Sunteți pe pagina 1din 5

Subiecte examen chimie fizică şi coloidală

1. Enumeraţi principalele caracteristici ale stării gazoase.


2. Definiţi legea lui Avogadro.
3. Definiţi legea Dalton.
4. Prezentaţi diferenţele dintre gazele ideale şi cele reale.
5. Presiunea de vapori a lichidelor.
6. Definiţi căldura latentă de vaporizare (lv).
7. Definiţi căldura latentă molară de vaporizare (Lv).
8. Umiditatea atmosferică.
9. Descrieţi o celulă elementară dintr-o reţea cristalină.
10. Numiţi minim cinci parametri ce caracterizează starea solidă cristalină.
11. Enumeraţi cele şapte sisteme cristaline ideale.
12. Tipuri de reţele cristaline : reţele ionice.
13. Tipuri de reţele cristaline : reţele atomice.
14. Tipuri de reţele cristaline : reţele moleculare.
15. Tipuri de reţele cristaline : reţele metalice.
16. Relaţii de înrudire cristalografică.
17. Definiţi căldura latentă de topire (lt).
18. Definiţi căldura latentă molară de topire (Lt) .
19. Definiţi principiul I al termodinamicii şi daţi expresia lui matematică.
20. Energia internă – funcţie de stare ce caracterizează principiul I al termodinamicii.
21. Entalpia – funcţie de stare ce caracterizează principiul I al termodinamicii.
22. Calorimetrul izoterm.
23. Legile termochimiei : legea Lavoisier – Laplace.
24. Legile termochimiei : legea Hess.
25. Definiţi principiul II al termodinamicii.
26. Entropia– funcţie de stare ce caracterizează principiul II al termodinamicii.
27. Entalpia (energia) liberă Gibbs – funcţie de stare ce caracterizează principiul II al
termodinamicii.
28. Inerţia chimică şi importanţa ei.
29. Viteza de reacţie.
30. Reacţii de ordinul I.
31. Ce reprezintă şi cum se defineşte parametrul t1/2 (sau τ )?
32. Reacţii de ordinul II.
33. Reacţii de ordin multiplu.
34. Constanta de viteză.
35. Influenţa temperaturii asupra constantei de viteză.
36. Energia de activare.
37. Influenţa presiunii asupra constantei de viteză.
38. Influenţa catalizatorilor asupra constantei de viteză.
39. Cataliza omogenă.
40. Cataliza eterogenă.
41. Promotori şi inhibitori catalitici.
42. Reacţii reversibile şi starea de echilibru chimic.
43. Legea acţiunii maselor (legea echilibrelor chimice).
44. Principiul Le Chȃtelier (principiul echilibrului mobil).
45. Precizaţi influenţa presiunii asupra echilibrelor la reacţiile în fază gazoasă.
46. Precizaţi influenţa temperaturii asupra echilibrului unei reacţii chimice.
47. Precizaţi influenţa concentraţiei reactanţilor asupra poziţiei de echilibru.
48. Echilibre în sisteme eterogene.
49. Solubilitatea substanţelor lichide.
50. Echilibrul de distribuţie lichid – vapori.
51. Distilarea simplă.
52. Distilarea fracţionată (rectificarea).
53. Amestecuri de lichide nemiscibile.
54. Amestecuri azeotrope.
55. Extracţia cu solvenţi.
56. Presiunea de vapori a soluţiilor : prima lege a lui Raoult.
57. Difuzia : definiţie, viteză de difuzie.
58. Osmoza : definiţie, descrierea unui osmometru.
59. Presiunea osmotică.
60. Tipuri de membrane semipermeabile.
61. Prima lege a presiunii osmotice.
62. A doua lege a presiunii osmotice.
63. Osmoza inversă.
64. Electrochimie : factorul de corecţie van’t Hoff (i).
65. Electrochimie : coeficientul osmotic (fo).
66. Electrochimie : activităţi şi coeficient de activitate (fa).
67. Daţi exemple de electroliţi tari şi slabi.
68. Descrieţi pila reversibilă Daniell.
69. Metoda electrometrică de măsurare a pH-ului.
70. Coroziunea chimică şi electrochimică.
71. Pasivitatea metalelor.
72. Adsorbţie şi coeficient de adsorbţie: definiţie, expresie, unităţi de măsură.
73. Caracterizaţi adsorbţia fizică.
74. Caracterizaţi adsorbţia chimică (chemosorbţia).
75. Explicaţi, conform graficului coeficient de adsorbţie - presiune , fenomenele de
adsorbţie şi condensare capilară la adsorbţia gazelor pe suprafeţe solide.
76. Reprezentaţi grafic şi explicaţi relaţia izotermei de adsorbţie a lui Freundlich.
77. Cum se manifestă cele două tipuri de adsorbţie (fizică şi chimică) în funcţie de
temperatură ?
78. Clasificaţi adsorbanţii după natura lor şi în funcţie de domeniul de utilizare.
79. Adsorbţia statică şi dinamică a gazelor pe suprafeţe solide.
80. Adsorbţia solid - lichid (a soluţiilor).
81. Adsorbţia de schimb.
82. Adsorbţia amestecurilor (adsorbţia cromatografică).
83. Sisteme disperse eterogene : definiţie, mărimi caracteristice.
84. Clasificarea sistemelor disperse : după gradul de dispersie şi după interacţiunea dintre
fazele sistemului.
85. Clasificarea sistemelor disperse : după forma particulelor fazei disperse şi după natura
mediului de dispersie.
86. Clasificarea sistemelor disperse : după starea de agregare a fazelor sistemului.
87. Clasificarea sistemelor disperse : după mărimea particulelor fazei disperse.
88. Obţinerea coloizilor prin condensare prin procedee chimice (reacţii de dublu schimb).
89. Obţinerea coloizilor prin condensare prin procedee chimice (reacţii de hidroliză).
90. Obţinerea solilor prin condensare prin procedee chimice (reacţii de oxidare).
91. Obţinerea coloizilor prin condensare prin procedee fizice.
92. Obţinerea coloizilor prin dispersie prin procedee mecanice.
93. Obţinerea coloizilor prin dispersie prin procedee fizice şi chimice.
94. Descrieţi structura ternară a unei micele coloidale.
95. Scrieţi şi explicaţi o formulă micelară generală.
96. Metode de purificare şi analiză a coloizilor : dializa.
97. Metode de purificare şi analiză a coloizilor : electrodializa.
98. Metode de purificare şi analiză a coloizilor : electrodecantarea.
99. Metode de purificare şi analiză a coloizilor : ultrafiltrarea.
100. Proprietăţile cinetice ale sistemelor coloidale : mişcarea browniană.
101. Proprietăţile cinetice ale sistemelor coloidale : sedimentarea.
102. Proprietăţile optice ale sistemelor coloidale : opalescenţa.
103. Proprietăţile optice ale sistemelor coloidale : efectul Tyndall.
104. Proprietăţile electrice ale sistemelor coloidale : electroforeza.
105. Proprietăţile electrice ale sistemelor coloidale : electroosmoza.

Subiecte cu răspunsuri la alegere

• (p ⋅ Vm) T = cst = constant reprezintă:


a) legea Hess; c) legea Boyle – Mariotte;
b) legea Gay – Lussac; d) legea Charles.

• (Vm) p = cst. = constantă ⋅ T reprezintă:


a) legea Dalton; c) legea Boyle – Mariotte;
b) legea Gay – Lussac; d) legea Charles.

• (p)Vm = cst. = constantă ⋅ T reprezintă:


a) legea Lavoisier-Laplace; c) legea Boyle – Mariotte;
b) legea Gay – Lussac; d) legea Charles.

• Într-un sistem la echilibru, entropia este:


a) minimă; c) egală cu entalpia.;
b) maximă; d) nulă.

• Starea solidă amorfă este considerată:


a) starea solidă ideală; c) o stare lichidă subrăcită;
b) o stare intermediară; d) un amestec eterogen de cristale.
• Lichidele au tendinţa de a lua forma vasului sub acţiunea :
a) presiunii atmosferice; c) forţei gravitaţionale;
b) forţelor intermoleculare nespecifice; d) forţelor de coeziune.

• În stare de imponderabilitate, lichidele:


a) se transformă în vapori; c) formează legături de hidrogen;
b) iau formă sferică; d) îşi micşorează volumul.

• La presiune constantă, lichidele se vaporizează consumând căldură, păstrându-şi:


a) volumul constant; c) temperatura constantă;
b) starea de agregare; d) legăturile de hidrogen.

• Presiunea la care o substanţă coexistă ca lichid şi gaz la o temperatură dată se numeşte :


a) punct de fierbere; c) presiune de saturaţie;
b) presiune critică; d) presiune de vapori.

• Punctul de fierbere normal reprezintă temperatura de vaporizare a unui lichid :


a) la 760 mm Hg; c) la 1 atmosferă;
b) în scara Celsius; d) în condiţii standard.

• Menţionaţi parametrul care rămâne constant în următoarele tipuri de procese:


a) izoterm; c) izocor;
b) adiabatic; d) izobar.

• Într-o transformare ciclică, variaţia energiei interne este :


a) nulă ; c) pozitivă, la temperatură constantă ;
b) cu semn negativ ; d) diferenţa între energiile stărilor intermediare.

• Enumeraţi etapele unei reacţii la suprafaţa unui catalizator, care sunt în număr de:
a) 3; c) 5;
b) 4; d) 6.

• Suprafaţa specifică reprezintă ( şi se măsoară în) :


a) suprafaţa unei molecule [cm2/moleculă];
b) suprafaţa unui mol de substanţă [m2/mol];
c) suprafaţa raportată la volum [m2/g].

• Cunoaşterea compoziţiei la echilibru, într-o reacţie reversibilă, este importantă pentru:


a) evaluarea randamentului reacţiei; b) stabilirea condiţiilor de lucru;
c) calcularea necesarului de reactanţi; d) aprecierea influenţei unor factori asupra reacţiei.

• Catalizatorii cresc viteza de reacţie prin:


a) creşterea temperaturii sistemului; b) mărirea randamentului reacţiei;
c) scăderea energiei de activare; d) micşorarea timpului de înjumătăţire.
• Substanţele cu presiuni de vapori mari :
a) sunt substanţe nevolatile ; c) se separă uşor de compuşii nevolatili;
b) au puncte de fierbere coborâte ; d) fierb la temperaturi ridicate.

• Factorii care influenţează deplasarea echilibrului chimic sunt:


a) temperatura; e) densitatea; i) starea de agregare;
b) volumul; f) concentraţia reactanţilor;
c) compoziţia mediului; g) catalizatorii; j) constanta de viteză.
d) presiunea; h) indicele de refracţie;

• În procesul de formare a coloizilor prin condensarea moleculelor sau ionilor dintr-o


soluţie în particule coloidale:
a) gradul de dispersie creşte; c) suprafaţa interfazică creşte
b) gradul de dispersie scade d) suprafaţa interfazică scade.

• Prin dispersarea particulelor mari până la dimensiuni coloidale, la formarea unui coloid:
a) gradul de dispersie creşte c) suprafaţa interfazică creşte
b) gradul de dispersie scade d) suprafaţa interfazică scade

• Fenomenul de îndepărtare a unei substanţe de pe sorbant sau din interiorul acestuia se


numeşte:
a) disipare c) distilare
b) absorbţie d) desorbţie

• Selectivitatea adsorbanţilor polari, în cazul adsorbţiei electroliţilor, este influenţată de:


a) temperatură b) vâscozitatea mediului c) pH-ul soluţiei
d) încărcarea electrică a suprafeţei solide e) natura ionilor

• Pentru accelerarea procesului de ultrafiltrare, acesta se efectuează:


a) la temperaturi ridicate c) la presiuni negative (vid)
b) folosind mai multe filtre d) cu ajutorul forţei centrifuge.

• Semnul şi mărimea micelei coloidale sunt determinate de :


a) nucleu; c) SEH (stratul de contraioni);
b) SIH (stratul fix de ioni); d) stratul difuz.