Sunteți pe pagina 1din 11

LUCRARE PRACTIC|

11

DENSITATEA, VISCOZITATEA {I TENSIUNEA SUPERFICIAL| A LICHIDELOR BIOLOGICE


A. M\surarea densit\]ii prin metoda densimetrului
A1. Definirea [i explicarea no]iunii de densitate A2. Aplica]ii medicale

B. M\surarea coeficientului de viscozitate cu viscozimetrul Ostwald


B1. Explicarea fenomenului de viscozitate B2. Aplica]ii medicale

C. M\surarea coeficientului de tensiune superficial\ cu stalagmometrul Traube


C1. Definirea [i explicarea fenomenului de tensiune superficial\ C2. Aplica]ii medicale

D. Influen]a unor agen]i tensioactivi asupra coeficientului de tensiune superficial\


D1. Agen]i tensioactivi D2. Aplica]ii medicale: solu]ii tensiotampon

E. ~ntreb\ri [i exerci]ii

213

LUCRARE PRACTIC|

Densitatea, viscozitatea [i tensiunea superficial\ sunt propriet\]i fizice comune tuturor lichidelor. Pentru o anume temperatur\ [i presiune, densitatea, coeficientul de viscozitate [i coeficientul de tensiune superficial\ sunt caracteristice pentru fiecare lichid `n parte. Lichidele biologice au anumite intervale de valori normale pentru fiecare dintre parametrii men]iona]i anterior. Modificarea lor poate apare fie `n mod fiziologic dar, cel mai frecvent, patologic, determinarea lor fiind important\ pentru diagnosticul unor boli. Dintre metodele cunoscute pentru determinarea acestor parametri, `n lucrarea de fa]\ le vom prezenta pe cele uzuale `n laboratorul clinic. Astfel, vom m\sura densitatea cu ajutorul densimetrului. Viscozitatea, Viscozitatea care este un parametru de curgere al fluidelor, va fi determinat\ indirect, utiliznd viscozimetrul Ostwald. Tensiunea superficial\ superficial\ este un parametru fizic care intervine la interfa]a dintre dou\ medii, att `n cazul lichidelor biologice ct [i a celulelor din organismul viu; coeficientul de tensiune superficial\ va fi determinat tot indirect [i relativ, prin intermediul stalagmometrului Traube [i se va pune `n eviden]\ influen]a unor substan]e, numite agen]i tensioactivi, asupra sa. ~n]elegerea principiilor fizice care stau la baza determin\rii acestor parametri face posibil\ cunoa[terea limitelor [i a cauzelor de eroare care pot conduce la rezultate false, ce pot fi considerate eronat ca fiind patologice.

PARTEA PRACTIC|
P r i n c i p i u l m e t o d e i de determinare a densit\]ii unui lichid cu ajutorul densimetrului se bazeaz\ pe l e g e a l u i A r h i m e d e , aplicat\ `n cazul scufund\rii densimetrului `n lichidul a c\rui densitate dorim s\ o determin\m. . Conform princi-piului mai sus amintit, el va fi `mpins ascendent cu o for]\ cu att mai mare (determinnd o imersie cu att mai mic\ - corpul se va scufunda mai pu]in) cu ct lichidul este mai dens. Se va putea, deci, afla densitatea lichidului apreciind nivelul pn\ la care se scufund\ densimetrul. Deoarece densimetrul prezint\ o scal\ gradat\ direct `n unit\]i de densitate (prin introducere `n
214

Materiale folosite: urodensimetru cilindru gradat lichid de cercetat termometru hrtie de filtru

LUCRARE PRACTIC|

lichide de densitate cunoscut\) vom putea citi direct densitatea lichidului respectiv. Descrierea densimetrului Densimetrele (numite [i areometre) sunt aparate din sticl\, utilizate pentru determinarea densit\]ii relative (metoda este deci r e l a t i v \ determin\rile se fac tot fa]\ de apa distilat\, dar aceasta este utilizat\ ini]ial, pentru realizarea scalei gradate - [i d i r e c t \ , nu necesit\ calcule ajut\toare, densitatea se determin\ prin citire direct\).
Scal\ gradat\

Plutitor (P)

Rezervor (R)

Densimetrul, p\r]i componente

Fig. 1

Un densimetru (fig. 1) este un instrument din sticl\, care este compus din urm\toarele p\r]i: un corp cilindric, cu diametru de 2-3 cm, plin cu aer p l u t i t o r u l ( P ) . La partea inferioar\ a acestuia se g\se[te un r e z e r v o r ( R ) , care este umplut cu un material greu (alice de plumb sau mercur) pentru a deplasa centrul de greutate al dispozitivului la partea inferioar\, determinnd, `n cazul plutirii `n lichidul de studiat, un echilibru stabil `n pozi]ie vertical\. La partea superioar\ plutitorul se continu\ cu o tij\ cu diametrul pn\ la 1 cm, `nchis\, `n interiorul c\reia se g\se[te o s c a l \ g r a d a t \ `n densit\]i relative [i temperatura la care s-a efectuat gradarea. Pentru o precizie mai mare tija densimetrului trebuie s\ fie ct mai lung\ [i ct mai sub]ire, distan]a dintre dou\ diviziuni devenind astfel mai mare. Pentru corec]ia `n func]ie de temperatur\, densimetrul poate con]ine `n interiorul s\u un termometru. Dac\ grada]ia este `n unit\]i de densitate, aparatul poate fi folosit pentru m\surarea densit\]ii. Gradarea se face prin introducere `n lichide cu densit\]i cunoscute, `n unit\]i de densitate relativ\ la temperatura de 20C, ca unitate de densitate fiind luat\ densitatea apei distilate la presiunea de 760 mm col. Hg [i temperatura de 4C (gradare 20/4C), densit\]ile exprimate fiind numeric egale cu densitatea `n g/cm3. Intervalul densit\]ilor ce se poate m\sura cu un densimetru este relativ mic, astfel `nct se construiesc densimetre speciale pentru determinarea densit\]ii urinei (urodensimetru, cu scala cuprins\ `ntre 0,997 [i 1,066), laptelui (lactodensimetru) etc., densitatea lor apar]innd la domenii diferite iar numele lor variind `n func]ie de natura substan]ei de cercetat. Dac\ densimetrul este gradat direct `n unit\]i de concentra]ie atunci el permite determinarea concen215

LUCRARE PRACTIC|

Densit\]i ale apei distilate func]ie de temperatura de lucru

g/cm3 tC 15,0 0,999126 15,5 0,999050 16,0 0,998970 16,5 0,998887 17,0 0,998801 17,5 0,998713 18,0 0,998622 18,5 0,998528 19,0 40,99832 19,5 0,998332 20,0 0,998230 20,5 0,998126 21.0 0,998019 21,5 0,997909 22,0 0,997797 22,5 0,997682 23,0 0,997565 Tabel 2. 2.

g/cm3 t C 23,5 0,997445 24,0 0,997323 24,5 0,997198 25,0 0,997071 25,5 0,996941 26,0 0,996810 26,5 0,996676 27,0 0,996539 27,5 0,996400 28,0 0,996259 28,5 0,996116 29,0 0,995971 29,5 0,995823 30,0 0,995673 30,5 0,995521 31,0 0,995367 31,5 0,995211

tra]iei unui anumit lichid `n ap\. Este cazul alcoolmetrului, care permite m\surarea direct\ a concentra]iei alcoolului `n volume, procentual. Densitatea alcoolului pur este mai mic\ dect a apei. ~n consecin]\, un amestec ap\ - alcool va avea o densitate cu att mai mic\ (fa]\ de ap\) cu ct volumul alcoolului este mai mare, varia]ia densit\]ii amestecului producndu-se exclusiv `n func]ie de volumul de alcool. U r o d e n s i m e t r u l sau u r o m e t r u l , folosit `n laborator pentru determinarea densit\]ii urinii, este gradat astfel `nct s\ cuprind\ valorile `ntre care variaz\ densitatea urinei (obi[nuit grada]ia este `ntre 1,000 [i 1,060 g/cm3), gradarea fiind f\cut\ pentru 20/4C.

Mod de lucru

a) M \ s u r a r e a d e n s i t \ ] i i u r i n e i cu urodensimetrul ~n laboratorul clinic determinarea densit\]ii urinei se realizeaz\ obi[nuit `n urina colectat\ din 24 ore. La aceast\ lucrare practic\ vom determina densitatea pe un lichid cu propriet\]i fizice asem\n\toare cu ale urinei. Se va proceda dup\ cum urmeaz\: - se introduce lichidul de cercetat `n cilindrul gradat pn\ la 2/3 din volumul cilindrului, cu grij\, astfel `nct s\ nu se formeze spum\ la suprafa]\ (dac\ se formeaz\, aceasta este `ndep\rtat\ cu hrtie de filtru pentru a nu `mpiedica citirea ulterioar\); - urodensimetrul, ]inut de tij\, vertical cu rezervorul `n jos, se introduce `n lichid, f\r\ s\ ating\ pere]ii cilindrului; este l\sat apoi s\ pluteasc\, asigurndu-ne c\ nu atinge fundul cilindrului; - dup\ realizarea condi]iei de echilibru stabil, se cite[te cifra corespunz\toare diviziunii tangente la partea inferioar\ a meniscului format de interfa]a lichid/aer, care corespunde densit\]ii relative a urinei exprimat\ `n g/cm3; - se scoate apoi densimetrul, se recupereaz\ lichidul (`n flaconul ini]ial) [i se cl\te[te cu ap\ att cilindrul ct [i densimetrul, care apoi se introduce `n suportul s\u special de protec]ie. Corec]ia de temperatur\ se realizeaz\ conform rela]iei (4), `nmul]ind valoarea citit\ cu densitatea apei la temperatura de lucru (luat\ din tabelul 2). De[i metoda este simpl\ exist\ cteva surse de erori [i anume: densimetrul nu este perfect vertical;
216

LUCRARE PRACTIC|

lichidul din cilindru este insuficient [i densimetrul atinge fundul vasului; dac\ densimetrul atinge pere]ii cilindrului apare o for]\ de frecare la acest nivel; prezen]a unui strat de spum\ la suprafa]a lichidului poate `mpiedica citirea grada]iei (aceast\ spum\ poate fi `ndep\rtat\ cu hrtie de filtru); eroarea de paralax\ (cea mai important\) rezult\ din citirea grada]iei sub un anumit unghi; prevenirea acestei erori se poate face atunci cnd axa privirii se afl\ la acela[i nivel cu partea inferioar\ a meniscului lichidian. Eroarea tolerat\ la citire este de o diviziune.

Rezultatele ob]inute vor fi corectate `n func]ie de temperatur\:

D = dcitit x Dap\ la temperatura de lucru

Rezultate experimentale : Temperatura de lucru = Valori ob]inute : d1 = d2 = d3 =

Cum sunt valorile ob]inute de dvs. fa]\ de valorile densit\]ii normale a urinii?
b) M\surarea concentra]iei `n alcool cu alcoolmetrul Modul de lucru include acelea[i etape ca [i la punctul precedent, dar dispozitivul utilizat este un alcoolmetru, cu scala gradat\ de la 0 la 84 (procente de volum), iar lichidele de cercetat sunt cuprinse `n flacoanele cu alcool I, II [i III. Se ob]in valorile concentra]iilor `n alcool (% vol.) ale celor 3 lichide.

217

LUCRARE PRACTIC|

PARTEA PRACTIC|

Metoda este indirect\ indirect\ (valoarea lui nx se obtine prin calcul) [i relativ\ relativ\ (deoarece determinarea lui nx se face `n raport cu apa distilat\).

Principiul metodei

Principiul metodei porne[te de la legea lui Poiseuille. Aplicnd legea Poiseuille pentru cele dou\ lichide, apa (a) [i lichidul de cercetat (x) vom avea:

Se urm\re[te curgerea unui aceluia[i volum V din lichidul de cercetat, [i din cel de referin]\ printr-un tub capilar de parametri cunoscu]i [i constan]i. Se m\soar\ timpii corespunz\tori. Fiind vorba despre un fenomen de curgere laminar\, va fi guvernat de legea lui Poiseuille, conform c\reia debitul este propor]ional cu presiunea:
Q= V P r4 = , `n care P = g h t 8 l

(3)

`n care V, r, l, g [i h sunt identici. Din raportarea celor dou\ rela]ii rezult\:


tx/ta = x/ a x x/a x = tx/ta x x/a x a

Qa = V/ta = K Pa r /l a; Pa = a g h Qx = V/tx = k Px r /l x ; Px = x g h

de unde:

sau r = x/a = txx/taa

`n care: Q = debitul de curgere prin tubul capilar V = volumul considerat t = intervalul de timp `n care se scurge volumul V prin tubul capilar P = presiunea hidrostatic\ sub care se produce curgerea lichidului = densitatea absolut\ a lichidului g = accelera]ia gravita]ional\ h = `n\l]imea coloanei de lichid ce asigur\ curgerea, determinnd presiunea hidrostatic\ (P). r, l = parametrii dimensionali ai tubului, respectiv raza [i lungimea n = coeficientul de viscozitate dinamic\ a lichidului de studiat.

218

LUCRARE PRACTIC|

O a

A b

Deci cunoscnd a [i a, determinnd (prealabil, prin una din metodele men]ionate anterior) densitatea lichidului de cercetat x, m\surnd tx [i ta, se poate calcula coeficientul de viscozitate al lichidului de cercetat, x. Descrierea aparatului Viscozimetrul Ostwald const\ dintr-un tub de sticl\ `n form\ de U (fig. 4), deschis la ambele capete, prezentnd `n ambele ramuri cte un rezervor de aceea[i capacitate, cele dou\ rezervoare fiind situate la nivele diferite (unul superior - A [i altul inferior - B), `ntre ele tubul prezentnd [i o por]iune capilar\ de lungime l [i de raz\ r , situat\ `n continuarea rezervorului de la nivelul superior, a c\rui volum V este delimitat de dou\ repere (ngust\ri de calibru) a [i b . Cap\tul superior al rezervorului A se continu\, prin intermediul unui tub de plastic cu o sering\ de aspira]ie S . Aparatul este fixat perfect vertical `ntr-un stativ.

a)

Mod de lucru

Viscozimetrul Ostwald (explica]ia nota]iilor `n text) a) schem\ schem\ de principiu principiu b) imagine de ansamblu

b) Fig. 4

Materiale necesare: viscozimetru Ostwald lichid de cercetat ap\ distilat\ pipete cronometru

Se umple dispozitivul cu lichid de cercetat cu ajutorul pipetei, prin cap\tul bra]ului O , pn\ la marginea superioar\ a rezervorului B. Conform principiului vaselor comunicante, lichidul va ascensiona `n bra]ul O pn\ la o `n\l]ime ce va corespunde reperului d din bra]ul O; - se aspir\ cu ajutorul seringii S lichidul, pn\ deasupra reperului a ; - se decupleaz\ seringa, moment `n care lichidul va `ncepe s\ curg\ din rezervorul A; - se noteaz\ timpul tx m\surat cu ajutorul cronometrului, din momentul `n care lichidul ajunge la nivelul reperului a pn\ la nivelul reperului b , prin curgere liber\; - se efectueaz\ 10 determin\ri; - se gole[te viscozimetrul, se spal\ cu ap\; - se repet\ aceea[i succesiune de opera]iuni introducndu-se apa, obligatoriu pn\ la acela[i nivel d , pentru a asigura aceea[i denivelare h , ce determin\ curgerea liber\ a lichidului, datorat\ presiunii hidrostatice P. Este necesar\ cunoa[terea temperaturii de lucru, valoarea coeficientului de viscozitate dinamic\
219

LUCRARE PRACTIC|

a apei distilate, dat\ de tabele, variind cu temperatura (vezi tabelul 6).

ta

tx

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rezultate experimentale Temperatura de lucru = corespunz\tor c\reia: ap\ = Dap\ = Densitatea absolut\ a lichidului de cercetat (determinat\): Dsubstan]\ = Pentru cele 10 determin\ri efectuate, se realizeaz\ un tabel de date de tipul celui al\turat. Valorile determinate ale viscozit\]ii lichidului de cercetat vor fi supuse p r e l u c r \ r i i s t a t i s t i c e , determinnd: - media aritmetic\ Ni, - eroarea medie p\tratic\ a valorii individuale (devia]ia standard, Ni), - eroarea probabil\ a mediei aritmetice a m\sur\torilor (Ni2).

Tabel de rezultate
N
i

N
i

(Ni)2 Calcule

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tabel pentru prelucrarea statistic\ a datelor

r F
r G
Fig. 10

PARTEA PRACTIC|

Metoda stalagmometric \ este o metod\ indirect\ [i relativ\, folosindu-se stalagmometrul Traube, a c\rui construc]ie se bazeaz\ pe legea lui Tate. Tate ~n conformitate cu aceast\ lege o picatur\ de lichid se desprinde de la extremitatea inferioar\ a unui capilar orientat vertical atunci cnd greutatea ei (G) egaleaz\ for]ele de tensiune superficial\ ce se exercit\ tangen]ial pe conturul de implantare al pic\turii la extremitatea capilarului (F): G=F deci G = mg = vg; F = 2r (11) (12) (13)
220

Legea lui Tate: pentru un acela[i tub capilar, masa pic\turii este propor]ional\ cu tensiunea superficial\ a lichidului; num\rul de pic\turi per gram este invers propor]ional cu

LUCRARE PRACTIC|

0 10 20 30 40 0 10 20 30 40

unde : m - masa unei pic\turi, g accelera]ia gravita]ional\, v - volumul unei pic\turi, - densitatea lichidului, r - raza conturului de implantare al pic\turii (se consider\ raza capilarului).

Descrierea dispozitivului utilizat

Stalagmometrul Traube este un dispozitiv format dintr- un tub capilar orientat vertical, care prezint\ la jum\tatea sa un rezervor de volum V, delimitat de dou\ repere. ~n raport cu aceste dou\ repere se g\sesc marcate deasupra (pentru reperul superior) [i, respectiv, dedesubt (pentru reperul inferior), cte 40 diviziuni egale (fig. 11).

La extremitatea superioar\ se g\se[te ata[at\ o sering\ prin intermediul unui tub de cauciuc, cu ajutorul c\reia se aspir\ lichidul n rezervorul de volum V. Considernd c\ n volumul V al rezervorului stalagmometrului se g\sesc n pic\turi, se nlocuie[te rela]ia (11) cu expresia (12) [i respectiv (13) rezultnd egalitatea: vg = 2r (14)

a)

Particulariz\m aceast\ rela]ie pentru lichidul de cercetat (indice x) [i pentru lichidul de referin]\ (indice a): Vx/nx x g = 2rx (15) Va/na a g = 2ra (16)

b)

Stalagmometrul Traube a) schem\ de principiu b) imagine de ansamblu

Fig. 11

Fiind satisf\cut\ egalitatea Vx = Va = V (se folose[te acela[i stalagmometru att pentru lichidul de referin]\ ct [i pentru lichidul de cercetat), prin raportarea rela]iei (15) la (16) se ob]ine:

n x a x = n a x a

(17)

221

LUCRARE PRACTIC|

Ultima rela]ie exprim\ principiul metodei [i arat\ c\ num\rul de pic\turi care iau na[tere dintr-un volum egal de lichide diferite este invers propor]ional cu valoarea coeficientului de tensiune superficial\ al lichidelor [i direct propor]ional cu valoarea densit\]ii absolute a acestora, cnd conturul de implantare al pic\turilor este acela[i.

P
Materiale necesare: stalagmometru Traube (prev\zut la partea superioar\ cu tub de cauciuc si sering\); dou\ pahare Berzelius, unul pentru ap\ distilat\ [i cel\lalt pentru lichidul de cercetat; lichid de cercetat; lichid de referin]\ (ap\ distilat\); termometru. a a x ta t x x

Mod de lucru:

1 2 3 4 5 ... 10

Tabel de rezultate

Ni
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ni

(Ni)2

Calcule

Practic se rezum\ la determinarea num\rului de pic\turi care sunt con]inute n volumul V al stalagmometrului, n cazul lichidului de referin]\ [i al lichidului de cercetat, n acelea[i condi]ii fizice de m\surare. Se vor parcurge urm\toarele etape: - naintea m\sur\torilor, stalagmometrul se spal\ cu ap\ distilat\ [i se fixeaz\ n stativ; - se aspir\ ap\ distilat\ din paharul Berzelius pe la partea inferioar\ a stalagmometrului cu ajutorul seringei pn\ ce nivelul lichidului dep\[e[te diviziunea 0 a scalei gradate superioare ; -se scoate partea inferioar\ a stalagmometrului din lichid si se apas\ u[or pistonul seringei pn\ ce se desprinde o nou\ pic\tur\, notndu-se valoarea diviziunii la care se afl\ nivelul lichidului (s\ presupunem ca aceast\ valoare este 5); - se ac]ioneaz\ n continuare asupra pistonului pn\ ce se desprinde o nou\ picatur\, notndu-se [i de aceast\ dat\ valoarea diviziunii la care a ajuns nivelul lichidului (s\ presupunem 30); - se deta[eaz\ vrful seringei de la cap\tul tubului de cauciuc pentru a se asigura o curgere liber\ a lichidului [i se num\r\ toate pic\turile care se formeaz\ din lichidul cuprins n rezervor; - cnd nivelul lichidului se apropie de diviziunea 0 a scalei gradate inferioare, se reintroduce vrful seringei n tubul de cauciuc pentru a opri curgerea [i se noteaz\ valoare diviziunii n momentul desprinderii ultimei pic\turi de lichid num\rate (consider\m aceasta valoare 10); - se efectueaz\ cte 10 m\sur\tori pentru apa distilat\ [i respectiv pentru lichidul de cercetat, valorile ob]inute se trec n tabel; - se cite[te valoarea temperaturii din camera n care s-au f\cut m\sur\torile. Rela]ia de calcul: Din rela]ia (17) rezult\ imediat:

222

Tabel pentru prelucrarea statistic\ a datelor

LUCRARE PRACTIC|

x = a

n a x n x a

(18)

Num\rul de pic\turi na [i, respectiv, nx se poate calcula astfel: - din exemplul considerat mai sus se observ\ c\ unei pic\turi de ap\ distilat\ i corespund 30 - 5 = 25 diviziuni - consider\m c\ num\rul de pic\turi care se formeaz\ din volumul cuprins ntre diviziunea 30 de pe scala superioar\ [i diviziunea 10 de pe scala inferioar\ este 45. ~n acest caz num\rul de pic\turi cuprins n volumul V al rezervorului va fi 45 din care se va scade frac]iunea de pic\tura con]inut\ n cele 10 diviziuni de pe scala superioar\ [i, respectiv, cele 10 diviziuni de pe scala inferioar\. Aceast\ frac]iune de pic\tur\ se calculeaz\ astfel: 1 pic\tura corespunde la . . . 25 diviziuni x pic\turi corespund la . . . 20 diviziuni ----------------------------------------x= 20 = 0,8 pic\turi 25

~n acest caz num\rul de pic\turi con]inut n volumul V al stalagmometrului este: 45 - 0,8 = 44,2 pic\turi. Pentru fiecare caz n parte, se va calcula num\rul de picaturi, valorile ob]inute trecndu-se n tabel. Revenind la rela]ia (18) trebuie precizat c\ valorile pentru x si a se iau din tabelele corespunz\toare n func]ie de temperatura la care s-au desf\[urat m\sur\torile. Referitor la valoarea lui ()x, aceasta se determin\ cu ajutorul urodensimetrului n lucrarea precedent\. Prezentarea datelor experimentale Rezultatele m\sur\torilor se trec n urm\torul tabel:

a
1 2 3 4 5 ... 10

n nx
a

223

Tabel de rezultate

S-ar putea să vă placă și