Sunteți pe pagina 1din 11

6 ANESTEZIA ÎN MEDICINA DENTARĂ

jurul axonului, iar această concentraţie depinde general, fiind metabolizate În ficat În compuşi
de capacitatea de difuzibilitate a anestezicului care vor fi eliminaţi În primul rând renal.
şi de rata lui de eliminare. Eliminarea este con- În fluxul sanguin, substanţa anestezică
secinţa difuziunii pasive a anestezicului de-a locală circulă sub două forme: forma legată,
lungul gradientului de concentraţie de la nivelul transportată de o proteină circulantă (acid al
nervului la spaţiul extraneural şi de absorbţia În glicoproteină - AGP) şi forma liberă (nelegată de
vasele de sânge din nerv şi din jurul acestuia. proteină).Forma liberă nelegată de proteină are
Efectul vasodilatator este aproape universal pen- efect anestezic dar şi toxic, dacă depăşeşte anu-
tru anestezicele locale. mite concentraţii.
Din punct de vedere clinic, anestezicele În circulaţie, al glicoproteina transportă şi
locale anulează progresiv, pe măsura instalării alte substanţe medicamentoase, cum sunt beta-
anesteziei, transmiterea durerii, variaţiei ter- blocantele (propranolol), blocante de calciu (ve-
mice, propriocepţiei şi În final a tonusului mus- rapamil), antiaritmice (chinidină). Astfel, la
cular. pacienţii cu suferinţe cardiace, care se tratează cu
unele din aceste medicamente, fracţiunea liberă
Substanţe anestezice (nelegată) de anestezic local va creşte În circulaţie
utilizate in anestezia locală şi pot apare accidente generale de supradozare,
chiar În limita dozelor uzuale de anestezic, inter-
Structural, substanţele anestezice locale pretate ca accidente de intoleranţă, alergice etc.
sunt fie aminoesteri (derivaţi aminici terţiari -
aminoalcooli - ai acizi lor aromatici) , fie amide Din punctul de vedere al compoziţiei chi-
(combinaţii Între două amine), În acest ultim caz mice se descriu 2:
existând o grupare aminică (NH 2) şi la nivelul Esteri:
lanţului intermediar. 1. ai acidului paraaminobenzoic:
În structura oricărui anestezic local, sunt • Procaina (novocaina, neocaina)
prezente astfel două grupări chimice esenţiale. • Clorprocaina (nescaina)
Radicalul aromatic (componenta anionică • Propoxicaina
H-) şi gruparea aminică terţiară (componenta ca- 2. ai acidului benzoic:
tion ică B+). • Cocaina
Aceste două componente, rezultate după • Tetracaina
disocierea intratisulară a substanţei anestezice, • Benzocaina
au roluri diferite şi foarte importante privind • Piperocaina
acţiunea substanţei anestezice. Prin compo- • Hexylcaina
nenta lor cationică, anestezicele locale sunt de- • Butacaina
rivaţi cuaternari de amoniu şi pot bloca • Butamben
transmiterea sinaptică neuronală. Amide:
Radicalul aromatic conferă substanţelor • Lidocaina
anestezice locale caracterullipofil, care face po- • Mepivacaina
sibilă traversarea membranei perinervoase axo- • Bupivacaina
nale, pentru acţiunea directă asupra celulelor şi • Etidocaina
fibrelor nervoase. • Prilocaina
Amina terţiară realizează mediul alcalin • Ropivacaina
care favorizează puterea anestezică a substanţei. • Articaina
Oilustrare practică a acestui fapt este dificultatea • Cincocaina
de realizare a anesteziei locale În zonele cu Chinoline:
infecţii acute, unde pH-ul este scăzut (acid). • Centbucridine
Pentru anestezie, o cantitate relativ cres-
cută de anestezic local este injectată În imediata Substanţele anestezice locale folosite În
apropiere a mănunchiului nervos. Legarea de medicina dentară sunt numeroase.
ţesuturile nespecifice (grăsime, ţesut conjunctiv, Unele dintre acestea, derivaţi esterici,
fibre musculare) şi absorbţia În sânge reduc can- cum ar fi:
titatea de anestezic disponibilă de a difuza În • Procaina (Novocaina)
ţesutul nervos. Odată absorbiteÎn fluxul sanguin, • Ametocaina (Tetracaina)
anestezicele locale sunt distribuite la ţesuturi În • Clorprocaina
Anestezic local

Tegument/mucoasă

Legare de ţesuturi Blocare nerv (axon)


nespecifice

Flux sanguin

~IL___A_lt_e_ţe_s_ut_u_ri ~
~

__

r
Ficat
Metabolizare hepatică

r
Eliminare renală

Schema 1.1. Farmacocinetica unui anestezic local.


8 ANESTEZIAÎN MEDICINA DENTARĂ

• Piperocaina raportarea la procaină. Instalarea anesteziei


• Benzocaina au fost Înlocuite În practică de sub- este mai rapidă decât la procaină (circa 2-5 mi-
stanţe cu calităţi superioare, având În prezent nute), iar durata anesteziei eficiente pentru actul
numai interes documentar. terapeutic este variabilă, dar relativ redusă (20-
Altele: 45 de minute). Toxicitatea ei este de 2 ori mai
• Bupivacaina mare faţă de procaină.
• Hostacaina
• Prilocaina Farmacologie
• Unacaina
• Primacaina, din grupa amidelor, mai cunosc Mecanism de acţiune: Lidocaina stabili-
numai o uilitizare ocazională În medicina den- zează membrana neuronală prin inhibarea flu-
tară. xurilor ionice responsabile pentru iniţierea şi
Astăzi, În medicina dentară modernă, conducerea impulsurilor nervoase; astfel, are
sunt utilizate substanţe anestezice locale cu efect anestezic local.
calităţi superioare. Hemodinamică: Un nivel plasmatic ridicat
de lidocaină poate induce modificări ale fracţiei
Substanţe anestezice locale de ejecţie cardiacă, ale rezistenţei vasculare pe-
folosite În mod curent În riferice şi implicit ale tensiunii arteriale. Asupra
medicina dentară şi chirurgia centrilor de control cardiovascular din sistemul
oro-maxilo-facială nervos central, are un efect depresor. Apare
astfel o uşoară hipotensiune la administrarea
Lidocaina (xilina) unei doze uzuale de lidocaină fără adjuvant va-
soconstrictor.
Lidocaina este din punct de vedere chimic Farmacocinetică şi metabolism: Clorhi-
o acetamidă de tip 2-(dietilamino)-N-(2,6- dratul de lidocaină este complet absorbit după
dimetilfenil)-monohidroclorid, cu masa molecu- administrarea parenterală, rata de absorbţie În
lară de 210,8 şi cu formula generală fluxul sanguin fiind dependentă În primul rând
C14H22N20· HCl (lidocaină clorhidrat). Soluţia de prezenţa sau absenţa agentului vasocon-
are un pH de aproximativ 6,5 (5,0-1,0). strictor. Proporţia de lidocaina clorhidrat legată
Lidocaina se comercializează sub formă plasmatic depinde de concentraţia soluţiei ad-
de soluţii apoase, izotone, sterile, apirogene, ministrate; proporţia de lidocaină legată este
care conţin agent anestezic, cu sau fără adrena- mai scăzută În cazul unei soluţii mai concen-
lină, şi care se administrează parenteral, prin in- trate. Lidocaina clorhidrat trece bariera hemato-
filtraţii anestezice (Tab. 1.1). encefalică, cel mai probabil prin difuziune
Soluţia conţine de cele mai multe ori un pasivă.
conservant numit metilparaben (care poate avea Substanţa este metabolizată rapid În pro-
efect alergenic). Produsele care nu conţin acest porţie de aproximativ 90% la nivel hepatic, iar me-
conservant sunt marcate MPF (Methyl-Paraben - taboliţii şi restul de 10% din substanţa
Free). Produsele de tip xilină cu adrenalină nemetabolizată sunt eliminate renal. Perioada de
conţin şi metabisulfit de sodiu, conservant sulfit Înjumătăţire este redusă, la aproximativ 1,5-2 ore.
care poate induce reacţii severe la persoanele Având În vedere metabolizarea hepatică,
alergice, sau episoade astmatice la pacienţii majoritatea afecţiunilor hepatice influenţează
susceptibili. Incidenţa acestor accidente este re- mai mult sau mai puţin farmacocinetica acestei
lativ scăzută. substanţe - perioada de Înjumătăţire se poate
dubla sau tripla. Afecţiunile renale nu in-
Efectul anestezic fluenţează farmacocinetica lidocainei, dar pot
duce la acumularea de metaboliţi.
Puterea anestezică este de două ori mai Manifestările sistemice apar de la niveluri
mare decât cea a procainei - procaina a fost con- plasmatice de Iidocaină nelegată de peste 6,0
siderată etalon pentru toate celelalte anestezice IJg/ml. Acidoza, precum şi substanţele cu efect
locale, În ceea ce priveşte potenţa anestezică şi stimulator sau depresor SNC, influenţează pra-
toxicitatea (notare: procaina = 1); În prezent se gul de concentraţie plasmatică la care apar
consideră etalon pentru celelalte anestezice Ii- efecte sistem ice.
docaina (notare: lidocaina = 1), dar se menţine şi
Tabel 1.1 Produse comerciale pe bază de lidocaină, pentru uz stomatologic, frecvent utilizate

Substanţe active/fiola. carpula


Rrma Denumirea Observaţii
Prezentare
producatoare produsului C10rhidrat de
Adjuvant
Iidocaina
Sicomed Xilină 1% Fiole a 1% - Rar folosite În
10ml/20ml 100 mg/200 mg anestezia locală
(10 mg/ml) stomatologică

Xilină 2% Fiole a 2 mI 2% - Fiole din sticlă


40 mg (20 mg/ml) in coloră

Xilină 2% cu Fiole a 2 mi 2% Adrenalină Fiole dinsticlă


adrenalină 40 mg (20 mg/ml) 1:200.000 colorată
10 ~g
Xilină 4% Fiole a 2 mi 4% - Rar folosită În
80 mg (40 mg/ml) anestezia locală
stomatologică

3M ESPE Xylestesin·A Carpule a 2% Adrenalină -


1,7 mI 34 mg (20 mg/ml) 1:80.000
21,25 ~g
Septodont Lignospan Carpule a 1,8 2% Adrenalină Marcaj verde
mI 36 mg (20 mg/ml) 1:100.000
18 ~g
Lignospan Carpule a 1,8 2% Adrenalină Marcaj albastru
special mi 36 mg(20 mg/ml) 1:80.000
22,5 ~g
Lignospan Carpule a 1,8 2% Adrenalină Marcaj roşu
forte mi 36 mg (20 mg/ml) 1:50.000
36 ~g
Astra Zeneca Xylocain 2% Fiole a 2 mi 2% - -
40 mg (20 mg/ml)
Diferiţi Lidocain, Spray 10% - Pentru anestezie
producători Xylocain topică
Spray
Diferiţi Lidocain, Gel 2% - Pentru anestezie
producători Xylocain, topică
Topicain Gel

Posologie şi mod de administrare

Se recomandă injectarea unei doze mi- Astfel, la adulţii sănătoşi:


nime de anestezic care să permită obţinerea • doza maximă de lidocaină fără adrenalină este
unei anestezii eficiente. În medicina dentară şi de 4,5 mgjkg-corp, fără a depăşi 300 mg;
chirurgia oro-maxilo-faciaIă, doza uzuală pentru • doza maximă de lidocaină cu adrenalină este
anestezia locală este de 20-100 mg lidocaină, de 7 mg/kg-corp, fără a depăşi 500 mg.
deci 1-5 mI soluţie 2%. Se va avea În vedere să La copiii peste 3 ani, cu dezvoltare nor-
nu se depăşească doza maximă pentru o mală, doza maximă de lidocaină fără adrenalină
şedinţă. este de 3-4 mgjkg-corp.
10 A NESTEZIA ÎN MEDICINA DENTARĂ

Contraindicaţii şi precauţii stetrică)sau cu medicaţia ocitocică ergotaminică


poate duce la hipertensiune persistentă sau
Lidocaina HCI este contraindicată la pa- chiar la accidente vasculare cerebrale.
cineţii cunoscuţi cu hipersensibilitate la aneste-
zice locale de tip amidic. Se va evita injectarea Reacţii adverse şi supradozaj
intravasculară, fapt pentru care este necesară
aspiraţia Înainte de injectarea substanţei. Se re- Reacţiile adverse sunt similare celor de-
comandă administrarea unei doze minime efi- scrise pentru toate anestezicele amidice. Ace·
ciente de anestezic. Reamintim riscul alergenic stea sunt rare şi au legătură cu nivelurile
datorat conservanţilor de tip paraben şi respec- crescute de lidocaină liberă plasmatică, cauzate
tiv sulfit din produsele cu adrenalină. de supradozaj, absorbţie rapidă, injectare intra-
Se vor monitoriza permanent după ane- vasculară, sau fenomene idiosincrazice.
stezie ritmul cardiac şi cel respirator, precum şi Manifestări SNC: Manifestările sunt de tip
starea de conştienţă a pacientului. Semnele pre- excitaţie sau/şi inhibiţie corticală, caracterizate
coce de neurotoxicitate centrală sunt agitaţia, prin senzaţie de căldură sau frig, parestezii, fo-
anxietatea, tinitusul, ameţeala, tulburările de tofobie, nervozitate, euforie, confuzie, ameţeală,
vedere, tremurăturile, stările depresive şi som - tinitus, somnolenţă, vedere dublă sau neclară,
nolenţa. greaţă şi vomă, tremurături, convulsii, stare de
Având În vedere metabolizarea hepatică a inconştienţă şi chiar stop cardio-respirator.
anestezicelor de tip amidic, este necesară ad- Manifestările clinice de excitaţie corticală
ministrarea cu precauţie la pacienţii cu afecţiuni pot lipsi sau pot fi de foarte scurtă durată - În
hepatice severe. acest caz tabloul clinic evoluează direct cu som-
nolenţă, inconştienţă şi stop cardio -respirator.
Administrarea În timpul gravidităţii şi Este de reţinut faptul că l11oleşeala/somnolenţa
lactaţiei: după administrarea lidocainei reprezintă un
semn clinic pentru nivel plasmatic ridicat.
• efect teratogen: lidocaina clorhidrat se Înca- Manifestări cardiovasculare: Manifestările
drează În clasa de toxicitate B. Riscul terato- clinice au caracter cardiodepresor, cu bradicar-
gen pare a fi relativ scăzut, dar se recomandă die, hipotensiune şi În cazuri rare, colaps car-
tem porizarea administrării la gravide În primul diovascular şi stop cardio-respirator.
trimestru de sarcină, În care are loc organoge- Manifestări alergice: Reacţiile alergice
neza; sunt rare şi se datorează mai degrabă conser-
• monitorizarea cardiacă fetală este recomanda- vantului metilparaben (şi a sulfitului În cazul
bilă, având În vedere faptul că lidocaina pene- produselor cu adrenalină); reacţiile alergice la li-
trează bariera feto-placentară; docaina HCI În sine sunt excepţionale. Evaluarea
• hipotensiunea de sarcină poate apărea În rare clinică a sensibilităţii la anestezic prin injectare
situaţii la paciente cu sarcină avansată, după intradermică sau subcutanată are valoare di-
administrarea de lidocaină; scutabilă. Clinic, manifestările alergice constau
• nu s-a dovedit clar faptul că lidocaina ar fi eli- În urticarie, edem sau reacţii anafilactoide.
minată În laptele matern; se recomandă totuşi
Înlocuirea alimentaţiei la sân pentru 24 de ore, Atitudinea terapeutică În supradozaj
În cazul pacientelor la care s-a practicat aneste-
zie locală cu lidocaină cu sau fără adrenalină. În primul rând este necesară o atitudine
preventivă, cu limitarea cantităţii de substanţă
Interacţiuni medicamentoase injectată, monitorizarea cardio-respiratorie şi
cea a stării de conştienţă. La apariţia oricăror
Administrarea de soluţii anestezice locale semne de supradozaj, se va recurge În primul
cu adrenalină sau noradrenalină la pacienţi sub rând la oxigenoterapie, cu continuarea monito-
tratament cu IMAO sau antidepresive triciclice rizării semnelor clinice. Dacă simptomele nu se
poate induce hipertensiune severă persistentă . remit, se va apela de urgenţă la un serviciu spe-
Fenotiazinele şi butirofenonele pot reduce cializat.
sau anula efectul vasoconstrictor al adrenalinei.
Interacţiunea cu medicaţia vasopresoare
(pentru tratamentul hipotensiunii de cauză ob-
Mepivacaina minaţi În aproxirnativ 30 de ore. Mepivacaina
traverseaZd uşor bariera hemato-encefalicd şi
Mepivacaina este un anestezic local ami- feto-p lacentară.
dic, cu formula 2-piperidin-carboxiamid, N-(2,6-
dimetilfenil)-l-metil - monohidroclorid, cu Posologie şi mod de administrare
formula structurală C15H22N20 . HCI (mepiva-
caină clorhidrat). Produsele anestezice locale pe Se recomandă injectarea unei doze de
bazd de mepivacaină sunt disponibile ca soluţii anestezic minirne care Sd permitd obţinerea unei
izotonice sterile pentru administrare parente- anestezii eficiente. Mepivacaina se va admini-
raId, prin infiltraţie (Tab. 1.2). stra În doze reduse la pacienţii În vârstd sau/şi
Mepivacaina HCI este Înruditd chimic şi cu afecţiuni cardiace, hepatice sau renale. in-
farmacologic cu toate celelalte anestezice locale jectarea rapidd a unui volum mare de anestezic
amidice. este de evitat, preferându-se fracţionarea dozei.
La pacienţii adulţi, normoponderali, fdrd
Efectul anestezic afecţiuni generale asociate, doza maximd pentru o
administrare este de 400 mg (lml soluţie injecta-
Are o potenţă de 2 În comparaţie cu pro- bilă conţine 30 mg clorhidrat de mepivacaind). Au
caina (faţd de lidocaind) şi o toxicitate de 1,5-2 fost administrate doze de pând la 7 mg/kg-corp,
faţă de procaină. Durata de instalare a aneste- fdrd efecte adverse, dar o astfel de doză maximd
ziei este scurtd (2-3 minute), iar durata aneste- este nerecomandabild, fiind acceptată doar În
ziei eficiente este crescutd (2- 3 ore). situaţii excepţionale. Oadministrare suplimentard
de rnepivacaină este permisd numai după cel
Farmacologie puţin 90 de minute. Doza totală pentru 24 de ore
nu va depăşi 1000 mg.
Mecanismul de acţiune: este similar celor- La copiii sub 15 kg, doza maximă va fi de
lalte anestezice arnidice, prin blocarea potenţia­ 0,5 mg/kg-corp. O altă variantd de calcul a
lului de acţiune membranar la nivel neuronal. dozării Mepivacainei pentru copii este:
Hemodinamică: Absorbţia sistemicd a me-
pivacainei produce unele efecte minore asupra Greutatea copilului (kg) doza maximd
aparatului cardiovascular şi SNC. În concentraţii - - - - - - - - x recomandată pentru
plasmatice uzuale pentru anestezia locald, apar 75 adult (400 mg)
modificări nesemnificative ale excitabilităţii, con-
ductibilităţii şi contractilitdţii cardiace, iar modi- Contraindicaţii şi precauţii
ficdrile de rezistenţd vasculard periferică sunt
minime. Din aceste motive, efectul vasodilatator Mepivacaina HCl este contraindicatd la pa-
este redus, fapt pentru care mepivacaina poate cineţii cunoscuţi cu hipersensibilitate la anestezice
fi administratd eficient şi fărd vasoconstrictor. locale de tip amidic sau la alte componente ale
Fa rmacocinetică şi metabolism: Rata de ab- soluţiei anestezice. Sunt valabile de altfel toate ce-
sorbţie sistemicd a anestezicului local este de- lelalte atenţionări şi precauţii descrise pentru lido-
pendentd de dozd, concentraţie şi de prezenţa caină (risc alergen datorat conservantului sulfit din
sau absenţa adjuvantului vasoconstrictor. Este de produsele cu vasoconstrictor; risc de inducere a
remarcat faptul că agenţii vasoconstrictori nu pre- unor aritmii cardiace la pacienţi sub anestezie ge-
lungesc semnificativ anestezia cu mepivacaind! nerald; risc de neurotoxicitate centrald). Având În
Mepivacaina se leagd În proporţie de vedere metabolizarea hepatică şi eliminarea
aproximativ 75% de proteinele plasmatice. Este renală, este necesară administrarea cu precauţie
rapid metabolizatd hepatic, şi doar 5-10% din la pacienţii cu afecţiuni hepatice sau renale severe.
anestezic este eliminat renal ca atare. Peste 50% În cazul administrdrii anestezicului la sportivi, te-
dintre metaboliţii hepatici ai mepivacainei sunt stul antidoping se poate pozitiva datorită unui prin-
excretaţi biliar; se pare Însd că sunt din nou re- cipiu activ conţinut de carpula anestezicd.
sorbiţi la nivel intestinal, fiind eliminaţi apoi Administrarea În timpul gravidităţii şi lactaţiei:
renal (un procent foarte mic se regdseşte În fe- • efect teratogen : mepivacaina HCI se Încad reaZd
cale). Perioada de Înjumdtăţire este de 2-3 ore În clasa de toxicitate C. Nu se va folosi mepi-
la adult şi 8-9 ore la copilul mic. Cea mai mare vacaina ca anestezic local În primul trimestru
parte a anestezicului şi metaboliţilor sdi sunt eli- de sarcind decâtÎn anumite cazuri, În care be-
12 ANESTEZIA ÎN MEDICINA DENTARĂ

TabeL 1.2 Produse comerciale pe bază de mepivacaină, pentru uz stomatologic, frecvent utilizate

Substanţe active/fiola, carpula


Firma Denumirea
Prezentare Observaţii
producatoare produsului (Iorhidrat de
Adjuvant
mepivacaina
3M ESPE Mepivastesin Carpule a 3% - -
1,7 mI 51 mg (30 mg/ml)
Septodont Scandonest 3% Carpule a 3% - -
Plain 1,8 mI 54 mg (30 mg/ml)
Scandonest 2% Carpule a 2% Noradrena- -
Noradrenaline 1,8 mI 36 mg (20 mg/ml) lină36 ~g
Scandonest 2% Carpule a 2% Adrenalină -
Special 1,8 mI 36 mg (20 mg/ml) 1:100.000
18 ~g
Astra Zeneca Carbocaine 3% Carpule a 3% - -
1,7 mI 51 mg(30mg/ml)-
Carbocaine 2% Carpule a 2% Levonordefri n -
Neo-Cobefrin 1,7 mI 34 mg (20 mg/ml) (neo-corbefrin)
1:20.000
Polocaine 3% Carpule a 3% - -
Dentsply 1,8 mI 54 mg (30 mg/ml)
Polocaine 2% Carpule a 2% sau 3% 36 mg - Methylpa-
sau 3%, MPF 1,8 mI (20 mg/ml) raben-free
sau 54 mg (fără
(30 mg/ml) conservant)
neficiul este mult mai mare decât riscul, deoa- dependente de doză: nervozitate, agitaţie, tremor,
rece 70% se leagă de proteinele plasmatice şi nistagmus, cefalee, logoree, greaţă, tahipnee
30% trece bariera feto-placentară. urmată de apnee, efect inotrop negativ şi hipoten-
• eliminarea mepivacaineiÎn laptele matern este siune arterială. Dozele mari pot produce vasodi-
incertă; se recomandă totuşi Înlocuirea ali- lataţie, colaps, tulburări de conducere, bradicardie,
mentaţiei la sân pentru 24 de ore, pentru pa- bloc atrio-ventricular şi chiar aritmii ventriculare.
cientele la care s-a practicat anestezie locală Reacţiile alergice, foarte rare, sunt reprezentate de
cu mepivacaină cu sau fără adrenalină. erupţii cutanate, prurit, edeme sau reacţii de tip
anafilactic. În caz de supradozaj poate să apară
Interacţiuni medicamentoase methemglobinernie şi stimulare nervoasă centrală
(tremor, dezorienta re, vertij, creşterea metaboli-
Dacă se administrează concomitent aprin- smului şi a temperaturii corporale şi, În cazul do-
dina (antiaritmic clasa l-a) şi mepivacaină, este zelorfoarte mari, contractură spastică şi convulsii).
posibilă o cumulare a reacţiilor adverse. APRIN-
DINA are reacţii adverse similare datorită struc- Atitudinea terapeutică În supradozaj
turii sale chimice asemănătoare cu aceea a
anestezicelor locale. La apariţia oricăror semne de supradozaj,
este necesară instituirea de urgenţă a oxigeno-
Reacţii adverse şi supradozaj terapiei pe mască, cu oxigen 100%, fiind prefe-
rabil chiar un sistem care să permită presiunea
Reacţiile adverse sunt similare celor de- pozitivă a oxigenului administrat. Se monitori-
scrise pentru toate anestezicele amidice şi se da- zează semnele clinice, iar dacă simptomele de
torează unor niveluri crescute de mepivacaină insuficienţă respiratorie nu se remit, se va apela
liberă plasmatică, cauzate de supradozaj, ab- de urgenţă la un serviciu specializat.
sorbţie rapidă, injectare intravasculară, sau feno- În caz de convulsii se administrează i.v.
mene idiosincrazice. Aceste reacţii sunt, În general, Diazepam 5-10 mg; se vor evita barbituricele.
Articaina articaină - din acest motiv este obligatorie
aspiraţia Înainte de injectare.
Articaina este considerată un anestezic Articaina se va administra În doze reduse
local amidic, dar care conţine atât o grupare ami- la pacienţii În vârstă sau/şi cu afecţiuni cardiace,
dică, cât şi una esterică. Are formula metil4-metil- hepatice sau renale.
3-(2-propi l-a mi no-propanol-a mi no)-tiophen- 2-ca r La pacienţii adulţi, normoponderali, fără
boxilat monohidroclorid, formula structurală fiind alte afecţiuni generale, doza rnaximă pentru o
C13H20N203S, HCl (articaină clorhidrat). administrare este de 7 mg/kg-corp, fără a depăşi
Articaina se comercializează sub formă de 500 mg Într·o şedi nţă, ech iva lent a 12,5 mI arti-
soluţie izotonică sterilă pentru administrare pa- caină cu adrenalină 1/100.000, ştiut fiind că 1
renterală, prin infiltraţie şi este Înrudită chimic şi mI soluţie injectabilă conţine 40 mg clorhidrat
farmacologic atât cu anestezicele locale amidice, de articaină şi 0,012 mg clorhidrat de epine-
cât şi cu cele esterice (Tab. 1.3). frină. În acest caz, doza maximă exprimată În mI
Articaina este indicată nurnai pentru ane- este de 0,175 mI soluţie injectabilă pe kg/corp.
stezia loco-regională În medicina dentară sau Este contraindicată administrarea articainei
chirurgia oro-maxilo-faciaIă şi se livrează numai la copii sub 4 ani. În cazul copiilor peste 4 ani cu
cu adrenalină 1/200000 (forma "simple") sau greutate medie de 20- 30 kg sunt suficiente doze
1/100000 (forma forte). de 0,25-1 mI soluţie injecta bilă. Pentru copii cu
greutate Între 30-45 kg sunt necesare doze de 0,5-
Efectul anestezic 2 mI soluţie anestezică. Doza maximă la copii peste
4 ani este de 7 mg articaină pe kg/corp (0,175 mI
Are o potenţă de 4-5 În comparaţie cu pro- soluţie anestezică pe kg/corp).
caina (2 faţă de lidocaină) şi o toxicitate de 1-1,5
faţă de procaină. Durata de instalare a aneste- Contra indicaţii şi precauţii
ziei este scurtă (2- 3 minute), iar durata aneste-
ziei eficiente este de aproximativ 60-75 de Articaina HCI este contraindicată la pa-
minute pentru cele cu vasoconstrictor. cineţii cunoscuţi cu hipersensibilitate la aneste-
zice locale de tip amidic sau la alte componente
Farmacologie ale soluţiei anestezice. Se va evita În special ad-
ministrarea la pacienţii care au prezentat bron-
Mecanismul de acţiune: blocarea potenţia­ hospasm În antecedente, deoarece anestezicele
lului de acţiune membranar la nivel neuronal. locale cu articaină conţin În general conservanţi
Farmacocinetică şi metabolism: După de tip sulfit (pentru adrenalină). Articaina este
anestezia la nivelul părţilor moi orale, peak-ul de asemenea contraindicată la:
plasmatic de articaină apare la aproximativ 30 • pacienţi cunoscuţi cu deficit de colinesterază
de minute de la injectare. Timpul de Înjumătăţire plasmatică;
plasmatică este de 100-110 minute. Articaina • pacienţi cu tulburări de conducere atrio-ven-
este hidrolizată rapid de colinesterazele pla- triculară severe;
smatice În proporţie de 90%. Metabolizarea ar- • pacienţi epileptici fără tratament;
ticainei este hepatică, În proporţie de 8% iar • porfirie acută recurentă.
eliminarea din organism are loc În 12-24 de ore, Având I'n vedere metabolizarea hepatică
În urină - 95% sub formă de metaboliţi, iar 2- şi eliminarea renală, este necesară administra-
5% sub formă de articaină nemetabolizată. rea cu precauţie la pacienţii cu afecţiuni hepa-
tice sau renale severe.
Posologie şi mod de administrare La sportivii de performanţă, trebuie avut
În vedere faptul că articaina poate da un fals re-
Se recomandă injectarea unei doze de zultat pozitiv la testele de dopaj.
anestezic minime care să permită obţinerea unei Administrarea În timpul gravidităţii şi
anestezii eficiente. În general, o carpulă de 1,7- lactaţiei:
1,8 mI de soluţie anestezică este suficientă pen- • efect teratogen: articaina HCI se Încadrează În
tru anestezia plexală şi 1-2 carpule pentru clasa de toxicitate C. Nu există rezultate certe
anestezia tronculară. Se recomandă injectarea ale studiilor efectelor articainei În sarcină, dar
cât mai lentă a soluţiei (1 ml/min). Nu este per- se cunoaşte faptul că trece bariera feto-pla-
misă În niciun caz injectarea intravasculară de centară; din acest motiv, se recomandă evita-
14 AN ESTEZIA ÎN MED ICI NA DENTARĂ

Tabel 1.3 Produse comerciale pe bază de articaină, pentru uz stomatologic, frecvent utilizate

Substanţe active/fiola, carpu la


Rrma Denumirea
Prezentare Observaţii
producatoare produsului Clorhidrat de
Adjuvant
articaina
3M ESPE Ubistesin Carpule a 4% Adrenalină -
1,7 mi 68 mg (40 mg/ml) 1:200.000
Llbistesin Carpule a 4% Adrenalină -
Forte 1,7 mI 68 mg (40 mg/ml) 1:100.000
Septodont Septocaine Carpule a 4% Adrenalină -
1,7 mi 68 mg (40 mg/ml) 1:100.000
Aventis Ultracaine Carpule a 4% Adrenalină -
D-S 1,7 mi 68 mg (40 mg/ml) 1:200.000
Ultracaine Carpule a 4% Adrenalină -
D-S Forte 1,7 mi 68 mg (40 mg/ml) 1:100.000
Llltracaine Fiole a 4% Adrenalină -
D-S 2 mI 80 mg (40 mg/ml) 1:200.000
Astra Astracaine Carpule a 4% Adrenalină -
Pharma 4% 1,7 mi 68 mg (40 mg/ml) 1:200.000
Astracaine Carpule a 4% Adrenalină -
4% Forte 1,7 mi 68 mg (40 mg/rnl) 1:100.000

rea pe cât posibil a folosirii articainei la femeia Reacţii adverse şi supradozaj


gravidă, În primul trimestru de sarcină.
Articaina se leagă În procent de 90% de Reacţiile toxice aparÎn relaţie cu concentraţii
proteinele plasmatice, deci numai 10% poate plasmatice crescute de articaină, Re prin injectare
trece În circulaţia fetală. intravasculară, Re prin supradozaj; mai rar apar fe-
• eliminarea articainei În laptele matern este in- nomene de absorbţie rapidă sau idiosincrazii.
certă; se recomandă totuşi Înlocuirea alimentaţiei Manifestări SNC: nervozitate, cefalee, tre-
la sân pentru 24 de ore, pentru pacientele la care murături, nistagmus, logoree, ameţeală, greaţă,
s-a practicat anestezie locală cu articaină. tinitus;
Manifestări respiratorii: tah i pnee, urmată
Interacţiuni medicamentoase de bradipnee şi În final apnee;
Manifestări cardiovasculare: reducerea
Efectul simptomatic al vasoconstrictorului puterii de contracţie a miocardului, cu scăderea
poate Rintensificat prin administrarea simultană alurii ventriculare şi prăbuşirea tensiunii arte-
a inhibitorilor de monoaminooxidază (lMAO) sau riale;
antidepresivelor triciclice. Dacă nu se poate evita Manifestări alergice: sunt foarte rare şi se
asocierea cu guanetidină, administrarea trebuie manifestă prin rash , prurit, urticarie, sau chiar
făcută cu precauţie, datorită creşterii importante reacţie anafilactică .
a tensiunii arteriale. Injectarea concomitentă a ar- Alte efecte adverse, tardive:
ticainei cu betablocante non-cardioselective poate • risc crescut de necroză locală, corelat În spe-
conduce la o creştere a tensiunii arteriale prin in- cial cu injectarea rapidă şi În cantitate mare a
termediul vasoconstrictorului. anestezicului;
Anumite anestezice inhalatorii cum ar fi • tulburări persistente de sensibilitate pe tra-
halotanul pot sensibiliza cordulla catecolamine, iectul nervului anesteziat - se remit progresiv,
ceea ce poate induce aritmii În cazul utilizării În aproximativ 8 săptămâni;
acestora pentru anestezie generală, la scurt timp • methemoglobinemie la administrarea În doze
după administrarea unei soluţii de articaină cu mari, la pacienţii cu methemoglobinemie sub-
vasoconstrictor 1/100.000 . clinică .
Atitudinea terapeutică În supradozaj Adjuvanţi vasoconstrictori
Semnele clinice "clasice" de supradozaj Majoritatea anestezicelor locale au un oa-
pot fi Înşelătoare şi pot avea o durată foarte recare efect vasodilatator, care are ca rezultat o
scurtă - urmate rapid de stop cardio-respirator. absorbţie rapidă a anestezicului În circulaţie, di-
Este necesară instituirea de urgenţă a oxigeno- minuând durata efectului anestezic local şi cre-
terapiei pe mască, cu oxigen 100%, precum şi scând concentraţia plasmatică a substanţei
administrarea la nevoie de medicaţie anticon- anestezice. Din acest motiv, majoritatea prepa -
vulsivantă. Se va apela de urgenţă la un serviciu ratelor anestezice locale conţin un agent vaso-
specializat. constrictor, care permite:
• o resorbţie mai lentă a anestezicului În cir-
culaţie;
Alte substanţe anestezice • efect anestezic local cu potenţă şi durată sem -
utilizate În anestezia locală nificativ crescute;
• risc mai scăzut de toxicitate sistemică;
Prilocaina este un anestezic local amino- • diminuarea sângerării locale.
amidic, folosit mai rarÎn medicina dentară şi chi-
rurgia oro-maxilo-faciaIă . Instalarea anesteziei Clasificarea vasoconstrictorilor
este rapidă, iar efectul este de durată medie.
Efectele asupra sistemului cardiovascular sunt Agenţii vasoconstrictori din anestezicele
reduse, În schimb există un risc (minirn) de me- locale sunt În marea majoritate a cazurilor cate-
themoglobinemie În situaţiile de supradozaj. colamine - adrenalina şi noradrenalina -, mai rar
Prezintă un risc teratogen clasă C. Doza maximă fiind folosite felipresina (analog sintetic al vaso-
pentru o şedinţă este de 6 mgjkg-corp, maxi- presinei) sau neo-cobefrinul.
mum 400 mg. Produsul comercial pentru uz sto-
matologic este Citanest (AstraZeneca) - CatecoLamine: adrenalina şi noradrenaLina
prilocaină 3% cu felipresină.
Catecolaminele - adrenalina (numită În li-
Bupivacaina este un anestezic local teratura anglo-saxonă şi epinefrină) şi noradre-
amino-amidic, folosit mai ales În anestezia epi- nalina (numită În literatura anglo-saxonă şi
durală, dar uneori şi În teritoriul oro-maxilo- nor-epinefrină) - sunt substanţe de tip monoa-
facial. Anestezia se instalează În 2-10 minute şi mină , având În mod obişnuit rol de hormoni "de
se menţine eficientă aproximativ 90 de minute, stress" şi de neurotransmiţători.
În schimb o relativă anestezie (şi chiar akinezie!) Adrenalina este o monoamină simpato-
se poate menţine multe ore. Bupivacaina pre- mimetică derivată din fenilalanină şi tirozină;
zintă o cardiotoxicitate crescută, toxicitate SNC are formula structurală C9H13 N0 3. Noradrena-
În doze mari şi risc teratogen clasă C. Doza lina este un derivat de tirozină rezultată din do-
maximă admisă pentru o şedinţă este de 9-18 pamină, având formula structurală C8H11 N0 3.
mg. Pentru chirurgia oro-maxilo-faciaIă se reco- Catecolaminele endogene sunt secreta te
mandă bupivacaina 0,5%, cu sau fără adrena- de medulosuprarenală, În special În situaţii de
lină. Se comercializează sub denumirile stress sau efort, crescând aportul de oxigen şi
comerciale (Astra Zeneca) de Marcain, Sensor- glucoză În creier şi musculatura striată, cu limi-
caine sau Vivacaine. tarea temporară a fluxului sanguin la nivelul tu-
bului digestiv sau la nivel cutanat. Adrenalina
sau noradrenalina exogenă are aceleaşi efecte.
Adrenalina este cel mai eficient vasocon-
strictor folosit În soluţiile anestezice locale. Se
prezintă sub formă de sare hidrosolubilă, În con-
centraţii de 1:50.000 până la 1:200.000, fiind
necesară şi adăugarea unui conservant de tip bi-
sulfit.
Noradrenalina are efecte similare, dar pre-
zintă o serie de dezavantaje, unele generale cum
ar fi hipertensiunea arterială marcată, altele ce
16 ANESTEZIA ÎN MEDICINA DENTARĂ

privesc anestezia locală şi se referă la o vaso- FarmacocineticJ


constricţie la locul injectării mult mai redusă.
Rata risc/beneficiu pentru noradrenalină este de După injectarea În teritoriul oro-maxilo-
9 ori mai mare decât pentru adrenalină. facial de anestezic local cu vasoconstrictor,
peak-ul plasmatic apare la 10-20 de minute. Ma-
Efecte generale ale catecolaminelor joritatea catecolaminelor sunt absorbite şi redi-
stribuite, fiind ulterior inactivate de
Efectele catecolaminelor sunt mediate catechol-o-metiltransferază (prezentă În majori-
prin receptorii adrenergici, conform Tab. 1.4. tatea ţesuturilor). Eliminarea metaboliţilor se
face la nivel renal.
Efecte locale
Contraindicaţii şi precauţii
Adrenalina şi noradrenalina au efect va-
soconstrictor la locul injectării, prin stimularea Pacienţi cu afecţiuni cardiovasculare:
receptori lor din pereţii arteriolari. Constricţia efectul sistemic al adrenalinei din anestezicele
sfincterelor precapilare este cea responsabilă locale este În primul rând cel asupra aparatului
pentru limitarea fluxului sanguin la nivelullocu- cardiovascular. Efectele sunt dependente de
lui de injectare, inducând o hemostază rapidă şi doza administrată - adrenalina induce hiper-
eficientă. Totodată, vasoconstricţia reduce rata tensiune arterială (sistolică) şi tahicardie.
de absorbţie a anestezicului În fluxul sanguin, Spre deosebire de adrenalină, În cazul no-
ceea ce induce o putere anestezică mai mare şi radrenalinei efectul simpatomimetic este mai
un efect mai Îndelungat. semnificativ. Apare o vasoconstricţie periferică

Tabel 1.4 Produse comerciale pe bază de articaină, pentru uz stomatologic, frecvent utilizate
Receptori Efecte Adrenalina vs.
Noradrenalina
al Contracţia musculaturii netede de la nivelul ureterelor, uretrei, A~ NA
muşchilor erectori ai foliculilor piloşi, uterului (la gravide), bron-
hiolelor (efect bronhospastic);
Stimularea glicogenolizei şi gluconeogenezei, la nivel hepatic şi În
ţesutul adipos;
Stimularea secreţiei sudoripare;
Stimularea reabsorbţiei renale de Na+;
a2 Inhibarea eliberării de insulină la nivelul pancreasului; A~ NA
Stimularea eliberării de glucagon de la nivelul pancreasului;
Contracţia sfincterelor tractului gastro-intestinal;

~1 Creşterea debitului cardiac: creşterea alurii ventriculare (efect ta - A=N


hicardic); creşterea fracţiei de ejecţie;
Eliberarea de renină din celulele juxtaglomerulare renale;
Lipoliza În ţesuturile adipoase;
~2 Relaxarea musculaturii netede bronşice - minim efect bronhodila- A» NA
tator; compensat de efectul pe receptorii al - astfel că efectul glo-
bal al catecolaminelor şi simpatomimeticelor neselective este
bronhospastic;
Relaxarea uterului la femei care nu sunt gravide;
Vasodilataţie arteriolară la nivelul musculaturii scheletale;
Glicogenoliză şi gluconeogeneză;
Contracţia sfincterelor tractului gastro-intestinal;
Secreţie vâscoasă a glandelor salivare;
Inhibarea eliberării de histamină din mastocite - efect antialergic;
Secreţie de renină din celulele juxtaglomerulare renale;

~3 Lipoliză În ţesutul adipos; A< NA


Stimulare SNC.

S-ar putea să vă placă și