Sunteți pe pagina 1din 129

_ ,,4

- :
%A %L.
-
, -
I-
at-meta gdni4/n. II

; 40111WP

,------'----,,,f___a
t
. .........
___
,
. 1' 1 . ,k
,
,- .
CC'
a
. .
.
.- ... - ,
4.0..).1..
.: r*...-
7- ..) . ..
A
.
4)

...;;*.
....1-: - . ...- ..... .

3 .r 4' i.

4.4"44."'
-;
Aiakaarnii 50 .
ft

'...:74;.',...
'....
A, i

. 1
. ' 0
'
1 7i
1.
I!
1 1.
-,
11. . , 4
.
-. t.: ,
-... ".: .: '4141. ,..,' .... a ; "or.. At,.
C..
1-
' PP. : ' '
.,.
.4. ...; - .

... '4
.....?%:1..%7* ... 4,- .P , ,` ; .. . t
7
....-..4411'7-1 -1., .1 .a ,
,, -* .,i:k
'. '' ,. 8.2-Y
..:11.'''t 1.. iiisl.' -..
te- ;e, '-
:
- > .! .; ' e ' ...

.0 . / ;17/ P7 ,
"V 1 '......' .., e .!
,
.

.4 '.
.*.4....rf-f-. A; 7 C
;11.'hie iCi
'','
`:t,' -' -:-
.?:".:1.'.,:
' ...,.; 0.

,... ..
.'f .
...,
;
. '
.. .
r . ;

.
_ I%
... .
7b7 ...-: erkija".1.
,
.-..: ...
- 4.1 .'i ... to kit-
- r P
t .
, :. 44. .t .1...:;# '.& 'P.O. .
t W
- 71.,
. -

,".r. .: /. t.., . .- .-,) ...r.... .


". -. V.' it 4 4 P" -5. .4.;:a
..
-. - , ..' r 1 :t ....; ', 4 ..1.,st ....,71 .4........- -. *.tts-ht*
- ;.,....,ft.4.AP.:4...;;Aotrinza.;,Ite;..ef
, ..,,P *'.. '..... t.'"
t r-,, ..e *.
--r 'r -
"..J.':'
.
144%. crp,,,, .;- ,:a
,..,*, 1,....* p.,..v ,P, .
. .

,- ; '' * . "L' '' : -..' . 4. 0. -4...' 4. '.** f. "' 4:1 .1

'
:it,,* ''''
s.
16. .... 1; ' i '''' .,. ,.. II
o_4
k ',Sat
f`. #
It

.
t
..

P. A. S.
BUCURE$TI
www.dacoromanica.ro
1927-28
ATENEUL ROMAN, s'a inceput printr'o serie de conferinte
tinute in Bucuresti, inteun salon al Ministerului de Culte, in
Ianuarie 1865, iar in anul urmator s'a constituit Societatea.
Ca interneietori se pot socoti : C. Esarcu, Nic. Kretulescu si
V. A. Urechia. Oa-
. meni de stiintg, bar-
bati politici, literati
si artisti se adunara
in jurul unui drapel
nou : propagarea
educatiei j instruc-
tiei in popor,, in-
n ..... .10~ demnati de ardoa-
'1
..4- rea tineretii, cu con-
,
12-
L 9 .
vingerea Ca repre-
...
law
._
El zintà un mare in-
7.,
- teres social si cu
Scara monumentalä
credinta in triumful
actiunii bor.
Dupd primele statute (1866), Societatea era formata din trei
sectiuni : stiinte morale si politice, stiinte naturale, fizice si
matematice, literatur
i belle-arte.
Gruparea era cu to-
tul straind de luptele
politice, dar avea o ideie
politicd la baza ei : po-
litica nationalti.
Primul comitet al
Societatii era compus
din : P. S. Aurelian, pre-
sedinte, C. Esarcu, vice-
presedinte, Teodor VA"-
cArescu si Em. Kretu-
lescu, secretari.
Oarecari dificultati Perspectiva scarei
si unele banuieli, despre scopurile tinerei asociatiuni, fäcura ca,

www.dacoromanica.ro
primii ei ani de viata sa fie putin rodnici ; dar, dupa urearea
pe tron a Domnitorului Carol I, activitatea ei deveni mai bine
apreciat5.
^7' 01
Lecturile i cursurile se
gr. .
urmea0 in Bucuresti cu suc-
/41*, .r/j, ces si se gasesc imitatori si
r A
wAo
_err
in alte orase ale tarii. 0
foaie mensualä «Atheneulu
romanu» dä publicithtii con-
IIt ,
1 , ferintele tinute i referate
if 1 despre toatä miscarea pro-
vocatä de Societatea cea
P.x.zid
sl noug.
Doritori de a se apropia
de massele populare mai
Una din cele 4 scari laterale
mult deck o puteau face prin conferinte, membrii Ateneului
pusera baza Societatii pentru invdtdtura poporului roman
(1866), care infiinta scoale normale in diferite capitale de judet
si organiza pentru prima data cursuri de adulti.
Tot din sanul Ateneului porni ideia de a se infiinta Socie-
tatea amicii bellelor-arte, care organizA expozitiuni ale artistilor
români, cum si Societatea Filarrnonia, cu concertele sale sirn-
.
fonice, conduse de Ed. Wachman,
cari urm'areau sä rdspandeascd
in marele public gustul muzicei
-Awl
clasice.
a .1
.
Un puternic indemn la muncti
, a fost buna-vointa pe care Domni-
-
torul a aratat-o Ateneistilor, par-
ticipAnd la inaugurarea solemnd a
conferintelor in 1866 si primind,
in 1868, a deveni presedinte de o-
noare al Societatii.
Chiar in audienta in care s'a
Vedere din galeria-subsol
inmânat suveranului diploma de
presedinte, s'a vorbit despre necesitatea dhidirii unui edificiu pro-
priu ; dar demersuri serioase spre acest sfArsit s'au fAcut numai
II

www.dacoromanica.ro
din 1884, cand comitetul Ateneului a adresat tin apel catre
public, cerandu-i sa contribue la ridicarea unui edificiu maret
in centrul Capita lei. A-
tunci primaria a fost
autorizata sa cedeze Ate-
neului roman terenul din
dosul gradinii Episco-
piei (care se cedase So-
cietatii equestre) si acolo
s'a ridicat, mai ales prin
staruintele neobosite ale . r ,.;

lui C. Esarcu, maretul '....-;-7,-?..----


4g
palat, dupa planul Archi- ' ÷- ...
N.
.. -..-Ai ,.,.." csr-t- .t- ,r--11. :.--t. , .

tectului Galleron, inau-


Vedere din rotonda subsol
gurat in 1889.
S'a realizat astfel dorinta Ateneistilor de atunci, de a avea
o mare sail de concerte si conferinte, cateva sali de expozitiuni
si o sail de biblioteca.
De atunci s'au facut regulat expozitiuni de arta, s'au dat
concerte simfonice si individuale, s'au tinut conferinte variate.
Biblioteca insa nu s'a putut intocmi si pune la dispozi-
tiunea publicului.
---: "
In epoca notia a
\
activitätii Ateneului, In-
ceputà prin noul statut
46*, din 1922, Societatea se
-
imparte in patru sec-
tiuni : social-filozofica,
stiintifica, literal*
artistica. Toate preocu-
parile ei au fost de a
pune in curent organi-
zatia i activitatea ei cu
VI I
nevoile actualitätii. Pen-
Vedere din cinemalograf tru acest scop s'a facut
de catre comitetul prezidat de D-1 Dr. C. Angelescu, o serie de
mari transformari ale edificiului, dupa planurile D-lui Architect
IIT

www.dacoromanica.ro
Fonescu. Cu acestea se va putea da publicului Bucurestean o
biblioteca bogatil i bine ordonata, douà sali de cinernatograf
(educativ i distractiv), pentru tineret si pentru adulti ; iar pe
langa salile din parter pentru expozitii, sali vaste circulare in
subsolul edificiului.
Totul incalzit si ventilat dupa cele mai perfectionate sisteme.
Gratie acestor transformari, Ateneul roman va putea sa-si
indeplineased mai bine rolul au de raspanditor al culturii con-
tribuind efectiv la desvoltarea gustului artistic.
Ca o manifestare a acestor tendinte este expozitiunea retro-
spectiva care se deschide acum si care are de scop a infatisa
publicului o parte din desvoltarea spiritului romanesc in ultirnii
50 de ani.
GH. ADAMESCU

,., _ - .'
. 11. ,-0.
I "I - us fa
MN atm: .. a.
I
ra, aral aa la
irlii: : 101 so ... MN to...

IAN la. all ima Ma& ea. MY b.


as.

we N.
1.111 1111.

.
..
.

1
-,, .. tie, Nara. ... - L..
ill le 1A, 0 10 It

r-1,
it

.... .._.
1111111
.0 la Al Otil1 eon' , kg .
r
,
It,

i ,-.,
_,....:

III 1

:A ,N,t ir1-7 !fi n


11....1

Vedere din bibliotecá

IV

www.dacoromanica.ro
INTRODUCERE ISTORICA
COMITETUL ATENEULUI in vederea inaugurkii salilor din sub-sol ame-
najate de architectul Fonescu cu grija de a se ridica 'Jana la inaltimea gustului lui Gal-
leron, creatorul architectonic al cladirei a dispus facerea unei expozitiuni retrospective
a artei romanesti, din sec. XIX, care sä pue in evidentä aceste sail.
Idea acestei expositii este fericita §i premergatoare, pentru cd peste 3 ani, la
1930, se indeplinesc 100 de ani, decand Principatele Dunarene au fost europeanizate
prin Regulamentul organic si Romania de astäzi va fi datoare a face, printr'o se-
rioasd expozitiune generaI5, dovada de ce a fost in stare sa realizeze in acest
interval, prin munca de adaptare la civilizatia apusean5, rnondial5.
Arta romaneasca contimporand isi va serba tot atunci §i centenarul existentei sale.
In adevar, arta culla romAneasca, adapatA la sursele vii ale apusului a apkut
cam la aceasta epoc5, peste arta popularA taraneasca si cea oriental-bisericeasa
adgpata la isvoarele byzantine, care represinta arta trecutului nostru.
Nu se poate considera nascuta o §coald de arta decal atunci, and i s'a nascut
si invatamantul, destinat sä o propavaduiasca si sA o calauzeasc5. Acest invatAmAnt
artistic in cele douA principate : Moldova si Muntenia, s'a ivit odatd cu institutiunile
mai inalte de cultura, infiintate de domnitorii regulamentari : Sturza si Ghica.
La academia Mihaileana cu venetianul N. Sciavoni si la Sft. Sava, renovat,
cu austriacul din Agram : Valstein zis §i Wallenstein s'au pus bazele acestui invatAmant.
Dar, acest invAtamant nu a fost dintre acelea, care sd lase vre-o urma sensibild, ci
a fost numai stimulator, ca sa aprinda scanteia talentului in sufletele acelora cu
predispozitiuni pentru arta, care apoi in scolile apusului si-au castigat cunostintele
meseriei lor.
Rosturile de desvoltare, ins5, ale artei romanesti din cele cloud principate, reunite
la 1859 inteun singur trup, nu s'ar putea intelege, fard a tine seamA si de al treilea
centru de viatA romaneasca : Transilvania.
In adevAr, Transilvania care la inceputul secolului XVIII se desteptase la
constiinta nationald prin unirea cu biserica Catolica, in vreme ce principatele se
coborasera in uitare de sine, din pricina ap5s5toarelor domnii fanariote a fost
aceea, care a desteptat, la inceputul sec. XIX, in principate spiritul national, spirit,
care le-a dus la revolta impotriva grecismului impilator.
In tot acest interval, in arta plastica in general §i in arta zugrdvitului in special,
ca si in restul manifestkilor culturale, pe cAnd Transilvnnia isi trimete talentele sale
la Roma, in principate, talentele localnice sunt pe deoparte : zugravii subtiri de
bastinA, care de cele mai multe ori erau preoti §i infiintasera scoli de picturd
pe langa episcopii si manástiri, ca cele dela Ramnicu-Valcei si mai tarziu de la
Campulung si Buzau in Muntenia, si M-rea Neamtu in Moldova ; pe de alta, artisti
levantini dintre cari mai g5sim la inceputul sec. XIX un Livaditi in Moldova, un
Lapaty, boerit, tin Ioanid, in Muntenia ; iar pe de alta, artisti straini cal5tori, ca un
Liotard, sau stabili "veniti mai ales din Austria si Rusia, cele douà imparätii, cari
se luptau pentru dominatiunea in tkile noastre. Lista lor e lungd si citez numai pe
un Kladec, Valstein, Satmary, Trenk, etc.

www.dacoromanica.ro
Numai sub inraurirea spiritului nationalist transilvAnean, care avea sA ne trimeata
dupd 1830 pe un Leeca in Muntenia si pe un Lemeny, Nastasian in Moldova, cari
luaserA cunostintele la Roma, s'au dus spre acelas tarm de culturA si un Assaki
sau un Tatarescu, ca si multi altii. Acestia sunt prima generatie, cari au lucrat, pe
and domnea in Europa Stilul Empire.
Generatia urmatoare insA, lard a impiedica ca unii sA continue a merge la
Roma, se incireaptA la Paris, de unde aducea ideile romantice si de libertate, cari
nelinisteau atat de mult imparatiile suzerane, incat interveneau pe langA domnitor ca
tinerii pentru studii sa nu mai fie trimesi in Franta. Asa se explica de ce un Panaiteanu,
un Rosenthal, un Iscovescu isi fac studiile la Munich sau Viena. Toti acestia ca
8i tinerii din generatia lor esueazd in revolutia dela 1848, care ii risipeste : Negulici
§i Iscovescu la Constantinopol, Rosenthal la Paris.
Drumul spre Paris era irezistibil si urmasii lor tot spre aceastA metropolA de
artA s'au indreptat. Acestia sunt: Aman, Alexandrescu, Pompilian, Stancescu, Grigorescu,
Mateescii, Ulinescu, Buicliu, etc.
Ace§tia reprezintA generatia cea mai importantA, peltru-cA pe langd ravna ce
au pus, impreunA en cati va inaintasi, la infiintarea scolilor noastre de Bele Arte :
Iasi 1860, Bucuresti 1864 ; a primelor expozitiuni de arta ce am avnt ; cum §i a
primelor societati de arta : Amicii de Belle-arte" dela 1873, si pentru-ca au avut
in mijlocul lor, pe acel, care reprezintA mandria artei noastre : pe Grigorescu.
Grigorescu este artistul genial, care vede pentru prima oarA tara romaneascA
cu ochii de artist §i care, in lunga lui carierA de aproape 6 decenii, a parcurs o
curbd armonioasA, atat in desvoltarea lui technica, cat si in cea sufleteasca. In el se
gAse§te totul : tara, cu frumusetile ei dela munte panA la mare ; oainenii : dela cei
mari ai zilei pand la ultimul tigan sau evreu si oprindu-se la ceea-ce a fost vraja,
picturei sale : taranul. Evenimentele, cum e räzboiul din 1877.
Si urmasii, care sunt deja primii elevi ai §coalelor noastre de Bele arte, s'au
dus la Paris, afarA poate de Moldoveni, care rAman fideli Germaniei ca : Stahi,
Bardassare, Verussi, Soldänescu, Pascaly etc., Voinescu, care este elev al lui Aiva
sovky din Odessa. Sunt copii ai Frantei transilvänenii : Hentiaca si Hugo d'Alesi,
care ramane printre ei : Mirea, Andreescu, necunoscutul in picturA Al. Djuvara, Ari-
cescu, Popovici, henerianul Serafim, Alpar, etc.
Dintre acestea cel mai sarbatorit acum este : Andreescu, care se bucurA de o
postumA favoare, de care n'a avut parte in timpul vietei sale nefericite. Boala, care
alterase in el dorul de viata, Ii subtilizase inteatat facultatile, incat presimtirile de
moarte se regasesc in pictura lui sumbrá, aproape funebra.
Aceastd sArbAtorire a lui Andreescu ni se pare nedreapta, atunci cand nu pune
in aceiasi favoare pe un contimporan, care represinta in pictura noastra colorismul
in cea mai nobild a lui manifestare, demnA de clasicii venetieni. Acesta este Mirea.
Explicatia std poate in imprejurarea cA avem Inca norocul de a-1 avea printre noi.
Pictorii din acesta generatie au reusit ca in decada 1880 sA se asocieze in
douA societati pentru desvoltarea artelor : Cultura artelor frumoase" din 1881 la
Iasi §i Cercul artistic" din 1888 la Bucuresti, cari si-au dat roadele lor.

VI

www.dacoromanica.ro
Generatia urmAtoare este generatia Tinerimii artistice" dea mai imporfaritA dintre
SocietAtile de artA ce am avut. InfiintatA la 1902 sub auspiciile de atunci ale A. S.
R. Principesa Maria, i§i serbeazd astAzi a 25 aniversare inteo decAdere nedreaptà.
Aparitiunea grupului Tinerimii" a fost precedat de grupul sgomotos al sim-
boli§tilor din jurul revistei Ileana, dintre cari, cei mai insemnati sunt Lukian, Vermont,
Grant §i Artachino.
Luchian de§i nu poate fi ridicat la inaltimea lui Grigorescu, pentru-cd opera
tui este limitatA la peisagiu. flori §i rare figuri, deci nu are amploarea aceleia a
luceafkului picturei noastre ; are insd superioritatea technid, care la el, are §i meritul
originalitAtei. Ceea ce importA in primul rand inteo opera este sufletul p e care.l
pui inteinsa ; de aceea Luchian, ori cat de mare technician ar fi, va ramAne o
stea de mama adoua.
Succesul Tinerimei" §i importanta rolului pe care 1- a jucat in arta romAneascA
se datore§te nu numai inaltei protectiuni de care s'a bucurat, dar mai ales faptului
a a gAsit un grup compact de talente, care s'au devotat cu entuziasm cauzei ei ;
StrAmbulescu, Loghi, Verona, Stefan Popescu, Petra§cu, Basarab, MArculescu, Satmary,
Bunescu, Mantu, Hirlescu.
De§i parte dintre ei culeseserà invatAturile lor la Paris iar altii la Munich,
totu§i spiritul general de la aceastA asociatie este acel al seccesionului munchenez.
Expozitiile Tinerimei" au ramas in amintirile tuturor ca ni§te evenimente a§teptate,
cari au reu§it sA abatA atentia publicului nostru catre manifestkile de arta, in a§a
fel, in cat acest public, care inainte era indiferent, a cAzut acum in cusurul contrar :
colectionarismul.
Stralucirea Tinerimii" n'a reu§it sA intunece unele talente, care n'au participat
la expozitiunile ei §i cari §i-au pästrat strAlucirea lor proprie ca : portretistul Costin
Petrescu, depozitarul cuno§tintelor speciale ale frescei ; BAncilA, pictorul revendickilor
sociale i Simonidy, care din pleiada acestei generatii, a rämas la Paris.
Tinerimea" insA a reu§it sA atraga §i sA adAposteascA in expozitiunile ei pe cei
din generatia urmAloare : Baltazar, Steriade, Ferichide, Teodorescu-Sion, Ressu,
Murnu, DArAscu, Tei§anu, Cutescu-Storek, Stoenescu, Cornescu, St. Dimitrescu,
Tonita, Romano, Miltzner, lonescu Doru, GhiatA, H. Dimitriu, etc.
Poate tendintele noi de care se gAsesc animate aceste generatii, inspirate
din formulele lui Cezanne §i Matisse ; poate rAzboiul, care Mind tara in dou5, lasase
la Bucure§ti pe cei din vechea generatie §i dusese la Ia§i pe cei din cea nouä, a
fAcut ca la 1918 aceasta sA se separe de Tinerimea" §1 sub conducerea lui Palade sA
infiinteze o societate nod, Arta". A lost insA un pas gre§it, care a dAunat §i unora
§i altora, cAci nici unii, nici altii nu mai posedA un instrument de actiune, cum a
fost Salonul Tinerimii.
Tinerii, can acum se ridicA lorgulescu, Voinescu, Maxy, Grigorescu, Demian,
lonescu Sin, Catargi, Maniu, Demetriad, Negulescu, Papatriandafil, lancu, BrAescu,
Greceanu, Arbore, Soroceanu, cari reprezintA mOciele cele noi, dela Fauve-ism"
pAnA la cubism §1 expresionism, nu mai au nevoe sA lupte, pentru-cA ideile lor au fost
imbrAti§ate de Salonul Oficial" aproape cu exclusivitate. De atAta fericire nu s'a bu-

VII

www.dacoromanica.ro
curat nici o generatie de inainta§i §i e noroc cA geniul cel bun al rasei noastre
mentine majoritatea acestora in calea bund a logicei §i bunului gust latin. Tendintele
lor se IndreaptA spre un decorativism, ce ar putea avea o tinutA mai bunA §i e bine
cã au lAsat imbrAti§area modelelor extreme §i furioase in seama celor de altA rasA
decat a noastrA sau a slAbiciunei sexului sl ab.
Din expunerea aceasta se poate vedea cat de tanArA este Inca §coala noastrA
de picturA, care afarA de rari exceptii, nu a dat incA nimic deosibitor de curentele
strAine ; cat de necesar este ca pa§ii tinerilor generatii sa fie bine condu§i.
CA, pentru destelenirea ogorului artei romane§ti este nevoe de toate fortele
disponibile ; cA drumul larg deschis de eforturile inainta§ilor nu trebue abandonat ;
cA, din instrumentele ideale ale vremii concepute de altii, trebue sA iei atät cat e nevoie
pentru a ajunge la scopul unic, care este : Viata romaneascA redatd de romani,
pentru romani.
Expozitiunea de fatA, a vrut sA aibA pe langA un caracter de formatie §i unul
educativ : de a arAta tinerilor averea trecutului, de care nu trebue sä se arate ne-
demni.
CONSTANTIN I. PRODAN

VIII

www.dacoromanica.ro
COMITETUL ATENEULUI
Presedinte : Dr. C. Angelescu, Ministru Instructiunii.

St. C. loan, profesor, vice-presedinte adunarei deputatilor


Vice-Presedinti
Dr. A. Obreja, prof. universitar, fost vice-presedinte senatului

Membrii: Adamescu G., prof., fost secretar g-ral Ministerului Instructiunii


Antonescu-Lupu A., prof., inspector g-ral invalAmtintului
Antonescu Petre, Architect, prof. $c. Superioarg Arhitecturà
Dragu C. Gh., profesor, fost deputat
Dragomirescu Mih., profesor universitar
Miculescu C., profesor universitar
Mirea C. D., artist-pictor, Director $coalei de arte frumoase Bucuresti
Poenaru-Capescu Dr., profesor universitar
Säulescu M., profesor universitar, fost ministru
Sr erantia D. Th., profesor, inspector al invàtiim'Antului

Ad-tor Delegat : Bob escu I., avocat, membru al Ateneului

Comisiunea de organizare a expozitiei retrospective

C. D. Mirea, artist-pictor-profesor
Costin Petrescu, 1 Membrii ai Ateneului
I. Fonescu, Architect "

www.dacoromanica.ro
Numele autorllor ale carer lucrari figureazi ln expozitir)
DEcEDATI:
A. PIctorl
Aman Th. Dimitriu H. Lapa Ill Smegeisky
Andreescu I. Lerneni Salmari C.
Alpar (Al. Paraschivescu) Eliescu Luc Man St. Stahl C.
Angelescu (Ange) Stelinescu D.
Grigorescu N. Marinescu D. Stincescu C.
Ohica Mthailescu D. Soldinescn S.
Belleau A. Orimarti N. Sperlich
Barbu Elena Negulici
Balomir Hentia Sava Titivitscu Gh.
Buie liu Hentia Al. Obedeanu Trenk
Benet Hirlesca D. Tintoreanu N.
Pompllian
Constantiu Me loanid Oh. Panaiteanu O. Ulplan 0.
Jiguidi Petrescu Ilie
Verusl
Dann Livaditti Rosenthal Walenstein
Djuvara Lecca Romano Al. Voinescu Lug.

B. Scull:doe
Bilicescu C. Georgescu I. Tronescu D.

Caracterul retrospecily al acestel expozilluni ar B lost dealgur cu mull mai pronuntal (lea apeturile
noastre repetate ar ft obfinut mai multi soliclludine. OM din partea posesorllor de lucriri artistice cat 41 chlar din
parlea artistilor. Astfel, e regretabili lipsa lucririlor artistilor decedall ca : Smiegelski (Ardeal), Bucevski (Bucovina)
precum ale cfitor-va in viali.
Asemeni dimensiunele localulul ce se inaugureazi, n'au ingicluit ca unit artist( cu mare renume si fie
reprezentati prin operlle lor de cipetenie, din cauza dimenstunelor exceptional de marl ale acestora. E de
ajuns si citim in aceasti privinti cazul D-lui G. D. Mirea cu lucririle sale de mare anverguri ca : Presentarea
capulul lui Batori de citre Secul, lul Mihal Viteazul" (20 m. p.); .Tra fan si Dochia legendi, dupi versurile tut
Asacht (24 m. p.); ..Alexandru cel Bun Domnul Moldovel primind dersd de la impiralul Bizantiului (35 m. p.);
Virful cu dor" legendi dln Povestile Pelesultd" de Carmen Sy Iva, (35 m. p.); elc. etc. in (Hari de nenumirate
portrete de dimensluni marl.

www.dacoromanica.ro
IN VIAT A:
A. Pic tort

Aricescu C. Catargi G. LiVarescu Em. Stoenescu E.


Aiexandrescu Titus Cosmovici Loghi Kimon Stoke D.
Artachino C. Cristoloveanu Seratim D.
Atanasescu Holt Eugenia Cretzoiu MArculescu Sterlad I.
Cate Itu Mirea D. G. Strâmbu !porn
ligncila 0- Marna A. Schweitzer Cumplina
Burghelea I. Delavrancea Dona Mantu N. Simonidi M.
Bardasarie E. Florian D. Mircescu Gore Skeletti Pottevin Al.
Basarab L. Fonescu I. Mogos N.
BSesu A. Mihailescu D. Tionmc ue sic.
Brgescu Grant N,
BIN Leon Georgescu Marin Neylies I. T. O.
Becu Troteanu R.
Oheaià Teisanu M.
Betnarik Petrescu Costin
Burada loanid Pan. Popov Id Oh.
Bàtiatu loanid I. Petrascu G.. Verona A.
Jacob C. Pall Aug. Vermont N.
Capidan lonescu Doru Petrescu Dragoe Vintilescu A.
Chirovict Iliescu A. Popescu S.
Cretzulescu Iliescu Gogu Popp Misu Zamfiropol Dail

B. Sculptori

Bura Dimitriu George Georgescu Spiridon Mirea D.


Mateescu D.
CS Huesca Faur Schmidt lordlinescu Mihallescu
Dimitriu Ballad Cheorghilli (in lemn) Milkoanu D. Severin

www.dacoromanica.ro
;,. SVA,

r
"'"' o
` 411

Li

0
1,7

.
i.r.. t

: i
, ./
v..;t.,
../ L. ,.

. A 2 %. Y.4 : ...i CIL ' S\


', '' i( k ?

Z. ' rf'l ,' b 4,


..a.
- LI ;/,
L'
S ' '.,:oe -.:,I1
I
k
..:.N
il

e , , . . ,
t4 0
e.
, 'tz' ( " ..4ge.
.
c
,f
1 n ; A.
-V
1
,
,
o
i' /11I 44: I. ; Oi .1
,',Z$4,4 :tri,'
.
,
Iri
., , 1
1
\ -,-- ,

) Via
P.

. ---
TH. AMAN interior din vechiul regim

www.dacoromanica.ro
' n

<

",

7441
rA

-^
TH. AMAN c rr.
^

-Zs): Lle
4'1*

g 0

www.dacoromanica.ro
.1 ',r
r r. . ..: 11.ii

i 4 R? '171- 4. T"
. -'''
,. r A _.-4-.,10:,
-rf,---., - . Or el'
-t 4:
r; i'''
I**
r7
Eh
Fats

Y
. S.
'
lb
;
' . 1It
4.
46tia

4r

.440

.4 1

A -14
4`L I

csi
tY
I

1 1}11- f

4 °

.r.
140 e. .
0

S.

r° 5
1-
5 -
-, ;5.45
-11`411,i: ° , . .

. r

N. GRIGORESCU Peisaj
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
'

Tit
- 6

di* .
!:inl
W'44
. , .6, '... $ A. ' .
.
A, 4..,..-
7...4
41.: ..-
ii,
,
r
o='' * 7,, j44.:r .-, At ,.
ivw
4'..4.." ".. "1 '1%, '-''
/1. D

11,4#,A
.
4.44 .
., L. 1. sleorl_....1-1.-'%" c..?..t3t,,_,... I AM.
ii,l, IN .
- .. 1::,17 i. .1v. to
' : In
.. . "I'
4 . _., j. :: ''.. ''''.
4 ?'- ' -1 ... ' fr"

'
.
..
.k_ 4
r. 4 1
i - I / r-
-.0 .. ... 1 '

V
.1 1
NI
t S
4 N
7
C-- 14
.. . ./ ).
,* ',/

.
, ,

';540114:' ..*0 il"" ',..,-


7

*VI 4
.. it. .1
_,'

. 4 g. .. *-
t......,'

, ,'4,:..2..);,7 .41
: VC...L..34; J
4 . . ...*
PI S ;6#
.1_,:.1,f
' ka :.A,.,-,

,-
Fr ?:-.,-4,:p .
- c : ,,.,,... .- .
. ,
; .41
C_ F. . 1
_ -,, `.___..,2,1..-ix-_-_-_,__L____,:_,-- .. -11 4rfiritIA..tti_ .i,

ST. LUCHIAN
www.dacoromanica.ro La Curse
LIVADITY Portret

5
www.dacoromanica.ro
.! 4.1%
4.
,

MLA

1,..
7
-

WALENSTEIN Peisaj

www.dacoromanica.ro
5 r

1,,1='
,
n , I
,, ,
1* ,tf4 :

,Af;7:7,,,,,

.,
.t.
A
0,' I
. , ,, I'
-
,
- i
t
;1 If

l'4I
` i
1
I1
._
g Kt. ° ' -`..+ ....v 4,
!?
*
k
,Aditir.Eirk7
, g ...
.,. :I'. , I

e
-010i
P

.64-42.1
74

- 4. ,aL
,

www.dacoromanica.ro
-8-

02

"
t
, !,' `7.1
OP.
f
I)
I.11
.11 t
A

"...AV
11

41 I
e:
,
.:

SZATMARY Bâlcfli-

www.dacoromanica.ro
VgA-4,..

.1

7iitid z
,.-.

I.

r,

Pt,
11/4

GRIGORESCU Ciobãnasul

www.dacoromanica.ro
`

Adir ":""'
Atu
--

LECCA M hal V teazu


www.dacoromanica.ro
I.

v 1
.
,./

4725A

1
----;1-4F

PANAITEANU Fluturele

www.dacoromanica.ro
.
, iC
,,.3 I 1,.' 'Ca
.

PP 9
.
117 0"
; I
' t 0..'.:7,, 5...._ ti,,,,ittP;, . 1' -..'4.-0. ''
',
4,,

,, f .
C
,.. I t .' 11 ; .r , ..,
4. 'I.,... c.: .c 4 El.' ,t1.,.. 4 .. 11, /

.
-
4
,,., ... . ....',...1, " ;' .5: .., .

.
kt ::.,.. S.. e
, 1 1 ..,
.
17:1.::::

a
'.;
A
l 11.,
r ...c.
eL .
, 15-.1:ri .. o:°
4.:
:
g °;.,
. -

, ....
..
''- I
,
go c g '1,4 .
--,--
'+'''' -
k,.. ';-....1',

.,,, f° .
6':_;.-
... ... 0 ,'. .1*-:. ±O :

r.., ,fr'
-0, . ,
, .
, 3 ..:

40 °},, al
...iti.r.! Oefo 1
1 .1 13

..I ...; ' Is


5 ,,, =-- ..,
. tt'. 1 A 11.
I
I41
* I, 11 . . 1 - .

. ::
,
f .d3

77..b
5r' /

° -

t.

www.dacoromanica.ro
..

( \IL
1
-

PAMPILIAN Pedeapsa

I -p

-
33I

t fl '

PAMPILIAN Pedeapsa

12
www.dacoromanica.ro
-

(
T

\ "

'416.

411

s
, Ike

Ii

..".:t 440
!

L _
..-. _
-r
A
.
. of::1

_,--,....0..........--....... . %NW _ ....

Eug. Voinescu Marina


www.dacoromanica.ro
J

0.1=

,
gib

,c:.

r,.

444P

44414t

Eliescu Barbu Lautaru

14
www.dacoromanica.ro
,,e t .0 6

"Cy

h
, G1
'NA,

,' A
4' 4 1.
(..
4 a
SI , t, ,

1. ' II

, t'' YL 1

. I)
t,1 E. -;.- -4
. 40\ . - .

, .., ;
.,v,.. , ,, .4 4
-.I -40 t ,r; .

I.
i I ',

I.
I
r. I_ L ', ° 1

,
C.7

n_ ' A' i
.
. *,. '
%
St
,
-no

6
o.

: .-:a.,:..'
sali, ' a:A 1

41._
I .--.....Ar-*_ r-. -r --e. A t,"" J
° -: -t 0
r s ,-
- 616a.
=
a.'
r-t .1 4-`,,x`-'. , t;'`

.
gi
,.....arr .--.,
" - "lir ''?.:A nii-91''
-..J1 ; ,.-ogrt,15136

:-.0.uj-Wt11-041
.,..._

Invierea lui Lazar


D. Marinescu
www.dacoromanica.ro
D. MARINESCU Coborarea de pe cruce

16--
www.dacoromanica.ro
7

.1g

"

tAt

.C3

.
1

NA'

..
734 S
4.,

"S.

cf- -

. 0.
.e
'a

ST. LUCHIAN Interior

www.dacoromanica.ro
1 . .
'
4,Z,t-63",y d)
a

4 4,, J.,
Ysiv:
t- 10

7
-'51L?
-
; 'Ur
is ILA
-"'" "
4.

Lagar
S. HENTIA

www.dacoromanica.ro
-

,.

..,, ....
.
. ---.. - ,

---
.4'.-. - ..,
.......- --.!--- .
-...-
_
rei [....,*fitW.11: fr
13," Pat:f
,r _1
1 I
# . .1tAL,it ' .

STAHI Oblecte de Toaletà

.
4,4"'
100

..f 10414,4 : .

STAR NaturA moartA

18
www.dacoromanica.ro
"'nfil r",
. ;
°A-

'e r

I . ° 4. ifitia . "

.-
.' it . 1 ..,,,_,

4.-4,1,
..10..L.# !>
._.-7:41,,, . I
frk . i --er
L,
j.
..ot
r
A

--. e_ ,....
I
i ,
(,r '.41 ,
i. ,' r . t, .
.

..
.1
.. r. ' '''...Y. 10-
, 1to )

I !=1 7.4'' lk 1 0 Pr&4,


- 5 I:4k il .,.. IW
1 p I e,

1 ,.=f I iris
11. .r171'
.

LUCHIAN larna

-,
_

';,'
2
i.
.... irk
'Le .b
A.
'
4
ds

a
l im
- ,
I
1

,'
.... 41
,, f
i ti.,.1-) A
1.

Joe
L

1 i. ii'
I
)' i . '1 t1
le
...
0 . ... , .1'il' 1
0. ° ,
..-
. .
.
.
...:

.. .
..... ,
..v
.... .
.
.,
.
is
.....
. ,.
A t...-,.
_,..
.
C4
.

.
r-

STANCESCU NaturA moartA

19
www.dacoromanica.ro
, n

Slid

..i
if' iier "
;-_
... , _I-.
yg
..-... / ...1,-v
:-.. -4117.fsr.-

-
.., '....
'f,.
h .-"t:11V% ...
It
.- ,M. --- I ' ..i '''',,_= et.
....
'-

t
/ ,. I , .
. . ... -(1

r _.... i 4

.. .

r
t!

..... - . -----
- ....
...aipaii,..
--..-.

::'
......, ...
- ,. ..,.-,..t' r-o,
-
- .:- .t.,..77.'-- ,......-:11
,Cli.t.:..t
1
. -...
-'ls.: -1"..... :::-..l.e- -el ,- - ... 0...: '....- -',- -.. - .......-

. -' ... , :j_ , . ,


--- . =e' -./k9
,.; ':.1

I. CONSTANTIU Peisaj

"ft ,r
IR

et:

cAlp

\
'
c

1
*NW .4016
D A ,
P

A. BALTAZAR Misitii

2
www.dacoromanica.ro
r.

y.

'7" _1i, 5,

J.- 1
.
P

1:1

4. "

40

r,
f,,

.r 1

r,

r.
;

1`

TATARASCU Vara

21

www.dacoromanica.ro
r
rSyg

. . .0
I441 '
`4'
(\ )

rit

_
,

c
st.v

e '
germ_ !.r,

VERUSI Muzicanti LAPATI FIorareasa

www.dacoromanica.ro
fl a

. E0

ft

44.

SI

7
r,

i ;1i .3-
fn. j

S.
o 474

I
12

t,:ra

OBEDEANU Santinela

23
www.dacoromanica.ro
4

7.11

LECA Descalicarea lui Bogdan Dragoq

24--
www.dacoromanica.ro
.2
r

r.:

ifs Pitf
- Alpgi

G. D. MIREA Portret

www.dacoromanica.ro
' apaa.aer",F..73.n ''CE

4'4 2

41
;1
1

a

"n
. ,

er.
'6 - 7' t
o
b
.22
?at
.
,
-- Jo

r!".

LEMENI Portretul pictorului Nastasian DAMIAN Pravilistul Donici

www.dacoromanica.ro
r.'",

,
i
i
. ,

/1 ,/ a t
'14. i t
V
li
'1
;
/ PP
1

.4. , .. 0 6
I ' ' '.1:1,

-4
.t,, ,t
0
v. , I,,4 7

',VP._

ULPIAN Batran ALPAR Turn

www.dacoromanica.ro
441.
41, Ii
A
4v. 01....

Lir

n -

1P

2
I
' t
1:31
c-

WALCH Portret SPERL CH F ori

www.dacoromanica.ro
OE
,

M2/23WrINIITQUM
5

.1

zZ
<
0

2.! - .

SOLDANESCU Bunica DANN Poriretul lui Heliade

www.dacoromanica.ro
r ; t
'14 . -/ r .7**

r34
. r4"
.5
: ^
0 -
a ,. 9.
C
A
a ",
4,C,

..P.
- .r., =
. . ''' 1:46- 4... '... , . i;:.. 1.: ,
1 .--5,'" . .14, 7.: i El
'1;
A
' ''',14 , ' . c
.*.,r,E,i1 4,'..s
..
. . - .7.
,

;, '
,o °011 .4

.13 r r

4..? e° t.
i

I
Y. I.
rP21

r4I - .

11.
"sr".
0,4

0
.1. .
g.
brt
../

' Er
'
ir

't
4
- vv A
3

44.64:0104J

D. STEFANESCU Orfeu n nfern

29
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
q Ls_ tJ Fe-. A. ,-.1 - ..1

me." `
CIA)

....At

7-

-
G.11
1

L
-

ILIE PETRESCU Mihal Viteazu

www.dacoromanica.ro
-1,00.4a,
'

t41/4-1:-.8°P;r "

z
1/4

.1

7.-4kk

.1Ir

9'
e.
,_-:
G,

0'44,
° r.T

4' r
4't#:

fS
NI

7,k

GH. IOANID Sf. Nicolae

32
www.dacoromanica.ro
, , 'Le NM^

>

Lt-L

r---7,

A .4.
11
!".

- , 4
A

arr-
'4 ,
4.1
' A

la Cr-71 ,; titVal"
r
4. -
-
'' - 41118.1.
,
, cc._ .
--.... . . ....

"*firizi. tlizsCA ,
_ _ 0 .,..);-,- --...y..
,.
..-

fri ,

VERONA gece4-1,u1

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
"41'
, ,
7
1; : . c,

T. AJDUCHIEVICI Bald la Mangalia

www.dacoromanica.ro
'

_.:

'. .. 4 Il=
ri, .,. * 11 .11
tett"' .
4] :._ r, /...r, .. it % :ft.?. .
,I"Z- . . m, - T {T, ._
a " ; r: I 1 '''
lin. ..-i''.1-',TP. er" ;.

FRENCK Pod peste Buzau

www.dacoromanica.ro
. r-

o,.

/4
11- .
I
c

k r

. .
4
.7
°

GRIMANI Nud

36
www.dacoromanica.ro
tjite
174. ri

a1

Mr

'
Leib.
`-

BANULESCU N4tura Moarta

www.dacoromanica.ro
-e, ea
....4. ee ' 41:.!. .' rIV "4' . E... - ,
4A, : 4
. .
1
rl
. ' ,e ) 1: °
e
*
S

.. 7, ..41. ,. :, A
1 .04 .., '1
:' 4.° ' -t`. ''''
er.--i , .
%; d
Al
. .ric.".. ...,..
C
iI 1 ; 7...11
}-,-
''' P' L' i' l" ,
it . .tro II3
. 01. 'Ci'
-
P
/
li- ...-1,-.
r % C* `
.-.
...k.- CY
-
. r
jr.
I
'.0;
a

1.1. 7 .... .... .


,.. . ..5.

e: .. ,

..i. ..' .. i.
r
o
7 .,
.
T-o', Z ";
t ,..-
, ..
b
0 3

. -
jI
--.7' ,4 :.,
r4IP..2k:'
flak 0 .1 .
3-
1 ./...<
b

o .4
' 3 ,,......Y.4
X
".,"
W. Y..
; 44. "I
. cdt
.
1
E
.° 4

r- 33.4r

to

oxs

.,
.c

ft
4o 461
Ai

=. ..4 ?
[1\
11.'26
t7 17a
.
,

.
..

--.
, ,..L :
'..
I

:
_ , Fi.

., . y
Ie . '..., ' --477S' . ' DIM
-" ' A

.... Ttm-rj-:::----,
.-
g. -
- '` -

D. MIHAILESCU Peisaj

www.dacoromanica.ro
38
t1

1 I f

I it -

4 ,

BELLET Tiganca

-39-
www.dacoromanica.ro
9g1 'be%
1 °,
1..
n
NI. et
'
-
'1'
. m
. . F,,,, r ..;
,-.L. ....,,,e. . . .,
.
a.
,,, 0
- 11
,,
.74
0
7
41-
a
'''i 161. .'
': 4, . 't Re
&' 4, '... 1 ( Y ' .' " 1

s
s 0ff

d
.4 4 1

..
1
L
,

k .
' a .

".tiT
E .

, o
a n

e , ;44

')
.
e
I

'
,

1;1
A .

1.
I

, lit;*.Y
)
4 1:

. ,: ' I :11: ' 1

' i 1 il f ( , . I-
). I/,r 4'
1, 1 r
1 1
, 1 ( ; 1,1 ' .
r i.. ., .- ,
. . . ;1
.,Q, v
4 .

g
'
, Ii4;,1), i'..,,'
,,,,.J'i it,t
1 ,
. , 't 4 ...,
.

s.;

H. DIMITRIU Auto - Portret

www.dacoromanica.ro
40
www.dacoromanica.ro
--a Fs
-
-*4

490
IL I

16-
.
_

G. D. MIREA Vdrful cu dor

www.dacoromanica.ro
-

W'
t.
0
\ -

E - '=1

Xr.
''''frilr+5:

re
,

n
d
_

swiimerrop
°

SIMONIDE Moartea lui Mitridate

42
www.dacoromanica.ro
''
.4 7...1

pr.
Nes-,
'
,

l.
,

pl 411011j pii

I.

.'
"
"
.0."

-7.".

21

.-
. r,
a
°
aar,

;--- . - .

COSTIN PETRESCU In gradina

43
www.dacoromanica.ro
r. rc
141)

1 1

,
r-
) k].
ra.
1.1
r \
-

. :

.1 /

OCTAV BANCILA Croitorul

44
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
KIK

aair- 4

3 Iraq

It"

Or°

IPOLIT STRAMBU In gradina

www.dacoromanica.ro
ifurT, I
1
e 7r.

I
'.° .
.0' °

'41,44. r5 1:,,,,
7 ., n 3'
.
le
..
Q

.. ..-.. . ...4
,

'i. p

"

cui

4'7 ri,_

TITUS ALEXANDRESCU Portret

47
www.dacoromanica.ro
st

44 "vrf'..cligt:NXI,-;, .,' ,N-:,,!.,'-f--


.,
-i---,,..7-1!,, ...w-- -:; c
,... "
rfe:.
,
', 7. *
.
.
al
' ;0' f Ia., ;r: 0 ,
, ,.. t -4.
4. .
_ .0 - -.

7,

ft/i.'.

.
Lr '',- r n

., , v ,, ..-4. i, 1. r r!j4j(i

-,......4,
,. ::- ,-, ..
7.7 A 47.,-
r
A
.

rA ,, -.0 .2

4
.1,
'i, a
1
Hr
-

..!; .1:1i;Li
,f °
11
1 1 'S
I' .

, ..., :il '41 1;.;. 41'''.


N .

,/,)
_ ,
,-.., r
ir,
n

L:

TITUS ALEXANDRESCU www.dacoromanica.ro lama


www.dacoromanica.ro
a., 0 f,147,1711cr.

Ar4,J
' 3:

; antimIsit 0,- 4
A

4
-13,*
,

P.

BARTAZAR E La trei sarma e

www.dacoromanica.ro
41

t,
"7.

it
A r

a
ju6,

. g

. .

7 :

7.4k,
.1

--

VERMONT Tiganci

50
www.dacoromanica.ro
..,

3 I1
.
-

L.
.
+,
:.

'!

.4+

Qi

; A3+++

1.A(,

jk'

r
, 447"' A
4

,
+.3" .'" 1 f' ..
,4.
e . ,+.
) r,. 5
E*IN, + I '
4
r .
1,;311/17rf

A.
.;
'P " '' ,,t.
4.7
jrlelair .:.
'1
, ,

G. PETRASCU Intoarcerea de la camp

www.dacoromanica.ro
6g
0
2
4
z
I

o
rn
www.dacoromanica.ro
_

-4

a. de expresiz
; L

,-.. .. I
14, :
°,4,
f I
.
04 o
c ' ,

.:± lc;
4' 2 1:1

t
%

ch)
I

6.

AtUalli
°L.

,-

>
D. SERAFIM lov D. SERAFIM Cap de expresie

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
rt.

, ,re°

f.7 re
41

,.4n

41' /
0 ,...,." i

1 4'

"
71.

- o 11

LUDOVIC BASARAB La masa

144

4, 974;

FILIP MARIN Peisaj


(sculptor)

55
www.dacoromanica.ro
f.

hmoj
Soft" ,

I.
°

I. TINCU Mama mea pe gdnduri I. IOANID Cap de Mb-Ana

www.dacoromanica.ro
01
` -, s." '
p
'Y Y .1 I!
. 'I - "- V V -PI' v - - -"" ." v P' -
1 4:1* , -
- .x--dt--
',Yoe OZ.

.1.
0

r
a 1

! .r
1

fl

lt ....I-1.

A,,,,t,....."--......-..... ,
1, 'A..... k
-..
' A,
:,....,
-'
"'
''.- ''' ".
:::-.
"
\N....4
-
.114, ---..'t.:'--- . am%
c,.. I

AMN
a
-
4'....,...%1 det..-r"._..4%...\ 14.40...Traf .15. - 'Id,. I 3... a/ la. AN. '''113"",...'..te. :"... W i T
.- ...4%.....;
k 7:71'
4 : :,.....
^
-aw --'
op%
21.7.
ilr
a-2'
;;;;;:S77..., 4-17""Sof-. ..
"er-11.
- --..:6.,..."''
----;.--
.1:1,:i -

GH. POPCWICI Dip '16MC:Ht.

www.dacoromanica.ro
7...0. moo..
L

F.
u
t .:'
o'
w4at
a

r PP;41

±,1 salCA

M. H. GEORGESCU Peisaj MARCULESCU Pictorul Eug Voines u

www.dacoromanica.ro
3 1 4- '7'T/

L
- "izrL

- 1.13
el -

fl i.At I Ar,
41 L'fh

1,L77-
4.4;1;
ta-
r ' _

" iTeG L - -} .
r
r-.
". .
7
- -.4. -..
3

_
I

rt' ":4""' Lt. -A

I. BURGHELEA Balcic

, .1
- am. . .
o .r ..

NT
n .!
.
...6'
r..,... --,,
'.
. , ;
, ,
07.,
11
6.,... .1,,.. .., .. -s.
-,...x.-.4iAc.1.4,3p _' 1g 4
...... '
....V. t *47A. .1 .('''.:
v.:, .
. 0..". re, d
...1t
_ ,
y- . t.v: !'41, f'
1-
V.".t
°

. vs

-"Cr7
Lk
I n
/I:
q

.0
1
Or- r ." L! ,V7 _

EM. LAZARESCU La bal

58--
www.dacoromanica.ro
.74 ,
..r;
#.' , .
14- '9`7
L'e
e
'., .
.

-, of
\.' 1
0
a-
.
. . .
. A' ,i ' '.
.,
ll
..I
,-, :' '
'I,

.i:r........'. ;-'"
14
=

Co
(.0 .7
I

.
o1

.2.

%V r L jp[1.(1

AR. ILIESCU Auto-portret Auto-portret


BECU
Arh tectl
Portret

www.dacoromanica.ro
''''
-
I.

1111111=11111111 tritiMisiiiiiiii111111111111
PAN IOANID lov

www.dacoromanica.ro
'

ilk' eL.
t, J -.---- - --
.
--....

o
- .4,4
r 4r.T
'keih.1 _,....!".'- - lc . sa

'--^ ;:.-
Er.

4 _2tTtti:rart:.-.4'.4.1;

CHIROVICI La rugaciune MOGO Portret

www.dacoromanica.ro
--

1.1

S4
ANN.-

BRAESCU Refugiati

www.dacoromanica.ro
. "...I..,

.0").

"" .. ...r
7.4.
.
i t 1 1 t a

1
II. .
li
; A

CRETULESCU Portret

t.

El

r 9, ki
N 41)

,t-

A. BALTATU Culesul merelor

63-
www.dacoromanica.ro
i , i
'

. _

- -

A. MURNU Peisaj

'
,
1

tPZZis r . 131 1

-,...
-,,
4
t :-

.1., g
61
tio -
f 1. ,-
4. ..-- T-
4 .g-- ,
.i. u
- - Z,Rr-'.....2:"-e-''
-44,1
' ° of , X '
-4
' T...-- g -, - _
..,,,
c.,- _, --g
.,r;
' r, .: rf
be
72 evi
.
-a-: . '11,-ii -
,{
-' - ' i '60!..- :
-
_2:..-...-
7 .
MP! -.4-

; 17., ; --,, ,N - ,, .. r-c,_-..!2 .


-
- .-- --. - .....!...""*. -..,_.
--_-.

.---_--.4.7'
. ...___Iiiiip
,-. ..3 :.: .,.,
......,,',111,r7 . , At- - .sar.

I. DOBU lama

64
www.dacoromanica.ro
.0"
a

4.
am. '

at,
:,
'
.
..

. k
1.

,
''''''''411* -.0.4...., ..

...? 4
16111.

too'f't
4 A' ' :':., ,:}"FeTAo-rkr.'

'.., ,
",,;',: i
4...1.',.
''.
In.:, . ,.. r
.0 u . ... .
4 4
i' 4,
,

t.' 4
..3,k: C N
qiiV L' ' .
. A el 4.
.9ift0 ,
.4. %) ,

. At 0 .44. : . A
0
...

L.
' ",. -` / 6, tA;todi..c
r
, -

,
.

*,
a.
; ia C. ,. ,[11 eq,' \ N' .0.1/4,/, .,... V' 1 '....

n ,
lot al ri

11 *. 1

.. 0 ,A ....u Lti lw

i
0 p.
.
...1-
1
...rt.,: kr'ill

viz

,
OTaliti-4,V40%.

.1 J. s' _

OCTAV BANCILA thlf*U4

www.dacoromanica.ro
- -
44-

°.°

4
I 1

11"
....r3 .>: -

, .
N.
,..:-:
-. -: . ,
-

.
.

,
-..
.. ,
% '
...- Li

w ,-, ,

1%1 -

SCHVEITZER-OUMPANA Torcdnd CRISTOLOVEANU Nud

www.dacoromanica.ro
%-
."Y"

a A°
TR
-s"a ;- !si

c ,°
7" _

BAESU Chitaristul

66
www.dacoromanica.ro
^ '".."-^"? -T9;%.4.4-- L2
r;
"
.6
,

_T

.
°

' .--tok -c -
r

I 4n-1-
?

:
1 {-0.r

,
110
'

-7 4,0
fr

a_616_._

D-na DONA Natua moarta

'!01.; 1

f 4

-- -..- , =', 1--- -

,..,
,-,
- ,.
.
.... -,.., 3: r
Nalej7I
1agraya."-
41
S.
2 5

"

D. FLORIAN Marina

67--
www.dacoromanica.ro
7 eo 6 I 46146114 .S."1
n 44="°

gfi

166

;11
7 3'

,
° 4;
a 10

I o1.`i1 '

tr,
,

° n Ir. .444130411r.........0.0
, .5
7313
nrk3

6.15.
0' - . r''."4
.
"
,
'..--- '
V
Arl.. 4,
.

A
0
"
. tes
,,
-JQcrix

. ' 4 -1:1'0, '7;


.r1
,, , ii ',,' .- ,9'. -c,,
,rr*LP:j ,x, 0. "

,, ,-.
. ': ..
."' ' ' ;.'n
. :.,c,- D ,
7"' ''''
.
..- ..4
.13,7!.:. 4.rtrz. -..,...., ..1_Aig:....,

C. IACOB Ba.trdn

68
www.dacoromanica.ro
'NZ...L,

4
f
- 11 N

N-;
.17

5%. I. g.-
Ink . 4
j
".
e
c °

I
t -A
1

31

.
°

. c
,° °. ""1 .

MAW,
t'
L

. "I
,

V a. r
e.
'er t-

.1 4.

A o

_.. "
T
.
. ". fa
`.7-
.
3 at . -
I

't C'
lj *ba.111.... NS

STOICA Masi boereascd

www.dacoromanica.ro
p13

,0

..,
1/4.4s.

O 6,77.

t- If = ti

TROTEANU Flori de primavará

70 -
www.dacoromanica.ro
,
-,--..1
,
=

- i4/
E .o

'
- I
s

. ,

0 ;
dr.
'a-

I.

!at

g
3
.AP
ein ,
.,A

'Ns gas

_ _ ar

AUG. PALL Din rasboi

www.dacoromanica.ro
.

. 9.3

^
'15 r

to
-r-1. Lri I 1.

1 vs.*
.
e.L
F -

Ei
.0.1** '74 kii415
rt

-
ANN.

93.9. AN.
I

rr"

93

-U1
1

. ....a
11.... 4.111 II
....1 '
r 6
4 ,-
tc.,
...":7541.)17
I
i ....
a vo-Nt /I

. fuJ

g 34-.3.

r
33113 39,

LEON BIJU www.dacoromanica.ro Interior


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
a

A ;

g
S3
6.,
'
°

I 1, ;,

It
t I.
I .

0°,,

/1

BORDENACHE Portret

74
www.dacoromanica.ro
_

14
.r
I-. a'""...,..).
hi, 2.t1 . ''' ,

-.1
[ \N.
t 0

1
,;
!'
... .1, _.

y141'

- ri
d
N.. 4

"b . eraa" 1.044


194,
°
,t (.11 I. COMANESCU Portret

SEVERIN Castelul Bran

www.dacoromanica.ro
.
a
I

11.

.
;
S

°
'
0 e
.2.
-
A

A
t'
.1% t
. 61.

4
.
, . .e. .E. r' '
6 .'
14
.., , h :s ' ... e .1
.

LI
,c- 1,31 ,,, .. ' .
A ..' , '":'.,, e
_
t14
4
-*L .. ;4
t
- r

I. FONESCU Pe ganduri
(Architect)

76
www.dacoromanica.ro
" I e, ,
,

j-:"
.:r
,
=

a
7 V...,
.
-I
376' ,
'..
'...-..§
I
, --.11 .
A

.-a-
- ,-
"7
0,1

Ir'" ', A r, "."--- "2:AV'e.


4.-
A 4,16....,..,,,.*
... :P.
-. 4-- _-

ARICESCU Peisaj

4° 1 rg ,4 1. V

L.
I!

-`7'7`.. '"-
'1 .7:._
I

ft11: 1111111111111111111,(10
;Paint
- _____,....______..
----
, ..,..._...,..
..:,..,.._..
_..

kg
t
A

-.
COSMOVICI Balcic

77
www.dacoromanica.ro
$
111 ,

.
VVF
1o,
R '
, 3 'f
L'

e7
la

e.
e-t

11

:).111e
.
' littU ---,- .

ZAMFIROPOL DAL Fetita mea G. CATARGI Interior


Miniaturist

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
-08

to

I
©
/
r
CO
.71

A
I

;IF

_5°
At V .141001
magi
-11
lou

4.,
-
o
-
I.
b.rtrra.::
_
11,1111.6011kir.x.-
-
, . r

POITEV N SKELETI www.dacoromanica.ro Bazaca


, .-410

'Ara-ft

p.

N''

to.

f7. 1I
71;

lb

iz?

a.
hilt
4 Ittld .oRtr
KIMON LOGHI

www.dacoromanica.ro
-11%14't

le

17:1
°
I .mmis,;......:
c. , -
- . o 6 z. ,
..,,
. :

'Mt= t.
l``
,
La
'--'1 C
, , :;,,,.." I I

F ,
_ it. T. .- .7. ,.
, "- .
... :------4.'1 -,!i
Y
4
c...'
e.
1
t-
4. 71. '.%
1. : U,.. ,144ki

-
k

Intt..
k.
1

i ., 'i . ,

CRETZOIU (Arh.) CASE


.
2.

N. ANGELESCU (Ange) Peisaj

81--
www.dacoromanica.ro
4tr

n' I .111111

u.

PAVELESCU DIAMO Regele Carol

82
www.dacoromanica.ro
n
'''-,181111011106.
7, n,, A:

, _

q. 5r f

CONST. G. MIHAILESCU Cioban FILIP MARIN Enigma

www.dacoromanica.ro
7.

H Jilr-
"4% k
,s

c.

I.

BURC A Dorinta

84
www.dacoromanica.ro
-
z

col
r; ° ,' -; 9

7'

DIMITRIU (Bdr lad) Nud MATAOANU Portret

www.dacoromanica.ro
N..
/ lit
lJ

,
-1

I'
. .0

3
i M
fr
tti '
;r
qtri
,,
s . -
z/
, ,

,( .140 ,,.... . . #07


14K 714:' ^It 7444140E.
- 1r,e. wog ,.....,444k
.
O. L'
A: .1.,
IL.,
,-. . ihet
40 I
.

---J.Tt %, v .
. , ...-zas
4jc'3 -....fte IF, ' i
Z . ,. ..." ` loank- r, -
.......
..-
. 4 ...-_-....-
.-. ----
r_dcr,__-_-..m.1.,,, eth, ..41[11. i
MATAOANU Baso-relief

cs0.11

s
'

:
*
31_1_

HOR1A MICLESCU Din rãsboi

86
www.dacoromanica.ro
rf'":".

,
e

SEVERIN Criticul de mu:!ca MATEESCU Evreu

www.dacoromanica.ro
,

-,,
,

,
I JW-,
rniy

Thrl

ri
41, .
_
.
. e
n
-.71 ..._

r .
.
",?,,,,t p
_
4--,,,* A\
,.,...:; -;_
..- ...,.

..!,-....-_:
1.

G. DIMITRIU Lucrätorul IORDANESCU Violonistul

www.dacoromanica.ro
., o
.

3 ,

r
.
:'

11"

e: 4

ri

ii-
1
.

"w

,
*f..
7-1,

Fr

-
,
cr.

-4 'II
erg b
ST. LUCHIAN
3

www.dacoromanica.ro
PICTORI MORTI
ROTONDA CENTRALA

Aman Th.
No. 1. Aprodul Purice.
» 2. Din interioru Muzeului.
D 3. Interioru cu portretu D-lui Crefulescu.
» 4. Pepene verde.
» 5. Trandafiri.
, 6. Stradá din Campuung.
» 7. Colt de Mahala.
)) 8. Figura'. I

>> p. IntAlnire la Sinaia.


, 10. Petrecere la Ina'. .
» 11. Capul lui Andrei Batori inaintea lui Mihai
Viteazu.
, 12. Dr. Davila.
, 12 A. Portretul Autorului.
Andreescu J.
» 13. Seard de toamnd «Barbizon,.
» 14. Portretul D-lui Budigeanu.
2. 15. Vaz cu trandafiri.
, 16. Pddure in etoamna,.
/' 17. Case de fara.
, 18. Moará.
D 19. Trandafiri.
) 20. Padure uscatà «BarbizonD
I> 21. In padurea gBuzAuluis..
D 22. Naturd moartà.

www.dacoromanica.ro
6

No. 71. Logofetii.

Grimani
» 72. Nud.
» 73. Fantezie.

HArlescu
)) 711. Tigani.
» 75. Cafenea.

Hentia Sava
, 76. Laga'rul 1877.
» 77. Cap de fetita.
Hentia Al.
I> 78, Mânàstirea Cozia 4CA1imânesti».
, 79. La adápat.
loanid Gh.
v 80. Icoana (Sf. Nicolae).
liquidi
o 81. Peisaj.

Lapaty
82. Flordreasa (I3uchetiera).
Lecca
, 83. Descdlicarea lui I3ogdan Dragos.
» 84. Stefan cel Mare «Valea Albd».
v 85. Impdcarea lui Vasile Lupu cu M. I3asarab.
Lemenii
O 86. Portretul pictorului, Nastasian,
Livaditti
>,
87. Logofdtul A. GhicaD,
o 88. Portret,

www.dacoromanica.ro
7

Luckian
No. 89. Crizanteme.
90, Interior
» 91. Trandafiri.
92. Ciobotarul.
a 93, Vas cu flori.
» 94. Care jarna.
» 95. Nud.
» 96. Cap de batran,
s 97. Calfunn
» 98. Jockei.
» 99. Gladiole.
» 100. Vas cu trandafiri.
» 101. Peisaj.
» 102. Tors.
» 103. Studiu de cap.
» 104. Peissaj.

Marinescu D.
» 105. Invierea lui Lazar.
» 106, Coborarea depe Cruce
» 107. Studiu.

Mihallescu D.
108. Peisaj.
109. g
110. Procesiune.

Negulici
» 111. Interior.

Obedeanu
s 112. Santinela.

Panajeteanu
» 113. Portret.
s 114. Fluturele.

www.dacoromanica.ro
8

Pascalii
No. 115. boy studiu.

Petrescu Ilie
) 116 Auto portret.
Pompilian
>> 117. Detronarea lui Cuza.
) 118. 13dtaia la spate (speculanjilor).
» 119. Taerea mânelor (criminalilor).
» 120. Tintuirea de urechi (falificatori1or).
) 121. Studiu de plafon.

Popp Misu
" 122. Cap de copil.
Rozental
>>
123. Portretul D-nei M.
Romano Al.
) 124. La strans fan.
) 125. Cap de expresie.
) 126. Nud.

Szathmari
127. Bald.
Sperlich
» 128. Crizanterne.

Soldänescu
) 129. Cap de batrana.

Stahi
O 130. Odajdii bisericesti.
O 131. Masa de toaleta.
0 132. Lucrand Ia ciorap.

www.dacoromanica.ro
9

Stdncescu
No. 133. Natura moartd.

Stefänescu M.
D 134 Orfeu in Infern.

Tätaräscu
D
135. Geniul binelui.
>>
136. Vara.

Tintoreanu
D 137. Cap de expresie.

Trenk
138. Podul dela Buz 5u.

Ulpian
D 139. Cap de batran.

Valch
1) 140. Portretul D-nei V.

Walenstain
» 141. Peisai.

Verusi
» 142. Làutarii.

Voinescu
» 143. Furtun5 pe mare..
144. Mare agitat5.

www.dacoromanica.ro
PICTORI IN VIATA
GALERIA EXTERIOARA

Aburel
No..145. Coborarea de pe Cruce.
4 146. Pointe Vechio (Floret-0).

Alexandrescu Titus
147._ Peisaj de iamb.
» 148. Trandafiru roz.
4 149. Nud.

Aricescu
4 150. Peisaj (Apus).
151. 135lfi.
4 152. Peisaj.

Artachino
153. Cocosul alb.

Basarab L.
» 154. Tigancä.
4 155. Cina la fará.
» 156. Din parcul Carol.

Becu
157. Portretul D-Iui N.

Biciovscki
158. Trandafiri,

www.dacoromanica.ro
12

134e$u
No. 159. Auto portret.
» 160. Chitaristul.
» 161. D-5oara X.

l3ednaric
D 162. Trandafiri.
D 162. Dupa urzici.
D 164. Cina pasarilor.
Biju
» 165. Interior.

Bältatu
D 166. Culesul meritor.
167. Biserica.

BAncira
»168. Seceri5.
169. Croitorul.

Bardazare

'
3, 170. La trei sarmale (Iasi).
171. Cap de fetifa.

Barbu Elena
172. Peisaj.
173. Interior de biseria.
Bordenacke
174. Portretul D-nei A.
174 A. Portretul D-lui profesor lorga.
Bulgära Petre
174 13. Une femme passa.
174 C, Frumoasa Pariziana,

www.dacoromanica.ro
13

13raescu
No. 175. Refugiati.
A /76. Case figãnesti.
Burada
3. 177. Portretul D-r. T.
D 178. Portretul D-nei 13.
» 179. Auto Portret.
Burghelea
) 180. 13alcic.
D 180. A. Auto Portret.
Catargi (Miniaturist)
A 181. Interior.

Catiliu
D 182. Crizanteme.

Chirovici Oh.
D 183. Troild.
0 184. In biserid.
Cománescu
» 185. Portret.
) 186. Case de mahala.

Cosanek Aura
) 187. Naturä moartä.

Cretoiu
» 188. Casä româneasd.
» 189. Case de mahala.
» 190. Clopolnita.

Cretulescu
) 191. Portretul D-nei D
) 192. In asteptare.

www.dacoromanica.ro
14

Cristoloveanu
No. 193. Nud.

Delavrancea Dona
» 194. Natura moarta.

Filoti Atanasiu
» 195. Trandafiri.

Florian D.
» 196. Marina.

Fonescu I. (Arhitectul Ateneului)


» 197. Melancolie.
» 198. Cap de expresie.
Georgescu Marin
5) 199. Trandafiri.
o 200. Din Valea Oltului.

Ghiatã
o 201. 13alcic.

Grant
s 202. Interior.

lacob. Gh.
» 203. Cap de batran.

Iliescu Aristid
» 204. Auto Portret.

Iliescu Gogu
» 205. Castelu Bran.
» 206. Casa de tara.
» 207. Mori, Carciumarese.

www.dacoromanica.ro
15

loanid lonel
No. 208. Cap de batrana.
loanid Pan
>)
209. Plaje Teckirghiol.
Iordänescu D-nd
» '210. Flori de rn r.
lonescu Doru
D 211. Pädure de iarna.
» 212. Biserica iarna.
D 213. Case liganesti,

Jean Ade la D-nA


)) 214. Curcanul meu.

Loghi Kimon
D 215. Salul ro5u.
» 216. Case din Balcic.
» 217. Dealuri din Balcic.
» 218. Maria neagra.
» 219. Cap.
» 220. Cavala.

Läzärescu Em.
» 221. Bal mascat.
D 222. »)
Mantu
D 223. Caine Dog.
>> 224. Porci.
» 225. Flori.

Manea
» 226. Carciuma la tara.

www.dacoromanica.ro
16

Marin Filip
No. 227. Peisaj.
» 223. Caprite.
2' 229 Poart6.
Märculescu
230. Portretul pictorului Voinescu
231. In grädinâ
232. Flori.
Mirea Gh. D.
233. Portetul D-rei Lentia C.
234. » Vali M.
235. > . MimiceL
236. Mariuca C.
237 » >> L.
238. 5 D-na L.
» 239. D-rei Q.
240 > D
> 241. Portretul D-Iui Stätescu
242. » » C. Exarcu
)) 213. Auto Portret.
Molda Paul
» 244. D-nul Iorga.;
» 244. A Colt de atelier.
Mogos
s 245. Peisaj.
246 Portretul d-nei M.
> 247. Pescarul
Murnu Arii
248. Peisaj de munte
Neylies I.
249. Spalatorese.
. 250. Piatd Mantesqueieu Franta.
. 251. str. Arcade lor
» 252. » veche Rieux

Nichita Gh.
959 A. Naturà moarfa.

www.dacoromanica.ro
17

Pall Aug.
No. 253. La rugâciune.
254. Intoarcerea din rãzboi
x>

Pätrascu Gh.
» 255. Intoarcerea dela munca.
2, 256. Interior.
257. Crizanteme.

Petrescu Costin
n 258. Portretul I. P. S. S. Patriahul.
E. 259. Samsarul.
n 260. Ucenicul.
) 261. Proprieta'reasa.
n 262. A5teptare.
263. In grádiná.
) 264. Co libà de pescari
Petrescu Dragoe
, 265. Cap de turc
Popovici Gh.
, 266. Trandafiri.
n 267. Naturà moarta.
n 268. Potretul D-nei P.
n 269. Diptic.

Popescu $tefan
) 270. Peisaj
) 271. »

Serafim D.
» 272. Auto portret.
) 273. Nud.
» 274. Mama mea.

Severin
7,
275. Castelul Bran,

www.dacoromanica.ro
18

Poitevin Skheletti Al.


No. 276. Panzari. Sf. Ion Nou.
) 277. Piafa teatrului str. Matei Mil lo.

Simonidi
>> 278. Moertea lui Mitridate.
Steriad lean
>> 279. Vândtorul de foci.
Schvaitzer CumpAna
>) 280. Cusand.
D
281. La fereastrà.
Strâmbu
2 282. Masa de lucru
) 283. Cusand
2.
28Q La Lampd

Stoenescu
v 285. Portretul D-nei X.
D 286. Tip Bucure5tean

Stoica D.
D 287. CArcium5 la fug
D 288. Vlad Tepe5 primind un ambasador Turc.
D 289. Dabija Vodà la mas5 cu ambasadori.

Teisanu Misu
)) 290. Lumânáric5
,
Theodorescu Romanati
2 291. Interiorul Mân5stirei Horez

Tomescu
, 292. Ruine din (RAzboi)

www.dacoromanica.ro
19

Trot eanu
No. 293 Flori de, prim'avarà

Tincu
P 294 Mama mea

Verona A.
, 295 Portretul D-nei M. V.
, 296 Secera in Moldova.
) 297 Cârciumgrese,
) 298 Asterii.
D
299 Tigani lautari.
, 300 In curtea mea.
» 301 Studiu de nud.
» 302 Copilul mamei.
D 303 Studiu de nud.
» 304 Studiu nud p. fresca.
Vermont N.
D
305 Isus si adultera
))
306 Lucrând
>>
307 Horà
>>
308 La ceai
Vintilescu
,
309 Rachiul rosu
» 310 Satra de figanii
. 311 Corturi

Visconte
» 312 A) Portret

Zanfiropol Da ll
A 13 113ohocii la rkboi

www.dacoromanica.ro
SCULPTORI

Burcit
No. 314 Dorinta (bronz)
» 315 Compozilie (gips)

Cálinescu
) 316. Cap de copil (piatrà).
) 317. Soldat murind (bronz).

Dimitriu I3Arlad
» 318. Pipa (bronz).
>,319. Portret (bronz).
320. Nud (marmurä).
)1,

) 321. Enescu (bronz).

Dimitriu George
, 322. Lucratorul (bronz).
) 323. Cap (bronz).

Iordänescu
2) 324. Argetoeanu (gips)
) 325. Violonistul (gips).

Iliescu Aristid
) 326. Mama (gips).

www.dacoromanica.ro
22
Marin Filip
No. 328. Enigma (marmurà)
* 329. Cap de exprese (gips).
Mateescu
* 330. La Oituz (gips).
O 331. Cap de Evreu (gips).
MalSoanu
* 332. Sili0eanca (marmurà)
O 331 Portret D

O 334. Medalion (bronz)


* 335. Basso relief bronz
Mirea D. D.
* 336. alare la munte (bronz).
Y 337. Ciobanu Vlaicu (bronz).
Miclescu
2, 338. $arjea (bronz)
O 339. Troitä (bronz)
MihAilescu C-tin
O 340. Cioban (bronz).
* 341. Cap de expresie (bronz).
Pavelescu Dimo
D 342. Regele Carol (bronz).
1 343. Apus vesel (marmur5).
* 244. Cap de expresie (marmur5).
Popoiu Goorge
D 345. La fortune bronz.
* 346. Eroul gips.
Severin
.0 347. Ciará.
348. Criticul de muzic5 (bronz).

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro