Sunteți pe pagina 1din 15

c 

m 

      

 
 
    

 m  


 
   

 


 
 
    

 m 
 

 
 
   

 
 
     

 

  
    m

       m

! 
     m


m 

Pe Pămân" nu ex ă organ m vegea sau anma care să poaă supraveu n absena ape a
urmare" apa are o mporană covârşoare penru exsena ve

# rosfera" componenă mporană a meduu nconjurăor" ese un ssem n connuă mşcare ş


caracer a de propreă specfce prnre care ş capacaea de a d ova dfere subsane.
Daoră acese propreă" apa acumuează o sere de compuş pe care nu conne n mod
naura" precum ş subsane n concenra mu ma mar decâ cee obşnue.

Pumbu anorganc ajunge n apă n sare de oxdare +2 ş provne dn surse de pouare
ndusrae ş expoaa mnere. Pumbu dn benzna cu pumb (adaos de erae pumb penru
creşerea cfre ocance) consue sursa majoră a pumbuu amosferc ş eresru dn care o
mare pare ajunge evenua ş n ssemu apeor naurae. La acese surse de pouare se po
adăuga zăcămne cu mnereur de pumb care n unee oca po conrbu a prezena pumbuu
n apee naurae.


  

Pumbu ese un eemen dn grupa a IV-a prncpaă" având smbou Pb (dn a.pumbum) ş
număru aomc 82. Pumbu ese un mea moae" maeab ş face pare dn caegora meaeor
gree. După ce ese proaspă ăa" pumbu meac preznă o
cuoare ab-abăsru" dar meda ce ese expus a soare"
cuoarea sa ş perde ucu" aşa cum se poae observa n
 m" ransformându-se nr-o cuoare gr nchs. ând ese
op nr-un chd" pumbu are un ucu de cuoarea crom-
argne.

üü 


 

þþ
 $ 
 
 
 

 
 $ 


  %

  
&
   

h     

Y 

 
 
 Y


 
 
mm ' X 

(  )) m* + , m ,- 

( 

 ) * m+., m),- 

 
 
 / , 0 )1'  ' 

( 
 
&
   
   

  
   

 
 
  

 
 
 j


 
 j


&
 
  
$  

þþ
O  
  p

Sufau de pumb (II) ese sab soub n apă" după cum se poae observa n . În aceasă
dagrama se araă adonarea onor sufa (È )

a o soue de de concenrae 0.1.
p#-u soue ese 4.5" ceea ce nseamnă că aceasă concenrae de  nu poae ajunge
ncodaa a 0.1" dn cauză că se formează hdroxd de pumb(II). Se poae observa că
soubaea soue de  scade a 10 000" ar on de sufa ajung a concenraa de 0.1.

ü 
i !

þþ
r
"! 


!#!

r   !!" 


#$ % &

'( &

Proba de apă poabă ese aspraă n facăra de aer-aceenă a sperofoomeruu de absorbe


aomcă. onnuu de pumb se deermnă prn măsurarea absorbane radae emse de o
ampă cu caod cavar de pumb" a ungmea de undă de 217 nm sau a 283.31 nm (unde
efecee de nerferenă prn mprăşerea radae specfce sun ma scăzue).

 &

Sperofoomeru de absorbe aomcă ese prevăzu cu


urmăoaree anexep

? ampă cu caod cavar de pumb%

? arzăor amena cu aer-aceenă%


? buee cu aceenă%
? buee sau compresor penru aer comprma%

  
? debmere penru măsurarea debuu de gaze. ü   
  
 


?
?
þþ
Ê ) ?

23  %
2( 
 p

2 0

 p2  
m)))X 

 
 
$ 

 &
 
 
   2  
m)))X 

 
 
  
  
 / 4  m), &  
5 0 
 $ 
 
   &
 
 
  

mX 

 
m 
Y 

  


20Y

 p

 
 
 6mX m))7 

 ? ??

Y
 
&
  
   6    
2


/
$ 
p 
  
 
&
  
0 ( 
 


 &
   
 Y
 
&

 

 


 
 
 
 

Y
  &

 
&
 
  

 
 
  
 
 
 
  
 

 
  

  

þþ
h ? ? ?  ?

±2


 
 

)X 

 


 & 

 
 
 ?

h ??  ?? ? ? ?  ?  ??  ?

) ) m  m)
Y

 


 ëX 
) . . +  )
3

 ëX 
) m  m) )
 


 78X 


  
6   

& 
& 
  

Y
 
 

 
 
 $ 
 

 
 

 

 
 
  

?
5  &
 
 p

Õ   0
 (9  /8


þþ
‘ndep

- repreznă concenraa de pumb dn proba concenraă" că pe curba de eaonare" n


mcrograme pe cenrmeru cub%

! - repreznă concenraa de pumb dn proba maror (proba zero) că pe curba de eaonare"
n mcrograme pe cenmeru cub%

a-voumu de probă obnu prn concenrare" n cenmer cub%

V-voumu probe de apă ua n ucru" n cenmer cub.

r O ??% ?*?+$??

'(? &?

În soue acanzaă a p# 8-9" pumbu formează cu dzona (dfenocarbazona) un compex


de dzona de pumb de coorae roz-roşe" a căre nensae ese proporonaa cu connuu
de pumb ş se deermnă coormerc a ungmea de undă de 520 nm sau cu fru verde.

 ??&?

? üoocoormeru%
? Pân de separare de 500X ş 250 X %
? #âre ndcaor unversa de p#.


þþ ü ü
 ?
Ê )?

23  %

23 4 %


23  p)
  
$m))X  %


23 
/ 
0p) 
$m))X  %

2

$ jp 2. / 
2 0%

23 
 :m:%

2 
 p

2 0 Y
 m):p  
  
 $   & 
 

 2 6
 


 
 Y
  
5 
 6
 X 
ë
 ) m: 
  6 6 

  

 $

 Y
 

  
5  6

  
$
   
 
  
 
 
 

m))X   

20Y
 p
 

 
 : 
m): 
 


m):
&

 )) X   

2  
  
 ):p  
 
 $   (
 


 


26


 

))X 
  
 
 


  
 m: 6  
  & 
 
5  6
 X 
 ) m:
 6
 
 
$
 $

 

  
 

 
5 
 6 6  

  Y 
 
 ))X 
 
 

2 %
þþ
2%

2( 
 p     


2 0Y

 
 p2  
m)))X 

 
/ 4
 m), &  
5 0 
 $ 6$ 

   m: &  
  m: 

 
mX 

 
 
) m 

Y 

 


 


20Y

 
 p2  
))X  
 & 
  m: 

mX 

 
) ))  


2Y
 
m):pm)

$m)) X  

þ þ
 ? ??

±26


 

)) X 


$
 
 

h ?? ?? ? ? ? ?

D
 X 
 
8 


) Y) ))

m)) ) ));) ))

m) (

) ))

Y
 
 2   Y
 
) m:
&
  Y

  

 
 
 & 
 

  Y
 

 6 6 
 6
 $

 

 Y  
 

    
6 
 
 
 
   6 6  
 $
 6
  Y 
 
     
 $ 

 
 

±2 6
 
 
 
 
 ))X 
 
 
 $  
 

 
  
& 
 3
 

 
 Y


  6

  6 $ j$Y
 
 
5 
 
 
  
  
  
    
 
 
  
 
 

  6
 
 
 
 
 2 

  
  
  (    6 


5 
 
 
 6 6  
$
$
 
þ
þ


h ? ? ?  ?

±2 

 
  
 
 
 )X 
 
  
 
 
 & 

 
 
 

h ?  ?? ? ? ?  ?  ??  ?

Y

 
 ëX 
 ) ) m  m)

 ) . . +  )


3 X 

 ) m  m) )

 78 X 


  
6   

& 
& 
  

Y
 
 

 
 
 $ 
 

 
 

 

 
 
  


5  &
 
 p

Õ  
 (9 
  /8 0

þ þ
‘
p

2 

 
  
   
  
  

 
 
  %

! 2

 
 
 / 
0 
 

 

  %

2$
 
 


 %

D2$

  

 

  c
c  
 
 


 $
 


 
  È p

   (  $  


 


$
 
  
 
 È  
5

 & j62
 È % 

 

 2
&62
 Y 

  
 
m):
 6 

  


  
&
 

 

/ j
0  

 
 
  
 
 2 

 < 4     

 
   &   6  È ±  

 
 
  

 
 
 

 ? ? ?  Y 


   
 
5 
  
 
 =5

 
 

$ 
$ 
  &   Y
 
5

 


 

  
 
 
 
 
     &    
mm), 

þ þ
= c c 

(
 

 
  
 
  6 

 
 

 
 
 $
   & 

 
 
 p 
 

 
 

   
$  $ 
  
 & 
 
 
 

 
 

-  

  4  

 
 $ j


 
p 


 
 
  

 5
   
 &  

 
 

 

± 


 
 
 
  
 & 
 $ j
 
p  
 
 &     

   

þ þ
  
 

>m?Y 3Y 23 2 
%

> ?Y @ Y 


4 4
 3 A 
 
 m. %

>?= 
 
 4
D m = & &
 
 ! 
& )m)%

>?Y
 = 4 
 = 5B ! 
& ))%

>?4p88
 CD
 8CD8E
 

þ þ