate d e a p ăs a re a s te tos c opului). PLEURITA (PLEUREZIA USCATA. Di n r a ţ i u n i d e o rd in p ra c tic . Corticosteroizii s u b fo rmă d e Pre d n is on 1-2 mg/ kg/z i. su b ma tita te la p erc u ţie ş i fre c ă turi ple ura le fine (ne influe nţa te de t u se . împ ă rţim ple ure z iile î n ple urite. b ) Du r e r e a fiin d s imp to mu l c e l mai s u p ără tor. po a t e i r a d i a î n e ta ju l s u p e rio r a l abdome nului. La e xa me n u l fizic s e p o a te c o n s ta ta o limita re a miş c ă rilor he mitora c e lui afe c t a t . t u şea iritativă. D e re gulă . frec ă tu ri le ple ura le ş i. E xis tă ş i c a z uri „mute ”. c ) T u b e rc u lo z a p u lmo n a ră . A c e a s tă d e fin ire p are logic ă da c ă ne gâ ndim c ă e s te vo r b a d e r e vărs a te p le u rale (u n ele tr a ns s uda te . d . de „co i n t e r e să r i ” a le p leu rei în d ive rs e afe c ţi uni (de la „c ointe re s a re a ” dire c tă din t r -u n t r a u ma tis m to rac ic p â n ă la ce a s e c unda ră une i c ola ge noz e ) ş i c ă exi st ă a st ă z i p e s te 5 0 d e a s e me n ea e n tităţi etiologic e . p ro d u s d e b o a la d e ba z ă . s ea c ă . an titermic e în p e rioa de le fe brile . ia r a lte le a u un ta b l o u c l i n i c ma i b o gat. ). cola ge noz e ş . a lte le exs uda te ). T u s e s e a c ă. poa te fi ne c e s a ră a dminis tra re a de c a l ma n t e . Tratamentul simptomatic cu e ta ms ila t ş i c a lc iu în he moptiz ii s a u spute h e mo p t o ic e . une ori c hinuitoa re . ple ure z ii se r o fi b r i n o a se (d in tre c a re p leu rez ia tu be rc uloa s ă . c a re în func ţie de loc a liz are a ple urite i. D ure rea s e ma n i fe st ă su b fo rma d e ju n gh i. Di a gn o st i c u l p o z itiv e s te d ific il ş i s e ba z e a z ă pe dure rea s ub for mă d e j u n gh i . a lte ori tra ns pare nţa e s te dimi n u a t ă . e xa me nul ra d i o l o gi c . umă rul dre pt. a na lge z ic e la ne vo i e . pare -s e că e s te ma i bine s ă fie de numite ca u n gr u p h e t ero ge n d e afe c ţiu n i ca ra c te riz a te prin a c umula re a de lic hid În c a vi t a t e a p l e u rală .i sp e c i fi c e . e ve ntua l. s e a dminis tre a z ă pe n t r u e fe c t u l a n tiin fl a ma to r. PLEUREZIA PLASTICA) Pl e u r i t a e s te exp re s ia p ro c e s e lo r in fla ma torii a le ple ure i vis c e ra le . da torită ac h i z i ţ i i l o r d i n u ltimii a n i. Tratament a ) T r a t a me n tu l es te c e l al b o lii d e b az ă . Manifestări clinice şi diagnostic Du r e r e . c u p r in d e rea s in u s u lu i c o s to -d iafr a gma tic . Etiologie a ) Pl e u rita în s o ţeş te p ro c e s e le pa re nc hima toa s e pulmona re de ve c i n ă t a t e . s a u es t e p r o i e c t a t ă în regiu n ea a fe c ta tă . b ) E st e o ma n ifes ta re p re mo n ito rie a une i ple ure z ii s e rofibrinoa s e . Tratamentul bolilor asociate (b o li d e inimă .

C opiii au a n o r e xi e . b ) E xa me n u l ra d io lo gic re d ă ima gin ile c a ra c te ris tic e a le re vă rs a tului ple u r a l . b o a l a se in s ta le a z ă len t. Exis tă ma t i t a t e . c ola ge noz e ş. ima ginile „ me r g” de la s impla . tuş e a c onvuls ivă s a u fe bra ti foidă . În p e r i o ad a de s tare d u rere a d imin u ă pe mă s ura a c umulă rii re vă rs a tului ple u r a l (dar s tarea ge n era lă a b olna vului se a lte re a z ă ). tu ş ea e s te s e a c ă ş i c hinuitoa re . A s tă z i s e vă d ma i ra r pne umonii c u ple ure z ii me t a p n e u mo n i c e s u rv en ite în c o n vale s c e n ţ a unor boli infe c ţioa s e c um s u nt ru j e o l a . a. a tâ t la d e b u t câ t ş i în p erioa da de s ta re. c ) C o a fe c t a rea p leu rei s e p o a te gă s i î n pa tologia infla ma t orie a me d i a st i n u l u i şi a b d omen u lu i. ma i ra r. c u l i mita s u p e rio ară p ara b o lic ă . Al t e o r i . A pa re disp n e e a . Punc ţia a re nu numa i me nire a de a c onfir ma dia gnos tic ul F i g . a pa re ima gine a de he mitora c e opa c (fi g. 3 . s ero fib rin o s s au s e ros a ngvinole nt. p le u rez ia s e rofibrinoa s ă c ontinuă e voluţia une i ple u r i t e . opa c ifie ri dive rs e ş i pâ nă la s upra pune re a ima ginii pe s te o c urbă D a mois e a u. a b ce s p u lmo n a r. 3. afe c ţiu n i c a rdia c e . su r ven ite î n cu rs u l p n eu mo n iei (ple ure z ia pa ra pneumonic ă ) s a u î n c o n va l e sc e n ţ a a c e s te ia (p leu rez ia me ta p n e umonic ă ) s unt c e le ma i fre c ve nte ple u r e z i i se r o fib rin o as e . tumori ş . c u vâ r ful în a xilă (c urba D a mois e a u). b r o n şi e c ta z ie . Etiologie a ) Pl e u r e z iile (p n e u mo c o cic e . c u a lţi ge r me n i ) . (prin a s pe c tul ş i ba c te riologia 228 . 23). c ) Punc ţia ple ura lă e xplora torie e s te obliga torie în oric e s us pic iune de re vă rs a t. c h is t hida tic . o l i gu rie şi p refe ră s ă d o a rmă p e pa rte a bolna vă . Manifestări clinice şi diagnostic a ) De b u t u l. p a ro tid ita e p id e mic ă . voa la re a s inus urilor c os to.PLEUREZIA SEROFIBRINOASĂ NETUBERCULOASĂ Su b d e n u mire a d e p le u rez ie s e ro fib rinoa s ă de e tiologie ne tube rc uloa s ă se i n c l u d a c e l e fo rme d e p leu rez ie î n c are re vă rs a tul ple ura l (obţinut prin pu n c ţ i e p l e u r a l ă ) e s te s e ro s . Pe n t r u o mai b u n ă d elimita re topogra fic ă a opa c ită ţilor e s te bine c a ra diogra fia s ă fie e fe c tua tă şi în inc ide nţă la te ra lă . ce l mai frec ven t. b ) Pl e u r e z i a p o ate fi as o cia tă mu ltiple lor afe c ţiuni bronhopulmo na re : vi r o z e .dia fra gma tic e . Î n c az ul c ole c ţiilor lic h i d i e n e mi c i. vib raţiile vo ca le ş i mu rmurul ve z ic ula r s e abole s c . La în c e p u t ( i n i ţ i al) şi în p erio ad a de vinde c a re se pot pe rc e pe fr e c ă t u r i p l e u r a le. he mopa tii ma ligne . Î n mu lte ca z u ri. În c ole c ţiile lic hidie ne me d i i sa u ma r i (mai frec ven t lo ca liz a te d oa r la un he mitora c e ) a mplitudine a resp i r a ţ i e i sc a d e. s imp to mato lo gia s e poa te s upra pune cu c e a da tă de p n e u mo p a t i e . fe b r a d e vin e d e tip în alt. după c a re a pa re dure re a to r a c i c ă . a s te nie. junghi tora c ic. a . c u fe bră . Dacă e xs uda tul e s te în c a ntita te foa rte ma re . e s te b ru sc. s tre ptoc oc ic e ş i. c u p alo are . gr i p a . s c a rla tina . 2 3 P leu r ezi e stân gă : h emit o rac e op a c. fris on. În func ţie de c a ntita te a re vă rs a tului ple ura l.

la cre ş te re a re vă rs a tului ple u ra l. c a re în e xs uda t e s te e ga l sa u ma i ma r e d e 0 . Prima de o se b i r e se fa c e între tran s s u d at ş i e xsuda t. pe l â n gă a c e st e c rite rii e s te n evo ie to td e a una s ă s e ţină c ont de c orobora re a lo r c u d a t e l e c l i n ice . s ero h e mora gic (s a u c hilos.  r a p o r t u l la c tic d eh id ro ge n az a p leura lă /la c tic de hidroge na z a s e ric ă în e xsu d a t e st e egal s a u ma i ma re d e 0 . e xis tă tra ns s uda te (h i d r o t o r a x) . Exs uda te le s u nt ma i a l e s u n i l a tera le ş i d e cu lo a re ga lb en înc his (s e roc itrin). 2 — 1 ml după vâr s tă ). c u te ndinţă de c o a gu l a r e . hemo p a t i i ma l i gn e . e c hinoc oc oz ă . d . c. s in d ro m n e fro ti c . tre c printr-un s ta diu de tra ns s uda t. pu n c ţ i a va d u ce .  d e n si t a t e a e xs u d atu lu i e s te e gală s a u pe s te 1016. co n c e n t r a ţ i a p e s te 3 g%= e xs u d at. Se va pă trunde în z o n a d e p u nc ţio n are „a s p irân d co n tin u u” pâ nă s e s imte pe rfora re a ple ure i par i e t a l e ( î n z o n a de ma xi mă matita te — re pe ra tă ş i ra diologic — s a u în sp a ţ i u l i n t e rc o s tal V — V I. le u c o c i t o z ă ) . c a re se r e so r b r e l a t i v ra p id (3 -1 5 zile ) iar în co lage noz e re s orbţia e s te ma i ta rdivă . Tratament a ) R e p a u s la p a t. d imp o tri vă . li s e va a d mi n i st r a a tro p in ă 1 % 0 s . c hla midii e xis tă e xs ud a te . glome rulone frită . c u mico p la s me . Î n p n e u mo p a tiile vira le . c ) Pu n c ţ i e e vac u ato are în c a z că revă rs a tul produc e je nă re s pira torie (d i sp n e e se ve r a . p e lin ia a xi la ră pos te rioa ră ). s erocitrin . p e n tru evita re a vre unui re fle x ple ura l fa ta l (d e l a 0. Pl e u r e z i i l e cu eo zino file (4 0 -8 0 % d i n c e lule le lic hidului pleura l s unt eo z i n o fi l e ) su nt în ma jo ritate a ca z u rilo r e xs uda te . C h ia r ş i în re vărs a te le b ila te ra le c u mult lic hid. pioid). d a r ma i a le s e vid e n ţie re a ge rme nului a jută la s ta bilire a di a gn o st i c u l u i e tio lo gi c. Copiii vor fi a nte rior s e da ţi. fluide . 6 . 5 . E fe c t u a r e a d e c u ltu ri d in lic h id u l p le ura l (c a re pot fi s te rile din c a uz a an t i b i o t e r a p i e i ) . cia no z a ) s a u d e p las ă ri a le me dia s tinului s a u cordului. c a re s e îns oţe s c ş i de o u şo a r ă e o z i n o filie s an g vin ă (5 -1 0 %) cu m e xis tă în pa ra z itoz e .  r a p o r t u l p ro tein e p leu rale /p ro te in e s e ric e. Tra ns s uda te le sunt ma i a le s bi l a t e r a l e şi i n c o lo re s a u d e c u lo a re ga lb en-de s c his . Î n t r u c â t u n ele e xs u d ate . D ifere n ţiere a în tre tra n s s u d at ş i e xs uda t s e fa c e pe ba z a ma i mu l t o r c r i t e r i i :  c o n c e n t raţia p ro tein elo r d in lich id ul ple ura l: s ub 3 g%= tra nss uda t. Lic hidul ple ura l ext r a s p o a t e fi s ero s. V SH .lic h i d u l u i ) . c i ş i rol tera p eu tic (p rin eva c ua re a lic hidului pre a a bunde nt şi. hipe rhidra ta re . Diagnosticul p o z itiv s e b a z e a z ă pe dure re a s ub formă de junghi cu d i sp n e e . ap o i s e va ane s te z ia loc a l z ona de punc ţiona re cu 2 —3 ml d i n s o lu ţia d e N o vo c a in ă 1% (X ilină 1%). Î n p l e u r e z iile d in n eo p la z iile p rima re s a u me ta s ta tic e . e ve n t u a l . Î n p leure z iile ba c te rie ne re s orbţia e s te dest u l d e r a p i d ă (ra re ori 2 -3 s ăp tămâ n i) s u b tra ta me ntul a ntibiotic . p o lia rte rită n o d o a s ă . a ltfe l. în ciro ze. a s tm bronş ic . re vă rs a tul ple ural es t e se r o h e mo r a gic. î n fu n c ţie d e s tare a clinic ă şi e volutivita te ( fe bră . nu s e va e xtra ge 229 . a mâ nâ nd vi n d e c a r e a . b ) T r a t a men tu l b o lii d e b a z ă . in su fi c i e n ţ ă c a rd iac ă s au î n c a z u l d ializ e i pe ritone a le. pu n c ţ i a p l e u r a l ă exp lo rato rie cu e vid e n ţiere a dire c tă (pe frotiu) a a ge ntului ca u z a l şi / sa u c u l tu ri po zitive d in lic h id u l p le ura l î ns ă mâ nţa t. i n je c ta re a d e an tib io tice ). Î n ge n e r a l . l a e xame n u l fiz ic ş i ra d io logic pre z e nţa s indromului ple ure tic . in iţial.

S â n t ca zuri c â nd de butul e s te ma s c a t de ma n i fe st ă r i l e p a re n ch imu lu i ( gra n u lie . c o p ilu l fiin d pa lid. une ori. Î n să mâ n ț a re a p e med ii d e cultură (Lo we ns te in) a re va loa re dia gn o st i c ă ma i mică d ec â t p u n cţia b io p tică a ple ure i pa rie ta le. 1 —2 000 e le me nte /mm 3 c u pe s te 80% lim fo c i t e ) . princ ipa le le simp t o me su n t d u re re a (ju n gh i). C â nd re vă rs a te le s unt me dii s a u ma r i .o c a n t i t a t e p r ea ma re . ma tita te ş i a bolire a mu r mu r u l u i ve zic u lar . d eb u tu l es te varia b il. a ce s te ple ure z ii s â n t . opa c ită ţi la sc i z u r i l e i n terlo b a re s au o lin ie „b o r da ntă ” la te ro-tora c ic ă . D is pnee a s e a c c e n t u e a z ă p e mă s u ra a c u mu lă ri i lic hidului ple ura l. Ac e a st ă p leu rez ie es te co n s id era tă o re a c ţie de hipe rs e ns ibilita te sp e c i fi c ă a p l e u rei. e s te ins idios c u se mn e a l e i mp re gn a ţi e i b ac ila re . Manifestări clinice şi diagnostic. d e c la n ş ată d e p e netra ţia ba c ililor K oc h î n ţe s utul pl e u r a l . fe b r a . in t e n si fi c a r e a p o ziti v ităţii rea c ţii PP D după 4-6 s ă ptă mâ ni de tra ta me nt. 8 g% . s itua te în ve c in ăta te a e le me nte lor c omple xul ui prima r. s uflul ple u r e t i c sa u c h i a r b omb are a h emito rac e lu i afe c ta t. c o exis ten ta u n e i tube rc uloz e a c tive s a u ina c tive . Al t e c riterii d e d iagn o s tic s â n t: a nte c e de nte le pe rs ona le ba c ila re. a lte ori de bute a z ă ca o n e vr a l gi e in te rc o s tală p e rs is te n tă ia r. în co lec ţiile mic i. a ra tă o opa c ita te î ntre ba z a plă mâ n u l u i şi d iafra g m. Î n cu r su l t u b e r c u l o z e i p rima re s e d is tin ge o fo rmă pre c oc e (c a re a pare î n prime le să p t ă mâ n i d e la vira ju l tu b e rc u lin ic ) ş i o formă ta rdivă (ma i fre c ve ntă şi ma i gr a vă ) c a re a p are d e la 3 lu n i la 2 an i de la primoinfe c ţie . sc a d e tre ptat î n 2 -3 s ăp tămâ n i. d e r e gu lă . b ) Examenul radiologic. Lic hidul di n p u n c ţ i a p l eu rală es te u n e xs u d at s eroc itrin s a u s e rohe mora gic (prote ine pe st e 3 % . D ure re a sc a d e c a i n t e n s ita te p e măs u ra ac u mu lă rii lic hidului. I. îns oţită une ori de fr i so a n e . În u n e le c a z uri e s te a c ut. tus e i. gl u c o z ă pes te 0 . d eo are c e h ip o ten s iune a ple ura lă a s tfe l c re a tă . a pare cu a t â t ma i r a r c u c â t vâ rs ta es te ma i mic ă . R e vă rs a te le ma r i d a u o p a c ită ţi viz ib ile. Exs uda te le mi c i . uş ure a ză refa c e r e a l u i . ): e s te s la b s a u me d i u p o z i t i vă î n p rime le 1 -2 s ăp tămâ ni ş i ra re ori e s te intens ă . Tuş e a ră mâ ne „s e a c ă ”. e xa me n u lu i fizic . 230 . Se ma i p o a te c o n s ta ta c urba lui D a mois e a u. ca r a c t e r i st i c i l e e xs u d a tu lu i p le u ral ş i lip s a d e ră s puns a ple ure z ie i la c himiote ra pia nesp e c i fi c ă ( d a r cu răsp u n s b u n la tra ta me n tu l c u tube rc ulos ta tic e ). tuş e a ş i dis pne e a . c a ş i c â n d d ia fra gmul a r fi a s c e ns iona t. Es te o man ifes ta re a tu b erc uloz e i la tine ri. c e l e î n c h is ta te s au c a re î n s o ţe s c lez iuni a le pare nc himului pulmona r „s c a p ă ” . d ) T r a t a men tu l s imp t o matic viz e a z ă comb a te re a dure rii. c ) Examenul paraclinic co n s tă d in : rea c ţia PPD (c u 2 U. d ) Diagnosticul pozitiv. D iagn o s ticu l de c e rtitudine îl pune e xa me nul hist o p a t o l o gi c p o z itiv (p u n c ţie b io p tică p oz itivă ş i/s a u e vide nţi e re a ba c ililor Ko c h ) . S t a r e a ge n e r a l ă e s te a lte ra tă . PLEUREZIA SEROFIBRINOASĂ TUBERCULOASĂ Etiologie. fiind e xpre s ia une i primoin fe c ţii tu b e r c u l o a se p r o d u s e în trec u tu l a p ro p iat (mult ma i ra r s unt ple ure z ii de în so ţ i r e a l e l e z i u n ilo r p are n ch imato as e ). n e produc tivă . p e c a l e hema to ge n ă ş i p rin p ro p aga re limfa tic ă s a u de c ontiguita te . ftiz ie ). La c opil. Fe bra . d e r e gu l ă . u n e o ri d o ar vâ rful plă mâ nului îş i pă s tre a z ă tra n sp a r e n ţ a . exp u n e r e a l a in fec ţie . de l a u n fo c ar p a re n ch imato s o ri gan g liona r. a ) Clinic. c u pome ţii roş ii. dis pne e i ş i a n xi e t ă ţ i i . Î n pe rioa da de s ta re. La c opii. se t r ă d e a z ă p rin tria d a: a b o lire a vib ra ţiilor voc a le .

tr a n sp i r a ţ i i . b ro n ş iec ta z ii s u p u rate . sc ă d ere po n d e ra lă ). EMPIEMUL PLEURAL (PLEUREZIA PURULENTĂ) Etiologie. d ) Î n p l e u re z iile d e n atu ră b ac te ria n ă. med ias tina l s a u dia fra gma tic . pa loa re . d u p ă ca re s e continuă 2 z ile pe s ă ptă mâ nă . în a b c e su l p u l mo n a r. în e tiolo gie s e gă s e s c ge r me ni gra m-ne ga ti vi ş i ba c ilul Ko c h . re s pe c tiv în prime le două s ă p t ă mâ n i a l e b o lii. 2 4 . timp de 6 l u n i c u Iz o n ia z id ă. C ortic ote ra pia a re re z ulta te ime d i a t e sp e c t a cu lo a s e ş i e vită s e c h ele le p leura le. c ) Kinetoterapia es te u neo ri n ec e s a ră ş i tre buie î nc e pută pre c oc e (după et a p a e vo l u t i vă ). c â n d s e imp u n e d ec o rtica re a . e mp iemu l a p are în ca d r ul s e ptic e mie i. re z i d u a l ă . „co st a l ” ( î n „ ma n ta” ) — figu ra 3 . c ons e c inţă a unei dise mi n ă r i h e mato ge n e d e la d is tan ţă. f ă ră a de pă ş i 1 g/z i). timp d e 6 l u n i . 2 z ile pe să p t ă mâ n ă . te ndinţa la tra ns for ma re purule ntă a exsu d a t u l u i ( e mp ie mu lu i) es te un fa pt obiş nuit. Fără tra ta me n t. ap o i alte 3 luni fă ră Stre ptomic ină ş i a lte 3 lu n i fă r ă E t a mb u to l. s a u ple ure z ie î nc his tată inte rloba r. c u d e p las a re me d ias tina lă . e ) Tratamentul chirurgical e s t e n e c e s a r în c a z urile de pa hiple urită c ronic ă . D ac ă p le urez ia es te în c a drul une i polis e roz ite s e va a so c i a Iz o n iaz id ă (1 0 mg/ k g + R ifa mpic ină (10 mg/ kg) timp de 3 luni zi l n i c . a ) E mp i e mu l a p are î n cu rs u l s a u d u p ă o pne umopa tie a c ută ba c te ria nă . îns oţind un p n e u mo t o r a x (p io p n eu mo to ra x). în func ţie de loc a liz a re a pl e u r e z i e i : p l e u re z ie a ma rii c a vităţi.Tratament. Manifestări clinice şl diagnostic a ) Su b a sp e c tu l ta b lo u lu i clin ic gă s im ma nife s tă rile ple uropulmona re simi l a r e c u c e l e a le p leu rez ie i s e ro fib rin o a s e . b ) Ma i r a r. îngroş ă ri. de fic ite imune ş i re z is te nţa s c ă z ută a o r ga n i smu l u i . Se as o cia z ă Iz o n ia z id ă (20 mg/ kg) + Eta mbutol (40 mg/ k g) + St r e p to mic in ă (2 0 -3 0 mg/ k g. fib r o t o r a x. c ) E xt r e m d e ra r. 2 z ile pe s ă p t ă mâ n ă . cu fe b r ă d e tip s ep tic. s tare ge n era lă a lte ra tă (fa c ie s toxic . lich id u l p le ura l s e re s oa rbe în 6-8 s ă ptă mâ ni. c his t pulmona r infe c ta t. fi i n d fa vo riz a te d e vâ rs ta mică . Se p re fe ră Pre d n is o n 1-2 mg/ kg/z i ti mp de 3 s ă ptă mâ ni (u n i i p r e fe r ă să s c a dă s ă p tămâ n al c u 5 mg Pre dnis onul ş i s ă -l a dminis tre z e timp d e 6 -8 să p tămâ n i p e n tru a e vita re b o undul). a p o i Iz o n iaz i d ă (2 0 mg/ k g) + R i fa mpic ină (15 mg/ kg). pa hiple urită . b ) Corticoterapia tre b u ie in s titu ită p re c oc e. b ) E xa me n u l ra d io lo gic ara tă d ivers e opa c ită ţi. da r c himiote ra pia ap l i c a t ă p r e c o c e . t i mp d e 3 lu n i. î mp ie d ică a c e a s tă e vo lu ţie. în plus uri s indrom in fe c ţios . c a r e p o a t e p ro du c e ab ce s u l rec e p u lmo na r. t i mp d e 3 lu n i. c a lc ific ă ri. în să r ă mâ n se c h ele p le u rale : s imfize . 231 . E xs u d atu l pleu ral p u ru le n t e s te expre s ia infe c ţiilor c u ge rme ni pi o ge n i . d ) Puncţia evacuatoare şi drenajul pleural înc his de vin ne c e s a re în re vă r sa t e l e a b u n d en te. în ma jorita te a c a z urilor. a ) Tuberculostaticele as igu ră vin d e c a re a în c a z ul unui tra ta me nt s tric t su p r a ve gh e a t . În cazul b ac ililo r Koch re z is te nţi se poa te încerca s chema: Iz o n i a z i d ă + St rep to mic in ă + Piraz in amid ă + Sine rdol de 2 ori pe s ă ptă mâ nă .

d e c o rtica re e tc . fe tid. exa me n u l u i r a dio lo gi c ş i a p u n c ţie i p le u rale (e xa me nul c itoba c te riologic va pre c i z a e t i o l o gi a ). după ac e l e a şi c r i t e r i i c a ş i în trata me n tu l p n e u mo n i ilor. 3 . T r a t a me n t ul me d ica l c o n s tă d in a n tib iote ra pie a s oc ia tă.c) La bora torul a ra tă hipe rle uc oc itoz ă c u ne utrofilie . Punc ţia e xplora toa re poa te orie nta dia gnos tic ul e tiologic (în e tiologia pne u moc oc i c ă puroiul e s te ve rz ui. D ia gnos tic ul poz itiv de ple ure z ie s e pune pe baza s indromului ple ure tic + Fig . ne le ga t. aerat în caz de a na e robi). c re mos . D ac ă tra ta me ntul me dic a l nu dă re z ulta te le sc o n t a t e ( 1 -2 să p tă mâ n i) b o ln avu l va fi in te rna t î ntr-o s e c ţie de chirurgie pe ntru in st i t u i r e a d r e n aju lu i în c h is . inte ns ivă . în cea s tre ptoc oc ic ă e s te s e ros . cen uş iu. Prin he moc ulturi re pe ta te (ma i a le s în plin pus e u fe bril) s e poa te une ori e vide nţia a ge ntul pa toge n. pâ nă la obţine re a a ntibiogra me i şi e fe c t u a r e a u n e i an tib io tera p ii ţin tite . . 2 4 P leu r ez i e p uru lentă stângă : ima gin e „în manta ” s indromului infe c ţios .

în ma jorita te a c a z urilor Q I n u d e p ă şe şte 5 0 . Suga rul e s te de obic e i bl o n d . Bo ala n u es te evid e n tă de la na ş te re. ac i d u l h i d r o xi fe n ilac e t ic ş i a c id u l h id ro xife n illa c tic ). vorbe ş te la 3 — 4 a n i . en z i mă c a r e t r a n s fo r mă fe n ilala n in a î n tiroz ină . irita bil. la va lo ri d e p e s te 20 mg/dl. Î n c a z u rile n etra ta te s e e xc re tă în urină a c id piruvic ş i a c i d -o -h i d r o xi fe n ilac e tic ia r te s tu l la c lo ru ră fe ric ă e s te poz itiv. Tablou clinic. 4. Ni ve l u l sc ăz u t al tiro zin ei ş i e limin are a c re sc ută a me ta boliţilor a norma li a i fe n i l a l a n i n e i c a ra c te riz e a z ă ta b lo u l b io ch imi c . n — 0. d e p i gme n ta t. 1 — A şi B ) e s te o tulbura re me ta bolic ă er e d i t a r ă p r o d u s ă p rin a b s en ţa s au lip s a d e a c tivita te a fe nila la ni nhidroxila z e i.4 BOLI METABOLICE ŞI BOLI DE NUTRIŢIE BOLI EREDITARE DE METABOLISM FENILCETONURIA (PKU) Etiopatogenie. fie c u vă rs ă turi. ia r t o l e r a n ţ a n u s e mo d ific ă fa vo ra b il în curs ul vie ţii. C o p ilu l e s te a gitat. ba la ns e a z ă re p e t i t i v t r u n c h iu l d in ain te — în ap o i. tremu rătu ri. T o le ra n ţa la fe n ilala n in ă e s te foa rte s c ă z ută ş i nive lurile se r i c e a l e fe nila la n in e i cre s c rap id d a c ă a portul die te tic e s te c re s c ut. hipe rre a c tiv. est e e vi d e n t şi t r ep tat se co n s ta tă o î n târz ie re în de z volta re a s ta turo-p onde ra lă ş i î n special în d ez vo lta re a n e u ro p s ih ic ă. 5 mg/dl) ş i în LC R . R e t a rd u l min ta l e s te e vid e n t ş i progre s i v. N ivelu rile fen i la la nine i pot fi c oborâ te numa i p r i n d i e t e c u fe n ilala n in ă fo arte s c ă z u tă (for mule s pe c ia le de la pte . tre p id a ţie e pile ptoidă a pic iorului. nu st ă î n şe z u t d e c ât l a vâ r s t a d e 1 a n. hipe rton. E s te co n s e c in ţa clin ică a nive lului c re s c ut. D e butul bolii e s te fie c u c o n vu l si i s a u irita b ilitate exce s ivă . a s oc ia t c u nive luri sc ă z u t e a l e t i r o zin ei s eric e . Pr a c t i c fe n i lc e to n u ria re c u n o aş te u rmătoa re le forme c linic e : — forma clasică d e fe n ilce to n u rie: nive lul fe nila la nine i de pă ş e ş te 20 233 . R e z ultă a s tfe l c re ş te re a fe n i l a l a n i n e i î n s eru l s a n g vin (p e s te 2 0 mg/l. mer ge cu î ntâ rz ie re. oda tă cu a va ns a re a î n vâ r st ă . Re ta rdul minta l Fenilcetonuria. în exces al fe n i l a l a n i n e i în s ân g e . Prime le simpto me po t a p ă r e a d u p ă c â teva s ă p tămâ n i s au lu ni de la na ş te re. PK U (fi g. s a u a l t e a l i me n t e ) . 7 — 3. U rine le şi tra ns pira ţia au mi r o s c a r a c t e r i s tic (d e ş o are c e ). şi e l i mi n are a exce s i vă d e fen ilce to n e în urină (a c idul hidroxife nilpiru vic . c u o c h i d e c u lo a re a lbas tru-de s c his . c u re fl e xe vi i p o l i kin e tic e . pie le us c a tă ş i a s pră . A c e s te mo d ifi c ă ri bioc himic e s unt e vide nte din p r i me l e z i l e d e via ţă .

die tote ra pia fiind ne c e s a ră nu ma i în a c e a st ă p e r i oa d ă . mg/ 1 0 0 ml . alc apt onur ia). d ie to tera p i a e s te ne c e s a ră pe ntru pre ve nire a ret a r d u l u i mi n t a l.Fi g. D e ş i tole ra nţa la fe n i l a l a n i n ă es te mai mare . ap a r e l a h e t e ro z igo ţi. e s te c a ra c te riz a tă p rin re ta rda re minta lă ş i c onvuls ii. 4 . 1 D ou ă schem e a le m ec anismu lui d e pr oduc er e a l fen ilcetonu rie i. a lbin is mu l.  fe n i l c e t o n u ria „tra n zit o rie” s e c a ra c terizează prin dis pa riţia intole ra nţei la fe n i l a l a n i n ă î n c urs u l p rimu lu i an d e via ţă . 234 . cu ma n ifes tă ri cl inic e c e a pa r după c â te va luni de l a n a şt e r e . a p a r e la ho mo zi go ţi c u ma n i fes t ă ri c linic e ş i biologic e din prime le să p t ă mâ n i d e vi aţă . c a ra c te riz a te p rin tu lb u rări de c omporta me nt. S unt marcat e şi a lt e b locaj e enz imat ic e s oldat e cu d if er it e er ori m etab olic e er ed ita r e (ti r ozin oza.  fo r ma a tip ică d e fen ilce to n u rie cu uş oară c re ş te re a fe nila la nine i.

la pă ră s ire a ma te rnită ţii. t e st e bio lo gice d e d ep is tare : Teste sangvine:  d e t e r mi n are a n ive lu lu i fe n ilala n in e i din se r. să r u ri min era le . ba z a t pe inhiba re a une i tulpini de Ba c i l l u s su b t i l is p e me d ii ca re c o n ţin u n a nta gonis t a l fe nila l a nine i (be ta -2 th i e n yl a l a n i n ă ) . ara h i d e ) . Regi mu l c o n st ă fie în tr-o d ietă s in te tic ă (a minoa c iz i puri). L — 18%. 80 mg fe n i l a l a n i n ă l a 1 0 0 g pu lb ere ). ule iuri (mă s line . Ber l o p h e n . T r a t a me n t u l c o rec t co n d u s d u ce la o s c ă de re ra pidă a nive lului fe n i l a l a n i n e mi e i.  t i r o z i n e mia n o u -n ăs c u tu lu i ca ra c te riz a tă prin fe nila la nine mie ş i tir o z i n e mi e . în că d in p rima lu n ă d e via ţă . Se ame st e c ă 5 ml re a c ti v cu 1 ml u rin ă .  d e t e r mi n a re a c a n titativă a fe n ilala nine i din s â nge prin me toda flu o r i me t r i c ă . s e mna la tă de obic e i la p r e ma t u r i . C ymo gra m (1 0 mg fe nila la nină la 100 g pulbe re ).  r e a c ţ i a c u h â rtie re a c tiv P h e n is ti x. D e pis ta tă ta rdiv de gra da re a in t e l e c t u a l ă e st e p ro gres iv rap id ă î n p rimii a ni. fie liz a te de pro t e i n ă o b ţ i n u t e p e ca le e n zima tic ă . miro s u l c a ra c te ris tic (de ş oa re c e ) al tra ns pira ţie i şi u r i n i i . Pre pa ra te le in d u st r i a l e fo l os ite s u n t: Lo fen ala c (P — 15%. Diagnosticul pozitiv s e b a z e a z ă p e : debut î n primul a n de via ţă c u în t â r z i e r e p r o gres ivă î n d e z vo lta re a n eu ro ps ihic ă . d e fi c i e nţa d e d ih id ro pterid in — re d u c ta z ă în c a re c onvuls iile ş i reta rdul mo t o r p r o gr e se az ă c h i ar c u d ie to tera p ie. în func ţie de c o n c e n t r a ţ i a a c id u lu i h id ro xi fe n ilp iru vic . după c onfirma re a d ia gnos tic ului. E vo lu ţia es te se ve ră . c re ş te re a tir o z i n e mi e i l a î n că rc a re a c u fen ilala n in ă ş i a bs e nţa fe nilc e tone lor în urină . fiin d re z is te n t la tulbura re a me ta bolic ă . Du r a t a t r a t ame n tu lu i d e e xclu d e re e s te de 4— 6 a ni c â nd c re ie rul e s te ap r o a p e c o mp l e t matu r at. D e pis ta re a pre c oc e re a liz a tă prin ap l i c a r e a t e st e l o r s c re e n in g la to ţi n o u -n ă s c uţii. Se c a ra c te riz e a z ă c lin ic p rin a bs e nţa tră s ă turilor c linic e a le fe n i l c e t o n u r i e i iar b io lo gic — h ip erfe n ilala n i ne mie (s ub 15 mg/100 ml). Mi n a fe n (20 mg fen ilala n in ă la 100 g pulbe re ). c o n vu ls ii. Exc re ţia urina ră a pa re la c onc e ntra ţii s a n g vi n e d e fe n ilala n i n ă d e p es te 1 5 mg/1 0 0 ml. Re a c tivu l fo lo s it e s te p e r c lorura de fie r (te s tu l Folling).G — 57%. re ta rd minta l s a u tulbură ri de c o mp o r t a me n t. Evoluţie şi prognostic. 235 . me to d a e n zimo s p e c tro fo to me tric ă ş i me toda c roma togra fic ă . la nou-nă s c ut îna inte de p ă r ă si r e a mate rn ităţii (te s t s c re e n in g).  h i p e r fe n ila la n in e mia p ro d u s ă p r intr-o ma turiz a re întâ rzia tă a fe n i l a l a n i n -h i d r o xila z e i h e p atic e ca re s e norma liz e a z ă după c â te va luni de la naşt e r e . hidroliz a te de c a z e i n ă d i n c a r e s -a u î n lă tu rat p rin hidroliz ă fe nila la nina . B az a trata me n tu lu i es te un re gi m s ă ra c în fe nila la nină . Teste urinare:  d e t e r mi n a re a în u rin ă a ac id u lu i hidroxife nilpiru vic c a me t a bolit al fe n i l a l a n i n e i . porumb. R ea c ţia e s te poz itivă c â nd a pa re î n cât e va se c u n d e c u l o ar e a verd e mai mu lt s a u ma i puţin inte nsă . in st i t u i t p r e c o c e . un t e st sa n gvi n d e in h ib iţie b ac te ria n ă. Di e t a se c o mp le te a z ă în rap o rt c u vâ rs ta c opilului c u hidroca rbona te s u b fo r mă d e fă in o a s e ş i z a h ăr. a c e a s ta tre b u in d s ă fie me nţinută la va lori uş or ridic a te (în t r e 6 —8 mg/ 1 0 0 ml ). c o n s e c in ţă a imatu rităţii fu n cţio na le e nz ima tic e . Se e fe c tue a z ă tes tul G uthrie . vita min e şi o mic ă c a ntita te de la pte — 1 0 ml / k g — (în s co p u l fu rn iz ă rii u n ei ca ntită ţi de fe nila la nină ). le gu me ( fă r ă c a rtofi). Tratament. po a t e a si gu r a o d e z vo lta re in tele c tu ală n o rma lă .

M an ifes tă rile clin ice apa r din pe rioa da ne ona ta lă ş i s unt exp r i ma t e p r i n : tu lb u ră ri d iges tive (an o r e xie . ma nife s tă ri hemo r a gi c e . 2 S ch ema m ecani smu l ui de pr oduc er e a galacto zem iei şi diab etu lu i ga lact oz emi c. a c u mu l a r e a ga l a ctozei în s â nge ş i ţe s uturi s ub fo r ma d e ga l a c t o z o -l fo s fa t in d u ce p erturbă ri gra ve a le me ta bolis mului ce l u l a r . = lapte d e mamă . s uc re mia tota lă c re s c ută (2— 3 g o⁄oo). 4 . 45 — 48 g% 0 ).m. Si n gu r a s u rs ă d e ga la c to ză la s u gar e s te la pte le ş i de riva ţi s ă i. Tra ns for ma re a ga l a c t o z e i în glu co ză are lo c la n ivelu l fi c a tului prin fos forila r e .v. hipotonie . c irc u laţie co late ra lă ş i a nas a rc ă . hipore a c tivita te . Tablou clinic. c u tran s mi te re a utoz oma l -reces i vă. dia re e ) re be le la trat a me n t . 2) împie dic ă tra ns for ma re a ga l a c t o z e i î n gl u c o z ă . l. = lapte d e vacă. Etiopatogenie. fiind s us ţinut de mo d i fi c ă r i l e b io lo gic e (tes tu l s c re e n in g Folling c a re de te rmi nă c re ş te re a ga l a c t o z e mi e i p e s te 1 g o⁄oo la n o u -n ăs c u ţi). a mb e le fiin d a b s o rb ite d e muc oa s a inte s tina lă. Diagnosticul pozitiv es te s u gera t d e da te le c linic e . h e p a to megalie cu c o n s is te n tă dură ş i e voluţie s pre c iroz ă. prin co n ţ i n u t u l ma re î n la c to za (l. tra ns forma re a ga la c toz e i î n gl u c o z ă n u ma i a re lo c. s e va a c u mu la î n ţes uturi ş i s â nge ga la c toz o-1 fos fa t ş i s e pro d u c e h i p o gl i c e mie . ab s en ţa glic o zu riei la p roba de încărcare cu galactoză. În a bs e nţa en z i me i h e p a t i c e ga l a c t o z o -1 fo s fa t u rid iltrans fe ra z a . Es te co n fi r ma t d e s tu d iu l a c tivităţii e n zima tic e prin de te rmina re a c onc e ntra ţiei de ga l a c t o z o fo s fa t în e ritro cite . a p are c a urma re a de fic it ului e nz ima tic de ga l a c t o z o -l fo s fat u rid il tra n s fera z ă ş i mult ma i ra r prin de fic ie nţă de ga l a c t o c h i n a z ă . m 7 0 % 0 . 236 . Lactoza est e sc i n d a t ă d e lac ta z a p a n c r e a t i c ă î n tr-o mole c ulă de gluc o z a ş i una de ga l a c t o z ă . De z vo l t a r e a s tatu ro -p o n d e ra lă ş i p s i homo torie s e opre ş te . 4. Deficienţa de galactochinază s e c a r a cte rize a z ă prin c a tara c tă c u de but în p r i me l e l u n i d e viaţă . l. gl i c e mi a sc ă z u t ă . debilita te a mi n t a l ă d e vi n e d e fin iti vă .GALACTOZEMIA B o a l ă e r e d itară me ta b o lic ă . c u sp l e n o me ga l i e . i c t e r p relun git fără s e mn e d e hemoliz ă da r c u a ne mie . Fig . * L. ca t a r a c t ă . v. vă rs ă turi. D e fic ie n ţa en zima tic ă ( fi g. expri mată cl i n i c d o a r l a h omo zi go ţi.

ren ale ş i in t e st i n a l e . p r e p a rate cu lap te d ela c to za t (G a la c tomin) s a u pre pa ra te de s oia (N u t r i so ya . N u tra mi gen .s o ya ). mu s cu latu ra s triată ş i er i t r o c i t e . GLICOGENOZE Su b d e n u mirea d e glic o ge n o z e co n gen it a le s e de s c rie un numă r de de fic ite en z i ma t i c e e r e d itare ale me ta b o lis mu lu i gl ic oge nului. Evoluţie şi prognostic. c u d ep un ere d e glico ge n cu st r u c tu ră an o rma lă în fi c a t .Di a gn o st i c u l b o lii es te p o s ib il ş i intra ute rin prin doz a re a ac tivită ţii en z i ma t i c e în c e lu le le a mn io tic e (te s tu l Be u t le r). C o n s tă d in ad min is tra re a s tric tă a unui re gim fă ră ga la c toz ă . glicogenoza tip VI (b o a la He r s) şi t i p u r i l e VII. Tratament. le z iunile he pa tic e oda tă a pă rute su n t i r e ve r si b i l e . S e recoma ndă a lime nta ţia c u hidroliz a te de ca z e i n ă . a vâ nd dre pt c ons e c inţă an o ma l i i c a l i t a t ive s a u ca n titative a le s to că rii s a le tis ula re . G ierke în f ratri e. VIII ş i IX s u n t b o li rar e . glicogenoza tip V (b o a la Mc . le z iunile oc ula re se a me l i o r e a z ă d a r n u d is p a r co mp le t. T ip u rile I— IV s unt c e le c la s ific a te iniţia l de c ă t r e C o r i . prin exc l u d e r e a l a p t e lu i ş i a . C h o -F ree . c u e xpre s ie c linic ă ş i bi o c h i mi c ă c a r a c te ris tic ă . T i p u l 0 (X ) fă ră te z a u riza re ca u z a t d e d e ficit de glic o ge n — Fig. 237 . e st e p r o d u s ă p rin tr-u n de fi c i t î n ma l t a z ă a c i d ă . î n d iferite o rga n e. 4 . c o p ilu l î ş i re ia c re ş te re a . Glicogenoza tip III (b oala F o rb e s ) es t e p r o d u să p r i n d e fic ie n ţa en zime i d e de r a mi fi c a r e . Glicogenoza tip IV (b o a la An d e r se n ) . Î n d i fe r i t e tip u ri d e glic o ge n o z e s e rea liz e az ă o s toc a re tis ula ră e xc e s i vă de gl i c o ge n . 3 B oala v. exce p tân d tip u l „0 ” ca re a fos t de s e mna t a s tfe l pe ntru a refl e c t a d e fi c i e n ţa s in t ez e i glico ge n u lu i. Ar d l e ) . în ordine a c ronologic ă a i d e n t i fi c ă r i i lo r. d e rivaţilo r s ă i. C ele la lte tip u ri a u fo s t a d ău ga te ulte rior. W y. H u man a SL. 3 ) s e p ro d u c e p rin de fi c i t a l e n z i mei glu c o zo -6 -fo s fa t a z ă din c e l u l e l e h e patic e . Forme clinice de glicogenoze: Glicogenoza tip I (b o a la vo n Gi e r ke ) ( fi g. prin te s ta re a ac tivită ţii P -galacto -tr ans ferazei în eri t r o c i t e l e d i n s ân ge le c o rd o n u lu i o mb ilic a l (la na ş te re ). 4. A bdom en en or m (în ambele cazur i) prin hepatom ega li e sin t e t a z a h e p atic ă cu red u c e re a (inc lu si v lobu l stân g a l f ica tu lui. sp len om ega lia ). puţ ind simu la gl i c o ge n u l u i h e p atic . E fi c a c i t a t e a trata me n t u lu i e s te b u n ă d a c ă s e ia s tra tul în pe rioa da ne ona ta lă du p ă d e p i st a r e a p re co ce . Glicogenoza tip II (b oa la Po mp e ) în c a r e a fe c t a re a e ste p red o min an t mi o c a r d i c ă . T u l b u r ă r i l e d ige s ti ve d is p a r. D ep in d d e p rec oc itate a dia gnos tic ului ş i a plic a re a ime d i a t ă a t r a t a me n tu l u i.

Diagnostic. S e s u s p e c te a z ă p e b az a ma nife s tă rilor c linic e (he pa tome ga lie , ca r d i o me ga l i e , t e n d in ţă d e h ip o glice mie , ac idoz ă la c tic ă , hipe rlipemie , s indrom hemo r a gi e ) . Tablou biologic. S e c a ra c te riz e a z ă prin hipoglic e mie , î ns oţită de hi p e r l a c t a c i d e mi e, h ip erlip emie , cre ş te re a ure e i s a ngvine , a tra ns a mina z e lor ş i a l d o l a z e i . C e to za s e d ato reş te lip o lize i e xa ge ra te . R ă s puns ul glic e mie i la gl u c a go n şi a d ren alin ă ră mâ n e n egati v. Pu n c ţ i a -b i o p s ie h e p atic ă evid e n ţiaz ă de fic itul e nz ima tic (gl uc oz o — 6 — fo sfa t a z ă ) , co n ţin u tu l cre s c u t d e glico ge n ş i încărcarea gras ă hepatică. Măsuri terapeutice. Cup rin d : p erfu zia d e s oluţii gluc oz a te , a dminis tra re a ma i mu l t o r me se p e zi cu co n ţin u t b o ga t în p ro te ine ş i în gluc ide . A dminis trarea de AC T H pare u tilă p rin s timu lare a e nz ime lor incrimina te în ne o gl u c o ge n e z ă . MUCOPLIZAHARIDOZE Mu c o p o l i z ah arid o z e le s u n t b o li gen etic e de te rmina te de de fic i te le unor en z i me l i z o z o male , ca re d e te rmin ă ac umula re a tis ula ră a norma lă de mu c o p o l i z a h a r i d e ac id e. Clinic. Su n t c a ra c te riz a te p rin d is morfis m, na nis m, re ta rda re ps ihic ă ş i u n si n d r o m d e s u p ra â n că rc a re vis ce ra lă (he pa tos ple nome ga l ie ş i a fe c ta re ca r d i a c ă ) . Tipurile de mucopolizaharidoze s u n t: B o a l a Hu r l e r — tip I; b o a la H u n ter tip II; bo a la Sa n Filippo — tip III; boa la Mo r q u i o — t i p IV ; ( fi g. 4 . 4 A , B , C ş i 4 . 5 A, B , C , ); boa la Sc he ie — tip V ; boa la M a r t e a u x - La m y — ti p V I ş i mu c o p o liza h ar idoz a — tip V III.

Fig. 4.4 Boa lă M orq u i o : A , B n an ism cu def or măr i severe a le t orac elui ş i co loan ei ver t ebra le, gât scur t , membr e r elat i v lun gi, maxi l are pr oemin en t e. C — radiograf ia bazinu lu i : ca vităţ i ac etabu lar e lăr git e, gâ t f emura l scu rt.

238

Diagnosticul e s te s u ge ra t d e ma n ifes tă rile c linic e . Mu c o p o l i z a h arid o z e le sunt e vid e nţia te prin te s tul Be rr y ur i n ă . T u l b u r ă r i l e e n zima tic e s p ec ific e s e pot e vide nţia în le uc oc ite fib r o b l a şt i . Tratament. E s te s imp to matic , n ee xis tân d tra ta me nt s pe c ific . TULBURĂRI EREDITARE ALE METABOLISMULUI LIPIDELOR

în sau

B o l i l e d e su p raâ n că rc are lip id ic ă (lip id oz e ) re z ultă din de fic ite e nz ima tic e de or i gi n e ge n e t i c ă ce in te re s e a z ă meta bolis mul lipide lor, conduc â nd la s u p r a â n c ă r c a r e a vis c e ra lă c u d ife riţi p ro d u ş i inte rme dia ri de me ta b olis m. Se mn e l e d e d egen era r e a le S N C, o rga nome ga lia , re ta rda re a în de z volta re a sta t u r o -p o n d e r a l ă s u n t ma n ifes tă rile c o mu n e a le multor lipidoz e . Ac u mu l a r e a d e lip ide î n măd u va o soa s ă , ne uroni ş i va s e le s a ngvine pe r mi t e u n d i a gn o s tic h is to p ato lo gic î n mu lt e din a c e s te tulbură ri. D ia gnos tic ul fin a l n e c e si t ă d ete rmi n are a ac tivităţii en zima tic e î n c ulturile de fibrobla ş ti s a u le u c o c i t e . C e l e ma i c u n o s c u te bo ii s u n t: b o ala F abe r (lipogra nulo ma toz a dis e mina tă ); bo a l a Ni e ma n n -P ic k (fi g. 4 . 6 ); b o ala G auc he r (fig. 4. 7); boala Ta y-Sa c ks ; tr a t a me n t u l a c e s to r afe c ţiu n i ră mâ n e s imp to ma tic . BOALA WILSON (DEGENERESCENŢA HEPATO-LENTICULARĂ) Etiologie. E s te o bo ală e re d itară a utozoma l re c e s ivă , c ons tâ nd din tu l b u r a r e a me t a b o lis mu lu i cu p ru lu i ş i d uc â nd la acumularea lui în fic a t ş i în c r e i e r .

239

Fig. 4. 6. C elu lă N i em ann -P ic k

Fig. 4. 7 D ou ă tip u ri d e celu le Gauch er.

Diagnosticul pozitiv s e s ta b ileş te p e b az a :  se mn e l or c lin ice d e p ro b a b ilitate (de butul s e produc e după vâ rs ta de 5 a n i ) ;  ma n i fe stărilo r h e p atic e (s u n t ma i fre c ve nt e la c opil: he pa tită a c ută , hep a t i t ă c r o n i c ă evo lu tivă s a u ciro ză h ep atică );  ma n i fe st ărilo r n eu ro p s ih ic e (mo d i fică ri a le c omporta me ntului, hipe rtonie ext r a p i r a mi d a l ă , tremo r, miş că ri c o reic e ş i/s au a te toz ic e ). Aso c i e r e a : man ifes tă ri h e p atic e ş i ne urologic e c u pre z e nţa ine lului Ka yse r —Fl e i sc h er (e x ame n u l o cu lar c u lampa c u fa ntă ) e s te c ara c te ris tic ă . Datele paraclinice c a rac te ris tic e s u n t:  sc ă d e r e a n ive lu lu i c e ru lo p las min ei s e ric e (n: 20— 40 mg%);  sc ă d e r e a c u p r e mi e i (s u b 6 0 n g/1 0 0 ml);  c u p r u r i e c re s c u tă (p es te 1 0 0 n g/2 4 o re );  c r e şt e r e a c u p ru lu i tis ular e vid e n ţiată prin biops ie he pa tic ă . Ma n i fe st ă r i le clin ice ş i d e lab o ra to r în d i ve rs e le s ta dii re z ultă din tabe lul 4.1. Tratament: 1 . Re d u ce re a a p o rtu lu i de cupru. 2. C re ş te re a e limină rii cu p r u l u i d i n o rga n is m; s e re a liz e a z ă p ri n te ra pia c u D -pe nic ila mină , ia r efi c a c i t a t e a se b a z e a z ă p e cre ş te re a elimin ărilor urina re de c upru. Se re c oma ndă 60 0 —1 0 0 0 m g/2 4 o re s a u 0 , 0 2 g/k g/ z i, ora l, î n ma i multe priz e , do z e l e u l t e r i o a re fiin d a ju s tate î n fu n cţ ie de re z ulta te le c uprurie i ş i de 240

Tabelul 4.1 (continuare)
Ma n if estă ri clin ice şi d e la b o ra tor în b oala Wilson (d u p ă G r a n d şi co l. ) S tad iu l I II-A II- B III IV V D escr i er ea acu mu lar ea cu p ru lu i în f icat an emi e h em olit ică in su f ici ent ă hepa tică acu mu lar ea cu p ru lu i în cr ei er b oa lă n eu r ologică b a lan ţa cu p ru lu i la tra tam en t In elu l K- F 0 0, + 0, + 0. + + 0 C upremi e ± n, + + n, + + — — — — -, n, + + — — — C eru lop las mină C upruri e n, + + + + n, + + + + + + + +

Notă: 0 = absent; + = prezent; — = scăzut; ++ = crescut; n = normal

r ă sp u n su l t e ra p eu tic. D a c ă e fe c tu l es te fa vo ra bil, tra ta me ntul tre buie urma t pe t o a t ă d u r a t a vie ţii b o ln a vilo r. E fec te le s e c unda re c ons ta u î n: gre a ţă , ce fa l e e , fe b r ă , e ru p ţii c u tan ate , p rurit, a d enopa tii, le uc ope nie, tromboc itope nie , pro t e i n u r i e , si n d ro m n efro tic. E fe c te le s e c unda re ne c e s ită fie între rupe rea ad mi n i st r ă r i i D -p en icila min ei, fie î n l oc uire a cu un a lt c he la tor (d i me r c a p t o p r o p a n o lu l -BA L). HIPOTIROIDISMUL CONGENITAL NEONATAL Hipotiroidismul ereditar. S e d efin eş te (fi g. 4. 8) c a între rupere a — la o a n u mi t ă t r e a p tă — a p ro ce s e lo r fiz io lo gi ce (me ta bolic e ) de s inte z ă , s toc a re , se c r e ţ i e , e l i mi n are şi u tiliza re a h o rmo n ilor tiroidie ni. Es te o a noma lie

241

me t a b o l i c ă r e l a tiv fr ec ven tă a p erio ad ei ne ona ta le , fă c â nd pa rte din grupul bo l i l o r e r e d i t a r e c a re au fo s t in clu s e — a lă turi de fe nilc e tonurie — î n progra me le s c r e e n i n g d e d e p is ta re . In c id en ţa e s te d e 1 : 6 000*. Hipotiroidismul congenital e s te d efin it prin: re ta rda re a c re ş te rii, s că de re a ( r e d u c e r e a ) a c tivităţii fizic e , reta rd are i nte le c tua lă ş i ps ihic ă , c irc ula ţie „ gr e o a i e ” , h i p o to n ie mu s c u lară , co n s tip aţie, ră guş e a lă , ma c roglos ie , ma tura re o so a să şi d e n t a ră î n tâ rzia te , ep ifize „p u n cta te ” (ra re ori). Func ţia tiroidia nă e s te s c ă z u t ă ( se e va l u e a z ă prin d ete rmin are a T 4 şi T, : î n hipotiroidis mul prima r TSH e st e c r e sc u t ). Pro grame le screening1 de depistare în masă, precoce, se bazează pe evi d e n ţ i e r e a c a lita tivă ţie aT 4 fie a T SH (T SH e s te un indic a tor ma i s e ns ibil a l fu n c ţ i e i t i r o i d i en e) 2 . Trata me n tu l s e fa c e c u L-tiro xină 100 mc g/ m 2 , o da tă pe z i 3 . La n o u -n ă scu t ş i s u gar s e re c o man d ă in iţ ia l 0, 025 mg a poi s e c re ş te doz a cu 0 , 0 2 5 — 0 , 0 5 mg la fiec a re 1 — 2 s ă p tămâ ni pâ nă la obţine re a unui nive l c o n ve n a b i l . T e ra p ia s e gh id e a z ă p rin d ete rmină ri s e ric e a le T4 ş i TSH. Tr a t a me n t u l t r eb u ie in iţiat d in p rima s a u a doua z i de via ţă . În a c es te c ondiţii p r o gn o st i c u l e s te fa vo ra b il. Clinic: ( fi g. 4 . 9 ş i 4. 1 0 ), e s te p o s ib il ca boa la s ă nu s e ma nife s te de la n a şt e r e sa u c â tva timp d u p ă n a ş te re , mai a le s da c ă s uga rul e s te a lime nta t la sâ n ( l a p t e l e uma n co n ţin e h o rmo n tiro id ia n). D e obic e i ge s ta ţia e s te pre lungită (p e st e 4 2 să ptămâ n i) iar greu tate a la na ş te re e s te s upe rioa ră me die i. Un se mn p r e c o c e d ar n es p ec ific e s te ic te ru l ne ona ta l pre lungit (prin ima turita te en z i ma t i c ă , de glu cu ro n iltran s fera z ă ). În prima lună de via ţă se no t e a z ă a n o r e xie , s ta re d e s o mn o len t ă , c ons tipa ţie prin diminua re a pe r i st a l t i smu l u i in te s tin al (d in a n amn ez ă rez ultă c ă me c oniul s -a e limina t c u în t â r z i e r e ) . Ma c ro glo s ia es te evid e n tă; s e î ns oţe ş te de obs truc ţie na z a lă ş i co n t r i b u i e l a a p ariţia d ificu ltăţilo r res p iratorii (pâ nă la de tre s ă). A bdome nul
* Etiologic se vorbeşte de 5 forme: forma endemică; disgenezia tiroidiană („eroare”

embrionară de dezvoltare); forma idiopatică (majoritatea cazurilor nu sunt definite etiologic); prin hipertiroidism matern (administrarea în cursul gestaţiei de ioduri, iod radioactiv în scopul investigării sau prop iltiouracilu lui, inducând producerea inadec vată de h ormon tiroidian feta l); „ eroa re” ered itară de produc ere a h ormon ulu i tiroid ian tran smisă autoz oma l-rec esiv (funcţia tiroidiană timpurie). an orma lă este decelabilă din perioada neonatală sau copilăria

1 Pentru a vorbi de hipotiroidism este mai întâi necesară excluderea unor eventuale sechele neurologic e su gestive; du pă exc lud erea ac estora ră mân 3 criterii: ana mn eza (postma turitate,

comp orta ment p lac id neobişnuit: c opil ca re nu ţipă niciodată, somn olen ţă, hipotonie, dificultăţi la a limen taţie, constipaţie, icter prelun git); screen in g-u l tiroidian n eonata l (nu este pozitiv în toate cazurile d ovedite u lterior) şi tab lou l c lin ic (vezi d escrierea).
2

Dacă la screen in g-u l in iţia l T, este scăzu t sau TSH crescut (sau amb ele) se fac

următoarele investigaţii: se repetă examenele hormonale tiroidiene, determinându-se T4, T3 şi T3-resin (sau indexul globulinei care leagă hormonul tiroidian): se face scan-ul tiroidei şi captarea iodului radioactiv; dacă TSH este scăzut se recomandă testul de stimulare cu hormonul legat de tiroidă (7 µg/k g, i.v., măsurându-se TSH la 0 şi 90 min după injecta re);se fac radiografii osoase.
3

Sau: L-tiroxină 7 ng/kg/zi, doză care se ajustează — dacă este necesar — în funcţie

de testele tiroid ien e efec tu ate la 2 săptă mâni, o lună, 6 săptămân i, 3 lun i şi 6 lun i de la înc ep erea tratamentului; se vizează menţinerea T4 între 10—14 µg/100 ml şi TSH la mai puţin de 20 µU/ml. Se face o eva lua re fără trata ment la vârsta de 4—5 ani.

242

Fig. 4.9 H ipot ir oid is m A sp ect c lin ic gen era l.

con gen ita l.

Fig. 4.10 H ipot ir oid ism c on genita l: un a lt caz neânrud it.

est e mă r i t d e vo lu m 1 ; p iele marmo rată ; e xtre mită ţi re c i; hipote rmie ; puls rar ; u n e o r i , c a r d io me g alie ş i p rez e n ţa s u flu rilo r c a rdia c e . R e ta rdul ps ihomotor e s te se mn i fi c a t i v l a vârs ta d e 3 — 6 lu n i, câ nd ş i c e le la lte s e mne ş i s imptome
1 2 Frecvent, hernie ombilicală. Mişcări anormale, lente.

243

su n t n e t e : h i p erte loris m, b az a n a s u lu i lă ţită , gură pe rma ne nt de s c his ă , limb ă ma r e , în gro ş ată , „p ătru n z â n d ” printre buz e, de ntiţie întâ rz ia tă, gâ t sc u r t şi gro s , mâin i mari, c u d e gete s c urte (în ge ne ra l, e xtre mită ţile su n t sc u r t e ) . Pe rime tru l cra n ian es te mă rit; fonta ne le le ( a nte rioa ră ş i, ch i a r , p o st e r i o a ră ) rămâ n ma i mu lt timp la rg de s c his e . Suga rul s ta gne a z ă po n d e r a l . Pi e l e a d e vin e u s c a tă ; ap are evi de nt mixe de mul (în jurul oc hilor, pe fe ţ e l e d o r sa le a le mâ in ilo r ş i în regiu ne a inghina lă ). Pă rul es te a bunde nt, mu sc u l a t u r a h i p o to n ă ş i ţip ătu l răgu ş it. M a turiz a re a s c he le tului ş i ma tura re a se xu a l ă vo r fi i n târz ia te 1 . SINDROMUL ADRENOGENITAL Sinonime: h ip e rp laz ia ad ren ală viriliz a ntă, hipe rpla z ia c e re brifor mă a su p r a r e n a l e i , sin d ro mu l D e b ré -F ib ige r, s in dromul pie rde rii de s a re , e xc e s ul er e d i t a r d e se c r eţie a dren ală (d ete rmin at en zima tic ). Definiţie: es te c e l ma i fre c ven t p s e udohe rma froditis m fe minin e re dita r cu c o n st i t u ţ i e cro mo z o mică n o r ma lă , la c o p il (ta be le le 4. 2 ş i 4.3) ş i o c a uz ă re l a t i v fr e c ve n t ă d e b o ală meta b o lic ă ge n etic ă , a c ută, e xprima t ă de la vâ rs ta de n o u -n ă sc u t . Genetic, se tra n s mite au to z o mal -rec e s i v (c u nume roa s e va ria nte , în fu n c ţ i e d e d e fe c tu l en zima tic d e b az ă ). Defectul de bază es te d e fic ie n ţa uneia din urmă toa re le e nz ime : 21 -h i d r o xi l a z ă , 1 1 -h i d ro xila z ă , 3 -b e ta -h id r oxis te roid de hidro ge na z ă , 17— 20 de smo l a z ă şi a l t ele . Defectul de 21-hidroxilază e s t e c e a mai comună for mă, îns umâ nd c a m 90 % d i n c a z u r i.
Tabelul 4.2
For me d e h ip ogon ad is m h ip ergon ad otrop ic la sexu l f emin in 1 . P rin in su f ici en ţă o va rian ă cu in comp et en ţ ă cro m oz om ică a. S in d r om Tu rn er c las ic (c onst ituţ ia X 0; 45, X ) b. A lt e an o ma li i X -cr om oz omic e: 45, X /46, XY ; 45,X /46, X, i(X q); 45, X /46. XX ; 45,X , i (Xq)

2 . P rin a. b. c.

d.

e. f. g. h.
1

in su f ici en ţă ova riană cu comp et enţă cr om oz omic ă Fo r ma au t oz oma l-r ec esi vă For ma de m ed iu (d e ex emp lu , vira lă ) Fo r m ele ia tr o g en e (t erap i e a n tin eop la zică)  A genţ i cit ot ox ici (d e ex emp l u, ciclof osf amida)  R adiaţi e In f i ltra r e ova riană  Tu b ercu lo ză  Mucop olizaha rid oz e In su f ici enţă ovar iană de cauz ă autoimună D ef ici en ţa d e 17 -a lf a h id r ox i lază S in d r omu l ovar r ez is t ent (S a va ge) S in d r omu l S w yer (46, X Y ) Tiroida poate fi mărită sau absentă.

244

Tabelul 4.3
For me d e h ip ogon ad is m h ip ogon ad otrop ic I — R ev ers ib i l 1. În târz i er e f izi ologică 2. Tu lb u rar e sis t em ică s ev eră a. Ma lab s orb ţi e gas tr oin t es tin a l ă (co lită u lc er oasă, en t eri tă r egi ona lă, a lt e cauz e) b. A n or ex i e cu scăd er e p ond era lă c. B oa lă p u lm on ară cr on i că d. In su f ici en ţă r en a lă cr on ică e. H em o globin opat ii f. N eop laz ii g. B oa la vascu lară d e co la g en 3. B o li en d oc rin e a. H ip ot ir oidis m prim ar b. H ip erp lazia adr ena lă c on geni ta lă c. S in d r omu l C ushin g d. H ip erp r olac tin emia iz olată. II — 1. a. b. c. d. e. f. g. h. 2. a. b. c. Ir ev ers ibi l S in d r oam e d e def ic i enţă c on gen ita lă D ef ici enţa iz olat ă de GnR F ( de ex emp lu, sindr omu l Ka ll mann) S in d r omu l Law r enc e- M o on - Bi ed l S in d r omu l P rad er- Wi lli P an h ipop itu ita ris m In su f ici en ţa p i tu i tară f racţi o n a lă In su f ici enţa pi tui tară m on otr opă D ef ici enţa iz olat ă a horm onu lu i de cr eşt er e E n cef a loc elu l (h ern i er e în punga R athk e) H id roc ef a lia con gen ita lă L eziu n i anat om ic e dobând it e C ran i of arin gi o m A d en om pitu ita r D iv er s e tum or i ma li gn e S N C , hist i oci t oză X , tubercu loză, sarcoid oză, stări p os tinf ec ţi oa s e a le S N C , hidroc ef a lia, trau m atis m e, rez ec ţi e ant eri oar ă a unei tum or i.

Patogenie. D e fe c tu l e n zima tic s e solde a z ă c u s inte z a de fic ita ră a hi d r o c o r t i z o n u l u i (fi g. 4 . 1 1 — A ş i B), p roduc e re a c re s c ută de cortic otropină şi h i p e r p l a z i e ad reno c o rtica lă ; me ta b o liţii „dina poia ”, bloc ului e nz ima tic — a n d r o ge n i i — a c u mu lâ n d u -s e î n e xc e s . Clinic se p ro d u ce p se u d o h e rma fro d itis m la s e xul fe minin ş i viriliz a re pre c o c e l a se xu l mas c u lin . S u ga rii a fe c ta ţi, de s e x fe minin, pre z intă viriliz a re de l a u şo a r ă la marc a tă a o rgan elo r ge nita le c u fre c ve nt ă a mbi guita te se xu a l ă . Si n d r o mu l p ie rd erii d e s are su rvine pre c oc e (ne ona ta l): s urvin an o r e xi a , vă r s ătu ril e („p s eu d o p ilo ro p as m” cu hipe rpota s e mie , a pa re nt pa r a d o xa l ă ) , d ia re ea , d e s h id ra ta rea , h ipe rna triuria , hipona tre mia , şi hip e r p o t a se mi a (în c iu d a vă rs ă tu rilo r ş i d es p r e c a re a m a mintit). Se poa te produc e un si n d r o m se ve r d e d e s h id ra ta re iar — în e voluţie — se poa te a junge la ma r a sm n u t r iţio n al . E fe c te le mio ca rd ice a le hipe rpota s e mie i s unt re le va te ECG şi p o t fi co n fu n d ate cu o b o a lă co n genita lă de c ord. Î n urină s e e limină în c a n t i t a t e c r e s c u tă 17 c e to s tero izi ş i p regna ntriol ia r în s â nge e xis tă nive luri cr e sc u t e a l e 1 7 -h id ro x ip ro gres te ro n u lu i. E s te pos ibil dia gnos tic ul pre na ta l. Tratament d e s u b s titu ţie, h id ro co rtizo n ş i DO C A .

245

6 În diabetul juvenil s-a demonstrat — prin dozarea radioimună a insulinei — că există o defic ienţă absolu tă de insu lina circu lantă. cu e vo l u ţ i e c ro n ic ă . Etiopatogenie 2 şi fiziopatologie. S u n t implic a ţi fa c torii ge ne tic i 3 . Inc id enţă crescută la gemen ii mon ozigoţi. Afectarea metab olismu lu i gluc idic se exprimă iniţial prin hiperglicemia postprand ia lă. Există h eterogen itate. 2 3 Incid enţa b olii în copilărie este mare (0. în c a re lip s a d e a c tivita te s a u s c ă de re a a c tivită ţii in su l i n e i d e t e r min ă s că d ere a ca n tităţii d e gluc oz ă c e lula ră ş i — c ons e c utiv — h i p e r gl i c e mi e 1 ş i g lic o zu rie. 1980 — mod if i cat) Tipu l j u veni l P articu lar ită ţi V ârsta la d eb u t Mod u l d e d eb u t S imp t o m e caract eris tic e S tar ea d e n u t ri ţi e C on tr o lu l d iab etu lu i S tab i lita t ea A cid oc et oza A d min is trar ea d e in su lină C on tr o l a l b o li i cu med icaţ i e ora lă C on tr o l a l b o li i n u mai prin d i etă C omp lica ţi i 1 Tipu l adu lt E st e cet oz o-r ez is t en t Lip op let or ic P es t e 40 ani Gr adat (p r ogr es i v) D es eor i asimp t oma tic C opi l ob ez U şor S tabi l R ară D es eor i n u est e n ec es ară Fr ec v en t n ec esară Fr ec v en t r ea lizabi l Fr ec v en t e importante ale metab olismu lu i protidic. în e vo lu ţie. lip idic şi proteic.4 C a ra cterist ici le tip u ri lor d e d iab et (d u p ă Felig. a c id o z a ş i c o ma c o mp le tâ nd progre s iv ta bloul. polif agi a acid oza C opi l s lab D if ici l In stab i l Fr ec ven tă O bli gat or i e N u est e nec esară N er ea lizab i l Fr ec ven t e tu lburări Hiperglicemia antrenează carbohidraţilor şi hidroelectrolitic. defectele imu n e 4 .BOLI MULTIFACTORIALE DIABETUL ZAHARAT (DIABETES MELLITUS) Definiţie. al D iab et car e p rod u c e c et oză In su lin od ef ic i ent S ub 25 ani D e ob ic ei brusc P oliur ia. d e te rmina tă polige nic . c u ponde re de te rmina ntă pen t r u t i p u l d e d iab et (ta b elu l 4 . 6 Tabelul 4. beta. Patogenia (fig. Deşi p redisp oz iţia gen etică este c ertă. mai a les virusu l Coxsack ie tip B4. polidips ia. 4 .4% după unii autori). B o ală meta b o lic ă co mp le xă. una dintre 247 . mult ifa c toria l. Cu mult timp în urmă a fost raportată infecţia urliană. con secutiv. 4 ). Au mai fost incriminaţi virusu l rub eolic şi. A s tfe l dia be tul juve nil nu a re le gă tură cu d i e t a şi st a r e a d e nu triţie . tu lbură ri a le metab olismu lui gluc idic. st a r e a d e nu triţie ş i in fec ţiile ( vira le ) 5 . 1 2 ) es te in co mp le t e lu cida tă . s e produc : c e tone mie c u c e tonurie şi n u t r i ţ i e p r e c a ră. Se produc. prin secreţie inad ec va tă a celu le lor pancreatic e. A fost sugerată 5 şi posibilitatea p ersistentei virusu lui sau a unor partic ule vira le în c elu lele b eta a le pancreasu lu i. ex istă — în p lu s — dovada că în diab etu l juven il 4 sunt detectate anumite antigene HLA Reprez intă c el ma i imp ortan t factor d e med iu.

în diabetu l comp ensat acizii gra şi liberi din p lasmă şi trigliceridele sunt crescute. În ceea c e priveşte metab olismu l lipidic.Fi g. Infiltraţia grasă din acidocetoza diabetică este produsă prin: mobilizarea acizilor graşi spre ficat. manifestările prec oc e a le diab etu lu i. 1 2 D iab et es m elli tus . ca urmare a mobilizării grăsimilor din depozite. 4 . În formele gra ve de deficienţă insulinică (acidocetoză diabetică!) hiperglicemia este accentuată de glu con eogen eză. 248 . schema m ecani smu lui pat ogenic. ca rezu lta t a l sec reţiei h epatic e crescute de gluc oză şi a l utiliză rii tisu la re nead ec va te. În formele cu deficienţă insu linică imp ortantă apare h ip erglic emia. apar corp ii ceton ici în urină. pragu l renal fiind scăzut. În formele uşoare se n otează numai o scăd erea a toleran tei la gluc oză. Când rata eliberării acizilor graşi d epăşeşte utilizarea.

În fa z e le p rec o ce a le dia be tului ins ule le La n ge rha ns su n t ma i ma r i.. F a za d e red resa re: apare. Un e o r i p oa te ap ăre a o fib ro ză . ca p ilare . În fig. 3. 6. Manifestările clinice (ta b elu l 4 . Le z iu n ile inte re s e a z ă . În conc luzie. triglic erid e şi aciz i graşi. Î n dia be tul juve nil s e obs e rvă o i n fi l t r a ţ i e l i mfo cita r ă — „in s u litis ” — c a re s uge re a z ă e xis te nţa unui me c a nis m au t o i mu n î n e tio lo gia d ia b etu lu i. D ac ă prima ip o te z ă e s te ce a c ore c tă . deshid ratării c erebra le şi a hip oxiei cerebra le. a prox ima ti v 1/3 din b oln a vii cu tip 1 „oc o lesc” f aza d e remi siu n e. pie rde re a Tabelul 4.Modificări anatomopatologice. Coma diabetică este expresia clinică a acidozei. Simptome le c linic e s uge s tive pe ntru di a b e t su n t d e st u l d e rep ed e d e p is tate la copil. scăderea sintezei proteinelor. ia r gran u la ţiile d in c e lule le be ta s unt re dus e — ca n t i t a t e a d e in s u lină e s te c o rela tă c u numă rul gra nula ţilor din a c e s te ce l u l e . C e l ma i fre c ve nt prim s i mpto m es t e p o l i u r i a . apariţia acid oc etoz ei. La n i ve lu l glo me ru lu lu i re n al c a pila re le s unt îngroş a te . pa nc re a s ul şi va se l e sa n g vin e. stăr i em oţi on a le sau trau mat i sm f izic. În fi n a l . mob ilizarea grăsimilor din ţesutu l ad ip os. 5. substanţe az ota te — se pierde o mare cantita te de apă pe cale rena lă — poliurie — şi pulmonară — polipn ee — cu produ cerea desh idra tării secund are. Exis tă în c ă d i sc u ţ i i d ac ă ac e a s tă î n gro ş are a me mbra ne i ba z a le e ste c ons e c inţa un u i d e fe c t me ta b o lic — h ip erglice mie — s a u e s te o a noma lie ge ne tic ă in d e p e n d e n t ă . În diabetu l insu lin od ep end ent există u n catabolism proteic acc elera t. Prin eliminarea unei mari cantităţi de substanţe dizolvate — glucoză. formarea continuă de trigliceride şi reducerea sintezei proteinelor.. 5 ). cu rol în mobiliza rea triglic eridelor din celu la hepatică. În dia be tul ju ve n i l l e z i u n i l e glo meru lare s u n t ra re.12 sunt schematizate mecanismele patogenice. d es e ori ma n ifes ta tă s u b f orma e nure z is ului noc turn ş i/s a u di u r n . Metab olismu l proteic. care scad apolipoproteina. inhibiţia aportului tisular de glucoză. cortiz ol şi catec olamin e. est e ades ea pr ecip ita tă de inf ecţi i. 249 . ve n u le . în princ ipa l. d eficien ţa ma rcată de insulină produce: 1. 4. dacă est e contr olat str es s-u l şi es t e cr escu tă (mă rită ) sen sib i li tat ea tisu lară la insu lină. 4. Această elimina re exagerată d e apă poate fi compensată prin polidipsie. hip erosmolarită ţii. ca urmare a creşterii gluc on eogen ez ei din a lanină şi a acc eleră rii ritmu lu i excreţiei urin are d e az ot. a tunc i e forturile re duc e rii hip e r gl i c e mi e i d e vin ju s tific a te p e n tru p re ve nire a c o mplic a ţiilor va s c ula re ta r d i ve . formâ nd o ma să c o a l e sc e n t ă — le z iu n e d es c ris ă de K imme ls tie l ş i W ils on. C a si mp t o me i n iţia le s e mai n o tea ză : polidips ia . 2. cu creşterea c onc entraţiilor de c olesterol. creşterea con c entra ţiei de gluca gon. se a j u n ge la d e gen era re h ia lin ă. est e d epletat ă insu lina end ogenă. . durând de la o zi la mai mult e săptă mâni .5 D iab etes me ll itu s : evolu ţie clin ică F a za in iţia lă : d e la debutu l s i mpt om elor c lin ic e până în mom entu l stab i liri i dia gn ost icu lui. polifa gia . F a za d e in ten sifica re: urm eaz ă după f aza de remis iun e şi survin e după aproxi mat i v 6—18 luni după d ia gn ost icu l in iţ ia l. a c ă ror me mbra n ă ba z a lă e s te în gr o şa t ă . arte rio le. c e e a ce n u e s te ca z u l p en tru cea de a doua ipote z ă. Prin acumu la rea exc esivă a c orp ilor c etonic i se ajunge la acid oză metabolică la care c oncură şi a lţi factori. TSH. corpi cetonici. obişnui t d u p ă p u ţin e zi le d e la startu l t erapi ei. producţia hepa tică d e glu coză din aminoaciz i. R em isiu n ea : est e tip ică pen tr u tipu l I ş i apar e d e ob ic ei du pă 1—3 luni d e la intr oduc er ea insu lin ei în trata m en t (d u ra tă v ariab i lă d e la săp tămân i la lu n i ). ce inte re s e a z ă c e lule le a lfa ş i be ta . Le z iunile va s c ula re s unt loc a liz a te în va se l e mi c i .

Un n i vel a l glice mie i p es te 1 2 0 mg% după 2 ore e s te s e mn de dia b e t . c a ş i de produs ul re c olta t — s â nge c a pila r s a u ve nos . T e s tu l d e to lera n ţă la gluc oz ă — fig. A tunc i câ n d se p r a c t i c ă . c ons tituie un e le me nt imp o r t a n t p e n t ru d iagn o s tic. în c a re ac e s t o b iec tiv e s te ma i uş or de re a liz a t. gr a d a t sa u a c ut. D in ac e st mo me n t p a rc u rge o s erie d e s tadii. gre ţu ri. a dminis tra tă ora l — T T G — c a re la a d u lt es te c e l ma i impo rta nt te s t de dia gn o st i c . H ipe rglic e mia de te rmina tă o ca z iona l nu a re ma re va loa re de d i a gnos tic . Hi p e r glic e mi a . e xp re s ia h ip erven t i lă rii e xc e s ului de C O 2 din a c idoz a me t a b o l i c ă — so mn o le n ţă ş i c o mă. D u p ă 3 luni de la pune re a dia gnos tic ului. A c e a s ta est e e t a p a d e i n ten s ifica re a d ia b etu lu i ş i ne c e s ită o ma re a bilita te din pa rte a me d i c u l u i p e n t r u me n ţin e re a c o n tro lu lu i me ta bolic . s a u pe s te 16 0 mg/ d l l a 2 o re p os tp ra n d ia l. a pre c ia tă c a lita tiv — re a c tiv tip C l i n i t e st . s ta re a de s tre s s . s pre de os e bire de e ta pa dia b e t u l u i p e r man en t. ia r re s tul bolna vilor su n t a si mp t o matic i. 2 0 p ân ă l a 40% pre z intă c e tonurie mode ra tă ş i gl u c o z u r i e . Se c ons ide ră un c ontrol me ta bolic bu n a t u n c i c â n d p ie rderile u rin are d e glu co ză s unt s ub 7% din hidroc a rbona te le inge ra te . s e imp u n e d in n o u c re şte re a doz e i de ins ulină . re s pira ţie c u miros de a c e tonă . în p rez e n ţa gluc oz urie i. timp în c a re a dminis tra re a de ins ulină po a t e fi r e d u să s au ch iar o p rită. 13. fa t i ga b ili tate a ş i irita b ilitate a D ia be tul la c opil urme a z ă o s e rie de fa z e c l i n i c e . Î n a precierea glicemiei s e va ţine s eama d e me toda de la bora tor utiliz a tă pe ntru d o z a re . G lu c o zu ria. du r e r i a b d o mi n a le . fe b r ă . tra uma tis me le . Se mn u l pa ra c linic ma jor a l a c e s te i fa z e î l c o n st i t u i e p e rico lu l h ip erglice mie i. Î n e ta p a meta b o lic ă ac u tă iniţia lă a proxima ti v 20% din c opiii bo l n a vi p r e z i n t ă ac id oc e to ză s e veră . A lte e xa me ne d e la bora tor s unt c e le c a re s e pra c tic ă p entru dia gnos tic ul a c idoc e toz e i d i a be tic e : e vide nţie re a c e tone mie i ş i c e tonurie i — c a lita tiv c u A c e tote s t s a u K etos tix. a ş a c um s e poa te obs e rva din t a b e l u l 4. s e a d min is tre a z ă glu c o ză ora l 1. s a u tab lete D e xtro s ti x. A c e s te s emne ş i s impto me pot fi e xa c e rba te de o i n fe c ţ i e sa u s tare d e s tres s . 4.ân gr e u t a t e . 5 . a c idoz a me ta bolic ă — s căderea pH -ului s a ngvin. amp l ă — t i p Ku s s ma u l. p es te 1 2 0 mg/d l . d iab etu l înc e pe ime dia t după conc e pţie . 75 g/kg. re c olta tă „a je un”. 60. d u p ă c a re s e re c o lteaz ă p ro b e de s â nge la 30. s a u me toda B e ne dic t — e s te un te s t uti l î n c o n t r o l u l meta b o lis mu lu i glu c id ic. dar fără ac id o z ă s emn if ic a tivă . Ac idoc e toz ă dia b e t i c ă se c a r a c t e r iz e a z ă p r i n : a p a riţia unui s indrom de de s hi dra ta re a c ută . bolile a c ute s a u c ronic e . pre z e n tân d d o ar glu co zurie ş i hipe rglic e mie . 250 . întruc â t e xis tă mulţi fa c tori c a re inte rfer ează utilizarea gl uc oz e i: fe bra . a C O 2 tota l ş i a c onc e ntra ţie i de bic a rbona t — se d ete rmină c u un mic roa na liz or tip A strup. c u o doz ă ma xi mă de 1 0 0 g. vărs ă tu ri. 90 ş i 120 de mi n u t e . Fiind o b o a l ă c u p r e d is p o z iţie gen etic ă . e st e ra re ori n e c e s a r p en tru d iagnos tic ul dia be tului la c opil. U rme a z ă a poi o e ta pă de re mis iune sp o n t a n ă d e a p ro ximativ 2 — 3 lu n i. Examene de laborator.

+ 4 În urină sunt prezenţi corpii cetonici. În deficienţa insu linică severă apar hiperglicemia. a gresiun ea („ insu lta ") in iţia lă p oa te fi prec eda tă În cazurile uşoare de deficienţă de insulină consecinţele metabolice sunt scăderea de hip erglic emie cu luni sa u chiar ani (I). for 251 . Glicozuria şi corpii cetonici prezenţi în urină. Tabelul 4. d e t e r mi n a te p rin me to d e ra d io i mu n e . O a te nţie s pe c ia lă tre buie a c orda tă co p i i l o r d i n p ă rin ţi d iab etic i s au î n c a z u l în c a re unul din ge me nii monoz i goţi ar e d i a b e t. C onc e ntraţiile s e ric e a le so d i u l u i şi p o t a s iu lu i p o t fi c re s c u te. Î n p re z e n ţa s emn elo r c lin ice ş i a e xa me ne lor de la bora tor s uge s tive . Se ma i p ra c tic ă d ete rmin are a a n ticorpilor a ntiins ulinic i ş i a a ntige ne lor de h i st o c o mp a tib ilita te H LA B 8 . inf ecţi i r ecur en t e. V a lorile ins uline i se r i c e .9 la I 000 copii în vârstă d e 5 18 ani au diab et zaharat şi că marea majoritate suferă de tipu l I. 5— 18% de a f i d iab eti ci Tip a r ea H LA p oat e r ev ela ris cu l relat i v1 A n amn eza p ers on a lă2 S imp t o m ele3 : p o lif a gi e. en ur ez is. candidiază (mai a les vu lvară) Gli c ozu ria ( ex a min a r e de ru t ină). di a gn o st i c u l e st e u ş o r d e s u s ţin u t. A cid oc et oza+ şi c om a. 3 capacită ţii de a asimila alimentele in gera te şi intoleranţa la gluc oză. peste 90% din celu lele produc ătoare d e insu lină sunt nefuncţionale. Diagnostic pozitiv (ta b elu l 4 . II — P arac lin ic : t es t e de dia gn os tic4 * Există 2 subtipuri de diabet: tipul I de diabet zaharat. n o rma le s a u s c ă z ute . Anticorpii anti-c elu lă in su lară în sân gele boln a vilor n ou-dia gn ostica ţi su gerează că sistemu l imun este imp licat în distrugerile c elu lelor beta şi. 6 ).6 D iab etes me ll itu s : criter ii d e d iagn ostic clin ic şi p aracl in ic I — C lin ic : A n amn eza f ami lia lă : R u d ele d e g rad u l I a le unui d iab eti c tip I* au un risc d e 1. t r iglice rid ele ş i a c iz ii gra ş i s unt c re s c uţi. parţiale sau complete de insu lină (tipul II este mai comun diagnosticat la 1 O anamneză familia lă există în amb ele tipuri dar numai tipu l I se asoc iază cu in cid enţă crescută în rândul celor care au unele halotipuri HLA (peste 90% din bolnavi sunt HLA DR3 şi/sau DR4). 2 Deşi simp tomele d e diab et survin brusc. poliur i e (tr iad a c las ic ă). cetoza şi pierderea de proteine. d even in d un indic e pe ntru monitoriz a re a dia b e t u l u i j u ve n il in s u lin o d e p en d e n t. s unt c ore la te c u sta re a c linic ă a d i a b e t u l u i — n o rmale s au u ş o r cre sc ute la de but. Formele asimptomatice. şi — eventual — coma diabetică permit diagnosticul fără să fie necesară ef ectuarea probelor de toleranţă. La b o lna vii c u hipe rglic e mi e pe rs is te ntă co n c e n t r a ţ i a he mo gl o b in ei A |C es te cre s c ută la 3— 6% în he ma tii. în momen tu l prez entării c lin ic e a bolii. după c a re s ca d (u l t e r i o r ) . fa ţ ă d e su b 3 % î n mo d n o r ma l. poli dipsi e. Apariţia tipu lu i I d e diab et este c onsec inţa un or a gresiuni vira le sau toxic e asupra insu lelor pancrea tic e la c opii predispu şi gen etic. pi erd er e pond er a lă în „ ciud a p o lif ag i ei ).Co l e st e r o l u l . caracteriza t prin tu lburări meta bolic e secunda re deficientei adu lt). în cursu l str ess-u lui inf ec ţi os es t e n ec esar scr een in g -u l. insulinodependent şi tipul II neinsu lin od ep end ent. S-a a prec iat că în IJSA 1.

1. i. O rată sub 1. adminis tr ată la ora 0 . 9 0. va lori le f iind cr escu t e. 75 g/ kg. d e s h id ra tare. est e un indicator a l conc en traţ i ei gluc oz ei s angvin e. D oză d e în cărcar e d e 0 . 3. 4 . Tratament. E şan ti oan e d e sân ge ob ţinu t e la 0. O bie c tive le te rape utic e s unt: me n ţ i n e r e a u n u i me ta b o lis m h id ro ca rb o n at a de c va t pe ntru pre ve nir e a c e tone mie i. ex p r imar ea f ăcân d u-se în m g/100 m l est e: O ra în cărcar e) 0 (post ) 1/2 1 2 3 (după P erc en ti le 3 56 80 66 64 48 50 83 131 110 100 82 97 111 183 172 140 126 2 . 1. var iază. nec es itând det er mină ri mu ltip le.Tabelul 4. 1/2 . g lu c oză. S e d et erm in ă zah ăru l şi in su lin a imu n or eac ti vă.6 (continuare) 1 . V ariaţi i in d i v idua le a le t oler ant ei şi răspun su lu i la t est e. co n trolul hipe rglic e mie i ş i glic oz urie i.5 g/k g. să f ie det erm i nată şi g lu c oza în u rin ă. 150 şi 180 de la adm inis t rar e. 5. la de but se ma i fa c e d i a gn o s tic u l d ifere n ţial cu intoxic a ţii a c ute . 15. G lic o zu ria ş i h ip e rglic e mia c u c e toz ă s e întâ lne s c foa rte rar în alte b o li. Î n glu c oz uria de c a uz ă re na lă. D oză d e încă rcar e d e 1. „push”. T es tu l d e to leran tă la gluc oz ă. 2 ş i 3 or e d e la ad mini stra r e. da r a s oc ie re a s e mne lor bo l i i p r i ma r e e l u cid ea z ă d iagn o s ticu l. pre ve n i r e a c o mp lica ţii lo r va s c u lare . v. O b ie c tivul fina l e s te de a pe rmite c opilului o vi a ţ ă c â t ma i n o rmal ă . Bolna vul va p rimi îna inte d e testare un regim boga t în hidroc arb onate şi va fi testa t în şi are d e foa me (post) şi sta re. 2% min. est e bine ca. 60. me n ingoe nc e fa lite et c . fă ră re s tric ţii tra u ma tiz a nte . U n răsp uns t eş it sau scăzut la in su lină est e su g esti v d e sta r e diab et ică pr ec oc e. în tumorile hipofiz a re cu s indrom Cu sh i n g sa u a c ro me galie p o ate ap ăre a gluc oz uria . „baza lă". D iab etu l es te o b o ală c ronic ă c u s e rioa s e implic a ţii ps i h o so c i a l e . . în 2min. la aceeaş i p er s oan ă. O ca z io n a l. la copi l. în mod vi rtu a l. O si t u a ţ i e p a rtic u lară s e în tâln eş te în c oma hipe ros mola ră : — hipe rglic e mie ma r c a t ă . va lorile zaharurilor din sângele total sunt cu 10—15% mai scăzute decât cele din ser. glu c oză (maxi mum 100 g) b. 252 . s e d oz ează glic em ia 6 şi insu lin emia . în t oa t e cazuri le d e d iab et dia gn os tica t e . 45. administr ată i. P rob e d e sân ge ob ţinu t e la — 30 (cu 30 de mi n. În coma dia be tic ă . R ezu ltatu l zahăru lui în sânge es t e ex p r ima t d e rata d e d ispar iţi e a gluc oz ei. înainte d e admin is trar e) ş i min u t ele 0. h i p e ro s mo l a rita te . în perc ent i le. în sân g ele t ota l. Po l iu ria es te s e mn u l c lin ic ma jor ş i în dia be tul ins ipid. î n ca re s u c c e s u l te ra p eu tic de pinde în ma re mă s ură de bună co n l u c r a r e d i n t r e me d ic ş i fa milia b o ln a vului. mele subc lin ic e şi diabetu l chimic au diagnosticu l condiţiona t de demonstrarea intoleran tei la carboh idra ţi (testele d e toleran tă la gluc oză). v. Toleran ţa la carb ohid raţ i. 120. a c idoz ă me ta bolic ă mode ra tă sa u a b se n t ă . T es tu l ora l d e t o leran tă la glu coză. T es tu l d e to leran tă la gluc oz ă. 30. si mu lt a n. 3 . 6 Testările nu se vor face dacă există hiperglicemie şi în stare de post. asi gu r a r e a u n e i d iete co res p u n ză to are cu e fe c te hipe rglic e mia nte mini me . es t e su ges ti vă d e in t o leran tă la ca rb oh i d raţi. T es tu l la H b A . b. ce t o n u r i e i şi a cid o c eto ze i d ia b etic e . . administr ată ora l 5 a. glic e mia e s te no r ma l ă şi ac id o z a a b s en tă. Diagnostic diferenţial. 5. a.

NP H (Isop h an e) 3 . până ce gra d u l gl u c o z u rie i d e vin e ac c e p tab il. efe c t u a t ă d e 4 o ri pe z i — în ain te d e mic ul de jun. c a re se ad mi n i st r e a z ă în a in te d e micu l d eju n . D a c ă s e men ţin e o gluc oz urie mode ra tă .Principii generale în terapia cu insulină.d u rată lu n gă 1 . Foarte puţin folosite în tratamentu l diab etu lu i la cop il. s e a dminis tre a z ă un a me st e c d e in s u lin ă o b iş n u ită cu N PH . Ac e a st ă s ch emă c o n d u c e la d is pa riţia s imptome lor ş i la re duc e re a gl u c o z u r i e i e xc e s i ve. La c opilul pre a d o l e sc e n t s e re co man d ă o s in gu ră inje c ţie de ins ulină N PH . Glob in 5 . mod if icat) E f ectu l hip oglic emic apr oxi mati v în or e P rod u su l d e in su lin ă I — A cţiu n e rap id ă -durată sc urtă 1 . 253 . Preparate folosite în ţara noastră (1983). Mon o /ard MC 2 III — A cţiu n e în târz iată . în doz e c re s c ânde . R e pa rtiz a re a doze i pe 24 de ore c a şi t i p u l d e in s u lin ă fo lo s ită d e p in d de o s e rie de para me tri dintre ca r e vâ r st a şi s tare a c lin ică a b o ln avu lu i sunt c e i ma i importa nţ i. 19 79. U ltra len tă4 1 2 3 4 D ebut E f ect maxi m D urată 1/2 1/2 1/2 2—4 2—4 2 1/2-5 6—8 10— 12 8 1/2 2 2 2 2 1/2 4—12 8—10 8—10 8—16 7—15 24 28— 30 20— 26 până la 24 or e 22 4— 8 4— 8 14— 20 14— 24 24— 36 3 6 or e şi p est e Nu este superioară insulinei obişnuite. Doze de insulină recomandate în diabetul permanent: doz e ma i ma ri de 1 . î n tr-u n ra port de 3:1 ş i într-o s ingură pri z ă . P rotam in zin c (p zi)3 2 . 5 u / kg. S emi len tă1 3 . Pre para te le ins ulinic e s unt pr e z e n t a t e î n ta b elu l 4 . crist a lină ) 2 . prâ nz. 7 .L . A dole s c e nţii vor primi un a me s te c de i n su l i n ă NP H cu c e a o b iş n u ită. Rec e n t. A c e a s ta s e da tore a z ă Tabelul 4. ma s ă de s e a ră ş i î n a i n t e d e c u l c a re . A pa riţia hipe rglic e mie i noc turne ne c e si t ă o a do u a in jec ţie d e N P H s a u o c ombina re de N PH c u ins ulină ob i şn u i t ă . p o t c o n d u c e la a pariţia fe n o me n u lu i So mo g yi. ad min is tra te la u n d iab et c u o e voluţie de c e l puţin 2 an i . D ia be tul juve nil e s te in su l i n o d e p e n d e n t. s -au introdus pre pa ra te ultra purific a te . R ap itard MC 2 2 . ca r e sc a d i n c id e n ţa ale rgiei la in s u lin ă . Len tă3 (7 0 % u ltra lentă + 30% semi lentă) 4 . O b işn u ită (n em od if icată. In su lin e m on o c omp et ent e2 II — A cţiu n e in t erm ed iară -d urată r ela ti v ma r e 1 . Nu este superioară NPH-ului. D r a s h .7 Prep a ra te in su lin ice (d u p ă A . n ece s itâ n d d o ze ziln ice d e ins ulină . C e l ma i b u n tes t d e u rmă rire a efic a c ită ţii tra ta me ntului c u ins ulină îl c o n st i t u i e d e te rmin are a c a lita tivă a glu c oz urie i — c u me toda C linite s t.

9 In su lin a în trata men tu l d ia b etu lu i zah arat 1 . E vi tar ea di verş i lor f actori cardiovascu lar i de risc : hip er lipid emia.c. în pe rioa da ins ta lă rii pube rtă ţii — ma i a l e s l a fe t e — ş i în ca z u l ap ariţie i a n ticorpilor a ntiins ulinic i. Di n a 7 -a zi d o za med ie d e in s u lină c u a c ţiune inte rme dia ră va fi de 0 . glu c o zu rie ş i c e tonurie . pi erd er ea pond era lă) b. durata şi intensitatea acţiunii. ia r la a dole s c e nt de 1 u/kg/24 ore . In su lin a ord in ară („r egu lar ") cris ta lin ă cu asp ec t c lar. inf ec ţii le. hip e r l i p i d e mi e . NPH. Î n co n t i n u a r e d o z e l e n e c es a re vo r c re ş te . Î n diabetul fără acidoză d o z a in iţială e s te de 0. acid oc et oza . pâ nă c ă tre 16— 18 a ni. A lte o ri. ob ez ita t ea. în fu n c ţie de vâ rs tă . vârf d e acţ iun e după 2— 4 or e. D upă 3 l u n i i n su l i n a e s te d in n o u n ec e s a ră — fa z a de inte ns ific a re — doz a fiind ac u m l a p r e a d o le s c e n t d e 0 . ad mi n i st r a t ă l a 4 — 8 o re ş i s u b co n tro lul gluc oz urie i. hipert ens iun ea art er ia lă. de a p r o xi ma t i v 6 s ăp tămâ n i. f umatu l 1 2. O s itu a ţie simila ră s e întâ lne ş te în c re ş te re a exe r c i ţ i i l o r fi z i ce . 2 u/kg ins ulină obiş nuită . C on tr olar ea d e dura tă. 5 u / kg/ 2 4 o re. c re ş te rea do z e i se i mp u n e î n : s tă ri emo ţio n ale . Infe c ţiile a c ute ne c e si t ă o su p l ime n tare a d o ze i d e in s u lină c u 20%. după administrarea s. acţiun e rapidă. C on tr o lar ea ef ec t elor adver se şi /sau s ecundar e a le in s ulin ot erapi ei : hip oglic emia şi lip od i str of ia O b iec ti v e p e t erm en lun g1 a. Î n prime le s ăptă mâ ni. In d ex t erap eu tic) cu acţ iun e rapid ă. 3 u / k g/2 4 o r e. ce to ne mie . B oli en d o c r i n e — h ip o tiro id is mu l. Tabelul 4. 1 „Clasificarea” se face în acord cu promp titudin ea. 10). D oz e s ub de i n su l i n ă p o a te fi re d u s s u b d o z e le rec oma nda te — după gre uta te . 9 ş i 4. 8 u /kg/2 4 o re . D in a 2-a ş i a 3 -a zi d e sp i t a l i z are s e a d au gă in s u lin ă c u dura tă de a c ţiune inte rme dia ră . vârf de acti vita t e după 2 — 4 or e. c a re e s te urma tă de e libe ra re a de ho r mo n i a n t a go n iş ti a i in s u lin e i. Î n c â t eva ore s e a junge la hipe rglic e mie . cu mobiliz a re a gluc oz e i din fic a t ş i a gră si mi l o r d i n ţe s u tu rile a d ip o as e . î n c are do z e le p o t fi re d u s e cu 50%. 8. timp în c a re ins ulina poa te fi oprită . La 1 0 % d in b o lna vi e xis tă D re mis iu ne c omple tă . acţiu ne rapidă.8 Ob iecte le g en era le a le tra ta men tu lu i în d iab et es mel lit u s 1. int er m ed iară sau d e lu n gă d u rată 1 : a. în cadru l lim it elor t erapi ei d isp onib i le b. durata acţiun ii 12 —16 or e. D e a s e me ne a . d o z e le d e in s u lină tre buie c re s c ute . Hiperglicemia poate fi responsabilă de complicaţiile microangiopatice determinate de glic ozilarea şi în groşa rea membran elor baza le ale capilarelor şi neutrofilelor via acumu larea produselor finale rezultate din alterarea căilor metabolice ale glucozei. O b iec ti v e p e t erm en scurt a. c a re s unt în mod gre ş it in t e r p r e t a t e c a efe c t al u n u i trata me n t ina de c va t c u ins ulină . la un nivel câ t mai n or ma l p os ibi l. 4. C on tr olar ea a lt erări lor m etab olic e a le d ef ic i enţ ei de insu li nă (hip er glic em ia ş i glic ozu ri a. durata acţiuni i 5— 7 or e şi insu lina „semi lentă” cu aspect tu lbu r e. hipopituita ris mul — s e as ociază cu n e vo i r e d u se d e in s u lin ă . 254 . U rmea z ă a p o i fa z a de re mis iune la 2— 3 luni după dia gn o st i c . du p ă c a r e vo r fi gra d at s c ă z u te la ju măta te (v. doz a va fi 0 . Tabelul 4. ş i ta be le le 4.tra t a me n t u l u i c ro n ic cu d o z e p rea mari d e ins ulină ş i e s te re z ultatul me nţine rii „cu o r i c e p r e ţ ” a no rmo glic e mie i. b o a la A d d is o n. C a ur ma re a doz e lor ma ri de ins ulină bo l n a vu l va fa c e h ip o glic e mie . E x istă 3 cat eg or ii d e p r ep a rat e in su lin ic e ( v.

i. 1 —0. În f aza in iţia lă (b o ln a v at u n ci d ia gn ost icat. „push”. f ăcând aj u stări u lt eri oa r e în f uncţie de răspuns. incompat ibi lă pentru as oc i er ea cu insu lina ordina ră şi insu lina u lt ra len t e. durata acţiu n i i 24 — 28 or e. S u b cu tanat : după 0. m. (când gluc oza s angvină = 300mg/100m l se r ec omandă insu lină s. când exis tă acid oză şi /sa u glic emia es t e d e 3 0 0 m g/1 0 0 ml. : după o d oză de 0. 1 Pentru insulina ordinară. 0 U /kg (1/2 i. c. insulină int erm ediară. c. N o tă . i. acţiun e pr elun gită.Tabelul 4. v. 5 U /kg. M e n ţ i o n ă m c ă e s t e v o r b a î n e n u n ţ a r e a a c e s t o r d o z e l a s t a r t u l t e r a p i e i i n s u l i n i c e s a u d o za ju l in i ţia l. la 2 —4 or e.9 (continuare) b . 255 . insu lina ord inară f iind n ec esară în cursu l ac id oz ei sau a lt or st ări acut e (în car e ap o rtu l a lim en tar es t e variab i l). f i ecar e d oză p oat e c on ţin e o c om binaţi e d e in su lină int erm ed iară cu in su lin a ord in a ră. 25—0. Met od o lo g ia t erap i ei insu li nic e va ţin e s ea ma de di f eri t ele f aze a le b olii (d e evoluţ ia c lin ic ă) a. doze arăt at e la p u n ctu l 3 a l ac es tu i tab e l. 25 —0. D u p ă remi t er ea sau d epăş ir ea ac es t ei f aze s e r ec oma ndă in su lin ă ord inară la 4 —6 ore în doz e car e depind d e răspunsu l c lin ic şi chimic. D oză mică i. f ără „p rep lan if ica r e". vârf de a cti vi tat e la 14 — 24 or e. „pus h"s e admin ist r ează 0. 5 U /kg. C u 1/2 oră înaint e de înt r erup er ea p erf uzi ei se adm inis tr ează ins ulină s. O p ţiu n ea se f ace ob işn u i t p en tru N P H ca in su lin ă cu acţiun e int erm ed iară. Aj ustări le u lt er i oar e s e b az ează p e ni velu l glic em i ei d et er min a t e p rep randia l şi înain t e d e cu lc are (s omn u l d e n oap t e). f olosindu. : 0 . N P H 2 cu asp ect tu lb u r e. c. v. 1 -0. de la uşoară la mod erată. 3 . nec es aru l zi lnic f iind mod erat d e b in e apr ec iat după 48 de or e d e la ini ţi er ea t era pi ei. p en t ru „scoa t er ea” d in cet oacid oz ă sau comă. 5— 1. 1 U /kg/ oră. comp atibi lă la as oci er ea cu insulina ordinar ă şi insu lina lentă (3 0 % semi lent e ş i 70% ultra l en t e). 5 U /kg/z i. m. cu inj ec ţii d e 2 or i/z i cu 2/3 — 3/4 d in t ota l . Zinc protamin. b. 1 U /kg/ oră. D oz ele d e in su lină sunt urmă toar ele1 : a. în sp ec ia l la ad olesc enţ i. 4 . U n contr ol mai bun se ob ţin e. Boa la poat e f i con tr o lată cu o s in gu ră d oză /zi in su lin ă ord in ară. D oză mică i. P Z I3 cu asp ect tu lbur e. vârf de acti vita t e la 6 — 12 ore. s. acţiu n e in t erm ed iară. La b olna vi i car e s e pr ez intă cu d iab et d e la u şo r la m od erat d ar f ără cet oză s emn if i cati vă tra tam en tu l in su lin ic de star t se va lu a — arbitrar — cu 0. 2 3 Neutral protamin. L a o glic emic d e p es t e 400 m g/10 0 m l (sau ega lă) şi pr ez en ţa în can tita t e mar e a acet on ei în u rin ă d oza maximă adm ini stra tă est e de 1 /4 — 1 /2 U /k g/d oză. de porc sau „umană". t er apia cu in su lină va f i mai puţ i n vi gu r oasă (d oză ini ţia lă 0. ) se rec omandă 0 . 5 U /kg) ex istând ri scu l in d u c eri i hip oglic em i ei la boln a vi glic ogen . În stări le d e cet o acid oză. apoi 0. c. c. 2 . v. 5 U /kg/ oră i". cu picătura sau cu p ompa. durata acţiu n i i 3 6or e. v. v. 2 5 —0. i. dar maj or ita t ea cazuri lor b en ef icia ză de o c omb in aţ i e înt r e insu lina cu ac ţiun e int er m edia ră şi in su lin a ord inară (2 /3 — 3 /4 in su lină int er m ediară cu 1/4— 1/2 insu lin ă ordina ră). înaint e d e m icu l d ej un. c. când 2/3 din doza zi lnică n ec es ară es t e ad min is tra tă ca d oză u n ică su b f ormă de i nsu lină int er m edi ară. cu f orm ă de boa lă de la m od erat ă la cet oacid oză s ev eră sau c omă) se ad m in is tr ează o can tit at e adec va tă d e insu lină ordin ară cu acţiu n e rap id ă. S e f ac aj u stări cor espunz ăt oar e.s e p rep a rat e cu 100 u /ml insu lin ă purif icată. ). push şi 1/2 s.dep let aţi.

5 g/kg sau 1 ml/k g din sol. Au ataşat un senz or care reglează „ livrarea” din rez ervor a insu lin ei. cu menţin erea gr eu tăţ ii n orma le. 1 Se poate manifesta acut cu modificări de comportament (neatenţie. (maximum 1 mg). glucagon 0. Poate rezu lta din : suprad ozare. anxietate. f en om enu l S omogyi 4 şi insu lin or ezis t enţa sunt celela lt e. 3 tratament Sunt leziuni urticariene focalizate şi tranzitorii ce apar în primele săptămâni de şi dispar u lterior. Terapia constă din simp la administra re ora lă de zahăr. corticoizi. P erf ecţ i on ar ea in su lin o t erap i ei N oi p r odus e d e insu lină : insu lină d e porc pur if icată şi ins ulina umană 1 In su lin a umană produ să prin t ehn ologia A D N rec ombin ant 2 P omp e p ent ru perf uzia cu insulină 3 Fo lo s ir ea agenţ i lor hipoglic emianţ i . 256 . II. 2 Este o atrofie grăsoasă la locu l d e injecţie. se continuă administrarea zahărului până la apariţia în urină . Aceste preparate sunt mai puţin antigenice. rezultând din administrarea excesivă a insulin ei. hepatomegalia prin depozitarea glicogenului poate fi prezentă. cetoacidoză. 12) şi evit ându-s e str es s-u l em oţi ona l. dex troză c onc entrată gel. doz ele f iin d redu s e pen tru a f i evitată h ip oglic em ia. b oa lă end oc rină sau sistemică concomitentă. Antigenitate redusă. reduc erea n ec esaru lu i de in su lin ă prin ex erc iţiu. 6—1.10 Pro g rese în trata men tu l d ia b etu lu i zah arat I. 0 U /kg/z i la c elel a lt e vâr st e. poate progresa cu convulsii sau comă (dacă nu se trateaz ă corespunză tor). se pot evalua mai exact absorbţia şi timpul de înjumătăţire. 2 U /kg/zi în ad olesc en ţă (ma tura r e s exua lă !) sa u 0. confuzie sau hiperactivitate) cu cefalee. interven ţie chirurgica lă . În f aza d e stab i liza r e (sa u in ten sif icar e) doza d e cont r ol est e — ob işnui t — de 0 . sol. sticloasă: tegumente umede sau transpiraţii abundente (diaforeză). Lip od ist r of ia2 . Tabelul 4. cop iii cu diab et tip II p ot şi ei b en ef icia numai d e regi m diet et ic. există prepa rate mai puţin alergizan te insu lină umană. hormon de creştere). este rareori acidocetozic. dar ac eşt i agenţ i admin ist raţ i ora ! p ot am eli ora con tr olu l glic emi ei d acă măsu ri le d i et etic e eşu ea ză. b. gluc oz ă 0. es t e viz ată d oză m ini mă d e insu lină in t erm ed iară d e 2 —4 U /zi.2 u/kg/z i): în ciuda controlu lui prost. în cazuri gra ve se administrează i. tremor.03 mg/kg s. 50%. D acă nu exis tă glic ozur i e.su lf oni lur ee: nu ben ef icia ză copi ii cu diab et tip I.c. c. 5 . paloare periorală. b. necesită doze mai mici. rea lizând 1 2 3 o regla re op timă a raportu lui insu lină/glu c oză pe care îl furniz ează.Tabelul 4. insulină de porc bine purificată). sucuri d e fructe îndu lc ite.9 (continuare) În f aza de remis iun e ( obişn uit la i eş ir ea din sp ita l) sc ad nevoi le d e insu lină. 8 —1 . reacţ ii le a ler gic e3. p rescri indu-s e un r egi m di et etic ad ec va t (tab elu l 4. E f ect ele ad v ers e a le insu lin ot erapi ei.v. privire fixă. Acest fenomen este consecinţa creşterii hormonilor antagonişti (catecolamine. administrarea concomitentă a unor medicamente cu acţiune hipoglicemiantă. Poate fi susp ectat când prin creşterea con tinuă a dozei de insulină aceasta nu mai are efectele scontate (se ia în considerare creşterea doz ei peste 1. H ipoglic emia est e comp lica ţia c omună cea mai obişnui tă1. scăderea ap ortu lui ca loric. se evită prin folosirea unor preparate corespunzătoare de insulină. c. urmată de hiperglicemie şi cetoză. bolna vu l câştigă în greuta te. 4 Este un model de hipoglicemie inaparentă. „ieşirea” din stări de stress: infecţie. a.

Exis tă ma i multe me tode de a d mi n i st r a r e a ins u lin e i: î n b o lu s. D esh id rata r ea est e i z ot on ă (p i erd er ea d e apă ext ra celu lară şi c elu lară es t e în can tit ăţi apr ox ima ti v ega le). R eech i lib rar ea h id r o elect r o li tică. Tabelul 4. IV — O b iec ti v e viza t e: c or ect ar ea promptă a desh idra tăr ii şi tin er ea sub contr ol a eventua li t ăţi i ap ariţ i ei c o mp licaţ ii lor ( şoc. g lu c oza san g vină. admin ist rându -s e 2 0 m l/k g / oră s olu ţi e sa lină norma lă. O ilu s tra re a a c e s tor me tode . 5. h ipop otas emi e. V — V or f i bine cunoscut e: ana mn eza. 10 pen tru că p erf uzia d e b icar bona t ar e ur măt oa r ele r iscu ri : c r eşt ” os m o la rita t ea şi os m ola ri tat ea p la sm ei. 1 1. ionograma. ar itm ii. II — R eech i lib rar ea acid ob az ică se f ace cu b icarb onat d e s odiu numa i când pH es t e ega l sau ma i m ic d e 7. tra ta me ntul in fe c ţ i i l o r . 10 la 5— 6. co r e c t a r e a d e z e ch ilibru lu i h id ro e le c tro litic ş i a c idoba z ic . 9). A d min is trar ea d e sod iu va avea în ved er e că o p i erd er e d e 7—8 mE q/k g (ti p ică în d esh idrat ar ea iz ot onă a acidoc et oz ei) cor esp unde un ei pi erd eri t ota l e d e 7 0 — 8 0 mE q/i de lichid e pi er dut e. 0. urina (can ti tat i v şi b i och i mic ). antr en ează hip oka li em i e ş i acid oză în LC R Pen tru subst ituţ i e. vor f i monit or i zat e n iv elu l ca lciu lui s er ic şi int er va lu l Q—T pe E C G. 10. inf ec ţi i) . III — In su lin o t erap ia ( v. 5— 1 0 %).Tratamentul acidozei diabetice a re c a o b ie c tive : 1. în pr ima oră de trata m en t sc op u l est e p r ev en i rea s au co mb at er ea ş ocu lu i h ipovolem ic. inc lus iv modul de reh i d r a t a r e se p o a te ob s e rva î n ta b elu l 4 . 7 mE q/kg cr esc CO2 cu 1 mE q / l. 3. R ata per f uzării p ot asiu lu i va f i de 40 mE q/oră la un nivel a l K seric (în mE q/ l) mai mic de 3 . tra ta me ntul c u ins ulină . c a r e p o t p rec ip ita ac id o c e toz a . În acid oza d iab et ică sev er ă d ef icitu l d e lichid e est e de aproxi mat i v 10 — 15% din gr eu tat ea c orp o ra lă id ea lă sa u 1 0 0 —150 mi/kg. 3 0 mE q/oră la 3— 4. gr euta t ea corp ora lă. în t r e or ele 9—2 4 se ad min ist r ează restu l pi erd eri lor ca lcu la t e: 50% din p i erd er i le c elu la r e p lus ca ntită ţi le d e m en ţin er e şi d e c on tinuar e a p i erd eri lor car e se acc en tu ează p r in p o lip n ee ş i p oliuri e osm ot ică : dext r oză 5% în s ol. ş i î n pe rfuz ie co n t i n u ă . mă r eşt e h ip oxia tisu la ră. înt r e a 2-a ş i a 8-a o ră s e în lo cui eşt e p i er der ea d e lich id e ext rac elu l are (5 0 % din d ef ici tu l t ota l) cu s oluţ i e sa lină nor ma lă adău gar ea sol. d e d ex t r oză 5 %. leu c o grama. m enţin er ea u n u i p ro gra m adec vat de admin ist rar e a insulin ei (nu exis tă un ghid rigid a l in su lin ot erap i ei ). f ăcân d u-s e atunci când glic emia scad e la 250 m g/ 100 m l. c u d o ze ma i mic i. E C G (unda T). pH . 257 . cont inuându-s e astf el până la în lă tu rar ea riscu lu i. ca lc em ia. În p rim ele 24 d e or e s e ad mini str ea ză 75% din lichid ele p i erdu t e (100% din p i erd er i l e ex trac elu lar e ş i 50% din pierd eri le c elu la r e). 4. oli guri e. 2. S e admin ist r ează 1 mE q/kg i. fosf at emia. 3. resp ec ti v 40 mE q la f iecar e 500 ml până cân d p H aj u n ge la ni vel d e 7. ureea san gvină. C O 2t. cultur i le bact eri en e (p oz iti ve sau negat i ve). . 2. d e d ex tr oză 2 . 20 la 4— 5.11 T ra ta men tu l a cid o ceto zei şi comei d iab e tice I — 1. P ota siu l s e admini str ea ză după restab i lir ea diur ez ei : 40 —80 mE q/l. de ex emp lu) . acet ona ( la f ieca r e 2 —3 or e dacă boln a vu l est e în p er ic ol). exam enu l c lin ic obi ec ti v. tabelu l 4. plu s nevoi le d e într eţi ner e şi p i erd eri le car e c on tinuă (pe s ondă d e dr enaj . v. fo los ind doz e ma ri. sa lină n or ma lă 1/3— 1 /2 (pen tru menţ in er ea în prim ele 24 de ore a unei glic emi i d e 2 0 0 —250 m g/100 m l p oat e f i nec esa ră sol.

c u insulină. s pre de o se b i r e d e h id ro c arb o n ate le rafin ate . * C an ti tat ea la o p o rţi e s e va cor ela cu n u măru l p o rţ ii lo r. Î n a c idoc e toz a dia betic ă e xis tă ş i pie r d e r i a p r e c i a b ile d e fo s fa t. a plic a bilă ş i d e c e i ma i p u ţin familia riz a ţi cu s tă rile gra ve de dia be t. D ieta va f i astf el cât mai apr op iată d e n or ma l. Co n ţin u tul ma re de a midon nu produc e flu c t u a ţ i i a l e glice mie i p o s tp ran d ia le ş i nic i î n ne voia de ins ulină . î nloc uire a pie rde rilor e le c trolitic e şi c o r e c t a r e a a cid o z e i meta b o lic e . c e e a c e în s e a mn ă c ă la c opil re gimul a lime nta r tr e b u i e să a i b ă o mai mare largh e ţe . Tabelul 4. 258 . — O alertă sp ecia lă pent ru ed emu l c er ebra l (deşi ra r : in cid enţ ă 1%). su c ro ză ş i fru c to ză . Se re c o man d ă c a din tota lul de hidroc a rbona te 70 % să fi e d eriv ate d in a mid o n . S -a re nunţa t la c onc e ptul de „d i e t ă d i a b etic ă ” . n u se r ec om an d ă ali m en t e car e în gra ş ă uşor. ech i lib ra tă . va fi p refe ra tă o me todă s implă . La s fâ rş itu l p rime lo r 2 4 de ore de pe rfuz ie . La c opil s e re c o ma n d ă t r e i me s e p rin cip ale ş i d o u ă gus tă ri. 1 1 p r i ve şt e ş i mo d u l d e reh id ra ta re . 1 2 . — V a f i ab ord at un vas s angvin per if eric sau cen tra l. bo ln a vii h ip on a tr emic i în sp ecia l la E st e o b l i ga to rie red res a re a len tă ş i progre s ivă a glic e mie i. V II. Lap t e ec r ema t : t r ei sau ma i m ult e c eş ti * p e zi la c op ii (c eş t i mic i la c opi ii sub vârs ta d e 6 ani) şi p atru sau mai mu lt e la ad olesc enţ i. Pr i n c i p i i ge n era te d e alime n taţie la c o p iii diabe tic i. Gră s imile a lime nta re tre buie a s tfe l mo d i fi c a t e î n c â t s ă as igu re u n ra p o rt d e ac izi poline s a tura ţi / a c iz i gra ş i s a tura ţi de 1 . pr ecu m şi cons ist en ţa a lim en t elo r. al i me n t a ţ i a p r i mită ş i glu c o zu rie s ă p oa tă fi ma i uş or a na liz a tă . d ar cu elim in ar ea h id r ocarb on a t elor c onc en tra t e. c a re vor fi în l o c u i ţ i c u ule iu ri d e p o ru mb s a u a lte s urs e ve ge ta le .12 D ieta d iab eticu lu i şi alte p r ob le me d e în griji re I — S cop u l d i et ei es t e: asi gur area nor ma lită ţi i creşt er ii şi dez voltă rii1 . II — P lan u l d i et et ic : îşi pr opun e să as i gur e ş i să echi li brez e ap ortu l tutu r or f act or i lor n u tri ti v i in c lu ş i în gru p ele d e b ază a le a li m en t elo r : a. E ste uti lă simp li tat ea pr escr i er ii şi accep tar ea f ără d if icu ltă ţi. asimp t om atic e. Es te foa rte importa nt s ă se r e sp e c t e a c e le a ş i o re d e ma s ă . Te rapia lic hidia nă are c a o b i e c t i ve : co rec ta re a d e s h id ra tă rii.11 (continuare) V I. s o lu ţiile pot fi ga ta pre pa ra te . în ma jorita te a ca z u r i l o r se p o a te reâ nce p e a lime n taţia o rală . 1 N ev oi le n u tr iţ i ona le a le d iab et icu lu i — în scopu l as i gură ri i cr eşt eri i şi dez voltăr ii n or ma le — n u d if eră es enţia l d e a le a lt or cop ii. Manipu lar ea alim en t elor est e aj u tată de reg lar ea doz elor de insu lină şi mon it or izar ea elimi nări lor urinar e. E st e p ractic d e mar e im por tanţă r egu lari tat ea m es elor şi gus tăr i lor. ca re vo r fi c ore c ta te prin a dminis tra re a de fo s fa t d e p o t a siu . 2 — se r e a liz e az ă p rin re d u c ere a con c e ntra ţie i de ac iz i ne s a tura ţi. Ve z i şi t a b e l u l 4. î mpie dic â nd e rorile de p r e sc r i e r e ” ş i man ip u lare . împ i e d i c â n d a st fel a p ariţia e d emu lu i c e re b ral ş i de c i a gra va re a s e c u nda ră a s tă rii ne u r o l o gi c e . 30— 35% gră si mi şi 2 0 % p ro te in e. p en tru c a re la ţia dintre doza de ins ulină. asi gura r ea unei vi eţi c on f o rtab i le. ia r re s tul s ub formă ra fina tă — l a c t o z a . c a r e va fi re p artiz a tă as tfe l: 4 5— 50% hidroc a rbona te . În ma re a ma jorita te a c a z urilor e s te su fi c i e n t să se s ta b ilea s c ă raţia ca lo rică (100 c a lorii × vâ rs ta în a ni + 1 0 0 0 ) .Tabelul 4. S ch ema de tra ta me nt pre z e nta tă în ta be lul 4.

 gră si mi : r es tri cţi e m od erată la aprox ima ti v 30—35% din apor tu l en er get ic (ca lor ic). P ro g ramu l d i et et ic va f i bine cunoscut. VI — S tr ess -u ri le ( inc lus i v int er venţ ii le chi rur gica le) det erm ină hip ers ecr eţi e h or m on i an t a goniş ti (c ortiz ol. O dată acest ea ap ăru t e. IV — P rob lem e sp ecia le stăr i le em oţ i ona le. e.s e câte 100 kca l p ent ru f iecar e an vâ rst ă p ân ă la 1 8 an i la băi eţi ş i 15 ani la f et e. „r idic ă ” creşt er ea f izică şi matura r ea (inc lus i v sexu a lă).12 (continuare) b. III — E d u caţia : părin ţi i şi boln avii ( la vâ rs ta „în ţ eleger ii" ) vor f i inf orma ţi as upra elem en t elor m orf of izi ologi ce şi t erap eu tic e f undam en ta le a le boli i. N u măru l d e m es e: s e r ec om an d ă zi ln ic tr ei m es e şi 2 — 3 gus tări . f. ca urmar e a r est ric ţi ei de grăs imi (20 % din apor tu l en er getic ). A cest e a lim en t e vor f i astf el por ţi ona t e în cât să asi gu r e în tota l:  ca lori i : 1 000 kca l/z i la vâ rsta d e 1 an. vu lv it ei can d id iazi c e (cop i lu l are glic ozur i e) sau bact er i en e şi a cist it ei f iin d mare.Tabelul 4. îna int ea u nui ef or t f izic par ticu lar ( la at leţ i.  carboh idra ţi : apr oxi mat i v 45 — 50% din ra ţia en er getic ă. V — In f ecţ ii le r epr ez intă una din pr ob lem ele d e ex tr emă imp ortan ţă. ab ces elo r su b cu t an at e. programu lui de supravegh er e (cu eventua li tat ea ap ariţ i ei acid oc et oz ei) şi comp lica ţi i lor (hipo glic emia şi f olosi r ea gluc a gonu lui ). inf ecţii lor etc. adăugindu. P âin e şi cer ea le: pa tru sau m ar mu lt e p or ţii *. c. insu lin o terap i ei (in c lu si v t ehnica admin i străr ii ). incid en ţa ITU . ca t ec ola min e et c. C arn e sau p eşt e: d ou ă sau ma i mu lt e „s er vir i” (p orţ ii ) * V eg eta le ş i f ruct e: patru sau mai mu lt e porţ ii *. P ielo n ef ri ta es t e d e asem en ea relat i v f rec ventă. şi la cu lca r e.  p ro t ein e: raţ i e ob işn u it cr es cu tă. d e ex emp lu). exc luzându. d e as em en ea. V accina rea an tipn eu m oc ocic ă şi a nti gr ipa lă se v or f ace d e ru tin ă la d i ab etici. gus tări le f urniz ea ză un su rp lu s d e carb ohidra ţi atunci când se at in ge un vârf insu lin ic şi previn p os ib i la hipoglic emi e d e noap t e. ) şi de ac est f ap t se tin e s eama în t rata m entu l ins ulinic. in iţ i er ea t erap i ei an tib act eri en e ş i sau antif ungic e va f i cât mai rapidă iar gr ij a b u n ei c ontr olăr i a diab etu lu i sp or ită. s e admini str ează la mij locu l dim in eţ ii şi după ami ez ii. d. de va .le p e c ele con c en trat e ş i/sau p u r if icat e.

puţind f i uşor de def ini t şi p rin a lt e m ij loac e (m et od e) clinic e d ecâ t cele an tr op om etric e. noţiunea de „failure to th rive” se c orelează mai mu lt cu aşa-numita „distrofie e morb o” (sau de Cauza organ ică) d ecât cu c ea de d istrofie sau ma lnutriţie în gen era l. 3.13 D ef in irea clin ică şl p a ra cli n ică a tu lb u rărilor cron ice ale stări i d e n u triţie 1. diferite ma lf ormaţii a le tractu lui digestiv etc. precu m şi ci rcumf erin ţa cra niu lui . Forma cea ma i severă fiin d clasica atrep sie. P en t ru a p u tea f i etich etat ă cron ică — cu ref er ir e la durată — est e n ec esa r ca rata creşt erii ş i lun gim ii (ta li ei) să se men ţină t imp d e 2 —3 luni sub dub lu l abat eri i med ii stan d ard p en tru vârs tă. 4. tu lb u rări de c re ş te re ş i de z volta re . La su gar şi cop i lu l m ic principa la tu lburar e cr onic ă a stării de nutri ţi e est e „cu d ef ici t” (d i str of ia sau ma l nutri ţia) . inc lusi v d ez voltar ea p sih om o t ori e ş i int electua lă. lun gim ea ş i circumf erin ţa cr aniană la sau su b a 3 -a (2. tu lbu rar ea „cu ex ces” ( ob ezit at ea es t e în pr actică u n alt t ip d e tu lbura r e). C ând aces t e c ons tant e a le d ez voltă rii f iz ic e aj ung la p erc en ti lă a 3 -a. P rin cip a lele c onstan t e bi ologi c e imp licat e (af ecta t e) sunt gr eu tat ea c orp ora lă şi lu ngi m ea (ta lia) sau n u m ai gr eu tat ea (în f orm ele u ş oar e). Definiţie ( t a b elu l 4. 13 ). În plus. E st e v orb a d e tu lbu rări cr on i ce a le cr eş t er ii (ş i dez voltă ri i). 2. 1 Insuficienta. fie Tabelul 4. Astfel. afectarea greută ţii este c onstan tă. dist r o fi a ( d i st r o fia n u t riţio n a lă ) 3 . moduri de exprimare: „eşecul” prosperării). Po t fi afe c ta te — aş a d ar — fie numa i gre uta te a . eşecu l ( f ali m entu l) pr osp eră ri i es t e f la gran t. 5. o * Aceste sin on imii nu sun t „perf ecte". P rin cip a la tu lburar e cr onic ă a stării de nutri ţi e la sugar şi cop i lu l m ic (1— 3 ani) est e d istr of ia sau ma lnutr iţ ia.) şi ac est termen se pare că este c el mai a prop iat cu tu lbu rarea d e creştere/d ez voltare pe care an glo-sax onii o nu mesc „failure to thrive". ma ln u triţ ia (prote in-e ne rge tic ă ş i prote ic ă 2 ). S u n t tu lb u rări de c re ş te re (iniţia l. retard a r ea d ez v o ltăr ii „s e ref eră” în u n ele cazu ri şi ia alt e „dom en ii”. în timp ce lun gimea (ta lia) se află sub standardele vârstei numa i în formele severe. d ep ri va r e in t erp ers ona lă sunt f la gran t e*.BOLI DOBÂNDITE BOLI CARENŢIALE CARENŢE NUTRIŢIONALE GLOBALE (TULBURĂRI CRONICE ALE STĂRII DE NUTRIŢIE) Sinonime*: tu lb u rări c ro n ic e a le c re ş te rii ponde ra le (ş i — inc ons ta nt — st a t u r a l e ) . 5 -a) p erc enti lă. „eşecu l” sa u „falimen tu l” creşterii şi — eventua l — dez voltă rii (în unele Kwashiork or. şi în mod deo se b i t ) p o n d e ra lă . d eşi în toa te „ variantele” este vorba d e creştere fizică nead ec va tă. 6. „F ailu re to th rive " 1 . sti mu lar e so mat os en z oria lă in ad ec va tă. A p ariţia d is tr of i ei ( ma lnu tri ţi ei ) se c or elează în sp ecia l cu aportu l nutr iţ i ona l (can tita ti v şi ca lit ati v ) in su f ici en t. 2 3 260 . dar asoc i er ea cu p rob lem el e d e în grij ir e pri mară. resp ec ti v gr euta t ea (în sp ecia l). Dacă distrofia (ma lnutriţia) are drep t cauză o tu lburare organică sau funcţiona lă se vorb eşte d e „distrofia e morb o” (b oa lă con gen ita lă de c ord.

f osf ataz ele a lca lin e. S ugar ii cu un ind ic e pond era ! d e 0 . exam en e c opr oparazit ologic e ş i urocu ltu ri r ep etat e. 1 — B ) . 5 s a u pe s te 97. Pornind de la termenu l d e ma lnutriţie. vi tam ina A . kwashiork or (distrofie ed ematoasă ). u reei. de asemen ea. d) T es tu l su d ori i. c) D et er mina r ea grăs im i lor în mat er ii le f eca le emi s e în 72 de or e ş i evid enţ i er ea sub sta nţ elor red u c t oar e. b i li ru b in a. se asociază c onstant şi a lte caren ţe (vitamin e. l) E x amen e rad i olo g ic e: p lă mâ n . coles t er olu l s er ic. 11 —A) . e) T es tu l d e în cărcar e cu D -x i lo ză. creat inin ei. 5 (v. i) A n aliza gaz elo r san gu in e (P a O 2 şi P aCO 2 ) şi a glic emi ei „a j eun" j) ID R la P P D pentru dia gn os ti cu l inf ecţ i ei tub ercu loas e. malnutriţie protein-energetică. T r e i s u n t î n s ă c rite riile d e e valu are . 5 şi mai a les d e 0. electr of or eza pr ot ein elor s eric e. 4 f iind f oart e gr eu d e recu p erat (p ractic i r ecu p erab i l)1 .  gr e u t a t e a c o rp o rală s u b p erc e n til ă 2. 1 —1. FA O -WH O "). „prot ein -ca loric-d ef ic i ent y” (t er m en a gr ea t d e „E xp ert C om mit t e on N utr it i on. urograf i e. 1 sunt consid era ţi norma li ( eut r of ici).  c i r c u m fe rin ţa fro n to o cc ip itală a ca pului sub pe rc e ntilă 3 s a u pe s te 97 ( v. fig. 9—0. substa nţ e red u c t oar e în ur ină. 7 5 —0. 9 —1 . 6 şi gradu l III sub 0. a lbum inuri e. m) E C G şi E E G.  l u n gi mea (talia ) s u b p erc e n tilă 2.consecin ţa nutriţion a lă a unui deficit proteic aproap e exc lu siv prin suba limen taţie sau pierd eri ex a gerate.u l ur inar c omp let (p en tru ac et onur i e.Tabelul 4. 8 . h) D et er min a r ea ser ică a : N a. Diferit de ac este forme. P . pH urinar. at â t gr e u t a t e a câ t ş i lu n gimea (talia ). 6 — def icitu l d e sub 0. reprez entând mai curând o subp ond era litate (c opii slab i). cran iu . 261 . mai mică de 60% fa{ă de standarde. inc lusiv vitamină PP şi fier). hematu ri e. 1 . 1 Distrofia d e gradu l I şi II sunt forme uşoare (sa u med ii) de ma lnu triţie. In v est i gaţi e p ara c lin ică ex h a u sti vă a) H em o leu c o gram ă co mp letă şi V S H b) C op r ocu ltur i. disc ordan t cu aportu l relativ „normal” de furnizori „specializaţi” de calorii. E va lu a r ea cla sică a acest o r stări se f ace încă pe baza stabi lir ii indic elui pond era l (rap or tu l d in tr e gr eu tat ea r ea lă ş i gr eu tat ea stan d ard a vâr st ei). tranz it gast r oint est ina l. K. Re ta rda re a c re ş te rii ş i de z voltă rii po a t e fi î n să — mai mu lt s au mai puţin — e vide ntă ş i î n a lte „d o me n i i ". k) D et er min a r ea amin oac izi lor plasma tic i şi urina ri. distrofia de gradu l III este forma severă corespunzând vechilor temeni de atrepsie sau atrofie sau celor mai „moderni” de malnutriţie protein-calorică. g) „S tatu s ". D acă indic ele est e ma i mic de 0. f) Bi op s i e j ej una lă cu det erm in area acti vi tăţ ii d izah aridaz ic e în om ogena t. 75. 9 se v orb eşt e d e d istr of i e (ma ln utri ţi e) cu 3 grad e: gradu l 1 la un indic e de 0. 5 (v. 3 se vorb eş t e d e ob ez ita t e. min era le. 5 sa u pe s te 97. transa minaz ele. mara sm prin deficit globa l de „purtători de ca lorii". deficitul ponderal fiind însă mascat de prezenţa constantă şi adesea masivă a ed emelor.13 (continuare) 7 . La un indice d e 1. greu tatea este. fig. C I. ma lnutriţia proteic ă. vârstă os oasă. majoritatea autorilor vorbesc de 2 forme: ma lnutriţia protein-en ergetică. 2 ) . Unii pediatri vorbesc şi despre o a treia formă: kwashiorkor marasmic cu edeme care ar corespund e mai bin e clasic ei distrofii ed ematoase şi în care greutatea este ca şi în celela lte forme severe d e ma lnu triţie mai mică d e 60% din stand ardu l vâ rstei. fi g. 2 există oar ecar e t en d in ţă la ob ez ita t e iar la pes t e 1. 2 —1. gradu l II cu 0 . 1.

6 1 % ( gr eu tate a c o rp o rală e s te d e 7 5 pâ nă la 61% din norma l. Aşa c u m a m a ră ta t. d i fe r e n ţ ia te d e că tre in d ice le ponde ra l: distrofia de gradul I în c a r e i n d i c e l e p on d era l es te d e 0 . re s p ec tiv. 60 (gre uta te a po n d e r a l ă e st e mai mic ă d e 6 0 % d in norma l. M e n ţio n ăm c ă indic e le ponde ra l e s te ra portul din gr e u t a t e a r e a lă (a c tu ală ) ş i greu tate a s ta nda rd a vâ rs te i. s uga rul a re un de fic it ponde ra l de 1 0 —2 4 % ) . E xp rima re a î n percentile e s te îns ă cea ma i e xa c t ă .De vi a ţ i i l e d e la n o r ma l a le c re ş te rii pon de ra le pot fi e va lua t e î ns ă şi în fu n c ţ i e d e aş a n u mitu l indice ponderal. eve n t u a l . 7 5 — 0 . 9 0— 0. între 11 0 şi 1 2 0% d e te nd in ţa la o b e z ita te iar pe s te 120 (130)% de obe z ita te co n st i t u i t ă . d is tro fia s a u ma ln utriţia s uga rului ş i c opilului mi c e st e o t u l b u rare cro n ic ă a s tării d e n utriţie e xprima tă pri n înc e tinire a. distrofia de gradul III în c a re in dic e le p o n d e ra l e s te ega l s a u ma i mic de 0. distrofia de gradul II în c a re indic e le ponde ra l e s te 0. 76% (gre uta te a c orpora lă e s te de 9 0 p â n ă l a 7 6 % d in n o rma l. s u ga rul a re un defi c i t p o n d e r a l mai ma re d e 4 0 % d in n o rma l). Sub 90% vorbim de dis trofie . s ta gn a r e a sa u „r e t r o c e d a r e a ” c re ş te rii po nde ra le (ş i s ta tura le în for me le ma i a va n sa t e ) . in d ife re n t d e vâ rs tă . d ar c ă — în a fa ra a c e s tui c rite riu — e xis tă ş i o se r ie ( r e l a tiv nu me ro as ă ) d e s emn e ş i s imptome c linic e a s oc ia te c a re var i a z ă î n r e l a ţ i e c u vâ rs ta c o p ilu lu i ş i s e verita te a a fe c tă rii nutriţiona le . re s pe c tiv. M en ţio n ăm însă. că de fic itul ponde ra l poa te co n st i t u i u n i c u l criteriu a tâ t p e n tru d ia gn os tic ul de dis trofie c â t ş i pe ntru sta b i l i r e a gr a d u lu i d e d is tro fie . 1 4 ) . ia r indicele nutriţional r a p o rtu l d in tre greu tate a re a lă ş i gre uta te a c ore s punz ă toa re lu n gi mi i ( t a l i e i ). Du p ă a mp l o are a d efic itu lu i p o n d e ra l s e de sprind „c la s ic ” 3 gra de (ta be lul 4. „r ea liz ân d u -s e ” o ab ate re de două de via ţii s ta nda rd fa ţă de no r ma l u l vâ r st e i (c e e a c e c o res p u n d e un ui de fic it ponde ra l ma i ma re de 10 % ( o b i şn u i t : 1 0 —40 %). su ga r u l are un d efic it p o n d e ra l de 25— 39%). re s pe c tiv. 262 . pe ba z a a c e s tor c rite rii e s te eva l u a t şi gradul tu lb u rării. s a u în proc e nte (ra porta re a fă c â n d u -se d e a s e me n e a l a s t a n d ard ele vâ rs te i). 1 4 ) se î n s crie î n tre 9 0 ş i 1 1 0 % . p e o p e rio ad ă d e timp d e mini mu m o lună (2—3 luni după al ţ i a u t o r i ) . În ace s t mo d — aş a cum de as emenea am precizat — d i st r o fi c u l se „s itu ea z ă ” s u b p e rc e n tilă a 3-a (re fe ritor la gre uta te a c orpora lă ş i. E xp r i ma t ă în p ro c e nte fa ţă d e me dia norma lului s ta re a de e utrofie (fi g. Fig. 14 S u gar eu tr of ic. 4 . la ta lie ). 4.

Ma ln u t riţ ia s ev eră : gr eu t at e c orp ora lă la su ga r şi c opi lu l m ic. 263 . Fig . 4.Tabelul 4. b) Kw ash i ork or : est e un def icit pr ot ei c sever. Fig .sau c opilu l a re o greu tate d e 1 1 0 — 1 2 0 % d i n n o r m a l s e a p r e c i a z ă c ă e x i s t ă tendinţă l a obezitate. 4 . cor espund e t erm enu lui d e d istr of i e. 1 6 O b ezitat e d e cau ză n u tri ţi on a lă.14 C la sif ica rea tu lb u ră ri lo r cro n ice ale stări i d e n u triţie I — Ma ln u t riţ i e p rin d ef icit 1 . f ig. N o tă : e x p r i m a t ă î n p r o c e n t e f a ţ ă d e m e d i a n o r m a l u l u i . mai mică d e 6 0 % d in n or ma lu l vâr st ei. d ec o mp ozi ţi e. s e n u m e ş t e eutro fie s t a r e a d e nutriţie în care greu tatea este d e 90—110%. p oat e f i nutr iţ i ona lă (v. S u b p on d erab i li la t e (c opi l slab.Wi lli. 4. la un ap ort r elat i v nor ma l sau ma i puţin s ever de a lţi „purtă t or ii d e ca lori i" . prin subalim en taţ i e sau pi er der i ex c es i ve. 15). su gar d ist r of ic sau hipotr of ic) : gr euta t ea la su ga r şi cop i lu l mic :60 — 90% din nor ma l (f ără even tua le ed em e) . 4 . II — Ma ln u t riţ i e prin exc es O b ezi tat ea : c or espund e un ei gr eu tăţ i ma i mar i d e 120% din nor ma l. a) D istr of ia de gradu l 1 : gr euta t e d e 75 —90% din nor ma lu l vârst ei b) D istr of ia de gradu l a l II. mara sm nutr iţi on a l: a tr eps i e. c) Kw ash i ork or maras mic cu ed em e c or espunzând t er m enu lui mai vechi d e dis tr of i e ed emat oasă.en er getică . at r of ie. est e un def ici t gen era l ( glob a l) de „pu rtă t ori de ca lori i".lea : gr eu tat e d e 60—75% din nor ma lu l vâr st ei 2 . 16) sau gen et ică ( v. s e p oa t e asoc ia cu ed em e. 1 5 O b ezitat e gen et ică : sindrom P rad er. Dacă suga ru l. a) Ma ln ut riţ i e pr ot ein-ca lo r ică sau p ro t ein . f ig.

O c l a si fi c a re a fo r me lo r d e d is tro fie s e poa te fa c e după c rite riul pa t o ge n i c . c u r e fe rire la fa c to rii alime n tari implic a ţi e xc lus iv (ma i ra r) s a u pre p o n d e r e n t ( mai frec ven t) î n p ro d u ce re a tulbură rii. a c es t mod de di fe r e n ţ i e r e a r e fo lo s p ra c tic ma i a le s î n fo r me le s e ve re . C au ze a lim en tar e ( ex alim en t ati on e) . ma labs orb ţi e s elect i vă p entru gr ăs imi. anor ex i e. ma i e s te c unos c ută s ub nume le de a t r e p si e . ). malnutriţie calorică s a u marasm nutriţional. d i stro fia p rin d efic it p ro teic (ma i puţin proba bil e xc lus iv şi ma i c o mu n p red omin an t). recu p erân d scăd er ea f izio lo g ică în gr eu tat e) . de su p t etc. r ef lu x g astr o es of a gian ). Exis tă a s tfe l: dis trofia pr i n d e fi c i t mi xt d e p ro tein e ş i c a lorii s a u c unos c uta (ş i c e a ma i fre c ve n t ă ) d i st r o fie s a u malnutriţie protein . Ma h ler (1 98 4 ) a ap rec ia t că î n pe rioa da 1963— 1973 e xis ta u în A fr i c a . î n sc h imb . * Î n mu l t e ţ ă ri ale lumii maln u triţia continuă s ă a ibă o inc idenţă foa rte ma r e . de mai lun gi d e 4— 6 săptă mâni. 1 5 Tabelul 4. terme n p ro pus de K e rpe l Fronius ş i s inonim cu ma i c u n o sc u ta den u mire d e K was h io rkor.calorică s a u (ma i c ore c t) protein energetică. c e a de a t r e i a fo r mă d es c ris ă to t d e K e rp el F ro nius da r de c a re s e vorbe ş te "ma i pu ţ i n î n p r e z e n t ca en titate cu a c e a s tă de numire e s te dis trofi a prin de fic it glo b a l a l p r i n c i p a lilo r „fu rn iz o ri d e ca lo ri i ". pent ru unele „princip ii” di et etic e la sugar i cu diaree tr enan tă 2. Ame r i c a d e s u d ş i O ce a n ia 1 2 6 milioa ne de ma lnutriţi ma i mic i de 5 a n i vâ r st ă . anom a li i buc of arin gi en e sau a le tractu lui di gest i v la alt nivel (s t en oză hip er tr of ic ă congen ita lă a piloru lui. e s te c ons e c inţa unui de fic it pro t e i c se ve r . ap ort in suf ici ent cant it ati v d et er mina t de văr sătur i cron ic e (ch a lazi e. di luţi e n ec or espunzăt oar e a f ormu lei de lapt e la sugaru l a lim en tat art if icia l sau cantităţ i insuf ici ent e la f iecar e ma să şi în 24 de or e. Gr eş eli di et etic e ca lita ti ve (r aţi e di et etică d ez echi lib rată) : aport insuf ici en t de pr ot ein e sau p rot ein e cu rată scăzu tă d e u ti lizar e. în ţările d ez vo lta te in cide nţa nu de pă ş e ş te 1%. aportu l in suf ici ent d e gră si mi (f olosi r ea unor f or mu le par ţia l ec r ema t e pe p er i o. „înf om etă ri” i atr ogen e p rin d iet e r est ric ti ve. d e ex emp lu). p rin lip s ă d e a p o rt s a u — ma i ra r — prin pie rde ri e xc e s ive . gr eş eli cant ita ti ve şi/ sau cali tat i ve în alim ent aţi e) Gr eş eli di et etic e cant ita ti ve ( apor t nutri ti v insuf ici en t cant itat i v) : hip oga lact i e mat ernă rea lă (n ou -nă scutu l a li m en tat la sin nu va f i „tr ecut” la a li m enta ţi e m ixtă d in această cau ză d ecâ t d a că d u p ă 3 săptămâni d e vi aţă nu a „atins” g r eu ta t ea d e la n aşt er e. H. în c o n d i ţ i i l e în c a re ce ila lţi „fu rn iz o ri d e c a lorii” s unt primiţi de c opii în ca n t i t ă ţ i ma i mu lt s au mai p u ţin co res p u nză toa re (re fe rire a s e fa c e î n s pe c ia l la c a r b o h i d r a ţ i ) . o fo rmă p a rtic u lară es te a ş a -nu mitul Kwashiorkor marasmic cu e d e me sa u ma i d e mu lt n u mita distrofie edematoasă.15 E tiologia d is trof iilo r n u triţ ion ale la su gar şi cop ilu l mi c I — 1. Etiologia: t a b e lu l 4. exc esu l d e f ăinoas e. 264 . în pe r i o a d a 1 9 7 3 — 1 9 8 3 nu mă ru l a c re s c u t în va loa re a bs olută (nu re la tivă ) c a urma re a p u se u l u i d emo gra fic la 145 milioa ne (42% din popula ţia in fa n t i l ă ) . tu lbură ri neur ops ihic e sau — simplu -n eu ro lo g ic e (d e d eglu ti ţi e. da că re fe rire a s e fa c e l a fo r me l e s eve re c u ap o rt d efic ita r de c a rbohidra ţi ş i lipide Tre buie în să me n ţ i o n a t că mu lţi p ed iatri o mo l oghe a z ă a tre ps ia c u ma lnutriţia pr o t e i n -e n e r ge t ică ş i n u c u ac e a s tă fo rmă ş i c ă „re c unos c ” în pra c tic ă numa i 2 fo r me : ma l n u triţia p ro te in -e n er getic ă s a u atre ps ia c la s ic ă ş i K wa s hiorkor. c onsum exc es i v f ără sup lim entăr i cor espunză t oare et c. r e p rez e ntân d 4 3 % d in p o p u la ţia de c opii a z one lor re s pe c tive . În s fâ rş it.

P ro t ecţ i e s ocia lă n ec o r esp u n zăt oar e. inf ecţ ii le sur veni t e în f ib roza ch is tică. oti ta m edi e ş i ot omas t oid ita. 265 . ex emp lu l tip ic es t e d ef ici en ţa er ed i tară ( mai rar) sau d ob ân d ită ( mai f rec v en t) d e lac tază. an o ma li i en zim atic e er edita r e sau dobând it e. inf ec ţia eu H IV . 3. inab i li ta t ea sint ez ei pr ot ein elor prin b o li h ep a tic e. cu mult mai rar.37 (continuare) sau recid i vantă şi even tua lel e r ea lim en tări cu f ăinoas e în exc lusi vita t e şi temp or izar ea in u ti lă (sau dăună t oar e) a in tr oduc er ii în a li m enta ţi e a u nei f ormu le ad ec va t e d e lapt e (d i et etic e-t erap eut ic e. ITU r ep eta t e. V — VI — * N ot ă : FC es t e cea ma i co mu n ă tu lb u rar e er ed i tară let a lă la popu laţ ia a lbă. en t er opa tia exsudat ivă. ma lf orm aţi i con gen ita le. P ierd er e d e pr ot ein e ( limf an gi ectaz ia int estin a lă). II — C au ze in f ecţ i oas e iz o la t e sau asociat e cu o raţi e a li m entară insuf ici entă. E st e c lasic a distr of i e ex in f ec ti on e. u n ele ef ec t e anabolizant e. A b sorb ţi e ş i/sau d i gest i e i nadec va t e. inducând ma labs orb ţi e prin scăd er ea acti v ită ţi i d izah a rid azic e. d iar ee t r enantă. sau p rot ein ei d in carn e et c. E ste vorba de inf ecţi i tr enant e. S imi li tudin i le s tructu ra le în tr e C FTR şi aceas tă f ami li e d e p ro t ein e su g er ează posibi lit at ea ca C FTR să poat ă f i imp lica t în reg lar ea lan ţu r i lor s ecr et orii d e c lor. carboh idra ţi şi amin oaciz i) prin celu lele d e m emb ran ă în tr -un proc es ce pare a f i cuplat cu hidr oliza A TP . III — Fo lo s ir ea ex c esi vă şi d e lu n gă d u rat ă a antibi otic el or. ). d ato rată u n ei r eg lăr i i nadec va t e a lanţu ri lor p articu lar e d e c lor. manif estându-s e p rin p rez en ţa s ecr eţi i lor vâsc oa s e în plămân ş i pancr eas şi an orma lita t ea elect r oliţ i lor în su doar e. pr ec are). S e adaugă ef ec tu l an or ex iant a l m ed ica ţi ei. Fib r oza ch is tică *. S truc tur a C FTR es t e si mi lară cu a prot ein elor cu r ez ist en ţă mu lti -d r og şi mai mu lt or a lt e pr ot ein e car e lea gă A TP as oc iat de m embrană . cr eş t er ea n ec esa ru lui de f actori nutr it i vi. inc lu si v tub ercu loza . IV — S in d r omu l d e ma labs orb ţi e şi alt e f orm e d e diar ee cr onică d e dif eri t e cauze. două arii ce int eracţ i on ea ză cu celu lele d e m emb ran ă ş i u n f oar t e î ncărcat d om en iu cu ma i mu lt e s itusu ri p ot en ţia le p ent r u f osf ori lar ea cu p ro t ein -k in az e. 1.Tabelul 4. boli tubu lar e r ena le etc. R epr ezintă imp or tan ţ i f actor i det erm i nanţi ai ma lnu tri ţi ei de oric e f el. S ecr eţia in suf ici en tă de clor es t e cons id era tă cauza hidratării i mpr opr i i a mucusulu i d in can a licu lele r esp ira t ori i şi pancr eat ic e. C elu lele ep it eli a le a le bol navi lor cu FC prez intă o conduc tanţă an orma lă a ioni lor d e clor d e-a lu n gu l m emb ran elo r. 4. b oa la celi acă şi d ef ici en ţa de a lf a. 2. V or f i cău t at e inf ec ţi i le r espi rat or ii rec idi van t e sau cron ic e. S o li d e t ezau ri zar e p rin b lo caj en zi mat ic şi uti liza re d ef ec tu oasă a un or f actori n u tri ti v i. Gen a FC a f ost r ec en t id en t if icată şi se p r esu p u n e că ea codif ică o prot eină cu 1480 aminoac izi d en u mită „r eg la t oru l c on d u ctan ţ ei tran sm emb ran oas e din FC ” (C FTR ). cu int oleran ţ ă la lac t oză.l-an tit rips ină. C aren ţ e de în gr ij ir e (hi gi enă indi vidua la şi d e m ediu. lu es ul ş i t ox op las m oza. s e cun oaşt e că ac es t ea d in u rmă tran sp o rtă m olec ule mi ci (m edica m ent e. alt e bo l i in f ecţ i oas e pr elun gi t e s au cron ic e. boli le d iar eic e (în sp ecia l). r ec idi vant e sau cr onic e (nu intră în d iscu ţ i e in f ec ţi i le acu t e) S e as ociază sau indu c diar ee cr onică cu t ot „cor t egiu l" d e tu lb u ră ri car e duc la ma lnut ri ţi e. S ec venţa d educt i vă a amin oa cizi lo r d in C FTR su g er ează că aceas tă p ro t ei nă pos edă mai mu lt e r egiu ni f uncţiona le imp or tan t e in c lu zând : două dom eni i care lea gă A TP .

de lab o r a t o r ) . at â t d i ge st i ve c â t ş i e xtrad i ge s ti ve. a b era ţii c romoz o mic e . e le a c ţionâ nd nu numa i prin red u c e r e a a p o r t u lu i ci ş i p rin in flu e n ţare a d i re c tă a me ta bolis mul ui ş i func ţiilor dige st i ve p e c a re le p o t in terfe ra . fiin d ş i martorul s e ve rită ţii a c e s te i tulbură ri. une le tulbură ri me t a b o l i c e c o n gen itale (e re d itare ). clinic e ş i pa ra c linic e (biologic e . d e fe c te ca rd iac e (prin ta hipne e de exe mplu). D intre a fe c ţiunile în care est e i n t e r fe r a t ap o rtu l tre b u ie reţin u te: a noma liile tra c tului dige s ti v. C â nd a c e as ta din urmă co r e sp u n d e vâ r s tei. . Diagnosticul d e d is tro fie n u triţio n ală s a u ma lnutriţie s e ba ze a z ă pe tre i se t u r i d e c rite rii: an tro p o me tric e . u n rol c re s c â n d are in fe c ţia c u H IV (A ID S. O c a u z ă ( mai mu lt favo riz a n tă d e c â t de te rmina ntă ) e s te gre uta te a mic ă la naştere. ne glijen tă. an o ma l i i l e t r a ctu lu i u rin ar. tip u l d e lip id e. talia (în ă lţime a ) ş i pe rime trul (c irc umfe rinţa ) cr a n i a n ( ă ) mă s u ra t o cc ip ito fro n ta l. in d ice le n u triţio n al es te ma i re le va nt pe ntru a te s ta re a une i tu l b u r ă r i c a r e n ţ iale cro n ic e . tulbură ri e ndoc rine . s in d ro a me le de ma la bs orbţie . va loa re a biologi c ă a prote ine lor di n a l i me n t a ţ i e . în toa tă lu mea . mai p u ţin a s c ă z u t în A fri c a (10— 12%). D efic itu l ca lita tiv es te la fe l de importa nt. Ec hilibrul în t r e a p o r t u l d e p ro tein e. î n E u r o p a ş i A meric a d e N ord proc e ntul a s că z ut mult ş i se me n ţ i n e sc ă z u t. Es te a ş a cu m a m p r e c i z a t — u n rap o rt în tre gre uta te a s uga rului s a u c opilului exa mi n a t ( gr e u tate a rea lă ) ş i greu tate a me die (c ons ide ra tă norma lă ) la vâ r st a r e sp e c t i vă („gr eu tate a vâ rs te i ").Deficitul de aport ră mâ n e u n a d in tre c e le ma i re duta bile c a uz e . in d ice le p o n d era l es te ide ntic c u indic e le nutriţiona l. R efe rire a s e fa c e la infe c ţiile c ronic e . d e p riva ţie ps ihos oc ia lă. Deficitul cantitativ poa te ave a c a u z e mu ltip le: d ilu ţii n ec o res p u n ză toa re . No rma litate a s a u ab ate re a d e la norma l a gre ută ţii e s te e va lua tă pri n c a l c u l a r e a indicelui ponderal c o n s id era t în toa tă lume a c a * un „li mba j co mu n ” şi c e l ma i s imp lu c rite riu p e n tru dia gnos tic ul de dis trofie . la 1 7 % (16% în a nul 1982). în c h i z â n d as tfe l u n p e ric u lo s c e rc vic ios . c a re — o d ată c ons tituită — s c ade re z is te nţa la i n fe c ţ i i . re fe ritor la ac e a st a e xi st ă în s ă mari va ria ţii p ro ce n tu a le între ţă ri ş i regiuni dife rite ale gl o b u l u i . hi p e r t o n i i mu sc u la re . re fuz ul a lime ntă rii (an o r e xi a ) su ga ru lu i in clu s iv d e c a u ză pa tologic ă (dis trofie „e morbo "). D e fic itul de a p o r t n u t r i tiv p oa te fi c a n titativ s a u c a lita tiv. S ID A ) c a re de t e r mi n ă a şa -n u mitu l s in d ro m d e e ma c ie re . in c l u z â n d u -se ş i p ie rd erile d e ca u ză p a tologic ă . Di st r o fi a ( maln u triţia ) n u e s te î n s ă corola rul indis pe ns a bil a l a portului die t e t i c — c a n titativ ş i/s au ca lita tiv — in sufic ie nt de ş i a c e a s tă c a uz ă ră mâ ne ce a ma i i mp o r t a n tă. ca rb o h id ra ţi ş i grăs imi. T o a te ac e s te a co mple te a z ă s e tul a mplu ş i dive rs a l di st r o fi i l o r „e mo rb o " . c a ntită ţi ins ufic ie nte la o ma să şi în 2 4 d e o re. Criteriile antropometrice fo lo s es c — c a c ei ma i i mporta nţi pa ra me tri — gr e u t a t e a ( ma sa) co r p o rală . ele c tro liţii din die tă (inc lus iv oligoe le me nte le (fi e r u l ma i a l e s) ş i vit amin ele a u imp o rtan tă ma joră . S e mă s oa ră de a s e me n e a pe rime trul to r a c i c şi p e r i metru l med iu a l b raţu lu i la jumă ta te a dis ta nţe i dintre a c romion şi o l e c r a n . Î n ult i ma vr e me . la in fec ţiile tre na nte s a u re c idiva nte . Infecţiile se în s c riu p e u n lo c imp o rt a nt. boli in fe c ţ i o a se c r o n ic e etc . 266 . de fi c i t i mu n . C â nd cr e şt e r e a î n î n ălţime es te în târz ia tă c a u rma re a tulbură rii nutriţiona le s evere şi d e d u r a t ă . In cl ude re a în c a lc ul ş i a ta lie i pe rmite ca l c u l a r e a indicelui nutriţional c a r e fa c e un r a port între gre uta te a re a lă şi gr e u t a t e a c o re s p u n ză to are ta lie i (ş i n u vâ rs te i). D e as e me n ea n e c e s ită ţile c re s c ute da r „ne onora te ” de „tr a n sp o r t o r i d e en ergie” p o t s u rven i în pa re z e s pa s tic e c entra lne rvoa s e . In fe c ţiile î l fa c pe s uga r s us c e ptibil la a p a r i ţ i a ma ln u triţie i. d i stro fia feta lă s au „d is matu r i ta te a ” e va lua tă de expe rţii O M S în a n u l 1 9 7 9.

Perimetrul mediu al braţului mă s ura t c u ba nda me tric ă furniz e a z ă re l a ţ i i a su p r a d ez vo ltă rii ţes u tu lu i a di pos ş i ma s e i mus c ula re . IN = s ub 0. 7 1 . s e va i n si st a — d a c ă e s t e ca z u l — a s up ra vâ rs te i s uga rului la înţărcare. c ronologia in t r o d u c e r i i d i fe ritelo r alime n te. fiind co n si d e r a t u n i n d ic a to r s e n s ib il al s tării de nutriţie (un pe rime tru ma i mic de 1 3 c m d u p ă vâ rs ta d e 1 an p o ate fi c o n s ide ra t s e mn de dis trofie ). P e rime trul c ra nia n s a u c irc umfe rinţa fro n t o -o c c i p i t a l ă e s te o d a tă imp o rtan tă p â n ă la vâ rs ta de 3 a ni pe ntru e va lua re a s tă r i i d e n u t r i ţ i e. c itirea se fa c e în r e gi u n e a te mp o ra lă . Imp o rtan ţă p a rtic u lară a re ş i dia re e a c ronic ă ne infe c ţioa s ă cu pondere ma re în p ro d u ce re a d i s trofie i. ca lc u lân d u -s e rap o rtul dintre c e le 2 pe rime tre . co n se mn â n d u -se ş i d a te le refe rito are la d ivers ific a re (vâ rs tă iniţie rii. IN = 0 .gre uta te mic ă la n a şt e r e ( p re matu ritate ş i d is matu ritate ). mo d u l cu m a a c c e p tat s u ga ru l noile a lime nte (a pe titul. în c u r su l p a u z e i re s p irato rii. e ve ntua la .s oc io ec o n o mi c e ) . d a c ă ş i p e b a z a că ro r dove z i a fos t s ta bilită hipoga la c tia sa u i n c o mp e t e n ţa mame i s au s u ga ru lu i. ra ta cre ş te rii p e rime tru lu i c ra nia n c ore lâ ndu-s e c u e ve ntua la limi t a r e sa u o p r ire a cre ş te rii în lu n gime. mixtă s a u a rtific ia lă — în cazul a l i me n taţie i a rtific ia le fiin d pre c iz a te c a uz e le re nunţă rii la a l i me n t a ţ i a n a tu rală . al i me n t a ţ i a ma me i în ain tea ş i în c u rs u l s a rc inii). fe lul a lime nta ţie i de la na ş te re şi p â n ă l a st a b i l i re a d iagn o s ticu lu i d e d is tro fie (na tura lă . e ve ntua la s ufe rinţă la na ş te re. Î n primul a n de vâ rs tă c a lc ulul s e poa te fa c e d u p ă fo r mu la: Mă su r a r e a c irc u mfer in ţei c ra n ien e s e fa c e c u o ba ndă me tric ă („c e n t i me t r u ") ca re s e fixe a z ă d e a s upra gla be le i ş i „tre c e ” pe s te bo se l e fr o n t o p arie ta le şi p ro tu b e ra n ţa oc c ipita lă . Vo r fi reţin u te în s p ec ia l ac ele infe c ţii s olda te cu ma lnutriţie şi/ sa u d i a r e e c r o n ic ă. Examenul clinic obie c tiv e vide nţia z ă se mn e l e d e sl ă b i re c o ns e c u tivă c a re n ţei n u triţiona le . c i ş i la va loa re a per i me t r u l u i t o rac ic . 60. 81. pre pa ra tul de la pte indus tria l fo l o si t . re la ţiile dintre pă rinţi. IN = 0 . re la ţiile afe c t i ve d i n t r e ma mă (p ă rin ţi) ş i co p il. A na mne z a psihosocială şi socio-economică va lu a d a te refe rito are la pre oc upa re a pă rinţilor (a ntura jului în ge n e r a l ) p e n tru în grijire a şi a lime nta ţia s u ga rul ui. s ta re a ţe s utului a dipos 267 . M ă su r a r e a l u n gi mii s e fa c e c u p e d io me tru l gra da t în c m pâ nă la vâ rs ta de 2 a ni ş i cu t a l i o me t r u l d u p ă a c e a s tă vârs tă . . fe lu l ac e stor a lime nte ş i c a lităţilor nutritive al e a c e st o r a . s c a une le. 7 6 . es te mă s ura t la nive lul ma me loa ne lor. Se va ţin e se a ma c ă ra p o rtu l p e rime tru l c ra n ian/ pe rime trul tora c ic e ste — în mod no r ma l — su p r a u n ita r p â n ă la vâ rs ta d e 9 — 12 luni ş i s ubunitar după vâ rs ta de 1 a n . Criteriile clinice in c lud d ate le a n amn es tic e (me dic a le ş i me dic o . 90— 0. A na mne z a nu va omi t e a n t e c e d e n te le p ren ata le ş i o b s te tric a le (modul în c a re a de c urs s a rc ina. n u mă r u l d e mes e ş i ca n titatea la o ma s ă ş i într-o z i). 9 0 — 0. A ce s t crite riu a ntropologic „pote nţe a z ă " va l o a r e a p e r i me tru lu i cra n ian c a re p o ate fi a s tfe l ra porta t nu numa i la va l o r i l e me d ii n o rmale a le vârs te i c o res punz ă toa re ta lie i. e xame n u l c lin ic o b ie c tiv axat p e tulbura re a nutriţiona lă propriu-z is ă dar şi pe s e mn ele /s imp to me le clin ice a s oc ia te. mo me n t u l a d u c e rii n o u -n ăs c u tu lu i la s ân . 8 0 — 0 . 7 6 — 0 . O a te nţie de os e bită va fi ac o r d a t ă a n t e c e d en telo r infecţioase ş i in fe c ţiilor c ronic e pre z ente (inc lus iv cu H IV) . eve n t u a l e l e vă r s ătu ri s a u re gu rgitaţi!) e tc .C o r e l a r e a c elo r 2 in dic i în ap rec ie re a gra de lor dis trofie i s e fa c e a s tfe l: dist r o fi a d e gr a d u l I: IP = 0 . n i ve lu l d e trai al familie i . c ondiţiile de me d i u . 70. dis trofia de gra dul II: IP = 0 . 6 1 . P e rime tru l tora c ic . d is tro fia d e gr a dul III: IP = s ub 0. ma i puţin re le va nt pen t r u e va l u a r e a s tării d e n u triţie.

imp l i c â n d şi fa ţa (in clu s iv b u la lui B ic ha t). „s imia n ” (fa c ie s „volte ria n” ) c a ra c te ris tic dis trofie i de gr a d u l II I. luâ nd ca r a c t e r sc l e r o ma to s d a c ă s e a s o cia z ă o de s hidra ta re hipe rtonă . kwa s hior kor) loc a liz a te ma i fr e c ve n t ( sa u i n iţial. c o b o ară co n s ta n t în dis trofia de gra d ul II ş i e s te ap r o a p e „c a t a st ro fa lă ” în d is tro fia d e gra d ul III ( ma lnutriţia s e ve ră ). re duc e re a s e ge ne ra liz e a z ă . la te roa bdomina l ş i s upra ilia c s e r e d u c e p r o gres iv. scăderea rezistenţei la infecţii prin 1 În distrofie este mai mu lt sau mai puţin severă. în func ţie de gr a d u l d i st r o fiei. Modificările metabolice adaptative (la c ondiţiile no u -c r e a t e ) ge n e r e a z ă ş i a l t e modificări clinice a le c a re nţe i prote ine ne rge tic e (c a l o r i c e ) . us c ă c iune a muc oa s e lor (in c l u si v şi mai a le s a c o n ju n c tivelo r) — c ore la te c u hipovita minoz a A. „s fă râ mic ios ” ). „c onve rtită ” în intoleranţă parţială 1 sa u în reacţie paradoxală la foame 2 . fi su r i a n gu la re b u c a le (a le b u z e lo r ). gl o si t ă .su b c u t a n a t şi s is temu lu i mu s c u lar. tors ionă ri al e fi r u l u i d e p ăr — în c a re n ţa d e vita mina C . d e sc u a ma ţii a le p ielii. G ros ime a pl i c i i c u t a n a t e î n regiu n ea tric ip itală a b raţului. p a l i d -c e n u ş ii (s e a s o cia z ă a n emia c a re nţia lă ). s e re duc e tre pta t pâ n ă l a d i sp a r i ţ ie în ce p ân d c u ab d o men u l ş i tora c e le (în dis trofia de gra dul I) . mu c o a se l e şi fan ere le s u fe ră mo d ifică ri c a ra c te ris tic e : ke ra toz ă folic ula ră . e vid e n ţiab ile cu p rec ă d ere în forme le s e ve re de ma l n u t r i ţ i e : hipotermia (s a u ten d in ţa la hipote rmie ) c a e xpre s ie a de r e gl ă r i i h o me o s ta z ie i termic e . in d i c a t o r c l i n i c ş i fu n c ţio n a l d e o d e o s ebită importa nţă . în special) manif estată clinic prin precipitarea sau determinarea unor numeroase episoade diareice şi morfopatologice prin insuficientă de secreţie a dizaharidazelor pe fondul unor leziuni intestinale. a tre p s iei s au ma ln u triţie i prote in-e ne rge tic e . edeme hip o p r o t e i c e ) . de rma tită s e bore ică . mâ i n i l o r şi l a p le oap e ate s tă ca re n ţa prote ic ă (hipoprote ine mia . d iete tic e . d ep ap ilare lingua lă . în gen era l şi la lac toză. în ain te d e a s e ge n era liz a ) pe fa ţa dors a lă a pic ioa re lor. maln u triţie p ro teic ă . ble fa rită . s