Sunteți pe pagina 1din 9

DISCIPLINA MANAGEMENTUL PROIECTELOR

REFERAT

INTRODUCERE

Transformarile economice din tara noastra precum si necesitatea de


adaptare rapida la cerintele pietei comune europene impun transformarea si
modernizarea activitatii manageriale in orice domeniu. Din aceasta cauza, apare
necesitatea dezvoltării si implementării de instrumente, tehnici, metodologii
care sa faciliteze si eficientizeze activitatea din acest domeniu. Pentru
activitatea de constructii, datorita particularitatilor pe care le are, se constata o
nevoie si mai accentuata in acest sens astfel încât să se asigure specialistilor
posibilitatea de a analiza o mare varietate de situatii posibile ce vor putea sa apara in
realizarea unui proiect de constructie, de a capata deprinderea de a lua decizii in ce
priveste solutiile optimale de rezolvare a problemelor propuse.
Astfel, plecând de la aspectele prezentate mai sus, managementul de
proiect se poate defini în trei moduri astfel:

1. Un ansamblu de practici, proceduri, tehnologii care precizează în mod


coordonat actiunile concrete, mijloacele umane si materiale, variantele de executie
în vederea realizării cu succes a unui proiect de constructie în anumite
conditii impuse:
- un anumit cost,
- o anumită durată,
- un anumit nivel al calitătii,
- un anumit nivel maxim al disponibilului de resurse;
2. Proces dinamic, stabilit si condus in contextul unui set de constrângeri
(termene, costuri, cerinte) prin care se organizează si utilizează resurse adecvate
intr-un mod structurat si controlat cu scopul de a realiza un proiect de constructie cu
maxim de eficientă;

3. Transpunerea în viată a unui proiect de constructie

Activitatea de constructie prezintă o serie de caracteristici care o


diferentiază net de productia industrială întrucât problemele ce pot să apară sunt
foarte numeroase, foarte diverse si nu în ultimul rând foarte dificil de rezolvat.
Această dificultate în rezolvare provine din greutatea în ceea ce privete modelarea
matematică a fenomenelor specifice activitătii de constructie. În acest caz la
proiectarea sistemelor informatice pentru managementul proiectelor de
constructie trebuie să se tină cont de caracteristicile activitătii de constructie
astfel încât acestea să fie suficient de flexibile în ceea ce privete schimbările si să
se adapteze unor conditiilor si practicilor specifice fiecărui proiect de
constructie în parte.

Particularitătile activitătii de constructie

a.
Caracterul de unicat al activitătii de constructie
Realizarea unei lucrări de constructie are caracter de unicat deoarece
are la bază un proiect tehnic care definete numai acea lucrare si care impune
o serie de măsuri legate de amplasament, proiectarea si adaptarea unor solutii
tehnologice si organizatorice specifice de executie, evaluarea si planificarea
costurilor de executie.

b.
Proces de constructie în permanentă schimbare
Procesul de constructie este mobil, în timp ce produsul acestuia –
lucrarea de constructie este fix în spatiu. Acest aspect diferentiază net activitatea
de constructie de activitătile industriale unde procesul de productie este fix, iar
produsul este mobil. În plus procesul de constructie pe lângă cei trei parametri
comuni (obiectele muncii, forta de muncă, mijloacele de muncă), mai include
si un alt parametru specific: conditiile naturale de mediu.

Caracterul complex al activitătii de constructie

Caracterul complex derivă din:

- numărul mare , peste 100.000 de sortimente de materiale, număr mare de


muncitori cu specializări diferite (aprox. 100 meserii) precum si o gamă
largă de utilaje si echipamente tehnologice;
- diversitatea proceselor de constructie, marea majoritate fiind procese
manuale si manual mecanizate, factorul uman intervenind direct în
transformările fluxurilor de materiale, energie si informatii;
- modul de desfă surare o parte importantă a procesului de constructie se
desfăoară în aer liber sub influenta directă a factorilor atmosferici.

Durata mare de executie a lucrărilor de constructii

Dimensiunile mari ale obiectelor de constructie ce apartin unei lucrări


de constructie, numărul mare de procese de constructie care trebuie realizate
în anumite conditii tehnologice si organizatorice, numărul mare de actiuni cu
caracter tehnic, economic, administrativ, variatia conditiilor meteorologice fac
ca durata de execuŃie a lucrării să fie relativ mare cu implicatii majore
asupra costului de executie si a prevederilor contractuale (termene, decontări,
repartizarea riscului).
Volum si greutate mare a produselor folosite în executie

Folosirea unor materiale si prefabricate cu volum si greutate mare în procesul


de construire implică rezolvarea unor probleme suplimentare de transport,
depozitare si manipulare.

Multitudinea factorilor implicati

Realizarea unui proiect de constructie face apel la numeroase persoane


fizice si/sau juridice, cu roluri foarte variate (conceptie, executie, furnizare de
materiale sau servicii, executarea unor anumite sarcini, consultantă tehnică,
economică, juridică, etc.), de unde apare necesitatea unei foarte bune
coordonări. Trebuie îmbinate pe de o parte, atât aspectul tehnologic si
organizatoric (ordonarea eficientă a diferitelor actiuni), cât si aspectul
psihologic (armonizarea relatiilor între participanti) , pentru a garanta reusita
proiectului.

Parametrii principali în realizarea unui proiect de constructie

În realizarea unui proiect de constructie intervin trei parametri de bază


care stabilesc, în final, factorii de reuită a proiectelor. Acesti parametri sunt:
costul proiectului, durata proiectului, calitatea proiectului.

COST

Costul total de realizare a unui proiect de constructie reprezintă expresia


bănească a tuturor “eforturilor” (fortă de muncă, resurse materiale, utilaje si
echipamente tehnologice, resurse informationale, servicii, taxe, actiuni cu
caracter tehnico -administrativ, etc.) necesare a fi făcute în scopul realizării
proiectului în toate etapele sale constitutive.

DURATA
Durata totală de realizare a unui proiect de constructie reprezintă
intervalul de timp necesar realizării proiectului în anumite conditii tehnologice,
organizatorice si administrative.

CALITATEA

Calitatea se defineste ca rezultanta totalitătii performantelor de


comportare a constructiilor în exploatare, caracterizându-se prin ansamblul de
produse, resurse, proceduri, actiuni, mijloace si măsuri, tehnologii,
regulamente, responsabilităti utilizate în conceperea, realizarea si exploatarea
constructiilor precum si aptitudinea de utilizare si coordonare a acestora în scopul
satisfacerii exigentelor utilizatorilor si colectivitătilor pe întreaga durată de existentă
a constructiilor.
Acesti trei parametri au un rol esential în realizarea cu succes a unui proiect
de constructie în anumite conditii (conditii impuse de beneficiar, conditii tehnico-
organizatorice, conditii de mediu, etc.).
Proiectul de constructie se poate defini ca un ansamblu de etape concretizate
în actiuni întreprinse într-o succesiune logică si care sunt destinate realizării
unui obiectiv unic si măsurabil.

Un obiectiv este unic dacă a fost atins o singură dată si definitiv fiind
bine delimitat spatial, în cazul nostru obiectivul fiind realizarea unei
constructii (obiect de constructie) sau a unui ansamblu de constructii (obiecte de
constructie).

Un proiect de constructie are caracter de unicat prin următoarele aspecte:


- este proprietatea intelectuală a unei persoane, grup de
persoane sau a unei firme;
- are la bază un proiect unic si implicit un contract unic;
- implicarea vitală în societate si natură (prezentând
grad de risc sub aspectul sigurantei si al sănătătii
oamenilor);
- caracteristici proprii cum ar fi functionalitate
(destinatie, mod de utilizare), complexitate si
considerente tehnice, economice , organizatorice specifice.

Clasificarea proiectelor de constructie

Având în vedere aspectele prezentate mai sus proiectele de constructie


se clasifică pe baza următoarelor criterii:
1. În functie de destinatie distingem proiecte pentru:
a. Clădiri civile – clădiri de locuinte, pentru învătământ,
artă, cultură, clădiri pentru ocrotirea sănătătii, clădiri administrative.
b. Clădiri industriale – hale industriale, depozite, garaje,
depouri.
c. Constructii speciale industriale – sonde, constructii
energetice, constructii miniere, cosuri de fum, turnuri de răcire.
d. Constructii hidrotehnice – baraje, canale de navigatie,
constructii pentru piscicultură
e. Constructii speciale:
- agricole (sere)
- pentru transporturi si telecomunicatii (căi ferate,
drumuri, treceri de nivel, poduri, viaducte, tunele), constructii pentru
transportul energiei electrice (aeriene, subterane)
- alimentări cu apă si canalizare (rezervoare de apă,
rupturi de apă, retele de distributie, de canalizare, constructii pentru
îmbunătătirea calitătii apei – statii de epurare )
f. Constructii pentru transportul si distributia petrolului, gazelor,
lichidelor industriale, aerului comprimat, termoficare.

2. După importantă distingem:

a. proiecte de constructie de importantă globală (categorii


de importantă) si aici avem:
- constructii de importantă exceptională (A)
- constructii de importantă deosebită (B)
- constructii de importantă normală (C)
- constructii de importantă redusă (D)
b. proiecte de importantă specifică (clase de importantă)
stabilită prin reglementări tehnice si criterii specifice.

3. După caracterul lucrărilor distingem proiecte pentru:

a. lucrare nouă;
b. lucrare de reparatie – care are ca scop readucerea la starea
de functionalitate initială, a unor elemente nestructurale din cadrul unei
constructii existente;
c. lucrare de consolidare – are ca scop refacerea sau
mărirea capacitătii portante a unor elemente structurale din cadrul unei
constructii existente;
d. lucrare de reabilitare - are ca scop repunerea unei
constructii existente într-o nouă stare de functionalitate (reabilitare
functională, structurală, termică )

Etapele în realizarea unui proiect de constructie

Realizarea unui proiect de constructie are două componente principale si


anume:

Etapa I – FUNDAMENTARE SI PROIECTARE


Etapa II - EXECUTIE

Cele două componente ale realizării unui proiect de constructie pot fi


concretizate prin următoarele etape:

1. Initierea proiectului. Analiza de fezabilitate – este etapa prin


care beneficiarul reflectă asupra oportunitătii realizării proiectului de
constructie precum si asupra implicatiilor si consecintelor ce pot
să apară ca urmare a realizării acestui proiect. Prin această etapă
se vizează următoarele aspecte:
- informatii de natură tehnică (structură constructivă,
functională si tehnologică, număr niveluri, arie
construită, etc.)
- informatii de natură economică (costuri de realizare,
cantităti de resurse, cheltuieli generale, etc.)
- informatii de natură managerială (durată de
realizare, structuri organizatorice adoptate, planificarea
resurselor si aprovizionării)

2. Elaborarea proiectului tehnic – este etapa prin care se


stabilesc dimensiunile, forma si structura elementelor de
constructie si de instalatii, natura si calitatea materialelor si
echipamentelor folosite. În această etapă se conturează
următoarele elemente: date despre realizarea lucrării – memorii
tehnice pe specialităti, breviare de calcul, planuri, etc., caietele
de sarcini, listele cu cantitătile de lucrări, graficul general de
realizare a proiectului, detalii de executie

3. Licitatia / Contractarea – este un „concurs” prin care se


prezintă ofertele în scopul adjudecării executiei proiectului.
Această etapă presupune întocmirea unei documentatii care
cuprinde o serie de informatii de natură tehnică, comercială,
financiară si juridică referitoare la procedura de licitare, ofertare,
contractare.

4. Executia proiectului – este etapa prin care planurile, detaliile


de executie si specificatiile tehnice se materializează în elemente de
constructie. Această etapă se caracterizează printr-un complex de
actiuni (procese de constructie, actiuni cu caracter tehnic, economic,
organizatoric, administrativ, etc.) care concură la edificarea
lucrării de constructie.

5. Finalizarea proiectului - este etapa prin care se certifică


finalizarea lucrărilor si încetarea obligatiilor executantului. Această
etapă cuprinde aspecte legate de:
perioada de garantie a lucrării, cartea tehnică a constructiei
care cuprinde date referitoare la proiectarea, executia si
receptia lucrărilor precum si cadrul informational pentru
identificarea si determinarea stării tehnice a constructiei
si evolutia acesteia în timp.

S-ar putea să vă placă și