Sunteți pe pagina 1din 25

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI


BRAŞOV

GHID PENTRU REDACTAREA ŞI EVALUAREA LUCRĂRII DE LICENŢĂ


LA
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
PSIHOLOGIE

2017

1
Facultatea de Psihologie şi Științele Educației, Braşov
Ghid pentru redactarea şi evaluarea lucrării de licenţă, an universitar 2016-2017

Cuprins

Cadrul general / 3

Capitolul I. Coordonarea lucrării de licenţă / 5

Capitolul II. Structura lucrării de licenţă / 7

Capitolul III.Reguli de redactare a lucrării de licenţă /11

Capitolul IV. Reguli de prezentare a lucrării de licenţă /12

Capitolul V. Prevederi referitoare la etica demersului de cercetare/13

Capitolul VI. Repere privind evaluarea lucrării de licenţă / 13

Capitolul VII. Lista coordonatorilor ştiinţifici şi a tematicii pentru lucrările de licenţă /14

Capitolul VIII. Graficul activităţilor de pregătire şi de susţinere a lucrării de licenţă /20

Referinţe bibliografice /
Anexe /

2
Ghid pentru redactarea şi evaluare a lucrării de licenţă

Cadrul general
Începând cu anul universitar 2011/2012, Metodologia privind organizarea şi
desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor - examen de licenţă /diplomă /disertaţie a
prevăzut ca acestea să fie constituite din două probe:
a) Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
b) Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.
Fiecare student are obligaţia de a-şi alege tema lucrării de licenţă respectând, pe parcursul
elaborării şi prezentării lucrării, cerinţele impuse de cadrul didactic coordonator.
Lucrarea de licenţă trebuie să pună în lumină volumul şi profunzimea cunoştinţelor
teoretice ale absolventului, capacitatea aplicării acestora în practică, capacitatea de sinteză şi de
selecţie a informaţiilor culese, precum şi enunţarea unor propuneri şi a unor măsuri de ameliorare/
îmbunătățire a activității sau a fenomenului/procesului analizat.
În vederea realizării acestui deziderat, se impune ca în elaborarea lucrării de licenţă să fie
respectate următoarele cerinţe:
a) criteriul major în alegerea domeniului temei de licenţă trebuie să fie avantajul pe care îl
poate oferi explorarea acestuia pentru procesul de formare a viitorilor specialişti;
b) tema analizată, cercetată, trebuie corelată cu specializarea universitară a absolventului;
c) să asigure absolventului posibilitatea opţiunii pentru cercetarea acelui segment de
activitate în care are profunde cunoştinţe generale şi de specialitate, dar şi un interes deosebit;
d) să valorifice multiple posibilitaţi de informare.

Prezentul Ghid pentru redactarea şi evaluarea lucrării de licenţă are următoarele


obiective:
- eficientizarea activităţii de coordonare a lucrărilor de licenţă;
- facilitarea redactării corecte de către absolvent a lucrării de licenţă;
- creşterea nivelului calitativ al lucrărilor de licenţă;
- evaluarea unitară a absolvenţilor care îşi susţin lucrarea de licenţă.

3
Facultatea de Psihologie şi Științele Educației, Braşov
Ghid pentru redactarea şi evaluarea lucrării de licenţă, an universitar 2016-2017

LUCRAREA DE LICENŢĂ reprezintă o componentă esenţială a procesului de evaluare a


pregătirii studenţilor candidati la titlul de „LICENŢIAT ÎN PSIHOLOGIE”. Aceasta testează
abilitatea de a elabora si redacta conform normelor impuse de comunitatea ştiinţifică, UN
PROIECT DE REALIZARE AL UNEI CERCETĂRI individuale si independente.

O LUCRARE DE LICENTĂ trebuie:

 să demonstreze familiaritatea studentului cu literatura de specialitate relevantă pentru tema


abordată;

 să fie corectă din punct de vedere metodologic, al analizei datelor propuse şi al


argumentării, să aibă o structură logică, să fie redactată coerent, în stilul limbajului ştiinţific. Aspectul
de formă trebuie să fie, de asemenea, în concordanţă cu standardele academice.

Acest GHID privind elaborarea LUCRĂRII DE LICENŢĂ a fost elaborat pe baza Manualului de
Publicații al American Psychological Association (APA), Ediţia a-VI-a. De asemenea, ghidul poate fi
găsit şi la următoarea pagină web: https://pse-bv.spiruharet.ro/psihologie

În vederea atingerii obiectivelor enunţate anterior, prezentul ghid conţine informaţii despre:
- coordonarea lucrării de licenţă (capitolul I);
- informaţii referitoare la structura lucrării de licenţă (capitolul II);
- reguli de redactare a lucrării de licenţă (capitolul III);
- reguli de prezentare a lucrării de licenţă (capitolul IV);
- grila de evaluare a lucrării de licenţă (capitolul V).
Întreaga responsabilitate pentru respectarea acestor cerinţe în procesul de elaborare şi
redactare a lucrărilor de licenţă şi de disertaţie revine studenţilor. Nerespectarea acestui ghid
determină respingerea cererilor de susţinere a lucrărilor de licenţă în faţa comisiilor examenului
de licenţă specializarea PSIHOLOGIE, a Universităţii „Spiru Haret”, Facultatea de Psihologie
si Stiintele Educatiei din Brasov.

4
CAPITOLUL I. COORDONAREA LUCRĂRII DE LICENŢĂ

Coordonarea lucrării presupune parcurgerea mai multor etape:


a.
1. Alegerea temei lucrării de licență; în capitolul VI este lista propusă de cadrele didactice ale
facultăţii
2. Contactarea coordonatorului ştiinţific pentru stabilirea exactă a titlului şi elaborarea
planului lucrării.
3. Completarea unei cereri tip şi depunerea acesteia la secretariatul facultăţii.
Atenţie! După înscriere şi depunerea cererii de coordonare, nu se admit schimbări
ale coordonatorului ştiinţific pentru anul universitar în curs.
4. Contactarea periodică a coordonatorului ştiinţific pentru observaţii şi recomandări,
graficului de întâlniri.
5. Finalizarea lucrării de licenţă şi contactarea coordonatorului în vederea obţinerii avizului
final.
6. Printarea lucrării (tipărirea), copertarea (într-un singur exemplar), ataşarea formatului
electronic într-un plic (CD, DVD pe care va fi scris numele şi titlul lucrării, conţinând
lucrarea de licenţă în totalitate, inclusiv anexele) şi predarea la secretariatul facultăţii
respectând termenele anunțate.
7. Redactarea de către coordonatorul ştiinţific a referatului de apreciere al lucrării de licenţă.

Atenţie! Este obligatoriu ca termenele fixate de facultate şi de cadrul didactic coordonator să fie
respectate cu stricteţe.

b. Atribuţiile coordonatorului ştiinţific:


1. să propună teme pentru lucrări de licenţă care să-i permită studentului o contribuţie
personală în domeniul psihologiei sau al pedagogiei;
2. să ofere studentului îndrumări referitoare la identificarea unei bibliografii actuale,
corespunzătoare temei alese şi necesare întocmirii planului lucrării;
3. să comunice datele stabilite pentru consultaţii în vederea evaluării modalităţii de
respectare, pas cu pas, de către student, a îndicaţiilor primite;

4. apreciază calitatea conţinutului capitolelor elaborate, face observaţii şi sugestii de


completare sau reconsiderare după caz, urmăreşte logica și coerența ideilor; 5. să
îndrume studentul în vederea susţinerii finale a lucrării de licenţă;

5
Facultatea de Psihologie şi Științele Educației, Braşov
Ghid pentru redactarea şi evaluarea lucrării de licenţă, an universitar 2016-2017

5. să verifice autenticitatea lucrării de licență, prin utilizarea funcției SaveAssign, pe


platforma Blackboard.
6. să completeze referatul de apreciere a lucrării finale.
Pentru a fi acceptată la susţinere, lucrarea trebuie să primească cel puţin nota 6 din
partea profesorului coordonator. Nota propusă de coordonatorul ştiinţific va fi luată în
considerare de către comisia de licenţă, prin însumarea cu notele membrilor comisiei şi
efectuarea mediei.

c. Obligaţiile studentului
1. să aleagă în intervalul stabilit de conducerea facultăţii o temă din lista propusă sau să
propună o altă temă şi să obţină acordul conducătorului ştiinţific;
2. să ia legătura cu profesorul ales pentru stabilirea planului lucrării;
3. să identifice sursele bibliografice pentru întocmirea lucrării; documentarea va viza
identificarea stadiului cunoaşterii şi investigării ştiinţifice a temei propuese (pe plan
intern şi internaţional), clarificarea cu privire la controversele existente în literatura de
specialitate şi la posibilele direcţii de continuare a cercetării. Studiul bibliografiei se va
face sistematic, prin consemnarea ideilor, pasajelor şi argumentelor semnificative,
notându-se autorul, anul şi pagina, prin gruparea pe problemele principale urmărite;
4. să respecte datele afişate, de elaborare şi verificare împreună cu conducătorul ştiinţific
al lucrării;
5. să se întâlnească periodic cu coordonatorul ştiinţific la datele stabilite în prealabil;
6. să redacteze lucrarea respectând criteriile cerute şi specificate;
7. să depună la secretariatul facultăţii lucrarea în formă finală cu minim două săptămâni
înainte de data susţinerii lucrărilor de licenţă.

NOTĂ
1. Responsabilitatea elaborării lucrării de licenţă îi revine studentului. Acesta are datoria să îşi
redacteze teza în conformitate cu cerinţele coordonatorului. Se interzice preluarea, copierea,
reproducerea în parte sau în totalitate a unor lucrări elaborate de terţi. În momentul depunerii lucrării
de licenţă, studentul va completa o declaraţie pe propria răspundere referitoare la calitatea de autor.
Toate lucrările de licenţă vor fi verificate înaintea susţinerii cu funcţia ”Save Assign”, disponibilă
pe platforma Blackboard, care permite identificarea porţiunilor copiate (plagiate) din surse
Internet, din lucrări ale studenţilor Universităţii Spiru Haret sau din lucrări ale studenţilor din alte

6
universităţi. Plagiatul şi fraudarea se penalizează prin excluderea candidatului de la examenul de
licenţă.
2. Studentul va realiza o prezentare a lucrării (preferabil în format PowerPoint) în vederea
susţinerii orale a lucrării de licenţă. Studentul trebuie să aibă în vedere încadrarea în timpul de
prezentare alocat de comisie (maxim 10 minute).

CAPITOLUL II. STRUCTURA LUCRĂRII DE LICENŢĂ

Lucrarea de licenţă are minim 30 de pagini şi maxim 40 de pagini, exceptând anexele.


Lucrarea de licenţă este structurată pe capitole şi include următoarele elemente obligatorii:
a) Coperta va conţine următoarele informaţii (Anexa nr.2 ):
- universitatea;
- facultatea;
- departamentul;
- programul de studii;
- nivelul de susţinere al lucrării (lucrarea de licenţă)
- numele şi gradul didactic al coordonatorului ştiinţific;
- numele absolventului;
- anul realizării și susținerii lucrării.
b) Pagina de titlu este pagina care va conţine urmatoarele informaţii (Anexa nr.3):
- numele universităţii;
- facultatea;
- programul de studii;
- departamentul;
- titlul lucrării de licenţă;
- numele şi gradul didactic al coordonatorului ştiinţific;
- numele absolventului;
- anul susținerii
c) Cuprinsul va conţine denumirea şi numerotarea capitolelor, subcapitolelor şi subpunctelor,
bibliografia şi anexele cu menţionarea paginii corespunzătoare din text (Anexa nr.4);
d) Conţinutul lucrării - lucrarea de licenţă trebuie să aibă o organizare logică, în capitole, a căror
succesiune este următoarea:
- Introducerea - va fi redactată în maxim 1-2 pagini, ea constituind argumentul opţiunii pentru tema
lucrării şi a cercetării realizate. În această parte a lucrării se va prezenta succint importanţa şi
actualitatea temei abordate, motivânduse alegerea ei şi pot fi, de asemenea, prezentate punctele de

7
Facultatea de Psihologie şi Științele Educației, Braşov
Ghid pentru redactarea şi evaluarea lucrării de licenţă, an universitar 2016-2017

vedere existente în literatura de specialitate în ceea ce priveşte tema abordată. În această parte a
lucrării se poate prezenta, pe scurt, structura lucrării, rezumând conţinutul capitolelor;
- Capitolele – conţinutul lucrării va cuprinde două părţi: o parte teoretică şi o parte aplicativă, de
cercetare. Partea teoretică poate cuprinde mai multe capitole (maxim 2) în funcţie de precizările
coordonatorului ştiinţific, unde se prezintă cadrul teoretic al problemei studiate şi se realizează prin
precizarea şi definirea conceptelor, noţiunilor, accepţiunilor utilizate pe parcursul lucrării, evaluarea
critică a literaturii de specialitate relevante pentru tema propusă, prin prezentarea principalelor
teorii/modele explicative, a corelaţiilor ce se pot stabili între conceptele utilizate etc. Titlul capitolelor
poate fi formulat liber de autor, dar acesta trebuies să reflecte conţinutul acestora.
Atenţie! Această parte a lucrării trebuie să constituie fundamentul teoretic al celei de-a doua părţi a
lucrării; din punct de vedere cantitativ ea nu trebuie să depăşescă 40 % din structura lucrării; în
evaluarea ei se va lua în considerare capacitatea autorului de a selecta surse bibliografice relevante și
actuale pentru tema abordată, de a le analiza critic, de a-şi formula propriul punct de vedere asupra
temei alese.
Capitolul de cercetare – reprezintă contribuţia personală a autorului şi presupune: o cercetare
experiementală, observaţională, studiu corelaţional, studiu de caz, anchetă psihosocială, program de
consiliere etc. în funcţie de recomandările coordonatorului ştiinţific. Eşantioanele de
cercetare/populaţia investigată vor fi în strânsă legătură cu scopul, obiectivele şi ipotezele de
cercetare. Datele obţinute vor fi analizate şi prelucrate ţinând cont de aparatul statistic adecvat
studiului întreprins. În această parte a lucrării se pot aduce contribuţii originale privind proiectarea,
organizarea şi desfăşurarea activităţilor, se vor oferi soluţii pentru rezolvarea situaţiilor dificile
întâlnite şi se vor face propuneri pentru îmbunătăţire etc. Din punct de vedere cantitativ ea nu trebuie
să depăşescă 60 % din structura lucrării.

Concluziile lucrării - în această parte a lucrării de licenţă, se regăsesc cele mai importante concluzii
din lucrare, opinia personală privind rezultatele obţinute în cercetare, precum şi direcţii viitoare de
cercetare legate de tema abordată.
Concluziile lucrării nu se constituie în capitol separat.

b) Bibliografie - va conţine lista tuturor surselor de informaţie utilizate de către absolvent pentru
redactarea lucrării de licenţă. Bibliografia nu se va numerota ca un capitol al lucrării.

Citările din cuprinsul lucrării


Se va ţine cont de necesitatea citării tuturor surselor, indiferent de natura lor primară (surse scrise,
surse electronice, internet, surse orale etc.); toate sursele citate în textul lucrării trebuie să se
regăsească în lista bibliografică; toţi autorii din lista de referinţe trebuie să fie citaţi în text; utilizarea
unui format standard de citare, unic pe tot parcursul lucrării. Preluarea identică a unui fraze va fi
citată cu indicarea paginii din sursa utilizată. De exemplu: „text citat….” (Ionescu, 2009, 125). În
cazul în care sunt mai mult de trei autori, în text se va trece numai numele primului, urmat de expresia
et al. (în lista de referinţe se vor scrie numele tuturor).

8
La citarea indirectă, se va scrie numele celui căriua îi aparţine ideea/punctul de vedere, urmat de apud
(după) numele autorului cărţii din care am citat efectiv, apoi se trec anul şi pagina de unde s-a
preluat textul. De exemplu: „... text... ” (Popescu apud Ionescu, 2009, 15).

Repere metodologice pentru alcătuirea liste bibliografice apud Septimiu Chelcea. (2003). Cum să
redactăm. Bucureşti: Editura Comunicare.ro (pp. 36-41; pp.73-88).
 Bibliografia temei (“bibliography”) = totalitatea bibliografiei (cărţi, articole, surse Internet
etc.) privitoare la o temă dată;

 Bibliografia consultată (“references”) = Referinţe bibliografice la care se face trimitere în


locuri precise ale textului redactat (prin citare, parafrazare, menţionarea contribuţiei autorilor
ş.a.m.d.). În cadrul lucrărilor mai ample (aşa cum este şi lucrarea de licenţă) este recomandată
alcătuirea unei liste bibliografice de tip “bibliografia temei”, distinctă sau nu de bibliografia
consultată.

 Alcătuirea listei bibliografice se va face după criteriul alfabetic şi presupune ordonarea


după primul autor menţionat în pagina de titlu. În redactarea lucrărilor științifice din domeniul
științelor sociale cel mai utilizat format este stilul APA (American Psychological Association).
Informații și noutăți despre format sunt disponibile pe site-ul oficial al asociației (American
Psychological Association, http://www.apastyle.org/ ). Caracteristica principală a acestui sistem
constă, în principal, în citarea în text într-un format esențializat (nume autor și anul publicației) și nu
prin note de subsol sau finale. În funcție de tipul de sursă citată (carte, capitol de carte, articol din
jurnal, articol din volum de conferință, sursa electronică etc.) formatul are anumite reguli. În
redactarea lucrării se folosește același stil și se acordă atenție deosebită ca toate citările și referințele
să respecte formatul ales. În acest sens, recomandăm următoarea modalitate de menţionare a
titlurilor de publicaţii incluse în lista bibliografică:

Numele VIRGULĂ prenumele autorului principal ( SE RECOMANDĂ PRENUMELE COMPLET, MAI ALES DACĂ
AUTORUL ESTE FEMEIE) VIRGULĂ Numele VIRGULĂ prenumele celorlalţi autori CU INCLUDEREA
OBLIGATORIE A PARTICULEI “ŞI” ÎNTRE PENULTIMUL ŞI ULTIMUL DINTRE AUTORI. După prenumele ultimului
autor SE PUNE PUNCT. Anul apariţiei: Se recomandă menţionarea anului ediţiei princeps a
lucrării ÎNTRE PARANTEZE PĂTRATE [ ]. OBLIGATORIU se menţionează anul ediţiei folosite, ÎNTRE

PARANTEZE ROTUNDE ( ). După menţionarea anului SE PUNE PUNCT. Titul lucrării redactat cu
caractere italice. Oraşul, editura: se menţionează LOCUL APARIŢIEI, urmat de DOUĂ
PUNCTE şi apoi EDITURA după care se pune punct la final.

9
Facultatea de Psihologie şi Științele Educației, Braşov
Ghid pentru redactarea şi evaluarea lucrării de licenţă, an universitar 2016-2017

Exemplu:
Lazăr, Cornel. (2004). Axiologie. Sibiu: Editura Psihomedia.

Atenţie!
- Alfabetul utilizat în ordonarea listei bibliografice este cel al limbii române;
- În cazul unei lucrări care este coordonată de unul sau mai mulţi autori în lista bibliografică
se trec doar aceştia, cu menţionarea explicită ÎNTRE PARANTEZE a calităţii lor (“coord.” sau
“eds.” – în engleză);
- Autorii maghiari îşi scriu pe copertă mai întâi numele şi apoi prenumele. În lista bibliografică
această ordine nu va fi inversată (ca în cazul altor limbi, inclusiv româna);

- Autorii a căror nume includ o particulă de nobleţe (“de” “La”, “Le”, “Van”, “Von” etc.) vor
fi citaţi la litera corespunzătoare acestei particule. Se va include un spaţiu tipografic între
particulă şi numele autorului;
- Autorii britanici cu nume formate cu prefixele O’, Mc, Mac se trec la listele corespunzătoare
acestora; Nu se va include un spaţiu tipografic între prefix şi numele autorului;
- Dacă lucrările nu au menţionat un autor, se ordonează în funcţie de instituţia sau organizaţia
emitentă Atenţie!
- Dacă autorul inclus în lista bibliografică a publicat într-un an mai multe lucrări, vom nota
după anul de apariţie (fără nici un spaţiu liber) primele litere ale alfabetului;
- Pentru un autor care are mai multe lucrări ca unic autor, se ordonează în ordine cronologică
inversă (din prezent către lucrările publicate anterior), urmate de lista în care autorul are unul
sau mai mulţi colaboratori;
- Lucrările care nu au menţionat anul apariţiei sunt notate cu menţiunea f.a. = fără an

f) Anexe (dacă este cazul) - acestea apar într-o secţiune separată, dar care nu se consideră
capitol al lucrării. Fiecare anexă se va menţiona cel puţin o dată în textul lucrării. Anexele se
numerotează crescător (Anexa nr.1, Anexa nr.2 etc.).

10
CAPITOLUL III. REGULI DE REDACTARE A LUCRĂRII DE
LICENŢĂ

Lucrarea de licenţă va fi scrisă în stil impersonal. Se va folosi un limbaj simplu şi clar.


Informaţiile vor fi comunicate într-o manieră directă şi inteligibilă, într-o structurare logică şi
coerentă. Se va acorda o atenţie deosebită eliminării greşelilor gramaticale şi de tehnoredactare.
Formatul întregii lucrări este A4, numărul de pagini fiind între 30 şi 40, cu următoarele
elemente:
a) Marginile paginii - se vor utiliza următoarele valori:
- margine stânga: 3 cm;
- margine dreapta: 2 cm;
- margine sus: 2 cm; - margine jos: 2 cm.
b) Spaţiere între rânduri - textul va respecta o spaţiere între rânduri de 1,5 linii.
c) Alinierea textului în cadrul paragrafelor - textul din cadrul paragrafelor normale va
fi aliniat între marginile din stânga şi dreapta (justify). Primul rând al fiecărui paragraf va avea o
indentare de 1,5 cm. Excepţie fac titlurile capitolelor, care pot fi aliniate centrat, precum şi
etichetele tabelelor şi figurilor.
d) Font - fontul utilizat pentru redactare va fi Times New Roman, cu dimensiunea de 12
puncte, utilizând diacriticele specifice limbii în care este redactată lucrarea (ă, â, î, ş, ţ - pentru
limba română).
e) Numerotarea paginilor - numerotarea paginilor se face începând cu pagina de titlu,
până la ultima pagină a lucrării, dar numărul paginii apare doar începând cu Introducerea.
Numărul de pagină se inserează în subsolul paginii, centrat.
f) Antetul paginii - apare începând cu introducerea şi va conţine numele absolventului
(în
stânga) şi titlul capitolului (în dreapta).
g) Tabele - tabelele se numerotează cu 2 cifre, prima reprezentând numărul
capitolului, iar cea de a doua reprezentând numărul tabelului din capitolul respectiv. Fiecare tabel
are număr şi titlu, care se menţionează deasupra tabelului. Dacă este cazul, sursa datelor se
precizează sub tabel, aliniat între marginile din stânga şi dreapta (justify), indicând în mod
obligatoriu numele autorilor, anul, pagina sau adresa de Internet completă.

h) Figuri - figurile (aici sunt incluse imagini, grafice, capturi de ecran) se numerotează
cu 2 cifre, prima reprezentând numărul capitolului, iar cea de a doua fiind numărul figurii din

11
Facultatea de Psihologie şi Științele Educației, Braşov
Ghid pentru redactarea şi evaluarea lucrării de licenţă, an universitar 2016-2017

capitolul respectiv; fiecare figură are număr şi titlu, care se menţionează sub figură, centrat; dacă
este cazul, sursa figurii se indică pe rândul imediat următor, (justify), indicând numele
autorului(lor), anul, pagina sau adresa de Internet completă.
i) Lucrarea se tipăreşte pe o singură parte a foii, într-un singur exemplar.
j) Lucrarea de licenţă va fi legată în coperţi tari, de pânză, piele sau imitaţie.

CAPITOLUL IV. REGULI DE PREZENTARE A LUCRĂRII DE


LICENŢĂ

Prezentarea lucrării de licenţă în faţa comisiei de examinare este cel puţin la fel de importantă
ca şi redactarea acesteia. Nota finală obţinută de către absolvent reprezintă atât rezultatul evaluării
lucrării de coordonatorul ştiinţific (evaluare consemnată într-un referat semnat în original), cât şi
rezultatul evaluării comisiei, în urma prezentării şi susţinerii acesteia de către absolvent.
Lucrarea trebuie depusă la secretariatul facultăţii, într-un exemplar copertat şi în format
electronic (CD, DVD etc.), în acelaşi timp cu dosarul de înscriere, conform calendarului întocmit de
facultate.
Lucrarea este prezentată oral în faţa comisiei, care o notează în funcţie de mai multe criterii:
- originalitatea concepţiei;
- rigoarea argumentaţiei;
- selectarea materialului bibliografic;
- relevanţa şi corectitudinea informaţiei;
- calitatea exprimării;
- corectitudinea şi rigoarea redactării; - forma de prezentare orală.
Absolvenţii vor fi anunţati cu cel puţin cinci zile înainte, asupra datei, a orei şi a locaţiei unde
îşi vor susţine lucrarea de licenţă în faţa comisiei. Neprezentarea absolventului la data, ora şi locaţia
stabilită poate atrage eliminarea acestuia din examenul de licenţă. Cadrul didactic coordonator va
însoţi absolventul în faţa comisiei.
Pentru prezentarea lucrării de licenţă în faţa comisiei, absolventul are la dispoziţie un număr
limitat de minute, anunţat în prealabil. Prezentarea poate fi susţinută, cu acordul comisiei, cu ajutorul
unei prezentări multimedia, concepute în format PowerPoint/ Prezi sau echivalent.
Membrii comisiei adresează absolventului întrebări referitoare la subiectul lucrării de licenţă,
dar şi cu privire la metodologia şi la resursele folosite.

12
CAPITOLUL V. PREVEDERI REFERITOARE LA ETICA DEMERSULUI DE
CERCETARE
Dacă un membru al comisiei de licentă identifică în cadrul evaluării lucrării de licentă, atât anterior
sustinerii, cât şi în cadrul acesteia, abateri grave de la buna conduită în cercetarea ştiintifică şi activitatea
universitară, inclusiv plagierea rezultatelor sau publicatiilor altor autori, confectionarea de rezultate ori
înlocuirea rezultatelor cu date fictive, membrul comisiei de licentă este obligat să ia următoarele măsuri:

a) să sesizeze comisia de etică a Universitătii Spiru Haret pentru a analiza şi solutiona cazul, inclusiv prin
exmatricularea studentului, potrivit art. 306-310 şi 318-322 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011 şi
prevederilor Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiintifică, dezvoltarea tehnologică şi
inovare, cu modificările şi completările ulterioare;

b) să notifice tuturor membrilor comisiei abaterile şi să propună acordarea calificativului Nesatisfăcător.

CAPITOLUL VI. EVALUAREA LUCRĂRII DE LICENŢĂ

În vederea evaluării unitare a lucrărilor de licenţă s-au întocmit următoarele grile de


evaluare:

Tabelul nr. V. 1. Grilă de evaluare a lucrării de către cadrul didactic coordonator

Nr.crt. Criteriu de evaluare Punctaj

1 Evaluarea calităţii lucrării/cercetării întreprinse 7 puncte

2 Respectarea regulilor de structurare a lucrării conform 1,5 puncte


prezentului Ghid

3 Respectarea regulilor de redactare a lucrării conform prezentul 1,5 puncte


Ghid

13
Facultatea de Psihologie şi Științele Educației, Braşov
Ghid pentru redactarea şi evaluarea lucrării de licenţă, an universitar 2016-2017

Tabelul nr. V. 2. Grilă de evaluare a lucrării de către membrii comisiei

Nr. Crt. Criteriu de evaluare Punctaj

1. Evaluarea calităţii lucrării/cercetării întreprinse 2 puncte

2. Respectarea regulilor de structurare a lucrării conform 1,5 puncte


prezentului Ghid

3. Respectarea regulilor de redactare a lucrării conform 1,5 puncte


prezentului Ghid

4. Prezentarea lucrării şi răspunsurile la întrebări 5 puncte

CAPITOLUL VII. LISTA COORDONATORILOR ŞTIINŢIFICI ŞI


TEMATICA PENTRU LUCRĂRILE DE LICENŢĂ

A. LISTA COORDONATORILOR ŞTIINŢIFICI

Nr. Grad didactic Telefon E-mail


crt. Numele si prenumele

1. Conf. univ. dr. 0742 050 300 pp.bv.anca.andronic@spiruharet.ro


Anca-Olga
ANDRONIC
2. Prof. univ. dr. 0743 044 300 pp.bv.razvan.andronic@spiruharet.ro
Răzvan-Lucian ANDRONIC
3. Lect.univ.dr. 0743119433 cristianabalan777@yahoo.com
Cristiana BĂLAN
4. Lect. univ.dr. 0762 609 785 ehurjui@yahoo.com
Elena HURJUI
5. Conf. univ. dr. 0723 321 774 ioanalepadatu@yahoo.com
Ioana LEPADATU
6. Lect.univ.dr. Carmen 0728 027 755 carmelotte22@yahoo.com
OLTEANU

14
7. Asist. univ. dr. Alexandra 0745 631 077 ada_piroiu@yahoo.com
PIROIU
8. Conf. univ. dr. 0724 743 443 marilenatic_bv@yahoo.com
Marilena TICUSAN
9. Conf. univ. dr. 0766 434 866 otiliatodor@yahoo.com
Otilia TODOR
10. Lect. univ.dr. 0721 488 264 florin.filia@yahoo.ro
Florin VANCEA
11. Lect. univ.dr. Adina 0721332033 baboneaadina@yahoo.com
BABONEA
12. Lect. univ. dr. GHERASIM 0744846669 Labpsy2004@yahoo.com
Catalin

B. TEMELE / TITLURILE LUCRĂRILOR DE LICENŢĂ


propuse de COORDONATORII ŞTIINŢIFICI (ordine alfabetică)

Conf. univ. dr. Anca-Olga ANDRONIC

1. Consiliere în vederea creșterii stimei de sine la adolescenţi


2. Importanța cunoașterii stilurilor de învațare
3. Comunicarea - condiţie fundamentală în educaţia copilului preşcolar/şcolar sau a
adolescentului (la alegere)
4. Dezvoltarea competenţelor social-emoționale la copiii preşcolari/şcolari/adolescenți
5. Consilierea carierei în şcoală
6. Educaţia din perspectiva inteligenţelor multiple
7. Efectele televiziunii/mass-media asupra dezvoltării copilului
8. Prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală.
9. Programe de consiliere psihopedagogică în școală.

Prof. univ.dr. Răzvan-Lucian ANDRONIC

1. Reţelele sociale şi identitatea personală


2. Manipulare şi persuasiune în emisiunile posturilor TV de ştiri din România
3. Percepţii şi reprezentări sociale ale profesiei de psiholog
4. Stereotipuri si discriminari la adresa romilor in mass-media naţională

15
Facultatea de Psihologie şi Științele Educației, Braşov
Ghid pentru redactarea şi evaluarea lucrării de licenţă, an universitar 2016-2017

5. Discriminarea la locul de muncă: forme şi mecanisme


6. Relaţia dintre atitudini şi comportamente faţă de mediul înconjurător
7. Strategii de intervenţie psihosocială în cazul grupurilor minoritare etnic
8. Zvonurile în organizaţii – tipologie şi mecanisme de control
9. Tehnologizare și restructurare în organizațiile industriale

Lector univ. dr. Cristiana BĂLAN

1. Aspecte psihologice ale familiei monoparentale


2. Copiii cu părinţi plecaţi – fenomen social marginalizat
3. Autismul virtual - aspecte psihologice
4. Aspecte psihologice ale educaţiei multiculturale
5. Influenţa socialului în construirea identităţii de sine
6. Tehnicile proiective in evaluarea personalităţii
7. Teoria inteligenţelor multiple în evaluarea personalităţii.
8. Personalitatea dependentului de internet
9. Influenta retelelor de socializare asupra personalitatii.

Lector univ.dr. Cătălin Marius GHERASIM

1. Identificarea și evaluarea stresului psihoemoțional la copii și adolescenți.


2. Stresul psihoemoțional la copiii din mediul instituționalizat.
3. Stresul la locul de muncă – cu aplicare în mediul organizațional
4. Identificarea, diagnosticarea, controlul și prevenirea stresului în mediul militar
5. Anxietatea și fobia la sportivii de performanță
6. Managementul stresului la sportivii de performanță – cu aplicare la o echipă
7. Intervenția în situațiile de criză
8. Inteligența emoțională factor activ în dezvoltarea personalității și performanței la locul de
muncă.
9. Consilierea vocațională modernă între mit și adevăr.

16
Lect. univ. dr. Elena HURJUI

1. Motivaţia învăţării la elevi


2. Modalităţi de stimulare a creativităţii la copilul de vârstă preşcolară
3. Inadaptarea şcolară la elevi (gimnaziu, liceu)
4. Adaptarea şi inadaptarea şcolară la adolescenţi
5. Inscuccesul şcolar şi delincvenţa juvenilă
6. Violenta în Mass-Media.
7. Agresivitatea în şcoli
8. Stima de sine la adolescent
9. Adolescenta si agresivitatea ca forma a violentei scolare

Conf. univ. dr. Ioana LEPADATU

1. Particularităţile integrării copiilor din grupa pregătitoare în ciclul primar


2. Rolul familiei în dezvoltarea copilului
3. Adolescentul o provocare pentru şcoală și pentru pentru familie.
4. Mijloacele mass - media şi influenţe asupra dezvoltării.
5. Studii comparative pe copii instituționalizați/ sisteme de învățământ/ clase de elevi/ pe
vârste/ stil de predare etc.
6. Studii comparative intergeneraționale familiale/ educaţionale/ de mediu/ sociale/
7. Anxietatea şi stresul în fiecare etapă a dezvoltării umane
8. Planing-ul familial între realitate şi necesitate.
9. Autocunoașterea în dezvoltare.

Asist. Univ. Dr. Alexandra Cristina PIROIU

1. Factorii psihologici care pot favoriza consumul de tutun, alcool sau substanţe ilegale de
către adolescent.
2. Consideraţii psihologice cu privire la stimularea creativităţii prin desen şi joc la copiii
preşcolari.
3. Manifestări comportamentale şi atitudini antagonice în relaţia de cuplu.
4. Conflictul şi incompatibilitatea în cuplul conjugal.
5. Efectele stresului asupra viitorilor psihoterapeuţi.
6. Transfer şi contratransfer în relaţia terapeut - client din procesul terapeutic.

17
Facultatea de Psihologie şi Științele Educației, Braşov
Ghid pentru redactarea şi evaluarea lucrării de licenţă, an universitar 2016-2017

7. Schizofrenia ca sindrom multidimensional.


8. Interogatoriul judiciar din perspectivă psihologică.
9. Rolul pattern-ului familial în alegerea partenerului de cuplu.

Conf. univ.dr. Marilena TICUŞAN

1. Comunicarea nonverbală şi rolul ei în relaţiile interpersonal.


2. Rolul jocurilor şi activităţilor la alegere în formarea şi dezvoltarea independenţei şi
creativităţii.
3. Conflictul intraparental şi dezvoltarea adolescentului (sau alte grupe de vârstă).
4. Motivaţia şi comportamentul agresiv la adolescenţi (sau alte grupe de vârstă).
5. Stilurile parentale şi influenţa lor asupra nivelului de dezvoltare al inteligenţei emoţionale .
6. Rolul relatiei de cuplu in modelarea personalitatii.
7. Influenţa divorţului părinţilor asupra dezvoltării psihoafective.
8. Inteligenţa emoţională şi rolul ei în dezvoltarea relaţiilor interpersonale.
9. Modalităţi de stimulare a creativităţii preşcolarilor prin activităţile de cunoaştere a
mediului din grădiniţă .

Lector univ. dr. Carmen Mihaela OLTEANU

1. Rolul motivației în învățare


2. Implicaţii ale factorilor motivaţionali în performanţele şcolare ale adolescenţilor
3. Aspecte cognitive, afective şi atitudinale la varsta a treia
4. Influenta mediului asupra creativitatii
5. Influența culorii asupra emoțiilor
6. Evaluarea nivelului de optimism la persoanele cu spirit religios
7. Rolul clarității imaginii de sine în performanță
8. Studiu asupra relației dintre personalitate și adaptarea la locul de muncă
9. Sindromul de burnout la personalul medical
Conf. univ. dr. Otilia TODOR

1. Personalitatea profesorului şi eficienţa activităţilor educaţionale.


2. Rolul familiei în educaţia copiilor cu CES.
3. Modalităţi, strategii şi metode de recuperare a deficienţei de auz/limbaj/citit/scris.../
deficienţă mintală.

18
4. Abordari comparative între învăţământul obişnuit şi învăţământul special în contextul
practicilor şcolare inclusive.
5. Aspecte ale orietării profesionale la persoanele deficineţă mintală.
6. Particularităţi ale recuperării psihopegogice privind autismul infantil.
7. Problematica turburărilor de atenţie la elevi cu deficienţă mintală medie şi uşoară.
8. Modalităţi de stimulare a motivaţiei învăţării la deficienţii mintal din clasele ( I a, a II a, a
III a , a IV a ).
9. Imaginea de sine la deficienţii psihomotori

Lector univ. dr. Florin VANCEA

1. Maturitatea religioasă şi inteligenţa emoţională/sănătatea mintală


2. Imaginea corporală şi satisfacţia erotică
3. Satisfacţia erotica, intimitatea şi diferenţierea eului
4. Efecte ale terapiei prin dans/terapiilor psiho-corporale/meloterapiei (şi cromoterapiei)
asupra psihicului
5. Inteligenţa corporală şi anxietatea
6. Feminitate – între contemporan şi arhetipal
7. Inteligenţa spirituală/ corporală în ansamblul inteligenţelor
8. Efectele psiho-spirituale ale sesiunilor terapeutice de respiraţie PNEUMA
9. Modalităţi de ridicare a nivelului de conştiinţă.

Lector univ. dr. Adina Babonea


1. Specificul etnopsihologic al basmului.

2. Specificul etnopsihologic al baladei.

3. Specificul etnopsihologic al jocului ritualic.

4. Specificul etnopsihologic în lirica populară.

5. Imagine și simbol în producțiile populare.

6. Istorie și mit în conștiința românească.

7. România urbană – patologiile post-comunismului.

8. Identitatea socială – Cine suntem noi, românii?

9. Memorie și istorie. Politici ale uitării.

19
Facultatea de Psihologie şi Științele Educației, Braşov
Ghid pentru redactarea şi evaluarea lucrării de licenţă, an universitar 2016-2017

Notă:

Temele prezentate sunt orientative. Studenţii pot propune coordonatorilor științifici reformularea
titlului, precum și alte subiecte/ teme de cercetare psiho-pedagogică și de didactică aplicată.

Atenţie! Pentru buna realizare a lucrării trebuie consultat integral ghidul de realizare a lucrării
de licenţă.

Capitolul VIII
GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR DE PREGĂTIRE ŞI DE SUSŢINERE A
LUCRĂRII DE LICENŢĂ PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

Nr. Activităţi Termen Observaţii


crt.
1 Alegerea temei lucrării de licenţă şi depunerea Până la Contactul cu
cererii din anexa nr.1 la secretariatul facultății. 3 noiembrie profesorul
2017 coordonator se
poate face direct,
telefonic sau
prin e-mail
2 Stabilirea planului lucrării de licenţă şi a Până la Activitate
programului de cercetare ştiinţifică. Cu această 11 decembrie desfasurata
ocazie se depune la secretariat cererea pentru 2018 OBLIGATORIU
alegerea temei de licenţă, avizată de coordonatorul faţă-n faţă cu
ştiinţific coordonatorul
ştiinţific
3 Elaborarea lucrării de licenţă, sub îndrumarea Până la Activitatea de
coordonatorului ştiinţific. 4 iunie îndrumare se poate
2018 desfăşura faţă-n faţă
(recomandabil),
prin e-mail sau prin
telefon

20
4 Validarea lucrării de licenţă de coordonatorul Până la Activitate
ştiinţific şi avizarea susţinerii acesteia în faţa 11 iunie desfasurata
comisiei de licenţă. Validarea lucrarii de licenta se 2018 OBLIGATORIU
va face inclusiv prin platforma save assign. Cu faţă-n faţă cu
această ocazie se achită taxele legale pentru coordonatorul
examenul de licenţă şi se depune la secretariat ştiinţific
Dosarul de înscriere la examenul de licenţă,
însoţit de cererea avizată de coordonatorul
ştiinţific

5 Depunerea (trimiterea) lucrării de licenţă redactată Până la -


şi legată în coperţi tari, într-un singur exemplar, la 22 iunie
secretariatul facultății 2018

6 Susţinerea lucrării de licenţă, numai la sediul iulie Planificarea se va


Facultăţii de Psihologie şi Științele Educației din 2018 face pe baza
Braşov, Strada Turnului, nr. 7. Planificarea pe zile aprobării Senatului
şi ore se va publica la sediul facultăţii şi pe USH
internet

Notă: Termenele din grafic sunt termene-limită pentru pregătirea şi susţinerea lucrării
de licenţă în prima sesiune (de vară).

Referinţe bibliografice

1. Chelcea, S. (2003). Metodologia elaborării unei lucrări științifice. Bucureşti: Editura


Comunicare.ro
http://istoriesociala.ro/pdf/Tiu/UCDC/Licenta/chelcea_metodologie_lucrare_stiintifica.pdf

2. CHELCEA, Septimiu (2010). Cum să redactăm o lucrare de licenţă, o teză de doctorat, un


articol ştiinţific în domeniul ştiinţelor socioumane. Ediţia a IV-a revizuită şi adăugită. Editura
Comunicare.ro: Bucureşti.

3. ECO, Umberto (2006). Cum se face o teză de licenţă: Disciplinele umaniste. Editura Polirom:
Iaşi.

4. Șerbănescu, A. (2007). Cum se scrie un text (ed. IV). Iași: Polirom

21
Facultatea de Psihologie şi Științele Educației, Braşov
Ghid pentru redactarea şi evaluarea lucrării de licenţă, an universitar 2016-2017

Anexa nr.1
Cerere tip pentru aprobarea temei lucrării de licență

UNIVERSITATEA SPIRU HARET


FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI BRAȘOV

APROBAT
Decan, Conf.univ.dr. Otilia
TODOR

PROPUN SPRE APROBARE


Coordonator științific:

……………….....................................................
(gradul didactic și științific, prenumele și numele, semnătura)

DOAMNA DECAN,

Subsemnatul (a)........………………………………………………………………….....
(nume, nume după casătorie-unde este cazul, inițiala tatălui, prenume) student(ă) al (a) Facultăţii
de Psihologie Științele Educației Brașov, în anul III la programul de studii universitare de licență
____________________________________ promoţia ..........., vă rog să binevoiţi a-mi
aproba tema pentru lucrarea de licenţă, cu
titlul…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….……......................................
având ca îndrumător pe domnul (doamna)
............................................................................
(gradul didactic și științific, prenumele și numele)

Menționez că titlul lucrării _____________________________________________


(face parte din lista propusă de coordonatorul științific cu nr. / este un titlu reformulate al t emei nr. / este o temă nouă)

iar lucrarea de licenţă va fi susţinută în sesiunea (luna şi anul)_________________________

22
Semnătura,
Data:

Doamnei Decan al Facultății de Psihologie și Științele Educației Brașov


Anexa nr.2
Model coperta exterioară

UNIVERSITATEA SPIRU HARET


FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI BRAŞOV
DEPARTAMENTUL DE PSIHOLOGIE ȘI PEDAGOGIE
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
PSIHOLOGIE

LUCRARE DE LICENŢĂ

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC:
grad didactic Prenume NUME

STUDENT:
Prenume NUME

23
Facultatea de Psihologie şi Științele Educației, Braşov
Ghid pentru redactarea şi evaluarea lucrării de licenţă, an universitar 2016-2017

Brașov
Anul susținerii

Anexa nr.3
Model coperta interioară

UNIVERSITATEA SPIRU HARET


FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI BRAŞOV
DEPARTAMENTUL DE PSIHOLOGIE ȘI PEDAGOGIE
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
PSIHOLOGIE

Titlul lucrării
Subtitlul (dacă este cazul)

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC:
grad didactic Prenume NUME

STUDENT:
Prenume NUME

Brașov

24
Anul susținerii

Anexa nr. 4
(Model pagină de cuprins)

Cuprins

Introducere / pag.

Capitolul 1. Titlul capitolului 1 (Baze teoretice) / pag.


1.1. Titlul subcapitolului 1 / pag.
1.2. Titlul subcapitolului 2 / pag.
1.3. ..... / pag.
.
.
Capitolul 2. Titlul capitolului 2 (Metodologia cercetării) / pag.
2.1. Titlul subcapitolului 1 / pag.
2.2. Titlul subcapitolului 2 / pag.
2.3...... / pag.
.
.
.
Capitolul 3. Titlul capitolului 3 (Rezultatele cercetării, interpretare, valorificare, comentarii)
3.1. Titlul subcapitolului 1 / pag.
3.2. Titlul subcapitolului 2 / pag.
3.3......
..
Concluzii / pag.
Bibliografie / pag.
Anexe (dacă e cazul) / pag.
Rezumatul lucrării / pag.

25

S-ar putea să vă placă și