Sunteți pe pagina 1din 106

Colecia tiina pentru toi

Cunotine tehnico-profesionale

COLECIA TIINA PENTRU TOI" apare sub egida CONSILIULUI NAIONAL AL FRONTULUI DEMOCRAIEI l UNITAII SOCIALISTE

VLAU IONESCU-SISETI

PETRE PAPACOSTEA GHEORGHE TEFANIC

Compostul ngrmnt din deeuri organice

EDITURA TIINIFIC l ENCICLOPEDICA


Bucureti, 1980

Coperta coleciei : EUGEN KERRY

CUVlNT NAINTE

Industrializarea intens caracteristic dezvoltrii societii um ane n secolele X IX i XX a atras dup sine i o aocelerare a degradrii directe i indirecte a habitatului. D egradarea direct s-a realizat prin distrugerea u nor form aiuni n atu rale datorit ex ploatrii intensive, fie raionale ca, de exem plu, n cazul unor zcm inte m inerale, fie neraionale ca, de exem plu, n cazul defririlor abuzive de pduri sau desecrii necorespunztoare de bli i lacuri. D egradarea indirect se realizeaz fie prin tehno logii necorespunztoare, aplicate diferitelor dome nii ale vieii n cadrul natu ral (reflectnd ignorarea principiilor de funcionare a biosferei), fie prin te h nologii industriale gndite p arial, fr a se ine seam a de in terferenele cu lum ea vie. A gricultura intensiv, de tip industrial, contri buie, n faza actual, Ia degradarea m ediului prin m suri care se nscriu n ultim ele dou categorii. Astfel, pe de o parte, concepia agrochim ic a dus Ia neglijarea obligaiei de a n trein e fertilitatea solului prin principala m sur adecvat care este ngrarea Iui cu m aterii organice corespunztoare. Pe de alt parte, organizarea specializat, de tip in dustrial, a cresctoriilor m ari de anim ale a avut n vedere num ai producia anim alier im ediat com er5

cializabil (carne, lapte, ou) i. astfel, neglijnd producia de dejecii, tra ta te ca deeuri industriale, a provocat acum ularea m asiv a acestora. Pe aceast cale, dejeciile anim alelor au ajuns s fie o surs im portant de poluare a m ediului i s reprezinte o rupere b ru tal a circuitelor biologice din biosfer. In urm a experienei acum ulate n decurs de dou secole, om enirea a tras nv m n tu l preios al obli gaiei de salvgardare a h ab itatu lu i n calitate de colaborator al n aturii, n tru c t om ul reprezint n i velul de reflectare contient i de planificare a bio sferei din care face p arte i de care nu se poate rupe. In acest sens, sarcina principal a epocii ac tuale pare s rezide, din punct de vedere tehnologic, n dezvoltarea de tehnologii corespunztoare cu idealul um anist, n sensul cel m ai larg al acestei no iuni, astfel nct om ul s poat deveni o fiin ct m ai deplin integrat n m ediul social i n am biana cosmic. In aceast ordine de idei se nscrie i in tenia au torilor crii de fa de a contribui Ia im perativele actuale ale elaborrii unor concepii i soluii ra ionale de valorificare a dejeciilor de Ia crescto riile de anim ale, avnd d rept consecin i stoparea polurii m ediului am biant prin favorizarea desfu rrii ciclurilor naturale, elim inndu-se din biosfer unele stagnri n anum ite faze ale ciclurilor nsoite de acum ulri nocive. Se tie c dejeciile anim alelor pot fi folosite n mod direct, n starea Ior b ru t, ca ap de irigaie i ca ngrm inte organice, aa cum in m ult mai mic m sur au fost folosite i n trecut. A plicarea lor pe solurile agricole, dac se face n condiii teh nologice controlate, contribuie Ia creterea produciei agricole, dar nu trebuie s se neglijeze potenialul epidemiologie i epizootologic al acestor dejecii, 6

precum i o anum it nocivitate p en tru consum atori. Astfel, cercetri recente efectuate de un colectiv de specialiti ai facultii de m edicin veterin ar din B ucureti au reliefat i alte n eajunsuri ale practicii ncorporrii dejeciilor direct n solurile agricole. S-a constatat, de exem plu, c anim alele h rn ite cu con centrate provenite de pe teren u rile ngrate cu de jecii bru te au prezentat m odificri histopatologice de tip toxico^carenial Ia nivelul plm nilor i fica tului. A utorii crii nu se lim iteaz Ia constatarea unor situaii deficiente, ca cea p rezentat m ai sus, ci i asum n egal m sur rspunderea de a da solu ii practice, realizabile n diferite condiii de dotare tehnic p e n tru a se valorifica deeurile din agri cultur, industrie i din centrele urbane, indicnd m etoda com postrii p e n tru obinerea unui ngrm nt organic concentrat, lipsit de patogenitate pen tru om i anim ale, lipsit de asem enea i de m irosuri dezagreabile. In felul acesta lucrarea de fa corespunde preo cuprilor generale ale conducerii de partid i de stat care au elaborat legi speciale aa cum snt : legea din m artie 1970 privind gospodrirea apelor din R.S.R., legea nr. 9/1977 privind protecia m ediului nconjurtor i decretul 106/1975 al Consiliului de S tat privind colectarea, predarea, gospodrirea i valorificarea deeurilor i a altor resurse secundare de m aterii prim e. Aceste legi reglem enteaz m surile obligatorii pe ntreg terito riu l rii, m enite s ps treze i s am elioreze condiiile de m ediu Ia toate nivelurile : sol, ap, aer. T rebuie am intit aici c Ro m nia are o veche trad iie n dom eniul protejrii, prin legi, a m ediului am biant, prom ulgnd naintea m ultor altor ri, n 1930, prim a lege de protecie a m ediului natural. 7

1. SOLUL AGRICOL I FERTILITATEA

1.1. Solul ca formaiune natural Solul este totodat unul din principalele produse i unul din principalele m otoare ale vieii Terrei. Sub aparen a unei im obiliti macroscopice, se ascunde, n fapt, un dinam ism microscopic greu de im aginat p en tru profan, dinam ism endogen care se opune agresiunilor exterioare ale factorilor m eteo rologici cu aciune distructiv, cum snt ploaia, n gheul, a ltern an a de frig i cldur, vnturile, scur gerile de ap. Toi aceti factori, favorizai uneori i de configuraia geografic, au ca efect principal, n tim p, alte rn a n a fenom enelor de eroziune i de depunere de m ateriale care, n lipsa vieii, carac terizeaz m arele circuit geologic al m ateriilor din care este alctuit globul nostru m ineral. In reali tate. o asem enea m icare a m ateriei este caracte ristic num ai p en tru o mic p arte a suprafeei glo bului. n cazuri considerate ca extrem e" i n care viaa nu are putere de im plantare (deserturi, re giuni circum polare). Regula general Ia suprafaa actual a T errei este ns aceea a dom inaiei vieii asupra nivelului 9

de organizare m ineral a m ateriei, cu m odaliti di ferite de m anifestare de Ia ecuator, Ia zona tem pe rat i Ia zona polar. In zona ecuatorial, factorii cosmici prom otori ai vieii acioneaz constant crend o gigantic i continu activitate m etabolic n cadrul biosferei, zona tem p erat este caracterizat prin periodicitatea anotim purilor reflectat ntr-o n u an are m axim a ritm u rilo r biologice, iar zona polar este zona n care pm ntul, sustrgndu-se ju m tate din an influenelor solare vitalizatoare i prim ind n cealalt jum tate num ai influene solare atenuate, i m anifest n mod dom inant caracteris ticile proprii : ncrem enirea, frigul, lipsa de via activ, penetrabilitatea sczut p en tru lum in. C hiar i n perioada cnd prim ete un m axim um de radiaii lum inoase, acestea snt n cea m ai m are parte re flectate din nou spre cosmos datorit strlucirii gheii i a zpezii., In tru ct ara noastr ap arin e zonei de diferen iere Ia m axim um a ritm u rilo r biologice, ne in te re seaz, n prim ul rnd, n capitolul de fa, proble mele legate de viaa biosferei Ia nivelul solurilor evoluate n aceste condiii. O prim consecin a existenei anotim purilor o constituie a ltern an a perioadelor de activitate bio logic intens, condiionat de ilum inare i tem p eratu ri crescute, i a celor de activitate biologic redus, datorit scderii in tensitii i a duratei ilum inrii i tem peraturii. Perioada de activitate biologic intens poate fi Ia rndul ei fracionat n perioade de fotosintez intens i perioade de ac tivitate edafic sau de descom punere a m ateriilor organice provenind de Ia organism e superioare, desfurat de m icroorganism ele din sol. Aceste al tern an e ale activitii de acumulare primar (sin tez de m aterie organic din elem ente m inerale, cu10

noscut i sub denum irea de organici zare), efectuat mai ales de organism ele nzestrate cu pigmeni fotosintetizani, i de degradare (descom punerea m ateriei organice ca efect al activitii m ai ales a bacteriilor, ciupercilor i faunei din sol) snt nsoite de acum u lri secundare de m aterie organic m ai greu, greu sau foarte greu degradabil (sinteza de m aterii h u mice denum it i humificare). S ubstanele hum ice interacioneaz cu celelalte com ponente vii i nevii ale solului, conferindu-i acestuia caliti noi, speci fice, care legitim eaz concepia integralist asupra solului n cadrul creia acesta este considerat ca sis tem deschis. C alitile noi constau n faptul c particulele m ai grosiere de sol se leag n tre ele p rin in term e diul unui cim ent organic (substane hum ice dar i corpul unor m icroorganism e, cum ar fi de exem plu filam entele de ciuperci microscopice, sau unele sub stane chimice cu m olecul m are rezultate din ac tivitatea m icroorganism elor din sol). Acolo unde p ar ticulele m inerale ale solului snt prea fine, cum este cazul argilelor care creeaz m ase compacte im perm eabile p en tru ap, substanele hum ice se com bin cu aceste particule crend o m as afinat. Solul n care particulele m inerale snt legate cu p a rti cule organice are proprietatea de a se desface n buci, agregate de diiferite m rim i iar m odul cum se realizeaz acest fap t caracterizeaz structura so lului. Un sol bine stru c tu ra t are capacitatea de a reine mai m ult ap care, departe de a constitui un exces, reprezint o rezerv util p en tru perioade de secet. Prezena m ateriilor hum ice intim legate cu particulele de argil perm ite solului s rein i s elibereze cantiti crescute de elem ente nutritiv e da torit sarcinilor electrice de pe suprafaa m olecu lelor m ari i a com plexelor argilo-hum ice astfel rea
li

lizate. Toate acestea snt. nsuiri pe eare nu Ie p re zint m aterialul m ineral pe rare a luat natere so)ul i se nlelee ca au o nune im portana pentru micul circuit biologic al elem entelor chimice. De asem enea rezult clar c n trein erea sau m rirea stocului de m aterii organice este de im portan capital pentru buna funcionare a solului. H um usul este el nsui supus, ca orice m aterie organic, unor procese de degradare lent, minerali zrii. In funcie de condiiile climatice, de vegetaie i de configuraia terenului, un m aterial p arental oare care, de exem plu 0 aluviune, ptru n s de via, p a r curge diferite stadii de solificare dom inate de pro cesele de acum ulare pn Ia o stare de echilibru dinamic, stadiul climax. O dat atins acest stadiu, so lul i pstreaz caracteristicile tipului realizat, din punct de vedere morfologic i funcional, atta vrem e ct nu survine o m odificare n com binaia de factori pedogenetici. M odificrile care pot s u r veni snt, fie independente de activitatea om ului (de exem plu, o erupie vulcanic, o alunecare de teren, o m odificare a nivelului pnzei de ap freatic le gat de factori neantropici), fie legate de activitatea om ului (luarea n folosin agricol sau industrial a unor soluri aflate pn atunci sub vegetaie spon tan, influenarea direct sau indirect asupra ni velului apei freatice etc.). In cazul schim brii unor factori pedogenetici im portani care influeneaz asupra regim ului term ic sau aerohidric al solurilor, un sol poate rm ne m ult tim p cu m orfologia climax n tim p ce funcional el capt caracterele alto r so luri i trebuie, ca atare, atrib u it tipului de sol de care se apropie din punct de vedere funcional. Ca exem plu n acest sens se pot da solurile cernoziomoide din T ransilvania sau. cernoziom urile4 din 4 12

nordul Moldovei, soluri cu profile asemntoare cer noziomurilor, att morfologic cit i din punct de ve dere al nsuirilor chimice, dar avnd n prezent re gimuri term o-aero-hidrice caracteristice unor soluri mai reci i umede, apropiindu-se de acestea din urm i prin productivitate asemntoare, m ult mai sc zut dect a cernoziomurilor adevrate. Tematica prezentei cri ne oblig s limitm dis cuia la transform rile legate de activitatea agricol a omului. Dup cum s-a artat mai sus, fixitatea aparent a nsuirilor unui sol n stadiu climax se bazeaz pe un echilibru dinamic, adic pe activiti de acumulare care compenseaz procesele distruc tive cum ar fi ndeprtarea anum itor cantiti de elemente chimice datorit splrii prin ploi sau re ducerea chimic, de exemplu n cazul azotului, prin eliberarea altor cantiti din componenta mineral a solului sau din m aterialul parental de la baza pro filului. Reciclarea i pierderile de materie organic consumat de microorganisme snt compensate prin procese de mineralizare i humificare. Acest echi libru dinamic se exteriorizeaz n mod specific prin vegetaie (alctuirea specific a covorului vegetal i mas produsa) care caracterizeaz i ea stadiul climax al complexului vegetaie-sol, la alctuirea cruia particip n strns interdependen aceste dou niveluri de organizare ale biosferei.

1.2. Noiunea de fertilitate. Aspecte teoretice i definiii Att timp cit solul se gsete n condiii n a tu rale, neinfluenate de om, nu are sens s se discute despre fertilitate, ntruct orice sol natural aflat n
13

stadiu clim ax este caracterizat p rin tr-u n nivei de productivitate care este reflectarea obiectiv a com plexului de factori pedogenetici. In m om entul lurii n folosin agricol sau n exploatare forestier, dac se folosesc p en tru com paraia productivitii aceleai plante de cultur, se constat, ns, pe de o parte, c produciile ce se obin pe diferite soluri se deosebesc m ult ntre ele, iar pe de alt parte, c prin luarea n cultur tim p de mai m uli ani suc cesiv, productivitatea scade pn Ia un nivel m inim. Aplicnd m surile unei agriculturi extensive, n ex perienele efectuate cu soiuri tradiionale, acest n i vel m inim rm ne constant pe perioade aparent extrem de lungi. (Spunem aparent, n tru ct cele mai vechi experiene n acest sens au o vechim e apro xim ativ de-abia de 100 de ani.) In aceste condiii echilibrul biologic in stalat are un nivel relativ sczut. Problem ele pe care Ie ridic nivelul de fertili tate al solurilor se ncadreaz n urm toarele trei situaii : (1) In cazul cnd deosebirea de fertilitate iniial dintre dou soluri luate n cu ltu r se datorete existenei unui factor lim itativ se pune problem a dac acesta poate fi com pensat prin m suri am eliorative, astfel nct s se pun n valoare o fertilitate potenial superioar celei realizate n prezena fac torului lim itativ. (2) In cazul unui sol norm al se pune problem a dac i cum se poate m piedica coborrea nivelului iniial de fertilitate dup luarea n cultur. (3) Se pune de asem enea problem a dac este po sibil s se creasc nivelul de fertilitate al tfnui sol clim ax dup luarea n cultur. La prim a problem rspunsul poate fi afirm ativ atunci cnd imul din factorii sau una din condiiile de fertilitate se gsesc sub sau peste lim ita cantita14

tiv de toleran. In aceast categorie intr, de exem plu, solurile care necesit hidroam elioraii (de secarea in cazul solurilor cu exces de um iditate, iri garea solurilor din regiuni prea secetoase) sau anu m ite m suri agrotehnice. Un exem plu p e n tru acest ultim caz l constituie solurile alealice din A rgen tina care se am elioreaz prin stim ularea activitii celulolitice i fixatoare de azot a m icroorganism elor din sol, prin cultivarea unor gram inee capabile s dea o prim vegetaie abundent in condiii de pH alcalin. ngroparea superficial i parial ulterioar a acestei prim e recolte este suficient p en tru a de clana procesele m icrobiene necesare scderii con siderabile a valorii pH, m bogirii coninutului n azot al solului i producerii de polim eri organici cu m are putere de stru c tu ra re a acestuia (Molina, 1974). La cea de a doua i a treia problem , mai sus m enionate, rspunsurile sn t mai com plexe i ne cesit o definire clar a noiunii de fertilitate. F e r tilitatea poate fi definit din dou puncte de vedere diferite : static i dinamic. Conceperea static a fer tilitii i are originea n lucrrile de tineree ale Iui Liebig, care, calcinnd gunoi de grajd i plante, a analizat apoi cenuile rezultate i a observat c am bele reziduuri conineau aceleai elem ente chi mice. El a tra s coneluzia c plantele, fiind orga nism e autotrofe, care i procur aadar carbonul din aer, snt dependente fa de sol num ai n ceea ce privete n u triia m ineral. In consecin, solul putea fi p riv it ca un sim plu suport pentr.u creterea plantelor cu anum it zestre de elem ente nutritiv e care se epuizeaz prin exportul recoltelor. Aceste pierderi pot i trebuie s fie suplinite p en tru a se m enine productivitatea iniial a solului i acest lucru omul l poate realiza prin adm inistrarea de 15

ngrm inte solubile, im ediat utilizabile de ctre plante sau prin adm inistrarea de ingrm intc or ganice, proaspete sau ferm entate. In concepia care a fu n d am en tat utilizarea n grm intelor chimice, fertilitatea este, aadar, iden tic cu gradul de aprovizionare a solului cu ele m entele n u tritiv e necesare, solul el nsui avnd de jucat rolul sim plu de cm ar4 a plantelor. Ingr4 m intele organice proaspete (de exem plu, dejeciile anim alelor) pot juca n parte un rol asem ntor cu ngrm intele chimice n tru ct conin o cantitate mai m are sau mai mic de substane uor degradabile, capabile s pun n libertate elem entele pe care Ie conin sau chiar sruri solubile i im ediat accesibile plantelor. M ateriile organice ferm entate (compostate) dup reguli precis stabilite au asem nri p ronunate cu m ateria hum ic din sol, aa cum se va vedea m ai departe, i nu pot elibera repede cantiti im portante de elem ente nutritive. De Ia Liebig ncoace, gndirea chim ic nlocuit apoi prin tr-o gndire fizico-chim ic despre sol a nvluit unele realiti ntr-o plas de raionam ente strict cantitative care au ascuns adeseori esenialul. Oam enii au in v entat ns term enul de fertilitate, l-au discutat i-l mai discut i n prezent, p entru c dincolo de m ultitudinea de detalii ap arin n d chimiei, fizicii i biologiei solului ei au in tu it c solul este o entitate, un tot, care trebuie caracte rizat nu num ai m orfologic i static (alctuire canti tativ), ci i funcional, prin dinam ica proceselor al cror sediu este i care se concretizeaz n ultim in stan n producia vegetal. Aceast nsuire sintetic a solului, de a da producii vegetale prin propriile Iui capaciti vitale n aciune i nu num ai prin rezervele sale, a fost denum it fertilitate. Este clar c o definire a coninutului acestei noiuni 16

implic n prezent o concepie sistemic, integralist, solul fiind un nivel de stru c tu ra re cu rol bine definit n viaa biosferei i nu o form aie n atural am orf utilizabil ca sim plu suport pen tru crete rea plantelor. ln tr-o definiie nsuit de num eroi oam eni de tiin am ericani, fertilitatea este considerat a fi ,,capacitatea de a furniza n mod corespunztor ele m entele preluate n mod norm al de plante din sol asociat cu lipsa de m aterii toxice4 (M illar .,Soil 4 fertility 4, 1963). In aceast definiie se ignor toate 4 aspectele care in de m ediul am biant, ca tem pera tur, lum in, precipitaii i drenaj. Aceast con cepie implic ideea capacitii poteniale a solului de a produce culturi i este n mod evident consti tuit pe baze prea nguste. Intr-o form mai dez voltat, ali autori au inclus, pe lng capacitatea solului de a furniza n tr-u n echilibru corespunztor toate elem entele n u tritiv e necesare pe care planta Ie ia din fraciile m inerale sau organice ale solului, i localizarea ntr-o zon clim atic caracterizat p rin tr-u n regim de precipitaii, drenaj, lum in i cldur, suficiente p entru necesitile cu lturii luate n consideraie. La acestea se adaug lipsa de m a terii toxice n cantiti care s inhibe dezvoltarea i existena proprietilor stru ctu rale i tex tu rale sa tisfctoare. Se accept n general c un asem enea sol este att productiv ct i fertil. Dup unii autori, un astfel de sol, chiar situ at ntr-o regiune cu regim deficitar d e p re c ip ita ii. rm ne fertil dar este ne productiv. Ehwald (1973, cit. de C hiri n Ecopedologie, 1974) definete concis fertilitatea drept capabilitatea solului de a satisface cerinele de via ale plantelor n cadrul posibilitilor create de ctre ceilali fac tori staionali4 . C hiri consider c, fr cunoate 4 17

rea ansam blului condiiilor fizice i fizico-chimice n care se realizeaz un anum it nivel de fertilitate i (ar raportarea Ia specii vegetale concrete faa de care se apreciaz acest nivel. nsuirea de ferti litate rinne lipsit tocmai de definirea caracterului ei real i de nelesul cauzelor care determ in aceast nsuire i com par fertilitatea n a tu ra l a cerno ziom urilor, ridicat pen tru gru, m oderat p entru porum b i inaptitudinea Ior p en tru pdurea masiv de molid, cu fertilitatea m ijlocie sau ridicat pen tru pdurea de molid i in aptitudinea p en tru m ajori tatea cu ltu rilo r agricole a solurilor m ontane podzolice. De unde concluzia general : este necesar s se precizeze specificul ecologic al solurilor cu in dicarea factorilor lim itativi i p en tru fiecare ase m enea specific ecologic, nivelul de fertilita te u r meaz s se califice n rap o rt cu vegetaia sau cul tu ra reprezentativ". D efiniia fertilitii Ia care ajunge autorul citat este : fertilitatea sau poten ialul (fito-)productiv este nsuirea ntregului m e diu fizic (staionai) de a asigura creterea i dez voltarea plantelor prin aciunea sim ultan i asociat a tu tu ro r factorilor com plexului su ecologic". A ceast definiie clar este ns aplicabil num ai stadiului iniial de luare n cu ltu r sau solului aco perit de vegetaie clim ax n condiii de neexploatare. P e n tru aprecierea aspectelor produciei vegetale n condiii social-economice concrete, autorul im plic, din acest m otiv, i investiiile de m unc i m ateriale ajungind Ia definirea productivitii fo losirii culturale a solului sau a efectivitii folosirii solului4. 4 Koepf, Pettersson i Schaum ann (1974) consider c n producia vegetal se reflect, pe de o parte, 18

productivitatea solului, egal cu producia obinut fr ingrare n experiene de lung durat, i, pe de alt parte, fertilitatea cu ltu ral reprezentat de diferena de producie obinut peste aceast lim it cu ajutorul ngrm intelor.

1.3. Fertilitatea, expresie a calitii biologice a solului Se poate face un pas nainte n clarificarea no iunii de fertilitate a solului dac plecm de Ia ideea c ea este o expresie a calitii biologice a acestuia i c productivitatea, n cadrul sistem ului de agricultur intens chim izat, de cele mai m ulte ori nu este legat de fertilitate. A ciunea de com pensare a elem entelor n u tritiv e exportate prin in troducerea de ctre om a ngrm intelor chimice poate avea drept consecin o cretere rapid a pro ductivitii i o scdere a fertilitii acestuia n tim p (tefanic, Papacostea, Ptrcoiu, 1977). P en tru a nelege corect noiunea de calitate biologic este util s facem apel Ia noiunea de co nexiune universal definit n cadrul m aterialism u lui dialectic drept .,faptul c orice obiect sau feno m en se coreleaz cu alte obiecte sau fenom ene, astfel ncit universul n an&amblu capt aspectul unei reele infinite i com plexe de in teraciu n i4 iar 4 obiectele i fenom enele stru ctu rate Ia rindul Ior ca sistem e de in teraciu n i4 snt puncte nodale n 4 aceast reea (Tudosescu i col., 1976). U niversul apare astfel ca un imens i suprem sistem form at din nenum rate subansam bluri sau subsistem e, aflate 19

in raporturi de corelare sau subordonare. Dei, da torit individualizrilor structurale, aceste suban sam bluri snt tra tate n teoria sistem elor ca sisteme deschise, dac se ine seam a de interaciunile func ionale care Ie leag n cadrul sistem ului suprem , ele snt totui num ai subsisteme \ Integrarea solului, ca nivel stru c tu ra l viu, n sistem ul suprem se datoreaz proprietii acestuia de a-i crea m aterii nutritiv e de rezerv (prin acu m ulare de hum us i crearea com plexului argilo-humic). ..Aceast proprietate face posibil evoluia solului pn Ia stadiul clim ax, care poart n m orfo logia i funcionalitatea sa pecetea m aterialului pa rental i a condiiilor clim atice i geografice n care aevoluat** (Papacostea, 1977). Din cele mai sus a rtate se pot trage u rm toarele concluzii : (A) Un param etru esenial al realizrii calitii biologice a solului i deci a nivelului de fertilitate corespunztor l constituie prezena m ateriilor h u mice (nu i a m ateriilor organice nespecifice pentru sol care pot servi cel m ult ca surs de elem ente n u tritive).
* .,Sistem ulu (subsistem ul, n accepia noastr), ,,este u n i tatea organizatoric a m ateriei, alctu it din elem ente id en tice i diferite, unite prin conexiuni de n a tu r m aterial, energetic sau inform aional n tr-u n ntreg. In general, se consider sistem orice u n ita te n a tu ra l suficient de delim i tat m orfologic i funcional, avnd o evoluie, cap acitate de autoreglare i un program propriu. Sistem ele n atu ra le se g sesc in in terrelaii foarte com plexe cu alte sisteme, ra p o rtu rile d in tre acestea putnd fi de subordonare, suprao rd o n are sau corelaie (Botnariuc, 1976). Dup .cum sistem ul are n u mai schim b energetic sau energetic i su bstanial cu m ediul am b ian t se vorbete despre sistem nchis sau sistem deschis.

20

(B) G radul do m etabolizare i polim erizare a acestora. deosebit de im portant pentru gradul de ca litate biologic atins, depinde de condiiile fizicochimice realizate n regim ul clim atic i form a geo grafic concret date. (C) Interveniile um ane care favorizeaz calita tea biologic a solului snt cele bazate pe m suri care duc Ia acum ularea de hum us in teg rat ntr-o dinam ic continuu creatoare i nu num ai ca o acu m ulare pasiv, iar cele care duc Ia scderea zestrei de hum us snt intervenii care, chiar atunci cnd m resc productivitatea, duc n tim p Ia scderea ca litii biologice, dei procesul distructiv poate fi lent. Expresia dinam ic continuu creatoare1 subli 4 niaz faptul c hum usul din compost, neaflndu-se nc n starea pe care o are cel din sol, determ in activiti biologice n sol i sufer transform ri prin interacionarea cu viaa desfurat n sol. A cum u larea pasiv dim potriv presupune lipsa de tran sfo r m are a m ateriei organice adugate solului, aa cum se ntm pl n unele soluri de m unte care acum u leaz restu ri vegetale nedescom puse pe perioade foarte lungi, form nd aa-zisul hum us-brut. H um u sul b ru t se caracterizeaz prin faptul c stru ctu rile anatom o-histologice originale pot fi recunoscute foarte m ult tim p. Un asem enea hum us b ru t rm ne fr influene asupra solului. O dat stabilite aceste concluzii, ele ne perm it s rspundem Ia ntrebrile (2) i (3) de m ai sus. Coborrea nivelului iniial de fertilitate al unui sol luat n cu ltu r se datoreaz a lterrii bru tale a legturilor solului cu restu l biosferei. In locul in form aiei com plexe i reciproce care face ca un sol s fie parte integrant i in teg rat n cadrul biosferei apare, n condiiile agrotehnicii chim izate, o soli21

('itare unilateral a solului, maI ales ca surs de elem ente nutritive. ncercarea de a completa re zerva de elem ente nutritiv e prin aport artificial cu acordarea unei atenii deosebite mai ales m acroelem entelor azot, fosfor, potasiu, creeaz situaii a n o r male avnd drept consecin solicitarea structurilor solului care se distrug prin efortul n a tu ra l de com pensare a dezechilibrelor. D egradarea calitii bio logice ncepe s se m anifeste prin alterarea stru c turii, a regim ului aero-hidric, a coninutului n cor^iplex argilo-hum ic saturat, n degradarea reelelor argiloase etc. C ercetarea analitic care descoper aceste fenom ene tinde s gseasc solaii pariale cu eficien tem porar. Soluiile pariale nu pot ns dect s deplaseze dezechilibrul. In faa evidenei, concepia agro-chim ic a evoluat. Astzi se adm ite n mod unanim c ngrarea exclusiv m ineral dis truge solul i se recom and ca ngrarea s fie organo-m ineral. O alt nuanare n folosirea ngr m intelor provine de Ia constatarea c plantele nu valorific dect un procent destul de redus din ngrm ntul aplicat, restul contribuind Ia poluarea m ediului am biant (sol i ap), cazul cel mai evident constituindu-1 poluarea cu azot. In aceste condiii s<i ajuns Ia aplicarea fracionat a ngrm ntului cu azot. F raciile se adm inistreaz n anum ite faze de dezvoltare a plantelor. Se mai caut realizarea li m itrii polurii m ediului i prin aplicarea ngr m intelor pe rnduri, astfel n c t.e le s fie ct mai aproape de locul unde se dezvolt planta sem nat i s se risipeasc ct mai puin p e s o lu l dintre rn duri. C onsiderente economice sau raionam ente a p arinnd unor autori care n-au aderat nc Ia con cepia sistem ic fac ca n unele situaii s se con sidere Ia fel de bun gunoiul neferm entat, ngr-

m ntul verde sau alte surse de m aterii organice (v. capitolul 3). Dup nivelul de nelegere i modul de abordare a problem elor, se delim iteaz dou concepii : o con cepie agrochimic, n care se accentueaz din ce n ce mai m ult ten d in a de recunoatere a im portanei ngrm ntului organic, pornindu-se de Ia raio n a m ente analitice (D. Davidescu i Velicica Davidescu, 1969 ; Cooke. 1977), i o concepie agrobiologic, bazat pe nelegerea integralist a solului considerat ca organism viu (nivel stru c tu ra l al biosferei). Tn funcie de soluiile adoptate, n cadrul concepiei agrobiologice se disting mai m ulte coli sau curente. innd seam a de cele mai sus artate, rezult cu claritate c fertilitatea este o proprietate a so lului care se m anifest num ai prin rezultatele pe care Ie produce dar nu poate fi m surat ca un pa ram etru fizic sau chimic oarecare i nici nu poate fi confundat cu productivitatea. Desigur, m ateria organic influeneaz i cantitativ fertilitatea, astfel inct sub un anum it nivel de aprovizionare cu hum us a solului nu se poate vorbi de fertilitate, dar o im portan deosebit are i calitatea acestuia n de term inarea nivelului de fertilitate. A ceasta a condus, pe de o parte, Ia punerea Ia punct a unor teste speciale de evideniere a calitii biologice a solului (testele Iui Pfeiffer, Kolisko, Schwenck. descrise de Papacostea, 1976), iar, pe de alt parte, cutarea unor com binaii de teste agro biologice i agrochim ice care s furnizeze o m eto dologie capabil s evidenieze n mod expresiv evoluia fertilitii unui sol. Spre deosebire de de finiiile date de diveri cercettori fertilitii solului, Ia simpozionul de Biologia solului (Cluj-Napoca. 23

J 977), fertilitatea solului a fost definit de tefanic i colab. prin capacitatea sa natural de a-si echi libra procesele de acumulare care stau la baza fo r mrii complexului organo-mineral cu cele de eli berare a substanelor nutritive pentru nveliul vegetal. Cnd echilibrarea acestor procese se face la un nivel ridicat, solul este foarte fertil iar cnd echilibrul se pstreaz la un nivel redus, fertilitatea este sczutu. P e n tru a ilustra cum se aplic o ase menea concepie la interpretarea datelor analitice redm tabelul 1.1. (tefanic i colab., 1977). Solurile din sudul Olteniei menionate n tabel au fost ncadrate n grupele microbiologice I i II. stabilite pe baza prezenei unor bacterii indicatoare a nivelului de fertilitate. Dup cum se poate con stata, aceast m prire este justificat i completat prin datele furnizate de analizele activitii biolo gice globale (activitatea dehidrogenazic), a coni nutului n alte enzime (catalaz, zaharaz), a con inutului de carbon total (Ct) i azot total ( N t) i de diferenele dintre valorile pH. Exist o singur ex cepie, aceea a solului nr. 5, care, dei a prezentat indicatori bacterieni caracteristici solurilor cu ferti litate bun, este foarte srac n materie organic i azot astfel inct activitatea lui biologic este foarte sczut. In aceste condiii, el apare ca un sol cu fertilitate sczut dar care ar putea trece n categoria solurilor cu fertilitate bun prin creterea coni nutului de materie organic. n figura 1.1 se poate urm ri efectul ngrrii cu doze crescnde de azot ntr-o pajite. Astfel, n timp ce producia crete n toate variantele de la doza de 80 pn la doza de 320 kg/ha. indicatorii legai de calitatea biologic a solului (pH , suma ba24

doza de azotat de amoniu

(N kg/ha)

1.1. Efectul d iferitelor doze de azot de am oniu (N) pe un fond uniform de superfosfat asu p ra produciei de fn i asu p ra unor nsuiri biologice i chim ice ale solului

zelor schim babile, activitatea dehidrogenazic) sint ntr-o continu scdere artind c prognoza evolu iei solului este nefavorabil. Intr-o experien efectuat Ia Caracal, n cultur de sfecl, s-a constatat, dup zece ani de ngrare 26

cu azotat de amoniu, o scdere a productivitii. In figura 1.2 se constat c ngrarea concomitent cu doze de fosfor duce la atenuarea efectului produs de azotat (curbele P 50) sau chiar la mascarea total a acestui efect (curbele P 100). U rm rirea ns a unor param etri legai de calitatea biologic (activitatea dehidrogenazic a solului i activitatea nitratreductazic a frunzelor) a artat c i n cazul dozelor

1.2. Influena ngrrii solului cu diferite doze de azotat de amoniu (N) i superfosfat (P) asupra produciilor medii de sfecl de zahr (cicluri de cte 4 ani)

27

mari do fosfor calitatea uiologic e.>te afcctat ';i ca, n tim p, este de atep tat o dezechilibrare a siste m ului sol-plant care urm eaz a se oglindi i n producie (fig. 1.3, 1.4).

1.3. Efectul ngrrii rep e tate pe m uli ani cu d iferite doze de azotat de am oniu (N) i superfosfat (P) asu p ra acti v itii dehidrogenazice a solului (activitatea m icroorga nism elor din sol exp rim at p rin ca n titate a de form azan)

1.4. Agenii promotori ai fertilitii

Solul fiind un dom eniu de g ran i a vieii cu lum ea m ineral, legile care acioneaz in sol snt n parte legile biologiei legate de activitatea orga nism elor din sol i n p arte legile fizico-chim ice legate de schim burile n tre com ponentele nevii ale 28

solului i soluia sau aerul circulant din sol. Odat constituit tipul de sol n stadiu climax, acesta poate fi considerat ca nivel integrator echivalent cu in d i vidul sau specia de Ia celelalte organism e vii iar stadiile interm ediare anterioare snt com parabile cu stadiile em brionare n care procesele se desfoar cu intensitate crescut pn Ia atingerea echilibrului final. O rganism ele cu cel mai m are rol in transform rile care au Ioc n sol snt anim alele mici care tr iesc aici, n prim ul rnd rim ele, m icroorganism ele, n special bacterii i ciuperci i rdcinile plantelor. Procesele care alctuiesc dinam ica tran sfo rm rilor m ateriei n sol snt procese de degradare (desc h activitatea ni tra trea uc ta zi ca

, P 100 kg/ ha \ ^ p 5o a P iOU

'o

-P - S u

100

200

300

400

500

NO3

mg/ 100 g frunz

1.4. C orelaia n tre ca n titatea de n itra i absorbii n frunza de sfecl de zah r i activ itatea nitratred u ctazic (la d iferite niveluri de n grare chimic) 29

compunerea materiilor organice i alterarea rocilor), i procese de sintez a materiilor specifice. Astfel, moleculele organice mai greu degradabile sufer restructurri i polimerizri care conduc la form a rea de substane humice. iar mineralele silicatice provenite din roci (argile primare) i restructureaz reelele dind natere argilelor secundare. Aceste procese de sintez a structurilor nevii specifice so lului snt rezultatul, n parte, a activitilor biolo gice i. n parte, a interaciunilor fizico-chimice, dependente de condiiile specifice ale solului concret realizat.

1.5. Comparaie ntre procesele biologice din sol i compost In cursul fermentrii composturilor au loc pro cese biologice care pot fi mprite n aceleai mari categorii ca i acelea din sol : procese de degradare (mineralizare) i de sintez de materii humice. Deo sebirea mare ntre evoluia materiilor organice n sol i n grm ada de compost o constituie viteza cu care se produc procesele. In timp ce formarea hum usului n sol presupune perioade lungi de alternan de umezeal i usc ciune, de tem peraturi crescute vara i sczute iarna, n grm ada de compost, datorit concentraiei mari de materii aproape exclusiv organice, se produce o ridicare puternic a tem peraturii prin procese en dogene care duc la o accelerare deosebit de p u ternic a proceselor. Procesele de descompunere cele mai im portante privesc categoriile mari de substane organice : procese proteolitice (de descompunere a
30

proteinelor), glicolitice (de descom punere a zaha rurilor) i lipolitice (de descom punere a grsimilor). De asem enea, snt. accelerate procesele respiratorii, de exem plu, activitatea dehidrogenazic. In cursul proceselor ferm entative se succed populaii de or ganism e diferite, n perioada de vrf term ic al fer m entaiei fiind active m icroorganism ele aa-zis termofile, capabile s creasc i s activeze Ia tem pe ra tu ri nalte (exclusiv bacterii i ciuperci). Pe m sur ce m ateria organic iniial se apropie de o stare asem ntoare celei caracteristice hum usului din sol, n grm ad se instaleaz i o serie de ele m ente ale faunei p rin tre care un rol de fru n te l joac rm ele specifice de compost aa cum se m en ioneaz n capitolul 2.

1.6. Compostul i fertilitatea solurilor Efectele com postului bine ferm en tat i ncorpo ra t n sol se m anifest p rin tr-o serie de caliti Ia nivelul produselor obinute. P rin tre acestea trebuie m enionate in p rim ul rnd creterea rezistenei fa de parazii a tt a plantelor cultivate ct i a anim a lelor h rn ite cu fu raje obinute de pe tere n u rile n grate cu compost. E chilibrarea fiziologic a an i m alelor se traduce i prin reducerea m asiv a cazu rilor de avort i sterilitate. In ceea ce privete solul, aportul de m aterie organic de calitate superioar favorizeaz form a rea unei stru ctu ri rezistente cu influene nete asupra circulaiei apei i aerului n sol, astfel nct se reduc riscurile a tt n perioadele de ploi abundente ct i n caz de secet. In prim ul caz prezena m ateriei 31

organice cu m are capacitate de absorbie i stru c tu rare a apei joac rol cle burete care suge apa ridicnd m ult pragul coninutului de ap Ia care se poate vorbi de exces de um iditate. In cazul al doi lea, rezerva m are de ap realizat prin im bibiia m ateriei organice prelungete tim pul de insolaie i de uscciune necesar p en tru ap ariia unui punct critic de ofilire a plantelor. D ar m ateria organic de calitate, introdus in sol prin ngrarea cu compost, nu are num ai capaci tatea de a reine ap ci i elem ente n u tritiv e pe care Ie elibereaz pe m sura necesitii plantelor. Zes trea de elem ente n u tritiv e pe care o aduce com postul com penseaz astfel n m are parte exportul de elem ente datorat recoltrii produselor vegetale. Efectul de echilibrare a circulaiei elem entelor nu tritiv e n sol se m anifest i prin aceea c p lan tele obinute n condiiile ngrrii cu com post conin procente mai m ari de substan organic i procente mai sczute de ap. Acest efect este deo sebit de evident mai cu seam Ia zarzavaturi ale cror organe crnoase prezint acest fenom en uor de controlat. O consecin a acestui fapt o constituie rezistena mai m are Ia alterare dup recoltare a produselor obinute cu aju to ru l ngrrii cu com post a solului. Acest fenom en s-a constatat a tt Ia produsele vegetale (fructe, legume) ct i Ia cele ani male (ou). In ceea ce privete aspectele cantitative, se poate spune c, pe baza unor date publicate de diferii autori, produciile obinute prin ngrare organic (n cadrul unor m suri gndite com plex pe baza unor criterii biologice) pot fi egale sau uor superioare celor obinute n exploatrile convenionale (inten siv chim izate). Astfel, produciile m edii obinute n exploatrile cooperativei M uller din E lveia (apli32

cnd un sistem de strict biologic de n tabelul de mai ploatrile intensiv

m suri elaborate n tr-o concepie M uller i Rusch) pot fi com parate jos cu produciile obinute n ex chim izate din regiune (tabel 1.2).

Tabelul 1.2. Producii agricole obinute prin aplicarea sistemelor agrochimic i agrobiologic (dup A ubert)

La gru se citeaz n unele ferm e producii de 5 6 t/ha. Dei m ateria organic provenind de Ia anim ale necarenate este apt s aduc solului toate ele m entele im portante p en tru via, exist totui ca zuri, m ai ales atunci cnd un sol a fost m ult tim p exploatat prin m etode intensive, ca rezervele n unele m icroelem ente s fie n m are parte epuizate. Acest fapt a dus Ia recom andarea adaosului Ia sol sau chiar Ia grm ada de gunoi supus com postrii a pulberilor de roci vulcanice care conin toate m icroelem entele n stare greu solubil. Aceste pulberi fine snt capabile s elibereze rezervele Ior de m i croelem ente n m sura necesitilor plantelor. In felul acesta se creeaz condiiile optim e pentru rea lizarea integralitii biosferei prin calitatea biolo gic care se asigur Ia fiecare nivel de stru ctu rare a acesteia (sol, plant, anim al, om), datorit legrii proceselor vieii n m arile circuite n atu rale ale m a teriei, de Ia m ineral Ia organic i de Ia organic Ia m ineral.

2. RECICLAREA IN AGRICULTURA A DEEURILOR ORGANICE

2.1. Agricultura are nevoie de deeurile organice ca ngrminte A gricultura tradiional, em piric, a cunoscut situaii nfloritoare i cderi uneori catastrofale, dup cum agricultorii s-au priceput s cultive pm ntul, s-i conserve nsuirile care-i confer fer tilitatea sau s-i sectuiasc rezervele n u tritiv e i energetice i s-i strice stru ctu ra granular. A sem enea cazuri au avut loc n tot cursul evo luiei sociale a om ului, secolul nostru cunoscnd exem plele spectaculare i tragice ale spulberrii i splrii solurilor fertile de pe suprafee ntinse n Statele U nite ale Am ericii (1934), ale consecinelor punatului prea intens (n in u tu l Sahel din Africa), sau ale despduririlor excesive pe toate continentele. Care a fost principala greeal a agricultorilor din perioadele i zonele am intite ? Necunoscnd valoarea hum usului, adic a acelei com ponente organice care d culoarea neagr a pm nturilor m noase, s-au poate, neglijnd s-i acorde atenia cuvenit, agricultorii din tim purile strvechi i chiar i cei din epoca contem poran
34

nou s-au b u curat de efectul im ediat al irigaiei, al ar tu rilo r adnci i de cel al arderii m iritilor, care le-a perm is obinerea unor recolte m ari cu cheltuieli puine. Aceste m suri, mai ales in condiii clim atice fa vorabile proceselor biologice ce se petrec n sol, au determ inat stim ularea activitii m icroorganism elor din sol p en tru m ineralizarea hum usului. Dup cum se tie, m icroorganism ele din sol se hrnesc cu resturile vegetale i anim ale, dar atac i hum usul, care este substana organic a solului, cu stru c tu r chimic foarte complex, incluznd n molecula sa proteine, lignin, gume, rini, polizaharide i sruri m inerale. Hum usul, n vorbirea popular zicndu-i-se i grsim ea p m n tu lu i, nu este num ai substana de depozit n u tritiv i energe tic, ci este i cim entul cel mai valoros care leag particulele elem entare ale solului (argila i nisipul) ntre ele n agregate relativ rezistente Ia aciunea dispersant a apei. S tarea fizic granular a solului, cu capilare i spaii goale n tre granule, prin care circul apa i aerul, uureaz respiraia vieuitoarelor din sol i asigur accesul unui flux continuu de substane nu tritiv e dizolvate n pelicula de ap ce nconjoar particulele de sol sau um ple capilarele i chiar i spaiile dintre granule, ctre rdcinile plantelor. tiina m odern a descoperit m ulte din tainele form rii i descom punerii hum usului, iar practica agricol a stabilit cum trebuie s se lucreze pm ntul p en tru a conserva i chiar spori fertili tatea. Cu toate acestea i n etapa actual se fac uitate nvm intele trecutului i n goan dup re colte m ari, cu cheltuieli i m unc ct m ai puine, se practic o agricu ltu r fr ngrm inte organice, o agricultur prdalnic. 35

M arele secret, cunoscut de ctre antici, redesco perit i fundam entat de tiina m odern prin legi chimice, fizice i biologice, l constituie tehnica for m rii i m ineralizrii hum usului n practica culti vrii ogoarelor. Pn dup prim ul rzboi mondial, aproape c nu se concepea agricultur rentabil fr ncorporarea sub ar tu r a gunoiului de grajd. Pe m sur ce industria chim ic a reuit s produc n cantiti tot m ai m ari ngrm inte cu azot, re stu rile vegetale (paiele, cocenii, tulpinile de floareasoarelui etc.) tocate, au fost ncorporate solului prin artu r, asigurndu-se ca n tita tea de ngrm nt azotat necesar descom punerii restu rilo r vegetale. Este m om entul potrivit s explicm un proces biochimic care se petrece n pm nt. M ateria organic este constituit n principal din atomi de carbon, care snt com binai cu atom i de hidrogen, oxigen, azot, fosfor, sulf i putem afirm a c, n mod direct sau indirect, cu toate elem entele chimice existente n natur. C arbonul i azotul constituie ns elem entele care m erg totdeauna m preun Ia alctuirea proteinelor. A lturi de zaharuri i grsim i, proteinele snt consti tuentele fundam entale ale oricrei vieuitoare. La procesele biotransform rii m aterialelor orga nice n sol particip n tr-u n fel sau altul ntreaga populaie a solului, dar transform rile ceIe mai energice snt produse de ciupercile microscopice i de bacterii. S-a stabilit c ciupercile microscopice snt capabile s m etabolizeze cu cel mai m are ra n dam ent m ateria organic ajuns n sol. Astfel, dac bacteriile, n procesul m etabolism ului, asim ileaz 20o/0 din carbonul m ateriei organice descompuse, restul de 80% fiind adus n stare de bioxid de car bon n procesul respiraiei, ciupercile asim ileaz 36

30% din carbonul m ateriei organice descom puse i num ai 70% se pierde ca bioxid de carbon prin res piraie. Biomasa corpului m icrobian este predom i n ant proteic, avind un rap o rt egal cu 5 n tre greu tatea atom ilor de carbon i a celor de azot. Adm in d c ran d am en tu l m ijlociu al m icroflorei n biotransform area m ateriei organice este de circa 25%, putem calcula c p en tru 100 gram e de carbon asi m ilat ca biom as m icrobian snt prelucrate n cadrul proceselor m etabolice aproxim ativ 400 gram e de carbon p en tru care m icroflora mai are nevoie de 20 gram e de azot cu care s-i alctuiasc propria protein. Acum putem reveni Ia ideea de baz a acestui suboapitol a r tn d c n tim pul putrezirii (descom punerii) paielor i altor restu ri vegetale n pm nt, m icroflora care produce descom punerea i care i procur carbonul energetic i plastic din resturile vegetale are nevoie de azot ca s-i sporeasc masa corporal i s se nm uleasc. Dac echilibrul sta bilit n hum usul din sol ntre carbon .(C) i azot (N) este n lim ita de C : N = 9 12, prin ncorporarea paielor crete proporia de carbon, p en tru c paiele au un rap o rt C :N de 90 110. M icroflora, n acest caz, este n situaia de a apela Ia com binaiile azo tului din hum usul solului ca s poat folosi ct mai com plet can titatea n exces a carbonului. In acest caz, m icroflora consum azotul necesar n u triiei plantelor, fapt care duce Ia m icorarea recoltelor. A gricultorii cu experien tiu c un gunoi de grajd prea pios, sau o m irite prea nalt, dac se ncor poreaz solului prin artur, va d eterm in a o sc dere a recoltei n prim ul an de aplicare. In acest prim an, m icroflora din sol restabilete echilibrul dintre carbon i azot Ia nivelul C : N = 9 12 (cel 37

m ai frecvent n ju r de 11) i n anul urm tor, fr ca s se mai adauge solului ceva. recoltele vor fi m ai bogate ca de obicei. Care s fie cauza acestui efect rem anent ? C antitatea de restu ri vegetale care a stim ulat activitatea i nm ulirea m icroorganism elor i care a determ inat Ia nceput stocarea azotului n corpul Ior i scderea recoltei agricole, a fcut s creasc n final c a n titatea de hum us n u tritiv , p rin produsele de m etabolism i de autoliz ale m icroorganism elor. Spre a avea o idee mai exact despre m rim ea acestui proces este suficient s artm c n tr-u n pm nt fertil exist Ia u n m om ent dat aproxim ativ 8 10 tone de m icroorganism e/ha. Acestea m or ntr-o proporie ridicat cnd solul sufer de secet i se renm ulesc cnd condiiile devin favorabile. In tr-u n an, acest fenom en se repet de cteva ori. Toat aceast uria biosintez de m aterie organic, u r m at de autoliz, descom punere enzim atic i complexri chimice d natere hum usului n u tritiv care, n anul urm tor, tot datorit m icroflorei din sol, se m ineralizeaz punnd Ia dispoziie azotul necesar plantelor. tiina agronom ic m odern ounoscnd procesul biologic i biochimic descris mai sus, pen tru a evita pierderile de recolt din anul cnd se ncorporeaz resturile vegetale, recom and s se adauge solului cantitatea de 15 kg de azot (substan activ) prin ngrare chim ic p en tru fiecare ton de paie sau de alte deeuri vegetale ncorporate solului. In acest fel, surplusul de carbon organic introdus n sol este echilibrat de azotul din ngrm ntul chimic. P e n tru obinerea sporului de recolt planificat se calcu leaz can titatea n plus de ngrm nt chim ic ne cesar. 38

2.2. Specializarea ntreprinderilor agricole i problema valorificrii deeurilor organice O binerea unor producii m ari, agricole sau zoo tehnice, concom itent cu reducerea preului de cost, au fost posibile prin concentrarea i specializarea produciei n n trep rin d eri m ari i m oderne, n care m ecanizarea i autom atizarea s reduc Ia m axim um posibil consum ul de for de m unc. In dom eniile produciei vegetale i zootehnice, att n ntrep rin d erile agricole de stat, ct i n coo perativele agricole de producie, au fost organizate ferm e specializate, n care producia vegetal este net separat de zootehnie. Dac, n acest mod, ra n dam entele au crescut evident, producia vegetal secundar i mai ales deeurile anim ale au devenit stnjenitoare n organizarea raional a procesului de producie, ultim ele constituind surse de poluare i de scoatere din circuitul agricol a unor im portante suprafee de teren. P roducia vegetal secundar n m are m sur poate fi considerat ca deeuri. Astfel, dac paiele i cocenii, p rin tr-o conservare i tra ta re corect pot deveni furaje grosiere, aceleai subproduse, depre ciate datorit intem periilor, polurii cu pesticide, sau pur i sim plu p e n tru a reduce cheltuielile de eliberare a teren u rilo r agricole i p e n tru urgentarea efecturii arturilor, pot fi considerate deeuri. Cu a tt mai clar apare calitatea de deeuri p en tru tu l pinile de floarea-soarelui sau de soia. Aceste sub produse alt dat erau arse pe loc, sau erau ncor porate solului. Acum, se ncorporeaz n sol sau se stocheaz n ire ocupnd suprafee im portante de teren. In exploatrile zootehnice se aglom ereaz de asem enea alte deeuri. R esturile fu rajere care nu 39

mai pot fi consum ate de anim ale, precum i gu noiul de grajd snt aruncate, crend focare de po luare. Cazul cel m ai grav l constituie dejeciile li chide, rezultate din curirea hidraulic a g rajd u rilor. Acestea snt acum ulate n aa-zise ,,iazuri bio logice'4 pe suprafee de teren scoase din circuitul agricol productiv. Lichidul care se separ Ia su p ra fa este pom pat ca ap de irigaie i totodat ca ngrm nt lichid, iar nm olul sedim entat este m prtiat pe terenurile agricole apropiate. C antiti foarte m ari de ap uzat rezult de Ia evacuarea hidraulic a dejeciilor din com plexele de cretere a porcilor. Acestea sn t pom pate n staii de epurare unde prin separare m ecanic i filtrare se obine un nm ol bogat n substane organice i sruri m inerale. In figura 2.1. se vede cum arat un pat de deshidratare cu filtre verticale. In ara noastr funcioneaz circa 56 de uniti de cretere industrializat a porcilor, cu efective anuale de Ia 15 mii pn Ia 150 de m ii de capete, rezultnd astfel anual n tre 1 500 i 14 000 tone de nm ol deshidratat n paturi de uscare. Un calcul sum ar arat c pe ar rezult un total de 250 000 tone (cu 70o/0 um iditate), cu care ar putea fi fertili zate aproxim ativ 10 000 hectare anual, cu o doz de 25 de tone Ia hectar. Alte surse im portante de dejecii snt complexele de cretere a taurinelor, a psrilor i ovinelor. Recent, Ia solicitarea M inisterului A griculturii i Industriilor A lim entare, un grup de specialiti din diverse dom enii de cercetare i proiectare, pe baza succeselor nregistrate n valorificarea dejeciilor de Ia porci, a elaborat tehnologii difereniate pentru utilizarea n agricultur a apelor uzate decantate i a nm olurilor provenite de Ia psri, taurine i ovine. 40

2.1. P al pentru d esh id ratarea p arial a nm olului de Ia staia de ep u rare a apelor uzate de Ia com plexele de cretere a porcilor

Lsnd Ia o parte m irosul dezagreabil ce se rspndete pe distane kilom etrice n ju ru l crescto riilor de anim ale, folosirea direct ca ngrm nt a nm olului fecaloid i a apelor uzate decantate pune de asem enea i problem a pericolului disem i nrii unor ageni patogeni p en tru om i anim ale. In legtur cu aceasta se im pune luarea diferitelor m suri de protecie a m ediului nconjurtor i m suri igienico-sanitare. Tehnologiile de valorificare a acestor deeuri n agricultur au n vedere stocarea Ior n bazine am e najate pentru reducerea potenialului infecios al acestora, m ecanizarea transportului i a incorporrii n soI a apelor uzate i a nm olului, dar numai pe 41

teren u ri care furnizeaz produse care se consum pregtite prin fierbere. O alt categorie de deeuri organice din agricul tu r o constituie resturile vegetale, nefurajabile. In corporarea sub brazd a resturilor vegetale prezint av an taju l econom isirii m ijloacelor de transport, evi tarea cheltuielilor legate de eliberarea terenurilor agricole i a ntrzierii efecturii lucrrilor agricole urgente cerute de tehnologiile m oderne. Trebuie ns rem arcat faptul pe care l-am m enionat mai sus, c ncorporarea resturilor vegetale trebuie f cut num ai cu adaos de ngrm inte chimice cu azot.

2.3. Urbanizarea i poluarea cu deeuri a mediului nconjurtor U rbanizarea, avind drept consecin creterea densitii populaiei pe u n itatea de suprafa, im plic o serie de m suri de ordin edilitar, economic, social-educativ i de protecie a m ediului nconjur tor, astfel incit o astfel de organizare social s prospere. O problem grea cu care se confrunt edilii ora elor este creterea i stocarea deeurilor m enajere, ap aren t inutilizabile, p entru distrugerea crora so cietatea um an cheltuiete fonduri im portante. C oninutul ridicat de m aterie organic al gunoa ielor urbane a atras atenia nc pe Ia nceputul se colului nostru, propunndu-se m etode de valorificare a acestora, fie ca surs de energie caloric, fie ca ngrm inte pentru agricultur prin com postarea lor. 42

C antitatea de deeuri m enajere din m arile orae este estim at Ia 1 kg pe zi de fiecare locuitor. Dup Plesu (ziarul Sointeia din 3 aprilie 1976), producia de deeuri m enajere a m unicipiului Bucureti este n m edie de 1 100 1 200 tone pe zi, ceea ce rep re zint un volum de 3 200 3 500 m etri cubi de transportat, adic aproxim ativ 200 250 de vehicule care s transporte aceste m ateriale pe o distan m edie de 15 km. P en tru a crea o imagine i mai sugestiv despre cheltuielile ocazionate de degrevarea oraelor de gunoaiele m enajere se ara t c p en tru fiecare m etru cub de gunoi se cheltuie cu tran sp o rtu l circa 35 de lei, ceea ce nseam n pentru capitala noastr o chel tuial anual de circa 45 de m ilioane de lei, fr s existe n m om entul de fa posibilitatea recuperrii acestor sume. Compoziia m edie a unui m etru cub de gunoaie m enajere este urm toarea :
R esturi alim e n tare . 240 kg R esturi textile peste 17 kg H rtie ....................................................................................................... 2025kg M ateriale plastice 4 8 kg M etale 5 kg

Cioburi d e sticl i ceramic, diferena pn Ia 340 360 kg ct cntrete n medie un m etru cub de gunoi m enajer. In stitu tu l de Cercetri i Proiectri p en tru S iste m atizare, Locuine i Gospodrie com unal prezint urm toarele posibiliti de valorificare pentru cele 3 m ilioane tone de gunoi m enajer ct se apreciaz c produc anual m arile orae :
Com post (ngrm nt pentru agricultur) F u raje . . M etal 5 0 0 m iito n e 300 m ii tone 100 mii tone

43

Ne vom referi n cele ce urm eaz num ai Ia va lorificarea sub form de compost a gunoaielor m e najere, spre a sublinia unele aspecte de rentab ilitate pentru economia naional. Mai nti, m enionm c modul de valorificare care cere cel mai redus consum de energie este pro ducerea compostului. Procedeul prezint m arele avantaj c asigur sim ultan sterilizarea de ageni patogeni (n grm ada de com postare se autoproduc tem peraturi de pn Ia 70C care se m enin astfel tim p de peste 3 luni) i dispariia m irosului pestilen ial caracteristic gunoaielor organice. Apoi, m erit s fie subliniat valoarea intrinsec a compostului, care substituie o m are cantitate de ngrm inte chimice, degrevnd societatea de o parte de cheltuieli privind investiia suplim entar n industria chimic, cheltuielile p en tru procurare de energie i m aterii prim e necesare producerii can titilor n plus de ngrm inte chim ice necesare obinerii de recolte agricole mari. Num ai din gunoaiele m enajere ale m unicipiului Bucureti pot fi produse anual aproape 180 de mii de tone de compost, cu investiii i cheltuieli reduse, care se recupereaz anual prin valorificarea n agri cultur a com postului. Astfel, num ai n ju ru l capi talei s-ar putea fertiliza anual 18 mii de hectare cu cte 10 tone de compost. In cele din urm , dar nu de mai mic im portan, am intim nevoia acut de m aterie organic tra n sfo r m at n hum us nu tritiv i hum us stabil pe care o au solurile agricole supuse irigaiei. Dar, asupra acestor problem e vom mai reveni. 44

In concluzie, trebuie a r tat c arderea gunoaielor n aer liber, aa cum se practic n prezent, consti tuie o risip i o sfidare a principiilor de protejare a m ediului am biant i a resurselor energetice na ionale. R eferindu-ne Ia cele prezentate n acest capitol, constatm c deeurile organice care rezult din diferitele sectoare ale activitii um ane i care snt stocate polund m ediul nconjurtor, pot fi ori n corporate direct n sol ca ngrm inte organicenaturale, ori transform ate prin com postare n n grm inte organice concentrate, de valoare deose bit pentru conservarea i sporirea fertilitii solu rilor.

3. COMPOSTUL, UN FERTILIZANT IDEAL

3.1. De Ia practic Ia tiin E xperiena acum ulat de om enire, nc din v re m ea cnd principala sa activitate era pstoritul, nu a ntrziat s-i dea roadele n m om entul cnd, de venind agricultor, acum 10 12 mii de ani, omul a constatat c recoltele obinute de pe acelai teren se m icoreaz an de an. P storul devenit i agricul tor nu a u itat efectul favorabil pe care-1 aveau de jeciile anim alelor asupra produciei de iarb pe puni, iar de aici i pn Ia strngerea dejeciilor solide de Ia anim ale i rspndirea Ior pe terenul agricol nu a fost dect un pas. Aa se face c nc acum 3000 de ani se ddeau sfaturi de folosire n agricultur a gunoiului de grajd ntr-o carte scris n lim ba sanscrit, K risna S andraha, n India. L iteratu ra latin, prin Cato (234 149 .e.n.) i M arcus T erentius Varo (116 27 .e.n.), ne ofer in form aii despre faptul c agricultorii din acea vrem e aveau cunotine naintate despre valoarea ngr m intelor organice p en tru obinerea recoltelor m ari. Faptul c se gsesc sfaturi cu privire Ia felul cum 46

trebuie pregtit i conservat gunoiul de grajd i chiar cum se pregtete compostul i se aplic ngrm intele verzi denota nivelul Ia care cunoate rea um an ajunsese n dom eniul cultivrii pm ntului. L iteratu ra chinez veche d inform aii certe c poporul chinez stpnea tehnica folosirii gunoiului. La chinezi exist o a rt religioas, aproape fanatic, a com postrii i a m eninerii hum usului din sol. Tot ceea ce este posibil s se transform e n pm nt este folosit : plante, deeuri, m lul fluviilor etc. (PfeifTer 1937 ; 1966). Num ai aa se poate explica supravie uirea poporului chinez att de num eros, cultivnd soluri cu fertilitate foarte sczut. Cunotinele em pirice acum ulate de om enire aunceput s fie reluate i reevaluate prin experiene tiinifice m oderne abia n perioada R enaterii. n ceputurile chim iei tiinifice au gsit n dom eniul agriculturii un cm p vast de investigaii. Se ncearc astfel s se descifreze tainele nutriiei plantelor, gsindu-se rostul hum usului n sol. C ercetrile Iui T haer (1752 1828) au contribuit n mod deosebit Ia nelegerea rolului hum usului solului n nu triia plantelor. El socotea c hum usul ar fi singura su b stan a solului care poate servi ca hran plantelor. Dup teoria sa, substanele m inerale din sol aveau un rol indirect de stim ulare a nutriiei .sau de g r bire a descom punerii hum usului i de transform are n form e accesibile plantelor (D. Davidescu i V. Davidescu, 1969). C ercetri mai am nunite efectuate n diferite condiii de cretere a plantelor, chiar artificiale, p entru separarea factorilor care influeneaz crete rea i dezvoltarea plantelor, au condus Ia form ula rea teoriilor de n u triie m ineral a plantelor (Lie47

big, 1803 1873; Wolny, 1889; Liebscher, 1893; M itscherlich. 1874 1956; Prianinikov, 1953 .a.). R ezultatele experim entale care ' au perm is fun dam entarea teoriei nutriiei m inerale a plantelor au determ inat practici i au dat natere Ia teorii care exagernd latu ra n u triiei m inerale a plantelor au determ inat atitudini de ignorare i chiar de com batere a teoriei nutriiei organice a plantelor. A st fel de concepii au fost apoi larg rspndite n practica agricol, absolutizndu-se aplicarea n ex clusivitate a ngrm intelor m inerale. Fenom enele negative de scdere a fertilitii solului, de debili tare a plantelor agricole, de intensificare a atacului paraziilor i duntorilor au constituit nc dup prim ul rzboi m ondial sem nalul de alarm pentru reconsiderarea necesitii de folosire a 'ngrm in telor organice, p en tru m eninerea fertilitii solu rilor. In agricultura rii noastre, grija p en tru conser varea fertilitii solurilor a stat Ia baza prim elor recom andri tiinifice pe care prim ul inginer agro nom rom n, Ion Ionescu de Ia Brad (1818 1891), le-a adresat cultivatorilor : ,,Temelia unei agriculturi este ngrarea pm ntului n care se seam n plan tele ; cci cu ngrm inte poi dobndi de pe o n tindere mic de pm nt mai m ulte roade dect de pe o ntindere m are i nengrat. Tehnica agricol trebuie s urm reasc realizarea m axim a benefi ciului fr a srci ns pm ntul...f\ c A tt Ion Ionescu de Ia Brad ct i Popovici-Lupa, Vlad Cirnu M unteanu, Gh. Ionescu-Siseti i alii au evideniat rolul i im portana ngrrii organice i mai ales a gunoiului de grajd ferm entat. C ercetrile tiinifice din epoca m odern a agri culturii, cnd producia este realizat n m ari n trep rin d eri specializate, au contribuit Ia elaborarea 48

unor teorii de folosire a gunoiului de grajd nefer m entat, urm ind ca acesta s ferm enteze n sol (Hulpoi, 1947) sau Ia suprafaa solului (Rusch. 1074). A cum ularea n cantiti enorm e a dejeciilor de Ia anim ale n preajm a m arilor exploatri zootehnice, mai ales ca cele de tip industrial, a ridicat problem e pentru h ab itatul um an, crend pericolul polurii ae rului, solului, apelor subterane i de suprafa. Con com itent, separarea n spaiu a exploatrilor agri cole de cele zootehnice a dus Ia foam ea de m aterie organic" a solurilor ngrate an de an num ai chi mic. La aceasta se adaug efectul de intensificare a m ineralizrii hum usului prin extinderea practicii de irigare a culturilor. In aceste noi condiii, lupta m potriva polurii m ediului am biant i grija pentru conservarea i am eliorarea fertilitii solurilor au im pus angajarea unor cercetri tiinifice noi. Incorporarea direct a dejeciilor de Ia anim ale ca i a apelor uzate oreneti a nceput n ara noastr, n mod sporadic, nc de Ia nceputul seco lului. Program ul tiinific complex de cercetare pen tru valorificarea nm olului de Ia staiile de epurare a apelor uzate de Ia com plexele de cretere a por cilor a nceput n anul 1970 (V. Ionescu-Siseti i colab., 1977). In scurt tim p dup nceperea acestor cercetri au fost aduse dovezi experim entale privind valoarea ridicat ca ngrm nt complex a nm olurilor or ganice de Ia staiile de epurare oreneti i de Ia cresctoriile de porci. Concom itent ns au fost sem nalate i riscurile pe care Ie ridic folosirea n agri cultur a acestor dejecii neprelucrate potenial epi zootie i epidem iologie ridicat (Rducnescu i colab., 1978 ; Bercea i Carol D im itriu, 1978), intensificarea proceselor de m ineralizare a hum usului din soluri 40

(tefanic, 1978), produse agricole care produc efecte toxico-careniale asupra animalelor (Brz i colab., 1978). Ca urmare, program ul de cercetri a fost am plificat, organizndu-se experiene de stabilire a tehnologiilor de ferm entare a dejeciilor solide i semisolide, de elucidare a unor aspecte teoretice referitoare la dirijarea ferm entrii n direcia ob inerii unui ngrmint organic cu nalt valoare nutritiv pentru plante i un excelent ameliorator al nsuirilor fizico-chimice ale solurilor.

3.2. Ce numim compostare i compost ? In limbaj tiinific, pentru desemnarea proceselor de descompunere a deeurilor organice i a dejec iilor animalelor circul doi termeni : ferm entaie mai ales cnd este vorba de gunoi de grajd i compostare atunci cnd alte m ateriale organice snt aezate n grmezi i umectate p entru a ncepe procesul de fermentare, adic de descompunere a proteinelor, celulozei i altor compui organici. Adeseori ns, cnd nu se fac referiri precise dac este vorba de gunoi de grajd sau alte materiale (deeuri organice), n literatura de specialitate te r menele ferm entaie4 i compostare4, snt tratate 4 4 ca sinonime. De fapt aa i este, pentru c, indife rent de natura m aterialelor supuse transformrii microbiologice, procesele de descompunere i sintez au aceeai natur. Materialele supuse ferm entrii (compostrii) snt constituite n principal din : celuloz, proteine, pec50

tine i grsimi. n tim pul com postrii se desfoar dou serii de procese biologice (de descom punere i de sintez) care se n trep tru n d i se intercondiioneaz. Indat ce s-a cldit grm ada de compostare, dac condiiile de um iditate i aeraie favorabile proceselor microbiologice au fost asigurate, se de claneaz o serie de procese de descom punere de n atu r microbiologic i enzim atic care elibereaz zaharuri sim ple din celuloz, hem iceluloz, xilani i pectine ; proteinele snt scindate pn Ia aminoacizi, iar grsim ile, n acizii grai i alcoolii corespunz tori. Aceste substane snt m etabolizate de m icro organism ele care populeaz grm ada de com postare sau sufer diferite alte transform ri chimice i bio chimice care pot constitui, alturi de biomasa microbian i de produsele Ior de m etabolism , noi com plexe m oleculare n care se concentreaz substane energetice, trofice i activatori biologici de m are valoare pentru plantele superioare. Form a de complexare predom inant este cea ligninoproteic care constituie ceea ce denum im , cu un term en general, substane hum ice. In tim pul desfurrii acestor procese de descom punere i de sintez, ca urm are a proceselor intense de respiraie, se dezvolt o tem peratu r care poate atinge 70C. T em peraturile rid i cate, fiind caracteristice procesului de compostare, asigur sterilizarea m aterialelor de agenii patogeni p entru om, anim ale i plante, precum i distrugerea puterii de germ inare a sem inelor de buruieni. S fritul procesului de com postare este m arcat de scderea tem peraturii n grm ad i de aspectul m aterialului obinut, n care nu se mai recunosc dect cu greu m aterialele iniiale i nici m irosurile dezagreabile de Ia nceput. In final, compostul m i roase a pm nt reavn.
51

P rin urm are, sc num ete compostare, procesul dc transformare pe cale biologic a deeurilor celu lozice i proteice, din surse menajere sau industriale, precum i a dejeciilor de Ia animale i a nm olu rilor organice de Ia staiile de epurare a apelor, in tr-un produs nepoluant, cu nalt valoare nutritiv i energetic pentru microorganismele din sol i pentru plantele superioare i un excelent amenda m ent pentru starea fizic i chimic a solurilor. Produsul obinut prin compostare se numete compost. G unoiul de grajd supus procesului de ferm entaie cste Iot un compost, dar n vorbirea curent i se spune gunoi fermentat sau putrezit, aceste denum iri desem nnd produsul de ferm entare (compostare) a gunoiului de grajd n form a Iui tradiional, adic un am estec de fecale, urin i paie sau alte m ate riale celulozice de aternut pentru anim ale.

3.3. Metode de compostarc i tipuri de compost C ercetarea tiinific a procesului de com postare a dejeciilor de Ia anim ale nu au m plinit nc 100 de ani, dei transform area gunoiului de grajd i chiar a dejeciilor um ane n compost este cunoscut de mii de ani. C ercettorii francezi D eherain (1886) i H ebert (1892) au fost prin tre prim ii cercettori care au stu diat procesul compostrii gunoiului de grajd. Deherain scria n 1886 c exist dou tipuri de procese biologice de descom punere a m ateriei organice : un proces aerob (ferm entare aerob) cnd tem peraturile
52

n gram ada de com postare se ridica Ia 6570'C i un p r o c e s care se desfoar n absena aerului (fer m entaie anacrob) unde tem peratura nu depseste 3035cC. Un alt cercettor, germ anul Konig (1907) a con tin u at cercetri sim ilare cu cele ale Iui H ebert (1892) cu privire Ia modul cum in tr n descom pu nere diferitele com ponente organice din gunoiul de grajd. Ambii cercettori au constatat c substanele solubile n ap, grsim ile i pentozanele (pectinele) snt prim ele care se descompun. Acestea snt urm ate de celuloz, iar lignina este cea mai rezistent Ia descom punere. In mod izolat, ali doi oameni de tiin au n treprins cercetri eu privire Ia tehnologia de com postare a gunoiului de grajd i a altor reziduuri organice. C ercetrile Ior dateaz din al doilea de ceniu al secolului nostru i s-au aplicat n practic sub denum irea de m etoda biodinam ic de com postare i procedeul Indore de com postare a deeurilor ve getale i anim ale.

Metoda biodinamic de compostare Medicul, chim istul i filozoful germ an S teiner a dat Ia iveal n 1921 o tehnologie original de com postare a gunoiului de grajd. P rin conferinele pu blice in u te Ia K oberw itz (Silezia) n 1924, Steiner a enunat principiile dup care gunoiul de grajd poate fi transform at n tr-u n ngrm nt organic concentrat, cu efect favorabil pentru m eninerea i creterea fertilitii solului, Ia obinerea unor cul turi sntoase de plante cu productivitate ridicat
53

D irijarea proceselor de Fernientare se realizeaz prin biopreparate care au Ia baz plante medicinale. Pfeiffer, agronom elveian, a fost continuatorul Iui S teiner i propagatorul principiilor colii biodinamice n agricultur. El a experim entat i a apli cat procedeul biodinam ic de com postare a gunoiului de grajd, a gunoaielor m enajere i a fecalelor um ane, n diferite ri din lume, p rin tre care rile din centrul Europei, S.U.A., unde a fost distins cu titlu l de doctor honoris cansa, Inda i Coreea. Com postarea Ia nivelul m icilor ferm e agricole se realizeaz, d up acest procedeu, n grm ezi cu sec iunea trapezoidal cu baza de 2,54 m etri, lim ea grm ezii Ia vrf este de 1 m etru, iar nlim ea g r mezii Ia nceputul com postrii este de m axim um 2 m etri. R aportul n tre carbonul organic i azotul to tal al am estecului de m ateriale organice ce se com posteaz trebuie s fie n tre 11 : 1 i 20 : 1. Un rap o rt mai m are ar duce Ia irosirea nejustificat a energiei din compuii cu carbon ai m ateriei orga nice supus com postrii, iar un rap o rt mai mic, Ia pierderea azotului ca gaz amoniacal. U m iditatea fa vorabil desfurrii proceselor aerobe de ferm en tare este cuprins ntre 45 i 65% (raportat Ia substan proaspt). P e n tru asigurarea procesului de ferm entare aerob, n cazul unui gunoi de grajd prea umed, se aeaz pe lungul grm ezii de com postare, Ia baz, m edian i pe vertical din Ioc n loc, m nunchiuri de nuiele care perm it accesul liber al aerului n profunzim ea grm ezii de compostare. G rm ada se acoper pe toat suprafaa cu un strat subire de pm nt care are rolul s protejeze g r m ada n tim pul ferm entrii contra radiaiei solare i s nu lase ca am oniacul care rezult din ferm en tare s se piard n atm osfer, conservnd totodat um iditatea.
54

Com postarea dureaz, n funcie de felul deeu rilor, ntre 6 i 12 luni. Com postul care rezult este foarte apropiat prin compoziie de hum usul solului, avnd un raport ntre carbonul organic (C) i azotul total (N) de 12 : 1. In perioada de dup 1948, Pfeiffer a efectuat cer cetri n Statele Unite ale Americii, elabornd o teh nologie industrial de com postare a cte 100 de tone m ateriale pe zi. Tehnologia m ecanizat aplicat de term in o intensificare a proceselor de compostare, fapt care perm ite o com postare rapid care reclam num ai 21 de zile pentru o arj de compost. Com postul biodinam ic poate fi folosit n orice cantiti fr s provoace dereglri n procesul de cretere a plantelor. Procedeul Indorc de compostare La In stitu tu l pentru C ultura P lantelor din Indore, n India Central, englezul H ow ard a perfec ionat m etodele tradiionale de com postare pe care Ie aplica populaia btina. R ezultatele cercet rilor sale au fost publicate n 1931 i s-au bucurat de un deosebit interes n Anglia unde autorul m e todei Indore a pus Ia punct com postarea gunoaielor oreneti i a nm olurilor de Ia staiile de epurare ale unor orae din Anglia. Com postarea dup procedeul Indore se face cl dind gunoiul de grajd sau orice alt deeu organic anim al i vegetal sub form a unei grm ezi cu seciu nea triunghiular, cu baza de 1,5 m etri i nlim ea iniial de 1,5 m etri, lungim ea grm ezii fiind dup voie. Conform procedeului Indore, una dintre con diiile de baz pe care m aterialele supuse com postrii trebuie s Ie ndeplineasc este ca am estecul
55

do m ateriale s aib un rap o rt C : N n ju r de 33 : 1. A doua condiie este ca um iditatea am estecului de m ateriale s fie cuprins n tre 50 i 65o/0. In caz c m aterialele snt prea um ede, se introduc deeuri celulozice uscate care absorb excesul de um iditate, iar dac m aterialele ce se composteaz snt prea uscate, se procedeaz Ia stropirea Ior cu urin sau ou ap. Com postarea trebuie s se desfoare n prim ele stadii n condiii aerobe. De aceea, o a treia condiie cere ca m aterialele care se composteaz s form eze o grm ad afnat care s perm it accesul aerului. M aterialele vegetale trebuie s fie zdrobite p entru a fi mai uor atacate de m icroorganism e. In caz c m aterialele de com postat nu au o stare fizic favorabil pentru a se cldi o grm ad nfoiat, este necesar s se am estece ntr-o proporie cores punztoare deeuri vegetale care s m piedice tasarea grm ezii. Procesele ferm entative snt d irijate prin operaii periodice de desfacere i recldire a grm ezii de compostare, avnd grij s se realizeze o am estecare mai bun a stra tu rilo r superioare cu cele inferioare i a celor de Ia interior cu cele de Ia exterior. Prim a rem aniere a grm ezii se face dup 2 3 sptm ni de compostare, a doua rem aniere se face dup alte 3 sptm ni. In toat perioada com postrii, tem p eratu ra n grm ad se m enine n ju r de 60C. Dup 3 luni de compostare, um iditatea n grm ad trebuie s scad sub 40% p entru ca procesele fer m entative s nceteze, tem p eratu ra scznd i ea Ia 30C. In caz c nu este m om entul potrivit pentru ncorporarea com postului n sol ca ngrm nt, se recom and conservarea com postului prin cldirea Iui n grm ezi m ari i acoperirea Ior p en tru a evita splarea substanelor nutritiv e datorit ploii. Ra56

portul C : N Ia acest tip de compost este de 18 : 1 20 : 1. In mod paralel i n total necunoatere a m eto delor prezentate mai sus, n G erm ania i apoi i n alte ri europene au fost experim entate alte dou m etode de com postare a gunoiului de grajd n pe rioada dintre cele dou rzboaie m ondiale. In 1926, Sagawe readuce problem a gunoiului de grajd n centrul preocuprilor oam enilor de tiin i agricultorilor din G erm ania. A ncheta n treprins de acesta n G erm ania stabilete c prin in tro d u cerea tehnologiilor intensive n agricultur, cu folo sirea pe scar larg a ngrm intelor m inerale, sporurile de recolt au descrescut sim itor i c n num eroase cazuri recoltele obinute cu ngrm inte m inerale erau mai mici dect cele obinute pe parce lele de teren nengrate. Sesizat de aceast stare de lucruri. Societatea G erm an de A gricultur a consultat num eroi spe cialiti din ar i din strin tate i a ajuns Ia con cluzia c trebuie s se foloseasc ct mai larg i ct mai economic gunoiul de grajd ca ngrm nt. P rin date com parative s-a a r ta t c ferm entarea blegarului aezat neregulat n curte era nsoit de pierderi foarte m ari. P e n tru n ltu rarea acestei prac tici de ferm entare a gunoiului de grajd au fost re com andate dou m etode : m etoda cpitanului ba varez K rantz (metoda de ferm entare Ia cald) i m e toda W urttenberg (metoda de ferm entare Ia rece) aplicat Ia coala Superioar de A gricultur din H ohenheim (citat dup Hulpoi, 1945). M etoda K rantz, susinut de Lohnis de Ia In sti tu tu l de M icrobiologie din Leipzig s-a extins a tt in G erm ania, c t i n rile din centrul i nordul E u ropei.
57

Metoda Krantz de fermentare a gunoiului de grajd G unoiul rezultat intr-o zi este scos din grajd i dus pe o platform betonat prevzut cu rigole de colectare a m ustului de gunoi n fosa de Ia captul platform ei. Aici se aeaz n tr-u n s tra t gros de cca 50 cm i se las aa pn cnd gunoiul atinge prin autoncingere tem p eratu ra de 55C. Apoi se ndeas prin clcare i se aeaz un nou stra t de gunoi proaspt, afnat, ca i n prim a zi, care dup ce se va ncinge va fi i el ndesat. U rm eaz aezarea unui alt stra t de gunoi, se execut aceleai operaii, pn ce se realizeaz un pachet nalt de 3 m etri. In acelai fel se va continua construirea unui alt pachet al tu ra t de prim ul i tot aa mai departe pn se aco per ntreaga platform betonat. Se recom and ca fiecare pachet s fie acoperit cu scnduri sau alte m ateriale pentru a fi p rotejat contra uscrii. La scurt tim p dup indesarea stratu rilo r, aerul coninut n masa grm ezii de gunoi va fi consum at n pro cesele m icrobiene aerobe. F erm entaia va decurge n continuare n condiii de anaerobioz. D up 3 5 luni se consider com postarea term inat. Dac se constat c um iditatea n grm ad scade sub 50o/0 se va proceda Ia stropirea ei cu urin strns n fosa de Ia captul platform ei. Metoda Wiirttenberg de grajd de fermentare a gunoiului

Aceast m etod a fost studiat am nunit Ia coala Superioar de A gricultur din H ohenheim (Germ ania) n deceniul al doilea al secolului nostru. G unoiul de grajd este stivuit pe platform betonat Ia suprafaa solului sau n groap betonat, sub
58

form a unor pachete cubice cu laturile de 2 3 m etri. Aezarea gunoiului se face pe stratu ri de 50 cm grosim e i se taseaz prin clcare, fiecare n parte, pentru a se elim ina aerul. Dup cldirea unui pa chet se trece Ia al doilea i aa mai departe pn Ia acoperirea ntregii platform e. Se are grij ca ntre pachete s nu se lase spaii libere. D up cum se constat, acest tip de ferm entare este anaerob. F e r m entarea decurge tim p de 3 5 luni. A utorii m eto dei susin c prin tr-o astfel de ferm entare tem pe ra tu ra nu depete 40C, c se pstreaz mai bine azotul i c se produc mai puine pierderi de m a terie organic. Metoda de bioconversiune Italcampo a gunoaielor menajere C ercetrile efectuate de Cavazza Ia C entrul de Studii de Biologia Solului din Bologna (Italia) au condus Ia b revetarea unui procedeu de com postare pe care l-au denum it ,,bioconversiunea m ateriei or ganice" i care st Ia baza producerii industriale a com postului din gunoaie m enajere de ctre firm a Italcam po din Italia. Procedeul Italcam po se caracterizeaz prin te h nicizarea nalt a conducerii procesului de com postare i prin calitatea superioar a com postului. In principiu, se prepar o grm ad-m am din deeuri organice uor ferm entescibile, vegetale i anim ale, n care se nglobeaz biopreparate obinute din culturi m icrobiene selecionate n laborator. Dup ce ferm entarea se declaneaz i cuprinde ntreaga grm ad-m am , m aterialul n care s-au nm ulit culturile de m icroorganism e este am estecat n pro porie de lOo/0 n grm ada de com postare industrial
59

care se cldetc sub form de prizm cu seciune triunghiular, avind Ia baz 6 m etri, nlim ea de 3 m elri i lungim ea dup locul destinat.. Com postarea n astfel de grm ezi se desfoar predom inant aerob, tem p eratu ra medie fiind n grm ad de 5565C. U m iditatea optim n grm ad este de 45 60o/0, valorile mai ridicate fiind Ia nceputul com postrii, iar cele mai sczute Ia term inarea pro cesului, dup 3 luni. P en tru a se asigura condiiile de aerobioz, precum i de am estecare a m ateria lelor de Ia suprafa cu cele din interior i a celor de Ia baz cu cele din partea superioar a grm ezii, se procedeaz Ia rem anieri periodice (la 20 de zile, apoi Ia o lun) care se fac, Ia fel ca i construirea iniial a grm ezii, n mod m ecanizat, folosindu-se un tractor autoncrctor cu cup (tipul pe roi), care perm ite o deplasare uoar de Ia o grm ad Ia alta, cu cupa plin, ceea ce faciliteaz eventual ope raiile de am estecare a m aterialelor ce se compos teaz. La aceste operaii de cldire-rem aniere a gr m ezilor se consum num ai fora m ecanizat a tra c torului i fora de m unc a tractoristului. Form a pe care o ia grm ada este cea natu ral ce se obine cnd se descarc m ateriale fragm entate, eliberate de Ia nlim ea de 4 m etri. D eplasnd descrcarea pe un ax longitudinal, se form eaz de Ia sine g r m ada cu caracteristicile unei ire de paie. Com postul rezu ltat dup 3 luni de ferm entare este apoi cernut prin site m ecanice cu ochiurile de 10 cm pen tru separarea foliilor de m aterial plastic i a corpu rilor dure i m ari, apoi com postul trece p rin faa unui electrom agnet care separ m etalele feroase. Mai departe com postul este m cinat i din nou cer nut i n cele din urm este nscuit n saci din m a terial plastic sudat erm etic. Aceste ultim e prelucrri au darul s uniform izeze compostul i s-i scad i
G O

mai m ult um iditatea, ceea ce-1 face apt pentru rspndirea m ecanizat pe terenul agricol. P strarea com postului in saci de m aterial plastic i confer o conservare de cca 1 an n orice condiii de depo zitare. Compostarea industrial rapid a deeurilor organice In ultim ii 30 de ani au fost propuse i alte pro cedee de com postare, toate de tip aerob, care se dis ting prin intensificarea procesului de com postare. In general astfel de procedee se aplic dejeciilor i nm olurilor provenite de Ia cresctoriile m ari de anim ale sau de Ia staiile de epurare a localitilor. Aceste procedee au drept scop s asigure n prim ul rnd descom punerea m ateriilor organice u rt m irosi toare i s asigure sterilizarea Ior de ageni pato geni i mai puin realizeaz scopul a se obine m a teriale humice. Exist procedee care n 12 zile de com postare (prin insuflare de oxigen) realizeaz descom punerea avansat a substanelor m irositoare. Dup cum ob serv Pfeiffer, astfel de procedee, foarte costisitoare, nu dau rgazul necesar proceselor biochimice i chi mice de sintez, a substanelor hum ice, aceste sar cini urm nd s Ie realizeze solul nsui. Exist alte procedee care realizeaz com postarea n curs de 3 sptm ni, cu o prelucrare zilnic a m aterialelor ce se composteaz. Com postul care re zult conine cantiti apreciabile de substane h u mice. Unele n trep rin d eri de com postare com ercia lizeaz acest tip de compost dup ce n prealabil l bricheteaz n form cilindric de cca 1,5 cm i cu diam etrul de 7 8 mm. D atorit prelucrrii i ae61

risirii prea intense a m aterialelor n tim pul com postrii se pierde o parte im portant din azotul ini ial, ceea ce face ca acest tip de compost s fie in ferior compostului obinut n tim p de 3 luni de fer m entare.

3.4. Cercetri romneti n domeniul compostrii Prim ele cercetri tiijiifice ntreprinse n ara noastr cu privire Ia m etodele de com postare a gu noiului de grajd s-au desfurat n In stitu tu l de Cercetri Agronomice al Rom niei i n S taiunile experim entale agricole M oara Domneasc, Cmpia Turzii i Valu Iui T raian sub conducerea Iui Hulpoi ntre anii 1939 i 1944. Un prim scop al cercetrilor a fost de a compara calitatea com posturilor obinute prin m etoda K rantz i prin m etoda W urttenberg. M ersul ferm entrii i dinam ica tem peraturii n grm ezile ferm entate prin cele dou m etode nu arat deosebiri im portante. A spectul pe stra tu ri n grm ad este asem ntor. In cazul am belor m etode se constat o ferm entare bun a gunoiului dup 150 de zile num ai n stra tu l de 70 90 cm de Ia suprafaa grm ezilor. C tre in te riorul grm ezilor gunoiul de grajd practic nu a ajuns s sufere degradarea paielor, culoarea m aterialului fiind galben deschis, iar reacia era acid. Analizele chimice efectuate Ia d iferite stadii de com postare nu difereniaz com posturile n funcie de m etoda de ferm entare aplicat. E xperienele de ngrare a solului cu compost n diferite stadii de ferm entare, a tt n vase de ve getaie ct i n cm pul experim ental, nu au de62

m onstrat valoarea superioar a com postului prin com paraie cu gunoiul de grajd proaspt folosit di rect ca ngrm int. R ezultatele acestor experiene au condus Ia con cluziile urm toare : ntre m etoda de ferm entare K rantz i m etoda W urttenberg nu exist diferene nici n dinam ica proceselor de com postare i nici de calitate a com posturilor obinute dup diferite stadii de ferm en tare pn Ia 150 de zile ; m etoda W urttenberg este m ai uor de aplicat ; deoarece n tre produciile realizate prin ngrare cu com post i prin gunoi de grajd neferm entat nu se obin diferene sem nificative, este de p referat s se foloseasc pe ct mai m ult posibil ngrarea cu gunoi de grajd neferm entat, deoarece n acest fel se pot ngra suprafee m ari de teren (se tie c prin com postare se produc pierderi de m aterie or ganic). R ezultatele de mai sus au fost adoptate n pro ducie, com postarea fiind considerat num ai ca un m ijloc de conservare a gunoiului de grajd n perioa dele cnd nu poate fi folosit direct ca ngrm nt. A cum ularea de cantiti uriae de dejecii ani m aliere n ju ru l cresctoriilor industriale de anim ale, mai ales de porci, a im pus cercetrii tiinifice sar cina valorificrii acestora ca ngrm inte organice. Prim ele cercetri i experim entri au nceput n 1971 i au d e b u ta t n ideea folosirii directe n sol n cantiti care au variat n tre 20 i 100 tone/ha a n u a t sau Ia alte intervale mai lungi de tim p. Dei rezultatele de producie au fost satisfctoare, to tui, persistena agenilor patogeni p en tru om i anim ale n solul ngrat cu dejecii i pe plantele cultivate, precum i unele dereglri n m etabolis m ul anim alelor de experien i aspectul anatom o63

histologic i fiziologia acestora care au fost hrnite cu produse agricole de pe terenurile unde au fost aplicate dejeciile, au reo rien tat cercetrile din Ro m nia spre transform area prin com postare a dejec iilor anim aliere n ngrm inte organice concen trate n elem ente fertilizante i asanate de ageni patogeni p en tru om i anim ale. P rogram ul complex de cercetri p entru valori ficarea dejeciilor de Ia cresctoriile industriale de anim ale este abordat m ultidisciplinar, Ia acesta colabornd specialiti din Invm 'ntul agronom ic su perior, din In stitu te de cercetri i S taiuni de cer cetri ale Academiei de tiine Agricole i Silvice, specialiti n dom eniul epizooto- i epidemiologie, specialiti n fauna de nevertebrate a solului. ncepnd din anul 1976, n staiunile de cercetri agricole Oradea, Caracal i cm pul experim ental de Ia P eriIlfov al F acultii de A griculturB ucu reti se executa cercetri cu privire Ia m etoda de com postare, Ia tipurile de am estec n tre nm olul re zultat de Ia staiile de epurare de Ia cresctoriile de porci i deeurile vegetale inutilizabile sau de care agricultura se poate dispensa, precum i deeu rile industriei prelucrtoare a lem nului. Tehnica com postrii folosit n cercetrile noas tre se bazeaz n m are parte pe principiul elaborat de Howard, de rem aniere repetat a grm ezii de com postare p en tru aerisire i am estecare a m ate rialelor aflate n stadii diferite de descom punere i sintez. De Ia C entrul de C ercetri p en tru Biologia Solului din Bologna, cu care avem un contract de cooperare tiinific, am prelu at ideea preparrii grm ezii-m am n care nm ulim biopreparate m icrobiene i n care ncorporm deeuri de abator, precum i m rim ea grm ezilor de compostare. Bio64

preparatele microbiene, ca i un activator enzim atic (AEC) snt rezultatul cercetrilor originale din ara noastr. Procedeul romnesc de compostare a dejeciilor solide (nmolurilor) rezultate de Ia staiile de epurare N m olurile organice aduse n staiile de epurare Ia um iditatea de 70 80o/0, snt am estecate cu restu ri vegetale (paie, coceni tocai, bee de floarea-soarelui tocate, tulpini de soia ete.) astfel net s se obin un rap o rt C :N in tre 20 i 25 i o um iditate m edie de 55 65o/0. In variantele de com postare dirijat prin biopreparate se adaug grm ada-m am n pro porie de 10%- Grm ezile de com postare industrial se cldesc m ecanizat cu ncrctorul TIH, cu ncr ctorul pivotant sau cu autoncrctorul pe roi cu cupa de 1 2 m etri cubi. G rm ezile au seciune tri unghiular cu baza de 6 m etri i nlim ea de 3 m etri, lungim ea fiind determ inat de dim ensiunile locului destinat ca platform de com postare. In con diiile noastre experim entale, grm ezile snt cldite direct pe pm nt i apreciem c dac se evit zilele cu precipitaii, cnd teren u l este moale, ntreaga su p rafa destinat staiei de com postare poate fi am plasat direct pe pm nt, singurele am enajri spe ciale fiind instalarea unei surse de ap curent i de energie electric, necesare operaiilor de stropire n caz de uscare prea avansat a m aterialelor i p en tru operaiiLe de tocare a unor deeuri vegetale, precum i de condiionarea final a com postului. In cazul unei staii m ari de com postare, care s lucreze n tot tim pul anului este necesar s se am e najeze prin betonare alei n ju ru l platform elor de com postare, precum i o platform betonat i aco65

perit p en tru depozitarea i condiionarea com postului nainte de expediere Ia beneficiari, even tual i p e n tru adpostirea utilajelor cu care s ^ r produce ghivece n utritive, p rin care com postul i-ar gsi o folosire i mai rentabil dect cea de ngrm nt. n d at dup cldirea grm ezii de compostare, ncepe procesul de ferm entare, mai repede n cazul adugrii de biopreparate. T em peratura se ridic n cteva zile Ia peste 60C i se m enine astfel pn Ia prim a rem aniere a grm ezii. D up rem aniere, tem peratura, Ia nceput mai sczut din cauza aerisirii, se ridic din nou i se m enine astfel pn Ia u rm toarea rem aniere. In cazul cnd dup a doua rem a niere tem p eratu ra nu se mai ridi'c peste 50C, dac toate condiiile de um iditate i aeraie au fost res pectate, nseam n c procesul de com postare se apro pie de sfrit (fig. 3.1.). Este necesar ca reglarea um iditii s fie astfel fcut nct Ia sfritul com-

66

postrii ea s nu depeasc 45o/0. Este deosebit de im portant ca procesele m icrobiene s fie reduse Ia m inim um (cel m ai uor se realizeaz aceasta prin scderea um iditii) p en tru ca n tim pul conservrii s nu se produc nitrificri i nici consum area nitrailo r n procesele m icrobiene anaerobe.

3.5. Metode de apreciere a calitii composturilor Dac se urm rete starea fizic i chim ic a m a terialelor organice i m inerale supuse procesului de compostare, ca i nivelul unor procese biologice in diferite etape ale com postrii se constat existena a 3 faze principale : a. Faza descom punerii m aterialelor, n care se observ mai ales m odificarea aspectului fizic al res tu rilo r vegetale. Acestea i pierd elasticitatea, se rup uor, se fragm enteaz pn nu Ii se mai poate cunoate originea. Analizele chim ice pun n eviden apariia substanelor organice i m inerale cu m ole cule mici ; din polizaharide (celuloz, amidon ete.) se ajunge Ia m onozaharide, din proteine rezult peptide i aminoacizi etc. Analizele microbiologice i biochimice dovedesc existena unor activiti bio logice intense. b. Faza de sintez a unor noi substane caracte rizate prin m olecule complexe, substane care dau culoarea neagr caracteristic com posturilor i care snt num ite substane humice. c. Faza n care ncep alte procese microbiologice care descom pun substanele hum ice sintetizate, dnd natere din nou unor com pui m inerali simpli.
07

Aceste trei faze, dei au caracteristici care Ie in dividualizeaz clar, nu trebuie nelese ca etape net distincte i n perfect succesiune. Aesie trei faze se ntreptnund n tim p i spaiu, fiecare din ele ocupnd un Ioc dom inant ntr-o anum it perioad a com postrii. C orespunztor fazei dom inante, com postul poa te fi : b ru t sau p arial ferm entat. n tr-o astfel de faz, m aterialele din com post nc mai pot fi recu noscute ca origine. R aportul C:N este n ju r de 2025, m irosul fecaloid nc nu a disprut, tem pe ra tu ra este peste 55C, m icroflora i fauna de ne v ertebrate snt n plin dezvoltare. sem ijerm entat. In aceast faz nc se mai re cunosc m aterialele originale, m irosul feoaloid a dis prut, tem p eratu ra se m enine peste 55C. R aportul C:N este de 18-20. finit sau bine ferm entat. Acesta se caracteri zeaz prin descom punerea avansat a m ateriei or ganice iniiale i sinteza substanelor hum ice care dau com postului culoarea neagr caracteristic i m irosul de pm nt reavn. R aportul C:N este de 11 12, iar co n in u tu l n substan organic este n ju r de 55 60% din to talul substanei uscate. suprafermentat sau mrani. Acest tip de com post a depit faza de sintez a substanelor hum ice. In acest stadiu, procesele microbiologice au declan at m ineralizarea substanelor hum ice, coninutul n substan organic Ia acest tip de compost ajunge Ia 20 30%D up cum s-a p u tu t vedea din cele expuse mai sus, calitatea com postului poate fi apreciat organo leptic, apreciind gradul de descom punere a m ate rialelor organice iniiale, m irosul trebuie s fie de pm nt reavn, i culoarea caracteristic, brun-ne68

gricioas, caro trdeaz dom inana acizilor humici. Prin analize se poate constata evoluia raportului C:N n tim pul com postrii, pH -ul care trebuie s fie ntre 78 i com ponena m icroflorei, micro i mezofaunei. C alitatea com postului, gradul lui de m atu rare snt im portante i p en tru a stabili calitatea i teh nologia de adm inistrare pe teren n funcie de tipul de sol i de felul culturii agricole, precum i nivelul suplim entrii cu ngrm inte chimice. P rin arderea n cuptor la 6 0 a unei cantiti 4 C precis cntrite de compost uscat i scderea canti tii de cenu ce rezult dup ardere, se obine can titatea de m aterie organic coninut de c o m p o st; cu ct coninutul de m aterie organic este mai m are cu a tt com postul este m ai bun. C apacitatea com postului de a furniza elem ente n u tritiv e p e n tru plante se determ in prin analize chimice. Se stabilete astfel ce can titi de : azot, fosfor, potasiu, sulf i m ulte alte elem ente nece sare vieii, se gsesc la tona de compost. La aprecierea calitii compostului, specialitii iau n consideraie rap o rtu l C:N. Cercetrile noastre recente ne arat c rap o rtu l acesta nu este un indicator p re a sigur p en tru c uneori, n tr-u n am estec cu m ateriale m ai greu biodegradabile se m enine m u lt tim p un rap o rt C:N ridicat, dei azotul se afl de m ult vrem e cuprins n com binaii de tip hum ic. C riteriul care perm ite o ju st apreciere a stadiu lui de com postare este dat de analiza fracionrii hum usului care a rat concentraia i rap o rtu l aci zilor hum inici i fulvici. Reacia pH a com postului trebuie s fie n tre pH 7 i pH 8. Reacia acid indic procese anaerobe de hum ificare, din care rezult un hum us de slab
69

calitate, iar un pH mai m are de 8 arat c procesul de com postare se afl n faza de nceput a am onificrii proteinelor.

3.6. De Ia tiin, inapoi Ia practic C ercetrile agrobiologice din ultim ii 30 de ani au elucidat practic problem ele ridicate de nevoia de a d irija procesul com postrii p en tru a obine un ngrm nt organic de n alt valoare n u tritiv i am eliorativ p en tru starea fizic i chim ic a so lurilor. In acelai tim p, cercetrile de biologia solului i agrochim ie au adus rezu ltate convingtoare despre efectul negativ pe care m ateriile organice necom postate l provoac asupra co ninutului n hum us al solului. Astfel, cercettorii B roadbent i Norm an (1947), H allam i B artholom ew (1953), Bingem an (1953), Domsch (1963) i alii, experim entnd cu ngr m inte verzi i cu m ateriale vegetale m arcate cu izo topi au artat, unii, c descom punerea hum usului din sol se intensific datorit com puilor organici uor asim ilabili din m aterialele introduse n sol, alii, c descom punerea m ai intensiv a hum usului din sol se datorete m ai p uin com puilor asim i labili cit m ai ales celor greu de descompus, care stim uleaz creterea proporiei de m icroorganism e hum ivore n cadrul populaiei solului (Muller, 1964). Introducerea direct n sol a gunoiului proaspt, a restu rilo r vegetale sau a ingrm ntului verde trebuie fcut cu m u lt grij astfel ncft acestea s beneficieze de aer suficient n sol pentru ca tran sfo r70

m rile s decurg aerob. D escom punerea anaerob d natere unor produi toxici p en tru plante, inhibnd germ inaia sem inelor i producnd in final o dim inuare a recoltelor cu lOo/0 (Mc Calla i colab., 1964). Astzi cercettorii snt unanim i n constatarea c com posturile bine fcute conin hum us n u tritiv 2/3 din substana uscat i 1/3 hum us stabil, foarte necesare p en tru m eninerea nsuirilor fizice i chi mice care confer solului fertilita te ridicat. La alegerea tipului de compost este necesar s se in seam a de caracteristicile fizico-chim ice ale solului, de c u ltu ra care se aplic i m om entul n corporrii Iui n sol. !n ultim ul tim p, efectele negative secundare provocate de ingrarea chimic, precum i grija din ce n ce m ai m are p e n tru a n l tu ra poluarea m ediului am biant, a determ inat o orientare m u ltila teral p en tru valorificarea deeurilor, fie ca m ate riale com bustibile, fie sub form a com posturilor. Can titile m ari de deeuri organice care apar de cele mai m ulte ori pe teritorii restrnse au pus problem a industrializrii com postrii i scurtarea tim pului de preparare. N ecesitatea producerii de com post tre buie neleas n aceeai m sur n agricultur, cu precdere n agricultura irigat, unde intensitatea proceselor de m ineralizare a hum usului este deose bit de ridicat i unde procesele de sintez a h u m usului stabil practic nu au Ioc din cauza um idi tii ridicate n sol aproape to t anul. C ercettoarea sovietic K ononova (1968) bazndu-se pe cercetrile care au stabilit c din resturile vegetale rm ase sau adugate n sol num ai 30o/0 se hum ific, a calculat c p e n tru constituirea hum usu lui total pe adncim ea de 1 m a solului cernoziomic este nevoie de 100 pn Ia 200 de ani cu condiia
71

ca procesele de m ineralizare s fie stopate. Cum ns n ag ricultur hum usul nou format este des compus n proporie de 80%, aceast perioad ar crete de aproape 4-5 ori. P e n tru aceste consideren,te trebuie s se treac Ia practica producerii industriale a hum usului, n afara solului, n adevrate uzine, aa cum s-a pro cedat cu ngrm intele chim ice, cu m eniunea c industrializarea com postrii se poate face cu in vestiii m inore. O astfel de aciune se nscrie pe linia sarcinilor ce revin cercetrii tiinifice, conform Program ului P.C.R. de fu rire a societii socialiste m ultilateral dezvoltate i n ain tarea Rom niei spre comunism, de a folosi rezultatele cunoaterii n vederea tra n s form rii natu rii n folosul om ului.

4. FO L O SIR E A C O M PO ST U R ILO R

In

a g r ic u l t u r

4.1. Cauzele crizei actuale de ngrminte convenionale chimice i organice Producia de ngrminte chimice este suscepti bil s sufere un oarecare regres att pe plan m on dial, ct i n Romnia, ca urm are a crizei de energie. Producia de ngrminte organice sub form de gunoi de grajd a suferit de asemenea o reducere important, dei, paradoxal, efectivele de animale au sporit foarte m ult n Romnia n ultimii ani. A ceasta se datorete concentrrii creterii animalelor n complexe mari de tip industrial. In complexele de cretere industrial a anim a lelor cu efective de ordinul miilor de capete de taurine sau a zecilor de mii i chiar sutelor de mii de capete de porcine, dejeciile solide i lichide m preun cu apa de splare din adposturi snt diri jate spre staiile de epurare unde are loc separarea parial a fraciei solide de fracia lichid. Fracia solid, nmolul, poate fi utilizat ca ngrmnt or ganic* dup o deshidratare parial, aproape la fel ca gunoiul de grajd clasic.
73

Folosirea nm olurilor ca ngrm nt organic prezint ns unele inconveniente care n ltu r ideea nlocuirii integrale a gunoiului de grajd cu aceste nm oluri. In prim ul rnd, nm olurile snt un ngrm nt organic voluminos, ru m irositor, greu tra n sp o rta bil Ia distane m ari. De aceea fertilizarea te re n u rilor cu nm ol se face pe o raz relativ mic, num ai de civa kilom etri n ju ru l com plexului de anim ale, ceea ce poate determ ina cu tim pul o suprangrare cu consecine nefavorabile asupra capacitii de producie a solurilor, m ai ales n cazul celor cu n suiri fizice nefavorabile, cu perm eabilitate redus. Poate avea Ioc un proces de m bcsire a solului cu m aterie organic n cantitate prea m are, peste capacitatea biotransform atoare a solului. In schimb, teren u rile mai ndeprtate snt lipsite de ngr m inte organice. Cu alte cuvinte, folosirea nm olurilor ca ngr m nt determ in o distribuire n spaiu foarte neuniform .* In al doilea rind, nm olurile care conin n mo m entul separrii o cantitate foarte m are de ap, peste 90o/0, pierd cu m ult greu tate um iditatea n m ajoritatea cazurilor, chiar dac d u rata de depozi tare n p aturile de uscare se prelungete. In conse cin, nm olurile snt distribuite pe teren u l agricol n condiii extrem de dificile, ceea ce reduce m ult din interesul lucrtorilor n utilizarea lor, com pa rativ cu ngrm intele chim ice. In al treilea rnd, introducerea n sol a nm olu rilor neferm entate are ca urm are declanarea n sol a proceselor ferm entative cu consecinele cunos74

cute : im obilizarea tem porar a azotului m ineral n biomasa m icroorganism elor i posibilitatea reducerii coninutului n hum us datorit proceselor excesiv de intense de m ineralizare. Deci, practicarea incorporrii n sol a nm olurilor neferm entate nu constituie, aa cum se crede, o cale sigur i eficace de sporire durabil a fertilitii so lului. In al p atrulea rnd, nm olurile proaspete sau chiar cele mai vechi dar insuficient deshidratate (7080% um iditate) pot s conin diferii ageni patogeni care snt vehiculai pe teren u l agricol, crendu-se n felul acesta posibilitatea circuitrii dife ritelor epizootii i epidem ii. A vind n vedere inconvenientele m enionate n utilizarea nm olurilor provenite de Ia decantarea apelor uzate evacuate din com plexele de cretere a anim alelor i, n acelai tim p, a unui oarecare d efi cit de m aterie organic a solurilor din R om nia i n special a solurilor irigate, unde b ilanul hum usu lui este ndeobte negativ, s-a co n tu rat ideea com postrii acestor nm oluri prin adaos de substan energetic i prin ferm entare dirijat cu ajutorul biopreparatelor, n vederea transform rii acestui pro dus n tr-u n ngrm nt organic concentrat, cu ca pacitate de fertilizare foarte ridicat. Un rol deose>bit de im portant Ia prom ovarea n R om nia a m etodei com postrii nm olurilor de Ia com plexele de cretere industrial a porcilor l-a avu t colaborarea tiinific cu C entrul de Studii de Biologie a Solului din B ologna-Italia, n baza unui acord de cooperare tiinific ncheiat cu In stitu tu l Agronomic N. B lcescu.
75

4.2. Producia i calitatea sfeclei de zahr sub influ en a fertilizrii solului cu com postul italian B iocam po

n baza colaborrii cu C entrul de Studii de Bio logie a Solului din Bologna, s-au introdus n expe rim entare n Rom nia dou produse ale firm ei Italcainpo i anum e : com postul Biocampo i ngrm ntul organo-m ineral EL-BA. Com postul Biocampo, aa cum s-a m ai am intit, este un ngrm nt organic obinut prin ferm en tare dirijat, cu ajutorul unor biopreparate specifice, a deeurilor m enajere urbane am estecate cu diferite deeuri industriale, n proporii bine determ inate. Carlo Cavazza, preedintele C entrului de Studii de Biologia Solului din Bologna, arat c acest compost conine circa 2 m iliarde m icroorganism e Ia gram ul de substan uscat. Suportul acestei flore microbiene este reprezentat de substane organice hum ificate i substane m inerale care s-au form at n pro cesul de transform are a m ateriilor organice de ple care. La m odul de utilizare a preparatului, autorul precizeaz c Biocampo se m prtie pe teren nainte de sem nat sau Ia relu area activ a vegetaiei i este ngropat im ediat prin tr-o grpare ; este necesar s nu rm n expus prea m ult tim p Ia razele soarelui i s nu fie ngropat Ia m ai m ult de 20 cm adncime. Biocampo nu nlocuiete folosirea ngrm in telor m inerale ci Ie sporete eficacitatea. Dac te renul este lipsit de resturi vegetale este necesar s se adauge Ia Biocampo reziduuri organice (paie, frunze etc.) n rap o rt de 1 : 20. Ca doze se recom and: 5-10 q ha p en tru culturi de cmp ; 10 q/ha pentru puni ; 15-20 q/ha p en tru vii i livezi ; 35-40 q/ha pentru culturi de flori ; 40-50 q/ha p entru culturi
76

intensive n sere ; 3-10 kg/pom ca ngrare locali zat n livezi, dup specie, vrst i dezvoltare ve getativ. Ingrm ntul organo-m ineral EL-BA este un amestec de fin de alge m arine cu diferite reziduuri industriale. C aracteristic este coninutul extrem de variat n m acro i m icroelem ente. Ingrm ntul EL-BA se folosete m preun cu ngrm intele or ganice ferm entate. Doza recom andat este de 2-4 q/ha. C ercetrile din Rom nia s-au executat n 1974, n cm purile experim entale ale catedrei de Fitotehnie de Ia Facultatea de Agronom ie din Bucureti, Ia B neasa-B ucureti, pe un sol b run-rocat de p dure cu tex tu r grea (hum us 2-3o/0, slab aprovizio nat cu azot i fosfor i bine aprovizionat n potasiu) i Ia Czneti-Ialom ia, pe un sol aluvial cu tex tu r uoar (humus 1,7%, m ediu aprovizionat cu azot i fosfor, bine aprovizionat cu potasiu). T estarea celor dou ngrm inte italiene s-a f cut com parativ ou ngrm intele chimice NPK, p re cum i cu gunoi de grajd ferm entat i cu nm ol crud de porc (neferm entat) provenit de Ia decantarea apelor uzate din staia de epurare a com plexului de cretere industrial a porcilor Czneti. C ultura ex perim entat de Ionescu-Siseti i colab. (1975) a fost sfecla de zahr, dozele de ngrm inte italiene fiind cele indicate de firm a Italcam po (1,5 t/ha Biocampo i 200 kg/ha EL-BA), iar dozele de gunoi de grajd, nmol de porc i ngrm inte chimice, cele indi cate ca optim e pe baza experim entrilor anterioare. Tn fig. 4.1. se prezint unele rezultate experim en tale obinute. D atele de cercetare obinute n 1974 Ia cele dou cm puri experim entale situate n zono pedoclimatice diferite au dat posibilitatea s se formuleze mai m ulte
77

4.1. P roduciile de sfecl de zahr obinute prin ngrare cu diferite ngrm inte organice i m inerale

concluzii cu privire Ia eficacitatea com postului Bio campo asupra produciei i calitii sfeclei de zahr : a. Com postul Biocampo n doz de 1,5 t/h a are un efect fertilizant aproxim ativ egal cu gunoiul de grajd ferm entat sau cu nm olul de porc neferm en tat n doz de 30 t/ha. b. Efectul com postului Biocampo este am plificat n prezena ngrm intelor chimice. c. T ex tu ra solului are o influen puternic asupra efectului de fertilizare a com postului, reacia fiind mai puternic pe solurile grele Ia care activita tea m icrobian este m ai redus. d. Efectele favorabile ale adm inistrrii compos tului aplicat singur, dar mai ales m preun cu n grm intele chimice, se resim t att asupra produc iei de rdcini, ct i asupra calitii sfeclei de za78

hr, coninutul de zahr m rindu-se n cazul cel mai favorabil cu 0,9 grade polarim etrice. e. R eeta de ingrarc Ia sfecla dc zahr in ca drul variantelor studiate i pen tru am bele tip u ri de sol care a determ in at obinerea produciei de zahr m axim e Ia hectar a fost 1,5 t Biocampo + 200 kg EL-BA + 1/2 din doza norm al de NPK Ia hectar. R ezultatele obinute n 1974 au pus n eviden p en tru prim a dat n Rom nia i cu toat certitu d i nea im portana utilizrii com posturilor ca ngr m nt organic concentrat cu capacitatea de fertilizare foarte ridicat. Alte rezultate de producie obinute prin folosirea compostului Biocampo R ezultate foarte bune au fost consem nate n tr-o p lantaie de peri n localitatea Crevalcore din Italia, n apropierea oraului Bologna, unde p roprietarul folosete com postul Biocampo respectnd recom an drile specialitilor de Ia C entrul de Studii de Bio logia Solului. P lantaia, n vrst de 18 ani, nainte de interv en ie producea dezordonat, frunzele se clorozau i era nevoie de un num r m are de tratam en te m potriva bolilor i duntorilor. P o triv it recom an drilor s-a lsat s se nierbeze intervalele dintre rnduri, cosindu-se des i m ru n t p en tru a se re a liza m ulcitul terenului. Toam na, n fiecare an, n a inte de cderea frunzelor se adm inistreaz 4-5 kg Biocampo Ia pom. D atorit com postului ngropat sub frunze i a faptului c solul nu se lucreaz, sub co roana pom ilor se obine un stra t de litier asem n tor celui care se form eaz pe cale n atu ral ntr-o plantaie silvic. In urm a tratam entului, producia
79

medie a ajuns Ia 120 k g pom. fructele snt distri buite foarte uniform pe coroan, nu este nevoie sa se practice rritu], iar numrul de tratamente m potriva bolilor i duntorilor s-a redus simitor, Ia cel mult 4 pe an.

4.3. Primele arje de compost obinute n ar In cursul anului 1976, mai m uli colaboratori ai unui program de cercetare al Aoademiei de tiine Agricole i Silvice, de Ia In stitu tu l de C ercetri pen tru Pedologie i Agrochim ie, de Ia In stitu tu l de C er cetri p en tru Cereale i P lante Tehnice Fundulea, de Ia S taiunea de C ercetri A gricole-C aracal i de Ia S taiunea de C ercetri Agricole Oradea, p re cum i de Ia F acultatea de Agronom ie din Bucureti, au realizat prim ele arje de compost din nmol de porc. (Ionescu-Siseti i colab., 1977.) Aceste arje de compost considerate ca prem ier naional au fost obinute n dou variante de ferm entare : spontan i dirijat. Ca biopreparate utilizate Ia ferm entarea dirijat s-a folosit o policultur m icrobian alc tu it din culturi de bacterii i fungi. nm ulirea bioprep aratelor s-a realizat pe mai m ulte medii de cul tur, rezultnd n final o m aia cu care au- fost tra tate m aterialele care au constituit grm ada-m am . G rm ada final de com postare, constituit din paie i nmol de porc, a fost nsm nat cu grm adam am in proporie de lOo/0. In tabelul 4.1 se prezint rezultatele analizelor chimice efectuate Ia diferite com posturi realizate n 1977.
80

4.4. Producia unui sortiment de culturi de cmp sub influena fertilizrii solului cu compost

Cercetrile au fost executate Ia C hnpul experi m ental Peri, judeul Ilfov, al catedrei de Fitotehnie, pe un sol brun-rocat de pdure in condiiile unui an secetos 1977 . S-a urm rit s se determ ine m rim ea produciei sub influena diferitelor agrofonduri p en tru a se evidenia prin com paraie efectul Ferlllizarii cu compost. S-a utilizat n experim entare com;:cst obinut Ia Staiunea de C ercetri AgricoleCarucal, din nmoi de porc i paie, tra tate cu biopreparate. Doza de compost a fost de 10 t/ha, iar pentru celelalte agroFonduri s-au aplicat dozele pre cizate mai sus.
81

In tabelul 4.2 se prezint rezultatele obinute, care dau posibilitatea s se form uleze mai m ulte concluzii : a. Toate culturile de cm p p en tru producie-m arf i fu ra jer reacioneaz pozitiv Ia fertilizarea so lului cu compost. b. M rim ea reaciei depinde de specia cultivat, pe prim ele locuri situndu-se : sfecla furajer, po rum bul. sfecla de zahr, floarea-soarelui, ovzul. c. Sporurile m edii de p ro d u c ie fa de nengrm nt ale diferitelor agrofonduri au fost de 50,3o/0 Ia ngrarea chim ic (N100P 70). 42,1% Ia Ingrarea organic cu nmol crud n doz de 30 t'h a , 66,1% Ia ngrarea organo-m ineral cu nmol (30 t + N70P 30) i 38,3% Ia ngrarea organic cu com post n doz de 10 t/haj d. Sporul m ediu de 38,3% obinut prin ngrarea cu compost, dei mai redus ca n cazul celor lalte agrofonduri, trebuie apreciat ca foarte bun, avnd n vedere m rim ea dozei (1/3 din doza de n mol), neasocierea de ngrm inte chimice i efec tul de am endam ent asupra strii fizice i chimice a solului, efect care se cum uleaz i care va con feri solului o fertilitate am eliorat n timp.

4.5. Producia de porumb sub influena fertilizrii solului cu diferite caliti i doze de compost C ercetrile executate Ia mai m ulte staiuni de . cercetri agricole din a r au u rm rit s stabileasc influena asupra produciei de porum b a diferitelor cantiti de compost, obinute prin ferm entare spon tan i prin ferm entare dirijat, com parativ cu gu83

noiul de grajd ferm entat i cu nm olul brut din paturile de uscare. S-a urm rit de asem enea s se sta bileasc doza optim pentru fiecare ngrm nt or ganic experim entat, pornind de Ia doza m inim de 2,5 t/ha. In fig. 4.2 se prezint unele date obinute n 1977 Ia cm pul experim ental Peri, unde s-au studiat com parativ urm toarele caliti de compost : compost obinut prin ferm entare spontan n cursul lunilor de var, avnd raportul nmol : paie de 2:1 ; compost obinut prin ferm entare dirijat n cursul lunilor de var, avnd raportul nm ol : paie de 2:1 :
*>o

compost obinut prin fermentare dirijat n cursul lunilor de iarn, avnd raportul nmol : paie de 4 : 1 ; compost Biocampo produs n Italia n anui 1973 i pstrat nchis erm etic n saci de plastic. Din analizarea datelor experim entale obinute re zult urm toarele constatri m ai im portante : a. Cele m ai mici producii n urm a fertilizrii so lului s-au obinut cu com postul Biocampo, cu dife rene foarte sem nificative fa de toate celelalte feluri de ngrm inte organice ; explicaia probabil i plauzibil a rezultatelor slabe din 1977 -a aceluiai ngrm nt care n 1974 a dat rezultate spectacu loase este deprecierea calitii prin pstrarea de eiva ani n saci de plastic. b. Producii m ai m ari dect cele obinute cu Bio campo, dar inferioare produciilor obinute cu gunoi de grajd sau cu diferite com posturi, s-au obinut cu nm olul crud de porc. D iferenele au fost sem nifi cative fa de gunoiul de grajd, distinct sem nificative fa de com postul obinut prin ferm entare spontan si foarte sem nificative fa de com posturile obinute prin ferm entare dirijat. E xplicaia produciilor mai reduse de Ia ngrarea cu nmol, n com paraie cu ngrarea cu gunoi de grajd sau cu com posturi, este starea de ferm entare : ferm entarea nm olului a avut Ioc n sol cu fixarea azotului m ineral n protoplasm a celulelor m icrobiene, fapt prea bine cunoscut. c. Produciile obinute cu gunoi de grajd ferm en tat i cu compost ferm en tat spontan snt apropiate, ceva mai m ari n cazul com postului, punndu-se n eviden un fapt im portant i anum e c efectul n grm intelor organice depinde mai m ult de starea de ferm entare i mai puin de n a tu ra m aterialului organic ncorporat n sol. Explicaia este c prin fer^85

m entare se descom pun m aterialele de baz, rezultnd substante noi. asem ntoare, de tipul acizilor humici. d. Cele mai m ari producii s-au obinut cu com posturile ferm entate d irijat cu a ju to ru l biopreparateIor ; fa de nm olul crud, diferenele au fost foarte sem nificative sau num ai sem nificative ; fa de com postul ferm en tat spontan, diferenele au fost ceva m ai mici i nesem nificative. Se pune n eviden un alt fapt im p o rtan t i anum e c efectul ngrm in telor organice nu depinde num ai de starea de fe r m entare, ci i de m odul de ferm entare, ferm entarea dirijat determ innd obinerea unui ngrm nt or ganic superior celui obinut prin ferm entare spon tan i cu a tt m ai m ult fa de ngrm ntul orga nic neferm entat. e. In tre com posturile obinute v ara i iarn a s-au obinut diferene Ia lim ita sem nificaiei ; totui, se poate face afirm aia dup care, Ia obinerea unui compost de calitate superioar au rol i condiiile sezoniere din perioada de ferm entare, n special tem p e ra tu ra aerului ; este totui posibil ca i ceilali factori m eteorologici s joace un rol oarecare ca : precipitaiile, insolaia, v n tu l etc. f. Produciile au crescut odat cu m rirea dozelor de ngrm inte organice, de Ia 2,5 t/h a Ia 15 t/ha. Cele m ai m ari sporuri s-au obinut fa de nengr at", Ia doza de 2,5 t/h a (cca 45o/0), ceea ce pune n eviden efectul deosebit de m are al ncorporrii ngrm intelor organice c h ia r n doze foarte re duse. D iferenele de producie de Ia dozele m ai m ari au fost foarte sem nificative, fap t care pledeaz pen tru utilizarea unei doze sporite, care ns nu dep ete doza m o d e st d e 15 t/ha^ g. Doza de 10 t/h a este m ult mai favorabil n cazul com posturilor dect n cazul gunoiului de grajd sau a nm olului, fapt care pune n eviden efica86

citatea mai m are a dozelor mici n cazul com postu rilor, dect n cazul gunoiului de grajd i a nm o lului. Explicaia const n calitatea superioar a m a terialului organic din com postul ncorporat n sol, echivalent hum usului. h. Se constat c n cazul com posturilor se obin diferene sem nificative n tre dozele de 5 i 10 t / h , n schim b diferene m ai mici, Ia lim ita sem nifica iei, sau nesem nificative, ntre dozele de 10 i 15 t / h . F aptul prezint im portan n sensul c Ia fo losirea com posturilor a r putea fi mai favorabile do zele mai reduse, n ju ru l a 10 t/ha. Este necesar s m enionm c produciile de po rum b. n genera], au fost mici datorit secetei din luna iulie 1977. C onstatrile de mai sus, obinute pe baza p ri m elor experim entri din ar cu diferite caliti de com posturi, dau posibilitatea form ulrii u rm toare lor concluzii : 1. ngrm intele organice ferm entate reprezint un m aterial biologic viu care pstrat in condiii de favorabile i reduce nsuirile de fertilizare pen tru sol. Este recom andabil ca ngrm intele orga nice ferm entate, respectiv com posturile, s fie fo losite im ediat dup p reparare sau cel mai trziu peste un an, avnd g rij s se asigure ndesarea com postului prin cldirea Iui in grm ezi nalte, cu um iditate sub 30%, astfel nct s nu se produc procese de nitrificare sau de redu-cere a nitrailor. 2. ngrm intele organice neferm entate, de tipul nm olului crud din p atu rile de uscare de Ia staiile de epurare, d au sporuri de producie inferioare n grm intelor organice ferm entate, fapt confirm at i de alte num eroase rezultate de cercetare, d a to rit fixrii n form organic a azotului m ineral din sol.
87

3. Efectul de fertilizare al ngrm intelor orga nice depinde mai m ult de starea de ferm entare de ct de n atu ra m ateriei organice ncorporate. n g r m intele organice ferm entate asigur, potrivit acestei concluzii, sporuri mai m ari de producie dect n grm intele organice neferm entate. 4. Efectul de fertilizare a ngrm intelor orga nice mai depinde i de m odul de ferm entare. Com posturile obinute prin ferm entare dirijat cu ajutorul biopreparatelor asigur sporuri de producie mai m ari dect com posturile cu aceeai compoziie, dar obinute prin ferm entare spontan. 5. La calitatea superioar a com posturilor, con cretizat n nivelul m ai ridicat al produciei, mai contribuie i perioada calendaristic cnd are Ioc fer m entarea. Din acest punct de vedere, com postarea de var este superioar com postrii de iarn, Ia aceleai condiii de um iditate i de d u rat a com postrii. 6. Producia crete odat cu sporirea dozelor de ngrm inte organice, ns saltul cel mai m are de producie se obine ntre nengrat i doza m inim de ngrm nt, adic n cazul de fa 2,5 t/ha. 7. La com posturi, doza optim se consider 10 t/ha.

4.6. Producia n cadrul unui asolament de culturi de cmp sub influena fertilizrii organo-minerale cu compost C ercetrile executate Ia mai m ulte staiuni ex perim entale din ar au avut drept scop s stabi leasc m rim ea dozelor de compost cu i fr ngr m inte chimice, Ia o succesiune de culturi n cadrul unui asolam ent pe diferite tipuri de sol.
88

Succesiunea de culturi a fost urm toarea : 1. soia ; 2. griu de toam n ; 3. sfecla de zahr ; 4 i 5. po rum b. In figura 4.3 se prezint datele obinute n 1977 Ia -timpul experim ental Peri.

4.3. Efectul n grrii cu compost, sim plu i com binat cu n g rm inte chim ice (NP) asu p ra produciei de sfecl de zahr, gru, porum b i soia

Din analizarea datelor cuprinse n figura 4.3 se pot face urm toarele constatri : a. Produciile au fost mici Ia toate culturile da torit condiiilor clim atice nefavorabile din anul 1977 ; cultura cea mai afectat a fost porum bul, care a suferit foarte m ult de secet n cursul lunii iulie ;
89

seceta a surprins plantele ntr-o stare foarte bun de vegetaie ca urm are a precipitaiilor deosebit de abundente din luna iunie. b. Ingrarea organic cu compost n doz de 5 i 10 t/ha a determ inat sporuri apreciabile de re colt, n medie de 26% i respectiv 40o/0, reacia cea mai puternic nregistrndu-se Ia porum b cu spo rurile de 43o/0 i 63%. c. Fertilizarea cu compost Ia care s-au adugat ngrm inte chimice (N100P50) a dat sporuri foarte m ari de recolt, n m e die de 68% Ia doza de 5 t/h a compost i de 75% Ia doza de 10 t/ha. La porum b, prin fertilizarea organo-m ineral cu compost, spo rurile fa de nengrat au fost de 90o/o i 105%, adic practic s-a dublat producia. d. La gru, sporurile obinute prin ngrarea cu compost aplicat singur sau m preun cu n gr m intele chimice au fost foarte m ari, dei com postul s-a aplicat prim vara Ia pornirea n vegetaie, ca ngrare de ,,cuvertur" . e. D atele pun n eviden, ceea ce e ra de atep tat, reacia mai slab a soiei Ia ngrarea organic i organo-m ineral, n com paraie cu reacia griului sau a porum bului. f. Reacia m ai slab a sfeclei de zahr dect < a porum bului sau a grului se explic prin condiiile defavorabile de vegetaie care au m piedicat valo rificarea integral a ngrm intelor. Pe baza constatrilor m enionate m ai sus se pot form ula urm toarele concluzii : 1. Sporurile de producie obinute prin ngra rea cu com post snt foarte m ari, chiar Ia dozele de 5-10 t/ha, doze m ult mai reduse dect cele folosite n mod obinuit Ia ngrarea cu gunoi de grajd sau cu nm ol de porc.
90

2. Prin adaosul de ngrm inte chimice, eficacita tea com postului se am plific foarte m ult. 3. Cea m ai m are producie, pin Ia dublare, ca n cazul porum bului, s-a obinut cu 10 t/ha com post + N100P 504. A dm inistrarea com postului se poate face a tt toam na sub a r tu r (nu prea adnc), ot i p rim vara sub disc sau pe ,,,cuvertur4. 4 R ezultatele experim entale de Ia S taiunea de C ercetri Agricole Caracal, obinute de Popa (1977) n condiii de irigare, au fost n ansam'blu asem n toare cu cele de Ia Peri, dar cu sporuri m ai reduse datorit nivelului ridicat al recoltei, irigaia punnd n valoare potenialul de fertilitate al solului cer noziom levigat.

4.7. Calitatea produciei sub influena fertilizrii solului cu compost F ertilizarea solului cu compost determ in, nu num ai sporirea produciei, dar i m bu n tirea ca litii produciei. Dovada o constituie rezultatele ob in u te cu com postul Biocampo Ia sfecla de zahr in 1974, cnd s ^ obinut o cretere a coninutului n zahr al rdcinilor, precum i rezultatele obinute de O proiu i M arinescu de Ia IC C PT-Fundulea Ia porum bul p en tru siloz. In tabelul 4.3 snt prezentate aceste rezultate din care se constat c fertilizarea cu compost, dar mai ales fertilizarea cu compost + NP, a determ inat, fa de nengrat : sporirea sem nificativ a coninutului de zahr n tulpin, frunze i tiulei ;
91

creteri nesemnificative ale coninutului de substane proteice n tulpin ; creteri sem nificative ale coninutului de azot am oniacal n tulpin i frunze. La porum bul pen tru boabe, n cercetrile de Ia Peri, coninutul n protein a crescut fa de nen grat, de Ia 8,50% Ia 10,41% n cazul fertilizrii organo-m inerale cu compost (10 t/h a compost + N 100P 50), iar Ia grul de prim var, n cercetrile de Ia Caracal, Nedelciuc (1977) a gsit un coninut n proteine care a crescut de Ia 12,73% (la nengr at) Ia 13,81% n cazul fertilizrii cu 10 t/h a com post i Ia 14,37o/0 n cazul fertilizrii cu 10 t/ha compost + N100P 50Dei datele de analiz cu privire Ia calitatea pro duciei obinute pe teren u rile fertilizate cu compost snt puine Ia num r n ar, se poate totui for m ula afirm aia confirm at i de unele date din alte ri, c folosirea com posturilor singure, dar mai ales asociate cu ngrm inte chimice n doze echilibrate, contribuie Ia m buntirea calitii produciei ca urm are a m buntirii procesului de nu triie a plantelor.

4.8. Potenialul epizootologic i epidemiologie al composturilor N m olurile proaspete obinute de Ia decantarea apelor uzate evacuate din com plexele de anim ale au de regul un potenial epizootologic i epidem iolo gie ridicat, putnd contribui Ia difuzarea agenilor etiologici ai unor boli infecto-contagioase i parazi93

tare din patologia anim al ce pot fi transm ise i Ia om. Ca bacterii patogene frecvente n nm olul proas pt de porc snt sem nalate : Salm onella, Escherichia coli, Clostridium perfringens. Mai conine : bacte rii tifice, leptospire, enterovirusuri, ou de helm ini. C ontam inarea nm olului se m enine aproape ne schim bat n condiiile depozitrii fr deshidratare, n schimb, Ia nm olul deshidratat parial pe paturile de uscare, dup 3 6 luni de depozitare, scade foarte m ult, fr ns s fie asigurat decontam inarea to tal. Aceste nm oluri, cu un grad mai rid icat sau mai puin ridioat de contam inare cu ageni patogeni, utilizate ca m aterie prim n producerea com postu rilor, fiind supuse proceselor foarte active de fe r m entare, cu ridicri pronunate de tem p eratu r Ia 70C, se autosterilizeaz. Produsul devine practic indem n de germ enii periculoi p en tru sntatea om ului i a anim alelor. Un colectiv de medici veterinari, profesori Ia fa cultile de M edicin V eterinar din B ucureti i din Tim ioara, m preun cu cercettori de Ia In sti tu tu l de Igien i S ntate Public de Ia C luj-N apoca i din B ucureti, au studiat n cadrul progra m ului de cercetare al Academiei de tiine Agricole i Silvice, m enionat Ia nceputul capitolului, po tenialul epizootologic i epidem iologie al com postu rilor. In acest scop au inoculat experim ental in masa unor grm ezi de m ateriale supuse com postrii dife rite elem ente parazitare (ou de parazii i bacterii). Dup cum s-a ar tat Ia Sim pozionul ,,Realizri i orientri n tehnologiile de valorificare a nm olurilor i de epurare a apelor provenite de Ia cresctoriile de anim ale, sectorul avicol i industria crnii4 din 4 1976 de Ia Bucureti, s-a constatat persistena n
94

tim p a agenilor patogeni i a paraziilor, nu num ai n nmol, dar i n solul fertilizat cu nmol i pe m asa vegetal produs pe aceste terenuri. P rin com postare s-a constata, n cercetrile din 1977, c, fr nici o excepie, toi germ enii patogeni au fost dis tru i n perioada de 3 luni de ferm entare. Este do vada cea m ai sigur c n tr-a d e v r com posturile snt produse indem ne de ageni patogeni, dei provin din m ateriale de cele m ai m ulte ori infectate cu di ferii germ eni patogeni. In sensul celor artate m ai sus se poate exem plifica cu felul n care se prezint o staie de com postare a deeurilor organice. La C entrul de bioconversiune de Ia S anta A gata Bolognese, pendinte de C entrul de Biologie a Solului din B ologna-Italia, care ocup o suprafa de cca 10 ha i unde m ate ria prim o form eaz m ai ales deeurile m enajere urbane, grm ezile de ferm entare nu degaj m irosuri urte, nu atrag m ute i nici oareci sau obolani, d a to rit proceselor ferm entative foarte active.

4.9. Msuri necesare pentru producerea composturilor Ia scar industrial Com postarea sau bioconversiunea este o m e tod de reciclaj biologic a tu tu ro r deeurilor orga nice ferm entescibile agricole i industriale Ia care se adaug deeurile m enajere urbane, avnd ca pro dus final com posturile, ngrm inte organice con centrate destinate solurilor ;agricole. M etoda prezint urm toarele m ari avantaje pen tru economie :
95

Se obine un ngrmnt valoros pentru agri cultur care poate substitui cantiti mari dc ngr minte chimice, degrevind industria. Se reduce foam ea de m aterie organic n so lurile agricole i n special n cele irigate unde are Ioc o reducere tre p tat a hum usului. Se lichideaz poluarea produs de depozitele de deeuri. Se repun n circuitul productiv terenurile fo losite p e n tru depozitarea deeurilor. Se pun n valoare deeurile, produse n gene ral fr valoare. Com posturile snt produse ce se obin cu con sum m inim de energie, energia necesar fiind re a lizat prin procesele ferm entative. In vederea prom ovrii ct mai rapide a aciunii de producere a com posturilor Ia scar industrial in .,biofabrici situate n apropierea surselor de de euri organice snt necesare m suri organizatorice i cercetri tiinifice, avnd urm toarele obiective mai im portante : 1. Identificarea can titativ i calitativ a tu tu ro r deeurilor compostabile de pe ntreg terito riu l rii. 2. Stabilirea proporiei optim e ntre diferitele de euri n vederea standardizrii procesului de com postare i a calitii com posturilor. 3. Identificarea i producerea tulpinilor m icrobiene i a preparatelor enzim atice p en tru ferm en ta rea d irijat a deeurilor n vederea obinerii unui compost cu caliti superioare. 4. O ptim izarea procesului tehnologic de compos tare n condiii de m ecanizare total. 5. M ecanizarea procesului de com postare cu u ti laje rom neti.
96

6. S tabilirea reetelor de utilizare a com posturi lor ca ngrm inte organice concentrate pe diferite soluri i Ia diferite culturi. In conjunctura actual, cnd stocurile de ngr m inte convenionale chimice i organice nu satis fac n ecesarul, com posturile trebuie s reprezinte una din principalele ci de soluionare a crizei de n grm inte. Dac se mai ia n considerare c m a teria prim p en tru obinerea com posturilor snt deeurile provenite din diferite ram uri ale econo miei, produse fr valoare sau chiar surse de poluare ale m ediului, folosirea com posturilor ca ngr m inte constituie, n etapa actual, o aciune socialeconomic de dim ensiuni m ajore.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVA

BARZA H., M ARTIN V., MACARIE I., MIHAI M. MARINESCU M., M IHAI D., CA PRA RIN A., CURCA D. Valoarea biologic a nutreurilor provenite de pe terenuri irigate cu ape uzate sau fertilizate cu nmol de Ia cresctoriile de porci. Sim pozionul R ealizri i orientri n tehnologiile de valorificare a nm olurilor i de ep u ra re a apelor provenite de Ia cresctoriile de anim ale, sectorul avicol i in d u stria c rn iiu. B ucu reti, Ed. C entrul de M aterial D idactic si P ropagand, 1978, 55-62. BERCEA I., CAROL-DUM ITRIU E. Implicaii epizootologice consecutiv polurii cu leptospire a produselor reziduale din cresctoriile industriale de porci. Idem, 49-54. RADUCANESCU H., BICA PO PII V., TOGOE I. Flora bacterian a produselor reziduale din ntreprinderile de cretere industrial a porcilor. Idem , 44-48. CHIRIAC V., GHEDERIM V., IONESCU-SISETI VL., NEGULESCU C. A. L. Epurarea apelor uzate i valo rificarea reziduurilor din industria alimentar i zoo tehnie. Ed. Ceres, B ucureti, 1977. CH IRIA C. Ecopedologie. Ed. Ceres, Bucureti, 1974. IONESCU-SISETI G., STAICU I. Agrotehnica. Ed. Agro-Silvic, B ucuresti, 1958. DAVIDESCU D., DAVIDESCU VELICICA Agrochimia. Ed. Ceres, B ucureti, 1969. TONESCU-SISETI VL., TEODORIU AL., JIN G A I., NICA O., OPREA M. Producia vegetal, cereale i plante tehnice, 5, 1975.

99

McCALLA T. M., GUENZI W. D., NORSTADT F. A. Trans. 8th Int. Congr. Soil Sci., B ucureti, 1964. PAPACOSTEA P. Biologia solului. Ed. tiinific i cnciclopedic, B ucureti, 1976. STEFANIC GH., PAPACOSTEA P., PATRACOIU C., NEDELCIUC C. Simpozionul al IV-Iea de Biologia solului, SNRSS, Cluj-N apoca, 1977 (sub tipar). WAKSMANN S. Principles of soil microbiology. Ed. Bailliere, T indall and Cox, London, 1932.

CUPRINS

Cuvnt nainte 1.

.........................

5 9 13 19 28 30 31

Solul agricol i fertilitatea

1.1. Solul ca form aiune n atu ra l .. . . 1.2. N oiunea de fertilitate. Aspecte teoretice i d e f i n i i i ....................................................... 1.3. F ertilitatea, expresie a calitii biologice a solului ....................................................... 1.4. Agenii prom otori ai fertilitii . 1.5. C om paraie n tre procesele biologice din sol i c o m p o s t .............................. 1.6. Compostul i fertilitatea solurilor
2.

Reciclarea n agricultur a deeurilor organice 34 39 42 46 50 52 62 67

2.1. A gricultura are nevoie de deeurile organice ca n g r m i n t e ....................................................... 2.2. Specializarea n trep rin d erilor agricole i problem a valorificrii deeurilor organice . 2.3. U rbanizarea i poluarea cu deeuri a m ediului n conjurtor . . . . 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. Compostul, un fertilizant ideal De Ia practic Ia tiin . . . . . . . . Ce num im com postare i com post ? . . . . . Metode de com postare i tipuri de com post . C ercetri rom neti n dom eniul com postrii Metode de apreciere a calitii com posturilor

101

3.6. De Ia tiin, napoi Ia practic 4. Folosirea composturilor n agricultur 4.1. Cauzele crizei actuale de ngrm inte convenionale chim ice i organice . . 4.2. P roducia i calitatea sfeclei de zahr sub influ en a fertilizrii solului cu com postul italian B i o c a m p o .................... 4.3. P rim ele a rje de com post obinute n a r 4.4. P roducia unui sortim ent de culturi de cmp sub influena fertilizrii solului cu c o m p o s t ......................... 4.5. P roducia de porum b sub influena fertilizrii solului cu diferite caliti i doze de c o m p o s t ............................... 4.6. P roducia n cadrul unui asolam ent de culturi de cmp sub in flu en a fertilizrii o rgano-m inerale cu com post . . . 4.7. C alitatea produciei sub influena fertilizrii solului cu com post . . . . 4.8. P otenialul epizootologic i epidemiologie al com posturilor .................................... 4.9. M suri necesare p entru producerea com posturilor Ia scar in d u strial Bibliografie .

70

73 73 80 81 83 83 91 93 95 99

102

Redactor : DOINA CIOACA Tehnoredactor : CONST. IORDACHE Coli de tipar : 3,25 Bun de tipar : 4. IX. 1980 Tiparul execu tat sub com anda 5113/980 Ia n treprinderea P oligrafic Bacu . str. Eliberrii nr. 63. Rpublica Socia^st Rom nia Lucrarea este tiprit pe hrtie fabricat de I. H. BUSTENI

.In urma experienei acumulate n decurs de dou secole, omenirea a tras nvmntul preios al obliga iei de salvgardare a habitatului, n calitate de cola borator al naturii. ntruct omul reprezint nivelul de reflectare contient i de planificare a biosferei, din care face parte i de care nu se'poate rupe"

Editura tiinific i enciclopedic

Lei 2,60

S-ar putea să vă placă și