Sunteți pe pagina 1din 146

Consiliul Naţional pentru Studierea

Arhivelor Securităţii
(C.N.S.A.S.)

Raport de activitate privind anul 2010

Bucureşti, 2011
Raport de activitate privind anul 2010

Cuprins

Introducere ................................................................................. 5

I. Accesul persoanelor la propriul dosar .............................. 11


I.1. Consultarea fondului arhivistic .............................................. 11
I.2. Deconspirarea informatorilor în urma exercitării dreptului
de acces la dosar ............................................................................. 15
I.3. Deconspirarea şi analiza activităţii foştilor lucrători
ai Securităţii în urma accesului la dosar ....................................... 18
I.4. Eliberarea copiilor solicitate în urma accesului la dosar .... 21
II. Accesul la documentele necesare aplicării
Legii nr. 221 / 2009 .......................................................... 25
III. Verificările de interes public – Art. 3, lit. a-z .................... 28
IV. Situaţia verificărilor de interes public transmise de
Consiliu în instanţă .......................................................... 33
Grafic sinoptic .................................................................. 37
V. Situaţia fondului arhivistic deţinut de C.N.S.A.S. ........... 38
VI. Activitatea de cercetare şi informare a opiniei
publice .............................................................................. 43
VII. Managementul economic şi financiar ............................... 51

3
Raport de activitate privind anul 2010

Lista acţiunilor în constatare iniţiate de Consiliu


în anul 2010 ....................................................................... 56

Synopsis ................................................................................... 127

Centrul de Istorie Orală „Constantin Ticu Dumitrescu”


al C.N.S.A.S. – Lista persoanelor intervievate ................ 134

Harta Reţelei Europene a Instituţiilor Oficiale care


Administrează Dosarele fostelor Poliţii Secrete
Comuniste ....................................................................... 143

4
Raport de activitate privind anul 2010

INTRODUCERE

În România postcomunistă, istoria predării dosarelor fostei


poliţii secrete comuniste în custodia unei instituţii autonome, aflată
sub controlul Parlamentului, a fost lungă şi complicată. Anul 2010 a
confirmat, credem, faptul că misiunea publică a Consiliului Naţional
pentru Studierea Arhivelor Securităţii (C.N.S.A.S.) atinge cote din ce
în ce mai consistente. Administrarea, protejarea, recondiţionarea şi
punerea la dispoziţia publicului interesat a celor peste 24 de kilometri
liniari de arhivă documentară este un fapt indubitabil şi, mai ales,
vizibil pentru toţi cei care se adresează C.N.S.A.S. în acest sens. Din
materialul prezentat în Raportul de faţă se desprind trei mari direcţii
pe care s-a concentrat activitatea instituţiei noastre în anul 2010, după
cum urmează:
I. Intensificarea activităţilor legate de mandatul public principal
încredinţat C.N.S.A.S. de către Parlamentul României şi care privesc:
(a) accesul persoanelor la propriul dosar; (b) deconspirarea
informatorilor în urma exercitării dreptului de acces la dosar; (c)
deconspirarea şi analizarea activităţii foştilor lucrători ai Securităţii în
urma accesului la dosar; (d) eliberarea copiilor solicitate în urma
accesului la dosar; (e) accesul la documentele necesare aplicării Legii
nr. 221/2009; (f) verificările de interes public – Art. 3 lit. a-z din

5
Raport de activitate privind anul 2010

Legea nr. 293/2008; (g) completarea, inventarierea şi prelucrarea


fondului de arhivă. Cifrele prezentate în acest Raport arată creşteri
substanţiale la majoritatea indicatorilor privind activităţile desfăşurate
de C.N.S.A.S. în acest sens.
II. Declanşarea procesului de digitizare sistematică a Arhivei
C.N.S.A.S. şi extinderea activităţilor de cercetare ştiinţifică şi
informare a opiniei publice. Astfel, în anul 2010 Colegiul C.N.S.A.S. a
aprobat achiziţionarea unui scanner pentru digitizarea microfilmelor şi
a unor echipamente pentru fotografierea digitală a documentelor prin
atragere de fonduri externe, prin colaborare în cadrul unor proiecte
internaţionale. De asemenea, pe parcursul anului trecut Colegiul
C.N.S.A.S. a hotărât să extindă cadrul general al activităţilor legate de
consemnarea istorică a acţiunilor represive ale fostei Securităţi. Astfel,
în luna februarie 2010 Colegiul a aprobat în unanimitate proiectul de
înfiinţare a Centrului de Istorie Orală al C.N.S.A.S., ce poartă numele
regretatului Constantin Ticu Dumitrescu. În aceeaşi ordine de idei, în
luna octombrie 2010 a fost demarat proiectul de instituţionalizare, în
parteneriat cu Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” şi prin atragere de
fonduri externe, a unei conferinţe anuale – Conferinţa Naţională
„Comunismul Românesc” (C.N.C.R.) – dedicate comunismului
românesc în context Est-Central European (prima conferinţă a avut

6
Raport de activitate privind anul 2010

loc în luna martie 2011). Trebuie amintit şi faptul că în luna


septembrie 2010 a fost finalizat proiectul de înnoire a site-ului oficial
al instituţiei noastre, care a fost regândit în sensul de a oferi celor
interesaţi de problematica acţiunilor fostei Securităţi, în contextul mai
larg al comunismului românesc, acces la diferite informaţii specifice,
inclusiv la documente istorice în format pdf, ce pot fi descărcate
gratuit.
III. Intensificarea colaborării cu instituţiile similare din Europa
Centrală şi de Est. În acest sens, trebuie menţionat faptul că în anul
2008 C.N.S.A.S. s-a numărat printre membrii fondatori ai Reţelei
Europene a Instituţiilor Oficiale care Administrează Dosarele fostelor
Poliţii Secrete Comuniste (European Network of Official Authorities
in Charge of Secret-Police Files). Ca o recunoaştere a activităţii
depuse de către instituţia noastră, în luna octombrie 2010, cu prilejul
reuniunii anuale ce a avut loc la Varşovia, C.N.S.A.S. a fost ales să
conducă Reţeaua Europeană amintită pînă la reuniunea anuală a
acesteia din anul 2011. De asemenea, merită amintit faptul că
următoarea Reuniune Anuală a Reţelei Europene a Instituţiilor
Oficiale care Administrează Dosarele fostelor Poliţii Secrete
Comuniste va fi organizată la Bucureşti, în luna iulie 2011, în Sala
Drepturilor Omului din cadrul Parlamentului României.

7
Raport de activitate privind anul 2010

Nu putem încheia fără o serie de precizări privind creşterea


volumului de muncă depus anul trecut de personalul C.N.S.A.S., în
condiţiile scăderii continue a creditelor bugetare alocate şi a numărului
de angajaţi. Pentru a avea o idee cu privire la felul în care se realizează
accesul la propriul dosar şi toate drepturile conexe, învederăm faptul
că an după an numărul celor care exercită la cerere acest drept s-a
dublat. Astfel, dacă în anul 2009 s-au înregistrat 3.690 de cereri noi de
acces la propriul dosar, în anul 2010 s-au înregistrat 5.187 de cereri.
De asemenea, ca urmare a unor legi speciale1, prin care statul român
s-a angajat să repună în drepturi sau să cinstească memoria celor care
au suferit în perioada regimului comunist, activitatea instituţiei şi, pe
cale de consecinţă, volumul de muncă depus de angajaţii noştri au
crescut considerabil.
Amintim aici doar cazul Legii nr. 221/2009, în temeiul căreia
numărul solicitărilor de documente sau dosare din Arhiva C.N.S.A.S.
din partea instanţelor de judecată sau a petenţilor (persoane fizice) a
cunoscut o creştere fără precedent. Astfel, dacă în decursul întregului
an 2009 s-au înregistrat în total 1.405 cereri, în anul 2010 s-au

1 Alte legi cu caracter special în aplicarea cărora Consiliul are atribuţii sunt:

Legea nr. 188/1999, modificată şi completată, privind statutul funcţionarului


public; Legea nr. 161/2003, privind regimul incompatibilităţilor în ocuparea
funcţiilor sau demnităţilor publice; Legea nr. 303/2004, privind Statutul
Magistraţilor; şi Legea nr. 341/2004, a Recunoştinţei faţă de Eroii Martiri şi
Luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.
8
Raport de activitate privind anul 2010

înregistrat, în total, nu mai puţin de 9.177 de cereri, ceea se traduce


printr-o creştere de 653%. Aceste precizări de natură cantitativă
trebuie înţelese în contextul unei activităţi din ce în ce mai complexe
din perspectivă calitativă, care presupune efectuarea unor multiple
operaţiuni specializate, ce nu pot fi executate decât de persoane având
o experienţă profesională adecvată. În aceeaşi ordine de idei, trebuie
amintit faptul că, deşi C.N.S.A.S. administrează o arhivă de mărime
comparabilă şi are o structură şi obligaţii legale cvasisimilare cu
instituţiile omologe din Germania sau Polonia, instituţia noastră are
prevăzute în schemă doar 300 de posturi, dintre care au fost finanţate
la începutul anului 2010 doar 255 de posturi, ele ajungând la circa 230
la sfârşitul anului. În Germania, BStU a dispus de un maximum de
3.076 de angajaţi în 1995, în prezent numărul acestora ajungând la
1.825; în Polonia, la IPN, lucrează circa 2.100 de persoane.
Volumul activităţilor desfăşurate de instituţia noastră în 2010 a
continuat să crească, în condiţiile în care sumele alocate din bugetul de
stat pentru cheltuieli de personal au scăzut constant în ultimii trei ani,
după cum urmează: de la 13.940 mii lei în 2008, la 12.770 mii lei în
2009, ajungând la 10.866 mii lei în 2010. Reducerea în continuare a
creditelor bugetare, precum şi a numărului de posturi finanţate, poate
afecta păstrarea funcţionalităţii instituţiei în termenii mandatului

9
Raport de activitate privind anul 2010

conferit de legile în vigoare. Amintim aici şi faptul că echipamentele


cu care lucrăm (calculatoare, imprimante, copiatoare, scannere,
aparate de fotografiat digitale) sunt supuse unei uzuri fizice extrem de
rapide. Mai mult, creşterea volumului activităţilor educaţionale şi de
informare a publicului larg cu privire la acţiunile fostei Securităţi în
contextul dictaturii comuniste din România desfăşurate de C.N.S.A.S.
necesită cheltuieli suplimentare care nu pot fi acoperite numai prin
atragerea de fonduri externe.
Sperăm că aceste precizări vor contribui la o mai bună înţelegere
a problemelor dificile cu care C.N.S.A.S. s-a confruntat pe parcusul
anului 2010, permiţând astfel o evaluare corectă a eforturilor depuse
constant de personalul instituţiei noastre în vederea îndeplinirii
mandatului încredinţat de către Parlamentul României.

Dr. Dragoş Petrescu

Preşedinte al Colegiului C.N.S.A.S.

10
Raport de activitate privind anul 2010

CAPITOLUL I
ACCESUL PERSOANELOR LA PROPRIUL DOSAR

I.1. CONSULTAREA FONDULUI ARHIVISTIC

Accesul cetăţenilor români şi străini2 la documentele şi


informaţiile instrumentate de Securitate, reglementat chiar de primul
articol al Legii nr. 293/2008, constituie principalul mandat public
încredinţat Consiliului de către Parlamentul României, în primul rând
ca reparaţie morală pentru pierderile şi abuzurile suferite din partea
statului comunist. Dreptul de acces la propriul dosar are ca obiect
toate materialele arhivistice deţinute de C.N.S.A.S. cu privire la
beneficiarii îndreptăţiţi ai legii, indiferent de suportul pe care au fost
stocate informaţiile. În categoria beneficiarilor îndreptăţiţi legea
română include atât titularii dosarelor accesate, cât şi rudele până la
gradul IV inclusiv.3

2 Dreptul de acces la documentele din arhiva Securităţii este garantat de lege


atât pentru persoanele care au deţinut cetăţenia română în perioada 1945-1989,
cât şi pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi NATO.
3 Accesul la dosarul rudelor până la gradul IV este permis de lege doar pe baza

certificatului de moştenitor sau cu acordul scris al titularilor, dacă sunt în viaţă.


11
Raport de activitate privind anul 2010

Exercitarea dreptului de acces la dosar se face la cerere,


soluţionarea acesteia presupunând parcurgerea obligatorie a
următoarelor etape:

 Consultarea evidenţei generale a dosarelor preluate şi gestionate


de instituţie.
 Iniţierea unei corespondenţe cu foştii deţinători de arhivă, în
scopul identificării unor eventuale dosare/documente care nu au
fost preluate de Consiliu şi care privesc persoane pentru care s-a
invocat dreptul de acces.
 Verificarea la raft a dosarelor identificate, în scopul prevenirii
situaţiilor în care înregistrarea din evidenţa generală nu corespunde
conţinutului documentelor.
 Transportarea dosarelor de la depozitul din Popeşti - Leordeni la
sediul central al Consiliului şi programarea petentului. Petiţionarii
îndreptăţiţi pot accesa documentele ori de câte ori doresc, numărul
şedinţelor de vizionare nefiind restricţionat. De asemenea, la cererea
lor şi după semnarea unor declaraţii pe proprie răspundere, petenţii
pot consulta dosarele însoţiţi de alte persoane.

În anul 2010, Consiliul a înregistrat cereri noi de acces la dosar


pentru 5.187 de persoane, cu 40,5% mai mult decât în anul 2009,
când în aceeaşi categorie s-au înregistrat cereri pentru 3.690 de
persoane. Concomitent cu procesarea cererilor noi, se reiau
operaţiunile descrise mai sus şi pentru cererile vechi, adresate
Consiliului înainte de preluarea arhivei fostei Securităţi, sau care nu au
putut fi soluţionate anterior.

12
Raport de activitate privind anul 2010

2009 2010

5187
6000
3690
4000

2000

0
Situaţia cererilor de acces la dosar în anul 2010, comparativ cu 2009.

Interesul beneficiarilor Legii pentru documentele gestionate de


C.N.S.A.S. se reflectă nu doar în creşterea substanţială a numărului de
cereri noi, ci şi în creşterea cu 13,4% a numărului prezenţelor la sala
de lectură, de la 2.468 de şedinţe de vizionare în 2009, la 2.799
şedinţe de vizionare în 2010.4 Între persoanele prezente la sala de
lectură în 2010, 1.714 au fost petenţi noi, cu 21,4% mai mult decât
în anul anterior, creştere pe care o considerăm relevantă în evaluarea
interesului public, nu doar faţă de documentele din arhiva Consiliului,
ci şi faţă de problematica deconspirării Securităţii, în genere.
Exercitarea dreptului de acces la dosar în anul 2010 s-a concretizat în
consultarea a 4.519 cote arhivistice, însumând 9.844 de volume.
4 Raportând cele 2.799 şedinţe de vizionare la cele 257 de zile lucrătoare din

2010, rezultă o medie de 11 persoane prezente zilnic la sala de lectură a


Consiliului, pentru a-şi consulta propriul dosar. În acelaşi spaţiu funcţional au
fost însă programaţi zilnic şi 9 cercetători acreditaţi, potrivit bilanţului
departamentului de specialitate (vezi capitolul rezervat activităţii de cercetare şi
informare publică). Capacitatea maximă a sălii de lectură a Consiliului este de 25
de persoane, inclusiv însoţitorii petenţilor şi personalul propriu.
13
Raport de activitate privind anul 2010

2009 2010

2468 2799
3000

2000

1000

0
Situaţia şedinţelor de vizionare în anul 2010,
comparativ cu 2009.

În cazul în care procedura standard nu permite soluţionarea unei


cereri de acces, altfel spus în cazul petenţilor pentru care nu au fost
identificate dosare individuale nici în evidenţele Consiliului, nici în
evidenţele foştilor deţinători de arhivă, sunt necesare operaţiuni
speciale, de studiere şi selectare a informaţiei din dosare tematice, de
obiectiv sau de grup. În 2010, s-au efectuat astfel de selecţii pentru 241
de persoane, pentru care s-au studiat şi extras documente din 1.070
de volume. Creşterea cu 44% a acestui indicator (raportat la cele 167
de persoane ale căror cereri au necesitat „periaje” din dosare
colective în 2009) semnalează faptul că, o dată cu creşterea interesului
public faţă de arhiva Securităţii, creşte şi importanţa procesării
fondului arhivistic în soluţionarea cererilor de acces la dosar.

14
Raport de activitate privind anul 2010

I.2. DECONSPIRAREA INFORMATORILOR ÎN URMA


EXERCITĂRII DREPTULUI DE ACCES LA DOSAR

Dreptul persoanei de a cunoaşte identitatea reală a celor care,


sub un nume conspirativ, au transmis Securităţii informaţii
consemnate în documentele studiate reprezintă o componentă
esenţială a accesului la dosar şi un mijloc nu mai puţin important de
deconspirare a aparatului represiv comunist. Interesul legitim pentru
dezvăluirea surselor implicate în acţiunile Securităţii este direct
proporţional cu numărul celor care îşi studiază dosarul. La cererea
acestora, potrivit legii, Consiliul are obligaţia de a transmite în scris
numele real asociat unui nume conspirativ, cu condiţia ca identificarea
să se realizeze cu certitudine.
Încă de la înfiinţarea sa în anul 2000 şi, implicit, înainte de
preluarea arhivei Securităţii în anul 2006, Consiliul s-a aflat în situaţia
de a soluţiona exclusiv prin mijloace proprii cererile de deconspirare a
informatorilor, înaintate potrivit Art. 1 din Lege, respectiv, fără a avea
la dispoziţie o evidenţă generală5 care să permită stabilirea identităţii

5 Pentru înţelegerea adecvată a situaţiei, trebuie precizat că evidenţa sau


cartoteca generală a Securităţii, preluată de Consiliu în 2009 în formatul pe
hârtie, conţine fişe cu datele de identitate reale ale titularilor de dosar, precum şi
alte informaţii arhivistice, dar nu conţine date privind modul de conspirare a
surselor. Din acest motiv, cartoteca generală a Securităţii nu poate fi utilizată ca
instrument de lucru în soluţionarea cererilor de deconspirare depuse de petenţi.
15
Raport de activitate privind anul 2010

reale a unei surse pornind doar de la numele conspirativ menţionat în


documente. În consecinţă, specialiştii Consiliului au creat şi
perfecţionat de-a lungul timpului evidenţe electronice şi baze de date
proprii, care au permis creşterea constantă a numărului de informatori
deconspiraţi la cererea petenţilor. Procedura de lucru este foarte
complexă şi presupune parcurgerea obligatorie a următoarelor etape:

● Analiza dosarelor sau a documentelor care fac obiectul cererii de


deconspirare.
● Procesarea, în baza de date specifică, a informaţiei relevante
pentru soluţionarea cererii.
● Identificarea şi studierea altor dosare din arhiva C.N.S.A.S., care
conţin informaţii utile pentru soluţionarea cererii.
● Selectarea documentelor sau a informaţiilor care permit
identificarea cu certitudine a unei surse, în condiţiile legii, şi întocmirea
unui raport de specialitate prezentat Colegiului. Raportul de
specialitate este particularizat în funcţie de cerere, chiar dacă sursa
deconspirată este aceeaşi pentru mai multe solicitări.
● Analiza şi aprobarea notei de deconspirare în şedinţă de Colegiu.
● Redactarea unui răspuns scris către solicitant, în care se
consemnează numele conspirativ, numele real şi datele de identitate
ale sursei care a făcut obiectul cererii de deconspirare.

Utilizând procedura de mai sus, în anul 2010 au fost


deconspiraţi 847 de informatori, cu 14,6% mai mult decât în 2009,

16
Raport de activitate privind anul 2010

când au fost comunicate petenţilor numele reale şi datele de identitate


pentru 739 de persoane cu nume conspirativ, consemnat în dosarele
studiate în temeiul dreptului de acces.

2009 2010

1000 739 847

500

0
Numărul informatorilor deconspiraţi la cerere în anul 2010,
comparativ cu 2009.

În analiza cifrelor de mai sus, este important şi faptul că baza


de date specială şi procedura de lucru permit monitorizarea constantă
a tuturor cererilor de deconspirare, nu doar a celor noi. Astfel,
stabilirea identităţii surselor este condiţionată doar de rezultatul
procesării documentelor din arhiva C.N.S.A.S. şi de respectarea
normelor legale, nu de data depunerii cererii de către petent.

17
Raport de activitate privind anul 2010

I.3. DECONSPIRAREA ŞI ANALIZA


ACTIVITĂŢII FOŞTILOR LUCRĂTORI AI SECURITĂŢII
ÎN URMA ACCESULUI LA DOSAR

Dreptul de acces la dosar şi dreptul persoanelor de a cunoaşte


numele real al surselor Securităţii sunt întregite firesc prin dreptul de a
cunoaşte identitatea ofiţerilor care au încălcat libertăţile fundamentale
ale omului în timpul regimului comunist. Reglementată de Art. 1 al. 7
al Legii, verificarea calităţii de lucrător al Securităţii se face la
solicitarea celor care au beneficiat de dreptul de acces la dosar, ceea ce
creează pentru Consiliu obligaţia de a identifica şi interpreta, în sens
juridic, documente care atestă acţiuni abuzive sau represive întreprinse
de o instituţie a statului împotriva propriilor cetăţeni. Verificarea
calităţii de lucrător al Securităţii presupune deci analiza individuală a
activităţii ofiţerilor şi subofiţerilor implicaţi în instrumentarea
dosarelor petiţionarilor.
Procedura de lucru în cazul verificării ofiţerilor de Securitate
impune parcurgerea următoarelor etape:

● Procesarea cererii de verificare şi identificarea angajaţilor


Securităţii care au participat activ la acţiunile consemnate în
documente.

18
Raport de activitate privind anul 2010

● Solicitarea datelor biografice şi a datelor profesionale de la foştii


deţinători de arhivă şi de la Direcţia pentru Evidenţa Persoanei şi
Administrarea Bazelor de Date (DEPABD).

● După primirea datelor biografice şi profesionale, identificarea


documentelor care atestă încălcarea drepturilor fundamentale ale
omului, urmată de întocmirea unei note de constatare pe numele
ofiţerilor de Securitate care au calitate procesuală (nu deţin această
calitate persoanele decedate).

● Analizarea notei de constatare în şedinţă de Colegiu şi


transmiterea ei în instanţă, către Curtea de Apel Bucureşti, în cazul
angajaţilor Securităţii care, prin acţiunile lor, au încălcat drepturile şi
libertăţile fundamentale ale omului. De asemenea, potrivit legii, un
exemplar al notei de constatare se transmite şi solicitantului
verificării. În scopul protejării vieţii private şi a imaginii terţilor,
notele de constatare şi documentele anexate se anonimizează,
înainte de a fi remise celor îndreptăţiţi.

În anul 2010, Consiliul a înregistrat 123 de cereri noi de


verificare a ofiţerilor de Securitate. Ca şi în cazul deconspirării
informatorilor, soluţionarea unei astfel de petiţii depinde în mod
esenţial de rezultatul studierii materialului arhivistic şi de valorificarea
lui, cu respectarea condiţiilor impuse de lege. Stabilind o procedură
profund democratică şi nediscriminatorie, legea română permite
verificarea cadrelor serviciilor secrete comuniste doar cu respectarea
prezumţiei de nevinovăţie şi doar ca analiză individuală a activităţii

19
Raport de activitate privind anul 2010

fiecărui ofiţer. Astfel, la cererea persoanelor care au avut acces la


dosar, în anul 2010 C.N.S.A.S. a solicitat foştilor deţinători de arhivă şi
altor deţinători de evidenţe, datele biografice şi profesionale pentru
3.166 de ofiţeri, în cazul a 2.575 dintre ei răspunsurile rămânând
incomplete până la finele anului. Pentru 337 de ofiţeri de Securitate
cu date personale complete, Consiliul a solicitat instanţei Curţii de
Apel constatarea încălcării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
omului. Cifra indică o creştere cu 13,08%, faţă cei 298 de ofiţeri
pentru care s-au iniţiat acţiuni în constatare în anul 2009, în urma
accesului cetăţenilor la dosar.

2009 2010

400 298 337

200

0
Bilanţul verificării ofiţerilor de Securitate pentru care Consiliul
s-a adresat instanţei în 2010, comparativ cu 2009.

În cazul ofiţerilor fără calitate procesuală, pentru care petenţii au


cerut verificarea calităţii de lucrător al Securităţii, Consiliul a întocmit
până la finele anului 2010, pe baza documentelor studiate, 450 de fişe

20
Raport de activitate privind anul 2010

profesionale care pot fi consultate pe site-ul instituţiei. De asemenea,


au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea III, numele
a 144 de ofiţeri pentru care instanţele au decis, prin hotărâri definitive
şi irevocabile emise în 2010, că au încălcat, prin acţiunile lor, drepturile
şi libertăţile fundamentale ale omului. Privind retrospectiv, se poate
spune că în anul 2010 C.N.S.A.S. a deconspirat cel mai mare număr de
ofiţeri de Securitate, atât prin transmiterea cazurilor în instanţă, cât şi
punând la dispoziţia opiniei publice informaţii esenţiale despre
biografia profesională şi activitatea lor ca angajaţi ai aparatului represiv
comunist.

I.4. ELIBERAREA COPIILOR SOLICITATE


ÎN URMA ACCESULUI LA DOSAR

Petiţionarii îndreptăţiţi care îşi exercită dreptul de acces la dosar


potrivit Art. 1 din Lege, au dreptul de a solicita C.N.S.A.S. copii ale
materialului arhivistic studiat, indiferent de fondul în care a fost
integrat. Consiliul execută şi eliberează copiile în format electronic sau
pe suport hârtie, în funcţie de opţiunea petentului, însă numai cu
respectarea normelor legale de protejare a vieţii private, a imaginii şi
demnităţii persoanei, norme prevăzute în Legea nr. 667/2001 şi în

21
Raport de activitate privind anul 2010

Legea nr. 293/2008. În acest scop, prin procesare electronică sau


prelucrare manuală, după caz, se elimină prin acoperire cu bandă
neagră pasajele care pot afecta terţe persoane.
În anul 2010, s-au înregistrat 2.462 de cereri noi privind
eliberarea de copii către persoanele care şi-au exercitat dreptul de
acces la dosar, în temeiul Art. 1 din Lege. În consecinţă, Consiliul a
executat 304.243 de copii, cu 15% mai mult decât în anul anterior,
când pentru soluţionarea unor cereri similare s-au eliberat 264.417
copii. Creşterea constantă a numărului de copii emise după
documentele deţinute de C.N.S.A.S. atestă în egală măsură interesul
public şi importanţa arhivei Securităţii pentru principalii ei beneficiari
- cetăţenii români. Sumele încasate de Consiliu după achitarea costului
de 0,20 lei per copie sunt virate integral la bugetul de stat.

2009 2010

400000
264.417 304.243
300000

200000

100000

0
Situaţia comparativă a copiilor eliberate de Consiliu
în urma accesului la dosar, în 2009 şi 2010.

22
Raport de activitate privind anul 2010

O categorie aparte de documente eliberate la cerere de către


Consiliu o reprezintă actele, înscrisurile, manuscrisele şi fotografiile
personale, confiscate de Securitate şi arhivate în dosarele care fac
obiectul dreptului de acces. Pentru păstrarea integralităţii fondului
arhivistic, Consiliul execută copii ale documentelor înainte de a le
restitui proprietarilor în original. În 2010, au fost executate 1.249 de
copii ale unor acte şi înscrisuri personale confiscate de Securitate şi
care au fost înapoiate solicitanţilor.

23
Raport de activitate privind anul 2010

24
Raport de activitate privind anul 2010

CAPITOLUL II

ACCESUL LA DOCUMENTELE NECESARE


APLICĂRII LEGII Nr. 221/2009

Punerea în aplicare, prin acţiuni judecătoreşti, a Legii nr.


221/2009, privind condamnările cu caracter politic şi măsurile
administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie
1945 – 22 decembrie 1989, a creat pentru C.N.S.A.S. obligaţii noi, pe
lângă cele prevăzute în legea proprie de funcţionare. Astfel, la
solicitarea instanţelor sau a persoanelor interesate, Consiliul are
sarcina de a identifica şi elibera în copie din arhiva Securităţii
documentele care atestă caracterul abuziv al unor măsuri
administrative, politice sau penale adoptate de statul comunist
împotriva propriilor cetăţeni. În urma studierii dosarelor de interes
deţinute de C.N.S.A.S., se transmit fie instanţelor de judecată, fie
persoanelor fizice copii de pe sentinţe, mandate de arestare, mandate
de executare a pedepselor sau alte acte din care să rezulte perioada
detenţiei, fişe de penitenciar, documente privind reţineri şi arestări în
afara sentinţelor judecătoreşti, deportări, dislocări de persoane,
stabiliri de domicilii sau locuri de muncă obligatorii etc.
Numărul mare al celor care au suferit astfel de abuzuri în

25
Raport de activitate privind anul 2010

timpul regimului comunist, precum şi faptul că beneficiari ai Legii nr.


221/2009 pot fi inclusiv urmaşii victimelor explică în bună măsură
creşterea exponenţială a solicitărilor adresate Consiliului, de la 1.405
de cereri în 2009 (anul promulgării actului normativ), la 9.177 de
cereri noi primite de C.N.S.A.S. în 2010, dintre care 6.468 de cereri
aparţin persoanelor fizice, iar 2.709 de cereri au fost depuse de
instanţe. Astfel, creşterea numărului total de cereri privind Legea nr.
221/2009 a fost de 653%!

2009 2010

9.177
10000

5000
1.405

Evoluţia cererilor privind Legea nr. 221/2009,


înregistrate în anul 2009 şi în anul 2010.

Pentru soluţionarea cererilor menţionate mai sus, C.N.S.A.S. a


identificat în arhiva proprie şi a eliberat în copie autentificată 130.021
file de documente din dosarele Securităţii, dintre care 72.686 file au
fost transmise direct instanţelor, iar 57.335 file au fost eliberate către

26
Raport de activitate privind anul 2010

persoane fizice. Creşterea faţă de cele 7.436 file de documente


eliberate în copie în 2009, pentru aceeaşi categorie de cereri, este de
1.748%.

2009 2010

130.021
150.000

100.000

50.000 7.436
0
Situaţia comparativă a documentelor eliberate de C.N.S.A.S.
pentru aplicarea Legii 221/2009, în 2010 şi în anul anterior.

Pentru o evaluare corectă a efortului instituţional depus de


C.N.S.A.S. în scopul aplicării Legii nr. 221/2009, mai trebuie adăugat
şi faptul că un număr de 373 de dosare, totalizând 1.227 de volume
au fost certificate şi transmise tribunalelor în original, atunci când
respectarea termenelor urgente de soluţionare a cauzelor impunea
acest lucru. Comparativ cu anul 2009, volumul activităţilor specifice
desfăşurate de Consiliu pentru aplicarea legilor privind repunerea în
drepturi a înregistrat cea mai spectaculoasă creştere, deşi resursele
materiale şi mai ales cele umane aflate la dispoziţia instituţiei au scăzut
simţitor.

27
Raport de activitate privind anul 2010

CAPITOLUL III
VERIFICĂRILE DE INTERES PUBLIC – ART. 3 lit. a-z

Un capitol distinct al activităţii C.N.S.A.S. îl reprezintă


verificările de interes public, privind persoanele care au candidat sau
ocupă o funcţie prevăzută de Art. 3, lit. a-z din Legea nr. 293/2008.
Categoriile verificate includ principalele demnităţi, poziţii ierarhice şi
profesii considerate ca determinante pentru buna funcţionare a
societăţii româneşti post-comuniste.
Indiferent de tipul verificării – din oficiu (pentru funcţiile
prevăzute la lit. a-h din Art. 3) sau la cerere (pentru funcţiile
prevăzute la lit. i-z din Art. 3) – procedura de lucru este aceeaşi şi
constă în următoarele operaţiuni:

 Procesarea datelor primare şi constatarea caracterului legal al


verificării, urmate de interogări în evidenţele electronice şi bazele de
date ale instituţiei, operaţiuni necesare pentru a se identifica
existenţa unor acte sau decizii anterioare emise de Consiliu, precum
şi a unor dosare sau documente pe numele persoanei verificate.
 Corespondenţa cu S.R.I., S.I.E., S.I.A., pentru constatarea sau,
după caz, actualizarea situaţiei arhivistice existente pe numele
persoanei verificate. Corespondenţa permite, în esenţă, aplicarea
Art. 32 din Legea nr. 293/2008, prin identificarea şi preluarea de
noi documente sau dosare incluse anterior în categoria „siguranţă
naţională” şi declasificate de comisiile mixte.

28
Raport de activitate privind anul 2010

 După primirea răspunsurilor la solicitările de mai sus, se fac


interogări în evidenţele electronice şi bazele de date specifice,
urmate de analiza informaţiei şi întocmirea notei de constatare, pe
baza materialului arhivistic identificat.
 Avizarea juridică a notei de constatare, constând în analiza şi
evaluarea documentelor din perspectiva drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale omului.
 Discutarea notei de constatare în şedinţă de Colegiu, întrunit în
cvorumul minim de 8 membri, finalizată, după caz, fie prin
transmiterea notei către instanţă, fie prin emiterea unei adeverinţe
de necolaborare sau neapartenenţă la structurile Securităţii.

În anul 2010, Consiliul a primit de la instituţii publice,


organizaţii civice şi ziarişti solicitări de verificare pentru 39.958 de
persoane care ocupă funcţii sau demnităţi prevăzute de Art. 3 din
Lege. Creşterea este de 455% faţă de anul 2009, când în aceeaşi
categorie s-au depus cereri privind 8.771 de persoane. Primele etape
ale procedurii descrise mai sus au fost parcurse pentru 16.868 de
persoane verificate pe baza cererilor depuse în 2010, la care se adaugă
9.689 de persoane pentru care s-au depus cereri în a doua parte a
anului 2009. Creşterea considerabilă a numărului de funcţii şi
demnităţi pe care C.N.S.A.S. este obligat ori solicitat să le verifice
reprezintă, în opinia noastră, un indicator important al relevanţei pe
care tema colaborării cu Securitatea o deţine în opinia publică
românească.

29
Raport de activitate privind anul 2010

2009 2010

39.958
40.000

20.000 8.771

0
Situaţia comparativă a solicitărilor de verificare în temeiul Art. 3
din Lege, adresate Consiliului în 2009 şi 2010.

Etapele procedurale descrise mai sus au fost parcurse integral


pentru 6.108 persoane cu funcţii şi demnităţi publice, dintre care:
5.644 de persoane pentru care nu s-au identificat dosare sau
documente la foştii deţinători de arhivă sau în evidenţele Consiliului;
464 persoane civile pe numele cărora, în urma identificării dosarelor,
s-au întocmit note de constatare, dintre care 7 foşti ofiţeri de
Securitate pe numele cărora s-au întocmit note de constatare, ca
deţinători ai unor funcţii prevăzute de Lege. În total, numărul
persoanelor pentru care s-au încheiat verificările întreprinse în temeiul
Art. 3 a fost de 6.108 persoane, cu 48% mai puţin decât în anul 2009,
când s-a întocmit documentaţia completă pentru 11.719 persoane.
Scăderea bilanţului acestei activităţi se datorează redistribuirii
resurselor de personal ale instituţiei astfel încât, pe de-o

30
Raport de activitate privind anul 2010

parte să poată fi soluţionate cele 9.177 de cereri noi depuse de


persoane fizice şi de instanţele civile pentru aplicarea Legii nr.
221/2009 (situaţie prezentată pe larg în capitolul anterior), şi pe de
altă parte să poată fi procesate primar noile cereri de verificare a
funcţiilor publice. Dată fiind imposibilitatea ocupării, fie şi temporare,
a posturilor libere, unica soluţie a fost adaptarea ordinii de priorităţi a
instituţiei la cerinţele momentului, redistribuirea personalului existent
şi modificarea temporară a atribuţiilor de serviciu, astfel încât
termenele de aplicare a Legii nr. 221/2009 şi a Legii nr. 544/2001, să
poată fi respectate.

2009 2010

15000 11.719

10000 6.108
5000

0
Situaţia comparativă a verificărilor în temeiul Art. 3,
întreprinse de Consiliu în 2009 şi 2010.

Dintre cele 6.108 cazuri cu documentaţie completă întocmită


anul trecut în temeiul Art. 3 din Lege, 5.385 de cazuri au fost analizate
şi discutate în şedinţă de Colegiu, modul de finalizare a verificărilor

31
Raport de activitate privind anul 2010

fiind următorul: pentru 62 de persoane cu funcţii publice, verificate


în 2010, Colegiul a stabilit iniţierea unor acţiuni în constatare a calităţii
de colaborator, transmiţând documentaţia instanţei competente; în
cazul altor 4.933 persoane care ocupă funcţii publice s-a dispus
eliberarea de adeverinţe de necolaborare; iar pentru alte 390 de
persoane s-au menţinut deciziile anterioare emise de C.N.S.A.S. La
aceste cifre se adaugă finalizarea unor verificări de interes public
iniţiate în 2009 şi asupra cărora Colegiul a decis în 2010 transmiterea
acţiunii în instanţă sau eliberarea unei adeverinţe de necolaborare,
după caz. În consecinţă, numărul total al deţinătorilor de funcţii
publice pentru care Colegiul s-a pronunţat în anul 2010 este de 6.386
de persoane.

32
Raport de activitate privind anul 2010

CAPITOLUL IV
SITUAŢIA VERIFICĂRILOR DE INTERES PUBLIC
TRANSMISE DE CONSILIU ÎN INSTANŢĂ

Atât verificarea funcţiilor publice prevăzute de Art. 3, cât şi


deconspirarea ofiţerilor care au comis abuzuri sau încălcări ale
drepturilor omului, solicitată ca parte a accesului cetăţenilor la
propriul dosar, se finalizează în unele cazuri prin iniţierea de acţiuni în
instanţă. Procedura stabilită prin legea de funcţionare a Consiliului
garantează deopotrivă exercitarea dreptului persoanei la apărare şi
informarea corectă a opiniei publice. În fiecare an de activitate,
îndeplinirea acestei obligaţii legale de către C.N.S.A.S. se concretizează
prin iniţierea de noi acţiuni judecătoreşti la Curtea de Apel, cauze care
se adaugă celor aflate deja pe rol. Documentele emise de instituţie cu
privire la rezultatele verificărilor, împreună cu materialele arhivistice
pe care s-au întemeiat, sunt puse la dispoziţia presei şi a tuturor celor
interesaţi prin intermediul instanţelor de contencios administrativ.
În 2010, Colegiul a dispus iniţierea a 559 de acţiuni în
constatare, număr aproape egal cu bilanţul anului anterior, când s-au
înregistrat 560 de procese noi. O schimbare esenţială o constituie
însă faptul că ponderea acţiunilor privind foştii ofiţeri de Securitate o

33
Raport de activitate privind anul 2010

depăşeşte cu mult pe cea a cauzelor referitoare la civilii pentru care


C.N.S.A.S. a cerut instanţei constatarea calităţii de colaboratori ai
poliţiei secrete comuniste: dintre cele 559 de acţiuni în constatare
iniţiate în 2010, 3656 au ca obiect calitatea de lucrător al Securităţii,
atribuită unor ofiţeri şi subofiţeri care au încălcat drepturile şi
libertăţile fundamentale ale omului, în timp ce numărul persoanelor
civile pentru care Consiliul a propus instanţelor constatarea calităţii de
colaborator este de 194.

ofiţeri colaboratori

365
400
194
200

0
Situaţia comparativă a acţiunilor privind ofiţerii şi colaboratorii
Securităţii, transmise de Consiliu în instanţă în 2010.

Aşa cum se poate observa, în 2010 ponderea acţiunilor


instrumentate de Consiliu cu privire la foşti ofiţeri de Securitate a fost
semnificativ mai mare decât în cazul colaboratorilor. Cifrele exprimă

6 Dintre aceştia, 337 de ofiţeri au fost verificaţi în 2010 la cererea persoanelor


care au avut acces la propriul dosar (vezi Capitolul 1), diferenţa reprezentând-o
acţiuni dispuse de Colegiu la sfârşitul lui 2009 şi finalizate la începutul anului
2010.
34
Raport de activitate privind anul 2010

nu doar o simplă ordine de priorităţi ci, o dată cu ea, şi un principiu


etic instituit în 2008 la propunerea Domnului Constantin Ticu
Dumitrescu, iniţiatorul legii deconspirării Securităţii şi fost membru al
Colegiului. Ca o urmare firească, dintre cele peste 1.400 de procese
iniţiate în ultimii trei ani, în acord cu noua lege de funcţionare, 60%
vizează angajaţi ai aparatului represiv comunist. Nu mai puţin
important este faptul că, până la finele anului 2010 C.N.S.A.S. a
pierdut definitiv, din motive privind fondul cauzelor, doar 3 procese
cu foşti ofiţeri de Securitate, alte 3 procese au fost pierdute din
motive procedurale (fiind iniţiate în baza Legii nr. 187/1999, declarată
neconstituţională), iar 16 acţiuni au fost retrase în urma decesului
persoanelor verificate.
Pentru a susţine cele peste 1.400 de cauze, instituţia dispune de
numai 5 consilieri juridici, mult sub necesarul care ar permite o
reprezentare adecvată mizei şi responsabilităţii civice la care obligă
legea. Condiţiile în care se desfăşoară în mod curent această activitate
vitală pentru îndeplinirea mandatului Consiliului sunt cu atât mai
dificile cu cât, datorită restricţiilor bugetare, singura recompensă
pentru efortul suplimentar al angajaţilor rămâne doar satisfacţia
profesională. Situaţia este îngreunată şi de faptul că aceeaşi jurişti care
reprezintă instituţia în instanţă asigură şi emiterea adeverinţelor de

35
Raport de activitate privind anul 2010

necolaborare cu Securitatea, precum şi asistenţa juridică pentru alte


operaţiuni curente. Ca ilustrare a volumului de muncă, trebuie
consemnat faptul că, în urma analizării în şedinţă de Colegiu,
departamentul juridic a emis în 2010 un număr 5.827 de adeverinţe de
necolaborare cu Securitatea, pentru persoane cu funcţii şi demnităţi
publice verificate în temeiul Art. 3.7
Stadiul tuturor acţiunilor în constatare iniţiate de C.N.S.A.S. în
anul 2010, precum şi listele cu ofiţerii şi colaboratorii Securităţii ale
căror nume au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea
a III-a, după pronunţarea unor hotărâri judecătoreşti definitive şi
irevocabile, pot fi consultate în documentul anexat la sfârşitul acestui
Raport şi pe site-ul oficial al instituţiei.

7 Cifra cuprinde în majoritate persoane verificate în 2010 (vezi capitolul


anterior), dar şi cazuri finalizate în ultima parte a anului 2009.
36
Grafic sinoptic
privind bilanţul principalelor activităţi ale C.N.S.A.S.
în anul 2010

37
Raport de activitate privind anul 2010
Raport de activitate privind anul 2010

CAPITOLUL V
SITUAŢIA FONDULUI ARHIVISTIC
DEŢINUT DE C.N.S.A.S.

Activitatea curentă şi implicit aplicarea legii cu toate obiectivele


ei depind în mod esenţial de utilizarea eficientă a fondului arhivistic
aflat în gestiunea Consiliului. Cei 24 de km de rafturi cu dosare
depozitate în Popeşti-Leordeni aşează patrimoniul documentar al
C.N.S.A.S. pe locul al treilea între arhivele instituţiilor de profil din
Europa Centrală şi de Est. Beneficiile declasificării şi introducerii
dosarelor Securităţii în circuitul civil, prin deciziile Consiliului Suprem
de Apărare a Ţării din februarie 2005 şi a celor din 2006, sunt însă
determinate de capacitatea de a organiza, procesa şi îmbogăţi această
arhivă uriaşă, creată timp de patru decenii, dislocată din
amplasamentul ei iniţial8 şi reconstituită acum de o instituţie creată la
chemarea societăţii civile şi pusă sub patronajul Parlamentului
României.
În anul 2010, ca urmare a întrunirii comisiilor mixte, C.N.S.A.S.
a preluat de la Serviciul Român de Informaţii în principal dosare aflate
pe suport microfilm, provenind din fondurile judeţelor Bacău, Bihor,

8 Dosarele provin atât din arhivele unităţilor teritoriale (judeţene), cât şi din
arhiva centrală a Securităţii.
38
Raport de activitate privind anul 2010

Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Brăila şi Buzău. Astfel, s-au înregistrat în


evidenţe 3.803 role noi de microfilm, echivalentul a 192.339 dosare,
corespunzând în cea mai mare parte unor cote preluate pe suport
hârtie în anii anteriori.9 Completarea fondului arhivistic s-a făcut şi
prin preluarea, tot de la S.R.I., a 100 de dosare de cadre aparţinând
unor foşti ofiţeri de Securitate, primirea a 24 de dosare (însumând 39
de volume) de la Serviciul de Informaţii Externe, însoţite de 121 de
fişe profesionale ale unor foşti ofiţeri DIE/CIE, şi prin preluarea a
128 de dosare de la Ministerul de Interne, Direcţia Paşapoarte. De la
Ministerul Apărării Naţionale s-au primit, prin intermediul Direcţiei
Instanţelor Militare, 20.138 dosare penale privind condamnări la
domiciliu obligatoriu, însoţite de 177.189 fişe de cartotecă, dintre
care 57.152 fişe de domiciliu obligatoriu şi 120.037 fişe aferente
unor dosare penale predate de tribunalele militare, toate fiind
documente esenţiale nu doar pentru funcţionarea Consiliului, ci mai
ales pentru punerea în aplicare a Legii nr. 221/2009, privind
repunerea în drepturi a victimelor abuzurilor regimului comunist. În
2010, în cadrul arhivei C.N.S.A.S. s-a constituit şi un fond arhivistic

9Varianta pe microfilm a dosarelor conţine de multe ori documente care nu se


mai regăsesc în formatul original. Prin urmare, „dublarea” informaţiei prin
preluarea microfilmelor unor cote mai vechi este doar aparentă.
39
Raport de activitate privind anul 2010

nou, cuprinzând documente ale fostelor Birouri de Documente


Secrete care funcţionau înainte de 1989 în întreprinderile de stat.
Situaţia actualizată a fondului arhivistic deţinut de Consiliu este
cea din tabel:

Număr Număr unităţi


Provenienţă Denumire Fond dosare / arhivistice
părţi dosare (role / jachete)
Fond Informativ
S.R.I. 1.091.358 1.282.720
(F.I.)
Fond Reţea
S.R.I. 448.622 572.880
(F.R.)
Fond Documentar
S.R.I. 26.318 71.002
(F.D.)
Fond Penal
S.R.I. 11.650 25.034
(F.P.)
Fond Corespondenţă
S.R.I. 4.422 11.820
(F.C.)
Fond Neoperativ
S.R.I. 2.452 11.616
(F.N.)
S.R.I. Fond UM 0110 2.819 3.049
S.R.I. Mape Dispecerat 22.767 22.978
S.R.I. Cadre 412 412
S.R.I. Microfilm F.I. 364.389
S.R.I. Microfilm F.R. 269.931 96.895
S.R.I. Microfilm F.P. 10
S.R.I. Fişe Cartotecă 1.881.189
S.R.I. Fişe Corespondenţă 1.067.000

40
Raport de activitate privind anul 2010

Număr Număr unităţi


Provenienţă Denumire Fond dosare / arhivistice
părţi dosare (role / jachete)
313 casete
S.R.I. Înregistrări audio
audio
57 benzi
S.R.I. Înregistrări audio
magnetofon
26 casete
S.R.I. Înregistrări video
video
21 role
S.R.I. Înregistrări video
cinematograf
105
S.R.I. Manuscrise (7 restituite
proprietarilor)
S.I.E. S.I.E. 19.591 23.841
S.I.E. Fişe Ofiţeri 264
S.I.E. Fişe Cartotecă 23.515
Ministerul
Fond Penal 104.907 166.349
Justiţiei
Ministerul
10.177 13.923
Public
M.A.I. Cadre 87 87
M.A.I. Paşaport 151 151
M.A.I. Ordine M.I. 1.799
M.A.I. Arhivele Naţionale 723
M.Ap.N. 24.844
M.Ap.N.
Fond Penal 20.138
(D.I.M.)
M.Ap.N.
Fişe Cartotecă 177.189
(D.I.M)

41
Raport de activitate privind anul 2010

Concomitent cu preluarea noilor dosare, s-au desfăşurat şi


operaţiunile obligatorii de inventariere, prelucrare arhivistică,
procesare electronică, digitalizare şi recondiţionare a documentelor.
Astfel, la depozitul din Popeşti-Leordeni s-a finalizat prelucrarea
fondurilor Mureş şi Mehedinţi (totalizând 22.179 de volume),
inventarierea fondului de reţea Arad (cu 8.000 de volume) şi Bacău
(cu 4.200 de volume). Alte 8.594 de volume din fondul documentar,
990 de volume din fondul dispecerat, 13.923 de volume predate de
parchetele militare şi 1.643 de volume din fondul penal, predate de
Serviciul Român de Informaţii, au fost inventariate şi prelucrate în
2010, potrivit normelor arhivistice.
Pentru asigurarea în bune condiţii a accesului cetăţenilor la
propriul dosar, în anul 2010 a continuat şi operaţiunea de digitizare a
documentelor, 3.002 de dosare fiind supuse acestei proceduri în
urma căreia au rezultat 296.018 de cadre. Nu în ultimul rând,
activităţile curente de la sediul central – deservirea petenţilor, a
cercetătorilor acreditaţi, a direcţiilor de profil şi a Colegiului,
executarea copiilor în format print şi electronic – au impus un tranzit
foarte ridicat al dosarelor, gestionat cu un număr foarte redus de
angajaţi, practic aceiaşi care au executat şi operaţiunile de preluare sau
prelucrare arhivistică prezentate mai sus.

42
Raport de activitate privind anul 2010

CAPITOLUL VI
ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞI INFORMARE
A OPINIEI PUBLICE

Toate actele normative care au reglementat deconspirarea


Securităţii, inclusiv actuala lege de funcţionare a Consiliului, au
prevăzut accesul cercetătorilor şi specialiştilor la documentele poliţiei
secrete comuniste, înţelegând această arhivă ca pe un instrument
esenţial pentru cunoaşterea trecutului recent al societăţii româneşti şi
în egală măsură pentru înţelegerea prezentului ei. În scopul redactării
de articole, studii sau lucrări ştiinţifice şi în urma acreditării în şedinţă
de Colegiu, persoanele cu pregătire academică pot consulta la cerere şi
pot primi copii după dosare din toate fondurile arhivistice ale
C.N.S.A.S., asumându-şi însă anumite obligaţii prevăzute de Legea nr.
293/2008 şi de Legea nr. 667/2001, privind protecţia vieţii private, a
imaginii şi demnităţii persoanei.
În temeiul Art. 28 din legea de funcţionare, în 2010 au solicitat şi
primit acreditarea de cercetător extern 161 de persoane, cetăţeni
români şi străini, sporind astfel la 1.226 numărul total al celor care
deţineau, la finele anului, această calitate. Interesul pentru
documentele din arhiva C.N.S.A.S. a făcut ca numărul prezenţelor la

43
Raport de activitate privind anul 2010

sala de lectură, în cazul cercetătorilor acreditaţi, să înregistreze o


creştere cu 53,3%, de la 1.480 în 2009, la 2.269 şedinţe de vizionare în
2010.

2009 2010

3000 2.269
2000 1.480

1000

0
Situaţia comparativă a prezenţei cercetătorilor acreditaţi la sala
de lectură a Consiliului, în 2009 şi 2010.

Dată fiind creşterea numărului de prezenţe la sala de lectură, şi


numărul copiilor executate pentru cercetători a crescut cu 33,5% - de
la 96.485 de file eliberate în 2009, la 128.835 de file eliberate în 2010.
Similar copiilor pentru cei care au avut acces la propriul dosar, şi
copiile solicitate de persoane acreditate să studieze la C.N.S.A.S. sunt
procesate (anonimizate) astfel încât imaginea şi viaţa privată a terţilor
să nu aibă de suferit.

44
Raport de activitate privind anul 2010

2009 2010

150000 128.835
96.485
100000

50000

0
Situaţia comparativă a copiilor eliberate pt. cercetători
acreditaţi în 2010, faţă de 2009.

Distinct faţă de atribuţiile privitoare la cercetătorii externi,


Consiliul desfăşoară prin departamentul propriu activităţi de editare şi
publicare a unor lucrări ştiinţifice, organizare de expoziţii, dezbateri şi
conferinţe, în special în scop didactic şi de informare a publicului larg.
Semnificativ este faptul că participarea la astfel de acţiuni nu a
implicat costuri suplimentare pentru instituţie, în al cărei buget nu
sunt prevăzute fonduri cu asemenea destinaţie. În schimb, derularea
unor proiecte de colaborare în parteneriat extern a permis dotarea
C.N.S.A.S. cu aparatură performantă de fotografiere, scanare şi
digitalizare a documentelor foarte valoroase din arhiva proprie. Un
astfel de proiect, iniţiat în 2009 cu Holocaust Memorial Museum din
Washington, se derulează propriu-zis începând din 2010, an în care

45
Raport de activitate privind anul 2010

s-au realizat şi transmis partenerilor 111.682 fotograme după dosare


din fondul documentar. Un acord similar s-a încheiat cu Institutul
pentru Cultură şi Istorie Germană în Sud-Estul Europei şi
Universitatea Ludwig Maximilian din München. Convenţia semnată în
octombrie 2010 prevede derularea, timp de 3 ani, a unui proiect cu
tema „Între fascism şi comunism – comunitatea germană din
România (1918-1989)”, proiect care implică transpunerea digitală a
unor dosare de interes documentar, urmată de organizarea unor
conferinţe şi expoziţii comune.
De asemenea, un protocol de colaborare încheiat de C.N.S.A.S.
cu Eparhia Reformată din Ardeal, Eparhia Reformată de pe lângă
Piatra Craiului, Biserica Unitariană din Transilvania şi Biserica
Evanghelică Luterană din România, semnat în luna noiembrie 2010 şi
prevăzut să se deruleze până la finele anului 2015, prevede accesarea,
selectarea şi fotocopierea unor documente de mare interes istoric şi
documentar privind istoria recentă a minorităţilor etnice şi religioase
din România, în timpul regimului comunist.
Nu mai puţin important, un efect direct al colaborării
Consiliului cu alte instituţii este apariţia, în 2010, a Caietelor
C.N.S.A.S., numerele 1(3)/2009 şi 2(4)/2009, cu finanţare exclusivă
din partea Fundaţiei Konrad Adenauer.

46
Raport de activitate privind anul 2010

În plan extern, anul trecut Consiliul a fost reprezentat la


conferinţe de profil desfăşurate la Berlin, Bordeaux, Jena şi Mechelen.
Selecţii tematice din
dosarele Securităţii au fost
prezentate atât în ţară, cât
şi în străinătate, prin
expoziţiile de documente:
„Scriitori români de limbă
germană în documentele
Securităţii”, organizată la
Universitatea din Jena, în
colaborare cu Institutul
pentru Cultură şi Istorie
Germană în Sud - Estul
Europei”; „… and Destroy
Files. Archives of the Communist Apparatus of Repression in Europe. Common
Heritage”, expoziţie organizată de Institutul Memoriei Naţionale din
Polonia la Varşovia; „1 Martie 1960. Procesul Noica – Pillat. Condamnarea
intelectualilor”, vernisată la sediul C.N.S.A.S.; „Anii ’50”, prezentată în
cadrul Târgului Educaţiei 2010, organizat de Universitatea din
Bucureşti; „Deportarea etnicilor germani din România în U.R.S.S.

47
Raport de activitate privind anul 2010

O reconstrucţie documentară”, realizată în colaborare cu Universitatea


Transilvania din Braşov într-o formulă itinerantă, fiind vernisată la
Braşov, Făgăraş şi Timişoara. Un protocol de colaborare semnat tot
anul trecut cu Fundaţia Culturală „Negru-Vodă – Făgăraş” are ca scop
inaugurarea, în viitorul apropiat, a Memorialului Rezistenţei
Anticomuniste din Ţara Făgăraşului.

În ţară, cercetătorii Consiliului au participat la conferinţe şi


simpozioane pe teme istorice, organizate în parteneriat cu: Institutul
pentru Investigarea Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului
Românesc, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni al

48
Raport de activitate privind anul 2010

Guvernului României, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” al


Academiei Române, Serviciul Istoric al Armatei, Universitatea din
Bucureşti, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea
Dunării de Jos (Galaţi), Arhivele Naţionale – filiala Bacău, Muzeul
Naţional al Unirii din Alba-Iulia, Asociaţia „15 Noiembrie” din
Braşov, Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I”, Asociaţia de
Relaţii Internaţionale „Est-democraţia”.
Valorificarea ştiinţifică şi didactică a patrimoniului arhivistic de
excepţie deţinut de C.N.S.A.S. s-a realizat în anul 2010 şi prin iniţierea
de întâlniri periodice de lucru cu studenţii şi masteranzii de la
Facultatea de Litere din Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Politice,
Relaţii Internaţionale şi Studii Europene de la Universitatea Lucian
Blaga din Sibiu, precum şi cu grupuri de elevi de la licee din capitală.
Pentru a face din arhiva Securităţii o „arhivă vie”, deschisă pentru toţi
cei al căror trecut îl reprezintă, în februarie 2010 prin votul Colegiului
a fost înfiinţat Centrul de Istorie Orală „Constantin Ticu
Dumitrescu”. Până la finele anului, C.I.O. a realizat 224 interviuri cu
210 persoane urmărite de poliţia secretă comunistă, totalizând circa
250 de ore de înregistrări audio şi video, mărturii nepreţuite ale unei
istorii tragice, pe care doar studiul ştiinţific al documentelor de arhivă
nu le poate suplini.

49
Raport de activitate privind anul 2010

50
Raport de activitate privind anul 2010

CAPITOLUL VII
MANAGEMENTUL ECONOMIC ŞI FINANCIAR

Prin Legea Bugetului de Stat pe anul 2010 (nr. 11/2010) a fost


aprobat bugetul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor
Securităţii în cuantum de 13.449 mii lei, reprezentând fonduri alocate
pe titluri de cheltuieli. Pe parcursul anului financiar, cuantumul
aprobat iniţial a fost modificat prin legile de rectificare bugetară, prin
redistribuiri şi virări de credite autorizate de Ministerul Finanţelor
Publice. Situaţia privind bugetul aprobat, în cuantum total şi în
structură, precum şi a bugetului realizat de Consiliul Naţional pentru
Studierea Arhivelor Securităţii în anul 2010 se prezintă conform
tabelului ce urmează:
- mii lei -
Buget
Denumire Buget Realizat %
rectificat /
indicator iniţial
redistribuire
Cheltuieli curente, 11.881 99,47
13.159 11.945
dintre care:
- Cheltuieli de 11.634 10.866 10.850 99,86
Personal
- Cheltuieli cu 1.225 1.079 1.031 95,56
Bunuri şi Servicii

51
Raport de activitate privind anul 2010

Buget
Denumire Buget Realizat %
rectificat /
indicator iniţial
redistribuire
- Proiecte cu
finanţare din
fonduri externe 300 0 0
nerambursabile
(FEN postaderare)
Cheltuieli de
290 76 35 46,06
capital
Total 13.449 12.021 11.916 99,13

Din analiza datelor prezentate rezultă că pe parcursul anului


2010 bugetul C.N.S.A.S. a fost diminuat prin rectificări / redistribuiri
/ virări bugetare cu suma de 1.428 mii lei, după cum urmează:
- 768 mii lei la Titlul Cheltuieli de Personal;
- 146 mii lei la Titlul Bunuri şi Servicii;
- 300 mii lei la Titlul Proiecte cu Finanţare din Fonduri
Externe Nerambursabile;
- 214 mii lei la Titlul Active Nefinanciare.
Din analiza exerciţiului bugetar pe anul 2010 se constată
diminuări ale creditelor bugetare conforme cu dispoziţiile legale
(O.U.G. nr. 18/2010 şi O.U.G. nr. 103/2010 de rectificare a
Bugetului de Stat, precum şi Legea nr. 500/2002 privind Finanţele
Publice).

52
Raport de activitate privind anul 2010

Desfăşurându-şi activitatea curentă în parametrii economici şi


financiari prezentaţi mai sus, trebuie spus că în anul 2010 C.N.S.A.S. a
întâmpinat dificultăţi considerabile, datorate lipsei fondurilor şi unui
deficit major de personal.
Structura şi evoluţia posturilor înregistrate în anul 2010 în cadrul
C.N.S.A.S. se prezintă astfel:

Nr. total de
posturi Ocupate la Ocupate la
Denumire funcţie
bugetate în 01.01.2010 31.12.2010
anul 2010
Funcţii de demnitate
11 10 9
publică
Funcţii publice
187 185 179
generale
Posturi pentru
57 56 51
personal contractual
Total 255 251 239

Acestor dificultăţi cu care instituţia s-a confruntat în mod


curent li se adaugă şi faptul că diminuarea creditelor bugetare a impus
eforturi financiare susţinute pentru plata facturilor de energie electrică,
la rândul lor foarte ridicate, întrucât la depozitul din Popeşti- Leordeni
trebuie asigurate condiţii specifice de temperatură şi umiditate, impuse
de normele de conservare a patrimoniului arhivistic stabilite de Legea
Arhivelor Naţionale.

53
Raport de activitate privind anul 2010

Cheltuielile cu Bunuri şi Servicii au reprezentat 8,58% din


valoarea totală a bugetului aprobat.
La Titlul Cheltuieli de Personal, în anul 2010 creditele aprobate
în cuantum de 10.866 mii lei au fost utilizate în procent de 99,86%
pentru acordarea drepturilor salariale. Din punctul de vedere al
gestionării resurselor umane, trebuie subliniat faptul că activitatea
instituţiei a fost foarte mult îngreunată în urma blocării posturilor
vacante, în condiţiile în care volumul solicitărilor adresate C.N.S.A.S.
şi implicit volumul de muncă au crescut substanţial în anul 2010.
Valoarea prevederilor bugetare privind Cheltuielile de Capital
aferente anului 2010 a fost de 76 mii lei, reprezentând 0,64% din
totalul bugetului aprobat.
În privinţa serviciilor executate în anul 2010, C.N.S.A.S. a
încasat şi virat la Bugetul de Stat suma de 88 mii lei, reprezentând
contravaloarea copiilor eliberate de instituţie la cererea persoanelor
care şi-au exercitat dreptul de acces la dosar, a cercetătorilor acreditaţi
sau a persoanelor care s-au adresat Consiliului în calitate de beneficiari
ai Legii nr. 221/2009, privind condamnările cu caracter politic şi
măsurile administrative asimilate acestora pronunţate în perioada 6
martie 1945 - 22 decembrie 1989.

54
Raport de activitate privind anul 2010

55
Raport de activitate privind anul 2010

LISTA ACŢIUNILOR ÎN CONSTATARE INIŢIATE DE


CONSILIU ÎN ANUL 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
În curs de
ADAM GEORGE IOAN
soluţionare
1. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
37/2/2011-CAB
În curs de
AGACHI COSTEL
soluţionare
2. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
6069/2/2010-CAB
În curs de
AIRINEI MIHAI
soluţionare
3. Art.3 lit.z Deţinător al titlului de Colaborator
Dosar nr.
Revoluţionar
11939/2/2010-CAB
În curs de
ALBU IOAN
soluţionare
4. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
5948/2/2010-CAB
În curs de
ALECA ION
soluţionare
5. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
6235/2/2010-CAB
ALEXANDRESCU
CONSTANTIN În curs de
GEORGE soluţionare
6. Art.1 al.7 Lucrător
fost IOANID GEORGE Dosar nr.
Verificat în urma accesului la 12755/2/2010-CAB
dosar
În curs de
ALIMAN ALEXANDRU
soluţionare
7. Art.1 alin.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
2351/2/2010-CAB

56
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
Proces câştigat de
ANDREI C.N.S.A.S.
CONSTANTIN Sentinţa civilă
8. Art.1 al.7 Lucrător
Verificat în urma accesului la 4864/03.12.2010
dosar Dosar nr.
6296/2/2010-ICCJ
ANGELESCU (fostă În curs de
ŞUTEANU) GABRIELA soluţionare
9. Art.1 al.7 Lucrător
Verificat în urma accesului la Dosar nr.
dosar 619/2/2011-CAB
În curs de
ANIŢA PETRU
soluţionare
10. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
620/2/2011-CAB
ANTON CONSTANTIN În curs de
Director, Direcţia de soluţionare
11. Art.3 lit.f Colaborator
Sănătate Publică Bistriţa- Dosar nr.
Năsăud 3863/2/2010-CAB
ANTONOVICI În curs de
GHEORGHE soluţionare
12. Art.1 alin.7 Lucrător
Verificat în urma accesului la Dosar nr.
dosar 2586/2/2010-CAB
În curs de
APOSTOL ROMEO
soluţionare
13. Art.3 lit.z Deţinător al titlului de Colaborator
Dosar nr.
Revoluţionar
3865/2/2010-CAB
În curs de
ARDELEAN IOAN
soluţionare
14. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
12451/2/2010-CAB
ARDELEAN În curs de
NICOLAE IACOB soluţionare
15. Art.1 al.7 Lucrător
Verificat în urma accesului la Dosar nr.
dosar 612/2/2011-CAB

57
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
În curs de
ARDELEAN VALERIU
soluţionare
16. Art.1 alin.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
1956/2/2010-CAB
În curs de
ARON MARIUS
soluţionare
17. Art.3 lit.z Deţinător al titlului de Colaborator
Dosar nr.
Revoluţionar
11374/2/2010-CAB
Proces câştigat de
ARONESCU C.N.S.A.S.
CONSTANTIN Sentinţa civilă
18. Art.1 alin.7 Lucrător
Verificat în urma accesului la 3892/13.10.2010
dosar Dosar nr.
1576/2/2010-CAB
ARVANITOPOL În curs de
ALEXANDRU soluţionare
19. Art.1 al.7 Lucrător
Verificat în urma accesului la Dosar nr.
dosar 11814/2/2010-CAB
În curs de
ASPROIU COSTINEL
soluţionare
20. Art.3 lit.g Membru C.L. Coşoveni, Colaborator
Dosar nr.
jud. Dolj
1892/2/2010-CAB
ATUDOROAIE În curs de
GHEORGHE soluţionare
21. Art.1 al.7 Lucrător
Verificat în urma accesului la Dosar nr.
dosar 11549/2/2010-CAB
Proces câştigat de
C.N.S.A.S.
AUGUSTIN DAMIAN
Sentinţa civilă
22. Art.3 lit.g Viceprimar, Răducăneni, jud. Colaborator
4359/08.11.2010
Iaşi
Dosar nr.
2136/2/2010-CAB
În curs de
AVRAM MARCEL
soluţionare
23. Art.3 lit.z Deţinător al titlului de Colaborator
Dosar nr.
Revoluţionar
11200/2/2010-CAB

58
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
AVRAM În curs de
PETRU DĂNUŢ soluţionare
24. Art.1 al.7 Lucrător
Verificat în urma accesului la Dosar nr.
dosar 11561/2/2010-CAB
În curs de
AVRAM TUDOR
soluţionare
25. Art.3 lit.g Membru C.L. Ţinteşti, Colaborator
Dosar nr.
jud. Buzău
4771/2/2010-CAB
În curs de
BABAN TRAIAN
soluţionare
26. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
4491/2/2010-CAB
În curs de
BACIU PAUL
soluţionare
27. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
6200/2/2010-CAB
În curs de
BADEA CONSTANTIN
soluţionare
28. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
3862/2/2010-CAB
Proces câştigat de
C.N.S.A.S.
BADEA IOAN
Sentinţa civilă
29. Art.1 alin.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
4665/23.11.2010
dosar
Dosar nr.
3025/2/2010-ICCJ
În curs de
BALAŞCĂ MIHAI
soluţionare
30. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
6297/2/2010-CAB
În curs de
BALCĂU EUSEBIU
soluţionare
31. Art.3 lit.z Deţinător al titlului de Colaborator
Dosar nr.
Revoluţionar
3026/2/2010-CAB

59
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
În curs de
BALEA GHEORGHE
soluţionare
32. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
10868/2/2010-CAB
În curs de
BALOGI FRANCISC
soluţionare
33. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
3893/2/2010-CAB
În curs de
BANU IOAN
soluţionare
34. Art.3 lit.g Membru C.L. Dumeşti, jud. Colaborator
Dosar nr.
Iaşi
11546/2/2010-CAB
BARBĂRASĂ În curs de
Art.54 lit.j din
GHEORGHE soluţionare
35. Legea nr. Colaborator
Secretar general, Dosar nr.
188/ 1999
C.J. Dolj 11936/2/2010-CAB
În curs de
BARNA MIHAI
soluţionare
36. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
4541/2/2010-CAB
În curs de
BÂRSAN IOAN
soluţionare
37. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
7314/2/2010-CAB
Proces câştigat de
BARTA ATTILA C.N.S.A.S.
ANDREI Sentinţa civilă
38. Art.3 lit.g Colaborator
Membru C.L. Mănăstireni, 4341/05.11.2010
jud. Cluj Dosar nr.
6434/2/2010-CAB
În curs de
BĂLĂCEANU ION
soluţionare
39. Art.1 alin.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
2601/2/2010-CAB

60
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
În curs de
BĂLĂCEANU VASILE
soluţionare
40. Art.3 lit.z Deţinător al titlului de Colaborator
Dosar nr.
Revoluţionar
11976/2/2010-CAB
În curs de
BĂLOI GICĂ
soluţionare
41. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
6142/2/2010-CAB
În curs de
BERCARU VIRGIL
soluţionare
42. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
10555/2/2010-CAB
În curs de
BEŞLIU VALERIU
soluţionare
43. Art.3 lit.g Primar, Mânzăleşti, Colaborator
Dosar nr.
jud. Buzău
3406/2/2010-CAB
În curs de
BIBARŢ GRIGORE
soluţionare
44. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
12686/2/2010-CAB
În curs de
BIOLAN TUDOR
soluţionare
45. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
10722/2/2010-CAB
În curs de
BIRIEŞ NICOLAE
soluţionare
46. Art.3 lit.z Deţinător al titlului de Colaborator
Dosar nr.
Revoluţionar
11263/2/2010-CAB
Proces câştigat de
C.N.S.A.S.
BIRO DESIDERIU
Sentinţa civilă
47. Art.1 alin.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
4382/09.11.2010
dosar
Dosar nr.
1778/2/2010-CAB

61
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
În curs de
BLAGA LUDOVIC
soluţionare
48. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
5946/2/2010-CAB
Proces câştigat de
C.N.S.A.S.
BLĂJAN CAROL
Sentinţa civilă
49. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
4340/05.11.2010
dosar
Dosar nr.
6298/2/2010-ICCJ
În curs de
BOBOCEA CĂLIN
soluţionare
50. Art.1 alin.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
2192/2/2010-CAB
În curs de
BOC IOAN
soluţionare
51. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
5849/2/2010-CAB
În curs de
BOCHIŞ ALEXANDRU
soluţionare
52. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
5645/2/2010-CAB
În curs de
BODEA EUGEN IOAN
soluţionare
53. Art.3 lit.g Membru C.L. Suciu de Sus, Colaborator
Dosar nr.
jud. Maramureş
10011/2/2010-CAB
În curs de
BOGDĂNESCU PAUL
soluţionare
54. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
11198/2/2010-CAB
În curs de
BOGHIU GHEORGHE
soluţionare
55. Art.3 lit.g Membru C.L. Bălteni, Colaborator
Dosar nr.
jud. Vaslui
11531/2/2010-CAB

62
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
În curs de
BOHOŞ CORNEL
soluţionare
56. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
12677/2/2010-CAB
În curs de
BOIARCIUC ION
soluţionare
57. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
11815/2/2010-CAB
În curs de
BOITOR ALEXANDRU
soluţionare
58. Art.3 lit.g Membru l C.L. Blaj, Colaborator
Dosar nr.
jud. Alba
9598/2/2010-CAB
În curs de
BOLÂNU GHEORGHE
soluţionare
59. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
12039/2/2010-CAB
În curs de
BORCAN THEODOR
soluţionare
60. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
4492/2/2010-CAB
Proces câştigat de
C.N.S.A.S.
BORDEA SABIN
Sentinţa civilă
61. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
4310/03.11.2010
dosar
Dosar nr.
6447/2/2010-CAB
În curs de
BORNA VASILE
soluţionare
62. Art.3 lit.g Membru C.L. Letca, Colaborator
Dosar nr.
jud. Sălaj
36/2/2011-CAB
În curs de
BORUZ ION
soluţionare
63. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
4775/2/2010-CAB

63
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
În curs de
BOTIZA VASILE
soluţionare
64. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
5702/2/2010-CAB
În curs de
BOTOFEI IOAN
soluţionare
65. Art.1 alin.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
683/2/2010-CAB
Proces câştigat de
C.N.S.A.S.
BRESTOIU HORIA
Sentinţa civilă
66. Art.1 alin.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
4681/23.11.2010
dosar
Dosar nr.
2566/2/2010-CAB
BREŞFELEAN În curs de
DEAC DORUŢ soluţionare
67. Art.3 lit.g Colaborator
Membru C.L. Cetate, Dosar nr.
jud. Bistriţa-Năsăud 154/2/2011-CAB
Proces câştigat de
C.N.S.A.S.
BRIHAC FLORIAN
Sentinţa civilă
68. Art.1 alin.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
4521/16.11.2010
dosar
Dosar nr.
3409/272010-CAB
În curs de
BUCŞA EMIL
soluţionare
69. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
12446/2/2010-CAB
BUCULEI MIHAI În curs de
Membru fondator, Fundaţia soluţionare
70. Art.3 lit.y Colaborator
Culturală „Marieta şi Chiriac Dosar nr.
Bucur” 155/2/2011-CAB
În curs de
BUCUR DANIEL
soluţionare
71. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
5701/2/2010-CAB

64
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
În curs de
BUDA GRIGORE
soluţionare
72. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
7161/2/2010-CAB
Proces câştigat de
BUDOIAŞ C.N.S.A.S.
CONSTANTIN Sentinţa civilă
73. Art.1 al.7 Lucrător
Verificat în urma accesului la 4309/03.11.2010
dosar Dosar nr.
6445/2/2010-CAB
În curs de
BURCĂ FLOREA
soluţionare
74. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
10867/2/2010-CAB
Proces câştigat de
C.N.S.A.S.
BURCIU IOAN
Sentinţa civilă
75. Art.3 lit.g Membru C.L. Viişoara, Colaborator
4573/17.11.2010
jud. Cluj
Dosar nr.
6137/2/2010-CAB
BURDUŞEL MARIUS În curs de
TERTULIAN soluţionare
76. Art.1 al.7 Lucrător
Verificat în urma accesului la Dosar nr.
dosar 32/2/2011-CAB
Proces câştigat de
C.N.S.A.S.
BURLACU MIHAI
Sentinţa civilă nr.
77. Art.3 lit.g Membru C.L. Dumitreşti, Colaborator
2668/02.06.2010
jud. Vrancea
Dosar nr.
11819/2/2010-ICCJ
Proces câştigat de
BUSUIOC MARCEL C.N.S.A.S.
Legea
ION Sentinţa civilă
78. 188/1999 art. Colaborator
Funcţionar public, 4393/09.11.2010
54 lit. j
Prefectura Judeţului Buzău Dosar nr.
2102/2/2010-CAB

65
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
În curs de
BUZATU JAN
soluţionare
79. Art.3 lit.g Primar, Salcia Tudor, Colaborator
Dosar nr.
jud. Brăila
868/2/2010-CAB
În curs de
CÂCINA HARALAMBIE
soluţionare
80. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
8365/2/2010-CAB
În curs de
CALCIU ION
soluţionare
81. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
3891/2/2010-CAB
În curs de
CANTEMIR IOAN
soluţionare
82. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
10713/2/2010-CAB
În curs de
CARA NICOLAE
soluţionare
83. Art.3 lit.z Deţinător al titlului de Colaborator
Dosar nr.
Revoluţionar
10546/2/2010-CAB
În curs de
CÂRJA GHEORGHE
soluţionare
84. Art.3 lit.g Membru C.L. Sălciua, Colaborator
Dosar nr.
jud. Alba
11975/2/210-CAB
Proces câştigat de
C.N.S.A.S.
CASPAROVICI EUGEN
Sentinţa civilă
85. Art.1 alin.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
4922/07.12.2010
dosar
Dosar nr.
2569/2/2010-CAB
În curs de
CASTRAVETE ILIE
soluţionare
86. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
12453/2/2010-CAB

66
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
În curs de
CĂMPEANU COSTICĂ
soluţionare
87. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
5234/2/2010-CAB
În curs de
CĂNDEA PETRACHE
soluţionare
88. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
4383/2/2010-CAB
În curs de
CENUŞE NICOLAE
soluţionare
89. Art.3 lit.z Deţinător al titlului de Colaborator
Dosar nr.
Revoluţionar
2679/2/2010-CAB
Proces câştigat de
C.N.S.A.S.
CERBU NECULAI
Sentinţa civilă
90. Art.1 alin.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
4951/07.12.2010
dosar
Dosar nr.
2680/2/2010-CAB
În curs de
CERNEŞTEAN VASILE
soluţionare
91. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
285/2/2011-CAB
Proces câştigat de
C.N.S.A.S.
CHERCIU VALERIU
Sentinţa civilă nr.
92. Art.1 alin.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
3705/05.10.2010
dosar
Dosar nr.
1160/2/2010-ICCJ
În curs de
CHIRAN IOAN
soluţionare
93. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
4386/2/2010-CAB
CHIRIAC În curs de
(TRANDAFIR) soluţionare
94. Art.3 lit.g Colaborator
SOFIA BIANCA Dosar nr.
Membru C.J. Tulcea 4379/2/2010-CAB

67
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
CHIRILĂ OCTAVIAN
În curs de
MARIUS
soluţionare
95. Art.3 lit.b Candidat la funcţia de Colaborator
Dosar nr.
Deputat în Parlamentul
12114/2/2010-CAB
României
În curs de
CHIŞ AUREL
soluţionare
96. Art.3 lit.z Deţinător al titlului de Colaborator
Dosar nr.
Revoluţionar
11262/2/2010-CAB
În curs de
CHIVU VICTOR
soluţionare
97. Art.3 lit.z Deţinător al titlului de Colaborator
Dosar nr.
Revoluţionar
12215/2/2010-CAB
În curs de
CIACHIR DUMITRU
soluţionare
98. Art.3 lit.g Membru C.L. Ciochina, Colaborator
Dosar nr.
jud. Ialomiţa
4382/2/2010-CAB
CIOATĂ MIRCEA În curs de
Preşedinte al Uniunii soluţionare
99. Art.3 lit.u Colaborator
Cultului Creştin după Dosar nr.
Evanghelie 610/2/2011-CAB
CIOBOTARU În curs de
GHEORGHE soluţionare
100. Art.1 al.7 Lucrător
Verificat în urma accesului la Dosar nr.
dosar 611/2/2011-CAB
CIOCOTIŞAN În curs de
MIRCEA IOAN soluţionare
101. Art.3 lit.c Colaborator
Director, Ministerul Dosar nr.
Tineretului şi Sportului 12683/2/2010-CAB
În curs de
CIOLOŞ IOAN
soluţionare
102. Art.3 lit.g Membru C.L. Bocşa, Colaborator
Dosar nr.
jud. Caraş-Severin
11099/2/2010-CAB

68
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
Proces câştigat de
C.N.S.A.S.
CIUCUREANU FLORIN
Sentinţa civilă
103. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
4065/22.10.2010
dosar
Dosar nr.
6439/2/2010-CAB
În curs de
COBÂRZAN IONEL
soluţionare
104. Art.3 lit.g Membru C.L. Măguri Colaborator
Dosar nr.
Răcătău, jud. Cluj
9400/2/2010-CAB
În curs de
COJOCAR CORNEL
soluţionare
105. Art.3 lit.g Membru C.L. Sighişoara, Colaborator
Dosar nr.
jud. Mureş
5554/2/2010-CAB
În curs de
COLŢEA GHEORGHE
soluţionare
106. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
9397/2/2010-CAB
CONDREA DAN În curs de
107. Art.3 lit.l Judecător la Tribunalul Colaborator soluţionare
Militar Iaşi Nu avem citaţie
CONONOV PAUL În curs de
Candidat la funcţia de soluţionare
108. Art.3 lit.b Colaborator
Deputat în Parlamentul Dosar nr.
României 2777/2/2010-CAB
În curs de
CONSTANTIN PETRE
soluţionare
109. Art.3 lit.z Deţinător al titlului de Colaborator
Dosar nr.
Revoluţionar
10010/2/2010-CAB
CONSTANTINESCU În curs de
NICOLAE soluţionare
110. Art.3 lit.z Colaborator
Deţinător al titlului de Dosar nr.
Revoluţionar 2248/2/2010-CAB

69
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
Proces câştigat de
CONSTANTINESCU C.N.S.A.S.
PETRU Sentinţa civilă
111. Art.1 alin.7 Lucrător
Verificat în urma accesului la 4662/23.11.2010
dosar Dosar nr.
2740/2/2010-CAB
În curs de
COPORAN AURICĂ
soluţionare
112. Art.3 lit.z Deţinător al titlului de Colaborator
Dosar nr.
Revoluţionar
4952/2/2010-CAB
COROIANU IULIU În curs de
GABRIEL DAN soluţionare
113. Art.1 al.7 Lucrător
Verificat în urma accesului la Dosar nr.
dosar 617/2/2011-CAB
În curs de
COSTACHE DORU
soluţionare
114. Art.3 lit.g Membru C.L. Largu, Colaborator
Dosar nr.
jud. Buzău
11938/2/2010-CAB
În curs de
COSTEA GHEORGHE
soluţionare
115. Art.1 alin.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
3028/2/2010-CAB
În curs de
COSTIN VALERICA
soluţionare
116. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
6436/2/2010-CAB
În curs de
COŞOVEI NICOLAE
soluţionare
117. Art.3 lit.g Primar, Somova, Colaborator
Dosar nr.
jud. Tulcea
4200/2/2010-CAB
În curs de
CRĂIUŢU ADRIAN
soluţionare
118. Art.1 alin.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
2682/2/2010-CAB

70
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
În curs de
CREŢA PETRU
soluţionare
119. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
11555/2/2010-CAB
CREŢU (fostă În curs de
COLIBAN) SILVIA soluţionare
120. Art.1 al.7 Lucrător
Verificat în urma accesului la Dosar nr.
dosar 10942/2/2010-CAB
CREŢU (fostă RANGA) În curs de
COCA MARINA soluţionare
121. Art.3 lit.l Colaborator
Procuror la Parchetul de pe Dosar nr.
lângă Judecătoria Tulcea 11530/2/2010-CAB
În curs de
CRISTEA MARIN
soluţionare
122. Art.3 lit.z Deţinător al titlului de Colaborator
Dosar nr.
Revoluţionar
11551/2/2010-CAB
În curs de
CRISTEA PAMFIL
soluţionare
123. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
12221/2/2010-CAB
În curs de
CRISTESCU ION
soluţionare
124. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
7163/2/2010-CAB
Proces câştigat de
C.N.S.A.S.
CRISTINA PETRE
Lucrător Sentinţa civilă
125. Art.3 lit.g Candidat, Primăria
543/28.01.2011
Alexandria, jud.Teleorman
Dosar nr.
2774/2/2010-CAB
În curs de
CRIŞAN NICOLAE
soluţionare
126. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
11554/2/2010-CAB

71
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
În curs de
CROITORU PĂTRU
soluţionare
127. Art.3 lit.g Membru C.L. Gherceşti, jud. Colaborator
Dosar nr.
Dolj
11052/2/2010-CAB
În curs de
CSEH SZABOLCS IMRE
soluţionare
128. Art.3 lit.y Preşedinte al Asociaţiei Colaborator
Dosar nr.
„Gladiator”
630/2/2011-CAB
CSOMAY ARPAD În curs de
Preot reformat, Eparhia soluţionare
129. Art.3 lit.u Colaborator
Reformată de pe lângă Piatra Dosar nr.
Craiului 156/2/2011-CAB
CSOSZ IOAN În curs de
Candidat la funcţia de soluţionare
130. Art.3 lit.b Colaborator
DEPUTAT în Parlamentul Dosar nr.
României 5235/2/2010-CAB
CUCLEA În curs de
CONSTANTIN soluţionare
131. Art.3 lit.z Lucrător
Verificat în urma accesului la Dosar nr.
dosar 11532/2/2010-CAB
Proces câştigat de
C.N.S.A.S.
CURTE ION
Sentinţa civilă
132. Art.1 alin.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
4378/09.11.2010
dosar
Dosar nr.
2138/2/2010-ICCJ
DANILEVICI În curs de
DUMITRU soluţionare
133. Art.1 al.7 Lucrător
Verificat în urma accesului la Dosar nr.
dosar 6441/2/2010-CAB
În curs de
DAVID IOAN
soluţionare
134. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
5646/2/2010-CAB

72
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
DĂIANU În curs de
CONSTANTIN soluţionare
135. Art.1 alin.7 Lucrător
Verificat în urma accesului la Dosar nr.
dosar 2349/2/2010-CAB
Proces câştigat de
DIACONESCU C.N.S.A.S.
GHEORGHE Sentinţa civilă
136. Art.1 alin.7 Lucrător
Verificat în urma accesului la 5007/09.12.2010
dosar Dosar nr.
2570/2/2010-CAB
În curs de
DIACONU DUMITRU
soluţionare
137. Art.3 lit.g Membru C.L. Poseşti, Colaborator
Dosar nr.
jud. Prahova
12684/2/2010-CAB
În curs de
DICU NICU
soluţionare
138. Art.3 lit.g Membru C.L. Teslui, Colaborator
Dosar nr.
jud. Dolj
5236/2/2010-CAB
În curs de
DIMOFTE COSTACHE
soluţionare
139. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
11817/2/2010-CAB
În curs de
DINCĂ DUMITRU
soluţionare
140. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
4196/2/2010-CAB
În curs de
DINU CONSTANTIN
soluţionare
141. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
7162/2/2010-CAB
În curs de
DIŢĂ ŞTEFAN
soluţionare
142. Art.1 alin.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
1781/2/2010-CAB

73
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
Proces câştigat de
DOBRE ION
C.N.S.A.S.
143. Art.1 alin.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
3283/2/2010-CAB
În curs de
DOGARIU PETRU
soluţionare
144. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
11372/2/2010-CAB
În curs de
DRÂGOIU DOREL
soluţionare
145. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
7315/2/2010-CAB
DRAGOSTE GRIGORE
În curs de
DĂNUŢ
soluţionare
146. Art.3 lit.l Procuror la Parchetul de pe Colaborator
Dosar nr.
lângă Judecătoria Turda, jud.
627/2/2011-CAB
Cluj
Proces câştigat de
DRAGOŞ-LOBA C.N.S.A.S.
(fost DRAGOŞ) IOAN Sentinţa civilă
147. Art.1 alin.7 Lucrător
Verificat în urma accesului la 4932/07.12.2010
dosar Dosar nr.
2778/2/2010-CAB
În curs de
DRĂGAN DUMITRU
soluţionare
148. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
5699/2/2010-CAB
În curs de
DRĂGĂNOIU TOMA
soluţionare
149. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
11544/2/2010-CAB
Suspendat
DRUL ŞMIL IŢIC (persoană fără adresă
150. Art.1 alin.7 Verificat în urma accesului la Lucrător în România)
dosar Dosar nr.
2425/2/2010-CAB

74
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
DUMITRESCU În curs de
LAURENŢIU soluţionare
151. Art.1 al.7 Lucrător
Verificat în urma accesului la Dosar nr.
dosar 5700/2/2010-CAB
Proces câştigat de
DUMITRESCU C.N.S.A.S.
NICULAE EUGEN Sentinţa civilă
152. Art.1 alin.7 Lucrător
Verificat în urma accesului la 4033/20.10.2010
dosar Dosar nr.
1523/2/2010-CAB
Proces câştigat de
C.N.S.A.S.
DUMITRU ION
Sentinţa civilă
153. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
4748/25.11.2010
dosar
Dosar nr.
4197/2/2010-CAB
În curs de
DUMITRU VASILE
soluţionare
154. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
11809/2/2010-CAB
DURDEU VASILE
În curs de
Preşedinte, Comisia Centrală
soluţionare
155. Art.3 lit.y pentru Comunicaţii Digitale; Colaborator
Dosar nr.
membru în C.A., Federaţia
10719/2/2010-CAB
Română de Radioamatorism
În curs de
ENACHE MARIAN
soluţionare
156. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
12671/2/2010-CAB
În curs de
ERBARU ŞTEFAN
soluţionare
157. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
5840/2/2010-CAB

75
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
FATYOL RUDOLF
În curs de
ŞTEFAN
soluţionare
158. Art.3 lit.ş Director general, Colaborator
Dosar nr.
Filarmonicii „Dinu Lipatti”
293/2/2011-CAB
din Satu Mare
În curs de
FAUR IOAN
soluţionare
159. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
9158/2/2010-CAB
În curs de
FĂRCAŞ VICTOR
soluţionare
160. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
12044/2/2010-CAB
În curs de
FEHER AUREL
soluţionare
161. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
618/2/2011-CAB
Proces câştigat de
C.N.S.A.S.
FERENCZ IOAN
Sentinţa civilă
162. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
5027/10.12.2010
dosar
Dosar nr.
6437/2/2010-CAB
FILIP
În curs de
(fost FILIP-POPOVICI)
soluţionare
163. Art.1 al.7 ALEXANDRU Lucrător
Dosar nr.
Verificat în urma accesului la
621/2/2011-CAB
dosar
În curs de
FILIP CONSTANTIN
soluţionare
164. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
10866/2/2010-CAB
În curs de
FLOREA MIHAI
soluţionare
165. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
12504/2/2010-CAB

76
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
În curs de
FLORESCU IULIAN
soluţionare
166. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
3858/2/2010-CAB
În curs de
FLOROIAN VASILE
soluţionare
167. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
11556/2/2010-CAB
În curs de
FLOROIU ION
soluţionare
168. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
296/2/2011-CAB
În curs de
FRĂNCU VASILE
soluţionare
169. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
4655/2/2010-CAB
FRIPTU GABRIEL
În curs de
LAURENŢIU
soluţionare
170. Art.3 lit.c Director General, Ministerul Colaborator
Dosar nr.
Dezvoltării Regionale şi
1159/2/2010-CAB
Locuinţei
În curs de
FULGA VALERICĂ
soluţionare
171. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
4543/2/2010-CAB
În curs de
GABOR GHEORGHE
soluţionare
172. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
283/2/2011-CAB
În curs de
GAGEA GHEORGHE
soluţionare
173. Art.1 alin.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
2350/2/2010-CAB

77
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
GALEŞ MARIA În curs de
(născută POPANTON) soluţionare
174. Art.3 lit.l Colaborator
Judecător la Curtea de Apel Dosar nr.
Oradea 11368/2/2010-CAB
În curs de
GANEA ION
soluţionare
175. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
6197/2/2010-CAB
În curs de
GÂRDU NICOLAE
soluţionare
176. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
12687/2/2010-CAB
În curs de
GĂMĂLIE VASILE
soluţionare
177. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
12670/2/2010-CAB
În curs de
GĂVAN VICTOR
soluţionare
178. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
4490/2/2010-CAB
În curs de
GEDO ANDREI
soluţionare
179. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
11941/2/2010-CAB
GEORGESCU MARIA În curs de
(născută PĂUNESCU) soluţionare
180. Art.3 lit.x Colaborator
Director general, Dosar nr.
Institutul „Ana Aslan” 12115/2/2010-CAB
GEORGESCU În curs de
ROMULUS GANDY soluţionare
181. Art.3 lit.z Colaborator
Deţinător al titlului de Dosar nr.
Revoluţionar 4659/2/2010-CAB

78
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
GERARDI
În curs de
FRANCESCO DAN
soluţionare
182. Art.3 lit.y Membru Fondator, Uniunea Colaborator
Dosar nr.
Italienilor
605/2/2011-CAB
din Bucureşti
Proces pierdut de
GHEBARU C.N.S.A.S.
PARASCHIVA – Sentinţa civilă
183. Art.3 lit.z (TRĂISTARU) Colaborator 4615/19.11.2010
Deţinător al titlului de Consiliul a declarat
Revoluţionar recurs. Dosar nr.
3410/2/2010-ICCJ
În curs de
GHEORGHE IULIAN
soluţionare
184. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
4389/2/2010-CAB
În curs de
GHERGHEL PETRICĂ
soluţionare
185. Art.1 alin.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
2567/2/2010-CAB
Proces câştigat de
C.N.S.A.S.
GHERMAN GLIGOR
Sentinţa civilă
186. Art.3 lit.g Membru, C.L. Floreşti, jud. Colaborator
4283/02.11.2010
Cluj
Dosar nr.
2247/2/2010-CAB
GHIDIU MIHĂILĂ În curs de
Director, Grupul Şcolar soluţionare
187. Art.3 lit.ş Colaborator
„Vasile Netea” Deda, Dosar nr.
jud. Mureş 11057/2/2010-CAB
În curs de
GHIŢĂ MIHAI
soluţionare
188. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
10547/2/2010-CAB

79
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
În curs de
GHIŢESCU NICOLAE
soluţionare
189. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
11375/2/2010-CAB
În curs de
GLĂVAN VASILE
soluţionare
190. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
608/2/2011-CAB
În curs de
GOICIU NICOLAE
soluţionare
191. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
615/2/2011-CAB
În curs de
GORAN ION
soluţionare
192. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
38/2/2011-CAB
GRIGORAŞ În curs de
GHEORGHE soluţionare
193. Art.3 lit.z Colaborator
Deţinător al titlului de Dosar nr.
Revoluţionar 2598/2/2010-CAB
GRIGORIŢĂ În curs de
SORIN ION soluţionare
194. Art.1 al.7 Lucrător
Verificat în urma accesului la Dosar nr.
dosar 12680/2/2010-CAB
În curs de
GROŞAN IOAN
soluţionare
195. Art.3 lit.y Membru, Consiliul Uniunii Colaborator
Dosar nr.
Scriitorilor din România
12754/2/2010-CAB
În curs de
GRUI VASILE
soluţionare
196. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
10553/2/2010-CAB
În curs de
GUI IOAN
soluţionare
197. Art.1 alin.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
2678/2/2010-CAB

80
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
În curs de
GUIA NICOLAE
soluţionare
198. Art.1 alin.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
2568/2/2010-CAB
În curs de
GUIMAN BUCUR
soluţionare
199. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
10173/2/2010-CAB
HAAS ANDREI IOAN În curs de
Art.54 lit. j
Director executiv adjunct, soluţionare
200. din Colaborator
Direcţia Generală a Dosar nr.
L.188/1999
Finanţelor Publice Cluj 163/2/2011-CAB
Proces câştigat de
C.N.S.A.S.
HAICU IOAN
Sentinţa civilă nr.
201. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
4126/26.10.2010
dosar
Dosar nr.
3892/2/2010-ICCJ
HAIRABETIAN În curs de
HAGOP soluţionare
202. Art.1 al.7 Lucrător
Verificat în urma accesului la Dosar nr.
dosar 11196/2/2010-CAB
În curs de
HARHATĂ VICTOR
soluţionare
203. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
9160/2/2010-CAB
În curs de
HĂNCILA NICOLAE
soluţionare
204. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
160/2/2011-CAB
HODOROAGĂ În curs de
GHEORGHE soluţionare
205. Art.1 alin.7 Lucrător
Verificat în urma accesului la Dosar nr.
dosar 2104/2/2010-CAB

81
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
În curs de
HODOROGEA NELU
soluţionare
206. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
12455/2/2010-CAB
HOLDEVICI ALICE-
IRINA
Membru fondator, Asociaţia
Colegiului Consilierilor şi
Psihoterapeuţilor din
În curs de
România, Asociaţia Română
soluţionare
207. Art.3 lit.y de Psihologie Colaborator
Dosar nr.
Transpersonală, Asociaţia de
165/2/2011-CAB
Hipnoterapie şi Psihoterapie
Cognitiv-Comportamentală
şi Asociaţia Uniunea
Vorbitorilor de Limbă
Engleză – România
În curs de
HOLDIŞ ANA
soluţionare
208. Art.3 lit.g Membru C.L. Jibou, Colaborator
Dosar nr.
jud. Sălaj
4660/2/2010-CAB
În curs de
HORN ALECSANDRU
soluţionare
209. Art.3 lit.z Deţinător al titlului de Colaborator
Dosar nr.
Revoluţionar
292/2/2011-CAB
În curs de
HUC DUMITRU IOAN
soluţionare
210. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
10548/2/2010-CAB
În curs de
IAGHER ŞTEFAN
soluţionare
211. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
164/2/2011-CAB

82
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
În curs de
IANCU MIHAI
soluţionare
212. Art.3 lit.g Membru C.L. Frăsinet, jud. Colaborator
Dosar nr.
Călăraşi
11053/2/2010-CAB
În curs de
IATAN AUREL
soluţionare
213. Art.1 alin.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
3175/2/2010-CAB
În curs de
ICHIM FILIP
Art.54 lit.j L soluţionare
214. Secretar, Primăria Todireşti, Colaborator
188/1999 Dosar nr.
jud. Iaşi
2587/2/2010-CAB
În curs de
IFTIME GHEORGHE
soluţionare
215. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
294/2/2011-CAB
În curs de
IGNĂ IOSIF
soluţionare
216. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
5644/2/2010-CAB
În curs de
ILEA ARDELEAN
soluţionare
217. Art.3 lit.g Membru, C.L. Rişca, Colaborator
Dosar nr.
jud. Cluj
5556/2/2010-CAB
În curs de
ILEA AUREL
soluţionare
218. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
11195/2/2010-CAB
Proces câştigat de
C.N.S.A.S.
ILIE ALEXANDRU
Sentinţa civilă
219. Art.1 alin.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
4652/22.11.2010
dosar
Dosar nr.
2426/2/2010-CAB

83
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
Proces câştigat de
C.N.S.A.S.
ILIE AURICĂ
Sentinţa civilă
220. Art.3 lit.g Membru C.L. Sfântu Colaborator
4468/11.11.2010
Gheorghe, jud. Ialomiţa
Dosar nr.
2191/2/2010-CAB
ILIE ION În curs de
Membru C.L. soluţionare
221. Art.3 lit.g Colaborator
Vulcana Pandele, Dosar nr.
jud. Dâmboviţa 6442/2/2010-CAB
În curs de
ILIESCU GHEORGHE
soluţionare
222. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
162/2/2011-CAB
În curs de
ILIESCU ION
soluţionare
223. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
5847/2/2010-CAB
În curs de
ILINA EMILIAN
soluţionare
224. Art.3 lit.g Membru, C.L. Băiculeşti, Colaborator
Dosar nr.
jud. Argeş
6199/2/2010-CAB
În curs de
IMBRE ALEXANDRU
soluţionare
225. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
5947/2/2010-CAB
În curs de
IOAN STERIAN
soluţionare
226. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
4124/2/2010-CAB
ION CONSTANTIN În curs de
FLORIN soluţionare
227. Art.3 lit.g Colaborator
Membru, C.L. Mărăcineni, Dosar nr.
jud. Buzău 6236/2/2010-CAB

84
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
IONESCU ARMAND- În curs de
GABRIEL soluţionare
228. Art.3 lit.g Colaborator
Membru, C.L. Topolog, jud. Dosar nr.
Tulcea 5672/2/2010-CAB
În curs de
IONESCU DUMITRU
soluţionare
229. Art.3 lit.g Membru, C.L. Costeşti, jud. Colaborator
Dosar nr.
Argeş
607/2/2011-CAB
În curs de
IONETE GHEORGHE
soluţionare
230. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
5160/2/2010-CAB
În curs de
IONICI VIRGIL
soluţionare
231. Art.3 lit.ţ Comandant al Centrului Lucrător
Dosar nr.
Militar Zonal – Dolj
3861/2/2010-CAB
În curs de
IONICI VIRGIL
soluţionare
232. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
12217/2/2010-CAB
IORDĂCHESCU În curs de
OCTAVIAN soluţionare
233. Art.1 al.7 Lucrător
Verificat în urma accesului la Dosar nr.
dosar 8366/2/2010-CAB
În curs de
IOVAN DUMITRU
soluţionare
234. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
4652/2/2010-CAB
În curs de
IOVĂNAŞ ALEXANDRU
soluţionare
235. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
6440/2/2010-CAB
În curs de
ISAC CONSTANTIN
soluţionare
236. Art.3 lit.z Deţinător al titlului de Colaborator
Dosar nr.
Revoluţionar 1989
2244/2/2010-CAB

85
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
Proces câştigat de
C.N.S.A.S.
ISAC VASILE
Sentinţa civilă
237. Art.1 alin.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
4823/30.11.2010
dosar
Dosar nr.
2603/2/2010-CAB
În curs de
IUGULESCU VIRGIL
soluţionare
238. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
12675/2/2010-CAB
În curs de
IVAN IOAN
soluţionare
239. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
6237/2/2010-CAB
În curs de
JAKAB BLASIU
soluţionare
240. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
4903/2/2010-CAB
În curs de
JECAN EUGEN soluţionare
241. Art.3 lit.g Colaborator
Membru C.L. Dej, jud. Cluj Dosar nr.
3651/2/2010-CAB
Proces câştigat de
C.N.S.A.S.
JELEV PANAIT
Sentinţa civilă
242. Art.3 lit.g Membru C.L. Gurbăneşti, Colaborator
4809/30.11.2010
jud. Călăraşi
Dosar nr.
866/2/2010-CAB
În curs de
JELIU MIRCEA
soluţionare
243. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
10711/2/2010-CAB
În curs de
JIGA LIVIU IOAN
soluţionare
244. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
4902/2/2010-CAB

86
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
În curs de
JURCA IUSTIN
soluţionare
245. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
4907/2/2010-CAB
Proces câştigat de
C.N.S.A.S.
KASZA ŞTEFAN
Sentinţa civilă
246. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
4624/19.11.2010
dosar
Dosar nr.
6446/2/2010-CAB
În curs de
KENDEREŞI IOAN
soluţionare
247. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
6449/2/2010-CAB
În curs de
KONYVES LUDOVIC
soluţionare
248. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
9971/2/2010-CAB
În curs de
KOPE RUDOLF
soluţionare
249. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
12681/2/2010-CAB
În curs de
KOVACS ALEXANDRU
soluţionare
250. Art.3 lit.g Membru C.L. Unguraş, jud. Colaborator
Dosar nr.
Cluj
6435/2/2010-CAB
În curs de
LAZĂR CONSTANTIN
soluţionare
251. Art.3 lit.g Membru C.L. Muereasca, Colaborator
Dosar nr.
jud. Vâlcea
12223/2/2010-CAB
În curs de
LĂZUREANU ION
soluţionare
252. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
6073/2/2010-CAB

87
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
În curs de
LEAU ION
soluţionare
253. Art.3 lit.g Membru C.L. Boteni, Colaborator
Dosar nr.
jud. Argeş
9156/2/2010-CAB
LECA (MĂNICUŢĂ)
În curs de
MINODORA
soluţionare
254. Art. 3 lit.v Preşedinte al Federaţiei Colaborator
Dosar nr.
Sindicatelor din
3864/2/2010-CAB
Universitatea Bucureşti
Proces câştigat de
C.N.S.A.S.
LENESCHI NINU
Sentinţa civilă
255. Art.3 lit.g Membru C.L. Liteni, Colaborator
4749/25.11.2010
jud. Suceava
Dosar nr.
4777/2/2010-CAB
În curs de
LEONTE NĂSTASIE
soluţionare
256. Art.3 lit.z Deţinător al titlului de Colaborator
Dosar nr.
Revoluţionar
3859/2/2010-CAB
În curs de
LEVENŢIU ŞTEFAN
soluţionare
257. Art.1 alin.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
2105/2/2010-CAB
În curs de
LICĂ EUGEN
soluţionare
258. Art.3 lit.g Membru C.L. Livezi, Colaborator
Dosar nr.
jud. Vâlcea
12118/2/2010-CAB
LIEB IOZSEF
În curs de
Membru fondator, membru
soluţionare
259. Art.3 lit.y în consiliul director al Filialei Colaborator
Dosar nr.
Baia Mare a Fundaţiei
626/2/2011-CAB
„Communio” Satu Mare
În curs de
LIGHEZAN IOSIF
soluţionare
260. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
12505/2/2010-CAB

88
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
Proces câştigat de
C.N.S.A.S.
LIPOVAN PETRU
Sentinţa civilă
261. Art.1 alin.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
4682/23.11.2010
dosar
Dosar nr.
2683/2/2010-CAB
LOTREAN În curs de
CONSTANTIN soluţionare
262. Art.3 lit.g Colaborator
Membru C.L. Sadu, Dosar nr.
jud. Sibiu 12445/2/2010-CAB
Proces câştigat de
C.N.S.A.S.
LUCA ROMAN
Sentinţa civilă
263. Art.1 alin.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
92/12.01.2011
dosar
Dosar nr.
3281/2/2010-CAB
LUCACI (fost LUKACS) În curs de
FRANCISC soluţionare
264. Art.1 al.7 Lucrător
Verificat în urma accesului la Dosar nr.
dosar 11946/2/2010-CAB
În curs de
LUCEA ILARIE
soluţionare
265. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
11194/2/2010-CAB
În curs de
LUNGU NICOLAE
soluţionare
266. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
10306/2/2010-CAB
În curs de
LUPEA GHEORGHE
soluţionare
267. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
609/2/2011-CAB

89
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
LUPESCU DAN
În curs de
Director executiv al Direcţiei
soluţionare
268. Art.3 lit.f Judeţene Dolj pentru Colaborator
Dosar nr.
Cultură, Culte şi Patrimoniu
11943/2/2010-CAB
Cultural Naţional
În curs de
LUPEŞ GHEORGHE
soluţionare
269. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
12454/2/2010-CAB
LUPU În curs de
NICULAE – VIOREL soluţionare
270. Art.1 al.7 Lucrător
Verificat în urma accesului la Dosar nr.
dosar 11810/2/2010-CAB
În curs de
LUPU VASILE
soluţionare
271. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
3246/2/2009-CAB
Proces câştigat de
C.N.S.A.S.
LUŢĂ VASILE
Sentinţa civilă
272. Art.1 alin.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
4611/19.11.2010
dosar
Dosar nr.
1158/2/2010-CAB
În curs de
LUXANDRA DIDEL
soluţionare
273. Art.3 lit.z Deţinător al titlului de Colaborator
Dosar nr.
Revoluţionar
5385/2/2010-CAB
În curs de
MAFTEI AUREL
soluţionare
274. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
616/2/2011-CAB

90
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
MAGHERU
GHEORGHE
Membru al corpului În curs de
diplomatic, ministru soluţionare
275. Art.3 lit.c Colaborator
plenipotenţiar, director Dosar nr.
general al Direcţiei Relaţii 11934/2/2010-CAB
Bilaterale din Ministerul
Afacerilor Externe
MAIER ALEXANDRU În curs de
Membru în conducerea soluţionare
276. Art.3 lit.y Colaborator
Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Dosar nr.
Politici – Filiala Mureş 5553/2/2010-CAB
În curs de
MAIER TEOFIL soluţionare
277. Art.3 lit.g Colaborator
Membru C.J. Cluj Dosar nr.
8157/2/2010-CAB
În curs de
MALCEA GHEORGHE
soluţionare
278. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
10943/2/2010-CAB
MAN NICOLAE
În curs de
Şef catedră la Facultatea de
soluţionare
279. Art.3 lit.s Arte Plastice din cadrul Colaborator
Dosar nr.
Universităţii de Artă şi
604/2/2011-CAB
Design Cluj-Napoca
În curs de
MANCIU EUGEN
soluţionare
280. Art.3 lit.g Membru C.L. Caraula, jud. Colaborator
Dosar nr.
Dolj
6201/2/2010-CAB
În curs de
MANEA GHEORGHE
soluţionare
281. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
9969/2/2010-CAB

91
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
În curs de
MANEA IOAN
soluţionare
282. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
41/2/2011-CAB
În curs de
MANEA IONEL
soluţionare
283. Art.3 lit.z Deţinător al titlului de Colaborator
Dosar nr.
Revoluţionar
3857/2/2010-CAB
În curs de
MANEA VERGILIU
soluţionare
284. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
10249/2/2010-CAB
MANOLACHE În curs de
TEOFAN soluţionare
285. Art.1 al.7 Lucrător
Verificat în urma accesului la Dosar nr.
dosar 11940/2/2010-CAB
În curs de
MANTA ION
soluţionare
286. Art.1 alin.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
3029/2/2010-CAB
În curs de
MANU MIRCEA
soluţionare
287. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
4906/2/2010-CAB
Proces pierdut de
C.N.S.A.S.
MÂNZAT IOAN Sentinţa civilă
288. Art.1 alin.7 Verificat în urma accesului la Lucrător 4828/30.11.2010
dosar Consiliul a declarat
recurs. Dosar nr.
3050/2/2010-ICCJ
MARCIAN DUMITRU În curs de
MIRCEA soluţionare
289. Art.1 al.7 Lucrător
Verificat în urma accesului la Dosar nr.
dosar 4661/2/2010-CAB

92
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
În curs de
MARIN TEODOR
soluţionare
290. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
11945/2/2010-CAB
MARINESCU ADA În curs de
Director Adjunct, soluţionare
291. Art.3 lit.c Colaborator
Inspectoratul de Stat în Dosar nr.
Construcţii 11937/2/2010-CAB
În curs de
MAROŞAN MARICA
soluţionare
292. Art.1 alin.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
3027/2/2010-CAB
În curs de
MARTINESCU FLORE soluţionare
293. Art.3 lit.g Colaborator
Membru C.L. Amara Dosar nr.
4125/2/2010-CAB
În curs de
MAVRU NICULAE
soluţionare
294. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
4904/2/2010-CAB
În curs de
MĂLUŞEL PETRE DAN
soluţionare
295. Art.3 lit.g Membru C.L. Predeal, jud. Colaborator
Dosar nr.
Braşov
318/2/2011-CAB
În curs de
MĂNĂILĂ MIRCEA
soluţionare
296. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
5561/2/2010-CAB
MĂRCUŢĂ MARIUS În curs de
MIHAIL soluţionare
297. Art.3 lit.c Colaborator
Director, Ministerul Dosar nr.
Tineretului şi Sportului 9968/2/2010-CAB
MĂRGINEAN JUMĂTE În curs de
GHEORGHE soluţionare
298. Art.1 al.7 Lucrător
Verificat în urma accesului la Dosar nr.
dosar 10354/2/2010-CAB

93
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
MĂRGINEANU În curs de
MARIUS CONSTANTIN soluţionare
299. Art.1 al.7 Lucrător
Verificat în urma Dosar nr.
accesului la dosar 6448/2/2010-CAB
În curs de
MĂRIEŞ GHEORGHE
soluţionare
300. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
8801/2/2010-CAB
Proces câştigat de
MELINCEANU C.N.S.A.S.
NECULAI Sentinţa civilă
301. Art.1 alin.7 Lucrător
Verificat în urma accesului la 91/12.01.2011
dosar Dosar nr.
3023/2/2010-CAB
MELIŢĂ În curs de
DUMITRU OVIDIU soluţionare
302. Art.1 al.7 Lucrător
Verificat în urma accesului la Dosar nr.
dosar 8367/2/2010-CAB
În curs de
MELTZER ROMEO
soluţionare
303. Art.1 alin.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
3653/2/2010-CAB
În curs de
MESAROŞIU VASILE
soluţionare
304. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
8106/2/2010-CAB
În curs de
MICU VIOREL
soluţionare
305. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
6299/2/2010-CAB
În curs de
MIHAI CLEMENT
soluţionare
306. Art.3 lit.g Membru C.L. Beceni, Colaborator
Dosar nr.
jud. Buzău
12506/2/2010-CAB

94
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
În curs de
MIHALACHE ILIE
soluţionare
307. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
5643/2/2010-CAB
În curs de
MIHALY GHEORGHE
soluţionare
308. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
5848/2/2010-CAB
MIHĂESCU În curs de
RĂZVAN PAUL soluţionare
309. Art.3 lit.z Colaborator
Deţinător al titlului de Dosar nr.
Revoluţionar 11553/2/2010-CAB
MIHĂILESCU În curs de
CONSTANTIN soluţionare
310. Art.1 al.7 Lucrător
Verificat în urma accesului la Dosar nr.
dosar 12448/2/2010-CAB
MIHOC În curs de
NICOLAE DOREL soluţionare
311. Art.3 lit.g Colaborator
Membru C.L. Beliu, Dosar nr.
jud. Arad 6075/2/2010-CAB
În curs de
MINCIU NICULAE
soluţionare
312. Art.3 lit.g Membru C.L. Sârbeni, jud. Colaborator
Dosar nr.
Teleorman
12116/2/2010-CAB
În curs de
MIRON PETRICĂ
soluţionare
313. Art.3 lit.g Membru C.L. Scânteia, jud. Colaborator
Dosar nr.
Călăraşi
4905/2/2010-CAB
MITRAN În curs de
CONSTANTIN soluţionare
314. Art.1 al.7 Lucrător
Verificat în urma accesului la Dosar nr.
dosar 5846/2/2010-CAB
MLADIN În curs de
ULPIU CONSTANTIN soluţionare
315. Art.1 al.7 Lucrător
Verificat în urma accesului la Dosar nr.
dosar 10171/2/2010-CAB

95
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
În curs de
MOCANU VICTOR
soluţionare
316. Art.1 alin.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
684/2/2010-CAB
MODUNA În curs de
ALEXANDRU soluţionare
317. Art.3 lit.z Colaborator
Deţinător al titlului de Dosar nr.
Revoluţionar 11056/2/2010-CAB
În curs de
MOGA LAZĂR
soluţionare
318. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
11944/2/2010-CAB
MOICEANU În curs de
HARALAMBIE soluţionare
319. Art.3 lit.g Colaborator
Membru C.L. Râu Alb, jud. Dosar nr.
Dâmboviţa 3650/2/2010-CAB
În curs de
MOISA CONSTANTIN
soluţionare
320. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
614/2/2011-CAB
În curs de
MOISE MIHAI
soluţionare
321. Art.3 lit.z Deţinător al titlului de Colaborator
Dosar nr.
Revoluţionar
11197/2/2010-CAB
MOLDOVAN În curs de
CORNEL FLORIN soluţionare
322. Art.3 lit.g Colaborator
Membru C.L. Negreni, jud. Dosar nr.
Cluj 879772/2010-CAB
MOLDOVEANU În curs de
MARIUS soluţionare
323. Art.3 lit.g Colaborator
Membru C.L. Sărăţeni, jud. Dosar nr.
Ialomiţa 11533/2/2010-CAB
MORÂNDĂU DOREL În curs de
Şef catedră, Facultatea de soluţionare
324. Art.3 lit.s Colaborator
Ştiinţe, Universitatea Lucian Dosar nr.
Blaga, Sibiu 12757/2/2010-CAB

96
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
Proces câştigat de
MORARU DUMITRU
C.N.S.A.S.
325. Art.3 lit.z Deţinător al titlului de Colaborator
Dosar nr.
Revoluţionar
2685/2/2010-CAB
În curs de
MORARU MIRCEA
soluţionare
326. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
4388/2/2010-CAB
MORGOS (fostă
În curs de
PANTEA-MORGOS)
soluţionare
327. Art.1 al.7 ELENA Lucrător
Dosar nr.
Verificat în urma accesului la
12457/2/2010-CAB
dosar
În curs de
MOTRONEA NICOLAE
soluţionare
328. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
8159/2/2010-CAB
MUNTEANU În curs de
CONSTANTIN soluţionare
329. Art.3 lit.g Colaborator
Membru C.L. Breasta, jud. Dosar nr.
Dolj 4126/2/2010-CAB
În curs de
MUREŞAN NICOLAE
soluţionare
330. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
4778/2/2010-CAB
În curs de
MUREŞAN PETRU
soluţionare
331. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
33/2/2011-CAB
Proces câştigat de
C.N.S.A.S.
MUREŞAN VASILE
Sentinţa civilă
332. Art.1 alin.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
4722/24.11.2010
dosar
Dosar nr.
1157/2/2010-CAB

97
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
MUŞAT GHEORGHE În curs de
Colaborator
Membru în Consiliul soluţionare
333. Art. 3 lit. y şi
Director al Fundaţiei Dosar nr.
Lucrător
„Orient Expres” 6433/2/2010-CAB
Proces câştigat de
MUŞUROIA C.N.S.A.S.
GHEORGHE Sentinţa civilă
334. Art.1 alin.7 Lucrător
Verificat în urma accesului la 4383/09.11.2010
dosar Dosar nr.
2137/2/2010-CAB
În curs de
MUTU ŞTEFAN
soluţionare
335. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
11054/2/2010-CAB
În curs de
NAGY VILHELM
soluţionare
336. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
10172/2/2010-CAB
În curs de
NASTASIU IOAN
soluţionare
337. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
10304/2/2010-CAB
În curs de
NEAGOE FLORIN
soluţionare
338. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
6198/2/2010-CAB
În curs de
NEAMŢU DORIN
soluţionare
339. Art.3 lit.g Membru C.J., Bistriţa – Colaborator
Dosar nr.
Năsăud
11635/2/2010-CAB
Proces câştigat de
NEDELCU MINEA
C.N.S.A.S.
340. Art.1 alin.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
1953/2/2010-CAB

98
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
NEDELEA VIOREL
Consilier juridic,
În curs de
Legea Compartimentul Verificarea
soluţionare
341. 188/1999 Legalităţii Actelor şi Colaborator
Dosar nr.
Art. 54 lit. j Contencios Administrativ al
11260/2/2010-CAB
Instituţiei Prefectului jud.
Bistriţa-Năsăud
În curs de
NEGOIŢĂ VASILE
soluţionare
342. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
42/2/2011-CAB
În curs de
NEGRU GLIGORE
soluţionare
343. Art.3 lit.z Deţinător al titlului de Colaborator
Dosar nr.
Revoluţionar
2100/2/2010-CAB
În curs de
NENU VASILE
soluţionare
344. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
6070/2/2010-CAB
În curs de
NICOARĂ GHIŢĂ
soluţionare
345. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
601/2/2011-CAB
În curs de
NICODIN LAURENŢIU
soluţionare
346. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
10869/2/2010-CAB
În curs de
NICOLA DANIEL
soluţionare
347. Art.3 lit.g Deţinător al titlului de Colaborator
Dosar nr.
Revoluţionar
10715/2/2010-CAB
În curs de
NICOLA ION
soluţionare
348. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
4385/2/2010-CAB

99
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
Proces câştigat de
NICOLA NICOLAE
C.N.S.A.S.
349. Art.1 alin.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
3408/2/2010-CAB
În curs de
NICOLAE NICOLAE
soluţionare
350. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
9880/2/2010-CAB
În curs de
NICOLAESCU LUCIAN
soluţionare
351. Art.3 lit.z Deţinător al titlului de Colaborator
Dosar nr.
Revoluţionar
4772/2/2010-CAB
NICOLAU În curs de
CLEMENTIN soluţionare
352. Art.1 al.7 Lucrător
Verificat în urma accesului la Dosar nr.
dosar 6444/2/2010-CAB
În curs de
NICOLESCU GEORGE
soluţionare
353. Art.3 lit.g Membru C.L. Lehliu, Colaborator
Dosar nr.
jud. Călăraşi
3649/2/2010-CAB
NICULAE CORNEL
Director, Centrul de În curs de
Formare şi Perfecţionare a soluţionare
354. Art.3 lit.c Colaborator
Pregătirii Agenţilor de Dosar nr.
Poliţie „Nicolae Golescu” 9970/2/2010-CAB
Slatina
Proces pierdut de
C.N.S.A.S.
NICULESCU MARIAN
Sentinţa civilă
ALEXANDRU
355. Art.1 al.7 Lucrător 4361/08.11.2010
Verificat în urma accesului la
Consiliul a formulat
dosar
recurs. Dosar nr.
6136/2/2010 - ICCJ

100
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
Proces câştigat de
C.N.S.A.S.
NIMARĂ MIRCEA
Sentinţa civilă nr.
356. Art.1 alin.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
3862/12.10.2010
dosar
Dosar nr.
1088/2/2010-CAB
În curs de
NISTOR LENUŢA
soluţionare
357. Art.3 lit.z Deţinător al titlului de Colaborator
Dosar nr.
Revoluţionar
2101/2/2010-CAB
În curs de
NISTOR ŞTEFAN
soluţionare
358. Art.1 alin.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
3407/2/2010-CAB
În curs de
NIŢĂ MIRCEA
soluţionare
359. Art.3 lit.g Membru C.L. Almăj, Colaborator
Dosar nr.
jud. Dolj
6294/2/2010-CAB
NOGRADI ADALBERT În curs de
Protopop, Episcopia soluţionare
360. Art.3 lit.u Colaborator
Reformată de pe lângă Piatra Dosar nr.
Craiului 12507/2/2010-CAB
OANCEA În curs de
CONSTANTIN soluţionare
361. Art.1 alin.7 Lucrător
Verificat în urma accesului la Dosar nr.
dosar 865/2/2010-CAB
În curs de
OAŞĂ MARINEL
soluţionare
362. Art.3 lit.f Director al Centrului Colaborator
Dosar nr.
Judeţean APIA – Olt
11935/2/2010-CAB
În curs de
OCHEA LIONEDE
soluţionare
363. Art.1 alin.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
3174/2/2010-CAB

101
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
În curs de
OGĂŞANU DUMITRU
soluţionare
364. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
10714/2/2010-CAB
În curs de
OLARU NICOLAE
soluţionare
365. Art.3 lit.g Membru C.L. Turceni, jud. Colaborator
Dosar nr.
Gorj
12442/2/2010-CAB
OLTEANU În curs de
CONSTANTIN soluţionare
366. Art.3 lit.g Colaborator
Membru C.L. Siriu, Dosar nr.
jud. Buzău 624/2/2011-CAB
În curs de
OLTEANU EMIL
soluţionare
367. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
9881/2/2010-CAB
ONACIU GRIGORE În curs de
Art.54 lit. j
Director executiv adjunct, soluţionare
368. din Colaborator
Direcţia pentru Agricultură Dosar nr.
L.188/1999
şi Dezvoltare Rurală Cluj 157/2/2011-CAB
În curs de
ONICEAG GAVRIL
soluţionare
369. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
5949/2/2010-CAB
În curs de
OPAŢCHI NINA
soluţionare
370. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
12450/2/2010-CAB
În curs de
OPREA ION
soluţionare
371. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
8793/2/2010-CAB
În curs de
OPREA SORIN
soluţionare
372. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
11259/2/2010-CAB

102
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
În curs de
OTVOŞ IOAN CĂLIN
soluţionare
373. Art.3 lit.g Membru C.L.Baciu, Colaborator
Dosar nr.
jud. Cluj
3655/2/2010-CAB
PACIUREA (fostă
În curs de
POPESCU, fostă
soluţionare
374. Art.1 al.7 MITROI) ELENA Lucrător
Dosar nr.
Verificat în urma accesului la
5161/2/2010-CAB
dosar
În curs de
PALADE NICULAE
soluţionare
375. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
11812/2/2010-CAB
În curs de
PANAIT RADU
soluţionare
376. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
5671/2/2010-CAB
PARASCHIV În curs de
GHEORGHE soluţionare
377. Art.1 al.7 Lucrător
Verificat în urma accesului la Dosar nr.
dosar 4769/2/2010-CAB
În curs de
PARASCHIV ION
soluţionare
378. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
166/2/2011-CAB
Proces câştigat de
C.N.S.A.S.
PARASCHIV NICOLAE
Sentinţa civilă
379. Art.3 lit.z Deţinător al titlului de Colaborator
4623/19.11.2010
Revoluţionar
Dosar nr.
6432/2/2010-ICCJ
În curs de
PÂRJOL LIVIU AUREL
soluţionare
380. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
11557/2/2010-CAB

103
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
PÂRVĂNESCU STANCU În curs de
Preşedinte al Asociaţiei de soluţionare
381. Art.3 lit.y Colaborator
proprietari Băiculeşti, nr. 11, Dosar nr.
Bl. A 13 12452/2/2010-CAB
PASCU
În curs de
GHEORGHE-MIHAIL
soluţionare
382. Art.3 lit.i Director adjunct al Colaborator
Dosar nr.
Institutului Cultural Român
3441/2/2010-CAB
din Berlin
În curs de
PATACHE ION
soluţionare
383. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
10305/2/2010-CAB
Acţiune respinsă în
urma decesului
PĂDURARIU NICULAE persoanei verificate.
384. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător Sentinţa civilă
dosar 4928/07.12.2010
Dosar nr.
5402/2/2010 - CAB
În curs de
PĂDURARU IOAN
soluţionare
385. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
12679/2/2010-CAB
PĂTRAŞCU În curs de
GHEORGHE soluţionare
386. Art.1 al.7 Lucrător
Verificat în urma accesului la Dosar nr.
dosar 11542/2/2010-CAB
În curs de
PĂTRUŢ VICTOR
soluţionare
387. Art.3 lit.t Preşedinte al Senatului Colaborator
Dosar nr.
PNŢCD-Gorj
4953/2/2010-CAB
În curs de
PĂUN FLOREA
soluţionare
388. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
10720/2/2010-CAB

104
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
În curs de
PĂUN GHEORGHE
soluţionare
389. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
11261/2/2010-CAB
În curs de
PELE PETRU
soluţionare
390. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
12042/2/2010-CAB
În curs de
PENTEA PAVEL
soluţionare
391. Art.3 lit.g Membru C.L. Hidişelu de Colaborator
Dosar nr.
Sus, jud. Bihor
159/2/2011-CAB
Proces pierdut de
C.N.S.A.S.
Sentinţa civilă
PERIDE NICULAE
392. Art.3 lit.g Colaborator 4672/23.11.2010
Membru C.J. Constanţa
Consiliul a declarat
recurs. Dosar nr.
2139/2/2010-ICCJ
În curs de
PESCARU ADAM
soluţionare
393. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
5387/2/2010-CAB
În curs de
PESCARU ILIE
soluţionare
394. Art.1 alin.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
2106/2/2010-CAB
PETCU În curs de
DRAGOŞ CĂTĂLIN soluţionare
395. Art.1 al.7 Lucrător
Verificat în urma accesului la Dosar nr.
dosar 5162/2/2010-CAB
PETERCĂ VLADIMIR În curs de
Membru fondator, Asociaţia soluţionare
396. Art.3 lit.y Colaborator
„Secretariatul Naţional al Dosar nr.
Învăţământului Catolic” 316/2/2011-CAB

105
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
În curs de
PETRESCU MARIAN
soluţionare
397. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
12112/2/2010-CAB
În curs de
PETRESCU ŞTEFAN
soluţionare
398. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
40/2/2011-CAB
PETRICĂ IOAN Proces câştigat de
Candidat la funcţia de C.N.S.A.S.
Deputat în Parlamentul Sentinţa civilă
399. Art.3 lit.b şi z Colaborator
României; 4723/24.11.2010
Deţinător al titlului de Dosar nr.
Revoluţionar 4198/2/2010 - ICCJ
În curs de
PISICĂ CLEMENT
soluţionare
400. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
4387/2/2010-CAB
În curs de
PISTOL GHEORGHE
soluţionare
401. Art.3 lit.g Membru C.L. Olanu, Colaborator
Dosar nr.
jud. Vâlcea
35/2/2011-CAB
PLEŞOIANU SERGIU În curs de
OPRAN GABRIEL soluţionare
402. Art.3 lit.z Colaborator
Deţinător al titlului de Dosar nr.
Revoluţionar 4654/2/2010-CAB
PODARIU MIHAI În curs de
PETRICĂ GELU soluţionare
403. Art.1 al.7 Lucrător
Verificat în urma accesului la Dosar nr.
dosar 11559/2/2010-CAB
În curs de
POP IOAN
soluţionare
404. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
11540/2/2010-CAB

106
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
În curs de
POP VALER
soluţionare
405. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
5842/2/2010-CAB
În curs de
POPA COSTEL
soluţionare
406. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
5389/2/2010-CAB
În curs de
POPA GHEORGHE
soluţionare
407. Art.3 lit.s Prorector al Universităţii Colaborator
Dosar nr.
„Al. I. Cuza” Iaşi
291/2/2011-CAB
În curs de
POPESCU GRIGORE
soluţionare
408. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
623/2/2011-CAB
POROJNICU În curs de
ALEXANDRU soluţionare
409. Art.1 al.7 Lucrător
Verificat în urma accesului la Dosar nr.
dosar 9883/2/2010-CAB
Proces câştigat de
POSTELNICU C.N.S.A.S.
CONSTANTIN Sentinţa civilă
410. Art.1 alin.7 Lucrător
Verificat în urma accesului la 4613/19.11.2010
dosar Dosar nr.
3031/2/2010-CAB
PREDA VASILE LIVIU
Prodecan al Facultăţii de În curs de
Psihologie şi Ştiinţe ale soluţionare
411. Art.3 lit.s Colaborator
Educaţiei din cadrul Dosar nr.
Universităţii „Babeş-Bolyai” 317/2/2011-CAB
din Cluj-Napoca
În curs de
PREDIŞOR GRIGORE
soluţionare
412. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
7311/2/2010-CAB

107
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
În curs de
PREOTEASA ION
soluţionare
413. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
5851/2/2010-CAB
PRICOPI IONEL În curs de
ADRIAN soluţionare
414. Art.1 al.7 Lucrător
Verificat în urma accesului la Dosar nr.
dosar 12685/2/2010-CAB
În curs de
PRISĂCARIU VASILE
soluţionare
415. Art.3 lit.g Membru C.L. Liteni, Colaborator
Dosar nr.
jud. Suceava
6238/2/2010-CAB
În curs de
PUCHIU NICOLAE
soluţionare
416. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
5850/2/2010-CAB
În curs de
PURCARU GHEORGHE
soluţionare
417. Art.3 lit.g Viceprimar, Bucşani, Colaborator
Dosar nr.
jud. Giurgiu
603/2/2011-CAB
În curs de
PURDEA MOISE
soluţionare
418. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
10174/2/2010-CAB
PURGHEL
CONSTANTIN FLORIN
În curs de
Membru în consiliul
soluţionare
419. Art.3 lit.y director, secretar executiv al Colaborator
Dosar nr.
Asociaţiei Firmelor de
629/2/2011-CAB
Protezare Auditivă din
România

108
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
Proces câştigat de
C.N.S.A.S.
PUŞCAŞU VASILE
Sentinţa civilă nr.
420. Art.1 alin.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
4206/28.10.2010
dosar
Dosar nr.
1782/2/2010-CAB
RACOVIŢAN SORIN În curs de
HORIA soluţionare
421. Art.3 lit.z Colaborator
Deţinător al titlului de Dosar nr.
Revoluţionar 3656/2/2010-CAB
RADU ALEXANDRU
În curs de
Art.54 lit. j DUMITRU
soluţionare
422. din L Director executiv în cadrul Colaborator
Dosar nr.
188/1999 Primăriei Municipiului
11055/2/2010-CAB
Bucureşti
În curs de
RADU GHEORGHE
soluţionare
423. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
11541/2/2010-CAB
În curs de
RAŢIU LEON IOAN
soluţionare
424. Art.3 lit.g Membru C.L. Prundu Colaborator
Dosar nr.
Bârgăului, jud. B
290/2/2011-CAB
În curs de
RĂCHITAN BARBU
soluţionare
425. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
5233/2/2010-CAB
RĂDOCEA În curs de
ALEXANDRU soluţionare
426. Art.3 lit.z Colaborator
Deţinător al titlului de Dosar nr.
Revoluţionar 11199/2/2010-CAB

109
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
Proces câştigat de
C.N.S.A.S.
RĂDUŢ CONSTANTIN
Sentinţa civilă
427. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
4167/27.10.2010
dosar
Dosar nr.
4773/2/2010-CAB
În curs de
RĂŞINĂ DUMITRU
soluţionare
428. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
7313/2/2010-CAB
În curs de
RĂZUŞ MIRCEA
soluţionare
429. Art.3 lit.z Deţinător al titlului de Colaborator
Dosar nr.
Revoluţionar
4656/2/2010-CAB
În curs de
REBEGA VLAD
soluţionare
430. Art.1 alin.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
1779/2/2010-CAB
În curs de
ROBA NELU VASILE
soluţionare
431. Art.3 lit.g Membru C.L. Măguri- Colaborator
Dosar nr.
Răcătău, jud. Cluj
4951/2/2010-CAB
În curs de
ROIBU IOAN
soluţionare
432. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
10550/2/2010-CAB
Proces câştigat de
ROMAN MARIUS C.N.S.A.S.
VASILE IOSIF Sentinţa civilă
433. Art.3 lit.i Colaborator
Consilier economic la 542/28.01.2011
Beijing Dosar nr.
1955/2/2010-CAB
ROŞESCU ION În curs de
Membru în Biroul de soluţionare
434. Art.3 lit.t Colaborator
conducere al organizaţiei Dosar nr.
PNŢCD, Curtea de Argeş 4658/2/2010-CAB

110
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
În curs de
ROŞU MARIN
soluţionare
435. Art.1 alin.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
1520/2/2010-CAB
RUS GHEORGHE În curs de
LIVIU soluţionare
436. Art.1 al.7 Lucrător
Verificat în urma accesului la Dosar nr.
dosar 12447/2/2010-CAB
În curs de
RUS VALER
soluţionare
437. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
11816/2/2010-CAB
În curs de
SABĂU MIRON
soluţionare
438. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
5852/2/2010-CAB
În curs de
SANDU DINU
soluţionare
439. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
12218/2/2010-CAB
Proces câştigat de
C.N.S.A.S.
SANDU ION
Sentinţa civilă
440. Art.1 alin.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
5009/09.12.2010
dosar
Dosar nr.
3411/2/2010 - CAB
În curs de
SANTA GLIGORIU
soluţionare
441. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
613/2/2011-CAB

111
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
PROCES
CÂŞTIGAT
IREVOCABIL
SANTA MIHAI
DE C.N.S.A.S.
442. Art.1 alin.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Sentinţa civilă
dosar
2695/03.06.2010
Dosar nr.
1947/2/2010 - CAB
În curs de
SASU MARIAN
soluţionare
443. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
288/2/2011-CAB
SĂLĂGEAN În curs de
GHEORGHE soluţionare
444. Art.1 al.7 Lucrător
Verificat în urma accesului la Dosar nr.
dosar 10355/2/2010-CAB
În curs de
SĂLĂGEAN NICOLAE
soluţionare
445. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
7164/2/2010-CAB
Acţiune retrasă în
SĂNDULESCU
urma decesului
NICOLAE
446. Art.1 alin.7 Lucrător persoanei verificate.
Verificat în urma accesului la
Dosar nr.
dosar
1951/2/2010-CAB
SĂURĂŞAN În curs de
ALEXANDRU soluţionare
447. Art.1 al.7 Lucrător
Verificat în urma accesului la Dosar nr.
dosar 12673/2/2010-CAB
Câştigat.
SĂVOIU VASILE Sentinţa civilă nr.
448. Art.1 alin.7 Verificat în urma accesului la Lucrător 4446 din 10.11.2010
dosar Dosar nr.
2103/2/2010-CAB

112
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
În curs de
SCRĂDEANU PISC ION
soluţionare
449. Art.3 lit.v Preşedinte „Federaţia Colaborator
Dosar nr.
Energetica”
4653/2/2010-CAB
În curs de
SCROB DUMITRU
soluţionare
450. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
12045/2/2010-CAB
SEBEŞAN EMIL În curs de
Membru fondator al soluţionare
451. Art.3 lit.y Colaborator
Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Dosar nr.
Politici – Filiala Timiş 11818/2/2010-CAB
SEMENI MARCHIŞ În curs de
IOAN soluţionare
452. Art.3 lit.g Colaborator
Membru C.L. Strâmtura, jud. Dosar nr.
Maramureş 5841/2/2010-CAB
În curs de
SEREA IOAN
soluţionare
453. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
4199/2/2010-CAB
În curs de
SICĂ ION
soluţionare
454. Art.1 alin.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
1954/2/2010-CAB
În curs de
SIMA IOAN
soluţionare
455. Art.3 lit.g Primar Cărpiniş, Colaborator
Dosar nr.
jud. Timiş
5670/2/2010-CAB
În curs de
SIMEDRONI MOISE
soluţionare
456. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
12678/2/2010-CAB

113
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
Câştigat.
SIMION
Sentinţa civilă nr.
GHEORGHE FLORIN
457. Art.1 alin.7 Lucrător 3580/27.09.2010
Verificat în urma accesului la
Dosar nr.
dosar
1087/2/2010-CAB
În curs de
SIMON ZOLTI
soluţionare
458. Art.3 lit.g Membru C.L. Tritenii de Jos, Colaborator
Dosar nr.
jud. Cluj
11547/2/2010-CAB
SLĂNICEANU În curs de
NICOLAE soluţionare
459. Art.1 al.7 Lucrător
Verificat în urma accesului la Dosar nr.
dosar 9882/2/2010-CAB
SMARANDA În curs de
LAURENŢIU soluţionare
460. Art.1 al.7 Lucrător
Verificat în urma accesului la Dosar nr.
dosar 5543/2/2010-CAB
În curs de
SOMEŞAN IONEL
soluţionare
461. Art.3 lit.z Deţinător al titlului de Colaborator
Dosar nr.
Revoluţionar
11058/2/2010-CAB
În curs de
SORA ANDREI
soluţionare
462. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
5388/2/2010-CAB
În curs de
SPÂNOCHE GRIGORE
soluţionare
463. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
10712/2/2010-CAB
În curs de
SPATI NICOLAE
soluţionare
464. Art.3 lit.g Membru C.L. Somova, jud. Colaborator
Dosar nr.
Tulcea
5668/2/2010-CAB

114
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
În curs de
STAMATE EUGEN
soluţionare
465. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
12134/2/2010-CAB
În curs de
STAN AUREL IONEL
soluţionare
466. Art.3 lit.g Primar, Cuza-Vodă, Colaborator
Dosar nr.
jud. Călăraşi
867/2/2010-CAB
În curs de
STAN GELU
soluţionare
467. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
7312/2/2010-CAB
Câştigat.
STAN GHEORGHE Sentinţa civilă
468. Art.3 lit.z Deţinător al titlului de Colaborator 4401/09.11.2010
Revoluţionar Dosar nr.
2245/2/2010-ICCJ
În curs de
STAN GHEORGHE
soluţionare
469. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
6071/2/2010-CAB
STAN În curs de
GHEORGHE IOAN soluţionare
470. Art.1 al.7 Lucrător
Verificat în urma accesului la Dosar nr.
dosar 5560/2/2010-CAB
În curs de
STAN GRIGORIE
soluţionare
471. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
8364/2/2010-CAB
În curs de
STAN ILIE
soluţionare
472. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
8789/2/2010-CAB

115
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
Proces câştigat de
C.N.S.A.S.
STANCIU IOACHIM
Sentinţa civilă
473. Art.1 alin.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
3284/07.09.2010
dosar
Dosar nr.
2188/2/2010-CAB
În curs de
STANCIU NIDELCU
soluţionare
474. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
167/2/2011-CAB
În curs de
STANCIU TOMA
soluţionare
475. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
12113/2/2010-CAB
În curs de
STATACHE ADRIEAN
soluţionare
476. Art.3 lit. h Şef al Serviciului de Lucrător
Dosar nr.
Telecomunicaţii Speciale Iaşi
3657/2/2010-CAB
Proces câştigat de
C.N.S.A.S.
STAVRI GHEORGHE
Sentinţa civilă
477. Art.3 lit.g Membru C.L. Drăgoeşti, jud. Colaborator
4570/17.11.2010
Ialomiţa
Dosar nr.
1575/2/2010-CAB
În curs de
STĂNCICU ION
soluţionare
478. Art.3 lit.g Membru C.L. Tatea, Colaborator
Dosar nr.
jud. Prahova
12444/2/2010-CAB
STĂNESCU CORNELIU În curs de
LEFTER soluţionare
479. Art.3 lit.g Colaborator
Membru C.L. Frecăţei, Dosar nr.
jud. Tulcea 11822/2/2010-CAB
În curs de
STĂNESCU MIRCEA
soluţionare
480. Art.3 lit.z Deţinător al titlului de Colaborator
Dosar nr.
Revoluţionar
3860/2/2010-CAB

116
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
STOENESCU În curs de
ALEXANDRU MIHAI soluţionare
481. Art.3 lit.t Colaborator
Prim-vicepreşedinte, Dosar nr.
Partidul Noua Generaţie 11933/2/2010-CAB
Proces câştigat de
STOIAN TIBERIU C.N.S.A.S.
DOREL Sentinţa civilă
482. Art.3 lit.z Colaborator
Deţinător al titlului de 4384/09.11.2010
Revoluţionar Dosar nr.
2246/2/2010-CAB
Proces pierdut de
C.N.S.A.S.
STOICA PAUL Sentinţa civilă
483. Art.1 alin.7 Verificat în urma accesului la Lucrător 3989/09.10.2010
dosar Consiliul a declarat
recurs. Dosar nr.
2347/2/2010-CAB
STOICESCU
În curs de
(fostă FLOREA)
soluţionare
484. Art.1 al.7 FLORICA Lucrător
Dosar nr.
Verificată în urma accesului
11539/2/2010-CAB
la dosar
În curs de
STRATULAT ION
soluţionare
485. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
12443/2/2010-CAB
În curs de
STROESCU MARIN
soluţionare
486. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
10718/2/2010-CAB
În curs de
SUCIU AUREL
soluţionare
487. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
12449/2/2010-CAB

117
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
În curs de
SUCIU MIHĂILĂ
soluţionare
488. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
10549/2/2010-CAB
În curs de
SZABO CAROL
soluţionare
489. Art.3 lit.g Membru C.L. Paleu, Colaborator
Dosar nr.
jud. Bihor
2186/2/2010-CAB
În curs de
SZABO JULIUS
soluţionare
490. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
10941/2/2010-CAB
În curs de
SZEKELY MARTIN
soluţionare
491. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
5557/2/2010-CAB
Proces câştigat de
C.N.S.A.S.
SZILAGYI NICOLAE
Sentinţa civilă
492. Art.1 alin.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
4663/23.11.2010
dosar
Dosar nr.
2810/2/2010 - CAB
În curs de
ŞERBAN ALEXANDRU
soluţionare
493. Art.3 lit.p Redactor la revista „Dilema Colaborator
Dosar nr.
Veche”
11634/2/2010-CAB
În curs de
ŞERBAN ALEXANDRU soluţionare
494. Art.3 lit.g Colaborator
Membru al C.J. Sălaj Dosar nr.
289/2/2011-CAB
În curs de
ŞERBAN GHEORGHE
soluţionare
495. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
5403/2/2010-CAB

118
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
ŞOPTEREAN În curs de
AUGUSTIN soluţionare
496. Art.1 al.7 Lucrător
Verificat în urma accesului la Dosar nr.
dosar 12456/2/2010-CAB
În curs de
ŞOVAN TUDOR
soluţionare
497. Art.1 alin.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
3024/2/2010-CAB
Proces câştigat de
C.N.S.A.S.
ŞTEF TRAIAN
Sentinţa civilă
498. Art.1 alin.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
4379/09.11.2010
dosar
Dosar nr.
2348/2/2010-CAB
În curs de
ŞTEFĂNESCU ADRIAN
soluţionare
499. Art.3 lit.z Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
10551/2/2010-CAB
În curs de
ŞTEFĂNESCU MIHAI
soluţionare
500. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
12111/2/2010-CAB
În curs de
ŞUFAN IOAN
soluţionare
501. Art.3 lit.g Membru C.L. Sânandrei, jud. Colaborator
Dosar nr.
Timiş
34/2/2011-CAB
ŞUFANĂ În curs de
TUDOR MIRCEA soluţionare
502. Art.1 al.7 Lucrător
Verificat în urma accesului la Dosar nr.
dosar 12676/2/2010-CAB
TALPALARU În curs de
VALENTIN soluţionare
503. Art.3 lit.z Colaborator
Deţinător al titlului de Dosar nr.
Revoluţionar 4390/2/2010-CAB

119
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
TATU În curs de
VIOREL CORNEL soluţionare
504. Art.1 al.7 Lucrător
Verificat în urma accesului la Dosar nr.
dosar 11947/2/2010-CAB
În curs de
TĂNASĂ COSTICĂ
soluţionare
505. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
4662/2/2010-CAB
În curs de
TĂTĂRUŞ GEORGEL
soluţionare
506. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
12219/2/2010-CAB
Proces câştigat de
TĂTUCU C.N.S.A.S.
CONSTANTIN Sentinţa civilă nr.
507. Art.1 alin.7 Lucrător
Verificat în urma accesului la 3617/28.09.2010
dosar Dosar nr.
1089/2/2010-CAB
TĂTULESCU În curs de
(CEAUŞESCU) ŞTEFAN soluţionare
508. Art.1 al.7 Lucrător
Verificat în urma accesului la Dosar nr.
dosar 12117/2/2010-CAB
TEODORESCU În curs de
NICOLAE soluţionare
509. Art.3 lit.z Colaborator
Deţinător al titlului de Dosar nr.
Revoluţionar 10940/2/2010-CAB
În curs de
TIUGAN IONEL
soluţionare
510. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
8158/2/2010-CAB
TÎRNOVEANU În curs de
IOAN EMIL soluţionare
511. Art.3 lit.z Colaborator
Deţinător al titlului de Dosar nr.
Revoluţionar 10716/2/2010-CAB

120
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
În curs de
TOABEŞ GHEORGHE
soluţionare
512. Art.3 lit.g Membru C.L. Păuşeşti, Colaborator
Dosar nr.
judeţul Vâlcea
12682/2/2010-CAB
În curs de
TOANĂ CUJBĂ AUREL
soluţionare
513. Art.3 lit.g Membru C.L. Negoi, Colaborator
Dosar nr.
jud. Dolj
6074/2/2010-CAB
TODEA În curs de
CORNEL LUCIAN DAN soluţionare
514. Art.3 lit.ş Colaborator
Director, Teatrul „Ion Dosar nr.
Creangă” din Bucureşti 5555/2/2010-CAB
Proces câştigat de
C.N.S.A.S.
TOIE PETRU
Sentinţa civilă
515. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
4342/05.11.2010
dosar
Dosar nr.
6443/2/2010-ICCJ
Proces câştigat de
C.N.S.A.S.
TOMA IOAN
Sentinţa civilă
516. Art.3 lit.z Deţinător al titlului de Colaborator
5228/21.12.2010
Revoluţionar
Dosar nr.
3412/2/2010-CAB
În curs de
TORNEA GHEORGHE
soluţionare
517. Art.3 lit.g Membru C.L.Turcoaia, jud. Colaborator
Dosar nr.
Tulcea
6135/2/2010-CAB
TRANDAFIR În curs de
DUMITRU soluţionare
518. Art.1 al.7 Lucrător
Verificat în urma accesului la Dosar nr.
dosar 7160/2/2010-CAB
TRUŞCĂ DANIEL În curs de
Preşedinte, Sindicatul soluţionare
519. Art. 3 lit. v Colaborator
Personalului Nedidactic din Dosar nr.
Învăţământ, jud. Olt 1777/2/2010-CAB

121
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
În curs de
TUDOR LUCIAN DORU soluţionare
520. Art.3 lit.g Colaborator
Membru C.J. Dâmboviţa Dosar nr.
3282/2/2010-CAB
TUDOR MUGUR În curs de
CHIR ALI soluţionare
521. Art.3 lit.g Colaborator
Membru C.L. Lehliu, Dosar nr.
jud. Călăraşi 1893/2/2010-CAB
În curs de
TUDOR ŞTEFAN
soluţionare
522. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
5558/2/2010-CAB
În curs de
TULCAN IOAN
soluţionare
523. Art.3 lit.s Şef catedră, Universitatea Colaborator
Dosar nr.
„Aurel Vlaicu”, Arad
158/2/2011-CAB
În curs de
ŢÂNTĂ MARIAN
soluţionare
524. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
5844/2/2010-CAB
În curs de
ŢEPELEA LUP
soluţionare
525. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
4776/2/2010-CAB
În curs de
ŢÎRLEA DORIN
soluţionare
526. Art.3 lit.g Membru C.L. Ighiu, Colaborator
Dosar nr.
jud. Alba
625/2/2011-CAB
În curs de
ŢONE GHEORGHE
soluţionare
527. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
11370/2/2010-CAB
În curs de
ŢUGUI COSTIN
soluţionare
528. Art.3 lit.z Deţinător al titlului de Colaborator
Dosar nr.
Revoluţionar
4770/2/2010-CAB

122
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
ŢURCANU În curs de
DAN-ADRIAN soluţionare
529. Art.1 alin.7 Lucrător
Verificat în urma accesului la Dosar nr.
dosar 2776/2/2010-CAB
În curs de
UDRESCU MARIN
soluţionare
530. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
8008/2/2010-CAB
În curs de
UNGUREANU
soluţionare
531. Art.3 lit.g GHEORGHE Colaborator
Dosar nr.
Membru C.J. Giurgiu
6072/2/2010-CAB
În curs de
UNGUREANU VASILE
soluţionare
532. Art.3 lit.g Membru C.L. Balcani, jud. Colaborator
Dosar nr.
Bacău
11820/2/2010-CAB
URAM-ŢUCULESCU În curs de
ANDREI soluţionare
533. Art.1 al.7 Lucrător
Verificat în urma accesului la Dosar nr.
dosar 6295/2/2010-CAB
În curs de
URSACHI IOAN
soluţionare
534. Art.3 lit.g Primar al comunei Mileanca, Colaborator
Dosar nr.
jud. Botoşani
5159/2/2010-CAB
Proces câştigat de
C.N.S.A.S.
URSACHI VASILE
Sentinţa civilă
535. Art.1 alin.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
4519/16.11.2010
dosar
Dosar nr.
2681/2/2010 - CAB
În curs de
VÂRTEJ CONSTANTIN
soluţionare
536. Art.1 alin.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
1577/2/2010-CAB

123
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
VÂRTOSU CORNEL În curs de
MIRCEA AUREL soluţionare
537. Art.1 al.7 Lucrător
Verificat în urma accesului la Dosar nr.
dosar 295/2/2011-CAB
În curs de
VASILUŢĂ PROFIR
soluţionare
538. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
12222/2/2010-CAB
VATAMANIUC În curs de
DUMITRU soluţionare
539. Art.3 lit.r Colaborator
Membru de onoare al Dosar nr.
Academiei Române 628/2/2011-CAB
În curs de
VĂTAVU VLADIMIR
soluţionare
540. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
11543/2/2010-CAB
VERNESCU (fost În curs de
VARNISCHI) LIVIU soluţionare
541. Art.1 al.7 Lucrător
Verificat în urma accesului la Dosar nr.
dosar 284/2/2011-CAB
VESALON În curs de
ALEXANDRU soluţionare
542. Art.1 al.7 Lucrător
Verificat în urma accesului la Dosar nr.
dosar 5559/2/2010-CAB
VISEROIU VIOREL În curs de
NICOLAE soluţionare
543. Art.3 lit.z Colaborator
Deţinător al titlului de Dosar nr.
Revoluţionar 10717/2/2010-CAB
În curs de
VLAD SABIN
soluţionare
544. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
11942/2/2010-CAB
În curs de
VLAIC VASILE
soluţionare
545. Art.1 alin.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
3654/2/2010-CAB

124
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
VLAICU (fost
În curs de
GOGONEAŢĂ)
soluţionare
546. Art.1 al.7 GEORGE Lucrător
Dosar nr.
Verificat în urma accesului la
8116/2/2010-CAB
dosar
În curs de
VLASIE VASILE
soluţionare
547. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
287/2/2011-CAB
În curs de
VLĂDAIA MARIUS
soluţionare
548. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
10175/2/2010-CAB
VLĂDULESCU În curs de
DUMITRU soluţionare
549. Art.3 lit.b Colaborator
Candidat pentru Parlamentul Dosar nr.
European 1780/2/2010-CAB
În curs de
VLĂDUŢ MARIN
soluţionare
550. Art.3 lit.g Membru C.L. Teslui, Colaborator
Dosar nr.
jud. Dolj
161/2/2011-CAB
Proces câştigat de
C.N.S.A.S.
VODISLAV IULIAN
Sentinţa civilă
551. Art.1 alin.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
4651/22.11.2010
dosar
Dosar nr.
2249/2/2010 - CAB
În curs de
VOMIR PASCU
soluţionare
552. Art.3 lit.g Membru C.L. Ciurila, Colaborator
Dosar nr.
jud. Cluj
10721/2/2010-CAB
În curs de
VRACI PETRU
soluţionare
553. Art.1 alin.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
3280/2/2010-CAB

125
Raport de activitate privind anul 2010

Temeiul Calitatea
Nr. crt. verificării Datele persoanei stabilită de Stadiul verificării
cf. Legii C.N.S.A.S.
În curs de
VRÂNCUŢĂ MARIN
soluţionare
554. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
286/2/2011-CAB
În curs de
VULPOIU GHEORGHE
soluţionare
555. Art.1 al.7 Verificat în urma accesului la Lucrător
Dosar nr.
dosar
8799/2/2010-CAB
WITTENBERGER În curs de
MIHAI soluţionare
556. Art.3 lit.z Colaborator
Deţinător al titlului de Dosar nr.
Revoluţionar 4774/2/2010-CAB
ZAMFIRESCU În curs de
NICULAE soluţionare
557. Art.1 al.7 Lucrător
Verificat în urma accesului la Dosar nr.
dosar 10552/2/2010-CAB

126
Raport de activitate privind anul 2010

SYNOPSIS

The National Council for the Study of the Securitate Archives


(Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii – C.N.S.A.S.) is
the official authority in Romania in charge with the administration of
the archives of the former communist secret police, the Securitate. The
major objectives of C.N.S.A.S. are:
I. To ensure the free access of individuals to their personal files or
any other records, regardless of the support on which such
records are preserved, devised by the former Securitate with
regard to their persons;
II. To proceed to the vetting of individuals seeking public office;
III. To expose publicly the former agents and informal collaborators
of the Securitate in accordance with the rule-of-law principles;
IV. To develop research and educational activities, aiming at
disseminating accurate historical information about the
repressive actions of the Securitate and their consequences for
the Romanian society.
C.N.S.A.S. was established through Law 187/1999 – „Law
concerning the access to the personal file and disclosure of the
Securitate as political police”. Law No. 187 of 7 December 1999 was
published in the Official Bulletin of Romania (Monitorul Oficial al

127
Raport de activitate privind anul 2010

României) No. 603, 9 December 1999, pp. 1-5. The activity of the
C.N.S.A.S. has been subsequently improved by a series of
governmental ordinances, such as: Governmental Emergency
Ordinance (Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României – O.U.G.) No.
149 of 10 November 2005, concerning the extension of the activity of
C.N.S.A.S., published in the Official Bulletin of Romania No. 1008,
14 November 2005, pp.7-8 and Governmental Emergency Ordinance
No. 16 of 22 February 2006, regarding the amendments to the Law
187/1999, published in the Official Bulletin of Romania No. 182, 27
February 2006, pp.1-8.
On 31 January 2008, the Romanian Constitutional Court (Curtea
Constituţională a României – C.C.R.) issued the Decision No. 51 by
which it declared Law 187/1999 as unconstitutional. The decision of
the Romanian Constitutional Court regarding the unconstitutionality
of the Law 187/1999 posed difficult questions concerning the future
of the C.N.S.A.S. In order to ensure the continuation of the activity
of C.N.S.A.S., it was issued an emergency ordinance that created the
legal basis for the functioning of the institution: Governmental
Emergency Ordinance No. 24 of 5 March 2008, concerning the acces
to the personal file and disclosure of the Securitate, published in the
Official Bulletin of Romania No. 182 of 10 March 2008, pp. 2-10.

128
Raport de activitate privind anul 2010

This Emergency Ordinance has been completed and modified by Law


293 of 14 November 2008, voted by the Romanian Parliament and
published in the Official Bulletin of Romania No. 800 of 28
November 2008, pp. 1-4.
The new legal framework led to changes in the activity of the
institution, but it did not change its mission and rationale. Although
the new legislation is more restrictive than the previous one, with
regard to vetting and disqualification, it ultimately allows more
transparency in the process of unmasking former agents and informal
collaborators of the Securitate. Thus, the current legislation defines the
collaboration with the Securitate as those acts that not only violated
fundamental rights of individuals, but also „denounced activities or
attitudes adverse to the communist state.” This principle of
simultaneity – infringement of fundamental rights and denunciation of
anti-regime attitudes and activities – reduces the number of cases that
can be brought in front of the administrative court of justice on the
grounds of collaboration with the Securitate. At the same time, the new
legislation solved the genuine problem posed by the previous legal
framework, i.e. the simultaneous function of „prosecutor” and
„judge” performed by the C.N.S.A.S. Collegium, which was
empowered by Law 187/1999 not only to search for proofs of

129
Raport de activitate privind anul 2010

collaboration with the Securitate as „political police”, but also to


formulate a first judgement on the collaboration of the persons under
verification. By bringing the relevant cases in front of the
administrative court of justice in order to officialy assess the status of
agent of, or collaborator with, the former Securitate by individuals, the
new legislation has unleashed an unprecedented and multifaceted
process of unmasking and exposing the repressive actions of the
Securitate.
Under the current legislation, the major objectives of the
C.N.S.A.S. include: (I) to ensure the free access of Romanian citizens
or of foreign citizens that held Romanian citizenship after 1945, as
well as to any citizen of a NATO country or of an EU member state,
to their files devised by the former communist secret police and to
any pieces of information and documents related to their person; (II)
to perform vetting (ex oficio or by request) of persons seeking or
holding public office; (III) to disclose the names of the Securitate
officers that carried out repressive actions, as well as the names of the
informal collaborators of the Securitate that contributed to the
completion of individual files by providing specific information; (IV)
to develop research and educational programs aimed at providing
timely and accurate information about the structure, methods and

130
Raport de activitate privind anul 2010

goals of the former communist secret police. In this respect,


C.N.S.A.S. publishes scholarly works and organizes conferences,
seminars and exhibitions in order to disseminate knowledge on the
repressive actions of the Securitate and the sufferings its victims were
subjected to; researchers form Romania and abroad do have access to
the C.N.S.A.S. archival holdings after being accredited by the Board
of C.N.S.A.S. (the Collegium).
C.N.S.A.S. is headed by an administrative board of eleven
members - the C.N.S.A.S. Collegium. The members of the Collegium
are named by the Romanian Parliament for a six-year mandate, as
follows: nine members are named by the political parties according to
their representation in the two chambers of the Parliament; other two
members are named by the President and by the Prime Minister after
consultation with civic organizations. The main duties assigned to the
C.N.S.A.S. Collegium are: (I) to supervise the transfer of files and
other documents produced by the Securitate from previous
institutional holders to the C.N.S.A.S. archive; (II) to appraise the
classified Securitate files by means of joint commissions composed of
members of the C.N.S.A.S. Collegium and representatives of the
actual institutional holders of such files; where applicable, the
C.N.S.A.S. Collegium is entitled to ask for de-classification of

131
Raport de activitate privind anul 2010

Securitate files; (III) to analyze the „Constatative Notes” issued by the


C.N.S.A.S. Investigations Department, resulting from verifications (ex
oficio or by request), and to decide if the matter is to be taken to the
administrative court of justice, or a decision of non-collaboration is to
be issued; (IV) to coordinate the research and educational activities
developed by the institution; (V) to accredit researchers from
Romania and abroad that wish to carry out scientific research in the
C.N.S.A.S. archive; (VI) to ensure cooperation and exchange of
information between C.N.S.A.S. and similar institutions in East-
Central Europe as an active member of the European Network of
Official Authorities in Charge of the Secret-Police Files”, as well as
the collaboration between C.N.S.A.S. and any other institution
interested in researching the repressive actions carried out by
communist regimes.
The data presented bellow illustrate the C.N.S.A.S. activity
throughout the year 2010, which marks the first decade of functioning
of this public institution as a major actor in the intricate and tortous
process of coming to terms with the communist past in Romania.

132
Raport de activitate privind anul 2010

Comparison
Type of activity Total
with 2009
Access to personal file – new
5,187 persons + 40.05%
requests in 2010
Access to personal file – visits
2,799 visits +13.04%
to the reading room in 2010
Copies released to people who
304,243 pages + 15.00%
accessed their files
Copies released for the
130,021 pages +1,748%
rehabilitation of victims
Informants revealed to
individuals who studied their 847 persons +14.06%
files
Securitate officers: cases brought
in front of the Administrative 365 officers +13.08%
Court of Justice in 2010
Vetting procedures initiated in
39,958 persons + 445%
2010
Accredited researchers – visits
2,269 visits + 53.03%
to the reading room in 2010
Copies released to accredited
128,835 pages + 33.05%
researchers in 2010

133
Raport de activitate privind anul 2010

Centrul de Istorie Orală


„Constantin Ticu Dumitrescu”
al C.N.S.A.S.

Lista persoanelor intervievate

Cota Durată interviu


Nume şi prenume
CD/DVD (min)
Airinei Petrea 154 22
Alexandrescu Costică 94 48
Alexandrescu Georgeta 115 70
Alexandru Doina (Xifta Alexandrescu
1 60
Dorina)
Andronie Viorel 2 35
Ardeleanu George 3 32
Arnăutu Gheorghe 48 100
Arsenie Nicolae 151 60
Balaş Marin Marian 4 48
Balcan Ion 99 54
Balif Andrei 117 86
Baurceanu Ion 67 150
Bâznoşan Răzvan 120 79
Bălănescu Elena, Zaharia Iulian 55 60
Bălănescu Vinţiu 83 93
Bărac Gheorghe 156 13
Bejenaru Liviu Marius 5 46
Berehoi Predeleanu Paulina 172 63
Berinde Mariana 157 74

134
Raport de activitate privind anul 2010

Cota Durată interviu


Nume şi prenume
CD/DVD (min)
Bizău Vasile 45 41
Blassmann Richard 81 49
Bodiu Andrei 6 54
Boeriu Marius 7 42
Bolborea Cristina Ecaterina 143 87
Borcea Celestine Octav 171 52
Brana Aluna 8 32
Brantsch Ingmar 101 87
Bucur Ştefan 155 74
Bucur Volk Petru 44 80
Buga Ion 9 90
Butnaru Igor 10 91
Calotă Ion 49 30
Carastoian Dumitru 183 65
Cârnaru Gheorghe 148 33
Cârstoiu Mihaela 74 70
Cazacu Vasile Mircea 201 40
Chelariu Ştefan 105 90
Chimerel Marius 191 57
Ciucur David 11 36
Clitnovici Constantin 12 136
Comşulea Aftanase 69 85
Constantin Dan 13 48
Constantin Vasile 75 30
Constantinescu Dan Horia 111 141

135
Raport de activitate privind anul 2010

Cota Durată interviu


Nume şi prenume
CD/DVD (min)
Constantinescu Mihai 89 84
Constantinescu Mihail 50 120
Constantinescu Valeria Elena Luţă 62 71
Coos Irina 76 75
Corpaş Iosif 158 72
Costache Victor 175 90
Covaci Nicolae 14 98
Crăciun Ioan 92 60
Crăciun Nicolae 141 62
Csejka Gerhardt 15 83
Culcer Dan 60 140
Dabija Manoliu Anca 77 120
Dan Nicolae 144 138
Delcea Victor 104 20
Deletant Denis 16 74
Dicu Alexandru 56 20
Dobrescu Caius 17 94
Doja Fodoreanu Ion Adrian 64 100
Dragomirescu Simina Teodora 159 66
Dragoste Rodica Zoe 189 25
Dragu Ion Cătălin 18 160
Drăgan Dan Iulian 205 67
Drăghicioiu Vasile Anghel 51 73
Drăgulănescu Nicolae George 19 42
Duduman Florentina 97 66

136
Raport de activitate privind anul 2010

Cota Durată interviu


Nume şi prenume
CD/DVD (min)
Dumitrescu Nicolae 68 65
Dumitrescu Nicolae 110 35
Elekes Arpad 186 52
Ene Marian 20 39
Ernst Elisabeth 57 80
Fischer Ignatz Bernhard / audio 199 70
Frangu Dan 197 48
Frauendorfer Helmuth 21 146
Frăteanu Vasile 137 41
Fronius Claus 132 78
Geană Mihail 198 59
Ghiţă Nicolae 161 36
Giuran Mihai 126 130
Grigoraş Dan 192 107
Guţu Leonard şi Mariana 87 44
Haffner Klaus 119 42
Heroiu Alexandra 185 15
Hideg Gabriel 66 47
Hints Miklós 127 24
Hoisan Ion 61 66
Horopciuc Gheorghe 46 99
Hossu Gavril 146 38
Iacob Dănuţ 22 44
Ianculovici Dimitrie 147 49
Ionel Gheorghe 78 53

137
Raport de activitate privind anul 2010

Cota Durată interviu


Nume şi prenume
CD/DVD (min)
Ionescu Ion 65 85
Iuga Nicolae 112 60
Iuhaz Iolanda 109 40
Ivanovici Cristian 82 32
Jădăneanţ Mihai 180 28
Jecu Nicolae 23 45
Jinga Aurel 194 42
Kelemen Csongor 136 38
Kilikidis Condelina 114 131
Klein Kiriţescu Gabriel Corin Ilderim 184 90
Kuales Karol Edwin şi Anneliese 179 77
Kvanka Jürgen 164 35
Ladico Dan 116 108
Lavric Mihail 125 49
Liiceanu Gabriel 24 45
Liţu Dumitru 131 125
Luben Dumitru 166 57
Magiu Maria 85 59
Mancaş Paul 25 64
Mândruţescu Teodor 63 28
Marinescu Cornelia 100 80
Marschang Herbert Karl 145 68
Mazilu Alexandra 195 51
Măgureanu Virgil 26 30
Mihăiescu Nicolae 53 51

138
Raport de activitate privind anul 2010

Cota Durată interviu


Nume şi prenume
CD/DVD (min)
Mihăilă Coneliu 58 26
Mihăilescu Emanoil 95 232
Millio Mircea 86 67
Mischie Sergiu 93 90
Moica Niculina 54 64
Moisescu Cristian 149 119
Moruzi Adrian 27 57
Neagu Gheorghe 59 82
Neugeboren Klaus Werner 178 61
Nichifor Gheorghe 152 139
Nicodim Dumitru 102 70
Olariu Ancuţa 202 58
Oprea Filofteea 196 69
Pais Adrian 72 60
Pală Dumitru 193 68
Pârâianu Răzvan 142 80
Paraschiv Vasile 28 96
Paraschivescu Mihnea 210 86
Pârşan Constantin 200 66
Păsat Cristian şi Marin Gheorghe 176 79
Peter Srager 29 70
Petraşcu Codău Maria 70 23
Pillat Monica 30 60
Pito Anton 128 29
Pîrva John 169 105

139
Raport de activitate privind anul 2010

Cota Durată interviu


Nume şi prenume
CD/DVD (min)
Pleşa Constanţa 134 41
Pop Cornel Gheorghe 71 29
Popa Mircea 31 70
Pope Enache 96 120
Popescu Cătălin 32 98
Popescu Cătălin 107 63
Popescu Florian Horia 73 96
Popescu Ghergani Nicoleta Mihaela 139 73
Popescu Marian şi Tămbăluţă Radu 135 75
Popescu Marinel 84 48
Popescu Viola Brânduşa 209 62
Popovici Alexandru 204 64
Puiu Doru 168 54
Radovici Mărculescu Paul 162 75
Radu Gheorghe 163 70
Ranzburg Costel 138 94
Răducanu Ion 153 48
Răduleanu Galina 33 74
Rădulescu-Zoner Şerban 98 94
Răstoacă Tavică 88 60
Roşca Victor 130 137
Rovenţa Gheorghe 187 51
Rusu Aurel 121 80
Sabiel Elke 170 30
Sandor Kacso 34 49

140
Raport de activitate privind anul 2010

Cota Durată interviu


Nume şi prenume
CD/DVD (min)
Sassu Horia 122 33
Sărăcăceanu Dan 113 36
Schuller Dieter 174 90
Schullerus Gerhard 181 64
Simion Ştefan 35 36
Slobodnic Corina (Fanea) 47 107
Smatock Victor 133 64
Soare Andrei 36 88
Soare Costel 118 56
Stomff Tudor 80 25
Suciu Ileana 91 89
Svaricevschi George 190 81
Szocs Geza 90 60
Ştefănescu Maria 37 35
Ştefănescu Nicolae 108 62
Tachiciu Cătălin 124 32
Takó Margit 123 63
Tarcea Maria 38 29
Teodoraşcu Gheorghe 39 137
Totok William, Wichner Ernst 79 69
Tudor Octavian 40 75
Tugearu Iancu 173 83
Ţăbârnac Gheorghe 208 28
Ţicoan Cornelia 41 90
Vasilescu Cornelia 167 169

141
Raport de activitate privind anul 2010

Cota Durată interviu


Nume şi prenume
CD/DVD (min)
Velula Faruc 177 69
Vérdery Katherine 129 66
Veress Zoltan 165 45
Vertan Adriana 42 63
Vişinoiu Iulică 188 59
Voiculescu Gelu Voican 103 254
Voinescu Viorel 203 69
Vrabie Grigore Codru 150 86
Vulcănescu Rodica Smaranda 182 90
Weinberger Attila 43 28
Werner Roosz 206 55
Wilhelm Roth 160 101
Wolf Marianna şi Wolf Walter 207 150
Zamfirescu Gabriel (Dinu) 140 350
Zeana Corneliu 52 142
Zimel Silviu 106 35

142
Reţeaua Europeană a Instituţiilor Oficiale care Administrează
Dosarele fostelor Poliţii Secrete Comuniste

143
Raport de activitate privind anul 2010
Raport de activitate privind anul 2010

144