Sunteți pe pagina 1din 22

Nr.

________/__________

Director, prof. Pop Mihai Cosmin


Liceul Tehnologic Agricol „Alexiu Berinde” Seini

DOSAR CURRICULUM ADAPTAT

Instituția de învățământ: Liceul Tehnologic Agricol „Alexiu Berinde” Seini


Nume și prenume elevă : C. Alina Clasa Pregătitoare „A”
Învățător: Racolța Luminița-Georgeta
Profesor de sprijin:

Prezentul dosar conține Curriculum adaptat pentru următoarele materii:


Nr. Disciplina Cadru didactic
1 Comunicare în limba română Racolța Luminița-Georgeta
2 Matematică și explorarea mediului Racolța Luminița-Georgeta

Director, prof. Pop Mihai Cosmin Avizat Director CJRAE,


Liceul Tehnologic Agricol „Alexiu Berinde” Seini Prof. Dr. Delia Mariana Ardelean

CURRICULUM ADAPTAT

Instituția de învățământ: Liceul Tehnologic Agricol „Alexiu Berinde” Seini


Nume și prenume elevă: C. Alina Clasa Pregătitoare „A”
Disciplina: Comunicare în limba română
Cadru didactic: prof. înv. primar Racolța Luminița-Georgeta Semnătura

Obiective cadru/ competențe generale:


 Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
 Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
 Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute
 Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare

Conținuturile învățării:
 Domeniul: Comunicare orală (ascultare, vorbire, interacţiune)
Acte de vorbire: a saluta persoane cunoscute, a se prezenta, a identifica un obiect, o
persoană, a formula o rugăminte
Cuvântul. Propoziţia / Enunţul
Înțelegerea cuvintelor noi
Dialogul
Formularea răspunsuri despre: jocuri şi jucării, membrii familiei, prieteni, animale, reguli de
igienă alimentară şi personală
Forme ale discursului oral
Povestirea după imagini
 Domeniul: Citire/ lectură
Cartea
Coperte, foaie, pagină, ilustraţii
Literele mici şi mari de tipar (A, M, U, N, I, E, R, C, O, L, S, T, P, D, B, G, F, H, J, X, Z)
Propoziţia/ enunţul (fără teoretizări)
Formularea de propoziţii cu suport intuitiv
 Domeniul: Scriere/ redactare
Elemente grafice care intră în componenţa literelor de mână: linii, puncte, bastonaşe, zale,
bucle, semiovale, ovale, noduleţe
Desenarea literelor de tipar
Scrierea funcţională folosind desene, simboluri
Felicitarea
 Domeniul: Elemente de construcţie a comunicării
Vocabular
Cuvântul
Cuvinte uzuale
Fonetică
Sunete specifice limbii române
Despărţirea cuvintelor în silabe. Cuvinte alcătuite din una, două sau trei silabe, care nu
conţin diftongi, triftongi sau consoane redate în scris prin grupurile de litere ce, ci, ge, gi,
che, chi, ghe, ghi

Obiective cadru/ Obiective de referință/ competențe Activitatea de învățare pentru elevii


competențe specifice cu CES
generale Majoritatea Elevii cu CES/
elevilor curriculum adaptat
1. Receptarea de 1.1. Identificarea 1.1. Identificarea - selectarea unei imagini dintr-un set,
mesaje orale în semnificaţiei unui semnificaţiei unui pentru a indica despre ce este vorba în
contexte de mesaj scurt, pe mesaj scurt, pe teme mesaj
comunicare teme familiare, familiare, rostit clar - formularea de răspunsuri la
rostit clar şi rar şi rar întrebarea: „Despre ce este vorba (în
cunoscute
acest fragment de poveste)?”
- formularea unor răspunsuri la
întrebări despre conţinutul unui mesaj/
text scurt audiat
- observarea, recunoaşterea, executarea
unor comenzi simple (priveşte, ascultă,
fii atent)
- audierea unor poveşti sau a unei
descrieri
1.2. Identificarea 1.2. Identificarea - numirea personajului/ personajelor
unor informaţii unor informaţii dintr-un fragment de poveste audiat
variate dintr-un esențiale dintr-un - formularea de răspunsuri la întrebări
mesaj scurt, rostit mesaj scurt, rostit referitoare la textul audiat („Cine?,
clar şi rar clar şi rar Ce?, Cu cine?, Unde?, Cum?)
- recunoaşterea imaginilor care
reprezintă momente ale acţiunii
textului audiat
- recunoaşterea personajelor unui text
după descrierea înfăţişării lor sau după
prezentarea acţiunilor acestora
- îndeplinirea unei instrucţiuni simple
1.3. Identificarea 1.3. Identificarea - indicarea sunetelor/ silabelor/
sunetului iniţial şi/ sunetului iniţial cuvintelor percepute prin diferite
sau final dintr-un dintr-un cuvânt, a semne: bătăi din palme, ridicarea unui
cuvânt, a silabelor silabelor şi a deget
şi a cuvintelor din cuvintelor din - numărarea cuvintelor dintr-un enunţ
propoziţii rostite propoziţii rostite clar scurt
clar şi rar şi rar - punerea în corespondenţă a unui
cuvânt rostit cu imaginea potrivită
- rostirea cuvintelor pe silabe
- audierea unor înregistrări cu sunete
din mediul înconjurător
- interpretarea unor cântece care conţin
onomatopee
- identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor
care încep cu un anumit sunet
- jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte
alintate”
- despărţirea cuvintelor în silabe
- jocuri de tipul: „Aș mânca un fruct…
o legumă etc”, „Cum poate fi?”,
„ Obiecte mari, obiecte mici”
1.4. Exprimarea 1.4. Exprimarea - participarea la activităţi de tipul „ce e
interesului pentru interesului pentru nou în lumea poveştilor”, în care copiii
receptarea de receptarea de ascultă întâmplări/ evenimente/
mesaje orale, în mesaje orale, în secvenţe din poveşti/ basme povestite/
contexte de contexte de citite de copii sau adulţi
comunicare comunicare - vizionarea unor scurte secvenţe din
cunoscute cunoscute emisiuni sau a unor filme româneşti/
dublate în limba română pentru copii şi
discutarea lor
- vizitarea unor librării/ biblioteci şi
observarea organizării spaţiului/
standurilor de carte
- participarea la activităţi de tipul
„Ştirile zilei”, în care copiii ascultă
întâmplări/ evenimente povestite de
colegi sau adulţi invitaţi
2. Exprimarea de 2.1. Pronunţarea 2.1. Pronunţarea - jocuri de mişcare pentru exersarea
mesaje orale în clară a sunetelor şi clară a sunetelor şi a corectă a actului respirator, cu accent
diverse situaţii de a cuvintelor în cuvintelor în pe pronunţia corectă
comunicare enunţuri simple enunţuri simple - exerciţii–joc de dicţie, cântece,
numărători ritmate
- participarea la activităţi de tipul „Tu
eşti ecoul meu” (reproducerea unor
mesaje formulate de adult sau copii)
- rostirea cuvintelor cu prelungirea
unor sunete stabilite anterior
- asocierea unor imagini sau obiecte,
cu onomatopeele corespunzătoare;
- jocuri de pronunţare a
onomatopeelor, însoţite de mişcare
- reproducerea unui mesaj scurt cu
schimbarea intonaţiei, în funcţie de
intenţia de comunicare (aserţiune,
întrebare, exclamaţie, supărare, bucurie
etc.)
- sesizarea utilizării formulelor
specifice în situaţii concrete de tipul:
invitaţie, urare, prezentarea unor scuze
etc. pentru a transmite intenţii, gânduri,
sentimente etc.
2.2. Transmiterea 2.2. Transmiterea - dialoguri despre sine (nume, vârstă,
unor informaţii unor informaţii adresă), despre familie, colegi,
referitoare la sine şi referitoare la sine animalul preferat, culoarea preferată,
la universul prin mesaje scurte mâncarea preferată, activitățile
apropiat, prin preferate etc.
mesaje scurte - formularea unor răspunsuri la
întrebări adresate de colegi, pe teme de
interes pentru copii
- prezentarea unor evenimente
semnificative din viaţa proprie
- discuţii privind comportamentul unor
personaje; evidenţierea unor modele de
comportament
- alegerea cuvintelor potrivite pentru
numirea şi descrierea unor lucruri şi
evenimente familiare
- identificarea unor trăsături de bază
ale unor personaje de desene animate/
benzi desenate/ poveşti cunoscute
2.3. Participarea cu 2.3. Participarea la - exersarea unor formule de salut, de
interes la dialoguri dialoguri scurte, în adresare, prezentare şi solicitare,
scurte, în situaţii de situaţii de adecvate contextului
comunicare uzuală comunicare uzuală - dialoguri în diferite contexte, reale
sau simulate, pe teme de interes
- jocuri de rol: „La doctor”, „La
telefon”, „În parc”, „La cumpărături”,
„O zi în familie”, „Aniversări” etc.
- formularea de sarcini/ instrucţiuni
adresate colegilor
- jocuri de tipul: „Să ne imaginăm”;
„Ce s-ar întâmpla dacă …”
- povestirea unor experienţe trecute sau
prezente
2.4. Exprimarea 2.4. Exprimarea - formularea unor propoziţii simple
propriilor idei în ideilor în contexte - menţinerea unei discuţii pe o temă
contexte cunoscute, familiare dată
manifestând interes manifestând - conversaţii scurte în grup, pe baza
pentru comunicare încredere în sine unui text audiat sau a unei imagini
- utilizarea limbajului verbal şi
nonverbal corespunzător, în vederea
asigurării/ menţinerii atenţiei
interlocutorului (contact vizual,
expresie facială, claritate în exprimare,
ton)
- exprimarea prin mimare a diferitelor
emoţii şi reacţii
- interpretarea emoţiilor şi reacţiilor
celorlalţi
- jocuri de recunoaştere a unor
personaje, a unor poveşti după indicii
date
- participarea la serbări şcolare
3. Receptarea unei 3.1. Recunoaşterea 3.1. Recunoaşterea - recunoaşterea şi numirea literelor
varietăţi de mesaje unor cuvinte unor cuvinte uzuale, mari şi mici de tipar pe diferite
scrise, în contexte de uzuale, din din universul suporturi (tablouri, cuburi, truse de
comunicare cunoscute universul apropiat, apropiat, scrise cu jucării, asocierea formei unui nor cu o
scrise cu litere mari litere mari şi mici de literă)
şi mici de tipar tipar - asocierea unor litere şi sunete
- observarea etichetelor din clasă,
plasate pe dulapuri, sertare, deasupra
cuierelor, pe coşuleţe de plastic, nuiele
sau carton (în care se depozitează
diferite lucruri) etc.; etichetarea se
realizează împreună cu copiii
- citirea globală a numelui scris cu
litere de tipar pe dulăpior, la cuier, la
colţul de prezentare al clasei, la panoul
„Responsabilităţi” etc.
- jocuri care au cuvinte scrise sub
imagine: „Loto”, „Domino”, „Bingo”
- punerea în corespondenţă a unor
cuvinte formate din 1-2 silabe cu
imagini potrivite, reprezentând obiecte
din universul apropiat
- jocuri folosind carduri cu imagini ale
unor obiecte şi denumirea acestora
- răsfoirea unor cărţi care conţin doar
imagini şi „citirea” acestora în grup/ cu
ajutorul cadrului didactic
3.2. Identificarea 3.2. Identificarea - formularea unor răspunsuri ce
semnificaţiei unei/ semnificaţiei unei/ presupun alegere duală – Exemplu: „În
unor imagini care unor imagini care prima imagine este Cenuşăreasa sau
prezintă întâmplări, prezintă întâmplări, Frumoasa din pădurea adormită?”
fenomene, fenomene, - prezentarea unor fotografii sau
evenimente evenimente imagini
familiare familiare - citirea orarului clasei (activităţile sunt
reprezentate prin imagini
corespunzătoare fiecărei discipline)
- audierea unui fragment dintr-o
poveste şi selectarea imaginilor
corespunzătoare acesteia;
- continuarea unei poveşti pe baza
imaginilor selectate, cu sprijin din
partea cadrului didactic sau al colegilor
3.3. Identificarea 3.3. Identificarea - „citirea” simbolurilor pentru vreme şi
semnificaţiei unor semnificaţiei unor a calendarului naturii, a orarului şi/ sau
simboluri care simboluri care a jurnalului ilustrat
transmit mesaje de transmit mesaje de - punerea în corespondenţă a
necesitate imediată, necesitate imediată, imaginilor cu mesajele orale indicate
din universul din universul - codarea sau decodarea unor mesaje
familiar familiar scrise – Exemplu: expunerea în clasă a
unor panouri care prezintă reguli de
comportament, aniversări ale copiilor,
etc.
3.4. Exprimarea în 3.4. Exprimarea în - observarea (intuitivă) a cărţilor de
cuvinte proprii a cuvinte proprii a diverse forme, dimensiuni, grosimi, cu
mesajelor redate pe mesajelor redate pe sau fără imagini etc.
suport vizual sau suport vizual sau - răsfoirea unor cărţi în colţul amenajat
auditiv, auditiv cu o mini-bibliotecă, în biblioteca
manifestând interes şcolii etc.
pentru lucrul cu - observarea şi stabilirea unor
cartea asemănări şi diferenţe între suporturi
de lectură variate – Exemplu: carte de
colorat, carte de poveşti cu ilustraţii,
carte ce conţine doar text etc.
- audierea unei poveşti, însoţită/ urmată
de răsfoirea cărţii ce conţine textul şi
observarea imaginilor
- memorare, din proprie iniţiativă, a
unor poezii
4. Redactarea de 4.1. Trasarea 4.1. Trasarea - exersarea musculaturii fine a mâinii şi
mesaje în diverse elementelor grafice elementelor grafice a coordonării mişcărilor prin colorare,
situaţii de comunicare şi a contururilor şi a contururilor haşurare în interiorul unui contur,
literelor, folosind literelor, folosind înşirare de mărgele
resurse variate resurse variate - modelarea sîrmei plușate după un
contur etc.
- poziţionarea corectă a suportului de
scriere, în raport cu propriul corp
- orientarea în spaţiul scrierii, prin joc:
sus, jos, dreapta, stânga etc.
- exersarea poziţiei corecte la scris
- utilizarea corectă a instrumentelor de
trasare/ de scris
- jocuri de tip labirint
- observarea literelor din plastic/ din
alfabetarul magnetic sau tipărite în
relief pe diferite suporturi
- construirea literelor din plastilină,
pastă de modelaj, „fir” de hârtie
creponată sau hârtie reciclată răsucită
etc.
- decorarea literelor mari şi mici de
tipar prin desene sau prin colare,
folosind seminţe, hârtie, fire etc.
- scrierea elementelor grafice de
dimensiuni şi culori variate (mari/
mici, groase/ subţiri), pe foaie velină
sau pe spaţii de 1-2 cm
4.2. Redactarea 4.2. Redactarea unor - scrierea literelor mari de tipar A, M,
unor mesaje mesaje simple, în U, N, I, E, R, C, O, L, S, T, P, D, B, G,
simple, în contexte contexte uzuale de F, H, J, X, Z (21 litere)
uzuale de comunicare - copieri de litere, silabe, cuvinte
comunicare - autocorectarea literelor, silabelor,
cuvintelor scrise, prin compararea cu
un model
- confecţionarea unor felicitări cu litere
de tipar rupte sau decupate din reviste,
ziare etc. (învăţătoarea va comunica/
va arăta mesajul care trebuie scris –
Exemplu: „Pe felicitare vom scrie 1
Martie”)
- decorarea unor obiecte/ desene
folosind semne grafice
- „scrierea” unor bileţele folosind
diferite semne, linii curbe, linii frânte
şi „citirea” mesajului
4.3. Exprimarea 4.3. Exprimarea - ascultarea unor experienţe ale
unor idei, trăiri unor idei, trăiri colegilor de clasă
personale şi personale şi - realizarea unor desene şi a unor
informaţii prin informaţii prin poveşti pornind de la experienţe
intermediul intermediul senzoriale (ceva ce a văzut şi i-a atras
limbajelor limbajelor atenţia, sunete, gusturi, mirosuri,
neconvenţionale neconvenţionale atingerea unei suprafeţe)
- realizarea portretelor anotimpurilor în
formă şi culoare

Modalități de evaluare:
 Observarea sistematicǎ
 Aprecieri verbale
 Probe orale
 Probe scrise
 Probe practice

STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANȚĂ

Obiectivele cadru/ competențe generale Standardele de performanță


Receptarea de mesaje orale în contexte de Ascultă cu atenție mesajul oral
comunicare cunoscute Răspunde la întrebǎri legate de mesajul audiat
Recunoaşte sunetele inițiale ale cuvintelor
Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de Pronunță corect sunete și cuvinte
comunicare Desparte cuvinte în silabe
Descrie obiecte, persoane, activități
Formuleazǎ propoziţii din douǎ sau mai multe
cuvinte, dupǎ imagini date
Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în Recunoaște toate literele mari de tipar
contexte de comunicare cunoscute Formează perechi cu litere mari și litere mici de
tipar
Recunoaște litera inițială a cuvântului ce
denumește o imagine
Redactarea de mesaje în diverse situaţii de Scrie/desenează/modelează corect literele mari
comunicare de tipar
Așază corect în spațiul dat litere, silabe și cuvinte
Scrie corect cuvinte copiate după model
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ PENTRU ELEVII CU CES
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

Nr. Unitatea de învățare Nr de ore


crt. SEM I SEM II TOTAL
1 La început de drum! 15 15
•Probe de cunoaştere a elevului
•Comunicare - dialoguri despre viaţa de şcolar, despre mediul
înconjurător);
•Comunicare orală –
•Cartea - coperte, foaie, pagini;
•Dialogul
•Propoziţia, cuvântul, silaba
• Organizarea scrierii.
* Elemente grafice
•Recapitulare/Evaluare
•Ameliorare/Dezvoltare
2 Toamnă mândră, darnică.. 15 15
Sunetele a și m Literele A și M mari de tipar
•Recunoaștere/Citirea literelor
•Despărțirea cuvintelor în silabe
•Formularea de propoziții cu suport intuitiv
•Formularea de răspunsuri
•Desenarea, modelarea literelor mari de tipar.
•Comunicarea orală – discuţii libere despre anotimpul toamna
• Recapitulare/Evaluare.
•Ameliorare. Dezvoltare
3 Comunitatea mea 15 15
• Sunetele u și n. Literele U și N mari de tipar
• Recunoașterea/Citirea literelor
•Scrierea literelor mari de tipar.
•Comunicarea orală – oferirea unor informaţii despre sine.
•Recapitulare/ Evaluare.
•Ameliorare. Dezvoltare
4 Prietenia 15 15
•Sunetele i și e. Literele I și E mari de tipar.
•Recunoașterea/Citirea literelor
•Scrierea, modelarea literelor mari de tipar.
•Comunicarea orală
•Recapitulare/Evaluare.
•Ameliorare/ Dezvoltare.
5 Baba Iarnă intră-n sat 25 25
•Sunetele r, c și o. Literele R, C și O mari de tipar.
•Recunoașterea/Citirea literelor
•Scrierea literelor mari de tipar.
•Comunicarea orală – discuţii
libere despre anotimpul iarna
•Recapitulare/Evaluare.
•Ameliorare/ Dezvoltare.
6 În lumea necuvântătoarelor 15 15
• Sunetele l și s. Literele L şi S mari de tipar.
•Recunoașterea/Citirea literelor, silabelor
•Scrierea literelor mari de tipar.
•Comunicarea orală – discuţii libere despre ocrotirea
plantelor, animalelor şi a mediului înconjurător.
•Recapitulare/Evaluare.
•Ameliorare/ Dezvoltare.
7 Lumea magică a basmelor 15 15
• Sunetele t și p. Literele T şi P mari de tipar.
•Recunoașterea/Citirea literelor, silabelor
•Scrierea literelor mari de tipar.
•Comunicarea orală – alcătuire de propoziţii / enunţuri despre
personajele din poveşti.
•Recapitulare/Evaluare.
•Ameliorare/ Dezvoltare.
8 Salutare, primăvară! 15 15
• Sunetele d și b. Literele D şi B mari de tipar.
•Recunoașterea/Citirea literelor, silabelor
•Scrierea literelor mari de tipar.
•Comunicarea orală – discuţii libere despre anotimpul
primăvara
•Recapitulare/Evaluare.
•Ameliorare/ Dezvoltare.
9 Vreau să am o meserie 15 15
• Sunetele g și f. Literele G şi F mari de tipar.
•Recunoașterea/Citirea literelor, silabelor
•Scrierea literelor mari de tipar.
•Comunicarea orală – dialoguri pe teme familiare
( ce meserii au părinţii mei, meseria preferată, ce-mi doresc să
fac când voi fi mare etc.).
•Recapitulare/Evaluare.
•Ameliorare/ Dezvoltare.
10 Copilăria 15 15
• Sunetele h și j. Literele H şi J mari de tipar.
•Recunoașterea/Citirea literelor, silabelor
•Scrierea literelor mari de tipar.
•Comunicarea orală – discuţii
libere despre întâmplări şi fapte din viaţa proprie
•Recapitulare/Evaluare.
•Ameliorare/ Dezvoltare.
Vară, dulce vară! 10 10
• Sunetele x și z. Literele X şi Z mari de tipar.
•Recunoașterea/Citirea literelor, silabelor
•Scrierea literelor mari de tipar.
•Comunicarea orală – discuţii libere despre anotimpul vara
•Recapitulare/Evaluare.
•Ameliorare/ Dezvoltare.
85 85 170
Director, prof. Pop Mihai Cosmin Avizat Director CJRAE,
Liceul Tehnologic Agricol „Alexiu Berinde” Seini Prof. Dr. Delia Mariana Ardelean

CURRICULUM ADAPTAT

Instituția de învățământ: Liceul Tehnologic Agricol „Alexiu Berinde” Seini


Nume și prenume elevă: C. Alina Clasa Pregătitoare „A”
Disciplina: Matematică și explorarea mediului
Cadru didactic: prof. înv. primar Racolța Luminița-Georgeta Semnătura

Obiective cadru/ competențe generale:


 Utilizarea numerelor în calcule elementare
 Evidenţierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător
 Identificarea unor fenomene/relaţii/ regularităţi/structuri din mediul apropiat
 Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică
 Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date
 Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări

Conținuturile învățării:
 Domeniul: Numere
Numerele naturale 0-10
Recunoaştere, formare, citire, scriere (cu cifre), comparare, ordonare;
Adunarea şi scăderea în concentrul 0 – 10, prin numărare /cu suport intuitiv
 Domeniul: Figuri şi corpuri geometrice
Orientare spaţială şi localizări în spaţiu
Repere/direcţii în spaţiu: în, pe, deasupra, dedesubt, lângă, în faţa, în spatele, sus, jos, stânga,
dreapta
Figuri plane/ 2D
Pătrat, dreptunghi, triunghi, cerc: denumire, conturare
 Domeniul: Măsurări
Lungime
Unităţi nonstandard
Timp
Ziua, săptămâna, luna: denumire
Anotimpurile: denumire
Bani
Leul (bancnotele de 1 leu, 5 lei, 10 lei)
 Domeniul: Ştiinţele vieţii
Corpul omenesc
Părţi componente
Simţurile
Igiena corpului
Hrana ca sursă de energie: importanţa hranei pentru creştere şi dezvoltare; igiena alimentaţiei
Plante şi animale
Părţi componente
Hrana ca sursă de energie: importanţa hranei pentru creştere şi dezvoltare
Condiţii de viaţă (apă, aer, lumină, căldură)
 Domeniul: Ştiinţele Pământului
Elemente intuitive privind:
Pământul
Prezenţa apei în natură sub diverse forme (precipitaţii, râuri, lacuri, mare etc.)
Fenomene ale naturii: ploaie, ninsoare, vânt, fulger, tunet
Universul
Pământul, Soarele şi Luna: recunoaştere în modele simple
 Domeniul: Ştiinţele fizicii
Forţe şi mişcare
Efecte observabile ale forţelor: împingere, tragere
Mişcarea corpurilor şi schimbarea formei: deformare, rupere
Forme şi transfer de energie
Electricitate: aparate care utilizează electricitatea şi reguli de siguranţă în mânuirea aparatelor
electrice

Obiective cadru/ Obiective de referință/ competențe Activitatea de învățare pentru


competențe specifice elevii cu CES
generale Majoritatea Elevii cu CES/
elevilor curriculum adaptat
1.Utilizarea 1.1. Recunoaşterea 1.1. Recunoaşterea - reprezentarea numerelor de una/douǎ
numerelor în şi scrierea şi scrierea cifre cu ajutorul numărătorii de
calcule elementare numerelor în numerelor în poziţionare;
concentrul 0 -31 concentrul 0 -20 - citirea şi scrierea numerelor de la 0
la 20;
- jocuri de asociere a numerelor mai
mici decât 31 cu reprezentarea lor prin
desen;
- numărare din 1 în 1, în ordine
crescătoare şi descrescătoare, cu
precizarea limitelor intervalului (de
la ... până la)
- recunoaşterea cifrelor de la 0 la 9, ca
simboluri convenţionale ale numerelor
mai mici decât 10;
- reprezentarea numerelor de la 1 la 20
cu ajutorul unor obiecte (jetoane,
creioane, mărgele etc.) sau
semne (cerculeţe, linii etc.);
- explorarea mediului înconjurător
pentru a identifica şi număra fiinţe şi
lucruri;
- gruparea unor jetoane reprezentând
animale, mijloace de transport etc.
după numărul unor elemente specifice;
- colorarea unor planşe în care codul
culorilor este dat de numere;
1.2. Compararea 1.2. Compararea - compararea unor grupuri de obiecte
numerelor în numerelor în prin punerea elementelor unele sub
concentrul 0 -31 concentrul 0 -20 altele, încercuirea părţilor comune,
punerea în corespondenţă;
- compararea a două numere naturale
mai mici decât 20, atunci când acestea
au acelaşi număr de zeci/de unităţi, cu
ajutorul numărătorii de poziţionare;
- aşezarea în ordine crescătoare/
descrescătoare a unor numere date;
- identificarea „vecinilor” unui număr
de la 0 la 10;
1.3. Ordonarea 1.3. Ordonarea - ordonarea crescătoare/descrescătoare
numerelor în numerelor în a unor numere naturale de una/douǎ
concentrul 0 -31, concentrul 0 -20, cifre prin compararea acestora două
folosind folosind câte două;
poziţionarea pe axa poziţionarea pe axa - identificarea unor numere mai mici
numerelor numerelor decât 20 în condiţii precizate;
- estimarea ordinului de mărime a
unor grupuri de obiecte/reprezentări
simbolice/numere
1.4. Efectuarea de 1.4. Efectuarea de - numărare cu pas dat (din 1 în 1, din 2
adunări şi scăderi în adunări şi scăderi în în 2) cu suport intuitiv;
concentrul 0-31, concentrul 0-20, - compunerea şi descompunerea
prin adăugarea / prin adăugarea / numerelor în concentrul 0 – 10,
extragerea a 1-5 extragerea a 1-2 folosind obiecte, desene şi numere;
elemente dintr-o elemente dintr-o - efectuarea de adunări/scăderi cu
mulţime dată mulţime dată numere mai mici decât 20, fără
trecere peste ordin;
- rezolvarea de adunări şi scăderi,
mental şi în scris, fără trecere peste
ordin, respectând algoritmul şi
aşezarea corectă a unităţilor, zecilor
1.5. Efectuarea de 1.5. Efectuarea de - adunarea cardinalelor unor mulţimi
adunări repetate/ adunări repetate/ care au acelaşi număr de elemente;
scăderi repetate prin scăderi repetate prin - aflarea unei sume de termeni egali
numărare şi numărare şi prin rezolvarea unor probleme
reprezentări reprezentări practice;
obiectuale în obiectuale în - efectuarea de adunări/scǎderi
concentrul 0-31 concentrul 0-20 repetate;
- jocuri de tip LOTO cu numere;
1.6. Utilizarea unor 1.6. Utilizarea unor - aflarea unui termen necunoscut,
denumiri şi denumiri şi folosind metoda balanţei;
simboluri simboluri - formularea şi rezolvarea unor
matematice (sumă, matematice probleme simple după imagini date;
total, diferenţă, =, +.
-) în rezolvarea
şi/sau compunerea
de probleme
2. Evidenţierea 2.1. Orientarea şi 2.1. Localizarea - identificarea poziţiei pe care o ocupă
caracteristicilor mişcarea în spaţiu în unor obiecte diverse obiecte în desene/realitatea
geometrice ale unor raport cu imediată, în raport cu alte obiecte
obiecte localizate în repere/direcţii precizate;
spaţiul înconjurător precizate, folosind - poziţionarea obiectelor în spaţiu, în
sintagme de tipul: raport cu alte obiecte precizate;
în, pe, deasupra, - realizarea unor desene, respectând
dedesubt, lângă, în condiţii date;
faţa, în spatele, sus, - compararea poziţiei a două obiecte
jos, stânga, dreapta, din mediul apropiat;
orizontal, vertical, - jocuri de construcţii cu obiecte cu
oblic formă geometrică, din diferite
materiale;
2.2. Identificarea 2.2. Recunoaşterea - identificarea şi denumirea formelor
unor forme formelor geometrice plane: pătrat, triunghi, dreptunghi,
geometrice plane plane şi corpurilor cerc
(pătrat, triunghi, geometrice - conturarea formelor geometrice
dreptunghi, cerc) şi plane (pătrat, triunghi, dreptunghi,
a unor corpuri cerc), cu ajutorul instrumentelor de
geometrice (cub, geometrie/şabloanelor
cuboid, sferă) în - gruparea unor forme/corpuri
obiecte manipulate geometrice după criterii date;
de copii şi în mediul - realizarea unor desene/ colaje cu
înconjurător ajutorul formelor geometrice învăţate
3. Identificarea unor 3.1. Descrierea unor 3.1. Descrierea unor - completarea de şiruri de numere mai
fenomene/relaţii/ fenomene/procese/ fenomene/relații, mici decât 20 sau de obiecte ordonate,
regularităţi/structuri structuri repetitive prin observarea unor respectând reguli precizate;
din mediul apropiat simple din mediul modele sau - realizarea unor modele repetitive
apropiat, în scopul regularităţi din (prin desen sau cu obiecte), respectând
identificării unor mediul apropiat o anumită regulă;
regularităţi - completarea unor spaţii lacunare
dintr-un şir de obiecte;
- recunoaşterea în desene/ imagini/
machete/ filme documentare/
prezentări a unor forme de relief
(munţi, câmpii) sau medii de viaţă;
- compunerea unui spaţiu plastic,
utilizând forme geometrice
- realizarea unor colecţii de plante din
diferite medii de viaţă, la nivelul
clasei;
- realizarea unor investigaţii
referitoare la aer: umflarea unui balon;
scufundarea unui pahar înclinat într-un
vas cu apă; realizarea unei morişti,
arderea unei lumânări sub un vas de
sticlă etc. plecând de la întrebarea
”Cum putem vedea aerul?”;
- realizarea unor experienţe simple
care evidenţiază mişcarea aerului (ex.:
modificarea direcţiei flăcării unei
lumânări la poziţionarea acesteia la
diferite înălţimi în cadrul unei uşi);
- realizarea de experimente care să
evidenţieze intensitatea/tăria
sunetului;
- investigarea unui mediu de viaţă
natural sau artificial (balta/acvariul,
pădurea/parcul etc.) pentru a identifica
plantele şi animalele care îl populează,
condiţiile de viaţă şi adaptările la
mediu;
3.2. Manifestarea 3.2. Manifestarea - efectuarea de drumeţii în scopul de a
grijii pentru grijii pentru observa medii de viaţă naturale;
comportarea corectă comportarea corectă - identificarea consecinţelor unor
în relaţie cu mediul în relaţie cu mediul acţiuni ale omului asupra mediilor de
familiar familiar viaţă explorate;
- realizarea unor postere, ȋn grup,
referitoare la regulile ce trebuie
respectate în pădure/la locul de picnic/
pe stradă etc.;
4. Generarea unor 4.1. Formularea 4.1. Descrierea unui - prezentarea unor fotografii/desene
explicaţii simple prin unor observaţii plan de lucru ale unor plante/animale din mediile de
folosirea unor asupra mediului viaţă explorate;
elemente de logică apropiat folosind
limbajul comun,
reprezentări prin
desene şi operatorii
logici „şi”, „nu”
4.2. Identificarea 4.2. Formularea - realizarea unor jocuri de rol ”La
relaţiilor de tipul unor consecinţe doctor” pentru recunoaşterea unor
„dacă... atunci…” rezultate în urma simptome ale unor boli frecvente;
între două observării unor - stabilirea efectelor lipsei de igienă
evenimente relaţii, fenomene, asupra propriei persoane şi a celor din
succesive procese simple jur;
- organizarea unor jocuri de tip „Ce s-
ar întâmpla dacǎ...?
5. Rezolvarea de 5.1. Sortarea/ 5.1. Sortarea, - selectarea/gruparea unor figuri
probleme pornind de clasificarea unor clasificarea şi geometrice după mai multe criterii
la sortarea şi obiecte/ materiale înregistrarea prin date;
reprezentarea unor etc., pe baza unui desene şi tabele a - selectarea materialelor de lucru după
date criteriu dat unor date din mediul mai multe criterii date (ex.: Alegem
cunoscut materiale tari, aspre şi colorate.) ;
- realizarea unor colecţii de materiale/
obiecte după criteriul conductivităţii
electrice şi utilizarea lor în activităţile
curente (pietricele, dopuri de sticlă,
nasturi etc.);
- clasificarea corpurilor dintr-un
mediu, în vii şi nevii şi înregistrarea
concluziilor într-o diagramă Venn;

5.2. Rezolvarea de 5.2. Rezolvarea de - rezolvarea de probleme folosind


probleme în care probleme în obiecte concrete, desene sau
intervin operaţii de concentrul 0-10, cu reprezentări simbolice
adunare sau scădere sprijin în obiecte sau
cu 1-5 unităţi în imagini
concentrul 0-31, cu
ajutorul obiectelor
6. Utilizarea unor 6.1. Utilizarea unor 6.1. Utilizarea unor - ordonarea unor obiecte date, pe baza
etaloane măsuri măsuri comparării succesive (douǎ cȃte douǎ)
convenţionale pentru neconvenţionale neconvenţionale - identificarea unor obiecte pe baza
măsurări şi estimări pentru determinarea pentru determinarea unor caracteristici privind lungimea
şi compararea şi compararea acestora (”mai lung”, ”mai scurt””);
lungimilor lungimilor - estimarea unor dimensiuni (Care
copii sunt aproximativ la fel de înalţi?;
6.2. Utilizarea unor 6.2. Utilizarea unor - ordonarea unor jetoane cu numele
unităţi de măsură unităţi de măsură zilelor săptămânii sau ale lunilor
pentru determinarea/ pentru determinarea, anului;
estimarea duratelor compararea şi - identificarea datei unor evenimente
unor evenimente ordonarea duratelor din viaţa personală a copilului;
familiare unor evenimente - completarea calendarului clasei cu
familiare evenimente care au importanţă pentru
copii/ activităţi extraşcolare;
- identificarea unor instrumente de
măsurare a timpului: ceas de perete
6.3. Realizarea unor 6.3. Recunoaşterea - recunoaşterea bancnotelor de 1 leu, 5
schimburi şi utilizarea banilor lei, 10 lei, 50 lei, 100 lei
echivalente valoric în probleme-joc - jocuri de utilizare a banilor
folosind reprezentări simple de tip - jocuri: „Schimbul de cartonaşe”, „La
neconvenţionale în venituri-cheltuieli, cumpărături”, „În excursie”;
probleme-joc simple cu numere din
de tip venituri- concentrul 0-20
cheltuieli, cu
numere din
concentrul 0-31

Modalități de evaluare:
 Observarea sistematicǎ
 Aprecieri verbale
 Probe orale
 Probe scrise
 Probe practice

STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANȚĂ


Obiectivele cadru/ competențe generale Standardele de performanță
Utilizarea numerelor în calcule elementare Scrie cifra corespunzǎtoare numǎrului de elemente
al mulţimii
Formeazǎ perechi între elementele mulţimilor
Recunoaște numerele naturale de la 0 la 20
Numără crecător/descrescător de la 0 la 10
Scrie corect cifrele 0-9 și numerele formate din zeci
și unități (10-20)
Evidenţierea caracteristicilor geometrice ale Încercuieşte unui obiect aflat între altele douǎ, în
unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător spatele/ în faţa altuia, înǎuntrul/ în afarǎ; dreapta/
stânga; interior/ exterior etc.
Se orientează în spațiul înconjurător
Identificarea unor fenomene/relaţii/ Aratǎ care şir este crescǎtor şi care descrescǎtor
regularităţi/structuri din mediul apropiat Analizeazǎ un desen, pentru a spune din ce elemente
este format
Generarea unor explicaţii simple prin Gǎseşte intrusul într-o serie de obiecte
folosirea unor elemente de logică Identifică obiectele/figurile identice
Rezolvarea de probleme pornind de la Încercuiește elemente având anumite caracteristici
sortarea şi reprezentarea unor date Adună și scade cu 1-2 unități, cu sprijin intuitiv
Rezolvă probleme simple de adunare și scădere, cu
ajutorul imaginilor
Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru Recunoaște elementul mai lung/ mai scurt
măsurări şi estimări Denumește unitățile de măsură pentru timp și
valoare

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ PENTRU ELEVII CU CES


MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI

Nr. Unitatea de învățare Nr de ore


crt. SEM I SEM II TOTAL
1 Evaluare inițială 12 12
Elemente pregătitoare pentru înțelegerea unor concepte
matematice (orientare spațială și localizări în spațiu, sortarea și
clasificarea obiectelor)
Corpul omenesc-părți componente, igiena, simțurile
Recapitulare.Evaluare
2 Elemente pregătitoare pentru înţelegerea unor concepte 12 12
matematice (sortarea şi clasificarea obiectelor după criterii
variate, aprecierea globală, compararea numărului de elemente a
două mulţimi prin numărare
• Numere naturale de la 0 la 10
Numerele și cifrele 1, 2 și 3 – recunoaștere , formare, citire,
scriere, comparare, ordonare.
•Corpul omenesc-igiena corpului
•Igiena alimentației, piramida alimentelor
3 Numerele naturale și cifrele 4 și 5 -recunoaștere, formare, 8 8
citire, scriere, comparare, ordonare.
•Animale sălbatice și domestice (părți componente, hrană ca
sursă de energie, rolul animalelor în viața omului )
4 Numerele naturale și cifrele 0 și 6 -recunoaștere, formare, 8 8
citire, scriere, comparare, ordonare
•Plante și animale (părți componente, rolul plantelor în viața
oamenilo )
5 Numerele naturale și cifrele 7, 8, 9 și 10 -recunoaștere, 16 16
formare, citire, scriere, comparare, ordonare
• Condiții de viață –iarna, jocuri de iarnă
6 •Numere naturale: de la 0 la 10/ de la 0 la 20: recunoaştere, 12 12
comparare, ordonare.
•Fenomene ale naturii
•Forţe: efecte observabile ale forţelor ( împingere, tragere)
mişcarea corpurilor şi schimbarea
formei corpurilor .
•Electricitate: aparate care utilizează electricitatea şi reguli de
siguranţă în mânuirea aparatelor electrice.
7 •Adunarea şi scăderea în concentrul 0-10 cu 1-2 unităţi, prin 16 16
numărare.
• UNIVERSUL – Pământul, planetele recunoaștere în modele
simple
•Protejăm Terra
8 Figuri plane 2 D ( pătrat, dreptunghi, triunghi, cerc) – 12 12
denumire, conturare
9 Unități de măsură pentru timp ( oră, zi, săptămână, lună, an ) 8 8
10 Unități nonstandard pentru lungime 8 8
11 Unități de măsură pentru valoare - Banii 8 8
12 Exerciții de adunare și scădere în concentul 0-10 8 8
13 Jocurile copilăriei (exerciții de numărare) 4 4
Numerele naturale 0-20 –recapitulare
14 Probleme (rezolvare și compunere de probleme cu suport vizual) 4 4
68 68 136

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ


DEZVOLTARE PERSONALĂ
Nr. Unitatea de învățare Nr de ore
crt. SEM I SEM II TOTAL
1 Evaluare inițială: 6 6
Autocunoaștere: „Cine sunt eu/ Cum sunt eu/ Ce îmi place
să fac?”
Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine
Trăsături fizice-schema corporală (alcătuirea şi denumirea
părţilor corpului, utilizarea părţilor corpului în diferite
activităţi)
2 Caracteristici personale simple, observabile în activităţile 6 6
şcolare şi extraşcolare
Igiena personală
Norme de igienă corporală (la baie, igienă dentară)
Igiena vestimentară
3 Respectarea diversităţii 4 4
Eu şi ceilalţi – noi
Asemănări şi deosebiri dintre sine şi ceilalţi
4 Trăire şi manifestare emoţională,starea de bine 4 4
Emoţii de bază: bucurie,tristeţe, frică furie
5 Cum se exprimă emoţiile în comportamente 6 6
6 Abilităţi şi atitudini de învăţare 8 8
Reguli elementare ale noilor rutine specifice vârstei
școlare
Tehnici simple care preîntâmpină oboseala
Tehnici simple care sprijină învăţarea
7 Interacţiuni simple cu fiinţe şi obiecte familiare 6 6
Persoane/Personaje preferate (caracte-risticile acestora)
trasături fizice și morale.
8 Interacţiuni simple cu fiinţe, obiecte, plante 8 8
Plante preferate şi caracteristicile acestora
9 Interacţiuni simple cu fiinţe şi obiecte familiare 6 6
Animale- caracteristicile acestora
Animale preferate
10 Interacţiuni simple cu persoanele din jur 6 6
Meseriile preferate şi caracteristicile lor
11 Comunicare şcolară eficientă 8 8
Comunicarea cu colegii şi cadrul didactic la clasă:
anunţarea răspunsului, aşteptarea rândului, completarea
răspunsurilor colegilor după ce aceştia au
încheiat,exprimarea opiniei personale, criticarea ideii nu a
colegului.
34 34 68

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ


MUZICĂ ȘI MIȘCARE
Nr. Unitatea de învățare Nr de ore
crt. SEM I SEM II TOTAL
1 Evaluare inițială: 6 6
Intonarea corectă expresivă și omogenă a cântecelor
Mișcări sugerate de textul cântecelor
2 Cântarea vocală 6 6
Cântarea în colectiv
Dicţia
Mişcarea pe muzică: liberă; sugerată de textul cântecului;
impusă
3 Mişcarea pe muzică: 6 6
Percuţia corporală (bătăi din palme, cu degetul pe bancă)
4 Cântarea instrumentală 4 4
Jucăriile muzicale improvizate
5 Cântarea instrumentală 4 4
Mânuirea jucăriilor muzicale (tobe, lemne)
6 Elemente de limbaj muzical 8 8
Sunetul din mediul înconjurător: lung-scurt, tare-încet
Intonarea corectă a sunetelor care diferă ca înălțime
7 Elemente de limbaj muzical 6 6
Sunetul vorbit sau cântat
Corelarea sunetelor înalte, joase cu mișcări spațiale
8 Timbrul 8 8
Sunete vocal- instrumentale
Ritmul
Sunete lungi, sunete scurte
Durate muzicale
Structuri ritmice
9 Melodia 8 8
Sunete înalte- joase
Mersul melodiei
Legătura dintre text si melodie
10 Interpretarea 6 6
Nuanţe (tare, încet, mediu)
Procedee armonico- polifonice:
Grupe alternative solist-cor, lanţ, dialog
Creaţia muzicală accesibilă
11 Audierea unor cântece interpretate de copii 6 6
Audierea unor melodii din muzica clasică
34 34 68

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ


ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE
Nr. Unitatea de învățare Nr de ore
crt. SEM I SEM II TOTAL
1 Evaluare inițială: 6 6
Autoportret
Recunoașterea culorilor
Tehnici simple: mototolire, rupere, tăiere, lipire
Confecții și jucării
Colaj, Modelaj
2 Culorile spectrului solar 6 6
Tehnici de lucru: ștampilare, stropire pensulație, linie modulată
Activități cu materiale din natură: frunze, flori, semințe
Tehnici de lucru: modelare, mototolire, rupere, tăiere, lipire
3 Culori reci.Culori calde 8 8
Tehnici simple: pensulația, repetiție, linia modulată, tangram,
decupare, lipire, răsucire
Colaj, Desen liber, Modelaj, Pictură, Confecții și jucării
4 Culori calde 6 6
Tehnici simple: amprentare, repetiție, pensulație
Colaj, Modelaj, Confecții și jucării
5 Pata de culoare: 8 8
Tehnici simple: stropire, suflare, tamponare, pensulație
Forme spațiale, Construcții, Colaj, Decorațiuni
6 Pata de culoare 6 6
Tehnici simple: ștampilare, tragere și zgâriere
Tehnica colajului
Jucării
7 Pata de culoare 6 6
Tehnici simple: pensulație, linie modulară , repetiție
Colaj
8 Obținerea formelor spontane prin presare, dactilopictura, 6 6
amprentare
Modelarea plastilinei și a lutului
Colaje din materiale reciclabile
9 Obținerea formelor spontane prin modelaj, decolorare 6 6
Tăierea firelor și a materialului textil, modelarea lutului ,
construcții
10 Punctul și linia 6 6
Desene cu creta
Lipirea diverselor materiale pe suporturi diferite
Construcții și jucării, Origami
11 Linia cu scop de contur. Linia cu scop decorativ 4 4
Realizarea unor decoruri pentru diverse evenimente
Modelaj
34 34 68

S-ar putea să vă placă și