P. 1
Tutela si curatela

Tutela si curatela

|Views: 1,152|Likes:
Published by Ioana Serpe

More info:

Published by: Ioana Serpe on May 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/22/2014

pdf

text

original

www.referat.

ro

Tutela si curatela

Serpe Ioana

3.4.8.6.2. Neînţelegerile dintre tutori 1. Principiile tutelei 1. Încetarea curatelei CAPITOLUL 3 Minorul interzis 3.5. Drepturile şi îndatoririle tutorelui 1. Cazurile în care se instituie tutela minorului 1. Sesizarea autorităţii tutelare 1. Reprezentarea sau încuviinţarea actelor minorului 2.1.3.1. Punerea sub interdicţie a minorului 3. Caracterele generale ale tutelei 1.7.3. Obligaţiile tutorelui la încetarea sarcinii tutelei CAPITOLUL 2 Curatela minorului 2. curatela acestuia şi cu punerea sub interdicţie a minorului 4. Aplicarea regulilor tutelei minorului CAPITOLUL 4 Atribuţiile autorităţii tutelare în legătură cu tutela minorului.12.2. Atribuţiile privind tutela minorului 4.2.1. Numirea tutorelui 1. Atribuţii privind minorul interzis . Încetarea funcţiei tutorelui şi încetarea tutelei 1.1.11. Răspunderea tutorelui 1.2. Notiunea şi categoriile de curatelă 2.9.CUPRINS CAPITOLUL 1 Ocrotirea minorului prin tutela 1. Atribuţii privind curatela minorului 4. Noţiunea şi scopul tutelei 1. Organul competent în instituirea tutelei 1.10.

tutela reuneşte dispoziţiile legale referitoare la ocrotirea unui minor de către o altă persoană decât părinţii săi. Orice copil care este lipsit. fie definitive. în virtutea căreia o anumită persoană. Ocrotirea copilului. nu poate fi lăsat în grija acestora. culturală şi lingvistică. fie temporar. sau. Scopul tutelei este acela de a suplini lipsa părinţilor. Căile de suplinire a ocrotirii părinteşti sunt instituirea tutelei. tutorele. 1. tutela numeşte înşăşi activitatea pe care o desfăşoară tutorele în exercitarea drepturilor şi îndeplinirea îndatoririlor ce îi revin legate de persoana şi de bunurile copilului. de a crea posibilitatea îndeplinirii faţă de minor a sarcinilor şi funcţiunilor acestora. precum şi ordinea de drept constituie o preocupare important a tot mai multe organism şi organizaţii de stat sau neguvernamentale. În sens restrâns. privită din perspectiva persoanei desemnate să înfăptuiască ocrotirea. iar in cel de-al doilea vom vorbi despre curatelă. care constituie dreptul comun în materie. Într-o altă accepţiune. mijlocul juridic de ocrotire a minorului lipsit de ocrotirea părintească. precum şi de originea sa etnică. legislaţia actuală cuprinde dispoziţii în acest domeniu atât în Codul familiei. În acest capitol vom analiza doar instituţia minorului. este chemată a exercita drepturile şi îndatoririle părinteşti faţă de un copil minor. în vederea protejării intereselor sale.CAPITOLUL 1 Ocrotirea minorului prin tutela Încadrându-se în politica general a statului de ocrotire a copilului. controlul şi îndrumarea permanentă a autorităţii tutelare. mai simplu. denumită tutore. ai cărui părinţi sunt decedaţi ori în imposibilitatea permanent de a-şi exercita atribuţiile. sub supravegherea. Tutorelui îi revine astfel sarcina de a ţine locul părinţilor fireşti ai minorului. cât şi în legi speciale. În alegerea uneia dintre aceste soluţii autoritatea competent va ţine seamă în mod corespunzător de necesitatea asigurării unei anumite continuităţi în educarea copilului. tutela a fost definită ca fiind o sarcină gratuită şi obligatorie. . de a crea în jurul copilului climatul familial pe care l-ar fi creat părinţii. sau care. educarea şi pregătirea sa psiho-fizică pentru a se încadra firesc în societate şi a respecta normele morale şi de convieţuire socială. religioasă. are dreptul la protecţie alternativa. Noţiunea şi scopul tutelei Ca instituţie juridică.1. de protecţia părinţilor. măsurile de protecţie special şi adopţia.

b) Tutela este o sarcină legală definită prin norme imperative. o sarcină in principiu obligatorie. c) Tutela este o sarcină în principiu gratuită. întrucât persoana desemnată a fi tutore nu are libertatea de a refuza sau de a accepta numirea. tinând seama de munca depusă în administrarea averii şi de starea materială a minorului şi a tutorelui. d) Tutela este o sarcină personală. Totuşi. poate refuza numirea ca tutore. datorită problemelor familiale. De aceea unele persoane care au săvârşit fapte antisocial grave sau au avut o comportare necorespunzătoare in propria familie. Acest caracter rezultă din întreaga reglementare a acestei instituţii.3. tutorele fiind desemnat în considerarea persoanei acestuia.1. are îndatorirea de a creşte şi educa minorul. ca şi parintele. Acest caracter reflectă si autonomia patrimonială dintre minor si tutore. În cazul în care se ivesc situaţii care îl impiedică să-şi exercite îndatoririle. iar tutorele. Autoritatea tutelară. a felului indeletnicirii. 1. cu excepţia cazului în care se află întruna din următoarele situaţii: • a împlinit vârsta de 60 de ani. se va putea stabili in favoarea acestuia din urmă o remuneraţie care nu va depăşi 10 % din veniturile bunurilor minorului. Atât instituirea tutelei cât şi controlul şi îndrumarea pe care le exercită autoritatea tutelară constituie garanţii in plus cum sunt ocrotite interesele copilului minor ramas făra ocrotire părintească. nu ar putea îndeplini această sarcină. Principiile tutelei În literatura de specialitate s-a precizat că tutela este guvernată de următoarele principii generale: . Ea se instituie în toate cazurile în care un minor este lipsit de ocrotire părintească. • din cauza bolii. a depărtării domiciliului de locul unde se află bunurile minorului sau din alte motive întemeiate. Din excepţiile prevăzute de textul legal rezultă importanţa care trebuie acordată acestei sarcini. tutorele trebuie sa solicite înlocuirea sa.2. e) Tutela se instituie de către autoritatea tutelară şi se exercită sub controlul şi îndrumarea permanentă a acesteia. va putea modifica sau suprima această remuneraţie. Caracterele generale ale tutelei a) Conform Codului familei. nu pot fi tutore. dacă o persoană nu o poate îndeplini corespunzător. a infirmităţii. • exercită o alta tutelă sau curatelă. astfel că sarcina sa nu poate fi transmisă. profesionale sau de altă natură. potrivit împrejurărilor. conform caruia tutorele nu are niciun drept asupra bunurilor copilului si nici copilul asupra bunurilor tutorelui. astfel că. • este o femeie însărcinată sau mama unui copil mai mic de 8 ani. tutela se exercită numai in interesul minorului. • creşte şi educă doi sau mai mulţi copii.

cât şi cea patrimonială. şi copil. Conform art. Delegaţii autorităţii tutelare au dreptul să viziteze copiii la locuinţa lor şi să se informeze pe orice cale despre felul cum aceştia sunt îngrijiţi în ceea ce priveste sănătatea şi dezvoltarea lor fizică.a) Principiul generalităţii tutelei Tutela se instituie în toate cazurile în care un minor este lipsit de ocrotirea părintească. educarea. consacrat expres prin art. Pentru înlesnirea controlului. acoperind atât latura personală. are dreptul la protecţie alternativă. care. Ideea generalităţii tutelei se mai exprimă şi prin caracterul cuprinzător al ocrotirii. cum ar fi cea înscrisă în art. soţul. pe de altă parte. în vederea protejării intereselor sale nu poate fi lăsat în grija acestora.4. c) Principiul independenţai patrimoniale între minor şi tutore reprezintă o alicaţie a principiului separaţiei juridice dintre patrimonial copilului şi cel al părinţilor (atât patrimonial comn al acestora. conform cărora orice copil care este temporar sau definitiv lipsit de ocrotirea părinţilor săi sau care. tutela fiind una dintre măsurile de protecţie alternativă. declaraţi morţi. indiferent de calea de înfăptuire a ocrotirii. însă nu diferite de cele recunoscute părinţilor. pentru o activitate folositoare colectivităţii. minorul se găseşte în această situaţie dacă ambii părinţi sunt morţi. actualizată. 108 din Codul familiei.136 din Codul familiei. în scopul protejării intereselor patrimoniale ale minorului aflat sub tutelă. 1 din Legea nr. Cazurile în care se instituie tutela minorului Tutela se deschide în cazul în care minorul este lipsit de ocrotirea părintească. necunoscuţi. Acest principiu asigura fundalul a numeroase dispoziţii particulare.128 din Codul familiei. autoritatea tutelară va putea cere colaborarea organelor administraţiei de stat şi instituţiilor de ocrotire. d) Principiul controlului permanent exercitat de către autoritatea tutelară asupra ocrotirii minorului prin tutelă Acest principiu rezultă din dispoziţiile art. Potrivit art. Acest principiu poate fi desprins din prevederile art.potrivit cărora “autoritatea tutelară va exercita un control efectiv şi continuu asupra modului în care tutorele îşi îndeplineşte îndatoririle sale cu privire la minor şi bunurile acestuia”. o rudă în linie dreaptă ori fraţii sau surorile tutorelui. 272/ 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. 106 din Codul familiei. “autoritatea tutelară este obligată să exercite un control efectiv şi comun asupra felului în care părinţii îşi îndeplinesc îndatoririle privitoare la persoana şi bunurile copilului. ei vor da îndrumările necesare”. la nevoie. în conformitate cu ţelurile statului. la încetarea adopţiei ca urmare a declarării nulităţii acesteia . interzice încheierea de acte juridice între tutore. cât şi patrimonial propriu al fiecăruia dintre părinţi). b) Principiul exercitării tutelei excluiv în interesul superior al copilului reiterează criteriul interesului superior al copilului ca principiu fundamental şi general al protecţiei şi promovării drepturilor sale. pe de o parte. 39 alin. învăţarea şi pregătirea lor profesională. dacă este în interesul copilului ca părinţii lui să nu . dispăruţi. instanţa judecătorească poate. 1. 113 din Codul familiei. într-o compunere de drepturi şi îndatoriri ale tutorelui doar pe alocuri nuanţate. decăzuţi din drepturile părinteşti ori puşi sub interdicţie. De asemenea.

1. instiuţiile de ocrotire şi orice altă persoană. b) serviciul de stare civilă. ca de altfel toate actele de supraveghere şi de control a înfăptuirii ocrotirii prin tutelă aparţineau autorităţii tutelare.113 din Codul familei. să instituie tutela sau alte măsuri de protecţie special a copilului în condiţiile legii .7. Anterior legii privind promovarea şi protecţia drepturilor copilului. precum şi administratorii şi locatarii casei în care locuieşte minorul. 1.115 din Codul familiei. sesizată despre existenţa unui copil minor lipsit de îngrijirea părinţilor.redobândească exerciţiul drepturilor şi îndatoririlor părinteşti. Până la numirea tutorelui. Autoritatea tutelară. autoritatea tutelară poate numii un curator. • ascultarea persoanelor care au cunoştiinţă despre situaţia minorului sau familiei acestuia. precum şi biroul notarial cu prilejul deschiderii unei succesiuni. Tutore poate fi o rudă a minorului sau o persoană străină. cu prilejul pronunţării. Sesizarea autorităţii tutelare Astfel cum prevede art. La desemnarea tutorelui se va ţine seama de interesele minorului.6. efectuează de îndată investigaţiile necesare pentru a stabilii dacă acel minor se află in vreuna din situaţiile care impun instituirea tutelei.5. luării sau executării unor măsuri privative de libertate.115 din Codul familiei. Transferul de competenţă a fost operat fără ca legiuitorul să fie ajustat textele din cuprinsul codului familiei adiacente instituirii propriu-zise a tutelei. parchetul şi poliţia. întreaga procedură de instituire a tutelei. în termen de cel mult 5 zile de la data când află de existenţa unui minor lipsit de îngrijire părintească în cazurile prevăzute de art. următoarele categorii de persoane: a) persoanele apropiate minorului. Numirea tutorelui Numirea tutorelui se face de către autoritatea tutelară. c) instanţele judecătoreşti. e) autoritatea tutelară se poate sesiza şi din oficiu. au obligaţia de a înştiinţa autoritatea tutelară. . competenţa aparţine instanţei judecătoreşti în a cărei circumscripţie teritorială domiciliază sau a fost găsit copilul. cu prilejul înregistrării morţii unei persoane. 1. referitoare la deschiderea tutelei. chiar atunci când instituirea tutelei se decide de către instanţa judecătorească din oficiu sau la încunoştiinţarea acesteia de către cei arătaţi în art. d) organele administraţiei de stat. Aceste investigaţii cuprind: • cercetări la faţa locului. Organul competent în instituirea tutelei În această materie. organizaţiile obşteşti.

potrivit legii speciale. Pentru desemnarea tutorelui. Evaluarea se realizează de către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului de la domiciliul persoanei sau familiei. nu ar putea îndeplini această sarcină. se înţeleg rudele copilului până la gradul IV inclusiv. vecinii sau cunoscuţii minorului şi la relaţiile acestor persoane cu minorul.117 din Codul familiei nu poate fi tutore: a) minorul sau cel pus sub interdicţie. exercitând o altă tutelă. autoritatea tutelară va emite decizia de instituire a tutelei. Decizia poate fi atacată la autoritatea tutelară ierarhic superioară. • exercită o alta tutelă sau curatelă. Decizia va cuprinde şi menţiuni privitoare la locuinţa minorului. pot fi tutori persoanele fizice sau soţul şi soţia împreună. Persoana fizică. Persoana fizică sau familia care urmează a fi tutore trebuie să fie evaluată de către direcţia general de asistenţă socială şi protecţia copilului cu privire la garanţiile morale şi condiţiile materiale pe care trebuie să le îndeplinească pentru a primi un copil în îngrijire.ascultarea minorului. d) cel lipsit. fie prin hotărâre judecătorească. Pot refuza sarcina tutelei: • cel care are vârsta de 60 de ani împliniţi. iar apoi pe calea contenciosului administrativ. bunurile acestuia şi sarcinile tutorelui. conform art. f) cel care. a fost îndepărtat din aceasta. Instanţa judecătorească numeşte cu prioritate ca tutore. din cauza intereselor potrivnice cu ale minorului. nu ar putea îndeplini sarcina tutelei. • este o femeie însărcinată sau mama unui copil mai mic de 8 ani. • din cauza bolii. • • . precum şi de opinia copilului. în stare să îndeplinească această sarcină. b) cel decăzut din drepturile părinteşti sau declarat incapabil de a fi tutore. tutorele va fi îndepărtat.119 alin. (2) din Codul familiei.160 din Codul familiei. acordându-se prioritate membrilor familiei extinse a copilului.41 alin.(1) din Legea 272/2004. de dreptul de a alege şi de a fi ales deputat. Dacă una din aceste împrejurări se iveşte în timpul tutelei. dacă nu se opun motive întemeiate. După alegerea tutorelui. respectiv soţii care urmează a fi tutori sunt numiţi pe baza prezentării de către direcţia general de asistenţă şi protecţia copilului a raportului de evaluare a acestora. care au domiciliul în România şi nu se află în vreunul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute de lege. o rudă sau afin ori un prieten al familiei copilului. precum şi cel cu rele purtări. e) cel care. prin membrii familiei extinse care pot fi tutori. Potrivit art. pe care i-o va comunica în scris şi o va afişa la consiliul local de la domiciliul minorului. Conform art. Propunerea se va face ţinându-se seama de relaţiile personale. obţinerea de informaţii de la instituţiile de stat sau de ocrotire şi de la organizaţiile obşteşti. autoritatea tutelară va culege date cu privire la rudele. c) cel căruia i s-a restrâns exerciţiul unor drepturi politice sau civile. fie în temeiul legii. • creşte şi educă doi sau mai mulţi copii. a depărtării domiciliului de locul unde se află bunurile minorului sau din alte motive întemeiate. a infirmităţii. Potrivit art. de apropierea domiciliilor. îndatoririle tutorelui încep de la data primirii deciziei. În sensul acestei legi. a felului indeletnicirii.

după ascultarea acestora. riguros formulate în cuprinsul art. Ca urmare. (1) din Legea nr. autoritatea tutelară va dispune vânzarea bunurilor minorului. se poate observa existenţa unei contradicţii între dispoziţiile Codului familiei şi dispoziţiile Legii nr. Nu este exclusă nici varianta în care. care va fi supus aprobării autorităţii tutelare. . asemănător efectului pe care îl produce asupra ocrotirii prin părinţi. o rudă în linie dreaptã ori fraţii sau surorile tutorelui pot fi plătite numai cu aprobarea autorităţii tutelare. Articolul 127 din Codul familiei stipulează că autoritatea tutelară va stabili suma anuală necesară pentru întreţinerea minorului şi administrarea bunurilor sale. potrivit împrejurărilor. 1. doar unul dintre tutori să ceară eliberarea sa.116 din Codul familiei prevede că. În timpul tutelei.272/2004 prevede că. potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilã.142 alin.În consecinţă. are drept consecinţă transferul la celălalt soţ a întregului set de îndatoriri faţă de copil. ceea ce. art. Dacă minorul este lipsit de bunuri şi nu are părinţi sau alte rude care sunt obligaţi de lege să-i dea întreţinere. Dacă ambii soţi (sau foşti soţi) ar obţine degrevarea. potrivit cu intereseul superior al copilului. tutorele are drepturi şi îndatoriri privitoare atât la persoana minorului. Într-o asemenea împrejurare. în această privinţă pot exista două ipoteze.117 din Codul familiei. Avându-se în vedere caracterul special al Legii nr. nu poate fi posibilă date fiind ipotezele în care poate intra în discuţie îndepărtarea de la tutelă. este interzisă căsătoria între tutore şi persoana minoră ce se află sub tutela sa. un delegat al autorităţii tutelare va verifica la faţa locului toate bunurile minorului.8. numirea tutorelui se face de către autoritatea tutelară. dacă este consfinţit prin hotărâre judecătorească. 1. exclusive din considerente legate de soarta căsătoriei. În opinia unor autori. autoritatea tutelară va cere Direcţiei judeţene sau a municipiului Bucureşti pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale să contribuie la întreţinerea lui. desfacerea căsătoriei tutorilor ar scinda tutela. cât şi la bunurile acestuia. În timp ce. pe fundalul desfacerii căsătoriei. Ar fi interesant de văzut dacă şi în ce fel ar putea afecta divorţul soţilor tutori măsura de protecţie instituită.9.272/2004. soţul. Prima ar fi înlocuirea tutorilor. Neînţelegerile dintre tutori Neînţelegerile dintre tutori cu privire la exercitarea atribuţiilor ce le revin vor fi soluţionate de către instanţă.272/2004 privind Protecţia şi promovarea drepturilor copilului. În cazul în care veniturile minorului nu sunt îndestulătoare. art. la cerere. această sumã. pe motiv că nu mai sunt în măsură să îndeplinească această sarcină. Ea va putea modifica. îndepărtarea unuia sau altuia nu este posibilă. Cheltuielile necesare pentru întreţinerea minorului şi administrarea bunurilor sale se acoperă din veniturile acestuia. un inventar. Îndepărtarea lor. Creanţele pe care le au fată de minor tutorele. Drepturile şi îndatoririle tutorelui Conţinutul ocrotirii prin tutelă este identic cu cel al ocrotirii prin părinţi. dispoziţiile acesteia se vor aplica cu prioritate. Cea de-a doua ipoteză porneşte de la alte premise: ambii tutori doresc păstrarea tutelei. După numirea tutorelui şi în prezenţa acestuia. instanţa judecătorească numeşte tutorele. instanţa ar urma să decidă cu privire la măsura de protecţie alternativă cea mai potrivită intereselor copilului. întocmind.

sunt anulabile (art. Minorul cu capacitate de exerciţiu restrânsă poate face acte de dispoziţie.(1) din Codul familiei ”tutorele are obligaţia de a administra bunurile minorului şi de a-l reprezenta pe acesta în actele civile. de altă parte”. de înapoiere a minorului la doiciliul său. Nerespectarea acestor dispoziţii atrage anularea acelor acte. precum şi oricare alte acte ce depăşesc dreptul de a administra.(2) al aceluiaşi articol. tutorele încuviinţează în prealabil exerciţiul drepturilor şi executarea obligaţiilor de către minorul de 14 ani. 1. Nesocotirea acestor interdicţii atrage anularea actelor astfel încheiate. îngrijind de sănătatea şi dezvoltarea lui fizică. acţiunea putând fi introdusă împotriva oricărei personae care îl reţine pe minor fără drept”. Conform art.129 alin. în numele minorului donaţii şi nici să garanteze obligaţia altora. Autoritatea tutelară verifică socotelile privitoare la veniturile minorului şi la cheltuielile făcute cu întreţinerea acestuia şi cu administrarea bunurilor sale. conform art. dacă valoarea acestora din urmă nu depăşeşte suma de 250 de lei.128 din Codul familiei. o rudă în linie dreaptă ori fraţii sau surorile tutorelui. renunţarea la drepturile patrimoniale ale minorului. însă numai până la data când acesta împlineşte vârsta de 14 ani”.122 din Codul familiei. Minorul care a împlinit vârsta de 14 ani poate face singur acte de conservare şi acte de administrare. Astfel. fără prealabila încuviinţare a autorităţii tutelare. de o parte. bunurile supuse pieririi ori stricăciunii. Tutorele administrază bunurile minorului şi îl reprezintă în actele civile până la împlinirea vârstei de 14 ani.(2) din Codul familiei. Felul răspunderii diferă în funcţie de natura şi consecinţele neîndeplinirii sau îndeplinirii .(1) din Codul familiei. În timpul exercitării tutelei.123 alin. dacă acestea din urmă nu îi pricinuiesc vreo leziune.Actele încheiate de minor fără încuviinţarea prealabilă menţionată. Conform art. soţul. de gajare a bunurilor minorului. tutorele nu poate să facă. învăţătura şi pregătirea profesională a acestuia. aşa potrivit cu însuşirile lui spre al face folositor colectivităţii”. Darea de seamă anuală se va prezenta în termen de 30 de zile de la sfârşitul anului calendaristic şi se referă la modul cum tutorele a îngrijit de persoana minorului şi de administrarea bunurilor acestuia. de educarea. dar cu încredinţarea prealabilă a tutorelui şi a autorităţii tutelare. iar potrivit alin. precum şi ori de câte ori i se cere de autoritatea tutelară. nu pot fi încheiate de tutore decât cu încuviinţarea prealabilă a autorităţii tutelare. “este oprit să încheie acte juridice între tutore.(4) din Codul familiei tutorele poate înstrăina.125 din Codul familiei. Tutorele poate încheia unele acte singur.129 alin. “tutorele are obligaţia de a îngrijii de persoana minorului”. Astfel. şi minor. Astfel.124 alin.133 in Codul familei).(1) din Codul familiei. Potrivit art. precum şi bunurile devenite nefolositoare pentru minor. De asemenea.Conform art. iar alte acte numai cu încuviinţarea prealabilă a autorităţii tutelare. în numele şi pe socoteala minorului fără nicio încuviinţare prealabilă. tutorele prezintă dări de seamă anuale.10. tutorele este îndreptăţit să ceară minorul de la orice persoană care l-ar reţine fără drept. De asemenea. conform art.129 alin. Conform art. Răspunderea tutorelui Tutorele răspunde pentru întreaga sa activitate desfăşurată în această calitate. “el este obligat să crească copilul. actele de înstrăinare. minorul pus sub tutelă are domiciliul legal la tutorele său. în practica judiciară s-a decis că “tutorele are deschisă calea unei acţiuni civile. potrivit art.

va fi instituită curatela copilului. pe parcursul exercitării tutelei. c) înlocuirea tutorelui. acesta din urmă fiind asociată unor circumstanţe în legătură cu persoana celui aflat sub ocrotire. d) numirea altui tutore în cazul punerii sub interdicţie a minorului. Îndepărtarea tutorelui se face de către autoritatea tutelară prin decizie motivată. ceea ce presupune că. până la numirea noului tutore. în condiţiile în care acesta din urmă nu răspunde personal. ca şi în cazul părinţilor. au reapărut (în urma dispariţiei sau a declarării morţii) sau li s-a ridicat sancţiunea decăderii din drepturile părinteşti. Tutorele care înlocuieşte un alt tutore are obligaţia să ceară fostului tutore repararea pagubelor pe care le-a pricinuit minorul. d) minorul moare sau este declarat mort prin hotărâre judecătorească definitivă. prin exercitarea necorespunzătoare a atribuţiilor sale. sau că tutorele a săvârşit un abuz. se iveşte pricare din cauzele de incapacitate prevăzute de art.141 alin.De aceea. Răspunderea poate fi civilă. Asadar. Dacă încetarea funcţiei tutorelui nu coincide cu încetarea tutelei. funcţia tutorelui încetează în următoarele situaţii: a) decesul acestuia sau decesul soţilor tutori. în cazul săvârşirii unor contravenţii. administrativă sau chiar penală.(2) din Codul familiei prevede că tutorele răspunde pentru paguba pricinuită prin culpa sa chiar dacă autoritatea tutelară i-a dat descărcare de gestiune. momentul final al ocrotirii prin tutelă este marcat de: a) împlinirea vârstei de 18 ani de către minorul ocrotit. . dat fiind caracterul personal al obligaţiilor ce revin tutorelui. tutorele va răspunde civil dacă prejudiciile au fost cauzate de minorul pus sub tutela sa.117 din Codul familiei. în cursul tutelei survine oricare din situaţiile care ar îndreptăţi refuzul acestei sarcini. Cauzele de încetare a tutelei nu sunt expres prevăzute dar. Sancţiunea aplicabilă este amenda sau închisoarea contravenţională.998-999 din Codul civil. 1. Art. Răspunderea penală poate interveni atunci când faptele săvârşite sunt grave şi întrunesc elemente constitutive ale unei infracţiuni ca: rele tratamente aplicate minorului. Încetarea funcţiei tutorelui şi încetarea tutelei Cauzele care determină încetarea funcţiei tutorelui sunt împrejurări legate de persoana tutorelui. ţinând seama de finalitatea şi de specificul instituţiei. Faţă de terţi. o neglijenţă gravă. b) căsătoria minorei peste 16 ani şi dobândirea capacităţii depline de exerciţiu de către aceasta. punerea în primejdie a unei personae în neputinţă de a se îngriji etc. c) părinţii minorului au fost identificaţi. încetarea funcţiei tutorelui nu atrage inevitabil şi încetarea tutelei. b) îndepărtarea de la tutelă. ce poate fi atacată la autoritatea tutelară ierarhic superioară şi apoi pe calea contenciosului administrative. la cererea sa dacă. Răspunderea civilă a tutorelui poate fi patrimonială sau nepatrimonială şi intervine atunci când acesta a cauzat prejudicii minorului pus sub tutela sa.defectuoase a îndatoririlor referitoare la persoana sau la bunurile copilului aflat sub tutelă. Regulile după care se angajează răspunderea tutorelui sunt cele prevăzute de art. fapte care îl fac nevrednic ori nu şi-a îndeplinit mulţumitor sarcina.11. Răspunderea administrativă intervine.

cu capacitate de exerciţiu restrânsă ori lipsită de capacitate de exerciţiu. În ultimele 2 situaţii curatela nu modifică incapacitatea celui ocrotit. aşadar până la soluţionarea cererii de punere sub interdicţie. instanţa. Potrivit art. Astfel. autoritatea tutelară este obligată să numească un curator ori de câte ori la o moştenire. tutorele va prezenta o dare de seamă generală şi numai după ce aceasta a fost primită şi acceptată de autoritatea tutelară şi s-au predate şi bunurile minorului. părintele sau tutorele este împiedicat să îndeplinească un anumit act în numele minorului pe care îl reprezintă sau ale cărei acte le încuviinţeaza. alături de minor. alături de minor şi cu interese contrare. unul sau ambii părinţi. tutorele va fi descărcat de gestiune. potrivit legii. “în caz de urgenţă. Aceste dispoziţii se aplică şi persoanelor cu capacitate de exerciţiu restrânsă. Curatela se instituie cu respectarea aceleaşi proceduri ca şi în cazul tutelei minorului. pr. de către autoritatea tutelară de la domiciliul minorului. vine unul sau ambii părinţi. sau în procesele de ieşire din indiviziune. curatorul fiind chemat să ţină locul părinţilor sau al tutorelui fie numai cu privire la anumite acte 1. d) când s-a făcut o cerere de punere sub interdicţie a unui minor. CAPITOLUL 2 Curatela minorului 2. la sesizarea persoanelor prevăzute de art. până la numirea sau înlocuirea tutorelui unui minor. din cauza bolii ori din alte motive. Obligaţiile tutorelui la încetarea sarcinii tutelei La încetarea tutelei ori încetarea funcţiei. Curatela minorului se instituie în următoarele cazuri: a) când există contrarietate de interese între părinte ori tutore şi minor. 1 . este nevoie de o perioadă mai indelungată şi se impune luarea unor măsuri provizorii. Această dare de seamă se prezintă în termen de 30 de zile de la încetarea tutelei. fie cu privire la toate atribuţiile. De asemenea instanţa va putea numi un curator special în caz de conflict de interese între reprezentant şi cel reprezentat…”. Notiunea şi categoriile de curatelă Curatela este o instituţie de ocrotire juridică a intereselor unei persoane care poate fi capabilă. dacă apar.1. la cererea părţii interesate. 115 din Codul familiei. astfel cum a fost modificat prin Ordonanţa de urgenţă nr. care să o reprezinte pâna la numirea reprezentantului legal. b) când. lipsit de ocrotirea părintească şi căruia nu i s-a instituit încă tutela.e) a fost ridicată punerea sub interdicţie pronunţată împotriva părinţilor fireşti ai minorului.12. civ. va putea numi un curator special. c) când. dacă persoana fizică lipsită de capacitatea de exerciţiu a drepturilor civile nu are reprezentant legal. dar numai în mod provizoriu. 1. 138/ 2000. 44 C.

Numirea curatorului este de competenţa instanţei sesizată cu cererea de chemare în judecată. 2. care provoacă lipsa de discernământ. 2. când. Punerea sub interdicţie a minorului Conform art. poate fi pus sub interdicţie si minorul.3. 142 şi anume pentru alienaţie mintală ori debilitate mintală. autoritatea tutelară poate decide menţinerea acelui tutore ori numirea unuia nou. 156 din Codul familiei. conform art. conform art. 3. ca act administrativ. Curatorul poate cere înlocuirea sa după 3 ani de la numire.1. Interdicţia poate fi cerută. si după vârsta de 14 ani. care nu provoacă o astfel de lipsă de discernământ. Aplicarea regulilor tutelei minorului Tutela celui pus sub interdicţie funcţionează după regulile de la tutela minorului. dacă se va mai afla sub interdicţie i se va numi un tutore.2. Punerea sub interdicţie a minorului suferind de alienaţie sau debilitate mintală permite ocrotirea acestuia. În cazul în care minorul pus sub interdicţie se găseşte sub ocrotirea părinţilor. care nu împlinit vârsta de 14 ani. Competenţa de a decide anularea de instituire a curatelei. iar nu a autorităţii tutelare. 147 din Codul familiei). . CAPITOLUL 3 Minorul interzis 3. 142 din Codul familiei. curatela ia sfârşit odată cu încetarea incapacităţii ori a restrângerii capacităţii de exerciţiu. fără întrerupere. 143 Codul familiei de către toţi cei prevăzuţi în art. aparţine instanţelor judecătoreşti. (art. cu excepţia cazurilor când legea dispune altfel.2. Încetarea curatelei Curatela ia sfârşit dacă au încetat cauzele care au determinat instituirea ei. scopul specific al tutelei minorului interzis îl constituie vindecarea si îmbunătăţirea condiţiilor lui de viaţă. 115 al aceluiaşi cod şi numai în cazurile limitativ prevăzute în art. iar nu si pentru alte situaţii sau deficienţe fizice. conform stării în care se găseşte. De asemenea. Pe de altă parte. În cazul în care minorul se găseşte sub tutelă la data punerii sub interdicţie. Reprezentarea sau încuviinţarea actelor minorului Ocrotirea minorului aflat sub curatelă se înfăpuieşte prin reprezentarea acestuia dacă nu a împlinit 14 ani şi prin încuviinţarea actelor minorului cu capacitate de exerciţiu restrânsă (între 14-18 ani). el rămâne sub această ocrotire până devine major.

• primirea dărilor de seamă. situaţia tuturor bunurilor minorului. când minorul are sub 14 ani. care depăşesc dreptul de administrare.2. • încuviinţează unele acte ce urmează a fi săvârşite cu privire la bunurile persoanei aflate sub curatelă. Atribuţii privind curatela minorului Aceste atribuţii sunt: • instituirea curatelei. • afişarea de numire a tutorelui la sediul primăriei. • acordarea tutorelui. prin apreciere. în condiţiile legii. • comunicarea numirii tutorelui. ori minorului când are peste aceasta vârstă. altele decât acelea care atrag excluderea ori îndepărtarea de la tutelă. care este necesară minorului pentru întreţinerea sa şi pentru administrarea bunurilor lui. • încuviinţarea actelor juridice privitoare la bunurile minorului. • încuviinţarea dată minorului pentru schimbarea felului învăţăturii ori a pregătirii profesionale sau de a avea o altă locuinţă decât aceea a tutorelui. • în anumite cazuri şi condiţii dă instrucţiuni curatorului. acestuia. anuale şi generală. • exercită control asupra felului în care curatorul îşi îndeplineşte atribuţiile. care întrec nevoile întreţinerii lui şi ale administrării bunurilor sale. În legătura cu numirea minorului prin tutelă. Atribuţiile privind tutela minorului În legătură cu instituirea tutelei. precum şi a titlurilor de valoare depuse la casele de păstrare. • dacă este cazul. . verificarea gestiunii şi descărcarea tutorelui. a unei remuneraţii. încuviinţarea se dă tutorelui. • numirea unui curator ori de câte ori se ivesc interese contrare între tutore şi minor. • înlocuirea curatorului ori ridicarea curatelei. îndepărtarea tutorelui de la tutelă ori înlocuirea tutorelui. la faţa locului şi în prezenţa tutorelui. autoritatea tutelară are următoarele atribuţii: • trimiterea unui delegate care să verifice. autoritatea tutelară are mai multe atribuţii: • deschiderea tutelei şi numirea tutorelui. • stabilirea sumei anuale.CAPITOLUL 4 Atribuţiile autorităţii tutelare în legătură cu tutela minorului.1. în scris. curatela acestuia şi cu punerea sub interdicţie a minorului 4. 4. • încuviinţarea ridicării sumelor depuse pe numele minorului la casele de păstrare. • până la intrarea în funcţie a tutorelui se poate lua măsura provizorie a numirii unui curator. • exercitarea unui control efectiv şi continuu asupra activităţii tutorelui. putând cere colaborarea organelor administraţiei de stat şi a instituţiilor de ocrotire. în timpul acesteia. întocmind un inventar care se supune spre aprobarea autorităţii tutelare.

deoarece tutela celui pus sub interdicţie este supusă. regulilor tutelei minorului2. Atribuţii privind minorul interzis Aceste atribuţii sunt corespunzătoare celor privind tutela minorului.4. 2 . dacă nu se prevede altfel.3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->