Sunteți pe pagina 1din 575

Curs de drept

civil
Succesiuni
Copyright 2012
Editura Hamangiu
SRL
Editur acreditat CNCS - Consiliul Naional al Cercetrii
tiinifce Toate drepturile rezervate Editurii Hamangiu
Nicio parte din aceast lucrare nu poate f
copiat fr acordul scris al Editurii
Hamangiu
Editura Hamangiu
Bucureti, Str. Col.
opeia nr. !", sector
#
$.. #, C.. %&
Teleon!"a#$
'(&.!!".').)!
'!&.*'#.*'.('
'!&.*'#.*'.(&
%&n'(ri$
'(&.!!".'&.(#
'!&.)(#.)(.()
'+**."+!.('%
E)mail$
redactie,-a.an/iu.
ro
distri0utie,-a.an/
iu.ro
*S+N ,-.)/0/)022)-1-)0
rof. univ. dr. Liviu
ST1NC*2LESC2
Curs de drept
civil
Succesiuni
List( de a3revieri
1.C.C.2. 3 4nalta Curte de Casaie i 2ustiie
C.S.2. 3 Curtea Supre. de 2ustiie
C5S 3 Curtea de Casaie
C.C. 3 Curtea Constituional
C.C.6. 3 Curtea de Conturi a 6o.7niei
C.2.C.E. 3 Curtea de 2ustiie a C.E.
C.5. 3 Curtea de 5pel
T.S. 3 Tri0unalul Supre.
T.B. 3 Tri0unalul Bucureti
8.9. 3 8otr7rea 9uvernului
$.9. 3 $rdonana 9uvernului
$.:.9. 3 $rdonana de ur/en a 9uvernului
C. civ. 3 Codul civil
C. proc. civ. 3 Codul de procedur
civil dec. 3 decizia
;ec. C.S.2. <C.5.=3 deciziile C.S.2. <Curii de 5pel=
pe anii > ;reptul 3 revista ?;reptul@
C.2. 3 revista ?Curierul Audiciar@
2.N. 3 revista ?2ustiia Nou@
B.. 3 revista ?Be/alitatea opular@
.6. 3 revista ?andectele 6o.7ne@
S.C.2. 3 revista ?Studii i Cercetri 2uridice@
6.;.C. 3 ?6evista de drept co.ercial@
6.6.;. 3 ?6evista 6o.7n de drept@
6.T.C. 3 ?6evue tri.estrielle de droit civil@
C..2. 3 Cule/ere de practic Audiciar
B.2.-C.;. 3 Buletinul 2urisprudenei 3 Cule/ere
de decizii
B.9.;.2. 3 Bi0rairie 9CnCrale de ;roit et
2urisprudence
Cupri
ns
Capitolul *4 5o6tenirea ) reguli generale44444444444410
Sec7iunea *4 8e9nire: terminologie: reglementare
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444410
Sec7iunea a **)a4 "elurile mo6tenirii4444444444444444441-
D &. Eotenirea le/al..................................................&*
D (. Eotenirea testa.entar......................................&%
D !. CoeFistena .otenirii le/ale cu cea testa.entar&%
Sec7iunea a ***)a4 8eschiderea mo6tenirii444444444420
D &. ;ata desc-iderii .otenirii....................................(&
A....................Sta0ilirea .o.entului desc-iderii .otenirii
(&
B.1.portana datei desc-iderii .otenirii....................(!
D (. Bocul desc-iderii .otenirii...................................()
A...........................Noiunea de loc al desc-iderii .otenirii
()
B.1.portana practic a locului desc-iderii .otenirii. (#
Sec7iunea a *%)a4 Condi7ii generale ale dreptului de
mo6tenire44444444444444444444444444444444444444444444444444444442-
D &. Capacitatea de a .oteni......................................(+
A..........................ersoane care au capacitate succesoral
(*
B.ersoane care nu au capacitate succesoral............!'
D (. Gocaia <c-e.area= la .otenire...........................!!
D !. Nede.nitatea succesoral....................................!)
A.....................................;efnire, caractere, natur Auridic
!)
B.Helurile nede.nitii succesorale.............................!#
C.Efectele nede.nitii................................................!+
D.1nvocarea nede.nitii succesorale.........................)'
Capitolul **4 5o6tenirea legal(44444444444444444444444444;2
Sec7iunea *4 <rincipiile mo6tenirii legale44444444444;2
D &. Condiiile speciale ale .otenirii le/ale.................)(
5. Gocaia succesoral le/al.......................................)!
D (. rincipiile /enerale ale devoluiunii le/ale.............)"
A. rincipiul c-e.rii la .otenire a rudelor In ordinea
claselor
de .otenitori le/ali....................................................)"
Cupri n
s
1
0
B.rincipiul proFi.itii /radului de rudenie Intre
.otenitorii
din aceeai clas...........................................................)+
C.rincipiul e/alitii Intre rudele din aceeai clas i de
acelai /rad c-e.ate la .otenire...............................)*
Sec7iunea a ***)a4 Repre'entarea succesoral(44444;,
D &. ;efnire, natur Auridic i do.eniu de aplicare.....)%
D (. Condiiile reprezentrii succesorale.......................#'
D !. Eodul In care opereaz reprezentarea...................#(
D ). Efectele reprezentrii succesorale..........................#!
A.................................................................................................Efe
ctul /eneral...............................................................#)
B.Efectul particular al reprezentrii succesorale...........##
C.articulariti ale .otenirii i.o0ilelor prin
reprezentare
In condiiile Be/ii nr. &*J&%%& i Be/ii nr. &'J(''&.........##
Sec7iunea a *%)a4 Reguli aplica3ile claselor de
mo6tenitori
legali44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444440/
D &. Clasa 1 de .otenitori le/ali <descendenii
defunctului=...................................................................#"
A.................................................................................................;r
eptul la .otenire al descendenilor.........................#*
B.Caracterele Auridice ale drepturilor descendenilor....#*
D (. Clasa a 11-a de .otenitori le/ali <ascendenii
privile/iai
i colateralii privile/iai=................................................#%
A.................................................................................................5s
cendenii privile/iai..................................................#%
B.Colateralii privile/iai................................................."(
D !. Clasa a 111-a de .otenitori le/ali <ascendenii
ordinari=........................................................................")
D ). Clasa a 1G-a de .otenitori le/ali <colateralii ordinari=
..................................................................................... "#
Sec7iunea a %)a4 8repturile succesorale ale so7ului
supravie7uitor444444444444444444444444444444444444444444444444444444//
D &. Condiiile speciale cerute soului supravieuitor
Cupri n
s
1
1
pentru
a putea .oteni............................................................"+
D (. ;repturile soului supravieuitor In concurs cu oricare
dintre clasele de .otenitori le/ali...............................+'
D !. ;reptul special al soului supravieuitor asupra
.o0ilierului
i o0iectelor de uz casnic..............................................+(
D ). ;reptul de a0itaie al soului supravieuitor...........+"
Sec7iunea a %*)a4 5o6tenirea vacant(4444444444444444-.
D &. Noiunea de .otenire vacant.............................+*
D (. Natura Auridic.......................................................*'
A....................Hunda.entul vocaiei succesorale a statului
*'
B.1.portana deter.inrii naturii Auridice. ConKictul de
le/i............................................................................*&
D !. rocedura atri0uirii .otenirii vacante..................*!
Capitolul ***4 5o6tenirea testamentar(44444444444444./
Sec7iunea *4 Testamentul4444444444444444444444444444444444./
D &. ;efnire, caractere, cuprins...................................*"
A.........................................................Noiunea testa.entului
*"
B.Caracterele testa.entului........................................*+
C.Cuprinsul testa.entului............................................**
D (. Condiiile validitii testa.entului.........................%'
A........................................................................Condiii de fond
%'
B.Condiii de for.......................................................%)
C.6e/uli de for. co.une tuturor testa.entelor........%#
D.Sanciunea nerespectrii for.ei testa.entului........%+
D !. 1nterpretarea i pro0a testa.entului.....................%*
A..............Eetoda interpretrii su0iective a testa.entului
%*
B.ro0a testa.entului incu.0 succesi0ilului.............%%
Sec7iunea a **)a4 "ormele testamentelor444444444444,,
D &. Testa.entele ordinare...........................................%%
A................................................................Testa.entul olo/raf
%%
B.Testa.entul autentic..............................................&')
D (. Testa.entele privile/iate.....................................&'+
A...Testa.entele In caz de epide.ii, catastrofe, rz0oaie
&'*
B.Testa.entele .ariti.e i Kuviale...........................&'*
C.Testa.entele .ilitarilor..........................................&'%
D.Testa.entele persoanelor internate Intr-o instituie
sanitar..................................................................&'%
E.6e/uli co.une testa.entelor privile/iate...............&&'
D !. 5lte for.e testa.entare.....................................&&&
A.. .;ispoziii de ulti. voin cu privire la depunerile la
0nci.......................................................................&&&
B.Testa.entul fcut In strintate.............................&&)
D ). Testa.entul internaional....................................&&)
Sec7iunea a ***)a4 Legatul4444444444444444444444444444444411/
D &. ;efnire i condiii................................................&&"
D (. Clasifcarea le/atelor...........................................&&+
A. Clasifcarea le/atelor dup .odalitile care
afecteaz
voina testatorului......................................................&&+
B.Clasifcarea le/atelor dup o0iectul lor...................&&%
C.Hor.e ale le/atului cu titlu particular.....................&(&
D !. Efectele le/atelor................................................&(!
D ). 1nefcacitatea le/atelor........................................&()
A................................................................6evocarea le/atelor
&("
B.6evocarea Audectoreasc......................................&(%
C.Caducitatea le/atelor..............................................&!&
D.Be/atul conAunctiv i dreptul de acresc.7nt........&!!
Sec7iunea a *%)a4 E#heredarea =de'mo6tenirea>1?/
A.................................................................Helurile eF-eredrii
&!"
B.Efectele eF-eredrii................................................&!*
C.Nulitatea eF-eredrii..............................................&!*
Sec7iunea a %)a4 E#ecu7iunea testamentar(4 4 4 41?,
D &. ;eli.itarea eFecuiunii testa.entare.................&!%
D (. ;repturile i o0li/aiile <puterile= eFecutorului
testa.entar...............................................................&)'
D !. 4ncetarea eFecuiunii testa.entare.....................&)(
Sec7iunea a %*)a4 Limitele dreptului de a dispune
prin acte
@uridice de 3unurile succesiunii444444444444444444444441;2
D &. $prirea actelor <pactelor= asupra .otenirii
nedesc-ise.................................................................&)!
D (. Su0stituia fdeico.isar.....................................&)#
A.........................................;efnire i ele.ente constitutive
&)"
B.Condiiile su0stituiei fdeico.isare........................&)+
C.Efectele su0stituiei fdeico.isare..........................&)*
D.Be/atul r.iei <li0eralitile reziduale=..............&)*
E.Noiunea de su0stituie ordinar <vul/ar=.............&)%
D !. $prirea li0eralitilor care Incalc rezerva
succesoral................................................................&#'
A...................Caracterele Auridice ale rezervei succesorale
&#&
B.6ezerva succesoral a descendenilor....................&#!
C.6ezerva succesoral a ascendenilor privile/iai.....&##
D.6ezerva succesoral a soului supravieuitor..........&#*
D ). Cotitatea disponi0il special a soului supravieuitor
................................................................................... &#%
A..............................................................;o.eniul de aplicare
&#%
B.Bi0eralitile care intr su0 incidena art. &'%' C. civ
&"'
C.;eter.inarea cuantu.ului cotitii disponi0ile speciale
............................................................................... &"&
D #. ;eter.inarea .asei succesorale.........................&"(
A. ;eter.inarea valorii 0unurilor eFistente In
patri.oniul
defunctului la data desc-iderii succesiunii <activul 0rut=
................................................................................... &"!
B.;eter.inarea activul net al .otenirii....................&"!
C.6eunirea fctiv la activul net a donaiilor fcute de
titularul .otenirii.....................................................&")
D ". 6educiunea li0eralitilor eFcesive.....................&""
A.................Cile procedurale de eFercitare a dreptului la
reduciune..............................................................&"+
B.$rdinea reduciunii li0eralitilor eFcesive..............&"*
C.Efectele reduciunii.................................................&"%
Capitolul *%4 Transmisiunea mo6tenirii44444444444441-2
Sec7iunea *4 8reptul de op7iune succesoral(44441-2
D &. Su0iectele dreptului de opiune succesoral.......&+!
A.........................................Succesi0ilii le/ali i testa.entari
&+!
B.Creditorii personali ai succesi0ilului........................&+)
D (. 5ctul Auridic de opiune succesoral....................&+)
A....................................................................Caractere Auridice
&+#
B.Condiii de validitate...............................................&+"
D !. rescripia dreptului de opiune succesoral.......&++
A.4nceputul prescripiei dreptului de opiune succesoral
&+%
B.Suspendarea i repunerea In ter.enul de prescripie
&*'
D ). 5cceptarea .otenirii..........................................&*!
A......................5cceptarea voluntar i acceptarea forat
&*!
B.5cceptarea eFpres i acceptarea tacit................&*)
C.Efectele acceptrii .otenirii..................................&**
D #. 6enunarea la .otenire.....................................&%'
A.. . .Condiii de fond i de for. cerute pentru renunare
&%&
B.Efectele renunrii la .otenire..............................&%(
C.6evocarea <retractarea= renunrii de ctre succesi0ili
............................................................................... &%!
D.6evocarea renunrii de ctre creditorii succesi0ililor
&%)
Sec7iunea a **)a4 Transmisiunea patrimoniului
succesoral444444444444444444444444444444444444444444444444444441,;
D &. $0iectul trans.isiunii..........................................&%)
&
&
A..............................................Cuprinsul activului succesoral
&%#
B.Cuprinsul pasivului .otenirii <datoriile i sarcinile=&%"
D (. Trans.isiunea activului .otenirii......................&%+
D !. Trans.isiunea pasivului succesoral.....................&%*
A.Cate/orii de .otenitori care suport pasivul .otenirii
&%*
B.;ivizarea de drept a pasivului succesoral...............&%%
Sec7iunea a ***)a4 8o3&ndirea posesiunii mo6tenirii
44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444200
D &. ;o07ndirea de drept a posesiei .otenirii <sezina=
................................................................................... ('&
A..................................................................Noiunea de sezin
('&
B.Eotenitorii sezinari................................................('(
C.Efectele sezinei.......................................................('(
D (. Tri.iterea In posesie a .otenitorilor le/ali nesezinari
................................................................................... ('!
D !. redarea le/atelor...............................................(')
A.................................................redarea le/atului universal
('#
B.redarea le/atului cu titlu universal........................('#
C.redarea le/atului cu titlu particular.......................('"
D ). rocedura succesoral notarial..........................('+
A....................................;esc-iderea procedurii succesorale
('+
B.;esfurarea procedurii succesorale......................(&(
C.Suspendarea procedurii succesorale.......................(&!
D.Certifcatul de .otenitor.......................................(&)
D #. etiia de ereditate..............................................(&+
A..............;eli.itarea petiiei de ereditate de alte aciuni
(&*
B.Caractere Auridice....................................................(&%
C.Efectele petiiei de ereditate...................................(&%
Capitolul %4 *ndivi'iunea 6i Amp(r7eala mo6tenirii
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444422?
&
'
Sec7iunea *4 *ndivi'iunea succesoral(4444444444444422?
D &. 6e/i.ul Auridic aplica0il indiviziunii.....................(()
A........................................rincipiile indiviziunii succesorale
(()
B.Consecinele Auridice ale indiviziunii succesorale....(()
C.1.prescripti0ilitatea dreptului de a cere ieirea
din indiviziune............................................................((*
Sec7iunea a **)a4 Raportul dona7iilor 6i al datoriilor
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444442?0
D &. 6aportul donaiilor...............................................(!'
A............................................;efnire, avantaAe i deli.itare
(!'
B.Condiiile o0li/aiei le/ale de raport.......................(!(
C.ersoanele care pot cere raportul donaiilor...........(!)
D.;onaiile supuse raportului. EFcepii......................(!#
E.Eodurile de efectuare a raportului..........................(!"
F. Evaluarea 0unului raportat......................................(!*
G.Cile de realizare a raportului donaiilor.................(!%
D (. lata datoriilor.....................................................()'
A..................;ivizi0ilitatea de drept a pasivului succesoral
()'
B.lata creditorilor......................................................()&
C.6aportul datoriilor...................................................()(
Sec7iunea a ***)a4 <arta@ul =Amp(r7eala> mo6tenirii
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444442;;
D &. artaAul .otenirii <dreptul co.un=.....................())
A................artaAul de drept co.un, succesoral i Audiciar
()#
B.ersoanele care pot cere partaAul............................()"
C.Capacitatea necesar pentru a cere partaAul..........()+
D.$0iectul partaAului succesoral.................................()*
E.Hor.ele partaAului succesoral.................................(#(
F. Efectul declarativ al partaAului succesoral...............(#+
G.$0li/aia de /aranie Intre co.otenitori...............(#%
H.;esfinarea partaAului............................................("&
I. ;repturile creditorilor. $poziia la partaA..................("!
D (. artaAul de ascendent..........................................("#
A.................................................Noiune i caractere Auridice
("#
B.Condiiile partaAului de ascendent...........................(""
C.Efectele I.prelii de ascendent.............................("%
D.1nefcacitatea partaAului de ascendent....................(+'
Teste gril( B succesiuni444444444444444444444444444444444442-?
R(spunsuri44444444444444444444444444444444444444444444444444442..
*nde#4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444442.,
*ntroducere
rin 0o/ia i co.pleFitatea pro0le.aticii sale,
.ateria drep- tului succesoral a fost dintotdeauna i
continu s fe atr/toare pentru Aurist.
4n condiiile /enerale ale inte/rrii europene i ale
frecventelor .odifcri le/islative, dreptul succesoral
este supus i el unor a.ple i inerente reconsiderri.
4n acest conteFt, aprecie. c recentele dispoziii
ale noului Cod civil i celorlalte acte nor.ative In
.aterie sunt oportune i utile. Bucrarea ur.rete, In
special, noua conf/uraie a instituiilor devoluiunii
succesorale, In 0aza doctrinei i a practicii
Audiciare
reprezentative In .aterie.
Conceput s fac parte din cate/oria cursurilor
universitare, accentul se pune pe siste.atizarea
.ateriei corespunztor cate/oriei creia i se
adreseaz, dar .aterialul poate constitui i un punct
de vedere pentru ulterioarele studii de drept succesoral.
Cutorul
Capitolul *4 5o6tenirea ) reguli generale
;reptul civil cuprinde ?In reeaua deas a
nor.elor sale Intrea/a via o.eneasc. El Incepe prin
a se pleca asupra lea/nului copilului, ptrunz7nd
c-iar In tainele concepiunii, se ocup de lo/odn,
or/anizeaz cstoria, pentru a ter.ina cu .oartea i
ur.- rile asupra patri.oniului, adic cu succesiunea,
denu.it i .ote- nire sau ereditate@.
1
;reptul patri.onial al fa.iliei se co.pune din trei
priL regi- mul matrimonial <ce re/le.enteaz
raporturile pecuniare dintre soi=, succesiunile <care
re/le.enteaz consecinele .orii asupra patri.o-
niului defunctului= i liberalitile <actele prin care, In
/eneral, per- soana dispune cu titlu /ratuit de 0unurile
sale=
2
.
Sec7iunea *4 8e9nire: terminologie:
reglementare
otrivit art. ##+ alin. & C. civ., ?;reptul de
proprietate se poate do07ndi, In condiiile le/ii, prin
convenie, prin motenire legal sau testamentar ...@
<s.n.=.
;in dispoziiile de .ai sus, rezult c ter.enul de
?succesiune@ poate f Ineles In dou sensuri.
n sens larg, succesiunea este un .od de
do07ndire a proprie- tii inter vivos <de eFe.plu, prin
contracte sau prescripie ac-izitiv=. n sens restrns
<sensul su propriu= succesiunea ?este trans.i-
terea patri.oniului unei persoane fzice decedate ctre
una sau .ai .ulte persoane In fin@ <art. %#! C. civ.=.
;in analiza defniiei de .ai sus rezult cL
a) .otenirea este o transmisiune de patri.oniuM
b) o0iectul trans.isiunii este un patrimoniu
<drepturi i o0li- /aii luate I.preun=M
c) trans.isiunea se face de la o persoan
decedat, ctre una sau mai multe persoane <fzice sau
Auridice=M
&
5 se vedea E. Eliescu, Curs de succesiuni, Editura
8u.anitas, Bucureti, &%%+, p. &! <curs predat de autor la
Hacultatea de drept din Bucureti, In anul universitar &%)"-&%)+=.
(
5 se vedea E. 9ri.aldi, Droit civil. Successions, Bitec, aris,
(''&, p. (.
Eoteni rea - re/ul i
/eneral e
2
7
d) persoana de la care se trans.ite .otenirea
este numai o persoan fzic, re/ulile care /uverneaz
.otenirea neputndu-se aplica n cazul ncetrii
eistenei unei persoane !uridice <pentru care opereaz
re/uli specifce=M
e) persoanele care do07ndesc .otenirea tre0uie
s fe n fin <s eFiste=, neav7nd relevan dac
sunt persoane fzice, per- soane Auridice sau statul.
Noul Cod civil a adoptat ter.enul de ?.otenire@
<de eFe.plu,
?Eotenirea unei persoane se desc-ide In .o.entul
decesului acesteia@ - art. %#) alin. & C. civ.=, dar nu a
renunat nici la ter.enul de ?succesiune@
&
<de
eFe.plu, .otenirile vacante se constat prin
certifcatul de ?vacan succesoral@ 3 art. ##! alin. ( C.
civ.=. Eai rar, In doctrin, In aceeai accepiune se
Int7lnete i ter.enul de
?ereditate@.
ute. ad.ite c, In principiu, In .ateria dreptului
de .ote- nire, noiunile de ?.otenire@ i
?succesiune@ sunt sinonime, folosi- rea lor difereniat
pe parcursul prezentei lucrri find dictat eFclusiv din
considerente de for..
rin .otenire, In sensul su restr7ns <mortis
causa= se poate Inele/eL at7t transmisiunea
patri.oniului persoanei decedate, dar i masa
succesoral <patri.oniul succesoral=
(
.
4n principal, persoanele care intereseaz dreptul
de .otenire suntL persoana decedat <defunctul, al
crui patri.oniu se trans.ite= i persoana
<persoanele= care do07ndete <do07ndesc= patri.oniul
lsat de defunct.
&
;ei noul Cod civil tri.ite In special la ?.otenire@,
ter.enul de ?succe- siune@ <lat. successio " Inlocuire= este cel
puin, la fel de uzitat, In do.eniuM a se vedea E. Eliescu,
#otenirea i devoluiunea ei n dreptul $.S.$., Editura 5cade.iei,
Bucureti, &%"", p. &%. $pin. In favoarea ter.enului de
Eoteni rea - re/ul i
/eneral e
2
8
?succesiune@ consacrat In doctrina naional i european <dar i
le/islaia nord-a.erican, a se vedea Codul civil din Nue0ec=.
(
5 se vedea Hr. ;eaO, %ratat de drept succesoral, Editura
5cta.i, Bucureti,
&%%%, p. ". 5parent, s-ar putea Inele/e i c ter.enul de
?succesiune@ privete nu.ai .otenirea le/al <ab intestat=.
1nterpretarea nu poate f reinut, printre altele, deoarece Insi
doctrina francez recunoate c ?el <testa.entul 3 s.n.= este& prin
esen& act succesoral& reglementat de dreptul de motenire@M
a se vedea
E. 9ri.aldi, op. cit., p. !.
De'unctul <persoana despre a crei .otenire
este vor0a= se .ai nu.ete i ?autor@ <de eFe.plu,
autorul co.un al co.oteni- torilor=, dar i de cuius,
a0reviere din for.ula dreptului ro.an ?is de cuius
succesionis (rebus) agitur@ <cel despre a crui
.otenireJ0unuri este vor0a=
&
.
*ersoanele care dobndesc patrimoniul de'unctului
se nu.esc, In /eneral, motenitori sau succesori
<uneori ur.ai=.
4n cazul .otenirii testa.entare, cel care las
.otenirea se nu.ete testator& iar do07nditorul
legatar <universal, cu titlu univer- sal sau cu titlu
particular=.
reciz. c dreptul de .otenire a consacrat, de-
a lun/ul ti.pului, o serie de ter.eni ?aparent ar-aici@,
precu.L ?nevrednicia@ succesoral, ?trans.isiunea i
I.preala@ .otenirii, ?eF-eredarea@ .otenirii etc.,
pe care noul Cod civil, fe le-a eli.inat, fe le-a ?.o-
dernizat@. 5precie. c Incercarea de cos.etizare
<inconsecvent, uneori= a unor instituii intrate deAa In
li.0aAul Auridic curent nu este de natur s aduc
avantaAe <0a, din contr=.
Eotenirea este /arantat prin dispoziiile art. )"
din Consti- tuia 6o.7niei.
Cele .ai i.portante re/le.entri sunt cuprinse In
Codul civil, Cartea a 1G-a, intitulat ?;espre .otenire i
li0eraliti@, Titlul 1 ?;is- poziii referitoare la .otenire
In /eneral@ <art. %#!-%"(=M Titlul 11 ?Eo- tenirea le/al@
<art. %"!-%*!=M Titlul 111 ?Bi0eralitile@ <art. %*)-&'%%= i
Titlul 1G ?Trans.isiunea i partaAul .otenirii@ <art. &&''-
&&"!=.
otrivit art. %& din Be/ea nr. +&J('&&, .otenirile
desc-ise Inainte de intrarea In vi/oare a noului Cod
civil sunt supuse le/ii In vi/oare la data desc-iderii
.otenirii <Codul civil de la &*")=.
Sec7iunea a **)a4 "elurile mo6tenirii
otrivit art. %## alin. & C. civ., patri.oniul
succesoral ?se trans.ite prin motenire legal, In
.sura In care cel care las .otenirea nu a dispus
altfel prin testament@ <s.n.=.
&
:tilizarea ter.enului s-a i.pus .ai ales din cerine
/ra.aticale, folo- sindu-se, de eFe.plu, for.ula ?.oartea lui de
cuius@, find oarecu. i.propriu s se vor0easc de ?.oartea
defunctului@.
4n consecin, dup izvorul vocaiei succesorale
a celor care do07ndesc patri.oniul defunctului,
.otenirea este de dou feluriL legal i testamentar.
D 14 5o6tenirea legal(
Eotenirea este le/al c7nd trans.isiunea mortis
causa a patri.oniului succesoral are loc n temeiul
legii
&
.
Eotenirea le/al intervine, de re/ul, nu.ai In
cazul In care cel care las .otenirea nu a dispus In
ti.pul vieii de averea sa prin testa.ent
(
.
Eotenirea este le/al i In cazul In care
defunctul a lsat testa.ent, Ins acesta nu cuprinde
Intrea/a .as succesoral ori cuprinde alte dispoziii
dec7t cele referitoare la trans.iterea patri- .oniului
succesoral <de eFe.plu, Inlturarea de la .otenire a
unei rude etc.=.
4n acest din ur. caz, dac cel Inlturat este
motenitor rezer- vatar, el va cule/e totui o parte din
.otenire I.potriva voinei tes- tatorului, In calitate de
.otenitor le/al rezervatar. 5stfel, o parte din
patri.oniul defunctului se poate trans.ite prin
.otenire testa.en- tar, iar cealalt parte prin
.otenire le/al <art. %## alin. ( C. civ.=.
6ezult c .otenirea este le/al atunci c7nd
patri.oniul suc- cesoral se trans.ite persoanelor
stabilite de lege <In ordinea i In cote strict
deter.inate=. Eotenitorii le/ali pot fL universali, cu
titlu universal sau cu titlu particular.
4n doctrin, .otenirea le/al .ai este cunoscut
ca .otenire
ab intestat <c7nd defunctul nu a lsat testa.ent=
!
.
&
Eotenirea le/al este, ?dup spiritul Codului civil, modul
de transmitere cel mai natural al patri.oniului unui defunct@
<s.n.=M a se vedea C. 8a.an/iu,
1. 6osetti-Blnescu, 5l. Bicoianu, %ratat de drept civil romn,
vol. 111, Bucureti, &%(*, p. !").
(
?Eotenirea re/le.entat de le/e este un efect al raporturilor
de fa.ilie@M
a se vedea E.B. Cantacuzino, +lementele dreptului civil, Editura
5ll Educational, Bucureti, &%%*, p. (')-('#.
!
4n dreptul ro.an, .oartea intestat era considerat o
dezonoareM a se vedea
D.5leFandresco, *rincipiile dreptului civil romn, vol. 11,
Bucureti, &%(", p. &%M CS. To.ulescu, Drept privat roman,
:niversitatea din Bucureti, &%+!, p. ('(.
;e .enionat c ter.enul de .otenire ab
intestat nu .ai pstreaz se.nifcaia i nici
di.ensiunea din dreptul ro.an, care a consacrat-o <In
sensul c, In dreptul nostru, nu .ai constituie o
eFcepie=
&
.
D 24 5o6tenirea testamentar(
Eotenirea este testa.entar In cazul In care
trans.iterea patri.oniului defunctului <sau o parte a
acestuia= are loc In te.eiul voinei testatorului,
.anifestat prin testa.ent.
ersoanele dese.nate de testator s culea/
.otenirea se nu.esc legatari.
Be/atarul poate f de ase.eneaL universal <cu
vocaie la Intre- /ul patri.oniu lsat de defunct=, cu
titlu universal <cu vocaie la o fraciune din .asa
succesoral= i cu titlu particular <cu vocaie la 0unuri
sin/ulare, anu.e deter.inate=.
D ?4 Coe#isten7a mo6tenirii legale cu cea
testamentar(
Cele dou feluri de .oteniri prevzute de art. %##
alin. & C. civ. nu se eFclud reciproc, ci .otenirea le/al
poate coeista cu cea tes- ta.entar
(
.
;ac testatorul a fcut un le/at <sau .ai .ulte=
cu titlu uni- versal, dar care nu epuizeaz Intre/ul
patri.oniu succesoral <de eFe.plu, a lsat nu.ai &J(
sau !J) din patri.oniu=, devoluiunea .otenirii va f
testa.entar In li.itele le/atului <sau le/atelor= i
le/al pentru restul neacoperit.
;e ase.enea, dac defunctul a lsat prin
testa.ent Intrea/a .otenire altor persoane dec7t
.otenitorii rezervatari, acetia din ur. vor pri.i <In
te.eiul .otenirii le/ale= partea din .otenire
&
4n doctrin s-a apreciat c, alturi de succesiunea le/al ?de
drept co.un@, eFist i o ?succesiune le/al etraordinar sau
anormal@ <s.n.= <de eFe.plu, 0unu- rile prevzute de art. %+) C.
civ. se trans.it prin .otenire, dup alte re/uli dec7t cele
o0inuite=M a se vedea ;. C-iric, Drept civil. Succesiuni i
testamente, Editura 6osetti, Bucureti, (''!, p. !&.
(
4n doctrina italian, le/tura dintre .otenirea le/al i cea
testa.entar
este asi/urat de ?successione necessaria@, caracteristic
.otenitorilor care do07n- desc In orice for.M a se vedea 9.
Halcione, Successioni e Donazioni, Si.one, Napoli, (''(, p. &).
(
'
cuvenit rezervei I.potriva voinei li0erale a
testatorului, astfel c devoluiunea .otenirii va f In
parte le/al i In parte testa.entar <pentru partea
care nu Incalc rezerva succesoral=
&
.
4n consecin, .otenirea testa.entar Inltur pe
cea le/al
numai dacL
a) testatorul a instituit unul sau .ai .uli
le/atari universali care I.preun au vocaie la ntreaga
motenireM
b) nu eist motenitori rezervatari.
4n concluzie, prin dispoziiile art. %## alin. ( C. civ.,
o persoan poate s culea/ o parte din .otenire In
calitate de le/atar i o alt parte In calitate de
.otenitor le/al <deci, acelai .otenitor poate s
cumuleze cele dou caliti=
(
.
Sec7iunea a ***)a4 8eschiderea mo6tenirii
otrivit art. %#) C. civ., .otenirea unei persoane
se desc-ide prin decesul acesteia. *er a contrario, o
persoan In via nu poate niciodat s trans.it o
.otenire i evident c nici nu se pot do07ndi drepturi
succesorale de pe ur.a sa <nulla viventis ,ereditas=.
Eai .ult, Inainte de desc-iderea .otenirii, nici nu se
poate vor0i de .otenitori ori .as succesoral,
patri.oniul succesoral i .oteni- torii ur.7nd s fe
deter.inai nu.ai dup data desc-iderii .ote- nirii
!
.
;esc-iderea .otenirii tre0uie Ineleas ca find
consecina Auridic a Incetrii din via a unei
persoane fzice. Ea are ca efect trans.iterea
.otenirii ctre succesorii acesteia.
Haptul Auridic care deter.in naterea dreptului de
.otenire Il constituie moartea natural a unei
persoane, constatat fzic prin eFa.inarea cadavrului
sau care a fost declarat prin ,otrre !ude-
(
&
&
5 se vedea ;. Eacovei, 1.E. Cadariu, Drept civil. Succesiuni,
Editura 2uni.ea, 1ai, (''#, p. &+.
(
;octrina face distincie Intre coeistena calitii de le/atar i
.otenitor le/al
i dublarea acestor caliti. entru a.nunte, a se vedea Hr. ;eaO, op.
cit., p. &'.
!
Nu.ai .oartea autorului Il transfor. pe ?.otenitorul
prezu.tiv@ In
?.otenitor efectiv@M a se vedea Hr. TerrC, P. BeQuette, Droit civil. -es
successions. -es lib.ralit.s, ;alloz, aris, &%%+, p. !).
ctoreasc <In situaiile c7nd constatarea fzic a
decesului nu este posi0il=
&
.
;eclararea Audectoreasc a dispariiei unei
persoane fzice nu are ca efect desc-iderea .otenirii,
pentru c ?cel disprut este soco- tit a f In via, dac
nu a intervenit o -otr7re declarativ de .oarte
r.as defnitiv@ <art. #! C. civ.=.
;in punct de vedere Auridic, desc-iderea .otenirii
presupune analizarea a dou aspecteL data desc-iderii
succesiunii i locul dez0a- terii acesteia.
D 14 8ata deschiderii mo6tenirii
A.Sta3ilirea momentului deschiderii
mo6tenirii4
#omentul desc,iderii motenirii coincide cu
momentul morii
persoanei care las .otenirea <art. %#) alin. & C. civ.=.
ersoana care pretinde .otenirea sau anu.ite
drepturi asu- pra acesteia <succesi0ilul= tre0uie s
dovedeasc .oartea, precu. i data <uneori c-iar ora
i .inutul= .orii celui pe care vrea s Il .o-
teneasc. Hiind o c-estiune de fapt, dovada .orii se
poate face prin orice .iAloc de pro0.
;e re/ul, dovada .orii, inclusiv data ei, se face
cu certifcatul de deces eli0erat ca ur.are a .orii fzic
constatate de or/anele a0ili- tate de le/e.
4n cazul In care decesul nu poate f constatat In
.od direct, prin eFa.inarea cadavrului u.an,
certifcatul de deces se co.pleteaz pe 0aza -otr7rii
Audectoreti declarative de .oarte, r.as defnitiv,
care cuprinde i data sta0ilit de instan ca find
aceea a .orii <art. )% alin. & C. civ.=. 5stfel, persoana
disprut, despre care ?eFist indicii c a Incetat din
via, poate f declarat .oart prin -otr7re
&
Spre deose0ire de le/islaia ro.7neasc actual, In dreptul
vec-i au eFistat situaii In care desc,iderea motenirii intervenea
i n timpul vieii titularului. ;e eFe.plu, In feudalis., c7nd o
persoan se clu/rea, patri.oniul su ur.a dou destinaiiL
dac viitorul .ona- lsase testa.ent, pentru partea dispus prin
le/at, motenirea se desc,idea la data intrrii n clugrie <iar
pentru partea pentru care nu s-a dispus prin testa.ent, dac era
cazul, .otenirea se desc-idea la .oartea acestuia i revenea
.nstirii=M a se vedea /risovul lui 0psilanti-1od din 2344, In Gl.
8an/a, 0storia statului i dreptului $.*.$., vol. 1, Bucureti, &%#+, p.
)"&.
3
9
Audectoreasc, dac au trecut cel puin 5 ani de la
data pri.irii ulti.elor infor.aii sau indicii din care
rezult c era In via@ <s.n.=
&
.
Ca eFcepie, de la ter.enul de .ai sus, potrivit
art. #' C. civ., disprutul ?n mpre!urri deosebite,
cu. sunt inundaiile, cutre.u- rul, catastrofa de cale
ferat ori aerian, naufra/iul, In cursul unor fapte de
rz0oi sau Intr-o alt I.preAurare ase.ntoare, ce
Indrep- tete a se presupune decesul, poate f
declarat mort& dac au trecut cel puin 4 luni de la
data I.preAurrii In care a avut loc dispariia@ <art. #'
C. civ.=.
;e ase.enea, atunci cnd este sigur c decesul s-
a produs, dei cadavrul nu poate f /sit sau identifcat,
?.oartea poate f declarat prin -otr7re
Audectoreasc, 'r a se atepta mplinirea vreunui
termen de la dispariie@ <art. #' alin. ! C. civ.=.
Cel declarat .ort este socotit c a Incetat din
via la data pe care -otr7rea r.as defnitiv a
stabilit-o ca find aceea a morii.
(
;ac -otr7rea nu
arat i ora .orii, se socotete c cel declarat .ort
a Incetat din via In ulti.a or a zilei sta0ilite ca find
aceea a .orii <art. #( alin. & C. civ.=. ;ata decesului
astfel sta0ilit nu tre0uie confundat cu data r.7nerii
defnitive a -otr7rii Audectoreti <care, cel puin
practic, este posterioar=
!
.
Eoartea find un fapt .aterial, In a.0ele cazuri,
dovada con- trar se va putea face prin orice mi!loace
de prob ad.ise de le/e.
ersoanele interesate pot pro0a nu nu.ai ziua
.orii, ci, dac este cazul, c-iar ?clipa .orii@ <ora sau
.inutul, care au i.portan practic nu.ai In cazul In
care dou sau .ai .ulte persoane, cu voca- ie
succesoral reciproc, au decedat la aceeai dat=. ;e
eFe.plu,
4
0
&
;ac data pri.irii ulti.elor infor.aii sau indicii despre cel
disprut nu se poate sta0ili cu eFactitate, ter.enul de doi ani ?se
socotete de la sf7ritul lunii In care s-au pri.it ulti.ele infor.aii
sau indicii, iar In cazul In care nu se poate sta0ili nici luna, de la
sf7ritul anului calendaristic@ <art. )% alin. ( C. civ.=.
(
4n practic s-a apreciat c ter.enul de acceptare a succesiunii
ur.eaz a f
calculat de la data r.7nerii defnitive a -otr7rii declarative de
.oarte& iar nu de la data stabilit n ,otrre, ca find aceea a
decesuluiM a se vedea T.S., dec. nr. *'+J&%#%, In C.;. &%#%, p.
&%#.
!
5 se vedea 9. Boroi& *artea general. *ersoanele, Editura
8a.an/iu, (''*,
p. )*!.
cazul In care .ai .ulte persoane decedeaz In ?aceeai
I.preAurare@L accident auto, aviatic, feroviar etc., fr a
se putea sta0ili clipa .orii fecruia, situaie In care se
instituie prezu.ia c au murit n aceeai clip.
4n cazul In care, dup declararea Audectoreasc
a .orii, se descoper certifcatul de deces al celui
declarat .ort, orice persoan interesat poate cere
anularea -otr7rii <art. ## C. civ.=.
;esc-iderea .otenirii <.o.entul ei= nu tre0uie
confundat cu desc-iderea procedurii succesorale
notariale re/le.entate prin Be/ea nr. !"J&%%#.
B.*mportan7a datei deschiderii mo6tenirii4
Sta0ilirea .o.entului eFact al desc-iderii
.otenirii prezint i.portan Auridic deose0it,
astfelL
a) In funcie de acest .o.ent se deter.in s'era
persoanelor c,emate la motenire, fe In te.eiul le/ii,
fe In 0aza unui testa.ent, capacitatea lor succesoral
i drepturile ce li se cuvin asupra .o- teniriiM
b) acest .o.ent este cel p7n la care
retroactiveaz accepta- rea sau renunarea la
motenire <prin cur/erea ter.enului de un an de
prescripie a dreptului de opiune succesoral 3 art.
&&'! alin. &
C. civ.=M
c) In cazul In care sunt .ai .uli .otenitori,
acest .o.ent .arc-eaz nceperea strii de
indiviziune Intre ei i acela p7n la care retroactiveaz
e'ectul declarativ al mprelii moteniriiM
d) din acest .o.ent, actele <pactele= asupra
motenirii devin valabile <tiut find c, In principiu,
actele asupra unei .oteniri nedesc-ise sunt nule
a0solut 3 %#" C. civ.=
&
M
e) este .o.entul compunerii i al stabilirii valorii
masei succe- soraleM
&
1nclusiv partaAul voluntar, care nu poate f fcut Inainte
de desc-iderea succesiuniiM a se vedea C. Toader, mpreala
motenirii, In C. Toader, B. Stnciulescu,
6. opescu, G. Stoica In Eotenirea testa.entar. Trans.isiunea i
I.preala .o- tenirii, Editura 5cta.i, Bucureti, &%%", p. &"&.
f) av7nd In vedere principiul neretroactivitii
le/ii, este .o- .entul In care se va stabili legea care
va crmui devoluiunea mote- nirii, In cazul conKictului
In ti.p al unor le/i succesorale succesive
&
.
;e precizat c actele !uridice ntocmite ulterior
desc-iderii .otenirii sunt /uvernate de le/ea In
vi/oare la data Intoc.irii lor, In virtutea principiului
aplicrii imediate a legii noi <de eFe.plu, accep- tarea
sau renunarea la .otenire ori partaAul Intre
.otenitori etc.=.
D 24 Locul deschiderii mo6tenirii
A.No7iunea de loc al deschiderii mo6tenirii4
Bocul desc-iderii .otenirii este cel al ultimului
domiciliu al de'unctului, indiferent dac acesta
corespunde sau nu cu locul dece- sului <art. %#) alin. (
C. civ.=.
Sta0ilirea ca loc al desc-iderii .otenirii a ulti.ului
do.iciliu al defunctului are la 0az prezu.ia c In
acest loc se vor rezolva .ai uor pro0le.ele puse de
desc-iderea .otenirii, Intruc7t aici pot f o0inute
date cu privire la .otenitori i patri.oniul defunctului
(
.
otrivit art. *+, do.iciliul persoane fzice ?este
acolo unde aceasta declar c are locuina principal@.
;o.iciliul nu se confund cu reedina, care este
locuina secundar.
C7nd do.iciliul defunctului nu a fost cunoscut,
reedina va f considerat do.iciliu <art. %' alin. & C.
civ.=.
Eenion. c do.iciliul convenional sau ales nu
are aplicaie In .ateria locului desc-iderii .otenirii,
find instituit ?In vederea eFercitrii drepturilor sau
eFecutrii o0li/aiilor nscute din acel act@ <art. %+ C.
civ.=.
4n situaia de .ai sus, se aK i domiciliul
pro'esional. 5stfel, cel care eFploateaz o
Intreprindere are domiciliul i la locul acelei
ntreprinderi, In tot ceea ce privete obligaiile
patrimoniale ce s-au nscut sau ur.eaz a se eFecuta
In acel loc <art. %" C. civ.=.
&
otrivit art. %& din Be/ea nr. +&J('&&, .otenirile desc-ise
Inainte de intrarea In vi/oare a noului Cod civil sunt supuse le/ii In
vi/oare la data desc-iderii .otenirii.
(
5 se vedea 9. Boroi, op. cit. <(''*=, p. )#! i ur..
;ac ulti.ul do.iciliu <i nici reedina= al
defunctului nu este cunoscut <de eFe.plu, defunctul a
fost no.ad= sau nu se a6 pe teritoriul $omniei&
.otenirea se desc-ide la locul din ar a6at n
circumscripia notarului public cel dinti sesizat, cu
condiia ca In aceast circu.scripie s eFiste cel
puin un bun imobil al celui care las .otenirea.
4n cazul In care In patri.oniul succesoral nu
eist bunuri imobile, locul desc-iderii .otenirii este
n circumscripia notarului public cel dinti sesizat, cu
condiia ca In aceast circu.scripie s se a6e bunuri
mobile ale celui ce las .otenirea <art. %#) alin. ! C.
civ.=.
5tunci c7nd In patri.oniul succesoral nu eFist
0unuri situate In 6o.7nia, locul desc-iderii .otenirii
este In circu.scripia nota- rului pu0lic cel dint7i
sesizat.
;ispoziiile de .ai sus se aplic corespunztor
atunci c7nd pri.ul or/an sesizat In vederea
desfurrii procedurii succesorale este instana de
Audecat <art. %#) alin. ) C. civ.=
&
.
Confor. noului Cod civil, dovada ulti.ului
do.iciliu se poate face In dou .oduriL prin certifcatul
de deces i prin -otr7rea Audectoreasc declarativ
de .oarte <art. %#) alin. ( C. civ.=.
B.*mportan7a practic( a locului deschiderii
mo6tenirii4
2
Sta0ilirea locului desc-iderii succesiunii are
i.portan pentru deter.inarea or/anelor co.petente
teritorial s rezolve diferitele pro0le.e Auridice le/ate
de .otenireL
a) secretarul consiliului local al localitii In raza
creia defunc- tul i-a avut ulti.ul do.iciliu sau orice
persoan interesat poate cere desc-iderea procedurii
succesorale notariale <art. "% din Be/ea nr. !"J&%%# a
notarilor pu0lici i a activitii notariale=M
b) procedura succesoral necontencioas,
re/le.entat de Be/ea nr. !"J&%%#, este de
co.petena notarului pu0lic din 0iroul
&
otrivit art. %( din Be/ea nr. +&J('&&, dispoziiile art. %#) C.
civ., referitoare la locul desc-iderii .otenirii, se aplic nu.ai
procedurilor succesorale notariale sau Audiciare Incepute dup
intrarea In vi/oare a noului Cod civil.
(
entru i.portana locului desc-iderii .otenirii In
doctrina i practica
Audiciar francez, a se vedea 2. Hlour, 8. Souleau, -es
successions, 5r.and Colin, aris, &%%&, p. &".
situat In circumscripia teritorial a !udectoriei In care
defunctul i-a avut ulti.ul do.iciliu <art. &' lit. a din
le/e=M ca eFcepie, In cazul .otenirilor succesive,
.otenitorii pot ale/e co.petena oricruia dintre
0irourile notariale din circu.scripia teritorial a
Audectoriei In care a avut do.iciliu cel din ur.
autor <art. &' lit. 0 din Be/ea nr. !"J&%%#=M
c) instana Audectoreasc co.petent a Audeca
aciunile privi- toare la .otenire se deter.in tot In
funcie de locul desc-iderii .otenirii <c-iar dac In
.asa succesoral se /sesc i.o0ile aKate In
circu.scripia altei instane=
&
.
1nstana Audectoreasc a ulti.ului do.iciliu al
defunctului
este competent s !udeceL
a) cererile privitoare la validitatea sau eecutarea
dispoziiilor testa.entareM
b) cererile privitoare la motenire, precu. i cele
privitoare la preteniile reciproce ale .otenitorilor
<petiia de ereditate, aciunea In reduciune, aciunea
de partaA succesoral etc.=M
c) cererile le/atarilor sau ale creditorilor
defunctului mpotriva
vreunuia dintre motenitori sau mpotriva eecutorului
testamentarM
d) cererile privitoare la anularea certifcatului de
.otenitor eli0erat de notarul pu0lic sau de ridicare ori
de modifcare a .surilor de conservare a 0unurilor
succesorale <art. *# din Be/ea nr. !"J&%%#=. reciz.
c aciunile reale imobiliare 'r legtur cu proble-
mele succesorale <de eFe.plu, revendicarea unui 0un
care face o0iectul unui le/at cu titlu particular= sunt de
co.petena instanei In circu.scripia creia se a6
imobilul <art. &! C. proc. civ.=
(
.
C-iar dac .otenirea este i.o0iliar, In ceea ce
privete mpreala motenirii, co.petena aparine
instanei celui din ur. do.iciliu al defunctului <art. &)
C. proc. civ.=
!
.
&
5 se vedea G.E. Cio0anu, 9. Boroi, T.C. Briciu, ;rept
procesual civil, Editura C8 BecO, Bucureti, ('&&, p. )#(.
(
5 se vedea Hr. ;eaO, op. cit., p. )'-)(.
!
5 se vedea E. Eliescu, op. cit. <1=., p. (").
Sec7iunea a *%)a4 Condi7ii generale ale dreptului de
mo6tenire
$ricare ar f te.eiul prin care se trans.ite
.otenirea <In te.eiul le/ii sau prin dispoziiile
testa.entare=, pentru ca o persoan s poat .oteni,
In /eneral, tre0uie s Indeplineasc dou condiii
pozitive& capacitatea de a .oteni i vocaia la
.otenire, precu. i o condiie negativ, nede.nitatea
succesoral <art. %#+-%"( C. civ.=.
D 14 Capacitatea de a mo6teni
otrivit art. %#+ C. civ., ?o persoan poate .oteni
dac eFist la .o.entul desc-iderii .otenirii@. 5stfel,
orice persoan care eist la desc-iderea .otenirii
are capacitate succesoral.
Capacitatea succesoral reprezint aptitudinea
unei persoane de a f su0iect de drepturi i o0li/aii pe
care le presupune calitatea de .otenitor.
Capacitatea succesoral nu tre0uie confundat cu
capacitatea de folosin i nici cu capacitatea de
eFerciiu, ea defnindu-se sepa- rat de acestea.
Dovada 7eistenei8 In .o.entul desc-iderii
.otenirii incu.- 0 aceluia care pretinde drepturi
asupra .otenirii <i care poate s fe .otenitorul In
cauz sau succesorii si In drepturi=.
Eotenitorul poate face dovada In .od direct sau
prin succe- sorii si In drepturi RIn aceast din ur.
ipotez, do07ndirea .oteni- rii are loc prin
?retrans.itere@ <.oteniri succesive=, care nu tre0uie
s fe confundat cu .otenirea In ?nu.e propriu@ sau
prin ?repre- zentare@S
&
.
Eenion. c dovada vizeaz at7t ?eFistena@
persoanei In .o.entul desc-iderii .otenirii, c7t i
?corelaia@ ei cu .o.entul .orii celui care las
.otenirea.
4n aceast ordine de idei, ur.eaz s analiz.
persoanele care au capacitate succesoral, precu. i
pe cele care nu au capacitate succesoral.
&
4n cazul .otenirii prin reprezentare, .otenitorul sau
.otenitorii cu vocaie succesoral le/al pretind drepturile
succesorale ale ascendentului decedat la data desc-iderii
.otenirii, urc7nd In locul acestuia <art. %"# i ur.. C. civ.=.
A.<ersoane care au capacitate succesoral(4
a). Persoanele fzice n via la data
deschiderii succesiunii.
5cestea au capacitate succesoral fr deose0ire
de ras, de naionalitate, de ori/ine etnic, de li.0,
de reli/ie, de seF, de opinie, de apartenen politic,
de avere sau de ori/ine social <art. ) din
Constituie=.
;ovada se face cu actele de stare civil, iar, In
caz de deces al .otenitorului care a fost In via la
data desc-iderii .otenirii, cu certifcatul de deces
sau -otr7rea Audectoreasc defnitiv decla- rativ
de .oarte, din care rezult c .oartea .otenitorului a
inter- venit dup desc-iderea succesiunii, persoanele
interesate put7nd dovedi contrariul prin orice .iAloace
de dovad ad.ise de le/e.
;ac .otenitorul .oare i.ediat dup
desc-iderea succe- siunii, drepturile sale succesorale
<inclusiv dreptul de opiune succe- soral= vor trece la
proprii si .otenitori, ca parte co.ponent a
patri.oniului succesoral lsat de el.
;e precizat c le/ea nu condiioneaz capacitatea
succesoral de durata vieii motenitorului dup data
desc-iderii .otenirii.
b). Persoanele concepute, dar nenscute la
data deschiderii succesiunii.
Confor. art. !" C. civ., eFistena persoanei fzice
Incepe In ziua naterii, iar copilul conceput se
consider c eFist, cu sin/ura con- diie de a se nate
viu.
;e precizat c este sufcient ca acel copil
conceput s se nasc viu <i nu neaprat via0il=.
Hiind o c-estiune de fapt, cel care pretinde
.otenirea In nu- .ele copilului tre0uie s
dovedeasc, cu orice .iAloace de pro0 ad.ise de
le/e, data concepiei copilului, situarea acestei date
Inain- te de .o.entul desc-iderii succesiunii i c el s-a
nscut viu.
4ntruc7t sta0ilirea cu eFactitate a .o.entului
concepiei nu este posi0il, art. )&( alin. & C. civ.
prevede o prezu.ie le/al cu privire la perioada
concepiei.
%impul legal al concepiunii reprezint intervalul
de ti.p
?cuprins Intre a trei suta i a o sut optzecea zi
dinaintea naterii
copilului@
&
. ;e eFe.plu, dac se va face dovada c un
copil s-a nscut viu Inainte de a f trecut trei sute una
zile din .o.entul .orii lui de cuius, prin aplicarea
prezu.iei ti.pului le/al al concepiunii, acesta
do07ndete capacitate succesoral <c-iar dac, la
.o.entul desc-i- derii succesiunii, Inc nu se
nscuse=.
;e precizat c prezu.ia ti.pului le/al al
concepiei are carac- ter relativ, In sensul c se poate
dovedi In Austiie, prin .iAloace de pro0 tiinifce,
faptul concepiei copilului c-iar In afara acestui interval
sau Intr-o anu.it perioad din interval
(
.
c). Persoanele disprute.
otrivit art. #! C. civ., ?cel disprut este socotit a
f In via, dac nu a intervenit o -otr7re declarativ
de .oarte r.as def- nitiv@.
6ezult c persoanele disprute at7t cele astfel
declarate Aude- ctorete, c7t i cele nedeclarate, dar
considerate a f disprute au capacitate succesoral,
find prezu.ate de le/e a f In via
!
.
Capacitatea succesoral a disprutului este Ins
nu.ai ?provi- zorie@, av7nd drept fnalizare fe
reapariia persoanei, fe constatarea fzic a .orii sau
declararea prin -otr7re Audectoreasc defnitiv a
.orii acesteia.
4n sc-i.0, capacitatea succesoral <provizorie= a
disprutului se desfineaz cu e'ect retroactiv dac
se constat, fzic sau prin -otr7re Audectoreasc
defnitiv declarativ de .oarte, c acesta <persoana
disprutului= nu .ai eFista la data .orii celui care
las .otenirea, find, In aceast situaie, predecedat
lui de cuius.
4n ipoteza de .ai sus, se apreciaz c persoana
disprut nu a avut capacitate succesoral i deci
0unurile ce s-au pri.it drept
&
*rezumia legal ?are o aplicare general i, deci, se
i.pune a f luat In considerare i In privina sta0ilirii capacitii
succesorale@M a se vedea G. Stoica, Drept succesoral, Editura
Editas, Bucureti, (''!, p. !"M 5l. Bacaci, 9-. Co.ni, Drept
civil. Succesiunile, ed. a (-a, Editura C.8. BecO, Bucureti, (''", p.
!#-!".
(
entru a.nunte privind prezu.ia ti.pului le/al al
concepiei copilului, a
se vedea ;. Bupacu, C.E. Crciunescu, Dreptul 'amiliei, Editura
:niversul 2uridic, Bucureti, ('&&, p. (++.
!
5 se vedea ;. Eacovei, 1.E. Cadariu, Drept civil. Succesiuni,
Editura 2uni.ea,
1ai, (''#, p. !(.
!
'
.otenire In nu.ele acesteia tre0uie restituite, adic
aduse la .asa succesoral <sporind cotele celorlali
co.otenitori, dac este cazul=.
d). Persoanele juridice.
ersoanele Auridice au capacitatea de a do07ndi
.otenirea dac sunt In fin la data desc-iderii
acesteia, av7nd capacitate succesoral de la data
Inre/istrrii <dac sunt supuse Inre/istrrii= sau de la
data actului de Infinare ori de la data autorizrii
constituirii lor <art. ('# alin. & i ( C. civ.=.
4n cazul fundaiilor testa.entare, capacitatea
succesoral se do07ndete din .o.entul desc-iderii
.otenirii testatorului, c-iar i In cazul In care
li0eralitile nu sunt necesare pentru ca persoana
Auridic s ia fin In .od le/al <art. ('* C. civ.=.
Caracteristic persoanelor Auridice este faptul c
pot do07ndi .otenirea Ins, eclusiv prin legat cuprins
n testament <deci eFclusiv prin .otenire
testa.entar=.
Ca i In cazul persoanelor fzice, le/ea
recunoate i persoa- nelor Auridice o capacitate de
folosin anticipat <care include incon- testa0il i
capacitatea succesoral=, de la data actului de
Infinare, In .sura In care 0unurile succesorale sunt
necesare pentru ca persoana Auridic s ia fin In
.od vala0il <art. ('# alin. ! C. civ.=.
Ca o condiie ad validitatem, dreptul care
for.eaz o0iectul li0eralitii <le/atului= tre0uie s
corespund scopului pentru care a fost creat
persoana Auridic, deci tre0uie respectat principiul
spe- cialitii capacitii de 'olosin <art. ('" alin. & C.
civ.=.
Be/atul care nu corespunde scopului va f nul sau
caduc, dup cu. incapacitatea a eFistat In .o.entul
Intoc.irii testa.entului sau a survenit ulterior, dar
Inainte de desc-iderea .otenirii.
B.<ersoane care nu au capacitate succesoral(4
!
&
a). Predecedaii i persoanele juridice care
au ncetat s mai aib fin.
otrivit art. %#+ alin. & C. civ., nu.ai persoanele
care ?eFist@ la data desc-iderii succesiunii au
capacitate succesoral.
*er a contrario, rezult c nu au capacitate
succesoral per- soanele fzice care nu .ai sunt In
via <predecedate=, precu. i
persoanele Auridice care au Incetat s .ai ai0 fin
In .o.entul desc-iderii .otenirii.
;ei predecedatul este eFclus de la .otenire In
cadrul .o- tenirii le/ale, descendenii si vor putea
veni la succesiune In con- diiile prevzute de le/e
pentru reprezentarea succesoral.
;e eFe.plu, copiii unui predecedat, la .o.entul
.orii 0uni- cului lor <tatl predecedatului=, vor putea
totui veni la noua .ote- nire desc-is, urc7nd In locul
ascendentului lor.
;ac descendenii nu Indeplinesc condiiile i.puse
de le/e pentru reprezentarea succesoral, ei nu vor
avea drepturi asupra pr- ii din .otenirea lui de
cuius <ce s-ar f cuvenit persoanei predece- date, dac
ea ar f eFistat la data desc-iderii .otenirii=, iar
patri- .oniul succesoral va f cules de .otenitorii In
via.
Copilul conceput Inaintea desc-iderii .otenirii,
dar nscut .ort dup aceasta, se consider c nu a
eFistat <i nu .ai prezint interes In .aterie=.
b). Comorienii i codecedaii.
otrivit art. %#+ alin. ( C. civ., dac ?In cazul
.orii .ai .ultor persoane, nu se poate sta0ili c una
a supravieuit alteia, acestea nu au capacitatea de a
se .oteni una pe alta@. 5ceste persoane sunt
cunoscute In doctrin su0 nu.ele de ?co.orieni@ i
?codecedai@.
Comorienii sunt persoane decedate n aceeai
mpre!urare i In condiii de natur a nu se putea
sta0ili dac una a supravieuit alteia.
Codecedaii sunt persoane decedate n mpre!urri
di'erite, de natur a nu se putea sta0ili care a
supravieuit celeilalte. 5stfel, sfera .ai lar/ a
codecedailor cuprinde i cate/oria <.ai restr7ns= a
co.orienilor.
;in cele de .ai sus rezult c deose0irea dintre
co.orieni i codecedai este dictat de I.preAurrile
<locul= decesului, care pot f ase.ntoare sau diferite.
5se.narea dintre codecedai sau co.orieni
const In impo- sibilitatea determinrii ordinii n care
s-au produs decesele persoa- nelor respective i, deci,
a deter.inrii vocaiei succesorale.
5
9
;e reinut c pro0le.a codecedailor <sau a
co.orienilor= prezint i.portan teoretic i
practic nu.ai In .sura In care eist vocaie
(c,emare) succesoral reciproc
&
.
reciz. c In dreptul ro.an, pro0le.a
co.orienilor era re- zolvat diferit. 5stfel, se
prezu.a c persoanele socotite .ai pu- ternice dup
seF i v7rst au supravieuit i, deci, find In via la
data desc-iderii .otenirii, aveau capacitate
succesoral. Ca eFcepie, dac Intre co.orieni nu
eFista le/tur de s7n/e <de rudenie=, se considera c
ei au .urit deodat.
Soluia adoptat de dreptul nostru, care a
consacrat prezumia morii concomitente, este
indiscuta0il .ai Aust, prezu.ia supravie- uirii In
funcie de v7rst i seF find criticat c-iar i In
literatura Auridic a rilor unde le/islaia Inc o .ai
prevede.
Concret, s-a ar/u.entat c, dac .oartea se
produce cu ocazia unei catastrofe aeriene sau
feroviare ori cu ocazia pr0uirii unei construcii din
cauza cutre.urului de p.7nt etc., ce i.portan .ai
prezint rezistena fzic <In funcie de v7rst sau seF=
a persoanelor In cauz
(
T
6ezult c persoanele care au decedat dar ?nu se
poate sta0ili c una a supravieuit alteia@ <indiferent
c sunt ?codecedai@ sau
?co.orienii@= nu se vor putea moteni deoarece,
nesupravieuind una alteia, niciuna nu do07ndete
capacitate succesoral <c-iar dac au vocaie
succesoral reciproc=
!
.
Soluia de .ai sus a fost consfnit prin
dispoziiile art. %#+ alin. ( C. civ., care nu face
distincie, su0 acest aspect, Intre co.o- rieni i
codecedai.
4n concluzie, codecedaii <co.orienii= suntL
3 dou sau .ai .ulte persoane cu vocaie
succesoral reci-
procL
6
0
&
5 se vedea 1. 5da., 5. 6usu, Drept civil. Succesiuni, Editura
5ll BecO, Bucu- reti, (''!, p. !*.
(
rezu.ia .orii conco.itente, In acest caz, este, de cele .ai
.ulte ori, cea
mai ec,itabilM a se vedea Hr. ;eaO, op. cit., p. ##.
!
Calitatea de co.orient se constat de instan, pe 0aza
pro0elor ad.i- nistrateM a se vedea C.5. Bucureti, s. a 111-a civ.,
dec. nr. &&'"J(''(, In ractic Audi- ciar civil (''&-(''(, p. !'(.
3 decedate In I.preAurri ase.ntoare
<co.orieni= sau dife- rite <codecedai=M
3 In i.posi0ilitate de a se sta0ili ordinea deceselor.
D 24 %oca7ia =chemarea> la mo6tenire
;reptul la .otenire nu se analizeaz In sensul
unei aptitudini /enerale a persoanei, ci In sensul
dreptului concret asupra unei .o- teniri desc-ise.
e l7n/ capacitatea succesoral, vocaia
<c-e.area= la .ote- nire este cea de-a doua condiie
pozitiv pe care tre0uie s o Indepli- neasc o persoan
fzic sau Auridic ori statul pentru a cule/e .ote-
nirea lsat de defunct
&
.
Cel care pretinde .otenirea poate do07ndi
vocaie succe- soral fe n virtutea legii <dac nu a
fost lsat testa.ent ori dac a fost fcut un
testa.ent, Ins este inefcace=, fe n virtutea testa-
mentului lsat de de'unct <art. %"( C. civ.=.
Be/ea confer vocaie la .otenire rudelor
defunctului, soului supravieuitor al defunctului i
statului
(
.
Gocaia succesoral testa.entar poate s
aparin, In prin- cipiu, oricrei persoane cu capacitate
succesoral, testa.entul lsat de defunct find
recunoscut de le/e, cu anu.ite li.itri, ca te.ei al
vocaiei la .otenire.
Gocaia la .otenire are un Ineles du0luL
3 In sens general, dese.neaz vocaia potenial
<eventual= a unor persoane de a cule/e .otenirea
lsat de o alt persoan <In acest sens, se vor0ete,
de eFe.plu, despre vocaia succesoral le/al a
rudelor In linie direct, fr li.it In /rad=M
&
5 nu se confunda vocaia <c-e.area= la .otenire cu
devoluiunea .ote- nirii. ;evoluiunea succesoral este
deter.inarea persoanelor c-e.ate s .ote- neasc patri.oniul
unei persoane fzice decedate.
(
;ovada statutului civil al unei persoane se face, de re/ul, cu
certifcatul de
stare civil. Cu toate acestea, instana poate Incuviina i alte pro0e
pentru sta0ilirea raportului de rudenie, cu condiia ca aceste pro0e
s nu fe contrarii certifcatului de stare civil prezentatM a se vedea
T.S., dec. civ. nr. ('&!J&%#" In C.S. 6icu, #otenirea legal. *arta!ul
succesoral& Editura 8a.an/iu, Bucureti, (''%, p. !&.
3 In sens concret <vocaie concret, util=,
dese.neaz prin devoluiunea succesoral 3 ca .iAloc
de selecie 3 acele persoane care vor cule/e efectiv
.otenirea lsat de defunct.
EFistena vocaiei succesorale concrete presupune
dou condiiiL
3 una pozitivL vocaia succesoral /eneral i
3 una ne/ativL persoana In cauz s nu fe
Inlturat de la .otenire de un alt succesi0il.
;e .enionat c nici vocaia succesoral
/eneral i nici cea concret nu se con'und cu
aptitudinea /eneral a0stract a unei persoane de a se
bucura, In coninutul capacitii sale de folosin, de
dreptul de motenire /arantat prin art. )" din
Constituie.
;reptul de .otenire, ca o aptitudine a0stract,
?devine po- tenial prin inter.ediul vocaiei
succesorale /enerale i e'ectiv prin vocaia concret la
.otenire@ <s.n.=
&
.
D ?4 Nedemnitatea succesoral(
C4 8e9nire: caractere: natur( @uridic(4
entru ca o persoan s poat veni la .otenire
<pe l7n/ con- diia vocaiei succesorale=, ea tre0uie s
Indeplineasc i o condiie ne/ativ, i anu.e s nu
fe nedemn de a .oteni <art. %#*-%"&
C. civ.=.
9edemnitatea <nevrednicia= succesoral
reprezint decderea .otenitorului, care s-a fcut
vinovat de o fapt /rav fa de de- funct sau fa de
.e.oria acestuia, din dreptul de a-l .oteni
(
.
Biteratura Auridic face distincie Intre
nede.nitatea i incapa- citatea succesoral <Intre cele
dou instituii ale dreptului de .ote- nire eFist7nd,
evident, ase.nri, care Ins nu le fac identice=
!
.
&
entru profunzi.ea deli.itrilor, a se vedea Hr. ;eaO, op. cit.,
p. #*.
(
5 se vedea G. Stoica, op. cit, <(''!=, p. #&.
!
rincipalele deose0iri dintre nede.nitate i incapacitate
succesoral se refer la sfera de aplicare, caracterul efectelor
i sarcina pro0eiM a se vedea
E. Eliescu, op. cit., p. *'-*&.
Nede.nitatea succesoral este sanciunea civil
&
care se aplic nede.nului vinovat de sv7rirea unei
fapte fa de cel care las .otenirea sau fa de
.e.oria acestuia.
Sancionarea nede.nului cu eFcluderea de la
.otenire este opera legii sau a instanei de !udecat
<i nu a voinei celui care las .otenirea=.
4n concluzie, nede.nitatea succesoral se
caracterizeaz prin ur.toareleL
a=. Nede.nitatea privete at7t motenirea legal,
c7t i lega- tele cu care nede.nul a fost /ratifcat prin
testa.ent.
0=. Nede.nitatea opereaz de drept sau poate
f !udiciar
<declarat de instana Audectoreasc=.
c=. Efectele nede.nitii de drept sau Audiciare pot
f nlturate epres prin testament sau prin act autentic
notarial de ctre cel care las .otenirea.
d=. Nede.nitatea se aplic i produce e'ecte
numai n privina autorului 'aptei, nu i fa de alte
persoane c-e.ate la .otenirea defunctului In nu.e
propriu sau prin reprezentare.
e=. Domeniul de aplicare a sanciunii nu poate f
etins la alte moteniri, nede.nul find Inlturat nu.ai
de la .otenirea persoanei fa de care a sv7rit
faptele <su0 acest aspect nede.nitatea produ- c7nd
efecte relative=.
f=. Sanciunea nede.nitii este prevzut numai
pentru 'apte svrite cu vinovie, astfel c
.otenitorul tre0uie s f acionat cu discern.7nt.
(
+4 "elurile nedemnit(7ii succesorale4
;up sursa sa, distin/e. IntreL nede.nitatea de
drept i ne- de.nitatea Audiciar.
a). Nedemnitatea de drept. otrivit art. %#*
alin. & C. civ., este de drept nede.n de a .oteniL
&
4n doctrin, nede.nitatea a fost califcat i ca pedeaps
civil <a se vedea
M.Eliescu, op. cit., p. +!=. Ne ralie. doctrinei .aAoritare potrivit
creia nede.- nitatea este o sanciune civil.
(
Hiind vor0a despre sv7rirea unei fapte <i nu acte Auridice=,
se vor aplica
re/ulile de la an/aAarea rspunderii civile delictuale <privind
discern.7ntul=.
3 persoana conda.nat penal pentru sv7rirea
unei infrac- iuni cu intenia de a-l ucide pe cel care
las motenireaM
3 persoana conda.nat penal pentru sv7rirea,
Inainte de desc-iderea .otenirii, a unei infraciuni cu
intenia de a-l ucide pe un alt succesibil care, dac
.otenirea ar f fost desc-is la data sv7ririi faptei,
ar f Inlturat sau ar f restr7ns vocaia la .otenire a
fptuitorului.
4n cazul In care conda.narea pentru faptele de
.ai sus este I.piedicat prin decesul autorului faptei,
prin a.nistie sau prin prescripia rspunderii penale,
nede.nitatea opereaz dac acele fapte au fost
constatate printr-o -otr7re Audectoreasc civil def-
nitiv <art. %#* alin. ( C. civ.=.
Nede.nitatea de drept poate f constatat
oric7nd, la cererea oricrei persoane interesate sau din
ofciu de ctre instana de Audecat ori de ctre
notarul pu0lic, pe 0aza -otr7rii Audectoreti din care
rezult nede.nitatea.
b). Nedemnitatea judiciar. otrivit art. %#%
alin. & C. civ.,
?poate f declarat nede.n de a .oteni@L
3 persoana conda.nat penal pentru sv7rirea,
cu intenie, I.potriva celui care las .otenirea a
unor fapte /rave de violen, fzic sau .oral, ori,
dup caz, a unor fapte care au avut ca ur.are
.oartea victi.eiM
3 persoana care, cu rea-credin, a ascuns, a
alterat, a distrus sau a falsifcat testa.entul
defunctuluiM
3 persoana care, prin dol sau violen, l-a
I.piedicat pe cel care las .otenirea s Intoc.easc,
s .odifce sau s revoce testa- .entul.
Su0 sanciunea decderii, orice succesi0il poate
cere instanei Audectoreti s declare nede.nitatea n
termen de un an de la data desc,iderii motenirii
&
.
;ac -otr7rea de conda.nare pentru faptele
prevzute la alin. & lit. a= se pronun ulterior datei
desc-iderii .otenirii, ter.e-
&
;e precizat c introducerea aciunii constituie un act de
acceptare tacit a .otenirii de ctre succesi0ilul recla.ant. Ea se
poate face i de co.una, oraul sau, dup caz, .unicipiul In a
crui raz teritorial se aKau 0unurile la data desc-iderii
.otenirii <art. %#% alin. ( i " C. civ.=.
nul de un an se calculeaz de la data r.7nerii
defnitive a -otr7rii de conda.nare.
5tunci c7nd conda.narea pentru faptele /rave de
violen <ce au produs .oartea victi.ei= este
I.piedicat prin decesul autorului faptei, prin a.nistie
sau prin prescripia rspunderii penale, nede.- nitatea
se poate declara dac acele fapte au fost constatate
printr-o -otr7re Audectoreasc civil defnitiv. 4n
acest caz, ter.enul de un an cur/e de la apariia
cauzei de I.piedicare a conda.nrii, dac aceasta a
intervenit dup desc-iderea .otenirii.
4n celelalte cazuri, ter.enul de un an cur/e de
la data c7nd succesi0ilul a cunoscut .otivul de
nede.nitate, dac aceast dat este ulterioar
desc-iderii .otenirii <art. %#% alin. # C. civ.=
&
.
C4 Eectele nedemnit(7ii4
rincipalul efect al nede.nitii const In faptul
c, In puterea le/ii, titlul de .otenitor al nede.nului
este desfinat retroactiv.
Se consider c, de drept, nede.nul nu a avut
niciodat drep- tul la .otenirea defunctului. 4n fapt,
nede.nul ?este Inlturat att de la motenirea legal&
ct i de la cea testamentar@ <art. %"' alin. & C.
civ.=.
Efectele nede.nitii prezint particulariti, dup
cu. se produc fa de nede.n, fa de ur.aii si sau
fa de teri.
a). !ectele nedemnitii !a de nedemn.
Nede.nul nu va putea reclama partea sa de
motenire <nici .car rezerva=, Intruc7t titlul su de
motenitor este desfinat de la data desc,iderii
succe- siunii.
artea de .otenire la care ar f avut dreptul
nede.nul se va cuveni, In te.eiul le/ii, celor cu care
ar f venit I.preun sau pe care prezena sa i-ar f
Inlturat de la .otenire.
6ezult c Inlturarea de la .otenire a
nede.nului va f profta0il pentru co.otenitorii le/ali
sau pentru .otenitorii le/ali su0secveni. ;e aceast
situaie pot profta i le/atarii sau donatarii,
&
otrivit art. %! din Be/ea nr. +&J('&&, dispoziiile
referitoare la nede.- nitatea de drept sau Audiciar se aplic
nu.ai faptelor sv7rite dup intrarea In vi/oare a noului Cod
civil.
In cazul In care nede.nul era un .otenitor rezervatar
<a crui rezer- v putea deter.ina reduciunea unor
li0eraliti eFcesive=.
;ac nede.nul a intrat In posesia 0unurilor
.otenirii Inainte de constatarea nede.nitii, va f
o0li/at s le restituie persoanelor Indreptite.
6estituirea se face, In principiu, n natur <iar dac
aceasta nu .ai este posi0il, Intruc7t 0unul a pierit 3
din diferite .otive 3, ne- de.nul va f o0li/at s
plteasc desp/u0iri=.
osesia eFercitat de nede.n asupra 0unurilor
.otenirii este considerat posesie de rea-credin.
5stfel, nede.nul va f o0li/at s restituie i fructele
naturale, industriale sau civile <iar dac restituirea In
natur nu este posi0il, va restitui valoarea lor=.
Nede.nul are dreptul s i se Inapoieze su.ele
pltite pentru ac,itarea datoriilor motenirii, precu. i
c,eltuielile necesare i utile. ;repturile i o0li/aiile
nede.nului fa de .otenire, care se stinseser prin
confuziune, vor renate In ur.a eFcluderii nede.-
nului de la succesiune
&
.
b). !ectele nedemnitii !a de
descendenii nedemnului. ;escendenii nede.nului
pot veni la .otenire In nu.e propriu, dar i pentru a
cule/e partea din .otenire ce i s-ar f cuvenit
acestuia <ascendentului lor, s.n.=, prin reprezentarea
succesoral.
4n condiiile noului Cod civil, ?nede.nul, c-iar
aKat In via la data desc-iderii .otenirii@ poate f
reprezentat <art. %"+ alin. &
C. civ.=
(
.
Cu alte cuvinte, fii i ficele nede.nului pot veni la
.otenirea defunctului i prin reprezentarea tatlui lor
nedemn. 5stfel, sanciu- nea nede.nitii nu produce
efecte i fa de ei <nefind vinovai de fapta printelui
lor=.
;e eFe.plu, dac unicul fu al defunctului este
nede.n, copilul su va putea cule/e In nu.e propriu
.otenirea lsat de 0unic, Intruc7t, In lips de
.otenitori de un /rad .ai apropiat, el este c-e-
&
5 se vedea Hr. ;eaO, op. cit., p. +!.
(
;e re.arcat c noul Cod civil a renunat la condiia ca ?locul
reprezentat s fe util@, In sensul c cel reprezentat tre0uia s ai0
c-e.are la .otenire, adic s nu f fost Inlturat ca nede.n, dac
era In via la data desc-iderii succesiunii.
.at la .otenire fr aAutorul reprezentrii i cu
Inlturarea de la .otenire a altor rude ale defunctului
<din clase de .otenitori infe- rioare=. 5stfel, In
/eneral, nede.nitatea tatlui nu produce efecte
asupra copiilor lui.
;ac defunctul a avut doi copii, dintre care
nu.ai unul este nede.n, copiii nedemnului vor putea
moteni de asemenea dup bunicul lor prin
reprezentare <indiferent dac tatl lor nede.n .ai
este sau nu In via, la data desc-iderii .otenirii=,
deoarece repre- zentarea opereaz c-iar dac
reprezentantul este nede.n fa de reprezentat sau a
renunat la .otenirea lsat de acesta ori a fost
dez.otenit de el <art. %"+ alin. ! C. civ.=.
Soluiile de .ai sus, referitoare la efectele
nede.nitii fa de descendenii nede.nului, sunt
valabile i n privina copiilor 'railor sau ai surorilor
de'unctului.
;e precizat c dispoziiile art. %"# C. civ., In
.ateria repre- zentrii succesorale, vizeaz toi
reprezentanii - .otenitorii le/ali
?de un /rad .ai Indeprtat@, nu nu.ai descendenii
nede.nului. 5stfel, sunt inclui In aceast cate/orie i
?descendenii su0secveni ai nede.nului@ <pe linie
colateral=. ;e eFe.plu, strnepotul de frate al
nede.nului.
c). !ectele nedemnitii !a de teri. Este
posi0il ca nede.- nul s f Inc-eiat acte Auridice cu
tere persoane referitoare la 0unu- rile .otenirii <de
eFe.plu, a v7ndut un 0un, a constituit o ipotec
asupra unui i.o0il etc.=, In perioada dintre desc-iderea
succesiunii i constatarea nede.nitii sale. 4ntre0area
care se pune esteL care va f soarta acestor acteT
4ntruc7t nede.nitatea desfineaz titlul de
.otenitor al nede.nului cu efect retroactiv, de la
data desc-iderii .otenirii, In principiu i actele
su0secvente Inc-eiate de nede.n vor f desfinate cu
e'ect retroactiv <nemo dat :uod non ,abet i resoluto
iure dantis& resolvitur ius accipientis=.
4nsea.n c, In principiu, nede.nitatea produce
efecte i fa de teri, soluie care se Austifc In cazul
terilor de rea-credin, dar nu i In cazul terilor de
0un-credin, care au crezut In vala0ilitatea titlului de
.otenitor al nede.nului.
)
'
Ca eFcepie, potrivit art. %"' alin. ! C. civ., ?sunt
vala0ile@ i ?se .enin@L
3 actele de conservare& precum i actele de
administrare, In .sura In care proft .otenitorilor,
Inc-eiate Intre nede.n i teriM
3 actele de dispoziie cu titlu oneros Inc-eiate Intre
nede.n i
terii dobnditori de bun-credin.
4n cazul In care actul Auridic este .eninut,
nede.nul va f o0li/at s plteasc desp/u0iri
.otenitorilor adevrai, ca posesor de rea-credin, iar
dac actul va f desfinat cu efect retroactiv, ne-
de.nul va putea f acionat de ctre ter pentru
eviciune <art. &'&*, art. &+)* C. civ., art. &"%# i ur..
C. civ.=.
d). "nlturarea e!ectelor nedemnitii.
Efectele nede.nitii de drept sau Audiciare ?pot f
Inlturate eFpres prin testa.ent sau printr-un act
autentic notarial@ <separat=, de ctre cel care las
.otenirea.
4nlturarea efectelor nede.nitii se face nu.ai
prin declara- ie epres. Bipsa acesteia ?nu constituie
Inlturare a efectelor ne- de.nitii le/atul lsat
nede.nului dup sv7rirea faptei care atra/e
nede.nitatea@ <art. %"& alin. & C. civ.=.
;e precizat c efectele nede.nitii ?nu pot f
Inlturate prin rea0ilitarea nede.nului, a.nistie
intervenit dup conda.nare, /raiere sau prin
prescripia eFecutrii pedepsei penale@ <art. %"& alin.
( C. civ.=.
84 *nvocarea nedemnit(7ii succesorale4
Nede.nitatea succesoral poate f invocat de
orice persoan interesat, cu. suntL co.otenitorii
le/ali, .otenitorii le/ali su0- secveni, le/atarii sau
donatarii etc.
Nede.nitatea poate f invocat i de creditorii
acestor per- soane, pe calea aciunii o0lice, dreptul de
)
&
a invoca nefind eclusiv personal <art. &#"' C. civ.=.
4n doctrin i In practica Audectoreasc s-a pus
pro0le.a dac nede.nul poate invoca propria sa
nede.nitateT
EaAoritatea autorilor au opinat c este ad.isi0il
invocarea nede.nitii de ctre nede.n, deoarece
aceasta opereaz de drept,
nede.nul referindu-se doar la faptul consu.at al
Indeprtrii sale de la .otenire prin efectul le/ii
&
.
Nede.nitatea poate f invocat i constatat de
instana de Audecat numai dup desc,iderea
motenirii i numai dac vocaia succesoral legal a
nedemnului este concret, nefind Inlturat de la
.otenire prin prezena unor .otenitori In ran/
prefera0il.
Nede.nitatea poate f invocat mpotriva
nedemnului ct timp acesta este n via, iar dac 3
dup desc-iderea succesiunii 3 a intrat In stp7nirea
0unurilor succesiunii i a decedat Inainte de constatarea
nede.nitii, mpotriva motenitorilor si legali sau
testamentari care stp7nesc aceste 0unuri.
;ac decesul nede.nului a avut loc Inainte de
desc-iderea .otenirii, nede.nitatea poate f invocat
mpotriva copiilor nedem- nului, pentru a-i I.piedica s
vin la .otenire prin reprezentare.
&
5 se vedea E. Eliescu, op. cit.M Hr. ;eaO, op. cit., p. +%-*&M ;.
C-iric, op. cit. <(''!=, p. #+.
Capitolul **4 5o6tenirea
legal( Sec7iunea *4 <rincipiile
mo6tenirii legale
D 14 Condi7iile speciale ale mo6tenirii legale
Eotenirea este le/al In cazul In care
trans.iterea ei are loc n temeiul legii <la persoanele,
In ordinea i In cotele deter.inate de le/e=.
Noiunea de .otenire le/al nu se con'und cu
devoluiunea le/al a .otenirii, care reprezint
determinarea persoanelor c-e.a- te In te.eiul le/ii s
.oteneasc patri.oniul persoanei fzice dece- date
&
.
;e re/ul, .otenirea le/al intervine In toate
cazurile In care defunctul nu a lsat testa.ent. Ea
poate interveni Ins, ca eFcepie, In cazul In care a fost
lsat testa.ent, dar acesta nu cuprinde le/ate, ci alte
dispoziii de ulti. voin <de eFe.plu, dese.narea
unui eFe- cutor testa.entar, recunoaterea unui copil
din afara cstoriei, dis- poziii cu privire la funeralii
etc.=.
Eotenirea poate f le/al i In cazul In care
testa.entul cuprinde e,eredri <dez.oteniri= prin
care o parte dintre .ote- nitori sunt Inlturai de la
.otenire <fr ca testa.entul s cuprind le/ate In
favoarea altor persoane=, situaie In care la .otenire
vor f c-e.ai restul de .otenitori le/ali
<nedez.otenii=, ce vor I.pri Intre ei Intrea/a .as
succesoral.
Eotenirea le/al poate coeFista cu cea
testa.entar dac defunctul a dispus prin testa.ent
nu.ai de o parte a .otenirii sale <sau a dispus de
Intrea/a .otenire, dar eFist .otenitori rezer-
vatari=, situaie In care o parte din .otenire se va
trans.ite dup voina testatorului, iar cealalt dup
re/ulile .otenirii le/ale <art. %## alin. ( C. civ.=.
entru ca o persoan s poat veni la .otenire,
tre0uie s Indeplineasc, In pri.ul r7nd, condiiile
/enerale <capacitate i voca- ie succesoral=.
&
5 se vedea E. Eliescu, op. cit., p. *!.
Eoteni rea
l e/al
8
1
entru a do07ndi .otenirea In te.eiul le/ii,
tre0uie Ins ca persoana s Indeplineasc i
ur.toarele dou condiii specialeL
a) s ai0 vocaie succesoral le/alM
b) s nu fe dez.otenit <eF-eredat=.
C7nd sunt Intrunite condiiile de .ai sus,
trans.isiunea .o- tenirii se face In virtutea le/ii
<fr Ins a se Inele/e c, In aceast situaie,
.otenitorii sunt i o0li/ai s pri.easc .otenirea=.
C4 %oca7ia succesoral( legal(4
a). #ocaia le$al $eneral. otrivit art. %"!
alin. & C. civ., .otenirea le/al se cuvine, In /eneral,
soului supravieuitor i rude- lor de'unctului
<descendenii, ascendenii i colateralii acestuia=.
$udele
&
de'unctului c-e.ate la .otenire In
te.eiul le/ii pot
fL din cstorie, din afara cstoriei sau din adopie <In
anu.ite con- diii=.
;escendenii i ascendenii au vocaie la
.otenire indiferent de /radul de rudenie cu defunctul,
iar colateralii nu.ai p7n la /radul al patrulea inclusiv
<art. %"! alin. ( C. civ.=. 5stfel, au vocaie succeso- ral
/eneral <neli.itat In /rad=, rudele defunctului In linie
dreaptL
3 fu& nepot de fu& strnepot de fu etc.
<descendenii= i
3 prini& bunici& strbunici etc. <ascendenii=.
6udele colaterale au vocaie succesoral numai
pn la gradul al 01-lea inclusiv. 5cetia suntL
3 'raii i surorile de'unctului 3 rude de /radul doiM
3 nepoii de 'rate sau sor& precu. i unc,ii i
mtuile de'unc- tului - rude de /radul al 111-leaM
3 strnepoii de 'rate& verii primari& precu. i 'raii
sau surorile bunicilor defunctului 3 rude de /radul al 1G-
lea.
Eoteni rea
l e/al
8
2
&
6udenia este le/tura 0azat pe descendena unei
persoane dintr-o alt persoan <rudenia In linie dreapt= sau pe
faptul c .ai .ulte persoane au un ascen- dent co.un <rudenia In
linie colateral=. entru a.nunte In .aterie de rudenie, a se
vedea ;. Bupacu, C.E. Crciunescu, Dreptul 'amiliei& Editura
:niversul 2uridic, Bucureti, ('&&, p. (#! i ur..
Soul supravieuitor <fostul so al defunctului=
este c-e.at la .otenire I.preun cu rudele acestuia.
6ezult c .otenirea le/al este conceput ca o
motenire de 'amilie
&
.
Concubina!ul nu creeaz vocaie succesoral, pe
considerentul c cei care au ales s triasc
I.preun, dar s r.7n strini su0 aspect Auridic,
?din respect pentru ale/erea lor, tre0uie tratai ca
atare@
(
.
4n lipsa .otenitorilor le/ali sau testa.entari,
succesiunea devine vacant& iar patri.oniul
defunctului se trans.ite co.unei, oraului sau, dup
caz, .unicipiului In a crui raz teritorial se aKau
0unurile la data desc-iderii .otenirii <art. %"! alin. ! C.
civ.=.
reciz. c eFistena vocaiei succesorale
/enerale a rudelor defunctului <c-e.ate la .otenire
alturi de soul supravieuitor= nu Insea.n c ele
toate, I.preun i deodat, vor cule/e .otenirea
lsat de defunct, deoarece c,emarea lor la
motenire este numai potenial <viz7nd o posi0ilitate
de principiu pentru a .oteni patri- .oniul persoanei
decedate=.
9umai vocaia lor concret <deter.inat prin
devoluiunea succesoral le/al= va atra/e cule/erea
efectiv a .otenirii.
b). %eciprocitatea vocaiei le$ale $enerale
la motenire. 4n virtutea acestei caracteristici, dac
o persoan are vocaie succeso- ral le/al la
.otenirea lsat de o alt persoan, atunci i aceast
persoan are aceeai vocaie In raport cu pri.a
<sensul pozitiv al principiului=. Gocaia lor concret va
depinde de ordinea In care a survenit decesul lor sau
al uneia dintre ele. ;e eFe.plu, copilul are vocaie la
.otenirea lsat de prinii si, dar i acetia din
ur. <prinii= au vocaie la .otenirea copiilor lor <In
concurs cu ceilali .otenitori, dac eFist=.
Ca eFcepie, reciprocitatea vocaiei succesorale
nu vizeaz comuna <oraul sau .unicipiul= i nici
persoanele !uridice, Intruc7t acetia nu pot trans.ite o
.otenire.
&
EFpresia ?lien de 'amille@ se re/sete In tradiionalele
raporturi printeti, de cstorie sau de credin <s.n.=M a se vedea
Hr. TerrC, P. BeQuette, op. cit., p. "(.
(
5 se vedea E. 9ri.aldi, op. cit., p. &'!.
;e ase.enea, reciprocitatea vocaiei nu este
aplicabil nici n domeniul motenirii testamentare
<c-iar dac dou persoane i-ar conferi prin
testa.ente separate
&
vocaie succesoral reciproc=,
Intruc7t cele dou testa.ente sunt acte Auridice
unilaterale indepen- dente <iar vocaia succesoral nu
este, In acest caz, interdependent=. 6eciprocitatea
vocaiei la .otenire are i un sens negativ.
5stfel, dac o persoan nu are vocaie la .otenirea
unei alte per- soane, nici aceasta din ur. nu va avea
vocaie la .otenirea celei dint7i <de eFe.plu, /inerele
i socrul=
(
.
c). #ocaia le$al concret &e!ectiv, util).
6udele defunctului cu vocaie succesoral </eneral=
le/al nu sunt c-e.ate toate i In acelai ti.p la
.otenire. 6e/ula se Austifc prin aceea c, dac s-ar
Int7.pla acest lucru, ?averile succesorale s-ar fr7.ia
In pri de o valoare neInse.nat, iar instituia
.otenirii nu i-ar .ai putea Indeplini rosturile ei
social-econo.ice@
!
.
entru evitarea acestei situaii, le/iuitorul a instituit o
anu.it
ordine de c,emare a rudelor defunctului la succesiune
<art. %"! alin. &
C.civ.=. 5stfel, pentru ca o persoan s fe c-e.at
efectiv la .ote- nire In te.eiul le/ii <deci s ai0
vocaie succesoral concret=, nu este sufcient s fac
parte din cate/oria .otenitorilor le/ali cu vocaie
/eneral, ci .ai tre0uie s nu fe nlturat de la
motenire de o alt persoan cu vocaie /eneral <dar
c-e.at de le/e In ran/ prefera0il=.
Be/ea sta0ilete dou criterii te-nico-Auridice
pentru sta0ilirea ordinii de preferin Intre rudele
defunctului cu vocaie /eneral la .otenireL clasa de
motenitori i gradul de rudenie
)
.
&
4ntruc7t testa.entul este un act Auridic personal i
revoca0il, fecare per- soan tre0uie s dispun pentru cauz de
.oarte numai prin testament separat <testa.entul conAunctiv,
prin care dou sau .ai .ulte persoane dispun prin acelai
testa.ent, find interzis de le/e=.
(
4n dreptul italian se vor0ete despre ?la vocazione e la
delazione@, In sensul
c vocaiei Ii este necesar Intotdeauna ?oferta@M a se vedea 9.
Halcione, op. cit., p. &*.
!
5 se vedea E. Eliescu, op. cit., p. *".
)
EF-eredarea <dez.otenirea= este analizat In capitolul
rezervat re/i.ului Auridic al principalelor dispoziii cuprinse In
testa.ent.
D 24 <rincipiile generale ale devolu7iunii legale
4n te.eiul le/ii, sunt c-e.ai la .otenireL rudele
defunctului, soul supravieuitor i, In lipsa acestora,
comuna <oraul sau .uni- cipiul=.
Cu aAutorul unor .iAloace te-nice <clasa de
.otenitori i /ra- dul de rudenie=, s-au for.ulat trei
principii In 0aza crora se deter- .in persoanele cu
vocaie succesoral concret.
$peraiunea Auridic prin care se deter.in
persoanele care vor .oteni efectiv patri.oniul
succesoral, precu. i cotele din .asa succesoral
do07ndite, poart nu.ele de devoluiunea legal a
motenirii.
A. <rincipiul chem(rii la mo6tenire a rudelor
An ordinea cla) selor de mo6tenitori legali4
Clasa de .otenitori este cate/oria de rude care,
In .od colec- tiv, eFclude de la .otenire o alt
cate/orie de rude <sau este eFclus de cea din ur.=.
Codul civil sta0ilete patru clase de motenitori
legali <art. %") alin. & C. civ.=.
3 clasa 1, clasa descendenilor In linie direct,
alctuit din fii, nepoii, strnepoii etc. ai defunctului
<fr li.it de /rad=M
3 clasa a 11-a <.iFt=, clasa ascendenilor
privilegiai <prinii defunctului= i a colateralilor
privilegiai <fraii i surorile defunctului i descendenii
lor p7n la /radul al 1G-lea inclusiv=M
3 clasa a 111-a, clasa ascendenilor ordinari
<0unicii, str0unicii etc. ai defunctului, fr li.it de
/rad=M
3 clasa a 1G-a, clasa colateralilor ordinari <unc-ii
i .tuile, verii pri.ari i fraiiJsurorile 0unicilor
defunctului=.
6udele sunt c-e.ate la .otenire In ordinea
claselor. 5stfelL
3 rudele din clasa 1 <c-iar i o sin/ur persoan=
nltur de la motenire rudele din clasele subsecventeM
3 rudele din clasa a 11-a sunt c-e.ate la .otenire
nu.ai dac nu eist rude din clasa 0 sau cele eFistente
nu pot <din cauza nede.- nitii= sau nu vor <Intruc7t
sunt renuntori= s vin la .otenireM
3 rudele din clasa a 111-a sunt c-e.ate la .otenire
nu.ai dac nu eist motenitori din primele dou
clase sau cei eFisteni nu pot sau nu vor s vinM
3 rudele din clasa a 1G-a .otenesc nu.ai n
absena mote- nitorilor din primele trei clase
&
.
;e re/ul, o rud face parte dintr-o sin/ur clas.
Ca eFcepie, este posi0il ca o persoan s fac
parte i din dou clase. ;e eFe.plu, copilul nscut din
cstoria Inc-eiat Intre nepotul defunctului i nepotul
de frate al defunctului <acesta fc7nd parte din pri.a
clas, ca strnepot al defunctului, dar i din clasa a
11-a, In calitate de strnepot de frate=, caz In care
.otenitorul poate opta In favoarea uneia dintre cele
dou caliti pe care le are conco.itent
(
.
otrivit art. %") alin. ( C. civ., dac In ur.a
dez.otenirii rude- le defunctului din clasa cea .ai
apropiat nu pot cule/e Intrea/a .otenire, atunci
partea rmas se atribuie rudelor din clasa subsec-
vent care Indeplinesc condiiile pentru a .oteni.
Soul supravieuitor al defunctului, nefind rud cu
acesta, nu 'ace parte din nicio clas, dar vine In
concurs cu oricare dintre aces- tea c-e.ate la
succesiune.
;eci, soul supravieuitor nu nltur nicio clas de
motenitori, dar nici nu este nlturat de la motenire
<indiferent de clasa cu care vine In concurs=.
B. <rincipiul pro#imit(7ii gradului de rudenie
Antre mo6teni) torii din aceea6i clas(4
otrivit art. %") alin. ! C. civ., In cadrul aceleiai
clase, de re/ul, rudele de /rad .ai apropiat Inltur
de la .otenire pe cele .ai Indeprtate In /rad
<proimior ecludit remotiorem=. ;e eFe.plu,
&
Genirea la .otenire conco.itent a rudelor din dou clase
deose0ite este posi0il nu.ai In caz de eF-eredare prin
testa.ent a .otenitorilor dintr-o clas, care sunt i rezervatari
<de eFe.plu, descendenii sau prinii defunctului=M a se vedea 1.
5da., 5. 6usu, op. cit., p. *(.
(
4n aceeai situaie este i soul supravieuitor dintr-o
cstorie Inc-eiat
Intre veri pri.ari. entru a.nunte, a se vedea Hr. ;eaO, op. cit., p.
*(.
copiii defunctului eFclud de la .otenire pe nepoii,
strnepoii acestuia, tot aa, fraii i surorile defunctului
pe nepoii i strnepoii de frate sau sor etc.
6ezult c, In cadrul aceleiai clase, vocaia
concret la .ote- nire depinde de /radul de rudenie.
rincipiul proFi.itii /radului de rudenie are dou
ecepiiL
3 In cadrul clasei a 11-a, prinii de'unctului <dei
sunt rude de /radul 1 cu defunctul= nu nltur de la
motenire pe 'raii i surorile de'unctului <rude de
/radul 11=, ci vin I.preun la succesiuneM
3 In cazul reprezentrii succesorale
&
.
C. <rincipiul egalit(7ii Antre rudele din
aceea6i clas( 6i de acela6i grad chemate la
mo6tenire4
;ac .otenitorii defunctului 'ac parte din
aceeai clas i au acelai grad de rudenie, ei vor
I.pri .otenirea n pri egale <art. %") alin. ) C.
civ.=. ;e eFe.plu, dac la .otenire vin doi copii ai
defunctului, fecare va pri.i o Au.tateM la fel i dac
vor f c-e.ai doi frai etc.
;e la principiul e/alitii, le/ea prevede dou
ecepiiL
3 I.preala .otenirii pe tulpini, In cazul venirii
la .otenire prin reprezentare succesoralM
3 I.preala .otenirii pe linii, In cazul In care
sunt c-e.ai doi sau .ai .uli colaterali privile/iaiL
frai ori surori provenii din prini diferii <adic frai
0uni, frai consan/vini sau frai uterini cu defunctul=
sau descendenii frailor ori surorilor de cate/orii
diferite <indiferent dac vin la .otenire In nu.e
propriu sau prin repre- zentare=.
4n raporturile dintre prini, pe de o parte, i
fraiJsurori sau descendenii lor, pe de alt parte, nu
se aplic principiul e/alitii, prinii cule/7nd o cot
fF indiferent de nu.rul colateralilor pri- vile/iai cu
care vin In concurs.
&
5 se vedea seciunea ur.toare.
Sec7iunea a ***)a4 Repre'entarea succesoral(
D 14 8e9nire: natur( @uridic( 6i domeniu de
aplicare
rin reprezentarea succesoral, un .otenitor
le/al de un /rad .ai Indeprtat, nu.it reprezentant&
urc In virtutea le/ii In locul i /radul ascendentului
su nu.it reprezentat& pentru a cule/e partea din
.otenire ce i s-ar f cuvenit acestuia dac nu ar f
fost nedemn 'a de de'unct sau decedat la data
desc-iderii .otenirii <art. %"#
C. civ.=
&
.
rin efectele pe care le produce, reprezentarea
nltur unele consecine in!uste ale principiului
proFi.itii /radului de rudenie i ale principiului
e/alitii Intre rudele de acelai /rad.
;e eFe.plu, la .oartea lui 5 r.7n ca .otenitori
ful su B i doi nepoi ; i E <care sunt copiii unui alt
fu al defunctului 3 C 3, pre- decedat=. 4n lipsa acestei
instituii, s-ar aplica principiul proFi.itii In /radul de
rudenie, ur.7nd ca .otenirea lsat de 5 s fe
culeas nu.ai de ful su B <care, find descendent de
/radul 1, Ii Inltur de la .otenire pe ; i E,
descendeni de /radul al 11-lea=. 4ntruc7t le/iui- torul a
apreciat c astfel de eFcludere ar f nedreapt, prin
dero/are de la principiul proFi.itii In /rad i al
e/alitii Intre rudele de acelai /rad, s-a per.is
nepoilor ; i E s urce In locul i /radul printelui
lor predecedat <C=, venind astfel la .otenire, In
concurs cu unc-iul lor B.
Ca noutate, Codul civil ('&& d posi0ilitatea
reprezentrii ascendentului decedat, dar i a
ascendentului nedemn fa de defunct, decedat sau In
via <art. %"# C. civ.=.
;e .enionat Ins c, In caz de reprezentare,
motenirea nu se va mpri n mod egal ntre
succesori <pe capete=, ci dup nu.rul descendenilor
de /radul 1 <pe tulpini=M In cazul concret de .ai sus,
nepoii defunctului vor pri.i pri e/ale din
Au.tatea .otenirii cuvenite tatlui lor.
&
;in aceast defniie rezult c reprezentarea succesoral
este deose0it de reprezentarea din dreptul comun <ce presupune
reprezentarea voinei altuia la Inc-eierea de acte Auridice=.
#
'
;ei Codul civil de la &*") a califcat instituia
drept ?o fciune a le/ii@
&
, literatura Auridic
conte.poran a apreciat c reprezentarea succesoral
este ?un benefciu al legii8 de care se 0ucur
anu.ite cate/orii de .otenitori le/ali
(
.
6eprezentarea succesoral este ad.is In privina
descen- denilor copiilor de'unctului i In privina
descendenilor din 'rai i surori <art. %"" alin. & C.
civ.=.
;e .enionat c reprezentarea constituie o
ecepie de la principiile devoluiunii legale i deci
dispoziiile care o prevd sunt de strict interpretare.
4n consecin, nicio alt persoan In afara celor
eFpres prev- zute de le/e nu poate 0enefcia de
efectele reprezentrii succesorale <de eFe.plu, prinii
defunctului sau soul supravieuitor=.
D 24 Condi7iile repre'ent(rii succesorale
;escendenii copiilor defunctului i descendenii
din frai i surori pot 0enefcia de reprezentarea
succesoral nu.ai dac sunt Indeplinite dou condiiiL
a). Cel reprezentat s fe nedemn sau
decedat, la data des' chiderii motenirii. otrivit
art. %"# C. civ., reprezentarea opereaz In cazul
reprezentatului ?nede.n fa de defunct sau decedat
la data desc-iderii .otenirii@.
Celor dou situaii de .ai sus le sunt asimilate alte
dou cazuri. 5stfel, reprezentarea opereaz c-iar dac
reprezentantul este ne- de.n fa de reprezentat sau
a renunat la motenirea lsat de acesta ori a 'ost
dezmotenit de el <art. %"+ alin. ! C. civ.=.
otrivit art. %"+ alin. & C. civ., ?poate f
reprezentat persoana lipsit de capacitatea de a
moteni, precu. i nede.nul, c,iar a6at n via la
data desc-iderii .otenirii@.
#
&
&
6eprezentarea ?fciune a le/ii@ a fost .ult criticat In
doctrin, pe con- siderentul c le/iuitorul nu are nevoie s apeleze
la ?fciuni@ pentru a crea drepturi In favoarea unor .otenitori.
?;uand le l.gislateur veut .dicter une r<gle& il n=a pas besoin
d>inventer une fction@M a se vedea 2. Hlour, 8. Souleau, op. cit., p. !*.
(
5 se vedea ;. Eacovei, 1.E. Cadariu, op. cit., p. ")M G. Stoica,
op. cit. <(''!=,
p. "*.
;in dispoziiile discuta0ile ale teFtului de .ai sus,
Inele/e. c poate f reprezentat att o persoan
decedat& ct i o persoan n via ?lipsit de
capacitatea de a .oteni@ <nede.nul, renuntorul sau
dez.otenitul=.
Condiia este Indeplinit i dac cel care este
reprezentat a decedat In aceeai I.preAurare cu cel
care las .otenirea, deoarece sunt prezu.ai c au
.urit In acelai .o.ent <art. %#+ alin. ( C. civ.=. 4n
acest conteFt ad.ite. c i persoana disprut
poate f reprezentat, deoarece p7n la pronunarea
unei -otr7ri Audecto- reti declarative de .oarte
r.ase defnitiv este prezu.at a f In via <i poate
avea calitatea de nede.n, renuntor sau dez.otenit=.
reciz., de ase.enea, c reprezentarea nu poate
opera per saltum i omisso medio, astfel c
reprezentantul nu poate s sar peste un ascendent
care este In via pentru a aAun/e la alt ascendent pe
care s Il reprezinte, ci el tre0uie s urce din /rad In
/rad vacant
p7n la /radul cel .ai apropiat de defunct.
b). %eprezentantul s ndeplineasc
condiiile $enerale pentru a moteni. 4n te.eiul
art. %"+ alin. ( C. civ., deoarece reprezentantul
ur.eaz s Il .oteneasc pe defunct, el tre0uie s
Indeplineasc toate condiiile de a veni la .otenirea
le/al a acestuia prevzute de art. %#+ i ur.. C. civ.,
prezentate In continuare.
3 s aib capacitate succesoralM astfel,
reprezentantul tre0uie s eFiste In .o.entul
desc-iderii .otenirii <spre deose0ire de reprezentat,
el nu poate s fe co.orient sau persoan decedat In
acelai ti.p cu defunctul=M
3 s aib vocaie succesoral general proprie la
.otenirea lsat de defunct, findc o persoan care
nu ar putea .oteni In nu.e propriu nu ar putea
cule/e .otenirea nici prin reprezentareM astfel,
descendenii din frai sau surori pot veni la .otenire
prin reprezentare nu.ai p7n la /radul al 1G-lea
inclusiv <strnepot de frate 3 /radul al 1G-lea=.
4n cazul adopiei cu e'ecte depline, adoptatul i
descendenii si devin rud cu adoptatorul su, dar i
cu rudele acestuia, astfel c pot benefcia de
reprezentare ca i copiii din fliaia freasc
&
.
&
5 se vedea ;. Bupacu, C.E. Crciunescu, op. cit. <('&&=, p.
!)%.
9
9
4n sc-i.0, In cazul adopiei cu e'ecte restrnse,
Intruc7t adop- tatul i descendenii si devin rude
nu.ai cu adoptatorul <nu i cu rudele acestuia=, n
principiu, adoptatul i descendenii si nu pot
benefcia de reprezentare.
Ca eFcepie, In situaia de .ai sus, descendenii
adoptatului pot veni la .otenire prin reprezentare
numai dac adoptatorul a 'ost de'unctul
&
.
3 s nu fe nedemn fa de defunct, s nu f
renunat la .o- tenirea acestuia i s nu f 'ost
e,eredat <In cazul .otenitorilor nerezervatari=
(
.
;e precizat c reprezentantul trebuie s
ndeplineasc condi- iile necesare pentru a-l .oteni
eclusiv pe de'unct <i nu pe repre- zentat=. ;e
eFe.plu, reprezentantul poate f nede.n fa de
repre- zentat, Intruc7t nede.nitatea produce efecte
nu.ai In raport cu per- soana fa de care s-a sv7rit
fapta <de ase.enea, el poate s renune la .otenirea
acestuia sau s fe eF-eredat=.
D ?4 5odul An care operea'( repre'entarea
;ac sunt Indeplinite condiiile de .ai sus,
reprezentarea este ad.isL In toate cazurile, la infnit,
oper7nd de drept
!
.
$eprezentarea opereaz 7n toate cazurile8
?
. 5stfel,
In clasa 0 (a
descendenilor=, nepoii <rude cu defunctul de /radul al
11-lea= vor veni la .otenire prin reprezentare at7t In
cazul In care ar eFista i fi ai defunctului <descendeni
de /radul 1=, c7t i In cazul In care ar veni la .otenire
nu.ai nepoi ai defunctului.
Tot astfel, In clasa a 00-a (a ascendenilor i
colateralilor privi- legiai= nepoii de frate i sor <rude
cu defunctul, de /radul 111= vor veni la .otenire prin
reprezentare, at7t In cazul In care ar veni i
&
5 se vedea Hr. ;eaO, op. cit., p. %!M ;. C-iric, op. cit., p. +*.
1
0
(
Eredele care renun la .otenire este considerat strin de
succesiuneM a se vedea Tri0. Bucureti, s. a 111-a civ., dec. nr.
&&'#J&%%&, In C..2.C. &%%&, p. &!'.
!
5 se vedea Hr. ;eaO, op. cit., p. %"-%*.
)
;ei sinta/.a ?este ad.is In toate cazurile@ prevzut de
art. ""# alin. (
C. civ. &*") nu se .ai re/sete eFpres, In noua
re/le.entare, din interpretarea /eneral a teFtului de le/e, rezult
c .odul de operare al reprezentrii succesorale i se.nifcaia
sinta/.ei r.7n nesc-i.0ate.
fraii sau surorile defunctului, c7t i In cazul In care la
.otenire ar veni nu.ai nepoi de frate sau sor.
;ac rudele sunt de /rad e/al, I.prirea
.otenirii se va face pe tulpini, ?cu respectarea
principiului e/alitii Intre .otenitorii de /rad cel .ai
apropiat cu defunctul@
&
, iar nu pe capete, In pri e/ale,
In raport cu nu.rul descendenilor care vin efectiv la
.otenire. ;e eFe.plu, dac cei doi copii ai
defunctului sunt decedai la data des- c-iderii
.otenirii i unul a lsat un copil, iar al doilea trei
copii, .otenirea se va I.pri Intre nepoii defunctului
nu n pri egale, ci In dou pri, pri.a Au.tate
revenind unui nepot, iar cealalt Au.- tate find
I.prit Intre ceilali trei nepoi.
$eprezentarea este admis la infnit (nemrginit)&
In sensul c de ea vor 0enefcia nu nu.ai descendenii
de /radul al doilea spre a reprezenta pe descendenii
de /radul 1, ci i descendenii de /radul al 111-lea spre a
reprezenta pe descendenii de /radul al 11-lea, precu.
i cei de /radul al 1G-lea pe cei de /radul al 111-lea etc.
Ca eFcepie, In cazul descendenilor din frai sau
surori, repre- zentarea nu poate opera nemrginit, ci
nu.ai p7n la /radul al 1G-lea <Intruc7t .otenirea In
linie colateral este ad.is nu.ai p7n la /radul al
1G-lea=.
$eprezentarea opereaz de drept <pentru ca
I.preala s se fac pe tulpini=, voina descendenilor
put7nd inKuena astfel re/ulile reprezentrii nu.ai prin
renunare la .otenire, nu i prin accep- tarea ei cu
e'ecte pariale sau sub condiie <de eFe.plu,
I.preala s se fac In alte cote dec7t cele sta0ilite de
le/e=.
4n consecin, regulile reprezentrii succesorale nu
pot f modi- fcate prin voina de'unctului
(
.
D ;4 Eectele repre'ent(rii succesorale
Ca efect principal al reprezentrii succesorale,
descendentul 3 reprezentant urc ?In drepturile
ascendentului su@ 3 reprezentat,
&
5 se vedea E. Eliescu, op. cit., p. %&.
(
4n literatura de specialitate s-a susinut c defunctul ar
putea, ?In li.itele cotitii disponi0ile i fr a aduce atin/ere
rezervei, s Inlture reprezentarea le/al sau s o ad.it In alte
cazuri dec7t cele prevzute de le/e@M a se vedea E. Eliescu, op.
cit., p. %"M entru o opinie contrar, a se vedea Hr. ;eaO, op. cit., p.
%+.
cule/7nd .otenirea ce i s-ar f cuvenit acestuia, dac
?nu ar f fost nede.n fa de defunct sau decedat@
<art. %"# C. civ.=.
otrivit noului Cod civil, reprezentarea succesoral
produce efecte /enerale i particulare.
A.Eectul general4
Confor. art. %"* alin. & C. civ., ?In cazurile In
care opereaz reprezentarea succesoral, .otenirea
se I.parte pe tulpin@. 5stfel, reprezentanii, indiferent
de nu.rul lor, vor lua partea din .ote- nire ce s-ar f
cuvenit ascendentului reprezentat dac ar f fost In
via la desc-iderea .otenirii
&
. ;e eFe.plu, dac
defunctul a avut doi copii predecedai, dintre care
unul a lsat un copil, iar cellalt doi copii, aceti
nepoi ai defunctului vor moteni nu n pri egale, ci
pri.ul va lua &J( din .otenire, iar ceilali doi c7te &J)
fecare.
4n consecin, In cazul reprezentrii a dou sau
.ai .ultor per- soane decedate sau nede.ne, la data
desc-iderii .otenirii, repre- zentanii lor vor I.pri
.otenirea pe tulpini <i nu pe ?capete@=.
otrivit art. %"* alin. ( C. civ., prin tulpin se
Inele/eL
3 Inuntrul clasei Int7i, descendentul de /radul
Int7i care cule/e .otenirea sau este reprezentat la
.otenireM
3 Inuntrul clasei a doua, colateralul privile/iat
de /radul al doilea care cule/e .otenirea sau este
reprezentat la .otenire.
;ac aceeai tulpin a ?produs .ai .ulte ra.uri,
In cadrul fe- crei ra.uri su0divizarea se face tot pe
tulpin, partea cuvenit des- cendenilor de acelai
/rad din aceeai ra.ur I.prindu-se Intre ei In .od
e/al@ <art. %"* alin. ! C. civ.=. ;e eFe.plu, dac In
cazul de .ai sus unul dintre nepoi ar f decedat i el la
data desc-iderii .o- tenirii, ls7nd doi copii
<strnepoi ai defunctului=, acetia vor veni la
.otenire tot pe tulpini <subtulpini=, adic ar pri.i
partea cuvenit ascendentului lor.
Eenion. c, odat cu drepturile pe care le
do07ndesc prin reprezentare, .otenitorii rspund i de
pasivul succesiunii <av7nd, In consecin, i obligaii In
funcie de vocaia succesoral a fecruia=.
&
6eprezentanii nu pot pretinde .ai .ult, dar nici s fe
o0li/ai s ia .ai puin <cu eFcepia dispoziiilor testa.entare
contrare=.
B.Eectul particular al repre'ent(rii
succesorale4
otrivit art. %"% alin. & C. civ., copiii nede.nului
concepui Inainte de desc-iderea .otenirii de la care
nede.nul a fost eFclus sunt o0li/ai s raporteze, la
.otenirea lsat de nede.n, bunurile pe care le-au
motenit prin reprezentarea nedemnului, dac vin la
.otenirea lui In concurs cu ali copii ai si, concepui
dup desc-i- derea .otenirii de la care a fost Inlturat
nede.nul.
;e precizat c raportul 0unurilor .otenite prin
reprezentarea nede.nului se face nu.ai In cazul i In
.sura In care valoarea aces- tora a depit valoarea
pasivului succesoral pe care reprezentantul a tre0uit s
Il suporte ca ur.are a reprezentrii <art. %"% alin. ( C.
civ.=.
6aportul 0unurilor .otenite prin reprezentarea
nede.nului este supus re/le.entrilor cuprinse In
seciunea dedicat ?raportului donaiilor@ <art. &&)"-
&&#) C. civ.=.
C.<articularit(7i ale mo6tenirii imo3ilelor prin
repre'entare An condi7iile Legii nr4 1.!1,,1 6i
Legii nr4 10!20014
otrivit art. * alin. ( din Be/ea nr. &*J&%%&,
repu0licat, dac proprietarul terenului reconstituit nu
.ai este In via, ?de pre- vederile le/ii 0enefciaz <>=
.otenitorii acestora@.
otrivit art. &! alin. & din 8.9. nr. *%'J(''# pentru
apro0area 6e/ula.entului privind procedura de
constituire, atri0uiile i funcionarea co.isiilor pentru
sta0ilirea dreptului de proprietate privat asupra
terenurilor, a .odelului i .odului de atri0uire a titlu-
rilor de proprietate, precu. i punerea In posesie a
proprietarilor,
?sta0ilirea dreptului de proprietate <>= pentru
cooperatorii decedai se face pe nu.ele
.otenitorilor@, iar art. &! alin. ( lit. a= i 0= pre- vede
c descendenii copiilor fostului proprietar decedat,
precu. i cei din frai i surori pot veni la .otenire In
locul prinilor lor decedai anterior autorului
succesiunii, deci prin reprezentare.
;in teFtul de le/e .enionat rezult c
reprezentarea nu este ad.is In cazul In care
reprezentantul a decedat ?nu anterior, ci ulte- rior
fostului proprietar al terenului, Ins decesul a avut loc
Inaintea apariiei Be/ii nr. &*J&%%&@
&
.
&
5 se vedea 5l. Bacaci, 9-. Co.ni, op. cit., p. !*.
6eprezentarea se ad.ite Ins nu nu.ai In cazul
predecesului celui reprezentat, dar i n cazul n care
reprezentatul este comorient sau decedat n acelai
timp cu autorul succesiunii. ;ac Ins .oartea copilului
sau, dup caz, a frateluiJsurorii fostului proprietar a
inter- venit ulterior decesului autorului <nu ?anterior@=,
acesta va moteni, deoarece a fost In via la data
desc-iderii succesiunii <ur.7nd ca, apoi, cota
.otenit s fe trans.is propriilor si .otenitori=
&
.
;ispoziii In .aterie sunt cuprinse i In Be/ea nr.
&'J(''& pri- vind re/i.ul Auridic al unor i.o0ile
preluate de stat In .od a0uziv. 5stfel, potrivit art. )
alin. ( din le/e, de prevederile acesteia 0ene- fciaz
i .otenitorii persoanelor Indreptite, reconstituirea
drep- tului de proprietate put7ndu-se face, In condiiile
le/ii civile, at7t In nu.e propriu, c7t i prin
reprezentare sau retrans.itere.
Sec7iunea a *%)a4 Reguli aplica3ile claselor
de mo6tenitori
leg
ali
6udele defunctului cu vocaie le/al /eneral <In
linie dreapt
la infnit i colaterale p7n la /radul al 1G-lea inclusiv=
sunt or/anizate pe patru clase de .otenitori le/ali
distincte, nu nu.ai prin apro- pierea fa de defunct,
dar i prin particularitile lor.
D 14 Clasa * de mo6tenitori legali =descenden7ii
deunctului>
rin descendeni se Inele/ ?copiii de'unctului i
urmaii lor n linie dreapt la nesf7rit@, fr
deose0ire de seF i indi'erent dac sunt din aceeai
cstorie sau din cstorii di'erite <art. %+# alin. &
C.civ.=.
Copiii defunctului i ur.aii acestora din a'ara
cstoriei fac de ase.enea parte din clasa 1 de
.otenitori le/ali, cu condiia ca fliaia s fe sta0ilit
potrivit le/ii
(
.
;in clasa 1 .ai fac parte i copiii adoptai. rin
adopie, adop- tatul i descendenii si do07ndesc
aceleai drepturi pe care le are
&
Este cazul unei moteniri prin retransmitere, soluionat ?In
condiiile le/ii civile@M a se vedea Hr. ;eaO, op. cit., p. &'&-&').
(
5 se vedea T.6. opescu, Dreptul 'amiliei. %ratat, vol. 11,
Editura ;idactic i
eda/o/ic, Bucureti, &%"#, p. &''-&').
copilul din cstorie. ;up efectele produse, adopia
poate fL cu e'ecte depline sau cu e'ecte restrnse.
reciz. c distincia dintre adopia cu efecte
depline i cea cu efecte restr7nse a avut suport le/al
nu.ai p7n la adoptarea dispo- ziiilor $.:.9. nr.
(#J&%%+ i a Be/ii nr. *+J&%%* <azi a0ro/ate=.
otrivit art. )#& i ur.. C. civ., adopia este
asi.ilat In totali- tate rudeniei freti i deci, In
actuala re/le.entare, adopia nu .ai poate f dect cu
e'ecte depline. 5dopia cu efecte restr7nse rmne
ns n actualitate <cel puin In .ateria dreptului de
.otenire=, Intru- c7t actele Auridice Inc-eiate In
re/i.ul Auridic anterior r.7n vala0ile <tempus regit
actum=
&
.
4n funcie de felul adopiei <cu efecte depline sau
restrnse=, vor f difereniate i drepturile la .otenire.
a) ;ac .otenirea este lsat de adoptator,
adoptatul i des- cendenii si pot veni la motenire,
indiferent de felul adopiei. ;ac cel care las
.otenirea nu este adoptatorul, ci o alt rud a
acestuia, adoptatul va avea vocaie succesoral la
.otenirea respectiv numai dac adopia a 'ost 'cut
cu e'ecte depline <deoarece nu.ai In aceast situaie
adoptatul devine rud at7t cu adoptatorul su, c7t i cu
rudele acestuia din ur. 3 art. )#& C. civ.=.
b) ;ac persoana care las .otenirea a fost o
rud freasc a adoptatului, acesta din ur.L
3 nu poate veni la motenire, dac adopia sa a
fost Inc-eiat cu e'ecte depline <deoarece le/turile
adoptatului cu rudele freti Inceteaz In acest caz=M
3 poate veni la motenire In cazul adopiei cu
e'ecte restrnse, Intruc7t adoptatul pstreaz le/turile
de rudenie cu fa.ilia freasc, astfel c el i
descendenii lui vor avea vocaie succesoral fa de
ascendenii lor freti.
;e .enionat c, In toate cazurile, adopia este
vala0il i va produce efecte Auridice numai dac a 'ost
'cut n scopul i cu fnalitatea prevzut de lege
(
.
&
5 se vedea ;. Bupacu, C.E. Crciunescu, op. cit. <('&&=, p.
!)% i ur..
(
;ac adopia s-a fcut cu scopul eclusiv de a crea
adoptatului vocaie succesoral la .otenirea adoptatorului,
adopia este lovit de nulitateM a se vedea Tri0. Supre., s. civ.,
dec. nr. (&*"J&%*), In C.;. &%*), p. &+&.
A.8reptul la mo6tenire al descenden7ilor4
otrivit art. %+# alin. ( C. civ., ?descendenii
defunctului Inl- tur .otenitorii din celelalte clase@.
;ac vin sin/uri la succesiune, descendenii au
dreptul la Intrea/a .otenire. 4n acest caz, dac sunt
c-e.ai doi sau .ai .uli descendeni de /radul 1
<copiii defunctului sau ali descendeni de /rade
e/ale=, fecare va .oteni n mod egal, In funcie de
nu.rul lor <pe capete=.
;ac descendenii de /radul al 11-lea i
ur.toarele vin la .o- tenire prin reprezentare,
I.preala se va face pe tulpini i subtulpini, principiul
e/alitii aplic7ndu-se nu.ai Intre ra.urile din aceeai
tulpin <art. %+# alin. ) C. civ.=.
4n cazul In care la .otenire vine i soul
supravieuitor al de- functului, descendenii, indiferent
de nu.rul lor, vor cule/e !J) din .otenire, restul de
&J) cuvenindu-se soului supravieuitor <art. %+# alin. !
C. civ.=.
B.Caracterele @uridice ale drepturilor
descenden7ilor4
;in dispoziiile Codului civil rezult c drepturile
succesorale ale descendenilor au ur.toarele
caractere AuridiceL
3 descendenii pot veni la .otenire In nume
propriu sau prin reprezentare <art. %"# C. civ.=M
3 descendenii sunt motenitori rezervatari, adic
ei 0enef- ciaz, In puterea le/ii, de o parte din
.otenire, denu.it rezerv, cu privire la care, su0
sanciunea reduciunii, autorul nu poate dispune prin
li0eraliti inter vivos sau mortis causa <art. &'*+ C.
civ.=M
3 descendenii sunt motenitori sezinariM ei au
?stp7nirea de fapt asupra patri.oniului succesoral@,
c-iar Inainte de eli0erarea cer- tifcatului de .otenitor
i fr vreo for.alitateM pe l7n/ stp7nirea de fapt a
patri.oniului succesoral, sezina confer .otenitorilor
sesizari i dreptul de a ad.inistra patri.oniul
succesoral i de a eFercita drepturile i aciunile
defunctului <art. &&(#-&&(" C. civ.=
&
M
&
otrivit art. &&(+ C. civ., .otenitorii le/ali nesesizari
do07ndesc sezina nu.ai prin eli0erarea certifcatului de
.otenitor, dar cu efect retroactiv din ziua
3 descendenii sunt obligai s raporteze donaiile,
adic sunt inui s readuc la .asa succesoral
0unurile pe care le-au pri.it cu titlu de donaie
&
de la
cel care las .otenirea <art. &&)" alin. &
C.civ.=.
D 24 Clasa a **)a de mo6tenitori legali
=ascenden7ii privilegia7i 6i colateralii privilegia7i>
;ac defunctul nu are descendeni sau cei
eFisteni ?nu Inde- plinesc condiiile necesare pentru a
.oteni@ sau nu vor s vin la .otenire, le/ea
c-ea. la succesiune rudele care fac parte din clasa a
11-a de .otenitori le/ali <art. %+" alin. & C. civ.=.
Clasa a 11-a de .otenitori le/ali este clasa .iFt, a
ascendenilor privilegiai i a colateralilor privilegiai <ei
se nu.esc privile/iai deoa- rece Inltur de la
.otenire pe ceilali ascendeni i colaterali, denu- .ii
ordinari, care fac parte din clase de .otenitori
su0secvente=.
Clasa a 11-a este mit, Intruc7t cuprinde dou
cate/orii de rude, ceea ce deter.in ca studierea
pro0le.elor le/ate de ascendenii privile/iai s se
fac separat de cele privind colateralii privile/iai.
A.Cscenden7ii privilegia7i4
5scendenii privile/iai sunt prinii defunctului
<tatl i .a.a= din cstorie, din afara cstoriei i din
adopie.
;repturile succesorale ale prinilor din cstorie
i din afara cstoriei sunt prevzute eFpres de art.
%+" i ur.. C. civ.
a). (iliaia !a de mam i !a de tat.
otrivit art. )'*
C. civ., fliaia 'a de mam rezult din faptul naterii.
Ea se poate sta0ili i prin recunoatere sau prin
-otr7re Audectoreasc.
@iliaia 'a de tatl din cstorie se sta0ilete prin
efectul pre- zu.iei de paternitate.
@iliaia 'a de tatl din a'ara cstoriei se
sta0ilete prin recu- noatere sau prin -otr7re
Audectoreasc <art. )'* alin. ! C. civ.=. aternitatea
se prezu. dac se dovedete c pretinsul tat a con-
desc-iderii .otenirii. 7n la intrarea In stp7nirea de fapt a
.otenirii, .ote- nitorul le/al nesezinar nu poate f ur.rit In
calitate de .otenitor.
&
;ac donaia nu a fost fcut cu scutire de raport.
"
'
vieuit cu .a.a copilului In perioada ti.pului le/al al
concepiunii <art. )(" alin. & C. civ.=.
&
4n doctrin s-a apreciat c, dac sta0ilirea fliaiei
<prin recu- noatere= din afara cstoriei s-a fcut In
scopul eFclusiv <i dovedit= de a crea tatlui din afara
cstoriei vocaie succesoral la .ote- nirea copilului,
recunoaterea este lovit de nulitate
(
.
b). #ocaia succesoral a prinilor freti n
cazul adopiei. 4n cazul adopiei cu e'ecte depline,
prinii freti ai celui adoptat pierd orice vocaie
succesoral la .otenirea copilului adoptat, Intruc7t
raporturile de rudenie dintre ei nceteaz.
4n cazul In care unul dintre soi adopt cu efecte
depline copilul fresc al celuilalt so, le/turile de
rudenie dintre copil i printele su fresc <care este
soul adoptatorului cu efecte depline= se .enin i, In
consecin, acesta din ur. pstreaz vocaia
succesoral la .ote- nirea copilului.
;ac Ins adopia este cu efecte restr7nse, vocaia
succesoral a a.0ilor prini freti se .enine,
indiferent dac adoptatorul este sau nu soul unuia
dintre prinii freti.
c). #ocaia succesoral a adoptatorului. 4n
cazul adopiei cu e'ecte depline, situaie In care
adoptatul devine rud cu adoptatorul i rudele
acestuia, vocaia succesoral a celui din ur. nu este
pus la ndoial
A
.
4n ceea ce privete adopia cu e'ecte restrnse, s-
ar putea pune Intre0areaL are adoptatorul vocaie
succesoral la .otenirea lsat de adoptat <pe .otiv
c raporturile adoptatului cu fa.ilia freasc nu
Inceteaz, iar adopia consi.it de adoptator se
face eFclusiv In interesul celui adoptat, i nu invers=T
5precie. c adoptatorul are vocaie succesoral la
.otenirea lsat de adoptat i In cazul adopiei cu
e'ecte restrnse, deoarece In
"
&
&
rezu.ia de paternitate este Inlturat dac pretinsul tat
dovedete c este eFclus ca el s Il f conceput pe copil <art. )("
alin. ( C. civ.=.
(
5 se vedea Hr. ;eaO, op. cit., p. &'%-&&'M ;. Eacovei, 1.E.
Cadariu, op. cit.,
p.
+#.
!
;ac adopia a fost fcut nu.ai de unul dintre soi, cellalt
so nu va avea
calitatea de adoptator, indiferent de felul adopiei.
privina raporturilor de rudenie dintre adoptator i
adoptat nu eFist deose0ire Intre felurile adopiei.
d). Caracterele juridice ale dreptului la
motenire al ascen' denilor privile$iai. ;in
dispoziiile Codului civil rezult ur.toarele caractere
AuridiceL
3 ascendenii privile/iai pot veni la .otenire
numai n nume propriu, nu i prin reprezentareM
3 ascendenii privile/iai sunt motenitori
rezervatariM
3 ascendenii privile/iai sunt motenitori sezinari.
e). "mpreala motenirii ntre ascendenii
privile$iai &i ntre acetia i colateralii
privile$iai). 4ntinderea drepturilor succesorale ale
ascendenilor privile/iai difer dup cu. ascendenii
privile/iai vin sin/uri la .otenire sau In concurs cu
colateralii privile/iai.
;ac la .otenire sunt c-e.ai numai
ascendenii privilegiai ai defunctului <tatl i .a.a
acestuia=, .otenirea se I.parte Intot- deauna n mod
egal, In funcie de nu.rul acestora <art. %*' C. civ.=.
reciz. c, In cazul adopiei cu efecte restr7nse,
adoptatorul vine la motenire alturi de prinii freti
<care sunt In via la data desc-iderii .otenirii=. ;eci
.otenirea se va I.pri In dou, trei sau patru pri.
otrivit art. %+* C. civ., dac ascendenii
privilegiai vin la motenire n concurs cu colateralii
privilegiai, Intinderea drepturilor ascendenilor se
sta0ilete astfelL
3 c7nd eFist un sin/ur printe, el va pri.i &J) din
.otenire, restul de !J) revenind colateralilor
privile/iaiM
3 c7nd triesc a.0ii prini, vor cule/e &J( din
.otenire <c7te &J) fecare=, cealalt Au.tate
revenind colateralilor privile/iai <art. %+* lit. a C. civ.=M
3 c7nd la .otenire vin prinii freti alturi de
adoptator <In cazul adopiei cu efecte restr7nse=, ei
I.preun vor cule/e tot &J( din .otenire, pe care o
vor I.pri In .od e/al, iar restul de &J( va f culeas
de colateralii privile/iai.
;ac alturi de clasa a 11-a de .otenitori este
c-e.at i soul supravieuitor al defunctului, cota ce i
se cuvine acestuia este de &J! sau &J( <dup caz=.
1
1
+4 Colateralii privilegia7i4
Colateralii privile/iai sunt fraii i surorile
defunctului i des- cendenii acestora p7n la /radul
al 1G-lea inclusiv <nepoi i str- nepoi de frateJsor=.
Hraii i surorile defunctului i descendenii
acestora pot f din cstorie <aceeai cstorie sau
cstorii diferite=, din a'ara cstoriei sau din adopia
cu e'ecte depline.
;e precizat c, In cazul adopiei cu e'ecte
restrnse, adoptatul i descendenii lui nu devin rud
cu rudele adoptatorului i, prin ur.are, nici cu
descendenii si. ;e eFe.plu, dac soii au doi copii i
adopt cu efecte restr7nse un al treilea copil, acesta
din ur. nu devine frate cu copiii din fliaia freasc,
astfel c, In cazul In care unul dintre copiii freti
.oare, .otenirea va f culeas nu.ai de fratele su
din fliaia freasc
&
.
;ac adoptatul ar .uri .ai Int7i, niciunul dintre
copiii din flia- ia freasc a adoptatorilor nu va avea
vocaie In calitate de frateJsor la .otenirea
adoptatului.
a). "mpreala motenirii ntre colateralii
privile$iai. 4n acest caz, situaia este diferit dup
cu. rudele colaterale din clasa a 11-a vin la .otenire
?sin/ure@ sau In concurs cu ascendenii privile/iai.
5stfelL
3 c7nd vin sin/uri, colateralii privilegiai culeg
ntreaga mo- tenireM
3 dac vin In concurs cu ascendenii privile/iai,
colateralii pri- vile/iai vor pri.i !J) din .otenire In
concurs cu un sin/ur printe sau &J( In concurs cu doi
<sau .ai .uli= prini ai defunctuluiM
3 c7nd la .otenire vine i soul supravieuitor al
defunctului,
cota-parte cuvenit acestuia va f de'alcat mai nti.
Eotenirea ce se cuvine colateralilor privile/iai se
mparte 7n mod egal8 ntre 'raii i surorile
de'unctului <?pe capete@ 3 art. %*& alin. & C. civ.=.
1
2
5se.ntor se I.parte .otenirea i Intre
descendenii din frai i surori, c7nd vin la .otenire In
nu.e propriu. ;ac Ins des- cendenii din frai i
surori vin la .otenire prin reprezentare, c-iar
&
5 se vedea ;. Bupacu, C.E. Crciunescu, op. cit., p. !)% i
ur..
dac sunt de /rad e/al, mpreala se 'ace pe tulpini
i subtulpini
<art. %*& alin. ( C. civ.=.
b). "mpreala pe linii. 4n cazul In care
?colateralii privile/iai sunt rude cu defunctul pe linii
colaterale di'erite, .otenirea sau partea din
.otenire ce li se cuvine se I.parte, In .od e/al,
Intre linia .atern i cea patern@ <art. %*& alin. ! C.
civ.=.
;in dispoziiile de .ai sus, rezult c In cazul In
care fraii i surorile defunctului nu sunt din aceiai
prini <ci din prini di'erii=, mpreala motenirii se
'ace pe linii& cotele frailor i surorilor find diferite.
4.preala pe linii constituie o ecepie de la
principiul potrivit cruia, In cadrul aceleiai clase,
rudele de /rad e/al .otenesc In pri e/ale.
reciz. c, atunci c7nd fraii i surorile
defunctului sunt din prini diferii, ei se I.part In trei
cate/oriiL
3 'rai buni <pri.ari=, adic frai cu defunctul i
dup tat i dup .a., indiferent dac sunt din
cstorie sau din afara cs- toriei
&
sau din adopia cu
efecte depline fcut de a.0ii soiM
3 'rai consangvini <cons7n/eni=, adic frai cu
defunctul nu.ai dup tat, indiferent dac sunt din
cstorii deose0ite, din afara cstoriei sau din adopia
cu efecte depline fcut nu.ai de tatM
3 'rai uterini, adic frai cu defunctul nu.ai dup
.a., indiferent dac provin din cstorii diferite, din
afara cstoriei sau din adopia cu efecte depline
<fcut nu.ai de .a.=.
Ca re/ul, atunci c7nd la .otenire vin frai sau
surori ce fac parte dintr-o sin/ur cate/orie <sau din
aceeai cstorie=, drepturile lor succesorale vor f
e/ale.
;ac la .otenirea defunctului vin 'rai din
cstorii di'erite, motenirea se va mpri pe linii i,
drept consecin, 'raii buni vor lua o parte mai mare
dec7t fraii consan/vini sau uterini <art. %*& alin. ) C.
civ.=.
&
4n cazul In care prinii unui copil din afara cstoriei se
cstoresc, iar din cstorie rezult ali doi copii, toi trei copiii
sunt frai 0uni, astfel c, dac unul .oare, I.preala .otenirii
se va face In .od e/alM a se vedea Hr. ;eaO, op. cit., p. &&"-&&+.
otrivit art. %*& C. civ., I.preala pe linii se face
In felul ur.torL .otenirea lsat de fratele decedat
se I.parte In dou linii, linia patern i linia
.atern. Hraii 0uni vin la .otenire In a.0ele linii,
cei consan/vini nu.ai In linia patern, iar cei uterini
nu.ai In linia .atern
&
.
;e precizat c art. %*& alin. ! C. civ. vizeaz,
at7t ipoteza In care colateralii privile/iai vin In
concurs cu ascendenii privile/iai, dar i pe aceea
cnd motenirea se mparte numai ntre colaterali pri-
vilegiai <i acetia sunt ?pe linii colaterale diferite@=.
6e/ula I.prelii pe linii se aplic i In situaia In
care descen- denii din frai i surori vin la .otenire
prin reprezentare sau prin valorifcarea unui drept
succesoral propriu
(
.
c). Caracterele juridice ale dreptului la
motenire al colate' ralilor privile$iai. ;in
dispoziiile Codului civil rezult ur.toarele caractere
AuridiceL
3 colateralii privile/iai pot veni la .otenire
numai n nume propriuM In sc-i.0, descendenii lor pot
veni la .otenire i prin reprezentareM
3 colateralii privile/iai nu sunt motenitori
rezervatariM
3 colateralii privile/iai nu sunt sezinariM
3 colateralii privile/iai nu sunt obligai la raportul
donaiilor.
D ?4 Clasa a ***)a de mo6tenitori legali
=ascenden7ii ordinari>
4n situaia In care defunctul nu are .otenitori
din pri.ele dou clase sau cei eFisteni nu pot <din
cauza nede.nitii sau din cauza eF-eredrii= sau nu
vor s vin la .otenire <renun7nd la ea=, le/ea
c-ea. la .otenire ascendenii ordinari, adic ?rudele
In linie dreapt ascendent ale defunctului@ de /radul
doi, trei .a. <alii dec7t prinii 3 art. %*( alin. & C. civ.=.
&
;e eFe.plu, 5 decedeaz i las ca .otenitori un frate
0un B, un frate consan/vin C i un frate uterin ;. Eotenirea lui 5
se va I.pri astfelL &J( pentru linia patern i &J( pentru linia
.atern. 4ntruc7t B este frate 0un, el .otenete In a.0ele linii
c7te &J) In fecare linie i deci va cule/e &J( din .otenireM C i ;
vor .oteni fecare In linia sa, patern sau .atern, i vor cule/e
c7te &J) din .otenire.
(
5 se vedea Hr. ;eaO, op. cit., p. &&* i
practicaL C.S.2., s. civ., dec. nr. &'!&J&%%&,
In ;reptul nr. &J&%%(, p. &'+.
/rad
=.
5scendenii ordinari sunt bunicii& strbunicii etc.
<fr li.it In
5scendenii ordinari pot f din cstorie sau, In
cazul adopiei
cu efecte depline, din rudenia civil rezultat al
adopiei. ;ac Ins cel care las .otenirea a
fost adoptat cu efecte restr7nse, ascendenii
ordinari se vor recruta dintre rudele sale freti.
a). "mpreala motenirii ntre
ascendenii ordinari. otrivit art. %*( alin. !
C. civ., 0unicii, str0unicii etc. sunt c-e.ai la
.ote- nire n ordinea gradelor de rudenie <In
0aza principiului proFi.itii /radului de
rudenie=, astfel c 0unicii <rude de /radul al 11-
lea= Inl- tur de la .otenire pe str0unici <rude
de /radul al 111-lea= etc.
4ntre ascendenii ordinari de /rad e/al
c-e.ai la .otenire se aplic principiul e/alitii
<art. %*( alin. # C. civ.=.
;ac, alturi de ascendenii ordinari, la
.otenire este c-e.at i soul supravieuitor al
de'unctului cota ce i se cuvine acestuia este de
!J) din .otenire <iar ascendenilor ordinari le
revine &J) din .otenire 3 art. %+( alin. & lit. d C.
civ.=.
b). Caracterele juridice ale dreptului
la motenire al ascen' denilor ordinari.
;in dispoziiile Codului civil rezult ur.toarele
caractere AuridiceL
3 ascendenii ordinari pot veni la
.otenire numai n nume propriu <nu i prin
reprezentare=M
3 ascendenii ordinari nu sunt motenitori
rezervatariM
3 ascendenii ordinari sunt motenitori
sezinari <find rude In linie direct=.
D

;
4
C
l
a
s
a

a

*
%
)
a

d
e

m
o
6
t
e
n
i
t
o
r
i
l
e
g
a
l
i
=
c
olateralii ordinari>
Colateralii ordinari suntL unc,ii i mtuile&
verii primari i 'raii sau surorile bunicilor
de'unctului <unc-iul .are=.
;ac defunctul nu are .otenitori din
pri.ele trei clase sau cei eFisteni nu pot sau nu
vor s vin la .otenire, le/ea c-ea. la
.otenire pe colateralii ordinari, adic ?rudele
colaterale ale defunc- tului p7n la /radul al
patrulea inclusiv@ care nu sunt 'rai sau surori ori
descendeni ai acestora <art. %*! alin. & C. civ.=.
Colateralii ordinari pot f din cstorie, din afara
cstoriei sau, In cazul adopiei cu efecte depline, din
rudenia civil rezultat al adop- iei.
a). "mpreala motenirii ntre colateralii
ordinari. otrivit art. %*! alin. ! C. civ., colateralii
ordinari sunt c-e.ai la .otenire In ordinea /radelor
de rudenie, astfelL unc-ii i .tuile <rude de /radul al
111-lea= Inltur de la .otenire pe verii pri.ari i
fratele sau sora 0unicilor defunctului <rude de /radul al
1G-lea=.
4ntre colateralii ordinari de /rad e/al c-e.ai la
.otenire se aplic principiul egalitii <art. %*! alin.
# C. civ.=. 5stfel, dac nu eFist unc-i sau .tui,
verii pri.ari i unc-iul .are I.part .ote- nirea In
.od e/al.
;ac la .otenire, alturi de colateralii ordinari,
este c-e.at i soul supravieuitor al de'unctului& cota
ce i se cuvine acestuia este de !J) din .otenire <iar
restul de &J) se I.parte Intre colateralii ordi- nari,
potrivit celor dou principii artate .ai sus=.
b). Caracterele juridice ale dreptului la
motenire al cola' teralilor ordinari. ;in dispoziiile
le/ale rezult ur.toarele caractere AuridiceL
3 colateralii ordinari pot veni la .otenire numai
n nume propriu <nu i prin reprezentare=M
3 colateralii ordinari nu sunt motenitori rezervatariM
3 colateralii ordinari nu sunt motenitori sezinariM
3 colateralii ordinari nu sunt obligai la raportul
donaiilor.
Sec7iunea a %)a4 8repturile succesorale ale
so7ului supra) vie7uitor
;up adoptarea Codului civil de la &*"),
re/le.entarea drep- turilor succesorale ale soului
supravieuitor a suferit i.portante .odifcri dictate, In
principal, de cele dou conKa/raii .ondiale.
$r/anizat eFclusiv, pe principiul rudeniei,
succesiunea In concepia Codului civil de la &%")
recunotea drepturi .ini.e soului supravieuitor care
do07ndea .otenirea nu.ai dup ulti.ul cola- teral
de /radul al doisprezecelea <vezi art. "+% i art. "*&-
"*), azi
a0ro/ate=. 4n aceast situaie, soul supravieuitor
putea cule/e ave- rea soului defunct nu.ai Inaintea
statului
&
.
:lterior, prin adoptarea Be/ii din (* iunie &%(&
<le/ea asupra i.pozitului pro/resiv pe succesiuni=,
soul supravieuitor venea, de re/ul, la .otenire,
dup ulti.a rud colateral de /radul al patru- lea. 4n
.od eFcepional, vduva srac avea dreptul la &J!
din .o- tenire In uzufruct, dac venea In concurs cu un
descendentM la o parte de copil In uzufruct, dac venea
In concurs cu .ai .uli descendeniM la &J) din
.otenire In plin proprietate, In toate cazurile
celelalte
(
.
6ecunoaterea deplin a drepturilor succesorale
ale soului supravieuitor s-a fcut odat cu adoptarea
Be/ii nr. !&%J&%)) <care a a0ro/at dispoziiile In
.aterie, ale Codului civil &*")=.
;ei soul supravieuitor nu este rud cu
defunctul, av7nd In vedere afeciunea reciproc dintre
acetia, le/iuitorul de la &%)) a adus o serie de
I.0untiri situaiei succesorale acestuia, recunos-
c7ndu-i dreptul la motenire n concurs cu oricare
dintre clasele de motenitori legali, inclusiv dreptul la
rezerva succesoral, i anu.ite drepturi succesorale
accesorii.
e fond, art. %+'-%+) C. civ. ('&& au preluat
aproape inte/ral dispoziiile Be/ii nr. !&%J&%)) <.ult
contestat=.
Noul cod civil <art. %+'-%+)= recunoate soului
supravieuitor
trei categorii de drepturiL
3 un drept de .otenire n concurs cu clasele de
motenitori legali sau In lipsa rudelor din cele patru
claseM
3 un drept de .otenire special cuprinznd
7mobilierul i obiectele de uz casnic8 precu. i,
3 un drept te.porar de abitaie asupra locuinei.
D 14 Condi7iile speciale cerute so7ului
supravie7uitor pentru a putea mo6teni
entru a-l putea .oteni pe defunct, soul
supravieuitor tre- 0uie s Indeplineasc condiiile
generale cerute de le/e pentru a .o- teni <capacitate
succesoral, s nu fe nede.n etc.=, dar i o condiie
&
5 se vedea G. Stoica, op. cit., <('''=, p. !!.
(
5 se vedea Hr. ;eaO, St. Crpenaru, Drept civil. Contracte
speciale. Dreptul de autor. Dreptul de motenire, :niversitatea din
Bucureti, &%*!, p. )&!.
special
&
, i anu.e s aib calitatea de so la data
desc-iderii .ote- nirii <art. %+' C. civ.=.
A.Calitatea de so7 6i voca7ia sa la mo6tenire4
Condiia special este Indeplinit dac soul
supravieuitor a avut aceast calitate numai la data
desc,iderii succesiunii, neav7nd relevan durata
cstoriei cu defunctul, starea .aterial sau seFul
soului supravieuitor, dac au avut copii sau nu ori
dac erau despr- ii sau nu In fapt.
4n sc-i.0, concubina!ul a dou persoane de seF
diferit, oric7t de dura0il ar f fost, nu con'er vocaie
succesoral legal concubi- nului supravieuitor
5
.
;eoarece calitatea de so do07ndit prin
cstorie se poate pierde ca ur.are a desfacerii
cstoriei prin divor ori ca ur.are a desfinrii
cstoriei prin nulitate sau anulare, se i.pun unele
pre- cizri.
a) 4n cazul In care cstoria era des'cut prin
divor la data desc-iderii .otenirii, fostul so al
decedatului nu .ai are vocaie succesoral <Intruc7t a
pierdut calitatea de so=. otrivit art. !*( alin. & C.
civ., cstoria este des'cut din ziua c7nd ,otrrea
!ude- ctoreasc a rmas defnitiv.
4n consecin, dac decesul celui care las
.otenirea a inter- venit dup pronunarea -otr7rii
Audectoreti de divor, dar Inainte de a deveni
irevoca0il, calitatea de so eFist i, deci, soul supra-
vieuitor Il va putea .oteni pe soul decedat
!
.
b) 4n cazul In care, anterior desc-iderii .otenirii,
prin -otr7re Audectoreasc se constatase nulitatea
ori se pronunase anularea cstoriei, pro0le.a unor
drepturi succesorale nu se .ai pune, deoarece
calitatea de so nu .ai eFist.
4n caz de nulitate <a0solut sau relativ=,
cstoria se desfin- eaz cu e'ect retroactiv, c-iar
dac -otr7rea Audectoreasc prin
&
4n locul rudeniei cu defunctulM a se vedea Hr. ;eaO, op. cit., p.
&((.
(
5 se vedea ;. Bupacu, C.E. Crciunescu, op. cit. <('&&=, p. !#-
!".
!
4n le/tur cu situaia terului de bun-credin, a se vedea Hr.
;eaO, op. cit.,
p. &()-&(#M ;. Bupacu, C.E. Crciunescu, op. cit. <('&&=, p. *' i ur..
care s-a constatat nulitatea sau s-a anulat cstoria a
intervenit ulte- rior decesului unuia dintre soi.
4n .od eFcepional, dac soul supravieuitor a
fost de 0un-credin la Inc-eierea cstoriei,
declarat nul sau anulat, el pstreaz, p7n la data
c7nd -otr7rea instanei Audectoreti devine defnitiv,
situaia unui so dintr-o cstorie vala0il <art. !') C.
civ., care consacr instituia cstoriei putative=.
rin ur.are, In aceast situaie, nepierz7nd
calitatea de so pe care o avea la data desc-iderii
.otenirii, soul supravieuitor va veni la .otenirea
soului decedat.
4n sc-i.0, dac nu a 'ost de bun-credin& soul
supravieuitor nu va moteni, pierz7nd calitatea de so
cu efect retroactiv. Evident, dac .oartea unuia dintre
soi intervine dup r.7nerea defnitiv a -otr7rii
Audectoreti de desfinare a cstoriei, niciunul dintre
soi <fe i de 0un-credin= nu va putea .oteni,
Intruc7t nu are calita- tea de so.
4n literatura de specialitate s-a pus pro0le.a
capacitii succe- sorale a soului supravieuitor In
cazul In care acetia <soii= sunt fe co.orieni, fe
codecedai, Intre0rile findL soii se vor .oteni reci-
procTM care Il va .oteni pe cellaltT
6spunsul nu poate f dec7t acela c, i In
aceast situaie, se va aplica re/ula consacrat In
.aterie, potrivit creia soii nu vor avea capacitate
succesoral <deci nu se vor putea .oteni unul pe
cellalt=. 4n consecin, ei vor lsa dou succesiuni
distincte, ce vor f culese de .otenitorii lor le/ali ori
testa.entari.
B.Comunitatea de 3unuri a so7ilor 6i so7ului
supravie7uitor4
ri.a pro0le. care se pune la .oartea unuia
dintre soi este determinarea masei succesorale <adic a
drepturilor i o0li/aiilor care o co.pun=.
4n afara bunurilor proprii care au aparinut soului
defunct, eFist i bunurile comune ale soilor,
deinute In codevlmie <art. !!%
C. civ.=.
4ntruc7t la .oartea unuia dintre soi co.unitatea
de 0unuri Inceteaz, tre0uie s se deter.ine partea
cuvenit soului defunct
+
'
din aceast co.unitate, care, I.preun cu celelalte
0unuri, vor for.a .asa succesoral.
mpreala comunitii se face potrivit dispoziiilor
Codului civil prevzute pentru desfacerea cstoriei
<0unurile co.une se I.part Intre soi potrivit Invoielii
acestora, iar dac nu se Inele/ va -otrI instana
Audectoreasc=.
D 24 8repturile so7ului supravie7uitor An
concurs cu oricare dintre clasele de mo6tenitori
legali
a). Cota succesoral la care are dreptul
soul supravieuitor. Soul supravieuitor nu face
parte din nicio clas de .otenitori le/ali, dar vine In
concurs cu oricare clas c-e.at la .otenire. El nu
este Inlturat de la .otenire, dar nici nu Inltur
rudele defunctului <indiferent de clasa din care fac
parte=.
Soul supravieuitor are dreptul la o parte din
.otenire a crei Intindere variaz In funcie de clasa
de .otenitori le/ali cu care vine In concursL
3 In concurs cu descendenii de'unctului <clasa 1 de
.otenitori le/ali=, indiferent de nu.rul lor, soul
supravieuitor are dreptul la 2B? din motenireM
3 In concurs cu ascendenii privilegiai, indiferent
de nu.rul lor, care vin la .otenire mpreun cu
colateralii privilegiai <clasa a 11-a=, de ase.enea
indiferent de nu.rul lor, soul supravieuitor are
dreptul la 2BA din motenireM
3 dac soul supravieuitor vine In concurs
numai cu ascen- denii privilegiai sau numai cu
colateralii privilegiai, In a.0ele cazuri indiferent de
nu.rul lor, el cule/e 2B5 din motenireM
3 In concurs cu ascendenii ordinari <clasa a 111-a=
sau cu cola- teralii ordinari <clasa a 1G-a=, indiferent
de nu.rul lor, In a.0ele cazuri, soul supravieuitor
are dreptul la AB? din motenire.
4n doctrin, s-a apreciat i In sensul c partea
+
&
ce se cuvine soului supravieuitor duce la micorarea
prilor ce se cuvin celorlali .otenitori le/ali. Cu alte
cuvinte, partea soului supravieuitor s-ar imputa
asupra prilor .otenitorilor cu care acesta vine In
concurs
&
.
&
5 se vedea Hr. ;eaO, op. cit., p. &(*-&(%.
4n cazul In care nu eist motenitori legali ori
acetia eist& dar sunt nedemni sau renuntori, soul
supravieuitor va cule/e n- treaga motenire a soului
decedat.
b). Probleme speciale. 4n le/tur cu drepturile
soului supra- vieuitor In concurs cu diferite clase de
.otenitori le/ali se pun dou probleme speciale.
n primul rnd, ipoteza eFistenei a dou sau .ai
.ultor per- soane care pretind drepturi succesorale In
calitate de soi supra- vieuitori <0i/a.ie, poli/a.ie=.
4n situaia de .ai sus, .otenirea lsat de
defunctul 0i/a. sau cota-parte din aceast .otenire,
prevzut de le/e In favoarea soului supravieuitor In
concurs cu diferitele clase de .otenitori le/ali, se
I.parte In .od e/al Intre soul din cstoria vala0il i
soul inocent din cstoria nul, ei find deopotriv de
0un-credin <art. %+( alin. ! C. civ.=.
n al doilea rnd, ipoteza In care soul
supravieuitor concu- reaz cu dou clase <su0clase=
de .otenitori le/ali. 5ceast pro0le- . se pune
nu.ai In caz de eF-eredare a unor .otenitori le/ali
rezervatari
&
.
;e eFe.plu, dac au fost eF-eredai prinii
defunctului, ei cule/ totui rezerva In calitate de
.otenitori le/ali rezervatari. 6ezult c, In aceast
situaie, dac eFist .otenitori din su0clasa
colateralilor privile/iai, soul supravieuitor va pri.i
nu.ai &J! din .otenire <dei ascendenii privile/iai
au fost eF-eredai i, confor. re/ulilor /enerale, ar f
tre0uit s pri.easc &J(=.
4n .od deose0it se pune pro0le.a dac nu
eFist colaterali privile/iai i, In lipsa lor i a prinilor
eF-eredai din cotitatea dis- poni0il, soul
supravieuitor concureaz cu .otenitorii din clasa a
111-a sau a 1G-a sau, In caz de eF-eredare a
.otenitorilor din pri.a clas i care cule/ totui
rezerva, soul supravieuitor concureaz i cu
.otenitorii din clasa ur.toare c-e.at la .otenire
<de eFe.plu, prinii defunctului=.
&
4n caz de eF-eredare a .otenitorilor le/ali nerezervatari,
pro0le.a nu se pune, pentru c ei nu vin la succesiune <de
eFe.plu, fraii defunctului=.
1
3
4n spea de .ai sus, doctrina .aAoritar i practica
Audiciar au apreciat c soluia sta0ilirii cotei cuvenite
soului supravieuitor In raport cu .otenitorii din
clasa cea mai apropiat cu care concureaz este
prefera0il .ediei arit.etice
&
.
Soluia de .ai sus a fost preluat i de art. %+(
alin. ( C. civ., potrivit cruiaL ?cota soului
supravieuitor In concurs cu .otenitori le/ali
aparin7nd unor clase diferite se sta0ilete ca i c7nd
acesta ar f venit In concurs nu.ai cu cea .ai apropiat
dintre ele@.
c). Caracterele juridice ale dreptului la
motenire al soului supravieuitor. ;in dispoziiile
Codului civil rezult ur.toarele carac- tere AuridiceL
3 soul supravieuitor vine la .otenire In nume
propriu, nu i prin reprezentareM
3 soul supravieuitor este motenitor rezervatarM
3 soul supravieuitor este o0li/at, atunci c7nd
vine In concurs cu descendenii, s raporteze la .asa
succesoral donaiile pri.ite de la soul decedatM
3 soul supravieuitor nu este motenitor sezinar, In
consecin, el tre0uie s cear punerea In posesie.
D ?4 8reptul special al so7ului supravie7uitor
asupra mo3ilie) rului 6i o3iectelor de u' casnic
e l7n/ partea succesoral pe care o cule/e In
concurs cu diferitele clase de .otenitori le/ali,
soul supravieuitor .ai are dreptul s pri.easc din
.otenire ?.o0ilierul i o0iectele de uz cas- nic care au
fost afectate folosinei co.une a soilor@ <art. %+) C.
civ.=.
;e .enionat c soul supravieuitor 0enefciaz
de acest drept numai dac vine n concurs cu ali
motenitori dect descen- denii de'unctului.
6ezult c, atunci c7nd soul supravieuitor vine
In concurs cu descendenii defunctului, .o0ilierul i
o0iectele de uz casnic vor intra In .asa succesoral. 4n
acest caz, soul supravieuitor ar putea pri.i aceste
1
4
&
entru detalii, a se vedea Hr. ;eaO, Stabilirea drepturilor
succesorale ale ascendenilor privilegiai n concurs cu soul
supravieuitor, In 6.6.;. nr. )J&%*%, p. !!-!#.
0unuri, dar nu In te.eiul dreptului su special prevzut
de art. %+)
C. civ., ci nu.ai, In cadrul cotei succesorale la care are
dreptul.
a). )obilierul i obiectele de uz casnic *
defnire. rin .o0ile i o0iecte aparin7nd /ospodriei
casnice se Inele/ 0unurile care serveau la .o0ilarea
locuinei soilor i o0iectele care, prin natura i
a'ectaiunea lor& sunt destinate s serveasc n
cadrul gospodriei casnice i sunt 'olosite n comun
&
,
corespunztor nivelului o0inuit de trai al soilor.
1ntr In aceast cate/orie de 0unuriL .o0ilierul,
televizorul, o0iectele de .enaA, ara/azul, fri/iderul,
aspiratorul etc.
(
ot face parte din aceast cate/orie i
bunurile mobile necorporale <de eFe.plu, creana In
desp/u0ire pentru stricciuni cauzate acestor 0unuri=.
9u intr n aceast categorieL
3 bunurile care nu sunt 'olosite n gospodria
casnic pro- priu-zisL autoturis.ul, pianul, 0unurile
cu care se eFercit profe- siunea unuia dintre soi etc.M
3 0unurile care, dei potrivit naturii lor ar putea f
folosite In /ospodria casnic, totui, nu li s-a dat
aceast a'ectaiune, find pro- curate In alt scop <de
eFe.plu, 0unuri do07ndite pentru a face o
investiie=
!
M
3 0unurile aparin7nd /ospodriei rneti,
precu. ani.ale de .unc, unelte specifce /ospodriei
rneti etc.
)
&
5 se vedea C.5. 1ai, s. civ., dec. nr. &"(+J(''(, In
2urisprudena In .aterie civil pe anul (''(, p. +(M Tri0. Bucureti,
s. a 111-a civ., dec. nr. &*'J&%%(, In ractic Audiciar civil pe anul
&%%(, p. &"%.
(
6aiunea dreptului special al soului supravieuitor asupra
acestor cate/orii
de 0unuri este aceea de a nu-l priva de 0unurile pe care le-a
folosit I.preun cu soul decedat. 4n caz contrar, condiiile de via
ale soului supravieuitor ar putea f .odifcate fr o Austifcare
te.einicM a se vedea Tri0. Supre., s. civ., dec. nr.
((&%J&%+&, In 6.6.;. nr. *J&%+(, p. &"'M Hr. ;eaO, St. Crpenaru, op.
cit., <&%*!=, p. )&+.
!
Evident c dreptul de .otenire al soului supravieuitor
asupra .o0ilelor i
o0iectelor /ospodriei casnice privete numai partea cuvenit
soului decedat n urma mprelii bunurilor comune, precu. i
0unurile proprii ale defunctului din aceast cate/orie. 6estul
0unurilor /ospodriei casnice se cuvin soului supravie- uitor In
calitate de codevl.a <i nu In calitate de .otenitor=.
)
rin ur.are, tre0uie avut In vedere realizarea a dou
condiiiL natura
intrinsec a bunurilor i a'ectaiunea lor concretM a se vedea E.
Eliescu, op. cit., p. &!*.
Bunurile proprii <din cate/oria 0unurilor
aparin7nd /ospo- driei casnice= ale soului decedat
fac o0iectul acestui drept special de .otenire numai
dac au 'ost aduse n gospodria comun i au 'ost
'olosite de soi.
b). Condiii speciale. entru ca soul
supravieuitor s culea/ aceste 0unuri, tre0uie s fe
Indeplinite dou condiii specialeC
3 soul supravieuitor s nu vin la motenire n
concurs cu descendenii de'unctului <clasa 1 de
.otenitori le/ali=, deci tre0uie s vin la .otenire
nu.ai In concurs cu ascendenii i rudele colaterale ale
defunctului <.otenitori le/ali din clasele a 11-a, a 111-a i
a 1G-a=M
3 soul decedat s nu f dispus de partea sa din
aceste bunuri prin li0eraliti inter vivos <donaii= sau
mortis causa <le/ate fcute prin testa.ent=M astfel,
este posi0il ca defunctul s f dispus de partea sa din
aceste 0unuri prin acte li0erale fcute In favoarea unor
tere persoane ori In favoarea tuturor .otenitorilor siM
In aceste situaii, 0unurile In cauz nu .ai pot f
do07ndite In eFclusivitate de soul supravieuitor In
virtutea dreptului su special.
;e .enionat c actele li0erale ale defunctului
sunt vala0ile, soul supravieuitor nefind rezervatar n
privina acestor bunuri <el find rezervatar nu.ai In
privina dreptului de .otenire ordinar=.
4n consecin, dac defunctul a dispus prin
li0eraliti de toat partea sa din .o0ile i 0unurile
aparin7nd /ospodriei casnice, soul supravieuitor va
f lipsit de aceast cate/orie de 0unuri
&
.
4n cazul cstoriei putative <din cauz de
0i/a.ie=, sta0ilirea drepturilor soilor supravieuitori
asupra .o0ilelor i o0iectelor apar- in7nd /ospodriei
casnice se face n 'uncie de a'ectaiunea lor concret
In /ospodria casnic.
5stfel, soul supravieuitor din cstoria vala0il
cu defunctul va cule/e 0unurile pe care le-a folosit In
cadrul /ospodriei co.une cu defunctul, iar soul
supravieuitor de 0un-credin din cstoria nul <dar
putativ= va cule/e i el pe cele din /ospodria
co.un cu defunctul.
&
4n aceeai susinere s-a artat c dreptul soului
supravieuitor nu se pierde dac el a dat la o parte sau a ascuns
unele bunuri ale gospodriei casnice, deoarece .otenitorii cu care
vine In concurs oricu. nu au niciun drept asupra acestor 0unuriM a
se vedea T.S., s. civ., dec. nr. &!)%J&%*!, In C.;. &%*!, p. %(-%!.
c). Natura juridic a dreptului special al
soului supravieuitor.
4n acest do.eniu au fost reinute dou teorii.
4n doctrin i practica Audectoreasc s-a
apreciat, .ult vre- .e, c soul supravieuitor cule/e
.o0ilierul i o0iectele de uz casnic In virtutea unui
legat prezumat.
4n sensul de .ai sus, se considera c le/ea
prezu. dorina defunctului de a lsa soului
supravieuitor aceste 0unuri, peste par- tea sa
succesoral, cu .enirea de a-i asi/ura aceleai condiii
de via ca In ti.pul convieuirii
&
.
4n consecin, soul supravieuitor care vine In
concurs cu .o- tenitori nerezervatari <ascendenii
ordinari i colateralii defunctului= are dreptul la toate
0unurile ce fac o0iectul dreptului special, c-iar dac el
ar alctui Intrea/a .otenire
(
.
4ntr-o alt concepie, Insuit In special de
practica Audec- toreasc, s-a avut In vedere c ?In
siste.ul nostru succesoral este re/le.entat nu.ai
succesiunea le/al i cea testa.entar, nu i o a treia
for. de devoluiune succesoral, aceea a le/atului
prezu.at@.
5stfel, s-a aAuns la concluzia c dreptul special al
soului supra- vieuitor este tot un drept de .otenire
le/al, dar afectat scopului prevzut de le/e <av7nd o
destinaie special=
!
.
e cale de consecin, .o0ilierul i o0iectele de
uz casnic se cuvin soului supravieuitor peste cota sa
succesoral. 5stfel, In concepia dreptului special de
.otenire le/al, soul supravieuitor cule/e aceste
0unuri In totalitate, c-iar dac ar f sin/urele lsate de
soul decedat.
Co.par7nd cele dou opinii privind natura Auridic
a dreptului special al soului supravieuitor, constat.
c opinia pro.ovat de
&
Hiind un le/at prevzut de le/e, ?este supus re/i.ului
li0eralitilor testa- .entare@M a se vedea E. Eliescu, op. cit., vol. 1,
p. &)'.
(
4n concepia le/atului prezu.at, soul supravieuitor <venind
In concurs cu
rudele defunctului= rspunde de pasivul succesoral nu.ai In raport
cu partea sa din .otenire la care este c-e.at In 0aza art. &, 'r
a se aduga la aceasta i bunurile culese n temeiul dreptului su
special, In privina crora este un legatar cu titlu particular <i
deci nu rspunde de pasiv=M a se vedea E. Eliescu, op. cit., p. &)&-
&)(.
!
5 se vedea practicaL T.S., s. civ., dec. nr. &(J&%"*, In C.;. &%"*,
p. !'.
practica Audectoreasc corespunde .ai 0ine nevoilor
practice i este .ai ri/uros ar/u.entat
&
.
reciz. c, prin dispoziiile art. %+), noul Cod
civil a consfnit susinerea practicii Audectoreti, In
sensul c dreptul special al soului supravieuitor este
re/le.entat ca un drept de motenire legal, asupra
.o0ilierului i a o0iectelor de uz casnic <care au fost
a'ectate 'olosinei comune a soilor=.
D ;4 8reptul de a3ita7ie al so7ului
supravie7uitor
4n ti.pul convieuirii, soul care locuiete In
locuina proprie- tate eFclusiv a celuilalt se 0ucur de
un drept de folosin asupra acesteia.
;up .oartea unuia dintre soi, soul
supravieuitor ?care nu este titular al niciunui drept real
de a folosi o alt locuin corespun- ztoare nevoilor
sale 0enefciaz de un drept de abitaie asupra casei n
care a locuit p7n la data desc-iderii .otenirii, dac
aceast cas face parte din 0unurile .otenirii@ <art.
%+! alin. & C. civ.=.
Dreptul de abitaie este un drept real care are ca
o0iect o cas de locuit i care per.ite titularului su
s posede i s foloseasc locuina respectiv,
proprietatea altei persoane, In scopul satisfacerii
nevoilor de locuit
(
.
;e .enionat c dreptul de a0itaie al soului
supravieuitor opereaz indi'erent de .otenitorii cu
care acesta vine In concurs la .otenire.
a). Condiiile dreptului de abitaie. Soul
supravieuitor are drept de a0itaie dac sunt Intrunite
cu.ulativ ur.toarele condiiiL
&
*er a contrario, ad.i7nd teoria le/atului prezu.at, ar
tre0ui s ad.ite. c soul supravieuitor ar putea f considerat
.otenitor le/al cu privire la unele 0unuri i .otenitor
testa.entar cu privire la altele, ceea ce ar f I.potriva intere-
selor acestuia <tiind c le/iuitorul privete mai 'avorabil dobndirea
prin motenirea legal dec7t prin cea testa.entar=M a se vedea Hr.
;eaO, op. cit., p. &)"M ;. C-iric, op. cit., p. &'&.
(
5 se vedea C. Sttescu, C. BIrsan, Drept civil. Drepturile reale,
:niversitatea
Bucureti, &%**, p. ()).
3 s f locuit la data desc-iderii .otenirii In casa
<aparta- .entul= care for.eaz o0iectul dreptului de
a0itaie
&
M
3 s nu aib alt locuin proprieM
3 s nu devin prin motenire proprietarul eclusiv
al locuineiM astfel, In cazul In care soul supravieuitor
este unicul .otenitor al defunctului, In calitate de
proprietar nu poate avea, In plus, i un
dez.e.0r.7nt al aceluiai drept de proprietate
<neminem res sua servit=M
3 locuina asupra creia se constituie dreptul de
a0itaie s 'ac parte din masa succesoral, adic s f
aparinut soului decedat eFclusiv sau In proprietate
co.un cu alte persoane
(
.
;ac soul supravieuitor .otenete locuina
I.preun cu alte persoane <este co.otenitor=, dreptul
de a0itaie Ii va per.ite s o foloseasc potrivit
necesitilor, i nu In raport cu cota-parte do07n- dit
din .otenire.
;e precizat Ins c, oricare dintre .otenitori
poate cereL fe restrngerea dreptului de abitaie, dac
locuina nu este necesar In Intre/i.e soului
supravieuitor, fe sc,imbarea obiectului abitaiei, dac
pune la dispoziia soului supravieuitor o alt locuin
cores- punztoare <art. %+! alin. ! C. civ.=.
b). Caractere juridice. ;reptul de a0itaie al
soului supravie- uitor are ur.toarele caractereL
3 este un drept real <ce are ca o0iect casa de locuit=M
3 este un drept temporar care dureaz p7n la
ieirea din indiviziune <dar cel puin un an de la
desc-iderea .otenirii= sau p7n la recstorirea
soului supravieuitorM
3 este un drept strict personal, inalienabil i
insesizabil, nepu- t7nd f cedat sau /revat In favoarea
altei persoane
!
M
&
;e re/ul, condiia este Indeplinit c7nd soul supravieuitor
a avut do.i- ciliul In locuina respectiv. reciz. c nu este
necesar ca n momentul desc-iderii .otenirii soul supravieuitor
s f convieuit cu defunctul In locuina respectivM a se vedea E.
Eliescu, op. cit., p. &)(.
(
Bocuina poate f i proprietate co.un <In devl.ie= a
soilor, situaie In
care soul supravieuitor poate avea, de ase.enea, un drept de
a0itaie, care Ins vizeaz numai partea din proprietate care a
aparinut de'unctului.
!
Soul supravieuitor nu poate nici Inc-iria partea sa din
locuin care Ii
eFcede <c-iar fr opoziia .otenitorilor=M a se vedea Hr. ;eaO, op.
cit., p. &#&-&#(.
3 este un drept cu titlu gratuit, In sensul c, pe
ti.pul c7t se 0ucur de acest drept, soul
supravieuitor nu este o0li/at s pl- teasc c-irie
.otenitorului care este proprietarul locuinei.
c). "ncetarea dreptului de abitaie. ;reptul de
a0itaie al sou- lui supravieuitor ?se stin/e prin
partaA@ sau ?c-iar Inainte de I.pli- nirea ter.enului de
un an, In caz de recstorire@ a acestuia <art. %+! alin.
) C. civ.=.
;ac soul supravieuitor va continua s
foloseasc locuina i dup Incetarea dreptului de
a0itaie <dac locuina nu a czut In lotul su prin
I.preal sau dac nu s-a fcut I.preala, dar s-a
rec- storit=, acesta va f o0li/at la plata c-iriei dac
folosete .ai .ult dec7t cota sa parte din dreptul de
proprietate asupra locuinei.
4n cazul In care soul supravieuitor nu a o0inut
o parte din locuin dup I.preal <aceasta find
do07ndit eFclusiv de co.o- tenitori=, el va putea f
evacuat In condiiile contractului de Inc-iriere a
locuinei.
otrivit art. %+! alin. # C. civ., toate liti/iile cu
privire la dreptul de a0itaie re/le.entat prin prezentul
articol se soluioneaz de ctre instana co.petent
s Audece partaAul .otenirii <care va -otrI de ur/en,
In ca.era de consiliu=.
Sec7iunea a %*)a4 5o6tenirea vacant(
D 14 No7iunea de mo6tenire vacant(
otrivit art. &&!# alin. & C. civ., ?;ac nu sunt
.otenitori le/ali sau testa.entari, .otenirea este
vacant@.
;atorit teFtului de le/e .ult controversat, In
literatura Auri- dic s-au dat alte for.ulri, confor.
crora, ?In lips de rude In /rad succesi0il i so
supravieuitor i Intruc7t nu eFist le/atari, 0unurile
.otenirii trec In proprietatea statului@ <fcus post
omnes= sau, ?ne- find .otenitori le/ali sau universali,
.otenirea este vacant@
&
.
&
5 se vedea E. Eliescu, op. cit., p. &)# i &)+.
Hor.ularea de .ai sus nu a fost considerat, de
principiu, ?pe deplin satisfctoare@, Intruc7t nu a
reuit s acopere toate ipotezele In care se nate
dreptul statului asupra .otenirii
&
.
4ntr-o ulti. interpretare .ai cuprinztoare, s-a
apreciat c patri.oniul succesoral trece In do.eniul
privat al co.unei, oraului sau .unicipiului 3 In total
sau In parte 3 In cazurile In care fe nu eist
motenitori <le/ali sau testa.entari=, fe " c,iar dac
acetia eist " vocaia lor succesoral concret nu se
etinde asupra ntregii mase succesorale@.
;e precizat c .otenirile vacante aKate pe
teritoriul 6o.7niei
?revin co.unei, oraului sau .unicipiului@, iar cele
aKate In strin- tate ?se cuvin statului ro.7n@ <art.
##! alin. !, art. &&!*, art. ("!" alin. ( C. civ.=.
Ele.entul de noutate al ulti.ei for.ulri, preluat i
de art. 22AD din noul Cod civil& Il constituie faptul c
lipsa de .otenitori poate f nu nu.ai o lips total, dar
i una parial
(
.
5stfel, dac prin le/at s-a atri0uit nu.ai o parte a
.otenirii, i nu eFist .otenitori le/ali ori vocaia
acestora a fost restr7ns ca efect al testa.entului
lsat de defunct, partea din motenire rmas
neatribuit este vacant <art. &&!# alin. ( C. civ.=.
4n concluzie, dup data desc-iderii lor, .otenirile
vacanteL
3 desc-ise anterior datei de & octo.0rie ('&& se
cuvin statului romnM
3 desc-ise dup intrarea In vi/oare a noului Cod
civil vor f culese de comuna& oraul sau municipiul In
a crei raz teritorial se aKau 0unurile la data
desc-iderii .otenirii sau de statul romn dac se aKau
In strintate <art. ##! alin. ! C. civ.=.
&
5li autori, fr a for.ula o re/ul de principiu, enu.er
cazurile In care succesiunea poate f considerat vacantM a se
vedea 2. Eanoliu, t. 6usc-i, Drept civil. Succesiuni& :niversitatea
?5l. 1. Cuza@, 1ai, &%*!, p. &((-&(!.
(
rin ?lips@ tre0uie s Inele/e. nu nu.ai a0sena fzic a
.otenitorilor, ci
i absena lor n sens !uridic, deter.inat de renunarea lor la
.otenire ori de Inl- turarea lor ca ur.are a eF-eredrii,
nede.nitii sau revocrii pe cale Audec- toreasc a le/atuluiM a se
vedea Hr. ;eaO, op. cit., p. &##.
*
'
D 24 Natura @uridic(
4n literatura de specialitate, pro0le.a naturii
Auridice a drep- tului co.unei, oraului sau
.unicipiului, de a do07ndi .otenirea vacant
r.7ne controversat, inclusiv dup adoptarea noului
Cod civil.
A."undamentul voca7iei succesorale a statului4
;ou opinii sunt cele .ai disputate.
a) 4ntr-o opinie, cunoscut ca teoria des,erenei,
statul, prin instituiile sale, cule/e 0unurile .otenirii
vacante <ut singuli= In te- .eiul dreptului de
suveranitate <iure imperii=, dup cu. cule/e orice 0un
fr stp7n aKat pe teritoriul su.
n 'avoarea tezei suveranitii s-au adus
ur.toarele ar/u- .enteL
3 art. &&!* C. civ. prevede c .otenirile vacante
revin co.unei, oraului sau, dup caz, .unicipiului In a
crui ?raz teritorial se a6au bunurile la data
desc-iderii .otenirii i intr In do.eniul lor privat@
<s.n.=M
3 art. ##! alin. ( asi.ileaz .otenirilor vacante i
i.o0ilele cu privire la care s-a renunat la dreptul de
proprietateM
3 lipsa dreptului de opiune succesoral a
do07nditorilorM
3 dispoziiile noului Cod civil, de re/le.entare a
.otenirii vacante, nu sunt cuprinse In seciunea
privind .otenirea le/al.
b) 4ntr-o alt opinie, cunoscut ca teoria dreptului
de mote- nire, statul do07ndete .otenirea vacant
<ca universalitate= In 0aza unui drept de .otenire
le/al <iure ,ereditatis=.
5r/u.entele In spriAinul acestei teorii Ii au izvorul
.ai ales In teorie
&
i .ai puin, In dispoziiile noului Cod
civil.
;in dispoziiile art. &&!* i ur. C. civ., rezult c
o0iectul trans.isiunii este Intotdeauna ?.otenirea@, i
*
&
nu un patri.oniu r.as fr stp7n <a0andonat=.
&
5 se vedea C. Sttescu, Drept civil. Contractul de
transport. Drepturile de creaie intelectual. Succesiunile, Editura
;idactic i peda/o/ic, Bucureti, &%"+,
p. )#(M ;. C-iric, op. cit. <(''!=, p. "%M ;. Eacovei, 1.E. Cadariu, op.
cit., p. &''.
;ei, potrivit art. &&!+ alin. ( C. civ., nu eli0ereaz
certifcat de vacan succesoral, ci nu.ai ?constat c
.otenirea este vacant@, procedura Indeplinit de
notar este ase.ntoare.
;e su0liniat c o0iectul trans.isiunii este un
patrimoniu <spe- cifc trans.isiunilor succesorale=, fapt
pentru care, co.una, oraul sau .unicipiul suport
pasivul .otenirii vacante ?nu.ai In li.ita valorii
0unurilor din patri.oniul succesoral@ <ase.enea
.otenito- rilor le/ali 3 art. &&!% alin. ( C. civ.=.
Eai preciz. c, anterior adoptrii noului Cod
civil, soluia potrivit creia statul do07ndete
succesiunea vacant In calitate de .otenitor a fost
susinut fr rezerve de practica Audectoreasc.
5stfel, instana supre. s-a pronunat In .od eFpres In
sensul c, ?In cazul succesiunii vacante, statul are
calitatea de .otenitor@
&
.
;eoarece do07ndirea .otenirii vacante nu se
face cu titlu particular <caracteristic 0unurilor
a0andonate sau prsite=, ?ci cu caracter universal,
0unurile find privite ca ele.ente ale unui patri- .oniu
cuprinz7nd nu nu.ai activul, dar i pasivul@
(
,
aprecie. c .unicipiul, oraul sau co.una
do07ndete patri.oniul succesoral In calitate de
motenitor legal <special=.
B.*mportan7a determin(rii naturii @uridice4
ConEictul de legi4
;eter.inarea naturii Auridice a dreptului statului
asupra .o- tenirii vacante prezint i.portan
teoretic, dar i un deose0it inte- res practic dac, In
cadrul devoluiunii succesorale, intervine un ele- ment
de etraneitate.
5stfel, dac un cetean ro.7n decedeaz fr a
avea .ote- nitori i las .otenirea In strintate
sau un cetean strin <cu reedina In 6o.7nia=
decedeaz fr .otenitori i las .otenirea pe
teritoriul rii noastre, .otenirea vacant va f culeasL
&
5 se vedea T.S., s. civ., dec. nr. &(##J&%*(, In 6.6.;. nr.
*J&%*!, p. #%-"'M Notariatul de stat al sectorului 1G Bucureti,
certifcatul de .otenitor nr. (&+J&%+(, In 6.6.;. nr. !J&%+!, p. &(".
(
5 se vedea T.S., s. civ., dec. nr. &!#&J&%+(, In C.;. &%+(, p.
&*'-&*(, citat i
susinut de Hr. ;eaO, Dreptul statului asupra motenirii vacante, In
6.6.;. nr. !J&%*!,
p. #.
1
5
3 de statul al crui cetean a fost defunctul, dac
se accept teoria statului .otenitor, sau
3 de statul pe teritoriul cruia se aK 0unurile,
dac se adopt teoria des-erenei.
4n doctrin s-a apreciat c este pre'erabil teza
statului mote- nitor, deoarece interesul pozitiv al
statului de a putea .oteni 0unu- rile vacante lsate
de cetenii si In strintate este .ai .are dec7t cel
ne/ativ, pentru ca alt stat s nu poat .oteni 0unurile
?aKtoare pe teritoriul rii noastre lsate de cetenii
strini decedai fr .o- tenitori@
&
.
reciz. c din dispoziiile noului Cod civil nu
rezult epres
care dintre cele dou concepii, de .ai sus, a fost
adoptat.
otrivit dispoziiilor art. ("!" alin. ( C. civ., atunci
c7nd ?succe- siunea este vacant, 0unurile situate sau,
dup caz, aKate pe terito- riul naional sunt preluate de
statul romn In te.eiul dispoziiilor le/ii ro.7ne@ <s.n.=.
4n ceea ce privete motenirile vacante aKate In
strintate, potrivit art. ##! alin. ! C. civ., ele 7se cuvin
statului romn8
(
.
4n cazul conKictului de le/i, .otenirea este
supus legii sta- tului pe teritoriul cruia de'unctul a
avut& la data morii& reedina obinuit <art. ("!! C.
civ.=
!
.
$ persoan poate s aleag ns& ca lege aplicabil
motenirii
In ansa.0lul ei, le/ea statului a crui cetenie o are
<art. ("!) alin. &
C. civ.=.
;eclaraia de ale/ere a le/ii aplica0ile tre0uie s
Indeplineasc, In ceea ce privete for.a, condiiile
unei dispoziii pentru cauz de .oarte.
otrivit art. ("!" alin. & C. civ., le/ea aplica0il
.otenirii sta- 0ilete Indeose0iL .o.entul i locul
desc-iderii .oteniriiM per-
1
6
&
5 se vedea Hr. ;eaO, op. cit., p. &"&.
(
5ceeai situaie Auridic au i ?i.o0ilele cu privire la care
s-a renunat la dreptul de proprietate@, aKate In strintate.
!
;e reinut c le/iuitorul din ('&& face tri.itere la
?reedina o0inuit@, sinta/. care nu se re/sete nici In
ter.enul de ?do.iciliu@ i nici In cel de ?ree- din@, prevzute de
art. *"-** C. civ.
soanele cu vocaie de a .oteniM calitile cerute
pentru a .oteniM eFercitarea posesiei asupra 0unurilor
r.ase de la defunctM condiiile i efectele opiunii
succesoraleM Intinderea o0li/aiei .otenitorilor de a
suporta pasivulM condiiile de fond ale testa.entului,
.odifcarea i revocarea unei dispoziii testa.entare,
precu. i incapacitile spe- ciale de a dispune sau de
a pri.i prin testa.entM partaAul succesoral.
D ?4 <rocedura atri3uirii mo6tenirii vacante
otrivit art. &&!" alin. & C. civ., at7t ti.p c7t
.otenirea nu a fost acceptat sau dac succesi0ilul
nu este cunoscut, notarul public competent poate s
numeasc un curator special al motenirii, pentru
aprarea drepturilor .otenitorului eventual, av7nd
drep- turile i Indatoririle necesare pentru ad.inistrarea
i conservarea 0unurilor
&
.
5tunci c7nd eFist indicii c .otenirea ur.eaz a
f declarat vacant, notarul pu0lic co.petent
ncunotineaz i organul care reprezint comuna&
oraul sau& dup caz& municipiul <art. &&!" alin. !
C. civ.=.
;ac In ter.en de un an i 4 luni de la
desc,iderea motenirii nu s-a Infiat niciun succesi0il,
notarul, la cererea oricrei persoane interesate, Ii va
so.a pe toi succesi0ilii, printr-o pu0licaie fcut la
locul desc-iderii .otenirii, la locul unde se aK
i.o0ilele din patri- .oniul succesoral, precu. i Intr-un
ziar de lar/ circulaie, pe c-el- tuiala .otenirii, s se
n'ieze la biroul su n termen de cel mult dou luni
de la publicare <art. &&!+ alin. & C. civ.=.
C7nd niciun succesi0il nu se prezint In ter.enul
fFat In pu0li- caie, ?notarul va constata c
.otenirea este vacant@ <art. &&!+ alin. ( C. civ.=.
(
&
5stfel, aciunile I.potriva .otenirii se vor Indrepta
I.potriva unui curator special, nu.it de notarul pu0lic co.petent,
la cererea recla.antului <art. &&!" alin. ( C. civ.=.
(
;e .enionat c, potrivit le/ii, notarul doar ?constat@ i nu
precizeaz care
este actul Auridic de constatare a vacanei succesorale <Codul civil
ferindu-se s fac tri.itere la un eventual ?certifcat de vacan
succesoral@=.
5ctul de constatare a vacanei succesorale <ori
-otr7rea Aude- ctoreasc, dac este cazul= nu are
e'ect constitutiv& ci numai decla- rativ, do07ndirea
oper7nd retroactiv de la data .orii celui care las
.otenirea <In dreptul nostru neeFist7nd o dispoziie
special con- trar=, deci motenirea se dobndete
de la desc,iderea ei, potrivit re/ulilor /enerale <art.
&&!% alin. & C. civ.=. ;up eli0erarea actului de vacan
a .otenirii, notarul nu .ai poate eli0era un alt act
sau un certifcat de .otenitor.
;ac, dup ce s-a constatat vacana .otenirii,
eFist .ote- nitori, atunci acetia pot eercita petiia
de ereditate I.potriva co.u- nei, oraului sau, dup
caz, .unicipiului <art. &&)' C. civ.=.
;ac statul a fost /ratifcat prin testa.ent
<.otenirea nefind vacant=, ur.eaz s Ii fe eli0erat
certifcat de motenitor.
Eotenirile vacante <aKate pe teritoriul naional=
revin comu- nei& oraului sau& dup caz& municipiului n
a crui raz teritorial se a6au bunurile la data
desc,iderii motenirii i intr In do.eniul lor privat
<art. &&!* C. civ.=
&
.
Co.una, oraul sau, dup caz, .unicipiul intr In
stp7nirea de fapt a .otenirii de Indat ce toi
succesi0ilii cunoscui au renunat la .otenire ori dac
niciun .otenitor nu este cunoscut.
6spunderea co.unei <oraului sau .unicipiului=
pentru pasi- vul .otenirii se face numai n limita
activului. Co.una do07ndete .otenirea vacant ca
pe o universalitate, cuprinz7nd ele.ente active i
pasive. 4n toate cazurile Ins, ea suport pasivul
motenirii vacante numai n limita valorii bunurilor din
patrimoniul succesoral <art. &&!% alin. ( C. civ.=.
reciz. c noul Cod civil a adoptat soluia, lar/
I.0riat anterior, at7t In teorie, c7t i de practica
Audectoreasc, find Austi-
&
Este considerat nescris orice dispoziie testa.entar
care, fr a stipula trans.iterea 0unurilor .otenirii, ur.rete s
Inlture aceast re/ul <art. &&!* teza a 11-a C. civ.=.
fcat prin aceea c ar f inad.isi0il ca societatea s
suporte pasivul din patri.oniul unei persoane fzice
&
.
reciz. c statul nu are un drept de opiune
succesoral asupra .otenirii vacante
(
. 5stfel, co.una
<oraul sau .unicipiul= nu ar putea renuna la
.otenirea vacant, Intruc7t, In 0aza art. &&!*
C. civ., 0unurile succesorale le-ar reveni tot lor.
&
5 se vedea E. Eliescu, op. cit., vol. 1, p. &)*M C. Sttescu, op.
cit., p. &#(M T.S., col. civ., dec. nr. &("'J&%"#, In 2.N. nr.
!J&%"", p. &#*M T.S., s. civ., dec. nr. &!#&J&%+(, In C.;. &%+(,
p. &*(.
(
;e precizat Ins c ,,statul are drept de opiune cu privire la
le/atele lsate
prin testa.ent de de cuiusM pentru a.nunte, a se vedea E.
Eliescu, op. cit., p. &)"M Hr. ;eaO, op. cit., p. &")M Tri0. Aud.
Bistria, sent. civ. nr. !"%J&%*(, cu not de
E. Bipscanu, In 6.6.;. nr. &&J&%*!, p. #).
Capitolul ***4 5o6tenirea
testamentar( Sec7iunea *4 Testamentul
D 14 8e9nire: caractere: cuprins
A.No7iunea testamentului4
otrivit art. %## alin. & C. civ., patri.oniul
succesoral se trans.i- te prin .otenire le/al, dac
defunctul ?nu a dispus altfel prin tes- ta.ent@.
Be/ea per.ite persoanelor fzice ca printr-un act
Auridic nu.it testa.ent s dispun pentru cauz de
.oarte.
;reptul persoanelor de a dispune prin testa.ent
nu este neli- .itat, legea sta0ilind anu.ite limite n
care persoana care 'ace testa- mentul <testatorul=
poate s dispun de averea sa pentru cauz de
.oarte. 4n interiorul acestor li.ite eFist Ins
li0ertate testa.en- tar
&
.
otrivit art. &'!) C. civ., ?Testa.entul este actul
unilateral, personal i revoca0il prin care o persoan,
nu.it testator, dispune, In una dintre for.ele cerute
de le/e, pentru ti.pul c7nd nu va .ai f In via@.
Ba defniia dat de Codul civil ('&& adu/.
c dispoziia testatorului privete, In pri.ul r7nd,
patrimoniul lsat la ncetarea din via <drepturi i
o0li/aii=, dar i .anifestri de voin <accesorii=.
Noiunea de testa.ent a fost cunoscut i In dreptul
ro.an
(
.
;efniia pe care dreptul ro.an o ddea testa.entului
era Ins .ai lar/. Ea nu se .ulu.ea s cuprind
nu.ai dispoziiile referitoare la 0unuri, ci avea ca
o0iect dispoziii de ulti. voin de orice fel <c-iar
dac nu aveau caracter patri.onial=.
Testa.entul este re/le.entat In Codul civil, Cartea
a 1G-a ?;es- pre .otenire i li0eraliti@, Titlul 111
?Bi0eralitile@, Capitolul 111
?Testa.entul@, art. &'!)-&'*#.
p.
!%*.
&
5 se vedea E. Eliescu, op. cit., p. &%"M E.B. Cantacuzino, op.
cit., p. !!)-!!#.
(
5 se vedea C. 8a.an/iu, 1. 6osetti-Blnescu, 5l. Bicoianu,
op. cit., vol. 111,
1
6
Eoteni rea
testa.entar
4n situaia conKictului de le/i, preciz. c In
.ateria validitii testa.entului este aplica0il le/ea In
vi/oare la .o.entul Inc-eierii actului Auridic mortis
causa, c-iar dac decesul a intervenit dup data de &
octo.0rie ('&& <art. " alin. ! C. civ.=
&
.
B.Caracterele testamentului4
Testa.entul este un act Auridic special. otrivit
dispoziiilor art. &'!) C. civ., testa.entul are
ur.toarele caractere !uridiceL
3 este un act !uridicM In consecin, tre0uie s
Indeplineasc condiiile de validitate prevzute pentru
orice act Auridic civil.
Hiind In acelai ti.p i o li0eralitate, testa.entul
tre0uie s In- deplineasc i condiiile prevzute de
le/e pentru li0eraliti <art. %*) alin. ( C. civ.=.
3 este un act Auridic unilateral, deci eFpri. voina
unei sin/ure persoane <a testatorului= i produce, de
re/ul, efectele Auridice ur.rite de aceasta.
Gala0ilitatea i efectele testa.entului nu depind
Ins de accep- tarea sau neacceptarea ulterioar a
acestuia de ctre le/atari.
3 este un act Auridic personal, care, spre deose0ire
de alte acte Auridice care pot f Inc-eiate i prin
reprezentare sau cu asistarea ocrotitorului le/al <de
eFe.plu, a tutorelui=, nu poate f nc,eiat dect
personal.
6ezult c, dac o persoan nu are dreptul s
fac un testa- .ent, nicio alt persoan nu va putea
Inc-eia acest act Auridic In locul su.
3 este un act Auridic solemn, astfel c voina
testatorului tre- 0uie s fe .anifestat In for.ele
anu.e prevzute de le/e <su0 sanciunea nulitii
a0solute=
(
.
Nu este Ins o0li/atoriu ca testa.entul s fe
realizat In for. autentic <poate f i olo/raf=.
*
*
Eoteni rea
testa.entar
&
Eenion. Ins c e'ectele dispoziiilor testamentare sunt
guvernate de legea n vigoare la momentul desc,iderii succesiunii
<art. %& din Be/ea nr. +&J('&&=.
(
4n vec-iul drept ro.7nesc, testa.entul era, de ase.enea,
considerat act
Auridic sole.n, nu.it diat, zapis sau izvodM a se vedea G. Stoica,
op. cit.& <(''!=, p. &(.
3 este un act Auridic pentru cauz de .oarte
<mortis causa=. ;ei este vala0il Inc-eiat Inc din
.o.entul redactrii sale, el va produce efecte Auridice
nu.ai dup .oartea testatorului.
3 este un act Auridic revocabil. C7t ti.p se aK In
via, testa- torul poate reveni asupra .anifestrii
sale de voin mortis causa, .odifc7nd sau anul7nd
dispoziiile unui testa.ent anterior Inc-eiat.
$evocabilitatea este de esena testamentului, In
sensul c testatorul nu poate renuna la acest drept,
orice clauz de renunare la dreptul de revocare find
nul.
;reptul testatorului de a revoca li0eralitatea sa
mortis causa este discreionar i nesusceptibil de
abuz, Intruc7t Ii d li0ertatea a0solut de a reveni
oric7nd i oric7t dorete asupra testa.entului
&
.
Ca o caracteristic /eneral, testa.entul este
un act !uridic ecepional (o 'orm !uridic), ce se
deose0ete de toate celelalte acte Auridice civile
(
.
C.Cuprinsul testamentului4
otrivit art. &'!# C. civ., cuprinsul principal al
testa.entului l constituie actele de dispoziie cu titlu
gratuit privitoare la 0unurile pe care testatorul le va
lsa la .oartea sa, adic legatele
!
.
Be/atele pot avea ca o0iect tot patri.oniul
defunctului, o frac- iune din acesta sau 0unuri
individualizate.
Testa.entul poate cuprinde Ins i alte dispoziii
de ulti. voinL
3 sarcini i.puse le/atarului, respectiv o0li/aii
prevzute In sarcina le/atarului ce .icoreaz
e.olu.entul li0eralitii testa.en- tareM
&
5 se vedea ;. Eacovei, 1.E. Cadariu, op. cit., p. &'*.
(
4n concepia Codului civil de la &*"), le/atarul <c-iar
universal= nu este con- siderat .otenitor verita0il <nefind
presupus de le/e continuatorul persoanei defunctului=, ci este un
simplu dobnditor de bunuri.
!
4n dreptul ro.an, testa.entul tre0uia s cuprind o
instituire de mote- nitor, fcut la Inceputul testa.entului.
Eotenitorul instituit nu putea f c-e.at dec7t la Intrea/a
.otenire, .otenirea testa.entar neput7nd coeFista cu cea
le/al.
3 eF-eredri <dez.oteniri=, adic Inlturarea de la
.otenire. Be/ea li.iteaz posi0ilitatea eF-eredrii,
In sensul c .otenitorii rezervatari nu pot f Inlturai
cu desv7rire de la .otenireM
3 dese.narea unor eFecutori testa.entari, adic
a unor persoane care s ve/-eze la eFecutarea
dispoziiilor testa.entareM
3 revocarea dispoziiilor unui testa.ent anteriorM
3 un partaA de ascendentM
3 recunoaterea unui copil din afara cstorieiM
3 dispoziii cu privire la funeralii i In.or.7ntare.
Bista dispoziiilor de ulti. voin a testatorului
nu se Inc-eie aici, Intruc7t .ai pot f incluse i altele
<de eFe.plu, retractarea revocrii dispoziiilor unui
testa.ent anterior=
&
.
;up analiza cuprinsului acestui act Auridic, se
pune Intre0area dac defniia dat testa.entului de
art. &'!) C. civ. este acope- ritoare.
4n doctrina anterioar adoptrii noului Cod civil
(
, s-a
reinut c
defniia dat testa.entului, de Codul civil &*"), este
de fapt o de- fniie a le/atului <cel .ai i.portant
ele.ent cuprins In testa.ent=, i nu una propriu-zis a
testa.entului <deoarece viza eclusiv transmi- terea
patrimoniului, nu i celelalte dispoziii de natur
nepatri- .onial, precu. sunt recunoaterea unui copil
sau dese.narea unui eFecutor testa.entar etc.=.
6eceptiv la critica de .ai sus, noul Cod civil a
defnit testa- .entul In /eneral <uit7nd In sc-i.0 c
trans.isiunea patri.oniului succesoral este totui,
principal=.
Su0 aspectul naturii Auridice, In doctrin s-a
apreciat c testa- .entul este .ai .ult dec7t un
si.plu act Auridic, i anu.e o 'orm !uridic ce poate
cuprinde di'erite acte !uridice cu regim !uridic
deosebit
!
.
&
Codul civil francez prevede eFpres i alte dispoziii
testa.entare, de eFe.- plu, dese.narea unui tutore <art. !%+=M a se
vedea, 2. EaurU, Succesions et lib.ralit.s, Bitec, aris, (''(, p. &++.
(
5 se vedea E. Eliescu, op. cit., p. &%%-('#.
!
4n doctrin, aprecierea este cunoscut ca ?testa.ent-for.
Auridic@ <a se vedea Hr. ;eaO, op. cit., p. &+!= ori ca ?un tipar, o
for. cuprinz7nd o .ultitudine de acte Auridice@ <a se vedea ;.
C-iric, op. cit., p. &&+=.
%
'
Evident c interpretarea ?testa.entul 3 for.
Auridic@ <de ne- Ineles In raporturile Auridice inter
vivos= a fost posi0il nu.ai pentru c ne aK. In
.ateria special, a actelor Auridice mortis causa.
Concluzia de .ai sus este i.portant i produce
efecte pe .sur. ;e eFe.plu, se ad.ite c nulitatea
unei dispoziii testamen- tare nu atrage dup sine i
nulitatea altor dispoziii testamentare. 5stfel, dac nu
sunt Indeplinite condiiile prevzute de le/e pentru
for.a testa.entului, acesta va f nul a0solut, Ins unele
acte Auridice cu re/i. Auridic separat pot r.7ne
vala0ile <de eFe.plu, recu- noaterea unui copil=
&
.
D 24 Condi7iile validit(7ii testamentului
C4 Condi7ii de ond4
Ca orice act Auridic, pentru a f vala0il Inc-eiat,
testa.entul tre- 0uie s Indeplineasc condiiile
/enerale de fond i de for., cerute de le/e.
Condiiile de fond specifce testa.entului suntL
capacitatea de a dispune i a pri.i prin testa.ent,
voina li0er i neviciat a testa- torului i cauza
vala0il a actului Auridic.
Capacitatea de a dispune prin testa.ent i de a
pri.i le/ate constituie re/ula In .aterie. Hac eFcepie
de la aceast re/ul per- soanele pe care le/ea le
consider incapabile
(
.
a). +ncapacitatea de a dispune prin
testament este prevzut de le/e pentru minorii care
nu au mplinit 2? ani i persoanele puse sub interdicie
!udectoreasc. 5ceste persoane, su0 nicio for., nu
pot face testa.ent <nici prin reprezentare, nici cu
Incuviinarea ocrotitorilor le/ali i, evident, nici
personal=.
&
ractica Audiciar a apreciat c, atunci c7nd unul dintre
le/ate nu este vala- 0il <de eFe.plu, constituie o su0stituie
fdeico.isar=, testa.entul va f sancionat cu nulitatea parialM a
%
&
se vedea C.5. Bucureti, s. a 111-a civ., dec. nr. (%")J(''&, In
ractic Audiciar civil (''&-(''(, p. !('. Ne eFpri.. rezerva cu
privire la soluia instanei, deoarece doctrina este unani. In a
opina c acest caz nu constituie nulitate parial.
(
$rice persoan este capa0il de a dispune prin testa.ent
sau de a pri.i o
ase.enea li0eralitate dac le/ea nu o oprete. 5stfel, capacitatea
este re/ula, iar incapacitatea este eFcepia.
;e precizat c .inorul Intre &)-&* ani are
capacitate de eFer- ciiu restr7ns i, In principiu, poate
Inc-eia personal acte Auridice, cu Incuviinarea
prinilor sau, dup caz, cu Incuviinarea scris a tuto-
relui, iar In cazurile prevzute de le/e, i cu
autorizarea instanei de tutel <art. )& alin. ( C. civ.=.
otrivit art. &)" alin. ! C. civ., ?.inorul nu poate
s fac dona- ii, altele dec7t darurile o0inuite
potrivit strii lui .ateriale@. Tot astfel, art. %** alin. &
C. civ. dispune c persoana lipsit de capacitate de
eFerciiu sau cu capacitate de eFerciiu restr7ns ?nu
poate dis- pune de 0unurile sale prin li0eraliti@.
4n lipsa unei dispoziii eFprese, aprecie. c
interdicia de .ai sus este aplica0il i le/atelor
cuprinse In testa.ent <ca li0eraliti mortis causa=. 4n
consecin, minorul nu poate dispune prin testa-
ment.
Sanciunea nerespectrii capacitii de a dispune a
testatorului este nulitatea relativ, iar dreptul la
aciune al .otenitorilor este supus ter.enului /eneral
de prescripie
&
.
5du/. c ?nici c-iar dup do07ndirea
capacitii depline de eFerciiu persoana nu poate
dispune prin li0eraliti In folosul celui care a avut
calitatea de reprezentant ori ocrotitor le/al al su,
Inainte ca acesta s f pri.it de la instana de tutel
descrcare pentru /estiunea sa@. Se eFcepteaz situaia
In care reprezentantul ori, dup caz, ocrotitorul le/al
este ascendentul dispuntorului <art. %** alin. (
C.civ.=.
4n cazul In care .inorul se cstorete i
do07ndete capaci- tate de eFerciiu deplin, el va
putea s Inc-eie vala0il li0eraliti <donaii i
testa.ente=. Tot astfel, va putea dispune prin testa.ent
i .inorul care a I.plinit v7rsta de &" ani i care a
do07ndit capacitate de eFerciiu anticipat, acordat
de instana de tutel pentru .otive te.einice <art. )'
C. civ.=.
&
4ns ter.enul de prescripie nu cur/e de la data Intoc.irii
actului, ci din .o.entul c7nd succesi0ilii au cunoscut eFistena
le/atuluiM a se vedea C.5. 1ai,
s. civ., dec. nr. "%(J(''(, In 2urisprudena In .aterie civil pe anul
(''(, p. "%.
1
7
b). +ncapacitatea de a primi le$ate deriv
din incapacitile /enerale de a pri.i li0eraliti, dar
le/ea instituie i incapaciti speciale In .ateria
le/atelor <art. %%& C. civ.=.
otrivit art. %%' C. civ., sunt anula0ile li0eralitile
?fcute me- dicilor& 'armacitilor sau altor persoane, In
perioada In care, In .od direct sau indirect, Ii acordau
In/riAiri de specialitate dispuntorului pentru 0oala care
este cauz a decesului@ <s.n.=
&
.
4n doctrin s-a opinat c le/atarul <.edicul sau
far.acistul= tre0uie s-l f tratat pe 0olnavul testator,
iar trata.entul s f fost continuu
(
.
;ispoziiile de .ai sus sunt aplica0ile i n privina
preoilor sau a altor persoane care acordau asisten
reli/ioas In ti.pul 0olii care este cauz a decesului.
Ca eFcepie, liberalitile sunt valabile, dac <In
situaia de .ai sus= au fost fcuteL
3 soului, rudelor In linie dreapt sau colateralilor
privile/iaiM
3 altor rude p7n la al patrulea /rad inclusiv,
dac, la In- c-eierea actului, donatorul nu are so i nici
rude In linie dreapt sau colaterali privile/iai.
;ac dispuntorul a decedat din cauza 0olii,
ter.enul de prescripie a dreptului la aciunea In
anulare cur/e de la data la care .otenitorii au luat
cunotin de eFistena testa.entului.
4n cazul In care ?dispuntorul s-a resta0ilit@,
legatul devine valabil <art. %%' alin. # C. civ.=.
otrivit art. %%& C. civ., sunt relativ incapabili de a
primi prin
lega
tL
3 notarul pu0lic care a autentifcat testa.entulM
3 interpretul care a participat la procedura de
autentifcare a
testa.entuluiM
3 .artorii, care au asistat la autentifcarea
testa.entului <ordi- nar sau privile/iat=M
1
8
&
1ncapacitatea .edicilor i a far.acitilor se Inte.eiaz
pe o prezumie absolut de captaie i sugestieM a se vedea E.B.
Cantacuzino, op. cit., p. !!".
(
5 se vedea E. Eurean, V. 2osef, Succesiuni, Ed. Cordial, CluA-
Napoca, &%%",
p. !! i Aurisprudena citat de autoriL T.S., s. civ., dec. nr.
*+#J&%"%, In C.;. &%"%, p. &##-&"'.
3 a/enii instru.entatori In cazul testa.entelor
privile/iateM
3 persoanele care au acordat le/al asisten
Auridic la redacta- rea testa.entului.
Sanciunea nerespectrii incapacitii de a pri.i
le/atul este nulitatea relativ. Eo.entul In funcie de
care se apreciaz incapa- citatea este data desc-iderii
.otenirii
&
.
c). #oina testatorului, liber i neviciat.
ersoanele care nu au o voin contient In
.o.entul Inc-eierii testa.entului nu pot dispune prin
testa.ent, c-iar dac nu sunt puse su0 interdicie
(
.
5stfel, testa.entul este vala0il, nu.ai dac testatorul
7a avut discer- nmnt8 i 7consimmntul su nu a
'ost viciat8 <art. &'!* C. civ.=.
4n consecin, In .aterie testa.entar nu este
sufcient ca testatorul s ai0 capacitate de eFerciiu
deplin recunoscut de le/e, ci mai trebuie s f 7avut
discernmnt8 la momentul nc,eierii testa- mentului
!
.
4n principiu, voina testatorului poate f viciat prin
eroare, dol sau violen <caz In care se vor aplica
re/ulile dreptului co.un=.
articulariti In .aterie prezint Ins nu.ai dolul,
cci el este viciul cel .ai frecvent i care capt o
Infiare deose0it.
4n .ateria le/atelor, dolul se .anifest su0 for.
de captaie sau sugestie, adic de .anevre folosite
pentru a deter.ina pe dis- puntor s fac o
li0eralitate pe care altfel nu ar face-o i nici nu ar avea
.otiv s o fac.
Captaia este folosirea de .anopere dolosive, In
scopul de a Inela 0una-credin a testatorului, pentru
a-l deter.ina s fac o li0eralitate, fr de care nu ar
f fcut-o.
Sugestia este folosirea unor .iAloace neper.ise, In
scopul de a sdi In .intea testatorului ideea de a face o
li0eralitate, pe care nu ar f fcut-o din proprie iniiativ.
&
5 se vedea Hr. ;eaO, op. cit., p. &*).
(
5 se vedea 1.C.C.2., s. civ., dec. nr. #&J(''!M C.S.2., s. civ., dec.
nr. ())+J&%%&, In ;reptul nr. +J&%%(, p. +*.
!
5stfel, In .aterie testa.entar capacitatea este apreciat
.ai restrictiv <spre deose0ire de donaie, unde alienatul sau
debilul mintal& nepus sub interdicie& este prezumat a f normal& iar
actele nc,eiate de el vor f valabile - p7n c7nd acesta va f pus
su0 interdicie=.
;e .enionat c su/estia sau captaia constituie
o for. a dolului i va produce anularea li0eralitii
numai dac s-au folosit manevre viclene sau
'rauduloase. 5cestea ar putea fL sec-estrarea
dispuntorului, interceptarea corespondenei sale,
Indeprtarea ru- delor i a prietenilor sau insinuarea
unor calo.nii la adresa acestora, a0uz de inKuen sau
de autoritate etc.
&
4n lipsa unor .anevre <din cate/oria celor
precizate .ai sus=, art. c si.pla simulare
'arnic a unor senti.ente de afeciune sau prestarea
unor In/riAiri interesate nu poate legitima anularea
testa.entului
(
.
;e precizat c dolul poate atra/e anularea
testa.entului, c-iar dac .anoperele dolosive nu au
fost sv7rite de 0enefciarul dis- poziiilor
testa.entare i nici nu au fost cunoscute de ctre
acesta <art. &'!* alin. ( C. civ.=.
d). Cauza valabil a actului juridic are la baz
intenia liberal &animus donandi) de a da, !r a
urmri s primeasc ceva n schimb. 1ntenia de a
/ratifca este cauza a0stract i o0iectiv a oricrei
o0li/aii cu titlu /ratuit, este voina dispuntorului de a
Auca rolul testatorului.
Cauza tre0uie s eFiste, s fe licit i .oral.
Cauza ilicit i i.oral atra/e dup sine
nulitatea a0solut a testa.entului <dac este co.un
sau cealalt parte a cunoscut-o sau, dup caz, tre0uia
s-o cunoasc=.
Cauza este ilicit c7nd este contrar le/ii i ordinei
pu0lice. Cauza este imoral c7nd este contrar
0unelor .oravuri.
B.Condi7ii de orm(4
4n dreptul nostru, voina testa.entar nu produce
efecte dec7t dac este I.0rcat In anu.ite for.e
i.puse de le/e.
&
5 se vedea C.S.2., s. civ., dec. nr. ())+J&%%& i dec. nr.
&&"'J&%%(, In ;reptul nr. *J&%%!, p. *(.
(
5 se vedea E. Eliescu, op. cit., p. &+%.
Scopul for.ei i.perative este de a asi/ura at7t
li0era .anifes- tare a voinei testatorului, c7t i
certitudinea declaraiei sale de ulti- . voin
&
.
Nerespectarea for.elor strict prevzute de le/e
atra/e sanc- iunea nulitii absolute <for. cerut ad
validitatem=.
5ceeai sanciune se aplic i codicilului <In caz de
nerespecta- re a for.ei prevzute de le/e pentru
testa.ent=. 5stfel, pentru a f vala0il, codicilul tre0uie
s Indeplineasc aceleai condiii de vali- ditate ca i
actul Auridic principal <pe care Il Insoete=
(
.
Codicilul este Inscrisul ce cuprinde dispoziii de
ulti. voin care alctuiesc adaosul& suplimentul sau
accesoriul unei dispoziii testa.entare anterioare.
;ispoziia testa.entar este, In concluzie, un act
!uridic solemn <ceea ce nu Insea.n c va tre0ui
I.0rcat Intotdeauna In for. autentic=.
Be/iuitorul <art. &')'-&'#' C. civ.= per.ite
testatorului s alea/ Intre trei 'orme de testament
nu.ite ?ordinare@, trei testa- .ente autentice
simplifcate <?testa.entele privile/iate@= i alte dou
'orme simplifcate de testamente.
C.Reguli de orm( comune tuturor
testamentelor4
Condiiile de for. cerute pentru orice fel de
testa.ent suntL obligativitatea 'ormei scrise i
obligativitatea testamentului separat <oprirea
testa.entului conAunctiv=.
a). (orma scris. 4n dreptul nostru, le/ea
recunoate vala0i- litatea oricrui testa.ent numai
dac a 'ost 'cut n 'orm scris.
&
4n vec-iul drept ro.7nesc, pri.a for. de dispoziie pentru
cauz de .oarte a fost cea oralL ?li.0a de .oarte@, care se fcea
In prezena .artorilor <de o0icei fee 0isericeti=. 6e/le.entri
a.nunite cuprind Codul Cali.ac- i Be/iuirea Cara/eaM pentru
a.nunte, a se vedea G. Stoica, op. cit. <(''!=, p. ((-!&.
(
4n dreptul ro.an, codicilul avea o semnifcaie redus, In
sensul c, dei
reprezenta o cale prin care se adu/au dispoziii la un testa.ent
anterior Intoc.it,
?nu putea conine nici instituire, nici su0stituire de .otenitori i
nici dez.oteniri@ <codicillis ,ereditas ne:ue dari& ne:ue admini
potest=M a se vedea Gl. 8an/a, Edagii !uridice latineti, Ed. Bu.ina
BeF, Bucureti, &%%*, p. ((, cit7ndu-l pe Scaevola.
Testa.entul oral sau ver0al <cunoscut In literatura
de spe- cialitate su0 denu.irea de nuncupativ
&
= nu
este vala0il In dreptul nostru <indiferent de nu.rul
.artorilor care l-ar putea confr.a
(
=.
Ce se va Int7.pla dac o persoan ar pretinde c
este I.pie- dicat de o ter persoan sau de fora
.aAor s prezinte instanei Audectoreti un testa.ent
scris <prin care a fost dese.nat le/atar=T
4n aceast ipotez, se distin/ dou situaiiL
a) C7nd recla.antul pretinde c fora .aAor sau
tera per- soan l-au I.piedicat pe testator s Ii
eFpri.e voina de a-l /ratifca Intr-una dintre for.ele
testa.entare scrise <de pild, din cauza 0olii a fost In
i.posi0ilitate fzic de a scrie testa.entul=, aprecie.
c .anifestarea de ulti. voin a defunctului, c-iar
dac este pro0at de recla.ant cu .artori, nu
ntrunete condiiile de 'orm pentru testament.
b) C7nd recla.antul pretinde c un Inscris
testa.entar vala0il a eFistat, dar c a disprut ulterior
prin pierdere, distru/ere sau dosire, soluia depinde de
situaia In care s-a aKat testatorul, i anu.eL a cu-
noscut sau nu despre pieirea, distru/erea sau dosirea
testa.entuluiT
4n situaia In care testatorul a cunoscut pieirea,
distru/erea sau dosirea testa.entului, se consider c
ne aK. In cazul unei revocri tacite a le/atelor
cuprinse In Inscris, Intruc7t acesta putea s refac
testa.entul, fc7nd astfel dovada struinei sale In
intenia de a face o li0eralitate.
;ac Ins testa.entul a fost distrus sau dosit fr
tiina auto- rului sau dup .oartea acestuia, fe prin
fapta unei tere persoane, fe printr-un caz de for
.aAor, le/atarul va putea dovedi prin orice .iAloc de
pro0 eFistena i cuprinsul testa.entului vala0il
Inc-eiat.
b). ,bli$ativitatea testamentului separat.
,prirea testamen' tului reciproc. 5 doua re/ul
de for.
!
co.un tuturor testa.en- telor este cea
care oprete testa.entul reciproc <art. &'!" C. civ.=.
&
9uncupatio 3 lat., declarare de .otenitori.
(
Testa.entul oral a fost recunoscut de dreptul ro.an, dar
i de dreptul vec-i ro.7nesc, find aplica0il i In secolul trecut In
Transilvania, prin dispoziiile Codului civil austriacM a se vedea E.
Eliescu, op. cit., p. ()!.
!
4n doctrina Auridic s-a pus Intre0area dac oprirea
testa.entului conAunctiv este condiie de for. sau de fond.
EaAoritatea autorilor au opinat In favoarea
Be/ea interzice ca dou persoane s testeze prin
acelai act una In favoarea celeilalte sau In favoarea
unei tere persoane <testa- .entul conAunctiv=.
1nterdicia i.pus de Codul civil se Austifc prin
preocuparea le/iuitorului de a /aranta caracterul
unilateral i personal al testa- .entului, dar .ai ales
caracterul prin esen revoca0il al acestuia. Hr
aceast interdicie, fecare testator nu ar putea revoca
propriile sale dispoziii fr consi..7ntul celorlali
&
.
4n practic, pro0le.a se pune In faa notarului
pu0lic, c7nd soii solicit s fac un testa.ent unul In
favoarea celuilalt prin ace- lai act, pentru ca niciunul
s nu Il poat revoca fr consi..7ntul celuilalt.
1nterdicia testa.entului reciproc <conAunctiv= se
Austifc prin aceea c, In .aterie de testa.ent nu se
pot lua msuri de siguran, Intruc7t acestea ar
contraveni, at7t li0ertii testatorului de a reveni
asupra .anifestrii sale de voin pentru cauz de
.oarte, c7t i caracterului unilateral i personal al
testa.entului.
D.Sanc7iunea nerespect(rii ormei
testamentului4
Nerespectarea condiiilor de for. cerute pentru
orice fel de testa.ent este nulitatea absolut i va
putea f invocat de orice persoan interesat <art.
&')& i ur.. C. civ.=.
4n cadrul conversiunii 'ormei testamentare, un
?testa.ent nul din cauza unui viciu de for. produce
efecte dac Indeplinete con- diiile prevzute de le/e
pentru alt for. testa.entar@ <art. &'#', art. &("'
alin. & C. civ.=.
Cu alte cuvinte, acelai testa.ent poate f nul
pentru vicii ale uneia dintre for.ele prevzute de
le/e i valabil dac Intrunete condiiile altei for.e.
;e eFe.plu, testa.entul autentic nul pentru
condiiei de for.M a se vedea E.B. Cantacuzino, op. cit., p. !)%M E.
Eliescu, op. cit., p. )!(.
&
Testa.entul este conAunctiv ?nu.ai dac este, ca act
!uridic& o oper
comun a dou sau .ai .ultor persoane, dispoziiile find
contopite In acelai conteFt@M a se vedea Hr. ;eaO, op. cit., p. &%#.
vicii de for. poate avea valoare de testa.ent olo/raf
vala0il dac este scris In Intre/i.e, datat i se.nat de
testator
&
.
4n doctrin s-a apreciat c sanciunea nulitii
a0solute este atenuat In anu.ite situaii
(
. 5stfel,
testa.entul nul pentru vicii de for. d natere unei
obligaii imper'ecte (naturale) In sarcina .otenitorilor
defunctului, care poate constitui cauza unei o0li/aii
civile perfecte pe care i-o asu. un .otenitor de a
eFecuta ulti.a voin a defunctului <cu toate c
testa.entul este nul=.
4n conteFtul de .ai sus, .otenitorul care,
voluntar i In cuno- tin de cauz, eFecut le/atul
fcut printr-un testa.ent nul pentru vicii de for. nu
se mai poate prevala de nulitatea acelui legat
!
.
D ?4 *nterpretarea 6i pro3a testamentului
otrivit art. &'!% alin. & C. civ., re/ulile de
interpretare a con- tractelor sunt aplica0ile i
testa.entului, In .sura In care sunt co.- pati0ile cu
caracterele Auridice ale acestuia. 6e/ulile de interpretare
a contractelor sunt prevzute de art. &(""-&("% C. civ.
A.5etoda interpret(rii su3iective a
testamentului4
otrivit art. &("" alin. & C. civ., ?Contractele se
interpreteaz dup voina concordant a prilor, iar nu
dup sensul literal al ter.enilor@ <s.n.=. 6ezult c,
inclusiv deter.inarea sensului clauzelor testa.entului,
se va face numai n raport de voina real a testa-
torului.
4n interpretarea sistematic <indivizi0il= a
actului Auridic,
?clauzele se interpreteaz unele prin altele, d7nd
fecreia Inelesul ce rezult din ansa.0lul
contractului@ <art. &("+ C. civ.=.
&
Testa.entul autentic, nul a0solut pentru lipsa for.ei
autentice, poate f convertit Intr-un testa.ent olo/raf <negotium i
instrumentum, In acelai ti.p=M a se vedea 1. 6e/-ini, W.
;iaconescu, . Gasilescu, 0ntroducere n dreptul civil, vol. 11, Editura
Sfera 2uridic, CluA-Napoca, (''+, p. !!#.
(
5 se vedea E. Eliescu, op. cit., p. ()+.
!
reciz. c posi0ilitatea confr.rii, ratifcrii sau eFecutrii
testa.entului nul a0solut pentru vicii de for., dup desc-iderea
.otenirii de ctre succesori, inea de particularitile raporturilor
Auridice mortis causa i a fost consacrat In doctrin i
AurisprudenM a se vedea Hr. ;eaO, op. cit.& p. &%"-&%+. 4n acest
conteFt, aprecie. drept re/reta0il ?lipsa de interes@ .anifestat In
noul Cod civil.
otrivit art. &'!% alin. ( C. civ., ele.entele
eFtrinseci Inscrisului testa.entar pot f folosite nu.ai In
.sura In care se spriAin pe cele intrinseci.
Be/atul In favoarea creditorului nu este prezu.at
a f fcut In co.pensaia creanei sale <art. &'!% alin. !
C. civ.=.
B.<ro3a testamentului incum3( succesi3ilului4
5stfel, orice persoan ?care pretinde un drept ce
se Inte.eiaz pe un testa.ent tre0uie s dovedeasc
eFistena i coninutul lui In una dintre for.ele
prevzute de le/e@ <art. &'!+ alin. & C. civ.=.
Ca eFcepie, c7nd testa.entul a disprut printr-
un caz fortuit sau de for .aAor ori prin fapta unui
ter, fe dup .oartea testa- torului, fe In ti.pul vieii
sale, Ins fr ca acesta s Ii f cunoscut dispariia,
vala0ilitatea for.ei i cuprinsul testa.entului vor putea
f dovedite prin orice mi!loc de prob <art. &'!+ alin. (
C. civ.=.
Sec7iunea a **)a4 "ormele testamentelor
4n dreptul nostru sunt cunoscute trei cate/orii de
testa.ente In care autorul Ii poate .anifesta ulti.a sa
voinL
3 testamentele ordinare, Inc-eiate In condiii
nor.ale, o0i-
nuit
eM
3 testamentele privilegiate, Inc-eiate In cazuri
eFcepionaleM
3 alte 'orme testamentare.
D 14 Testamentele ordinare
;in cate/oria testamentelor ordinare fac parteL
testa.entul
olo/raf i testa.entul autentic <art. &')' C. civ.=.
C4 Testamentul ologra4
otrivit art. &')& C. civ., testa.entul olo/raf
tre0uie s fe n ntregime scris& datat i semnat de
.7na testatorului <art. &')&
C.civ.=
&
.
Testa.entul olo/raf prezint ur.toarele avanta!eL
3 este supus for.alitilor celor .ai si.pleM
a
scrie.
&
;enu.irea sa provine din cuvintele /receti ,olos 3 Intre/
i grap,ein 3
&'
'
3 poate f fcut oriunde, oric7nd i fr aAutorul
ni.nuiM
3 per.ite pstrarea secretului asupra dispoziiilor
de ulti. voin.
e de alt parte, acest tip de testa.ent prezint
i nea!unsuri, precu.L
3 voina testatorului poate f uor inKuenat <prin
su/estie sau captaie=M
3 poate f uor falsifcat din pricina si.plitii
for.elor saleM
3 Intoc.irea lui fr asisten Auridic poate avea
ca efect o redactare defectuoas i, ulterior, /reuti
de interpretareM
3 poate f uor dosit sau distrus.
4n practic, testa.entul olo/raf este cel mai des
ntlnit. 5ceas- ta se datoreaz si.plitii for.elor
prevzute de le/e pentru vali- ditatea lui.
a). -crierea testamentului olo$ra! se face In
Intre/i.e i In orice li.0 tiut de testator
&
.
Testa.entul olo/raf poate f scris pe orice suport,
de eFe.plu, pe -7rtie cu stiloul sau creionul, pe perete
cu pensula sau cr0unele, pe /ea. sau o/lind cu un
dia.ant i, In /eneral, pe orice suport i cu orice
instru.ent scriptural, cu condiia ca scrisul s fe de
mn <adic s reproduc acele caracteristici /rafce
individuale ale fecrei persoane In parte=. 5cest
testa.ent nu poate f Ins dactilo/rafat sau tiprit
<eFecutat prin .etode .ecanice de scris=.
Hiind un Inscris su0 se.ntur privat, dac
scrierea sau se.- ntura nu este recunoscut de
ctre .otenitori, se va recur/e la verifcare de
scripte <se poate dispune o eFpertiz /rafoscopic
(
=.
4n cazul dactilo/raferii sau al tipririi
testa.entului pe 0aza scrisului eFecutat de .ain,
eFpertul /rafoscop nu va putea iden- tifca autorul
scrierii. rin ur.are, testa.entul dactilo/rafat sau tip-
rit este nul
!
.
&'
&
&
Se consider c nu.ai actul scris In Intre/i.e de testator
este eFpresia li0er i contient a voinei acestuiaM a se vedea C.5.
Craiova, s. civ., dec. nr. &'*)J&%%)M C.5. 1ai, s. civ., dec. nr.
#"'J(''', In 2urisprudena In .aterie civil pe anul (''', p. &(+.
(
9rafoscopiaL tiina identifcrii scriptorului pe 0aza
ele.entelor de eFe-
cuie caracteristice scrisului.
!
5 se vedea C.S.2., s. civ., dec. nr. &)'%J&%%(, In ;reptul nr.
*J&%%(, p. *&.
$rice fel de scriere este per.is, c-iar i
stenodactilo/rafa sau alfa0etul special pentru or0i.
Testa.entul olo/raf poate f Intoc.it dintr-o
sin/ur dat sau pe etape, poate s poarte titulatura
de testa.ent sau nu, dar este necesar s rezulte din
coninut c este un act fnal <i nu un proiect=.
;up cu. a. vzut, le/ea i.pune ca
testa.entul olo/raf s fe In Intre/i.e scris c-iar de
.7na testatorului.
Ce se va Int7.pla dac testa.entul va cuprinde
i o scriere strinT
Sunt posi0ile dou situaiiL
a) Scrierea strin nu are nicio le/tur cu
dispoziiile de ulti. voin ale testatorului. 4n acest
caz, testa.entul este vala0il, Intruc7t voina
testatorului nu a fost afectat cu ni.ic.
b) Scrierea strin privete dispoziiile
testa.entare, de eFe.- plu, este vor0a despre o
terstur, o .odifcare sau o adu/ire cu- prins In
testa.ent. 4n acest caz, testa.entul va f nul dac
inter- venia strin s-a fcut cu tirea testatorului i va
f, di.potriv, vala0il aa cu. a fost conceput de
ctre testator, dac acesta nu a avut cunotin de
intervenie
&
.
Testatorul poate efectua .odifcri ulterioare ale
actului su de ulti. voin, Ins acestea tre0uie
datate i se.nate.
:neori, testa.entul cuprinde adu/iri, tersturi
sau .odif- cri eFecutate c-iar de .7na testatorului.
5cestea tre0uie datate i se.nate nu.ai In .sura In
care produc .odifcri de esen ale dispoziiilor
testa.entare cuprinse In coninutul testa.entului.
4n ceea ce privete li0ertatea de redactare,
testatorul poate f asistat de o alt persoan, care s
Il aAute la .aterializarea voinei sale, Ins ?asistena
.aterial@ care viciaz li0ertatea de ulti. voin- a
autorului atra/e dup sine nulitatea actului.
Testa.entul este vala0il i dac a fost Intoc.it
dup un .odel ce i-a fost pus la dispoziie testatorului
de o alt persoan, cu condiia ca redactarea acestuia
s fe la nivelul pre/tirii intelectuale a autorului.
&
5 se vedea Hr. ;eaO, St. Crpenaru, op. cit., p. )!).
19
9
b). .ata testamentului olo$ra! tre0uie s fe
co.plet sau, cel puin, de natur a se putea identifca
.o.entul Inc-eierii actului
&
.
;ata testa.entului este i.portant, Intruc7t In
raport de ea se poate sta0ili capacitatea testatorului ori
validitatea testa.entului <In cazul In care testatorul a
lsat .ai .ulte testa.ente, ulti.ul revo- c7nd
dispoziiile contrare sau inco.pati0ile cuprinse Intr-un
testa- .ent anterior=.
;ata cuprinde, de re/ul, anul, luna i ziua c7nd
s-a redactat testa.entul. Ea poate f eFpres, dar poate
f i i.plicit, de pild ?Sf. Earie ('&&@. $ra redactrii
nu este, de re/ul, necesar. ;ac situa- ia prezint
interes, de eFe.plu, dou testa.ente au aceeai
dat, dar dispoziii contradictorii, ora se poate sta0ili
prin orice .iAloc de pro0 <find o c-estiune de fapt=.
;ata poate f poziionat oriunde In cuprinsul
testa.entului, iar c7nd testa.entul a fost redactat pe
.ai .ulte coli <suporturi=, se va data o sin/ur pa/in,
rezult7nd Ins c este vala0il pentru Intre/ actul.
Testa.entul redactat la diferite intervale de ti.p se va
data In fnal.
Bipsa datei atra/e nulitatea testa.entului.
C7nd data eFist, dar este ineFact, deose0i. dou
situaii.
3 Data este 'als, adic a fost alterat cu 0un
tiin de testa- tor <caz In care testa.entul va f nul=.
ro0a falsitii se poate face prin orice .iAloc de
pro0, dac falsifcarea datei a avut drept scop frauda,
i nu.ai prin ele.entele intrinseci ale testa.entului,
dac nu s-a ur.rit frauda le/ii.
3 Data este incomplet sau eronat, find rodul
unei /reeli involuntare. Ea se datoreaz unei si.ple
/reeli a testatorului. 4n acest caz, instanele
Audectoreti o vor putea Intre/i sau rectifca.
Hiind un ele.ent esenial al testa.entului, data
va putea f rectifcat nu.ai cu aAutorul ele.entelor
.ateriale sau intelectuale rezultate din cuprinsul
20
0
actului de ulti. voin <cci nu.ai astfel se consider
c f/ureaz In testa.ent=. ro0a va f deci intrinsec.
&
4n doctrin se ad.ite i vala0ilitatea datei care este In
parte tiprit i In parte scris de testatorM a se vedea C.
8a.an/iu, 1. 6osetti-Blnescu, 5l. Bicoianu, op. cit., p. #'#M E.
Eliescu, op. cit., p. ((&.
;ovada va putea f fcut i prin ele.ente
eFtrinseci, cu. ar f .oartea testatorului sau data c7nd
a fost pus In v7nzare o anu.it calitate de -7rtie sau
c7nd pota a ta.pilat Inscrisul, Ins nu.ai dac
ele.entele eFtrinseci Ii /sesc principiul i rdcina In
ele.en- tele intrinseci i contri0uie la Intrirea
indicaiilor ce decur/ din coni- nutul Inscrisului de
ulti. voin <i nu la contrazicerea acestora=.
1neFactitatea datei este acoperit dac a fost
rectifcat ulte- rior de testator printr-un supli.ent la
testa.ent <codicil=.
;ata poate f incert dac testa.entul cuprinde
.ai .ulte date diferite, dac este inco.plet sau
dac scrierea defectuoas a testa.entului nu per.ite
descifrarea ei, cazuri In care se aplic aceleai re/uli ca
cele privitoare la data eronat.
c). -emntura testatorului fnalizeaz i
Intrete dispoziiile cuprinse In actul Auridic de ulti.
voin. 5ctul nese.nat poate f interpretat ca un
simplu proiect ce nu eFpri. voina autorului de a
produce efecte Auridice
&
.
Se.ntura nu tre0uie s cuprind o0li/atoriu
nu.ele din actul de stare civil al testatorului, ci poate
f c-iar un pseudoni. folosit de o0icei. Esenial este ca
se.ntura s permit identifcarea testa- torului.
Ea tre0uie, de ase.enea, s fe eFecutat de
.7na testato- rului. unerea de de/et a netiutorului
de carte nu constituie o se.- ntur i atra/e nulitatea
testa.entului.
;e o0icei, se.ntura se eFecut la sf7ritul
testa.entuluiM aezarea acesteia Ins la Inceputul
actului sau la sf7ritul acestuia, de natur s se
Inelea/ c autorul acesteia i-a Insuit astfel
cuprinsul i data, nu deter.in anularea lui. C7nd
testa.entul este Intoc.it pe .ai .ulte foi, nu este
o0li/atoriu se.narea pe fecare In parte.
Scrierea& data i semntura sunt 'ormaliti
eseniale pentru testa.entul olo/raf. Bipsa oricreia
dintre ele atra/e nulitatea abso- lut a testa.entului
<art. &')& C. civ.=.
d). Prezentarea testamentului olo$ra! se va
face, de ctre orice persoan care l-a /sit, In faa
?unui notar pu0lic pentru a f vizat spre nesc,imbare@
<art. &')( alin. ( C. civ.=.
&
5 se vedea ;. Eacovei, 1.E. Cadariu, op. cit., p. &(#.
4n cadrul procedurii succesorale, notarul pu0lic
procedeaz, In condiiile le/ii speciale, la desc,iderea
i validarea testamentului ologra' i Il depune In
dosarul succesoral. ;esc-iderea testa.entului i starea
In care se /sete se constat prin proces-ver0al <art.
&')( alin. ( C. civ.=.
;up fnalizarea procedurii succesorale, ori/inalul
testa.en- tului se pred le/atarilor, potrivit Inele/erii
dintre ei, iar In lipsa aces- teia, persoanei dese.nate
prin -otr7re Audectoreasc
&
.
Hor.alitatea prezentrii testa.entului olo/raf se
deose0ete de celelalte prin faptul c este ulterioar
Intoc.irii testa.entului.
Bipsa for.alitii de prezentare nu este
sancionat, astfel c testa.entul olo/raf Ii produce
efectele i In cazul In care nu a fost Infiat notarului.
e). Puterea doveditoare. Testa.entul olo/raf,
dei este un act Auridic sole.n, este constatat printr-un
Inscris su0 se.ntur privat. Cei crora li se opune
acest testa.ent <.otenitorii le/ali= pot s conteste
scrierea, datarea i se.narea acestuia de ctre testator.
;ata indicat In testa.ent este opoza0il Ins
terilor numai pn la proba contrar. Terii
<.otenitorii le/ali= o pot co.0ate nu.ai cu
ele.ente intrinseci testa.entului <se pot folosi Ins,
ca eFcepie, orice .iAloace de pro0, dar nu.ai In caz
de fraud sau de incapacitate a testatorului=
(
.
+4 Testamentul autentic4
otrivit art. &')! alin. & C. civ., testa.entul ?este
autentic dac a fost autentifcat de un notar pu0lic sau
de o alt persoan Investit cu autoritate pu0lic de
ctre stat, potrivit le/ii@.
Evanta!ele testa.entului autentic sunt ur.toareleL
3 poate f folosit de cei care nu pot sau nu tiu s
citeasc i s
scri
eM
3 fol
osirea .iAloacelor dolosive este .ai difcil,
Intruc7t nota-
rul asi/ur realizarea voinei testatorului In cadrul
dispoziiilor testa-
&
Cei interesai pot pri.i, dup vizarea spre nesc-i.0are, pe
c-eltuiala lor, copii le/alizate ale testa.entului olo/raf <art. &')(
alin. ! C. civ.=.
(
5 se vedea Hr. ;eaO, op. cit., p. (&'M ;. Eacovei, 1.E. Cadariu,
op. cit., p. &(+.
.entare <inKuenarea prin su/estie sau captaie este
.ai /reu de realizat=M
3 conservarea Inscrisului testa.entar este 0ine
asi/urat, Intruc7t un eFe.plar este pstrat la notarul
pu0lic <nefind posi0il dosirea sau sustra/erea
acestuia=.
Dezavanta!ele testa.entului autentic suntL
3necesit un ti.p .ai Indelun/at, precu. i
c-eltuieli .ateriale sporite, In co.paraie cu
testa.entul olo/rafM
3 nu asi/ur pstrarea deplin a secretului
dispoziiilor de ulti- . voin.
a). (ormalitile autentifcrii testamentului
Incep, prin prezen- tarea unui proiect de testa.ent
<care este, de re/ul, i redactorul actului=, In faa
notarului pu0lic. roiectul poate f redactat i de o alt
persoan <de eFe.plu, un avocat= care, In aceast
situaie, tre- 0uie s se prezinte i el la 0iroul notarial
pentru atestarea Inscrisului.
Testatorul nu este Ins, o0li/at s prezinte
notarului un proiect de testa.ent. Testa.entul poate f
ntocmit& la cererea testatorului& i de ctre notarul
public. 4n aceast situaie, testatorul Ii dicteaz
dispoziiile In faa notarului, care se In/riAete de
scrierea actului i apoi i-l citete sau, dup caz, i-l d
s Il citeasc, .enion7ndu-se eFpres Indeplinirea
acestor for.aliti <art. &')) alin. & C. civ.=.
4ntruc7t testa.entul este un act Auridic strict
personal, nu este permis reprezentarea testatorului.
Testa.entul autentic se poate Inc-eia i n alte
locuri dec7t la sediul notarului pu0lic <de eFe.plu, la
locuina testatorului= In situaii 0ine Austifcate, precu.
ar fL v7rsta Inaintat, 0oala testatorului etc.
4.preAurrile In care se va Inc-eia testa.entul In alte
locuri r.7n la li0era apreciere a notarului pu0lic.
4n toate cazurile, notarul verifc identitatea
testatorului, even- tual pe a redactorului i a
.artorilor. 5poi, se d citire Inscrisului, cuv7nt cu
cuv7nt, In auzul testatorului, iar ?dispuntorul tre0uie
s declare c actul eFpri. ulti.a sa voin@ <art. &'))
alin. ( C. civ.=
&
.
&
Eai precis, testatorul tre0uie s declare c actul citit de
notar eprim voina sa liber i neviciat <i nu neaprat ?ulti.a
sa voin@=.
Cu ocazia autentifcrii, testatorul poate f asistat
de unul sau de ( .artori.
4n fnal, testa.entul este se.nat de ctre testator
<i eventual de .artori=, iar Inc-eierea de autentifcare
de ctre notar.
4n cazul acelora care, din pricina infr.itii, a
0olii sau din orice alte cauze, nu pot se.na, notarul
pu0lic, Indeplinind actul, va face .eniune despre
aceast I.preAurare In Inc-eierea pe care o
Intoc.ete, .eniunea astfel fcut in7nd loc de
se.ntur. Een- iunea va f citit testatorului de ctre
notar, n prezena obligatorie a 5 martori& ?aceast
for.alitate suplinind a0sena se.nturii testa- torului@
<art. &')# alin. & C. civ.=.
;eclaraia de voin a surdului, .utului sau
surdo.utului, tiutori de carte, se va da In scris In faa
notarului pu0lic, prin Inscrie- rea de ctre parte,
Inaintea se.nturii, a .eniunii ?consi.t la pre- zentul
act, pe care l-a. citit@
&
.
entru a lua consi..7ntul unui nevztor,
notarul pu0lic va Intre0a dac a auzit 0ine c7nd i s-a
citit cuprinsul testa.entului, conse.n7nd aceasta In
Inc-eierea de autentifcare <art. &')# alin. )
C. civ.=.
;up luarea consi..7ntului, Inscrisul se
se.neaz In faa notarului de ctre testator i de
eventualul redactor.
;ac testa.entul este Intoc.it confor.
dispoziiilor le/ale, notarul va Incuviina autentifcarea
acestuia printr-o rezoluie pus pe cererea testatorului.
Haptul Indeplinirii autentifcrii testa.entului se
constat printr-o Inc-eiere Intoc.it de notarul pu0lic.
entru in'ormarea persoanelor care !ustifc
eistena unui interes legitim, notarul care autentifc
testa.entul are o0li/aia s Il Inscrie, de Indat, In
6e/istrul naional notarial inut In for.at elec- tronic,
potrivit le/ii. ;e precizat c infor.aiile cu privire la
eFistena unui testa.ent se pot da numai dup
decesul testatorului <art. &')"
C.civ.=.
&
;ac surdul, .utul sau surdo.utul este, din orice .otiv, In
i.posi0ilitate de a scrie, declaraia de voin se va lua prin interpret
<art. &')# alin. ! C. civ.=.
otrivit art. %# din Be/ea nr. +&J('&&,
Inlturarea efectelor nede.nitii prin testa.ent
autentic sau printr-un act autentic este supus
Inscrierii In 6e/istrul naional.
b). Puterea doveditoare a testamentului
autentic este <p7n la Inscrierea In fals= aceea a
oricrui nscris autentic.
Hora pro0ant a Inscrisului autentic se refer i la
.eniunile procesului-ver0al de autentifcare,
Inte.eiate pe constatrile fcute In li.itele atri0uiilor
sale de notar, prin propriile sale si.uri <e propriis
sensibus=, cu. ar fL constatarea prezentrii In
persoan a testatorului i a redactorului testa.entului
sau a .artorilorM consta- tarea prezentrii
testa.entului In dou eFe.plareM constatarea citirii
Inscrisului testa.entar In auzul testatoruluiM
conse.narea decla- raiilor acestuia, a redactorului i a
.artorilorM .eniunea referitoare la locul autentifcrii.
6ezult c eFistena declaraiilor fcute In faa
notarului pu0lic care autentifc i care au fost
conse.nate de el In Inc-eierea de autentifcare nu
poate f combtut dect prin nscrierea n 'als, In
sc-i.0, sinceritatea acestor declaraii poate f
co.0tut prin orice .iAloc de pro0
&
.
Sanciunea pentru nerespectarea for.alitilor
eseniale
(
pre-
vzute de le/e este nulitatea absolut.
D 24 Testamentele privilegiate
5tunci c7nd testatorul se aK In situaii speciale,
de natur a-l I.piedica s Indeplineasc for.alitile
cerute de le/e pentru tes- ta.ent, le/iuitorul a
prevzut posi0ilitatea Intoc.irii unor testamen- te
autentice& simplifcate, denu.ite ?testa.ente
privile/iate@.
Si.plitatea testa.entelor privile/iate se Austifc
prin aceea c, pe de o parte, sunt Intoc.ite In condiii
eFcepionale, iar, pe de alt parte, sunt instru.entate
de persoane fr pre/tire special.
Testa.entele privile/iate suntL testa.entele In
caz de epide- .ii, catastrofe, rz0oaieM testa.entele
.ilitarilorM testa.entele per-
&
Constatrile fcute personal de a/entul instru.entator
<notarul pu0lic=, dar care depesc atri0uiile sale le/ale, vor putea f
co.0tute prin orice .iAloc de pro0.
(
5 se vedea E. Eliescu, op. cit., p. (&%.
soanelor internate Intr-o instituie sanitar i
testa.entele .ariti.e i Kuviale.
A.Testamentele An ca' de epidemii: catastroe:
r('3oaie4
ersoanele aKate pe un teritoriu izolat din cauza
unor epide.ii <In carantin= au posi0ilitatea s
testeze In for. si.plifcat <art. &')+ alin. & lit. a C.
civ.=.
ot uza de aceast for. si.plifcat toate
persoanele izolate, indiferent dac sunt conta.inate
sau nu, cu condiia de a se aKa In
?I.preAurri eFcepionale@.
5/entul instru.entator va f, In acest caz, un
funcionar co.- petent al autoritii locale, asistat
o0li/atoriu de doi .artori.
Su0 sanciunea nulitii a0solute, testa.entul se
se.neaz de testator, de a/entul instru.entator i de
cei ( .artori. ;ac testa- torul sau unul dintre .artori
nu poate se.na, se va face .eniune despre cauza
care l-a I.piedicat s se.neze <art. &')+ alin. ! C. civ.=.
Testa.entul fcut In ti.p de 0oal conta/ioas nu
va putea f folosit dac In localitate eFist notar pu0lic,
cci a0aterea de la for- .ele testa.entelor ordinare
nu ar avea Austifcare <Intruc7t testa- torul poate face
un testa.ent autentic In for.ele prevzute de drep- tul
co.un=.
B.Testamentele maritime 6i Euviale4
4n cursul unei cltorii .ariti.e sau Kuviale,
cltorii i .e.- 0rii ec-ipaAului pot testa In aceast
for. si.plifcat <art. &')+ alin. & lit. 0 C. civ.=.
Situaiilor de .ai sus le sunt asi.ilate i
cltoriile la 0ordul unei aeronave aKate In z0or.
ersoanele de .ai sus se pot folosi de aceast
for. privile- /iat nu.ai dac vasul se aK In ti.pul
cltoriei efective <de eFe.- plu, pe .are=. ;ac Ins
vasul este ancorat Intr-un port ro.7nesc sau Intr-un
port strin In care eFist un a/ent diplo.atic sau
consular ro.7n, testa.entul se poate Intoc.i nu.ai In
for.ele ordinare
&
.
&
4n doctrin s-a pus pro0le.a unui vas ancorat Intr-un port
strin In care nu se a6 agent diplomatic sau consular romn. 4n
acest caz, s-a opinat pentru posi- 0ilitatea ceteanului ro.7n de a
testa In for. autentic si.plifcat <privile/iat=,
5/entul instru.entator, In acest caz, este
co.andantul vasului sau un Inlocuitor al su i
o0li/atoriu, In prezena a doi .artori.
Testa.entul se se.neaz de testator, de a/entul
instru.en- tator i de cei ( .artori. C7nd testatorul
sau unul dintre .artori nu poate se.na, se va face
.eniune despre cauza care l-a I.piedicat s se.neze.
C.Testamentele militarilor4
ot uza de aceast for. testa.entar .ilitarii,
precu. i cei asi.ilai lor <personalul salariat ori care
presteaz servicii In cadrul forelor ar.ate ale
6o.7niei= c7t ti.p se aK su0 serviciul .ilitar i In
i.posi0ilitate de a se ?adresa unui notar pu0lic@ <art.
&')+ alin. & lit. c C. civ.=.
5/entul instru.entator va f, In aceast situaie,
co.andantul unitii .ilitare ori alt .ilitar care Il
Inlocuiete, asistat o0li/atoriu de doi .artori.
Testa.entul se se.neaz de testator, de
co.andantul unitii .ilitare i de cei ( .artori. ;ac
testatorul sau unul dintre .artori nu poate se.na, se
va face .eniune despre cauza care l-a I.piedicat s
se.neze <art. &')+ alin. ! C. civ.=.
;ac .ilitarul este rnit sau 0olnav, aprecie. c
a/entul instru.entator va f .edicul .ilitar-ef al
spitalului ori co.andantul unitii .ilitare, asistat de
doi .artori.
D.Testamentele persoanelor internate An
institu7ii sanitare4
Ca noutate a Codului civil ('&&, 0olnavii
internai Intr-o instituie sanitar pot testa In for.
si.plifcat, dac din cauze o0iective ?notarul pu0lic nu
are acces@ <art. &')+ alin. & lit. d C. civ.=.
5precie. c dispoziiile Codului civil opereaz
nu.ai dac internarea 0olnavului este per.anent
<dar necondiionat de durata internrii=.
4n acest caz, a/entul instru.entator va f, In
aceast situaie, .edicul ef al instituiei sanitare sau
.edicul ef al serviciului ori, In lipsa acestora, .edicul
de /ard, asistat o0li/atoriu de doi .artori.
neput7nd f o0li/at s recur/ la aplicarea le/ii strineM a se vedea
E. Eliescu, op. cit., p. ((#.
&&
'
Testa.entul se se.neaz de testator, de .edicul
ef al insti- tuiei sanitare i de cei doi .artori. ;ac
testatorul sau unul dintre .artori nu poate se.na, se
va face .eniune despre cauza care l-a I.piedicat s
se.neze.
E.Reguli comune testamentelor privilegiate4
Testa.entele privile/iate sunt c7r.uite de trei
reguli comuneL a=. Su0 sanciunea nulitii,
testa.entele privile/iate trebuie
semnate de a/entul instru.entator, de testator
<fc7ndu-se .en- iune dac acesta nu tie sau nu
poate s se.neze= i cei doi .artori care au asistat la
Intoc.irea Inscrisului.
;ac testatorul sau unul dintre cei doi .artori nu
poate se.na se va face .eniune In testa.ent, despre
cauza care i-a I.piedicat s se.neze.
;atarea testa.entului este necesar pentru a
pro0a Intoc- .irea acestuia In I.preAurri
eFcepionale
&
.
0=. Testa.entele privile/iate sunt vala0ile i
produc efecte Auridice nu.ai dac testatorul a murit n
mpre!urri neobinuite <care l-au I.piedicat s
foloseasc for.ele testa.entare ordinare=.
4n caz contrar, testa.entul Ii va pierde efcacitatea.
Testa.entul privile/iat devine caduc la 2D zile de
la data cnd dispuntorul ar f putut s testeze n
vreuna dintre 'ormele ordinare. Ter.enul se suspend
dac testatorul a aAuns Intr-o stare In care nu Ii este cu
putin s testeze <art. &')* alin. & C. civ.=.
Ca eFcepie, testa.entul privile/iat nu devine
inefcace la I.plinirea ter.enului prevzut de le/e,
atunci c7nd printr-o dispo- ziie a acestuia ?se
recunoate un copil@ <art. &')* alin. ( C. civ.=.
c=. ;ac testatorul a decedat In cele patru situaii
speciale <pre- vzute de art. &')+ C. civ.=, Inainte de a f
eFecutat, testa.entul privi- le/iat se va prezenta unui
notar pu0lic pentru Indeplinirea procedurii de
&&
&
desc,idere i 7viza spre nesc,imbare@ <ase.ntoare
desc-iderii testa.entului olo/raf=.
&
Nu toi autorii consider Ins data o for.alitate esenialM
a se vedea 5. 1onacu, Curs de drept civil. Succesiunile, CluA, &%)*-
&%)%, p. &)'.
D ?4 Clte orme testamentare
e l7n/ for.ele ordinare i privile/iate
prevzute de le/e, testatorul poate uza i de alte
dou for.e testa.entare aa-zise
?speciale@.
C4 8ispo'i7ii de ultim( voin7( cu privire la
depunerile la 3(nci4
;ispoziiile testa.entare privind su.ele de 0ani,
valorile sau titlurile de valoare depuse la instituii
specializate sunt vala0ile cu respectarea condiiilor de
for. prevzute de le/ile speciale apli- ca0ile acestor
instituii <art. &')% alin. & C. civ.=.
1nstituiile de credit au o0li/aia ca, la instituirea
de ctre clien- ii acestora a unei dispoziii
testa.entare, s co.unice, de Indat, .eniunea
acesteia In 6e/istrul naional notarial inut In for.at
electronic. ;ispoziiile se aplic In .od corespunztor i
In cazul .odifcrii, revocrii sau al retractrii revocrii
dispoziiei testa.en- tare de ctre testator, precu. i
In cazul In care, p7n la data dece- sului testatorului,
contul curent, depozitul sau alt instru.ent 0ancar In
care au fost depuse de ctre acesta su.ele de 0ani,
valorile sau titlurile de valoare a fost lic-idat
&
.
otrivit le/ii, infor.aii cu privire la eFistena unui
testa.ent se pot da nu.ai dup decesul testatorului
<art. &')" i art. &')% alin. ( C. civ.=.
otrivit $rdinului E.2. nr. &%'!J('&& privind
condiiile de for. necesare pentru vala0ilitatea
dispoziiilor testa.entare privind sumele de bani&
valorile sau titlurile de valoare depuse de clienii
instituiilor de credit, deponentul unor su.e de 0ani,
valori sau titluri de valoare la o instituie de credit
?poate dispune de acestea, pentru cauz de .oarte,
printr-o dispoziie testa.entar cuprins In cadrul
conveniei Inc-eiate cu instituia de credit@ <art. & din
ordin=
(
.
&
rocedura co.unicrii i Inscrierii datelor In 6e/istrul
naional notarial se sta0ilete de ctre :niunea Naional a
Notarilor u0lici din 6o.7nia i va f adus la cunotina instituiilor
de credit prin postarea pe pa/ina de internet a acesteia.
(
Hace. precizarea c $rdinul E.2. nr. &%'!J('&& modifc i
completeaz
art. &')% C. civ. <T= cu toate c, In cuprinsul acestuia se
precizeaz c dispoziiile testa.entare In cauz, ?sunt vala0ile cu
respectarea condiiilor de for. prevzute de legile speciale
aplicabile acestor instituii@ <s.n.=.
&&
!
entru vala0ilitatea dispoziiilor de .ai sus,
testatorul tre0uie s co.pleteze, ?prin scriere olo/raf
clauza cuprinz7nd dispoziia tes- ta.entar@ <art. (
alin. & din ordin=. Nerespectarea scrierii olo/rafe a
clauzei testa.entare atra/e nulitatea absolut a
dispoziiei mortis causa.
;ispoziia testa.entar cuprinde dese.narea
direct sau indirect a 0enefciarului acesteia,
o0iectul, se.ntura testatorului, precu. i data
Intoc.irii
&
.
;ese.narea 0enefciarului clauzei testa.entare
tre0uie s conin sufciente ele.ente de identifcare,
astfel Inc7t acesta s poat f deter.inat sau
deter.ina0il la .o.entul desc-iderii .o- tenirii <art.
! alin. & din ordin=
(
.
;ispoziia testa.entar se co.pleteaz, se
se.neaz i se dateaz de ctre testator nu.ai In
prezena a ( funcionari ai instituiei de credit, special
I.puternicii In acest scop, care se.neaz convenia
alturi de testator <art. ) din ordin=.
5v7nd In vedere c $rdinul E.2. nr. &%'!J('&& nu
precizeaz cu. va f ?Incorporat@ dispoziia
testa.entar scris de .7na depo- nentului In
?convenia Inc-eiat cu instituia de credit@, aprecie.
c aceasta ar putea f, eventual, ataat.
redarea le/atului av7nd ca o0iect su.e de
0ani, valori sau titluri de valoare depuse la 0nci se
face nu.ai In baza ,otrrii !ude- ctoreti ori a
certifcatului de motenitor& care constat vala0ilitatea
dispoziiei testa.entare i calitatea de le/atar
<prevederile referi- toare la raport i reduciune find
aplica0ile, potrivit art. &')% alin. (
C. civ.=.
;ispoziiile testa.entare privind su.ele de 0ani,
valorile sau titlurile de valoare depuse de clienii
instituiilor de credit prezint ase.nri cu
testa.entele olo/rafe <find scrise de .7na testatoru-
lui=, cu testa.entele autentice <find ?co.pletate,
se.nate i datate nu.ai In prezena a ( funcionari ai
22
0
instituiei de credit, special I.pu-
&
Eodelul dispoziiei testa.entare Incorporate In convenia
Inc-eiat cu instituia de credit este prezentat In 5neFa la ordinul
E.2. nr. &%'!J('&&.
(
Benefciarii dispoziiei testa.entare vor f identifcai prin
ur.toarele
ele.enteL nu.ele i prenu.ele, do.iciliul sau reedina ori,
pentru persoane Auri- dice, denu.irea i sediul lor <art. ! alin. ( din
ordin=.
ternicii In acest scop@= i cu testa.entele privile/iate
<su0 aspectul procedurii ur.ate=.
5precie. c dispoziiile mortis causa au natura
Auridic a unui legat cu titlu particular, av7nd ca
o0iect su.ele de 0ani <inclusiv do07nzile= care se vor
/si depuse la instituia de credit, la data dece- sului
titularului
&
.
Clauza testa.entar, re/le.entat de art. &')%
C. civ. i $rdi- nul nr. &%'!J('&&, are ur.toarele
caracteristiciL
a=. Clauza testa.entar nu tre0uie confundat
cu clauza de I.puternicire. Clauza de I.puternicire
este un mandat care produce e'ecte n timpul vieii
titularului i deci I.puternicitul poate dispune de
aceste su.e p7n In clipa .orii titularului de li0ret.
;in .o.entul .orii acestuia, clauza de
I.puternicire Ince- teaz a produce efecte AuridiceM In
sc-i.0, clauza testa.entar pro- duce efecte din
.o.entul decesului titularului.
0=. Clauza testa.entar este o 'orm special
de a testa In condiiile depunerii la instituiile de credit
a unor su.e de 0ani, valori sau titluri de valoare.
c=. Clauza testa.entar este un legat cu titlu
particular i, deci, In privina acestei dispoziii, se
aplic toate re/ulile care /uverneaz re/i.ul Auridic al
le/atelor cu titlu particular <.ai puin cele refe-
ritoare la for.=. ;e eFe.pluL titularul are .otenitori
rezervatari i, prin aceast clauz <plus eventualele
alte le/ate fcute prin alte tes- ta.ente=, se Incalc
rezervaM soluia este c va tre0ui s se fac re-
duciunea li0eralitilor eFcesive. ;ac nu se Incalc
rezerva succe- soral, clauza testa.entar produce
efectele /enerale ale unui le/at.
d=. Clauza testa.entar reprezint un testament
i, In conse- cin, se aplic re/ulile specifce
testa.entului, printre care principiul revoca0ilitii
dispoziiilor testa.entare p7n In ulti.a clip a vieii
testatorului.
Clauza testa.entar fcut de titular nu-l o0li/
pe acesta s o .enin p7n la .oarteM el poate
reveni asupra ei anul7nd-o sau poate anula clauza
testa.entar printr-un alt testa.ent.
&
5 se vedea 5l. Bacaci, 9-. Co.nia, op. cit., p. *".
;e .enionat c nu se cere o simetrie a 'ormelor
testamentare, dispoziia de ulti. voin fcut In
for. special va putea f revocat printr-un testa.ent
ordinar sau privile/iat sau inversL o dispoziie cuprins
Intr-un testa.ent ordinar sau privile/iat va putea f
revocat prin for.a special a clauzei testa.entare
&
.
+4 Testamentul (cut An str(in(tate4
entru a Inlesni eFpri.area voinei testa.entare,
In raportu- rile de drept internaional privat <cu
ele.ent de eFtraneitate=, potri- vit art. ("!# C. civ.,
Intoc.irea, .odifcarea sau revocarea testa.en- tului
sunt considerate vala0ile dac actul respect condiiile
de for. aplica0ile, fe la data c7nd a fost Intoc.it,
.odifcat sau revocat, fe la data decesului testatorului,
confor. oricreia dintre le/ile ur.- toareL
a) le/ea naional a testatorului <le patriae=M
b) le/ea reedinei o0inuite <le domicilii=M
c) le/ea locului unde a fost Intoc.it, .odifcat sau
revocat <le loci testamenti=M
d) le/ea situaiei i.o0ilului ce for.eaz o0iectul
testa.entului <le rei sitae=M
e) le/ea instanei sau a or/anului care
Indeplinete procedura de trans.itere a 0unurilor
.otenite.
D ;4 Testamentul interna7ional
rin Convenia de la Xas-in/ton din (" octo.0rie
&%+! privind le/ea unifor. asupra for.ei
testa.entului internaional
(
, a fost re/le.entat o
nou 'orm simplifcat de testament <ase.ntoare
testa.entului .istic sau secret, eFistent In dispoziiile
Codului civil de la &*")= reco.andat statelor
aderente
!
.
&
5 se vedea E. Eliescu, op. cit., p. (!+.
(
otrivit pri.ului articol din Convenie, fecare stat aderent
va tre0ui s introduc le/ea unifor. In le/islaia naional, cel
.ai t7rziu la ase luni de la intrarea sa In vi/oare <!& dece.0rie
&%+!=.
!
;ei, denu.it ?testa.ent internaional@, dispoziiile
Conveniei au avut In vedere re/le.entarea eFclusiv a unei
for.e testa.entare uni'orme aplica0ile pe plan naional <fr
ele.ente de eFtraneitate=.
22
5
Scopul re/le.entrii internaionale a fost acela de
a asi/ura
?Intr-o .ai .are .sur respectul actelor de
ulti. voin prin sta0ilirea unei for.e supli.entare
de testa.ent@
&
.
otrivit aneFei la Convenie <care prezint le/ea
unifor.=, testa.entul ?internaional@ se redacteaz
In scris de ctre testator sau de o alt persoan, prin
orice .iAloace i In orice li.0 <art. ! din Convenie=.
4n prezena unei persoane I.puternicite i a doi
.artori, testatorul tre0uie s citeasc dispoziiile sale
de ulti. voin sau s declare c cele cuprinse Ii
aparin i apoi s se.neze.
Ba sf7ritul testa.entului, I.puternicitul tre0uie
s conse.- neze data desfurrii procedurii i s
se.neze I.preun cu cei doi .artori <In prezena
testatorului=.
;up se.narea actului mortis causa, docu.entul
va f predat testatorului sau va f Incredinat
I.puternicitului pentru pstrare i conservare.
rocedura se fnalizeaz prin Inc-eierea unui
proces-ver0al de ctre I.puternicit care atest
respectarea dispoziiilor cuprinse In le/ea unifor. <art.
%=. rocesul-ver0al se redacteaz In dou eFe.pla- re,
dintre care unul o0li/atoriu se ataeaz testa.entului.
;e precizat c nerespectarea unor for.aliti
i.puse de Convenie precu.L for.a scris, declaraia
i se.ntura testatorului, se.nturile I.puternicitului
i a .artorilor, atra/ nulitatea absolut a
testamentului.
;esi/ur c, In te.eiul principiului conversiunii
for.elor testa- .entare <reconfr.at i de art. &'#' C.
civ.=, testa.entul inter- naional nul pentru vicii de
for. ?produce efecte dac Indeplinete condiiile
prevzute de le/e pentru alt for. testa.entar@
<adic, poate f vala0il Intr-o alt for.=.
Nerespectarea altor for.aliti precu.L se.narea
fecrei pa/ini sau c-iar datarea testa.entului nu atrag
nulitatea actului <dovada lor put7nd f fcut cu orice
22
6
.iAloace le/ale de pro0=.
otrivit art. &) din le/e, testa.entul internaional
poate f revocat In condiiile dreptului co.un.
&
5 se vedea ;. C-iric, op. cit., p. ('% i ur..
Testa.entul internaional ?face credina p7n la
pro0a contra- r In privina .eniunilor cuprinse In
testa.entul propriu-zis i p7n la Inscrierea In fals In
privina .eniunilor fcute de persoana a0i- litat In
cuprinsul atestatului@
&
.
Eenion. c testa.entul internaional nu are
suport le/is- lativ naional, deoarece Convenia de la
Xas-in/ton din (" octo.- 0rie &%+! privitoare la le/ea
unifor. nu a fost ratifcat de 6o.7nia. 4n conteFtul de
.ai sus i In condiiile In care testa.entul .istic
<secret= a ?scpat@ re/le.entrilor noului Cod civil, dei
se adresa unei anu.e cate/orii de persoane, opin. In
favoarea ratifcrii Conveniei
de la Xas-in/ton <pentru acoperirea spaiului creat,
neAustifcat=.
Sec7iunea a ***)a4 Legatul
D 14 8e9nire 6i condi7ii
rincipalele dispoziii cuprinse In testa.ent sunt
cele referi- toare laL le/at, eF-eredare i eFecuiunea
testa.entar.
-egatul este actul Auridic cuprins Intr-un
testa.ent prin care testatorul dese.neaz una sau
.ai .ulte persoane care, la decesul su, vor pri.i
Intre/ patri.oniul, o fraciune din el sau 0unuri deter-
.inate din patri.oniul testatorului
(
.
;in defniia dat le/atului se rein trei condiii.
a=. ;ese.narea le/atarului tre0uie fcut prin
testament, astfel c acesta tre0uie s precizeze
persoana le/atarului <sau cel puin s prevad
ele.entele necesare cu aAutorul crora persoana
le/atarului s poat f identifcat=.
Nu este posi0il ca testatorul s co.unice ver0al
unei persoane nu.ele i prenu.ele le/atarului, c-iar
dac prin testa.ent arat per- soana creia i-a
co.unicat nu.ele le/atarului.
0=. ;ese.narea tre0uie fcut In aa fel Inc7t
deter.inarea le/atarului s fe posibil la data cnd
se eecut testamentul. ;e eFe.pluL este posi0il s
se fac un le/at In favoarea viitorului so al
&
5 se vedea ;. C-iric, op. cit., p. (&(.
(
5 se vedea 2. Eanoliu, t. 6usc-i, op. cit., p. #!M Hr. ;eaO,
St. Crpenaru,
op. cit. <&%*!=, p. ))!.
ficeiM esenial este Ins ca, In .o.entul eFecutrii
testa.entului, s se poat deter.ina le/atarul.
c=. ;ese.narea nu poate f lsat la ale/erea
unei tere per- soane, ci aceast ale/ere trebuie s
rezulte din cuprinsul testamen- tului <deci,
dese.narea le/atarului tre0uie s fe fcut personal
de ctre testator=. ;e eFe.pluL fica testatorului se
cstoreteM ea Ii ale/e un so <nu un le/atar=, deci
dese.narea acestuia s-a fcut de ctre testator, i nu
de ctre fica sa.
Be/atul prin care testatorul a dispus ca persoana
le/atarului s fe aleas de o ter persoan <le/atul cu
facultatea de ale/ere= va f nul.
entru dese.narea persoanei le/atarului, le/ea
nu cere anu- .ite for.e sacra.entale, din testa.ent
tre0uind s rezulte nu.ai intenia testatorului de a
'ace o liberalitate In favoarea acestuia.
;ese.narea le/atarului poate f direct, prin
indicarea nu.elui i prenu.elui acestuia, sau indirect,
prin indicarea unor ele.ente cu aAutorul crora va
putea f identifcat.
D 24 Clasi9carea legatelor
Be/atele pot f de .ai .ulte feluri. ;e re/ul, ele
sunt I.pr- ite fe dup .odalitatea ce afecteaz
voina testatorului, fe dup obiectul lor.
;up .odalitile care afecteaz voina
testatorului, le/atele pot fL pure i simple, cu termen,
sub condiie i cu sarcin <art. &'#) alin. ( C. civ.=.
A. Clasi9carea legatelor dup( modalit(7ile
care aectea'( voin7a testatorului4
a). /e$atul pur i simplu este cel care Ii
produce efectele la data .orii testatorului <dat la
care le/atarul do07ndete i Incepe s Ii eFercite
drepturile=, nefind afectat de nicio .odalitate.
b). /e$atul cu termen este cel a c(rui
e#ecutare sau stingere depinde de Amplinirea
unui termen =Antotdeauna un eveniment viitor 6i
sigur>4
Ter.enul poate f suspensiv sau etinctiv.
Ter.enul suspensiv suspend eFecutarea
dreptuluiM le/atarul poate cere predarea 0unului le/at la
data I.plinirii ter.enului.
Ter.enul eFtinctiv stin/e, la I.plinirea lui, dreptul
care a luat natere i s-a eFecutat din .o.entul
desc-iderii succesiunii.
4n cazul ter.enului eFtinctiv, le/atul produce
efecte de la des- c-iderea succesiunii <precu. un
le/at pur i si.plu=, Ins la I.pli- nirea ter.enului
dreptul le/atarului se va stin/e pentru viitor
&
.
c). /e$atul sub condiie este cel a c(rui
na6tere sau stingere depinde de un eveniment
viitor 6i nesigur c( se va Andeplini4
Condiia poate f suspensiv sau rezolutorie.
Condiia suspensiv suspend, p7n la Indeplinirea
ei, naterea dreptului la le/atM odat Indeplinit Ins,
dreptul le/atarului ia na- tere retroactiv de la data
desc-iderii succesiunii.
Condiia rezolutorie, la I.plinirea ei, desfineaz
retroactiv <din .o.entul desc-iderii succesiunii=
dreptul la le/at. C7nd condiia rezolutorie nu se
realizeaz sau este si/ur c nu se va realiza, le/atul
devine defnitiv, pur i si.plu.
d). /e$atul cu sarcin &sub modo) este cel
care prevede o o0li- /aie <sarcin= de a da, a face sau
a nu face, i.pus de testator le/a- tarului.
Sarcina este specifc li0eralitilor i poate f
prevzut In inte-
resu
lL
3 unei tere persoaneM de eFe.pluL testatorul las
printr-un
le/at averea sa le/atarului, cu sarcina de a Intreine o
persoan inca- pa0il de .uncM
3 testatoruluiM de eFe.plu, testatorul las o cas
le/atarului, cu sarcina de a-i plti anu.ite datoriiM
3 legataruluiM de eFe.plu, testatorul las
le/atarului o su. de 0ani pentru a continua o lucrare
de care el <le/atarul= este interesat
(
.
&
rin dero/are de la dreptul co.un, In .aterie de le/ate se
ad.ite c ?ter- .enul incert <suspensiv= valoreaz condiie@M a se
vedea E. Eliescu, op. cit., p. &*+M Hr. ;eaO, op. cit., p. (#'M ;.
Eacovei, 1.E. Cadariu, op. cit., p. &)&.
(
5 se vedea E. Eliescu, op. cit., p. &**. 4n acest caz, nu
vo. avea dou
li0eraliti, ci o sin/ur li0eralitate, dar cu afectaiune special.
B.Clasi9carea legatelor dup( o3iectul lor4
;up o0iectul lor, le/atele pot fL universale, cu
titlu universal
sau cu titlu particular <art. &'#) alin. & C. civ.=.
a). /e$atul universal este cel prin care
testatorul las uneia sau .ai .ultor persoane Intrea/a
.as succesoral.
reciz. c ceea ce caracterizeaz le/atul
universal nu este nu.ai cantitatea 0unurilor culese
<e.olu.entul=, ci i vocaia la ntreaga universalitate
pe care o ofer le/atarului. 5stfel, se eFplic faptul c
testatorul poate s lase mai muli legatari universali
&
.
4n condiiile de .ai sus, le/atul universal eFist
i In cazul In care, datorit drepturilor conferite altora
de ctre testator, e.olu- .entul .otenirii este redus
considera0il. ;e eFe.plu, dac testa- torul a lsat .ai
.uli le/atari universali i toi accept .otenirea,
dei au vocaie la Intrea/a .otenire, fecare va cule/e
efectiv nu.ai o parte din succesiuneM dac un sin/ur
le/atar accept, el va cule/e Intrea/a .otenire In
virtutea vocaiei sale universale.
4n cazul In care le/atarul universal nu cule/e
foloase efective, deoarece Intre/ e.olu.entul le/atului
universal este a0sor0it de alte le/ate particulare sau
de sarcini, In doctrin s-a pus Intre0areaL ne aK. In
faa unui le/atar universal, a unui eFecutor testa.entar
sau a unei si.ple persoane interpuseT
Soluia cea .ai realist este cea care las la
aprecierea instan- ei de Audecat interpretarea voinei
testatorului i, In funcie de cir- cu.stanele cauzei, va
sta0ili dac testatorul a dorit s lase un le/at
universal, s instituie un eFecutor testa.entar sau
pretinsul le/atar este nu.ai o persoan interpus.
Testatorul poate califca eFpres le/atul su ca
find universal sau se pot folosi i alte cuvinte din
care s rezulte c s-a conferit vocaie asupra Intre/ii
.oteniri.
;octrina i practica Audiciar, deopotriv, au
considerat le/ate universaleL le/atul tuturor 0unurilor
.o0ile sau i.o0ile, le/atul nudei
&
otrivit art. &'#" alin. & C. civ., ?Be/atul universal este
dispoziia testa- .entar care confer uneia sau .ai .ultor
persoane vocaie la Intrea/a .otenire@. 5precie. c defniia dat
de noul Cod civil este defcitar, deoarece are n vedere eclusiv
vocaia (c,emarea) la motenire& i nu obiectul legatului <In funcie
de care le/atele se clasifc In universale, cu titlu universal sau cu
titlu particular=.
&(
'
proprieti asupra Intre/ii .oteniri, le/atul cotitii
disponi0ile, le/a- tul r.iei sau prisosului succesoral
etc.
ro0le.a le/atarilor universali se pune numai n
materia mote- nirii testamentare, deoarece
.otenitorii le/ali sunt do07nditori uni- versali <oricare
dintre ei av7nd vocaia de a cule/e Intrea/a .otenire=.
b). /e$atul cu titlu universal este dispoziia
testa.entar care confer uneia sau .ai .ultor
persoane vocaie succesoral nu.ai la o fraciune din
.otenirea lsat de defunct <art. &'#" alin. & C. civ.=.
5se.narea dintre le/atul universal i le/atul cu
titlu universal const In aceea c sunt caracterizate de
ntinderea emolumentului& dar i a vocaiei succesorale.
;eose0irea dintre ele este c le/atul universal
confer vocaie la Intrea/a .otenire, pe c7nd le/atul
cu titlu universal nu.ai la o fraciune din .otenire
<c-iar dac un alt le/atar cu titlu universal nu ar putea
s .oteneasc sau ar renuna la .otenire=.
otrivit art. &'#" alin. ( C. civ., prin 'raciune a
motenirii se Inele/eL fe proprietatea unei cote-pri
din aceastaM fe un dez.e.- 0r.7nt al proprietii
asupra totalitii sau a unei cote-pri din .otenireM
fe proprietatea sau un dez.e.0r.7nt asupra
totalitii ori asupra unei cote-pri din universalitatea
0unurilor deter.inate dup natura sau proveniena lor.
Be/atul cu titlu universal se situeaz Intre le/atul
universal i le/atul cu titlu particular.
c). /e$atul cu titlu particular are, de re/ul, ca
o0iect unul sau .ai .ulte 0unuri individual
deter.inate.
Noul Cod civil defnete le/atul cu titlu particular
prin eFclu- dere, prevz7nd c este sin/ular orice
le/at ?care nu este universal sau cu titlu universal@
<art. &'#+ C. civ.=.
6ezult c o0iectul le/atului cu titlu particular
eFcede 0unurilor individual deter.inate. 5stfel,
o0iectul acestuia poate f orice 0un aKat In circuitul
civil cert i individual deter.inat dar i bunurile
determinate generic <care sunt precis deter.inate
cantitativ=.
&(
&
$0iectul le/atului cu titlu particular poate f i un
lucru incor- poralM de eFe.plu, testatorul las In
favoarea le/atarului o crean pe care o avea contra
unui ter.
Caracteristica le/atului cu titlu particular const In
faptul c el confer un drept asupra unor bunuri
singulare, i nu asupra unei universaliti <patri.oniu=
sau unei fraciuni din universalitate.
C."orme ale legatului cu titlu particular4
4n practic, cele .ai cunoscute le/ate cu titlu
particular suntL le/atul uzufructului, le/atul 0unului
altuia i le/atului 0unului indiviz.
a). /e$atul uzu!ructului este asi.ilat situaiei
In care, testa- torul trans.ite nuda proprietate unui
le/atar i dreptul de uzufruct asupra unui 0un <sau
patri.oniu= altui le/atar.
;e re/ul, le/atul uzufructului este lsat In
favoarea soului defunctului i are caracter via/er, iar
nuda proprietate este lsat In favoarea unei rude
apropiate a defunctului <ur.7nd ca la .oartea soului
dreptul de proprietate trans.is s se Intre/easc prin
cuprin- derea tuturor prero/ativelor sale=.
4n ceea ce privete natura Auridic a le/atului
uzufructului, tre0uie s face. distincie Intre situaiile
ur.toare.
4n cazul In care nuda proprietate are ca o0iect
Intre/ul patri.oniu, o fraciune din acesta sau 0unuri
sin/ulare, le/atul va f universal, cu titlu universal sau
cu titlu particular.
C7nd uzufructul poart asupra unor 0unuri
deter.inate, le/atul uzufructului va f cu titlu particular.
C7nd Ins uzufructul poart asupra Intre/ului
patri.oniu succesoral sau a unei fraciuni din acesta
soluiile doctrinare sunt diferite <contur7ndu-se dou
opinii=L
3 le/atul uzufructului este cu titlu universal <art.
&'#" alin. ( pct. 0 din Noul cod civil=
&
M
3 le/atul uzufructului este un le/at cu titlu
particular <dei are ca o0iect o universalitate sau o
parte din aceasta=, deoarece le/atul uzufructului nu
poate conferi vocaie succesoral la Intre/ patri-
.oniul defunctului
(
.
4n situaia contradictorie de .ai sus, susine.
soluia legatului cu titlu particular, rein7nd opinia .ai
0ine ar/u.entat Auridic potrivit
&
Soluie I.prtit i In doctrina naionalM a se vedea ;.
C-iric, op. cit. <(''!=, p. (() i practica francez citat de autor.
(
5stfel, In literatura de specialitate s-a susinut c ?uzufructul
Intre/ii averi
nu poate constitui dect o dispoziie testamentar cu titlu
particular@ <s.n.=M a se vedea E.;. Bocan, 9atura !uridic a
legatului de uzu'ruct al ntregii motenirii, In ;reptul nr. #J(''&, p.
*&.
23
9
creia ?cu toate c o0iectul uzufructului nu este
deter.inat, ceea ce intereseaz este o0iectul le/atului
care este un drept deter.inat@
&
.
reciz. c le/atele nudei proprieti i al
uzufructului nu constituie substituii fdeicomisare,
deoarece cele dou li0eraliti au o0iecte diferite i
care nu se trans.it succesiv.
b). /e$atul bunului altuia are In vedere situaia
In care ?0unul individual deter.inat care a fcut
o0iectul unui le/at cu titlu parti- cular aparine unei
alte persoane dec7t testatorul i nu este cuprins In
patri.oniul acestuia la data desc-iderii .otenirii@
<art. &'") alin. & C. civ.=.
4n situaia de .ai sus se pune Intre0areaL Ce se
Int7.pl dac testatorul a fcut un le/at av7nd ca
o0iect 0unul altuiaT
ro0le.a le/atului 0unului altuia se pune nu.ai
dac sunt Intrunite cu.ulativ dou condiiiL
3 defunctul nu avea niciun drept actual sau viitor
<la .o.entul desc-iderii .otenirii= asupra 0unului
o0iect al le/atuluiM
3 o0iectul le/atului este un 0un individual
deter.inat.
Soarta le/atului va f apreciat dup cu.
testatorul a dispus prin testa.ent cunoscnd sau nu
situaia real a bunului. 5stfelL
3 dac testatorul a lsat 0unul altuia creznd c
este al lui, le/atul este anula0il <art. &'") alin. ( C.
civ.=M
3 dac testatorul a dispus de 0unul altuia tiind
c nu este al su, cel Insrcinat cu eFecutarea
le/atului va avea o o0li/aie alter- nativL fe de a
procura 0unul de la proprietarul acestuia, fe de a plti
valoarea 0unului <din .o.entul desc-iderii .otenirii=
i a-l trans.i- te le/atarului <art. &'") alin. ! C. civ.=
(
.
Sarcina pro0ei va reveni le/atarului, Intruc7t el
este acela care e.ite o pretenie <le/atarul va tre0ui,
deci, s pro0eze c testatorul tia, la Inc-eierea
testa.entului, c dispune de un lucru strin=. ro0a va
putea f at7t intrinsec, c7t i eFtrinsec
!
.
24
0
&
4n acelai .od de interpretare i ?le/atul altor
dez.e.0r.inte ale proprietii <de eFe.plu, uzul sau a0itaia=
constituie le/ate cu titlul particular@ se vedea Hr. ;eaO, op. cit., p.
()).
(
?:n astfel de le/at este interpretat ca o sarcin In favoarea
0enefciarului
testa.entului instituit de testator In contul celui inut la eFecutarea
le/atului@M a se vedea ;. C-iric, op. cit., p. &(&.
!
5 se vedea C.5. 1ai, s. civ., dec. nr. &!'%J&%%+, In C..2. &%%+,
p. ('.
c). /e$atul bunului indiviz este asi.ilat
situaiei In care 0unul <o0iect al le/atului cu titlu
particular= se aK In indiviziune la data desc-iderii
.otenirii. 4n acest caz, soarta Auridic a le/atului va
f diferit, dup cu. ur.eazL
3 dac testatorul a lsat le/atarului o cot-parte
ideal ce Ii aparine din 0unul deter.inat aKat In
indiviziune, le/atul este valabil <deoarece defunctul,
coindivizar, este In drept s Ii trans.it cota sa prin
acte Auridice mortis causa=M
3 atunci c7nd testatorul a lsat nu cota sa
ideal, ci o parte deter.inat din 0unul aKat In
indiviziune <deci nepartaAat=, le/atul va f soluionat
ase.ntor re/ulilor sta0ilite .ai sus vala0ile pentru
le/atul 0unului altuia. 5stfel, le/atul va f fe vala0il, fe
nul, dup cu. testatorul a dispus In cunotin de
cauz sau cu credina /reit c 0unul Ii aparine.
D ?4 Eectele legatelor
Be/atarul cu titlu particular al unui 0un individual
deter.inat do07ndete proprietatea acestuia de la
data desc,iderii motenirii <art. &'#% alin. & C. civ.=. Tot
astfel, c7nd o0iectul le/atului cuprinde o rent via/er
sau o crean de Intreinere, eFecutarea acestuia este
datorat din ziua desc-iderii .otenirii <art. &'"( C.
civ.=.
Be/atarul cu titlu particular al unor 0unuri de /en
este titularul unei creane asupra motenirii
&
.
Bunul care constituie o0iectul unui le/at cu titlu
particular se pred cu accesoriile sale, In starea In
care se /sete la data desc-i- derii .otenirii.
Be/atarul are dreptul i la fructele 0unurilor
.otenirii care i se cuvin din ziua desc-iderii .otenirii
sau din ziua In care le/atul pro- duce efecte In privina
sa. Ca eFcepie, cel care a posedat 0unurile de 0un-
credin pstreaz fructele p7n la predare <art. &'#* C.
civ.=.
Be/atul unui 0un care, dup Intoc.irea
testa.entului, a cunos- cut creteri cantitative,
calitative sau valorice prin alipire, lucrri autono.e,
lucrri adu/ate sau ac-iziionarea altor 0unuri In
cadrul
&
;ac testatorul nu a prevzut altfel, cel Insrcinat cu
eFecutarea acestui le/at este o0li/at a preda 0unuri de calitate
.edie <art. &'#% alin. ( C. civ.=.
unei universaliti se prezu., p7n la pro0a contrar,
a viza Intre/ 0unul ori universalitatea rezultat
&
.
4n cazul In care le/atarul nu poate Indeplini sarcina
cu care este /revat le/atul su fr a depi valoarea
0unurilor pri.ite In te.eiul acestuia, el <le/atarul= ?se
va putea li0era pred7nd 0enefciarului sar- cinii 0unurile
ce i-au fost lsate prin le/at sau valoarea lor@ <art. &'"'
alin. & C. civ.=
(
.
4n cazul In care le/atarului cu titlu particular i-a
fost lsat fe un 0un, fe altul, dreptul de ale/ere revine
celui inut s eFecute le/atul, dac testatorul nu a
conferit acest drept le/atarului sau unui ter <art.
&'"! C. civ.=.
Ca re/ul, c,eltuielile predrii legatului sunt n
sarcina mote- nirii, fr ca prin aceasta s se aduc
atin/ere rezervei succesorale <art. &'"" C. civ.=.
Dreptul de pre'erin al creditorilor motenirii 'a
de legatari. otrivit art. &'"+ alin. & C. civ., ?Creditorii
.otenirii au dreptul s fe pltii cu prioritate fa de
le/atari@.
$educiunea legatelor ecesive. otrivit art. &'"+
alin. ( C. civ., dac le/atele cu titlu particular depesc
activul net al .otenirii, ele vor f reduse n msura
depirii& la cererea creditorilor .otenirii sau a celui
care este o0li/at s le eFecute.
$estituirea ecesului. C7nd un le/at a fost
eFecutat, fr a se cunoate anu.ite datorii sau sarcini
ale .otenirii, motenitorul legal sau testamentar&
creditorii sau orice persoan interesat poate soli- cita
restituirea de la legatarul pltit, In .sura In care
le/atul ur.ea- z a f redus <art. &'"+ alin. ! C. civ.=.
D ;4 *ne9cacitatea legatelor
;ispoziiile testa.entare fcute cu Indeplinirea
condiiilor de validitate produc, de re/ul, efecte
Auridice. Este posi0il Ins ca .ani- festarea de voin a
unei persoane, dei a fost fcut cu respectarea
condiiilor de validitate <devenind act Auridic vala0il=,
datorit unor
&
Be/atul cuprinde i dreptul la aciunea In desp/u0ire pentru
preAudiciul adus 0unului de ctre un ter dup Intoc.irea testa.entului
<art. &'"& alin. ( C. civ.=.
(
4n acest caz, valoarea 0unurilor lsate prin le/at i a sarcinilor
va f aceea de
la data desc-iderii .otenirii <art. &'"' alin. ( C. civ.=.
cauze posterioare, s nu produc totui efectele
Auridice scontate, actul Auridic devenind, In aceste
condiii, inefcace.
4n condiiile de .ai sus, inefcacitatea actului Auridic
presupune
dou condiiiL
3 eFistena unui act !uridic valabil nc,eiatM
3 lipsa e'ectelor !uridice ale acestuia, datorat
unor cauze pos- terioare Intoc.irii actului.
rincipalele cauze care I.piedic producerea
efectelor le/ate- lor <cauzele de inefcacitate= sunt
revocarea i caducitatea dispozi- iilor testa.entare.
;ei doctrina prezint <In /eneral= i nulitatea
alturi de celelalte cauze de inefcacitate a actului
Auridic, nu ne pute. ralia acestei opinii. 5r/u.ent.
prin aceea c nulitatea sancioneaz nerespectarea con-
diiilor de validitate a actului Auridic i are drept
consecin neInc-eie- rea acestuia <.anifestarea de
voin r.7n7nd In acelai stadiu=
&
. 4n acest conteFt,
stricto sensu, nulitatea nu poate f i cauz de inef-
cacitate a actului !uridic <deoarece inefcacitatea
presupune eFistena unui act Auridic vala0il Inc-eiat,
dar care, ca eFcepie, nu produce efecte=.
4n consecin, In caz de revocare sau caducitate,
le/atele au luat natere n mod valabil, dar datorit
unor cauze posterioare, nu produc e'ectele obinuite
<sunt inefcace=.
6evocarea poate f de dou feluriL revocare
voluntar, care se datoreaz voinei unilaterale a
testatorului, i revocarea !udecto- reasc, datorat
unor fapte culpa0ile sv7rite de le/atari.
Caducitatea Insea.n imposibilitatea de
eecutare, indepen- dent de voina testatorului sau
de faptele culpa0ile sv7rite de le/atar.
&
4n doctrin, nulitatea este defnit de cele .ai .ulte ori ca
find sanciunea care lipsete actul Auridic de efecte <In caz de
nerespectare a condiiilor de validitate=M a se vedea 9-. Beleiu,
Drept civil romn. 0ntroducere n dreptul civil. Subiectele dreptului
civil, Editura ansa, Bucureti, &%%*, p. &%(. 5precie. c
nulitatea a'ecteaz nsi eistena actului !uridic preconizat, i nu
nu.ai efectele lui <nulitatea const7nd In desfinarea cu efect
retroactiv a actului Auridic Inc-eiat cu Inclcarea cerinelor le/ale=.
reciz. c In art. &'"*-&'+! dedicate inefcacitii le/atelor, noul
Cod civil nu sesizeaz rolul distinct al nulitii le/atului <i al actului
Auridic, In /eneral=.
C4 Revocarea legatelor4
6evocarea le/atelor pentru faptele sv7rite de
le/atar poate f opera voinei testatorului sau a
instanei de Audecat.
a). %evocarea voluntar. 7n In ulti.a clip a
vieii sale, testatorul are dreptul s revin asupra
dispoziiilor testa.entare printr-o .anifestare de
voin ulterioar care s ai0 ca efect revo- carea
total sau parial a dispoziiilor fcute anterior. 5cest
drept decur/e din caracterul esenial revoca0il al
le/atului.
otrivit art. &'"* alin. & C. civ., ?Be/atele sunt
supuse dispo- ziiilor privind revocarea voluntar a
testa.entului@. 6ezult c, In concepia noului Cod
civil, revocarea voluntar a legatului are loc n aceleai
condiii ca i revocarea voluntar a testamentului.
;up .odul de .anifestare a voinei
testatorului, revocarea voluntar a le/atului poate fL
eFpres sau tacit.
$evocarea voluntar epres este revocarea ce
rezult dintr-o declaraie a testatorului cuprins Intr-
un Inscris Intoc.it In for. testa.entar sau
autentic.
4nsea.n c testatorul care a fcut un testa.ent
poate ulte- rior s fac un alt testa.ent prin care Il
revoc pe pri.ul sau, fr s fac un nou testa.ent,
printr-un act autentic revoc testa.entul anterior <art.
&'#& alin. & C. civ.=.
Nerespectarea acestor for.e atra/e nulitatea
a0solut a revo-
cri
i.
otrivit art. &'#& alin. ( C. civ., nu se cere ca
testa.entul ce
conine revocarea s ai0 aceeai for. cu cel pe care
Il revoc <de eFe.plu, testa.entul autentic poate f
revocat printr-un testa.ent olo/raf=. 5stfel, In
principiu, revocarea voluntar eFpres nu tre0uie
fcut In ter.eni sacra.entali
&
.
;e precizat Ins c, numai revocarea epres a
testamentului 'cut printr-un act autentic notarial sau
printr-un testament autentic
&
4n practic se consider vala0il revocarea unui testa.ent
prin scrierea cuv7ntului ?anulat@, a datei i a se.nturii
testatorului ori se face .eniunea ?nu .ai este vala0il@ tr/7nd
pe o pa/in i dou linii In dia/onalM a se vedea Hr. ;eaO, op. cit.,
p. (#* i T.B., s. civ., nr. &%'%J&%"*, In 6.6.;. nr. !J&%+&, p. &(".
se va Inscrie de Indat de ctre notar In re/istrul
naional notarial <art. &'#& alin. ! C. civ.=.
C7nd revocarea se face printr-un testa.ent
ulterior, aceasta produce efecte, c-iar dac celelalte
dispoziii din noul testa.ent ar f nule, indiferent din ce
cauz.
$evocarea voluntar tacit este .anifestarea
care, fr a f fost eFpres declarat, rezult
neIndoielnic din anu.ite acte sau fapte sv7rite
ulterior de testator.
Testatorul poate revoca tacit testa.entul
olo/raf i prin
distrugerea& ruperea sau tergerea sa <art. &'#( alin. & C.
civ.=
&
.
otrivit art. &'#( alin. ( C. civ., ?;istru/erea,
ruperea sau ter- /erea testa.entului olo/raf,
cunoscut de testator, atra/e de ase.e- nea revocarea,
cu condiia ca acesta s f 'ost n msur s l re'ac@.
4n consecin, distru/erea testa.entului de ctre
testator <In cunotin de cauz= prezu. intenia
acestuia de revocare a actului Auridic mortis causa <art.
&'"* alin. ) C. civ.=.
;e precizat c distru/erea involuntar <de ctre
testator= sau distru/erea de ctre alii <fr tirea
testatorului= a 0unului nu pro- duce revocarea, ci
caducitatea le/atului.
Testa.entul Inc-eiat ulterior Il revoc tacit pe
cel anterior, dac conine dispoziii contrare sau
incompatibile <art. &'#( alin. !
C. civ.=.
0ncompatibilitatea intervine In cazul In care
testatorul a fcut dou sau .ai .ulte testa.ente care
conin dispoziii inco.pati0ile Intre ele <i.posi0ilitatea
.aterial sau Auridic de a f eFecutate a.0ele=. ;e
eFe.plu, testatorul, In pri.ul testa.ent, las o crean
<pe care el o are I.potriva unei tere persoane= In
favoarea le/ataru- lui. :lterior, testatorul, printr-un alt
testa.ent, prevede o iertare de datorie In favoarea
de0itorului <tera persoan= din creana respec- tiv. 4n
situaia de .ai sus, produce efecte ulti.ul testa.ent
<de0i- torul va f iertat de datorie=.
Contrarietatea Intre cele dou dispoziii
testa.entare intervine In cazul In care, din punct de
vedere Auridic, nu ar eFista inco.pati0ili-
&
Eodifcrile realizate prin ter/ere se se.neaz de ctre
testator <art. &'#( alin. & C. civ.=.
tate, dar, din conteFtul dat, rezult c al doilea
testa.ent a reprezen- tat o revocare a pri.ului
<i.posi0ilitate rezultat din intenia testa- torului=.
;e eFe.plu, In pri.ul testa.ent, testatorul las
un 0un unei persoaneM ulterior, printr-un alt testa.ent,
las acelai 0un altei persoane. ;in punct de vedere
Auridic, ar f posi0il ca dou persoane s ai0 un drept
asupra aceluiai 0un In calitate de le/atari <dar In
acelai testa.ent=. Hiind vor0a de dou testa.ente
succesive, rezult c al doilea testa.ent reprezint o
revocare a pri.ului.
;e precizat c, at7t In cazul inco.pati0ilitii, c7t
i al contra- rietii, revocarea se produce nu.ai In
le/tur cu dispoziiile care sunt inco.pati0ile sau
contrare, celelalte rmnnd valabile <dac testatorul
nu a dispus altfel=.
otrivit art. &'"* alin. ( C. civ., ?$rice nstrinare
a bunului ce constituie obiectul unui legat cu titlu
particular, consi.it de ctre testator, c-iar dac este
afectat de .odaliti, revoc i.plicit le/a- tul pentru
tot ceea ce s-a Instrinat@ <s.n.=.
6ezult c Instrinarea voluntar a 0unului care
face o0iectul le/atului denot voina testatorului de a
revoca legatul fcut prin testa.ent. Nu are
i.portan felul cu. s-a Inc-eiat contractul de
v7nzare-cu.prare <su0 ter.en sau condiie=, el poate
f c-iar nul. Esenial este ca .anifestarea de voin a
testatorului din care rezult intenia de a Instrina s
Inse.ne c a dorit revocarea le/atului cu titlu
particular
&
.
entru ca Instrinarea s provoace revocarea, ea
va tre0ui s fe i real, adic s fe Infptuit, nu o
si.pl intenie de a Instrina.
;e .enionat c inefcacitatea Instrinrii nu
afecteaz revo- carea dec7t dac este deter.inat de
incapacitatea sau vicierea voinei testatorului ori
Instrinarea reprezint o donaie n 'avoarea
benefciarului le/atului i ?nu s-a fcut su0 condiii
sau cu sarcini su0stanial diferite de acelea care
afecteaz le/atul@ <art. &'"* alin. !
C.civ.=.
&
4nstrinarea nu atra/e revocarea dec7t In cazul le/atelor cu
titlu particular. Ea nu privete le/atele universale sau cu titlu
universal <T.S., col. civ., dec. nr. ##(J&%#!=.
5precie. c cele trei cazuri de revocare
voluntar <prevzute de Codul civil= nu reprezint
cazuri limitative, ci sunt nu.ai enunia- tive. 6ezult
c, ori de c7te ori din acte sau fapte sv7rite de
testator se poate pro0a intenia de revocare, le/atele
nu .ai pot produce efecte.
$etractarea revocrii este ad.is, revocarea find
<ca i le/atul= un act de ulti. voin esenial.ente
revoca0il
&
.
6etractarea revocrii se face In aceleai condiii ca
i revocarea <prin act notarial sau prin testa.ent=
(
.
6etractarea ?unei dispoziii revocatorii Inltur
efectele revo- crii, cu eFcepia cazului In care
testatorul i-a .anifestat voina In sens contrar sau
dac aceast intenie a testatorului rezult din
I.preAurrile concrete@ <art. &'#! alin. ( C. civ.=.
6etractarea revocrii are deci, ca efect, renvierea
dispoziiilor testamentare revocate.
4n cazul testa.entului distrus, retractarea
revocrii se va face prin Intoc.irea unui alt testa.ent.
B.Revocarea @udec(toreasc(4
otrivit Codului civil, legatul poate f revocat prin
,otrre !udectoreasc, drept sanciune pentru fapte
culpa0ile sv7rite de ctre le/atar fa de defunct sau
fa de .e.oria acestuia
!
.
Cazurile de revocare Audectoreasc a le/atelor
sunt, In prin- cipiu, aceleai ca cele In care le/ea
per.ite revocarea le/al a dona- iei <art. &'(' C.
civ.=
)
.
otrivit art. &'"% C. civ., revocarea
Audectoreasc a le/atului opereaz In caz de
neeFecutare a sarcinii i pentru in/ratitudine.
&
5 se vedea C.S.2., s. civ., dec. nr. &%&(J&%%(, In ;reptul nr.
*J&%%!, p. *(.
(
6etractarea unei dispoziii revocatorii fcut printr-un act
autentic notarial sau printr-un testa.ent autentic se va Inscrie de
Indat de ctre notar In re/istrul naional notarial <art. &'#! alin. !
C. civ.=.
!
$pin. c instituia revocrii este atributul eclusiv al
dispuntorului <In cazul de fa al testatorului= i, In consecin,
instana de Audecat ar putea, In cazurile prevzute de le/e, s
constate pur i si.plu, inefcacitatea le/atului.
)
6evocarea Audectoreasc a le/atelor prezint ase.nri
at7t cu .ateria revocrii donaiilor, c7t i cu .ateria nede.nitii
succesorale <din cadrul devo- luiunii succesorale le/ale=.
&!
'
a=. Be/atul poate f revocat Audectorete n cazul
nendeplinirii& 'r !ustifcare& a sarcinilor de ctre
le/atarul care a fost /ratifcat cu un astfel de le/at <art.
&'"% alin. & C. civ.=.
entru ca le/atul s fe revocat pentru
neeFecutarea de sarcini, tre0uie s fe vor0a de o
sarcin propriu-zis, i nu despre o si.pl
reco.andare cuprins In testa.ent
&
. 6evocarea
presupune neeFe- cutarea sarcinii, i nu o si.pl
Int7rziere.
NeeFecutarea sarcinii tre0uie s fe culpa0ilM dac
ea este datorat unui caz fortuit ori de for .aAor,
le/atul nu va putea f revocat.
Ca eFcepie, neIndeplinirea fortuit a sarcinii nu
atra/e revo- carea le/atului, dec7t dac, potrivit
voinei testatorului, efcacitatea le/atului este
condiionat de eFecutarea sarcinii.
4n toate cazurile, aciunea In revocare aparine
celor care au interes ca li0eralitatea testa.entar s
fe revocat.
;reptul la aciunea In revocarea Audectoreasc a
le/atului se prescrie In ter.en de un an de la data la
care .otenitorul a cunos- cut fapta de in/ratitudine
sau, dup caz, de la data la care sarcina tre0uia
eFecutat <art. &'+' C. civ.=.
0=. Be/atul poate f revocat Audectorete i n caz
de ingratitu- dine a legatarului. 4n acest caz, revocarea
poate f solicitat, In dou situaiiL
3 dac le/atarul a atentat la viaa testatorului, a
unei persoane apropiate lui sau, tiind c alii
intenioneaz s atenteze, nu l-a IntiinatM
3 dac le/atarul se face vinovat de 'apte penale&
cruzimi sau in!urii grave fa de testator ori de inAurii
/rave la adresa .e.oriei testatorului.
4n ceea ce privete pri.a cauz, pentru a
Indrepti revocarea, atentatul tre0uie s f fost
sv7rit cu intenia de a ucide <neav7nd i.portan
Incadrarea Auridic In fapt consu.at sau tentativ=.
rivitor la cea de-a doua cate/orie de fapte de
&!
&
in/ratitudine, prin cruzi.i Inele/e. rele trata.ente
fzice, iar prin delicte faptele
&
5 se vedea T.S., col. civ., dec. nr. &((%J&%#%, In C.;. &%#%, p.
&%!.
pedepsite de le/ea penal. 1nAuria dese.neaz
suferinele .orale pricinuite cu tiin testatorului
&
.
;reptul la aciunea In revocarea Audectoreasc a
le/atului se prescrie n termen de un an, de la data la
care .otenitorul a cunos- cut fapta de in/ratitudine
<art. &'+' C. civ.=.
C.Caducitatea legatelor4
;ei se Intoc.ete <Inc-eie= In ti.pul vieii,
testa.entul pro- duce efecte nu.ai la .oartea
testatorului. 4ntruc7t Intre .o.entul Inc-eierii
testa.entului i .o.entul In care ur.eaz s Ii
produc efectele se scur/e, de re/ul, o perioad de
ti.p, este posi0il ca, In interiorul acesteia, s intervin
anu.ite I.preAurri care s I.piedice eFecutarea
le/atelor.
;ac I.preAurrile care I.piedic eFecutarea
le/atului sunt strine de voina testatorului sau de
vreo culp a legatarului, le/atul devine caduc
(
.
Be/atul caduc se desfineaz cu e'ect retroactiv.
otrivit art. &'+& C. civ., caducitatea le/atului
intervine In ase cazuri.
a=. Be/atul este caduc dac legatarul nu mai
este n via la data desc,iderii motenirii. Se
prezu. c le/atul este o li0eralitate care a fost fcut
nu.ai In considerarea persoanei le/atarului, intuitu
personae. 5stfel, le/atul nu Ii Intinde, In principiu,
efectele i asupra .otenitorilor le/atarului.
0=. Be/atul este caduc dac le/atarul este
7incapabil de a primi legatul la data desc,iderii
motenirii8. ;ac le/atarul era deAa inca- pa0il In
.o.entul Intoc.irii testa.entului, le/atul nu este
caduc, ci nul.
&
1nAuria tre0uie s fe /rav pentru a le/iti.a
revocarea. ;e eFe.plu, infdelitatea soului constituie o inAurie
/rav.
(
otrivit art. &'+! C. civ., caducitatea sau revocarea
Audectoreasc a unui
le/at /revat cu un le/at-sarcin In favoarea unui ter nu atra/e
inefcacitatea acestui din ur. le/at. Eotenitorii care 0enefciaz
de inefcacitatea le/atului sunt o0li/ai s eFecute le/atul-sarcin.
25
9
;e eFe.plu, In cazul persoanelor Auridice care
au Incetat s .ai eFiste dup .oartea testatorului
sau, datorit .odifcrii capa- citii de folosin, i-au
sc-i.0at o0iectul de activitate.
c=. Be/atul este caduc dac legatarul este
nedemn <indiferent dac nede.nitatea este de drept
sau Audiciar sau .otenirea este le/al ori
testa.entar=.
6ea.inti. c efectele nede.nitii de drept sau
Audiciare pot f Inlturate eFpres prin testa.ent sau
prin act autentic notarial de ctre cel care las
.otenirea.
reciz. c, dup sv7rirea faptei care atra/e
nede.nitatea, efectele nede.nitii pot f Inlturate de
testator nu.ai prin ?o declaraie eFpres@ notarial
<art. %"& alin. & C. civ.=.
d=. Be/atul este caduc dac legatarul renun la
legat. Condiia este ca renunarea le/atarului s
intervin nu.ai dup desc-iderea succesiunii <altfel ar
f nul, deoarece ar alctui un pact asupra unei
.oteniri viitoare=.
4n condiiile art. &&(' C. civ., renunarea la
.otenire, In prin- cipiu, ?nu se presupune@. ;eclaraia
de renunare se face In for. autentic la orice notar
pu0lic sau la .isiunile diplo.atice i ofciile consulare.
entru infor.area terilor, declaraia de renunare se
Inscrie In re/istrul naional, inut In for.at electronic.
6enunarea va f vala0il dac le/atul este su0
condiie suspen- siv, iar le/atarul renun dup
desc-iderea .otenirii, dar Inainte de I.plinirea
condiiei.
e=. Be/atul este caduc dac legatarul decedeaz
naintea mpli- nirii condiiei suspensive i dac acesta
avea caracter pur personal.
reciz. c, atunci c7nd le/atul este fcut su0
condiie sus- pensiv i aceasta este si/ur c nu se va
realiza, le/atul este caduc.
4n cazul In care condiia este rezolutorie, dreptul
le/atarului se va nate ca i c7nd ar f pur i si.plu,
26
0
adic de la desc-iderea .o- tenirii, dar se va desfina
retroactiv dac se Indeplinete condiia.
f=. Be/atul este caduc c7nd bunul a pierit n
totalitate din .otive care nu in de voina testatorului,
In ti.pul vieii testatorului sau Inaintea I.plinirii
condiiei suspensive ce afecteaz le/atul.
;in punct de vedere Auridic, are i.portan dac
o0iectul le/a- tului a pierit In Intre/i.e Inainte de
desc-iderea succesiunii sau dup aceast dat.
C7nd 0unul a pierit Inainte de desc-iderea
succesiunii, le/atul este caduc ca find lipsit de
o0iect
&
. Cauza pieirii lucrului poate fL culpa le/atarului
sau a testatorului, fapta unui ter, un caz fortuit sau de
for .aAor. 5cest caz de caducitate nu poate
interveni dec7t dac le/atul este cu titlu particular,
cci, dac este universal sau cu titlu universal, pieirea
0unului nu poate avea ca efect dec7t acela de a reduce
e.olu.entul le/atului
(
.
4n cazul In care 0unul a pierit nu.ai In parte,
caducitatea le/a- tului va f nu.ai parial.
ieirea 0unului dup desc-iderea succesiunii nu
atrage cadu- citatea le/atului. 4n aceast situaie,
drepturile le/atarului se deose- 0esc In funcie de
I.preAurarea In care a pierit 0unulL dac 0unul a pierit
din culpa de0itorului le/atului sau a unui ter,
le/atarul are dreptul la desp/u0ire, iar dac pieirea s-
a datorat cazului fortuit sau forei .aAore, le/atarul
suport riscul pieirii.
;in .o.entul desc-iderii succesiunii, le/atarul
do07ndete proprietatea 0unului.
D.Legatul con@unctiv 6i dreptul de
acresc(m&nt4
Tot In le/tur cu inefcacitatea le/atelor se pune
i Intre0areaL ce se Int7.pl cu 0unurile ce fceau
o0iectul le/atului care nu Ii produce efecteleT
otrivit art. &'+( C. civ., de inefcacitatea le/atului
proft .o- tenitorii ?ale cror drepturi succesorale ar
f fost .icorate sau, dup caz, Inlturate prin
eFistena le/atului sau care aveau o0li/aia s
eFecute le/atul@.
Eotenitorii care proft de inefcacitatea le/atului
suntL .o- tenitorii le/ali, le/atarii universali, le/atarii
cu titlu universal i c-iar le/atarii cu titlu particular
<dar nu.ai dac au fost Insrcinai cu eFe- cutarea
le/atului In cauz=. ;e eFe.plu, testatorul a
dese.nat doi le/atari universali, iar unul nu accept
le/atulM rezult c al doilea
&
C7nd 0unul a pierit Inainte de Intoc.irea testa.entului, le/atul
va f nul.
(
5 se vedea T.S., col. civ., dec. nr. #%J&%"!, In 2.N. nr. )J&%"), p.
&+#.
le/atar universal proft, cule/7nd i cealalt parte,
Intruc7t are voca- ie la Intrea/a .otenire. ;ac a.0ii
renun, .otenirea va f culea- s de .otenitorii
le/ali.
;e la principiul de .ai sus, Codul civil se a0ate In
dou cazuri, c7nd de inefcacitatea le/atului proft alte
persoaneL
3 In cazul substituiei vulgare, c7nd de
inefcacitatea le/atului proft persoana sta0ilit
su0sidiar de ctre testatorM
3 In cazul legatului con!unctiv, c7nd opereaz
dreptul de acres- c.7nt <sau de adu/ire= In favoarea
cole/atarului.
-egatul con!unctiv este cel al crui 0un
<deter.inat individual sau /eneric= este lsat .ai
.ultor le/atari, fr ca testatorul s indice partea
fecruia, cole/atarii av7nd c-e.are <eventual= la
Intre/ul o0iect <art. &'"# alin. & C. civ.=.
4n cazul le/atului conAunctiv se pot ivi dou situaiiL
3 toi le/atarii accept le/atul, caz In care
c-e.area la Intre/ a fecruia va f li.itat la o parte
din 0un, iar 0unul se va I.pri In pri e/aleM
3 unul sau .ai .uli le/atari nu pot sau nu doresc
s pri.easc le/atul, caz In care prile acestora se
vor cuveni celorlali cole/atari care pri.esc le/atul i
ale cror pri vor crete In .od corespun- ztor <art.
&'"# alin. ( C. civ.=M astfel, opereaz dreptul de
acresc- .7nt <sau de adu/ire=
&
.
reciz. c dreptul de acresc.7nt opereaz
numai dac legatul este con!unctiv. Caracterul
conAunctiv al le/atului poate f rezultatul eFclusiv al
voinei testatorului
(
.
entru ca dreptul de acresc.7nt s opereze,
tre0uie Intrunite ur.toarele condiiiL
3 s eFiste o pluralitate de le/atariM
3 dispoziiile fcute In favoarea lor s ai0 acelai
o0iectM
&
;reptul de acresc.7nt opereaz ?i atunci c7nd o0iectul
le/atului con- Aunctiv Il constituie un dez.e.0r.7nt al dreptului
de proprietate@ <art. &'"# alin. !
C. civ.=.
(
;reptul de acresc.7nt, Inte.eindu-se pe voina
testatorului, poate f acordat cu aAutorul su0stituiei vul/are sau
poate f Inlturat, c-iar In cazul c7nd le/ea Il ad.ite.
3 s eFiste intenia testatorului de a conferi fecrui
cole/atar o vocaie la Intre/ul o0iect, i nu o vocaie
fracionatM
3 unul sau .ai .uli cole/atari s nu poat sau s
nu doreasc s pri.easc le/atul.
4n literatura de specialitate i In practica
Audectoreasc s-a pus pro0le.a dac dreptul de
acresc.7nt opereaz facultativ sau o0li- /atoriu <dac
sunt o0li/ai cole/atarii ce pri.esc le/atul s pri.easc
adaosul sau ar putea s Il refuze, pstr7nd totodat din
le/at ce li s-ar cuveni In lipsa acresc.7ntului=.
Soluia este c dreptul de acresc.7nt opereaz
obligatoriu i ntotdeauna cu sarcini
&
. 5stfel, In toate
cazurile, dreptul de acresc- .7nt are la 0az vocaia
la Intre/ul o0iect al le/atului <c7nd cole/a- tarii
accept le/atul, ei accept pentru Intre/, i nu pentru
o parte a le/atului=.
4n lipsa unei stipulaii contrare a testatorului,
cole/atarii care pri.esc le/atul sunt o0li/ai s
eFecute sarcinile care reveneau cole- /atarilor care nu
au putut ori nu au dorit s pri.easc le/atul <cu
eFcepia sarcinilor cu caracter personal=. ;e eFe.plu,
testatorul a lsat &J( din .otenire la trei le/atariM
dac toi accept, va reveni fecruia c7te &J" din
.otenire, dac Ins unul nu poate sau nu dorete
s pri.easc le/atul, ceilali doi nu pot refuza
surplusul, deoarece ei au acceptat le/atul <de
ase.enea, vor suporta i dato- riile=M rezult c fecare
dintre cei doi va pri.i &J) din .otenire.
;reptul de acresc.7nt se aplic i In cazul
.otenirii le/ale. ;ac .otenirea este deferit .ai
.ultor .otenitori le/ali, partea celui care, find
renuntor, nu dorete s vin la .otenire sau care,
find nevrednic, este Indeprtat de la .otenire prin
puterea le/ii se va do07ndi de ceilali .otenitori
le/ali care au vocaie la Intrea/a .otenire, fecare
proft7nd potrivit cotelor prevzute de le/e. 4n cazul
reprezentrii, partea reprezentatului decedat se
I.parte Intre reprezentanii lui.
;reptul de acresc.7nt opereaz i In cazul
.otenirii le/ale <Intotdeauna o0li/atoriu i cu sarcini=.
&
5 se vedea E. Eliescu, op. cit., p. (*(M Hr. ;eaO, St.
Crpenaru, op. cit.
<&%*!=, p. )##.
Sec7iunea a *%)a4 E#heredarea =de'mo6tenirea>
$ alt dispoziie testa.entar principal ce poate
f cuprins In cadrul testa.entului este eF-eredarea
<dez.otenirea=.
EF-eredarea este acea dispoziie testa.entar
prin care testa- torul Inltur de la .otenire unul sau
.ai .uli .otenitori le/ali <art. &'+) alin. & C. civ.=.
5stfel, orice persoan are posi0ilitatea ca, prin
dero/are de la re/ulile devoluiunii le/ale a .otenirii,
s Inl- ture de la .otenire persoana sau persoanele
nea/reate <indiferent de .otive=.
EF-eredarea este o prero/ativ ce aparine
testatorului, dar care nu se poate eercita nelimitat.
5stfel, .otenitorii rezervatari nu vor putea f Inlturai
In totalitate de la .otenire, neput7nd f astfel lipsii de
rezerva succesoral <care li se cuvine In te.eiul le/ii,
c,iar mpotriva voinei testatorului=
&
.
4n consecin, testatorul poate dez.oteni nu.ai
parial .o- tenitorii rezervatari <c7t privete cotitatea
disponi0il=. Ceilali .ote- nitori, nerezervatari, pot f
dez.otenii fr nicio li.it.
A."elurile e#hered(rii4
;up .odul de .anifestare, voina de a
dez.oteni poate f direct sau indirect <art. &'+)
alin. ( C. civ.=.
a). 0heredarea direct este acea dispoziie
prin care testato- rul declar, In .od eFpres, prin
testa.ent, voina sa de a Inltura de la .otenire
anu.ii .otenitori.
EF-eredarea direct poate f parial sau total.
EF-eredarea direct este parial c7nd testatorul
Inltur de la .otenire anu.ii .otenitori le/ali. 4n
acest caz, voina testatorului se Intre/ete cu cea a
le/iuitorului, In sensul c succesiunea se va cuveni
.otenitorilor le/ali dup Inlturarea celor
dez.otenii.
rin dez.otenirea unuia sau .ai .ultor
.otenitori <dar nu a tuturor=, testatorul a acceptat
indirect sporirea prilor celorlali .o- tenitori le/ali.
&
1nstituia rezervei succesorale va f analizat In cadrul
capitolului rezervat li.itelor dreptului de a dispune prin act Auridic
de 0unurile succesiunii.
;eci, eF-eredarea direct parial poate f
interpretat i ca o instituire indirect de legatari
&
.
EF-eredarea direct este total In cazul In care
testatorul Ii dez.otenete pe toi .otenitorii le/ali
<rude cu vocaie succeso- ral le/al i soul
supravieuitor=.
;e precizat c validitatea unei dispoziii
testa.entare, care
Inltur In totalitate devoluiunea le/al <dac nu
eFist .otenitori rezervatari=, fr a o Inlocui printr-
una testa.entar, difcil de acceptat din punct de
vedere Auridic, a fost totui, recunoscut In doctrin
(
.
4n cazul eF-eredrii totale, 0unurile ce alctuiesc
.otenirea r.7n 0unuri vacante i cu acest titlu
revin co.unei, oraului sau .unicipiului In a crui raz
teritorial se aKau 0unurile la data desc-i- derii
.otenirii <sin/urul .otenitor le/al ce nu poate f
eF-eredat=, In te.eiul art. &&!* C. civ.
b). 0heredarea indirect se realizeaz prin
instituirea unor le/ate care epuizeaz Intrea/a
.otenire. 4n felul acesta, In li.itele cotitii
disponi0ile, .otenitorii le/ali sunt Inlturai de la
succesiu- ne, Intruc7t a institui le/atari Insea.n, In
aceeai .sur, a eF-e- reda .otenitorii le/ali.
$ situaie special intervine In cazul In care
testatorul a lsat un le/at universal In favoarea unui
ter, dez.otenind astfel pe toi .otenitorii le/ali, iar
le/atul este caduc. 4ntre0area care se pune, In acest
caz, este cui i se vor cuveni 0unurile .oteniriiL
.otenitorilor le/ali sau unitii ad.inistrativ-teritoriale
locale T
5precie. c rezolvarea pro0le.ei de .ai sus
depinde de inter- pretarea voinei testatorului. 5stfel,
dac testatorul a dorit s Inde- prteze necondiionat
.otenitorii le/ali de la succesiune, 0unurile devin
vacanteM dac testatorul s-a .ulu.it s prefere
persoana insti- tuit le/atar universal altor .otenitori,
0unurile vor reveni acestora din ur..
&
5 se vedea E. Eliescu, op. cit., p. (*".
(
5 se vedea 5. 1onacu, op. cit., p. &"*-&"%.
B.Eectele e#hered(rii4
Ca efect al eF-eredrii, .otenitorul le/al nu .ai
are vocaie la succesiune.
4n cazul dez.otenirii soului supravieuitor,
.otenitorii din clasa cu care acesta vine In concurs
cule/ partea din .otenire r.as dup atri0uirea
cotei cuvenite soului supravieuitor ca ur.a- re a
dez.otenirii <art. &'+# alin. & C. civ.=.
C7nd, In ur.a dez.otenirii, pe l7n/ soul
supravieuitor, vin la .otenire at7t cel dez.otenit,
c7t i acela care 0enefciaz de dez.otenire, acesta
din ur. cule/e partea r.as dup atri0uirea cotei
soului supravieuitor i a cotei celui dez.otenit
<art. &'+# alin. ( C. civ.=.
5tunci c7nd, In ur.a dez.otenirii, un .otenitor
pri.ete o cot inferioar cotei sale le/ale,
.otenitorul cu care vine In concurs cule/e partea
care ar f revenit celui dez.otenit <art. &'+# alin. !
C. civ.=.
;ac, In ur.a dez.otenirii, o persoan este
Inlturat total de la .otenire, cota ce i s-ar f cuvenit
se atri0uie .otenitorilor cu care ar f venit In concurs
sau, In lipsa acestora, .otenitorilor su0- secveni <art.
&'+# alin. ) C. civ.=.
C4 Nulitatea e#hered(rii4
;ez.otenirea este un act Auridic <o .anifestare
de voin= distinct, cuprins, de re/ul, Intr-un
testa.ent.
Ca orice act Auridic, eF-eredarea tre0uie s se
confor.eze condiiilor de validitate prevzute de art.
&&+% C. civ. 4n caz contrar,
?este supus cauzelor de nulitate, a0solut sau relativ,
prevzute de le/e@ <art. &'+" alin. & C. civ.=.
Ter.enul de prescripie a dreptului la aciunea In
anulare cur/e de la data la care cei dez.otenii au
luat cunotin de dispo- ziia testa.entar prin care
au fost Inlturai de la .otenire, dar nu .ai devre.e
de data desc-iderii .otenirii <art. &'+" alin. ( C. civ.=.
;eoarece teFtul de le/e nu sta0ilete i durata
ter.enului, In- se.n c se aplic dreptul co.un, deci
ter.enul este cel de trei ani. 4n sc-i.0, aciunea In
constatarea nulitii a0solute este i.prescrip- ti0il
eFtinctiv.
Sec7iunea a %)a4 E#ecu7iunea testamentar(
;reptul i Indatorirea de a eFecuta dispoziiile
testa.entare revin, In te.eiul le/ii, .otenitorilor
le/ali i le/atarilor universali.
entru a asi/ura Indeplinirea dispoziiilor sale de
ulti. voin, testatorul poate Ins dese.na unul sau
.ai .uli eFecutori testa- .entari.
EFecutorul testa.entar ?poate f dese.nat i de
ctre un ter deter.inat prin testa.ent@. ;ac au fost
dese.nai .ai .uli eFecu- tori testa.entari, oricare
dintre ei poate aciona fr concursul celorlali, cu
eFcepia cazului In care testatorul a dispus altfel sau le-
a I.prit atri0uiile <art. &'++ alin. & i ( C. civ.=
&
.
otrivit art. %+ din Be/ea nr. +&J('&&, eFecuiunile
testa.en- tare Incepute Inainte de data intrrii In
vi/oare a noului Cod civil nu pot dura .ai .ult de (
ani calculai de la aceast dat, cu posi0i- litatea de
prelun/ire In condiiile dreptului de ad.inistrare <art.
&'+%
C.civ.=.
D 14 8elimitarea e#ecu7iunii testamentare
EFecuiunea testa.entar se prezint ca un
mandat In care eFecutorul testa.entar este
.andatarul, iar testatorul .andantul.
EFecuiunea testa.entar nu este Ins un
.andat de drept co.un, ci un mandat supus unor
reguli speciale. entru aceste consi- derente, eFecuia
testa.entar prezint unele particulariti fa de
.andatul de drept co.un.
a) EFecutorul testa.entar este instituit sau revocat
de testator printr-un Inscris In for. testa.entar sau
prin declaraie autentic notarial <art. &'++ alin. ! C.
civ.=.
Spre deose0ire, .andatul de drept co.un poate
f conferit prin orice Inscris sau c-iar tacit.
b) EFecuiunea testa.entar Incepe s produc
efecte de la .oartea testatorului <.andantului=.
Eandatul <de drept co.un= Inceteaz Ins la
.oartea .an- dantului.
&
uterile eFecutorului testa.entar pot f eFercitate de la
data acceptrii .isiunii prin declaraie autentic notarial <art. &'++
alin. ! C. civ.=.
&)
'
c) uterile <atri0uiile= eFecutorului testa.entar
sunt sta0ilite de le/e.
4n dreptul co.un, .andantul sta0ilete atri0uiile
.andata-
rulu
i.
d) EFecutorul testa.entar, dup ce a acceptat
sarcina, nu .ai
poate, In principiu, s renune la ea.
Eandatarul poate Intotdeauna s renune la
.andat.
e) Ter.enul li.it al I.puternicirii eFecutorului
testa.entar cu sezin este sta0ilit de le/e <doi ani=.
5stfel, eFecutorul testa.entar are dreptul s
ad.inistreze patri.oniul succesoral ?pe o perioad de
cel .ult ( ani de la data desc-iderii .otenirii, c-iar
dac testatorul nu i-a conferit In .od eFpres acest
drept@ <art. &'+% alin. & C. civ.=
&
.
rin testa.ent, dreptul de ad.inistrare poate f
restr7ns doar la o parte din patri.oniul succesoral sau
la un ter.en .ai scurt.
;urata .andatului din dreptul co.un este li0er
convenit de
pr
i.
Ca o incapacitate special In .aterie, persoana
lipsit de
capacitate de eFerciiu sau cu capacitate de eFerciiu
restr7ns nu poate f eFecutor testa.entar <art. &'+*
C. civ.=.
D 24 8repturile 6i o3liga7iile =puterile>
e#ecutorului testamentar
EFecutorul testa.entar are sarcina de a asigura
eecutarea dispoziiilor testamentare.
otrivit art. &'*' alin. & C. civ., eFecutorul
testa.entar este o0li/atL
3 s cear punerea si/iliilor, dac printre
.otenitori sunt i .inori, persoane puse su0
interdicie Audectoreasc sau dispruteM
&)
&
3 s fac inventarul 0unurilor .otenirii In
prezena sau cu citarea .otenitorilorM
3 s cear instanei Incuviinarea v7nzrii
0unurilor, In lips de su.e sufciente pentru eFecutarea
le/atelor
(
M
&
Ter.enul de ( ani poate f prelun/it de instana de Audecat,
pentru .otive te.einice, prin acordarea unor ter.ene succesive
de c7te un an <art. &'+% alin. !
C. civ.=.
(
;e precizat c instana va putea Incuviina v7nzarea
i.o0ilelor succesorale nu.ai dac nu eFist .otenitori rezervatari
<art. &'*' alin. & lit. c C. civ.=.
3 s depun toate dili/enele pentru eFecutarea
testa.entului, iar In caz de contestaie, pentru a apra
validitatea saM
3 s plteasc datoriile .otenirii, dac a fost
I.puternicit In acest sens prin testa.ent <In lipsa unei
ase.enea I.puterniciri, eFe- cutorul testa.entar va
putea ac-ita datoriile nu.ai cu Incuviinarea instanei=M
3 s Incaseze creanele .otenirii.
;e precizat c testatorul poate dispune ca
eFecutorul testa- .entar s procedeze la partaAarea
0unurilor .otenirii. 4n acest caz, partaAul produce Ins
efecte ?nu.ai dac proiectul prezentat de ctre
eFecutor a fost apro0at de toi .otenitorii@ <art. &'*'
alin. ( C. civ.=.
;e precizat c dispoziiile art. &'*' C. civ., sunt
aplica0ile i In cazul .otenirilor care se desc-id
dup data intrrii In vi/oare a noului Cod civil, caz In
care eFecutorii cu sau fr sezin instituii prin
testa.ente anterioare acestei date au atri0uiile
prevzute de noua re/le.entare, ?cu eFcepia cazului
In care au fost li.itate eFpres de testator@ <art. %* din
Be/ea nr. +&J('&&=.
4n principiu, drepturile eecutorului testamentar
nu pot f cesionate. Ca eFcepie, ?.isiunea
eFecutorului testa.entar nu.it In considerarea unei
funcii deter.inate poate f continuat de ctre
persoana care preia acea funcie@ <art. &'*& C. civ.=.
otrivit art. &'*( alin. & C. civ., ?la sf7ritul
fecrui an i la Incetarea .isiunii sale, eFecutorul
testa.entar este o0li/at s dea socoteal pentru
/estiunea sa, c-iar dac nu eFist .otenitori
rezervatari@. $0li/aia se trans.ite .otenitorilor
eFecutorului.
EFecutorul testa.entar rspunde ca un .andatar
In le/tur cu eFecutarea dispoziiilor testa.entare. 4n
cazul pluralitii de eFe- cutori testa.entari,
?rspunderea acestora este solidar, cu eFcepia
cazului In care testatorul le-a I.prit atri0uiile i
fecare dintre ei s-a li.itat la .isiunea Incredinat@
<art. &'*( alin. ( i ! C. civ.=.
5ctivitatea eFecutorului testa.entar este /ratuit,
dac testato- rul nu a sta0ilit o re.uneraie In sarcina
.otenirii <art. &'*! C. civ.=.
C-eltuielile fcute de eFecutorul testa.entar In
eFercitarea puterilor sale sunt In sarcina .otenirii <art.
&'*) C. civ.=.
27
9
D ?4 Fncetarea e#ecu7iunii testamentare
otrivit art. &'*# C. civ., eFecuiunea testa.entar
Inceteaz In ur.toarele cazuriL
3 prin Indeplinirea sau i.posi0ilitatea aducerii la
Indeplinire a .isiunii pri.iteM
3 prin renunare In for.a unei declaraii autentice
notarialeM
3 prin decesul eFecutorului testa.entarM
3 prin punerea su0 interdicie Audectoreasc a
eFecutorului testa.entarM
3 prin revocarea de ctre instan a eFecutorului
testa.entar care nu Ii Indeplinete .isiunea ori o
Indeplinete In .od necores- punztorM
3 prin eFpirarea ter.enului In care se eFercit
dreptul de ad.i- nistrare, afar de cazul In care
instana decide prelun/irea ter.e- nului.
Sec7iunea a %*)a4 Limitele dreptului de a
dispune prin acte @uridice de 3unurile succesiunii
4n principiu, orice persoan fzic poate dispune
aa cum dorete de bunurile sale i pentru ti.pul
c7nd nu va .ai f In via. 5stfel, ?le/ea consacr
principiul libertii testamentare, In sensul c orice
persoan fzic capa0il poate dispune de patri.oniul
su@ mortis causa <s.n.=
&
.
;reptul persoanei fzice de a dispune prin acte
Auridice de 0unurile ce vor alctui .otenirea a fost
Ins recunoscut numai n anumite limite
(
. 5stfel, s-au
i.pus ur.toarele reguliL
3 dispoziia mortis causa este un act Auridic ce
poate I.0rca nu.ai for.a unor testamente
esenialmente revocabileM
3 sunt interzise actele Auridice asupra motenirilor
viitoare, nedesc-ise <art. %#" C. civ.=.
28
0
&
5 se vedea Hr. ;eaO, op. cit., p. !('.
(
Bi.itele dreptului de a dispune prin acte Auridice de 0unurile
.otenirii sunt dictate de ?ordinea pu0lic succesoral@M a se
vedea E. 9ri.aldi, op. cit. <(''&=, p. (+!.
3 testatorul poate face, In principiu, orice
li0eraliti, cu condi- ia de a nu nclca rezerva
succesoral <art. &'*" C. civ.=.
6ezerva succesoral este o parte a .otenirii pe
care le/ea o atri0uie unor persoane apropiate
defunctului <.otenitori rezer- vatari=, c-iar I.potriva
voinei dispuntorului. 5cesta, In prezena
.otenitorilor rezervatari, nu poate dispune prin
li0eraliti dec7t de o parte din .otenire, nu.it
cotitate disponibil.
rezent., In continuare, succint, cele trei li.ite
ale dreptului de a dispune prin acte Auridice de 0unurile
succesiunii.
D 14 Gprirea actelor =pactelor> asupra
mo6tenirii nedeschise
otrivit art. %#" C. civ., sunt interzise ?actele
Auridice av7nd ca o0iect drepturi eventuale asupra unei
.oteniri nedesc-ise Inc, precu. actele prin care se
accept .otenirea sau se renun la aceasta, Inainte
de desc-iderea ei, ori actele prin care se Instrineaz
sau se pro.ite Instrinarea unor drepturi care s-ar
putea do07ndi la desc-iderea .otenirii@
&
.
2ustifcarea interdiciei i.puse de art. %#" C. civ.,
In privina actelor asupra succesiunilor nedesc-ise
este de natur .oral, contravenind re/ulilor de
convieuire social. 5stfel, In doctrin s-a apreciat c
?ele trezesc dorina .orii celui care las .otenirea@
(
.
reciz. c, potrivit art. &((* C. civ., ca re/ul,
?contractele pot purta i asupra 0unurilor viitoare@. 4n
cate/oria 0unurilor viitoare nu este Ins cuprins i
.otenirea. 5stfel, o0iectul unui contract nu poate
?purta@ asupra 0unurilor cuprinse Intr-o .otenire
eventual <care nu a fost desc-is deoarece autorul ei
este In via=.
A.Condi7ii4
otrivit art. %#" C. civ., oprirea actelor ?asupra
unei .oteniri nedesc-ise@ presupune Indeplinirea a
patru condiii.
&
reciz. c In doctrina naional interdicia de fa a fost
consacrat su0 denu.irea de ?oprirea pactelor asupra
succesiunilor viitoare@ <nepreluat Ins i de dispoziiile noului Cod
civil=.
(
5 se vedea Hr. ;eaO, St. Crpenaru, op. cit. <&%*!=, p. )"'.
a=. S eiste un act (o convenie= cu privire la o
.otenire, inclusiv actele !uridice unilaterale de
acceptare sau renunare asupra unei .oteniri
viitoare
&
.
0=. $0iectul actului <conveniei= s fe o motenire
nedesc,is.
;up desc-iderea .otenirii, succesorii pot
dispune li0er de drepturile do07ndite prin .otenire.
;ata desc-iderii .otenirii este .o.entul In raport cu
care se apreciaz vala0ilitatea actului.
c=. ;reptul ?ce se do07ndete sau la care se
renun tre0uie s fe un drept succesoral eventual, o
si.pl eFpectativ, iar nu un drept actual i
nenscut@.
(
7n In .o.entul desc-iderii succesiunii,
drepturile celui care ar ur.a s .oteneasc sunt
simple nde!di, deoarece titularul are dreptul de a
dispune i a sc-i.0a discreionar i nesuscepti0il de
a0uz, oric7nd In ti.pul vieii sale, dispoziiile mortis
causa.
;reptul succesoral eventual prezint ase.nri cu
dreptul su0 condiie suspensiv <a crui natere este
condiionat de un eveni- .ent viitor i nesi/ur=.
5v7nd In vedere c eveni.entul In cauz este .oartea
<care, .ai devre.e sau .ai t7rziu, este si/ur=, Intre
cele dou eFist i deose0iri
!
.
4n consecin, dreptul eventual este acel drept
cruia i lipsesc att obiectul& ct i subiectul,
netiindu-se In viitor dac o0iectul va eFista i dac
dreptul va aparine unei alte persoane.
d=. 5ctul Auridic s nu 'ac parte dintre cele
permise, In .od eFcepional, de lege. ;e eFe.plu,
este vala0il I.preala de ascen- dent fcut prin
acte inter vivos, dac s-au respectat condiiile de
fond i de for. prevzute de art. &&"'-&&"( C. civ.
)
B.Nulitatea actelor asupra mo6tenirilor
nedeschise4
4n confor.itate prevederile art. %#" C. civ.,
actele <pactele= asupra succesiunilor viitoare
<nedesc-ise= sunt sancionate cu nulita- tea absolut.
&
5 se reine c interdicia vizeaz deopotriv at7t actele
Auridice de for.aie 0ilateral <contractele=, c7t i pe cele
unilateraleM a se vedea Hr. TerrC, P. BeQuette, op. cit., p. )**.
(
5 se vedea E. Eliescu, op. cit., p. (%%-!'(.
!
entru a.nunte, a se vedea C. Sttescu, op. cit., p. &**.
)
5 se vedea Hr. ;eaO, op. cit., p. !(-!().
Sunt deci nule a0solutL
3 cesiunea drepturilor succesorale ale unui
eventual .oteni- tor fcut Inaintea .orii lui de
cuiusM
3 mpreala Intre .otenitori a unei succesiuni
nedesc-iseM
3 actul <pactul= prin care eventualii .otenitorii
convin c nu vor aplica testamentul titularului lor sau
c l vor respecta.
Sanciunea nulitii a0solute se Austifc prin
aceea c ase.e- nea convenii <prin caracterul lor
irevoca0il= aduc atin/ere dreptului celui care las
.otenirea de a dispune de 0unurile sale p7n In
ulti.a clip a vieii sale, prin acte Auridice
esenialmente revocabile.
4n doctrin s-a pus Intre0area dac nulitatea
pactului asupra unei succesiuni viitoare poate f
acoperit prin confr.area actului mortis causa de
ctre .otenitori dup .oartea testatorului.
Consider. corect rspunsul potrivit cruia
validarea actului prin confr.are sau ratifcare nu este
posibil
&
.
D 24 Su3stitu7ia 9deicomisar(
4n principiu, le/ea per.ite celui care las
.otenirea s dispu- n li0er, de 0unurile sale <prin
le/at cuprins In testa.ent=.
4n /eneral, testatorul dispune printr-un sin/ur
le/at Inc-eiat In favoarea unuia sau .ai .ultor
le/atari, care produce efecte fa de toi le/atarii <la
.o.entul desc-iderii .otenirii=. Ca eFcepie, testa-
torul poate lsa .otenirea la doi sau .ai .uli
le/atari succesivi <prin care .otenirea s fe
trans.is de la unul la cellalt, potrivit voinei
testatorului=.
otrivit noului Cod civil, li0eralitatea care const
In o0li/aia celui /ratifcat <nu.it instituit=, de a
administra bunurile lsate cu titlu gratuit i de a le
transmite altei persoane dese.nat de dispu- ntor
<nu.it su0stituit= nu produce e'ecte <?dec7t In cazul
In care este per.is de le/e@ 3 art. %%! C. civ.=.
(
4n consecin, este interzis le/atul prin care
testatorul dispune de patri.oniul su In favoarea
succesiv a doi le/atari <instituitul
&
entru opinie contrar, E. Safta-6o.ano, Dreptul de
motenire& Ed 9rap-iF, 1ai, &%%#, p. (*+.
(
5 se Inele/e c, In acest caz, In principiu& liberalitatea nu este
valabil.
find o0li/at s ad.inistreze i s le trans.it, apoi In
ti.pul vieii, su0stituitului=.
Ce eFcepie, la interdicia i.pus de art. %%! C.
civ., substituia fdeicomisar este permis de lege.
A.8e9nire 6i elemente constitutive4
Substituia fdeicomisar este o dispoziie
<sarcin= cuprins Intr-o li0eralitate <testa.ent ori
donaie= permis de lege, prin care dispuntorul o0li/
pe instituit s ad.inistreze 0unurile pri.ite i s le
trans.it la moartea sa& altei persoane <dese.nat tot
de dispu- ntor= nu.it su0stituit <art. %%) alin. & C.
civ.=.
;e eFe.plu, dispuntorul 5 <testatorul= las un
i.o0il lui B <nu.it instituit=, cu o0li/aia pentru B de a
pstra i conserva i.o0ilul <i a nu-l Instrina ori /reva=
i apoi a-l trans.ite, la .oartea sa, lui C <nu.it
substituit), pe care l-a dese.nat tot dispuntorul 5.
6ezult c, In concepia noului Cod civil, ceea ce
difereniaz su0stituia fdeico.isar <per.is de le/e=
de li0eralitatea prevzut de art. %%! C. civ. <pro-i0it
de le/e= este .o.entul transferului 0u- nului ctre
su0stituit, n timpul vieii sau la moartea instituitului.
&
rin su0stituia fdeico.isar, testatorul dispune
at7t pentru propria-i .oarte, c7t i pentru .oartea
instituitului. 5stfel dispun- torul sta0ilete ordinea
succesoral a bunurilor sale nu nu.ai pentru propria sa
.oarte, c7t i a /ratifcatului su.
Su0stituia fdeico.isar presupune eFistena unui
dispuntor <testatorul sau donatorul= i a cel puin doi
le/atari succesiviL insti- tuitul i su0stituitul.
otrivit art. %%) alin. ( C. civ., ?instituitului i se
aplic In .od corespunztor dispoziiile din prezentul
cod referitoare la fduciar@, In
&
Ne eFpri.. nedu.erirea fa de dispoziiile i.precise i
contradictorii ale art. %%!-%%) alin. & C. civ. 5stfel, potrivit titlului
seciunii a !-a ?Su0stituiile fdeico.i- sare@ s-ar putea interpreta c
?ele@ sunt <cel puin= douL cea prevzut de art. %%! i cea
prevzut de art. %%) alin. & C. civM In sc-i.0, denu.irile .ar/inale
?noiune@ i respectiv ?su0stituia fdeico.isar@ las i.presia unei
sin/ure instituii. 4n ceea ne privete, In confor.itate cu
accepiunea consacrat In doctrin i practic, opin. In favoarea
celei re/le.entate <i per.ise de aceast dat= de art. %%) alin. & C.
civ.
consecin el tre0uie s prezinte /araniile le/ale
pentru asi/urarea ad.inistrrii i a transferului ctre
su0stituit.
1ncapacitile de a dispune se apreciaz In
raport cu dispu- ntorul, iar cele de a pri.i, In raport
cu instituitul i cu su0stituitul <art. %%) alin. ! C. civ.=.
Su0stituia fdeico.isar poate f numai unic,
adic poate f sta0ilit un singur substituit <i deci nu
poate f gradual, c7nd dispu- ntorul /reveaz pe
pri.ul su0stituit cu o su0stituie In favoarea unui al
doilea, al treilea su0stituit etc.=
&
. 5stfel, ?su0stituitul nu
poate f, la r7ndul su, supus o0li/aiei de ad.inistrare
i de trans.itere a 0unurilor@ <art. %%" alin. ! C. civ.=.
B.Condi7iile su3stitu7iei 9deicomisare4
EFistena su0stituiei fdeico.isare presupune
Indeplinirea ur.toarelor trei condiiiL
a=. ;ispuntorul s f fcut dou sau .ai .ulte
li0eraliti, ce ur.eaz s fe eecutate succesiv,
av7nd acelai obiect, ctre dou sau mai multe
persoane di'erite. ;eci, su0stituia fdeico.isar pre-
supune dou sau .ai .ulte trans.isiuni succesive, cu
titlu /ratuit,
?desprite una de cealalt printr-o scurgere de timp@
<s.n.=
(
M
0=. 1nstituitul s fe o0li/at de dispuntor a pstra
i conserva (i a nu nstrina ori greva) 0unurile
pri.ite, pentru a le trans.ite apoi su0stituitului.
5stfel, 0unurile .otenirii vor f lovite de indis-
poni0ilitate. Hace. Ins precizarea c, potrivit art. ))
din Constituie, dreptul proprietarului de a dispune li0er
de 0unurile sale este /aran- tat de le/eM
c=. ;reptul su0stituitului se nate numai la decesul
instituitului. reciz. c dispoziia prin care
instituitul este o0li/at s trans.i-
t 0unul su0stituitului, n timpul vieii sale <i nu la data
.orii lui=, nu constituie su0stituie fdeico.isar In
sensul art. %%) alin. & C. civ. i, In consecin, se supune
dispoziiilor pro-i0itive ale art. %%! C. civ.
!
&
4n consecin, nu este posi0il ca su0stituia s f fost fcut In
folosul tuturor descendenilor <la infnit= i, deci, su0stituia
fdeico.isar nu poate f nici venic <perpetu=.
(
5 se vedea Hr. ;eaO, op. cit., p. !(+.
!
5 se vedea E. Eliescu, op. cit., p. !&".
C.Eectele su3stitu7iei 9deicomisare4
otrivit art. %%# alin. & C. civ., sarcina produce
efecte nu.ai cu privire la 0unurile care au constituit
o0iectul li0eralitii i care la data decesului
instituitului pot f identifcate i se a6 n patrimoniul
su.
Ca eFcepie, de la re/ula de .ai sus, atunci ?c7nd
li0eralitatea are ca o0iect valori .o0iliare, sarcina
produce efecte i asupra valo- rilor .o0iliare care le
Inlocuiesc@ <art. %%# alin. ( C. civ.=.
4n cazul i.o0ilelor, sarcina este supus notrii In
cartea fun-
ciar
.
;repturile su0stituitului se nasc la .oartea
instituitului. Su0sti-
tuitul do07ndete 0unurile care constituie o0iectul
li0eralitii ca efect al voinei dispuntorului <i poate
dispune de acestea=.
4n vederea eFecutrii sarcinii, dispuntorul poate
i.pune instituitului constituirea de /aranii i
Inc-eierea unor contracte de asi/urare <art. %%+ C.
civ.=.
;ac instituitul este .otenitor rezervatar al
dispuntorului,
sarcina nu poate nclca rezerva sa succesoral <art. %%*
C. civ.=.
4n caz de caducitate, prin predecesul
su0stituitului <ori prin renunarea acestuia ?la
0enefciul li0eralitii@=, ?0unul revine insti- tuitului, cu
eFcepia cazului In care s-a prevzut c 0unul va f cules
de .otenitorii su0stituitului ori a fost dese.nat un al
doilea su0stituit@ <art. &''' C. civ.=.
D.Legatul r(m(6i7ei =li3eralit(7ile re'iduale>4
otrivit art. &''& C. civ., Intr-o li0eralitate ?se
poate stipula ca su0stituitul s fe /ratifcat cu ceea
ce r.7ne, la data decesului instituitului, din donaiile
sau le/atele fcute In favoarea acestuia din ur.@.
-egatul rmiei, cunoscut In doctrin i ca
fdeico.is fr inaliena0ilitate, este o li0eralitate care
nu oblig legatarul s con- serve bunurile, put7nd In
ti.pul vieii s le Instrineze Ins, la .oar- tea sa, este
obligat s trans.it patri.oniul su succesoral unei
tere persoane desemnate de dispuntor.
4n consecin, le/atul r.iei ?nu Il I.piedic
pe instituit s Inc-eie acte cu titlu oneros@ <s.n.= i nici
s rein 0unurile ori su.ele o0inute In ur.a Inc-eierii
acestora <art. &''( C. civ.=.
1nstituitul nu poate ns s dispun prin testament
de bunurile care au constituit obiectul unei liberaliti
reziduale <art. &''! alin. &
C. civ.=. Tot astfel, dispuntorul poate interzice
instituitului s dispun de 0unuri prin donaie. Cu toate
acestea, atunci c7nd este .otenitor rezervatar al
dispuntorului, instituitul pstreaz posi0ilitatea de a
dispune prin acte Intre vii sau pentru cauz de .oarte
de 0unurile care au constituit o0iectul donaiilor
i.putate asupra rezervei sale succesorale <art. &''!
alin. ( C. civ.=.
;e precizat c instituitul se 0ucur de aa-zisa
?independen patri.onial@, Intruc7t ?nu este inut s
dea socoteal dispuntorului ori .otenitorilor
acestuia@ de .odul In care a dispus de 0unurile
le/atului <art. &'') C. civ.=.
4n conteFtul /eneral, preciz. c su0stituia
fdeico.isar .ai prezint ase.nri i cu alte
instituii apropiate <fr Ins a se con- funda cu
acestea=, cu. ar fL fdeico.isul fr o0li/aie i du0lul
le/at condiional.
Dublul legat condiional <le/atul alternativ= este o
dispoziie a testatorului prin care acesta face dou
liberaliti sub aceeai con- diie i av7nd acelai
o0iect. Cele dou condiii se deosebesc, Intruc7t cea
i.pus instituitului este rezolutorie, iar cea i.pus
su0stituitului este suspensiv
&
.
@ideicomisul 'r obligaie este o li0eralitate
fcut /ratifca- tului fr o0li/aia de a conserva
0unurile i a le trans.ite la .oartea sa altei persoane.
;ispuntorul adreseaz le/atarului numai o rug-
minte de a /ratifca alt persoan i numai dac
bunurile motenirii vor mai eista la .oartea ulti.ului
(
.
E4 No7iunea de su3stitu7ie ordinar( =vulgar(>4
Substituia ordinar este o dispoziie cuprins Intr-o
li0eralitate <donaie sau testa.ent=, prin care
dispuntorul dese.neaz, In .od su0sidiar, unul sau
.ai .uli su0stituii pentru ipoteza In care pri.ul
&
5 se vedea ;. C-iric, op. cit., p. &(" i ur..
(
5 se vedea Hr. ;eaO, op. cit., p. !(% i ur..
&#
'
/ratifcat nu ar putea sau ?renun la 0enefciul li0eralitii@
<art. &'''
C. civ.=.
Su0stituia ordinar <vul/ar= este o msur de
prevedere a dispuntorului pentru cazul In care
le/atul devine inefcace i este permis de lege <ca i
su0stituia fdeico.isar=.
4n principiu, su0stituia ordinar poate I.0rac trei
for.eL
3 simpl, In care dispuntorul su0stituie
le/atarului principal un alt le/atarM de eFe.plu, 5
<testatorul= instituie le/atar universal pe B, dar prevede
totodat c, dac B va predeceda, patri.oniul succe-
soral s revin lui C
&
M
3 multipl, In care dispuntorul dese.neaz, pe
l7n/ instituit, .ai .uli le/atari In su0sidiarM de
eFe.plu, 5 <testatorul= instituie le/atar universal pe B,
dar prevede c, dac B nu accept .otenirea,
patri.oniul succesoral s revin lui C i ;M
3 reciproc, In care, dac au fost instituii .ai
.uli le/atari In cote diferite, se prezu. c i
le/atarilor su0stituii le vor reveni aceleai coteM de
eFe.plu, dac 5 <testatorul= instituie le/atari pe B cu
&J! din .otenire i pe C cu (J! din .otenire i, In
su0sidiar acestora, pe ; i E, In cazul In care B i C
nu pot pri.i .otenirea, aceasta se va trans.ite lui ;
i E tot In cotele de &J!, respectiv (J! din .otenire.
rincipala deose0ire dintre su0stituia
fdeico.isar i cea vul/ar const In aceea c, In
ulti.ul caz, cei doi le/atari nu vin suc- cesiv la
.otenire <ci alternativ=.
4n consecin, In cazul su0stituiei ordinare, at7t
dreptul su0sti- tuitului, c7t i al instituitului se nasc
la moartea dispuntorului i dintre cei doi le/atari se
va ale/e nu.ai unul. 5stfel, dac instituitul va pri.i
le/atul, dreptul su0stituitului nu se va .ai nate
<pentru neIndeplinirea condiiei suspensive=.
D ?4 Gprirea li3eralit(7ilor care Ancalc( re'erva
&#
&
succesoral(
4n principiu, o persoan fzic poate dispune, In
ti.pul vieii, li0er i neIn/rdit de averea sa. 5stfel, ea
poate, prin acte inter vivos,
&
5 se vedea ;. Eurean, V. 2osef, op. cit. <&%%"=, p. "& i
Aurisprudena citat de autori.
s-i Instrineze toat averea <Intruc7t ni.eni nu este
o0li/at s lase o .otenire=.
Bi0ertatea persoanei nu poate f Ins nelimitat.
rin eFcepie, dreptul acesteia de a dispune li0er de
0unurile sale prin liberaliti este ngrdit de le/e In
privina rezervei succesorale i a cotitii dis- ponibile
<art. &'*"-&'%' C. civ.=
&
. 5stfel, In vederea proteArii
unor apropiai ai defunctului I.potriva li0eralitilor
eFcesive ale acestuia, le/iuitorul a sta0ilit i.perativ un
drept la succesiune In favoarea .o- tenitorilor le/ali
rezervatari.
$ezerva succesoral este o parte a .otenirii pe
care le/ea o atri0uie unor persoane apropiate
defunctului <.otenitorii rezerva- tari=, c-iar I.potriva
voinei dispuntorului ?.anifestat prin li0erali- ti ori
dez.oteniri@ <art. &'*" C. civ.=. 5stfel, In prezena
rezer- vatarilor, o persoan nu poate dispune prin
li0eraliti dec7t de o parte din .otenirea sa, nu.it
cotitate disponi0il.
Cotitatea disponibil este partea din .otenire
asupra creia defunctul poate dispune li0er, at7t prin
li0eraliti, c7t i prin acte cu titlu oneros
(
. Cotitatea
disponi0il se o0ine prin scderea din .asa
succesoral a rezervei.
4n lipsa .otenitorilor le/ali nerezervatari,
testatorul poate dis- pune de 0unurile .otenirii dup
cu. dorete, fr li.ite, at7t prin acte cu titlu oneros,
c7t i /ratuit.
4n consecin, c7nd eFist .otenitori rezervatari,
iar defunctul a dispus de 0unurile sale prin donaii
iJsau testa.ent, .asa succeso- ral se I.parte In
dou priL rezerva succesoral i cotitatea disponi-
bil.
A.Caracterele @uridice ale re'ervei succesorale4
6ezerva succesoral se particularizeaz prin cele
dou caracte- re AuridiceL este o parte a .otenirii i
este lovit de indisponi0ilitate.
&
Hace. precizarea c le/ea In/rdete nu.ai dreptul de
dispoziie al titula- rului dreptului de proprietate asupra
liberalitilor, i nu dreptul de dispoziie asupra actelor cu titlu
oneros.
(
otrivit art. &'*% C. civ., ?cotitatea disponi0il este partea
din 0unurile
.otenirii care nu este rezervat prin le/e i de care defunctul
putea dispune In .od neIn/rdit prin li0eraliti@.
29
9
a=. $ezerva este o parte a motenirii i anu.e,
aceea pe care le/ea o defer, In .od i.perativ,
.otenitorilor rezervatari, I.po- triva voinei
defunctului.
;reptul la rezerv este un drept propriu, nscut
la data des- c-iderii .otenirii, i nu un drept dobndit
de la defunct pe cale suc- cesoral
&
. 5ltfel, toate actele
defunctului ar f opoza0ile .otenito- rului rezervatar,
inclusiv cele prin care se aduce atin/ere rezervei, i
deci ocrotirea le/al a rezervatarilor nu ar .ai putea f
efcient.
6ezerva nu este o parte din .otenirea pe care
defunctul o las e'ectiv, ci o poriune din .otenirea
pe care acesta ar f lsat-o dac nu ar f 'cut donaii
(
.
;in caracteristica rezervei de parte a motenirii
rezult ur.- toarele consecine !uridiceL
3 rezerva poate f pretins nu.ai de ctre
.otenitorii care au vocaie i care vin efectiv la
.otenire. 5stfel, vin efectiv la .otenire nu.ai
persoanele care fac parte din clasa de .otenitori sau
/rupul de rudenie cu vocaie succesoral util
<concret=, au capacitate succesoral, nu sunt
nedemne i nici nu au renunat la .otenire
!
M
3 acceptarea sau renunarea la rezerv a
eventualilor .ote- nitori rezervatari, fcut Inainte de
desc-iderea .otenirii, este nul a0solut <acte asupra
unei succesiuni viitoare=M
3 c7nd eFist o pluralitate de .otenitori
rezervatari, rezerva succesoral este colectiv, global
<i nu individual=. EFcepie face rezerva soului
supravieuitor, care se atri0uie n mod individual, c-iar
dac vine la .otenire In concurs i I.preun cu ali
.ote- nitori rezervatari. ;e .enionat c rezerva se
calculeaz In raport de nu.rul .otenitorilor
rezervatari care vin e'ectiv la .otenireM
&
5 se vedea Hr. ;eaO, St. Crpenaru, op. cit. <&%*!=, p. )"".
30
0
(
5 se vedea 6. opescu, -imitele dreptului de a dispune prin
acte !uridice de bunurile motenirii, In C. Toader, B. Stnciulescu, 6.
opescu, G. Stoica, op. cit., p. ##.
!
;e eFe.plu, ?prinii defunctului nu au dreptul la rezerv In
prezena descendenilor, pentru c, In acest caz, ei nu au vocaie
succesoral util <concret=, Intruc7t fac parte din clasa a 11-a de
.otenitori le/ali@. ;e ase.enea, .otenitorul rezervatar care
renun la .otenire pierde i dreptul asupra rezervei ce i se cuve-
nea, Intruc7t devine, prin renunare, o persoan strin de
.otenireM a se vedea Hr. ;eaO, op. cit., p. #".
3 .otenitorii rezervatari au dreptul la rezerva
le/al n natur <nu su0 for.a unui ec-ivalent In 0ani=.
;ac prin actele li0erale ale titularului s-a Inclcat
rezerva, aceasta va f reIntre/it, de ase.enea, In
natur, i nu prin ec-ivalent. 4n cazuri de eFcepie i
nu.ai In condiiile eFpres prevzute de le/e, rezerva
va putea f atri0uit su0 for.a unui ec-ivalent In 0ani.
;e eFe.plu, dac 0unul donat a fost Instrinat de
donatar Inainte de desc-iderea .otenirii.
0=. $ezerva succesoral este indisponibil In
sensul c partea din .otenire care constituie rezerva
succesoral ?nu poate f tir0it prin donaii sau
le/ate@
&
.
1ndisponi0ilitatea rezervei succesorale este relativ
i parial.
1ndisponi0ilitatea este relativ, deoarece dreptul
de a dispune al celui ce las .otenirea este li.itat
numai n prezena motenito- rilor rezervatari i numai
n 'olosul lor. Nu.ai .otenitorii rezervatari pot invoca
atin/erea adus rezervei i nu.ai ei pot pretinde
reIntre- /irea acesteia.
1ndisponi0ilitatea este parial su0 du0lu aspectL
3 ea lovete nu.ai o fraciune a .otenirii
<rezerva succeso- ral=, nu i cotitatea disponi0ilM
3 actele cu titlu oneros sv7rite de titular sunt
vala0ile i opo- za0ile .otenitorilor rezervatari
<deoarece nu intr In .asa succe- soral=M astfel, nu
toate actele defunctului vor f raportate la cotitatea
disponi0il, ci nu.ai donaiile i le/atele.
reciz. c pro0le.a caracterelor rezervei
succesorale este una disputat In doctrina de
specialitate. 4n acest conteFt, se apre- ciaz c la cele
de .ai sus se pot adu/a i alte caractere precu.L
caracterul i.perativ, caracterul colectiv, caracterul de
ordine pu0lic etc.
B.Re'erva succesoral( a descenden7ilor4
otrivit art. &'*+ C. civ., sunt motenitori
rezervatariC soul supravieuitor, descendenii <fr
li.it In /rad= i ascendenii privile- giai <tatl i
.a.a= ai defunctului.
&
5 se vedea E Eliescu, op. cit. <1=, p. !(#.
6ezerva succesoral a fecrui .otenitor
rezervatar este de !umtate din cota succesoral care,
In a0sena li0eralitilor sau dez- .otenirilor, i s-ar f
cuvenit ca .otenitor le/al <art. &'** C. civ.=.
4n consecin, rezerva se va calcula din masa de
bunuri pe care de'unctul ar f lsat-o dac nu ar f 'cut
donaii <i nu aceea pe care a lsat-o efectiv=.
;escendenii care cule/ rezerva sunt rudele In
linie dreapt descendent ale defunctului. 4n acest
sens, prin descendeni se Ine- le/ nu nu.ai
descendenii de /radul 1, dar i ceilali descendeni
<nepoi, strnepoi etc.=
&
.
;escendenii pot proveni din cstorie, cei din
afara cstoriei, precu. i cei adoptai.
rin adopia Inc-eiat dup intrarea In vi/oare
a $.:.9. nr. (#J&%%+ i, In prezent, In condiiile art.
)"% i ur.. C. civ., fliaia dintre copilul adoptat i
prinii si naturali Inceteaz <deci el nu va putea cere
rezerva din .otenirea prinilor naturali=. 4n sc-i.0,
In cazul adopiei cu efecte restr7nse, vala0il
Inc-eiat Inainte de &( iunie &%%+ <adic Inainte de
intrarea In vi/oare a $.:.9. nr. (#J&%%+=, adoptatul
avea un drept la rezerv at7t fa de .otenirea lsat
de rudele lui freti, c7t i fa de averea adoptatorilor
si
(
.
;escendenii pot veni la .otenire at7t n nume
propriu, c7t i prin reprezentare, fr consecine
diferite In planul rezervei succe- sorale.
C7nd rezervatarii vin la .otenire In nu.e
propriu, rezerva se va I.pri Intre ei, pe capete.
C7nd rezervatarii vor veni la .otenire prin
reprezentare, rezerva se va I.pri Intre ei, pe tulpini.
;e eFe.plu, dac defunctul a lsat un fu 5 i doi
nepoi C i E, copii ai lui B <alt fu predecedat al
defunctului=, rezerva acestora va f de 2B5 din
motenire, din care 5
&
reciz. c, potrivit Codului civil de la &*") <art. *)(=
ter.enul de ?copii@ dese.na ?descendenii de orice /rad@. Noul
Cod civil folosete, sporadic, ter.enul In aceeai accepiune.
(
5doptatul cu efecte restr7nse nu va putea Ins pretinde
dreptul la rezerv
fa de averea lsat de ascendenii adoptatorilor si, cu care nu
are le/turi de rudenie.
va cule/e Au.tate, adic &J) din .otenire, iar C i E
c7te &J* din .otenire.
4n consecin, atunci c7nd sunt sin/urii .otenitori
rezervatari, rezerva descendenilor va f &J( din
.otenire, iar c7nd vin I.preun cu soul supravieuitor
rezerva acestora va f de !J* din .otenire.
C.Re'erva succesoral( a ascenden7ilor
privilegia7i4
4n cate/oria ascendenilor privile/iai intr tatl
i .a.a defunctului indiferent dac acesta s-a nscut
din cstorie, din afara cstoriei sau este din adopie
<fr a deose0i dac adopia a fost fcut cu efecte
depline sau restr7nseM situaie aplica0il adopiilor
efectuate p7n la apariia $.:.9. nr. (#J&%%+=.
5scendenii privile/iai fac parte din clasa a 11-a de
.otenitori le/ali, alturi de colateralii privile/iai.
;intre acetia, numai ascen- denii privilegiai <prinii
defunctului= sunt motenitori rezervatari.
;e precizat c ascendenii privile/iai cule/
rezerva numai n lipsa descendenilor <rude ale
defunctului din clasa 1 de .otenitori le/ali=.
a). Cuantumul rezervei ascendenilor
privile$iai. otrivit dis- poziiilor art. &'** C. civ.,
rezerva succesoral este de Au.tate <&J(= din cota ce
?i s-ar f cuvenit <rezervatarului, s.n.= ca .otenitor
le/al@. 4n cadrul clasei a 11-a, prinii defunctului cule/
o cot legal variabil, dup cu. vin la .otenire
sin/uri sau In concurs cu colate- ralii privile/iai iJsau
cu soul supravieuitor. 4n consecin, cota rezervei
cuvenit ascendenilor privile/iai este o cot f
<&J(=
dintr-o cot variabil <cota le/al=.
Ha de cele de .ai sus, la calculul rezervei
prinilor se con- tureaz patru situaiiL
a) c7nd vin sin/uri la .otenire <In lipsa soului
supravieuitor i a colateralilor privile/iai= ascendenii
privile/iai cule/ Intrea/a .o- tenire, iar rezerva lor
este de 2B5M
b) c7nd vin la .otenire In concurs numai cu soul
supra- vieuitor, ascendenii privile/iai cule/ o cot
le/al de &J(, iar rezerva lor va f de &J) din motenireF
c) c7nd vin la .otenire In concurs, numai cu
colaterali pri- vilegiai, prinii defunctului cule/ o cot
de &J) sau &J( <dup nu.- rul lor
&
= i deci, rezerva lor
va f de 2BG sau 2B? din .otenireM
d) c7nd vin la .otenire In concurs cu soul
supravieuitor i cu colateralii privilegiai, prinii vor
cule/e o cot de &J) din (J! sau de &J( din (J! <dup
nu.rul lor= i deci, rezerva lor va f de 2B25 sau de 2B4
din .otenireM rezult c In aceast situaie, dac
defunctul a instituit le/atar universal o ter persoan
la .otenirea de &('.''' lei, dar a lsat i un printe,
un frate i soul supravieuitor, rezerva succesoral a
printelui va f de &'.''' de lei.
b). Calculul rezervei ascendenilor
privile$iai i con1ictul de le$i civile. C7nd la
.otenire vin at7t prinii adoptatori, c7t i prinii
freti <dac defunctul a fost adoptat cu efecte
restr7nse, situaie In care putea avea trei sau c-iar
patru prini= se pune Intre0areaL cu. se va calcula
rezerva prinilorT
;e eFe.plu, defunctul a fost adoptat cu efecte
restr7nse In anul &%*', a instituit le/atar universal o
ter persoan In anul ('&', .otenirea s-a desc-is
dup intrarea In vi/oare a noului Cod civil, iar prinii
acestuia pretind rezerva succesoral.
;in spea dat .ai sus, rezult c defunctul a
fost adoptat cu efecte restr7nse In condiiile Codului
fa.iliei din &%#! <azi a0ro/at=, testa.entul a fost
Inc-eiat potrivit Codului civil de la &%") <azi a0ro- /at=,
iar rezerva datorat prinilor ur.eaz a f calculat
su0 i.pe- riul noului Cod civil.
4n situaia unui conKict de le/i civile, ave. In
vedere In pri.ul r7nd, principiul potrivit cruia, le/ea
civil ?nu are putere retroac- tiv@, iar actele Auridice
?sv7rite sau produse Inainte de intrarea In vi/oare a
le/ii noi nu pot /enera alte efecte Auridice@ <art. " alin. &
i (
C. civ.=.
6spunz7nd la Intre0are, rezerva succesoral a
ascendenilor privile/iai se cuvine <In acest caz=
prinilor adoptatori i freti aKai In via la data
desc-iderii .otenirii <i va avea drept consecin
&
6ea.inti. c, potrivit art. %+* C. civ., In cadrul clasei a 11-a
de .otenitori le/ali, ascendenii privile/iai In concurs cu
colateralii privile/iai cule/ o cot le/al &J) sau &J( din .otenire
<dup cu. vin la .otenire unul sau .ai .uli prini=.
reduciunea li0eralitii eFcesive sv7rite de
defunct prin le/atul universal=.
Calculul rezervei succesorale a prinilor, In spea
de .ai sus, se va e'ectua ns& n condiiile noului Cod
civil, corespunztor ?situaii- lor Auridice nscute dup
intrarea sa In vi/oare@ <art. " alin. # C. civ.=. 5stfel, In
cazul .otenirii testa.entare, tre0uie deose0it Intre
vali- ditatea testamentului <pentru care se aplic le/ea
In vi/oare la .o- .entul Inc-eierii sale= i e'ectele
dispoziiilor testamentare <care sunt /uvernate de
le/ea In vi/oare la .o.entul desc-iderii succesiunii,
potrivit art. %& din Be/ea nr. +&J('&&=
&
.
4n condiiile speei date, rezerva prinilor va fL
3 de &J* din .otenire, dac la .otenire vine un
sin/ur printe <indiferent dac acesta este adoptator
sau printe fresc=M
3 de &J) din .otenire, dac la .otenire vin
doi, trei sau patru prini <adoptatori i prini freti=.
;e .enionat c rezerva cuvenit .ai .ultor
prini se atri- buie colectiv i se mparte n mod egal
<pe capete=.
4n literatura de specialitate s-a pus de ase.enea,
pro0le.aL ce se Int7.pl dac defunctul are doi
prini In via, dar unul dintre acetia este nede.n
sau renuntorL rezerva este de &J* sau de &J)T
4n aceast situaie, I.prti. opinia potrivit
creia rezerva va f de &J*, Intruc7t renuntorul sau
nede.nul este strin de .ote- nire i vor f luai In
calcul prinii e'ectiv c-e.ai la .otenire, iar nu acela
de prini r.ai In via@ <s.n.=
(
.
&
;e eFe.plu, dac Intre .o.entul Intoc.irii testa.entului
i cel al .orii testatorului intervine o le/e care .odifc for.a
testa.entului, le/ea nou nu se va aplica actului deAa fcut. 4n
sc-i.0, dac In acelai interval de ti.p, le/ea nou sta- 0ilete o
alt cotitate disponi0il, ea se va aplica i testamentului anterior
fr a f considerat retroactiv, deoarece ?drepturile le/atarilor
se nasc In .o.entul des- c-iderii succesiunii@. 5stfel, dispoziiile
art. &'** C. civ. care sta0ilesc o alt .oda- litate de deter.inare
a rezervai descendenilor i ascendenilor privile/iai, ?inKuen-
eaz i le/atele fcute Inainte de & octo.0rie ('&&@, dac
.otenirea s-a desc-is dup cu aceast datM a se vedea 9. Boroi,
C.5. 5n/-elescu, op. cit. <('&&=, p. !#.
(
5 se vedea Hr. ;eaO, op. cit., p. !)%.
84 Re'erva succesoral( a so7ului
supravie7uitor4
otrivit le/ii, rezerva soului supravieuitor este de
&J( din cota succesoral care i se cuvine n calitate de
motenitor legal.
Cota-parte din .otenire cuvenit soului
supravieuitor di'er ns n 'uncie de clasa de
motenitori cu care el vine In concurs, astfel c i
ntinderea rezervei va f di'erit In funcie de clasa de
.o- tenitori cu care vine la .otenire.
;eci, rezerva soului supravieuitor va fL
3 &J* din .otenire, dac vine In concurs cu
descendenii defunctului <clasa 1 de .otenitori le/ali=M
deci &J( din &J) Y &J*, cu .eniunea c nu.rul
descendenilor i /radul de rudenie a acestora cu
defunctul <copii, nepoi, strnepoi etc.= nu afecteaz
cuantu.ul rezerveiM
3 &J" din .otenire, dac vine In concurs at7t cu
ascendenii privile/iai, indiferent de nu.r, c7t i cu
colateralii privile/iai, deci &J( din &J! Y &J"M
3 &J) din .otenire, dac vine In concurs numai cu
ascendenii privile/iai sau numai cu colateralii
privile/iai, deci &J( din &J( Y &J)M
3 !J* din .otenire, dac vine In concurs cu
ascendenii ordi- nari <clasa a 111-a= sau colateralii
ordinari <clasa a 1G-a=, deci &J( din !J)M
3 &J( din .otenire, In lipsa rudelor din cele
patru clase de .otenitori le/ali, deci &J( din Intre/.
;e .enionat c soul supravieuitor este
rezervatar numai n privina cotei de motenire legal
<nu i In privina dreptului special asupra .o0ilierului i
a o0iectelor de uz casnic, precu. i a dreptului de
a0itaie=.
4n conteFtul de .ai sus, rezerva se va calcula prin
raportare la valoarea integral a .otenirii <deci
incluz7ndu-se i valoarea .o0i- lierului casnic=. ;e
eFe.plu, .asa succesoral la .oartea unui so este
de &'' .ilioane lei i se co.pune dintr-o cas In
valoare de *' .ilioane lei i 0unuri aparin7nd
/ospodriei casnice In valoare de (' .ilioane lei. ;ac
defunctul a lsat prin testa.ent toat averea unei tere
persoane, soul supravieuitor <In lipsa rudelor
defunctului= are dreptul la rezerva de &J( din .otenire,
care se va calcula prin rapor-
tare la valoarea integral a .otenirii <i nu la valoarea
de *' .ilioane r.as prin scderea valorii .o0ilierului
i a 0unurilor de uz casnic=.
6ezerva soului supravieuitor nu are caracter
colectiv, ci se atribuie individual, calcul7ndu-se
distinct, c-iar dac sunt .ai .uli .otenitori
rezervatari.
D ;4 Cotitatea disponi3il( special( a so7ului
supravie7uitor
otrivit art. &'%' C. civ., ?li0eralitile
neraporta0ile fcute soului supravieuitor, care vine la
.otenire In concurs cu ali des- cendeni dec7t cei
co.uni lor, nu pot depi un sfert din .otenire i nici
partea descendentului care a pri.it cel .ai puin@.
C4 8omeniul de aplicare4
4n vederea proteArii unei cate/orii de
descendeni ai defunc- tului, atunci c7nd vin la
.otenire In concurs cu soul supravieuitor, le/iuitorul
a intervenit instituind anu.ite li.ite In care acesta
din ur. poate f /revat.
TeFtul de le/e se refer la ?ali descendeni dec7t
cei co.uni lor@, Inele/7ndu-se prin acetia ali copii ai
defunctului, dec7t cei pe care acesta i-a avut cu soul
supravieuitor. 5stfel, art. &'%' alin. &
C. civ. se refer la copiii defunctului dintr-o alt
cstorie, a copiilor din afara cstoriei, c7t i a celor
adoptai <at7t cu efecte restr7nse, c7t i cu efecte
depline, cu sin/ura condiie ca, In acest din ur. caz,
adopia s f fost Incuviinat anterior nc,eierii
cstoriei adopta- torului=.
entru a se prevala de dispoziiile art. &'%' alin. &
C. civ., copiii defunctului din afara cstoriei cu soul
supravieuitor tre0uie s eiste la data desc,iderii
succesiunii i s nu fe nedemni sau renun- tori,
Intruc7t teFtul de le/e ocrotete pe acei descendeni
care vor i pot s vin la .otenire.
rin copii trebuie s nelegem at7t descendenii
de /radul 1, c7t i descendenii de /radul al 11-lea i al
111-lea etc.
Este asimilat descendenilor proteAai de le/e i
descendentul
?dez.otenit direct@ de defunct, cruia i ?se aplic In
.od corespun- ztor@ dispoziiile referitoare la
cotitatea disponi0il special, dar
&"
'
nu.ai atunci c7nd ?de aceast dez.otenire ar
0enefcia soul supra- vieuitor@ <art. &'%' alin. ! C.
civ.=.
4n consecin, dac eFist descendeni dintr-o
cstorie ante- rioar a defunctului, soul din ultima
cstorie nu poate f gratifcat de ctre cel care las
.otenirea <testatorul= In li.itele cotitii dis- poni0ile
ordinare, ci numai n limitele unei cotiti disponibile
spe- ciale, care are un .aFi.u. varia0il <partea
copilului care a luat .ai puin= i, In acelai ti.p, un
.aFi. fF <un sfert din .otenire=
&
.
B.Li3eralit(7ile care intr( su3 inciden7a art4
10,0 C4 civ4 4
;o.eniul de aplicare al dispoziiilor art. &'%'
alin. & C. civ. Il constituie ?li0eralitile neraporta0ile
fcute soului supravieuitor@. 5stfel, li.itarea i.pus
de le/iuitor are ca obiect donaiile scutite de raport
fcute soului supravieuitor
(
, dar i legatele
defunctului.
reciz. c i anterior adoptrii noului Cod civil,
cotitatea dis- poni0il special a vizat i legatele, ca
li0eraliti ce ar putea f rodul inKuenei i presiunilor
eFercitate de soul din cstoria su0secvent asupra
celui care las .otenirea <pentru a-l deter.ina s Ii
fac li0e- raliti In detri.entul copiilor dintr-o alt
cstorie=.
4n consecin, li0eralitile supuse cotitii speciale
suntL
3 donaiile scutite de raport fcute n timpul
cstoriei soului din a doua sau su0secventa cstorieM
3 donaiile scutite de raport fcute anterior
cstoriei soului din ulti.a cstorie <dac au fost
fcute In vederea cstoriei=M
3 legatele In folosul soului din ulti.a cstorie,
indi'erent de data testamentului.
&"
&
&
;ispoziiile referitoare la cotitatea disponi0il special
<defavora0ile soului supravieuitor= ur.resc s ocroteasc
dreptul la .otenire al copiilor dintr-o cs- torie anterioar
?I.potriva inKuenelor i presiunilor pe care soul din ulti.a cs-
torie ar putea s le eFercite asupra printelui care s-a recstorit,
deter.in7ndu-l pe acesta din ur. s Ii fac li0eraliti In
detri.entul copiilor@M a se vedea 6. opescu, op. cit., p. "#.
(
reciz. c, potrivit art. &&)" alin. & C. civ., raportul
donaiilor este ?o0li-
/aia pe care o au Intre ei soul supravieuitor i descendenii
defunctului care vin efectiv i I.preun la .otenirea le/al de a
readuce la .otenire 0unurile care le-au fost donate@ <fr scutire
de raport de ctre cel ce las .otenirea=.
C.8eterminarea cuantumului cotit(7ii
disponi3ile speciale 4
otrivit art. &'%' alin. ( C. civ., dac defunctul nu
a dispus prin li0eraliti de diferena dintre cotitatea
disponi0il sta0ilit ?ordi- nar@ i cotitatea disponi0il
special, atunci aceast diferen revine
descendenilor.
4n conteFtul le/al de .ai sus, calculul ur.eaz o
anu.it ordine.
&
a) Eai Int7i se deduce rezerva soului
supravieuitor, c7t i a descendenilor, stabilindu-se
cotitatea disponibil ordinarM
b) 5poi, din cotitatea disponi0il ordinar se
deduce cotitatea disponibil special, In confor.itate
cu dispoziiile art. &'%' alin. (
C. civ. <aceasta tre0uie s respecte dou li.iteL s nu
fe .ai .are dec7t partea descendentului care a luat
.ai puin i s nu depeasc &J) din .otenire=M
c) Di'erena r.as dintre cotitatea disponi0il
ordinar i cea special revine descendenilor <dac
defunctul nu a dispus de aceast diferen prin
li0eraliti=.
;e eFe.plu, atunci c7nd soul supravieuitor a
fost instituit le/atar universal i vine la .otenire In
concurs cu un copil dintr-o cstorie anterioar,
.otenirea se va I.pri astfelL
3 rezerva soului supravieuitor va f de &J*, iar
rezerva copi- lului de !J* <&J( din !J)=, deci rezervele
cu.ulate vor f de &J* plus !J* Y &J( din .otenire.
Scz7nd rezervele cu.ulate din .asa succe- soral, se
va o0ine cotitatea disponibil ordinar, care este de
&J( din .otenireM
3 din cotitatea disponi0il ordinar, soul
supravieuitor va putea pri.i nu.ai &J) din .otenire
<deci, .ai puin dec7t toat cotitatea disponi0il
ordinar de &J(=M
3 diferena de &J) din .otenire va reveni
copilului. 4n concluzieL
3 soul supravieuitor va cu.ulaL &J* rezerva
succesoral i &J) cotitatea disponi0il special, deci, In
total, !J* din .otenire.
&
5 se vedea Hr. ;eaO, op. cit., p. !"(-!").
31
9
Copilul din cstoria anterioar va cu.ula !J*
rezerva succe- soral i &J) diferena cuvenit, deci, In
total, #J* din .otenire
&
.
4n ceea ce privete raportul dintre cotitatea
disponibil specia- l i cotitatea disponibil ordinar,
preciz. c acestea nu se cumu- leaz. Cu alte
cuvinte, defunctul care a lsat copii dintr-o alt cs-
torie nu poate, pe de o parte, s fac li0eraliti soului
supravieuitor In li.itele cotitii speciale disponi0ile,
iar, pe de alt parte, s fac li0eraliti unor teri In
li.itele cotitii disponi0ile ordinare <deoa- rece s-ar
Inclca rezerva copiilor defunctului=.
4n consecin, In toate cazurile, cotitatea
disponi0il special este mai mic dec7t cotitatea
disponi0il ordinar i se imput asu- pra celei din
urm. 4n niciun caz, liberalitile fcute soului supravie-
uitor nu pot depi cotitatea disponibil special.
D 04 8eterminarea masei succesorale
$peraiunea pre.er/toare reduciunii li0eralitilor
eFcesive i a partaAului succesoral <In /eneral= este
sta0ilirea .asei succesorale.
Ease succesoral constituie i ?.asa de calcul@,
In funcie de care se individualizeaz rezerva
succesoral i cotitatea disponi0il <art. &'%& alin. & C.
civ.=.
Easa de calcul se apreciaz, at7t In raport de
0unurile eFis- tente <efective= In patri.oniul defunctului
la data desc-iderii .ote- nirii, c7t i In funcie de
li0eralitile inter vivos fcute de acesta.
5stfel, patri.oniul lsat de defunct urmeaz s fe
ntregit fctiv, aa cu. ar f artat el dac cel care
las .otenirea nu ar f fcut li0eraliti <donaii i
le/ate=
(
.
otrivit art. &'%& alin. & C. civ., pentru
deter.inarea .asei de calcul se vor efectua succesiv
trei operaiiL
32
0
&
entru a.nunte privind lo/ica de calcul a cotitii
disponi0ile speciale, a se vedea E. Boroi, 9. Boroi, Corelaia dintre
prevederile art. HAH din Codul civil i Decretul-lege nr. A2HB2H??, In
6.6.; nr. %-&(J&%*%, p. !'-!&.
(
reciz. c instituia Auridic a rezervei succesorale Il
ocrotete pe .o-
tenitorul rezervatar nu nu.ai I.potriva le/atelor, dar i I.potriva
donaiilor <c7nd depesc li.itele disponi0ilului=.
3 sta0ilirea activului 0rut al .otenirii, prin
Insu.area valorii 0unurilor eFistente In patri.oniul
succesoral la data desc-iderii .o- teniriiM
3 scderea pasivului succesoral din activul 0rut,
pentru a o0ine activul net al .oteniriiM
3 reunirea fctiv <pentru calcul=, la acest activ
net, a valorii donaiilor fcute In ti.pul vieii de ctre
cel care las .otenirea.
A. 8eterminarea valorii 3unurilor e#istente An
patrimoniul deunctului la data deschiderii
succesiunii =activul 3rut>4
4n pri. etap se identifc toate bunurile
eistente In patri- .oniul defunctului la data
desc-iderii succesiuniiL 0unuri .o0ile, i.o0ile, drepturi
de crean etc., pentru obinerea activului brut.
Sunt cuprinse, de ase.enea, i bunurile care
constituie obiectul unor legate, Intruc7t acestea se aK
In patri.oniul succesoral.
4n sc-i.0, nu se vor cuprinde In valoarea 0unurilor
eFistente la data desc-iderii .oteniriiL
3 bunurile lipsite de valoare patrimonial <de
eFe.plu, foto- /rafi de fa.ilie, diplo.e etc.=M
3 drepturile care s-au stins la moartea titularului
<de eFe.plu, o crean de Intreinere, de rent via/er
etc.=M
3 bunurile care nu au 'cut parte din patrimoniul
de'unctului <de eFe.plu, fructele naturale percepute
dup data desc-iderii suc- cesiunii, fructele civile i
cele naturale aAunse la scaden ori inde.ni- zaia de
asi/urare pltit de asi/urtor terului 0enefciar al
asi/urrii de persoane
&
=.
Evaluarea 0unurilor se face la .o.entul desc-iderii
succesiunii.
B.8eterminarea activul net al mo6tenirii4
4n cea de-a doua etap a constituirii .asei
succesorale se o0ine activul net al .otenirii, prin
scderea pasivului succesoral din valoarea 0unurilor
eFistente.
&
otrivit art. ((!' C. civ., In cazul decesului asi/uratului, dac
nu s-a dese.- nat un ter 0enefciar, inde.nizaia de asi/urare se
pltete .otenitorilor le/ali ai asi/uratului, dreptul la inde.nizaie
fc7nd parte din patri.oniul succesoral.
5ctivul net tre0uie individualizat, Intruc7t rezerva
succesoral <dar i cel al le/atarului= este o parte din
acesta <i nu din activul 0rut=.
ractic, vor f sczute din valoarea .otenirii
toate obligaiile eistente n patrimoniul de'unctului la
data desc-iderii succesiunii
&
.
Confor. art. &'%' alin. ( C. civ., mai nti se
scade pasivul succesoral i dup aceea are loc
reunirea fctiv a valorii donaiilor la valoarea 0unurilor
eFistente.
reciz. c ordinea operaiilor nu are Ins nicio
i.portan In cazul In care .otenirea este solva0il.
4n sc-i.0, dac motenirea este insolvabil <valoarea
pasivului este .ai .are dec7t valoarea activului=,
ordinea operaiilor este important. ;e eFe.plu,
defunctul a lsat 0unuri In valoare de #' .ilioane lei i
datorii In valoare de &'' .ilioane lei, iar In ti.pul vieii
a fcut o donaie de #' .ilioane lei, ur.7nd ca la
.otenirea sa s fe c-e.at un descendent.
6espect7nd ordinea impus de art. &'%' alin. & C.
civ.L
3 .ai Int7i, din activul 0rut de #' .ilioane lei se
scade pasivul de &'' .ilioane lei, rezultatul find '
<defcitul de #' .ilioane lei r.7n7nd In sarcina
creditorilor
(
=M
3 apoi, la activul net al .otenirii <'= se va reuni
fctiv valoarea donaiei de #' .ilioane lei i se va
o0ine o .as de calcul de #' .ilioane lei. 4ntruc7t
rezerva copilului este de &J( din .otenire, adic (#
.ilioane lei, Insea.n c donatarul va restitui
!
la
.asa succesoral (# .ilioane lei, iar restul de (#
.ilioane lei Ii va r.7ne lui, In li.itele cotitii
disponi0ile.
C. Reunirea 9ctiv( la activul net a dona7iilor
(cute de titu) larul mo6tenirii4
Eotenitorii rezervatari sunt aprai nu nu.ai
I.potriva dispo- ziiilor testa.entare ale defunctului,
dar i I.potriva li0eralitilor inter vivos ale acestuia.
&
EFcepie fac o0li/aiile care se stin/ prin .oartea
defunctului <de eFe.plu, pensia de Intreinere datorat de
defunct, o0li/aiile civile i.perfecte, o0li/aiile .orale etc.=.
(
Creditorii nu pot ur.ri 0unul donat pentru c nu face
parte din patri-
.oniul defunctuluiM a se vedea 6. opescu, op. cit., p. +(.
!
rin .ecanis.ul instituiei reduciunii li0eralitilor eFcesive.
6eunirea valorii 0unurilor donate nu este e'ectiv,
find numai fctiv <doar pentru calcul=.
Sunt supuse reuniunii fctive toate donaiile fcute
de defunct, indiferent de for.a de realizareL act
autentic, donaii de/-izate, donaii indirecte sau daruri
.anuale.
9u vor 'ace obiectul reunirii fctive darurile
o0inuite, donaiile re.uneratorii i, atunci c7nd nu
sunt eFcesive, ?nici su.ele c-eltuite pentru
Intreinerea sau, dac este cazul, pentru for.area
profe- sional a descendenilor, a prinilor sau a
soului i nici c-eltuielile de nunt@ <art. &'%& alin. ! C.
civ.=.
Tot astfel, dac 0unul donat sau cel care l-a Inlocuit
pe acesta a pierit 'ortuit, indiferent de data pieirii,
donaia nu se va supune reunirii fctive <art. &'%& alin.
( C. civ.=.
;e precizat c Instrinarea cu titlu oneros ctre un
descendent ori un ascendent privile/iat sau ctre soul
supravieuitor este prezu- mat a f donaie dac
nstrinarea s-a 'cut cu rezerva uzu'ructului& uzului ori
abitaiei sau n sc,imbul ntreinerii pe via ori a unei
rente viagere.
rezu.ia de .ai sus opereaz nu.ai In favoarea
descenden- ilor, ascendenilor privile/iai i a soului
supravieuitor ai defunctului, dac acetia nu au
consi.it la Instrinare <art. &'%& alin. ) C. civ.=.
Confor. art. &'%& alin. ( C. civ., donaiile cuprinse
In operaia de reunire fctiv se evalueaz la data
desc,iderii motenirii, in7ndu- se Ins cont de starea
lor n momentul donaiei, din care se scade valoarea
sarcinilor asu.ate prin contractele de donaie.
;e eFe.plu, dac un i.o0il donat valora &''
.ilioane lei i, ulterior, datorit creterii preului
i.o0ilelor, el va valora ('' .ilioa- ne lei, i.o0ilul va f
preuit la ('' .ilioane lei, pentru c o ase.enea
cretere s-ar f Inre/istrat i dac 0unul ar f r.as In
patri.oniul defunctului.
;ac, di.potriv, i.o0ilul valora la data donaiei
&'' .ilioane lei i la data desc-iderii succesiunii
valoreaz ('' .ilioane lei datorit I.0untirilor
aduse de donatar, i.o0ilul se va evalua pentru ope-
raia de reunire fctiv a donaiilor la &'' .ilioane lei.
;ac 0unurile au fost Instrinate de donatar, se
ine sea.a de valoarea lor la data Instrinrii, iar dac
0unurile donate au fost Inlo-
cuite cu altele, se ine cont de valoarea, la data
desc-iderii .otenirii, a 0unurilor intrate In patri.oniu
i de starea lor la .o.entul do07ndirii.
Totui, dac devalorizarea 0unurilor intrate In
patri.oniu era inevita0il la data do07ndirii, In virtutea
naturii lor, Inlocuirea 0unu- rilor nu este luat In
considerare.
Su.ele de 0ani sunt supuse indeFrii In raport cu
indicele inKa- iei, corespunztor perioadei cuprinse
Intre data intrrii lor In patri- .oniul donatarului i
data desc-iderii .otenirii <art. &'%& alin. (
C.civ.=.
reciz. c rezerva succesoral i cotitatea
disponi0il se cal- culeaz In funcie de valoarea .asei
succesorale. Ba sta0ilirea rezer- vei nu se ine sea.a
de cei care au renunat la .otenire, cu eFcepia celor
o0li/ai la raport <art. &'%& alin. # C. civ.=.
D /4 Reduc7iunea li3eralit(7ilor e#cesive
4n cazul In care defunctul a dispus prin testa.ent
peste li.ita cotitii disponi0ile, dreptul .otenitorilor
rezervatari este afectat. Sanciunea care se aplic, In
cazul In care li0eralitile fcute de cel care las
.otenirea aduc atin/ere drepturilor .otenitorilor
rezer- vatari, este reduciunea.
otrivit art. &'%( C. civ., ?li0eralitile care Incalc
rezerva suc- cesoral sunt supuse reduciunii, la
cerere@.
5ciunea prin care .otenitorii rezervatari vor
putea solicita reducerea li0eralitilor este aciunea n
reduciune. ;reptul de a pre- tinde reduciunea ia
natere odat cu rezerva <deci la data desc-iderii
succesiunii= i este un drept propriu& personal al
.otenitorului rezer- vatar <i nu do07ndit pe cale
succesoral de la defunct=, I.preAurare ce face ca
li0eralitile consi.ite de ctre defunct, prin care se
Incal- c rezerva, s nu fe opoza0ile rezervatarului.
6educiunea li0eralitilor eFcesive poate f
cerut nu.ai de ctre motenitorii rezervatari& de
succesorii lor, precu. i de ctre creditorii
c,irogra'ari ai motenitorilor rezervatari <art. &'%! C.
civ.=.
4n cazul pluralitii de .otenitori rezervatari,
reduciunea ope- reaz nu.ai In li.ita cotei de rezerv
cuvenite celui care a cerut-o i proft nu.ai acestuia
<art. &'%) alin. ! C. civ.=.
;e .enionat c donatarii i le/atarii defunctului
nu pot benefcia de reduciune <reduciunea oper7nd
I.potriva acestora=.
A.C(ile procedurale de e#ercitare a dreptului
la reduc7iune4
;reptul la reduciune se poate realiza pe dou
ciL amiabil
<prin 0un-Invoial= sau pe cale !udectoreasc.
otrivit art. &'%) C. civ., reduciunea li0eralitilor
eFcesive se poate realiza prin 0una Invoial a celor
interesai sau poate f invocat In faa instanei de
Audecat pe cale de eFcepie sau pe cale de aciune.
4n confor.itate cu dispoziiile de .ai sus, titularii
dreptului la rezerv au la dispoziie dou ci
procedurale, dup cu. o0iectul li0e- ralitii eFcesive
se aK In posesia /ratifcatului sau In posesia .o-
tenitorilor rezervatari <respectiv aciunea In reduciune
i eFcepia In reduciune=.
a). 2ciunea n reduciune va f folosit de
.otenitorii rezer- vatari In cazul In care 0unurile ce
fac o0iectul li0eralitii se aK In posesia celui
/ratifcat <de eFe.plu, In cazul unei donaii=.
5ciunea In reduciune nu opereaz de drept,
ur.7nd a f o0li- /atoriu invocat. Ea este o aciune
personal patri.onial
&
, find supus prescripiei de !
ani, iar ter.enul de prescripie Incepe s cur/ de la
data desc,iderii succesiunii.
Ca ecepie de la re/ula de .ai sus <a .o.entului
Inceperii ter- .enului=, ter.enul de prescripie cur/e
?de la data la care .ote- nitorii rezervatari au pierdut
posesia 0unurilor care for.eaz o0iectul li0eralitilor@
<art. &'%# alin. & C. civ.=.
4n cazul li0eralitilor eFcesive a cror eFisten
nu a fost cunoscut de .otenitorii rezervatari,
ter.enul de prescripie Incepe s cur/ de la data c7nd
au cunoscut eFistena acestora i caracterul lor eFcesiv
<art. &'%# alin. ( C. civ.=.
&
5 se vedea 1.C.C.2., s. civ., dec. nr. &#)+J(''#, In
2urisprudena Seciei civile pe anul (''#, Ed. 8a.an/iu, Bucureti,
(''", p. )&).
Eenion. c aciunea In reduciune este
divizibil, ceea ce Insea.n c de ea ur.eaz s
0enefcieze doar .otenitorul rezer- vatar care a
invocat-o, pe cale de eFcepie sau pe cale de aciune
&
.
b). 0cepia n reduciune poate f invocat de
ctre .oteni- torii rezervatari nu.ai In cazul In care
0unul se aK In posesia .ote- nitorului rezervatar
<dei 0enefciarul li0eralitii are un drept asupra lui=.
4n acest caz, dac rezerva succesoral a fost
Inclcat prin efectuarea de li0eraliti eFcesive,
.otenitorii rezervatari se vor putea apra invoc7nd
eFcepia In reduciune.
+cepia n reduciune este imprescriptibil
etinctiv <art. &'%# alin. ! C. civ.=.
4n toate cazurile, dovada depirii cotitii
disponi0ile revine .otenitorilor rezervatari. Ei pot
folosi orice .iAloc de pro0 ad.is de le/e.
B.Grdinea reduc7iunii li3eralit(7ilor e#cesive4
;ac titularul succesiunii a fcut .ai .ulte
li0eraliti, donaii sau le/ate, care depesc cotitatea
disponi0il, ele vor f supuse re- duciunii dup o
anu.it ordine <find fr relevan dac de acestea au
0enefciat una sau .ai .ulte persoane=.
$rdinea reduciunii este dat de re/ulile
consacrate de Codul
civi
l.
a=. otrivit art. &'%" alin. & C. civ., legatele se
reduc naintea
donaiilor.
6e/ula se Austifc prin aceea c le/atele sunt
ultimele liberaliti fcute de defunct i, deci, ele sunt
cele care au depit cotitatea dis- poni0il, Inclc7nd
rezerva <li0eralitile anterioare prezu.7ndu-se c s-au
fcut In li.itele cotitii disponi0ile=.
;ac donaiile s-ar reduce Inaintea le/atelor sau
odat cu ele, ar Inse.na c testatorul a luat Inapoi
ceea ce donase, pentru a reface cotitatea disponi0il,
ur.7nd ca ulterior s dispun de aceleai
&
5 se vedea Hr. ;eaO, St. Crpenaru, op. cit. <&%*!=, p. )+!M
T.S., s. civ., dec. nr. +*'J&%+!, In 6.6.;. nr. &J&%+), p. &#%.
0unuri pe cale de le/at. $ ase.enea soluie ar Inclca
principiul ire- voca0ilitii donaiilor
&
.
6e/ula de .ai sus are caracter imperativ i deci
orice clauz contrar este nul.
0=. otrivit art. &'%" alin. ( C. civ., legatele se
reduc toate deodat i proporional, Intruc7t toate
li0eralitile mortis causa Ii produc efectele nu.ai
dup desc-iderea .otenirii.
6e/ula de .ai sus are numai un caracter
dispozitiv <nu i.pe- rativ=, Inte.eindu-se pe prezu.ia
c defunctul nu a dorit s sta0i- leasc o anu.it
ordine In reduciunea le/atelor.
$rdinea poate f stipulat In .od eFpres sau poate
f i.plicit. c=. otrivit art. &'%" alin. ! C. civ.,
donaiile se reduc succesiv& n
ordinea invers a datei lor& ncepnd cu cea mai nou.
Se prezu. c ulti.a sau ulti.ele donaii au
depit aceast cotitate, Inclc7nd rezerva <cele .ai
vec-i fc7ndu-se din cotitatea disponi0il=.
;ac donaiile au aceeai dat, ele se reduc
proporional.
;ispoziiile de .ai sus au caracter imperativ, ceea
ce Insea.n c defunctul nu poate presta0ili o alt
ordine a reduciunii.
otrivit art. &'%" alin. ) C. civ., donaiile
concomitente se reduc toate deodat i proporional,
afar dac donatorul a dispus c anu- .ite donaii vor
avea preferin, caz In care vor f reduse .ai Int7i
celelalte donaii
(
.
C.Eectele reduc7iunii4
;up cu. reduciunea se refer fe la le/ate sau
eF-eredri, fe la donaii, efectele reduciunii se
realizeaz diferit.
a=. 4n cazul legatelor, reduciunea are ca efect
inefcacitatea total sau parial, dup cu. le/atul
depete cotitatea disponi0il In Intre/ul su ori nu.ai
In parte <art. &'%+ alin. & C. civ.=.
1nefcacitatea intervine i dac s-a produs
eF-eredarea direct a unui .otenitor rezervatar.
&
5 se vedea E. Eliescu, op. cit., p. !"*.
(
;ac 0enefciarul donaiei care ar tre0ui redus este
insolva0il, se va proceda la reduciunea donaiei anterioare <art.
&'%" alin. # C. civ.=.
&+
'
0=. 4n cazul donaiilor, reduciunea are ca efect
?desfinarea lor
In .sura necesar Intre/irii rezervei@ <s.n.=.
;up cu. afecteaz rezerva, desfinarea donaiei
poate f total sau parial i, In consecin,
.otenitorul rezervatar devine retroactiv proprietar al
0unului, de la data desc,iderii succesiunii <nu de la
data Inc-eierii contractului=
&
.
Ca ur.are a celor de .ai sus, se produc
ur.toarele conse-
cin
eL
3 In calitate de proprietar al 0unurilor donate,
donatarul
pstreaz fructele naturale percepute i pe cele civile,
scadente ante- rior desc-iderii succesiunii. El va tre0ui
s restituie 'ructele percepute sau scadente nu.ai
dup ce va deveni posesor de rea-credin <prin
cererea de reduciune=M
3 In ceea ce privete actele de nstrinare sau
de grevare a 0unurilor consi.ite de ctre donatar
fa de teri Inainte de desc-i- derea succesiunii,
r.7n vala0ileM nu.ai actele de Instrinare sau
/revare consi.ite de ctre donatar dup desc,iderea
succesiunii vor f desfinate, ele neput7nd f opuse
.otenitorilor rezervatari.
Ca ur.are a reduciunii, .otenitorul rezervatar
are dreptul la restituirea n natur a 0unurilor
<?4ntre/irea rezervei, ca ur.are a reduciunii, se
realizeaz In natur@ 3 art. &'%+ alin. ( C. civ.=.
4n cazul Intre/irii rezervei In natur, /ratifcatul
pstreaz fructele prii din 0un care depete
cotitatea disponi0il, percepute p7n la data la care cei
Indreptii au cerut reduciunea.
Ca ecepie la principiul restituirii In natur,
reduciunea dona- iilor se face prin ec,ivalent atunci
c7nd, Inainte de desc-iderea .o- teniriiL
3 donatarul a Instrinat 0unul ori a constituit
asupra lui drep- turi reale, precu. i
3 0unul a pierit dintr-o cauz i.puta0il
donatarului <art. &'%+ alin. ! C. civ.=.
&+
&
C7nd donaia supus reduciunii a fost fcut unui
.otenitor rezervatar care nu este o0li/at la raportul
donaiei, acesta va putea pstra In contul rezervei sale
partea care depete cotitatea dispo- ni0il <art. &'%+
alin. ) C. civ.=.
&
5 se vedea Hr. ;eaO, op. cit., p. !*%.
;ac donatarul este un succesi0il o0li/at la
raport, iar partea supus reduciunii reprezint .ai
puin de Au.tate din valoarea 0unului donat,
donatarul rezervatar poate pstra 0unul, iar reduciu-
nea necesar Intre/irii rezervei celorlali .otenitori
rezervatari se va face prin luare mai puin sau prin
ec,ivalent bnesc <art. &'%+ alin. #
C.civ.=.
otrivit art. &'%* alin. & C. civ., In cazul reduciunii
unor ?li0era- liti speciale@, precu. donaia sau
le/atul ce are ca o0iect un uzu- fruct, uz ori a0itaie
sau o rent ori Intreinere via/er, .otenitorii
rezervatari au facultatea fe de a eFecuta li0eralitatea
astfel cu. a fost stipulat, fe de a a0andona
proprietatea cotitii disponi0ile In favoarea
0enefciarului li0eralitii, fe de a solicita reduciunea
potri- vit dreptului co.un. 4n acest caz, dac
.otenitorii rezervatari nu se Inele/ asupra opiunii,
reduciunea se va 'ace potrivit dreptului comun.
otrivit art. &'%% C. civ., imputarea liberalitilor
se face dup ur.toarele re/uliL
3 dac 0enefciarul li0eralitii nu este .otenitor
rezervatar, li0eralitatea pri.it se i.put asupra
cotitii disponi0ile, iar dac o depete, este supus
reduciuniiM
3 dac /ratifcatul este .otenitor rezervatar i
li0eralitatea nu este supus raportului, ea se i.put
asupra cotitii disponi0ile <eFcedentul se i.put
asupra cotei de rezerv la care are dreptul /ra- tifcatul
i, dac o depete, este supus reduciunii=M
3 dac /ratifcatul este .otenitor rezervatar i
li0eralitatea este supus raportului, ea se i.put
asupra rezervei celui /ratifcat, iar dac eFist,
eFcedentul se i.put asupra cotitii disponi0ile, afar
de cazul In care dispuntorul a stipulat i.putarea sa
asupra rezervei /lo0ale. 4n acest ulti. caz, nu.ai
partea care eFcedeaz rezervei /lo0ale se i.put
asupra cotitii disponi0ile. 4n toate cazu- rile, dac se
depete cotitatea disponi0il, li0eralitatea este
supus reduciunii.
3 c7nd eFist .ai .ulte li0eraliti, i.putarea se
face, inndu- se seama i de ordinea reduciunii
liberalitilor ecesive <art. &'%% alin. ) C. civ.=.
Capitolul *%4 Transmisiunea
mo6tenirii Sec7iunea *4 8reptul de
op7iune succesoral(
Ba .oartea unei persoane, patri.oniul su se
trans.ite .o- tenitorilor le/ali sau testa.entari.
Trans.iterea patri.oniului celui care decedeaz
se realizeaz fr .anifestarea de voin a
.otenitorilor <adic opereaz de drept din clipa .orii
persoanei care las succesiunea= i indiferent dac
.otenirea este le/al sau testa.entar. Haptul c de
la data des- c-iderii succesiunii i p7n la eFercitarea
dreptului de opiune succe- soral trece un ti.p <.ai
Indelun/at sau .ai scurt= nu produce con- secine
i.portante asupra trans.iterii patri.oniului succesoral.
otrivit art. &&'' alin. & C. civ., ?cel c-e.at la
.otenire In te.eiul le/ii sau al voinei defunctului
poate accepta .otenirea sau poate renuna la ea@.
4n condiiile dispoziiilor de .ai sus, persoanele cu
vocaie /eneral la do07ndirea patri.oniului
succesoral <succesi0ilii= Ii pot eFercita dreptul de
opiune succesoral, ale/7nd Intre dou posibilitiL
3 s accepte .otenireaM
3 s renune la .otenire.
4n consecin, dreptul de opiune succesoral
este un drept subiectiv al .otenitorilor cu vocaie
succesoral, din .o.entul desc-iderii succesiunii.
otrivit art. &&'" C. civ., ?Ni.eni nu poate f
o0li/at s accepte o .otenire ce i se cuvine@
&
. 5stfel,
dintre posi0ilitile persoanei cu vocaie succesoral
de a opta la .otenirea defunctului, cea mai
important o reprezint posibilitatea de a nu accepta
motenirea <deci, de a renuna la .otenire=
(
.
rincipalele pro0le.e In .aterie privesc
su0iectele, prescrip- ia, inefcacitatea i for.ele actului
de opiune succesoral.
&
;reptul de opiune succesoral reprezint ?o simpl
aplicaie a opririi pactelor asupra succesiunilor viitoare@M a se vedea
E. 9ri.aldi, op. cit., p. ))!.
(
Be/iuitorul poate interveni In .aterie succesoral prin
anu.ite li.itri ale
drepturilor la .otenire, dar nu poate impune vreunei persoane s
accepte mote- nirea dac aceasta nu o doreteM a se vedea G.
Stoica, op. cit. <(''!=, p. ()'.
34
1
Trans.i si unea
.oteni ri i
D 14 Su3iectele dreptului de op7iune
succesoral(
4n principiu, dreptul de opiune succesoral
aparine tuturor motenitorilor cu vocaie general la
.otenire <indiferent dac, In concret, persoana are
sau nu vocaie=.
C4 Succesi3ilii legali 6i testamentari4
Ba data desc-iderii succesiunii, patri.oniul
succesoral se trans.ite motenitorilor de'unctului,
pentru fecare dintre acetia nsc7ndu-se un drept
su0iectiv de opiune succesoral.
;reptul de opiune succesoral poate f eFercitat,
In ter.enul de prescripie prevzut de le/e, de toi
succesi0ilii. 5 nu se Inele/e Ins c toi .otenitorii
care i-au eFercitat acest drept <indiferent de clasa din
care fac parte= vor pri.i i 0unurile .otenirii. 5stfel,
.o- tenirea va f culeas In ordinea sta0ilit de le/e
<sau de defunct=. ;e eFe.plu, dac eFist .otenitori
acceptani at7t din clasa 1, c7t i din clasa a 11-a de
.otenitori, .otenirea se va deferi nu.ai celor din
clasa 1.
4n cazul .otenirilor succesive, c7nd titularul
dreptului de opiune succesoral decedeaz Inainte de
a-l f eFercitat, dreptul su de opiune se transmite
motenitorilor si. 5stfel, .otenitorii celui care a
decedat fr a f eFercitat dreptul de opiune
succesoral l eercit separat& fecare pentru partea
sa& In ter.enul aplica0il dreptului de opiune privind
motenirea autorului lor <art. &&'# alin. &
C. civ.=.
;ac succesorii titularului nu se Inele/ Intre ei
asupra .odului de eFercitare a dreptului de opiune
succesoral <unii dorind s accepte .otenirea, alii
renun7nd la ea=, atunci, de partea succesi- 0ilului care
renun, vor profta ceilali .otenitori ai autorului su
<art. &&'# alin. ( C. civ.=.
4n concluzie, noul Cod civil a .odifcat re/ula
34
2
Trans.i si unea
.oteni ri i
anterioar
&
, insti-
tuind c, atunci c7nd .otenitorii pri.esc o succesiune
prin retransmi-
&
reciz. c, potrivit dispoziiilor anterioare <ale art. "%! din
Codul civil de la &*")=, In caz de retransmitere, dreptul de opiune
nu se I.prea Intre .otenitori, transmindu-se ast'el un singur
drept <pe considerentul c ei .otenesc nu.ai pe acela care le
trans.ite .otenirea, i nu pe de cuius=.
tere, dreptul de opiune se I.parte Intre ei, fecare
putndu-l eercita separat <dar In ter.enul aplica0il
autorului lor=.
Tot astfel, dac .ai .ulte persoane vin la
.otenire prin reprezentare succesoral, fecare are
dreptul s se pronune asupra acceptrii sau
renunrii la .otenire, Intruc7t reprezentanii .ote-
nesc personal.
+4 Creditorii personali ai succesi3ilului4
otrivit art. &&'+ C. civ., dreptul de opiune
succesoral <accep- tarea .otenirii= poate f eFercitat
i de ctre creditorii personali ai succesibilului, pe
calea aciunii o0lice
&
.
reciz. c dreptul de opiune al creditorilor
personali ai succesi0ilului <instituit de le/e= este cel
puin discutabil. ;e eFe.plu, s-ar putea interpreta c
el contravine principiului libertii acceptrii motenirii,
potrivit cruia ?Ni.eni nu poate f o0li/at s accepte
o .otenire ce i se cuvine@ <art. &&'" C. civ.=.
;e re.arcat c posi0ilitatea le/al este dat
eFclusiv credi- torilor personali ai succesi0ilului, nu i
creditorilor motenirii <care nu pot opta pe cale o0lic
In locul i In nu.ele succesi0ililor, .otivul find acela
c, at7ta ti.p c7t nu au optat, acetia din ur. sunt
strini de .otenire@=
(
.
D 24 Cctul @uridic de op7iune succesoral(
;reptul de opiune succesoral se eFercit prin
inter.ediul actului Auridic de opiune succesoral.
5cesta reprezint .anifestarea de voin prin care
titularul dreptului su0iectiv de opiune succeso- ral
are posi0ilitatea de ale/ere Intre a accepta sau a
renuna la .otenire.
&
4n doctrin s-a apreciat c de aceast posi0ilitate nu pot
0enefcia Ins creditorii personali ai le/atarului ?In cazul In care
eFerciiul dreptului de opiune ar i.plica o apreciere .oral@M a
se vedea E. Eliescu, %ransmisiunea i mpreala motenirii n
dreptul $.S.$., Editura 5cade.iei, Bucureti, &%"", p. *%.
(
5 se vedea ;. C-iric& op. cit., <(''!=, p. !"% i doctrina
francez citat de
autor.
A.Caractere @uridice4
5ctul Auridic de opiune succesoral se
individualizeaz prin caracteristicile sale Auridice.
a) Este un act Auridic unilateral, Intruc7t reprezint
voina unei sin/ure persoane <a succesi0ilului=M act
Inc-eiat personal sau prin .andatar cu procur
special.
b) Este un act Auridic indivizibil <unitar=, deoarece
succesi0ilul are dreptul s opteze Intre a renuna sau
a accepta .otenirea <In Intre/ul ei, ni.eni neav7nd
posi0ilitatea de a accepta o anu.it parte din
.otenire i de a renuna la alt parte=. 5stfel
succesi0ilul, .otenitor le/al sau testa.entar, trebuie
s accepte n ntregime motenirea sau ?tre0uie s
r.7n pe de-a dreptul strin de ele@, prin efectul
renunrii
&
.
Ca ecepie& c7nd .otenitorul Intrunete at7t
calitatea de .otenitor le/al, c7t i pe aceea de
0enefciar al unui testa.ent, el poate opta di'erit In
privina .otenirii le/ale fa de .otenirea tes-
ta.entar. 5stfel, ?.otenitorul care, In 0aza le/ii sau
a testa.en- tului, cu.uleaz .ai .ulte vocaii la
.otenire are, pentru fecare dintre ele, un drept de
opiune distinct@ <s.n.=.
4n conteFtul de .ai sus, le/atarul c-e.at la
.otenire i ca .otenitor le/al i va putea eercita
opiunea n oricare dintre aceste caliti. ;ac, dei nu
a fost Inclcat rezerva, din testa.ent rezult c
defunctul a dorit s di.inueze cota ce i s-ar f cuvenit
le/atarului ca .otenitor le/al, acesta din ur. poate
opta doar ca le/atar <art. &&'( C. civ.=.
c) Este un act Auridic pur i simplu, neput7nd f
afectat de .odaliti <ter.en sau condiie=. 5stfel,
opiunea su0iectului Insea.- n eFclusiv pronunarea
pentru una dintre cele dou posi0iliti <art. &&'& C.
civ.=.
Sanciunea actului Inc-eiat cu nerespectarea
dispoziiilor de .ai sus este nulitatea absolut.
&
1ndivizi0ilitatea, ca eFpresie a re/ulei nemo pro parte
,eredes <totul sau ni.ic= privete at7t .otenirea le/al, c7t i
.otenirea testa.entarM a se vedea Hl. Gdeanu, %ransmisiunea
motenirii, Ed. Xolters VluZer, Bucureti, ('&', p. )%.
d) Este un act Auridic, In principiu, irevocabil, prin
aceasta Ine- le/7ndu-se c, odat ce s-a eFercitat
dreptul de opiune succesoral, nu se .ai poate reveni
asupra opiunii fcute.
Ca ecepie, In cazul renunrii la .otenire, se
poate reveni asupra acesteia.
e) Este un act Auridic declarativ, adic efectele
opiunii operea- z retroactiv, de la data desc-iderii
succesiunii.
4n doctrin, s-a opinat
&
c dreptul de opiune
succesoral are la
0az principiul libertii opiunii <In raport de care
sunt inKuenate toate celelalte caractere Auridice=.
B.Condi7ii de validitate4
5ctul de opiune succesoral este, In pri.ul r7nd,
un act Auridic i deci, tre0uie s Intruneasc condiiile
de validitate de fond i de for. prevzute de le/e
<art. &&+% C. civ.=. 4n continuare, vo. face tri.itere
nu.ai la cele care prezint particulariti.
a=. Capacitatea necesar eercitrii dreptului de
opiune succe- soral.
4ntruc7t opiunea succesoral este un act de
dispoziie, succe- si0ilul tre0uie s ai0 capacitate de
eerciiu deplin. 5stfel, su0iectul dreptului de opiune
succesoral tre0uie s fe, In principiu, .aAor i s nu
fe interzis Audectoresc.
4n aceste condiii, .inorul care nu a I.plinit v7rsta
de &) ani i interzisul Audectoresc nu Ii pot eFercita
dreptul de opiune succe- soral, Intruc7t sunt lipsii
de capacitate de eerciiu <dreptul lor de opiune find
eFercitat de ctre reprezentantul le/al, art. )! C. civ.=.
Einorul cu capacitate de eFerciiu restr7ns
<peste &) ani= Ii poate eercita personal dreptul de
opiune succesoral, Ins cu Incu- viinarea prinilor
sau a tutorelui i In unele cazuri, cu autorizarea
instanei de tutel
(
.
reciz. c, In condiiile art. )' C. civ., pentru
.otive te.ei- nice, instana de tutel poate
recunoate .inorului care a I.plinit
&
5 se vedea ;. C-iric, op. cit. <(''!=, p. !+& i ur..
(
6e/ulile privitoare la acceptare se aplic i n privina
renunrii la mote- nireM a se vedea C. BIrsan, $. 97dei, +ste
necesar ncuviinarea autoritii tutelare pentru acceptarea
succesiunii de un minor, In 6.6.;. nr. #J&%*(, p. (!-().
v7rsta de &" ani capacitatea deplin de eFerciiu <caz In
care acesta Ii va putea eFercita nestin/-erit i dreptul
de opiune succesoral=.
b) Consimmntul valabil Insea.n c voina
eFpri.at In actul de opiune succesoral nu tre0uie
viciat <In condiiile dreptului co.un 3 art. &('" C. civ.=.
;intre viciile consi..7ntului, sunt
caracteristice actului de opiune succesoralL eroarea&
dolul i violena
&
.
4n doctrin s-a opinat c dolul poate vicia
deopotriv nu ?nu- .ai actul acceptrii, dar i al
renunrii i poate proveni de la orice persoan@
(
.
;iferit, se apreciaz c, In cazul In care voina
succesi0ilului a fost viciat prin eroare, actul este
anula0il nu.ai In cazul In care .o- tenitorul acceptant
descoper un le/at de care nu a avut cunotin la
data acceptrii ?i ale crui dispoziii a0sor0 .ai .ult
de Au.tate din ea@
!
.
c) Su0 aspectul 'ormei& In principiu, actul de
opiune succe- soral este consensual <deci, care nu
tre0uie s I.0race o anu.it for., nici .car ca o
cerin ad probationem=.
Ca eFcepie, declaraia de acceptare <supus
Inscrierii In re/is- trul naional notarial= i de
renunare la .otenire sunt acte autentice <art. &&'%,
art. &&(' alin. ( C. civ.=.
Nerespectarea condiiilor de validitate a actului de
opiune succesoral se sancioneaz cuL nulitatea
relativ <de eFe.plu, dac nu s-au respectat condiiile
privind capacitatea= ori cu nulitatea absolut <c7nd nu
s-au respectat condiiile privind for.a sole.n,
o0iectul, cauza etc.=.
D ?4 <rescrip7ia dreptului de op7iune
succesoral(
?;reptul de opiune succesoral se eFercit In
ter.en de un an de la data desc-iderii .otenirii@ <art.
&&'! alin. & C. civ.=.
&
4n doctrina francez s-a pus i pro0le.a leziunii In actul de
opiune succe- soralM pentru a.nunte a se vedea 2. EaurU, op.
cit., p. *)-*".
(
5 se vedea Hr. ;eaO, op. cit., p. )(*.
!
Soluia de .ai sus pentru acceptarea .otenirii find vala0il
i pentru cazul renunrii la .otenire <dei teFtul de le/e nu face
precizri cu privire la aceasta=M a se vedea E. Eliescu, op. cit., vol.
11, p. %).
4n consecin, le/ea prevede un termen de
prescripie de un an, ter.en In care succesi0ilul tre0uie
s se pronune cu privire la dreptul su de opiune
succesoral
&
.
4n cazul In care succesi0ilul a cerut Intoc.irea
inventarului anterior eFercitrii dreptului de opiune
succesoral, ter.enul de opiune nu se va mplini mai
devreme de dou luni de la data la care i se comunic
procesul-verbal de inventariere <art. &&') alin. & C.
civ.=
(
.
;eoarece Codul civil face tri.iteri eFclusiv la
?.otenire@, In sensul unei universaliti <a unui
patri.oniu=, rezult c ter.enul de un an vizeaz
numai transmisiunile succesorale universale sau cu titlu
universal.
*er a contrario, le/atarilor cu titlu particular le vor
f aplica0ile dispoziiile dreptului co.un In .aterie,
astfel c dreptul de opiune succesoral cu privire la
aceste le/ate se eFercit In cadrul ter.enului /eneral
de prescripie de ! ani <art. (#&+ C. civ.=.
!
Ter.enul <special= de prescripie de un an se
eFplic prin necesitatea lic-idrii Intr-un ter.en scurt a
cauzelor succesorale, pentru sta0ilirea drepturilor
cuvenite .otenitorilor i eli0erarea certifcatelor de
.otenitor <sau declararea succesiunilor vacante, In
cazurile c7nd nu eFist .otenitori ori c7nd
.otenitorii eFisteni au renunat la drepturile lor=
)
.
4n doctrin s-a opinat c ter.enul de un an are
natura !uridic a unui un termen de decdere deoarece,
pe de o parte stin/e dreptul respectiv, iar pe de alt
parte, dac ar f califcat ca ter.en de prescripie
atunci ar deveni inutil dispoziia potrivit creia
ter.enul se aplic Codului civil, Cartea a G1
referitoare la suspendarea i
&
Ter.enului de opiune succesoral i se aplic prevederile
cuprinse In Cartea a G1-a referitoare la suspendarea i repunerea In
ter.enul de prescripie eFtinctiv <art. (#((, art. (#!( i ur.. C.
civ.=.
(
;e precizat c, pe durata efecturii inventarului, succesi0ilul
nu poate f
considerat .otenitor, cu eFcepia cazului In care a acceptat
.otenirea <art. &&') alin. ( C. civ.=.
!
5 se Inele/e c le/iuitorul din ('&& a preluat soluia
anterioar a doctrinei
i practicii, instituind un termen distinct pentru legatul cu titlu
particularM a se vedea T.S., s. civ., dec. nr. *+#J&%"%, In 6.6.;. nr.
*J&%+', p. &&+.
)
5 se vedea 5l. Bacaci, 9-. Co.ni, op. cit., p. &**.
repunerea In ter.enul de prescripie eFtinctiv <art.
&&'! alin. !
C. civ.=
&
.
$educerea termenului de opiune. otrivit art.
&&&! alin. &
C. civ., pentru .otive te.einice, la cererea oricrei
persoane inte- resate, un succesi0il poate f o0li/at,
cu aplicarea procedurii prev- zute de le/e pentru
ordonana preedinial, s Ii eFercite dreptul de
opiune succesoral Inuntrul unui ter.en sta0ilit de
instana Aude- ctoreasc@ <.ai scurt dec7t cel de un
an=.
A.Fnceputul prescrip7iei dreptului de op7iune
succesoral(4
;e re/ul, ter.enul de opiune de un an Incepe
s cur/ de la data desc-iderii .otenirii <art. &&'!
alin. & C. civ.=.
;e .enionat c nu are relevan dac
motenitorul a cunos- cut sau nu despre moartea celui
care las motenirea, ter.enul calcul7ndu-se de la
data desc-iderii succesiunii.
4n cazul .otenirii prin retransmitere, ter.enul
se calculeaz tot de la data desc,iderii succesiunii,
astfel c succesi0ilii care .ote- nesc prin
retrans.itere au la dispoziie pentru eFercitarea
dreptului de opiune succesoral ter.enul r.as de
la data .orii succesi- 0ilului i p7n la eFpirarea
ter.enului le/al <un an sau ! ani=.
Ca ecepie, potrivit dispoziiilor art. &&'! alin. (
C. civ., ter.e- nul de opiune de un an Incepe s cur/L
a) de la data naterii celui c,emat la motenire,
dac naterea s-a produs dup desc-iderea .oteniriiM
b) de la data nregistrrii morii n registrul de stare
civil, dac Inre/istrarea se face In te.eiul unei
-otr7ri Audectoreti de decla- rare a .orii celui care
las .otenirea, afar nu.ai dac succesi0ilul a
cunoscut faptul .orii sau -otr7rea de declarare a
.orii la o dat anterioar, caz In care ter.enul cur/e
de la aceast din ur. dat
(
M
c) de la data la care legatarul a cunoscut sau
trebuia s cu- noasc legatul su, dac testa.entul
cuprinz7nd acest le/at este descoperit dup
desc-iderea .oteniriiM
&
5 se vedea 9. Boroi, C.5. 5n/-elescu, op. cit. <('&&=, p. (**.
(
5 se vedea C. Toader, 6. opescu, Consideraii n
legtur cu aplicarea principiului aparenei n drept n materia
motenirii, In ;reptul nr. %J&%%!, p. !#-!".
&*
'
d) de la data la care succesibilul a cunoscut sau
trebuia s cu- noasc legtura de rudenie pe care se
Inte.eiaz vocaia sa la .o- tenire <dac aceast
dat este ulterioar desc-iderii .otenirii=.
B.Suspendarea 6i repunerea An termenul de
prescrip7ie4
a). Suspendarea prescripiei. otrivit art. (#!( C.
civ., ?rescrip- ia nu Incepe s cur/, iar, dac a
Inceput s cur/, ea se suspend@, In cazurile
prevzute de le/e.
;e eFe.plu, cursul prescripiei se suspend In
cazul In care titularul dreptului sau cel care l-a Inclcat
'ace parte din 'orele armate ale $omniei& c7t ti.p
acestea se aK In stare de .o0ilizare sau de rz0oi
<art. (#!( pct. * C. civ.=.
Cursul prescripiei se suspend i In cazul In care
cel I.potriva cruia cur/e sau ar ur.a s cur/
prescripia este mpiedicat de un caz de 'or ma!or
s 'ac acte de ntrerupere, c7t ti.p nu a Incetat
aceast I.piedicare. Ca eFcepie, ?fora .aAor, c7nd
este te.po- rar, nu constituie o cauz de
suspendare a prescripiei dec7t dac survine In
ulti.ele " luni Inainte de eFpirarea ter.enului de
prescrip- ie@ <art. (#!( pct. % C. civ.=.
n materie succesoral, suspendarea prescripiei
prezint unele particulariti <art. (#!! C. civ.=. 5stfel,
prescripia nu curge contra creditorilor de'unctului In
privina creanelor pe care acetia le au asupra
.otenirii c7t ti.p aceasta nu a fost acceptat de ctre
succe- si0ili ori, In lipsa acceptrii, c7t ti.p nu a fost
nu.it un curator care s Ii reprezinte.
rescripia nu curge nici contra motenitorilor
de'unctului c7t ti.p acetia nu au acceptat .otenirea
ori nu a fost nu.it un curator care s Ii reprezinte.
rescripia nu curge& de asemenea& contra
motenitorilor, In privina creanelor pe care acetia le
au asupra .otenirii <de la data acceptrii .otenirii i
p7n la data lic-idrii ei=
&
.
&*
&
otrivit dreptului co.un In .aterie, ?c7nd cauza
de suspenda- re a Incetat, prescripia Ii reia cursul,
socotindu-se pentru I.plinirea ter.enului i ti.pul
scurs Inainte de suspendare@. Totui, prescripia
&
5 se vedea Hl. Gdeanu, op. cit., p. +(-+#.
nu se va I.plini .ai Inainte de eFpirarea unui ter.en
de " luni de la data c7nd suspendarea a Incetat <cu
eFcepia prescripiilor de " luni sau .ai scurte, care nu
se vor I.plini dec7t dup eFpirarea unui ter- .en de o
lun de la Incetarea suspendrii 3 art. (#!) alin. & C.
civ.=.
Eai preciz. c suspendarea prescripiei poate f
invocat nu- .ai de ctre partea care a fost
I.piedicat s fac acte de Intrerupe- re, afar de cazul
In care prin le/e se dispune altfel <art. (#!# C. civ.=.
b). $epunerea n termenul de prescripie. otrivit
art. &&'! alin. !, ter.enului de opiune succesoral i
se aplic prevederile Co- dului civil ?referitoare la
suspendarea i repunerea In ter.enul de prescripie
eFtinctiv@.
otrivit dispoziiilor art. (#(( C. civ., ?Cel care,
din motive te- meinice, nu i-a eFercitat In ter.en
dreptul la aciune supus prescrip- iei poate cere
organului de !urisdicie competent repunerea n ter-
men i Audecarea cauzei@ <s.n.=.
;in teFtul de le/e de .ai sus se contureaz
dou situaii ce privesc eFercitarea dreptul de opiune
succesoralL
3 c7nd, datorit cazului 7de 'or ma!or8,
succesi0ilul a fost I.piedicat s Ii eFercite dreptul de
opiune succesoralM
3 c7nd ?din motive temeinice@ a fost I.piedicat s
Ii eFercite acest drept
&
.
4n pri.a ipotez, dac succesi0ilul a fost
I.piedicat din cauz de for .aAor s Ii eFercite
dreptul de opiune succesoral, atunci se aplic re/ulile
cunoscute de la prescripia eFtinctiv, potrivit crora
fora .aAor suspend de drept cur/erea ter.enului
de prescripie <In perioada c7t acioneaz cauza de for
.aAor=. 5stfel, In caz de for- .aAor, intervine
suspendarea de drept a termenului de prescripie
(
.
C7nd I.piedicarea nu s-a datorat unei cauze de
'or ma!or, ci din motive temeinice, instana de
Audecat va putea dispune repune- rea In ter.enul de
opiune succesoral <In condiiile art. (#(( alin. (
C.civ.=.
&
4ntre cazul de for .aAor i ?.otive te.einice@ eFist o
deose0ire esen- ialM fora .aAor produce de drept suspendarea
ter.enului de prescripie, pe c7nd, In cazul .otivelor te.einice,
instana de Audecat ad.ite sau respin/e cererea de repunere In
ter.enM a se vedea G. Stoica, op. cit. <(''!= p. (#'-(#&.
(
5 se vedea C. Sttescu, op. cit. <&%"+=, p. (&+.
35
9
4n practic s-a apreciat c instana de Audecat
poate dispune repunerea In ter.en nu.ai atunci c7nd
constat c I.preAurrile ce l-au I.piedicat pe cel
c-e.at la .otenire s Ii eFercite dreptul de opiune
nu i sunt imputabile
&
. 5stfel, repunerea In ter.en nu Ii
poate f acordat succesi0ilului atunci c7nd depirea
ter.enului de prescrip- ie se datoreaz unei culpe
proprii
(
.
Cererea de repunere In ter.en tre0uie fcut de
succesi0il In termen de AI de zile& socotit din ziua In
care a cunoscut sau tre0uia s cunoasc Incetarea
.otivelor care au Austifcat depirea ter.enului de
prescripie <art. (#(( alin. ( C. civ.=.
5d.iterea cererii de repunere In ter.en constituie
o acceptare implicit a motenirii, nefind necesar
acordarea unui nou ter.en pentru eFercitarea
dreptului de opiune succesoral
!
.
Dispoziii speciale re'eritoare la repunerea n
termenul de prescripie sunt prevzute de art. &! din
Be/ea nr. &*J&%%&, repu0licat <Be/ea fondului funciar=,
art. # alin. ! din Be/ea nr. &&(J&%%# i art. ) alin. ! din
Be/ea nr. &'J(''&.
otrivit dispoziiilor de .ai sus, calitatea de
.otenitor se re- cunoate nu nu.ai persoanelor care
au acceptat .otenirea lsat de proprietar <repui de
drept In ter.enul de acceptare cu privire la cota ce li
se cuvine=, dar i motenitorilor ce nu acceptaser
mote- nirea lsat de 'ostul proprietar la data
decesului, ei find considerai acceptani prin cererea
fcut co.isiei constituite potrivit le/ii i repui de
drept n termenul de acceptare.
4n sc-i.0, .otenitorul acceptant al .otenirii
lui de cuius, care nu a fcut cerere, nu poate pretinde
drept de proprietate asupra terenului reconstituit pe
nu.ele co.otenitorilor sau .otenitorilor
su0secveni.
36
0
&
6epunerea In ter.en este de co.petena eFclusiv a
instanei de AudecatM a se vedea Hr. ;eaO, op. cit., p. )#(.
(
5 se vedea T.B., s. a 1G-a civ., dec. nr. !*%J&%%', In C.;.
&%%', p. %)M T.S.,
col. civ., dec. nr. &+(!J&%#+, In C.;. &%#+, p. ")-"#M T.S., s. civ., dec.
nr. (&!J&%*+, In C.;. &%*+, p. &&!-&&"M C.5. Bucureti, s. a 111-a civ.,
dec. nr. &"!!J(''&.
!
5 se vedea 1. Turculeanu, $epunerea n termenul de opiune
succesoral a
motenitorilor, In ;reptul nr. #J(''', p. "&.
D ;4 Ccceptarea mo6tenirii
5cceptarea .otenirii este un act unilateral de
voin prin care succesi0ilul Ii Insuete calitatea de
.otenitor al defunctului <In li.itele activului
succesoral=
&
.
5cceptarea .otenirii poate f fcut i de
creditorii succesibilu- lui, pe cale o0lic <In li.itele
Indestulrii creanei lor 3 art. &&'+ C. civ.=.
A.Ccceptarea voluntar( 6i acceptarea or7at(4
Dup raportul In care se aK voina su0iectului i
dispoziiile le/ale In .aterie, acceptarea poate I.0rca
dou for.eL acceptarea voluntar i acceptarea forat.
Ecceptarea voluntar a .otenirii const In actul
sau faptul unilateral i necondiionat al succesi0ilului
de a pstra .otenirea.
Ecceptarea 'orat este i.pus de le/e, In anu.ite
cazuri strict re/le.entate. 5stfel, succesi0ilul care, cu
rea-credin, a sustras ori a ascuns 0unuri din
patri.oniul succesoral sau a ascuns o donaie su- pus
raportului ori reduciunii este considerat c a acceptat
.ote- nirea, c-iar dac anterior renunase la ea <art.
&&&% alin. & C. civ.=.
4n consecin, acceptarea forat intervine c7nd
succesi0ilul a dat la o parte sau a ascuns lucruri din
succesiune, find o sanciune prin care .otenitorii
pierd dreptul de opiune.
entru ca acceptarea forat s opereze, este
necesar Inde- plinirea ur.toarelor condiiiL
3 s eFiste o intenie 'rauduloas sau rea-credin
din partea .otenitoruluiM
3 sustra/erea frauduloas s fe imputabil
.otenitoruluiM
3 s eFiste o dosire sau dare la o parte a unor
0unuri ce aparin succesiunii, ca ur.are a unei
sustra/eri sau tinuiri
(
i se realizeaz o
&
5 se vedea Hl. Gdeanu, op. cit., p. *(.
(
4n practica Audiciar, ascunderea sau dosirea 0unurilor
.otenirii este interpretat In sens lar/ <de eFe.plu,
nedeclararea unor datorii ale succesi0ilului, ascunderea pri.irii
unor donaii supuse reduciunii etc.=M a se vedea E. Eliescu, op.
cit., p. &!'M Hr. ;eaO, op. cit., p. )+M Tri0. Supre., col. civ., dec. nr.
&(!*J&%##, In C.;. &%##, p. &*+.
I.posedare ascuns
&
a unui co.otenitor, In dauna
celorlali co.o- tenitori <ascunderea de lucruri din
succesiune poate rezulta din orice fraud sau .iAloace
dolosive co.ise de .otenitor=M
3 0unurile sau lucrurile dosite s 'ac parte din
masa succe- soral.
;ispoziiile art. &&&% C. civ. sunt aplica0ile at7t In
cazul .ote- nirii le/ale, c7t i In cazul .otenirii
testa.entare.
B.Ccceptarea e#pres( 6i acceptarea tacit(4
Dup 'orma de eteriorizare, acceptarea poate f
eFpres sau tacit <art. &&'* C. civ.=.
Ecceptarea este epres c7nd succesi0ilul Ii
Insuete eplicit titlul sau calitatea de .otenitor
printr-un Inscris autentic sau su0 se.ntur privat
<art. &&'* alin. ( C. civ.=.
5cceptarea eFpres tre0uie s Indeplineasc dou
condiii. 5stfel, succesi0ilul tre0uie s Ii Insueasc
calitatea de .otenitor n 'orm scris& iar din Inscrisul
respectiv s rezulte c Inele/e s i eercite
drepturile succesorale
(
, do07ndind ceea ce i se
cuvine In virtutea le/ii sau testa.entului.
!
4nscrisul acceptrii poate f c-iar i o simpl
scrisoare adresat unui alt .otenitor sau unui creditor
al succesiunii din care Ins tre- 0uie s rezulte,
neIndoielnic, voina succesi0ilului de a accepta .o-
tenirea
)
.
6ezult c pentru vala0ilitatea acestui act Auridic
tre0uie caL
3 .anifestarea de voin a .otenitorului s fe
constatat numai printr-un nscris autentic sau su0
se.ntur privat, nefind posibil o acceptare
verbal.
&
5ciunea de I.posedare ascuns tre0uie s fe co.is de
ctre un erede cu vocaie universal sau cu titlu universal la
.otenireM a se vedea ;. C-iric, op. cit.,
p. !+( i ur..
(
5 se vedea 5l. Bacaci, 9-. Co.ni, op. cit., p. &%+.
!
?Be/iuitorul a Inlturat acceptarea oral, at7t pentru ca
succesi0ilul s nu fe le/at printr-un cuv7nt rostit la Int7.plare, c7t
i pentru a evita dovada prin .artori a unei acceptri date prin viu
/rai@M a se vedea E. Eliescu, op. cit., vol. 11, p. &((.
)
Nu este o0li/atoriu ca Inscrisul s fe Intoc.it special
pentru acceptarea succesiunii, put7nd ca aceasta s se fac
printr-un nscris ntocmit n alt scopM a se vedea ;. 5leFandresco,
op. cit., vol. 111, partea a 11-a, p. (!".
3 succesi0ilul tre0uie s Ii f nsuit, In .od
neec-ivoc& titlul sau calitatea de motenitor <din Inscris
tre0uie s rezulte c succesi- 0ilul Inele/e s Ii
eFercite drepturile i s Ii asu.e o0li/aiile rezul- tate
din calitatea sa de .otenitor=.
Ecceptarea este tacit c7nd succesi0ilul a fcut un
act sau fapt, pe care nu ar putea s Il fac dec7t In
calitate de .otenitor <art. &&'* alin. ! C. civ.=.
4n consecin, esena acceptrii tacite o
constituie mani'esta- rea inteniei nendoielnice de a
accepta motenirea <prin acte Auridice sv7rite de
.otenitor, ce pot privi at7t 0unuri succesorale sin/u-
lare, c7t i 0unuri succesorale ca universalitate=.
rin dispoziiile art. &&'* C. civ., au fost instituite
dou condiii
pentru acceptarea tacit a .oteniriiL
3 actul s nu poat f fcut dect n calitate de
motenitorM
3 actul Indeplinit s presupun neaprat intenia
de a accepta. C7nd un ase.enea act este ec-ivoc
<adic In .sur s pri.eas-
c i o alt interpretare=, el nu .ai are valoare de
acceptare tacit
&
.
entru deli.itarea actelor care se circu.scriu
condiiilor acceptrii tacite, In doctrina i In practica
anterioar, s-au pus unele Intre0ri precu.L Care sunt
actele ce vor putea f considerate acte de acceptare
tacit a .oteniriiT $rice act poate constitui o
acceptareT
4n Int7.pinarea Intre0rilor de .ai sus, noul Cod
civil a realizat o departaAare a actelor Auridice <In raport
de se.nifcaia acceptrii tacite=.
a). 2cte juridice 3cu valoare de acceptare
tacit4. otrivit art. &&&' alin. & C. civ., actele de
dispoziie Auridic privind o parte sau totalitatea
drepturilor asupra .otenirii atrag acceptarea tacit
a acesteia <art. &&&' alin. & C. civ.=.
Sunt acte de dispoziie care valoreaz acceptare
tacit a succe- siuniiL Instrinarea 0unurilor
succesorale i constituirea de drepturi reale asupra
lorM dr7.area i reparaiile care nu au un caracter
&
Nu toate actele le/ate de patri.oniul succesoral presupun
intenia de acceptare. ;e eFe.plu, In practic s-a apreciat c
ac-itarea taFelor fscale pentru un i.o0il din succesiune nu
reprezint un act de dispoziie, ci constituie un act de
ad.inistrare ce nu poate f interpretat In sensul art. "*% C. civ.M a
se vedea Tri0. Bucureti, s. a 111-a civ., dec. nr. !("J&%%(, In C..2.C.
&%%(, p. &"+.
ur/ent, fcute la i.o0ilele succesoraleM eFercitarea In
Austiie a aciu- nilor privitoare la succesiune, In afar
de cele cu caracter conservator <art. &&&' alin. & lit. a
C. civ.=.
ractica Audectoreasc a statuat c reprezint,
de ase.enea, acte de acceptare tacit a .oteniriiL
ac-itarea taFelor succesorale
&
M plata i.pozitelor
asupra .asei succesoraleM solicitarea inventarierii
0unurilorM constituirea unor drepturi reale asupra
i.o0ilului succe- soral <servitute, ipotec=M fapta
succesi0ilului de a construi dup des- c-iderea
succesiunii, dar In ter.enul le/al de opiune, pe
terenul defunctului, un opron i un trotuar din 0etonM
arendarea p.7ntului succesoralM contractul de
valorifcare a dreptului de autor Inc-eiat de succesi0il In
ter.enul de opiune succesoral etc.
5ctele sv7rite de succesi0il asupra
universalitii 0unurilor .otenirii au semnifcaia unei
acceptri tacite, dup cu. ur.eaz. 5stfel, donaia,
v7nzarea sau cesiunea drepturilor succesorale ctre un
ter sau ctre unul sau toi co.otenitorii constituie
acte de acceptare a succesiunii.
;e precizat c terul cruia .otenitorul Ii vinde
drepturile sale succesorale nu are dreptul s opteze
pentru acceptarea sau renun- area la succesiune,
Intruc7t cesiunea drepturilor succesorale consti- tuie
prin ea Insi o acceptare tacit a succesiunii.
6enunarea la .otenire In favoarea unuia sau .ai
.ultor suc- cesori <renunare in 'avorem= Insea.n
acceptarea .otenirii ur.at de trans.iterea ei cu titlu
/ratuit sau cu titlu oneros <art. &&&' alin. & lit. 0 C.
civ.=
(
.
6enunarea cu titlu oneros In folosul tuturor
co.otenitorilor <sau a .otenitorilor su0secveni=
constituie o v7nzare i, deci, o acceptare tacit a
succesiunii <art. &&&' alin. & lit. c C. civ.=
!
. Ca eFcep-
&
5 se vedea G. Stoica, op. cit., p. (#" i practica AudiciarL Tri0.
re/. ;o0ro/ea, dec. nr. (#J&%"(, In 2.N. nr. (J&%"!, p. &#'M Tri0.
Supre., s. civ., dec. nr. !##J&%+(, In 6.6.;. nr. &&J&%+(, p. &"*.
(
5 se vedea 5l. Bacaci, 9-. Co.ni, op. cit., p. (&+-(&*.
!
5 se vedea Hr. ;eaO, op. cit., p. )"#.
ie, atunci c7nd succesi0ilul renun impersonal i cu
titlu gratuit, ne aK. In faa unei renunri pur
abdicative
&
.
;e ase.enea, pot avea valoare de acceptare
tacit a .ote- nirii actele de dispoziie& administrare
defnitiv ori 'olosin a unor 0unuri din .otenire.
1ntr In aceast cate/orie, actele de ad.inis- trare
cele care an/aAeaz viitorul <nu cele cu caracter
ur/ent=, cu. sunt actele de folosin a 0unurilor
succesoraleM socotite acte de acceptare pentru c
succesi0ilul s-a co.portat ca un proprietar i deci, se
prezu. c nu a putut sv7ri aceste acte fr s f
voit acceptarea .otenirii.
6ezult c, potrivit noului Cod civil, actele de
ad.inistrare i conservare a patri.oniului succesoral
pot f considerate .anifestri de acceptare tacit
.otenirii, numai dac 7anga!eaz viitorul8 iar
succesibilul i-a 7nsuit calitatea de motenitor8.
Declaraia de neacceptare. otrivit art. &&&& C.
civ., ?succe- si0ilul care intenioneaz s Indeplineasc
un act ce poate avea se.- nifcaia acceptrii
.otenirii, dar care dorete ca prin aceasta s nu fe
considerat acceptant, tre0uie s dea In acest sens,
anterior Inde- plinirii actului, o declaraie autentic
notarial@ <s.n.=.
b). 2cte juridice care nu valoreaz
acceptare. 5ctele de con- servare, suprave/-ere i de
ad.inistrare provizorie nu valoreaz acceptare, dac
din I.preAurrile In care acestea s-au efectuat nu
rezult c succesibilul i-a nsuit prin ele calitatea de
motenitor.
Constituie acte de conservareL ?cererile de punere
i ridicare a si/iliilor i de facere a inventarului@
(
,
Intreruperea prescripiei, luarea unei inscripii ipotecare
sau cererea de reInnoire a unei ipoteci Inscrise,
c-eltuielile de In.or.7ntare.
otrivit le/ii, sunt considerate ?a f de
ad.inistrare provizorie actele de natur ur/ent a
cror Indeplinire este necesar pentru
&
4n practic s-a apreciat c p7r7tul a acceptat tacit
succesiunea prin supor- tarea unei pri din sarcinile .otenirii,
pltind su.a In contul c-eltuielilor de In.or- .7ntare i lu7nd din
0unurile defunctei unele lucruriM a se vedea ;.E. Eunteanu, Cu
privire la acceptarea tacit a succesiunii prin contribuirea la
c,eltuielile de nmormntare i preluarea unui bun mobil de
valoare redus, In ;reptul nr. &J(''#,
p.#! i Tri0. Bistria Nsud, s. civ., dec. nr. (#'J5 din (' iunie (''!.
(
5 se vedea C. 8a.an/iu, 1. 6osetti-Blnescu, 5l. Bicoianu, op.
cit., p. )#'-)#).
nor.ala punere In valoare, pe ter.en scurt, a 0unurilor
.otenirii@ <art. &&&' alin. ) C. civ.=.
4n practica Audiciar s-a considerat c nu atrag
acceptarea tacit a moteniriiL luarea din patri.oniul
.otenirii a unei a.intiri de fa.ilie, 0i0elouri etc.,
preluarea de ctre unii .otenitori le/ali, i.ediat dup
deces, a unui sin/ur 0un de valoare redus <In raport cu
o0iceiul locului=
&
.
;e ase.enea, Incasarea de ctre unul dintre copiii
.a.ei defuncte a c-iriei i.o0ilului i, In a0sena unei
locuine proprii, ocu- parea te.porar a casei printeti
nu pot f considerate acte de acceptare a succesiunii,
deoarece pri.a I.preAurare are caracterul unui act de
conservare i ad.inistrare care nu i.plic In .od
necesar acceptarea, iar cea de-a doua a fost
deter.inat de o situaie vre.el- nic i personal ce
eFclude ideea prelurii 0unurilor ca proprietar
(
.
4n concluzie, aprecie. c deter.inarea acceptrii
tacite a .otenirii este o operaie difcil, ce presupune
o eFa.inare atent a actelor sv7rite de succesi0il, In
vederea sta0ilirii inteniei sale reale de a pstra sau nu
calitatea de motenitor
!
.
C.Eectele accept(rii mo6tenirii4
4n doctrin, efectele acceptrii .otenirii se
I.part InL e'ecte generale <co.une= ce se produc
indiferent dac acceptarea s-a fcut voluntar sau forat
i e'ecte speciale <proprii acceptrii forate a
.otenirii=.
a). !ectele $enerale ale acceptrii motenirii
suntL
3 succesi0ilul acceptant i 7consolideaz8 titlul de
.otenitor
)
M
&
5 se vedea practicaL T.S., s. civ., dec. nr. &&'J&%+#, In
6.6.;. nr. &&J&%+", p. "(M T.S., s. civ., dec. nr. *!'J&%*!, In 6.6.;. nr.
&J&%*), p. #%.
(
5 se vedea T.S., s. civ., dec. nr. &'%(J&%+(, In 6.6.;. nr. !J&%+),
p. +(.
!
Se i.pune s face. distincie Intre 0unurile succesiunii
privite ut singuli i actele Auridice care privesc .otenirea ca
universalitate. 5stfel, 0unurile succesorale sin/ulare pot face
o0iectul unor acte de conservare, de ad.inistrare i acte de
dispoziie.
)
5 nu se Inele/e c eFercitarea actului de opiune prin
acceptarea .otenirii i deci, ?consolidarea@ titlului de .otenitor
ar Inse.na i .o.entul do07ndirii calitii de .otenitor <pro0at
cu certifcatul de .otenitor=.
3 0unurile ce au aparinut defunctului intr n
patrimoniul motenitoruluiM
3 .otenitorii le/ali i le/atarii universali sau cu
titlu universal rspund pentru datoriile i sarcinile
motenirii numai cu bunurile din patrimoniul
succesoral, proporional cu cota fecruiaM
3 le/atarul cu titlu particular, In principiu, nu
este obligat s suporte datoriile i sarcinile .otenirii.
Ca eFcepie, potrivit art. &&&) alin. ! C. civ.,
le/atarul cu titlu particular rspunde pentru pasivul
.otenirii, Ins numai cu bunul sau bunurile ce
'ormeaz obiectul legatului, dacL
3 testatorul a dispus In .od eFpres In acest sensM
3 dreptul lsat prin le/at are ca o0iect o
universalitate, cu. ar f o .otenire culeas de ctre
testator i nelic-idat IncM In acest caz, le/atarul
rspunde pentru pasivul acelei universaliti
&
M
3 celelalte 0unuri ale .otenirii sunt insufciente
pentru plata datoriilor i sarcinilor .otenirii.
4n cazul Instrinrii 0unurilor .otenirii dup
desc-iderea acesteia, 0unurile intrate In patri.oniul
succesoral prin efectul su0ro/aiei pot f afectate
stin/erii datoriilor i sarcinilor .otenirii <art. &&&)
alin. ) C. civ.=.
Ca efect </eneral= al acceptrii .otenirii se
produce con'uziu- nea dintre patrimoniul succesoral i
patrimoniul succesibilului. Situa- ia este aceeai i In
cazul In care succesi0ilii, creditorii ori alte per- soane
interesate au cerut e'ectuarea inventarului bunurilor
succe- siunii <art. &&&# alin. & C. civ.=.
4n concluzie aprecie. c, In condiiile noului Cod
civil, e'ectuarea inventarului nu este de natur s
determine separaia de patrimonii.
4n spriAinul opiniei de .ai sus, a se reine i c,
potrivit art. &&#" alin. # C. civ., din 0unurile .otenirii,
?creditorii motenirii vor f pl- tii cu pre'erin fa de
creditorii personali ai .otenitorului@ <s.n.=. 5stfel, In
cazul insolva0ilitii .otenitorului, creditorii si
personali vor putea ur.ri 0unurile .otenirii atri0uite
la partaA Ins, nu.ai dup Indestularea creditorilor
.otenirii.
&
6ea.inti. c, potrivit art. &'#+ din noul Cod civil, ?orice
le/at care nu este universal sau cu titlu universal este un le/at cu
titlu particular@.
&%
'
sun
tL
b). !ectele speciale ale acceptrii <specifce
acceptrii forate=
3 .otenitorul care a acceptat forat succesiunea,
?nu va avea
Ins niciun drept cu privire la 0unurile sustrase
sau ascunse i, dup caz, va f o0li/at s
raporteze ori s reduc donaia ascuns fr a
participa la distri0uirea 0unului donat@ <art. &&&%
alin. & C. civ.=M
3 .otenitorul aKat In situaia de .ai sus
?este inut s pl- teasc datoriile i sarcinile
.otenirii proporional cu cota sa din .otenire,
inclusiv cu propriile sale bunuri@, deci succesi0ilul
va rs- punde fa de creditori, proporional cu
partea sa succesoral de care ar f 0enefciat dac
nu ar f fost sancionat <art. &&&% alin. ( C. civ.=
&
M
3 Intruc7t acceptarea pur i si.pl forat
constituie o pe- deaps civil, ea va f suportat
de ctre toi motenitorii ce se fac vinovai de
co.iterea faptelor de sustra/ere i va f
aplicat at7t succesi0ililor cu capacitate de
eFerciiu, c7t i celor lipsii de o ase.e- nea
capacitate sau cu capacitate de eFerciiu
restr7ns, In .sura In care acetia au avut
capacitate delictual la .o.entul dosirii sau
drii la o parte a 0unurilor din succesiune
(
.
D 04 Renun7area la mo6tenire
6enunarea la .otenire este un act
unilateral, eFpres i sole.n prin care succesi0ilul
declar c nu dorete <renun la= calitatea de
.otenitor. Ca ur.are a renunrii, vocaia
succesoral a succesibilului este desfinat
retroactiv, iar el devine strin de .otenire.
;reptul de a renuna la .otenire Il au toi
.otenitorii, indife- rent dac sunt le/ali sau
testa.entari, rezervatari ori nerezervatari,
universali, cu titlu universal sau cu titlu particular.
&%
&
E
oti
ve
le
pe
nt
ru
ca
re
su
cc
es
i0i
lul
ar
pu
te
a
re
nu
n
a
la
.
o
-
te
nir
e
su
nt
di
ve
rs
e
i
fre
cv
en
t Int7lnite In practic.
6ezult c renunarea la .otenire este o
.anifestare de voin- a .otenitorului prin care
acesta declar c Inele/e a nu se 'olosi de
drepturile succesorale pe care vocaia sa i le
ofer.
&
4n cazul In care sunt .ai .uli .otenitori care au
ascuns In co.plicitate lucruri succesorale, ei vor f o0li/ai la
restituire In .od solidar.
(
5 se vedea C. Sttescu, op. cit. <&%"+=, p. (((.
A.Condi7ii de ond 6i de orm( cerute pentru
renun7are4
Ca orice act Auridic, pentru a f vala0il Inc-eiat <i
deci, a pro- duce efecte=, renunarea la succesiune
tre0uie s Indeplineasc unele condiii.
otrivit art. &&(' C. civ., renunarea la .otenire
tre0uie s fe sole.n i eFpres <spre deose0ire de
acceptarea succesiunii, care poate f tacit=.
Declaraia de renunare se face In 'orm
autentic la orice notar pu0lic sau, dup caz, la
.isiunile diplo.atice i ofciile consu- lare ale
6o.7niei, In condiiile i li.itele prevzute de le/e.
entru infor.area terilor, declaraia de
renunare se va nscrie, pe c-eltuiala renuntorului& n
registrul naional notarial& inut n 'ormat electronic,
potrivit le/ii <art. &&(' alin. ! C. civ.=
&
.
4n consecin, ca re/ul, ?6enunarea la .otenire
nu se presu- pune@ <art. &&(' alin. & C. civ.=.
Ca ecepie de la re/ula de .ai sus, este
prezumat c a renun- at la motenireL
3 succesi0ilul care, dei cunotea desc-iderea
.otenirii i cali- tatea lui de succesi0il, ca ur.are a
citrii sale In condiiile le/ii, nu accept .otenirea In
ter.enul le/al de un an
(
<In acest caz, pre- zu.ia de
renunare opereaz nu.ai dac citaia i-a fost
co.unicat succesi0ilului cu cel puin !' de zile
Inainte de eFpirarea ter.enului de opiune
succesoral=M
3 succesi0ilul care nu opteaz In ter.enul <de
opiune redus= sta0ilit de instana Audectoreasc este
considerat c a renunat la .otenire <art. &&&( i art.
&&&! alin. ( C. civ.=.
9erespectarea 'ormei solemne prevzute de lege
atrage nuli- tatea absolut a actului de renunare, fapt
care deter.in, In cadrul
&
;eclaraiile de acceptare sau renunare la succesiune se fac
In for. autentic i se nscriu pentru opozabilitate n $egistrul
naional de eviden a opiu- nilor succesorale.
(
Citaia tre0uie s cuprind, su0 sanciunea nulitii acesteia,
pe l7n/ ele-
.entele prevzute de Codul de procedur civil, i precizarea c,
dac succesi0ilul nu Ii eFercit dreptul de a accepta .otenirea
In ter.enul le/al, va f prezu.at c renun la .otenire <art.
&&&( alin. & C. civ.=.
37
9
ter.enului de un an, posi0ilitatea acceptrii
succesiunii de ctre succesi0ilul In cauz, alturi de
ali .otenitori <dac este cazul=
&
.
6enunarea este vala0il nu.ai dac, anterior,
succesi0ilul nu i-a eFercitat dreptul su de opiune
succesoral prin acceptare. Cel care a acceptat o
.otenire nu .ai poate reveni asupra sa, find con-
siderat c a acceptat-o pentru totdeauna, confor.
principiului semel ,eres semper ,eres.
5
Ca i acceptarea .otenirii, renunarea este un
act !uridic indi- vizibil, In sensul c succesi0ilul nu poate
accepta o parte a .otenirii i renuna la restul.
Ea tre0uie s fe impersonal i cu titlu gratuit <pur
a0dicativ=, neput7nd f fcut In favoarea altor
.otenitori <renunare in 'avorem=
!
.
B.Eectele renun7(rii la mo6tenire4
Ca ur.are a renunrii In condiiile le/ii,
succesi0ilul care renun la .otenire este considerat
c nu a fost niciodat .ote- nitor <art. &&(& alin. & C.
civ.=.
5stfel, .otenitorul renuntor este lipsit de toate
avantaAele care ar f decurs din .otenire dar, In
acelai ti.p, este descrcat i de orice o0li/aie
potrivit calitii sale de .otenitor
)
.
4n consecin, renuntorul este considerat o
persoan strin de .otenire.
;in cele de .ai sus, se desprind ur.toarele
consecineL
3 renuntorul nu 0enefciaz de niciun drept al
.oteniriiM el nu poate f nici reprezentat <descendenii
si put7nd cule/e .ote- nirea nu.ai In nu.e
propriu=M
3 drepturile i o0li/aiile succesi0ilului renuntor
fa de de- funct, stinse prin confuziune, vor renateM
&
5 se vedea 9. Boroi& op. cit., <(''*=, p. !&&.
38
0
(
4n consecin, declaraia de renunare la .otenire dup
acceptarea ei este lipsit de orice efecte AuridiceM ase vedea TEB, s.
civ. dec. nr. &!(#J&%%( In C.S. 6icu, op. cit. <(''%=, p. &!#.
!
5 se vedea Hr. ;eaO, op. cit., p. )*&-)*(.
)
5 se vedea T. 1onacu, Curs de drept civil. Succesiuni i
liberaliti, Bucureti, &%)!, p. &#(.
3 partea renuntorului ?proft .otenitorilor pe
care i-ar f Inlturat de la .otenire sau celor a cror
parte ar f di.inuat-o dac ar f acceptat .otenirea@
<art. &&(& alin. ( C. civ.=M
3 renuntorul nu are o0li/aia de plat a taFelor
succesoraleM
3 .otenitorul renuntor nu .ai poate f o0li/at la
raportarea li0eralitilor pri.ite de la defunct <In caz de
renunare la .otenirea le/al, descendentul sau soul
supravieuitor nu .ai are o0li/aia de raport, put7nd
pstra li0eralitatea pri.it In li.itele cotitii dispo-
ni0ile 3 art. &&)+ alin. & C. civ.=
&
.
C.Revocarea =retractarea> renun7(rii de c(tre
succesi3ili4
otrivit art. &&(! alin. & C. civ., ?In tot cursul
ter.enului de opiune, renuntorul poate revoca
renunarea, dac .otenirea nu a fost deAa acceptat
de ali succesi0ili care au vocaie la partea care i-ar
reveni@
(
.
6evocarea renunrii la .otenire este supus
acelorai for.a- liti ca i renunarea la .otenire
<declaraia de revocare In for. autentic, infor.area
terilor i Inscrierea In re/istrul naional nota- rial=.
4n condiiile de .ai sus, revocarea renunrii la
.otenire, tre0uie s Indeplineasc dou condiii de
fondL
3 s nu f epirat termenul de un an pentru
eFercitarea drep- tului de opiune succesoralM
3 .otenirea s nu f 'ost acceptat, Intre ti.p,
de ali succe- sori ai de'unctului.
Ca efect principal al revocrii renunrii,
.otenitorul In cauz este considerat c a acceptat
.otenirea de la data desc-iderii succe- siunii
<?revocarea renunrii valoreaz acceptare@ 3 art. &&(!
alin. (
C. civ.=.
&
Ca eFcepie, prin stipulaie eFpres In contractul de donaie,
donatarul poate f o0li/at la raportul donaiei i In cazul
renunrii la .otenire <art. &&)+ alin. ( C. civ.=.
(
Spre deose0ire de .otenitorul care a acceptat .otenirea i
care nu mai
poate reveni asupra acceptrii, aceasta av7nd un caracter
irevoca0ilM a se vedea C.5. Bucureti, s. a 111-a civ., dec. nr.
&*#*J(''(, In ractic Audiciar civil (''&-(''(, p. (%!.
;e .enionat c, dei retractarea renunrii
opereaz retro- activ, 0unurile .otenirii sunt
?preluate In starea In care se /sesc@, iar drepturile pe
care terii de 0un-credin le-au do07ndit asupra
0unurilor .otenirii anterior retractrii r.7n vala0ile
<art. &&(! alin. ( C. civ.=.
84 Revocarea renun7(rii de c(tre creditorii
succesi3ililor4
otrivit art. &&(( alin. & C. civ., revocarea
renunrii poate f i Audiciar.
4n condiiile le/ii, creditorii succesibilului care a
renunat la motenire n 'rauda lor pot cere instanei
revocarea renunrii In ceea ce Ii privete.
4n acest caz, dreptul la aciune se prescrie In
ter.en de ! luni de la data la care creditorul a
cunoscut actul succesi0ilului de renun- are la
.otenire.
;e precizat Ins c ad.iterea ?aciunii In
revocare@ In acest caz produce efectele acceptrii
.otenirii de ctre succesi0ilul de0itor numai n
privina creditorului reclamant i n limita creanei
acestuia <art. &&(( alin. ( C. civ.=
&
.
Sec7iunea a **)a4 Transmisiunea patrimoniului
succesoral
Ba .oartea unei persoane fzice, patri.oniul
acesteia <.ote- nirea= se trans.ite succesorilor ei, In
puterea le/ii sau testa.entului <de la data Incetrii din
via a autorului=.
D 14 G3iectul transmisiunii
Trans.isiunea succesoral are ca o0iect
patrimoniul defunc- tului <alctuit din totalitatea
drepturilor i o0li/aiilor patri.oniale care au aparinut
acestuia=.
;e precizat c o0iectul trans.isiunii succesorale Il
for.eaz
numai drepturile i o0li/aiile patrimoniale ale
defunctului, nu i
&
Spre deose0ire de dreptul co.un instituit In teoria
o0li/aiilor, potrivit cruia aciunea revocatorie produce efecte n
'avoarea creditorului care a introdus aciunea& dar i a creditorilor
care au intervenit n cauz <art. &#"# alin. & C. civ.=, preciz. c
noul Cod civil a preluat mot J mot dispoziiile art. &"!& din Codul
civil Nue0ec ce privesc ?aciunea In inopoza0ilitate@ <cunoscut In
dreptul .ai vec-i ca,
?paulian@ sau ?revocatorie@=.
drepturile personale nepatrimoniale, care sunt str7ns
le/ate de per- soan i care Inceteaz In .o.entul
.orii celui care las .ote- nirea
&
.
4n consecinL
3 activul .otenirii este alctuit din drepturile
ce for.eaz patri.oniul succesoral, In principiu,
nu.ai drepturile patri.oniale eFistente la data
desc-iderii .oteniriiM
3 pasivul este for.at din o0li/aiile pe care le avea
cel care las .otenirea.
entru sta0ilirea activului i pasivului succesoral,
succesi0ilii, creditorii .otenirii i orice persoan
interesat ?pot cere notarului co.petent s dispun
e'ectuarea unui inventar al 0unurilor din patri.oniul
succesoral@ <art. &&&# alin. & C. civ.=
(
.
A.Cuprinsul activului succesoral4
5ctivul succesoral cuprinde toate drepturile reale
i de crean ale celui care las .otenirea, dup cu.
ur.eazL
3 dreptul de proprietate asupra i.o0ilelor din
intravilan sau eFtravilan, indiferent de localitatea In
care sunt a.plasate, i dreptul asupra 0unurilor .o0ileM
3 alte drepturi reale principale care au aparinut
defunctului i care nu se stin/ la .oartea lui <de
eFe.plu, dreptul de servitute sau de superfcie= i
drepturi reale accesoriiL ipoteca, /aAul etc.M
3 drepturile patri.oniale de autorL dreptul de a
tra/e foloase .ateriale din valorifcarea operei etc.M
3 aciunile patri.oniale care au aparinut
defunctuluiL aciunea In revendicare, aciunea In
reziliere sau rezoluiune, In revocare pentru
in/ratitudine, aciuni care nu au fost intentate sau
soluionate In ti.pul vieii celui care las .otenirea
i care vor f pornite sau continuate de ctre succesorii
acestuia potrivit re/ulilor aplica0ile.
5nu.ite drepturi nu intr n activul succesoral,
cu. ar fL drep- turile via/ere care rezult dintr-un
contract de Intreinere sau de rent via/er sau
dreptul la inde.nizaia de asi/urare stipulat In
&
5 se vedea ;. Eacovei, 1.E. Cadariu, op. cit., p. (''.
(
4ntoc.irea inventarului i .surile speciale de conservare a
0unurilor vor f analizate In cadrul procedurii succesorale notariale.
favoarea .otenitorului <Intruc7t acesta este un drept
propriu care rezult dintr-un contract aleatoriu
&
=.
Hace. precizarea c, In cazul decesului titularului
contractului de Inc-iriere, .e.0rii fa.iliei pot opta
pentru continuarea contrac- tului de Inc-iriere, In
condiiile art. &*!) alin. ( i ! C. civ. <inde- pendent
de calitatea lor de .otenitori=.
B.Cuprinsul pasivului mo6tenirii =datoriile 6i
sarcinile>4
e l7n/ activul succesiunii, patri.oniul
succesoral cuprinde i datoriile i sarcinile .otenirii
<acestea din ur. for.eaz pasivul succesoral=.
4n pri.ul r7nd, pasivul succesoral va cuprinde
datoriile lsate de defunct <o0li/aiile sale
patri.oniale=.
Datoriile motenirii sunt o0li/aii nscute In ti.pul
vieii auto- rului i care se aK In plat la data
desc-iderii succesiunii.
;atoriile succesiunii pot avea izvor diferitL
3 delictual <nscute ca ur.are a sv7ririi de
ctre defunct a unor fapte ilicite cauzatoare de
preAudicii unei tere persoane=M
" contractual <asu.ate prin contracte ce nu au
caracter intuitu personae, cu. sunt, de eFe.plu,
v7nzarea, I.pru.utul, sc-i.0ul etc.=.
Sarcinile motenirii sunt o0li/aii care se nasc dup
desc-iderea succesiunii i care decur/ din faptul
autorului patri.oniului mortis causa.
Sarcinile .otenirii pot fL c-eltuieli care au loc cu
ocazia inven- tarierii, conservrii, ad.inistrrii,
lic-idrii succesiunii, c-eltuieli de In.or.7ntare,
le/atele cu titlu particular care au ca o0iect 0unuri
/enerice etc.
;e precizat c, potrivit doctrinei, nu pot f
incluse In pasivul .otenirii c-eltuielile suportate de
unul dintre viitorii succesori cu Intreinerea defunctului
<pe ti.pul vieii acestuia=
(
.
&
5 se vedea T. S., s. civ., dec. nr. )(+J&%+&, In C.;. &%+&, p. &(&.
(
5 se vedea ;. C-iric, op. cit., p. )(&M Hr. ;eaO, op. cit., p. #'+.
D 24 Transmisiunea activului mo6tenirii
Trans.isiunea drepturilor succesorale poate fL
universal, cu titlu universal sau cu titlu particular.
Trans.isiunea activului succesoral <ca i a
pasivului= opereaz de drept, de la data desc,iderii
succesiunii <din .o.entul Incetrii din via a celui
care las .otenirea=
&
.
a) %ransmisiunea universal are ca o0iect
totalitatea dreptu- rilor care for.eaz patri.oniul
defunctului.
;e precizat c trans.isiunea universal con'er
motenitorului vocaie (c,emare) la ntreg patrimoniul
succesoral. 5stfel, datorit vocaiei universale,
.otenitorii pot deveni titularii Intre/ului patri- .oniu
<c-iar dac e.olu.entul cules efectiv nu va cuprinde
tot patri.oniul succesoral=.
b) %ransmisiunea cu titlu universal are drept
o0iect numai o cot-parte <fraciune= din totalitatea
drepturilor patri.oniale <care alctuiesc activul
succesoral=.
Trans.isiunea universal i cea cu titlu universal
opereaz In cazul .otenitorilor le/ali, le/atarilor
universali sau a celor cu titlu universal.
;e la re/ula potrivit creia prin .otenire se
trans.it toate drepturile eFistente la data desc-iderii
succesiunii In patri.oniul defunctului eFist i anu.ite
derogri, astfelL
3 unele drepturi care eFistau In patri.oniul
defunctului, dar care se stin/ la .oarte, nu se
trans.it .otenitorilor, cu. ar f, de eFe.plu, dreptul
la pensia de Intreinere pri.it de defunctM
3 unele drepturi care nu eFistau In patri.oniul
defunctului la data desc-iderii succesiunii se reIntorc In
acest patri.oniu, ca efect al raportului sau reduciunii
donaiilor etc.
c) %ransmisiunea cu titlu particular are ca o0iect
dreptul asupra unui bun sau asupra unor bunuri care
au aparinut defunctului <pri- vite ut singuli=.
;ac o0iectul le/atului cu titlu particular este
un lucru indi- vidual determinat, atunci dreptul real
asupra acelui 0un se trans.ite,
&
5 se vedea ;. Eacovei, 1.E. Cadariu, op. cit., (''#, p. ('#.
ca i In cazul trans.isiunilor universale sau cu titlu
universal, In .o.entul desc-iderii succesiunii.
4n cazul In care o0iectul le/atului Il constituie un
bun deter- minat generic, atunci le/atul va f cuprins
In pasivul succesoral, iar le/atarului i se va
trans.ite, p7n In .o.entul predrii 0unului,
?dec7t un drept de crean@ I.potriva .otenitorului
o0li/at s Il plteasc, iar din acest .o.ent va
do07ndi dreptul de proprietate asupra 0unului
respectiv
&
.
Ba desc-iderea .otenirii, creanele defunctului
se divid, prin efectul le/ii, Intre co.otenitori i teri,
proporional. 5stfel, fecare .otenitor va putea ur.ri
pe de0itor nu.ai pentru partea sa de crean
(
.
D ?4 Transmisiunea pasivului succesoral
asivul succesiunii cuprinde stricto sensu datoriile
de'unctului <o0li/aiile sale cu caracter patri.onial=,
ce decur/ din contracte, delicte, cvasicontracte,
cvasidelicte i sarcinile succesiunii <o0li/aiile ce iau
natere ulterior .orii lui de cuius, cu. sunt
c-eltuielile de In.or.7ntare, c-eltuielile de
ad.inistrare, conservare i lic-idare a .otenirii=.
reciz. c .otenitorii le/ali i le/atarii
<universali sau cu titlu universal= nu pot accepta nu.ai
drepturile succesiunii <i deci, s refuze plata datoriilor
pe care de cuius le-a fcut In ti.pul vieii=.
otrivit art. &&'& C. civ., ?Su0 sanciunea
nulitii a0solute, opiunea succesoral este indivizibil
i nu poate f afectat de nicio .odalitate@ <s.n.=.
A.Categorii de mo6tenitori care suport(
pasivul mo6tenirii4
$0li/aia de a suporta pasivul .otenirii revine
motenitorilor universali sau cu titlu universal,
deoarece ei do07ndesc Intre/ patri- .oniul sau nu.ai
o fraciune din patri.oniul defunctului <art. &&&) alin.
( C. civ.=
!
.
&
5 se vedea Hl. Gdeanu, op. cit., p. &+'.
(
5 se vedea Hr. ;eaO, op. cit., p. #'+.
!
Cu privire la suportarea datoriilor pe care defunctul nu le
onorase p7n la data desc-iderii succesiunii, tradiional, In
doctrina .ai vec-e, se fcea deose0ire Intre .otenitorii re/ulai
i .otenitorii nere/ulai.
Be/atarii cu titlu particular, nefind dec7t
do07nditorii unui anu.it drept, In principiu, nu rspund
pentru pasivul .otenirii.
Ca ecepie, le/atarul cu titlu particular va f
obligat la plata pasivului .otenirii, ?Ins nu.ai cu
0unul sau 0unurile ce for.eaz o0iectul le/atului@ i In
ur.toarele situaiiL
3 c7nd testatorul a dispus astfel, In .od eFpresM
3 c7nd le/atul are ca o0iect o .otenire do07ndit
de testator, nelic-idat p7n la decesul lui i care
cuprinde at7t drepturi, c7t i o0li/aii
&
M
3 c7nd celelalte 0unuri sunt insufciente pentru
plata datoriilor i sarcinilor <art. &&&) alin. ! lit. a-c C.
civ.=.
4n cazul .otenirii vacante, co.una, oraul sau,
dup caz, .u- nicipiul rspunde de pasivul .otenirii
vacante ?nu.ai In li.ita va- lorii 0unurilor din
patri.oniul succesoral@, deci rspunderea pentru plata
pasivului este li.itat In toate cazurile la valoarea
activului do07ndit <art. &&!% alin. ( C. civ.=.
;e .enionat c sarcinile nscute dup
desc,iderea succesiunii sunt asimilate datoriilor i se
suport de toi motenitorii o0li/ai la plata pasivului,
In condiiile artate.
B.8ivi'area de drept a pasivului succesoral4
Eotenitorii universali i cu titlu universal
contri0uie la plata datoriilor i sarcinilor .otenirii,
proporional cu cota succesoral ce Ii revine fecruia
<art. &&## alin. & C. civ.=
(
.
rin ?cota fecruia@ tre0uie s Inele/e. In pri.ul
r7nd, voca- ia la succesiune a motenitorilor <i nu
ceea ce ei efectiv au cules=
!
.
;iviziunea de drept a pasivului succesoral Intre
co.otenitori inKueneaz dreptul de ur.rire al
creditorilor succesorali <astfel, va tre0ui ca acetia s
Ii divizeze ur.rirea, Indrept7ndu-se I.potriva
fecrui co.otenitor proporional cu partea lui
ereditar i, In conse-
&
5 se vedea E. Eliescu, op. cit., vol. 11, p. &)).
(
Tot astfel, potrivit art. &&&) alin. ( C. civ., ?Eotenitorii
le/ali i le/atarii universali sau cu titlu universal rspund pentru
datoriile i sarcinile .otenirii <....=, proporional cu cota fecruia@
<s.n.=.
!
5 se vedea T.S., s. civ., dec. nr. )+*J&%*%, In ;reptul nr. &-
(J&%%', p. &(*.
('
'
cin, riscul insolva0ilitii unuia dintre coindivizari va f
suportat de ctre creditor, iar nu de ceilali
.otenitori=.
4nainte de partaAul succesoral, creditorii ale cror
creane pro- vin din conservarea sau din
ad.inistrarea 0unurilor .otenirii ori s-au nscut
Inainte de desc-iderea .otenirii pot cere s fe
pltii din bunurile a6ate n indiviziune. ;e ase.enea,
ei pot solicita eFecu- tarea silit asupra acestor 0unuri
<art. &&## alin. ( C. civ.=.
Ca ecepie, re/ula divizrii de drept a pasivului
succesoral nu se aplic dacL
" obligaia este indivizibilF
3 o0li/aia are ca o0iect un 0un individual
deter.inat ori o prestaie deter.inat asupra unui
astfel de 0unM
3 o0li/aia este /arantat cu o ipotec sau o alt
/aranie real, caz In care .otenitorul care pri.ete
0unul afectat /araniei va f o0li/at pentru tot, Ins
nu.ai In li.ita valorii acelui 0un, iar parti- ciparea sa
la restul pasivului .otenirii se reduce corespunztorM
3 unul dintre .otenitori este Insrcinat, prin titlu,
s eFecute sin/ur o0li/aia <In acest caz, dac titlul Il
reprezint testa.entul, scu- tirea celorlali .otenitori
constituie o li0eralitate, supus reduciunii dac este
cazul=.
Sec7iunea a ***)a4 8o3&ndirea posesiunii
mo6tenirii
;repturile succesorale cuvenite .otenitorilor se
trans.it acestora din .o.entul desc-iderii .otenirii.
ro0le.ele le/ate de trans.isiunea drepturilor
succesorale se aK In str7ns le/tur i cu
dobndirea eerciiului acestor drepturi, aspect
cunoscut In .aterie drept dobndirea posesiunii
motenirii
&
.
otrivit art. &&(" C. civ., soul supravieuitor,
descendenii i as- cendenii privilegiai au posesiunea
de drept a motenirii, din .o.en- tul desc-iderii
('
&
acesteia, restul .otenitorilor, fr deose0ire dac sunt
le/ali sau testa.entari, find o0li/ai s cear tri.iterea
In posesie.
;in acest punct de vedere, Codul civil distin/e trei
cate/orii de .otenitoriL
3 .otenitorii care au sezin <sezinari=M
p.
(%".
&
5 se vedea E. Eliescu, Curs de succesiuni, Ed. 8u.anitas,
Bucureti, &%%+,
3 .otenitorii care nu au sezin <care tre0uie s
cear tri.i- terea In posesie=M
3 le/atarii, care tre0uie s cear predarea le/atelor.
4n continuare, ne vo. ocupa de prezentarea
pro0le.elor le/a- te de do07ndirea posesiunii, su0 cele
trei aspecte
&
.
D 14 8o3&ndirea de drept a posesiei mo6tenirii
=se'ina>
C4 No7iunea de se'in(4
otrivit art. &&(# C. civ., sezina confer unor
.otenitori le/ali, pe l7n/ stp7nirea de fapt
eFercitat asupra patri.oniului succe- soral
(
, ?i
dreptul de a ad.inistra acest patri.oniu i de a
eFercita drepturile i aciunile defunctului@
!
.
reciz. c noiunea de sezin, re/le.entat de
noul Cod civil, constituie posesiunea de drept a
motenirii, ter.enul de pose- siune av7nd, In acest
teFt, un Ineles special, diferit de cel din art. %&"
C.civ.
)
osesiunea 0unurilor succesorale trece deci, de la
defunct la .otenitorii cu sezin <de la data
desc-iderii succesiunii=, fr nicio .anifestare de
voin din partea lor <fr vreo verifcare preala0il i
c-iar dac nu au dreptul la acestea=.
&
Enu.erarea cuprins In art. &&(" C. civ. este
limitativ i imperativ, acordarea sau retra/erea sezinei
neput7ndu-se face prin testa.ent.
(
6ea.inti. c, potrivit art. %&" alin. & C. civ., ?osesia este
eercitarea n
'apt a prero/ativelor dreptului de proprietate asupra unui 0un de
ctre persoana care Il stp7nete i care se co.port ca un
proprietar@ <s.n.=. Cu privire la noiunea de posesie ca stare de
'apt, a se vedea G. Stoica, Drept civil. Drepturile reale princi- pale,
Ed. 8u.anitas, Bucureti, (''), p. &)+ i ur..
!
Sezina reprezint ?un benefciu al legii In virtutea cruia
anu.ii .otenitori
au posesiunea de drept a 0unurilor succesorale de la data
desc-iderii .otenirii i se 0ucur fr nicio for.alitate de
eFerciiul drepturilor i aciunilor defunctului@M a se vedea E.
Eliescu, op. cit., vol. 11, p. "'.
)
Sezina find independent de posesiunea de fapt a 0unurilor
succesorale,
este posi0il ca .otenitorul sezinar s nu ai0 aceast posesiune,
iar 0unurile s fe posedate de persoane ce nu au aceast calitate
<i nici .car nu sunt succesori=M a se vedea C. Sttescu, C. BIrsan&
op. cit, <&%**=, p. "".
39
9
4n doctrin s-a opinat c sezina reprezint deci,
?o fciune a le/ii@, pentru c ?ea presupune c unii
.otenitori posed .ote- nirea, dei In fapt ei nu o
posed Inc@
&
.
Calitatea de .otenitor sezinar nu confer Ins
celui In cauz dreptul de a recla.a posesiunea de fapt
asupra unui 0un succesoral posedat de alte persoane
cu care se /sete In indiviziune i care, ca atare,
posed In condiiile le/ii.
B.5o6tenitorii se'inari4
otrivit dispoziiilor art. &&(" C. civ., .otenitorii
sezinari suntL soul supravieuitor& descendenii i
ascendenii privilegiai ai de'unc- tului.
5stfel, toi .otenitorii de .ai sus se 0ucur de
sezin <dar nu o au toi, deodat, In .od colectiv, ci pe
r7nd, In ordinea In care au vocaie la succesiune=.
5adar, potrivit noului Cod civil, motenitorii
sezinari sunt mo- tenitorii legaliL
3 soul supravieuitorF
3 descendenii din cstorie, din afara cstoriei i
din adopie <rude In linie dreapt descendent cu
defunctulM intr In aceast cate/orie nu nu.ai rudele
de /radul Int7i, ci i rudele de /rad .ai Indeprtat,
indiferent de clasa din care fac parte=M
3 ascendenii privilegiai <rude In linie dreapt
ascendent cu defunctul= deci, prinii defunctuluiM
C.Eectele se'inei4
rincipalul efect al sezinei const In faptul c
.otenitorii sezinari au dreptul de a administra
patrimoniul succesoral i de a eercita toate aciunile
patrimoniale ale defunctului, fr a f nevoie de
Indeplinirea vreunei for.aliti.
;reptul de ad.inistrare a patri.oniului
succesoral include i dreptul asupra fructelor 0unurilor
succesiunii <din .o.entul des- c-iderii .otenirii i In
li.itele drepturilor .otenitorului sezinar=.
40
0
&
5 se vedea ;. 5leFandresco, op. cit., p. #)-##.
;reptul sezinarului de a eFercita, In .od activ i
pasiv, toate drepturile defunctului se rezu. laL
3 dreptul de a-i ur.ri pe toi de0itorii succesiunii
i deintorii 0unurilor succesoraleM
3 dreptul de a eFercita aciunile posesorii cu privire
la 0unurile succesorale <c-iar dac nu le-a posedat In
fapt= i orice alte aciuni cu caracter patri.onial care
aparineau celui care las .otenireaM
3 dreptul de a se apra, ca p7r7t, fa de terii
recla.ani, cu pretenii referitoare la .otenire.
D 24 Trimiterea An posesie a mo6tenitorilor
legali nese'inari
otrivit art. &&(" C. civ., .otenitorii sezinari sunt
soul supra- vieuitor, descendenii i ascendenii
privile/iai ai defunctului.
6ezult, per a contrario, c .otenitorii
nesezinari sunt toi ceilali .otenitori le/ali cu vocaie
succesoral <adic rudele defunc- tului ascendeni
ordinari i colaterali=.
#otenitorii legali nesezinari dobndesc sezina
numai prin eliberarea certifcatului de motenitor, dar
cu efect retroactiv din ziua desc-iderii .otenirii <art.
&&(+ alin. & C. civ.=.
otrivit art. &&!% alin. & C. civ., ?co.una, oraul
sau, dup caz, .unicipiul intr In stp7nirea de fapt a
.otenirii de Indat ce toi succesi0ilii cunoscui au
renunat la .otenire@ sau ?niciun .ote- nitor nu
este cunoscut@.
4n co.pletarea celor de .ai sus, preciz. c In
doctrin s-a apreciat c ?statul nu are nevoie de
tri.itere In posesie, deoarece el intr In posesia
0unurilor .otenirii prin certifcatul de vacan
succesoral@
&
.
6ezult c, In cazul .otenirii vacante, co.una,
oraul sau .unicipiul poate s Ii eFercite drepturile i
s Ii eFecute o0li/aiile i Inainte de eli0erarea
certifcatului de vacan succesoral.
*rocedura de trimitere n posesie este
necontencioas i se realizeaz de ctre notarul pu0lic
de la locul desc-iderii .otenirii, la cererea
.otenitorilor le/ali nesezinari
(
.
&
5 se vedea Hl. Gdeanu, op. cit.& p. ((#.
(
4ntr-o alt opinie, ?.otenitorul nu este o0li/at s cear
eli0erarea cer- tifcatului de .otenitor, acest act find
facultativ@, cererea pentru tri.iterea In
entru a f pui In posesiune, .otenitorii tre0uie
s fac dova- da calitii lor, adic a vocaiei
succesorale, precu. i a Intinderii drepturilor
fecruia.
Ectul doveditor al trimiterii n posesie Il constituie
certifcatul de .otenitor.
C7nd eli0erarea certifcatului de .otenitor nu
este posi0il pe cale necontencioas, din cauza
neInele/erilor dintre pri, tri.iterea In posesie se
solicit instanei de Audecat
&
.
7n la tri.iterea In posesie a .otenitorilor le/ali
nesezinari, acetia nu au eFerciiul aciunilor
patri.oniale ale defunctului i nici dreptul de
ad.inistrare a 0unurilor succesorale.
4n consecin, p7n la intrarea In stp7nirea de
fapt a .o- tenirii, .otenitorul le/al nesezinar nu
poate f ur.rit In calitate de .otenitor <art. &&(+
alin. ( C. civ.=.
Ca ur.are a tri.iterii In posesie a .otenitorilor
le/ali nese- zinari, se produc aceleai efecte ca i In
cazul .otenitorilor le/ali sezinari <dreptul de a ur.ri
de0itorii succesiunii, dreptul de a eFer- cita aciunile
posesorii, dreptul de a se apra ca p7r7t fa de terii
recla.ani=.
Certifcatul de .otenitor sau -otr7rea
Audectoreasc <dac este cazul= dovedete c
.otenitorul nesezinar a do07ndit posesiu- nea
0unurilor succesiunii retroactiv, de la data desc,iderii
motenirii.
D ?4 <redarea legatelor
Be/atarii nu sunt .otenitori sezinari i, de
aceea, pot o0ine posesiunea 0unurilor ce for.eaz
o0iectul le/atului cu care au fost /ratifcai numai
cernd predarea legatului <art. &&(*-&&(% C. civ.=
(
.
redarea le/atului const, fe In re.iterea
.aterial a pose- siunii 0unurilor care for.eaz
o0iectul le/atului, fe In Invoirea la luarea lor In
stp7nire.
posesie put7nd f adresat direct instanei <care va sta0ili i
Intinderea drepturilor succesorale=M a se vedea E. Safta-6o.ano, op.
cit., p. &)'.
&
5 se vedea E. Eliescu, op. cit., vol. 11, p. "#.
(
7n la predarea le/atului, le/atarului Ii este per.is a face
numai acte de conservare. El nu poate eFercita niciun drept sau o
aciune, cu eFcepia dreptului de a pretinde predarea le/atului.
;ac o0iectul le/atului Il for.eaz 0unuri
/enerice sau o0li- /aii, predarea se face prin plat.
Be/atarul devine proprietarul lucrurilor i
do07ndete calitatea de titular al drepturilor cuprinse In
le/at de la data desc-iderii succe- siunii, Ins
posesiunea acestor 0unuri o do07ndete numai de la
data cnd i-au 'ost predate sau n ziua cererii de
predare.
otrivit dispoziiilor art. &&(*-&&(% C. civ.,
predarea le/atelor difer dup cu. acestea suntL
le/ate universale, cu titlu universal sau particular.
A.<redarea legatului universal4
otrivit art. &&(* alin. & C. civ., c7nd eFist
.otenitori rezer- vatari, le/atarul universal va cere
acestora predarea posesiunii 0unu- rilor cuprinse In
le/at
&
.
reciz. c, prin noile dispoziii ale Codului civil,
toi mote- nitorii rezervatari sunt i motenitori
sezinari <soul supravieuitor, descendenii i
ascendenii privile/iai=.
5tunci c7nd nu eFist .otenitori rezervatari <sau
refuz pune- rea In posesie=, le/atarul universal intr In
stp7nirea .otenirii prin eli0erarea certifcatului de
.otenitor.
redarea le/atului universal se poate face de
0unvoie, fr nicio for.alitate. Ea poate f acceptat
eFpres, tacit sau nu.ai prin lsarea le/atarului In
stp7nirea 0unurilor
(
.
Be/atarul universal are dreptul la fructele 0unurilor
succesorale din .o.entul In care a cerut punerea In
posesie sau de c7nd i-a fost predat de 0unvoie.
B.<redarea legatului cu titlu universal4
otrivit art. &&(* alin. ( C. civ., le/atarul cu titlu
universal poate cere intrarea In stp7nirea de fapt a
.otenirii de laL
&
redarea le/atului universal se va cere de la erezii
rezervatari i atunci c7nd testatorul ar f dese.nat un eFecutor
testa.entar cruia i s-ar f Incredinat sezina 0unurilor .o0ileM a se
vedea E. Safta-6o.ano, op. cit., p. &)&.
(
redarea de 0unvoie se poate realiza i prin consi.irea
la eli0erarea
certifcatului de .otenitor In cadrul procedurii succesorale
notarialeM 5l Bacaci, 9-. Co.ni, op. cit., p. (!*.
3 .otenitorii rezervatariM
3 le/atarul universal intrat In stp7nirea .oteniriiM
3 .otenitorii le/ali nerezervatari care au intrat In
stp7nirea .otenirii <fe de drept, fe prin eli0erarea
certifcatului de .ote- nitor=.
;ac nu eFist .otenitori rezervatari <i nici
le/atar universal ori nerezervatari intrai In stp7nirea
.otenirii= sau acetia refuz punerea In posesie,
?le/atarul cu titlu universal intr In stp7nirea
.otenirii prin eliberarea certifcatului de motenitor@
<art. &&(* alin. ( C. civ.=.
Be/atarul cu titlu universal are dreptul la
fructele 0unurilor succesorale din .o.entul In care a
solicitat punerea In posesie sau de c7nd i-a fost predat
le/atul <de ctre persoanele o0li/ate la eFe- cutare=.
C.<redarea legatului cu titlu particular4
Be/atul cu titlu particular va f predat de ctre
.otenitorii le/ali sau le/atarii universali ori cu titlu
universal.
redarea le/atului se poate cere din momentul
desc,iderii motenirii, fr a se atepta efectuarea
I.prelii .otenirii
&
.
Be/atarul cu titlu particular intr In posesia
o0iectului le/atului din ziua In care acesta i-a fost
predat de 0unvoie sau, In lips, din ziua depunerii la
instan a cererii de predare <art. &&(% C. civ.=.
Spre deose0ire de le/atarul universal sau cu
titlu universal, le/atarul cu titlu particular nu are la
Inde.7n petiia de ereditate sau aciunea In
I.preal In vederea intrrii In stp7nirea 0unului
care for.eaz o0iectul le/atului. 4n sc-i.0, el poate
uza de alte dou aciuniL
3 o aciune personal, care are ca te.ei
testa.entul, dac le/atul are ca o0iect 0unuri /enerice
sau o0li/aiiM
3 o aciune real, care poate f o aciune In
revendicare, dac o0iectul le/atului Il constituie dreptul
de proprietate asupra unui 0un individual deter.inat,
sau aciunea confesorie <dac i s-a lsat un alt drept
real=
(
.
&
5 se vedea E. Eliescu, op. cit., vol. 11, p. *!-*).
(
5 se vedea Tri0. Supre., s. civ., dec. nr. *+#J&%"%, In 6.6.;. nr.
(J&%+'.
reciz. c le/atarul poate intenta o aciune
real, Intruc7t a do07ndit dreptul real de la desc-iderea
.otenirii.
D ;4 <rocedura succesoral( notarial(
rocedura succesoral notarial este re/le.entat
de dispozi- iile Be/ii nr. !"J&%%# a notarilor pu0lici i a
activitii notariale
&
, pre- cu. i de 6e/ula.entul de
punere In aplicare a le/ii <adoptat prin $rdinul nr.
+&'JCJ&%%# al .inistrului Austiiei=. 4n co.pletarea
re/le- .entrilor speciale, sunt aplica0ile dispoziiile
Codului civil <care este astfel, dreptul co.un In
.aterie=.
rocedura succesoral notarial este o procedur
neconten- cioas, activitatea notarial Inte.eindu-se
pe acordul .otenitorilor asupra tuturor aspectelor
sta0ilite de notarul pu0lic. rocedura suc- cesoral
notarial nu este o0li/atorie pentru .otenitori, ea
av7nd caracter 'acultativ <In caz de liti/iu acetia
put7ndu-se adresa direct instanei de Audecat=
(
.
A.8eschiderea procedurii succesorale4
otrivit art. "% alin. & din le/e, procedura
succesoral notarial se desc-ide la cererea oricrei
persoane interesate <care pretinde a avea vocaie
succesoral= i a secretarului consiliului local al
localitii In raza creia se aKau 0unurile defunctului la
data desc-iderii .o- tenirii.
4n cererea de desc-idere a procedurii succesorale
vor f .en- ionate datele de stare civil ale
defunctului, nu.ele, prenu.ele i do.iciliul
.otenitorilor prezu.tivi, 0unurile defunctului i
valoarea acestora, precu. i pasivul succesoral <art. +'
alin. & din le/e=.
Notarul pu0lic va dispune Inre/istrarea cererii,
dup care va efectua cercetri In opisul succesoral,
astfel Inc7t s nu se f Intoc.it un alt dosar In aceeai
cauz.
&
;ispoziiile Be/ii nr. !"J&%%# au fost .odifcate prin Be/ea nr.
+&J('&& pen- tru punerea In aplicare a Be/ii nr. (*+J(''% privind
Codul civil i, ulterior, repu- 0licat.
(
5 se vedea 9. Boroi, $. Spineanu-Eatei, Codul de procedur
civil adnotat,
Ed. 8a.an/iu, Bucureti, ('&&, p. (&%.
a). #erifcarea evidenelor succesorale. rin
Be/ea nr. ('(J('&' s-a introdus obligativitatea
ndeplinirii unei proceduri prealabile n cazul
proceselor avnd ca obiect dezbateri succesorale,
procedura const7nd In verifcarea evidenelor
succesorale inute de notarii pu0lici.
4n doctrin s-a artat c ?scopul acestei
re/le.entri este de a I.piedica derularea In instan a
unei proceduri succesorale paralele sau ulterioare celei
notariale, eventual cu riscul de a se sta0ili diferit, In
una i aceeai succesiune, care sunt .otenitorii,
cotele, .asa suc- cesoral etc.@
Sanciunea neIndeplinirii procedurii preala0ile
ur.eaz s fe inad.isi0ilitatea aciunii <pe care
instana o poate invoca i aplica i din ofciu=
&
.
otrivit art. &'"
&
din $rdinul .inistrului Austiiei nr.
(%(!JCJ('&',
notarul pu0lic va eli0era, la cererea oricrei persoane
interesate, In ter.en de ! zile lucrtoare de la
solicitare, o nc,eiere cu privire la rezultatul
verifcrilor e'ectuate In 6e/istrul de eviden a proce-
durilor succesorale al Ca.erei notarilor pu0lici i In
re/istrele unice ale :niunii Naionale a Notarilor
u0lici
(
.
4n Inc-eiere se vor Inscrie rezultatele verifcrii
.eniunilor cuprinse In certifcatele sau adeverinele
eli0erate.
Notarul pu0lic va proceda .ai Int7i la ?intero/area
6e/istrului de eviden a procedurilor succesorale al
Ca.erei notarilor pu0lici In a crei circu.scripie
defunctul a avut ulti.ul do.iciliu@.
4n cazul In care In ur.a verifcrii se constat c
succesiunea este soluionat, se va face .eniune
despre acest fapt In Inc-eiere, fr a se .ai proceda la
verifcarea re/istrelor unice ale :niunii Naionale a
Notarilor u0lici <art. &'"
&
alin. ! din ordin=.
&
5 se vedea 9. Boroi, $. Spineanu-Eatei, op. cit, p. (&%.
(
Co.petena eli0errii Inc-eierii revine notarului pu0lic din
ca.era In a crei circu.scripie teritorial defunctul a avut ulti.ul
do.iciliu.
;ac se constat c succesiunea de'unctului nu
se a6 pe rolul niciunui birou notarial, se vor efectua
verifcri i In re/istrele unice ale :niunii Naionale a
Notarilor u0lici
&
.
;ac se constat c succesiunea se a6 pe
rolul unui birou notarial, se va proceda i la
verifcarea re/istrelor unice ale :niunii Naionale a
Notarilor u0lici, fc7ndu-se .eniune despre acestea
In Inc-eiere.
Cererea prin care se solicit efectuarea
verifcrilor, I.preun cu Inc-eierea eli0erat de
notarul pu0lic In ur.a efecturii verif- crilor, se
Inre/istreaz In 6e/istrul /eneral notarial, iar un
eFe.plar al Inc-eierii se eli0ereaz solicitantului
personal sau, la cererea aces- tuia, se co.unic prin
pot@ <art. &'"
&
alin. " din ordin=.
b). "ntocmirea inventarului. otrivit art. +& alin.
& din le/e, ?In cazurile prevzute de le/e sau la
cererea celor interesai, notarul pu0lic, personal sau
printr-un dele/at, va face inventarierea 0unurilor
succesorale@.
Succesibilii& creditorii motenirii i orice persoan
interesat pot cere notarului co.petent s dispun
efectuarea unui inventar al 0unurilor din patri.oniul
succesoral, toate c-eltuielile care se vor face In acest
scop find In sarcina .otenirii <art. &&&# alin. & C. civ.=.
;ac succesi0ilii sau persoanele care dein 0unuri
din patri.o- niul succesoral se opun, efectuarea
inventarului este dispus de ctre instana
Audectoreasc de la locul desc-iderii .otenirii <art.
&&&# alin. ( C. civ.=.
1nventarul se efectueaz de ctre persoana
dese.nat prin acordul succesi0ililor i al creditorilor
sau, In lipsa unui ase.enea acord, de ctre persoana
dese.nat fe de notar, fe, dup caz, de instana de
Audecat co.petent.
*rocesul-verbal de inventariere cuprinde
enu.erarea, descrie- rea i evaluarea provizorie a
0unurilor care se aKau In posesia lui de cuius la data
decesului. Bunurile a cror proprietate este contestat
se vor .eniona separat <art. &&&" alin. & i ( C. civ.=.
&
1ntero/area 6e/istrului naional de eviden a succesiunilor
se va face nu.ai In situaia In care defunctul a avut ulti.ul
do.iciliu In strintate, dar a dei- nut 0unuri i.o0ile pe teritoriul
6o.7niei.
(&
'
1nventarul va cuprinde i .eniunile referitoare la
pasivul succesoral.
Bunurile .otenirii care se /sesc In posesia altei
persoane vor f inventariate ?cu precizarea locului unde
se aK i a .otivului pentru care se /sesc acolo@ <art.
&&&" alin. ) C. civ.=
&
.
otrivit art. &&&" alin. " C. civ.
(
?inventarul se
se.neaz de cel
care l-a Intoc.it, de succesi0ilii aKai la locul
inventarului, iar In lipsa acestora sau In cazul refuzului
lor de a se.na, inventarul va f se.nat de ( .artori@.
c). )suri de conservare a bunurilor. ;ac
eFist pericol de Instrinare, Inlocuire sau distru/ere
a 0unurilor, notarul pu0lic va putea pune 0unurile su0
si/iliu sau le va preda unui custode. Si/iliile se vor
aplica pe dulapurile i sertarele In care se /sesc
0unurile suc- cesorale, pe ua de la intrare a Incperii
sau pe .a/azii, /araAe etc.
otrivit art. &&&+ C. civ., poate f nu.it custode,
cu acordul tuturor celor interesai, unul dintre
succesi0ili, iar In caz contrar, o alt persoan aleas
de ctre notar.
Bunurile date In custodie sau In ad.inistrare se
predau pe 0az de proces-ver0al se.nat de notar i
de custode sau curator. ;ac predarea are loc
conco.itent cu inventarierea, se va face .eniune In
procesul-ver0al, un eFe.plar al acestuia pred7ndu-se
custodelui sau curatorului.
Custodele sau curatorul este o0li/at s restituie
0unurile i s dea socoteal notarului asupra
c-eltuielilor de conservare sau ad.i- nistrare a
acestor 0unuri la fnalizarea procedurii succesorale
sau atunci c7nd notarul consider necesar <art. &&&+
alin. (, ) i # C. civ.=.
Toate .surile de conservare luate de notarul
pu0lic se vor co.unica .otenitorilor le/ali, le/atarilor
i, dac este cazul, eFecu- torilor testa.entari, dovada
co.unicrii aneF7ndu-se la dosar
!
.
(&
&
&
4n cazul In care, cu ocazia inventarierii, se va /si vreun
testa.ent lsat de defunct, acesta va f vizat spre nesc-i.0are i
va f depus In depozit la 0iroul notarului pu0lic <art. &&&" alin. # C.
civ.=.
(
5rt. &&&" C. civ. a preluat In .are parte dispoziiile art.
+& din Be/ea
nr. !"J&%%#, a0ro/at prin Be/ea nr. +&J(''&, for.a Inaintea
repu0licrii.
!
5 se vedea ;. Eacovei, 1.E. Cadariu, op. cit., p. (&).
$ricine se consider vt.at prin inventarul
Intoc.it sau prin .surile de conservare i
ad.inistrare luate de notarul pu0lic poate face
pl7n/ere la instana Audectoreasc co.petent <art.
&&&+ alin. " C. civ.=.
Sumele de bani& ,rtii de valoare& cecuri sau alte
valori, /site pe ti.pul efecturii inventarului se depun
In depozitul notarial sau la o instituie specializat,
fc7ndu-se .eniune despre aceasta i In procesul-
ver0al de inventariere <art. &&&* alin. & C. civ.=.
otrivit art. &&&* alin. ( C. civ., din su.ele de 0ani
/site la in- ventariere se vor lsa motenitorilor sau
celor care locuiau cu de'unctul i gospodreau
mpreun cu acesta su.ele necesare pentruL
3 Intreinerea persoanelor ce erau In sarcina celui
decedat <pentru .aFi.u. " luni=M
3 plata su.elor datorate In 0aza contractelor
individuale de .unc sau pentru plata asi/urrilor
socialeM
3 acoperirea c-eltuielilor pentru conservarea i
ad.inistrarea 0unurilor .otenirii.
d). "nre$istrarea cauzei i citarea prilor.
otrivit art. +( din le/e, dup ce constat c este
le/al sesizat, notarul pu0lic va Inre- /istra cauza
succesoral i va dispune citarea persoanelor care au
vocaie la .otenire.
Citaia tre0uie s cuprind, su0 sanciunea nulitii
acesteia, pe l7n/ ele.entele prevzute de Codul de
procedur civil, i preci- zarea c, dac succesi0ilul
nu-i eFercit dreptul de a accepta In ter- .enul
prevzut la art. &&'! C. civ., va f prezu.at c
renun la .otenire <art. +( alin. ( din le/e=.
Citarea .otenitorilor de ctre notarul pu0lic nu
este o0li/a- torie In cazul In care certifcatul de
.otenitor se Intoc.ete pe 0aza unei -otr7ri
Audectoreti defnitive i irevoca0ile, dec7t dac nota-
rul consider necesare anu.ite l.uriri din partea
.otenitorilor.
4n cazul In care succesiunea ur.eaz s fe
declarat vacant, notarul pu0lic va cita autoritatea
ad.inistraiei pu0lice co.petent a prelua 0unurile
.otenirii.
Nerespectarea for.elor le/ale de citare este
sancionat cu nulitatea actelor de procedur, confor.
art. &'#-&'* C. proc. civ., i atra/e nulitatea
certifcatului de .otenitor.
41
9
B.8es(6urarea procedurii succesorale4
otrivit art. +! alin. & din le/e, notarul pu0lic
sta0ilete calita- tea .otenitorilor i a le/atarilor,
Intinderea drepturilor acestora, precu. i co.punerea
.asei succesorale.
4n ceea ce privete sta0ilirea nu.rului i a
calitii .otenito- rului, notarul pu0lic va ine cont de
re/ulile sta0ilite de art. %#+ C. civ. <cu tri.itere i la
art. !", art. #! i art. ('* C. civ.=. 5stfel, drepturile
copilului sunt recunoscute de la concepiune, Ins
nu.ai dac el se nate viu. Cel disprut este socotit a
f In via, dac nu a intervenit o -otr7re declarativ
de .oarte r.as defnitiv
&
.
Gocaia succesoral le/al sau testa.entar,
calitatea i nu.- rul .otenitorilor se sta0ilesc cu
certifcate de stare civil, testa.ent i, la nevoie, pe
0aza depoziiilor .artorilor audiaiM la dosarul suc-
cesoral se vor ataa copii de pe actele de stare civil
ale celor care au acceptat succesiunea
(
.
;ovada 0unurilor ce co.pun .asa succesoral
se face prin Inscrisuri sau orice alte .iAloace de pro0
ad.ise de le/e. 4n cazul In care se constat c In .asa
succesoral nu eFist 0unuri, se dispune prin Inc-eiere
Inc-iderea procedurii succesorale i se claseaz cauza
ca find fr o0iect <art. ++ din Be/ea nr. !"J&%%#=.
otrivit art. +% alin. !, notarul pu0lic, cu acordul
tuturor .o- tenitorilor, va putea proceda la reducerea
li0eralitilor, p7n la li.i- tele prevzute de le/e.
;ac s-a realizat acordul .otenitorilor cu privire
la 0unurile care alctuiesc patri.oniul succesoral i
drepturile ce li se cuvin i au fost ad.inistrate pro0e
sufciente, notarul pu0lic va Intoc.i Inc-eie- rea fnal
a procedurii succesorale. nc,eierea fnal va cuprinde
nu.ele, prenu.ele i ulti.ul do.iciliu al celui despre
a crui .o- tenire este vor0a, data decesului,
nu.ele, do.iciliul i Intinderea drepturilor tuturor
.otenitorilor le/ali i ale le/atarilor, 0unurile i
42
0
&
;ac prin le/e nu se dispune altfel, orice persoan
Auridic poate pri.i li0eraliti In condiiile dreptului co.un, de la
data actului de Infinare sau, In cazul fundaiilor, sunt necesare
pentru ca persoana Auridic s ia fin In .od le/al.
(
;ac sunt .ai .ulte succesiuni, fecare se dez0ate In
parteM a se vedea
C.S.2., s. civ., dec. nr. +#!J&%%', In ;reptul nr. (-!J&%%&, p. &(+.
datoriile succesiunii, taFele de ti.0ru, onorariul,
precu. i alte date care au fost necesare la
soluionarea cauzei.
4nc-eierea procedurii succesorale se poate face i
Inainte de eFpirarea ter.enului de opiune succesoral
dac nu eFist Indoial c nu .ai sunt i alte persoane
Indreptite la .otenire
&
.
C.Suspendarea procedurii succesorale4
otrivit art. +# din Be/ea nr. !"J&%%#, ?procedura
succesoral se poate suspenda In ur.toarele cazuriL
a) a trecut un an de la desc-iderea .otenirii i,
dei au fost le/al citai, succesi0ilii nu s-au prezentat
ori au a0andonat procedura succesoral, fr a cere
eli0erarea certifcatului de .otenitor i eFist dovada
c cel puin unul dintre ei a acceptat .otenireaM
b) succesi0ilii Ii contest unii altora calitatea sau
nu se Inele/ cu privire la co.punerea .asei
succesorale i Intinderea drepturilor ce li se cuvinM
c) .otenitorii sau alte persoane interesate
prezint dovada c s-au adresat instanei de Audecat
pentru sta0ilirea drepturilor lor@.
4n Inc-eierea de suspendare se conse.neaz
ele.entele care au rezultat din dez0ateri, p7n la
.o.entul suspendrii, cu privire la identitatea celor
prezeni, opiunea succesoral a acestora i co.-
punerea .asei succesorale.
4n cazurile prevzute de art. +# alin. & lit. 0,
notarul pu0lic sta- 0ilete prin Inc-eiere .asa
succesoral, cu precizarea 0unurilor sau a drepturilor
care se contest, Intinderea drepturilor .otenitorilor
i .otivele neInele/erii, Indru.7nd prile s
soluioneze neInele- /erile dintre ele pe cale
Audectoreasc.
4n cazurile de suspendare a procedurii
succesorale prevzute de art. +# alin. & lit. a i 0, dac
nu s-a fcut dovada c cei In cauz s-au adresat
instanei sau cei interesai nu au cerut repunerea pe rol
a cauzei, notarul pu0lic va sta0ili taFele succesorale
provizorii i ono- rariile i le va co.unica or/anelor
fnanciare.
&
rocedura se poate Inc-eia i de ndat, In te.eiul unui
testa.ent Inc-eiat In condiiile le/ale de for. i de fond, care nu
aduce atin/ere .otenitorilor rezer- vatari sau In le/tur cu care
eFist acordul acestora.
Suspendarea poate f cerut doar de .otenitoriM
creditorii succesiunii nu au dreptul de a cere
suspendarea procedurii succeso- rale, doar dac toi
.otenitorii recunosc eFistena creanei In pasivul
.otenirii
&
.
D.Certi9catul de mo6tenitor4
5u calitatea de .otenitori persoanele c-e.ate la
succesiune In temeiul legii sau prin testament.
otrivit art. &&!( C. civ., certifcatul de
.otenitor se eli0e- reaz de ctre notarul pu0lic i
cuprinde constatri referitoare la patri.oniul
succesoral, nu.rul i calitatea .otenitorilor i
cotele ce le revin din acest patri.oniu, precu. i alte
.eniuni prevzute de le/e.
Certifcatul de .otenitor face dovada calitii de
.otenitor, le/al sau testa.entar, precu. i dovada
dreptului de proprietate al motenitorilor acceptani
asupra bunurilor din masa succesoral, In cota care se
cuvine fecruia <art. &&!! alin. & C. civ.=
(
.
Certifcatul de .otenitor reKect acordul prilor
cu privire la calitatea lor de .otenitori, Intinderea
drepturilor acestora i 0unurile succesorale.
a). liberarea certifcatului de motenitor.
rocedura de eli0e- rare a certifcatului de .otenitor
se face de notarul pu0lic de la locul desc-iderii
succesiunii, la cererea oricrui .otenitor le/al sau
tes- ta.entar.
4n principiu, notarul pu0lic co.petent eli0ereaz
certifcatul de .otenitor dup trecerea ter.enului de
opiune succesoral de un an de la data desc-iderii
succesiunii.
4nc-eierea procedurii succesorale notariale se
poate face i Inainte de eFpirarea ter.enului de
acceptare a succesiunii, ?dac
&
5 se vedea G.E. Cio0anu& 9. Boroi, T.C. Briciu, op. cit., ('&&, p.
)#+ i ur..
(
;e .enionat c at7t doctrina, c7t i Aurisprudena au reinut
In .od constant c certifcatul de motenitor nu constituie titlu de
proprietate <ce ar putea f opus terilor=.
este neIndoielnic c nu .ai sunt i alte persoane
Indreptite la succesiune@ <art. +% alin. & din Be/ea nr.
!"J&%%#=
&
.
Certifcatul de .otenitor se poate eli0era numai
dac ntre comotenitori nu eist nenelegeri cu
privire la .eniunile pe care ur.eaz s le cuprind
(
.
Certifcatul de .otenitor eli0erat In procedura
succesoral necontencioas notarial cuprinde
constatri referitoare la calitatea, cotele .otenitorilor,
.asa succesoral i face dovada deplin Intre
.otenitori cu privire la aceste constri, av7nd Intre ei
valoarea unei convenii.
4n cazul .otenirilor succesive, care se dez0at In
acelai ti.p, notarul pu0lic va eli0era un sin/ur
certifcat de .otenitor, In care Ins se va specifca
cine sunt .otenitorii i care sunt 0unurile .ote- nite,
pentru fecare .otenire In parte.
b). Cuprinsul certifcatului de motenitor.
otrivit prevederilor art. *' alin. & din Be/ea nr.
!"J&%%#, certifcatul de .otenitor sau de le/atar va
cuprinde constatrile din Inc-eierea .otivat
referitoare la cel care las .otenirea, calitatea
.otenitorilor, activul i pasivul .otenirii, cota care
revine fecrui .otenitor, precu. i date refe- ritoare
la data eli0errii, notarul pu0lic co.petent, do.iciliul
.o- tenitorilor, taFele de ti.0ru etc.
4n ipoteza In care .otenitorii s-au Ineles asupra
.odului de onorare a datoriilor succesiunii, notarul
are o0li/aia s fac .en- iunile respective In
certifcatul de .otenitor
!
.
Certifcatul de .otenitor are o funcie du0lL
3 este un mi!loc de nsezinareM astfel, .otenitorii
nesezinari pot do07ndi tri.iterea In posesie nu.ai prin
eli0erarea certifcatului
&
5ciunea In anulare a certifcatului de .otenitor pentru
vicii de consi.- .7nt este prescripti0il In ter.enul /eneral de
prescripie de ! aniM a se vedea C.5. Bucureti, s. a 111-a civ., dec.
nr. (('!J(''&, In ractic Audiciar civil (''&-(''(, p. (%*.
(
;ac eFist neInele/eri Intre co.otenitori cu privire la
.eniunile fcute
In certifcat, procedura succesoral notarial se suspend.
!
5 se vedea Tri0. Supre., s. civ., dec. nr. *))J&%*&, In 6.6.;.
nr. &J&%*(,
p. #+.
de .otenitor, dar cu efect retroactiv din ziua
desc-iderii .otenirii <art. &&(+ alin. & C. civ.=M
3 este un instrument probator care, p7n la
anularea pe cale Audectoreasc, face dovada
drepturilor do07ndite prin .otenire.
c). Puterea doveditoare a certifcatului de
motenitor. Certif- catul de .otenitor face deplin
dovad, p7n la anularea sa pe cale Audectoreasc, a
calitii de .otenitor, cota sau 0unurile care revin
fecrui succesor <art. &&!! alin. & C. civ.=
&
. Certifcatul
de .otenitor, prin constatrile fcute In el, nu are deci,
putere de lucru Audecat
(
.
4n consecin, certifcatul de .otenitor nu face
dovada drep- tului de proprietate <nici fa de
.otenitori, nici fa de teri=, ci nu.ai calitatea
.otenitorilor de a intra In posesia 0unurilor care au
aparinut defunctului, fc7nd parte din .asa
succesoral
!
.
4ntre .otenitori, certifcatul de .otenitor face
dovada cu- prinsului su <datorit caracterului su
convenional=. 5stfel, ur.eaz ca .eniunile pe care le
cuprinde s fac dovada deplin I.potriva succesorilor
<at7t ti.p c7t nu s-a invocat un viciu de
consi..7nt sau alt .otiv de anulare=
)
.
Ha de teri, certifcatul de .otenitor nu poate
face dovad <c-iar dac este un sin/ur .otenitor=,
dec7t cu privire la calitatea sa de a f do07ndit 0unurile
ce constituie .asa succesoral, dar nu i cu privire la
co.ponena ei <c-iar dac o .enioneaz=. 5stfel,
dac defunctul era o0li/at s fac dovada dreptului de
proprietate asupra 0unurilor succesorale, nu se poate
susine c trecerea unor 0unuri In .asa succesoral,
cu ocazia dez0aterilor In faa notarului pu0lic, ar
constitui pro0a In ceea ce privete dreptul de
proprietate al .ote- nitorilor asupra lor
#
. 5stfel,
.eniunile din certifcatul de .otenitor
&
5 se vedea C.5. Bucureti, s. a 1G-a civ., dec. nr.
&'+'J(''&, In ractic Audiciar civil (''&-(''(, p. (%%.
(
5 se vedea Tri0. Supre., col. civ., dec. nr. &+!!J&%#+, In C.;.
&%#+, p. &"".
!
otrivit art. *** C. civ., ?Inscrierea In cartea funciar se
efectueaz In 0aza <>= certifcatului de .otenitor <...=@.
)
5 se vedea Tri0. Supre., s. civ., dec. nr. "()J&%+*, In
6epertoriu &%+#-&%*',
p.
&!).
#
5 se vedea Tri0. Supre., s. civ., dec. nr. "+(J&%+", In C.;.
&%+", p. &#'.
nu au putere pro0ant I.potriva terilor In ceea ce
privete drep- turile .otenitorilor.
Eeniunile certifcatului de .otenitor pot f
contestate pe calea aciunii In anulare. otrivit art. *#
alin. & din le/e, terele per- soane care au pretenii la
.otenire sau persoanele care au fost vt- .ate In
drepturile lor ca ur.are a .eniunilor fcute In certifcat
sau prin eli0erarea lui pot cere anularea pe cale
Audectoreasc. 4.po- triva lor, certifcatul de
.otenitor face dovada drepturilor succe- sorale p7n
la pro0a contrar.
;up eli0erarea certifcatului de .otenitor,
notarul pu0lic va putea eli0era un supliment de
certifcat, atunci c7nd se constat c nu au fost
cuprinse In certifcatul iniial toate 0unurile
succesorale <art. *! alin. ( din le/e=. 5stfel, o.isiunea
unor 0unuri din certifcat, a unor 0unuri aparin7nd
succesiunii nu constituie cauz de anulare a
certifcatului, acestea ur.7nd a f incluse In .asa
partaAa0il. Supli- .entul de certifcat se va putea
eli0era de ctre notar numai cu
7acordul tuturor motenitorilor8 <art. *! alin. ( din le/e=.
4n situaia In care nu s-a eli0erat un certifcat de
.otenitor, dovada calitii de .otenitor poate f
fcut i prin alte .iAloace de pro0 ad.ise de le/e,
cu. ar f actele de stare civil, pro0a cu .artori,
recunoaterea p7r7ilor c-e.ai la intero/atoriu etc.
&
otrivit art. &&!) C. civ., ?Cei care se consider
vt.ai In drepturile lor prin eli0erarea certifcatului
de .otenitor pot cere instanei Audectoreti
constatarea sau& dup caz& declararea nulitii acestuia
i sta0ilirea drepturilor lor, confor. le/ii@ <s.n=
(
.
D 04 <eti7ia de ereditate
;e re/ul, odat cu desc-iderea .otenirii,
patri.oniul succe- soral se trans.ite succesorilor de
drept ai defunctului.
&
5ceast procedur este ad.isi0il at7t In faa notarului
pu0lic, c7t i In faa instanei de AudecatM a se vedea practicaL
C.S.2., s. civ., dec. nr. %'J&%%', In ;reptul nr. &J&%%&, p. ##M Tri0.
Supre., s. civ., dec. nr. (#**J&%+!, In 6.6.;. nr. +J&%+).
(
Ha de dispoziiile ?discuta0ile@ ale art. &&!) C. civ.,
preciz. c nulitatea
sancioneaz certifcatul de .otenitor Inc-eiat cu nerespectarea
condiiilor de validitate prevzute de &&+% C. civ. i are drept
efect desfinarea actului Auridic <In consecin, ?sta0ilirea
drepturilor@ celor vt.ai eFcede aciunii In anulare=.
4n practic eFist situaii c7nd 0unurile .otenirii
sunt st- p7nite In fapt de alte persoane <dec7t cele
crora le reveneau de drept=.
4n cazul de .ai sus, persoanele care pretind c
sunt adevraii .otenitori au la Inde.7n o aciune
<petiia de ereditate= pentru a intra In posesia
.otenirii.
*etiia de ereditate este aciunea prin care
recla.antul solicit instanei recunoaterea calitii
sale de .otenitor sau le/atar
&
pre- cu. i o0li/area
celui In posesia cruia se aK 0unurile succesorale la
restituirea lor <drepturile pretinse de cele dou pri
find incon- cilia0ile=.
4n consecin, motenitorul cu vocaie universal
sau cu titlu universal poate o0ine oric7nd
recunoaterea calitii sale de .ote- nitor contra
oricrei persoane care, ?pretinz7nd c se Inte.eiaz
pe titlul de .otenitor, posed toate sau o parte din
0unurile din patri.oniul succesoral@ <art. &&!' C. civ.=.
etiia de ereditate nu este supus prescripiei
etinctive <ca aciune prin care se solicit constatarea
calitii de .otenitor=.
A.8elimitarea peti7iei de ereditate de alte
ac7iuni4
etiia de ereditate prezint ele.ente de
ase.nare cu alte aciuni, de care Ins se deose0ete,
Intruc7t are un o0iect distinct.
a) etiia de ereditate se deose0ete de aciunea
n revendi- care
(
& prin care se contest nu calitatea de
.otenitor a recla.an- tului, ci calitatea de proprietar
a celui care a lsat motenirea, pe c7nd, In cazul
petiiei de ereditate, p7r7tul care deine 0unurile suc-
cesorale contest calitatea de .otenitor a
recla.antului.
b) etiia de ereditate se deose0ete i de
aciunea n mpr- eal, prin care .otenitorul
recla.ant pretinde partea sa din .ote- nire, p7r7tul
necontest7nd nici calitatea de .otenitor a recla-
.antului i nici Intinderea vocaiei sale succesorale.
&
Be/atarii cu titlu particular crora li se contest calitatea <i,
In consecin, nu pri.esc o0iectul le/atului= au la Inde.7n
aciunea In revendicare sau confesorie, i nu aciunea In petiie de
ereditate.
(
5 se vedea C. Sttescu, C. BIrsan, op. cit. <&%**=, p. &%"M Hl
Gdeanu, op. cit.,
p. (#+.
c) etiia de ereditate se deose0ete i de aciunea
personal& prin care recla.antul, a crui calitate de
.otenitor nu este con- testat, pretinde c o
anu.it persoan are o datorie ctre .ote- nire i
cere s fe pltit aceast datorie. ;eci, p7r7tul In
aciunea personal contest eFistena datoriei pe care
pretinde c o avea fa de de cuius.
B.Caractere @uridice4
etiia de ereditate are ur.toarele caractere
AuridiceL
3 este o aciune real, Intruc7t .otenitorul apare
ca un ade- vrat proprietar al .otenirii desc-ise i
are ca scop deposedarea .otenitorului aparent de
.otenirea pe care o deine
&
M
3 este o aciune divizibil Intre .otenitorii
recla.ani, care au dreptul s o introduc fecare
proporional cu partea sa succesoral, i Intre
.otenitorii p7r7i, find pornit I.potriva fecruiaM
3 este o aciune imprescriptibil etinctiv <ca
aciune prin care se solicit constatarea calitii de
.otenitor=
(
.
C.Eectele peti7iei de ereditate4
;ac petiia de ereditate este ad.is de ctre
instana co.- petent, recunoaterea titlului de
.otenitor al recla.antului se pro- duce retroactiv, din
.o.entul desc-iderii succesiunii, indiferent de
.o.entul introducerii aciunii sau al pronunrii
-otr7rii.
8otr7rea instanei de Audecat prin care se
recunoate recla- .antului titlul de .otenitor poate f
cerut i pronunat Ins nu.ai dup data desc-iderii
.otenirii.
5d.iterea petiiei de ereditate produce efecte
distincte In raporturile dintre adevratul .otenitor i
deintorul fr titlu al
&
5 se vedea T. 1onacu, 0ntroducere la un curs apro'undat
despre ideea de aparen i rolul su n dreptul civil modern, In C.2.,
Bucureti, &%)!, p. #('.
(
otrivit doctrinei recente ter.enul de un an are natura
!uridic a unui un
termen de decdere& iar petiia de ereditate nu este supus
prescripiei eFtinctiveM a se vedea 9. Boroi, C.5. 5n/-elescu, op.
cit., <('&&=, p. (**-(*%. reciz. Ins c ali autori califc petiia
de ereditate drept o aciune prescripti0ilM a se vedea E. Eliescu,
op. cit. <11=, p. &%(M Hr. ;eaO, op. cit., p. #!+ i practicaL C.5.
Bucureti, s. a 111-a civ., dec. nr. !#*!J(''&, In ractic Audiciar
civil (''&-(''(, p. !&!.
((
'
0unurilor succesorale, pe de o parte, i In raporturile
dintre adev- ratul .otenitor i teri, pe de alt parte.
a). !ectele produse n raporturile dintre
adevratul mote' nitor i deintorul !r titlu
al bunurilor succesorale. rincipalul efect ca
ur.are a ad.iterii petiiei de ereditate const In
o0li/area deintorului fr titlu la restituirea 0unurilor
succesorale adev- ratului .otenitor. 6estituirea se
face, In principiu, In naturM dac restituirea In natur
nu .ai este Ins posi0il, Intruc7t 0unul succe- soral a
fost Instrinat sau a pierit, atunci deintorul fr titlu
va f o0li/at la restituirea prin ec-ivalent <art. &&!& alin.
& C. civ.=.
4ntinderea o0li/aiei de restituire difer dup
cu. p7r7tul a fost de 0un-credin sau a fost de rea-
credin.
4n privina fructelor produse de 0unurile
succesorale, dac deintorul fr titlu al acestora a
fost de 0un-credin, atunci el va pstra fructele
produse de 0unul supus restituirii i va suporta i c-el-
tuielile an/aAate cu producerea lor, In condiiile artate
la art. &")# alin. & teza 1. 4ns, c7nd cel o0li/at la
restituire a fost de rea-credin ori c7nd cauza restituirii
Ii este i.puta0il, el este inut, potrivit alineatului
ur.tor din acelai teFt de le/e, s restituie fructele
pe care le-a do07ndit sau putea s le do07ndeasc i
s Il inde.nizeze pe creditor pentru folosina pe care
0unul i-a putut-o procura, av7nd dreptul la restituirea
c-eltuielilor an/aAate cu producerea lor.
b). !ectele produse ntre adevratul
motenitor i teri. Este posi0il ca, In ti.pul c7t a
deinut 0unurile succesorale <In perioada cuprins
Intre .o.entul intrrii In posesia .otenirii i p7n In
.o.entul soluionrii aciunii intentate de adevratul
.otenitor=, deintorul fr titlu s f Inc-eiat acte
Auridice cu terii, acte ce au avut ca o0iect aceste
0unuri.
Se pune deci Intre0area ce se Int7.pl cu aceste
((
&
acte Auridice Inc-eiate de ctre deintorul fr titluT
4n soluionarea acestei pro0le.e, tre0uie fcut
distincia Intre actele de ad.inistrare sau de
conservare i actele de dispoziie pe care deintorul
fr titlu le-a Inc-eiat cu terii
&
.
&
entru analiza situaiei Auridice a .otenitorului
aparentM a se vedea Hl. Gdeanu, op .cit., p. (*(-(*).
Cu privire la actele de conservare i de
administrare a bunurilor motenirii& acestea se menin,
cu toate c deintorul fr titlu nu era titularul
dreptului. Eeninerea lor este Austifcat, pentru c de
ele proft, In fnal, adevratul .otenitor i este In
interesul lui s r.7n vala0ile <art. %"' alin. ! C. civ.=.
4n ceea ce privete actele de dispoziie, ca i In
cazul nede.- nitii succesorale, tre0uie fcut
deose0irea dup cu. actele de dispoziie au avut ca
o0iect 0unuri .o0ile sau i.o0ile.
a) ;ac o0iectul actului de dispoziie Il reprezint
un bun mobil i dac a fost Instrinat unui ter de
0un-credin, terul pstreaz 0unul respectiv In
virtutea principiului ?posesiunea de 0un-credin
valoreaz titlu de proprietate@ <art. %!+ alin. &=.
b) Cu privire la actele de dispoziie fcute de
deintorul fr titlu asupra imobilelor, In vec-ea
re/le.entare, doctrina i Aurispru- dena recunoteau
vala0ilitatea teoriei motenitorului aparent, potri- vit
creia, dac erau Indeplinite ur.toarele condiii, actul
respectiv Inc-eiat se .eninea
&
L
3 actul de Instrinare s f fost fcut cu titlu
particularM
3 actul de Instrinare s f fost cu titlu onerosM
3 terul care a contractat cu .otenitorul
aparent s fe de bun-credinM
3 s f eFistat o eroare comun <error communis
'acit ius=M
3 eroarea terului s fe scuzabil, ?cci altfel
terul i-ar Inte- .eia pretenia pe propria sa culp@
(
,
sau invincibil <terul neav7nd cu. s descopere c
.otenitorul aparent nu este adevratul suc- cesor=.
4n prezent, noul Cod civil a consacrat principiul
efectului consti- tutiv al Inscrierilor i.o0ilelor In cartea
funciarL dac le/ea nu pre- vede altfel, drepturile
reale asupra i.o0ilelor cuprinse In cartea fun- ciar se
do07ndesc, at7t Intre pri, c7t i fa de teri, nu.ai
prin Inscrierea lor In cartea funciar <art. **# C. civ.=.
4n aceste condiii, teoria motenitorului aparent nu
.ai este de actualitate, ne.aipu-
&
5 se vedea C. Sttescu, C. BIrsan, op. cit. <&%**=, p. (&'.
(
5 se vedea E. Eliescu, op. cit., vol. 11, p. (''.
43
9
t7nd-o considera ca find o aplicaie a principiului
error communis 'acit ius& av7nd In vedere i dispoziiile
alin. ) al art. &+ C. civ.
5ctele de Instrinare a i.o0ilelor cu titlu oneros
ctre terul de 0un-credin nu vor f desfinate
aadar doar dac sunt Indeplinite condiiile prevzute
de dispoziiile din .ateria crii funciare <art. &&!& alin.
( coro0orat cu art. %"' alin. !=, respectiv art. %'& C.
civ., in7nd cont i de prevederile art. +" i +% din
Be/ea nr. +&J('&& pentru punerea In aplicare a acestui
articol.
Capitolul %4 *ndivi'iunea 6i
Amp(r7eala mo6tenirii Sec7iunea *4
*ndivi'iunea succesoral(
C7nd dreptul de proprietate asupra unui 0un
aparine unei sin- /ure persoane, eFercitarea atri0utelor
acestuia nu creeaz pro0le.e Auridice deose0ite.
5stfel, dac la .otenirea unei persoane vine un
sin/ur .otenitor, acesta va stp7ni Intre/ patri.oniul
succesoral <ca i defunctul Insui=.
5tunci c7nd Ins la .otenire vin .ai .uli
succesori cu voca- ie universal, patri.oniul
defunctului se va trans.ite acestora In indiviziune,
fecare dintre .otenitori do07ndind ?o cot-parte
ideal i a0stract din .otenire@ <s.n.=
&
. 4n aceast
situaie, proprietatea .otenitorilor asupra
patri.oniului succesoral va f co.un. 5stfel, at7t
drepturile, c7t i o0li/aiile care co.pun patri.oniul
succesoral se vor I.pri, de plin drept, Intre succesorii
lui de cuius <din .o.en- tul desc-iderii .otenirii=
(
.
4n /eneral, atunci c7nd .ai .ulte persoane au un
drept de pro- prietate asupra unui 0un, se folosete
ter.enul de ?indiviziune@. Ceea ce distin/e Ins, In
particular, starea de indiviziune de proprie- tatea pe
cote-pri este faptul c o0iectul proprietii co.une
pe cote-pri Il constituie un 0un individual, pe c7nd
o0iectul indiviziunii Il for.eaz o universalitate de
0unuri
!
.
Codul civil ('&& face referiri la indiviziune In
partea destinat succesiunilor, respectiv Cartea a 1G-a,
Titlul 1G ?Trans.isiunea i par- taAul .otenirii@,
Capitolul 1G ?artaAul succesoral i raportul@, Sec-
iunea & ?;ispoziii /enerale referitoare la partaAul
succesoral@.
Hr s defneasc noiunea de indiviziune <art.
&&)! alin. &
C. civ., find sin/urul destinat ?strii de indiviziune@=,
Codul civil pre-
&
rin cota ideal sau a0stract Inele/e. c fecare coprta
nu are o parte concret din .otenire. 5ceast soluie este
?tradiional, unani. ad.is In dreptul nostru@M a se vedea E.
Eliescu, op. cit. <11=, p. ('+.
(
4n acest sens, a se vedea i doctrina francezL 2. EaurU,
Successions et
lib.ralit.s& Bitec, aris, (''(, p. &(&.
!
5 se vedea ;. Bupulescu, Dreptul de proprietate comun
pe cote-pri i aplicaiile sale practice, Editura tiinifc,
Bucureti, &%+!, p. &'M C. Sttescu,
C. BIrsan, Drept civil. Drepturi reale, :niversitatea Bucureti, &%**, p.
&++.
44
2
1 ndi vi zi unea i I .preal a
.oteni ri i
vede doar c ?Ni.eni nu poate f o0li/at a r.7ne In
indiviziune. Eotenitorul poate cere oric7nd ieirea din
indiviziune, c-iar i atunci c7nd eFist convenii sau
clauze testa.entare care prevd altfel@
&
.
4n condiiile de .ai sus defni. indiviziunea
succesoral ca find o for. a proprietii co.une ce
are ca o0iect patri.oniul succe- soral, In care
drepturile titularilor nu sunt divizate fzic, ci nu.ai ideal
<nici unul dintre ei neav7nd drepturi eFclusive, ci doar
co.une=
(
.
D 14 Regimul @uridic aplica3il indivi'iunii
;eoarece re/i.ul Auridic al indiviziunii succesorale
nu este reglementat prin norme speciale de Codul
civil, ur.7nd a se face tri.itere la re/ulile statuate
de doctrin i Aurispruden, dar i ale art. "!)-")# C.
civ. privind coproprietatea o0inuit i art. ""%-"*"
C.civ. privind partaAul coproprietii.
A.<rincipiile indivi'iunii succesorale4
otrivit spiritului /eneral instituit de nor.ele
Codului civil, indiviziunea succesoral este /uvernat
<ca oricare alt indiviziune, indiferent de izvorul ei=
!
, de
dou principiiL
a) niciun co.otenitor <coindivizar= nu are un
drept eFclusiv asupra vreunui 0un din succesiuneM
b) fecare co.otenitor are un drept eFclusiv
asupra unei cote-pri ideale ce i se cuvine din
indiviziune.
B.Consecin7ele @uridice ale indivi'iunii
succesorale4
5v7nd In vedere c fecare coindivizar nu are un
drept eFclusiv asupra unui anu.it 0un din indiviziune,
actele Auridice cu privire la acesta nu pot f fcute de
ctre un sin/ur co.otenitor <coindivizar=, ci nu.ai cu
consi..7ntul tuturor celorlali co.otenitori. S-au
conturat, astfel, dou re/uli.
44
3
1 ndi vi zi unea i I .preal a
.oteni ri i
&
6e/ulile cuprinse In art. &&)! alin. & C. civ. <ce preiau fdel
dispoziiile ante- rioare ale art. +(* C. civ.= au caracter de
generalitate, aplic7ndu-se indiviziunilor izvo- r7te nu nu.ai din
.otenire, ci i din alte acte AuridiceM a se vedea E. Safta-6o.ano,
op. cit. <&%%#=, p. &*#.
(
otrivit art. "!& C. civ., proprietatea este co.un c7nd
?dreptul de pro-
prietate privat are ( sau .ai .uli titulari.@
!
5 se vedea ;. Eacovei, 1.E. Cadariu, op. cit., p. (#'.
a). 2ctele juridice re!eritoare la bunurile
succesorale privite individual sunt $uvernate, n
principiu, de re$ula unanimitii, con- for. creia
niciun coindivizar nu va putea efectua acte fr
acordul tuturor celorlali coindivizari.
Tre0uie Ins, s face. distincie Intre actele
.ateriale, pe de o parte, i actele Auridice, pe de alt
parte.
6e/ula unani.itii nu opereaz n cazul actelor
materiale efectuate de fecare .otenitor
&
. 5stfel, un
co.otenitor va putea conserva sau folosi 0unurile
succesorale aKate In indiviziune 'r acordul celorlali
i va putea cule/e fructele ?proporional cu cota lor
parte@ <art. "!+ C. civ.=. 5ceasta nu va putea I.piedica
Ins pe ceilali coindivizari s pretind partea din fructe
care li se cuvine sau s li se plteasc contravaloarea
folosinei, proporional cu cota ideal i a0stract a
fecruia
(
.
5ctele de conservare pot consta In efectuarea
unor lucrri de Intreinere a 0unului succesoral pentru
a preveni deteriorarea, insti- tuirea unei inscripii
ipotecare etc.
4n doctrin, s-a ad.is c, In te.eiul /estiunii de
afaceri, de actele de ad.inistrare i de conservare
fcute nu.ai de unul dintre coprtai asupra unui
i.o0il aKat In indiviziune proft i ceilali <Inltur7nd,
de eFe.plu, caracterul de i.o0il a0andonat
!
=.
6e/ula unani.itii se aplic at7t actelor de
dispoziie <v7n- zare-cu.prare, sc-i.0, donaie etc.=,
c7t i actelor de administrare.
5ctele de dispoziie privind un anu.it 0un nu pot
f Inc-eiate de un sin/ur coindivizar <dec7t cu acordul
unani.=. 5stfel, ?$rice acte Auridice de dispoziie cu
privire la 0unul co.un, actele de folosin cu titlu
/ratuit, cesiunile de venituri i.o0iliare i locaiunile
Inc-eiate pe ter.en .ai .are de ! ani, precu. i
actele care ur.resc eFclusiv
&
;e precizat c, prin actele .ateriale sv7rite de
coindivizari, nu tre0uie s fe lezate drepturile celorlali
co.otenitori.
(
;ac unul sin/ur dintre coindivizari a cules fructele 0unului
indiviz, ceilali
coindivizari au dreptul s pretind cotele ce li se cuvin din acele
fructe, independent de I.prealM a se vedeaM B. Ei-ai, n
legtur cu obiectul parta!ului succesoral, In 6.6.;. nr. (J&%*+, p.
()M T.S., s. civ., dec. nr. *&*J&%*', In 6epertoriu ... &%+#-&%*', p.
&)+.
!
5 se vedea Hr. ;eaO, St. Crpenaru, op. cit. <&%*!=, p. #(#.
Infru.usearea 0unului nu se pot Inc-eia dec7t cu
acordul tuturor coproprietarilor@ <art. ")& alin. ) C.
civ.=.
4n conteFtul de .ai sus, orice act !uridic cu titlu
gratuit va f considerat act de dispoziie.
5ctele Auridice fcute de un sin/ur coindivizar fr
acordul una- ni., sunt inopozabile coindivizarului care
nu a consimit& epres ori tacit& la nc,eierea actului
<art. ")( alin. & C. civ.=. 5stfel, coproprieta- rului
vt.at i se recunoate dreptul ca, Inainte de partaA, s
eFercite aciunile posesorii I.potriva terului care ar f
intrat In posesia 0unului co.un In ur.a Inc-eierii
actului
&
.
;ac totui, unul dintre coindivizari <fr acordul
celorlali= a Inc-eiat un de act de dispoziie privind un
0un al .otenirii, valabi- litatea actului va depinde de
rezultatul mprelii. 5stfel, dac la par- taA, 0unul va
cdea In lotul celui care a dispus de 0un, actul va f,
retroactiv, vala0il, iar dac 0unul va intra In lotul altui
coindivizar, actul va f, retroactiv, desfinat
(
.
;e precizat c situaia de .ai sus este vala0il
numai dac comotenitorul dispune de un anumit bun
<concret= din .otenire. 4n sc-i.0, oricare dintre
coindivizari poate dispune li0er, fr acordul celorlali,
de cota sa ideal de drept asupra universalitii.
4n consecin, In cazul Instrinrii unui 0un aKat
In indiviziune <proprietate co.un pe cote-pri=, nu se
aplic re/ulile privitoare la v7nzarea lucrului altuia, ci
re/ulile proprii strii de indiviziune
!
.
6e/ula unani.itii este aplica0il i unor acte de
administrare privitoare la 0unurile indiviziunii. 5stfel,
acte precu. Inc-eierea sau denunarea unor contracte
de locaiune, cesiunile de venituri i.o-
&
4n acest caz, restituirea posesiei 0unului se va face In folosul
tuturor copro- prietarilor, cu daune-interese, dac este cazul, In
sarcina celor care au participat la Inc-eierea actului <art. ")( alin.
( C. civ.=.
(
entru detalii In le/tur cu ?v7nzarea lucrului altuia@, a se
vedea Hr. ;eaO,
%ratat de drept civil. Contracte speciale, Ed. 5cta.i, Bucureti,
&%%%, p. #"-#%M
C. Toader, 6. opescu, Consideraii n legtur cu aplicarea
principiului aparenei de drept n materia motenirii, In ;reptul nr.
%J&%%!, p. !! i ur..
!
ractica Audectoreasc a validat Ins actele Auridice
Inc-eiate de un
coindivizar <In virtutea unui .andat tacit sau a /estiunii de
afaceri=M a se vedea
C. Toader, op cit. <&%%"=, p. &)).
0iliare i altele ase.enea, pot f fcute ?nu.ai cu
acordul coindivi- zarilor ce dein .aAoritatea cotelor
pri@ <art. ")& C. civ.=
&
.
reciz. c, pe ti.pul indiviziunii, sc-i.0area
.odului de folosin a 0unurilor se poate face nu.ai
cu acordul tuturor co.o- tenitorilor.
4n .ateria aciunilor In Austiie, fecare coindivizar
?poate sta sin/ur In Austiie, indiferent de calitatea
procesual, In orice aciune privitoare la coproprietate,
inclusiv In cazul aciunii In revendicare
(
.
C7nd aciunea de .ai sus, nu este introdus de
toi coproprie- tarii, p7r7tul poate cere instanei de
Audecat introducerea In cauz a celorlali coproprietari
In calitate de recla.ani, In ter.enul i con- diiile
prevzute In Codul de procedur civil <art. ")! alin. !
C. civ.=
!
.
Ca ele.ent de noutate al Codului civil, In
condiiile art. "))
C. civ., coindivizarii pot Inc-eia <cu acord unani.= un
contract de ad- ministrare a bunurilor succesorale pe
ti.pul strii indiviziune. ;rept consecin, actele
Auridice Inc-eiate pe sea.a succesiunii se vor supune
eFclusive re/ulilor contractului <dero/7nd astfel, de la
dispo- ziiile le/ale i.puse de art. "!#-")( C. civ.=.
4n te.eiul contractului de ad.inistrare a 0unurilor
succesorale prevzut de art. ")) C. civ., oricare
dintre coproprietari poate de- nuna unilateral
contractul de administrare.
Ca ur.are a Incetrii contractului de ad.inistrare
a 0unurilor aKate In indiviziune, actele Auridice
Inc-eiate pe sea.a .otenirii ur.eaz s reintre su0
re/i.ul instituit de dispoziiile le/ale <art. "!) i ur..=.
&
4n acest conteFt aprecie. c, un coindivizar nu va putea
pro.ova sin/ur aciunea In evacuare, dac nu are consi..7ntul
celorlali co.otenitori.
(
;e re.arcat, In acest conteFt noua orientare a Codului civil
('&&. reciz.
c In practica anterioar, aciune In revendicarea unui 0un aKat In
indiviziune a fost respins ca inad.isi0il, In lipsa acordului unani.
al coindivizarilorM a se vedea C.S.2., s. civ., dec. nr. &)+)J&%%(, In
;reptul nr. +J&%%!, p. %&M C5S 1, dec. nr. &)!'J&%!#, In
2urisprudena /eneral &%!", p. #(".
!
8otr7rile Audectoreti pronunate In folosul coproprietii
proft tuturor
coproprietarilor. 8otr7rile Audectoreti potrivnice unui coproprietar
nu sunt opoza- 0ile celorlali coproprietari <art. ")! alin. ( C. civ.=.
b). Coindivizarii pot dispune liber i !r
consimm5ntul celorlali de cota'parte ideal de
drept ce li se cuvine din 0unurile succesorale.
;reptul coindivizarilor li0er i neIn/rdit, se refer
eclusiv la cota-parte ideal de drept din 0unurile
succesiunii <i deci, nu se con- fund cu 0unurile
succesorale privite In individualitatea lor=.
5stfel, dac un coindivizar are o cot dintr-un 0un
al .otenirii <de eFe.plu, un i.o0il= el poate dispune
li0er de aceast cot, dar nu va putea Instrina o
parte din 0un In .aterialitatea lui <de eFe.- plu, etaAul
1 al i.o0ilului= c-iar dac valoarea 0unului ar f .ai
.ic dec7t valoarea cotei ideale de drept din
.otenire.
reciz. c, potrivit le/ii, cotele-pri ideale sunt
prezumate a f egale& p7n la pro0a contrar. ;ac
0unul a fost do07ndit prin act Auridic, pro0a contrar
nu se va putea face dec7t prin Inscrisuri <art. "!)
alin. ( C. civ.=.
C4 *mprescripti3ilitatea dreptului de a cere
ie6irea din indi) vi'iune4
Codul civil consacr principiul imprescriptibilitii
dreptului de a cere ieirea din indiviziune. 5stfel,
potrivit art. &&)! alin. & C. civ., ni.eni ?nu poate f
o0li/at a r.7ne In indiviziune@, iar .otenitorii pot
?cere oric7nd ieirea din indiviziune@.
4n te.eiul celor de .ai sus i indiferent de c7t
ti.p a trecut de la desc-iderea succesiunii, starea de
indiviziune poate Inceta oric7nd, fecare dintre
coindivizari put7nd s cear ieirea din indiviziune
<dreptul lor find i.prescripti0il din punct de vedere
eFtinctiv=.
Ca ecepie, dei dreptul de a cere I.preala
.otenirii este i.prescripti0il <din punct de vedere
eFtinctiv=, el poate f ?paralizat@ prin uzucapiune.
5stfel, In condiiile art. %!' C. civ., dac unul dintre
coindivizari eFercit ti.p de &' de ani o posesie util
pentru sine a unor 0unuri ale .otenirii, aKate In
indiviziune, el va putea opune celorlali do07ndirea
proprietii eFclusive asupra acelor 0unuri.
&
4n acelai
conteFt Codul civil dispune c ?partaAul poate f cerut
c-iar i
&
5 se vedea E. Eliescu, op. cit., vol. 11, p. (&# i ur..M E.
Safta-6o.ano, op. cit., p. &%'M Hr. ;eaO, op. cit., p. ##'M T.S., s.
civ., dec. nr. +("J&%++, In 6.6.;. nr. &&J&%++, p. "&.
atunci c7nd unul dintre coproprietari a folosit eFclusiv
0unul, a'ar de cazul cnd acesta l-a uzucapat@ <art.
"+# C. civ.=.
4n acelai conteFt, partaAul poate f suspendat
convenional sau
!udiciar.
a=. ;ac r.7nerea In indiviziune prezint interes
pentru coindivizar, le/ea per.ite acestora s Inc-eie o
convenie de .eni- nere a strii de indiviziune pe un
ter.en de .aFi.u. # ani <art. "+(
C.civ.=
&
.
Convenia de .ai sus are ca efect, de re/ul,
realizarea unui partaA provizoriu <adic o I.preal
care are ca o0iect nu.ai posesia i folosina, nu i
proprietatea=
(
.
reciz. Ins c partaAul folosinei <.ult disputat
In doctrin i practica Audiciar= este ad.is nu.ai
prin acordul tuturor coindivi- zarilor, el neput7nd f
cerut prin aciune In Austiie. 5stfel, sin/ura cale pentru
coindivizar de a iei din indiviziune este I.preala
defnitiv
!
. 0=. otrivit art. "+! C. civ., instana sesizat
cu cererea de par-
taA ?poate suspenda pronunarea partaAului@ <T=, pentru
cel mult un an <pentru a nu se aduce preAudicii /rave
intereselor celorlali copro- prietari=. ;ac In cadrul
ter.enului de suspendare, pericolul preAudi- cierii
coproprietarilor este Inlturat, la cererea prii
interesate, instana poate reveni asupra .surii
<scurt7nd ter.enul=.
Confor. dispoziiilor art. &&)! alin. & C. civ.,
i.prescripti0ilita- tea dreptului de a cere ieirea din
indiviziune este imperativ. 5stfel, orice .anifestare de
voin <fe c vine din partea testatorului, fe c este o
convenie a co.otenitorilor= care are ca o0iect
renunarea la
&
4n cazul i.o0ilelor, conveniile tre0uie Inc-eiate In for.
autentic i supu- se for.alitilor de pu0licitate prevzute de le/e
<art. "+( C. civ.=.
(
1.prescripti0il este i ?cererea de I.preal a fructelor
produse de 0u-
nurile i.o0ile aKate In indiviziune, dac eFist In .aterialitatea
lor@M a se vedea T.S, s. civ., dec. nr. *"'J&%*!, In C.;. &%*!, p. *+.
!
4ntr-o opinie contrar soluiei instanei supre.e, s-a susinut
c ?raiunile
practice ar tre0ui s deter.ine ad.isi0ilitatea partaAului de
folosin Audiciar@M a se vedea C. Toader, op. cit., p. &)*M ;.E. Hrut--
$prian, +amen teoretic al practicii %ri- bunalului Suprem n
materia parta!ului <1=, In 6.6.;. nr. #J&%**, p. !%. Nu I.prti.
opinia de .ai sus, Intruc7t coindivizarul care nu a pri.it acordul
celorlali pentru partaAul de folosin are la dispoziie aciunea In
I.preal.
(!
&
dreptul de a cere I.preala i asu.area o0li/aiei de
a r.7ne In indiviziune este nul.
4n fnal, preciz. c dreptul fecrui indivizar cu
privire la indi- viziunea succesoral este un drept real
<i nu un drept de crean= ce poart asupra unei cote-
pri ideale din Intrea/a .otenire
&
.
Sec7iunea a **)a4 Raportul dona7iilor 6i al
datoriilor
D 14 Raportul dona7iilor
A.8e9nire: avanta@e 6i delimitare4
$aportul donaiilor este o0li/aia pe care o au
Intre ei soul supravieuitor i descendenii defunctului
care vin efectiv i I.preun la .otenirea le/al de a
readuce la .otenire 0unurile care le-au fost donate
fr scutire de raport de ctre cel ce las .otenirea
<art. &&)" alin. & C. civ.=
(
.
;e eFe.plu, dac defunctul las trei copii i un
patri.oniu In valoare de &'' .ilioane lei, iar In ti.pul
vieii a fcut o donaie <ne- scutit de raport= de ('
.ilioane lei unuia dintre copii, .otenirea se va I.pri
astfelL la .asa succesoral de &'' .ilioane se va
adu/a donaia de (' .ilioane lei, dup care su.a
total <&(' .ilioane lei= se va I.pri e/al Intre cei
trei descendeni <revenind fecruia c7te )' .ilioane
lei=. 4n acest fel, copilul /ratifcat va pri.i efectiv din
.otenire nu.ai (' .ilioane lei <ce se vor adu/a
celor (' .ilioane lei pri.ite In ti.pul vieii autorului=.
5stfel, In 0aza prevederilor art. &&)" alin. & C. civ.,
sunt o0li/ai la raportul datoriilor descendenii
defunctului, precu. i soul supra- vieuitor, cu
eFcepia cazului In care donatorul a dispus scutirea de
raport a donaiei fcute acestuia.
&
?C7t i asupra fecrei particule din fecare 0un succesoral@M
a se vedea
(!
'
1. 5da., 5. 6usu, op. cit. <(''!=, p. )%(.
(
;ei noul Cod civil re/le.enteaz raportul donaiilor In
Cartea a 1G-a, Titlul 1G, Capitolul 1G intitulat ?artaAul i raportul@
<prelu7nd ordinea instituit de le/iui- torul de la &*")= i potrivit
art. &&#( alin. & ?se realizeaz In cadrul partaAului@, opi- n. c
locul raportului ar f .ai potrivit alturi de rezerva succesoral,
deter.inarea .asei succesorale i reduciunea li0eralitilor
eFcesive <de care nu poate f separat=. 4n acest sens, a se vedea Hr.
;eaO, op. cit., p. !%+-!%%.
6aportul donaiilor se Austifc prin aceea c,
atunci c7nd de- functul face o donaie unui viitor
.otenitor, care este un descen- dent sau soul
supravieuitor, se prezu. c el nu are intenia de a-l
favoriza pe acesta In detri.entul celorlali .otenitori
<din aceleai cate/orii, artate=, ci dorete s fac
nu.ai o anticipare a trans.isiunii de drepturi, ur.7nd
ca aceasta s fe i.putat asupra prii din .o- tenire
ce-i va reveni celui /ratifcat odat cu desc-iderea
.otenirii
&
.
6aportul donaiilor o0li/ donatarul 0unurilor
raporta0ile s le readuc la .asa succesoral.
;onatarul are Ins i unele avanta!e de pe ur.a
donaiei ac- ceptate
(
L
3 donatarii do07ndesc i.ediat posesia i
folosina 0unurilor donate, inclusiv dreptul de a cule/e
fructele acestora <p7n la data desc-iderii succesiunii=M
3 la desc-iderea succesiunii, donatarul are
dreptul s opteze Intre a veni la .otenire <raport7nd
0unul= sau a renuna la succe- siune <pstr7nd 0unul
suscepti0il de raport=M
3 donatarul are dreptul s pstreze In natur
0unul pri.it ca donaie <In cazul In care este posi0il
raportul prin ec-ivalent=.
6aportul donaiei prezint ase.nri cu
reduciunea li0eralit- ilor i cu I.preala .otenirii.
a=. 6aportul donaiilor se aseamn cu
reduciunea liberaliti- lor ecesive prin aceea c
a.7ndou au ca efect principal readucerea 0unului
care for.eaz o0iectul li0eralitii la .asa succesoral.
Cele dou instituii ale dreptului succesoral nu se
confund
Ins
.
6educiunea opereaz nu.ai c7nd s-a Inclcat
rezerva succeso-
ral a .otenitorilor rezervatari, se rsfr7n/e asupra
tuturor celor /ratifcai, indiferent dac sunt
.otenitori le/ali sau nu, i privete at7t donaiile, c7t
i le/atele.
&
4n doctrin, se precizeaz c instituia raportului
donaiilor are ca scop asi/urarea e/alitii Intre descendenii
defunctului, precu. i Intre acetia i soul supravieuitorM a se
vedea E. Eliescu, op. cit. <11=, p. (!"M Hr. ;eaO, St. Crpenaru, op.
cit., p. #!#.
(
5 se vedea E. Eliescu, op. cit., vol. 11, p. (!".
45
8
6aportul donaiilor opereaz c-iar dac nu s-a
Inclcat rezerva succesoral, privete nu.ai o parte
de .otenitori <descendenii i soul supravieuitor= i
are ca o0iect nu.ai donaiile.
0=. 6aportul donaiilor prezint asemnri i cu
parta!ul suc- cesoral <I.preala .otenirii=,
considerente pentru care, de cele .ai .ulte ori, In
doctrin, sunt tratate I.preun.
50ordarea separat a celor dou instituii din
prezenta lucrare are In consideraie i deose0irile
principale dintre ele
&
L
3 dac raportul donaiilor poate f pretins at7t
printr-o aciune de ieire din indiviziune, dar i printr-o
aciune separat <eFtrapartaA= i este o aciune
personal patri.onial supus ter.enului /eneral de
prescripie <ce cur/e de la data desc-iderii .otenirii=,
In sc-i.0
3 partaAul se solicit printr-o aciune total
independent i care este, potrivit art. &&)! alin. & C.
civ., i.prescripti0il.
6aportul donaiilor nu se confund nici cu
operaiunea de sta- 0ilire a .asei de calculM dac
raportul Insea.n o readucere efectiv la .asa
succesoral a 0unurilor donate, sta0ilirea .asei de
calcul este nu.ai fctiv.
B.Condi7iile o3liga7iei legale de raport4
entru ca o0li/aia de raport al donaiilor s fe
vala0il, se cer s fe Intrunite patru condiii.
a=. Succesorul s ai0 calitatea de descendent al
de'unctului sau calitatea de so supravieuitor <In
acest ulti. caz, nu.ai dac soul vine In concurs cu
descendenii defunctului=.
Ceilali .otenitori le/ali i le/atari nu au o0li/aia
de raport
(
.
;e .enionat c descendenii i soul
supravieuitor sunt o0li- /ai la raport ?nu.ai dac ar
f avut vocaie concret la .otenirea defunctului In
45
9
cazul In care aceasta s-ar f desc-is la data donaiei@
<art. &&)" alin. ( C. civ.=.
6ezult c, potrivit dispoziiilor noului Cod civil,
dac de eFe.- plu, soul supravieuitor nu era
cstorit cu defunctul la data In- c-eierii donaiei, el
nu are obligaia de raport.
&
5 se vedea Hr. ;eaO, op. cit., p. !%* i practica Audiciar citat
de autor.
(
5 se vedea E. Eliescu, op. cit., vol. 11, p. (!+.
rin descendeni tre0uie Ineles nu nu.ai pe cei
din cstorie, dar i cei din afara cstoriei, precu. i
cei adoptai.
reciz. c descendenii Ii datoreaz raportul
c-iar dac sunt de /rade de rudenie diferite <de
eFe.plu, c7nd descendentul donatar vine la .otenire
prin reprezentare In concurs cu un alt descendent de
un /rad de rudenie .ai apropiat=.
0=. #otenitorul <descendent sau so
supravieuitor In concurs cu descendenii= s f
acceptat motenirea. Nu prezint relevan dac
acceptarea este pur i si.pl sau su0 0enefciu de
inventar.
4n caz de renunare la .otenirea le/al,
descendentul sau soul supravieuitor nu .ai are
o0li/aia de raport, put7nd pstra li0era- litatea
pri.it In li.itele cotitii disponi0ile <art. &&)+ alin. & C.
civ.=.
Ca eFcepie la re/ula de .ai sus, prin stipulaie
eFpres In con- tractul de donaie, donatarul poate f
o0li/at la raportul donaiei i In cazul renunrii la
.otenire. 4n acest caz, donatarul va readuce la
.otenire ?nu.ai valoarea 0unului donat care
depete partea din 0unurile defunctului la care ar f
avut dreptul ca .otenitor le/al@ <art. &&)+ alin. ( C.
civ.=.
c=. #otenitorul legal s aib i calitatea de donatar.
entru ca o0li/aia de raport s eFiste, tre0uie s
fe cu.ulate calitatea de .otenitor le/al cu acea de
donatar de ctre aceeai per- soan.
Cele dou caliti tre0uie s coeFiste la .o.entul
desc-iderii succesiunii, i nu la .o.entul efecturii
donaiei <art. &&)" alin. &
C. civ.=.
reciz. c .otenitorul datoreaz raportul
?nu.ai pentru donaiile pe care le-a pri.it personal de
la donator@ <art. &&)% alin. &
C. civ.=. 6ezult c raportul nu este datorat pentru
altul, ci nu.ai pentru donaiile pri.ite personal de
ctre cel care este o0li/at la raport.
;ac descendentul donatarului vine n nume
propriu la .ote- nirea donatorului, nu este o0li/at s
raporteze donaia fcut ascen- dentului su, c-iar
dac a acceptat .otenirea acestuia din ur. <art.
&&)% alin. ( C. civ.=.
4n sc-i.0, descendentul donatarului care vine la
.otenire
prin reprezentare succesoral este obligat s raporteze
donaia primi-
t de la defunct de ctre ascendentul su pe care Il
reprezint, c-iar dac nu l-a .otenit pe acesta din
ur. <art. &&)% alin. ! C. civ.=.
d=. Donaia s nu f 'ost scutit de raport <prin
voina defunctu- lui sau a le/ii=.
reciz. c scutirea de raport nu tre0uie s aduc
atin/ere re- zervei succesorale a .otenitorilor
rezervatari. ;ac prin donaia fcu- t cu scutire de
raport s-a Inclcat rezerva succesoral a co.ote-
nitorilor, donatarul-.otenitor nu va suporta raportul,
dar donaia va f supus reduciunii In li.itele cotitii
disponi0ile <art. &&)+ alin. (
C.civ.=.
C.<ersoanele care pot cere raportul dona7iilor4
$0li/aia de raport revine descendenilor i soului
supra- vieuitor <c7nd vine In concurs cu descendenii=
i este reciproc.
otrivit art. &&)* C. civ., raportul poate f cerut
nu.aiL
a) de descendenii defunctului, c7nd vin In concurs
cu ali des- cendeni sau cu soul supravieuitor
/ratifcatM
b) de soul supravieuitor, c7nd vine In concurs cu
descendenii
&
M
c) de creditorii personali ai descendenilor i
soului supravie- uitor, pe cale o0lic.
reciz. c dispoziia noului Cod civil privind
dreptul credi- torilor personali a preluat soluia
doctrinei anterioare
(
, care a ad.is unani. c, pe cale
o0lic, creditorii personali ai .otenitorilor pot
eFercita aciunea de raport In nu.ele i pe sea.a
de0itorilor lor <atunci c7nd .otenirea a fost acceptat
pur i si.plu=.
4n acest conteFt aprecie. c le/atarii, fr
deose0ire dac sunt universali, cu titlu universal sau cu
titlu particular, nu pot cere rapor- tul donaiilor i nici
nu pot tra/e foloase de pe ur.a efecturii rapor- tului
solicitat de alte persoane
!
.
&
5 se vedea T.S., col. civ., dec. nr. &*#J&%"#, In 2.N. nr. &%J&%"#,
p. &"'.
(
5 se vedea ;. 5leFandresco, op. cit.& to. 111, partea a 11-a, p.
(*(M E. Eliescu,
op. cit., p. ()(M C. Sttescu, op. cit.& p. ())M Hr. ;eaO, op. cit., p. )'!.
!
Soluia se i.pune, deoarece dreptul le/atarilor asupra
0unurilor testate se nate nu.ai la .oartea testatorului, iar ?a
per.ite le/atarilor s cear raportul donaiilor fcute de ctre
defunct ar Inse.na s se Incalce principiul irevoca0ilitii
donaiilor@M a se vedea 6. opescu, op. cit. <&%%"=, p. **.
ro0a donaiilor raporta0ile se va face, In toate
cazurile, de ctre cel care cere raportul. Cel care
solicit raportul va f o0li/at deci, s fac i dovada.
4ntruc7t valorifc un drept propriu prevzut de
le/e i nu este parte In contractul de donaie <find ter
In raport cu prile contrac- tante=, cel care solicit
raportul va putea folosi orice .iAloc de pro0 ad.is de
le/e.
D.8ona7iile supuse raportului4 E#cep7ii4
otrivit art. &&)" alin. & C. civ., soul
supravieuitor i descen- denii defunctului sunt
o0li/ai s readuc la .otenire 0unurile pe care le-au
fost donate fr scutire de raport de ctre cel care
las .otenirea.
;in for.ularea .ai lar/ a teFtului de le/e,
rezult c In prin- cipiu, toate donaiile sunt
raporta0ile, indiferent de for.a lor. 5stfel, sunt
raporta0ileL donaiile fcute prin act autenticM darurile
.anualeM donaiile indirecte <acte Auridice inspirate din
voina de a /ratifca, Ins Infptuite pe calea unui alt
act Auridic dec7t donaia propriu-zis=M de eFe.plu,
renunarea la un drept, re.iterea de datorie etc.
;up cu. a. artat, nu.ai donaiile ca li0eraliti
sunt supuse raportului. EFist Ins i /ratuiti care
dei, sunt califcate ca donaii, sunt eFceptate de la
raportul donaiilor.
5stfel, potrivit art. &&#' alin. & C. civ., nu sunt
supuse rapor-
tulu
iL
a) donaiile pe care defunctul le-a fcut cu scutire de
raport
&
.
b) donaiile de/-izate su0 for.a unor Instrinri cu
titlu oneros
sau efectuate prin persoane interpuse <cu eFcepia
cazului In care se dovedete c cel care a lsat
.otenirea a ur.rit un alt scop dec7t scutirea de
raport=M
c) darurile o0inuite, donaiile re.uneratorii i, In
.sura In care nu sunt eFcesive, su.ele c-eltuite
pentru Intreinerea sau, dac este cazul, pentru
for.area profesional a descendenilor, a prin-
&
Scutirea poate f fcut prin c-iar actul de donaie sau printr-
un act ulterior, Intoc.it In una dintre for.ele prevzute pentru
li0eraliti <art. &&#' alin. & lit. a
C. civ.=.
ilor sau a soului i nici c-eltuielile de nunt, In
.sura In care cel care las .otenirea nu a dispus
altfelM
d) fructele culese, veniturile scadente p7n In ziua
desc-iderii .otenirii i ec-ivalentul 0nesc al
folosinei eFercitate de donatar asupra 0unului donat.
4n cazul de .ai sus, scutirea de raport se
eFplic prin pre- zu.ia c donatorul a dorit s
procure donatarului folosina antici- pat a 0unurilor
donate <ceea ce nu s-ar realiza dac donatarul ar f
o0li/at s raporteze i fructele=
&
.
otrivit art. &&#' alin. ( C. civ., raportul nu este
datorat nici n cazul n care bunul donat a pierit 'r
culpa donatarului.
Ca eFcepie la dispoziia de .ai sus, dac 0unul a
fost reconsti- tuit prin folosirea unei inde.nizaii
Incasate ca ur.are a pieirii sale, donatarul este inut
s fac raportul 0unului In .sura In care inde.-
nizaia a servit la reconstituirea acelui 0un
(
.
E.5odurile de eectuare a raportului4
otrivit art. &&#& alin. & C. civ., ?raportul se face
sau prin ec-i- valent@, adic prin luare .ai puin.
;e precizat c, prin dispoziiile noului Cod civil,
raportul In natur <care const In readucerea
efectiv la .asa succesoral a 0unului o0iect al
li0eralitii= este pro-i0it. 5stfel, este ?considerat ca
nescris dispoziia care i.pune donatarului raportul
In natur@ <art. &&#& alin. & C. civ.=.
Ca eFcepie la interdicia de .ai sus, ?donatarul
poate efectua raportul In natur dac la data cererii de
raport este Inc proprietarul 0unului i nu l-a /revat cu
o sarcin real i nici nu l-a dat In locaiune pentru o
perioad .ai .are de ! ani@ <art. &&#& alin. ( C. civ.=.
&
Toate acestea Austifc dispoziia dero/atorie a le/ii i
caracterul ei i.pe- rativM a se vedea Hr. ;eaO, St. Crpenaru, op.
cit., p. #!+.
(
4n cazul In care inde.nizaia nu a fost utilizat In acest scop,
ea Insi este
supus raportului, iar dac inde.nizaia rezult dintr-un contract de
asi/urare, aceasta se raporteaz nu.ai In .sura In care
depete cuantu.ul total al pri.elor pltite de donatar <art. &&#'
alin. ( C. civ.=.
6aportul prin luare .ai puin <prin ec-ivalent= d
posi0ilitatea .otenitorului o0li/at la raport s
pstreze 0unul donat, restituind valoarea lui i se
poate realiza pe trei ci <&&#& alin. ! C. civ.=
&
.
a=. *rin preluare. Confor. prevederilor art. &&#&
alin. ) C. civ., raportul prin preluare se realizeaz prin
luarea din .asa succesoral de ctre .otenitorii
Indreptii la raport a unor 0unuri, pe c7t posi0il de
aceeai natur i calitate cu cele care au for.at
o0iectul donaiei, in7nd sea.a de cotele succesorale
ale fecruia.
;eci, co.otenitorii crora li se datoreaz raportul
iau din .a- sa succesoral o parte e/al cu valoarea
donaiei raporta0ile, pe c7t posi0il for.at din o0iecte
de aceeai natur cu cele donate, dup care restul
0unurilor .otenirii se I.parte Intre toi co.otenitorii.
6e/ula cuprins de art. &&#& alin. ) C. civ. este
aplica0il at7t 0unurilor .o0ile, c7t i celor i.o0ile. ;e
eFe.plu, defunctul a lsat doi copii 5 i B i 0unuri In
valoare de &' .ilioane lei <iar In ti.pul vieii a donat
copilului 5 un 0un In valoare de ( .ilioane lei=. Copilul B
va lua din .asa succesoral 0unuri In valoare de (
.ilioane lei, iar restul de * .ilioane lei se va I.pri,
In .od e/al, Intre copiii 5 i B, fecare lu7nd c7te )
.ilioane lei. 4n fnal, copilul 5 va lua ) .ilioane lei,
plus donaia de ( .ilioane lei, iar copilul B va lua "
.ilioane lei.
0=. *rin imputaie. 4n aceast situaie, valoarea
0unurilor ce ur.eaz a f supuse raportului va f reunit
fctiv la .asa succesoral. Galoarea donaiei se scade
din partea cuvenit .otenitorului o0li/at la raport,
astfel Inc7t acesta din ur. va cule/e o poriune
care reprezint diferena dintre partea sa succesoral i
valoarea donaiei <art. &&#& alin. # C. civ.=.
;e eFe.plu, .asa succesoral va f de &(
.ilioane lei, din care &' .ilioane lei activul 0rut i (
.ilioane lei donaia supus raportului. Cei doi copii ai
defunctului au dreptul la c7te " .ilioane lei. 4n cazul
copilului 5 <care a pri.it donaia=, valoarea 0unului
donat <( .ilioane lei= se scade din partea sa
succesoral <" .ilioane lei=, el ur.7nd s pri.easc
0unuri In valoare de ) .ilioane lei.
5stfel, copilul 5 va pri.i 0unuri In valoare de )
.ilioane lei i va r.7ne cu donaia raporta0il de (
.ilioane lei, iar copilul B va
&
5 se vedea Hr. ;eaO, op. cit.& p. )'"-)'*.
pri.i 0unuri In valoare de " .ilioane lei, In acest fel
e/alitatea dintre co.otenitori find asi/urat.
c=. *rin bani. 4n acest caz, cel o0li/at la raport va
aduce la .asa succesoral o su. de 0ani ce
reprezint diferena dintre valoarea 0unului donat i
partea din aceast valoare ce corespunde cotei sale
succesorale <art. &&#& alin. " C. civ.=.
4n aceast situaie, este de presupus ca valoarea
donaiei s fe .ai .are dec7t valoarea prii din
.otenire cuvenite .otenitorului /ratifcat
&
.
;e eFe.plu, defunctul a lsat doi copii 5 i B, a
lsat 0unuri In valoare de &' .ilioane lei, iar In ti.pul
vieii a donat copilului 5 un 0un In valoare de &(
.ilioane lei. 4n 0aza prevederilor art. +#( C. civ., copilul
5 poate renuna la .otenire pstr7nd 0unul donat. 4n
cazul acceptrii forate sau a decderii din 0enefciul de
inventar Ins, copilul 5 va depune la .asa succesoral
su.a de &( .ilioane lei, care reprezint valoarea
0unului donat.
F. Evaluarea 3unului raportat4
4n vederea efecturii raportului prin ec-ivalent,
pentru eva- luarea 0unului donat, In principal se va
lua In considerare valoarea acestuia la momentul
!udecii.
4n su0sidiar, se va ine cont i de starea 0unului
din .o.entul Inc-eierii donaiei, din care se scade
valoarea, la .o.entul Audecii, a sarcinilor asu.ate
prin contractul de donaie <art. &&#! alin. &
C. civ.=.
;ac 0unul a fost Instrinat de donatar anterior
cererii de raport, se ine sea.a de valoarea lui la data
Instrinrii. ;ac 0unul donat a fost Inlocuit cu altul, se
ine cont de valoarea, la data rapor-
&
;e o0icei, In acest caz, donatarul renun la .otenire
pentru a pstra donaia, dar In cazul unei acceptri forate, ca
ur.are a dosirii unor 0unuri succe- soraleM In cazul decderii din
0enefciu de inventar, raportul se face In 0ani i are caracterul
unui raport prin luare .ai puinM a se vedea 6. opescu& op. cit.
<&%%"=, p. %!-%).
tului, a 0unului intrat In patri.oniu i de starea lui
la .o.entul do07ndirii <art. &&#! alin. ( C. civ.=.
&
Su.ele de 0ani sunt supuse indeFrii In raport
cu indicele inKaiei, corespunztor perioadei cuprinse
Intre data intrrii lor In patri.oniul donatarului i data
realizrii raportului <art. &&#! alin. !
C. civ.=.
4n cazul In care 0unul donat <raportat In natur=
a suportat ameliorri sau degradri, donatarul are
drepturi i o0li/aii aferente, corespunztor situaiei
date <art. &&#) C. civ.=.
4n conteFtul de .ai sus, donatarul are dreptul s
recupereze, proporional cu cotele succesorale,
c-eltuielile rezona0ile pe care le-a fcut cu lucrrile
adu/ate, precu. i cu lucrrile autono.e necesare
i utile p7n la data raportului <art. &&#) alin. & C. civ.=.
4n sc-i.0, donatarul este rspunztor de toate
de/radrile i deteriorrile care au .icorat valoarea
0unului ca ur.are a faptei sale culpa0ile. <art. &&#)
alin. ( C. civ.=.
;onatarul are un drept de retenie asupra bunul
donat p7n la plata efectiv a su.elor ce Ii sunt
datorate pentru c-eltuielile Austif- cate, afar de cazul
In care creana lui se co.penseaz cu desp/u- 0irile
pe care le datoreaz <art. &&#) alin. ! C. civ.=.
H4 C(ile de reali'are a raportului dona7iilor4
4n /eneral, raportul se realizeaz In cadrul
partaAului, prin 0un Invoial sau pe cale
Audectoreasc <art. &&#( alin. & C. civ.=.
4n 0aza principiului li0ertii de voin, ni.eni nu
poate I.pie- dica pe succesori s aplice re/le.entrile
referitoare la raportul do- naiilor, prin 0un Invoial, In
cadrul procedurii succesorale notariale <art. *& alin. !
din Be/ea nr. !"J&%%#=.
;ac Ins Intre pri eFist neInele/eri, ele vor f
soluionate de instana de Audecat In cadrul aciunii
pentru raportul donaiilor <art. +* din Be/ea nr.
!"J&%%#=.
&
Totui, dac devalorizarea 0unului intrat In patri.oniu era
inevita0il la data do07ndirii, In virtutea naturii sale, Inlocuirea
0unului nu este luat In consi- derare <art. &&#! alin. ( C. civ.=.
()
&
Ca efect al raportul cerut de unul dintre
.otenitori proft i celorlali .otenitori Indreptii
s solicite raportul, cu eFcepia ce- lor care au
renunat In .od eFpres la raport <art. &&#( alin. ( C.
civ.=.
5ciunea pentru raportul donaiilor poate f fcut
fe In cadrul unei aciuni pentru partaA, fe separat
<Inainte sau ulterior partaAului=, ea av7nd un caracter
personal, deoarece poate f intentat eFclusiv
I.potriva .otenitorilor donatari, nu i I.potriva
terilor.
Hiind o aciune personal cu caracter patri.onial,
aciunea de raport se prescrie In ter.en de ! ani <find
supus prescripiei c-iar atunci c7nd este for.ulat In
cadrul aciunii de partaA, care este i.- prescripti0il=.
Ter.enul de prescripie Incepe s cur/ de la data
desc-iderii .otenirii.
D 24 <lata datoriilor
4n principiu, plata datoriilor i sarcinilor .otenirii
se face dup efectuarea partaAului succesoral.
A.8ivi'i3ilitatea de drept a pasivului
succesoral4
$0li/aia de plat a datoriilor i sarcinilor
.otenirii revine .otenitorii universali i cu titlu
universal, proporional cu cota suc- cesoral ce i
revine fecruia <art. &&## alin. & C. civ.=.
Creditorii ale cror creane provin din conservarea
sau din ad.inistrarea 0unurilor .otenirii ori s-au
nscut Inainte de desc-i- derea .otenirii pot cere s
fe pltii din bunurile a6ate n indivi- ziune, Inainte de
partaAul succesoral <art. &&## alin. ( C. civ.=
&
.
otrivit art. &&## alin. & C. civ., regula divizrii de
drept a pasi- vului succesoral nu se aplic dacL
a) o0li/aia este indivizi0ilM
b) o0li/aia are ca o0iect un 0un individual
deter.inat ori o prestaie deter.inat asupra unui
astfel de 0unM
()
'
c) o0li/aia este /arantat cu o ipotec sau o
alt /aranie real, caz In care .otenitorul care
pri.ete 0unul afectat /araniei
&
;e ase.enea, creditorii creanelor ce provin din
conservarea sau ad.i- nistrarea .otenirii pot solicita eFecutarea
silit asupra acestor 0unuri <art. &&## alin. ( C. civ.=.
va f o0li/at pentru tot, Ins nu.ai In li.ita valorii
acelui 0un, iar participarea sa la restul pasivului
.otenirii se reduce corespunztorM
d) unul dintre .otenitori este Insrcinat, prin titlu,
s eFecute sin/ur o0li/aia. 4n acest caz, dac titlul Il
reprezint testa.entul, scutirea celorlali .otenitori
constituie o li0eralitate, supus reduc- iunii dac este
cazul.
B.<lata creditorilor4
Creditorii personali ai .otenitorilor pot ur.ri
partea aces- tora din 0unurile .otenirii, numai dup
e'ectuarea parta!ului succe- soral <art. &&#" alin. & C.
civ.=.
Creditorii personali ai .otenitorilor i orice
persoan ce Austi- fc un interes le/iti. pot s cear
parta!ul n numele debitorului lor, pot pretinde s fe
prezeni la partaAul prin 0un Invoial sau pot s
intervin In procesul de partaA <art. &&#" alin. ( C. civ.=.
otrivit art. &&#" alin. ! C. civ., ceilali .otenitori
pot o0ine respin/erea aciunii de partaA introduse de
ctre creditor, pltind datoria In nu.ele i pe sea.a
.otenitorului de0itor.
Creditorii personali ai .otenitorilor pot solicita
revocarea parta!ului fr a f o0li/ai s dovedeasc
frauda coprtailor Ins nu.ai dac, dei au cerut s
fe prezeni, partaAul s-a realizat In lipsa lor i fr s f
fost convocai.
&
;in 0unurile .otenirii atri0uite la partaA, precu.
i din cele care le iau locul In patri.oniul
.otenitorului, creditorii motenirii vor f pltii cu
pre'erin fa de creditorii personali ai .otenitorului
<art. &&#" alin. # C. civ.=.
;reptul de preferin al creditorilor .otenirii este
aplica0il i le/atarilor cu titlu particular atunci cnd
obiectul legatului nu const ntr-un bun individual
determinat <art. &&#" alin. " C. civ.=.
;ac un .otenitor universal sau cu titlu
universal care, din cauza /araniei reale sau din orice
alt cauz, a pltit din datoria co.un .ai .ult
dec7t partea sa <din cauza /araniei reale sau din
orice alt cauz=, el are un drept de regres mpotriva
celorlali mote- nitori.
&
4n toate celelalte cazuri, aciunea In revocarea partaAului
r.7ne supus dispoziiilor privitoare la aciunea revocatorie <art.
&&#" alin. ) C. civ.=.
47
8
;reptul de re/res, In situai de .ai sus, opereaz
Ins numai pentru partea din datoria comun ce
revenea fecruia, c-iar i atunci c7nd .otenitorul
care a pltit datoria ar f fost su0ro/at In drepturile
creditorilor <art. &&#+ alin. & C. civ.=.
C7nd unul dintre .otenitorii universali sau cu
titlu universal este insolva0il, partea lui din pasivul
.otenirii se I.parte Intre toi ceilali In proporie cu
cotele succesorale ale fecruia <art. &&#+ alin. ( C.
civ.=.
;e precizat c .otenitorul are dreptul de a cere
plata crean- elor pe care le are fa de .otenire de
la ceilali .otenitori, ca orice alt creditor al
motenirii.
&
C.Raportul datoriilor4
4n doctrin, readucerea 0unurilor donate de
defunct i a dato- riilor pe care anu.ii .otenitori le-
au avut fa de acesta, la .asa succesoral, este
cunoscut su0 denu.irea de o0li/aie de raport.
5stfel, dac un .otenitor are o datorie fa de
succesiune, ea se lic-ideaz ?nu prin plat sau prin
dare In plat, ci prin instituia rapor- tului In .odalitatea
lurii .ai puin@
(
.
entru ca raportul datoriilor s eFiste, tre0uie s
fe Indeplinite dou condiiiL
a) s eFiste .ai .uli .otenitori <co.otenitori=M
b) co.otenitorul s ai0 o datorie fa de
.otenire.
rin raportul datoriilor se urmrete realizarea
egalitii dintre comotenitori.
9atura !uridic a raportului datoriilor este o
pro0le. contro- versat In literatura de specialitate.
5precie. c raportul datoriilor
?se aplic tuturor succesorilor universali sau cu titlu
universal care vin la I.preal, iar nu nu.ai
descendenilor sau soului supravieuitor In concurs cu
descendenii@
!
.
47
9
&
4n privina prii din datorie care Ii revine, .otenitorului Ii
sunt aplica0ile dispoziiile pertinente din .ateria stin/erii
o0li/aiilor.
(
5 se vedea Hr. ;eaO, op. cit., p. )&(.
!
5 se vedea C. Toader, op. cit. <&%%"=, p. &"'-&"&.
otrivit le/ii, dac la data partaAului succesoral, un
.otenitor are o datorie cert i lic-id fa de
.otenire, aceasta se lic-ideaz prin luare mai puin
<art. &&#* alin. & C. civ.=.
C7nd un .otenitor are .ai .ulte datorii fa de
.otenire care nu sunt acoperite cu partea sa din
0unurile .otenirii, acestea
?se stin/ proporional prin raport In li.ita prii
respective@ <art. &&#* alin. ( C. civ.=.
;e precizat c raportul datoriilor nu opereaz In
privina creanei pe care un .otenitor o are fa de
.otenire. 4ns In cazul In care .otenitorul este att
creditor& ct i debitor al motenirii se poate prevala
de compensaia legal, c-iar dac nu ar f Intrunite
condiiile acesteia <art. &&#* alin. ! C. civ.=.
Ca ecepie, prin acordul tuturor .otenitorilor,
raportul datorii- lor se poate realiza i Inainte de
partaAul succesoral <art. &&#* alin. )
C.civ.=
&
.
4n concluzie raportul datoriilor nu este o simpl
plat, ci repre- zint o lic,idare n cadrul mprelii.
6aportul datoriilor creeaz ur.toarele avantaAe
pentru co- .otenitoriL
a) Inltur concursul creditorilor .otenitorului
de0itorM
b) co.otenitorii au dreptul la do07nd pentru
datorie, din .o.entul desc-iderii succesiuniiM
c) raportul este per.is i pentru datoriile neaAunse
Inc la scaden
(
.
;e eFe.plu, Intr-un caz defunctul a lsat trei fi
<5, B i C= i 0unuri In valoare de !' .ilioane lei, iar
unul dintre fi <5= era dator tatlui su cu su.a de !
.ilioane lei.
Su.a de ! .ilioane lei reprezint o crean
succesoral care se divide Intre cei trei fi, fecruia
revenindu-i c7te &J! din datorie <un .ilion=. 4n acest
fel, ful 5 este de0itor pentru ! .ilioane lei i creditor
pentru & .ilion lei <dator7nd lui B i C ( .ilioane lei=.
&
Titlurile eFecutorii o0inute I.potriva defunctului pot f
eFecutate i I.potriva .otenitorilor si, In condiiile prevzute
de Codul de procedur civil <art. &&#%
C. civ.=.
(
5 se vedea ;. C-iric, op. cit., p. #&).
;ac s-ar aplica dreptul co.un, pentru cota de &J!
<& .ilion lei= ce-i revine fului 5, ar opera confuziunea,
iar fii B i C, ca si.pli cre- ditori, vor suporta
concursul celorlali creditori i c-iar riscul insol-
va0ilitii fului 5.
;eoarece soluia dreptului co.un ar f nedreapt,
legea a prevzut instituia raportului, confor. creia
se va lic-ida datoria copilului 5. 5stfel, fe fii B i C
vor lua 0unuri din .asa succesoral p7n la
concurena su.ei de ( .ilioane lei, Inainte de
I.preal <partaA=, fe creana de ! .ilioane lei va f
cuprins In lotul de0ito- rului, care va lua .ai puin din
alte 0unuri
&
.
Sec7iunea a ***)a4 <arta@ul =Amp(r7eala>
mo6tenirii
4n .od tradiional partaAul .otenirii se studiaz
su0 dou aspecteL partaAul de drept co.un i partaAul
de ascendent.
D 14 <arta@ul mo6tenirii =dreptul comun>
rin I.preal
(
ia sf7rit indiviziunea succesoral,
0unurile aKate In indiviziune trec7nd In proprietatea
eFclusiv a coindiviza- rilor, potrivit cotei-pri la care
are dreptul fecare.
4.preala <partaAul= succesoral este operaiunea
Auridic prin care Inceteaz starea de indiviziune, In
sensul c 0unurile stp7nite pe cote-pri ideale sunt
trecute In proprietatea eFclusiv a fecrui coindivizar
i deter.inate In .aterialitatea lor
!
.
4n confor.itate cu prevederile art. &&)! alin. & C.
civ., ni.eni nu poate f silit s r.7n In indiviziune,
ceea ce Insea.n c In dreptul naional indiviziunea
silit este eFclus. 4n condiiile le/ii, este Ins ad.is
indiviziunea voluntar.
4ncetarea strii de indiviziune prin partaA poate f
cerut ori- c7nd <afar de cazul c7nd partaAul a fost
suspendat= prin lege& prin act !uridic ori prin ,otrre
!udectoreasc <art. ""% C. civ.=.
Ca ecepie la re/ula de .ai sus, prin dispoziiile
noului Cod civil, prile sau instana de Audecat pot
suspenda temporar parta!ul.
&
5 se vedea E. Eliescu, op. cit., p. (#+.
(
4n .aterie succesoral ter.enii de ?partaA@ i ?I.preal@
au acelai Ineles <sunt sinoni.i=. $pin. In favoarea ter.enului de
?I.preal@, consacrat In ti.p.
!
5 se vedea C. Sttescu, op. cit. <&%"+=, p. (!).
5stfel, potrivit art. "+( C. civ., conveniile privind
suspendarea partaAului nu pot f Inc-eiate pentru o
perioad .ai .are de # ani. 4n cazul i.o0ilelor,
conveniile tre0uie Inc-eiate In for. autentic i
supuse for.alitilor de pu0licitate prevzute de le/e
&
.
Tot astfel, potrivit art. "+! C. civ., instana de
Audecat sesizat cu cererea de partaA ?poate
suspenda pronunarea parta!ului@ <s.n.= pentru cel .ult
un an, pentru a nu se aduce preAudicii /rave intere-
selor celorlali coproprietari. ;ac pericolul acestor
preAudicii este Inlturat Inainte de I.plinirea
ter.enului, instana, la cererea prii interesate, poate
reveni asupra .surii.
A.<arta@ul de drept comun: succesoral 6i
@udiciar4
4.preala <partaAul= este o .odalitate prin care
.otenitorii Ii realizeaz dreptul de a iei din
indiviziune. artaAul nu este Ins sin/ura .odalitate de
Incetare a indiviziunii <el este cel .ai des Int7l- nit In
practic=, Ins partaAul constituie dreptul co.un
aplica0il oric- rei for.e de I.preal.
4.preala poate avea loc prin 0un Invoial, iar,
In caz con- trar, va putea f realizat pe cale Audiciar
(
.
artaAul inter vivos <care constituie i dreptul
co.un In .aterie= este re/le.entat In Cartea a 111-a,
Capitolul 1G, Seciunea a #-a ?ar- taAul@ art. ""%-"*" C.
civ.
artaAul succesoral este re/le.entat In Cartea a
1G-a, Titlul 1G, Capitolul 1G ?artaAul succesoral i
raportul@, art. &&)!-&&)# i art. &&"'-&&"! C. civ.
artaAul Audiciar este re/le.entat ca o procedur
special In art. "+!
&
-"+!
&)
C. proc. civ.
!
&
otrivit art. "+* alin. ) C. civ., conveniile de suspendare a
I.prelii pot f opuse creditorilor nu.ai dac, Inainte de
naterea creanelor, au dobndit dat cert n cazul bunurilor
mobile sau au 'ost autentifcate n cazul bunurilor imobile i s-au
Indeplinit for.alitile de pu0licitate prevzute de le/e.
(
5ciunea de ieire din indiviziune nu tre0uie confundat cu
aciunea In
petiie de ereditate. ;eose0irea const In faptul c la partaA nu se
contest calitatea de .otenitorM In sc-i.0, ori de c7te ori Intr-o
aciune de partaA se contest aceast calitate, va tre0ui introdus o
aciune In petiie de ereditate.
!
otrivit art. "+!
&
C. proc. civ., partaAul Audiciar se realizeaz
dup aceleai
nor.e indiferent c este vor0a de o proprietate co.un In
indiviziune <care are ca
B.<ersoanele care pot cere parta@ul4
artaAul .otenirii se face cu respectarea unor
condiii /enera- le de fond ce privescL persoanele care
pot cere I.prealaM capacita- tea cerut de le/e
pentru a cere partaAulM autorizaii <dac este cazul=.
1eirea din indiviziune poate f cerut astfel deL
coindivizarii <co.otenitorii=, creditorii personali ai
.otenitorilor, cesionarii
drepturilor succesorale i procurorul <art. )# alin. & C.
proc. civ.=.
Comotenitorii, .otenitori le/ali i testa.entari
aKai In indiviziune pot cere I.preala. 5stfel,
le/iti.itatea procesual activ aparine oricruia dintre
titularii dreptului de proprietate co.un
&
.
reciz. c, dintre .otenitorii testa.entari,
doar le/atarii universali i cei cu titlu universal au
aceast posi0ilitate
(
.
4n principiu, eFercitarea aciunii de I.preal nu
este condiio- nat de Inscrierea In cartea funciar,
parta!ul avnd e'ecte decla- rative& i nu translative de
proprietate.
Creditorii personali ai succesorilor pot cere, de
ase.enea, I.preala. Ei au dreptul de a cere partaAul
In nu.ele de0itorului lor sau pot continua aciunea de
I.preal pe care de0itorul lor o Incepuse
!
.
o0iect o universalitate de 0unuri=, de o coproprietate <care are ca
o0iect un 0un indi- vidual= sau de o proprietate co.un In
devl.ie <care are ca o0iect 0unurile co.une ale soilor=M a se
vedea G.E. Cio0anu, 9. Boroi, T.C. Briciu, op. cit. <('&&=, p. )#&.
&
Cel care ia iniiativa declanrii procedurii Audiciare va tre0ui
s c-e.e In
Audecat pe toi coindivizarii sau coproprietarii, deoarece, altfel,
potrivit art. +%+ C. civ., I.preala este nulM a se vedea G.E.
Cio0anu, 9. Boroi, T.C. Briciu, op. cit. <('&&=, p. )#(.
(
Be/atarii cu titlu particular do07ndesc, de la data desc-iderii
succesiunii, un
drept privit ut singuliM a se vedea ;. C-iric, op. cit& <(''!=, p. #&+.
!
Creditorii personali ai .otenitorilor tre0uie s cear
partaAul deoarece In faza indiviziunii succesorale nu pot ur.ri
partea acestora din 0unurile .otenirii <art. &&#" alin. & C. civ.=.
pentru ca aciunea s nu fe considerat pre.atur, ei tre0uie s
fac dovada lipsei oricror 0unuri personale ale de0itoruluiM a se
vedea C5B, sec. a 111-a civ., dec. (+!J(''* In E. arasc-iv, *arta!ul
!udiciar. *ractic !udi- ciar, Editura 8a.an/iu, Bucureti, (''%, p.
&(&.
4n /eneral, literatura de specialitate a apreciat c
acest dreptul creditorilor personali de a cere I.preala
este o aplicaie a aciunii o0lice, prevzut de art. &#"'
C. civ.
&
otrivit art. "+% alin. & C. civ., creditorii personali
ai coindiviza- rilor vor putea, de ase.enea, s
intervin, pe c-eltuiala lor, In partaAul cerut de
coindivizari ori de un alt creditor.
Cesionarii de drepturi succesorale ale
co.otenitorilor au drep- tul s cear I.preala
.otenirii, Intruc7t ei se su0ro/ coindivizari- lor
cedeni
(
.
4n sc-i.0 do07nditorul unor 0unuri privite ut
singuli nu are acest drept deoarece el nu Il Inlocuiete
pe autorul su In indiviziune.
4ntruc7t aciunea In partaA nu are un caracter
strict personal, put7nd f pro.ovat i de alte
persoane dec7t coindivizarii, ea va putea f introdus
i de procuror, In te.eiul art. )# C. proc. civ.
Eai preciz. c In procesul de partaA .ai pot
interveni i tere persoane, fe din proprie iniiativ, fe
la cererea uneia din prile ini- iale. ;e eFe.plu,
Einisterul u0lic va putea cere I.preala pentru
asi/urarea proteciei unor interese /enerale.
C.Capacitatea necesar( pentru a cere parta@ul4
4ntruc7t I.preala are nu.ai caracter declarativ
<i nu transla- tiv=, prin aceast operaiune
co.otenitorii nu Instrineaz i nici nu do07ndesc
drepturi noi.
;atorit Ins consecinelor pe care le poate
provoca asupra patri.oniilor, le/ea asi.ileaz
I.preala, su0 aspectul capacitii, unui act de
dispoziie. 5stfel, pentru a participa vala0il la
I.preal, coindivizarii tre0uie s ai0 capacitate
deplin de eFerciiu.
&
4n doctrin s-a susinut c, dac creditorii au un titlu
eFecutoriu, ei acio- neaz In nu.e propriu, i nu pe calea aciunii
o0lice, consecina find inopoza0ilitatea fa de creditori a
conveniilor de .eninere a strii de indiviziune <In te.eiul art.
+(* alin. ( C. civ.=M a se vedea C. Turianu, G. Stoica, *arta!ul
bunurilor care 'or- meaz obiect de eecutare silit sau asupra
crora au 'ost luate msuri asigurtorii, In 6.6.;. nr. !J&%*#, p. (#-
(%.
(
5 se vedea Hr. ;eaO, op. cit., p. ##!M T.S, s. civ., dec. nr.
&%)&J&%*", In C.;.
&%*", p. &'&.
4n consecin, persoanele lipsite de capacitate de
eFerciiu <.inorii su0 &) ani i persoanele puse su0
interdicie= nu pot cere I.preala dec7t prin
reprezentant le/al <printe sau tutore=.
otrivit art. &)) alin. ( C. civ., tutorele poate s
fac acte de I.preal pe sea.a .inorului numai cu
avizul consiliului de 'amilie i cu autorizarea instanei
de tutel. 5ctele Inc-eiate cu nerespec- tarea
dispoziiilor In cauz sunt anula0ile
&
.
ersoanele cu capacitate de eFerciiu restr7ns
<.inorii Intre &)-&* ani= pot cere personal I.preala
.otenirii, dar cu Incuviin- area preala0il a
ocrotitorilor le/ali.
5stfel, c7nd un coindivizar este lipsit de capacitate
de eFerciiu ori are capacitate de eFerciiu restr7ns,
partaAul va putea f fcut prin 0un Invoial nu.ai cu
autorizarea instanei de tutel, precu. i, dac este
cazul, a ocrotitorului le/al <art. "+) C. civ.=.
;ac unul dintre coindivizari este disprut,
instana de Aude- cat este o0li/at s sesizeze
autoritatea tutelar pentru nu.irea unui curator, dup
care procesul va continua, In contradictoriu i cu cel
care este nu.it curator <art. &+* pct. c C. civ.=
(
.
;e .enionat c le/ea nu i.pune eFistena
vreunei autorizaii ad.inistrative pentru efectuarea
partaAului. ;ac Ins prin I.pr- eala In natur a
unor construcii se aAun/e la .odifcri ar-itecto- nice,
este necesar o0inerea unei autorizaii de construire
sau de desfinare, eli0erat de pri.rie sau
prefectur, In condiiile Be/ii nr. #'J&%%&, repu0licat
i .odifcat, privind autorizarea eFecutrii lucrrilor
de construcii i unele .suri pentru realizarea
locuinelor.
D.G3iectul parta@ului succesoral4
$0iectul .aterial al I.prelii Il constituie .asa
indiviz alc- tuit, In principiu, din toate 0unurile
asupra crora poart drepturile reale ale defunctului
<eFistente la data desc-iderii .otenirii=.
&
4n acest caz, aciunea In anulare poate f eFercitat de tutore,
de consiliul de fa.ilie sau de oricare .e.0ru al acestuia, precu. i
de ctre procuror, din ofciu sau la sesizarea instanei de tutel <art.
&)! alin. ! C. civ.=.
(
5 se vedea T.S., s. civ., dec. nr. &&"!J&%+', In 6epertoriu...
&%"%-&%+#, p. (&*.
;eoarece patri.oniul succesoral este co.pus
dintr-un activ i un pasiv, I.preala ar tre0ui s ai0
In vedere toate ele.entele active i pasive ale
acestui patri.oniu. 4.preala nu are Ins ca o0iect
toate aceste ele.ente, deoarece sunt 0unuri care au
eFistat In patri.oniul defunctului, dar care nu vor
face o0iectul I.prelii i 0unuri care nu se aKau In
patri.oniul lui de cuius, dar care vor f supuse
I.prelii.
Creanele i datoriile celui decedat nu fac
o0iectul I.prelii, Intruc7t, In principiu, ele se I.part
In .o.entul desc-iderii .ote- nirii, de plin drept,
Intre co.otenitorii universali sau cu titlu univer- sal
proporional cu cota fecruia <art. &&## alin. & C. civ.=
&
.
a). 6unurile care pot !ace obiectul mprelii.
4n principiu, pot face o0iectul partaAului toate
0unurile care eFist In patri.oniul defunctului la data
desc,iderii motenirii.
5stfel, drepturile reale cu privire la 0unurile
aKate In patri- .oniul defunctului <de eFe.plu,
dreptul de proprietate, dreptul de superfcie etc.= la
data desc-iderii .otenirii vor intra, In principiu, la
I.preal. Tot aa i drepturile de crean referitoare
laL restituirea unui I.pru.ut acordat de defunct,
o0li/aia de plat a preului pentru un 0un v7ndut de
defunct etc.
;ac 0unurile ce ur.eaz a f I.prite fac parte
din dou sau .ai .ulte .oteniri diferite, instana va f
o0li/at s sta0ileasc 0u- nurile care intr In .asa
fecrei succesiuni, apoi partaAul se va face In ordinea
desc-iderii succesiunilor <separat sau In cadrul
aceluiai proces=.
Bunuri care fac o0iectul partaAului, dei nu eistau
la data desc,iderii motenirii. 4n aceast cate/orie intr
ur.toarele 0unuriL
3 fructele naturale, civile i industriale produse de
un 0un succesoral dup data desc-iderii succesiuniiM
;octrina i practica Audectoreasc au apreciat c
fructele sporesc .asa succesoral prin
&
;ac drepturile i o0li/aiile defunctului fa de teri se
I.part Intre .otenitori i nu vor for.a o0iectul I.preliiM In
sc-i.0, vor f partaAate drepturile i o0li/aiile Intre co.otenitori.
(#
&
accesiune i s-a ad.is c acestea se cuvin
coindivizarilor, ur.7nd ca fecare co.otenitor s le
culea/ potrivit cotei sale de proprietate
&
M
3 0unurile readuse la .asa succesoral ca efect
al reduciunii li0eralitilor eFcesiveM
3 0unurile care sunt aduse la .asa succesoral
ca efect al raportului donaiilorM
3 0unuri care sunt aduse la .asa succesoral ca
ur.are a su0- ro/aiei cu titlu universal <de eFe.plu,
preul 0unurilor .otenirii care au fost Instrinate=.
b). 6unuri care nu pot !ace obiectul mprelii.
;ei eFistau In patri.oniul defunctului la data
desc-iderii succesiunii, nu sunt supuse partaAului
ur.toarele 0unuriL
3 0unurile individual deter.inate sau creanele
lsate de defunct cu titlu de le/at particular <acestea
cuvenindu-se le/atarului, la desc-iderea succesiunii=M
3 adu/irile i I.0untirile efectuate 0unurilor
de ctre unul sau unii dintre coprtaiM
3 0unurile care fac o0iectul dreptului de
proprietate co.un forat sau perpetu.
c). 6unuri cu re$im special de partajare.
4n aceast cate/orie intr 0unurile care constituie
a.intiri de fa.ilie <0unuri ce au aparinut .e.0rilor
fa.iliei i stau .rturie istoriei acesteia=.
Sunt incluse cate/oria a.intirilor de fa.ilie 0unuri
precu. corespondena purtat de .e.0rii fa.iliei,
ar-ivele fa.iliale, deco- raiile, ar.ele de colecie,
portretele de fa.ilie, docu.entele, pre- cu. i orice
alte 0unuri cu se.nifcaie .oral deose0it pentru res-
pectiva fa.ilie <art. &&)& alin. ( C. civ.=.
otrivit art. &&)( alin. & C. civ., .otenitorii pot
iei din indi- viziune cu privire la 0unurile care
constituie a.intiri de fa.ilie numai prin parta! voluntar.
(#
'
&
5 se vedea E. Safta-6o.ano, op. cit.& p. ('*-(&'M B. Ei-ai,
loc. cit.& p. (!-(#M Hr. ;eaO, op. cit., p. #"'.
4n cazul In care nu se realizeaz partaAul voluntar,
0unurile care constituie a.intiri de fa.ilie rmn n
indiviziune <art. &&)( alin. (
C. civ.=.
e durata indiviziunii, prin acordul .otenitorilor
sau, In lipsa acestuia, prin -otr7rea instanei,
a.intirile de fa.ilie sunt depo- zitate In interesul
fa.iliei la unul ori .ai .uli dintre .otenitori sau In
locul convenit de ei <art. &&)( alin. ! C. civ.=
&
.
Eai preciz. c In doctrin i In practica Audiciar,
a fost .ult disputat pro0le.a proteArii construciile
edifcate de defunct pe terenul proprietatea altei
persoane.
Ne ralie. opiniei dup care se i.pune s se
fac distincia Intre situaia c7nd defunctul a construit
pe terenul altuia cu acordul proprietarului terenului, de
situaia c7nd a construit fr acordul lui.
5stfel, In pri.a situaie, constructorul va do07ndi
un drept de proprietate asupra construciei i un drept
de folosin asupra tere- nului <aK7ndu-ne In prezena
unui drept de superfcie= i deci construcia va intra In
.asa succesoral.
4n cea d-a doua situaie, proprietarul terenului,
prin efectul accesiunii i.o0iliare artifciale, va do07ndi
i proprietatea construc- iei
(
. 4n acest caz, dreptul
constructorului este un drept de crean, astfel c
ceea ce se va I.pri Intre co.otenitori va f
valoarea construciei <o0iectul I.prelii find valoarea
construciei, i nu dreptul de proprietate asupra ei=
!
.
4n le/tur cu evaluarea bunurilor ce for.eaz
.asa succe- soral supus partaAului, contri0uia
principal revine practicii Audi- ciare. 5precie. Ins c
In cauz sunt aplica0ile i dispoziiile perti- nente
privind evaluarea 0unului In cazul raportului prin
ec-ivalent dar i cele privind a.eliorrile i
de/radrile 0unului In cazul rapor- tului In natur <art.
&&#! i &&#) C. civ.=.
&
;e precizat In acest conteFt c, .otenitorul dese.nat ca
depozitar poate revendica 0unurile care constituie a.intiri de
fa.ilie de la cel care le deine pe nedrept, dar nu le poate
Instrina, I.pru.uta sau da In locaiune fr acordul unani. al
coindivizarilor <art. &&)( alin. ! C. civ.=.
(
5 se vedea G. Stoica, #omentul n care se nate dreptul
de accesiune
imobiliar artifcial& In 6.6.;. nr. %J&%*+, p. !!M E. Safta-6o.ano, op.
cit., p. (&&.
!
5 se vedea T. S., s. civ., dec. nr. &!+*J&%*", In 6.6.;. nr.
#J&%*+, p. "(.
49
8
4n /eneral cu ocazia evalurii, prile sunt li0ere
s sta0ileasc ele Insele valoarea 0unurilor supuse
I.prelii sau s alea/ orice .od de evaluare neutru
<confor. criteriilor valorii de circulaie=.
ractica Audiciar a statuat c o evaluare corect
i real tre- 0uie s ai0 In vedere starea fzic In care
se aKau 0unurile In .o.entul desc-iderii succesiunii,
dar valoarea luat In calcul este cea de la data
partaAului
&
.
Ba evaluarea terenurilor se va ine sea.a de unele
criterii, pre- cu.L cate/oria de folosin i clasa,
calitatea, fertilitatea, i.portana econo.ic, destinaia,
a.plasa.entul construciilor, preurile prac- ticate In
zon etc.
(
C7nd o0iectul partaAului este un 0un de valoare
<construcii, 0iAuterii etc.=, la I.preal va tre0ui s se
in sea.a de valoarea de circulaie din .o.entul
evalurii, In vederea asi/urrii unei e/aliti a prilor
interesate In efectuarea partaAului
!
.
Galoarea 0unurilor supuse partaAului se
deter.in, de re/ul, prin eFpertiz.
4n Inc-eierea preciz. c parta!ul este valabil
c,iar dac nu cuprinde toate bunurile comune. 5stfel,
pentru 0unurile o.ise se poate face oric7nd un partaA
supli.entar <art. "*) alin. ! C. civ.=.
E4 "ormele parta@ului succesoral4
otrivit art. &&)! alin. & C. civ., ?ni.eni nu poate
f o0li/at a r.7ne In indiviziune@
)
, astfel, I.preala
.otenirii poate f cerut oric7nd.
artaAul .otenirii se poate face ?prin 0un
Invoial sau prin -otr7re Audectoreasc@ 3 art. "+' C.
civ.=.
&
5 se vedea T. S., s. civ., dec. nr. &%!'J&%%!, In ;reptul nr.
+J&%%), p. %!.
(
5 se vedea C.S.2., s. civ., dec. nr. "''J&%%(, In ;reptul nr.
49
9
&'J&%%(, p. %(M C.S.2., s. civ., dec. nr. &(**J&%%(, In ;reptul nr.
+J&%%!, p. %)-%#.
!
entru detalii privind evaluarea construciilor, a se vedea
i 5. Cristian, Hl. Baias, Consideraii referitoare la preurile
actuale ale locuinelor, In ;reptul nr. &J&%%!, p. )+.
)
;ispoziia art. +(* este de aplicare /eneral <deci nu
nu.ai indiviziunilor succesorale= i, Intruc7t este de ordine pu0lic,
nu poate f .odifcat prin convenia prilor.
a). Partajul voluntar &mpreala prin bun
nvoial).
4n confor.itate cu dispoziiile art. &&)) alin. & C.
civ., partaAul voluntar
&
prin convenia prilor= se
realizeaz c7nd sunt Indeplinite trei condiiiL
a) sunt prezeni toi co.otenitoriiM
b) co.otenitorii au capacitatea deplin de eFerciiuM
c) toi co.otenitorii sunt de acord cu realizarea
I.prelii pe aceast cale.
reciz. c cea de a treia condiie nu se
re/sete eFpres In dispoziiile art. &&)) alin. & C. civ.
;eoarece Ins, In cazul Indeplinirii pri.elor dou
condiii, In condiiile le/ii ?partaAul se poate realiza
prin 0un Invoial@, Inele/e. c prin acordul
co.otenitorilor se poate realiza i pe cale
!udectoreasc
(
.
NeIndeplinirea condiiilor de .ai sus se
sancioneaz cu nuli- tatea actului de parta! voluntar.
;e precizat c nulitatea relativ a partaAului prin
0un Invoial nu poate f invocat de coproprietarul
care, cunosc7nd cauza de nulitate, Instrineaz In tot
sau In parte 0unurile atri0uite <art. "*#
C. civ.=.
otrivit noului Cod civil, In situaia In care nu sunt
prezeni toi .otenitorii ori dac printre ei se aK
minori sau persoane puse sub interdicie
!udectoreasc ori persoane disprute, atunci ?se vor
pune si/ilii pe 0unurile .otenirii In cel .ai scurt
ter.en@, ?iar parta!ul voluntar se va realiza cu
respectarea re/ulilor referitoare la protecia persoanelor
lipsite de capacitate de eFerciiu sau cu capacitate de
&
rin partaAul a.ia0il, copartaAanii Ii repartizeaz, de co.un
acord, .ote- nireaM a se vedea Hr. TerrC, P. BeQuette, Droit civil.
-es successions. -es lib.ralit.s, ;alloz, aris, &%%+, p. +!%.
(
5precie. c dispoziia anterioar <corespunztoare= avea o
for.ulare .ai
precis. 5stfel, potrivit art. +!' din Codul civil de la &*") ?<&= ;ac
toi erezi sunt pre- zeni i .aAori, se poate I.pri Intre d7nii,
oricum ar voi, fr Indeplinirea vreunei for.aliti@ <s.n.=. ?<(=
;ac toi erezii nu sunt prezeni sau dac Intre d7nii sunt .inori
sau interzii, atunci se vor putea pune pecei pe efectele succesiunii
In cel .ai scurt ter.en, sau dup cererea erezilor sau dup aceea
a procurorului tri0unalului de pri. instan@. 6ezult c
re/le.entarea de la alin. ( privea eclusiv parta!ul !udiciar.
eFerciiu restr7ns ori privitoare la persoanele
disprute@ <art. &&)) alin. ( C. civ.=
&
.
Ca re/ul, potrivit art. &&)) alin. & C. civ.,
partaAul prin 0un Invoial se poate realiza n 'orma i
prin actul pe care prile le convin <c-iar i ver0al,
pro0a lui ur.7nd a f fcut In condiiile art. &&%&
C. civ.=
(
.
C7nd I.preala prin 0un Invoial se realizeaz
In cursul procedurii necontencioase notariale actul de
mpreal eecutat de notarul public constituie
nscris autentic <art. *& alin. ! din Be/ea nr. !"J&%%#=.
;ac printre 0unurile succesorale se aK i.o0ile,
i convenia de parta! trebuie nc,eiat n 'orm
autentic, su0 sanciunea nuli- tii a0solute.
*arta!ul voluntar se poate realiza i n 'aa
instanei de !ude- cat. 4n aceast situaie, dac prile
aAun/ la o Inele/ere cu privire la I.preala 0unurilor,
instana va -otrI potrivit Invoielii lor.
4.preala se poate face prin 0un Invoial i
dac printre cei interesai se aK .inori sau persoane
puse su0 interdicie, Ins nu.ai cu Incuviinarea
preala0il a autoritii tutelare, precu. i, dac este
cazul, a ocrotitorului le/al
!
.
4n cazul In care Inele/erea privete I.prirea
nu.ai a anu- .itor 0unuri, instana va lua act de
aceast Invoial i va pronuna o -otr7re parial,
continu7nd procesul pentru celelalte 0unuri <art.
"+!
)
alin. ! C. proc. civ.=.
b). Partajul judiciar.
C7nd I.preala prin 0un Invoial nu se
dorete sau nu se poate face, partaAul 0unurilor
succesorale ur.eaz a f fcut pe cale Audectoreasc.
&
;in dispoziiile contradictorii ale art. &&)) alin. ( C. civ., nu
se Inele/e dac situaia re/le.entat este supus partaAul voluntar
sau partaAului Audiciar.
(
4n cazul partaAului ver0al, eFistena lui va tre0ui dovedit
neIndoielnic,
neput7nd f dedus din stri de fapt ec-ivoce
(
M a se vedea Tri0.
Supre., s. civ., dec. nr. &(!*J&%*%, In ;reptul nr. !J&%%', p. "*M
C.S.2., s. civ., dec. nr. **)J&%%(, In ;reptul nr. &&J&%%(, p. *).
!
5 se vedea G.E. Cio0anu, 9. Boroi, T.C. Briciu, op. cit. <('&&=, p.
)#".
Co.otenitorii pot cere direct I.preala pe
cale Audecto- reasc <fr o preala0il Incercare de
I.preal prin 0un Invoial=
&
.
*arta!ul !udiciar este obligatoriuL
3 c7nd vreunul din titularii dreptului de
proprietate co.un lipseteM
3 c7nd printre proprietari se /sesc persoane
lipsite de capa- citate de eFerciiu sau cu capacitate de
eFerciiu restr7ns i nu eFist autoriti tutelare
pentru un partaA voluntarM
4n principiu, co.petena <.aterial= aparine
Audectoriei. ;ac Ins o0iectul cererii are o valoare
de peste & .iliard lei, co.- petena pentru Audecata In
pri. instan aparine tri0unalului
(
.
Co.petena teritorial este sta0ilit In favoarea
instanei de la ulti.ul do.iciliu al defunctului <art. &)
C. proc. civ.=, c-iar dac In .asa succesoral s-ar aKa
un 0un i.o0il situat In raza altei instane.
4n principiu, sesizarea instanei de Audecat va
avea loc printr-o cerere de c-e.are In Audecat, In care
vor f/ura toi co.otenitorii.
4n confor.itate cu dispoziiile art. &) C. proc. civ.
!
,
I.preala
Audectoreasc poate avea loc i la cererea a cel
puin unuia din coindivizari, Ins partaAul nu se poate
Audeca In lipsa unuia dintre co.otenitori
)
.
Cererea de partaA va cuprinde nu.ele defunctului,
averea acestuia, nu.ele i prenu.ele .otenitorilor,
cotele cuvenite aces- tora, datoriile i creanele
co.otenitorilor fa de defunct etc.
Cererea de partaA va f ad.is, In principiu, printr-
o Inc-eiere care constat calitatea de co.otenitori a
prilor, cotele ce li se cuvin, 0unurile care
alctuiesc .asa succesoral, precu. i dac
&
5 se vedea T.S., s. civ., dec. nr. &)'&J&%*#, In 6.6.;. nr. #J&%*",
p. *(.
(
Tri0unalul este co.petent s Audece c-iar i o cerere su0
aceast valoare, In
te.eiul art. &+ C. proc. civ., c7nd se for.uleaz o cerere accesorie
sau incidental Intr-o cerere de c-e.are In Audecat ce este de
co.petena tri0unalului ca pri. instanM a se vedea G.E.
Cio0anu, 9. Boroi, T.C. Briciu, op. cit. <('&&= p. )#(-)#!.
!
4n practica Audiciar s-a pus Intre0area dac p7r7tul s-ar
putea opune la
ad.iterea aciunii In I.preal. Soluia este c, odat Investit,
instana tre0uie s procedeze la I.preal <confor. art. +(* C.
civ., ?ni.eni nu este o0li/at a r.7ne In indiviziune@=M a se vedea,
C. Toader, op. cit., p. &"!.
)
Cel lips put7nd for.ula o nou aciune de I.prealM a se
vedea, Tri0.
Supre., s. civ., dec. nr. "+!J&%*(, In 6.6.;. nr. !J&%*!, p. "".
I.preala se va face prin tra/ere la sori, prin atri0uire
In natur sau dac 0unurile vor f scoase la licitaie.
1nstana de Audecat nu are latitudinea de a
efectua partaAul succesoral nu.ai pentru o parte din
co.otenitori <ur.7nd ca cealalt parte s r.7n In
indiviziune=
&
.
rocedura partaAului Audiciar se desfoar, In
principiu, In dou etapeL cea de ad.itere In principiu i
cea a pronunrii -otr7rii de ieire din indiviziune.
C7nd cauza este si.pl i c7nd instana are
sufciente ele- .ente pro0atorii, nu este necesar
pronunarea unei Inc-eieri de ad.itere, put7ndu-se
trece direct la soluionarea In fond
(
.
Cererea de partaA poate f introdus oric7nd,
deoarece este i.prescripti0il eFtinctiv i I.potriva ei
se pot opune nu.ai eFistena unui partaA voluntar i
prescripia ac-izitiv <dac posesia Intrunete condiiile
prevzute de le/e=.
4n ceea ce privete .odalitile de realizare a
partaAului, instana de Audecat va -otrI, prin
Inc-eierea de ad.itere In principiu, dac partaAul se va
face prin tra/erea loturilor la sori, prin atri0uire sau
dac 0unurile vor f scoase la v7nzare <art. "+!
#
alin. (,
art. "+!
&'
i art. "+!
&&
C. proc. civ.=.
otrivit art. "+" alin. & C. civ., partaAul 0unurilor
co.une se va face In natur, proporional cu cota-parte
a fecrui coproprietar.
;ac 0unul este ?indivizi0il ori nu este co.od
partaAa0il@ In natur, partaAul se va face In unul dintre
ur.toarele .oduriL
3 atri0uirea Intre/ului 0un, In sc-i.0ul unei sulte,
In favoarea unuia ori a .ai .ultor coproprietari, la
cererea acestora
!
M
3 v7nzarea 0unului In .odul sta0ilit de
coproprietari ori, In caz de neInele/ere, la licitaie
pu0lic, In condiiile le/ii, i distri0uirea
&
Co.otenitorul recla.ant are o0li/aia s-i c-e.e, In
calitate de pri, pe toi co.otenitoriiM a se vedea C.5.B., s. a 1G-
a civ., dec. nr. +&#J(''(, In ractic Audiciar civil (''&-(''(, p.
(#+.
(
;e precizat c In prezent, nu se .ai vor0ete eFpres de
ad.iterea In
principiu <dar practic soluia este aceeai cu cea consacrat In
doctrina i Aurispruden- a .ai vec-e=M a se vedea G.E. Cio0anu, 9.
Boroi, T.C. Briciu, op. cit. <('&&=, p. )#+.
!
5tri0uirea va ine cont de natura 0unului, cota-parte
disproporionat i
folosina Indelun/at a unuia dintre .otenitori, su.ele de 0ani
investite pe cont propriu etc.
preului ctre coproprietari proporional cu cota-parte
a fecruia dintre ei.
reciz. c atri0uirea 0unului unui coprta
intervine In situaia In care I.prirea lui In natur nu
este posi0il, fe datorit unei i.posi0iliti fzice,
c7nd 0unul nu este co.od partaAa0il, fe datorit unei
i.posi0iliti econo.ice, deoarece s-ar aAun/e la I.0u-
ctirea peste .sur a 0unului
&
.
8otr7rea de partaA r.as defnitiv ori
irevoca0il constituie titlu eFecutoriu
(
, dac a fost
Investit cu for.ul eFecutorie.
8otr7rea de partaA prin care se dispune
predarea 0unurilor instituie o o0li/aie si.pl, c-iar
dac In dispozitiv se indic i valoa- rea fecrui 0un,
astfel c nu se poate face eFecutarea prin ec-i-
valent
!
.
EFecutarea cu privire la predarea 0unurilor
I.prite poate f cerut In ter.enul prevzut de art.
)'# alin. & C. proc. civ., respectiv ! sau &' ani, dup
cu. -otr7rea de partaA se refer la 0unuri .o0ile sau
i.o0ile
)
.
"4 Eectul declarativ al parta@ului succesoral4
otrivit art. "*' alin. & C. civ., fecare coproprietar
devine pro- prietarul eFclusiv al 0unurilor sau, dup
caz, al su.elor de 0ani ce i-au fost atri0uite la partaA.
1ndiferent de for.a I.prelii, fecare
co.otenitor este pre- zu.at c a .otenit sin/ur i
i.ediat toate 0unurile ce co.pun par- tea sa i c nu
a fost niciodat proprietar pe celelalte 0unuri ale
succesiunii <atri0uite celorlali succesori=.
Spre deose0ire de partaAul 0unurilor co.une
<inter vivos=, partaAul succesoral produce efecte
retroactive, .otenitorii do07n- dind patri.oniul
succesoral din momentul desc,iderii motenirii.
&
5 se vedea T.S., s. civ., dec. nr. )&*J&%*%, In ;reptul nr. &-
(J&%%', p. &!).
(
C-iar dac -otr7rea nu a dispus predarea 0unurilor ctre
co.otenitoriM a se vedea T. S., s. civ., dec. nr. &*'#J&%*', In 6.6.;.
nr. "J&%*&, p. *).
!
5 se vedea G.E. Cio0anu, 9. Boroi, op. cit., p. !&*.
)
entru o analiz a prevederilor art. )'# C. proc. civ., a se vedea
G.E. Cio0anu,
%ratat de eecutare silit, Editura Bu.ina BeF, Bucureti, (''&, p. (&"-
(&+.
;in cele de .ai sus rezult c, dei Intre
.o.entul desc-iderii succesiunii i .o.entul
efecturii partaAului Intre co.otenitori a su0zistat o
stare de indiviziune, prin I.preal, succesorii nu
Instri- neaz i nu do07ndesc drepturi i se consider
c ele sunt do07ndite direct de la defunct, din
.o.entul .orii acestuia. 5stfel, partaAul succesoral
are un e'ect declarativ, i nu translativ de drepturi
&
.
4n doctrin s-a apreciat astfel c efectul declarativ
al partaAului este o ?fciune a le/ii@, consider7ndu-se c
nu.ai aa se poate eFpli- ca cu. fecare .otenitor nu
do07ndete prin I.preal niciun drept de la ceilali
co.otenitori, el nefind succesorul lor In drepturi, ci
toi au un sin/ur autorL de cuius
(
.
Efectul opereaz indiferent dac I.preala se
face pe cale Audectoreasc sau prin 0un Invoial
!
.
4n principal, efectul declarativ produce
consecinele Auridice prezentate In continuare.
a=. Ectele de dispoziie fcute de un co.otenitor
asupra unui 0un din indiviziune pot f valabile In funcie
de rezultatul partaAului
)
L
3 dac 0unul cade In lotul co.otenitorului care a
Instrinat, actul Auridic este vala0il i Ii sunt opoza0ile
acestuia <deoarece Instri- ntorul, prin efectul
partaAului, a devenit retroactiv proprietar eFclu- siv 3
art. "*& C. civ.=M
3 dac Ins a czut In lotul altuia, actul se
desfineaz retro- activ, consider7ndu-se c
.otenitorul nu a avut niciun drept asupra acelui 0un.
&
4n dreptul ro.7n anterior Codului civil, partaAul avea un
caracter translativ, ase.enea dreptului ro.an. 5stfel, art. &'%(
din Codul Cali.ac- prevedea cL
?fc7ndu-se I.preala .otenirii i lu7nd fecare .otenitor partea
cuvenit lui, se face desv7rit proprietar, pentru c I.preala
.otenirii are putere de cu.- prare@M a se vedea E. Safta-6o.ano,
op. cit.& p. ("% i lucrarea citat.
(
5 se vedea N. Titulescu, mpreala motenirilor, Bucureti,
&%'+, p. &() i
ur..M E. Eliescu, op. cit., p. (*(.
!
6e/ula instituit de le/iuitor privind caracterul declarativ
este supletiv, astfel Inc7t co.otenitorii pot dero/a de la ea,
stipul7nd un efect translativ al par- taAului.
)
entru a.nunte privind Instrinarea unui 0un deter.inat
aKat In indi- viziune, a se vedea Hr. ;eaO, op. cit., p. #%-"(.
0=. 4n principiu, actul de parta! succesoral nu este
supus nscrie- rii In re/istrele de pu0licitate i.o0iliar
pentru opoza0ilitate fa de teri <art. +&& C. proc. civ.
&
i art. (" din Be/ea nr. +J&%%"=, Intruc7t I.preala
succesoral este declarativ, i nu translativ de
proprie- tate
(
.
4n acelai conteFt, art. **+ alin. & C. civ. dispune
c drepturile reale ce provin din .otenire ?se
do07ndesc fr Inscriere In cartea funciar@ Ins
titularul drepturilor astfel do07ndite, ?nu va putea
dispune de ele prin cartea funciar dec7t dup ce s-a
fcut Inscrierea@ <art. **+ alin. ! C. civ.=.
c=. 9araniile constituite de un coindivizar
asupra cotei sale pri se strmut de drept asupra
bunului atribuit acestuia sau, dup caz, a su.elor de
0ani care i-au fost atri0uite prin partaA <art. "*(
C. civ.=
d=. Co.otenitorii nu pot 'olosi aciunea n
rezoluiune <c7nd unii dintre ei nu eFecut o0li/aiile
rezult7nd din I.preal=, deoa- rece nu sunt succesori
In drepturi unii fa de alii.
4n .od eFcepional, rezoluiunea poate f cerut
dac a eFistat o convenie Intre co.otenitori ori In
cazul neplii preului pentru 0unul do07ndit de unul
dintre ei, prin licitaie pu0lic.
H4 G3liga7ia de garan7ie Antre como6tenitori4
5v7nd In vedere necesitatea e/alitii In drepturi
a co.ote- nitorilor i dup .o.entul realizrii
partaAului, le/iuitorul a dispus ca, atunci c7nd unul
dintre ei sufer o pierdere <privind 0unurile succeso-
rale= datorat unei cauze anterioare efecturii
partaAului, toi ceilali s fe inui la suportarea ei,
proporional cu partea pri.it, aceasta, dei
I.preala produce efecte declarative <dar dictat de
raiuni practice=.
&
otrivit Be/ii nr. +J&%%", art. +&& C. proc. civ. se a0ro/
dup defnitivarea cadastrului la nivelul rii.
(
Spre deose0ire de partaAul inter vivos care, In cazul
i.o0ilelor, produce
efecte nu.ai dac actul de partaA Inc-eiat In for. autentic
sau -otr7rea Audectoreasc r.as defnitiv au fost Inscrise In
cartea funciar <art. "*' alin. (
C. civ.=.
("
&
otrivit art. "*! alin. & C. civ., coindivizarii Ii
datoreaz, In li.ita cote lor-pri, garanie pentru
eviciune i vicii ascunse.
4n doctrin s-a considerat, pe 0un dreptate, c
o0li/aia de /aranie este indispensa0il pentru
.eninerea e/alitii Intre co- .otenitori
&
.
Eenion. c o0li/aia de /aranie din .ateria
I.prelii .o- tenirii este ase.ntoare cu o0li/aia
de /aranie a v7nztorului din .ateria contractului de
v7nzare-cu.prare <art. "*" alin. & C. civ.=.
$0li/aia de /aranie se aplic at7t partaAului
voluntar, c7t i partaAului Audiciar i opereaz In
aceleai condiii pentru .otenitorii le/ali i
testa.entari.
9arania opereaz de drept i nu tre0uie stipulat
In actul de partaA
(
.
Confor. art. "*! C. civ., o0li/aia de /aranie
opereaz c7nd sunt Intrunite dou condiii.
a=. :nul dintre coindivizari a fost evins. reciz.
c prin evic- iune <stricto sensu= se Inele/e
?deposedarea prin Audecat a copr- taului de dreptul
su asupra unui 0un din lotul su@
!
.
otrivit noului Cod civil In cate/oria /eneral a
tul0urrilor sunt incluse i viciile ascunse ale 0unurilor
supuse partaAului succesoral.
0=. Tul0urarea deter.inat prin eviciune sau vicii
ascunse s ai0 o cauz anterioar mprelii.
otrivit art. "*! alin. ! C. civ., nu se datoreaz
garanie, atunci c7ndL co.otenitorii au fost scutii <de
/aranie= prin actul de partaA
)
sau eviciunea este
ur.area faptei sv7rite de un alt coproprietar.
Ca efect al o0li/aiei de /aranie, potrivit art. "*!
alin. ! C. civ., fecare co.otenitor este o0li/at s Il
desp/u0easc pe co.ote- nitorul preAudiciat <prin
efectul eviciunii sau al viciului ascuns=.
&
5 se vedea C. 8a.an/iu, 1. 6osetti-Blnescu, 5l. Bicoianu,
("
'
op. cit., p. #)%.
(
5ciunea In /aranie nu va putea f eFercitat dec7t In cazul
tul0urrilor de drept, nu a celor de fapt <I.potriva crora
co.otenitorul are o0li/aia s se apere sin/ur=.
!
5 se vedea Hr. ;eaO, St. Crpenaru, op. cit., p. #(( i autori
citai.
)
reciz. c aceste clauze tre0uie Intotdeauna s fe eFprese
i speciale. 5a cu. nu este posi0il o clauz tacit, tot astfel nu
este vala0il nicio clauz /eneral de Incetare a /araniei pentru
orice fel de eviciune.
5stfel, dac tul0urarea sau eviciunea s-a produs
&
,
fecare coindivizar este o0li/at s suporte pa/u0a
suferit, proporional cu partea din .otenire
cuvenit <la valoarea 0unului din .o.entul tul0urrii
sau a eviciunii, i nu din .o.entul I.prelii=.
Soluia dat de art. "*! alin. ( C. civ. are ca
Austifcare .eni- nerea partaAului, Intruc7t altfel ar
tre0ui ca eredele evins s cear rezoluiunea
I.prelii <In vederea resta0ilirii e/alitii co.otenito-
rilor=.
;esp/u0irea co.otenitorului evins va f
suportat de toi co.otenitorii, c-iar i de coprtaul
evins
(
. ;in acest punct de vede- re, partaAul .otenirii
se deose0ete de v7nzare-cu.prare, deoa- rece
co.otenitorul nu va f desp/u0it pe deplin <pentru
c par- ticip i el la propria-i desp/u0ire=.
;ac unul dintre coproprietari este insolva0il,
partea datorat de acesta se va suporta, proporional,
de ctre ceilali coproprietari, inclusiv de coproprietarul
preAudiciat <art. "*! alin. ( C. civ.=.
5ciunea de /aranie pentru eviciune este
prescripti0il In ter.en de ! ani, ter.enul cur/7nd de
la data naterii dreptului la aciune <.o.entul
eviciunii=.
H.8es9in7area parta@ului4
4.preala .otenirii, ca orice act Auridic, este
supus re/ulilor nulitii, indiferent dac partaAul a fost
voluntar sau Audiciar.
otrivit art. "*) alin. & C. civ., ?partaAul prin 0un
Invoial poate f desfinat pentru aceleai cauze ca i
contractele@.
5stfel, Inclcarea unei nor.e i.perative a le/ii va
atra/e nuli- tatea a0solut a I.prelii .otenirii. ;e
eFe.plu, partaAul fcut fr participarea tuturor
coproprietarilor este lovit de nulitate a0solut <art.
"*) alin. ( C. civ.=.
&
;ac tul0urarea nu s-a produs Inc <dar eFist te.eri c
se va produce pentru unul dintre coindivizari=, ceilali coprtai au
o0li/aia s-l apere.
(
Soluia se i.pune datorit faptului c o pa/u0 suportat
prin eviciune
este o pierdere co.un suportat de .asa succesoral, la care
tre0uie s participe toi co.otenitorii.
51
8
Nulitatea relativ intervine c7nd I.preala
.otenirii s-a fcut cu Inclcarea drepturilor
coindivizarilor. 5stfel, un coindivizar va putea cere
anularea In anu.ite condiii, In cazul In careL
3 nu a participat la I.preala fcut prin 0un
Invoial, dei confor. le/ii tre0uia fcut pe cale
Audectoreasc
&
M
3 I.preala s-a fcut cu Inclcarea condiiilor
cerute de le/e pentru ocrotirea incapa0ililorM dup
do07ndirea capacitii depline de eFerciiu <de ctre
incapa0il=, actul anula0il de partaA poate f ratif- catM
3 consi..7ntul dat la I.preal a fost viciat
prin dol sau violen.
:lterior descoperirii dolului sau Incetrii violenei,
coindivizarul nu va .ai putea cere anularea I.prelii
<art. +%! C. civ.=, dac i-a Instrinat total sau parial
partea sa ereditar.
Confor. art. "*) alin. ! C. civ., ?partaAul este
vala0il c-iar dac nu cuprinde toate 0unurile co.une@.
5stfel, In cazul In care un co.otenitor a fost In
eroare asupra alctuirii .asei succesorale, I.preala
nu va f anulat, ci se va face un supli.ent de
I.preal <partaA supli.entar=.
Ca efect al desfinrii I.prelii pentru nulitate
a0solut sau relativ, renate starea de indiviziune
Intre co.otenitori, retroactiv, de la data efecturii
partaAului.
otrivit art. "*# C. civ., co.otenitorul care,
cunosc7nd cauza de nulitate Instrineaz In tot sau In
parte 0unurile atri0uite, nu poate invoca nulitatea
relativ a parta!ului prin bun nvoial.
Ca ur.are a desfinrii actului de partaA,
co.otenitorii vor tre0ui s restituie la masa
succesoral indiviz bunurile primite cu ocazia
I.prelii.
;e ase.enea, vor f restituite i fructele,
indiferent dac .otenitorul a fost sau nu de 0un-
credin <pe considerentul c nu se poate spune c
.otenitorul care a posedat In te.eiul partaAului
51
9
desfinat a fost posesor de 0un-credin=
(
.
&
5 se vedea E. Eliescu& op. cit.& p. !'(.
(
5 se vedea E. Eliescu, op. cit., p. !')M Hr. ;eaO, St.
Crpenaru, op. cit.
<&%*!=, p. ###.
;ac nulitatea partaAului este a0solut, fructele
vor f restituite de la data I.prelii, iar dac nulitatea
este relativ, fructele vor f restituite de la data
Inre/istrrii cererii In anulare.
4nstrinrile consi.ite de coprtai dup
I.preal, precu. i drepturile reale constituite In
favoarea terilor sunt retroactiv desfinate <resoluto
iure dantis& resolvitur ius accipientis=.
4n cazul terilor do07nditori de 0un-credin ai
unor 0unuri .o0ile, co.otenitorul <Instrintor= va
tre0ui s restituie nu.ai valoarea 0unului <la data
Instrinrii=.
C7nd .otenitorul a Instrinat i.o0ilul czut In
lotul su anterior desfinrii I.prelii, terii
do07nditori de 0un-credin Il vor reine, apr7ndu-se
prin invocarea uzucapiunii de &'-(' ani sau a
principiului error communis 'acit ius
2
. C7nd actul este
.eninut, coprtaul va f o0li/at la restituirea prin
ec-ivalent 0nesc <dup cu. a fost de 0un sau de
rea-credin=
(
.
I. 8repturile creditorilor4 Gpo'i7ia la parta@4
otrivit art. "+* alin. & C. civ., creditorii unui
co.otenitor ?pot ur.ri silit cota lui parte din dreptul
asupra 0unului co.un sau pot cere instanei
I.preala 0unului, caz In care ur.rirea se va face
asupra prii de 0un sau, dup caz, asupra su.ei de
0ani cuvenite de0itorului@.
4n cazul v7nzrii silite a unei cote-pri patri.oniul
succesoral, eFecutorul Audectoresc Ii va notifca pe
ceilali coproprietari cu cel puin dou spt.7ni
Inainte de data sta0ilit pentru v7nzare, Intiin- 7ndu-i
despre ziua, ora i locul licitaiei. Ba pre e/al,
co.otenitorii au drept de pree.piune la adAudecarea
cotei-pri <art. "+* alin. (
C.civ.=.
Creditorii care au un drept de /aranie asupra
0unului co.un ori cei a cror crean s-a nscut In
le/tur cu conservarea sau ad.i- nistrarea acestuia
au dreptul s ur.reasc silit 0unul, In .7inile oricui
s-ar /si, at7t Inainte, c7t i dup partaA <art. "+* alin. !
C. civ.=.
Conveniile de suspendare a mprelii pot f opuse
creditorilor
numai dac, Inainte de naterea creanelor, au dobndit
dat cert n
&
5 se vedea p. ((&-(((, supra, privind aplica0ilitatea acestui
principiu.
(
5 se vedea Hr. ;eaO, op. cit.& p. #+).
cazul bunurilor mobile sau au 'ost autentifcate In
cazul 0unurilor i.o0ile i s-au Indeplinit for.alitile
de pu0licitate prevzute de le/e, dac este cazul <art.
"+* alin. ) C. civ.=.
otrivit art. "+% alin. & C. civ., creditorii personali
ai unui co.otenitor pot s intervin& pe c,eltuiala lor&
n parta!ul cerut de co.otenitori ori de un alt
creditor
&
.
4n condiiile de .ai sus, In principiu, creditorii
personali nu pot Ins s atace un partaA efectuat. Ca
ecepie, ei pot contesta partaAul fcut In lipsa lor i
fr s se in sea.a de opoziia pe care au fcut-o,
precu. i In cazurile c7nd partaAul a fost si.ulat ori s-a
fcut astfel Inc7t creditorii nu au putut s intervin
In proces <art. "+% alin. & C. civ.=.
;ispoziiile art. "+% C. civ. au .enirea de a pune
pe creditorii personali ai coindivizarilor la adpost de
eventualele fraude pe care acetia din ur. le-ar
putea face In dauna lor, cu prileAul I.prelii. 5stfel,
creditorii personali ai coprtailor pot f p/u0ii de
de0itori prin felul In care acetia fac I.preala.
$poziia la partaA a creditorilor personali se
realizeaz, practic, pe dou ciL direct, printr-o
declaraie for.al, ori indirect, prin orice act din care
se poate deduce intenia creditorului de a participa la
partaA.
$poziia la partaA produce ur.toarele efecteL
a) creditorul oponent tre0uie s fe c-e.at la
operaiunile de I.preal. ;ac nu a fost c-e.at, el o
poate ataca pe calea aciunii paulieneM
b) creditorul oponent are dreptul s suprave/-eze
re/ularita- tea operaiilor I.prelii, dar nu poate
pretinde ca I.preala s se fac potrivit intereselor
saleM
c) opoziia valoreaz poprire, 0unurile succesorale
ce cad In lotul coprtaului de0itor devenind
indisponi0ile.
&
;ispoziiile art. "+% alin. & C. civ., sunt aplica0ile i In cazul
creditorilor care au un drept de /aranie asupra 0unului co.un ori
al celor a cror crean s-a nscut In le/tur cu conservarea sau
ad.inistrarea acestuia <art. "+% alin. ( C. civ.=.
Ha de cele de .ai sus, rezult c creditorii care
nu s-au folosit de dreptul lor de opoziie la I.preal
nu .ai au dreptul s atace partaAul efectuat.
;ac In 0aza art. "+% C. civ. s-a fcut opoziie
la partaA, dar procedura I.prelii s-a fcut In lipsa
creditorului oponent, acesta are dreptul s cear
desfinarea partaAului <care, In aceast situaie, este
prezu.at fraudulos=
&
.
D 24 <arta@ul de ascendent
4n vederea preInt7.pinrii strii de indiviziune
Intre descen- denii defunctului, le/iuitorul a per.is
ascendentului s-i I.part 0unurile descendenilor
si.
A.No7iune 6i caractere @uridice4
otrivit art. &&"' C. civ., ?ascendeni pot face
partaAul 0unurilor lor Intre descendeni@.
artaAul de ascendent poate f fcut prin acte
inter vivos sau prin acte mortis causa <cu respectarea
condiiilor de fond i for. ale li0eralitilorL donaii i
le/ate cuprinse In testa.ente=.
5stfel, pute. defni partaAul de ascendent drept
actul Auridic prin care ascendentul, printr-un act Auridic
Intre vii sau pentru cauz de .oarte, I.parte In
Intre/i.e sau parial 0unurile sale Intre des- cendenii
si.
artaAul de ascendent este o for. de I.preal
<special pre- vzut de le/e=, care nu se confund cu
partaAul propriu-zis <confor. creia I.preala unei
.oteniri nedesc-ise nu este posi0il, Intruc7t ar
constitui un act succesoral interzis de le/e=
(
.
4n condiiile I.prelii de ascendent, la .oartea
ascendentului, .otenirea va trece asupra
.otenitorilor si deAa I.prit.
4.preala de ascendent este un act Auridic .iFtL
&
5 se vedea Hr. ;eaO, op. cit., p. #+#M ;. Eacovei, 1.E. Cadariu,
op. cit., p. (+#.
(
4n doctrina francez, operaia este cunoscut su0 nu.ele de
?donation-par- tage@, se.n al le/turii dintre actele Auridice inter
vivos i cele mortis causaM a se vedea 2. Hlour, 8. Souleau, op. cit,
<&%%&=, p. !+#.
3 pe de o parte, are caracteristicile unei
li0eraliti fcute de defunct, su0 for.a i In condiiile
de validitate ale donaiei sau tes- ta.entului, iar,
3 pe de alt parte, are caracteristicile unui act de
I.preal <ce are ca scop evitarea strii de indiviziune
succesoral=.
e l7n/ ase.nrile fa de partaAul propriu-zis
al .otenirii, I.preala de ascendent prezint c7teva
deose0iri esenialeL
3 I.preala de ascendent este rezultatul
eFclusiv al voinei ascendentuluiM
3 .otenirea se trans.ite descendenilor divizat,
i nu In stare de indiviziuneM
3 Intre descendeni se nasc raporturi de
I.preal, cu toate c ei au r.as strini de actul de
I.prealM
3 I.preala de ascendent nu pune capt unei
stri de indivi- ziune <deoarece aceasta nu a apucat
s eFiste=, ci ?preInt7.pin naterea unei astfel de
stri Intre descendenii lui de cuius@ <s.n.=
&
.
reciz. c instituia partaAului de ascendent de
ascendent este foarte vec-e, find cunoscut i In
dreptul ro.an
(
.
B.Condi7iile parta@ului de ascendent4
entru a f vala0il, I.preala de ascendent
tre0uie s Intru- neasc condiii de fond i de for..
a). Condiii de !ond. 4ntruc7t partaAul de
ascendent se poate realiza nu.ai prin donaie sau
le/at cuprins In testa.ent, acestea tre0uie s
Intruneasc condiiile prevzute de le/e referitoare la
consi..7nt, capacitate, o0iect i cauz.
e l7n/ condiiile de fond consacrate, partaAul
de ascendent tre0uie s Intruneasc i unele condiii
specifce, referitoare la su0iec- tele, o0iectul i cerinele
partaAul.
&
5 se vedea ;. C-iric, op. cit., p. #)!.
(
4n dreptul ro.an, I.preala de ascendent putea f fcut,
iniial, nu.ai de tat <In virtutea puterilor sale printeti=M ulterior,
acest drept a fost recunoscut i .a.ei <de ctre I.pratul
Constantin= i apoi eFtins i la ceilali ascendeni. 5 se vedea E.
Eliescu, op. cit., p. !'#M E. Safta-6o.ano, op. cit.& p. (*#.
Subiectele parta!ului de ascendent cuprind toi
ascendenii <tatl i .a.a dispuntorului precu. i
ascendenii ordinari ai aces- tuia=.
5scendenii pot f cei freti, din cstorie sau din
afara csto- riei, precu. i cei din adopie.
ersoana care face I.preala de ascendent
<dispuntorul= tre0uie s ai0 capacitatea de a dispune
prin li0eralitiL donaii sau testa.ente.
otrivit art. &&"' C. civ., persoanele benefciare
ale I.prelii de ascendent sunt fi i ficele
dispuntorului, precu. i ceilali des- cendeni ai
acestuia.
;escendenii Intre care se face I.preala de
ascendent pot f din cstorie, din afara cstoriei,
precu. i din adopie. Ei tre0uie s ai0 vocaie la
.otenirea dispuntorului, capacitate succesoral i
s nu fe nede.ni.
otrivit art. &&"! alin. & C. civ., partaAul de
ascendent care nu cuprinde toi ascendenii este
sancionat cu nulitatea a0solut
&
.
reciz. c dispoziiile de .ai sus privesc nu.ai
pe descen- denii care eFist In .o.entul desc-iderii
.otenirii <pentru c nu.ai ei au capacitate la
.otenirea ascendentului=.
Soul supravieuitor nu 'ace parte din categoria
benefciarilor parta!ului de ascendent, dei este
.otenitor le/al i rezervatar, iar Codul civil i-a
conferit drepturi succesorale i.portante
(
.
Kbiectul parta!ului de ascendent Il constituie
0unurile succe-
siuni
i.
4.preala de ascendent poate avea ca o0iect
toate 0unurile
succesiunii sau nu.ai o parte din ele <art. &&"( C. civ.=.
&
;ac totui un descendent a fost o.is de la I.preal, dar
nu a fcut acte de acceptare eFpres sau tacit a .otenirii, ?el
nu se poate pl7n/e de nere/ulari- tatea partaAului de ascendent,
Intruc7t prin neacceptarea succesiunii a Ineles s renune la ea i
nu .ai are niciun drept@. 5 se vedea E. Safta-6o.ano, op. cit., p.
(*% i Aurisprudena citat de autor.
(
4ntr-o opinie, s-a considerat c soul supravieuitor poate f
asi.ilat clasei 1
de .otenitor i, In consecin, ar tre0ui inclus In partaAul de
ascendentM a se vedea
T.op, Despre testamentul care cuprinde o mpreal de
ascendent cu omiterea soului supravieuitor& In B.. nr. (J&%"&, p.
"'. Cu toate acestea noul Cod civil nu a inclus soul supravieuitor
In cate/oria 0enefciarilor partaAului de ascendent.
Bunurile necuprinse In partaAul de ascendent vor f
supuse I.prelii de drept co.un.
C7nd I.preala de ascendent s-a fcut prin acte
inter vivos&
?partaAul realizat prin donaie nu poate avea ca o0iect
dec7t 0unurile prezente@ <care eFist efectiv In
patri.oniul su, nu i cele viitoare 3 art. &&"& alin. ( C.
civ.=.
4n consecin, ascendentul-dispuntor poate s-i
rein o parte din 0unuri <adic s supun partaAului
de ascendent nu.ai o parte din 0unurile succesiunii=.
El poate, de ase.enea, s fac .ai .ulte partaAe
succesive ale 0unurilor sale, at7t prin acte Intre vii, c7t
i pentru cauz de .oarte.
$.isiunea unor 0unuri <voluntar sau nu= din
actul de I.pr- eal de ascendent nu atra/e nulitatea
acestuia, ci per.ite realizarea unui partaA supli.entar.
Ba realizarea partaAului de ascendent se va ine
cont de ur.- toarele cerineL
3 atri0uirea 0unurilor tre0uie fcut efectiv <nu In
for.a unei cote ideale asupra 0unurilor=M
3 rezerva succesoral a descendenilor va tre0ui
respectat, Intruc7t, In caz contrar, .otenitorii
rezervatari vor putea s uzeze de aciunea In
reduciunea li0eralitilor eFcesive.
;e precizat c ascendentul-dispuntor va putea
s 'avorizeze pe unii dintre motenitori, dero/7nd
astfel de la principiul privind e/alitatea Intre
co.otenitori.
b). Condiii de !orm. otrivit art. &&"& alin. &
C. civ., partaAul de ascendent ?se poate realiza prin
donaie sau prin testa.ent cu respectarea for.elor,
condiiilor i re/ulilor prevzute de le/e@.
;ac partaAul de ascendent se realizeaz prin act
Auridic inter vivos& donaia va f Intoc.it In for.
autentic, iar descendenii donatari vor tre0ui s
accepte li0eralitatea fcut.
C7nd I.preala se face prin testa.ent, ea
tre0uie s I.0race una din for.ele testa.entare
prevzute de le/e
&
.
&
5 se vedea C.S.2., s. civ., dec. nr. &)'%J&%%(, In ;reptul nr.
*J&%%!, p. *&.
Nerespectarea acestor condiii atra/e nulitatea
a0solut a actului de partaA
&
.
C.Eectele Amp(r7elii de ascendent4
Efectele I.prelii de ascendent sunt diferite,
dup cu. aceasta s-a realizat pe calea unui act Auridic
inter vivos <donaie= sau printr-un act mortis causa
<testa.ent=.
a). "mpreala pe calea donaiei produce
efecte diferite, In ti.pul vieii ascendentului i dup
desc-iderea succesiunii.
;in .o.entul Inc-eierii actului de I.preal,
Intre ascendent i descendent iau natere raporturi
specifce contractului de donaie. 5stfel, 0unurile care
au fcut o0iectul I.prelii trec, irevoca0il, din
patri.oniul ascendentului In cel al descendentului.
;escendenii donatari sunt succesori In drepturi
cu titlu parti- cular i nu sunt inui pentru datoriile
ascendentului lor <cu eFcepia cazului c7nd donaia a
fost cu sarcina plii datoriilor eFistente In .o.entul
Inc-eierii contractului=.
rin I.preala de ascendent iau natere
raporturi Intre des- cendeni, ei av7nd, unii fa de
ceilali, calitatea de coprtai. 6apor- turile dintre
coprtai vor f astfel /uvernate de re/ulile rezultate
din I.preal.
otrivit le/ii, revocarea donaiei se face de ctre
instana de Audecat, la cerere, In cazurile anu.e
prevzute.
;up .oartea ascendentului, I.preala de
ascendent devine o I.preal propriu-zis, iar
descendenii devin .otenitori <ps- tr7nd i calitatea
de donatari=.
4n calitate de .otenitori, descendenii pot
accepta succe- siunea sau pot renuna la ea.
Bunurile succesiunii care nu au for.at o0iectul
I.prelii de ascendent <au fost reinute de ascendentul
dispuntor= vor f trans.ise descendenilor In
indiviziune i vor face o0iectul unui partaA pro- priu-zis.
;ac prin I.preala de ascendent s-a Inclcat rezerva
unui
&
Nulitatea a0solut pentru vicii de for. a actului de partaA
poate f aco- perit de descendenii defunctului <ca o eFcepie de la
re/ula instituit inter vivos=.
(+
&
coprta, acesta va avea dreptul la reducerea loturilor
realizate cu depirea cotitii disponi0ile.
b). .ac mpreala de ascendent s'a
realizat prin testament, nu se vor produce efecte
Auridice In ti.pul vieii ascendentului dispuntor. 4n
aceast perioad, I.preala de ascendent va putea f
revocat, ca orice dispoziie testa.entar.
Ba desc-iderea succesiunii, 0unurile care au fcut
o0iectul I.prelii de ascendent se trans.it, divizate,
descendenilor <care le do07ndesc nu In calitate de
le/atari, ci de .otenitori le/ali
&
=.
;e la .oartea ascendentului dispuntor, Intre
descendeni se nasc nu.ai raporturi de I.preal.
;escendenii vor tre0ui Ins s accepte sau
s renune la .otenire, aa cu. a fost I.prit de
ctre ascendentul dispuntor. 1ndiferent dac partaAul
a fost fcut prin donaie sau prin testa.ent,
descendenii se vor /aranta reciproc pentru
eviciune
<aceast /aranie eFist7nd la orice fel de I.preal=.
D.*ne9cacitatea parta@ului de ascendent4
5ctului Auridic de partaA poate deveni inefcace
datorit unor cauze de drept co.un, dar i unor cauze
specifce partaAului de ascendent. reciz. c n
accepiunea sa etins, inefcacitatea actu- lui Auridic
dese.neaz deopotriv, nulitatea <sanciunea
neIndeplinirii cerinelor de validitate= dar i sanciunile
posterioare precu. rezolu- iunea, revocarea,
caducitatea etc.
a). Cauze comune de inefcacitate. 4n acest
conteFt, partaAului de ascendent Ii vor f aplica0ile
re/ulile /enerale privind nulitile <relative i
a0solute=. 5stfel, Inclcarea nor.elor i.perative privi-
toare la for.a donaiilor i testa.entelor va atra/e
sanciunea nuli- tii a0solute a actului de partaA
(
.
(+
'
&
5 se vedea E. Eliescu, op. cit., p. !("M 1. 6osetti-Blnescu,
5l. Bicoianu, op. cit., p. +")M Hr. ;eaO, op. cit., p. #*"-#*+.
(
5 se vedea C. Toader, op. cit., p. &*&-&*( i C.S.2., s. civ., dec.
nr. &)'%J&%%(,
In ;reptul nr. *J&%%!, p. *&.
1ncapacitatea ascendentului sau vicierea voinei
sale <prin dol, eroare sau violen= va atra/e sanciunea
nulitii relative a I.prelii de ascendent.
4n sc-i.0, neeFecutarea sarcinii sau
in/ratitudinea va atra/e revocarea I.prelii de
ascendent <dar nu.ai In ce-l privete pe descendentul
vinovat=.
artaAul fcut prin donaie cu scopul fraudrii
creditorilor va putea f revocat de acetia pe calea
aciunii revocatorii <art. &#"'- &#"( C. civ.=.
b). Cauzele speciale de inefcacitate. otrivit
art. &&"! alin. &
C.civ., ?este lovit de nulitate a0solut partaAul In care nu
s-au cuprins toi descendenii care Indeplinesc
condiiile pentru a veni la .ote- nire, fe In nu.e
propriu, fe prin reprezentare succesoral@.
5v7nd In vedere cele de .ai sus, rezult c
necuprinderea tuturor descendenilor la partaAul de
ascendent atra/e sanciunea nulitii a0solute a
I.prelii.
rin descendeni, In accepiunea art. &&"! C. civ.,
se Inele/ fi i ficele dispuntorului, In via la
desc-iderea succesiunii, precu. i descendenii
eFisteni ai celor predecedai.
otrivit art. &&"! alin. ( C. civ., condiia
cuprinderii tuturor descendenilor este Indeplinit i In
cazul ?partaAului In care nu a fost inclus un descendent
care vine la .otenire prin reprezentare succesoral,
Ins a fost cuprins acela pe care Il reprezint@.
;ac un descendent a fost o.is de la partaA,
Ins nu a fcut acte de acceptare tacit sau eFpres
a .otenirii, acesta nu .ai poate ataca I.preala de
ascendent, deoarece a devenit strin de .otenire
&
.
4n caz de o.isiune a unui descendent, instana, la
cererea acestuia, va constata nulitatea partaAului <dup
care se va efectua o nou I.preal=.
&
;escendentul o.is de la partaA tre0uie s ai0 vocaie
succesoral util la data desc-iderii .otenirii <si.pla o.isiune a
unui descendent nefind sufcient pentru constatarea nulitii
partaAului=.
53
8
4n te.eiul art. &&"! alin. ! C. civ., partaAul de
ascendent poate f atacat i atunci c7nd, prin
efectuarea lui, s-a adus atin/ere rezervei unuia dintre
descendeni sau a soului supravieuitor.
5ciunea pe care un descendent o are la dispoziie
este aciu- nea n reduciune <pentru di.inuarea
rezervei nu.ai I.potriva des- cendenilor care au fost
avantaAai=. 6ezult c, In aceast .aterie, aciunea In
reduciune are rol de rectifcare a I.prelii <adic
reIn- tre/irea rezervei prin .icorarea loturilor
coprtailor avantaAai=
&
.
5ciunea In reduciune prevzut de art. &&"!
alin. ! C. civ. este supus ter.enului /eneral de
prescripie, care cur/e de la data desc-iderii
succesiunii.
53
9
&
5 se vedea Hr. ;eaO, op. cit., p. #**.
Teste gril( B
succesiuni Capitolul *4 Reguli
generale
1. 5o6tenirea este o transmisiune$
a) de 0unuri ale defunctuluiM
b) de patri.oniuM
c) de drepturi i o0li/aii <In li.ita activului=.
2. Cel care las( mo6tenirea se nume6te$
a) erede sau defunctM
b) testator sau le/atarM
c)de cuius sau autor.
3. 5o6tenirea se supune legii An vigoare$
a) la data acceptrii .oteniriiM
b) la data desc-iderii .oteniriiM
c) la data desc-iderii testa.entului.
4. 5o6tenirea este ab intestat c&nd$
a) c7nd revine statuluiM
b) c7nd defunctul nu a lsat testa.entM
c) c7nd se trans.ite potrivit le/ii sau este vacant.
5. 5o6tenirea este de dou( eluri$
a) le/al i testa.entarM
b) ordinar i autenticM
c) acceptat sau vacant.
6. 5o6tenirea poate 9$
a) le/al sau testa.entarM
b) le/al i testa.entarM
c) nu.ai le/al sau nu.ai testa.entar.
7. "aptul @uridic care determin( deschiderea
mo6tenirii este$
a) .oartea declarat prin -otr7re AudectoreascM
Teste
/ril
54
2
b) dispariia defnitiv sau .oartea lui de cuiusF
c) desc-iderea testa.entului autentic.
8. 8eschiderea mo6tenirii are drept eect automat$
a) desc-iderea procedurii notarialeM
b) selectarea .otenitorilorM
c) trans.iterea .otenirii ctre succesori.
9. 8ovada mor7ii testatorului se ace cu$
a) orice .iAloc de pro0M
b) nu.ai cu certifcatul de decesM
c) nu.ai cu certifcatul de deces i -otr7rea
Audectoreasc.
10. 8eclararea mor7ii prin hot(r&re @udec(toreasc(
poate interveni$
a) nu.ai dup " luni sau nu.ai dup ( ani de la
dispariieM
b) oric7nd <In unele cazuri=M
c) In ter.enul /eneral de prescripie.
11. Nedemnitatea succesoral($
a) desfineaz toate actele Auridice, referitoare la
0unurile .otenirii, Inc-eiate de nede.n cu tere
persoaneM
b) produce efecte i fa de descendenii nede.nuluiM
c) produce efecte de la data desc-iderii .otenirii.
12. Fn raport de data deschiderii mo6tenirii$
a) se apreciaz vala0ilitatea testa.entuluiM
b) actele asupra .otenirii devin vala0ileM
c) se sta0ilete locul procedurii notariale.
13.5o6tenirile deschise Anainte de intrarea An
vigoare a noului Cod civil sunt supuse$
a) dispoziiilor anterioare, dac nu contravin noului Cod
54
3
Teste
/ri l
civilM
b) le/ii In vi/oare la data desc-iderii .oteniriiM
c) noului Cod civil, dar nu.ai In privina efectelor.
14. Ca eect al nedemnit(7ii succesorale$
a) copiii nede.nului pot veni la .otenirea
defunctului prin re- prezentarea tatlui lor nede.nM
b) toate actele Auridice Inc-eiate de nede.n cu
tere persoane, referitoare la 0unurile .otenirii,
sunt desfinate retroactivM
c) posesia nede.nului este considerat de 0un-credin.
15. Fn sens concret: voca7ia la mo6tenire
desemnea'($
a) persoanele care vor cule/e succesiuneaM
b) partea din .otenire culeas de fecare persoanM
c) capacitatea fecrui .otenitor In parte.
16. Nedemnul este Anl(turat$
a) nu.ai de la .otenirea le/alM
b) nu.ai de la .otenirea testa.entarM
c) at7t de la .otenirea le/al, c7t i de la cea
testa.entar.
17. Nedemnitatea de drept poate 9 constatat($
a) nu.ai In 0aza unei -otr7ri AudectoretiM
b) nu.ai la cererea .otenitorilor le/aliM
c)nu.ai din oficiu, de instana de Audecat sau de notarul
pu0lic.
18. *ntroducerea ac7iunii An declararea nedemnit(7ii
constituie$
a) un act de conservare a patri.oniului succesoralM
b) un act de acceptare tacit a .oteniriiM
c) un act de ad.inistrare a patri.oniului succesoral.
19. Nedemnitatea succesoral( este$
a) o incapacitate succesoralM
b) opera le/ii sau a voinei testatoruluiM
c) o sanciune civil.
20. Nu au capacitatea succesoral($
a) persoanele decedate i persoanele dispruteM
b) co.orienii i codecedaiiM
c) persoanele Auridice.
Capitolul **4 5o6tenirea legal(
21. Cu voca7ie legal( general($
a) colateralii defunctului In /rad neli.itatM
b) ascendenii defunctului In /rad neli.itatM
c) descendenii i colateralii defunctului p7n la /radul
patru.
22. <rincipiul pro#imit(7ii gradului de rudenie$
a) opereaz nu.ai In clasa 1 de .otenitori le/aliM
b) opereaz In toate clasele de .otenitori le/aliM
c) opereaz nu.ai Intre rudele In linie dreapt.
23. Reciprocitatea voca7iei este aplica3il($
a) .otenirii le/aleM
b) .otenirii testa.entareM
c) .otenirii le/ale i testa.entare.
24. Repre'entarea succesoral( este admis($
a) nu.ai parialM
b) la infnit In toate cazurileM
c) la infnit i de drept.
25. <rin eectele sale: repre'entarea succesoral($
a) Inltur consecinele inAuste ale principiului
proFi.itiiM
b) d posi0ilitatea cule/erii .otenirii In nu.e propriuM
c) se asea.n cu .andatul <I.puternicirea=.
26. Repre'entarea succesoral( nu este admis( An
privin7a$
a) descendenilor din frai i surori ai defunctuluiM
b) ascendenilor privile/iai ai defunctuluiM
c) descendenilor defunctului.
27. Repre'entantul tre3uie$
a) s ai0 capacitate succesoral i vocaie concretM
b) s ai0 vocaie succesoral concret i s nu fe
nede.nM
c) s ai0 vocaie /eneral proprie i s nu fe nede.n.
28. "ratele 3un An concurs cu doi ra7i consangvini
ai deunctului$
a) are dreptul la (J! din .otenireM
b) are dreptul la &J( din .otenireM
c) are dreptul la &J" din .otenire.
29. Fn concurs cu mama deunctului: so7ia
supravie7uitoare$
a) do07ndete &J) din .otenireM
b) do07ndete &J! din .otenireM
c) do07ndete &J( din .otenire.
30. 8escenden7ii de gradul ** pot veni la mo6tenire$
a) nu.ai In nu.e propriuM
b) nu.ai prin reprezentareM
c) In nu.e propriu sau, dup caz, prin reprezentare.
31. Cscenden7ii privilegia7i$
a) sunt .otenitori rezervatariM
b) sunt o0li/ai la raportul donaiilorM
c) nu sunt .otenitori sezinari.
32. Colateralii privilegia7i$
a) nu sunt .otenitori sezinariM
b) vin la .otenire nu.ai In nu.e propriuM
c) sunt .otenitori rezervatari.
33. So7ul supravie7uitor are un drept special asupra$
a) .o0ilierului folosit pentru practicarea profesieiM
b) .o0ilierului i o0iectelor de uz casnicM
c) o0iectelor de uz casnic 3 0unuri proprii.
34. Colateralii ordinari$
a) nu sunt .otenitori sezinariM
b) pot veni la .otenire prin reprezentareM
c) sunt o0li/ai la raportul donaiilor.
35. So7ul supravie7uitor$
a) poate veni la .otenire prin reprezentareM
b) nu este o0li/at la raportul donaiilorM
c) nu este .otenitor sezinar.
36. 8reptul de a3ita7ie al so7ului supravie7uitor$
a) este un drept de creanM
b) dureaz cel .ult un anM
c) este inaliena0il i insesiza0il.
37. 8reptul de a3ita7ie al so7ului supravie7uitor este
recunoscut$
a) nu.ai In concurs cu descendeniiM
b) c-iar dac are o alt locuin proprieM
c) In concurs cu orice clas de .otenitori.
38. Fmp(r7irea pe linii se aplic($
a) descendenilor defunctuluiM
b) colateralilor privile/iaiM
c) frailor i surorilor defunctului din prini diferii.
39. 5o6tenirile aEate An str(in(tate vacante revinL
a) co.unei, oraului sau .unicipiului de la locul
desc-ideriiM
b) statului In care se aK 0unurile principaleM
c) statului ro.7n.
40. 5o6tenitorii legali nese'inari do3&ndesc se'inaL
a) la desc-iderea .oteniriiM
b) odat cu calitatea de .otenitorM
c)c7nd accept tacit .otenirea <sv7rind acte de
ad.inistrare=.
Capitolul ***4 5o6tenirea testamentar(
41. Testamentul este revoca3il$
a) prin natura saM
b) prin esena saM
c) nu este revoca0il.
42. Cuprinsul principal al testamentului Al constituie$
a) dispoziiile cu privire la In.or.7ntareM
b) sarcinile i.puse le/atarilorM
c) le/atele.
43. Nu sunt mo6tenitori re'ervatari$
a) descendenii defunctuluiM
b) colateralii privile/iai ai defunctuluiM
c) ascendenii privile/iai ai defunctului.
44. Testamentul ologra tre3uie$
a) scris de .7na testatorului, cel puin parialM
b) datat de .7na testatoruluiM
c) scris prin orice .iAloace, dar se.nat de .7na
testatorului.
45. Re'erva succesoral( a so7ului supravie7uitor$
a) este de &J) In concurs cu descendeniiM
b) este &J) In concurs cu ascendenii privile/iaiM
c) este de &J* In concurs cu ascendenii ordinari.
46. Sunt supuse reduc7iunii$
a) nu.ai le/ateleM
b) nu.ai donaiileM
c) at7t le/atele, c7t i donaiile.
47. <otrivit dispo'i7iilor imperative$
a) le/atele se reduc toate deodat i proporionalM
b) le/atele se reduc Inaintea donaiilorM
c) donaiile conco.itente se reduc proporional.
48. Reduc7iunea li3eralit(7ilor e#cesive poate 9
cerut( de$
a) .otenitorii rezervatari sau succesorii lorM
b) creditorii .oteniriiM
c)do07nditorii cu titlu particular de la .otenitorii
rezervatari.
(*
'
49. Legatul universal este dispo'i7ia testamentar(
care$
a) transfer toate 0unurile succesiuniiM
b) transfer toate drepturile i o0li/aiileM
c) confer vocaie la Intrea/a .otenire.
50. 5o6tenitori re'ervatari sunt$
a) soul supravieuitor, descendenii i ascendenii
privile/iaiM
b) descendenii, ascendenii privile/iai i colateralii
privile/iaiM
c) descendenii, ascendenii i soul supravieuitor.
51. Legatul alternativ prive6te pe$
a) le/atarul cu titlu universalM
b) le/atarul universalM
c) le/atarul cu titlu particular.
52. Cheltuielile pred(rii legatului$
a) sunt datorii ale .oteniriiM
b) sunt In sarcina .oteniriiM
c) sunt datorii sau sarcini ale .otenirii, dup caz.
53. Codicilul testamentului ologra este vala3il$
a) dac este scris, datat i se.nat de .7na testatoruluiM
b) dac este se.nat de testatorM
c) dac este, cel puin, datat i se.nat de .7na
testatorului.
54. Caducitatea legatarului intervine$
a) In cazul predecesului le/ataruluiM
b) In cazul pieirii 0unului dup desc-iderea .oteniriiM
c) In caz de revocare a le/atului.
55. Testamentul interna7ional este$
a) testa.entul fcut In strintateM
b) o for. si.plifcat de testa.entM
(*
&
c) vala0il In orice stat.
56. Legatarul cu titlu particular$
a) confer drepturi asupra unei universalitiM
b) confer drepturi asupra unor fraciuni de universalitiM
c) confer drepturi asupra unor 0unuri sin/ulare.
57. E#ecu7iunea testamentar( poate Anceta$
a) prin renunare tacit a eFecutoruluiM
b) prin decesul eFecutorului testa.entarM
c) prin renunare eFpres i scris a .otenitorilor.
58. Sunt condi7ii ale dreptului de acresc(m&nt$
a) pluralitatea de le/atariM
b) pluralitatea de o0iecteM
c) vocaia fecrui le/atar la o fraciune din .otenire.
59. Testamentul militarilor devine caduc$
a) la &# zile de la Incetarea I.preAurrilor neo0inuiteM
b) la ! luni de la Incetarea I.preAurrilor neo0inuiteM
c)la " luni de la Incetarea I.preAurrilor neo0inuite.
60. Cotitatea disponi3il( special($
a) reprezint Au.tate din cotitatea disponi0il ordinarM
b) nu poate depi partea ascendentului care a pri.it cel
.ai puinM
c) nu poate depi un sfert din .otenire.
Capitolul *%4 Transmisiunea mo6tenirii
61. Cctul @uridic de op7iune succesoral( are
caracter$
a) Intotdeauna indivizi0ilM
b) Intotdeauna pur i si.pluM
c) Intotdeauna irevoca0il.
62. Termenul de op7iune succesoral( poate 9 redus$
a) de .otenitori, cu acordul unani.M
b) de notarul pu0lic pentru .otive Inte.eiateM
c) de instana de Audecat.
55
7
63. Ccceptarea e#pres( este vala3il( c&nd$
a) s-a fcut printr-un Inscris autenticM
b) c7nd a fost fcut ver0alM
c) s-a fcut eFclusiv prin Inscris su0 se.ntur privat.
64. Ccceptarea mo6tenirii este or7at( c&nd$
a) eFist o dare la o parte, fr I.posedareM
b) eFist o dosire a 0unurilor .oteniriiM
c) se ascunde orice donaie.
65. Ca eect al renun7(rii la mo6tenire$
a) renuntorul nu are o0li/aia de plat a taFelor
succesoraleM
b) renuntorul r.7ne o0li/at la raportul donaiilorM
c) descendenii renuntorului pot veni la .otenire
prin repre- zentare.
66. Ca eect al accept(rii mo6tenirii$
a) .otenitorul face pro0a calitii saleM
b) .otenitorul preia datoriile i sarcinile .oteniriiM
c) opiunea .otenitorului este defnitiv.
67. Renun7area la mo6tenire se ace$
a) prin Inscris autentic sau In for. privatM
b) nu.ai prin declaraie In for. autenticM
c) la locul desc-iderii .otenirii.
68. Termenul de prescrip7ie de un an vi'ea'($
a) trans.isiunile succesorale universaleM
b) nu.ai trans.isiunile succesorale cu titlu universalM
c) trans.isiunile succesorale cu titlu particular.
69. Renun7area la mo6tenire este vala3il($
a) c7nd .otenirea a fost acceptat parialM
b) c7nd s-a fcut In favoarea altor .otenitoriM
c) dac nu s-a acceptat .otenirea anterior.
70. Revocarea renun7(rii poate 9 (cut($
a) In ter.enul de opiune succesoralM
b) nu.ai de toi .otenitoriiM
c) nu.ai de .otenitorii le/ali.
71. Cctul de op7iune succesoral( este$
a) In /eneral consensualM
b) Intotdeauna consensualM
c) Intotdeauna sole.n.
72. 8atoriile mo6tenirii sunt$
a) o0li/aii create cu ocazia desc-iderii .oteniriiM
b) o0li/aii aKate In plat la data desc-iderii .oteniriiM
c) o0li/aii aKate In sarcina .otenitorilor.
73. Sunt sarcini ale mo6tenirii$
a) c-eltuielile de In.or.7ntareM
b) ratele 0ancare neac-itate de defunctM
c) acceptarea afectat de .odaliti.
74. Sunt su3iecte ale dreptului de op7iune
succesoral($
a) nu.ai .otenitorii le/aliM
b) creditorii personali ai succesi0iluluiM
c) creditorii .otenirii.
75. Certi9catul de mo6tenitor ace dovada$
a) desc-iderii .oteniriiM
b) desc-iderii .otenirii i a calitii de .otenitorM
c) dreptului de proprietate al .otenitorilor acceptani.
76. Certi9catul de mo6tenitor are$
a) o funcie constitutivM
b) o funcie supletivM
c) o funcie de Insezinare.
77. <eti7ia de ereditate$
a) nu este prescripti0il eFtinctivM
b) se prescrie In ter.enul de un anM
c) se prescrie In ter.enul /eneral.
78. Certi9catul de mo6tenitor$
a) are putere de lucru AudecatM
b) face dovada calitii de .otenitorM
c) nu poate f anulat pe cale Audectoreasc.
79. Regula divi'(rii de drept a pasivului succesoral
nu se aplic($
a) .otenitorilor universaliM
b) c7nd o0li/aia este indivizi0ilM
c) .otenitorilor cu titlu universal.
80. Sunt mo6tenitori se'inari$
a) soul supravieuitor i ascendeniiM
b) ascendenii privile/iai i colateralii privile/iaiM
c) ascendenii privile/iai.
Capitolul %4 <arta@ul succesoral
81. Contractul de administrare a 3unurilor
succesorale$
a) poate f denunat unilateral de orice indivizarM
b) poate f denunat unilateral cu acordul unani. al
indivizarilorM
c) poate f denunat In condiiile dreptului co.un.
82. 8reptul de acresc(m&nt operea'( c&nd$
a) eFist .ai .uli le/atariM
b) toi le/atarii accept .otenireaM
c) fecare le/atar are vocaie fracionat.
83. *mprescripti3ilitatea dreptului de a cere ie6irea
din indivi'iune$
a) este dispozitiv
b) este supletivM
c) este i.perativ.
84. 5o6tenitorul poate ie6i din indivi'iune$
a) nu.ai In lipsa unor clauze testa.entare contrareM
b) In lipsa unor convenii contrareM
c) oric7nd Inainte de do07ndirea calitii de .otenitor.
85. Raportul dona7iilor poate 9 cerut deL
a) de descendeni i creditorii lor personaliM
b) nu.ai de soul supravieuitorM
c) nu.ai de descendeni i soul supravieuitor.
86. Gpo'i7ia la parta@ a creditorilor personali se
poate reali'aL
a) nu.ai direct, printr-o declaraie for.alM
b) indirect, prin orice act de partaA al creditoruluiM
c) nu.ai indirect.
87. Cctele unui singur coindivi'ar sunt inopo'a3ileL
a) coindivizarului care s-a opus In orice fel Inc-eierii luiM
b) coindivizarului care a consi.it tacit la Inc-eierea
actuluiM
c) coindivizarului care s-a opus eFpres la Inc-eierea
actului.
88. <entru evaluarea 3unului donat: se va lua An
considerare$
a) valoarea acestuia din .o.entul Inc-eierii donaieiM
b) valoarea acestuia la .o.entul AudeciiM
c) nu.ai valoarea sarcinilor asu.ate prin contract.
89. Nu sunt supuse raportului dona7iilorL
a) donaiile 0unurilor care au pierit fr culpa donataruluiM
b) darurile .anualeM
c) donaiile indirecte.
90. Fn indivi'iune: schim3area modului de olosin7(
a 3unurilor$
a) se poate face de orice indivizarM
b) se poate face de orice indivizar, nu.ai In cazuri
AustifcateM
c) se poate face nu.ai cu acordul celorlali coindivizari.
91. <arta@ul se poate reali'a prin 3un( Anvoial(:
c&ndL
a) sunt prezeni toi .otenitoriiM
b) sunt prezeni .otenitorii cu capacitate de eFerciiuM
c) nu.ai c7nd .otenirea este le/al.
92. <arta@ul amintirilor de amilie se poate aceL
a) voluntar sau AudiciarM
b) nu.ai voluntarM
c) oric7nd i In orice fel.
93. G3liga7ia de garan7ie Antre como6tenitori$
a) opereaz In condiii diferite pentru .otenitorii
le/ali i testa- .entariM
b) tre0uie stipulat In actul de partaAM
c) se aplic at7t partaAului voluntar, c7t i partaAului
Audiciar.
94.Fn indivi'iune: contractul de administrare a
3unurilor succeso) rale$
a) se Inc-eie nu.ai cu acordul unani. al coindivizarilorM
b) poate f Inc-eiat nu.ai de un sin/ur coindivizarM
c)poate f Inc-eiat de un sin/ur coindivizar, In for.a
cerut de le/e.
95. Regula divi'(rii de drept a pasivului succesoral
nu se aplic( dac($
a) o0li/aia este divizi0ilM
b) o0li/aia este co.unM
c) o0li/aia are ca o0iect un 0un individual deter.inat.
96. Raportul datoriilor repre'int(L
a) o si.pl platM
b) o lic-idare In cadrul I.preliiM
c) o plat In cadrul indiviziunii.
97. Conven7iile privind suspendarea parta@ului tre3uie
Ancheiate$
a) In for. scrisM
b) pe cel .ult cinci aniM
c) nu.ai pe durat deter.inat.
98. Cc7iunea pentru raportul dona7iilor$
a) poate f intentat nu.ai I.potriva .otenitorilor
donatariM
b) poate f fcut nu.ai In cadrul aciunii de partaAM
c) poate f intentat i I.potriva terilor.
99. 8reptul de regres operea'($
a) pentru toi .otenitorii le/ali sau testa.entariM
b) pentru .otenitorii universali sau cu titlu universalM
c) pentru .otenitorii le/ali.
100. <ot cere parta@ul succesoralL
a) creditorii .oteniriiM
b) creditorii personali ai .otenitorilorM
c) le/atarii de orice fel.
R(spunsuri
Capitolul *4 Reguli generale
14 0=M 24 c=M ?4 0=M ;4 0=M 04 a=M /4 0=M -4 a=M .4
c=M ,4 a=M 104 0=M
114 c=M 124 0=M 1?4 0=M 1;4 a=M 104 a=M 1/4 c=M 1-4 a=M 1.4
0=M 1,4 c=M 204 0=.
Capitolul **4 5o6tenirea legal(
214 0=M 224 0=M 2?4 a=M 2;4 c=M 204 a=M 2/4 0=M 2-4 c=M 2.4
a=M 2,4 c=M ?04 c=M
?14 a=M ?24 a=M ??4 0=M ?;4 a=M ?04 c=M ?/4 c=M ?-4 c=M ?.4
c=M ?,4 c=.
Capitolul ***4 5o6tenirea testamentar(
;04 0=M ;14 0=M ;24 c=M ;?4 0=M ;;4 0=M ;04 0=M ;/4 c=M ;-4
0=M ;.4 a=M ;,4 c=M
004 a=M 014 c=M 024 0=M 0?4 a=M 0;4 a=M 004 0=M 0/4 c=M 0-4
0=M 0.4 a=M 0,4 a=.
Capitolul *%4 Transmisiunea mo6tenirii
/04 c=M /14 0=M /24 c=M /?4 a=M /;4 0=M /04 a=M //4 0=M /-4
0=M /.4 a=M /,4 c=M
-04 a=M -14 a=M -24 0=M -?4 a=M -;4 0=M -04 c=M -/4 c=M --4
a=M -.4 0=M -,4 0=.
Capitolul %4 <arta@ul succesoral
.04 c=M .14 a=M .24 a=M .?4 c=M .;4 0=M .04 a=M ./4 0=M .-4
0=M ..4 0=M .,4 a=M
,04 c=M ,14 a=M ,24 0=M ,?4 c= M ,;4 a=M ,04 c=M ,/4 0=M ,-4
0=M ,.4 a=M ,,4 0=M
1004 0=.
(%
'
*nde#I
C0itaie -/)-.
5cceptarea .otenirii
- efecte 1..
- eFpres 1.;
- forat 1.?
- tacit 1.;
- voluntar 1.?
5cte de ad.inistrare ;0:
1.0:
1.-: 220: 22/
5cte de conservare ;0:
1.-: 1..:
20;: 220: 221: 220
5cte de dispoziie ;0: ..
5cresc.7nt 1??
5ciune In reduciune
1/-: 2-2
+un-credin ?,: /.:
/,: -1:
-;: ,?: 12?: 1,;: 220:
221
Capacitatea de a .oteni
2-
- persoane care au
capacitate
succesoral 2.
- persoanele concepute
2.
- persoanele disprute
2,
- persoanele fzice In
via 2.
- persoanele Auridice ?0
[ Cifrele fac tri.itere la nu.rul
pa/inii.
- persoane care nu
au capacitate
succesoral ?0
-codecedaii ?1
- co.orienii ?1
-persoanele Auridice
care au Incetat s
.ai ai0 fin ?0
- predecedaii ?0
Captaie ,?
Certifcatul de .otenitor
21;
Clasa a 11-a de .otenitori
le/ali
- ascendeni privile/iai
0,
- colaterali privile/iai /2
Clasa a 111-a de
.otenitori le/ali
<ascendenii ordinari= /;
Clasa a 1G-a de
.otenitori le/ali
<colateralii ordinari= /0
Clasa 1 de .otenitori
le/ali <descendenii
defunctului= 0/
ConKict de le/i .1).?
Contractul de
ad.inistrare 22-
Cotitatea disponi0il
-1:1?/:
1;?: 101: 10?: 10-:
10,: 1//
Creditor
- aciune o0lic ;0:
1.?
- 0un donat 1/;
- c-iro/rafar 1//
- defunct 2/: 1.0: 20,
1nde
F
- drept de preferin
12;: 1.,
- le/at In favoarea \ ,,
- personal al
succesi0ilului 1-;: 1.;:
1,;: 2?;: 2;1
8efunct 1-)1.: 2;
;epuneri la 0nci
111 ;esc-iderea
.otenirii
- data 21
- locul 2;
;eter.inarea .asei
succesorale 1/2
;eter.inarea activul net
al .otenirii 1/?
;evoluiune 1,: 2;: ??:
;2: ;;:
;/: 00: -0: .1: 12,:
1?/
;o.iciliul defunctului 2;
i ur.. ;reptul de opiune
succesoral
-actul Auridic de
opiune
succesoral 1-;
- prescripia 1--
- su0iecte 1-?
EFecutor testa.entar 2/
EFecuiunea testa.entar
1?,)
1;2
EF-eredare ;2: ;-: -1:
11/: 1?/
- efecte 1?.
- feluri 1?/
- direct 1?/
- indirect 1?-
- nulitate 1?.
1nde
F
"ideico.isul fr
o0li/aie 1;,
Harania Intre
co.otenitori 20,)
2/1
*ndiviziunea succesoral
- i.prescripti0ilitate 22.
- principii 22;
- re/i. Auridic 22;
Le/atar
- cu titlu universal 1-:
1,
- cu titlu particular 1-:
1,: -0
- clauza testa.entar
11?
- universal 1-: 1,: 20:
..
Be/atul
- caducitate 1?1
- clasifcare 11-
- cu sarcin 11.
- cu ter.en 11-
- cu titlu particular 120
- 0unul altuia 122
- 0unul indiviz 12?
- uzufruct 121
- cu titlu universal 120
- pur i si.plu 11-
- su0 condiie 11.
- universal 11,
- efecte 12?
- inefcacitatea 12;
- revocare 12,
Be/at alternativ 1;,
Be/at conAunctiv 1??
57
1
Be/at prezu.at -0
Be/atul r.iei 1;.)
1;,
Bi0eraliti 10
5otenirea
- defnire 10
- re/le.entare 10
- ter.inolo/ie 10
Eotenirea le/al
- condiii speciale ;2
- principii ;2
Eotenirea testa.entar
./
Eotenirea vacant
- natura Auridic .0
- noiune -.
- procedura atri0uirii .?
Eotenitor rezervatar
20: ?.:
;2: ;-: 02: 0.: /1:
/;: /0: //:
-1: -2: -;: -0: 11?:
1?/: 1;0
Nede.nitatea
succesoral
- caractere ?;
- defnire ?;
- efecte ?-);0
- feluri ?0
- de drept ?0)?/
- Audiciar ?/)?-
- natur Auridic
?;
Gprirea li0eralitilor care
Incalc rezerva
succesoral 100 $prirea
pactelor asupra .otenirii
nedesc-ise 1;?
(%
(
<artaAul
- convenie de
suspendare
2/?)2/;
- desfinare 2/1
- efectul declarativ 20-
- for.ele 202
- o0iectul 2;.
- opoziia la partaA 2/?
- persoanele
care pot cere
\ 2;/
artaAul de ascendent
- caractere Auridice 2/0
- condiii 2//
- efecte 2/,
- inefcacitate 2-0
- noiune 2/0
- persoanele 0enefciare
2/-
- su0iecte 2/-
atri.oniu 10)
1/ etiia de
ereditate 21-
lata datoriilor
2;0
osesie ?.: 00: -2: .?:
200: 201
redarea le/atelor
- le/atul cu titlu
particular 20/
- le/atul cu titlu
universal 200
- le/atul
universal 200
rezu.ia .orii
conco.itente ?2
rincipiile /enerale
ale devoluiunii
le/ale
- principiul
c-e.rii la
.otenire a
rudelor In ordinea
claselor de
.otenitori le/ali
;/
- principiul e/alitii
Intre rudele din
aceeai clas i de
acelai /rad c-e.ate
la .otenire ;.
- principiul
proFi.itii
/radului de rudenie
Intre .otenitorii
din aceeai clas
;-
rocedura succesoral
notarial
- desc-idere 20-
- desfurare 212
- suspendare 21?
Raportul donaiilor
- cile de realizare a \
2?,
- condiii 2?2
- defnire 2?0
- .odurile de efectuare
\ 2?/
- persoanele care pot
cere
\ 2?/
6ea-credin ?/: ?.: ;0:
1-0:
1.?: 220: 2/?
6educiunea
li0eralitilor
eFcesive
- ci procedurale 1/-
- efecte 1/,
- ordinea 1/.
6enunarea la .otenire
- condiii 1,1
- efecte 1,2
- revocare 1,?
6eprezentarea succesoral
- condiiile 00
- defnire ;,
- do.eniu de aplicare
;,
- efectele 0?
- natur Auridic ;,
6ezerva succesoral
- ascendeni privile/iai
100
- caractere Auridice 101
- descendeni 10?
- so supravieuitor 10.
Sezina
- efecte 202
- .otenitorii sezinari
202
- noiune 201
Soul supravieuitor
- drepturi succesorale
- asupra
.o0ilierului i
o0iectelor de uz
casnic -2
- condiii speciale /-
- cotitate
disponi0il
special 10,
- dreptul de a0itaie
-/
- In concurs cu
oricare dintre
clasele de
.otenitori le/ali
-0
Su0stituia
fdeico.isar 1;0
Su0stituie vul/ar 1;,
Su/estie ,?
Testa.entul
- caractere ./
- condiiile validitii ,0
- cuprins ./
- interpretarea ,.
- noiune ./
- pro0a ,,
- re/uli de for. ,0
- for.ele
- testa.entele In
caz de epide.ii,
catastrofe,
rz0oaie 10.
- testa.entele
.ariti.e i Kuviale
10.
- testa.entele
.ilitarilor
10
,
- testa.entele
persoanelor
internate Intr-o
instituie sanitar
10,
- testa.entele
privile/iate
10
-
- testa.entul autentic
10;
- testa.entul
fcut In
strintate 11;
- testa.entul
internaional
11;
- testa.entul olo/raf ,,
Trans.isiunea patri.oniului
succesoral
- activul 1,0: 1,-
- o0iectul 1,;
- pasivul 1,/: 1,.
%ocaia
<c-e.area= la
.otenire ??
Gocaia succesoral le/al
;