P. 1
Tutela si curatela

Tutela si curatela

|Views: 1,175|Likes:
Published by Ioana Serpe

More info:

Published by: Ioana Serpe on May 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/22/2014

pdf

text

original

www.referat.

ro

Tutela si curatela

Serpe Ioana

Neînţelegerile dintre tutori 1. Atribuţii privind curatela minorului 4.1. Noţiunea şi scopul tutelei 1.6.4. Reprezentarea sau încuviinţarea actelor minorului 2. Principiile tutelei 1. Sesizarea autorităţii tutelare 1. Cazurile în care se instituie tutela minorului 1.2. Aplicarea regulilor tutelei minorului CAPITOLUL 4 Atribuţiile autorităţii tutelare în legătură cu tutela minorului.2. Organul competent în instituirea tutelei 1.9. Drepturile şi îndatoririle tutorelui 1. Răspunderea tutorelui 1. Punerea sub interdicţie a minorului 3.5.3. curatela acestuia şi cu punerea sub interdicţie a minorului 4. Numirea tutorelui 1.11.10. Obligaţiile tutorelui la încetarea sarcinii tutelei CAPITOLUL 2 Curatela minorului 2.1. Încetarea curatelei CAPITOLUL 3 Minorul interzis 3. Încetarea funcţiei tutorelui şi încetarea tutelei 1.1.2.3. Atribuţiile privind tutela minorului 4. Notiunea şi categoriile de curatelă 2.7.2.CUPRINS CAPITOLUL 1 Ocrotirea minorului prin tutela 1.12.3. Caracterele generale ale tutelei 1.1.8. Atribuţii privind minorul interzis .

în vederea protejării intereselor sale. Căile de suplinire a ocrotirii părinteşti sunt instituirea tutelei. de a crea posibilitatea îndeplinirii faţă de minor a sarcinilor şi funcţiunilor acestora. Noţiunea şi scopul tutelei Ca instituţie juridică. de protecţia părinţilor. precum şi ordinea de drept constituie o preocupare important a tot mai multe organism şi organizaţii de stat sau neguvernamentale. fie temporar. tutela reuneşte dispoziţiile legale referitoare la ocrotirea unui minor de către o altă persoană decât părinţii săi. culturală şi lingvistică. tutela numeşte înşăşi activitatea pe care o desfăşoară tutorele în exercitarea drepturilor şi îndeplinirea îndatoririlor ce îi revin legate de persoana şi de bunurile copilului. Orice copil care este lipsit. privită din perspectiva persoanei desemnate să înfăptuiască ocrotirea.1. În alegerea uneia dintre aceste soluţii autoritatea competent va ţine seamă în mod corespunzător de necesitatea asigurării unei anumite continuităţi în educarea copilului. este chemată a exercita drepturile şi îndatoririle părinteşti faţă de un copil minor.CAPITOLUL 1 Ocrotirea minorului prin tutela Încadrându-se în politica general a statului de ocrotire a copilului. Scopul tutelei este acela de a suplini lipsa părinţilor. de a crea în jurul copilului climatul familial pe care l-ar fi creat părinţii. tutorele. precum şi de originea sa etnică. . care constituie dreptul comun în materie. În sens restrâns. 1. În acest capitol vom analiza doar instituţia minorului. măsurile de protecţie special şi adopţia. sau care. sau. nu poate fi lăsat în grija acestora. mai simplu. Într-o altă accepţiune. are dreptul la protecţie alternativa. sub supravegherea. cât şi în legi speciale. Tutorelui îi revine astfel sarcina de a ţine locul părinţilor fireşti ai minorului. mijlocul juridic de ocrotire a minorului lipsit de ocrotirea părintească. controlul şi îndrumarea permanentă a autorităţii tutelare. educarea şi pregătirea sa psiho-fizică pentru a se încadra firesc în societate şi a respecta normele morale şi de convieţuire socială. fie definitive. ai cărui părinţi sunt decedaţi ori în imposibilitatea permanent de a-şi exercita atribuţiile. tutela a fost definită ca fiind o sarcină gratuită şi obligatorie. Ocrotirea copilului. în virtutea căreia o anumită persoană. legislaţia actuală cuprinde dispoziţii în acest domeniu atât în Codul familiei. denumită tutore. religioasă. iar in cel de-al doilea vom vorbi despre curatelă.

a infirmităţii. Totuşi.1. a depărtării domiciliului de locul unde se află bunurile minorului sau din alte motive întemeiate. iar tutorele. Acest caracter rezultă din întreaga reglementare a acestei instituţii. cu excepţia cazului în care se află întruna din următoarele situaţii: • a împlinit vârsta de 60 de ani. tutorele trebuie sa solicite înlocuirea sa. datorită problemelor familiale. • este o femeie însărcinată sau mama unui copil mai mic de 8 ani. • exercită o alta tutelă sau curatelă.3. c) Tutela este o sarcină în principiu gratuită. are îndatorirea de a creşte şi educa minorul. poate refuza numirea ca tutore. Din excepţiile prevăzute de textul legal rezultă importanţa care trebuie acordată acestei sarcini. tutela se exercită numai in interesul minorului. potrivit împrejurărilor.2. nu ar putea îndeplini această sarcină. Ea se instituie în toate cazurile în care un minor este lipsit de ocrotire părintească. Principiile tutelei În literatura de specialitate s-a precizat că tutela este guvernată de următoarele principii generale: . astfel că. În cazul în care se ivesc situaţii care îl impiedică să-şi exercite îndatoririle. va putea modifica sau suprima această remuneraţie. nu pot fi tutore. e) Tutela se instituie de către autoritatea tutelară şi se exercită sub controlul şi îndrumarea permanentă a acesteia. ca şi parintele. se va putea stabili in favoarea acestuia din urmă o remuneraţie care nu va depăşi 10 % din veniturile bunurilor minorului. b) Tutela este o sarcină legală definită prin norme imperative. conform caruia tutorele nu are niciun drept asupra bunurilor copilului si nici copilul asupra bunurilor tutorelui. • creşte şi educă doi sau mai mulţi copii. tinând seama de munca depusă în administrarea averii şi de starea materială a minorului şi a tutorelui. Atât instituirea tutelei cât şi controlul şi îndrumarea pe care le exercită autoritatea tutelară constituie garanţii in plus cum sunt ocrotite interesele copilului minor ramas făra ocrotire părintească. dacă o persoană nu o poate îndeplini corespunzător. Autoritatea tutelară. 1. d) Tutela este o sarcină personală. întrucât persoana desemnată a fi tutore nu are libertatea de a refuza sau de a accepta numirea. Caracterele generale ale tutelei a) Conform Codului familei. tutorele fiind desemnat în considerarea persoanei acestuia. astfel că sarcina sa nu poate fi transmisă. a felului indeletnicirii. o sarcină in principiu obligatorie. Acest caracter reflectă si autonomia patrimonială dintre minor si tutore. • din cauza bolii. De aceea unele persoane care au săvârşit fapte antisocial grave sau au avut o comportare necorespunzătoare in propria familie. profesionale sau de altă natură.

într-o compunere de drepturi şi îndatoriri ale tutorelui doar pe alocuri nuanţate. c) Principiul independenţai patrimoniale între minor şi tutore reprezintă o alicaţie a principiului separaţiei juridice dintre patrimonial copilului şi cel al părinţilor (atât patrimonial comn al acestora. soţul. Delegaţii autorităţii tutelare au dreptul să viziteze copiii la locuinţa lor şi să se informeze pe orice cale despre felul cum aceştia sunt îngrijiţi în ceea ce priveste sănătatea şi dezvoltarea lor fizică. 106 din Codul familiei. ei vor da îndrumările necesare”. 39 alin. şi copil. De asemenea. 113 din Codul familiei. Cazurile în care se instituie tutela minorului Tutela se deschide în cazul în care minorul este lipsit de ocrotirea părintească. are dreptul la protecţie alternativă. în conformitate cu ţelurile statului. dacă este în interesul copilului ca părinţii lui să nu . Pentru înlesnirea controlului. minorul se găseşte în această situaţie dacă ambii părinţi sunt morţi. instanţa judecătorească poate. 272/ 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. 1. 108 din Codul familiei. dispăruţi.136 din Codul familiei. Acest principiu asigura fundalul a numeroase dispoziţii particulare.4. acoperind atât latura personală. 1 din Legea nr. conform cărora orice copil care este temporar sau definitiv lipsit de ocrotirea părinţilor săi sau care. însă nu diferite de cele recunoscute părinţilor. b) Principiul exercitării tutelei excluiv în interesul superior al copilului reiterează criteriul interesului superior al copilului ca principiu fundamental şi general al protecţiei şi promovării drepturilor sale. Potrivit art. în vederea protejării intereselor sale nu poate fi lăsat în grija acestora. necunoscuţi. decăzuţi din drepturile părinteşti ori puşi sub interdicţie. tutela fiind una dintre măsurile de protecţie alternativă. la nevoie. interzice încheierea de acte juridice între tutore. actualizată. “autoritatea tutelară este obligată să exercite un control efectiv şi comun asupra felului în care părinţii îşi îndeplinesc îndatoririle privitoare la persoana şi bunurile copilului. cât şi patrimonial propriu al fiecăruia dintre părinţi). Conform art. autoritatea tutelară va putea cere colaborarea organelor administraţiei de stat şi instituţiilor de ocrotire. învăţarea şi pregătirea lor profesională. educarea. declaraţi morţi. care. o rudă în linie dreaptă ori fraţii sau surorile tutorelui. indiferent de calea de înfăptuire a ocrotirii. în scopul protejării intereselor patrimoniale ale minorului aflat sub tutelă. la încetarea adopţiei ca urmare a declarării nulităţii acesteia .potrivit cărora “autoritatea tutelară va exercita un control efectiv şi continuu asupra modului în care tutorele îşi îndeplineşte îndatoririle sale cu privire la minor şi bunurile acestuia”.a) Principiul generalităţii tutelei Tutela se instituie în toate cazurile în care un minor este lipsit de ocrotirea părintească. pe de o parte. Acest principiu poate fi desprins din prevederile art. pe de altă parte. Ideea generalităţii tutelei se mai exprimă şi prin caracterul cuprinzător al ocrotirii. cum ar fi cea înscrisă în art. cât şi cea patrimonială. consacrat expres prin art.128 din Codul familiei. pentru o activitate folositoare colectivităţii. d) Principiul controlului permanent exercitat de către autoritatea tutelară asupra ocrotirii minorului prin tutelă Acest principiu rezultă din dispoziţiile art.

precum şi biroul notarial cu prilejul deschiderii unei succesiuni. Tutore poate fi o rudă a minorului sau o persoană străină.redobândească exerciţiul drepturilor şi îndatoririlor părinteşti. b) serviciul de stare civilă. Autoritatea tutelară. . Organul competent în instituirea tutelei În această materie. organizaţiile obşteşti.6. parchetul şi poliţia. cu prilejul înregistrării morţii unei persoane. Aceste investigaţii cuprind: • cercetări la faţa locului. instiuţiile de ocrotire şi orice altă persoană. luării sau executării unor măsuri privative de libertate. chiar atunci când instituirea tutelei se decide de către instanţa judecătorească din oficiu sau la încunoştiinţarea acesteia de către cei arătaţi în art. c) instanţele judecătoreşti. cu prilejul pronunţării. e) autoritatea tutelară se poate sesiza şi din oficiu. Până la numirea tutorelui. întreaga procedură de instituire a tutelei. La desemnarea tutorelui se va ţine seama de interesele minorului. Transferul de competenţă a fost operat fără ca legiuitorul să fie ajustat textele din cuprinsul codului familiei adiacente instituirii propriu-zise a tutelei. efectuează de îndată investigaţiile necesare pentru a stabilii dacă acel minor se află in vreuna din situaţiile care impun instituirea tutelei. competenţa aparţine instanţei judecătoreşti în a cărei circumscripţie teritorială domiciliază sau a fost găsit copilul. în termen de cel mult 5 zile de la data când află de existenţa unui minor lipsit de îngrijire părintească în cazurile prevăzute de art. • ascultarea persoanelor care au cunoştiinţă despre situaţia minorului sau familiei acestuia. Anterior legii privind promovarea şi protecţia drepturilor copilului. ca de altfel toate actele de supraveghere şi de control a înfăptuirii ocrotirii prin tutelă aparţineau autorităţii tutelare. sesizată despre existenţa unui copil minor lipsit de îngrijirea părinţilor. următoarele categorii de persoane: a) persoanele apropiate minorului. referitoare la deschiderea tutelei. să instituie tutela sau alte măsuri de protecţie special a copilului în condiţiile legii . 1. autoritatea tutelară poate numii un curator. d) organele administraţiei de stat.5. 1.115 din Codul familiei. Numirea tutorelui Numirea tutorelui se face de către autoritatea tutelară. precum şi administratorii şi locatarii casei în care locuieşte minorul. au obligaţia de a înştiinţa autoritatea tutelară. 1. Sesizarea autorităţii tutelare Astfel cum prevede art.115 din Codul familiei.113 din Codul familei.7.

obţinerea de informaţii de la instituţiile de stat sau de ocrotire şi de la organizaţiile obşteşti. precum şi cel cu rele purtări. de apropierea domiciliilor. Potrivit art. • din cauza bolii. b) cel decăzut din drepturile părinteşti sau declarat incapabil de a fi tutore. Decizia poate fi atacată la autoritatea tutelară ierarhic superioară. fie prin hotărâre judecătorească. Persoana fizică sau familia care urmează a fi tutore trebuie să fie evaluată de către direcţia general de asistenţă socială şi protecţia copilului cu privire la garanţiile morale şi condiţiile materiale pe care trebuie să le îndeplinească pentru a primi un copil în îngrijire. se înţeleg rudele copilului până la gradul IV inclusiv. potrivit legii speciale. prin membrii familiei extinse care pot fi tutori. nu ar putea îndeplini această sarcină. Propunerea se va face ţinându-se seama de relaţiile personale. bunurile acestuia şi sarcinile tutorelui. Decizia va cuprinde şi menţiuni privitoare la locuinţa minorului. acordându-se prioritate membrilor familiei extinse a copilului. Instanţa judecătorească numeşte cu prioritate ca tutore. exercitând o altă tutelă. conform art.ascultarea minorului. care au domiciliul în România şi nu se află în vreunul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute de lege. Evaluarea se realizează de către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului de la domiciliul persoanei sau familiei. • exercită o alta tutelă sau curatelă.41 alin. o rudă sau afin ori un prieten al familiei copilului. Pot refuza sarcina tutelei: • cel care are vârsta de 60 de ani împliniţi. c) cel căruia i s-a restrâns exerciţiul unor drepturi politice sau civile. e) cel care. • creşte şi educă doi sau mai mulţi copii. dacă nu se opun motive întemeiate. a depărtării domiciliului de locul unde se află bunurile minorului sau din alte motive întemeiate. respectiv soţii care urmează a fi tutori sunt numiţi pe baza prezentării de către direcţia general de asistenţă şi protecţia copilului a raportului de evaluare a acestora. a felului indeletnicirii. pe care i-o va comunica în scris şi o va afişa la consiliul local de la domiciliul minorului. Potrivit art. După alegerea tutorelui. • • . a fost îndepărtat din aceasta.(1) din Legea 272/2004. în stare să îndeplinească această sarcină.119 alin. Conform art.117 din Codul familiei nu poate fi tutore: a) minorul sau cel pus sub interdicţie. de dreptul de a alege şi de a fi ales deputat. din cauza intereselor potrivnice cu ale minorului. Persoana fizică. autoritatea tutelară va culege date cu privire la rudele. d) cel lipsit. precum şi de opinia copilului. fie în temeiul legii. În sensul acestei legi. pot fi tutori persoanele fizice sau soţul şi soţia împreună. îndatoririle tutorelui încep de la data primirii deciziei. a infirmităţii. nu ar putea îndeplini sarcina tutelei. tutorele va fi îndepărtat. vecinii sau cunoscuţii minorului şi la relaţiile acestor persoane cu minorul. f) cel care. (2) din Codul familiei. • este o femeie însărcinată sau mama unui copil mai mic de 8 ani. Dacă una din aceste împrejurări se iveşte în timpul tutelei.160 din Codul familiei. Pentru desemnarea tutorelui. iar apoi pe calea contenciosului administrativ. autoritatea tutelară va emite decizia de instituire a tutelei.

dispoziţiile acesteia se vor aplica cu prioritate. Într-o asemenea împrejurare.117 din Codul familiei. pe fundalul desfacerii căsătoriei. riguros formulate în cuprinsul art. (1) din Legea nr. după ascultarea acestora. doar unul dintre tutori să ceară eliberarea sa. Articolul 127 din Codul familiei stipulează că autoritatea tutelară va stabili suma anuală necesară pentru întreţinerea minorului şi administrarea bunurilor sale.9. potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilã. îndepărtarea unuia sau altuia nu este posibilă. potrivit cu intereseul superior al copilului. În timp ce. este interzisă căsătoria între tutore şi persoana minoră ce se află sub tutela sa. Creanţele pe care le au fată de minor tutorele. art. care va fi supus aprobării autorităţii tutelare.116 din Codul familiei prevede că. pe motiv că nu mai sunt în măsură să îndeplinească această sarcină. exclusive din considerente legate de soarta căsătoriei. Prima ar fi înlocuirea tutorilor. un inventar. Dacă minorul este lipsit de bunuri şi nu are părinţi sau alte rude care sunt obligaţi de lege să-i dea întreţinere. 1. întocmind.8. numirea tutorelui se face de către autoritatea tutelară. Cea de-a doua ipoteză porneşte de la alte premise: ambii tutori doresc păstrarea tutelei. Ar fi interesant de văzut dacă şi în ce fel ar putea afecta divorţul soţilor tutori măsura de protecţie instituită. potrivit împrejurărilor. tutorele are drepturi şi îndatoriri privitoare atât la persoana minorului. ceea ce. instanţa judecătorească numeşte tutorele. . Ea va putea modifica. Avându-se în vedere caracterul special al Legii nr. În opinia unor autori. Ca urmare. un delegat al autorităţii tutelare va verifica la faţa locului toate bunurile minorului. la cerere.142 alin. are drept consecinţă transferul la celălalt soţ a întregului set de îndatoriri faţă de copil. În cazul în care veniturile minorului nu sunt îndestulătoare.272/2004 prevede că. autoritatea tutelară va cere Direcţiei judeţene sau a municipiului Bucureşti pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale să contribuie la întreţinerea lui. desfacerea căsătoriei tutorilor ar scinda tutela. asemănător efectului pe care îl produce asupra ocrotirii prin părinţi. această sumã. După numirea tutorelui şi în prezenţa acestuia. nu poate fi posibilă date fiind ipotezele în care poate intra în discuţie îndepărtarea de la tutelă. Neînţelegerile dintre tutori Neînţelegerile dintre tutori cu privire la exercitarea atribuţiilor ce le revin vor fi soluţionate de către instanţă. în această privinţă pot exista două ipoteze. se poate observa existenţa unei contradicţii între dispoziţiile Codului familiei şi dispoziţiile Legii nr. autoritatea tutelară va dispune vânzarea bunurilor minorului. 1.272/2004 privind Protecţia şi promovarea drepturilor copilului. soţul. Îndepărtarea lor.În consecinţă. instanţa ar urma să decidă cu privire la măsura de protecţie alternativă cea mai potrivită intereselor copilului. Cheltuielile necesare pentru întreţinerea minorului şi administrarea bunurilor sale se acoperă din veniturile acestuia. art. Drepturile şi îndatoririle tutorelui Conţinutul ocrotirii prin tutelă este identic cu cel al ocrotirii prin părinţi. Dacă ambii soţi (sau foşti soţi) ar obţine degrevarea. Nu este exclusă nici varianta în care. În timpul tutelei. dacă este consfinţit prin hotărâre judecătorească.272/2004. cât şi la bunurile acestuia. o rudă în linie dreaptã ori fraţii sau surorile tutorelui pot fi plătite numai cu aprobarea autorităţii tutelare.

îngrijind de sănătatea şi dezvoltarea lui fizică.Conform art.Actele încheiate de minor fără încuviinţarea prealabilă menţionată. precum şi bunurile devenite nefolositoare pentru minor. 1. şi minor.129 alin.124 alin. iar potrivit alin. în numele şi pe socoteala minorului fără nicio încuviinţare prealabilă.(2) al aceluiaşi articol. nu pot fi încheiate de tutore decât cu încuviinţarea prealabilă a autorităţii tutelare. Tutorele poate încheia unele acte singur. de o parte. de altă parte”. de gajare a bunurilor minorului. În timpul exercitării tutelei. bunurile supuse pieririi ori stricăciunii. actele de înstrăinare. potrivit art. dar cu încredinţarea prealabilă a tutorelui şi a autorităţii tutelare. “tutorele are obligaţia de a îngrijii de persoana minorului”.(1) din Codul familiei. precum şi oricare alte acte ce depăşesc dreptul de a administra. Conform art. renunţarea la drepturile patrimoniale ale minorului.(1) din Codul familiei. Astfel. De asemenea. tutorele prezintă dări de seamă anuale.129 alin. conform art.(1) din Codul familiei ”tutorele are obligaţia de a administra bunurile minorului şi de a-l reprezenta pe acesta în actele civile. tutorele nu poate să facă.123 alin. Felul răspunderii diferă în funcţie de natura şi consecinţele neîndeplinirii sau îndeplinirii . Potrivit art. în practica judiciară s-a decis că “tutorele are deschisă calea unei acţiuni civile. o rudă în linie dreaptă ori fraţii sau surorile tutorelui. Nesocotirea acestor interdicţii atrage anularea actelor astfel încheiate. precum şi ori de câte ori i se cere de autoritatea tutelară. aşa potrivit cu însuşirile lui spre al face folositor colectivităţii”. Conform art. însă numai până la data când acesta împlineşte vârsta de 14 ani”. conform art.10. acţiunea putând fi introdusă împotriva oricărei personae care îl reţine pe minor fără drept”.125 din Codul familiei.(4) din Codul familiei tutorele poate înstrăina.128 din Codul familiei. “este oprit să încheie acte juridice între tutore. învăţătura şi pregătirea profesională a acestuia.133 in Codul familei). De asemenea. fără prealabila încuviinţare a autorităţii tutelare. soţul. Darea de seamă anuală se va prezenta în termen de 30 de zile de la sfârşitul anului calendaristic şi se referă la modul cum tutorele a îngrijit de persoana minorului şi de administrarea bunurilor acestuia.122 din Codul familiei. de educarea. Autoritatea tutelară verifică socotelile privitoare la veniturile minorului şi la cheltuielile făcute cu întreţinerea acestuia şi cu administrarea bunurilor sale. Astfel. Tutorele administrază bunurile minorului şi îl reprezintă în actele civile până la împlinirea vârstei de 14 ani.(2) din Codul familiei. dacă valoarea acestora din urmă nu depăşeşte suma de 250 de lei. iar alte acte numai cu încuviinţarea prealabilă a autorităţii tutelare. “el este obligat să crească copilul. Minorul cu capacitate de exerciţiu restrânsă poate face acte de dispoziţie. Astfel. Nerespectarea acestor dispoziţii atrage anularea acelor acte. minorul pus sub tutelă are domiciliul legal la tutorele său. în numele minorului donaţii şi nici să garanteze obligaţia altora. Minorul care a împlinit vârsta de 14 ani poate face singur acte de conservare şi acte de administrare. de înapoiere a minorului la doiciliul său. Răspunderea tutorelui Tutorele răspunde pentru întreaga sa activitate desfăşurată în această calitate. tutorele este îndreptăţit să ceară minorul de la orice persoană care l-ar reţine fără drept. dacă acestea din urmă nu îi pricinuiesc vreo leziune. Conform art.129 alin. sunt anulabile (art. tutorele încuviinţează în prealabil exerciţiul drepturilor şi executarea obligaţiilor de către minorul de 14 ani.

Asadar. dat fiind caracterul personal al obligaţiilor ce revin tutorelui. ca şi în cazul părinţilor. Cauzele de încetare a tutelei nu sunt expres prevăzute dar. Răspunderea administrativă intervine. încetarea funcţiei tutorelui nu atrage inevitabil şi încetarea tutelei. ţinând seama de finalitatea şi de specificul instituţiei. administrativă sau chiar penală. Faţă de terţi. Răspunderea civilă a tutorelui poate fi patrimonială sau nepatrimonială şi intervine atunci când acesta a cauzat prejudicii minorului pus sub tutela sa. prin exercitarea necorespunzătoare a atribuţiilor sale. acesta din urmă fiind asociată unor circumstanţe în legătură cu persoana celui aflat sub ocrotire. tutorele va răspunde civil dacă prejudiciile au fost cauzate de minorul pus sub tutela sa. b) căsătoria minorei peste 16 ani şi dobândirea capacităţii depline de exerciţiu de către aceasta.(2) din Codul familiei prevede că tutorele răspunde pentru paguba pricinuită prin culpa sa chiar dacă autoritatea tutelară i-a dat descărcare de gestiune. 1.141 alin. . se iveşte pricare din cauzele de incapacitate prevăzute de art. d) minorul moare sau este declarat mort prin hotărâre judecătorească definitivă. la cererea sa dacă. o neglijenţă gravă. b) îndepărtarea de la tutelă. d) numirea altui tutore în cazul punerii sub interdicţie a minorului. ce poate fi atacată la autoritatea tutelară ierarhic superioară şi apoi pe calea contenciosului administrative. Tutorele care înlocuieşte un alt tutore are obligaţia să ceară fostului tutore repararea pagubelor pe care le-a pricinuit minorul. Dacă încetarea funcţiei tutorelui nu coincide cu încetarea tutelei. fapte care îl fac nevrednic ori nu şi-a îndeplinit mulţumitor sarcina. c) înlocuirea tutorelui. Regulile după care se angajează răspunderea tutorelui sunt cele prevăzute de art. în condiţiile în care acesta din urmă nu răspunde personal. punerea în primejdie a unei personae în neputinţă de a se îngriji etc. Art.defectuoase a îndatoririlor referitoare la persoana sau la bunurile copilului aflat sub tutelă. c) părinţii minorului au fost identificaţi. funcţia tutorelui încetează în următoarele situaţii: a) decesul acestuia sau decesul soţilor tutori.11. pe parcursul exercitării tutelei. momentul final al ocrotirii prin tutelă este marcat de: a) împlinirea vârstei de 18 ani de către minorul ocrotit. în cazul săvârşirii unor contravenţii.De aceea. Răspunderea poate fi civilă. Încetarea funcţiei tutorelui şi încetarea tutelei Cauzele care determină încetarea funcţiei tutorelui sunt împrejurări legate de persoana tutorelui. Îndepărtarea tutorelui se face de către autoritatea tutelară prin decizie motivată. Sancţiunea aplicabilă este amenda sau închisoarea contravenţională. sau că tutorele a săvârşit un abuz.998-999 din Codul civil. va fi instituită curatela copilului. au reapărut (în urma dispariţiei sau a declarării morţii) sau li s-a ridicat sancţiunea decăderii din drepturile părinteşti.117 din Codul familiei. în cursul tutelei survine oricare din situaţiile care ar îndreptăţi refuzul acestei sarcini. Răspunderea penală poate interveni atunci când faptele săvârşite sunt grave şi întrunesc elemente constitutive ale unei infracţiuni ca: rele tratamente aplicate minorului. până la numirea noului tutore. ceea ce presupune că.

este nevoie de o perioadă mai indelungată şi se impune luarea unor măsuri provizorii. la sesizarea persoanelor prevăzute de art. curatorul fiind chemat să ţină locul părinţilor sau al tutorelui fie numai cu privire la anumite acte 1.1. autoritatea tutelară este obligată să numească un curator ori de câte ori la o moştenire. instanţa. 1. care să o reprezinte pâna la numirea reprezentantului legal. de către autoritatea tutelară de la domiciliul minorului. În ultimele 2 situaţii curatela nu modifică incapacitatea celui ocrotit. 1 . 44 C. Astfel. la cererea părţii interesate. d) când s-a făcut o cerere de punere sub interdicţie a unui minor. Obligaţiile tutorelui la încetarea sarcinii tutelei La încetarea tutelei ori încetarea funcţiei. De asemenea instanţa va putea numi un curator special în caz de conflict de interese între reprezentant şi cel reprezentat…”. 115 din Codul familiei. Notiunea şi categoriile de curatelă Curatela este o instituţie de ocrotire juridică a intereselor unei persoane care poate fi capabilă. tutorele va prezenta o dare de seamă generală şi numai după ce aceasta a fost primită şi acceptată de autoritatea tutelară şi s-au predate şi bunurile minorului. din cauza bolii ori din alte motive. astfel cum a fost modificat prin Ordonanţa de urgenţă nr. aşadar până la soluţionarea cererii de punere sub interdicţie.e) a fost ridicată punerea sub interdicţie pronunţată împotriva părinţilor fireşti ai minorului.12. alături de minor. Potrivit art. c) când. Curatela minorului se instituie în următoarele cazuri: a) când există contrarietate de interese între părinte ori tutore şi minor. Această dare de seamă se prezintă în termen de 30 de zile de la încetarea tutelei. lipsit de ocrotirea părintească şi căruia nu i s-a instituit încă tutela. tutorele va fi descărcat de gestiune. dacă apar. sau în procesele de ieşire din indiviziune. va putea numi un curator special. fie cu privire la toate atribuţiile. vine unul sau ambii părinţi. cu capacitate de exerciţiu restrânsă ori lipsită de capacitate de exerciţiu. Aceste dispoziţii se aplică şi persoanelor cu capacitate de exerciţiu restrânsă. civ. 138/ 2000. CAPITOLUL 2 Curatela minorului 2. dacă persoana fizică lipsită de capacitatea de exerciţiu a drepturilor civile nu are reprezentant legal. până la numirea sau înlocuirea tutorelui unui minor. potrivit legii. părintele sau tutorele este împiedicat să îndeplinească un anumit act în numele minorului pe care îl reprezintă sau ale cărei acte le încuviinţeaza. “în caz de urgenţă. b) când. alături de minor şi cu interese contrare. Curatela se instituie cu respectarea aceleaşi proceduri ca şi în cazul tutelei minorului. unul sau ambii părinţi. dar numai în mod provizoriu. pr.

143 Codul familiei de către toţi cei prevăzuţi în art. conform art. autoritatea tutelară poate decide menţinerea acelui tutore ori numirea unuia nou. iar nu si pentru alte situaţii sau deficienţe fizice. 115 al aceluiaşi cod şi numai în cazurile limitativ prevăzute în art. (art.2. Curatorul poate cere înlocuirea sa după 3 ani de la numire. 2. Competenţa de a decide anularea de instituire a curatelei. scopul specific al tutelei minorului interzis îl constituie vindecarea si îmbunătăţirea condiţiilor lui de viaţă. Punerea sub interdicţie a minorului Conform art. 147 din Codul familiei). care provoacă lipsa de discernământ. Interdicţia poate fi cerută. Încetarea curatelei Curatela ia sfârşit dacă au încetat cauzele care au determinat instituirea ei. De asemenea.3. conform art. În cazul în care minorul se găseşte sub tutelă la data punerii sub interdicţie. 3. care nu provoacă o astfel de lipsă de discernământ. 2. care nu împlinit vârsta de 14 ani. si după vârsta de 14 ani. dacă se va mai afla sub interdicţie i se va numi un tutore. 156 din Codul familiei. cu excepţia cazurilor când legea dispune altfel. 142 din Codul familiei. conform stării în care se găseşte. ca act administrativ.Numirea curatorului este de competenţa instanţei sesizată cu cererea de chemare în judecată. fără întrerupere. Aplicarea regulilor tutelei minorului Tutela celui pus sub interdicţie funcţionează după regulile de la tutela minorului. când. el rămâne sub această ocrotire până devine major.2. Reprezentarea sau încuviinţarea actelor minorului Ocrotirea minorului aflat sub curatelă se înfăpuieşte prin reprezentarea acestuia dacă nu a împlinit 14 ani şi prin încuviinţarea actelor minorului cu capacitate de exerciţiu restrânsă (între 14-18 ani). . CAPITOLUL 3 Minorul interzis 3. Pe de altă parte. curatela ia sfârşit odată cu încetarea incapacităţii ori a restrângerii capacităţii de exerciţiu. În cazul în care minorul pus sub interdicţie se găseşte sub ocrotirea părinţilor. aparţine instanţelor judecătoreşti. iar nu a autorităţii tutelare.1. poate fi pus sub interdicţie si minorul. Punerea sub interdicţie a minorului suferind de alienaţie sau debilitate mintală permite ocrotirea acestuia. 142 şi anume pentru alienaţie mintală ori debilitate mintală.

verificarea gestiunii şi descărcarea tutorelui. curatela acestuia şi cu punerea sub interdicţie a minorului 4. • acordarea tutorelui. • comunicarea numirii tutorelui. la faţa locului şi în prezenţa tutorelui. • încuviinţarea dată minorului pentru schimbarea felului învăţăturii ori a pregătirii profesionale sau de a avea o altă locuinţă decât aceea a tutorelui. • afişarea de numire a tutorelui la sediul primăriei. • numirea unui curator ori de câte ori se ivesc interese contrare între tutore şi minor. autoritatea tutelară are mai multe atribuţii: • deschiderea tutelei şi numirea tutorelui. prin apreciere. acestuia. încuviinţarea se dă tutorelui. • exercitarea unui control efectiv şi continuu asupra activităţii tutorelui. • stabilirea sumei anuale. • încuviinţarea actelor juridice privitoare la bunurile minorului. în scris. altele decât acelea care atrag excluderea ori îndepărtarea de la tutelă. situaţia tuturor bunurilor minorului. • încuviinţarea ridicării sumelor depuse pe numele minorului la casele de păstrare.1. • exercită control asupra felului în care curatorul îşi îndeplineşte atribuţiile. care întrec nevoile întreţinerii lui şi ale administrării bunurilor sale. când minorul are sub 14 ani. • înlocuirea curatorului ori ridicarea curatelei. anuale şi generală. precum şi a titlurilor de valoare depuse la casele de păstrare. în timpul acesteia. . • primirea dărilor de seamă. • dacă este cazul. ori minorului când are peste aceasta vârstă. a unei remuneraţii. • încuviinţează unele acte ce urmează a fi săvârşite cu privire la bunurile persoanei aflate sub curatelă. 4. care depăşesc dreptul de administrare. autoritatea tutelară are următoarele atribuţii: • trimiterea unui delegate care să verifice. în condiţiile legii. Atribuţiile privind tutela minorului În legătură cu instituirea tutelei. întocmind un inventar care se supune spre aprobarea autorităţii tutelare. putând cere colaborarea organelor administraţiei de stat şi a instituţiilor de ocrotire. • până la intrarea în funcţie a tutorelui se poate lua măsura provizorie a numirii unui curator. îndepărtarea tutorelui de la tutelă ori înlocuirea tutorelui.2. care este necesară minorului pentru întreţinerea sa şi pentru administrarea bunurilor lui.CAPITOLUL 4 Atribuţiile autorităţii tutelare în legătură cu tutela minorului. • în anumite cazuri şi condiţii dă instrucţiuni curatorului. În legătura cu numirea minorului prin tutelă. Atribuţii privind curatela minorului Aceste atribuţii sunt: • instituirea curatelei.

2 . Atribuţii privind minorul interzis Aceste atribuţii sunt corespunzătoare celor privind tutela minorului.4.3. regulilor tutelei minorului2. deoarece tutela celui pus sub interdicţie este supusă. dacă nu se prevede altfel.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->