Sunteți pe pagina 1din 145

NOTE

II
I
I
I
-t
Cuprins Gresa.eadispozitivelor de inchidere 46
lnstafadaefeclricl 17
OPELVECTRA.C/ SIGNUM 1'1 Verifcar€aconsumalorilor de curent 47
ldenlificarca gi a motorului
automobilului 12 Telecomanda/lnlocukea baleriei 47
Vedficarealamelelorde caociuc
Datelsmoto.ului t3
ale gtergeloareior 48
1,8lbenzind 14 Vedficareaniveliiluilichiduluide spelare
1 . 9 l d i e se l 14 a parbizului 48
Intrellnerea 15 Veificareabateriei 49
Resetarca ali9ajului
interualelor
de seruisare 15 lngruireaautomobilului 50
Planulde inkelinere 16 Spalareaautomobilului 50
lngriirea vopselei 50
Operaliile
de intretin€ro 18
Protecliasuprafeleiinferioa.oa podelei,
Motorul9i insl,alalia
de ovacuare conservareacevildlilor 51
a gazotorarse 18 hgnjirea.c0retrealaprleriei 51
l\,4otorul/eompadimentul
molor: Relugarcaumelor lovilurilord€ pietre 52
verjlSc€rea
vizualaa neelangeitalilor 1 8 Ootareacu scul€ 53
Verificarca
niv€luluideuleiinbaie 1 9 Sistemul
ajutitor d€ porniro a motorului 55
Schimbarea uleiului/inlocuirea
fltruluids ulei 20
Verifi
careaniveluluilichidului Romorcar€aautomobilului 55
23 Suspendareaautomobiluloi pe capre 56
Verificareaconcentra!ieiantigelului/co€clarea24 fnstalatlaslectrici 57
Puda€eepeidinfiltruldemotorina Complelareaulteioari a doterjbr elecLice 57
la moloruldiesel,lnlocuirea 25 Oepistar€adefecliunilor(€rorilor)in instalatia
lnlocuireatilkuluide ca.burant electrici 59
la molorulpe benzinE 29 VeilScareaconduclivitalii contactoarelorelecldce 59
Verifi
ca€a cureleilrap€zoidale 30. Verifcar€arcleelor 59
lnlocukea cureleidinlal6 VerificareaInstalalieide incalzire(dezaburre)6
dedistributie/vedfi
carearolelor 32 lunetei 60
Verilicareavizualea instalaliei
deevacuare 32 Deconeclarea Steche€lor 60
Filtruldeaeral motonilui,'inlocui;ea Verificarealuminilorde frand 61
elementulsi fltranl 32 MonlareaSidemonlareacla(onului (sirenei) 61
inlocuirsabujiilor 33 Inlocuircasiguranlelor 61
Cutiade vitezs/kansmlsla 34 Oemontar€a9i monlareabaleriei 63
Vedficareavizuaba €lanSeitalii 34 Verificareabateriei 63
Trensmisia automata:v€rifcareanivelului Baloriase descarcesingure 66
deubinnbcuirea uleiului 35 lncarcaroabateriei 67
CurSlareapolilorbatedei 67
Sistemuldedlreclieal punlii fale
Vedficarcamangoanelor de cauciuc Oiagnozad€f€cliunilor bat.riei 68
aleplanetarelor 38 Demonlalea9i montareaalternatorului/
Venfcarea mansoanelor caseleidedireclie 38 veificareatensiuniideinc6rcae 69
Veriicareabareidedireclie9i a fuzelelor: Demontareati monlaaearegulatorului
joculli neetan9eilatea 38 de tensiune,4nloclirea
crrbunilor 74
Servodireclia:
veifical€aniveluluiuleiului 39 Dfagnozadefectlunllor alternatorului 75
I FrAnehoti/pneurl 40 Demonlarea9i monlaEa demarorului 76
Verificareaniveluluilichidului
de trane 40 Vorificareaconliactorului
magneljcal demarorului79
.1 Verificarcagrosimii garnilurilor Dlagnozadefectiunilordemarorrrlui 79
defrane(ferodoul) 40 Instalatlade gtergere a geamurilor 80
l Vedficarea franeide mane 4l lnlocuircalamelelordecauciucale gtergatoarelor80
Ve ficarea vizlali a conduclelorde frana 41' Veri15carea/reglaraa lamelelor
unghiulr.ii
I inlocuirealichiduluide frana 42 9lergito.relor 81
Verificareaprofiluluipneurilorfiixerii.olilor 43 DemontareaSimontareaduzelorde shopil 82
Verificareapresiunii aeruluidinpneufi 43 D6monlar€a9i montareabralelorgtergetoarelor 83
Vedficarea venlilelorpneurilor 44 Oemonlar€aqi monlareamoloruluigtergatorului
Caroseria/dotAri interioarefmc6lzkea 45 d€ parbriz U
Vedlicarea vizualia ahbagurilor DemontalEa9i rnontareamotoruluigtergrtorului
if locuirca
frltruluidepolen 45 lunetei 84
Demontarea pompeide spalare9ia
ti monlarea Demontaaea 9i montarea Aerisheainstalatieide henare 161 fnstalatiade.llm€ntar€cu corhbustibil
116 210
rezervorului 84 rezistenieide
Dreincilzire Veriftcareasetuofrenei 163 Economia de combustibil in circulalie 210
Demontar€a 9i montarcaincabkiisuplimentare117 Demontarea Simonlarea conlactollilui Mdsuride sigr.i.anle pentrulucrul
Oiagnozadefecl!nilor lamelelorde caucluc inceEirii
Diagnozadefecliunilor 118 pentruluminile de franare 163 la instalalia
ale tlergitoarelor 85 de alimenta.e 210
Sistemuld€ rulare 119 Diagnozadefecfiunilorinstalatiside franars 164 Reducorea presiu niicombustibilului 21O
Instalaliade iluminatpanala 8/20 86 Mecanica motorulul 156 Demontarea gi montareapomp€i
Punt€afala '120
Tabelul|lampilor 86 Demonlarca Demonlarca de combustibil/lraductorului de nivel 211
gi montarea picioruluide arc 121 ti monlareacapoteisuperioare
Demontarea 9i monta€abocurilor farurilor 86 Picioruldearc 122 a molorului 167 Demontarea $i monte€aCrashBox 214
Demontereagimontareafarurilor 90 Demontarea Adrcerea motorului le PMSalcilindrutui 1/ Oezae.a€ainslalatieideelimenlare 214
piciorului d€ arcy'Amortizorul/
Oemontarea gamontarea farurilorde cea!, 90 Demontarea monlareaarculuielicoidal
9i 123 verificareadeschicteriisupapelor 168 Oemontarea Simontarea venlilului
Oemontarea Simontarea semnalizatoarclor Veificareaamoatizoalelor 124 Oemonlarea gimontareacureteidinlate 171 de aerisiae a rezervorufui 215
laterale 91 Eliminareaamortizoarelor uzate 125 Reglareainlinderiicurelejdlnlate 174 Fiftrulds aerltubulatura de aer 216
gimontarea
Demontarca 9i montarea luminilorspate 92 Demontarea montarea
li piulilelo.butuculuirolii 126 Distrjbulia
motoruluicu6 cilindripebenzine 175 Demontarea frltruluideaer 216
Demontarea li montarea lampiloasuplimentare Demonla€a9i monlarealevieruluide dheclie 126 Demontarea ii montareasuponului fnstalaliade etapar€a gazelorarse 217
de frenare 94 Defiontarea bar€iciedkeclie 124 din dreaplaalmotofljlui 176 Evitarea deteriorerii calalizatoru lui 217
9i montarea
Demontatea ti monlarealuminatoarelor D€monlareaiimonlareapivolilor 129 Melodede st.angere a gurublrilorchiulasei 177 Funclionarea catalizatorului 217
numerelorde inmatriculare 95 VerilicaEafuzetei 130 Veriticarea/reglareajocurilorsupapelor 179 Turbosullanla de supraalimenlare 218
Demontarea 9i montarea plafonieroifata 96 Demontareagimonta€acurelBjtrapezoidale 181 Revizukeainstalalieideevacuare
Demontarea 9i montareabiel€tei^/erillcarea 9 ?19
inlocui.eabecurilor lempilorde interior 97 reglareabucaeihidrolagirului 131 Pornireamolorului 183 Oemontarea 9i ftontareainstalalieide evacuare 220
tijeidedirecfe,inlocuirea burdufului132 Diagnozamotorului 183 Demonlarea gimontarcasondeiLambda 222
Instalaliade iluminar€dup6 9/2005 99 Demontarea
Demonta€agi montarea becurilor farurilor 99 Punt€asoate 134 Ungercamotorului 1A4 OemontareaSimontareafilkuluideparticule 223
Oemonterea gimonlateafarurilor 101 Demonlarea li montareaamodizoarelor axeispate 134 Circuitulde ungerc 185 Demontarea 9i montarea, verificarea etanteitAtii
Demontarea Simontarca tarurjlorde ceate 102 D€monlarea Simontareaarcuilor
Mdsurareatemperaturiiuleiuluidinmotor 185 instalalieide evacuare 223
alepunliispate
elicoidale 135 Verificareapresiuniiuleiului 186 DotErileinterioare 224
Tabloulde bo.d/Comutatoare, de lucrugisiguranlS 224
103
Demontarea 9i montarea unilafirulmenlilor rolii 136 lnstalaliade dcire a motorului 188 Recomand6ri imporlaote
Instalaliad€ radio
insfumentullicomblnal103 Vofanul/airbagul 137 Circuitullichiduluide rScire 188 Defiontarea9i monlareainelelorSiclemelor
Demontarea Simonlarea 138 Anligelul 188 de siglrente 224
Demonlaaea 9i monlarcacomutalorului Airbagul-recomanderi de siguranld
103 Demonta.ea ti montarea unitdtiide airbag 139 Golireati umplerea instalalieide racire 188 Demontarea 9i moniaeamanerelor
de pe coloanavolanului Demontareagimontareaiermoslatului 190 de susfinere de pe plafon 225
Oemontarea monlarea afigajului Demontarea gi montar€a volanllui 13s parasolarelor
li
'104 Demonla.ea ti monta€aunildliide conlactoare140
Verificarea termoslatulli 192 Oemontarca 9i montarea 225
de la mijlocultablouluide bord Demontareagimonlarearadialorului 192 Demontarea gimontarcacutieidemanusi 226
Oernontarea montarea unitalii Demontarea gimoniarcacapetelor de bara 141
9i
Oemontarea 9i montarea man9onului Demontarea ti montar€a ventilatorului 196 DemontaeaSimontarea consoleic,enlrale 226
comulatorului luminilor 1O4 Demontarea pompeide ape 197 Demontarea 9i fiontateascrumierei 227
Demonlarea de cauciucaldirecliei 142 timontarea
Simonlarea comutatonilui
Olagnozainstalatieide reclre
Demonlarea monta€acapaculuipa.ghiei
199 selectorului9i
de la parteadinfalda consoleicentrale 105 Rollglpn6u.i 143 229
Demontarea 9i monlarea comutatoftrlui Presiunea de umiarea pneurilor 143 Managementul motorului 200 Demontarea gimontarea bagheleidefxare a
de la peneadin spatea consoleicentrale 106 Marcarea jantelor9i a pneunlor/data labricaliei 144 Mesuride siguranlep€nlrulucr6rile bordului 230
Demonlarea gi montarea contacloarelor dinuSi 107 Mesurarea adancimii profilului 144 la sislemuldeinjectiee benzinei 2OO Oemonlarea 9i montarea a;pluSeliilaterale
Demonlarea 9i montarea brichetei Echitibrarearclilor 145 Sistemuldeinjecliea benzinei 2O1 a loceguluipicioarelor 230
Demontarea.gimontareaaparatuluiradio 108 Lanluride zdpada 145 Funclionarea managementului Demontarea gimontarea ceptug€liidela partea
Demontarea gimontarea boxelor 109 Demontarea simontarearolilor 145 motoruluipebenzina 201 inferioar5 a tabloului de bordin dreptulSoferului230
rolilo/atentisla s€nsulderulare 146 Verificarea/reglarea lu€lieidemersin gol,a Demontarea 9i montarea cApfuSelii coloanei
fnstalaliade incelzlr€/climatizare 111 Permutarea
1'll Recomanddri de inlrelinerea Dneurilor 147 momentului deaprindere 9ia contnululuide CO 201 volanului 231
Instalaliade climalizare generalS
Demonta€a9i montarca duzelorde ie9ire Uzuraanormalla pneurilor 147 Verificarea a sistem!luideinjecliea Demonta.eatamontareachederuluiugilor 231
a aerutui 112 fnstalaliade franar€ 148
benzinei 2O1 Demontarea 9i fionia@aproteclieipragurilor 232
lnspecliacompanimenlului motor 202 Demontarea 9i montarea cEptugelii stalpuluiA 233
Demonlarea 9i montarea unitalii Dalelelehniceale instalalieide frenaae 149 Demontarea
de incdlzire/climetizare 1'13 lntocuireapldculelor de fran6dinfaF 150 9i rnonlarea injeclorului 203 Demontarea 9i monlarcacapluteliistalpuluiB 234
Diagnozaslsternuluide inj€ctiea benzinei 204 Oemontarea 9i anonta16a
Demontarea 9i montarea motoralului Demonlarea ti montareasuportului 9i cilindrilor ceptulelijstalpilor C ai D 234
de reglarea clapeteide amestecaer 114 frdnelorfat6 152 Instalaliade aprindere | 205 Demonlarea
placulelor de fr6ni dinspate 153 Sistemulde aprindere 205 ti montarea dptugeliilateralea
Demontarea ti monlareamotora9ulua inlocuirea 236
de reglarea aeruluide ocolire 114 D€monlarea 9i montareasoportului li cilindrilor Demontarea 9imonlarea modululuide ap ndere 205 oortbagalului
Demontarea 9i montarea captugelli lateralea
Demonlarea ti montarea moloragului trinelorspate 154 Echipamentul(Sistemul)d6 injeclieDiesel 206 compartjmenlului de marfSalbraekului 23A
de antrenarea distribuitorului de aer 115 Demontarea 9i monlareadiscurilor de fiena 156 ProcesuldeinjectieDiesel
canalului Verilica.eagrcsimiidiscurilor de frana 157
206 Oemonlarea 9imontarearaftuluipentrupdlarie 238
beftonlarea9i montaaea lnstalatia d€ preincalzjre 207 Demonlarea 9i montarea cdptug€lii
de conducere a aeruluila picioa.ele insolitorului115 Demonta€a9i monlareacabluluihanetei D€monlar€a 9i monlareabujiilorincandescente 207 oblonuluispate 239
Demontarea gi montarea motoruluisuianlel fran€ide mana 158 SislemuldeinjectieCommonrail 208 Demonlarea 9i montarea scaunelor din faF 240
pentruincdlzire9i climatizare 116 Demontarea Simontarea lurlunutilorflanelor 160 lnspectiacompadimentului motor 209 Demontarea si monlareascaunelor din sDate 241
Ert€aiorulcaroserlgi 244
Deterioridprodusede loviluril6
de pietrcin parbriz
Demonlaread modta€a nifuriiorexpandabile 245
Oemonlarea9i monlareabagheleilaterale
245
OPELVECTRAC/SIGNUM
de proteclio 245
Demonlar€ati moniareagnleide vAnl
DemonlareaSimontareabarei
245
Dincuprins:
de proteclie/pa€goc din falE 246
r Variante
alemodelului
Demontarea9i monlareabalel
de proieclie/paraFcdin iala 247
! ldentificarea
autovehiculului
Deftonlareaii monlareabarei
d€ proleclie/Paratocdh spato 248
GTS cu spateaerodinamic 248
r Datele
motorului
Limuzine/modelul
Deftontareaii montareascutuluiinferior
el comparlimentului motoa 249
Demonlaree9i monta€acontraaripii ln martie2002.modelulOPELVECTRAC a fost VECTM C, Limousine.
250 Model2002
interioarcfala prezentat public.Desemnarca generaljei de model
DemonlareaSimonlarcaconfaeripii in ordinealfabetica face @ferirela 3 generaliial€
inteioaaedin spate 250 modeluluiVECTRA.
Special la CARAVAN 250
Demontareagimontarea€dpiifaF 251 VECTRA C ofera,spredeosebjr€ de modelele ante-
Demootarca9i montareaacopeftitii laterale
oare,uneleavantaje. Printrealtele,se numara con-
251 lorluldemersimbun6taUt, precumqiunstandadinalt
de prolecllea p.agului
252 de sigurantE pasive.Datorita zinceibrcuprinzatoarc
Demonlareali montareacapoteimolorului
alecaroseiei, exist o gerenlede 12anicontraru-
oemontarea9i monlareacapoteiporlbagajului gioirii.Intervalele inlreoperaljilodeintr€linere autosl
Demonlarea9i montarcacapilonajuluicapotei prelungite;de
podbagajului 254 exemplu, la unmotorpebenzina bujiile
254 trebuie schimbate numaidup6120.000 km.Elemsn-
oemontercagi monlarea/.eglarea hayonului
ModelulGTS/CARAVAN/SIGNUM 254 telecaractedstice de slil ale noiiVECTRA suntgrila
tadialorului incorporata ln capotamotorului 9ifarudle VECTRAC,GTS
Demontarea9i monlareaincuietoriihayonului pe verticale
sup€eiajate dinslicldtransparenE. Par
DemontareaSi montareacapilonajultiiinlerior poarteemprenta
256 teadio spatea VECTREI l6mpilor
alhayonului portba-
spalema $i trasedupi coll 9i a capacului
ItlodelulGTS gajului,
258 careprinbagh€taint€rioare cromelS ii p n
Demoniarea9i montarcau9ii bordJra llansversa|:
259 otoeminentd oarefoarlelal.
Demonl€reali montarcaincuieloriiuqii
ln seplembde 2005,in cadrulunui parlea
DemonlareaSi montareamanerului€xterior
ftonbEa modelului 'FaceliffirE.
cu bollulde inchiderc 260 VECTM C a fostrefac1lE. Farunle,
oemonla.eaSi montareacapitonajuluiugii 262 cu unitiiulelor de iluminatcrcmate,de fonn cilindrjce,
Specialla ugadin spale 263 suntaormlrasedupdco[. Farudle rctunde deceaFauo
a.open-loe€ noud.Masaaradialorufui pdfi€gleo bodura VECTRAC. CARAVAN
Demontareaii remontareamasti lriunghiulare 264
DemontarcaSimontareaoglinziiexlerioale 264 lat6,c.omalZi, iarc€pota o cr.rLlongitudinala.
motorului
DemontareaSi montareageamuluioglinzii 264 Penlru vEcTMstau la dispozilie, in ceeaceprivegte
Demont6rce9i monlarcaseNomotorulu, pulerea, cilindreea 9i tipulconstrucliei,dif€rilemoloa-
o9llnziiext€rioare 265 repebenzinS saudiesel,astf€linc6lln funcliede pr6-
D€montarcaSi monlareacapaculuioglinzii fe nlele pelsonale, se poa(eoptainttemodele foarte
economice saufoartesoorlive,
Demontarea9i montarcamacalalei VECTRA C. Limousin6.Model2006
geamuluiusiidin fa16 266
Oemontar€a9i montareameceralei
geamuluiu$iidinspate 267 SIGNUM

Schem6l€circuitelor'€lectrlce 268
Luclul cu schema eleclncl 268
Ordineaplanudlorcircuitelor 268
Instrucliunide utilizarepenlru
schemelecircuitelor 269
Amplasarea€leelor 270
Prescurtari 271
ldentificarea vehiculului gi a motorului O=fdri €xecuie
B(eculesp€ciaE: specieE
@ coautct't:z = vecrRAc/slcNUM
in funcliede numarulde identificareal vehiculului
(seriacaroseriei)
poatefi id€ntificat Numarul @uou"rut,c= vecran c
rnodelul.
Datelemotorului
conlinecodifcatseriamodelului
de serieal caroseriei
Sivarianlacaroseiei. @ ooutt
G) Carosena: 69= hmuzine cu4 u$r,68= GTS, 1,6 2,2 2,8V6 2,6V6 3,2V6
- 4 8 = SIGN UM,35= C A MV A N . 3t02- 5/03 - 3t02- 903. 9/05 - 11/05- 10,b3
din-rane b - 8/O5
(t) Anulnrdefufui:Y= 20m'1=2@1.2 =2OU2. z16X€ zl8XE Z2ONET z22SE Z22YA Z26NEL 22€NET z32SE
p a nau
- 3 = 2 0 0 3 ,... g A = 2010,
B= 2011,t.am.d. 1598 1796 1S98 2198 2198 2792 2792 3175
=
@ FabdcaproducStoare:1 Rtisselheim. Pule.ea kW la rotlhi. 90/6000 129/5500 i08/5500 114/5600 1695500 1536200
2 Bochum. PS la ov6'n 1006000 1246000 175/5500 14715600 15t5600 230/5500 2116200
-
@ Tncontinuarenumaruldesene 15CV3600 167/3600 26t2500 203t4000 22tv3a00 3301300 35t1400
80,5 36,0 06,0 66,0 49.0 89,0 a7,5
Codif lcarsa soriei lhototului
04,2 86,0 94,5 74,4 71,4 33,0
10,5 10,5 12,O

GMPT-E15 ME3 r.1

S ! p e rS 5 S u p e r9 S
(seriacarose.iei)
al vehiculului
Numeru| de identificare ciftaoctanic!
estegtanlatin tablapodeleicaroserieilange-
scaunul
dinfalddrcaptaqiesteacoperitcuoclapele.Intunclie ltn 4,25 6,0 5,0 6,0 6,0
poateli imprimal9i f,1 7,1
de model,numdrulde identificare
pe tabloulde bord.

1,9C D rl 1,9 COTI 1 , 9C O TI 2 O D TI 2,0.}Tl 3 , 0 V 6 C D TI 3,0v 6c D Tl

dn - Ean al . 9/05. 5t04 - 302.8/05 3/02- 6/05 5/03- 3/0s 905-


Z19DTL zl90TH Z19DTH Y200lti Y22OTR Y30DT Z3ODT
1910 1910 1910 1995 2958 2958
suntpoansonate
9i serjamotorului
Caracterislicile pe
Puierea kWla rv6in 74t3500 86/350! 110/4000 92t4400 135/4000
bloc.Figuraaratecabva poziliialeserieimotorului- PS l. Evhin l0o/3500 120/3500 150/4000 100/4000 125/4000
sdgelile.
z t8 x 260t1700 2802000 315/20oOr ?30/1500 260/1500 3701900 400/r900
Ex6mplu: 20 D T H a2,o 42,0 32,0 84,0 64,0 67,5 a7,a
4 90,0
90,4 90,4 66,0 €2,0 8Z,A
Raponqrde@mpdmac ls0 13,0 17,5 185 18.5 18,5 ra5
@ Normade poluare:Y = EURO-3, Z = EURO-4
412
@ clllndreea: 18= 1,8l; 20= 2,0L EDC 16C9 Eoc 16C9 EOC16C9 P S G1 6 P S G1 6
(t) Raportulde comprima.e:L = 8,5- 9.0,
Placulacu informaliidespreautomobilse gesegte - N= 9! - 95i S =9 , 5 - '1 0 , 0X : = 10-11.5:
pe rama uqii din dreaplafaF, respeclivla unele Y > 11.5.Indicatie: Lamotoruldiesel, lili 4,3 4,3 7,25
7,25
modele,in comparlimentul molorului,pe suportul ln actualanotalia,se aenunFla lilera,,Y'. 7,5 7,5 7,3 ?,3 8,3 0.3
amortizorului din dreapta.ln afare de numdrulde
(i)
conline9i alte date,ca de - Sist€mulde formaree ameslecului
al vehiculului. carburant:
identilicare Sunl posibileabateriin funclie de echipareafiecarui
Indicatie: Capacit:lilsdate sunl aproximative.
exemplu numerulde codal culorii. E = iniectiede benzina,O = injecliediese.
L = delarat. autovehrcur.
tC) Executia:H = supralerat,
cheiededecodar€ a num;ruluideseri€alvehicululul : T = turbosuoraalimentat. r) Din9/04cuolulmaximare valoareade 320Nmla 2.000roumin.
Indicatie:Litercle serelerab motoarele
WO L o z c 35 3 2 123456 "H"$i,t]
de baza,a carorputerea lostddicale, respectiv
o @ @@ o @ (Z @ @ diminuatS. Doexemplu, dlnmotorulVECTM
z l9OTde 120CPs-aurealizat motoarele 21gDTH
O codulmondialal p.oducStorului: de 150cP siZI9DTLde'100CP
O wol=Adam opelAG
Motorulpe benzinede 1,8|
90 kwl22 CP

.1- Unitateade comanda


INTRETINERE ,
a clapetoi
-2-Altern.torul Dincuprins:
-3-Curuaauxillata r Planulde
intrefinere r Resotarea
afigajului
dupi ! Dolarea
cuscule
de antr€narecu Proffl
trap.zoidalmultiplu sfectuarea
intrelin€di
-8 r Lucririle
deintrelinere I Startul
ajutatal motorului
-4-Roled€ intindere
I Suspendarea
autovehiculului
-5-Suportulmotorului
{- Fullaarboreluicotit
-7-Capacul3!perior intreljnereeauloturismului
VECTRA a16loclainl6rvale aulomobiluluiesle deconeclata.nu sunt luate in
al motorului flexiblle.Pentruaceasta.in funcli€de modulde considerare de apaEtulindicalor
4-Joje ulei conducele, de intrelineresuntcalculate
intervalele
de modululde comandelinandu-se contde urm;loril Resetareaafigajuluiintervalelorde
-9. Bugonulde alimontar€ faclori:parcursulefectuat,turaliamotorului, cuplul intre!inere
a ulelului
moiorului, de parcurs,
ciclurile lichidul!i
lemperalurile
-10-SondaLambda'1 de reciresi aleuleiului. VECTRA C/SIGNUM cu moto.ul dlesol de 1,9 |
.11- Proteclieantitermict Indicalie:La automobilele cu motor di€s€lde 1,9| zr9oT(uH)
este posibil9i un sistemde inlretinerecu interuale Afsajulintorvalelor
"12-Comprcsorclimatkare fixe,Acesteaulomobile au 9i o lamp, de averlizare dupiffecere
de servicetrebuloresetatla 0
pentrugoferiimaipulinactivi.
lntrelinere.
Resetarea
. Oeconectaliaorinderea.cheia de conlacl ln
Motorul dieselde 1,9 | oozitia0.
110kwrs0cP . ApAsali bulonulde reselare(anulare) a paoursului
zilnic.ln inshum€ntul combinat dintablouloeoorc
-1- lnj6ctor apareafigajul kilometrilorparcuqizilnic.
1 -2- JojI ulei . Apasatibulonulpenhuindicalorul parcursuluizilnic
.3. ChluhsA 9i men$n€li-l apdsat.Dupecca 3 secundeapare
parcursulramasp6n5la intrelinere,d6 exemplu
-4- Cur€a auxiliari de ,,lnSP 15.000" sau,lnSP0".
antr€nar€ (cu profil
trapezoldalmultiplu) . Menlinell aprsatbutonulde resatarea parcursului
zilnicai, suplim€ntar. ceb€! pedalade fran6Si
-5. Compr€sor climatizar€ menlaneli-o apesata.
6. Prot clie antitermici
. Conectati aprinderea,pedisplayvalicari
"lnSP-.
-7. Bals de ulei Mentineibutonulde resetare9i pedalafreneiin
Oacd parcurcul ramas pane 6ste mai
h intrelinere conlrnuale apSsate. pAni ce afisalularate 0.
-8. C ommonR ai l
mic de 1.500km, apare pe displayulturometrului. Dupdcca10secunde, pedisplay vaaperea parcursu I
-9- Bugon de alimentare simbolulgrafc al intrelinerii de parcu6uldmas
r'nsolit ftaxirhdinsistemultlexibildeintelinere:la motorulpe
a uleiului de 1.000 km. benzine aceslaeste"lnSP35.000", la motoruldiesel
-10. P ompade vacuufi Indlcalie:RestulparcuFuluipan, h urmdtoarea in- 50.000'.ln c€zulinler!"alalorlixe de intretrnere
kelinerepoatefi indicetpedisplayul cand , 'lnSP
turomelrului vafiafiqat"lnSP30.000'.
.12- Place prosiune
aprindereaesledeconectata, P€ntruac€asta apdsali
bulonulde reselerede sub afrgajul paacursului
zilnic . Eliberalibutonul9i pedalade fran6.Acumaparatul
Sivor apdreaatuncisimbolulinlrelin€i 9i parcursul indic€tor al inlervalelor
de serviceestereselal.In-
rdmaspanab urmitoareainttelinerc.de exemplu dlcatle:Pnnaceastaceasuldin inslrumentul com-
10.000km(vezifgura). binaiesteresetalpenlru24 luni9i informalia pti-
vind nivelul uleiului
,olzusiand' slocata in unitetea
Dupace lntretinerea a fost efeciuata,afrgajul
anter-
reselalela 100%.
de comanda a motoruluieste
valelortrebuiereadusla 0.
lndicatie:lnlervalele de stalionarela care batefla
. SpalalimolorulastfetAcop6riliall€matrrulcuo punga

Lucririle de intretinere d6 plastic.Pulverizatmotorulcu unuldin splayudle


de curSFre(enginecl€aner)din corne4 a9l€pblj
o scurlriperjoadi ca acestasi aclioneze,iar apoi
spelalmotorulcujel de apab o spd6torieauto.
Aici sunt descds6, r€partlzateduga divelsele Atenfle:La cumpira6a pi€selord6 schimbeste
subansamblud al€autovehiculului,toaleopelalillede neape€tnec€sarseaveliledumneavoastra c€rdfic€tul . Pulvedzati pudred6 talc pe toatagamiturileg
intrelin€r€care lrebuie€feollate,confomplanuluid6 lnmatdculare al autovehiculului,
deoarec€numai suprafetele de separa$e alemolorului.
de intrelinere.
Se facereferhela oiesolede schimb duoenumerulde sed6ooatefi slabilitunivocmodelul . eontrolaljnivelululeiulul,completatidacg 6sb
nec€sare, dar $i la sculelespecialecarear puteafi si pieselede schimbn€cesare, Est6,de as€menea, c€tzul,
€venlualnecesar€. ulil sa lualicu dumneavoastne piesaveche,penlrua
. Efectualiun parcursde probd.Oeoar€c€ uleiul
Se r€comanda seseverifico celoulino datEla fiecar€ o ouleacomoara cu ceanoue,
4 paneh 6 s:p6manipresluneain pneuri,nivelul devinefoarte fluidcandmotorulest€ fielblnle,ac€st
parcuFpoatefi de cca30 km pe o aulostrEde.
uleiuluiln motorSi njvelullichidelorpentrurScire.
instaletiade Stercerc/spebr€ 9i, dupEc€2,se fe . La sfaEit, luminef molorul cu o tamp6portauva,
completate, locelizalizonade scurg€regi remediali
defecliunea.
Vedfic.r6asislgmuluid€ .ecire
. Vedficaliprinstrivire
. Tragell afard joja - sigeata - 9i qtergeli-ocu o
porozitililor
9iindoireexjstsnta c6mi cu€E.
lafurtunurile
instalall6ide
|5cke,lnlocuilifudunu
ril€
Motorul9i instalafia
de evacuare intdrite9iumflate. . Lasfar9il,inhoducEli
ghidare9i scoatsll-o
jojapanala capetin leavade
din nouafare.Niveluluteiutui
. Po4iunilede fixare a furtunurilor pe gtulurinu lrebuiesa se gas€asciintre cele doua marcaie
trebuiesa tiepr€ascude. MAX9i MlN.
Urmetoareleooeratii trebui€ efecluateconfom Motorul/compartimentulmotorului:
planuluide intrelin€re: . V€aificafbLrna dadi estecazut, .
lixarea colierelor, Complelal c! ul6inounumaicgnd nivelulseapropie
Verificarea
vizualea neetangeitillilor. inlocuili-le. de MlN. OstanF dinbeMAX 9i MtN €p€ztnut in
. lllotorul/compartirnenlul motonvodfca€avizuaE Scul€soecial€:nu sunt necesare, general,1,0| (0,75| la rnotorulZ2SEpe benzin,de
a n€etangeitdlilor . V€rilicalistarea garnituriicapaculuivasuluide '
. Domontarea capacului superior€l motorului (vezi €xpansiun€, 2,2lsaul,3llemotoruldiesElY30DTde3,0t).
r Molorul:v6aificar6a niv€luluiuleiului.vedlicaGa pag.167).
vizualda evenfualelor scurgerideulei, Atenlle:LJnnivelDreascazulal lichidului de recire
. Verificarea vizualaa neetan9eitaflor, roseturiior, poaleaveadr€plcauzeii un capaoal vasuluide
. I\4olorul: schimbarea uleiului,lnlocukea fillruluide poroziltlii9i fragilitatll
conductelor, furlunurilor
ulet, ii expansiune incompletingurubat,
conexiunilor
. Sislemulde lecile:vbdfcaEa niveluluilichidului a instalalieid6 alim€ntare c! combustibjl, . O scddere important:a niveloluilichidului
dedcire
d€ dcire, verificareaconcenkall€ianiig€lului. t sistemuluide racile, 9i/sauum6 de uleiin lichiduld€ racire,dar9i fum
Verificeree vizualea €tan$eitalii9l a murdedrii a Instaialiei d€incelzlre/climalizare, albin gazelearse.la motorulcald indicao gahiturS
exledoare a radiatorului. . instalatieide ffinale. de chiulase defecta.
. Motorul diesel: purjarea apei din filtrul de Atenll€: Cal€odata esle greu d€ depistatloculde
combustibil, CAutarea scurgerllor d€ ulei
lnlocuirea elementului fillrant. scur96rc,Atunclserecomandio verifcare la preslun€
| [,lotoruloe benzine:inlocui.eafrltruluid6combuslibil. ln cazul unui motot murdar de ul€iSia unuiconsum
maredeul6itr€buie verifcalp€lnde sescurgeuleiul. intr-unatelierservice(eslenecesarunapeaatspecial),
r Cureauaauxiliarede anfena€ (c! plofiltsapezoljalPenlruaceaslatrebuieconlrolale umStoarol€ locuri: Cu aceas6ocaziepoatefi, de as6nenea,verifrcat
mulliplo):
veiflca€ast'rii ti a dispozitiwluideinliidee. I Desfacell ti v€ntiluld€ suprapresiune al capacului vasuluide
bulonulde umplere a ul€iului
9i verilicali 6xpanslune.
r Filkulde aer al motorului: inlocuireaelementului poozitaleasaueventuale alegamiturii.
deledo.eri
fltrant. . Monlalila locc€paculsuperioral motorului (vezigi
r Venlilaljacarlerului:Oe exemplu,turtunulde pas.167).
r Inslalaliade evacuerorverificareavizualaa
evenlualelor deteiodri. l€grlorSinlr€ capaculculbutodlor Si furlunulde . Completarea
asoiratiea aerului. uleiuluise faoepe la busonuldep€
. Motorulpebenzlnd: inlocuirea buiiilot Verificarea niveluluiuleiuluiin motor Completarea capaculchiulaseisau depec€paoul axululcuceme.
r Capacul culbutorilor (garniture). ul€iuluisevaefecluenumaicutipurile
r Cureaua dinlalS:
ve frcarearolelor,
(garnitur6). Sculqsp€cialo:nu sunt n€cesaro. de uleipr€scris€ de tabricant.Nu utilizaliaditivi.
r inlocuhea cureleidinlat€ 9la roleid€lntinders (vezi r Chiulasa
Necesarulde m.te.ial€/plesed6 schimb: -l- Bugonulde umpla.e cu ulel.
9i cap{olul.Mecenica molorului'). I Filtrulde ulei(garnitura).
r inlocuieacu€l€i aDdliarsd€ antrana€,or profilfa- r Baiade ul6i(gamitula). . Pentrucomplela.ea nivelului
utilizetinumaiunuldin Aton$€: Uleiulad5ugatin exces(d€supre marEajufui
pezoidal (vezicapitolul'Mec€nba
multiplu motorului"). uleiurile
recomandate de OPEL(vezipag.184). MAx de pejoia)bbuie easpirat,dEoarecealtfeJgami-
lurilemolorului,
especlNc€talizatorulpot fi afectate.
r MotorulZ19DT(L)rY3oDIvedlicarea,resp€ctivr Inelelede elan$arc fatd9i spatealearborclui cotit Verificarea
. LE solicilAriinalle als motorului,de *eftpkr prin
reglar€a joculuisupapelor (vezicapilolul ,Mecanica Sialearboleluic1lcame. . . inctlzi{ motorul,iar apoi oprili aulomobul pe o parqrGudlungip€ autcslradavara,h tsacterea
fiolorului'). unei
Deoarece uleiulscurcse lnlindape o suprafat,mare suprafatanetediii orizontala. |€morcisau De drumudd€ munlg. nivelululeiului
r Vedficarea compozilieigaz€lorarse(AU):pdmadacl -a motorului, loculde sourla.enu poatefi depislatde . Dupdoprireamotorului ar lrebui sa se gesgascdla padea superloarAa
agteptaticelpulin5 mhute
dupa 3 ani, apoila fecare 2 ani (lucrercd€ abner la primaved6€. Penlruaffaea loculuide sc!€ele se ca uieiulsase scurgdin baie. domeniului,lesp€clivIn epropi€easemnuluiMAX.
s€rvlce). orocedeaziduoac1lmurrneeze:

18 19
Schimbarea uleiului/inlocuirea fabricanl,pe oarcasafiltruluise gasegleun Surubde . Dupdce uleiuldinfltru s-a scurs.se poatescoate Atenfle:Dacagasi! in uleiuldemotorgpanti aschii
golire4-. Elementele filtranteale dife lilorfabricanli elemenlulfillrant.
filtruluide ulei sunt interschimbabile, independentde caatugele
metalic€ln canliElimaimari,aceastapoalelnsemna
. Cu o pompSaspeBoare,aspiratiuleiuldin baia uzuri9i deterioririale adoreluicotitsau ale bielelor.
Necesarul d€ scule speciale: f ltranteutilizateanterior Pentrua evita apariliaaltor defectiuniconsecuiive
. ScubspecialapenlruslSbireaJilkului de ulei(clette in comerlulcu accesoriiauto se gdsescastfelde
motoruluiprin leavade ghidarea jojei. dupe reparellaefectuatd.trebuieci.irdtatecu grij6
special,cheiede skangerecu band6). cartuge fillranl€ ale firmelor HENGST (figura), . Dac, nudispuneli deo pomp6aspersoare,scueeli canalele9i furlunurile crrcL/uluide ungere,dripScaz
r Cheie lubular5oenlruslebireacaoaculuiilhului de [4ANN+HUMMEL si MAHLgKNECHT. uleiuldinbaie.ln acestscopsuspendali
automobilullnlocuitradiatorul de ulei.
uler. Can tel|b de ulei necesar€pentruschimb, orizontalpecapre,aduceti-ldeasupraunuiganlde
' acces,sauurcati-lpe o rampd. . Motorul Y3oDTH:Agezalicuva col€ctoaresub
Cand trebuieaspiaatuleiulin exces: Inclusivpentruflltru filtrulde ulei.Degurubati gurubulde golke de la
. Aperat de aspirat uleiul cu diametful exlerjor al
M ot or ul
de l, 6 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. ,. 5
. .0.|. Indicallede sigurdnlii parteainfedoaria carcas€ifilkului ti scurgeljuleiul.
s ondeid e4 , 5 m m . d€ 1, 81 . . . . . . . . . - . . . . . . . . . - . . . . - . . . . . . .4. .,.2. .5.| .
M ot or ul La sfargitreinlurubaliSurubulcu o garnilurEnoue.
pe benzina
I\,,lotorul de 2.0| ..................... 6,001 La suspendarea autovehiculului
existaDericolde
r Cuvi de colectarea uleiuluiars. Motorul pe benzind de 2,21(oa kwl147CP) 4,751 accidenlarelRespectatiindicaliiledin capitolul . MotorulY30DTH| DeSurubal capaculfiltruluide ulei
Cend se golegle uleiuldin motor: Motorul pebenzind de 2,2l(114kw/155CP) 5,00| ,Ssspendaree aulovehiculului'. si inlocllilielementu|
filtrant-Ateliereleserviceutilizea-
I San!, ramp, sau €levator hid€ulic cu capre de M olor ul pebenzi ndae 2 , 8 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6. , 0 0 1 . Motorul Z1SDT(L/H): ze in aceslscoosculasoeciala OPELKM€374.
Demonlatiscutulinle or al
susoendare, M oior ulpe benzi ndae 3 , 2| . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. ., 7 5| compartimenlului motor P€ntru aoeastatrebuie
. Cuvd de colecta.ea uleiuluiars care, dupd tipul M ot or ul dies elde 1 , 91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. ., .3.0l delurubale17guruburi(vezipag.249). Inlocuirea filtrului de ulei
motorului.trebuiesd aib6o caoacilatede oand h I l. M ot or ul dies elde 2 , 0 / 2 ,12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5. ,. 5 0I
. MotoareleY2oDTH/Y22DTR/Y30OT Degurubati Atenliei Uleiuluzat sau elementelefillrantesunt
l\ 4ot ordies
ul el de 3 , 01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . .7. ,. 2 . .51
Necesarul de mal€riale/oiesede schimb: capaculde vizilarealscutlluiinfedotPertruac€asta, mate ele probbmadin puncld€ vedereecologicSi,
Indicati€:Cantitdlile datemaisussuntaproximative. in tuncliede bpulmotorului,6stenecesar5deguruba- prin urmare,trebuieaaunc€te
. in tuncliede tipulmotorului,3,5 pane b 7,5 | ulei de in locurilespecialede
DuDaefecluareaschimbului. verificatinivelululei!lui rea a 4 respecliv5 guruburi(vezipag.249)-
motorde tipulrecomandat de OPEL(vezipag. 184).
cujoja iicorectali,dad estecazul. colectarea materialelor
cu risccrescutde ooluare.
r in functie de tiDul motorului. filhu sau eremenr . Pentrucolectarea uleiul!iuzat,agezaliocuv: sub
Uleiuldin baia motorullipoatefi golil pfn buionul
filtrant.Indicalie: in come( se gisesc Ai filtre de butonuldegolhe.
de p€ fundulbeii,fe poalefi aspiratprin leavade
uleidemontabilecaaeDermitschimba€aulterioard ghidare jojei.
a In aceslcaz estenecesario pompe Indicatlede siguranfi
a elemenluluifiltrant.
aspe.soare adecvale,ti trebuieavutgrijeca furtunul
r Num aica n d s e g o l e l t eu l e i u lp ela b u g o n u ld e g o lir e pompeise incapdprinteavade ghidar€. Avelig je ca b dE urubarea butonuluide goliresa
de la parlea inferioarea beii: garnilura de cupru
sau alumrniupentru bugonul de golire, Uneori se Golirea uleiului din motor
nu vi cuqa pe maneubiul felbinie. De aceea,cand
de9uruba$ bufonulcodegetele,ljnelibraf.ilorizontal.
)\.r
'/f-', t\
livreazaimDreunScu lilhulde ulei.
Indlca$e: Stalijlede vanzarea uleiuluiau oblige$ase
preia gralis o @nlitate corespunzetoare de ulei vecha
la schimb,de aceeapSst€li c€nistrati chitanlapentru
. Motoar€feZ2oNET/ Z22SEI Z22YHI Y20OTHI
Y22DTR:Demontalicapaculsuperioral motorului
(vezipag.167).
. Desfaceli (veziig.0-62209
buionulde umplere-1-
r--.-->r
I
returnarcallte oard a uleiuluiuzat, Pentlu a prcvenl
contaminarea mediulul, ln niclun c€z nu versall uleiul
la canal, pe solginu{ a.unca$ in gunoiul menajorl
- fr
F ilhu de ul 6 i d e m o n t a b i l c u€ l o m e n tfiltr a n t
pentru moloa16cu cartut filtaant

. MotoarefoZ2oNET/Z2TSE|222\Hl 228 NELlfll


Z19DT(LyY2oDTH/Y2DTR:Introducetiun nou
element filtrant-1- in carcasa filtruluide ulei.
Indicatie: in figud este reprezentalmolorul
z20NETtY22SE/Z22vH.
. Alezati o garniture-2- noua 9i reingurubali
. C! o cheiedorn briionuldegolie c€pacul-3-al tillrului.Indicalie;La motorulZ32SE/
'Iorx' degurubali
- vezisSgeata- din baiade ulei-'1-. Z1gDT(UH)gamiturase aqazelntr-uncanaldin
. Utilizali
o gamitura
nouala reingurubarca capaculftllr(ilui.
bugonului.
Moment€de strengere 'llromentd€ strangere:
. MotoarefeZ2oNET/ Z22sEI Z22YHI zlgr)flLl I M o t o a r e2l e1 6 X E/ Ir ,,l o to2r1ugl D T( U H )...................-...
...3 0N r tl
in comedsegdsesc cartuqe ,ilkantecuelomentilhant Y20DTH/ Y22DTR:Degorubali Z1 8 XE................,....
1 4N m
cu o cheieinelarS MotozteleZ2ONefl Z22SE|Z27YH| Motoarele ZzoNET/Z22SelZ22YH|
amovibildin hedie.Acesteap.ezinteavantajdce nu adecvalacapacul-2- al carcaseifiltruluideulei.in z2 8 N EL ( Ty 2 5N m
2 3 2 5 8..............................
mai trebuieschimbatlnk€gll fltru. La schimbarca figurdeste reprezentat 2 2 8 N 8 1 C 0. . .....................................
2 5N m
molo1l z2oNEI I z22SEI l , v 4 o t oZr3u2l S E..................
................- N
'l 0m
uleiuluiseinlocuiestenumaielementul tilhant, z22YH ti cheie OPEL KM-6150-1-. Alenlie; .t!4oto rul21gDT( L) ... . ..... .........20 Nm
Filtrulconstedincarcasa -1-,capacul-2-9i elementul Prindesurubarca caoaculuifiltruluise deschideo L/otoarele
frlkuh.iise insurubeaza in blocul supap,pdncareuleiuldinfiltrusEscurgein baie. Y2oOTH/ Y22DTR ............... 10Nm
liltrant-3-.Carcase l v l o l o rY
u l3 o D TH 42Nm
motorin locutcartugului filtrantiniiial.in funcliede .................................

20 21
. MotorulZl6XE/zl SXE:ingurubali noulfiltrunumai La sfa|!it, iniroduceli joja complet io leava de nivelului
Verificarea/completarea
cumana,Dupecegamilura ajung€pesuprafala de ghidare 9i trageli-o din nou afad. Nivelul ul€iului
asezar€dinbloculmotor, rctilifrltrulincdoiumatate trebuie se se gdseasce lntre marcajele MIN 9i
lichiduluide ricire
d; rotalie.Respectali indicaliileinsctisepe llltru Un nivelprea scezutallichidului_derecireva li indical
Momenlulde strangere'15 Nm. pe djsplayullabloului de bord. ln principiu,inaintea
Completali cu ulei nou numai cand nivelul se
Y30Ot Monlalila loc oricarui parcurs mai lung, ar lrebui verificat din nou
. MotorulY2oDTH/ Y22DTR/ apropie de marcajul l\41N.Cantitaleade ulei Tnke
nivelullichiduluide rdche.
capaculd€ vizitareal scutuluiinferior9i in;urubalr marcajeleMIN gilvlAx esle de l,0l.
5 SUruburi.
cele4, respectiv Scule speciale: nu sunt necesare.
Motorul Y30DfH: Pornili motorul 9i lasaliJ se
pentru completaro:
. CobolaiiautomobilulPesol. meargd la ralanti pane ce lampa indicaloare a Materialelo necesare
presiunii uleiului se stinge. La sfaryit, verificali r Antigelulauto zat de OPEL- Indicali€: ln general,
nivelululeiului,dup; caz coectali. utilizati numai antigel de clloare rolu deschis,
lntroducereauleiului fera silicali.in niciun caz nu utilizali antigel de
DupA un parcu.s de proba, verificall elan$eilatea
culoarc verde-albastri care continesilicala
bugonuluide golhe 9i a filtrului de ulei, dacd este
cazul,maistrangeli-le cu grija. . ADi culald,cu continutredusdecalcar,de calitatea
aooi ootabi l e.
La 5 minute dupa oprirea motofului, verificalidin
nou nivelululeiului,iar daca esle cazul,corectali-|, Pentrucompletare-chiar $ir'n sezonulceld - utilizalj
. lvotorul Y20DTH/ YzzOTR:Rointutubali capa- numai un ameslec de alligel cu ap; curala. saraca
cui filkului-1- cu un element iltrant-2- nou Sicu [4otorul zl9DT([]H): Montali din nou sclrtl.iJ
in calcat
oarnitudinelare -3-noi in carcasa frltrului$i stran- infe or al compadimentuluimotor 9i sttengelicele
ln cazdeneeianseitate, 17 guruburi(vezi pag. 249). Alenli€: Pentru a va continua caleloria, se poate
6eli-lcu25Nm.Indicalio: complela,lndeosebivara.gicu apd curata. Concen-
strangeli-lcu30Nm
traliade antigeltrebuietotulicorectald indal5 ce este
. lvlotorulY30Dl Aqezatigarnitutiinelarenoi in posibil.
caoaculfilfulurS suspe elemenlul frltrantUngeli
inelelede etaniatecu ulei.in$unbali capacul
iiltruluicueteme;tul in carcasa
fillrant filtrului

. Tuhati uleiulproaspltpe gtululdeumplere de p€


capaculcutbutotilor.-1-Bu$onulde umplere
Atentie:ln pdncipiu, se r€comandaa se intrcducecll
% t niaiDulinulei,a seEsamolotul se seincSlzeascS
iarlacatevaminuledupa opdre, nivelulcu
sAsevefifice
toja;i, dup6caz,sEse conplelezelJleiulintrodus ln
olustrebuiesefieaspmtdhnou,deoa'ece altfelsepol
deteoraganitudle catalizalorul.
respectiv
motorului,

de r;cireva li la motorulrece(cca
. Nivelullichiduloi
+20"c)cu pulinpestemarcajul,,KALT/COLD' de
pevasuldeexpansiune (vezisageata).
. Motorul Z16XE/Z18XE: Demontaiifilkul de ulel lndicalie:Lichidulde racire.injlialde culoarero9u
-1.. Penru demontareafillrulu, ate ierele seruice deschispanala oranj,poalecepStao culoaregelbuie
utilizeazesculaspecialS_A_.Daca nu dispunelide dup6 o fiinc{ionare indelungala.Ac€sl lucru esle
aceasta,putelr_ utilizagisculaAAZET 2172 Plleli normal9i nuafecteaza funclionarea.
infiqed o tu tb e ln lE la te r a llnco r p u l
, e a s e m e r e a,
fittr;luii la detLruoaE va curge ceva ulei a9ader
. Candlichiduldin vasuldeexpansiune coboaresub
trebuiese punelio cuva dedesubt.llleiulvechidin
, marcajul,,KALT/COLD, trebuieadaugatlichi.lde
filtru trebuiescursin cuve rScire.
. Motorul Z16XE/ Z18XE: CurSlatiianga flhului . Pentruevitareadefect6riimotorului,lichidulde
c! benzine.indepadaligamiluraeventualdmasa ricire recs se adaugdnumaicandmotorul este
acolo. - 9igtergeli-o
. Trageliafarejoja- vezisageala cuo
. Motorul z16xE/ zlSXE: Ungeli cu ul€i de motor can6curata.
c u r a i i n e l u l d e e t a n la € anl o u luJiltr
i u

22 23
Purjareaapei/inlocuirea
filtruluide . Oegurubali gurubulde purjare- vezisigeata- de
Indicati€d€ siguranli
la parteainferioara
a liltruluiaproximativo rotalie9i
Deschide! cu gdjecapaculvasuluide expansiune combustibilla motoruldiesel lasatconlinut!ldeap6decanlata(cca100cmr)se
atuncicand Pericoldeoperf€l
motorulostelierbinte.
puneideasupra cepacului
o lav€15. Atenfi€: Motorinascurse lrebuie Sl€arseimediat, curgdin vasulcolectotlndatAce lncepese curuA
Ladeschid€re rndeosebi de pe pieselede cauci!c,de exemplude motorindcurall, strang€llbine gurubul.At€nfie:
Desurubalic€paculnumailao temperatud a lichidulul pe fuftunurile Nu Hsalicarcasafillruluisd se goleascdintegral-
radiatorului,deoarecealtfelacestea se
de rSciresub+90"C. vor distrugein timp. . Stdngeliturubulde pec€paculfiltrului-vezisagea-
Indicalie:Motorina esteun materialprcbbme dinpunci ta de sus- cu6 Nm.Atenlio: Nu strangeti p.ea tare
. Lainceputde;urubalinumaipulincapaculgil6sali pentucl ar puteaapirceneelanseiEli.
sascadAsuprapresiunea. Apoidegurubali
capacul de vedereecologic ai ln niciuncaznu bebuiearuncali 9urubul,
pesol,lacanalsaulagunoiulmenajerAutoritelib locale At€ntie: lnstalatiade alimentarcnu trobuieasrisita
complel.
va rnfomeaze undese gdsestecelmaiapropiat locde dupapu4areaapei,
. Efectualio verificarcvizuaE a etangeitelii
dac6 colectarea materialelor probloma. Desigur,larnotoruldleselde 2,0/2,2| filtrulnu trcbuie
osc6derc
obseruali in timpscudanivelului
lichidului scule soecialen€cesar€oentruschi.nbatea filltului: golitcomplel,deoarecealttelsislemulde alimenlare
de rdcirc.
. Clestespecialpenlrudeschiderea cuplelor€pide ar trebuidezaeratcu un aparatspecial,De aceea,
Verificarea/corectarea aleconduclelorde combustibil, de exempluHAZET Esal sa purjezenumaicca100cmr.
4501-1. MotoruldioselZlgDT{UH)de 1,9 |
concentralieiantigelului . Aspiralilichldde €cire cu densimetrul ii cilili pe r Penkucolectarea continulului de aDaestenecesar
inceputului iernii,trebuiev€rificata plutitor densitatealichidului. Rezistenla la inghel
Dereg!le,inaintea un vascolectoradecvat,
concentralia antigelului,indeosebidaca intretimps-a trebuies, fie la latitudineanoastrede peni la
. Motorul diesel de 2,0!2,2l. Aparatde aerisire.
maiadeugat apecurata. -30'c
de eremDluOPEL KM-948.Atentie: Dac€ nu
Necesarul de sculesPeciale: OPEL- co.octareaconcontralielantigelului dispunelide un aparaladecval,se recomanda sa
. Densimelru penlrumesurarea concentraliei de an- Atentio: Oeoareceradjatorulti schimbalorulde inlocuilifiltrulink-unatelierservice.
numai
tigel,respectivapa6lulHAZEI4810-Bpenlruden_ cdldurSsunt din alurniniu,trebuie utilizal Pi€s€lede uzurenocesarepentruschimbarea lillrului:
antigelului.antigelulanticorosivadecvat,avizatde OPeL
sitat€aacidului9i penku concentralia r Elemenlfilkant p€ntru motorina.
L,ndsnsimelru Denlru verificareaconcenlmlaei anti_ Exemplu: Lamasurareacudensimetrulaprotecliei la
geluluisepoategisiadeseala staliilede benzinS. inghet.lamotorulde1,8 ll?iraiostalalie d-eclimalizare, r Ga.nitudoentrucaoaculliltrului.
lndicatie:Se€comandd sdseelaloneze densimelrul.rezultdo protecli€de penela -10'C. In acaslcaz, . Circa0,2lmolorine
curataoentruumolerea
fillrului,
Penlruaceasla se procedeaza dupe cum urmeazS: golili1,3| lichiddin sislem9i inlocuilicu 1,3| antigel
aceastase ajungela o prot€cliela
amsslecali40 ml de antigel concentrat 60 ml concentral.Prin
cu
proteclia pand la inghel de -30'C. Eliminarea apei
de ap5.Acestamestecasigurd
temperatura de -28'C, [4esuraliconcenirallacu Penlrua se asigurao prolecliede pandla -40"c 6sie MotorulY20DTH/Z22DTRlY30DT
densimelrul special9i notaliabateleade Ia valoalea necesara lnlocukeaa 1.6ldelichid.
de -28'C.Exemplu: Densim€lrulva arata-24"C,deci
-15
abaterea estede-4'C,Atunci, dacepe autovehiculse
masoad-26"C,protectia realaoteritdde lichidulde
r6cir€6stede(-26'c)+ (-4"C)= -30"C. 2,1| 1,r . Demontalicarcasafltrului -5-. Pentni aceasla
compl€tirli lichidulul de d€conectalifrga rnullipld pentru prclncelziea
lllijloacelen€cesare motorinei-'l- $i, daceeristd,fi$a traductoruluide
racire ternperatura-2-.
. Lichidulde ricire autoizat de OPEL.Indicali€: 2,4 | 2,2
. Trageliin sus cu griiecarcasafillrului-5- din
in pincipiu,otllizalinurnaiantigelde culoarerolu 3,2 | 2.7
Crash-Box(carcasede proteclieanti$oc),ferea
deschis,fara sificali.ln niciun caz nu utilizali 2.4 | 2.1
demontafurlunule de legilure.Atenli€: Inslalalia
antigelde culoareverde-albastrecare conline de alimenlare r,maneinchisd.
2.9 t24
sllicali. Y300T/Z30DT . Punelio cuvacobctoareadecvald-3- subcarcasa
33 | 3,0
r Aoecurale, cucontinulredusdecalcer,docelilatea Atentie:Nuscuturalicarcasafiltrului.
flltrului.
aoeioolab[e. At€ntiei Valoriledin tabel sunt valabilepentruo . Deturubaligurubulde purjare4- de la partea
temp;raturaa lchiduluid€dcire de cce+20'C. inferioarea fillruluiaproximativo rotalie9i ldsali
conlinululde apadecanlati(cca100cmr)sacurge
. incalzilimolorulpand ce fudunul superioral . lngorubalibugonulradialorului ti dupaun parcurs , in vasulcoleclor. IndallceincepesAcurgdmolorinl
radiatorluisesimtecald|a mana. de prob;,verificatidinnoulezistenlala inghe!. . Asezatiunvascolectoradecvatsubcarcasafiltrului, curatr,stangetibineturubul-4-.Atenlie:Nulasaia
. DescLidel;cuatenliecapaculvasuluideexpansiune At€nll€:O concenkalie preamarede antigelproduce Indlceli€: s-arputeamonla giun fudunadecvalpe carcasafrllruluisase goleasceln iniregime
capaculcendmoloruleste o diminuarea proprietdtilor d€ rdcireli a lezistenlei Stululturubuluide pu4are (golire) - vezisageala
- . A$ezalidin nou carcasafillruluiin Crash-gox9i
At€ntierNudeschideti
fierbi;te(vezila ,Verificarea de la inghel.Aceastiase intampEla o concentralie
niveluluilichidului a de la padeainfe oar: a filirului,caresd keaceprin lmpingeli-oin jos in ghldaj.
dci.e'). de pesle55ol0.
antigelului comparlimenlul motor9i se conducl apaln vasul . Reconectali f9a multiplea preincllzilorului
co|ecrcr. 9i fi$a
kaductoruluide teoperaturS,dacdexisl6.
. SlabiliintrucatvagurubulcentEl de pe capacul Atenlie:Instalalia nutrebuiedezaeralS
de alimenlare
liltrului- vezisegeatade sus. dup6purjarcaapei.

24 25
Motoarel€di6s6l de 2,0/2,23,0| Atentie: Daci nu dispuneljde scula specialr,lrebuie Moloruldisel de 1,9|
intocuireafiltruluide combustlbll sd procedalicugdja p€ntfl, ca inelulfiletatSicarcasa . Introduceliunelementliltrantnoulncaoaculliltrului
iltruluisa nu se deterioreze. n rothein sensorarcu 50'.
De'llontaroa 9ilixali-lp
. Deconectalicablulde mas5 (-) al batedei.Atentio: . StrAnge!carcasafltruluiintr-o henghini ii sl:biti . Atezatiunineld6etrangare nou.
Citili indicaliile din capitolul cu grijS ineluliletat cu un ciocan ii o tie de temn
'Oemonlarca 9i . Inkoducelicapacul filtrului lmpreune cu elementul
montar€abateriei", tare. Pentru aceasta agezati lemnul p6 diferitele
nervuriale inelului.
filkantlncarcasa
filtrulli9i lixali-linturubandioelul
filelal.lndicalie:Capaculflkului nu se pokiveste
decatintr-oanumitepoz4ie.deci este exclusun
montajgre$il.

W' . Strengeli inelulfletatcu 30 Nm.


Monlajulcarcaselfiltrului
. Introduceli carcasafiltruluiin Crash-Box.
. Scoatelidopu le de protecliede pe capetete
conductelor, coneclali]€ la carcasalilkulli Si
asigurali-le.
. Coneclali fiSele9i asigurati-le.
. Coneclalicablul de maseG)b bate e. Atenliune:
Citili indicaliiledin capitolul ,,Demonlarea$i
1- 9urubulcenkal 4 - Garnitu€capacului montarea baleriei"-
2 - Garnitur6 5 - Elementfiltrant . Pornilimotorulde 1,9/3,0| ti lesali-lsa meargd
3 - Capac 6 - Carcasafiltarlui la ralanti.Verilicatielan9eitateasistemuluide
. Dezavorali 9i deconectali fita mulliplS -2- a alimentarecu combustibal. Atenli6:ln modnormal,
. Demonlaticapacullillrului-3- de pe carcasi. instalalja decombustibil
preincilzitoruluide pe c€rcasafiltrului-3-.Indicalie: se dezaereaza aulomatla
F i g u r as 6 r e f e d l a mo to r u ld e1 ,9L . Scoatelielementultillrant-5- dio carcasatiltruluili . pornireamotorului. Daci motorulnu porneglesau
atezati-link-un ves adecvat. se opregteimediat, aedsi{icarcasafiltrului.Pentru
. OezivorAli ti deconectalifl9a senzorului-deap,
. oete.tali molorinar6masain carc€sa filtruluiinlr- aceaslarotilide 3 ori cheiade contact?npozilia
de pe carc€sa -3- a filtrului. Indicatiei ln cazul
. DesurubaliInelul filelal -1- de pe carcasa -5- a Spfindere'Si lineli-oin aceas6 poziliecel pulin
defecterii senzorulrii de apd tr€buie lnlocuita 3 secund€.lndlcali€: La conectareaaprinderji,
. $leee! intefiorulcapaculuiSi al carcaseifiltr!lui cu fi l trul ui .
carcasatiltrului. pompade clmbustibildin rezeruorpornegte9i
o bveE c€le sd nu lasescame. . Scoatelicapaculfillrului-2- impreunacu elemenlul
. Dupa caz, deconectali f9a traduclorului de pomp€azacombustibil ln carcasafltrului. Dacd
M o to r u ldl es€l de1,9| filirant-3-. estecazul,r€lualiprocedeul
lemperalura de b parlea hferioari a carcasei de ma;mulleor
fltrului. . indepEdelilnelul de etantare -4-. . Motoruf di€s6l de 2,012,2| D€zaerali(aerisi(i)
. Dehonlali de la fillru conducta -5- de legAuta cu . Rolili elemenlulfillranl -3- cu 50' in sens aotiorarti inslalatia de alimentare.
rezervorul,uiilizand in acest scop scula speciala scoale(i-ldincapac.
OPEL Kl\4 796-A sau HAZET 4501-1. lnchideli . $lergelr la interiorcapacul 9i carcasa fillruluicr, o irotoruldiesald€2,0/2,2 l: D6za€rar6a (aeriliroa)
capetulconducteicu un dop de protecfeadecval, insialatieidealimentaro cu combustibil
lavelacare nu bsi scame.
. Demontatide la lillru conducla -4- de legaturacu La motoruf diesef de 2,012,2| l(mD.rHl Y22OTR),
pompade alimentareSiinchideli capelulconductel inslalaliade alimenlare motorllpuEnd
lrebuieaerisit2i,
MontarOa froomitdinnouduo,schimbarea fllruluidecombuslibil
cu un dop adecvat.
Motoar€lediesel de 2,0/2,23,0 | saudupece s-aopritdin ljpsade combustbil. Pent!
. Tragelicu grijacarcasafrltrului-3-afad din Crash- aceaslaesten€cesarun aoaratsoecialde dezaerare
Box, . Inlroduceli un nou el€menl filt€nt in carcasa
(pompeex|eriede combustibil), d6 €xempluOPEL
fillrului. pdnac$onaeademarorului
KM-948. Aerisirea nu esle
. Umpleticarcasafiltruluipene aproapede ma$ine posibila-ln aceslc€2, pompade injecliear lucra
"pe
cu fiolorina curald, Atentie: Fiecare fir de nisip uscat"Sis-arpuleadelerio|a,
pikuns in parlea poale provoca
"curata' a filtrului Indicatie:Pompa deinaltSprcsiune e molorului diesel
pompeide injeclie.
dist.r.igerea
de 1,9/3,0I estecuautoaerisire 9i autoamorsae.
. Alezali capaculcu noi garniluri -2- ti -4- (veziflgura
Condllllprealabll€pentrudezaerar€
o-62165).
. in rezervorlrebuiesa se mai geseascaminimum
. Strangeligurubiil central -1- (ligura 0-62165) cu 5 I decombustibil.
. P€nlrudemontarea ineluluifilelat-2- care ltne 6 Nm. Atenlle: Nu streng€li prea tare gu rbul,
filtruloi,
capacul seruicese inkoduce
la alelierele pentrucd ar putea aperea neetangeitali.
. Toaleconductele de alimentare Si r€turtrebJiese
carcasafilkuluiin buc$a-3- 9i se strangeinlr-o fieetanie.
menghin;. Apoiinelulliletatse sEbe9tecu cheia t Bate a trebuiesd Drezinteo starede incarcare
l- (0PELEN46784-010).
specialr suticienle-

26 27
inlocuireafiltruluide carburantla
motorulpe benzini
Filtruldecalburantsegasegtepe supEfalainferioar6
a podeleialtomobilutui,
in stanga,langerezervor
Scul€special€necesa16:
r Un 9an1delucrusauun elevatorhidraulic
cu c€pre
de suspendare.
r Clegtespecialpentrudesfacereacuptelorrapide
al6 conductelor
ct€carburant.de 6)(emptuHAZET
4501-1.

Piesede uzurEnec€sare
r Filtrude carburant.
. Conectaliconductade aspiraliea pompei de Demontar€a
Atenti6: Colectalicombustibik/l
scurclntr-unvas vacuum(KM-948)-3- la conduclaantedoadde At€ntie:Nu se admiteprezenlavreunuitoc deschis, . Cu cleglelespecialdesfacelicljpleierapide-1- 9i
combustibil -4-. Pentruaceastaconectaticl.jptete pencold6jncendiut -2- aleconductelord6
rapide(vezisJgeata). Tineliun extinctorla indemant. carburanlSiscoate!amoete
. Desfacelicuplarapide-4-, tragetiafaaS
conducla . Reducelipresiuneadin instataliade alimentare conducle.
antedoaredecombustibil-1-depefran9a conductei. Aerislllpreliminar pent.u
inslalaliade alimentarc. (vezipag. 210). At€nliei Punetio levetepe capeteleconductelor 9i
pereleluifrontal-3-
siscoateti-odinclema -2 . aceasta lasatiaparatul dedezaerare sefunclioneze colectalicarbuEntulcarese scurge.
cca3 minute.Nuactionalidemarorul. Indlcalied6 slguranti . Desface!cgdigutde ptastic-3- Si traqetrtateral
. ln ,inal, aclionalisuplim€ntardemarorul,p6ne La suspondarea automobilului €xistalpericoldeac_ filtrulafaddinsuport.
ce molorulpomegte.ln acest timp aparatutde cidentate!Respectaliindicaliiledin capitolul,Sus-
dezaerare lunclioneazd in continuare, pendareaautomobilului". Atentie: Filtruldmane plincu benzinechiarsj duoa
demontarea conductelor
Atenlje: Demarorultrebuieaclionatmaximum40
secunde, Dac6motoruln! porneglein aceslinterval . Suspendali automobilul. l/lontarca
de lamp,facelio pauzede cca 20 secunde,pentru . Puneti un vas colector adecvat sub filtrul de
ca bale a 9l demaro.ulsa se poat6reci.La sf6r9it, catDurant_
relualiprocedura de pornire.
. Marcaliconductel€
d€ alim€ntare
girelurcubande
. Dup; ce motorula pornit,lasali-lsa functioneze adezivAClesa),Sensulde curgerea carburantului
scurttimpla ralanticu aparatulde dezaerareco- poatefi rccunoscul
dupdsegeatade peliltru.
neclaf,
. Oprilimotorul-
. Osmontaliaparatulde
dezaerare,
colectati motoina
caresescurgelnlr-unvasadecvat.
. Conectaticonductade presiunea pompeide va- . Reconectalj conductele
de combustib
it Sifixati-lein
perelelui cbme.
cuum (K[/-948)-1- la llanF cosduclei
hontal-2-.Pentruaceastaconecta{i rapide. . Pomilidinnoumolorulgiverifrc€tivizualetangeitat6a
cuplel€
tistomului
de alim€ntare. . Demontaticlemele delegelura-1-de pe fiftrutvechi
$i monteti]epe nouifiltru.

. Destaceli conductade retur-2-dinclemasuportului


-1- al filkuluide carburant.
. Dosfaceli cablulfraneid€ ma6adin suportut
-4-.

28
29
cureleilateauxiliare
Verificarea . ltlotorulY2oDTH/ Y22DTR: C! alutorul
hgxagonului
de antrenare(poli -V,cu profil turnatrotiiidispozitiv(il
deintindare
ln sensantiorargi
l6sali-l$ revindincel.Dispoziwul sa revine
trebuie
trapezoidal
multiplu) la vecheapozilie.
Cureauacu prolil trapezoidalmultiplunu trcbuie Atenli6:La tensionare trebuieav!t grijaca burduful
pretensionatd,
inlruceto rolSde intindereasigurdo de cauciucse nu aiunecede pe elemenlul hidraulic
tensiuneconsta
ntd.ln cadrulopera$ilor
deinkelinere de inlindere.Burdutulpoateliimpins
al dispozilivului
cur€aua s; nuaib6dete or6ri
trebuionumaiverificale la loc numaiin sla€ tensional6(dispozitivul pe
Si,dacdestecazul,inlocuita. limitator).
Verificareastariicur€lei
Scul€speclale:nu sunt nocesare. . Deconectatiaprinderea.
Mahriale/pieseds uzurenocesarsin cazul . lvlarcali
curcauacucretdintr-unlocvizibil,
detsriorerii:
. Rotilimotorulinc€lulcuincetul$ive ficalivizualstarea . Destramarca toroanelor
de cordexte oare-F-
. Cureade schimbpenlrufiecarelrpde molor
curelei.Penlrurotiroamotorului(vezipag.168).
. Toronlale€lrupt-G-.
Verificarea
dlsoozitivuluideintinder€ Atenlie:Rotilimotorulnumaiin sensuldemeru.
. impingeli
dinbli noullilfuin suportul Aveli
-1-$ifixati-|.
. Vedlicaliprezenla urmetoarelordefeclluniale -H-ln maimulteproile.
r Rupluritransversale
gri casageatadepe carc€sese indicedkocliade
curgere,aSadardela rezervorcehecompartimentul
. Urmedeulei9iveselini.
. Fixaticablul-3-el fdnei de manAin sLrpodul-4'.

ffi\
. lnlrcduceliconductolede carburant pe 9tulurile
filtrullipan, cecuplelerapidese llxeaze.
. Fixaticonducla
de rctur-2- de suportul-1-.
. Cobodli autovehiculul
pe sol.
. Dupe un parcursde proba,veriticatietangeitatea
inslalalieide alimenlar€-

r Rupedaleprcfilelor
-J-.
alepmilelor-K-.
r Fisurisingulare
. Depuneri g pielreprintreprofire
d€murderie
. Uzura flancuriloriProfilele hapezoidalese ascut I Noduridecauciuc la bazaprofilelor.
la varf -B-, la culeaua noue au orofrllmDezoidal.
r Oac, se consta6prezenlauneiasaumaimultora
Toroanelese recunoscprin locurilede culoaremai
din acestedefectiuni,
cureauakebuie inlocuitd
deschisd-C-, de la baza profl€lor. (vezipag.181).
r intdrireellancurilor,flancuristicloase.

. Verificalipoziliabrdluluimobil-2- al dispozitivului
de intindere.Bratulmobiltr€buiesa se g;seasc6
lnk6 limitatoarele-1-9i-3-.Dad bralulsti peunul . Fis!i lransversale"D- pe spatelecurelei.
din limitatoare- padeade jos a ligurii-, lrebuie . Unel€proile trapezoidalese d€sprind-E-.
lnlocuilecureaua de intindere.
si disoozitivul

30 31
inlocuireacureleidinlate/ Fittrulde aer al motorului: inlocuireabujiilor de cod. Ac€stenumeresunttrecuteln oertifcatuide
TrsbuiesAl avelila dumneavoastra
inmatricular6. b
verificarearolelor inlocuireaelementuluifiltrant Motorulcu 4 cilindri p€ benzlni cumprrareabujillot
inlocuheacureleidinlateesle descrjsa in capilolul Scul€soeclale:nu sunt necssare Sculesp€cialenecesar€
Demontar€a
,,Mecanic?moton/lui",Atentie:Dac3lucrarea esle Mateaials/oie3€d€ schimbnocesarc
gregitefectualS,urma€apostofr detedorarea grava Atenlie: Schimbalibuiiilenumal cu molorulrece.
oaci nuavelisufici€nlii
e motorului. expedenF est€ r Elementfltrant. Oacademonlalibujiilecand moloruleste ierbinle,
prefembilse vzitaliunatelierservice. Demontarca fil€tuldinchiulasade alumlnluse poatesmulge.
Ve.ificati curcaua ti. la apadliauinaloarelor . Oemontaliscutul 6rtp€dor al motorului (vezi
lnlocul!-o: pag.167).
defecliuni,
Rolad€ intindere,rolad€ sprijlni . Demontali modulul de aprindere, la motorul
Z20NETcel€4 bobin€d€ induclleindlviduala (vezi
I Zgomotsemnilicativ ln lagdrele deinlindere/
rolelor pag.205).
sprijin,cu saufrre curea,
. D€monialibujiilecu o cheleadecvale.Aveligrid.
r Faracurearolelese rctescde maimult€ori la o cheiatrebulese nu fe decallbrate. altfelaceasta
atinge€u9oare. poateducola spargerea izolatorului.
r Neetanseit5li ale semeringului ru|msnluluiprin
care se scurgeextremde mullevaselind, rctar€ V€rificarea
indelungate in gola rclelor . Veriicalistareabujiilor(aganumita,,falta bujiei').
O bujieplinade ul6ldenotao slareproaslda bujiei
. Suprafala derularea curcleipsroleledelntindere/ sau o slabd elangeilat€a segmenlilor(veificali
sprijinprezintadeteriodricauzate de €xemplu de . Scoateliiga -1- a aparatuluide mdsuratmasa
comoresia),
nisip,prafsauapas,ratd. aeruluiasphat -3-,Apasa!tasla-2- 9i prinaceasta
eliberaljfga.
Roatade antr6nar6a cur€lel r O cheietubuiard penlrubujiide16 mm,deexemplu Montar€a
. Suprafalade rularea cureleiprezntadetedordri HAZET47661.Atonle: Pentrumotoarele OOHC . insuruba$ bujiilecu manapaneseatazdpe locasul
cauzal€.deexemplu,denisip,prafsauap6sdrata. se poateutilizanumaiocheiea cSreipartelubulara din chiulasa. Abnle: Nuinclinalibujiile.
-4- se nu vinein conlact cu tzolalorul
-5- sau sai
nu . Strangelibujiilecu 25 Nm. Atenfi6: Nu inclinali
r Diferenla
intre uzate9i po4iunil€
po(iunile neuzate
depdsests0,1mm(grcsimea hadiei). se ooataezemaDeel.lnafar, da aceastamaisunt cheia,altfelputelidelerioraizolalorulceramic.
necesarcunprelung cardanic,
itor-2- cu artlculalle
de induclje
. Montalimodululde aprindere/bobina
Verificareavizualaa insialatieide -3- tio ch€iedinamomekict-1-. (vezipag.205).
evacuarea gazelorarse Pi€sede ozurenecesare: . Montatila loccapaculsup€rioral motorului.
Sculespgclal€:nu runt nece3ar€ . ln funcliede tipulmotorului,4sau6 bujii.
Indicati€de slguranld Toatemotoarele
La su6pendarea exislape col de
aulomobilllui Refacer€afiletululbujlllordln chlulase
accidentarelRespeotaliindicalllle din oapitolul
,,Susp6ndarea automobilulul'. . Destac€li colierele-4-,tlageliafarefurtunulde aer' Indicatie: Oacdse oonstati ce fletul buiiiloreste
. D69urubalicele 5 guruburiqr cap in cruce (vezi defect.acestatrebuie€fecut. P€ntruaceastaexiste
. Susoendaliautomobilul. sdgeata). z13XE unsetcorespunzdtorde sculegimatedale delaBERL,.
ti nangelo. .
. verificalistareadefixarea colierelor Ridicalicapacul filtruluideaer-& pe laturadinspre cu un burghiuspecialseeliminavechiulfiletichiulasa
nu trebuiedemontatd. La sfargit,se taie un nou filet
. Cdutali pieselesiebite,ruginitesau rcaseale motor,iar p€ laluradinsprearipe desfacelildin bujiaihpreuna
majoratln chiulas5li se lnsurubeazA
instalalieide evacuare. cele3 siguranle -A-,apoiscoatelicapacul. cu o buca6fletat, specia6.Bucagl€filetatemontate
. scoat€!elemenlulfittrantgiinlocuilj. ulteriorstausigurgisuntelangela compresiune.
. inlocuililevilepulernic
turtite.
Montatea
. Verificali prin indoire 9i intindere porozilalea
suportilorde daceestecazul
cauciuc, inlocuitii. . Inlroduceli noul elementfrltranl.
. Agezalila loccapaculfiltrului9i str6ngeliFurub uile
. La molorul 9e benzindverilica$conexiunea cu 3,5Nm. Z23NEL{ET
Lambda
gibunafrxarea sondei(-lot) z32Sa
electrice
Atenflo;$u.uburllesunl autofletante, adid igi taie ') EA = Distanla inlreelectrozilnmrn.
. Coboratiautovehiculu! pesol. aerqipotfi ulilizate
sinouretilelulin carcasafiltruluide
de_pgne la '10ori.In cazullnca.ec€paculfillrutuinu Atenlier Esle posibilca pentruunel€motoaresd ie
maipoai€f iniurubatsolld,eliminaliflelul majorand .valabile deoar6cetabelulnostru
altevalorialebuiillor,
diamel.ulgiurilor$i utillzaliguruburicu piulile. nuesteceamainouiversiune, Ponlrua stabilivalorile
. ld continuare, montajuldecurgein o.dineinverce aciualeale bujiilorpenlru motoruldumneavoastre,
magazinul are nevoieda numerulde
de specialitate
faF de demoniare.
Identificareel automobllului9i de cele 3 numer€
I
32 33
i
. lnsurubalila locdopuloriticiului
de control9i dopul Cutiade vitezeautomati:verificarea
Cutia de viteze/Planetarele de ae sirs (dace esle prevezut).Mom€ntulde
slrangerepentruambele9uruboritlnllialcu cheie nivelului/inlocuirea
ulelului
dinamometrice 4 Nm, iar apoacu o cheiefixarotili Cutia de vit€zeAF23,AF33
Urmetoareleopelalii de Tntrelinerelrcbuieeleciuale Cutia de viteze manuali: verificarea inci 451135'(deci1/8-3/8rotatii).
dupd plani nlvelului de ulei . DacAexista,montalicontaclorul pentruferudlede SculeSDecial€ n€cesare:
mersinapoicu o gamituranou6 ti stangoli"lla . Palniecu siti fin6.
r Culia de vitezerVerificareavizuab a elanteiblii At€ntie:La motorulZ20NETIY30OTcu culiecu 6 i'malcu 20 Nm. Materiale/piesede schimbnecesare:
t Culia de vilezeautomaleA F23,AF33:in condiliide heptdnu keblie verilicatnivelululeiului,deoarece
lunclionareingreunata,inlocuiliulelul aceslaestecu 1,3| peslenivelulgeuriide
dlnfabrice . insurubaliu$ordopul de aerisire(daceexistd). . UleispecialpentrucuiiidevitezeOPEL.1g 40771,
v€riticare, Atentae:un dop de aeriskestranspreata€ sau ET-numerul 93260393.
. Cutia de viteze automata W 2o-Elcv-Tronici astupatpoalecreasupEp.esiune in culiadevlteze Capacitatea tolalade umplerercca7,2l.
inlocuiliulei!1. in acestcaz. nivelulse verificdnumaicend s-au 9r,prinaceasta,
o functionare
nesetisflcatoare$i, Cantjtaleanecesarapenlruschimb:cca 3,0-3,5l-
CV'
scurgeri-
constalat Indicalie:DinfabricSesteposibil respeclivneetan9eeti.
. l1,4otorul
Z18XE cu culia de viteze automal Golir€a
(vezicapilolul
ca nivelulsa fie cu 20 mm sub nivelulo.iliciuluide
Tronic:lmprcsprlali uleiul cu aditivi conrot.
de vitezo"la lndicalie:Oescrierea
se refe.Ela motoareleZ22SA
,lnlocui€a uleiului culiei aulonalg pentrumororul
Z32Sg Y24DTR.Indicaliisoplimentiare
cutia d6 vitezeW 20-Elcv-Tronic).
dieselY30OTde 3,0 | ss gasescla sfarsitul
acestui
At€ntie: lJleiuluzat din cutia de vitezenu kebule in capitol.
nlciun caz varsat pe sol sau la canalsau aruncat . Demonlalicapaculsuperioral rnotorului(vezi
in gunoiul menajsr. Vanzatoriide ulei trebuiesa pag.167).
prcia gratis o cantitateechivalenldde ulei uzat,de
aceeapislralr c€nistrati chrtanF in vederearelumarii
Indicaliode siguranfS
ulterioarea uleiuluiuzal,
La suspendarea automobiluluiexisla pedcoroe
vizualA accidentare!R€spsctaliindic€lile din cepitolul
Cutiade viteze- Verificarea .SusDendarea aulomobilului'.
a etangeitilii
Sculespeciale:nu sunt necesare. . Suspendali automobilulln pozilieo zontalesau
Suntposibilo
urmdtoarele zonedescurge€ a uleulul: aduceli-l
deasupra unuigantde lucru.
. Motorul di€sel: demontali scutul inferior al
. Planulde separalie dintr€bloculmotorii colrade
(vezipag.249).
molorului
viteze.
dincutiadevil€26 . A9ezalio tavepentrucoleclarea uleiuluiuzatsub
. Loculde ie9irea planetarelor
dopuldegolireal cuti€ideviteze.
r Eutonuldeumplerc. . De$obalidopulodficiulul decontrol.Dopulseg6s€+
le pepadeas6ngSa cutiei,in spateleplanelarelor
. Bugonuldegolire.
. Dinfabricenivelululeiuluiestecu cca20 mm sub
muchiainfedoare e orifrciului
de control-Aceasta
Oacdcutia de viiezeestemurdare de ulei'
v€iticali corespunde nivelului minim, Pentru verificare,
in-
Pentrudepistarea procedali troduceli
acesluia' prinoiliciulde conkolo sarmSindoitein
loculscurgerii.
dupecumurmeaza: !nghidrept.
. Curelati
cutiadevitezecuunspray.onginecleanel . oacemailr€buie completat uleiul.sepoateadroga
uleipan, ce incepesi se scurgaprinoriiiciulde
. Pulveizalicu pudrade lelc in toalelocudlede conrot.
sc!rgercposibile.
r Cutia de vitaze F17lF17+ioenltucomoletarea
un parcuGde prob6.Penhu
. Efectuali caul€iulse divelului, scoateli figeconlactoruluipenlrufarulde
devin6auficienldeffuidserecomanddceparcursul mersinapoiSi d65urubalj contactorul.
lntroduceli
peo autoslrada,
de cca30 kmst fi6efectuet uleiulpdnoriliciul
contactorului.
Indicali€d€ siguranli . Culiede vitEzeF23lF35/Flo:Comoletaeauleiului
sefacecuo candde gesat prinoriliciulde conbol.
La suspendaiea automobiluluiexisEpericolde
accidentare! Respeclialj din caplolll . lntroduceli
indicaljile incelulei.panece incepes5 se scJrge . oe$urubali dopuI degolke-1-9i lasatisesescurg,
,Suspenderea automobilului". prinorificiul
de control. uleiullnintregime.
Atsntle: Uleiul oentrucutii de vitezeest6 vascos At€ntleiOacila golirea
uleiuluigesiiSpanmetalic sau
. Suspendali automobilul, cuo lamp'cula
luminati
'l gi n€cesit5 timppanase adunApe fundulcutieide resludde fercdou,cutia de viteze trebuiedefionlata
de vitezeti cSulaliloculscurgeni. complel9icureFEbrfieinic (lucrare
deatelierservice).
viteze.Adaugaliuleitllpulino:te pulin9i intre timp
. Remedia(i neetanteitatea,apoiumpleliculiade ve licalinivelul. . Monlalila golire
locdopulde ouo garnilur6nouA9i
vilezecu uler- strangeli-l
cu40 Nm.
l:( 34
];
. Cobodliaulomobilul pe sol.Indicatie:Automobilul . Oegu.ubalidopul-1-alorificiuluidecontrol.Atenlie: lmp.ospilar€acu aditjva uleiului din cutia de
trebuiese rameni in conlinuarepe o supratelA Motonrlsp€cialY30Dl Nu de9urubeli dopulde golire-2-,cinumaigurubul vitezo
odzontalapentruca mai taziu nivelululeiuluis5 . Pentruca Jojasa fieacc€sibila, trebuiedemontat interiofal o.ifioiului
de conhol- 1-.
poat5fi veifrcatcorect. ilumal la motorulZlSXEcu CV.T.onicVT20-E
liexibloclldin falaal moto.ului.
. Cand9urubulde controlesle deiurubat,uleiuldin . Degurubali br/9onul
de umplere-1-.
Umplerea . Penfucaorifrciul deuople€a uleiulua sadeMne acce- cutie trebuiesi picureu9or,Dupa caz, agteplali
sibil,lEbuledsyro{atebaleda 9isuportul acesleia. panece n{rmai pic' utei.Indlcalle:ln cazulunui . Ad5ugaliin uleiuldin
cufieI seringideaditiv(OPEL
. Nivelul ul€iului lrcbuie sasagaseascl inlrec€lsdoud nivel coreclal uleiului,prin oriliciulde conholva -93160537).
limitealemarcajului.Hof de pejoje.Cantitalea de . curgecca0,5lulei. . lnsurubalila locbutonul.
uleiintreceledouefimite corespunde la 0,31.
. ingurubali dopuldecontrol9i st€ngeli-lcu 11Nm.
Mom6ntedg strangero lnbcuir€a uleiuluidln cutie
Dopul deu m p l e r € . . - . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. .0.N . .m....... Corectareaniveluluiuleiuluidin cutla de viteze . Parcali eutomobilulpe o supEfatS orizontaE,
Cas etba a t es i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. 5. .N. .m. Atenfie: ln funcliede temperaturauleiuluitrebuio tragelifranade mana.
Suportul bateriei -................... -..............10Nm adAugate canlitilidiferitede ulei.
. Punetio bva colectoare subculiade viteze.
9ur ubu|j o j.e. .i . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 N m Temperatula
Cele3 qur u b u r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . .8. .0. N . . .m....... Cantltatea . Degurubeli buionulde golire-2- (fgura 0-62196)
Cel62 gurubud aleslpottului uleiului de adiugat qj l6saliuleiulsA s6 scurge.Atenlie: Din cutiese
furtunului Ediatorului ..-........................... 6 Nm o.47 vor scurgecca 3,5-4I din canlitateatotal6de cca
9urubulsuportu luipunliifalacupiulilenoud 80 Nm + 40"c 0 ,7 1 8 l. La schimbarea uleiuluiva f inlocrrildnumai
aceast,cantiialescursa.
+ 60"c 0,95
Motorulsp€cialZ'190T{UH) cucutiedevitezeAFzlo . in$urubali la locbugonulde golir€.
+ 80'c 1.1 8
Indicalis:Nivelul s€ve.ifica
uleiului in acela$imod
ca . Amestecali4 | uleiGM-CVT-Fluad
W20-E. Indicatie:in atelierele servicetemperatura uleiului cu I seringide
. Demontaliceblulde aclionar€<- de b pa€hia la culiadevit€zeCv-Trcnic se controleaza cu apaEtulOPELTECH2. aditivspecial.
selectorulur-5-. Indicafle: Atelierele service . De9urubalibu$onulde umplerel- (vezi Rgura
folosescin ac6stscoosculasoeciaEKlvl-6042. Cutiade vitezecv TronicW 20-E
062197).
. Degurubalidopul de umplere-3-. Mate.iale/ole3ede schimb necesare:
. . bompletali cci 3 | de amestec ai inluruoat
Turnaticca3,0I ulei Siingurubali
dopul. . Pentruschimb,uleipentrucutiide vitezeTEXACO
ou9onur.
. Monlalila loccablulparghieiselectorului. eM CVT Fluld cu aditiv.
totaleds umDlere:cca8,0 L
CaDacitale . Veriticalinivelululeiului9i mai adaugaliuleipena
Vsrificareaniv€luluiuleiului Canlilatea p€ntru
udgor€:3,5-4,0L ce incepesa picureprinorificiulde control.
SeringicueditivOPEL-g3160537i I buc.
. Parcali automobilulpe o suptafal, odzontald,
trageliffinade mena. Verificare nivel ulei
. Pornilimotorulgilesati-lsa meargila ralanli. . Efeclualiunparcurspenlrua aduceul€iuldin cutie
. Curnaneta cuplalipe|€ndtreplele
seleclorului cutiei, la temperaturade lucru(70-80'C).
lainceputde ia,,P"panela ,D"qi apoiinapoila ,,P. . Parcali automobilulpe o suprafaF ofizonlalS,
. Temperatura uleillui din cutie trcbtiiesa fe 70- tragelifranade mane.
80'c. . Ponili motorul9i lasalil sa mea$a b Bbnti.
. Demontalijoja -2-. Penku aceasta,daci esle . Cu manele selecloruluicuplali succesiv treptele
. Desurubalibugonul de umplere -1-.
necesar, slabiti cablul selecloruluidin cutie. cutiei,incepandde la "P"pAnAla ,D 9i apoiinapoila
Degurubali 9urubul-1- Siscoalelijoja. .P. Menlinel'cele10secundein llecarelreapla. . completalicu uleigiingurubalila locbugonul.At€nlie:
inainlede a fi adiugat,uleiultrebuieameslecal cu
AtenlieiNuslAbilinniciuncazlurubulmare, hexagonal
saup€ntagonal, sigilat,deoarece atuncicutiava trebui un aditivspecial(OPEL-g3160537). Pentruaceasta
utilizali
o se ngede aditivla lln lit.ude !lei.
demonlata mmpletsauchiarinlocr.iite.
. $t.angelibutonul.
. Nivelululeiuluitrebuiesd fe inireceledoudlimile
alemarcajului,.HOf - vezisrgeata- de pe joje.
lalocjoja-2-9ishangellgurubul
. [,'lontali -l - cu20 Nm.
Daci existe,fixaticablulde actionare
decutie.

. lllontalidopulde umplere-3-cuo nouegarnitura Si


strAngeli-lcu40 Nm.
. Fixatitimoneria-4- de parghiade aclionare -5-.
. Monta!-capaorlsupenoral rmiorului(vezipag.164.
. moioruldios€l:Montaliscululinferioralmotorului
(vezipag.249).
. A$ezalio lavdpentrucoleclarea
uleiuluiuzalsub
cutiadeviteze.

36 37
I'
!

. SGpenda$ autovehicululln f3!, pe capt6.


VerltlcareaJoculuicapetelorsfericeale
Punteafati/directia balol de dlroctie
Penhuvodffcarc estenec€sar
unSan!d€lucru
Urmaloarele trebuieefecfuate verificareaburdufurilorcaseteide
ope€fi der'nlrelin€re (rampii/.l6vator),
conform Dlanului: . Aduceliautovehiculul deasupraunui9anlde lucru.
directie . Aducellvolanul9i rolil€ln poziliade mels lnainte.
r vedficareavizualaa suspensieirolilor:ruptudele
Nu aunt necesaresculesp€cials,niclplesede . Scoalelicheisde contact,bbcend directa.
arcudlor,vedfrc€rcaalan$oitaliiamodizoarelot schimb,
utoareurnedsum6zeeE nusunlalamant9. . Trag€liftanade mane.
. Burdufudl€ planeta€lor:
verificarea€tanlaiEllllia Indlce$ede slguranla . Apucalidejos barade direc$ecu ambebmalni9i
deteoredbr exislSpEricoldo
automobilului axial(all6mdtiv
rnlgcali-o la stanga9i la dreapta)
9i
Le susp€ndarea (allernativ
rotllllnainletiinapoi).Laaceste
aocidentaelRespectaliIndicaliiledin capilolul torsional
r Caseta dedi€clieivEdlicarcabudufurilot mbcerinutrebui6sasesimtdprezenta weunurjoc,
aulomobilului".
r Capetele sfe cEdedlreolie: ,,Suspgndar€a
debad giadiculaliil€ altfelrcspecliva adiculalie trebuieinloc0itd.
ve ficarcaintegtaliimansoanolor antlpraf9l a
joculuiinadiculatii. . Suspendali fal6.
automobjlul?n Servodireclla:veriticali nivelul
verificaiea
I Seruodirectia: elangElafi $i,dup6caz,
uleiului
fuidulul.
a nivelului Scul€sp€clalo:nu sunt necesare,
Ple3€d€ schlmbnocssare:
de caucluc
Verificareaburdufurilor
. Uleihidraulic
specjal
OPEL-1g49 715(93160548).
ale planetarelor
Vedflcarca
Nusuntnscesare nlclpi€sede
sculespecialo,
schimb.

Indica$ed6siguranli
La suspendarea oxistil p6dcolde
automobilului
accidentarclR6sp€cla$indicaliie dln capitolul
.Suspendaraaautomoblhrlui-.

. Suspendaliaulomobil!|.

. Luminaticu o lampebudufudle-3-stenga9idr€apta
qi urmiriliprezenla delerioreri,
svenlualelor ti/sau
urmed€ vaselrnape burdutun sau in apropierea
ac€stota.
. Vedficalica burdufuilesa nu aibarupturi.tdieturi
saurosetud,
. Verificati
bunaixare a burdufurilor. . Lr.iminali cu o lampa mangotel€antipralstenga . Cu molorul oprit, de9uflrbalicapacul -1- al
. Coboreiaulov€hiculul pesol. 9i dreapla 9i um,rjli prczenla €v6nluel6lor
dete or,ri, 9i/sauurme de vaselinaps mani€ts
r€zervorului -2-. Indlcatie:ln funqiede model9i
Verlflcarea etanseitiitii gi a jocului sau in eorooaelea acesbla.
vadanta, r€zeruorul se grse$tefie directdeasupra
artlculaf iilor sferice . Verificalica manFeteles5 nu aiba rupturl,trletud
saNodirectiei, fein fala,in pasajulroliidin
dreapta,
in spatelecontaaripiiC3- filtru de combustibil).
sau rcsaturi,
. Lumioalicuolamprbudufu dledecauciucaiumedf Verlf lcarea mantetelor antiPrat Figuler€pr€zinte motorulZl gDTH.
. In cazul unei mangeiedetsrio€te, penfu mai mulfil
prezenlaporozialii9i a ruptudlotEurdufudleco siguranF, rnbcuili cu totul articulslia respectva. . $terg€lijoja .4- ixatE de cepac,lngurubalicapacul
Ve fic5rcanu necesltisculespsclale,nicipi6s€
rupturilebuieInlocuile
neinEziat. de Bchinb. MurdadaodaE patrunsa.va distrugearticulalia. la loc,apoideturubali dinnoucapacul.
. DacEun buduf ested€fomat sPrs intodorde . Verifca$ buna ixe.e a piuliiei ar$cllali€i. tSnaa o
a Nlvelul uleiulli tebuie si se geseasceinke
depGsiunesau esle doGcl. tr€buie lnlocuit Indlca$ods sigurants slabi qrtnva.
marc€j€leMAX9i MINde pejojd.
. Ve.ificar€a .iocului artlculetiilor ft|z6t€1. Psntru
neinEziat Le suspendareaautomobiltiluiexisei pedcol d€ . Altfeltebuiecompletat
aceasta,apucal lotle din faF do padeade su6 $ nivelul.Aten$e:la comple-
. C6utalicu alenlieume dEvasslinap€ budutuIi accjdentatgl R€specl,aliindica$ile din capatolul de jos 9i hcerca| se le basculali ln plan v€rdcal.[n tare peshalio curEteniedeosebifi.
sauin apropiereaaceslora. .Suspendar€a automobilului'. acest caz, nu tEbuie se se simEl vrBunjoc, eltfel
. lngurubali
completcapacul.
. Verificalibunafixarca coli€rclor arliculata rcspectiv, trebuie lnlocuite.
-2-. . Cobora$autovehicululp6 sol.
. Daca se ajungela limitade uzur, e ferodoului, Verificarea vizualaa conductelor
inlocuilipl;culele.ln acest caz lrebuieinlocuite
F16ne/pneuri/ro!i toatecele4 placuleale unei axe, chiar9i atunci Vedficareanu neceslt; sculespeclalosau piese
cendnumaiunaa atinslimilade uzure, cleschlmb.
ljrmaloareleoperaliide intretineretrebuieefectuate . Daca trebuie completalnivelul,adauga! numal Indicatie:Dupao regulSsimple,o uzud de 1mm
dupaplan: iichid de frena nou. la pleculelepunlii fale corespundeunui parcurs Indicailede slguranli
niveluluilichidului
d€ frand. de frand, are loc
Indlcalle: Prin uzura piSculelor de minirnum1.000km. Aceasti regulase aplic5in La susp€ndarea
r Vedficarea automobilului €xistaoericolde
de frani
o scdd€re minod a niv€luluilichidull.ii condiliifoade grelede drum.in mod normalplecutele accjdentare!
de 116nare fa!6/spa(evedfcareagrosimii Aceasta este normalS,Nueslenecesar,codpletarea R€spectiaii indicaliiie dinc€pitolul
r Instalalia rezislSmajmult.La o g,osimea ferodouluide 5,0mfn ,Suspendarea
ferodoului. automobilului".
n ive lu l!i , (fard placula)se mai pot parcurgeinc: minimum
I Franade mana:veriicareafunclion6rii. At€nlie: Oace nivelulscadepreamultink'operioada
3.000km.
aceesta . Suspendaliautovehicu lul.
r Insialatia 9i scune de tmp sau scadesubmarcaiulMlN
de frAnare:ve.ificarcaneetangeitalibr . Respectand sensulde rularea pneudlor.montali
la conducle,furtunuiticonexiuni. semnifce o pierderede lichid.
a deteriorarilor rolile,coboraliautovehiculul pe sol, strangetiabia . CurSlaliconductele cu spray"Enginecleaner'.
acum9urubuilein crucecu l10Nm, Atenlie: Aten{e:
. inlocuirealichiduluidin sislemulde fienare9i din Locul de scurgerc trebuiedepistatimediat.Penltu Resp€ctalicu sl.ictele indicaliiledin capilolul acoperite
Penlu proleclieanlicorosivA conductele sunt
instalaliei
mai multe siguranld,arfi binecavedfica.ea cu un stratde plastic.Dacaac€astaproteclie
cuplajulhidraulic. ,,Demonlarea 9i montarearolilor"-
de unaleliers€rvce
de i anare sa lie efectuata se delerioaeaz5, se ajungela co.ozuneaconductelor
r Pneuri ve.rficareapresiun,ide umple,e 9i a Dinacestmotivconductele d€frani nulrebuiecurdlale
adancimiiproilului(inclusivla roatade rezerv6); cu periedesalm6,gfiirghelsau9!rubeln(4.
verificarea
uzuriiSideteriorarii pneurilor. Verificareagrosimiiferodoului Verificareafranei de mini
sculespeciale . Luminalicu o lamp6conduclelede trend,de la
r Ro!i:SEbi!iguruburile ro!ilor9i srangeli-lein cruce Pentruvorificarenu suntn€cesare Sculespeciale: cilandrulprincipal(pompa6enlrala)panab fiecare
cu 1'10Nm. Fi nicipiese de schimb.
i L,n9anld€lucruseu unelevalorhidraulic cu cepre cilindtureceptor al rotilor,
9iverificalistareaacestora.
Cilindrulp.incipal
segesegle in mmparlimentul motor,
Indicaliede siguranli subrezeruorulcu lichidde frane_
Verificareanivelului lichidului de La susp€ndarea existapedcolde
altomobilului lllateriale/piese de schimb: nu sunt necesar€. . Conductelenu trebuiese fe lndoite,strivite,s5
recire accid€ntarc!Respectali din capitolul
indlcrliile
automobiluiui'. prezintepo4iur ruginitesaufrecate.Altfelinlocuili
Scule sp€ciale: nu sunt necesarc.
,Suspendarea
Indicati6de siguranF conductarespectivd pendb primaconexiune,
. Suspondali autovehiculul. La suspendarca auomobiluluiexisla pedcolde . Furtunurile de frena leagaconductelecu cilindri
lvlateriale/piesed€ schimb necesare:
. Marcalicu cret,pepneuis€nsul derulareSlab4j9u- accidentarelResp€ctaliindicaliiledin capitolul receptoride pe rolileinmiscare.Suntexecutate din
r Lichidde frand conform speclricalieiDoT 4.
$idemonlati
aulovehiculll
ruburi6rolilor Suspendali ,Suspendarea automobilului". cauciucrczist€nlle prcsiuneinaltS,cu timpulinse
Rezetuorul pentru lichidul de frena se gase9le in ro!l€. Atenlie: Re4ecia!cu stricteFindrcaliledin pot deveniporoase,se umflasau pot fi taiatede
comparlimenlulmolor, inaintea pereteluitlontal. roflor" muchiileascutiteale oieselorinvecinate- ln acest
caprtolul,Demontarea 9imonla€a . Ridicali autovehiculuiSi lesaf-l suspendatpe
Rezervoruleste semilransparenl astfel incat nivelul . Veriticaljgrositn€a cazse lmpuneschimbatea lor imediate,
dsfrena(vel pag.157)
discu.ilor capre.Roliletrebujesa se geseascdla minimum
lichiduluise poata fi verificat din exterior ln afard de 5 cm deasupra solului.
aceasta,un nivelp.ea scizut al niveluluide fran; esle
semnalizai de o lampd de avertiza€ din tabloul de
. Slebilifranade m6nati invedilirolile.Rotiletrebuie
bord. Totugise rccomanda, cu ocazia ve ticeribr pe- sd se invadeasc6 liber,fdrd ca f.anelesi opuna
riodiceale motorului,s; se arunce o pnvire 9iasupra rezislenlS.
. Tragelihenade mena3 dinli 9i invadiliroliledin
spate.
. Efectulde frena'ea rolilordin spatekebLiese se
facdsimtit.Rotiledin spatetrebuiese nai poalafi
invartile(insAgreu).
. Alifeltrcbuiec;uta16cauza(vez capilolul ,,Insiala!ia
de franare").Indicelie:La VECTM C/Signumnu
esteposibila reglareafraneideman6.
. Veficalivizualgrosimea 9i a pldculel
lercdoului-1- . Gfesall ghidajelecablLrluilranei de mene, de . indoilifurtunurile cu manaalternaiivlnk-o clireclie
ireblie se fie de ,sau alla, pentrua constataeventualedeleflorbn
-2-. GrosimeapEculeicomplete exemplucu vaselinisiliconicaOPEL-1970206
Fu.tunurile nu trebuiesd fie rdsucite,urmarililinia
minlnum I mmin faF$ deminimum 8 mm ln (901673s3).
Grosimea colorata.dacaexista!
spate.-3- Disculde frane.Indicali€: . Lasafautovehiculul pe sol.
gamiturilor noiesle
ds fercdou de20mmin fa!5li . Rotilivolanulla stanga9i la dreapb panala limita
de 17 mmin spale.
plSculele
de tamponare. ln niciopozalie furtunurile
sa atingdallepieseale automobilului.
nu trebuie I
r in caz de dubiu,demonlali 9i masurall
glosimeaferodouluicuunlublel . Conexiunile turtunurilor $i conduct€lornu trebuie
. N i v e l u l l i c h r d u l ! il r eb u e sE gaseasci inlre se ie umezilede lichidde frenascurs.
marcajeleMAX 9i lMlN.

40
At€nlie: oac, ez€ruorulti gamiludlesunt umezile . Umpleli rezervorulcu lichid de fren6 nou pan; la profiluluipneurilor/ presiuniidin pneuri
de lichidulscurs,ac€slanuesleinmodobligalorju un marcajulfulAx. Verificarea Verificarea
indiciu al defeclariipompeicenlrale.
Est€maiProbabil .
Prin c6lcarearepelale a pedaleide frane pompali
fixirii rolilor Nu sunt necesar€Bcule speciil€, nici pisss de
ca lichidul s5 se fi scurspnn slpapa de ee sire e s c hi mb.
afare restul lichiduluivechj din cilindrii receptori S cul especi al e:nu s unt nec es are.
capacului rezervorului
saupe la gamilura
acesluia. Verificalilunarla o stalie de alimenlarepresiuneadin
ai rolilor De la fi€carc roale tebuie se se scurge
Pneurilerolilor echilibrate.cu presiunea de umflare pneuri.lnainteaunorcSletoriimai lungipe aulostrada,
. CoboraliautovehicuiulPe sol- apoximativ 200 cm'. Se continue pompajulp6ne
mentinutain limitele prescrise, la un €glai corect conlrolalis!plimentarpresiuneadin pneuri,deoarece
cand lichidulcarese scurgedevine limpedeSi fara
al unghiurlor de rulare li la o funclionarecorectea ln ac€ste sjtuatiiincircarea termica a pneului poate
inlocuirealichidului defrene b u lede aer
amortizoarelor, se uzeaze mai pulin 9i aproapeegal ajunge la valorifoartema ,
Atentie: Deoarecsambreiajulhid€uliclucreazad€ Atenti€: Tntotacesttimp,nivelullichidului din rezeruor pe toal6 suprafalade rulare.
asem€n€a cu lichid de fnAne,conformplanuluide va fi comoletal.Nu este oermis ca rezervorulse se ln cazul unei uzuri neuniforme pot exista mai multe
intrelineretrebuieinlocuitli ac€sla.Ooaceea,OPEL goleascdinteg|al,deoarecealtfel va palrundeaer in cauze (vezi capitolul,,Ro(iii pneuri ). in general,nu
r€comanda ca dezaerar€aambrciajuluihidraulic sistem-Oacd toluii aceastas-a intamplat, dezaerali se poale face o apreciercgeneralaasupradurateide
s6 se faci numai cu un aparal de dezaerare. comoletInslalatiade tanare inlr-un atetierseNtce. vi aF a di vers el ormdrcdei pneu, deoarc c edurata de
Dezaerareamanualt nu maiestepernis,. . Dup, schimbarea lichidului de franb, ac{ionati viati depindede difeilifactori:
Frin urmare,se recomande c€ schimbafea lichidului pedala 9i verifcalicursa libere.Aceasta nu trebuie . Sugrafalacarosabilului
de faan, sA se efectuezeintr-unalelielservice. sd deoeseascd1/3 din cursa lolalE. . Presiuneain pneuri
sistemuluide franare se poale . S ti l ul deconduc eae
Deoarece aerisirea . Compleleti nivelul lichiduluidln rezervor pena b
! lntemoerii
face in conlinuaremanualdesc ereaunheloarese niv€lulmarcatanlerioroe oeretelevasului-
refed numai la schimbullichiduluidin sistemulde . ingurubalicapaculrczervorului. ina ntede orice.condusulspodjv,demaratul9ifranarea
ltenarc. bruscaprod(c o uzura prematurAa pneuilor
AtentierReglementdrile legaleimpunca pneuriles6 fie
Ateniie,efectuaiiun controldesiguran6: ltilizale numaipane la o adancimeminimea prcJilului
Schimbarealichiduluidinsistemul . Ali strrnsbine$uruburile
de aerisire? de 1.6mm.hradencimeaminimSde 1.6mm trebuiese
de franare . Atiinlrodussuiicient se regeseascape toalii suprafala de rulare a pneului.
lichidde frana?
Scule speciale necesar€: DeSurubali cdpdcelul ventilului. Ca sa nu va
. Cumolorulpofiil
efectuatiun
conlrolde
etangeitaie. murd;rilipe degete,uiilizaliprelungito.ul de plastic
r CheieinelarepenlaiSuruburile
deae sire, Ap5salipedalafraneicu 200-300N (cca 20- prins de inledorulclapeteibugonuluide alimentare
30 kg)aproximetiv
10secunde. Pedalanu trebuie
. Furlu'1de aerisirelransDarenl
ti slicEcolecloare. cu combustibil.
se ced6ze.Verificalivizualetanqeitatea
tuturor
de schimbnecesaro: instaleliei.
cons(iunilor
lvlat€riale/piese
. 1,0 | llchidde f.andconiormspeciticaliei
DOT4. . La sfar$il,efectualicStevaftanai pe o slradecu
circulalieredusS,Pdntae acesleakebuiesa fie ii
Lichidulde fran5higroscopic absoarbe umidilatedin
cel pulino franarela maximurh, la care se inte
aer prin pofii fu.tunLrrilor
liprin oriliciuldeae siaeal
in funcliunesistemulABS, de exemplupe sol
rezervorului.Din aceasldcauza,in erploatare,cu
neasfaltat,Intrarea
in functiune a sislemuluiABS
timpulscadepunclulderola ai lichiduluiCa urmare.
seprcducbule de abur, se recunoaltedupe pubalia pedaleide fran5.
in cazuluneifrAnariputernice,
Atenlie:in tot ac€sttimp fili at€nli la circutalia
care Inflvenleazaexfem de negalivfunclronarea
de os skad:.
sistemuluideiranare.
Lichiduldefr6n: keblie schimbaila frecere2 ani, de
oreleal ptimevata. ln cazul circllaliei frecvente pe OacS adencimea prolilului se apropie de valoarea
;tumu.i de munte,schimbulse va facela inieNale
minimdadmisSde 1,6 mm,respeclivdacEindicatoru I de
adeflcimearatein mai multe locuride pe circumfeinl6
Atenlie: Operaliilede schimbarca lichiduluide lipsa profilului,
pneurile kebuie tnlocuite.
fran5 sunt in mare parleacelealica la dezaerarea Atenlier Pneunle-M'S au aderentadoriti pe noroi . ln pdncipiu,
presiunea dinpneuns€ v€rificih pneul
I n s t a l a l r e i . l n d e sclie r e a L r r m Slo a r e vo r lltr a la te n u m ai $i zapadSnumai dac6 adancimea profiluluieste de rec€. Pesiuneemai inalie, rn:suraE la pn€ulcald
diferenlele,de aceeatrebuieavutlnvederecapilolul cel pulin4 mm. uouiparcucfiai lung,nu trehrieredus5.
h sfal9itul
,Dezaera€aiistalalieide franaE"(vezipag.161). Aten.tie:Ceutat iaieluriledin pneuri9i cr.io $urubelnjlE Valoarea coreclia presruniidrnpneJriesteinscrsS
. insemnalipuun markernivelullichiduluiin €zervor. mica stabil(i adancimea acestora. Oaci liieturile ' pe interiorul
clapeleibupnuluidealimentare. Penlru
lichrdului
La :nlocLrirea drnsrslemcomplelall numal ajungpan6 b carcasa,sarmelede olel ale codului se \€lodlepresiuniidin
pneuri.vezipag.143.
pandla aceslnivel,Pin aceaslaevilalio reva6are corcdea?apfin petrundereaapei. Alunci se prcduce . Laverilicareapresiuniidin pneuriconformplanului
placulelor
a lichiduluidinrczeruorin cazulinlocuirii desprinderea gapeide pe carcase9i pn6ulexplodeazd. de lntrelinereverificaide asemenea 9i presrunea
de frene. Agadar, in cazul t6ieturilor adanci, din motive de din Dneulrolii de rezerv:. Presiuneacorectd
sjgu€n16,esteptefetabilse inbcuili pneul. corespundepresiuniimaxime prescrisepentru
. Cu a,ulorulunei sticle (seringi.pompe),aspiEli . SlabiliSUruburile rolilor 9istrangeli-leapoiin cruce autovehiculul
complelincercat.
dir rezervorcel marmuJtlichidpeld ce niveluldir
cu 110N m. . ingurubai capdcelul
ventilului
cuo sculeajulStoare.
rezeNorscadela cca 10mm

42 43
Verificareaventiluluipneului
Sculespecial€
penkuvenUle
r Cep6celmetalic sauHAZET666l.
Garoseria/Dotiriinterioare/incdlzi
rea
lJrmStoareleoperalii trebuie efectuate conform lnlocuireafiltruluide polen
olanuluide intretinerel
. Puneli apa cu sepun sau salive p€ capitul
ventilulr.ii. r Unitateaairbag:veaifcarevizualda eventualelorScul€speclale:nu sunl n€cesere.
'deteriordri.
Materlale/plese d€ schimb:
. Compresoaul de climatizare:verificarevizualea
etan9eitdtji. . ElementfltEnl.
r Filtruldepolen:inlocuireaelementului filkant. Flltrulse gesegtesub parbriz,la miloc, dedesubtul
. Se greseaza: sislemulds reglarea ugilor9i batam4. unul capac.Elpurifi
cdaerulcep?llninde dinexrenoroe
leloru9ilorspale,cilindi Simenerele praf,funingine,polengispori.La parclrsudfrecvente
lncuietorilor,
in- ln mediu praf
cuietoaGa capoteimotorului. balamalele hayonr/lui. intervalecu elemenlultiltraottrebuieschimbatla
maiscurte.
r Trusadepdmajutor:verificarsa dateidevalabililete,
dup6caz,inlocuirealrusei, lndlcatie:Autovehiculele cu sistem de ctimatizare
r Caroseia:vedtic€re posedi un filtru de polen tradilional,cel€ feri
vizualda evenfualebrdeleriordri.
clifiatizareau un liltru cu drbune activ (peslEde
r Proleclia antifonicS a suptafeleiinf€rioa€a podelei culoarelnchisd).Flltrultr€buielnlocuitintotdeauna
cu
Indicali€:in loculcdpeceluluimelalicpoatefi utitjzate ti consetuareagolurilorinterioa.e:verificere
vizuaB, altulde acelagitip.
$iscula sp€cjal6-5-HAZET666-1, -4- ventil. coreclaraa dete orerilor,
. Ve ficalidin nouvenlilrrt.
Dacitotmaiaparbule sau Demontaroa
dacavenlilulnuse mailasdslransin conlinuare Verificarea
vizuali a unitifilor
inlocuili
supapa, r€specliv
venlilul.
. Decdaparbulede aer,strangelisupapa ventilului airbag
-3- cu ajutonilunuicepecelmetalic-2-tntors. . in prjncipiu,montalidinnoucSpecelul de proteclie
dincauciuc, Scule speciale 9i mat€riale/piese ds schimb: nu
Atentie: Pentrustrangereasupapoiventjtutui poat6
fr ulilizatnurhaiun capacelmetalic-2- carepoat6 Marcajul de identilicare a airbagului €ste in6criplia
fi cuhperatde la oric€ benzinarie.-1- C:pecetde pe capitonajul volanului, especliv de
protecliedinc€uciuc,-4- ventil. "AIRBAG" de
pe cepitonajuldindreaple a tablouluide bord.

. Deschidoli cepaculde vizitare-2- al grileide vanl


. Desfaceli bridelede iixarestanga-3- 9i dreapta-4-
in sensulindicatde segeli.
Indicalie:Pentruun montajmaiutorse recomandia
. Efectualiexaminaree vizualda unitelloraidlag-1- se marcapoziliade montafoa elementului filtrant.
9i -2-. Nu lrebuiesa prezintesemneexterioaae de . Aplecala inainteelem€ntulfiltrant-'1-9i scoateli-l
delerio€re. alara.
lndicali€de sigu.anF Mpntar€a
. Capilonajele unitSliloreirbagnu kebuiesA f€ . Introduceli
elementulliltrant9i frxatil.
lipite.deplasate
sau modilicate.
. inchideticapaculdevizitare.
. Capitonajel€unitdtilorairbag pol fi curdlate
numaicuo lavetduscalasau umezitE cu ap;,

Indicaiiisuplimenta16:
r in cazuldot5riicu ailbagurilat€rale,scaunele
pol i
acopedte numaicuhusespeciale, avizatede OPEL.
t
t
It -
de
GresareadisPozitivelor
inchidere Instalaliaelectrici
Scule speciale: nu sunt necesar€.
Materialenecesars: conformplanuluide lnkelineretrebujeefecluate . Reglarea 9i incalzir€a ogllnzilor retaovizoare
operalii:
urmrtoatele
. Penlru cilindrii lncuielorilor:vaselinaoPEL cu
numrrul Kat 1948610ii nlm,ru| ET 03163311 elect ci: veriticarea
r Tpliconsumatorii funclionAi. . I\racaraleleelectriceale geamurilor
Pentrucelelaltelocuride grcsaleivaselinap€nku verificarca
funclionadi.
r Claxonul: r Inslalalia electrica de inchidere/deschiderehapd
rulmenti sau peflhu presiuniinalle' de exemplu
vaselina OPEL cu numerulKal 1948607/'608 li . Instalaliade iluminaulempile verlficarea acoperi9.
de control:
num6rulET 90510336/'2280 funcliondrii. I inchidereacentralizate,teiecomanda.
I Reglajul faruilor: verifica€atunclionSdi(lucra
€ de . lncalzireascaunelor
Locuridegresaro . Ealamalolehayonului. alslier). r Radioul.
. BalamaleleuSilordinspate . Cilindilncuielodlor
u$ilordinfsF. r gtelgatoarele:verificareauzurii lamel€lorde
ulilor din sPale.
. Limitaloarele cauciuc. Telecomanda:inlocuirea bateriei
Si limitaloarele
Atentie: Nu grcseli balamalele uiilor
. Instaletiadespabrea geamurilor: verificarea
func-
din laF. fonedi,odentarea duzelor,umpleearezervoruluiSculg spgciale: nu sunt necesaae,
cu lichidde sp6lare, verificareainstalalieid€
spdla-
re a farurilor(vezicapitolul de spdlarea Materlal€/piesEde schimbi
"lnstalalia
geamunlor"). r Baleie penlru telecomand6,

inlocuirea
. Telecomanda: bat€riei, Atenlle: Baleria conlin€ substanle problem6 penlru
verifcare- medio ti in niciun caz nu trebuiearuncata Ia gunoiul
r Bateria
autovehiculului:
menajer Predalibaleria uzate la bcul de curnpSrare
Verificarea
consumatorilor al al eri s i noi .

Pentru v€rificar€ nu sunt necesare dispoziliv€ Indicalig: Se recomandS,de esefienea, inlocuirea


speciale ti nicl ples€ de schimb. baterioipenlrudubluracheii.
Ve licali umaloarele functiuni9i,dupScaz, €m€diala inloculrea bateriel
defecliunile.In funcliede eciripare,nu toliconsumatorii
de mai j ossunlprez enl i .
. Bolludlede inchiderc'
. lluminarea: faruri, lLrmini do pozitie, lumini de
parc€re, faruri de ceald fala, semnalizaloar€
direclie,inslalaliade avertizare,lampifnale spale,
Empi frnalede ceal6, faru de mers inapoi, Empi
de k6nl.
r Reglajuldistanleideilurnina€ a farudlor.
r lluminatul inledor ti penku citit (conectarea
aulomati 6 iluminatului interioo, lampa culiei
de m;nugi, lampa scrumierei, lempile pragurilor,
iluminalulportbagajului.
loiifil
r Check-Control (lampade controla porflirii):verificali
dec6 se slinge la cca 4 secunde dupa coneclarea .lnlroduceli o gurub€lnild,a9a cum se vede in
aprinderii- frgura.Basculaligu.ubelnilagip n aceastaseparali
. incuietoerce motorului
capolei tele60manda do cheie.
. Sonerie de averlizare pentru lumini sau tadio
nedeconectate. . Deschidelitelecomanda.
r Toatecomutaloareledin consola. Atsnlle: Vedlic€li dace pobritalea este imprimaE
pe baterie,daci nu, nolalipozilia de montaj. Inlocuali
r Computeruldebord.
bateria in decurs d6 3 minute, altfel telecomanda
r Tabloulde bord, cu loate aligajele, LEB-ur'le 9i trebuiesincrcnizatddln nou (vezi pag- 63).
i l umi natul p ropri u.
. Claxonul(doua tonuri).
. Instalaliade 9lerc/spalatgeamurj ti faru .
r B che$.

47
lichiduluide
Verificareanivelului Verificarea bateriei
spilare scule speciale n€cssare:
Nu nec6siti sculospeciale, . Voltrnetrupenku misurarea tensiunii.

de schimb:
Mat6rlale/piese
penlruspalalparbtizul.
. Dupacaz:lichrdconc€ntrat Verificareavizuald a bateriei
. Scoaietibateriagiinlocuili-ocu una noua de acela9i V€dllcare .. Verifica!ivizualbateria.Daca ochjul magical bateriei
tip (cR 2032). Intrcducetibatena noui in aceeagi este vede, bateriaeste in ordine. Dace ochiulesle
pozilieca a celeivechi,respeclendpola tatea(+^)- negru. balena lrebure reincSrcaE. Indicaii€: Daca
ochiul bateriei rdmane negru 9i dupa reincarcare
. inchideti telecomanda 9i apesa!-o pana ce verificati-odupd catua timp. Daca baleria este in
se fixeaza cr.i zgomot. lnlroduceli in cheie in ordine, atunci,ca urmare a arhestecariisoluljeidin
telecomand9i apisali p6ne ce se aude zgomolul baterie in timpul me€ului, ochiul revine de le sine
la culoareaverde,
. Verificali vizual €arcasa batedei se nu Drczinte
Verificalilamelele de cauciuc ale deteriorari.ln cazul unei carcase deteiorale, din
gtergetorului bate e poate i€9i acid care va distruge piesele
inconluritoare,ln acest caz, inlocuili beteriac€t de
Nu nec€sitA scule speciale. reoedeoosi bi l ,

lvlateriale/pi€sed€ schimb:
. Dupd caz: lichid concentrat de spdlet parbrizul, Verificarea bunei fixeri a bateriei
lanele itergStor.
O bate e slab ancoratdare din c€uza 9ocuriloro
cu lichidde spelare,
. DesfacelicapaculEzeruorului duratede viaF maiscurtd.
. Rabateli bralele gtergatorului ti lntoarceli carese gaseltein compartimenlulmotof.in parlea Conexiunileslabepol produceo ardeGa cablurilor
9i
lamelele, faF.
din stZlnga perturbdifunclionale
ln anstalalia
electdca.O baterie
. $tergeli muchiile active ale lamelelor cu o cerrpd . Scoalelijoja9i verilicali
nivel'rl. slab ancorali diminueaze.de altfel, siguranlala
moale umezitacu lichid de fiand !llichid concenkat . impacta autovehiculului.
Completalic:nlltalealipsacu ameslec de apa 9l
pentru spahrea parbdzului. . Miscatiputernicbateriaincoace9iincolo.
lichidde spalaEconcentral.
. Veriicali muchiiieactivealelamelelorsd nu prezinte . Dacdbateriase mi9ce,strangelimaitarebridade
. Umplelirezervorulp,ne la marc€jul1/'1Si inchideli
intarii sau rupluri, dupa caz inlocuiti lamelele
capacul,
de cauciudlamelele asamblate cu suportul (vezi
capilolul,,lnslala!iade gtergeree geamufiloi). Atenliei in cazulin care clemade la bomaplus(+)
a baterieiesle slabi, inaint€de a o strangetrebuie
deconecla6bornade maseG),altfelexisiand pericol
de scurtcircuit.OupS stangerea clemei plus (+),
conectalidinnoucabluldemasa(vezipag.63).
. Verifica{i
dacasunt stransebine clemelebateriei,
incercandsa Ie mi9ca1i,
9i, dac, esle nevoie,mai
sAengeli-le.

. Verifcalipoziliade repausa bralelorglergdtoarelo.


Pentruaceaslam5sura!dtstanlade la marginea
parbizuluila punctulde fixarea lamelelorpe brat.
Dacbestecazul,schimb4ipozilia bralelorpe ax.

4B 49
a
I
i

s6 poalerenunlala spdlareaulterioad. Protecliaantifonicegi conservarea


Ingrij ireaautovehicuIuIui lnd€pArtarea insectelor:Insectele conllnsubstanle caviti!ilor interioare
agresivecare pol detedo€ vopseaua,De aceea
trebuiespelaielndat6cu soluliecildula de sapun imbdcAmintea sup.afetei inferioare a podeleiestedrn
sau detergenl.Exista 9i solulii specjalepentru plastac 9i protejeaze zonadinspatea podelei. Zonete
indepadarea insectelor.
Dincuprins: pulemicpericljtate din pasajulrotilorsunl protejate
de lovilurilepielrelorcu o carcas, de
lluninatul extorlor: Farurile9i ldfipile sunt din supiimenlar
autovehiculului
r Spelarea golurilor
t Conservarea interioare plastic.
lndepdrtalimurdariile numaicuo ce.pamoale plastic.lnaintede sosireaiemii 9i dtipd spSlarea
Siumede.ln niciuncaznu gtergeligeamulfarurilor cu dedesubtuluimaiinii, protecliaantifonic, trebuie
r ingrijirea
vopselei I Curilaroa gitapisedei
capltonajului o cArpSuscatdsau asprd.Nu ulilizafrazujtoare de ve ficaldli, dupdcaz,relecutA.
gheaF9i nicisolvenlisaudetergenli. ln zonad€ cenlrilugare a gasiulse potaarmutapraf,
interioare I Retugarea
suprafelei
r Proteclia deterioridlor
vopselei ingriirea pieselorde plastic: Pi€seledin plastic, noroi9i nisip.Inlrluralimurdrdaacumulata, cLraEt
a podelei scaunele, cepitonajul geamulHmpilor,
inlerior, piesele maimultcu caliarnese edaug5Sisare.
vopsilemat,securalacu apt gisdpunlichid.Nuudali
Spilareaautovehiculului Atenlie:Oupespalare,in limpulnersului,actionali capitonalul plafonului.Piesere din ptasticsetrareazd, ^Intfetinefea/CUfetafga tapisefiei
ugorpedalatraneipentrua eliminafilmulde ap5de dup, caz.cu sprayde curAlalplaslicul.
Tapiseriateiile: Curelalipernelecu aspiratorut Sa
oin moiive de proteclie a mediului,in rnaioritateapssuprafelele
de franare. Cur:larea geamurilor:Zepada9i ghealade pe peria.lnd€partali petetecu s6puntichid,sotulie25%
comunit6filornuestepermisasp6/area a!lovehiculelor
g€amuri
eslespalalink'o ingrijirea vopselei 9ioglinzjse lnEiur6 oumajcuo razsitoare de amoniacsauolet.
in loc deschis. Daca autovehiculul plastic. produse
Penlru aevilazgar|olurile demurdSfie.
i.stalafe de spelare allomatr, peaile'otalivebse cu deteGenlsau
Conseryaroa; Se recomandd ca, dupd spdlare9i rtzuitorutnukebuiemigcatinaini€giinapoi,ci num"i -..,,. ]lii:i l-"j,"]-"pelelor'9r sr€srme
urme pe lac. Acest lucflr poale fi evitatsprlrid
uscare,suprafelelevopsjlesi fie lralale,pe c6t inarnteGeamurile se ;terg ta iflte;orti exler'orcu solu(leconlra-"-:-:l:r
autovehicululmanualinlt-o inslalalie
corespunzaloare
posibil,
cu unconseavanlpentrua le protejaimpotriva o laveiacuralS9i moale.Dac: sunlfoanemurdare, Detergenlul iose nu va fi v6rsatdirectp6 lesiturS,
de spelare. prinlr-un
inlemperiiloa strat de ceare,car6 inchide se poatefolosispi( sauamoniacai apeciHul6,sau pentruci apafmarginj.Prelucrali peleleprinfrecare
. ExcrementelepAsdrilor, d$inile,bilumul, poriiSirespinge
insectele, apa.Chiar9i aluncicandb spEiare soluliespecialdde curdlalgeamud.La cureFrea circularS, dinexledorsprecentru.Altemurd;dripotfi
u.melede vasehna,sarea9i alledepu]eriagresivese utilizeazd lrccvenlconservanlide spabre, se parbrjzului rabaleliin falS b€lele Stergatoa€lor ti indepe.iate cusoluliecildulEde sdpun9iapa.
trebuiespSlateimediat,deoarececonlinsubslanlerecomanda ca, minimumdE douaori pe an, sa fie cur6latig.lamelele de cauctuc aleaceslora, T.piseria dln plele: La stalionar€a indetungat6 in
corosive,care producdelerio€rsalacului protejagvopseaua cucearatare, Atentie:La utilizarea pentruca pieleasl nr.ise
substantelor ce con(insilicon, soare,acoperiti scaunele,
. Llrmati instructiunilepenku inslalaliade cudlal lndatece petelede combustibil,
ulei,vaselina,
lichid periile,burelii,cerpele 9i pjelea ulilizatepentru decoloreze.
",' sub piesiune,refeitor la prcsiunesidstanlainlre delran6ajungpevopsee,trebuieindep6.tateimediat,
:, suprafeleievopsile'.nu ii utiliz6le
!i-pellru umezitiusorcu ape o bvetSde kicot sa! de rena
duzelecapuluide stroplt. altfelvopseaua
s6decoloreazd, geamuri. -pot.
Incazutputverizariidemateriatedeingrij,13,,l6al"1.*olr"-j!Li.lii'rJ,iirj."uo"p,"r"""",
i,r: . La sprlaretolositiapddin abundenllCuunbu€te
Celtatziu,
atuncicAnd p€
apanu maifacebroboane cu siliconPevopsea'geamurile trebui€protelate cu ;useturil€Ap"ir"i"ii pi"[" ,i", ra o carp5
curate
sau o menutS de spSlat,respectjvo periemoale, voDsea,hebuieefectuatio conseruare.
alltelstratul carlonsaualtmale el
st moate. "u
delacseusucd.
incEoeli spabrea cu acoperi$ulaulovehlculului ingrijireaetangirilordin cauciuc:Menline{i flexibrle supratetele
glafuirea: lacului
9l€fuirea estenecesaranumaiatunci 6tan95rledrncauciucpfln pudrareasuprafereror_de depreteoutemicmurdSrite securatacuun
C l e l l i d e sb ! re te le .
?t cand
aceasla,
dincauzauneiingrijiri
necorespunzaloare, etan$are gialunecarecu ;#,;#;;; f# il;-tbr,";itil;;;;;;;l';;;;
. Folosjtidelergehtnumaiponlrumurde.ia €zistenlr. talcsaupulverizareacu spl1 -.,-airJi
€spectiv subiniuenlamediului, areunaspectinesletic siriconic.Astretse poateevitasca4aiu eransaritor,ll;iil lJii "-, a5;",9, g,u.,."
li"r,iaie-"rJ-r"
ClSlititemeiniccu ap, lirnp€depentrLr
a indeprda f;;;;;;;1;;i"1, i"Liini i" ""
,a,a
ln cazLrulilzerlr
frecventea
$iprintralareacuconseNanlinu-gi mairecapdla luciul. inchrderBa usilor.Deesemenea, ungerea supralelel. ii.i*.---- "rn"".",
restul de dete€enl. Trebuie evitatSins6ltilizereaunormaterialede slefuire
maides
respeclive cu sepuninletureacestezgomole_ "
vopseauatrebuieconservalS
delergenlilor, agresive mecanic sau chimic,chiaadacala o prim6 ., Pemetede pieteEcuitetrebLiet€tate dupacLrrelafe
in aDade spSlarese poaleaddugaunconseftanl rezullalele
inc€tcare parmullumjtoare. \,uraEreapneurnor:Nu curalal pneunecu_J_ej
aburi.Dacaduzeestetinutepreaaproapedepneuft, !e cu o sotuleCeingrijrre a pie,iidin cone4. inaintede
. Ave grdasa nu patrund,api in oncoibdeaeisire lnaintea automobilul
tletuirii, trebuiespilal 9iuscatcu i",;b,i;&,;;li:iil"; ii,"Lii"oii""t,
sl€luI exleriorde cauciucesledislrusireparabir, cnr?r hvetdmoate.oupduscare,Jrec;ticu "o,rt," ", "
a soaiiilor interioarc.Nu indEplalij€tulduzelor grije,iarapoitrebuieurmatoinstrucliunile
de utilizare ocaapacurata.
dacaapa esle rece.un pneuastfelcureFtlrebuie t"
de inalta presiunecete ladlalorseupo4unil€cu elematealuluideSlefuit. ."-*"J."noi ,"""t rr"t"r"nt o
aproape sigurlnlocuii. """aifii ""r."[,
vopseauedegradat a aulovehiculului nulrebuieincepulepe suprafete preanan. data |a 6 tuni.
9lefuiree
. Penku uscareltilizali o pielecuraidde c6prioare p€ntrua €vila uscareapromaturd, La unelepasle Janteledin aliaj ugor s€ curAlacu periaSisolulie
ln finaltaebuie penlrujanle, fiLta a uliliza soluliiagresiveacide,
Ut rzali orei de curaFt difeniepentrLilops€a9i de$lefurt. efectuatdo conservare.in
putemicalcaline
penltu geamuri,deoareceresludlede conseryantniciun cazSlefuirea nuse facela soarel sauabrazive, orijeturideabudpeste
+60.c.
remasepe geamuripotlimilavederea Suprcfelelevopsitemat9i celede plasticnu trebuie
. Sarea imprdqtiat, pe c€rosabil afeclead loatet?lalecu conservanlsaupasted€ 9lefuit,pentruca C€nturilede siguranF se curalein staremontaF '
alfelaoaro€le, cu soluliesfabAde sapun,nu cu solutjichimicecare
indoitudle,flantele,imbineributilor9i c€poteidin
petelord€ bltum: Peteleproaspele
indepilrtarea ar puleadiskugelesetura.
Centuileauiomate trebuie
intedor. Dg aceea, dupa fiecarc spdla.e lnclusivln
d€ bitum pol fi indepedatecu o lavele moale rulatenumaiinstareuscate-
speEb.ii aulomate, acesle locuri bebuieoJdFle
lemeiniccr.run burct€,apoiclele $iuscalecu ifibibata
piele cubenzine utoara,saucu soluhe specral,
de lndep,rtarea bitumului.in caz de nevoiese
. Nu sD6latisau uscali nicodal matna la soare poateutiliza9a petrol sau terpinol.Foarte bun
lJmele picalunlorde apedevinde neinElural conkabitumuluieste giunconseruant,in acestcaz
RetuSarea produse
deteriorerilor Pentrumicizgarieturigilovituride pielre,carenumai
au exfoliatlaculfer6a ajungela tabld,in general,este
pietrelor
de impactul
Vopsirea !i Ecuirea n€cesitaln pifiul
caroseriilorauto
sutcienicreionulsau tramDonulde lac,Estevorbaaici
de o micl doze de vooseain caDaculcrreia este Dotareacu scule
dnd o erpedenFa nale alelorSi a moduluide lucru integrata o pensulegicareesleofefilr ln come4ulcu
c! aceslea.La o asemeneaabililale se ajunge d€ accesoiiaulo.
regul ,dupdmullianid€praclica.Din aceastacauzd . Loviturileadanci produsede pielre, unde s-au Pe termenlung€ste lntotdeauna mai rentabilsd lie absolutnecesarE
ulilizarea
unorsculesDeciale.Scule
numarretusareamicilordele oran
arcrva fi explicata cumpr.atescule de calilale superioari.Pe langA bun69isolidesuntofe ie de frrna HAZET(D-42804
fomat dejapetemiciderugina,trebuiezgeriatecu
ale vopselei, o,radi€rede rugina',un 9abar,o qu.ubelnila micd o dotarede bazacu chei frxe9i inelerede merime Remscheid, Posttach100461).In tabelsuntindicale
respectivun culit, penSce apare tabla curalS. uzuala,diferilegurubelnjle
Torx,precum9i un set de sculel€cu numatulde comand,HAZET.Acestease
cheiimbus,serocomanda 9i cumpdra€auneicheide gasescin come4ude specialitate.
lmportanleste sd dispard9i cea mai mic; pati
de rugind.'Radbrade rugine esle un lub micde moment.Pe langaacestea,pentruunelelucrat esle
plasticcu o p€ e de sarmela un capet,
I 9 rz f*#:.l zs
. Tabla curali trebuie s5 fe absolul rjscale 9i
degrosatd. D€ aceea,loculreparalieigiimprejurul
acestuiase curllAcrrspraysiliconic. 10 18 - LLi* 26 Ei+ . ;*{{trlr-.,
2 -
. Cu o pensulesublhese aplicaun slratde grundpe
suprafalametalicd.Oeoaeceacestase gas€gte
de obiceiin dozede spray.se pulverizeaza pulin 3 11 19 z ffir-;+;gr
grundin capaculsprayulu,.
. DupAce grunduls-a usc€1.locul se reparacli
creionulsautamponul de lacuit.Dacenu dispuneli
4 -Hs, to " '$.$z o
decaldeodozade spray,pulverizala pulinSvopsea
5 1 3 =.<;F:-.-:--:rl 2 1 :- -- '* 29
in capaculdozejli aplicali-ocu o pensul,sublirc.
Aplicallnomaiun stratsublirede vopseaca sd nu
Penku aceaslaesle neapdrat necesarl ac€ga$i se prel'ng6.Apoildselivopseaua sd se usucebin6. 6 't4 22 so :"i*-'.**$!'
culoarca vopselei, deoarecedupe terminarealucrerii Continualioperaliapanace se umplecraterul9i ',-.<@
panesiceamaimicldiferentede culoare vafsesizat: locullovituriiajungela nivelulvopseleioriginale.
cu ulurinle.Nuanlavopseleioriginale este data de 7 15 23 nEsElE 31 -<r.r }=:={
fabicanl prinlf-uncod numeric,Ace6ta se gaseSte
pe placaoe denlitalea autovehicr,lJlur - sdgeala -
I 16
"--*.
-r ,o .( '' f". :z
(l!
de pe ramaugijdndreaplafala, in funclie de model, -,;":
dedesublulsau deasuDraboltului de inchider€.
coduile deculoaepolfi de exemplui2157 = aBinliu
slera lll, Y20Z= albastruregar,2594 : ro9u rubir
Por. Ni H.zol
Dacl aparlolugidif6r6nleintre vopseaua originale
1 Sulubelnil6penlruveniilelepnou.ilor 666r 4682
$i cea ulilizaHla €paralie, aceasta se daloreaz6 11
faptuluicavopseauaautovehiculului, p nimbetranire, , Ext'actor pe^ttu atucllrlii 3leice, r77o-r
- d.sch'dee 20.22mm 2 teple 13
expunere la ladialiaultravioletda soarelui,diferenle 19
3 cetlep6nlru colierede turtq. liF clic 794-2
extrems de lemperalur6,intemperii li influenle DenemetruP.niru 6rc4lr4ia aciddlu
crimice, ca de exenplu gazele ind.striale, s-a cletlepentru sguranla fran'v€l€ 4g1OB
4 799
modilicatin timp-in afad de aceasta, deteriorei Dorn p€nru EgrEreEdu2elorinstalaliei .g5O-1
clelle pe.lfu colierere buduturilor
supedciale, modifcarea colorii.decoloradale lao.ilui 5 1647
potapdreaal!ncicandcurrlarea9i inlrelanerealacului DispozLvdc Gglar€a unghiulur
bralelor
4851.1
cresre penrtu inelul de rgf.nla al
au foslefectuale cu mijloaceinadecvate, 6
anEUEre, pranerare
18a7.3
Dispozitv d€_ l.BEmc a arclilor
Vopseauamelalizat,consta din 2 straturi, lacul 7 Fanedeoonlaj 1965-2(, {9OO-2A
metalizaide bazi i lacul incolor transparenl de 1965-21 PeEchg de lalar. pe.Eu lonsonarea .^^^ .^
8 Fan:d6 dontaj 21
acopsdrc. Lavopsire se pulverizeaz,lacincolorpeste arunlor VECTRA/SIGNUM
9 Caltitor m.q netic 1976
laculde baz, um€d.Risculde aparitiea diferenlelo. $ubrerFentrudiscuril.defrana 4956-1
de culoarcla corecturile cu vopsea metalizalaeste 10 S€l le.e0,05.1,0mm 2147
26 Pilt penrruBuporu plecllelords lrAna 4968.1
deosebitde mae, deoarcce chiar li diferenla de 11 Cepacrilkuu1€isw32 2169-32
P6 epenlrusupotutplaculolord. tran6 4963-2
vescozitate a laculuiutilizatla reparatiefaF de cel 12 Oispozilivde cenrac a ambr€ialului 2174
cheEo.nvua.dsi.eacilindrilor€ceolori -^-- -
originalpoale produce deplasdride nuanla. 13 CheieTon penr.us€n2o,ulanbagu.ilof 222319-T30 2A
Se recomenda sase remediezecu regularilatechiar cretle. penia .i9u6il.r6 condlctelor 45Ot-1 Cheiededomcnt 1{ No 6O03CI
14
$rcele Ticidelefiodriale vopseler,deoarecepdn 30 Ch6iede mom.nr4-,l0Nm 6109.2cT
'rai fs Cl€tis pentrud6mo.tatcolie.6(set) 459ot2
aceastase evi6 tugini€a ti, deci, necesitateaunor 31 C h e i e d emo m€ n t 4 0 -2 0N0h 6 1 2 2 -1 C I
rcoaratiimaiamole. i. BuledB p6.lru demonl5rla Eondei , nj 0iscardat p6ilr*nAngeE l. ui un9hl 6690
'- Lam bda( m oto f u1l , 6 / 1 . 8 l ) --- 32
s
IF

Ajutarea
la starta motorului autovehiculului
Remorcarea
poatefi remorcatnumaideochiurile
Autovehiculul de R egul i de romorc are
Indicalied. slguranlii previtutein aceslscop,
rernorcarc . Conectatiaprinderea, pentrucevolanulsdnulie bioc€t
Daci nu sunl resp€ctate exacl indiceliile de
coneclarc,€risti pericolul de iritafe datodt6 d€ remorcars
Cablul/bara 9i ca se poatl fi ac{onatesemnalizatoarcle,
claxonul,
gteeatoarele,instala$ade sp;lare a geamurilor
acidoluii€titdinbaterie.in afad de aceastas€ pot
p.odLc€dnrfl Si dele oreJ prin exploziabat€riei . S c oal el i c ul i a
di n v i tez i .
saudeleclarca inslalaliei
electrice. . Conectali semnalizaree de avarie la arnbele
. Nu Usaliacjduldin bateriesA ajungSla ochi,
piele,lsltile
ti vopsea. Acidulesleirilanl.Spilali . Deoar€ce servofrena9i s€rvodrrecta lucr€azd numal
'med,alloculstrop cu mult, apa. in caz de cend motorul este pornit, cu mototul oprii pedala de
nevoie, prezentali-ve
la m€dic. frane 9i volanullrebuie manevratecu mai multd tor!5.
r FerSscenleisau ffac5rilibed in apropierecare . Tncazul remorcrriicu ceblu,toferul autovehiculului
pltea seap,indegazele degajatedln bale.ie tractat trebuies5 calce ugor frena 9i s6 mentina
. Punaliochehride proteclie. c abl ul i nl i ns l noermanenE ,
I Avei g rd ca ru cur,va cab'ul de aiula€ a . Fard uleiin cutiade vitezeautomatd,aulovehiculul
starllllisdti€deterioGldepieseln rotalio,cum poate fi t6clal numaicu rolile din fatd ridicate.
ar fi palelel€
ventihlorului.
la polulminus(-)
3. Cablulnegruseconecleezd . Recomandabili 6ste utllizarea unel bare de
. Cablll de ajularea slarluluilrebuie s6 aibd o -3- al bateriei
donatoare, remorcare. in cazul remorcirii orin cablu.oericolul
secliunede 25 mm'?9i sa fre prevdzutcu clegti 4. Celalaltcap6talcabluluinegruse leagi de un de tamponare esle mare. Cablul kebuie sa fie
izolalilacapele.
0e reguld,s6c(iuneaconductofl.rlui locbunde masd4- alaulovehjcululuiprinilor elastic p6nlru a nu smuci autovehicul6l€.lJtilizali
esleindicalepe ambalaj. capaculgeuriide montare
. Deschideli a ochiuluide . numaicabluridinfibresintelicesau cabjud metalice
Atonlie: Nu la polul minus G) al batori€igoale. remorcaredin
laF dreapla.TEgeticapacuI in josli
esteo pi€s, metalicaingurubata cu segmenleelastice.
. Laambele balerllensrunea se fie de 'l2 . , Ceamaaadecvale
trcbLrte scoateti-1.
Capacilalea batedeidonatoarenu lrcbuies: fe cu in bioculmotor.in condilij la con€ctarea
defavorabile Autovehiculo cu cutie de viteze aulomata
mllt maimicadecela baterieidescarcate. la polulminusC)al baleriei
cablului goale,p n aparilia . Ochiulderemorcarese grsegtein compartimenlul poz i l i ar,,N "
de gazdetonants-arputea penkucic ii sculedin portbagaj,sub roatade S el ec tal i
. O bateriedescircaldpoate inghela chiar qi la unorscenteiSiformarea Viteza maximAde remorcareiS0km/hl
produceexplozia bat€riei. rezerya,
-10'C.Inainlea cabluluiajutdtor.o balene
conectarii Distanlamarima de remorca€i 100 km.
desclrc€l,kebuienecondilionat dezghelaE.
Atentl€: Cle$tiicabluluide ajule.ea slartuluinu
trebuiesa vinSin alingereunulcu celalaft.respectiv . Peotrudislanlemai mari,lEnsportali aulovehic!lul
. Bale'iad€scarcalii lrebuieconecble reglemenlar clegtiiplus (+) nu lrebuiesa atingapieselegatela cu rolile din taF susp€ndale, cu un vehicul de
la eleauads bord. masd(carcsee, $asiu)- pe coide sclrtckcuit. rernorcaresau urcal oe o olatfonhade remorcare.
. Dacaesle posibil,veircali nivelul acidului din . Pomilimotorul ajulat(baleria
autovehiculului goale)9i Atenlier P6nku a evita diskugerea cutiei de viteze,
baleradescircal6:dLrpacaz. complela! cu apa Lsalj-lsi meaed.Lapomirenu aclionali demarorul nu ttactali niciodat: autovehicululcuspatele,cu rotile
dislilaEt inchideti bateia. maimultde 10secunde, deoarece cleglii9icablulse din fale ruland.
. C€le dou, aulovehiculelrcbuie parcate la o incalzesc datoriticurenlului
inlens-Deaceea,faceli
Pornirca tractati
dislanl;cares,rJ permileun contacl'lelalic i'rtre o pauzide,,racire" decelputin 30secundeintre doua
ele.A,tferchiar de la coneclareaborne;plus(-) se lenlative dopomhe- inarntede a recurgeIa pomirea tractata incercali se
poateprcdlceo scurgerede curent, . ln cazulunordifrcuneli de pornirenu aclionati inutil pomili moioru| cu ejulorulbalerieieliui vehicul.

. Ambele voraveafranade m3ni lrasa,


demarorul timpindelungat.ln timpuldemarajului se Aulomobilelecu transmisieautomalSnu ool ft oornite
autovehcule
injecleaze permanent combuslibil.Oeplslali cauza pranlractare,
culadevrleze manuallscoasddinvitezd.respectiv.
defecliunii 9i r€mediali-o. At€nlie: Un autovehiculcu motor pe benzinegicutie
coliadevil€zeaulomaEcuplalain pozilia ,P".
. Dupdreugitastarluluilesai ambeleaulovehicule de viteze clasice, cu motorul cald, poate U traclal
. oeconectali loli consumatoriide curent. sd mai tunctiooeze ince 3 minulecu
"punleade numaipe o distaniade maximum50 m, allfelexisbnd
. in principiu,
molorulautovehcllului donatortrebuie curent"conectata, . lnfurubali perjcoluldefectdriicalalizalorului.
in sensantiorarochiul de remorcare, iar
pomilc!cce1minutinaintg $ EsatsarneaGdlaralantj. . Penlru aevitavarfufidetensiuelaseparare, conectali cu o cheiede roli rotili-lpan; la lixarein pozilie t lnainteatla6l5rii,cuplalitreapta2 sau 3 din cutia de
Aslfelse €vili o evenfualdavanerc a altemaloru v€ntilatorulgilncalzirea
lunetei.Nuconeclali farudle. v i tez e.c abal i pedal aambrei aj ul ri
-, orlzontald. 9i l i nel Foa$a.
prinlrunvdde lensiune apdruila start, Becuribseootardelasuoralensiuni, . Coneclaliaprinderea.
. Conectalicablul ajulelorasfel: . Dupi sta.t, deconectali cablulin o.din€inversl: Atentie:0up6 remorcarc.puneliinapoiochiulin
intaicabluloegruC) de la vehicululreceplor{-, compadimenlul pentruscule.lnelulde remorcare nu . Lasati inc€t pedala ambreiajului cand ambele
1. Coaecielicablul rogula polulplus(+)-1- al ' Irebuiesdlips€asc5dinautomobil- vehjculesunl in migcare.
aooidela v€hicululdonator -3-,Deconeclali cablul
bale eidonaloa€.
roguinteide la vehiculul receplor-2- qi epoide {a . Celalallochide remorcare estesudalin dreapta . De indale ce motorul porn€9te,cdlcali ambreiajul
2. Celelallcapdlal cablul(li ro$uva liconectat la
vshiculr.ii
donalor-1-. spaledeparteainferioara a carcseriei. si scoateli culia din viteze, pentru a nu tampona
polulplus
(+)-2-al baledeidescercate. vehicuhjlcafe va lracteaze.
Suspendarea i
autovehicululu Instalatiaelectrici ,
La lucddlesub autovehic!1.
dacenu se dispunede
po 2
un elevalo(acestatrebuiesd slea suspendal
sau4 capresolide.
Dincuprins:
r Verificareareleelor/cornutatoarelor
r Demontareabateriei r $lergitoarele
Indicaliede slguranlA
Candse lucreazdsub autovehicul, acestalrsbuie r Verificareaelectromotoarelor r Verilicarea
alternatorului r Instala,tia
de iluminat
suspendatsigurpe caprede construclie adecvald.
Ridjcareape cric nu 6sle suficienti.Pgrlcolde . inlocuireasiguranlelor r Verificarea
demarorului r ADaratura/bordul
moarte!

pe o suprafalesoIda,
. Suspendaliautovehiculul
numaiin staredesc6.catd
nerediti orizontalS. Montareaulterioaria accesoriilor
Indicatie de slguranla
. Slrspendali autovehicululpe capreastfelincalun electrice
piciorsa fieo.ieniallateralin afar6. Tn rcteaua de bord a autolti smului exlst6 tensiuni
Tnalte,de exemplu in inslalalia de ap ndere 9i la
Puncted€ ridlcare9i suspenderepentrucriculde farurilecu xenon. Persoanelecu slimulalorc€rdiac
bord . Inlrcduceli
capalulde sus al criculuiin suporl nu trebuie,din ac€asta cauzd, s; etectuezelucrari
a\ul cu manapanace lalpacdcllui
9i in$urubali la inslialaliaelectrica.
aling€solul.Orienlati
criculastfelincal talpasa
sleapesolperpendicular,exactsubsuporl. La verificareainstalaliei electrice, mecanicutamaror
. lntrcducelimanivelainochiulaxuluicricului.lnvadiF se lovette mereude notiunile,lensiune",
"intensitate",
manivelapen5ceroatase ridicdde pe sol. .
"rezistenla
. Suspendaliautovehicululpe capre,de exemplu Tens;unea se mesoare in volli (V), intensitatealn
sublonjercanel€
dinfa!r- anperi (A). iar r€zrsterla in ohmr (Q). Tensiunea
in domeniul aulo se rcfera de regula, la lensiun€a
Puncte pentruel€vator9i cricul
desuspendare baterid. Este vorba de o tensiune continuade 12 V
d€ateller Tensiuneabatenei depinde de starea de incErcarea
acesteia gide lemperaturamediului. Ea poetefiintfe

ffi**,,,*
Atsnfie:P€ntrua evilasvarierca9asiului,uiilizali 10 ti 13 V In afard de aceasta, lnaiexistd tenslunea
supo4iadecva!i
delemnsaucauciuc. Autovehicululnu de bord produsa de alternator,care ta turatii milocii
trebuje de prcpulsie
in nicilncazridicatde agregatul este de cca 14 V
+ cJteviteze)sau
(molor depunlilefat6sauspare
Intensi i al ea
curentul ui
aparemai rari ndomeni !lel ec -
lriciEtii auto. De exemplu, inlensitatea este inscrjsa
. Pe suprafala inferioara r'nfalelr
a autovehiculului, pe spatele siguranlelorgi se refere la culent!l maxi-
Cablurile,carctrebuiepozatesuplimentarprinautovehicul
in spalesuntprev6zute aqezarea
ranforsdripentru fial ce poate trece prin siguranla f6r6 ca aceasta si
la montareaaccesoriilor,vor fi trase dupa posibiliEliin
cricului. lungul fasciculelorde cablud exist€nte,pentfl] a uiiliza
se topeasceSisS intrerupd astfelchcuitul.
colierelelitudunurib de cauciucexislente.
s, inlrein
. AFzali cricuI asfel incatcapulacestuia Pretutindeni pe unde trece.curentuttrebujesi r'nvingS
supodulranforsal. Ace;li supo4isunlmarcalr pnn Daca este necesar, de exemplu pentru a evita
o rezislenla.Rezistentadepinde de umatorii factori: producereade zgomol€in tiftpr.ilmerculuigl pentru a
sSgelipemarginea inferioar;a caroseriei, sectiunea ti lungimea conduclorilor,materraut con-
evita f€carea cablurilor,cablurile nou pozate kebuie
ductoilor, conductibalitalea.
DacE rezistenlaeste p€a fixal€ suplimenlarcu bandd jzolatoare,mastic, coliere
mare, apar pedurbaliiale funclionArji.De exemplu,la
un moior pe benzinarezistenlain cablulde aprindere ti alte mijloace de fxare. Aici kebuie avul indeosebi
grijd ca intre conduclele de frena Si cablurile fixate
nu kebuie s6lie prea mare, altfet scanteia bujieieste
solid si existe un spaliu de minimum 10 mm, iar fala
prea slabS pentaua ap.inde amestecul calburant9i a
de cablurile care vibreaze impreun, cu molorul sau
pune in funcliunemotorul.
alte piese ale autovehiculului,acest spatiu sJ tie de
mi ni mtrm25 mm.
Atenliune: lnainlo de inceperea lucririlor la
. Instalalia electricS,deconeclali cablul de masi C) Dace este necesard paacllcareaunor oificii in caro-
. Spriinili
bralole
elevatoruluisau criculuide atelier de la belerie. In timpul lucrului la instalatiaeleclrica serie, acestea trebuiedebavurate,qrunduttegrvopst-
locuri-1-,caresunlp.evazute
in aceleaii Sipenlru lr€buie avut grij; in special cend se conecleazSSi te. gpanul produs la gdurire kebuie evacuat complet
cricsldebord. cend se deconecteazeun conduclor eleclnc. din carose e.

56
La toeteJucdrilela inslalaliaeleclrica, in principiu
cablul . L€gali la mas, soclul becului prink-un cablu
de mas6 C) lrebue decon€clatde la baleFe, cu apr'n- ajul6lorBecular lrebulacum sE lumineze,
treceriicurentuluiprin
Verificarea Verificareareleelor
derea intrerupld, ti dat la o perte. ln ac€sl fel s€ evilii .
oaci pnncabluldealimentarenu ajurge lensiune
comutatoare Inmultechcuiteesleintegratunreleu.L,nrcleuconlaclor
pedcolulscurtcircuitelor9i al supraincarcSdlor in €tea.
la bec, deci larnpade control nu se aprinde, t\,tajoitateaconsumalorilorelecl ci sunt conectali9l lucreaz: ca un comutatot Cand consumaloruleste
Atenlier OacS bateria este deconeclalSenumite este probabil d€fecl comutatorul, verificali respectiv deconeclati printr-un comulalor actjonat conectatde la un comutatormanual, releul primelle
aparate ca memoraiorul defectiunilor.radioul9i €onductibilitatea
comulalorului. cu mana, Desigur, exisld 9i comuleloare aclionate comanda de a conecta consurnalorul la curent.
ceasul de bord se vor opri, iar valoile nlemorate se aulomat. Printre acestea se numare, de exemplu, Oesigur,consumatorular pulea ll conectal Si direct
Vedficareaelechomotoarelor
vor Slerge.Indicaliispecialein acestsenss€ gasesc cornutatoareleindicatoruluide nivel ulei sau nive p n comutalorla baterie.Dar la toli consumalorii care
in capitolul"Demontarea9i montareabateriei'. in automobil,iot mai mullefuncliunisunt preluatede lichidde fren6. necesitecurentde ;ntensilatemare,se intercaleazeun
electromoloare. De €xemplu, ridicarea geamurilor, penltu a nu sup€solicila comutatorul,respectiv
De c6le ori se monteaza consumalod€lectici inchidereatrapei inchide€a centralizall. Fiecare rol ul deai nc hi deS i dea @leu
i n pi nci pi u,un c omutatorare
pentru a evitascurtcircuite.
suplimenlari,trebLrieverilicai in fiecarecaz daca eleckomolor eslecomandatde un comulelor,actional intrerupeun circuil. Existacomulatoarecere inlrcrup
sarcinacrescuE mai poate li prelualade a tematotuicel mai adesea cumana. cablul de mas6 C) Si altele care inlrerup cablul de
Veailicareareleelor contactoar€
exislenl, Dace este necesar, trcbuie provazul un alimenta€ (+).
. Verificali
srgu€nla fiec6ruielectrcnolor. iar dac; La comularea consumaloruluircspectiv este activat
allematorde putere mai mare.
eslecazulinloc!i{i-o. Verificareacomutatoarelorpentru releul, asla inseamnd cd prin curentul de comulare
Depistareadefecliunilordin Indlcafe:Electomoloarelecare manevEazageamurile lAmpigi electromoloare
un electromagneldin releu atrage un contactor,
inchiz3nd circuilul de lucr(]'. Curentul de
instala!iaelectrici iil€pa au,deegul, sigu€nleautomalecare,incazul
. Demontalicomutalorulrespecliv.
"curentului
lucru ajunge prin releu la consurnalol
L,ne.sJp.asa.cni,le deconecleaz5 $i le reconecteaz:
Penku depistareadefecliunilord in inslalalia
electrici,
dupeun anumillimp.lnaintede a le ac{ionadin no!, . Comutatoarelesimple au numai doud contacte, Cel marsinplu poate fi ver'ficalefuncliorahlareaunui
trebuie procedatsislematjc.Asta este valabilaHi la lrebuie Aceastapoatef
inl6luEli€uza suprasafcinii. in acest caz, le unul din contacle trebuie sA fie releu inloc!indu-l cu altul intact.Asa se orocedeaza
veifcarea becurilorarse, cal t la €leclromotoarele geamingheFt
un sauun chederdegeammurdar. mereu tensiune(+), iar Ia celilalt numai dupS ce 9i in alelierul service. Deoa@ce, ins5, mecanicul
care nu funclioneazS.
. Dac,siguranlasearde deindat5ce a foslmonlati, se comuteazS.ExislS9i comutaloarecu mai mulle amalor nu are de obicei la dispozitieun releu nou, se
Primul pas este inlotdeaunaverificarea siguranlelor,
eslevorbade unscurlcircuil. contacte.La acestea taebuiestabilit din schema recomanddurmeloareaprocedud:
dac6 este pfotejatecomponenlarespeclve.SigLr€n' electric5la carc conlaci trebuies: fie lensiune. . Trageli releulafare din soclu cu un cleste special,
(ele se gesesc in cele 3 cutii de sigu@ile.inlocuill, . Pentua cla ficaindlbitabildace defecliuneaeste de exempluHAZET4770-1.
l€gali-lp n 2 cabluri(u cca 2 mm) . Cu lampa de control verificali daci la comutator
dupa caz. srgLranleledefecle9idupe conoclare veri- in €lechomolor,
exisH lensiuneqi, dup, caz, conectalimaiinainle . Conectaliap ndereasi respectivulcomulalor.
ficali consumatorulelectric,daca nu cumvasiguranla diect la baleie,cablulplus la borna (+), iar cablul
de masala bomaG)a electromotorului. in caz de apdnderea. oaca lampa de control se aprinde,
se arde imediat.in acest caz trebuieinlaidepistat $i eclionelicomulatorul9i verifcati daci la contactul . Mai intai slabiliticu vedllcalotul de tensiune daci
inlSlureldefeclul. De regula.esle vorbade un scurt- dub:1,idenll5cali conlacleled upeschemaeleclflci la clema plus(+) a socluluiajungetensiune.Pentru
Penlruaceasla,dupe caz, eleclromolorullrebuie de iesirc exisld tensiune.ln situatiaio care existS,
comuiatorultunclioneaze. aceasiaconectaliunul din varfudleverifrcatoruluila
demontal. Toateel€ctromotoarele autovehiculului
Aceaslainseamnec; intr{n anumiiloc poatetigiin mas6C),iar celSlaltvArfintroduceli-latentin clem,.
sunlalimenlate c! lensiuneade bord (12-14 V). . Dace la contactul de inkare nu exisla lensihe
inleriorulunoi aparal, masa 9i bornaplus(+) suntin Dace LED-ulverificatoruluide tensiunelumineaze.
Daceacumelechomolorulfunctioneaza nofinal, inseemnS cA exist6 o intrea.ipere in cablul de
sc!rtcircuil. exisle lensiune la clemd. Dacl verificatorul ou
delectulse gase9tein eleaua de alimenlare. alimentare.Pe baza schemei electrice verilicalj indicalensiune,depistalipe baza schemeielectrice
Al doilea pas: Dace, c! toate ca sigLr€n(e esle Indjcalie:Uneleclromotor care merge paeaincel tensiuneasi, in caz de nevoie,montatiunnoucablu. inlrerupereade la polul plus (+) al baterierSrpana
inbcte, lampa nu lumineazr,respeclrveleckomolorulsau cu inherupedpoate avea c:itbunii uzali in la cleme,
nu pornegte,trebuieve fical6 alimenlarea cu culenl. ac€asla siiualieinlocuilic6rbunii (pe ile). Verificarea
contactorilor-traductori. PreS5liliungunl dinir-obucaE de sarm6 izolalEcu
verificarea becudlor de '12V . DacZ €leclrcmolorulfunclioneazi, slabiliti ce Conlactori-traductori
sunt de exemplu:lraductoriide
. DemontalibeculSiverilicalilvizual.Dacafilemenlul cabluaducelensiuneala electromotor,cand se niveluleimotor.lichidde fran6 si lichidde r6cire.
eclioneazlcomulatorul, . Cu acesl gunt legati clema plus (+) din soclul
esle inlrerupl sau dacS balonulde slcb se mttc, . Coneclalo lamoede controlsau ohmekula bomele releului.c€re este mereu sub tensiune,de clema
in fasung,inlocuilibecul. . Veritlcaliculampade conlrcl c€blulde alimentare pentruaceasta,
de inFare9i ie9ie ale conlactorului: de iesire,Prin aceastdoperalie se obline ceea ce
. Verificali funclionarca becurilor: cu 2 cabluri al eleclromoiotului.Deoarece electromotorul d€conecia!- cablul de alimentaro de la contactor, ar face un €leu intact.
conectali becul direcl la balerie Dacaniciacum necesileun curentde intensitalemare, se poate Atentie: Conlacloriiiniuruba(i ln blocul motorljlu
fol osi ol ampade
conkol cubec normal Oe. regul S , nu au, de reguE,cablude mase, rolulacesluialiind . Dacaprinacest9unt,deexemplu,se aprindIaruriie.
beculnu lumineaze,inlocuilil.Indicalie:0aci sunl
lrmpiledemnlfola! varfu asculitocu care poale preluatdecarc€saallalain conlactcu blocul. de regule releul este defect. Oacd faru le nu se
corodalesau indoite contaclelebecului,cudlali-le
li inlepat,izolaliacabiuluide alimenlare.ln felul aprind,cladicaladecalegareala mas6a farului este
cu hArtieabrazivl impreun5 cu fasungulbeculLri . Cel mai indical pentru vedlicarea continuilelii
penlrue €stabili un conlaclbun, aceslape caleacea mai simpla se poale slabili intacta.Apoi, pe baza schemei electrice,depislati
dacaexisbIensiune, circuituluiests un ohmelru car€ poate fi regial pe inlrerupereain cabluld6la cl€ma releuluila feruri.
. Dacabeculesteinlact,dartotnulumrneaza, veaificati un domeniu de masuEre corespunzAbr. Cand
. Dace esl€ necesar,monlaliun releu nou.
circuitulde alimentare.Pentruaceasla, coneclali. Dacl la eleclomotornu ajunge lensiune,este defecl6 contaclorulesle inchis. ohmekul lr€buie sE indice
lnol.din vadudle asculileale uneilSmpide confol C,ublidelecliunealn cabluSiremedia!.o.
alircnlarp-a. 0 O, c6nd esle deschis Q (infinil). Atsntie: Dace un releu nu functioneaza numai
Dinca@ainlensieljiman necesare,eleclromoloarele -
la un loc de masa bun al motorulli(melalgol)sau . Suplimeniar,ar lrebui verifca6 slarea tunclionaE lemporar,de reguld,defecliunease g;setle in rcleu.
directla polulminusG)al balerjei.PuneliceElalt
vari au,dereguE,eleed€ comularesuplimentare.
a l6mpii de avertizaredin insltumentulcombinal: Un contectdin €le! r;man€ uneoi lipit, in tianpce
asculit(+) in contacltie cu fita careaduc€curenlul . defecliunii,
Oacl nu gisiti defectul la elimenlare, verilicati ' cu apdndereaconeclate, trageli lisa cablului de altfel releulfuncliooeazebine. La apa lia
la bec,fie in contactcu cabluldealimontarc. pdn aceasla
c0muta|oruL alimenlarede pe lamela contactoruluiti atingeli-o ciocanili utor carcase leleului. DacS
. Dace acum lampa de controlse apinde darbecul . Dacl un cabl! este defecl, legataun nou cablv, releulse conecteaze,inlocuili-1.
de un loc de masd. Lampa de ave(izare trebuie
tot nu lumineazi, r'nseamneci 6ste intrerupt deoarcce delectulincablueste greu de localizat. acum sa se apainde,
circuitulde mas, la bec.

59
_A-cate
. Lipilideambelep;4i alelocului inlreruperii
Verifi incelziriilunetei
carea Verificarea lempilorde semnalizareinlocuireasiguranlelor
o fa9iede bandeadeziva-B-,iarcu o pensulS micd
Cuincakirea conecbE, gheala sauabureala dinzona de argint-C-.
aplicatilaculconductot a franarii(stop) pdn scurtcircuit
Penfu a lmpiedicadeteriorarea 9i
cu benzvizibile,conductoare, din geamul lunetei, suoraincirca€ a conduclodlor9i consumatodlor,
. Lisali laculse se usucecca24 ore la cca +25'C, Vsrificareabecurilorgi sigurantelor circuitelesingulare sunlprolejate pnnsiguranlefuzibile.
trebliesl dispaddupa catvatinp.
Se poaleutilizaSiunfoehnpenlrua grabtlscarea. . Verilicalrbecurileldmpilorde stop 9i siguranlele
. in cazllnefunclionadi,
verilicalimaiintaisiguranla La +150'Claculse usuceln cca 30 minule corespunzeloare; dupecaz,inlocui!i-le. . inaint6ainlocuiii siguranlelor,deconeclaliaprinde_
dincasela siguranlelor rea ti toli consumalorli.
Atenlie: Nu conectaliincekirealuneteiinainteca DacEbecurile9i sigurantele suntin ordine,la sfarqit
. Oac,s{J,anla estein ordine,verilicalidaci fi$a laculse frecompletuscat.Nu utilizalibenzinasaualt inlretupdtorul de stop frenS- La cdlcarea . Se recomandd sdavelim€aeu siguranle
de rezerve
v€rificali
cablullidealimonlarc a luneteieste bine fixata, solventpentrucudlarealirelorintrerupte. pedaleide trane,conlactulse inchideti lempilede in aulomooilsise le folosilidupenecesrt6li.
duplca2curelali urmeledecorcziune. stopse apnnd. . Daci o sigurantdso arde din nou la scurt timp
. Dace incilzreatolnufunclioneaze, cabluI
veriiicali verificareaintrorupitoruluilampilorde (stoP) dup6 ce a lost inlocuill, kebuievedflcatclrcuilul
dealmenlar€ alcomutaloru lui. Deconectarea fiselor respectiv.
frana
intrerupatorul se gdseste ?n spaliul picioarelor
Pe At€ntie: in niciuncsz nu inlocuili siguranl€leprin
suportulpedaleide frane(vezipag. 163). sarm: sau alu lmprovlzali€,dsoarecepot aparea
. Conecleliaprinderea. defsctlunigrav€ale instalallelel€ct.ice.
. Tragetifi$elede legtturaab intrerupdtorului, $untalj Indicalie: Siguranl€lesunt inkoduse in 3 cutii.
conlactele cuo sarme,DacelSmpilede stopseaprind Primaestedispusalateralin tablo!l de bord,a doua
acum.inseamna ceinterupaloruleste debct. ln portbagaj,sub capilonaiulleleral,1ara treia in
compertimentul molorului.
Demontareagi montarea . O listd actuald a dispuneriisiguranlelorse
claxonului gdsegtein instrucliunile d€ utilizare.Indicalie:
Dispunerea sjglranlelord€pindede dolare9i anul
Indicalier Sub liec€re far se gEsegtecale o goarna a de tabricalie.
claxonului.
. -A-: Apasali in jos cu o gurLrbelniFlimba - vezi
. Verificali
reteaua M6suralilensiunea
deincSlzire. Demontarea
sageata -, trageli afar6 fi9a 9i lntrerupeli legdtura.
ffi
Pentruaceastr,
cu cablulde alimentare.
dinlrereleasi conlaclul
inf,suralivarful aparatuluide
La €facerea conexiunii,apSsali figa pen, se aude
zgomotul caracloristicde blocare.
. Deconectaticabl!ldemas6(-)delabaterie.Atentie:
Respectali indicaliiledin capilolul ,,Demontarea9i twrl 99tl
masudcuo bucala
careo apesalr
lat6de foliede aluminiupe
pe sarmarelelerde Incekke in . -B-: Apisali spre intedorcele 2 clape - vezi sageli -
monlarea batedei".
. Demontalicontraaipileintedoa€ fu16(vezipag.250).
T-TT-T
\lu
A
UU
B
timp0l - vezis6geala.
rnesurdtorii 9i intrerupeli circuitul-
. lMotoruldiesel:Demontatiscutul inferiotalmotorulul
. Pornill
molorul
9iconectaliincdlzirea
lunetei. Cabluri optice qi basculali-lin jos.
. O siguranli ars6 se recunoagledup5 dunga
. Mesuratit€nsiunee lieceruifr al relelei.
la miilocul Din ce ln ce mai mulli conduclori oplici sunt ulilizali . Autovehiculetecu faruri de cea!5: Demontalabara intreruptade metaltopit.-A- siguranFintactr'_B'
Daoieslede in ordin€,Dacdeste
cca6 V frrulesle drept la conductori de comanda, deoarece se de protecliefal; (vezi pa9.2461247). siguranliars5.
deccal0Vsau0 V lirulesl6inkerupt. c*acterizeaze printr-o transmitere farA pierderi a
. Plinrbaid
vadul aparatului
de mds!rain lungullirului,datelof,precum 9i printr-omare lelime de band6.
sepoale
depisla acoloare locun Ldlimea de banda este determinatdde caracteristiole
loculint€ruperiir
saltabruptde intrezeroii maimullivollr. tizice. Cablul optic se impa(e in mai multe aanale,
lenslune
care nu se influenleazareciproc,Din aceasta cauze
printr-un cablu optic pot fi transmili in acela9i timp
mai mulli curenli cl] misiunidiferite de comand6. Cu
cat leimea de bande este mai mare, cu atat poi fi
utrlizatemai multe canale,
M :su r i d e si guranl a pentru l ucrul cu cabl uri
optice:
r Deconectalicu aienlie fitele cabluriloroptlce.
r Locunle de transfer ale conductorilor oplici nu in acestscop utitizali
. Extragelisigulanladefecta-
trebuie se fe murdaresau zgeriate. o pensetede plasticcare se gdsostepe partea
intedoare culieisiguranlelor.
a capacului
t Protejali cu capacele sau dopuri locurile de
gurubul- segeata-li scoate!claxo-
. Degurubali
. OacAsunl inlrerupte, poate fr
continuitalea ' nul.
cu'ire
refaculB din come4. r Nu indojli, intindeli sau strivilicablurileoptice.
lacde argintconductibil gitregeliiga
. Dezasigurati dela claxon
cablului
Penlru cudiatizona
ac€asla, deteriorate
-A-.
lVontarca
. Montareaarelocin ordineinversademontarii

60
Cutia siguranFlor din portbagaj Demontarea 9i montarsa batoriei . Dupacaz,lrage$in sus lzolaliate hlc, a bat€riei.
Adouacase6oushuranteseges€9te
Indicalio: sub . Docon€ciadnal intai cabluldo maaade la batigne.
Atenlie:Prin deconectarea batedeianumilememorii Pentruaceastad69urubalipiulila,sclatqi clomade
capacul de vizjlare
djnparteastangi e portbagajului. vorfi 9lerse:
Aici€steamplaset electronice le polulminust) 9idalicablulde masela o parlE.
Simodulul
decomandS a etectronicii
caoserieip€nlru zonadinspatea automobilului, r ln funcliededotdri,inaintodedeconectarea batedei, Indlcade:Dacabebfu urneazanurneaafi decongctatl
t0 stabil4icidudleanliturtaleradioului sausistemuluido la Eleauad€ bord9i nu demontaH,in majoritatea
5 ,10 . D€schid€li capeculportbagajului,
r€specliv oblonul de navigalie. Altfelacesleavormaiputeafi rspuse cazudlorestesuficientenumaisEbirea9i demonlarce
spate(hayonbreak). iftfunctiune numaid€ oroduc6totNurheruld€ cod clemelcabluluid6 mased€ b polulminus(-) al babdei.
est6datin instruc$unile de ulilizarB
aleapa€tutui.
10 in niciuncaz ac€steanu trebuiesa f6 pasFaleln . Dacaedsta,sco6l4i cepeceblde pe polulplus(+)
15 aulovehicul. al bateriei,
degurubali plullla,scoat€liclemade la
20 polr.il
plus9ldatlcablulplusla o part€.
. Dugarcconecliarea batedelsau duDademonler€a
ec€nuluide afgajcenbal,trebuieresetrale dalaSi
o.adinafigaj.
. Dupereconectarea balerieikebuioroaclivatA
ddf
ca€a automatle geamudlor:
. lntrcducelio siguranFno0, c! aeeali puteae . lnchidelr toatsugile9i conectaliaprinderBa.
d€ prcl€clie.ValoaEanominald a sigu€nleieste . lnchideli completun geam,apoimenlinelicel
impdmala pespat€le acesteia.ln
atared6ac€esta pulin2 secundebutonulapesai
valoarcanomina6 a siguranlei €sle maoat6 . Relualiprocedeulpontru liocaregeam.
codificalPdnh-oculoare. r La autovehiculelecu ESB dupi rsconectr€a
. ApesaliTnjos tastelede blocars-2- 9i rabateliln
Atenlis:Culoride marcaiidonlicesefolos€sc al6tla joscapaculde baterl€itrebul€.6calib.atsenzorulunghiulul de
vizit€re-1-.
siguEnlele mici,cAt9j la cqlemari,
de aceastil
dat6 bracar€.
lnsa,codifcand valod mull maamarialeinlensiHlii. Indicali€:
LaCARAVAN SilaS|GNUMtrebuieapasate t Conectaliaprinderea.
2last€de blocare,
la limuzinS 9i ta GTSnumaiuna_ . Rotiliodatevohnulde la unghiulmaximde
Cutia siguran,telordin tabloulde bord . CAMVAN/SIGNUM: bracare dr€aptala unghlulnaxlmde bracarc
ridicaticapilonajul
interiorln
Indicago:ln pdmacasetA dosiguEnlesunlamplasa- comparumenlul ded€pozltare. sEnga.
de comandii
te gi aparatele ponliJ
elecirDnjce
instru- Indlcallo:Pentruca datelememorat€se nu se . Delurubali
menlelor tla carcsengl.
Siguran!els din compartimsntul
piarde,se poateutilizaun aparatd€ curentsland- turubul-1-din dreaptajos de la talpe
molorului baterieiSiscoaleliplacade fxar€.
bv.lnaint€de deconectar€a bateriels€ conecteazd
Indlcelie: A Iteia culie cu siguratnlese gasegte?n acestaparat,confominshucliunilor ptoducilorului . Tragellin susbateria.
padeadin stengaa co.npartimentului molor,6nge in loculbrichetei. Montarea
baterie.
Aiclesteamplasata gi uniiateade comandS
a motorului, Recomandare: Daca.se lnlocuiettebateda,returnali . lnainl€amonlidicurdtalibomelebalerieipaneb
neap5ratbateriaveche, eltfel va lrgbul 6a pldtlll o motalulalbcuo oerieadecratiidin semd dealame.
. oeschidelicapotamolorului9i rabateliin suscapa- garanlie
pentrubaledanoua. . Asezali bateria,lmpingeli placa de fixare p€ste
culde deasupra balgd€i(vezicapitolul'Oemonta- talpabaterioi 9l stlangefblneturubul.
reati montarea beteriel"). Oemontarea
. Le baleriacu furtin p6nkudegazarecentralizate,
. oeconectali toticonsumatodi electrici.
Deconeclali aveligrijA cafuftunulsd nu fe desprins.
apnnder€a. Astf€l evilali detedo.areaunilaliior
electrcnice . lnainlea corEc6di batodeiesigurali-vec: epdnderea
de comandS-
$i tollconsumatodi eleclci suntdeconectali.
. ConectalimailnEi cablul plus la bomaplus(+),
c€pacul
. Oeschidelr -1-dinpart€a
slllnge. bbloului apoicablulde masdla bomaminusC) a bateriei-
de bord.Pentruaceasta.inkoducelidegoluls.ub Sl€ngetipiulll€le clem€lor.
clapa-2- i printr-osmucitudputemic6 lEgeli
afad capacul.oed €stenevoie,scoat€licepacul Indica||o;Printr-obaterieincoreclcon€ctata se pot
subelo panadoplaslic.
introduc€nd produce det€riordd imporlanle la altemator 9i la
instalaliaelectrice.
capacul
. Scoateli dintablould6
bord,
ffigend
atara
dinsuporl2clocuddeghidar€. ,. u ngellclem€16 cablurilor 9ipoliibaledeicu unsoare
p€nlrupoli sau cu un sllat sublirede vas€linl,
pentrua reducecoroziunea. At€nli€: Nu ungeli
polllbaterisilnalnte d€ firareabomelorc€bludlor.
. ApesaF 9ld€spdnd€li €clisadeixare- sdgeata
A- . Pun4icepacelul de prolecliepeslepolulplus(+).
de h parteadln faF a capaculul. . A9ezalr capaculp€ste bat€rie9i fixali-|.
. Rabateli h sus capacul cutlei siguranlelor Oesfaceljdin fal6 capaculbateriei-1- 9i apoi . Dacaesten€cesar, r€solalicodulantifurtradio.
- sdgeata8. labaletl-l
in sus- vezis6geata.

62
. Oaci eslenecesar,
rcsetaliprogmrnele
radio, . lngurubali la loc dopurlle, respectiv spisali la loc
. Resetati
ceasuldebod. . I\ronlarea
are loc in ordine inveEdi strangeli bida de inchider€. BateriaclasicAgi cu intretinere
. Dacd existd, reaclivatiidicareeautomalaa tutub! lede frxa€a cutieicu '15Nm.
geamurilor,
. Apoi incdrcali bateria 9i verjficali-o sub sarcin, redusi
(vezi capilolul.especliv).
. La aulovehiculele
cu ESP|rccalib€{j senzorulVerificarea bateriei Verificareabatsrleisub sarcina
Verificarea densitAlii acidului . Frri a deconecta
bracar€.
unghiuluide cablurile,coneclaliun vollmotru
lnainlede venireaienii, bateriatrebuieneapdrai Oensitatea aciduluj, impreune cu o rndsurare a la bornelebal€riei.
veificatb.
Lalemperatu scazote, lensiunea
uneibalerii tengiunii,indice precis slarca de lncSrcarea bateriei.
Demontarea cutieibateriei pa4ialincarcate
scadeputemic in timpulpornirii. Pentru verilicarea densitilii acidului se folose9le o
. Pornilimotorul9i citilitensiunea.
Demontarea pipeta cu densimetru, de exemplu HAZET 4650-'l- . La o batedeinclrcaletensiunea ln timpulstartului
. Demontalibatena. Bateriacu intrelinere redus; Pentru mdsurare,temperatura bateriei trebuie se tie nu lrebuiesa scadasub 10 V (la o temperalura a
de mi ni mum +10" C . aciduluide cca+20'C).
tZ -z== Labat6il8culntrclinere
parleasuperioara.
reduselipsescdopuril€de la
[/esurarea niveluluisau
a densita!ii
. Oeconectaliaprinderea. . DacA tensiunease pdbuse$le$i densiiateain
poelefi omisa,deoarece
acidului nu se scurglichide . Degurubali dopurile cu o Surubelnitalati sau cu celuleestediferite,bateriaestedefect6.
tinu sedegajdgaze. HAZET 4650-3, respecliv ridicatj cu atenlie brida
V€rificareat€nsiuniid€ repaus
de inchidere cu o 9urubelnitE.
Peo asemenea belerieesteamplasatun felde ,ochi

I J. -i ltv
magic'.Ac€stafitaj opticindicenivelulacidului9i
sta.eadeinc6rcareprinculo.idiferile.
Penhuaceasta,
luminalid€sus"afi$ajul'cuo lamp6.
r Verde:baleria
eslein starebuni.
. Negru:bateria
estedescarcaE.
r A[a cubare:stareaacidului€ste crilicr. Eate a
trebuielnlocuit6.
Indicali€:Bateile de cea mai noq6 generalie
sunlprevezute cu o proteclieantiexplozivr,Gazul
. lvotorul diesel: Demonlalidozade vacuum-1-. degajat ajungeprintr-unorifciula padea
la iflcArcare
Scoatel uritalea de comandlpenh pre:ncilzire supodoaaa a capaculuiundeeste amplasateo ata-
-2- iregand-oln sus. numili,,trit6"constenddintr-orondelemicade fibrd
deslicle.carclocreaza asemendtor unuivonlil. . Introducelipipetainlr-oceluleSiaspiraliacidpand
ce plutitorul
ajungesd pluleascdliber.
Bateria clasice
. Cu c6tdensitalea aciduluiestemaimare,plutitorul
Bale a clasicase recunoasleprin dopudle demonla- se ridicamaarnult,
bil€ respgctivpnnk-ob da de inchidere la padea su- . Pescalaplutilorului
sepoatecilidensitatea
in g/mlsau Staree bate €ise verificeprin mesurareatensiuniicu
peioar6.StareaaciduluitrebuieverificaE periodic. in gradeBaum6(+086).Oeflsilatea aciduluitrebule un voltmelruintre poli,
Ve.ificareaniv€lului acldulul s6 fie de minimum1.24g/ml.DacAestemai mice, .
Deconectali cablurile (vezi capilolul "Demontarea
Nivelulacidului djnbalerietrebuiesi fie cu aproximativ
incArcelibaEria.
montareabateriei').
Si
5 mm deasupraplecibr celulelor La unele baterii
. Bateria trebuie deconeclald cu cel pulin 2 ore
nivelulestevizrbild n afara Si kebuie s6 se gdseascd +oBd inaintea ve ticdrii.
inhe marcai€l€lvllNSil\,,lAX.La baleriile cu o nefture
de olaslicin o ticiile de umolere. nvelJl trebuie si . Coneclali vollmetrulla bornele bateriei Si mAs!rall
Semi-incircate 24 1,20
fie la inrllimeanervurii.Luminaliorificiilede sus cu o
lantemS, in niciuncaz cu o flacard libere.
. Evaluarca tensilrnii m;surate;
. Desurubalidopudle cu o 9urubelnild lat, sau cu . Ve ficali succesivtoale celulele bateriei,toale a mai mare sau €gal cu 12,7 V: baterie in stare
lichid
. Desprinde(ifurtunulpenlru dedcke'4- HAZET4650-3,respecliv ridicali cu atenlie bida trebuie se aib6 aceeagi densitale (dife.enla bun6.
. TrageliIn sus suportul-5- penlrucablulplusal de inchiderecu o gurubelnila. maxirnum0,04g/ml).in cazul unordifersnlemai ,1 sub 12,7 V; baterie ln star€ proasla. incSrcali
deaPrindere.
distribuilorului . Daca esle necesar. addLrgali cu o pelnie ap5 mari,bateiaesteprobabildefectE. sau inlocuili bateria.
. Demontali modululdecomande alcuueide vileze, dislilalap6nd la marc€j. . ingurubatila loc dopurile,respectivapdsatila loc . Reconectali cabluile Ia baterie- inEi cablul
imp@une cu cuploaul'Z' bridade inchidere. plus (+) 9i epoi cablul minus G), cu aprinderea
. Desprindeliprotecliafale-3' deconectata,
. Desprindelighidajele baledsi
cablurilor dec!tie
. Degurubalicele 3 guruburi '1' 9i scoateli
cutia
baterieitr6gand-oin sls

64
Bateriasedescarcd
singuri . Coneclalila baterie cabul de mase {-). Atentie: . DupAieminarea incerc5rii,deconeclaljredresorul indelungatti adancdescdrcalenu lrebuieincarcate
Respectalr|r'dicaliilediD capitolul 'Demontare; Si (daca esle posibil)sau lrageti din priza cablul de cu un aparetde incarcarerapidd,altfelse ajungela
in funcfede doirileautovehiculuhi la autodescac montareabaleriei".
alimenlare o a9a-ziseincircare superficialS.
careanalurala a bateriei seadauge curentupreluat
de drvergi consumalori in slarederepaus,0eaceee, incircareabateriei . Deconectaticablurile redresoruluidela bohele ba-
leriei
Stocarea bateriei
o baledeafraleink{n vehicul in conseruare kebuie lndicaliide !iguranli
rcinc.lcaldla fiecare 6 sapldmani. oaceexist, sus- . Verifcalibateia ince.cala (vezi capitolulco.espun- Dace aulovehicululnu esle utilizatmai mull de 2 iuni.
r Nu deconectiali baleriacend motorulfneee. demontali bateria Si stoc€lio in sta€ incSrca€.
piciuneade curenlivagabonzi, veritlcalireleauade z6tot).
dup, ufin,loareleInslrucliun i r Nu 3curtcircuitali nlclodat baleria, asra Tempe€lura oplimS de stocare esle inlre 0"C ai
bod . Moota! bateriape autovehicul.
inseamn, ca poliiplus-(+)giminls C) nu trebui€ 27oC, La acesle temp€ratuaibateria are rata de
. Penkuvedficare o baleieincircata.
ulilizali
coneclali niciodala. In cazul scurlcircuitirii, autod€scrrcarecea mai mid. Cel €rziu dupe 2 luni
baterlase incaze9te puternicAi poate plesni. Recomafld,ri pentru bateriils far; degaza.e
baleria trebuiereincarcald.altfel devine inutilizabili.
r Nu hrminalibaleria cu iacira deschisd.Acidul centralizata
din balede este idtant ii nu trebuie sa ajunge . inainteainc6rcarii,degurubalidopurilecelulelorti Dac, o balerie stocate un fimp mai indelungat
la ochi, pe piele sau pe hainei daca este cezul, aiezali-le ugor peste ofificii. Pr;n aceastase evilS este incarcatAcu un aparal de incercare rapide, 9i
pnmelle curent. fie pfin a$a-zlsa.incArcare
spAlaliimedlatloculc! multi apa. stropiide acid, iar gazele rezultalela incSrcarese fe n-
pol degala. supeaficialS"pare prea devreme complet incdrcata,
r La o bateriecu degazarecentralizata,dopudle
aceastaesle aparenldefect6.
de inchiderc raman bin6 ingurubate pe duraia . lncarcatipen6 ce toate celulele frerbSi pan6 cand
Tnc3rcadi. Asigurali-vac, furtunul de degazare 3 mdsuralorisuccesive,lainterualede o ora, aratj ineinle insS de a considera o astfel de batere ca
nu este desprins. ce densi tateaac i dul uis i tens i uneanu mai c res c , iremediabildefecta.lrebuioverificaE in lelul umSlor:
I O baterie inghela6 lr€buie dezgheFle inaintea . Dup, incarcare lasal bateia s6 se degazezecca . Ve ficali densitateaacidului. Daca densltdliledin
inc5rc5di.O baleie incdrcatEingheal, la cca €5qC, 20 minute,apoi ing!rubali dopurjle. toate celulele nu difera cu mai mult de 0,04 g/ml
o balerie s€midescSrcalii la cca -300C, iar una inlre ele, bateriaooatefiincercat6 cu un lnc;rc6lor
desc5rc€t la cta -'l2!C. BatedadezgheFE trebuie incarcareabateriiloradanc descircate 9i sulfatate {redresodnormal.
. La arnpermelru setaljscajavaloriior maxime. verifical6 inaintea incSrcdni s5 nu arb, c€rcasa O baleriecarenuafostulilizatSun tjmpmaiindelungat . oupa incarcare, ve ficati tunctionarea bateriei
. Deconeclalidela baledecabluldemase (.).Atenlle: tisuraB; daca acesla este cazul, lnbc!(i-o. (de exemplu,pe un auiovehicll in conservare),se
sub sarcina(vezi capilolulrespectiv).La valori ale
Respeclali indicaliile
dincapltolul ,Dernonlerea Si r incSrcatibatedanumailntr-unspatiu bine aerisit descarcakeptat singurd$ise sulfateaz5. . teosiuniisub 9,6 V baleriaeste defocla.
nonlareabaleriei". sau in aer libet La incdrcareabateri€imontate
pe motor,lrsali capotamoloruluideschisl. oacd tensi un eai n repaus es l e s ub 11,6V s e
. Coneclali ampefinelrulinhepoluiminusG)9icablul . Dacd densilalea ecidului inlr-o celu16 sau n
considerabateriaadanclcompletdesc6rcaE. Verilicali
de masi astlbl:varfulplus (+)alampe.metrului la lensiuneade repaus(vezi la ,Verificareabate ei"). 2 ceiule al6turaleeste sensibil rcdus5, baleria are
Penlru incarcarca cu un aparat de inc6rcar6 (r€dr€sor) un scurtcircuil$id€ci 6sle defeclr.
.abluldenasr,iarvedljl nlnus(-)alampefinehului
normal sau rapid, demoftali bateria sau, cel pulin, La o balerie complet descdrcald, solulia de acid
la polulrnios (-)al beleriei. (acid sulfu.ic- apd) consl; aproape numai din ap5. . Pentru baterii adanc descarcate 9i sulfatate vezi
deconeclalicablurilede masdC) Si plus (+)-Ateniiunei
At€nlie:VedlcaEase poalelaceii cu o lampe Daci incSrcaea are loc cu cablurile conectate, poi fi Atentie: La ternperalurinogatrveo astfel de bate e caoitolulcoresounzitor-
de contol.Tolugi, dad lampaconeclat5 intre polul poateinghela,iar carcasapoate plesni.
deledo€tecomponenlele elecfoniceale automobilului.
minusal baleriei9i cablulde mas: nu lumineaza,
La inclrcare. bateriatrebuie sa aib, o lemperatud de O bateie adanc./complel descarcald, sulfateazS, iar
Curitareapolilor(bornelor)bateriei
vebuieulilizal unampermelru.
inlrcagasuprafalaa pEcilorbaterieiseiniercste.Acidul
m in i mum+10"C . Verfficali corozrunoa oohlor baterier. Corozrunea
. De.onectalilol consumalo i iiclusivceasulde bord pohlor baterierse prezinlSsub forma uao. depJrerl
l'ncircarea baterieinumaiesle cla( cicapaE o culoarealbicioasd.
galliconsumalo permanenli Jinchide!ugils
oacd o batede adanc descercat5 este rolncdrcat,
. Comllalr succesivscaleleampermelrului spre . Demontalibateda(vezicapitolulrespectiv).
indati du06descrrcare,sulfatareaooalefi reversibilS. . Demonlelibaleria(vezi capilolulrespectiv).
valoriminime, paoaceoblrnelj o ciliresemnilicaliva . Bateda clasica:Verificalinivelul acidului Si, dupe
Allfel prdcile baleriei se inl6resc in conlinuare. iar
(1-3n reprezinli o valoaf€ admisibiL)- caz, compl€la! cu apa distilald (vezi capilolulco- . Penk! indepedareau.melorcoroziunii, ungeli polii
caoacitaleade incircare se reducedefniliv,
. Prin scoaleEasuccesivia slgu€nleloiinterupeli r€sounzalor). balerioicu o soluliede sodd Si ape. Se produceo
. O baterie adanc descercatA 9i sulfatala kebuie
suc€esiv divelsele
circuile.Dacelnhrupendunu din . Dace redresorul pennite reglaea curenlului de reaclie chimicacu degajarede gaze Si o cololare
valoa€aindbatidearnpeinetueste0 A, locul reincircata cu un curent de incercarede cca 5%
circuile, indrc€€, reglali curenfulpent! incirc€€ nomaE la marcniea polilor.
s.uqeriidecuentuEbuje cSubtinesp€clivdcirclrit din caoacilaleabateriei,Astf€l oentru o bateaiede
1070din capaqlatea bateriej.Oeci. Dentu o balede de . DupAcaz, conlinualicur6larea polilorde reziduuri
poatefi:contacle 60A h esl enec es arun c urentde c c a 0,34.
. Defecliunea corcdate !imurdare, 50Ah curcnlulde incarcare\,€ fi de c.a 0.5A. Ca du|a6
. Tensiuneade reincarca€ nu lr€buie s5 deoaseascS cu o perie de sarme sau cu un spray de curalat
cabluridr izolaliafrecat, scurtcircuil intern in nofiinaE a inoirdrii se poateconsideracca 10 ore. pol r.
agtegale. . Cu redr€soruldeconectatlegeli cablui plus {+) al
. Dacanu se gasegle niciodefecliune in circuitul At€ntle: O bate e adanc descarca6 nu kebuie ln ni- . DupA lefilinarea acestei operatii, spelali polii $i
rcdresoruluila polul plls (r) al baleriei,iar cablli
prclejalde sigulanle, aluncitrebuiedest;cute la polulminusG)al bateriei. ciun caz incarcatdcu un aparat de incArcare€pid5. baleriacu ap5 cura6 9ildsati-o se se Lsucc
minusG)alredresorului
cablunleag.egalelor prin
.reprclejale sigutante, . Montali bateria(vezi capitolulrespecliv).
. Inkoducelicablul de alimenlare a redresoruluiin
altenalorul saudemarorul, incircarea raDid;/startul asistat
priz6.Daca esle nec€sar,aclionaliin ke rup5lorul.
. Daci la deconecla€acebluluiunui agregal . Numai in mod €xceptional o balerie poale li
. Dace bateria este lncercata cu un curert de
nepotejai,acul ampermelrului aevinela 0A, inc;rcatecu unaparatdeinc6rcarerapidd,respectiv
inc6rcare constanl. lrebuie verificate cu mana
revlzuilisau inloqiilipiesarespective. ln cazul utilizatapenkLrasistarea slarlulLri.La incercarea
pierdenr de curenlin demarcr sauin sislemllde lemoeralura baleriei. Temoeralura acid,rlui nu raprde, incircare ajunge
kebuie se depa9easca+55"C in timpul incircSrii 'ntensrlateacu|enluhride
apindere,verifica!- intoldeauna ti contactorul de la 20-50%din capecitateabateriei Prin incarcare
schemei elecldcs. daca este c€zul,intreruDeliinc5rcareasau reduceli
pomfte-apdndere, confcfin Gpida. bate.ia se distruge,fiind supus, scurl timp
curenlulde incarcare.
unei intensit;li toarte mari. Bateriilestocate limp

66
Diagnozadefectelor bateriei Alternatorul/demontarea
9i Motorulpe benzinede 1,6/1,8|
Defecliunea Cauza Re m e d iu l tensiuniide
montarea/verificarea Demontarea
Putereafurnizate
este Baterie descercald, . Reincircatibateria. incercare . Deconectaticabluldemasa C)delabale.ie.Atenlie:
preamice,tensiunea Aulovehicululeste dolat cu un altemator ttifazic. ln Respeclatiindicaliiledin capitolul,Demontarea ii
scadearrrupt- Tensiuneade incdrcale r Verificaliregulalorulde tensiune;dace e cazul, tunclie de model 9i dotare, pot fi montale altematoare montareabateriei".
prea mice. inlocui!i"1. de diverce puleri.At€nfie: Oace se monteazeullerior . lrarcaticu o sageatddrrecliade rularepe preuri
Clernele de conexiune . Cur6taticlemele de conexiune,shangeli bine echiFamentelectricc|] un consummare,trebuievedficat Suspendatiautovehicululin lalr gi demontali
slabe sau oxidate, piulileleclemelor. daca putereaaltematoruluiexistentmaiesle suficientd; rcaladin dreapta.At€nli€: Respectalicu striciele
LegSturilela mase baterie/ i Verificalilegaturilela masa; dupd caz, inlocuiti daceesl ecazJl mortal
. i unal ternator
mai putemi c . indicaliiled'n c€pitolul,,Demontarea9i monlarea
molor/caroseriesunl slabe. legaturllemeialice sau str6ngetilegeturileprin verilicarea tensiunii de incarcare
rolilor".
gunrburi.inlocuili Suruburilecorodale prin Suruburi
Dace bateria nu este incercatE suficienl, verjficali
tensi uneaal tern al orul ui :
Prea mare aulodescarcare I inlocuili baleria.
. Conectali un voltmetru intre polii plus 9i minus ai
prin impurilicareaacidului
baleriei.
bateriei.
. Po.niti motorul. Tensiunea in timpul pornidi poate
Baterie sulfelat;. r incircali bateria cu curenl mlc. DacS puterea dald scedea pan: la I V (la o lemperatur; ambiantade
remAnetotu9iprea mica, inlocuiii baleria. +20oc).
Baleria uzala, masa aclivA r inlocuili bate a. . R i orcan tural ;am ororul l il a3 000rot/mi r.Ters i unea
a p la cjlo rc;zu te . l rebui esd l i e a tunc l13-14,5V A c eas tadov edeqte
incArcercinsulicienE Defec!iunela alternator, . Ve ftcalialternalorulgi regulatorulde tensjunei dacA cb al l eri atorLll i regul atorJ l del ens i Lnel uc reaz a.
a bateriei. la rcgulatorulde tensiune esle cazul, lnlocui!i aliernatorul.
Tensiuneaalternalorului(t€nsiunea de bord) kebuie
sau la conexiunile
sd fie mai mare decat tensiunea bateriei pentru ca
conductorilor.
bateria sA poale fi reincarcala pe parcurs.
Cureauaauxiliara de . Verificalidispozitivuldeintinderei dac6 este cazul . Veriflcalistabilitatearegulatofului. Penlru aceasla,
antrenare(cuprolii in lo cu ilicu€aua- conectalifaza male a faru lor 9i reluali mas!raloa- . Degurubati ce'e 4 Suruburiindicateprin sSgeli9i
trapezoidal - poli
multiplu rea la 3,000 aoumin,Tensiuneamasurab nu trebu- demontaliaparatoaea-1- a cureleiauxiliarede
V) preasbba,dispozilivul ie s5 scad; cu mai mult de 0,4 V fal6 de valoerea antrenare cu profi| trapezoidal
multiplu(poli-V).
de iniindereesledefecl, mesurala anterior. . cretape cureasensulderulare,
l\,larcalicu
Preamulliconsumalori ! lMontaliobaterie
rnaimafe,
eventual
utilizali9i
un . DacS valoalea mdsurald este in alare limitelorno-
coneciati. alternator
maimare, minale, verificali allornatorul 9i regulatorulintr-un

scazui' ( in d e o se b iva r a ) . le nivslulprescris-


Indi ca!i i de si gu rantS
Den s i l a t e a a c i d u l u i Ba le r ia d e sca r ca 6 r incercalibateria. ln cazullucruluila instalaliaelectcEin compartimenl!l
P re ar e d u s a ' motor,in principiu,deconectalicablulde mast G)dela
Scuatcircuitin rcleaua de I Veriicatiinstalatia
electricS. bale e. Atentier Prinaceasla memoriileeleclronice,
conductori. ca de exempludatele din memoratorulde defecliuni
Densitatea acidului Scurtckcuil
intr-unadan I lnlocuili bate.ia. ale motorului se gterg. inainie de deconectarea
intr-ocelulamult celule. batedei,respectati indicaliiledincapitolul,Demontarca
mairedusidecalin 9i moniareabaleri€i".
celelalte
celule'.
r Nu deconectalibateria sau rcgulaiorulde
tensi unei n l i m p c e motorul merge,
Densitateaacidul]iin Pereiele separator r inlocuili bateria.
r Nu demontatialt€rnatorulcu bateria coneciatS.
doue celulelnvecinate neetans, astfelincet apare
r In cazul executSriide suduri electrice
mull mai scazul6 o legiturd conducloare . C u o c hei e tubul aral ung6 c u des c hl dereade 15,
deconectati,in principiu,complet baieda de,a
decel in celelalle intre celule 9i acestea se
d e sca r cS.
reteaua de bord. 'tensionali rola de intindere in sensul indicat de
c elu l e ' , s;geat5.
. Elocali lnlinzatorulcu dornulOPEL KM-6130 -'l-.
')Aceste puncte sunl valabile numaipentru baleriileclasice. . 0elensionalidin nouinlinz6lorul ii scoate!icureaua
(v ez i gi pag. 181).
. Tensionalidin nou intinzdtorul,kageli alara dornul
9i eliberaiidin nou intinzdtorul.
. Detufubali gurubul-3- 9i scoale! intinzAtorul

69
. lvontatibloculsuportpe attemator, apoistrangeli
puternicSurubul.
. lnlroduceli pe susalternatorul cu blocutsuportln
companimentul motor
. Motorulde 1,6l: lngurubali 2 guruburide sus.
. Motorulde 1,8li in$urubaligurubut desus.
. l\,4ontalicablurile(B+) ti (D+) la atternator9i
piulilele.
slrengeli
. Suspendali autovehiculul in faF.
. l\4onla{i cele 3 guruburipentrubtocutsuportSi
stengeli9uruburile tipiulilelecu 35 Nm.
. Conectalifisa cablului la contactorutde p.esiLne a
uleiului.
. ll,lontaliinlinzebrulcureleitrapezoidale cu profil
. Sco3telltiga-3- a conlacloru/ui penlil presiunea
mulliplu
9istr5ngeli ttrrubul intinzetoruJuicu 35Nm. . SlSbilisuportulantic!plu din fata. Pentruaceasta, . Degurubaljpiulila gideconectali
-3- de ta alternator
. Coborafautovehiculul pe sol. deturubali piulila - vezi sageata - ti scoateti c abl ul (B + )
. slSbilipi!ll{a-2'. . Strang€ljguruburll€aiternatorului. 9urubul -1-, . Desprindelide la alternatorfiga-2- a cabtutui(D+).
. Coboraliautovehiculul Pesol Momente d€ strengerei . Coboreliaulovehicululpe sol. . OeSuruba!cele4 guniburi-1- $i scoale!ialtelnatoru|
l\,4otorul
de 1,61-35Nm; pe sus din compartimenlolmolorului.
. Demontaticapacll slpedor al fiolorulli.Pentru . Golillinstalaliade recir€ (vezi pag. 188).
Molorulde 1,8| (grirubulde sus)-20 Nm. Montarea
eceasta,de9urubali bugonul dealirnenlare cu ulei,
capacul- . Montalrsupaoa de aemstre a caderurL(veziDag, . Oe9urubali3 I uruburi9i scoatelicu aientiecapacul . Montarea
degLrrubali 9iscoatel'
2 $uruburi h9urubali are loc in ordine inversedemont6ni.
215). superioral motonilui. Mom€nt€ de strangsre:
la loc bugonul
. I\,4onlali
carcasa ,iltrului
de aer(vezipag.216). . Demontalicarcasafiltruluideaer ivezi ti pag.216). 9uruburi l €al ternal orutuj ....................._.. 20 N m
. Demontali carcasa deaerivezipag
frltrulu 216)
. Suspendali auiovehiculul in tata. ' $urubul $ipi ul i l atl ex i bl oc ul ui ...
..............55 N m
. Demontatifurtunul superior al radiatoruluioe |a
. Demontalisupapade aedsire a carieruiui(vezi .
Tensionali rolade intindere a cureteikap€zoidale chiulasS.
9urubuls uportul ui an1i c up1u ..............._..B0Nm
p a | . 2 1 5) . cu profil multiplu,inkoducelidornul montali
. Demontalisupapa de aefisi€ a carterutui(vezi Motorulpe benzinede 3,2 I
cureaua respeclrnd sensulde rotalie,Detensionali
intnzatorul pag.215).
9i scoalelidornul (vezi$i pag.T81). Domontaroa
. l\4onta!iapdrdtoarea curelei. . Agdlali de mai multe inele de transport ate . oeconectalicabluldemasa
C)delabat€rie.Atenlie:
. Respecland sensulde aularea pneului,monra0 motorului un dispozitiv de .idicale adecvat 9i respectali ind;catile din capitotut
"Demonbrea $i
roaladjn falSdreapta. bsali autovehicutut pe soi, suspendati-|.Indicalie: Penku aceasta,alelierele montereabateriei"-
apoiskAngelir'n cruceguruburile lolilorcu 110Nm. OPELutilizeazi placa de adaptaretVK[/-883-]. . Marcat cu o s5geatedrrecliade flilare pe pneJr,.
Atentier Respectalicti stricteleindicaliiledin SuspendaljautovehicululinfaF 9i demontali roata
capilolul'Demonlarea 9i montarca rolilof. daodreapta.Atentie: R€spectaticushictele indica-
. I\,{ontatiscutulsupe or al moto.ului9i skangeli liile din capilolul,Demontarea9i montarearolitor'_
. Demontali acoperitoa.ea de proteclie pentru
9urubule cu I Nm. cureaua auxiliad de antrenare, hapezoidalS cu
. Coneclali cablulde masdC) la baterie.Atenliei profl mul ti pl u(v ez i9i motorulde 1,6"1,8l ).
Respectat indicatrile din cepitotul 'Demontafea 9i . Oemontaliplanetaradreapid (vezi peg 126).
molltarea baleri€i". . Demontaliarborele Interneoiar dreapla inpreune
c u s uportul(v ez i pag.128).
Motorulpe benzinede 2,2 | . De$urubelitirantulde fug6 dreapta de pe leava de
Demontarea protecliee suspensieiindependentel\,lacPh6rson
. De$Utubalicele 2 piulilen ' Sideconectallc€bludle
. Deconectalicabluldemasa (vezi capilo[il
(B+)91(D+)dela allemator' f )delabaterie.Atentie: "Demontarea9i montareasuspensiei
Respectaliindicalriledin capiiolul ,,Demortarea$i independente").
. Motorulde I ,6 li Deg!.ubali 2 9urvbuidesls montarea bale er". . Demonlatiapdritoareademarorului.
. Marcat cu o sdgealedkeclE de rutarepe pneuri . Dequrubati2Surubud9i deconeclali cablurile(B+)
. lvlgtorulde t,8 l: Deiurubali!n9urubde sus 9i ' 9i (D + )de l a al temator
a l t l l d e j o s. Suspendaliautovehicu lul ln Iald gidemontatircata
. Demontalicu|eauaauxiliarade antrenare,cu profil
din dreapla.Atentie: Respectalicustricteleindica-
. T.ag€liafare in sus altemalorul impfeuna cu blocul . Slebili ffexiblocul-1-din dreapta. Penttu aceasta, trapezoidalmultiplu,poli-V(vezipag. 181).
-liiledin capitolul.DemontareaSimontarearo!itor". de$urubalicele2 gurubui -3- $ipiulila -4-. Atenlie: . De$urubat,2 $urubud 9i scoateli pe sub mas,.5
supon. . Domontalicureauaauxiliardde anlrenare,lrapezo-
Nu sl5biti$uruburjle-2- penhu adaptor allernatoruldin comoarlimentulmotorului.
. oelurubafun gurub$i demonlali bloculsupodde id al i cu profi l mul l i pl(vezi
u gipag.181).
pe allernalor' de ri di c arepS nec e Montar€a
. R rdcatimol orurc u di s poz i trv Ll
flexibloculesleridicatcu cca 3,5 cm. . Montarea decurge in ordine inversa demonterii.
Sfangeli guruburilealtematoruluicu35 Nm.

70
Motorul
Dieselde 1,9| . Oemonta(i inslalalia de evacuare a gazelor ars€ . Degurubali cele 3 piulile de la partea inferioarl
(vezi pag.220). a allematorului 9i scoateli atternatorul pe los
Demorltaroa
. Desurubalj2 slabilio piulitd9i demonlali din compartimentul motorului. Penlru aceasla,
. Deconecta!icebluldemasd(-)detabalerie.Atenlie: a demarorului. lmpingeli cu atenlie in sus canalul cablurilor.
respeclaliIndicatltedin capilotut,Demonrarea
9i
m0ntarea bateriei". t'
. lirotorul21gDT(L)iOemonlalicapac!l sup€flor al . Montarea 6re loc in ordine inverse, shengeti
molorului. Penlr! aceasla, degurubatibusonutoe suruburilealternetoruluicrJ35 Nm.
:l

alimeltarecu utei.de$urLjbat2 guruburi$iscoateli


captcUtInlurubalita loc busonul. Motorul dieselde 3 |
. MotofulZ19DTH:Desprindelicapacutsupenorar Demontarea
moloruluidin cele4 ciipsurjgiscoateti-l_ . Scoatelijoja de uleiiiastupalileava de ghidare.
. Tragetiliga cablului de la carcasa tiitrulur oe . DeSUrubati 4 turubun9i scoatelicapaculsupefio,
c o m b u s l t b(i lv e z t c a p jlo lu l,,p u r ,a r e a /in lo cu ir e a almotorului.
nlrutuidecombustibil',pag. 25). . Oeconeclalicablulde masl G)delabaterie. Atenlie:
. Tragelicu alenlie in sus carcasa fttrulur o€ Resp€ctaliindicaliiie din capitolul
"Demontarea 9i
combustibildin Crash-BoxSi punelio deopade. . De9urubalicel€2 turubu -1- d€ la padeade sus monlareabateriei.
. Despindelicabtutde pe Crash-Box. a alternatorului.
Indicalie:La molorulZlgDT{L) . Demontali bateda9i suportul acesteia (vezipag.63).
. Desclrdel|caoacul de vrzitaredin cutla de apd, alternaloruleste
frxatsusnumaicuun9urub. . SEbilicolierele ti demonta! furtunuldelegaturS dintre
degurubati3 piulile,demontatiranforsareade tabti . Scoal€lipe sus alternatorul
din compadimentul turbosufl anta9iFavade supraalimenlare inferioarE.
9iscoaleliCrash-Box. . Deconectalifisa cablului -1- de la contactorul . Demonlalivasulde expansiuneal inslalatieide
Montarea presiuniiuleiului. recire astfelr demontalifudunurileradiatorulLli
Indicalildesiguranti . lv'lontarea are locin ordin€invercademonterii. . Degurubati 2 piulile9i desprindelicablurile(B+)9i scoateli figa traductoruluide temperat!ri,
La suspendaaea aulovehlcululuiexjstd perlcol de Momentgde strangere (D+)de la altemator. d€sprindeli vasuide expansiune
guruburile alternatorului ......-..-....-....-.... 60 Nm . Deturubafi gurubul inferior -2- pentru canalul Sjinchideti-l:
accidenlare!Respectati indicaliile din capilotul . D€9utubali piulila demontali teava de rackedin
Piulila pentruclemaalternatorului (M6) ......5 Nm cablurilor ti
,Suspendarea autovehiculului". soporl.Dsmonta!i suportul.
Piulilapentruclemaalternalorului (N48)... 10Nn . Coboraliautovehiculul pe sol.
PiulilelepentruCrash-Box-ul . Demonlaticapacolsuperioral motorului.Pentru . Demontali scr.itul de prolec{ie termid al
. Suspendaliautomobilulin faF. f illr ului
d€ co m b u s t i b. .i.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. 5
. .N m aceasta,delurubali3 guruburigitragelicuatenlie turbosuflantei. inainte de aceasta, desprindeli
. D€monlali
scutulinfe or al motorului(vezipag.249). capaculin sus, cabluriled€ la cutiade viteze9idali-ledeoparte.
. Demontali
cureauaauxiliar: de antrenare,cu profil
Motorul diesel de 2,0/2,2 | . De9ufl.ibalicele2 turuburide sus pentrucanalul . Marcalicu o sagea6drreclra de tularepe pneurl
D€montarea cablurilor. Suspenda li autovehic! lulin faF Sidemontati roata
. Deconectalicablu
ldemasdG)delabaterie. Atenli€: . Demontali lurlunulde aspiratieaerPentruaceasta, dindreapta.Atenll6:Respeclalicu stricteleindica-
Respectaliindicaliile
din capitolul,Oemontarea
9i lragelifi9airaductorului de mdsuratmasade aer liile din capilolul 9i montarearctilor'.
aspi€1.slabili2colere9iscoateliturtunulim preuna . Demontali "Demontarea
monta@a bsteaiei, scr.itulinferioral mototului(\,€zipag.249).
cu kaductorul si furlunulde ventilarea
Indicallid6 siguranlA . Demonlaliinstelaliade evecuarca gazelorarse
La suspendar€a exjstdpeaicolde
aulovehicululiri luezipag.22o).
accidonlare!Respeclaliindicaliiledin capitolul . Degurubali 2 9urubo.i9i 2 piulile,scoatetitablade
autovehiculului". prctecliea catalizatorului.
,Suspendarca
. Deturubend2 piulile,scoateliscutulde proteclie
. Sosp€ndatj
automobilulin
fa!5. lermicEa catalizatorului.
( . Demontalicureauapoli-V(vezipag.181).
. De9urubali 2 guruburi Siscoate{i
ZZe\\s inlinzetorulcurelei.
Atenlie: Rabaleliinlinzalorulastfelincal inscriplia
'TOP" sa fie orienlalain sus. Altfel,intinzatorul

**@2
trebuiedezaerat.
. Demontalirola de spfijina cureleipoli-Vastfel:
@
. oegurubali$u-ubul'nlerior atattehatorulu i -j - s:D ^<J cl scoate!icep6cel!1,d6gurubaligurubul9i trageli
efarerola.
. Coboreliautomobilul pe sot.
. otorulZl9DT(L):Demontali fittruIde combustibil . Demontaliplanetara dindreapla(vezipag.126).
(vezipa!. 25).
. Moto.ulZ1gDTH:Oeguruba$2 guruburipentru
. Desfacelifudunul radiatoruluide susdinsuport. . De$urubati 2 piulile9i desfacelicablurile(B+) 9i
a Deguruba!piuliF -2- de la partea superioaraa (D+)de la alternalor.
.
suportul
cabluilorallematorului9idesprjndeticabludle. Cu ajolorulhexagonului tumat-1- rotilicu o cheie
altematorului
Siscoate!suporlul
fudunului €dialorului. . Oesprindelicablurilealternatoruluidin supon,
. Deturubali 2 piulileSidesprindeli cabtuile(B+)9i fixedispozitivulde
intindere alcureleipoliVin sens
anliorar- sdgeala-, slibili cureauati scoateli-o . S{spenda!iaulomobilul. degurubaligurubulde jos 9i scoatelisuportul.
(D+)de laaiternator. . DeSurubali3 9urubu.i9i scoatetiscutuI de proteclie
(veziqipag.181).
lermicaa direcliei.

73
--

r Demonla!
canalllpenku cablurilealternalorului
9i Demontarea gi montarea . Deguruba(icele2 turuburi cu paulilapentrucanalul Montarea
ti dali-ldeoparle.
demamruiui posteriorde vontilalie/aperSloareade prolecliede
de tensiune/
regulatorului pe parleadin spate a alternatorului.
. Deguruball cele2 furuburiale allemalorului.
inlocuireaperiilorde cArbune . Despdndeli cu atenlie piesa inlermediara a
. Rabatep a ternaEtorul panece tuliaeste orientala
Demontarea canaluluide ventilalie.
sprecaseta devrleze,Scoatelialte.nalorullateaal
dincompanimenlul molorului. . Demonlalaalternatorul(ve2i capilolele corespun-
. Degu.ubali3 9uruburi 9i scoateli regulatoruldin
zatoare)-
Montarca alternatot
. MonlaEa arelocinodine inversA, Vedficar€acArbunilo.
lUomente deslranger€ . lnlocuili cdrbunii regulaloruluide tensilne cand
g L r r u b uarlle
lte .n a to r u..lu.............
i .. ... 2 8 Nm lungimeaajunge la 5 mm sau mai pulin, respectiv
p oeli-
g u r u b l l r o le id e sp r ijin a cllr e V......
a 5 0 Nm canddiforenlade lungimedintreeidepdtesle 1 mm.
gurubuile inlinz6torului cureleipoli-V. . . . . . 25 Nm Pentrueceasta,trebuiedezlipiteconexiunilede lil .
9urubLrrile scul!luilennic
2 1 Nm . Verifcali uzure inelelor colectoare, dac; esle cazul
a 1 l u r b o su | Ia.................................
n te . IntroduceticArbuni -A- 9i arcui -B- noiin suportul
strunjif]efin iilustruili-le(lucrarede atelierservice). p€dilor-C-9i lipiticonexiu
. Respedend sensulde rularea pneului,montali nile.
lrsali aulovehicululpe sol. . Cudlali supGfetele de conlact ti verifcali . Pentruca la lipireaperiitor de c66unenoicosilorul
matedinIalSdreapla,
crucegunrburile
apoislrang€liin roljlorcu'110Nm. prelensionarea arcLrilor cdrbunilo( dace esle sanupoataurcaln cablullilat,
apucali-lcuunclegle
Atenlie:Respeclelicu slrictele indicaliile din
cazul,reglali. patent.Atenlie:Prinurcarea cositorului,
cablullitat
Simontarearotilor".
capilolul,Demonlarea devinerigidii pedil€devininutilizabile.
. I\4ontaliregulatorulde tensiune Si slrangeli
deuleiinteavade ghidarc.
. Inlrcducelijoja 9uflJbuaile.
nivellrlichidululde dcire 9i, dac6 este
. V€rilical . Dupamonlareanoilorperiid6 cdrbune,verificali
caarl.complelalr. dacdacestea gliseazdugorin suportulperiilor.
. Degurubali gurubul-2- 9i 2 piulile-1- de la partea . Monlalicapaculdeproteclie pe alternaior
din spale e allematorului 9i scoatelicapaculde . lngurubalipiulilele.
protec$e. . Montalialterdetorul
(vezicapilolulcorespunzitor).

Diagnozadefecliuniloralternatorului
Defectiunea R €medi ul

B{">
Lampade conlrolalncdrcdrii Bateriaeste goal5. r incdrcatibateia.
nuse aprinde
candesle Cablul de legat!rl Ia balerie . Verilicali
contactul
cabluluis: fie
conectaEaprinderea. este slab sau corodat, perfect,sMngetipiulita.
Lampade conlrola incdrcdrii . inlocuililampa.

. Degurubali
-4- din altemalor,
,@
-3-9iscoaleliregulatorul
cele3 $urrJburi
-5- carbuniiperiilorcolectoare,
Regulalorulde tensiunedefect

intrerupercin circuituldinhe

9i l ampade c onl rol .


Carbuniinu vin in alingerecu
r Verificali
regulatorul;
inlocuili-1.
r Cautalicuoh|11ek!l
alternaior,conlaclorulaprinderii electrica.
lnlocr.ii!i
cablule.
gllsarea
r Venlicali
daci e cazul

dupeschema
oup6caz,reparalisau

9ilungimea carbunilor
A -..nr^ rla
^r^ta.lia inelelecolectoale. Verilicalj
len6luneaarcuilot
Cablulde legdturdla aiternalor r Verilica$contaclelecabluluisefie
Motorul diesel de 3 | esle slab sau corodat. pedecte.
Lampade conlrola incercerii Cureauapoli-Vslaba, r Veificalicureaua. verifrcali
(vezicapitolr.il
. Demonlaliaft€malorul corespunzSloo. nu se stingela cre9lerea palineaz6. intinzatorult
dupecaz,tensionati
. Prindelialternalorul
inlr-omenghane. luratiei. cureaua.
Pedilede c5rbuneale . V€rifcaliaspectul inlocuili-i
cerbunilor,
. Degurubali3 gurubugidemontati scutultemical regulatoruluide t€nsiure uzate, dac6estecazul.
altemalorului. Cablajuldefectsauslab. r Verificalic€blajulgi,
daceestecazui,
. Desprindelicu atenliecanalulanteiordeventilalie repunelliln starede funclionare.
de alternatot

74
9i montarea
Demontarea Montarea
Motoruldieselde 1,9 | .Inhoduceti pe sus demaaorul
demarorului Oemontarea
in compartilnentul
motorului.
Penlru pornkea moloarelo.cu ardee irtemeest6 . DeconectalicabluldemasA
necesarunmolorelectic,demarorul Penkucariotorul C)delabaterie.Atenlie:. Motorul Z'1gDTH:Tngurubali jos bollul vertical
trebuie panj
sa'lacceleteze
Respectaliindicatiiledin capitolul 9i
s, poati pomi,demarorul bate ei". "Demontarea
monlarea . Montali suportulcabludlor.stangeti bine cele
ta turalia miniml de 300rot/min-Aceesta
seiitampta
numai daca denarorLl frinclio.eaze reoro$abrl,
rar . lMotorulZlgOT(L):Oemontali capaculsupedoral 2 guruburialedemaro.ului.
baleriaeste incdtcati suficient' Pentruaceasta,degurubatibugonulde . ln conljnuaremonlajulale loc in odine invers,
motorului.
umplerecu llei, alte2 turubudli scoatelicapacut_ delnonlirii.
Deoarecepenlru pornifeestenecesado inlensilate inSurubalilalocbusonul de ulei.
mare de curefl, in cedrulintreljnei teblie avut . MotorulZlgOTH:Dupesuspendarea autovehcu-
in vedere ca bgefu€ cablufllorse fe pedectd . Motorul21gDTH:Desprindeti capaculsuperioral lului,strangelibine
boltulverlicalal demarorutui
Conlaclele corodale trebuiecunt(ale9i unse cu motorului
din4 clipsuri9i scoaleti-I.
vaselin, de prctecliea polilor' Motoruldieselde2,0/2,2|
lndicatie: in funclie de tipul aulovehiculului
se Indicallidesigurante Demontarea
monte;za demaroaredife te La suspendareaautovehicu[iluiexistd pericol . Oeconeclalicablu ldemasdC)dela baterie.Atenlie:
. Deturubalicele2 piulile-1-9i deconectali
cablurile de moartel Respectaliindicaliiledin capitolul
de la demaror, Respectaliindacaliiledin capilotul,,Demonta€aSi
de1,6/1,8
MotorulPebenzinA | "Suspendarea autovehiculului", montareabaleriei'.
. oe$uft,balicele 2 turuburi- vezi sigeata - 9l . DeSurubati superior aldemaroflrlui.
Oemontarea
pe jos din compartimenlul SU.ubul
At€ntie: scoaleli demarorr.il . Suspendati autovehiculul in fate.
. Deconeddlrcabluloemas6(_)delabalerie
drncaprlorul
0emontarea motorului.At6nli€:Al dorlea$urubnu se vedein . Demonlati
Respecla!iindrcallle 5l
figure. scutulinferiorai motorului. Indlcaliid6 siguranli
montareabaleriei'' La suspendareaautovehiculului existe pericol

lndicalii de siguran,t
Montarea
.Monlalidemarorul,strangetigoruburile
de fixare pe
/1 =V,\1\ tK .:, de moad€l Resp€ctaliindicatiiledin capitolul
,Suspendarea autovehiculului".
exsti
autoveh'culuhi pelco oe bloccu25 Nm.
La suspenoarea
. Suspendali autovehicuhl in faF.
acciden|arel Respectaliindlcaliiled:1 capilolul . conecla!cablu le la contactele
demarorulL
,Suspsndaaea autovehiculolui' . D€montaliscutulinferior (vezipag.249).
al motorului
. Montalisuportulgalerieide admisie.Strangeli
. Demontaliinstalaliade evacuae a gazelorarse
in fal'' 9urubuile. (vezipag.220).
. Suspendali automobilul Momentede 6uengere:
gurubul de la galeria
deadmisie..-..-......
20 Nm . Deturubali2 guruburi,sldbilio piulilet scoaleti
$urubul dinbloculmolorului 35 Nm
...........-...... tablade protecliea demarorului.
. ln contrnuare locin o.dineinversa,
montajJlare

Motorulpe benzine
de 3,2| . Desurubalicele 2 piulile -2- ii desprindelicablurile
Demontarea de la borneledemarorului.
. Demonlali (vezipag.69).
alternetorul . Desunibali piulita 9i deconeciali cablul de masd
. Degurubalicele 2 piulileSideconeclalicablurile
de -3-.
la borneledemarorului. . SlSbili cele 2 piulile ,1- 9i demontali suportul
. Desurubalicele 2 guruburi pe
Siscoalelidemarorul cablurilor.
josdincompariimentul motorului. . Motorul Z1gDTH: Degurubati bollul ve(ical al
Montar€a demarorului.
. Montareaare loc in ordine inversa fal6 de . C oboreti autovehi c ulpe
ul s ol .
demontare.
Strangelicu40 Nm guruburile
defixare . Oemontati vasul de expansiune al sistemului de
pe bloc.
aledemarorului
'1' penlrusondaLafibda rdcire ii dali-l deoparte.
. Destaceliconexiunea
_ . Motorul ZlgOTH: Demontali cele 2 furtunuri ale
. Desurubati2 tu rubun vezis:geata- 9idemonlatl .scoateti fi9a contactorului-traductor pentru
radietorul!i.
suporlulgaledeide admisie'2'cabluldemas6. presiuoea uleiului.
. Motorul Z1gDTH: Eliberali fasciculul de cabluri . Delurubalicele 3 Sur!burifidemontati canalul
-2-
Penlru dernarorgi alternator. penhucablurile alternatorului.
'. DeSUrubalicele 2 Surubui -vezisegeata-, scoat€ti . SBbili gurubul de sus,degurubaticompletSUrubul
suportul cablurilor Si apoi delnarorul pe sus din d€ jos !i scoatelisuporiulgalerieide evacuarea
compartimenlulmotorului gazelorarse.

76
Verificareacontactoruluimagnetic
al demarorului(releulde pornire) Diagnozadefectelordemarorului
ln cazuldefac6riiconlactorului magnetic(releutde Def€cliunea Cauza
pornir€),pinionuldemarorulu: Remediul
nu mai este tmpins
cdlrecoroana dinlatda volantului.
DinaceaslScauzJ
demarorul numaipoaterolimotorul. aclionateacontactoruluide Dernarorulpomettedupe . intSturalilntr€rupeflteintocuiljpiesete
ap.lnoere/pornlre. luntaaeaclemelor30 9iSoi alunci defecle,
Vorificarea in starsmontata ceblul50 de la contactorulde
. Premisa verificai: bateiacompletincircaie_ ap ndere/pornireeste lntrerupt
. Deconectali aprinderea. sau rcleulde pomhe esle defecl.
. Scoateti culiadinvilezd,aducand levaetutschimba- Cablul sau contactutta masd esle . Verificrlicablulbaterieigiconexiunile_
toruluide vitezein poziliade mersin goli la cutia
ifitrerupt.Bat€ a este descErcata. Masuralitensjuneabateriei$i, dace e
de vilezeautomala sebclorulin poziliaP
cazut,lnc6rcet-o.
. Suspendallautomobilul. lnsufrcieotaintensitatea curentului I Curelaf potiibateriei$i ctemete
. Motorul diesel: Demontaliscutul infedor de din cauza conexiunilorslabe sau cablurilot Realizaticon tacle electdce
protectie a motorului (vezipag.249). oxidale, sigureInlre baterie,demaror si masa.
. Pentniverificere conectaliun cablu auxilaf,de Nicio tensiunela clema 50 r Cablulintrenipt,contactorulde
exemplu uncablupentruajuta€a (eteclromagnetuldecuplare). aprindere/pomiredefect.
slaftului,la
clema
50a releuluide pornk€(uncablusubtirecareduce oenarorur se invarrilte
Iacontaclulgen6ral). preai ncet9i nureus e$tes 6

i*'it+l***g****','*l'*l'll;
.,,r6nr i ^.,,r^i . nt
__._......--..-.J di n c auz a r C urdl al i bornelbal
e e ei , c l emete
. CelSlalt cap5ial cablului ating€ti-l
scurt de clema conextuni'orslabe sau oxdate. gjconexiunilela demaror,strangeti
30 (cablugroscareducela batede). conextunr|e.
. Acumpinionular lrebuise fie aruncatinainte.lar Periilede carbunenu calcg I Verific€tiperiitede carbune,cLJratati_
pe colector,se inlepen€sc.in
Ifrili:in*l*lxnr"#
fii":".;:'xl: demarorulsa se invarteascA,
eleckomag
Verificarea
Oacdnu, inlocuili
netulde cuplare(releuld€pomire).
in starodsmontata
ghidaj€telor,sunt uzate,rupte,
unse sau mutdare.
le, respectivlnlocuiii-te.Verilicati
ghidajele.

iiezanat'tinPozle. Distanla inke pedile


insuficientii r lnlocuiliperiilsde cerbune$i curetaf
inEnor . Premised€ incercare:
o baterieauto, de cirbuneSicolector, ghidajele
Prezonul acestora_
. l'n9!ruba! . Demontalldemarorul(vezicapitolut
respectiv).
Posol Coleclorcu santurisau ars9i r lnlocuilidemarorul.
Coborrlrautomobilul mudat
$l srangelFr . Cuuncabludeajutare
desuseldemarcrulul a slanului,
coneclali
carcasa
ivonlau$ullrbu la polulminusG)al batedei.
demaronilr.ii Tensiune preamic6la clema50 r Verilicali
contactorul
de aprindere
sau
(maipulinde 10V). releuldepornite.
prezonur
svaneelr de . Conectaliunaldoileacablud6 aiularea starlutuita
. l,f"ll, tt*n*t' 'J poiulplus(+)albateriei. Buc$ele
bgeruzale. r Vorificati
buca€le lager9i,daceeste
cul|0Nm
ios cazul,inlocuili-le.
cablul . Atingeliscurt calilaltcapetal celuide-aldoitea
denarorcele2 c€blurr$
;onectafila cabluauxiliardeclema50a conlacloruluimagnelic Releulde pomirc defect.
masa (releude pomire). 0emarcrulcupleaze pinionutur
Srtrage. Antrenarea defecte.
penlrugaleriadeevaclare cu molorulnuserol€slesause pinio"ulmurdar
. SfrngelisLrporlll . Acumpinionular trebuise tie aruncatinainte,iar
rolestenumarcu hoourj_ r CureFfpinionul.
demarcrulsA se inva(easca.Dac: nu, inlocuili Coroanavolantului
defecta_ r lnlocuilicoroana.
locif ordrnernvorse
. ililt,u* t-n "" '
electroma9n€tulde cuplare(eleulde pornke). A nrrgnarea
pi nionJ l ui
nu i t A nl renaeapi ni orul !i s aufrl erut rl nl oc url i de,naroruL
demonl'nl' aruncainainte. cu pas mare murdare,respectiv
deteriorate.
Electromagnelulde clplare (releul .lnlocuilireleulde pornire

il'."t*u;roln***";;3t** de pornire)defect. (electromagnetulde cuplare).


Arculde readucereslab sau rupt. r lnbcuilireleulde pornire
(€lectromagnetul
de cuplare).
s:t:mr'L"r'Ii*1li;'J;
lii,j;l'i"if uemarorutcontinuasa se

conlacta tost lisala liber5.


Releul pomire(eleckomagnetulde . tnkerupeliimediataprjnderea,inlocuth
rcteascaqi dup6 ce cheia de cuplare)agal6, nu decupleaza. rel€uld€ pomire.
64 Ntn Contactorul
centralde aprindere/ . Deconectaliimediatceblul de la
pomirenu sedeconecleaze. bat€rie,inlocuilicontactorulcentralde
ePindere/pornire.
Montarea . Demontali lamelele (vezi capitolul ,,inlocuiea

degtergerea geamurilor
Instalafia lameleide cauciuc').

lamelelor
inlocuirea decauciuc

Indicalildesigunnl,i
La delnL€linol6 9i€para$6ale instalali€i
'ucr,il6 geamudlorexiste
degteryerea pedcolulde rEnirca
meinilor/nerifemrspotfil€lezale
degetedacdsunl
introd!s6in mecanism€16 d6glerge@a geamurilor,
lnainlea esleobligaloe scoele@a
odclreireparalii
cheiid€conlecl. . Introduceti liber o noud lameE de cauciuc, fdri
ginelede suslinere,in clemele de ios ale suportului
lamelei S16rgatorului.
Alenlie: Cendbmelelelteqrtoarelorvibreazd,de . Inkoduceliambelegine in primulcanal din c€uciucul
lamelelede cauciuc . Luneta: Rabat€tiin sus bralul ilergatorului.
regul;fluajunges6 freinlocuite . Rabataiiin sus bralul gtergdtorulli,introdlceli
lamelei, asttelincet degajerilesd fie orienlatesprc
sau lam€lelecomplele, trcbuieverificat,
suplirnenlar Odentalilamelaperpendicular
pe bral. Apdsali intedor $l sa se fxeze in ciocl./dle de cauciuc ale dispozitivulspecialHAZET4851n 9i fixali-lcu
respectiv lamelelor
reglalunghiul lamelacompleta
in sensulsdgelii9i desprind€li-o canaluluj.Atenlie: 9inele sunl pulinindoite.Orienlali- 9urubul-3-.
dinsuportul-1-. le astfelincetia mijlocsd se indepdrlezedecaucjuc. . Rabalali la loc cu atenlie bralul itergalorului.
Demonlarea Atenlis: in come4sunt oferiteatat hmele compror . L,ngeliparteade lixarea cauciuculuilameleicu solulie Dispozitivul HMET4851-1trebuiesa se asezecu
in susbral!lltergitorului.
. Rabateli asamblate (suport+ lamele),cat9i numailamelele
din de sdpun 9iap:, ca sA alunecemaibinein supod. 3 punctepepaftriz.Daceestecazul,sldbiliturubul
cauciuc.Dac: seinlocuietlenurnaicaucirJcr/|,
trebuie . Skangeli impreunE ambele 9ine 9i caucirJculcu de fxa.e -3-, orientalidispozitjvul
$i strangelidin
avutgriji ca supodulsSnuie lndoit. un clegte patent 9i introduceli-leln clema de sus nouturubul.
a suportului,astfelinc€l ambele ciocuri ale clemei . Citili unghiulde a$ezarepe scaladispozilivului9i
se jnte in degajarib din cauciucul lamelei - vezi comparalilcu valoareanominala:
s6geata. - in fala toferului - 11'
@ti r Parbriz: impingeli lamela asamblald peste bElul
$lergaloruluiastfel incit neNura acesteia sa intre
Reglare
r'n supo.lul din capdtul btatului 9i llxali-o cu clema
- in fatainsolitorului - 10o

€lastice din lable de arc. . Ridicalibralul $tergetoflilurde pe parbrizii cu


. Luneti: impingeli lamela asamblate pesle btalulcheialixd -1- cu deschiderea SW 24, dupdcum
se vedein fguri, rotilipulin.Pentrueceasta,lineli
Slergabrului astfel lncat nervura acesteia sa intre
cont.acu un clegtepatontde bralulgtergStorului
in suportuldin capdlulbralului, panA se fixeaze.
-2- la articulalie,astfelincat articulaliasd nu fie
. Rabalali la loc bralul gtergebrului. Aveii grijd ca
. Palbrizul. Onerrat lamela pemend'culat pe afecbte.
lamela de cauciuc sa ederc peste tol la parbriz;
Ao,sa! clemadin labl6 de arc
b€',r,Ste€rtotulLr. . Verificatidin nou unghiulde alezare Si, dupS
dace esle cazul,indoili cu alentie supodul.
- srigeal.A - tr d€spnndelilemelacompletade . La capatulinchisal lameleide cauciuc,strangeli caz, corectali-|,pAne ce scala indice valoarea
b€{ulgte0etorlrlui,
kagend-o in jos - sageala8. ambeletinedemelalcuunclegtepatentSiscoateli- Verificarea/reglareaunghiului de nominale.
l€ latelaldin clemade sus a suportului.
La sfergit,
tragelicompletafarelamelade cauciuc,impfeune agezarea lamelelor gtergetoarelor . Apoi demontalidispozitivul,monlali-ldin noJ 9i
cu gineledincelelalte
clemealesuportului- fixali-|.VerrficaliincS
o datSunghiulde a9ezareS'
Unghiulde atezareal lamelelorlrebuiereglatcAnd
lameleleinfunclionare (sce(aiesaul.peie).
vibreaze dacaestecazul,corectali-|.
Indicatie:gtergStorul
luneteiestedir p{aslic
ti nu
poatefi reglal.
Sculespecial€necesare:
I Dispozitivde reglare a SlergatoarelorHAZET
4851-1.

. Aducelibralelest€rgetoarelor ?n repaus.Pentru
_ aceasta,udalipa.brizulcu ap5,ldsaliitergdtoerele
sa funcl:onezescurttiFrpti ir trerupeli funcl'onarea
din inlrerupator.

80 81
-1;i,!.

Demontarea gi montareaduzelor ,",iiy.


GTS(cu spate,,fluid")
Luneta/Modelul Demontarea9i montareabratului Demontareagi montarea
de stropit Demontarea gtergatorului gtergitoruluide
electromotorului
Parbrizul . Deturubali anlenade acoperii din soclu.
Pa(btizul
parbriz
Demontarea Demontarea
Demontarea
. Demontatigrila
de vant(vezipag.245). . Udaf parbrizulcu aP5. . Ldsa!ieleckomolorul9lergl loarelors6 funclioneze
. Dezasigucti9i scoatelili9ele pentruincSlzirea . L;sali gtergitoarele s5 funclioneze scurt timp, scurl timp. apoioprili-ldin aomutatorulde la volan.
duzelorIndicali€:Duzadindreaptaare2 fi9e. apoi oprili-le din comutaiorul de la volan. Astfel, Astf,"l,eleckomoloru se va opri la capSlulcurser.
9te€dtoruls ev a opi l a c apdtul c urs ei . . Deconectaticablulde maseG)de la bale e.Atenlie:
. Marcl! poz'liade repausa lamelej9lergalorulijipe Respeclaliindicaliiledin capilolul "Demonlareatl
pabdz cu bandead€zivd.Pentruaceasta,lipi$ o ftiiie montareabateriei".
de bandSadezlvi pe patJriz directlangalamela. . Demonlali bralele 9leeetoarelor (vezi capitolul
. Deschidelicapota motorului.
. Demontaligrilade vanl (vezi pag. 245).

. Cu o pan6 de plaslic,de exemplu HAZET 1965-20,


scoale{iduza din soclulantenei.
. Scoateliduza Si tragelide pe tlu{furtunul.
lvlontarea
. Montarea are loc io oadine inversr. Irebuie avut
grijAca anelulO -2- sE stea corcct in locajul indicat
de sageafr.
. Dezasigurali d uza de skopit de pe spatelegrileide . Verificalifunctionareaduzei.
v a n lt i s c o a l e l i- o .
. Tragelifurtunurile-2- de pe tluturileduzei- segeli.
Luneta/CARAVAN . InlroduceliSurubelnila-1- in fanta de pe bralul
Oemontarsa 9t€rgrlorului9i ridicalicepacelul-2-. . Oemontail elechomotorulimpreund cu bieletele
. I\,{onlajuiare loc in ordine invers6. Verilicali . Sldbili cu eprcximetiv 2 rotalii piulila d€ pe axul - v ez i s agel i .
funclionareaduzelor gleruelorului.
. Dezasigu.aliSi trageliafard fiSaelectrcmotorului.
Reglarea . Rabaleli pulin in sus b.alul -3- ti prin misceri
. Scoaleli electromoloruI impreuna cu bieletele,
!toare i ncoa c ei i i nc ol o s l A bi l i -l depe c onul ax ul ui .
Indicalie: Se poate utiliza9i un exiGclor adecvat, . Degunibali29urubu 9io piuliF -1-, in acela$itimp
de exempluHAZET 1966-05. marcali poziliamaniveleipe eleclromotor
. Deturlbali complet piulila9i scoaieli bralul. . Demonlalielectromolorulde la bielete.
Montaroa
. Aiezali bralul $lerg6torului pe conul axului Si Atentie: inainte de monta€, veriiicali dace
orientali-ldupa marcajulcu banda adeziva. eleclrornolorulse g6se$tein pozilia la capelde curca
Pentru aceasta cuplali provizoriu figa ii conectali
. Direcliade skopit a duzelordin faF poatefi reghta . ingurubalipiulila de lixarc 9i slr6ngelj-opolrivitde
cabl,rl de mas;i la bateae.lSsalr motorul sa mearge
cu un dom sDeclal.de exemolLrHAZET 4850-J. . Cu o panddeplaslic, lare. Presalicepecelul.
deexempluHAZET1965"20, c a s a r6man;
s c urlti mpti apoj opri l i -l di nc omutator,
Inkoduceti dornul in duza 9i tatonali locul de scoat€liduzadinoiliciu{acoperigului
vehiculului. . S tropi !pabri z ul c uap5. oprit Ia capelulcurser.
i n c d e n l Sa j e i u l u ip e p a r b z.
. Scoalelicugrijaduzadinorifrciu,
lragetide pe gtut . Ldsali gtergitoarele si funclioneze scud timp 9i . Monlajulare loc in ordineinversi.
garnitura
furtunul-1-$i scoateli -2-. oprili-ledin cohutator. Verilicalipozitia bralelor9i,
Atonlie: Respeclali pozilia coreclS de monlaj a
Luneta/SIGNUM daca este cazul,coreclali-o.
Monlarea bieletelor.in pozilia la capal de cursa bele(ele ti
manivelatrebuiesd tie paralele.
r a S I G NUMd u zad e slr o p ir ea lu n e le ie sle . l ontareaare loc in ordine inversS.Verilicati
I n d i c a f i eL Luneta
amplasatain lampa suplimenlar6de semnalizarea funclionareaduzei. . Verifrcalireglajulbtalelorltergebarelor
Demonlarea9i monta.eabraluluiglergitoruluilunelei
f r a n 5 i i( v e z i p a g .9 4 ) .
are loc. in pincipiu, ce la gtergitorul parbdzului-
ApasalicApdcelul9i ixati-|.

82 83
gi montarea
Demontarea Demontarea Si montareaPomPei/
. Monlarcaale locin ordineinverse
gtergetorului
electromotorului rezervoruluide spalarea
parbrizului . Respedand sensulderularea pneuluimontaliroala
lunetei pe sol apoi
din fald dreapta,Eseli autovehiculul
CARAVAN/SIGNUM Demontarea drengeliincrucegLlruburile
rolilorcu110Nm
. l\,larcaticu o sageatSdirecta de rulare pe pneuti. capilol!l
Demontaraa Atenlie:Respeclalicuslricteleindicaliiledin
Suspendatiautovehicululin fata 9i demontali roala gi montarcarolilor".
. Lesalieleclromotorulttergdtoarelors; lunclioneze din dreepta.Atentiei Respectalicu stricteleindlca-
,,Oemontarea
scurttirnp,apoi oprili-ldin comutatorulde lavolan. liile din capitolul,,Demontarea9i monlarea roiilot .
Astfel.electrorrolorulseva opi .a cap6tulcursei.
. Demontalicontraadpast3ngi (vezi pag. 250).
. Deconeclalicablulde masaC)de labaterie.Atenii€:
Resoeclalindicalirledi,1 capitotul 'Demonlarea 9i
monlar8abaledei.
. Oemontali bralul glergitorului (vezi capitolul
o
. Demontalicapitonal'ulhayonulLri(vezi pag. 256). . Deiurubali 3 piulite- sege!l-, desprindelirezervorul
2 -1- ti scoateli-lafar5.
I

Diagnozadefectelorlamelelorde cauciucale9!9!9e!eel9l!!
Aspectultt€rgerii Cauza Remediul

. Scoateliin sus pompa din suportul din rezervot llluchia de Stetgerefranju.ale r lnlocuili cauciucullamelei
cauciucul ruPtsau uzat
. Deconectalide la pompa de spalare -2- turtunurile
-1- tiliga de alimentatecu curent Colectalilichidul
de spelare cere se scurge. Cauciuculin€rit supraiata cu r lnlocuili c€uciucullamelei'
. Oeconectali fr9a _3- a senzorului peotru nivelul ruPturi
tichidului de spahre. Scoateli senzorul din
. De z a s i g u r a l i 9 i s c o a te
fi9lia- 1 - .
campul de gterge.ese adund 9i o solulie degresanE penltu ulei
. Desurubali3 Suruburi- vezi sJgeli - 9i scoaieli cu . ln functie de echipare, demontali de pe rezervor iflediat suifor;a de picetun. vaselindgisilicon
alenlieeleckomotoruldln ghidajul de pe hayon- pompa 4- pentru instalaliade spalare a farurilor.
Penhu aceasla, scoateli fi9a 9i furlunul de la
di n l oca9.
p o m p :. S coatel i P ompa Lamela Slergeintr-o parte . v'u'nd11! lamele
nouSr.'
lvlontalior'ucd de cauciuc
Erc uE lqvview
r l e c r r o ml o r uI i n p o ziliala ca p 5 ld ecu ' sa
. A ou c e l e
bine in cealaltaprosl, "nuse mai
unilateral,
. M o n r a , J l a rleo c i r o r d rn ein ve r si d e m o n l:r ii. vibreaze. balanseaz:.

. Ve ficalireglajulbratuluiSterg6tor!lui. B.atulglergato.ului
resucit. cu pruden!,bralul
. indreptali
lamelasti strambpe Parbnz, pandce se oblinepozilia
Sbrgelorului,
co€cte(vezi,Reglarea de
unghiului
gtergetoarelor")
ageza€a lamelelor

Suprafelene9terse.
clemelesuportului.
Lamelanu maislduniiorm . inlocuili lamel€]e.Acest defect apate
pe parbriz,inirucat9inelesau la montarca gae$ttda unei lamele de
. Dezasiglraticlemadesuslinere-1- 9i kagetiinsus
tablelesuportuluisuntindoite schimb.
-vezi sageata- tlululde umplereal rezeruorulur.
. Oemontalibara paragoc(vezipag.246-247). exercitat,de bralr.rl
Presiunea r lJngeli ugor cu ulei articulaliilebralultii
estePreamica.
Stergetorului sau montali un bral nou.

84
Monta@a

de iluminatpdni la 08/2005
Instalalia . Introduceliunbsc nou in soclu.
. Inkoducelisoclul impreuna c! becul ifl far, astfel
incal gfftur e de ghidare ale soclului sa nte in
Tabelullimpilor Inlocuireabecurilorincandescente degaj5riledin faL

alefarurilor . Rotili soclulin sens orar$i ilxali-|.

ln funclie de model Fi echipare,sunt utilizatediferite . Presali la loc capacul de protectie pe spalele


farurigi becud,limpicu halogeni9i xenon. farului.

At€nll€: Lernpilecu halog€nsunt sub presiunegipot


Faza mare
exploda.De aceea,lainlocui.ealor purtalioche a ri de
proteclie9i minuli. Demontarea
. La parlea din spate a farului, apesa$ limba Sl
Indicaiio: ln funclie de model, deschiderile de
scoaleli €pacul de protecliede deasupra lampilor
vizilare ale faru lor sunl greu sau deloc accesibile-
ioterioare.
ln acest caz, irebuiedemontetefarurile(vezi capitolul
respectiv). ,1- Luminad6 slaiDnars

. Oeconectaliapnnderea 9i circuitul becului de la


inrerupdlorul rcspecliv.
. Deschide(i
capotamotorului.
Fazamicd/halogen
Demontarea
. Scoateli de prolecliede deasupra
capacul lampilor
dinparleadinspatea farului-
exte.ioare,
F - globstEH?soc
u baoneie;

C -soflai

ri Becularcambersfuncliuoi,lumin, d6 fran.€" (cuoar6


. Rott soclull- in sens anliorar- vezr s3geata -
desprindeli-i9i scoalelil din far impre|]nd cu becul
dsLhisa)d.lJtrtri rinau {nai pJlin descl'sa) de9i
distA numaluii sinqurfilamentspnal.Aceasla s6 obtine
pm rodJla!6'reo€4e pLlsaliilorrsns,uniide alime.lar€.
Anl6l .lominade tana.6' nai d€schisd 6ste plactic
dimtuart p€ntru,l npi6liiale
I Pll€,ead€luminaGa lampilorfinale sepa.ale21 Woste . Fa.ul din dreaptaiin funcliede motor,demontati
pelmp iidelungal diminuatap n modulareatGcvenler de tubuldeabsodlie -1-alfllruluj
deaersaufltrulde
pulsalie d6 alim6.tare
a tensiunii aer(vezipag.216)-
. Faruldin stanga:Oesfaceliin faF capacu I baledei . Rolili ]n sens anliorar - vezi sigeata - soclul
Inoic4.e: ln ori1c,pL. oecurile se inlocuiesc nJmai -' . despi nd ef-lI s c oal e(|-ldi n l ar l mpreuni c u
_nlocui ti€bateli-linsus.Desfaceli siguranlee Slscoateti
cu a lee de aceeaq,erec, e. lnainle de a un in susltulr.ildeumplere a rezervoruluicu lichidde
bec. asgurali.vec, crrcuiiul respecliv este intrerupt spalarea geamurilor (vezicapilolul,,Demonlarea
ii montareapompei/rezervorulua de spSlarea
Ato4li€.N- ahge4 cL degelele goae globJl ufJi bec parbrizului"de la pag.84).
de ra e puF,e Cel r b,ne este s, utriTalr o c€ea
. Deconecta!icabluldemasS C)delabaterie.Atenlie: . Tragetibecul'2- afarddin soclui-1- (vezi s6geala).
cual, saL nan,9i de bumbac. AnDrentele lasale de
_n ResDectali indical,:le
oin cap,lolul"Demonla€aii
degetepe globse evaporE tunclionare9ireziduudle Montarea
p€oglirta montarca bated€i'-
sedepu.r iarului,
caredevine cutimpulmatd . Introduce{iunbec nou ifl soclu.
Aceasla eslevalabil"nspecialpell'u tarurilepincipale . Oupe montareaunui bec, verilicalifunclionarea
inlrmpleto. pegloburjse pot aceshiia.Ve licali teglajulfarurilorinlr-unalelier . Inlroducetisoclul irnpreund cu becul in lar aslfel
9 dec€a!,. Peleleapirule
glerge cuocarpe f6rasca.ne, udalicualcool. service,iardacSeslenecesar,refacegacoloreglajul. ' inc6t gtiftu le de ghidare ale soclului se inlre in
degajerilefarului.
Atonlier de plasticalefarufilorprincipale,
Lenlilele
acoperte culacdeproteclie, nuhebuie in niciuncaz . Rotili soclulin sens o€r 9i asigura!i-|.
c.rrlare cuo drpl uscal;sauaspre.Nulrcbuiesa . Presalilaloc capaculde prolecliepe spatelefarului
lolosilnicidelergenli sausolvenli. CurSlaliaceste gi as i gura!i -1.
. TJagetibecul-2 afari din soclul-1- (vezisageala).
lentile numaicu o ceedrnoale 9iumed;.

86 87
Luminilede Pozllie Luminilede semnalizare Fazamici/becul cu xenon
Demontarca Demontarea
Demonlarea
. Ls partea dl spalea farulLiaoisal limba 9l Indicatle: La farul din dreapta n! trebuie demontat
scoatel capaculdeproteclededeasupraleno'lo' tubulde aspkalie alfltruluide eer. Indlcaliide slguranta/Farulcu xonon
. Rotiliin sens anlio€r soclul-4- de pe spatelefarutiii Atenliela inlocuireabecurilorla farurilecu xenon.
ti desfaceli-l(vezi fig. 0-5679). Pericoldeaccidenla€printensiun€inaltdlinorice
caa deconectalifaflrl 9i cablurilede la batarle.
Apoi aclionaliscurt intrerupetorul fa.ului,pentn:
a €liminalensiunearezidualA.Psntrumai mulE
siguranF,pu.talipentoicu lalpeds cruciuc.
\\
farul(vezicapitolulrespectiv).
. Demontali
I . La spatelefaruluidegurubati
3 guruburi9i scoateti
4 capacul de prolectie de deasupra Empilor

. Comprimalila capete - segeli- bdda din sarmd de


arc -1-,
. Tragef alarAdrr ta'socllr_1_ inpreun,cu becLrl
- v e z i s e g e ala
so clu
. T r a g e l i a f a db e cu ld in

^oeN )l cra^
w;V/^--Jo6.
. Introduceliun bec nouin soclu . Trageliafaradinfar soclullmpreunS cu becul.
. Inkoducelisoclulcu beculnouin lat . Apasalibec!|, rolili-lin sensanliorar9i scoaleti-l
din soclu,
. Pi/nelila loccapaculd€poletliepespalele
farului
Monta16a
Sifrxairl.
. Inkoduceliun bec nou in soclu Sifixati-I.
. lnlroducelisoclulimpreunecu beculin far 9i rotili-l
in sons orar pAni se fixeaze,

. Rotiliin sensantiora.- vezisageata- unitaleade


comande a aprinderii-1-,
atuncilisa
-2-sareafari.
Tragetiunitatea de comand:a aprinderii
alaradin . Trag€liafaredinfer beculcu xenon-2-
lar.-3- lvlarcai
oentrumonlare.
Montar€a
Alentie: Farurilenu trebuieconectatecand unita- . lnlroduceljun nou bec cu xenonin far,aveligri6
teade comanda a aprinderiieste
demontati. ca gtiflurilede ghidarese inkein degajarile
-3- din

. Fixalibridadinsarmade arc.
. Ateza(lurlitateade comandea apdnderiipe bec,
rotiti-oin sensoaarpenlrua o fixa.Pentruaceasta,
marcajele-3-de pe unitategide pe carcasatrebure
sAcoincida(vezifig.0-5686).
. Atenli€:Numaidupdmontarea uniti liide aprindere
coneclatiliga -2- le unilale(vezifig.0-5686).
. Atezali capaculde protecliepe spatelefaruluiti
skangelicele 3 iuruburidefrxare.
. N,lontaliferul
(vezicapitolulrespectiv).

:l
i.
ir,
t"
88
-il 89
Simontarea
oemontarea farurilor Reglarea inlocuirea becului Demontarea9i montarealimpii de
Domontarea
. Deschdeb molorului.
capola
rW/z . DacAesle cazul,suspendaliautomobilullnfald. semnalizar€
lateralS
D€montaa€a
Indicalii de siguranli
as, (rdelabalerie.
. o€ronecta$cabl0ldefi Atenlie:
indic€ljile
dincapilolul,Demontarea La suspendareaautovshicuiului erjstd oericol . Asigu6li-vace interupaloarelebecurilorlampilor
Respeclali 9i suntinpozilia'Oprit".
respective
baleriei'
monlarca
de moarle! Respectaliindicaliiledin cepitolul
auiovohiculull.il".
,suspendarea

inrllimecugurubul-1-. Reglalul
Reglajulln lateralcu
. Laleralpe conkaaripS deturubati
3 $urublri qurubul
-2-.Indicafie:Reglajulcoreclal farurilorse
-sagelr. lacecuunaparatspecialintr-unatelierservice,
. Trageti -1- dinbaradeproleclie
aiadclipsLrl '2-.
gi montareafarurilor
Demontarea . R ol i l i i nsensa nl i o€r -v ez i s egeata - c apac ul de
de ceala la parteadin spate a faruluide ceaF giscoateti-lin
Demontar€a jos.
. inchideli aprinderea9i circuitul lSmpii din
intrerup:lorul
respectiv.
. Deconectalj
cabluldemasSC)de la baterie.Aten-
indicaliile
tie: Respectalj dincapitolul
,,Demontarea
gimonlar€abateriei",
. impingeli spre spate - fala de s€nsul de rnerc -
. Demontalibaraparagoc (vezipag.246). cu degelul sau cu o pana de plaslic, de €remplu
HMET 1965-20,lampade semnalizarelalerald9i
scoaleli-ospr€ inainte.
. Trageliafad lampa-1-din aripe.
i!rubudle-1-9i-3-dela padeasuped-
. oegurubali
e farului.
oaae . Deblocalili scoatelif;a de alimentare-2-.
. Slabilibara qide$urubali$urub!|
depol€clielatefa/ . Rotili in s€ns antiorar soclul -3- ?i scoaleli-l din
inleior-2-. . Desprindelibrida -2- din sarma de arc din ciocorile l empa.
de fixare9i rabateti-oin jos.
farulputininainte.
. Trageli . Lageli beculafaredin socl!.
. Scoatelibeculli lraSelifita -3-.
. Prinlralereaalefaa impingaloruluideblocalitiga
mlll pl depespaleleiarului9i scoateli'o. . Introducetiun bec nou avand griji ca ltiftu le de Montarea
. Deblocali
liqa-2- de la farulde ceala9i trageti-o ghi darese Inu ei n degaj enl e
drns oc l ul bec J l ui . . Inl rodl c el i unbec noui n s oc l !.
. scoalelalarafarul.
. ConectaliJigade alimeotare. . Introducetisoclul in lampa gi fixali-l prin lotire in
Illonhea . Degurubalr drndosulbarerpara$ocSi
3 Surubun
locin ordineinve6i demonl6rii.
. Montajuiare . Agezali capacul de proteclie pe spatele farului 9i
rolil!lin sensorarpand intampinali rezistenlS,apoi . lntroducetilampa in pa.tea din laF a odficiuluidin
. Fli alent la paskarearcslurilordo aceeagi Montarea rolilll cu putero contra pimei rezislente,ca sA se a pa, apoiimpingeti-ospre spate,pan6 ce arculde
dimeisunefa!, do ol€menteleinvecinateale . l\,{ontarea
arelocin ordineinversS
denonlrni llxeze. plaslic se lixeaze.
caoserier.
. Ve ficatitunctionareabecului, . 'Conectalicablulde masa C)de la baterie.Atenlie:
cal de curandposibilreglajulfarurilor
. Veriilcali Respeclal indrcat e drn caprlolul.Demontareall
ink-unatelierservice,aaadaci esle necesar, monta€a baleriei'-
relaceli atentlerPentrusiguranla
acoloreglajul.
de merc mportanF!n reglajexact . Verificalitunclionarcabecului.
circualieiesle
allarurlor

91
I
?

gi montarea
Demontarea lAmpilor .In tr o d ucel i suportulbecuri l ori n l ampa spal e 9i becului
inlocuirea inloculreab€curilor
frxa!i-1.
spate . Oemontalilampaspate. . Oemontalr (vezipag.256).
hayonului
capitonajul
. Coneclali fiia -1-.
Limuzini/model
GTScu spate,,fluid" . De9urubalisocluI -2-din spaleleldmpii9i scoateli-l
. Ve.ificali funclionareabecului. impreun6cu becul,
D€montarea
Indicalie: in ambele lampi spate se gdse$te un bec . Apesa{becul,resucindulln sensantiorarpenku
. Asigulalr-vE
cainkerupitoarele
becurilor
lempilor pentni luminile frnale de ceald. lnsa, numai becul a-l debloca,li scoateli-l
dinsocl!.
suniin pozilla.Oprit'.
respeclive din stanga este conectiatla relea, becul din dreapta
. DeconeclnlicabllldemaslG)delabaterie.Atonlie: . lnlroduceliun bec nou 9i blocaljl rasucindujin
pubnd f ulilizal eventualca piesd de schimb.
qespecbnitrcalrledincapitolul sensorat
"DemonlareaSi
. insurubatila locsoclulimpreunA cu becul.
Limpile spate/CARAVAN
. Descfidelcapacul polbagalulur. respectiv . Vediicatif! nclionarea
becului.
spaie este divizatd. Un segment
hayoq"l.ApesailloslasladeDlocarea capaculLiIndicali€r Lampa
montat in partea laterale spale a caroseriei,
lateralal porlbagajul.jrleste liind integralln hayon.
devzrlae dincapilonatul . Monlatila locc€pilonajul (vezipag.256).
hayonului
jos. celalalt
demadagi rabaleli-lin
compartimentului
Demontarsa/Lampa latelale spate Lampa spate/SIGNUM
. Verificatifunctionareabecului. . Degu.ubali cele 3 guruburi -1- de la parlea djn O€montarea
spate a Empii 9i scoateli suportul becurilor-2- din
. Apdsali in jos taslelo de blocare 9i rabateli in . inlrerupeli aprindereaSi circuitul lSmpii din
l ampa.
jos capacul de vizitare din capitonajul lateral al intrcrupEto.ulrespecliv
compartimentuluide marf;. . Ap:sali becul, rdsucindu-lin sens antiorar peniftJ
. Deconectalicabluldemase G)delabalerie.atenlie:
a-l debloca,Si scoateli-ldin soclu.
Respecta!indicaliile din capitolul"Demontarea 9i
. Inkoduceli un bec nou 9i blocati-i rdsucindul in montareabateriei".
sens olar.
. Apasaf in jos cele 2 lastede blocare9i rabateli
. Monlali suportulbecufilorln lamp5. in jos capaculde vizitaredin capitonajullaleralal
. Ve.lficatifunctionareabecului. compartimenlului de marfe.
Demontarea/Lampa din hayon
. Deschidetic€paculdin spatelecompertimentului
de depozitare din perelelelateral;pentruaceasta,
. Deblocali i19al- de la parlea din spate
9i scoateti . lntrerupeli aprinderea 9i circuitsl lampii din
impingetila o pade2 brideliscoalelicapacul.
a lampii. intrerupalorulrespectiv,
. DelurLbali3 p,ulile- segelr- $i scoatsli alare . Decon€ctalicabluldernasdC)de la baterie.Aten,tie:
lampaIragend-osprcinapoi. Respectali indicaliile din capitolul ,Demonlarea 9i
lllonta,oa montarea bateriei".
. Montarea arelocin ordineinvers5demonlarii. . Oemontaticapitonajulhayonului (vezi pag. 256).
inloauirea
becurilor

.:-- .l s /
. Oeblocal Si scoateli tiga -1- de la partea din spate
e Em pi i .
. Degunibali 3 piulile ti scoateli afard lampa spate
tr6gand-oinapoi.
--t l
Montarea
. Montarea are loc ln ordine inversb demonldrii,
' in
m)l
a fard de aceasta,l rebui e avul gri l e sd se
potriveasce cepu le de ghidate ale 16mpri in
orificiilecorespunz:loare ale caroseriet.

. Deconeclalifi9a-1-.
. D€blocaligiscoaleliliia-1- de la parteadin spate . Degurubalicele3 piulile-segeli-li scoate!ilampa
I. . S coal el i 2dopur i di nhay on-
a ampii. spatetregand-o inapoi.
. Apasalilamelelede blocare-3- una c6tre cealalta . D eturubal i cel e3 pi ul i l e-s agel i - !i s c oatel i l ampa
. Deblocali$i scoatelifga-1- de la parleadin spale
Siscoatelj becudlordin lempe.
suporiul spale trrgSnd-oinapoi.
a lJmpia.
. Apisal becul,resucindu-l in sens aniiorar penlnl Montarea
t . Scoaletilampa spate.
debloca€,9i scoaleli-l
din soclu. . Montareaare loc in ord ne inversSdemontd i'
Ln b€c lou 9i blocali-LrSsucindu-lin
. ,rlrooucelr
i..
{.
lil
B{/ 93
lD
Monlarea
. l\,lonla€a
gi montarealempii
Demontarea
ae locin odlne inversddemonterii. CARAVAN pentrunumerulde inmatriculare
inlocuiroa
becurilor Dsmontarea
. oenonlali
lanpaspale. . iotrerupeliaprinderea. Dsmontaroa
. intrerupeliaprinderea.
. oeconectaiicabluldemasiG)de labatede.Atenlie:
Respectatiindicaliiledin capitolul ,,Demontareati . Deconectalicabluldemaset) delabate e.Atenli€:
-di-oo /.\-? -\\\\Jlz mo.nlareabaledei". RespectaliIndicaliile
din capitolul,,Demonlaree
!i
1 monlareabaleriei",
. Demontalicapilonajulhayonului(vezi pag. 256).
. Inlroducelisculaspeciala-1- ln capotaportbagajuft.,i
9i compdmaliclema de fixale-2--launuldin capetele
ldmpiisuplimentare de frana.In acelagitimp,cu
o 9unrbelnil6 lungadesprindelibdda de fixate
-3-. Indlcalie:ln tiguraeste reprezentata lampa
suplirnentad deftAnein sta€ demonlata.
. TragelipulinafardlempasuplimentarE de flin, la
unuldincapete- vezis6geata.
. Desprindeliin acela$imod 9icelilallcEp6lal ampn.
. Tfage{iafad lempas!plimentare defrane,deblocali
9i scoatelifi9a de alimentare.Scoatelllampa
suplimenhra de franedincapotaportbagajulLri. . Iniroducetio gurubelnite
subparteadreaptia Em-
. Aprsali
unacafecealaltdcele4lamele de blocare
Montarea pij pentruiluminarea numeruluide inmatriculare,
- s4eli - liscoalelisuportulbecurilordin lampa . Deblocaliti scoateli fi9a -1- de la padea din spate apesaliarcuI lamelardefixare9iscoatelilampa
din
. Introduceli fi9a d€ alirnentare pe contaclelenoii
spale. a lrmpii srrplimenlarede frena -2-. barade proteclie.
lemDisuolimenta€ de frene.
. Ap,srl, oec,l r5sucindul in sens anliorar. 9: . Desprindeli lampa suplimentare de frene din . Deconeclali fr9adealimentarede la lampe.
. Introduceti din afarehmpasuplimenlara de f|ena
scoaleli-ldin
supod. cri psuri -s;ge ! - 9r tragel ' ' oafaradrnhay on. Montar€a
in orificiulcapoteiporlbagajuluiSinxal-o.
. Introduceb u1 bec nou fr blocalrl rasucrndul in . ln continuare monlajulare loc in ordineinversd Montaaea . Monlarea arelocin ordineinversidemonlarii.
demontrrii. . in continuaremont4ul arc loc in ordine inverse inlocuireabecului
. Montalila
locsupodul
becudlor in lampeiitixa!i-|. demonlSrii,av6ndgrijeca poziliaghidajelorSilixdrii . Scoalelilampadinbarade proteclie.
Modelul GTS cu spate,,fluid" l ampi i l nl ocas ul di nhay ons a fi e c orec l d.
. Montalila
loc ampaspale. Demontar6a . Deblocalisoclulprin rolire in sens anto'ar Si
scoateli-l
lmprouna cu beclldin lampi.
. Verifca!
funclionarea
becului. Indlcalie:Pentrudemontarea limpiisuplimenlarede S IGN U M
frana,tr€bujepracticate3 gau.iinhayon. . Tragelrbeculafaddinsoclugiinlocuili-|.
gimontarea Demonterea
Demontarea lampii . lnt.erupeliaprinderea. . intrerupeliaprinderea. S IGN IJ Ms pec i al
defranA
suplimentare . Deconectalicabluldemas6 G)delabaterie.Alenlie:
Respectali indicaliilo
din capitolul,,Demontarea . D econecl ati c abl ul demas 6G)del abateri e.A tenl i e:
Limuzln, $i Respeclaliind;caliiledin capilolul 'Demonta'ea Si
montarea bate ei ,
ir lampasupinen€rade franesunt monEle LEO-Uri montareabateriei'.
carenupotfrinlocLrile
individual. . Demontali capitonajulhayonului (oblonspale).vezi
peg.256. . Demonta!capitonajulhayonului(vezrpaq.256).
Demontares . in 3 locudmarcalepe faF inEdoarea hayonului, la . Scoaleliturlunulpenlal duza de stropitluneta.
Indicalro ee: r rr Jd e n o "ta r € ala m p r isu p liT e n ta r e inellimea
Emplisuplim6ntae defrani.p€cticali3
giuri:
o e t d n l e s t en e ce sadr isp o zit,vusp l e ca l OPEL . Deconecta!ifi9ade alimentare.
o gaudcenlral6O 8 mm9i2 geurilaterale O 6 mm.
KM-6343. . Prinacesbgauride9urubali 3 9urubud cucapimbus. . Degurubali4Sr.Jl! buri 9i kageli Iampasuplimenta16
. AsguralFv, d intrerupaloarele becu lor Efipiloi . Tragetiputn afardlampasuplimenterd de fiena, de fraod afare din hayon.
€speclive sunlin pozilia . deblocali9i scoatelifi9ade alimentare. Scoateti Montarea
"Oprit
. Deconoctaii cablulde masa G) de la balerie lampadinhayon. . ln conlnuare montajul are loc in ordine inve.se
A t e n l i o ;R e sp e cla liin d ica liile d in ca p ito lu l . Ung€ligeub cugrundanticorosiv. demontSrii.
,De'nonlarea $i montareabateriei . Montarsa
caolonajulcspolei portbagajulur(vezi
. Oemo"ial. . Conectalifga dealimentarela lampasuplimentard
pag.25,4). . Deslecand2 guruburi- sigeli - scoatelj geamul
de frani. ldmpii.
. Inkoduceflampasuplimentali de fr6n: in hayon, . Prin clefia elastici scoaleli becul tip sofild ii
,ixali-oin turuburigistrangeli
bineSuruburile.
inlocuili-1.
. In continuarc monlajulare loc in ordineinve66
demon16rii.

94 95
-

Demontarea9imontarea inlocuireabecurilorlimpilor
plafonierei Er 3a Autovehic!l€ spociale cu trape de acoperls interioare

0e|nontarea
nedecaPotibile
Aulovehicule |d,/\ul Indicatie: Demontarea9i fiontarea are loc in pnncipiu, . lntrerupeti aprinderea
ta f€lca la aLrtovehiculele
flormale.in continuarevorf
descrise numei diferenlele.
inlreruoetorul
ti
resoectiv,
circuatullempii din

aF nderea
. inkerupeli ,//--\\ . DeconectalicabluldemasAt) delabaterie.
Atenlie:
. Cu ajutoarl unei pene de plaslic, de exemplu Respectaliindicaliile
din capitolul
ceo'uldemase(_)delabalerie
. Oeconectaf Atenlio
din capito,ul"oemontareali
Respeclairdicalirle
moniaEabaleel'
9J! t@" HAZET 1965-20,desface! ecranul parasolarde la
partea din spate a plafonierei.
montareabaleriei",
"Demontarea9i

Indicalie: Dupa monlareaunui bec nou, verifrcali


compadimonlul de depozitare din funclionareaacestuia.
. Oeschidell
caPitonajul
Plalonului.
. Apl$ll dinlaloralcapaculsp.e intorior9i tegendul
. Degutuba(i cel€3 iuruburi- s6geli.-3- becuri. Plafoniera din spate
in los
|abat€li_l
pestelimitator,
. Cu o gurubelnila mic6desprindeticele 2 siguranle
. Oesurubend 2 tutburi din cornpa4imenlscoaleti din faF ale plafonierei,
lateralstenga
dedepozitarc din plafon
iidreapla.
compadinentul
. Deblocaliinacelatimodticelelalt€2 siguranle din
La SIGNUM deschideli compadimenlele
lndicalie: spele,slanga9i dreapla,ale plafonierei, Ebateli
debloc€li
li deturubali 6 9uruburi
de depozitarc, plafonierein jos. trageli-otn fate 9i scoateli-odin
plafon.
. Deblocaligiscoatelifgade alimentaro
din spatele
plafonierei. . Inkoducetidegeleleprin orificiuldin fala plafonierei
. Autovehiculecu alarmaantifurt:CuoSUrubelnila giap5saliinjos 2 brjde elastice.debbcand geamul
micadeblocaliligadealimentare
lateral9iscoateli-o plafonierei.Rebeteligeamul -2- in jos $i scoateli-l.
. Introduceliogurubelnile
subpadeaslanga,falede
din locag-in acelagimod deblocatiFi scoateli . Deblocali 9i scoateli din spatele plafonierei fiia sensulde rnerc,b plafonierei
-1- 9i desp.indeti-o
unitaleade senzoi. comutatoauluipenlru actionareatrapei- din plafon- vezisegeata-
Montar€a
. l\,4onlarea
arc locln ordineinversedsmonlanr.
inlocuireabecurllor
. Cu o gurubolnilr,prindegajarile din faF, deblocali
. Trage! capaculolafon'ereil- putin inainle cu atenliegeamul plafon ierei.trageli-lpulininainte,
in jos9iapoiscoale!-t
rabaleli-l in jos 9i scoateli-|.
rabateli-l
. Oacaexisid,demonta!microfonulinslalaliei
"hands
. Trageliafard din socluribecurale -3- 94inlocnili-le
(vezifig.
0-56104).
Indicalle: Dupa montareaunli bec nou, ve ficali
funclionareaacesluia.
. lntroducelila
locgeamulinplefoniere
9i asigurali-|.
. Rabateli capacul de tablS -3- de pe spatele
plafoniereil- lateral,in directia arculuade llxare a
plafonierei.
. Deblocali 9i scoat€lilita de alimentare-2-.
. T.agel i bec ul -4-afarSdj n s oc [] gi i nl oc ui tj -1.

;
iI
;rcduced degetele in orrficiuldrn lala ptafon€rer'
I geamul
i. ap:sa(idesus2 brideelaslic€debbcand
.2_.Rabateli
piafonierei geamul
in ios9i scoateli-|.
I

, 97
Limpi portbagaj/spagiu depozitare/cutie Lampapentruscare
minusi (torpedo) '
Deschideliuia
lnstalaliade iluminatdupd09/2005
. Deblocaliglscoateli becul-3-.

. IntroduceliSi lixali becul penlfu faze mic6.

2 . Colecrali coneclonilde cablai (fiSamultrp6)


. i n$urubal i c apac ul .
. Partea stanga: Monta-ti farul (vezi capitolul
+ respecliv).
Fazamice/halogen . Partea dreaptii: fulo_lalicarcasa frltrulurde ae'
3n 4 D emontarea
(v ez i pag.216).

drrld-Lffif=.n
\_\_\lHE5__/[W*,#\
. Partea stang;: Demontali faful (vezi capitolll Faza mare/halogen
Oemontarea
scoateticu alenlie geamullSmpii
. Cu o tLrrubelnitd, . Partea dreapH: Demontalicarcasa liltruluide aer
din cap lonaj. (vezi pas.216).
. a o a s a r io e c u .ro so fiii d in sp a te leg e a - JlJ. p e

'uft)
. impi ngeti i nsus l ampade sca|e-2-. Inl toducetj de
clemaelasUca,scoateli-l9i inlocuili-|.
sus,sub l ampd,o panade pl asti c-1-, de exempl 'l
HA ZE T1965-20, i i scoatel i l ampadi n u9a.
. Trager' lampa afa-a din otificiu. debloca' 5i

W
deconecta(ifi9ede allfireniarea lempii.
. Rotiti soclul -3- in sens antiorar 9i scoaleli-l din
lampa. ,'/
. T ragel i afaradi n socl ubecul -4-gi i nl ocui l i -|.

,i
Partea stenge: Demontali gtulul de umplere a
. De$! rubalicapacul- 1-- rez ery orul l ic u l i c hi d de s pS l afe a parbrz ul u.
Pentruaceasla,deblocalibrida-1- $iscoatelLgtultll

Partea dreaptS: Demontaticarcasa filllulu de aer


(v ez i pas .216).

Deconeclatconectorulde cablaj(ita multipla)'2'.

99
ToateautovehlculEle
Lumini de pozilie (Far cu halogen)
Lrmpile de semnalizare . Desfacellbrlda defixared€peunitateadeaprindere
Oemontar€a Demonlarea s Empiicux€non9arabateli-o.
. Padoa stangl: Demontaligtulul de umplerea . Demontalifarul.
rezeryoruluicu llchid de sodlare a oarb zului. . Scoatetiunitateade apdnderelmpr€unecu b€cul
Panl.uaceasta, deblocalibrlda
-1-9i scoateli9tulul li deconectaliligade alimentare. Atonlie:Unitatea
pe sus(vezifig.0-56153d6 la pag.99). de aprindereti becul formeazaun ensamblu
nedemontabll $i potfi inlocuitenumailmpreune.
. Paalaadreapti: Demontali carcasafiltruluideae.
(v6zipag.216). Montar6a
. Montarcaarelocin ordinelnve.sedemonterii.
. Desurubalicapacul-1- pentru laza mare \vezi
tig.0-561s4). . Ve.ificalicEl
do curandposibil€g lajulfarurilofintr-
un atelierselvice.
Demgntarea 9i montarea farurilor
Domontar€a
. De9u.ubalicapacul-1-
penhufazamare. . Demontati barade prot€ctie(vezipag.247).
Ai6nli6 inaltl bnslun€: Nualingelipieseab fazeimicj
cu xenoncal fimpsuntsub tensiun€.Perkol de rdnirel
In prlncipiu,d€conectag apdnde.€a9i luminile.
. Deblocalisoclul rotindul in sens anllorar Si . V€hicule cu lumlni in curbo sau taruai cu
scoateli-ldinfarimpreundcu becul. xenoni Deschide'U capacuI cutieireleelorSi scoateli
siguran(apenhufururilecu xenoo.
. ApesaIbeculinsoclu,rotjndulin senso€r pentru
a"l debloca,9i scoatola-l
din soclu.
Montarea
. Introduceti
b€cri in soclu9i rolili-lin sensantiorar
pentrua-lbloca.
. Scoatelidinfar becul-2-pentrufazamare.
. lntrcducelisoclulimpreunecu becullnfar 9i rotila-l
Montarea in sensorarpsntrua-l bloca.
. Montareaar€ loc ln ordineinversil demontarii.
. Montalifarul(vezicapitolul
r€spectiv).
. Part€a 3tenga: Montali gtulul de umplareal
de spSlarea parbrizului
rszeNoruluiinstralaliei 9i Farurilecu xenon
. Deconectali
coneclorul de c€blaj(lita multipE)
-3-. asigurali-lcubrida.
. Desfaceliclema de slgu.anl6-2- dinsarmede arc . Parteadreaptd:Montaticarcasafiltruluide aer D€montaree
tiscoatelidinfar beculpentrufuzamarc. Atsnlie lnalta tensiune: Nu atingelipieseale fazei
(vezipag.216). micacu xenoncgt timp sunt sub lensiun€.Pedcol
Montarca de renire!in prlnclplu,deconoctaliaprinder€aSi
. Infoduceliinfar beculpentrufazama.e9i blocali-l luminlle.
cuclemade siguranla. . Oeschideticapacul cutiei releelor 9i scosteli . Degurubali3 gurubud-1- 9i9urubul-3-.
. Coneclali
conectorul de cablaj(li9amultpE). siguranlapenlrufarurilecu xenon. . Deconectaliconectorulde cablaj(lisamultiplS).2-.
. ln$Urubalpgna h capdt capaculpenlru faza Autovehicul€fllra luminain curbe . Scoatelifarul.
mare. . Partea st€ngEi Demontaligtulu' de umplereal Montaroa
. Partea ltanga: Monteli gtulul de umplereal rcze oruluiculichidde spdlarea parbrizului.
Pentru
. Montatiferuldinstanga.
instalalieide spebrc a pabdzului9i
rezervorului aceasta, deblocali
brida-l- Siscoate$gtululpesus.
. Conectaliti blocali conectorulde cablai (liga
asigurali-lcu
bdda. . Parteadreaptii Demontati carcasafiltruluide aer
multipld).
. Parteadr€apti: l\rontelicarcasailtrului de aer (vezipag. 216). . [ilontali9i stangelibinec6le3 gurubu.
{vezipag.216). . Scoaleli capaculde cauciuc de p6 lampa cu . Autovehiculacu lumineln curb€ sau lampi cu
xenon:Reintroduce! siguranlapentrufarurilecu
Autovehiculecu luminain cu.be xenonti inchidelicapaculcutiei releelor
j Oemontar€a . l\rontali barade proloclie lvezi pag. 247).
farului.
. Verilicatic6lde cudnd posibilrcglajulfaru lorink-
guruburi9i scoateticapacullampiicu
'. De9urubali2 un atelaers€ruic€.

100 101
Demontafea farudlor
Simontarea
becului
deceali/inlocuirea mente/intrerupitoare/radiouI
. Deblocali9i scoateliconectorulmultiplu_3-de la
in acestcapilolva fi descrisa demontarealablouluide
bord-(grupulde instrumentecombinate) a difentelor
Darteadin soatea tablouluide bord (garpuluide
li
lntierupetoarc a componentelor radjo.
instalatiei inskumente combinate).
Montarea
Demontarea gi montareatabloului . Montareaate locIn ordineinve6edemonEii
de bord (gruPul de inslrumente . DacSselnlocuiegtetablouI de bord,resetatiafigajul
intervalelor de seruiceSi kilometrajul(luc.arede
combinate) alelierservice),
Demonlarca . Conectali aprinderea9i verifcali funclionarea
. Doconectalicabtlildemasd(-)delabaterie.Atentie: lampilorde conholgiainstrument€lor din grupulde
indicaliile
Respectali din capitolul,Demontarea9i instflJmente combinate.
montareabateriei".
. Demoni4i panouriledin Jurul volanului(vezi
Demontarea 9i moniarea
pag.231). comutatoarelor volanului
__-____-_.- in comulatorul mulufunqiont al coloan€ivolanuluisunt
=-_-==_ 1 integaatecomutatoarele pentrusemnaliza€aschimbarii
./' -/-\- dircctieffarurl$i pentruglergere/sp:larcgeamud

Zffi-N Demontarea
. Deconectalicabluld€mas6(_)delabatede.Atenlle:
din capilolul,.Demontarea
Respectaliindic€liile 9i
monlareabateriei".

qurubul
2gurubu'i-1'91
;G-oe$urubs$ '2-'
docablaj(fr9amlltipE) _3_'
coieciorul
. Deconectali
famlde
. Scoateli ceali

. Dac.ieslenecesar'lnlocu! bacul Penlru aceasta'


desuruba!capacul depoteclie'oeslacellonoaoe
serm,si scoalellbecul
. De$urubali cele2 guruburi_1-.Indacalie:volanul
MonElea nu trebuiedemontat.
arclocin odineinve6edemonlerii
. Monlarea

. lmpingeliinapoiburduful-2- al maneleicomutato-
rulul.
. Intoduceiiocheieimbuscudimensiunea SW1'5mm
- sdgeata ghearade blocarel-
A- 9ideblocali
. Traqeliafarecomutatorul - segeataB lndicalie:
..Scoateli grupul de insttumenlecombinate Pri;a;easta.coniactorulmultiplual coflutatorului
plaofabordului. va ti deconectat.

103
Montarea . Deblocaligi scoat€lifgamullipladinspaleleunitillii
. Introduc€li de comande. Demontarea$i montareacomenzii Demontareagi montarea
9l blocalicomutatorul.
. Trag€lila locburduful. Montaroa incalziriiscaunelor,din consola comutatoruluidin consola centrale
. conectiallcablulde maseG) la baterieAtenf€: . Conectalisiblocaflf9a multipleb parteadinspate centraledin fati din spate
Respectaliindicaliile din capiloiti.oemontarca
9i a uniulliidecomandea liminilor Demontarea Demonterca
montareabat€riei'. . Deconeclalicabluld€
. DeconectalicabluldemaseGldelabaterie.Atenlio: masaC)dela bateri€.Atentie:
gi montarea indicaliil€
Respectali din capltolul Resp€cta$indicallll€
din capilolul.Demontarea
Demontarea montarcabeteaiei".
Si
"Oemonlarea
montareabal€alel".
9i
instrumentuluide afigajPentru
din
informaliial calculatorului,
centrulplangeibordului
Oemontar€a
. Deconectaticebluld€masaG)delabaterie.Atenlle:
Resp€clallindicaliilodin c€pitolul .o€montarea t
montarea baledei'.
. DemontaligdlacenFaulde (veziPag'112)'
',/entilalie
. Deblocali9i d€conectalifiga mullip6din spalele
atiSajului.
. De9urubali4 gurubu din spatereallgajuluiSi . Cu o panede plaslic-2-.de exempluHAZET1965-
de grilacentralgdeventilalre
desprindeli-l 20. scoetetioenoul-1- al consoleicenkaledin
Monta.ea . Tinand blne unilaleade comandJ,aprsali cu sDaE.
. Montar€a demonl,fli outerebutonulcomutaloruluid€ lumini-1-.rolindu-l
ar€ locln ordineinverse fn aoelagitimp
spredr€aptra.
. Resetatidatasi ora ceasulLlide bord . Cuo 9urubelnila-2-scoatelicuatenti€comutatorul
. Reprogremalinoul atigaj centraiintr_unstelier Indicatlo:Prin aceasb cadigelede blocare4- de cu rozele zimtaui -1- din oanoul consoloi.
deasupG$ dedesubful uniEiliide comandise relrag
Tninleiot 9urubelnilatrebuieintrodusJde sus sub placa
Oemontarea9i montareaunitelii comutelorului.
. M€nlinandcomutaloruld€ lumini In aceaste
de comandi a luminilor,din Partea . Taageti
afardcomutatorul dinpanoulconsolei.
91gpasaliunltateade comandd
pozilie,introduceli
stingi a plangeibordului in loca l saudinplantabordulul. lrontaiea
. Roti$comuiaiorullnpozilia,0", fixandunitat€ade . lmpingela
comulatorul in panoulconsolei9i ixali-|.
Demontarea
comandaln panou. . Conectalicablulde masd C) la baterie.Atenll6:
. Deconectatlcablulde At€nli€:
masA(.)d€labateri€.
Respectiali 9i . Comulatiin toat€poziliilecomutatorul
indicaljiledin capito[ii"Demonta€a d€ lumini, Respectaliindlcaliile
din capitolul,,Demontarea 9i
monlareabat€dei-, verifcendbunafixarea unitdliid€ comandl montar€abatedei".
. Conectalicablulde masi (-) la baterie.Atenle:
Resp€claliindicaliile
din capitolul ti
monta€abatedei", "Oemontarea
. Trageliafad panoul-l- din consolacenhal6din
spate.
. Deblocali comutatoarele-3- penhu incekiree
scaun€lorlateral€din spato- seg€lileIVB - Si
dinpanou.
scoateti-le
Montar€a
. lmpingelicomulatoarele in panougilixali-le.
. Rotitibuionui-1- al comutatoruluide luminidin . UtroducellpanoullnconsolacenhaEdin spateSa
unilaleade @manda-2- in pozilia.0". fixali-1.
ti rotili_lln
. Apdsaticu puierebulonulcornutatorului . Conectalicablulde masd G) la baterie.Atenlie:
acelagitimpspredreaptaln poziliacentrald(luminl Respectaliindicaliile gi
difl capitolul,Demontarca
de parcare)-3-. montar€abateiel-.
. Apesai unilatea de comandaspr€ intedor$
deblocati-o.
. Scoatetiunitateade comandadinplaniabordului'

104
105
si montareabrichetei Montarea
Simontarea
Demontarea Ugile din spate . Introduceti in socluun b€c nou 9i conecialifi9ala
dinufi
comutatoarelor Demontarea soclu.
Ugjledlofala . Deconeclali cablulde maseC)de la baterie.Aten- Oeconectalicablulde masd C)de la balerie.Atenli€: .
Monta{iinelulluminescsnt.
plrcii ugii
comulatoarelor tie: dincapitolul
indicaliile
Respectali Respeclaliindicaliilg din capitolul "Demontarea9a
Demonlalea
lndlcatie; 'Demontarea montareabateriei". . Conecialif9a la carcasa brichetei,introduceli
ca penlru
falaal€locinacslasrmod
pasag;ruluidin 9i montarea baleriei".
aicirebure mal
demonlat Inlal carcasascrumierei (vezipag.229). carcasain inglul luminescent,avAnd grija ca
usa ferulurTotu9i, . Limuzina/modshlGTS: Demontalicapitonajol Demontali
pent'!a putea placa
scoate ghidajelocarcasei 9i ale ineluluisE se pokiveasc5.
cepilonaiuluiii ugiila parteedinspate(vezipeg.262). -T;agelialarebrichetadin carcas;
. lntroducelisoclul lmpreunacu becul ln inelul
Demontar€a . Llmurni/modelulGTS:Desftceliclipsudbdinspa- luminescent, avend9rij5ca lamelada contactde
At€nlie:
. Demnectalic€bluldemase(-)d€labaterje te 9i scoate!din capitonajlastaturacomutaloarelor pe soclusd fiein conlactcu carcasabrichelei.
dincapitolul
ndicaliile
Respectali 9i
'Demontarea penlruboxdgicomanda ridic:riigeamului.
mascabrichetei9i introducelibrichetain
. lvlontiali

//tI
batedei".
rnoflarea
carcas6,
. lvlontaliscrumiera(vezi pag. 229).
. Conectaticablulde masi (-) la bat€rie.At€nlie:

WI
Respectaliindicaliile din capitolul,,Demontarea $i
monlareabatedei".

. CARAVAN/SIGNUM: Cu ajutoruluneipened€ pla-


; usaiotsrului: Cuopanadeplasuc'1_desprindeli stic - vezisAg€ata - scoatelacu atenliedln capi-
c;aGn[e tastalu€ penlruridicarca tonajtastaturacomutiatoalelor
comutatoarelor penlruboxd9i co-
oeamunlordin utii.TEgetiplacaalarE
c€pilonajul g€amului.
mandaridic6rii Indicalie:capilonajulnu
9i scoatelFo
. Ridicalicudegetelemasca brichetei_'1_
trebuiedomontat. di n panoul cons ol ei .
. Usainsogloruluii Demontali la partea
capitonajul . Deconectalicele2 fige de alimentarede la p zade
dinfal6(veziPag 262)
. Cu o gurubelnitd-4- scoateli carcasa brichetei-2-
din inelul luminiscent-3-.
. Scoateli inelul luminescent-3-.

. Deblocali$ideconectali -1- din spatele


conectorul
pEcii.
$urubetnil- !€2isdgeu - debloca$9i apoi . Deblocalicomutatorul- vezi sageli- ti scoateli-l . Cu o SurubelniF,deblocati9i scoatelisoclul_5_
spoatelifigade conetiunidep€ spatel€placii din placa. lmpreunAcLbeculdininelulluminescent -3 .
-;o siguranleledin spale montarea
. ljsa insolitoruluiiDesfaceli . Scoatelibecul -6- din soclul -5_. _2_carcasa
placa pentru boxd 9i
I scoaleFdrn capiloraj . MontajularelocIn ordineinversademont5r... brichetei.
geamulol.
conandaridicedi
MontaGa
arelocin ofdineinlersedemontarii-
. Monlarea

106
DemontareaSi,emontarea
radioului Conecta$ fsa 9i cablulanleneipe fataposterioad
* e carcassi-sertar,
ins6rie.unaDaEld€radio€steor€vazutcu ocoditica16
anlifutt,car€Dasvlne ulllizareanoautorizatS,
cand carcasa-serlar
Introduc€ii ln locatulde montare9i
alirEnlarcacuclrenl esteinlreruole. bineSurubuld€ fixar€.
strangeli
Alim€ntarea poate fi, de exemplu, intrerupta h . lmpingetrradioulin carcas€-sertarpan, so ffxeazii.
deconechrea bat€dei,la demontarea radiouluisau . .lniurubalicele4 guruburioarbein orificiilepEcii
cand seardssigu€nla acesluia. frontal6.
Ladeconeclar€aslr€conectarea
alimentdrli,.especliv . Conectalicablulde masa (-) la babrie.At€nlle:
9i romonlarea
la demontarca ac€lulallaparatradio, Respectali indicaliiledin capiiolul,Demonlarea Si
apalableradio
OPEL vorfirecunoscul€deeleclronicir monlarea bateriei'.
de bod. A9adff nu est6 necesaril reintroducerea
6060A . Dace€stenecesar,inkoduceticodul €dlo, pornili
codului,
\-/ o\__/o v GdioulFiverifrcalifunclionar€a.
Atsnfe: Dacau'l ladio montatull6rior este codat,
codulinainteadecon6cta.iibatedei sau . Introduceliincete4 o fcii a.nbeleexkacloare
stabiliti -2- . ln cazulmont;riiunulaparatde radionou,acodati
codulantifurtintr{n at€llerseNice. . Pep€rteadinspaleamA$tiitriunghiuleradesp ndeli
d€montarii Allfel,radloulnu mai poatefi
radjoului. d€ la OPEL,panas6 fxeaza. box€din fix6ft- vezisdgell- ti scoeleti-oafar6.
rsposin funcliun€ d€catde producAiot Codulredio .
ApAsaIsprc e*€dor extractoarelg Sl lrageliafara . Deconeclalifiia-1-.
esledatin instrucliunile
deutilizareale€dioului,car€
nubebuie p;slralein auiomobil- radlouldln carcasasertiar. Si montareaboxelor
Demontarea
MonlarEa
Indicalie:Prinac€asta,radioulested€con€ctal de la Boxele de bande largA fate/spate
oemontarea prizelecare s€ gdsescin parteadin spatea carcasei- . lllontarcaare loc in ording inversedemonl2irii.
lndlcatie:
Aoaratul radiomonlaldinfabrioaestedoial sertat Demontarea At€nliela poziliacorect6de montarea boxei.
cuunsuporldelip s6rtar,calefacillteazad€montarea . Demontali rigii(vezipag.262).
capitonajul
gimontarea. Oesigur,suntnecosare pentluaceasta2 Boxa pentru tonuri inalto dln spate
ca igeerlractoareKIV-6067 de la OPEL, Demontaa€a
. Oeconectali cabluldemase(-) le bat€rie.Atenli€: . Demonlat plaoapentruboxa9i comutatorll pentru
Re4eciali indicaliile
dincapilolul"D€montarea li ridicareageamurilor
(vEzicapitolul,D€montar€a9i
montarea baledEi', monla€acomulatoar€lor din u9i",pag.106).
s
ri
.l
"t
. Dupd caz, demontali carcasa-sorlar9i hageli-o
afaradinpanouldebod.Pentruac6asta, de9urubali
gurubul-vazisegeata -din fundulcarcasei-serlar
1r . Deconectali d6 la padeadinspalea carcasei-
frS6l€
serlar,
. lndoili 2 lamelgde metal 9i d€con€ctalic€blul . Oeturubalicele 3 guruburi- sage$- 9i scoate$
anteneidinspateleceacasei-sertar boxadinraha uqii.
6
\-/
( )O6 0 a O \j/ . DeconeclalifiSa
din spatel€boxei. . Deblocaligideconectali
pl6cii.
conectoirl-1- din spatele
\-,i Montar€a
. Desfaceliboxa -2- din fixdri- segeli - 9i scoa-
cel64 guruburi
. 0e rubeli oa6e -1-. . Monlareaarc locTnordin€inversedemontilrii.
teli-o.
Boxa pentru tonurl inalte din fale Montarea
Demontar€a . fulonlaa€a
arelocin ordineinve6edemontenr.
. Demontali uqii(vezipag.262).
capitonajul
. Cu o panSde plastic,de €xempluHAZET1965-
- 20, desprindeli
mascakiunghiulard din uta (vezi
pag.26,a).
:$,
ic.
I
tf
'108 109
dinplanga
Boxele bordului
D€monLr€a lzire/climatizare
VECTR/SIGNUMaerul proaspetpentruinstalalia lnstalalia de climatizare
d6 incelzire 9i aerisi€ este aspiEt de o suflan6 el€c1ric6. in sed€,VECTRUSIGNUM
este €.hipatri cu instalali€
b sd ajungain habilaclu,aerulesle pudfic€t de un
de climatizare.Instalaliade clirnallzar€esteo instalalie
de praf 9i polen.Apoi a€ruIhave6eazacarcasa combinaE d€ lncllzire reci€. Cgnd este activala
bloculuid€ incaEre 9! este dislribuitprin diferiteclapete ricjrea,instalalia
9i
lucreazS,lnpdnclplu,calJnfrigider.
Un
.at€ fiecaE g l, de iegire.
pdntr-un
compresorcompdmevapodlfruldululde racireR 134 A
Aerul pentru intedo. ests lncglzit schimbator (FCI(W).Pdncompdmare,
A|refluoro-cloro-cabohidrali
.de caldurasau este ricit in vaporkatorulinstalali€ide
pdn g.ilele vapodiseinceEescai suntcondugiintr-uncondensator.
cltmatizare,iarapoidistibuil deiegireln spa$ul Aici vapodise racesc se liihefaza, pdn supapade
int€ioral autov€hiculului. A6ruluzal se evadeaza prin expansiunefuldul seAi deslindo Fi este pulverizatin
odficiiled€ aedsirein compardmentul de made. vaporizatorunde,datoritepresiunllscezute,se evapod
Schimbetoruldo c6ldurSest€pemanehlshabatuide 9i prinaceaslase rdce$tepuleanic.
lichidrilde recir€ferbinte,astfelincatcedeazaEpid Prinacestprocesde evapora€ raci€ se extragecdl-
aeruluiproaspetcSldurap€nku habilaclu.Penlrua duradina€ruIca€ f€ce prin!"apoaizator. 9l
Aerulse receg-
.neridebituldeaer proaspat.suflantaintegratd poate
le, iar umiiitateacondens€azl,apa rezulblii find eva-
: funcliona ln maimultel.ept€de putere.
cuat: in exioriorIntensilabar:lcirii€sb deo€ndeotide
incilzireaestecomandala de aer,aceashinsemnendtemperalu€reglal?| de poziF comutat ruluisdlantei.
9i
c€ lempeEtura este €glatZl prin amestecul in diveF
o-gn se propo4iido aer cald ti rece cu ajutorulclapelel de Indicall. de .lguranta
. Cuopan,d6plaslrc
desfacelimasca-1- a box€ldin grllade aer a plangelbordului._2_s€nzorde soarc amestec, Clrcultulfluldululde rdcirenu trebuls deschls.
' Oace nu se aspiredeloo a€r proaspetde afad, deoaaece fiulduldedcire poatepovocala atingere
(aulovehicule
cuinslalalie
deolimatizare
controlalEelectronic).
de exemplucand aerul de afare este poluat,la degeretudale plelii.in cezul unul contacldin
. oe9urubao
2turuburi
- s:geli
- 9l boxadinplan9abordului.
scoateli aulomobil€la cu instalatiede climatzare.se poale grgg€aE,spllaf imediatlocul cu ap5 rece timp de
comula oe functonareecu aer rccirculat.cand 6st€ cel pulln 15 mlnute.Fluidulde rack€esie incolor,
recirculalnumaiaeruldin interiorDac, acestlucrus€ inodor9i maigroudecataerul.ln cazulscEpe.ibr
iotempEo pedoademai lnd€lungata, geamudlese deiuld d€ r6oiEla niv€lulpodel6llncSp€rii, preoum
potaburila interior. 9i la niv€l€l€inf€rioare,exlstAperlcolde asfixi€re.
Daca se produceo defecliunefn instalallade Flulduldereoh€nu €slesesizabll.
lncaEiae/climaliza€, ea este slocalaintr-ornemorie
electronic6. Printr-unaparatd€ Intercgere r€speotiva Indica$e:Inslalaliade climatizare lnaintede toate.
memoriepoatef citiE. O diagnoz6exaclenu este trebuieconectalio datdpe lunapsnlrudlva timp,ln
losibilafardaoaratulde citit. anotimpul figuros,la treaptac6amailnale de furali€
a suflanlei.vitezenomal, Sl unaforme a vehiculului
Atenlle: DacSin cadrul lucraribr la incdlzhs, gi cu motorulla temperatura d€ lucru.Prinaceasla,
trebuieefectuategi lucrddla instalalia6l€ctric!, uleiulconlinuldefuiduldedclre estepusTncirculalie,
in prlnclplu,deconectalj cablulde mast t) de la pieselein mlscareale instelaliei de climalizarestlnt
baterie.La aceasteoperalie,r€specta!cu stfictele unsecu reguladtate, iargamilurilenu devinporoase,
indicalllle
din cepitolul.Demontarea ti montarea Atenti€: Lucridlo la Instalatla de climetjzare
bateriei'. tlebule erecutale numai lnlr-un alelier s€rvlco.
D€ aceo., lucrldle de teparalle la instalaliade
Motoruldtesel, datoritdrandamentului sru ridicat,ar€ climalizar€nu sunt descris€ln aceastecaate.
o puieretermlcA redus5.De aceea,pe partoainsoli- Op{ionaloxlstapenlruVECTRAJSIGNU| 9i o In8te-
torului,ln comparlimentul in fala peretelualalie d€ cllmatlzaae
motortilui, comandateelectronic.Modul
frontal.existeun bloc d€ incekire suplimentaf,cu AutomatjcarBgrijiise menlineo t€mperatura con-
combustibil diosel.La tempeaatud exterioa€scezu- slqng in intedorgl t/-suc5 aerul,p€ntruca geamuile
te li/sau candmotoruldieselfumizeazapreapulln: sa nu se aburgascr.In afatSde acoasta,iempe€ture
caldurepenlruincelzireahabitaclului, incilzir€a3u- aerului,cantiiiat€a de aerint.odus$idistdbutia aerului
. Debloaali fi9a-4- dln spateleboxei
plimentard pornegte aulomat.ln ec€lagitimp,lichldul sunt reglal€automat9i adaptateoscilaliilorlemp€-
sideconeclali
de rich6 de la motor€ste oondusprin schimbitorul raturiigxterloa.g. ln modulEcon Instalaliade .ecire
f/lonbn8 'de cAHurdalblocr.iluide lnc?tlzire
suplimentare unde estedeconectat2i; de ?ncilzire9i d€
totusiinstalalllle
-4-$ monbliboxaln plania bordului,sirengand bine 9uruburile.
. ConoctalifrF 6e incglzeste. Prinaceasta.se scurteaze duratade ventilatie suntrcglateaulomat.P.lndeconectarea in-
din bod lipresali-o pane se fixeaza.
. AFzadgdlain orificrul
incilzire a motoruluirec€.iar putereainstalaliel de stalali€ido rilcirecompresorul nu mai functioneaza,
incekirea habitaclului esteamoliicala. astfelincats€ economisegte combustibil.

110 '111
Demontareagi remontarea
grilelor . lnfoduceti lateralo pand de plaslic -2-. de exemplti
HAZET 1965-20, sub placa fronta6 a unitd(ii de
deiegire
a aerului comanda a lncalzirli -1-, Si desfacef cadigele de
Grilelelaterale fxare lateralS.
. Scoateli unitateade comanda difl panoul bordului
regand-o inepoi - vezi sageata.
. Demonb! a pbngei bordului
baraolnamentale
(vezipag.230).

. Desfaceli9 ila din prinderilede la partea supeioati


- vezi segel - 9i scoateli-o din bord, impreund cu
afigajulcalculatoruluide bord.
. Oeblocali9l deconectaliigele -2- Si-3- din spalele
afitaju'ui central,vezi fig. 0-5263.
. Scoateligrila.
. Oegurubalicele 2 guruburi {-.
. Degurubali4 9uruburi din spalele grilei Ei scoatetj
. Oemonlali carcasag rilelor -6-. Pentru aceasla,cu o
. De$urubalicele 2 guruburi -1- de la padea a fig aj ul di ngri l d. pan; de plastic-5- elibera.ticarcasa lateral,slanga
inis oara. Montarea gi dreapta,di n supo.t- v ez i s i geata B .
. Desfaceli de la parteasuperioara . Montarea a€ loc in odine inversa demonErii-
griladin prinderile . Scoalel carcasadin consola cenlrale.
- vezisrgeli- ti scoateli-odin botd. Pentru aceasta. introduceli gila in prinderile de
sus Si apisali-o in panoul bordului. Montarea . Dinspateleunitiliidecomanda
a incehiriideblocati
ilonlarca
. Introduceligrila in prlnderilede sus 9i apasallo in
. lntroduceli carcasa grilei in consola centralS din 9i scoatelifi9elede cablaj.Pentruaceasta,trageli
Grileledin spate spate 9i p.indeli-o ln gtifturile supo4ilor laierali. z5vorul-4- ti scoalelillga -1- afard din Lrnital€.
planteulbordului penase fxeaza.
Demontarea ingurubalicele 2 gurub!ride fixare -4-. Apasalilamelele -3-spreinterior
Siscoaretiriga-2-
. lllontali9j strangeliiuruburiledejos. din unitate.
. Montali capitonajul consolei cenl.ele din spale
. Monlalibaghetaornamentala. (vezi capilolul
"Demontarea 9i montarea consolei
Montarea
centrale",pag. 227).
Grilacentrale . Inkoducelagrila in gtifturile lalerale interioare de
Demont!rea fxare in carcasa -2- 9i apoi lixali-o in 9tifturile
. Demontalibaghela ornameniala a panoulii de exterio€re-3- (vezifig. 0-5265).
b o r d( v e z i p a g . 2 3 0 ) .
Demontarea9i montareaunitilii de
comandAincdlzire/climatizare
Oemontarea
. D econectal i cabl ul demas aC )del abateri e.A tenl i e:
Respectatiindicaliile din capilolul ,,Demontarea9i
montareabaieriei .

l - r - 2 A i l < 5 - 3 i_ -
! inclinali fantele grilelor-1- in jos.
. Inlroduceli lateral sub grib, la partea sup€rioar5,
o pana de plastic,de exemplu HMET 196S20, Si . lMontareaare loc in ordine inverca demonlSrii.La
scoalelig la din itifturileexterjoare- vezi s6geala- final, blocaliunitateain carligelede fixare laterale.
de fixarelate€|5. 2,3-pdnderile latelaleale gril€i.
. Orienlali fanlele orizontal, t.ageli grila afara din ' ".@ad@ ,;\'
gtifturileinterioare- vezi sdgeata- de fxare laleralS "
. oesurubalicele4 -1-dela parleainferioari. 9iscoateli-o afad din carcase.
9lruburi
. Demontali capitonajulconsolei centrale djn spate
(vezi capitolul ,,Demontaaea9i montarea consolei
cenltale' , pag. 227).

112
! 9imonlarea
Demontarea Demontarea 9i montarea si montarea Demontarea gi montareacanalului
I servomotorului de
clapetei servomotoruluipent.u clapetade mecanismuluide de ventilaliepentruspaliul
aer
amedec aer recirculat a distribuitoruluide aer picioarelorinso!itorului
Dernontafea
Demontarea Oemontarea
baleie.Atenlie: . Deconeciaticablulde
. 0e6oneclelic€bluldemasd(-)dela
ma$ C)dela baterie.
Atenlle: Deconeclaticabluldemasi C)de la balerie.Atenlie: . Demontaticutia 226).
de m5nu$i(vezipag-
dincapilolul
lndiclliile ii Respectati din capitolul,Demontarea
indicaliile 9i RespeclatiIndrcaliiledin capitolul "Demoniarea9i
Respeclef 'Demoniarea . Demontalicapitonajullateralstangadindreptul
monlareabaledei' montareabate ei'. 'montarea beteriel (vezipag.23o).
picioa€lorlnsolitorului
. Demonlalr do borddin . Oemontali
inteoralplanqei
capilonajul cutiade mrnugi(vezipag.226). Oedontalicutiade menusi(vezipag.226).
hla (vezj
goferului Pag 231). . Comutatiinstalaliade climalizarein poziliade . Demontalicapitonajullaterals6nga din dreptul
. Dsmonhfcapilonqiialeraldeapb din dreplul
recirculare
aer. insolitorului
picioarelot (vezipag.230).
(vez!pagna230)
insollorulu
pEioarel0r
, Demonta(i canalul de ventilaliepenku spaliul
lui de la carcasadistribuitorului
inso!iloru
picioarctor

. Desfacelitubul de ventilalie-2- pentru tScireacuiiei . Dequrubalj Surubul-'1-, apisali in jos canalul de


liga 4_ de almemare a de mdnu9i, aer 9iscoateli-I.
ti scoateli
.; Oeblocali
_l".
seflomotofulul . Deblocali $i deconectali fi9a -2- de alimentare a
. Deblocali$i scoateli f9a -4- de alimentarea ser_
vomoiorului-1- (vezi segeata). servofiotorului penku mecanismulde acliona.e al
. Dei!rubalicale2 9urublri
'3'
distribuitoruluide aet Indicalie: Nu ti la inslalalia
anicLrlalE p,rghiade aclionare
dinlre . Degurubati2 guruburi -3- gitrageli afar6 servomo- de climatizarecomandateelectronic.
. Desfacel
-2-$iprrgh6clapeloideameslec$i lragenalara . IOrU t,
Deblocali 9i scoateli fqa -1- (vezi segeala) de . Trageli afara canalulde aer-3-.
alimentaraa servomotorului-3-,
Montarea
ontar9a . Degurubalicele 2 guruburi -2- de ixate 9i trageli . Montarea are ioc in ordine inversi demontdrii,
in ghidai
servomolorul
. lntroduceli - vezisdgeala- afale eleclromolorul.
deaclionare
-2- Pentru aceasta, conectati canalul de aer -3- la
parghia
Sicupla! M o ntarea carcasa distribuilorulurde aer - segeala B - 9i
. Slringeli a servomo-
bine9urub!le'3_defixale blocali-lpin apdsare in sus.
. Monlateaare locln ordineinversademontani.Pentru
torulur. aceasb, int.oduceliservomotorulin ghidaje.
monlaiul
. li conlinuare, arelocin ordineinverse
demonliri

. Declipsalr indicatede sdgelicele3


din articulatiile
parghiideactiona€a clapetelor de djstributie.
. Desurubalicele2 guruburi-5-de fixare9i scoateli
mecanismulde de aer.
aclionarea distribuitorului

. lvlo,rtarea demonErii,
arelocin ordineinverse Pentru
aceasta,introducelimecanismul de aclionarein
ghidaj6, ln
a servomotorului
de anlrenare
iarpinionul
locagulcoespunzebr deacltonare.
al mecanlsmllui

115
-

Demontarea gi montarea Demontareagi montarea Demontarea9i montareaincelzirii


electromotoruluisuflantei pentru rezistenlelorlimitatoare suplimentare
incekiregi climatizare Daciisuffantanu func$oneazd lntr-oanufi e feaptd Motonrldi6s€l
de tura!'e,in majoaitatea
cazuriloruna dinrezistenl€l€ Bloculde?ncikiresuplimenlarg pentu autovehiculale
F:i. Demontaaoa
limitatoar€ este defecta. in acest caz. inloctrili dieselse gesegt€pe part€alnsolitorului in compar-
. tleconechlicabluld6 masi G)delabelerie. Aton$o: rczislenla. lim€ntulmotorului, lnaint€aporeteluifrontal.
Relpecle|iindicaliiledin capltolul,Demontarea9l Domonlarca
montarea batedgi', lndlcetle: ta instala$il€de cllmatizare cu comandS
electronicd eslemontatun regulalotDemontarea arg . DemonlaliscutulInfodoral notorului(vezipag.249).
. D.montalicutladem6nusi(vezipag.226). locin modasem:natorcu c€ld€scrlspentnrrczistenla . Golltlichlduldin de racire(vezipag.188).
instalalie
. o€montallcapllonajll lat€ralstanga dindreptul llmltaloare (veziparagrafulde la sfa$itulcapitolulul). . Demonlalifurlunulde aspiraliea a€rului(vezl
picloarelor (v€zlpeg.230),
lnsolitorulul pag.216).
Demontarea
. Oemontalicarcasafillruluide motorind9l dali-o
. Demontalic€naluldev€nlilalispenkuspaliul . DeconectalicabluldemasaG)delabaterie.Atenlle: . Deplasalirezistenlele pane
limitatoare cethearBle la o parle.La ac€astdoperaliunecondoct€16 de
de la carcasadistribuilorului
licioaelorlnsolitorului Respectaliindicaliiledin capitolul"Demontarea 9i de ghidare-S coincldcu degajadledincarcasa. combusiibremenconeclate(vezipeg.25)
deaer(vezicapitolul
corespunzator). montareabat€ ei',
. Deblocali 9i doconoctialifi9a de la incaknorul
. Scoatefafarebloculrezistentelorlimitaloale.
. Oemontati cutiad€ m:nu9l(vezipag.226). suolimentar
Montarea pentrulichidde recire
. Oernonbli canalulde v€ntilaie penru spa$ul pi_ . SEbiticolierelefudunurlloa
. Monlareaar€ loc ln ordine inversadefion€rii. scoatelifildunu.ile.Colectaliintr-un vas adeor'at
cioarelorinso$oruluide la carcasadistdbuilorului
de
Pentruaceasta,lmpingelilezislenlel€ limitatoare 9i
aer(vezicapitolulcoFspunzator). lichidulde recir€c€rcse scurg6.
p6nase fxeazeou zgomotperc€ptibilln carcasa.
. Deconeclaliconduclads combustibil de la ?ncekitorul
supliment si astupeli-o lmediat.Indicafe:Colectali
Regulatorulinstalatlei de climatizare cu o lavotEcombusfbilul c€rese sqrEe.
comandateelectronlc

2'?ry1 " --l d5.A


rczistonlalimitatoare-2- (vezi capitolul
. oemontali
corcspunz,tor).
. oecon€clalifrta-1-d€allm€ntar€ael€ctromotorului
suflanbi,
. Apasandspreinlerior2 lam€le,scoatetili9ade la
-2-. -1- fi9a penlru
llmltatoare
bloculrezislentelor
suiantei.
electromotorul

,,t 1

Debloca{iti apoideconectalif9a regulatorului


-2-.
Degurubali cele2 9lruburide ixere -1- 9i scoateli

d
-2-dincarcas€suflantei(vezisageata).
reguletorul
. Degurubali cele7 guruburi(vezisego!i).
. Desfaceli clemele de frxare-1- 9i scoalelipe jos
dln carcase,
eleclrcmotorul . sleb4igurubul-2- 9i.prinaceasta.coli€ru|.
Indica$e: La instalaliade clirnatizare comandatd . Demonialisuportullevii do evacuarea gazelor
electaoniceslefncoDoratun egulator care stabilelt€ . Apasandpa€hia de blocare- vezi sageala- Frse9i despdndoli leavadeevacua€de incalzitea
tura$asuiantei.Pentrud6montarca motoruluisuiantei limitatoare
€liberalibloculrezistenlelor -2-. suplimentara 4-.
tlebuiehumaideconectatE fisa de la regulalor. . Delurubali9urubul-3-,desprindeli bloclllde lnceL
zi€ suplimenta.S din supod9iscoateli-lpe ios din
Montarea compartimentul moto.!lui-
are loc in ordine inversi demoniirii.
. Monlarca Montarea
Penlruaceasta,€spactali pozilia cor€cH a .l\,,lontareaar6 loc ln odine inversddemonlddi.
ln carcas6,
eleclaomotorulul Penlruaceasta,umplelldinnou instalalia d€ dcko
furtunurilor
9i verificatielan$eitrat€a

i
117
I
instalalieid€ incelzlre
defecliunllor
Diagnoza
Detocfun.a
nu
lncllzlriJ
Sullanle Sigulanla
molorului
alsa.
Rem.dlul
r V€rifcalislguranFsutlantei9i, dace
e cazul,inlocuili-o.
istemulde rulare
funclioneaze.
lntrgrupdlorulslJfantei defect. r Oomonb|i blocul comutialoarolor9i
verifcali.lidacdesteoazul,lnlocuili{. n cupnns:
. D€rrbarbfrEzlrtenFsuflanteigimesurali Punltafali r Amorlizorul r Direcfla/Airbag
bmlunea la bom€l€ el€ctlrnotorului
Rezlstenlalimitatoaredefecte. cu apinderaaconectaulgi comubbrul spat€
Puntea r Arculellcoldal r Rof9lpneurl
sunanbi aqbnat Dsce nu exiscl
bnslune sau dacii aceaslaestt pr€a independen€
I Susp€nsia MacPhersonr Planetarele
m[rE,iiiloc,lllir€zisl€nb.
. !@i daca exisE tensiun€la boF
nel6 €lecbomotorulul,cu apdnderea Suspensaa9l conducerea rotilordin fala la VECTRA/ La punteaspatearcudl€elicoldaleli amortizoaGle
comcbEi Si comutatod sunaflei SIGNUM6slepreluatdde douaJ?mbe MacPherson, 6untmontat€sEpE€t.Rollledln spatesuntconduse
Electromolorul
defect. ac{onat P€nfu ac€asta, ebctrorno- c6rc sunt fmt6 de calo6ed€ 9i dq fuzete. La d€ fecals parle de 3 brale transvelsale9i d€ un brat
torul 9i r€zisl€nlasufanbi t€bule de- cadrulsuportal puflliifalS 6untfixalaambelebrale longltudinal.
montrate. D€cilexistEI€nsiune,lnlocuil lrensversal€inferloarepenlru ghida.eajambelor.
electromobrulsunadel. Jambelesuntlegab printiranlide stabllizatorAceslea CARAVAN9l SIGNUMdispun,spre doosebkode
raclreprea r V€rificalinjvelulllchlduluide recjre; aclioneazeimpolrivainclindriicaros€rieila alacarea limuzinal
Si modelulcu spale ,fuid' (GTS),de un
Pd€redeincllzl€preaslaba. Niv€lullichiduluide cuaDe|ot amoalamentcu 13cm maimar€.
scezul dace€ cezul,completafl-|.
Fillrulde prafinfundat, I lnbcuilifltruldo pral
Schimbabrulde cdldure r lnlocui$schimbttorulde celdurd
ne€ianlsau lnfundat (lucra€d€ atoli6rs€Mc€).
Automobil6
dlesel:lnodlzkea r Vs.ificalilnoeElreasuplimentard;
suplim€ntara
deGda. dacE€ cazul,Inlocuili-o.
liceEidl
Venlilatorul
funclionead numeilnlrc Rezlsbnla defecE. . lnloouitibloculrezistenlelor.
singire|teapgdstllalie.

&omoloin v€cinalgtea Pdfunderide murderle, r Demonia!suiEntia, cureiFli-o,


suffanl€i. frunze. curalalicanalulde aer
Rolorulsuflanleieste r Demontali motorulsufantsi9i
dgzechilab€t,
rulmenldefect. vedicali daci mergaugor
arcunm'rcs
Aerullncalzi Schimbabrulde
celdurg r Presionalislot€mulde riclre (lucrare
geamudle
dllc€ag, se ne€lan9, d€ atellersolvice).
Oacl dincastade
dnd incabtleaeste
abuaesc incdlzirecu€e lichid de racire(cutia
coneclaE. d6 ollmatiza6),inlocuilischimbetorul
de cgldur6.

'1 1 9
F
I

Demontarea Si montarea
fati
Puntea ,
amortizorului(elementMacPherson)
Dsmontaroa
. Marcaticu o sageati pe pneu sensulde rulare.
Elementul punebral punliifaF esteuncadrulnchis, Sllbili Furubule rotii.Suspendaliautomobilul ln
ca€ estefrel de carosedein 4 puncteprin bucae lndica$. de llgutanF fala Si demonla$roata.At€nlio: Resp€otalicu
Suplimenlar,
amorlizoare. maiexis6 2 supo4ilaterali Lucr{ride sudurAtllndEpia@ la pieseleportant€ strictele inst.uctiuniledln capitolul,,Derfiontareaqi
legalidepod€aue c6ros6ri€i.AceasL construcllea 9idg direqiealeeuspensieifulE nu aunt permko. montarealolij".
ptrnlii
faFasiglreo inaltestabilitate ksnsversala a Piulil€lo autoaslgurantoti guruburil€/piulllole
eulomobilului. corodateso lnlocuiesc lntotdsauda ln cazul unei Indlcaliede 3lguranla
repatalii. [a susp€ndarea existapedcold6 . Marcalipozi$ade montarea guruburilo.€- de
aulovehiculului
Pecadru segas€scpunctelede fixerepentrub€leie
accrdenla.€!Respectaliindicatiiledin capitolul
lransversal€.c€sela
dedi€clie,radiatorul, precum9i Caractesticioptlmede mers uzurdminimea pne- fixarea amortizoruluipe tuz€tr. Pentruca fuzela
9i -Suspendarca autovehlculului". 9a poaG f monlatilln aceeaglpozilie,marcati
supodul anlicuplu
almotorulul. udlo.pol f rcalizatenumalatuncicgndgeom€tria rc- capetele9uruburilotcu unac d€ taasat.
Penfua diminua zgomolel€ de rulare9i vibraliile, gloreste perlecta.La o uzuraanormalaa pneudlor . Oequruba! piulilele de fxarc inferioar, a
bra{elgl€nsv€rsale
kiunghiulare suntfrxated€ cedru sau o llnuti de drumdefectuoasa. tr€bui€mdsurald amortazorului,
trageliafareguruburile
opliogeomelriarolilorintr-un -6-.
pinb!c$elag* hidraulic€. atelierservice.Mesura-
rea geometri€i de rularenu poatefr fticu|e
sistemului . Cobora! cricul hidraulic ai scoateli l€ava
RollesunlsuspsndaE independenl 9i arcuiteprin amorlizorului
-$ dinfuzetZ.
jambe MacPh€lson. Arcurjl€ proiau,dalodte fire o instalalie
6licoidalo
do mtsuraEcoespunzeloare.
. 0eschideticaootarnolorului.
uneiuioae curb! a axei arcului,compensareaPunteafa!e, inclusivrulmenliirolilor,nu necesila
lorlelor|ransve6ale, intrelinere.

1. AmortizorlvlacPherson
2. Tiranl
3. Siabilizalor
4. Buc$elagerhidraulica . Trageliafara cablul-1- penlru indic€toruluzurii
5. Arcolicoidal frenelordin siiportulde prinderede pe bridade
6. Punctde spdjinstanga sprijina amodizorului.
7. Bral transversalinferior . Degurubati un gurub9i demontalisuportul-2- de
8. A6ore planelar fixarea cabluluisenzoruluiABS de roaL de pe
9. Suportmotor bridade spdiina amonizorului,
'10.Phcte de sprijinpentru
radiator . Scoatelisiguranladin tabE de arc de pe furtunul
11. Cadrulpunliifala (boghin) de frand-3 9ibag€$afarefurtunuldtnsuport.
12. PalrubucAeamorlizoar€
(peniruflxareade
calosene) . Doturubalicele3 $uruburitorx- vezis69eli- din
13. Etrierftant parteade sus a domuluiarculuigi tragetiin jos
jambadio pasajulrolii.
Montaa€a
. Inlroducelijambainpasajulrotii
giagezali-oindomul
arcului.Fixalijambacu guruburlcu autoaglgurarc
nol. Stang€liSurubuile in 3 6tapo:
Etapa| .,................
cu o ch€ie dinamomeldca
. Deturubalipiulita-4- pentru tirant de p€ l€ava skengetila 20 Nm.
Penlfl,taceasta,tinoti conlaacu o EtaAall ..................
amortizotului. cu o chei€fxd rotitiincll45".
cheienxdde aplahzerilede pe pivolutsfenc. Etapalll ..................
cuo cheiefrx6rolililnci15p.
. Scoalelipivotulsferic din suportulde pe teava Indicali€:Pentrua respectaunghiurile de st€ngere.
amortizoruluiti dali la o parte tirantul (vezi este util si tdialidin carlonun disc aradatsau se
' segeata). utilizatirapodorulHAZET8690.
.jl. . Cu un crichidraulicdicalipulinbretuliransversal
infedor
!,
't20
[:
. Ridhagdidrl hiJlaullcti monlali iamba p€ Elementulde suspensieoambi) tip 'Dezasamblarea jambei/Oemontafea . Desuruba!
piulilade pelalerulsuperior
(s6geata
cuplul4€
fuzeE, 9i turuburicu autoaslgu€re dotiiaamortizorutui
guruburilor
nol,capelole fiindod€nlate oonfom Mac Pherson amortizorului/arcutui lJ j:iftiff:illtil'Jlcontra
gi montarea
gql anl6rior
marcajului
1 Oemontarea . Scoateli iansa de prindere superioarSQi talerul
Indka|ie:Co|lhar figudlorG3684 9i 0-3686 . Demontia€a jambei(vezicapitolulresp€cllv).

It)---a:
resortului,scoatelitampon!,1
amortizorde cauciuc
s6inloduc
ruburile dintaldln fu26!e.
eslepetensionatla o tensiune de pe tljaamorllzorului.
Atenlie:Arculelicoidal
. Slr6ng€! de fixarea p64iiinfedoarea
guruburil-' tnaltF. Pentru a pulea demontiaamortizorul.arcul . Scoaleli arcul lmpreuna cu dispozitivulde
jambeiq, ln3 8hpe,dupecumurmoaze:
fu2ete trebuiecomprimatcu un dispoziuvadecvst. compdmare d6 pe amoriizor
ct-
l ....,.-,'-,,,-.-.....,,
Elapa d€moment
cuo ch€ie .
la 85 No'. de
Indicrlie slgumnF Scoateliamorllzorul dinmenghina.
srangelr {-
fixarcti!lnca 75".
c0o cheao ln niciuncaznu sEbi$piulilaariortizorului,daceerc|rl . Verificaliamoriizorul(vezicapitolul.espectiv).
Ehpa11.................
cuocheiefrx6rotiliinci
ELp,111................ 15"- ffiu nu estecohpdmatireprogabil$i slgur.Avqi gdA c€
spirebsefrecupdns€sigurde fibib dlspozitivului de
. Verillcallvizualloate pieselejambel se nu aibd
fisuri, uzuri, aparentede imbdtranire.lnbcuiti
,Ar comprimae9i ca dispozitvulsa nu poaEialuneca.
. lndepr.la!criculhidraulic. pieseledetedorale,respectivuzale.
gf ulilizali numaiun dispozilivsolll. ln niciuncez nu
. Monbl:lrlanlulpe leava anonizorululcuo plullli N- -6 legatiarculcuseml. Perlcoldeacoidentar€l . DacAtrebuieinlocuitarcul, detenslonatlincet
nod sfrns,le 65 Nm.Penlruaceasta,lineli g disporltivuld€ comprimarc9i scoateliresortul.
d€pivotulsfuiic
conlra cuo cheiefixe. v t ilontarca
de pe leava @r--
. Aorhtifurtunul deftan,desuportul \J Arcudles€ inlocuiesc intoldeauna perechi,agEdarpe
a;ortioruluitiasiguralj-lcusouranla dintabEde ambehpe4iale v€hiculului. La montajulunutarc nou
Arc,
supoiulPenLucablulsEnzorului
. ft,lonlali ABS
sl s bebuieavut grij; deoalece,ln func{e de motorizEre/
echiparepot fi monlataarcuridifedt€.Utilizalinumai
de @allla gadeade ,os a bddeide sprljin a
4, arcurlde acelegilippentruo punt€.Arculesuntmarcate
amodjzorului. 4 cu vopsead€ o anumiEiculoarep€ una din spire,
. lnlrodlcelicablulpontru t/zuriifraneiin
indicatorul @ . QacA s-a inlocuil arcul, alezali arcul nou in
supodllde laparlea a brideide sprtlna
infurioar, dispozitlvulsp€cialde comprimare 9l comp mati-I.
smodizorului, . Prindeliamortizorul ln menghine.
. R€speclrnd sensulde rulare,monlali roata. . Inlroduceliarcul impreune cu dlspozitivulde
6saliautovehiculul pesol,apoldrangetiin cruce compdmare, resp€ctand poziliacor€ctad€ agezare
gu budle mliicilfo Nm.At€n$oiResp€clali cu a acesluiain talerulinfarior(srgeata B).
smcEle insltuc[unile 'Demonlar€a
dir cepitolul li
monlarea rolii', . lntroducalitamponulamodizorde caucjucpe tija
amortizorului.A9ezalitelerulsuperlor9i flangade
. Venfic.l.iatdacdestocazulreglali.c3t de curand . Pdndelijamba -1- ln dispozitivulspecialde fixare prjnder€,respectAndpozlllacorectt de montiai.
pdibilunghiul de cddercal .olii intr_unalelier
rry OPELKM-6066-2-. Prindelidispozilivul
intr-omenghine.
d€ frxare . ingurubatlo piulilS noue pe tja arhortizorului
strAngel-ocu 100Nm.P6n1ru
li
aceasta,linelicontra
hdicalio: Pentrua pulea degurubapiutilade pe de liia amortizorului
cu o chaietubulardTorx.
talerulsuperior- sageataA -, jambalrebui€sa fie
fixate-Pentrua nu turti leava amortizoruloi, jamba . Decomprimali inc€tresodul,avandgrijeca acesta
1- $uruburide fixaresus,20 Nm + 45. + 15. I lrebuieprinsdin dispozitivul
specialdefixare. sa se a9ezecorectin ambeleialore,de sus 9i de
jos.
2- CepAcel . Cuo gurubelniliscoatelcepaceluldeprot€clie din
3- Piulildd€ frxaresuperloere,100Nm ,) taleruls0perior(segeataA).
. Demontalidispozitivul
specialde comprimare.
4- FlanSdde prindere superloard . Presalicdp5celul
. Aqezali pe spirele arcului un dispozitivde de prot€cliein talerulsuperrc..
5 - Tale.arcsupeor
6- Manfetl anlipEf compimareadecval,de exempluHAZET4900- . Scoaielijambadin menghina.
7- Tamponamodizor de cauciuc 2A,cu iistemulde prindereHAZET4900-12. Avelj jamba(vezlcapilolulresp€cliv).
grijEsdfe compdmate . lvlontali
8 - Arc elicoidal c€lpt/tin3 spire.
9- Teavaamorlizorului hdicallsi Ateli€rel€ service OPEL utilizeaz;
'10 - Talerarc inferior dispo2itivul de comprimare KM-6068cu perechea de
11- 9uruburi9i piulltede fixareinferjoare. l6lciKM-6068-10.
85 Nm+ 75o+lsPr)a
. Notalipoziliade montaja piesalorjambei9i,dupie
r) -. caz,marcalj-le.
9urub cu €utoasGuEr€,ss lnlocui€9t€la il€carcdemonta€.
. Piulila, so Inloc1ll€t!. la f€car. d€montare. . Comprimatj resortul,panece lalorulsuperioreste
descrrcat.

123
FTaF-

fr
P
tt
fti . amortizoarelor
Verificarea . La amortlzoarelecu gaz sub pr€siune,daca
presiuneaeste suicientS,tija iese d6 la sine dln Reformareaamortizoarelor . Lilsall amorllzoruld€asupraouvei pana nu mai
picureulei.
Umdbarele simpbme derulal€indid un amortizor amortizot Dacd nu €sle acesta cazul, amortizotul a ne pulea debarasade un amortizordefecl,
detecl: nu trebuae noapirat inlocuit. Functionaroa .
rcbuie maaintaigolitde uleiulhidEulic.Amorlizorril Predalluleiulhidraulicla un @ntrude colectarea
I Oscihllilndelungate alecaroserisilaneregularitali corespunde caldvremenu aparpi€rderimai mad golit de ulei poate f hatialca un degeu metellc degeudlor probbma.
algsolului de ulel.Functiade amortizare ested€plindti fer6 obitnuit. . Amortlzorul golitpoatef datla f€r vechi.
presiun€d€ gaz.D€sour,poateapareazgomot.
r Pefldlldale cal6€riollanersguladlaf succesive Atonlle: Uleiulhid.auliceste un de$euproblema9i Tiierga amodizorului
alesolului . ln cazulrrneifunclion6.iireprogabile.
nici ume dE ln niciuncaz nu poatefi versatla canal,p€ sol sau
ulej pe amortizor
nu sunl un motivde lnlocuire.ln eruncatln gunoiulmenajer Autoriiafileoomunale
r Srrilud ah.oFlor, chiargiladrumnormal. general,dacao pal6de uleiestevizibilddar nu se 9i oragene9tiinfomeaz, unde se g5s€9lecel mai
. Zvrcnld aleautovehiculul]i (potaveati
la franeri inlind€mai departode talerulinferior.amorlizorul aprcpiatlocde colectare pentrudegeurideosebile-
alteca!ze). poalefi consideral lmportantesteca pate
uijlizabll.
d€ ulei sd fe uscate,mate, aespectivacopedH Indlca96d6 sigurantl
! NesigudnF in abodaaea cudelor din cauza cu praf. O scurgereminora de ulei esle chiar
lips€id€ stabilitale p€ tsaieclori€.Derapajul Presiuneagazuluidintr-unamodzor nou ajung€
avanlajoa6S,deoar€c€ aslf€lgamiturainelaraeste
aulowhiculului. unsa9lprinacaastadurata6ide viaF cre9te. pand la 25 bari, De ace€a, la d€Bchiderea
apneutilol cuaplatizarea acopedliloculde munce9l purta{
amortizoa.€lor
r uzLrra anofinali o ln cazul unor pierderi mad de ulsi, lntod.tili neaperatochelarid€ protec||e.
(tleqeEa) Pmlilului amorlizorul,
r Hodorcgeala si bosniluiin timpulmersului. Amortizoarelepolfi golltein 2 moduri,fi6pringaurire,
acesbzgomoto
ttesigur, auad€saa$ alt€ cauze,
fieprintdiere.
deercmdulurub0.i9i piulilesldbiteln sistemul
dedirscll€,rulmenlide roal dobclisauplan€lare Gaurir€aamortizorulul
defecl6.Doaceea, lnaintodeainlocui0namodlzor, . Pdndeliamorlizorul
verticalln menghlnacu tijaln
inc€rca[.]ts sbrd jos. . Pdnd€llamorlizorul
verticalln monghinecu ja in
poalell vadfrcat cu mana.O velificare sus.
Amoatizorul
oxacte a capacilrliideamoizalea5l6lns6posibil5 . Cu un Eietord€ levicu role,de €xempluSlahlwille
nurnaiqJ un !oc{6sl€l (amoat2orul ,tortat Express150/3,ttiali loavaexterioard.
Atentl6:ln
pe athvehlcul)sau c! o nailne de lncercet cazulunuiamortizor cu gazsubpresiune, gazuiva
amonizoar€. scepaipudaliochelaride proteclie.
Vodfcarsrcumana . Apucalicuun clegletsavalnterioar5,apesend-oln
. DsrEnbliamodrzorul. jo6ca sAnimani?nleava€xierioar:l9itrageliincel
tijain sus.
. Scoatelicomplettijadinleavainlerioarr.
. Ldsa$amorlizorulsd sescurg5deasuprauneicuve
oanenu maioicurtulei.
. Prsdalluleiulhidraullcla un centrude col€ctarea
deg6udlorprobbme.
lsxn66i]
. Amortizorul
golitpoatefi datla fer vechi.
. in loculA gdurilileava €xt€rloaricu un bu€hiu
O 3 mm, pentrua permilegazuluisa ias6.cazul
evacualesteincolor,inodorsinetoxic.
Atonlie: Tntimpulevacueriigazului,acoperiligaura
cu o lave€.Apoiglurilimaidepadopanastepung€li
Comptimali
. Imeliarnodjzorulinpoziliademontaj. gi li pereteleinterior
dscelPulin3 ori Amortizorul
i€stndefamortizorul
la t€ldegr6u!i tad smuclturi . in loculB dalio altagaurecu un burghiuO 6 mm
febubsesemigle printeavainterioaaapenlruevacuarea
pehr€6gasacursa uleiului,
senuaibedebdoreri . Tineliamortizorul deasuprauneicuve gi prin mai
. Verifelicatijaarnonizorului
mersferebbc6dh buc9a
indolritiun multemitcariin susliin jos ale lijei pompaliafari
sup€dcialo, ulelul.
degida€.

125
Demontarea piulilei
gi montarea . Demontaliparghlalungede pe buluc.
rolii
butucului . Presagun nou clplc€l de prot6clieln butlc.
D€montar€a . Rsspectandsensul de rulare, monlali roata,
lasaliautovehiculul pe sol,apoi stengetiln cruce
. scoet€liculjadinvited; cutiade vitez€ automaE
guruburile roliicu 110Nm. Atenlle: Respeclalicu
lnpozi$a 'N'.
din capitolul'Oemontrarea
stdcteloinstrucliunile Si
. Maca[cuo s,gealape pnousensulde rulare. montarcarolii'.
sltbiligurubunb rc i. Suspendali automobul ln
faF il d€montali roata.Atenll€: R€spectaltcu Demontarea9i montareaarborelui
slrcleloinstructrune dincapitolul 'Demontarea 9i planetar
monlaBe olii".
. Cuo gurubelnil scoaleli cdpecelul prctectorde Dgmontarea Cu gurubudle rolii fxali p6 buluc un extractordln . Autovehiculecu arboagIntErmedlar:Depresali
o|aalbutucului.Indlcatie:
cipecefulsed€terjorcaza
Prinaceastd demonlar€ La toate lucrerilg la care arborele planetar este
9i lrebuialnlocuit. demontatdin culia de viteze, aveli grije ce m€reusi
come4-3-,de exempluHAZET781-5.$idepresali cu un levier -2- planetaradin dreapta.1- din i:
albor€l€planelardin butr.rc. adoreleinlemgdiat
Alentio:MoDrntlnaltdesEblre/strlnger€a PiuliFi se llagede artlculati.ti nu de a.bo.o. planetrareidin _i
butu;utuil So Ecofiandaca lnllntoaslEbiriisau . Scoatelicutiadin vlleza;cutiade vitezeautomate Atentle:Duiledepresarea butuc.loala Montar€a
roata9l automobilul se fl€ maitrebuiefolosita.resooctivautomobilul nu mai Atenlie:Manipulaticuatentioplan€tara,€a nl] trebuie
stingsrll,!e 30rnonteze TnDozitia'N".
coboritpo3ol,Ulsallalli persoadi3e cabe psdala Atenlie: Moment mare de sleblts a piulitei
mi9cat.penhu ca alfelcorpurlle de rostogolke sa steatinp lndelungalpeburdufurilgde cauciuc. 1
ale rulmenlilorbtitucului se vor DacU
det€rlora. loiu9i
haneiin Smpul slabidlPiulitsi. butuculuiroliil vehiculultrebliiedeplasal,inlroduceliin orice caz . Curdtali9i ungelicu uleide ransmisiefusurilede I

pentruconlrapresiune un capit de planetardln butuc reazem9i caneluriledin cutiade vateze,arbolEle 'l


. Oemontalipiulila butuculuirolii (vezi capitolul precumti butuculrolii.
intenhediaf.
respectiv). 9i tt€ngeli-lblnecu piulila. :
. I\,larcallcu o segeati pe pneu sensulde rular€. Planetala dln stangalplanetaradin dr6apla la
Sldbiliguruburilerolll. Suspendaliautomobilul in autovehlculefara arboreint€rmedlar
falt 9i demontaliroata.Atenfie: Respecta$cu
din capitolul"Demonla€a9i
stricteleinstructiunile
montarcarolii',
. llotorul di6s6l: Demontali sculul inierior al
motorului (vezlpag.249).
. Verifc€li bucaa bgar hidraulici a bralului
transv€rsal inf€dor(vezicapilolul"Demontarea 9i
. Dac! slAbk6apiulileibutuculul3€ face cu montarea braiuluitransversal").
aulovohiculul pe
suspendat capr€,hebui€linut
contra debuluccu o pa€hi€lungd-1-. Atenli6: . Planotaredin stanga: Depr€salicu un l€vior-4-
Suspendalj tnsiguGnF automobilul. planelara-5-dincarcasaculieidevileze9ilrageli-o
. Contecljonali ptghiaT lungr:platbanda prevezuE afad. Indicali€: La autovehiculebfed a6ore
cllgeurilungi9ilixal:debutuccuturubu.ideroli. interm6diar,planetaradin drcaplase demonleaze
. Des!rubali depeplanetara.
piullla in acelagimod.
9iscoateli . Cu o tu.ubelnilademontdtiineluldeslguranld-1-
lungadepsbutuc.
. DemontallpgEhie At€ntie:La lrage|eaafarAa planeiareiva curgeulei de pe caneluredlnsprecutiad€ viteze.Ivontaliun
dincutiad€ viteze.Punelidedesubt un vascolectorSi inelde siguanle nou,avandgrijase nu-lintinde(i
Montarea estupalirepedeorificiulcu un dop adecvat. preamun.
. Monh{io noui pluliFauloaslguaentli pe caPltul . Scoatetidopulprovzoriu diocutiade viteze.
planetarei 9isHngelFo destuldelare.
. Inaoducetiolan€taraln cutia de viteze, avand
Atenlie: llrom.ntineltde sEblrc/3trlnger€ a piuliiei . Sltbi! cetovarotalli piulila capuluid€ bara de grie sI nu se delerioreze lnelulde etangaf€din
butuculuil Serecomande ca lnalnteaslibi.ii 8EU dk€cli€.Cuunextractordin come(-1-,de oxemplu cutie.DupacEz,ulilizalibucia de proteclieOPEL
slr6ngeril, sAsemonteze roata9l autonobiluls, HMET 779,depresali rotuledinfuzele.DeSuflrbali
KM-6332.OuDaintoducereacaneluriiarborolui
lie coborllp. sol.Lesa$alcl por3oaniisa calce completpiulita. planetar, t€g€li afarzibucsade proteclie.
pedela f.anelin dmpulsbang€rll piulilei. . Deiurubalipiulilarotuleiinferioarea fuzetei-2- ti
. Apesaliarborele planelarincutiadevitezepenaco
.4. . Dacasktngerea se hc€ cu aulovehiculul scoaleliiumbulcucapTorxextedot
piulilei
inelulde siguranle se fxeaze.Dace6stenecesar,
susp€ndat, monlaliperyhia lungepebutucultotii. . Apasaliln jos bralul ttansversalinferior- vezi utilizaliun ciocande olastic.
plulila
segeata - 9llragetiafarerotuladinfuz€te.Indicatie:
:j . StrSng€li in 3 etap€: Nu€stenecesar6 utllizat€aunuigtttactot,
Etaoa | ...clio clFiedemomedsfangelllal50 Nm. . Legatiplanetara
c
cu sermepenhuca la demontare
sa nu ti6indoitela limitS.
articula$ile -t
cuo cheiefre dogurubalicu 45o.
Etapall ............
tr Et Dalll ...cuo drciede moment sffingelila 250Nm. i
t

IT
. R€spe.iards€rEulderulare,rnonbliroab,Htsaliauh- Tragetia6orel6 Inlemediarimpreunecu ianga Demontareagi montareafuzetei
din dr€apbla autovehlculecu arborc
Plangtara vshicurj pssd, apoist€rEeliin crucegurubrdleroliicu lagrrafaredinsuportul-4-9iscoat€ti-ldin
culiade
lnt€nnod|al 1'10t{n. A!6nf6: Resp€clalicu stictaF lnstucliunih Demoniatea
smaleljinelllde slgucnF de pe
. Cuo gurubelnrF dinc€pilolul"D€monlarea9i montarearoli'. . Autov€hlculecu control eloctrcnlc al amorti-
Montali
inlernediar un In.l de siguEnff Atenli€: La trageroaafard a arbor€lui intermediar
va
amorele gi montareaarborelui zoarolor:Demonlali cablulsenzoruluiABSde roa-
Demontaroa cuo; lJlei din cutiade vileze.
Puneli dedesubt un vas
mulliplude pe bridade sprijina
te din conectorul
intermediar colector9i astupa$epede oriiciul cu un dopadearat.
amorlizorului.
Moior p€ benrlni pEst€100kwmotor dies€l . Oemonla!canalulcablurilorde pe suportul-4- al
€ibor€lui intermedlarDe9urubali3 tr.iruburi9i Atenlle:lromentlnaltde slEbirea plulitei butucului
P€ntru dlhinuarea oscilaliilor torsionale, oste damontali suportulde pe bloculmotor rotiil
intercalaiun arboreintermedlar lntre culiade vlteze
. Demontalipiulila butuculuirolii (v€zi capitolul
9i planelaradindreapla.
D€montaaea . Montalisuportularboreluiinterm€diarpe blocul resoeclNl.
motor9i strangeliguruburilede fixarecu 55 Nm. . Marcallcu o s5geatalpe pneusensulde rulare.
. Marcaliouo segealepe pneusensulderula€. Sldbili Monlalicanalulcablurilor pe suport.
Slablf grJ.uburile
rolil, Susp€ndallautomobilulin
Eurubudlelolii. Suspendalautomobilulin faF i de-
montrali roata.Aten$e:Respectialicu slricteleinshuG fale 9i domontaliroata.Atenll€: Respectalicu
stdcteleinsfuqiuniledin capitolul"Demontareati
lunile dincapitolul-D€monta€ati rnontarealoif. montarearolri',
. Motorul dlesel: Demontali scutul inferior al
motorului (vezipag.249).
. Verificali bucaa169:rhldralllcda braluluitransver- l rdicaliode sigur.nli
salinferior(vezicapitolul ,Demoniarea 9i monta@a La susoendaroa autovehiculului
exisle Dericold6
braluluitransvelsal"). accidentarelRespoctallIndicaliiledln capitolul
. Dernontaliarliculaliles€rice ale braluluitsansversal 'Susp6ndarea autov€hiculului'.
. Impingeli planetara din d.eapla_2_pe arborel€
interiorgiala barcidedi€clie din ft.Eeui('razicapitolul
intermediar "DemonlaEaqi monlareaarboreluiplaneta/). Atentle:Momentinaltde sEbirea etrierulaifranoi!
. Bateli p'aneta€ cu un dom de alam6 -1' pena b
. DequrubalipiuliFpivotuluiarticulageisfericea liranlului
fixadaineloluideslguranla' alend gdje se nu se
cu bara anliruliu.Pentruaceasta,linoli
slabillzatoare
. Monlaliun nou Inel de siguranti -1- pe arborele . Demontalietri€rulfien€ifalS(v€zipag.152).
delerio€ze canelut'a intermediar.Recomandar€:Prindeti arborele . Dernontati disculfdnei fald(v€zipag.156).
cont"acu o cheiefixi p€ aplaliz5rilepivotului.
intermediar lnlr-omenghinacu bacudde aluminiu
inoluluide siguranF' vedficalibuna . Vedfce$ bu€a laggr hidraulice a bralului
. Duoefixarea 9i impingeliinelulde siguEnlepgndint.din canal. kansversalinferior(v€zicapilolul,Oemontarea
fixi€ a planeta.ei tregendde artlculalie.Nu . Inlroduceli arboreleint€rmediarln suport. 9i
faqe dearborel montareebraFluilransversal').
capetal planetarei ln canelu€ . Inlroduceti cu at€ntiearboreleinlermediar in cutia
. Inu;duceli c€l6lElt multiplupentrusenzorulABS
,.i: de viteze,avgndgrijesd nu se detedoreze inelul . Demontali conectorul
butucriii. de etangaredin cutie. Dupe cez. utilizalibucAa de roalildin suportulde pe leavaanodizorului.
.'.; . lnsurubalio nouaPlulili de bxtuc pe capdtul
planetarsistange!-obine. de proleclieOPEL KM-6332.Dup, introducerea
aAorelui caneluriia.boreluiintermediar, kageliafa.dbucaa
. As€zati rclulainfedoara in fuzeH.Introduceli un
; cu auloaslgurare din fat, ln fuzet!' de orolectie.
nousLrrub
Sren;e!surubulcu o nouapiulileln 3 elape: . l\,loniatiflania lagdrpe supoft,strangandc6le 3
Erroa|... crio cheie demo.nent shangeli la 30 Nm iuruburicul8 Nm.
cuo ch€iefixarotiliincA60'
Eta;a[ ...........,,..... . Deziegalcuatenlieplanehradindreaplatiimpingeliil
cuo cheie
itaoattt............ fixEmairotlliincil5p oestearborele intermediaroan5 6efixeaza.
a €speclaunghrurlle da stdngere . Depresali cu un levier-2- planeta€dindteapta-1-
tndicallor Penttu pe alboreleinterm€diar (v€zifig.0-3666). . indepdrlag sermacu careali legatplanetara.
c€non un discgEdal sau se de
€stera olalsaEialidin . Fixa$adiculalia sfe ci a tirantuluide sbbilizatorul
$]. . rapodorulHAZET 6690.
utilizati cuo piulili noui gistrange$-o
antiruliu cu65 Nm.
B . Strinq€lile momentulprescns piulilabulucului rotii
(vezi €sPectiv).
capitolul . Monlali arliculaliilesfe*:e ale braFlui t'ansversal
L
At;n 6i Mom€ntinalt de strangerea
piulilei inf€do.9i aleba€i de direcliepe fuzeE(vezicapilolul . Degurubalicele 2 piulile-1- ale luruburilorde
i; ''Demontarea arboreluiplanetaC fxare e caDAtuluiinf€dor alamortizoruluipe fuzet6
butuculuiroliil 9imonlarea )
. Prcsaliun nouclp,celdeproleclig in butuc . Completali nivelululeiuluidin cutiade viteze(vezi 9i scoateliguruburile dinfuzelE.
I . O€stace[ satmac! c€reali legalplanetala'
bateidedhecliein bralul
paS.34). Indicalle: Penirua puleamontafuzetaln aceeali
I . tntrcdlc;lipivoblcapultli . Moto.uldiesel:Montatrsculll infedoral motorului pozilj€, marcali inalnte de demontarecapet€le
oe di€clieal fuzetoi, lniurubatio noui piulifS (vezipag.249l. guruburilor cu unacde lrasat.
cu35Nm'
Er. eutoaslgurant
. Comoletat
9isrengelt'o
nNetLl uleiului dinculla0e vleze (vezl
. Respacl6ndsensul de rulare, montali rcata, . Scoatellfuzeta-2-impreundcu ansambl!I lagdr(lui
lSsaliatilovehiculul pe sol, apoistrangeiiin cruc€ rolli "3- 9i apdratoarea d€ tabla -4- din bridade
'' guruburile rotiicu'110Nm.Atenlie: Respectalic! spdjina amo.lizorului,
scululinfefloralmotorului . Dequrubaticele3 turuburi- sage$- alefian$ei-$
. l?#laiaset: laontali a alboreluiinlermediar. skicteleinstrucliunile din capitolul"Demonlarsa
(veziPag249). 9i

b
monlarearolii".

'128
Atsnlje: floment lnalt ds strangerca 9utuburalot 9i montareabralului
de fixare a €tticrulull
(inferior)
. Autov€hlcul€cu control electronic al amor0.
zoarelo.:Montalicablulsenzorului ABS de roatl
in conectorul mulliplude pe brldade spriilna amor- ilulTnfalepecaPretidemontali
I Suspendaliautomob
tizorului. rcala.
. R€spectilnds€nsul de rulare, monlali roatra,
lasaliautovehiculul pe 5ol,apol strrngeliin crucg de sigu.anla
gurubudle roliicu 110Nm.Atentie:Respeclalicu :La suspendarea autovehiculult/lexlstdpencolde
din capitolul"Demontarea
stricteleinstrucliunile 9i eccidenlare!Respectaliindicaliiledin caPilolul
montarearolii'. autovehiculului".
. Pnnd€U fuzeta-2-intr-omenghinA -suspandarea . Desurubalidin cadrul purtiitoral punlii cele 2
Verificareaarticulaliilor sferice gurubud-5- carcft€azi bucsabgar hrdraufice de
. D€guruba$ cele3 turuburi- s6g€li- 9i lragell la parteadin spatea blaluluit€nsversalinfedor.
abr, subansamblul laggr.oatai_3-impreunacu (rotule) . Apdsatiin jos bralul hansversal9i trageliafad
eparabarca detabla4- din fuzeg. . Suspendati fatepe cepre
aulomobilulln otula de bgaturedintuzete.Indlca$e:Nu ulilizali
Indica$e:Ansamblul bgar roald poate fi demontat 9a niciunexlraclor
6redemonlarea fuzetei- Indicati€de 3igu6nta Montarua
Montarca La suspendarea existepedcolde
autoiehicLllt/lui . CureF(i suprafeleled€ asamblareal6 cadrulJl
. lnkoducetiin tuzetaunitatealagarroatelmpreu- accld€nta€l Respoctaliindicaliiledin capitolul purlatoralpuntilfala9i al€blalutuitEnsversal.
n6cuapiraloaroa de labH.lnturubali3 guruburl ,Suspendar€e autov€hiculului". . Montatibralul transversalpe cadrul pudetoral
autoasigu6nte nol - sagell- 9l stang6li_le ln 3 punlll,utilizAnd3 guruburi autoaslgurantenoi.
tepte,astfel: Srangeli$uruburile numaicu mena.
EbpaL..cuocheiede moment sfangelila100Nm- . Introducelirotula bralului intedor in fuzelr.
. Autovehicule cu farudcu x€non/bralul transvercal lntroduc€lidin fql6 ln fuz€ui un nou 9urub
Ehpe ll cu
....-.............o cheie fixi rotiliince600- sEnga:Deturubaliun turub din bralultransversal autoaslgu6nl.Moniiali o piulili noua pe gurub9i
cuo chei€frxerotililnca
Ebpal|t.................. l50- si alte 2 din cadrulpurtatoral punliifaF 9i astfel strangeli-oln 3 €tapg:
. MonlalifuzErap€bddade sprijlne amortizoruluicu ;emontalis€nzorul -1- pentrureglareadistanleide Etaoal: ... cu o ch6i€d6 moment $rangelila 30 Nm.
luruburiautoblocanto ti plulll€noi in acelaqitilnp ilumanare a farurilor
Etaoall : ... ... .. . ... .. . .. . cu o cheiefixArotitiinct 6Oe.
intoduce! capatul planetarei in butuculrolii.
Etap.lll: .....,......... ouo chei€fxe roqilnci 15"
Indicate:IntrcduceF dln fel6 turuburilein brida
desp;jina amodizorulul dup5 marcajelefrcule la . Coboraiautomobilul Pesol.
. Strangotioele 3 turubud de fixare a bratulul
transv€rsalde cadrulpuiatorin 3 etape:
. StrangetituNbuledetixar€atuzeteipeamodizor
asttel:
ln 3etape, Etapal: ... cuo ch€ledEmomenlshengelila90 Nm
moment drangelila 85Nm. Etapall: .................. cu o cheieffxarotiliinci75'.
Ebpa| ... cuocheiede
Etapalll: ............... cuoch€iefixarctiliince15".
cuo chel€fxa rotiliinca
Et.p.ll.................. 75'-
. lmpingeliputernicbralul transversallnfedorin . Autov€hicule cu faruricu xenon/bratul transversal
cuo cheiefixdrotililnc515'
Ebp.111..............-... sus 9i in jos - sdgeli_, obse end Tnac€sttimp s6nga: Montalisenzorulp€ntrureglareadistanlei
. indepinalisarmacu care ali legatplan€tara|a articulaliasfedcS. de iluminarca farurilor.
demonlaIe. . Dinparteadejostrag€tipulemicroataspreexlerior
ln acesttimp Verificareabucaei lagir hidraulice
. Montati
adiculaliib sfericeale braluluitransversal gilmpinge$-o sprelntedor,obseruand
articulaliasfericS
nterioisi ale bar€ide direc$epe tuzsL (vezi . articulalia sferica. . Degurubalr gurubtilcu cap Torx -3- de {ixarepe Deiecae datl cands€ demonteaza pozilia bucaeilag6r
transversal. din fuzet6, trebui€ verificatA
capilolul,Demonta€a9i montarea alborelui . La ambeleprobenu lrebuiese exisleniciunjoc fuzetea rotuleidelegltud cu b.alul
hidraulicea braluluitransveFal.$urubulde fixarea
planela/). sensibilgivizibilin erticulalla
sfericd . Oegurubali 9urubul_2-pdn carebralultransversal bucseiinblal hebuiestrenscu 30 Nm.
. Slrangeli
lamomentul prescrispiulilabutuculoi
rolii infe or -4-. de formd taiunghiulare, se leaga b . Suspendali
lndicalle: Luati in considerareeventualuljoc in automobilulin fal; pe cepre
(vezi
capitolul respectiv). rulmeniliroliisauTnlagdrulsup€rior aljambei parteadinfatad€ cadrulpurtdtor al punlia.
Aten{s:.ll/lomant lnalt de strangero a plulilei . Vedicalicaburdufuld€ sd n!
ceuciucal articulaliei Indlcalled. slguranla
butuculuiroliil fe det€dorati dupacaz,inlocuiliarticulalja. La susoendarea autov€hicululuiexistapericoldo
. P€seliunnoscipicel d€ prot6oliein butuc accidenlar€tR$p€ctall lndicaliiledin capitolul
,Suspendarea autovehlcllului'.
pe
disculde ftene butucai iniurubala
. Introduceli
$urubulde asigurare.
de momentla 30 Nm.
. Reglaticheia
. Monta$ etrierulfraneifale (vezi pag.152)'

I
131
t:
* . Aplica$ac€stftomentdeskangereasupragurubu- Dezasamblareaarborelui
luideh(area bucseihgar hidraulice in s€nsoaar
lnloculreaburdufurilor
+ . 8!cAElagArhidraulicaest€ cor€cl frxatii dacS la Lh burduf defect trebuieinlocuit lmediat;penlru
tudbul nu se mi9c6.Altfel,bucaalagdr aceasla,aaborele
v€rificare planetar trobuiedozasamblat.Oaca
kobuie.egbte,
hldtaufice a patuns murdedeIn vaselina,spalaljarticllalia
cardanicA ungeli-ocu vaselindspecialenoua.
Roglareabucgei lager hidraulice At€nlle: Respectalicu gcrupulozitate
cureFnla.C€a
. Autovehicule cu faruriou xenodbralul transversal mai mica umd de murdederemasSpoat6duc6 la
sungar o€montalisenzorul pentru reglar€a disl.ugerea arllculaliei.
di6tanl6ideiluminare a farurilor(vozlin secliunea Biloledefectedin articulatiese €cunosc pdn
ba€i
.Demontarca 9i monlareabraluluitransversal"). la modifcar€adirecfside drum9i pocnituri.ln acest
. oefionlalicapulbareide direcliedin bralul de caz,trebuieinlocuitai completartjculalia.
dirccl'eel fuzetei(v6zi capilolul"Monlarga9i Atgnllo: La autovshicul€le de marevitez, se reco-
demontarea alborelui olaneta/). mand?lTnlocuirea ambelorburdufud.Chiardacd ur-
meaz6 a f inloculle amboleburdufu.i,demonlaliin-
totdeauna numaiunadinarliculalii. adicl.ilalia
. Desp.indeli exterioard(laleaua)de pe .lmpingell burduful-l- peste articulaliasincrone
Oomonlaa€a caneluraarborelui,llngnd in ac€lagitimp inelul exterioare {hbaua)-2-.Indlcatlo:Burdufultrebui€
. D€monblia6orelephn€tiar(vezic€pitolulrEspecliv). de siguranFlargit cu un clegte special.Daci acumsil seaiezein canalulaniculaliei9i in canalul
este necesar,bateli ih articulalie cu un ciocan de ln frgureestersprezentaE
a-xului. articulatia
dinspre
. Prindeliarbo€leplanetarintr-omenghine cu bacuri plastic. rcali.
de protecli€dintablade aluminiu,
. Modelul fer6 inel d€ siguranF ln arliculalia
. Tdialicu ferasfeulsau cu un cutl€rcolierelebur- exterioarS:Scoalali inelul de siguranF ds pe
dufulul.Atenllo: Sd nu deterioraliarticulaliasau arbore.
arcore|e.
: . Tragelibudufulde pe arbore.
Moniarea
. oeiurubaliSurubul d€ fxar€ -2- din bucsahger Atenlie: lnlocuiliburdufurilerupt€sau cu supEfala
l hidraulicd. aspri Si crapald.Artlcr.ilaliile
sinc.onedef€ctese
lnlocuiesccomplet.
i: . Cur,lalifiletuldinbralultransve6al-1-.
. Spalalibinevaselina vgch€dinartlculalia sincrona-
':if
.."1:l
. o€9urubali
lransvelsal
9urubulde fixare a rctulei bralului
ln fuzele,ap5salib6lul transve.sal ln Cuo spatuldde lemnumpleligolurile articulalieicu
nouavaselinE specieldOPEL1941522.
JosSitrag€lipivolulsfe c alrotuleiafaddlnfuzet6.
i.i:. Indlcalie:Nuutilizaliniciunedraclor . Montaliun Inel d€ slguranla notl in adiculal|a
. Apesatinlr"oparteamortizorul. sincrona.
l. . Ridica{i bralullransvorsal, paneajungein pozilje . Modelulfdr6 ineld6siguranle ln articulalio:
lvlontali
o zonhlaqi paralelcu cadrulpurtabral punlii.ln
t: acesttimpave$grij6ca mangelarotuleise nu se
un inel de Bigu.anli nou in c€naluldepe arbore. .
. Verificalicaineluldeslguranlasd se agezeperfect
Tragellcolierele-4- pest€burduf9i strangeli-l€
un cl€gt€special-3-,de exempluHAZET1847-1.
cu

t1 d€lenoreze, Atenllo: Burdufulnulrebui€se slearlsucil.


in canalulsau,
. in aceastapozilieingurubagun turub autoasi-
s gurantnou pEnfubucaalagdrhldraulice. Ungeli . Tmpingeliburdufullnapoi li scoaieli veselina . Tragelip6arboreun burdufcuun colier nou. . Montatiplanetara (vezicapitolulrespectiv).
inaintede montare filelulgurubuluicu o solullede d€ umpler€pena c6 inelul de s€uranF - v€zi . Umpleliburdufulcu restulde vaseline.
t. asigurale,de€xemplu cu Loctite243.Stangeligu-. sigeala- devinevizibiE.
:l rubulin2 elape: . Impingelladiculatiaextedoara(laleaua)pecanelura
. Scoatetiinolulde siguranlecu un cletlespecial.
E Et pa| ... cuo cheiedemomedsbangeli la 40 Nm. arborelui,pendce Ineiulde siguranlas€ fixeazd.

F
Dacaest6nevoie,utilizaliun ciocande plastic.
EtaDa cu o cheiefixaroiitilnci40o. Indicege: La unelenoloare inelulde souranlaal
ll ..................
articuleliei
€xterioarelips69te. . Cuo gurubelnile depe
ridicalipulingatulburdufului
. Montalirotulabraplui transversalin fuzote 9i
stringeli piulita
la mome prescrig
ntul (vezi ax ca sd iaseaerul.
Surubul 9i
in sebtiun€a ,Demontarea9i montareabralulua
z transversal"),
t:
ic . Montali capulbareidedir€cliein braluldedir€cli€al
F1 fuzetei(vezllnsecliunea ,,Demontalga 9i montarea
F- braluldtransv€tsal').
l
I . Cobor€li autovehicultil pe sol.

t 132
Demontareagi montareaarcului
spate
Puntea elicoidalal puntiispate
Atentle:lnlocuiffntotdeauna arcudtede p€ ambele
pa4i sle autovehlculuiui. ExislSarcu.i de dif€rlte
punteaspahia vEcTRA/slGNuM consgdin trave6a 9i asourt o rnai bund aderenF a lolilor din spab. oxeculii9l tipurl;de ac€€a,utilizalinumaiplesereoe
pudatoare $idinfuz€t€
a pLiilii,din2bGl€loloitidlnala Suspensia pe punteaspaleconst'din2
aulovehiculului schimbprevezute pentrutiecaretip dEautomobit.
Brablebnoiudi4ahsunlfiIabpri4hiqe amottizoare arcu.ielicoidalegi2aftprtizoare.Arcudle
giamorllzoarele
sunl s€parate,pdnumaags-€ pututrenunFla domud Dgmontarsa
si aurubudde caose,ie.B6lde transve6el€sunt
pentrujambeln porlbagaj,marindu-se . Marcalicu o sageatEpe pn€u sensulde rula€.
;recuhte pedeldin.ljni4lu Sbbillzabrulanllruliu astf€lcapacitalea
€duce indinace €oseflbl la abaa€a drb€lor
SlSbiligurubudlerolil.Susp€ndaliautomobitut in
spate ti demontalioata. Atenfio: R€sp€ctalicu
slricteleInstrucliuniledin capitplul,,Demontarca
Si
-l-Arc allcoldalcu Inel monlarearolii".
imonkor la parta superioart
-2- Tr€veE. purEtoare a punlii
Aienlle:Cuplumarenec6sa.pentruslSblreaguru-
b!ailor et.lerul!l franell
'3.Amortlzor . Oemontialieirierul franeispate(vezipag. 1S4).
Desunrbali $urubul Torx -4- 9l desprind€li
-4- Etisrul franai amonizorul-1-de podeauaautomobllului,
-5- Stabiliz.tor . Scoateliamortizorul
din pasajulrolil.
2
{- Br.l longltudinalcu bucas
Montarea
3
.Inlroduceli amortizorulin pasajutrolii 9i prind€li
capatulde sus de podeauaautomobilului. fErda
shangeturubul. 4
. Nlontalic€patdde jos al amodizo.ulut pe fuzele.
Strangeligurubulcu 150Nm.
. Sbengeljgurubulde fxare a capituluide sus al
5
amortizorului de caroserie cu 90 Nm.
. Cobora!Siindepertati cricul. 6
9imonlarea
Demontarea . Automobile cu conlroleloctronical amortizoarercr:
amortizoarelor spate
Punlii Conectalifi9s la amortizor
Atonlbi Inlocliljinloldeaune de pe
amodizoarele . RespectAnd sensulde rular€,monia$loala,l5sali
adbebpa4ieleautovehiculdui. Ellsg amoiizoar€ auiovehiculul pe sol,numaiapoistrangetj in cruc6
d6difenleoxeculiiid6ace€aulilizalinuma'piesele 9uaiburile rotiicu 110Nm. At€ntie:Respectali cu
d6schimb ptsvizuls p€nlrll
flecsretipdeaulomobil. stricteleinskuctiuniledin c€pttolut"Demontarea ti
montarea rolii".
Domonlar€e
. Man€b cuo s5goal, pepneus€nsulde rulare
SBbi $rruburilotolii Suspendafl in
aulomobilul . A$ezalidinspatepe spkelealcului-5- un dispozitiv
sD6te9rd€montalr roataAtsnlioi Resp€ctali
cu d€ comprimare adecvet-1-, cetmalaproapeposibil
sincleFinsltucfune dincapilolul
'Oemonhrea 9i de spiro,avandgdia sA fe cuprinsecel putin 3
montarcaolii' spire.Indlcalie:AtelieEleserviceOPELutilizeazd
el amodizoarelor dispozitlvuld6 comprimare MKIVI-6068 cu sistemul
cucontoleiectonic
. Aulornobils de prindoreMKIV€06&'10.
ligsd€laamorlizor'
t,€coneciali At nlle: ln timpul comprimer avelj gaiJ?de corecta
. Cu un o.ic hidraulic
-2- ridicatipulinfuzstepunlil a96zare a slstemuluidepdndere -4- pe spirelearcului.
spele.
Indlcarie:Aveli,de asemenea. gnjesd nu se deis o-
. O€lurubaljgurubulcu cap TorI -3- 9i desprindelj rezofudunulfdnoi-3-.
amodizorul-1- de pe fuzet2i. . Compdma$ resortulpanace poatef scos.Scoateti
arcullmpreunacu lnelulamortizorsup€rior-2- Si
tal€tu|anferior
-6-.
. DetenslonetiInc€t dlspozltlvulda comprimer€
Siscoalellarcul.
. D6mofib1icle p€ arc in€lelealllonizoale9i vedfica!
uzuraac€storaidac, eslecazul,inlocultilel
Itonbraa
amodizoaGpe arc.
. Mofltaliinelele
. Inlmduc€liarculln dispozilivulde comprimar€
comprimali-1.
9i istemulde direcfie/Airbagul
. Intrcduc€li in pasajul rolii arcul comprimatin
lmpreunecu inelulafiodizorsuperior9i
dispozitiv de directie consla in esenld din volan ti ln volan este amplasalairbagulgoferului.Ahbagul
or9iixali-lla cele2 cap€te,avendgde
lalerulinfe acestuia, casetade direcijecu cremaliera 6l este un sac d€ aer oliat,careln cazuluneicoliziuni
'(b/b/ele)d€
sanusedeterioreze furlunuldefrand-&. dkeclie.Coloanavolanulultransmite frontalese umfl5 bruscAi prin aceastaprolejeaze
vo'anuluila casetade direcge. Prinangrenajulcapul9ilrunchiulSoferului se nuselzbeascide volan.
. Detensionali dispozitivul
decomprimare Siscoateli-l pinion-cremaner:, cremalierasedeplaseazS s€ngasau La o coliziunefonlalS corespunzetor de pulemjca,
depearc.Avellgrjjaca arculs; se agezecorectin dreapta, conform migcarii volanului. d€ printr-ounitatedecomanda,
8arcle