Sunteți pe pagina 1din 27

Chimie far a euti ă

Curs Nr. 5

25.10.2017

1
Nitratul de argint
Argenti nitras (F.R.X) / Silver nitrate (E.Ph.9)
Nitrat de argint
AgNO3
Sinonime: Piatra iadului, Lapis infernalis, Lunar caustic, Infernal stone
O ţi ere
3Ag + 4HNO3 = 3AgNO3 + 2H2O + NO
(dizolvarea argintului metalic pur în acid nitric)
Proprietăţi.
- cristale i olore, tra slu ide, u fra tură lu ioasă, fără iros, u gust etali ,
apoi caustic.; solubil î , p. apă (rea ţie sla a idă şi în 30 p. alcool.
- se topeşte la C → ... nitrit de argint (AgNO2 → Ag + degaj. vapori itroşi

Ate ţie!
La lu i ă, î preze ţa su sta ţelor orga i e se
reduce încet în Ag ( ristalele devi e uşii sau
egri ioase → se păstrează î recipiente colorate,
bine închise.
2
Nitratul de argint

Identificare
1.Ag+

2.NO3- rea ţia i elului itrozoferos


soluţia se tratează u FeSO4, se
toar ă u pre auţie pe pereţii
eprubetei H2SO4 cc: la zona de
o ta t a elor două li hide apare
un inel brun

Fa ultativ: Curs su sta ţe a orga i e /FRX, EPh


Controlul purităţii
1. A iditatea FRX /A iditatea sau al ali itatea după E.Ph.
2. Bismut, cupru, fier, plumb, aluminiu
3. NO2- şi su sta ţele red.
Dozare
Titrare cu NH4SCN 0,1 M, î soluţie a idulată u HNO3 (ind. sulfat de amoniu - fier III).

3
Nitratul de argint

Utilizare

fu ţie de o e traţie
- a ţiu e a tisepti ă, austi ă!

Uz extern
- su for ă de creioane şi î soluţii ai o e trate este folosit drept cauterizant, caustic
(arderea negilor).
- soluţii 0,05-0,2%: spălarea ră ilor
- soluţii 0,2-0,4%: a i stilaţii uretrale
- unguente şi bujiuri: 1-2% (în trecut)
- pi ături oftalmice 1% - preventiv o tra i fe ţiei go o o i e la ou- ăs uţi FR IX –
Oculoguttae argenti nitras ) f. i porta t dozajul ore t, o e traţii ari pot du e la
orbire)
- în o poziţia unguentului Mikulitz u Balsa Peru → trata e tul plăgilor
(Rp: azotat de argi t g, apă g, alsa de Peru g, u gue t de oxid de zi g)

4
Co puşi protei i de argi t

Argentum colloidale (F.R. X) Vezi


Colloidal silver, for external use (E. Ph. 9) Lucrări pra ti e
Argint coloidal -ÎNDRUMĂTOR LUCRĂRI PRACTICE
Colargol

Argenti proteinas (F.R. X) Proteinat de argint


Protargol

Vitelinat de argint
Argirol
→ Colargol - asociere de argi t şi su sta ţe protei e oloid prote tor –
al u i ă , o ţi ut de 70% argint.
→ Protargol - o i aţie de argint cu produse de degradare ale
proteinelor, o ţi ut de 7,8-8,3% argint.
→ Argirol - o i aţie a argi tului u o fosfoproteidă viteli ă di
găl e uşul de ou, o ţi ut de 20% argint

5
Co puşi protei i de argi t

Argint coloidal /Colargol


Apă de argi t .....
Supliment alimentar Panaceu universal?
I toxi aţia u Ag = ARGYRIA
Depunerea de Ag - ireversi ilă

Oral toxicity of silver ions, silver nanoparticles and colloidal silver – A review
Niels Hadrup, Henrik R. Lam, Regulatory Toxicology and Pharmacology, Volume 68, Issue 1, February
2014, Pages 1-7
6
Co puşi etali i utilizaţi a a tisepti e dezi fe ta te

Co puşi etali i ai mercurului

Co puşi a orga i i
1.Oxidul galben de mercur
2.Clora idura er uri ă

Co puşi orga o etali i


1.Boratul fenilmercuric
2.Acetatul fenilmercuric
3.Nitratul fenil mercuric
4.Tiomersalul
7
Co puşi ai e urului

- Printre primele antiseptice utilizate


- S-a dovedit ulterior → a tivitate a teriostati ă ai puţi a teri idă)

Me a is ul a ţiu ii antimicrobiene
- Hg se fixează la grupările tioli e -SH) libere, ale protei elor şi e zi elor
(denaturare, blocare de pro ese eta oli e ese ţiale pe tru
microorganisme).

Pro mecanism:
a ţiu ea o puşilor er uri i i lusiv toxi itatea este a ihilată sau di i uată prin
ad i istrarea de o puşi u grupări –SH libere (ex. DMP)

Dimercaptopropanolul (DMP)
Sinonime: Dimercaprol, British anti-Lewisite (BAL)

Toxicitate mare ! → sunt di eî e ai puţi utilizaţi


8
Oxidul galben de mercur
Hydrargyri oxydum flavum (F.R.X)
Oxid galben de mercur
HgO
Proprietăţi.
- pulbere porto alie, a orfă, fi ă, grea, fără iros.
- insolubil î apă şi î al ool, uşor solu il î HCl şi HNO3 diluat.

A aliză Ide tifi are, Co trolul purităţii, Dozare


- Vezi ÎNDRUMĂTOR DE LUCRĂRI PRACTICE
Identificare Dizolvare: HgO + HCl → HgCl2 + H2O
HgCl2 + 2KI → HgJ2 ↓ + 2KCl
HgJ2 + 2KI → K2[HgJ4]
în exces

+ Na2S → HgS + 2NaCl

Antiseptic, astringent
- unguente de 1-5% dermatologie şi 1-2% oftalmologie
9
Cloramidură de mercur

Clora idură de mercur, Hydrargyrum amidochloratum (F.R. VIII)


Hg(NH2)Cl
Sinonime: Hydrargyrum bichloratum ammoniatum, precipitat alb de mercur

O ţi ere HgCl2 + 2NH3 → Hg(NH2)Cl + NH4Cl

Proprietăţi
Pulbere al ă a orfă, sau u ăţi uşor fria ile, fără iros. La lu i ă se olorează ferit de
lu i ă . „Pre ipitat alb infuzibil„ - la t° se volatilizează fără a se topi.

Identificare ...rea ţia u NaOH


Dozare (...exces de HCl, - î preze ţa KI- retitrarea excesului de HCl cu NaOH)
Vezi Antiseptic, depigmentant
Lucrări pra ti e unguente 1-10%, dermatologie (Crema forte – asociat
-ÎNDRUMĂTOR LUCRĂRI PRACTICE cu azotat bazic de bismut, acid salicilic)

Aberer W, Gerstner G, Pehamberger H. Ammoniated mercury ointment: outdated but still in


use. Contact Dermatitis. 1990 Sep;23(3):168-71.
10
http://www.qhsxg.com/nadinola-cream-deluxe-nadinola-bleaching-cream-3-
ammoniated-mercury-2-14-oz-5359.html

11
Compuşi orga o-mercurici

1.Boratul fenilmercuric
2.Acetatul fenilmercuric
3.Nitratul fenil mercuric
4.Tiomersalul

- au fost foarte populari a dezi fe ta ţi ai pielii


- datorită ris ului de se si ilizare, iritaţiilor lo ale şi pericolului
toxi ităţii siste i e, su t di e î e ai puţi utilizaţi!

12
Borat fenilmercuric

Phenylhydrargyri boras(F.R.X) /Phenylmercuric borate (E.Ph.9)


Borat fenilmercuric
Sinonime: Fenosept, Mercasept
C6H5HgOBO2H2

amestec echimolecular: hidroxid de fe il er ur şi orat de fenilmercur


59% - 64% mercur
9,4% - 10,4% borat (exprimat în H3BO3)

Proprietăţi
• pul ere ristali ă al ă sau al -găl uie, fără iros, u gust astri ge t, etali
• foarte puţi solu il î apă şi al ool, solu il î gli eri ă
• î soluţie apoasă diso iază (destul de puternic vs. eilalţi o puşi er uri i)

13
Borat fenilmercuric

Utilizări
Antiseptic, dezinfectant hiar şi î o e traţii i i.
- soluţii (sol. ext 1-2%) - apli aţii locale; bine suportat de mucoase.
Toxicitate ai redusă vs. o puşi mercurici anorganici!
A ţiu e a teriostati ă faţă de u ii ger e i Gram(+) şi (-) şi fu gistati ă Candida).
Agent conservant în forme farmaceutice (0,001-0,002%) – siropuri, soluţii

Produsul Fenosept
Intern: - comprimate pentru supt (fenilmercuriborat 0,3 mg) - laringite,
stomatite, faringite, gingivite.
Extern
Soluţie apoasă - fe il er uri orat g ‰ ;
Pudră - fe il er uri orat g, ala toi ă g si hidrolizat de olage
g/100 g

Conservant în produsul RINOFUG (vezi RCP pe ANMDM www.anm.ro/)

14
Acetat fenilmercuric, nitrat fenilmercuric

Phenylmercuric acetate (E.Ph.9)


Acetatul fenilmercuric

Phenylmercuric nitrate (E.Ph.9)


Nitratul fenilmercuric
- a este î tre itratul fe il er uri şi hidroxidul fe il er uri

Co serva ţi î produse far a euti e

15
Tiomersal
COONa
Thiomersalum/Thiomersal (E.Ph.9)
S-Hg-C2H5
Tiomersal, Timerosal
Sinonime: Mertiolat de sodium. Etil-mercuritiosalicilat de sodiu
49% Hg
Proprietăţi
• pul ere i ro ristali ă al -găl uie, se si ilă la lu i ă, olorâ du-se în brun
• foarte solu ilă î apă, solu ilă î al ool

Efect - antiseptic şi a tifu gi


Conservant în produse farmaceutice - o e traţie 0,001%
- colire, seruri, vaccinuri (antitetanic, antidifteric, etc.), lichide biologice

Controversat!
Autism? Tul urări europsihologi e?
http://www.who.int/biologicals/Report_THIOMERSAL_WHO_Mtg_3-4_April_2012.pdf
http://pubs.rsc.org/EN/content/articlehtml/2014/mt/c3mt00337j
http://journals.lww.com/pidj/Abstract/publishahead/The_Safety_and_Immunogenicity_of_Two_Hepatitis_
B.97931.aspx
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17898097 16
Co puşi etali i

Co puşi de bismut

Săruri a orga i e
1. Carbonat bazic de bismut
2. Nitrat bazic de bismut

Săruri orga i e
1. Galat bazic de bismut
2. Salicilat bazic de bismut

17
Co puşi etali i

Săruri a orga i e
1. Carbonat bazic de bismut
2. Nitrat bazic de bismut

Bismuthi subcarbonas (F.R.X), Bismuth subcarbonate (E.Ph.9)


Carbonat bazic de bismut
(BiO)2CO3.1/2H2O
Adsorbant, protector al mucoasei digestive

Bismuthi subnitras (F.R. X), Bismuth subnitrate heavy (E.Ph.9)


Nitrat bazic de bismut
Bi5O(OH)9(NO3)4
Adsorbant, protector al mucoasei digestive

Material fa ultativ: Curs, su sta ţe edi a e toase a orga i e


18
Co puşi etali i utilizaţi a a tisepti e dezi fe ta te

Co puşi de bismut

Săruri orga i e
1. Galat bazic de bismut
2. Salicilat bazic de bismut

19
Galat bazic de bismut
FRVIII

Bismuthi subgallas (FR VIII), Bismuth subgallate (E.Ph.9)


Galat bazic de bismut
Sinonim: Dermatol
EPh9
48-51% Bi
structura - caracter informativ
O ţi ere

Azotat de
bismut
Acid galic

Proprietăţi
• pul ere a orfă gal e ă, fără iros şi fără gust
• i solu ilă î apă, al ool, eter, se dizolvă î a izi diluaţi şi hidroxizi al ali i
• soluţiile al ali e su t li pezi, gal e e şi î ti p se olorează î roşu

A aliză: ide tifi are, o trolul purităţii, dozare – vezi Lu rări pra ti e
20
Galat bazic de bismut

Utilizare: antiseptic, dezinfectant


– pudre, o poziţia u or ovule, supozitoare

21
Salicilat bazic de bismut

Bismuthi subsalicylas, Bismuth subsalicylate (E.Ph.9)


Salicilat bazic de bismut
Complex al bismutului cu acidul salicilic (56-59,4 % Bi)
Proprietăţi
- pulbere a orfă albă sau alb-găl uie, fără iros şi fără gust
- I solu ilă î apă şi al ool, se dizolvă î a izi i erali u descompunere

Utilizări:
Intern: antidiareic, în trata e tul u or tul urări gastro-
intestinale
s ade tra zitul i testi al, redu e i fla aţia i testi ului, poate
distruge a teriile are provoa ă diareea Bismusal®
Kaopectate®
Peptic Relief®
Pepto-Bismol®
Pink Bismuth®
Stomach
Relief®
22
Co puşi etali i

Co puşi de zi

1.Oxidul de zinc
3.Sulfatul de zinc
Oxidul de zinc

Zinci oxydum (F.R.X) /Zinc oxyde (E.Ph.9)


Oxid de zinc
ZnO
O ţi ere
1) 5ZnSO4 + 5Na2CO3 + 3H2O → 2ZnCO3·3Zn(OH)2 + 5Na2SO4 + 3CO2
carbonat bazic de zinc
calcinare 300°C 5ZnO + 2CO2 + 3H2O
2) Z → vapori de Z → în aer fierbinte (O2 → ZnO de alitate teh i ă
Proprietăţi
- pulbere al ă, fi ă, a orfă, fără gust şi fără miros
- insolubil î apă şi î solve ţi organici; solubil în acizi minerali dil., acid acetic, în exces
de soluţii de hidroxizi alcalini, NH3 cc.
ZnO + HCl = ZnCl2 + H2O
ZnO + 2NaOH + H2O = Na2[Zn(OH)4]
La aer fixează CO2 şi H2O → pul ere gra uloasă
Conservare: în recipiente bine închise.
Oxidul de zinc

Identificare.
al i are: gal e ↔ al

Soluţia a eti ă u NaOH, for ează u pre ipitat al , solu il î ex es de reactiv:


ZnO + 2CH3COOH → Zn(CH3-COO)2 + H2O
Zn(CH3-COO)2 + NaOH → Zn(OH)2 + 2CH3COONa
Zn(OH)2 + NaOH → Na2[Zn(OH)4]

3) Cu Na2S → precipitat alb


Na2[Zn(OH)4] + Na2S → ZnS + 4NaOH

4) 3Zn2+ + 2K4[Fe(CN)6] → Zn3K2[Fe(CN)6]2 + 6K+

Dozare: etoda o plexo o etri ă


După al i are, se dizolvă î HCl , M, se adaugă ta po a o ia al pH = şi se
titrează u edetat disodic (i.: eriocrom T).
Oxidul de zinc

Utilizare F.R.X
Uz extern: adsorbant, astringent slab şi sicativ Unguentum zinci oxydi 10%
Forme farmaceutice:
• pudre, paste (Pasta Zinci; Pasta Lassari)
• unguente (Cutaden, Reviken etc.)
• suspe sii uleioase şi apoase Mixtura agitanta)
În stomatologie
- o i aţia ZnO cu euge ol: euge ozi o turaţii
provizorii)
- o poziţia unor paste de di ţi

Absoarbe lumina UV (fotoprotector)


- loţiu i, creme, unguente utilizate pentru prote ţie î potriva arsurilor solare
(avantaj: fotostabil).
Oxidul de zinc