P. 1
Orasul Brasov

Orasul Brasov

|Views: 68|Likes:
Published by Gavrilesku

More info:

Published by: Gavrilesku on Apr 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/21/2012

pdf

text

original

BRAßOV

corona kronstadt brassó

Text [i legende / Text and captions Marius Oprea Fotografii / Photos Mircea Savu Andrei B`lt`re]u ßtefan Petrescu Dan Ioan Dinescu Imagini de arhiv` / Archive images NOI Media Print Biblioteca Academiei Române Grafic` / Graphic layout Iulian Capsali DTP Gabriel Nicula Versiune englez` / English version Alina Cârâc Redactare / Editing Laura Pamfil Director de proiect / Project manager Arpad Harangozo Ovidiu Morar .

BRAßOV corona kronstadt brassó .

secolul al XVII-lea (dup` Georg Kreckwitz. Totius Principatus Transylvaniae accurata descriptio) .Bra[ov. Totius Principatus Transylvaniae accurata descriptio) Brasov. 17th century (after Georg Kreckwitz.

în Apus 9 Brasov.Cuprins Contents Bra[ovul. in the West Copil`ria ora[ului 17 The childhood of a city Vârsta de aur 45 The golden age Ora[ul între ra]iune [i istorie 55 The city between reason and history Oamenii de dincolo de ziduri 69 The people beyond the walls Pre]ul modernit`]ii 77 The price-tag of modernity Ora[ul con[tiin]elor 83 The city of consciences Epilog 91 Epilogue .

8 .

no matter whether situated in Transylvania. Explorarea [i asumarea trecutului a devenit un proces de valorizare. the tradition and renown of a big medieval commercial center. Ajunge îns` s` restaurezi Biserica Neagr`. in the West Ora[ul adev`rat. Bra[ovul. just like the other towns in Romania. For they belong to a population practically gone. Here. pentru a reîntrona în ora[ spiritul celor ce au ridicat-o. [i-a pierdut individualitatea zi de zi în a doua The true city. vechile turnuri ale Bra[ovului au totu[i mituri [i legende str`ine de cei ce îi anim` ast`zi str`zile. But is it enough to restore the Black Church in order to rekindle in the city the spirit of those who built it? Is it enough to declare oneself European in order to be European? A first step would be an attempt to grasp how the place is being returned to its former looks. ca [i celelalte ora[e din restul ]`rii. The city’s past is daily rediscovered under the shallow coats of paint applied in the last fifty years. date la o parte pentru a aduce înapoi la lumin` vechile fresce. the old towers of Brasov boast myths and legends remote from those strolling up and down its streets today. inima sa tainc` îmi scap` înc` în]elegerii. Moldova sau câmpia valah`. Exploring and assuming the past has become a process of value-assignment. indiferent c` sunt în Ardeal. în Apus Brasov. removed now to reveal the glory of old frescoes. trecutul ora[ului este redescoperit aproape zilnic sub pojghi]a sub]ire a tencuielilor din ultima jum`tate de secol. Ast`zi. Biserica Neagr`. pertain to history. dar prea pu]in din spirit. that bequeathed to us old ramparts of memory yet too little of its spirit. pentru a fi? Primul pas este încercarea de a în]elege sensurile reconstruc]iei chipului vechi al locului. tradi]ia [i renumele unui mare centru comercial medieval. The Black Church.Bra[ovul. Aici. Brasov. au r`mas istorie. Moldavia or in the Wallachian plain lost their individual touch 9 . în care hârtia scris` de un notar era valabil` [i purt`toare de valori pân` în cel mai îndep`rtat col] al Europei. care ne-a l`sat zidurile vechi ale amintirii. Ele apar]in unei popula]ii practic disp`rute. whose notaries would issue papers acknowledged and bearing value even in the most God forsaken corners of Europe. its secret heart still evades my understanding. ajunge s` te proclami european.

Aici s-au produs avioane de vân`toare care au fost utilizate în cursul celui de-al doilea r`zboi mondial. deporta]i în mas` în toamna anului 1944 [i prim`vara anului 1945. the plant was dismantled and taken to the Soviet Union. A fost înfiin]at` prin decret regal în 1925. It is not enough to forget humiliation and defeat in order to wipe out their effects. Brasov’s forte was once the Plane Factory. Istoria recent` trebuie [i ea în]eleas` [i asumat`. un cenu[iu pavoazat cu steaguri ro[ii. and gray atmosphere dotted by red flags. It is not only the old looks that must be recovered.Gloria Bra[ovului a fost Fabrica de Avioane. After the war. set up by royal decree in 1925.S. pentru a primi în schimb aceea[i uniform` gri a blocurilor. f`r` ca restul localnicilor s` in the second half of the 20th century.R. S` nu uit`m c` în casele sa[ilor din vechiul ora[. Nu e de ajuns s` ui]i umilin]ele [i înfrângerile pentru a le anula efectele. Trecutul trebuie supus unui examen de con[tiin]`. Let us not forget that the Transylvanian Saxons in the old town were deported en masse in the autumn of 1944 and 10 .S. Recent history needs also to be understood and assumed. During WW2 it produced reliable fighter planes. when they received the same uniform structure of apartment blocks. Fabrica a fost demontat` [i transportat` dup` r`zboi în U. jum`tate a secolului trecut. Dar nu numai vechiul chip trebuie recuperat. One should put the past to a test of consciousness.

exprimate nu doar de fa]ad`. visible not only in the facade but also in the spacious yet subdued interiors. la rândul lor ridicate în zona vechiului zid de nord al ora[ului. Aro Hotel (renamed Carpati in the years when Brasov was called Stalin City) was erected between 1934 and 1935 in the place of an old reformed church and of a pharmacy. Cl`direa a fost proiectat` de arhitectul Horia Creang` [i p`streaz` pân` ast`zi prestan]a [i tr`s`turile epocii. .Hotelul Aro (redenumit Carpa]i în anii în care Bra[ovul se numea „ora[ul Stalin“) a fost construit în 1934-1935 pe locul unei vechi biserici reformate [i al unei farmacii. ci [i de interioarele largi [i sobre. This construction designed by Horia Creanga has preserved to this day the solemn features of the period. in their turn built in the area of the city’s northern wall.

proiectat` de arhitectul Iosif Carl Lamasch la finele secolului al XVIII-lea.Coborând dinspre Tâmpa spre Strada Castelului. on Customs Street. cupola bisericii romano-catolice din Strada V`mii. In between. . one never loses the feeling of the old town very much present in the venerable houses separated by little streets paved with granite. ora[ul vechi are o putere aparte – cea a unei zone în care s-au p`strat case vechi. împ`r]ite de str`du]e pavate cu granit. altfel greu de observat de aproape. Coming from the Tampa Hill down Castle Street. dup` moda vienez` a timpului. there rises the dome (noticeable only from a distance) of the Roman-Catholic Church designed by architect Iosif Carl Lamasch at the end of the 18th century in the Viennese fashion of the time. Deasupra lor se înal]`.

au fost adu[i în anii industrializ`rii for]ate familii care în cel mai bun caz cunoscuser` ora[ul ca turi[ti.Arhitectura interbelic` a l`sat ora[ului o amprent` specific`. Declarate monumente istorice. Families like mine. cl`diri precum cea din imagine. Buildings like the one in the photo. Bra[ovul. bore the name of Stalin for more . s-a numit vreme de un deceniu „ora[ul Stalin“. ßi tot Bra[ovul este ora[ul spring of 1945 without a single gesture of opposition from the remaining inhabitants (which caused the irremediable break of the German community from the places where they had contributed to the making of history for more than right centuries). which many of its inhabitants consider Europe’s last bastion in the Balkans. Many are genuine historical monuments. Inter-war architecture left its specific mark on the town. Brasov. aflat` în zona Por]ii ßchei. pe care unii dintre locuitori îl consider` un ultim bastion al Europei în Balcani. au fost salvate de proiectul de „sistematizare“ a ora[ului din anii ’80. încerce s` împiedice în vreun fel tragedia (ceea ce a [i produs iremediabila ruptur` a comunit`]ii germane de locurile în care au f`cut istorie mai bine de opt secole). were brought in their place during the years of forced industrialization. who at best had known the town as tourists. situated in the Schei Gate area have been spared the “demolition” drive of the ’80s.

protestând fa]` de politica de genocid a regimului. Brasov is also the town of the 1987 worker revolt.Pagina urm`toare: revoltei muncitorilor din 1987. than a decade. delimiteaz` din exterior altarul. the Weavers’ Bastion. ancadramente de ferestre ornate cu chipuri de îngeri [i grifoni care sprijin` canalele de scurgere a apei. care s-a autoincendiat în martie 1989. spre începuturi. în`l]ate fie în zona de sub Tâmpa. Balcoane din fier forjat. când se r`sfrânge pe acoperi[ul de ardezie al Bisericii Negre [i al caselor dimprejur. sau al pictorului Liviu Babe[. At such times. in Livada Postei. window frameworks ornamented with angels and griffins that support the water drains are characteristic for most of the 19th century merchant houses in the Tâmpa area. Chipul lui adev`rat. or the area going to Poiana Brasov. 14 . created once upon a time. spre Bastionul ¥es`torilor. cl`dit demult. and the statues mark on the outside the limits of the altar. Partea de est a Bisericii Neagre Ferestrele cu ancadramente gotice [i statuile. reflected over the roofing slate of the Black Church and the surrounding houses. poate fi privit câteodat` în lumina apusului. Exist` asemenea momente în care ora[ul parc` încremene[te [i se întoarce în sine. the town seems to stand still and turn upon itself. Its true face. Next page: The eastern side of the Black Church The windows with Gothic frames. în Livada Po[tei. upon its primeval times. concurrently with the very bricks buttressing up these beams can be best admired in the twilight. se întâlnesc la majoritatea caselor negustore[ti ale veacului al XIX-lea. Wrought-iron balconies. fie spre Poiana Bra[ov. E un ora[ a c`rui coloan` vertebral` sunt bârnele caselor sale vechi – înc` în picioare. the town of painter Liviu Babes who set himself on fire in March 1989 in protest against the genocide policy of the regime. Beans of the still standing old houses make up the town’s spine.

15 .

16 .

the birth of a city is a thing of approximation. bisericile [i str`zile sale vechi. La poalele versantului sudic al Tâmpei. Julius Teutsch. pe Valea Cet`]ii. Its initial data are most often than not gone or insufficient. churches and streets. th 17 . Datele sunt de cele mai multe ori disparate [i insuficiente. Julius Teutsch. datând din perioada de trecere de la neoliticul târziu la epoca bronzului: este vorba de un mormânt de înhuma]ie al unui p`stor nomad. Under its old houses. dating from the late Neolithic and the early Bronze Age. obiectul aproxim`rilor. Brasov hides many tokens of the past. less than one-thousandth part of its written story is preserved. În genere. As a rule. izvoarele scrise reflect` mai pu]in de 1:100 000 din ceea ce s-a întâmplat de fapt. The numerous archaeological finds uncovered in the 1980s at the foot of the southern slope of the Tampa. un localnic pasionat de arheologie. originar din stepele de la nordul M`rii Negre. Bra[ovul ascunde multe dintre aceste semne ale trecutului. In their turn. numeroase urme arheologice descoperite în Generally. în genere. It is the tomb of a roaming shepherd from the steppes north of the Black Sea. the material artifacts unearthed by archaeologists round off a portrait that otherwise would evince too little to be able to present an image of bygone times. In the early 20 century. La rândul lor. din istoria scris` a unui loc s-a p`strat un procent mai mic de 1:1000. a native with a passion for archaeology discovered not far from the central gate of the Black Church the oldest vestiges ever found within the walls of the city. La începutul secolului al XX-lea. Then. Thus. descoperea chiar în apropierea por]ii centrale a Bisericii Negre cele mai vechi vestigii g`site între zidurile ora[ului. written sources mirror less than one hundred thousandth from what really happened once.Copil`ria ora[ului The childhood of a city Na[terea unui ora[ r`mâne. Tocmai de aceea dovezile materiale g`site de arheologi completeaz` un portret care altfel ar avea insuficiente tr`s`turi pentru a închega imaginea locurilor în vremurile de demult. Sub casele. in the Cetatii Valley indicate that the place had been inhabited since the early Neolithic.

dup` denumirea german` a locului). cu un inventar deosebit de bogat (ceramic`. stone and bronze implements) that gave its name to a prehistoric culture (Scheneckenberg. anii ’80 au atestat locuirea zonei înc` din neoliticul timpuriu. d`râmat` din ordinul lui Iancu de Hunedoara între 1453 [i 1455. a Romanian shepherd admiring the snowcapped Cristianul Mare Peak. Cea mai mare concentra]ie de popula]ie în timpurile preistorice a fost atestat` pe colinele ora[ului în epoca bronzului de arheologul Alfred Prox. unelte de piatr` [i bronz) care a dat chiar numele unei culturi preistorice (Schneckenberg. scattered on the city hills. He also excavated. pulled down on order by Iancu of Hunedoara (Huniady) between 1453 and 1455. din zona în care se ridicase odinioar` cetatea Bra[ovia (castrum Brassoviense). un p`stor român privind panorama ce se deschide din acest loc spre vârful înz`pezit Cristianul Mare. on the Melci Hill. În plan apropiat. Generally. Early 19th century lithograph featuring Scheii Brasovului seen from the Tâmpa Saddle. a big settlement with an extremely rich inventory (ceramics. v`zu]i de pe ßaua Tâmpei. In the foreground. namely in the Bronze Age. the area where once rose the Brasovia citadel (castrum Brassoviense).ßcheii Bra[ovului. care a descoperit pe Dealul Melcilor o mare a[ezare. într-o litografie de la începutul secolului al XIX-lea. Multe dintre obiectele g`site în archaeologist Alfred Prox attested the biggest concentration of population in prehistoric times. as the German appellation of the place goes). Many of the objects brought to light during the archaeological digs before WW1 or 18 .

fortifica]iile cet`]ii ridicate de austrieci începând cu 1553-1554 pe Dealul Sfântul Martin. at Solomon’s primului r`zboi mondial sau în perioada interbelic` (podoabe de bronz [i aur. ceramic`) se afl` ast`zi în colec]iile Muzeului de Preistorie din Berlin. later called the Citadel Hill. period lithograph. care a luat apoi numele de Dealul Cet`]ii. Vechea vatr` a ora[ului a fost un loc propice a[ez`rilor omene[ti: alimentat` de câteva pârâuri de munte [i ap`rat` de colinele ora[ului. The Romans leveled the small Dacian fortification situated at Scheii Brasovului. Brasov’s old hearth was most suitable for human settlement: bathed by several mountain rivers and girdled by protective hills. situat` în 19 . într-o litografie secol XIX. campaniile arheologice de dinaintea between the two world wars (bronze and gold ornaments. View from the Bartolomeu district. zona a fost populat` relativ intens pân` în timpul r`zboaielor daco-romane.Vedere a ora[ului dinspre cartierul Bartolomeu. the area was relatively densely populated until the Daco-Roman wars. când o mic` fortifica]ie dacic`. ceramics) can be found today in the collections of the Prehistory Museum of Berlin. În plan apropiat. In the foreground. the fortifications of the citadel erected by the Austrians starting in 1553-1554 on the Sfântul Martin Hill.

of a defense wall with eight towers. pentru drenarea apei scurse de pe pantele Dealului Warthe. iar zidurile au fost sprijinite cu arcuri de sus]inere. in the northwest of the town. and buttresses had to be added to the walls.În secolul al XIV-lea s-a ridicat în partea de nord-vest a ora[ului un zid de ap`rare cu opt turnuri [i s-a s`pat canalul Graft. funda]iile fortifica]iilor au fost sl`bite. Litografie înf`]i[ând fortifica]iile de pe Dealul Cet`]ii. and also of the Graft canal used to drain the waters trickling down from the slopes of the Warthe Hill. the 19th century. În urma inunda]iilor din 1809. The 14th century saw the building. a[a cum se vedeau dinspre cap`tul Str`zii Lungi în secolul al XIX-lea. 20 . Lithograph depicting the fortifications on the Citadel Hill seen from one end of the Lunga Street. The floods of 1809 weakened the foundations of the fortifications.

.

on the hills to Poiana Brasov. În acest timp. a fost distrus` de romani. la Pietrele lui Solomon. au fost ridicate aici dou` cet`]i. Hence the name. The Black Tower and the Graft Canal in the 19th century. o descoperire întâmpl`toare proba aceste leg`turi: la s`parea unei funda]ii de cas` a fost scos la iveal` un tezaur bizantin. The map of geographer Ptolemayos. it caught fire. La 23 iulie 1559 a fost lovit de un tr`znet [i a ars. Bras is the term southern Slavs used for fortification. and in the Middle Ages as well. preserved to this day. At that time. Struck by lightening on July 23. O dat` cu epoca migra]iilor. care au dat chiar numele ora[ului. fortified by double mounds and wooden palisades. bras fiind termenul slavilor din sud pentru «fortifica]ie». in the 11th-12th centuries two citadels were erected there. 1559. one of the Sprenghi Hill and the other at the top of Tampa. where archaeological evidence attests to a population made up of Romanians. având strânse leg`turi cu spa]iul sud-carpatic. A fost ridicat în secolul al XIV-lea pe un pinten stâncos al Dealului Warthe. ca [i în Evul Mediu. înalte de aproape 7 m. una pe Dealul ßprenghi [i cealalt` pe [aua Tâmpei. men]ionat ca atare (Brasov). In 1878. Vestigii de epoc` roman` s-au g`sit la Bra[ov pe dealul ßprenghi (care str`juie[te vechea biseric` din Bartolomeu) [i la Stejeri[. just like an inscription in the camp set up by the Romans at Rasnov. unde dovezile arheologice atest` o popula]ie mixt` de români. într-un document din 1294. Vestiges from the Roman epoch have been found on the Sprenghi Hill of Brasov (which guards the old church of Bartolomeu). they were the ones who established the present name of the town. and at Stejeris. pe dealurile dinspre Poiana Bra[ov. în aceste locuri se stabile[te o important` comunitate de slavi. zona era una a frontierei cu ]inuturile din sud. mentions the Dacian tribe of the Cumidavensi as living in the area. r`mânându-i numele sub care e cunoscut pân` ast`zi. the area represented a frontier with the southern regions. The tower was erected in the 14th century on an overhang of the Warthe Hill. În 1878. written in a document from 1294. They guarded the current radius of the city. slavi [i pecenegi. a community of Slavs settled here. nearly seven meters high. dating to the 12th century. and Petchengs. înt`rite cu valuri duble de p`mânt [i palisade de lemn. În zorii Turnul Negru [i Canalul Graft. keeping up close ties with the area south of the Carpathians. In fact. In the early Middle Ages. br`]`rile [i inelele din aur [i argint sunt similare cu cele descoperite cu câteva decenii în urm` la 22 . Harta geografului Ptolemaios [i inscrip]ia descoperit` în castrul pe care romanii l-au întemeiat la Râ[nov. Slavs. pomenesc de tribul dacic al cumidavensilor. a[a cum se vedeau în secolul al XIX-lea. In the period of migrations. It contained diadems.ßcheii Bra[ovului. Rocks. care se afla în zon`. în secolele XI-XII. datând din secolul al XII-lea: diademele. Ele str`juiau actualul perimetru al ora[ului. an accidental find further verified these connections: while digging at a house foundation a Byzantine hoard was unearthed. gold and silver bracelets and rings similar to the ones discovered a few decades ago on the Lower Evului Mediu.

Atestat` documentar de o bul` papal` din 1399. începând cu secolul al XV-lea. printr-un act din 1495. and books from various Wallachian and Moldavian princes as they often worked as interpreters or messengers. The Saint Nicholas Church of Scheii Brasovului in a two-century-old lithograph. a fost ridicat` din zid drept ctitorie a voievodului muntean Vlad C`lug`rul. odoare [i c`r]i de la domnitorii munteni [i moldoveni. fiind atesta]i în mai multe documente [i hrisoave ca t`lmaci sau soli ai acestora. slujind aici vreme de [ase genera]ii. a l`sat o istorie [i o cronic` a acestui l`ca[ de cult. They drew up a history and a chronicle of this religious abode that played such a considerable role in preserving the faith and the identity of Brasov Romanians. Wallachian Prince Vlad the Monk rebuilt it in stone as spelled out in the 1495 foundation deed. cu un rol esen]ial în p`strarea credin]ei [i identit`]ii românilor bra[oveni. Cea mai cunoscut` familie de preo]i. starting with the 15th century. familia Tempea. într-o litografie de acum dou` veacuri. Preo]ii români de aici au primit danii în ve[minte. religious valuables. care aminte[te existen]a unei biserici ortodoxe în Corona. The best known priest family to have served here for six generations is the Tempea.Biserica Sfântul Nicolae din ßcheii Bra[ovului. 23 . The Romanian priests here received gifts of canonicals. Attested to by a Papal Bulla from 1399 that mentioned an Orthodox Church at Corona.

being the best preserved fortification in Brasov. The bastion is attested to 1522. zidurile cu bastioanele [i poarta de acces au fost avariate grav în timpul unui cutremur din 1802. fiind demolate în 1857 pentru a l`sa loc unor noi construc]ii. ad`postind ast`zi un muzeu al Bra[ovului medieval. being then demolished in 1857 to make room for new constructions. Atestat documentar din 1522. Overall view of the Weavers’ Bastion. situated in the southwest of the town. situat în col]ul de sud-vest al ora[ului. Vedere de ansamblu a Bastionului ¥es`torilor. care asigura intrarea în ora[ dinspre Blum`na.Bastion de ap`rare din zona Por]ii C`ld`rarilor (în cap`tul str`zii Republicii de ast`zi). 24 . Ridicate în secolul al XIV-lea. the walls featuring bastions and an access gate were seriously damaged by the 1802 earthquake. It was erected at the expense of and defended by the care of the local weavers. este cea mai bine p`strat` fortifica]ie a ora[ului. Defense bastion in the area of the Coppersmiths’ Gate (end of the Republic Street today) securing the entrance into the city from Blumana. ca majoritatea fortifica]iilor ora[ului. and houses now the town’s medieval museum. Erected in the 14th century just like most of the city fortifications. a fost ridicat pe cheltuiala [i ap`rat prin grija ]es`torilor din ora[.

and the White Tower. Far away. standing as an area of “free burgs“. to the Teutonic Knights in 1211. the fortifications on the Citadel Hill. The first attempts at colonization and Catholicization. Colegiul Andrei ßaguna). în dep`rtare. Regalitatea maghiar` a întârziat aproape dou` secole s`-[i întind` suzeranitatea asupra acestor ]inuturi din sud-estul Transilvaniei. the King of Hungary. failed. Dinogetia. in the Byzantine center of The Hungarian royalty hesitated for nearly two centuries to stretch its sovereignty over these lands south east of Transylvania. ceea ce a Danube. Dun`rea de Jos. fortifica]iile de pe Dealul Cet`]ii. cavalerilor teutoni în 1211. Primele încerc`ri de colonizare [i catolicizare de la mijlocul secolului al XII-lea au dat gre[. dating from the mid 12th century. se v`d Biserica Sfântul Nicolae.Panoram` a Bra[ovului (1851) de pe Drumul Poienii: de la dreapta spre stânga. dup` cum o atest` diploma acordat` de Andrei al II-lea. Panorama of Brasov (1851) seen from Poienii Road: from right to left. a ccording to a diploma granted by Andrew II. Turnul Negru [i Turnul Alb [i. the Saint Nicholas Church. Gimnaziul Ortodox (azi. Biserica Neagr`. the Orthodox College (today Andrei Saguna College). în centrul bizantin de la Dinogetia. which 25 . r`mase o zon` a „târgurilor libere“. regele Ungariei. the Black Tower. the Black Church.

Maierus. Nussbach . In exchange for a series of privileges. Numele germane pe care ordinul teutonilor le-au dat a[ez`rilor din ¥ara Bârsei (Kronen – Coroana – pentru Bra[ov. Nussbach pentru M`ieru[ [. Mountains.Rasnov. dominated by the Tampa „bastion”. a. identical to those in the Koblenz area. dominat de „bastionul“ Tâmpei. Înc`lcarea privilegiului. în schimbul asigur`rii frontierei de sud-est a regatului maghiar. you can always enjoy a view from above even if it is not of the old center. de unde se pare c` proveneau cei mai mul]i cavaleri.o. where most of the knights seemingly came from. Rosenau .Pl`cerea „vederii de sus“. care le interzicea s`-[i prompted the settlement here of the Teutons. care primeau o serie de privilegii.). The Teutonic Order gave German names to the settlements in the Land of Barsa (Kronen . determinat stabilirea aici a teutonilor.The Crown for Brasov. Encroaching the regulations. In Brasov. Helsdorf .) sunt acelea[i cu cele din zona Koblenz. Rosenau devenit Râ[nov.s. Helsdorf pentru H`lchiu. they safeguarded the southeastern frontier of the Hungarian kingdom.a. which forbade them to erect 26 . chiar dac` nu este vorba de vechiul centru al cet`]ii este posibil` la Bra[ov datorit` în`l]imilor care înconjoar` vechile cartiere ale ora[ului ca un zid protector.Halciu. girdle the old districts.

Statues guarding the buttresses of the Black Church the construction of which began in 1383. construit` începând cu anul 1383. aici „începe [i se termin` Europa“. Într-adev`r. devenit emblem` a ora[ului este. the emblem of the city. „it is here that Europe begins and ends. 27 . ultima catedral` gotic` din partea oriental` a Europei. Dup` expresia scriitorului bra[ovean Gheorghe Cr`ciun.” This impressive monument.Statui care str`juiesc contraforturile Bisericii Negre. impresionantul monument. is geographically the last Gothic cathedral erected in Eastern Europe. As Brasov writer Gheorghe Craciun put it. în ordine geografic`.

care ap`ra col]ul de sud-est al cet`]ii Bra[ovului (secolul al XVI-lea). and the Szecklers led by prince Posa failed to stop them. when a part of Subotai’s army crossed to Transylvania through the Oituz pass. The same German researcher Alfred Prox discovered in 1937 a saddle decoration on the Sprenghi Hill. after which its upkeep was entrusted to the drapers’ guild. a fost ini]ial încredin]at spre ap`rare breslei aurarilor. which he attributed to a Kirghiz . The Drapers’ Bastion that defends the southeastern corner of Brasov (16th century) was initially in the care of the local goldsmiths.Bastionul Post`varilor. construiasc` în zon` fortifica]ii de piatr` (a[a cum teutonii au ridicat la Feldioara sau Codlea) a atras alungarea teutonilor din ¥ara Bârsei. Alfred Prox. când în martie 1241 un corp din oastea lui Subotai intra în Transilvania pe la Pasul Oituz. descoperea în 1937 pe Dealul ßprenghi stone fortifications in the area (as the Teutons did at Feldioara or Codlea) resulted in their banishment from the Land of Barsa. Brasov was not spared the big Tartar inroad of March 1241. f`r` ca secuii condu[i de voievodul Posa s` li se poat` opune. Bra[ovul nu a fost ocolit de marea n`v`lire a t`tarilor. dup` care sarcina între]inerii [i ap`r`rii a fost încredin]at` breslei post`varilor. Acela[i cercet`tor german.

From that moment on. the abbot visited it in 1235. The respective establishment was called Catherine’s Court and most probably. in German deeds. De acum înainte. izvoarele scrise vorbesc în paralel de Brasso. teutonii colonizeaz` regiunea cu ]`rani adu[i de pe posesiunile lor de pe malul stâng al Rinului.o aplic` de [a. care viziteaz` m`n`stirile Transilvaniei în 1235. la data atest`rii horseman in Subotai’s army. Un act din 1399 este dat chiar „in oppido de Corona seu vulgariter Brascho nuncupato“ („în ora[ul numit Corona sau mai popular Brascho“). a royal diploma banned the relcoation of “subjects to the Crown“ from the neighboring areas to the land of Barsa. Then the Teutons colonized the region with peasants from their lands on the left bank of the Rhine. Indeed. a[ez`mânt care purta numele Curtea Ecaterinei [i fiind foarte probabil chiar cel vizitat de abate la 1235. and cited the Crown Diocese. men]ionând-o [i pe cea din Dioceza Corona. that is “in the town called Corona or Brascho. not far from Villa Hermani (Hermannstadt. pe care o atribuia unui c`l`re] kirghiz din oastea lui Subotai. nu departe de Villa Hermani (Hermannstadt. Sibiu). sau Corona în cele germane. în 1222. din zonele învecinate ora[ului Koblenz. in the vernacular. in the vicinity of Koblenz. sub actuala cl`dire a liceului „Honterus“ s-au g`sit urmele unei m`n`stiri de maici. Dup` ce. in Hungarian documents. Istoria propriu-zis` a ora[ului începe o dat` cu secolul al XIII-lea. când spore[te num`rul popula]iei. ora[ul î[i dobândise „certificatul de na[tere“. written sources spoke either of Brasso. who visited Transylvania’s monasteries in 1235. traces of a monastery of nuns were discovered under the current building of the Honterus High School. A parchment dating from 1399 reads that it was issued “in oppido de Corona seu vulgariter Brasco nuncupato“. Între timp. Prima sa atestare documentar` cert` o d` abatele Fredericus din Hamborn. Astfel. At the date when it was attested 29 . The Hungarian royalty stepped up the colonization after the great Tartar inroad. în documentele maghiare. când teutonii aduc aici coloni[ti sa[i din zona Sibiului. and consequently the population augmented considerably. or Corona.“ The story of the city proper began in the 13 th century when the Teutons brought over Saxon colonists from the area of Sibiu. care preiau vechiul nume al locului. In 1222. The town had meanwhile acquired a birth certificate. Într-adev`r. It was first mentioned in a document by abbot Fredericus of Hamborn. Coloniz`rile sunt intensificate de regalitatea maghiar` dup` marea n`v`lire t`tar`. o diplom` regal` interzice a[ezarea în ¥ara Bârsei a „supu[ilor regali“ din zonele învecinate. Sibiu).

30 .

Primele liste de contribuabili de la sfâr[itul acestui secol arat` o popula]ie estimat` la 13 000 locuitori. dar foametea. outside the walls of the German colonies of Bartolomeu and the area of the Black Church.000 inhabitants. când regele Ungariei Ludovic I îi confer` spre administrare [i cele 13 comune s`se[ti din ¥ara Bârsei în schimbul ridic`rii [i între]inerii de c`tre localnici a cet`]ii Branului. Nonetheless. Louis I put the 13 Saxon communes in the Land of Barsa under his administration in exchange for having the inhabitants erect and maintain the city of Bran in a period marked by the threat of Ottoman expansion. Its geographic situation at a crossroads of communication with the east and the south of the Carpathians just like the establishment of weekly fairs.000 inhabitants. Cu toate acestea. armeni“. bulgari. in the 15-16 centuries it was the most densely populated town of the entire Romanian medieval space. Situarea sa geografic` într-un punct de întret`iere a c`ilor de comunica]ie cu estul [i sudul Carpa]ilor. urmat` de cium` în anii 15091510 scade num`rul lor. and a total of 600 inhabitants. popula]ia ora[ului [i a suburbiilor crescuse: tr`iau aici „la grani]ele cre[tin`t`]ii catolice o mul]ime de greci. followed by the pest of 1509-1510 reduced the number so that throughout the 16 century the burg had only 10. Its population soon doubled. Autonomia Bra[ovului a fost câ[tigat` [i pecetluit` în 1377. Wallachians. Popula]ia se dubleaz` în scurt` vreme. în secolele XV-XVI Bra[ovul este ora[ul cu cel mai mare num`r de locuitori din întreg spa]iul medieval românesc. At the same prosperous th th th 31 . A century later. în afara zidurilor coloniilor germane din Bartolomeu [i din zona Bisericii Negre. într-o epoc` in a document. the town featured five small German colonies with 30 houses each. pe teritoriul actual al ora[ului existau cinci mici colonii germane. Armenians. with over 6000 inhabitants. Bulgarians. Brasov won its autonomy in 1377. valahi.documentare. turned 15 century Brasov into one of the most important commercial centers of Transylvania. care pe întreaga durat` a secolului al XVI-lea r`mâne în jur de 10 000 de persoane. when Hungary’s King. the population in the town and the suburbs had grown: there lived “at the limits of Catholic Christianity a host of Greeks. The famine. Un secol mai târziu. având peste 6 000 locuitori. cu un total de 600 de locuitori. a câte 30 de gospod`rii. The first lists of taxpayers dating to the end of this century showed an estimated 13. ca [i împ`mântenirea „târgurilor“ s`pt`mânale de aici a f`cut ca la mijlocul secolului al XV-lea Bra[ovul s` fie socotit deja unul din centrele comerciale importante ale Transilvaniei.

între 1395 [i 1427. This made it that the Hungarian 32 . între timp. sub supravegherea direct` a regelui Sigismund de Luxemburg. În mijloc. the administrative headquarters of medieval Brasov. ceea ce a f`cut ca. In the middle. the people of Brasov were allowed to mint their own currency. bra[ovenii primesc chiar drept s` bat` moned` proprie. cannons included. care ad`postea sediul administrativ al Bra[ovului medieval. the craftsmen here specializing in the manufacture of all sorts of weapons. marcat` de pericolul expansiunii otomane. inclusiv tunuri.Panoram` a Pie]ei Sfatului. me[te[ugarii de aici specializându-se în f`urirea de arme. the town acquired its fortification works under the direct supervision of King Sigismund of Luxembourg. dominând pia]a central`. Tot în aceast` epoc` de prosperitate se ridic` [i fortifica]iile ora[ului. between 1395 and 1427. se distinge fa]` de restul cl`dirilor vechea Cas` a Sfatului. ora[ul devenise un adev`rat arsenal. The town had meanwhile become a genuine armory. de pe Tâmpa. Sub Iancu de Hunedoara. în genere. standing out from the rest of the constructions is the old Council House. time. Panorama of the Council Plaza seen from the Tampa. Under Iancu of Hunedoara (Hunyadi).

The town’s first forms of administration included four senators running the settlement in 1342. atitudinea regalit`]ii maghiare în raport cu ora[ul s` r`mân` binevoitoare: Bra[ovul era cea mai important` surs` de aprovizionare a armatelor Ungariei. reprezint` o coroan`. the symbol of the city’s birth as a colony by the will of the Hungarian royalty.Bastionul Graft. ap`rat [i între]inut pe costurile breslei [elarilor. Graft bastion. Two centuries later. iar în 1358 este pomenit un jude primar al Bra[ovului. semn al na[terii ora[ului ca o colonie înfiin]at` Royalty turned a kind eye to Brasov since it was the most important source of supply for the Hungarian armies. the White Tower on the Guards’ Hill (Warthe) and the city’s defense precincts in the north. f`cea leg`tura printr-un pod de lemn între Turnul Alb de pe Dealul Str`jii (Warthe) [i incintele de ap`rare ale ora[ului din col]ul s`u nordic. erected in the 15th century. while in 1358 a mayor judge was recorded. Sigiliul ora[ului. defended and kept at the expense of the Harness Makers’ Guild connected. ridicat în secolul al XV-lea. Primele forme de administrare a ora[ului men]ioneaz` în 1342 c` acesta era condus de patru senatori. Brasov’s seal dating to the respective period featured a crown. datând din aceast` perioad`. the crown was 33 . through a wooden bridge.

.

Astfel de por]iuni ale ora[ului. care pot fi descoperite deopotriv` de c`l`tor [i localnic în multe locuri din zona centrului vechi sunt o istorie a locurilor în imagini. deopotriv` pline de for]` [i calme. Travelers or locals alike may easily discover such gems in the old center area with its air of calm strength. 35 . Details of the Graft Bastion: opening for firepower and for throwing molten pitch. Detalii ale Bastionului Graft: gur` de foc [i pentru aruncarea smoalei topite. Parts of the city’s old architecture have been preserved unaltered for centuries. For example.Din vechea arhitectur` a ora[ului s-au p`strat por]iuni care nu au fost modificate de veacuri – cum este ancadramentul u[ii [i treptele de acces la o mic` intrare de pe latura de sud-vest a Bisericii Negre. the doorframe and the access steps to this small entrance on the southwestern side of the Black Church.

din rândurile Imagine interbelic` a aleii [i canalului de Dup` Ziduri. comunitatea era condus` de 100 de b`rba]i (centumviri). from 1577. un vilic (administrator economic) [i judele ora[ului. a chaplain. ca simbol al tr`iniciei. a school rector. la ad`postul zidurilor ora[ului [i a nevoii de arme sau bani pe care me[te[ugarii s`i o puteau satisface. That is why episodes such as the th negustorilor [i me[terilor de vaz` numi]i câte 25 pentru fiecare cvartal de c`tre magistrat. A century later. a cannon master. Medieval Brasov also had employees of the local administration with very specific jobs: archive workers. Pe sub arcada de sus]inere a fortifica]iilor se vede Bastionul Graft. Inter-war image of the Alley and the Canal beyond the Walls. iar la 1420 începe construirea Casei Sfatului. and part of an inscription unfortunately not preserved entirely. documents give a first complete list of the most notable inhabitants of the place: 16 senators. as it enjoyed the shelter of its walls. Bra[ovul nu a ie[it în eviden]` în tumultul de conflicte ale Evului Mediu. Bra[ovul medieval avea [i angaja]i ai administra]iei locale. an economic administrator (vilic). one can take a glimpse of the Graft Bastion. cu func]ii precise: arhivari. în documente apare [i prima list` complet` a notabilit`]ilor: 16 senatori. and was also assumed as the town’s coat-of-arms in the writings of Johannes Honterus. Catharina [i Petri). Un secol mai târziu. and its need for weapons and money was met by the local craftsmen. the construction began of the Holy Council House. an apothecary. locul lor de adunare din Pia]a Mare a ora[ului. the community was led by 100 men (centumviri). represented as placed on a root. un farmacist. ale[i câte patru pentru fiecare cvartal al ora[ului (Portica. and a county judge. optând mai degrab` pentru negocieri. care supraveghea „mercurialul“ pie]ei ora[ului [i folosirea unor m`suri corecte. a token of endurance. an organist for the City Church (the Black Church). being rather partial to negotiations. Spre sfâr[itul veacului al XIV-lea. un me[ter de tunuri. Dou` secole mai târziu. organistul Bisericii din Cetate (Biserica Neagr`). elected by four for each quarter of the city (Portica. iar din 1577 un jude al târgului. cu o por]iune dintr-o mare inscrip]ie care din p`cate nu s-a mai p`strat. Catharina and Petri). la 1397. paznici ai por]ilor ora[ului. Under the arcade supporting the fortification. Tocmai de aceea.prin voin]a regalit`]ii maghiare. un archebuzier. a town judge who supervised the prices on the markets. un capelan. Corpus Christi. guards of the city gates. episoade 36 . Brasov did not stand out within the conflicts sparked in the Middle Ages. in 1397. and. fiind asumat` ca stem` a ora[ului prin scrierile lui Johannes Honterus. and saw to the application of correct measures. rectorul [colii. In 1420. coroana apare a[ezat` pe o r`d`cin`. the meeting place in the Big Square. appointed 25 for each quarter by the magistrate from among the most respectable merchants and craftsmen. Corpus Christi. Towards the end of the 14 century. an arquebusier.

pân` la [an]urile vechii cet`]i. It stood in the middle of an ensemble of fortifications that went beyond the precinct wall.Poarta Catharinei (sau Ecaterinei) este cea mai bine p`strat` poart` de acces în ora[. It was erected in 1559 at the expense of Judge Johannes Benkner. Catherine’s Gate is the best preserved access gate in town. to the citadel moat. and at that time it represented the main access way from the Schei. 37 . A fost ridicat` în 1559 pe cheltuiala magistratului Johannes Benkner [i constituia în epoc` principala poart` de acces c`tre ora[ dinspre ßchei. fiind în centrul unui ansamblu de fortifica]ii care ie[eau în afara zidului de incint`.

dateaz` din urma unei restaur`ri a cl`dirii de la mijlocul secolului al XVIII-lea. ridicat în stil baroc. which destroyed most of the town. care a distrus o mare parte a ora[ului. 38 . fiind men]ionat` drept Praetorium.Casa Sfatului a fost men]ionat` pentru prima dat` la 1420. dup` incendiul devastator din aprilie 1689. Actuala înf`]i[are. First mentioned in 1420. known as the Praetorium. the Council House was then the administrative heart of the town. In the mid 18th century it was restored and it gained a tower in Baroque style after the devastating fire of 1689. Aici se afla sediul administrativ al ora[ului. cu turnul înalt.

The present-day shape of the Weavers’ Bastion dates to the mid 17th century.Vedere exterioar` [i de incint` din Bastionul ¥es`torilor. An eastern tower of the bastion. . bearing the inscription 1573. inscrip]ionat 1573. Outer and inner view from the Weavers’ Bastion. Un turn de r`s`rit al bastionului. Forma de ast`zi a Bastionului ¥es`torilor dateaz` de la mijlocul secolului al XVIII-lea. poate indica anul în care lucr`rile de ridicare a fortifica]iei au fost încheiate. can indicate the year when the fortification works were concluded.

Next page: Graft Bastion and what is left of the inscription that once gave the story of how the construction was erected and defended by the Saddler Makers’ Guild. dispus` între cele dou` guri de aruncare a smoalei. near the Schei Gate. the narrowest street in Romania. localnicii au servit nu o dat` drept soli sau translatori domnitorilor munteni. It is placed between two openings on which molten pitch was thrown. îndeletnicindu-se îndeosebi cu spionajul în favoarea uneia sau alteia dintre taberele aflate în confruntare prin aceste p`r]i [i cu furnizarea de arme [i informa]ii cui dorea [i cui pl`tea mai bine. engaging quite often in espionage to the benefit of one or the other of the camps under confrontation or in the supply of weapons of information to whoever wanted and paid more. 40 . The old parchments of the town Bastionul Graft [i resturile inscrip]iei care vorbea odinioar` despre ridicarea [i ap`rarea sa de c`tre breasla [elarilor. Pagina urm`toare: precum expedi]ia de pedepsire a lui Vlad ¥epe[. Slate roofs.Acoperi[uri de ardezie. The inhabitants served more than once as messengers or translators for Wallachian princes. These are some of the sights that delight the eye in Brasov. care a distrus în 1460 suburbiile ora[ului [i i-a tras în ]eap` pe bra[ovenii prizonieri a r`mas în memoria cronicilor s`se[ti din epoc`. În rest. vechi hornuri [i unica Strad` a Sforii. din apropierea Por]ii ßchei – cea mai îngust` strad` din ora[ele României – sunt micile bucurii pe care Bra[ovul le ofer` oricui îl prive[te [i caut` s` îl în]eleag`. old chimneys. În actele vechi ale ora[ului s-au p`strat chiar retaliatory expedition of Vlad the Impaler that destroyed the town suburbia in 1460 and impaled the people of Brasov fallen prisoner were diligently inscribed in the Saxon chronicles of the time. and the one and only Rope Street.

.

Cre[tinismul, într-un ora[ de frontier` cu lumea „barbar`“, a[a cum erau percepute de c`tre localnici ]inuturile din sud [i est, aflate sub suzeranitate otoman`, a fost deopotriv` pav`z` [i flamur` pentru bra[oveni. Semnele credin]ei pot fi întâlnite în toate bisericile vechi ale ora[ului. Christianity, in a frontier town surrounded by a „barbarian” world, as the people in the south and the east, under Ottoman sovereignty were perceived, was the shield and banner of Brasov. Christian tokens can be found in all the city’s old churches.

42

men]iuni ale unor sume de bani pentru iscoadele magistra]ilor, numi]i exploratores, trimi[i acolo unde comas`rile de trupe sau alte întâmpl`ri puteau semnala evolu]ii care s` priveasc` într-un fel sau altul soarta ora[ului. Unul dintre ace[ti exploratores pare a fi fost Neac[u din Câmpulung, care în 1521 îi trimitea lui Hans Benkner, judele Bra[ovului, un raport am`nun]it al mi[c`rilor otomane la Dun`re, faimoasa scrisoare ce a devenit primul document scris în limba român`.

mention sums of money paid to spies hired by magistrates, the so-called exploratores sent to places where the stationing of numerous troops or other happenings could trigger off developments concerning, one way or another, the destiny of the city. Such an explorator seems to have been Neacsu of Campulung, who in 1521 send Hans Benkner, the judge of Brasov, a detailed report on the Ottoman movements at the Danube. It is in fact the first document written in Romanian.

43

44

day workers on the building sites of the municipality or the guilds. In 1489. via]a Bra[ovului î[i urma un curs lini[tit. on the spot of today’s Cerbul Carpatin Restaurant stood the shops of shoemakers and the headquarters of their th 45 . ospe]ele [i jocurile trebuiau s` înceteze [i ele. feasts and games had to stop too under the daunting threat of a fine assessed by street militia or by the judge himself. iar forfota ora[ului. muncitori cu ziua pe [antierele de construc]ii ale municipalit`]ii sau breslelor. aici aflându-se mai toate atelierele care produceau vase mari [i vesel` din aram` [i cositor. pe locul restaurantului Cerbul Carpatin se aflau atât atelierele cizmarilor [i pantofarilor. today’s Republic Street was called the Coppersmiths Street as it harbored most of the workshops that produced by copper and brass vessels. Moldova sau Valahia [i. cu prec`dere din zona mai populat` a ßcheilor. strada Republicii de ast`zi era numit` strada C`ld`rarilor. they represented 37% of the population. Peasants with their produce. cât [i sediul breslei lor. nici un str`in de ora[ nu mai putea poposi între ziduri. the music. De pild`. ori în atelierele me[te[ugarilor. sub amenin]area amenzilor ustur`toare ale v`tafilor de strad` sau chiar ale judelui. Din zori. În cap`tul care d` spre actuala Pia]` a Sfatului. or apprentices from the various shops would show up. Moldavia or Wallachia would flow into the town square and markets. At dawn. waves of merchants coming from Transylvania. and especially the popular area of Schei. grouped on streets. When night fell no stranger was allowed to remain within the walls. iar pe The life of the town went on smoothly under the protection of its walls. muzica. when the gates were thrown open. and pots. Ponderea în ora[ o aveau înc` de la sfâr[itul secolului al XV-lea me[te[ugarii: în 1489 ei reprezentau 37% din popula]ie. ]`rani cu produse. For instance. dinspre suburbii curgeau c`tre pia]a ora[ului negustorii veni]i dinspre Ardeal. o dat` cu deschiderea por]ilor. and the tumult of the city. La l`sarea serii. Craftsmen held the biggest share of the town’s population starting with the late 15 century. At the end towards the Council Plaza.Vârsta de aur The golden age La ad`postul zidurilor. grupându-se pe str`zi.

and by armor makers. cu prilejul unei incursiuni asupra ora[ului. Privilegia]i în aceast` lume a me[te[ugurilor erau aurarii (cei ce prelucrau metalele pre]ioase) [i armurierii. The statutes of the guilds laid down precise regulations – breach of which was punished by substantive fines – regarding the quality of the raw materials and the finished products. me[te[ug atestat ca fiind p`strat din genera]ie în genera]ie de familia Neidel. This trade was attested as being preserved from generation to generation by the Neidel family. 46 . sub pedeapsa unor amenzi substan]iale. ele Str`juind ora[ul de pe un pinten de stânc` al Dealului Str`jii (Warthe). in particular the Brasov manufacturers of guns. sub supravegherea atent` a breslei. cât [i educarea calfelor.still in operation in 1716 . guild. statutele breslelor impuneau reguli precise. cu deosebire turn`torii bra[oveni de tunuri. as well as the education of fiind înc` în stare de func]ionare. Still guarding the town from a overhang of the Guard Hill (Warthe). pân` în secolul al XVIII-lea. As a symbol of the quality of the goods made in Brasov mention should be made that two cannons crafted in Brasov . and then recovered by the Austrians as war booty. A special position in this world of the crafts was held by goldsmiths who processed rare metals. au fost recuperate de austrieci ca prad` de r`zboi. privind atât calitatea materiei prime [i a produsului finit. Turnul Alb a fost ridicat în a doua jum`tate a secolului al XV-lea.actuala strad` B`lcescu se aflau atelierele de t`b`c`rie ale ora[ului.were captured by the Turks in 1583 during a plundering raid over the city. while the city’s tanning shops were situated on present-day Balcescu Street. the White Tower was erected in the 15th century. la 1716! De altfel. trebuie men]ionat c` dou` tunuri fabricate la Bra[ov [i jefuite de turci în 1583. Ca m`rturie a calit`]ii m`rfurilor produse la Bra[ov. until the 18 th century.

. Every nook in Brasov is picturesque.Fiecare ungher din Bra[ov poate deveni pitoresc. The cold stone of the Gothic window frames and buttresses is softened by warmly colored petunias carefully arranged in pots. R`ceala pietrelor de la ferestrele gotice [i de la contrafor]i face pandant cu petuniile din ghivecele grijuliu aranjate.

Used for defense and observation purposes. Erected at the end of the 14th century on the rock above the Blacksmiths’ Bastion (today housing the National Archives of Brasov). the tower was connected by a wooden bridge to the city walls. A fost p`r`sit la sfâr[itul secolului al XVIII-lea.Ridicat la sfâr[itul secolului al XIV-lea pe o stânc` deasupra Bastionului Fierarilor (care ad`poste[te ast`zi sediul Arhivelor Na]ionale din Bra[ov). It was abandoned in the 18th century. Turnul Negru. Turnul avea rol de ap`rare [i observa]ie. cu zidurile sale înalte de 10 m. domin` ora[ul. fiind legat cu un pod de lemn de zidurile ora[ului. the Black Tower with its 10m tall walls once towered over the city. 48 .

Breslele. inside the Citadel Hill fortification. la a c`ror zidire contribuiau cu bani [i for]` de munc` the apprentices under the careful eye of the guild. at the end of which a practical exam had to be taken. în func]ie de importan]a lor în economia ora[ului [i de veniturile me[te[ugarilor lor. vreme de patru ani. din interiorul fortifica]iei de pe Dealul Cet`]ii. a[a cum arat` ast`zi (dup` restaurare [i transformarea lor. for four years. primeau în administrare [i între]inere por]iuni [i bastioane din sistemul de ap`rare al ora[ului. în restaurant). the guilds received in administration and upkeep parts of and bastions on the defense wall. they 49 . Then a party further celebrated the apprentice turned master. la mijlocul anilor 80. Function of their importance in the economy of the town. In exchange. Fântân` atestat` din 1623. when a restaurant was opened here). The Citadel Hill fortifications as they are today (after their restoration in the mid’ 80s. la finele c`rora un examen practic [i o petrecere consfin]eau trecerea de la stadiul de ucenic la cel de me[ter. cu o adâncime de 81 m. 81 m deep fountain attested to 1623. and of the income made by their craftsmen.Fortifica]iile de pe Dealul Cet`]ii.

ad`ugate la calitatea deosebit` a m`rfurilor produse. brought benefits. rounding off the town’s collections to be found in the old Council products House. The best preserved today is the Weavers’ Bastion. aduceau [i ele mari beneficii localnicilor. Bra[ovenii au primit în 1408 [i 1412 dreptul de a vinde [i cump`ra cu ridicata [i cu am`nuntul în toate ora[ele got the name of and bore the coat-of-arms of the respective guilds. în schimb. huge prompted by the special quality of the manufactured. [i care. Between 1408 and 1412 the people of Brasov received the right to buy and sell wholesale and by retail from all the cities of Transylvania. Thus they practically 50 . Privilegiile comerciale.Bastioane [i arcuri de sprijin de sub Dealul Str`jii (Warthe). primeau numele [i dreptul de a purta stema breslei care le avea în grij`. Bastionul ¥es`torilor. Commercial privileges. în zona numit` ast`zi Dup` Ziduri. cel mai bine p`strat ast`zi dintre acestea ad`poste[te în interior un mic muzeu al me[te[ugurilor. which houses a small museum of the craftsmen. Bastions and flying buttresses under the Guard Hill (Warthe) in the area called today Beyond the Walls. care completeaz` colec]iile muzeului ora[ului din vechea Cas` a Sfatului.

pân` la Vidin [i Marea Adriatic` în sud [i sud-vest. în condi]iile în care aveau privilegii comerciale care le-au deschis rute externe pân` la Moscova [i Vladimir în est. to Hungary and Vienna in the east. candelabra.Turnul Alb. subordonându-[i practic subordinated commerce in the other Saxon urban centers. The White Tower after restoration. Transilvaniei. ca s` nu mai vorbim de rela]iile comerciale deosebite cu Moldova [i ¥ara Româneasc`: numeroase cupe. devenit dup` restaurarea sa recent` unul dintre cele mai frumoase monumente ale ora[ului. as their commercial privileges opened up to them foreign routes to Moscow and Vladimir in the east. To say nothing of the special commercial relations with Moldavia and Wallachia: cups. to Vidin and the Adriatic in the south and south-east. candelas or book bindings offered to monasteries by Romanian princes were produced by the master goldsmiths of Brasov. candelabre. comer]ul din celelalte centre urbane s`se[ti. candele sau ferec`turi de c`r]i oferite ca danii m`n`stirilor de domnitorii români au ie[it din mâinile unor 51 . one of the most beautiful monuments in town. Ungaria [i Viena la est.

.

the Big Plaza. me[teri aurari bra[oveni precum cei din familia May. Centrul comercial al ora[ului se afla în Pia]a Mare (Pia]a Sfatului). unde în 1545 a fost ridicat` Casa de Comer] (col] cu actuala strad` Hirscher. The town’s commercial center stood in the Council Plaza. th th 53 . care au lucrat în secolele XVII-XVIII. Procession at the Junii Bra[ovului festival – an ancient tradition The oldest document record in which this festival is mentioned is from 26th of March 1728. where in 1545 the Trade House was erected (on the corner with Hirscher Street. such as the May family who plied their trade in the 17 and 18 centuries. the building is being restored today).Procesiune la festivalul Junii Bra[ovului – o tradi]ie str`veche Cea mai veche atestare documentar` dateaz` din 26 martie 1728. cl`direa se afl` în curs de restaurare).

54 .

editor. printer. Cicero.Ora[ul între ra]iune [i istorie The city between reason and history Juzii [i magistra]ii ora[ului au acordat o deosebit` aten]ie [colilor [i culturii. pe lâng` propriile lucr`ri. scolarium succentor in Corona. unde predase înv`]`ceilor din 1480 un „Gheorghe gr`m`tic“. Born in 1498 at 40. func]iona o [coal` pe lâng` Biserica Neagr`. promotor al Reformei. Johannes Honterus. La 1544 ia fiin]` prima [coal` de fete. [i-a legat destinul de cel al ora[ului.The first school for girls was set up in 1544. Seneca sau Sfântul The town’s judges and magistrates paid special attention to schools and culture. there existed a school near the Black Church. pe lâng` o gramatic` a limbii latine. while outside the city walls the Romanian community of Schei founded its own school in 1495. “scolarium succentor in Corona“. N`scut în 1498 pe strada Neagr` (azi B`lcescu) la num`rul 40. [i o Cosmografie (descriere a lumii). iar în afara zidurilor Bra[ovului. when we find a mention of Theodoricus. c`rturar. In 1532. Aristotel. când este amintit Theodoricus. During his tour. pe ruinele alteia mai vechi. tip`re[te scrierile lui Platon. he studied in Vienna and traveled then throughout Europe. ob[tea românilor din ßchei [i-a zidit propria [coal` la 1495. scholar. The name of Johannes Honterus. he drew up the first map of Transylvania and a year later he returned home where he laid the foundations of the first printing house. and in 1558 a Hungarian one was opened. As early as 1388. unde pune bazele unei tipografii (la care. Înc` din 1388. Besides his own works. he wrote a Latin grammar and a Cosmographia (description of the world). scriind în cursul acestui periplu. on the ruins of an older one where a grammarian called Gheorghe had taught his pupils in 1480. and promoter of the Reform is closely connected to this town. În 1532 alc`tuie[te prima hart` a Transilvaniei. iar din 1558 apare o [coal` maghiar`. a studiat la Viena [i a c`l`torit apoi prin Europa. iar un an mai târziu se întoarce acas`. Neagra Street (Balcescu today). 55 .

fiind ref`cute dup` 1743 în actuala form`. . The present-day construction takes the place of a former library and school. pe latura sudic` a Bisericii Negre. Statue of Johannes Honterus. Cl`direa actual` a liceului este ridicat` pe locurile unde se aflau biblioteca [i [coala ctitorite de marele umanist. and rebuilt after 1743 as they are today. erected in 1898 on the southern side of the Black Church. ridicat` în 1898 fa]a liceului german care îi poart` numele.Statuia lui Johannes Honterus. These foundations laid by the great humanist were destroyed by a fire in 1689. care au fost distruse în marele incendiu din 1689. in front of the German High School bearing the scholar’s name.

dean Coresi “ot Targoviste“ arrived at Brasov and began an ample 57 . In 1541. precum cea din imagine (aflat` în fa]a Liceului ßaguna. Honterus înfiin]a [i prima bibliotec` public` din Transilvania. to Constantin Brancoveanu Street) feel crushed by the daring architecture of the modern epoch. Augustin). vechile case ale ora[ului. Shortly after his death. sosea la Bra[ov diaconul Coresi „ot Târgovi[te“. dintre care o parte plecau [apte ani mai târziu s`-[i continue studiile în str`in`tate. sus]inut` de comenzi de carte venite din he would print writings by Plato. The old houses in town. În 1547. cu 126 studen]i. Cicero. a întemeiat o [coal` de renume. În 1541. Honterus established the first public library of Transylvania. cu sprijinul conducerii ora[ului. spre strada Constantin Brâncoveanu) se simt strivite de arhitectura îndr`znea]` a timpurilor moderne. Part of them left Brasov after seven years to further their education abroad.Uneori. Aristotle. In 1547. care a început o ampl` activitate tipografic`. and Saint Augustine. cu o colec]ie impresionant` de c`r]i. like the one in the photo (situated in front of the Saguna High School. housing an impressive number of books. with the support of the town’s leaders. a renowned school was founded. with 126 students. Seneca. La pu]in timp dup` moartea lui.

pre]ul lor crescând de cinci[ase ori. George Baritiu. ßcolile. Între 1557 [i 1583. un c`l`tor italian 58 . A century later the books of dean Coresi were already deemed rarities. care poart` numele c`rturarului [i revolu]ionarului pa[optist bra[ovean George Bari]iu. înfiin]at` în 1546. Between 1557 and 1583. The schools. their price growing five to six times. and also by Wallachian princes. The County Library bears the name of the 1848 scholar and revolutionary from Brasov. tip`re[te 17 titluri în român` [i slavon`. Benkner. Johannes Benkner. the library. proprietate a judelui. he printed 17 titles in Romanian and Old Church Slavonic on paper manufactured at Brasov in a workshop owned by the judge and set up in 1546. Johannes printing activity. c`r]ile [i biblioteca au dus faima locurilor. În 1564.Sediul Bibliotecii Jude]ene. pe hârtie fabricat` într-o manufactur` bra[ovean`. dar [i a domnitorilor munteni. al`turi de produsele me[te[ugarilor. and the books made the fame of the place. mostly orders placed by the Brasov judge. partea judelui Bra[ovului. C`r]ile diaconului Coresi aveau s` fie socotite o raritate deja un veac mai târziu.

Adep]i în mas` ai alongside the products manufactured here. dup` moda baroc` a timpului. p`strat` cu inteligen]` diplomatic` în raport cu puternicii vremurilor din afara zidurilor sale pare a se spulbera. De la începutul secolului al XVII-lea. with a quite remarkable school for all the free arts. the domestic peace of the settlement. având [i o foarte pre]uit` [coal` pentru toate artele libere. proiectat` de arhitectul Iosif Carl Lamasch la finele secolului al XVIII-lea. On Customs Street. pacea intern` a a[ez`rii. concluded diplomatically with the powerful of the day outside the walls of the city. an Italian traveler perceived Brasov “as the most flourishing of all the Transylvanian cities. vedea Bra[ovul drept „cel mai înfloritor dintre toate ora[ele transilvane. cu o bogat` colec]ie de c`r]i. there rises the dome (noticeable only from a distance) of the Roman-Catholic Church designed by architect Iosif Carl Lamasch at the end of the 18th century in the Baroque fashion of the time. cupola bisericii romano-catolice din Strada V`mii.Deasupra acoperi[urilor caselor din centrul vechi se înal]`. In 1564. care poate sta al`turi de cele mai vestite biblioteci“. and a rich collection of books that can vie with the most famous libraries“. altfel greu de observat de aproape. th 59 . At the turn of the 17 century.

Instantanee în centrul vechi al ora[ului In the old center of the town .

the White Tower. when it had first been reconstructed. a fost încredin]at spre paz` [i ap`rare breslelor cositorarilor [i ar`marilor. Erected after 1460. Restaurarea recent` i-a redat forma pe care o avea dup` ultima sa reconstruc]ie din 1723. Recent restoration works returned it to the looks of 1723. an impressive exterior fortification served to defend and protect the guilds of tinsmiths and coppersmiths. . Turnul Alb.Ridicat dup` 1460. impozant` fortifica]ie exterioar` a ora[ului.

dup` recentele lucr`ri de restaurare [i consolidare. and especially of the Hapsburg Empire’s Catholic offensive.Biserica Neagr`. pretextând c` negustorii bra[oveni ar fi pactizat cu turcii. gra]ie scrierilor lui Honterus [i în special a lucr`rii Reforma bisericii bra[ovene [i din toat` ¥ara Bârsei. În 1603. generalul imperial Basta. imperial general Basta under pretext that the merchants of Brasov had made a pact with 62 . în persoana lui Jaques began to vanish. The Black Church after recent restoration and consolidation works. a volume published in 1542. sa[ii bra[oveni nu puteau r`mâne în afara marilor confrunt`ri religioase ale timpului [i în special în fa]a ofensivei catolice a Imperiului Habsburgic. Reformei lui Luther. În plan apropiat. In the foreground. the buttresses on the northern side. Adepts en masse of Luther’s Reform. the Brasov Saxons could not stay out of the big religious confrontation of the time. volum publicat în 1542. owing to the writings of Honterus and especially to the work The Reform the Church of Brasov and of all the Land of Barsa. In 1603. instala în fruntea ora[ului un guvernator imperial. statuile de pe contrafor]ii laturii nordice.

000 florins to keep the armies of Vienna. Five heads of the revolt. on April 21. In ten days. dar precedentul era creat: în 1688 Bra[ovul era cedat suzeranit`]ii habsburgice de c`tre Dieta de la F`g`ra[.Baurin. ad`ugându-se ocupa]iei „papista[ilor“ imperiali. The rebels established a new city leadership and took the city arsenal. cu toate încerc`rile magistra]ilor bra[oveni de a domoli spiritele. were beheaded in the Council Plaza. A year later. La 12 mai 1688. alongside other localities lost by the Principality of Transylvania. placed at the head of the burg an imperial governor. 1689 another misfortune befell Brasov: to boot the occupation of the Hapsburgs. ßtirea a provocat r`scoala bra[ovenilor. al`turi de alte localit`]i pierdute în favoarea acesteia de Principatul Transilvaniei. Zece zile mai târziu. care au luat sfâr[it dup` un an. the Hapsburg troops reached to gates of the town and began to storm it. The news sparked an uprising of the Brasov people. when the town judge resumed his authority. a big fire destroyed most of the town in a matter of hours. la 21 aprilie 1689. Brasov was ceded to the Hapsburgs by the Fagaras Diet. nemul]umirile au izbucnit. cinci conduc`tori ai revoltei. Via]a ora[ului în secolele Evului Mediu este de altfel pres`rat` de calamit`]i. epidemics and 63 . s`vâr[ind multe samavolnicii“. Acesta „a st`pânit aici în mod neru[inat [i arogant. epidemii [i episoade r`zboinice care tulbur` nu o dat` the Turks. Un an mai târziu. ajunse la por]ile ora[ului. unrest broke out despite the attempts of the Brasov magistrates to calm spirits. o alt` nenorocire se ab`tea asupra Bra[ovului: un incendiu de propor]ii a distrus în câteva ore cea mai mare parte a sa. led by master goldsmith Kaspar Kreisch. Jacques Baurin. But a precedent had been set. whom the rebels had elected mayor judge. On May 12. R`zvr`ti]ii au impus o nou` conducere a ora[ului [i au ocupat arsenalul cet`]ii. fed up with “imperial advantages“. trupele habsburgice. unul dintre valonii care l-au asasinat la Câmpia Turzii pe Mihai Viteazul. când magistratul ora[ului [i-a rec`p`tat autoritatea. The town’s life in the Middle Ages was fraught with such calamities. care pân` atunci cunoscuser` deja „binefacerile“ imperiale sub forma unor contribu]ii de peste 100 000 florini pentru între]inerea armatelor Vienei. such as paying contributions of over 100. au trecut la cucerirea lui. committing a host of felonies“ that ended only after a year. He ruled the place “shamelessly and arrogantly. în frunte cu me[terul aurar Kaspar Kreisch. one of the Walloons who assassinated prince Michael the Brave on the Turzii Plain. In 1688. fiind decapita]i în Pia]a Sfatului. 1688. ales de r`scula]i jude primar.

beyond the Lepers’ Bridge (at the junction of Castani and Iuliu Maniu Streets. 1603 and 1604. which to me[te[ugarilor bra[oveni. O prim` epidemie de cium` este semnalat` de documente în 1495. culminating with the big plague of 1660. To mention only the epidemics of 1553-1554. culminând în 1660 cu „ciuma cea mare“. Ora[ul a fost lovit în numeroase rânduri de acest flagel. This scourge hit the town repeatedly.lini[tea pa[nic` a negu]`torilor [i war episodes that often troubled the peace of its merchants and craftsmen. O parte dintre victimele acestei din urm` epidemii au fost îngropate în afara ora[ului. A first pest epidemic was attested in documents dating from 1495. dincolo de Podul Lepro[ilor (pe locul în care se intersecteaz` 64 . r`mânând în anale epidemiile din 1553-1554 [i 1603-1604. când chiar judele Michael Hermann [i Bra[ovul într-o stamp` din secolul al XVII-lea Brasov in a print from the 17 century th medicul ora[ului au murit. Some of the victims of this epidemic were buried out of town. when Judge Michael Hermann and the town physician also died.

Thus the big fire of 1689 destroyed the valuable library of Johannes Honterus of which only 26 volumes could be saved. also stayed in the memory of Brasov people through the damage inflicted. cele mai mari dintre acestea aducând uneori însemnate stric`ciuni Bisericii Negre. several shattering the Back Church. r`mân în memoria colectiv` a bra[ovenilor prin dimensiunile pagubelor provocate. crumbling one of the bastions. relatively frequent in medieval towns. Marele incendiu din this day has preserved the nickname of Evil Hour. Fires. strada Castanilor cu strada Iuliu Maniu. loc care a r`mas pân` ast`zi cu numele de Ceasul r`u). Incendiile. relativ frecvente în ora[ele medievale. n`ruind unele dintre bastioane [i por]iuni din zidul de ap`rare al ora[ului.) Earthquakes also caused much fear and damage. Cutremurele produc [i ele mai mult spaim` decât daune.Bra[ovul într-o stamp` de la începutul secolului al XIX-lea În plan apropiat se v`d Biserica Neagr` [i biserica reformat` din strada ßirul V`mii. as well as the interior and 65 . and parts of the town’s defense walls. Brasov in a print from the early 19th century In close-up the Black Church and the reformed Church on Customs Street.

Incendiat` în anul 1668. The construction of the church began in 1383. Photograph taken before the restoration. biserica a p`strat urmele dezastrului pân` la restaurarea din secolul al XX-lea. construc]ia bisericii a continuat pân` în 1477. and traces of the conflagration could be seen until its 20th century restoration. In 1668. .Început` în anul 1383. it caught fire. The works lasted till 1477. Fotografie înainte de restaurare. pe locul unei biserici în stil romanic. replacing a Roman style religious abode.

a distrus atât valoroasa bibliotec` a lui Johannes Honterus. cunoscut` ulterior drept Biserica Neagr` The interior of the Saint Mary Church. r`mas` pentru mult` vreme o ruin` înnegrit` [i pentru todeauna cu numele de Biserica Neagr`. cât [i interiorul [i exteriorul Bisericii din Cetate. 67 .Interiorul bisericii Sfânta Maria. subsequently known as the Black Church 1689 de pild`. for a long time left a scorched ruin and then for ever after bearing the name of the Black Church. exterior of the Citadel Church. din care s-au salvat abia 26 volume.

68 .

Cartierul românesc se dezvoltase în jurul unei vechi biserici de lemn. O lung` serie de domnitori munteni [i chiar Aron-Vod` al Moldovei fac numeroase danii acestui a[ez`mânt.Oamenii de dincolo de ziduri The people beyond the walls Dincolo de poarta Ecaterinei. ridicat` cu temelii de piatr` pe locul uneia mai vechi din lemn. Their district had developed around an old wooden church. când prin Edictul de toleran]`. iar discriminarea lor în raport cu locuitorii din interiorul cet`]ii este par]ial înl`turat` în 1782. în cartierul românesc al ßcheilor Bra[ovului. împ`ratul Iosif al II-lea le permite s` se stabileasc` în ora[. the Romanians were not accepted in town after dark and could not build houses or churches within the precincts. dar Beyond the Ecaterina Gate. when under the Tolerance Edict. Several Wallachian rulers and also Prince Aron of Moldavia donated numerous valuables to this abode. in the Romanian district of Scheii Brasovului. was partly eliminated in 1782. s-a dezvoltat în timp o puternic` comunitate româneasc`. Având chiar [i o [coal` proprie din 1495. a powerful Romanian community took shape. wooden one. Din 1735. as compared to the inhabitants of the town proper. With their own school founded in stone on the place of an older. and thus acquired citizen 69 . the Romanians of Brasov began to draw up memorandums asking for the right to self-administration. prin memorii. Their discrimination. al`turi de familiile înst`rite ale negustorilor greci (aromâni) [i români din partea locului. just like the well-off families of Greek (MacedoRomanian) and Romanian merchants in the area. Prince of Wallachia. atestat` documentar de o bul` papal` din 1399 [i ctitorit` cu temelii de piatr` în 1495. Emperor Joseph II allowed them to settle in the city but only if they bought houses. attested by a Papal Bulla of 1399 and erected in stone in 1495 by Vlad the Monk. de c`tre Vlad C`lug`rul. As of 1735. românii nu erau accepta]i în ora[ dup` l`sarea întunericului [i nu-[i puteau ridica locuin]e sau biserici în interiorul zidurilor. românii bra[oveni încep s` cear`. dreptul la propria administrare. domnitor al ¥`rii Române[ti.

of a total of 13. Thus. Next to Romanians. Conscrip]iile din a doua jum`tate a secolului al XVIII-lea ofer` date [i în leg`tur` cu raporturile etnice din ora[.782 tax payers registered in 1761. 717 Hungarian. 717 maghiari [i 230 de alt neam. 5665 were Romanians.Poarta Ecaterinei. Caterina’s Gate seen from within the walls The old fortifications surrounding it were demolished in 1926.170 Germans. and 230 of other nationalities. În 1849. fa]` de rights in Brasov.775 Germans and 2. 7 170 germani. numai prin cump`rare de case. the percentage of Romanians still remained high: 7. In 1849. to make room for new constructions at a time when several ruins of the Medieval Crown fell prey to modern architecture. the town also featured another important th 70 .984 as to 8.382 Hungarians. dintr-un total de 13 782 contribuabili înregistra]i în 1761. procentul românilor avea s` se men]in` însemnat: 7 984. 5 665 erau români. v`zut` dinspre interiorul zidurilor Vechile fortifica]ii din preajma ei au fost demolate dup` 1926. [i s` dobândeasc` astfel [i dreptul de a deveni cet`]eni ai Bra[ovului. Astfel. pentru a face loc unor construc]ii într-o epoc` în care mai multe ruine ale Coronei medievale au c`zut prad` Bra[ovului modern. 7. A roster from the latter half of the 18 century provides data on the ethnic relations in the city.

Ciurcu and Nica families whose descendants. colony. after the imperial decree had allowed other than Saxons to purchase houses within the precincts. 8 775 germani [i 2 382 maghiari. Ciurcu [i Nica. oameni de cultur`. ca [i familiile Orghidan. printre primii a[eza]i în „cetate“ dup` decretul imperial care permitea cump`rarea de case în ora[ [i stabilirea între zidurile sale [i a altor cet`]eni decât sa[ii. of the Iorghidan. to facilitate access from the Romanian district into town. between 1827 and 1828. men of culture. Ioanovici. built by the financial contribution of Schei merchants. editors and leaders of the national movement animated the life of the city.Veche fotografie a Por]ii ßchei. Old photograph of the Schei Gate. ridicat` cu contribu]ia financiar` a negustorilor [cheieni. pentru a u[ura accesul spre ora[ din cartierul românesc. that of Macedo-Romanian merchants who had been among the first to settle in town. Al`turi de români. în ora[ exista o important` comunitate de negustori aromâni. Among them mention should be made of the well-known Hagi Constantin Pop. construit` între 1827-1828. Printre ei s-a num`rat [i cunoscutul Hagi Constantin Pop. ai c`ror urma[i. Ioanovici. It 71 .

72 .

personalities such as George Baritiu. Cunoa[tem de secole aceast` mi[care. Nu doar num`rul mare. On December 1. a hundred thousand Romanian peasants got together and. fondatorul la 1838 a Gazetei Transilvaniei [i a Foii pentru minte. A Brasov character. 1918. inim` [i literatur`. Saxon painter Adolf Mechendorfer concluded thus his autobiographic novel. Or the Iacob and Andrei Muresianu brothers. They make slow but tenacious strides. sprijini]i de marile familii de negustori de aceea[i credin]`. Biserica lor ortodox` îi înconjoar` ca un zid de ap`rare. [i fra]ii Iacob [i Andrei Mure[anu. in 1838. care sunt mai preten]io[i. ci mai ales calitatea intelectual` a genera]iei pa[optiste a românilor bra[oveni. au adus în prim-planul evenimentelor tumultoase de atunci personalit`]i ca George Bari]iu. they bring children into this world without a care and because their labor is cheaper they win the competition against Hungarians and Saxons. La 1 decembrie 1918. founder. during those hectic times. who turned the town into a genuine capital of the Transylvanian revolution. Their Orthodox Church surrounds them like a protective wall we have known this movement for centuries. Other flags are being taken out. Ei au transformat ora[ul într-o veritabil` capital` a revolu]iei transilvane. heart and for literature.? The Romanian nation continued to assert itself after the 1848 revolution. Înainteaz` peste tot încet. another language has become more important overnight. au fost prezen]e vii în via]a ora[ului. pictorul sas Adolf Meschendorfer. supported by the great families of merchants of the same faith that brought to the fore. the first Romanian periodicals in Transylvania. ridicat între 1851 [i 1856 dup` planurile arhitectului ßtefan Emilian. încheia astfel romanul s`u autobiografic Corona: „tr`im la un loc cu [i mai mul]i Palatul Po[tei The Post Palace was not only the big number but especially the intellectual quality of the 1848 generation of Brasov Romanians. who are more demanding. Un bra[ovean din epoc`. câ[tig` din concuren]a cu maghiarii [i cu sa[ii. 73 . The Andrei Saguna College built between 1851 and 1856 on the designs of architect Stefan Emilian. of the Gazette of Transylvania and of the Sheet for the mind. aduc f`r` grij` copii pe lume [i din cauz` c` mâna lor de lucru e mai ieftin`.editori [i lideri ai mi[c`rii na]ionale. pân` la împlinirea visului Unirii. dar tenace. primele periodice române[ti din Ardeal. Alte steaguri sunt scoase la iveal`. they eat polenta and cheese. la Alba-Iulia se adun` 100 000 de ]`rani români. shedding streams of merry tears they solemnly proclaimed the union with the români. until the Union dream was fulfilled. m`nânc` m`m`lig` cu brânz`. The Crown: “We live alongside ever more Romanians. proclam` în mijlocul Colegiul Andrei ßaguna. alt` limb` devine peste noapte cea mai important`. Afirmarea na]iunii române a continuat în deceniile urm`toare revolu]iei de la 1848.

the Saint Nicholas Orthodox Church. Cimitirul din curtea bisericii st` m`rturie despre genera]iile de români care au tr`it în cartierul ßchei – unul dintre cele mai vechi cartiere ale Bra[ovului. After considerable mishaps. 74 .Biserica Ortodox` Sfântul Nicolae construit` din ini]iativa viitorului domnitor Neagoe Basarab a fost. terminat` în 1738. one of the oldest of Brasov. founded by Prince Neagoe Basarab. The cemetery in the church yard testifies to generations upon generations of Romanians who lived in the Schei district. was finished in 1738. dup` multe avataruri.

Muzeul Primei ßcoli Române[ti. Hanes Begner of Brasov called him to Târgoviste to print Romanian books.Statuia diaconului Coresi (1510-1581). translator and printer. Statue of deacon Coresi (1510-1581). motherland. and before their Hungarian and Saxon brothers they promised solemnly to grant them the same rights for which that they had been pining for centuries on end.“ 75 . The museum of the first Romanian School within the Saint Nicholas Church (Scheii Brasovului). din incinta Bisericii Sfântul Nicolae (ßcheii Bra[ovului). lacrimilor de bucurie unirea cu ]ara-mam` [i se oblig` solemn fa]` de fra]ii lor maghiari [i sa[i s` le acorde toate acele drepturi dup` care ei în[i[i suspinaser` secole de-a rândul“. A fost chemat de la Târgovi[te de Hanes Begner din Bra[ov pentru a tip`ri c`r]i române[ti. traduc`tor [i me[ter tipograf.

76 .

occupying almost all the available space of the former gardens. chipul Bra[ovului se schimb` cu încetul. the founders and builders of the town. pân` aproape la umplerea tuturor spa]iilor libere ale vechilor gr`dini. the Black Church and the streets of the old center that exude an orderly air. Printre acestea se num`r` [i Casa Hirscher. as well as in the inter-war period. practically built anew in 1857. Acesta este în primul rând rezultatul marelui incendiu din 1689. the looks of Brasov gradually changed without losing any of its essential traits: the rather austere houses. potrivit spiritului vechilor constructorii In the years of the modern age. unele cl`diri dispar. their inner yards being taken up by new rooms. stema veche a ora[ului [i blazonul familiei Hirscher din 1545. sa[i. strânse una într-alta de jur-împrejurul Pie]ii Sfatului. the current Cerbul Carpatin Complex in the Council Plaza. others were either elevated or enlarged. fiind modificate [i ref`cute. In the 19 century some of the constructions were pulled down. Only a few door and window frames are left of the initial architecture as well as the Hirscher coat-of-arms dating to 1545. f`r` a-[i pierde îns` tr`s`turile sale esen]iale: casele mai degrab` austere. Pu]ine monumente mai p`streaz` tr`s`turile Rena[terii. befitting the spirit of the ancient Saxons. cuddled together around the Council Plaza. În veacul al XIX-lea. ocupând cur]ile interioare cu noi înc`peri.Pre]ul modernit`]ii The price-tag of modernity În anii epocii moderne [i ai perioadei interbelice. sau î[i schimb` înf`]i[area. Few monuments preserve today the characteristics of the Renaissance as they have been altered and remade. actualul local al Cerbului Carpatin din Pia]a Sfatului. fiind în`l]ate [i l`rgite. practic reconstruit` în 1857: din arhitectura ini]ial` au r`mas câteva ancadramente de u[i [i ferestre. dup` care casele din „cetate“ au fost 77 . To mention only the Hirscher House. a Bisericii Negre [i pe str`zile centrului vechi au r`mas cu acela[i aer care inspir` ordine [i austeritate. This is above all the outcome of the great 1689 fire when most of the houses in the citadel were reconstructed according to the fashion of the th întemeietori ai ora[ului.

deprived of the abundance of exterior decoration specific for the respective trend. lipsite de abunden]a de decora]iuni exterioare caracteristice stilului. ora[ul medieval „nu mai poate rezista în fa]a istoriei“. Starting from the latter half of the 19 th baroc`. situat` în Strada Republicii la nr. 16. predominant` [i vizibil` în stilul majorit`]ii construc]iilor. pentru a face loc unei popula]ii din ce în ce mai century. Next page: jum`tate a veacului al XIX-lea. îns` sub la time. with a Baroque touch adapted to the more severe local taste. Începând cu a doua Pagina urm`toare: Casa Bahmuller (1906). This is basically visible in the style of most of the buildings. the medieval city “could no longer cope with history“ as the inhabitants began to demolish what previous generations had erected in order to make room for an ever growing population. adaptat` austeritatea local`. situated at 16. Republic Street. bra[ovenii începând s` d`râme ceea ce construiser` genera]iile din urm`. 78 . for more and more The Bahmuller House (1906).Cl`dire ale c`rei fastuase decora]ii fac din fa]ad` o bijuterie baroc` Sumptuous decorations turn this facade into a Baroque gem reconstruite influen]a dup` moda vremii.

.

together with the Purzengasser Gate. împreun` numerous workshops. din zona în care ast`zi este Hotelul Coroana. Casa Baiulescu. În dreapta. antrepozite [i magazine din ce în ce mai mari. the Baiulescu House. practically blown up in considerable part. in the area of the presentday Coroana hotel were demolished in 1857. Fortifica]iile care m`rgineau ora[ul spre nord. spulberate practic pe por]iuni mari de aceast` extindere. Brasov in the early 20th century seen from Poienii Road. numeroase [i a unor ateliere. On the right. storehouses and shops. aflate în cap`tul dinspre actuala Prefectur` cu al str`zii poarta Republicii. where today stands Purzengasser. The fortifications which surrounded the town in the north.Vedere a Bra[ovului la începutul secolului al XX-lea. dinspre Drumul Poienii. au fost demolate în 1857. at the end of the Republic Street to the Prefect’s House. The same happened twenty years later to the Gate on the Black Street. Aceea[i soart` au avut-o peste dou` decenii 80 . The first to fall victim to modernization were the old walls of the city. in the foreground. în plan apropiat. Primele victime ale moderniz`rii sunt zidurile vechi ale cet`]ii.

la cap`tul nordic al str`zii Mure[enilor. the Black and White Towers. precum [i turnurile de ap`rare din exterior dinspre Dealul Stejeri[. În 1891. Turnul Negru [i Turnul Alb. with the introduction of the steam tramway. care secole de-a rândul fusese principala poart` de acces în ora[ a c`l`torilor sau localnicilor întor[i din peregrin`ri. The piece is sheltered by the museum within the Weavers’ Bastion. care se p`streaz` în muzeul din incinta Bastionului ¥es`torilor [i red` chipul a[ez`rii. Au r`mas neschimbate pân` ast`zi zidurile [i vechile bastioane de ap`rare ale ora[ului de la poalele Tâmpei. Singurele por]i r`mase în picioare sunt Poarta ßcheilor [i Poarta Ecaterinei. de pe locul în care ast`zi se afl` magazinul Star [i Poarta Târgului Cailor. care desp`r]eau vechea cetate a sa[ilor de cartierul românesc. stampe. The only gates still standing are Scheilor and Ecaterinei that once separated the old city of the Saxons from the Romanian district. prints. care p`streaz` intact vechiul spirit al locului. and it renders the 17 century likeness of the town. în cap`tul dinspre ßchei. in front of the current Rector’s building.Poarta Str`zii Negre. In 1891. Old lithographs. the atmosphere of the entire town still has something magic about it. which preserve intact the spirit of the place. th Imaginea de alt`dat` a ora[ului nu s-a pierdut nici ea. was also pulled down. Ne-o redau vechi litografii. it had been the city’s gate of access to for travelers or inhabitants who returned from their journeys. cu biserica reformat` în prim-plan Old panorama of the Sirul Vamii (Muresenilor today) Street. and a big-scale mockup made in 1896 by Friedrich Hermann mirror this even better. Unchanged to this day have remained the walls and the old defense bastions at the foot of the Tampa Hill. 81 . realizat` în 1896 de Friedrich Hermann. the Schei corner. când în ora[ este introdus tramvaiul cu aburi este demolat` [i marea Poart` a V`mii din dreptul actualei cl`diri a Rectoratului. on the northern end of the Mureseni Street. de pe strada Gheorghe Bari]iu. In fact. the big Customs Gate. photos. a[a cum ar`ta el în veacul al XVII-lea. fotografii [i o machet` de mari dimensiuni. Veche panoram` a str`zii ßirul V`mii (azi Mure[enilor). For centuries. as well as the outer defense tower close to the Stejaris Hill. with the Reformed Church in the foreground the Star Supermarket and the Horse Fair Gate on Gheorghe Baritiu Street.

82 .

All one could find were trotters. a[a cum fusese în anii absolutismului austroungar. un pachet de unt mic. composed by Andrei Muresianu were first heard. în tumultul revolu]iei pa[optise. 1 kg de zah`r.7 l ulei. After a century and a half. the revolutionary song was banned just like in the years of AustroHungarian absolutism. mineral water for medicinal purposes. de 125 gr. române!“. cântecul redevenise interzis. vinegar. one chicken (actually two bags including four tiny socialist-grown chicks). de parc` ora[ul se afla sub asediu sau în vremea unei epidemii de cium`. conserve de maz`re. Romanian!“. dar [i aceea de neg`sit.7 l of cooking oil. 600 grame mezeluri. un pui (de fapt. towards the twilight of the communist age. 600 grams of salami. ci [i locul în care. s-au auzit pentru prima oar` versurile imnului „De[teapt`-te. canned peas. one kilo of sugar. Popula]ia înfometat` a ora[ului st`tea la coad` la chiftelu]e de pe[te. The city’s famished population would queue up for fish balls with mashed potatoes (flakes). 125 grams of butter. compus de Andrei Mure[anu. hrana era drastic ra]ionalizat`. În aliment`ri nu se mai g`seau decât picioare de porc. La începutul anului 1987. 0. pentru c` puii din anii socialismului înc`peau câte doi într-o pung`). cu garnitur` de piure Brasov is not only the town of the Black Church but also the place when during the 1848 revolution the words of the anthem “Awaken Thee. ra]iile constau în 0. Early in 1987 monthly rations consisted of half a kilo of pork.Ora[ul con[tiin]elor The city of consciences Bra[ovul nu este doar ora[ul Bisericii Negre. in this city where the inhabitants were pushed to the limit of mere survival. With food so drastically limited the city seemed under siege or afflicted by a pest epidemic as centuries before. The food stores in Brasov were practically empty. bones and lard included (even so very hard to find). precum cele de câteva secole în urm`. and Vietnamese shrimp chips. într-un ora[ ai c`rui locuitori erau împin[i la limita de jos a supravie]uirii. coming in 83 . dou` pungi de pui pentru toat` familia. la finele regimului comunist. 0. Peste un secol [i jum`tate. o]et [i creve]i vietnamezi.5 kg carne de porc cu os [i gr`sime. ap` mineral` medicinal`.

în baza unui a[a-zis proiect de „sistematizare“. pe vremea când se numea „ora[ul Stalin“ Brasovul at the time when it was called Stalin City din fulgi de cartofi. Bearing such a name. Banii astfel economisi]i erau utiliza]i la ciopâr]irea vechiului chip al a[ez`rii. care amenin]a distrugerea a ceea ce mai r`m`sese neatins din anii „ora[ului Stalin“. Atâta vreme cât vechiul ora[ Kronstadt (Corona) a purtat numele lui Stalin. as it was called for more than ten years in the early communist regime. parc` nimic nu se putea întâmpla la poalele Tâmpei. Stalin City was 84 . or Stalin City. Its inhabitants dreaded that everything would stay for ever gray and hostile. the only thing of value being the past. Localnicilor little cardboard trays. it seemed as if nothing could enliven the settlement at the foot of the Tampa. servite pe t`vi]e de carton. dar nu mai mult de dou` por]ii pentru o persoan`.Bra[ovul. The money thus saved was used to further mutilate the old settlement following a so-called cityscaping plan that threatened to turn to ruin all that was left of Brasov. cum s-a numit Bra[ovul în primul deceniu al regimului comunist. not more than two servings per person.

Blocuri muncitore[ti din cartierul Steagul Ro[u [i gara central` a ora[ului în anii „construirii socialismului“. 85 . Workers’ blocks-of-flats in the Red Banner District and the city’s railway station in the years of „socialist construction”.

November 15. who could not believe their eyes.C. circula]ia era blocat`. It was elections time and the party flags bathed the streets in red. [oferii troleibuzelor abandonau ma[inile [i se al`turau revoltei. and worker districts filled every suburbia like as many ghettoes. chanting antiCeausescu and anti-Communist slogans. Pân` într-o zi din toamna anului 1987. At the end of the 1950s when not even the Romanian communists spoke enthusiastically about Stalin any more. Until one autumn day in 1987. Around 10. ardelenii nu mai erau ardeleni. Singurele evenimente care r`sturnau via]a politic` [i social` a noului ora[ industrial r`mîneau vizitele fulger întreprinse de Gheorghiu-Dej. Muncitorii uzinei Steagul Ro[u au ajuns în centru. Everybody waited for the returns.li se p`rea c` totul va r`mâne ve[nic cenu[iu [i du[m`nos.R. growing somewhat unnaturally. Aveau loc alegeri. coloanei care num`ra câteva sute de muncitori. the quiet of the city was shattered. i s-au al`turat bra[oveni c`rora nu le venea s` cread` ce se întâmpl`. Pe str`zi nu mai patrula nici un mili]ian. similare unor ghetouri. 1987 was no ordinary day for the communists. Thousands of people among whom pupils and students 86 . The workers of the Steagul Rosu works flooded the city center. iar singurul lucru care mai avea pre] în via]a lor era trecutul. On their way to the central plaza. Pe drum.m. În jurul orei 10 a. The only events that unsettled the political and social life of the new industrial city remained the blitz visits paid by party leader Gheorghiu-Dej. Brasov was allowed to resume its old name. and later by the Ceausescu couple. Planes were no longer planes but tractors.9 percentage. apoi de cuplul Ceau[escu. Bra[ovului i s-a permis s`-[i reia numele. joined the few hundreds. adic` binecunoscutul procent 99. that is for the well-known 99. iar mesele festive erau deja întinse la Prim`rie [i Comitetul Jude]ean al P. strigând sloganuri anticeau[iste [i anti-comuniste. „Ora[ul Stalin“ începea s` se dezvolte parc` nefiresc: avioanele nu mai erau avioane. steagurile partidului colorau în ro[u str`zile. iar cartierele muncitore[ti. other inhabitants of Brasov. Traffic came to a standstill as bus drivers left their cars and joined the revolt. lini[tea ora[ului a fost spulberat`. 15 noiembrie 1987 nu a fost o zi obi[nuit` pentru comuni[ti.9 %. ocupau fiecare margine a ora[ului. Se a[teptau rezultatele. când despre Stalin nu mai vorbeau cu emo]ie nici m`car comuni[tii români. Mii de oameni. ci tractoare. while festive dinners were laid at the City Hall and the County Committee of the Romanian Communist Party. Not a single militiaman dared patrol the streets. Transylvanians were no longer Transylvanians but Moldavians or Oltenians. La sfâr[itul deceniului ’50.

C. printre care elevi [i studen]i.. the most impressive moment of 87 . A fost. nici muzica imnului interzis. cel mai impresionant finally found the courage to stage a demonstration. On November 15. Romanian. rose to the sky.R. aveau în sfâr[it curajul s` protesteze. Oamenii încercau s`-l cânte. Iosif Farkas. La un moment dat. timid. În momentul în care coloana protestatarilor a ajuns în fa]a Spitalului Jude]ean s-au auzit. The moment the protesters reached the County Hospital timid lyrics from Awaken Thee. Prefect’s office in Brasov (erected in 1902). cuvintele [i tonul au fost date de un muncitor maghiar. a Hungarian worker. câteva cuvinte din „De[teapt`-te române!“. It was. 1987 angry workers stormed the building. All of a sudden. remembered the tone and the lyrics. în opinia martorilor.Cl`direa Prefecturii din Bra[ov. In the Communist period it housed the County Committee of the Romanian Communist Party. in the opinion of many eyewitnesses. vechiul imn compus în zilele revolu]iei de la 1848. Iosif Farkas. fostul Palat al Justi]iei (ridicat în 1902) În anii comunismului. People tried to sign the whole song it but they barely managed the banned hymn. aici a func]ionat Comitetul Jude]ean P. the old anthem composed in the days of the 1848 revolution. ocupat de muncitorii revolta]i la 15 noiembrie 1987. dar nu mai [tiau nici versurile.

Biserica Sfânta Treime The Holy Trinity Church

moment al protestului, reprimat cu cruzime în aceea[i zi: 61 de muncitori au fost condamna]i [i deporta]i din ora[, departe de familiile lor, situa]ie în care s-au aflat pân` la revolu]ia din decembrie 1989. Doi dintre ei, tineri de pân` în 30 de ani, Cornel Vulpe [i Vasile Vieru, au murit departe de cas`, în urma toturilor suportate pe parcursul anchetelor Securit`]ii. Un an [i ceva mai târziu, pe 2 martie 1989, un pictor bra[ovean, Liviu Babe[ s-a autoincendiat pe o pârtie de

the protest that was repressed beastly on the same day. 61 workers were sentenced and deported far from their families until the revolution of December 1989. Two of them, 30year old Cornel Vulpe and Vasile Vieru died away from home as a result of the beatings and tortures inflicted by the Securitate. A year after that on March 2, 1989 a painter of Brasov, Liviu Babes set himself on fire on a ski run at Poiana Brasov in front of numerous foreign tourists. He carried a banner, which read:

88

schi din Poiana Bra[ov, în prezen]a a numero[i turi[ti str`ini, purtând o pancart` pe care scria „Bra[ov – Auschwitz! Stop murder!“ Crima al c`rui final îl cerea cu pre]ul propriei vie]i Liviu Babe[ a luat sfâr[it abia în urma jertfei altor 73 de bra[oveni, mor]i în decembrie 1989. Sângele lor a redat via]a sufletului mutilat al ora[ului.

“Brasov – Auschwitz! Stop murder!“ But the massacre that Liviu Babes wanted to halt at the cost of his own destruction was to end only when other 73 persons of Brasov sacrificed their lives in December 1989. Their blood toll instilled fresh breath into the maimed city.

Rupt de aglomera]ia urban`, la Bra[ov po]i g`si [i o potec` spre solitudine Leaving the modern bustle behind, in Brasov you can always find a peaceful corner

90

De departe. Aici este casa lor. Even the travelers who stay only a few days in Brasov feel something special about this place. ora[ul devine o senza]ie. the city speaks to them in a familiar language. Voci [i imagini uitate se împletesc pe vechile str`zi. If admired at twilight from one of the surrounding hills. se ridic` peste acoperi[uri [i turnuri de demult [i se înal]` la cer. Forgotten voices and images seem to float over the old streets. Marius Oprea Marius Oprea 91 . about their home. But the real magic of Brasov can be fully grasped only when you have left it. ora[ul vorbe[te [i poate fi în]eles. Chiar [i c`l`torii care au stat numai câteva zile la Bra[ov vorbesc despre aceste locuri cu o adânc` [i sincer` nostalgie. O asemenea experien]` nu se pierde.Epilog Epilogue Bra[ovenii au un mod absolut personal în care simt ora[ul. From a distance. rising above rooftops and towers from by-gone epochs. the city becomes an indelible sensation. talking about it with deep and earnest nostalgia. Privit în lumina apusului de pe dealurile care îl str`juiesc. Puterea lui se resimte la desp`r]ire. Such an experience never becomes obsolete. The people of Brasov have a personal feeling about their city.

erected by Brasov Romanians between 1895 and 1896. pe locul unei mai vechi capele. . biserica ortodox` Sfânta Adormire din Pia]a Sfatului. ridicat` de românii bra[oveni între 1895-1896. on the site of an older chapel. Snapshots from Brasov: Mureseni Street. the Orthodox Holy Dormition Church in the Council Plaza.Instantanee din Bra[ov: Strada Mure[enilor.

.

Iarna în Bra[ov Winter in Brasov 94 .

În anul 1909 aici a avut loc prima competi]ie de schi din România. it is one of the most posh tourist resorts in Romania. Today.Poiana Bra[ov a fost fondat` în anul 1895. Ast`zi este una dintre cele mai exclusiviste sta]iuni turistice din ]ar`. . it hosted the first ski competition in Romania. Poiana Brasov was founded in 1895. In 1909.

Tuturor acestora. lucrarea profesorilor Mariana Maximescu [i Ion Dumitra[cu. 2002. Edit. Bra[ovul de odinioar`. precum [i albumul editat de Aristotel C`ncescu [i Titus M`zg`reanu. cel ce mi-a furnizat unele date din istoria Bra[ovului. Phoenix. în primul rând. for they all understand the soul of this city like I do. precum [i prietenului meu Horia Salc`. la fel ca [i mine. Foton. (Brasov Yore) printed by Foton.Not` Sursele de inspira]ie pentru text [i explica]iile ilustra]iilor au fost. as well as the album edited by Aristotel Cancescu and Titus Mazgareanu. Brasovul de odinioara. I am grateful to all these people. le sunt recunosc`tor pentru faptul c`. O istorie a Bra[ovului. 2001. have inspired this text and provided the illustrations. în]eleg sufletul acestui ora[. 2002. Edit. . Note The work of Mariana Maximescu and Ion Dumitrascu O istorie a Brasovului (A History of Brasov) Phoenix Publishing House. as well as to my friend Horia Salca who supplied some of the data on the history of Brasov.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->