Sunteți pe pagina 1din 2

FISA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei CERCETARI OPERATIONALE


Domeniul de studiu Inginerie Civila
Specializarea Managementul proiectelor şi evaluarea proprietăţii
Codul disciplinei 42141310
Titularul disciplinei Şef lucr dr ing Ovidiu Gavriş
Colaboratori Prof dr ing Danicel Florea
Sef lucrari dr ing Livia Anastanasiu
Catedra Management şi Tehnologie în Construcţii
Facultatea Construcţii

Sem. Tipul disciplinei Curs Aplicaţii Curs Aplicaţii Stud. Forma de

TOTAL

Credit
Ind. verificare
[ore/săpt.] [ore/sem.]
S L P S L P
3 Ştiinţific 2 2 28 28 74 130 5 E/N

Competenţe dobândite: Intocmirea unui buget optimizat. Optimizarea transporturilor si ale cheltuielilor pentru
organizari de santier
Cunoştinţe teoretice, (Ce trebuie sa cunoască) Disciplinele fundamentale ( rezistenta, fundatii, metal, beton,
constructii de specialitate, tehnologie si organizare)

Deprinderi dobândite: (Ce ştie să facă).


După parcurgerea disciplinei studenţii vor fi capabili:
 Sa optimizeze anumite cheltuieli pe santier.
 Sa realizeze un optim al distantelor de transport si al punctelor de aprovizionare astfel incat pretul de punere in
opera al unor materiale sa nu creasca mult cu dist de transport
 Sa optimizeze drumul critic al unei lucrari
 Sa realizeze o gestionare si o miscare optima a muncitorilor ca numar si calificari pe santier
Abilităţi dobândite: (Ce echipamente, instrumente ştie să mânuiască)
Utilizarea programelor MATEMATICA,MICROSOFT PROJECT, PRIMAVERA

Cerinţe prealabile ( Dacă este cazul)

A. Curs (titlul cursurilor + programa analitica)


1 Notiuni generale de cercetari operationale. Rolul modelarii in cercetarea operationala. Formatul general al
unei probleme de optim
2 Programare liniara. Formatul general al unei probleme liniare. Forma standard;
3 Programare liniara. Teoreme fundamentale. Rezolvare prin metoda grafica;
4 Rezolvarea problemei prin descriere totala. Sisteme de restrictii;
5 Metoda simplex de rezolvare a problemei liniare. Exemple;
6 Rezolvarea problemei de maxim in programarea liniara;
7 Rezolvarea problemei de minim. Exemple adaptate la domeniul constructii;
8 Degenerarea in problema liniara. Probleme de reoptimizari;
9 Problema duala;
10 Probleme de transport pentru domeniul constructii. Metoda coltului stanga sus. Metoda costului unitar
minim . Metoda penalitatilor maxime si a costurilor minime;
11 Probleme de transport neechilibrate. Probleme de afectare ( mijloace de transport, org de santier etc);
12 Teoria grafurilor. Definitii Drumul minim intr-un graf. Drumul critic. Plan calendaristic;
13 Optimizari multicriteriale. Conditii de risc;
14 Determinarea drumului de valoare optima . Retele de transport;

1
FISA DISCIPLINEI

B1. Aplicaţii – Lucrari (lista lucrări, teme de seminar, conţinutul proiectului de an)

1 Optimizarea costurilor unei lucrari utilizand metoda grafica ( 3 sedinte)


2. Optimizarea costurilor unei lucrari utilizand metoda SIMPLEX ( 3 sedinta)
3. Rezolvarea unei probleme duale ( 2 sedinte)
4. Rezolvarea unei probleme de transport ( 3 sedinte)
5. Drumul critic al unei lucrari ( 3 sedinta)

B2. Sala laborator (Sala/suprafata, adresa)


Echipament Descriere echipament Anul
achiziţiei
Calculatoare PC- Dell 2008

C. Studiul individual (tematica studiilor bibliografice, materiale de sinteză, proiecte, aplicaţii etc.)
1. Carti de specialitate, articole din reviste, simpozioane sau conferinte.
2. Optimizari cu ajutorul programului Matematica
3. Rezolvari de probleme de optimizare
Structura Studiu Rezolvări Pregătire Timp Studiu Total ore pregătire individuală
studiului materiale teme, lab., aplicaţii alocat bibliografic
individual curs proiecte examinărilor suplimentar
Nr. ore 28 10 10 16 64

D. Strategii si metode de predare


- Se porneste de la o situatie reala care trebuie optimizata, se formuleaza problema si se prezinta modul de
rezolvare a acesteia

Bibliografie (Cursuri, îndrumătoare de lucrări, proiect, culegeri de probleme)


In biblioteca UTC-N
1. G Boldur, s.a – Cercetare operationala cu aplicatii in constructii. EDP 1979
2. M Cocan – Cercetari operationale.1979
3. C Dumbrava – Cercetari operationale Lito IPCN 1987
4. E Rusu, s.a – Fundamentarea deciziilor in management prin metode ale cercetarii operationale
Materiale didactice virtuale

Modul de examinare şi atribuire a notei


Modul de examinare Lucrare scrisa + sustinerea lucrarilor de laborator
Componentele notei Subiecte din teorie si sustinerea lucrarilor
Formula de calcul a notei 70% lucrarea scrisa + 30% sustinerea proiectului

Responsabil disciplină,

Dr ing Ovidiu Gavris