Sunteți pe pagina 1din 3

B.

METODOLOGIA CERCETĂRII
Filmul părţii de cercetare

1 Contextul cercetării
Contextul de aplicare: şcoala, grădiniţa
De ce?
Ce nevoi identificaţi?
Tipul şi design-ul cercetării

2 Scopul cercetării
Scopul acestei cercetări este .... ( ex. optimizarea, inovarea- se introduce conţinutul
temei).

3 Ipoteza cercetării
Analiza cantitativă şi calitativă a ..... poate să ........

4. Obiectivele cercetării
 identificarea aspectelor principale legate de .......;
 optimizarea procesului de predare-învățare prin intervenţie didactică în ....;
 identificarea parametrilor de creştere a potențialului de participare a.... ;
 valorificarea rezultatelor cercetării în contexte socio-profesionale variate.

5 Modelul cercetării constă în descrierea variabilelor cercetării și a loturilor de


cercetare.
Ex.Operăm cu două tipuri de variabile: variabile independente și variabile
dependente.
Valorile variabilelor dependendete sunt determinate și analizate în funcţie de
compararea diferențelor dintre rezultatele celor două loturi, lotul de aplicare și lotul martor.
Variabilele independente reprezintă modificările pe care cercetătorul le introduce
numai la lotul de acțiune/experimental pentru a studia efectele pe care acestea le determină.
La lotul martor/ de control nu se intervine cu variabile independente, aici procesul instructiv-
educativ se desfășoară în condiții obișnuite.

1
6. Prezentarea loturilor de elevi implicate în cercetare
Se pot prezenta grafic

7. Metode și instrumente de cercetare

Ex.

 Metoda chestionarului vizează....... Instrumentul de aplicare este chestionarul alcătuit


din n itemi, adresat...... (vezi Anexa....)

8. Diagrama Gantt

Nr. Denumirea activității An școlar 2017 An școlar 2018


crt Oct Noe Dec Ian Feb Martie Apr Mai Iunie
1 Alegerea temei
2 Identificarea bibliografiei pe
resurse primare, secundare a
documentelor școlare și
documentarea necesară
3 Structurarea temei
4 Formularea ipotezelor de
lucru, a scopului și a
obiectivului cercetării
5 Redactarea instrumentelor de
cercetare
6 Aplicarea instrumentelor de
cercetare
7 Interpretarea datelor și sinteza
datelor de cercetare
8 Realizarea concluziilor și
pachetului de recomandări
9 Realizarea rezumatului şi a
fişelor PPT
10 Finalizarea administrativă,
tehnoredactarea, verificarea și
depunerea lucrării
11 Susținerea lucrării

9. Interpretarea datelor

10. Concluzii și recomandări

Ex:

2
Analizând cantitativ și calitativ rezultatele înregistrate pe durata acestei cercetări
putem afirma că ipoteza formulată se confirmă: utilizând o tipolologie diversificată de itemi
pentru măsurarea competențelor de limbă și comunicare, va avea loc o creștere atât a gradului
de implicare și cooperare a școlarului mic în activitatea de învățare cât și o creștere a
rezultatelor școlare la această disciplină.

Corelând datele oferite de cerceatrea desfășurată, am desprins următoarele concluzii:

Ex.

 Creşterea potenţialului de comunicare a preşcolarilor / şcolarilor mici ....

 Cadrul didactic va putea opta pentru ..... având în vedere câteva aspecte semnificative:
competențele cadru și cele specifice, obiectivele stabilite în funcție de conținuturile de
învățare, particularitățile clasei de elevi, timpul alocat, propriile sale competențe
pedagogice și metodice. Etc.
 Valorificarea prezentei cercetări vizează creșterea rezultatelor școlare, ca urmare
a ........
 Cunoștințele și experiența pe care le-am dobândit în elaborarea acestei lucrări ce
cercetare îmi vor fi sprijin și folositoare pentru examenele de titularizare, definitivat și
grad.
 Prin această cercetare am dorit să evidențiez abordarea și rezolvarea sarcinilor de
învățare ca urmare a implicării tuturor nivelurilor specifice gândirii, atât a celor
inferioare care țin de capacitatea de înțelegere, enumerare, asociere, cât și a celor
superioare precum analiza, sinteza, comparația, emitera de judecăți de valoare.
 Etc.....
11. Perspective ale cercetării
Ex.
Această cercetare a reprezentat o provocare pentru mine de a studia literatura psiho-
pedagogică și de specialitate ca o necesitate de clarificare a cunoștințelor despre .... , de
cunoaștere cât mai detaliată a.....