Sunteți pe pagina 1din 5

Tema 6 Analiza asigurării cu mijloace fixe și eficienței utilizării acestora”

1. Analiza dinamicii, structurii și stării funcționale a mijloacelor fixe;

2. Analiza eficienţei utilizării mijloacelor fixe;

3. Analiza factorială a mijloacelor fixe;

4. Calculul influenţei factorilor, ce ţin de utilizarea mijloacelor fixe la devierea volumului activităţii operaţionale.

---1---

Mijloacele fixe ocupă un rol predominant între factorii de producţie, deoarece este unul din cel mai mobil element al lor. E ştiut faptul că, asigurarea şi utilizarea eficientă a mijloacelor fixe atît existente, cît şi celor noi procurate, conform SNC Imobilizări necorporale si corporale, influenţează direct asupra indicatorilor economico-financiari, cum ar fi:

1. Volumului activităţii operaţionale (VPF; VV; V VP ; V VM ; V PS ).

2. Costurilor şi cheltuielilor.

3. Rezultatelor financiare şi indicatorilor de rentabilitate (activelor; activelor cu destinaţie de

producţie; veniturilor din vînzări; capitalului propriu, capitalului permanent; etc.) În acest context, analiza asigurării şi utilizării mijloacelor fixe la orice unitate economică ocupă un rol semnificativ. Deja este necesar de menţionat, că actualmente, în legătură cu indexarea în repetate ori a mijloacelor fixe ele s-au devalorizat, atît valoric, cît şi real (o unitate de utilaj existentă costă mai scump decît cea nouă, conform datelor evidenţei contabile. Concomitent, în legătură cu aceasta esenţial s-a redus randamentul mijloacelor fixe, care după conţinutul său valoric atinge nivelul subunitar. Ca rezultat, este necesar de efectuat un studiu mai detaliat

al acestui compartiment, prin intermediul sarcinilor care stau la bază:

Studierea dinamicii, structurii mişcării şi stării funcţionale a mijloacelor fixe.

Aprecierea eficienţei utilizării mijloacelor fixe pe baza indicatorilor generalizatori sintetici.

Calculul şi aprecierea factorilor ce ţin de asigurarea şi utilizarea mijloacelor fixe la devierea volumului activităţii operaţionale (VPF; VV; V VP ; V VM ; V PS , etc).

Evidenţierea rezervelor interne şi elaborarea măsurilor concrete privind mobilizarea lor pe viitor.

În practica analitică, analiza mijloacelor fixe de regulă se începe cu studierea dinamicii, structurii, mişcării şi stării funcţionale ale acestora. Acest studiu se efectuează atît în total pe entitate, cît şi pe categoriile de bază ale mijloacelor fixe. Astfel, la prima etapă de analiză se va precauta modificarea mijloacelor fixe după structură atât în total pe entitate, cît şi pe fiecare gen de activitate, inclusiv elementele componente ale genului principal de activitate şi, nemijlocit schimbările parvenite pe parcursul unei perioade de activitate, de regulă un an. Pentru aceasta se foloseşte următorul tabel analitic:

Tabelul 1. Analiza structurii mijloacelor fixe, inclusiv ale genului principal de activitate

 

Tipuri de mijloace fixe pe categorii

La începutul anului

La sfîrşitul anului

Abaterea,(+/-)

Suma, mii lei

%

Suma, mii lei

%

mii lei

p.p

 

A

1

2

3

4

5

6

1. Mijloace fixe ale gen princ actv - total, inclusiv:

           

1.1

Clădiri

1.2

Construcţii speciale

1.3

Maşini, utilaje, instalaţii de transmisie

1.4

Mijloace de transport

1.5

Instrumente și inventar

1.6

Costuri ulterioare aferente obiectelor

neînregistrate în bilanţ

 

A

1

2

3

4

5

6

1.6.1

costuri capitale privind ameliorarea terenurilor

           

1.7 Mijloace fixe primite în gestiune economică

           

1.8 Alte mijloace fixe

1.8.1 Mijloace fixe primite în leasing operațional

1.8.2 Fonduri de bibliotecă

2. Mijloace fixe primite în leasing financiar

           

Total mijloace fixe.

 

100

 

100

 

x

Sursa: „Bilanţul”, anexa nr. 1 a Situațiilor financiare, Balanța de verificare a contului 123 ”Mijloace fixe”

Nota.Trebuie de menţionat, că cu cît este mai mare ponderea compartimentului 1.3 " Maşini, utilaje, instalaţii de transmisie ", în suma totală a mijloacelor fixe ale genului principal de activitate, cu atît sunt mai favorabile condiţiile de realizare a unui volum sporit de activitate (fie VPF; VV; V VP ; etc)

Concluzie:

Pe parcursul unei perioade activitate, de regulă un an, mijloacele fixe la entitate sunt în mişcare, se uzează, ceea ce ne determină să calculăm anumiţi indicatori relativi, cum ar fi:

I. Indicatori privind mișcarea mijloacelor fixe:

1. Coeficientul de reînnoire (K R ), calculat din următoarea relaţie:

K R

=

MF INTRATE

MF SF PERIOADEI

2. Coeficientul de ieşire (K E ), rezultă din următoarea relaţie:

K E

=

MF IEŞITE +MF TRANSFERATE

MF ÎNC PERIOADEI

II. Indicatori privind starea funcțională a mijloacelor fixe:

3. Coeficientul uzurii acumulate (K UZ ) se calculează astfel:

K UZ

Uzura acumulată

=

MF SF PERIOADEI

4. Coeficientul de utilitate (K UT ) se determină după formula:

K UT = 100 - K UZ

---2---

În practica analitică se utilizează un sistem larg de indicatori care aderă la eficacitatea utilizării mijloacelor fixe şi anume:

1. randamentul mijloacelor fixe, care se calculează ca raportul volumului activităţii operaţionale (VPF; VV; V VP ; V VM ; V PS , etc) la valoarea medie a mijloacelor fixe ale genului principal de activitate:

R MF =

VPF , lei

MF

Din punct de vedere al conţinutului economic exprimă cîţi lei de producţie fabricată, vândută, marfă vîndută se obţine în urma utilizării unui leu mijloace fixe.

2. capacitatea mijloacelor fixe este indicatorul indirect al randamentului mijloacelor fixe, şi se calculează după relaţia:

C MF =

MF

x100

, bani sau C MF =

VPF

Rmf 1 x 100

,

După conţinutul său economic exprimă necesitatea în procesului de producţie, desfacere, prestare a serviciilor în mijloace fixe.

3. coeficientul de înzestrare a entității cu mijloace fixe în total şi a părţii active a acestora se calculează, reieşind din relaţiile:

K MF =

MF Ns ; K MFa = MFa Nm

După conţinutul economic exprimă câte mijloace fixe, inclusiv active, revin în procesului de producţie, desfacere, prestare a serviciilor unui salariat sau unui muncitor.

Notă: Tendinţa de creştere a randamentului mijloacelor fixe şi coeficientului de înzestrare, concomitent cu tendinţa de micşorare a capacităţii mijloacelor fixe se apreciază pozitiv, invers – negativ.

La a doua etapă de analiză, calculăm aceşti indicatori prin următorul tabel analitic Tabelul 2 Diagnosticul şi aprecierea indicatorilor generalizatori sintetici privind eficienţa utilizării mijloacelor fixe, inclusiv mijloacelor fixe active

 

Indicatori

Anul

Anul curent

Abaterea, +/-

Ritm de crest, %

Indic de crest, %

 

precd

progrt

efectiv

precd

progrt

 

A

1

2

3

4=3-1

5=3-2

6

7

1. Volumul producţiei fabricate în preţuri comparabile, mii lei

 

x

   

x

 

x

2. Volumul producţiei fabricate în preţuri curente, mii lei

 

x

   

x

 

x

Veniturile din vânzări, mii lei, total, inclusiv - din vânzarea produselor

3.

 

x

   

x

 

x

4. Numărul mediu scriptic de salariaţi, pers

             

5. Numărul mediu scriptic de muncitori, pers

             

6. Valoarea medie a mijloacelor fixe, mii lei

             

7.Valoarea medie a mijl fixe active, mii lei

             

8.

Numărul mediu de utilaje instalate, un

             

9.Timpul efectiv lucrat în total, mii utilaj-ore

             

10.

Randamentul mijloacelor fixe, R MF , lei,

             

calculată în baza:

- volumului producţiei fabricate pret comp;

x

x

x

- volumul producţiei fabricate pret curente;

x

x

x

Randament mijloac fixe active, R MFa , lei, calculată în baza:

11.

             

-

volumului producţiei fabricate pret comp;

x

x

x

-

volumul producţiei fabricate pret curente;

x

x

x

12.

Capacitatea mijloacelor fixe, bani - C MF

 

x

         

13.

Capacitat mijloac fixe active, bani - C MFa

 

x

         

14.Coef înzestrare cu mijloc fixe, coef - K MF

             

15.Coef înzest mijloc fixe active, coef - K MFa

             

16.

Ponderea MF A în totalul MF % P%

             

17.Durata medie funcţ un utilaj, utilaj-ore D H

             

18.Prodct medie pe oră a unui utilaj, lei Ph, - volumului producţiei fabricate pret comp;

 

x

   

x

 

x

-

volumul producţiei fabricate pret curente;

x

x

x

19.

Product medie anuala a unui utilaj, lei Pu,

             

-

volumului producţiei fabricate pret comp;

x

x

x

-

volumul producţiei fabricate pret curente;

x

x

x

Sursa: Cercetare Statistica Nr. M3 si Anexa la acesta „Cistigurile salariale si costul fortei de munca in anul X;

„Bilanţul”, anexa nr. 1, „Situația de profit şi pierdere”, anexa nr. 2 a Situațiilor financiare; Balanța de verificare a contului 123 ”Mijloace fixe”

Concluzie:

---3---

Pentru a aprecia mai obiectiv rezultatele obţinute, apare necesitatea efectuării unei analize mai aprofundate, calculând nemijlocit influenţa factorilor asupra devierii randamentului mujloacelor fixe, care se obţin prin descompunerea formulei generale în următoarea relaţie factorială:

R MF

=

VPF =

MF

VPF

MF

A

=[ MF MF A

MF

MF

A

x

x 100%] x

VPF

MF A

=

P%

x

R MFa

unde - P% - ponderea mijloacelor fixe active în totalul mijloacelor fixe – factor cantitativ şi de structură;

R Mfa randamentul mijloacelor fixe active factor calitativ.

Calculul şi aprecierea acestor factori se efectuează în baza metodei substituţiei în lanţ, corelaţia dintre ei fiind prin forma multiplicativă de legătură. Analiza se efectuează prin următorul tabel.

Tabelul 3. Calculul şi aprecierea influenţei factorilor generali, ce ţin de utilizarea mijloacelor fixe la devierea randamentului mijloacelor fixe R MF = P% x R MFa

Nr

Nr

Indicatori (factori)

Ind rez R MF ,

Calculul

Rezultatul

Denumirea

calc

subs

corelaţi

 

influenţei

influenţei

factorilor

ului

tituţ

P%

R

MFa

lei

factorilor

(+/-), lei

1

2

3

 

4

5

6

7

8

1

0

     

x

x

x

2

1

         

∆P%

3

2

         

R MFa

Total

x

 

x

x

x

 

x

Balanța influenței factorilor (BIF) = Verificare:

Concluzie:

---4---

În practica analitică se utilizează mai multe sisteme de analiză factorială care aderă la asigurarea şi utilizarea mijloacelor fixe ale entității şi influenţa lor asupra modificării indicatorului rezultativ pe viitor (VPF; VV; V VP ; V VM ; V PS , etc). Şi totuşi, în cele mai dese cazuri se recomandă respectarea următoarelor etape de analiză, care se bazează pe calcularea şi aprecierea factorilor generali şi detaliaţi la devierea volumului activităţii operaţionale. Astfel, la prima etapă se precaută influenţa factorilor generali, ce ţin de utilizarea mijloacelor fixe la devierea volumului producţiei fabricate, utilizându-se următoarea relaţie:

VPF

VPF =

MF

=

MF

x R MF , unde

MF MF valoarea medie a mijloacelor fixe factor cantitativ;

R MF randamentul mijloacelor fixe factor calitativ.

x

Calculul şi aprecierea acestor factori se efectuează în baza metodei substituţiei în lanţ sau varietăţile ei, corelaţia dintre ei fiind prin forma multiplicativă de legătură. Analiza se efectuează prin următorul tabel.

Tabelul 4. Calculul şi aprecierea influenţei factorilor generali, ce ţin de utilizarea mijloacelor fixe la devierea volumului producţiei fabricate VPF = MF x R MF

Nr

Nr

Indicatr (factor)

Ind rez

Calculul

Rezultatul influenţei (+/-), mii lei

Denumirea

calc

subs

corelaţi

 

VPF,

influenţei

factorilor

ului

tituţ

MF

R

MF

mii lei

factorilor

1

2

3

 

4

5

6

7

8

1

0

     

x

x

x

2

1

         

∆MF

3

2

         

∆R MF

Total

x

 

x

x

x

 

x

Balanța influenței factorilor (BIF) = Verificare:

Concluzie:

Deoarece, nemijlocit în procesul de producţie, desfacere sau prestarea serviciilor, participă maşinile şi utilajele – mijloacele fixe active, apare necesitatea de a calcula la a doua etapă de analiză, influenţa eficientă a acestora asupra devierii veniturilor din activitatea operaţională. Astfel, formula generală se descompune în următoarea relaţie factorială:

VPF

= MF

x VPF = MF

MF x

VPF

MF

x

MF

MF

A = MF x[ MF MF A x 100%] x

A

VPF

MF A

= MF x P% x R Mfa , unde

MF valoarea medie a mijloacelor fixe factor cantitativ; P% - ponderea mijloacelor fixe active în totalul mijloacelor fixe – factor cantitativ şi de structură; R MFa randamentul mijloacelor fixe active factor calitativ. Calculul şi aprecierea acestor factori se efectuează în baza metodei substituţiei în lanţ, corelaţia dintre ei fiind prin forma multiplicativă de legătură. Analiza se efectuează prin următorul tabel. Tabelul 5. Calculul şi aprecierea influenţei factorilor detaliaţi, ce ţin de utilizarea mijloacelor fixe la devierea volumului producţiei fabricate VPF = MF x P% x R MFa

Nr

Nr

Indicatori (factori)

Ind rez

Calculul

Rezultatul influenţei (+/-) mii lei

Denumirea

calc

subs

corelaţi

 

VPF,

influenţei

factorilor

ului

tituţ

MF

P%

R

MFa

mii lei

factorilor

 

1 2

3

4

5

6

7

8

9

 

1 0

       

x

x

x

 

2 1

           

∆MF

 

3 2

           

∆P%

 

4 3

           

R MFa

Total

x

x

x

x

x

 

x

Balanța influenței factorilor (BIF) = Verificare:

Concluzie: