Sunteți pe pagina 1din 4

Tema1:Obiectul si metoda analizei economice 1)Continutul analizei economice ca stiinta 2) Obiectul analizei 3) Notiunea de factori in analiza economica si clasificarea

lor 4) Notiunea de rezerve in analiza economica si clasificarea lor 5) Metoda analizei econonice Analisys- descompunere Prin analiza ca metoda de cunoastere se intelege descompunerea unui fenomen in elemente componente precum si stabilirea cauzelor care le-au generat.Pentru a sesiza trasaturile esentiale ale fenomenului analiza se imbina cu corelatorul ei sinteza. Prin sinteza se intelege operatia logica de reunire a elementelor laturilor sau a cauzelor izolate anterior de analiza pentru a evidentia caracteristicile principale ale fenomenului. Paralel cu analiza si sinteza, studierea fenomenelor se bazeaza pe operatiuni ca inductia si deductia. Inductia- operatia logica de stabilire a unei concluzii pornindu-se de la teze particulare pina la generalizari. Deductia- operatia de stabilire a unei concluzii incepind de la constatari generale pina se ajunge la teze particulare. In sensul larg prin analiza se subintelege examinarea fenomenelor in diverse forme de legatura. Analiza ca metoda de cunoastere se aplica in mai multe domenii ale stiintei : biologie, chimie, fizica, economie. Deosebirile dintre analiza economica si cea a proceselor biologice, chimice consta in faptul ca in biologie, chimie, fizica analiza se efectueaza in baza experimentelor si utilajelor din laborator, pe cind in economie aceasta este exclus.Analiza economica se bazeaza pe gindirea abstracta care reprezinta aprecierea a informatiei economice despre activitatea intreprinderii. Analiza economica are legatura cu disciplini ca evidenta con, economia pe ramuri, statistica, finantele intreprinderii. In literatura de specialitate aparitia analizei economice se dateaza in anii 50 ai sec.XX.Ea a aparut impreuna cu implimentarea in con a dublei inregistrari si prezentarea raportului financiar. Pentru studierea obiectului sau analiza economica foloseste elemente din con, statistica, finante , la rindul lor aceste discipline folosesc elemente de analiza economica pentru a cerceta unele laturi ale activitatii intreprinderii, insa cercetarea in ansamblu a tuturor aspectelor activitatii economice a intreprinderii o efectueaza doar analiza economica. Continutul analizei economice ca stiinta un sistem de cunostinte si proceduri metode legate de: cercetarea corelatiei dintre fenomenele studiate. - aprecierea indeplinirii programului de productie si comercializare - cuantificarea influentei factorilor la modificarea indicatorilor economici Pregatirea materialelor pentru luarea deciziilor manageriale Depistarea rezervelor interne si elaborarea masurilor de valorificare a lor. Principiile de baza ale analizei economice 1)Necesitatea prealabila a analizei calitativ-teoretice a obiectului.Acest principiu demonstreaza ca inainte de a masura influenta cantitativa a factorilor e necesar de a cunoaste sensul indicatorului economice, metoda de calcul si estimarea dupa ritmul de crestere a abaterii absolute si relative. 2) fundamentarea analizei economice pe informatia stiintifica si reala .Acest principiu necesita ca analiza sa aiba la baza un sistem de indicatori ce caracterizeaza cit mai deplin si exact activitatea intreprinderii. 3) Complexitatea analizei care presupune masurarea cantitativa a inflentei factorilor la modificarea indicatorilor de volum , de eficienta, rezultatele financiare,etc. 4) Operativitatea consta in apropierea maxima posibila in timp a analizei fata de procesele ce deruleaza la intreprindere. 2. Obiectul analizei economice studierea detaliata a tuturor aspectelor activitatii economice a indreprinderii ( de aprovizionare, de producere, de desfacere, financiar) reflectate intr-un sistem de indicatori ai rapoartelor statistice, .financiare si evidentei contabile. Partile componente ale obiectului analizei economice:

indicatorii economici ce caracterizeaza rezultatele obtinute de intreprindere. legaturile dintre indicatori factorii ce influenteaza asupra rezultatelor obtinute resursele si gradul lor de utilizare rezervele interne Indicatorii economici.Pentru aprecierea activitatii intreprinderii se folosesc diferiti indicatori care se obtin in rezultatul completarii rapoartelor statistice si financiare, cit si a prelucrarii informatiei economice.Prin continutul indicatorilor se subintelege esenta proceselor studiate.Ex. productivitatea medie anuala si medie/ora reflecta eficienta utilizarii fortei de munca. Valoarea numerica a indicatorilor- expresie concreta.Ex. Productivitatea medie anuala poate avea expresie de 50 mii lei, 76 mii lei, 120 mii lei. Indicatorii economici se clasifica: dupa continutul economic: calitativi reflecta marimea resurselor alocate (nr de utilaje) cit si volumul activitatii de productie si de desfacere(venit din vinzari) calitativi reflecta eficienta resurselor alocate (productivitatea medie anuala a unui muncitor, randamentul mediu pe unitate de utilaj) dupa modul de exprimare absoluti sunt cei care se exprima in unitati naturale(kg,tone, bucati)valorice (lei) si conventionale ( an- ore, utilaj- ore) relativi acei care se exprima in %. Indici si rate dupa gradul de generalizare simpli acei care nu se pot diviza pe elemente componente ( ex. Nr de utilaj instalat) coplexi = suma citorva elemente coponente ( veniturile din vinzari se calculeaza dupa formula: W=VPV + VMV+ VSP+ VCC+VAV VPV-produse finite VMV-marfuri VSP-servicii VCC- contracte de constructii VAV- alte vinzari ce constituie activitatea operationala dupa modul de formare normativi exprima normele consumului de materiale pe unitate de produs sau normelor de indeplinire a diferitor lucrari. De plan se reflecta in planul de afaceri (volumul productiei fabricate, volumul productiei vindute) Evidentei contabile pentru analiza se selecteaza din registrele contabile sau din conturile respective Ai rapoartelor se selecteaza din rapoartele statistice 1-P, 5-C, 1-M si rapoartele financiare. Analitici acei care se obtin in urma prelucrarii informatiei economice Marimile medii, ponderate si de structura, %, ratele, abaterile absolute si relative. Legaturi dintre indicatori. In cadrul tipului determinat de legatura exista 3 forme de legatura: aditiva, multiplicativa si combinata. Aditiva -comparatia datelor efective cu normele stabilite (normele de materie prima si nmateriale, normele de energie) Aceasta permite relevarea supraconsumului de materie fata de norma . -comparatia datelor intreprinderii ci datele medii pe ramura. Permite stabilirea pozitiei intreprinderii in sfera de activitate -comparatia datelor intreprinderii analizate cu datele intreprinderii fruntase ceea ce permite relvarea rezervelor de gestioare cu eficienta a resurselor -comparatia datelor intreprinderii cu datele institutiilor de cercetari stiintifice din ramura ceea ce permite posibilitatea de implimentare a tehnologiilor avansate si a utijalui modern. Multiplicativa conform carora factorii sunt legati intre ei in formula de calcul: Rp=B/C*100%, unde Bprofitul la o unitate de produs; C-cost Combinata conform careia factorii sunt legali in formula de calcul prin cheme obiective

(ex. Rentabilitatea activelor cu destinatie de productie se calculeaza dupa formula : R=Pimp./( unde : Pimp-profit pina la imp, -val medie a mij fixe, -val medie a C

*./(

);

3 Prin factori in analiza economica se subinteleg conditiile in care se desfasoara procesele de productie sau cauzele ce influienteaza asupra rezultatelor obtinute . Factorii in analiza economica se clasifica: 1 Dupa actiune: -factori cantitativi-reflecta marimea resurselor allocate in circuitul economic al intreprinderii ( ex. Nr de municitori angajati la intreprindere/nr de utilaje in functiune. Astfel sporirea vol productiei fabricate pe seama angajarii unui numar mai mare de muncitori sau procurarii utilajelor mai performant va reflecta influienta factorilorcantitativi -factori calitativi- ace ce reflecta eficienta utilizarii resurselor (ex sporirea volumului productiei fabricate in baza majorarii productivitatii medii a unui muncitor sau a randamentului mediu pe unitate de utilaj) 2.dupa intensitatea actiuni: -factori principali-acei carora in anumite conditii le revine rolul decisive in obtinerea informatiei. Ex:iplimentarea tehnologiilor avansate se condiera factor hotaritor in cresterea productivitatii muncii;sporirea rez.financiar -factori secundari acei factori care in mod direct nu influenteaza asupra rezultatelor obtinute de intreprindere insa formeaza conditii necesare pentru activitatea. Ex:asiguraea intreprinderii cu resures umane,material. 3.Dupa durata actiuni: -f.permanenti-acei care influenteaza dea lungul intregii activitati ai intreprinderii .Ex:cerera de marfuri -f.tenporali-influenteaza intrun anumit segment limitat de timp .Ex:reducerea tarifelor la produsele petroliere in 2009. 4.Dupa sfera de actiuni: -f.cu caracter general influenteaza asupra rez.tuturor intreprinderilo de ramura sau economia nationala.Ex:majorarea tarifelor la gazelle natural ca cauza a cresterii costului produselor finite si semiprestate de intreprinderile din tara. -f.cu cacarter specific-caracterizeaza particularitatile intreprinderilo concrete.Ex:distant fata de furnizori /piata de desfacere va influenta asupra modificarii comerciale 5.Dupa modul de actiune -f.cu actiune directa-contribuie lamajorarea indicatorilor rezultativi -f.cu actiuni indirect-practica reducerea indicatorilor rezultativi:Ex:in formula rentabilitatii produselor concrete asupra urmatoare situatii Rp=B/C*100% B-actiune directe C-actiune indirect 6.dupa sensul actiuni: -f.pozitivi-care in rezultatul calculelor au devieri+ -f.negativi care in rezultatul calculelor au devieri- Nota :cu exceptia factorilor ce modifica consumurile ,costul,productie si cheltuielele unde semnele algebrice au sens opus 4. Principala conditie a proceselor de productie este asigurarea cu resurse necesare. Toate resursele de productie se impart in urmatoarele grupe: 1 resurese 2 resurse material 3 resurse de mij fixe In procesul analizei se studiaza procesul eficientei de utilizare a fiecarei grupe de resurse la baza carora stau anumiti indicatori.

Prin rezerve in analiza economica se intelege posibilitatile ........./posibilitati de sporire a productiei competitive in baza emplementarii tehnologiei avansate, reducerii pierderilor de materiale si a consumurilor neproducive. Toate rezervele se clasifica: I.Dupa locul de formare: - interne reflecta posibilitatile intreprinderii concrete in sporirea eficientei fortei de munca, materiei prime si utilajului. - externe contribuie la sporirea eficientei activitatii nu doar la o intreprindere, dar la majoritatea intreprinderilor din comuna sau din tara. Ex.: stabilirea preturilor constante la materie prima pentru intreprinderile de zahar a contribuit la stabilizarea situatiei financiare a tuturor fabricilor de zahar din RM. II. Dupa modul de relevare: evidente (deschise) se releva prin comparatia datelor efective cu normele stabilite sau cu planul de afaceri. Ex.: normele de consum de materie pe unitate de produs. - camuflate se releva prin comparatia datelor intreprinderii analizate cu datele intreprinderii similare din ramura care are perforrmante in utilizarea resurselor. III. Dupa modul de valorificare: - curente acele care vor fi valorificate in decursul perioadei curente fara investitii suplimentare.Ex.: reducerea supraconsumului de materie prima. - perspective pot fi mobilizate intr-un timp mai indelungat se de regula sunt necesare investitii capitale.Ex.: reconstructia ...... 5. Metoda analizei economice o modalitate de cercetare a fenomenelor si proceselor din cadrul intreprinderii. Specificul metodei consta in urmatoarele particularitati: folosirea unui sistem de indicatori ce caracterizeaza activitatea intreprinderii. Studierea factorilor ce au modificta indicatorii economici. Aprecierea legaturilor dintre indicatori. Depistarea si mobilizarea rezervelor interne. Metoda analizei economice cuprinde un sistem de procedee metodice si metode ce se impart in 2 grupe: I Metoda traditionala/ economico-statistica II Metoda economico- matematica ce se realizeaza cu programe matematice.Ex.: metoda de ......... si regresie.