Sunteți pe pagina 1din 339

300 partide a lese

ale. fui

Alehin
COPUI., de A. CONSTANTINESCU

300 H3BPA HHblX nAPTH A


AnEX HH A
$ 1I3KYJlhTYPA li enon
19~~
300 PARTIDE ALESE
ALE LUI

A LE H I N
COMENTA TE DE EL INS USI

Cule se şi redactat.e
d.

V.N.PANOV

I 9 5 7
EDITURA T I NERETULU I
CULTURA f i ZiCA Ş I SPORT
A. ALEHIN
G.nialul şahist rus
ALEXANDR ALEHIN
ALEll1N IN PERIOADA ANILOR 1914-1921 11

Cu pu ţ in inainte de sfîrşit, turneul internaţional de la Mann-


lleim a fost Intrerupt din cauza izbucnirii războiului mond ial .
însă după numărul de puncte tota lizate in acel moment, cîştigă­
tor al tu rn eului era Aleh in, oare a şi primit de altfel premiul L
P articipanţ ii ruş i la acest turneu, printre care şi Alehin, au
fosl i nternaţi. Curînd după .aceea, Alehin a reuşit să scape din
pri7.0nierat şi să se întoarcă în Rusia.

ALEHIN IN PER;IOADA ANILOR; 1914 - 1921

Scutit de servic!ul militar, din cauza unei boli de lmma ,


Alehin a petrecut 'P rimul r~zboi mondi131 pe front. în calitate de
'Şef al unu i d etaşament volant de Cruce Roşie. Pentru vitejia şi
devotamentul său el a fost propus de trei or i pentru decorare.
Serviciul militar-sanitar al lui Alehin a fost întrerupt de o pu-
ternică contuzie care l-a tintuit la pat timp de cîteva luni. rn
această perioadă grea, tînărul maestru nu s-a despărţit de şah .
AflÎ ndu-se În convalescenţă in spitalul din Tarnopol, el a dat
simultane oarbe cu ş.ahiştii din localitate.
Revoluţia din Februarie. iar apoi Marea Revoluţie Socialistă
din Octombri e l-au surprins pe Alehin demobil izat, 11(1 Moscova.
rn 1918 il inlilnim la Odesa, unde se tratează de pe urma conse-
cintelor contuzieÎ. Curînd, Odesa ajunge, la inceput sub stăpîni­
rea intervenţioniştilor germani, iar după aceea sub stăpînirea na-
iionaliştil $r şi gardiştilor albi, ucnaineni. Despre viata lu i Alehin
din această perioadă avem prea putine d.ate. ştim însă că Alehin
a jucat mult şah in c3fenelele din Odesa şi n-a luat parte la
războiul civil. După eliberarea Odesei de către Armata Roşie, la
începulul anului 19 19, Alehin s-,a Întors la Moscova ş i a lucrat
în diferite institutii.
Alehin a avut toate posibilităţil e de a munci spre binele
Statu lui Sovietic şi de a participa adiv la renflşterea vieti i ş.a­
h iste nationale, Însă dorinta de a cuceri campionatul mondfal îl
chinuia. EI dorea gloria şi laurii de campion şi, l'a inceputul anu-
lu i 1921, a plecat in străinătate.
Care era situa ţ ia in lumea şahu l ui 1n acea vreme? Capa-
blanca, folosi nd lipsa de şase ani din arena interna ţ iona l ă a lui
Alehi n, r euşise să organizeze primul un meci pentru campionatul
mo ndial cu Lasker ş i să devină campion mondial.
Istorici i şahiş ti din străi n ătate nu iau în considera tie aceşti
şase an i din biografia şahistă a lui Alehi n, deşi in realita te
ALEHIN SE PREGATE$TE PENTRU CA'>'\P IONATUL MONDIAL 15

Aleh in a avui de suferit un nou insucces la turneul de ha


Ne~-York din 1924, la care au partidpal Capablanca, Lasker.
Reti , N\:a rshall , Maroczy şi a l ţi şah i şti vestiţ i.
Potr ivit con<liliilor iurr:euhli, participanţii .ali jucat int re ei
cîte două partide. Alehin a ocupat locul III , după Lasker şi Ca·
pabl~inca, însă ' ~aptul ce! mai neplăcut .a fost că a rămas ia 4
punde 1n urma lui Lasker şi l:a 21 /,! punde 1n urm a lu i Cana -
blanca .
Rezultatu l turneului de la New-York CI schimbat tt>mpoT3r
părerile cercur,ilo r şahiste mondiale in ceea ce ,priveşte preten-
tiile lui Alehin la campionatul mondial. Acum Lasker a redevenit
prelendent 113 un meci cu Cap.ablanca , de la ca re dorea de multă
vreme să obtină o revanşă pe ca re, pînă la urmă, tot n'a r euş i t
5-0 obţină. Menţionăm de alt,fel că singu ra tnfnîngere pe care a
suferit-o Lasker în ttirneul de la New·York din 1924, '1tunci d nct
se g.ăsea într-o formă absolut exceptională, a fost tocmai din
partea lui Capablranca. Insuccesul lui Aleh in a fost cu atît ma i
du reros, cu cit inainte de acest turneu el a de<:lual in mod spe-
cia l ur: turneu de cinci lunÎ în Sta tele Un ite ş i În Cana da pentru
fi pregă ti în cercurile şahiste americane terenul în vederea orga-
n izăr ii unui meci pent ru camp iol1iatul mondial, i:ar la 29 noiembri e
1923 a trim is lui ea'pablanca o scrisoa re of.icia l ă in l egătură cu
i n tenţ i a sa de a-I provoca în 1924 la un meci.

AlEHIN SE PR E GATEŞT EIN VEDEREA LUPTEI PENTRU


CAMPIONATUL MONDIAL

Aleh in a tras concluziile necesare de pe urma insucceselor


sale relfltive. Aici s·a manifestat trăsătura cea ma i caracb r istică
a lui Aleh in, care Hmp de Ipatruzeci de ani i-a asigur at suc,~~ut
în lupta Impotriva celor ma i ta ri şahişti ai lumii - n eobişnu itul
său s pir i I a li loc rit i c cre a to r. I n tot cursul vietii sa le.
Alehin ş i ·a şlefuit neobosit talentul, şi-a călit voinţa, ş i - a ascutit.
arma teoretică, şi - a studiat fldversarii, ş i -a perfectionat metodele
de luptă. EI nu s-a multumit niciodată ClI ce le reali'Z ate, cÎ a mers.
neclintit inainte, obsedat de ideea campionatului mond ial.
Uasker, C;Jre urnlărea cu atenţie creaţia adversarilor să i , s·a
expr,ima l in modul următo r despre Alehin, in 1924: "Alehin este
o u riaşă problemă. Fării îndoială că el nu şi- a Încheiat deztlolta-
rea. Combinaţiile fu i SÎllt uimitoare 1" Cu altă ocazie, referin du-se
TUR\lEUL DE LA NEW· YORK.. 1927 ŞI MECIUL CU CAPABLANCA 23

mă tulburam uşor. Astăzi sint calm , stăpinit şi nici o sll rpriza


n.u mă poate zgudui. Tntr-un cuvint: astăzi am mai mutUl expe-
r ienţă, însă mai pl/ţine ior/e".
Desigur, însă, că pri ncipalele cauze ale pesimismului campio-
nului mondial. În vîrstă de 40 ani, în deplina Înflorire a forţelor
sale, nu trebuie căutate intr-o s l ăbire oa recare a jocului său, aş:l
cum a demonstrat turneul de la New·York, în care a ocupat în
mod strălucit primul loc. ci în principiile creatoare greşite ale lui
Capab!anca, de 181 căror caracter vicios Îşi dădea seama instinc-
tiv dar. aflindu·se in stăp:nirea sterpului tehnicism amerkan ntl
ma i putea să le modifice. Capablanca. care şi·a Început cariera
şahistă sub influentta c reatoare a lui Cigorin (ale cărui tumee au
lăsat o impresie de neşters in patria lUi Capablanca, Cuha), a
devenit apoi adept al principiilor şcolii şahislc dogmatice vest-
europene a lui Sieinitz-Tarrasch.
Pentru Alehin, premiul al 1I ·lea obtinut 113 turneul de la
New-York din 1927, la 2 1/'! puncte de Capablanca, ;) constituit
des igu r un relativ insucces. Autoritatea lui Capablanca s-a ridi -
cat din nou la o înălţ i me fă r ă precedent. Presa orientată şovi n
ra :ambelor Americi ş i majoritatea covirşitoare a revistelor de şah
din Europa au considerat victoria lui Cflp,ablanca, în apropiatul
meci cu Alehin, ca fiind dinainte cunoscută.
Totuşi, pentru Alehin relativlll Înstl{"ces in turneu l ,de la
New-York s-a rlovedit a fi util. Acest insucces l-a determinat
să-şi revizuiască încă o dală toate neajunsu rile joc.u lui său ş i În
afară de aceasta a arătai că. deş i Capahlanca se găsea într·o
excele>ltă formă sportivă, sp re deosebire de perioada precedentă.
el işi va supraaprecira posibilităţile in med şi va subestima po-
sibilităţile lui Alehin, cu alte cuvinte se va îngîmfa.
Tn cele cîteva ltmi rămase pînă la inceperea meciului. Ale-
hin a studiat cu perseverenţă partidele jucate de Capablanca la
New·York, fapt oore i-a permis să schiteze tactica sportivă 3
viitoa rei lupte. Rezultatele acestui studiu au fost prezentate de
Alehin în articolul său "Turneul de la New-York, din 1927, pro-
~og al luplei de la Buenos-Aires pentru titlul de campion mondial
de şah", scris pentru cartea turneului, abia după meciul Cli C<Jpa·
blaO<:13. PrezenilÎnd fragmente din acest interesant articol. vrem
să avertizăm că la citirea lui trebuie să se ţină seama că el poar-
tă amprenta pasiunilor sportive nestinse încă şi se simte - in
ciuda analizei juste a lui Alehin - tendinta lui de a-) coborî mai
mult de pe soclu ~ invinsul Capab!:anoa.
42 ________________D
_'_U
_'_'u_'__C
_'_E_'_'_D_' c-'_' __' C
UC' _A
_'_E_"_'_N________________

JudruriJe. Totuşi mi-am oonce.n~al toale for]ele pentru II miqora avamuJ adver-
lSlUului. La ince:pm 1\-3 losl prea u~or, Însă ioccpind cu ,partida II 15-a, am inceput
.să am unele ,MUC. După pMlida a 17-a, eram in urmă numai la 2 punele f i

dacă acum dotul 3T fi mer.s bine, mtuaJia ,putea fU Hlvată. DaT, partidele <l 18-a,
\3 19-.1 Ji a 20-a s-au terminat remizii şi acest lucru a influenţat in a şa mă$uri
asupra mea, incit ,in restul meciului .am jucal într-o state de depri.rnare.
~slă,W'"area luptei poate fi urmir~tă mai bine daci impărlim tol medul
in pedoade de cîte 5 ţmrtîde:
Rezul!alul
Euwe Alehin
Partide"le 1-,5 - Un Înrepu! promi !ălor pentru mine . • . • 2
Partidele 6-10 - Alehin se trezeşte, il urmăresc cu uimire 4j
Partidele 11-15 - Luptă aprigă . . ...... . •.•• 2 !
Partidele 16-20 - Lupi din toate fortele pentru a reduce
avansul lui Alehin • . • . . . • . . • • . . • . . . • 2
Partidele 21·25 - SInt ~emo ra liza!. Alehin joacă cu siguranlă 4!
E:raminind pamidele meciwui din punct de v«iere pur tehnic ,i mai ales
analizind min\lpo. jocul lOJi Alehîn, aju.ng b. concluzia că el a j\lC.1t e:rcelen t tot
timpul. ,El nu numai el li folosit o I$eJ"Îe de noutăţi in deschidere, dar :t iucal
cu metode i!ltral<egice simploe, ....it de cara.ote:ri."tîoe pentru jocul ~u.i Alehin. Per-
fecpunea <ta<:tică ti rtaJenil1l combinativ al lui AlehÎn tint atit de ?lnoscute JÎ atit
de tipice pentru ISlii lul siu, incit nu maO e cazul să ne oprim asupra ace5luj lucru.
Jocul lu.i în IUnaI ,,·a <Situat de as-emenea :La: un nivel înalt. DaIr-, ceea ce mă
impresionează cel mal mult e-te -stilul ~ui in continuarea parlidelor intrerup:te.
cu alit m.1:I mult, cu eFI li eu a trebuit oSă anal:bez toale aceste ipOZiiţil ,~i Ie·a.m
cunoscut penfect. Cînd .mă gindesc la ideile OI'eatoare pe cane de-a aplicat uneori
adversarul meu .in ~i!iile intrerupte. cind mă gindesc la călle neaş;teplate pe
care le-a iMit.. sin t cuprins de ceâ mai mare admiraţie laii de măieslN,a !w A1ehin.

ULTIMA PERIOADA. A VIEŢII LUI ALEHIN


(1938-1946)

Alehin a căutat .să foJoseasd imedi3t renaşterea sa crea-


toare şi restaMI~rea vechi,i sale a'lll1:ori-tăti sportive pen"tr,u a in-
cerca «ncă o da-tă să revilnă în patnie. Y'ocă [,a jumă'tatea mec~u-
11.li-rev'l3,nşă cu EliWe, de îndată ce Aleh~n a obtinut un aWtns de
pLLnole decitS'j·v şi avea conV'mgerea că va rOOUJCerÎ ti,t lul de cam-
pion mondial, el a trimis din nou şahiştilor sovietici un sa lut
în eaTe seni'a: "Felicit din toată inima pe şahiştil V.R.S.S. cu
prilejuL celei de a XX-a aniversări a Marelui Octombrie
ALEXANDR ALEHIN-
10 ') P RIM I\, PERIOADA A CREATie i LUI ALE HIN 1!107- . q,~

Varianla 13. g5CI!:8 14. Dd3 Rf7 18 . ... Cc6-e7


15. Th3 pare mai Ia re decît este in 19. Thl-gl Db6-b4
realitate, deoa rece negrul poa te să se 20. Rcl-d2
a pere aducind calul prin e7 la 15.
To lu şi mutarea din parti dă înl es·
n eşte sarci na negrulu L Este d rept
că pionul sil u "g'. esle s lab, in
schi mb i se deschid pers pective ex·
celente în cenlru.
13 .... 1l6:h5
14. Od l-t 2 0-0-0
Pe acest Ilanc regele esle În si-
guranl ă ,deo arece nebunul din 14
poate fi schi mbai u şor. .
15. O-O-O !
o cur să frum oas ă.

15 .... N!8-d6 Td6-b8 !


20....
Negr ul li g hicit inlentia subtilă Acum negrul amenint a, la rind ul
li adve rsarulu i. Da că 15... cd 16. ed
să u, să dea mal, sacrificînd dama:
C:d 4. atunci 17. T:d 4 D:d4 18. D:e6+ 2 1... C: 1!:6 22. 1 :12'6 D:b2 23. Tbl
Cd7 19. Dc6+!! bc 20. Na6 mat. D:c3+ .24. R:c3 Ce4 mal. ·
Mutarea din par tid ă preÎnlimpinii In af a r ă de aceasta, mutarea din
loale primejdiile.
partid ă permite da mei să ia pa rte-
16. NI4:d6 Td8:d6 la alacul indreptat împot riva nebu -
17. Nb5·d3 nului alb de pe cîmpu l g6.
Albul a cîntă r ii insuficie nt conse· 21. 12-13
cinţel e tadice ale aces lei mulări :
lichidează amenintarea de mat
i n specia l el n· a ţin ul sea ma de
fap iul c!l, calu l alb nu va reu şi 2 t. ... Th8-h6
să ocupe cimpu l b5 şi. În conse· 22. Ng6-17
cinţă , negrul a r putea obtine un a·
vanlaj esenti al. Mai bine ar ii fosl Nebunu l nu are alt cîmp!
17. N:c6 bc 18. Thgl Td7: este
d rept că şi În acesl caz situatia ne· 22. Ce7-15
grului esle preferabil a. 23. De2-h2 Db4-e7 !
24. Cc3-bS
17. ... cS-c41
Dacă 24. Ng6, negru l ciştigă ime ~
Negru l ,.inghesuie" nebunul şi in·
cepe un alac combinat pe ambele diat cu 24... C:h4. Sacrilicind nebu·
rJ ancuri. nul. albul s peră să creeze compl i-
calii d u pă ce da ma va ajun ge la
18. Nd3·g6 b8.
Desigu r că nu me rge 18 Cb5 din
cauza 18.. . cd 19. C·d6+ Rd7 ur· ".
25, CbS-a7 +
26. Dh2-b8
De7:17
Rc8-d7
C15-d6
mat de R,:d6.
PARTIDA 101-. ~. ZS'OS1\0--'.OO'COO"_'CSCKCI-_A_'=ECHC'CN_ _ _ _ _ _-'I"I~7

23.Cd71 C:d 7 24.D:e7 Dd6 25.D:dfi cd dad a lbui ră spunde c:u 5.dS b5 6.dc
26.TaS Tb8 27.Ta7 Td8 28.Tb7 şi ba 7. c41
albul cîştigă.
6. Na4 :c6+
Şi această mulare d ă albului un
joc bun. insă las3 negrului ~,"ele
c:onlraşanse.

6. b7:c&
7. d4 :e5 d6:e5
S. odl-e2
Dup ă schimbul damelor nu se ?oa ·
le juca 9.C:eS din cauza 9 .. Td I mat .
8... NI8-d6
9. Ncl-e3 C(8-ei
10. h2-h3 Nr4-h5
II. Cbl-d2 O-O
23. ~5:17! TIS: 17 Ar fi losl posibil şi 11...16 pen-
24. og5-151 tru a aduce În caz de nevoie nebu-
nu l la 17. Negrul presupu ne lnsă
Acesta este fondul mulării 22. g4! că adversarul nu va avea timp su-
Neirul nu are apărare impotriva ficient pentru intensificarea presiunii
ameninj.lirilor 2S.N:f7+ cu c:ontinu· pe flancu l regelui di n c.uza conlr. ·
aru g4·g5 şi 25.De6. alacului negru lui pe flancul damfÎ
şi In centru.
24 ... (7-g6
12. r2-(4 Nh5-r6
Dată negrul joacă 24 ... 0c:6. atund 13. h3-h4
25.gS Dd7 26. N:f7+ R:17 (sau
26... 0:17 27.gl) 27.0(3 şi albul cÎŞ' Dacă 13.Ch4. atunci t3...Cd5t
tigă. 14 .C: F;6 C:e3 15. D:e3 Ig- cu pers-
pective bune pentru neg ru.
25. of5-d Rg8-(7
26. oe6:17 + Ra- 7- h6 13... t7-16
27. Nb3-e6! Nea- rul c:edeaziÎ . 14 . h4-h5 Nr6-17
15. CI3-h4 od8-b8 !
N,. 28. PARTIDA SPANIO LA.
AsHel dama inlri In joc cu o fo r-
ZNOSKO-BOROWSKI ALEHIN li deo se b ilă.
Turneul de la Petersburg, 19/3
16. b2-b3 8b8-b4!
1. d-t;4 e7-eS 17. 12-13
2. Ci 1-13 Cb8-c8
3. Nfl-b5 a7-a6 Deschiderea coloanei nI!:" prin
4. Nb5-a4 d7-d6 !7.CI5 Li5 18.gi duce dupl 18 ... Dc3!
5. d2-d4 NcS-r4 la pierd erea pionului c2. U rii nici o
compensa lie.
f.1 ai bine es!e 5 ... Nd7. Mutarea d in
piJfl idă esle nefavorabil li negru:ui 17..• TlS-dR
,
PARTID,\. Nr. 31. NIM.ZOV1CI .... ALEHIN 133

Lipsa pionului negru esle pe de- forlat să-şi slăbeasc3 coloana He"
plin tlbmpen s ală de superioritatea prin inaintarea 12-14.
În del\'oltare; albul va trebui să du-
d o luplă grea datorită faptu lui 15. Ce l -13
că nu are in cent ru punde de spr i-
jin pentru caii săi.
Acum 15. g3 ar fi fosl du din
C3U'l:3 15... Dh3.
12. Cd3-e1 0-0-0 15.... DM ·f4
Cu inlentia de Il folosi cit mal Cu amenînlarea 16 ... Ch4.
repede coloanele deschise. 16. Ce3:f5 Ne6: 15
13. c2-c3 Cd4· IS 17. d2- d3 D14-g4
14. Dd l-e:2
Ameninlă 18... Dh5 urmat de N:d3
Ceva mai bine ar fi fost direct şi N:h2+
14.. d3, insli negrul ar li p ăstrat 18. C13-d4 Dg4-h5
bune perspective de a lac după 14... 19. f1-1 4
Dh4 15. ef3 Db5. Acum pozijia al- Neg rul şi-a alin:; scopul.
bului esle des trămată printr-o seriI"
de mutări aparent simple, dar greu 19 .... Th8-e8
de găsit. 20. b2- b4
Dacă alb ul joacă 20. Nd2. atunci
negrul îşi menline avantajul prin
20 ... NeS 21. TacI Te2!
20. ... c7-c5 t
Forteaza schimbul singurei piese
adi ve a albului.
21. Cd 4:ls Dh5:IS
Cu amenin tarea 22... c4 .
22. 0 c2·d2 Nd6-c7
23. Tl1 -13 c5: b4
24. c3: b4 g7-g5 r
Astfel neg rul r eciştigă cel pulin
1.4, o., Oe4· h4 1
pionu l de gambit. păs tr l nd ava ntajul
pozi lional.
Mai f i rească pare aici mula rea 14... 25. f4:g5
Df4, care p rovoacă r 1ispunsul 15. g3
şi permite continu area alacului prin La 25. Nb2. ceea ce ar fi fosl cel
î naintarea pionului •. h M
O'ar după
,
mai bine, ar fi urmat 25... N:f4 26.
IS... DgS 16. d4 016 17. Clg2 sau Dc3+ Rb8 şi negrul ar fi ciştigat
11. Cd3 albul, probabil, se poate a- In cele din u r mă pianul s lab d3.
para. Mularea din partidă ar fi trebuit să
ducă la un sfîrşit rapid .
De aceea neg rul cauIă să tmbi ne
alacul pe flancul regelui cu intensi- 25. ' .. DIS-e5
ficarea presiunii in centru. Toloda U 26. NcI-b2 De5: h2+
e foarte important ca albul să fie 27. Ra- l -fI Ne7-g3 ~
AL EHI'/ _ ca. MA I BUN ŞAHIST AL RUSIEI (l!ll~ - Iml

Acum poziţiaalbului este inex·


pugnabllă ŞInegrul este obligat să
~Ol)te o tac tică de lIşteptare, deo·
sebil !le neplăcută, atunci cînd ai un
pion mai putin. Mdiiri!e urm ă toare
ale a lbului au ca scop eliberarea ca·
lului ca re va fuca un rol decisiv În
atacul fi nal, cind albul va dub la tur·
nur ile pe coloa na "e".
25.. h7·h6
26. Od2·d3 DeS-d6
27. Oda-f3 CfS-h5
o demonst ratie inofensivă care nu
creează piedici planurilor albului.
28. Tel-e4 Ch5-fS
12. Od5:15 Ce4:d6
13. DI5-d5 NIS-e7 Desigur. nu 28 .. .r5 di n cauza
14. o-o O-O 29.Te6.
15. Cbl-c3 Cd7·16
16. Dd5-d2 c4:b3 29. Te4-e3 Cf6-h5
30. Tdl-f1 Ch5-f6
Ultimul moment pentru luarea ne· 31. TfI-el
bunu lui, deoare<:e se ameninţa 17.C:b5.
Cu intenlia de a r ăspu nd ~ la
17. a2:b3 3l ... ChS cu 32.Te5.
Superioritatea ma t erială a albului SI. .. Od6·eS
. nu s· a red us din cauza dubl ă r ii pio· 32. Jtgl-h2 Td8-e8
nilor, deoa rece el va putea ob ţ ine un 33. Tel·el
pion liber prin c2·c4.
b5-b4
o pregătire s ubtilă a urm ă toarei
17 .. . mul ă ri de atac.
18. Cc3-d5 CdS-IS
19. CdS:e7 + Od8:e7 33. . . RgS-18
34. Te3·e5!
Albul mai -are o uşoară slăbiciu ne
in centru, pe care o lichj.deazâ in Acum negrul nu poate juca 34 ... bc
cel e di n urmă prin ocupa rea şi înlă· 35.bc D:c3 din cauza 36.Tc2!
rirea punctului d4.
34. . . TeS-d8
20. TII-el TI8-d8 35. Cd4-f5
21. Ne3·d41 CfS:d4
22. Cf3:d4 Oc7-c5 Ameninţă 36.c4 T:e5 37.le urmat
23. Tal·dl de 38.e6.
Cu intentia de a juca c2·c3 numai 35. De5·b6
atunci cind negrul il va obliga la 36. Dl3-gS Cf6-ttS
acea s t ă mutare prin dublarea turnu· S7. Dg3.h4
rilor pe coloana "d".
Ameninţind mat in trei mulări
23. TdS-d5 (38.Te8+ etc.).
24. h2-h3 TaS-d8
25. c2-e3 37. • . Td5:eS
·I4
C"O'--_ _ _CA::LEH 1N - CEL MAI SUr-' ŞAHI$T AL RUSIE I (1914-1920)

cit s5 propună scllimbul (IameloT Dacă acum 21.Td3, atunci 21. .. 018.
pr in I I.De2, deşi şi În acest caz ne· cu puternica ameninţare 22 ... T:d41
grul ar .I,î.. avut posibilitatea să atace urmai de Oa3 +, 0:a2 +. Oal + şi
cenl rul priot c7-c5, ceea ce i-ar fi O:h l. In leg ă tu r ă cu aceste dificul-
dat un joc ceva mai bun. Mutarea lăţi albu l este nevoit să-şi slăbe a s.:ă.
din partidă, ca şi II. RfI esle s labă poziţi a in centru.
din cauza pozitiei precare a regelui
alb. Neg rul preia imediat initiativa 2!. Cg2-e3 IJh6-18
şi o păslreazii ptnă la sfîrşit.
22. c4-cS

11. • Impiedică păt r under ea damei ne-


De4-g6
gre, dar nu pentru mult timp.
o posibilitate unică dar pe de-
pli n salisUcăloare pentru pararea ::1 - 22 . c 6:cS
meninţărîi 12.Ch 4. 23. d4 -d5 c5-c4!
12. CjJ-h4 Dg6-h6 + Acum nu se poate 24.0:c4 di n cau-
13. 12-14 e bS-c6! za 24 ... Da3+-
I\meninf5 14... 0- 0- 0 urmat de 24. Ce3:c4 Of8-b4 +
e6-e5, ceea ce obligă regele alb la o 25. R.b2-a I Ob4-c3+
nouă retragere. 26. Cc4-b2 Td8· d6!
14. Ddl-.!2 0- 0- 0 Mult mai tar e decit cîştiga r ea
15. Rd2-cl ReS-b8 un ui pion prin 26... Td:d5 deoa rece
Cu amenin jarea [6... e5 ceea ce ime- acum albu l. chiar dacă joacă 27. Td3.
diat era dezavantajos din cauza 16.d5 nu ~oate tmpiedica dublarea turnu-
ef 17.Dg4+ rilor negre pe coloana "a".

16. Rcl -b2 Cc6-a5 ! 27. Oe2-c4

Schimbu l nebuni lor de cimpuri albe


,este necesa r pe ntru a aduce lurnul
dB prin d5 pe flancul damei, in ve-
d erea alacului.
17. Ng2: b7 Ca5:b7
18. Ta l-dl Td8-d5
19. c3-(4
Tn legătură cu Td3, acesta era cel
mai bu n procedeu de apărare, insă
a lbul a jucal inexact la muta rea ur-
m ătoare.

19. . . Td5-aS
20. Ch4-g2
Albul ar fi trebuit să joace ime-
di a! 20.Td3, pentru ca d u pă 20 ... Td8 27 . . . Td6-a6!
. 2 1.ThdJ OIB! să se p oată apă r a CII
muta rea Tb3. Acum negrul nu-i mai Negrul cîştigă dama şi doi pio ni
lasă t imp pentru ace a stă manevr.'\. pe nt ru două turnuri, ceea ce duce
la u n final evident mai bun da t orită
20. .. Th8-d8! pozitiei deschise a rege lui a lb.
14) ALt:HIN _ CEL MA! BUN $AH I ST AL RUSIEI il!lI ~ - l !Y.!O)

29. 34-a3 ! Nclogic ar fi lost 5.. ed, deoarece


clupâ 6. O-O albul ar li obt :nut un
Pionul . liber pe care negrul il ob- atac puternic.
line datorilă acestui s acrificiu pro-
vizo r iu decide pa rtida in cîteva mu- 6. O-O d7-d6
tă ri.
Mutarea cea mai utilizat ă , da r nu
30. Tal:a3 Ta8;a3 şi cea mai bună. J ucind 6 ... C16, cu
31. b2:33 tJ3-b2 atac asupra pio nulu i e4,. lleg(U1 ar
32. Oh5-dl fi putut cîştiga un timp pretios de-
oarece albul ar li treb uit să pia rd ă
Albu l incepe retragere:; ~enerală
o mutare pentru apă r area pionului.
ins3 acum e prea tirziu 1
7. a2-a4 a7-a6
32 . ... Tl7-f8 ! 6. Nc1-e3
33. TiS-IlS Tf8-a8
34. Nd3·b l T38:33 [nlr·o pa rtid ă G un~berg-Alehin
35. NtS-fC l Ta3-al (Petersburg. 1914) albu l a continuat
36. Tg3-c3 Nd7· a4 ! ai CI cu 8 a5. Însă după 8 ... C:a5 ~.
T:a5 N:a5 10. 034 + 115 ! L 0:35
Manevra fina lii; nebunul ocupă bc nu a oblinu t compensalie pentru
cimpul b5 Iără să piardă timp. sacrificiul de calitate.
37. Odl-d3 6. ... .Nc8-g4
Dacă 37. Oei, atunci 37... Nb3. Aces t nebun este necesar pentru a -
părar ea pionului b7. De aceea ar
37. ".. l'\Ia<!·b5
3S. Dd3-d1 OM-a61 li fost mai bine ~a li jucal mal
intri 8... C16.
Albul are apărare impotriva
nu
9. d4-c:l.5 Cc6-b6
ameninţări! 39 ... T:b l I 40. D:bl Da I.
De exemplu; 39. Tb3 Da4! !iau 39. Cu ~ ntentia de a apăra pionul prin
Tc2 Na4, sau 39. Te3 Na4 urmat de
40... Nc2 şi negrul ciŞtigă . mularea Cd7 (după 10. N:b6 cb II.
OQa).
Albul cedează ,
10. a4-a5 !
Nr. 44. PARTIDA ITALIANA Mai slab ar li fosl 10. N:b6 cb.
ALE HIN TARRASCH deoarece în aces t caz neg rul ar fi ob·
Turneul de fa Mannheim, 1914 linut pe coloana deschisă "c". -contra·
şanse care compensează s l ăbiciu nea

1. t2-e" e7-e5 pio nilor să i pe flancul dameL Mula-


2. Ca-I-13 Cb8-c6 re a din partidă îl obligă pe negru
a. NII-c" Nf8-c5 fi e să retragă nebunu! la a7. ceea
4. d-c3 Dd8-e7 ce ar fi 'dus după II. N:a7 T:a7 la o
pozitie sl abă a turnului, !ie si des-
Această apărare veche e mai bună c hidă pentru alb coloana ,.r~ . ce-
decît reputatia de care se bucură, dindu -i iniţiativa pe ambele flancuri.
în să cere din partea negru lui un joc
excepţional de preci s În deschidere. 10. Nb6:e3
I I. f2:e3 Cg8-16
5. d2-d4 NcS-b6 12. Cb l -d2
154 ALEHIN _ CEL MAI BUN $AliiST AL RUSIE ! (l91~-192Of

di n cauza 7.N :i7+ R. ~f 7 8.Cg5+ RgS


9.Ce6 DeS IO.C: c7 şi Il. C:38 cu a·
van t aj pentru alb) 7.C:eS de B. D:d8+
N:d8 9. Ng5 ş i apoi 10. 0-0--0, o·
cupind s ingura linie deschisă, tu o
d ezvoltare mai b un ă.
Mai corect este insii sacr ifici ul
imediat al nebunului: 6.N:f7+ R:f7
7.Cg5+ Rg8 B.Ce6 De8 9.(;c7 Dg6
10. C:a8 D:g21 J l.TfJ edJ 12.D:d4 Ce5
şi negru l a re un a lac c îşti gător.
6. ,.. O- O
7. d4:eS
Ac um acest schi mb nu face deci!
53 eli bereze jocul negru lui. Mai bine
23. TI1 :I7 + 1 era 7. ' De2 c6 8. a4 1 cu ava ntaj pen·
Iru al b.
A ce a s tă combinatie f rumoasă lor- 7. , . d6 :e5
1 eaz ă malul in citeva mută ri. 8. Ne:I-g5 c7-c6
23. 0.0 T18:17 9. a2-a4
24. Nd3:1l6+ ' Rh7: g6 O mulare esen\ iaU i n aceas tă va·
25. Dd2-d 3 + R g6-IlS r ian U . deoa rece este necesa r să se
26. Nb2-c l + Negrul ced e a ~ ă . Impied ice contra atacul posi bil prin'
Dacă 26 ... Tf4, atunci 27.D15 ma l.
b7· b5.
iar dadi 26 ... Ri6, atunci 27.DI5+. 9... Dd8-c:7
10. Dd l-e2 Cd7-c5
Nr. 49. AP,\J~AREA PH ILll)()R Si tua lia negru lui e d e preferat d e·
EVENSON AL E HI N oa rece el poa te pune s t ăpîn i re pj:.-
cimpur ile d4 şi (4 fă r ă să p erm i tă
Partidă dem ollstrativ rJ.
1(ieu. / 9/ 6
adversa rulu i n eun con tra joc pe flan ·
cui regel ui s au in centru.
1. e2-e4 e7-e5 11. e I3-e1
2. Ci I-f3 d7-d6
3. dr-d4 Cg8- f6 Albul trece in apă r a r e f ă ră să fie
obliga !. Jutind I LTad l şi dublind
A ce a s tă mulare este con si de ra lă apoi turnurile pe co loana "d ", albul
mai Iare deci t 3...Cbdl. ar fi ega lat proba bi l jocul. In gene·
raI. aducerea unui cal pe prima ori·
4. Cb l -e3 Cb8-d7 zontal ă, unde aces ta intrerupe legă·
5. NfI -c4 N18-e7 t ura d intre turnuri esle admi sib i l ă
numai In cazu ri exceplio nale.
o mulare ob i şnuit ă. Ma i prudent
este insa 5... h6. 11. Cc5-e6
12. N!l5-e3 Ce6-d4!
6. 0-0 13. De2-dl
I n locul acestei mu Uri albul ş i -ar Sau 13.N:d4 ed 14.Cdl Nd6 J5.g3
fi putut asigura un mic av antaj In Nh3 16.Cg2 Tae8 tU avantaj pentru
final prin 6.de l C:e51 (nu I n să 6 ...d e negru.
.58 ALEH IN _ CE I. MAI BUN ŞAH I ST AL RUS I EI 1191 4-19'(0)

N•. 51. DESCHIDERE" PI ONU l UI 22• . . b7·bS


DAME I 23. a2·a4 bS:a4
ALE HIN KA UFMA N 24. Cd4-e6 I
Parlidd dem onsfra titJd, Aceast a es te poa nta ma nevrelor pre-
Odesa, /919 cede nte. In cllzu l conl imrllrii liniştite
24... 0 117 ( Ş i mIIi s ln!J este 2.t... N:e6
1. d2·d4 d7·d5
2. Crl.13 25, N:e6+ cu schi mb de tu rnuri ş i
c7-[5
3. d4:c5 D:d5) 25.T:b8 ":1>8 26.T:I>8+ D:b8
cgS-f6
27. D:dS Cd6 28.Dc6 IIvanflljul al bulllÎ
"Lo 3... e6 albul poale: jllCtI 4.e4. Ilr fi fos l e\·iden!. De Il~ell negr ul
CIIU!J .salvarea in complicatii risca le.
4. c2-c4 e7-e6
5. c4:d5 e6: d5 24 .... Tb8:b4
6. Nc l -d eb8-aS 2S. Cc6:c7 Tb4:b3
7. g2-i3 N18:c5 26. Ce7:e8 Tb3:b2
8. Nt3:c5 Ca6:c5 27. Odl·cl
9. Nil-iZ O-O
10. O- O Nc8- f5 J\r li fost posibil 27.o :a4 Ţ!J! +-
28.Nf l l (ollf n il 28. Rg2 Tb2+ 29.Rf3?
Pen tru npărare a pionului ccnlral izo- Nh5+ ~i mal 10 mulorclt următoare)
la t IIr II Iasi mni firesc IO... Ne6. 28 ...Cd2 29. Rg2 C.f l 30.002. insi.! mu-
br\!11 din pllrtida ,~ s le mu lt mII ; ene r -
{I. e bl -c3 T18-e8 gică.
12. Cf3-d4 NI5-IlS
13. Nr2.h31 27. a4·a3
28. Oel-c8 Tb2-b l+
Scopul direct al acestei mu Uri este 29. Nh3-fl g7-g6
de a lua turnului cîmpul es.
dor in 30. CeS: 16 ++
31. Cf6:e4
Rg8-g7
il'Hr~ de uceasla, Il('bunul ocupă la
h3 o pozitie e x~ !e nU.
Alhu! are in ...edue variunlele in-
13. .~ . Cc5-e4 teresante care ur me ază. Mu lt mai silO·
14. Tai-ci Cc4:[3 plu a r fi fosl i nsII 3 1, Cd 7 1 NgS"
15. Tel:c3 C16-o4 32.018+ RhS 33.<;:16 ş i a lhu l cîş t ig;o
16. Te3-b3 TaS-bS cu 1ltî1 mai mul t cu cît Ju mu tarea din
17. 12-14 pa r tid li negrul ar fi pulu t rlispund e
PrO\'o~că o cu 3L.de t 32.0c'3+ Rg-B 33.0:a3 NC4
nouă slAbire II poziţiei
neg-mlui, cu şans.e de r emiză.

t7.... 17-16 31. .'. a3-a2


16. Tb3·bS Ng6·17 32. Oc8·(3+ Rg7-~6
19. Tfl-fl a7-a6 E\'ide nl. singura mulare deoarece
20. Tb5-b4 Dd,j-aS retra gerea regelui pe li nia a opta
Ceva mai bi ne 'era , di rect 20.. De7. pierde imediat d in ca uza 33. Oa3+.
sau 33, Cf6+.
21. Tf3-b3 Da5-e7
22. e2-eJ 33. Cc4-d6
In mod curios. 33.Cg5 d uce chi01r
o mulare pregătitoare pentru com- la pierdere. dupa 33 ... Ng8. Acum la
hin ul;!! care mmeaz;'!. Pentru III) este Ilcelistă llIulare urmeazll 34.Cf5+. iar
importnn t sll preîn tî mpine :,ah II cu la 33 ... Ne6 urm eazil 34. F5 şi albut
dalila pe diagonal a gt ·1l7. CÎştig:! in ambele cazuri.
PARTIDA Nr. 52. ALEHIN - I SAKOV 159

33. ". a2-a l D 4. Cbl:c3!


M. Cd6:17+ Rh6-h5
Sacrifîclnd un si ni;ur pion, albul ca·
pătă un atQc 101 atit de puternic ca
ş i ing ambi tul nordic care, intre a llele
fie spus. este complet desconsider at în
urma descoperirii lui Schluhler: 4.
Nc4 cb 5. N:b 2 d5! 6. N:d5 Cf6 J
4.•. Nfa-b4
,Intr·o par tid ă Alehin·verlinski, 'îu-
ca til la Odesa în 191a a \lrmn!:
4 ...0;:6 5.Nc4 d6 6.C13 Cf6 1JDbj Od7
g,Cg5 Ce5 (,Ma i bine 8...Cd8) 9.Nb5
c6 ·10.14 I cb 11.fe de 12.Ne3 1 Nd6
13.C:b5 O-O 1-t.Td 1 Ce8 15.0-0 De1
16.C:d6 C:d6 17.Da31 Td 8 18.C:17 Ng4
19.T:d6 Te8 2O.:'IIg5 Dc7 I2I.rDb3 Ne2
22.C:e5+ Rh8 23.Tcl T18! (O rnulure
35. RIlH!'2 r inteligentă care ap roape că salvează
pa rti da) 24.Dd I 11 (Singu rul răsp un s)
O idee fo.1rle frUlţlOasă, a căre i 24... 035 25.0:c2 0:e5 26.Td5 şi ne-
cheie este În mutarea următoare. Al bul grul cede aza.
amenintă Ne2 mat.
5. Nfl-c4 d7-d6
35 .. Tb I:i 1
O!VII nl!li bine ar fi fost 35 ... Tb2+
Negrul nu are motive să se teamă
36.Rg] Tb l du pă care albul nr fi tre- de mutarea 6. N:f7+. deoarece dupa
buit să intre într-un fin al cîştiga t 6... R:f1 1. Ob3 + Ne6 8. D:b4 Cc6!
9.D: b7 Cd4 el obtine lin alnc IOMle
pri n 31.0:al T:<l1 38.Rg2.
puternic.
~. Rg2-h3! J
6. Cgl-f3 Nb4:c3+
Acum neg-nil nu poa le par~ m:ltul. 7. b2:c3 Cb8-ca
36.... g6-g5 8. O- O Ci8-f6
37. g3-g4+ Rh5-g6 9. Nc l-a3
38. CI7-e5+
Mai În spirilul deschiderii ar fi ,fost
şi mat În cel mult cinci mutări.
inu:dillt 9.e5 ş i d acă 9 ...de, atmwi
(C<)I11entarfl de Alehln din ~V15t3 .. C~lrţ
10. Ob3 cu alac puternic pentru alb.
O armatl nou'" Nr. 2 dIn ro.IV.I920i. După mulareA din parti d ă negrlll
Ar fi pullit obtine un joc satislăcător
Nr. 52. GAM81'tlJ,L. CENTR,'L prin 9 ... Ng4 IO.Dbl Ca5! I \.N;f7+
ALEHIN ISAKO V RIS 12.0u4 N:f3 13.gf R:f7 14.D:lIS
CampiOnafl/( Moscot/ei, 1919 r e8.
1. d-e4 e7-e5 9. ". '0- 0
2. d2-d4 e5:d4 10. e4-e5 Cf6-g4
3. c2-c3 d4:c3
După 10... cea Il. h3! NI5 12.
Neu cc.~p tarea
g;lm biiului cu 3...d5 Tel negrul ar fi avui o situatie
sau 3 ... De7 este, după pilrerea mea, precar ă. d eoarece turnul F8 şi calul
mai 1'"nă. e8 nu iau parte la joc. De aceea 1'1
ALEHIN _ CEL MA I BUN Ş AHIST AL RUSIEI (l 9.4-L!l2O)
160

preferA d dea inapoi pionul, pentru Sau 16... Ch6 17.g4.


a putea incheia dezvoltarea.
17. Dd5-d2!
11 . cS:d6 c7:d6 18. 22-g4
12. Na3:d6 TIS-ea Reciş ligll fortll! piesa $Ilcrificu ttt.
13. TII-el I
18...
p reg!lle~le SAcrificiul nebunului <:4.
Negru l nil poate jLle:! 13 ...T:e l+ SillguTII POSibilitate. Ducă 18. ..CI7
14 .D:<: 1 D:dG din cnuza 15.Dc8+ OIB (fl8l albu l CÎştigâ printr·o varinnU
16. N:f7+ de problemă : 19.014+ Rg(i 2O.Ne7 I I
D:e7 2 I.T:eG+ CII mat.
13... Nc8-f5
19. 24-gS+
Mai bine ar fi fost ins.l 13...T:e l +
14.0 :e l NI5 lS.Tdl DeS 16.Cd4 1 ~i Fonrle IIlre era de Dsemenell 19.0 :h6
negrul d eşi tire o pozitie CC\"1l mal O:dG 2Q.g5+ RI71 21.0:h7+ RI8
slobll, Of li evitn! loluşi o pierdere 22.0:g6 eu a lac ciŞ l igiUor. După mu·
imediatA. tarea di n parlidă r egele negru scapi
tcmpornr de pericol.
19. • . R,16-17
20. g5: h6 Od8-f6
21. CfH!'5+ RfN!'8
22. 12-14 Ta8-d!l
23. Tal-dl NeG-col
Negrul inlenlioneazll sA va lorifice le-
garea nebunului Illb penlru a pU;le
sldpînire pe coloana "e", Imil r aspun-
sul alhului nimiceş te accas!1'i ultimă
spernntil.
24. Nd6·e7!
A l'eetlşi mulare ca in va rIa ni! din
comenlar iul de la mutarea II 18·a II
negru lui, ins:'! avind cu lolul /II I scop.
14. Nc4 :f7 + I
24 ... Td8:d2
O combinaţie frumoasă. Scopul ei
este de n nu da calului g4 posibilita. • Fortat. Dacă 24 ... 0:t1, a lund 2S.T:e7
tell de o rc\'cni 1:1 16; acest cimp vu ş i albul CÎş tigă.

fi ocupat forlllt de regele negru. 25. Ne7:f6 - Te8 :el +


26. Tdl :e l Nc4-f7
14 •. RiS:'7 27. CI!'S-e4!
15. OdI-d5+ R17-16
Crşti g ă cel pulin plonul "h" şi ere-
Negrul n_are incotro. Dacă tS ... NeG. cazi tn acelaş i timp o relea de mat.
atu nci 16.Cg5+, iaf d Bdi IS... Rg6, tI-
lu nci 16.T:e8 după care urme o%d 27. • . Td2:a2
17.Ch4+ şi olbul clşligll. 28. N16·1l7 N17·h3
29. Ce4-16+ RgS-f7
16. h2-h3 N15~6 30. C16:h7 Negrul cetlează.
166 ALEHIN PE D~m.1 UL SPRE TITLUL DE CAMPION MONDIAL (l9'lI-I927)

23. Nc4-d5! jucată imediat, n-ar fi lost atit de


Iare din cauza răspunsului 33... Re6.
S ' nl!urul miiloc de a J:Ilenline a·
vanlajul. Luarea pionului e5 ar fi 33. .. e5-e4
dus numai la remiză. de exemplu:
23. T:eS T:II 24. lUI T:f3+ 25. P rea tirziu I
NI2 Nh4 26. T:hS T:f2+ 27. Rgl T f4.
34. b5-b6 !
23 .... Tdl :11
24. Ri2:11 Nh5:f3 Decisiv, deoarece la 34 ... N:h2 ur-
mează 35. 'c5 RcS 36. Re6 cb 37.T:g7f
25. Nd5:f3 118:13+
26. Rfl-c2 T13-18 34. ... Tb8-IS
27. Re2-d3! 35. c4-c5 Tf8-f5 +
36. Rd5-c4 Neg~ul cedează .
Prima mulare a pla.nului strde/Zic
c~re duce la dştil!. Albu l nu ia pio-
nul e5 care limitează mobilitalea ne- N,. 56. APARAREA INDIANA VECHE
bunului ne/Zru, ci il blochează, după ALEHIN
care inaintarea pioni1or de pe flancul SAM ISC II
damei decide partida in favoarea sa. Partida demonslratîua,
Berlin, /921
27....
J. c2-c4 e7-e5
Dacă nellrul şi-a r fi dai seama b.
timp de intentiile advers.arului şi de Aceaslă mula r e convine doar albulul
primejdia la care Se expune, el ar fi care vrea să joace sicillana cu un
tiaI. probabil, imediat p'onul care-! tempo in plus. In locul ei ntgrul are
slinjeneşle jucind 27... e4+1 cu oue· citeva răspunsuri bune: I...CI6. l...e6,
c~ ri şanSe de remiză. 1...0 şi l...f5: iar a-părarea olandeza
devine şi mai accepI3!>îl;{ deoarece
28. Rd3-e4! T18-b8
albul a (ilcut deja mutarea c2·c<l.
După această muLare fără scop, 2. Cbl-c3 CIl8-'6
pozii,ia neli!rului devine fără sperantă .
Dar chiar şi Cea mai bună mutare Posibilă este şi mutarea 2 .. Cc6, cu
s-a r fi dovedit la urma urmelor insu- dezvoltarea calului g8 la e7, iar a
ficientă. de exemplu: 28 .. .Tf I 29. RdS nebunulu i 18 la g7. Este drept că . Ia
(Nu merlle 29. T-t7 Tel cu amonin· această · mutare albul nu e:<!e de loc
laTea T:e3) 29.. . Rf7 30. Ta7. obligat să răspundă I;U 3.g3. După
29. b2-b4 RgS-17 cît se pare, 3. ([3 şi 4. d4 sIni de
30, b4-b5 preferat.
3. g2-g3 g7-g6
l:la :ntarea pionilor esle imparabilă.
4. NfI-g2 N18-g7
30 .... Rf7-e6 5. Cgl-f3 d7-d6
31. c3-e4 Re6-d7 6. d2-d4 e5:d4
32. la5-a7 Ne7-d6 Era mai bună menţinerea pionu lui
In speranta inutilă de a sacrifica la c5 prin 6 ... Cbd7 păstrînd astfe l po-
nebunul pentru doi ploni, d-tcă albul sihiHtalea de a-I sehimb3 inlr·un mo-
:oacă 33. cS . ment mai potrivit.
.' 7. Cf3:d4 O-O
33. Re4-dS!
8. O-O Cb8-d7
Preli!ăleş!e mutarea următoare care, 9. b2-b3 !
172 ALEH IN PE DRUMUL SPRE TITL UL DE CAMPION MONDIAL (19'.21-19'.27)

tul damei este o piesă pre~ pre\loa să Greşit


este . 13...C:e4 alt! ~cum, cii
pentru apă~are, pentru a t,) schimba şi la mutarea următoare, di n cauza
de ,Ia inceput 'Şi, mai mult decîl alU, De3, cfşliglnd a <fjglJrli.
cu pierdere de tempo. 14. Nb3-c2 TI ~ d S
5. Odl:d2 o-o 15. l al-di
6. eb l-c3 d7-d5 Am e ninţă l6.C:c6.
7. e2-e3 Cb8-d7 15 •.. Nc8·g4
B. NII -d3 tJ-c6 16. 12-13 CcS-e6
9. O-O 17. Dd2-f2 Ce6:d4
18. Tdl:d4 - Ng4-e6
Aceasta permite negru lui să·şi uşu­
reze situa li a printr-o manevră inge-
nioasă . Alb ul ar li putut să o pretn-
tîmpine cu 9. Td 1 I după care poziţia
negrului ar fi ·losl ,foa rte prccuă.
-
19. TfI-dl

NegrlJ[ a· fost nevoii să cedeze sin-


gura. co l oană deschisă, pentru a-şi
dezvol ta nebunul damei. In afară de-
9.... dS:c4 aceasta, datorită mobilit ătii .Ior, pionU
10. Nd3:c4 e6-e5 ! cent rali ai albului vor putea atac", CI)
succes piesele uşoare ale a:lversaru-
Foloseşte poziţia slaM a damei al-
lui.
be: dacli 11. de atu nci 11. .. C:e5·[ şi Faimoasa superioritate de pioni a
negrul egalează uşor jocul. negrului pe aripa damc:i nu mai joaca
tI. Nc4-b3! aici nici un rol, deoarece inaintarea
pioni!or porovoacă crearea de noi slă­
Prin aceaslă muta re, care preînlim- biciuni pe care adversarlJl le specu-
pină llosibilitatea c1şt i gării unui tem- ~ază In favoarea sa. Partida este e-
po cU 0>6, alb ul impiedică tn mod fect iv decid.
indireCt mutarea 11...61 (Oeoarec ~ 19 _ . _
după ,12,Cg5 urmat de Nc2 ar fi cişti­
b7-b6 .
gal un pion) şi păstrează IJn mic a- Nei'ul apără pionul a7, atacat in-
di recl de damă.
. ..
va ntaj.
Sacrificiul I1.N:f7+ ar li dus doar
la remiză d u pă l LT:f7 12.de Cg4 13. 20. h2-h3!
e6 T:f3! 14.ed N:d7 15.g1 C:h2! (Nu 'Pregăteşte inaintarea pionului nf~_
Insă 15... Dh4 di n cauza 16. Od6) 16.
R:h2 Oh4+ cu şah etern. Numai in
20, .• ,,,-,,
cazul con t inuării I1..J~:f7? 12.de Cg4 Această mutare nu aduce n~m ic, de-
13.Tad ll De7 14.e6+1 R:e6 15.lNH oarece. nu obligă pe alb să sch~be
CgeS 16.C:eS C:e5 17.[41 albul ar li turn urile pe cimpul da. ~egru l ar fi
obtinul un atac puternic. trebuit mai bine (acum sau la mutarea
11 . . . Dds-e7 a 22·a) să ia mhuri împotri-va lna-
in Iării pioni1or ne" şi nf~, juctnd cea
Intr-o pa rtidă impotriva lui Johner şi apoi f7-f6 .
(Pistyan. 1922) Gronleld ? Incercat
1L.ed 12.D:d4 (Era de conskieraL şi 21. ld4-d2 Td8:d2
12.ed) 12...Db6 şi" a obtin~t In cele din 22. Df2:d2 c5-c4
ur mă remiza. 23. 13-14 g7'a6
După 'mutarea din partidă superiO-
23 ... Dc5+. alunei simplu 2-1.
.Dacă
ritatea albului devine evidentă . Dd4! şi
după schimbul damelor po-
12. ea.-e4! eS:d4 ziţia negru lui este Iă ~ă speranţă, cu
13. CI3:d4.. Cd7-c5 tot avantajul de pe f1an~1J1 :lanrej.
PARTIDA Nr. 60, A. STEINER_A LEHIN 175

Di n această caută negrul tre!>uie si 35. Nd4·e3 TdZ-e2


evite, pe ntru moment. să rletennine 36. Re4·d3 Te2-el I
pozijia nebunului său p'l!nlru a·i asi· 37, Ne3'd4 Tel-e l
g ura posibilitatea de a acliona, In caz.
de nevoie, atit pe fla ncul damei cIt şi Ar fi premalUI 37.., ~5 din cauza
pe flancul regelui. Mutil r ile imo:diat 38.Ne3.
urmlitoare sint dictate !ocm.1i de a· 38. Nd4 -e3 Tc l -dl +
ceste considerent e. 39. Rd3-e4 Tdl·e l
40, Re4-d3 eii·e;J
21... a7-a5!
22. Tc6-c4 (l7-h5 In sfl rşit I
23. 1 c4-h4 NM -c3!
I d l-d5 4 1. N e~HZ Te l -fi
24. Ti7-i 5
25. 12-14 17-16! 4Z. NI2-e3 Rtl7· e6
43. Rd 3·e4 TII · hl
Negrul tşi păstrează deBllIti ... supe- 44. Nea· IZ Thl-h2
r ioritatea materi ală, pe care o poate 45. NIZ-e3 ThZ-h4+
realiza acum dato rita următoarelor 46. Rc4-d3 Nd6-h4!
schimburi.
Asigură regelui impor t antu l cimp
26. Ti 5:h5 Th!j:h5 '5.
27. Th4 :h5 16:e.'l
47. Ta5-a7
28. 14 :e5 Nc3:e5
29. Th5-h7 Sau 47.Ta4 Rd5 48.a3 eol + 49. RcZ
Nd6,
Juci nd 29.h4 a~bu l ar fi păstrat
oareca r i şanse de remiză. Acum însă 47". ci·cli
negrul forţează schimbul dces tu l pion
primejdios.
48. a2·a3 c5·c ' +
49. Rd 3-e2 N b1-d6
50. Ta7-aB
29... Td5-bS!
30, Re2-13 Tb5-b2 Cu scopu l ca d u pă Rd5 să lege n e·
3 1. Th7-h5 bu nul negru pr in TdB.
For jat, deoa rece după 3\.ht T :a2 50... Th4-h2+
pianu l libe r a5 ar fj fost lot atit de 51. Re2-dl Th2- h31
per iculos ta ş i pio nul "h". 52. Rdl -dZ Rc6·d5
53. Ta8-d8 ( 4-c3+ !
3 1. ,.. Ne5: h2
32. Th5:15 Nh2·d 6 Lovilu r a decisivă,

F inalu l, deşi clştigat pentru negru, 54, Rd 2·c2


prezinU lot uş i unele difku[U li teh·
nice, La 54.Rd3 neg ru l a pregătil u rm ă·
to rul linal frumos: 54".c2 55. Tc8 Ne7!
33, R13-e4 Rc8-d7 56. 1 :(2 Ng5 57, Te2 e.t + 58, RdZ
34 , Ne3-d4 T:e3 59.T:e3 Rd4 ,
Imp iedică tempora r rn uta~ea e6.e.),
54". Rd 5-e4!
pe care negrul o p regăIe'f le :teum prin
55. Td8: d6 Th'\:e3 +
manevra următoa re a lurnul!lÎ. Te3-q3
56, Re2·f2
34 ... Tb2-d2 ! 57. Td6-c6 Td3-d2 +
58, Rf2 -el Re4-d3
P areată manev r a Re4·d3·c4. 59. Tc6-d6+ Rd3-c2
178 ALEH IN PE DRUMUL ~PRE T ITLU;' DE CAMPION MONDIAL (1921-1927)

16. Nc8-e6 Acum aJbului nu-j mai rămîne ni-


17. Nc l -b2 mic mai bun deell »ă oferI.' schimbul
damelor. deoare-ce daci 24.Te3, nes:t ru]
O mic.; cursă. Dacă 17 .. N:d5 18. răspunzind 24 ... DI6 ar fi cişlillal limp
ed D:dS, atunci t9.N:fS D:d t 20.Ne6+
penlru ocuparea colOLnei "d~, obti·
şiLlbul redşliJză pionul CU joc rOMte nind .avanlaj decisiv.
bun.
Finalul r ez ultal eslI.' caraclerizat
17• • e5-e4 prin existenta unei majoriUli de pioni
18. Cd5:c7 a albului pe fl.ancul d~mei, tn să aces t
Dacă imediat 18.Nft, alumci 18 ... aval:Jl ai nu are in cazul de fală n' ci
NeSI cu .avantaj pozitional evident. o însemnăt ate.
[n s:tenera[ una din .cele mai răs·
18. Of7:c7
plnd ile prejudcdli ale teo r iei mo(,ler-
19. Nd3-fI Cc6-e5! ne esle păre rea că o Hemenea ma-
20. Nb2:eS
jorihle !le pionl r eprezintă un avan'
Rel ativ cel mal bine, deoarece la laj prin sine tnsăşi - indi-
20.cS ar fi urmaI 20 .. <4!4, provociiHI lerent de pozitia picttilor ~i il pic-
c slăbire periculoasă a flsncului rc - selor. \
s:telui alb. 1-11 partida de Iată nee:rul are com-
pensatii evidente: libertatea de actiu-
20 . . . Oc7: e5 ne sensibil mf-Î mare a ree:elui 1n
21. Ddl -c2 laS-dS comparatie cu relZele alb stineh(,l'it
22. Tal -dl Td8: dl! de prop ri ii săI pioni. şi pozitia do·
Datorită a.cestui schimb neaştepta t. minanlă a turnului nelZru pe slns:tura
care cedează tempo rar adversarului coloană deschisă. Acesle av,anlaje
singu ra co l oană deschisă, negrul ob- Ir€'buie s.'l asÎlZu re victoria ncg-rului.
tine fie înaintarea pionului f5·14 care
li oferă perspective rle alac la res:te 24. Ddl -e l [k3;cl
şi in l esneşte obtinerea unui pion liber 25. Te l:cl T18-d8
pe coloana "e~. IiI.' schimbul dame- 26. g2-~3
lor. car e li asigură un linal m.. i bun.
Albul caulă să schimbe nebunii, de-
23. Oc2:d l
oarece fine-luI de turn uri fi asis:tură
Dac.'i 23.T:d 1, alunci 23 .. .f41 rtmizil.
26. . Rf,!8-17
27. 1.'4-(5 Rf7-16
28. Nfl-c4 Ne6-ca!
29. a3-a4 ~7-f,!5
30. b4-b5 15-14
31. Rgl-fl

Cu intentia ca după 32. ReI să


joace Td 1. Nejz rul Insli părăseşte in-
t entionat coloana "d~, izbu tind să o-
cupe cu turnul linia a doua, asis:tu-
rÎn!lu-şi prin acefSla o fnain ta re vie-
lor'oas1l a pioni lor.
3 1. TdS-d2!
32. RfI -e l Td2-b2
33. 1:3:14 . g5:14
23. De5-c3! 34. Nc4~2
180 AlEHIN PE DRUMUL SPRE:: TITLUL DE CAMP[ON MONDIAL ([ 9'2 [- 1927)

Mai prudent ar fi fost ~ntri 12... 15. 13. . . b6-b5


du p3 care ne2Tu] nu mai Iare de ce 14. d-e3 Nc8-d7
s5 se flellni$le .. scli dm cauza a menin- 15. Nfl-d3 TaB-c8
U rii de mat la rt7. dar $i in acest
caz jocul albului ar il fost preferabil. . Ne2"rul k.m~ndu· s e de un alac ime-
dlal al a llluiul pe flancul re"elui (Cu
13. Ng5-f6! C2"5 sa u ceS urmat de 013) se decide-
s ă conlraat.&ce pe flancul damei (Oas,
Nb4). In c az ul un ei l.Slfel de de s fă ­
şur ă ri a even iment elor, mul area pre-
" ălitoa re TeS ar fi fost utilă. Dar
a lbul nu este obliea! de loc sa >ac-
tio neze imed iat pe flancul re2"elui de-
oa rec.e . d eoc.a mda!ă t.dv er sarul nu·l a-
meninţă cu nimic. De aceea ar ii
fosl mai bine să fi iucal 15 .. .Ca5, ur-
ma t de 16 ...Cc4.
16. a2·a4 !
Acum albul preia iniţiativa pe
F13ncul d ame i, oblirtlndu - şi adversa'
rul să -I blocheze. Rezultatul eS~e a ·
duc erea calului de la c3. fără pier-
dere de timp, înlr-o pozî.tie domi-
o pozilie neobişnuită după 13 mu- nantă.
Ilhi In rtambitul damei L Din primele 18 . . . b5-b4
13 mutări albul a fă.eul Irei mutări cu 17. Cc3-ei Dd8-b6'
pionul .. c~, ·trei mulări cu pionul "h~ 18. Ce2-cll
si patru mutări cu nebunul. după care
a obtinut dtcă 11U o pozitie cI~4ijj!aU.. Impiedkă mutarea 18 .. b3.
in orke ca·z apropiat3 de aceasta _
18 . . . Tc8-c1
1"n le jj! ă!ură cu deschiderea orijj!i· 19. CeH3 Cc6-a5
nală a acestei- partide \5' a vorbit mult
(Iespre tehnica .. hipermodern3 u • des- Prea lîrziul
pre şcoala .,II1 eoromantică" elc. T'n rea - 20. Cb3-.c5!
litate lolul esle mull mai simplu. In
deschid ere nejj!rul a făcui 61eva mu- [n fe lul ~cesta albul işi transforma
tări artificiale (3... a6, 5... Ce7, 6 ...
avantajul pozitiona! intr·unul mate-
rial. Nertrul nu poate lua calul. de
Cg6) care, dacă adverSlai"ul le-ar fi exemplu: 20 ... N:c5 21. de 0:c5 22_
neglijat (iucTnd de exemplu, 7.1'3 In Nd4 Dc6 23.Ce5 Db7 24 . C~4 cu ciş ~ i ­
loc de 7.Ne3 sau 9·rt3 in toc de 9.h4) ~ar ea c.atitătii . Dacă 2O ... NcS. oatunci
t.r fi dat neJrrului un joc bun. AsHel 2J.Ce5 CU va r iante asemănă toare.
că eu, fără să am vreo idee preconce-
pulă, .ci supunlndu·mă doar necesi' 20. ... Ca5-c4
U\ilor, am impins -ilionUI " h" pentru
Această mutHe ~u este mai bună
a-l Impiedka pe Illegru să oblin ă a -
vll1nla j i'n cenlm. In mod ob işn uit decIt celelalte. Ea Ia să ,adversarului
a lee-crea între dou.1i contînuări bune.
In să, ,această Ira tare superori]:!:inal ă a
Albul In să n-a ales-o pe cea mal Iare.
desch iderilor nu .corespunde nici tem-
peramentului şi nici siilullli meu de 21. Nd3:c4 d5:cf
joc. 22. C13-e5
184 AlEHIN PE DRUMUL SPRE TITLUL DE CAMPION MONDIAL (1921-1927)

Mai energic decit mutarea deien- DaCă ·negrul /lr fi juc.a.t a lte mută r I,
sivil IO.Db3. Sacrificînd un pion, al- albul ar li pulut obţine un alac pu-
bul capătă - datorit i pereChii de ternic jucînd 16.eSI
nebuni _.- o pOlitie promitătoare, ast-
fel că negrul. pentru a·şi termina dez- 16. Of4 :e5 TI ~-e8
voltarea. va trebui să (lea inapoI pio. 17. 0e5--d4
n ul. Dacă 17. Og3, atunci 17... T:e4 +·.
10... ai-a6 iar dacă 17.014, atunci 17... Ne5 ur-
mat de Cd7 şi Cc5, tn avantajul ne-
Alirel albul apiră piOllUI pr in TbJ, gru lul.
sau joacă 1J. Cd6+. 17. • . Dc6-g61
18. 12-13
11. CbS-d6 + Nf3:d6
1.2. Odl:d6 OJ.5:c3+ Albul aft. o pozitie foarte tlilicilă,
13. NtI-d2 OcJ-c6 deoa rece nu merge 18. 0--0 d in cau-
t4. Od6-f4 za 18 ... Nh3. Oaell 18. 14 negrul ar fi
evitat va rian te le periculoase care re-
Albul îşi supra apreciază şansele de zultă după 18... 0:g2 19. Tg1 Cc6
~tac. uiti nd că propriul săll reg~ nu 20. De3 D:h2 21. Nc3 ş i şi -a r fi asi-
-se a[]ă In sigura nt ă. E I ar li trebuit gura t avantaj ul prin 18 ... Cc6! 19.
-si se mulţumească cu rectştiRarea DI2 (sau 19. D:d7 D:g2 20. Tfi Tada)
pionului prin 14. DM aS 15. 0 :b7 19... NIS!
O-O! Mutarea din partidă permite ne-
grului să preia iniţiativa. 18. ..

14 •...
15. NII-d3
0-' Această mutare riscanta
vedere .este rezultatul unui
la prtma
calcul in-
delu ng at ş i mln llţ ios.
19. Thl-gl CblS-c61
20. Dd4-e3 Dg2:h2
21. Nd2-c3 i7"i6!
Nu fnsă 21..:.CeS din cauza 22.
T:g7+ 1 R:g7 23. Og5+ Rh8 (23 ...
RIS? 24. NM+I) 24.1-11 şi negr~l esle
nevoit să se mullu meas.::li cu remiza.
22. Tbl :b7 Ta8-d8!
Pregă tirea combinaţiei finale.
23. Nc3·f6
Nici cu alte. mulări alb ul n-ar fi
r euşi t săse salveze, din C:'UZ.:l po"ti-
!iei slabe a regelui său Si a pionulul
15... e6-eiil
i n plus al adversa r uJ~i. Mutarea pe
Prin acest sacrificiu ncqrul deschide care a ales·o permite rnsi negru lui
noi linii pentru piesele sale şi, 1010' să incheie partida energ:.c şi rap id.
sind faptul eli albul nu a făcut tncă 23 ... Cc6-eSI
rocada, tnlrepri nde Un atac dired a·
supra regelui _advers. Cu amenintarea 24 ... C:(.3+.
186 ALEHII'>' PE ORU.\\.UL SPRE TITLUL DE CAMPION MONDTAL (1921-19'27)

Inceputul acestei partide aminteşte, 15... Nf5 !6.Ne2 Cbd7 ar fi urmat


intr-o oarecare misură, de partitia im- 17.g4 Nc2 18.Tacl.
potriva lui Rubinstein (Nr. 63). Şi
acolo şi aici, albul a oblmolt avantaj 16. Nll:b5+ a6:bS
prin ·mutari repetate ale act!iloraşi piese 17. O-O Ta8-a4
(aci, '(I.in primele unsprezece mulări, Aceaslă incursiune nu aduce n imIC.
palru au fosl făcute cu dama iar trei E drept că este greu dt! J 3Jit muTări
cu calul). -Dar .posibiJitato!iI unor ase- b une pentru negru.
menea manevre Tn deschidere (trebuie
sol repet acest lucru încă otl>lta) este IS. b2-b4 • I>c7-d8
condilionată -exclusiv de muUrile gre- 19. a2-a31
şite ale adversarului, care au Irebui!
să fie combătute imediat. Pe de altă Albul nu are motive să ~e grăbeas·
parle, e limpede că rn cazul unei ·iez- că, deoarece adve rsarul nu are nici
voltări corecte a negru lui, asHel de un fel de resurse.
manevre neobişnuite l-ar ii :1us pe
alb la pler.dere. 19. ... Cb8-d 7
In consecinţă nu este vl)rha desp re 20. Tit-ei \tes-lS
21. dS-d6!
vreu n "sistem nou", ci numai de fo-
losirea ralională a gre.şellbr de des· Pregătirea sacrificiului Ilfln ă lor .
chidere ale adversarului. Dacă neErul răspunde 21. .. e6, atunci
Nu .pot \i ntelege de ee c.<isU o d~­ 22.01'3 Cb7 23,Oct3 Ta8 2.j.C~. cişU­
rinlă atit de 'iienbinte de li găsi intr-o g înd pentru început pioual "b".
partidă de şah ceva mai rJ.finat decit
poate să ofer.e. Sint de p.1.ere că a- 21. .. Cc5-e6
devărata irumusele pe care {) are şa­
hul este mai mult decît suficientă
pentru satisfacerea tuturor cerinţelor
imaginabile.
10. . DdS-c7
ti . De3-c3 '" 1h8-g8
12 . NcI-e3 b7-b6
13. Cb l -d2
o gre$l!aU ar fi fost J3.b4, deoa-
rece neR:rul salveaz:! piesa prin 13 ...
Ng7 14. Cd4 Oa7 1 Albul p r ef eră
să- şi termine dezvoltarea înainte d e a
începe acţiuni deci sive.
13 ... NfS-g7
14. Ne3-d4 Ng7:d4
15. Dc3:d4 22. Tel :e6!
As tfel al bul li scăpa t o.l e singura Cu ajutorul acestei eombinatii pre-
p iesă a acl vers arului care pulen s ~ - !
cis calculate, albul lnfringe ultima
nel inişlea scă. Pozit ia nesrului devine r ezistenţ ă. Calitatea s acr if icată es te
curind făr ă speranţe. recfş tigală peste citeva l :lulă r i. p:'i s·
tS. . . Nd7-b5 trTnd alacul de mal.
E greu de indicat un alt procedeu 22. . . i7:e6
de dezvoltare li flancului dame!. La 23. Cfa-IlS OdH8
PA~TlO,\ N•. 67, T~EYBAl_AlEH1N
18'

Sau 23... e5 24. Dd5 DeS 25. Ce6+ 5. Cb1-c3 "'If8-e7


~17 26. Cc7+ e6 27. DI3+. 6. O-O b7-bS
7. Na4-b3 di-d6
24. CaS:e6+ RI8-t7 8. a2-a4 Tad-bS
Dacă 2..j ... ~e8, atunci 2S.Cell Aceaslă mulare este. e\'!dent mai
slabă decît 8 ... b4. deoarece cedeaza
RI7-IS
albului coloana "a~ fără nici o corn·
Dacăacum 25 .. Rea, ahlrt.:i 2li. Tel! pensatie
26. Dd4-d5! 9. a4:bS a6:bS
Mutare forlată.
10. h2-h3 O-O
II. OdI-e2 Nc8-d7
27. CeS-eS+ RI'l-Z8
Apără indirect pionul b5, deoarece
2S. Ce6:e7+ R'6~:i7
29. d6:e7 Cd7-lti la 12.C:b5 urmează 12 ... C:e4 13. C:c7
30. DdS:b5 la..j-a7 C:d2 14. N:d2 0:c7 şi negrul are un
joc. excelent.
31. Tal-el DbS-d6
32. e7-e8C+ 12. d2·d3 Dd8-c8!
Procedeul cel mai si'lljlb ue obli. Mai slab ar fi fost 12 ..Cd4 13.C:d4
n('re a oiştigului. ed 14.Gd5 C:d5 15.N:d5 c6 10. Nb3
32 . . . Cf6:eS Ne6 17.N:e6 le 18.Ta7 Ta8 19.T:a8
D:aB 20. Dg4 DeS 21. Nil;) Ti? 2'2.
33. DbS:d l)d6:d2 Ta I cu avantaj pentru alb.
34. De8-eS+ R!l7-17
35. h2-h4 Ta7:a3 Cu mutarea din parlitl5 neglul pro
găteşl.e o serie dA! schimJufi păstrînd
Luind astf'el, negrul intinde o ul- in acelaşi Ump posibiJitat(!J de a alege
Urnă cursă. un plan mai complicat, eare incepe cu
mutările 13 ... CdB şi 14 ... c5, in cazul
36. DeS-eS+ R17-e7 cind albul ar juca 1 3.~e3. pelliru a
37. Tel-e7 + Ri7-h6 impiedica mutarea 13 ...Cd1.
38. De8-f8+ RtKi-h5
39. Te7-c5+ Rh5-g4 13. Rgl-h2
40. Tc5-e5+
Albul se apără imp;)triva poslbili-
Albul evită cursa. Dacă 40.f3+ ~g3 lăţii 'eventuale a sacr iiiciului de ne-
4I.Tg5+? atunci 41...D:g5 12,h~ Tai bun Iia h3. Avînd În ve:lere Însă că
mat. aceaslă primejdie nu est.:: incii reala.
Negrul cedează. ar fi fost mai bine să fi .:ontinual
Parttda a lost distins.'! cu un pr,!- deozvoltarea cu 13.Ne3. Acum negrllJ
miu de frumusete. egal.ează jocul.

13.. '. - Cc6-d4


N.. 67. PA~TlDA SPANIOLA 14. C13:d4 e5:d4
15. Cc3-dS CI&:ds
T~EYBAL ALEHIN 16. Nb3:d5 ~7-c.6
Turneul de la Pistya~, r922 17. Nd5-b3 NJ7-e6!
18. 12-f4
1. e2-e4 ei·eS
2. Cgl-f3 Cb8-c6 Varianta IB.N:e6 D:e6 19.!1 15 nu
3. Nfl-b5 a7-a6 dădea nimic albului. ~1utart1 aleasă
4. NbS-a4 CgS-16 constituie inceputul unui atac pe f1an·
190 A LEI!I!" PE DRUMUL SPRE TITLUL DE CAMPI ON MONDIAL (19'21 - 19'27)

care calul d7 este elib~rat 5Î negrul 21. NcI-g51


nu are de ce să se teamă. Acum ne-
grul nu mai poate face rocada şi po- Reţine definitiv regele ad\ters In
ziţia lui în centru se prăbuşeşte. centru, fapt care, dato rit ă numeroa-
selor puncte slabe ale negru lui, tre-
12. CcS:d7 ! C16:d7 buie să ducă [a o Infringere rapidă.
13. c3-c4 ! Negrul nu poale juca nici 21. .. 16 din
Inceputul unui asalt peo"Îclilos al că­ cauza De6, nici 21... IS din cauza
rui prim rezultat va fi ubţin"u'a unui Oh4. EI nu are nimic mai bun decit
puternic pion liber ţn ccutru. Mula- schimbul nebunilor, ceea ce Il tmpiedi-
că să facă rocada.
riie următoa re ale negru lui ~Înt forlate.
deoarece el trebuie să Impiedice cu %1. .• h7-h6
orice prel deschiderea coloanei "e". 22. NiS:e7 Rc6:e7
13 .... b7-b5 23. Og4.h4 +
14. Oa4-c2 d5:c4 .
IS. d4-d5 I e6-c5 Cu scopul de a provoe;l li nouă sU-
16. a2-a4 ! bire a pionilor negri.
Inainte de a lua pionul, nu slrică 23. . . i6-g5
să fie slăbit şi flancul damei.
Dacă 23 ... 16, a tunci 24. f4 I cu a-
16. ... bS-b4 lac pulernic,
17. Cc3:e4 Oa7-b7
24. Dh4'i4 Te8-c4
Oad 17 ... NeS, atunci 18. Ne31 25. DgH5
N:e3 19. Cd6+ Re7 20. crs+ urmat
de 21. fI', cu un alac foarte puternic. Acum ameninţă, între alle:e, 26.
0 :17+ şi 27.Cd6+
18. TII·dl Ta8-c8
19. 0c2-c2 Nf8-c7 25. ... Th8-f8
O incercare :adarnic ă (le a duce 26. b2-b3 I
regele Într-un loc sigur. P rematur ar fi fost 2G.016 din cauza
20. Od-i4 a: 7-i6 26... Tl4.
La 20 ... O- O u rmează 21. Nh6. 26 .. , Tc4-e8
27. Ct4-f6!
Mutarea decisivă. Dacă 27... C:f6,
atunci 28.d6+ 1
27. . . TeS-c5
28. C16:d7 Oh7-c8

Dac ă 28 ... 0:d7, atunci 29. O:e5+


Rd8 30. Taci T:cl 31. T:cl şi albul
eiştigă .

29. d5-d6+
Cîştigă turnul după 29... Rd8 30.
016+ R:d7 3\.Oe7+ Rc6 32.d7!
Negrul cedeazli.
192 ALEHIN PE DRW,\Ul SPRE TITLUL DE CAMPiON MO)ilDIAl (]921-1927)

Faza a 3-a: aduccn~a calului la d:\, Cu intenlia de a inchi,le Intii ne-


fix! n::!
regele negru pe C.imjlul dfi , bunul negrului, iar ap,)i de a începe
pentru a ap.lira pionul atacat e5; manevrele holărtloare cu calul.
faza a 4-a : in sfirşit î2·f4 !"forllnd
clşligul pionlJ'!ui "e" ~au "g" (lupă 32 . . . R~6-c7
care albul c1~tig.li uşor. 33. i2·g4 Rc7·c6
34. ' Re2·d3
22. Tdl·d3 Ng7-h8
Avind in vedere că relde va trebui
să se întoarcă inapoi, această mu-
tare este inutilă. Jucind 34. b3 albul'
ar fi putut să obţină mai reperle
victoria .
34 .... Te7-d7+
35. Rd3-c3 Td7-17
36. b2-b3 Rc6-c7
37. Rc3-d3 Tf7-d7 +
38. Rd3-e.2 Td7-f7
39. Ce4·c3!
Cu scopul de a aduce calul la b5,
de unde va presa asupra jot.:ului negru-
lui şi mai puternic decit de pe cîmpul
04.
39 .... Tf7·e7
23. a2-a41 40. i4·g5 h6:j!"S
Singu:ul procedeu pentru a forla p.li. 41. h4:g5 Rc7-cS
Irunderea decisivă a turnului In lag:;'. 42. Re2-d3
rul adversarului. Negrul nu poate râ~· Al bul avea ş i o alta c.:lle de cişlig
punde 23... aS, deoarece după 24. Tb3 ! - manevra Cc3·e4·d2·f3-h4, CÎştigind
.pierde un pion. ·1.ionul g6. insii preferă să urmeze ca ·
ea dinainte trasată.
23.... Tb8-cS
24. Td3·b3 Re7-d7 42 .... Te7·d7+
25. a4·a5 ! Rd7-c6 43. Rd3-e4 Td7·c7
44. Cc3·b5 T(7-e7
E limpede că e mai Line sl nu se la
pianul din cauza 26.TbS. Dacă 44 .. TI7, atunci 45. Tc8+ ur-
mat de Tc7 sau Cd6+ , cîştigin.:l tur-
26. a5:b6 a7:b6 nul .
27. Tb3-a3 Nh8-g7
28. Ta3-a7 Tc8-c7 . 45. 12-f3 Rc6·d7
Negrul se decide sli ~c.cepte schim· Singura mutare. Dacll 45... Rb7, a-
bul, in s ă albul consideră că acum, lunci 46. Cd6 + şi cea ciştigind ne-
cu turnurile pe tablă, cîştigă mai rc· bunul.
pede.
46. Tg8-bS Rd7·c6
29. Ta7-a8! T.:.7·e7 47. Tb8·c8 + Rc6-d7
30. Ta8-c8+ Rc6·d7
31. le8·gS! Rd7-c6 Sau 47 ... Rb7 48. Cd6 + Ra7 49.
32. h3-h4 Tga ş i albul cîştigă.
194 ALEHIN PE DR.UMUL SPRE TITLUL DE CAMPION MONDIAL (l9'2I-I9Z71

2L.. Tec8 22. T:c8 + T:c8 23. T:c8 + In vederea manevrei decistve, pen-
N:08 24. Cd3 şi ame ninţarea dubla tru al cărei succes treb uie t ă ia tă re-
25.Ce7+ sau 2.Ş ,c: b4. a sig ur ă al bu- gelui negru i%irea la Ifp.
lui victoria. 31. . . N!l6·11
21. . . leS·bS
22. i2·i3 I E curios că nobunul neogru, deş i
liber In actiunile s ale, nu poate
P re gă teşte pătrunderea decisiv ă a participa la apărare.
regoelul.
32. g2-g3
22. ... b4-b3
23. a2-a3 h7·hS O mulare de aş tel!ta re . Prematur
24. Rgt-i2 I ar fi fos t 32. Ti7, d in cauza 32...
Tac8.
Prima muta re a unei ma nevre ca re
d uce la mat. Dat J iill'l ca negr ul tre· 32... , Nil -aS
buie să evite sc.himbul t urn urilor şi Dacă 32 ... Ne2. a lbul ar fi conti-
să-ş i m ent i nă piesele pe flanc ul da-
nuat atacul cu 33. Cg6 urmat de
me i pentru a pă r a rea pionHor, reg~le 34. Ch4 ş i 35. "R,e5.
să u va ,fi expus, mai curind sau ma i
ti rziu, alacului combinat al celor patru 33. lc7-f7 RgS·h7
piese albe, inclusiv regele.
Negrul n u ,poate j uca 33 ...TfS din
24. . . Rg8-h7 cauza pierderi i pianului.
25. h2.h4!
34. lc6-c7
'I mpi edică mutarea gi -g5 (d u pă
35. CtS-d7!
Ri2· g3-f4 1) .
Am en i nt ă să cîşti ge calitatea şi for-
25... l bS-fa tea ză r ăsp unsul următo r al ad,·ersa·
26. R12-g3 1IS·bS rului.
Negrul es te sortit unei loiale p' -
sivită\i. , 35. . . .
36. Cd7-f61
Rh7-hS
11:8-18
27. T.c5-c7
Cu speranta de a' sc~ i mb a m ăc ar
Amen i nţ ă 28. Cd7 şi 29. C"'. un turn.
27 ...: NaS-b5
28. Tel-e5!
Cu intentia de a d ubla lurnurile
pe linia a 7·a prin 29. Te7 ! TeS
30. TI7 ş i 31. Tcc7.
28. Nb5-a6
29. Tc5-c6 Tb~e8·
30. RgH4
Du pă ce şi· a aslga ra l po:>ibih ialea
dubl ărli t urnurilor ~e Iima a :"-a
( pr in mutarea T17) al!>ul tşi ad uc..!
regele Î n centru.
30 ... Rh7-g8
31. h4·h5!
196 ALEHIN PE DRUMUL SPRE TITLUL DE CAMPION MONDIAL (19'21-1927)

,Mai corecl ar li io,,1 20.Nb:!. Mu · 31. Nil-col Rg8-f8


tarea din partidă a d<ll ne-.:::rului şanse! 32_ Rgl-g2 Rf8-e7
de cîştig, deoarece el J obtinut pOSI' 33. Tel-e5!
bilitatea de a -şi consolida calul de la
c3 la mutarea a 29-a prin bS-b4. Acest răspu ns a fost subapreciat
de negru cind a jucat mu tarea ;1
20 ... TIS-d5 30-a. Acum ci nu mai are timp să
21. Nc1-b2 NM-cJ joace 33... Td4, deoarece atbut ame-
22. Nb2:cJ ninlă să păt rund ă cu tu rn urile sale
in tabăra adversă prin Te5-cti-ct!.
Albul nu poate să·şi păs treze ambii Forta! să se apere, ncgrul trebUie sa
nebuni. abandoneze temporar gindul victo·
22 ... Ce4:c3 riei.
23. Ta2-c2 b7-b5! 33 ... Td8-c8
24. a5:b6 a7:b6 34_ h2-M
Deschiderea coloanei "a", ca urma· Acea stă demonstratie care nu con-
re a imprudentei mutări li 20-a a al· tine nici o ame nintare, ar fi fost za-
bului. a dat negru lui un avantaj clar. darnică dacă negrul ar fi r ăsp un s
simplu 34 ... Tc6. Numai datorită răs­
25. Tii-cI Cc3-i12 punsului ncgru lui. al bul a putut areea
,pentru a ctşt iga timp in vederea noi complica Iii.
tnaintării pionului ~b". 34_ .. Cc3-d5
26. Tcl-et b6'b.) 35. Tc2-e2 !
27. Nc4-11 Ca2-c3 O mulare bună care pareaza a-
28. Df3-14! menintarea 3S ... Cb6 pri n răspunsul
Schimbul damelor constitu~ incă 36.N:e61 cişligind astfel un tempo
cea mai bu n ă ş ans :5. de ~a\vare pentru important.
alb, deoarece deschide pentru turnu ri 35 ... Cd5-c3
coloana "e~. Totuşi, chia r şi acest li· 36. Te2-d2 Tc8-c6
nal este favo ra bil neg-rutui. 37. M·hS!
28.•.. De5:14 Acest ingenios sacrificiu de pion
29. e3:f4 bS·b4 n-ar fi fosl periculos penlru negru
30, g2-fl3 la8--a3 dacă turnul albului s-at fi aflat la
Insăaceaslă mutare negindH3.. le·
c2. Acum negrul trebufe să joace cu
gală de pierdere de timp, face pe ne- cea mai mare prudenli!.
gru să-şi piardă cea mai mare parle 37. _u 17-16
din şa nse. Negrul n-avea nki un mo- 38. Te5-e3 g6:h5
tiv de a provoca ocupate:! cimpului 39. 14-15 e6-e5
c4 de către nebu nul alb, deoare..-e Otl- 40. Te3-d3
cum nebunul ar Il aju:ls acolo_ Trc-
buia adus imediat rege!e in centru Ameninlă mal tn trei m ută rI. A-
prin rRg8-f8-e7. Td4 şi Rd6, apni cum se vede ce atac puternic a obţl'
schimbat un lurn şi de2'loltat un atac nu t albul În urma sacrificiului sau.
asupra p:onului b3 cu cele trei piese 40. ". la3-a7
rămase. 41. Td3-d8
• Dup ă
mutarea din pa rtidă negru lui
fi un te mpo pentru aducerea
lipseşte Acea stă continuare a ataculuI,
la 1ndepHnire a acestui plan_ foarte subtil gîn dită, s-a a r ătat msu-
198 ALEHIN PE DRUMUL SPRE TITLUL DE CAMPION MONDIAL (1921 1927)

56, .. RcfHI4 7 ... e7-e6


57. Nh5-f7 8. NfI:c4
Acum 57. g4 nu mai dă şanse din Astrel albul şi·a recîştigat pionul.
Insă calul său stă prost. Dar şi ne-
cauza 57... R,d3.
grul a r ămas pulin In urmă cu dez·
57. ... Rd4-d31 voltarea şi pianu l său "c .. , dacă m.
Mai simplu dectt orice. va fi mutat la timp, riscă să devină.
slab.
58, Nf7:b3 R;dS-d2 ,
b4-b3 8 .... NI&-e7
59. Nb3-c4 9. O-O O-O
60, Nc4: b3 e3-e2
10. Ddl·e2 Nc8-b7
Albul cedează.
Acum 1O...c5 ar fi fost pericl1los.
din cauza IJ.dc N:c5 12.e4 Nb7 I J.
Nr. 72. OAMBITUL DAMEI Ng5 urma! de [4.Tidl. cu avantaj.
ALEHIN TARRASCH pentru alb.
Turneul de la Haslings, 1922 11. TlI-dl Cb8-d7 1
12. e3-e4
1. d2-d4 .7-d5 Acum jocul albuluî este nel prete
2. c2-c4 t7-c6 rabil din cauza stăpinirii cimpurilor
3. CIrI -f3 C(S-f6
ceutrale. Intr·o pozitie analoagă, Reti
4. Cbl-c3 a continuat ÎmpDt ri \'a lui Lasker r.u
Cu eîlev8 săptămtni inainte, jUCin~ 12.b3 şi 13.Nb2, ceea ce a dus la sIn·
cu negrele, am folosit in această po· birea pe r iculoasă a punctului c::J. II}
zilie sistemul de apărare 4 ...dc ur· afară de aceasta cimpul b3 trebuie-
mat de S... bS şi u...b4. Dorind 521'[ lăsat liber pentru calul a2.
verific valoarea print r·o incercare de 12... a7·a5
joc - aş putea spune - impotriva
mea, am folosit partida cu Tarrascll Acest pion poate deveni roarte
ştiind că el este fntotdeauna [a cu· slab, dar dacă negrul nu face acus-
rent cu noutăţile teoretice. Deşi par· U mulare, alunci albul dezvolltncl u·şi
tlda s·a terminat în ravoarea mea. nebunul şi jucind Ca2·c l·b3, amenin·
de vină n·a fost varianta. ci faptul tă să·şi inainteze pionul ptnă la ati.
eli adversarul meu n·a cunoscut, pro·
babil, toate subtiHlăţile aceslei apa· 13. Ncl-g5 Tf8-eS
rări. Negru l, apărînd nebunul e7, lşt eli·
4... d5:c4 berează ~ama pentru a putea părăsi
5. el·e3 coloana "d", unde prezenţa turnului
poate fi neplăcută.
Continuarea 5.a4 nu p rovoacă ne·
grului nici o dificultate. 14. Ca2-cf Dd8-b6
15. Cel -b3!
5 ... b7·bS
Această pozilie a calului esle, in
6. a2-a4 bS-b4
asemenea situatii, foarte tare. Acum
7. Cc3-a2 albul incepe blocarea pianului "e".
Dacă albul joacă 7.Cbl. ncg rul I O mulare greşiU. Corect s·a Jucat 1n
poate păst ra citva timp pionul pen· partida Resh!vskl·Sm151ov (m~clul prin ra·
tru 3·1 îna poia la momentul cel mai dio U.R.S.S.·S.U.A., 1945): 11 ... &5 ]2.Nd~
potrivit. de exemplu: 7 .. :Na6 !:I.Ce::i Cbd7 13.Cel Dba ]~.Cb3 e51 cu o poz!\le
Dd5! 9. f3 eSt bun~ pentru lI(gru. V.P.
200 ALEHIN PE D RUMUL SPRE TITLUL DE CAMPION MONDIAL (1921-1927)

••
7. Cil-13
eba-c6
0-'
16 . . .
17. 13·14
8. O-O d7-d6
Necesar din cauza ameninlarii It!...
9. Ddl·b3
141
Această manevră nu-' împiedică pe 17 . . . • .. <4
n egru să·şi înfăptuiască planul. fnsa 18. TII-dl
e deja greu de indical un , istem tie
joc sa tisfilcător. Cu scopul de a apăra pionul g::l Cll
calul de pe cimpul fi. in cazul cinti
9••. Rgl;.h!l \'3 fi atacat cu Dg4 şi Ch5. Trebuia
10. Db3-c3 e6-eS! 1nsă jucat infii 18.dSI ceea ce ar II
II. e2-e3 impiedicat, pe negru să- şi intârească:
centrul şi ar fi dat albului mai multe
Dad I I. de. atunci II... de 12. şa nse de a se ap~ra cu succes.
C:e5? C:e5 13. D:e5 D:d2.
18 . _ . h7-h6
IT .. a7-a5! 19. CIlS-h3 d6-d51
Era foarle importantă impiedIcarea Cu această mulare negrul reauce-
temporară a mutării b2·b4. la zero contraşansele adve rsarului In
centru ş i curind. în mod neaşteplal,
12. b2·b3 preia initiativa pe flancul da~el.
Nu merge 12.a3 din cauza 12 ... a4. 20. Cd2-fI Cc6-07
12 . . . Dd8-e81 Pregiîteşte mularea 21...a41
13. a2-a3 DeS-h5! 21. a3-a4 Ce7·c6!
Acum negrul a oblinut o pozitie de Acum acest cal poale pătrunde !n
atac. Albul nu poate să răspundă lagărul advers prin cimpurile b4 ş t
nici 14.de de 15.C:eS C:e5 lti.D :eS dm d3.
cauza Cg4. nici 14.b4? din cauza
14 ... e4 IS.Cel ab. 22. Tdl-d: Cc6-b4
23. N1l2-hl
14. 1t2-h4
FaptUl că albul e forlat să recurga
O mutare bună
de apărare, care la IIsemenea manevre complicate pen-
deschide cimp de retragere calu lui r;i tru a- şi consolida intr·un fel oarecare-
şi care reactualizează ameninţarea flancul regelui dovedeşte clar dilicul-
[S.rle. tă!ile situa tie i lui.

14 . . . Cf6-g4 23 . . . DhS-eS!
15. C'3·gS o mulare foarte tare. care atluce
noi avant aje negru lui : fie ocuparea
Căutind să înde pă rteze calul cu mu-
cimpului d5. dacă albul joacă 24.cd.
tarea 12-f3. albul îşi slăbeşte şi mai fie deschiderea liniilor de pe flanCUl
mult pionii. Era de preferat mulare;! damei, dacă joecă 24.c5 b51 fie (cum
IS.b4. s·a . În~Împrat fn partidă) c1ştigarea
Nc8-d7 unuI pIOn.
15 . . .
16. 12-f3 24. Td2-g2
T>acă 16.N:c6 N:c6 17.13. atunci Albul cauta să realizeze străpun­

17... ed! 18. fg dc '9. gh cd cu un e-erea g3-g4 Însă şi această tentativă:


tinal mai bun pentru negru. slabă nu-i reuşeşte.
204 ALEHIN PE DRUMUL SPRE TITLUL DE CAMPION MONDIAL (19'11 -1927 )

31... Nd5 sau Ta3 şi albul nu poatt 52. Ta8-b8 Te6-e4


să-şi apere lo\i pionii. 53. lb8-b6+ Rg6-i 7
54. M-h5 Tc4-d4
28. ... Te7-g7! 55. Tb6-c6 I Td4 -e4
56. Te6-g6+ Rg7; 17
Desigur. nu 28... T:el 29. T:el T:d4
57. g3-g4
din cauza 30. Te8+ şi 31. Te7+.
Ultima incercare.
29. Nd3-e4 Td8:d4
30. Ne4: b7 Tg7:b7 57 . . . Te4:g4 I
31. Tel-e6
Acea stă mulare forteazA imediat re-
Albul ciştigă din nou un pion, Însă miza.
numai lemporH T.
31 . RhB-g7 !
se. Tg6:'!"4
59. RJa:1l4
32. Te6:a6 Td4-c4
Remiză.
Şi mai exad ar li fost 32...Ta41
d eşi şi mularea din partidă este buna. Regele negru opreşte la timp pio-
nu! "II", de exemplu: 6O·Rf5 R,h&
3a. TlHa 6l.Re4 R:h5 62.Rd4 Rg5 63. Re4 RIS
Este clar că la 33.TF2 negrul jOllcă 64.R:b4 Roo 65.Rb5 Rd7 66.Rb6 Rc8.
33 ...Tbc7. Un minunilt exemplu de apărare e-
xllcl ă .
33 ... Tc4:c2
34 . h2-ha ~g7-f 71
Nr. ~. GAMSITUL DAME I
Parează ameninlarea 3S.Tg'j+ şi KMOCH ALEHIN
36.Tg6. Turneul de la Viena, 1922
35. TF3-1l3 Td-12
36. Ti3-i6 T12:15 1. d2-d4 CIl8-f6
37. Tg6:h6 Rf7-g7 2. Cg I-13 d7-d5
38. Th6-h4 b5-b4 ! 3. d-e4 c7-e6
4. e2-e3 Ne8-15
După această mul11re, care creează 5. Cbl-d2
Itmeninjareil permanentă a schimbă rii
tliGnilor de pe flancul dame;. şa~se)e Acest sislem de dezvoltare, ZI cărei
de cîştig ale albului se redue aproape idee conslă in inain!llTea pioni!o r de
la zero. pe flimenl dumei, a fost folosit cu suc-
ces de Reti in!r-o partida impotriva
39. TM-g4+ Rg7-f7 lui Spielman. cu citevl) sapt ă mini ina_
40. Tg4-i3 T15-b5 intea turneului de la Viena. Fără in-
41. T1l3-b3 R17-g6 doiala că sub influenţa rezulla!ulur
42. Rhl-h2 Tb5-c5 aees!ei parlide. adversarul meu a re·
43. Ta6-a4 Te5-b5 nunta! la co nHnuiirile obişnuite 6.Db:l
44. h3-h4 Tb5-b6 sau 6.cd şi Il folosi! noul sistem, Ură
45. Rtt2·h3 Tb7-b8 să pătrunda însă În profunzimea ino-
46. g2-g3 16-15 ! vajiei.
47. Ta4-a5 Tba-ea
48. Tb3-f3 Tb6-f6 5.... e7-e6
49. RhS-i2 l e8-c3 ! 6. NII-e2 Cb8-d7
50. Ta5-a8 Te3:la 7. O-O Nf8-d6
5 1. Rg2:f3 Tf6-e6 8. e4-cS Nd6-e7
206 ALEHIN r>1!: DRUMUL S PRE TITLUL DE CAMPION MON DiAL (192 1-1927)

g ru l poate obtine un jo,: sati~(ă călor suficient pent ru c\ş lig , de exemplu:
prin 8...Cg4. 12... ()-{) 13. C:e6 le 14. C14.
5..• 12. Ddl:d8+ R,e8:d8
6. Cd4-b3
Negrul ar fi pierdul dU jlJ 12 .. C:d8
o inovatie care d ă allJului un JO~ 13.CbS 0--0 14.Cc7 Tb8 15.Nf4.
bun; scopul ei (!s!e de 11 elibera Ime-
diat de presiu ne punctul d4. i'tkrîtii 13. TfI-dl + C'\i-d7
atentie şi 6. Cc2 urmat de Ce3. ·ln speranta doe a para atacul prin
6.. . Cg8-16 14 ... N:c3 şi 15... R,c7 sau cu !4...Cd4.
7. Cbl-c3 d7-d6 14. Ne2-c41
8. Nft-e2 Nc8-e6
La 00 nebunul stă pro.>t: atac area Decide, deoarece negrul nu fioale
apă r a pianu l .. f~ . de exemplu: 11...1"18
pianu lui c4 nu j oacă ' nici un rol deoa-
rece poate să mute pur ~i si mplu a- 15. Cb5 1 a6 (Sau 15... b6 16. Nd5 1
ces t pion. De altfel, ~i d u pă ~ ...O- O bc 17. N:c6 Tb8 18. Nd2 I ş i albul
9.0- 0 Nd7 tO.Ne3 urmat de [!.i3 şi C lşligă ) 16. N:f7 1 T:f7 17. Ce6+ Rea
12.CdS al bul sili mai biru!. 18. Cbc7 mal.

9. O-O 14 .•. Ng7:c3

,I nge nios. dar nu solid . Ne;::r ul in- Nici ceLelalte: muUri nu sint ma l
tentionează ca la 10. 14 să răsp undă bune.
cu 10 ... Db6 + şi II... Cg4. ia r dacă
10. 13. atunci 10... h4 ş i a poi 11...
C hS. Dar. jucind simplu 10. Ng5 !
(cu ameninlarea II. <:5) albul şi·ar
I i păstrat avantajul Obti :1Ut.
10. c4-cs
'Prema tur. d~arece nesrul ar li pu-
Iul obline pri n 1O .. .dS! un joc satis-
făcător, de exemp lu : II.Cd4 C:d4 12.
D:d4 de 13.0b41 Dc8 14 .C:e~ v e4 15.
D:e4 0-0 dup ă care, În schimbul su·
perioritălii de pioni ai al!Jului pc ilan·
cui damei, nqrul ar li a vui ucbu nii
excelent plasati.
10. ... d6:cS
15. Nc4:f7!
O greşeală strategicI decisÎ\'ă. Cu
101 schimbul damelor, l1 ~ rul na va En afară de cîştigar ea nnul pion, a l-
putea para atacul direct al al bulu i a - bul dislruge pozili a adversaru lui.
supra regel ui rlimas in centru.
15..• R,dî:l-c7
II. Ch3:cS Ne6-c8
Dacă IS .. .Cd4. atunci lo.T·d4 1
Oac.3 negrul n u acc!!!ltă schi mtml
d amelor jucind Il... DeB, albul j o acă 16. CcS-e6+ R.;:j"-b8
12. Cd5 şi obtine avantaj pozitional 17. b2:c3 Cd7-eS
208 ALEI-UN pe DRUMUL SPRe TITLUL DE CAMPION MONDIAL (19'11-1927)

14. Ncl:h61 17-15 7 .. N18-1l1


8. CgH3 O-O
Dacă !4 ... gh. atunc i desigur IS.Dd7 9. Ddl-d2
15. e5:f6 Ne7:16 DaCii 9.N04 . atunci 9...c51 10. d5
16. Nh6-jlS c5:d4 bS II.N:b5 DaS 12.Ne2 N:c3+
11. ,CI3-.e51 Cb8-c6 13.bc D:c3+ urmat de 14... ed -Cu a-
18. Dc2-e2 I g7-~ vantaj pentru nel!ru.
La IS.. .oC:e5 ar fi urmai ma! în pa · 9. . . c7-c5!
tru mutări.
Aceastămulare m ă reşte rau: de ac-
19. Nd3:g6 Rh8-g7 tiune a nebunului R:7 si fortează pe
20. Njl5--h6+! R;V7-g~ ~lb S3 joace loarte prudent pen tru a
păstra echilib rul pozitiona!.
Sau 2Il ... R:h6 2I.Dh5 !· şi m a! la
mul area urm ătoar-e. 10. d4:-cS Od8-aS
1 L. Ce3-b51
21. Ce5:t6
Schimbul dnmelor, provocat de a-
Dat fiind că nu se poate forja ma· ceastă mutare, 11 scap3 pe alb de
lui, -albul Incepe s.1i ctştige roalerial. atacul Impotriva rel!elui S3U. alac
care ar li putut deveni perilcu Jos
ZI. Nb7:c6 avind rn ved ere cei d oi nebun i ai ne'
2Z. Oe2 :e6+ Rg8-M. I!rulu i.
23. Nh6:f8 Dd8:IS
24~ 0e6:c6 • Negrul ~e a ză. II . . . Da5:d2 +
,.12. CI3;dZ Cb8-a6

Nr. 73. APARAREA FRANCEZA Nu merl!e 12 ... N:b2 dkl c;.uza


13.Tbl NeS 14.Cc4 cu ioc mai bun
ALEHIN TARTAI\OWER pon!ru alb.
Tumeul de la Viena. /1}:!2
13. cZ-.::3 Ca6;e5
1. e2-e4 e7-e6 14. CdZ-b31 Cc5:b3
Z. dZ-d4 d7-d5
Ca lul neg ru n-avea cimpUri bune
3. Cbt-c3 CR'8-16 de retr31l ere rnS 3 deschiderea ~k'anei
4. Net-gS d5:e4 ,..a Y perm:te albuluj să-ş i exe rcite pre-
o mulare bună a.re, dup ă ert se siunea asup ra flancului ~lă bi-t al da-
mei adverse.
pare. oferii o apăr are satisfăcătaa r e,
mai .!ilcs in va rianta pe .care o aleR:e 15. a2;b3 a7-a5
albul. 16. Cb5-d6 Ta8·b8
5. NgS;f6 17. b3-b4
Ceva mai prefera bil (deşi nu a~;­ Pre R:ă1eşle eliminarea pioililor d u-
l!ură av,a nlai albului) este 5. C:e4 Ne7 bl.lti prin b4-b5.
6.N :f6 N:f6 7.Cf3.
17. . . Tl8·d8
5. , . g7; f6 18. 0-0-0
6. Cc3:e4 16-15
7. Ce4-c3 Mai prudentă ar li fost luarea ime-
diată eu nebunul. deoarece după mu-
Relral!erea calului la R:3 este si mai tarea din parti d ă negrul ar fi pu·
pulin ava'n tajoasă di n cauZi: ră-splJln­ tut provoea mari eomplicatii conti-
sului 7...c51 nuind eli 18 ... Nd 7 19.bS Ne'> I
212 ALEHIN PE DRUMUL SPA'Z TITLUL DE CAMP10N MONDIAL (l 92I-I!r.!7)

Amenintind mal în două mulări. 6. Nil-da Nc8-d7


27. Tdl-t l! DfR~5 Mai orudent ar fi fos t 6... Dc7 7.N14
~8. Db6:e6+ RIl8-IS Du6! deoa rece după mularea din paT-
29. e4'eS! tidă .albu l ar fi pulut provoca ('.()mo]i·
calii, la fel de periculoase pentru
Permite nebunului g2 să participe <lmbele oărli prin 7.Ci!:5?1, de eltem-
docis iv la luptă. plu ; 7.. J5 8.g41 cd 9.e:1 C:e5 lOJI'<
29... DcS-cR Nc6 Il.ed C:d3+ t2.D: d3 016 13.
SO. De6-b6 Td:b2 C- O Ch6, urmat de ILO- O-O şi, cu
31. Ng2-d5! toate cJ albul are 1J!1 piD1l in p lus.
ş anse le pol FI consid erate aproxim3-
Nu în!>ă 3 1.a4 din cauza 3LDe7. tiv egale din cauza pozitiei slăbite
Acum albul a~nintă să joace 32.a<l a re2e1ui alb.
!.)e7 33.De6!
7. Dd l-d
31... IkS·d7
32. Nd5-<4 Tb2-b4 [).am .. alba nu Vil putea să·~·i pă!;.
33. Db6-cS+ Dd7' e7 true pozitia pe coloana .. e~ . Esle
34. Dc5-cR+ De7·e8 j,nulit să se piardă ftimp pentru a
35, Dc8-f5+ Rf8·e7 provoca o mulare pe care nei!:ru l as
36. Df5-e6+ Re7-18 li Ucut-o din proprie inltiativii pentru
a 9Căpa de ameninjarei; neplăcută
Daci 36... Rd8, .afund 37.Db6+ Ce:S. Er.a mai bine să fi iucal imi>-
Rc8 38.Dc5+ C'iştillind turnu l. dia! 7.De2 .
37. De6-1l8+ RI$-e7 flHS
38. Dg8:g7+ Re7·d8
39. DIl7: b7! DcB:eS
40. TII·cI Negrul cedenă . Foarte energk ... însă deschideret.
('.()Ioane-i "e:" nu este favorabilă al.
burui, ci ne2rului.
'Nr. ro. APARAREA FRANCEZA
MUFFANG ALEH IN It .. j!'7-g6
9. j!'4:15 ~f1:f5
A 2·a partida a meciului, 10. d4:c5
Paris, /923
Cel mai bine. Albul trebuie să Dr,,·
1. e.2-e4 e7-efl intimpine amenintarea sacrificiului
2. d2·d4 d7-d5 de cal penlru . pion, .care duce la
3. e4·eS deschiderea coloanei ~c" si 11.: sIă·
birea cîmpului d4 .
Muta~ea lui Sieinilz, care duce la
un joc complical dar nu defavoH:bil 10... Nf8:c5
1lei!:Tului. 11. Dc2-e2
3 ... c1-<5
4. c2-1:3 eM-c6 AlbUl amenintă să tnceapă prin 12.
S. CgH3 17-16 Ce:5 actiuni ofensive pe lIancul re·
~elui, insă pr in mutarea următoare
lntr·o pozitie analoallă, Lasker a negrul Împ i edică această in(enlie.
jucal impotriva lui T.arrasch !).. .f!i
(Petersburll, 1914). Mutarea mai ris· 11... Dd8-c7!
cf.'nlă din partidă crează ten siune In 12. Cb t-d2 Cj;!'S·d
centru, ceea ce î l obligă pe adversar 13. Cd2-b3 Nc5-b6
să joace foarte exaCt. 14. Cb3-d4
PARTIDA Nr. 80, MUFFANO-.6.LEH EN _ _ _ _ ,21 3

Albul n-ar fi trebuit să ioaoce a- bul damelor la e4. Toa-te Incercările


ceastă mutare inainte de a-şi fi dez- de a lolosi ava ntaju l material s-ar
voltat :le-bunul de cîmpuri neR"re. A- fi soldal cu avantaj penlTu adversar,
11mCÎ, In cazul schi mbului la d4, albul de exemplu:
ar fi pu"lut s ă ocupe- coloana .. c". Mai 1. 23 ... 0a6 24.Tfbl Tel + 25. T:c l
bine ar fi fosl 14.NI.!S 0-0-0 IS.Nf6 (25.N:cl? 011+ ) 2S ... 0:07 26.0h6 cu
The:B 16.C bd4 N:d 4 17.cd Tde8 18. atac puternk pentru alb;
Tel TbB cu un foarte- mic avanla.j
Pfo/lfru negru, In timp ce după mula- I·r. 23.. .'1'4 24 .0 :14 TI8 25.0e3 T:13
r rea din pHlidă negrul obtine repede 26.0:13 D:d2 27.0hS+ Rd8 2R.017/
p pozitie cî~·t iI!ăloare. Oh6 29.T2"1 şi albilt trebuie sa CÎŞ­
tif,!e.
14... Nb6:d41
15. c3:d4 Dc7-b6 24. Cf3-f,!5
16. De2-e3
Aceaslă m~nevră IlU !3('e decit s5
Oacă 16.Ne3, răspunsul 16... CM ar contribui.e la îmbunălăjirea pozitiei
fi losl ma i neplăcut. negru lui, deoarece la g7, lurnul apă r ă
mai bj,rJe decIt la g8.
16... Cc6-b4
17. Nd3- bl TaB-c8 Ceva mai Iare ar fi fosl di recl 25
18. N<: 1-d2 T:a7 deşi şi în acesl caz poziţia ne-
gru lui după 25 ... Dc4 este preferabilă.
In timp ce pozilla rl!\!elui ne!!: ru
este sufident de apărată. reQ:ele alb 24 ...
este, expus unor amebintăTi serioase. 25. Tb7 ~a7
Albul ar fi trebuit să facă roc.adt, 26. C!!'5-f3
ceen ce i-a r li daI oarecari şanse de
aparare. Rf"tragerea calutui este for ţată de·
oareee dacă 26.Tc l f4! 27.T:c2 /Sau
18... Cb4-c2+ 27.D:l4 hg) 27 .. .fe 28.T:c8+ C:cB al-
19. Nb l:d Db6:b21 bu l ar avea trei figuri atacate.
Palrunderea damei in lagărul ad-
versarului ar fi trebuit să dud la
21L. 15-14!
un sfirşit rapid. Prima mubare a atacului docisiv.
20. Tal-bl Db2:c2 Nu merf,!e 27.0:14 din cauza 27... Dd31
21. Tbl:b7 Dt2:a2 după oare urmead T17.

Această luare I.nu tilă I'ngreu~ază 27. De3-e2 Dc2-e41


cişli~l deoarece permite albului să-Si 28. De2-dl
ducl'! regele la adăpost. t::ore-ct era
2J. .. TIl8!. Împiedicînd rocada. după Dacă 28.Tel, atunci 2B ... 0:e2 29_
care negrul tr fi clştil!'.al llStlr, de T:c2 NbS 3O.Tel Nd3 urm.a.1 de Ne4
exemplu: 22.0b3 De4+ 23.0e3 14 24. şi nCl!rul are pozitie de cişliR".
Oe2 a6!1 şi albul nu mai a~ apă­
rare impotriva amenilljării 2S... NbS. 28, .. Ce7-r.6
29. TtI-el
22. O-O Th8-i B+
23. RR"'-hl Da2-c21 Parlida nu mai poale ii salval1i_
De exemplu: 29.T'84 C:e5!, sau 29.
Nellrului, pentru a păstra un mic Ta3 C:d4 3O.Tel C:l31 3I.T:e4 de 32_
•wa nlaj pozil'ional. nu-i mai rămlne T:13 el 33.N: f4 TJ!:4 34.Ng3 (Sau 34 .
nimic altceva decit sa provoace schim· DI12 Tb8!) 34... TJ!:c4.
214 ALEHIN PE DRU .....UL SPRE TITLUL DE CAMPION .'o\ONDIAL (! 9'2I-I!r.!7)

E clar că 42.0 :e4 ar Il d us la mat


in Irei mutări.
42 . . . Cb:i-l3
43. Rgl -h2 TI3-12+
44 .. Rh2-h3 Ne4 ·15
Albul cedează .

Nr. 81. GAMSITUL DAMEI


ALEHIN MUFFAN'G
Turneul de la Margate, ;!JiJ
1. d2-d4 d7-d5
2. c2-c4 e7-d)
3. Cit-f3 Cg8-16
29 ... Cc6:a7! 4. Cbl-c3 NI8-e7
5. Nc1-IiS CbS-d7
Acest sacrificiu- d e d a mă. ca re con- 6. e2-e3 O-O
stituie o con secintă Jo g ic.i a mutan- 7. Tai -c i C7-L6
lor llr&edenl'c. permile nebunului să 8. OcLl-c2 d;):c4
parli<:ipe decisiv la atacul impotriva
regelui advers. Aceas tă -mulare (in kgă lur a cu ma-
nevra urmălo3\re) a fost IQlositâ i ll
30, Tel:e4 d5:e4 repetate rinduri de către Capablaru:a,
31. Cf3-h4 e4-e3! între altii ş i .t mpotri·'iI mea, la. t ur-
neul de la Lo ~ ra di n 1),22, D eş: a-
l ală miezul COOlbin ajiei 1 Ca lul alb c eastă v ariantă nu este rea, ea insâ,
intră aeum Intr·o l egă t u ră fără spe- f ă ră discu\îe. nu este C~a ma l b ună .
rantă şi CÎ ş tigarea lu i nu mai este dc- deo a r e~ neg rul arc numaroas.e a lle
eri o prob lem ă de timp. procedee de apă ra re mai act ive care
In desf ăşurarea luptei ii pot da ş a me
32. Ddl-hS+ ReJ;-18
de cîştig.
33, f2:e3 f4:e3 II a t ă contin u area partidei mele cu
34. Nd2:e3
Capabla nca: 9 .N:c4 C:l5 iO.N: el D:l7
Sau 31. 0[3+ Rg8 35. O:e3 Nc6+' [l.0- 0 C:c3 12.D:c3 b6 13.0d3. I n a-
'36. Cf3 Tf8 şi negrul c:tştîgă. . ceastă pozil ie al bul putea sa aleasii
intre citeva continu3r i .:3 r~ i-ar fi dat
34. . . Nd7-c6 + un joc -eXO!lent; negrul putea s3 s jlere
35. Ch4-13 RIS-gS cel mult la rem i z.ă . P:nti·1a a conli'
nual as tf el: 13 ...c5 14 Na6 N:a6 15
Şi mai sim plu ar fi fo.sl 3.:i ...Tb8
0:a6 cd 16.C: d4 CCS 17.0bS şi albul
36.h4 Tb3 Insă nici mularl'a din par-
mai oăs trează in că un mie avan taj
tid3 nu e sla b ă. cla lori lă s lăb iciunii dm plJlui efi, de~,
36. Dh5-h3! acest av antaj este insu flci~ nt penlru
Nc6-d5
37. Ne3:h6 dş l îg.
T27-g6
38, Oh3-hS Nd5-e4! 9. NI1:c4 CI6-d5
39. Nh6-1l5 lc8-c3 10. Cc3-e4
40. Rh l '"ll l Tc3:13
41 -Dh5-1l4 Ca7-bZil Această cantinuare. care este indo·
42. h2-M ielnică şi in :varianta cu mutare;:;. 8.
2 16 AlEHIN PE DRUMUL SPRE TITLU L DE CAMPION MONDI AL (l92I-L927 )

grea, orice mulare a neg r uJui produce <1.N:e1 D:e7 lO.Nd3 (D acă dup,i sclIim·
impresia greşe li i. bul cailor a lbul ia pio nu ! e4, t'i pier ,
d e pionul b2) IO... C:c3 cu o pozilie
23. Ce5: 171 care se poa le a păra foa r te bine. Dar
şi 1n a f ară de 8...Ce·1 neg'rul are cel
Re<:lşt Lgli pionul piedut, cu alac
puternic. puli n i nd patr u oră spu nsuri accepta·
b ile: 8 ...dr. ILc5. 8... Te8. ş i , In sfî rşit.
. 23... Cf6-h5 mutarea 4ol osit ă In parUct:t
Dacă 23... T:17, atunci ctştis ă 21. 8... :l7-a61
N : ~.
Dupli .p ărerea mea. a ceas ~ă mut u e
24. Td3-t3 R ~8-h 7 este mai bun.!i decit 8 ... h6, la care
25. e4-e5! a lbu l poate rlis punde avantajos 9.Nf4,
d-e exemplu : 9 ... Te8 ( Da că ::L ••• Cet. a ·
Amen i n\ ă 26.Nc.2+ urmai de 21 lunci IO.Nd3 ! fS 11.h4 ş i ap oi .g2·g3
C:h6+- şi Ce5 cu avanla j P'tnlr u alb, nu illsă
25. , . Cd7-tfj IO.C :oe-l de I I. D :e ~ Nb-I+ 1 ~.Cd 2 D~S
26. Cf7 :h6! o7- ba 13. Dc2 e5! 14 .de Cc5 CIl alac pulernic
pentru neg ru ) lO.Nd3 de I !.N:c4 b5
Apă r! ind irect ealu! 18 ! mp otr i \.' ~ 12.Nd3 a6 13.a4!
amenin\:l rii Na6 +. P ar tid a Alehi n·Teichman (K, arlsbad,
1923) 3 cont inuai astfel : 13 ... N-b7
27. ChS-t7 Rh l -g6
14.0-0 Tac8 15,Ob3 Db') l ii.Ce.3 Td8
28. Re2-e3' , , ,
17.C1l61 Nf8 18.C:i8 C:18 19. Ce4 C:e4
Ac um amen injă mutarea 29.Th:\. 20. N:e4 Cd 7 2I. NdS! Cf6 22. NcS Dci
23. Nf3 a5 ş i albul iuctrn:!, de exemplu.
28... g7-g6 24.Tfel sau 24 . Tc2 i n loc ~ ă la pio-
29. Nb3-e2 Rg8·g7 nu l sacrfficat , c eea Ci! a atra s du pa
30. TIl I-1l5 sine remi za, ar ii paslrat o poz i ţie
de ciş tig.
După ,aceastămulare, negrul nu ar~ Continuarea 8...cS .1uC'e la izola
apăra re tmpotriva ameninlări i 31. rea pio nulu i a lb "d~. i n $ă pcrm ite al
T:h5! urma tă de 32. T~+ . bu lui Un al ac des tul ::le periculos a·
Negrul cedead . supra ,poz itiei rege lui neg ru. J ocul in
l!Cea slă va riant!! esle Incuroat si di fi-
"'r. 82. GAM BI TUL DAMEI cil iar ş anse l e sint aproape e(;!a le.
In ceea ce p r iveş t e mutăr i le 8.. TeS
ALE HI N RUBI NSTEI N si' 8 ... de - vezi part itl ele Nr. 70 şi
Turn eul de la l(arlsbad, 1923 81 .
1. d2-d4 d1-d5 9. a2·a4
2. c2-c4 e7-~6
3. CIlI -13 C",8-IS Deoarece Inlr· o v arianlli as em3 n ă·
4. Cb l ~3 Nf8-e7 loare dş ti g a s~m tn ajun cu negre le
5. Ncl -1l5 CbB-d7 Im polriva lui Gr unfeld, care a CO llU ,
6. e2~3 O-O nuat aci cu 9.a3 (vt'zi partid a Nr. 8-'1)
7. Ta l-(( c7-c6 n·a m vrut să IU Dt cu a lbcle impotriva
8. Dd l-c2 unei a pără r i pe care c considerillJl
şi o conside r Ct'3 ma i bu n ă. i a tă de
Ca rbpuns la această mu-lare ne· ce mi'am oprit alegere.l t'! su pr a ID U,
g ru l poa te continua sim[li u : ::I...C!!·! Urii 9.a4, pe care de altfel, Insuş i
218 AlEHIN PE DRUMUL SPRE TITLUL DE CAMPION MONDIAL (l921-19Z7)

11. Ce4:c5 Ne7:c5 25.T:dl T:d[+ 26.Rg2 Nd7 27.D:b6


la, Nc4-d3 b1-b6 N:a4 28.0:.a6 Nd7 29.C2'5 R2'8 3Q.De2;
Dac! la ... Nd6, .atunci 19.N:h7+ II. 124. ,De" Rga (Sau 24 ... De7 25.
urmai .de 'Ffdl <:u amenintarea Td~. CeSl Td6 26. Ng6 1) '25. N6 Te;" 20.
Tld I IDe7 27 • .oda 1
19. Nd3:h7+ Rga-h8
24. Cf3-g5 l
Tocmai această mulare aoaren! na -
turală (Şi in nici un caz niularea ur· Cu amenintarea 25. C:17 +1
mătoare, cum presupu neau ma jorita- 24. ', . leR-da
tea comentato rilor) constituie ttreşea'
la decisivă .
•După t9... Rfa ! ,poz~1ia regelui n;J
este atît de per i culoa să şi albului, cu
tol avantajul să u poziţional, nu i..ar
fi 'fost de loc uşor s ă <>b ti nă cîş tigul.
20. Nh1-e4 TaS-a1
Mai bine "era 2Q ...Tb8. d eş i in acest
caz. albul dup ă 21. g3. ar fi objînut
a\'anlaj decisiv. de exemplu:
,1. 21...Df6 22.b4 Nrt6 (AIlfc1 23.
Dc7!) 23. 111dl De7 2Uk6 TuS 25
Td4 1I6 26.Dd2! Rlt7 27.Tdl;
~1. 21..,Dd6 22.Tldl 'J~7 23.CeS Dc7
24. Dc31 a5 2S.Cc6 şi a;loi 26.DI3.
21. b2-b4! . 25. Ne4-g6/
Din acest momenl şi plnă la s fî rşi­ Lovitura decîsivll.. Dad negrul iz
tul partidei. negrul nu mai are timp
sli respire. E clar că nu se poate lu a !I1cbunu l este făcut mat: 26. De4!
N:b4 27. Dh4 + Rg8 ~8. Dhi'+ Rla
pionul b4 din cauza 22.D:c81
29. Dh8 + Re7 30. D:g7+ ReS 3;
21. .. Nc5·[8 Dg8+ t\'fS 32. D: g6 + Re7 33. D:e6
mat.
Mulare lorlată. Variante a semănăto ar e survin dup ă
25... Nb7 26. De41 Deci negrul esle
22. Oc2-c6 fortat s ă dea tnapoi cali tatea, du pă
Atacind turnul ş i pionul "b". R ăs· care nu mai are nici 1] sperant ă .
punsul negrului constituie singurul
mijloc de a para temporar aceastâ 25. . . Db8-e5
d u bl ă amenintare.
26. Cg5:17+ Td7:li
2î. Ng6:17 De5-f5
22 ... Ta7-d7 28. TII-dl 1 ld8:dl +
23. g2-g31 DI4-6"8 29. Tc1:dl DIS:I;'
o altă posibilitate era mutarea 30. Dc6:c8 Rh8-hi
23 ...,od6 dupli care alhul ar fi putul 31. Dc8:a6 '017-13
CÎş t i ga pr1n d ou ă mijloace: 32. DII6-d3+! NCjzrul cc:d~ .l ză
'1. 124.Tld l D:d1+ (Sau 24.. ID: OO Partida a 'iosi distin 5~ cu un pre-
25.N:c6 l :dl+ 25. T:dl Te? 2i .Td6 ) miu de Irumuse1e.
220 ALEHIN PE DRUMUL SPRE T ITLU;" DE CAMPION MONDIAL (19'.21-1927)

Albul a s-perat că va putea obţine Ajungi nd Intr-o pozi tie m.li slabă
vido ria prin sacrifkarca calitii\li din punel de vedere stra tegic, Uriin-
la d7. fe ld eaută să se salveze Jlfln atacu Ti
tactice. P\rovoclnd mutare.l g7-g6 e:
15.. • Od8-b6 speră acum in va ria nta 22 .. A::a3 23.
!6. Na2-bl Df3! N:e4 24 .C:e-1 N:d-l 2J.c,1, care
duce la oiştigarea caliIă\ii.
Probabil că albul avea inteIlt~a să
r ăspundă la 16 ... Nb7 cu 17.Cd:b5 alJ 22. Nfl3-g7!
18.T:d7 cu atac ciştigă lor .
Insă cu aceaslă mulare simpH. care
16 ..• Nc8-b7! intră ·î n planul său d~ joc, negrul
Negru l face to t uşi acea .~tii mulare. iş i păstrea'Ză ~vantaiu1.
deoarece 17.Cd:b5 este răsturnată prin 23. Ne4 :b7 Ob6:b7
11...0c6!! 18. Cd4 (for!at) 18... D:g2 24. Tdl-cI
cu conlraalac pulernic.
Astfel, negrul a reu şi! să-şi încheie Amenintarea 24 ... C:a3 il oblig ă pe
dezvo ltarea şi albului nu-i ră mine ni- alb să readucă turnul \a vechiul loc.
mic ma; bun decit să fncj rocada,
co nvins de insuccesul pl:tnuluÎ său. 24 . . . efi·e5!

17. O- O Ta8-c8 Inaintarea pionului "c trebuie .~i


18. Oc2·d2 dea calului negru un nou p u nct de
sprijin la d3 care, p1!nlru a l ~, bte ~i
Pareaz1i dubla a me ninta re Ne4 sau mai neplăcu t deci! c4.
Ce4. Mai r ău era 18.De2 din cauza
25. Cd4-b3 ei-t4
18 ... N:a3 19A:c:bS Nb4! şi negrttl cTş·
l igă u n pion.
R.eia amenirr.{area 26 ... C:a3.
18 ..• Cd7-e5! 26. Cb3-d4 'feS-d81
Calul tinde spre c4, pentrtl a fixa Aceasta mă reşte
eficacitalea aducerii
slăbiciunea flancului damei, creată următoare a calu lui la d3, deoa rece
prin mularea 9.a3. d va mai fi api r at indirecl şi tie
turn.
19. Nh4:.f6
27. TII-dl Ct4-eS
Albul vrea să schimbe ;1ericulosul 28. Cc3-a2
nebun b7. Manevrele sale următoare.
subtil calculate, slnl însă insuliciente După această mutare c:Jrc indcpă r-.
penlru egalarea jocului. tează calul din centrul evenimentelo r,
albul nu mai poate salva partida. Mai
19... Ne7:f6 btne er.a 28.13, la care nellrul a r fi
20. Dd2-c2 ;l7-g6 r ăspuns 28... ef 29.gf CeH cu şanSe de
Ace a stă mulare a fosl juc"tă nu alac pe ambele (lancuri şi etşlig pro-
b.abil, fnsă după o luptă tndelu ngaU
pentru a para inulilu{ şah cu d ama la
h7, ci pentru a asigura lln c~mp de ŞI grea.
r etragere propriului nebun [6. a cârui 28. . . Ce5-d3
acţi une pe diagonala mare Si! va a ră ta 29. TcI:c8 Db7:tR
extrem de -eficace. 30. 12-13
21. Dc2-e2 CeS-c4 Pr.ea Urziu! In să a lbul nu mai avea
.22. Nbt-e41 o a pă ra re satisfăcătoare. De exem plu,
222 ALEHIN PE DRUMUL SPRE TITLUL DE CAMPION MONDIAl. (11121-1927)

De asemenea, dacă 7 ... De7, albul lAcum c31ul nu numai CJ este in·
poate provoca combinaţii lonrte inte- activ, ci stinjeneşte legătura turnuri-
resante şi probabil favQr:lhile prin lor.
8.Cea c6 (Sau 8._.Ng7 9. CdS r D:eS+
IO.D:eS N:e5 11.0-0 cu ameninţarea 13. . . o-o
14. 0-0 d7-d5!
Tel si albul. In schimbUl unui pi<tn
are alac bun) 9. Ce4 ! Ng7! /Dacă 9 ... Mul! mai tare decit J4 ... Na6 IS.Nc-l
cb, atunci IO.Cd6+ R:d3 II.Ne3 DeS N:c4. 16. 0 :c4 dS, duoii care albul ar
12.0-0 cu atac CÎştigător) 10. Cd6+ fi putut evita deschiderea decisbă a
R:f8 II.Nf4 cb (Sau 11...16 12.C:cS coloanei ~c" prin 17.0d3.
T:c8 t3.eSl D:e6+ 14.Ne2 si albul re-
cîştigli plonul cu avantaj n~1 pol-ll!o- 15. e4:d5 NC8-36
nal ) 12.0-0 Ch6 13.N:h6 N:h6 14.14 16. Nb3-c4 Na6:c4
Ng7 IS.Tael cu alac puternic. 17. Dd3:c4 c6:d5
Mutarea din partidă IIU c r eează ni!"- 18. Dc4-d3 d5-d4!
grului nici un ,fel -de dificultăţi şi îi
lmpiedieă mutarea 19.c3; acum ne-
permite chiar să preia initiativa In
curind. grul începe un atac gre:..! parabil asu-
pra pionului c2.
7. . . Nf8-1l7
8. Cbl-c3 c7-c6 19. Ne3-d2 faS-c8
9. Nb5-c4 CiS-ei 20. flt--el
10. Nc1-el lmpiedică temporar mutarea 20.. _
Mai bine era 10.0-0, deoarece după DIS.
mutarea din partidă n~6rul obligă pe 20. . . Tc8-c7
adversar să relragă calul (pentru a- 21. b2-b3
părarea pionului b2) pe cîmpul tll,
unde este sorlit inaclivită;Ii. Albul spera să-şi eH1:Iereze uluI
prost plasat şi să-I aducă la c4, lnsă
,10.•• b7-bS! adversarul nu-i Iasă tim!) penlru a-
t t. Nc4-b3 a7-a5 ceasta.
12. a2-a4 21. .. TfS-c8
oQe.va mai .tJine 'era 12.a3 deşi şi în 22. Tai-ci 016-151
acest caz mutarea 12... Na6 lr li for-
E clar că albul nu poate schimba
lai retragerea calului, de exemplu: damele din cauza pierderii 9ionulu1
13.Cdl O-O! 14.0-0 (Da'Că 14.D:d7, ~c". Mutarea turnului la -e4 nu face
atunci 14 ...l1d8 l S.Dg4 a4 16 Na~ b4
f o să decit să inlesnească p ătru n de rea
17.ab a3 18.c3 ab 19.Tol 0:c3+ 1 20.
C:c3 N:c3+ 21.Nd2 T:<12 şi n~grul calului negru la c3 şi du~ la !ochim-
cîştigă) 14 ...dSl cu un joc mull mai
barea nebunului d'2 - cea mai bună
figură de apărare a all:>ului.
bun.
Mutarea din partidă duce la blocatla ·23. Tel-e4 Ce7-dS
• comp letă a flancului damei albe. reca' 24. CdI-b2 Cd5-c:l
ce _ strat~ic - oechivaleatli cu pier- 25_ Nd2:c3
derea. Pentru negrO ins!l, realizarea
l.aclică a avanlajului s-a dovedit a fi Forţat. deoa rece dadi !?S.T4el, a·
legală de .dificultăţi serÎoase di n cauza lunci 2S ... D:d3 26.C:d3 Ca2 dştiQ:rnd
apărării iscusite a adver:la rulul. un pion ($a\1 26.cd Cel +) .
12... b5-b1 25 ..• l r.7:c3
13. Cc3-dl 26. Dd3-e2 Ng7-h61
224 ALEH1N PE DRUMUL SPRE TITLUL OI:: CAMPION MONDIAL (19'.2]-]92'1)

44. Ca5-c4 Tc3:b3 7. Ng5:e7 OdS;c7


45. Cc4-e3 Tb3-c3 8. Odl-b3
46. Tdl-bl Ne7-a5
47. ee3-d1 ·l"c3-a;; Albul vrea să evite varianta 8.00
48. Cdl·el 1a3:a4 C:,3 9.bc ~d 1O.Db3 Tdg Il .c-l Ceo!
49. i!"4-a-5 1a4-a3 care dă negrului joc eg al. In acest
50. Tbl-gl M-b3 caz ar fi fost însă făr ă îndo i a lă , ma i
51. Tgl-i!"4+ Rd-l-c5 bine să fi jucat 8.Dc2, dellarece d up ă
52. 1 i!"4-<:4+ Rc5-b5 mutarea din partid ă nellrul, tn loc să
53. Tc4-t8 T a3-a Il ia la ca
ar fi ,putut conli n:.J.J cu 8 ...c6
şi apoi 9...f5.
Negrul ev ită ultima cursă: 5.~ .. b2
54.T08+ Nb6 55. 1:b6+ urnlat de 8.. Ce.t:c3
56.C<:4+ şi 51.C:a3. 9. Db3:c3 ,7-<.6
54. Tc8-b8+ Na5-b61 La turneul de la New·York din 1:124 ,
D3Că acum 55.Cd5, atunci 55 ... d21 Maroczy a jucat aici lmpotn va mea
Albul cedează. 9 ... cS, insă după tQ_cd cd I1.C:d4 ed
albul are un avant aj el-'i rlc nt. d atorilă
sl ăbiciunii pionului d5 ş i a controlului
Nr. 85. GAMBlTUL DAMEI asu pra pio nului "c~ .
ALEHI N MAROCZY
10. Nf1-d3 Ch8-d7
Turn eul de la /(arlsbad, 1923 II. O-O 17-f5
1. d2-d4 Cg8-16
2. c2-<:4 Formarea "zidu tui de p ialră" nU arc
e1-e6
3. Ca-'î-f3 v3loar~ in cazul de I a tă, dcoar~
d1-d5
4. Cbl-c3 chiar d acă presupunem că calul negru
Ni6-e7
5. Ncl-a-5 \'a reuşi slI ocupe cimpul d, el va ·pu-
O-O lea li îndep ă rtat prin 12·13, sa u schim-
6. e2-e3 Cr6-ei
bai pe neb un. Calul al b di n e5 va .1i
o aplirare folosită de citeva ori de î n să invulnerabil deoar~e pentru n e-
Lasker, iar mai !1rziu de Capablanca, bunul cacimpul e5 esle inaccesibil.
in meciurile lor impotrivi! lu i M a rş·
halI. Fără îndoială că ea nu este ma i 12. TaI-ci!
slabă decit alte apără r i şi are av an ·
tajul că simplifică jocul, fără sa crce'-e Impotriva ma nev rei Cd7·i6·e4 a lbul
se prCIlăteşfe să ră spunrl ă cu 13 ... CeS
sl ăbiciuni în dispozitivul negrului.
şi fo loseşte răgazul ilentr-J a-şi In-
La turneul.de la Londra (1,}22), Ma·
cheia dezvolta rea.
roczy a incercat împotriva mea mu-
tarea 6 ...cli î n s ă a vblinul un joc 12 .. ,
mult mai sla b. Continuarea Ilce~ tei
partide este destul de ;n:;truc tivă: 7. Acest atac _ de-a dreptul surprin-
cd ed S.dc NeS 9.NbSI N:c5 JO.O-Q Cc6 zător pentru un maestru de forla lui
11.Tcl Ne7 12.N:ool bc 13.C84 Ta cl:l Maroczy - slăbeşte total poziţi a , ş i
14.Cd4 Nd7 15,N:16! N: 15 I6.Cc5 NeS aşa nesie-u r ă, ,a r ellelui rleli!ru.
17 .Dg4 Tb8 18.b3 g6 19. Tc2 0 06
20.1101 Ncli 21.013! N ~ 7 22.0a4 De7 13. C13-d21 T18-17
23.Cd4 Tb6 24.h3 NeS 25.Cd31 N:d4 Mai bine ar fi fost 13... CJ6 urmaI
26.e:l Tb7 27.Tel Dg5 ş i. prin 28.1c5, de IL.Nd7.
al bul ar fi pulut p ă stra u~or un avan-
taj pozilional decisiv. 14. 12-13
226 ALEHIN PE DRUMUL SPRE TITLUL DE CAMPION MONDIAL (19'21-1927)

bul nu poate '1 nainta pionu.l d2 dm 21. f4·IS


cauza pozitiei 'precare a nebunului 1:>5.
Dacă 2I.D:b7. alunci 21...N:d21,
14. Nb5-d3 Nd8-aS
IS. Tel-t2 TaS-e8 21. .. De6-eS
16. 1f:l-g3 22. De4:e5t

Albul ar mai fi putut evita pierde· Cel mai bine. Lipsa linii lor deschise
riIe materIale directe prin mutarea pentru turnul ne!ZTu şi pozitia favora·
16.Ncl, dar ~.i alunci iocul lui ar fi billl a rellelui alb creează nej.!rului
lost evidanl mal slzb. numeroase dificullăti tehnice, deşi ne·
bunul 'advers este tnchis.
22 . . . d6:e5
23. Rgl-22 17-'6
24. R.i2-13 NaS-d81
Rolul nebunului 1'15 s·a terminal.
Acum est-e necesar ca nelV"ul să bari-
cadeze .cii mai repede cu pioni fiM!·
eul damei, pentru a lua nebunului b2
orN:.e sperantl! de eliberare.
25. R13-e4 Nd8·e7
26. T12-11
D acă 26,Rd5 Td8+ 27.Rc4 (27.Re6
Ri8 CU mat) 27... 36 28.a4 Rf7 neg rul
ar fi pătruns cu retzele in dispozitivul
advers mult mai uşor decît În partidă
16 .•. Nf5:d3! deoarece regele alb ar fi lost redus
la pasivitate.
Acest schimb asigur ă negrului un
avantaj pozitional decisiv. Acunt IIUI 26. . . Tf8-d8
merge 17.D:d3 dLn cauza l7 ...T:e2 27. TfI-el a7·aS!
18.D:e2 d3! cu cîş!ilZarea unei filluri. Nu 27... b6 din oaU?a 28.b4!
Dacă 17.T:e8, atunci 17 ... N:fl
18.T:18+ R:f8 19.R:fl N:d2 şi negrul 28. Nb2-a3 b7-b6
clşti2"ă uşor. 29. g3-jl4
17. c2:d3 Te8:e2 La rÎnd\11 sau, ,albul speră sll blo·
18. Df3:e2 D16-15 cheze flancul retzeJui. după care remi·
19. TII-12 za ar fi fost inevitabilă, Dar negrul
preJntllllPinll. imediat aceaslă posÎbili·
FInalul cu un pion În minus. rezul· lale.
tat după 19.De4 D:e4 2O.de N:d2.
n·t.r fi lăsaI albulul nici o şansă d ~ 29.... R,g8-f7
remidl 30. h2-h4 11'7-11'6
3 1. Te t-fI
19. •.. Df5:ds
20. Dd·e4 DdS-e6 ! După 3l.h5 ~h 32.gh T1l8! 33.RdS
T2"3 34.R-c6 T:d3 35.R:b6 T:d2 36.N:c5
Negru l nu permite adversarului să e4. pionii liberI ai neQ:rului cîştiRli
scape de pionii dublati, pentru ca ne· uşor . .
bunul albului sll nu poată participa
l a apllrare. 31. , , h7·hsl
228 ALE HIN PE. DRUMUL SPR.E. TITLUL DE. CAMPION MONDIAL (1921-1927)

continuare luuul acesta va avea o 23.. . N f6:e5


mare Insemnătate.
M-ai bine ar fi fost 23... Dc7! llme-
15 . . . Ne7-f6 nintînd 24...N:eS s i sansele d e dşlil!"
18. M-h5 tdH8 a le albului se reduc aproape la zero,
17, R2-R3 ind ilere:Jt dacă i.a la eS cu dam ..
(d u pă ca re ar li urmat schi mbul dll-
Albul Î~'i Inlă r eşt e linistit poz itia
melor) sau cu unul din pioni. Ca
in -care ne2Tului li este e:reu să aducă
răs pun s la 2~ ... Dc7 'albul ar Fi tr ebUit
vreo mod ifk: are.
să revlnă cu calul la f3 s i apoi s'! e-
17, .. Ta8-jl7 rcdu l!'Z e m3il1e\1ra i n di ca t ă mal sus.
18. Cc3-dU
24. De2:e5
Cu amenintarea de a ad uce c~ lul
la g4. Mularea urm ă toa re a ne[!ru lui Dup ă acest sch:mb ş a nse l e d e dş­
are c a scop să preeăl ea scă 17-15, tiI! ale albulu i cresc da toriU s lăbi ­
luînd calului clmpul 1r4. ciunii cimpurilor ne2Te in pozitia ad-
18. . . N16-1!"7 vers arului.
19. Cdl -e3 17-15 24 . . . Dd8-c7
25. DeS-16!
Aceaslli mut~re in tăreşte Si mai
mult pozitia rocadei nea-ru lul, insă pe o ma nevră corectă pentru a creea
de alU pa rte, reduCe sansele lui In o no uă s l ă biciunf' - punctul h7.
final (sl ăbici u nile c6. e6, a6) .
20. Dc2-e2! 25 ... Te7-17
2fi. Df6-M 1.k7~7
Prelr.1iteşt~ ocuparea punctu lui e5 27. h5:g6!
de către o fiJ!Ură 13lbă .
In s fi r~·i t a venit momen tul favo-
20.... aS-a4 r abi l pentru acest schimb, deoarece
27 ...hl!' este im posi bil. Stralelric, albul
Sin2Ura mutare a neR:rului care are un avanta j suficient pentru v:c·
poate fi su p u să criticii, deoarece oferă
fără motiv calului alb cîmpul M .
lorie. in să real izarea lui tactică nu e
de loc s impl ă.
Dacă ne Qr ul nu a r fi mod ifkal poz i-
tia plonilor să i, pbnul d e ioc corect 27 ..• Cf8:1l6
pentru a lb ar li fost urm ăt orul : Cc2, 28. DM-h5!
RfJ, Ccel. Nbl, Cd3 s i CdeS.
Albul trebuie să evite orice schI mb
21. Ce3-c2 ca re ar 1nles ni ap ă rarea adversaruluI.
Acum a lbul potte muta calul la
28. . . Dc7-16
e5 prin b4 cu economie de timp.
29. Nd3-e2
21. Ta7-e7
22. Rei-fi Ng7-f6 Scopul muUrilor urm ă t oa re este dl'
28. C13·clj a reduce la minimum mobilitatea fi-
I!'urilor negre, pentru 11 preg-ă Ii depla-
Este drept di acea stă mu :are nu sarea re(!elui alb pe Flancul dame!.
strică Ln' mic. î nsă conti nuarea 10lZio.i
ar fi fost 23.Cb4 urrTbat de Nb l, Cd3 29 .... Tf7-g1
Si CdeS. Dacă neQrul ar fi răsp uns 30. Dh5-f3 Ci6-f8
corect, albul ar fi losl nevoit să r(>- 31. Df3-e3 Te8-e7
vi nă la acest plan. 32. Cc2-b4 Nc8-d7
230 ALEHIN PE DRUMUL SPRE TITLUL DE CAMPION MONDI .... L (1921 - 1m)

45. Tcl_hl ~cg..b7 Cu speranla SS.ab Teb7, cu unele


46. R.d3-d2 Tc7-e7 şanse .
47. Cb4-d3 CIg..d7
4S. Nf3-h5! 58. Thl -h8 I Te7-t8
59. a3:b4 RaS-a7
~euşind să schimbe I.ceaslă lil!ură. 60. Rd2-c3 Ra7-a6
importantă penlru apăiarf"a adversa- 61. CgS-17!
rului. albul a. făcui un mare [WlIS
in.ainle. Mult mai ene-rgic decit mutarea na-
tura l ă 6O.C:e6. Albul ioacă ~a mal.
4S. . . . T·a7-aS
49. NhS:g6 h7:it\ 61. ... TbS-aS
62. CI7-d6 TeS-bS
Dacă 49 ... D:1Z6, apărarea ulterioa r ă
63. ThS-hl I CfS-d7
a pionului h7 ar fi fosl dificilă. 64. Thl·al ! Negrul cedează.
50. Th2-h7 TaB-eS
Ap ănarea .nellrului pare suficient ă Nr. 88. APARAREA I NDIANA .
insă mutarea următoare a adversaru- VECHE
lUI descoperă slăbiciunile poziti ei lui. ALE HIN THOMAS
51. Cd3-eS! Turneul de la Kar/sbad, 1923
Foooul aeeslef mutări canslă in a· 1. d2-d4 C\lS-16
ceea ci, pentru prima oa ră in tQt 2. c2-c4 d7-d6
cursul partide i, albu·1 poale, d.acă ne· 3. Cgl-13 g7- \l6
IlTul schimbă ca lul; să ia In mod fa- 4. i2-i3 NIS-\l7
vorabil cu piOflul e5. Intr·adev.âr dacli 5. NfI -i2 O- O
51...C:e5. dunei 52.fe Dia 53.02:51 $1 6. O-O CbS-c6
albul d.ştilZă piO"Tlul g6. OI'! a.ceea
răspunsul ne!:!:rului esle forţaL • Mularea propusă de Bum În locu l
mutări i lui Cij!"orin 6 ... Cd7. cu scopul
5 1. .. Cd7·f8 de a lă mu ri mai repede pozitia 1n
52. Th7-h8!
centru .
Acum poz iţ i a impU1.le schimbarea 7. d4-d5 t
damelor .Si nu a IUMuriloJ .
52 ... Te7-j!"7 'CCJa mai enerlZică şi cea ma i bună
53. CeH3 leS-bS conli·nuare.
OezlelZind pentru orke eventu.a li· 7. . . Ce6-bS
late c,dul. S. Cbl-c3 e7-e5
,
54. Cf3-R"5 T&r7-e7 A cea stă mutare, ;.:parenl naturală.
este in suf ici enlă deo.areoe perm'le al·
NelZrul nu mai are apă rar e
impolrl' bului să d esch i d ă jocul prin schi mbul
'ro mulării urmă toare a albului. In centru şi să valorifice astfel dez-
55. De3-e5! voltarea mai bună a lil!Uriior sale.

După schimbarea forlată a damelor. 9. d5 :e6!


dubh.tea turnurilor albe pe linia a Aceaslă mutare nu uşurează decil
S·a va fi decisivă . În ap;.:rent ă îocul nel'!rului. deoarece
ss. D16: e5 la 9 ... N:d>, albul ar răspunde cu
56. f4:e5 Rb7...aS 10. Cd4 1, cu avantaj net; dacă 9 ...
57. Th8-1r8 bS·b4 re. .atuoci, mai devreme sau ma i
232 ALEHIN PE DRUMUL SPRE TITLUL DE CAMPION MONDIAL (1921-1927)

36. __ Tel-d3
37. Tdl:dS Na6:d3
38. Cc4-f6+ Rh7-ilR
39. Cf6-d5+ De7-g7
40. De5:e6 Neg-rul ccue3ză

N •. 89. GAMBITUl DAMEI


ALEHIN VAJDA
Turneul de la Portsmouth, 192:3
1. d2-d4 ta8-16
2. c2-c4 e7·e6
3. CIlI -f3 u7-d5
4· ebl-c3 NI8-e7
5. Ncl-a-5 CbH-d7
6. e2-c3 O- O
31. Cc4-d6! 7. Tai-ci c7-c6
8. NfI: d3 dS;c4
Mutarea ctşliglltoare. ale că rei va- 9. Nd3:c4 CIS· dS
riante ,princfpale au trebui! să fie 10. Cc3-e4
ca lculate cu 12-'15 mutări Inainte.
Conlinu.area JO.N:e7 D:c7 11.0-0
31. •• NcS-a6 ! n-ar fi dai nki un avantaj aloului.
Este discutabil dacă c mai bine şi
Răspunsul care cteead cele mai IO.Nf4 . In aceea mi·am pus sper anţele
multe dificultllti albuluj. Daci 31... in mutarea din pa r tidă. Toluşi, desi
Dc7, atunci simplu 32.T:l I ! păstrînd am obl inul victoria din cauza jocu·
pionul liber cu pozitie CÎstiQ"ătoare. lui pas'i v al adversarulQi, analizele
ulterioare m-au convins că mutarea
32_ TfJ:f4 TI8 ~14 IO.Ce-! oferă negrului ~une c0ntra'
33· g3: f4 Dg7-e7 şa n se...

10•. h7·h6
Adwtsarul imi uş!l rează
sarCina,
nee:ă sînd continuă rile pentru calcula- IDupă această mutare albul l~i rea-
rea cărora am ohelluit mai mult de o lizează Ură nici un risc scopul, care
jumătate de o ră . Ia tă principala va- conslă in menţinerea - cel pUI:n tem-
pora r ă - a trei figuri u şoare, consl·
riantă la care m-am lZindit: 33 .. .
Dc31 34.TdI I T:e3 J (Dacă 34 .. . derenl important dacă linem seama
D:e3+, atunci 35.Rh l şi albul cfşhJă) de pozilia inghesui tă a neg: rului.
35.Dd21 D:d2 (35... DeS 36.Df2) 36. Conti nuarea j u slă era 19... Da5+
T:d2 Tc3 37.Ce4 I Tcl+ 38.Rf2 C:c5 II.RrJ I (Dacă 11.Re2, varianta urmă­
39.T<l7+ RgBl 40. Cf6+ Rf3 4l.Nd5 toa re este şi mai tare) Il... i61 12.
Ce7 42.TdB+ Rg7 43.Ce8+ Rh7 44. Nh4 C7b6 13.Nb3 Cb41 ~i iniliativa
Td7 Tc2+ 45.Rf3 Tc2 ·t6.Ne4 şi albul este .de partea neg-ruluL Din această
cfşlilZă o n~rll Si partida. cauză mutarea IO.Ce4 nu poate fi a·
probată. Totuşi. ea poate fi folo sita
34. Tel-dl Te6:e3 după 10.N:e7 D:e7 (Nu fnsă 1O ... C:c3
35. Cd6-e4 I Cd8-c6 !I.N:dB C:d l 12. Ne7 TeB 13.Na3 si
36. Dd5-eS ! albu l dştiI!'ă). De exemo]Uj: I l.Ce4
C516 12. Cg3 Db4+ 13. f) u2 D:d2-j-
Cîş ti gă cel pulin calitatea 14 .R:d2 şi JOCUl albului ~ de prefer1l.
• 234 ALEHIN PE DR.UMUL SPR.E TITLUL DE CAMPI ON MONDIAL (1921 - 1927)

26. Ci3-h5! 38. Cd6;b5 C18-d1


Un neaşteptat atac de mat. Ame· 39. Db6-c7 Ng6-e8
nintii 27.C:.g7 'R)Q"7 28·De7+ Rg,8 40. CbS-0d6 RI17-f8
29.· ChS şi albul dş.ligă. Pentru a para 41. Cd6--15 Oe7-h7
atacul, negrul este fortat să .:ede1:e Sau 41... Df7 42. Dd6+ urmat de
. damei albe cîmpul b8, iar ar.0' să 43.Ch6+.
joace b6-b5, ceea ce oferă calu ui al b
cimpul 05. 42. Cc5-~ + RIS-17
43. Dc7-d8 r Negrul cedează.
26 ... Dc8-d1
27. Dd6-bS b6-~
Dacă 27... Db7. atunci 28.Dd8 Rf7 Nr. 90. GAMBITUL DAMEI
29-tr4, ' amenin'\lnd 3Q.M şi 31.g5 cu ALEHIN WEST
atac puternM:.. Turneul de la Porlsmoulh, 1923
28. 112-1/"4
1. d2-d4 C28-f6
Nu merge imtjAiat 28.d t3, din cauza 2. d-c4 e7-eI
28... 0e8. 3. CgI-13 d7-d5
28. . . Rg8--17 4. Cbl-c3 NI8-e7
29. C14-d3 S. Ncl-gS Cb8-d7
6. d-e3 o-o
Cu ameninţarea de a cl ş Uga 7. Tai-ci c7-c6
pion prin 2'lCc5 01'7 3O.Db6. 8. NII-d3
29. . . a5-a4 Sototesc că această mutare e~le
30. Cd3-c5 Dd7-e7 tot atît de bună ca şi 8. Dc2, deoarece
31. Db8--b6 Ne6·e8 În ultimul caz, dama alb ă pierele de·
Ai-gurile negre s·au strîns grămadă obi.oei un tOOlPO venlru a ajunge la
In jurul reg-cluf. ca oile in jurul ber- e2 - cLmpul normal pentru damă In
becului tnaint-e de furtună 1 Ilambitul dameî refuzaf.
32. Ch5-f4 I ... 8. . . Tl8-e8
Această mutare este bună numai
AI doilea calurmează aceeaşi cale
I n'a i n leca albul să fi jucal Nd3.
ca şiprimu!, pentru a pAtrunde fn de exemplu după 8JDc2. Cel mai bun
lagărul adversarului prin cimpul 05.
răspuns este fără Indoială 8 .. . dc.
32. . • g7-g5 Pentru negru nu e bine să ia pionur
c4 si să joace apoi Gf6-d5 d u p li r o -
o mutare didată de necesita~3 ue cada albului. devare<:e in acest
a întreprinde ceva. caz albul poate ~ita schimbul cailor.
33. C14-d3 h,6-h5 continuind cu Cc3-e41, cu un joc mai-
84. Cc5-b7 h5:2 4 bun. Inainte de ro cad oi in să. mu,
35. h3:g4 Rf7-g1 tarea Cc3-e4 esle destul de riscantă .
36. Cd3-cS I d5:c4
9. O-O
Albul păslreuă posibilitalea de a 10. Nd3:c4 C16-d3
d-Şhga un pion prin Cd6. Cu mutarea II. Ce3-e41
din par\i.dă -el intensifică ~i mai mult
această ameninţare imparahilă .
O mulare absolu-t naturalli. Deoa-
rece albul a făcut rocada, el nu mai
36 . . . e6-e5 trebuie ~ă se teamă de răspunsul
37. Cb7-d6 Ne6-a-6 Oa5+
236 ALEHIN PE DRUMUL SPRE TITLUL DE CAMPION MONDIAL (l\r.!1 - 1927)

28, Nb3:d5 I 9. Cbl-d2 Ddi:rl:1


10. NiI-d3 TIS-d8
Atras de farmecul unei variante
Dacă IO ... Nc7, pentru a pregăt.
fnrmoase, am fost tentat să continui
ac; ~u 28.NdJ Cb4 29.Dh7+Jl R:h7 e6·eS. albu l ar fi putut aleile Intre
complicaţiile care survin după l1.ee5-
30.T:g7+! T:g7 3I.C[6+ Rg6 :l2.NhS
şi mutarea mai simplă I \.e4 .
mat. Insli mularea 28... Cb4 nu est~
obligatorie penlru negru şi deoarec: .. II. O-O Nc8-d7
mula ~ a .alea să de mine ducea to l la 12· Cla-e5t
mat, m-am o'pr il la cont inua rea lor.
Iată şi logică.
Albul foloseşte imprejurarea ci cel
mai bun ctmp de retr'lg ere pentru.
28 . . . e6:d5 calul f6 (dacă 12 ...C:e'l. al unci 13.de)
29. Ch5-f6+ a fosl luai prin mutarea 11...Ndi.
12..... Nd7-d
Dad acum 29 ...Rf8, alunci 30. 13. 12-14 Ta8-c8
Dh7; dacă 29.. .Rf7, alunci 30.T:,(l7+
şi mal In două mulări. 14. Tai-ti CIi)-d7

N~rul cedeazli. Această mutare permite al bul ui ~ă


ob\lnă avantaj . decisiv. Negrul, asup r~
căruia plutesc ameniniă ri din loate
Nr. 91. DESCHIDERE NEREOUlATA pă rti l e, nu mai ar e a pă rare salisU-
ALEHIN DREWITT cătoare.

Turneul d.e la Portsmou th, !923 15. Ce5:c61


1. Cgl-ta . d7-dS Cu ajutorul aceslui nea~Ieptal
2. b2-b4 schmb al unei liguri care ocupă o
pOZiţie excelentă, albul exploatează
Ldeea m utări i 2.b4 esle că albu l pozitia in2hesuilă .a adversaru lu i.
{Ioa le obt ine o superioritate de pioni 15. . . Tc8:c6
In cent ru, jucînd j)4:c5 În cazul cind
negrul joacJ, ca in partidă , ci-c5. Oa.că 15... bc, aiur.ci l6..c5 NaS /Sali
16.·. Nc7 17 .0a4) 17.C!lJ Ne7 18.N cJ.
Această superioritate este mai impor-
Tb8 19.Ca5 Cfa 2O.0a4, după care 10-
tanU decît superioritatea de pioni de losirea ava ntaj ului pozitional al al-
pe ,flancul damei despre care se' vor· bulu i pe flancul damei n u e decîT o
b~şte aUI d-e mult, 'de şi -ea dă şanse problemli de tehnică.
destul de -problematice şi numai In Cu muta rea din partidă neg rul pre-
final găteşte un sacrificiu rle cal, care la-
2. _ . e7-~6
prima v~ctere nu e lipsit de sanse.
3. Ncl-b2' Ca-8-16 16. c4.-e5 Cd7:c5
4. a2-aa
5. b4:e5
6. d-e3
7. e2-<4
8. d2-d4
c7-c5
NI8:e5

Cb8-c6
Nc5-tln
.-. Practic -forlat, deoarece dacă l6 ... Na5,
alunci 17. Cb3 Nc7 18. Nb5 şi alb u.
clşligă calitatea.

17. d4:c5 Nb6:t5


-Mai natur>aIă pa r e 'llu larea 8 ... Nd6. Negrul a şi obl inul pentru cal doi
deşi şi . inaces t caz albul obt ine un ioc opioni şi .amenin\ă să·1 c1 ştige şi pe al
superior, ' conti nulnd Cu 9.Cd2 l e8 10. treilea. Insa albul termina repede
eS Nc7 II.NbS t partida printr-un sacrificiu care reprc-
238 ALEHIN PE DRUM UL SPRE TITLUL DE CAMPION MONDIAL (1921-1921)

tndt cedarea cimpului e5 adversaru- C:bB T:b8 24.Ce7 I Ti8 25.Ce6 după
lui_ nil-î cr ee a ză incanvenîenle stra- care u~mează 26·C:18 ş i ~7 . Td8;
tegice importante. r.hi mult decit Dt. 2O... Da7 2\.Cc6 Ne5 22.N .c5 de
atît, dacă negrul raspunde la mutar~a 23.C:a7 T.a7 24.C:b6 TiS 25.C:c8 T :('8
din part i dă in modul cel mai lire$(, 26.T:d7:
a~sta va li preludiul unei minunate D~1. 20 ... Db7 21.Ce6 NeS 22.C:d8;
combinatii fina le. IV· 20 ... DcS 2l.Ce5 NeS 22.N:",s de
17 ... NI6-e5 23.C:c5 bc 24.Cc7 TbB 25.Ce8 t
In toate aceste variante pionul [7
Nici celelalte mutări nu sint salvll- este mai tare d-ec1t dama neagră!
loare - atacul afuului estI! prea pu- Negrul cedează.
ternic. Dacă, de exempb 17· ..N:d-l
18.T:d4 Ce5, atunci 19J6 Cg5 2V. Na01
Nr. '):3. APARAREA INDIANĂ VECHE
ALEHIN RET I
Turneul de la New-York, /924

1. d2-d4 Cg8-f6
2. (2-(4 g7·g6
3. i2-g3
Actualmente eea mai bună conti-
nuare este considerată 3.CcJ d5. 4.
Nf4 urmat de e2~.
3. . . N!8-i7
4. Nf1-j!"2 O-O
5. Cbl<3 d7-d6
6. Clll.f3 Cb8-c6
DaeănegI"ul nu are nimic mai bun
18. 15:e6!! ( ş-i S(!
pare eă aşa este) declL să pro-
voace pe adversar tIa inaintarea d4-dS,
Acest sacrificiu de dam1i. pe care atunci desigur oă planul lui de dez-
negrul este ,fortat să-I accepte, decide voltare nu poate fi recomandat. Atlta
partida în ~îteva mutări. timp cit :plonul se găse~te la d5, el
scurtează inlr-adevăr diagonala ne-
18. . . Ne.'i:i3 bunului (.2. in 5thimb exercită o pre-
Dacă 18, Je. atunci 19.C:e6. siune considerabilă asupra pozitiei ne-
grului.
19. e6:f7+ RgS-h8
20. Cc3-d5 II 7. d4-dS
S. O-O
Aceasta este ideea S<lcrificiului 1
Mai slab ar fi fost 2O.Ce6, din cauza Schimbul acestui nebun este lipsit
2O ... Db8l 21.Cd5 NeS şi negrul .poate de justificări serioase şi nu face decit
să se mai apere. In Ump ce după mu, să reducă DosibiliH.tile de rezistentă
tarea din partidă nu mai are ce face. ale neg-rului.
dupi cum demonslread urmatoarele Tot atit de nesatisUdtoare este
variante: mutarea ILeS din cauZl g.de le II).
T. 20 ... DbB 21.Cc:6 NeS (Dacă 2L. NgS, aşa cum am jucat rn partida
Db7. atunci 22.C:d8) 22.N:e5 de 23. Nr. 88, impotriva lui Thomas.
240 ALEH IN PE DRUMUL SPRE TITLUL DE CAMPION MONDIAL (1921-1921)

In acest mod însă ')Copul nu poate La 29 ... d4 ar fi urmat· nu 30.N:<l4


fi atins ş i negrul suferă imediat pie r- C:d4 31.1:.<14 din cauza ~L.Cd5! cu
deri materiale. şanse ele remiză pentru ne2TU. ai
Ceva mai bine ar li fos l l8 ...Ca5 3O·N:c6 de 31.a41 şi albul c1ştiga .
19.Da3 Nf8 20.Tf-<l1. E drept că ş i
după aceasta jocul negrulu i este dili 30. Td3-d2 h7-h6
cii, da r totuşi el se poate ap ~ ra. Dacă direct 30 ... Ce4. atunci 31. C:e4
19. Cc3-b5! <Jd6-d5 de 32. Td 8+ Nf8 33. 15 şi albul
CÎştigă.
Evident loMai.
31. a2-a41
20. Cb5:a7
Acea stă conti nuare a devenit posi-
Amen,n(ind cu mutarea Nb6, alb ul
for.ţează r ăspunsu l
următor al adver-
bilă datorită ·mutării a 17-a a alb ului.
sarului.
20, .. T.c.8-a8 31. .• Cf6-e4
21. Ne3:b6 Dd7 :a4 32 . Ct3:e4 d:i:e.4
Negrul nu are nimic mai bun. deoa- 33· Td2-d8+ Rg6-h7
34. Ng2:e4 TaS:a4
rece ca r ă~uns la 21.. .TdbS albu l ar
f ~ continuat simplu 22.D:d7 C:d7 23. Da că 34...15. atunci 35.Td7! RIIa
Ne3 Tb7 24.N:c5 C:d5 ~ .T :d5 Ta:a7 (Sau 3S .. .fe 36.Nd4 TdS 37.T:2'7+
26.N:a7 T:a7 27.Tid 1 cu avanlaj de- Rh8 38.T<d7+ după care urmea"iii
cisiv. schimbul turnurilor) 36.Nd4 N:d4 37.
22. b3:a4 Td8·d7 T:d4 le ·J8.T:b4 şi albu] ciştigă.
23. Ca7-bS Tatl:a4
NCj;l"ruf ameninU s~ joace 24 ...Tb4
2S.Th3 T:b3 26.ab Tb7 .
. 24. Cb5-c3 Ta4-a6
26. TfI-bl Td7·b7
26. Nb6-c5 Tb7 :b\1-
27. Cc3:bl Ce7-t6
Acum pozitia s-a :larilical. Al bul
şi-a păstrat ,pianul în plus. In timp
ce pianul d5 al neg-rului este - ca şi
şi pînă acum - slab.
28. Cbl-c3! , , ,

Cel mai rapid procedeu pent ru a


obtine ctşt igul. Al bul eedea ză In con·
tinu are pionul ~au l n s~ in schimbu l
lui reuşeşt e să fo rteze pătrunderea Inceputul asaltului decisiv de 'plonl.
in la gărul negrului dup:i c-are devine De pe acum ameninţA 36.f1l+ Ig
posibil asaltul decisiv de pion\. 37.Td6.
Mutarea l iniştită 28.a3 ar fi permi ~ 35 . . • Ta4:a6
adversarului să opună o rezistentii S6. hS·h4 h6-hS
mai 9î rză.
Fortat, ,din cauza amenin\ării 37.hf,
28... TaB-aS
29. Nc5-t3 Cc6-M 37· i3-g4! Ta6-aS
242 ALEHIN PE DRUMUL SPRIO TITLUL DE CAMPION MONDIAL (1921-1927)

Negru l a Ucul latA primului asalt 31. TcI:c4 Tc8:c4


mai mull sau mai pU jin satisfăcător. 32, NfI: c4 Dd7:h3
Dar, in !imp ce albul poa te ataca 33. Dd2-1I'2
regele adve rs CII !oale figurile sal~.
flancul regelui neg ru nu e încă dez- Tehni ceşle mai simp lu decît 33.
volta! iar nebunul g6 a şi uilat ce i n- N:a6, care ctş l iga de asemenea.
sea mnJ mişca r e a . De aceea ctşligul 33... Dh3:1l2 +
nu este pen!ru alb decit o p roblemă 34. Ra-I :i2 Ne7-d8
de timp. 35. Tb6-b2 Rb8-c8
22. Cd-c l Td8-c8 36, Nc4:a6 b7 :a6
23. Cc l-b3 Cc5-a6 37. Ne3·b6 Nd8'1l5
38. Tb2-c2+ Rc8·b7
Da că 23,.,C:b3, atunci 24.a6 I for- 39. d5-d6 17·15
jind 24 ... b6. deoa rece 24 ... C:d2 (sau 40. d6-d7 Nel!'rul cedează.
C:al) 25.ab+ duce la ma t.
24. Ce3-a4 Nf8-e7
Nr. 95. PARTIDA SPANIOLA
Negrul acceplă să cedeze cali tatea, YATES ALEHIN
intelegind că dacă 24...Rb8, a lbul ju· Tu.rneul de la New-York, 19~~J
cînd 25.Tcl Dd8 26.Tc6 ar fi orga ni-
zat imediat un atac decisiv. 1. e2-e4 e7-e5
2. Ca-I -13 Cb8-c6
3. Nfl -b5 a7-a6
4. Nb5-a4 d7-da
5. 041 jl7·g6
o mutare ademenitoare: negrul
me nli ne astfel cenlr ul şi işi co n ilnuă
i n acelaşi ti mp dezvoltarea. Totuşi,
curind ies la ivealJ păr l ile slabe ale
acestui sistem care confirmă princi-
piul ge neral poltivit căruia dezvolta-
rea laterală p r ematură a nebunului
in jocurile "deschise~ (mai ales pe
flancul regelui) este În fond a ntipo-
zitională.

6. c2-c3
,
25. Ca4-b6+ La 6.d4 ar fi pulut urma 6... bS
7.Nb3 Ng7 8.NdS Nd7.
Criza . Dacă 2S...C:b6, atunci CÎştigă
imediat 26.ab Oda 27.T:a6+, 6... Nf8-1l7
7. d2-d4 Nc8-d7
25.. , Ra8-b8 8. NeI -IlS
26, Tai-ci Cd7-c5
21. Cb3:c5 d6:c5 Scopul . acestei mutări, nenaturale
28. Cb6:c8 Th8:c8 la prima vedere. este de a·1 dete r-
29. N1I'2-fl Dc7-d7 mina pe neg ru să recu r gă la dezvo!·
30. Tb5-b6 c5-c4 !a rea mai pu lin eficace a calu lui g8
la e7. Dad 8.Ne3 Cf6 9.Cbd2 o-o
Sau 3O ... Nd8 31.Tb2 cîşlieind ori· neVI1! ar fi invins complel dificul·
cum pianul c5. Utile de deschidere.
244 ALEI"IIN PE ORUMUL SPRE TITLUL DE CAMPlON MONDIAL (1921 - 1927)

o mică su r priză: dacă albul ia .Il- (Sau 3J.Tg2 Dh4! 32.N:f5 D:h3+ 33.
cum la g4 cu nebunul, atunci după N:h3 Ti3) 31...h5! 32.D:h5+ Dh6 şi
22 ...h5 negrul păstrează un pion în după schimbul damelor negrul ar fi
plus. fără a micşora presiunea. De cîştigat datoriU pionului in plus.
aceea albul sacrifică un al doilea pion
In speranta că va reusi si foloseascl 28_ .. Cf5-d6
cî mpurile albe din pozitia duşmani, Acum la 29.Tg6, decide 29... C:e4 I
devenite acum slabe. iar dacă 2O.Cd2, atunci 29 ...014 t
22. De2:g4 Dg5:e3+ 29. Ne4-d5
23. Rgl-hl De3:d2
24. Tfl-gl Od2-g5 Pierde o figură, lnsă nu mai e ni-
Negrul oferi adversarului unul din mic de făcut.
pionii sii în plus, deoarece după 29 ... c7-c6
schimbul damelar obtine un final CÎş­ 30. Tgl:g7 Rh8,.7
tiga!; cu toate acestea ar fi fost pe 31. Tal -i l + Rg7.h8
deplin suficienlă şi mutarea simplă 82. Cf3:e5 c6:dS
24 ... Nf6, de exemplu: 25.C13 0[4 26. 33. Dh3-h5 Cd6·e4 r
Dh5 (h3) e41 34. Ce5-g6+ Rh8·h7
25. Dll4-h3 35. Dh5:d5 Ce4-g3+ !
Dacă 25.0:g5 hg 26.T:g5 T16 ! 27. Albul cedează.
Nd5 Td8 ne2"rul si-ar Fi realizat Uri
greutate superioritatea malerială.
Nr. 96. APĂRAREA ALEHIN
25. • • Dg5-f6 MAROCZY AI.EHIN
26. Ne6-d5 Ce6-e7 ! Turneul de la New-York, 1924
Negrul intenlionează, după 27.N:b7
Tab8 2B.Ne4, să impiedice dezvolta- 1. e2-e4
rea alacului albului prin 28 ...014! (Nu 2. d2-d3
merge T:b2 din cauza 29.Cd3 urmat De la început albul renunt1i la în-
d.e Tall) _ cercarea de a răsturna mularea 1.._
27. Nd5-e4 Ce7-f5 C16. In afara răspunsului 2 ...e5, care
dă un joc satisfăcător, negrul dispune
Acum 27... 014 esle o mulare inu- acum şi de posibilitatea de a juca
liUI din cauza 28.N:b7 urmat de 2 ...c5 trecind lnlr·o varianU a apă­
Cd3. rării siciliene. cu mutarea i nofensivă
şi care limileaz1i jocul aJbului -
28. Cel-f3? d2·d3.
După această greşeală lupta se ter- 2... e7-eS
mină repede. Cu 28.Cd3 I a lbul ar' 3. f2-14
mai fi pulut să·şi pună adversarul
in ia la unei probleme dificHţ,. deoa· Consider l ogică tocmai această mu-
rece nu merge nici 28. .. 01\4 (din lare şi nu continuarea 3.eI3, in care
cauza 29.N:f5) nici 28... Cd6 (din cau- dup1i 3...Cc6 nici nu poate li vorba
za Tgt·g6:h6+). Cea mai bun1i mu- de vreun avantaj al albului. Acum
tare pentru negru ar li fost 28 ... TadB negrul trebuie să joace foarle ener-
(preluind amenintarea Dh41 ) 29_Tad I gic pentru a evita o pozitie mai sla-
b6 (Cu amenintarea de a alunga ca- hă ; daloriU acestui fani narlida pre·
lu! prb c7-c5-c4) '30.b4 Td6 31.Tg4 z inlă un interes teoretic.
248 AL[!HIN PE DRUMUL SPRE TITLUL DE! CAMPION MONDIAL (1921-1927)

II . . . Cb8-cG IB. Ce5:f7


12. 32·a3
Acest interesnnt sacrificiu nu esle
E~te importln! să se' asigure ne bu- greşit, Însă ar fi Irebuit să duc~ nu·
nului cimpul a2. mai 10 re miză. La alte mlltll ri insă,
12. . . Ta8·ca negrul ocupînd cîmpul d5. ar fi lichi-
dat definitiv toate încercările de alac
Nici aici Si nici la mutarea urmă· ulteriOll re.
toare nu merge e7·e6 din cauza leg~rii
periculoase 1\ calului 16, care re2ultll l B. . . TfB:{7
dup ă d-l-d5, e6:d5, C:d5.
13. DdHI3 Dd8-c7 Dcsillllr. nu merjle 18... R:f7 19.
14. Nc4-32 N:e6+ R.e8 din cauza 2(}. Cb5 cu
pozitie de cîşlig pentru alb.
Albul nu contra carează planul ad\'er_
sarului (ocuparea treptată a punctului 19. Na2:e5 Td B' !B
d5) presupunind că şi În acest caz va 20. d4--d5
obtine aYllntaj. La 14. 115, răspur'lSu)
14... Tld8 dă negrului o apăra re su· Albul nu olJ1îne mmlc cu 20. CbS.
ficie:1tă. din cauza 20.. CedS nici cu 20.
14.. . e7-e6 Dc4 din cauza 20 ... CfS. Acum însă
negrul îşi elibercau jocul CII ajuto rul
15. h2-h3 unmltonJllii con!rasacrificiu.
Cu această mulare de aşteplnre, al-
bul it impinge pur şi simplu pe ild- 20.. . Ce7:d5 ,
vcrsar sRre rea llznrea planului de Altfel ina intarea ncţslui pion a r
i!libera re pe care îl concepuse, pentru
fi putut să d evi n ăfoarte neplăculă.
o obline În schimb posibilitatea de
alnc asupra punctuluI f7. Se va dovedi 21. Cc3:d5 Nb7:d5
in~li că negrul are destule mijloace de 22. Ne6:d5
il para ncest iliac.
Dacă 22. N:f6? negrul ar fi cişli.
15. . . Cc6·e7
16. Ta l < 1 Dc7-bB $!at o fillUTIi prin 22 ... N:e6 23. N:a7
Nf5.
17. C13-e5
Amcninlă 18. N:f6 urmai de Cd7. 22 . . . Cf6:dS
23- Dd3: d5 Ng7:b2
17. . . Tea-dB
Acum echi librul material este re-
slnhilil şi negrul nu mIIi are de ce să
se team ă.

24. Tc l <2 "


Sacrificiul pionului 113 nil este su-
fk ient justifica!. Corect ero 24. INe71
N:cl 25. N:f8 D:f8 26. T:c l -De71
CII remiză probabită. Dupa mutarea din
pa r tidă, ne2TUl. cu toată 'leg.1i turJ
greI! de înlăturat capăt~. datori ta pio,
uilor sai liberi, şanse bllne de cîştig .
24. Nb2:a3
25. NgS~h6 TIB-da
·26. Dd5-e5
250 AL[! H1N PE DRUM UL SPRE TITLUL DE CAMPION MOND IAL tl921- 1927)

Pin! la aeeastă p a rtidă s-a iucat de 17.C:c7 Tba 18.0-0 a6 19. Ta b l -cu a-
obicei 8.CI3, cu continu3rea 1:1•.•06 9. vantaj pentru alb.
g3 Nb7 ( Ş i mai tare ~te imaunaU·
ti rea amintilă 9...Cd7! 10.Ng2 Natii 12. c4-c.5 Ci.l6-d5
şi daeă II.Ch4, atunci J!. . Da5) IG·
Ng2 D.e4+ ! şi albul nu are nimic mai Nu merge 12 ... Cc4 din cauza 13.
bun decît să accepte egal:m .· a jocului DC3 bs 14.a4.
prin 1J.De2 deoarece . continuă r i l e II . 1:1. c2-c.4 Cd5-e7
Rd2 sau rl 1.RH da u aV.1maj ncgru-
14. Ce2-c:1
lui. Importanta mutării 8.Dd2 constă
in aceea că neg rului na-i convine sa Cu amenintarea puternic3 IS.Ce4,
joace acum 8 ...b6 din cauza 9.N e2!
cu amenintarea 10. Nf~ ; d aton tă aces- ca re for l ează ope neg ru ş ă·.:-i sUi be a scă
tui fap l partida c apătă bt~res teo re· şi mai mult pozilia In centr u. După
tic. aceasta. ameninţ area d4-ds devine şi
mai nep l ăcută.
8. . • Cb8-d7
14 ••• 16~15
o a ltăposibilitate est~ aCI 8 .. .c5 15. NtI-e2 Th8-g8
'1 De3! Cd7 (Sau 9...cd lO.cd Cc.6
11.(3) IO.Ce21 după care prin muta· Dacă [5 ... Nd7 16. O- O negrul ar
rea C14, da ma nea l!"r ă este Îndep ă r· li trebuit să joace oricum 16... Tg8,
tată din paziţi a ei do :uinantă in cen· d'eoarete nu me rge 16 .. b6 a in cauza
tru. Prin muta rea din partida neg rul 17.f4!
intentio nează s ă · ş.1 dez volle lotu ~ i la-
teral !Iebu.nul. intentii!! la. care ren u n!ă 16. o- o Nc8·d7
in mod inutil mai Itrziu.
Din nou nu mere-e 16 ... b6 din cauza
9. c:3-c.4 t 17.Nd ll Din cauza g reşelii de la mu·
Alb ul preintimpina la tim,p ocupa- ta re <.3 10·a, nellT ul are de pe acu m
o pozitie de 'pierdere.
rea pun<."t\llui c4 prin Cb6. urmat de
Nd7, a6 şi Nbs. Pentru alb, ş ah u l 17. Dd2· e3
care u rmea z ă nu estE! de loc penculos
deoarece dama neag ră eslI' respin să Amen i nţă 18.-115.
imediat cu 'pierdp.re de tempo.
17 . . _ bj· b6
9.... Dd5· e4 + 1,8. TI1-dlt b6:c5
10. CIlI -e2 Cd8-h6 ?
Negr ul es te fortat să t~eacă intr·un
o ddee nefericilă .pri n aplicarea că · fina l 'Q'feu deoarece nu are nimic mai
reia negru l ajunge repede 'nlr·o 1'0' bun.
zit ie s tînjenit!. Consecvent a r II lost
10... b6 IU3 Dg6 12.Cg3 No7 13.Nd3 19. d4-d51
Dgs, deşi, şi in acest caz, după 14.fo1.
Dh6 15.a41 şansele albului sint mai Deschide rea coloanei, forlati) de 11-
bune. ceasl! mulare ş i imposibilitatea ne·
11 . 12-13 De4·c6 gr ului de a stabili la Iim? lin conlact
Inlre twnurile sale duce h o poz iţ ie
Nesatisfildtor era 11... Dh4+ . ele evident CÎŞt i iat! ·pentru alb.
exemplu: 12.g31 Dhs 13.Cel! D:IJ
14.NlZ2 Dhs 15.c5 Cd7 16,Cbs 0-0 19, . De6-d6
252 AlEHIN PE DRUMUL SPRE TiTlUL DE CAMPION MONDIAL (1921-19211

Pregătirea necesarii penlTu aducerea 46. Tc3-c2 ThS-e3


turnului negru pe linia a 5·a. 47. Tc.2-c3 TeS-h5
4S. RI4-f3 Rc6-e7
39. h2-h4? 49. Rf3-g4 Re7-17!
In acest fina] Capablanca n·a ma·
ni.feslat ne loc precizia M caraclcns· Această mulare este necesară din
tid. E drept că acum ar fi fost pre· cauză că la. Rh3 neerul trebuie să
aibă .posibilitatea de a r ăsp una e cu
matur 39.cS, din cauza 3'LTb5 40.
'Jid6+ R:e5 4I.T:c5 1aS, ins3 conti- g6.g5, iar dacă Rg4 cu atac asup ra
nuarea 39.,h3t cu amenintarea de a turnului neeru, a tunci R1l6; apoi ne·
juca Re3·d4·c3 şi apoi c4·c5, I·ar fi gru'l schimbă la h4 şi joacă Th5-·e5-h5.
pus p,.e negrII 1n fala unor sarcini oCapablanca foloseşte imprejurarea
mult mai ,g rele decît mutarea jucaili că resz-ele neR:ru !IlU poate sii se de-
părtez.e de punctut g6 şi întreprinde o
in partidii. ultimă incercare <le a obtine cîştigul.
39. . . Tb8-Î1S! 50. T~-c4 P.l7.g7!
40. g2-lla , Th8-h5
51. Tc4-d4!
Turnul ocup3 pe linia a 5·01 o pv· Dind i napoi pionul, ol:;'ul ameninta
zijie puternicii, atît pentru ap3r~rc
sa pătrundă cu turnul ?~ linia a 7·a
cît şi pentru contraatac, ~i planul al· şi 'fortează deplasa rea regelui negru.
bulul - formarea unui pion li":l~r pe Du"ă mutarea a 39·a albul nu ar ii
coloana "h" se dovede.ile a fi putut obline nimic mai mult din acea-
irealizabil. stă poziţie.
41. Td2-h2 ThS-aS 51. .. Th5:c:>
Acum amenintarea ReS e. foarte pu· 52. Td4-d7+ Rg7-fa
ternică .
Nu merge 52 ...Rh6 din' cauza 53.T[7.
42. Rc3-f4 17-16
S3. Ri4-14 RIS·ga
Negrul impiedică din nou 43.g4 54. Td7-a7 Ri8-IS
deoarece la aceastii ml1tare ar fi ur· 55. a2-a4 Rid-ilS
mat 43 ... gS+1 cu schim:;'area plonu- 56. 23-11'4
lui "h".
După 56.Re3t Tc3+ 57.Rd4 T:0'3
43. Th2-c2 Ta5-e5 58.T:a5 Rf7 59.Ta8 negrul ar mai 11
trebuil să se a~ re cu exactitale din
Forlat, din cauza ameninli\ril 1 t. cauză că albul are primejdiosul pion
cS urmat de g3·g4. "a". Totuşi, datorită materialului ne-
insemnat r ămas pe tablă, pconabil că
44. c4-c5 negrul ar fi ob\inut ; emiza. In orice
'Dupii această mutare care Iimilea z~ caz, aceasta ar fi fost continuarea
mobilitatea turnului negru, turnul alb logică a manevrei Începute d~ alu
e şi el fixat de pionul c5 şi negr ul la mutarea a 51·a, care ar fi permis
trebuie să lină seama numai de a- epuizarea tolală a ţutu~or posibi!iUi·
menintarea RI4·g4·h3 ~i apoi g3·g4. IHor acestui lina] instructiv.

44 ... Te5·h5 56 ... g&-g5+t


45. 1c2-c3 a7-aS 57. h4:g5 1c5:1:5
58. Ta7-a6 T25-c5
Ameninlii cu mutarea 46.Tal 59. Rf4-e3 Ri8-t7
PARTIDA Nr . 100, ALEHIN COLLE!

6{), Re3-d4 TcS-a:S ziliona l mai convingă tor (vezi pa r-


61. Ta6:c6 'r 2'5:a:4 tida Nr. \07).
62. Tc6-cli Ta:4-&51 10..._ Dd8:d5
Dac ă 63. T:gS fg 64.R;e5, a tunci 64... II. NII-d3 O- O
R€61 65.Rd6 RI71 12. O- O Dd5-d6 !
Remiz ă.
o bu nA mutare po z i ţ i o nală care eli·
bere ază ctmpul dS pentru cal şI im-
Nr. 100. APARA'REA CI GOR,I N p ied ică dezvoltarea nebunului al b
la f4.
ALEHIN COLLE
T!l rneu{ de (o. New -York , 1924 13. Da4-c2 Ce7-g6
14. 13-14 Cc6-c7
1. d2-d4 d7-d5
Cb8-c6
NC1ZfUI prel!:ăt~te operat iuni active
2. c2-c4 rn centru, care in ce?~ cu mulare a
3. Cil-13 Nc8-i 4 c7-<:5.
4. Od l-a4
16. g2-g3 llS-d8
o mutare nouă, pe care a m Inl ro- 16. TfI-dl b7-b6
d us·o aici In p racti că pentr u a evita 17. a3-a4
va riantele ob i şnuite ca re rez ult ă d u pă
4 .cd N:f3. Ac tiunea mea era cu a ti l A-ceaslă muta re sl ăb eşte cimpul b4
mai justlflcat ă cu cit dflfunctul ca m- şi prin aceas ta permite n ~ r u l u l să
pion al Belgiei era u n fi n cun oscă tor la o co nt r ain i jiativă in centru. Corect
al acestui original s istem de a parare era 17.Nb2 şi dacii 17...c5, alunci 1!3.
şi a oblinut succese remarcabile cu c4! cd 19.N :d4 cu un oare<:are avan-
ajulorul lui. taj , deoa rece nu es te bine pentru ne-
gru n ici 19 ...o :d4 20. N:gti şi nici
4. .. Ng4:13 19... 0 :a3 20.. Ta 1 ob4 21. Ta4 Dd6
5. t2:13 t7-t6 22. NeS!
17. . . Ce7-d5
-Ca răspu n s la S... dc al bul poate să 18. Ncl -d2 c7-c5
joace 6.Ne3 s au. ceea ce e lii ma i bine. 19. 14-15
sA sacr ifice un pion, obtinind în schimb
un ma re avantaj de dezvoltare: 6.Ce3 Al bul caută să mai m e n ;i n ă o oa-
D :d4 7.Ne3 urmat de N:c4. re<:are presiune.
6. Cbl-c3 NI8-b4 Var ia nta 19. c4 Cb4 20. N: b4 cb 21.
c5 bc 22. de De7 ar fi dat şi mai
7. a 2-a3 putine şa n se de ctş tig.
M erită s1l pierzi un teTll,)o ca ~ fi 19 .. . e6:15
l ămur~l i imedial ce inte ntioneaza. sii ci):d4
20. Nd 3: 15
fa că negrul cu nebu nul să u . 2 1. c3:d4 Cd5-e7
7.... Nb4:c3+ 22. Nd2-b4 Dd6-16
8. b2:c3 CgS-e7 23. Nb4 :t.7
9. Ta 1-bl TaS-b8 Dacă 23.Nh3 Cd5! per ec;hea de ne·
10. c4:d5 buni n-ar aduce foloase prea ma ri. De
L a turneul de la Ba.:len-Ra den, c a~e aceea al bul caut ă sA ol.> l:n:1 a vantaj
a avut loc curInd după turneu! de la p rin ~ tna i ntrea pionul ui să u Ubf: r ~i de
Paris. am jucat tmpolnva a ce lu ia ~1 pe ur ma coloanei deschbe "c" pe care
adversar IO.Nd3 obtin Ind avantaj po- a pus s tApinire.

\
25> AlEHIN PE DRUMUL SPRE TITLUL DE CAMPION MONDIAL (1921-1927 )

27...fg 28.Db7+ CU m!lt) 2S3,Df6+ Ea u r măreş t e


un dublu scop: să pre·
Rh7 29.N:17 TiS 30.Di5+ Rgi 3:. gătească posibrlitatea unei contralo-
Dg6+ Rh8 32.Nf6+ şi mat la mu l a- vilu ri fn centru, şi anume prin e5:d4
re a următoa re. ur mală de d6-d5 ş i. tn ace l aşi timp,

27. Nb3:17 TaB-c8 negrul elibereaza coloan~ ,.e ~ pentru


28. Tc6:g6 Negrill cedCiltă turnul să u .
12. Nc4-d3 Tia-ea
Nr. 102. PARTIDA lTAl1ANA i 3. Cbl-d2 Nb6-a7!
TARRA$CH ALE HI N Mutare JucaU din (auu alacului
TI/rneul de la Baden-Baden, 1925 posibil (c4,
1. ~~4 e7-e5 14 . Odl -c2 e5:d4
2. Ci 1-f3 Cba-c6
3. NII -c4 N18-c5 La momen tul oportun deoarece
4. e2-c.3 Nc5-b6 nu este bine pentru alb să ia la
5. d2-d4 Od8-ei d4 cu pianul d in cauza 15 .. , Cb4.
6. O-O CR'S-16!
15. Cf3:d4 Cc6-e5
Ace a stă muta re ,pe care am intro- 16. Nd3-fI d6-d5 !
dus-o în practică in 10"u1 mutăTl i o ·
bi şnuite fi ...d6, lasă albului ma i pu\ină După aceaslă muta re, pozil,ia ne·

libertate de alegere, deoarece acum gr ului fn centru esle cel puţi n lot
pianul e4 este atacat. alil de Iare ca şi a adversarului .
Justificarea tactici! a mută r ii d6-d5
7. Tfl-el d7-d6 s~ vede In va rianta următoare: 17.
8. a2-a4 a7-a6 f4 Cg6 18. e5 Cb5 l in favoarea ne-
9. h2·h3 grului.
o pregăti r e mai mu lt sau mai pul in 17. Tal·dl c7-c5
n eces a ră penh u muta rea Ne3. 18. Cd4-b3 Oda-c 7
19. Ne3-f4
9 .• . o-o
10. Nct-g5 Şi după 19. ed C:d5 20. Cc4 C:c4
21. N:c4 C:e3 22. T:e3 T:e3 23. fe
Avînd tn vedere că albul .nu obţine De7 negrul ar li avut perspedive
avantaj provocînd mutarea următoare ceva mai bun, . .
a negruJui, ar fi fost mai bine să li
jucat IO.Ne3 19. CeS-f3+ !
20. Cd2:f3 Oc7:14
19 . .. h7-h6 21. e4:dS?
11. Ng5-e3
O greşeală dec i sivă, după care
Dacă l 1. Nh4, atunci de~i2"u r 11... jocul se termi n ă . rapid.
Rh8 ur mat de TgS şi g7-g5. M-am aşteptat la mutarea 21. e5
11. .. Oe7-dS! şi am speral ca după 21... Nf5 22.
Dd2 D:d2 23. T:d 2 Ce4 24. Tdd I (24.
Această mutare parado:o;ala, cea mai T:d5? Ne6) Tada să pot iolosi aVilo-
d i lidlă din partidă, este foa r te eficace. tajul perech ii de nebu ni.
258 ALEHIN PE DRUMUL SPRE TITLU L DE CAMPION MONDIAL (l9'2l - l9':!7)

Dacă facem abstractie de cjudă\e­ 18. N13-g2 Ng4· h3


nia primei mutări, Reti joacli foarte 19. N2'2-f3 Nh3-i'4
bine deschiderea. Nee-rul n·ar fi ob- 20. N13-h l
tinut acum niG:i · un avantaj conti- In sfirsit I
nuind cu 9 ... c5, din cauza răspun.
su!ui 10. C4b3 şi albul ameninlă alîl 20 .. ~ h7-hli
11. C:c5 cii si II. cd
Prin schimbarea acestui pion, ne·
il. ..' Cba-aS grul caută să slăbească punctu l 1t3
Relaliv cel mai bine. Totuşi nu 21. b2-b4 a7-a6
se poate nega că albul obline acum 22, Tai-ti hS-h4
o oarecare presiune pe coloana semi· a2-a4
2:'1, h4:i3
deschisă •. C~. ' 24. h2:.i3 Dc8 ..d
25. b4-b5
10. c4:dS Ca6-b4
11. Od3·c4 Cb4:dS r.onsecvent. insi! foarte riscant.
12. Cd2- b3 d-c6 Prin 25. e4 Cb6 26. Ob3 Cbd7!.
t3. O-O Tl8-eS albul ar fi putul para ameninlările
14. TfI-dl Nc8-2"4 directe la care este expus rCR"ele său,
IS. Tdl-d2 însă inchiderea diagonalei hl-aS care
relultă din această actiune. nu·i Jasă
Dacă 14. h3, negrul şi·ar fi adus spf'ranje pe flancul damel.
:Ilebunul pr in hS şi g6 la eot
25.... a6:b5
15 .... Od8-ca 26. a4: b5
18. Cb3-cS N2'4-h3 I
17. Ni'2-13

Prin mutarea sa precedenlă negrul


:a olerit un sacrificiu de pion, a cărui
..acceptare ar li fosl fatală pentru alb,
de e;<;emplu· 17. N:h3 D:h3 18. C:b7
Cg4 19. ( f3 Cde31 20. fe C:e3 2J.
D:r7+ Rh8! 22. Ch4 Tl8 şi albul
cîştigă.

17, . Nh3-2'4

Această mulare oferă adversarului


posibilitatea de a alege inlre trei po-
sibilităli: 1) să schimbe nebunul să u
puternic de cimpuri albe: 2) s ă
accepte remiza imediată prin repeta·
re de mutări, ceea ce. in acest sia· 26 ... TeS-e3!
diu putin inainta! al partidei, echiva·
l ează cu o Infringere morală a al·
Pare aproape neverosimil ci aooeastă
bului: 3) să·şi aducă nebunul Într·o mutare frumoasă nu numai Că lichi·
poziţie mai slabă (hl) .
deazii Ltacul albului. ci ii ereeazd
chiar dificullăli serioase. Si lotuşi
In cele din u r mă albul se hotărăşte a~a e. E absolut clar că tumul nu
să joace la c1ş\ig şi astfel permite poate fi luat din cauza 27... D:~3+,
negru lui să Inceapă un contrular după care urmează 28." C:e3 si ne ..
extrem de interesan!. jlrul ciştil!:ă. In ac~la$i ; Imp <.Ibul
PA RTIDA Nr . 104. ALEHIN TREY8 AL '59
trebuie d înlreprindli ceva pe:ilru .a Relativ cea mai bună mu1arr dp
para amCl\in\area 27...T:1/:3+ . apărare.

27. Cd4-f3 32... Ce4:12


Dupli cum arală evolulia luptei. a· 'Insuficient era 32 ...C:d2 din cauza
ceastli mu lare pierde forltl. Insufi- 33.C:d21 sau 32 ... N: f3 d ~ n cauza 33.
cient era şi 27.Rh2 d in caul;.1 27 .. _ T:e4 1 Tolusi pozitia con:inuli să fie
Taa31 28.Ccb3 (Nu tnsli 28.fe din cau- comphc:ată .
za ·28._.C:e3 urmai de Cfl+ ele.) 28." 33. Nht-g2 Ng4·e6!
DeSI 29.bC bc cu a lac puternic. de-
oarece 30.fe este Inel! slab din cau u _ O importantă veriqă a combina!ieH
30 ... DhS+ şi 31. .. Dh3.
Singura :·ansă de salvare era 27. 34_ Tc4-c2
~f3! N:13 28.elt cb 29.C:b5 DaS!. Insi
nel/:rul 101 ar li păstrat avantai. de- Dup,ă cum e lesn€:' de văzul. aIci şi
oarece 30.T:d5? p:erde imedh.t dM In viitor. albul nu are al~lZ('re.
cauza 3Q ... Tel+ 3I.T:el+ D:el+ ur-
mai de 32 ... Ta I 3..... CI2-g4+
35. Rh2-h3
27... e6:bS
28. Dc4:b5 Cd5-t3! Nu merite 35. Rhl din cauza 35 ...
29. DbS:b7 Tal+.
35 ... CIl4-c5+
Dacii 29.Dc4, r ăspunsul 29... bS! ar Te3:f3!
36. Rh3-ht
ii fost decisiv. 37. Td2:e2 CeS-g4+
29... Dc7:b7 38_ Rh2-h3 Cg4.e3+
39. Rh3-h2 f.e3:c2
Nu merlZe 29...C:e2+ din cauza 30. 40. Ni2:f3 Cc2·d4
T:e21 D:b7 3l.T:e31 cu oarecari şanse
de remizli pentru .a lb. Dad acum 41.Te3. atunci 4 L .
C:13+ 42.T:13 Nd5! /lovitura defini-
30. Cd: b7 Cc3:e2+ tivă!) cu cişlilZ de fi2ură _
31. RR'I-h2 Albul cedează .
CO':Isider această partidă, lmp reună
Sa u 3t.Rfl C:23+ 32.fg N:f3 33. cu cea iucati impotriva lui B~o\iu­
N:f3 T:13+ 34 .R1Z'2 Ta;,,3 35.ldR+ bov în 1922, ca oele mai s~ ra !ucile
RhÎ' 36.Thl+ RIZ6 37.Th3 Tfb3! şi f'lartide din carIera mea şahisU
nee:rul dşlie:ă . Şi, printr ·o stranie cOinddenlli, nid
u.n, din ele n-a fosl distinsă. deaare·
31... Cl6-c4! c(' in nrei unul din aceste dau:!. con-
cursuri nu s-au acordat "premii de
Inceputul unei noi combinatii, e~re frumusel€:''' .
constituie Insă fără îndoială CCW1SC-
cÎnla l02ică a manevrelor premere:ă­
loare. Scopul ei este ca prÎn'lr·o 6erie Nr . 104. GAMBITUL DAMEI
de douăsprezece mutări, practie lor- ALEHIN TREYBAL
late. si .cistige calul b7. rupi df'
TI/forul de la 8adm·Badm, /925
baza sa.
Turnul M la e3 C()I:llinuă d fi e in- d7-dS
l~n2ibil, deoarece dUDă 3Ur.? C:d2
1. d2-d4
2. e2'c4 r7-e6
albul pierde calitalea_ C28-16-
3. Cbl-c3
32. Tct-e4 ! 4_ Nel-IZS Cb8·d7
' 260 AlEHIN PE. DRUM.Ul SPRE TitlUL DE. CAMPION MONDIAL /19'21-1927)

5. d·t3 NI8-e7 at ras după sine consecinte fatale du-


6. Cil-13 O-O pă 24.JZ5, de exemplu :
7. Tat-cl c7-<:6
8. NfI-d3 d5:cl 1) 24...Cfd5 25.dc T:c5 26.T:c5 T:c5
9. Nd3: c4 Cf6.:.d5 27.Ce4 Tc7 28.Cd6 cu ,avantaj pozitio-
10. Ni5:t7 Dd8:e7 nlil zdrobitor pentru alb;
Il. Cc.3-e4
N) 24...Cd7 25.C:d7+ N:d7 26.T:c5
O mulare solidă, 1n.s.ă înolensivă, T:-c5 27.dc Re8 28.Rf2 şi albul păs­
de care m·am simlit atras într·o anu· Irează pianul In plus.
m:tă perioadă a carierei mele şahis ~ e,
23 ... C16-d5
inclusiv medul cu CLp.ablanca. Acum
am ajuns la concluzia că vechea mu· Cele expuse mai sus explică aceasU
tare Il. 0-0, deşt nu poate li numiU mulare pur pasivă care permite al-
p romiţătoare, dă totusi albului mai bu lui să Inlreprindă urmăIoarea ma-
multe sa-nse pradke dec.lt muta rea nevră eficace cu calul.
caluluI.
24. Cjl3·e4 TeS-da
It. .. Cd7-16
Dacă 24 .. .f6, albu l ar fi schimbat
După aceSol: răspuns Insă, ne~rului ii două fie-uri uşoare penlru turn si doi
este e-reu să realizeze mutăde eli· pionl, obtinind astfel o pozitie cÎşti·
beratoare eq.e5 sau c.6-c5 !·i de aceea JZal!. De exemplu: 25.Cc5! fe 26.
pozitia albului devine foa r tp. curînd C:e6 + RI!8 27.C:c7 e4+ (Altfel 28.
preferabilli. e4) 2S.R:e4 T:c7 29.Rf3 şi apoi e3-e4.
Căile bune pentru obtinerea elrali·
Utli sint următoarele: 1l...C5f6 12. 25. Ce4-c5 b7-b6
Cf[3 'şi acum fie 12 ... Db4+ (Cap/:.· 26. Cc5-36 Tt1-<:S
blanca), fie chiar 12...e5 (Lasker). 27. e3-e4

13.
12. C,.·..
Ddl-d2
De7-b4+
Db4:d2+
14. Rel:d2 T18-d8
15. Thl-dl Nc8-d7
t6. Cf3-e5 Nd7-eS
17. Rd2-e2 Rg8-18
18. 12-14 1Z7-g6
Sint rar.e situatiile cînd se poate
recomand{ punerea plonilor In I;nal,
pe cimpuri de aceeaşi culot.re Cu a
nebunului propriu. Un plan mai I02iC
ar fi fost 18...Cd7 si apoi eventual
17·16.
19. Re2-f3 Ta8-c8
20. Nc4-b3 Tc8-c7
21. CIl3-0t2 Cd5-t7
22. 1l2-1l4 Td8-c8 27 .... 17·16
23. Ce2-jl31
o Incercare disperată de a obtine o
După 3iCeastămutare, întrealla pre' oarecare libertt.le pen tru fiJZurile n e-
"2ălire a rteIlru lu i peulru mutarea JZ re. Dacă 27 ... Cf6 (Sau 27 ... 0:.7 28.
23.. .iC5, se dovedeşte a fi inutilă, de- C".Â:.7 şi apoi 29.dS In avantajul albu-
oarece acum această Inainlare .ar fi lloIi) 28.1l5 Cd7 29.CJZ4 Re:7 3O.h4 etc.
262 ALEHIN PE DRUMUL SPRE. TITLUL DE CAMPION MONDIAL (1921-1921)

Tb8 13.C(.4 0(.7) ar li losl greşit din Eliberează damt- de griia oionului.
cauta 12"... Oe61 13.NI'! Cd5. ,7.
10... NcS- b7 22. d3-d4
II. Cd2-c4 C.c6-d4
12. Cc4-e3 Od5-c6 o capîlula re pozitională. după care
13. Ne2·d I C.f6-d 'i! negrul obtine o pozitie relativ u~-or'
oi!stiuată. cta'tor1tă M:ort!.lf"olulu i- com-
Aceast3 mula re lorteuii schimbul plet exercitat asupra cîmpurilor albe.
a Irei figuri uşoare şi astFel mă reş te Totu$i. datorită a menint ă rii Da6 in
lr. modul cel mai simoJu avantajul t CP'~tu ră cu duhhuea {urnudlor pc
pozitiolVll obtinut. coloana ~d", altlul nu avea ceva ma Î
14 . Cf3:d4 bun de a les.

Consecinte ja lnice ar fi al r as după 22... Db7-dS


s~;1e Incerarea de a clslil!:a un pion 23. Oei-el Od5-b51
pr in 14. C:d5 D:d5 15. D:e7. din cau· 24. Oe3-d2 Td8-d5
za 15... TfeS 16. Dg5 C:13 17. N:13 25. h2-h3 e7-e6
0:g5 18, fg N:f3 19. gl Te2. 26. TaI-ei Db5-a4
27. Tt l-al ht'I-b5
14.•. c5:d4 28. Od2·dt leS-col
15. Ce3:d!i Oc6:d5
16. Ndl-l3 Od5-d7 Bine ar li fost desigur si 28 ... D:d 1
17. N13 :b7 Od7:b7 Insă ne2Tul nu are de ce să se gră­
bească. Adversa rul nu este in sta re
18. c2-c4
să evite schimb ul.
Altfel ne grul ar li r ă m as cu o s lli-
b'ciUJle irepa rabilă la c2. 29. Odl-b3 Td5·d6
30. Rhl-h2 Td6·a6
18 ••• d4 :e3 SI. T13-fI Nf6-e7
19. b2 :c3 TaS-ea 32. Rh2·ht Tc4-c6!
20. Ncl-b2
Cu ;,;1-1enlia de a obliea De alb si
Doar ceva ma i bine ar li rost 20. schimbe dt-mele după' Ocol. Ta4 şi
Nd 2. Toa6.
.20... TIR- d8 33. TII-el Ne7·h4!
,, 21. Tfl-13 N1:'7-16
AhlOgă turnul de De coloana .. e~ ..
deoarece la 34.Te2 de exemolu. ur-
mează 34 ... D:b3! 3S.ab T:a l+ 36.N:al
Ta6 37.Nb2 Ta2 38.b4 /Sau 38.Rh2·
a5!\ 38... Ne3 39.dS N:1 4 fAcea si::. este
mai simol u decit 39 ... ed 40.c411 cu.
dsli2" usor.
34. Te HI Oa4-c4
35. Ob3 :e4
Altfel neerTul ar li continu'!!, -"sa
cum s·a adilal mai sus, cU 35... Ta4;
ele.
35 ... Tc6:c4
36. a2~a3 t,;/h4-e7
37. TfI-bl lII e7-d6t
264 ALEHIN PE D~UMUL SPRE TITLUL DE CAMPION MONDIAL (1921_1927)

13 ... Nc8-d7 22. Nd3-c41


14. Dd2-e3!
A'cliunea neblin ul ui pe dî~ilonala
Albul nu numai că ia sub conlrol
cimpurile d4 şi c5 dar mai Impiedică a2-1Z8 se dovedeşte a li imediat deci-
şi rocada mare a nel!:rului. sivă. Este important d, remaroa! că
neilrul nu dispune acum de mu tarea
14 . . , Nd7-c6
intermedia ră 22 ... h6, din cauza 23.11!: I
15. 0-0-0 O-O
Cu ciştillul unei filluri.
Deoarece nel!:rul nu poa:e să-şi
pună relZele în sillurantă De flancul 22. . . Cd5:c3
damei (la 15 ... Da5 urm~31 ă 16.Nc41 23. Tdl:d8 TeS:d8
1n avantajul ·a lbului), pradk el nu 24. 16:!!"7!
mai are del!:ere.
16_ 12-14 DeS-c6 o mulare mult mL; conv:nllătoare

După 16 .. DaS 17.eS continuarea decit 24.e6 Td51


17 ... Cd 5 ar fi dus la pierderea unui 24 . . . Gc3:aZ+
pion din cauza 18. C:dS N:dS 19.
N:h7+, apoi Dd3+ şi D:d5. Nici Sau 24 ... 0e8 25.N:f7+! R:f726.TfI+
pozilia dame i negre la e6 nu schimbă Re6 22.TI6+ Rd5 28.Tla şi albul
lucrurile. cîştillă.
17. e4-eS
25. Rei-bi t
Cu amMin:area principală 18.iS.
17. . • T18-c8 Nu me rR"e 25.N~a2 din cauza Oc5+!
18. Thl-el Ta8-d8
25. . . Ola·eS
Mal bine er.a 18 ... Cd7, după care
albul ar fi contmuat ah:cul cu 1Z2-g4. 26. e5-e61
Mularea turnului permile albului să
lorleze ctştigul deoarece mutările ur- Acum această mutare e chiar mai
mătoa r e ale neilrului sint si lite. Iare decit 26.N:17+ .

19. 14-15 De6-e7 26 . . . Nc6-e4+


20. De3-1l5 C16-d5 27. Rbl-at
21. 15-16 Oe7-18
Era posi bil şi 27.T:e-I Td l+ 2a.Rc2
Oa4+ 29.b3 Cb4+ 3O.R:dl insă mu·
larea din parlldă este mai simplă.
27. .. 17-15

Mularea 27 .. .fe ar fi dus de aseme-


nea la cfşli,!. din cauza 2a .N:e6 +
D:e6 29. D:d8+ Iţg7 30. Dd4+
după cum urmează 31. T:e4.

2S. e6·e7 + TdS-d5


29. DI!5-{6 ! DeS-17
30. e7-cSO+ '

şi albul dă mat in două mutări.


265 ALEHIN PE DRUMUL SPRE TITLUL DE CAMPION MONDIAL (L 92 1- 19Z7 )

Otcă 3L.ef, alu1)ci 32.N :fS TJ.!8 Dacă 5O ... bS. alum:! 5Ub D:b5
33.Dh41 si albul cîş\iJ.!ă mult ma i re· 52.Tc3! 0:d5 53.Tc7+ şi 54.0a7 cu
pede deeît in partidă . atac de mal.
32. Nc2:1S e6:15 SI . Dd4-e4! Dd&-d7
33. Dg4 :fS Db8·d8 52. Td3-d4 Rh7-g7
34. c4:d5 Tdj·d6 53. Dc4-d3 Rg7-f7
La 34 ...Tg8 urmeaz:! 35.014 şi apoi Ne~ul n·a re apărare impotriva a -
dS·d6. mO'l1inlă rii !l2·1Z4.

35. DIS·14! 54. jl2-R"4! Rtf-fa


O manevr:! profund gindită al că · La 54...12 ci~·lie:5 55.0h7+ RIS
rei scop este Indepht.. rea ameJi n jării S6.Dh8+ Rf7 57. T:1Z4.
bf)·bS. .
55. 24:15 Dd7_e8
35. Rh8·h7 56. Td4-e4 DeS-h5
36. Dl4·e4 + Rh7·h8 57. Te4-R"4 Dh5-f7
37. De4·e3 Rh8-g7 58. Dd3-e3 D'7·h7
59. TR"4-R6 Neg rul cedeazli.
La 37 ... IS albu l ar mai fi clşti ga t un
pion prin 38.Dd3. La S9... Rf7 decide mularea 6O.0c3.
38. Dt3·d3!
Nr. 108. DESCHIDEREA ENGLEZA
Tol miezul combinat iei albului
constă in această muta re fortatii f'.:IMZOVJICI AlEHIN
138 ... 0a8?? 39.Dg3+). Acum. cind Turneul de Ia Baden·8aden, 1925
ilb'llcul dame! neerului este slăbit.
albul CÎşli2ă cum vrea, deoarece ad· 1. c2"C4 e7-eS
vtrsaru]. nu mal poale opune o r e zi~· 2. Cbh:3 Cb8-c6
lentă seriollsli . 3. g2-ji/3 NfS-<S
39. Tel·e3 O mulare foarle Iă: oasJ. După
40. Tel-h3 ('2 · ~3
presiunea acestui nebun se Vll
limita numai la cimpul d4. Pe de
Forlmd curînd mutarea 16·15. alU parte i nsi. mularea e2-e3 are şi
40. DdS-d7 phtile ei nelZa live. s l ăbind cimpurile
Dd3-d
oii . 16· 15 albe pe flancu l re2elul şi creind astfel
42. Th3-glH R1Z7-h7 o tinU ])E'nlru atacurile adversarul u i.
43. Tjl3:jl8 Rh7:g8 4. NfI-ji/2 d7-d6
44. DeJ-g3 + Rg8-h7 5. e2~3 Cg8-e7
45. DJ.!3-b3 Rh7-g7 6. a2-a3 a7-a5
46. h2-h3 Dd7·d8 7. CRI-e2 O-O
47. Db3-g3 + Rg7-h7
48. Dg3-e5 La 7.. .N);! 4 ar fi puiul urma 8.h3
Nh5 9.g4 N);!6 IQ.d4. Negrul nu vrea
Acum, albu l fo rţea ză prin zugzwa'ng Ind să se priveze de posibilitatea dr
ŞI mutarea f7·16. 11 schimba nebunul de a lb al adver·
48. . . Dd8-d7 s arului. .
49. Tdl-d3 17-16
8. d2-d4 NcS-b6
A lt ă mulare ' nu există .
it 8. ..Na7 a lbul ar fi Incercat mai
50. De5-d4 Dd7·d8 curînd ina in ta rea b2-b4.
268 ALEHIN PE DRUMUL SPRE TITLUL DE CAMPION MONDIAL (192 1- 1921)

e suficIent pentru mentinerea avan- Aceasta decide deoarece albul nu


tajului. De aceea mutarea din par- poale să impiedice Simplificările ş i
tidă consliluie cea mai bună con- curind pierde Încă un pion.
tinuare.
38. CR'5-13 TeS-e4
27. Nc1:d2 Tl5-f3 39. Tdl-el
28. Nd2-e3 Altlel u r mează 39 ... eS.
Dacă 28. 0 e2, atunci 28.. hS ! 39. '._ Na7:d4+
28.... Cc6-e7 40. C13:d4 Te4:d(
29. CbS-c3 41. Te l:e6 Td4-d2 +!
42. R;l2-e l
Astfel negrul îşi elibereaz ă nebunul Dacă 42. Re3, atunci 42.. R[7 r
prin c7-c6 şi d6:-dS. 43. T: h6 Tb2.
29... Ce7-fS 42 . . . Td2:h2
30. T1I"2-1I"1 43. TeS-e7 Th2-hZ
Această mula re duce la un linal
44. Te7:c7 Tb2:b3
pierdut. Nici celelalte continuări nu 45. Re l-12 Tb3:al"
l-ar fi salval insii pe alb, deoarece 46. Tc7: h7 Ta3-e3
după schimbul la e3 neg ru l ar fi
47. Tb7-a7
r euşi t oricum să pă tru ndă In lagăru1 Dacă 47.Td7, atunci 47 ... T:c4 48.
advers. T:d6 a4 49.Ta6 h51 apoi Tg4 şi gi·g5
d u pă care decide aducerea regerui
30... C15:e3
31. f2 :e3 Tl3-12 pe fla nc ul damei.
32. Dd3-e4 47 ... Tc3:c4
48. Ta7:a5 Te4-e7
O mutare lorţatli.
49. TaS-a6 Tc7-d7
32... Dg4:e4 50. Rf2-13 Rg8-f7
33. Cc3:e4 Tf2-e2 51. Rf3-e4 RI7-e6
34. Ce4-g5! 52. Ta6-a8 d6-d5 +
53. Re4-14 d5-d(
Singura şansă. deşi foarle slabă. 54. Rf4-e4 d4-d:r
55. Ta8-a l d3-d2
34... Te2 :e3 56. Tal-dl Re6-16
35. Rhl-g2 57. Re4-'4 Td7-d4+
Aici continuarea logică ar fi rosi 58. Rf4-f3 Rf6-f5
35.dS. de exemplu: 35... ed 36.«1 TeS 59. RIS-eS Td4-d7
Ş7.Ce6. Totuşi şi in acest caz, după
60. Rt3-f3 Td7-dS+
37... Rf7! (37 ... T:d5? 38. Tfl il Albul c edează .
avantajul material al negru lui . a r li
lost suficient pentru cişliR". N •. 109. GAMBITUL DAMEI
Mu,tarea din par t idă permite negru-
lu i să lntrepri ndă o manevră intere- ALEHIN KOLSTE
santă care împiedică consolidarea ca- Turneul de la Baden-Baden, 1925
lul ui la e6, după care se ajunge in- 1. d2-d4 d7-d5
tr-un final de turnuri lipsit de spe- 2. e2-e4 doe6
rante pen tru alb. 3. Cbl -el" CR'8-f6
35 ... Nb8-a7 ! 4. d-e3 e7-eS
36. TgI:dt h7-h6 ! 5. Cgl-f3 Cb8-d7
37. RR'2-f2 Te3-tS I 6. NIt-d3 d5:e4
PARTIDA Nr. 110. AlEHI~-SAMISCH 269

Faimoasa variantă
de Metan. ale 14. Cd7-c5
căre i principate erau pe
ramificaţii IS. c6:17+ Rc8-f8
atunci necunoscute.
. F ă ră sperante ar fi lost 15... l,.;:17
7. Nd3:c4 b7- b5 din cauza 16. Tel.
8. Nc4·d3 a7·a6
9. e3-e4! c6·c5 16. C2S:h7+ R18: 17
10. e4'e5 Cf&-d5 17. Od l· h5+ 1 2 7·g6
18. Ohi:e5 Th8: h7
Nu e bine. După cum se ~tie. cel 19. Oe5:d4 Th7-M
mai bine caci 10 ... cd ş i dacă 1L
C:b5 (mai puţin studiată este co nti- Dacă {9... Nf6, alunci 20. DeS.
nuarea II. Ce4) atunci t I... C:eS.
20. Od4·e3 Od8-ha
I I. C13-25 21. Nd3:g6+ . R17:i6
O mutare tăioasă . Nu e rea nici 22. Oe3:e.7 Ta8-a7
continuarea simplă Il. C:dS ed 12 . Ultima Incercare de rezlstenl ă , pe
de C:eS 13. Cd4. care albul o i nfringe uşor.
11 . .. cS:d4 23. Oe7:a7 Th4:h2
12. Cc3: d5! 24. Oa7-b6+ Ri S•15
Greş it ar fi 12. C:e6 din cauza 12 ... Altfel 25. Oc7+.
Da51
25. g2-i4 + ! Negrul cedează.
12 .... e6:d5
13. O-O N18-e7 ? La 25 ... R:g4 ar fi urmat mat in
cinci mulă ri.
Această muta re duce ta pierdere.
Trebuia jucat 13 ... Cc51 după care al-
bul ş i·a r fi continuat atacul cu 14. tol. Nr. 110. DESCHIDEREA ENGU!:;t;A
ALEH 1N SĂMISCH
Turneul de la Baden-Baden, /925
1. c2-c4 c7·c5
2. Ci l -13 Ci8-f6
3. d2·d4 c5:d4
4. Cf3: d4 b7-b8
Cu intentia evidentă de a Impiedi.
ca mularea g2-g3. Totuşi in a..cest scop
se pierde prea mult timp, pe care
albul ti fOloseşte pentr u ocuparea
centrului.
5. Cb l -c3 Nc8-b7
8. NcHr5!
O muta re tare, al că rei scop prin-
14. eS·e6 ! cipa l esle de a nu permite mUla rea
g7·g6.
Albul distruge pO:lÎjia adversarulu;
şi. În a farll de aceasta objine avan· 6 .•. Cf6·e.4
laj material. Răspu n sul negru lui este 7. Cc3:e4 Nb7:e4
fo r tat. deoa rece 14 ... N:g5 duce Ime· 8. 12-1:1 Ne4·b7
diat la pierdere din cauza 15. UhSI 9. e2-e4 17-1&
270 ;\LEH!N PE DRUMUL SPRE TITLUL DE CAMPIO~ MONDIAL 09'l!-!9Z7)

Negrul intimpină de pe acum di- 19. Cd5:e7!


ficultăţi .
La 9.. CcG de exemplu. ar
fi urmai IO.Cb5 cu ameninţarea I I. Această mulare a r fi trebuit sa.
Cd6+. ia r la 9...g6 101 10.Cb5! lor- forteze pe adve rsar să cedeze in ef-
jind prin II.Dd4 mutarea f7-fti. leva muU ri. Mai s lab ar li fost ciş­
tigul calităţii prin 19.Cc7 Ca5! :.!Q.
10. Ni"5-e3 Cb8-<:6 C:a8 N:a8 21.0d2 Db6. cu excelente
II. Cd4·b5 Od8-ba contraşanse pentru negru.
La Il.. . g6 ar fi urmai 12. Ud:! 19 ... Cc6:e7
şi apoi Ch6.
20. Tdl :d6
12. Ddl-d2! i"7-,6
13. 0-0-0 d7-d6 Mai simplu ar li fost direct :!u.
14 . Ne3-h6 Nc4+ Rea (Dacă 20 ... d5, atunci :lI.
ed C:d5 22. T:d51 in fa voa rea albu·
Mai precis decil 14.h4. deoarece lUi) 21. T:d6 cu alac cişti~ător. După
dup3 h7-hS albului i·ar fi fos t mai mutarea din partidă negrul găseşte
greu să organizeze asaltul impotriva o apăr are ingenioasă. deşi insul1-
pozitiei adverse. cientă.
14 . . . . a7·a6 20 ... Nb7-d5!
15. Cb5-c3 N18:h6
16. Oe3;h6 Ob8-a7 21. Td6:a6

o incercare zadarnică de a lace Cu această mutare albul a scăpat


ciştigul. E drept că nu c cOn\'ingă­
r ocada mare.
tor nici 21. T:d5 C:d5 22. Nc4 Tac8!
17. Cc3-d5! Re8-17 23.C:d5+ Re8 şi nici 21. Df4 Ne622.
T: e6 R:e6 23.Nc4+ Rd7 şi apoi Rc8 :
Fortat. deoarece la 17 ... 0-0-0 totuşi după 21.014 NeG se clştlga.
ar fi urmat 18. De3 cu CiŞtig de u şo r cu mutarea 22.Nc4! de exem·
pion. plu : 22 ... N:c4 23.0 :16+ }(g~ 24.TI1<1I
J8. c4-c5! Nd5 2S.ed TfS 26.0e6+ şi apoi Tel7.

Un sacrificiu de pion care consti- 21. . . . Oa7-b7


tuie preg3tirea pentru atacul decis1\'_ 22. Ta6;a6 Db7:a8
18 .•. b6:"c5 Continuarea aceasta nu e cea mal
bună . Corect era 22. .. T:a!:l :!3.ed
T:a2 24. 0:h7 Re8 25. Oh8+ }(f7 ;.!o.
Oh7+ deoarece după 24.Vd2 Ub3!
conlraalacul negrulu i ar fi fost prea
Iare.
23. e4:dS Oa8:a2
La 23 ... D:d5 rhpunsul albului ar
fi fost acelaşi.
24. Oh6-f4!
Singura mutare satisfăcătoare de·
oa rece i m piedică mutarea Tb!:l. La
24 ... C:d5 ar fi urmat un dezastru
prin 25. Ne", Oa l + 26.Rc2 D:hl U.
Oc7+1
272 ALEHIN PE DRUMUL SPRE T[TLUL DE CAMPION MOND[AL ([92[-[927)

6. Cgl-f3 • CeS:f3+ 19. a4-aS Cc6-c7


7. Odl:f3 Od8-d6 20. Rgl-fI
Cam artificial. ContinuInd cu 7... g6 Dacă 20.dS, atunci 2Q ... h5 21.de+
negrul ar fi obtinut un joc cu şanse. le 22.c4 bc 23.C:c4 Cd5 24.Nd2 TabB
bogate. de ellemplu: 8. c3 Ng7 9. d4 cu avantaj evident pentru negru .
O-O şi apoi e7-e5. Acum tns~ avan- 20... Rd7-c6
taju!- trece la a lb. 21. Tbl-b2 Cc7-d5
8. Nfl-b5 Nc8-d7 22. RfI-el h7-hS
9. O-O e7-e6 Desigur, nu 22 ... C:c:3 23.Tc2 N:b4
10. c2-c3 Od6-e5
II . a2-a4 din cauza 24.Nd2. Dacă la mutarea
di n partidă albul răspunde cu 23.
Un răspuns firesc, dar nu cel mai h4, atunci urmează 23 ... C:e3 24.N:e3
bun. Coreel ar fi 1051 [L De21 pentru RdS şi apoi "R,c4, cu avantaj decisiv
a r ăspunde [a 1 L Nd6 cu 12. 14. Ne- penlru negru.
grul ar fi trebuit să se decidă la
rocada mare, care dă un joc tăios . 28. Ce3-g2 TaB-e8
11. .. N'8·d6 AmenintInd sll joace, eventual,
12. g2-g3 DeS·f6 ! e6-e5.
13. 0 13:16
24. Ncl -e3 16-'5
La 13. De2 a r fi urmat avantajos 25. Rel-d2
13 ... a6. Pe de a l tă parte, după schim·
bul damelor. negrul obline şilnse ce- Albul ar fi putut opune o rezisten-
va mai bune datorită aplului că In 15 mai mare jucînd 2S.RIL In acest
lagărul advers cîmpurile albe nu sinI caz pentru negru ar li lost mai bine
apăra te. 511 pregătească străpungerea decisivă,
cu 25 ... Teg8 şi apoi Tg".
18 .... r7:f6
14. d2-d4 Cc6-aS [ ~=
15. Nb5:d7+
Dacă 15.b4, atunci 15 ... c6 cu avan-
taj pentru negru .
15.. . Rc8:d7
16. b2-b4 Ca5-c61
Dupa t6...Cb3 17.Tabl C:cl 18.
TI:cl urmat de c3·c4. albul obtine
u n joc mai bun. Acum situatia lui
se inr5uIăteşte treptat.
17. TfI-dl
După 17. d5 ar li urmat Ce5.
17... a7-a6 t
18.Tal-bl b7-b5 25... hS-M 1
Prin aceasta se 1i.~ează slăbiciuni l e Impotriva acestei mutări albul nu
pionilor albi pe flancul dame!. Acu m a re apă r a r e satisUcă toare. Dacă, de
neg r u lui nu-; rămîne decit să ocupe exemplu, 26.Tg l, atunci 26 ...Teg8
'Cîmpurile albe (Cu ameninjarea 15·14) 27.Tbbl h3
_______e',A=Re
Te<D=A:..::Nc'·c::"O'·c ::
AO " OHC'CNC-C'C·CRCAC'C'"C°ovc'ec='_ _ _ _ _ ~

2B.Cf4 N:[4 29.N:f4 C:14 3O.gi Tg'2. săi 1n centru poate deveni obiectu l
cu cîştig uşor. unui alac eficace din partea negru·
luI.
26. Rd2-d3
4.... Cg4:e5
E clar că nu se poate juca 26. 5. 12-14 Ce5-i6
C:h4, din cauza 26... foi.
Aici mutarea mai tale este
26 ... 0
considerată '"
5...Cec6.
27. h2:i3
28. CIrZ. h4 6. Cgl-f3 r
Dacl\ 28.Tgl. atunci 28 ...Tg8 29. Albului trebuie să-i fie teamă
TbbJ N:g3 [ 30Jg T:g3
ligă .
şi negrul dş­ ""
de mutarea NcS.
6... Nf8-c5
28. " Nd6:g3
29. CM-Il T h2-,It'2 Relativ mai bme era 6 ...Cc6, pentr u
30. ef3-el. Tg2-1l 1 I ca În eventualitatea înaintării f4·f5,
să asigure calului retragerea la eS.
Această mutare spulberă toate spe-
La Aceasta, pentru alb este cel mai
rantele albului. deoarece după 3Ug bine să joace 7.Ne3.
T:g3 negrul rămine cu doi pionl in
plus. 7. f4-IS! Cg6-h4 ?
3 1. Tb2-c2 Ni3-d6
32. Tdl ·c1 leS-hSI
Greşeala decisivă. Rău eto, desi-
33. Ccl-13
gur, 7 ... Ce5 8.C:eS Dh4+ 9.g3 0:e4+
10.Oc2. Insă era necesar 7 ...Ce7, după
La 33.Cc2 ar fi urmai acelaşi răs- care albul, jucînd a.Cc3 ar fi păslrat
puns. lotuşi avantaj.

33. Tg1:cl
34. Ne3:cl Th8·h3
Albul cecPeaz3.

Nr. !.!2. GAMBITUL BUDAPESTA


ALEH I N 1. RABINOV ICI
TlmzellI de fa Badl'fl-Boden, 192:)
1. d2·d4 e!f8-16
2. d-c4 e7-e5
3. d4:e5 CIS·ge
4. d-c" !
Pe bună dreptate această mutare
('sle considerată ca cel mai bun sis-
tem pentru alb, împotriva gambitului 8. Cf3-iSI
Budapesta. Albul dă inapoi pionul.
ocupind In schimb ctmpul dS. In de- Mutarea Clştigăloare. Parind ame·
cursu l. mută r ilor următoare însă, al· nintarea 9.0h5 cu clştigul ca lului,
bul trebuie să joace foarte precis, de- negrul este nevoit să-şi slăbească
oarece In caz contrar pozitia pionilor mult pozitia.

18 - 300 partide ale,e ale lui Al ehln.


2 74 ALI:HIN i'F. DRUMUL SPRE TITLUL DE CAMPION MO~DIAL (1921-1 927 )

8.. . od8-e7 Această continuare asigur ă. fă r ă


9. odl-g4 17-16 i ndoiaU, albului u n avans în dezvol·
Di n nou singura mulare. tare.
10. og4-hS+ ! 4 .... e6:d5
,r;. Cbl-c3 e7-cfl
Mult mai Iare decit 10.0:h4. dcu:!· 6. odl -b3 N!8-d6
rece după 10 .. Ig I !.N :g5 DeS urmai 7. g 2- g3
de O- O, negrul a r fi oblinut contr a- Cu intenjia de a s l ăbi şi mai mu lt
JOc. cim pur ile negre ale adve rs3ru lui pri n
10 .... g 7-i 6 schimbul următor al nebuni lo r. Bine
I J. ohS: h4 f6:gS este şi 7.NgS.
12. Nc l:g5 01'7-17 7... Cgg..c7
13. NIJ -d
Aici m·am aşteptat la 7... Dc7, cu
Acum, avind o pozi tie ~xc~kn t ă scopul (ie a impiedica schimbul amin ·
şi un pion in plus, albului nu·i rii·
mîne decit să·şi Incheie dezvo l1(lrea lit. I n acest ca z inten lionam să con·
tinui cu 8. Ng2 şi O-O, pregătind
pentru 3 decla nşa al3cul decisiv asu · apoi mutarea e2·e4.
pre regelui negru.
8. Ne l-f4! Nd6:14
13 ... o- o 9. g3 :14 Ce7-f5
14. Thl-fl CbS·c!j 10. e2-e3 Cb8-d7
15. Cbl-c3 Cc6-d4
16. 15:11'6 Df7: g6 La 10 ... Ch4 ar Fi ufmal simplu II
17. Tfl :18 + Nc5: f8 Nt'2.
18. Ne2-h5 o g6-b6 1J. Nll-d3 Cd7-f6 1
Cu o mică clI.rsă: 19. Df2? Cc2+ O ferind un su btil sacrificiu (ie pion.
19. 0-0-0 Nf8-g7
pc care al bul nu trebuie să·! accepte.
20. Tdl-f1 Cd4-e6 De exemp lu: t2.N:fS N:fS 13.D:b7
21. Nh5-f7 +
o- o 14. 0:c6 Db8l şi pianul b2
nu poate fi apărat uşor: dacă 14.
Nu me rge 21.Nf6 De3+ 22.Rc2 N: f6 Db3. at unci 14... Tba 15. Da3 Db6
şi Cd4+. 16. b3 Ce4 cu avantaj pentru neg ru.
Continuind însă să·şi realizeze planu l,
21. ... Rg8-h8 albul işi as igu ră un joc bu n.
22. N17:e6 Od6 :e6
12. Cf3-e5 Ddll·e7
Dacă 22 ... de, at unci 23.NI16.
Aici neg rul ar fi t reb uit ';3 Joace
23. NgS-I6! Neg rul cedează. 12 ...0-0, deoarece rocada. deş i lega tii
de o oarecare pr ime jdie da l or i tă co·
loanei deschise .. g". era totu')i ele
N r . 113. G AMBITU L. D A ME I preferat pă t runde r ii ca lului a lb, care
AL EHI N RUBIN STE IN u r mează acum.
TUfll e1l1 de la Baden·Baden, /925
13. Cc3-a4!
t. d2-d4 d7-dS Amenin l ă cu dş l ig de figură (Ca4·
2. d-c4 c7-e6 b6:c8ş i N:fS).
3. Cg·I-13 a7-a6
4. c4:dS 13 . . . C-I6-e 4
278 ALEHIN PE DRUMUL SPH.~ TITLUL DE CAMPION MONDIAL (l92I-I!m)

Pentru a creea, prin ameninta rea


f4-15. o oarecare slăbiciu n e In lagă­
r ul ad\'ersa rului (punctul Iti, unde
ar li puiul ajunge. eventual, calUl
alb) .
23 ... 1l7-g6
24. b4-M Celk5
25. b5:c6 b7:c6
26. Te l-bl RI8-e7
27. Tbl -b4

Impiedică tempora r mutarea 'J.7 ...


Rd8. deoarece ar urma 28.Ca41 lJe
acua negrul lace o mulare ,.de aş­
tepta re" care nu este În fond decît
o nouă slăbi re a poziliei sale
34. 14-15!
27 _ .. h6-h5
28. Cc3-d In legătură cu următoarele Irei mu·
Uri - mane\'ra deci s ivă.
Nu merge. desigur. 28.C;a4 dm
cauza 28... a5 29.Td4 Ce6. Mularea 34 . . • 1l6-g51
din partidă permite răspunsul 'J.lL Desigur că 34 ... gr pierde din cauza
Rd8. Insă albul consideri) că după 35.Cf4.
ultima mulare a adversarului schlm-
bul turnurilor li este fa\·o rabil. 35. hZ-h4!

28 ... Premalur ar fi fosl 35.10+. deoa-


R;e7-dR rece după aceasta re gele negru ar II
29. Tb4-b"8 + R;d 8-e7 ajuns la 15. prin e6.
30. Tb8:e8+ Nd7:e8
31. R;f2-e3 35 ... 17-f6!
Cu intenlia de a juca 32.c4 . Uacă Singura posibilitate pentru a·1 im-
acum 3LNd7 (relativ cu mai buna piedica provizoriu pe alb să ocupe
mutare), atunci 32.a31 cu continuânle punctul 14.
posibile 32 ... Ne6 33.Cd4. · sau 3'J. ... t.:eti 36. h4:1l5!
33.c-l, sau 32...C:d3 33. cd c5 34.d4 c4.
35.Cc3 Ne6 (sau 35. .. Nc6) 36'(5! in Insuficient esle 36.e6 din cauza :sti...
toale cazurile 'in avantajul albuluL gh 37.gh Rd6 şi negrul. jucind I<dli-
c6·cf6, lşi apără Ioa le punctele slabe.
31 . . . Cc5: d3
36 . . . 16:11'5
Acest schimb Inlesneşte mult sar- 37. Ce2-1I'1!
cina albului. Cheia victo riei. Calul pătrunde
32. d:d3 c6-<5 prin c:tmpurile g5 sau [4.
33. d3-d4! c5-<4 37 . . . Ne8-d1
Acest pion trecul nu este de loc Dacă 37 ... h4, alunci JlI.g41 Na4 al:!.
periculos pentru alb. Re21 şi apoi Cgl·h3:g5.
280 ALEHIN PE DRUMU L SPRE TITLUL DE CAMPION MONDIAL (1921-19'27)

Deşi conli nuă r ile 13.N:c4 Dg4 14.


NIl CeS IS.bS DIS, sau 13.DbS ao
14. D:c4 CeS 15. Dd4 De7! 16. 0-0
Tfda nu sint pe dep lin salisfăditoare
pentru alb, totuşi fiecare dintre ele
era preferabilă mutării di n pa r tidă.
Albul ar fi păstrat cel pulin echi·
librul material, In timp ce acum ne·
g rul păstrează pionul In plus şi are
:şi o pozilie el[celentă.

13 • , • a7-a6
14. Da4-dl

Sau 14 .b5 Ce51 (Nu merge 14 ... ab


15.0:a8 T:aS 16.T:a8+ Ce8 17.'I'dl
21 . . . Oe6-15 !
Oe6 laJ~g41 f5 19.N13 ~18 2U.N:co
urmat de 21.Tdd8) IS.ba 0:a4 10. Provocind slăbirea decisi vă a pozi·
T:a4 T:a6 17.T: a6 ba 18.Tdl Ce4 l!:l. tiei regelui alb.
Nb2 f5 urmat de Tba In avantajul
negtului. 22. 12-13 Df5-b5

14 . . . Od7-e6 Pe deplin suficient ar fi lost şj 22...


15. Ne2-13 T:13 23.N:13 0:13 după care negrul
ar fi clştigat pionul e4, iar apoi şi
Cera mai bine ar li losl 15.13 ur· partida. Dar simtul estetic nu mi·a
mal de e3-e4, deoa rece manevra cu îngăduit s~·l scap pe adversar !le
nebunul slăbeşte şi mai mult cimpul jalnicul său nebun. plasat într·o po-
zilie în care e pierdul.
'3.
23. Dc2-f2 TeS-d8
15 _ • : Tf8-e8 24. D12-c5
16. g2-g3 Ta8-da
17. N13-g2 Td8-d3 . O greşeală scuzabilă deoarece ' al-
18. Tal-a3 bul nu are nici o resursă . Uaeă :l4.g4
(24.0fl CeS) atunci 2·LTdl 25.NeJ
Dacă 18. Nb2, atunci 18 ... Ted8 19.
aS! 26.ba Dbl şi negrul cfştîgă .
Td 1 Ce4. 24 .•• Db5:c5
25. b4 :c5 C16-d7
18 . . . h7-h5! 26. Ne t-el Cc6-MI
Inceputul Cîştigă cel paţln ealitah!:3.
blocării flancului rege lui
advers. 27. Ne3-d4 Cb4-c2
28. Ta3-al Cc2:a l
19. Tfl-e t h5-h4 29. Te l :a l Cd 7:c5/
20. r3-e4 h4-h3
2 1. Nr2-hl După 3O,N:c5 cTştigă imed iat JU .. ,
Tdl+.
Dacă 21.Nfl. atu nci 21...Ce5. Albul ctdead .
282 ALE1-HN PE DRUMUL SPRE TITLUL DE CAMPION MONDIA.L (1921-19271

18. 16-15 Oa!o r ită amenin j ă r ii negrului de a


juca 014, era necesară readucerea
Simplu şi convingător ! Ac um se regelui la gl. Această omisiune in-
vede că spe r anl ele albului In deschi- l es n eşte sarci na ne~ru l ui.
de rl'3 coloa nei "f" au rost zadar-
nice. 30. a 6-a5
La mula rea 18... b6. cu'" intenlla 31. D1!8-e3 Od6-14
de a lua apoi pienul d3, ar fi ur- 32. De3:14
mat 19. Tdl c4 20. d41 cb 21. ab
N:b3 22. Tbl CI{4 23. De2 Ne6 24. Altfel negrul şi·a r li intensifica!
0:36 şi pozitia a lbului este pe de presiunea, de exemplu : 32. 0e6 Dg3 I
deplin satisfăcătoa r e. sau 32. Dd3 a4.
19. e4 :f5 Ne6: IS 32. ... T17:14
20. C(3:15 Tl8:f5
21. Df2·e2 TI5: fI + Acum negru l ameninţă să joace
22. Dd: f1 33... TI2 sau 33.. c4.
La 22. R:f I ar Fi clştigat uşor 22... 33. Tel-e7+ TI4-17
C:d3. 34. Te7-e3 Tf7- 11 +
22. CeS;d3 Iată cind iese la ivea lă pozijia
slabă a regelui alb.
CÎştigu l s-a r fi puI ul realiza şi
cu 22... Cg4 23. ef3 (Dacă 23. g3, 35. Rhl-h2 Rg7-f7
atunci 23... Tl8 şi 24... DIG) 23 ... 36. e3-c4 a5-a4 I
D:d3. Pe mine ind m-a interes:! !
finalul dificil cu damă şi turnu ri Dacă albu l ar fi avu! ti mp să
de ambele pă r li şi am vrut să fo- joace .12'.14, el ar fi putut să se
losesc acest pr ilej pentru a piitrunde apere cu succes şi poate chia r să
mli adi nc In tehnica jucă r ii lui. salveze partida.
23. CtI :d3 37. M:a4 lll -c l
,38. a4-.15 Tc l :c4-
Desigur, nu me rge 23. Td I din 39. Te3-a3 Tc4-d4 !
cauza 23... c4!
23.... Dd6:d3 Calea cea mai scurtă. După 39.
24. OII-e l ! Od3-d5 ba 40. T:a5 Re6 41. Rg3 Rd5 42.
RI3 negrul a r mai fi trebuit să în·
Dalorilă poziliei descoperite a re· vingă unele dificul tăţi tehnice. A-
gelui său, negru l esle lor jat să facă cum a lbu l trebuie să pi a rdă două tem-
":lulă r i preven tive inainte de a·şi rel- pou ri pentr u a fo rja schimbul la
[, za scopul principal - schimbul aS, ceea ce simplifică clştigul pen-
dameJor. Iru negru.
25. Oe l -e7 Od5-d6 40. Ta3-b3
26. Oe7-e3 Td8-18 E clar că 40. .16 Td8 4 1. Rg3
27. Ta i-cI Ri8-g7 TaB 42, RI4 Re6 43. Re4 Rd6 e fă r ă
~ceastă mu tare, ca şi cele urmă · sperantă pentr u alb.
ioan: sint necesa re ca pregătire pen ·
i ru muta rea 014. 40. ... b6:a5
41. Tb3-b5 cS-c4 I
28. h2-h3 T18-17 42. Tb5:a5 017..-
29. Ril-hl b7-b6 43. Rh2-1l3 Td4-dS I
30. De3-e8 44. laS-a4
284 ALEH[N PE DRUMUL SPRE T[TLUL DE CAMPION MOND[AL ([9'2[-[927)

C:d7 20. Ta3 negru l trebuie oricum cu 25... a41 (Nu merge 25... Cc6?
sa joace 20... aS. 26. a41 şi apoi d4-d5) 26. Ca5 Rg8-
17-e7-d7 şi apoi c7-c51
19. Tc3-a3 ! De7-d7
25.... Cb8-d7
Dacă 19... d5, atunci simp lu 20.
Tbl. o idee falsă care este contraca-
r ată ime:liat. Era necesar 25.. RI7
20. Dc8:d7 Cf8: d1 26. Re2 Re7 27. R;dl Rd7 şi albul
21. b4:a5 Ta8:a5 nu obţine nimic prin ap ropierea rege-
22. 1a3 :a5 b6:a5 lui său, de exemplu: 28. Rc2 Rc6 29.
23. TfI-b[ Tl8-b8 Rb3 Rb6 30. Ra4 Cd7 31. Cb3 Ra6!
24. Tbl:b8+ Cd7:b8 iar 32..... C:a5? este greşit din cauza
32... Cb6+ 33. Rb4 c5+.
E drept că in locul aces tei conti-
nuiiri albul arc ta dispozijie alte
Irei, toate ducind la victorie: 28.
C23 (For ţînd mutarea a5·a4. ceea
ce s l ăbeşte şi mai mu lt pionul) 28.
13 şi 28. g4.
26. RII -c2 Cd7-b6
27. Re2-dl a5-a4
Pentru a inchide pozitia prin mu-
IlIrea c7-c5. Insuficient ar fi io ... t
direct 27 ... c5 di n cauza 28. dc dc
29. eb3 C:c4 30. C:c5 Ce5 31. h3
şi apoi . Rd l-d2-c3-d4.

28. d4-dS
Cu toată simplificarea completă a Aceasta decîtlc soarta pionului
pozijiei, albul nu numai ca şi·a păs­ "a".
trat, dar şi-a ma rit chiar avantajul.
Pionul negru "e", impins inainte, 28.... Cb6-d7
constituie o bună ţintă de atac şi,
Ultima slabă Cilntraşansă. Calul
in ala r ă de aceasta, intervine posi-
porneşte la contra~tac prin cimpul
bilitatea străpungerii g2·g4, dupa
care in eventualitatea continuarii elibt'Tal eS.
g7-g6. gHS, g6:IS 12-13, e4:f3 Cd2:13 29. Rdl-c2 Cd7-e5
albul are ameninţarea Ch4. Această 30. Rc2-c3 CcS·g4
a doua posibilitate ar fi devenit rea l ă 31. Rc3-b4 Cg4:f2
dacă regele negru ar li pornit să-şi 32. Rb4:a4 15-14
apere flancul damei. Şi totuşi, negrul
.ar fi trebui! să se decidă la călăto r ia Ceva mai bine, Tnsa lot insuficient,
regelui. deoarece flancul damei nu ar fi fost 32... Rf7, de exemplu:
poate li apăra l numai cu calul im· 33. RbS Re7 34. Rc6 Rd8 35. c5 1
potriva atacului combinat al regelui Cg4 (Sau 35... de 36. C~4! Cg4 37.
şi calului alb. h3 CfS 38. a4) 36. cd cd 37. R:d6
C:e3 38. a4.
25. R.gl-fI
_33. e3:14
Această muta re este mai ta re decit 34. Cd2-f3
25. Cb3 la care negrul a r ii răspuns 35. Ra4-bS I
28) AL EHIN PE DRUMUL SPR E TIT LU L DE CAMP I ON MO:-!D IAL (192 1- 19'27) ,

cazu ri cu o pozitie CîŞtigăto ar e pen- Aici muta rea cea mai firească şi
tru negru. cea mai bu n ă este 6. Nd3, i n să In
acea vreme va ria nta de Meran nu
24. ... Td7:e7 fusese incă analizată În toat;: deta-
25. 1 e4:e7 Od5-hl + liile.
26. Ch3- i t
6.... Nf8-d6
7. NII-d3 O-O
8. O-O Od8·e7
9. e3-e4 dS:c4
10. Nd3:c4 e6-e5
Astfel neg rul a aju ns intr·o pozitie
ca re amin t eşte pe aceea pe care Ci-
gorin o socotea pe dep lin valabilă ,
cu singura deosebi re, in favoarea ce-
lei de faţă, că dama n eagră ocupă
de pe acum cîmpul ei nalu ral de
dezvo lta re, e7, În timp ce dama aibă
nu e prea bine plasată la c2.
11. TII-dl e5 :d4
12. Cf3:d4 Cd7-b6 !
Mai bi ne d ecit 12... Ce5 . 13. NfI
26.... Cd3;f4 ! Cg6 14. Cf5 N:f5 15. ef Ce5 16.
27. Oe2:c4 + OhHiS! Ng5 cu joc bun pentru al b.
Cel ma i si mplu 1 13. Nc4-11 TIS-d8
28. 1 e7:c7 b6-bS ! P rin ameni n ta rea 14 ... N:h2 + 15.
29. Oc4-c6 Cf4 -e6 + R:h 2 T:d4 16. T:d 4 De5+ negrul il
30. Rit -e i Ce6:c7 obl i gă pe alb să·şi slă bea scă flan cu l
3 1. D<:6:c7 OdS-e4+ regelui.
Albul c edează. 14. h2-hl Nd6-c7 .
Acum negrul amenin ţ ă să clştige o
Nr. 120. GA M B I TUL DAMEI figurăcu 15.. T:d4 urmat de 16 ...
DAVIDSON ALE HIN DeI_
Turneul de la Semmering, 1926 15. Nct-el Td8-e8!
t. d2-d4 d7:dS Pr in muta rea sa precedentă negrul
2. c2-c4 c7-d a jinut nebu nul c i pe cimpul e3;
3. Cil-f3 Cg8-f6 acum el forjează celă l alt nebun să
4. e7-e3 e7-e6 ocupe cîmpul d3.
Du pă cum se va lămu r i cur ind ,
Actualmente muta rea la modă este ambii nebuni ai albu lui sint acum
4... Nf5 deoarece aşa-zisa va r iantă rău plasa t i deoa rece împied ică ac ti u·
de Me ra n. care incepe cu muta rea ni le altor fi!!,u ri şi fn a f a r ă de a-
din pa r tidă, este destul de favo r abilă ceasta pot fi atacati de caii ad-
al bului. verşi.

Ch8-d 7 16. NII-d3 Cf6·h5


5. Cbl-c3
6. Odt-c2 .- 17. Cel-e2 g 7-g8
288 ALEHlN PE DRUMUL SPRE TITLUL DE CAMPION MONDIAL (l92I-I!I27)

Restul e o chestiune de tehnică: De asemenea I I. Tbl Dc8 12. Db3


36. Te3 Te8 37. Tael DeS 38. Tle2 Na6 ar fi fost salisUcător pentru
Te6 39. b3 Tf6 40. Tg3 Rg7 41. Nbl negru.
Tf4 42. Nd3 Th4 43. Rf3 Df4+ 44.
Rg2 Dc l 45. Rf3 h5 46. Tc2 Dd 1+ II. ... Nc7:cS
47. Re3 Thl 48. Rd4 h4 49. Te3 IZ. Nc l·b2 Cb8-d7
Tel 50. T:el D:el 51. Te2 Dal+ 13. CI3-eS Cd7:cS
52. Rc4 b5+. Albul cedea'l-ă. 14. NbZ:cS C16 ·g4 !
Partida a fost distinsă cu un pre· Acest atac nu este nici pe departe
miu de frumuseţe. atît de inofensiv pe cît pare. Albu l
a pierdut partida mai ales pentru
Nr. 121. AP;(RAREA INDIANA NOUA că a subapreciat importanta acestei
mutări. .
RUBINSTE IN ALEHIN
Turneul de la SemmerÎng, 1926 15. Ne5·c3

1. dZ-d4 C!lS-16 Nu merge 15. Nb2 din cauza 15...


Z. c2-c4 c7-e6 Db6.
3. C!l I-f3 b7-b6 15 .... Ta8-b8
4. !lZ-!l3 Nc8-b7
5. NfHl'2 NfS-b4 + In acest moment, la 15... Db6
ar fi urmai 16. el. Mutarea din par-
Această simplificare nu este o· tidă p r egăteş te eventuala inaintare
portun.1i aci deoarece nebunul ci ar a pionului "d~.
fi avu t ulterior mai puţine posi·
bilităti active decit nebunul f8. 16. Tal-bl
De aceea o mulare mai promiţ.1iloare Deşi această
'mulare nu poate li
este 5... Ne7. considerată ca o greşeală decisivă,
6. Cbl -dZ ea favorizeaz.1i lotuşi planurile ad·
ve rsarului.
Pentru motivele de mai sus, r.lis· Insuficienl ar fi fost, de aseme·
punsul cel mai logic este 6. Nd2. nea, 16. h3 din cauza 16... C:121
17. T;12 DgS! 18. Cfl N:f2+ 19.
6 .... o-o Rf2 dc, cu avantaj pentru negru.
7. O-O d7-dS Continuind însă cu 16. cd N:dSl 11,
Ce4 I (Nu insă 17. e4 C:121 18.
După cum araU continuarea din T:12 N:12 + 19. R:f2 Db6+ 20. Rfl
partid.1i. această mutare este suficient Nb7 cu avantaj pentru negru) şi
de bun.1i pentru egala rea jocului. O apoi alungînd calul g4 care creează
manevră bună ar fi fost de aseme· amenintări, albul ar mai fi putut ob·
nea 7... leS, urmai de Nr8. ţine Încă joc egal.

8. a2-a3 Nb4·e7 16 ...• d5-d4 1


9. b2-b4 c7-c5 17. Tbl ;b71
Calea j ustă pentru mentinerea e· Rubinstein nu intrevede surprind·
chilibtului În centru. Nesatis fă că tor toarea mutare a 18·a a negrului ,i
lIin punct de vedere pozi ţ ional ar din această cauză suferă pierderi
fi lost 9... a5 10. b5. materiale. Aici singura posibilitate
era 17. Nb4 N:g2 18. R:g2 De1,
10. b4 :c5 b6;c5 ajungind într·o p0'l-iţie care, într·a·
11. d4:c5 d evăr, este tot f avorabil ă negrului,
PARTI DA Nr. 122, ALE H1N- GRONFELD 289

Insi u le indoiel nic ca avanta jul 24. a3-a4 17·15


lu i s i lie d« isiv. 25. Tfl-dl Nc5-b4
26. Dbl -c2 Dd6-c5
17. ... Tb8:b7 27. ReM2 a7-a5
18. Ni2:b7 28. N13·e2 j"7'i5
29. Nd-d3 15-14 I
Al bul cedeazi. Da că 30. N:h7 +
Rh8 3 1. Oe4, atunci 3 1. .. D:e3+ 32.
Rg2 f3+ 33. Rh3 De2 ! 34. Dg6
&"4+ 35. Rh4 Ne7+ 36. Rh5 D:h2 +
şi negrul cîşti gi.
Part ida a fost d istinsi cu un pre·
miu de fru musele.

Nr. 122. ClA."BITUL DAMEI ACCEPTAT


AlEH IN GRON FELD
TUrfleul de fa Semmerini, 1926

1. d2-d4 d7-dS
:.!. c2-c4 d5:c4
18 . .'. Cg4:12 ! 3. Cfll.13 Nc8-1[4
P rin aeest sacrificiu apa ren !. ne· Partida de f ată a raU pericolele le-
i rul for lnd CÎ$tigu l cel pulin a l gate de aceasti premat ur A duvol ·
unu l pion $i obtine o pozi lie covlr- tare a n ebu n uh~ln cazul celei ma i
ş itoa re. Desigur c:i muta rea di r ec t ă mici i ne.uctită t i, di n parlea negru ·
18 ... dc a r fi fosl ineficace d in cau, lui . .
za 19. Ce4.
4. CI3-eS Ng4- h5
19. Ril :12 5. Cb l-c3 e7-e6?
Nici celel alte mută ri n·a r fi fos t I nci la muta rea a 5·a negrul co-
ma i bune. De exem plu : 19. T:f2? mi le o g r ('şea lă pozitionalA d eci sivă !
de sau 19. Da I dc 20. e b3 C,,"4+ Era necesar 5...Cd7, d u pă care in·
21. C:c5 Dd4 + . sau 19. NaS C:dl tentionam s:i conl inui cu 6. Da4 efi
20. N:d8 d3+ 21. e3 C:e3! în tc ale 7. C:d7 D:d7 (N u fnsă 7 ... b5, d in
u zurile cu C îŞtig u şor pent ru ne· cauza Ş.C: b5 cb 9. D:b5 D:d7 10.D:hS)
gru . 8.0 :e-4 a poi e2·e4 şi Ne3 cu joc bun.
19. ... d4:c3 + 6. g2-a-4! NhS-g6
20. d -e3 7. h2·h4r . 17~ f6
O trist3 necesilate.
Sau 20. Re i cd + 21. D:d2 ObI)
cu a lac rapid c i$tigă t or. S. Ddl-a 4+

20 .... c3:d2 Destul de bine ar fi fos l de ase-


21. Rf2-e2 Dd,s·b8 men('3 8.C: g6 hg 9.e3.
22. Nb7-13 TI8-d8
23. DdJ -bl Db8·d6 S. . . c7-c6
II. CeS:c-6 h7:g6
Neg ru l pune s t1iplnire pe c impul 10. 0 1l4:c4 Re8- 17
b4 pentru pionul să u . II. t 2·e4 Cb8-d7
290 ALEHIN PE DRUMUL SPI{(! T ITLUL DE CAMPION r MONDIAL [1 001- 1927)

12. Nc l-e3 Dd8-aS Sau 2O ...Cc:4 2LN:c4 bc: 22.0:c4


13. a2-a3 .. , elc:., cu o poz i ţie uşor de cîş t i gat.
Esle importanl să nu se permiU 21. Cc3:t4 Cd6:e4
mutarea OM. 22. Nd3:t4 Cd7-16
23. 15:e6+ Te8:t6
13.... Ta8-e8 24 . Ne4-g6 + !
14. 12-'4 Cg8-e7
15. 0-0-0 Ce7-c8 Mai Iare decît cîştigul c:aliUlii
16. 14-15 Cc8-d6 prin 24.N f5.
17. Oc4-a21
24.
la 17.0b3 negrul ar fi pulut ră s· 25. Ne3:g5
pu nde 17...c5; acum acea stă mutare 26. Ng6-f5
pierde o figu ră din ca uza IB ...dc, ur- 27. Th l-e l
mai de b2-b4.
Dac:ă ac:um 27... Db5. atunci 2B.a41
17.. . g6-g5 Da6 29.Nd3 elc:., iar la 27...T:el ur-
18. h4-h5 b7-bS mead 2B.T:eJ + RdB 29.0f7! cu mal
inevitabil.
'Negrul nu a re la d i spoz i ţie mutări Neg rul c:edează.
ca re să fie satisfăcătoa r e Intr·o oa·
('eca re m ăsură.
N,. 123. GAMBITUL DAME I
ALE HI N TREYBAL
Turneul de la Semmering, 1926
1. d2·d4 d7-d5
2. c2-c4 c7-ctl
a. d -e3
Albul nu este obligal să închidă
nebunu l ; a r fi fos l pe deplin sufi·
cien!. de exemplu, 3.CI3. Dar muta-
rea din partidă per mite negru lui să·şi
construiască "u n zid de piat r ă" ~i
acesta este scopul pe care·1 u rm ă­
rea. Am vru! să dau Încă o dată
prilej adversa rului meu să şi joace
sistemul perfid, d eşi nu prea solid,
cu ajutorul căruia a cişligat la mî·
19. e4·t5 ! ne o partid ă bună la Ka rlsbad, in
I)l l egă tu r ă cu mutarea următoare 1923. De dala aceasta Insă, am decis
a albul ui - conti nua rea d~i s ivă . să schimb ordi nea muU rilor.
Ma i' slab este 19.Nd3. din cauza 3. ' .. e7-e6
19... b4. 4. Nil-da
19. ... f6 :e5
Nu ştiu
dacă ace a stă mutare (in
Dacă In locul acestei muU ri ne· legătu ră cu ur m ătoa rea) este o nou-
g rul joacă 19 ... b4, alunci 20.ed bc tate. !nsă ptnă alunci n·o mai î nU!-
2 l.fe+ T:e6 22.Nc:4 şi albu l c:tştigă. nisem In nici o partidă. Ideea albu-
lui constă fnt r-un atac combi nat a-
.20. NfI-d3! e5-e4 supra punctelor f5 şi cB.
292 ALE HIN PE DRUMUL SPRE TITLUL DE CAMPION MONDIAL (1921-19'!7)

22.D:b3 Nc8 23.Tadl (La 23.f4 ar


mai fi pu lut urma Dh6 şi g6.g5) ar
fi dus la victorie, însă pentru a o
obline albul ar fi trebuit oricum, mai
devreme sau mai tJrzi u sa sacrifice
calitatea. De aceea el preferă ca lea
cea mai scurtă.
22... Cb3:al
23. TII :a1 TI8·dS
24. Tal·dl
Aceastămulare este insă artificială
şi lungeşte
partida cu citeva mutări.
Ciş tiga simplu 24.e6 NI6 (Altfel
2S.C:bS şi 26.Dc3) 25,Db3 Rf8 26.Tel.
24 ....
19. e4·eSt 2S. e5-e6
Incepulul combinaliei dec:isîve. E Ameninta 26.C:b5 (Sau 26.Ce4) şi
curios d Inchide rea provizorie a im· 27.0c3.
portantei diagonale consti tuie cel mai
bun mij loc pentru folosirea ei deci· 25 ••.• b5-b4!
26. a3:b4 Dh4:b4
sivă. Dimpot r ivă, nu e coflv in gătoare
continuarea J9.d5 ro 20.C:d5 Tac8 27. Cc3·e2 Ta8:aS
28. Ce2·d4 Ta5-c5
sau 2O.ed e5.
29. Dc2-e2
19 . ... Nd6-e7
Cu ameninlarea 3O.C:c6 T:c6 31.De5.
Şi la 19 .. Nc7 este foarte Iare 20.d5! 29 .... Db4-c4
20. d4-d5 l Ca&-cS
Grăbeşte pierderea ine'fi[abilă. Sin-
Sau 2O...cd 21.C:d5 Tc8 {21...ed gura apărare de scurtă du ra tă, era
22.N:d5+ e lipsit de speranlă) 29 ... Da4, insă şi atunci albul a r fi
22.Ddl! tu pozilie clştigăloare pen· cîştigat rapid prin 3O.Td 2! urmat de
tru alb. De2·e3·h6.
2 1. d5:e6 Cc5:b3 30. Nb2-a3 Dc4:d
31. Cd4:e2 Tc5-d5
Dacă 2l...C:e6, atunci 22.Tad 1 NeS 3:". Tdl:d5 Ne7:a3
23.Ce2, iar dacă 21...N:e6, atunci 33. Td5·d3 Na3-cS
22.N:e6+ C:e6 23.Db3 R.f7 24.Ce2 34. Ce2-d4 Negrul cedează.
(24 ...c5 25.Ncll şi 26. D:bS) - In
ambele cazuri cu c1şlig uşor pentru
alb. Nr. 121. DESCHIDEREA ENGL EZA
ALEHIN YATES
22. e6:d71
Turneul de la Semmering, 1926
Acest satrificiu de calitate a fos t
concepul de alb atu nci cind a făcut 1. c2-(:4 e7-e5
mutarea a 19·a. Acum decid pionii 2. Cbt-c3 Cb8-c&
liberi, 1n l egătu ră cu diagonala care 3. CIrI-13 CIrS-f&
$·a deschis. 4. d2·d4 eS:d4
Probabil că şi continuarea prozaică S. Cfl:ll4 NI8-b4
294 ALEHIN r E DRUMUL SPRE TITLUL DE CA.MPION MOND'''L 119'.l1-19Z7)

40. 'U Ce7-1l6 57. Tg2-1I'4! a5-a4


41 . Nc2-a4 TeS-1l8
42. Na4·dl Dd8-e7 Nu ajută nici 57 ... T:g4 58.hg cu.
43. Ndl-(2 C1I'6-18 ameninţarea g4 ·g5.
44. Td2-d5 Cf8-1I'6
45. Td5-15 · Tg8-eS 58. ThS·h6! Tg7-17
46. g4-g5
Dacii 58... T:g4. ,tunci desigur.
Poate că
ar fi lost mIIi exactă 59.T:16.
pregătirea acestei pătrunderi prin 59. T1I'4-1I'6 Cc5-b3
mutarea 26.h4. Totuşi şi aşa e suli· 60. Od4-c3 d6-d5
ci en! de tare.
Pierde imediat. ltnpolriva amenin-
46.... 16:11'5
ţării 61.T:16 T:l6 62.T:16. Og7 ,?3.TiS
47. Tf5:11'5 De7-181
mal exista o singura aparare:
Singura mutare! După 48.15 Ce5r 6O ... Te8. Albul intentiona să continue-
49.16 Tg6 50. 0:18+ T:18 51. N:g6 Ig cu 61.e4 (Ameninjfnd 62.T:16! T:16
ar li rezulta! un final în care rem iza 63.T:h7+ Rg8 64.0g3+) 61...0eT
es te garantată pentru negru. 62.T:16 T:16 63.T:16 Og7 (Cu amI"
ninţarea Cel + şi Ce2) 64.Tf7! O:e3-
48. Tg5-h51 Df8-g8 65.T:h7+ Rg8 66.bc tu un linal clş­
49. Ral-a2! tigă lor pentru alb.

o muiate importantă, necesară


61. c4:d5 Te7-e8
pentru ca turnul g7 să nu poată da 62. e3-e4! Dl8-c5
şah.

49. Cg6-f8
50. Dh6-f6 CI8-d7
51. Df6-d4 17·16
52. Nc2-f5 D1I'8-f8
53. Th5-h6

Mai simplu era 53.e3·e4, apoi


Od4·f2·h4 şi, in sfî rşit, Tg3.
53. ... Tg7-e7!
54. Th6-h5 Cd7-1:S
Era de preferat readucerea turnu·
lui la g7.
55. Te3-c2!

In sfirsit şi acest lurn intră In Albul a anuntat mal In şase mu-


joci tări; 63.T:h7+ R:h7 64.T:16+ Rg1'
65.1g6++ RI8 (Dacă 65 ... Rh7, a·
55 .... Te7-g7
lunci 66.Tg7++ Rh8 67.Th7+ + Rg8
56. Tt2-g2! Te8-e7
68.Th8 mat) 66. Oh8+ Re7 67.T('6+
Nu merge. desigur. 56... T:g2 din Rd7 68.0:eS mat.
cauza 57.T:h7+ şi 58.Dd5+. O partidă grea.
296 AL~H[N PE DRUM UL SPRE TITL UL DE CA/>\P [OS MOND[AL ( [92 [- [927)

26. h7-h5 Nr. 126. AP A R.~REA INDIANA VECHE


27. g2-g3 ALEHIN REn
A lbul e a proa pe în zugz wang. Turneul de ' la Semmeriflg, 1926
D acă face m ut ă r i ind He rente, negrul
îşi aduce regele la c8 ş i apoi joacă
,. d2-d4 CgS-f6
N:c2 şi Da3. Dup ă mu tarea di n par· 2. (2-c4 g 7-g6
tidă, s firşitu l inte rvine şi mai rep .. •
3. g2-g3 Nf8-g7
de d a tor i t ă noii sklbîcîu ni ap ă r u te 4. d4-d5
la g3. Ci nd in desch ide re se fac atîtea
27. ". hS-h4! muta ri de pioni la rind, sistemul nu
28. e3-e4 poate fi considerat drept o strateg ie-
să nătoasă. Eu i ns ă n·am vrut să
Neg rul a p re gătit un ras puns şi permi t aplicarea inova lie! înce rcale
la aceasta i ncercare de e liberare. de Reli i mpotr iva lui Rubinstein in
ace l aşi turneu. Deschide rea in aceas -
I ă p ar t i dă a fost jucatll in fel ul ur -
mă t or : 4. Ng2 d5 5. cd C:d5 6.e4
'-bol 7.a3 C4c6 8.d S Cd4 9.Cc3 şi
acum, continuînd cu 9... eS (în loc
de 9 ... c5. aş a cum s-a juca t) negrul
ar li pu tul obtine un joc bogat i n
şan se. Da r şi după muta rea f ă culil
d e mine. neg rul nu are d ilîcult5ti In
deschidere.

••
5. NfI-g2
d7-d6
e7-t5
6. Cbl -c3 O- O
7. Nc l-g5
Albul î nc e a r că să gă s ească p ăr-
28. .. . Cb5-d6! l ile bune in delectele pozilie i sale.
fo losind î mp rej urarea că pianul să u
o lovi t ură d ecis i v ă . deoarece ca· ..r" nu . este incă ba ra t de cal. Mu·
lui p ă trun de la e4 CÎşt igi nd
d oi t area di rec t ă 7.14 ar fi fost indoiel·
pioni. nica din cauza 7... ef 8. N:1 4 Ch5
9.Nd 2 15 şi a poi eventual 15-14. De
29. Tb2:b7 Tb8:b7 aceea este necesar să se provoace
30. Tbl :b7 Oe7:b7 mai intii o m i că s l ă b i r e a flancu lui
31. Dd2-c l regelu i neg ru.
Sau 31.ed Db2 32.Ndl Ce4 33.De2 7.... h7-h6
ed 34.Ce3 Dc l şi neg rul CÎştig a . 8. Ng5-d2 RgS-hS
9. Od l-c l
31. ... Cd 6:e4
32. Cc2-e3 h4:g3 Cu singurul scop de a forla re-
33. h2 :g3 Ce4:g3 t ra gerea calului f6
34. RR' I-f2 Cg3-e4+
9 .... C16-g8
Da c ă acum 35.Rgl. atunci 35... Dh7 10. 12-14
36.Db2 DM cu a tac de mat im pa ·
rabi t Pare prea ind r ăzne l , deoa rece cre-
Alb ul c ed eaz ă. ea ză albul ui pianul i napoia t .. e~.
300 ALEH IN PE DRUMUL S P~E TITLUL DE CAMPION MONDI AL (1921-1927)

22. 'fb2-d2 Rg8-f8 33. Tbl·b7+ Td8-d7


23. Nd3-c2 Rf8-e7 34. Td2-~2 Ta3:a4
35. 1b7:d7+ Re7:d7
Primul rezultat al strategiei ne- 36. Tb2-b7+ Rd7-c6
grului: aşa.zisa .. sl ă biciune de la
K

37. 1b7:g7 Ta4:e4


d6 esle pur iluzorie. iar dificult ă ţile 38. Tg7-g6
albului pe coloanele "a" şi ,.b" sini,
dimpotrivă, pe deplin reale. Albul reciştig ă pionul, însă lucrul
24. 12-13 a5-a4 ! acesta se afată insuficient, deoarece-
25. Rgl-f2 a4:b3 turnul negru ocupă linia a 2·a, iar
26. Nc2:b3 regele poate susţine pianul liber

Dacă 26.ab negrul ar fi ocupat ,..


"c". Restul e o chestiune de lehni-

desigur coloana "a". Re6-d5


38...
26. . . 17-15 39, Tg6:h6 Te4-e2+
40. Rd-fI c5-e4
Negrul împiedică mutarea e3-e4. 'II, Th6-hB e4-c3
27. Rf2-e2 TbS-b4 42. h2-M
28. Re2-d3 NcS-a4 Sau 42.1c8 14! 43.el R.d4 44.h4
Singurul procedeu (sufiCient de Re3 4S.Rgl R:f4 46.h5 R.gS 47.g4.-
altfel) pentru a scoale In evidenjă d5 şi negrul cîştigă uşor.
slăbiciunea pionilor albi a2 şi c4. 42 ... Tc2-d2
43. R,II-el Td2:g2
29. Nb3:a4
44. 1h8-e8 c3-c2
<sau 29.Rc3 TdbB! 30.Tb2 (30.T:d6? 45. h4-hS T1I"2-h2
T:b3+! şi negrul Ciştigă) 30... d5! 46. h5-h6 Th2:h6
in favoarea negru lui. 47. Te8:c2 Th6-hl+
48, Rel-d2 Thl-h2+
29. . . Tb4:a4 49. Rd2-83 Th2:c:2
30. Tdl-bl
Albul cedeazli.
Costă un pion ceea ce. în poziţii
de acest gen, este decisiv. Dar şi
continuarea 30. Tcl Ta3+ 31. Re2 Nr. 128. A PĂRAREA INDIANA DAMEI
TdaB 32. Tcc2 Rd7 urmai de Rc6 RUBINSTEIN ALEHIN
şi d6·d5 ar fi fost, în ultimă instanţă, Turneul de la Dresda. 1926
lip s ită de speranţă pentru alb.

30.... 1. d2-d4 Cg8-f6


31. Rd3·e2 2. Cgl-f3 d-e6
3, Nel-f4 b7-b6
Dacă 31.Tb3 Tda8 CîŞtigul negru- 4. h2-hS
Jui ar fi fost şi mai simplu.
Desigur, In acest moment nu era
31. . • Ta3-c3 nevoie să se ţină seama de muta-
32. a2-a4 Tc3-a3 ! rea ChS. Slllbirea cimpului g3 m-a
Mult mai bine decit 32 ...T:c4. de· Ucut să folosesc un sistem de dez-
oareee după 33.Ta2 pianul liber "a K
voltare cu totul neobişnuit, insi, -
ar fi creat unele dificultăţi negru- dupi cum arată continuarea parti-
lui. dei - loarle eficace.
302 ALEHIS PE DRUM UL SP~E TITLUL DE CA.MPION ,I,{O~OIAL (1921_ 1921)

29. Dd4-b4
30. h3-h4
Acum mutarea aceasta e fo rlaU.
30. . . Og3-g7 l
Mult mai bine decit mularea des-
lui de p r ozaică 30...T:h4+. Dacă a-
cum 31.Dd6, attlnci 3L..Tg6 32.Tff2
f4 ! 33. ei e3 I şi negrul CiŞ tig ă.
31. c3-c4 Th5-g6
32. Db4-d2 Tg6-g3 I
Amenin t ă 33... Th3+ 34. R,gl Dg3.
Dacă albul joacă direcl 33.R.gl, a-
lunci 33 ... d4 I 34:ed e3! 35.Dc2 (b2)
Th3 urmat de Dg3 şi albu l nu are
28... Tg7-g6 ! ap ă r are.

Du pă această mulare se ajunge 33. Dd2-el Tg3:g2


ta o pozi lie exceptional de origina· Al bul cedează.
Iă, ale cărei trăsături caracteristice Partida a fost dis tin sa cu un pre·
sini următoarele: am e ninţare a di · miu de frumusete.
r ectă a negrului con stă in 29 ...Th6
3O.Dd l Dg7 cu ciş l ig ul pionu lui e5,
deoa r~e ca r ăs pun s la 31.Dd4 ur· Nr. 129. APARAREA INDIANA VECHE
mează 31... T: h3+. AlEHIN BLUMICH
Dac ă albul inc ea rcă s3 pa reze a·
cea slă amenintare prin 29.Ddl. a·
Turneul de la Dresda. I92f
tunci negrul joacă tol 29...Th6 I adu· 1. d2-d4 Cg8-16
c1ndu . ş i adversarul Intr·o pozitie de 2. Ci1-f3 g7-g6
.zugzwang tola1. 3. Ncl-g5
I nlr ·adev~ r :
1) turnul f4 nu poate S3 se miş t e O incercare de a opu ne .. trucu-
din cauza 30 ... D:e5; rilor indiene" o dezvoltare l ibe r ă a
2) turnul e2 este ţ in tuit pe loc figurilor.
de necesitatea apă r ă rii pionilor e3
şi g2; 3. . NfS-g7
3) regele nu poate muta la gl , 4. Cbl-d2 O-O
din cauza T:h3 (sau D: h3) ; 5. d-e3
4) dama nu poale s~ muie nici Numai aşa şi nu 5. e4, deoarece
pc linia I·a, din cauza Og71, nici triunghi ul de granit al p;onilor c3-
pe coloana "d", din cauza T :h3+~; d4-e3 pa r a l izează acliunea nebunului
5) În sfi rşil, dacă 3O.c4 negrul fianchela t.
CÎşt igă cu mutarea 3O... d41, iar dacă
30.b4, ctştigul. este asigurat de 5.... d7-d6
30... 0g7 31.Dd4 TeSl urmat de Tc4 . 6. NI1-c4!
De aceea, albul se decide si sa· Pe această dia gonală nebunul stă
crifice un pion în speranta că va cel ma i activ. Dacă negrul joaca
. reuşi să schimbe o pereche de tur· 6... d5. atunci albul ocupă punctul
nuri şi astfel să slăbească atacul 1'5 jucind, după sistemul lu i Pi!lsbury,
advcrsarului. Ce5 şi f2·1 4.
304 ALEH I N PE DRUMUL SPRE TITLUL DE CAMPION MONDIAL (1921-1927)

22. Ne7+ Rc6 (Sau 22 ... Rb5 23. Si ngu rul răspuns corect la muta-
a4 +) 23. Ca5+ Rb6 24. Nc5+' ş i rea greşită a albu lui. Ncg rul mani·
mat lÎl muta rea u rmătoare: festă combativitate în centru şi preia
II. 20... N:c41 21. D:c4 b5 2:2. initiativa. Aceas ta esle o ilustrare a
Td 1+ Cd4 23. De21 DfS 24. Cf3 necesitătii prudentei in a legerea mu-
Cg3 25. De l Ce4 26. Nh4 g5 27. U rilo r In deschidere - chiar şi in
Ng3. cazul celor mai naturale_
Mula rea pasivă din partidă uşu­ 5. f2-f4 d7-dS
r ează sarcina albului. 6. e4-eS d5-d4
\8. ChS-16
Mult mal energic decît 6.. . Cd7,
19. Dc4:d5+ DcB-e6
deoarece in acest caz albul s 'ar fi
20. Od5-f3
putut dezvo lta liniştit: 7. 03 Cb6
Acum nu exista apă r are impotriva 8. Ne2 şi apoi 0-0.
ameninţărilor
21. Ce4 şi 21. Cg4.
7. Ce3·e4
20 .. .. Oe6·f5
21. NgS:f6 Neg rul cedează. Dacă 7. Cbl, alunci 7 ... Cd7 8. Cd 2
f6, iar dacă 7. Cce2 atunci 7... Cg4 '
După 21... N:f6 albul clstigă o fi· 8. Cg3 Ce3 9. N:e3 de. in ambete
gu r ă cu 21. Ce4 sau 2 1. Cg4. cazuri In favoarea negrului .
7.... Cf6:e4
Nr. 130. APARAR EA ALEHIN 8. d3:e4 g7·g5 !
N IMZDVIC I ALE H IN
D eşi această mulare, care c edează
Turneul de la Dresda . / 926
al bului coloana desc hisă ..r" şi s l ă ­
beşte punctele 16 şi f7, poa le să
1. e2·e4 Cg8.16
2. d2·d3 c7-c5 p ară foarte In d răz neaj ă. ca dă totu şi
negru lui o partidă strate.gic cîştigată.
La 2.. e5 albul poale continua cu Lupta se va duce În jurul neferici-
curaj 3. 14. tului pion e5. Gri ja permanentă pen-
tru ap ă rarea aces tui pio n il va obliga
3. e2-c4 pe alb să treacil la apărare, ceea
ce va perm ite ne g ru!ui s1i organizeze
o muta re noui'! care il pune pe un alac deci siv In cenlru şi pe flan-
neg ru In fala unei alegen' dezvol· cul damei.
tarea liniştită prin d7 -d6. g7·g6 şi
Ng7 sau inceperea imediată a lup. La incepul totu l a mers ca la ca·
Ici in cenlru prin e7-e6 şi d7·d5. mandă şi partida evolua foarte in-
P rin mutarea sa următoare negrul leresant din punct de vedere strate-
păs tr ează ambele posibilităIi. gic. dar după aceea am dai adv cr-
sarului meu posibilitatea să scape
3. _.. Cb8·e6 din menghină.
4. Cb l-c3
9. Cg l -f3 g5:14
o lipsă
de consecvenlă care pro· 10. Nc 1:l4 Dd8-c7
voaei curi nd dificu ltăl i albului. Con-
t inua rea logică era 4. f4, după care Tol atit ,de bi ne ar fi fosl şi 10..
n egrul ar Il ales proba bil formalia Tg8 la ca re albu l ar fi r ăspu n s, pro·
4_.. d6 şi g7-g6. ba bil, cu Il. 11'3.
4.... e7-dJ I 11. NIl-d3 Nc8-d7 .
305 tlLEIIlN PE dRUMUL SPRE TITLUL DE CAMPION MO~ D I AL (1921-19'27)

33. b7-b5! 41. Tc3:c4 1 e8:(4


42. Dc2:c4 Ti S-c8
Man evră hotărîtoare! A'cea slă pă. 43. Dc4-e2
trundere nu putei! fi tărăgănată, de
e"emplu 33 ... eb3 34. Dd 1, apoi Tc2 Desigur, nu 43. Dd4 din clluza 43.
şi albul s-a consolida!. Td8.
34. c4;b5 43. Da5·b6 +
44. De2·f2 Db6: f2 +
Da că 34. Cd2. atunci 34 ... leS.
In c rÎză de tim p, negrul scap 5.
34 .. .• c5-c4 ultima sa şan să. Corect era 44 ... 0:b2,
35. NI4·d 2! deoarece pionu l negru liber rezultal
Singura apărare. Fă r ă sperant iî ar du p ă 45. 0:d2 0:d2 46. C:d 2 Nf8 r
. Fi fosl 35. Nb I din cauza 35... d3. J·a r li costat pe al b o fig ură . De
aceea pentru alb ar fi fost ma i bine
35. o •• Td8-c8 să se decidă imediat la sacrificiul
de cal.
Această su btilitate pu ne laindoiall Nimzo\'ici Il ur~lu t că rellltiv eell
cîştigul. Trebuia jucat 35 ...N:b5 36.
mai bu nă continuare pentru alb este
N:a5 0:a5 37. N:c41 d3! 38. N:b5
nrmă l oorea \·lIrhInIă: 44 ... 0:b2 45.
de 39. N:e2 şi negrul are cali tatea
pentru pi on. Dar mie i n mod greşit C:d2 N:e5 46. 0 :f7! D:d2 47. D:e6
mi s-a pă r ut că mutarea di n partid:i Dl'3+ 48. Rhl D:e4 49. Db6+ Ob7
e mai si mplă ş1 că-mi va da dup ă 50. Dn5 şi D:u 4. In ambele cazuri
palru mutăr i un final ciştigăloL negnl l tir fi păstral şa nse de cîş tig,
in ti mp ce lIellln se njllnge III remi ză.
36. Nd2:a5 Dc7:35
37. Te2·(2 I 45. RgJ;f2 Tc8-c2
46. Rf2·e21 Tc2:b2
Desigur, nu 37. N:c4 din cauza 47. Cf3:d2 Ng7:e5
37... d3. 48. TfI ·b l ! Tb2:b l
37.... Ne8:b5 49. Cd2:b l Rd8·c7
38. Nd3:c4 d4·d3 ! 50. Cb l·d2 Rc7-c6
39. 1 c2-(3
40. DtI-c2!
d3·dZ! 51.
52.
Re2-d3
g2-1l4 "&<l
Ne5-f4i
53. Cd2· b l Nf4 ·e5
Apărarea pe ca re n·am p r evăzut.o.
R emiză.
Eu scontam doa r pe luarea pionului
ceell ce In toate cazurile ducea la
cîştig. De exemp lu:
Nr. 131. APARAREA BENON I
1. 40. D:d2 Db6+! (Dar nu 40 ... ALE HIN TARTAKOWER
N:c4 sau 40... T:c4 din cauzil 4 1. Turnelll de la Dresda, 1926
T:c4 !) şi apoi 41... N:c4;
I I. 40. C:d2 N:e5 41. 1c2 Db6 + 1. d2·d4 c1 -c5
42. Rh I De3! 43. el3 (Dacă 43. 2. d4·d5 d7.d.6
N:b5, atuncÎ 43 ... T:c2 44. 0:c2 T:g2! 3. e2·e4 e7·e5
iar dad 43. TI3 at unci 43 ... Dg5 44.
g3 N:g3 45. N:b5 1:c2 46. 0:c2 Nf2!) La 3... g6 albul con tin uă cu 4. 14 ş i ,
43 ... D:cl 44. Tf :cl NI4 45. N:b5 după pregătirea neceSllr~, realiz.eazA-
N:cl 46. T:c8+ 1:c8 47. N:a4 N:b2. in~intllrea e4·e5.
40..'. Nb5:c4 4. Cb l·c3 Nfg.e7
308 ALEHIN Pi: DRUMUL SPRE TITLUL DE CAM PION MONDI AL (l9ZI- I!m)

~. TfI-c l ! Cc4-a5 4. Cbl -c3


27. Tb7·c7 Ne2-g6
28. Cb5:d 6 Ta8-f8 Mui bine 4 ... Cf6.
29. C16-g4 Te3-e2 5. e4:ds OdS:d5
30. Tc7: a7 Te2:a2
3 1. Tc l :c5 CaS-b3 Sau 5... ed 6. de 1n favo area albu-
32. Ta7:a2 Cb3:e5 lui.
33. Cg4-eS RhS-g7
3 4. Ta 2-a7+ Rg7-hS li. Ne l -d2 Od5-dS
35. Ta 7-e7 ! CcS-d3 7. a2-a3 Nb4 :c3
36. CeS:d8 Ng6:d 3 S. Nd2:e3 c5:d4
37. Cd6-f7 + Rh6-h 5 9. Cf3:d4
38. d5-d6 Nd3-g6 CII amen inta rea 10.C: ~ 6.
39. d6-d7
9... Cg8-f6
Şi mai eXIlc! era 39. g4+ Rh4 40. 10. Cd4-b5! Dd8:dl +
d7 N: 17 41. r es Ne6 42. T 18 N' d7
43. R1t2. Ceva mu i bine era totuş i IO..•(c6_
Dllpil schimbul dame!o r a lbul obtine-
39.... Ng6: f7 rapi d o poZitie de cîştig.
40. Tc7-e8 Nf7-e6
41. Te8: f8 Ne6: d7 I I. Ta l :dl Cb8-a6
42. TfB-f7 Nd7-a4 12. Cb5-d6 + Re8-e7
43. Rg H2 Rh5- g6 13. d-c4 Ca6-c5
44 . Tf7·a7 · Na4 -t2 14 . 12-13 Th8-d8
45. TaS-a6+- Rg6-g 7 15. b2-b4 !
46. R12-e3 R g7-17
47. Re3-d4 Rf7-g7 o mu ln.re im porlant ă care forte a z ă
48. Rd4-e5 Nc2-d3 retrilgt rtll ur mă t Oll re a calului. de-
49. Ta6-a3! Nd3-e2 omece IS...C!4 l 6. Na5 este nl'a nla jos
50. Ta3-g3 Rlf7-il'6 pe nt ru negr u, iar d,IC! IS...T;d6. at unci
51. h3-M Rg6-hS 15.T:d6 R; dll 17.e5+! Rd5 IB.ef Cn 4
52. Tg3:g5 + Rh 5:M 19.fg Nd7 2O.N f5, apoj Nd3 ş i al hur
53. Re5-f4 Nc2 -dl ciştigă.
54. g2-g3.+ Rh4-h3
55. g3 -g4 Negr ul cedează. 15. CCS-d7
16. NIl-el CI6-eS

Nr. 132. GAMBlTUL DAMEI La toa te celela lte mu U ri ulbul CÎş­


ALEHIN VILLEaAS tigli prin 17.0-0 ş i dublarcll turnu-
ri lor pe colOll na "d".
Turneul de Bueflos Aires, /926
17. Cd6:es Td8;eg
1. Cg l-f3 e7~6 1 ~. NC3:g7
2. c2-c4 d7-d5
3. d2-d4 N1B-b·H Acest schim b de plonl permite adu-
cerea nebunull1i lil d6 II n d~ Vil s tîn-
Aceas t ă deZI'o1!llre II nebllnului rc- jeni intregul joc al negr ll illi.
ge lui poa te fi re coma ndata num ai
18. . . Tes-IZS
fjră m ulare:l d7-d5. n dică· în apăra·
19. N1Z7-h6 r n :-8:g2
reI! NimzO l'ici. S iste m ul a l~s de neg rII 20. Nh6-14 11l21l&
fn pl! rtida de fş til duce rcpede la slli-
birea cimpurilor negre. Altfel ur menzli 21.Ng'3.
.310 ALEH1N PE DRUMUL SPRE TITLUL DE CAMPION M.ON1>1AL (1921-1927)

.
12. Dc2-d2!
Decide, deoarece net:;rul este nevoit
După S.de de 9.N-bJ Nd6 (IO.Ng5
h6) negrul, datorită poziliei sale so-
lide în centru, a r !: obtinut un joc
să dea un pion fără l!1ici o compen~a­ bun. Albul ar fi trebuit lotuşi să se
jie. decidă la această ... arianIă, deozrece
12... gtI-g5 continuarea di n partidă dUCe la in-
dută]irea Dozil iei lui.
Sau J2 ... Rh7 t3.Ct:;5+ hit l4.N:b7
T ab8 15.NI3. 8.... Cc6:d4
9. Cf3:d4 e5:d4
13. h2-h4! g5:h4 10. c4--e5
Dtcă 13...1t4, atunci 14.Ch2 'Cu dş· Nici dupl 10.<:3 de II.C:c3 Nc7 al -
ii $!" de pion. bul n-,ar fi oblinut o compcnsa~ie su-
14. Cf3:h4 Nb7:g2 fiCÎe:'ltă pentru pi~~ul pierdut. Acea-
15. Ri l:g2 Rg8-h7 slă vr.rianlă se deosebeşte de \-ari·
16. TII-hl Tl8-h8 anla din primul comentariu (cu .~a:
crîficiul de pion) prin aceea că mu·
La 16 ... r5 albul ar fi puiul cit,:iga ~area Nd7 este extrem de utilă pentru
un pion pr:n 17.C:15 T:15 18.e:4 sau, apil rare. In limp ce mutarea Tel nu
şi mai (are, ar li pu(ul juca In prr- r,onslltuie o Intărire a atzcului albu-
alabil 17.d5 e5 18.C:15 T:15 [9. Dd3. lu i.
17. Ch4-f3 ChS·16 10 ... d6:e:5
II. Tel:t5+ Nf8-e7
Dacă 17...Cdi6, a lunci 18.g4.
Mergea şi 11 .. Ne6 12. N:e6 le 13.
18. Ne3:h6 Negrul c~deH ă . T:e6+ Ri7.
Această mica .parlidă i1uslreazii 12. Ddl-el c7-c5
foa rl e bine pericolele legale' de sisle-
mul dublului iianchelto. Perfeci loszic ar fi fost aiCI 12... Ri8
urmnt de Nd6 şi c7·c5. Cu toată pier-
derea rocadei, negrul şi.ar fi mării
Nr. 131. PARTIDA SPANIOLA il\'a ntaju1. Mulare<. directă din par-
~A RR ANZA ALEHIN tidă Inviolează pe neaşteptate jocul
albului.
T!!meul de la Buenos A/res, /926
13. Nc l·d21
1. e2-e4 d-eil
2. Cg1-13 ebS-c6 Binein]eles că nu . merrz-e 13.T:<:5. de-
3. Nfl-b5 ·a7-a6 oa rece după 13... O-O negrul ar fi
4. NbS-a4 Ci8-f6 ob(inul avantajul decisiv de dezvol·
S. O-O d7-d6 tare. Acum amenintarea 14. NaS
6. d2-d4 NcS-d7 pricin uieşte negru lui numeroase griji.

Această mulare se întilnl'Şte rar. 13... a6-aS


De obicei aici se joa'Că 6 ... bS, oferind 14. a2-a4 c5-c4
a lbului posibilitalea alegerii inlre e-
In afară de această mulare tăioasă,
galarea jocului cu 7. de şi stcrilica-' negrul avea la diSpoti lie continuarea
rea unui pion cu 7.Nb3 C:d4 8.C:d4 b5 b4: in aces: cat îhsă. după IS.NgS
d 9.c3! şi 16.Cd2, av,antaj ul de pioni al ne-
7. TII-e l b7-bli jZrului s·ar fi redus aproape la zero.
8. Na4-b3 Acum albul tr fi trebuil să continuie
3 14 ALEHIN PE DR UMUL SPRE TITl.Ul. DE CAMPION MONDIAL (l9'2L - I9Z7)

Hl. O...!..O- O 17-15 . Am examinai de asemenea conti·


II. Rc1-bt nuările 11.Tdll şi li .Thgl. Totuşi
perspectivele legale de mularea aleasa
E clar ci regele trebuit! mutat cit (deschiderea posibilă a coloanei MI~ ,
mai curind de pe coloana deschi s ă. sau inainfarea f4 ~f5 urmata de Cd))
mi s·au păr ut exlrem de tealante.
11 . . . C~·Ll.i?
17 ... e5-e4
Aceasta ofer ă albul ui posibihtatcl
do riti de a provoca (făr i riscuri ma ri) Prin acest conlrasacriliciu, Euwe
compli<:atii interesante prin sacrU;· deschide diagonala lIentru neDunu'
carea temporară a unul material oare· s ă u g7 $;, f n actla$; timp, micşorează
care. Totuşi, continuind C,I ILaIi 12. primejdiile care-i amenin~.! regele. for ·
Nd3 b5 13.Cge2 1<1 14 .N12 Cd7 urmat lind schimbul citorva figuri U$oare.
de Cb6, negrul ar li putut obtine o Totu$; şansele albului rimin ma; hune,
pozilie pe deplin satisfăcătoar e. după rel uarea pionulul santficat.
12. CIlI.h31 18. Cg5:e4
Cu intenţia de a răspunde la 12 ... Ace a stă continuare nu esle tn să
Cdf6 sau la ILCb6 cu i3.Cg5, de cea ma; energică.
exemplu : 12 ...Gb6 13.Cg5 U 14 .N :bU
o:t6 15.Nc4 Nd7 16.Tcl Cc1 17.gt! , Pionul trebuia luat cu celilalt cal
$i, dacă după aceea 18 ... C:e4 19.N:e-l
sau IS... a6 IiJNb3 cu perspedive ex· h6, atunci 2O.Ce6 cu avantaj pentru
celente daiorită coloa nei deschise .. e~. alb; daci 18 ... h6, atunci 19.Ce6 N:eS
12 .... a7-a6 20.de D:eS 2LGg3 cu amenintarea
22.15. Esle discuta bil dacă negrul ar
Chiar dacii negrul ar li prelntim' li pp tut găsi vreun mijloc pentru a
pinat manev ra urm ătoa r e a albului apăra numeroasele slăbiciuni ale poz
prin 12 .. .(4, jocul albulJÎ ar fi fosl liei sate.
de prefera!.
18.... C16:e4
13. eH5 g6:15 19. Cc3:e4
14. 1I'2-1l4
Acum mularea aceasta este fodată ,
Aceasta este poanta mutăTII a 12·a . deoa rece '<J.N:e4? nu merge din cauta-
Acu m albul are la di3pozl\ie oîmpuL 19... N:c3.
loarle importa nt e4.
19 . . . NcS-15
1<1 ... . f5:g~ 20. Ce4-g3
Relativ mai bine decit continuaJ'ea Albul blochează pionul g4 pentru a
14 ... 14 15. Nr2 In care negrul n· ar juca la prima ocui e h2- h3. OUPd 20.
fi avut nici un Iei de contraşanse. Cg5 negrul ar JI apărat punctul eti
15. Ch3-IlS ' Cd7-16 prin Cd.
16. Nt1.d3 Oda-e7 20.. . NIS:d3+
21. Dd2:d3 0e7-16
La IS ...gi a ş fi continuat atacul cu
17.Tdil! şi dadi l 7...h6. atunci t8 .C~"6 o manev r ă tactici :.ubtil5, foarte
N:eS t9.de Cg4 2O.CdS C.l amcnlIIliiri caracteristici pentru stilul lui Euwe.
puterniCI!. Negrul p rovo acă mutarea Td2. penlru
17. 13-14 ca ( dup ă h2·h3, gh. r :h3) ~inia In '
316 AI.EHIN PE DRU.\\UL SPRE TITLUL DE C,\MPION MONDIAL 0921-1921)

In mod obi-şnuit structura d':! pÎolli Mai tare decit IS.cd. Ia care negrul
~olandeză~ merit:!. să !ie aleasă nu- ar fi avui la dispozitie răspunsul
mai după mutarea ef3, deoarece alUel IS .. .I41
_albul 1>oale dezvolta l\\,anlaJos calui
regelui, prin h3, la 14, 15. . . Nc8-d7
16. Cf3-d4
3. g2-g3 Cb!k6
Albul renunţ~ foarte just la va·
Penlru a-\ obliga pe adversar să rianta l6.CgS h6 17.C:[5+ Ţ;.f6 18.
muie pionul "d~ inainte de rocadă ~i NdS+ RhS 19. CI7 + Rh7 20. N:b7
să schimbe nebunu l inactIV al rege- Tba 21. C:d6 deoar«e după aceea
lui. negrul. judnd 21... De7! (Nu merge
2\... T:d6 22. T:d6 T:b7 23.
4. d2-d4 TJd'l, tn avanta jul al'Oullli) ar fi ob-
Altle! ur-mează e6·eS. ti nut dou ă figuri u~oare jlenlru turn
şi doi pioni, ceea ce in cazul de faţă
4. . . NI8-b-I+ era convenabil, deoar«e pe diago-
5. Nt.I-d2 Nb4:d2 +- nala aS·hl se putea dezvolta un alac.
6. Odl:d2 d7-d6 Mai simplu era insii 16.C:f6+ T:!6
7. Cbl-c3 Ci3-i6 17. cS! cu apărare grea pentru !Ie_-
8. NI1-1l2 O-O gTu. Avind diagonala a2.g3 desclllsa
'9. Ta1-<l1 Ce6-e7 pentru damă, albul ar fi putut (ir. le·
10. O-O Ce7-g6 gătură cu CgS) să ameninte cu un
11. Dd2-c2 atac periculos. Negrul ar Fi trebuit să
răspundă 17 .. JNbS.
Cu intenHa cir. a juca i2.e4. Neg rul
ar fi trebuit să răspundă imediat cu
11 .. .f4t penlru a nu permite dl'schide-
Tea coloanei "e~; după 12.e3 le 13.!e
De7 l4 .e4 Nd7 el ar ii obtinut un joc
satisfăcător. In locul aceslei conlinu5ri
.el a urmărit cu insisttniă realizarea
unui illan insuficient gInd il şi anume
_ deschiderea cii mai rajlldă a dia·
-gonalei c8·h3 'Pentru nebun. In legă.
"tură cu aceasta. negrul trebuie să,. ce·
<leze cimpul d5 şi asliel adversarul
ooţine initiativa.

1 t. .. c7-c6
12. e2~ Od8-aS
J>reintimpină 13.eS.
16.•. fS-14!
13. e4:f5 e6:f5
14: d4·d5 c6:d5 Cea mai bună mutare. Albul ar . fI
Forlal deoarece la 14 .. .:5 urmead putul să otştige acum 110 pion [lnn
15.Cg5 şi apoi Ce6 cu avanlaj evident 17.C :16+ T:16 J8.N:b7, tns.':i. după 18 ...
pentru alb. Continuarea din 'Partidă Taf8 19.NdS+ (penlru a separa ,lama
neagră de Ilancui regelui) I ~LRh8 2Q
duce, cel pulin, la complicarea luplei.
13 fg 21.hg ceS el s-ar fi expus unui
15. Cc3:d5 atac periculos.
324 ALEHIN PE DRUMUL SPRE T ITLUL DE CAMPION MONDIAL (1921-1927)

42. g3-g41 47... Ta4:g4


48. Tb2<2 + Rc6-b6
Singura şansă I Nesatisfăcător era
42.Tf4 8e6 43.Te4 + R,d51 44.Te7 cbl Negrul esle nevoit să permită pă ­
45.T :b7 Re4l de exemplu: 46.Te7 + trunderea tur nul ui pe linia a 8-a. Gre-
şit era 48... Rb7 49.Tc5 b4? din cauza
Rd3 47.Td7+ R.e2 48.Tc7 + Rb249.T :f7
b3 SO.Tl6 Ra31 Acesta a .fost cîştigu l 5O.Th5!
pe care neg rul l-a s~ăpat la mulare:!. 49. Tc2-cS Tg 4-h4
a 40-a. 50. TeS-hS b5-b4
42... c5:b4 5 1. RfI-e2 Rb6-c7
Regele nu trebuie să mea rgă inainte
Dacă 42...T :b4 43.T:b4 cb 44.Re2 din cauza h6-h7 şi ultlma şansă slabă
n eg rul ar fi avui chia r une le dificultăIi. de cîştig a neg Tulu i se reduce la adu -
El J( fi trebuit să continuie cu 44 ... Re6 cerea lui pc flnncul regelui.
-4S.R,d3 RW! -46.Rc4 Rg7 47.R:b4 R,h6
48.R.bS ISI 49.13 fg 5O.fg Rg7 5 1.R,b6 52. Re2-d3 Th4·h3
RIS S2.1~ :b7 ReS 53.Rc6 R,f4 54.hS gh 53. Rd3-c2 b4-b3 +
55.gh !~g5 remiză.
Dacii 53...Tf3, 31unci 54.Tl81 T:12 +
43. h4 -h5 b7~b5 55.Rb3 Th2 57.T:f7+. după ca re ur-
me.nli h6·h7 şi remiză.
Artificial; după continuarea simpl.:}
43... gh 44.gh b5 albul ar fi avui un 54. Rc2-c ll
joc greu. de exemplu: 45.h6 b3 46.Tc3 "'\ni precis docil &I.Rb2 Rd6 , 55.Tb8
b2 47.Tb3 Rcn! 48.T:b2 Th4 in I:!.voa- ReSt 56.T:b3 T:h6 in tlvanllljul negru-
rea negrului. Totuş i, după 46.T:a4 (in lui.
loc de 46.T(3) 46... b:!. 47.h7 b2 48.h8D
bl D+ 49.Rg2 negru lui i·ar fi fosl greu. 54... Th3-hl +
dacă nu imposibil, să cîştige finalul 55. RcI -b2 Rc7-d6
de dame. Cîştigarea pianului 12 prin 55... Th2
44. h5-h6 M-b3 esle - ca şi innÎn!e - inutilă din
45. Te4-e3 c.:Iuza 56.Tl8.
56. Rb2:b3
Acum schimbul turnuril or este mai
pulin convenabil albului decît in va- Probabil că nlbul a întrezăril Jci
rianla data mai sus, in schimb linia vreo posibililate de cîştig', de oarece alt·
a 4-a este ba rată de pian ul g4 şi al- Iei nr fi tlles.- cnlea simplă spre re·
bul nu reuşeşte s.'i cîştige pionul b3 miză: 56.h7 Re7 57.R:b3 Rf6 58.R,c3
fără s.'i dea pianul h6. Rg7 59.Ta8 R:h7 6O.RrJ2.

45... b3-b2 56. ' .. ~d6 -e51


46. Te3- b3 Rd7-c6 57. Rb3-c4

Desigur. nu 46... Ta l + din cauza D u pă o mul3re îndoielnică. din nou


47.Rg2 bl D 48.T:bl urmai de 116-h7. o manevrJ exce[ent.'i. Ideen ci eslI' de
a răspurlde la ameninlnrea de înain·
47. Tb3:b2"? tare .1 regelui negru, in caz de nevoie.
printr-o deplasare analoilgă a regelui
Şi mularetl aceastn eslI' suficientă propriu, de exemplu: 57... Re4 53.Rc5'
dar mai simplu ertl 43.131 T33 (47 ... T.:I2 Rf:.l 59.Rd6 R:f2 6O.Re7 f5 61.1~G cu
48.RR"II) 48.T:b2 T:f3+ 49.Rg2 Te3 remiză. In tlf:!.ră de :!.ceasla albul ame-
SO.TJ2. ninlii să joace 58.Rd3.
325 ALEHIN PE D~UMUt. SP~E TITLUL DE CAMPION MONDIAL (l92I-(927) "

forta l, oricum , să 9Chimbe dame1e. Manevra 2O ... Ca3 a 1001 excelen~ă


Ceva m~i bine er.a 11...0:c3+ 12.bc deoarece tmpiediclnd conlraataeul al-
Cd71 pentru a da . calului posibilitatea bului pe coloana "b" a Ingreuiat a-
s3 participe la aia.carea- pionului ,.c". pllrare~ pionului. Aici însă ne~rul a
jucal pripit permitind adversarului
12. e2oe3! sA, şi pă st reze a....anl.ajul mLterial pr:n-
Ir-o manevră ,a scUJ1să . Corect era
Aceasl3 mulare simplă
este mai bu- 21. .. g61 luibd calului cimpul i5. după
nă decit 12. 0:f6 goi13. a3 0-0- 0 I care a lbul ar fi trebuit să inirunle
după care presiunea negru lui pe co· mari di fii:ultăti tehni<:e in realiza rea
loanele deschise ar li pulut deveni i:.\'llntaju lui său.
periculoasll.
12... DI6:c3+ 22. Cd4-15! TcS-c7
23. Thl-dl! Ca3-bS
Sau 12... 0-0 13. 0 :16 gi 14. a3 cu
avantaj pentru alb. Sau 23...T:.c3 24.T:c3 T:c3 25.Td8+
Rh7 26.Td7 Tc2 + 27.Rd3 T:11:2 28.T:f7
13. b2:c3 Ta8-c8 şI plenu l alb .. c~ este foa rte periculos.
14. NII-d3 Cu mutarea din partidă negrul speră
să cîşliJ,!e. În sfî rşi!. pionul "c~ fără
Albul pte~ăt.eş~e 14.Cd4. C«!a ce să cedeze albului linia a 7-3.
este prematur in momentul de fală
din cauza 14 ... C:d4 15. cd Tc2. 24. i:3-c4 Cb5·a3
14 .... o- o
15. Cf3-d4 Ne6-d5
16. f2-f3
Desigur, nu IS. 0-0 din cauza 16...
Ce5.
[ 6... C.c6-eS
17. ~el-d2 Tc8-c5
18. e3·e4

P resiunea negrului asupra pionului


"c .. devtne amenintătoa r e, mai ales că
penlru moment, albul nu areconlra-
şanse. Cu mutarea din pulldă albul
fnceMc1i 511 provoace simp l ificări. ţn
urma dl rora V'a putea ocupa coloana
"d" şi \'a nnihil3 presiunea adversa- 25. CfS-e3!
rului pe coloana "c".
ACE'a sla este po::nla manevrei ince-
IS... NdS-c4 pute cu mutarea a 22-a: pianul "c
g

19. Nd3:c4 care nu poate fi luat din cauza r ăs­
punsului 2S.Cd51. se lranslormă după
DaCă J9.Nc2, .atunci 19 ... Tfc8 cu a- cîtev.a mută r i intr-o forjă amen i'n j ă­
men:mt3l'Ca NaSI IOHe.
19... CeS:c4 + 25 ... Rg8-h7
2().Rd2·d Cc4·a3! 26. Tdl-dS Tc5-c6
21. Tat-cl Tf8-c8 27. Re2-d3 b7·bS
328 AlEHI N PC DRUMUL SPRE TIT LUL DE CAMPION MONDIAL (1 921 1927)

Rc6 18. T.ael R07 ( Dacă 18... Nd7 Ar fi fosl posibil ş i di rect 2 1.Te3,
albul clşligă continuind T:e8 ş i Ch5) deoarece r ăsp unsul 2 1.. . Te8 nu merge.
19. Ch5 ThgS- 20. Tg3. lins! du pă Ins! dup ă 21... Tba totul s 'ar fi re-
16 ... 16 17. N:c6 +t bc 18. Ta3 Tb8 dus la o in lerverlire de mut ă ri.
19. C:e6 R:e6 2(). Tel + jocul ar li
ajuns tn cele d in urm! aproxima! i~ 21. .. Th8·b8
la po zi ţia d in partid!. 22~ Tel-e,l TbS·f8
23. TeS-i3! T18-17
16 .... f7-16 24. Rc S-b4
17. Te5:e6 Te8:e6
18. C14:e6 Rd7:e6 Alb ul ÎnOl'pe să joace nedecis. Co'
19. NbS:c6 b7:c6 reCI era 24. Th3.
24. T17-e7
S -a ajuns la un l inal de turnu ri 25. Rb4-c3
care. deşi e1ştiQ:at de alb, ne ce sită un
joc [oarie preci s. Dacă 25. RaS, CDntraatacul 25...
Te2 1 26. T: g7+ Rc8 ar fi dus. pro·
20. Thl·el+ babi l, la remiză .
Aproape în fieca re fina l esle im- 25 ... Te7·t7
portant să îndepă rtez i regele .wdvers 26. Tg3-h3 h7-h6
de ctmpurile cen trale. Acesl lucru 27. R(S-d2!
este de.osebit de" esenl ia l i' n pozitia d ~
I otă, i n .ca re !uT-'1ul poate fi folos'! pe Al bu l t)T\(i:lin t ă să joace 27,Ta3,
oricare d in flancur i pentru a!acar\!a muiare impotriva că r eia IlCRrul n·are
pionîlor ad v erşi. apăra r e, deoarece dacli Rd7· c8·b7,
turnul păt r u nde [a e8 prin e3, i<. r
2{) ••• Re6-d7 dup~ 27 ... Tl8 28.Ta3 Tb8 (S au 28 ... Ta8
29.Ta6) 29.RC3 Tb7 30.Ta6 neg rul ar
M-a i bi:J.c deelt 2O.Rf7 d u pă ca re al- fi pierdut di n cauza zug-zwa ng-ului.
bul ar fi obtinut GÎşt i gul prin 21.Rc3!
Tb8 22.Te3. Tur:nul oJlclI:ru lui t rebuie 27... Tt7-e7
să apere ilcum co loana "b ~ şi nu 28. Th3-.as
poate im ţ..-' edica m u!ă r i l e ur rn:ltoa re
~le advers arului : a2·a3 !, Rc2, 12·f3!
Prin mu tarea 1 01r' că 28.Te3! al bul
Tb3: d UD ă Te8 Rd2 turnul alb p ătr un· tr fi put ul forla un lina l de pio:J.i
de î n J agă rul advers, foa rte T, romi ! ăt o r. d C()a r~ d u pă 28 ...
·E de ,reti nut că ş i ,in ca zul în care T:e3 29.R:e3 Re6 30.Rf4 g6 .(30 ... ~ 5+?
reRele alb s,ar fj a rlat la c2, ne/.!rul 31.R1r4) 31.g4 neg- rul 'n·a r fi puiul îm·
n·ar li putut să schimbe tU fll"lu rile, piedi'C3 blocare., rJancului regelU i,
deoarece ar li aj uns Intr·un final de după Glte .albul ar li pă t runs pe
pioni pierdut: ...Te8; T:e8 R:e8; Rb3 fl ancul d.amel. de exemplu : 31.../.!5 + ·
,Rd7; Rb4 Rc8: Ra5 Rb7; f2·f3 ! (Sau 32.Re3 Rd7 (32 .. .15 33.13) 33.Rd3 Rc8
b2·b4 1 dac..'i pionul se a.flă deja la f3 ) . 34.Rc3 Rb7 3S. Rb4 Ra6 36.Ra4 Rb7
Du pă epuizarea mută r ilor de oioni pe
37.RaS a6 (Dacii 37... ReB. atunci 38...
flancul re gelu i, negrul va fi fo rtat S3 Ra6 urmat de a2-a4. b2·b4·b5, c6:bS,
joace a 7·a6, la care ur m ează b2-b3! f!4:b5 şi b5...b6) 38.a4 Ra 7 39.b3!
Ra 7; b3·b4 Rb 7 ; 33·a 4 Roa7; b4·b5 Rb 7 4Q,b4 Ra7 4 l.bS ab 42.ab Rb7!
a6:bS ; a4 :b5 c6:b5; R:b5 Rb7 ; 43.b6! (Aceasta esle maneVT;J pe C&Te
c5.-c6+ cu cîştig- uşor pentru alb. Un albul a subapreeiat-o în calcu lele
fina l de pioni i:lstrudÎv. sale; după 43.bc + ? Rb7·b8·a8 se a·
junge imeaial la rem i z ă ) 43 .. .cb
21. R.d2·c3 -I4.cb Rb8 45.Ra61 c5 46.dc d4 47.b7
330 ALEHIN PE DRUMUL S r>RE T ITLUL DE CAMPION MONDIAL O!11 I- / !J27 )

a opri cu regele său primejdiosul [llon la turneul de la Hastings di n


"d". (Dacă va li cazul, pionul " h " 1936-37, am Incercat cu succes Im-
poate fi oprit cu turnul, sacr ificTnclu· potriva lui Winle r un sacrificiu de
se pia nul "a") . Mutarea b2·b3 lace pion cu mularea S.Nd3, recoman<latâ
p os ibilă tocmai muta rea următ o are a de Ta.rr asch. cu pulin inainte de
rege lui la e5 : mutarea directă la eS moa rte.
ar fi fost inuti l ă din cauza 47... Te4 -t . Această part îd.li a conti nuai In te-

47 . . . Ta4-al lul următor : 5... 0 :d4 6.Cf3 UdB 7.Ue'"


48. R.1S-e5 Tai-ei + C:e4 (Oarecum prematur ar fi lost
aici 7 ...Cbd7 - aşa cum au jucat im-
49. R.e5-.f6
potriv a mea, in cons ultalie, patru (1)
' Pentru a ctştiga timp. amatori pe insula Majorca in 1!:I3~­
din cauza r ă spunsu l ui neplâcul 1S.Cdt>
49.. '. Tel-al mal) B.N:e4 Cd7 9.0- 0 C;:cS 10. Td I
5(). R.I6-c5 Ta l -e l + Dc7 l I.CeS I C:e4 12.D :e4 Neo 13.
5 1. · Re5-d4 ! Tel -dl + Nf4 Dc8 14.Cc4! gSI? IS.N:g5 T g1S
52. R.d4 -c3 Tdl-al 16.Nf4 N:c4 17.D:c4 Dg4 IB.ga e~
53. 14-f5 I R.d7-e7 19. Tel (O solutie mai elegaQtă er a
Fodat, din cauza ame n injării 15-lti. 19.Db3! deoarece 19 ... D:f4 sau 19 ... 1.'1
ar fi dus la o cata strof ă imediata
54. Rc3-d4 h&-h4 după 20. D:b7) 19 ... 0- 0- 0 20. T:e5
55. R.d4-e5 Tal-el + Si, după cUrva mută r i , neiru! a
56. R.e5-f4 Tel -al ced al.
57. Rf4 -IlS Tal -i ' +
5 . . . e7·eS
o hotărîre grea, insă la 57...h3 a 1-
bul ar fi ctştigat uşo r cu 58.Th8 T:a7 EslI.' foarle posibil ca aceastA mu-
59. T:h3 Tai 60. 16+ I Rf7 61. Th7+ lare să fie suficientă pentru egaJa re.
RI8 62. T:c7. Dar. pentru a o obtine, negrul tre-
buie să execute mutările următoare
58. RIl5:h4 Te- I-a l cu mare p r uden lă .
59. RM-e-5 Tal-II'I +
60. Re-5-f4 TII'I-al 6. Cgl-f3 e5:d4
61. R,f4-e5 Tal-el + 7. Cf3:d4
62. Re5-d4 Tel -al
63. Rd4-c3 1'al-a3 De asemenea 7.D:d4 D:d4 8 .C:d4
64. Rc3-b2 la3-a6 NcS 9. C:dl5 0-0 10. Ne3. a~a cum
65. b3-b4 Re7-f7 am jucal impotriva lui Capa blanc3
66. Rb2-bS Ta6-a l la New York in 1927, nu dă negru-
67. i5-.f6! Tal -a6 lui şanse serioase de creare a unor
68. b4-b5 c6:bS complicatii favorabile.
69. Rb3-b4 NegTul cedează.
7 ... Nf3-cS

Nr. 14'. APĂRA:R.EA CAll.O~KANN


O pierdere de timp destul de gra-
I' ă . Aici se impunea direct 7... Ne7 ur-
ALEHIN TARTAK()Wt.}( mat de rocad.li, cu o pozitie satisfa-
Turneul de la Kec:;kemef. /927 c ătoa r e.

1. e2-e4 c7·c6 8. Ddl-e2+ ! NcS-e7


2. d2-d4 d7-d5
Sau 8. .. De7 9. D:e7+ N:e7 10.
3. ebl-ca dS:e4 Cdf5 cu oarecare avantaj pentru alb.
4. Cc3:e4 C2'8-16
5. Ce4-g3 9. Ncl-e3 c6-c5 ?
332 ALEIU N PE O ~UMU L. SP~I!. TIT LUL DE CAMPION tol ONOIAL (1 9'l1- 1re7 )

r.entru. La 7. C~3 negrul ar li ras· 16.... Oc7-14 I


puns simplu 7... Ne7. 17. Ce4:l6+ Ne7:16
la. TII-dl Tda-d7
7.. .0 NIS:d3 19. Od3-il'3
a. Oc2:dS Cf6-e4
Schimbul damelo r ar fi m ă riI. Ur!
Cu scopul de a schimba cit ma! Indoială. şansele de remjză ale al~
multe figur I. deoarece ma i devreme buluL Negrul poate tns ă evita uşor
sau mai IIrziu. alb ul va ocupa un spa· acesl schimb.
t iu ceva mai mare, jucind e3·e4 .
19.... 014-15
9. C13-d2 Cd7-f6 20. 12-14
10. Cb l·c3
Scopul principal al aceslei mulă rl
După 10. C:e4 C: e4 II. f3 0 6 12. esle de a tmpiedica atacurile e,·en·
e4 dc 13. D :c~ 01>6 14. cea 'l'd8 15. luale ale negrului In genul Ng5 sau
Td 1 Ne7 urmai de O- O, poziti ., al· e6·e5.
bului ar fi fost deslul de nesÎgudi. 20 . ... T18-d8
10 . . . Ce4:d2 21. Og3-eS h7-hS!
tI. Ncl:d2 Nf8-e7 Aceasta nu numai că deschide uD
12. eS-e4 porIiU" regdui, dar blochează şi Ilan-
cuI regelUi alb (22.h3 h4) .
Plusu l de libertate pe care albul
11 realizează cu ajuto rul acestei mu· 22. b2-b4
U ri va fi neut ra lizat de necesitatea
apărării permanente a pianului (14. In lesneştesa rcina negru lui, care-
EI n-a vea tnsă la dispozitie un alt lichidează imediat pianul c4 şi asHe t
plan, deoarece Incercările de blocare obtine contro[ul deplin asupra cîmpu-
ar fi suferit un eşec, de exemp lu : lui d5.
12.c5 e5! sau 12.14 c51, in 'ambele
cazuri cu un oarecare avanlaj pen' 22 .... b7-bSI
tru neg ru . 23. DeS-IS

12 . .. d5:e4 Aceaslă Incercare de a salva prin


IS. CCS:e-4 O- O mIjloace lactice o poziţie st ra ttgk
14 . ~d 2-cS Od8-c7 "bolnavi". duce la o prAbuşire ra ·
pidă.
Un cimp bu n pentru dama neagra Dar ş i in cazul mulării mai liniş·
,ar fi fosl de asemenea b6. tile . 23. r5, jocul (dupa 23.. Td5 şi
apoI g7·g51) n·ar mai fi contil1l1&t
15, Tal-dl Taa-d8 mu lt.
16. Tdl-d2?
23.
Albul pierde partida. nu di n cauza
deschiderii pe care a jucat·o mai
mult sau mai putin satis{ăcă to r , el
24. 013:c6
25 . Dr6:c4 ..... ,
b5:C4
015:14

Acellsli'! muiate asigurA negrul1li lin


din cauza jocului să u cu toiul pa·
siv şi lipsit de iniţiativă , Acum, d ~ II vantaj mllierial de c [şj v .
exemplu, el a r fi pulut juca fără nici 26. Dc4-e2 e5:d4
un pericol 16. 14, pentru a nu per· 27. Td2-d3
mite ocuparea acestui cimp cu dama .
Incepind din acest moment şansele D Rcă ace a stă bloclld ă· Il r fi 1051 po-
neg rulul pot fi considerate mai bune. si bil ă , negrul .1I.f mai fi avui unele
334 AlEH[N PE DRUMUL SPRE T[TLUL DI! CAMPION MOND[AL (1921-[921)

de pioni care·1 amenintă pe flan.:ul N.. 140. APĂRAREA FRANCEZA


rege lui. Totuşi, salv~rea pa rt ide i este YATES ALEHIN
oricum imposibilă. Turneul de la /(ecskemel, 1927
21. Tdt--el TaS·eg
22. b2-b3 r 1. e2-e4 e'7-e6
In lega tură cu urmatoarele două 2. d2-d4 d7-d5
mutâri aceast 3 este cea mai a de<: va lă 3.. Cb[-c3 Cga-f6
4. NCI-gS d5:e4
preg.Uire pentru Inaintarea decis iv! 5. Cc3:e4 Nf8-e7
a pionului ,,1" . Iprematur em 22.CdS
N:d5 23.ed T:e3 .24.T:e3 T:e3 25.D :e'3. 6. Ng5:f6
Rla 1 apoi Cea şi negrul- evită perico- ElIwe. Ia Amsterdam in 1927 şi
lele. Capablanca, mai Urziu, la lurneal de
. 22. a7-a5 III New York din acelaş i on, au juca t
23. a2·a4 b7-b6 aici Impotriva mea 5. C:f5+ N:f6 7.
24. Rcl-b2 Te8-e7 NJ6 D:f5 a. ef3. ceea ce permite însă
25. Df4-h2! c~~a negru lui să egaleze uşor jocul.
Dupâ aceasta plonul ,,'" se av;nti'l 6. • . Ne7:f6
irezistibil tnai nle. 7. CI! Ha Cba-d7
Ullima inccrca re de Il Sll iva partida 8. Ni l-da
era 25 ... Nb7, la care Il.lbul ar fi juca t
in preal abil 26.CbSI Sau 8.c3 O-O urmai de e5..e5. In
locul mut ă ri i din parti d ă era de con·
26. IN4 cea-f6 siderat iASă 8.De2 sau 8.Dd2.
8 .... c7-c5!
Pe aceasta mulare se bazeaz ă Înlre-
gul sistem al negrului.
9. d4;c5 Cd7;c,j
10. Ce4:f&+ Od8:16
II . O-O
Aici a lbul ar fi trebuit să se mul-
tumească CI[ ega la rea şanselo r prin
l1.N b5+ R.e7 12.Dd4. Incorectitud inea
sacrificiului de pion va ieşi curind la
ive a l ă .

11. ... Dl6: b2

27. 14-15 I Te6:e4 Prin aceaslii mutare negr1.ll nu nu-


mai di obti ne ava ntaj ma lerlal, dar
S au 27... C:g4 28.014. R.estul e teh· întăreş te pozitia puterniC ă a calull1i
nic ă . să u la c5.

28· CC3:e4 C16:e4 12. Tal-bl Db2-16


29.
30.
Dh2-14
Df4-f1 ·1;1; 13. Nda-bs+
14. Odl -c l
Re8..e7
31. c2-c4 DM-h6
32. 15-16 Te7-ea Re lativ cel mal bine, deoarece de
33. e4:d5 Nc6;d5 aici dama poate să ajungă pe diferi[e
34. Dfl-ts N'egruJ cedează. cimpuri negre.
335 ALEHIN PE!. DRUMUL SPRE!. TITLUL DE CAMPION MONDIAL (1921-1927)

43. Db4--e4 Re7-f7


44 . De4-b7+ tc5-c7
45. Db7-d5 RI7--e7
46. Dd5..e4 Ce6-d4
AClzm scopul este olins.
47. c2-c3 Cd4-e6
48. Oe4-b4 + Tc7-c5
49. Db4-a4 TcS-aS
50. Oa4-b4+ . Ce6-cS
51. Db4-1l4 Re7-ft
52. 01l4-c4 + Rf7-f8
53. Oc4-a2
In slir,;i t. dama este forla t ~ si! pări!.
sească linia a 4-a.
36. . . Td8-d4 ! 53 .. TaS-a4
54. Rg2-h3 Rf8--e7
Ameninj,' bineinteles Td4-a4:a2,
Această nmcnin!lIre nu poa te fj lichi· D acă acum, .sau la mulflrea urmă­
d a[;l prin c2-C3 din cauza Td2, Iar la lo.1re, a lbul joacă Og8, a tu nc i d up ă
mularell naturală din pnrtidă urmează
o su r priza neplkută. Ce6 el picrde pionul "a".

37. a2-a3 55. R.h3-g2 Ta4-aii


56. Rg2-fI Cc5-e6
Pentru a riispunde la 37,.. Ta4 cu 57. 0a2-b3 fS-fS
38.Dd3.
Acum Ince pe ultima fad a p:Htidei
37•.. Td4-14 ! - atacul de pio n'i care, spre d(!o<;e-
38. Rh3-ft.! bire de munevre!e pregătitoare. corn·
Această mutare trebuie considerată
plicll te. se dezvo!lă foarte .rapid.
ca fiind greşeala deci sivă. Era necesar 58. Ob3·b4+ Ta5-c5
38. Od3 T:12 39. Oa6 f5! 40. 0:a7+ g7-gS
RI6 41. 0:b6 T:c2 42. Ob3 eu şanse 59. RII-R"2
de r emiză. 60. 12·13 h6-h5
61. R.g2-12 Re7-16
38. . . TI4:h41 62. R12- el g5-1l4
39. O1:6-d3 TM-d4 63. Rel·12 Ce6-IlS!
64. 13·14 Cg5-e4 +
In finalul rezull:1l, negruhu nu-i 65. Rf2-g2 eS:14
eslt! Ilşor să -şi va lorif,ce avantajul ma h5-h4
66. g3:f4
leri a l. Ideea ciş tigului constă· in ur· R.16-e6
67. Db4-d4+
m ă toarele: pentru a împ inge CII suc-
68. Dd4-hS M-h3+
ces pionii de pe fl ancul regelui, da mll
69. Rg2-h2 Ce4-16 !
fllb.!i tre buie lega t ă de apărarea pio. Tr};-d5 !
nil or i zolaţ i dl! pe flancu! damei, limi_ 70. Oh8-b8
tî nd u-i·se mob ilitatea . In acest scop 71. Db8-c8+
trebuie provocată mutarea e2·c3. Da că il.D:il7, iltund 7!...Td2 + i2.
40. Dd3-a6 Td4-d7 Rg3 Cc4 + ~.Rh4 112.14.0 :1>6+ Td6
41. Daij-t4 Td7-c7 7S.Db3+ RI6 76.Dbl h1D+1 11. D:h l
42. Dc4-b4+ Tc7-c5 TdS şi negrul cîşti g ă.
338 ALEHIN PE DRUMUL SPRE TITLUL DE CAMPION MONDIAL (l 9'..! l - l927j

Negru! speră să c~eze o nouă po- împotri va căruia negrul nu are apă­
zitie de apărare prin g7-g6 şi Ng7, rare.
insii mutarea următoare a albului nu-i
I asă timp. . 36. .. TaB-bB
37. M -h51 g6:hS
27. h2-h41 Ta6-a8 3B. Ri l-hl TbB-b7
39. Tel-Q'I Dc7-e7
Dacă '27 gt>, atunci 28.hS g5 i29.f4I ,
cu prăbuşirea ultimelor linii de Ilpă ­
rare.
28. Ne4-bt
A men inţă 2!WC2 g6 30. 115.
28.... h6-h5
29. Dc3-f3 g7-g6
30. Q'2-Q'4 h5:Q'4
31. DiS:i4 Ni8-g7
32. Nbl-a2 I
o mutare importantă care tmpie-
dică inaintarea pionului " r". Negrur
nu poate pregăti această Inaintare
prin 32 .. _ De7 deoa rece atunci 33.
C:g6! ctşligă imediat. 40. TIlI:i7+ !
32_ .. bS-b4/ Negrul a crezut că prin ultima sa
mutare s-a apă ra t împot riva acestei
o resursă inteligentă,
dar însuri- po sibilităji. Totuşi combinaţia reu-
cientă: dacă
33. ab, atunci 33.. _ aa şeşt e, datorită loviturii n eaştepl-ate
34. ba T: a3 cu un oarecare contra- de la mutarea a 42-a.
joc.
40 ..•
33. Na2-c4 I 41. Tdl-fll+
34. b2:a3 42. CeS:f7!!
35. Di4-e4
Numai aşaI Dacă acum 42... U:17,
Cel mai bine. Prematur ar fi lost alunci 43. Nd3+ DgG 44. N:gti+
35. C:g6 din cauza 35... T:d4!, sau N:g6 45. T:g61 R:g6 46. De4+ Rg7
35. hS gh 36. D:h5 din cauza 36 ... 47. De5+ I şi după cîteva şahuri ne-
f:d41 gru.' pierde inevItabil unul din tur-
35.. . DaS-c7 nun.
36. De.-f. Negrul cedează.
Partida a fosl distinsă cu un pre-
Pregăteşte înaintarea pionului "h", miu de frumuseje.