Sunteți pe pagina 1din 11

Argument

Capitalul este o noțiune cu un înțeles larg care, din punct de vedere al contabilității
finaciare, reprezintă totalitatea surselor de finațare cu caracter stabil aflate la dispoziția
entității economice. Prezenta lucrare dezbate tema capitalului permanet de care dispune firma
de exercițiu DORTY M.K. S.R.L., ca sursă proprie de finanțare.
Structura lucrării este concepută în așa manieră încât să priezinte gradual, de la
simpul la complex, conceptul de capital permanent al firme cu toate noțiunile apartenente lui.
Aceasta este structurată în 3 capitole principale.
În primul capitol este prezetată firma de exercițiu DORTY M.K. S.R.L. din punct
de vedere al înființării, datelor de înregistrare, al capitalului social de care dispune, obiectului
de activitate, relațiilor comerciale cu principalii furnizori și clienți, al structurei
organizatorice, dar și al organizării compartimentului contabil al firmei.
În al doilea capitol al lucrării este dezvoltat conceptul de capital permanent, dar și a
elementelor ce aparțin lui. Este prezentată structura și modul de manifestare al capitalului
propriu, provizioanele și datoriile fianciare pe termen lung.
În cel de-al treilea capitol, lucrarea dispune de o aplicație practică pentru a facilita
înțelegerea temei abordate, dar și pentru a face legătura între teoretic și practic.

Proiect pentru certificarea competențelor profesionale- Nivel 4


Capitolul I
Prezentarea F.E. DORTY M.K. S.R.L.

1.1 Prezentare generală

Firma de exercițiu DORTY M.K. este o societate cu răspundere limitată înființată în


anul 2014 în cadrul Colegiului Economic “Mihail Kogălniceanu” din Focșani, ce constituie și
sediul societății, anume România, județul Vrancea, localitatea Focșani, Bulevardul Gării,
numărul 25.
Numărul de înmatriculare in Registrul Comerțului este J39/43/28.09.2014.
Codul Unic de înregistrare este RO1210006920.
Capitalul social al întreprinderii este de 50.000 RON, reprezentând echivalentul a 5.000
de acțiuni ce revin în mod egal celor 5 acționari ai firmei, fiecare acțiune având valoarea de
1.000 RON.

1.2 Obiectul de activitate


Obiectul de activitate al firmei este comerțul cu amănuntul al pâinii, produselor de
patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate, conform codului C.A.E.N. 4724.
Firma oferă numerose produse zaharoase, precum diferite tipuri de prăjituri, torturi, produse
pe bază de ciocolată belgiană și bomboane.

1.3 Principalii furnizori și clienți


Clienții efectivi, cât și cei potențiali, de toate vârstele, formează cererea pe piață. Dorty
intenționează să își atragă clientela oferindu-le doar produse de calitate, pentru toate
gusturile, cu o promptitudine remarcabilă. Principalii clienți ai firmei sunt atât persoanele
fizice, cât și persoanele juridice, care sunt atrași prin oferte lunare, mostre, cataloage,
prezentări deschise de produse.
Furnizorii firmei au fost atent selectați pe baza proptitudinii, responsabilității,
profesionalismului și a calității produselor lor. Alt factor important în selecția furnozorilor a
fost proximitatea lor de sediul firmei, astfel încât, aceștia se află în imediata apropiere pentru
a evita daunele aferente transportului îndelungat.

1.4 Organigrama firmei (1)


Firma a fost fondată în cadrul Colegiului Economic “Mihail Kogălniceanu” de către 5
asociați care formează Adunarea Generală a Asociaților. Managerul General al firmei,
Cîrneleagă Oana, coordonează și verifică activitatea din fiecare department, având în

Proiect pentru certificarea competențelor profesionale- Nivel 4


subordine Directorii din departamentele: Economic, Resurse Umane, Comercial, Marketing,
IT și cel Juridic.
Subordinea comaprtimentelor în fiecare departament este astfel:

 Directorul Economic are în subordine Compartimentul Financiar-Contabil


 Directorul Resurse Umane are în subordine Compartimentul Calcul Salarii
 Directorul Comercial are în subordine Compartimetul Desfacere și Compartimentul
Aprovizionare
 Directorul de Marketing are în subordine Compartimentul Promovare și Comaprtimentul
Publicitate
 Directorul IT are în subordine Compartimentul Informatic
 Departamentul Juridic are în subordine Juristul firmei

1.5 Organizarea compartimentului contabil


Compartimentul contabil întocmește documentația necesară ținerii evidenței contabile
ale activității firmei. Acesta înregistrează tranzacțiile efectuate, remunerarea salariaților și
alte operații interne.
Compartimentul se află sub supravegherea Directorului Economic, Rău Nicoleta.
Acesta este format din Contabilul-Șef al firmei, Popa Georgiana.În subordine se află
Contabilul Vlad Alexandra.

Proiect pentru certificarea competențelor profesionale- Nivel 4


Capitolul II
Capitalul permanent- sursă de finanțare a întreprinderii

Capitalul permanent reprezintă ansamblul surselor de finanțare stabile de care


dispune o întreprindere. Altfel spus, reprezintă sursele de finanțare utilizate de o
întreprindere, de o manieră permanentă, durabilă. De regulă, aceste surse reunite sub
denumirea de capitaluri presupun finanțarea întreprinderii pe o perioadă mai mare de un an.

2.1 Structura și fomele de manifestare a capitalului permanent

Structural, capitalurile permanente cuprind:

 capitalurile proprii;
 parte din provizioanele pentru riscuri și cheltuieli, previzibilă la sfârșitul unui
exercțtiu, care este asimilată capitalurilor proprii;
 capitalurile împrumutate, adică împrumuturile pentru o perioadă mai mare de un
an (datorii pe termen mediu și lung);

2.2 Capitalul propriu

Capitalul propriu cuprinde sursele propii de formare a activelor întreprinderii. Acesta


reprezintă dreptul asociaților/acționarilor în activele entității, după deducerea tuturor
datoriilor. În raport cu sursele de constituire, capitalul propriu este format din:

 Capitalul social
 Prime de capital
 Rezerve
 Rezerve din reevaluare
 Rezultatul reportat
 Rezultatul exercițiului

A. Capitalul social ce reprezentintă condiția de bază a existenței și funcționării


întreprinderii. Acesta este constituit prin aportul în natură și/sau în bani al asociaților sau
acționarilor și se evluează la valoarea nominală a acțiunilor sau a părților sociale. El poate fi
capital social vărsat sau capital social nevărsat.

Evidența capitalului social se ține cu ajutorul contului 101 “Capital social”, cont cu
funcțiune de Pasiv dezvoltat pe conturi sintetice de gradul II. În credit se înregistrează

Proiect pentru certificarea competențelor profesionale- Nivel 4


capitalul social constituit prin aporturile asociaților sau acționarilor la înființarea firmei sau la
majorare. Soldul creditor reflectă capitalul subscris existent, vărsat sau nevărsat.

Între asociați sau acționari și firmă apar legături cu ocazia înființării, majorării sau a
micșorării. Aceste legături se evidențiază în contabilitate cu ajutorul contului 456 “Decontări
cu asocații sau acționarii privind capitalul”. Contul este unul bifuncțional. În debit se
înregistrează creanța asupra asocaților sau acționarilor la înființarea firmei și la majorarea
capitalului social, precum și stingerea datoriei față de aceștia în momentul restituirii
aporturilor la retragerea din unitatea patrimonială. În credit se înregistrează stingerea creanței
asupra asociaților sau acționarlor la depunerea aporturilor subscrise, precum și datoria de
restituit la retragerea din unitatea patrimonială. Soldul debitor reflect creanțe pentru aporturi
subscrise nedepuse, iar cel creditor reflect datorii pentru aporturi de restituit.

Pentru înțelegerea teoretică,este data înființarea firmei Dorty ca exemplu. Aceasta a


fost făcută prin capitalul subscris și depus de către asociați cu următoarea structură:

 Numerar 10.000 lei


 Utilaje în valoare de 5.000 lei
 Obiecte de inventar în valoare de 1.000 lei

Înregistrarea subscrierii se face după următoarea expicație contabilă și depunere


contabilă. cu explicația aferentă.

1. Subscriere la capitalul social

1011 P + C
456 A/P + C

456 = 1011 16.000 lei


“Decontări cu “Capitalul
asocații/acționarii priopriu
privind capitalul” nevărsat”

2. Depunere aporturi

456 A/P + C
5311 A + D
2131 A + D
303 A + D
% = 456 16.000 lei
“Decontări cu asocații/acționarii
privind capitalul”
5311 “Casa în lei” 10.000 lei
2131“Echipamente 5.000 lei
tehnol. ”
303 “Materiale de 1.000 lei
natura obiectelor de
inventar”

Proiect pentru certificarea competențelor profesionale- Nivel 4


În mod concomitent, obligatoriu se face înregistrarea:

Vărsare capital social:

1011 P - D
1012 P + C

1011 = 1012 16.000 lei


“Capitalul priopriu “Capitalul priopriu vărsat”
nevărsat”

Majorarea capitalului social se face prin următoarele etape:

 Noi aporturi în bani sau în natură


 Prin operațiuni interne (încorporare prime de paital, rezerve, diferențe din reevaluare și cote
părți din profit)
 Prin conversia obligațiunilor în acțiuni

Micșorarea capitalului social se face după forma:

Acționarul X se retrage din unitate. Aportul adus va fi restituit printr-un utilaj în valoare de
2.700 lei pentru care s-a înregistrat amortizare în valoare de 1.200 lei, dar și prin numerar în
valoare de 2.500 lei.

a) Micșorare capital social

1012 P - D
456 A/P + C
1012 = 456 4.200 lei
“Capitalul priopriu “Decontări cu asocații/acționarii
vărsat” privind capitalul”
b) Restituire aport

456 A/P - D
2136 A - C
2813 P - D
% = 2131 “Echipamente tehnologice” 2.700 lei
456 “Decontări cu 1.700 lei
asocații/acționarii privind
capitalul”
2813 “Amortizarea 1.00 lei
instalațiilor și a mijloacelor
de transport”

Proiect pentru certificarea competențelor profesionale- Nivel 4


5311 A - C 456 = 5311 2.500 lei
456 A/P - D “Decontări cu “Casa în lei”
asocații/acționarii
privind capitalul”

B. Primele de capital care apar la majorarea capitalului social, și anume la emisiunea de


noi acțiuni , în urma a noi aporturi în bani sau în natra, la fuziunea societății și la conversia
obligațiilor în acțiuni. Acestea se evidențiază în contabilitate cu ajutorul contului 104 “Prime de
capital” dezvoltat pe conturi sintetice de gradul II. Contul are funcțune de pasiv. În credit se
înregistrează constituirea primelor de capital, iar în debit se înregistrează utilizarea primelor de
capital. Soldul creditor reflect prime de capital existente în patrimoniu.
Primele de capital pot fi:
 Prime de emisiune: în cazul aporturilor în bani
Valoarea primelor de emisiune se determină după formula:

, unde: Pe- prime de emisiune


Pe= (Ve - Vn) x nr.acț. Ve- valoarea de emisiune
Vn- valoarea nominală

Valoarea nominală se determină astfel:

, unde: Vc- valoarea contabilă


𝐀𝐍𝐂 ANC- Activ Net Contabil
Ve  Vc =
𝐧𝐫.𝐚𝐜ț.

Activul Net Contabil se determină după formula:

ANC= Cp – Af
,unde: Cp- capital propriu
Af- active fictive: Cheltuieli de constituire,
Cheltuieli în avans, Prime de rambursare a obigațiunilor

 Prime de aport: în cazul aporturilor în natură


Valoarea primelor de emisiune se află folosind formula:

Pa = Vap – Vn x nr. Acț. ,unde: Pa- prime de aport


Vap- valoarea nominală

 Prime de fuziune: la fuziunea societății comerciale


 Prime de conversie: la conversia obligațiunilor în acțiuni

Proiect pentru certificarea competențelor profesionale- Nivel 4


C. Rezervele: evidența lor se ține cu ajutorul contului 106 “Rezerve”, cont cu funcțiune de
Pasiv.

Capitolul III
Aplicație practică tip monografie contabilă

La începutul lunii octombrie, firma de exercițiu Dorty prezintă următoarele Totaluri


de Sume Precendente:

Simbol cont Total Sume Precedente (lei)


D C
1012 - 50.000
371 31.000 21.266
378 3.150 5.000
401 15.100 22.320
4111 27.280 17.140
4423 500 1.460
4426 4.320 4.320
4427 5.280 5.280
4428 4.116 6.000
5121 65.780 18.700
5191 300 7.400
5311 8.700 6.640
607 14.000 14.000
707 17.150 17.150

Proiect pentru certificarea competențelor profesionale- Nivel 4


În decursul lunii, firma Dorty înregistrează următoarele operații:

1. Firma achiziționează de la F.E. AROMA M.K. S.R.L mărfuri în valoare de 258,33 lei
conform Factură Fiscală nr. 12 din data de 1.10.2014.
2. Firma achită valoarea Facturii Fiscale nr. 12 din data de 1.10.2014. conform Chitanță nr. 1
din data de 1.10.2014
3. Firma achiziționează de la F.E. B&B COSMETICS S.R.L mărfuri în valoare de 3270 lei
conform Factură Fiscală nr. 13 din data de 1.10.2014.
4. Firma achită valoarea Facturii Fiscale nr. 13 din data de 1.10.2014. conform Ordin de Plată
nr. 10 din data de 1.10.2014
5. Firma achiziționează de la F.E. AROMA M.K S.R.L mărfuri în valoare de 452,35 lei
conform Factură Fiscală nr. 17 din data de 3.10.2014.
6. Firma achită valoarea Facturii Fiscale nr. 17 din data de 3.10.2014. conform Ordin de Plată
nr. 4 din data de 3.10.2014
7. Firma vinde societății B&B COSMETICS S.A. mărfuri în valoare de 172,44 lei conform
Factură Fiscală nr. 1 din data de 1.10.2014, aplicând adaos comercial de 30%.
8. Firma încasează valoarea Facturii Fiscale nr. 1 din data de 1.10.2014. conform Chitanță nr.
1 din data de 1.10.2014
9. Firma vinde societății DECOR S.R.L. mărfuri în valoare de 2306,44 lei conform Factură
Fiscală nr. 2 din data de 2.10.2014, aplicând adaos comercial de 30%.
10. Firma încasează valoarea Facturii Fiscale nr. 2 din data de 1.10.2014. conform Chitanță nr.
2 din data de 2.10.2014
11. Firma vinde societății AROMA M.K S.R.L. mărfuri în valoare de 2356,48 lei conform
Factură Fiscală nr. 3 din data de 12.10.2014, aplicând adaos comercial de 30%.
12. Firma încasează valoarea Facturii Fiscale nr. 3 din data de 12.10.2014. conform Ordin de
Plată nr. 1 din data de 12.10.2014
13. Salariatul Porova Ionelia înregistrează 8 ore suplimentare, Negoiță Dragoș 10 ore, Radu
Andreea 12ore, Rău Nicoleta 7 ore și Dragu Andrei 13 ore.
14. Salariatului Porova Ionelia i se acordă un avans în valoare de 500 lei,salariatului Negoiță
Dragoș 700 lei, salariatului Radu Andreea 600 lei, salariatului Rău Nicoleta 500 lei și
salariatului Dragu Andrei 700 lei, conform listă de avans chenzinal din data de 14.10.2014.
15. Firma vinde mărfuri în valoare de 3000 lei coform monetar în data de 20.10.2014, aplicând
TVA de 9%.
16. Firma virează bani în cont din casierie în valoare de 1.000 leim pe data de 23.10.2014.

Proiect pentru certificarea competențelor profesionale- Nivel 4


Bibliografie

 Dima M., „Contabilitatea societăților comerciale”, Editura Universitară,


Ristea M București, 2002
 Grigorescu I., „Contabilitate în administrația publică”, Editura Universității
Păvăloaia L. „Alexandru Ioan Cuza” Iași, 2015
 Ristea M. „Contabilitatea financiară” , Editura Universitară, București,
2005
 Ristea M. Și „Contabilitatea întreprinderii”, Vol. 1 , Editura Mărgăritar, București,
colaboratori 1997
 *** http://www.rasfoiesc.com/business/economie/LUCRARE-ATESTAT-
TEHNICIAN-IN-A95.php
 *** https://ro.wikipedia.org/wiki/Contabilitate
 *** http://www.comunicatedepresa.ro/capital-permanent/definitie/
 *** http://didu.ulbsibiu.ro/myself1/x-
resurse/resurse/r_1590221323934_Contabilitate_financiara_I/1/Cont
abilitat_%20financiara.pdf

Proiect pentru certificarea competențelor profesionale- Nivel 4


Anexe

(1) Organigrama firmei

Proiect pentru certificarea competențelor profesionale- Nivel 4

S-ar putea să vă placă și