Sunteți pe pagina 1din 76

Valerian Cioclei Cristina Rotaru Andra-Roxana Trandafir

Drept penal Partea specialä

Culegere de teste grilä pentru examenele de an, de licentä ~i de admitere in profesii juridice

Editia 2

CIOCLEI, Valerian Studii: Facultatea de Drept a Universitätii din Bucure~ti; diplomä de studii aprofun- date in specializarea Drept penal - ~tiinte criminale, ca bursier al guvemului francez (Montpellier I); doctor in drept al Universitätii Bucure~ti, precum ~i al Universitätii Montpellier I - Franta. Activitate: profesor universitar, Criminologie ~i Drept penal- Partea specialä, Facul- tatea de Drept a Universitätii din Bucure~ti; membru al Comisiei de redactare a Noului Cod penal- Legea nr. 286/2009; avocat. Publicatii: lucräri ~tiintifice, articole ~i carti, in domeniul criminologiei ~i dreptului penal, printre care: Mobilul in conduita criminalä (1999); Manual de criminologie (1999, 2003, 2005, 2007, 2011); Drept penal. Partea specialä. Infractiuni contra persoanei (2007, 2009); Constitutia Romäniei. Comentariu pe articole, coautor (2008); Critica ratiunii penale (2009); Drept penal. Partea specialä. lnfractiuni contra patrimoniului (20 II ); Drept penal. Partea specialä. lnfractiuni contra persoanei ~i Jnfractiuni contra patrimoniului. Cu referiri Ja Noul Cod penal (2013); Politique(s) criminelle(s)- Melangesen l'honneur de Christine Lazerges, Ed. Dalloz, 2014 (coautor); Codul penal. Comentariu pe articole (coautor, 2014).

ROTARU, Cristina Studii: Facultatea de Drept a Universitätii din Bucure~ti; Institutul National de Magistraturä; doctor in drept, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucure~ti; doctorand al Departamentului Drept Public al Universitätii Las Palmas de Gran Canaria.

Activitate: conferentiar universitar, Drept penal - Partea specialä ~i Criminologie, Facultatea de Drept a Universitätii din Bucure~ti; formator Ia Institutul National al Magistraturii; judecätor Ia Inalta Curte de Casatie ~i Justitie. Publicatii: autoare a mai multor lucräri ~i articole de specialitate, printre care: Legea falimentului - doctrinä, jurisprudentä, legislatie (2001); Fundamentul pedepsei. Teorii moderne (2006); Infractiuni de fals (2007).

TRANDAFIR, Andra-Roxana Studii: Facultatea de Drept a Universitätii din Bucure~ti; master in Drept penal fundamental, Facultatea de Drept, Universitatea Montpellier I; doctor in drept, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucure~ti; Facultatea de Relatii Economice Internationale, Academia de Studii Economice; studii postdoctorale Ja Facultatea de Drept, Universitatea din Bucure~ti (in curs de finalizare). Activitate: avocat Managing Associate al Stoica&Asociatii; asistent universitar Ia disciplinele Criminologie ~i Drept penal - Partea specialä, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucure~ti; secretar de redactie al revistei Analeie Universitätii din Bucure~ti - Seria Drept; secretar general al Asociatiei Henri Capitant a Prietenilor Culturii Franceze - Romania; reprezentant al Romäniei in cadrul Grupului Partener a/ Institutului Max Planck pentru Criminologie Balcanicii, stabilit cu Universitatea din Zagreb. Publicatii: autoare a numeroase articole publicate in tarä ~i sträinätate, a monografiei "Angajarea räspunderii penale a persoanei juridice" (20 II) ~i a lucrärii "Räspun- derea penalä a persoanei juridice. Jurisprudenta rezumatä ~i comentatä" (20 13).

Valerian Cioclei Cristina Rotaru Andra-Roxana Trandafir

Drept penal. Partea specialä

Culegere de teste grilä pentru examenele de an, de licentä ~i de admitere in profesii juridice

Editia a 2-a

- revizuitä ~i adäugitä -

®1t

Editura C.H. Beck

Bucure~ti 2015

AVERTISMENT! Avänd in vedere amploarea luatä de fenomenul fotocopierii lucrärilor de specia- litate, mai ales

AVERTISMENT!

Avänd in vedere amploarea luatä de fenomenul fotocopierii lucrärilor de specia- litate, mai ales in domeniul Dreptului, atragem atentia cä, potrivit art. 14 ~i 140 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor ~i drepturile conexe, reproducerea operelor sau a produselor purtätoare de drepturi conexe, dacä respectiva reproducere a fost efectuatä färä autorizarea sau consimtämäntul titularului drepturilor recunoscute de

sau cu amendä.

Prin reproducere, conforrn legii, se intelege realizarea, integralä sau partialä, a uneia

legea mentionatä, constituie infractiune ~i se pedepse~te cu inchisoare

ori a mai multor copii ale unei opere, direct sau indirect, temporar ori permanent, prin orice mijloace ~i sub orice formä.

Nu vä faceti pärta~i Ia distrugerea cäqii!

Editura C.H. Beck este acreditatä CNATDCU ~i este consideratä editurä cu prestigiu recunoscut.

Drept penal. Partea specialä. Culegere de teste grilä pentru examenele de an, de Iicentä ~i de admitere in profesii juridice Valerian Cioclei, Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir

Copyright© 2015- Editura C.H. Beck

Toate drepturile rezervate Editurii C.H. Beck Nicio parte din aceastä lucrare nu poate fi copiatä fiirä acordul scris al Editurii C.H. Beck. Drepturile de distribu\ie in sträinätate apaqin in exclusivitate editurii.

Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Romäniei CIOCLEI, VALERIAN Drept penal : partea specialä : culegere de teste grilä pentru examenele de an, de licentä ~i de admitere in profesii juridice I Valerian Cioclei, Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir.- Ed. a 2-a, rev.- Bucure~ti: Editura C.H. Beck, 2015 ISBN 978-606-18-0475-7

I. Rotaru, Cristina li. Trandafir, Andra-Roxana

343(498)(075.8)(079.1)

_Editura C.H. Beck Str. Serg. Nutu Ion nr. 2, sector 5, Bucure~ti Tel.: 021.410.08.47; 021.410.08.73 Fax: 021.410.08.48 E-mail: comenzi@beck.ro

Redactor: Oana Dimitriu

Tehnoredactor: Cätälin Mantu

Cuprins

Argument

VII

Teste grilä

}

I. Infractiuni contra persoanei

l

II.

Infractiuni contra patrimoniului

55

111. Infractiuni contra autoritätii

83

IV. Infractiuni contra infäptuirii justitiei

89

V. Infractiuni de coruptie fii de serviciu

l09

VI. Infractiuni de fals

l25

VII. Infractiuni contra sigurantei pe drumurile publice

132

VIII. Infractiuni contra familiei

134

Räspunsuri

137

Argument Supraincärcarea spiritului prin sistemul notelor ~i excesele sistemului de competitie asasineazä spiritul,

Argument

Supraincärcarea spiritului prin sistemul notelor ~i excesele sistemului de competitie asasineazä spiritul, a spus un mare savant. S-a mai spus cä singurul lucru bun Ia un examen este faptul cä ne poate aräta "ce nu $firn", Indiferent cum ar fi conceput, un examen este susceptibil de critici. Cu cät face mai mult apella cantitatea de cuno~tinte in dauna calitätii cunoa~terii, cu cät se bazeazä mai mult pe principiile ~abloanelor in dauna principiilor logice, cu atät mai mult un examen este criticabil. Sistemul de examinare bazat pe grile, fie cä acestea sunt inchise, deschise ori semideschise, este ~i el criticabil ~i a fost deseori contestat Singura justificare a examenului grilä este numärul mare de participanti, iar singurul aspect (relativ) pozitiv este obiec- tivitatea rezultatului de departajare (in pofida subiectivitätii crite- riilor, a cerintelor). Altfel, sistemul grilä are päcatele comune multor examene: pune accentul pe cantitatea de cuno~tinte ~i favo- rizeazä gändirea schematicä. Tinänd cont de cele mentionate anterior, dar ~i de faptul cä, pänä Ia urmä, un examen este "un räu necesar", prezenta culegere de teste grilä are menirea de a-i sprijini pe participantii Ia diferi- tele examene ce presupun insu~irea unor cuno~tinte de Drept penal - Partea specialä. Cum nu existä examene ideale, pregätirea trebuie adaptatä examenelor concrete, indiferent cät de bine sau de räu sunt acestea concepute, independent de perceptia noasträ cu privire Ia cät de relevante sau lipsite de relevantä ar putea fi acestea. Ca atare, grilele prezentate in culegere nu reprezintä decät un simplu "teren de antrenament" pentru participantii Ia examene, a~a cum sunt aceste examene concepute, de regulä, ln prezent. Eie sunt menite sä ne arate "ce nu $firn" inainte de a o constata prin examen Recomandäm cu toatä convingerea ca aceste teste grilä ( ca ~i orice alte teste de acest gen, indiferent de eine ~i cum Je concepe) sä fie utilizate ca simple instrumente de verificare (de testare) a

VIII

Drept penal. Partea specialii- Gutegere de teste grilii

cuno~tintelor. Eie nu trebuie, ~i nici nu pot in opinia noasträ, sä inlocuiascä pregätirea specificä, temeinicä, bazatä pe lege, pe

doctrina ~i practica in domeniu.

Autorii

NB. fntrebiirile au fast formulate in sistemul tip grilii semi- deschisii, ceea ce inseamnii cii riispunsurile corecte pot avea fie o

care nicio

variantii, fie douii variante exacte. Nu pot fi intrebiiri Ia

variantii nu este corectii sau intrebiiri Ia care toate cele trei variante sunt corecte.

I. Infractiuni contra persoanei

1. Omorul sävär~it cu premeditare [art. 189 alin. ( 1) lit. a)

C.pen.]:

a) implicä o simplä chibzuire anterioarä asupra faptei;

b) implicä exteriorizarea rezolutiei infractionale prin acte de

pregätire a infractiunii;

c) implicä existenta unui interval de timp intre luarea hotärärii

de a comite infractiunea ~i sävär~irea acesteia, chiar dacä taptui-

torul

nu a chibzuit asupra

faptei ~i nu a pregätit-o.

2. Omorul säv~itcu premeditare [art. 189 alin. (1) lit. a) C.pen.]:

a) se poate retine ~i in cazul erorii asupra identitätii persoanei

(error in personam);

b) nu se poate retine in cazul devierii actiunii (aberratio ictus);

c) se poate retine ~i atunci cänd fäptuitorul a urmärit un interes

material.

3. Omorul sävär~it din interes material [art. 189 alin. ( 1) lit. b)

C.pen.]:

a) nu se poate retine in cazul erorii asupra identitätii persoanei

(error in personam);

b) se poate retine ~i in cazul devierii actiunii (aberratio ictus);

c) nu se poate retine cänd fäptuitorul urmäre~te obtinerea unei

sume de bani.

4. Omorul sävär~it din interes material [art. 189 alin. ( 1) lit. b)

C.pen.]:

a) se poate retine indiferent dacä fäptuitorul a obtinut sau nu

satisfacerea interesului urmärit;

b)

nu se poate retine cänd mobilul omorului a fost gelozia, chiar

dacä

in

urma

infractiunii

fäptuitorul

realizeazä

~i un

avantaj

material;

Drept penal. Partea specialii- Culegere de teste grilii

2

Uciderea unui politist aflat in timpul liber, cu o armä arti-

zanalä pregätitä special in acest scop, de cätre cumnatul säu, din

cauza unui litigiu privitor Ia o mo~tenire, reprezintä:

5.

a)

infractiunea de omor calificat;

b)

infractiunea de ultraj;

c)

infractiunea de omor calificat in concurs cu infractiunea de

ultraj.

6.

Fapta inculpatului care, cu ajutorul unui somnifer reu~e~te

adoarmä victima, dupä care o leagä de copac ~i 1i aplicä o loviturä

de topor in cap, fapt ce duce Ia decesul victimei, reprezintä:

a) infractiunea de omor simplu, cu retinerea circumstantei agra-

vante conständ in sävär~irea faptei profitänd de starea de väditä vulnerabilitate a victimei datoratä värstei, stärii de sänätate, infir-

mitätii sau altor cauze [art. 77 lit. e) C.pen.];

b) infractiunea de omor simplu (art. 188 C.pen.) in concurs cu

infractiunea de lipsire de libertate (art. 205 C.pen.);

c) infractiunea de omor simplu (art. 188 C.pen.).

7. Pentru a obliga victima sä-i cedeze, inculpatul o love~tede mai multe ori, cu putere, in zona capului, cu o lopatä, dupä care intretine cu victima un raport sexual. Loviturile primite i-au produs victimei multiple fracturi craniene in urma cärora aceasta a decedat, la cäteva säptämäni dupä agresiune. Fapta inculpatului reprezintä:

a) infractiunea de omor (art. 188 C.pen.), in concurs cu infrac-

tiunea de viol (art. 218 C.pen.);

b) infractiunea de omor calificat, comis pentru a inlesni sau a

ascunde sävär~irea unei alte infractiuni [art. 189 alin. ( 1) lit. d) C.pen.] in concurs cu infractiunea de viol (art. 218 C.pen.);

c) infractiunea de viol urmat de moartea victimei [art. 218

alin. (4) C.pen.).

8. Uciderea fratelui mamei reprezintä:

a) doar infractiunea de omor (art. 188 C.pen.);

b) omor calificflt (art. 189 C.pen.);

c) infractiunea de violentä in familie raportatä la omor (art. 199

In.fractiuni contra persoanei

3

9. Aplicarea mai multor lovituri cu bätul unui minor in värstä de 10 luni de cätre mama sa, lovituri care au produs ruperea unor organe interne ~i au cauzat in final moartea acestuia, reprezintä infractiunea de:

a) uciderea nou-näscutului sävär~itäde cätre mamä;

b) infractiunea de violentä in familie raportatä la omor (art. 199

C.pen. raportat la art. 188 C.pen.);

c) infractiunea de violentä in familie raportatä la loviri sau vätä-

märi cauzatoare de moarte (art. 199 raportat la art. 195 C.pen. ).

10. Inculpatul i-a aplicat sotiei sale, insärcinatä in 3luni, mai multe

lovituri cu o bätä in zona abdominalä pentru a o ajuta sä avorteze. Intensitatea loviturilor a determinat insä rupturi ale organelor interne ~i

a provocat moartea victimei. Care este incadrarea juridicä a faptei?

a) infractiunea de omor calificat;

b) infractiunea de ucidere din culpä in concurs cu cea de intre-

rupere a cursului sarcinii;

c) infractiunea de loviri sau vätämäri cauzatoare de moarte.

11. Care va fi incadrarea juridicä, in cazul in care fäptuitorul a

incuiat ~i abandonat victima Intr-o camerä frigorificä, cu scopul de

a o impiedica sä participe la o intälnire, iar victima a decedat?

a) lipsire de libertate urmatä de moartea victimei;

b) ucidere din culpä;

c) omor in concurs cu lipsire de libertate.

12. Conform legislatiei romäne, suprimarea vietii unui bolnav

aflat in fazä terminalä, la rugämintea acestuia:

a) nu reprezintä infractiune;

b) reprezintä o infractiune contra vietii persoanei;

c) reprezintä infractiune, chiar dacä a fost in prealabil aprobatä

de un medic.

13. Fapta de a pune o picäturä de otravä in cana cu ceai a vic-

timei ~i de a o ajuta sä bea, la rugämintile insistente ale acesteia, faptä care i-a determinat moartea, reprezintä:

a) infractiunea de determinarea sau inlesnirea sinuciderii;

b) ucidere la cererea victimei;

4 Drept penal. Partea specialii - Gutegere de teste grilii

14. I. a aplicat lui V. cinci lovituri cu o nuia peste picioare. Una

dintre lovituri a nimerit peste o leziune produsä accidental in urmä cu douä säptämäni. La patru zile de Ia fapta lui I. aceastä leziune a suferit complicatii, V. a mers Ia spital, a primit ingrijiri medicale,

dar cu toate acestea a tacut septicemie ~i a decedat. Ce infractiune se poate retine in sarcina lui I.?

a) omor;

b) loviri sau vätämäri cauzatoare de moarte;

c) ucidere din culpä.

15. I. i-a aplicat prietenului säu V., bolnav de tuberculozä in fazä avansatä, cu care a avut o disputä verbalä, trei lovituri cu picioarele in zona toracicä. La momentul aplicärii loviturilor I. era

incältat cu bocanci. De~i a väzut cä V. nu a mai reactionat dupä primirea loviturilor, I. a plecat ~i a revenit a doua zi, cänd 1-a gäsit pe V. decedat. Expertiza medico-legalä a confirmat cä moartea a survenit ca urmare a fracturilor costale ~i a faptului cä douä coaste au perforat plämänul victimei. Ce se poate retine in sarcina lui 1.?

a) infractiunea de loviri sau vätämäri cauzatoare de moarte;

b) infractiunea de omor;

c) infractiunea de vätämare corporalä.

16. Omorul este o infractiune:

a) contra persoanei;

b) contra vietii;

c) care are ca urmare imediatä o vätämare corporalä.

17. Pentru retinerea omorului calificat sävär~it cu premeditare

este necesarä:

a) exteriorizarea intentiei de a ucide o persoanä;

b) trecerea unei perioade de timp de Ia luarea rezolutiei infrac-

tionale pänä Ia comiterea faptei;

c) o chibzuintä de cel putin cäteva zile asupra faptei.

Infractiuni contra persoanei

5

18. Fapta de a aplica timp de cinci ore lovituri cu o nuia udä pe

corpul unui tänär de 16 ani, ce au avut drept efect producerea unui ~oc hemoragic ~i moartea victimei, poate fi calificatä drept:

a) loviri sau vätämäri cauzatoare de moarte;

b) rele tratamente aplicate minorului;

c) omor.

lovituri de cutit in zona inimii ~i producerea

unei plägi penetrante ce a necesitat 15 zile de ingrijiri medicale reprezintä:

19. Aplicarea unei

a) infractiunea de loviri sau vätämäri cauzatoare de moarte;

b) tentativä Ia infractiunea de omor;

c) infractiunea de lovire sau alte violente.

20. Aruncarea cu putere, de Ia micä distantä, a unei pietre de

pavaj stradal spre capul unei persoane ~i ränirea acesteia, Ia nivelul

capului, cu urmarea unor leziuni ce necesitä 90 de zile de ingrijiri medicale, reprezintä:

a) tentativä Ia infractiunea de omor;

b) vätämare corporalä;

c) lovire sau alte violente.

21. Aruncarea unui borcan cu dulceatä de Ia fereastra unui bloc

ce dä spre un trotuar intens circulat ~i ränirea unui pieton care a suferit multiple traumatisme cranio-cerebrale ce au necesitat 59 de zile de ingrijiri reprezintä:

a) infractiunea de vätämare corporalä;

b) infractiunea de vätämare corporalä din culpä;

c) infractiunea de tentativä de omor.

22. Violenta in familie [art. 199 C.pen.]:

a) se poate retine in cazul in care victima este fiul fratelui

tatälui raptuitorului;

b) nu se poate retine in cazul in care victima este sotia fratelui

tatälui raptuitorului;

c) nu se poate retine in cazul in care raptuitorul era despäqit in

fapt de sotia sa (victima) care locuia in altä localitate.

6 Drept penal. Partea speciala - Culegere de teste grila

23. Poate exista infractiunea de violentä in familie [art.

C.pen.], atunci cänd:

199

a) taptuitorul a tägäduit patemitatea in privinta victimei ~i actiu-

nea sa a fost admisä;

b) taptuitorul se afla in curs de divort cu victima;

c) taptuitorul nu cuno~tea legätura de rodenie cu victima.

24. Poate exista infractiunea preväzutä Ia art. 189 alin. ( 1) lit. c)

C.pen. (sävär~irea omorului pentru a se sustrage ori pentru a sus-

trage pe altul de Ia tragerea Ia räspundere penalä sau de la execu- tarea unei pedepse):

a) dacä fapta a fost sävär~itä impotriva unui politist, indiferent

de mobil;

b) dacä un detinut i~iucide colegul de celulä pentru a putea evada;

c) chiar dacä faptuitorul nu are nicio calitate intr-un proces

penal, dacä urmäre~te sä ajute o altä persoanä sä se sustragä de la räspundere penalä.

25. Existä agravanta preväzutä la art. 189 alin. (1) lit. d) C.pen.

(omorul sävär~it pentru a inlesni sau a ascunde sävär~irea altei infractiuni):

a) indiferent dacä scopul urmärit a fost sau nu realizat~

b) chiar dacä infractiunea-scop este o tälhärie sau piraterie;

c) dacä infractiunea-scop a fost sävär~itä doar de cätre faptuitor.

sävär~itä sau urmeazä a fi

26. Omorul (art. 188 C.pen.) reprezintä uciderea unei persoane

sävär~itäcu:

a) orice formä de vinovätie;

b) intentie directä sau indirectä;

c) intentie sau praeterintentie.

27. Omorul comis pentru sävär~irea unei tälhärii, dacä taptui-

torul nu mai reu~e~te sä sustragä bunul, reprezintä:

a) doar omor calificat;

b) concurs de infractiuni intre omor

calificat ~i tälhärie in formä

consumatä; c) concurs de infractiuni intre omor calificat ~i tentativä la tälhärie.

ln.fractiuni contra persoanei

7

28. In cazul omorului cu premeditare [art. 189 alin. (1) lit. a) C.pen.]:

a) elementul circumstantial agravant poate deveni unul real ~i

se poate astfel räsfränge asupra participantilor (de exemplu, com-

plicele care cunoa~te intentia autorului de a ucide victima ~i 11 mformeazä asupra traseului acesteia);

b) este suficientä curgerea unei perioade de timp de Ia luarea

hotärärii infractionale ~i pänä Ia comiterea omorului, chiar dacä faptuitorul nu a chibzuit asupra faptei;

c) hotärärea infractionalä trebuie sä se exteriorizeze prin acte de

pregätire a executärii infractiunii.

.:9. Omorul sävär~itasupra unui jandarm aflat in misiune repre- zmta:

a) omor simplu;

. b) omor calificat, co.mis pentru a se sustrage de Ia räspundere penalä on de Ia executarea une1 pedepse [art. 189 alin. (1) lit. c) C.pen.];

c) ultraj raportat la omor simplu [art. 257 alin. (1), (4) raportat

la art. 188 C.pen.].

30. Omorul (art. 188 C.pen.) se sävär~e~te:

a) numai printr-o actiune, fiind o infractiune comisivä;

b) printr-o actiune sau o inactiune;

c) numai cu intentie directä.

31. Fäptuitorul (F) urmäre~te sä ucidä victima prin oträvire,

speränd sä intre in posesia averii acesteia. Din eroare, a fost ucisä o

altä persoanä decät cea avutä in vedere de F. Incadrarea juridicä a faptei va fi in acest caz:

a) omor simplu (art. 188 C.pen.);

b) omor calificat din interes material [art. 189 alin. (I) lit. b)

C.pen.];

c) ucidere din culpä (art. 192 C.pen.).

32. Omorul sävär~it pentru a comite sau a ascunde sävär~irea

unei tälhärii sau piraterii are ca formä de vinovätie:

a) intentia depä~itä;

b) intentia directä sau indirectä ori praeterintentia;

c) intentia sub oricare din cele douä modalitäti ale ei.

8 Drept penal. Partea speciala- Culegere de teste grila

33. Dacä fäptuitorul ucide victima pentru a-i sustrage banii,

fapta de ucidere poate fi incadratä la:

a) omor (art. 188 C.pen.);

b) omor din interes material [art. 189 alin. (1) lit. b) C.pen.

raportat la art. 188 C.pen.];

c) omor pentru

a sävär~i sau ascunde sävär~irea altei infractiuni

[art. 189 alin. (1) lit. d) C.pen. raportat la art. 188 C.pen.].

34. Reprezintä omor calificat (art. 189 C.pen.) omorul sävär~it:

a) asupra a douä sau mai multor persoane;

b) asupra unei femei gravide;

c) asupra unei rude apropiate.

35. Omorul sävär~itasupra fratelui sotiei reprezintä:

a) omor calificat;

b) omor simplu;

c) infractiunea de violentä in familie raportatä la omor simplu

(art. 199 raportat la art. 188 C.pen.).

36. Conform majoritätii solutiilor date in practica judiciarä, ele-

mentul circumstantial al omorului calificat preväzut de art. 189

alin. (1) lit. t) C.pen. (asupra a douä sau mai multor persoane) existä:

a) doar atunci cänd uciderea a douä sau mai multor persoane a

avut loc printr-o singurä actiune;

· b) ori de cäte ori douä sau mai multe persoane au fost ucise de

infractor in aceea~i imprejurare sau cu aceea~i ocazie, indiferent dacä omorul multiplu s-a produs printr-o singurä actiune sau prin mai multe actiuni;

c) atunci cänd omorul este sävär~it de o persoanä care a mai

sävär~it un omor, indiferent dacä pentru omorul anterior fäptuitorul

fusese condamnat definitiv sau nu.

37. Omorul sävär~itprin cruzimi reprezintä:

a) omor calificat (art. 189 C.pen.) cu retinerea circumstantei

agravante preväzute de art. 77 lit. b) C.pen. (sävär~irea infractiunii prin cruzimi);

b) omor calificat (art. 189 C.pen.);

c) omor (art. 188 C.pen.) cu retinerea circumstantei agravante pre-

väzute de art. 77lit. b) C.pen. (säv~irea infractiunii prin cruzimi).

lnfracfiuni contra persoanei

9

38. Dacä fäptuitorul a ucis in aceea~i imprejurare, cu intentie,

douä persoane, se poate retine:

a) sävär~ireaa douä infractiuni de omor simplu aflate in concurs;

b) sävär~ireaunei infractiuni de omor;

c) sävär~ireaunei infractiuni de omor calificat.

39. In cazul in care se descarcä mai multe rafale de pistol auto-

mat asupra unui grup de persoane, iar fapta a avut ca urmare moartea acestora, incadrareajuridicä va fi:

a) omor simplu (art. 188 C.pen.);

b) omor calificat comis asupra a douä sau mai multor persoane

[art. 189 alin. (1) lit. t) C.pen.];

c) mai multe infractiuni de omor simplu in concurs, in functie

de numärul de persoane decedate.

40. Infractiunea de ucidere a nou-näscutului sävär~itä de cätre

mamä [art. 200 alin. (1) C.pen.]:

a) presupune ca subiectul activ sä se afle Intr-o stare de tulbu-

rare sau temere;

b) se comite imediat dupä na~tere,dar nu mai tärziu de 24 de ore;

c) nu poate fi sävär~itäin coautorat.

41. La infractiunea de ucidere a nou-näscutului sävär~itä de

cätre mamä [art. 200 alin. (1) C.pen.]:

a) tentativa este posibilä, dar nu se pedepse~te;

b) tentativa este

c) tentativa nu este posibilä.

posibilä ~i se pedepse~te;

42. Subiectul pasiv al infractiunii de ucidere a nou-näscutului sävär~itäde cätre mamä [art. 200 alin. (1) C.pen.] poate fi:

a) copilul nou-näscut, cu conditia de a fi viabil;

b) copilul nou-näscut, cu conditia sä fie viu;

c) copilul nou-näscut prematur.

43. Cel care cu intentie o determinä pe mama aflatä Intr-ostare de tulburare psihicä sä-~i ucidä copilul nou-näscut poate fi con- damnat pentru sävär~ireainfractiunii de:

a) instigare la uciderea ori vätämarea nou-näscutului sävär~itä

de cätre mamä;

10 Drept penal. Partea specialii - Culegere de teste grilii

b) complicitate la uciderea ori vätämarea nou-näscutului säv~itäde

cätre mamä;

c) instigare la omor.

44. Fapta mamei de a aplica unui copil in värstä de 2 luni lovi-

turi in cap, ce ii produc o fracturä de boltä cranianä ~i au ca rezultat moartea acestuia, constituie infractiunea de:

a) uciderea nou-näscutului sävär~itäde cätre mamä;

b) violentä in familie raportatä la omor;

c) violentä in familie raportatä la loviri sau vätämäri cauzatoare

de moarte.

45. Infractiunea de violare de domiciliu:

a) nu poate fi retinutä in sarcina proprietarului ce pätrunde in

propria locuintä, chiar dacä aceasta fusese inchiriatä altei persoane;

b) poate fi retinutä in sarcina celui care pätrunde intr-o camerä

de hotel ocupatä temporar de o altä persoanä;

c) nu poate fi retinutä in sarcina celui care pätrunde in grädina

din jurul unei case, cätä vreme aceasta nu este imprejmuitä.

46. La infractiunea de viol elementul material se poate realiza:

a) printr-un act sexual de orice naturä, cu conditia ca victima sä

fie majorä;

b) printr-un act sexual de orice naturä, chiar dacä nu s-a exer-

citat o consträngere asupra victimei;

c) printr-un raport sexual cu o rudä in linie directä, chiar dacä

aceasta este majorä, responsabilä

~i ~i-a exprimat acordul.

47. X il convinge pe Y, prin oferirea unei sume de bani, sä ii ucidä sotia, pretihzänd in mod neadevärat cä aceasta este insärci- natä ~i el nu mai dore~te un copil. in realitate, X urmärea sä inca-

seze polita de asigurare a victimei. Pentru realizarea omorului X ii pune la dispozitie lui Y o armä, iar acesta ucide victima. In spetä:

a) fapta lui X va fi incadratä in complicitate la omor calificat

din interes material;

b) fapta lui Y nu va fi incadratä in omor calificat asupra unei

femei gravide;

c) fapta lui X va fi incadratä in instigare la omor calificat din

lnfractiuni contra persoanei

11

48. Urmärind sä obtinä o räscumpärare, X 1-a räpit pe minorul

Y ~i 1-a inchis intr-un beci, de~i ~tia cä minorul suferä de astm

intr-o formä severä. Y a decedat dupä trei zile de suferinte, pe

fondul unor complicatii apärute Ia nivelul aparatului respirator, nefiindu-i administrat un medicament ce-llua in mod regulat. Care din urmätoarele infractiuni se vor retine in sarcina lui X:

a) infractiunea de omor calificat;

b) infractiunea de lipsire de libertate urmatä de moartea victimei · '

c) infractiunea de lipsire de

libertate.

49. Lovirea intentionatä de cätre fäptuitor, cu aceea~i ocazie, a

douä persoane constituie:

a) o infractiune de lovire sau alte violente (art. 193 C.pen.);

b) douä infractiuni de lovire sau alte violente aflate in concurs;

c) o infractiune de lovire sau alte violente in formä continuatä.

50. Aplicarea unei lovituri de cutit in zona abdominalä ce a pro-

dus victimei leziuni care au necesitat 91 zile de ingrijiri medicale constituie infractiunea de:

a) tentativä de omor;

b) lovire sau alte violente;

c) vätämare corporalä.

51. Dacä in urma unui accident de circulatie au fost ucise douä

persoane, fapta constituie:

a) o infractiune de ucidere din culpä, varianta tip;

b) douä infractiuni de ucidere din culpä aflate in concurs;

c) infractiunea de ucidere din culpä in variantä agravatä.

52. Dacä fäptuitorul a aplicat intentionat victimei lovituri care au provocat vätämäri ce necesitä pentru vindecare 20 de zile de ingrijiri medicale, fapta poate constitui infractiunea de:

193 alin. (1)

C.pen.];

a) lovire sau alte violente in varianta tip [art.

b) lovire sau alteviolentein variantä agravatä [art. 193 alin. (2)

C.pen.];

12 Drept penal. Partea specialii - Culegere de teste grilii

53. X ~i Y o consträng pe o tänärä sä Ii urmeze in apartamentul

unuia din ei ~i in timp ce X imobilizeazä victima, Y are cu aceasta

un raport sexual. in spetä:

a) se va retine in sarcina lui Y infractiunea de viol in variantä

agravatä, fapta fiind comisä de douä sau mai multe persoane

impreunä;

b) se va retine in sarcina lui X complicitate la infractiunea de

viol in varianta agravatä mentionatä;

c) se va retine in sarcina ambilor fäptuitori infractiunea de viol

in varianta agravatä mentionatä, in forma coautoratului.

54. Vätämarea corporalä a unei persoane intr-un accident de circulatie:

a) constituie infractiune ori de cäte ori s-au produs vätämäri

care necesitä pentru vindecare zile de ingrijiri medicale;

b) constituie infractiune dacä victima a avut nevoie de 30 zile

de ingrijiri medicale ~i i s-a produs un prejudiciu estetic grav

permanent;

c) poate fi retinutä in concurs formal cu alte infractiuni contra

altor persoane.

55. Infractiunea de ucidere din culpä:

a) se poate sävär~i in participatie improprie;

b) are acela~i obiect juridic ca infractiunea de omor;

c) sävär~itä asupra unui membru de familie determinä agravarea

legalä a pedepsei.

56. Infractiunea de lovire sau alte violente (art. 193 C.pen.) ~i infractiunea de loviri sau vätämäri cauzatoare de moarte (art. 195 C.pen.):

a) acela~i obiect juridic;

b) sävär~esc intotdeauna cu aceea~i formä de vinovätie;

c) pot fi ret~nute in concurs formal, dacä prin aceea~i actiune

urmarea imediatä specificä fiecäreia dintre cele douä infractiuni se

produce fatä de mai muhe persoane.

au

se

13

57. Infractiunea de sclavie (art. 209 C.pen.):

a) este o infractiune contra vietii persoanei;

b)

c) poate fi sävär~itä doar fatä de un minor ori o persoanä färä

Infractiuni contra persoanei

poate fi sävär~itä ~i in modalitatea traficului de sclavi;

discemämänt.

58. Fäptuitorul (F) love~te victima (V) cu un cutit in zona tora-

cicä producändu-i o leziune profundä. Transportatä la spital, V este

examinatä ~i tratatä superficial de medici, iar dupä cäteva zile decedeazä. Expertiza medico-legalä constatä o culpä medicalä, in lipsa cäreia leziunea ar fi necesitat circa 40 de zile de ingrijiri medicale. F va fi condamnat pentru infractiunea de:

a) omor (art. 188 C.pen.);

b) loviri sau vätämäri cauzatoare demoarte (art. 195 C.pen.);

c) loviri sau alte violente (art. 193 C.pen.)

59. Inculpatul love~te victima peste picioare, in scopul imobi-

lizärii, insä victima cade lovindu-se cu capul de muchia unui dulap.

Ulterior, inculpatul inchide victima in camerä, timp de 2 zile,

pentru a o impiedica sä participe la un concurs. La scurt timp dupä eliberare, victima a decedat, din cauza leziunii craniene provocate prin cäderea ~i lovirea de muchia dulapului. Ce incadrare se va retine in sarcina inculpatului:

a) omor in concurs cu lipsire de libertate in mod ilegal;

b) loviri sau vätämäri cauzatoare de moarte ~i lipsire de liber~

tate, in concurs real;

c) lipsire de libertate in mod ilegal urmatä de moartea victimei.

60. La infractiunea de violare de domiciliu:

a) elementul material se poate realiza prin pätrunderea färä drept

Intr-o camerä dintr-un apartament locuit de mai muhe persoane;

b) obiectul juridic este reprezentat de relatiile privind patrimo-

niul unei persoane;

c) elementul material se poate realiza prin refuzul de a päräsi o

locuintä, chiar dacä cererea de a päräsi locuinta nu este fäcutä de proprietar, ci de o altä persoanä care locuie~te in spatiul respectiv.

14 Drept penal. Partea specialii - Culegere de teste grilii

61. Dacä fäptuitorul ajutä victima in aplicarea unei lovituri

mortale cu cutitul intr-o zonä vitalä, in scopul sinuciderii, se poate

retine sävär~irea infractiunii de:

a) omor;

b) determinarea sau inlesnirea sinuciderii;

c) loviri sau vätämäri cauzatoare de moarte.

62. Determinarea sau inlesnirea sinuciderii (art. 191 C.pen.) se

retine in variantä agravatä:

a) cänd fapta s-a sävär~it fatä de o persoanä care nu putea sä-~i

controleze actiunile;

b) intotdeauna cänd victima este un minor;

c) cänd fäptuitorul a profitat de starea de neputintä a victimei de

a se apära.

63. In cazul in care fäptuitorul, in aceea~i imprejurare, ucide

mai multe persoane, existä:

a) atätea infractiuni cäte victime sunt;

b) o singurä infractiune;

c) o infractiune complexä.

64. Fapta unei persoane de a convinge victima sä se sinucidä

oferindu-i in acest scop o sumä de bani considerabilä, dacä sinuci-

derea a avut loc, reprezintä infractiunea de:

a) ~antaj (art. 207 C.pen.);

b) instigare Ia omor calificat [cu premeditare, art. 189 alin. ( 1)

lit. a) C.pen.];

c) determinarea sinuciderii (art. 191 C.pen.).

65. Conform instantei supreme, care s-a pronuntat intr-un

recurs in interesullegii, infractiunea de lovire sau alte violente:

a) poate intra in concurs formal cu infractiunea de rele trata-

mente aplicate minorului;

b) va absorbi intotdeauna infractiunea de rele tratamente apli-

cate minorului;

c) va fi absorbitä intotdeauna in infractiunea de rele tratamente

aplicate minorului.

ln.fractiuni contra persoanei

15

66. Lovirea unei persoane, cu consecinta unor contuzii cranio-ce-

rebrale vindecabile in 7-8 zile, dar care au declan~at o meningitä acutä, survenitä Ia un organism cu grave alteräri hepato-renale ~i miocardice, cu urmarea mortii victimei, constituie infractiunea de:

a) lovire sau alte violente, deoarece nu existä legäturä de

cauzalitate directä cu decesul;

b) loviri sau vätämäri cauzatoare de moarte, intre agresiune ~i

deces existänd o legäturä indirectä de cauzalitate;

c) ucidere din culpä, deoarece, chiar dacä nu existä o legäturä

de cauzalitate intre agresiune ~i deces, autorul trebuia ~i putea sä prevadä rezultatul faptei sale.

67. Infractiunea delipsirede libertate:

a) poate fi sävär~itä fie printr-o actiune, fie printr-o inactiune;

b) poate

c) este o infractiune continuä.

fi sävär~itä doar printr-o actiune;

68. Uciderea din culpä (art. 192 C.pen.) este o infractiune:

a) omisivä;

b) comisivä, care se poate sävär~i doar prin actiune;

c) comisivä, care se poate sävär~i atät prin actiune, cät ~i prin

inactiune.

69. Uciderea din culpä (art. 192 C.pen.) se retine in variantä agravatä:

a) cänd fapta a fost comisä de douä sau mai multe persoane

impreunä;

b) cänd prin fapta comisä s-a cauzat moartea a douä sau mai

multor persoane;

c) cänd fapta a fost comisä de cätre o persoanä care a mai

sävär~itun omor.

70. In cazul infractiunii preväzute de art. 193 C.pen. (Lovirea

sau alte violente):

a) elementul material se poate realiza

b) tentativa este posibilä, insä nu este incriminatä;

c) tentativa este

~i printr-o inactiune;

posibilä ~i este incriminatä.

16 Drept penal. Partea specialii - Cu/egere de teste grilii

71. Infractiunea de vätämare corporalä (art. 194 C.pen.) poate fi

comisä:

a) cu intentie;

b) cu praeterintentie;

c) doar cu intentie.

72. Suflarea unei substante pulverulente in ochii victimei, ce a

produs acesteia o iritatie:

a) reprezintä infractiunea de amenintare;

b) nu reprezintä infractiune;

c) reprezintä infractiunea de lovire sau alte violente;

73. Fapta de a aplica victimei o loviturä cu piciorul in zona

abdominalä, faptä ce a pus in pericol viata victimei ~i care a produs leziuni ce au necesitat 7 zile de ingrijiri medicale, reprezintä

infractiunea de:

a) tentativä de omor;

b) lovire sau alte violente;

c) vätämare corporalä.

74. Infractiunea de lovire sau alte violente (art. 193 C.pen.):

a) nu se pedepse~te in forma tentativei;

b) este susceptibilä de a fi realizatä in forma continuatä;

c) se consumä in momentul in care se creeazä o stare de pericol

pentru sänätatea sau integritatea fizicä a persoanei.

75. Cänd taptuitorul aplicä deliberat victimei lovituri ce i-au

pus in primejdie viata ~i au cauzat vätämäri care au necesitat pentru vindecare 30 de zile de ingrijiri medicale, in functie de

modalitatea concretä de sävär~ire a faptei, incadrarea juridicä poate fi:

a) lovire sau alte violente [art. 193 alin. (2) C.pen.];

b) vätämare corporalä (art. 194 C.pen.);

c) tentativä la omor (art. 32 raportat la art. 188 C.pen.).

lrifracfiuni contra persoanei

17

76. Tentativase pedepse~te:

a)

1a

infractiunea de intrerupere a cursu1ui sarcinii, sävär~itä in

varianta tip [art. 201 alin. (I) C.pen.];

b) doar 1a varianta agravatä a infractiunii de 1ovire sau alte

violente [art. 193 alin. (2) C.pen.];

c) intotdeauna 1a infractiunea de vätämare corporalä.

77. Ce incadrare juridicä va primi fapta prin care s-a produs

victimei o vätämare ce a necesitat pentru vindecare 70 de zile de ingrijiri medicale ~i pentru care s-a acordat un concediu de 10 de zi1e pentru incapacitate de muncä:

a) 1ovire sau alte vio1ente (art. 193 C.pen.);

b) vätämare corporalä (art. 194 C.pen.);

c) tentativä 1a vätämare corpora1ä (art. 32 raportat la art. 194

C.pen.).

78. Dacä in urma unui accident rutier se constatä cä autorul a

depä~it viteza legalä, tarä a i se retine o altä imprejurare imputa-

bilä, iar victima necesitä pentru vindecare 90 de zile de ingrijiri

medica1e:

a) fapta reprezintä vätämare corpora1ä din cu1pä (art. 196 C.pen.);

b) fapta reprezintä 1ovire sau alte violente (art. 193 C.pen.);

c) fapta nu reprezintä infractiune.

79. Actele de vio1entä intentionate care au pricinuit victimei o

10 de zile de ingrijiri

vätämare

ce necesitä pentru

vindecare

medica1e constituie:

a) infractiunea de vätämare corporalä (art. 194 C.pen.);

b) contraventie;

c) infractiunea de lovire sau alte vio1ente [art.

193 alin.

C.pen.].

(2)

80. Reprezintä infractiunea de vätämare corpora1ä (art. 194 C.pen.) fapta prin care s-a pricinuit:

a) pierderea unei mäini;

b) pierderea cuno~tintei;

c) pierderea mirosu1ui.

18 Drept penal. Partea specialii - Gutegere de teste grilii

81. Dacä s-a provocat vätämarea corporalä din culpä a mai

multor persoane, incadrareajuridicä va fi:

a) o singurä infractiune de vätämare corporalä din culpä in

varianta tip;

b) o singurä infractiune de vätämare corporalä din culpä in

variantä agravatä;

c) un concurs de infractiuni de vätämare corporalä din culpä

(atätea infractiuni cäte persoane au fost vätämate).

82. Infractiunea de loviri sau vätämäri cauzatoare de moarte

(art. 195 C.pen.) se sävär~e~te:

a) cu intentie indirectä;

b) cu praeterintentie;

c) fie cu intentie, fie din culpä.

83. In cazul in care autorullove~te victima cu intentie ~i aceasta

decedeazä, dar se constatä cä decesul reprezintä un rezultat ce a

depä~it intentia autorului, care nu a preväzut acest rezultat, de~i trebuia ~i putea sä-1 prevadä, fapta reprezintä:

a) omor (art. 188 C.pen.);

b) ucidere din culpä (art. 192 C.pen.);

c) loviri sau vätämäri cauzatoare demoarte (art. 195 C.pen.).

84. Se va retine un omor comis prin cruzimi in ipoteza in care:

a) autorul ucide victima prin stropire cu o substantä inflamabilä

~i incendiere;

b) autorul ucide victima prin impu~carea acesteia in cap de Ia

micä distantä;

c) autorul ucide victima prin aplicarea unor lovituri cu cutitul

pe tot corpul, timp de 4 ore, pänä ce aceasta decedeazä.

85. Ce infractiune se va retine in sarcina inculpatului care ii

procurä victimei o substantä toxicä, pe care aceasta o ingereazä ~i moare, in cazul in care inculpatul cuno~tea intentia victimei de a se sinucide:

a) ucidere din culpä;

b) determinarea sau inlesnirea sinuciderii;

lnfrac{iuni contra persoanei

19

86. De~inu se pedepse~te,poate exista tentativä Ia infraqiunea de:

a) violare de domiciliu;

b) loviri sau vätämäri cauzatoare de moarte· '

c) lovire sau alte violente.

87. Aruncarea victimei de cätre fäptuitori intr-un bazin cu

intentia de a face o glumä, faptä ce a determinat decesul victimei care nu a putut fi salvatä, poate fi calificatä drept:

'

a) infractiunea de loviri cauzatoare de moarte·

b) omor cu intentie indirectä; '

c) ucidere din culpä.

88. Lovirile sau alte violente exercitate asupra unor zone corpo- rale nevitale ale unei femei gravide, fapte ce au ca urmare punerea in primejdie a vietii victimei prin pierderea produsului de con- ceptie (avort), reprezintä:

a) tentativä de omor calificat sävär~itasupra unei femei gravide

[art. 32 raportat Ia art. 189lit. g) C.pen.];

b) intreruperea cursului sarcinii [art. 201 alin. (3) C.pen.];

c) vätämare corporalä (art. 194 C.pen.).

89. Infractiunea de Ioviri sau vätämäri cauzatoare de moarte

(art. 195 C.pen.) se deosebe~tede omor (art. 188 C.pen.) prin:

a) obiect juridic specific;

b) urmare imediatä;

c) Iatura subiectivä.

90. X a aplicat cu intentie o Ioviturä de cutit Iui Y in bratul

drept provocändu-i o Ieziune ce a necesitat pentru vindecare 12 zile

de ingrijiri medicale. Din cauza unor complicatii generate de vätä- mare, victima a decedat dupä 20 de zile. Fapta reprezintä infrac- tiunea de:

a) ucidere din culpä;

b) Ioviri sau vätämäri cauzatoare de moarte;

c) omor.

20 Drept penal. Partea specialii - Culegere de teste grilii

Lovirea din cu1pä a douä persoane ~i provocarea de vätä-

märi ~entru vindecarea cärora fiecare dintre persoane a necesitat

cäte 20 zi1e de ingrijiri medica1e:

a) reprezintä o singurä infractiune de vätämare corpora1ä dm

cu1pä preväzutä de art. 196 a1in. (4) C.pen.;

b) reprezintä douä infractiuni de vätämare corpora1ä dm cu1pa

91

.

V

.

preväzutä de art. 196 alin. (1) C.pen.;

c) nu reprezintä infractiune.

92. In cazu1 infractiunii de intrerupere a cursu1ui sarcinii (art. 201 C.pen.):

a) femeia insärcinatä care i~i intrerupe cursu1 sarcinii nu se

pedepse~te;

.

.

.

.

.

b) in une1e situatii, poate fi subtect achv chtar ~1 medtcu1 de

specialitate;

c) se va retine varianta agravatä dacä fapta este

sävär~itä de o

persoanä care nu este medic de specia1itate.

93. Accidentu1 de circu1atie rutierä care are ca urmare vätä-

marea unei persoane, faptä in urma cäreia victima a avut nevoie de

10 zi1e ingrij iri medica1e, atrage pentru conducätoru1 de autove-

hicu1 vinovat de producerea accidentu1ui, dacä acesta nu avea . permis de conducere, punerea sub acuzare pentru sävär~ireainfrac-

tiunii de:

a) vätämare corpora1ä din cu1pä (art. 196 C.pen.);

b) 1ovire sau alte vio1ente (art. 194 C.pen.);

c) fapta nu reprezintä infractiune.

94. X il convinge pe Y sä il omoare pe Z ~i,in acest scop, ii

pune 1a dispozitie un cutit. In momentu1 comiterii faptei, väzä~~.

Y

nu reu~e~te singur, X imobilizeazä victima ~i in aceste condttn Y

Ii

aplicä o loviturä mortalä. Fapta lui X reprezintä:

a) instigare la omor;

b) complicitate la omor;

c) coautorat la omor.

lrifractiuni contra persoanei

21

95. Poate fi incadratä la omor cu premeditare fapta prin care:

a) autorul, dupä o indelungatä chibzuire, se decide sä omoare

victima ~i, inarmat cu un cutit, se indreaptä spre locuinta acesteia, dar, pe drum, are un conflict spontan cu o altä persoanä pe care o ucide;

b) autorul s-a certat cu victima dupä care s-a dus 1a locuinta lui,

s-a inarmat cu un cutit, a revenit la 1ocuinta victimei, a pändit-o timp de o orä, iar la aparitia acesteia i-a aplicat o loviturä mortalä de cutit;

c) autorul are o altercatie cu victima, o amenintä cu moartea,

dupä care päräse~te 1ocu1 a1tercatiei, revine dupä circa cinci minute inarmat cu un cutit ~i ii ap1icä victimei 1ovituri care au cauzat decesul acesteia.

96. Lipsirea de 1ibertate in mod ilega1 (art. 205 C.pen.) este mai

gravä in cazul in care fapta este sävär~itä:

a) prin simulare de calitäti oficia1e;

b) asupra unui minor cu värsta de 15 ani;

c) de cätre o persoanä inarmatä.

97. Fapta de a tine victima sechestratä intr-un garaj timp de 3 zile ~i vio1area acesteia in cea de a 4-a zi, prilej cu care victimei i-au fost create leziuni ce necesitä 7 zile de ingrijiri medicale, reprezintä:

a) infractiunea de lipsire de libertate in concurs cu cea de viol;

b) doar infractiunea de viol;

c) infractiunea delipsirede libertate in concurs cu cea de vio1 ~i

cu cea de 1ovire sau alte violente.

98. Lipsirea de libertate a unei persoane prin 1egarea de un copac pentru a o impiedica sä ajungä la un eveniment ~i aplicarea de cätre fäptuitor a douä lovituri cu o bätä in cap ce au determinat moartea victimei reprezintä:

a) infractiunea delipsirede 1ibertate urmatä de moartea victimei;

b) infractiunea de omor;

c) infractiunea de lipsire de libertate in concurs cu infractiunea

de omor.

22 Drept penal. Partea specialii- Culegere de teste grilii

99. Dacä fäptuitorul a sechestrat victima ~i i-a aplicat timp de trei zile lovituri cu corpuri contondente ce i-au provocat rupturi ale organelor interne, ceea ce a indus victimei o stare de temere ce a determinat-o sä se arunce de Ia etajul 8, aceasta fiind cauza dece- sului, incadrarea juridicä va fi:

a) infractiunea de lipsire de libertate in concurs cu infractiunea

de determinarea sau inlesnirea sinuciderii;

b) infractiunea de lipsire de libertate in concurs cu infractiunea

de vätämare corporalä;

c) infractiunea de lipsire de libertate in concurs cu infractiunea

de omor.

100. Lipsirea de libertate in mod ilegal se va retine in variantä

agravatä atunci cänd:

a) fapta a avut ca urmare moartea victimei;

b) fapta este sävär~itä in timpul unei calamitäti;

c) fapta este sävär~itä de cätre o persoanä mascatä, deghizatä

sau travestitä.

101. Violarea de domiciliu (art. 224 C.pen.):

a) are ca obiectjuridic relatiile sociale de ordin patrimonial;

b) se grefeazä pe o situatie premisä care constä in preexistenta

domiciliului in sensullegii penale;

c) se poate säv~i in forma tentativei, dar aceasta nu se pedepse~te.

102. Nu existä infractiunea de violarede domiciliu dacä:

a) proprietarul imobilului a pätruns in locuinta chiria~ului färä

acordul acestuia;

b) fäptuitorul a pätruns doar in curtea imobilului;

c) chiria~ul a continuat sä locuiascä in imobilul inchiriat ~i dupä

pronuntarea unei hotäräri definitive de evacuare.

103. Existä infractiunea de violarede domiciliu (art. 224 C.pen.):

a) ~i atunci cänd pätrunderea inculpatului färä drept are loc

Intr-o locuintä care nu este efectiv ocupatä de partea vätämatä;

b) ~i atunci cänd pätrunderea in domiciliu se realizeazä cu

intentia inculpatului de a solicita restituirea unor bunuri pe care le imprumutase pärtii vätämate;

lnfractiuni contra persoanei

23

c) ~i atunci cänd inculpatul refuzä sä päräseascä locuinta Ia

cererea expresä a unei persoane care locuie~te acolo.

104. Fäptuitorii, incercänd sä pätrundä in locuinta victimei, au särit

gardul in curtea acesteia, iar in momentul in care se pregäteau sä intre in casä au fost surprin~i de paznic ~i au fugit. Fapta reprezintä:

a) tentativä Ia violarede domiciliu;

b) violare de domiciliu in formä consumatä in varianta tip;

c) violare de domiciliu in formä consumatä in variantä agravatä.

105. Violarea de domiciliu (art. 224 C.pen.) va fi retinutä in

variantä agravatä atunci cänd este sävär~itä:

a) in timpul noptii;

b) prin folosire de calitäti mincinoase;

c) de o persoanä mascatä, deghizatä sau travestitä.

106. Amenintarea lansatä de proprietarul unui teren celui care i~i depozitase pe terenul sau ni~te materiale de constructii, cä 11 va da in judecatä dacä nu ridicä materialele:

a) reprezintä infractiunea de amenintare;

b) reprezintä infractiunea de ~antaj;

c) nu reprezintä infractiune.

107. La infractiunea de ~antaj(art. 207 C.pen.):

a) tentativa este posibilä ~i se realizeazä atunci cänd subiectul

pasiv nu a cedat consträngerii ~i nu s-a läsat ~antajat;

b) tentativa nu este posibilä;

c) tentativa nu se pedepse~te.

108. Prin aplicarea de violente fizice, fäptuitorul constränge

victima (V) sä-i dea o sumä de bani. A doua zi, in timp ce se indrepta cu banii spre locuinta fäptuitorului, V este interceptatä de

organele de politie, care fuseserä sesizate de un martor. In sarcina fäptuitorului se va retine:

a) ~antaj;

b) tälhärie;

c) tentativä Ia ~antaj.

24 Drept penal. Partea specia/ii - Culegere de teste grilii

109. La infractiunea de ~antaj (art. 207 C.pen.) forma de vino- vätie cerutä de lege este:

a) culpa;

b) intentia;

c) praeterintentia.

110. Prin consträngere, A intretine un raport sexual cu B. In

urma violentelor aplicate cu aceastä ocazie de cätre A, B a suferit leziuni pentru vindecarea cärora au fost necesare 90 de zile de

ingrijiri medicale. Calificarea corectä a faptei este:

a) art. 218 C.pen. (viol);

b) art. 218 C.pen. (viol) in concurs cu art. 193 C.pen. (lovire

sau alte violente);

c) art. 218 C.pen. (viol) in concurs cu art. 194 C.pen. (vätämare

corporalä).

111. In cazul in care, prin consträngere, douä persoane au fie-

care raportsexual cu aceea~i victimä, sprijinindu-se reciproc (prin

imobilizarea victimei), calificarea corectä a faptei este:

a) cäte o infractiune de viol in variantä agravatä [art. 218

alin. (3) lit. f) C.pen.] pentru fiecare fäptuitor;

b) cäte o infractiune de viol in variantä agravatä [art. 218

alin. (3) lit. f) C.pen.] in concurs cu complicitate la violin variantä

agravatä, pentru fiecare fäptuitor;

c) cäte douä infractiuni de viol in variantä agravatä [art. 218

alin. (3) lit. f) C.pen.] pentru fiecare fäptuitor.

112. La infractiunea de viol (art. 218 C.pen.):

a) subiectul activ nu poate fi decät bärbatul;

b) subiectul pasiv poate fi un bärbat;

c) subiectul activ poate fi orice persoanä, indiferent de sex.

113. Fapta tatälui de a-~i obliga fiica in värstä de

13

ani

intretinä raporturi sexuale cu el reprezintä infractiunea de:

a) viol;

b) act sexual cu un minor;

25

114. F.apt~ ~de a viola victima ~i de a-i aplica, in acest scop, mai multe lov1tur1 m zona fetei, lovituri ce au avut ca urmare pierderea unui ochi, reprezintä:

a) infractiunea de viol in concurs cu infractiunea de vätämare

corporalä din culpä;

lnfractiuni contra persoanei

b) infractiunea de viol (in variantä agravatä);

c) infractiunea de viol in concurs cu infractiunea de vätämare

corporalä.

115. Violul (art. 218 C.pen.) este in variantä agravatä:

a) c~nd!aptuitorul profitä de imposibilitatea victimei de a se apära;

b) cand fapta a avut ca urmare vätämarea corporalä;

c) cänd victima se aflä in ingrijirea !aptuitorului.

116. Imobilizarea victimei prin legarea mäinilor ~i constrain-

gerea Ia intretinerea unui raport sexual, reprezintä infractiunea de:

a) viol;

b) violin concurs cu lipsire de libertate;

c) violln variantä agravatä.

117. Violarea victimei urmatä de uciderea ei pentru ca fapta sä nu poatä fi descoperitä reprezintä:

. a) infractiunea de viol urmat de moartea victimei [art. 218 ahn. (4) C.pen.];

b) doar infractiunea de omor calificat [art. 189 alin. ( 1) lit. d)

C.pen.~-pen.tru a inlesni sau ascunde sävär~ireaunei infractiuni;

c) mfractmnea de viol in concurs cu cea de omor calificat

[art. 218 alin. (1) C.pen. + art. 189 alin. (1) lit. d) C.pen.].

118. Actul sexual cu un minor (art. 220 C.pen.) poate avea ca subiect pasiv:

.a) o persoanä in värstä de 16 ani, dacä !aptuitorul major a abuzat de mfluenta sa asupra victimei;

b) o persoanä care nu a implinit värsta de 4 ani;

c) o persoanä de 12 ani.

26 Drept penal. Partea specialii- Culegere de teste grilii

119. Intretinerea de acte sexuale de cätre o persoanä de sex bärbätesc cu o altä persoanä de acela~i sex in prezenta unui minor de 10 ani:

a) nu se pedepse~te;

b) reprezintä infractiunea de act sexual cu un minor;

c) reprezintä infractiunea de corupere sexualä a minorilor.

120. Actul sexual cu un minor se va retine in variantä agravatä

dacä:

a)

victima are värsta cuprinsä intre 13 ~i 15 ani;

b)

fapta a

fost sävär~itä de medic asupra minorului pe care 11

ingrijea;

c) victima estefratele fäptuitorului.

121. Actul sexual cu un minor (art. 220 C.pen.) este in variantä

agravatä: a) cänd minorul care nu a implinit värsta de 15 ani se afla in ingrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul fäptuitorului;

b) cänd fapta este savär~itäasupra minorului intre 13-18 ani de

o persoanä care abuzeazä de calitatea sa asupra victimei;

multe persoane

c) cänd fapta a fost sävär~itä de douä sau mai

impreunä.

122. Actul sexual cu un minor in värstä de 5 ani atunci cänd

acesta nu se opune reprezintä infractiunea de:

a) act sexual cu un minor;

b) corupere sexualä a minorilor;

c) viol.

123. Atunci cänd fäptuitorul amenintä victima cä va da public-

citätii unele fotografii ale concubinei sale dacä nu ii dä o sumä de

bani, poate exista infractiunea de:

a) amenintare;

b) ~antaj;

c) nu existä infractiune.

ln.fracfiuni contra persoanei

27

124. Fapta inculpatului de a räpi victima pe care a intälnit-o

stradä ~i pe care o credea vinovatä de violarea fiicei

sale, de a o duce intr-un garaj, de a o lega de un calorifer ~i de a-i

aplica timp de jumätate de orä lovituri cu picioarele in zona abdo- minalä, care au determinat moartea victimei, dacä in certificatul medico-legal s-a retinut ruptura organelor interne, reprezintä:

intämplätor pe

a) infractiunea de lipsire de libertate in concurs cu infractiunea

de loviri sau vätämäri cauzatoare de moarte;

b) infractiunea delipsirede libertate urmatä de moartea victimei· '

c) infractiunea de omor.

125. Fapta inculpatului de a intretine cu fiul säu de 14 ani un

act sexual consimtit reprezintä:

a) infractiunea de act sexual cu un minor;

b) infractiunea de act sexual cu un minor in concurs cu cea de

incest;

c) viol sävär~it asupra

unei victime ce nu a implinit 15 ani.

126. Inculpatul, vränd violeze victima, a atras-o intr-o scarä

~e bloc din apropiere ~i a lovit-o cu palmele pentru a o dezbräca. Intrucät victima tipa ~i locuitorii blocului incepuserä sä coboare cätre locul unde se afl_!lu, inculpatul s-a speriat ~i a fugit inainte de a incepe actul sexual. In aceastä situatie:

a) fapta nu reprezintä infractiune;

b) fapta reprezintä doar tentativä Ia infractiunea de viol;.

c) fapta reprezintä tentativä Ia infractiunea de viol in varianta

tip in concurs cu infractiunea de loviri sau alte violente.

127. Fapta inculpatului de a incuia victima timp de trei zile

intr-o incäpere pentru a o impiedica se prezinte Ia un examen, urmatä Ia douä zile dupä eliberare, cänd a auzit cä victima vrea depunä o plängere Ia politie, de amenintarea cä dacä se va intämpla aceasta fiica victimei va fi räpitä reprezintä:

a) infractiunea de lipsire de libertate in concurs cu tentativä Ia

infractiunea de Iipsire de libertate;

b) infractiunea de lipsire de libertate in concurs cu cea de ame-

nintare;

c) infractiunea de lipsire de Iibertate in concurs cu infractiunea

de ~antaj.

28 Drept penalo Partea specialii - Culegere de teste grilii

128. Infractiunea de vätämare corporalä ~i infractiunea de omor:

a) au acela~i obiect material;

b)

nu au aceea~i urmare imediatä;

c) pot fi retinute in concurs atunct cand fäptmtorul love~te vtc-

tima de mai multe ori cu pumnii ~i picioarele pentru a o imobiliza,

imediat dupä aceea atacänd-o cu un topor, moartea survenind ca urmare a acestei din urmä lovituri.

0

0

0

129. Infractiunea de act sexual cu un minor:

a) nu are ca elementmaterial doar raportul sexual;

b) nu poate fi retinutä dacä un minor de 6 ani consimte la un

raport sexual cu un major;

c) se retine intotdeauna in concurs cu mfractmnea de mcest.

0

0

0

130. Fapta de a aplica victimei o loviturä cu cutitul in zona

toracicä, care a produs leziuni ce au necesitat 7 zile de ingrijiri

medicale, dar care nu a pus in pericol viata victimei ca urm~re a

faptului cä lama cutitului a pätruns in spatiul dintre organele vttale:

a) reprezintä infractiunea de tentativä de omor;

b) reprezintä infractiunea de lovire sau alte violente;

c) nu reprezintä infractiuneo

131. A, conducätor auto, nerespectänd regulile de circulatie, a

produs un accident rutier soldat cu 4 victime, din care: 2 victime au

decedat una a necesitat 120 de zile de ingrijiri medicale, iar alta a necesit;t 10 zile de ingrijiri medicale. In sarcina lui A se vor retine:

a) douä infractiuni de ucidere din culpä ~i douä infractiuni de

vätämare corporalä din culpä, in concurs;

b) o infractiune de ucidere din culpä ~i o infractiune de vätä-

mare corporalä din culpä in concurs;

c) o infractiune de ucidere din culpä ~i douä infractiuni de vätä-

mare corporalä din culpä in concurs.

132. Cum poate fi incadratä juridic fapta unei persoane conständ in neasigurarea unor ghivece de flori aflate pe balconul locuintei sale aflate in ora~, care in timpul unei furtuni cad pe trotuar, ucigänd un trecätor:

a) omor sävär~itcu intentie indirectä;

b) fapta nu reprezintä nicio infractiune, fiind vorbade un caz fortuit;

lnfractiuni contra persoanei

29

133. Ce infractiune se va retine in sarcina fäptuitorului care ucide o femeie, avänd in vedere cä acesta fusese anterior condamnat

definitiv pentru o infractiune de viol urmat de moartea victimei:

a)

omor simplu;

b)

omor calificat, comis pentru a ascunde sävär~ireaaltei infrac-

tiuni;

c)

omor calificat, comis de cätre o persoanä care a mai comis ante-

rior o infractiune de omor sau o tentativä la infractiunea de omor.

134. In cazul infractiunii de determinare sau inlesnire a sinuci- derii:

a) dacä sinuciderea nu a avut loc, fapta nu este infractiune;

b) forma de vinovätie nu poate fi ~i praeterintentia;

c) fapta este mai gravä dacä se sävär~e~tefatä de un minor.

135. Infractiunea de violare de domiciliu:

a) se poate retine ~i dacä

'

b) in modalitatea refuzului, se retine doar dacä cererea de pärä-

victima locuie~te ilegalintr-un imobil

iar fäptuitorul nu avea vreun drept sä intre in acel imobil;

sire a domiciliului este fäcutä de proprietar;

c) se poate sävär~iin formä continuatäo

136. In cazul infractiunii de ucidere la cererea victimei (art. 190

C.pen.):

a) subiectul activ este necircumstantiat;

b) cererea victimei trebuie sä fie, printre altele, repetatä;

c) victima nu poate fi niciodatä un minoro

137. Infractiunea de rele tratamente aplicate minorului (art. 197

Copen.):

a) poate fi sävär~itädoar de pärinti;

b) poate fi retinutä in concurs cu o infractiune de lipsire de

libertate;

c) se pedepse~tein forma tentativei.

30 Drept penal. Partea specialii- Cu/egere de teste grilii

138. In cazul infractiunii de incäierare (art. 198 C.pen.):

a) se va retine varianta agravatä dacä este dar cä unul dintre

participanti a cauzat o vätämare corporalä altei persoane dintre cele

care s-au incäierat [art. 198 alin. (2) C.pen.];

b) cel care a incercat sä-i despartä pe participantii Ia incäierare

se pedepse~te mai u~or;

c) se poate retine un concurs cu alte infractiuni contra integri-

tätii corporale.

139. Vätämarea nou-näscutului sävär~itä de cätre mama aflatä

in stare de tulburare psihicä, prin care i s-a cauzat acestuia o infir-

mitate:

a) nu reprezintä infractiune;

b) poate fi sävär~itä ~i prin inactiune;

c) reprezintä infractiune contra vietii.

140. In cazul infractiunii de vätämare a fätului (art. 202 C.pen.);

a) femeia insärcinatä nu poate fi niciodatä subiect activ;

b) dacä fapta este sävär~itä in

timpul sarcinii, se poate retine in

concurs formal cu o infractiune de vätämare corporalä a femeii

insärcinate;

c) forma de vinovätie poate fi ~i culpa.

141. Incuierea unei persoane intr-o camerä frigorificä timp de 2

a-i face o glumä ~i nedeschiderea u~ii Ia tipetele

acesteia cä nu mai rezistä frigului, dacä s-a produs decesul vic-

timei, poate constitui infractiunea de:

zile, cu scopul de

a) Iasare färä ajutor (art. 203 C.pen.);

b) omor (art. 188 C.pen.);

c) loviri sau vätämäri cauzatoare demoarte (art. 195 C.pen.).

142. Fapta celui care urmäre~te intr-o searä o persoanä de Ia serviciu pänä acasä, färä a fi observat de aceasta:

a) nu constituie infractiune;

b) constituie infractiunea de härtuire (art. 208 C.pen.);

Infractiuni contra persoanei

31

143. Infractiunea de agresiune sexualä (art. 219 C.pen.):

a) nu poate avea niciodatä acela~i element material ca acela al

infractiunii de viol;

b) se retine in variantä agravatä dacä a avut ca urmare moartea

victimei;

c) poate fi retinutä in concurs cu infractiunea de incest.

144. lnfractiunea de violare a sediului profesional (art. 225

C.pen.):

a) este o infractiune contra persoanei;

b) are acela~i element material cu violarea de domiciliu;

c) se retine in variantä agravatä dacä fapta se sävär~e~te de douä

sau mai multe persoane.

145. Fapta de a-i aplica victimei o loviturä cu piciorul in zona

abdominalä, loviturä ce i-a pus in pericol viata ~i care a produs

leziuni ce au necesitat 10 zile de ingrijiri medicale, reprezintä infractiunea de:

a) tentativä Ia omor;

b) lovire sau alte violente;

c) vätämare corporalä.

146. Omorul este calificat atunci cänd se sävär~e~te:

a) de douä sau mai multe persoane impreunä;

b) asupra a douä sau mai multor persoane;

c) de o persoanä care a incercat anterior sä ucidä aceea~i vic-

timä, fiind condamnat pentru tentativä la omor.

147. Fapta unei persoane de a-~i ucide sotul, confundändu-1

cu vecinul pe care voia in realitate sä-l ucidä, reprezintä infrac- tiunea de:

a) omor;

b) violentä in familie raportatä la omor;

c) violentä in familie raportatä Ia omor in concurs cu tentativä

la omor.

32

Drept penal. Partea speciala - Cu/egere de teste gri/a

148.

Uciderea din culpä este mai gravä cänd se sävär~e~te:

a) de un conducätor auto;

b) de o persoanä care se aflä in exercitiul profesiei sau meseriei;

c) ca urmare a nerespectärii mäsurilor de prevedere pentru exer-

citiul unei profesiei sau meserii.

149. Uciderea copilului imediat dupä na~tere, de cätre medicul

care a asistat la na~tere, reprezintä infractiunea de:

a) omor simplu;

b) vätämarea fätului;

c) omor calificat.

150. Fapta unei persoane de a-~i determina fiul, minor in värstä

de 17 ani, de a se sinucide, dacä nu a mai avut loc incercarea de sinucidere, reprezintä infractiunea de:

a) fapta nu este infractiune;

b) determinarea sinuciderii in formä agravatä [art. 191 alin. (2)

C.pen.];

c) violentä in familie raportatä la determinarea sinuciderii.

151. Fapta unei persoane de a-~i determina fiul, minor in värstä

de 17 ani, sä se sinucidä, cu consecinta incercärii acestuia de sinu- cidere, reprezintä infractiunea de:

a) determinarea sau inlesnirea sinuciderii in varianta tip [art. 191 alin. (1), (3) C.pen.];

b) determinarea sau inlesnirea sinuciderii in variantä agravatä

[art. 191 alin. (2), (3) C.pen.];

c) tentativä la infractiunea de violentä in familie raportatä la

omor (art. 32 raportat la art. 199 raportat la art. 188 C.pen.).

152. Vätämarea corporalä din culpä a unei persoane, ce necesitä

pentru vindecare ingrijiri medicale de 10 zile:

a) reprezintä infractiune dacä fäptuitorul se afla sub influenta

alcoolului, chiar dacä imbibatia alcoolicä nu depä~ea 0.8g/l alcool

pur in sänge;

b) reprezintä infractiune dacä fapta a avut ca urmare ~i pier-

derea sarcinii de cätre victimä;

In.frac{iuni contra persoanei

33

. PlU:~litatea d~ _victime ca urmare a unei singure actiuni sau

macttunt on m aceea~11mprejurare:

a) in. cazul i?fractiunilor contra persoanei determinä, de regulä,

o plurahtate de mfractiuni;

. b) determinä retinerea unei singure infractiuni in cazul infrac- tmnilor de omor ~i ucidere din culpä;

c)

determinä retinerea unui concurs de vätämäri corporale din

culpä.

154. Subiect activ al infractiunii de rele tratamente aplicate minorului poate fi:

a) orice persoanä;

b) pärintele minorului;

c) o persoanä in grija cäreia se aflä minorul.

1~55. Aplicarea de lo~ituriminorului de cätre unul din pärinti, fapta ce a avut ca efect pterderea unui organ, poate constitui:

a) infractiunea de rele tratamente aplicate minorului in concurs

cu cea de vätämare corporalä;

b) doar infractiunea de

c) doar infractiunea de vätämare corporalä.

rele tratamente aplicate minorului · '

156. lnfractiunea de rele tratamente aplicate minorului (art. 197 C.pen.):

a) poate avea formä continuatä;

b) se consumä in momentul creärii stärii de pericol pentru dez-

voltarea fizicä, intelectualä sau moralä a minorului ·

c) se consumä doar in momentul producerii un~ivätämäri fizice

sau psihice minorului.

157. Aplicarea unei lovituri cu toporul in zona gätului victimei, cu producerea unei leziuni Superficiale pentru cä victima s-a ferit constituie:

'

a) infractiunea de lovire sau alte violente;

b) infractiunea de vätämare corporalä;

c) tentativä la infractiunea de omor.

Drept penal. Partea specialii - Culegere de teste grilii

34

Aplicarea unei lovituri de cätre mamä cu palma in cap

copilului säu in värstä de trei säptämäni ce a avut drept efect frac-

tura osului cranian ~i moartea acestuia reprezintä:

a) infractiunea de uciderea ori vätämarea nou-näscutului sävär-

158.

~itäde cätre mamä;

b)

infractiunea de loviri sau vätämäri cauzatoare de moarte;

c)

infractiunea de violentä in familie raportatä la infractiunea de

omor.

 

159.

I. a aplicat värului säu primar, despre care ~tiacä suferä de

o boalä gravä de inimä, mai multe lovituri cu pumnul in zona piep-

tului, ce i-au produs acestuia moartea. In sarcina lui I. se va retine:

a) infractiunea de loviri sau vätämäri cauzatoare de moarte;

b) infractiunea de violentä in familie raportatä la infractiunea de

omor;

c) infractiunea de ucidere din culpä.

160. I. a aplicat unui tänär pe care il vedea pentru prima datä ~i cu care a avut un schimb de replici o loviturä cu pumnul in zona pieptului. Tänärul suferea de o boalä gravä de inimä, iar in exper- tiza medico-legalä s-a retinut cä intre lovitura produsä ~i moartea victimei existä legäturä de cauzalitate. In sarcina lui I. se va retine:

a) infractiunea de loviri sau vätämäri cauzatoare de moarte;

b) infractiunea de omor;

c) infractiunea de vätämare corporalä.

161. Aplicarea a douä lovituri cu pumnii unui bäträn despre care fäptuitorul cuno~teacä are osteoporozä in stadiu avansat, lovi- turi ce au avut drept consecintä multiple fracturi ~i in final moartea reprezintä:

a) infractiunea de loviri sau vätämäri cauzatoare de moarte;

b) infractiunea de omor;

c) infractiunea de vätämare corporalä.

ln.frac{iuni contra persoanei

35

162. I. 1-a väzut pe V., pe care nu il cuno~tea, plimbändu-se

prin parc, 1-a urmärit, i-a aplicat o loviturä in cap cu o sticlä de bere, iar dupä ce acesta ~i-apierdut cuno~tinta i-a sustras portofelul

din buzunar. Ceseva retine in sarcina lui 1., avänd in vedere cä V. a decedat dupä douä zile ca urmare a loviturii primite?

a) infractiunea de omor in concurs cu infractiunea de furt;

b) infractiunea de omor in concurs cu cea de tälhärie;

c) infractiunea de omor calificat sävär~itä pentru a inlesni sau

ascunde sävär~irea altei infractiuni in concurs cu infractiunea de tälhärie.

163. I., barman, a avut o discutie cu V., un client, care nu dorea

sä achite nota de platä. Nervos cä V. incerca sä päräseascä localul färä sä pläteascä, i-a aplicat douä lovituri cu un scaun in cap, care

au produs moartea lui V. Ceseva retine in sarcina lui 1.?

a) omor calificat sävär~itdin interes material;

b) omor;

c) nicio infractiune, deoarece se afla in legitimä apärare.

164. Omorul din interes material implicä in mod necesar:

a) premeditarea;

b) existenta unui scop;

c) existenta unui mobil.

165. I. a participat Ia o petrecere, unde, profitänd de un moment

de neatentie, a sustras de pe o masä un telefon mobil apartinänd lui V. Dupä aproximativ douä ore intre I. ~i V. s-a iscat un conflict determinat de faptul cä lui I. nu-i pläcea muzica pusä de V. In acest context I. i-a aplicat lui V. o loviturä cu o statuetä de bronz in cap,

iar acesta din urmä a decedat. Care ar trebui sä fie incadrarea juridicä a faptelor ce se vor retine in sarcina lui I.?

a) omor calificat sävär~itpentru a inlesni sau ascunde sävär~irea

unei infractiuni;

b) omor calificat sävär~it pentru a inlesni sau a ascunde sävär-

~ireaaltei infractiuni in concurs cu infractiunea de furt;

36 Drept penal. Partea speciala - Culegere de teste grila

166. I. a imprumutat de la V. 10.000 de euro ~i a garantat lmprumutul cu un autoturism, pe care i 1-a läsat sä 11 foloseascä panä la restituirea sumei imprumutate. Cu trei zile ln_ainte ~e scadenta lmprumutului cei doi s-au lntalnit la o petrecere, 1ar V. 1-a repro~at lui I. cä i-a dat un autoturism stricat ~i nu 1-a putut folosi in toatä aceastä perioadä. Aflat sub influenta bäuturilor alcoolice, I. 1-a acuzat de minciunä ~i apoi i-a aplicat o loviturä cu un cutit in piept. V. a decedat. Ce se poate retine in sarcina lui 1.?

a) omor din interes material;

b) omor;

c) omor in concurs cu abuz de lncredere.

167. I. a obligat-o sub amenintarea unui cutit pe V. sä meargä in scara unui bloc aflat in apropiere unde a lncercat sä o violeze. Pentru cä V. a inceput sä tipe I. i-a aplicat o loviturä de cutit in zona abdominalä ~i a fugit. V. a avut nevoie de 40 zile lngrijiri medicale. Ceseva retine in sarcina lui 1.?

a) infractiunea de lipsire de libertate in concurs cu cea de

tentativä de viol ~i tentativä de omor;

sau

ascunde savar~ireaunei infractiuni in concurs cu tentativa la viol;

c) infractiunea de lipsire de libertate in concurs cu tentativa la

omor calificat sävar~itpentru a inlesni sau ascunde sävar~ireaunei

infractiuni in concurs cu tentativa la viol.

b) tentativa la omor calificat

sävar~it pentru a inlesni

168. F. a tras un foc de armä ~i 1-a ucis pe judecätorul ce solu- tiona o cauza in care fiul sau avea calitatea de inculpat, deoarece, asiständ la mai multe ~edinte de judecatä, a apreciat cä judec~­ torul W formase o opinie ~i urma sä 11 condamne pe fiul säu. In sarcina lui F:

pe

altul de la tragerea la raspundere penalä sau de la executarea unei

a) nu se poate retine omor calificat savär~it pentru a sustrage

pedepse;

b) nu se poate retine infractiunea de omor calificat sävär~it

pentru a inlesni sau ascunde savar~ireaaltei infractiuni;

c) se poate retine infractiunea de omor calificat sävär~it prin

cruzimi.

!n.fractiuni contra persoanei

37

169. Ba pätruns Intr-o curte cu intentia de a sustrage bunuri. A

fost depistat lnsä de proprietar ~i pentru a-~i asigura scäparea i-a

aplicat acestuia o loviturä mortalä cu un cutit in piept. Intrucät a fost väzut de sotia victimei in timp ce aplica lovitura, B a ucis-o ~i pe aceasta pentru a nu exista martori la faptele comise. In sarcina lui B se poate retine:

a) omor calificat sävär~it de cätre o persoanä care a mai comis

anterior o infractiune de omor sau o tentativä la infractiunea de

omor;

b)

omor calificat sävär~itasupra a douä sau mai multor persoane;

c)

omor calificat pentru a lnlesni sau a ascunde sävär~irea altei

infractiuni.

170. Pentru retinerea omorului calificat comis asupra a douä

sau mai multor persoane:

a) este necesar ca persoanele sä fie ucise in aceea~i imprejurare;

b) este necesar sä se utilizeze mijloace ce pun in pericol viata

mai multor persoane;

c) fapta poate fi comisä printr-o singurä actiune sau prin mai

multe actiuni.

171. Se poate retine omorul calificat sävär~it asupra unei femei

gravide:

a) doar dacä fäptuitorul are cuno~tintä despre starea de gravi-

ditate a femeii;

b) dacä s-a produs moartea fätului, chiar dacä femeia gravidä

nu decedeazä;

c) ~i in cazul cänd sarcina este extrauterinä.

172. Infractiunea de ucidere la cererea victimei:

a) poate fi comisä doar de un membru al familiei victimei;

b) se poate retine dacä a existat o cerere explicitä, serioasä,

victimei care suferea de o boalä incurabilä,

cauzatoare de suferinte greu de suportat;

c) se poate retine in sarcina medicului ce räspunde solicitärii

repetate a unui pacient care suferä de o infirmitate gravä atestatä

medical, ce Ii provoacä suferinte greu de suportat ~i ii adminis- treazä acestuia o dozä letalä de morfinä.

con~tientä ~i repetatä a

38 Drept penal. Partea speciala - Culegere de teste grila

173. In sarcina mamei care adrninistreazä fiicei, bolnavä de

schizofrenie ~i care suferea de pe urma acestei boli, o injectie letalä, incadrarea juridicä ce se poate retine este:

a) infractiunea de ucidere la cererea victimei;

b) infractiunea de omor;

c) infractiunea de violentä in familie raportatä la cea de omor.

17 4. A in värstä de 18 ani ~i B in värstä de 16 ani au hotärät sä se cäsätoreascä. Intrucät pärintii au interzis fiicei lor B sä se mai intälneascä cu A, nefiind de acord cu aceastä cäsätorie, A i-a propus lui B sä se sinucidä impreunä, iar aceasta a fast de acord. Cei doi s-au intälnit, iar A i-a injectat lui B o dozä letalä de heroinä, asiguränd-o cä imediat i~i va injecta ~i el o dozä asem~­ nätoare. Väzänd suferinta lui B, A nu ~i-amai administrat doza. In situatia in care B a decedat, in sarcina lui A se poate retine:

a) infractiunea de determinarea sau inlesnirea sinuciderii;

b) infractiunea de ucidere la cererea victimei;

c) infractiunea de omor.

175. A in värstä de 18 ani ~i Bin värstä de 16 ani au hotärät sä

se cäsätoreascä. Intrucät pärintii au interzis fiicei lor B sä se mai intälneascä cu A, nefiind de acord cu aceastä cäsätorie, A i-a propus lui B sä se sinucidä impreunä, iar aceasta a fast de acord. A a procurat un insecticid puternie ~i cei doi au decis sä bea in acela~i timp cäte un pahar din aceastä substantä. A nu a reu~it sä inghitä insä decät o cantitate micä de lichid. B a decedat, iar A a avut nevoie de cäteva zile de ingrijiri medicale. In spetä, A:

a) poate fi tras la räspundere penalä pentru infractiunea de determinarea sau inlesnirea sinuciderii;

b) poate fi tras la räspundere penalä pentru infractiunea de omor;

c) nu poate fi tras la räspundere penalä pentru aceste fapte.

176. Z, conducätor auto, a produs un accident auto in care ~i-au

pierdut viata trei persoane. In sarcina lui Z se vor retine:

a) trei infractiuni de ucidere din culpä in concurs;

b) o infractiune de ucidere din culpä in varianta tip;

lnfrac{iuni contra persoanei

39

177. lnfractiunea de ucidere la cererea victimei:

a) nu poate avea ca subiect pasiv o persoanä fiirä discemämänt·

b) poate avea o urmare imediatä conständ Intr-ostare de pericol.' '

c) poate fi comisä in coautorat.

178. Infractiunea de omor ~i cea de ucidere la cererea victimei:

a) au acela~ielement material;

b) au aceea~iurmare imediatä;

c) nu diferä in ceea ce prive~te situatia premisä ~i conditiile

ata~ateelementului material.

179. Determinarea sau inlesnirea sinuciderii:

a) poate avea ca subiect pasiv un minor cu värsta cuprinsä intre

13 ~i 18 ani;

b) poate avea ca un subiect pasiv un minor care nu a implinit

värsta de 13 ani;

c) poate avea ca subiect activ doar o persoanä majorä.

180. Fapta de a lovi o persoanä cu pumnul in zona fetei ~i de a-i c~~a leziuni ce au necesitat 40 de zile de ingrijiri medicale repre- zmta:

a) infractiunea de lovire sau alte violente dacä nu s-au produs ~i

alte consecinte;

b) infractiunea de vätämare corporalä;

c) infractiunea de vätämare corporalä dacä loviturile au dus Ja

pierderea vederii Ia un ochi.

181. Infractiunea de vätämare corporalä se poate retine dacä:

a) loviturile aplicate au determinat 90 de zile de ingrijiri medi-

cale;

. ~) l~viturile aplicate

VICbmet;

au determinat punerea in primejdie a vietii

c) loviturile aplicate au determinat avortul.

40 Drept penal. Partea specialii - Culegere de teste grilii

182. z a aplicat lui B, despre care nu ~tiacä este insärcinatä, o lovi- turä putemicä 'in zona abdominalä. Lovitura aplicatä a ~rodusavortul, iar B a necesitat 20 de zile de 'ingrijiri medicale pentru vmdecare. In sarcina lui Z se poate retine:

a) infractiunea de lovire sau alte violente;

b) infractiunea de vätämare corporalä;

c) infractiunea de agresiuni asupra fätului.

183. Se sanctioneazä tentativa la:

a) infractiunea de lovire sau alte violente;

b) infractiunea de vätämare corporalä 'in variantä agravatä;

c) infractiunea de loviri sau vätämäri cauzatoare de moarte.

184. Infractiunile de vätämare din culpä ~i cea de loviri sau

vätämäri cauzatoare de moarte:

a) au acela~ielement material;

b) nu au aceea~iformä de vinovätie;

c) nu au acela~iobiect material.

185. Infractiunile de vätämare corporalä ~i cea de vätämare cor-

poralä din culpä:

a) au

b) au acela~iobiect juridic;

c) au acela~ielement material.

aceea~i formä de vinovätie;

186. Infractiunea de lovire sau alte violente ~i cea de loviri sau

vätämäri cauzatoare de moarte:

a) au acela~ielement material;

b) au aceea~iurmare imediatä;

c) nu au aceea~iformä de vinovätie.

187. Dacä 'in cursulincäierärii s-a cauzat o vätämare corporalä uneia sau mai multor persoane ~i nu se cunoa~te care dintre partici- panti a produs urmärile:

a) nu se va angaja räspunderea penalä a niciunui participant;

b) se aplicä tuturor participantilor, mai putin victimei, aceea~i

sanctiune;

c) victima nu räspunde penal.

Infractiuni contra persoanei

41

188. Dacä 'in timpul unei 'incäieräri se cauzeazä moartea unei

persoane:

a) se va retine infractiunea de omor dacä raptuitorul a aplicat cu

intentie o loviturä de cutit victimei in zona abdominalä, ce a produs

moartea, fäptuitorul fiind singura persoanä 'inarmatä Ia acea 'incäierare·

b) niciun participant nu räspunde penal, dacä nu se poate stabili

eine anume a aplicat lovitura mortalä;

c) nu se pedepse~te persoana care a fost prinsä 'in 'incäierare

'impotriva vointei sale.

189. Urmarea imediatä a infractiunii de 'incäierare:

a) poate fi aceea~i ca in cazul infractiunii de vätämare corpo-

ralä;

b) nu poate fi aceea~i ca 'in cazul infractiunii de loviri sau vätä-

märi cauzatoare de moarte;

c)

poate fi aceea~i ca in cazul infractiunii de lovire sau alte vio-

lente.

 

190.

Diferenta 'intre intreruperea cursului sarcinii ~i vätämarea

corporalä ce a avut ca urmare avortul apare Ia nivelul:

a) elementului material;

b) subiectului pasiv;

c) situatiei premisä.

191. Läsarea färä ajutor a unei persoane aflate 'in dificultate:

a) nu constituie infractiune dacä,

prin acordarea ajutorului,

autorul s-ar expune unui pericol grav cu privire la viata, integri-

tatea corporalä sau sänätatea sa;

b) are ca obiect material omisiunea de a da ajutorul necesar;

c) are un subiect activ necalificat.

192. Determinarea la inceperea sau continuarea practicärii pros-

titutiei reprezintä:

a) infractiunea de trafic de persoane;

b) infractiunea de proxenetism;

c) infractiunea de proxenetism in concurs cu cea de trafic de

persoane.

42 Drept penal. Partea specialii - Culegere de teste grilii

193. Subiectul activ:

a) este un minor in cazul infractiunii de folosirea unui minor in

scop de cer~etorie;

.

b) nu este calificat in cazul infractmnn de trafic de persoane m

varianta tip;

c) este un functionar public in cazul infractiunii de folosire a

serviciilor unei persoane exploatate.

194. Tentativase sanctioneazä in cazul infractiunii de:

a) supunere la muncä fortatä sau obligatorie;

b) exploatarea cer~etoriei;

c) sclavie.

195. Situatia premisä:

a) in cazul infractiunii de härtuire sexualä constä in existenta

unei relatii de muncä sau similarä;

.

b) in cazul infractiunii de härtuire sexualä constä in pretmderea

.

c) in

in mod repetat de favoruri

cazul

infractiunii

de naturä sexualä;

de

racolare

.

.

a ~monlo~ 1~ scopun

sexuale constä in propunerea fäcutä de un maJor unu1 mmor de a

intretine acte sexuale.

196. Infractiunea de divulgarea secretului profesional:

a) are un subiect activ calificat, functionarul public;

b) este o infractiune ce aduce atingere vietii private;

c) este o infractiune de serviciu.

197. La infractiunea de violarea vietii private:

a) elementul material poate consta in ati~gereaadus~vie~ii.pri-

vate prin fotografierea, captarea sau inreg1strarea de. Imagmi .al~ unei persoane aflate intr-o locuintä sau incäpere on dependmta

tinänd de aceasta;

b) elementul material poate consta in atmgerea ~dusa vietn _Pri-

vate prin ascultarea cu mijloace tehnice sau inreg1strarea aud10 a

.

_

.

.

unei convorbiri private;

c) subiect activ poate fi o persoanä care a participat la intälnirea

cu persoana vätämatä in cadrul cäreia au fost s~rprinse s~n~tele, convorbirile sau imaginile, chiar dacä justificä un mteres legitim.

Jnfracfiuni contra persoanei

43

198. in cazul infractiunii de act sexual cu un minor:

a) elementul material poate consta intr-un raport sexual;

b) elementul material poate consta intr-un act sexual;

c) subiect pasiv poate fi ~i un minor in värstä de 5 ani.

199. Se sanctioneazä ~i sävär~irea unor fapte cu praeterintentie

in cazul:

a) infractiunii de viol;

b) infractiunii de agresiune sexualä;

c) infractiunii de act sexual cu un minor.

200. Dacä X, condamnat anterior pentru o infractiune de viol

care a avut ca urmare moartea victimei, incearcä sä o ucidä pe Y, insärcinatä (imprejurare cunoscutä de X), fapta avänd ca urmare

pierderea sarcinii, färä ca Y sä decedeze, in sarcina lui X se poate retine infractiunea de:

a) tentativa la omor calificat;

b) vätämare corporalä care a avut ca urmare avortul;

c) tentativa la omor simplu in concurs cu intreruperea cursului

sarcmn.

201.

Potrivit art. 191 C.pen., infractiunea de determinarea sinu-

ciderii:

a) se pedepse~te mai u~or, potrivit legii, dacä fäptuitorul nu a

reu~it sä convingä victima sä se sinucidä; b) se pedepse~te mai u~or dacä victima a incercat sä se sinu-

cidä, dar nu a reu~it;

c) se pedepse~te mai grav dacä victima este un minor cu värsta

intre 13

~i 18 ani.

202.

in cazul in care X ii spune lui Y cä s-a säturat sä träiascä,

avänd in vedere cä suferä de diabet ~i ulcer, iar Y ii procurä acesteia o cantitate mare de aspirinä, läsänd-o sä creadä cä este

otravä, pe care victima o ingereazä färä sä päteascä nimic:

a) in sarcina lui Y nu se poate retine infractiunea de ucidere la

cererea victimei;

b) Y räspunde pentru instigare la inlesnirea sinuciderii;

c) Y räspunde pentru inlesnirea sinuciderii, in varianta atenuatä,

intrucät a avut loc doar o incercare de sinucidere.

44 Drept penal. Partea specialii - Culegere de teste grilii

203. Uciderea din culpä (art. 192 C.pen.):

a) se retine in variantä agravatä, dacä prin aceea~i faptä se pro-

duce moartea mai multor persoane;

b) nu se poate retine in concurs formal cu infractiunea de vätä ·

mare corporalä din culpä a altei persoane;

c) nu absoarbe niciodatä infractiunea de conducere sub influenta

alcoolului (art. 336 C.pen.).

204. In cazul infractiunilor contra vietii:

a)

obiectul material este reprezentat de corpul unei persoane in

viatä;

b)

pluralitatea de victime nu determinä intotdeauna o pluralitate

de infractiuni;

c) forma de vinovätie este intotdeauna intentia.

205. Complicitatea la infractiunea de omor:

a)

se retine intotdeauna cänd Ia locul sävär~irii faptei sunt pre-

zente

~i alte persoane decät

autorul;

b) poate fi ~i moralä;

c) se poate retine ~i in cazul celui care a procurat autorului o

armä, chiar dacä acesta din urmä ucide o persoanä pe care a con-

fundat-o cu cea pe care dorea sä o ucidä (error in personam).

206. Dacä fäptuitorul ucide victima care a~tepta sä i se elibe-

reze o sumä de bani Ia bancomat, pentru a lua el ace~ti bani:

a) se poate retine infractiunea de omor calificat din interes material;

b) se poate retine infractiunea de omor calificat pentru a inlesni

sävär~ireaaltei infractiuni;

c) se poate retine infractiunea de tälhärie, consumatä sau in forma

tentativei, dupä caz.

207. Omorul comis pentru sustragerea de Ia executarea unei pedepse:

a) se sävär~e~te cu intentie directä calificatä prin scop;

b) nu se poate retine dacä scopul nu a fost atins;

c) poate fi comis ~i pentru a sustrage altä persoanä de Ia exe-

cutarea pedepsei.

Infrac{iuni contra persoanei

45

208. Dacä fäptuitorul love~tevictima pentru a o impiedica sä se apere, dupä care o ucide:

a) infractiunea de lovire se va retine in concurs cu infractiunea

de omor;

b) se va retine infractiunea de omor calificat;

c) nu se poate retine circumstanta agravantä generalä conständ

in sävär~irea faptei profitänd de starea de väditä vulnerabilitate a victimei.

209. Dacä fäptuitorul impu~cä victima, dupä care, väzänd cä

aceasta nu a decedat, o stranguleazä:

a) se poate retine omorul calificat- comis de o persoanä care a

mai comis un omor sau o tentativä Ia omor;