Sunteți pe pagina 1din 23

Tematică generală Gradul II

I. Educatia, invatamantul si societatea cunoasterii in sec. XXI: context, tendinte, reforme. Documente
si strategii UE si CE (Lisabona, Bologna, Copenhaga, Berlin).

II. Managementul calitatatii în educaţie. Domenii, criterii, standarde si mecanisme de asigurare a


calitatii procesului si sistemului de invatamant din Romania.

III. Statutul epistemologic al pedagogiei. Normativitatea pedagogica. Educatia: forme (formala,


nonformala, informala), domenii educationale (educatia intelectuala, morala, estetica si artistica,
fizica si sportiva, tehnologica/profesionala). Noile educaţii. Alternative educaţionale. (Step-by-Step,
Montessori, Waldorf). Educatia permanenta. Autoeducatia.

IV. Educabilitatea: concept, factori (ereditatea, mediul, educaţia, omul insusi/sinele ). Teorii
fundamentale (ereditarismul, ambientalismul, epigenetismul piagetian). Mediile educationale.

V. Structura şi dinamica personalităţii (temperament, caracter, aptitudini). Motivatia pentru cariera


didactica si managementul carierei didactice.

VI. Finalitatile educatiei: clasificare (ideal educational, scop, obiective). Taxonomii (Bloom, Krathwohl,
Harrow, D’Hainaut), proceduri de operationalizare. Aplicatii.

VII. Teoria si metodologia curriculum-ului: statut epistemologic, dezvoltari actuale, documente


curriculare, teorii privind proiectarea si dezvoltarea curriculumului scolar. Continuturi: concept,
criterii de selectie, organizare, modalitati de integrare curriculara (monodisciplinaritatea,
pluridisciplinaritatea, interdisciplinaritatea, transdisciplinaritatea)

VIII. Procesul de învăţământ – analiză conceptuală, abordări structural - sistemice , funcţionale şi


interacţionale. Aplicatii.

IX. Învăţarea: delimitari conceptuale, conditii interne si externe, stiluri de invatare. Teorii ale invatarii.
Aplicaţii .

1
X. Predarea: concept, modele, strategii, relatia stiluri de predare – stiluri de invatare. Aplicaţii.

XI. Strategii didactice. Metode si tehnici moderne de invatamant (brainstorming, SINELG, Fishbowl –
tehnica acvariului – Mozaicul, Controversa creativa/academica, Jocurile de spargere a ghetii / Ice
Breaking etc.) Forme de organizare a procesului de invatamant (frontal, grupal si individual).
Instruirea asistata de calculator. Interactiunea obiective-continuturi-strategii in instruirea scolara.
Aplicatii.

XII. Comunicare si relatii de comunicare pedagogica. didactica: modele. Gestionarea conflictelor si


prevenirea violentei in scoala. Aplicatii.

XIII. Evaluarea scolara: definire, etape, functii, forme, strategii si metode (traditionale si
complementare). Elaborarea probei de evaluare. Interactiunea predare-invatare-evaluare:
semnificatii si interpretari actuale. Aplicaţii.

XIV. Proiectarea, implementarea si evaluarea documentelor curriculare (plan, programa, manual,


auxiliare). Aplicaţii.

XV. Succesul şi insuccesul şcolar: cauze şi forme de manifestare. Strategii de abordare


psihopedagogică a dificultăţilor în învăţarea şcolară. Programe de intervenţie personalizată. Asistenta
psihopedagogica in scoala. Aplicaţii..

XVI. Managementul institutiei scolare: fundamente teoretico-metodologice. Stiluri de conducere.


Schimbare si dezvoltare organizationala. Descentralizare invatamantului: rol, functii, mecanisme.

XVII. Educatia elevilor cu nevoi speciale. Creativitate, inovaţie şi educaţie pentru excelenţă a
copiilor/elevilor/tinerilor cu potenţial aptitudinal ridicat. Metode de cultivare a talentelor si de
stimulare a creativitatii. Asigurarea sanselor egale in educatie. Etica si nediscriminare.

XVIII. Managementul proiectelor de cercetare in stiintele educatiei.

2
XIX. Personalitatea cadrului didactic. Profesionalizarea carierei didactice: statut, roluri, competenţe,
standarde. Formare initiala si continua, evaluare si autoevaluare

********************************************************

Bibliografie generală:

Autori români

1. *** Legea învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

2. *** Legea Statutul personalului didactic nr. 128/1997, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.

3. OECD (2000). Analiza politicilor naţionale în domeniul educaţiei: Romania ( trad.). Bucureşti: MEN.

4. U.E. (2006). Progress towards the Lisbon Objectives in Education and Training. Report 2006.
Bruxells: European Commission.

5. Antonesei, L. (2002). O introducere în pedagogie. Dimensiuni axiologice şi transdisciplinare ale


educaţiei. Iaşi: Polirom.

6. Albu, G. (2001). Mecanisme psihopedagogice ale evaluării şcolare: Ploieşti. . Editura Univ. Ploieşti.

7. Bârlogeanu, L. (coord.) (2005). Identitate şi globalizare. Bucureşti: Humanitas Educaţional.

8. Bîrzea, C. (coord). (2001). Învăţatea permanentă-prioritate a politicii educaţionale din România.


Bucureşti: ISE.

9. Bîrzea, C.( 1995). Arta şi ştiinţa educaţiei. Bucureşti: EDP.

10. Bocoş, M. (2002). Instruire interactivă. Repere pentru reflecţie şi acţiune, Cluj- Napoca: Editura
Presa Universitară Clujeană.

11. Bocoş, M. ( 2005). Teoria şi practica cercetării pedagogice. Ed. a III – a, Cluj- Napoca: Editura Casa
Cărţii de Ştiinţă.

12. Bocos, M. (2007). Didactica disciplinelor pedagogice. Un cadru constructivist, Cluj-Napoca:


Editura Presa Universitara Clujeana.

13. Cerghit, I. ( 2007). Metode de învăţământ, Ed. a IV-a. Iaşi : Polirom

3
14. Cerghit, I. (2002). Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri şi strategii.
Bucureşti: Ed. Aramis.

15. Cerghit, I, Vlăsceanu, L. ( oord. ) (1988). Curs de pedagogie. Bucureşti : Tipografia Univ din
Bucureşti.

16. Cerghit, I., Neacşu, I. Negreţ, I., Pânişoară, I.-O. (2001). Prelegeri pedagogice. Iaşi: Polirom.

17. Chiş, V. (2005). Pedagogia contemporană-Pedagogia pentru competenţe. Cluj- Napoca: Editura
Cărţii de Ştiinţă.

18. Cozma, T. (2002).O nouă provocare pentru educaţie: interculturalitatea. Iaşi: Polirom.

19. Cozma, T. (2002). Introducere în pedagogie. Iaşi: Ed. Univ. A.I. Cuza.

20. Cosmovici, A., Iacob, L. (coord.) ( 1998). Psihologie şcolară.Iaşi: Polirom.

21. Creţu. C. ( 1998). Curriculum diferenţiat şi personalizat. Iaşi: Polirom

22. Creţu, C. ( 2000).Teoria curriculumului şi conţinuturile educaţiei. Iaşi: Edit Univ. “ AL. I. Cuza” Iaşi.

23. Cristea, S. (coord). ( 2006). Curriculum pedagogic. Bucureşti: EDP

24. Cristea, S. (1998). Dicţionar de termeni pedagogici. Bucureşti: EDP.

25. Crişan, A. ( coord.) (1996). Curriculum şcolar. Ghid metodologic. MEdC., ISE. Bucureşti: (f.ed).

26. Cucoş, C. ( 2002). Pedagogie. Ed. a II-a. Iaşi : Polirom.

27. Cucos, C. (coord.) (1998), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare si grade didactice in
invatamant, Editura Polirom, Iasi

28. Dragu, A.(1996). Structura personalităţii profesorului. Bucureşti: EDP.

29. Dumitru , I. ( 2000). Dezvoltarea gândirii critice şi învăţarea eficientă. Timişoara: Ed. Univ. de Vest.

30. Ezechil, L. (2002). Comunicarea educaţională în context şcolar. Bucureşti: EDP.

31. Ionescu, M., Radu, I. ( coord), (2004), Didactica modernă, editia a II-a, Cluj- Napoca: Editura Dacia.

32. Ionescu, M. (2007). Instrucţie şi educaţie, Ed. a III-a. Arad: Vasile Goldiş University Press.

33. Ionescu, M. (coord.) (2006). Schimbari paradigmatice in instructie si educatie. Cluj- Napoca:
Eikon.

34. Ionel, V. (2004). Fundamentele pedagogiei. Craiova: Editura Universitaria.

35. Iucu, R.B. (2001). Instruirea şcolară. Perspective teoretice şi aplicative. Iaşi: Polirom.

36. Iucu, R.B. ( 2000). Managementul şi gestiunea clasei de elevi. Fundamente teoretico-
metodologice. Iaşi: Polirom.

4
37. Iucu, R.B. ( 2004). Formarea cadrelor didactice. Sisteme, politici, strategii. Bucureşti: Humanitas
educational.

38. Joiţa, E, ( 2005) Strategii constructiviste în formarea iniţială a profesorului, vol I. Craiova: Ed.
Universitaria.

39. Joiţa, E., Ilie, V., Frăsineanu, E. ( 2003). Pedagogie – Educaţie şi curriculum. Craiova: Ed.
Universitaria.

40. Jinga, I. Negreţ, I.( 2004). Inspecţia şcolară şi designul instrucţional. Bucureşti : Ed. Aramis.

41. Lemeni, G., Miclea, M. (coord.) (2004), Consiliere si orientare – Ghid de educatie pentru cariera.
Cluj-Napoca: Editura ASCR.

42. Maciuc, I. (2000). Dimensiuni sociale şi aspecte instituţionale ale educaţiei. Craiova : Editura
SITECH

43. Manolescu, M. (2006). Evaluarea şcolară. Metode , tehnici, instrumente. Bucureşti: Editura
Meteor.

44. MEdC (2004). Indicatori pentru educaţie şi formarea profesională. Studiu comparativ. Bucureşti:
(f.e.).

45. Neacşu, I. (1999). Instruire şi învăţare. Ediţia a II-a. Bucureşti : EDP.

46. Neacşu, I. (1990). Metode şi tehnici moderne de învăţare eficientă. Bucureşti: Editura Militară

47. Neacşu, I., Felea, Gh.( coord.)(2004). Asigurarea calităţii în educaţie. Valori europene şi proiecte
româneşti în domeniul asigurării calităţii în învăţământul preuniversitar. Galaţi: Şcoala Gălăţeană

48. Negreţ, I. (Pânişoară, I.-O .(2005). Ştiinţa învăţării. Iaşi. Polirom.

49. Negreţ, I. (2004). Didactica nova. Bucureşti: Editura Aramis.

50. Nicola, I.( 200 ) . Tratat de pedagogie. Bucureşti: EDP.

51. Niculescu, R.M. (coord.) (2001). Pregătirea iniţială, psihologică, pedagogică şi metodică a
profesorilor. Braşov: Edit. Universităţii. “Transilvania”, Braşov.

52. Oprea, C. L. (2003). Pedagogie. Alternative metodologice interactive. Bucureşti: Editura


Universităţii din Bucureşti.

53. Panţuru, S. (2002). Elemente de teoria şi metodologia instruirii. Braşov: Editura Universităţii “
Transilvania”, Braşov.

54. Păun, E. ( 1998). Şcoala - abordare sociopedagogică. Iaşi: Polirom.

55. Păun, E., Potolea , D. (coord.) (2002). Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative.
Iaşi: Polirom.

56. Pânişoară, I.-O. (2006). Comunicarea eficientă. Ed. a III-a. Iaşi: Polirom.

5
57. Potolea, D. (1996). Scopuri şi obiective ale procesului didactic. În Sinteze pe teme de didactică
modernă. Culegere (coord I.T. Radu).Bucureşti: Tribuna învăţământului.

58. Potolea, D. (1989 ). Profesirul şi strategiile de conducere a a învăţării. În L. Vlăsceanu, I. Jinga.


Stucturi, strategii şi performanţe în învăţământ. Bucureşti: Editura Academiei.

59. Potolea, D., Manolescu, M. (1995).Teoria şi practica evaluării educaţiei. MEdC. Bucureşti : PIR.

60. Potolea, D. Manolescu, M. (1996). Teoria şi metodologia curriculumului. MEdC. Bucureşti: PIR.

61. Preda, V. (1985) . Strategii de instruire. Cluj-Napoca:

62. Radu, UI. ( 1991). Introducere în psihologia contemporană . Cluj-napoca:Editura Sincron

63. Radu I. T. (1999). Evaluarea în procesul didactic. Bucureşti: EDP.

64. Stenberg, R. (coord.), 2005, Manual de creativitate, ed. Polirom (editia I, Cambridge Press), Iasi.

65. Stoica, A. ( coord.)( 2001).Evaluarea curentă şi examenele. Ghid pentru profesori. Buc.: Edit.
ProGnosis.

67. Stoica, A., Mihail, R. (2006). Evaluarea educaţională. Inovaţii şi perspective. Bucureşti: Humanitas
Educaţional.

69. Şoitu, L. (1997). Pedagogia comunicării. Bucureşti:EDP.

70. Stan, E. ( 2006 ). Managementul clasei. Bucureşti: Editura Aramis.

71. Toma St. ( 1994). Profesorul, factor de decizie . Bucureşti : Ed.Tehnică.

73. Tomşa, Gh. ( 2003). Consilierea şi orientarea în şcoală. Bucureşti: Ed. Credis.

74. Ungureanu, D. ( 1999). Teoria curriculumului. Timişoara: Ed.Mirton.

75. Văideanu, G. ( 1988). Educaţia la frontiera dintre milenii. Buc.: Ed. Politică.

76. Vlăsceanu, L., Neculau,A., Miroiu, A., Mărginean, I., Potolea, D.(coord. )( 2002). Şcoala la răscruce.
Schimbare şi continuitate încurriculumul învăţământului preuniversitar. Studiu de impact. Vol. I şi II.
Iaşi: Polirom.

77. Voiculescu, F. (2005). Manual de pedagogie contemporană Partea I. Cluj-Napoca.:Editura


Risoprint.

78. Zlate , M. ( coord.)( 2001). Psihologia la răspântia dintre milenii. Iaşi: Polirom.

Bibliografie generală Traduceri din literatura străină.

1. Ausubel D.P., Robinson, R. ( 1981). Învăţarea şcolară. O introducere în psihologia pedagogică.


Bucureşti : EDP.

6
2. Agenţia Naţională Socrates ( 1996). Combaterea eşecului şcolar.. Bucureşti: EDP.

3. Botkin, J., Elmandjra, M., Maliţa, M.( 1981). Orizontul fără limite al învăţării. Bucureşti: Ed. Politică.

4. Dave, H. R. (sub red) (1991).Fundamentele educaţiei permanente. Bucureşti: EDP

5. D` Hainaut, L. ( coord.) ( 1981). Programe de învăţământ şi educaţie permanentă. Bucureşti : EDP

6. Davitz, G., Ball, S. ( 1978). Psihologia procesului educaţional

7. De Landsheere, G. ( 1975). Evaluarea continuă a elevilor şi examenele. Bucureşti: EDP.

8. Dellors,J. (coord.). ( 2000). Comoara lăuntrică. Raportul către UNESCO al Comisiei Internaţioanale
pentru Educaţie.

9. Gagne, R.M. , Briggs, L. (1977). Principii de design al instruirii. Bucureşti : EDP

10. Geissler, E.( 1981). Mijloce de educaţie . Bucureşti: EDP..

11. Hayes, N., Orell,S.( 1997). Introducere în psihologie.Bucureşti:

12. Kidd, J. R. (1981). Cum învaţă adulţii. Bucureşti: EDP.

13. Lowe; H. (1978). Introducere în psihologia învăţării la adulţi. Bucureşti: EDP.:

14. Monteil, J.M:,( 1997). Educaţie şi formare. Iaşi : Polirom.

15. Meyer, G. ( 2004). De ce şi cum evaluăm Iaşi: Polirom.

16. Peretti, A. de ( 1996) . Educaţia în schimbare. Iaşi: Ed. Spiru Haret.

PROGRAME de Pedagogie şi elemente de psihologia copilului Învăţători/Institutori

TEME PENTRU GRADUL II

I. EDUCAŢIA ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTUL ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII. DIMENSIUNEA EUROPEANĂ A


EDUCAŢIEI

1. Educaţia în societatea cunoaşterii. Impactul educaţiei asupra dezvoltării sociale durabile:

a.Educaţia ca resursă a dezvoltării sociale şi ca investiţie în capitalul uman.

7
b.Educaţia la intersecţia contextelor locale, regionale, naţionale, europene şi mondiale.

c.Globalizarea în educaţie, moduri de manifestare, consecinţe.

d.Ciclul de bază al educaţiei – fundament al întregului edificiu educaţional.

2. Reconstrucţia europeană a educaţiei. Cadrul european al calificărilor (EQF).

a.Principiile EQF (European Qualifications Framework): învăţarea de-a lungul întregii vieţi, centrarea
pe rezultatele învăţării, asigurarea calităţii, validarea învăţării nonformale şi informale, orientare şi
consiliere).

b.Nivelurile de referinţă pentru rezultatele învăţării. Locul ciclului de bază al educaţiei şi al


învăţământului primar în piramida nivelurilor EQF.

c.Competenţele cheie ale educaţiei europene: comunicarea în limba maternă; comunicarea într-o
altă limbă (de largă circulaţie); competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie; competenţe
digitale, competenţa de a învăţa să înveţi, competenţe interpersonale şi civice, sensibilizare la
cultură; spirit antreprenorial.

3. Calitatea educaţiei – reper fundamental al dezvoltării proceselor/sistemelor educaţionale:

a.Conceptul de calitate în educaţie; domenii criterii şi standarde de evaluare a calităţii educaţiei


(capacitatea instituţională, eficacitatea educaţională, managementul calităţii).

b.Managementul calităţii la nivelul organizaţiei (instituţiei) şcolare şi al procesului de învăţământ;


rezultatele învăţării – reperul fundamental al evaluării şi asigurării calităţii.

c.Proceduri de monitorizare şi evaluare periodică a calităţii programelor de studii.

4. Domenii şi modalităţi educaţionale reprezentative:

a.Domeniile educaţiei integrale: intelectuală, morală, estetică, fizică, tehnologică.

b.Noile educaţii: ecologică, pentru sănătate, nutriţională, antidrog, interculturală, pentru pace şi
democraţie, pentru cetăţenie europeană etc.

c.Modalităţile educaţiei pe axa formal-nonformal-informal. Interacţiuni şi interferenţe.

5. Educaţia permanentă – educaţia de-a lungul întregii vieţi:

8
a.Originile educaţiei permanente – educaţia adulţilor.

b.Educaţia permanentă ca paradigmă pedagogică integrativă.

c.Educaţie/formare iniţială şi educaţie/formare continuă.

d.Ciclul de bază al educaţiei în contextul educaţiei permanente.

II. EDUCAŢIA ŞI DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII. EDUCABILITATEA

1. Conceptul de personalitate. Teorii, modele, abordări:

a.Idiografic şi nomotetic în caracterizarea personalităţii;

b.Modalităţi de abordare a personalităţii (psihanalitică, factorială, behavioristă, umanistă, cognitivă,


structural-sistemică).

2. Structura şi dinamica personalităţii. Componente şi interacţiuni:

a.Temperamentul; tipologiile şi portretele temperamentale;

b.Aptitudinile; înnăscut şi dobândit în formarea aptitudinilor; tipologia aptitudinilor.

c.Caracterul; tipologia atitudinilor; modele ale structurii caracteriale; profilul caracterial;

d.Creativitatea – dimensiune a personalităţii;

e.Personalitatea din perspectivă psihosocială; noţiunile de statut şi rol.

3. Dezvoltarea personalităţii:

a.Conceptul de dezvoltare şi procesele implicate (creştere, maturizare, dezvoltare);

b.Dimensiunile dezvoltării personalităţii (fizică, psihică, socială) şi interacţiunea lor;

c.Formarea/ dezvoltarea personalităţii copilului - obiectiv fundamental al educaţiei de bază.

4. Caracteristicile dezvoltării personalităţii copilului:

9
a.Abordări privind dezvoltarea copilului (teoria învăţării sociale, teoria psihanalitică, teoria
structuralistă, abordarea socio-cognitivă);

b.Stadialitatea şi stadiile dezvoltării psihice în copilărie;

c.Profilul şi evoluţia personalităţii copilului la vârsta şcolară mică.

d.Fenomenul de acceleraţie - abordare critică.

5. Factorii dezvoltării personalităţii şi interacţiunea lor:

a.Ereditatea; specificul şi dinamica influenţelor ereditare în copilărie.

b.Mediul social; tipurile influenţelor de mediu (spontane-dirijate, formale-informale, pozitive-


negative, convergente-divergente).

c.Educaţia – factor determinant al dezvoltării personalităţii copilului; caracteristicile influenţelor


educaţionale (cu aplicaţii pentru educaţia primară).

d.Eul propriu.

6. Educabilitatea. Concept, teorii şi semnificaţie psihopedagogică:

a.Conceptul de educabilitate şi semnificaţia sa psihopedagogică.

b.Teorii privind educabilitatea fiinţei umane (ereditaristă, ambientalistă, teoria dublei determinări).

c.Posibilităţi şi limite ale educaţiei în raport cu factorii dezvoltării.

III. FINALITĂŢILE EDUCAŢIEI. IDEALURILE, SCOPURILE ŞI OBIECTIVELE EDUCAŢIONALE

1. Conceptul şi categoriile de finalităţi ale educaţiei

a.Finalităţile educaţiei – un concept pedagogic integrator.

b.Idealul/idealurile educaţionale; schiţă istorică a idealurilor educaţiei (Antichitatea, Evul Mediu


european, Renaşterea, Epoca modernă, Epoca contemporană).

c.Scopurile educaţiei.

d.Obiectivele educaţionale.

e.Obiectivele pedagogice ca obstacole psihologice.

10
2. Taxonomia finalităţilor/obiectivelor educaţionale:

a.Conceptul şi necesitatea taxonomiei finalităţilor/obiectivelor educaţiei

b.Taxonomii organizate pe niveluri de generalitate (general, intermediar, specific).

c.Taxonomii organizate pe domenii (cognitiv, afectiv-atitudinal, psihomotor).

3. Operaţionalizarea obiectivelor educaţionale:

a.Conceptul de obiectiv operaţional; semnificaţia şi necesitatea operaţionalizării.

b.Proceduri de operaţionalizare; aplicaţii pentru învăţământul primar.

c.Pedagogia prin obiective şi centrarea pe competenţe: similitudini şi deosebiri, valori şi limite.

IV. TEORIA ŞI METODOLOGIA CURRICULUM-ULUI

1. Conceptul de curriculum. Evoluţie şi sens:

a.Originile şi etapele evoluţiei curriculum-ului (tradiţională, modernă, postmodernă).

b.Conceptualizarea curriculum-ului: planul structural, planul procesual şi planul produsului.

c.Curriculum în sens larg şi curriculum în sens restrâns.

2. Structuri şi tipologii curriculare

a.Core curriculum-ul şi variantele sale (central, nucleu, de bază, comun, obligatoriu).

b.Curriculum-ul diferenţiat; variante de diferenţiere curriculară (ca metodologie a învăţării, ca nivel,


prin aprofundare, prin extensiune, prin personalizare).

c.Curriculum nucleu şi curriculum la decizia şcolii; principii şi condiţii de alegere a variantelor de


curriculum la decizia şcolii; aplicaţii pentru învăţământul primar.

d.Alte delimitări semnificative în tipologia curriculară (curriculum formal/nonformal/informal,


curriculum predat/învăţat, curriculum explicit/implicit, curriculum ascuns).

11
3. Proiectarea, implementarea şi evaluarea curriculum-ului:

a.Reperele structurale şi procesuale ale proiectării curriculare (finalităţile, conţinuturile, timpul de


instruire/învăţare, strategiile de instruire, strategiile de evaluare).

b.Principiile, normele şi procesul proiectării curriculare.

c.Produsele curriculare principale (plan de învăţământ, programe, manuale) şi auxiliare (ghiduri,


suporturi multimedia, soft-uri educaţionale ş.a.).

V. ÎNVĂŢAREA ŞCOLARĂ. ORIENTĂRI CONTEMPORANE ÎN TEORIA ŞI PRACTICA ÎNVĂŢĂRII ŞCOLARE

1. Conceptul de învăţare:

a.Învăţarea, în general şi învăţarea şcolară, în particular; caracteristicile învăţării şcolare.

b.Forme (tipuri) ale învăţării; semnificaţia psihopedagogică a ierarhiei formelor învăţării.

c.Condiţiile interne şi condiţiile externe ale învăţări; interacţiuni.

d.Particularităţi ale învăţării la vârstele şcolare mică şi mijlocie.

2. Modele ale învăţării:

a.Modele asociaţioniste ale învăţării (condiţionarea clasică, învăţarea prin încercare şi eroare,
condiţionarea operantă).

b.Modelul învăţării sociale.

c.Modele constructiviste ale învăţării.

d.Modele cognitive ale învăţării.

e.Modelele interacţioniste: învăţarea în colaborare, învăţarea prin cooperare.

f.Modelele acţionale: learning by doing în variantele tradiţionale şi moderne.

e.Corespondenţe şi analogii între modelele învăţării şi modelele instruirii; aplicaţii pentru


învăţământul primar.

12
3. Motivaţia învăţării şcolare:

a.Noţiunea de motivaţie; locul motivaţiei în arhitectura sistemului psihic.

b.Abordarea ierarhică a trebuinţelor; piramida trebuinţelor şi semnificaţia sa pedagogică.

c.Abordarea cognitivă a motivaţiei; coerenţa şi atribuirea în context şcolar.

d.Formele motivaţiei învăţării şcolare (extrinsecă-intrinsecă, cognitivă-afectivă, pozitivă-negativă);


analiză comparativă a productivităţii formelor motivaţiei pentru învăţarea şcolară.

e.Motivaţia şi performanţa şcolară; submotivare, supramotivare, optimum motivaţional.

f.Particularităţi ale motivaţiei învăţării la vârsta şcolară mică şi mijlocie.

g.Strategii de stimulare şi valorificare a motivaţiei favorabile învăţării şcolare.

4. Spaţiul afectiv al învăţării

a. Conceptul de afectivitate;

b. Caracteristicile proceselor afective;

c. Funcţiile proceselor afective;

e. Formele de manifestare ale proceselor afective;

f. Stările afective şi calitatea învăţării.

5. Dificultăţile în învăţare. Orientări în psihopedagogia elevilor cu cerinţe educative speciale:

a.Factori, tipuri şi moduri de manifestare ale dificultăţilor în învăţarea şcolară.

b.Dificultăţile în învăţare şi cerinţele educative speciale. Particularităţi psiho-sociale ale elevilor


(copiilor) cu cerinţe educative speciale.

c.Evaluarea complexă a elevilor cu cerinţe educative speciale (medicală, psihologică, educaţională,


socială).

d.Scoala incluzivă şi instruirea diferenţiată la nivelul învăţământului primar. Modele şi forme de


integrare şcolară a copiilor cu cerinţe educative speciale .

13
6. Problematica psihopedagogică a succesului/insuccesului şcolar:

a.Conceptele de succes/insucces şcolar.

b.Factorii succesului/insuccesului şcolar.

c.Modalităţi de prevenire şi înlăturare a insuccesului şcolar / de stimulare şi favorizare a succesului


şcolar.

VI. PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT.TEORIA, METODOLOGIA ŞI TEHNOLOGIA INSTRUIRII ŞI EVALUĂRII

1. Procesul de învăţământ. Concept, abordări, modele:

a.Conceptul de proces de învăţământ; abordarea structurală şi abordarea procesuală.

b.Dimensiuni şi caracteristici ale procesului de învăţământ.

c.Modele ale procesului de învăţământ: modelul sistemic, modelul interactiv, modelul


comunicaţional; alte modele (informaţional, cibernetic, al câmpului educaţional, al situaţiilor de
instruire).

d.Normativitate în procesul de învăţământ; sistemul principiilor didactice, aplicaţii.

e.Particularităţi ale procesului de învăţământ în ciclul primar.

2. Predarea. Orientări contemporane în teoria şi practica predării:

a.Conceptul de predare; interacţiunea predare – învăţare – evaluare.

b.Strategii şi stiluri de predare.

c.Particularităţi ale predării în învăţământul primar.

d.Orientări contemporane în teoria şi practica predării (predarea creativă, predarea interactivă,


predarea centrată pe elev, predarea reflectivă, predarea în team-teaching).

3. Instruirea. Teorie, metodologie, tehnologie:

a.Delimitări conceptuale: învăţare şi instruire, metodă, metodologie, metodică, tehnologie.

14
b.Modele ale instruirii; sisteme de instruire alternative şi complementare.

c.Metodele de învăţământ; concept, tipuri, sistem; aplicaţii în învăţământul primar.

d.Strategiile de instruire; concept, tipuri, elaborare (cu aplicaţii pentru învăţământul primar).

e.Moduri de organizare a instruirii (frontal, grupal, individual); lecţia ca modalitate de bază a


organizării procesului de învăţământ, tipuri de lecţii; modalităţi de organizare alternative.

f.Strategii de diferenţiere a instruirii.

g.Instruirea asistată de calculator; ipostaze ale utilizării calculatorului în cadrul instruirii asistate (ca
auxiliar al profesorului, ca mediator/tutore al elevului etc.).

4. Proiectarea pedagogică a activităţilor de instruire:

a.Conceptul de proiectare a instruirii; funcţiile proiectării pedagogice (anticipare, orientare,


organizare, dirijare, reglare şi autoreglare, decizie, inovare).

b.Etapele proiectării pedagogice (analiza nevoilor şi a resurselor, definirea obiectivelor, selecţia şi


structurarea conţinuturilor, stabilirea strategiilor optime de acţiune, stabilirea criteriilor şi
instrumentelor de evaluare).

c.Forme şi niveluri ale proiectării: pe axă temporală (ciclu, an şcolar, semestru, săptămână, oră), pe
axă structurală (arie curriculară, disciplină de învăţământ, temă, subiect).

d.Proiectarea pe unităţi de învăţare şi proiectarea lecţiei. Aplicaţii pentru învăţământul primar.

5. Teoria şi practica evaluării şcolare:

a.Conceptul de evaluare şcolară; delimitări terminologice: evaluare, măsurare, apreciere.

b.Componentele evaluării: obiectul evaluării, obiectivele, sistemul de criterii (etalonul) de evaluare,


tehnicile de evaluare, regulile de atribuire a valorilor (calificativelor, notelor).

c.Evaluarea în contextul interacţiunii cu predarea şi învăţarea; metodologia pedagogică a evaluării


(metode, tehnici şi instrumente de evaluare).

d.Tipurile de evaluare: iniţială-continuă-finală, formativă-sumativă, diagnostică-predictivă,


normativă-criterială.

e.Erorile de evaluare; moduri de manifestare (efectul halo şi stereotipiile, efectul de contrast şi


eroarea proximităţii, ecuaţia personală şi efectul de similaritate, eroarea tendinţei centrale şi a
restrângerii de rang); modalităţi de cunoaştere, control şi înlăturare a erorilor de evaluare.

15
f.Particularităţi ale evaluării în învăţământul primar.

VII. RELAŢII ŞI INTERACŢIUNI EDUCAŢIONALE. ABORDAREA PSIHOSOCIALĂ A EDUCAŢIEI


ŞCOLARE.MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI

1. Clasa de elevi ca grup social:

a.Noţiunea de grup social; tipuri de grupuri; particularităţile grupului de copii;

b.Particularităţile clasei de elevi ca grup social educaţional; aplicaţii pentru ciclul primar.

c.Structuri şi interacţiuni formale şi informale în grupul de copii.

d.Relaţii şi interacţiuni cu valenţe educative în clasa de elevi (cooperare şi competiţie, relaţii de


intercunoaştere şi relaţii socio-afective, relaţiile de autoritate, normele de grup şi conformismul în
clasă); climatul psihosocial în clasa de elevi şi valenţele sale educative.

e.Învăţătorul ca lider al grupului-clasă; stilurile de predare ca stiluri de conducere a grupului-clasă


(autoritar, democratic, laissez-faire).

f.Relaţia învăţător-elev; interacţiunea educativă ca relaţie intersubiectivă.

2. Comunicarea şi relaţiile de comunicare pedagogică:

a.Structura şi procesualitatea comunicării (emiterea, receptarea, mesajul, calea de transmitere,


ambianţa, feed-back-ul).

b.Tipuri de comunicare (intrapersonală, interpersonală, de grup, publică, de masă).

c.Formele comunicării (verbală-paraverbală-nonverbală, directivă-nondirectivă, directă-mediată).

d.Comunicare educaţională şi comunicare didactică.

e.Comunicarea informativă şi comunicarea persuasivă.

f.Factorii şi condiţiile comunicării didactice eficiente. Bariere sau/şi blocaje în comunicarea didactică.

g.Stilul comunicativ al educatorului - particularităţi de manifestare.

16
3. Managementul clasei de elevi:

a.Delimitări conceptuale: management general, management educaţional, managementul


instituţiei/organizaţiei şcolare, managementul clasei de elevi.b.Clasa de elevi ca organizaţie; natura
managerială a rolurilor şi funcţiilor învăţătorului.

c.Argumente pentru managementul clasei de elevi: organizaţionale, epistemice, istorice, sociologice,


psihologice, manageriale.

d.Dimensiunile managementului clasei de elevi: ergonomică, psihologică, socială, normativă,


operaţională, inovatoare.

e.Managementul clasei de elevi şi disciplina.

f.Consecinţele negative ale unui management defectuos al clasei de elevi.

g.Situaţiile conflictuale/de criză educaţională în clasa de elevi; stiluri, strategii, tehnici de intervenţie
a învăţătorului în situaţii de criză educaţională.

4. Personalitatea învăţătorului:

a.Profilul profesional al învăţătorului/institutorului. Competenţele profesionale de bază.

b.Structura personalităţii învăţătorului.

c.Rolurile manageriale de bază ale învăţătorului: planificarea, organizarea, controlul, îndrumarea,


evaluarea, consilierea, decizia educaţională.

d.Norme deontologice ale profesiunii didactice.

5. Consilierea şi asistenţa psihopedagogică în şcoală:

a.Consilierea şcolarului mic în procesul adaptării şcolare.

b.Consilierea diferenţiată/personalizată a copiilor cu cerinţe educative speciale şi a copiilor capabili


de performanţe superioare.

c.Consilierea familiei.

d.Asistenţa psihopedagogică în şcoală: funcţii, obiective, conţinuturi, metodologie, cadrul


instituţional (centre, cabinete, încadrare cu specialişti).

17
6. Educaţia şcolară şi parteneriatele şcoală – familie – comunitate:

a.Parteneriatul cu familia (meseria de părinte, sprijinul elevilor în procesul învăţării acasă).

b.Parteneriatul cu comunitatea şi autorităţile.

c.Structura şi condiţiile programelor de parteneriat (comunicarea, voluntariatul, identificarea şi


asumarea problemelor, participarea la luarea deciziilor şi cooperarea în procesul implementării,
necesitatea planului de parteneriat ca document scris).

7. Managementul proiectelor de cercetare pedagogică:

a.Sistemul metodelor de cercetare pedagogică.

b.Tipuri fundamentale de cercetare: fundamentală/aplicativă, transversală/longitudinală,


cantitativă/calitativă, constatativă/experimentală.

c.Elaborare proiectului de cercetare: alegerea şi definirea temei, operaţionalizarea conceptelor,


alegerea şi analiza indicatorilor, construirea instrumentelor, eşantionarea, planificarea etapelor
cercetării.

d.Metoda observaţiei; cerinţe; tipuri de observaţie (structurată, participativă)

e.Metoda experimentală; structură, cerinţe, tipuri de experimente; variabilele, grupurile şi etapele


experimentului; planul experimental şi controlul variabilelor

f.Metoda sociometrică; chestionarul (testul) sociometric, sociograma, indicatorii sociometrici.

g.Metoda anchetei; chestionarul, interviul.

h.Testul şi probele de cunoştinţe; caracteristici, tipuri de teste; elaborarea şi utilizarea probelor de


cunoştinţe.

i.Întocmirea raportului de cercetare; valorificarea practică a rezultatelor cercetării.

Bibliografie generală – Autori români, în limba română

1. Albu, G. (2001), Mecanisme psihopedagogice ale evaluarii şcolare, Ed. Universităţii din Ploieşti

2. Albu, G. (2005), O psihologie a educaţiei, Institutul European, Iaşi

3. Albu, G (2005), Repere pentru o concepţie umanistă asupra educaţiei, Ed. Paralela 45, Piteşti

4. Bârlogeanu, L. (coord.) (2005), Identitate şi globalizare, Ed. Humanitas Educaţional, Bucureşti

18
5. Bîrzea, C. (coord.) (2001), Învăţarea permanentă – prioritate a politicii educaţionale din România,
ISE Bucureşti

6. Bîrzea, C. (1995), Arta şi ştiinţa educaţiei, EDP, Bucureşti

7. Bocoş, M. (2002), Instruire interactivă. Repere pentru reflecţie şi acţiune, Ed. Presa Universitară
Clujeană, Cluj-Napoca

8. Bocoş, M. (2005), Teoria şi practica cercetării pedagogice, ed. a III-a, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-
Napoca

9. Cerghit, I. (2007), Metode de învătământ, ed. a IV-a, Ed. Polirom, Iaşi

10. Cerghit, I. (2002), Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri şi strategii,
Ed. Aramis, Bucureşti

11. Cerghit, I., Vlăsceanu, L. (coord.) (1998), Curs de pedagogie, Tipografia Universităţii din Bucureşti

12. Cerghit, I., Neacşu, I., Negreţ, I, Pânişoară, I.O. (2001), Prelegeri pedagogice, Ed. Polirom, Iaşi

13. Chiş, V. (2005), Pedagogia contemporană – pedagogia pentru competenţe, Ed. Cărţii de Ştiinţă,
Cluj-Napoca

14. Cojocariu, M.V. (2004), Teoria şi metodologia instruirii, EDP, Bucureşti

15. Cojocariu, M.V. (2003), Educaţie pentru schimbare şi creativitate, EDP, Bucureşti

16. Cozma, T. (2002), O nouă provocare pentru educaţie: interculturalitatea, Ed. Polirom, Iaşi

17. Cozma, T. (2002), Introducere în pedagogie, Ed. Universităţii Al. I. Cuza, Iaşi

18. Cosmovici, A., Iacob, L. (coord.) (1998), Psihologie şcolară, Ed. Polirom, Iaşi

19. Creţu, C. (1998), Curriculum diferenţiat, Ed. Polirom, Iaşi

20. Creţu, C. (2000), Teoria curriculumului şi conţinuturile educaţiei, Ed.

Universităţii Al. I. Cuza, Iaşi

21. Cristea, S. (coord.) (2006), Curriculum pedagogic, EDP, Bucureşti

22. Cristea, S. (1998), Dicţionar de termeni pedagogici, EDP, Bucureşti

Crişan, A. (coord.) (1996), Curriculum şcolar. Ghid metodologic, MEdC, ISE, Bucureşti

23. Cucoş, C. (2006), Informatizarea în educaţie, Ed. Polirom, 2006

24. Cucoş, C. (1998/2005) Psihopedagogie pentru examenul de definitivare şi grade

Didactice, Ed. Polirom, Iaşi

25. Cucoş, C. (2002), Pedagogie, ed. a II-a, Ed. Polirom, Iaşi

19
26. Dragu, A. (1996), Structura personalităţii profesorului, EDP, Bucureşti

27. Dumitru, I. (2000), Dezvoltarea gândirii critice şi învăţarea eficientă, Ed. Universităţii de Vest,
Timişoara

28. Ezechil, L. (2002), Comunicarea educaţională în context şcolar, EDP Bucureşti

29. Ionescu, M., Chiş, V. (2001), Pedagogie. Suporturi pentru formarea profesorului, Ed. Presa
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca

30. Ionescu, M, Radu, I. (coord.) (2001), Didactica modernă, Ed. Dacia, Cluj-Napoca

31. Ionescu, M. (2005), Instrucţie şi educaţie, Vasile Goldiş University Press, Arad

32. Ionel, V. (2004), Fundamentele pedagogiei, Ed. Universitaria, Craiova

33. Ionel, V. (2002), Pedagogia situaţiilor educative, Ed. Polirom, Iaşi

34. Iucu, R. B. (2004), Formarea cadrelor didactice. Sisteme, politici, strategii, Ed. Humanis
Educaţional, Bucureşti

35. Iucu, R. B. (2001), Instruirea şcolară, Perspective teoretice şi aplicative, Ed. Polirom, Iaşi.

36. Iucu, R. B. (2000), Managementul şi gestiunea clasei de elevi. Fundamente teoretico-


metodologice, Ed. Polirom, Iaşi

37. Iucu, R. B, Manolescu, M. (2005), Elemente de pedagogie, Ed. Universităţii din Bucureşti, Credis

38. Joiţa, E. (2006), Instruirea constructivistă – o alternativă: fundamente, strategii, Ed. Aramis,
Bucureşti

39. Joiţa, E. (2005), Strategii constructiviste în formarea iniţială a profesorului, Vol. I, Ed.
Universitaria, Craiova

40. Joiţa, E., Ilie, V., Frăsineanu, E. (2007), Formarea pedagogică a profesorului: instrumente de
învăţare cognitiv-constructivistă, EDP, Bucureşti

41. Jinga, I., Negreţ, I. (2004), Inspecţia şcolară şi desingul instrucţional, Ed. Aramis,

Bucureşti

42. Maciuc, I. (2000), Dimensiuni sociale şi aspecte instituţionale ale educaţiei, Ed.

SITECH, Craiova

43. Manolescu, M. (2006), Evaluarea şcolară. Metode, tehnici, instrumente, Ed. Meteor, Bucureşti

44. Manolescu, M. (2005), Curriculum pentru învăţământul primar şi preşcolar. Teorie şi practică, Ed.
Universităţii din Bucureşti, Credis

45. Neacşu, I. (1999), Instruire şi învăţare, ed. a II-a, EDP, Bucureşti

46. Neacşu, I. (1990), Metode şi tehnici moderne de învăţare eficientă, Ed. Militară, Bucureşti

20
47. Neacşu, I., Felea, Gh. (coord.) (2004), Asigurarea calităţii în educaţie. Valori europene şi proiecte
româneşti în domeniul calităţii în învăţământul preuniversitar, Şcoala Gălăţeană, Galaţi

48. Negreţ, I, Pânişoară, I. O. (2005), Ştiinţa învăţării, Ed. Polirom, Iaşi

49. Negreţ, I. (2004), Didactica Nova, Ed. Aramis, Bucureşti

50. Nicola, I. (1995), Tratat de pedagogie, EDP, Bucureşti

51. Niculescu, R.M. (coord.) (2001), Pregătirea iniţială, psihologică, pedagogică şi metodică a
profesorilor, Ed. Universităţii Transilvania, Braşov

52. Niculescu, R.M. (2000), Teoria şi managementul curricumului, Ed. Universităţii Transilvania,
Braşov.

53. Oprea, C.L. (2003), Pedagogie. Alternative metodologice interactive, Ed. Universităţii din
Bucureşti

54. Panţuru, S. (2002), Elemente în teoria şi metodologia instruirii, Ed. Universităţii Transilvania,
Braşov.

55. Păişi Lăzărescu, M. (2005), Psihologia educaţiei copilului preşcolar şi şcolar mic, Ed. Paralela 45,
Piteşti

56. Păun, E. (1998), Şcoala – abordare sociopedagogică, Ed. Polirom, Iaşi

57. Păun, E., Potolea, D. (coord.) (2002), Pedagogie. Fundamentări teoritice şi demersuri educative,
Ed. Polirom, Iaşi

58. Pânişoară, I..O. (2006), Comunicarea eficientă, ed. a III-a, Ed. Polirom, Iaşi

59. Potolea, D. (1996), Scopuri şi obiective ale procesului didactic; în “Sinteze pe teme de didactică
modernă” – Culegere (coord. I.T. Radu), Tribuna Învăţământului, Bucureşti

60. Potolea, D. (1999), Profesorul şi strategiile de conducere a învăţării; în “Structuri, strategii şi


performanţe în învăţământ”, (autori: L. Vlăsceanu, I. Jinga), Ed. Academiei, Bucureşti

61. Potolea, D., Manolescu, M. (1996), Teoria şi metodologia curriculumui, Ed. PIR, MEdC, Bucureşti

62. Potolea, D., Manolescu, M. (1995), Teoria şi practica evaluării educaţionale, Ed. PIR, MEdC,
Bucureşti

63. Preda, V. (1985), Strategii de instruire, Cluj-Napoca

64. Radu, I. (1991), Introducere în psihologia contemporană, Ed. Sincron, Cluj-Napoca

65. Radu, I.T., Ezechil, L. (2005), Didactica. Teoria instruirii, Ed. Paralela 45, Piteşti

66. Radu, I.T. (1999), Evaluarea în procesul didactic, EDP, Bucureşti

67. Stan, E. (2006), Managementul clasei, Ed. Aramis, Bucureşti

21
68. Stan, E. (2006), Despre pedepse şi recompense în educaţie, Institutul European, Iaşi

69. Stan, E. (2005), Pedagogie postmodernă, Institutul European, Iaşi

70. Stoica, A. (coord.) (2001), Evaluarea curentă şi examenele, Ghid pentru profesori, Ed. ProGnosis,
Bucureşti

71. Stoica, A., Mihail, R. (2006), Evaluarea educaţională. Inovaţii şi perspective, Ed. Humanitas
Educaţional, Bucureşti

72. Şoitu, L. (1997), Pedagogia comunicării, EDP, Bucureşti

73. Toma, St. (1994), Profesorul, factor de decizie, Ed. Tehnică, Bucureşti

74. Tomşa, Gh. (coord.) (2005), Psihopedagogie preşcolară şi şcolară, Editat Revista Învăţământul
Preşcolar, Bucureşti

75. Tomşa, Gh. (1999), Consilierea în şcoală, Ed. Casa de Editură şi Presă “Viaţa Românească”,
Bucureşti

76. Tudorica, R. (2007), Managementul educaţiei în context european, Ed. Meronia, Bucureşti

77. Ungureanu, D. (1999), Teoria curricumului, Ed. Mirton, Timişoara

78. Văideanu, G. (1988), Educaţia la frontiera dintre milenii, Ed. Politică, Bucureşti

79. Vlăsceanu, L. Neculau, A., Miroiu, A., Mărginean, I, Potolea, D. (coord.) (2002), Şcoala la răscruce.
Schimbare şi continuitate în curriculumul învăţământului preuniversitar. Studiu de impact. Vol I şi II,
Ed. Polirom, Iaşi

80. Voiculescu, E. (2001), Factorii subiectivi ai evaluării şcolare. Cunoaştere şi control, Ed. Aramis,
Bucureşti

81. Voiculescu, F. (2005), Manual de pedagogie contemporană, Partea I, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca

82. Zlate, M. (coord.) (2001), Psihologia la răspântia dintre milenii, Ed. Polirom, Iaşi

83. ***, Legea Învăţămntului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

84. ***, Legea Statutului Personalului Didactic nr. 128/1997, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.

85. ***, OECD (2000), Analiza politicilor naţionale în domeniul educaţiei (trad.), MEN, Bucureşti

Bibliografie generală –Traduceri din literatura străină

1. Ausubel, D. P, Robinson, R. (1981), Învăţarea şcolară. O introducere în psihologia pedagogică, EDP,


Bucureşti

22
2. Adler, A. (1995), Psihologia copilului greu educabil, Ed. IRI, Bucureşti

3. Botckin, J, Elmandjira, M, Maliţa, M. (1981), Orizontul fără limite al învăţării, Ed. Politică, Bucureşti

4. Dave, H.R. (sub red.) (1991), Fundamentele educaţiei permanente, EDP, Bucureşti

5. Davitz, G., Ball, S., (1978), Psihologia procesului educaţional, EDP, Bucureşti

6. Dellors, J. (coord.) (2000), Comoara lăuntrică. Raportul către UNESCO al Comisiei Internaţionale
pentru Educaţie, Ed. Polirom, Iaşi

7. Gagne, R. M., Briggs, L. (1977), Principii de design al instruirii, EDP, Bucureşti

8. Gardner, H. (2006), Inteligenţe multiple. Noi orizonturi, Ed. Sigma, Bucureşti

9. Geissler, E. (1981), Mijloace de educaţie, EDP, Bucureşti

10. Goleman, D. (2000), Inteligenţa emoţională, Ed. Curtea Veche, Bucureşti

11. Hainaut, L. D’(coord.) (1981), Programe de învăţământ şi educaţie permanentă, EDP, Bucureşti

12. Hayes, N., Orell, S. (1997), Introducere în psihologie, Bucureşti

13. Kidd, J.R. (1981), Cum învaţă adultii?, EDP, Bucureşti

14. Landsheere, G. De (1975), Evaluarea continuă a elevilor şi examenele, EDP, Bucureşti

15. Lowe, H. (1978), Introducerea în psihologia învăţării la adulţi, EDP, Bucureşti

16. Monteil, J. M. (1997), Educaţie şi formare, Ed. Polirom, Iaşi

17. Meyer, G. (2004), De ce şi cum evaluăm ?, Ed. Polirom, Iaşi

18. Peretti, A. De (1996) Educaţia în schimbare, Ed. Spiru Haret, Iaşi

19. ***, Agenţia Naţională SOCRATES (1996), Combaterea eşecului şcolar, EDP, Bucureşti

Bibliografie generală – Literatura străină în limba de origine

1. ***, UE (2006), Progress Towards the Lisbon Objectives in Education and Training. Report 2006.
European Commission, Bruxells

23

S-ar putea să vă placă și