Sunteți pe pagina 1din 176

C U P R IN S U L

P refa . , , , ............................................................. ......... .

PoQ. 5

I. M A N A , O R I G I N E A 1. Im p o rta n a m anei ca

I C O M P O Z I IA E I ................................... surs m elifer . . . . .. . . . . .

7 7 9

2. O rig in ea , d efin iia

i clasificarea m anei .

3. C u m se form eaz m ana ......................................................................... 11 4. A sp ecte co m p a ra tiv e p riv in d c o m p o z iia ch im ic a evci, m anei i a n ecta ru lu i . . . . . ....................................... 13

II. IN SE C T E L E P R O D U C T O A R E D E M A N A I P L A N T E L E L O R G A Z D A .........................................................19 1. C lasificarea p ro d u c to r ilo r d e m an . . . . . . . . . 20 21 28

2. M o rfo lo g ia in sec tclo r p rod u ctoare d e m an .

3. C iclu l b io lo g ic . i . i . . . . . 4. S p eciile de in scc te p ro d u c to a re d e m ana d in zo n a p d u rilor de co n ife r e . P ro d u c torii d e P ro d u c torii P ro d u c torii P rod uctorii de fo io a se P rod uctorii P rod uctori P rod uctori P rod uctori P rod uctor) P roductori P roductori . . m an -

v 37 de pe m o lid (P ice* excelsa). . . 57 60 63 . . . 66 . .66 ..74 . . . . . . 82 83 87 88 89 , 89

. 39

de m an de pc b r a d ^ t i e s a lb a ).

de m an d e pe p in (P in u s sp .)........................ de . m an de pe tu ia (T h u ja ) .

P rod uctorii d e m an de pe ien u p r (Jun iperu s com m u n is) 5. S p eciile d e in secte p rod u ctoare de m an d in zon a pdurilor . . . . . . . . . d e m an de p e stejar (Q u ercu s sp .). de m an pe fa g (Fagus silv a tic a ) . dfr m an p c arar (A c e r sp .). . de m an p e te i (T ilia sp .). . de m an pe salcie (S a lix sp .). . d e m an p e p lo p (P o p u lu s sp.) . . . . d e m an pe salcm ul alb (R o b in ia pseu-

65

75 . 76 77

d a c a c ia ) , , . . . . . . . . . . . . . . P rod uctori de m an pe castan u l du lce (C a ste n e a sa liv a ). P rod uctori de m an p e m esteacn (B etu la a lb a ). P roductori de m an pe ulm (U lm u s fo lia c e a ) . . P rod uctori d e m an P rod u ctori nogyna) p e alun (C o ry lu s a v e lla n a ). .

de m an pe gherghinar (C ra ta e g u s m o ......... .................................................................................. 89 . . . . . fi . 91 90

P rod uctori de m an pe p la n te cu ltiv a te . p e rio a d e le d e se creia m an ei, n R .S .R . .

In sectele p ro d u c to a re d e m an, p la n te le lo r g a zd a

Pag.
6. D u m an ii in sectelo r p rod u ctoare n de m an b io lo g ic , al pd u rii. 94 95

7. P ro d u c to rii de

nan

c o m p le x u l

U I. F U R N IC IL E D E P D U R E I R E L A IIL E A C E S T O R A C U IN SE C T E L E P R O D U C T O A R E D E M A N A 1. B io lo g ie i r s p n d i i e .................................................................... 2 . F u rn icile n circu itu l b io lo g ic al pdurii , . . 3 . n m u lirea a rtificia l i p ro tecia fu r n ic ilo r de p d u re

98 98 102 106

\S

IV . V A L O R IF IC A R E A M E L IF E R E D I N 1. P racticarea t

S U P E R IO A R A

RESU R SE LO R , 110 110 123 125

Z O N A F O R E T IE R A M O N T A N A

.A
stu p ritu lu i pastoral n zo n a forestier

*
.

A legerea v e t fe i d e stu p in ' Pregtirea fa m iliilo r de a lb in e pentru culcsul de pdure. 2. R e z u lta te p riv in d m o n ta n valorificarea cu lesulu i rciu rclor m e lifc ic dc n u n ii . , din zon a . . .

3. Elaborarea

p r o g n o zei

137 143 144 144 145 145 148 150 150 151

4. O rgan izarea p u n ctclo r dc p ro g n o z i avertizarea cu lesu rilo r. > O b iectivei* p r i n c i p a l e ............................................................ Structura organ izatoric

a p u n ctelor de p to g n o z i
. dc . . . . . . . . p iir . ;-1 >i a v ertizarea . . . . .

avertizarea culesurilor . A m p lasam en tu l p u n ctelor rca d atelor ob in u te

Sarcinile ce revin o b su rta to rilo t vn ju n tari i rom unica C en tralizarea, prelucrare i traiK m iierea d atelor dc pe n treg teritoriul R. S. KomAnia , . *' * w * n# . < f V . M IE R E A DE M AN I C A R A C T E R IZ A R E A E I . dc . m an . . . . . . . . .

1. D e fin iia i clasificaia m ierii 3 . V aloarea alim en tar a m ierii

2. P ro p riet i fiz ic e i c o m p o z iia ch im ic

159

4. E x tra cia i prelu crarea m ierii dc m an 161 5. S o rtu ri d e m iere de m an . ............................................................162 6. M ierea d e m an ca rezerv liilo r d e alb in e . . . . 7. C riteriile de recu n oatere a de hran p en tru . . iernarca i .. . fam i ,. 164 167

m o r ta lit ii a lb in elo r datorit

m ierii d e m an i m su rilor de prentm pinarea pagubelor. B i b l i o g r a f i e ......................................................................................171 Explicaii termeni teh n ic i. . . . . .

176

P R E F A J Extinderea pe suprafee to t mai mari a tratamentelor cu insecticide i erbicide, pentru combaterea duntorilor din agricul tur i pomicultur, a contribuit'n ultim ii ani la orientarea apicul torilor tot mi accentuat spre valorificarea resurselor m elifere din zona forestier. t y < n acelai tim p, cerinele mereu crescnde pentru mierea de man (mierea dc pdure) a tt pe piaa intern, cit mai ales la export, constituie n prezent nc un puternic argument pentru in tensificarea stupritului pastoral n zona forestier i n special n zona Coniferelor, la culesul de man. Dac pn n ultim ul deceniu, mierea de man i in general sorturile de miere de culoare nchis erau subapreciate i cotate mai slab de u t cele de culoare deschis, astzi pe piaa mondial, se prefer mierea de man sau mierea de pdure, ntruct aceasta prezint o valoare alimentar i terapeutic superioar. n tru ct i la noi n ar, problema valorificrii superioare a resurselor melifere din zona forestier constituie o preocupare i o necesitate actual, Asociaia cresctorilor de albine a luat iniiativa de a pune la ndem na apicultorilor o lucrare care s rspund, la nivelul cunotinelor contemporane, aspectelor m ultiple ridicate n aceast direcie de producia apicol, n plin dezvoltare. n acest sens, pe- baza observaiilor i cercetrilor proprii, n treprinse n perioada 1962 1970 i folosind totodat un bogat material docum entar, am ntocm it prezenta lucrare care s consti tuie pentru apicultorii din ara noastr un preios ndrum ar n vederea valorificrii pe scar, larg a resurselor melifere din zona de deal i munte. Lucrarea cuprinde cinci capitole. In prim ul capitol se prezint im portana manei ca surs melifer, originea i clasificarea manei. De asemenea se prezint m odul de form are al manei, precum i unele aspecte com parative, cu pri vire la com poziia chimic a sevei vegetale, manei i a nectarului, n vederea elucidrii acestor noiuni, care deseori dau natere la confuzii i interpretri eronate.

n capitolul al doilea se d o clasificare a productorilor dc man i se descric succint morfologia i ciclul biologic al acestora. Speciile de productori de man se trateaz n ordinea im portanei economico-apicole, (imndu-se seam i de condiiile de mediu ce influeneaz ritm ul lor de dezvoltare precum fi secreia manei. De asemenea se prezint im portana i ponderea economic a plantei-gazd, n com plexul floristic i de faun din ara noastr. O atenie deosebit s-a acordat speciilor de productori, care prezint o larg rspndire la noi n ar i care asigur n con d iii favorabile de cules, recolte nsemnate de miere de man. n cuprinsul lucrrii, celorlalte specii, care. au o rspndire mai mic n masivele forestiere i care prezint o im portan apicol redus, li s-a rezervat un spaiu mai restrris. n capitolul al treilea se trateaz biologia, rspndirea i im portana furnicilor, n com plexul biologic al pdurii, insistndu-se ndeosebi asupra relaiilor de nutriie (Irofobioz), ce exista ntre acestea i insectele productoare de marj. Se evideniaz de ase menea, rolul pe care l au furnicile de pdure n sporirea produciei de man i respectiv a mierii de man. n capitolul al patrulea se prezint, pe baza cercetrilor efec tuate n ara noastr, metoda de elaborare a prognozei culesului de man i organizarea punctelor de prognoz i avertizarea culesurilor. De asemenea snt date indicaii i recomandri prac tice, cu privire la alegerea vetrei de stupin i pregtirii fam iliilor de albine, n vederea obinerii unei eficiene sporite la practicarea stupritului pastoral n zona montan. n ultim ul capitol se discut, pe baza datelor din literatura de specialitate i a rezultatelor experimentale proprii, com poziia chimic a mierii de man com parativ cu mierea floral, precum i valoarea alimentar i terapeutic acestor sorturi de miere. O atenie deosebit se acord mierii de man, ca rezerv de hran pentru iernarea fam iliilor de albine, precum i msurilor necesare pentru prevenirea intoxicrilor. n ncheiere dorim s m enionm , c n executarea lucrrilor i a observaiilor pe teren, am prim it un sprijin deosebit din partea conducerii Asociaiei cresctorilor de albine, pentru care adresm cu aceast ocazie respectuoase m ulum iri i deplina noastr re cunotin. De asemenea, adresm m ulum iri tovarului dr. doc. M anolache C. profesor la catedra de entomologie a Institutului Agro nom ic N . Blcescu, pentru sprijinul acordai la identificarea unor specii de productori de man.
AUTORUL

I. MANA, ORIGINEA l COMPOZIIA El


1. IM P O R T A N A M A N EI C A SURS M ELIFER
<

Paralel cu m rirea num rului fam iliilor de albine i introdu cerea trep ta t a noilor m etode eficiente de cretcre i ntreinere este necesar s se studieze ci noi de m buntirea bazei melifere, precum i de valorificarea superioar a resurselor melifere exis tente, pentru a satisface integral cerinele actuale ale produciei api cole n plina dezvoltare. n acest context trebuie s m enionm c o surs m elifer de m are perspectiv pentru apicultura rii noastre, nevalorificat pn n prezent dect ntr-o mic proporie, o constituie mana sau rou dc miere. n .special m ana produsa din abunden n regiunea forestier, de anum ite specii de insecte din familiile Lacbnidae i Lecaniidae, asigur obinerea unor sorturi de miere, cu o m are va loare alim entar i terapeutic, prezennd totodat o arom fin i un gust plcut. f-, Din cercetrile efectuate, de Staiunea central de cercetri pentru apicultur i sericicultur, a rezultat c, anual se produc, n to at regiunea forestier, ncepnd din C m pia D unrii, cu p durile ntinse de slcii i pn n zona m ontan, cu nesfritele m a sive de conifere, nsem nate cantiti de m ana, care, n condiii fa vorabile, asigur culesuri susinute de producie, ce se soldeaz cu recolte bune de miere de m an. Astfel, n anii favorabili, recolte le de miere de m an depesc la culesul de salcic 20 kg/fam ilia de albine, find necesar s se efectueze cte 2 3 extracii n decurs de 3 sptm ni. De asemenea, la m ana de stejar, tei, plop etc. se rea lizeaz periodic, la 1 4 ani, recolte nsem nate de miere de m an, care nregistreaz frecvent n anum ite pduri de foioase, unde se practic stuprit pastoral, cte 8 15 kg/fam. albine. i n zona coniferelor, n anii favorabili, se obin adesea re colte bogate de miere de m an (miere de brad), ce depesc n une le m asive din judeele Alba, B istria-N sud, H unedoara etc. 40 kg/fam ilia de albine (fig. 1). D in aceste cteva exemple citate, reiese evident im portana i ponderea economic a manei ca surs m elifer i n special a m a 7

nei din zona coniferelor, a crei calitate superioara este recunos cut unanim pe plan mondial. Valorificarea raional a acestei rezerve melifere im portante din regiunea forestiera a devenit astzi cu a tt mai actual, cu ct n zona agro-pom icol posibilitile de practicarea stupritului se restrng treptat, prin m odernizarea m surilor agrotehnice i n spe cial prin extinderea pe suprafae to t mai m ari a tratam entelor chimice de com baterea duntorilor culturilor agricole i ai live zilor pomicole. M enionm faptul c eficiena economic a stupritului pas toral la culesul de m in se m rete considerabil, dac acest cules coincide sau alterneaz i cu unele culesuri de nectar i polen, fu r nizate de plantele melifere din zona respectiv (fig. 2). Subliniem c, suprapunerea culesului de m an cu cel de nectar i polen pre zint nu numai im portan pentru sporirea recoltei de miere, ci i sub raportul dezvoltrii corespunztoare a fam iliilor de albine, care dispunnd de polen (surs proteic), au condiii bune pentru o cretere norm ala a puietului, prevenindu-se astfel uzura i slbi rea fam iliilor, ca n cazul unui cules pi.fr de m an.

Fig. 1 S tu p ritu l p astoral n zon a con iferelor B aleea 1450 1500 ra (jud H u n ed oara) ( o r i g i n a l )

Fig. 2 C ulesul de m an altern eaz cu cel de la floarea de fn e (M arginea H a eg ) ( o r i g i n a l )

2. O R IG IN E A , D E F IN I IA I C LASIFICAREA

M A N EI

Problem a manei dateaz din cele m ai vechi tim puri, de peste 3000 ani. n antichitate se credea c m ana este de origine cereasc. M ai trziu ns, pe m sur ce studiile s-au ap ro fu n d at i n acest domeniu, originea manei a fost clarificat. O contribuie nsem nat n aceast direcie a fost adus de cercetrile naturalistului Ehrenberg, ntreprinse la nceputul secolului al X lX -lea, n regiunea Sinai, prin care s-a precizat c m ana este produs n general dc insecte. Prin denum irea de man se nelege acea substan dulce, lim pede i vscoas, uneori solidificat, ce se afl n anum ite perioade ale anului pe frunzele, ram urile sau tulpinelc plantelor. M ana p oate fi de origine vegetal, cnd e secretat direct de p lan t (frunze, m uguri etc.) sau de origine anim al, cnd e produs p rin interm ediul anum itor insecte. M ana de origine vegetal apare n n atu r relativ n cantiti mici i prezint o im portan redus pentru apicultura. Astfel, pri9

m vara tim puriu aceasta apare pe arar, tei, mesteacn, anin, sal cie etc, dato rit fenomenului de lacrimarc norm ali, ce se produce din cauza presiunii radiculare, determ inate de trecerea plantelor de la perioada de repaus din tim pul iernii, la starea activ de ve getaie. T o t astfel, prim vara, dup apariia frunzelor, cnd seva este abundent i bogat n substane zaharoase, excesul din plant se elimin sub form de picturi, prin anumite celule cu structur special, ce snt dispuse pe manginea frunzelor sau la vrful lor, denum ite hidatode sau stom ate a c v ife re ; fenomenul p oart denu m irea de gutaie (fig. 3). n lipsa unui cules de nectar, n prim var tim puriu albinele culeg de pc frunze i m uguri picturile cristaline elim inate prin stom atele acvifere (m ana vegetal). ns, prin faptul c aceast m an apare n cantiti reduse i numai pentru o perioad relativ scurt, aceasta nu furnizeaz dect culesuri slabe de ntreinere i deci prezint pentru apicultura "o im portan cu totul redus. Unii autori (49), pe baza observaiilor efectuate n cadrul experim ental, semnaleaz o a lt form a de m an vegetal i anume aceea produs pe frunze n urm a n epturilor unor insecte i care, dup prerea noastr, nu aduce un aport nsem nat produciei apicole. t ^, r O im portan deosebit prezint ns, pentru apicultur, m ana de origine anim al care provine din excreiile (secreiile) anum itor insecte ce se hrnesc cu seva plantelor. Aceste insecte fac p arte din ordinul H om optera.
*. ; , -

3. C U M SE FO R M EA Z M A N A (E X PL IC A IA B IO LO G IC A ) P entru a nelege mai bine procesul biologic de form are a manei de origine anim al este necesar s cunoatem unele aspecte din anatom ia insectelor productoare dc m an (H om optere) i n special alctuirea aparatului digestiv. M enionm de la nceput c toi productorii de m an se caracterizeaz p rin tr-o construcie special a ap aratu lu i lor bucal, care se compune din 2 maxile i 2 m andibule alungite, subiri i ascuite la vrf, n form de stilei, cu ajutorul crora neap i absorb seva elaborat a plantelor (fig- 4). A paratul bucal se com pleteaz cu buza superioar labrum i cu buza inferioar labium ce form eaz un jgheab alungit n interiorul cruia mandibulele, transform ate n stilei m andibulari i maxilele, n stilei m axilari, alctuiesc rostrul cu 2 canale. Prin canalul ngustcanalul salivar se introduce saliva n esutul liberian al plantei, care pe de o parte are rolul s nles neasc alunecarea i dirijarea stileilor m andibulari, iar pe de alt parte, s contribuie la pregtirea sevei din plant, n vederea absorbiei ei ca h ran prin cel de al doilea canal, cu diam etrul mai m are canalul alim entar. Trebuie s subliniem c seva ptrunde n aparatul bucal (rostru) al insectelor fr efort din partea acestora, dato rit p re siunii naturale ce exist n plant. D in aparatul bucal, hrana ajunge prin nghiire n ca nalul digestiv. Acesta este fo rm at din esofag, intestin m ijlociu i posterior, camer fil tra n t i rect (fig 5). C ea m ai im portan- > t p arte din sistemul digestiv al acestor in secte o constituie ca mera filtrant, care are rolul de a regle m enta digestia i de a asigura trecerea lichi dului n exces pe calea cea mai scurt, n in testinul posterior. Este interesant de m enio Fig. 4 A p aratu l bucal la H o m o p tere (dup n a t c seva absorbit W e b e r 47) 11

F/g. Sa P icturi fin e d e m in pe o ram ur de brad, se ob serv i lach n id c care se hrnesc intens ( o r i g i n a l )

nu trece neschimbat prin canalul digestiv, ca p rin tr-u n filtru, ci sufer m odificri biochi mice nsem nate sub aciunea ferm enilor i a enzim elor secretate de insect. n concluzie procesul biologic de for mare al manei este urm torul : d ato rit regimului de via sedentar, fr consum mare de energie, aceste insecte consum zaharurile din seva elaborat, pe care o absorb, numai n tr-o proporie redus (cca. 10% ) pentru funciile lor organice, restul de zaharuri fiind elim inate sub form de m an ; n schimb, pentru cretere i dezvoltare, acestc insecte au nevoie de cantiti nsem nate de proteine, ce se gsesc n sev n proporii foarte mici. Astfel, pentru a-i satisface necesarul de
F ig. 5 C an a d ig estiv al A p h id o id e a (dup P . P e s s o n , 21)

substane proteice, aceste insecte snt nevoite s absoarb n apara tul digestiv o imens cantitate dc sev, din care reinndu-i substan ele indispensabile vieii, elim in excesul sub form de picturi fine, cristaline i foarte dulci carc este m ana (fig. 5a).

4. ASPECTE C O M PA R A T IV E P R IV IN D C O M P O Z I IA C H IM IC A SEVEI, M A N E I I A N E C T A R U L U I Seva care circul prin vasele conductoare ale plantei consti tuie m ateria prim pentru ambele resurse m elifere : nectarul i mana. D iferena dintre acestea const n faptul c nectarul este furnizat direct de p lan t, fiind secretat de esutul glandelor nectarifere, n tim p ce m ana este rezultatul activitii unor insecte ce se hrnesc cu seva plantelor. Aceste insecte i procur hrana fie din vasele liberiene (tuburile ciuruite) care alctuiesc floem ul sau scoara, fie din vasele lemnoase, ce form eaz xilem ul (lemnul) (fig- 6). , T . ' -v.

Fig. 6 S eciune n esu tu rile con d u ctoarc ale p lan tei (d u p O z c n d a, 32)

13

Cei mai valoroi sub raportul calitii manei snt productorii dc m an care se hrnesc din floem, deoarece prin acesta circul seva elaborat prin asimilaie, n timp ce prin vasele lemnoase circul seva brut. Albinele, culegnd mana sau nectarul, Ic prelucreaz n acelai mod i le depun n faguri sub fonn de miere i anume : miere de flori (m onoflor sau p o liflo ri), aceea rezultat din prelucrarea nectarului, miere de mana (miere dc pdure), cea rezultat de la culesul de m an i miere de amestec, cnd albinele culeg concomi tent, din ambele resurse (nectar i m an), n diferite proporii, predom innd una sau cealalt, dup sezon i gradul de atractivitate (concentraie, abunden, accesibilitate etc.). n concluzie, att nectarul ct i m ana provin din seva p lan telor, deosebirea ntre ele constnd numai n modul i form a sub care acestea devin accesibile albinelor. Seva elaborat este n general foarte bogat n substane nu tritive, acestea variind n ceea ce privete concentraia i proporia diferiilor constituieni, n raport cu planta, fcnofaz (nm uguri rea, form area florilor, creterea fructelor etc.) i anotim pul. Astfel seva elaborat conine 10-^-30o/o substan uscat, din care : hidrai de carbon (zaharuri) 5 25/o, proteine 0,030,27/o i substane m inerale 1 3% . De asemenea, conine, n diferite proporii, acizi organici i vitam ine ; reacia sa este alcalin avnd pH 7,48,7. A naliznd spectrul zaharurilor din seva elaborat, n cazul a 250 de plante aparinnd la 55 fam ilii botanice, M aurizio a difereniat 3 grupe de plante i anum e : prim a grup, plantele a cror sev elaborat conine num ai zaharoz ; aici se ncadreaz unele specii m elifere im portante ca : salcmul alb (R obinia pseudaccacia), ararul (Acer sp.), m olidul (Picea excelsa) e t c .; a doua grup cuprinde speciile a cror sev elaborat con ine n cea mai m are parte zaharuri superioare (oligozaharide) precum i ceva zaharoz. Din aceast grup fac p arte plantele din fam iliile Oleaceae, Verbenaceae, M yrtaceae etc. ; a treia grup de plante cuprinde speciile a cror sev con ine n cea mai m are proporie zaharoz i num ai ntr-o mic m sur alte zaharuri. Din aceast ultim grup fac parte m ajori tatea plantelor melifere. La unele specii din familiile Oleaceae i Rosaceae, s-a gsit n sucul celular alturi de zaharuri i alcool zaharat, ca m anitol i sorbitol. Z aharurile simple ap a r relativ ra r n sucul celular i rm n n general lim itate la proporii mici. Form area celorlalte zaharuri snt condiionate de sezon i de procesele horm onale ce 14

au loc n frunze. Astfel n sucul celular al aceleiai plante, poate predom ina n prim var zaharoza, iar spre toam n alte forme de zaharuri. Sub raportul coninutului n proteine n sucul celular apar mai ales acizii aminici i amidele, ca de exemplu acidul glutamic, acidul asparaginic, glutam ina i asparagina. C antitatea i calitatea substanelor proteice din sev variaz de asemenea n raport cu fenofaza i anotim pul. n general coninutul n proteine crete din var spre toam n. Pe lng elementele de baz, zaharuri i substane proteice, seva elaborat conine acizi organici (ac. malic, ac. citric), vitam ine din grupa B (Bi, B , B#), C. etc. ; de asemenea magneziu, potasiu i alte substane minerale. Mana, a crei origine i proces biologic de form are snt bine clarificate n prezent, se caracterizeaz printr-un coninut n sub stan uscat de 5 18o/0, din care zaharurile reprezint 9095% , proteinele 0,2 1,8% , iar substanele m inerale, acizii organici, vitaminele etc. cca. 5 % . Spre deosebire de sucul celular, care pre zint o reacie alcalin, reacia manei este uor acid, avnd o valoare a p H = 5 ,9 7,8, ceea ce constituie un aspect pozitiv pentru m buntirea calitii mierii de m an. Este cunoscut faptul c spo rirea aciditii la substanele de hrnire a fam iliilor de albine con tribuie la creterea puterii bactericide a acestora i respectiv la m rirea rezistenei m p o triva diferitelor infecii (I a c h i m o w i c z). C om poziia manei variaz pe de o p arte n ra p o rt cu planta gazd, fenofaza i anotim pul, iar pe de alt p arte n funcie de specia productoare de man. Pe baza ultim elor analize i cercetri ntreprinse de D u s p i v a (41) s-a stabilit c n m an apar, pe lng substanele componente ale sevei, i form e noi de zaharuri, nentlnite pn n prezent n sucul celular. Acestea snt rezultatul aciunii ferm enilor i secreii lor produse de insecte care contribuie nu num ai la descompunerea zaharurilor din sev ci i la form area de zaharuri superioare (oligozaharide), unele dintre acestea descoperite pentru prim a oar n m an (melezitoza). Deosebit de im portant este fap tu l c uneori sub influena acestor ferm eni se p o t form a unele substane zaharoase, ce snt ignorate de albine i alte insecte consum atoare de m an. Astfel afida roie a mrului (Eriosoma lanigerum H ausm .) elimin pe frunze alcool zah arat (sorbitol, inozitol), n loc de zahr. Aa se explic fenomenul c n unele cazuri, m ana anum itor insecte, n ciuda produciei ei n m as i a condiiilor favorabile de zbor, nu este totui culeas de albine. D up Z ander c ita ta t de M aurizio, m odificarea p arial a com poziiei manei de la o specie de p ro 15

ductor la alta este datorit ferm enilor i a secreiilor specifice fiecrei specii de insect. S-a stabilit c aceste transform ri bio chimice, sub influena ferm enilor i a enzim elor productorilor de m an, nsemneaz adesea o am eliorare a calitii manei, asem ntoare m odificrilor ce se petrec la prelucrarea nectarului n miere dc ctre albina m elifer. Spre deosebire de spectrul zaharurilor, care aa cum s-a artat, sufer m odificri im portante de la sev la m an, spectrul proteic al manei este ntrutotul asem ntor cu cel al sevei plantei gazd, urm nd variaiile condiionate de anotim p i mersul vremii. In unele cazuri ns, apar n m an pe lng am inoacizi pre zeni n sev i am inoacizi noi, ca de exemplu acidul gama aminobutiric (K 1 o f t). Acest produs nou se presupune a fi rezultatul metabolism ului insectei sau constituie un produs al activitii simbionilor *, capabili s fixeze i s transform e azotul din aer. P entru c n m an m ai exist unele substane nentlnite n seva plantei gazd, se deduce c simbionii joac un rol i n sinteza vitam inelor, ndeosebi a celor din grupa B, care snt rare sau unele lipsesc com plet n sucul celular.

Fig. 7 N ecta rii d e d o v lea c

florale

la

floarea

Fig. 8 N ecta rii e s tr a flo ra le la fru nza d e cire n com p lex este tratata n ca

* S im b io n i = P rob lem a sim b ion ilor p ito lele II i V din p rezen ta lucrare.

16

t'ig

9 S eciu ne n glanda n eciarifer la salcra ( o r i g i n a l )

N ectarul este secretat dc glandele nectarifere sau nectarii. D up poziia lor pe plant, se p o t diferenia nectarii florale ce e gsesc chiar n interiorul florii (fig. 7) i nectarii extraflorale, care snt dispuse n afara florii, fie la baza frunzei pe peiol, pe stipcle, bractee etc. (fig. 8). esutul secretor se com pune din celule mici, cu perei subiri > bogate n plasm . S tructura nectariilor prezint particulariti i dc la o specie la alta (fig. 9). La m ajoritatea plantelor melifere, nectariile florale snt alim enate p rin ambele esuturi conductoare : floemul (esutul liberian) >i xilemul (esutul lemnos). N ectariile aprovizionate de floem secret n general nectar cu o concentraie mai ridicat n zahr, pn la 60 70% , pe cnd cele avizate num ai la xilem secreta un nectar m ai diluat, fiind rareori cules de albine (49). C om poziia chimic a nectarului se deosebete de aceea a sucu lui celular, fiind n special m ai srac n substane proteice (am i noacizi). S-a constatat c, cu ct glandele nectarifere snt m ai m ult difereniate anatom ic, cu a tt coninutul n am inoacizi este m ai redus. T ransform rile chimice ncep n nectarii chiar n tim pul se creiei de nectar, cnd enzimele care reduc zahrul acioneaz
I Mierea de mani 17

asupra hidrailor de carbon din sev. n general nectarul conine un amestec, n diferite proporii, de zaharoz, fructoz i glucoza, n funcie de specia melifer i familia botanic. A stfel la m ajori tatea plantelor din fa m ilii Crucifere, la unele Borraginaceae, Scrophulariaceae etc., nectarul conine n special glucoz i fructoz, iar zaharoz aproape de loc. n schimb la multe specii din fam. Leguminosae (salcm, spacet, trifoi etc.), Labiate (lavand, salvie etc.) precum i la salcie, castan slbatic etc., n nectar predom in zaharoza. Este interesant de rem arcat c gradul dc atractiv itate i preferin a albinelor pentru diferite flori este n funcie nu numai de concentraie n zahr a nectarului ci i de proporia relativ a zaharurilor com ponente din nectar ( M a u r i z i o ) .

18

II. INSECTELE PRODUCTOARE DE MAN l PLANTELE LOR GAZD


D ate generale. Insectele productoare de m an snt n general foarte rspndite n natur. P n n prezent num rul speciilor de homoptere cunoscute se ridic la aproxim ativ 25.000 fiind rspndiie n toate regiunile globului [21]. Astfel, unele specii ajung pn n zonele reci ale A rcticii i A ntarcticii, pn acolo unde vegeteaz plantele fanerogame. n legtur cu plantele pe care se hrnesc (plantele gazd), cele mai numeroase specii snt localizate n re giunile tropicale i subtropicale. Aceste insecte se hrnesc cu seva vegetal, unele fiind pro prii anum itor specii de plante (monofage), altele avnd un caracter cnai general, p arazitn d pe plante din diferite specii i fam ilii (nligofage). n acelai tim p, n cadrul fiecrei grupe de hom optere exist genuri i specii, legate de anum ite zone : step, pdure, zona m on tan etc. Deci sub ra p o rt ecologic, se constat o repartiie deosebit, tt pe vertical ct i pe orizontal. i C apacitatea de nm ulire a productorilor de m an este con siderabil. O singur m atc (fundatrice) nate n cursul vieii mai multe duzini de urm ai care m preun dau natere la mii de nepoi i acetia n continuare la zeci de mii de strnepoi. n generaia urm toare s-ar putea ajunge la milioane i n cealalt la m iliarde dc urmai, dac ar rm ne toi n via. n consecin, fam ilia unei singure m tei ar ajunge dup trei generaii la 820 biliarde de urmai, iar copiii acestora la 82 0 X 1 0 15. i ionsidernd c fiecare insect a r cntri n medie aproxim ativ un iniligram, n acest caz, ntreaga populaie de insecte ar atinge greu tatea de 820 milioane tone, ceea ce a r echivala aproxim ativ cu pro ducia m ondial de gru pe trei ani [53]. Aceast tendin uria de dezvoltare a insectelor productoare dc m an este stvilit puternic i n m od perm anent de un complex 19

de factori biotici i abiotici, care joaca de fapt un rol hot.irtor n m eninerea echilibrului biologic n n a tu ri. n Europa, productorii de m an snt n general bine repre zentai, fiind mai rspndii n zonele forestiere din A ustria, R. S. Cehoslovacia, Elveia, F rana, Italia, R. D. Germ an, R. 1 . a G er m aniei, U.R.S.S., R. S. Polonia, Iugoslavia, R. S. Roinini.i etc. N u m rul speciilor de productori de man (H um uptcrac) pe continentul european este foarte m a re ; referindu-ne m mimai la speciile ce prezint im portan apicol, acestea se cifrei/.'i la 60, din tre care 52 specii aparin subordinului aphiduule.i. specii fa miliei lecaniidae i 2 specii familiei Psyllidae. Pe Iim. i u <stea mai exist nc aproxim ativ 40 specii de productori de m.uui, asupra crora cercetrile snt n curs [41, 53]. n ara noastr, unde condiiile de clin ii i viy.ei.iin .nt n general favorabile dezvoltrii unei faune i flore. boj|,ne i variate, se ntlnesc toate aceste specii dc productori de m ana. Im portana economic a acestora difer ns dc la o zon la alt.i ,i >lo la un un m asiv la altul, n rap o rt cu condiiile dc vegetaie >i miertu limat, ce le caracterizeaz. M enionm c pn n prezent s-au cercetat numai o parte din speciile am intite i anum e cele cu im portan cconomicA m u mare, celelalte fiind identificate i urm rite cu privire li intensitatea secreiei manei, precum i a gradului de cercetare ti > t<*i .i de > ctre diferite insecte consum atoare de m an i n tpeii.il ii* ctre albine. 1. C LA SIFIC A R EA P R O D U C T O R IL O R DE M A N A Insectele productoare de m an fac parte din o u l i n u l Ifom optera, care cuprinde 5 subordine i an u m e: C icadoidtJ, Ptyllvidca, Aleyrodoidea, Coccoidea i A pbidoidea [4], D intre aco.tv.t, im por tan pentru apicultura prezint m ai ales ultimele dou subordine : Apbidoidea i Coccoidea. Subordinul Apbidoidea cuprinde urm toarele familii : Familia Lachnidae** cu subfamiliile Cmarinae, I achninae i Traminae. Familia Cbaitophoridae * cu subfamiliile C baitophorinac i Syphinae. Familia Callaphididae * cu subfamiliile Phyllaphidinae, C allapbidinae i Therioaphidinae.

Familia A phididac * cu subfamiliile Pterocommatinae, A phidinae, Anurapbidinae, M yzinae, D actynotinae. Familia Telaxidae cu subfamiliile Anoecinae, Telaxinae, H ormaphidinae. Familia Pemphigidae cu subfamiliile Scbizoneurinae, Pempbiginae, Fordinae. Familia Adelgidae * (Chermesidae) cu subfamiliile Pineinae, Adelginae. Familia Phylloxcridae cu subfamiliile Phylloxerinae i Pbylloxerininae. Subordinul Coccoidea cuprinde familiile : Margarodidae, Lecaniidae ** Kermidae, Pseudococcidae * i Diaspididae. A m intim de asemenea printre productorii de m an, cu mai mic im p o rtan pentru apicultura in a ra noastr i unele specii din fam ilia Psyllidae, subordinul Psylloidca, ca de exemplu : Psylla mali, Psylla piri, Psylla ulm i etc. 2. M O R F O L O G IA IN SE C T E L O R P R O D U C T O A R E DE MAN P roducorii de m an (H om opterele) snt insecte exclusiv terestre, fitofage, de diferite forme i m rim i, de la 0,5 mm la unele afide, coccide etc., pn la 80 mm la unele specii de cicade. C orpul productorilor de m an este form at din trei p ri principale : capul, toracele i abdom enul. C apul este n general mobil i hipognat (oblic n jos) la subordinul Ciccadoidea, Apbidoidea, Psyloidea i rareori o rtognat (vertical n jos) ca la adulii de Aleyrodoidea. (fig. 10). C apul p rezint organe vizuale, antene i ap a ra t bucal. C a organe vizuale exist ochi compui, ochi simpli (oceli) i ochi lar vari persisteni. M ajoritatea acestor insecte, cu excepia femelelor de Coccidae i a larvelor de Psyllidae, prezint antene lungi, com puse din 4 15 articole, la suprafaa crora se afl periori sen zoriali. A paratul bucal prezint, n esen, aceeai conform aie la toi productorii de m an (Apbidoidea, Psylloidea, Coccoidea) fiind ad a p ta t p en tru n ep at i supt. Acesta se com pune din buza supe rioar (labrum ) care este m ult redus i buza inferioar (labium), ce form eaz rostrul. Labium este n form de jgheab n care alunec
* F am ilii care cuprind specii im p ortan te p en tru apicultur. ** F am ilii care cuprind specii cu p on d ere eco n o m ico -a p ico l m are.

21

Flt l> 11 >.1 m tir .>uri Ic ale < i Im/oi tl md u liilo r la I ltiilr, pulul. /I ......... |i< (dup P

P O11 Ofl, il)

stileii m andibulari i m axilari, iar la cap.it pn im i p m m i/o ria li cu rol tactil. Stileii m axilari snt m ult apropi H' unul > , iltul, ei 1 delim itnd dou canale suprapuse, unul dorsal, ............... i .malul alim entar i unul ventral, m ai mic canalul s.ili n 11 - ii m an 1 dibulari snt situai de o p arte i de alta a stileilm .... 'I ni, i.ir Ia extrem itatea lor se afl aenticule [4] cu ajutorul > Ihh.i itrpung esuturile vegetale. n tre stilei este situat nipofarini;eli e> ronstituie o p arte nsem nat a aparatului bucal. H ip o far n if h i.i parte la form area pom pei bucale care aspir alimentele li> Itidc i le con duce n faringe. n hipofaringe se afl pom pa salviara ian- aspir >ili v a din conductele glandelor salivare i o m ping spre canalul vilivar ventral, delim itat de stileii m axilari (fig. 11). I nr,\i ele form eaz un to t unitar. A ripile snt membranoase, i.K m ir.....iu' depesc n lungime pe cele posterioare. In general mi.t m mIii ulm aripai, i anume cu cte dou perechi de aripi, cu .11 in i ...i m ic im N crvaiunea este m ult redus. Frecvent exist i Im im l 11 i aripi (aptere). I i ml. 1 Ir pi'ulin Uimre de m an picioarele snt diferit c 1 form ai' in Imn in> ilf Iclnl de via. La m ajoritatea speciilor, picioarele mi i.lip iu -' pentru mers. La Ciccadoidea, Psylloidea, A lcy tv d m ilt,' p n .......1 ini nlapt.iu pentru srit. Formele seden tare nu pic io,im le mult reilme (i.iotiindca),
t

22

Abdomenul este al ctu it prim itiv din 11 segmente, d ar la m ajo ritatea speciilor, segmen tul 10 este u n it cu al 11-lea, form nd placa anal (A pbidoidea) sau conul anal (Cicadoidea, Psylloidea). Structura intern a productorilor de m an indic prezena n tegu m ent a num eroase glan de ceriere ce p o t fi uni i pluricelulare. A lturi de acestea sc p o t n tlni la unele specii glande scricigene, cu rol n form area scu tului protector al feme lei (21) etc. Sistemul digestiv este f .g _ Modul de aIimentaie Ia Homo_ alcatUlt din . cavitatea p tere (du p B o n n e m a i s o n ) bucal, fanngele, esofa gul, intestinul mediu i intestinul posterior. Intestinul mediu este astfel constituit nct extrem itatea sa posterioar prezint o supra fa de contact cu extrem itatea anterioar, alctuind cam era fil tran t, ce perm ite trecerea hranei direct spre intestinul posterior i rect. Digestia sc face n intestinul mediu care este secretor, iar absorbia, n intestinul posterior. Psilidele i afidele au camera filtran t m ult sim plificat. Sistemul respirator este traheal : o pereche de tuburi traheene dorsale ce comunic cu exteriorul prin orificii num ite stigme, ce lipsesc ntotdeauna n regiunea capului. Sistemul circulator este destul de bine d e z v o lta t; to i produc torii de m an, cu excepia diaspididelor posed o inim i o aort. O caracteristic este prezena unui organ propulsor (inim a) scurt, localizat n p artea posterioar a abdomenului. Trebuie s adugm c ntre productorii de m an (homo ptere i diferite microorganisme-bacterii sau ciuperci s-a consta ta t o endosimbioz [21, 25, 33, 41]. Aceste m icroorganisme de numite simbiotici, care snt ereditari, triesc liberi n hem olimfa insectei gazd, ca la Coccoidea n celulele sanguine sau n celule 23

speciale derivate din esutul adipos (corpul gras), ca la Fulgoridae i C icadidae. Adesea sim bionii snt grupai n organe speciale, de num ite micetome, ca la A pbidoidea, Psylloidea, Aleyrodoidea i unele Cicadidae. La m ulte grupe de hom optere, micetomele snt viu colorate i cu o bogata reea de trahei. n ra p o rt cu legtura ce exist ntre productorii de m an i simbioni s-au stabilit urm toarele tipuri de simbioze [21] : Bacterii simbiotice libere n lumenul intestinului mediu. Simbioni localizai in epiteliul intestinului : ciuperci, ca la Yassidae sau bacterii, ca la Cocoidea. Simbioni localizai n corpul gras : ciuperci (Ascomycetae) sau bacterii (Cocoidea, Fulgoridae etc). Simbioni grupai n adevrate micetome (Aleyrodoidea, Aphidoidea, Cicadoidea, Psylloidea etc.). La unele afide, un micetom poate s conin mai m ulte tipuri de sim bioni, fie n aceeai celul, fie n celule diferite. Subliniem c, cunoaterea am nunit a endosimbionilor i a rolului lor n viaa insectelor productoare de m an se datorete Prof. P. Buchner i colaboratorilor si. Acetia au stabilit c simbioii (endosimbionii) au proprietatea de a sintetiza, din reziduurile mimice, rezultate n urm a procesului de m etabolism bazai al inHctei, substane proteice asimilabile i to to d at form eaz i unele vitam ine din grupa B. Cunoaterea precis a acestui fenomen dc endosimbioz, ce \l t.i intri- productorii de m an i unele m icroorganisme, pre zint < im portant deosebit pentru apicultur, deoarece aceast i drscopei iic ,1 permis elucidarea unor aspecte cu p rivire la calitatca manei i a mierii de m a n i, dem onstrndu-se n m od tiinific c mana este lipul,i de >nbst.in[ele dc descompunere rezultate n urma metabolismului proteic al iisectti [25]. Aceast precizare rem ar cabil fcut pe plan m ondial, dc specialiti cu renume, a strnit un deosebit interes, contribuind i mai m ult la creterea im portanei manei ca surs m elifer i n acelai timp la aprecierea just a valorii nu tritive superioare a mierii de manii (miere de pdure). n continuare este interesant, s dm o i a iac teri/a re m orfo logic a productorilor de m an, difereniata pe r.rupe de familii (subordine). Afidele (Aphidoidea) snt insecte de dimensiuni mici, ce v a riaz n tre 0,5 8 mm, cele m ai m ari fiind lachnidole, la m ajori tatea speciilor ns, lungimea variaz n tre 2 4 mm. Afidele pre zin t diferite form e, n ra p o rt cu locul de hran. Astfel, speciile ce triesc pe frunzele (acele) de conifere snt subiri, ccle dc pe scoar au o form turtit, iar cele de pe frunzele de foioase snt 24

m ult turtite. Aceste insecte snt de diferite culori, predom innd culorile : verde deschis, m aro-glbui sau negru. U n fenomen inte resant de adaptare la mediu l prezint C inara pectinatae N ordl., al crui corp este verde, cu dou dungi albicioase, asemenea frun zelor de conifere. Tegumentele snt moi i prezint periori de forme i lungimi variabile. C apul este distinct separat de corp la formele aripate, nu ns i la formele nearipate. La afidele nearipate ochii compui snt redui sau lipsesc com plet (Pemphigini). n locul ochilor compui, apterele de la Pem phigidae, Chermesidae, Phylloxeridae au numai ochi larv ari persisteni (trei om atidii) situai pe o protuberan ocular. La formele aripate, anterior ochilor larvari exist ochi compui bine dezvoltai. Antenele snt form ate din 3 6 segmente pe su p rafaa crora se afl organe senzoriale de miros, constituite din elemente nervoase, separate de m ediul extern p rin perei subiri. Aceste senzorii snt caracteristice pentru toate formele i toate stadiile i snt localizate pe ultim ile dou segmente. L a aduli i m ai ales la masculii aripai, apar organe senzoriale unite, alctuind rinariile. O rinarie cuprinde un grup de celule senzoriale, acoperite de o m em bran chitinoas subire i nconju rata de o coroan de periori. La unele specii de afide, exist la baza antenelor organe de echilibru. A paratul bucal la afide este tipic productorilor de m an, fiind ad a p ta t p en tru n ep at i supt. Toracele form eaz un to t unic, cci toate cele trei p ri snt concrescute. La indivizii aripai prezint o dezvoltare deosebit mezotoracele care posed dou perechi de aripi m embranoase ; aripile posterioare prezint periori iar m arginea aripilor anterioare este solzoas. A ripile snt relativ m ari i n stare de repaus snt dispuse deasupra abdom enului, fie vertical ca la Aphididae i Pem phigidae, fie orizontal, ca la Pbiloxeridae i Adelgidae [4]. Picioarele snt conform ate pentru mers. Femelele sexuate de afide prezint, pe o poriune a picioarelor, senzorii, ce se consider a avea rol de glande odorifice, cu im portan n tim pul m pere cherii generaiei de toam n. Abdom enul form eaz m preun cu toracele un tot, excepie fcnd indivizii aripai la care se rem arc o delim itare evident. Afidele au orificiul anal situat ntre dou plci sclerotizate : placa anala i codia. O rificiul genital se deschide ntre placa anal i placa genital. O alt caracteristic a afidelor este c prezint dorsal n tre segmentul 6 i 7, organe speciale, num ite com icele. Acestea se prezin t sub form a unor proem inene care se term in cu pori ce se nchid prin contracia voluntar a unor muchi. C orniculele m prtie un lichid vscos, galben-m aroniu ; acesta este 25

un amestec de snge i cear ce se ntrete ntr-un tim p scurt de la expulzare i este consi derat ca avnd rol de aprare contra p rdtorilor (4,33). Organele de nm ulire la afide se rezum la un simplu orificiu genital, n cazul feme lelor, iar masculii prezint un organ tubular, S tructura intern a afidelor indic prezena unor glande ceriere cu secreie a tt dc abun dent net la m ulte spccii aco per ntreg corpul. La num e roase afide (form e aptere de Chermesidae, Pemphigidae, Phylloxeridae), grupele de ce lule ceriere snt dispuse pe fie care segment corporal (fig. 12). Afidele prezint fenome nul dc snge rare reflex. Sngele afidelor, pc lng clemen tele figurate obinuite, conine i celulele ceriere, cc se dife reniaz progresiv din anumite leucocite (21), C ocddcle (Coccoidea) se hrnesc cu seva esuturilor vii ale plantelor, ca i afidele, d ar snt parazii mulr o u i specializai. Sexele snt bine difereniate. Masculii snt de regul i mici, aripai, dipteri, cu aripile dispuse orizontal ; unele specii au i masculi arip ai i apteri. Masculii prezint picioare lungi ; aparatul lor bucal este degenerat sau lipsete complet. Toate aceste caractere m orfologice oglindesc v iaa masculilor, care este foarte scurt, uneori de num ai cteva ore, scopulei unic fiind fecundarea femelei. Femelele snt m ai m ari dect masculii, aptere, larv iforme, cu corp moale i tegum ent chitinos ; au picioare rudim entare (fig. 13). A paratul bucal este ad a p ta t pentru n ep at i supt, cu m eniunea c rostrul este redus ca dimensiuni, iar stileii snt foarte lungi i mobili, astfel net, din locul fixat, p o t s ptrund n esuturile plantelor pe o suprafa destul de mare. 26

Fig. 13

L ecaniide (dup

H a r a g s i in).

Secreiile de cear snt foarte abundente i provin de la glan dele m ono i pluricelulare. Perii i spinii cerieri, secretai de glan dele m arginale de la femelele de coccide, elaboreaz ceara sub forme foarte variate (fig. 14). G landele ceriere pluricelulare sc prezint sub m ai m ulte form e (fig. 15). M ai m ulte celule, cu aceeai structur bistologic, sau cu structuri variate pot avea un singur disc secretor cu un por sau cu pori m ultipli. La coccide distribuirea glandelor este specific, n general snt grupate n ade vrate organe ceriere. Femelele de D iaspididae prezint grupe de celule ceriere perivaginale, a cror secreie pulverulent acoper oule ; la Lecaniidae i O rthezidae, acestea elaboreaz un ovisac. Psilidele (Psylloidea) snt insecte mici de 1 4 mm. Prezint n general o structur tipic productorilor de m an. Prim ele dou perechi de picioare snt ad ap tate pentru mers, iar a treia pereche este ad a p ta t pentru srit. P entru apicultur, ca productori de m an, prezint im por tan num ai larvele de psilide. Larvele trec prin 5 stadii de dez voltare, p roducia de m an fiind deosebit de abundent n ultim ele dou stadii. C orpul larvelor este tu rtit dorso-ventral i prezint picioare scurte. Larvele snt mobile num ai n prim ul stadiu, apoi se deplaseaz foarte anevoios. Unele specii, ca Psylla mali, P. jraxini etc. prezint o pung cerier perianal,a crei secreie acoper m ana ntr-o pojghi de 27

Fig. 14 T ipuri de p eri cerieri secre t a i dc gla n d ele m arginale de la larve ;i fo rm ele de C occid e (du p K . S u l e )

Fig. 1) G lan d e ceriere p lu ricelu lare (dup K . S u l e )

ccar. Psylla alni, P. buxi, prezint n locul pungii ceriere, fila mente ceroase independente.

3. CICLUL BIOLOGIC
H om opterele se reproduc a tit pc calc sexual ct i prin partenogenez. nm ulirea pe calc partenogenetic este destul de frec vent la A phidoidea, Coccoidea, A leyrodoidea ctc. I lerm afrodismul ns se ntlnete foarte rar i numai la unele coccide (Pericerya purchasi) [ 21]. La m ulte specii de A pbidoidea, Coccoidea c u . masculii se deosebesc de femele nu num ai prin caractere sexuale prim are ci, adesea i p rin caractere sexuale secundare. Astfel la coccidc, m as culii au corpul conform at norm al, snt mobili i prevzui cu aripi n m ajoritatea cazurilor, de asemenea prezint un ap a rat bucal rudim entar. Femelele n schimb snt fr aripi, lipsite de picioare i stau n general fixate pe plantele gazd. C orpul lor este larviform fig. 16). 28

F ig . 16 L ecanlida m are n p lin secreie ( o r i g i n a l )

Ciclul evolutiv al unei specii de insecte ncepe de la ou (la speciile ovipare) sau de la larv (la sp. vivipare) i se term in cu faza adu lt ; aceast perioad alctuiete propriu-zis o generaie". N um rul generaiilor variaz la diferite genuri i specii de pro ductori de m an. Astfel exist specii cu o singur generaie pe an, denum ite m onovoltine ca la unele specii din Coccoidea i specii cu 2 3, sau m ai m ulte generaii (peste 8 10 generaii anuale), denum ite polivoltine, aa cum exist la m ajoritatea speciilor din Aphidoidea. La speciile ovipare, oule snt depuse n general izolat, pe ram uri, frunze, muguri, n crpturile scoarei etc. ; uneori snt 29

Fig. 17 O u le de iarn, depuse d e lach n id a p in u lu i ( A ) Lecaniidele m ari ale m olid u lu i dep u n , n general, un im portan t num r dup cum se p oate ved ea n im agin ea B care p rezin t ou le unei singure fem ele, n fig, 17C oule dep u se de lecan iid a stejarului (origin al)

30

'

introduse i n esuturile plantelor, la unele specii de cicade. D e punerea oulor are loc la unele specii de afide i n sol, pe rd cinile plantelor. N um rul de ou depuse de o femel n cursul vieii variaz de la cteva ou la unele specii de Aphidoidea, pn la cteva mii (2000 4000), la anum ite specii de Coccoidea (fig. 17 i 17 a, 17 b). n unele cazuri oule snt protejate de diferite secreii ceroase, produse de glandele genitale anexe i de glandele ceriere, ca la Coccoidea, A phidoidea etc. La Lecaniidae, oule rm n acoperite de corpul femelei, care m oare im ediat dup depunere, lund aspec tul unui scut protector (easta). La m ajoritatea productorilor de m an (Aphidoidea i unele specii de Coccoidea) se ntlnete i form a de nm ulire prin partenogenez-vivipar, adic dezvoltarea embrionului are loc numai n corpul femelei (insectei adulte) care nate astfel direct pui vii, fr fecundare. Pentru a avea o orientare mai clar asupra ciclului evolutiv al principalelor specii productoare de m an este interesant s cu noatem succesiunea stadiilor biologice ale acestora, grupate pe fa milii : Lachnidae, A phididae, Lecaniidae (Coccidae) i Psyllidae. Lachnidele p rezint un ciclu de reproducere caracteristic unde nm ulirea sexuat alterneaz cu una sau mai m ulte generaii de femele partenogenetice (asexuat). Acest ciclu se poate desfura la speciile nem igratoare, pe o singur p lan t gazd (monoecice), iar la speciile m igratoare, pe dou plante gazd (dioecice).

V aptere . Fig. 18 C iclu b iologic m on oecic (du p Bonnemaison)

31

F ig. 19

C iclu l

b iologic d ioecic

(du p

Bonneraaison)

La speciile nemigratoare, exemplu A pbis pom i, ciclul evolutiv se prezint astfel (fig. 18) ; din oul de iarn , depus n toam n de ctre femela sexuat, apare tn prim var o femel apter, nu m it matc sau fundatrice. Aceasta m atca d i natere pe cale partenogenetic-vivipar, numai la fiice, ftuncle nearipate i aripate, num ite fundatrigene. Acestea continua sc nm uleasc to t pe cale partenogenetica-vivipar, dnd natere n continuare la femele virginogene aripate i nearipate. Virginogcnele, n funcie de con diiile de mediu, se dezvolt pe aceleai specii dc plante (gazde prim are), sau pe plante din alte specii (gazde secundare) succedndu-se astfel mai m ulte generaii, n cursul aceleiai perioade de vegetaie. Spre sfritul verii ap ar n cadrul coloniei femelele ari pate, care reprezint ultim a generaie de femele partenogenetice, num ite sexupare. Acestea dau natere la formele sexuate, masculi

i femele, care dup mperechere (copulaie) depun oule de iarn i apoi ciclul se repet. Aceast evoluie este cunoscut sub numele de holociclic monoecic [4, 21]. La speciile migratoare, dezvoltarea are loc pe dou plante gazd, care din punct de vedere botanic, aparin la familii dife rite. n acest caz o parte din ciclul evolutiv-form ele sexuate, oul de iarn i m atca se dezvolt pe o p lan t gazd prim ar, iar o alt p arte formele virginogene i sexupare pe plante gazd secundare. D e obicei, p lan ta gazd prim ar este o specie arbores cent sau o alt specie peren, iar planta gazd secundar este 0 specie ierboas anual, cultivat sau spontan. La speciile de afide m igratoare, ca de exemplu la A pbis fabae, M yzus cerasi etc., ciclul evolutiv este prezentat n fig. 19. Pe planta gazd prim ar apare prim vara, din oul de iarn, m atca sau fundatricca, care d natere, pe cale partenogenetic-vivipar, la 3 4 generaii de femele fundatrigene. n snul populaiei fo r mate de acestea, ap ar n ultim ile generaii, prin tre femelele neari pate i fundatrigene aripate. Acestea din urm prsesc planta l^a/.d p rim ar i form eaz colonii noi, pe alte specii de plante (plante gazde secundare) ; aceast form alctuiete colonicus. Sosite pe noile plante gazd, fundatrigenele continu s se nm ul easc to t pe cale partenogenetic-vivipar, n to at perioada de vegetaie, an d natere la o serie de generaii virginogene sexupare, lcltu ite din femele aripate, care zboar i se rentorc pe planta ia/d prim ar. D up mperechere, femelele depun oule de iarn, incheindu-se astfel ciclul biologic. Aceast evoluie, care are loc 1 > dou plante gazd, se numete holociclic dioecic. Explicaia biologic a acestui fenomen de m igrare, spre alte locuri de hran (plante gazde), este urm toarea : Stagnarea creterii n var la speciile forestiere micoreaz r mod sensibil p ro poria com binaiilor azotoase solubile din sev. I Jtuorit acestui fap t, ritm ul de cretere i nm ulire al lachnidelor im i-unete trep tat. P entru a iei din impas, la unele specii apar iu aceast perioad formele aripate, care zboar n cutarea unei noi plante gazd, cu condiii de hran mai favorabile. Acest fenomen poate aprea i n prim var, cnd datorit unei densiti prea m ari a populaiilor de productori de m an, loncorcna acestora pentru hran devine m are, astfel n et o parte Im insecte pleac n cutarea unor plante m ai ntrziate n cretere, in locuri mai um brite sau pe plante acvatice etc., la care creterea ne i ic A activ. Astfel m ulte dintre speciile de afide trec n var *l ne arbori, pe diferite plante erbacee cu cretere activ (plante cultivate, buruieni etc.) (fig. 20). Unele specii de lachnide coboar
i d e m an

33

F ig. 20 O p op u laie p uternicii de afid e, pe p lan te din flora sp on tan a (p lm id ) ( o r i g i n a l )

n perioada critic pe rdcini n sol, unde sc hrnesc, fiind ferite de uscciune i p rdtori. In alte cazuri, unele afide petrec aceast perioad ca larve inactive stadiu de odihna (diapauz), de exemplu : afida ararului (Chaetophorella aceris). Spre toam n, creterea ram u rilo r trzii, a m ugurilor, precum i m aturizarea fru ctelo r i a sem inelor, la speciile arborescente snt n so ite din nou de o cretere a concentraiei sevei n p ro teine i n special n acizi am inici, care face posibila o a doua n m u lire n mas a p ro d u c to rilo r de m an fr a sc mai atinge densitatea p opulaiilor din prim var. n acest tim p form ele m i gratoare, care au p arazitat pe plante gazde secundare n tim pul verii, revin pe plantele gazde principale, unde dup m perechere are loc i depunerea oulor de iarn. Lecaniidele se nm ulesc n general pe cale sexuat i prin partenogenoz (partenogenoz facultativ). In unele cazuri nm ulirea are loc exclusiv pe cale partenogenetic (Eulecanium r u f uium). 34

La lecaniide, sexele snt bine difereniate. Masculii sn t ari pai, cu dou aripi, lipsii de ap arat bucal, iar femelele snt fr aripi, larviform e, cu corp moale i tegum ent c h itin o s; au picioare rudim entare cu o singur ghiar, iar aparatul bucal este stiliform specializat p en tru n ep at i supt. In evoluia postembrionar se difereniaz trei s ta d ii: larv primar care apare din ou, larv secundar i femela. Biologic, stadiul de larv secundar se subdivide n dou faze : hibernal i posthibernal, iar cel de femel n faza im atur i adult. La m ajoritatea speciilor de lecaniide procesul depunerii oulor este precedat de o intensificare a funciilor glandelor ceriere, p en tru a determ ina aderena oului pe fru n ze (ace), sau pe scoara ram u rilor i de asemenea p en tru a m piedica ptrunderea apei sub corp. Perioada o v ipozitar dureaz 10 15 zile. D in p u n ct de vedere al reproduciei, lecaniidele p o t fi cla sificate n :
- o v ip a r e /
\ pon't r

S w S **

\ \

(P hysokerm es sp.) 1 sac ov ig en

o v o v iv ip a r e S phaeroleccanium prunastri.

M aturaia oulor speciilor ovipare se produce n ovariole, iar embriogeneza n sacul ovigen. La speciile ovovivipare oule se form eaz to t n sacul ovigen, d ar dup m aturaie snt m pinse n oviduct unde se produce ontogeneza. Spaiul n care femelele depun oule sac ovigen poate fi ven tral sau anal. U nele specii au un singur sac ovigen, altele au 2 saci ovigeni, iar corpul e m p rit longitudinal n 2 loji (Physokerm.es sp.). Larva primar (Li) constituie principalul element de rs pndire al insectelor. P oate form a colonii (Eulecanium, Pulvinaria, Physokermes) pe dosul frunzelor sau colonii sedentare (Sphaerolccanium prunastri) pe scoara ram urilor (fig. 20 a). P ro cen tu l o u lor eclozionate variaz n tre 97,0 99,5% d in tre care ap roxim ativ 30 7 6 % larve form eaz colonii, iar 24 7 0 % pier n tim pul m igraiei de fixare, fie din cauza ploilor, fie chiar din lips de hran. O p arte din larvele prim are sn t luate de v n t i tran sp o rta te pe alte plante unde form eaz noi colonii. D u rata stadiului p rim ar variaz n ra p o rt cu specia i condiiile climatice. Astfel la Physokermes sp., Eulecanium corni, E. coryli, i E. rufulum 65 70 zile, la Sphaerolecanium prunastri 60 65 zile i Ia Pulvinaria betulae 15 20 zile.

35

Fig. 20a L arve de lecan iid e

(A larv prim ar B larv secundan)

Larva secundar (Ls) apare n urm a nprlirii larvei prim are. Acest proces se produce la Eulecanium corni, E. coryli, Physo kerm es sp., la jum tatea lui septem brie, iar n cazul lui Pulvina ria betulae, la nceputul lunii iulie. Tinerele larve secundare m i greaz de pe frunze pe ram uri, la baza m ugurilor sub solzi, sau n crpturile scoarei, o parte cznd n fru n zar. n perioada hibernrii larvele i nfig aparatul bucal n esuturile plantei p e n tru a avea stabilitate i rm n fixate astfel pn la nceputul prim verii, cnd o d at cu pornirea n vegetaie a plantei gazd, acestea ncep s se hrneasc intens. D up n p rlire a larvelor se cundare (L2) o p arte se transform n femel iar alt parte, m ult m ai mic, n masculi. Femela. n u ltim u l stadiu de evoluie, stadiul de adult al in sectelor, femelele snt nearipate i prezint o culoare glbuie. Acest stadiu m archeaz nceputul producerii m anei, moment care determ in i intensificarea activitii furnicilor de pdure. n aceast perioad, n tim p ce masculii stau fixai pe frunzele aciculare de m olid, (Physokermes sp,), femelele se hrnesc activ i 36

sccret trep ta t to t mai m ult m an. Este a doua faz de dezvol tare a femelelor, caracterizat prin culoarea roietic a estelor i n acelai tim p p rin tr-o cretere sim itoare a produciei de man. In faza urm toare, paralel cu creterea n volum a femelelor i culoarea lo r se schimb devenind viinie. Este m om entul cnd femelele ajung la m atu ritatea sexual i devin apte p en tru m pe rechere. n aceast etap producia de m an atinge punctul cul m inant. Paralel cu dezvoltarea fem elelor are loc, n apropiere, pe Irunzele de molid i brad, m aturizarea m asculilor care i fac apariia de sub estele lo r ceroase, gata p en tru m perechere. Masculii se deplaseaz cu uurin fiind aripai, iar dup m perechere m or, neavnd nici o contribuie direct la producia de man. Femelele m perecheate se dubleaz n dim ensiuni, ajungnd la dezvoltarea m axim , ceea ce m archeaz de fap t ultim ul stadiu de cretere al lecaniidelor. Paralel cu m aturizarea oulor form ate n sacii ovigeni, p ro d u cia de m an scade sim itor, iar culoarea feme lelor devine tre p ta t brun i apoi brun nchis, o d at cu m oartea lor. Eclozionarea larvelor are loc, n funcie de m ersul vrem ii, din iunie pn n septem brie. Psyllidele p rezint un ciclu biologic care variaz n ra p o rt cu .specia. Acestea p o t ierna n stadiul de ou, depuse pe ram uri, n crpturile scoarei i la baza m ugurilor (Psylla mali), sau ca aduli, adpostii n scoara arborilor mai btrni (Psylla pyricola). Psylla mali prezint o singur generaie pe an n tim p ce specia Psylla vyricola dezvolt cel puin 2 3 generaii pe an. C aracteristic PsyII idelor este faptul c ele paraziteaz organele tinere ale plantelor gazd, a tt n stadiu de larv ct i n stadiul de adult.

4. SPECIILE D E IN SE C T E P R O D U C T O A R E D E M A N A D IN Z O N A P D U R IL O R D E C O N IF E R E Zona m o n tan a rii noastre constituie n com plexul ei o resurs m elifer deosebit de bogat i variat. A lturi de n tin sele masive de zmeuri, zburtoare i fnee naturale, care asi gur fam iliilor de albine nsem nate rezerve de nectar i polen, speciile forestiere din aceast zon furnizeaz anual i im portante can titi de m an. n special m ana din zona coniferelor, produs de lachnide i lecaniide, contribuie la obinerea unor sorturi de m iere de calitate superioar (fig. 21). 37

Fig. 21 Stuprit p astoral n M unii R etezatu l, jud. H u n ed oara ( o r i g i n a l )

Suprafaa ocupat de conifere este de aproxim ativ un milion i ju m tate ha ceea ce reprezint aproape 25o/o din suprafaa total ocupat de pduri la noi n ar (98). D in tre conifere, m o l i d u l (Picea excelsa) care de fap t reprezint principala plant gazda pentru productorii de m an, ocup 70/o> b r a d u l (Abies alba) 25/o i p i n u l (Pinus sp.) cu l a r i c e l e (Larix europea), la un loc cca 5<>/o (14,60). Subliniem c, spre deosebire de brad, m olidul prezint o arie de vegetaie mai nordic, form nd arborete pure n partea superi oar a subzonei coniferelor i de asemenea arborete dc amestec cu bradul i fagul, n partea inferioar a acesteia. n general pdurile de m olid i brad se ntlnesc n to t lanul C arp ailo r precum i n M unii Apuseni [22,60]. T rebuie ns s m enionm c nu n to a t zona coniferelor exist condiii ecologice favorabile creterii i dezvoltrii p ro d u ctorilor de m an i respectiv, perspective bune pentru culesul la m an. D ezvoltarea i gradul de rspndire a insectelor p ro ductoare de m an snt condiionate de o serie de factori externi i interni. 38

P rin tre factorii externi citm : factorii abiotici (solul, expo ziia, altitudinea, condiiile meteorologice) i factorii biotici (plan tele gazd, vegetaia nconjurtoare, furnicile de pdure, dun torii, p araziii etc.), iar ca factori interni avem factori ereditari. Se poate afirm a c aria de dezvoltare i rspndire a insectelor productoare de m an din masivele de conifere este condiionat de zona natu ral de vegetaie, corespunztoare speciilor vegetale respective : m olidul, bradul pinul, etc. Pe baza cercetrilor efectuate pn n p rezen t n zona coni ferelor, s-a stabilit ciclul biologic la principalii p ro d u cto ri de man, perioadele lor de secreie n funcie de altitudine, i s-a efectuat o cartare prelim inar a m asivelor cu m an din aceast ?on, n vederea unei evaluri orientative a acestei im p o rtan te resurse melifere. De asemenea, s-au stabilit o serie de elemente im p o rtan te p en tru elaborarea prognozei la culesul de m an [12, 14, 18, 34]. n vederea valorificrii superioare a rezervelor de m an din masivele de conifere este necesar s cunoatem (s identificm ) speciile de insecte pro d u cto are dc m an, ciclul lo r biologic cu perioadele o p tim e de secreia m anei, precum i o scrie de factori care favorizeaz sau stnjenesc procesul de secreie i respectiv influeneaz n tr-u n sens sau altul, recolta de m iere de m an (miere de brad). n acest sens, n funcie de planta gazd, prezentm mai jos n ordinea p ro d u ctiv itii i im p o rtan ei lor p en tru apicultura, o caracterizare m orfo-fiziologic a insectelor productoare de m an, subliniind n special anum ite aspecte legate de stadiile de secreia manei corelate cu unele fenofaze i date calendaristice, utile pentru producia apicol.

P R O D U C T O R II D E M A N D E P E M O L ID (P IC E A E X C E L S A L a m .) n R . S. R om nia, m olidul constituie principala plant gazd, sub rap o rtu l calitii i produciei de m an ; aceasta rezult, a tt din suprafaa im p o rtan t ce o ocup n cadrul m asivelor de co nifere, ct i din faptul c pe m olid triesc i se dezvolt cei mai de seam p ro d u cto ri de m an, de im p o rtan m ondial. Speciile de productori de m an rspndite n m olidiurile din ara noastr s n t : 6 lachnide i 2 lecaniide. 39

Lachnida m arc a cojii de m olid (Mecinaria piceae sin. Cinar, piceae Panz. sin. cu Lacbnus grossus sin. cu Cinara grossa K alt.) Aceast specie facc p a rte din fam ilia Lachnidae, subfam. Cinarinae. Insecta adult este de culoare neagr-cenuie, neagr-m aronie, n ra p o rt cu locul i anotim pul. P rezint o lungim e de 4,55,0 m m , fiind cea mai m are lachnid din zona coniferelor. Pe lng aceasta p rezin t i o p articu laritate interesant, n lucrrile de identificare, sau p en tru investigaiile de prognoz i anum e : ferindu-se de lum ina direct a razelor solare, i schimb perm anent poziia pe arbore, n rap o rt cu poziia soarelui, astfel ca colonia s se gseasc m ereu n partea um brit. Im p o rta n t p en tru ntreaga evoluie a populaiei de insecte i perspectiv de cules este mom entul eclozionarii m tcilor p ri m are (fundatrice) din oule de iernare. T erm enul de eclozionare (pragul biologic) se determ in prin n registrarea datelor privind evoluia tem peraturii, de la desprim vrare (nflorirea ghioceilor) i pn la apariia tin erilo r m tci. D up lucrrile lui S c h e u r e r [77], eclozionarea arc loc atunci cnd de la desprim vrare, suma tem peraturilor medii zilnice peste 0C,ajunge la 70 80C. In condiiile de desprim vrare 1970 din zona noastr m on tan, (Punctul de control Blejoaia jud. Cluj altitudine 1 100 m), eclozionarea m tcilor prim are a a v u t loc n a doua jum tate a lunii aprilie. Fenologic acest stadiu a corespuns cu nflorirea n pajitile din zona respectiv, a urm toarelor specii : c a 1 c e a c a l u l u i (Caltba palustris), c r u c e a v o i n i c u l u i (Hepatica transsilvanica), p t i a (Anem one ranunculoides), r u s c u p r i m v r a t i c (A donis vernalis) i altele. M tcile proaspt eclozionate se deosebesc cu uurin de alte specii de laclinide, fiind de culoare albastr-cenuie i cu pi cioarele galbene, iar ca m rim e ating aproape 1 mm. inerile m tci se deplaseaz im ediat de pe frunze pe ram u rile de 2 3 ani, unde se hrnesc intens, absorbind seva elabo rat, bogat n substane nutritive. Mai trziu se observ colonii ce populeaz adesea treim ea mijlocie a ram urii, uneori ajungnd p n n vrfurile ram urii. In acest moment, populaiile de insecte p o t fi cu uurin identificate cu aju to ru l furnicilor de pdure, care circul intens pe ram uri, le cerceteaz i se ospteaz din plin cu picturile de m an secretate. Spre sfritul lunii mai nceputul lunii iunie, odat cu ap ariia n poienele m ontane a florilor de p o r o i n i c (Orcbis sp.) 40

hy,. 22 P o ro in ic (O rc h is s p .)

Fig. 23 Bulbuci de m unte (T ro lliu s eu ropeu s)


CI. - J |n\ *f"l)

.7 . f a i:' W -/

itfJrJ

)i .1 b u l b u c i l o r d e m u n t e (Trollius europeus) (fig. 22 i 23), are loc naterea prim ei generaii (Fi) de fiice (fundatrigene). O m atc nate aproxim ativ 30 fiice virginogene (partenoi c nr/.i vivipar). Treptat colonia crete sim itor, acoperind n unele cazuri liHriMRa suprafa a tulpinei, ceea ce se observ cu uurin de la tliatan. n condiii favorabile, aceste colonii ajung la peste 5000 41

Fig. 2 3a C u les de m an n zon a con iferelor ( o r i g i n a l )

de indivizi, cnd dezvoltarea populaiilor nregistreaz prim ul m a xim biologic (iunie-iulie). Paralel cu aceasta i producia de m an crete, iar culesul albinelor se intensific puternic, nregistrnd zilnic la cn taru l de control, sporuri ce depesc 24 kg. miere/ fam . albine (fig. 23 a). O d at cu ap ariia celei de a doua generaii de fiice (F), ca este com plet aripat, populaiile se rspndesc (roiesc) la distane m ari n pdurile de m olid, unde form eaz noi colonii de p ro d u ctori de m an. Aceste colonii se hrnesc pe ram uri tinere de 1 2 ani, dnd apoi natere generaiei urm toare de fiice partenogenetice (F3) care contribuie la o nou dezvoltare puternic a acestei specii, respectiv la o nou producie nsem nat de m an. n condiii m eteorologice favorabile (ploi m oderate i tim p clduros), poate avea loc nregistrarea celui de al doilea m axim biologic, n a doua jum tate a lunii august, cnd se poate obine o a doua recolt de m iere de m an, care ns nu este de p ro p oria n registrat la prim ul cules. D u rata acestui cules este de seori scurt, avnd n medie 5 6 zile [41, 43]. 42

Fig. 24 M ecin aria p iceae n preajm a depunerii ou lor

( o r ig in a l)

Spre toam n (septembrie) are loc ap ariia form elor sexuate, masculi i femele, ambele form e nearipate. D up mperechere (copulaie), femelele depun oul de iarn. Este interesant de menlionat c femelele sexuate (ovipare) prezint n partea inferioar .1 abdom enului un bru de cear alb-sclipitor care nconjoar placa anal i se m enine ca o podoab pe toat perioada depunerii oulor (fig. 24). Acest bru de cear se pare a avea rolul de a unge oul n m om entul depunerii, cu un strat fin, protector. O ule snt Ic culoare nchis neagr-cenuie, neagr-albstruie, fiind lipite pe partea inferioar a acelor sau chiar pe coaja ram urilor m ai tinere (, 14 ani) (fig. 25). 43

Fig. 25 O u depuse de M . p i c t a t (oct. 1969)

( o r ig in a l) D up depunerea oulor de iarn, femelele slbite com plet se chircesc i m or. Pe vrem e frum oas depunerea oulor se prelungete pn la sfritul lunii octom brie nceput de noiembrie (toam na 1969 n zona m ontan), asigurndu-se astfel perspective bune pen tru p ro d u cia de m an a anului u rm to r. D in investigaiile efectuate pe teren n zona coniferelor, aceasta specie este foarte rspndit n a ra noastr. A fost iden tificat n masivele de m olid de la Valea Streiului (altitudine 800 1200 m), Marginea (1000 m ), C leanu Zlatei (1200 1500 ta), Sltruc (800 1000 m), Vadu-D obrii (900 m) etc., n jud. H une oara ; Rachiele (950 1500 m), Clele (800 1250 m), V. D i '-cului (800 1200 m), V . Rctu (700 1400 m ), Bljoaia 44

(900 1100 m), etc. n jud. Cluj ; Izvoarele Leului (850 1450 m), Ilva Mare (800 1050 m ), Colibia (800 1100 m), C ribava (900 1100 m), Izvoarele Sluei (800 1200 m) etc., n jud. Bistria N sud etc. unde se nregistreaz periodic, la 2 4 ani, recolte nseninate de miere de m an, ce depesc n condiii favo rabile 2030 kg/fam ilia de albine, ndeosebi n cazul cnd acest cules se asociaz i cu cel furnizat de lachnida pudrat a m olidului. Adesea pe Valea Someului M are (C ribava 1000 m) ca i la Punctul Bljoaia 1 100 m (Valea Someului Rece), s-au observat colonii din specia lachnida mare cu cele din lachnida pudrat, chiar pe aceiai arbori. Lachnida p u d rat a m olidului (Cinara pillicornis H tg sin. Aphis pillicornis, sin. Lachnus pinicola K a lt etc.). Aceast specie face p arte din fam ilia Lacbnidae, subfam. Cinarinae. A dulii snt de culoare brun-rocat, de diferite nuane i prezint o lungime medie de 3 mm. D ato rit prafului (cristale fine) de cear ce aco per corpul femelelor, n special abdom enul i partea ventral a corpului, insecta apare ca fiind p udrat, de unde i vine i denum i rea. Puietul de culoare m ai deschis, m aronie, este acoperit de asemenea cu cristale de cear. Lachnida p u d ra t a m olidului, pre zint, n general, un ritm de dezvoltare, m ult mai tim puriu dect specia precedent. Astfel eclozionarea m tcilor prim are din oul de iarn" are loc de obicei n prim a jum tate a lunii m artie, atunci cnd suma tem peraturilor m edii zilnice, pozitive (peste 0C ), n registreaz 40 50C [77]. D up apariie, tinerele m tci (m aronii-rocate) se hrnesc, nc la nceputul lunii aprilie, pe vrful rm urelelor din anul trecut, iar dup pornirea n cretere a lstarilor de mai, acestea trec pe l istri, preferin d ndeosebi arborii tineri. Pe arborii b trn i, m u le populeaz v rfu l coroanei i v rfurile ram urilor principale. Din acest m om ent, se observ pe ace to t m ai frecvent picturile de m an, care atrag dup sine i o intensificare a activitii fu rn i cilor de pdure. n cazul c, vremea se m enine stabil i fr rceli, o d at cu creterea tinerilor lstari de molid, i face ap ariia prim a generaie de fiice (Fi), de obicei, n tre ultim a decad a lunii aprilie i p rim a decad a lunii mai. C a sem nalizatori fenologici n aceast perioad avem fenofaza, de sfrit de nflorire a p o d b e a i u l u i (Tussilago farfara) 26) . . . Prolificitatea m tcilor prim are este aceeai ca Ia specia p re cedent, peste 30 de urmai la o singur m atc, din care aproxi m ativ o treim e snt form e aripate. n a doua jum tate a lunii mai ap ar primele fiice din generaia a doua (F2), din care 80% aripate, t.ire zburnd populeaz lstarii de mai. Cu aceast nou generaie, 45

coloniile de productori sc- dezvolt vizibil, iar secreia m anei de vine abundent i a tra c tiv i pentru albine. Culesul ncepe n iunie i dureaz pn la nceputul lunii iulie, cnd colonia se rspndete (roiete). nm ulirile n mas la aceast specie snt de obicei lim itate net, la o distan de num ai 2 3 km, se p o t nregistra culesuri de intensiti cu totul diferite. n cursul lunei iulieaugust, are loc ap ariia generaiilor a treia (Fa) i a patra (F-i) de fiice, care ns nu mai furnizeaz cule suri de producie decit n cazuri cu totul rare, cnd condiiile climatice snt deosebit de favorabile. n mod obinuit, spre sfritul lunei iulie nceputul lui august nu se m ai observ din aceast specie dect oule depuse pe acele de pe lstarii de mai. O ule se gsesc lipite pe partea inferioar a acelor, avnd o culoare glbuiem aronie n momentul depunerii, apoi devine neagr-cenuie. P entru a se conserva n bune condiii pn n prim var, oule prezint la su p rafa o glazur de cear (pojghi ceroas) care le protejeaz m p o triv a intem periilor. D in cercetrile efectuate pe teren i aceast specie este p re zent n m ajoritatea m olidiurilor cu expoziie sudic, nsorit i adesea i n cele cu expoziie nordic. Astfel colonii dezvoltate s-au nregistrat (1965, 1967, 1969) pe valea Beliului (jud. Cluj), la M gura, C ribaba, Cucureasa, Preluci etc. n m unii Rodnei (jud. B istria-N sud). n condiiile favorabile aceast insect secret m an din abunden, furniznd

Fig. 26 P o d b ea lu l (T u ssila go fa rfa ra )

46

Fig. 27 In M u n ii R o d n ei, jud. B istria N s u d ( o r i g i n a l )

nsemnate culesuri de producie. Adesea acest cules se asociaz cu cel de la specia precedent (lachnida mare) obinndu-se astfel sporuri nsem nate la cntarul de control. A stfel la masivul A ria pe valea Ilvei (jud. B istria-N sud) s-au nregistrat n ultim ile dou decade ale lunei iunie (1963 i 1965) de la cele 2 specii de lachnide, sp o ru ri m edii decadale de 22,5 kg m iere pe familie de albine (fig. 27). M enionm c sub ra p o rtu l dezvoltrii p opulaiilor de insecte i al produciei de m an, ponderea cea m ai m are o prezint Iachnida mare. M ierea de la lachnida p u d rat este de culoare brun-rocat cu reflexe albstrii i nu are ten d in a de cristalizare. Lachnida cenuiu-verzuie a cojii de m olid (Citiara pruinosa H tg.). Aceast specie face p arte din familia Lachnidae subfam. Cinarinae i ierneaz ca i celelalte lachnide sub form de ou de i;irn . M tcile prim are apar de obicei la nceputul lunii aprilie, atunci cnd suma tem p eratu rilo r peste 0 nregistreaz 55 60 [77]. 47

P rezena acestora este uor detectata dup activitatea mai intens a furnicilor pe arborii-gazda. La nceputul celei de-a IlI- a decad a lunii mai i face ap a riia prim a generaie de fiice, fundatrigene (Fi). n general, apariia acestei generaii coincide cu nceputul n floririi bulbucilor de m unte. G eneraia a Il-a de fiice (F2) apare pe la jum tatea lunii iunie i contribuie la dezvoltarea coloniilor care, n condiii favorabile, secret m an din abunden. Spre toamn, generaia sexuat se m perecheaz, n urm a c reia femelele depun oule de iarn pe partea inferioar a frun zelor aciculare. Aceast lachnida a fost sem nalat n masivul de la M arginea, judeul H unedoara, d ar asupra gradului ei de rspndire n zona coniferelor de la noi i asupra im portanei ei economice nc nu se poate discuta. Lachnidele verzi-dungate ale m olidului (Cinar viridescens Chol. i Ci'-nara cistata Bckt.). Ambele specii fac p arte din fam i lia Lacbnidae, subfam. Cinarinae. Fundatricele de culoare nchis apar din oul de iarn, n aprilie-m ai i snt identice a tt ca culoare ct i ca nfiare i loc de h ran [4 3 ]. Larvele acestora au o culoare m ai deschis dect adulii. n cadrul celei de-a doua generaie de fiice (Fa), ap ar 8O0/0 din femele aripate, iar n caz de tim p nefavorabil, i fac deja a p ariia i femelele sexuate, ce se recunosc uor dup fia argintie de cear, din partea inferioar a abdomenului. Culesul apare n cursul lunii iunie, cnd i frecvena de vizi tare a furnicilor de pdure devine m axim . D up perioada din tim pul verii, cu activitate slab, densitatea populaiei de insecte crete tre p ta t spre toam n, cnd ap a r i co lonii noi. Secreia de m an ns este slab i la cules se observ num ai viespi i diferite mute. La nceputul toam nei, m tcile se xuate depun oule de iernare. Lachnida cerat a m olidului (Lachniella costata Zett. sin. cu Lachnus farinosus). Face parte din fam ilia Lachnidae, subfam. Cinarinae. Femelele snt acoperite com plet cu o pulbere ceroas (fi8 - 28)' . . . . . . Ele triesc n colonii mici pe ram urile m ai btrne ale m olidu lui. Insecta ad u lt are aproxim ativ 3 cm i este de culoare m aronie nchis. Pe spate prezint dou sifunucule [33]. P refer inuturi umede. N u a fost identificat p n n prezent la noi dect n zona coniferelor de pe Valea Prahovei. A lturi de lachnide se ntlnesc aproape n toate molidiurile de la noi a d e l g i d e l e , ca de exemplu : Adelges laricis, A . tar
ii

Fig. 28 L achnida cerat a m olid u lu i ( o r i g i n a l )

dus, fam. Adelgidae etc., productori de m an, care triesc pe fninzele (acele) de molid i form eaz gale de diferite form e i in.ulmi (fig. 29). N u prezint ns im portan economic, dect in o.izuri excepionale, cnd poate furniza un cules slab de pro ducie (Zona V atra D om ei Suceava etc.). Pe lng aceste specii, pe molid triete i o alt grup de m uvte productoare de m an lecaniidele care prezint o ili'osrbit im portan economic, a tt sub raportul produciei de rti m.i ct i din p u nct de vedere al calitii ei. S-au identificat dou specii de lecaniide i anume lecaniida ti.in > lecaniida mic (fig. 30).

< Mo .N dt1 man Ln i

49

Fig. 29 Gale de Adclges sp, ( o r ig i n a I) Lecaniida m arc (Physokermes piccac Schrk) face parte din fam ilia Lecaniidae, subfam. Lecaninae [26]. Spre deosebire de speciile anterioare, aceasta prezint o singur generaie pe an Ierneaz sub form de larve secundare (La) i anume : larvele femele de culoare galben-portocalie stau adpostite sub solzii de la baza m ugurilor, iar larvele mascule stau lipite pe partea infe rioar a acelor de molid. D up topirea zpezii, o dat cu apariia prim elor flori de alun, larvele femele devin active i ncep s se hrneasc cu sev. Dei larvele stau mai m ult ascunse i nu pot fi observate, prezena lor este totui uor de sem nalat dato rit firioarelor cree, argintii de ceara, ce ies n afara solzilor de m uguri i de asemenea p rin circulaia activ a furnicilor de pdure, pe arborii respectivi. Spre sfritul decadei a treia a lunii aprilie i '5 0

I <g. 3 0 L ecan iid a m are i L ecan iid a m ic (P h yso k erm es sp.) ( o r i g i n a l )

prim a decad a lunii mai, are loc, de obicei, nprlirea larvelor \ecundare i ap ariia adulilor. Femelele aptere de culoare glbuie, cu nuane portocalii, fiu form a i aspectul unor mugurai. Acest stadiu m archeaz n ceputul producerii de m an i corespunde cu fenofaza de nm u gurire a m olidului. O dat cu creterea m ugurilor pe molid n jurul ii doi centim etri lungime, cresc i femelele tinere ajungnd la 2 3 mm, iar culoarea lor devine roietic. Paralel cu dezvoltarea lor crcte sim itor i producia de m an, ceea ce atrage la cules primele albine. C alendaristic, acest stadiu corespunde n condiiile cerce tate, cu decada a treia a lunii mai i nceputul lunii iunie. T rep tat femelele ajung la 3,54,5 mm lime, iar culoarea lor devine roieviinie, fiind apte pentru mperechere. Aceast etap reprezint mom entul culm inant al produciei de man. Paralel cu dezvoltarea femelelor are loc n apropiere, pe frunzele de molid, m aturizarea m asculilor care i fac apariia de m b estele lor ceroase, gata pentru mperechere. Masculii se de plaseaz cu uurin fiind aripai, iar dup mperechere mor, neavnd nici o contribuie direct la producerea de m an. Femelele

51

m perecheate se dubleaz n dimensiuni, ajungnd pn la cca. 8 mm lime, ceea ce m archeaz ultim ul stadiu de cretere al lecaniidelor mari. Paralel cu m aturizarea oulor form ate direct n sacii ovigeni, din corpul femelei, producia de m an scade sim itor, iar culoarea femelelor devine trep tat brun i apoi brun-nchis, o dat cu m oar tea lor. Eclozionarea larvelor are Ioc din iulie pn n septembrie, n funcie de mersul vrem ii. Larvele prim are (Li) de 0,50,7 mm lungime, au form a eliptic i culoarea castanie. Ele se deplaseaz cu uurin de pe o ram ur pe alta i chiar de pe un arbore pc altul n cutarea locurilor de iernare. D up Svescu [74], larvele prim are pot fi luate dc v n t i transportate la distane m ari, unde form eaz colonii noi. Stadiul de larv prim ar reprezint dealtfel unica ocazie n viaa lecaniidelor de rspndire i form area de colonii noi, n alte pduri de m olid nvecinate. In toam n larvele prim are nprlesc i ierneaz ca larve secundare (L2). Lecaniida mic (Physokermes hem icryphus Dalm .) face parte din fam. Lecaniidelor subfam. Lecaninae. Aceast insect parcurge aceleai stadii caracteristice de dezvoltare, cu o decalare spre var de aproxim ativ 25 zile, fa de specia precedent. D in ciclul su biologic vom evidenia num ai acele stadii de dezvoltare, care snt legate direct de producia manei, n vederea cunoaterii i urm ririi lor pe teren. Aceste stadii corelate cu schim brile tipice de culoare pe care le nregistreaz estele femelelor, snt urm toarele : ap ariia adulilor cu estele de culoare glbuie-portocalie, m archeaz nceputul producerii manei i intensificarea circulaiei furnicilor pe arborii respectivi ; insectele cu estele de culoare roietic (1,5 2 mm), indic creterea sim itoare a produciei de m an i ap ariia la cules a prim elor albine. C alendaristic, aceasta corespunde n general cu decada a treia a lunii iunie ; insectele cu estele de culoare roie-viinie (2 3 mm) arat c femelele snt apte pentru mperechere, iar producia de m an crete tre p ta t nregistnnd punctul c u lm in a n t; femelele cu estele roii-castanii (4 5 mm) arat c p ro ducia de m an ncepe s scad ; Baleea-Sohodol (1150 1500 m altitudine), M arginea (800 lelor i sfritul producerii de m an. D in analiza ciclului biologic la cele dou specii precum i a perioadelor de secreie intens a manei, respectiv perioadele bune de cules, rezult c acestea au loc ntre 25 mai 20 iunie, la Physokermes piceae i 25 iunie 25 iulie la Physokermes hem i cryphus cu unele oscilaii determ inate de altitudine i mersul vrem ii (fig. 31). 52

SITUAIA
n reg istr rilo r la p u n ctu l d e c o n tr o l Baleea, jud. H u n ed oara 1450 m . (Z o n a m o l i d u l u i )

Dalta

Evoluia tim p u lu i

n reg istrri c n ia r control

Sursa p rincipal
de cu les

16.V I.1962 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. .,

T im p fru m os i u m ed T im p fru m os i u m ed T im p fru m os d .a in . p loaie T im p fru m os i u m ed T im p fru m os i u m ed T im p fru m os i u m ed T im p d im in eaa plou d .m . rcce T im p n efavorab il zbor tem p . sczut T im p n efavorab il zbor tem p . sczut T im p n efavorab il zbor tem p . sczut T im p n efavorab il zbor tem p . sczut T* f 1*11 T im p n efavorab il zbor tem p . sczut T im p n efavorab il zbor tem p . sczut T im p n efavorab il zbor tem p . sczut T im p rela tiv fru m o s-re ce T im p rela tiv fru m o s-re ce P lou tim p lin itit i rece P lou tim p lin itit i rece P lo a ia con tinu tim pul d e n c lz. n ou rri p ariale-cald T im p frum os i cald T im p frum os cald i um ed Tim p frum os cald i um ed T im p frum os cald i um ed T im p frum os cald i um ed T im p frum os cald i umed T im p frum os cald i umed T im p frum os cald i um ed T im p frum os cald i umed T im p frum os cald i umed T im p frum os cald i umed T im p fru m os cald i um ed T im p frum os cald i um ed

2 ,4 5 0 kg. 2,700 1,800 4,500 5,100 5,300 0 ,600 ,,

Z m eu ri i m an de la lecan iid a m are I W ?* M M S I

__ 0,100 0 ,1 5 0 0 ,100 0 ,2 0 0 0 ,250 0 ,350 0,200 0 ,400 0 ,250 0 ,200 0 ,300 0,1800 1,250 1,900 2 ,4 0 0 2 ,6 0 0 2 ,700 2 ,600 2 ,500 2 ,200 2 ,200 1,800 1,600 1,200 1,200

iV . M 4 if M Z m eu riu l s-a tr e c u t Z m eu riu l s-a trecu t M an lecan iid a m ic 19 > )>


. ,

30. 1.V II.1962 2. 3. 4. 5, 6. 7. 89. 10. 11. 12. 13. 16. 15.
H .

31 iJ *

)) 1 1 M * 5 > ! 3 * J -f
!J

J > M > 1

JJ
H

1 1 1*
is

II ti
st

1 > 1

17. 18.

54

Data

Evoluia timpului

n registrri clntar, con trol

Sursa p rincipal de c u le s

19. 20. 21. 2 2. 23 24. 25. 26. 27. 2 8. 29.

..
.,

T im p frum os cald i um ed T im p frum os aer uscat T im p frum os aer uscat T im p frum os aer uscat T im p frum os aer uscat T im p frum os aer uscat T im p frum os aer uscat D im in e a a p loaie tim p cald T im p cald i um ed T im p cald i umed T im p ca ld d u p m as vnt T im p T im p T im p T im p cald cald cald cald i i i i lin itit lin itit lin itit lin itit

1,000 1,000 1,000 0 ,950 0 ,900 0 ,700 0,500 0 ,300 0.650 0 ,700 0 .200 0.400 0 ,300 0 ,200 0,100 0 ,100 0 ,100

A n cep u t n fl. sburtoarei dar n u secret n ectar. ))

C u lesu l la m an s-a sfrit.

30.
2.

l.V m .1 9 6 2

n
S I

3.
4. 56. 7.

T im p ca ld i uscat T im p ca ld i uscat T im p ca ld i uscat

i i

T im p ca ld i uscat

Spor

net t o t a l . . . .

5 7 .6 0 0 k g ./fa m . albine

S-au nregistrat colonii dezvoltate de lecaniide i respectiv i alesuri im portante de producie, n masivele de conifere de la Hallea-Sohodol (1150 1500 m altitudine), M arginea (800 1200 m), Poiana-R chiele (700 1000 m), Valea Streiului (700 1200 m), Sibiel-Uia (800 1200 m), Silvei-Petroani (1100 1350 m), etc. jud. H u n e d o a ra ; Clele (800 1250 m), Valea I)Ucului (800 1200 m), V. R ctului (700 1400 m), Bljoaia ('<001100 m) etc. n jud. C lu j; Izvoarele Leului (850 II)0 m), Ilv a M are (800 1050 m), C olibia (800 1000 m), ' iiibava (900 1100 m), Izvoarele Sluei (800 1200 m) etc., m ind. B istria-N sud ; Valea Rece (800900 m), Lunca B ra dului (Gropoaia) la altitudinea de 850 m, Valea Bilbor (1000 m) )iul. Mure etc. Pentru a a r ta evoluia culesului la lecaniidele m olidului, care ** situeaz pe prim ele locuri, sub raportul im portanei economico upicolc, prezentm mai jos nregistrrile cntarului de control la ni.i-.ivnl de m olid, de la punctul Baleea jud. H unedoara (liiM ul I) n anul 1962. M enionm c n im ediata vecintate 55

(2 300 m) se afl o tietur cu zmeuri i zburtoare, care au fu rn izat culesuri de diferite intensiti [14]. Subliniem c s-au f cut dou extracii i a n u m e : prim a extracie n jurul datei de 1 iulie cu o proporie de 20 25o/o m an, restul fiind miere de zmeuri, iar a doua extracie spre sfritul lunii iulie, cnd mierea recoltat a nregistrat o proporie dc 80 9 0 % m an, practic, miere p u r de brad. D in analiza rezultatelor pe o perioada mai m are (1960 1968) la culesul de lecaniide n aceast zon (fig. 32) rezult c m ana de la aceast specie prezint o m are pondere economic co n stituind o surs m elifer deosebit de valoroas. Mai ales n prim a etap (1960 1964) cnd nu au existat factori calam itani puternici (ploi toreniale de durat, furtuni etc.) culesurile au evo lu at la un nivel superior, nregistrndu-se din 2 n 2 ani producii de miere, ce au depit 50 kg/fam . albine ; n tim p ce n a doua etap (1965 1968), dei se confirm periodicitatea recoltelor bune de miere, cu un ciclu de doi ani, (fig. 33) totui nivelul p ro duciilor de miere este m ult mai sczut, nedepind 25 kg/fam . albine, d ato rit factorilor calam itani persisteni i puternici, n registrai n acesat zon, ndeosebi ploile toreniale de d urat i rceli sub 0C.

Fg- 32 E v o lu ia cu lesu lu i n 2 0 na co n iferelo r (M asivu l B aleea, 1 9 6 0 1968)

Fig. JJ P erio d icita tea p rod u ciei de m iere la lecan iid e n zon a c o n ife r e lo r , B aleea 1960 1968

P R O D U C T O R II DE M A N DE PE BRAD (A B IE S A L B A M i 1 1.) Bradul constituie, dup m olid, a doua specie im p o rtan t din pdurile de conifere din ara noastr. C rete spontan, n to t lun gul C arp ailo r i n Apuseni, fo rm n d de obicei arborete de amestec cu fagul i molidul, uneori plcuri sau arborete pure [22.] P ro p o rio n al, bradul ocup cca. 25o/0 din suprafaa total ocupat de conifere n ara noastr. Se cultiv de asemenea frecvent, n parcuri, grdini, spaii verzi etc., fiind n acelai tim p o specie forestier ornam ental, unanim apreciat. Pe lng im p o rtan a forestier m are, pe care o p rezin t b ra dul n com plexul speciilor de rinoase, trebuie s mai adugm 5 pe aceea ca plant m elifer, respectiv ca plant gazd principal, 1 p en tru o serie de specii productoare de m an valoroase. Pn in prezent, s-au identificat n zona coniferelor de la noi urm toa rele specii : lachnida verde a bradului, lachnida mare-maronie fi lecaniida mic. Lachnida verde a bradului (Cinara pectinatae sin. cu Buchnena pectinatae N o rd l., sin. cu Lachnus pichtae M ordw .). Este cel mai im portant pro d uctor de m an, specific bradului i face parte din fam ilia Lachnidae, subfam. Cinarinae. A fost identificat la noi, m ai ales n zona coniferelor din ju deele Braov, Cara-Severin, Suceava etc., unde bradul apare mai Irecvent, form nd adesea plcuri sau arborete pure. Insecta adu lt triete de obicei pe ram urile de 2 ani, n >olonii mici, (2 5 indivizi) ceea ceconstituie o greutate pentru observator. Coloniile de lachnide snt frecvent vizitate de furnici, ceea ce constituie un indiciu pn'ios n lucrrile de prognoz. Aceste lachnide de 5 6 mm. lungime, prezint o culoare \ m ie, cu dou dungi de cear illie, fine pe spate, ceea ce face *\ (ie greu vizibile, mai ales c dc obicei insectele se gsesc pe partea inferioar a frunzelor dc i'i.'d (fig. 34) M atca nate p n la 18 20 Imc-Vii de culoare verzuie, verftg 34 _ Lach n ida verd e a bradului f mc cenuie, care dup cteva (du p K l o f t ) 57

zile trec i se hrnesc pe alte ramuri. D up 2 3 sptm ni, tinerele fiice devin adulte i dau natere n continuare la alt generaie. In condiii meteorologice favorabile, p o t da natere la 8 10 generaii partenogenetice, una d u p alta, populaiile devenind puternice, de mii de indivizi. Prim ul cules apare n funcie de altitudine, la nceputul lunii iunie-iulie i dureaz cu unele ntreruperi, pn n septembrie. Producia de m an a fiecrui individ este abundent i concentrat, astfel ca, dac aceasta nu este culeas la tim p de albine, se zaharific i nu mai poate fi preluat de albine, dect n cursul dim ine ilor cu rou, sau dup o ploaie linitit, m oderat. S-a observat c m ana produs de aceast lachnid, este deosebit de preferat de albine, fiind culeas cu m ult aviditate [41]. n iunie-iulie, apar n snul coloniilor i m ulte femele p arte nogenetice, aripate, care au un rol deosebit de im portant, n evo luia i dezvoltarea coloniei, contribuind la raspndirea i nm ul irea speciei i n acelai tim p la asigurarea unui nsem nat cules de producie n toam n (august-septembrie). In septem brie-octom hrie i face ap ariia generaia sexupar. Femelele sexuate prezint de asemenea n partea term inal a abdo menului brul strlucitor de cear. Masculii spre deosebire de fe mele snt m ai mici, aripai i prezint o culoare cenuie, cenuienchis, pe cap i piept i verzuie pe restul corpului. Femelele depun pe partea inferioar a frunzelor p n la 20 ou, de culoare verzuie la nceput, apoi se nchid tre p ta t la culoare, devenind negre-lucioase. Recolta de m an a anului u rm tor depinde de num rul ou lor care au iernat i dc m teile prim are (fundatrice), care au re zu ltat din acestea. Mersul vremii din tim pul eclozionrii m tcilor i a prim elor generaii de fiice (fundatrigene) partenogenetice, p re zint o m are nsem ntate. R eferitor la potenialul m elifer al acestei specii, n literatura de specialitate [61], se citeaz cazul din anul 1968, cnd n p d u rile de brad din sudul R.F.G ., s-a realizat de la culesul furnizat de lachnida verde, o producie medie de 35 kg./fam . albine. D in evaluarea efectuat de cercettori, la fa a locului, s-a co nstatat c producia de miere de m an obinut n medie pe su prafaa de 1 hectar, a fost de 96 kg. D e asemenea se arat c m ana pe arbori a fost a tt de abundent, net chiar dac densita tea stupilor la aceast pdure a r fi fost de 10 ori mai mare, re colta de miere ar fi fost practic aceeai. Lachnida m are a bradului (Todolachnus abieticola Chol.) face p arte din fam ilia Lacbnidae, subfam. Cinarinae. Aceast spe cie form eaz colonii pe coaja bradului, fiind n perm anent contact 5ff

I ig. 35 L achnida m are a bradului aspect general (dreap ta) i n tim pul depunerii o u lor (stnga) ( o r i g i n a l )

n i furnicile de pdure, ceea ce este interesant de tiut n identifi carea speciei (fig. 35). Insecta adult prezint o culoare m aronie, m aronie-nchis, iar n perioada de depunerea oulor (ovipozitar) prezint i brul de cear, n partea term inal a abdom enului (fig. 35). R spndirea acestei specii la noi n a r este aceeai ca i a speciei prccedente. Femelele arip ate apar n a doua jum tate a lunii iunie, cnd JC observ i o deplasare a coloniei spre rdcini. Cea mai mare producie de m an se nregistreaz in lunile august-septembrie, i nd coloniile snt dezvoltate puternic pe ram uri. M ana este inco lo ri, apoi m aronie, asem ntoare culorii ceaiului. C nd se acumulonjt n cantiti m ari, m ana picur vscoas, ca rina, pe ram u rile inferioare sau pe vegetaia de sub arbori. Spre sfrirul lunii septem brie-octom brie, apar femelele se xuate, care depun oule de iarna. O ule snt depuse n rnduri, ln la 8 buci, pe frunzele de brad. 59

U n alt productor im portant de m an al bradului, comun cu cel de pe molid, este lecaniida mic (Physokermes hem icryphus Dalm .), care furnizeaz n cursul lunilor iunie-iulie, un nsem nat cules de producie, m ai ales cnd se asociaz i culesului de la alte specii de productori de mana. C iclul biologic i e v o lu ii culesului la lecaniida mic snt ace leai cu cele descrise la molid, difereniindu-se numai n funcie de altitudine.

P R O D U C T O R II D E M A N D E PE P IN (P JN U S sp). S uprafaa ocupat de pdurile de pin reprezint cca 5 % din totalul p d urilor de conifere, n ara noastr. Speciile de pin pre zint o deosebit im p o rtan i forestiera, fiind apreciate pentru lemnul valoros, cu m ultiple utilizri industriale. In acelai timp, pinul ocup un loc de seam p rin tre speciile ornam entale, n parcuri, spaii verzi, incinte etc., fiind n acelai tim p puin pretenios la condiiile de sol [22]. Speciile de pin mai rspndite i care cresc spontan n pdurile noastre snt : pinul silvestru (pinul sylvestis L.), z m b r u (Pinus cembra L.), p i n u l n e g r u (Pinus nigra Arm .), j n e a p a n u 1 (Pinus m ontana Mill.) etc. Pe lng acestea, exist i o serie de specii i varieti de pin cultivate, fie pentru scopuri forestiere, decorative sau de protecie. T otodat trebuie s m enionm c, a tt speciile spontane ct i cele cultivate, pot constitui n condiii pedoclim atice i faunistice favorabile, plante gazd pentru insec tele productoare de m an. Lachnida m are a pinului (Cinara pinea M ordiv., sin C. pini L., sin Lachnus pineti Koch) face parte din fam ilia Lachnidae subfam. Cinarinae. Este specia cu cea m ai m are im portan economico-apicol, deoarece, produce nsem nate cantiti de m an n iunie-iulie. Triete pe ram urile de 2 3 ani i pe lstarii tineri de mai (fig. 36). Form eaz n general colonii mici, de obicei indivizii aparinnd unei singure m tci (fundatrice). Insectele adulte de 3,5 5 mm lungime au o culoare maronie nchis, m aronie-rocat, de diferite nuane. Pe spate (pe torace) adulii prezint un stra t de cear, ca o p at deschis alb. Puii, de diferite vrste, nu prezint acest scut ceros i au n general o culoare m aronie mai deschis. Corniculele, bine dezvoltate la aduli, prezint o culoare n chis, m aronie-neagr lucioas. 60

/;j;

36 L achnida mare a p inului ( o r i g i n a l )

P artea inferioar (ventral) a corpului are un aspect deschis, albicios, d ato rit num eroilor solzi de cear ce o acoper n n tregime. Eclozionarea m tcilor din oule de iernare are loc pe la sfritul lunii aprilie. Pe la sfritul lunii m ai cnd lstarii snt dezvoltai, ap ar formele aripate, ce form eaz noi colonii de 3 5 indivizi pe tinerii lstari. Aceste colonii se dezvolt i produc can titi im portante de m an, care la sfritul lunii iunie nce putul lunii iulie, furnizeaz culesuri nsem nate de producie, n special n orele de dim inea 6 11 i spre sear 17 19. -La altitudini m ai m ari intensitatea m axim de cules se nre gistreaz n iulie-august. Trebuie s m enionm c din prim var > pn toam na trziu, la cderea brumei, aceste lachnide snt v i i zitate n perm anen i n m od intens de furnici care savureaz o p arte din m ana produs, asigurndu-le n schimb o protecie perm anent m potriva duntorilor. Iernarea se face sub form a oulor de iarna iar ponta are loc n lunile octom brie-noiembrie. O ule proaspt depuse au o culoare 61

Fig. 37

O u depuse dc lach n id a m are a p in u lu i (o ct. 1970)

(o r ig in a l)

m aronie-nchis i snt nirate, n form de lan, pe acele de pin, apoi ele devin negre lucioase (fig. 37). Aceast lachnid triete i se nm ulete i pe lari [41]. Lachnida m ic a pinului (Protolachnus sp. Theob.) face parte din fam ilia Lachnidae subfam. Cinarinae. Este o specie frecvent rspndit n arboretele de pin, d ar fr im portan economic, deoarece produce can titi mici de m an, cercetat frecvent mai ales de viespi i de diferite mute (diptere). A dulii au corpul oval alungit i o culoare cenuie-verzuie. 62

Snt foarte sensibile ; la cea mai uoara atingere, prsesc lo cul de hran i dispar. Ierneaz sub form a de ou de iarn, pe care le depun pe acele de pin, trziu n toam n (noiembrie), n ponte mici de 2 4 ou. M enionm c, n general, productorii de m an specifici pi nului triesc i se dezvolt i pe lari dar, neavnd pn n prezent observaii proprii asupra lariei, i vom prezenta schematic la sfritul acestui capitol. P R O D U C T O R II DE M A N DE PE (JU N IP E R U S C O M M U N 1S L.). IE N U P R

Ienuprul este un arbust-arbore, care crete spontan n ara noastr, din regiunea de coline pn n etajul m ontan. Este frec vent cu ltiv at n parcuri, spaii verzi, alturi de alte specii o rn a m entale de ienupr, ca de exemplu : J. virginiana, ]. sabina, ]. chincnsis, ]. borizontalis etc. Dei aceste specii de conifere snt puin rspndite i ocupa suprafee nensem nate totui, datorit prolificitii m ari a produ ctorilor de m an ce le populeaz i cantitii apreciabile de man pe care o excret, p o t furniza, n anum ite puncte i localiti, un m les de ntreinere i dezvoltare pentru familiile de albine. Lachnida m aronie a ienuparului (Lachnus fttniperus M ordw . sin. Cupressobium juniperinum sin. Lachniella tujae d. Gu.) face parte din fam ilia Lachnidae subfam. Cinarinae. Insecta adult arc o lungime de 3 4 mm i prezint o cu loare m aron-ruginie, m ai m ult sau mai puin nchis, n funcie de vrst. Puii pro aspt nscui au o culoare deschis, bej. A dulii, ca i puii de diferite vrste, au pe spate dou dungi longitudinale maronii-nchise, m ai pronunate la aduli (fig. 38). Form eaz, de obicei, colonii de 20 30 indivizi pe ram urile de 1 sau 2 ani, adesea ns, la nceputul verii (iunie) se nmulesc intens i form eaz populaii dezvoltate, puternice, ce acoper por iuni m ari, pe crcile btrne sau chiar pe tulpin. n aceast etap producia de m an este m are, iar vizita albinelor, a viespilor, furnicilor etc., se intensific. Din observaiile efectuate pn n prezent, nu am constatat un cules activ de m an de ctre albine, ci num ai culesuri spora dice, fr un grad deosebit de atractivitate. In cursul lunilor de var (iulie nceput de august) urm eaz o stagnare n activitatea acestei specii, ca apoi, dup 15 august (n condiiile 1969 1970), s apar din nou colonii m ari, cu num e roase femele-adulte, care se observ mai ales la baza ram ificaiilor 63

F ig. 38 L achn id a m aronie a icnuprulul ( o r i g i n a l )

tinere i uneori i pe cele mai btrne. P roducia de m an crete din nou (al doilea maxim de producie) iar vizita furnicilor, a viespilor i a unor diptere se intensific. D in p u nct de vedere biologic este interesant de m enionat c n condiiile toam nei prelungite din 1970, n tim p ce, celelalte specii de lachnide de pe conifere depuseser oule de iernare, n cursul lunilor octom brie-noiem brie, aceast specie care triete i pe tuia, nu depusese oule nc nici pn la d ata de 8 decembrie, continund s secrete m an, n ciuda tem peraturilor sczute, nre gistrate mai ales n tim pul nopii ( 2 pn la 4C .). 64

P R O D U C T O R II D E M A N D E P E T U IA (T H U ) A L.) Tuia prezint 2 specii m ai rspndite T. occidentalii i T. orientalis, care snt cultivate n toat ara, ca plante de ornam ent. Pe lng lachnida ienuprului, care este foarte rspndit i pe tuie (fig. 39) avnd aceleai stadii biologice, pe tuie mai triete i o lecaniida (Eulecanium fletcberi C K ll.), care face parte din fam ilia Lecaniidae. Acest productor, cu estele de 2 3 mm n diam etru, pre zint o singur generaie pe an. O ule clocesc chiar n easta mamei, din care, n cursul lunilor iulie-august, apar larvele p ri m are (Li). n septembrie, larvele nprlesc i devin larve secun dare (Ls), form sub care ierneaz. Perioada de secreie arc loc n tre 25 m ai 20 iunie i n condiii meteorologice favorabile, m ana produs este abundent, atrgnd la cules, ndeosebi viespi i diptere, iar n unele cazuri i puine albine.

f'lg

39 L achn id a tuiei ( o r i g i n a l )

I Mierea de man

5. SPECIILE DE IN SEC TE P R O D U C T O A R E D E M A N D IN Z O N A P D U R IL O R DE FOIOA SE Pdurile de foioase ocup, n ara noastr, o suprafa de aproxim ativ 4,5 milioane hectare, fiind dispersate n general, pe ntreg teritoriul arii. D in aceasta, suprafee mai im portante ocup urm toarele specii : fagul, stejarul, ararul, teiul, salcmul, salcia, plopul etc. Pe lng im portana economico-forestier, apicol, (prin nectarul i polenul ce l furnizeaz albinelor), ornam ental etc., aceste specii arborescente constituie totodat i plante gazd pentru numeroi productori de m an. n ordinea de tra ta re a productorilor de m an am av u t n vedere, n prim ul rnd, producia i ponderea economic a manei i apoi, rspndirea i im portana economic a plantelor gazd. Astfel, innd seama de frecvena i ponderea economic a cule surilor de m an n pdurile de foioase de la noi, rezult, dup datele nregistrate n ultim ii ani, c stejarul, furnizeaz frecvent (la 2 3 ani) culesuri im portante de m an, urm eaz apoi teiul, fagul, ararul, salcia etc.

P R O D U C T O R II D E M A N DE PE STEJA R (Q U E R C U S sp.) S u prafaa ocupat de stejar reprezint peste 26% din totalul p durilor de foioase, clasndu-se dup fag (45% ) pe locul al doi lea. D intre speciile de stejar m ai im portante i rspindite m ai m ult n zona forestier din a ra noastr, avem : s t e j a r u l (Q . robur L.), c e r u l (Q. ceris L.), g o r u n u l (Q.petraea M att. Liebl), s t e j a r u l b r u m r i u (Q. pedunculiflora K. Koch) g r n i a (Q. frainetto Ten.) etc. Cel mai im portant productor de m an din pdurile de stejar, a tt sub raportul arealului su de rspndire, c t i din punct de vedere al frecvenei i produciei de m an, este lachnida bruna a cojii de stejar (Lacbnus roboris L. sin. Pterochlorus roboris Mood). Aceast specie face p arte din fam ilia Lachnidae, subfam. Lachninae. Aceast lachnia este foarte rspndit a tt n arboretele de stejar, cer, grni etc., ct i n pdurile de amestec cu alte foioase din regiunea de cm pie i deal. Colonii puternice de lachnide, au fost identificate mai ales n judeele : A rad (Rem etea mic, Lipova, Savrin (pe Valea Mureului) Arge, Bihor (n apropiere de Valea lui M ihai), M aram ure (Vile de gorun de la Seini, pdurea Micola etc.), Ilfov (Buria, Pustnicu, C om ana etc.), Vlcea (Dealul .66

F ig. 4 0 n cep u tu l depu n erii ou lu i d e iam " la L achnus ro b o ris ( o r i g i n a l )

Negru), Tulcea (Trestinicu, Acictepe, Babadag, M eidanchioi), Iai etc. In aceste m asive de gorun, cer i grni, lachnida brun fu r nizeaz anual im portante cantiti de m an i respectiv culesuri nsemnate, care se soldeaz adesea cu recolte bune de miere de m an, ce depesc, n condiii favorabile, 15 20 kg/fam . albine. Biologie. Insecta adult triete n general pe lstarii de 1 an sau de 2 ani. A re o lungime de 5 mm i prezint o culoare m aronie-nchis. Se deplaseaz cu uurin de la un loc la altul de li ran d ar nu reacioneaz n m om entul absorbiei hranei, chiar dac ram ura este tiat. ( Toam na, n lunile octom brie-noiembrie, o d at cu ap ariia gem.-raiei sexuate (masculi i femele), are loc m perecherea spre vrful ram urilor tinere. Femelele m perecheate nu se deprteaz prea m ult de aceste locuri i ncep depunerea oulor de iarn (fig. 40). O femel depune 8 12 ou de culoare cafenie deschis n prim ele ore care apoi devin, trep ta t, cafenii-nchise aproape negre. O ule snt depuse de obicei, n iruri ordonate, acoperind 67

m JW
Fig. 41 O u le sn t depuse n iruri ord on ate, acop erin d p arial rm urica ( o r i g i n a l ) (S t n g a) L achnus roboris, la sfirjirul p on tei ( o r i g i n a l )

adesea o bun parte din ram ura respectiv (fig. 41 i 41 a). Sub lup se observ cu uurin un strat fin de cear care acoper ntregul ou, iar n tre ou se gsesc chiar cristale mai m ari de cear, de diferite forme. S tratul ceros, ca i cristalele de cear, au rolul de a proteja oule m potriva intem periilor din tim pul iernii. In p rim vara 1970, la d ata de 31 m artie, o d at cu apariia florilor de cais, au nceput s apar, n pdurile de stejar din zona m unicipiului Bucureti, prim ele m tci, din oule de iernare. Fcnd suma gradelor de tem peraturi pozitive (peste 0C), nre gistrate de la desprim vrare pn la acest stadiu, au rezultat n total 250C, indice care reprezint pragul biologic de eclozionare pentru Lachnus roboris. La d ata de 9 aprilie, m tcile erau retrase spre vrful ra m urilor i se hrneau intens, lsnd s se observe cu uurin pri68

Fia. 4 2 A p a riia gen eraiei I de fiic e la L. ro b o ris (dreap ta) i a gen eraiei I l- a (stn g a ) ( o r i g i n a l )

mele picturi cristaline de man. n acelai tim p i-au fcut ap a riia n jurul coloniilor, prim ele furnici de pdure. Ciclul biologic j evoluat n continuare, dup cum urm eaz : La 24 aprilie, m teile (fundatricele) au d at natere la prim a generaie partenogenetic (Fi). La 25 m ai a ap ru t generaia a Il- a de fiice partenogene tice (F2), coloniile devenind foarte puternice (fig. 42) ; de ase menea, secreia manei a devenit remarcabil, iar vizita albinelor i i altor insecte s-a intensificat treptat. La 18 iunie generaia a I lI - a de fiice (F3) era deja aprut 5 se hrnea activ, populnd vrful lstarilor i locurile din jurul 1 69

Fig. 4 3 A p ariia generaiei a I lI - a d e fiice la L . ro b o ris ( o r i g i n a l )

Fig. 44 L ach nu s ro b o ris p op u leaz spre toam n b aza ram ifica iilo r ( o r i g i n a l )

fructelor, n dezvoltare, ndeosebi, la baza ghindelor (fig. 43). Furnicile au fost n perm anen foarte active i au vizitat intens coloniile de lachnide. La 25 26 iunie, picturile de m an au devenit tot mai abundente i prezentau o concentraie de 62 64o/o zahr. S-a observat pe frunze i pe ram uri, m an zaharisit, uscat. D up o perioad de stagnare, din luna iulie, la data de 6 august, coloniile au devenit din nou active, hrnindu-se la baza ram ificaiilor lstarilor tineri (fig. 44). La atingerea sau micarea ram urilor, insectele nu reacionau de loc, ci sugeau n continuare. C irculaia furnicilor a fost mereu intensa. 70

La 1 septembrie, populaiile s-au m icorat i s-au concen tra t la baza ghindei. Secreia manei a fost redus. Totui vizita furnicilor, a viespilor i buburuzelor a fost destul de frecvent. La 24 septembrie, coloniile erau dezvoltate din nou prin noile generaii, care au ap ru t n toam n, (F4 Fo) populnd mai ales vrfurile lstarilor, d ar i ram uri de 1 2 ani. C oncentraia manei era foarte m are, devenind repede vscoas (peste 60 65<>/0). La 16 octom brie a continuat nm ulirea populaiilor prin naterea ultimei generaii. S-au observat i forme aripate, n jurul coloniei. C uloarea m tcilor este m aronie-nchis, aproape neagr, cu capul rocat i picioarele galben-lim onii. C om iculele de pe spate snt bine dezvoltate i prezint o nuan mai nchisa fa de cu loarea corpului. Masculii snt prezeni n toate coloniile, cte 1 2 i prezint aripi m em branoase cu pete negre-fum urii. La 25 octom brie s-au observat masculii, cte 2 3 pe o rm uric, iar m tcile dato rit frigului, form au cojoc" deasupra puietului. La 31 octom brie, a nceput ouatul m tcilor, etap n care furnicile continuau s fie active. D epunerea oulor a continuat pn la d ata de 10 11 noiembrie, cnd nu s-au mai sem nalat ou depuse proaspt. Insectele adulte ns au supravieuit parial pn la nceputul lunii decembrie. Lachnida neagr-lucioas a coajei de stejar (Schizodryobius longirostris M ordw .) face parte din fam ilia Lacbnidae, subfam. Lachninae. Aceast specie se caracterizeaz printr-un rostru foarte lung, ce depete aproape lungimea corpului. Se deosebete de specia precedent, a tt prin aspectul ei negru-strlucitor, ct i prin com portare, reacionnd m ai tare la lum in i zgomot. De asemenea, spre deosebire de lachnida brun, aceasta de pune ponte m ai mici, de obicei cte 4 ou. O ule snt depuse de p referin n scobituri, crpturile coajei i n adnciturile din zona coletar. P erioada de secreie m axim este n luna iunie, cnd se in tensific puternic i vizita albinelor, furnicilor i a alto r insecte. Lachnida neagr a stejarului prezint o rspndire mai mic la noi n a r i ca atare i o im portan economico-apicol mai redus. A fost identificat n stejretele i n pdurile de amestec din jud. Ilfo v i P rahova, d a r nu s-au sem nalat culesuri de pro ducie (fig. 45). Tuberculoides annulatus H tg . i Tuberculatus querceus K alt, dou insecte mici din fam ilia C allaphididae. Ambele specii pre zint o culoare glbuie, galben-verzuie i ca aspect nu se deose besc n tre ele. 71

Fig. 45 L achn id a neagra a stejarului

(original)

, . ^ ^ i e s c i se hrnesc pe frunzele de stejar, n general pe partea lor in ferio ar, astfel net prezena acestor insecte este greu de sem nalat. A d u lii, cu excepia femelelor sexuate, snt aripai i la cea mai u o ar atingere zboar, lsnd deseori im presia c picturile e m a n a ce se observa snt o secreie a frunzei. Aceste zboruri co n trib u ie nem ijlocit i Ia rspndirea acestor specii de productori de m a n a . J n condiii favorabile, aceste specii produc m an din abun dena, atin g n d m axim um de secreie n jurul datei de 15 iunie, n ain tea nfloririi teiului argintiu. Trebuie s subliniem c, n con diii o p tim e de um iditate i cldur, producia de m an este aa
72

Fig. 4 6 L ecan iid a stejarului

(original)

dc abundent n et toate frunzele de stejar prezint la suprafa o pojghi de sirop, ca o glazur de zahr, strlucitoare. M enio nm c aceste specii au produs n iunie 1966, n stejretele din Dobrogea i Baia M are, a tta m an, net la anum ite ore se p re lingea de pe frunze, ca nite picturi de sirop. D atorit concen traiei m ari de zah r a manei, culesul era posibil num ai n cursul dimineei i spre sear. Lecaniida stejarului (Eulecanium rufulum C kll.) face parte din fam ilia Lecaniidae i paraziteaz a tt pe stejar ct i pe alte specii forestiere. 73

Este o specie foarte frecvent n tln it a tt pe arbori ct i pe arbuti (zmeur, afini etc.). P rezint o singur generaie pe an i ierneaz ca larv secun d ar (L ) n crpturile scoarei, la baza m ugurilor sau n frunzele de pe sol. La sfritul lunii martie, larvele m igreaz pe lstarii de 1 an, unde se fixeaz i se hrnesc. D up aproxim ativ 3 sptm ni, larvele secundare nprlesc i se transform n femele (adulte). C orpul acestora este globulos alungit, femelele depun ou (fig. 46), iar perioada ovipozitar dureaz 20 25 zile. O femel depune 50 2700 ou [74]. O ule snt albe, alberozii i au o form ovoidal. n prim a jum tate a lunii iunie, dup incubaia oulor, ce are loc chiar n corpul femelei, ap ar larvele prim are (Li) care m igreaz ctre frunze, pe dosul crora se fixeaz i se hrnesc. Larvele snt la nceput de culoare alb, alb-verzuie i apoi devin albe-glbui. Acest stadiu dureaz p n la sfritul lunii august, cnd larvele prim are nprlesc i se transform n larve secundare (Ls), form sub care ierneaz. Perioadele m axime de secreie i respectiv culesul intensiv, au loc n a doua jum tate a lunii m ai i prim a jum tate a lunii iunie. Pe lng aceste specii se mai citeaz n literatura de speciali tate [33, 41] Kermes quercus L. i Thelaxes dryopbila Schrk. L, de la care ns, nu s-a sem nalat pn n prezent, cules de m an. P R O D U C T O R I D E M A N PE FAG (F A G U S S Y L V A T I C A L.). Aa cum s-a m enionat mai sus, fagul ocup aproape jum tate din suprafaa to tal a pdurilor de foioase. Aceast specie form eaz pduri ntinse, pure sau de amestec n regiunea dealurilor i n etajul m ontan. Sporadic se ntlnete i cu ltiv at n parcuri. Pe lng fagul obinuit, cresc spontan n pduri, pe suprafee restrnse, f a g u l o r i e n t a l (F. orientalis Lipsky) i f a g u l d e C r i m e e a (F. taurica Popi.). P rin rspndirea sa larg i prin calitatea lem nului su, fagul constituie una dintre speciile forestiere principale din a ra noastr. Pe fag snt cunoscute pn n prezent dou specii de p ro ductori de m an : Phyllaphis fagi L. din fam ilia Callaphididae i Schizodryobius pallipes H tg . din fam ilia Lachnidae, subfamilia Lachninae. Im p o rtan pentru apicultura prezint m ai ales prim a specie. Aceasta triete pe frunzele de fag, n special pe partea inferioar, de-a lungul nervurilor principale. Este foarte rspindit 74

i se observ uor, fiind acoperit cu firioare i p ra f de cear ; p refer tinerii lstari. La noi n a r a fost identificat n num e roase pduri de fag din zona subm ontan, unde n anii favorabili produce nsem nate cantiti de m an, care se soldeaz cu im por tante recolte de m iere de m an. Astfel n anii 1966 1967, n judeul Braov (Pdurea Viscar, Valea G loduri etc.), jud. Sibiu (Valea C ibinului la 800 1100 m. altitudine), jud. Hunedoara (F getele de la G rditea M uncelului etc.), s-au nregistrat culesuri nsem nate la m ana produs de afida fagului (Phyllaphis fagi). Aceast insect mic, 1,5 2,5 mm n lungime, prezint o culoare galben-verzuie. Este prevzut cu un num r m are de glande ceriere i de m ulte ori ntreaga colonie triete acoperit sub o crust fin de cear. M tcile prim are (fundatricele) apar n luna aprilie o d at cu dezvoltarea m ugurilor de fag. D up 2 3 sptm ni ajung la m a tu ritate i dau natere la prim a generaie de fiice (aripate i ne aripate). O femel nate 50 60 de pui. G eneraiile urm toare, se succed pn la 4 5, n ra p o rt cu m ersul vremii. D ezvoltarea cea mai puternic are loc n m ai-iunie, cnd colonia populeaz i vrfu l ram urilor. n aceast perioad i secreia de m an atinge intensitatea m axim i apoi descrete trep tat. D up depresiunea din tim pul verii, spre toam n are loc o nou i puternic dezvoltare a populaiilor, cnd n condiii fa vorabile se realizeaz al doilea cules la m ana de pe fag. n luna octom brie se ncheie ciclul biologic, o d at cu apariia femelelor sexuate i a masculilor. D up m perechere femelele de pun oule (cte 12 16 fiecare) lng solzii m ugurilor i apoi m or n scurt vreme. P R O D U C T O R I D E M A N PE A R A R (A C E R sp.). Acerinele snt specii lemnoase, foarte rspndite n a ra noas tr, m ai ales n pdurile de amestec, din regiunea de cmpie i deal. Unele din acestea prezint o im portan forestier mare, altele ns num ai o valoare decorativ. M ajoritatea acestor specii prezint ns, un potenial m elifer deosebit de valoros i apreciat de apicultori, ca de exemplu : j u g a s t r u l (Acer campestre L.) ararul ttresc (A cer tataricum L.), p a l t i n u l de c m p (Acer platanoides L.), p a l t i n u l d e m u n t e (Acer pseudoplatanus L.) etc. Trebuie s subliniem c, pe lng valoarea nectaro-polenifer recunoscut pe plan m ondial, acerineele consti 75

tuie i plante gazde pen tru productori de m an nsem nai, ntre care mai rspndii la noi s n t : Peripbyllus villosus H tg. i P. acceris L. ambele din fam ilia Cbaitophoridae. Aceste afide, de m rim i ce variaz ntre 1 3 mm, triesc de obicei pe partea inferioar a frunzelor i prezint o larg rspn dire n pdurile de acerinee i adesea chiar i pe arborii izolai, n parcuri i pe alei. C uloarea lor este cafenie, de diferite nuane (P. villosus) sau galben-verzuie (P. aceris). Puii abia nscui snt de culori deschise, transpareni i foarte vioi, iar pe m sur ce cresc se nchid la cu loare, devenind tre p ta t asem ntori cu prinii. Spre sfritul lunii mai-iunie, producia de m an este foarte m are i cu o concentraie n zah r ce depete 6Oo/0. U neori producia de m an este a tt de mare, net productorii snt am eninai s se nece n propria lor secreie. Trebuie s m enionm c n pdurile de amestec (salcm, ace rinee etc.) se realizeaz frecvent, dup culesul de salcm, un cu les de nectar i polen de la ararul ttresc i jugastru i apoi, n continuare, un cules de m an, care nregistreaz adesea sporuri de 600 900 g pe zi, (ex : n anii 1966 1969, n leaurile de cmpie i deal, din judeele Arge, D m bovia, Ilfov etc.)

P R O D U C T O R I D E M A N PE T E I (T IL IA sp.). Teiul ocup n a ra noastr suprafee im portante (peste 60.000 hectare), mai ales n judeele Tulcea, Cara-Severin, Vaslui, Iai, Ilfov, A rad, Bacu etc. Speciile de tei, care se ntlnesc mai frec vent n pdurile noastre i care prezint o im portan apicol mare s n t: t e i u l c u f r u n z a m a r e i ( T platiphylloss), t e i u l p u c i o s sau t e i u l c u f r u n z a m i c (T. cordata) i t e i u l argintiu sau t e i u l a l b T. tom entosa). Pe lng valoarea m elifer deosebit, pe care o are teiul, acesta este adesea i p lan t gazd pentru unii productori de m an, dintre care mai rspndit n pdurile noastre este Eucalipterus tiliae L. "din fam ilia Callaphididae. Aceast afid mic, cu o lun gime de 1 2 mm, triete pe partea inferioara a frunzelor de tei i se hrnete intens, mai ales n apropierea nervurilor. D ezvolta rea m axim a coloniilor se nregistreaz n lunile iunie-iulie, cnd i secreia de m an este abundent. Astfel n anii 1962, 1963 i 1965 n pdurile de tei de la Snagov i Vldiceasca (Ilfov), s-au recoltat n cursul lunilor iunie-iulie, cte 6 12 kg miere de m an, pe fam ilia de albine. S-a observat mai ales n perioada nfloririi
7b

din 1963 ca, d ato rit manei abundente i concentrate, frunzele de tei erau mai intens cercetate dect florile. Dc asemenea, n perioada 13 30 iunie 1966, n pdurile dc tei de la M alul Spart-C scioarele s-au recoltat im ediat dup treccrea florii de tei cte 8 kg/fam . albine, miere de m an de la tei. D in relatrile unor apicultori, care s-au deplasat n pastoral la acest masiv, rezult c n anum ite zile, dup ploi m oderate, se creia manei era a tt de abundent net aceasta se putea rade cu spaclul de pe capacele stupilor aflai sub tei. Mierea de m an de pc frunzele de tei are un gust deosebit de plcut i o arom de dulcea de nuci. C uloarea m ierii este asem ntoare cu aceea de la brad, cu nuane verzi-nchise. Ciclul biologic este asem ntor cu al celorlalte afide.

P R O D U C T O R II D E M A N PE SA LC IE (S A L IX sp.). Salcia ocup n ara noastr peste 60 000 ha, fiind rspndit mai ales n luncile umede ale rurilor, de la cmpie pn n zona m ontan. Suprafee mai im portante se ntlnesc n special, n lunca i D elta D unrii, unde form eaz adevrate masive, n amestec cu plopul i alte specii moi. Speciile de salcie mai rspndite la noi n ar i cu o im por tan apicol mai m are s n t : s a l c i a c o m u n (Salix alba), s a l c i a c p r e a s c (Salix caprea), z l o g u l (Salix cinerea) r c h i t a sau m l a j a (S. vim inalis), r c h i t a r o i e (S. pur p u r ea) etc. Pe lng nectar i polen, deosebit de valoroase pentru n trei nerea i dezvoltarea fam iliilor de albine tim puriu n prim var, slciile furnizeaz n august-septem brie i nsem nate cantiti de m an. Cel mai im p o rtant productor de m an de pe salcie este : lachnida mare a cojii de salcie (Tuberolachnus salignus. (Gmel) M ordw. sin. Aphis vim inalis B.D.F. sin. Lachnus punctatus Burm.) Aceast specie face p arte din fam ilia Lachnidae, subfamilia Lachninae. n literatu ra de specialitate [41] snt descrise i alte specii ce triesc pe salcie, ca : Stom aphis longirostris F., Pterocoma salicis L. i P. pilosum B ckt, care ns nu au fost studiate, pn n pre zent, fiind m ai ra r ntlnite n pdurile noastre. Lachnida m are a cojii de salcie p rezint ns o larg rspndire la noi n ar, ntlnindu-se a tt pe salcia comun, ct i pe alte specii (salcia c preasc, rchit etc.)

Fig. 47 P d u re de slcii, cu coroan a ren tin eriat, favorab il d e z v o lt rii p rod u ctorilor de m an ( o r i g i n a l )

Colonii puternice au fost identificate m ai ales n masivele de salcie din Lunca i D elta D unrii, ncepnd de la C orabia, T urnuMgurele, Zimnicea, Petroani, Giurgiu, Bneasa, O ltenia, C l rai, H rova, B rila etc. (fig. 47). D e asemenea s-au identificat i studiat o serie de colonii pe salcia cpreasc, care constituie, ca i salcia comun, o bun p lan t gazd pentru lachnida mare. (fig. 47 a i 48). C ulesuri m ai im portante, la m ana de pe salcie (T . salignus), s-au nregistrat m ai ales n judeele Tulcea, Brila, Ialom ia, Ilfov, Teleorm an etc. care s-au soldat adesea cu recolte bune de miere de m an, depind n condiii favorabile 20 kg pe fam ilia de al bine. M ierea de m an de la salcie prezint o culoare ciocolatie, cu reflexe albastre-verzui. R eferitor la perioada optim de cules la m ana de pe salcie, trebuie s subliniem c aceasta corespunde cu m axim um de dezvol tare al coloniilor de lachnide, care are loc n general, n lunile august-septembrie, cnd secreia m anei este deosebit de abundent 78

F ig. 4 7 a C o lo n ii de lach n id a m are, pe sa lcia alb ( o r i g i n a l )

Fig. 4 8 C o lo n ii de lach n id a m are, pe salcia cpreasc ( o r i g i n a l )

plnge salcia". D ac ne postm cteva m inute sub o salcie, n perioada de secreie, se observ i deseori se i aud, picturile de m an, care cad ca o burni cadenat pe frunze i ram uri, prelingndu-se n jos, pn la zaharificare com plet (fig. 49). Biologie. Lachnida m are a slciei prezint unele particulari ti n ceea ce privete evoluia ciclului biologic, lipsind stadiul de ou, oul de iarn ". Ierneaz n pm nt, n stadiul de adult n cotloane profunde, la nivelul rdcinilor de salcie. P rim vara, n cursul lunilor aprilie-m ai, m igreaz pe ram uri i dau natere prim ei generaii. 79

Fig. 4 9 M an zah arisit

(original)

Trebuie s m enionm c, dei s-a u rm rit sistematic, doi ani la rnd evoluia adulilor, totui nu s-a reuit, pn n prezent, s se nregistreze m om entul ieirii din pm nt al acestora i al naterii prim ei generaii d e fiice partenogentice. n anul 1970, s-au u rm rit aceste aspecte de la 1 m artie, d ar nu s-a n reg istrat nimic, p n n prim ele zile ale lunii mai, cnd pe unele ram uri d e 2 i 3 ani s-au observat prim ele colonii acoperitc cu pnsle de cear, din noua generaie. n cursul lu n ii iunie, coloniile s-au dezvoltat fr ns ca m ana produs s fie cercetat de albine, d ato rit probabil florei nectaropolenifere v aria te. S n t prezente furnicile, fr ns s manifeste o activitate intens, ca n cazul lachnidei brune a stejarului. Spre sfritul lunii iunie i n cursul lunii iulie, urm eaz o stagnare to tal a ac tiv it ii lachnidelor de pe salcie. 80

Fig. 5 0

T u berolach n u s salignus, form e aripate

( o r ig in a l) La nceputul lunii august, femelele adulte, de culoare cafenie de 4 5 5,5 mm lungime i 3 3,5 mm lim e, se pregtesc s dea natere unei noi generaii. U rm eaz apoi, n continuare, nc 2 3 generaii partenogenetice n cursul lunilor august-octombrie. In ultim a etap (n 1970, 15 30 sept.) ap ar rzlei n colonii i 12 masculi aripai. T rep tat, masculii devin to t m ai frecveni astfel c, n ultim a decad a lunii septembrie acetia snt prezeni cte 1 3 n fiecare colonie (fig. 50). De obicei n a doua jum tate a lunii septembrie (n 1970 la 12 septembrie) ncepe m igraiunea spre rdcini, care se face tre p ta t pn la sfritul lunii octombrie. Ultimile serii de puiet snt de obicei sacrificate, deoarece snt sur prinse de brumele trzii, care cad n cursul lunii octom brie (fig. 51).
S M ierea d e manA

SI

Fig.

51

B rum ele m ari

distrug

co lo n iile

de

prod u ctori

de m an ( o r i g i n a l )

P R O D U C T O R I DE M A N PE P L O P (P O P U LU S sp.) Plopul ocup n a ra noastr, suprafee nsemnate, peste 60.000 ha. Se ntlnete frecvent, n zvoaiele din regiunea de cm pie i deal, precum i n lunca i D elta D unrii, unde formeaz arborete pure sau n amestec cu salcia. Im p o rtan a lui a crescut trep tat, de la an la an, fiind o specie forestier valoroasa, a tt prin ritm ul su rapid de cretere, ct i prin valoarea economic a lem nului su, folosit mai ales n industria plcilor aglom erate, celu lozei, m obil, construcii rurale etc. Speciile de plop m ai rspndite s n t : p l o p u l a l b (Popului alba) p l o p u l n e g r u (Populus nigra) i p l o p u l t r e m u r 82

i o r (Populus tremula), care pe lng polenul valoros, pe care-1 furnizeaz n prim var, produce n anum ite condiii favorabile i nsem nate cantiti de m an. Astfel se semnaleaz cazul din 1949 i nd, pe m alul Buzului (n apropiere de C am enia), s-a nregistrat un cules intens la m ana de pe plop, care a d u ra t 2 saptm ni. Culesul a av u t loc n perioada 20 m ai 10 iunie, im ediat dup salcm, cnd dei erau n plin floare l e m n u l c i n e s c ( Liguitrum vulgare), g h e r g h i n a r u l (Crataegus sp.), c t i n a (Tam arix gallica) etc. albinele culegeau intens la m ana de pe plop, dim ineaa n tre orele 6 11 i dup prnz ntre orele 16 20. D up 10 zile, stupii erau plini cu miere, iar la extracie s-au obinut 18 20 kg/m iere/fam ilie de albine din care, 60 7O > era miere < /0 de m an. Sub plopi, iarba i m rcinii erau negri i luceau de m an. D e asemenea n 1966, n zvoiul Ialom ia (satul Brbtescu) s-a nregistrat, dup culesul de salcm, un cules puternic la m ana de pe plop, care ns a d u rat num ai 3 4 zile d ato rit unei ploi toreniale cu fu rtu n care a splat i decim at productorii de matl, iar culesul a fost calam itat. M ana a fost produs de afida Pterocoma populeum K alt. din fam ilia A phididae i de C haitophorus populeti Panz. din fam ilia Chaitophoridae. Pe lng aceste specii se citeaz n lucrrile de specialitate [41] i unele lecaniide polifage, care ns nu prezint im portan pentru apicultur.

P R O D U C T O R I D E M A N PE SA LC lM U L ALB (R O B IN IA P S E U D A C A C IA ) Salcmul este o specie forestiera deosebit de im portant, a tt prin su prafaa m are pe care o ocup, cca. 70.000 ha, ct i prin calitatea lemnului su. n acelai tim p salcmul constituie principala specie m elifer, arborescent din a ra noastr, furniznd culesuri de neegalat, ca ritm i potenial nectarifer. Pe lng aceasta, trebuie s adugm i producia de m an, pe care pdurile de salcm o furnizeaz n anum ii ani. Astfel, n 1952 1956, n plantaiile de salcm din B anat, m ana picura ca o ploaie de sirop. Culesul albinelor era foarte intens, iar la recolt 83

Fi&- 52 A p h is sp. pe salcm ( o r i g i n a l )

s-a extras miere de m an n cantitate de 10 12 kg/fam ilia de al bine. Sporurile zilnice nregistrate n cursul lunilor iunie-iulie la stupul de control, au atins cca. 1 kg. Culesuri frecvente la mana de salcm s-au nregistrat n peri oada 1963 1970 i n masivele din O ltenia i de la V alea lui M ihai, unde sporurile nregistrate zilnic au depit 0,5 kg miere pe fam ilia de albine. D intre productorii de m an care apar mai frecvent n pd u rile de salcm m enionm : a f i d a n e a g r (Aphis medicaginis) din fam ilia Aphididae i l e c a n i d a s a l c m u l u i (Eulecanium corni robiniarum. Dougl), din fam ilia Lecaniidae. Cea mai im portant din punct de vedere m elifer este afida neagr, care este rspndit n to at ara, ncepnd din cmpie i pn n zona pdurilor de fag. D ezvoltarea poate avea loc pe di ferite specii de leguminoase, arborescente sau erbacee perene. n luna octom brie, apare n coloniile de virginogene, de pe plantele erbacee, o generaie de femele aripate, care zboar pe spe84

Fig. 53

E ulecanium

corni ro b in ia ru m

(original)

I c-iile arborescente unde da natere la generaia sexuat, femele i masculi, care dup mperechere, depun ou de iarn" pe scoara i ram urilor, pe tulpini sau pe muguri. Din oule de iarn, apar n prim var larvele, care dau natere la femele fondatoare (fundatrice), denum ite mtci. Femelele fondatoare triesc pe dosul frunzelor de la vrful lstarilor, unde se nmulesc partenogenetic, dnd natere la mai multe generaii de femele nearipate. O dat cu dezvoltarea coloniilor, acestea ocup poriuni to t mai m ari din rm urele i lstari i se hrnesc intens, secretnd man din abunden (fig. 52).

Fig. 5 4

E u lecan iu m corn i pc g l d i

(original)

Acest maxim biologic a corespuns calendaristic, n 1970, cu perioada 10 30 iunie. A doua specie, Eulecanium corni robiniarum , prezint un corp globulos, lucios, de culoare castanie, lungim ea 3 6,5 mm, limea 1,5 5 mm, cu o caren bine vizibil ; secret m an din abun den (fig. 53). Aceast specie prezint dou g en e raii pe an i anume, Gi mai-iunie i G2 iulie-mai urm tor. O alt form , din Eulecanium corni, se ntlnete pe g 1 d i (Gleditsia sp.) (fig. 54) i respectiv p e s a l c m u l j a p o n e z . (Sopbora japonica) (fig. 55). 86

Fig. 5 Eulecanium corn i pe salcm japon ez

(o r i g i n a 1)

P R O D U C T O R I DE M A N (C A S T A N E A S A T IV A )

PE

C A STA N U L

D U LC E

In tra t n cultur la noi n ar n sec. X IV , castanul s-a rspndit trep tat, ocupnd suprafee nsem nate m ai ales n depresiunea subcarpatic a Olteniei i Baia M are. C astanul dulce este recunoscut pe plan m ondial, ca un valoros arbore melifer. nflorete n luna iunie-iulie, furniznd culesuri n semnate de nectar i polen, fam iliilor de albine. Pe lng aceasta, castanul constituie p lan t gazd pentru doi productori de m an fi anume : lachnida cojii de castan i afida ornam ental, a cror perioad de secreie corespunde n general, cu epoca de nflorire
[28].

87

Lachnida cojii de castan (Lachnus longipes D ufour) triete n colonii mai m ari sau mai mici, de obicei pe coaja lstarilor ti neri de castan. In anii favorabili nm ulirii acestei specii se ob serv aproape pe ficcare rmuric asemenea colonii, care secret m an din abunden. D ato rit concentraiei ridicate a manei n zahr, frunzele de vin lipicioase i strlucesc n zare, net p ar a fi date cu lac. Colonii puternice ale acestei specii se observ adesea i pe lstarii pornii direct din rdcina castanului, ceea ce indic o bun producie de m an. Afida ornam ental (M yzocallis castanicola Baker) se observ de regul pe partea inferioar a frunzelor de castan. i la aceast specie secrei^ de m an este deosebit de abundent i corespunde, ca i la prim a, cu perioada de nflorire a castanului. Astfel, c n anii favorabili, albinele culeg n aceeai perioad a tt nectar ct i m an, preferina fiind n rap o rt cu condiiile de secreie i con centraie n zahr, a celor dou surse melifere. D up unele observaii, afida ornam ental a castanului are o capacitate de producie m ai m are dect a prim ei specii, n tru ct n tim pul secreiei, se observ nu num ai m ana care strlucete pe frunze, flori i rm urele ci i picturi siropoase care se scurg la v rful frunzelor i lstarilor. M enionm c n 1967, an favorabil produciei de m an la castan, mierea recoltat a fost de culoare brun, coninnd n p ro porie de 25 30<>/o man. n vederea stabilirii precise, pentru diferite localiti i alti tudini a perioadei de secreie a manei, la cele dou specii de p ro ductori, recom andm apicultorilor cu experien i brigadierilor forestieri s efectueze observaii n acest sens i s Ie comunice S ta iunii centrale de cercetri pentru apicultur i sericicultur, aducnd prin aceasta o contribuie direct la organizarea v a lo rifi crii raionale a rezervelor m elifere ale castanului. P entru identificarea cu uurin a vetrelor cu m an din p durile de castan, se dau urm toarele in d ic a ii: prezena furnicilor de pdure n num r m are, pe tulpinile castanilor i de asemenea prezena productorilor de m an pe tinerii lstari, acestea consti tuind indicaii sigure asupra perspectivelor la culesul de m an. P R O D U C T O R I DE M A N P E M ESTEA C N (B E T U L A A L B A ) M esteacnul se ntlnete frecvent n pdurile din regiunea dealurilor pn n etajul subalpin. Este un arbore melifer, care furnizeaz polen p rim v a ra i uneori i m an. C a productor de m an pe mesteacn se citeaz 88

Sym ydobius oblongus H eid. din fam . Callapbididae [33]. Este o insect mic, cafenie-negricioas. Ierneaz n stadiul de ou de iarn. n condiii favorabile, producia de m an este a tt de abun dent net, de pe o singur frunz de mesteacn, o albin i umple gua. P R O D U C T O R I D E M A N PE ULM (U L M U S F O L IA C E A ) Ulmul de cm p este un arbore comun, n pdurile din regiunea de cmpie i de dealuri. Furnizeaz tim puriu n prim var un cu les de polen pentru dezvoltarea fam iliilor de albine i n acelai tim p este i plan t gazd pentru o serie de productori de m an, polifagi [33, 41]. Astfel mai frecvent apare p u r i c e l e frun z e i d e u l m (Psylla ulm i) care furnizeaz culesuri de ntrei nere fam iliilor de albine n cursul lunii m ai. Intensitatea m axim de cules n cursul zilei se nregistreaz n tre orele 10 12. Ierneaz sub form de ou de iarn, depuse n crpturile scoarei, sau lng muguri. Eclozionarea are loc de obicei o dat cu dezmugurirea. Se m ai citeaz ca productori de m an : Eulecanium corni Bebe, Eriococcus spurius W od. i Tinocallis platani K alt. care ns nu prezint im portan apicol. P R O D U C T O R I D E M A N PE A LU N (C O R Y L U S A V E L L A N A ) Alunul crete spontan n to at zona forestier, de la cmpie pn n etajul m ontan. De asemenea se cultiv n parcuri i grdini. Alunul este o specie polenifer, deosebit de valoroas pentru polenul ce l furnizeaz tim puriu n prim var. M ai trziu, n cursul lunilor mai-iunie, alunul asigur n condiii favorabile i nsemnate culesuri de m an, produs de M yzocallis coryli Goez. o afida mic galben-verzuie, ce triete pe partea inferioar a frun zelor de alun i de asemenea pc vrful lstarilor. Culesul de m an de pe alun apare de obicei naintea culesului de salcm i n con diii favorabile, se p o t obine producii de miere de m an, n diferite p roporii cu mierea floral. P R O D U C T O R I D E M A N PE G H E R G H IN A R (C R A T A E G U S M O N O G Y N A Jacq) G herghinarul sau pducelul crete spontan n toat ara i este cunoscut ca o specie m elifer bun, fum iznd nsem nate can titi de nectar i polen, iar n condiii favorabile i man. 89

C a specii productoare de m an avem : Psylla crataegi Schrk. iEnlecanium corni Bche., care n condiii favorabile, produc m an din abunden, ce este culeasc de albine cu m are intensitate. Trebuie s adugm c, lista speciilor forestiere, ce p o t de veni n tr-o anum it perioar a anului, plante gazd pentru anum ii productori de m an, poate fi nc com pletat i cu ali arbori i arbuti c a : a n i n , f r a s i n , c a r p e n , c t i n a etc., care n anii favorabili, pot furniza culesuri de m an. P R O D U C T O R I D E M AN PE PL A N T E C U LTIV A TE Aa cum s-a m enionat la nceputul lucrrii, insectele produ ctoare de man snt foarte rspndite n natur, a tt pe p lan tele arborescente, ct i pe cele erbacee spontane i cultivate. Desigur ns, c nu toate speciile productoare de m an prezint im p o rtan economic-apicol. Acest fa p t poate s difere de la o zon la alta. Deseori, n anum ite localiti s-au nregistrat culesuri im por tan te de m an, de pe diferite specii vegetale cu totul neateptate. Astfel n 1961 la lanurile de floarea-soarelui din com. JilaveleIlfov, s-au obinut recolte de miere de m an n amestec cu miere florala, care s-au ridicat n medie la 10 12 kg pe fam ilia de albine (6 0 % miere de m an). De asemenea n 1969 la Com anaIlfov, s-au nregistrat recolte bune de miere de m an de Ia trestie (Phragm ites communis), ca p lan t gazd de v ar etc. C ulesuri de m an po t s apar n condiii favorabile i pe alte plante cultivate sau spontane, ca : sorg, porum b, graminee perene, tutun, plm id, ra p i slbatic i altele. n ncheierea acestui capitol dorim s facem un apel clduros, ctre to i specialitii n apicultur i silvicultur, precum i ctre apicultorii cu experien, de a aduce prin observaiile i nregistr rile ce le efectueaz, an de an, o contribuie valoroas la com ple tarea cunotinelor referitoare la biologia, rspndirea i im portana economic a diferitelor specii de productori de m an, ce apar adesea n colonii puternice, n anum ite zone de practicarea stup ritului pastoral *.
* C u aceast o ca zie, adresm m ulu m iri i recu n otin tuturor acelora, care n e-a u sp rijin it i n e-au d at concurs p reios n lucrrile i in vestigaiile efectu a te p e teren, n scopu l precizrii b iologiei i rspndirii in sectelor p ro d u c to a re de m an, din zon a con iferelor i a foioaselor, precum i nregistrrii de d a te fen o lo g ic e i cn tare de con trol, m enionm n m od d eosebit u rm torii to v a r i : p rof. dr. E. M u rean , E . T exe i C . M ih ilescu filia la A .C .A . a ju d eu lu i C luj ; m g. P. R a d u , E. C a z a n i D . D em ea filia la A .C .A . a ju d eu lu i H u n ed oara.

90

IN SE C T E L E P R O D U C T O A R E D E M A N A , P L A N T E L E L O R I P E R IO A D E L E D E S E C R E IA M A N E I I N R .S.R . S p eciile p ro d u c to r ilo r d e m an d in R .S . R o m n ia sn t m u lt m i. roase. P n n p r e z e n t au fo s t in v en ta r ia te i stu d iate cele m ai rspi im portan te, cercetrile fiin d n curs (ta b e lu l 2 a , 2 b). T a b elu l 2 a

In zona p d u rilo r de co nifere

Productorul de man
k t

Familia l specia

Planta gazd

Perioada de
se c r e ie {luna)

Produc
tiv ita te

F a m . LACH NIDAE
Subfam. Cinarinae i L achn id a m are a m o lid u lu i L achn id a pudrat a m o lid u lu i L achn id a cen u iu v e r z u ie a co jii di m o lid L ach n id a v erd ed u n gata a m o li d u lu i L achn id a cerat a m o lid u lu i L ach n id a v erd e a b ra d u lu i L ach n id a m are a b rad u lui L ach n id a m are a p in u lu i L ach n id a m ic a p in u lu i L achn id a ien u p ru lu i P in eu s p in eo id es A d elg es laricis M ecin aria picea e m o lid u l 6 - 7 (I) 15.8-10.9 (II) 6 -7 15-30.6. + +

2 3

C in a r p illic o rn is C in a ra p ru n t t C in a ra virid escen s

6. ' C t- ' '

5 6 7 8 8

L acbn iella co sta ta C in a ra p e c tin a ta e T o d o la c h n u s abictic o la C in a ra pin ea P rotolach n u s sp.

J>

6.

bradul

6 - 7 (I) + 8.(11) ; ,1 79 67

p in u l, laricele p in ul Jenuprul tuia m o lid u l m olid u l laricele

cu lesu ri sp orad ice 6

-----

10

L achnus ju n iperu s

11 12

iA

T a b elu l 2 a ( u r m a r e )

13 14 15

Nr. crt.

Productorul de man

Familia i specia

P lan ta
gazd

P erioada de
se creie (luna)

P ro d u c

tivitate

L ecan iid a mare L ecan iid a m ie L ecan iid a tuiei

P h y so k erm es p iceae, m o lid u l P h yso k erm es h em icryp h u s bradul m o lid u l

56

+ +

vO

"f

E u lecan iu m fletch eri m ia

5 6

-J.'l 1
In zona p d u rilo r de foioase

* A sP i l i'
T a b elu l 2 b

Productorul de man
i i

Familia t specia

Plante gazd

Perioada de secrei
(luna)

Produc tivitate

F a m . L.ACHNIDAE
subfam. Ca c h t i l n a e 1 L achn id a brun a c o jii de stejar L achnida n ea g r -h icioas a stejaru lu i L ach n id a fagulu i L ach n id a m are a slciei L achn id a castan u lu i d u lce L achnus roboris vi f + '

stejarul, cerul, grnia stejarul

6 - 7 (I) 8(11) 6 7

S c h izo d r y o b iu s lo n g iro stris S c h izo d ry o b iu s p a llip e s T u berolach n u s salignus L achnus lon gipes

+ i . ti 1

fagul salcia

6 8 8 9 6

4 5

.+

castanul

F a m . CH A 1TO P H O RID A E 6 7 8 A fid a d e arar A fid a araru lu i A fid a de plop P erip h yllu s v illo sus P e rip h y llu s acceris C h a ito p h o ru s p o p u le ti ararul ararul p lo p u l 5 6 ,'irl 5 6 6 + .v i 't '. ''

92

T a b elu l 2 b (u r m a r e)

Productorul de man

Familia l specia

Planta
gazd

Perioada de secreie
film a)

Produc tivitate

uo JK 9

F a m . C A L A P H 1D 1DAE A fid a stejaru lu i A fid a stejarului A fid a fa g u lu i A fid a teiu lu i A fid a o rn a m en ta l a ca sta n u lu i A fid a m esteac n u lu i A fid a alu n u lu i T u b e rcu lo id es a n n u U lu s T u bercu latu s querceus P h y lla p h is fa g i E u ca lip teru s tilia e M y zo c a llis castan icola S y m y d o b iu s o blon gu s M y zo c a llis c o r y li F fl m. AP HI DI DAE 16 17 A fid a p lo p u lu i A fid a neagr a salcm u lu i P te ro c o m a p o p u leu m A p h is sp. F a m . L A CH NI DAE 18 L ecan iid a ste jaru lui L eca n iid a sal cm u lu i E u lecan iu m ru fu lu m E u lecan iu m c o rn i ro b in ia ru m F a m . PSYLLIDAE stejarul 5 6 --p lo p u l salcm u l 5 6 +

stejarul
stejarul fagul

10 11 12
13

6 5 -6 (1 )' 8(11)

+ -f

teiul castanul mesteacnul


alu n u l

g_7
6 6 7 56

---

14 15

5 6

19

salcm u l

20 21 22

P uricele fru n zei d e ulm P u r ic ele g h erg h in a ru lu i P u ricele fru n z ei d e an in

P sy lla u lm i P sy lla ,c ra ta eg i P sy lla aln i

u lm u l g h ergh in aru l a n in u l

5 6 5 6

93

6. D U M A N I IN SEC TELO R P R O D U C T O A R E DE M AN T oate speciile anim ale sau vegetale de pe globul pm ntesc au tendina de a evolua, de a se nm uli i a cuceri to t spaiul ce-1 pot atinge. Unele specii, p rintre care m ajoritatea productorilor de man, se caracterizeaz printr-un potenial de nm ulire fenomenal. Dac aceast tendin vertiginoas de cretere i dezvoltare a productorilor de m an nu era puternic frn at de o serie de fac tori inhibitori (regulatori), toat lumea ar fi fost, nc de m ult tim p, copleit de acetia [95]. Din fericire exist aceti factori regulatori care m enin un echilibru biologic n natur. Astfel, gradul de rspndire i nm ul ire al insectelor, productoare de m an, este condiionat de o serie de factori externi i interni. D intre factorii externi, avem f. abiotici, ca solul, expoziia, altitudinea, condiiile meteorologice etc. i /. biotici, ca plantele gazd, vegetaia nconjurtoare, furnicile de pdure, (trophobioza) prdtorii, paraziii etc. P rdtorii snt dum anii periculoi ai productorilor de m an deoarece i decimeaz n to t cursul anului n diferitele stadii de dezvoltare, fie ca aduli, larve sau ou. P rin tre p rd to ri i duntori, citm : buburuzele (ca larve i aduli), mutele, viespile, gndaci diferii, veveriele, gbionoaele, ciocnitorile, piigoii, sticleii, larve diferite etc. Pe de alta parte, paraziii se dezvolt de m ulte ori chiar n corpul productorilor de m an, n vederea asigurrii hranei pentru urmaii lor. P araziii snt m ai frecveni la lecaniide, deoarece n acest caz, i depun oule chiar n corpul (easta) productorilor de m an, aceasta constituind un culcu sigur pentru viitoarele larve. Astfel, pe lecaniidele din zona coniferelor (Physokermes sp.) p ara ziteaz frecvent Brachytarsus nebulosus Forst, iar pe lecaniidele din zona foioaselor Brachytarsus fasciatus Forst. La aceti gndaci parazii, perioada ovipozitar corespunde cu m aturizarea femelelor de lecaniide, cnd rod nveliul cornos (easta) al productorilor de m an i form eaz un orificiu, n in teriorul creia depun 1 2 ou. Apoi femela lipete orificiul cu o secreie proprie, iar dup cteva zile larvele ieite din ou ncep s se hrneasc cu coninutul estei (ou sau larve de lecaniide). In general aceti duntori snt foarte lacomi i devoreaz zilnic numeroase ou, larve sau aduli. De exemplu, larvele unei diptere snt a tt de lacome, n et una singur suge n tr-o zi, pn la 50 lachnide. D e asemenea, din observaiile efectuate n toam na 1970 (21 septembrie), o buburuz a devorat pe o rm uric de salcie cpreasc

94

5 lachnide (Tuberolachnus salignus), n cursul unei diminei C on sumul efectiv al unei lachnide a durat, aproxim ativ 30 minute. Dei n general, productorii de m an snt insecte mici, i par la p rim a vedere c snt lipsite com plet de aprare, totui poseda anumite mijloace de lupt m potriva dum anilor. Astfel m ajori tatea speciilor posed la suprafaa corpului o serie de glande, secretoare de cear sau diferite substane repulsive, care n m omente de pericol, constituie mijloace de aprare [33]). 7. P R O D U C T O R II DE M A N N C O M PLEX U L B IO L O G IC AL P D U R II Insectele productoare de m an, precum i plantele lor gazd triesc m preun, n interdependen cu celelalte vieuitoare ale pdurii, influenndu-se reciproc n tr-'in sens sau altul. Evolnia ntregului complex animal i vegetal este condiionat ns de variaiile continui ale factorilor meteorologici. Astfel, tem peratura i um iditatea atm osferic determ in ritmul de cretere i de nm ulire al productorilor de m an. Brumele trzii, ploile toreniale ca i grindina, distrug i spal productorii de m an, n special lachnidele. Lecaniidele dim potriv snt mai re zistente, fiind mai bine fixate pe ram uri i mai puin sensibile. n concluzie, vrem ea bun i hran a bogat furnizat de plantele gazd, asigur productorilor de m an o nm ulire considerabil. R eferitor la condiiile de mediu, productorii de m an reacio neaz diferit, n ra p o rt cu cerinele biologice ale fiecrei specii. M ajoritatea speciilor ns prosper i se dezvolt mai repede pe vile nsorite i la m arginea sudic a pdurilor dect pe crestele m unilor i n m arginea nordic a pdurilor. Fiecare specie de productor dc m an are o anum it prefe rin pentru p lan ta gazd. i n tru ct exist mai m ulte specii de productori cu preferin pentru aceeai plant gazd are fiecare alte exigene de h ran sau apare n alt perioad de tim p. A stfel, la lecaniida m are a m olidului, care ierneaz sub form de larv secundar (La), adulii i respectiv secreia manei apare tim puriu n mai, nevenind n concuren cu lachnidele m olidului, care iernnd sub form de ou de iarn, perioada de hrnire in tens i respectiv de secreie, are loc abia n iunie-iulie, n rap o rt cu d ata de eclozionare (pragul biologic al fiecrei specii) i evo luia tim pului. n special pn n luna mai, ritm ul dezvoltrii co loniei de productori este condiionat de mersul vremii, dezvol tarea u lterioar ns, este influenat mai ales de evoluia plantei gazd. 95

Trebuie s evideniem c, pdurea asigur de 2 ori pe an, condiii favorabile productorilor de man i a n u m e . in prim var, in tim pul creterii lstarilor de mai i apoi spre toamn, cnd are loc dezvoltarea mugurilor pentru anul urm tor i coacerea fructelor. n aceste perioade seva este aa de bogat n substane proteice asimilabile, net productorii de m ana, cresc i se nm ul esc puternic [4, 5 ]. D in cercetrile efectuate, pe plan m ondial [51, 53], a rezultat c, cu ct snt mai dezvoltate coloniile n var, pe anum ii arbori, cu a tt apar mai puine form e sexuate n toam n. O u de iarn gsim n special pe arborii care n var au fost slab populai de lachnide, sau numai mai trziu. A rborii deosebit de viguroi ns p o t hrni toat prim v ara i vara un nsem nat num r de p ro ductori de m an i apoi n toam n, s furnizeze nc hran pentru depunerea oulor. Pdurea n ansam blu ofer m an pe ntreaga perioad de cules. La nceput secreia are loc pe unii arbori, iar apoi alterneaz pe alii. n tim pul unui cules slab, num ai o parte din arbori snt mai puternic populai i m uli rm n ca rezerv pentru etapa urm toare ; n timp ce la un cules puternic, contribuie toi arborii la acesta i de aceea este necesar apoi un an sau m ai m uli ani de repaus (periodicitatea culesului). n general la lecaniidele din zona coniferelor de la noi (BaleeaH aeg) urm eaz dup un an slab sau mijlociu, unul bun sau foarte bun, dac nu intervine vreo calam itate [14]. R eferitor la unele daune pe care le-ar provoca productorii de m an pdurii, cercetrile efectuate n aceast direcie au stabilit c, fa de foloasele m ultiple pe care le aduc aceste insecte, pagu bele snt cu totul nensem nate i fr im portan economic [33, 41, 51, 52, 72, 84]. n acest sens, am a v u t i confirm area Laboratorului de pro tecia pdurilor, din In stitu tu l de cercetri, studii i proiectri sil vice. i anume, c exceptnd unele pagube din pepiniere, nu s-au nregistrat pn n prezent daune n zona forestier, provocate de productorii de m an. L a arborii cu cretere intensiv, cu coroan dezvoltat i respectiv cu o capacitate m are de asimilaie, absorbia sevei de ctre aceste insecte nu afecteaz cu nimic intensitatea creterii acestor arbori. Lundu-se totui n consideraie daunele locale, sporadice, pe care le po t provoca unele specii de produc tori de m an, p rin nm ulirea lor n mas, ndeosebi la pepiniere i p lan taii tinere, acestea snt cu totu l lipsite de im portan eco nomic, fa de ntregul complex de avantaje pe care le ofer i n prim ul rnd mana, care constituie o hran valoroas pentru multe insecte folositoare pdurii. 96

Din literatura de specialitate [33, 41, 53], rezult c m ana servete ca h ran pentru aproxim ativ 300 specii de insecte, dintre care dou treim i snt insecte folositoare pdurii i anume ca p r dtori i parazii pentru insectele duntoare. n acelai tim p, trebuie s adugm i diferitele specii de furnici de pdure adevrai ageni sanitari ai pdurii pentru care m ana constituie de asemenea o hran esenial. Cu toate acestea, cantitatea de m an consum at de diferite insecte folositoare, precum i de furnici, reprezint numai o mic parte din m ana produs dac ne referim la datele din literatur, care arat c o pdure de conifere, infestat de lachnide, furni zeaz anual pn la 400 kg m an pe hectar [53]. Aceeai abunden de m an exist n anii favorabili i n zona pdurilor de foioase (stejar, tei, salcie etc.), cnd m ana secretat de lachnide, picur de pe frunze i m uguri ca o b u rn i de sirop. F a de acestea, valorificarea raional a manei, ca surs me lifer, se poate realiza num ai prin practicarea larg a stupritului pastoral, la masivele forestiere cu perspective pentru culesul de man.

T Mierea dc mana

III. FURNICILE DE PDURE l RELAIILE ACESTORA CU INSECTELE PRODUCTOARE DE MAN


1. BIOLOG IE I R SPN D IR E Furnicile de pdure fac parte din fam ilia Formicidae, genul Form ica, n care snt cuprinse 10 specii. Aceste specii se caracterizeaza, n general, prin form area de colonii dezvoltate, ce ajung la peste 100.000 indivizi, n unele cazuri, chiar pn la 1 m ilion. M rim ea acestora variaz de la 4 9 m m lungim e la furnicile lucr to are i 9 12 m m lungim e la m tci. E ste interesant de rem arcat, c pe baza cercetrilor m ai re cente s-a stabilit c furnicile posed anum ite glande ntre care i cele cu otrav, care secret substane, ce servesc la orientarea i ap rarea furnicilor n tim pul luptei. Speciile de furnici dc pdure, m ai rspndite i identificate la noi n a r s n t : Form ica rufa, F. polyctena i F. pratensis. C ercetrile ntreprinse n aceast direcie, n zona forestier, de P ^ o y i c i i col. [59], au stabilit c. cea mai m are frecven n p d u rile noastre o prezint F. rufa (41% ), urm eaz apoi F. pratfnsis (2 8 % ) i F. polyctena (24% ). Pe lng acestea, s-au iden tificat i alte specii de furnici, n tr-o proporie m ult mai mic i anum e : F. truncorum 3o/0, F. execta 2o/o, F. nigricans 1% i F. sanguine a 1% . n tr u c t prim ele 3 specii, prin activitatea i rspndirea lor larg p e teritoriu, prezint o im portan economic deosebit, le vom a n a liz a m ai jos num ai pe acestea, celelalte specii avnd o p o ndere redus, a tt din punct de vedere al economiei forestiere ct i al ap icu ltu rii. F u rn ic a m are roie de pdure sau furnica roie proasa (F orm ica rufa L.) este o furnic de 7 9 mm lungime, cu capul i pieptul (toracele) colorate n rou i abdom enul n negru. Prezint o g a rn itu r deas de periori pe cap i pe cea mai m are parte a 98

Fig. 5 6 C o lo n ie d e furnici n zo n a con iferelor

(original)

corpului, de unde i denum irea sa, de furnic roie proas (fig- 56). Triete n furnicare m ari, dezvoltate i com plet izolate, fr s aib contacte reciproce cu alte furnicare ; nici m car nu suport n apropiere alte furnicare (minimum la 100 m distan). C rrile, ce pornesc de la furnicar, n mai m ulte direcii, snt uor de re m arcat (vizibile). Furnicile acestei specii ngrijesc i stimuleaz insectele pro ductoare de m an, n special lachnidele, aprndu-le cu m ult com bativitate de insectele prdtoare ca : viespi, mute, buburuze, i n special de omizi. R eferitor Ia num rul m tcilor din cadrul unei colonii (furni car), furnica roie de pdure prezint dou form e i anume : form a monogin (cu o singur m atca), care nu se poate nm uli artificial i form a poligin, cu mai m ulte mtci, care se preteaz la nm uli rea artificial. n vederea diferenierii celor dou form e de furnici, n cazul nm ulirii lor artificiale, dm mai jos cteva caracteristici ale acestora. 99

a) b o r m a m o n o g i n a triete n furnicare izolate, mari, adesea cu m ai m ulte culmi, Prefer locurile um brite i umede din pdurile de foioase (fig. 56 a i 56 b). D istana ntre furnicare este de 600 800 m etri. i construiete cuibul pe o cioat, lemn putred, sau la baza unui trunchi. De la furnicar pornesc crri bine con turate, n mai m ulte direcii, pn departe. Furnicile lucrtoare snt, n cea mai mare parte, vntori iscusii. b) F o r m a p o i i g i n a triete adesea i n furnicare ce snt grupate mai m ulte la un loc, uneori n apropierea furnicarelor con struite de furnica mic de pdure. Furnica mic de pdure (Formica polyctena, Forest) prezint o lungime medie de 5 7 mm i nu este proas. Triete de regul n furnicare asociate (grupate) cte 10 20 i chiar mai multe, la un loc. Spre deosebire dc prim a specie, prefer s-i fac cuiburile n locuri mai nsorite (m arginea pdurilor, m arginea drum urilor etc.). La altitudini unde vegetaia este redus, furnicarele acestei specii se ntind pe suprafee mari. Aa cum a rezultat i din ae-

Fig. 5 6 a C olon ie de furnici n p d u rile de foioase

(original)

100

Fig. 56 b C o lo n ie de furnici n um brite ( o r i g i n a l )

pd u rile de foioase,

zarea gru p at a furnicarelor, furnica mic de pdure, spre deo sebire de p rim a specie, ntreine relaii cu coloniile din vecintate. Furnica mic de pdure este un v n to r deosebit de iscusit, ntrecnd n com bativitate celelalte specii de furnici. De asemenea desfoar o activitate m ai intens i n relaiile cu productorii de m an. R eferitor la num rul m tcilor dintr-o colonie, la aceast spe cie se ntlnesc num ai form e poligine, ceea ce este deosebit de 101

favorabil pentru aciunea de nm ulire artificial a furnicilor, n vederea combaterii biologice a duntorilor de pdure pe scar larg, aciune ce se reflect direct i asupra sporirii recoltelor de miere de man. Furnica de lunc (Formica pratensis Forest.) atinge m rim ea furnicii roii proase, deosebindu-se de aceasta printr-o pat nea gr, bine distinct, pe spate. Aceast specie i construiete cuibu rile la margine de drum uri, pe pante, n m arginea pdurilor i n luminiuri. P opulaiile acesteia snt ns m ult mai slabe, fa de celelalte dou specii, iar furnicarele nu depesc 40 cm n nlim e. N um rul m tcilor dintr-o colonie este m ult mai redus, deseori o singura m atc, astfel c nici aceast specie nu se preteaz la nm ulirea artificial. G radul de rspndire a celor trei specii de furnici, pe teritoriu, difer n funcie de altitudine i com ponena pdurilor. Astfel, n ra p o rt cu altitudinea, frecvena furnicilor variaz astfel : ntre 50 300 m aceasta este de 18,50% ; ntre 300 700 m = 4 5 , 3 % n tre 700 1200 m = 32,8% , devenind apoi foarte rar, respectiv 3,4% la altitudinea de peste 1200 m (1200 2500 m). Pe form aii de vegetaie forestier, rspndirea furnicilor de pdure este diferit. Astfel Form ica rufa este specia cu cea mai larg rspndire, fiind prezent n toate pdurile, de la cm pie i pn n zona m ontan, cu o frecven mai m are n pdurile de amestec, fag cu alte foioase. O rspndire asem ntoare a fost constatat i la F. pratensis cu deosebire c aceast specie este mai puin frecvent n pdurile din zona m unilor nali [59]. Form ica polyctena, apreciat ca cea mai folositoare specie n lu p ta biologic, are un areal ceva mai restrns dect F. rufa, fiind mai rspndit ntre 300 700 m (11,4% ) n pdurile de fag n amestec cu alte foioase i de stejar. Este de asemenea frecvent n tre 700 1200 m n pdurile de amestec, de m olid cu brad i fag.

2. F U R N IC IL E N C IR C U IT U L B IO LO G IC AL P D U R II R olul furnicilor n com plexul biologic al pdurii este deosebit de variat i substanial. Pe baza cercetrilor efectuate n ultim a vrem e, de o gam larg de specialiti, ca biologi, silvicultori, entom ologi etc. [23, 31, 40, 52, 54, 59, 72, 90, 92], s-au precizat funciile deosebit de com plexe i im p o rtan te pe care furnicile de pdure le prezint n : reglarea populaiilor de insecte duntoare, prin distrugerea a num eroi dum ani ai pdurii ; 102

p rotecia insectelor folositoare, ndeosebi a p ro d u cto rilo r de m a n ; aerisirea i m buntirea calitii solului, prin furnicarele pe care le construiesc ; asigurarea covorului vegetal, prin tran sp o rtu l diferitelor sem ine de plante ; polenizarea speciilor dc plante din zona forestier, prin vizitele repetate pe care le efectueaz n perioada nfloririi lor, n cutarea nectarului etc. Din cele p rezen tate mai sus se pot concretiza efectele deosebit de im p o rtan te i eficiente, ce se rsfrng favorabil asupra strii sanitare i a capacitii de p roducie a pdurii. Astfel, furnicile de pdure, p rin activitatea lor, constituie un m ijloc biologic im p o rta n t p en tru m eninerea igienei pdurii. n al doilea rn d , stim uleaz creterea i dezvoltarea p ro d u c to rilo r de m ana, a cro r secreie servete ca hran p en tru m ulte vieuitoare folositoare din pdure i chiar p en tru furnici. Apoi,' contribuie la dezvoltarea i n trirea covorului vegetal, care apr solul m p o triv a eroziunii i degradrii lui. D e asemenea contribuie la sporirea fructificaiei pdurii care servete ca sm n, hran p en tru psri i vn at, precum i ca ngrm nt p en tru sol. R eferitor la aciunea de com batere a duntorilor pdurii este interesant de rem arcat c, n tim p ce cu mijloace chim ice se d istrug absolut to ate insectele, cu ajutorul furnicilor com baterea este selectiv. i anum e, furnicile nu vneaz n general insectele utile, ca de exemplu : albinele, productorii de m an, pianjenii, buburuzele etc., ci num ai pe cele duntoare, m potriva crora duc o lu p t perm anent- Aceasta are ca efect nu num ai o m icorare trep ta t a num rului de insecte duntoare ci i provocarea unei stri de nelinite continu ce se reflect negativ asupra dezvoltrii i nm ulirii acestora. n legtur cu aceasta, se relateaz n litera tu ra de specialitate [72] c, n urm a unui atac puternic de omid, asupra unei pduri de pin, care a distrus to at frunza, a rmas num ai o insul verde" care nu a p u tu t fi devorat. Acolo s-au gsit numeroase colonii de furnici din specia F. polyctena (furnica m ic de pdure), n p ro p o rie medie de 4 colonii pe hectar. D istrictul de v n toare al unei colonii m ijlocii de furnici cu prinde, n medie, suprafaa din jurul furnicarului, pe o raz de cca. 50 60 m. n cazul coloniilor puternice, sfera de aciune de pete m u lt aceste lim ite. C onsiderndu-se c o furnic devoreaz n m edie pc zi num ai un singur d u n to r (larv, ou, sau adult) o colonie de furnici mijlocie, de 100.000 indivizi, distruge zilnic cca. 100.000 dun103

tori, ceeace este deosebit de im p o ratn t p en tru m eninerea igienii pdurii. Relaii de trofobioz. n tre furnicile de pdure i productorii de m an exist relaii dc n u triie i stim ulare trofobioz. Aceste interesante ra p o rtu ri, n tre cele dou grupe de insecte, au fost studiate n ultim ii ani i clarificate [52, 70, 91]. Astfel s-a stabilit c furnicile n tre in i stim uleaz dezvol tarea pro ductorilor de m an si au n schim b din partea acestora asigurat m ana, hrana lor de baz. Pe lng aceasta p ro tejeaz efectiv populaia de lachnide n stadiile de dezvoltare m ai periculoase, ca de exem plu n tim pul naterii unei noi gene raii sau n perioada depunerii oulor. In acest sens n literatu ra de specialitate [53] se citeaz cazul cnd, n luna aprilie, pe un arbore de larice (Larix europea) exista o singur m atc de C inara laricis la care, n tim pul naterii au fcut de straj 60 70 de furnici. Acest fa p t a fost h o t rto r p en tru dezvoltarea generaiilor urm toare, deoarece urmaii u rm a ilor prim ei generaii au acoperit n tim pul verii com plet ram urile acelui arbore, furniznd i o producie nsem nat de man. Coloniile de Sym ydobius oblongus ( a f i d a m e s t e a c n u l u i ) se dezvolt i i conserv sntatea num ai atunci cnd m ana secretat este preluat im ediat de furnici, altfel aceti productori de m an snt so rtii pieirii, necndu-se n p ro p ria lo r secreie. D e asemenea, n lunile de var furnicile protejeaz insectele productoare de m an fcnd galerii la rdcina m olizilor, a brazi lor, pinului, fagului i laricelui unde, n perioada lipsit de hran, lachnidele s se p oat retrage. In aceste lcauri snt protejate de dum ani i uscciune i p o t astfel supravieui- Pe lng aceasta, furnicile tran sp o rt lachnidele n anum ite perioade chiar n cuibul lo r (furnicar). D in observaiile efectuate s-a co n statat c, n m prejurim ile furnicarelor, fie c acestea snt m ari sau mici, tinere sau btrne, gsim totdeauna m ai m ult m an zaharisit dect n restul pdurii, n m edie de 10 20 o ri mai m ult [52]. Aceast intim relaie d in tre furnici i p roductorii de m an este deosebit de im p o rtan t i u til p en tru apicultura, deoarece se reflect direct asupra recoltelor de miere ce se obin n pdurile cu furnici. Astfel, pe baza rezultatelor experim entale o b in u te mai m uli ani de-a rndul [92] s-a stabilit c recoltele de m iere o binute n pdurile cu furnici au fost aproape duble fa de cele o b in u te n pdurile fr furnici (fig. 57). Concluziile acestor cercetri snt deosebit de utile i de im portante, a tt pentru elaborarea unei prognoze de lung durat la culesul de m an, ct i p en tru alegerea celor mai indicate vetre la culesul de pdure.

104

Fig. 57 E v o lu ia recoltelor de m iere n raport cu p rezen a furnicilor d e pdure, n zo n e d iferite (g r a fic com p arativ d u p W e l l e n s t e i n ) A In pduirl b o g a te n fu r n ic i ; B In pduri srace n fu rn ici ; C Culturii d e ctm p i n grd in i

R elaia d in tre furnici i p roductorii de m an este a tt de in tim i de im p o rtan t, n e t s-a ajuns la concluzia c, p en tru a se evalua p ro d u cia de m an a unui arbore, respectiv a unei pduri, este suficient s se stabileasc num rul furnicilor care circul n m edie pe u n arbore, n unitatea de tim p. n acest scop se num r, tim p de 3 6 m inute, furnicile care circul pe trunchiul unui arbore. Din experiena ctigat, s-a stabilit c u n om poate co n tro la pe zi 80 160 arbori [52]. D ependena d in tre cele dou grupe de insecte (furnici i p ro ductori de m an) rezult i din alte determ inri efectuate n acest sens [72]. Astfel, densitatea p opulaiilor de lachnide este m axim n apropierea furnicarelor, pe o raz de aproxim ativ 25 m. Densi tatea se m icoreaz apoi pn la 50% pe distan 25 50 m iar la distana de 100 m, densitatea lachnidelor reprezint numai 10 15o/o fa de m axim , m icorndu-se sub 10o/0, la distana de 150 m. 105

3. N M U L IR E A A R TIFIC IA L I P R O T E C IA F U R N IC IL O R DE P D U R E nm ulirea n atu ral a furnicilor are loc, la m ajoritatea specii lor, p rin roirea acestora i construirea de noi furnicare. Aceasta se petrece n general, de la nceputul lunii aprilie i pn la m ijlocul lunii mai cnd vrem ea se nclzete bine iar generaia sexual este pregtit de roire. Astfel la furnica m ic de pdure, prim vara, n fiecare colonie se gsesc cteva mii de masculi sau de femele, uneori ambele sexe n aceeai colonie, care ateapt zilele clduroase ale lunii aprilie, p en tru a-i lua zborul. n tim p ce la furnica m areroie, zborul de roire se efectueaz la distane m ari, la furnica mic de pdure, acesta are loc n apropiere. D up zborul de m perechere (zborul nupial), masculii mor, iar femelele i rup propriile aripi cu ajutorul picioarelor i apoi ncep form area unei noi colonii. n m ulirea artificial a furnicilor de pdure se efectueaz cii succes num ai la speciile (furnicarele) care posed un n u m r m are de m tci. Astfel c, practic, num ai f u r n i c a m i c de p d u r e (F. polyctena) se preteaz bine la o n m u lire artificial. n tru c t problem a com baterii duntorilor pdurii, pe cale biologic, devine din zi n zi to t m ai im p o rtan t i actual i aciunea de rspndire, n m u lire i protecie a furnicilor de pdure preocup to t mai intens, n lumea ntreag, o serie de specialiti ca : entom ologi, silvicultori, apicultori etc. ncepnd cu 1961, s-au ntreprins i la noi lucrri sistematice asupra furnicilor de pdure din grupa Form ica [59]. n vederea cunoaterii posibilitilor de aplicare a com baterii biologice cu ajutorul furnicilor de pdure, au fost efectuate mai n ti lucrri de identificarea i determ inarea speciilor existente la noi n ar, precum i rspndirea acestora pe form aii de vegetaie forestier. D up efectuarea acestor lucrri, aa cum s-a m enionat Ia n cep utul capitolului, s-a trec u t la experim entarea procedeului de com batere biologic prin colonizri artificiale cu furnici. P ri mele lucrri, efectuate n 1963 1964, au fost iniiate i executate de un colectiv de specialiti din cadrul D epartam enului Silvicul tu rii [59], n raza ocoalelor silvice P tru i i G ura H um orului. Aceste lucrri s-au ncheiat cu succes, obinndu-se n final o p rindere a cuiburilor tran sm u tate de 57/o- Procedeul folosit la aceste lucrri de nm ulire artificial a fost cel clasic, folosit pe plan m ondial [31, 72, 90], cu mici adaptri locale. n scopul popularizrii i aplicrii pe scar to t mai larg a acestor procedee, de ctre colective experim entate de silvicultori i apicultori, le redm m ai jos. 106

Trebuie de la n cep u t s m enionm c, p en tru a face nm ul irea artificial a furnicilor este necesar s identificm mai ntii precis specia. D ac este o specie ce poseda n furnicar o singur m atc (m onogin) nu se preteaz la n m u lire artificial. n acest sens, cel m ai bine se preteaz furnica m ic de pdure, care posed to td eau n a un n u m r nsem nat de m tci, uneori ajungnd pn la cteva mii de m tci n tr-u n furnicar. n vederea form rii de colonii (nuclee) artificiale se aleg to t deauna coloniile puternice care s poat furniza uor m inim um 200 m tci p en tru noua colonie. Tim pul p o triv it pentru nceperea acestor lucrri este sfritul lunii februarie nceputul lunii aprilie, n funcie de ritm u l de desprim vrare, expoziie i altitudine. Practic, acest m om ent este m arcat de prezena pe v rfu l cuibului a furnicilor lucrtoare i a m tcilor, care stau grm ad la soare. Dac se pierde acest m om ent, m tcile coboar n profunzim ea furnicarului unde i pregtesc culcuurile pentru ouat, deci trebuie spat adnc pentru a se prinde i m tcile necesare. n acest caz ns, se degradeaz cuibul de baz i este mai bine s renunm - T otui, dac sntem h o t ri s folosim i acest m om ent, se recom and ca operaia s se efectueze n prim ele ore ale dim ineii, cnd furnicile snt nc n cuib i nu snt prea agresive. D eschiderea cuibului n vederea recoltrii m aterialului bio logic se face n partea dinspre soare i anum e : se d pm ntul de deasupra de o p arte i de alta a cuibului i apoi se ia m aterialul bogat n furnici, cu o lopat i se pune n cldrile n prealabil pregtite (fundul cldrii cptuit cu gips, iar capacul p rev zut cu guri sit, p en tru aerisire). Trebuie avut n vedere s se ia i suficiente m tci, care se recunosc cu uurin deoarece, spre deosebire de lucrtoare, prezint un torace bine d ezv o ltat i de culoare neagr i u n abdom en negru-strlucitor, excepional de dezvoltat. Se recolteaz aproxim ativ o treim e din furnicarul de baz i la nevoie se mai apeleaz i la alte furnicare ale aceleiai specii. n sprturile fcute n furnicarele de baz se aeaz ram uri groase i se acoper cu m aterialul d at la o parte, la n cep u tu l lucrrii. P rocednd astfel, cuibul pierde p uin cl dur, iar pierderile snt recuperate fr ntrziere, de furnicile rmase. Locul p en tru form area coloniei noi se alege i se pregtete mai dinainte. n acest scop se caut locuri adpostite i calde, evitndu-se golurile de pdure cu expoziii nordice, reci i de ase m enea i locurile prea m buruienite (nierbate). S nt favorabile m arginile de pdure i lum iniurile nsorite, cu expoziie sudic i sud-estic. 107

Menionm c nm ulirea coloniilor de furnici la m arginea pdurii este de preferat^ deoarece aici au o d urata dc v ia mai lung. Furnicarele aici snt mai puin um brite i se po t mai uor controla. Trebuie evitate locurile um brite, sau care prin creterile ulteri oare p o t deveni umbroase i reci. N ecorespunztoare snt i locu rile unde urm eaz s se fac curnd tieturi, care ar deranja colo niile de furnici. D e asemenea nu se recom anda locurile din apropi erea drum urilor, deoarece se mai gsesc trectori care s provoace pagube. Pc lng aceste condiii generale, m ai este necesar s se caute un loc prevzut cu o cioat de arbore m ai putred, pentru a uura munca furnicilor la construirea galeriilor pentru mtci. De aseme nea dac solul n m prejurim i este foarte tare, greu i rece, putem s-l spm i s-l ndeprtm , com pletnd apoi golul cu nisip amestecat cu paie. Apoi, aezm n ju nii cioatei, ca m aterial prin cipal de construcie, vreascuri scurte precum i cteva rmurefe de molid fr frunze, sau alte rmurele. Peste acestea se rstoarn m aterialul din cldri, intercalndu-se nc ceva ram uri, prin m a terial. La sfrit, deasupra noului furnicar se m ai golete un sac plin cu paie uscate. Acesta ajut nucleului s se dezvolte repede i n curnd s-i dubleze populaia. Se recom and de asemenea ca, la sfrit, s se presare peste paie puin zahr um ectat, care este pre lu at im ediat de furnici, ceea ce contribuie mai ales, la o adaptare mai rap id a furnicilor la noul loc. n legtur ns cu nm ulirea artificial a furnicilor de p d u re este necesar s facem o precizare, deosebit de im portant pen tru reuita deplin a ntregii aciuni. Productorii de m an acoper prin substana secretat (mana) num ai o parte din hrana furnicilor i anum e zaharurile. Furnicile au ns nevoie pentru dezvoltarea lor i de nsem nate cantiti de grsimi i proteine. Aceste substane trebuie s fie asigurate furnicilor, de ctre alte insecte (insectele duntoare), deoarece m ana este lipsit de gr simi, iar proteinele existente snt nendestultoare. Astfel coloniile artificiale p o t s triasc i s se dezvolte, num ai atunci cnd aces tea snt fcute n scopul com baterii biologice a duntorilor p d u rii (omizi, viespi de pdure etc). n acest caz, proteinele necesare dezvoltrii puietului snt asigurate cu prisosina, iar nucleele sc dezvolt i se ntresc, devenind n scurt tim p, colonii puternice. n pdurile n care, populaii ntregi de insecte (entomofauna pdurii) au fost distruse prin tratam ente repetate cu insec ticide, nm ulirea artificial a furnicilor constituie o problem di ficil i de lung durat. 108

Fig. 58 d e furnici

S cu tier

pentru

p rotecia

co lo n iilo r

P rotecia furnicilor. D up term inarea com plet a lucrrilor de transm utare, este necesar s se nregistreze noua colonie, notndu-se originea, masa de m aterial folosit, d ata form rii i num rul m t cilor transm utate. Urm eaz apoi lucrul cel m ai im portant, asigu rarea proteciei noii colonii m potriva duntorilor (ghionoaie, m istrei etc.) precum i a rufctorilor. n acest scop, pentru pre venirea pagubelor, se aaz deasupra o scutier de protecie, con struit n prealabil, dintr-un cadru de lemn sau m etal, acoperit cu plas de sirm (fig. 58). Form a i m rim ea cadrului protector v a riaz n ra p o rt cu m rim ea cuibului. P entru o colonie cu 200 m tci este necesar un cuib a crui baz sa aib cel puin 1,70 X i.7 0 m. n concluzie, se recom and ca, fiecare apicultor, silvicultor i orice iubitor al frum useilor naturii, nu num ai s nu distrug cui burile acestor vieuitoare, deosebit de utile, ci, cunoscnd foloasele pe care le aduc silvicultorii i apicultorii i n special contribuia esenial n m eninerea igienei pdurii, s devin un adevrat p ro pagandist pentru protecia i rspndirea furnicilor n zona fores tier. 109

IV. VALORIFICAREA SUPERIOAR A RESURSELOR MELIFERE DIN ZONA FORESTIERA MONTAN


1. PR A C T IC A R E A S T U P R IT U L U I PA STO RA L N O N A FO ' " Z. RESTIER V-* * */ i ,ui i, iT 1 .

-*" *

n ultim ul deceniu, practicarea stupritului pastoral n a ra noastr a cunoscut o m are am ploare, d ato rit sprijinului acordat de p artid i guvern cu privire la dezvoltarea apiculturii, precum i aciunilor ntreprinse de Asociaia cresctorilor de albine pentru intensificarea stupritului pastoral i valorificrii superioare a cu lesurilor din bazinele melifere. Paralel cu aciunea lare de polenizare a livezilor de pomi, precum i a culturilor agricole entom ofile i ndeosebi a florii soa relui, stupritul pastoral s-a extins an de an, la masivele melifere forestiere, ca de exemplu : salcm, tei, zmeuri etc. n special, n ultim a vreme, dato rit extinderii tratam entelor cu insecticide pe suprafee to t m ai m ari, n zona agro-pom icol, atenia apicultorilor se ndreapt to t mai m ult spre resursele me lifere din zona forestier i ndeosebi spre zona m ontan. A tracia spre aceste rezerve melifere este sporit n prezent i de lrgirea i m buntirea reelei de comunicaii n aceast zon (osele turis tice, drum uri forestiere etc), care face accesibil apiculturii, noi masive i vetre, pentru stuprit pastoral. O contribuie esenial la intensificarea stupritului pastoral n zona m ontan, a avut-o n ultim ii ani i rezultatele cercetrilor ntreprinse de Staiunea central de cercetri pentru apicultura i sericicultur n colaborare cu Asociaia cresctorilor de albine, care au dem onstrat potenialul ridicat al resurselor melifere din aceast zon i n special al manei de conifere. Z ona forestier m ontan a rii noastre constituie, n com plexul ei, o rezerv m elifer deosebit de bogat i variat. Astfel 110

alturi de ntinsele masive de a f i n i (Vaccinium m yrtillus i V. v i tis idaea), z m e u r (Rubus idaeus), z b u r t o a r e (Chamaenerion angustifolium ), f n e e l e n a t u r a l e etc., care furnizeaz anual im portante culesuri de nectar i polen, zona forestier asi gur i nsem nate can titi de man. Trebuie s subliniem c m ana, n general, reprezint o surs m elifer de m are perspectiv, care ns pn n prezent nu a fost suficient valorificat. n special m ana produs de anum ite specii de lecaniide i lachnide, din zona coniferelor asigur recolte de miere bogate i de calitate supe rioar, cu o arom de rin i un gust plcut (mierea de brad). Succesul obinerii unor recolte sporite de miere, n stuprit pastoral, const nu num ai n deplasarea la tim pul oportun, a fa m iliilor de albine (la nceputul nfloririi) la masivul m elifer ales, d ar mai ales n corelarea culesului respectiv, cu un al doilea cules de nectar n continuare, ca de exemplu : salcm I cu salcm II, sau zmeuri cu flor de fnea, sau cu m an de lecaniide sau alte specii etc. Pentru o orientare mai precis a apicultorilor n aceast p ri vin, s-a ntocm it mai jos, pe baza datelor experim entale i a celor din sectorul de producie, dou scheme (tabele), cu privire la succesiunea i d u rata culesurilor principale din zona m ontan i zona de deal-cm pie (tabelele 3, 4). D in analiza nregistrrilor prezentate n cele dou tabele se evideniaz evoluia culesului n cele dou zone, cu etapele de secreie m axim i respectiv perioadele optim e de cules (nectar sau m an) la fiecare specie, precum i modul de alternare al etapelor de secreia manei cu cele ale secreiei nectarului, astfel ca fiecare u n itate apicol sau apicultor, s poat s-i stabileasc din tim p, un plan operativ pentru stuprit pastoral.

A LEG EREA V ETR EI D E S T U P IN

La alegerea locului pentru v atra de stupin (sezonier sau sta ionar) la culesul de pdure, trebuie s se ia n consideraie mai m ulte aspecte i anume : s existe o flor m elifer bogat i v ariat, a tt ca specii arborescente, ct i ca plante erbacee spontane, cu perioade de nflorire diferite i pe cit posibil, de lung durat. n rap o rt cu abundena acestora i potenialul lor melifer, se fixeaz m rim ea llt

Succesiunea perioadelor de secreie man-nectar la


Perioada de se c r e ie
Nr .

crt.

Specificarea sursei melitere I


Secreie man:

m ai

iunie

11 r , 0

1 111 u ox
0 0
00 00

11

III

1 2 3 4 5 6
7 8

P hysok erm es piceae P h. hem ichryphus C inara piceae C . p illicorn is Secreie nectar: A fin i Zm euri Z burtoare F n ee naturale m ontane

XX
0 00 00

XX
00

00

0 0

ox
00
XX XX

ox XX OX
00 XX

ox
XX

00

ox

LEGENiDA 00 = oules de ntreinere XX cules de producie + = ptx>duietivLtaite m ijlocie + + = productivitaite mare + + + productivitate toarte mare

! lOo

v f *'(

Succesiun ea p erio a d elo r d e se creie m a n -n ectar,

P erioada d e se c re ie Nr. crt. Speciflaairea su rsei m elifere


i Secreie 1 2 3 4 5 man: 0 X X X XX X X m al iu n ie 1 I

II

11

III

L achnida brun a stejarului L ecan iid a stejarului A fid a fagulu i L achn id a m are a slciei Secrcie nectar:

XX X

XX

6
7 8

Salcm I S alcm II Tei F n ee naturale

XX __

X XX

X 1

OX X

xo XX

LEGENDA :

XX + ++ +++

00 = oules de ntreinere

= = = =

cules de prodiucle productivitate mijlocie productivitate m are productivitate foarte mare

112

p rin cip a lele surse m elifere d in zon a m on tan

m an/nectar iulie august ffll I H m I septembrie JT ni Produc tivitatea meUfer

1 0
XX XO xo

00 00

XX

XO

00 00

00

ox

XX

xo

_
0

+ + + + + 4+

XX OX XX

00
XX XX XX XX xo X-X

00
Xo

+ -h + +

00

00

+ + +

T a b el 4 la p rin cip a lele surse m elifere din zo n a de d ea l-cm p ie

man,nectar iulie I IT in I

august II m I H! X

septem brie

P ro d u ctiv itatea m elifer

TT 1 '

IU

++

_ _

_
XX

_
x

__
o X

o X

x,x

+ 44- + +++ ++
+ + +

_ _
XX XX

__
; ---

_
00 X

XX XX

+ H- +

8 Mierea de man

113

. -,

Fig. 5 8 a C ercetarea d en sitii ou lor de lach n id e n zon a m ontan (jud. H u n ed oara)

vetrei de stupin (num rul stupilor pe o v atr) astfel ca s se previn aglom errile ; am plasarea stupilor direct pe m alul apei nu este indicat, deoarece n aceste locuri bntuie perm anent cureni reci, care scurteaz d u rata de zbor i influeneaz negativ dezvoltarea fa m iliilor de albine. D e asemenea, s se in seama de direcia vntului d o m inant i s se aeze stupii n tr-u n loc adpostit. T o to d at n vederea asigurrii unei perspective i pentru cu lesul de m an ^lecaniide sau lachnide) n pdurea respectiv urm rim cu atenie nc din p rim var tim puriu prezena estelor vechi de lecaniide pe molid i brad, precum i pontele de ou, de lachnide a tt pe ram urile de conifere ct i pe cele de foioase (fag, stejar, mesteacn), uor de rem arcat chiar cu ochiul liber (fig. 59, 59 a, 59 b i 59 c). : D e asemenea nregistrm coloniile de furnici deoarece, pre zena i densitatea acestora n pdurea respectiv constituie un indiciu valoros asupra perspectivelor de cules la man. 114

Fig.

59

e stele v ech i d e lecan iid e. Se observ

m ana za h arificat ( o r i g i n a l )

Cercetrile efectuate mai muli ani de-a rndul n acest sens [92] au artat c recoltele de miere obinute n pdurile bogate n furnici au fost n medie cu 51,4% mai mari dect cele din pdurile srace n furnici. Diferenele de recolt ntre cele dou categorii de pdure (bogate i srace n furnici) s-au evideniat mai ales, n anii ri, cnd depirea a fost de aproape 70% . Pe lng acestea, prezentm mai jos un procedeu practic in vederea stabilirii celei mai bune vetre de stupin la culesul de pdure, citat n literatura de specialitate [27]. L a apariia primelor picturi de man de la lecaniide, intre solziorii mugurilor de molid respectiv la apariia primelor flori, 115

Fig. 59 a C o v o r dc ou , d c Lachnus toam n a 1969 ( o r i g i n a l )

roboris,

se instaleaz n locurile alese pentru vetre de stupin, cte un nucleu de albine pe cntarul de control. Acest nucleu fr puiet cpcit trebuie s posede o m atc fecundat i s dispun de un m are num r de culegtoare tinere care, neavnd cerine de polen n prim a perioad, cerceteaz sursele de nectar sau man. n acest caz albinele cercetae se orienteaz foarte uor asupra surselor de m an din apropiere, m ult mai repede dect cele din familiile de baz, obinuite pe anum ite culesuri de nectar i polen. In curnd nucleele aduse prezint prim ele sporuri de miere la cntarul de control, ceea ce indic tim pul p o triv it pentru trans portul stupinei la acest cules. O d a t cu aceasta, stupul de sondaj se nltu ra de pe v atra respectiv, iar albinele se rspndesc n 116

Fig. 59 b P e V alea Som eului R ece, n depistarea m asivelor cu p erspectiv pentru culcsul de m an ( o r i g i n a l )

ceilali stupi unde, prin dansurile lor, ndeam n noile culegtoare spre sursele de cules deja identificate. Astfel n mai puin de o zi, toate fam iliile de albine snt pornite pe cules. n acest mod se realizeaz un dresaj sigur i practic, f r a se pierde nimic ; to t odat, aceste nuclee dau indicii valoroase asupra celor mai bune vetre de cules din zona respectiv. M enionm c acest procedeu a fost aplicat n ultim ii ani (1967 1969), la culesul de zm euri i brad, n jud. H unedoara, precum i la flora de balt din D elta D unrii, soldndu-se cu re zultate bune de miere i cu depistarea de noi vetre valoroase, pentru practicarea stupritului pastoral. La alegerea vetrelor de stupin n zona m ontan, trebuie s se aib n vedere, pe lng aspectele m enionate mai sus i pre zena unor plante toxice, al cror nectar sau polen, conin alcaloizi, glucozizi sau alte substane otrvitoare, care culese i consu m ate de albine pot provoca intoxicri grave. 117

Fig. 59 c S tab ilirea d en sitii o u ljr depuse de L achnide (toam n a 1970) (original)

Aceste intoxicri se m anifest de obicei prin diaree, um flarea abdom enului, incapacitatea de zbor fi n unele cazuri chiar prin m o rtalitate m are la familiile de albine. D intre plantele toxice pentru albine, mai rspndite n ara n o astr, citm : omagul, stirigoaia, floarea patilor, floarea de leac etc., care, d a to rit lipsei de cules din anum ite perioade ale sezonului apicol snt cercetate de albine pentru nectar i polen ceea ce are ca rezu ltat m bolnviri i m o rtalitate n cadrul fami118

liilor de albine respective. In vederea prevenirii pagubelor este necesar s cunoatem caracterele biologice ale acestor plante, gradul lor de rspndire i toxicitate, precum i unele m suri de com baterea lor. Omagul, o m e a g , mrul lupului (A conitum napellus L.) este o plant peren, ierboas, cu rizomii (tuberii) alungii, napiform i. Crete dealungul vilor i pe m arginea pdu rilor m ontane, priindu-i n special locurile um brite i umede, de altitudine. Face parte din fam ilia Ranunculaceae. Om agul prezint o tulpin dreapt i nalt pn la 150 cm, cu frunze alterne, palm ate, de culoare verde nchis. Inflorescena este un racem lung de 10 20 cm (fig. 60). Florile prezint un periant albastru nchis p n la violet, compus din 5 foliole peta-

i
Fig. 60 O m agul a In florescene ; b g r u n cio r d e polen Fig. 61 S tirig o a ie

a P lant cu flori, b g r u n cio r de polen

loide, dintre care foliola superioar are form a de coif cu un cioc, cele 2 foliole laterale snt rotunde ovate. iar cele 2 inferioare, eliptice. La baza petalelor se gsesc 5 nectarii, dintre care 3 rudi m entare. nflorete n lunile iulie-septembrie. C oninutul n alcaloizi al acestei plante este relativ foarte ridicat, variind de la 0,3 3% , iar alcaloidul principal este aco nitina. G radul de toxicitate variaz n raport cu varietatea i condiiile pedoclimatice. D up unii autori [16] altitudinea joac de asemenea un rol im p o rtan t n ceea ce privete coninutul n alcaloizi i anume, aceeai varietate de omag a nregistrat la altitudinea de 1750 m 0,82% alcaloizi, n timp ce la 2500 m numai 0,29% alcaloizi. R spndirea diferitelor varieti de omag n ara noastr este destul de larg, acesta ntlnindu-se a tt n pajitile m ontane, ct i n locurile stncoase pn n regiunile subalpine i alpine, n toat zona C arpailor Rsriteni i M eridionali. Trebuie s adugm c dac prin coninutul su, bogat n substane otrvitoare, omagul poate provoca intoxicri grave la albine n anum ite perioade, n acelai tim p furnizeaz tuberii (tubera aconiti) care au m ultiple ntrebuinri n industria farm aceu tic. n special tuberii laterali, care se recolteaz la sfritul peri oadei de nflorire, conin o cantitate nsem nat de alcaloizi (cca 50% ), servind la prepararea unor m edicamente pentru tratam entul reumatism ului, al tusei etc. S t i r i g o a i e (Veratrum album L) face parte din fam ilia Liliaceae. P lant peren, n alt de 60 150 cm, prezint n pm nt un rizom gros, de form conic, term inat cu o coroan de rdcini lungi. Inflorescena este un racem compus din spice cu o lungime de 30 40 cm (fig. 61). Florile inferioare snt herm afro dite sau femele, iar cele superioare mascule i prezint o culoare alb-verzuie, alb-glbuie. Crete n zona m ontan prin tieturi, f nee mltinoase etc. nflorete n lunile iunie-iulie. C oninutul de alcaloizi este de cca 1,5% n rizomi. Din observaiile efectuate de noi pe Valea Sebeului 1250 m i la Baleea 1450 m n perioada 1967 1968 florile de stirigoaie snt cercetate de albine numai n lips dc cules, fie ca nc nu a n flo rit zmeuriul n zona respectiv sau dei a nceput s nflo reasc, d ato rit unor condiii meteorologice nefavorabile, secreia nectarului este foarte slab. Astfel n 1967 la Baleea, s-au nre gistrat n prim ele zile ale lunii iunie intoxicri grave la albine cu m ortalitate, d ato rit vizitrii florilor de stirigoaie, care se aflau la nflorire m axim n tietura din vecintate, d ar im ediat ce zmeuriul a nceput s nfloreasc n acest masiv, m ortalitatea al binelor a ncetat trep tat. C oncluzia practic din aceast obser 120

vaie este de a nu deplasa stupii prea tim puriu n pastoral, acolo unde exist asemenea plante toxice pentru albine. M enionm de asemenea c i stirigoaia este o plant medici nal, ai crei rizomi se recolteaz toam na, n lunile septembrieoctom brie sau prim vara tim puriu, la apariia prim elor frunze. Se folosete n industria medicamentelor. Subliniem c, pentru a veni n sprijinul apiculturii, se reco m and ca recoltarea stirigoaiei s se efectueze n prim var tim puriu prevenindu-se astfel nflorirea ei i intoxicarea albinelor. F l o a r e a de l e a c (Ranunculus repens L), p t i a (Anem one ranunculoides L.) i f l o a r e a p a t i l o r (Anem one nemorosa L.), fac parte din fam ilia Ranunculaceae. Snt plante erbacee, perene, ce cresc prin pduri, fnee, poieni, locuri umede etc. Perioada de nflorire este aprilie-septem brie. nfloresc solitar, cu flori de culoare galben (R. repens i A. ranunculoides fig. 62) sau alb (A . nemorosa fig. 63). nve liul floral este dublu, form at din cinci sepale i 5 petale, la baza crora se gsesc nectariile nude sau acoperite cu solziori. Florile de ranunculaceae snt vizitate rareori de albine i mai ales n perioada cnd flora m elifer este slab reprezentat sau lipsete complet.

Fig. 62 P tia o P lant : b g ru n cior de polen

Fig. 63 F loarea patilor a P lan t cu florf ; b gru n cior de polen

121

Astfel n jurul datei de 10 12 aprilie 1970, la stupinele am plasate n pdurile din raza judeului Ilfov, s-au nregistrat into xicri i m ortalitate la unele familii de albine, dato rit culesului de polen toxic de la ranunculacee i n special de la pti. M or talitatea albinelor a fost iniial atribuit de apicultori unor even tuale stropiri a pdurilor cu insecticide. Efectundu-se ns analiza microscopic la Staiunea central de apicultura i sericicultur, s-a precizat c intoxicarea i respectiv m o rtalitatea la albine a fost provocat de polenul toxic cules de la pti (A. ranunculoi des). La analiza polenic efectuat asupra coninutului tubului digestiv al albinelor intoxicate, s-au identificat urm toarele : 70 7 5 % grunciori de polen de A. ranunculoides, 10 15% polen dc Gagea lutea, cca 5% de Crocus aureus, 5 10% de alte specii. Principiul activ toxic la ranunculaceele descrise este protoanemonina, care n tim pul nfloririi se gsete n proporii nsem nate i variaz ntre 1,43 2,29% . Polenul i nectarul acestor plante pot provoca intoxicri grave la albine i n unele cazuri chiar m ortalitate mare. n cazul cnd aciunea toxic a uneia se asociaz cu a celorlalte plante toxice din zon (omag, stirigoaie etc), efectele duntoare se ex tind iar m ortalitatea albinelor devine remarcabil. U n asemenea caz s-a petrecut n v ara anului 1968, pe Valea Sebeului (1000 m altitudine), unde se aflau deplasate n pastoral la culesul de brad i flor m ontan (zmeuri, zburtoare etc.) cca 1000 fam ilii de albine. D eplasarea fam iliilor de albine s-a efectuat n a doua jum tate a lunii iunie, iar culesul ncepuse bine la zmeuri i brad, cntarul de control nregistrnd sporuri zilnice de peste 2 kg/familie albine. n prim ele zile ale lunii iulie ns, cnd unii apicultori efec tuau prim a extracie de miere de la acest cules, d ato rita unor ploi m ari nsoite de rceli, culesul la zmeuri a ncetat, aprnd to t odat n unele stupini m ortalitate de albine. D eplasndu-ne la fa a locului am constatat c aceast m orta litate se datoreaz intoxicrii provocate la albine de polenurile toxice culese de la omag i floarea de leac, n lipsa alto r flori. Albinele intoxicate prezentau abdom enul u m flat puternic (bom bat), iar la disecie, intestinul coninea ghemuri sau dopuri de polen. Pe lng speciile cercetate de noi i constatate ca plante care au nectar sau polen toxic, se mai citeaz n literatur ca plante toxice pentru albine i urm toarele : d e g e e l u l (D igitalii lanata Ehrh.) m t r g u n a (A tropa belladona L.), l a l e a u a (Tulipa gesneriana L.) etc, a cror toxicitate ns nu a fost nregistrat de noi.

122

Pentru orientarea apicultorilor n legtur cu toxicitatea sur sei de cules, m enionm c, n cazul cnd albinele culeg nectar toxic, simptomele intoxicrii ap a r ndeosebi la albinele culegtoare, n tim p ce, atunci cnd albinele culeg polen toxic, aceasta se evi deniaz mai ales la albinele doici i la puiet. n ncheiere, facem cteva recom andri, n vederea prevenirii unor pagube pe care a r putea s le provoace plantele toxice la fam iliile de albine : Deplasarea stupilor la masivele m elifere forestiere unde cresc frecvent i plante toxice, s se efectueze la nceputul nflo ririi n mas a uneia dintre speciile m elifere valoroase din zona respectiv, astfel net s existe un cules bun, asigurat, albinele nefiind astfel tentate s cerceteze diverse flori. n raza vetrelor invadate puternic de plante toxice, unde an de an se instaleaz stupi pentru valorificarea resurselor m eli fere din zona m ontan, s se organizeze aciuni de am ploare (la nivel dc jude sau de ocol silvic), pentru distrugerea acestor plante, fie nainte de nflorire, fie la nceputul nfloririi lor, prevenindu-se astfel daune nsem nate. n funcie de speciile respective,aceast aciune poate fi cu succes realizat n condiii avantajoase, recoltndu-se ca plante medicinale (rizomi de omag i stirigoaie etc.). C a o m sur general pentru redresarea i ntrirea fam i liilor de albine, care au suferit intoxicaii grave, indiferent de n atu ra lor, se recom and deplasarea acestora n zone cu flor m elifer bogat, care s asigure n continuare un cules susinut de nectar i polen. Culesul natural de polen i nectar contribuie n mi d eficient nu num ai la dezvoltarea i nsntoirea fam iliilor de albine, d ar i la pregtirea lor corespunztoare pentru iernare. PR E G T IR E A F A M IL IIL O R DE A LB IN E P E N T R U C U LESU L DE P D U R E * n vederea valorificrii intensive a principalelor resurse m eli fere din zona noastr de practicare a stupritului pastoral, ca salcm (I i II), afini, zmeuri, m ana de conifere etc. trebuie s dis punem din tim p de fam ilii de albine puternice, astfel ca randam entul la cules s fie maxim . Aceasta este practic posibil dac, dup o ier nare corespunztoare, familiile de albine beneficiaz prim vara tim puriu de un cules natural de nectar i polen (culesul de salcie,
*) P regtirea fa m iliilo r de alb in e pentru transport, m pachetare etc. se efectu ea z d u p proced eele cunoscute, descrise n : C reterea alb in elor, Cartea stuparului, M an u alu l a p icu ltoru lu i etc.

123

flo ri de pdure etc.) ; dac sursa dc nectar poate fi nlo cuit sau com pletat n prim var cu zahr, adm inistrat sub dife rite forme, sursa de polen este practic de nenlocuit. Din num e roase experiene efectuate n aceast direcie, cu diferii nlocuitori de polen, s-a stabilit c, pentru obinerea unui ritm corespunztor de dezvoltare a puietului i respectiv a familiei de albine, n p ri m var, snt necesare nu num ai substanele proteice, ci i vitam i nele prezente n polen. S-a constatat c albinele au nevoie de v ita mine, a tt n stadiul de larv, ct i n stadiile urm toare de dezvoltare, pentru a-i pstra intacte funciile lor glandulare. Aadar este necesar ca, nc din cursul lunilor ianuarie-februarie, ficcare apicultor s analizeze n mod am nuntit situacia am plasa m entului stupinei sale, n ra p o rt cu abundena i diversitatea sur selor nectaro-polenifere existente, n raza economica de zbor a albinelor, procednd n consecin la luarea m surilor necesare n vederea asigurrii nc din prim ele zile nsorite ale prim verii a unui cules natural de nectar i polen, care declanaz instinctul de cules la fam iliile de albine. Trebuie s subliniem c, aportul acestui cules tim puriu de nectar i polen este deosebit de valoros, a tt pentru starea sanitar, ct i pentru ridicarea potenialului biologic al fam iliilor de albine, ce se rsfrnge evident asupra eficienii i randam entului culesurilor urm toare de producie. Astfel de familii, cu o rezerv de pro teine (polen) bine asigurat, trec cu bine o perioad lipsit de cules, f r ca acestea s se resim t prea m ult. C arenele de pro teine se evideniaz mai ales, la fam iliile de albine aflate pe vetre srace n flor polenifer. n condiii bune de cules de pdure, cu uzur mare, intervine dup un tim p oarecare aa-num ita boala neagr a albinelor, n tru c t aceast boal apare frecvent n cazul culesului prelungit la m an se vorbete de boala de pdure [41]. Cauzele acestei boli nu snt astzi nc bine clarificate. Se tie ns c schimbarea vetrei i respectiv a sursei de culcs d bune rezultate. M om entul plecrii din pastoral este determ inat de o serie de aspecte negative caro apar n anum ite condiii dup o perioad mai lung de cules la m an. Astfel, instalarea unui tim p urt, ne favorabil secreiei, se rsfrnge negativ asupra culesului. O puternic m anifestare a bolii de pdure pledeaz de ase menea pentru o pregtire de plecare, pe alt v atr, cu resurse nectaro-polenifere bogate, care s stimuleze dezvoltarea puietului i s asigure n trirea fam iliilor de albine pn la intrarea n iarn. Trebuie sa am intim cu aceasta ocazie, c mierea de man nu este indicat ca rezerv de iarn, deoarece conine m ulte sub stane m inerale, greu digestibile, ceea ce suprancarc intestinul 124

gros, dnd natere la diaree i intoxicri. n localitile unde exist culesuri trzii de m an, se recom and ca la term inarea culesului s se extrag mierea de m an integral, sau n cea mai m are p ro porie i s se completeze rezervele de iernare cu faguri cu miere floral, pstrai n depozit. 2. R E Z U L T A T E P R IV IN D V A LO R IFIC A R EA RESU RSELO R M ELIFERE D IN Z O N A M O N T A N Zona coniferelor din ara noastr constituie, n general, un bazin m elifer deosebit de valoros, nu num ai prin rezervele de m an, cu un bogat coninut n substane m inerale i antibiotice, ci i prin ntinsele masive nectaro-polenifere (zmeuriuri, fnee naturale etc.), care brzdeaz pdurile de rinoase, sau amestec de rinoase cu foioase, crendu-se astfel pe cale natural, adev rate rezervaii pentru apicultura. Aceast m binare natural, de resurse melifere variate (nectar-polen-m an) este deosebit de favo rabil pentru apicultura, deoarece pe lng fap tu l c asigur cu lesuri de d u rat mai lung, ce se soldeaz cu recolte sporite de miere, contribuie n acelai tim p i la dezvoltarea norm al a fa m iliilor de albine (creterea puietului), prin polenul abundent pe care l furnizeaz, paralel cu culesurile de nectar i m an. Este cunoscut faptul c, un cules de m an p u r i de lung durata uzeaz intens fam iliile de albine i influeneaz negativ activitatea mtcii, respectiv creterea puietului, d ato rit lipsei de polen. Suprafaa ocupat de pdurile de rinoase, sau rinoase n amestec cu alte esene, din a ra noastr, se ridic n prezent la aproxim ativ 1,5 milioane hectare. D in aceasta, suprafee m ai n tinse dein urm toarele judee : A lba cca 75.000 ha, Arge 62.000 ha, Bacu 77.000 ha, B istria-N sud 65.000 ha, Braov 51.000 ha, Cluj 41.000 ha, Covasna 45.000 ha, H a rg h ita 148.000 ha, H u nedoara 58.000 ha, M aram ure 80.000 ha, Mure 65.000 ha, N eam 135.000 ha, Sibiu 35.000 ha, Suceava 322.000 ha, Vlcea 53.000 ha i Vrancea 41.000 ha. Suprafee m ari dein i judeele Buzu 31.000 ha, Cara-Severin 30.000 ha, P rahova 26.000 ha etc. Desigur c nu toate aceste suprafee snt accesibile stup ritului pastoral i n acelai tim p, nu toate masivele de conifere snt populate de productori de man. Pe baza cercetrilor i a investigaiilor efectuate pe teren n zona coniferelor n ultim ii 10 ani, de ctre Staiunea central de cercetri pentru apicultur i sericicultur n colaborare cu Asociaia cresctorilor de albine, a rezultat c n medie, 2 0 % din suprafaa to tal ocupat de conifere este accesibila stupritului 125

pastoral, respectiv 300.000 hectare, din care aproxim ativ o treime este populat frecvent de pro d u cto ri de m an. Lundu-se n calcul deci 100.000 hectare (cca 1/3) de pduri de conifere infestate cu productori de m an i de asemenea norm a m inim de producie n medie 20 kg miere m an/ha, s-ar putea obine aproxim ativ o producie de 100.000 X 20 = 2.000.000 kg. respectiv 2.000 tone miere de brad, anual. D atele i observaiile noastre nregistrate pe teren concord cu datele din literatur [53], care dem onstreaz c n anii favo rabili producia de m an este foarte abundent, fiind evaluat n anum ite pduri, pn la 400 kg m an la hectar. Recalculndu-se astfel producia de m an din masivele de conifere, dup indicii din literatur, avem : 100.000 ha pduri conifere X 300 kg m an, n medie, rezult 30.000 tone anual. D in aceast cantitate de m an se n fru p t din belug un num r m are de insecte, inclusiv furnicile de pdure. n acelai tim p o bun parte din m an este splat de ploile toreniale, rm nnd astfel la dispoziia albinelor pentru cules, aproxim ativ o esime, respectiv cca 5000 tone m an. Acea sta, n condiii favorabile de cules, poate asigura anual o recolt de cca 2000 tone miere de m an (miere de brad), ceea ce cores punde practic i cu datele obinute, n cazul prim ei variante de evaluare a produciei de m an din zona coniferelor de la noi. Pn n prezent ns, nu s-a valorificat din aceste rezerve melifere, dect aproxim ativ 7 10% , concom itent cu valorificarea culesurilor de la celelalte resurse din aceast zon (zmeuri, fnee etc). Acest fa p t se datorete pe de o parte subaprecierii de ctre apicultori a im portanei acestei resurse melifere, a tt sub raportul can titativ, ct mai ales calitativ, iar pe de alta parte a neidentificrii zonelor accesibile cu m an din pdurile de rinoase, pre cum i a punctelor (vetrelor) i epocilor optim e pentru practica rea stupritului pastoral la culesul de man. P entru a strni interesul apicultorilor, la valorificarea mai intens a rezervelor de m an din zona coniferelor, precum i a celorlalte resurse melifere existente aici, caracterizate printr-un n alt potenial m elifer, prezentm mai jos, sub form de tabele, situaia resurselor m elifere din cteva judee, m ai tipice din acest punct de vedere, cu caracteristicile lor mai im portante. De aseme nea prezentm i o serie de nregistrri la cntarul de control, din care se desprinde a tt capacitatea m elifer a acestor resurse, ct i dinam ica de cules. Astfel n tabelul 5 se prezint orientativ situaia masivelor melifere principale, din zona m ontan i subm ontan a jud. H une d o ara ; unde pe lng denum irea m asivelor forestiere, suprafaa, 126

Situaia masivelor melifere d zona montan i submontana a jud. Hunedoara in

(U rm a re i m pag. 127 o i " i Z -------------- ---------- -------------------------1 3 4

P o i a n a R e h i e 1e i Prul T ulniului 41 ha M uchia ig a n u lu i 91 ha. tietur ntre 1 5 ani ex p o ziie v estic altitu d in e 700 1000 m.

zm eur zburtoare brad f. m ult m prej. mur fnea cu f. m ult cim brior

10 .V I 5 .V II 10. V II 15 .V III 10. V I. 20. V I 10. V III 15.V 5 .V III 45 150

Vadul 6

Dobrii zburtoare zm eur brad (puin) fn ea-p u in afin ij 2 5 .V I 15. V II I 15.V I 10.V II 2 5 .V I 5 .VII 2 0 .V 15.V I 50 450

tietur D osu l P laiului 20 7 ha n tre 5 10 ani a ltitu d in e 900 ni. ex p o ziie nordic

Valea Runcului P r u l R ch ielei 63 ha P ru l cu Brazi 120 ha. P ru l B ordului 122 ha. P ru l G urguleului 102 ha. e x p o z iie sud-estic a ltitu d in e 4 0 0 95 0 m.

zm eur zburtoare brad (puin) mur fn ea srac fn ea srac

10. V I 5. V II l.V I I 2 0 .V III 15.V II 2 0 .V III 2 5 .V l .I X 2 5 .V l .I X

46

800

Valea Varului tietur n tre 4 11 ani suprafaa 112 ha. e x p o z iie vestic a ltitu d in e 4 5 0 850 m.

zm eur
zburtoare a fin ij fnca mur

2 5 .V 15.V I 4 0 .V I 5 .V III 10.V . 25. V 2 0 .V 15.V III 10. V I 10. V III

40

20 0

Z i c n i

Mierea d man e

t ie tu r ln g fos. naf. suprafaa 103 ha a ltitu d in e 45 0 9 0 0 m. t ietu r p e v a le a Z ican i suprafaa 205 ha. a ltitu d in e 5 0 0 1000 m. C 1o p o t i v a

zburtoare fn ea zm eur m ur

2 0 .V I 1 5 .V III 1 5 .V <20. V III 15.V 2 5 .V II 2 5 .V I 1 0 .V III

12

500

10

R u l m are tietur n tre 3 12 ani de 164 ha. e x p o z iie n o rd -v e stic a ltitu d in e 55 0 1100 m. N u c o a r a (Cirnic)

zburtoare fn e a zm euri;

2 0. V I 1 5.V U 1 15.V 20 .V II1 15.V 2 5 .V II 2 5 .V I 10 .V III

12

500

11

tietur 130 ha. 1 7 ani e x p o z iie n ordic + estic

zm euri zburtoare mur brad

5 .V I 2 5 .V I 2 0 .V I 5 .V III 5 .V II 10. V I I I

127

200

erel-H obia Lazului) 12

(Prul zm euri zburtoare fn ea brad afini zm euri zburtoare brad afini? 5 .V I 10. V II 1 0 .V I I - 5 .V I I I 10. V I I l.V II 1.V I 10. V III 2 0 .V 15.V I 1 5 .V I - 2 0 .V I I = VTTT ; 16 500

tietur n tr e 5 12 ani n supraf. de 66 ha. m prejur brad m ult a ltitu d in e 50 0 1200 m. e x p o z iie v estic Marginea tietur de 118 ha. n tre 5 13 ani con ifere 2000 ha. a ltitu d in e 800 1200 m.

14

150

13

c v t y.

2 0 .V I - 1 0 .V I I I

0 14

1 Baleea (Sohadul) tietu r 145 ha. ntre 5 10 a ltitu d in e 1150 1550

2 ani zm euri zburtoare brad (m prejur f. m ult) cca. 10000 n raza econ om ic de zbor) afin i zm euri zburtoare brad fn ea (pu in ) afini

1 2 5 .V I 2 0 .V II 5 .V I I lO .V III l .V I I 15. V III

20

4 00

10. V I lO .V II 15.V I 2 5 .V II 5 .V II lO .V III l . V I I - 5 .V III l .V I 5.V III l .V I 15.V I 20.V 20.V1

15

Rul Brbat V a lea d e m u m e 60 ha. tietur n tre 2 8 ani A rpadea 121 ha. tietur ntre 4 10 ani M u r g u r 18 9 ha. tietur ntre 1 12 ani e x p o z iie su d -vestic a ltitu d in e 55 0 1100 m. V a l e a S t r e i u l u i C . F. R . 1 km . 8 dreapta Streiului 109 ha. 2 km. 8 stn ga Streiului 156 ha. U P . II 3 km . Lecu 105 ha. 4 km . 130 ha. Baru Mare 1. P unctul M uncel 70 ha. 2. P u n ctu l B liorul 51 ha. e x p o z iie su d -vestic a ltitu d in e 6 0 0 800 m. tietur, n tre 2 8 ani to ta l 121 ha.

8 greu a c cesibil

500

16

zm euri

200

17

zm euri zburtoare brad f. m ult (5980 ha)

10.V I 15.V1I 10. V I I lO .V III 20. V I 5 .V III

C .F .R .

2000

18

zburtoare fn ea afine zm euri

15.V I 20. V 2 5 .V 2 5 .V

l.V I I I lO .V III 15.V I 5 .V II

200

19

Luncani (Poiana omului) U P I tietu r 270 h a n tr e 1 12 ani , ... P un ctu l O a p 164 h a tietura n tre 2 7 ani P u n ctu l P urcreaa 186 ha tie tur n tre 1 13 ani to ta l 620 ha a ltitu d in e 60C 1100 m e x p o ziie su d -vestic________________ Romoel 1, V a lea G ostilei 130 ha. 2. U P 2 Strm bul 170 ha. 3 ! U P 2 N a ia 106 ha. total 406 ha. - altitu d in e 700 90 0 m. - ex p o ziie n ordic______________ ____ S ib ic 1 . 1. P un ctu l M gureni 185 ha. 2. C ertej 85 ha. 3. U ia 100 ha. total 370 ha. a ltitu d in e 800 1200 m. ex p o ziie est-v e s tic______________ Cetate 1. Punctul C etate 114 ha. 2. P unctul T m pu 336 ha. to ta l 450 ha. a ltitu d in e 60 0 1000 m. __ e x p o z iie nord -su d ic

zm euri zburtoare brad salcie cpreasc

5 .V I lO .V II 2 5 .V I O.VTII

4 5 49

km*
drum fo restier

900

20

zm euri} zburtoare fn ea afin i

l .V I 25.V I 2 5 .V I - 1 0 .V I I I 2 0 .V l .I X 2 5 .V 10.V I

5 9 km-

400

21

zm eu n zburtoare brad

10. V I l.V I I 2 0 .V I 5 .V III 2 0 .V I - 1 5 .V I I I

3 5 40 drum f o restier

500

22

zburtoare zm euri brad fn e e

2 0 .V I lO .V III 1 0 .V I l.V I I 15.V I 5 .V III

43 km. C .F .R .

500

( Urmare n I O

din

pag.

131)

i i i S -i I

Cmpul lui Neag 314 altitudine 8 0 0 1200 m . expoziie su d -estic

ha.

zm euri zb u rtoare brad fn e e

1 5 .V I lO .V II 2 6 .V I 5.V III 2 5 .V 1 5.V III

27 ha.

Jigoreasa

200

altitudine 6 0 0 900 m. expoziie nord -su d ic

zm eu ri; zb u rtoare

1 0 .V I 2 5 .V I 20. V I lO .V III

6 km . drum fo restier

400

009

132
O O 00 ? u 3 x 2 S | 3 1 1 1 5 .V I 3 0 .V I 2 5 .V I 5 .V II 15.V lO .V III

23

V a le a

M ic

1. Valea mic 263 ha. 2. Grbova 192 ha 3. Ceaa 129 ha. total 584 ha altitudine 6 0 0 900 m. expoziie sudic + estic

24 zm euri zburtoare brad 2 0 .V I 20. V II 5 .V II 1 5 .V III 15.V I 5 .V I II

Petroani

20 km . drum fo restier

Punctul silvic 1000 ha. altitudine 1100 m 1350 m. expoziie estic + n ord ic + sudic [ wx zm euri zburtoare -la /j.

25

Sltinioara

-3 1 2

Polatiste 140 ha. altitudine 8 0 0 1000 m. expoziie vestic

15.V I 1 0 .V II 2 5 .V I 5. V III

,200

_____ J
_

26

C m p u l

lu i

Neag

k9
7

August

c
t - Physokerm es piceae 3 - Rubus fdaeus 2 - Ph.hemicryphus

4 - F nea natural

Y/Z/A Vaccinium sp.


F ig. 6 4 V a ria b ilitatea p rod u ciei d e m iere d e m an in zona co n iferelor de la M arginea - H aeg

altitudinea i expoziia, se specific i com ponena resurselor me lifere, perioadele de cules, distana de parcurs de la drum ul prin cipal i capacitatea pentru stuprit pastoral a acestora. In vederea unei orientri mai precise asupra succesiunii i ponderii economice a culesurilor din zona m ontan a jud. H une d oara se prezint m ai jos, grafic, rezultatei: i observaiile fenologice nregistrate pe teren la masivul M arginea-H aeg, pe o peri oad de 9 ani (1960 1969), din carc se evideniaz evoluia cule sului la principalele surse melifere i d u ra ta de secreie a acestora (fig. 64). De asemenea, din acest grafic se evideniaz dinam ica culesului i ponderea economico-apicol a fiecrei surse melifere. 133

A naliznd evoluia graficului prezenrai, se difereniaz dou etape principale de cules i an u m e: ntre 10 30 iunie i 1 26 iulie. Prim a etap se caracterizeaz printr-un ritm intens de cules, sporurile zilnice m axime depind 5 kg miere pe familie de albine. Aceasta corespunde fenologic cu nflorirea general a zmeurului, perioada secreiei m axime la lecaniida mare i nceputul secreiei la lecaniida mic i lachnida mare a molidului (Cinara piceae). Este interesant de rem arcat c, n aceast etap, cea mai mare pondere la cules o are zm eurul care, anual, produce nsemnate cantiti de nectar n aceast zon. n unele masive cu altitudini i expoziii diferite nflorirea zm eurului se ealoneaz, asigurnd astfel un cules prelungit i n unele cazuri (Valea Murguului-Baleea), chiar 2 culesuri de pro ducie. La analizele efectuate dup extracia mierii, la finele lunii iunie (prim a recolt n aceast zon), mierea de m an s-a iden tificat n proporie de 25 30/o, restul fiind miere floral (zmeuri-afini). Cea de a doua etap, care n general este de durat mai lung, prezint un ritm de cules mai ponderat, cu sporuri zilnice ce nu depesc 3 kg miere pe fam ilia de albine. Aceast etap corespunde, la altitudinea de 1200 1550 m, cu perioada de se creie m axim a manei de la lecaniida mic i cu sfritul nfloririi principalelor specii melifere din zon (zmeuri, zburtoare) ; iar la altitudini de 1000 1100 m cu nflorire general a fneelor. La analizele efectuate asupra recoltei din etapa a I l- a (1200 1550 m), mierea de m an a reprezentat 40 600/o> iar n unele cazuri 70 900/(1 din total. Spre altitudini mai mici, a predom inat la analize, pro p o ria mierii de flori de fnea, fa de mierea de man. Din sinteza datelor obinute la analize, pe ntreaga perioad de cercetare, rezult c n anii favorabili (1962 1964) m ana prezint o m are pondere la cules, contribuind la realizarea, n medie, a 3040/0 din recolta total de miere din zona m ontan a judeului H unedoara. Pentru a ilustra n continuare potenialul m elifer ridicat al zonei m ontane i n acelai tim p diferenierea acestuia n funcie de factorii geografici (altitudine, expoziie etc.) i factorii predoclimatici (ndeosebi tem peratura) vom analiza mai jos situaia m a sivelor meilfere i evoluia culesului, n judeul B istria-N sud i C luj, unde exist diferene im portante n aceast privin (tabelele 6 i 7). Din analiza com parativ a datelor prezentate n cele dou tabele, pentru judeele B istria-N sud i C luj, rezult c alturi
134

Situaia

resurselor

melifere

din

zona

montan

a jud. B istria-N su d

o o o o o c b o c/>c/>c/>c/>c/>c/>c/>c/v<

135

(16510)

6980

V <_

-C i < h

$ S

<. Ui u O V "O "O -Q TJ O o u u E E E E E , - | 2 2 S g S


v> lS >
O o ^ ' "3 "O ^3 S
2 ^

_ rt o 4-. J ti

C -u i

*Z

_ 'o c S '*3i & *Z3 *3 .2 ej ^ ca- .S r t- 2 ^ C2 13 j


CJ U Ol -J Ifl

..

Irf

VI

V!

o r0 * ,3 l 3 " 0 ,a - O - 0 ' T 3 - a - 3

EE_, .2 25
5 vi

22 S S E S j
c/

V,

O o> O O O O " W oy >

OO O O- _ _ , v>w-ovo>CfVvyyitfK

ui

< V 5 O O to c> x

8 OO O O O <3 _ ?S V n- M O O 8 8 O O O ifi
o o o o O O in in rO f*'! *

I 2

O O O I C o N fM

o o o o o o

t -

o o o o o o o o o o o o m N m o- +

>

a jud. Cluj

O X-vO o .o o o o o o o o o o^~vO o o o o o o o o o o o m u io o ^ - oon o o o o i ^ ^ f d iT O O \ O ir, o o o o o o o u - i m o o o o N N n O m n t r O f n p r ^ r ^ r ^ c S r ^ f O r ^ r ^ ^ -

a N vO i f i O 1 o O -o N fO n K * o o * r o

f tfl oo ^ \C N rf N N t ^ M N i- 'C ^ ior o Not o m a vTO cH ^ *- t\ ONH -' s

O N

montan

s tv. r* in O o 00 i s i n o v D O O O O o C 3 a O ' r t - r ^ O *> N \C t N O ift t o o r o o s o > c o o o o r v o o r s . ^ y ir> t N r-j 1' \0 i f t CONt f i l f i i n N' t MN' O' O I I n m i i i I I I I O OIOI o 1 oII o o Q O O................. O O O O ^ O O O O O O i i in in O o / O N O 00 ^ o o t nO nO O nO r O v \ O O o f \ K a) i mi t , O O O ^ l>QOO'ON(J\5\iJVr o o c f m o 0

melifere

din

zona

d C 8 0 3

o o

c > rt A X & a. I a $ 3 j O 3 jy rt * i? XS ?3 w ^ * c * T oT _ _ ; C _ I I 5 n g "5 3 * -g 1 o O t ,rt I > ,cj3r 5 J* .2 -S O )rtr t" <u *b r t O >3 O r / o ^ O ) co pq42Uc rt 1 C O<i i pa pQ^ SJ 22>c ^( 3< ^e d>>Oi
k

resurselor

rt

a >

ti 3 2 J

Situaia

Ut

o r-i * * N -

136

de masivele de conifcre, care se ridic n to tal la peste 106.000 hectare, fneele naturale i zmeuriurile, ocup de asemenea su prafee nsemnate, ce nsum eaz n to tal 28.000 hectare. Trebuie s rem arcm c i din suprafaa total ocupat de co nifere s-au identificat, pe baza lucrrilor efectuate de S.C.C.A.S. ca pduri cu perspective pentru culesul de m an, cca 29.000 ha. (28% ), n care densitatea productorilor de m an asigur, n condiii favorabile, culesuri nsemnate de producie. Ponderea economic a manei, ca surs melifer, n aceast zon, rezult i din datele prezentate n tabelul 8 unde, alturi de recoltele de miere obinute n 1970 (an apicol ru, cu calam iti), se dau i proporiile de m an coninute de acestea. Din analiza com parativ a datelor referitoare la recoltele de miere, obinute n cele dou judee, la cele 27 de puncte fenologice i cntare de control, reiese c n judeul B istria-N sud potenialul m elifer ecologic este m ult mai ridicat fa de jud. C luj, d ato rit n special tem peraturii mai ridicate i expoziiei masivelor melifere, m ai favorabile. Astfel, n tim p ce n cele 17 puncte (vetre de stupina) din m unii Brgului i Rodnei (jud. B istria-N sud) recoltele de miere se ridic n medie la 12,4 kg/familie albine, oscilnd n tre 6 22 kg/fam ilie albine, n cele 10 vetre din m unii Bihorului i Gilului (jud. C luj), recoltele de miere nu depesc 5 kg/fam ilie albine, oscilnd ntre 0 5 kg pe fam ilie albine (media 2,7 kg). 3. ELABO RA REA P R O G N O Z E I C U LESU LU I D E M AN Prognoza prezint astzi, n toate ram urile de activitate o utilizare din ce n ce m ai larg. Astfel, n domeniul agriculturii, prognoza se folosete n prevenirea i com baterea bolilor i a duntorilor la plante, evaluarea recoltelor etc. [11, 75]. n apicultura prognoza constituie de asemenea o preocupare de seam a specialitilor, fiind legat mai ales de dezvoltarea sezonal a fam iliilor de albine i evoluia culesurilor [34, 78, 81]. In a ra noastr, paralel cu dezvoltarea i m odernizarea apicul turii din ultim a vreme, cunoaterea prognozei culesurilor la prin cipalele specii m elifere a devenit to t mai actual. Astfel n ultim ii ani, pc baza cercetrilor efectuate de S.C.C.A.S. n colaborare cu Institutul de M eteorologie i H idrologie, s-au elaborat primele prognoze privind abundena floral i data nfloririi la salcm, tei i floarea soarelui, stabilindu-se n acelai timp corelaiile ce exist ntre evoluia factorilor meteorologici i secreia de nectar [12, 14, 80]. 137

T a h A n a liza p ro b elo r de m iere rec o lta te n zon a co n iferelo r ju d eu l B istria-N su d si C lu j n 1970 1 Recolt 0>at;i } m iere reco lt rii j realizat
( K g . / 'f a r

118

Proveniena probei de muiere

P roporia d e m an <;>

Observaii

1
2
3

C o lib ia-X *gan ca C o lib ia - ig a n c a Lunca llv e i Lunca llv ei P un ct A ria I P unct A ria I P u n ct A ria I P unct A ria II P unct A ria II A ria III V. Iliu a V . Iliua P oian a llv e i V alea Cobel

7. V II 5 .V III 5 .V II 27.V II 26.V I 15. V II 5 .V III 1 l.V I I 2 8 .V II 10.V 1I 2 0 .V II lO .V III 2 8 .V II 16. V II

18 12 16 12 6 9 7 12 9 20 6 6 12 22

15 25 20 30 25 30 40 20 40 30 15 15 15 20

4
5 6 7

M unii Brgului jud . B istritaN i u d n


S

8
9

jj i) i

10 11
12

13 14

M unii R odnei jud. BistriaN su d


)5 II

15 16 17

V alea A rieu lui V alea A rieului Preluci

16.V II 2 9 .V II 15. V II

18 13 13

15 15 25

Me d i e
jud. B. N s iu d 12,4 kg 25/o

18 19

V a lea Beli V alea Beli Ponor V alea R catu M guri Subm riel D rum ul oarecului Bljoaia C lu j-F get (foioase) C lu j-F get (foioase)

2 5 .V II 8 .V III 13.V II 28.V1I 5 .V III 2 0 .V II 3 .V III 1 0.IX 10.V1I l .X

5 3 4 5 0 3 2 0 5 0

15 60 10 35 25 20 20 20 20 50

M u n ii G ilu lu i jud. C luj


J

20
21

22
23

24
25 26 27

M . B ih oru lu i-C lu j M unii G ilu lu i M unii G ilu lu i M unii G ilului M unii G ilu lu i M unii G ilu lu i M unii G ilu lu i M unii G ilu lu i

Medie

jud.

C luj

2 ,7 kg

29o/0

In prezent, rezervele de m ana din zona coniferelor atrag tot m ai m ult atenia apicultorilor i a specialitilor din apicultura, att. prin ponderea lor cantitativ i calitativa, ct i prin faptul c aceast zon este mai puin avizat tratam netelor cu insectofungicide [6, 13, 43, 47], Aceste rezerve melifere, deosebit de im portante, nu snt valo rificate n prezent dect n tr-o mic msura dato rit pe de o p arte necunoaterii zonelor accesibile stupritului pastoral aa cum s-a m enionat mai sus, iar pe de alt parte riscurilor legate de deplasarea la distane m ari i mai ales dato rit inconstanei cule surilor din zona m ontan. fn vederea prevenirii hazardului i a deplasrilor neeconomicoase la aceste resurse melifere, este necesar s se stabileasc anu mite legiti ji corelaii, care s perm it elaborarea de prognoze la culesul de m an din zona coniferelor. Trebuie ns s subliniem c cercetarea elementelor, care concur la elaborarea prognozei secreiei de m an i respectiv a culesurilor de m an, constituie o problem complex, deoarece acest fenomen este condiionat pe de o parte de rspndirea i nm ulirea productorilor de m an, iar pe de alt parte, de ritm ul de vegetaie a plantelor gazd, sub influena continu a factorilor meteorologici. Pe plan m ondial, numeroi specialiti [12, 18, 26, 33, 53] au acordat o deosebit atenie acestei probleme i n special n rile unde m ana constituie una din sursele melifere principale ca de exemplu : A ustria, Elveia, R. F. G erm an, R. D. Germ an, Ceho slovacia etc. E laborarea prognozei la culesul de m an se bazeaz pc diferite metode i anume : prelucrarea statistic a rezultatelor fenologice i a datelor cntarului de control ; corelarea prognozelor sinoptice meteorologice cu evoluia culesurilor de m an, controlul biologic al productorilor de m an pentru prognozarea evoluiei l o r ; corelarea factorilor cosmici cu ap ariia n mas a insectelor productoare de m an etc. n cadrul acestor metode se difereniaz elemente care concur la elaborarea prognozei de durat lung 2 6 luni i cele pentru ntocm irea prognozei pe termen scurt de 13 sptm ni prognoza de durat scurt. Folosindu-se una dintre metodele am intite sau acestea n complex, n sezonul de toam n, pe baza observaiilor i a deter m inrilor ce se efectueaz pe teren n diferite masive forestiere din zona coniferelor i a foioaselor, sc ntocmesc prognoze privind perspectivele viitoare la culesul de m an (culesul de pdure), n raport cu gradul de rspndire i densitate a larvelor de lecaniide 139

sau a oulor de lachnide, precum i n funcie de prezena dun torilor acestora, ca : viespi, buburuze etc. La ntocm irea prognozei se nregistreaz pe lng elementele biologice am intite i evoluia condiiilor meteorologice n cursul toam nei, deoarece acestea joac un rol h o trto r n complexul de factori, care favorizeaz sau stnjenesc producia de m an. Pe lng aceste prognoze de orientare, care po t fi elaborate toam na, la nivel judeean sau pe ar, pentru unele specii valoroase de interes naional, prim vara tim puriu se ntocmesc prognoze cu p riv ire la d ata de ecloziune a productorilor de m an, pe baza elementelor biologice determ inate, corelate cu evoluia factorilor m eteorologici (prognoza de lung durat). D e asemenea prognoza de d u rat m ai scurt, cu privire la producia de m an, se elabo reaz pe baza metodologiei curente, folosindu-se comunicrile sta iilor de prognoz i avertizare despre care vom relata m ai jos, corelate cu prognozele m eteorologice de scurt durat. n ultim ii anii (1968 1969) n scopul extinderii stupritului pastoral n zona m ontan i valorificrii raionale a rezervelor de man din aceast zon, Staiunea central de apicultura i seri cicultur n colaborare cu Asociaia cresctorilor de albine au studiat i stabilit principalele elemente care concur la prognoza culesurilor de man din zona coniferelor. Cercetrile efectuate n acest sens, referitoare la biologia i ecologia insectelor productoare de m an (lecaniide i lachnide) din zona coniferelor i evoluia culesului n raport cu v ariaia con diiilor meteorologice perm it s se trag unele concluzii prelim inare cu privire la elementele ce contribuie la elaborarea prognozei i anume : P roducia de m an a unui an este condiionat n prim ul rnd de evoluia tim pului de la sfritul verii i toam nei anului precedent. D ac n aceast perioad (august-noiembrie) vrem ea este cald i cu precipitaii m oderate, vegetaia se dezvolt norm al i respectiv plantele gazd (m olidul i bradul) pot s-i acumuleze suficiente substane de rezerv n muguri (viitoarele m ldie). Aceste condiii constituie n acelai tim p i cele mai bune premise pentru ecloziunea, dezvoltarea i rspndirea tinerelor larve de lecaniide, precum i pentru naterea unei generaii sexuate puter nice la lachnide i ca atare o depunere masiv de ou dc iarn n toam na respectiv, ceea ce asigur o puternic dezvoltare a coloniilor viitoare de productori de man. D im potriv, toam nele reci, cu ploi toreniale de lung durat i zpad tim purie, constituie condiii nefavorabile pentru rspn direa i nm ulirea productorilor de m an. Astfel larvele de leca niide (Li i L) snt smulse i splate (necate) de pe ram uri, nc
140

nainte dc a se fi fixat i ascuns sub solzii m ugurilor n vederea iernrii, iar m tcile de lachnide, care se afl n curs de mperechere sau de depunerea oulor de iarna, snt dislocate i distruse de frig i apa, nc nainte de a-i fi term inat ouatul. n aceste condiii, perspectivele de cules pentru sezonul u rm tor snt micorate, iar ansele p en tru obinerea unor recolte bogate de miere snt reduse (1966 i 1968 la Baleea jud. H unedoara). U n alt element valoros, care trebuie nregistrat n cadrul observaiilor p en tru prognoza de Lung durat, este prezena i frecvena du n to rilor (prdtorilor) i paraziilor. n special pen tru perioada de sfrit de var-toam n cel mai aprig duntor s-a dovedit a fi viespea. Trebuie s subliniem c insectele produc toare de m an ca i m ana nsi constituie hrana preferat a viespilor, ceea ce determ in uneori o nm ulire puternic a lor n aceste locuri. D up observaiile unui apicultor cu experien, pe vetrele unde exist focare m ari de viespi, net zum zetul acestora s concureze cu cel al albinelor, recoltele de miere de m an (miere de brad) snt sensibil m ai mici, dect cele unde frecvena viespilor a fost redus. T o todat, p rin faptul c decimeaz zilnic nsemnate can titi de larve i aduli de productori de m an, atacul calam itan t al viespilor se rsfrnge sensibil i asupra recoltei viitoare de miere. Pe lng acestea, un a lt element nsem nat pentru prognoza de d u ra t lung l constituie prezena coloniilor de furnici i res pectiv circulaia furnicilor pe arborii de conifere. Cu ct densitatea de furnici este mai m are pe unitatea de suprafa, cu a tt perspec tivele pentru o recolt bun de miere de m an snt mai mari. n acest caz trebuie s se nregistreze densitatea de furnici la hectar, recoltndu-se concom itent i probe de m aterial biologic pentru determ inarea pe plan central a speciilor de funiei (S.C.C.A.S.). n cadrul prognozei pe term en scurt (prognoza de d urat scurt), identificarea productorilor de m an trebuie s se efec tueze cu m ult naintea culesului (1 3 sptm ni). Astfel,^ pentru lecaniide, care n anum ite masive ncep s secrete m an n jurul datei de 25 mai, prim ele controale i investigaii pe teren, n vede rea elaborrii prognozei la lecaniida m are (Ph. piceae), trebuie s se efectueze n tre 1 5 mai, cnd se pot observa pe ram urile mici ghemotoace de firioare albe-argintii de cear, care trdeaz pre zena larvelor secundare (La). n tre 20 30 mai, apar vizibil adulii (femelele) care i-au fcut ntre tim p apariia de sub solzii m ugu rilor. M rim ea femelelor adulte n acest stadiu este de cca. mm i prezint o culoare deschis (culoarea pielii). Este stadiul ncepu tului activ de secreie i fenologic corespunde cu faza de nm ugu rire a m olidului. 141

............ .................

i n . n.......... ...

m rn m m m m m rm m

Fig. 6S n registrarea p ictu rilor d e m an Ia salcie

n continuare, stadiile de dezvoltare ale lecaniidelor se succed conform celor artate la biologia speciei. La lecaniida mic (Ph. hemicryphus), evoluia precum i stadiile caracteristice dc dezvol tare i secreie, se desfoar n m od asem ntor, cu o declarare de 25 28 zile, fa de lecaniida m are, respectiv controlul pe teren pentru elaborarea prognozei trebuie s aib loc, n general, ntre 1 10 iunie. M enionm c, la fiecare control pe teren se nregistreaz o dat cu prezena i densitatea tinerelor colonii de lecaniide (nr. aduli/m etru liniar) i frecvena furnicilor pe arborii de conifere. De asemenea se stabilete i stadiul de secreie al manei, deoarece este nerentabil s se deplaseze la stuprit pastoral, n mom entul n care stadiul biologic de secreia manei se apropie dc sfrit. Pe lng stadiul evolutiv al lecaniidelor i circulaia furni cilor p e arborii respectivi, n cadrul prognozei pe termen scurt, se mai nregistreaz intensitatea de cercetare a arborilor de ctre albine, dac este cazul, precum i de ctre entom ofauna spontan (viespi, diptere etc.), iar ntr-un stadiu m ai avansat, se observ i se nregistreaz chiar, burnia de m an, sub arborii respectivi, plantele gazd (fig. 65). n vederea elaborrii prognozei de scurt d urat la culesul de m an din zona coniferelor, paralel cu aceast docum entaie este 142

necesar sa se procure fi prognoza meteorologic de scurt durat pentru zona respectiv. D in conscatirile efectuate pe teren i experiena apicultorilor fruntai, se desprind prelim inar, urm toarele concluzii referitoare la aciunea vremii n perioada de secreie a manei. Culesul de m an are pcrspcctive sigure atunci cnd n peri oada secreiei, vremea se m enine clduroasa i n general constant i linitit. Vntul are un efect duntor, m piedecnd pe de o parte zborul albinelor, iar pe de alt parte prin uscarea manei de pe frunze i ram uri, aceasta devine inaccesibila culesului. Ploile abun dente de durata, urm ate de rceli, influeneaz negativ a tt pro ducia de man ct i intensitatea culesului. Intensitatea culesului de m an crete, n raport cu am pli tudinea d intre tem peraturile nregistrate n tim pul nopii i cele din tim pul zilei. O am plitudine de 12C i o um iditate atm osferic de 70% , constituie condiii optim e pentru culesul de man. n cazul lachnidelor (C inara sp.) controlul arboretelor de m olid i brad se efectueaz n cursul lunii aprilie-m ai, urm rindu-se s se identifice aduli pc ram urile tinere de molid. M enio nm c, spre deosebire de lecaniide, care au aspectul unor mici mugurai, lachnidele au aspectul tipic de insecte aa cum rezult din prezenta lucrare. Identificarea acestora este m uit uurat ns. de circulaia intens a furnicilor pe arborii respectivi i de ase menea de prezena la cules a diferiilor duntori (viespi, diptere etc.). De asemenea i la lachnide, h o trto r pentru dezvoltarea i nm ulirea lor este evoluia tim pului. Ploile de durat, nsoite de rceli i furtuni, distrug i neac mtcile proaspt eclozionate, periclitnd asfel dezvoltarea i nm ulirea tinerelor generaii. D im potriv, o vreme cald, linitit, cu precipitaii m oderate, favori zeaz nm ulirea coloniilor de lachnide, crendu-se astfel condiii bune pentru culesul de man. 4. O R G A N IZ A R E A P U N C T E L O R D E P R O G N O Z I A V ER TIZA R EA C U LESU R ILO R C a urm are a rezultatelor obinute, Asociaia cresctorilor dc albine n contextul m surilor stabilite pentru creterea eficienei economice i sporirea rentabilitii n apicultura a iniiat, ncepnd cu anul 1970, organizarea punctelor de prognoz i avertizarea culesurilor, aciune care v a contribui n m od nem ijlocit la perfec ionarea metodei de practicare a stupritului pastoral i creterea productivitii fam iliilor de albine n ara noastr.
143

O B IEC TIV ELE P R IN C IP A L E O biectivele principale urm rite prin nfiinarea i organizarea punctelor de prognoz i avertizarea culesurilor s n t : creterea efi cienei economice a stupritului pastoral n vederea valorificrii la un nivel superior a tu tu ro r resurselor melifere, precum i sem nalizarea m om entului optim pentru polenizarea culturilor agricole i silvice, entom ofile (plante tehnice, seminceri, arbori i arbuti fructiferi, fructe de pdure etc. n acelai tim p, reeaua de infor maii a punctelor de prognoz i avertizarea culesurilor contribuie la dirijarea raional a stupritului pastoral, asigurndu-se o dis persare mai judicioas a vetrelor de stupin n pastoral, n vede rea prevenirii aglom errilor i valorificrii ntregului potenial melifer.

ST R U C T U R A O R G A N IZ A T O R IC A P U N C T E L O R DE P R O G N O Z I A V ER TIZA R EA C U LESU R ILO R n cadrul fiecrei filiale judeene a Asociaiei, se organizeaz, n ra p o rt cu cerinele produciei apicole, suprafaa i ponderea economic a resurselor melifere existente, puncte de prognoz i avertizarea culesurilor. Punctele snt deservite de observatori vo luntari. n funcie de specificul stupritului i al zonei, se vor organiza puncte de prognoz i avertizare cu caracter perm anent = fix e i cu caracter sezonier = mobile. P ro p o ria dintre cele 2 categorii de puncte de prognoz i avertizarea culesurilor s fie n general de 1 : 1 . Punctele de prognoz i avertizare fixe se stabilesc n im ediata apropiere a localitilor, cantoanelor, cabanelor forestiere sau turisticc etc. Acestea, avnd un caracter perm anent, nregistreaz cu regularitate datele referitoare la mersul vremii, nflorirea speciilor melifere sau ap ariia productorilor de m an, evoluia cntarului de control etc. D c asemenea, acestea transm it periodic, dup caz, Biroului republican de prognoz i avertizarea culesului, datele mai im portante nregistrate de Ia desprim vrare i pn la in tro ducerea la iernat a fam iliilor de albine. Punctele mobile se orga nizeaz n cadrul principalelor masive nectaro-polenifere, am pla samentul lor variind n rap o rt cu gradul de accesibilitate i dis persare pe teritoriu a m asivelor m elifere existente. Acestea devin operative numai n tim pul culesului la sursele respective, avnd un caracter sezonier. 144

A M PLASAM ENTUL PU N C TELO R . DE P R O G N O Z I A V ER T IZA R EA C U LESU R ILO R Pentru stabilirea am plasam entului unui punct de prognoz i avertizarea culesurilor, trebuie sa se aib in vedere urm toarele elemente ; punctul ales s fie situat n cadrul unui masiv caracteristic zonei i cu pondere economica mare, fie pe plan local (judeean), fie pe plan republican ; locul s fie accesibil cailor de comunicaie ; s se situeze pe ct posibil n apropierea unei staii meteo rologice ; sa existe condiii corespunztoare pentru aezarea cntarului i a stupilor de c o n tro l; n cazul organizrii a m ai m ulte puncte de prognoz i avertizarea culesurilor, n cadrul aceluiai bazin melifer, se reco m and ca acestea s fie am plasate n condiii pedoclim atice i geografice diferite, pentru a fi ct mai reprezentative pentru scopul urm rit. Dotarea i echiparea punctelor de prognoz i avertizarea culesurilor. n vederea unei bune funcionri, punctele vor fi dotate cu un minim de utilaj necesar desfurrii activitii observatorilor voluntari, care le deservesc i a n u m e : cntar de control, term o m etru, higrom etru, carnet de stupin i form ularistica necesar pentru com unicrile scrise, telegrafice sau telefonice. S A R C IN IL E CE R E V I N O B SER V A TO R ILO R V O L U N T A R I I C O M U N IC A R E A D A T E L O R O B IN U T E Punctele de prognoz i avertizarea culesurilor snt deservite de observatori voluntari, alei dintre apicultorii cu o experien i contiinciozitate recunoscut. N um irea observatorilor voluntari se face prin decizie d ata de C om itetul executiv al A.C.A., la pro punerea conducerii filialei judeene A.C.A. Sarcinile observatorilor voluntari de la punctele fixe snt urm toarele : comunic n perioada sezonului activ datele referitoare la fenofazele de nflorire a speciilor melifere, a tt pentru cele care furnizeaz culesuri de producie ct i pentru cele care asigur culesul de ntreinerea i dezvoltarea fam iliilor de albine n etapele critice (prim vara tim puriu i toam na). Pentru sursele principale de cules ca salcm, tei, floarea-soarelui, zmeur etc., se va aprecia i transm ite i d ata probabila a n10 Mierea dc man& 145

ceputului de nflorire, n ra p o rt cu stadiul de dezvoltare al inflores cenei sau a butonilor florali ; comunic de asemenea date n legtura cu productorii de m an, din pdurile de conifere (brad, m olid) i foioase (stejar, tei, fag, salcie etc.) ca : apariia insectelor, nceputul secreiei, prezena furnicilor pe arbori e t c .; comunic periodic (sptm nal) n tim pul culesurilor de producie i nregistrrile m ai nsem nate ale cntarului de control sporuri sau scderi conform fiei carte potala ; pe lng aceste comunicri periodice, fiecare observator vo lu n tar are sarcina de a nota zilnic n carnetul de stupin, obser vaiile referitoare la evoluia familiei de albine, declanarea nflo ririi la principalele specii m elifere i durata, ap ariia secreiei la productorii de m an i durata, activitatea furnicilor de pdure, a p ariia duntorilor, factorii calam itani ai culesurilor ca : ari, rceal, ploaie torenial, grindin, diveri duntori etc. n acelai tim p, observatorii recolteaz, n anum ite perioade, ram uri de prob, m ostre de m aterial biologic etc. i le expediaz la Staiunea central de apicultur i sericicultur pentru analize, identificarea i prognozarea abundenei florale, d ata nfloririi pre cum i stabilirea evoluiei ciclului biologic al productorilor de m an etc. De asemenea n raza vetrei punctelor de prognoz i averti zare din zona m ontan, observatorul i identific i m archeaz civa arbori molizi sau brazi cu productori de m an, fie n stadiul de ou, larve sau aduli, n vederea urm ririi zilnice i stabilirii nceputului de secreie al manei precum i evoluia culesu lui la m an. n mom entul nceperii secreiei, dac cntarul cu stupul de control nu nregistreaz sporuri sensibile, n vederea com pletrii inform aiilor pentru prognoz, se recomanda folosirea m etodei cu h rtia crom atografic. n acest sens, se aleg m ai m ulte vetre la care, prin aezarea unor coli de hrtie special sub arbori se deter m in n tim p de 24 ore abundena secreiei de m an n diferite vetre. n funcie de densitate, m rim ea i form a petelor nregistrate pe hrtie crom atografic, se stabilete gradul de secreie al p rodu ctorilor de m an precum i stadiul biologic. Pe lng acestea n anum ite bazine cu resurse melifere bogate i de d u rat mai lung ca : fnee de balta, fnee m ontane, m an de conifere, floarea-soarelui etc., i mai ales n etapele decisive de cules, activitatea de prognoz i avertizare poate fi com pletat folosindu-se m etoda stupilor sonda de control. O bservatorii voluntari de la punctele mobile (sezoniere) rap o r teaz aceleai date m enionate mai sus pentru observatorii volun146

.
g g -

M Sm L S

. ___,
c * * . i e rn* * t a

H SK ?'

a & K H P ^ \ * . - '#r>P* : H'fetfcr ' ^ ;I ;i : (wAfW/ i-.. ' - >- '- " ; i i li m m m m i m , m

ip iffiiia m m im k u u k m E t t i f l t i Ktt.WW : WIA* i l'fC'ii m >7 H?CUfS| H

. * * ,

gr

C1*! aojfcii

Fig. 6 6 F orm ulare pentru p rogn oza A .C .A .

P U N C T U L D E P R O G N O Z A I A V E R T IZ A R E A C U L E S U L U I ------------C o m u n a ...........--------- ------- ----------------------- Judeul N u m e le o b ser v a to ru lu i

A lte d a te : 1. N u m ru l de in te rv a le o c u p a te d e alb in e ........ .......................... ...... ....... 2. N u m ru l de ram e cu p u ie t -------- ------ --------------------- ----- ..... - ..... 3. A p recierea cu lesu lu i p en tr u sp tm n a u rm to a re : ......... ............................... Fig. 67 F orm ulare pentru p rogn oza A .C .A .

147

rari de la punctele fixe (perm anente), ns num ai pe perioada stup ritului par.toral. Com unicrile obinuite se fac de ctre toi observatorii, sptam inal, pe crile potale im prim ate. In tim pul culesurilor principale (salcm, tei, floarea-soarelui, zm eur etc.) ins, pe lng comunic rile pe cri potale se vor face i com unicri telegrafice, dup modelul anexat (fig. 67 i 68). C E N T R A L IZ A R E A , P R E L U C R A R E A I TR A N SM ITER EA D A TE LO R PE N T R E G T E R IT O R IU L R. S. R O M N IA D atele m ai im portante nregistrate de observatorii voluntari de pe ntreg teritoriul R. S. R om nia se comunic periodic Birou lui republican de prognoz i avertizarea culesurilor care 1 ; cen < tralizeaz, prelucreaz i elaboreaz buletinele de nflorire i re com andri care se transm it prin radio, televiziune, pres i telex. n cuprinsul acestor buletine se comunic pentru producia apicol urm toarele date : o inform are privind mersul culesului pe ultimele zile ; prognoza referitoare la evoluia culesului pe etapa urm toare ; ndrum ri privind ngrijirea fam iliilor de albine ; date meteorologice etc. Pe baza datelor nregistrate i prelucrate la sfritul sezonului apicol, Biroul republican elaboreaz anual, harta evoluiei p rin cipalelor culesuri pe ar, recolte de miere obinute etc., iar filialele judeene ale Asociaiei ntocmesc h arta culesurilor i a recoltelor de miere, obinute n fiecare jude pe anul respectiv, cu o caracte rizare succint a punctelor de prognoz, referitoare la altitudine, surse de cules, mersul vremii etc. P entru orientare, dm mai jos unele date nregistrate n dou puncte de control din zona m ontan a jud. B istria-N sud i Cluj. a) P unctul A ria II (jud. B istria-N sud) este situat M unii Brgului pe Valea Ilvei la o altitudine de 850 m, n zona rinoaselor i a fneelor de m unte. Punctul este ferit de cureni reci i cu o expoziie nsorit, favorabil. Din investigaiile i constatrile efectuate pe teren a rezultat c n acest masiv exist condiii favorabile pentru dezvoltarea i rspndirea masiv a productorilor de m an, a tt pentru lachnide ct i pentru lecaniide. Tim pul rece din 1970 ns a stnjenit dez voltarea acestora i respectiv secreia de m an. Snt ns perspec tive frumoase pentru anul viitor, deoarece n cursul toamnei
148

(august-octom brie) tim pul a fost favorabil depunerii pontelor de oua i asigurrii unor premise bune pentru sezonul urm tor. n medie s-a realizat n perioada 6 iunie 13 august o pro ducie de 31,100 kg pe fam ilia de albine, cu un coninut mediu de m an de 3 2 % . Mierea prezenta o culoare brun cu nuane verzui, o arom d e rina i un gust plcut. b) P u n ctu l Bljoaia (jud. Cluj) este situat pe Valea Rctului, n bazinul Someului Rece, la o altitudine de 1050 m, n zon de conifere cu zmeuri. Culesul s-a declanat la 22 iunie, cnd zmeurul era n flo rit 5 % 5 a d u ra t pn la 26 august, nregistrndu-se la 1 stupul de control un spor total de 41,200 kg. Spre sfritul celei de-a doua decad a lunii iulie culesul la zm eur s-a term inat, intensifiendu-se la conifere, cnd s-au realizat sporuri zilnice pn la 3,400 kg/fam ilia dc albine (3 august 1969). Ca productori de m an au predom inat cele dou specii dc lachnide i lecaniida mic. M ierea recoltat a av u t o culoare caracteristica, cu un coninut de 350/0 m an.

V. MIEREA DE MAN l CARACTERIZAREA El


I

1. D E F IN I IA I C LA SIFIC A IA M IER II Mierea, n general, reprezint produsul depozitat in faguri, n urma culegerii, prelucrrii fi transform rii de ctre albine, a nec tarului sau manei, culese de la plante. Culegerea de ctre albine a altor m aterii prim e, n afara celor m enionate, duce la obinerea unui produs, ce nu poate fi socotit miere natu ral, chiar dac acesta este depozitat n faguri. De ase menea, orice substan dulce asem ntoare cu mierea, la a crei producere nu particip n exclusivitate albina m elifer, nu poate fie socotit m iere natural'* sau m iere de albine". D in punct de vedere alim entar i igienico-sanitar, prin miere se nelege produsul recoltat din faguri, dup ce celulele acestora au fo st cpcite n cea mai mare parte, n aa fel, nct s se evite ptrunderea de corpuri strine, ca pstur, larve, fragm ente de cear, sau diferite alte im puriti [64]. Producerea m ierii este un proces foarte complex, care ncepe o dat cu culegerea de ctre albine, a materiei prim e, nectarul sau m ana i se term in o d at cu depozitarea n faguri i cpcirea celulelor. M enionm ns c, procesele enzim atice din miere nu se opresc o dat cu cpcirea mierii, ci continu i n tim pul pstrrii. M odificrile principale pe care le sufer nectarul sau mana, pn cnd snt transform ate n miere, constau n esen n micora rea coninutului lor de ap (deshidratare), paralel cu transform rile enzim atice ale zaharozei, n zaharuri cu molecul mic i anum e n glucoz i fructoz. Procesul de deshidratare are loc pn cnd coninutul n ap al mierii ajunge n jurul a 20/o, cnd mierea este de obicei cpcit. M icorarea coninutului n ap, p n la aceast lim it, este necesar n scopul asigurrii unei stabiliti m ai m ari la conservare. Clasificarea m ierei. M ierea de albine se poate clasifica dup diferite criterii i anum e : dup sursa de cules, m odul de recoltare, modul ei de prezentare, originea geografic etc.

150

a) D u p s u r s a d e c u l e s , mierea se clasific n dou m ari ca te g o rii: mierea provenit din nectar = mierea floral i m ierea p ro v en it din man = mierea de m an sau mierea de pdure. M ierea floral la rndul ei se difereniaz n ra p o rt cu modul de p articip are la cules al diferitelor specii melifere, n miere monoflor, atunci cnd predom in la cules o singur p lan t melifer, p u rtn d denum irea acestei plante, ca de exemplu : miere monoflo r de salcm, de zmeuri, tei, floarea-soarelui etc. i miere poliflor, cnd la cules au concurat, n proporii nsem nate, m ai m ulte specii nectaro-polenifere. M ierea de m ana rezult n general din culegerea i prelucra rea manei secretate de insecte, difereniindu-se calitativ n funcie de p lanta-gazd, ce furnizeaz culesul de m an (bradul, m olidul, stejarul, fagul etc.) i de specia productoare de m an (lecaniide, lachnide etc.). n general mierea de m an (mierea de pdure) se obine n amestec, n p roporii diferite, cu mierea de flori, deoarece paralel cu culesul de m an din zona forestier, exist frecvent i culesuri de nectar, furnizate de plantele nectaro-polenifere din aceast zon. n unele cazuri ns, dup prim a extracie de miere (miere de amestec = zmeuri i m an lecaniide), ca urm are a unui cules intens i predom inant de m an, se obine la a doua extracie, miere de m an (miere de brad) n proporie de 80 90% , cazuri frec vente n zona coniferelor de la Baleea-Retezatu, jud. H unedoara. Trebuie s adugm , c, dup originea manei, deosebim mierea de m an din pdurile de conifere (brad, m olid, lari) i din pdurile de foioase (stejar, tei, fag, salcie, plop etc.). b) D u p m o d u l d e r e c o l t a r e , avem : mierea extras din faguri, fie prin fora centrifuga cu extractorul, fie prin stoar cerea fagurilor, sau scurs din faguri prin gravitaie etc. c) D u p m o d u l d e p r e z e n t a r e , mierea se clasific n miere fluid, siropoas, f r cristale vizibile n m asa ei i miere cristalizat sau n diferite stadii de cristalizare. 2. P R O P R IE T I FIZIC E I C O M P O Z I IA C H IM IC P ro p rieti fizice. P en tru a se putea aprecia calitatea i p ro veniena unui sort de miere trebuie s se examineze mai nti carac terele ei exterioare i ndeosebi, culoarea, consistena (vscozitatea) i aroma. n acest scop este necesar sa se efectueze examenul o r ganoleptic, care cere o m are experien practic, d ar care n unele cazuri poate da i erori, mai ales atunci cnd este vorba de a se 151

constata puritatea mierii. In aceste cazuri examenul organoleptic trebuie com pletat cu analiza chimic. Culoarea m ierii este determ inat de gradul diferit de absorbie a lum inii de ctre com ponenii si [2]. P rin tre compuii care in flueneaz culoarea unui sort de miere citm : pigmenii vegetali (clorofila, carotenul, taninurile etc.), substanele minerale etc. C uloarea mierii este n funcie de sursa de cules, variind de la o nuan aproape lipsit de cu!oarc( mierea m onoflora de salcm) i pn la culoare brun nchis, de diferite nuane : verzui, roietice etc. (mierea de m an). M enionm c mierea de m an (mierea de pdure) se carac terizeaz, n general, prin culori nchise n tim p ce mierea floral prin culori deschise. Aceasta regul ns nu exclude excepiile aa de pild, mierea floral obinut de la h r i c (Polygonum fagopyrum ) sau de la i a r b a n e a g r (Calluna vulgaris) prezint o culoare brun, nchis, n schimb, mierea de m an provenit de la l a r i (Larix europea) este de culoare galben-aurie. D up aceste cteva exemplificri com parative, cu privire la v ariaia culorii la cele dou categorii de miere, vom analiza n continuare culoarea diferitelor sorturi de miere de m an (miere de pdure) pentru a servi a tt specialitilor n apicultura ct i apicul torilor. Astfel, la mierea provenit de la p i n (Pinus sp.) culoarea este galben-brun, la aceea de la m o 1 i d (Picea excelsa) i foioase tari, culoarea este brun-rocat, cu nuane albstrui, iar de la b r a d (Abies alba), mierea prezint o culoare m aronie-neagr, cu nuane de verde nchis. C ulori asem ntoare cu cele de la brad, de nuane variabile, prezint i mierea de la p l o p (Populus sp.), s a l c i e (Salix alba) etc. Arom a fi gustul. A rom a mierii n general provine de la sub stanele arom ate ce se gsesc n nectar sau n m an i se datorete uleiurilor eterice, arom ate, pe care acestea le conin. n tru c t aceste substane arom ate snt uor volatile, ele se atenueaz sau dispar com plet p rin nclzire sau conservare ndelungat. Cea mai p ro n u n at arom o prezint m ierea proaspt recol ta t sau mierea din faguri. In general sorturile de miere din ara noastr prezint o arom pronunat, caracteristic. Cele mai aro m ate sorturi de miere, snt cele de miere floral i anume : mierea de tei (Tilia sp.), de cenuer (Ailanthus glandulosa), de lavand (Lavandula spica), fnee naturale etc. Spre deosebire de mierea floral, mierea de m an conine mai puine substane arom ate i ca atare prezint o arom mai slab. Cele mai arom ate sorturi de miere de m an, snt cele provenite de la conifere, care prezint o arom plcut de rin.
152

R eferitor la gust, ficcare sort dc miere are un gust specific, dulce, plcu t, cu unele nuane, m ai m ult sau mai puin pronunate de am rui, astringent, picant etc. Despre consistena stu viscozitatea mierii. Prin consisten se nelege gradul de solidificare (vscozitate) al mierii, care depinde n special, de p ro p o ria in care se gsesc diferitele zaharuri i de d u rata i modul de conservare. Sorturile dc miere bogate n fructoz cristalizeaz foarte greu, ca de exemplu : mierea de m an de la brad, salcie etc. Alte sorturi de miere de m an, cu un coninut ridicat n m elezitoz (zaharuri superioare) cristalizeaz, dim potriv, foarte repede, chiar n faguri, nct se extrag foarte anevoios, Este aa-num ita miere beton care se obine de la lari (zad). Trebuie sa adugm c tem peratura i coninutul de ap al mierii influenaz consistena mierii. Astfel mierea cu 18% ap este dc 6 ori mai vscoas dect mierea cu 25% ap, iar referitor la tem peratur, vscozitatea este de trei ori m ai m are la 20C , fa de aceea de la 30C (T e m n o v cit. de B a r a c i col.). Higroscopicitatea mierii este nsuirea de a absorbi, n anu mite condiii, um iditatea din mediul nconjurtor. De aceast p ro prietate trebuie s se in seam a tt n procesele tehnologice de prelucrare i condiionare ct i la conservarea mierei. Higroscopicitatea mierii de man este mai mic dect a mierii florale, ceea ce este favorabil, aceasta absorbind mai greu um idi tatea din mediul nconjurtor. Greutatea specific a mierii variaz n funcie de coninuuil ei n ap. Astfel, cu ct procentul de ap este mai mic, cu a tt greutatea specific a mierii este mai m are i invers. n acest sens se determ in i indicele de refracie al mierii, care ne orienteaz de asemenea asupra greutii specifice i a con inutului n ap al unei probe de miere. D atele prezentate n tabelul 9 ne arat gradul de variabilitate al p ro prietilor fizice ale diferitelor sorturi de miere. C om poziia chim ic. M ierea de albine este un produs natural complex a crei compoziie este determ inat de diferii factori ca : sursa de cules (specia m elifer, insecta productoare de m an, planta-gazd etc.), intensitatea culesului, starea familiei de albine, mersul vremii n perioada culesului etc. P entru stabilirea variabilitii com poziiei chimice a mierii n rap o rt cu zona i sursa de cules, am recoltat 12 sorturi diferite de miere, din care 8 sorturi miere dc m an din zona foioaselor i a coniferelor, n diferite proporii cu mierea de flori i 4 sorturi de miere floral (salcm, tei, floarea-soarelui, iarb neagr) la care s-au efectuat urm toarele determ inri : coninutul n ap, aciditatea, 153

fiz ic e

Ia u n ele

so r tu ri

de

m iere

de

m an

crt.

Nr.

Proveniena mierli

Man
%

sp ec i fic 1,494

Greu ta tea

Culoarea

Arama

M an de fo io a se L ip o v a jud. A rad M a n i d e foioase S v rin V . M ureului M a n d e fo io a se Luna de sus jud. C luj M an leca n iid e B aleea jud. H u n ed oara M an de con ifere P relu ci jud. B. N s u d M an d e con ifere R ctu jud. C luj M an d e con ifere G rudea M ic jud . M ure M an de con ifere V . Itv ei jud. B . N su d S a lcm M o gooaia jud. I lf o v T ei C etu ia T u lcea jud.

40

b ru n n ch is n u a n e roii

m igdale

45

1,494

b ru n

tei

35

1,490

galb en c astan ie b ru n n ch is refex e verzi alb -gb u ie

m igdale

80

1,490

rin

40

1,490

s p e c ific i

30

1,489

galb en re fle x e aurii galb en -castan ie rocat galb en auriu b ro n z galben d eschis galben aurie galben

sp ecific

20

1,491

d iscret

arom at
rin

50

1,490

1,495

sp ecific

10

1,496

te i

11

F loarea soarelui R oiori jud. T eleorm an Iarb neagr C iu rtuci jud. C lu j

1,490

sp ccific

12

1,491

galb en -au rie

ca ra cte ristica

154

zahrul direct reductor (zahrul invertit), zaharoza, indicele de amilaz, H .M .F. (hidroxim etilfurfurol) i subsane m inerale (tabel 10). D in analiza datelor prezentate rezult c, coninutul n ap al acestor probe de miere variaz de la 1821,5% . G rad u l de aciditate al mierii variaz n ra p o rt cu sursa de cules i anume, este m ai redus la sorturile de miere floral, variind n tre 1,5 2,5 i m ai ridicat la sorturile de miere de m an, atinnd maxim um la mierea de lecaniide din zona B aleea-H aeg (4,9). n general gradul de aciditate la sorturile de miere de m an anali zate a v aria t n tre 2 i 4,9. Zaharurile. Independent de sursa de cules i zona geografic, com ponenii principali ai m ierii snt zaharurile. D intre zaharuri predom in glucoza i fructoza, care reprezint n medie 72,6<>/o, iar zaharoza num ai 5,6% (tabel 10). Glucoza i fructoza prezente i n nectar, n anum ite proporii, n ra p o rt cu sursa de cules, ap ar n miere n cantiti m ai mari, deoarece pe lng cantitile iniiale se adaug i cele form ate, ca urm are a aciunii de transform are (invertire) a zaharozei din nec ta r sau m an, sub influena ferm enilor albinei, n m onozaharide (glucoz, fructoza). P ro p o ria dintre fructoza i glucoza din miere este diferit i n ra p o rt cu aceasta, se im prim sortului de miere respectiv un anum it grad de dulcea i anum ite proprieti fizice (vscozitate, higroscopicitate etc.). De asemenea o proporie m are de glucoz n miere predispune acest sort la o cristalizare m ai tim purie i dim p o triv , o cantitate m are de fructoz ntr-un sort de miere deter m in o cristalizare m ult mai lent a acesteia. R eferitor la zaharoz, aceasta variaz ntre 2,24,8% la mierea de flori i ntre 4,67,6% la mierea de man. D up datele din literatu r [2] rezult c un sort de miere de flori cu peste 5o/0 i o miere de m an cu peste 10% coninut n zaharoz pre zint suspiciuni de falsificare. C ercetrile m ai noi, crom atografice [41] au a r ta t c n mierea de m an ap a r raporturi diferite fa de m ierea floral, n privina glucozei i fructozei, ceea ce determ in anum ite particulariti ca racteristice ale mierii de m an, mai ales n privina consistenei sale. n general n amestecurile de miere floral cu miere de m an, raportul d intre fructoz i glucoz snt aproape egale. N um ai la anum ite sorturi pure de miere floral predom in fructoza fa de glucoz (mierea m onoflor de salcm), ceea ce determ in o cristalizare lent, adesea dup mai m uli ani. Uneori ns se poate constata i situaia invers la unele sorturi de miere m onoflor,

155

T a b el 10 C o n sta n tele c h im ic e la u n ele sortu ri d e m iere ! # *3


C

de m an ;i

m iere d e | iq =< e

flori O s i 53

t o

Proveniena mierii

xi

a1
M an de foioase L ip o v a jud. A rad 2 M an d e foioase S vrin V. M ureului 3 M an de foioase L una de sus jud. C luj 4 M an lecan iid e Baleea jud. H u n ed oara 5 M an d e con ifere P relu ci jud. B . N su d 6 M a n de con ifere R c t u jud. Cluj 7 M an dc con ifere G rudea m ic jud. M ure M an dc con ifere V . Ilv e i jud. B. N su d Salcm M og o jo a ia jud. Ilfo v Tei C et u ia jud. T u lcea F loarea-soarelu i R oiori jud. T eleorm an Iarb neagr C iurtuci jud. Cluj Media

9
18,5

< P

s p l

1 1*
8 6,2

40

2,4

72,0

38,5

0 ,8 0

0,40

45

18,5

3,4

71,2

5,3

10,9

0,50

0,39

35

20,0

3,4

73,2

5,3

1 3 ,9

0,80

0,35

20,0

73,5 4,9 )r Sji l 4,0 73,4

5,6

10,9

1,20

0 ,3 0

40

2 0 ,0

5,4

17,9

0,80

0,48

30

20,5

2,0

73,8

5,2

13,9

0 ,8 0

0,27

20

19,0

4,0

71,3

6,9

10,9

0,50

0,43

50

20,0

4,0

70,0

7,6

10,9

0,50

0,57

2 0 ,0

2,3

74,5 ||

3,0

17,9

0,50

0,12

10

20,0

1,5

75,1

2 ,9

29,4

0,80

0,31

11

20,0

1,5

73,5

2 ,2

17,9

0,80

0,27

13

19,0

4,0

74,3

4,8

23,8

0,50

0,28

19,6

3,0

72,6

5,6

19,2 75

0,35

156

adic s predom ine glucoza, cum este cazul la mierea m onoflor de ppdie, rap i etc. n aceste cazuri m ierea cristalizeaz foarte repede, adesea chiar n faguri, nainte de extracie. n general, coninutul cel mai sczut n zah r invertit (monozaharide) l gsim n mierea de m an. n schimb apar n proporii mai m ari n m ierea de m an, dizabaridele (zaharoza i m altoza), trizaharidele (fructom altoza i melezitoza) i oligozaharidele (za haruri superioare). C aracteristic pentru mierea de m an este m elezitoza, care pro vine din m an, n tru c t lipsete com plet din nectar. C oninutul n melezitoz la m ierea de m an pur poate ajunge la 8 11% , iar n unele cazuri excepionale pn la 28/o din zahrul total. Deo sebit de bogate n melezitoz snt sorturile de miere de m an, provenite de la lari, molid i de la anum ite specii de foioase. Se m enioneaz c melezitoza are tendin de a cristaliza com plet, chiar atunci cnd se gsete n tr-o proporie m ai mic [41]. C oninutul n melezitoz variaz nu numai n rap o rt cu p lan ta gazd i specia productoare, ci i n funcie de mersul vremii, de la sezon la sezon i de la un an la altul. M enionm ns c m ierea de m an care conine m elezitoz nu se recom and s constituie o rezerv de hran pentru iernare. Aceasta nu num ai prin aciunea de vtm are pe care o exercit asupra albinelor, dato rit substanelor greu digerabile pe care le conine, ct mai ales pentru c n tim pul iernii, albinele au prea puin ap la dispoziie pentru prelucrarea acestei mieri cristalizate. Indicele am ilazic (aiastaza) prezint valori care variaz ntre 10,9 38,5, n medie 19,2. Subliniem c, din rezultatele obinute nu se desprinde nici o corelaie ntre acest indice i originea mierii (sursa de cules). Valorile H .M .F. (hidroxim etilfurfurolului) care reprezint de asemenea un indice de calitate, variaz n tre 0,50 1,20, n raport cu gradul de prelucrare i condiionare a mierii. C oninutul n substane minerale variaz de la un sort de miere la altul, n ra p o rt cu proveniena. Mierea de m an prezint de regul un c o n in u t mai ridicat de substane m inerale fa de m ierea floral i anum e dup cerce trile noastre, co n in u tu l n substane m inerale variaz la cele 8 sortu ri de m iere de pdure (m iere de man) n tre 0,27 0,570/0, n tim p ce la sorturile de m iere floral n tre 0,12 0,32o/0. Pe lng constantele fizico-chimice analizate mai sus, n ve derea unei caracterizri mai com plete a m ierii, s-au determ inat n ultim a vrem e i alte constante, precum radioactivitatea mierii [64a]i conductibilitatea electric a acesteia [88]. Din analiza com 157

parativ a datelor o b in u te rezult c, dei cele dou constante specifice variaz n lim ite foarte largi (0,6 16,73) la sorturile de miere analizate, ntre acestea exist o corelaie directa, n sensul c, cu ct puterea radioactiv a m ierii este mai m are, cu a tt crete i conductibilitatea electric a acesteia. F erm eni, substane antibiotice i vitam ine. M ierea natural conine pe ling com ponenii chimici artai m ai sus i o serie de elemente, ca ferm eni, substane antibiotice i vitamine, care se caracterizeaz p rin tr-u n po ten ial biologic superiorP n n prezent s-au identificat i studiat urm torii ferm eni : diastaza (am ilaza), invertaza, catalaza, oxidaza i fosfataza [41]. S-a stabilit c ferm enii din m iere p ro v in n tr-o mic m sur din n ectar sau m an i n cea mai m are parte, din secreiile glan delor albinei, care au loc n tim pul prelucrrii nectarului i m atu rrii m ierii n faguri. C oninutul n ferm eni variaz n lim ite mari, n ra p o rt cu sursa m elifer, mersul vrem ii i ndeosebi cu influena albinei. Astfel la un cules de intensitate mijlocie, fam iliile p u te r nice realizeaz o prelucrare com plet a m ierii i respectiv o mie re superioar, bogat n ferm eni ; n tim p ce la u n cules intens, abundent, prelucrarea m ierii se efectueaz m ai superficial i ca atare m ierea este mai srac n ferm eni. H o t rto r pentru calitatea mierii i n special n ceea ce p ri vete coninutul n ferm eni al m ierii din com er este m odul de tra ta re n tim pul extraciei i al conservrii. U neori so rtu ri de m iere, cu un co n in u t ridicat n ferm eni, d ato rita unei aciuni necorespunztoare a luminei sau a tem peraturii (nclzire peste 4245C ) se degradeaz, pierznd substanial din valoarea lor alim entar i terapeutic. D in datele i observaiile mai recente [6] rezult c m ierea din zona m ontan i n special m ierea de m an de la conifere (mierea de brad), p rezint un coninut m ai m are de ferm eni i de substane antibiotice (inhibin). R eferitor la puterea antibiotic a mierii s-a stabilit c aceasta se datorete unei substane ce se gsete n miere = inhibina mierii. Aceast substan dei este parial sensibil la cldur i lum in are o putere de aciune im p o rtan t. C hiar n tr-o m are diluie, m ierea oprete nm ulirea anum itor bacterii, n tre care m icrobul difteriei, tifosului, paratifosului etc., sau chiar le om oar com plet. E xam inarea aciunii antibacteriene a diferitelor sorturi de miere a a r ta t c exist m ari diferene de la un sort la altul. In acest sens s-a precizat c m ierea obinut n zona m ontan prezint o aciune bactericid, m u lt mai puternic dect aceea recoltat n zona de cm pie [6]. 158

C ercetri m ai recente cu privire la aciunea antibiotic m ierii s-au efectuat n ara noastr de ctre u n colectiv de s^. cialiti. Astfel, studiindu-se com poziia chim ic precum i aciunea bactericid i bacteriostatic a 23 sorturi diferite de miere (4 sorturi miere floral : salcm, tei, floarea soarelui i iarba neagr ; 3 sorturi de m iere de m an foioase i 16 so rtu ri de m iere de m an din zona coniferelor), cu ajutorul a 8 tulpini microbiene, s-a ajuns la u rm toarele concluzii : a) n tre com ponentele chimice, zaharuri, indicele amilazic, substane m inerale etc. i principiile antim icrobiene ale mierii, nu s-a p u tu t stabili nici o corelaie. b) M ierea de m an de lecaniide (Physokermes sp.) din zona coniferelor s-a dovedit superioar ca p utere antibiotic tu tu ro r celorlalte so rtu ri de m iere cercetate, chiar la o concentraie m ini m de aciune, cuprins n tre 0,5 2<>/o. c) Principiile antibiotice existente n aceast m iere de leca niide snt a tt term olabile ct i term ostabile, cu aciune bacteri cid sau bacteriostatic, n ra p o rt de fiecare tulpin m icrobian, acionnd eficace a tt n faza iniial, de adaptare a m icrobului, ct i n faza exponenial de m ultiplicare intens a m icrobului. R eferitor la coninutul n vitam ine, m enionm c n miere se gsesc vitam inele B l, B2 i B6, de asemenea vitam ina C i F. V itam inele existente n m iere provin a tt din substana p rim ar (nectar sau m an), ct i din polenul existent. C o n in u tu l n vi tam ine al m ierii variaz n ra p o rt cu sursa de cules, m odul de condiionare, gradul de nvechire etc. 3. V A LO A R EA A LIM EN TA R A M IE R II D E M A N Mierea de m an este produsul depozitat n faguri n urm a prelucrrii i transform rii de ctre albine a m anei culese de pe plante. C u 40 de ani nainte, m ierea de m an sau m ierea de p dure, cum este denum it pe plan m ondial, era puin apreciat n to ate rile europene. In ultim a vrem e ns, pe baza cercetrilor sistem atice i a lucrrilor ntreprinse n aceast direcie s-a scos n eviden to t m ai m ult valoarea alim entar superioar a m ierii de m an, precum i puterea ei antibiotic rem arcabil. Problem a care se discut i preocup n aceeai m sur att pe consum atori i apicultori, ct i pe specialitii din diferite
*) D r. V . D a g h i e , Dr . I. C r n u i Farm . V . C i o c a : C o n tr ib u ii p r iv in d a ciu n ea b a c te ric id fi b a c te r w s ta tic a a m ierii d e leca n iid e (P h yso k erm es sp ) d in zo n a co n iferelo r. Lucrarc p rezen tat p entru C ongresul intern, de ap icu l tura. M oscova 1971.

159

dom enii de cercetare, era urm toarea : dac mana, furnizat de insectele productoare, nu reprezint n esen un produs de excreie (un deeu) avnd astfel o valoare alim entar redus. n vederea elucidrii acestei im portante i spinoase problem e, att din punct de vedere tiiniific ct i practic, au fost antrenai n m unc peste 700 dc specialiti din lumea ntreag, care au scris peste 2000 de lucrri tiinifice. Aceste lucrri au co n trib u it la rezolvarea i soluionarea integral a tu tu ro r aspectelor ridicate [25]. i anum e s-a stabilit c m ana produs de aphidae i coccidae este com plet lipsit de substanele de descompunere rezultate n urm a m etabolism ului bazai al insectei, dato rit unor m icroorga nisme (endosimbionai) ce triesc n hemolimfa acestora i care au rolul de a prelua i transform a deeurile form ate n m aterii uor asimilabile de ctre insecta-gazd. Acest fenom en p o art denum i rea de endosim bioza i se ntlnete frecvent la insecte, mai ales la speciile avizate la un regim de hran unilateral. Aceste m icroorganism e (endosim bioni) ce triesc n limfa insectelor, uneori n organe special create, denum ite micetome, au, se pare, acelai rol n corpul gazdelor ca i bacteriile ce se dezvolt n glom erulele de pe rdcinile plantelor legum inoa se [25, 41]. Este interesant de m en io n at c aceti endosim bioni prezin t form e diferite de via de la o specie la alta, respectiv de la o fam ilie la alta. Astfel, la lecaniidele din zona coniferelor, endosim bionii triesc n limfa acestora precum i n corpul gras. Endosim bionii lecaniidelor snt nite ciuperci inferioare (ascomycete), a cror conform aie este foarte variat i caracte ristic p en tru fiecare specie dc insect-gazd. M rim ea lor oscilea z n tre 220 m icroni. Viaa acestor endosim bioni este to tal dependent de a insectelor-gaz.de, iar cnd acestea m or, m o r i sim bionii. La lecaniide, femela adult asigur endosim bionii necesari generaiei urm toare nc n stadiul de form are al oulor. Spre deosebire de lecaniide, afidele prezint organe speciale n care snt adpostite endosimbionii, denum ite micetome. Este interesant s cunoatem la acest capitol, m odul cum in flueneaz aceste m icrooorganism e (endosim bionii), calitatea mierei de m an. S-a a r ta t mai sus, c aceti endosimbioni snt nzestrai cu capacitatea de a prelua substanele reziduale (deeurile), ce rezult din procesul de digestie al insectelor-gazde i n prim ul rn d , cele de n atu r proteic, ca u rai, acid uric etc. i a le transform a n 160

com binaii proteice, asimilabile de ctre gazde. Deci, aceti endo sim bioni contribuie la sporirea hranei proteice i to to d at la p u ri ficarea excreiei de deeurile existente. T o to d at acetia au i fa cultatea de a produce vitam ine, asigurnd astfel productorii de m an i cu vitam inele necesare. n concluzie, se poate spune c, p en tru apicultori ca i p en tru consum atorii de m iere, aceast m inunat descoperire tiinific prezint o deosebit im portan, nemaiexistnd nici o ndoial asupra p u ritii i calitii superioare a manei i respectiv a mierii de m an (mierea de pdure). 4. E X T R A C IA I P R E L U C R A R E A M IER II DE M A N A M ierea de m an se extrage n general mai greu dect mierea de flori, deoarece p rezint un grad de vscozitate mai m are nc de la descpcirea fagurilor. In extractor, scurgerea m ierii se face mai ncet i de asemenea trece mai greu prin sita dubl. Deseori este necesar ca fagurii s fie ntori de m ai m ulte ori pn cedeaz mierea. M ai ales se petrece acest lucru toam na trziu, cnd, dup un cules ndelungat, fagurii plini cu m iere se scot din stup i nu se extrag im ediat. Soluia practic n acest caz, este de a se aeza fagurii cu m iere n tr-o cam er nclzit, ceea ce m rete conside rabil randam entul la extracie. D up culesul de la lari (Larix sp.) n special, mierea cristalizeaz foarte repede, nc n faguri, d ato rita co n in u tu lu i su m are n glucoz. Astfel extracia la acest so rt de miere se efectueaz foarte greu, de unde i zicala, pentru orice sort de miere care se extrage anevoios, c este o miere de l a r i m i e r e beton [41]. L a cteva zile dup extracie i trecerea prin sit este necesar s se fac curirea stratu lu i de spum , ce se form eaz la supra fa. D up aceast operaie, mierea este bun de valorificare. T re buie s m enionm c, n general, m ierea de m an cristalizeaz foarte ncet, rm n n d m ulte luni de zile fluid. n vederea unei conservri ct mai corespunztoare se reco m and ca m ierea de m an s fie pstrat n vase prin care nu p tru n d e lum ina i care se po t nchide erm etic. Se recom and chiar, g arn itu ri de cauciuc la capac, ceea ce asigur o nchidere perfect. n astfel de vase, mierea de rnan se poate conserva (la rece), mai m uli ani, fr s-i piard valoarea ei alim entar. Lichefierea m ierii. O rice so rt de m iere cristalizeaz dup un tim p mai scurt sau m ai ndelungat, n ra p o rt cu originea i con diiile de conservare.
11 Mierea de man

161

M ierea de m an cristalizeaz n general m ult mai lent dect m ierea de flori fo rm n d cristale m ari (m acrocristale), fie cristale mici sau fine (m icrocristale), n rap o rt cu com poziia sa chimic. P entru lichefierea m ierii se recomand nclzirea ei, n ap cald, care s nu depeasc 4042C , n vase bine nchise. D in experienele efectuate de diferii cercettori [45], refe rito r la sensibilitatea an u m ito r elemente, care condiioneaz p u terea antibiotic a m ierii, a rezu ltat c p rin nclzire, m ierea de flori i pierde orice aciune antibacterian la atingerea tem pera tu rii de 100C , n tim p ce m ierea de m an i m enine nc puterea antibacterian, chiar dup o nclzire de 3 ore, la tem p eratu ra de 100C. Subliniem c, n prezent, prin crearea i organizarea m ari lo r u n iti apicole de stat i intercooperatiste, s-au dezvoltat i m odernizat, n m od corespunztor i instalaiile p en tru tehnologia mierii (C om binatul apicol al Asociaiei cresctorilor de albine). Principalele operaii la care este supus mierea n com binatul apicol snt : lichefierea, deshidratarea i m aturarea, lim pezirea prin decantare i filtrare, om ogenizarea, pasteurizarea, am balarea i conservarea [36]. 5. S O R T U R I D E M IER E M A N O riginea i denum irea unui so rt de m iere de m an este n general dat, n funcie de planta care a fu rn iz at culesul de m an. In unele cazuri ns, cnd n zona coniferelor se obine m iere pur de la lecaniide, acest sort p o art denum irea de miere de lecaniide" avnd nsuiri superioare fa de celelalte sorturi dc m iere de conifere. D e la cele dou categorii de masive forestiere foioase i rinoase (conifere) se obine m ierea de m an de foioase i mierea de m an de rainoase (mierea de brad). In cadrul prim ei categorii de la foioase, se difereniaz sortu rile : mierea de man de stejar, de arar, fag, tei, salcie, plop etc., care se obine n general, n amestec cu mierea provenit din nec tarul florilor din pdure, sau din im ediata vecintate a acesteia (mierea de pdure). Aceste sorturi se caracterizeaz prin culori nchise, de obicei de culoare cafenie, cenuie etc. cu nuane i sclipiri roietice, verzui, albstrui nchis etc. Intensitatea culorii nchise variaz n raport cu p ro p o ria dintre mierea de m an i mierea de flori. C ristali zeaz n general foarte ncet, uneori dup 4 5 ani (mierea de m an de la salcie). 162

La a doua categorie, mierea de man de la conifere se dife reniaz mierea de m olid i de brad ; celelalte specii de conifere fiind mai p u in rspndite n a ra noastr i ca atare nu au o pondere m are la cules. Mierea de m olid se obine adesea n stare pur, m ai ales n arboretele de m olid populate masiv de lecaniide (mierea de le caniide). C uloarea este bruna-nchis, cu reflexe i nuane roictice sau verzui. C ristalizeaz ncet, cu cristale mijlocii i m ari (m acro cristale). Mierea de brad se obine m ai ra r n stare pur, arboretele de brad, din a ra noastr, ocupnd suprafee mai restrnse fa de cele de molid. C uloarea m ierii de b ra d este brun-cenuie, pn la neagrverzuie. C ristalizeaz cu cristale m ari (m acrocristale). M ierea de brad este foarte bogat n ferm eni (invertaz). R eferitor la spectrul polenic al mieri de conifere, s-a stabilit c acesta nu este caracteristic [89]. P entru a avea totui o orien tare asupra m odului de prezentare a spectrului polenic la mierea de m an din zona coniferelor, com parativ cu cel de la mierea floral, dam mai jos 2 fotografii de la sorturile de miere analizate n cadrul S.C.C.A.S. (fig. 68 i 68 a).

F ig. 6 8 S pectrul p o len ic la m iere de floarea-soarelu i ( o r i g i n a l )

163

Fig. 68 a Spcctrul p olcn ic la miere de m an (brad)

(original)

6. M IEREA DE M A N C A REZERV DE H R A N P E N T R U IE R N A R E A FA M ILIILO R DE ALBINE Trebuie s prccizm de la nceput c mierea de m an poate fi folosit n hrana albinelor num ai n sezonul activ, ncepnd din prim var, la creterea puietului i pn n toam n, ct ine pe rioada de zbor. n tim pul iernii ns, mierea de m an constituie o hran de calitate inferioar, mai greu digerabil care suprancarc intestinul, provoac diaree i poate produce chiar m oartea ntregii familii, dac apicultorul nu intervine la tim p. S-a observat c n regiunile unde n timpul iernii albinele po t face zboruri, acolo mierea de m an este mai puin vtm toare [54]. M ult tim p s-a considerat c m ierea de m an este duntoare din cauza unui coninut mare n substane nedigestibile pentru albine, ceea ce duce la supra ncrcarea intestinului i la diaree. C ercetrile lui V. A. Tem nov, Orjewski i alii, au stabilit c partea cea mai duntoare a mierii de m an o constituie srurile minerale, precum i unele substane azotoase a cror proporie depesc norm a fiziologic. n vederea 164

stabilirii concentraiilor optim e, corespunztoare cerinelor fizio logice ale albinelor, precum i cele care provoac m oartea lor, s-au efectuat o serie de experiene [44] cu soluii de diferite concen traii n sare de buctrie i anum e : 0,1% , 0,2% , 0)5% , 1% i 2% . Din acestea a rezultat c albinele au consumat cea mai mare can titate din soluia de 0,5% i cel mai puin, din soluia de sare de buctrie de 1% i 2 % . F a de soluiile n concentraie de 0,1% i 0,2% albinele s-au com portat aproape la fel, ns n com paraie cu apa curat, albinele le-au consum at cu mai m ult plcere. Aceste rezultate i observaii au permis s se trag urm toa rele concluzii : Consum area de ctre albine a unor soluii de 0,5% sare de buctrie n perioada de prim var i var are o influen favorabil asupra v italitii albinelor, intensific dezvoltarea fa miliei i sporete p ro d uctivitatea ei. Consum area d e ctre albine a soluiei cu sare de buctrie este legat n ntregim e de perioada de cretere a puietului. In perioada de toam n i iarn, cnd albinele nu cresc puiet, iar zborurile de curire nu snt posibile, soluia de 0,5% sare de buctrie are' o aciune toxic asupra albinelor i scurteaz viaa acestora. Soluia n care s-a adugat 1 pn la 2 % sare de buctrie a fost foarte toxic pentru albinele lucrtoare. De aceea hrana care conine peste 0 ,5 % sare nu este bun pentru iernare. n anum ite condiii pedoclimatice ap a r cteodat, n unele lo c a lit i culesuri de m an toxice pentru albine, chiar n tim pul sezonului activ. M ortalitatea uneori este greu de observat deoarece n asemenea cazuri intoxicarea este redusa i lent, albinele m urind n m ajoritate n afara stupului. C azurile acestea de intoxicare snt ns cu totul rare vara. P entru remedierea acestor intoxicri, aprute n tim pul verii pe neateptate d ato rit manei, se recom and nchiderea stupilor pentru cteva zile, lundu-se to to d at m surile corespunztoare p en tru asigurarea ventilaiei. n acest tim p o ploaie sau alte cauze p o t opri culesul la m an, prevenindu-se astfel pierderile la albine, n cazul c fenomenele de intoxicare continu se recom and trans portul im ediat al stupilor n tr-o alt zona cu flor melifer. P entru a se clarifica influena m ierii de m an asupra strii de iernare a albinelor, asupra intensitii de ouat a m teii i^ asu p ra productivitii familiei dc albine n anul urm tor, s-a n tre prins o serie de experiene [54] ajungndu-se la urm toarele con cluzii : Iem area p e ,m ie re de m an a re o aciune negativ nu numai asupra familiei de albine n p e rio a d a de iernare, ci influen165

eaz profund i viitoarele procese fiziologice ale m tcii precum i ale ntregii fam ilii, m icornd simitor productivitatea ei. Astfel familiile iernate pe miere de flori au d a t n anul urm tor o producie medie de 44,3 kg/miere ; cele iernate pe miere de m an n amestec cu miere de flori au dat cte 28,5 kg miere, iar cele iernate pe miere de m an, au d a t numai 10,1 kg m iere/familie. Trebuie s m enionm c toxicitatea irierii de m an ca re zerv de hran pentru iernarea albinelor difer n ra p o rt cu proveniena (planta gazd). Astfel s-a stabilit c cea mai dun toare este cea din m ana provenit de la stejar i arar, apoi aceea de la plop i salcie etc. ; cel mai puin duntoare fiind m ana provenit de la conifere (molid, brad, pin), la care, srurile m i nerale se gsesc n proporie mai mic. T otodat gradul de toxici tate al manei variaz chiar la aceeai plant gazd n rap o rt cu >erioada de producere a ei. Astfel m ana secretat n luna iulie de a stejar este mai toxic dect aceea din cursul lunii mai. Efectele duntoare ale m ierii de m an asupra iem rii fam iliilor de albine snt atribuite diferiilor si com poneni greu digestibili n special proporiei m rite de sruri minerale, care au o influen d untoare n tru ct depesc norm a fiziologic a albinei. Astfel dup Bartels citat de M aurizio, coninutul n sruri m inerale la mierea de m an oscileaz ntre 0,4 1,0% , n tim p ce la mierea de flori 0,1 0,35o/0. D e aceea iernarea albinelor pe rezerve n care mierea de m an se afl ntr-o proporie m are (20 45<>/o)> provoac o intoxicare lent care se m anifest cu diaree grav i in unele cazuri chiar m ortalitate. n investigaiile noastre efectuate pe teren n zona coniferelor (jud. C luj, H unedoara, A lba), precum i n zona pdurilor de foioase (jud. Arge, Brila, Tulcea etc.), am constatat urm toarele : n zona de m unte unde culesurile la m an de brad i m olid snt frecvente n de an i n unele cazuri se prelungesc pn trziu (august-septembrie) extracia total a m ierii de m an este mai dificil, ceea ce determ in iernarea fam iliilor de albine i pe rezerve de hran unde mierea de m an se afl n proporii n semnate. S-a constatat pe baza de analize (1965 1969) c n cazurile cnd proporia mierii de man nu depete 20 30% iernarea are loc n bune condiii, m ai ales dac evoluia facto rilor meteorologici la nceputul prim verii nu ntrzie prea m ult efectuarea zborului de curire. n zonele de deal i cmpie ns, chiar proporii mai mici (10 20% ) de miere de m an de stejar sau salcie provoac intoxi cri, diaree grav, iar spre sfritul iernii chiar m o rtalitate de 15 3 0 % (exemplu : jud. Brila, Tulcea n anii 1966 1967).

166'

7. C R IT E R IIL E DE R E C U N O A T E R E A M O R T A L IT II A LB IN E LO R D A T O R IT M IER II DE M A N I M SU R ILO R DE P R E N T M P IN A R E A PA G U BELO R La analizele de laborator albinele m oarte din cauza mierii de m an prezint intestinul mijlociu i cel gros de culoare vnt neagr sau neagr i este moale, n com paraie cu cele provenite de la albinele sntoase, care snt rocate i rotunjite. Spre deo sebire de acestea la intoxicarea chimic intestinul mijlociu apare scurtat i zgrcit, iar ccl gros plin de un lichid transparent uneori galben aprins. La examenul microscopic ce se efectueaz la minimum 10 20 albine, se constat n coninutul intestinal un amestec de m em bran peritrofic distrus, epitelii i rare gruncioare de polen, n tim p ce n cazul intoxicrii chimice se observ m ulte celule epiteliale [63]. P entru a se n ltu ra urm rile mierii de m an constatate n tim pul iernii (diaree i m ortalitate), se pot nlocui n caw er nclzit, fagurii ce conin miere de m an i cei m urdrii de pete de diaree, cu faguri de miere de flori, de la rezerv. Se hrnete toto d at fam ilia cu sirop de zahr i penicilin, n proporie de 200.000 u n iti la 1 litru sirop [50], Penicilina ajut la regene rarea peretelui intestinal care a suferit m odificri din cauza into xicrii cu miere de m an. Astfel albinele hrnite cu sirop cu pe nicilin, la nceputul intoxicrii se vindec cu siguran. n vederea prevenirii acestor neajunsuri i a pagubelor im p o rtan te la fam iliile de albine s-au elaborat pe de o parte metode de identificare rapida a mierii de m an din fagurii de iernare, iar pe de alt p arte m surile corespunztoare pentru asigurarea unei bune iem ri. , I C a metode pentru identificarea mierii de m ana citm : m etoda analizei la microscop a sedimentului din miere, m etoda cu alcool i m etoda cu ap de var. Descriem pe scurt aceste metode i posi bilitatea aplicrii lor n practic. M etoda analizei la m icroscop a sedim entului din m iere ne d posibilitatea s stabilim paralel cu originea botanic i prove niena ei din nectar sau m an. C aracteristic pentru sedimentul mierii de m an este apariia la microscop a algelor verzi, spori de ciuperci, fragm ente de trom p de la insectele productoare de m an, grunciori de polen anemofil (conifere) (fig. 69). n cazul m ierii de m an n amestec cu m ierea de flori apar n spectrul polenic i grunciori de polen de la speciile botanice respective (fig. 70). 167

Fig. 69 Spectru p olen ic la m ierea de m ana din zon a con iferelor a jud. B. N s u d

M etoda cu alcool. Se recolteaz cu ajutorul unui vrf de cu it probe de miere din diferite pri ale fagurilor din cuib i se ames tec bine n tr-un pahar. La o stupin de 100 fam ilii de albine este necesar s lum probe de la m inimum 10 15 familii. D up omo genizarea perfect a probei medii se ia o parte din aceasta (2 cmc) n tr-o eprubet i se amestec cu o parte de ap distilat peste care se adaug 10 pri (20 cmc) alcool 96. D aca proba conine miere de m an soluia se tulbur, n caz contrariu rm ne transparent, limpede (Fig. 72). M etoda cu ap de var. Se ia ca i n cazul precedent 2 cmc miere care se amestec cu acelai volum de ap distilat, peste care se adaug 4 cmc ap de var. Soluia obinut se nclzete pn la fierbere la o flacr uoar. D ac proba conine miere de m an, soluia se precipit i precipitatul se depune la fund, n caz co n trar soluia rm ne limpede. C u ct proporia de miere de man este m ai m are, cu a tt stratul pe fundul eprubetei este mai gros. In cazul constatrii n fagurii de iernare a mierii de man dup o m etod sau alta, seiau im ediat msuri pentru nlocuirea
168

rezervelor dc hran fie cu faguri de la rezerv (miere de salcm, fnea etc.), fie prin hrniri cu sirop de zahr. M enionm c pentru a se preveni uzura albinelor naintea iernrii, termenele optim e pentru com pletarea rezervelor de hrana cu sirop de zahr, in condiiile climatice din ara noastr s n t : 15 31 august pentru zonele de m unte i deal i 25 august 15 septembrie pentru zonele dc cmpie. n ncheiere trebuie s subliniem, ca d at fiind frecvena i intensitatea culesurilor de m an, n principalele zone bioapicole, precum i valoarea economic superioar a mierii de m an, n ara noastr se acord n prezent, o deosebit atenie cercetrilor legate de identificarea i delim itarea m asivelor cu m an din zona fores tier m ontan i subm ontan, precum i studiului biologiei insec telor productoare de m an, n vederea cunoaterii perioadelor optim e de secreia m anei i valorificrii superioare a acestor re zerve melifere im portante, prin intensificarea stupritului pastoral. Sporirea eficienei economice a stupritului n zona forestier se m rete substanial dac paralel cu culesurile de m an se valo rific intens i resursele nectaro-polenifere din aceast zon, obinndu-se astfel recolte sporite dc miere, de calitate superioar i

r
->

I M
% & -

* **

k p -%

6
!V r I

y-'P

m . .
Fig, 70 Spectru p olen ic la m ierea de m ana 4- fn ea a

169

Fig. 71 D iscu ii n cadrul u n ei edine de com unicri, S .C .C .A .S . p rivin d ca lita tea m ierii de m an

n acelai tim p o dezvoltare corespunztoare a fam iliilor de albine n toam n. Totui, pentru prevenirea intoxicrilor i asigurrii unor condiii bune de iernare fam iliilor de albine care au benefi ciat de culesuri trzii de m an (august septembrie), se reco m and ca im ediat dup term inarea culesului s se ia msuri pentru extracia m ierii de m an i com pletarea rezervelor de iernare, fie cu rame de miere floral din depozit, fie prin hrniri cu zahr.

M f*

BIBLIOGRAFIE
1. A n g h e l G b ., C h irile i H . B otan ica i fiz io lo g ia p lan telor, E d itu ra A gro

silvic, Bucureti, 1964.


2. Barac l F o ti N ., P o p a A L , S n du leac E . C reterea alb in elor, Editura A g ro -S ilv ic , B ucureti, 1965. 3. B o d en h eim er F. S ., S w irsk i

2.

The ap h id oid ea o f the m id d le east, T h e et des

W eizm an n science press o f Israel, Ierusalim , 1957. 4. B o n n em a iio n L . Les ennem is an im au x des p lan tes cu ltives forets, v o i. I, E d ition s sep., P aris, 1961.

5. Biisgen M . D er H o n ig ta u , B iologisch e S tu d ien an P fla n zen und P fla n 6. B u ch n er zen lau sen, V erlag v o n G u stav F ischer, Jsn a, 1891. R . V erg leich en d e U ntersu ch u n gen iiber d ie an tib ak terielle W irkung v o n B lu ten -u n d , H o n ig ta u h o n ig en , Siid. W . deu t. Im ker., 8 (1 8 ). 1966. 7. C eian u / . , M ih a la ch e G ., B alin sch i 1. C om b aterea b io lo g ic i a d u n to rilo r forestieri, E ditura A g ro -S ilv ic , B ucureti, 1965. 8. C h a u vin R . P h y sio lo g ie d e lin secte IN R A , P aris, 1956. 9. C h a u vin R . T rit de b iologie d e l ab eille, Les p rod u its de la ruche, T o m e I I I, M asson, P aris, 1968. 10. C rn u l . O rig in ea m ierii d e m an i im p ortan a sa, C o n ferin A S IT Bucureti, 1962. 11. C rn u T om escu A ., S n du leac E. C on trib u ii p riv in d stab ilirea m e to d e i p entru p rogn oza culesurilor n ap icu ltu ra, Lucrri tiin ifice SC A S , v o i. V I , B ucureti, 1'965. 12. C rn u / . , B erb ecel O ., E ftim escu E. C ercetri p riv in d corelaia dintre fa cto rii m eteo rologici i p rod u cia de n ectar la p rin cip alelele sp ecii m elifere 13. C im u 1. d in i ara n oastr, L ucrri ei tiin ifice SC A S, v o i. V I I, Bucureti, 1966. M ana im portan a pentru ap icu ltu r, D ocu m en tare curent 2 0 , C D A , C S A , 1966. 14. C rn u I. C ercetri p riv in d b io lo g ia i im p ortan a econ om ic a lecan iid elo r p rod u ctoare d e m an din zon a H a eg u lu i, Lucrri tiin ifico S C A S , v o i. I X , Bucureti, 1968. 15. C rn u / . B io lo g ia in sectelor p rod u ctoare d e m an i im p ortan a lor p entru a p icu ltu r, N a tu ra -S eria B iologie, nr. 2 , 1968.

171

16. C rn u / ., Sa f e r V.

P reven tion dc l'in toxicarion des colonies d 'abeilles la Sim p ozion u l interna

p en d an t rh iv ern a g e. Lucrare p rezem at io n a l dc apicu ltu r dc la V a m a , 1968.

17. C rn u / . , S a fe r V. R ezu ltate i p erspective cu p rivire la valorificarea rezervelor d e m an din R .S . R om n ia, Lucrare prezen tat la cel de al X X I I C ongres in tern aion al de apicultura, M iinchcn, 1969. 18. C rn u I. O rgan izarea staiilor de p rogn oz i avertizare a culesurilor, A p icu ltu ra, 8, 1970. 19. C u r y lo J. M iere de m an, P szczela rstw o , 8, 1957. 20. D elu ccb i 21. D o b rea n u V ., R o m a n d iere G. H ym . Ichn eu m on od ea, W orld A p h id ae, Les fran cois, P aris, 1967. E calerin a, M a n o la cb e C. H om op tera, F aun a R .S . R om nia, v o i. III (4), E d itu ra A cad em iei R .S .R ., Buc. 1969. Arbori i arbuti forestieri i ornam en ta li c u ltiv a i n R .P .R ., E d itu ra A g ro -S ilv ic , Bucureti, 1960. 23. F lero v C . S. i colab. P rotecia pd u rii, E d it. de stat pentru literatur tiin ific , B ucureti, 1952 (trad . din 1. rus). 24. Fossel A . D ie F ichten trach t, B ien en vatcr 7/8, (8 1 ), 1960. 25. Fossel A . N eu es vom H oriigtau . B ien en vater 4, (83), 1962. 2 6 . Fossel A . E rgebnisse und Fragen der W ald trach tb eob ach tun g unter besondere B eriicksichtigung der F ichten lccan icn , Z eitsch rift fur Bienenforschung. Band 6, H , 3, 1962. 27. Fossel A . D ic W ald trach t ira Iahre 1 9 6 5 ,- B ien en vater, 3, (8 7 ), 1966. 28. Fossel A . N e k ta r P o llen und H o n ig ta u von E d elk astan ie (C astanea sa tiva) B ien en vater, 4, 1966. 29. F reym a rk F. A m eisen. (2 4 ), 1969. H on igtau crzeu ger und Bienen, Im kerfreund, 2

22. D u m trH -T tran u / . i colab .

30. G eorgescu C . C . i colab . B olile i duntorii p d u rilor, E d itu ra A groS ilv ic , B ucureti, 1957. 31. G d s sw a ld K, Z ur M assen zu ch t u nd A n w eiselu n g von K on iginen der

K lein en R oten W aldam eiue (F orm ica p o ly cten a Forest), freund, 9, 1964. 32. G r a ste P .P . Z o o lo g ie I, Invertebres, M asson, P aris, 1961. 33. H a ra g sim O. M ed ovice a v cely, S tatn i , -Z cm ed elsk e P raha, 1966.

Irnker-

n a k lad atelstvi, ^

34. H a ra g sim O . S ervice d in form ation sur la miell<?e en T ech ecsolovaq u ie, Le X X I I crae congres intern, d ap icu ltu re, M unich, 1969. 35. H a ra la m b A . T . C u ltu ra sp eciilor forestiere. E ditura A g ro -S ilv ic dc Stat, B ucureti, 1962. 36. H a m a j V . In stalaii in d ustriale p entru teh n ologia m ierii, R ev. A p icu l tura, 11, 1967. 37. Ia c b im o w ic z T h. B eg riff, H erk u n ft, u n d aiissere M erk m ak e des H on igs, B ien en vater, 11 (89), 1960.

172

38. la c o b

7 . P la n tele m elifere d in iO iu dc m un te, surse in ep u izab ile dr n ectar, Lucrrile C ongresului In tern aional d e ap icu ltu r, Bu cureti, 1965. M. W. E n tom ologia, D ie Editura der W. de S tat d id actic fiir d ie i p ed agogic, H o n ig tra clit, E h renw ith B iid elBucureti, 1962.

39. lo n escu 40. K a eser 41. K lo f t 42. K l o f t

B edeutung

W ald am eise In D as B ien e

S ch w eiz. B ien en zeitu n g, 6. \ f \ , M a n rizio A K a e s e r V erlag, M iinchen, 1965. Uv. D ie W ald h onigb u ch , u nd

H on igtau erzeu ger.

B ien en zu ch t,

H ero ld , M iinchen, 1960. 43. K l o f t W . Les insectes producteurs d e m iella t, In R . C h au vin T r a iti de b io lo gie de la beille", M asson , P aris, 1968. 44. K o p te v V . S. K ak p red u p red iti ghibeli pcel et p a d e v o v o m eda, P celov o d stv o 7, X X X V I , 1959. 45. L u tz J. B liiten h onin g W ald h on ig, S ch w . B ien en zeitu n g, 3 (92), 1969. 46. M a n o la ch e C ., B oguleanu G . E n tom ologie agricol, Editu.-a de stat d id a ctic i p ed agogic, B ucureti, 1967. 47. M a n o la ch e C ., S vcscu A . i colab . A g ro -S ilv ic , Bucureti, 1969. 48. M a u rizio Ana Zur F rage der E n tom ologie von agricol, Editura

M icroscop ic

H o n ig ta u -H o n ig ,

A n n n alcs e t labeille, 2, 1959. 49. M a u rizio \ A n a From the raw m aterial t o the finished p roduct h o n ey , Bee w o rld 3, v o i. 43, 1962. 50. M ifch in P . P . Schim brile m orfologice d in nele b o ln a v e de to x ico z 51. M iiller in testinu l m ijlociu la a lb i (trad. din

de m an. L eningrad, 1959

1. rus). H . K on n en H o n ig ta u liefern d e Baum luse (L ach n id ae) ihre W irtsp flan zen schd igen ? S onderdruck aus Z . fiir an gew an d te

E n to m o lo g ie, B d. 39, H . 2, 1956. 52. M iiller H . D er H o n ig ta u als N a h ru n g der H iigelb au en d en W ald am eisen E n to m op faga, T om . V , N r . 1, 1960. 53. M iiller H . D ie b iologisch en G rundlagen der H o n ig ta u tra ch t, In D ie B ien ew eide" von Berner U -, V erlag U lm er, S tu ttgart, 1967. 54. 55. O rje v sc h i M . D . O rje v sc h i M . D . P adi p a d ev ie m iod p celi, S elh ozgh iz, M oscva, 1958. P adi i eis vlian ie n a p celin u iu sem iu, P c e lo v o d stv o 8,

X X X V I , 1959. 56. O z e n d a , P. O rgan ization et rcproduction des A ngiosperm cs, In Grass 57. 58. P. P. B otan iq ue, M asson, Paris, 1963. P a r tio t L. La m icile des Sapins, G azctte ap icole, 663 (63), 1963. Pauc A n a , R o m a n tefa n a Flora alp in i m ontan , E d it. tiin ific , A ., i colab . C ercetri p rivin d furnicile de

Bucureti, 1959. 59. P a sco vici V ., S im ionescu

pdure din R. S. R om n ia, R ev. P durilor, 7 (82), 1967.

173

6 0. P a jc o v sc h S ., L ea n d ru V . T ip u ri de pduri din R . S. R om n ia, Edit. A g r o -S ilv ic d e S tat, B ucureti, 1958. 6 1 . P ech b a ck er H . E rfahrungen aus der T an n en trach t 1968, B ien en vater, 7 (9 0 ), 1968. 62. P elim o n , C ., B aculin sch i H . Bucureti, 1955. 63. P o lte v V. I. K o rm o v e o tra v len ie p cel i ih raspoznavan ie, P c elo v o d stv o , 4, X X X V , 1958. 64. P o p 6 5. P ritsch Slgean u N . i colab . M anual d e fiz io lo g ia p lan telor, v o i. II, Bucureti, 1960. G. A lle M oglich k eiten der B ien enw eideverbesserung n iitzen G arten u nd k lein tierzu ch t, 3 (9) 1970. 6 6. R v r u M .,A n g h el G b . i colab. B ota n ic, E d itu ra d id actic i p e d agogic, Bucureti, 1967. 6 7. R e b a c e k ./. F auna p u k lic (C occid ae) S loven sk a, V id a v a te lstv o S loven sk y A cad em ie v ied v B ratislava, 1960. 67. R ib a r J. N e u e W ege zu r besseren A u sn u tzu n g der H on ig ta u tra ch t au f K on iferen , B ien en vater, 7 /8 , 1962. 69. R ih a r ] . A p p arition p eriod iq u e d e m iella t du Buchnerta p ectin atae sur le sap in blan c en S lo v en ie, Le X X I I-e m e congres in tern aion al d ap icu lu tu re, M iin ich , 1969. 70. R u p p e rtsh o fe n H. A m cisen ester sind K n sta lisa tio n sp u n k te fiir H o n ig ta u lieferan ten , D ie B ien en zu ch t" , 9 (2 0 ), 1967. 71. R u p p e rtsh o fe n H . H o n ig aus dem W ald e, D ie B iene", 3 (103), 1967. 72. R u p p e rtsh o fe n H . D e r sum m ende W ald ., W alm ar V erlag 1968. 73. R u ttn e r Fr. W ald traclit u n d W ald trach tb eob ach tu n g in O sterreich, B ie n en vater, 7 /8 (8 1 ), 1960. 74. S vescu A . L ecan iid e d in R .P . R om n ia (B iologie, rspndire, com b a tere), M anuscris, Bucureti. 75. S vescu A ., la c o b N . P rogn oza i avertizarea n p rotecia p lan telor, , E d itu ra A g ro -S ilv ic d e S tat, B ucureti, 1969. 76. S chels J. W ie b eob ach te ich 77. S ch eu rer S t. ( II I), 78. S ch eu rer S t. D ie (IV ), H on igtau erzeu ger im L au fe des Jahres, (I), (II), D eu t. B ien en w irtsch aft, 4 10, 1962. H o n ig ta u liefera n ten G arten unserer F ich ten w ld er N r. 6 9 (5 ), K lein tierzu ch t, 1966. C ercetri asupra com p oziiei m ierii din R .P .R ., A n a le I.C .Z ., v o i. X I I I , E d itu ra A gro-S ilvic d e Stat,

W ir starten den ersten V ersuch der W ald trach tp rogn ose,

G arten K lein tierzu ch t, 6 (7 ), 1967. 79. S ch eu rer, S t. D ie W ald trach t 1967 u nd d ie W ald im k erlich en A u fgaben fiir das yah r 1968, G arten K lein tierzu ch t, 6 (8 ), 1968. 80. S ch eu rer S t. D ie W ald trach t 1969, ih re b iologsch en und m eteorologischcn G ru n d lagen , G arten und K lein tierzu ch t, 4 (9 ), 1970. 81. S ch o ln a st C . W ald trach t und W etter. B ien en vater 3 (85), 1964.

1 /4

8 2. S c lm ltze G . O ber den E influss ein iger S tan d ord fak toren au f B auw eise und E n tw ick lu n g der N e ste r v o n F orm ica p olycten a, A llgem ein e F o rjt. Z eitsch rift, iu li (2 4 ), 1969. 83. S u ster, P . F aun a R ep u b licii P op u lare R om n e, Insecta, voi. X I ., 7, 3 D ip tera , S yrp h ide, B ucureti, 1966. 84. T e m n o v V. A. P a d e v i m iod , ten n i p roduct, P celo v o d srv o , 9, X X X V I I I , 1961. 85. T e m n o v V . A . D esp re com p on en a ch im ic a su b stan elor to x ic e pentru alb in e d in m ierea de m an, L enin grad , 1959 (traducere). 86. T om escu A ., F lorescu I. C ercetri fen o lo g ice asupra sp eciilor forestiere din R .P .R ., E d itu ra C .D .F ., B ucureti, 1963. 87. T o p o r N . A n i p loioi i secetoi n R .P .R ., C .S .A . In stit. M eteoro lo g ic, Bucureti, 1963. 88. V o r w o h l G . D ie M essung diagnose und zur der elek trisch en < L eitf h ig k cit zur Sortenm it Zucker

E n d eck u n g v o n

V erflsch u n gen

F iitteru n gsh on ig, Z . f . B ien en forsch . 7, 1964. 89. V o r w o h l G . C h aracteristik des T an n en h on igs. Z . 't. B ien en forsch un g, B. 9 , H 5, 1968. 90. W a g n er A . D ie V erm ehruag der W ald am eisen , A llgem ein . deut, Im kerze itg , 1 (4 ), 1967. 91. W e lle n stein G ., M iille r H ., K a e se r W. K an d ie W ald h on igern te m it

H ilfe der R oten W ald am eisen gesteigert w erd en ? Z . fiir B ien en forsch u n g, 3 (237), 1957. 92. W e lle n ste in , G . W eiterc B eitrgc zu r d eu t. Im ker, 9 (1 8 ), 1966. 93. W e llen stein G . D ie W ald Im kerei, .A llgem ein e Fflrst Z eitsch ift, iuli (2 4 ), 1969. * 94. W ia c k o w sk i G . M ierea d e m an i p rod u ctorii ei, C aiet sc lectiv -A p icu ltura, 3, 1958. 9 5 . W ille H . Les m iellats de for^ t-A b eilles et fleurs, 104 109, Paris, 1962. 96. * * * C lim a R ep u b licii P op u lare R om n e,. V o i. C .S .A ., In stitu t. M eteorologic, B ucureti, I i v o i. II, Editura 1961 1962. W ald trach terk u n d u n g, Sud. W .

97. * * * F lora R . P. R ., v o i. I X I , Editura A cad em iei R ep u b licii S o cia 98. * * * liste R om n ia, 1953 1966. A nuarul S tatistic al R . S. R om n ia, Bucureti, 1970.

EXPLICAII TERMENI TEHNICI


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. a fid e fi la cb n id c pduchi de fru nz i de scoar co ccid e p duchi estoi p s ild ie purici de p la n te in secte f ito f a g e in sccie care se hrnesc cu sev vegetal in sec te a p te r e insecte fr aripi ca n a l v e n tr a l can al in ferior ca n a l d o rsa l canal superior n m u lire sexu al prin organ ele sexuale n m u lire p a rte n o g e n e tic n m u lire fr fecu n dare (fr m perechere) p a rte n o g e n e z v iv ip a r uate p u i, fr fecu n dare fe m e le o v ip a r e fem ele care depun ou fe m e le o v o v iv ip a r e fem ele care depun ou , sau nasc pui v ii fiic e virg in o g en e urmai fem eii care dau natere n continuare la pui v ii, fr fecundare saci o vig en i sp aiu l n care se form eaz ou le la a rv e p rim a re (L i) larve care apar din ou la rv e secu ndare (L i) larve care apar n urma nprlirii larvei prim are co rn icu le sau sifu n u cu le excrescen e n form de cornie, ce secret un lich id c o lo r it , cu rol de autoaprare fa c to r i eco lo g ici care cuprind : fa cto rii de m ediu fa c to r i a b io tic i solu l, a ltitu d in ea, ex p o ziia i co n d iiile m eteorologice fa c to r i b io tic i p la n tele-g a zd , veg eta ia n con ju rtoare, furnicile, d u n to rii etc. sim b io z con veu irea d in tre 2 organism e de specii d iferite en d o sim b io za sim b ioz intern (u i organ e interne, h em olim fa etc.) t r o f o b i o z i relaii de n u triie n tre 2 sp ecii d iferite m eta b o lism to ta lita tea proceselor de nu triie, asim ilaie i dezasim ilaie, care se p rod u c n organism te rm o la b il sensibil Ia aciu nea cldurii te r m o s ta b il rezisten t la aciunea cldurii b a c te r ic id om oar m icrob ii b a c te rio sta tic oprete d ezv o lta rea m icrob ilor p d u ri d e fo io a se form ate d'm sp ecii cu fru nza lob at : fag, stejar, tei, arar, salcie, salcm p d u ri d e co n ifere (p d u ri d e rfin oase) form ate d in sp ecii de rinoase : brad, m olid , p in , lari etc. fru n ze a cicu lare (a ce) fru nze n form de ace de la con ifere p e r ia n t in veliu l flo ra l, form at din p etale i sepale flo r i h e rm a fro d ite ce |e care poseda organe sexu ale brbteti i fem eieti

S U B E X P L 1 C A II F IG U R I

FIG. S : X S,tomat acvifer ; 2 celulele epiteiiului ; S m eaturi ; 4 peretele exterior al ceJulelOir epidermice FIG. 4 : A Vedere din fa : R rostru ; B seciune in irostm : Lbr labru ; Md mandibule ; M x m a x lle ; Lb labliu ; Ca canal alim entar ; Cs ranal salivar FIG. 5 : e esofag ; c j t t camer filtrant ; I m tnstestiin mijlociu ; r rect. FIG. 6 : A.B.C. vasele lemnoase (xHemul) ; D .E .F . G, vasele llberlene (floemul) FIG. 1 : .n.f. disc nectarlfer ; n. exfl. nectarii extraflorale FIG. 10 : A la afide ; B Ia psillde ; C la cooclde FIG. dl : cs canal 9alivar ; gs gland salivar ; ep epifarfnge ; hlp hipoCaringe ; i m tntc.itIn mijlociu ; es esofag ; ca canal alim entar ; ps pomp salivar ; R rastru FIG. 15 ; A L v l e c a n i m n rufiilum Cldl., Rlamde doreale ou o pereche de celule cru filiera cu doi pori ; B E. coryli L., gland ste-rnalS (f. adult), din zece celule cu filier cu 10 pqri

Biblioteca apicultorului'
au a n r u t : '

P. DABIJA
e n tru J n e r n prieteni ai /.'binelor

A. POPA M. ERBAN
Bolile i duntorii albinelor. c . A rrroN E scu ngrijirea fam iliilor de albine

N. CHIRU
V a 'o rifica ra intern? a culesurilor 7

HRISTEA M. lALOMIEANU
. rov'useh albinelor n spirijinul cinului ed. II m buntit
D A B l.'A A . H iV lN A J

sntii

^roducerea r.iierii *' faguri i n seciuni.

J . STA'NCIU
Agenda apicultorul

C om baterea intoxicaii] o r la al': .* "

V or a ja re :

C. 1R1STEA
Boala n prisci M anualul p 'c u k o ru lu i C atalog apicole
Lei 12

de u t'k j- , ins* alaii

i produse

1 lpftilt n ateiirole poliK m l'ce ale In stitu tu lu i lu t rnnional de Tehnologiic Mcf,w>mlo A dIcoIA al A plm ondlei B ucureti I, itr. P ita r Mo^ ftv* 20