Sunteți pe pagina 1din 482

TARIFUL VAM AL

\NDUSTR m

'B T J C A f î ^ j r

.\892

P£A N U L B U C tJ B ^ ’

TARIFUL MONETAR

www.dacQFomanica.ro
CAROL GOBL

A N U A R U L B U C U B O R

ANNUAIRE DE BUCAREST

P E ANUL 1 8 9 1 — 1 8 9 2 EDIŢIA IX

COPRINDâND :

F irm ele tn tu ro r coinereiniil.ilor şi in d u straşilor diu C apitală, adresele


a u to rită ţilo r şi fu n cţion a rilo r, o flcerilo r superiori diu garn ison ă,
p erson elo r particulare, In stitu tele (lc cred it şi b in e-facere, S o cie­
t ă ţ ile , p rofesiu n ile lib e r e , Noul fa tif al C. F. R., Itinerarial ’şi
Tariful Vaporelor pe D unăre, P oştelor şi T elegram elor, T axelor
com unale veclii şi n ou i, Noul ta r if autonom însuţi! de un iudice
alfabetic aranjat pe a rtico le, C alendarul, S trad ele C apitalei cu
n o u ile îm p ărţiri pe secţiu n i, P ia n u l Oraşului B u cu resci cu uu
indicator al stradelor, arătând p osiţia ce fle-care stradă ocupă pe
p lan , B isericele ortod oxe diu C apitală, Tabela D obândilor, la r ifu l
m on etar, e t c , etc.

PROPRIETAR-EDITOR

LITO-TIPOGRAFIA CAROL GOBL BUCURESCI


16, STRADA DOMNEl, 16.
1891.
www.dacQFomanica.ro
SEPTEM BRE OCTOM BRE NOEM BRE DECEM BRE
ARB 3 0 piLB A re 3 1 piLB A re 30 pILB ARB 31 pi LB

f S f . 81m eon A p . A n n n la S f. C o a m a «i D . P r o f. N a u m
S f. M am an t M a r t. C lp r in n M a r t. A k ln tin P r e f. A v n c u m
S f. A n tlin M nrt. D ion late M n rt. A c e p a ln » P r o f . F o fo n ia
3HD M n rt. V a v l l a
P r . ZnhurtA
P A r. Ir o le i
IM art. H n rltln n
P A r. I 6 n ie l0
M a r. G a ln c tio n
M nrt. V a rv a r ft.
^ C u v. Fnva
M a r t . E u d o x la A p. Tom a P A r. P a v e l f Sf. N I C O L A B
U . Sozont 10 (M art. S e r g le 3 3 M . d in M o le t Sf. Flli>tea
t N. M . D OM N C u r . P e ln g ia + M IH . Ş I G A V . Cuv. Pntnp
3 Sf. J â ch , si A .
Sf- M ln o d o ra
•S)
1022'
A p . Jn cob
S f . E v ln m p le
M nrt. O n is tfo r
A p . O lim p ia
21 ZAmfa' j f . A n a
10 22 Sf. M ina
s C u v. T eod ora
M art. A u to n o m
I I 23 A p . F l l l p
1224 A p . T n rn h
M nrt. M inn
P u r . Io n n v ch .
11 23 Cu v. D nn ill
12 24} f S f Spirldon
S M n r t .C n r p ş f P .
f IN . S f. C K U C I
13 25i M n rt. C a r p + P ă r . I 6 n C r. 13 25' Sf. A u x en tie
14 26 + C O V . P A R A S . A p . F ii ip 14 26 <f. T ir s , I j.
a
•r t
S f . N lk t ta
M a r t. E t im ia
S f. S ofia
15 27 M n rt. L itk in n
« 16 28 M n rt. L o n g in
M a r t . G u r le
A p şi E v . M a t e i
15 27 M « rt. E l e f t e i ie
16 2 A P r o f .
J 17 P r o fe t u l O slo P A r G r lg x r iQ 17 29 P r o fo tu l D n n ill
ns P iir . E v m a n
M a r t. T r o t im a t
V 18
s 1031
A p. L u cv E vn n g.
P r o f . Ion
M n rt P in to n
P r o f A v i d ia
18 30 M nrt. S e v n a lla n
19 31 M a rt. B o n ifa ţ le
îrt M n rt. E u s ta ţln D 2 0 1 M n r t . A r t e n le P A r G r lfţo r ift 1 M art. Ig n a t e
fl A p. C od roţ
M a r t ir a F o c a
+ Z fim . a , l 6 n
L 21 C u v . Ila r tn n
M 22 8 P A r. A v e r k îo
M 23 4 A p . I a c o v
f IN I R . IN B I S .
A p . P h llim o n
21 2 M n r t ir a In li» n n
22 8 M nrt. A n n a ia s ie
P . A m filo k îe 23 4 10 3ţ . d in K .
M 21 M a r t ir a T e c i a J 24 S M n rt. A r e t a P A r C lim . a l R . M 24 5 M nrtlrn E u g e n i»

a M
J
V
25
26
2'
M a r t. EufroM lim
+ A d o r . a. lâ n
M i r t . C a lis t r a t
ICuv. I la r ito u
V 2 5 6 S f . M a r k ia n
S 26
1) 27
I- 28
+M . D IM II R IE
i S f . D lm , B a a .
S f. T e r e n tio
M n rt, E c a t e r in a
P Ar. A lip iu
M n rt Jncob
C u v . Ş te fa n
M
J
V
S
25 6 f N A VC . D O M N .
26 7 t S O B . P C U R A T
27 8 f S f . A r . Ş T E F A N
28 8 ÎS. 20000 d in N .
.C u v , K lr l a c M 20 10 M . A n a s ta s ia M n rt. P n ra m o n O 29 10 140 0 p. u . Iro d
S f . G r lg o rla \I 30 11 S f . ZI no v ie fA p , A n d rei D 8011 M. A n is ta
J 3! 12 A p . S tn M » M 31 12 I n u v . M e 'n n

IANUARIE FEBR U AR IE M ARTIE A P R (L IE


ARB 3 1 piLB ARE 39 pILB A re 3 1 piLB ARB 3 0 piLB

+ S F . VA S IL E S 1*13)1 M a r t. T r ifo n D 1 13] M n r t. K / d o c h ia C u v . M n r la


P /ir. S il v e s t r a O 2 14| + I N T . D O M N . L 2 14 M n rt. T lie o d o t P A r . T I tu
P ftr. M n ln ch ia L 3 15 S f . S im eo n M K 15| Sf- E n t r o p ia C u v . N ich rta
8 1 i 16) A d tic e r. 7 0 a p . \I 4 16 P ftr. l a id o r M 4 1C S f G h ern a im C u v . G e o r g în
D fi 171 S f. T e o p . şt T . M 5 17 M n r tlr n A g a tln 5 17 M n rt. C o n o n i- S f. P A K C 'I
6 18 + B O T . D O M N . J 6 1 8 P A r. V u c o l 8 18 8 f . 42 din A m . t S f. P A S C I
| 71» f P R . IO N B O T . 8 f. P n r te n ltl 8 7 1 9 M . V ua. şl K f . 7 i a f ^f . P A 8 C I
M 8 20 O . D o m , ş l P . G . M n rt. T h e o d o r S f . T e o f i1a<*t 8 2« A p . Ir o d io n
J 9 21 M art- P o lie c t M a rt. N lc e fo r + C ol 40 M ftrtlri 9 21 M E u p a ih ie
V 10 22 P A r. G r lg o re M . Iln r n la m b te M nrt. C o n d rn t 10 221 + Ia v o r - T A m fta*
P ftr. I h e o d o s t o S f . B Inşi fi ş i T . P A r. S o fr o n ie 1123j M a r i. A n l l p a
M R rt. T a tin n a P ă r . M e le t 'o C u v . T e o fn n - 12 24] S f. V osiH e
H L 13 25 M a r t . E r m ll l u
M 14 26 P . u cişi în S in .
1'f l r M n rtm tn n
P A r . A n x e n tlft
A d . 8 . N îk lfo r
S f . B e n e d ic t
L *13 25 M a r t. A rte m o n
M 14 20j SliBntu M a r tin
CU
M 15 27 C u v . P a v . T i b . 15 27 C . I 6 n ColibnAU M n rt. A g n p la M 15 27 A p . A r is tn r h
J 16 28 L n n ţ. s f . P e t r u 76 28 M a r i. P n m flliu M a rt. S n v ln J 16 2 9 M urt. A g a p i a
V 1 7 *9 + C u r . A n to n te 17 29 M n rt. T iie o d o r S f. A le x e V 17 2»1S f . S im eo n
S 16 30 + P A r. A tn n . şl K . 18 1 P A r. L e n n p a p a S f . K l r l l Ie r . S 18 3 0 P A r. Io n
9 D 19 31 P A r. M n c n rlu
L 2 0 1 + P A r. E f t lm le
19 2 . S f. A r c h ip .
20 3l P A r. Ij«on E p .
M n rt. H r ls a n t
S . n c iş l In m . S .
D 19 1 l1. Io n d in P ee *
L 2 0 2 C u v . I-»nnnrHl
0 M 21 8 P A r. M n x lm
VI22 8
V 21 4 'C u v . T im o tn fl C u v . Ia c o h M21 8 C u v . T . T r l h in
A p . T lm o t e î S 22 6 A f l.r . M . d in E u g M n rt. V u s illa vi 2 2 4 S f . T . S lk e o lu
30 J 23 4 S f. C le m e n t
V21 fi
D 23 0 S f . P o lic n r p C u v . N ico n J 23 5 + M . G b .O R G E
H C u v . X c n la
S 2 6 6 t S f . G r tg o r ie T .
Ii 24 7 t A fl. b. Io n B,
M 25 8 P A r. Tarn«t(V
P A r. Z n h a i in
i- B O N A V B .S T
V 24 C M nrt. S a v a ş i E l
S 25 7 A p o a t. V o rto io m
D 2G 7 P ftr. X e n o fo n t M 2 6 9 P A r. P o r firi (1 S o b . A r i i. G n v r l l D 20 8 S f A p In c< b
L 27 8 t A d . r . a f. I 6 u r 27 10 P A r. P ro co p lQ C u v . M n tro n a Ij 27 6 S f . M n rc u E v .
1 M 28 9. C u v . E fr e tn . S . V 28 11 P A r. V a n ilia C u v . fatetnn VI 28 10 M a r t . V n a îlo
s M 20 tffl A d . r . s f . Ign<vt
J 30 11 f S F . V . G . I( ) n
V 31 l'A S f K l r i l şl Ion
S 20.12 C a v . C a ssin tt D 2 9 1 0 f F L O U I 1L E
L 3 0 1 1 P A r. I o n S cftr,
M 2911 + I n i . P r n sn .
J 3 0 1 2 A p la c o b f i Son.
S M 31 12 S f . 1 n n tle

a
•rt
MAIU
ARB 31 piLB
IU NIE
A R B 30 pILB
IULIE
ARB 3 1 pl LB
AUGUST
ARB 3 1 pl LB
’C 1 18 P A r . Ie re m in ţ, 1 13 M n rt. Ju a . F II. S f . C n şin a ş i D . In c h . S f. C r * c î
îH 2 1 4 A d . r . uf. A n n a t. M 2 14 C u v . N lc e fo r V c a t. M . D om n . A d . r . A r . S U fa n

a 3 lfi M . T l ilm o lh e ia
4 16 M e r t P e la g ia
6 17 M n rt. Irlnft
M 3 1; M n rt. L u c ln n .
P A r. M itr o fa n
S f . D oroth elQ
M n r t. I a c in t
P A r. A n d r . C r lt .
C u v . A tn nnaie
P flr. la a c b îe
S f . 6 c . d in E fe s
M n rt. E u itg e n
0 6 18 S f . I o v . col d r . S f. V la arlo n P A r. S ls o e + S C H IM . L A F
7 I9j M o rt. A cn clft M a rt. T eod or M n rt. C lilrln c b i M n rt. D oniotlQ
E v . I 6n T e o l. M . T e o d o r S tr M n rt. P r o e o p W S f . E m il In n
3 9 21! P r o f. In a ia M 9 21 S f K l r l l A rc h . lo r . P A n g n r iţtll A p . M a th in
J 10 22i A post. S ltn o n M 10 22 S f , M n r tir u T in i. 45 M n rt. d in NU M n rt. L n u r e n t
L 11 23i M n r t. M oh tH I 1 1 23 A p . V n rto lo m e l M n rt. E u fim la + S f. E v p iu
M 1 2 2 4. P A r. E p lfn n le V 12 24 C u v . O n u f. ş i P M nrt. P r o c lu M n r t. F o t ia
M 1 8 2 3î M G U clio rln S 1325 S f . M n rt. A k il in " A rh . G a v r P A r. M n x ito
J 14 3Ciîi + I N A L f . D O M . D ]4 26
V 15 27î C u v . r & r . P n h . L 1527
P r o f. E lis e tl Ap. Achlln P r o f . M lc b e n
P r o f. A i nou M n rt. K lr i e f A D . M . DOM
3 16 28î S f . T h c o d o r II |G 28 S f T lh o n Ie r . A n tln o g o n A d . Ic . S . M ah.
D 17 SM MA p . A n d r o n lo M 17 29 S f E r a a n o il M n rt. M n r in a M n rt. M iro n
L I8 301 )' r e o d . P . ş i D lon J 18 . M a rt. L e o n tltt M nr . J n c ln t M a r t. F lo r u
M 1981I [M nrt. P a t r i c i ii V i0 1 S f I u d a fr . D . îu v . M n c r in a M n rt. A n d r e i
M 20 11 M a r t . T n ln efl 5* 2 0 2 8 f M e lo d ia + P R O F . 1L I K P r o f . S a m o li
J 21 .> f S F . C. ş i E L . n 21 8 M n rt. Iu lia n P A r. S im eo n A p . T ftdeQ
V 22 8I M n rt. V n a lU c L 22 4 S f . F .v g svie M iro n . M n r la M n rt. A g a to n iO
S 23 I P & r. M lb . E p .
D 24 iH- S F . T R E I M E M 24 6
M 23 5 M nrt, A p r lp tn a M n rt. T r o lim 1) M art. L u p u
+ N. s f . i O n B . M n rt. C r la t in a Ij 2 4 < Ier. E n tic h ia
L 25 61 II f S F . T K E I M B ‘ M n rt. F e v r o n la f A d . S f . A nn M 25 K e fn . r . S . V o r
M 26 7m A p . C a rp C t iv . D n v ld Ier. E rm eln ft M 26 M n rt. A n d r ia n
M 27 f M a r t . T e r n p o n t C u v . 8 nmsOn + M . P A N T E t, J 27 P A r. P im e n
)| C u v . P â r . Ncliltrt A d . F .C h ir . ş i I A p . P r o c lio r V 28 P A r. M o l sa
' ' v . M . TenJor t + A P . P K T . şIP M n rt. C n lin lo S 2 0 |lOj + T . C . S F . I O K
[j C u v . p ftr. I«no jf S in o d A po<t A p o s t o lu l b il a O 8 0 11 S f . A le x n n d r u
---------.J> A p E r m i l . . d ocb iin U81112] B r& u M . D o m o .
WWWi 16 F e b r u a r ie .
T A B L A DE M A T E R I I
LA PARTEA I-ia

A C
Pag. Png.
A cadem ia R o m â n ă . . . . 63—64 Căile F e ra te R o m ân e . . . 35— 38
Acimin. aşeclem. B râncovenesct 120 C alen d aru l p e 1891—32 . . . II
A d m in istrato rii de ziare. . . .1 2 6 C am era de c o m e r c iu ..................64
A d u n a re a d ep u taţilo r . . . . 4 C ancelaria A d u n ării D ep u taţilo r 6
A dvocaţii d in d istrictu l Ilfov . 127 Canoel. corp. se rg e n ţ. de o raş 25— 2(>
A g en tu ri şi com isione . . . . 143 « S e n a tu lu i......................... 4
A gen ţii dipl. şi co n su la ri al s ta ­ « S in o d u lu i......................... 8
telo r strâ in e în R o m ân ia 14— 19 C asa civilă şi m ilita ră a M. S.
A n tre p re n o ri de c o n s tru c ţii. . 144 R e g e lu i....................................... 1
A n tre p rise b a ro m e tric e . . . . 144 C asa M. S. R e g i n e i .................. 1
A n u a ru l co m ercial al R o m â ­ C asa de D e p u n e ri, C onsem na-
n iei (a n u n c iu )..................... XXIV ţiu n î şi E c o n o m i e ..................93
A rchiepiscopia catolică, . . . . 79 C asa de d o taţie a o stel . . . . 41
A rc h ile c ţî.......................................137 C asa de s ă n S t a t e ...................... 122
A r s e n a lu lA r m a te î......................44 Case de im p o rta ţiu n e şi ex p o rt. 145
A silul «D om niţa Bălaşa» . . . 120 Case de schim b şi z arafi . . . 144
A silul «E lena D6m na» . . 73—74 C asieria g e n e ra lă de Ilfov . . 88
A silul «M aria S lătin^nu» . . . 122 C ârciu m arî şi b ă u tu ri sp irto se 145
A silul p. b S trân l «Elisabeteu» 122 C e a so rn ic a ri.................................. 145
A telieru l m ilitar de contecţie . 43- C e p ră z a rî....................................... 145
A ten eu l R o m â n .......................... 107 C ercul ab so lv en ţilo r şcolelor c o ­
m erciale şi fin an ciare . . . 107
B C ercul m i l i t a r ...............................106
B an ca N a ţio n a lă .......................... 95 C ercu l p o lite c h n ic ...................... 106
B anca R o m â u ie î.......................... 96 C h iristig iî....................................... 145
B asalt a r t i f i c i a l .......................... 113 C is m a rî...........................................145
B ă c a n i ................................... .... . 144 C lo p o ta ri........................................138
Băl (s ta b ilim e n te ) ......................144 C lubul B inelul-Public . . . . 104
B iblioteca c e n tra lă a A cadem iei 65 « C o n s e r v a t o r ..................104
B irtaşî (r e s ta u r a to r i) ..................144 « C o n stitu ţio n al................. 104
B iserica B ă ră ţie î..........................79 « Jo k eilo r (JokeI-Club). . 105
B lă n a r I ........................................... 144 « L iberal-N aţional. . . . 104
B ra ş o v e n i...................................... 145 « M u n c i to r i lo r ..................105
B rig ada II c a v a l e r i e ................. 43 « O ficerilor în re s e rv ă . 106
B r u t a r i ............................................145 « R e g a l ...............................103
B u rsa din B u c u re s c i..................64 « T in erim e! R o m â n e . . 105

Lito-Tipogi<afiwww.daCQFOmamca.FQa Ddmnei, !6
IV TABLA DE MATERII

Pag. Pag.
C o fe ta ri........................................... 1415 D irecţia g e n e ra lă a m o n o p o lu ­
C o lo n ia le ........................................146 rilo r S ta tu lu i ......................91—92
-C om enduirea G arnisonel Bucu- D irecţia g e n e ra lă a serv ic iu lu i
r e s c l ............................................ 46 p e n ite n c ia r c e n tra l.................20
C om isariatele de u rm ă rire . . 24 D irecţia g e n e ra lă a serv . sa n ita r 21
C om isiunea C him ico-Farm aceu- D irecţia g e n e ra lă a teleg rafelo r
ti c ă ............................................... 21 şi p o ş t e lo r .......................... 22—23
C om isiunea v e te rin a ră . . . . 21 D irecţia lu c ră rilo r de fortificaţie 44
C om itetul p e rm a n e n t de Ilfov 26 Divisia IV de In fa n terie . . . 42
C o m p an ia d e G a z ......................1(M D octori în m e d ic in ă ..................138
C o n se rv a to ru l de m usică şi de­ D ro g u iş tI........................................146
clam aţie ................................... 62
Consiliul co m u n al al C apitalei . 28 E
C onsiliul d e a d m in istraţie al Căi­ E fo ria sp italelo r civile . . . .1 1 7
lo r ferate R o m â n e ..................64 E fo ria sp italu lu i «Caritas» . . 121
Consiliul de h ig ien a şi de salu ­ E x te rn a tu l secu n d , de fete No. 1 75
b rita te publică al o raşu lu i B u­ « « « No. 2 75
curesci ...................... . . . . 32 F
Consiliul de r e s b e l ......................46
F a b rica de c h ib ritu ri . . . 92—93
Consil. de M iniştri şi can celaria 2
F a b ric a n ţi de b â u tu rl g azo se. 14G
Consiliul ju d e ţia n (Ilfov) . . . 26
« « co rse te . . . . 146
Consiliul S a n ita r su p erio r . . 21
C orpul diplom atic a c re d ita t la « « cra v a te . . . .1 4 6
« d i f e r i ţ i ...................... 147
B u c u r e s c i...........................14— 19
C orpul 2 de a r m a t ă ................. 42 » d e f ă i n ă ..................l l y
« « lu m in ări . . . . 14^
C orpul pom pierilor din garn i-
« « p a rfu m e ril. . . 14(j
so n a B u c u r e s c i......................4 6
C reditul A gricol al ju d . Ilfov . 97 « « p aste făinose. . H 7
« « s ă p u n ................. 147
C reditul F u n c ia r R u ra l . . . . 96
« < Irico ta g e . . . 147
« « Ur ban. . . . 97
F a c u lta te a de d r e p t ................. O5
C roitori de b ă rb a ţi..................... 146
» » litere şi filosofie O5
C roitori m ilita r i.......................... 146
» » sciinţe . . . . 0g
C u rte a de a p e l ......................66—57
C u rtea (înaltă de Casaţie) . 65—66 » » m ed icin ă . . . 65
C u rtea de c o m p tu r i..................94 » » teologie . . . . 0(5
F a rm aciile d in C apitală . . . 11*3
C u s ă to r ii....................................... 145
F ie ra ri (\in d ă to r)) ..................I4g
F r a n z e l a r I ................................... 147
D F r i s e r l ............................................147
D e n tiş ti............................................140 G
D epositul m ilitar c e n tra l de e­ G eam u ri şi v ă p s e l e ..................147
c h ip a m e n t................................. 43 G im nasiul C antem yr-V odă . . 71
D e sem n ato rI.................................. 138 » Mihaiu-ISravul . . 70
D iferite societăţi . . 110, 117, 123 G iuvaergii şi b iju te rii . . . . 147
D irectorii şcolelor publ. de b ăe ţl 76 G r a v o r i ....................................... 148
D irectorele şcolelor publ. de fete 76
D irecţiu n ea g e n e ra lă a archive- H
lo r S ta t u lu i...............................6 t H aine g a ta de b ă rb a ţi . . , . 148
D ire cţiu n ea g e n e ra lă a căilor H ârtie d e ţ i g ă r i .......................... 148
ferate r o m â n e ................. 35—38 H o t e l u r i ........................................148

Lito-Tipografiwww.daCOfQmanica.IQIa Domnei, 16
TABLA DE MATERII V
I Pfg.
Pag. M a r c h i t a n i................................... 149
Im p ru m u tă to rî de b a n i . . . 1 4 8 M arele s ta t m a j o r ...................... 41
In c h is6re a m i l i t a r ă ..................43 M aşini a g r i c o l e .......................... 149
I n g i n e r i ....................................... 133 M e c a n ic i....................................... 149
In sp e c to ra tu l a rtile rie i . . . . 44 Medici v e t e r i n a r i ...................... 140
In sp e c to r caselor de cred. agric. 87 M em brii c am e rei d e co m erciu
In sp ecto rii fin an ciari . . . . 87 din B u c u r e s c i.......................... 54
In sp ecto ri v e te rin a ri . . . . 21 M ersul v a p o relo r . . . XXXVIII
ln s ta la ţiu n l d e te le g ra f şi telefon 148 M inisterul A facerilor stră in e 8 —19
In s titu tu l chim ic U n iv ersitar 66— 68 M inisterul A g ric u ltu re l, In d u s ­
In stit. de patol. şi bacteriologie 121 trie! C om erciulul si D om enii­
In s titu tu l sten o g rafie . . . . 68 lo r ....................................... 48— 51
In s titu te de cred it . . . 95— 97 M inisterul C u ltelo r şi In s tru c ­
In stitu te le p riv ate de b ăeţl şi ţiu n ii publice. . . . . . 00—61
fete de diterite ritu ri . 74— 83 M inisterul de F in a n c e . . . 84—88
In s titu tu l M atern itatea . . . . 118 M inisterul de In te rn e . . . 19— 21
In s titu tu l n o u de d om nişore M inisterul de Ju stiţie . . . 55—56
« P aulina L u p u -A n to n e sc u 78 -7 0 M in isteru l L u c ră rilo r publice . . 32
In s titu tu l surorilor de caritate, M inisterul de R esbel . ■ . 39— 41
S-ta E l i s a b e t a ...................... 121 M o d e ................................................150
In te n d e n ţa dep o sitelo r m ilita re 43 M o n etăria S t a t u l u i ..................92
Itin er. tram -c ar. din B ucur. XXII M onitorul Oficial şi Im p rim e ria
» tra m w a y u lu l n o u . . XXI S t a t u l u i............................... 23—24
» » v ech i . XXII M o şe ................................................ 141
» v ap o re lo r pe D u n ă re . XX O
J Oficeriî su p e rio ri d in g a rn iso n a
Ju d ecăto riile ocolelor . . . . 59 B u c u r e s c i .......................... 46—49
L O spiciul M ă r c u ţ a ...................... 117
O spiciul P a n te le im o n .................119
L em n e de f o c .......................... 148
L i b r a r i ............................................148 P
L icen ţiaţi în m edicină . . . . 140
L iceu l L a z ă r ...............................70 P a n to f a r i ....................................... 150
Liceul L u m in a (privat) . . . 77 P ă l ă r i e r î ....................................... 150
Liceul Mateifl B asarab . . . . 69 P â n z a r i........................................... 150
L iceul S -tu S a v a ...................... 69 P e n sio n a te p riv ate de b ă e ţl . . 78
L i p s c a n i ....................................... 148 « « « fete. . . 78
L i t o g r a f î ....................................... 148 P ercep ţiile d in C apitală . . 8 8 —90
L o calu ri de p e tre c e re . . . . 157 P e s c a r i............................................150
L ocalurile secţiu n ilo r . . 24— 25 P ielărie şi c ă v ă f ie ...................... 150
P o leito ri ................................... 150
m P re te c tu ra d istrictu lu i Ilfov 26—27
M agasine de în c ă lţă m in te . . 148 P re fe c tu ra P oliţiei C apitalei 24—25
“ » lingerie . . . . 149 P rim ă ria Com. B ucuresci 2 8 —32
» » m a n u fa c tu ră . .1 4 9 P ro feso ri şi p ro fes6re speciale 83
» » m aşin i de c u su t . 148 P y ro te c h n ia A rm a te i................. 44
• » » m ă ru n ţişu ri . . 149
» » m o b i le ..................149 R
» » v in u ri (en gros) . 148 R e p re s. J e r e î în stră in ă ta te 10—l 4
M a n u ta n ţa A r m a t e i ..................43 R ev iso rii şcolelor p u b lice p rim . 77

Lita-TipogpafiWWW.daCQFOmanica.rOia Domne., 16
VI TABLA DE MATERII

s S o cie tatea Ion C ucuzel a c â n ­


Pag. tă re ţilo r....................................... 114
S â n tu l S i n o d ............................... 7 S o cietatea lu c ră to rilo r tâm p lari 113
S c u lp t o r i....................................... 150 « «Malbişe N eurim » p.
S em inarele catolice (inf, şi sup.) 80 îm brăc. copiilor săraci . . . 123
S e m in aru l C e n tr a l...................... 71 S o cietatea m eseriaşilo r de în ­
S em in aru l N ifon M itropolitul . 72 călţăm in te ...............................113
S e n a tu l....................................... 2 S o cietatea m in ieră ro m â n ă . . 101
S erv . circ. IV po d u ri şi şosele . 34 « «Munca» p e n tru p ro ­
S erviciul M itropoliei p rim ate a c u ra re a de lu c ru fem eilor să r­
R o m â n ie i...................................61 m an e ........................................... 122
S o cietatea c e n tra lă A gricolă . 109 S o cietatea m u n cito rilo r c ă ru ţa şi 113
« «A m vonul R om ân» 108 « p ălărierilo r din R o­
a a n o n im ă de asig u ­ m â n ia ...........................................113
ra re ............................................100 S o cietatea P r e s e i ...................... 111
Soc. «A nker» p. susţ. m em b r. « p e n tr u p u b lic a re a de
să ra c i........................................... HG c ă rţi d idactice isra e lito - ro ­
S o cietatea a n o n im ă p e n tr u ex­ m ân e ...........................................110
p lo a ta re a de p ă d u ri şi h eres- S o c ie ta te a p ro g re su l silvic . . 109
tra e cu v a p o r .......................... 103 Soc. p ro s p e rita te a lă u ta rilo r . 113
S ocietatea arch itecţilo r . . . . 109 S o c ie ta te a ro m â n ă de co n stru c -
« de arm e,’ g im n astică ţiu n l şi lu c ră ri publice . . . 100
şi d a re la s e m n ...................... 110 S o cie tatea ro m â n ă p e n tr u fa­
S o cie tatea de a sig u ra re «Dacia- b ric a re a h â r t i e i ...................... 102
R o m â n ia » .................................. 97 S o cietatea ro m â n ă de «R easi­
S o cietatea de b a sa lt artificial şi g u rare » .......................................99
c e ram ică de la •''o tro c e n î. 101 S o cie tatea ro m â n ă p e n tr u in ­
S o cietatea d e bine-facere în tre d u strie şi C om erciu de P e-
F r a n c e s ! ...................................116 tro le u ........................................... 102
S o cietatea «Bucur» a croitorilor Soc. sa c ră de în m o rm în ta re . HG
r o m â n i....................................... 113 S o cie ta te a «Salvatorul» a fem.
S o cietatea co m ercian ţilo r de beu- s e r a c e .............................. 115—116
tu rî s p i r t o s e .......................... 113 S o c ie ta te a slav o n ă «Zvornost» 11(5
Soc. C lerului R o m ân «A jutorul» 111 « stu d e n ţilo r în m ed icin ă 108
S o c ietatea C ooperativă a m ese­ « « U n iv e rsita ri
riaşilo r şi c o n stru c to rilo r ro ­ « U n ire a » ....................................108
m â n i ........................................... 112 S o cietatea T raia n şi C u rcubeul 114
S o cietatea de co n d u cte de apă « U m a n ita te a a b ă rb a ­
d in L icge (B elgia)..................103 ţilo r d in R o m â n ia ..................114.
S o cietatea farm aciştilor din R o ­ Soc. U m a n ita te a a coaforilor 113
m â n ia ........................................... 109 S o cietăţi de n a v ig a ţiu n e . . . 102
Soc. «Fulgerul» a b irja rilo r . . 113 « diferite (de a ju to r r e ­
« fu n cţio n arilo r public! . .1 1 1 ciproc) ....................................... 117
S o cietatea g e n e ra lă de asig u ­ S o cietăţi diferite (de bine-facere) 123
ra re m u tu a lă «U nirea» . . . 99 « « (p e n tru cultură) 110
S o cietatea g e n e ra lă de asig u ­ S p S lă to riî....................................... 150
ra re «N aţională»..................... 98 S p ita lu l B rân co v en esc . . . . 120
S o c ie tatea g e o g ra fic ă ro m ân ă. 107 « C o le n tin a ......................119
« «G utenberg» de a ju ­ « C o lţe a ..............................118
to r recip ro c a lu c ră to rilo r ti­ « de c o p il .......................... 119
p o g rafi din R om ânia. . . . 112 « F i l a n t r o p i a ..................118

L ito -T ip o g ra fi;WWW.daCOFOmaniCa,'FOa D o m n ei, 16


TABLA DE MATERII VII
S p ita lu l X e n o c r a t ...................... 121 Ş cola sp an io lă de b ă e ţl . . . 81
S ta ţiu n ile C ăilor F e r. R om . . XII « de r e s b e l ...........................45
S u b -c h iru rg î şi b ă rb ie ri sub-chi- « specială de A rtil. şi G en iu 45
r u r g î ............................................140 Şc61ele froebeliane de copil m ici 83
« publice p rim a re a e b ă eţl 76
« b « « f e t e . 76
§ « de fete p e n d in te de In s ti­
Ş co la oe A g ric u ltu ră şi Silvi­ tu tu l Sf. M a r i a ...................... 83
c u ltu ră de la H erO streu . . 52
Ş co la de a rte şi m eserii . . . 53 T
« de băeţt şi fele diferite ritu ri 82 T a b e la d e calcul, dobânclilor XXIII
« de B ele-A rte..................... 67 T a p iţe r i...........................................150
« de C avalerie..................... 45 T ariful C. F . R. (nou; X III—X V III
« catolice de băeţl. . . . 80 » m o n e ta r .......................... XII
« c e n tra lă de tete . . . . 74 » tra m c a re lo r (nou) . . . XXII
« C o m e r c ia lă ...................... 53 » tra m w a y u lu î N o u . . . XXI
« D ivisionară co m ercială . 63 » » V ec h i . . X XII
<i «D om niţa B ălaşa» . . • 120 » t r ă s u r i l o r ...................... XXII
« ev an g elică de b ăeţt . • 80 » v ap o relo r p e D u n ă re . XIX
« « de fete secun d . 81 T e a tru l N a ţio n a l..................61— 62
« « « p rim a ră 81 T ip o g r a f i....................................... 150
o de fete a co m u n ităţii is- T rib u n a lu l I l f o v ..................57— 59
ra e lito - s p a n io le ...................... 81 T rib u n alu l m i l i t a r ...................... 46
Ş co la de fete « F ra te rn ita te a Zion 82 T u rn ă to ri de l i t e r e ..................160
« co m u n ală «Iacob şi Caro- T u t u n g i i ........................................151
lin a L o e b e l » .......................... 82
Ş co la lib eră de sc.p o lit. şi ad m in . G8 U
« m aso n ica de se a ră p. a d u lţi 78
« de M edicină v e te rin a ră . 52 U n iv e rsita te a din B ucuresci. . 64
b N o rm ală su p e riâ ră . . . 158 - V
< « de in s titu t. . . G8 Valorile ro m â n e (de S ta t şi Co­
« « C arol I . . . . 72 m u n ale .................................. X V III
« « p e n tr u în v ă ţă tu ­ Idem îm p ru m u tu ri de societăţi
r a p o p o ru lu i ro m ân . . . 73 şi a c ţ i u n i ...............................XIX
Ş co la de oficerl..................... 45—46
b de p o d u ri şi şosele . . . 31 Z
« P ro fesio n ală de fete . 75—76
o B « b «Pro- Z iarele politice din C apitală . 124
to p o p u oT udor E conom u» . 79 Z ia r iş ti............................................125

Tipo-Litografia Voneberg Sr,, din str. Regală 12

r
I
|
nu |1T —
S’A CONTOPIT CU
L IT O - T IP O G R A F IA C A R O L G O B L
1 6 3 S tra d a D 6 m n e î3 1 0
i mu Mwi — n i — «

Lito«Tipo 5i,aWWW.daCQFOmaniCa,FQida D6mneî, 16


TABLA DE MATERII
LA PARTEA II-a

A Pag
Pag. C afenele...........................................122
A b a g i i ............................................ 109 C ase de e x p e d iţiu n î..................123
A d rese p a rtic u la re ..................... 177 C ase de f e r ................................... 123
A g e n tu ri şi comi&ione . . . . 109 Case de im p o rta ţiu n e şi ex p o rt. 12+
A g en ţi de a n u n c i u r î ..................110 Case de schim b şi za ra fi . . .1 1 1
A Îăm arî........................................... 111 C a u c i u c u r i ................................... 112
A n tre p re n o ri de co n stru cţii. .1 1 1 C ă ld ă r a r î....................................... 112
A n tre p re n o ri d if e r iţi..................111 C ârciu m arî şi b S u tu rl sp irto se. 124
A n tre p rise b aro m etrice. . . .1 1 1 C ea so rn ic a ri...................................136
A rc h ite c ţî....................................... 103 C e p râ z a rî....................................... 137
A r m u r ie r i.......................................111 C ercul m i li ta r ...............................82
A rticole d e l u x .......................... 112 C e r e a le ........................................... 137
A rticole de m o d ă ...................... 112 C h iristig il....................................... 137
A rticole de v o i a g i t l ..................112 C im e n t............................................138
C ired arî........................................... 138
B C is m a ri........................................... 138
B a n c h e r i ........................................112 C lo p o ta r i....................................... 138
B a n d a g iştî.......................................113 C ofetari............................................139
B asalt a r t i f i c i a l .......................... 113 C ojo cari...........................................139
B ă c a n i ............................................113 C o lo n ia le ....................................... 139
B ăl (s ta b ilim e n te )...................... 117 C o nfecţiunî de ro ch i p. d am e . 140
B ărb ieri............................................118 C o n stru c to ri de b iliarde . . . 140
B erării (lo c a lu ri).......................... 118 « de m o ri . . . . 141
B irjari (p ro p rietari)..................... 118 « de tră su ri. . . . 141
B irtaşI ( r e s ta u r a to ri)..................119 C o stu m e n a ţio n a le ......................141
B ise ric e le ....................................... 261 C ro ito ri de b ă rb a ţi..................... 141
B irouri de inform aţiunî. . . .1 2 0 « d e d am e şi copil . . 142
B iu ro u ri t e c h n i c e ...................... 120 « m i l i t a r i .......................... 142
B lă n a r I ............................................120 C o z o n a c i........................................142
B o g a s ie r i....................................... 120 C u relarI........................................... 142
B oiangii........................................... 121 C u rele de tra n sm isiu n e . . . 142
B rag agii şi ra h a g iî..................... 121 C u s ă to r ii....................................... 142
B ra şo v e n i.......................................121
B r u t a r i ............................................121 D
B u m băcari şi lu m in ă ra ri . . .1 2 2
D e co rato ri de p o m p e fu n eb re 143
C D ep o u ri de h â rtie (en g ro s) . 143
C afea p is a tă ...................................122 D e se m n a to rî.................................. 104

Lito-TipogpafWWW.daCQromaniCa.FQ13 D6m«cî» «
TABLA DE MATERU IX
Pag.
D o g a r i ............................................ 143 Pag.
D r o g u iş tI ....................................... 143 G az şi p e t r o l e u .......................... 151
D u l g h e r i ....................................... 143 G eam u ri şi v ă p s e l e ..................151
G iuvaergii şi b iju tie ri . . . . 151
E G ra v o ri........................................... 152

E x p lo a ta to ri de p ă d u ri . . . . 143 H
F H aine g a ta d e b ă rb a ţi . . . . 152
« « « c o p i l ..................152
F a b ric a n ţi de b e r e ......................144 « « « d a m e ................. 153
« « b S u tu rl g a z 6se . 143 « v e c h i ................................... 153
« « b o n b â n e . . . . 144 H ârtie de t a p e t a t ...................... 153
« « c a rto n a g e de lu x 144 « « ţ i g ă r i ..........................153
« « c ă m ă ş i................. 104 H o te lu ri........................................... 154
« « cărăm id ă. . . . ,144
« « cleiQ ..................... 144 I
« « c o rs e te .................144
Im p ru m u tă to rî de b an i. . . . 154'
« « c ra v a te .................144
In ch irie to rI d e s a c i ..................154
« « cue de sîrm ă . . 145
« diferiţi......................... 147 In s ta la ţiu n I de g az şi a p ă . . 154
« de făin ă..................... 145 « de te le g ra f şi telefo n 154
In s tru m e n te de c h iru rg ie . . . 155
« « f la n e le ................. 144
« m u sicale şi n o te 155
« « frin g h il.................345
« « kifir-kum is . . . 145
« « l ă d l ...................... 145
« « liq u e ru rl . . , .1 4 5 J u c ă r i e r l ........................................155
« « l u mi n ă r i . . . . 145
« « m astică .................145
« « m o b ile ................. 145
« « o l ă r i e ..................146 L a m p i ş t I ....................................... 155
F ab ric, de o rn a m e n te de z in c . 145 L eg ăto rI d e c ă r ţ i ...................... 155
F a b ric a n ţi de o ţ e t ......................146 L em n e de f o c ...............................165
« « p arfu m eril . . . 146 L i b r a r i ............................................156-
« « p aste făin6se . . 146 L ic e n ţia ţi in m ed icin ă . . . . 106
« « p ie le ..................... 146 L ip scan i ....................................... 156
« « s ă p u n ..................146 L i t o g r a f I ....................................... 156
« « sp irtâ se . . . . 146 L o calu rile c lu b u rilo r................. 157
« « te ra c o tă . . . . 147 L o c a lu ri de p e tre c e re . . . . 157
« « t r i c ot a ge . . . . 147
« « u m b rele . . . . 147 M
« « v a x ...................... 147
F â r f u r ig il....................................... 148 M agasine cu a n tic h ită ţi . . .1 5 7
F ă i n a r I ............................................148 « « g a la n te rie . . . 157
F ie ra ri (v in d ă to rî)......................349 « « în c ă lţă m in te . . 15S
F ie ra ri (ateliere de lu cru ) , .1 4 9 « « lin g e rie................. 158-
F l o r a r i ............................................150 « « lin u ri şi p o sta v u ri 158-
F o to g r a f i....................................... 150 « « m a n u fa c tu ră . .1 5 8
F ra n z e la rI.......................................150 « « m aşin i de c u s u t 157
F r i s e r l ............................................... « « m ă ru n ţişu ri. . . 161

Lito-TipografiWWW.daCOFOmamca.FO;a Domnei, 16
X TABLA DE MATERII

Pag. S
M agasine cu m o b ile ..................lf>3 Pag.
« « p i a n e ..................163 S a m s a ri........................................... 170
« « v in u ri (en gros) . 163 S c u lp t o r i....................................... 170
« « U niversale . . . 163 S im ig iî............................................170
M a r c h ita n i...................................163 Sobe de lu x ...................................170
M aşini a g r i c o l e .......................... 163 S p ă lă to rii....................................... 171
M ăcelari...........................................164 Specii d if e rite .............................. 171
M ă n u ş a rI....................................... 165 S ti c la r i............................................172
M e c a n ic i....................................... 165 S trad ele C a p ita le i...................... 232
Medici v e te rin a ri......................... 106 S tr u n g a r i....................................... 172
M ersul v ap o relo r . . . . XXXVIII
M ezelicgiî.......................................165 ş
Mobile v e c h i ...............................163
M o d iste............................................165 Ş a lv a ra g il.......................................172
MoriscI de c a fe a ..........................166 Ş e la r i............................................... 172
M o ş e ................................................ 106 Ş e p c a r I ............................................172

O
T
T a p iţe r l...........................................172
O l a r i ................................................ 166 T arifu l a u to n o m (nou) . . (1)
O p tic ie n I....................................... 166 T ă b ă c a r I ....................................... 173
T â m p la r i........................................174
P T in ic h ig ii....................................... 173
T ip o g ra f i........................................174
P a n to f a r i ....................................... 166 T u rn ă to ri de l i t e r e ..................175
P a r f u m e r i l ................................... 166 « « m e t a l ..................175
P ă l ă r i e r l ....................................... 1-66 T u t u n g i i ....................................... 175
P â n z a r I ............................................167
P e r i e r i ............................................167 U
P e s c a r i ............................................168
P ielărie şi c ă v ă f ie ...................... 168 U lie rl................................................175
P i e t r a r i ........................................... 168
P i c t o r i ............................................168 V
P lă p ă m a rI....................................... 168
V ă r a r I ............................................ 175
P o l e i t o r I ....................................... 169
P o tc o v a r i.......................................169 X
P r e c u p e ţ i.......................................] 69
X i l o g r a f î ....................................... 176
. R Z
R ac h ierl şi d e p o u rl de sp irt . 169 Z u g rav i de s t i c l ă ...................... 176
R o g o j i n a r I ...................................169 Z u g ra v i d e tr ă s u r i..................... 176
R o t a r i ............................................164 Z u g ra v i şi tu r n ă to ri d e firm e. 176

( 1) Tariful Autonom (nott), a ran jat pe articole, formează p a rte a I U a acestui A nuar, in -
cepfcnd tie-care cu uuraorotaţie nou8,

Lito-TipogralWWW.dâCOFOm&niC&.rOda Dâmnei, 16
TABLA DE MATERII A ANUNCIUR1L0R
(HÂRTIE GALBENĂ)

Pag. Pag.
<A devSrul», d i a r .......................... 14 M arcus H., in sta la ţiu n l de te le ­
B ă lte a n u E n iu , In s titu t de b ă e ţl 84 graf, g az şi a p ă . . . . . . 42
(B u c a re s te r T agblatt», d iar . 53 M arinescu B rag. D., coletai' 12, 25
B e rn h a rd H erm an , fab rica de M o n ta u re a n u A., a te lie r m e c a ­
c o r s e t e ....................................... 54 nic de p r e c is iu n e ..................51
B a n c a R o m â n ie !..........................20 «N aţională», Soc. de a sig u ra re 33
B asilescu T om a, tip o g ra f. . . 14 <<Naţiunea» d i a r .......................... 55
B roehm F r., o ptician şi in s tru ­ N oul codice co m u n al, pe co p ertă
m e n te c h ir u rg ic a le ................27 O ppler H. R udolf, o lărie de table 38
C o m p an ia de g az din B ucurescI 11 O p rescu & Co., (hotel «Central») 23
«C onstituţionalul», d iar . . . 47 O re n ste in & K oppeî, in sta la to r
O h o c o la t- B r e s s o n ......................52 de cale f e r a te .......................... 50
D em e trescu M irea, ferărie de P ild n er F ried ric, sem in ţe şi flo ri 34
c o n s t r u c ţ i e ...............................47 P ie ts Io h an , m aşin î agrico le . 31
D obesch Iosef, c ro ito r . . . . 4 R esch Jo sep h & Fii, b iju tieri. 5
Dollischelc Jos. & D ietz W il, R essel I. E . W -v e, m aşin i de
s c u l p t o r ...................................37 c u s u t ............................................22
D u m itrescu D im itrie, h o telier . 29 Rio-nault F iu l Succ., h o rtic u lto r 46
D u m itrescu Ioan, b irtaş . . . 6 R itz G ustav, coloniale . . .1 6 , 40
E m ile M elbeer, a g e n t de publi­ R o e m e r E rn e st, ra m e p e n tru
c ita te ............................................54 ta b lo u ri....................................... 7
Fialcovski A., cofetărie. . . . 45 «R om ânul», d i a r ......................55
F o c sc h a n e r Ioseph, m aşinî agric. 46 « R u m ăn isch er Lloyd», d iar. . 32
F re u d M ayer & Co., casă de es- S alom on Adolf, s o te şi c a se de
p e d i ţ i u n î ................................... 9 de f e r ....................................... 35
F u c h s Ioseph, d ro g u erie . . . 15 S o cecu & C-nie, l i b r a r i . . . . 28
F u n d e sc u I. Nicolae, coloniale 21 S o c ie ta te a b a ro m e tric ă p e n tru
G an z & Co., tu r n ă to r de fer . 29 c u ră ţitu l la tr in e lo r ................. 41
Gobl Carol, tipograf, . . . . 1, 32 S o c ie ta te a de B asalt artificial şi
H o rn sb y Jam es, m aşin i agricole 37 d e C eram ică de la C o tro cen I 44
H otel V ictoria. . ...................... 49 S o c ie ta te a ro m â n ă p e n tr u in­
H en ri L esch o rn , în tre p rin d e re d u stria şi com erciu l de p e tro l 19
de p a v a g e ...............................49 «Stella», să p u n ă rie şi parfu m . 10
Io n id e St., fabrică de h â rtie . 30 S c h le sin g e r Ig n ., m a şin i agric. 36
lo n e s c u N .Io rd ach e, (restau ran t) 2 S c h m id in g er I., m obile arch it. . 39
J u s tiţia m ilita ră ro m â n ă . . . 56 Teirich & L eopolder, apă, gaz,
«La L ibertâ», d i a r ...................... 3 te l e g r a f .......................................13
L e m a ître L., T u rn ă to ri. . . . 26 «T elegraful R o m ân » , d ia r . . 48
L essel E m il, lem n e de foc şi T iirin g h e r V ictor, farm acist . 43
c h e r e s te a ...............................'. 8 «U niversul», d i a r ...................... fii
L iceul «L um ina», (D. R . Cor- V ârlăn escu A. & Co. (farm acist)
d e s c u ) ....................................... 16 a p a m in e ra lă «D orna» . . . 24
L u th e r E ., b e r ă r i e ...................... 17 «V oinţa N aţională», d ia r . . . 30
«L upta», d i a r ...............................53 W e ig h e l F., f e r ă r i e ..................18

Lito-TipografiWWW.daCOIOmamca.rO!a D om nei, 16
NOUL TARIF MONETAR

Tabelă de monetele străine de a u r calculate în lei, după cursul tesaurului.

b u căţil o r

a
băt. de la

austriac!
băt. de la
r

Otoman.
b u că ţi lo r

Galbeni
sterlin e

Oalb enT

st e r li n g
( s u v er .)
a rt *:

M onete
a

20 M r .
r.

Im p o r .
Im p e r .

L ivre
rt

L ivre

No.
0

L ire
L ire

18 5 0
-
No.

g er m .
s co 0 “ „ >
o H 3
3 10 r rt
1

1 22 70 6c 24 7 25 22 1 1 75 56 1271 20 IX 53 60 1388 20 14Z2 32 65


2 45 4 41 20 49 43 50 44 23 5 57 12 9 3 Qo xx74 20 14 0 7 90 M 37 54 6 9 75
3 6 10 bi 80 74 1 75 6 35 2j 5 13 16 60 1194 8 1432 5o 14 6 2 76 681
4 90 8 82 40 9 80 100 8 47 — 59 x3 3 9 3° 1215 40 x45 7 3° >4 S 7 98 693 25
5 Xx3 5° 10 3 — 12 3 5 126 10 58 75 6 136 2 — 1236 — x4 2 — 1 5 1 3 20 7°5
6 1 3 6 20 1 2 3 60 14 20 1 5 1 32 70 5 61 13 8 4 70 12 5 b 60 15 0 6 70 1 5 3 8 42 716 75
7 x5 9 > x 44 20 172 9J 1 7 6 54 82 25 62 1407 40 l 2 77 20 x5 3 x 4 I 5 6 3 64 72 8 5°
8 1 8 1 00 16 4 8 1 7 60 2 0 1 76 94 — 6- x43° 10 l 2 97 80 x55 ® 10 I588 86 74° 25
9 2 4 3 1 - 4 222 0 22 6 9 !&5 7 64 x4 5 2 80 x3 i 8 40 158 0 80 Z6 l 4 0 7« —
10 22 7 2 6 — 247 — 252 20 117 5 65 1 475 so x33 9 — 16 0 5 5o 1639 3° 763 75
11 249 70 226 6 2 7 1 70 2 7 7 42 12 9 2 66 14 9 8 2 x 35 9 6 1630 2o 16 6 4 52 775 5°
12 272 40 247 20 29 0 40 3 2 64 14 1 67 1520 9 13 0 2 1654 9 Z689 74 7 7 25
X3 295 1 207 80 3 2 1 10 *27 6 ‘ 52 7 6 x543 1 4 00 80 167 9 5o X7 X4 9 799 —
14 3 7 80 2 4 34 0 35 0 I 4 5 69 *56 3 ‘ 14 2 1 4 17 0 4 3° 1740 z zo 75
15 40 - 1 3 9 37° 378 17b 2 7 15 8 9 - x44 2 1729 — I 7 6 5 40 822 5
IO 30 2 > 3 ' 9 60 39 > 2 40 5 - 1 7i 1 6 1 1 70 Z462 6 1753 70 1790 62 8 4 25
x7 3 5 9 353 20 4 19 90 4 - 8 74 i 99 75 72 ^34 4 x 4®3 20 1778 40 1815 84 846 —
1 40 60 37 0 80 444 6 45 3 90 211 5 73 x* 5 7 10 x5°3 0 18 0 3 z Z 4 X 06 857 75
T9 431 3 9i 40 4 9 3 47 9 zS 223 2 s 74 x° 7 9 80 X>24 4 1 27 8 z866 28 869 S°
2 454 — 412 — 494 — S« 4 40 2 0 7" 17 02 5o x54 5 — 1852 5 Z89Z 5 o 881 25
21 47 7 432 6 51 7 ° 5= 9 6 246 75 76 x 7 2 5 20 x5 65 6 1 8 77 20 Z9Z6 72 893 —
22 499 40 453 20 543 4 3S4 4 25 5 77 1 7 -47 90 1586 2 19 0 1 9 Z94X 94 9 4 75
2 522 10 473 0 5 * 10 5 0 0 270 25 78 x77 ° 00 16 6 80 19 26 5o z 96 7 1 6 9 16 5°
24 544 8 494 40 592 0 605 2 2 2 — 7 17 9 3 16Î.7 40 x9 5 x 3° z9 92 38 528 2 c
25 S07 3^ 5 X5 — 0 1 7 5° 630 5o 293 75 8 t8 i 6 — 16 4 8 1976 — 20X7 5o 94° —
26 5 9 ° 20 5 ^ 5 6 642 ? 65 - 72 5 5 81 1 38 7 16 6 8 60 20 0 0 70 2042 82 9ax 75
27 6 1 2 90 5 5 6 2 6 9 6 0 94 'i7 2 8 1861 4 16 9 20 20 25 40 2068 ° 4 963 5°
2 63- 60 5 76 8 6 9 1 60 706 16 J 29 — 1884 1 i 7°9 80 zo 2093 26
0
0
C4

83 975 25
29 A'ib 3 597 4 7 1 6 30 73i 3 3 4° 75 84 190Q 8 x 7 3 ° 40 2 0 7 4 80 2 ZZ8 48 9 87 —
3o 681 — 61 74i — 75 6 6 3 " 2 50 85 x9 2 9 5° x7 5 x 2099 5° 2 1 4 3 70 998 75
31 7*1 7 63 60 765 70 781 82 3 64 “ 5 86 x952 20 x 7 7 i 60 2 1 2 4 20 2 1 6 8 92 xo zo 5°
32 72 6 40 0 59 20 79 40 807 04 376 — 87 x974 9 x 7 9 2 20 2 1 4 8 90 2 1 9 4 x 4 Z022 25
3 749 10 6 7) 80 8 1 5 10 83 2 2 3 8 7 75 8 x 997 60 1 1 2 80 2X73 60 2 2 1 9 36 10 3 4 —
34 7 7 i 80 700 40 839 80 857 4 S 99 5 > 89 202 0 3 ° x 833 40 2198 3 ° 2244 58 i o 45 75
35 794 5 721 — 864 50 882 7 4 1 1 25 90 2043 — 1 54 — 2 2 23 — 22 69 80 Z0 57 5°
30 8 1 7 20 7 4 i 60 889 2 907 9 ° 423 — 2065 70 x &74 6 2 2 4 7 70 22 95 02 Z069 25
37 830 9 762 20 9 X3 90 93 3 14 4 3 4 75 92 2088 40 x 895 20 2 2 7 2 40 2 3 2 5 24 z 8z —
3 862 60 7 8 2 80 93 8 60 95 8 3 446 5 93 2 1 1 1 10 X9 X5 80 2297 zo 23 45 46 Z092 75
39 8 5 30 8 03 40 963 30 983 58 4 58 25 y4 2 1 3 3 80 x 9 3 6 40 2 3 2 1 80 2 3 7 0 68 ZX04 5
40 908 — 824 — 988 — 10 0 8 80 470 - 95 2 1 56 5° x95 7 — 2 3 4 6 50 23 9 5 90 z 1 1 6 25
41 9 3 ° 70 844 60 1 0 1 2 70 i o 34 0 2 4 8 1 75 96 2 1 7 9 20 x 9 77 60 5’ 3 7 x 20 2 4 2 1 12 1Z 28 —
42 953 40 865 20 i o 37 40 10 5 9 24 4 93 5 97 2 2 0 1 90 x 9 9 8 20 2 3 9 5 90 24 46 34 x x 39 75
4o 976 1 0 885 80 i o fa 10 1 0 8 4 46 505 25 9 2224 <> 2 0 1 8 80 2420 60 2 4 7 1 56 z z ţ i 5
44 998 80 906 40 1 0 8 6 80 1109 6 517 99 2247 3 ^ 20 3 9 40 2 445 3 ° 2496 78 Z I6 3 23
45 1 0 2 1 50 927 — i m 50 1 x34 90 5 28 75 1 0 0 2270 — 2060 — 24 70 — 25 22 — H 7 5 —
4 10 44 20 9 4 7 60 1 1 3 6 20 1 1 6 0 12 540 5 20 0 4540 — 4120 — 494° — 5044 — 235° —
47 1 0 6 6 90 968 20 1 1 6 0 90 1 1 8 5 34 552 2 300 6 10 — 6x 80 — 7410 75 66 — 3 5 2 5 —
48 108 9 60 9 8 1 1 8 5 60 1 2 1 0 56 564 — 400 9080 — 8240 — 9880 — 1 0 0 8 8 — 4700 —
49 1 1 1 2 30 1 0 0 9 4 1 2 1 0 30 * 235 78 5 75 75 500 IX 3 5 ° — 10300 — 12350 — I26ZO — 58 75 —
So i *35 — 1 0 3 0 — 1235 — 1261 — 5 7 5 600 13620 — 12360 — 1 4 20 — I 5 Z32 — 7 05 0 —
5i “ 57 70 1 0 5 0 60 1 2 59 70 12 6 22 5 9 9 2 d 700 15 9 ° — 14420 — 17 29 0 — 1 7 6 5 4 — 8 22 5 —
52 1 1 8 0 40 1 0 7 1 20 12 8 4 40 1 3 1 1 44 611 800 18160 — 164 0 — 1 9 76 0 — 20Z 76 — 9400 —
53 12 0 3 1 0 1 0 9 1 80 13 0 9 1 0 ■ 336 66 622 75 900 20 43 0 — 1 54° — 22230 — 22 698 — 1 0 5 7 5 —
54 1 2 2 5 8 z i 12 40 x 3 33 80 136 1 6 4 5 1000 22700 — 20 6 0 0 — 247 00 — 2 5 2 2 0 — 1 * 7 5° —
1 2 4 8 5° XI3 3 646 2 5 1
55 — 1 358 50 ^3 87 1 0
NB, B ucata de 5 lire otomane are cursul de Lei *13 bant 50, şi cea de ai/a Uze L eî 56 75J
x liră 22,70; Va liră, lei 11,35; 1 4 leî 5 ^ 2 ’ . . .
Bucata de 5 ruble 22,60, d i 3 ruble [* 5 din imperiale] lei 12,35.
www.dacoromanica.ro
NOUL TARIF PENTRU CALATORI XIII

NOUL TARIF PENTRU CALATORI


PE CĂILE FERATE ROMÂNE
— Valabil de la 1 M a iu 1891. —

UJ

J
De la B ucurescî ‘_C T A X E
(Gara de N ord) § Tren accelerat Tren de persâne
până, la... o
şi vice-versa 5 1 ii III I | 11 1 III

A djud . . . . 244 23.15 15.30 9.30 19.30 12.75 7.75


A lb e şti............ 77 7 15 5.10 3.40 5.95 4.25 2.85
217 — — — 17.10 11.85 7.15
A zuga . . . . 136 12,80 9.10 6.10 10.65 7.60 5.10
B ăbenî . . . 274 — — — 20.75 13.75 8.40
Bacău . . . . 302 26.30 17.65 10.85 21.90 14.70 9.05
Baicoiu . . . 82 7,60 5.45 3.65 6 35 4.55 3.05
107 — — — 13,15 9.40 6 .—
219 — — — 17.30 11.90 7.20
304 — — — 21.95 14.75 9.10
Bă n e s a . . . . 5o — — — 4.20 3.— 2 .—
B ărbătesc! . . 323 — — — 22.75 15.40 9,70
B arboşî . . . 249 23.60 15.50 9.40 19.65 12.90 7.85
Barcea . . . . 246 — — — 19.45 12.80 7.80
B â rlad . . . . 288 — — — 21.30 14.20 8.75
B asarab! . . . 421 — — — 26.80 18.95 12.65
B erchecî . . . 253 — — — 19.85 13.05 7.95
B euca . . . . 176 — — — 13.85 9.90 6.20
B ibeştî . . . . 312 — — — 22.30 15 05 9.35
Boboc . . . . 140 — — — 11.— 7.85 6.25
B otoşani . . . 476 — — — 29.05 21.40 14.30
B răneştî . . . 30 — — — 2.20 1.60 1.05
Brăila . . . . 229 21.70 14.70 8.90 18.10 12.25 7.40
B razi . . . . 52 — — . — 3.95 2.85 1.90
Bncecea . . . 451 — — — 28 — 20.30 13 55
Bucurescî-Fil. 8 — — — 0.60 0.45 0.30
B uda . . . . 70 6.50 4.60 3.10 5.40 3.85 2.60
B uftea . . . . 18 — — — 1.25 0.90 0.60
B uhuşî . . . . 326 — — — 22.85 15.50 9.80
B urdea . . . 144 — — — 11.30 8.05 5.45
B urdujenî . . 446 33.35 24.05 16.1Q 27.80 20.1 5 13.40
B uşteni . . . 133 12.50 8.95 6.— 10.40 7.45 5—
B utoeştî . . . 299 — — ____ 21.75 14.60 9—
Buzeu . . . . 128 12.00 8.60 5.75 10.— 7.15 4 80
C aiuţî . . . . 267 — — — 20.45 13.50 8.25
C ălăraş! . . . 136 — — ___ 10.65 7.60 5.10
Câmpina . . 96 — ____ _ 7.45 5.35 3 60
C â m p u lu n g . . 156 — — — 12 25 8.75 5.75
Caracal. . . 239 — — — 18.90 12.55 7.65
Lito-Tipografiw w w 'dacoromanic8..10a Domnei, 16
XIV NOUL TARIF PENTRU CALATORI

De la Bucurescî .5 T A X E L E
p'Uiă6! ^ 01'^ o Tren accelerat T ren de persone
şi vice-versa a I ir III I II III
C ărbuneştî . . 332 — — — 23.10 15 70 9.95
Cârcea . . . . 2-12 — — — 19.10 12.65 7.70
C hitila . . . . 10 0.70 0.55 0.35 0 60 0.45 0.30
Cilibia . . . . 148 13.90 9.95 6.70 11.60 8.30 5.60
Cioara . . . . 197 — — — 15 55 11.10 6.70
C iocăneşti . . . 24 — — — 1.70 1.25 0.85
Cireş! ................. 185 — — — 14.55 10.40 G ^
C iulniţa . . . 110 — — — 8.G0 6.15 4.15
Cium eştî . . . 11-1 — — — 8.90 G.35 4 30
Clucereasa . . . 122 — — — 9.55 6.80 4.60
Com ana . . . . 37 — — — 2.75 2 ___ 1.35
Com arnic . . . 110 10 30 7.40 5.— 8.G0 6.15 4.15
C onţeştî . . . . 42 — — — 3.15 2.25 1.55
C opăcioasa. . . 343 — — — 23.55 16.10 10.30
Corab'ia . . . . 280 —. — — 21.— 13 95 8.55
C o rb u .................. 156 — — — 12.25 8.75 5.75
Cosmeştî . . . 230 — 18.15 12.25 7 45
C osteştî . . . . 130 12.25 8.75 5.90 10.20 7.30 4.90
C oteştî . . . . 191 — — — 15.05 10.75 6 55
Cotrocenî . . . 3 — — — 0.60 0.45 0.30
C oţofenî'. . . . 209 — — — 20.55 13.60 8.30
Craiova . . . . 251 23 75 15 60 9 30 19.80 13.— 7.90
C rasna.................. 324 ___ — — 22.80 15.45 9.70
C risteştî . . . . 478 ___ — — 29.10 21.50 14.35
C rivina . . . . 40 3.60 2 60 1.75 3.— 2.15 1.45
Cucutenî. . . . 448 33.50 24 20 16.15 27.90 20.15 13.45
D ă lg a .................. 85 — — — 6.60 4.70 3.15
D ealu-Spirea . . 5 — — — 0.G0 0.45 0 30
D eduleştI . . . 179 — — — 14.10 10 05 6.30
D obrina . . . . 351 — _ — 23.90 16.35 10.55
D oftana . . . . 101 ___ — — 7.85 5.65 3.80
Dolhasca . . . 408 21.50 22. - 14.70 26.25 18.35 12.25
D orohoiu . . . 482 __ — — 29.30 21 70 14.45
D răgăşanî . . . 240 — — — 18.95 12.60 7.65
D udeştî . . . . li<5 — — — 15.35 10.95 6.65
E l e n a .................. 137 ____ — ____ 10.75 7.65 5.15
F ălticen i. . . . 432 ____ ____ ____ 27 25 19.45 12.95
F ă u re î................. 1G9 15.95 11 40 7.25 13.30 9.50 6.05
Feteşti . . . . 147 __ — — 11.55 8.25 5.55
F ilia ş î.................. 286 25.50 17.— 10.45 21.25 14.15 8.70
F lorica . . . . 106 ___ — — 8.25 5.90 3.95
Focşani . . . . 199 18 85 13.45 8.10 15.70 11.20 6.75
F răsinet . . . . 253 ____ ____ _ 19.85 13.05 7.95
F râ te ştî . . . . 68 — — — 5.25 3.75 2.50
F un d ulea . . . 42 — — 3 15 2.25 1.55

Lita-TipogpafiWWW.daCQFOmanica.rOla Domnei, 16
NOUL TARIF PENTRU CALATORI XV

Kilom etri

UJ

j
De la B ucurescî T A X E
(G ara de Nord) T ren accelerat Tren de persâne
pân ă Ia....
şi vice-versa I | 11 III I II III
F urnicoşî . . . 1A3 — — — 11.iii) 8.— 5.40
G ăeştî . . . . 70 6.50 4.60 3.10 5.40 3.85 2.60
G alaţi . . . . 261 24.25 15.95 9.80 20.20 13.30 8.15
Galbeni . . . . 3*23 27.30 18.50 11.65 22 75 15.40 9.70
G ârlenî . . . . 315 — — — 22.40 15.15 9.45
G herganî . , . 36 — — — 2.70 1.95 1.30
G hidigenî . . . 206 — — 20.40 13.50 8.25
G him paţi . . . 96 — — — 7.45 5.35 3.60
G ilo r t.................. 298 — — — 21.70 14.55 8.95
G iurgiu . . . . 75 — — — 5.80 4.15 2 80
Goleşti . . . . 101 — — — 7.85 5.65 3.80
G rădiştea (H.) . 32 — — — 2.35 1.70 1.15
G ropeni (H.) . . 109 — — — 8.50 6.10 4.10
G ugeştî , , . . 184 17.40 12.40 7.70 14.50 10.35 6.40
H agienî . . . . 16*2 — — — 12.75 9.10 5.90
H alauceştî . . . 306 29.40 20.20 13.20 24.50 16.85 11.—
H anu-C onaclii . 269 — — — 20.55 13.60 8.30
Hece-LespezI . . 397 30.95 21 50 14.30 25.80 17.90 11 90
Ianca .................. 189 17.90 12.80 7.80 14.90 10.65 6.50
I a ş î ...................... 462 34.15 24.95 16.60 28 45 20.80 13.85
J i l a v a ................. 17 - — — 1.15 0.85 0.55
In d ep endenţa. . 269 — — 20.55 13.00 8.30
Ino teştî (H.) , , 86 — — — 6.65 4.75 3.20
Ioneştî . . . . 264 — — — 20.HO 13.40 8.20
Işa ln iţa . . . . '261 — — — 20.20 13.30 8.15
I v e ş t i .................. 256 — — — 20.— 13.15 8.—
Lăculeţe . . . . 95 — — — 7.40 5.30 3.56
Lehliu . . . . 70 — — — 5.40 3.85 2.60
L eorda . . . . 401 — — — 28,40 20.75 13 85
L eordenî . . . 87 — — - 6.75 4.85 3.25
L itenî .................. 419 32.05 22.60 15.05 26.70 18.85 12.55
M ărăşeşt! . . . 218 20.65 14.20 8.60 17.20 11,85 7.15
M ărculeştî . . . 122 - — 9.55 6.80 4 60
M ătăsaru . . , 59 — — — 4.50 3.25 2,20
M ihileştî , . , 137 — — — 10.75 7.65 5 15
M irceştî . . . . 361 29.15 20.05 13.— 24.30 16.70 10>5
Miroşi . . . . 158 — — — 12.40 8.85 5 80
M i z i l .................. 94 8.75 6.30 4.20 7.30 5.25 3.50
Mogoş6ia . . . 7 — — — 0.60 0.45 0.30
M onteoru . . . 118 11.05 7.90 5.35 9.20 6.60 4,45
M uftiu . . . . 207 — — — 16.30 11.50 6 00
Munteni . . . . 335 — — __ 23.25 15.80 J 0 05
M nrgenî . . . . 188 — — — 14.80 10.55 6.50
N u c e t.................. 64 __ . — — 4.90 3.50 2.35
Ocnele-Marî . . 294 — — — 21.55 14.45 8.85
O lteneşti . , . 336 — — — 23.30 15,85 10.10

Lito-Tipografi;WWW.dacaromamcaj:Oa Ddmnei, 16
XVI NOUL TARIF PENTRU CALATORI

K ilom etri

iu

j
De la Bncuresci T A X E
(Gara de Nord) T ren accelerat Tren de persâne
pân& la...
şi vice-versa I II III I II III

282 _ _ __. 21.05 14.00 8.60


P a l o t a ................ 345 28.40 19.40 12.40 23.65 16.15 10.35
P antelim on . . l 17 — — — 1.15 0 85 0 55
Papa . • . . . 186 — — — 14.65 10.45 6.45
P ăşcan î . . . . 386 30.40 21,05 13.90 25.H5 17.55 11.60
P eleştî . . . . . 235 — — — 18 55 12.45 7.55
Periş . . . . ! 31 2.75 2.00 1.30 2.30 1.65 1. 5
P iatra-N .............. 360 — — — 24.25 16.65 10.80
Piatra-OLt . . . 206 — — — 16.25 11.45 6.90
P i t e ş t î ................ 109 10.20 7.30 4.90 8 50 6.10 4.10
P loeştî . . . . 60 5.50 3.95 2.65 4.60 3.30 2.20
Plopenî . . . . 82 — — — 6.35 4.55 3.05
P odolenî . ;—. . 338 — —• — 23.35 15.90 10.15
P o d nl I16eî. . . 439 33.— 23.70 15.80 27.50 19.75 13.15
P o ia n a ................ 94 — — — 7.30 5.25 3.50
P o tc 6va . . . . 168 — — — 13.20 9.45 6 05
Pred e l ................ 144 13,55 9.G5 6.55 11.30 8.05 5.45
P rahova . . . . 46 — — — 3.50 2.50 1.70
P ru n işo r . . . . 335 — — — 23.25 15.80 10.05
P nfeşti . . . . 233 — — — 18.40 12.35 7.50
Pntna-Secă, . . . 211 20 00 14,00 8.40 16.65 11.65 7.0t)
Răcăciunî . . . 274 24.90 16.50 10.10 20.75 13.75 8.40
R ă c a r î................ 280 — — — 21.00 13.95 8.55
R .-S ărat . . . . 163 15.35 U .00 7.10 12.80 9.15 5.90
R.-Vâlceî , . . 293 — — — 21.50 14.40 8.85
R înreni . . . . 287 — — — 21.25 14.20 8.70
R om an . . . . 346 28.45 19.45 12 60 23.70 16.20 10.40
R om ula . . . . 231 — — — 18.25 12 30 7 45
R o se tti................ 159 — — — 12.50 8.90 5.85
Roşieştî . . . . 315 — — — 22.40 15.15 9.45
R oşiori . . . . 195 — — — 15.35 10 95 6.65
Rosnov . . . . 347 — — — 23 75 16.20 10.40
Rng i nd s a . . . . 401 31.15 21.65 14.45 25.95 18.05 »12.05
Săgârcea . . . . 234 2*2.20 14.90 9.00 18.50 12.40 7.50
S a lc e a ................ 218 — — — 17.20 11.85 7.15
S ăru leştî . . . . 54 — — - 4.10 2.95 2.00
S â r c a .................. 427 — — — 27.00 19.20 12.80
Săscut . . . . 258 24.10 15.85 9.65 20.10 13.20 8.05
Schitu-G oleştî . 149 — — — 11.70 8.35 5.60
Serbeştî . . . . 262 — — — 20.25 13.35 8.15
Sihlea ................ 176 — — — 13.85 9.90 6.20
Siliştea . . . . 122 — — — 9.55 6.80 4.60
S ilistrarn . . . 219 — — 17.30 11.20 7.20
S i n a i a ................ 125 11.75 8.40 5.65 9.80 7.00 4.70
S inteştî (H a lta ). 21 — — 1.50 1.10 0.75

Lito-TiDoa«WWwdaC0I0manicai0
NOUL TARIF PENTRU CALATORI XVII

K ilom etri

m
T A X E

r
De la Bucurescî
(G ara de Nord)
T ren accelerat Tren de pers<5no
până l a ..
şi vice-versa I ii Iii 1 II III

S l ă n i c ................ 104 8.10 5.80 3.90


S latin a . . . . 189 17.90 12.80 7.80 14.90 10.G5 0.50
Slobozia . . . . 120 — — — 9 40 G.70 4.50
Sm firda . . . . 79 — — — 0.10 4.40 2.95
StâlpenI . . . . 130 — — 10.20 7.30 4.90
Stolnic! . . . . 14G — — — 11.45 8.20 5.50
Strojpştî . . . . 228 — — — 18.00 12.20 7.40
S trehaia . . . . 310 — — — 22.20 14.95 9.30
S n c e v a ................ 449 33.53 24.25 1G.I5 27.95 20.20 13.45
T ăbăroştî. . . . 138 — — — 10.80 7.75 5.20
Ţândăreî . . . . 170 — — — 13.85 9.90 G.20
Târgovişte . . . 80 — — — G.20 4.45 3.00
T.-Frum os . . . 417 31.90 22.50 15.00 20 60 18.75 12.50
T . - J i i î ................ 35G — — —. 24 10 10.50 10.70
T.-Ocna . . . . 294 — — 21.55 14.45 8 85
Tecuciu . . . . 237 — — — 18.70 12.50 7 G0
Tim nea . . . . 325 — — 22.85 15.45 9.75
T i t u .................... 49 4.45 3.20 2.15 3.70 2 G5 1.80
T r o ia n ................ 208 — — — 10.40 11.50 G.95
T.-Măgurele . . 242 — — — 19.10 12.65 7.70
T.-Severin . . . 3G4 29.35 20.16 13.10 24.25 1G.80 10.90
T utova . . . . 273 — — — 20.70 13.70 8.40
Uhnenî . . . . 113 10 55 7.53 5.10 8.80 6.30 4.25
Unghenî . . . . 484 — — — 29.35 21.80 14.50
D rec h eştî. . . 253 — — — 19.85 13.05 7.95
U rleasca . . . . 198 — — — 15.00 11.15 G.70
V ăcăreşti . . . 73 — — — 5.05 4.05 2.70
V ăculeştî . . . 472 — — — 28.85 21.25 14.15
V ăd en î................ 241 — — — 19.05 12.G5 7.70
Valea-Călug . . 71 G.55 4.70 3.20 5 45 3 90 2.G5
Valea L argă . . 112 — — — 8.75 6.25 4 20
Valea Seacă . . 291 — — — 21.45 14.33 8.80
V a m e ş ................ 279 — — — 20.95 13.90 8.53
V aslui . . . • . 340 — — — 23.45 1G.— 10.20
V erciorova . . . 382 30 20 20.90 13 75 25 15 17.40 11.45
V ereştî . . . . 432 32 70 23.35 16.55 27.25 19.45 12.95
V id ra .................. 26 ___ — — 1.90 1.35 0.9»
V iş i n a ................ 2G6 — — — 20.40 13.50 8.25
V lădulenî . . . 221 — — — 17.45 11.75 7:25
Zilvidenî . . . . 251 — — — 19.80 13 — 7.90
Z o i ^ a .................. 151 — — — 11.85 8.45 5 Go
Zovlenî . . . . 295 ' - • — — 21.00 14 45 8.90

L ito -T ip o n rafia 16 II
XVIII TARIFUL VApâRELOR PE DUNĂRE

V A L OR I R OMA NE
DE STAT
R enta p e rp e tu i , ................................. 6n 0 Cupon «/,3 A prilie şl */l3 Octombre
n amorţi B a b ilit..................................5 % „ „ „ „
n n ................................. 4% n 1 J3 Ian u arie *i «/,» Iulie
Oblig. Căilor forate rom. (conc. Schuld-
v ersch reib u n g )....................................... 50,0 „ „ „ „
Oblig. Conversiunea r u r a li . . . . C% „ Vi3 Maitt şi Vi3 N oem bre
„ Case PenBiT, 1 300 . . . . 10 n „ „ „
COM UNALE
Oblig. Comunei Bucuresci 1883 . . . . . 5% Cupon '/,3 Ian u arie, V13 Iulie
n n n 1884 1890 . . . G% n 1 13 Maiti, * ,3 N oem bre
n „ „ 1888 . . . » . 5n 0 „ *13 Iu n ie, Vj3 Decembre
LobutI 1 20 lei y. n . T rageri la Boiţi m al su n t ca ultim e la î
Noembre 1801 : şi 1 F eb ru arie 1802 st. n.
T ragerile titlu rilo r la Borţl bo fac cu o lu n i mal Înainte de d a ta cuponului, afară, (le
B enta Perp. care se amortis£/& j rin cum părare şi de obligaţiunile Casei Pensiilor, ce se fac
la o lună după. cupon, când se ţ i plflteBc.

I. R. PR1V. PRIMA SOCIETATE DE NAVIGAŢII]NE CU VAPOARE PE DUNĂRE


CAILE FERATE ROMANE
" V a l a b i l d e la 1 ^daiu. st. n . 1 8 8 1 .

T A R I F
pentru pasageri şi ltagagiii îa legătură directă la şi de la Constanţa.
PR O P O R Ţ IU N E A
Căilor Societăţeî Căilor
F erate Danu­ F erate TOTAL
Române biene Române
Francî Ct. Francî Ct. F rancî Ct. Francî Ct.

B ilete s im p le :
BucutbbcI—Constanţa satl vice-versa
Clasa I ..................................... 5 45 12 60 7 70 25 05
Clase m ixte I şi II . . . . 3 90 1-2 50 5 75 22 15
» » II şi III . . . . 2 65 7 50 •H 85 14 00
Bilete p e it r n dus 8i în t o r s :
BucureBcI—Constanţa Batl vice-versa
Clasa I ................................... 10 90 24 02 15 38 50 30
Clase m ixte I şi II . . . . 7 80 24 03 10 27 42 10
» » II şi III . . . . 5 30 14 40 6 25 25 95
Bilete p e n tru seson:
Intre BucureBcI şi C onstanţa
05 40 135 0 80 40 280 80
Clase m ixte I şi II . . . . 40 80 135 00 57 00 239 40
P re ţu l bagaginluT:
p entrn 10 Kilogram e.
in tre Bucuresci şi Constanţa. — 36 — 74 — 40 1 50

Lito-TipografW W W .d a C 0 r 0 m a n i C a 'r 0 d a Dosnneî, 16


TARIFUL VAl'ORELOR PE DUNÂRE XIX

TARIFUL VAPOARELOR PE DUNĂRE


D E L_A G I U R G I U

Supragre-
C L A S A

B agagiu
utate de
10 kgr.
Cabină
Xj A . I II III
Observaţi
? unî

c e n t i m e

H ec lie t................ 12.50 7.50 5.00 15.00 75


B r ă i l a ................ 18.00 10.75 7.25 20.00 110
C alafat , , , , 17.50 10.50 7.00 20.00 110
C ălăraşi . . . . 10.50 6.25 4.25 10.00 60
Corabia . . . . 10.25 6.25 4.00 12.50 60
Cernavoda . . . 12.50 7.50 5.00 15.00 75
G a l a ţ i ................ 18.75 11.25 7.50 22.50 110
(îura-Ialom iţa . 15.75 9.50 6.25 17-50 100
H ârşova . . . . 15.00 9.00 6.00 11.50 100
O lteniţa . . . . 5.75 3.30 2.25 7.50 35
Orşova ................ 21.75 13.00 6.75 27.50 135
O s tr o v ................ 9.50 5.75 3.75 10.00 60
Rusciuk . . . . 1.00 50 50 7.50 36
T u rn u-M ăgurele. 8.25 5.00 3.25 10.00 50
» Severi n . 21.25 12.75 8.50 22.50 135
Zimnicea . . . . 5.75 3.50 2.25 7.50 35
B a r i a ş ................ 29.50 18.25 12 65 36.00 175
B e'grad . . . . 33.50 20.75 14.50 40.50 200
B udapesta . . . 43.50 27.50 19.50 51. * 5 255
V iena . . . . 52.50 34.25 24.25 68 75 385
D E L_ A G A L A Ţ I

R e n i .................. 4.50 3.00 2.00 7.50 40


Isaccea . . . . 8.75 6.00 4.00 8.00 40
T n lc e a ................ 10.00 6.50 4.50 10.00 50
I s m a il................ 12.50 9.00 6.25 12,50 60
S a l i n a ................ 15.00 9.00 6.25 — 75
O d essa................ 22.50 13.50 7.50 — 100
B r ă i l a ................ 2.00 1.00 1.00 7.50 35
ÎM P R U M U T U R I D E S O C IE T A T I
Scrisuri fuuciare ru rale . • 7% Cupon 1 Ia n u a rie şi 1 Iu lie st. u.
, . 5°/°
urbane . . 7% :
. . 6® o
. . 5% :
Oblig, Baaalt . . G°/o ;
A C Ţ IU N I
Banca N aţio n ali a Rom&niel
Societ. de Asig. Dacia-Rom.
„ » n N aţionala .
ii 500 Lei
fi, 200
200&

Societ. pen tru fabricarea h&rtiet .
Banca Rom&niel .

E sploatarea p ld u rilo r cu herâatrae cu
— Lei

„ romftnă, de Constr, şi lu - vapor (E. Goetz et O-ie) . « • 260 „


cr&rl publice . . . ,. . & «uu „
«* 250 A cfiunilf Soc. p e n tru exploatarea m i-
de baealt artificial, www.dacoromamca.ro 250
ITINERAR]UL VAPOARELOR PE DUNĂRE
V alabil de la 1 Maiii 1891.
NB Orele de plecare mal jos arătate sunt a se înţelege aproximativ şi se schimba dup 5 cir­
cumstanţele tim pului şi apelor ; în nicf un cas insâ vapârele nu vor pleca de la siaţiunl
m at na hi te de orele indicate în acest Itinerarifl.
Pornirea vaporelor de la staţiuni va avea loc după orologiurile ngenţielor.

Zilele O rele j | Orele Zilele

200 pl. O rş o v a ............................................ pl. 500


3»° sos K l a d o v a ....................................... sos 340
3 ITi
310 sos 330
3 o-® 500 J T u rn u -S e re rin }Sqs 2 io
-J c pl 3
<ai B rz a -P a la n k a ............................... 1200 er*
815 R a d u je v a tz ................................... 10'3
8^0 y G r u j a ............................................ l 0°o
940 sos 71J
pl. | C a la fa t............................................
]Oşo
<v 114 5 W i d i n ............................................ G45
2£o L o m p a l a n k a ............................... 400
.S
s 435 B e c h e t............................................ 1()40
s
fi 5i® R a h o v a ................................... . IO3*
700 C o r a b i a ....................................... 740
840 îs 'ic o p o li....................................... 530
900 T .- M ă g u r e le ............................... 5 »
1030 Z im n ice a....................................... o 3 ‘s
11=0 S i s t o v ............................................t 2 5
2» T R u s c i u c ....................................... sos Ip o
23c sos f r - 1040
pl. [ G i u r •g i u ....................................... j sos
1 P1-
f
300 6"° 3
515 T u r t u c a i a ................................... 2« B
*C3 530 O l t e n1i t a ....................................... 230
730 S ilis tra ........................................... lloo
<3 800 945
50 5p O s tr o v ...........................................
11»» C e r n a v o d a ................................... 600 Se
Joo H î r ş o v a ....................................... 300 g /s t
S
o J 30 G u ra-Ia lo m ita.............................. 2 -io
fc-
430 B răila . . ............................... IO23
530 G a l a ţ i ............................................ pl. 900

G alati-T
* u lcea-Ism ail;7 Galaţi
f Odesa
Zilele Orele S T A Ţ I U N 1 Orele Zilele
L u n i, M ere.

•ca 800
o pl. G a l a ţ i ........................................... sos 230
03 ^
V in e r i

900 I R e n i................................................ .A. ]30


3 .5 1-9 10 “ 7* Is a c c e a ................................... ... 1200
12oo y T u lc e a ............................................* \ 10»»
p 130 sos I s m a i l ........................................... pl. 80»

Lito-Tipograwww.dacciomanica.roda Doir^si, «6
ITINERARIUL ŞI TARIFUL TRAMWAYULUI NOtt XXI

NOUA SOCIETATE DE T R A M W A Y
C oncesiunea F red cric T halaso şi corniţele E r. Graziadci iS gi
D epoul şi d ire c ţiu n e a : S tra d a T eilor, 154

IT IN E R A R IU
L IN IA I
D in str. Rom ană (colţul stradel Teilor) până la stracla Isvor
(Berăria Oppler)
Parcurge stradele: Rom ană, Polonă, Armaş, Calea D orobanţilor, P oşta-
V eche, Franclin, Ştirbeî-V odă, Renascereî, Brezoianti, Calea Plevneî, Mihaî-
Vodă şi Isvor.
Prim ul vagon pornesce din strada R om ană la 6 */a ore dim ineaţă şi so-
sesce la 7 ore Ia staţia O ppler, de u nde pldcă im ediat înapoî.
Acestă linie este divisată în trei secţiuni:
Sei(ia I din strad a Isvor până la H otel de F rance.
» I I de la H ote) de France până la E piscopie (str. Franclin).
» I I I » » E piscopie până în strada Rom ană.

L I N IA II
L in strada Teilor p â n ă în calea liahoveî
r.iu tu g e stradele: Teijfor, B ulevardul Carol I, Bulevardul U niversităţii,
stradele A cadem ieî, DomneT, S m ârdan şi Calea R ahoveî.

Acestă linie este divisată în trei secţiu n i:


Secţia I din str. T eilor (colţ cu str. Rom ană) până în strad a A cadem ieî
(colţ cu Bulev. U niversităţiî);
» II din str. A cadem ieî (colţ cu Bulev. Universităţiî) până la Podul
de piatră de la D om niţa Bălaşa (calea Rahoveî).
» III de la Podul de piatră (Domniţa Bălaşa) până la finele caleî
R ahova (Puţul de piatră). ’

T A R IF A :
P reţul parcursului pen tru o secţiune . ........................................15 banî
» » » doue s e c ţ i u n i ................................... 20 »
» » » tre î » ................................... 30 »

www.dacoiomanica.ro
Lito-Tinnnrafia CAROL GOBL. stpada DAmm>i. IR
XXII TARIFA TR&MVAIULUI.— TARIFA BIRJARILOR

SOCIETATE A TR AM WAYULUI(VECHIU) DIN BUCURESCÎ


C oncesiunea H enry H ubert de Mervee S tad e 1871.

ITINERARIU-TARIF
PEN TRU L IN IIL E

Bariera Mogoşoaeî-Calea Moşilor,


Şoseaua Bonaparte-Calea Călăraşilor şi Sf. George-Calea
Yăcăresci.
S U N T D I V I S A T E I N S E C Ţ IU N IL E U R M Ă T O A R E :
L in a Bat icra Mogofâia-Calea Moşilor Linia Şosdua B nap arte— Calea Călăraşilor
Bariera M ogoşoael—G ara de Nord Bariera Gri- Şosdua Bouaparte—Şcola Comunală
viţa Şcola Comunală—Sf. Gheorghe
Bariera Mogoşoael Slr. rânt&nel Sf. Gheorghe—Calea Călăraşilor
Bariera Gri viţa—G ara de N ord—Str. Fântânei
Strada TântâneT—T eatru Secţie bani 15
Teatru-Sf. George « 30
Sf.-G eorge—Hotel Athena « 40
H otel Athena Str. Romană
Str. Romană—Bariera Moşilor.
T a rifu l sp ecial
JOS SUS
1 Secţie banî 15 banî io Şos. Bonaparte—Bulevard 20 bau!
2 « «30 «20 Cal. D orobanţi—Sântul Gheorghe 20 «
3 safi maî mult «40 «30 Bulevard—Calea Călărpşilor 20 «

T a rif sp ecial Linia S-tul Gheorghe- Calea Văcăresc!


Matache-Măcelaru—G ara de N ord io banî
Tribunal Sf Gheorghe 20 « S-lul G heorghe—Apele Minerale 15 bani
Tribunal—Dece-Mese 30 «
Sf. Gheorghe-pece-M cse 20 «
ţ)cce-M ese—Bariera Moşilor 20 «

N B .—Copiii până la 6 ani se vor ţine în braţe, dându-T jos, vor plăti preţul în treg .—OrT-ce
cursă făcută, cât de micâ, de cât cea într£gă, se plătesce pe deplin.

Abonamentele cu p rcţal redus.

TARIFA BIRJARILOR SI TRAM-CARELOR


Lei noi
O oră în întrul raionului oraşului, coprincjend şi garele — — — — — 2
Cursele ce nu tiec peste o jumCtate oră— — — — — — — — 1
Cursa de la gară în oraş şi vice-versa— — — — — — — — — 2
B irjarii vor f i obligaţi a primi In trăsura lor, orî-ce eolete vor încăpea în birje safi pe
c ipră, predând U suirea călătorului în birje un bilet care va conţine tarifa şi No. trăsureî.
Tram -Carele pl£că de Ia Sf. George-Nott la şosea, traversând calea Victoriei, şi la
Gara de Nord prin calea Griviţeî. Preţul unei curse 25 banî.

NB. Aceste preţuri su at pentru tâte cjilele anului, în totă întinderea razei oraşului

— «*-«-*ic a r o llla D6mneî. IR


TABELA DE CALCULAREA DOBÂNDII LA
Lito-Tipografia

3 «/o
/ -3 : ° o
< S»/o
a. cu £ a. O cu îs
HZ
£ £
— >C3 £ >« j=:
73 n
0> — >«
A
£r— a <£) ,2 >- £ «
^3- 'S - s pi -5 - ’rS - ^ 3 -g rT3" £ 'S - T J-J3 § re- g

TABELA
C_D J5 - 'S * '5 - r5 "
o o \0 o o => fN IO O o 2
o 2 "M -n .—1 § » "M S - ;c § » (M ® <N § «
L ei
5 0.00-2 0.004 0.008 0.012 0.025 0.037 0.003 0.005 0.011 0,016 0.036 0.05 0.003 0.007 0.012 0.021 0.042 0.062
CAROL GOBL, strada

DE
10 0.004 0.008 0 016 0.025 0.050 0,075 0 006 0 011 0.022 0,033 0.066 0.10 0.007 0.014 0.025 0.042 0,083 0.125
«0 0.008 0 017 0.033 0.050 0.100 0.150 0.011 0.022 0.044 0.067 0.133 0.20 0.014 0.028 0.050 0.083 0.167 0.250

CALCDLAREA
30 0,012 0.025 0.050 0,075 0.150 0.225 0.016 0.033 0.067 0.100 0 200 0.30 0.021 0.042 0.075 0.126 0.250 0.375
40 0.016 0.033 0.067 0.100 0.200 0.300 0 022 0.044 0 089 0.133 0.267 0,40 0.028 0.056 0.100 0.167 0,333 0.500
50 0.020 0.042 0.083 0.125 0,250 0.375 0.028 0.056 0.111 0.167 0,333 0.50 0.035 0.069 0.125 0,208 0.417 0.625
60 0.025 0.050 0.100 0.150 0,300 0.450 0,033 0.067 0.133 0.200 0.400 0.60 0.042 0.083 0.150 0.250 0.500 0.750
70 0.029 0.058 0.117 0.175 0.350 0.525 0.039 0.078 0.156 0.233 0.467 0.70 0.049 0.097 0.175 0.292 0.583 0.875
80 0.033 0.067 0.133 0.200 0.400 0.600 0.044 0.089 0.178 0 267 0.533 0.80 0.056 0.111 0.200 0.333 0,667 1.000

DOBÂNpiî
90 0.037 0.075 0.150 0.225 0.450 0.675 0.050 0.100 0.200 0.300 0.600 0.90 0.062 0.125 0.225 0.375 0.750 1.125
100 0.042 0.083 0.167 0.250 0.500 0.750 0.056 0.111 0.222 0.333 0.667 1.00 0.069 0.139 0.250 0,417 0.833 1.250
200 0.083 0.166 0.333 0.500 1,000 1.500 0.111 0.222 0.444 0.667 1.333 2.00 0.J39 0.278 0.500 0.833 1.667 2.500
300 0.125 0.250 0.500 0.750 1.500 2,250 0.167 0.333 0.667 1.000 2.000 3.00 0.208 0.417 0.750 1.259 2.500 3.750
400 0.166 0.333 0.667 1.000 2.000 3.000 0.222 0.444 0.889 1.333 2.667 4.00 0.278 0.556 1.000 1.607 3.333 5.000
Dâmnei, 16

500 0.208 0.417 0.833 1.250 2.500 3,750 0.278 0.556 1.111 1.667 3,333 5.00 0.347 0.694 1.250 2.083 4.167 6.250
600 0.250 0.500 1.000 1.500 3.000 4.500 0.333 0.667 1.333 2.000 4.000 6.00 0.417 0.833 1.500 2.500 5.000 7,500
700 0.292 0.583 1.167 1.750 3.500 5.250 0.389 0,778 1.556 2.333 4.667 7.00 0.486 0,972 1.750 2.917 5.833 8.750
800 0,333 0,667 1.333 2.000 4.000 6.000 0.444 0.889 1.778 2.667 5.333 8,00 0.556 1.111 2.000 3.333 6.067 10.000
900 0.375 0.750 1.500 2.250 4.500 6.750 0.500 1.000 2.000 3.000 6.000 9.00 0.625 1.250 2,250 3.750 7.500 11.250

XXIII
1000 0.417 0.833 1.067 2.500 5,000 7.500 0.556 1.111 2,22? 3,333 6,667 10.00 0.694 1.389 2.500 4.167 8.333 12.500

www.dacQFomanica.ro
XXIV ANUARUL COMERCIAL

IN CURÂND

Care, p e lângă adresele autorităţilor din tote


oraşele ţereî, cop rin d e:

În t r e a g a ţeră

LUATE DE PE REGISTRELE TRIBUNALELOR RESPECTIVE


CU O SCHIŢĂ STATISTICĂ
ASU PRA

MĂNĂSTIRILOR ŞI ŞCOALELOR PUBLICE

FIE-CARE JUDEŢ,

Preţul unul exemplar numai 5 Lei.

L ito -T ip o q ra fia s T ra u a D6mnei< 16


TARIFA
SERVICIELOR POŞTALE SI TELEGRAFICE

Scrisori ordinare.
Taxa uneî scrisori, 15 grame, loco, francată 5 banî, nefrancată 10 bani.
Idem, idem în totă ţ£ra, francată 15 bani, nefrancată 30 banî.
Idem, idem pentru ţările limitrofe, ca şi cele interne.
Idem, idem în ţările uniuneî poştale, francată 25 banî, „nefrancată 50 banî.
Taxa uneî recomandări simple 25 banî. '
Idem a uneî recipise de înapoere (retour-recipisă) 25 bani.
T axa uneî foî de reclam aţiunî în totă ţera 25 banî.

Cărţile poştale.
Cărţile poştale trebue să conţină corespondenţe nevătămătore ordineî publice satt bu­
nelor moravuri, căcî la din contră cad în rebut.
Taxa cărţilor poştale Ia presentare în ţără, este : 5 banî simple şi 10 banî cu răspuns
plătit.
Cărţile poştale insuficient francate se tax£ză cu taxa dublă a insuficienţei.

Jurnale şi publicaţiunî periodice.


Jurnalele şi publicaţiunile periodice sunt supuse la o taxă redusă de IV 2 bani pentru
fie*care foe, pînă la 50 gram e greutate sau fracţiune pentru ţeră^.
Suplimentele nu se plătesc, daca fac parte chiar din corpul jurnalului şi dacă împreună
nu trec peste 50 grame.
Orî-ce jurnal sau publicaţie periodică presentată de altă personă, afară de redacţia şi
administraţia lor, nu se pot bucura de taxa redusă, ele se vor taxa c a imprimate.
Nu este permis a se introduce sub aceiaşi bandă, jurnale adresate maî m ultor adresanţi.
Greutatea maximă este 2 chilograme.
_ Jurnalele şi orî-ce publicaţiunî sunt scutite de taxa timbrului fiscal şi nu sunt supuse
la nicî o censură.
^ Jurnalele şi orî-ce publicaţiunî periodice, refusate safi înapoiate din diferite cause, se
rem it presentatorilor daca sunt cunoscuţi, fără a se maî supune la o altă taxă, daca deja afi
fost francate suficient. Cele înapoiate administraţiilor de către corespondenţii lor, sunt su­
puse la taxa imprimatelor. ’
Orî-ce publicaţiune periodică expediată din un alt oraş, de cât acela al apariţiuniî, se
va tra ta ca imprimat. ’

Imprimate.
Imprimatele sunt orI-.ce scrieri, produse prin impresiunî safi repro ducţiunî, obţinute pe
hârtie, pergament safi carton, prin mijlocul tipografiei, xilografieî, litografiei safi orî-care alt
mijloc reproductiv.
Impresiunile obţinute prin mijlocul condeiului electric, papyrografuluî, cromografuluî
autografului, polygrafuluî, sau alte aparate de- c o p ia t; nu vor fi admise la taxa redusă de
imprimâte, daca nu se vcjr presinta de o dată, cel puţin un număr de 20 exemplare saîi co­
pil şi daca nu vor avea nn înţeles g e n eral; orî-ce impresiunî produse prin mijloce artificiale
şi avend caracterul uneî corespondinţe actuale şi personale, vor fi taxate ca scrisori.
Pentru ca sŞ. potă beneficia de taxa redusă, imprimatele trebue să satisfacă următore-
lor conditiunî :
1. Să nu aibă o valore monetară safi să represinte un titlu de o asemenea valore.
2. Să fie închise, ast-fel ca să se potă verifica cu cea maî mare înlesnire. Imprimatele
închise în tr’un mod, ca să nu se potă verifica, vor fi taxate ca scrisori. I
N u se va da curs acelor imprimate cari nu vor fi cel puţin în mod parţial francate.
Sunt permise urniatorele inscripţii cu m âna pe -imprimate :
a . C ărţile de visită p o t fi scrise^cu mâna, însă nu vor conţine nicî o corespondenţă,
b. Circularile comcrcialc pot avea'îm plinite golurile prin numele agentului ce voiajază
^i se anunţă a sosi.
c. Preţurile curente, buletinele de bursă, pot avea golurile împlinite prin cifre manuscrise
' d. Buletinele de invitare, num ai data, ora şi locul reuniune!.
e. Cărţile şi broşurile pot avea scris chiar pe corpul lor o dedicaţiune, un omagifi saîi
^ceva analog, urmat de semnatul a trim ită tor 11lui.
f . Probele <5e imprimerie sau composiţiile musicale, pot prim i corecţi uni cu mâna, ra

Tipografia www.dacoromamca.roD6mxiei 16
XXVI TARIFA SERVICIELOR POŞTALE Ş t TELEGRAFICE

portându-se însă la text, manuscriptele carî se expediază cu proba la care se reporlă, benefi­
ciază de aceiaşî taxă. #
g . Buletinele şcolare, împlinind golurile prin numele, notele şi absenţele elevilor.
h. G ravurile şi stam pele pot fi colorate.
i. Prospectele’ şi listele de subscripţiunl, nu pot avea scris cu mâna de c â t : semnătura
aderenţilor şi adresa lor. ^ . . . »
Trim itătorul unuî prospect, pote aplica un timbru pe lista de subscriere, intenţionând
înapoerea sa franco ; achitând însă taxa la presentare pentru întrăga expediţiune. Timbrele
aplicate pe liste, nu pot excede tax a francăriî ulteriâre. Imprimatele se taxdză cu : 3 banî
fie-care 50 grame sau fracţiune pentru ţeră şi 5 banî 50 grame pentru Uniunea poştală.
Im prim atele insuficient francate, se taxeză : insuficienta îndoit.
G reutatea lor este lim itată la *2 kilograme.

Probe de mărfuri.
Probele de mărfuri sunt supuse la o taxă internă d e : 3 banî fie-care 50 gr. saQ frac
ţiune, însă taxa primă nu pâte fi maî mică ca 6 banî, chiar dacă greutatea lor a r li maî m ică
ca 100 grame. Pentru interiorul Uniuneî xo banî pînâ la 100 grame, d ’aci pînă la 250 gram e
câte 5 banî pe fie-care 50 gram e. _
Probele trebuesc a fi francate cel puţin în mod parţial, restul pînă la deplina francare,
se îndoesc întocmai ca şi la imprimate.
Greutatea lor este lim itată la 250 grame ; pentru uniunea poştală dimensiunile sunt
zo centimetri lungime, 10 lărgime şi 5 grosim e; pentru interior aceleaşi dimensiunî afară de
lungime care este de 25 centimetri.

Hârtii de afaceri.
Sunt considerate ca hârtii de afaceri următor ele :
1. Actele adresate de autorităţi, advocaţî, ingineri, portărel, etc., 2. Poliţele şi contr
tele societăţilor de asigurare, 3. Registrele come'rciale, 4. Textele scolastice; saQ orî-ce alte
scrieri manuscripte, 5. Planuri, desenurî, modelurî de pictură sau alte lucrări de mână, 6. Afi­
şele scrise de mână parţial sau în total, 7. Scrisori de trăsură (lettre de voiture) saQ fracturi
de drum de fer (Frachtbriefe), 8. Poliţele de carico» de na viu, ale corăbiilor saQ societăţilor
de navigaţiune, 9. Orî-ce lucrare făcută de mână pe hârtiă, pânză, pergament saQ carton,
10. Foile de musică scrise cu mâna.
Trimitătorul unor hârtii de afaceri pote introduce timbre în interiorul lor, intenţionând
înapoiarea franco. Nici o d ată însă timbrele nu p o t escede francarea ulterioră a aceleiaşi co-
respondinţe.
Grentatea lor este lim itată la 2 kilograme ; dimensiunile sunt nelimitate. T axa hârtiilor
de afaceri în ţeră este de 3 bani fie-care 50 grame saQ fracţiune, taxa prim ă însă, e s te : 15
bani pînă la 250 grame ; pentru Uniune 95 banî pentru 25 g r. sau fracţiune din acostă greu­
tate ; ia r d'aci câte 5 banî pentru fie-care 50 grame. Francarea obligatorie cel puţin în parte.
Hârtîelor insuficient francate li-se îndoesce insuficienţa pînă la deplina francare ca şi la cele-
alte corespondînţe.

Corespondenţe recomandate.
Orî-ce obiect de corespondenţă, precum : scrisori, cărţi de postă, jurnale, imprimate,
probe de mărfuri, hârtii de afaceri, se pot trămife recomandate, atât în t£ră cât şi în inte­
riorul Uniuneî şi chiar afară de Uniune, numai pentru unele localităţi.
Pentru înregistrarea acestor obiecte se plătesce o -taxă fixă de 25 banî, orî-care ar fi
greutatea saQ felul lor, peste aceia cu care se taxeză acel obiect, ca ordinar francat.
Este obligator, a se franca la presentarea obiectelor recomandate.
Trăm iterile recomandate, nu pot conţine velorî, nici în hârtii, nici în monede saQ alte
obiecte, avend o valore reală.—Ele pot fi sigilate, nesigilate, închise saQ deschise.
Trămiterile recomandate în cas de perdere saQ sustragere, au loc la o despăgubire -de
50 lei (art. 75 din legea taxelor telegrafo-postale).

Abonamente la diarele interne.


Taxele a se percepe pentru diarele carî apar în ţ£ră se compun :
a. Din preţul diaruluî.—b. Din taxa portului cliaruluî.
c. » » de comision de 2 la n/0 ; acostă taxă nu pote fi maî mică ca 25 banî.
Publicul face cererile de abonamente verbal. (A rt. 18 legea telegrafo-postalS).

Mandate poştale interne.


t Tote oficiele telegrafo-postale complecte, sunt autorisale prin legea telegrafo-postală,
a emite j i achita mandate pînă la suma de 500 lei-
TARIFA SERVICIELOR P0ST A L 3 ŞI TELEGRAFICE XXVII

Când un expeditor doresce a trămite sume m aî mari de 5Q<> lei, atu ncî ele «e r<*
partis^ză în maî multe mandate,
Sumele ce se depun pentru România se plătesc în moneda ţgreî.
Taxa m andatelor poştale pentru România este de 50 banî pînă la sUma de 5° lei satt
fracţiune; iar de la 50 leî în suS' este de 25 banî pentru fie^care 25 leî safl fracţiune. D epu­
nătorul uneî sume, primind chitanţa oficiuluî este dispensat de orî-ce avis, sarcina trăm iteriî
m andatului aparţine serviciului postai.
M andatele poştale nu sunt plătite de cât în termen de treî lunî de la data em iterii;
peste acest termene ele trebuesc a fi visate din noQ de oficiul care le-a emis.
Când purtătorul unuî m andat postai nu şi-a reclamat suma îo termenul regulam entar
de 3 lunî; în acest cas posesorul este obligat a cere printr’o petiţiuue Direcţiune! Generale
a poştelor să şî reguleze mandatul.
Reclamaţiunile pentru mandatele perdute, distruse sau deteriorate trebue să se adre­
seze Direcţiuneî generale p rin tr’o petiţiune. care va disposa, după ce se va asigura că man­
datul perdut nu a fost în realitate achitat, emiterea unuî duplicat,

Mandate poştale internaţionale.


Se primesc mandate poştale în schimb cu următorele State, pînă la valorea indicată
în dreptul fie-căruî S ta t:
A ustro-U ngaria pînă Ia suma de 500 leî,—B elgia pînă la 500 franci.—B u lgaria pînă
la 500 lewa.—D anem arca pînă la 345 korone sau 500 franci,—E lveţia pînă la 500 franci.—
E g yp iu l pînă Ia 500 fran c i—F ra n cia pînă Ia 500 franci. — G erm ania pînă la 400 mărci saîi
500 franci.—Ita lia pînă la 500 lire sau 500 franci.—Ja p o n ia pînă la 500 franci.—Luxem burg
pînă la 500 franci,— Olanda pînă la 240 florini safl 500 franci.—N orvegia pînă la 345 korone
sau 500 franci. — Portugalia pînă la 90 milreis sau 500 franci. — Suedia pînă la 345 korone
sau 500 franci.
Birourile Otomane:
ConsUmtinopole, Salonic, Sm yrna, Beyrut, Adrianopole şi Filipopole pînă, la 500
franci,—Hritam'a mare pînă la 253 franci.— Am erica de N ord şi Provinciele Canadiene pînă
la 500 franci.
T axa mandatelor internaţionale este de 50 bani pînă la suma de s o le i saîi fracţiune,
de la 50 leî în sus se percepe câte 25 ^an î pentru fie-care 25 leî fracţiune.
Depunerea banilor pentru mandatele poştale internaţionale se face în monedă de aur
cu curs legal în ţară,
Expeditorul unuî m andat pote obţine un avis, de plata mandatului", plătind o taxă de
25 banî.
Este permis a se întrebuinţa cuponul mandatului, pentru com unicaţiunî cu destinatorul.
Reclamaţiunile privitore la ^mandatele postaie internaţionale trebue să fie presentate
prin petiţiune D irecţiuneî Generale a poştelor. In petiţiune trebue să se arate distinct ş i lă­
murit caşul pentru care se face reclamaţia.

Reguli generale privind ambele feluri de mandate.


M andatele emise în ţeră şi neachitate în timp de 5 anî, se prescriîi; sumele depuse
se atribue Statului, fie ele destinate pentru ţ^ră, fie pentru străinătate.
M andatele adresate unor persone ce nu sciQ sub-scrie, semnătura lor trebue imediat
legalisată de autorităţile competinte.
Procuratorii adresanţilor, pot sub-scrie în locul acestora, daca vor avea o procură în regulă.
Moştenitorii adresanţilor niorţî, pot rădica sumele după mandatele adresate morţilor,
însă : trebue a proba mal ântâifi identitatea şi capacitatea lor de moştenitori
Soldaţilor ce nu sciu carte, li se pot libera banii după m andaie, proeurând livretele
lo r militare,
Sumele din mandate, nu pot fi remise de cât adresanţilor sau îm puterniciţilor lor, ele
nu pot fi secuestrate; în cas când adresantul s ’ar găsi în stare de faliment, interdicţiune sad
arestat, se va cere avisul oficiuluî ce l'a emis.

Serviciul de încasarea valorilor.


Sunt admise spre încasare : chitanţele, compturile, biletele la ordin, tratele precum,
•şi tote hârtiile de vftlore cari se plătesc fără cheltuclî, în schimb cu statele umiătore :
Germ ania, A ustro-U ngaria, Belgia, Egypt, E lveţia F ra n cia , Ita lia , P ortugalia şî
-Luxem burg.
Valârea efectivă de incasat, a titlurilor coprinse în tr’o trimitere nu pote trece peste
3.000 leî.
Trăm iterile de incasat se espediază în plicuri anumite, cari se pot procura de la ofi-
•ciurile postaie. ,

www.dacoromanica.ro
Tiuoarafia C A R O L ©OBX.. strada BiSmneî Ifi
XXVIU TARIFA SERVICIELOR POŞTALE ŞI TELEGRAFICE

Depunerea lor trebue să se facă închis la guischet.


T axa unei trăm iterî este 25 bani pentru 15 grame saQ fracţiune, plus 25 banî un
drept iix de recomandaţiune.
D reptul de incasare este de 10 bani .pentru o trămitere, afară de Francia pentru care
se percepe 20 bant de 20 lei cu un maximum de 50 banî.

L ivrete de identitate.
Livretele de identitate sunt destinate a procura personelor ce voiajază, mijlocele de
a ’şl primi cu mal mare înlesnire valorile, mandatele şi trămiterile recomandate ce li s ’a r ex­
pedia prin poştă.
Statele cari ati admis schimbul livretelor de identitate cu România su n t:
Republica A rgentina, B u lg a ria , E g ip tu l, Ita lia , Luxem burg, P ortugalia şi E lveţia .
Orl-cine pote cere de la oficiul postai să i se libereze un livret de identitate, presen
tând o petiţiune la care trebue să anexeze un act de identitate, liberat de autoritatea respec­
tivă şi fotografia sa, care se lipesce pe pagina a doua a livretului.
Preţul unuţ livret de identitate este fixat la un leu.

Serviciul coletelor poştale în schim b cu ţerile Europei şi


Turcia de Asia.
1. Condiţiunile ce trebue să îndeplin^scă un colet pentru ca să fie admis la transport
după tarifa de faţă, variază după ţera de destinaţiune saQ după calea de transmisiune»
D upă rfilaţiunî se pote prim i la expediere ;
a) Colete p în ă la 5 kilogram e, (/a ră n ic i o lim ită de dim ensiutie, volum inose, cu
valore declarată pînă la 500 le i f i cu ram burs pînă la j'o o lei);
b) Colete p în ă la 5* kilogram e (fă ră valore declarată, fă r ă ram burs f i fă r ă a f i
volum inose);
c) Colete p în ă la. $ kilogram e (cu valore declarată sau ram burs p în ă la sum a de
500 le i;
d) Colete pîn ă la j? kilogram e (fă ră valore declarată f i cu o dim ensiune num ai de
60 centim etri f i un volum de 20 decim etri ctibî).
2. Tarifa în tabela ce urm^ză indică ţSrile la a căror destinaţiune se pote expedia
colete pînă la 3 sau pînă 5 kilograme, colete cu valore declarată şaQ cu ram burs, colete vo­
luminose şl în fine taxele de transport, pentru valore, greutate şi ramburs, căile de transmi­
tere şi numărul declaraţiunilor vamale.
3 Se consideră ca voluminose şi supuse la o suprataxă de 5 0 % din taxa ordinară;
a) Coletele ce trec peste dimensiunea de i m,5o în tr’un sens ore-care ;
b) Coletele carî prin forma lor nu se pot lesne încărca cu alte colete, carî sunt volu­
minose, sau carî cer precauţiunî speciale, precum sunt : plantele şi arbuştii în coşuri, coliviile
gole sati' conţinând animale vil, cutii de ţigări gole în tencurî, cartone şi cutii de pălării de
lemn, mobile, coşuri de nuele, lădî in c arî se cultivă flori, căruciore de copil, rotile, veloci-
pede, etc. ’

Tarifa coletelor poştale.


TAXA | g
5- 1 Pe greutate
Colete volum.

sa 3 i ţ»
Coleto ordin.

E Ţ £ R A C A LEA i,SC M
J5 <e * S;
3 a «s
s i ■ga »■ sr 2 o b s e r v a ţ iu n !
de destinaţiune de transmitere
3 a •0
J"
1

A Kg Leî Leî Li B L. B L B y.

i Anstro-Ung. Direct, . . 5 500 500 X 25 1 qo IO 2


2 B elgia . , Austro-Germ. 5 500 500 2 25 3 40 — 20 3
2 50
B rlta n ia M a re i a) Germania
!J
>1 _ _ 3 20
3
z _z z
3 şi Irla n d a | b) B elgia. . — 2 85 — — — — 3

4 B u lg aria. . D irect. . .

3
r
3 35
X 50 2 Se primesc şi colete post.
p.Rum elia O rientală carî
posed biur.post. bu]garer

Tipografia Cw w w dacorom anlcaroi6mnei 16


TABIFA SERY1C1EL0R POŞTALE Ş l TELEG5AFICE XXIX

iA X A
pi» grentnt»

Ţ £ R A CALEA,
O B SE R V A TIU N I
de destinatiune de transmitere

Kg Lei Le! L B [j B L B

D anem arca cu
in s. F ero eşiIsl, Austro-TTngar. 500 3 40 Ram bursurile nu sunt
E lveţia . . Austro-Germ. 500 2 65 admise pentru Islanda.
Francia
Continent . Se percepe de la deat.
C orsica: o taxă de 10 b de colet.
a) F ort. de mare Port. de mare dinC ors.
b) Alte localităţî sunt : Ajaccio, Bastia,
Bonifacio, Calvi, insula
Germania . A ustro-Ungar, 2 65 Rousse, Propriano.
a) Germania
Gibraltar .
b) B elgia .
Grecia. . . Austro-Lloyd 3 40 Numai pentru : Argos-
toli. Calam ate, Catacoio,
C erigo,Corfu,Patras,Py-
râes(Athenesî, St. Maure
Syra, Volo şiZ ante.
R am b. nu simt admise
pentru Grecia.
Heligolamla. A ustro-Ungar. 2 10 3 l5
Holanda . . 2 j25 3 40
Italia Colet, cu val. şi ramb.
cu St, M arin -«5 nu sunt adm. p.S t Marin.
Buletin, de expediţie co­
lectiv nu este adm is.
Ispania . . Se primesc numaî pen­
tru localităţile indicate în
tarifele de mesageri!.
2[65 In Luxemburg nu se
percepe suprataxa pen*
tru coletele voluminose.
M alta (Insulă) A ustro-Italia 2 75
M untenegro. Austro*Ungar, Ram b. nu sunt admise
pentru Muntenegro.
Norvegia. . a) Danim.Sued. 25
Numaî după| b) Germ., Dani-
cerere şi când< marca vapore 4 50
navig. e liberă. I c) Germ. vapore 50 3 75
*9 P o rtu g a lia . <?)Germ., Fran-
cia, Ispania 3 ' 5° Se primesc numaî pen­
b) Germ., Fran­ tru localităţile indicate în
cia, Bordeaux 3 50 tariful de mesagerii.
c) Germ Hamb 3 50
Serbia . . Austro-Ungar, 2—
Suedia . . a) Germania 3 25
b) Germ,, D an 3 25
Turcia
a) i . Constant. Bulgaria . , N um aî pentru locali­
2. A drianopole,
tăţi unde unde se află
Fitfyop. la n i'
na ş i Ierusalim Stabilite biurcurl po­
3 , Alte portu n . ştale austrîace.
b) i . Constant. G alat!.
2 Alte poi’tu rî N um aî în timpul vereî.
3 . Adrianopole,
Ianinciy Jerus.

Tipografia , stracla Domnei 16


XXX
| TAKIFUL SERVICIELOR POŞTALE ŞI TELEGRAFICE

■âc d TA 'CA
4E 0 pe (ireutnte d>
£a * 2 d
s3 fi £
Ţ £ R A C A LEA u
tc 5 ^e * •3 £cta1
1 2**
No. curent

0 ? O BSERV .
£ s”vS3 p *e 2 -- e
de destinaţiune de transmitere S 'sCm*T 1c *| si *
5 (■ « 6 O
S§2 ■0
Kg Leî Lei L B |L .|B L B £

c) B iu r.au str. din T u rcia:


AndrIanop.,Beyroat, Ca'ifH, Can-
<1ia,Ca»ea. CavnJa, Cr.nstantinop,
Dardnuele, Dedeagh, Durnzo, Onli- f Austro-Ung.
pnlî, Ineboli, laffa, 1anina, Iernsal, > şip rin T riest 5 500 - 2 75 - - - 25 3
Kerasunda, Lagos, Leros, Metelîn,
Prevesa, Ketimo. Rndes, SnloniquQ
Sarnooun, S.Giovahi dl Medua, B-ti
Qnaranta, ScSo, Smyrnn, Tenidos,
Trehizonde, Valona ţl Vathl.

Serviciul valorilor (mesagerii)


Tote obiectele voluminose cu sau fără valore declarată, gropurile cu banî saQ obiecte
preţiose, scrisori cu valorî declarate, compun serviciul de mesagerii.
Greutatea trăm iterilor de mesageriî nu pote trece peste 50 kilograme, valorea depinde
de ţ£ra unde sunt adresate.
’ împachetarea obiectelor de mesageriî se va face de particularî ast-fel, ca conţinutul să
fie asigurat atât contra deteriorăriî cât şi contra spoliaţiunilor.
Scrisorile de valore vor fi puse în cuverte de pânză grosă.
Obiectele fragile, adică ; rochî, pălăriî, etc , în cutiî de lemn saQ carton.
Lichidele vor fi puse în butoiaşe solid legate şi înfundate.
B anii în gropurî pînă la greutatea de 15 kilograme, iar de aci în lă<jl saQ butoe le­
gate cu cercurî de fer.
Se va sigila pe tote încheieturile ast-fel, că dacă s’a r cerca o spoliaţiune, să se potă
imediat constata.
Tote obiectele de mesageriî avend valorî, pot fi declarate saQ nu valorile lo r; decla­
raţi unile în falş privesc pe present?tor.
Adresele trebuesc scrise în complectul lor pe corpul obiectelor; acele carî vor fi scrise
pe hârtiî lipite de obiecte se refusă.
P entru fie-care expediţiune de mesageriî, de una saQ mal multe bucăţî, se cere o foe
de însoţire în care se va înscrie: felul obiectului ce însoţesce valorea, numele destina torul ut-
şi adresa acestuia. Un facsimil de sigiliu ca cel aplicat pe obiecte, atât cu c£ră tare saQ
plumburî, cât şi cu tuşiQ, se va aplica pe foia de însoţire.
O foe de însoţire este valabilă pentru un numSr nedeterminat de bucăţî în in terior; cu
condiţie însă, ca tote să fie adresate aceleiaşi persone şi în aceiaşi localitate, acostă foe este
supusă la taxa timbrului fiscal de xo banî.
Taxele mesageriilor interne se compun ast-fel;
a). Din taxa de înregistrare, pentru o foe de însoţire [servind ea chiar la maî multe
obiecte].—25 bani. b). D in _iaxa fixă pe distanţa de parcurs, ast*fel : 50 banî zona I, 75 bani
zona II şi 1 leu zona III. c). Din taxa pe valore saQ greutate (care va fi maî mare), calculată
a 50 banî de fie-care 1,000 leî, ori un kilogram saQ fracţiune din ele.
1. Obiectele carî nu trcc peste 200 leî valore şi 500 grame greutate, sunt apărate de
taxa de la litera c, luându-se numai cele de la literile a şi b.
2. Când mal multe obiecte sunt însoţite de o singură fâ e de însoţire, se percepe pentru
fie-care în parte, taxele prevăzute la literile b şi c.
3. Obiectele de mesagerii adresate în localităţile unde nu esistă un oficiQ telegrafo-pos­
ta i complect, pot fi adresate unul asemenea oficiu «post-restant»; prin intermediul poştei
de corespondenţe, acesta avis£ză pe destinatorî, a veni să şi le ridice singuri de la oficiQ.
4. Taxa va fi în acest cas aceia pentru ultimul oficiQ unde este a d re sa t; pentru avise
nu se percepe nici o taxă.

Telegram e interne.
P entru interiorul aceleiaşi comune taxa pe cuvînt este de 5* banî.
» interiorul ţereî de fie-care cuvînt 8 banî.
» urgenţă, în aceiaşi comună 40 banî, în interiorul ţSreî 64 banî.
» adeverire de primire, în aceiaşi comună 50 banî, în interiorul ţSrel 80 bani.
» recomandare în aceiaşi com ună 1 leu, în interiorul ţSreî 1 leQ şi 60 banî.
» rgspunsurî plătite, se percepe taxa pentru atâtea cuvinte, câte suut cerute ca
rSspvns şi după locul de destinaţie, unde este adresat rfispunsul.

Tipografia cwww.dacaromamca.ro 6mneî 16


TARIGA SERVICIELOR POŞTALE ŞI TELGKAFICE XXXI
Pentru colaţionarea saîi repetarea din oficiO in oficiu a telegramelor (spre a se evîta
erorile) câte 2 banî de fie-care cuvînt, fără disţincţiune de este loco s?u pentru interiorul ţfireî*
, Pentru copiî, taxa este de lie-care copie^ şi de fie-care cuvînt câte 3 banî.
Pentru expres, (telegramele a se preda înadins), dacă nu sunt recomandate, se va per­
cepe şi taxa unei adeveriri de primire, oprindu-se şi un deposit, care ar egala aproximativ costul
transportului. Pentru telegramele a se urmări, se va lua de atâtea ori taxa telegramei, câte
staţii va avea.
Pentru telegramele adresate sau presentate în gări, unde nu e un olîciO sub ascultarea
Direcţiunii generale a telegrafelor şi poştelor, se va adăoga o supra-taxă fixă de so bani,
OrI-care a r fi lungimea sau calităţile telegramelor. _
P eutru telegramele de orî-ce categorie, presen la torul are dreptul să pretindă adeverinţă
de primire, plătind o taxă fixă de iS bani pentru fie-care telegram ă.
Tote taxele accesorii, se percep peste acelea pe cuvînt de s sau 8 bani.

Telegram e externe.
Tdte taxele se percep numaî pe cuvm t, fă ră vre-o altă supra-taxă

IN TERN Ă EX T ER N Ă TO T A L
NUMIREA TERILOR
Lei Bani Lei Bani Lei Bani

Algeria (via Fran cia)----------- ---------------------- _ 06‘4 _ 34


___
4 °V2
A ustria (via d ire c tă )---------------------------------- — 06 — 09 — 15
Belgia (via Germania)----------- ---------------------- — o6V2 — i2 '/, — 29
Bissao şi B o la m a ----------------— ------------------ — 06 V2 5 48 S 54V2
Bosnia şi Herzegovina [via Serbia]--------------- — 06Va — io '/ j 17
Britanîa-mare şi Insulele Manche [via Ger­
mania sau F r a n c ia ]-------— — — -------- _ 06 Va _ 41
_
47V2
— °6V, — o â '/î — !3
Canarii [insulele] [via Francia]-------------------- — o6l/2 1 80 1 861/,,
Danemarca [via G erm an ia]------------------------- — °6l/a — 22‘/ 2 — „ 29
Francia [via Helveţia]---------------------------------- — o6i/a — 22 — 23 V2
Germania [via Austro-Ungaria]— — — — —■ — o6»/a — l8 — 24V2
Gibraltar [via Spania]— — — ----------- ---- ■ — — 06V2 -- 34 V2 — 41
Grecia şi insula Poros [via Turcia, T riestsati
_ ___
06V, 34 V2 41
Grecia tote insulele [via Turcia, T iiest saîi
_ __
06V2 38 44 Va
— 061 2 — 27 — 33V2
Helveţia [via Austro-Ungaria] — ---------------- — o6Va — I 4 V2 — 21
Italia [via Austro-Ungaria] — -------------------- — °6 Va — l8 — 24 Va
K onakry [via Francia] — — — — — — — — 06Va s 78 s 84 Va
Luxemburg [via G erm ania]----------- ------------- — o6> 2 — 42 Vî — 29
Malta (via Ita lia ) -------— ----------------- — — — 061 2 — 38 Vj — 45
Muntenegru (via A ustro-U ngaria)----------- — — °6V j — — 21
Norvegia (via Germania)----------- ------------- — — 061 2 — 34 — 4°Va
Olanda (via Germania) — — — — — — — — o6'/j — 22'/2 — 29
Portugalia (via F ran c ia )----------------------------- — o6>'j — 34V2 — 41
R usia de Europa inclusiv Caucasia (via directă) — 061/j — 14V2 — 21
Senegal (via Francia)---------------------------------- — ° 6V» 3 28 3 34V2
Serbia (via d i r e c t ă ) ---------------------------------- — °6’ 2 — 06V2 —< 13
Spania (via F ra n c ia )------- ------------- -------- — — ofi'/j — 30 — . 36V2
Suedia (via G e rm a n ia )----------------------------- — o6>/j — 26 — 32‘/2
Tripolitana (via Malta saîi M arsilia )----------- — 06Vj 1 23 Va 1 30
Tunisia (via Francia)----------- ---------------------- — °6'/* — 34 — 40V2
Turcia de Europa (via B u lg a ria ) ---------------- — °6 '/j — 18 V2 — 25
Turcia din Asia şi insulele Archipelagulul
otoman (via B u lg a ria )----------- -- ---------- _ _ o61/j 34 40‘/2
U ngaria (via directă)---------------------------------- 06 — 09 — 15

N B .—Partea taxelor externe şi a telegrafelor şi poştelor se percepe în aur sa ti plă-


tindu-se agiă în plus, #

Tipografia C A R O f n ^ ^ ^ stra^*âT3omneî 16
XXXII TATUFOL TAXELOR VEGHI COMUNALE

TARIFUL
Taxelor vechi comunale, înfiinţate prin legea din 1875.

rt Vadra Oscalit,
Num irea a rtic o lelo r ta x ate
£ Lei b. Lei b.

a) B e u tu rî ş i licu id e.
I ol5o °,39
Se socotesce nou , vinul din recolta unui an pînă la
Septembrie anul următor.
2 *,5° 1,17
3 Vin vechiu ce se importă în comună adus în butoie
pînă la 30 \ — sau în butelii, calculat dupâ conţi*
30 dec. ’
4- 3,12
4 Berţg. adusă sau fabricată în c o m u n ă ............................ 1,5° 1,17
Berea ce se esportă din comună este aperată de taxă .
5 Rachiu sau spirt de orî*ce fel pentru fie-care grad după
alcoolo-metrul luî Wagner la temp. de 14 0 . . . 0,20 0,16
6 Spirt sau rachiu de prune, tescovină, drojdie, aseme­
nea de fie-care grad la temp. de 1 4 0 ....................... 0,08 o,°7
7 0,5° o,39
Oţetul ce se transportă din Capitală este scutit de taxă.
8 Pe an asupra unuî teasc sau lin mare, cu care se storc
strugurii în oraş dincdce de b a rie ră .................. ... . 100 100
9 Psntru teasc mic asemenea . . . . . . . . . . . 5° 5°
10 Pentru 0 căldare lucrăttfre sau cazan de {âcut rachiu
15 15
Ocaua Litru
Leî b. Lei b.

II °, 5° 0,39
12 2,— >,56
1.3 Rom sau cognac, adus în orî-ce fel de vas . . . . I, — 0.78
14 — 0,10
ÎS —
v -
16 Măhălitul unitî vas de la 5 ° vedre în sus . . . . . — 2,—

b) C om estib ile.

1 0.10 o.oS

Tipografia <w w w .dac8r8m am caj8


TARIFUL TAXELOR VECHI COMUNALE XXXIII

Ocaua Litru
Numirea a rtic o lelo r taxate
Lei b, Lei b,

Z a h ă r .................................................. .... ........................... 0,20 0 ,l6


Cafea . . ...................... ............................................. 0,40 0,32
Ceaiu . . . . . . . ^ . . . . . 2 ,— 1.56
Kombone . , 1 . . , .................................................. 2.— 1,56
Surogată de orI*ce f e l .................................................. 0,40 0,32
Fructe, precum: portocale, lămâl^ chitre, struguri de
Malaga, stafide, smochine, rodii, castane, mjgdale şi
curmale . . . ..................................... ........................... 0,10 0,08
Unt-4e-lemn adus în orf-ce fel de v a s ....................... .... 0 ,15 0 ,12
9 Uleiu de tot felul . . . . • ......................................... 0,10 0,08
10 P ip e r ....................................................................................................... 0,05 0 04
11 O re z ....................................................... 0,02 0,02
12 Sardele, pesce şi orî-ce fel de conserve aduse în cutii
de tinichea, sticle sau b o rc a n e ..................................... 0,40 0,32'
13 Pescărie uscată, afumată sau în saramară, fără distinc-
ţiune de p r o v e n in ţă ....................................................... 0,02 0,02
1A Icre negre saîî icre de ş t i u c ă ......................................... I,— O 78
15 Icre r o ş it.................................................................................. 0,04 0,04
16 M ă s l i n e .................................................................................. 0,05 0,04
17 Fructe zaharisite (lisurl) şi orî-ce fel de fabricate, com­
poturi sau conserve aduse în cutii borcane sau sticle, 2,— 1,56
li Dulceaţa este apărată de taxă.
19 C io co lată.............................................................................. 0,40 0,32
20 Sare de lă m â e .................................................. . . . 0,20 0 ,l6
21 Peatră a c r ă ................................ . ^ . . 0,05 0,04
22 Anason (sSmînţa) ........................... . . . 0,05 0,04
23 Chimion . . . . . . . . . . 0,05 0,04
24 Caracatiţă . . . .................................... . . . 0,50 o,39
25 Icre de c h e fa l................................ .................................... 2,— 1,56

c ) C o m b u s t i b i l.

Funt de luminări de stearin sau parafină (adică, pachetul


a , , 1 173 dram.
in greutate de ................................................................. 0 .2 0 0 ,2 0
350 gram.
LumînărI de ceară a lb ă ....................... . . . . . 1,— 0 ,7 8
Luminări de ceară g a l b e n ă ....................... . . 0,50 0 ,3 9
C6ră adusă în butdie, sacî sau bucăţi . . . . o ,S o 0 ,3 9
P a r a f i n ă ....................... ........................................ .... 2, 1,5 0

Vadra Hect.
Lei b. Lei b.

Petroleu (gaz) 1 ,5 0 M 7
Păcură . . 0,50 0,39
www.dac8r8manica.i8
XXXIV TARIFUL TAXELOR VECHI COMUNALE

"tn Ocaua Kilog,


Num irea articolelor taxate
£ Lei b. L ei b.

8 1,— 0,78

Stânj. Decas.
Lei b. Leî b.

9 2— 0,78
10 Carul saii sania cu lemne tras de 4 trăgători , , , , I .—
Sunt scutite carele sau săniele cu buturugi sau rătini.
11 Un car saii sanie cu lemne tras cu I, 2 saii 3 vite.
idem ....................................................................................... o ,s ° 0,50

(d) Material de construcţie.


i Un car saii sanie cu cărăm id ă......................................... °>3 ° 0,3°
2 Idem cu i , 2, 3 saii 4 trăgători, ce intră în comună
cu cherestea saii pentru fie-care 5°° °f,ale , povară de
r 500 kilog.
asemenea n atu ră................................................................ 1 — I>—
3 Idem cu var cu 4 saii 6 t r ă g ă t o r i................................ 1 ,— I,---
4 Idem idem cu 1, 2 s ă i 3 trăgători................................. o ,s ° 0,50

(e) Furage,
i Un car saît sanie cu fin sau paie de meiu, cu 4 sau
mal mulţi trăgători............................................................ z,—
2 Idem cu l, ~2 sau 3 t r ă g ă t o r i....................... .... . . . i,5° _
ICila Hect.
Let b- Lei b,

3 I .— 0,15
4 Paie de orz saii ovăz...............................................• , . 0 ,5°

(f) Trăgători sau animale.


i Din preţul linei vite, ce se vinde în dilele de târguri
saii bâlciuri de la una sută în sus , ....................... 1% —
2 Pentru 0 vită înhămată s ă i înjugată la trăsară, încăr­
cată cu orî-ce povară, ce va intra în comună , . , 0,05

Tip ograsa www.dacoromamca.ro D6mnei i 6


TABIFUL TAXELOR NOU! COJINOALE XXXV

TARIFUL
de taxele nouî comunale infiinţate prin legea din
Iuniu 1881 şi puse in aplicare Ia 1 Iuliu 1881.

Vadra Decalit.
Numirea articolelor ta xate Observaţiei
Leî b. Leî b.

Beuturî şi licuide.
Vin. vechiu de orî-ce proveninţă. . . . 0,5° o,39 se Vinul vechiii
Ta considera
Vin nou..................*........................................ 0 ,10 o,o8 la 1 Septembre
Bere . ......................................................... 0,78 în anul următor
după culeBul vii­
lor.
Alimente.
Cărnuri aiumate şi cârnăţărie de tot
felul ........................................................... 100 k. 14,— S’a scutit brân­
Brânzeturi de tot felul, afară de caş . 100 k. za albă felii de
putină.
Făină de lux de tot felul 100 k. 2 ,- S ’a decis ca
făina de lu x să
B e considere cea
de tâ te nulele,
No. 1, 2 şi 3 , ia r
cea de la 4 în sus
ca o rd in a ră ; ia r
b ru ta rii c ari v o r
aduce făină pen­
tr u pâne in capi­
ta lă num ai prin
bariera M oşilor şi
H erSetrii, să i
Diferite. apere de taxă,
plâtind 1 lett de
c a r cu povară.
L a 100 bani din preţul vîndărel unei vite capu Pînă la 100 lei
De la rîmătorl (afară de sugători) ce se valârea unei vite
vînd în terg şi în o r a ş ................... o,5° vîndute Be v a per­
Pentru fie-care cal de lux, de ham sau cepe 2.% pe soco­
tii a nouilor taxe
călărie (desfiinţându-se taxa actuală de ia r de la 100 în
câte lei 10 de cal) ............................ sus se va percepe
Pentru fie-care cal de ham sau călărie, în­ 1 % pe Bocot^la
nouilor taxe şi
' trebuinţat la serviciul de comerciu sau 1% pe com ptul
in d u s t r ie ................................ IO ,— vecbilor taxe.
Peutru fie-care cal ordinar întreţinut de
de căruţă şl saca . . ................... 5—
Pentru fie-care servitor pe an, care pârtă
livrea cu fireturi, găitane saii cocarde I OO

Tipografia C A E O lT ^ B L stFaaa >6mneî 16


XXXVI TARIFUL TAXELOR NOUÎ COMUNALE

Numirea a rtic o lelor ta x ate L e î b. L e i b. Observatiunî

Idem simplă, fără fir, găitane sau co* N u su n t consi­


deraţi între servi­
carde.................................................. .... . 50, tori, uoeniciî şi
De fie-care servitor bărbat (taxa plătită căi file meseriaşi­
de stăpân anual.............................. . 10, lo r (de comerciîi
saii industrie). Se
Idem femeiă servitdre (taxa plătită de scutesc de ta x ă
stăpân anual) ................................ . 5> la o rbce stăpân
douî servitori de
orî-ce s e x ; doi­
Taxe de insigne cile nu in tr ă în
categoria servito­
Pentru fie-care insignă din raionul I, pe rilo r.
an . • .....................................« . . 10,—
Idem raionul II, id em ...................... . &—
Idem raionul III, idem.......................... 3—
Idem scrisă în orî-ce b'mbă. străină . 100, —

Taxa pentru intrarea în oraş.


Pentru O vită înhămată sau înjugată la
trăsură cu orî-ce povară. . . . . !e scutesc de
— °5 acostă ta x ă v i­
Idem fără p o v a r ă ................................ - 0 5 tele locuitorilor
Idem mare de orî-ce speţă, liberă sau din oraş, c a r îp o t
c ă l a l 'e .................................................. proba cu recipisa
“ ;°5 perceptorului că
Pentru o vită măruntă . . . . . . — ,0 2 plătesc ta x a a-
Idem înhămată la orî-ce trăsură pe arcurî. 0 ,2 0 nualk prevecjută
De la carul sau căruţa încărcată cu fructe aci la art, 38 , 37
şi 3».
(pepeni, struguri, vardă afară de zar­
zavaturi ............................... 1 —
Idem cu cartofi. . . . . . . . . . 2,—
De la orî-ce alt car încărcat cu alte o­
biecte de orî-ce natură (afară de a
celea cari sunt taxate sau scutite spe­
cial, adică; carul cu lemne, cărămidă,
fen, pae ord, ovSd, cherestea şi vin.
De la căruţa cu un cal, ori de unde ar
veni, încărcată, (afară de nisip) . .

L A T IP O G R A F IA C A R O L G O B L
16, STRADA DOAMNEI, 16
SE. IMPRIMA

Gărti de visită de pe plăci de aramă


www.dacoromanica.ro
TARIFA TRAMVAIULUI.— TARIFA BIRJARILOR X X X VII

SOCIETATEA TRAMWAYULUI DIN BUCURESCI


TARIF
l in iile Bariera Mogoşoaeî-Calea Moşilor,
Şoseaua Bonaparte-Calea Călăraşilor şi Sf. Gheorghe-Calea
’ Yâcărescl. ’
S U N T D I V IS A T E I N S E C Ţ IU N IL E U R M Ă T O A R E :
L inia Bariera Mogoşoia-Caha Moşilor Linia Şose'ua Bon aparte-— ■Calea Călăraşilor
Bariera Mogoşoaieî—G ara de N ord Şos£ua Bonaparte—Şcola Comunală
Bariera Mogoşoaieî—S tr, Fântânei Şcola Comunală—Sf’ Gheorghe
Gara de Nord—S tr, Fântânei Sf, G heorghe—Calea C ălăraşilor
Strada Fântânei—Teatru
Teatru-Sf, Gheorghe 1 Secţie banî 15
Sf.- Gheorghe—Hotel A thena » 3°
H otel A thena— Str, Eomană » 40
Str, B omană—B ariera Moşilor,
JOS SUS
T arifu l sp ecial
i Secţie banî 15 banî 10
» 30 Sos, Bonaparte—Bulevard • banî
3 sau maî mult » 40 •» 30 Cal, D orobanţi—Sântul G heorghe
B ulevard—Calea Călăraşilor
T a rif sp ecial
M atache-Măcelaru—G ara de N ord 10 banî Linia S-tul Gheorghe-Calea Văeărescî
Tribunal—Sf. Gheorghe 20 »
Tribunal—pece-M ese 30 » S-lul Gheorghe-*—Apele M inerale 15 bani
Sf, Gheorghe—pece-M ese 20 »
^)ece-Mese—Bariera M oşilor 20 »
P e n tru m ilitar? şl a m p lo ia ţi de d iu a în uniform ă
JOS SUS
1 Secţie banî 15 banî 10
2 » 9 25 » 15
3 » -o 35 v 20
4 » 40 » 25
5 sau maî mult «40 » 30
N B ,—Copii până la 6 anî se vor ţine în braţe, dându-î jos, vor p lă ti preţul întreg, — Orî-ca
cursă făcută, cât de mică, de cât cea in trig ă, se plătesce pe deplin,

TARIFA BIRJARILOR
L e î noi
O oră în întru raionuluî oraşului, copruidend şi garele —■ — — -—■ — 2
Cursele ce nu trec peste o jumState oră— — — — — — — — — 1
Cursa de la g a ră în oraş şi vice-versa— — — — — — — — — 2
B irjarii vor li obligaţi a prim i în trăsura lor, orî-ce colete vor încăpea în birje saQ pe
capră, predând la suirea călătorului în birje un bilet care v^ conţine tarifa şi N o. trăsureî,

N B , A ceste preţuri sunt pentru tote dilele anului în tita întiuderea razei oraşului.

Tipografia cw w w dec 8 8manicaro6m nei ie


Prim a I. R. 'P riv , Societate de navigatiune cu vapore pe Dunăre
-------<§>-------
IT IN E R A R ItJ
Vh1a1)U de la deschiderea Navigaţiuueî 1890 pană la altă disposîţmne.
^NB —Orele de plecare maî jos arătate sunt a se înţelege aproxim ativ şî se schimbă după cir­
cumstanţele tim pului şi apelor ; în nict un cas însă vaporele nu vor pleca de la sta-
ţiunî maî înainte de orele indicate în acest Itinerariu.
Pornirea vaporelor de la staţiuni va avea loc du p ă orologiurile Agendelor.

CU RSELE VAPO ARELO R DE PO ŞTA


C U R S E IN J O S î C U R S E IN S U S :
D E LA 1. 11. nr. D E LA I. 11. | III.

Orşova S i i 30 a.mL nSOa.m. j . n ^ a m G alaţi Mţ 9 a.m . ;• 9 a.m. D . 2 a.m.


Severin 6 p,m » 6 p.m. # 6 p.m. Brăila » io*6 » O IO23 » a IO** »
B rsa-Pal. s y40 B » j*o » * 7*0 a Gura-Ialom. » 220 p m. a 22o p.m. » 2vo p.m.
R adujevatz » 9 * » 9 » » 9 * Hîrşova » 3 » » 3 s a 3
Gruja a ţ^l5 » » 9I5 » a 915 a Cernavoda » s4S » S45 » * S4B •»
Calafat a IO»0 » » ioto » io 10 » Ostrov » 9^0 » * 930 * 9 ^° a
Widin D. 2 a.m . Mt.2 a.m. V. 2 a.m. Călăraşi
I.orapalanca 1» 4 » » 4 » » 4 a [Oraş] » 731 > a 730 » » 730 1»
Bechet s 63T, , * 636 , u • Silistra » 10^0 B a I O30 a 1» I 030 a
Rahova s g&0 v » 65° » » 6™ » O lteniţa Mr.z a.m . V 2 a.m. I i . 2 a.m .
Corabia » » a 850 » » 850 !> T urtucaia » 2 15 » » 2 15 1» 2tă »
Nicopoli IO20 » a IO20 » » 10^"» » în Giurgiu
M ăgurele » IO * ' » a IO*° » a 10*0 » [Smârda] » 530 » » 5» „ 53° a
Zimnicea a 1230 p.m. * i2 “° p.m » 1230 p.m.de la Giurgiu
Sistov » 1245 » » 12*5 » » I 2 46 1» [Sraârda] » I I a a II a a II a
Rusciuc a 3 15 » a 3 15 » # 315 » Rusciuc » 12 p.m. a 12 p.m » 12 p.m.
Giurgiu Sistov * 3 1 5 » » 3 13 » » 3 lo »
(Sraârda) » 8a"> » » 830 > 830 » Zimnicea »• 3<5 » s 3« a » 3 45 a
Turtukay » IO « » a IO',!’ » » IO45 » Măgurele n 610 » « 610 , » 6io a
O lteniţa 11 » » 11 » a 11 » Nicopoli a 6^0 » a 6211 » a 620 »
Călăraşi Corabia * 8«J » a 8io „ » 810 »
{Oraş) L. 3 a.m . Mt .3 a m. s 3 a m . Rahova » io 55 a.m. a IO£S » a I 055 a
K lîstra a 5 » a. 5 * a 5 * Bechet » 1 1 10 a V IllO » » IllO >
Ostrov » 630 , a 63® * » 630 » Lompaîanca J . 6 a s 6 a.m. Mt 6 a.m
Cernavoda 9 v a 9 » a 9 * Vidin * 845 » V 8*45 s a 845 *
Hîrşova a IT » » ir » » 11 * C alafat » 916 a » 915 a a 915 »
Gura-Ialom a „30 , a n 30 » » i i 30 1» Gruja » 12 » a 12 » » 12 »
în Brăila a 230 p.m . » 220 p.m 230 p.m. B adujevatz » I2 15 » 1215 p.m. ,» 12» p .m
* G a la ţi » 3'0 d » » » 3 30 » B r s a - P a l. » 2 » a 2 V a 2 »
în Se ve rin a 430 » 4 30 , a 4 30 a
de l a S e v e rin V . 5 a .m D . s a .m . M r -5 a .m .

C U R S E L E V A P O R U L U I L O C A L
INTRE
G A L A T I-R E N I-T U L C E A -ISM A IL
P orn irea în jo s s P o r n ire a în sus s
D e la G alaţi la Reni-Tulcca Ism ail : M arţî, I De la Ismail la Tulcea-Beni-G alaţî : Mer-
JoI, şi Duminecă 8 ore dimineaţa | curî, Vineri şi L uni 8 ore dimineaţa

Cursele vapârelor de pasageri şi de mărfuri


în tre
G A L A T I-S U L IN A -O D E S A
Pornire de la Gnlaţî la Odessa : j Pornire de la Odessa la G alaţi :
M arţî 8 ore dimin&a J V ineri 4 ore p m.

Tipografia WWW.daCOTOmamCa.rODdmneî 16
TARIFA YAPORELOE PE DUNĂRE XXXIX

TARIFA 'VAPOARELOR PE DUNĂRE


PREŢURILE IN FRANCI AUR

C L A S A Tour şi rsiour

D E L A L A z II III 1 II

F r. }C.| Fr. C.f Fr. |C. F r. C. F r. C ,

Viena R usciuc şi Giurgiu 9 1 70 58 <° 40 20 )


Giurgiu şi > 156 25 102 —
R usciuc Viena 86 10 54 70 37 20 )

Viena B răila-G alaţî 103 70 65 60 48 _


! 17 - 112 5 °
Galaţî-Brăila Viena 98 IO 61 90 45 ~ ! 173

Vieua Constantinopole 190 _ 125 _ 80 _


Constantinopole Viena 180 — 120 — 75 —
j 33 °

Budapesta Rusciuc-Giurgiu 77 70 49 10 33 20 i 84 5°
25
Giurgiu-Rusciuc Budapesta 74 IO 46 70 3 1 20 S 131
Budapesta Brăila-GalaţT 89 7 ° 56 30 39 80 > I'O
Galaţî-Brăila Budapesta 86 IO 53 9 ° 38 40 ^ I 5 ° 97 5°

Budapesta Constantinopole 175 _ «5 _ 70 _ 1


20S
Constantinopole Budapesta 170 — 112 — 70 — | 3°5
CABINA

De la De ia
CABINA
C L A S A C L A S A
Giurgiu Giurgiu
z II III 1 II III
ia la
W J

Fr Fr. C Fr. C Fr. C Fr. C F r. \C


*3
0

c C
1-1
l-l

B ec h e t 18 10 80 6 20 12 Odesa 52 50 34^75 20 25
B ră ila • 21 — 12 60 8 4O 18 — Olteniţa 6 — 3 60 2 4° 8—
B rsa -P a la n c a 36 — 21 60 13 20 24 — Orşova 40 5° 24 2° 15 60 28 —
C a la fa t 27 — r 7 20 9 — 18 — Ostrov 10 50 6 30 4 20 10 —
C ă lâ r a ş î 11 5° 6— 5 ---- 10 — R adujevatz, 3 * 40 *9 5o 11 50 22 —
C ia d o v a 39 9 ° 24 — i 5 3° 27 — Rahova 18 — 10 80 6 20 12 —
C orabia 14 10 8 5° 5 — 12 — Reni 27 15 16 60 10 85 25 —
C ern avo d a 15 — 9 — 6 -- 14 — Rusciuc 1— — 60 — 60 7 50
G a la ţî 22 5° 13 50 9 -- 20 — Silistra 10 — 6 — 4 — 10
G u ra-falom , 19 — 11 4 ° 7 60 16 — Sistor 6— 3 60 2 40 8—
H îrşo v a 18 50 11 io 7 40 16 ■
—■ Sulina 37 5° 24 10 *5 — —
Is a c c e a 31 5 ° 19 5 ° 12 60 28 — Tulcea 33 — 21 — 14 — 3° —
Is m a il 36 *5 23 10 15 05 35 — T.-M ăgurele 70 5° 6 3° 3 70 10 —
K ilia 40 5° 26 — 17 -— 40 — T,~Severin 39 30 23 60 15 26 —
L o m -P a la n c a 23 20 13 90 7 80 16 — T urturica 6 3 60 2 40 8_
N ico p o lî 10 5° 6 3° 3 i7° 10 Vidîn 27 — 16 20 9 18 —
Zimnicea 6 3 60 2 40 8—

Tipografia , ST D6mnei 16
NOUL, TAR IF MONETAR

Tabelă dc monetele străine de aur calculate în lei, după cursul tesauntlui,

| ( su v er .) |
|
Otoman . |

bucăţilor

a
rt

băt. de la
băt. de la

austriac!
tT

Otoman.
O

Galbenî
sterlin g
( s u v er .)
sterlin g

Galbenî

Monete
Monete
u

Im per.

Im per.

L ivre
1850.
L ivre
0

L ire
No.
s %
Lire

g erm .

germ .
S, 00
0 0
25 3
jO N r3t N

00
00
I 22 70 20 6c 70 22 1 1 75 56 1 2 7 1 20 60 20 1 4 1 2 32 658

Gj
24 ” 53
2 45 40
68 1 0
4 201 49 40
5° 44 23 5° 57 1293 9 ° 1174 20 1407 90 1 4 3 7 54 669 7 5
3 6 1 80 74 IO
75 66 35 25 58 1 3 1 6 60 1194 80 *432 60 1 4 6 2 76 68 r 5 o
4 90 80 82 40 98 10080 88 47 59 * 3 3 9 30 1215 40 M 57 3° 1 4 8 7 98 693 25
5 1 x3 5° io 3 — 1 2 3 5° 12 6 10 58 75 60 1362 — 1236 — 1482 — 1 5 1 3 20 7 °5 —
6 136 20 1 2 3 60 148 2D 1 5 1 32 70 5° 61 1 3 8 4 70 -4256 60 1506 70 1 5 3 8 42 7 1 6 75
7 158 90 14 4 20 17 2 9 0 1 7 6 54 82 25 62 1 4 0 7 40 12 7 7 20 I 53I 40 ■ 5 63 64 72 8 5 °
8 181 60 16 4 80 19 7 60 20 1 76 94 — 63 I 43° 10 12 9 7 80 1556 10 1 5 8 8 86 -7 4 o 25
9 204 3° 18 5 40 22 2 3° 226 98 105 75 64 1 4 5 2 80 i3i8 40 1580 80 l 6 l 4 08 75 2 —
IO 22 7 — 20 6 — 2 47 — 2 52 20 117 5° 65 r 475 50 1339 — 1605 5o 1639 3 ° 7&3 75
ii 249 70 22 6 60 2 7 1 70 2 7 7 42 12 9 25 66 14 9 8 20 z359 60 1630 20 1 6 6 4 52 775 5 °
12 272 40 247 20 296 40 3 ° 2 64 141 — 67 1 5 2 0 90 1380 20 1654 90 • 1 6 8 9 74 7 8 7 25
i3 2 95 10 267 80 3 2 1 10 3 2 7 86 152 75 68 * 5 4 3 60 1400 80 1679 60 1 714 96 799 —
14 3i 7 80 288 40 34 5 80 3 5 3 08 16 4 5° 69 1566 3U J421 40 1704 30 1 7 4 0 18 8 1 0 75
i5 34° 50 3°9 — 3 7 ° 50 3 7 8 3o 176 25 70 1589 — 1442 1729 — 1 7 6 5 40 822 5 0
16 363 20 3 2 9 60 3 9 5 20 4 ° 3 52 188 - 71 1 6 1 1 70 14 6 2 60 1753 70 I 7 9 ° 62 834 25
1
7 3 85 90 3 5 ° 20 4 1 9 90 428 74 19 9 75 72 **>34 40 x 4 8 3 20 1778 40 1 8 1 5 84 846 —
18 408 60 3 7 ° 80 444 60 4 5 3 96 211 5° 73 1 6 57 10 1 5 ° 3 80 1803 10 1 8 4 1 06 8 5 7 75
*9
20
43i 3° 3 9 1 40
412 —
469 3 0 47 9 18 223 25 74 1 6 7 9 80 1 5 24 40 1827 80 1 8 6 6 28 869 50
454 — 494 — 504 40 235 — 75 1 7 0 2 50 *545 1852 50 18 9 1 5o 8 81 25
2I 476 70 4 3 2 60 5i R 70 5 29 6 246 75 76 1 7 25 20 I 5 6 5 60 1S77 20 1 9 1 6 72 893 —
22 499 40 45 3 20 543 40 554 84 258 5° 77 * 7 4 7 90 1 5 8 6 20 1901 90 1 9 4 1 94 9 ° 4 75
23 522 10 47 3 80 568 10 580 06 27 0 25 78 1 7 7 0 60 1 6 0 6 80 1926 60 ! 9 6 7 16 9 1 6 50
24 544 80 49 4 40 592 80 605 28 282 - 79 *79 3 3° 1 6 2 7 40 i 95i 30 19 9 2 3 8 928 25
25 ■>67 50 515 — 617 5o 630 5o 293 75 80 18x6 - 164S 1976 — 207 7 60 94o —
26 59° 20 535 60 642 20 6 55 72 ■'05 5° 81 1 8 3 8 70 1 6 6 8 60 200 0 70 2042 82 9 5 i 75
27 612 90 556 20 666 90 680 94 3i7 25 82 1 8 6 1 40 1 6 8 9 20 2025 40 2068 ° 4 963 5 0
23 635 60 5 76 80 69 1 60 706 16 329 — 83 18 8 4 1 0 i 7 ° 9 80 20 5 0 10 2 0 9 3 26 97 5 2 5
29 658 3 ° 59 7 40 716 3o 73i 38 34° 75 84 19 0 6 80 i 7 3 ° 40 2 07 4 80 2 l l 8 48 987 —
3° 68x — 6 18 — 74i — 756 60 35* 5° 85 19 2 9 5 ° Î 75I 2099 50 2 1 4 3 70 998 75
31 7 ° 3 70 638 60 765 70 781 82 364 25 86 J 9 5 2 20 1 7 7 1 60 2124 20 2 168 92 1 0 1 0 5°
32 72 6 40 0 5 9 20 79° 40 807 04 376 — 87 1 9 7 4 90 x 7 9 2 20 2148 90 2194 r 4 1 0 2 2 25
33 74 9 1 0 679 80 815 to 83 2 26 387 75 8» 19 9 60 1 8 1 2 80 2 1 7 3 60 2219 36 I o 34 —
34 7 7 1 80 700 40 839 80 857 48 399 5° 89 2020 3° x 83 3 40 2198 3° 2244 58 ! ° 4 5 75
35 794 5 0 7 2 1
8 1 7 20 7 4 i
— 864
889
5° 882 70 41 1 25 9b 2043 — i 85 4 2223 — 2 2 69 80 10 5 7 50
36 60 20 9°7 92 42 3 — 9i 2 0 6 5 70 * 8 7 4 60 2 2 4 7 70 2295 02 1069 25
37 8 30 9 ° 7 62 20 9 T3 90 933 14 434 75 92 2088 40 I 8 9 5 20 2 2 7 2 40 2 3 2 9 24 1081 —
3b 862 60 782 80 938 60 95 8 3° 446 5° 93 2 1 1 1 10 x9 i 5 80 2297 10 2 3 4 5 46 1 0 9 2 75
39 885 3 0 8 03 40 96 3 3° 983 58 458 25 y4 2 1 3 3 80 * 9 3 6 40 2 3 2 1 80 2 3 7 0 68 1 1 0 4 50
40 908 — 824 988 1008 80 470
— — — 95 2 1 5 6 5« * 9 5 7. 2346 5 ° 2 3 9 5 90 1 1 1 6 25
41 9 3 ° 70 844 60 1 0 1 2 70 I o3 4 02 481 75 96 2 1 7 9 20 x977 60 7 3 7 1 20 2421 12 112£ —
42 95 3 40 8 65 20 i o 37 40 4 9 3 5° 2 2 0 1 90 20 2 3 9 5 90 2446 34
! o 59 24 97 x 998 **39 75
43 9 7 6 1 0 885 80 106 2 10 108 4 40 5 0 5 25 98 22 24 60 2018 80 24 20 60 2 4 7 1 56 I I 5I 50
44 998 80 906 40 108 6 80 1109 68 5i 7 — 99 2247 3° 2039 40 2445 3 ° 2496 78 1163 25
45 1 0 2 1 5 0 927 — i ii 1 5° 1134 90 528 75 m o 22-70 — 2 06 0 — 2470 — 2522 — 1175 —
46 1° U 20 9 4 7 60 1 1 3 6 20 1160 12 5 4 ° 5 ° 200 ■— 4120 — 4940 —
454° 5044 — 2350 —
47 1 0 6 6 90 968 20 1 1 6 0 90 1185 34 5 52 25 3 0 0 6180 — 6180 — 7410 — 7566 3525 —
.4 8 108 9 60 988 8c 1 1 8 5 60 I 2 ÎO 56 564 — 400 9 08 0 .— 8240 — 988 0 — 10088 — 47o o —
49 I 1 1 2 3° 100$ 40 1 2 1 0 3° 1235 78 5 7 5 75 5 00 11350 •— 10300 — *2350 — I 2 6 lO — —
5875
.5° ” 35 — 10 3 0 — 1235 — I26l — 5 87 5 ° 600 13620 — 12360 — 14820 — I 5 I 32 — 7050 —
5i 1 1 5 7 70 1 0 5 0 60 I 2 59 70 1286 22 599 25 70 0 15890 — 14420 1 7 2 9 0 — 17654 — 8 22 5 —
1 1 8 0 40 1 0 7 1 20 12 8 4 I3II ___
52 40 44 611 — 800 18160 — 16480 19 76 0 — 2 0 1 7 6 — 9400 —
53 1203 10 109 1 80 I 3 ° 9 10 ■336 66 6 2 2 7 5 90 0 20430 — 18540 __ 2 2 2 3 0 — 22 69 8 — —
i o 57 5
54 1 2 2 5 80 1 1 1 2 40 * 3 3 3 80 1 3 6 1 18 634 5° 1 0 0 0 22700 — 2 0 60 0 — 24 70 0 1— 2 5 2 2 0 — 11750 •—
55 1 2 48 5 o I x 3 3
‘ - J 358 5 ° 1387 1 10 6 4 $ 25

NI?. Bucata de 5 lire otomane are cursul de Lei 113 banî 50, şi cea de 21 2 lire Leî 56,75;
1 liră 22,70; i/2 liră, leî 11,35; *4 leî 5,67l/2.
Bucata de 5 ruble 22,60, de 3 ruble [3/s din im periale] lei 12,35.
» » 20 raărcî 24,70, de 10 mărcî lei 12,35.
» » 1 livră sterling 25,22. Jum ătate livră sterlingă, leî 12,61.

Tipografia
MAIESTATEA SA REGELE CAROL I
MAIESTATEA SA REGINA ELISAGETA
/LTETA SA REGALA PRINCIPELE FERDINAND / L ROMÂNIEI,
Moştenitor presumptiv al Cortinei

Casa civilă a M. S. Regelui


M aison civile de S. M. le Roi
I. K a le n d e ro , a d m in is tra to ru l D om eniilor C oro n ei . str. R e n a sc e re î 1
I. C. P e trc sc u , cam e ra de petiţii, se c re ta r g e n e ra l . » L u m in eî 1
t. U asset, se c re ta r p artic u la r al M. S. R eg elu i . . » V ăm el 1
A. S te r ia d i, d irecto r al re şe d in ţe lo r R eg ale . . . . » P a la t
C ăp itan II. firo c in e r, a ta ş a t la C an celaria R e g ală , » P a la t

Casa militară
M aison militaire
G e n e ra l-A d ju ta n t C. Ea ro zi, şeful casei m ilitare str. P o lo n ă 44
C olonel A. C an d ian o -P o p escu , a d ju ta n t . » D ionisie 42
» A. R o b escu , » . » R o ta ri 6
Lt.-C olonel C. O dobescu, >> . u V erd e 5
» I. P e r t ic a r i, » . C alea V icto riei 113
M aior C. C o rlătescu » . str. M an. B rut. 10

Casa M. S. Regine!
M aison de S. M. la Reine
D -na N a th a lia V oinescu, d 6m n ă d e o n 6 re . . . s tr. P rim ă v e re l 24 b.
D -ra E le n a V ăcârescu , a o m n iş6 ră de o n 6 re . . P a la t
» Zoe M iclesco, » » » . . P a la t
D -nul R. Sclieffer, s e c re ta r-b ib lio te c a r..................s tr. N e g u sto ri 24

Lito-Tipografia CAROL GOBL, .strada Domnei, 16


www.dacoromamca.ro
2 CONSILIUL DE MINIŞTRI.---- SENAT

C O N S I L I U L DE M I N I Ş T R I
CONSEIL DES MINISTRES

G en eral I. E m . F lo rescu , P reşed in te le C onsiliului de


M i n i ş t r i i ................................................................................... P escăria-V . 7
L a sc a r C atargi, M inistru de I n te rn e .................................. Bis. A m zeî 24
G. V e rn escu , M inistrul F irrancelor şi ad -in te rim la
Ju stiţie . . . ...........................................................................c. V icto riei 117
C. E sa rc u , M inistrul afacerilor s t r e i n e ...........................Bulev. 'Carol 8
G eneral J. L ahovari, M inistrul de R e s b o i u ..................L u s tru lu i 5
C. O lănescu, M inistrul L u c ră rilo r publice . . . . . . F d n tâ n e î 98
Ila riu Isv o ran u , M inistrul A g ricu ltu re î, In d u strie i, Co-
m erciuluî şi D o m e n iilo r .................................................... H otel M etropole
P e tr e Poni, M inistrul In stru c ţiu n ii publice şi al C ultelor

CANCELARIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI


C H A N C E L L E R I E DU C O N S E I L D E S M I N I S T R E S

N ico lae B urghele, se c re ta ru l C o n s iliu lu i..................calea V icto riei 29


A.1. D iam andescu, şet de b i u r o u ...............................str. P o lo n ă 198
T. S tro escu , a r h i v i s t ................................................ .... . » Isv o ru l 42
G. B aştu rescu , c a li g r a f .................................................... calea P le v n e î 22

SENATUL.-SENAT.
A lte ţa S a R eg ală F e rd in a n d , P rin ­ B răescu Costin c. 1 R o m a n
cipe de R o m ânia, M oştenitor p re- B ră tă şa n u G u ţă » 1 R o m an .
su m p tiv al C oronei. B u ra d a Mihail Dr. » 2 R o tn a n
P. S. S. M itropolitul P rim a t B uşilă C o n sta n tin »■ 1 C o v u rh iî
» » » » M oldovei şi Suc. B u zd u g an G. V asile » 1 B acău
» » » E p isco p u l de R âm nic. Calalb G. Dr. ^ » 2 T u to v a
» » » » » R o m an C alc a n tra u r I. V asile » 2 D o ro h o î
n » » » » B uzeu C ălinescu C. D. (colon.] » 2 R o m an .
» » » » » H uşi C ăm ără şescu N icolae » 1 Ialo m iţa
», » » » » A rg eş C an tacu zin o G. G r » 2 Ilfov ’
» » » » » D un.-de-jos C hircu T h o m a » 2 R .-S ă ra t
A lcaz E u g . (colon.) c. 1 N eam ţu C ârjeu C o n stan tin » 1 M ehed.
A lex an d rescu N. Ioan » 2 D âm b. C h iriacescu Iam an d i » 1 Ialo m iţa
A u relian S. P e tre » 2 P ra h o v a C hiţu G eorge » 1 Dolj
Balş A lex an d ru » 1 Iaşi C incu A n to n » 1 T ecu ciu
B lancfort A lex an d ru » 1 N eam ţu C iolacu C. Ion » 1 B o to şan i
B oboiceanu G. Dim. » 1 M ehed. C lim escu C o n stan tin » 2 Iaşi
B o lin tin ean u C. I. » 2 Dolj C otescu A. C o n sta n tin » 2 P u tn a
B eldim an G eorge » 2 V aslui ti C h risoscoleu Alex. 2 Ilfov

Lito-Tipografiwww.dacoiom am cajola D 6m neî, 16


SENAT 3
C h ristescu Dim. Dr. c. 2 R .-S ă ra t M icescu D im itrie c. 2 M uscel
C hristescta N icu • » 1 V aslu i u M u n te a n u M ihail » 1 P ra h o v a
C o d rescu G. G onst. B 2 B otoşani N eg re N icu » 2 P u tn a
C reţu lescu N icolae » 1 M uscel N icolau H ristach e » 2 B uzeu
D eşliu C o n stan tin » 1 Buzeft O re sc u A le x an d ru U niv.B ue.
D iam andi G. I. » 1 T u to v a P a c iu re a L eo n id a » 2 T eleorm .
E co n o m u Ş tefan » 2 B răila PăucescJu I. (colonel) » 1 T eleorm .
E m a n d i N. (colonel) » 2 Fălci fi P o n i P e tr u la ş ! U niv.
E sa rc u C o n sta n tin » 1 A rgeş P opovici A th. N icolae » 2 Ilfov
Filip escu C. G. » 1 F ălci u R a c o tă H a rito n » 1 V laşca
F lo re scu E m . Alex. » 2 Ilfov R a c o tă V asile » 2 T eleorm .
F lo re sc u E m . I.,g e n e r » 1 D âm b. R â m n ic e a n u C. M ih ail» 1 T eleorm .
F u rn a ra k i A ristid » 1 B acău R o se tti G. T eo d o r » 1 V aslu iu
G an ea M. N icolae » 1 S ucâv a R e se t N. Ia n c u » 1 D oroho!
G ărd escu C o n stan tin » 1 Gorj R o se tti S c a rla t » 1 F ă lc i i
G ălcă G. Io rg u » 2 T u to v a R u şa v e ţia n u N ae » 1 B uzeu
G en escu S ta te » 2 Mehed. S t. G eo rg es G eo rg e » 1 D orohoî
G herasi L. N icolae » 1 Ilfov Ş e n d re a Ş tefan » 2 Iaşi
G heţu Mihail » 2 Ialom iţa S im io n escu R . Dim. » 1 P u tn a
G iani D im itrie » 1 D âm b. Ş o a re c C o n sta n tin » 2 N e a m ţu
G oilav C hr. G eorge » 1 B otoşani . S o fian N icolae » 2 B otoşani
G ră d iştean u P e tre » 2 P ra h o v a S tă te sc u E u g . « 1 Gorj
G re c sa n u A lex an d ru » 1 Olt S tu rd z a A. D im itrie » 1 T ecu ciu
G recean u D. Ştefan » 1 P ra h o v a S tu rd z a C. G h eo rg h e » 2 B acău
G ussi N ae » 1 M uscel S tu rd z a Gr.M. (P rin c.)» 1 laş!
Ib an D im itrie » 1 R o m an S tu rd z a Mihail A. » 1 T u to v a
Jia n u G eorge » 1 R o m an . T eodosiadi C. M iltiad » 1 A rg eş
J ia n u A m za » 2 R om an. T eo h ari Io a n » 2 N e a m ţu
L e re scu G rîgore » 2 D âm b. T ufelcică P a n . (colon.)» 1 P u tn a ’
L ite a n u V â rn a v Al. » 1 Sucâva T iu lea n u G. » 2 M ehedinţi
L o g adi I. (colonel) » 1 Dolj U lu b e a n u Io n e sc u A. » 2 V laşca
M ânu I. C o n stan tin » 1 O lt V asiliu tfava » 2 Ilfov
M avrodin D im itrie » 2 O lt V iln er A le x a n d ru » 2 B acău
M ârzescu G eorge » 2 las! Z e rle n ti L . C hristofi » 1 Ilfov

BIUROUL — BUREAU
_" P r e ş e d i n t e ,
B oerescu C o n sta n tin , colegiul I B răila.

'V z c e - J P r e ş e d .t n ţ t
B răiloiu C. A n to n col. 2 Dolj | Ia n o v Io a n col. 2 T ecu ciu
B u d işteanu I. C. » 1 V laşca | U re c h iă Al. V asile » 2 C ovurl.
' S e c r e ta r i
B onachi G rigoriadi Al. c. 2 S u ceav a L ă m o te sc u M. c. 1 V âlcea
D aniilescu C o n sta n tin » 2 Gorj L e re sc u G. T eo d o r » 2 A rg eş
F lo n d o r E m an o il » 2 C ovurl. M a ro c n e a n u T o m a » 2 V âlcea
F o tin G. C o n sta n tin » 2 B răila Millo P e tr u » 1 V âlcea

Lito.Tipografiiwww.daCQiomaniCa.roa D o m n ei, 16
4 SENAT.-----ADUNAREA DEPUTAŢILOR

C e s to r i
B o ră n escu S t. c, 2 BuzeCi | N iculescu C. Al. c. 1 B răila
G re c e a n u A. » X O lt j ‘P lesn ilă Io n » 1 C ovurl.

CANCELARIA SENATULUI.— Chancellerie du Senat.

D irecţia serviciu lui stenografie.—D irection da service stenographique.


S av a N. Ş oim escu, d irecto ru l s te n o g ra fie i................. P o lo n ă 122
N. G hiţescu, ste n o g ra f cl. I ...................................C lo p o tar 27
D. S to e n e sc u » .........................................Isv o r 28
A ngliei S m arandescu, » y ...................................M ân tu lesa 38
Jo n N. Ila re z ia n u , » » ...................................R o m a n ă 266
Tlj. C. A slan » » ................................... M ihaiu-V odă 32
Io a n N. C esărescu » » ................................... P o p a -F e re a 10
Al. A lex an d rescu » cl. I I ................................... P rin cip .-U n ite 5 b is
C onst. M iclescu » » ................................... L eon-V odă 5
N. N. C esărescu » » ...................................P rofesori 7

D irecţia cancelariei.—D irection de la C hancellerie


N icolae P opescu, d irecto ru l C a n c e la r ie i...................... Ş erb a n -V o d â 194
C o n st P en escu , secref. C om it deleg, şi com is, d e ind. Ţ eran i 73
B asile N. C. B esleg ean u , a j u t o r ................................... V ictorie! 63
X enofon Stilescu, arh iv a r r e g i s t r a t o r .......................... S -tu Ş tefan 12
N . C o n stan tin escu , a j u t o r ................................................V ăcăresci 132
Al. D im ancea, su b se c re ta r şi C om isar de p oliţie . N um a-P o m p iliu 6
N , Iliescu, co n tab ilu l c h e s t o r i e î ................................... M ântulâsa 17
M. D im itrescu, i m p i e g a t ,....................................... B a tişte a 29
P o lizu Io n Filip, » ....................................... A polodor 8
C onst. G h eo rg h e » . . . * ......................C lem enţe! 29

ADUNAREA DEPUTAŢILOR
CHAMBRE DES DfiPUTfiS

A lbu N. Nicu, c. 3 N eam ţu B larem b erg N icol., c. 1 Brăila


A lbu N. Ştefan, « 1 S u ceav a Bobeica C onstan., << 2 B otoşani
A rg e n to ia n u Gr., « 2 M ehedinţi Bobeica P . C onst., « 3 T ecuciu
A slan C eaur Nic., « 2 Iaşi B ogdan E m . L eo n , « 1 N eam ţu
A th a n a se sc u I Dr. « 2 Dolj B oldescu U lysse, « 3 Dolj ’
B ădescu R os. Dim., « 2 T eleorm B rân d ză D. Dr., « 2 Iltov
B ădulescu C o n s t, « 2 V laşca B rătăşescu P. Pavel, « 2 R om anaţI
B ălăn escu Gr., « 1 P u tn a B rătian u D im itrie « 2 P ra h o v a
Balş Mihail, « 1 T ecuciu Burchi A., Lt.-Col., « 2 N eam ţu
B eloianu G., « 2 B acău B u rg h elea Gh, G h. , « 2 D o rohoiu

L ito -T ip o g ra lw w w -d a c o ro m a n lc a -r o d a D om nei, 16
ADUNAREA DEPUTAŢILOR 5
B urileanu Mihail, c. 2 M ehedinţi llie Gh. P „ c 2 P u tn a
B utculescu D im itr., 2 C ovurluiii Io n e sc u Gr. A lex., « 2 Ilfov
B u zd u g an T heodor, 2 B otoşani Is v o ra n u Ila riu , « 1 M ehedinţi
Calim achi T heo dor, 3 B otoşani Iu n ia n N., « 2 Gorj
C ăm ărăş. T hom a, 1 Gorj K iriţe scu D aniel, « 2 A rg eş
Can-tacuz. G r. G eor., 1 P ra h o v a K o g ăln icean u Ion, « 1 Fălcii!
C ant. P aşc. C onst., 2 R om an L ah o v ari A lex an ., « 1 V âlcea
C aracostea Mihail, 3 O lt L a h o v a ri Iacob, Col, « 8 V âlcea
C arabat^gcu Ioan, 1 Gorj L a h o v ari Io an , « 1 V laşca
C arp P , P e tre , 1 B o to şan i L a n g a C., « 2 Iaşi
C ata rg i C. A le x , 3 Ilfov L ecca Ioan, K3 B acău
C atargi L ascar, 1 C ovurluiii L ec c a Iu n iu , « 1 B acăii
C atarg i N icu, 3 Iaşi L iv e z e a n u G eorge, « 2 B acăii
C atu lescu A lex., dr. 2 P u tn a M acri V icto r, « 2 C o vurluiii
C e rn at C o n stan tin , 2 P u tn a M ânu G., g e n e ra l, « 1 T eleorm .
C esianu C onstant., 3 R o m a n a ţî M aresch N. B„ « 3 BuzâQ
C esian u S. Dini., 1 R o m a n a ţî M arghilom an A l , <( 1 Ialo m iţa
C incu T heodor, 2 TecuciQ M av ro co rd at E m il, « 2 Iaşi
C o n stan tin . I. Nic., 1 B uzeii M icescu I. N icolae, « 2 P ra h o v a
Costovicî D. C onst., 2 T eleorm . M o n teo ru G rig o re, « 2 B uz8u
C rasan F larian , 3 M uscel M ortzu n G., « 2 Iaşi
C reţu lescu R ., 2 Ilfov M o rtzu n Gh. V., « 2 R om an
C uza G., 1 T ecu ciu M oruzi P. D im itrie, (( 1 D o ro h o iu
D ju v ara G. A lex., 2 B răila M otaş G. Io rd ach e, (( 1 V aslu i ii
D obresou C. Const., 2 P ra h o v a N a n u G eorge, <( 2 M uscel
D o b rescu Const., 3 A rgeş N eg ru tz i A lecu, « 1 F ălci ii
DonicI Sc. D., 1 V aslu i ii N icolaide D. Alex., <( 1 Dolj
D răghicî G. N icu, 1 R om an N icolaidi D im itrie, « 3 P u tn a
E n aco v icI A lexan., 1 B otoşani Nicol. Laz. V oitin. « 3 P u tn a
E p u re a n u G. M .Ion, 1 T u to v a N ico rescu N icolae, <( 2 T u to v a
E p u re sc u V asile, 2 V laşca O lă n e sc u C onst. «1 D âm bov.
F ilip escu C. C onst., 3 P ra h o v a O ro v e a n u Iosef, « 2 R .-S ă ra t
F ilip escu E m . G., 1 M uscel O te te le şa n u Ioan, « 1 M eh ed in ţi
F ilip escu Gr. Nic., 3 B răila P â c le a n u D. A lex., « 1 B uzeii
F lev a N icolae, 3 R .-S ă ra t P alad i D. G eorge, « 2 T u to v a
F o c şe n e a n u I. Th., 2 Ilfov P a p ad o p u lo P . A ris., « 2 C o vurluiii
G avrilescu dr., 1 M ehedinţi P a sc al A ristid e, « 2 T eleo rm .
G e o rg escu T. C., 3 M ehedinţi P en co v icI Ioan, « 1 Ilfov
G erassi I. Nicolae, 3 Ilfov P o e n .-B o rd ea Ioan, « 1 Ialo m iţa
G h erm an i E frem , 1 V laşca P o p escu 1 T u to v a
G erm ani M enelas, 1 R .-S ă ra t P o p p T. N ae, <1 1 Dolj
G hica E u g . C om ăn., 1 B acăii P o p o v icî C onst., « 3 S u ceav a
G hica Gr. D im itrie, 1 Ilfov P o ro in e a n u C onst., « 1 R o m a n a ţî
G h eorg hiade Gh., 2 R om an P ro to p o p e sc u Dim., « 1 O lt
G ră d işte a n u C. Ion, 1 R .-S ăra t P ro to p -P ak e E m ., « 1 Jlfov
G răjd ăn escu B arbu, 3 V laşca R ă ile a n u C « 2 B acăii
G rig o rescu T. Con., 2 P ra h o v a R ă c e a n u C., « 2 Ilfov j
H agiescu G., 1 A rg eş R ă ş c a n u A. S a n d u , « 3 V aslu iii
Ilristo d . S t. G eorge, 3 Ialom iţa R e ssu C o n sta n tin , « 3 C o v u rlu iii
Ia n co v escu N, Ion, 2 V âlcea R o b e sc u C. G heor., (( 1 C o vurluiii
la rc a C., 1 B uzeii R o m a n e sc u P . N., « 2 Dolj

L ito -T ip o g ra f www.dacoromanica.ro a D om nei, 16


6 ADUNAREA. DEPUTAŢILOR

R o seti T eţc. Dim., c. 1 B acăii Ş tirb e iu B. D im ., c. P ra h o v a


S a c h e la ri L eon, « 3 B acăii T elem an I6n căp., « F ălciu
S ă v e a n u N icolae, « 1 P u tn a T eo d o re sc u D. G h .,« Ilfov
S ă v o iu M., « 3 M ehedinţi T o m escu N. M at., « D âm bov.
S c h ile ru D incă, « 3 Gorj T u to v T heodor, « F ălciu
S c u ly V ., « 2 (aşi T zoni M iltiade, « Iaşi
S ib icean u N ae, « 3 RuzSu U llea E d u a rd , « B otoşani
S in e sc u Ioan, « V âlcea U rzică G eorge, « B otoşani
S o fta G eorge, « Suceava V ăse sc u Ilie, « 3 D orohoiti
S tă n c e sc u Alex., dr. « O lt V asiliu A gate, «2 A rgeş
S tă n e s c u Ioan, « Ilfov V e ric e a n u N. Con., « 2 B ră ila
S ta n ia n R ad u , « P ra h o v a V e rn e sc u G eorge, « I Ilfov
S tă te sc u G. N ae, « B uzS a V lăd esc u G. Gh., « 1 M uscel
S ta tti C. D im itrie, « V aslu i 4 V izan ti A n d re i «2 Iasî
S to ia n e sc u A th an ., « Ialom iţa V izu lea G h eo rg h e, « Olt
S tro icî ÎJ. Gh., « D oro h o iu V oinescu-B olg. G h., « Ilfov
S tu rd z a A. Dim., « T u to v a V o in o v N icolae. « P u tn a
S u lioti Chr., «, B răila V râ n c e a n u V asile, « S u ce a v a
Ş u ţu Gr., « T u to v a Zarifopol D im itrie. « Iaşi
Şt-efănescu G. G ogu, « Dolj Zoiade Ioan, «2 D âm bov.
Ş tirb eiu B. A lex., « Dolj

J p T 'e ş e d .i r i t e

R o sn o v a n u G eo ţg e, colonel, col. 1 N e a m ţu

" V ic e -P r e ş e d in ţi

C o rjescu C onst., col. 1 Iaşi P e şiac o v A u g u st, col. 1 Dolj


P e u e e sc u Grig., « 1 T eleor. V e ric e a n u Alex., <t 1 A rg eş

Secreta.T‘1
C o an d ă N icolae, col. 2 Dolj S im u A n astase, col. 1 B răila
D ocan A lex an d ru « 1 R o m an S lă tin â n u L e n ş I., « 3 T eleorm .
K o g ăln ice an u Con., « 3 S u ceav a Ş a b n e r T u d o ri, d r. « 1 T u to v a
P ro co p escu Nicol., « 2 Ilfov V e rn e sc u C o n sl., « 1 T eleorm .

C e s to r t
C iuflea Ioan. col. 1 D âm bov. I E co n o m u P . D im , col. 2 Ilfov
(Jorlătescu Filip, « 3 P ra h o v a | V lâd o ian u V asile, « 3 Dolj

CANCELARIA ADUNAREI DEPUTAŢILOR


Chaucellerie de la Chambre des Deputts
A n d ro n ic A lex., d ire c to ru l p ro c e se lo r v e rb a le . str. C an tem ir, 23,
G ean o g lu G eorge, a d ju to r-re d a c to r . . . . » P rin c .-U n ite 36.

Lito-Tipogra1w w w -dac°romanica-roda Domnei, 16


ADUNAREA DEPUTAŢILOR.-----SÂNTUL SINOD 7

S te lo rian G., s t e n o g r a f ............................................ str."V ictoriel 63.


L ă n c e re sc u C. V itol, s t e n o g r a f .......................... » B radului 8.
P ro to p o p escu C onst. » .......................... ii L eon-V odă 24.
Ila n d o c a I. Gr. » . . . ~ . . » B arlad.
S te fă n escu C olin tin ăn u » . • .................. » M oşilor 284.
F ilim on Ilie » ........................... » Iconel, 79.
Pelide D. N icolae » .......................... » V icto riei 141.
P ro to p o p e sc u X enQfont » .......................... » F u n d .P o p a -P e tre 9 b .
D im itrescu A. Mihail » . . . . . . . » V ăcăresc! 14.
C ă rb u n e a n u M. Ion » .......................... » V isario n 22.
N ab etide D im itrie » ........................... » A rm ân ă 1.
C o d rescu Ion, d irecto ru l c a n c e la rie i................... » H otel Im perial.
B alaban F. C., a rch iv ar g e n e ra l........................... » B rân co v ean u 16.
Io n in Duiliu, su b -re g istra to r la ch estu ră. . . » C lem enţi, sc61a p rim .
P o h rib S terian . » la com it, delegat. » Sf. V in e ri (bis. Her.)
S erian G eorge, su b -secretar de secţie . » Ţ ă ra n ilo r 13.
Z ach aria fe. D edu, » » » » P o p a-S o re 26.
B ogdan N icolae » » » . » R o m a n ă 68.
A slan E d g a rd » » » . » P ia ţa A m zi 5.
B urchi C onst. » » » . » H otel U nion.

SÂNTUL SINOD.—SAINT SYNOD

Membrii sântului Sinod al sântei Biserici autocefale


ortodoxe româue.
îlem b res du saint Synode de la sainte E glise autocepliale ortliodoxe
roum aiue.

I P S A rc h ie p . şi M itropolit al U ngro-V lachiel, E x a rc h u l P laiu rilo r şi P rim a t


al R o m ân ie!; D. D. Iosif G heo rg h ian , preş. S -tuluî S inod, Ia M itropolie.
I. P. S. A rchiepiscop şi M itropolit al M oldovei şi Sucevei, E x arch P laiu ­
rilor, D. D. Iosif N aniescu, m em b ru , la biserica A ntim
P re a Sf. E piscop de R o m n ic, D. G henadie, sf. D im itrie, str. C arol I
« « « « R o m an , D. M elchisedec. idem , idem
« « « « B uzău. In o cen t, str. M uselor.
« « « « Huşi, D. S ilvestru, str. P la n te lo r 10.
« « <r o A rgeş, D. G henadie II, b iserica A ntim .
« « « al D u n ăre! de jo s, D. P a rte n ie , b iserica Z lătari.
« « A rh iereu Irem ia G ălăţenu, str. P la n te lo r 10.
« « « In o cen tie PloeştcAnu, Mitropolie.
« « «■ V alerian R âm nicS nu, bis. sf. D im itrie, str. C arol I
« « « C alistrat B ărlădenu, b iserica Z lătari.
« « « G herasim T. P itişte n u , M itropolie.
« « « D o sith eiu B o to şen en u , biserica A ntim .
« « « Ioanichie F. B acaoanu. bis. sf. D im itrie, str. C arol I,
« « « D ionisie C raiovenu, S e m in a ru l C entral.

Lito-T5pografiiWWW.d8COfOffl8niCft.IOa Domnei, 16
8 SÂNTUL SINOD.’— MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

CANCELARIA SINODULUI.— CHANCELLERlE DU SAINT SYNODE


D. dr. Ion C ornoiu, d irecto r. D. AI. M andrescu, a rc h iv a r, s tra d a
« S t.N e g ri, a ju to r Ş erb.-V odă 21. sf. S p jrid o n 23.
« C. B ilciurescu.

MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE


MINISTERE DES AFFAIRER tfTRANGERES
Strada. 3Dionisie

Administratiunea
î
centrală.—Administration centrale.
E s a r c u C o n stan tin , m i n i s t r u ............................................ B ulevard. C arol 8

Cabinetul M inistrului. — Cabinet d u M inistre


C alim achi A lexandru T h,, în să rc i­ P âclia n u Mihail M. , a ta ş a t d« le-
n a t cu funcţiunile de şef al ca­ g a ţiu n e clasa Il-a, a ju to r, H otel
b in etu lu i, calea V ictoriei 123 M ânu

Secretariatul general. — Secretariat general


D ju v ara T. G., M inistru p len ip o ten ţiar, în s ă rc in a t cu fu n cţiu n ile de se-
c r e t a r - g e n e r a l ..................................................................cale a V ictorie!

Biuroitl registraturel.— Biureau de la registratura


A lgiu D im itrie, şeful b iu r o u lu î................................... . s tr. Ţ ă ra n ilo r ■ 15
Popovicî Miliail I., sub-şef de b iu ro u , a ju to r. . . . » C o ta rilo r 9

B iu ro u l de expediţiune.— B ureau de l’expedition


T rS sn ea-G recian u Ion, su b -şef de b iu ro u , şeful b iu ­
ro u lu î ................................................................................... s tr. P iaţa-A m zeî 3
C iu rcu H arito n N., c a l i g r a f ............................................ » P e scăria-V ec. 3

Serviciul personalului ş i decoraţiunilor. — Service d u personnel


et des ilecorations
T o m escu F o tin Cy şeful s e r v ic iu lu i...............................s tr. R o m a n ă 138

Serviciul archivelor. — Services des archives


P o p escu N icolae D,, şeful s e r v ic iu l u i.......................... str. Ic6 n a 22
P o p escu G heorghe D., şef de b iu ro u cl. II, a ju to r . » T eilor 71

L ito-Tipografra'X M 4H H y(3tlM iPB fc1ln la D â m n e i, 16


MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 9'

Divisiuuea politică. — Division politique


B alş A lex an d ru A., şeful divisiuneî . . . . . . . . B u lev ard Carol
D im itrescu 1. Al., şef d e b iu ro u clasa I ...................... calea M oşilor 20T
■Ghica A lex an d ru Ion, a ta ş a t de le g a ţiu n e cl. II . . » V ictoriei 228-
M ărg ăritescu-G recianu Ş tefan, a t a ş a t .......................... H otel F rascati

S erviciul interpretariatului. — Service de Vinterprctation


P ă d e a n u A le x an d ru C., in te rp re t de lim ba o to m a n ă
K am u rean u G h eo rg h e P „ in te rp re t de lim bele slave, str. A rm e n e sc ă 33
M m cu P e tre D., in te rp re t de lim b a g e rm a n ă . . . » P o e tu lu i 2-
Ilag iadi S erg iu , in te rp re t de lim ba g re c ă ..................» S-ţiî A postoli 35-

Divisiunea consulară — Division consulaire.


P a p in iu Ion N., consilier d e leg aţiu n e, şeful divi­
siu n eî .......................................................................... .... . str. S p e ra n ţe i 2

Secţiunea I . —l-bre section


D avidell P e tre , şeful s e c ţiu n e ! ....................................... str. C rin u lu i 17
G e o rg escu D im itrie, can c e la r ( O d e s s a ) ...................... » S fin ţilo r 58-
M ăinescu Confetantin P .,-c a n c e la r (Salonic) . . . .c a le a V ictorie! 56-

Secţiunea I I — II-etne section


R ossi P e tre , şeful s e c ţ iu n e ! ............................................str. M ân tu lesa 14
L e n ş O zar I., şef de b ih ro u cl. I ...............................» Sf.-V oevodI 5-

Serviciul n a vig a ţiu n el ş i de statistică. — Service de navigation


et de statistique
P e tre s c u D im itrie C., se c re ta r de leg aţiu n e, şeful
s e r v ic iu l u i.......................................................................... str. C ătu n u lu i
B urghele Mihail, şe f de b iu ro u cl. IF, a ju to r - . . calea V ictoriei 29-
L ucasievicI G h eo rg h e, sub-şef de b i u r o u ..................str. L u cacî 1

Divisiunea comptabilităţiî.— Division de la coinptaftilit&


E u s ta tiu C o n stan tin I., şeful d iv isiu n eî...................... str. S p e ra n ţe i^ 21
Z am firescu T heodor I., şef de b iu ro u cl. I . . . . c a sa T orok
B ădescu G heorghe N., şef de b iu ro u cl. II . . str. Sf. A postoli

' Delegatul în Comisia europfoiă a Dunărei şi îu Comisia


m ixtă a Prutului. ’
L e d eleg u e d a n s la C om inissio n E u ro p e e n n e d n D a n n b e e t d a n s la
C o m m issio n m i x t ; d u P r u th e .
B â lă c ean u Io n , M inistru p le n ip o te n ţia r.

L ito -T ip o g ra fiWWW.d8COfOm 8n iCa.IOa D o m n ei, 16


10 MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

REPRESENTANŢII ŢEREI IN STRA1NETATE


Les repr&sentants da Pays â l ’^tranger.
AUSTRO-UNGARIA
V ie n a.—N . ............................................................. T răm is e x tra o rd in a r si Mi­
n is tru p le n ip o te n ţia r.
M avrodi E u g e n i u ................................... S e c re ta r de le g aţiu n e el. t
Mişu N ic o la e ............................................ S e c re ta r de le g a ţiu n e cl. II
M avrocordat Leon, că p ita n . . . . A ta şa t m ilitar.
i G hilta A lex an d ru I.
JBuăa^Pesta . . j Cantafcuzin N icolae B . V ice-consul, can celar.
1P o ru ţiu Io n . . . . . In te rp re t.
:Triest.................. j g e D em etrio (Ion) . . C onsul.
. V ice-consul.
| De L indheim (W ilhelm ) . C onsul g e n eral.
V%ena..................1A rn o ld (H erm ann) . . . V ice-consul.

BELGIA-OLANDA
B ru x e lle s :— B engescu G h e o rg h e .................. T răm is e x tra o rd in a r şi Mi­
n is tru p le n ip o ten ţiar.
P e rtic a ri D im itr ie ............................................ S e c re ta r de le g a ţiu n e cl. I.
C oandă C o n stan tin , m a io r...........................A ta şa t m ilitar (Paris)^
(Consulatele din Belgia)
(M endl (G ustav)................. C onsul g e n e ra l.
.A n vers . • . . I M aibucher (Ch ) . . . . V ice-consul.
B ruxelles . . . B iebuyck (G.)..................... C onsul.
Liege . . . , . De H ase de V ilers (Aug.) C onsul.
Ostanda . . . De J u m 6 (Emil) . . . . V ice-cosuf.
(Consulatele din Olanda)
Am sterdam . , . V a n O o s t v e e n ..................Consul.
C ircu m scrip ţiu n e c o n su la ră : o ra şu l A m sterd am şi p rovinciile O landa-
S e p te n trio n a lă , G ro n in g u e, F rise şi D ren th e.
JS o terăam . . . R o m m e n h o l l e r ..................Consul.
C ircu m scrip ţiu n e c o n su la ră : o raşu l R o tte rd a m şi provinciile O landa­
. M eridională, B rab an tu l-S ep ten trio nai, Z elanda şi L im b u rg .
Scheveningue . . L a n n o y (Edm ond) . . Consul.
C ircu m scrip ţiu n e c o n s u la r ă : o raşu l H ag a şi provinciile U trech t, Guel-
d re şi O ver-Y ssel.
BULGARIA
£ o fia .— ................................................ M inistru p le n ip o ten ţiar, A g e n t diplo­
m atic şi C onsul g en eral.
C o n stan tin escu S p i r u ..................V ice-consul, cancelar.
A ngheloff D i m i t r i e ......................D ragom an.

L ito -T ip o g ra f WWW.daCOTOmamCa.rOla D o m n ei, 16


MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

I M oruzi A lex a n d ru P ................................... C onsul.


JRusciuc . . . . | G hica N icolae I ............................................. C ancelar.
I T lieohari C h r.................................................. In te rp re t.
Vam a ..................F le m in g (R o b e rt T en n en t) . . . . . . V ice-cpnsul.
ELVEŢIA
JBirna . . . . B u r k h a r t - G r u n e r .......................... C onsul.
C ircu m scrjp ţiu n e c o n su la ră : c a n to a n e le B ern a, S o leu re, Băle, Viile
şi Bale C am pagne, A rco vie şi L u c e rn a .
Genenă . . . . D em ole ( F r a n g o i s ) ...................... C onsul
C ircu m scrip ţiu n e c o n su la ră : c a n to a n e le G eneva, V au d , N eu c h â te l,
F rib o u rg şi V alais.
Ziirich . . M arty-R aschle (Fridolin) . . . C onsul.
C ircu m scrip ţiu n e c o n s u la ră : c a n to a n e le Z iirich. S ch affh ou se, Zug,
U ri, S chw itz, G laris. Cele d o u ă U n terw a ld e n , G risons, St. Gali, C ele
d oue A ppenzell, T h u rg o v ie şi Ticino.
FRANCIA
P a ris . — N ...................... T răm is e x tra o rd in a r şi M inistru p le n ip o te n ţia r,
N a n u C o n stan tin S e c re ta r de le g a ţiu n e clasa I.
F ilality G h e o r g h e ................................... S e c re ta r de le g a ţiu n e clasa II.
G hyka T h eo d o r L .................................. A ta şa t de le g a ţiu n e clasa I.
F lo re sc u A lex an d ru G h........................A ta şa t de le g a ţiu n e clasa II.
C o an d ă C o n stan tin , m aio r . . . . A ta şa t m ilitar.
Havre ...................N ........................................ Consul.
Marsilia . . . F ra issin e t (Alfred) . Consul.
N izza . . . / . G au tier (Albert) . . C onsul.
p . J Fould (Ştefan] . . . C onsul g en eral.
’ ’ ’ ’ ' 1 B ercean u (Victo^ I.) V ice-consul, cancelar.

GERMANIA
H erlin. — G hica G rigorie I . . . T răm is e x tra o rd in a r şi M inistru p le­
n ip o te n ţia r.
C u c iu ran u V i c t o r ...................... S e c re ta r de le g a ţiu n e clasa I.
C retzian u G h eo rg h e G. - . . S e c re ta r de le g a ţiu n e clasa II.
R I R u ssel (E m il).......................... C onsul g e n e ra l.
e) m • • • • j B arbovescu (I o n )..................In te rp re t.
C ircu m scrip ţiu n e c o n su la ră : P rovinciele B ra n d e n b u rg , S ax o n ia, P o -
m eran ia, P o sn a n ia şi H an o v ra (afară de m alu rile E lb et de la L a u e n -
b u rg -H o h n sto rf p în ă la Mare), d u ca te le B ru n sw ic k şi A n h alt.
Brelna . . . . K a e stn e r ( E n r i c ) ..................Consul.
C ircu m scrip ţiu n e c o n s u la ră : O raşu l B rem a şi te rito riu l seu.
Breslau . . . . F u ch s-H en el (R udolti . . . C o n su l g e n e ra l.
C ircu m scrip ţiu n e c o n su la ră : P ro v in c ia Silesia.
F rancfort'M . . P u ls ( O t t o ) .......................... C o n su l g e n e ra l.
C ircu m scrip ţiu n e c o n su la ră : P ro v in cia Ilessa-N assau . m a re le -d u ra t
de H essa, p rin cip atu l W a ld e c k , p rin c ip a tu l B irkenfeld (din O lden-
b urg), m arele-d u cat de B aden şi p a la tin a tu l BavarieT.
Haniburg . . . S c h a b e rt (Iuliu) . . . . C o n su l g e n e ra l.

L ito -T ip o g ra fWWW.d8COramanlC8,'rOla D om nei, 16


12 MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

C ircu m scrip ţiu n e c o n su la ră : T e rito riu l o raşelo r lib e re H a m b u rg şi


L iibek, m arile d u cate de M ek lem b u rg -S ch w erin , şi M ecklem burg-
S trelitz, pro v in cia S chlesw ig-H olstein şi m alu rile E lb eî cu p o rtu ­
rile lor de la L au e n b u rg -H o h n sto rt p â n ă la M are.
L ipsea . . . . W o e llk e r (W ilh e lm )................. C onsul g en e ra l.
C ircu m scrip ţiu n e c o n s u la ră : R e g a tu l Saxoriieî, m a re le d u c a t d ş S ax a-
W e im a r, ducatele şi p rin cip atele S ax o n e şi al T h u rin g ie î în g e n e ra l.
S tu ttg a rd . . . B enger (Gottlieb) . . . . C onsul g en eral.
C ircum scripţiune c o n s u la ră : R e g a tu l W iirtte m b e rg şi p rin c ip a te le
H ohenzollern
GRECIA
A tliena. — O lăn escu D im itrie C. . . . T răm is e x tra o rd in a r şi M in istru
p len ip o ten ţiar.
P opovicî C o n stan tin O ......................... S e c re ta r de le g a ţiu n e clasa II.
Cefalonia . . . C a ra n tin o (H aral. G........................ Consul.
r . l V erikios (A nastase B.) . . .. . . C onsul.
orJ u ..................{ Colombo.? (E v an g h elie)..................... In te rp re t.
P atras . . . . Zinis (G heorghe Th.) . ■C onsul.
P i r e u ..................K alerg i (A n to n )................................... C onsul.

ITALIA

Koina. — V ăc ă re sc u I o n .......................... T răm is e x tra -o rd in a r şi M in istru


p le n ip o ten ţiar.
M avrocordat E d g a r d .......................... S e cre ta r d e le g a ţiu n e clasa I.
Z auifirescu D u i l i u .......................... . S e c re ta r de le g a ţiu n e clasa II.
C ircu m scrip ţiu n e c o n s u la r ă : în tin d e re a te rito ria lă a c u rţe i de apel
d in R o m a şi a secţiune! d in P e ru g ia .
Ancona . . . . M archetti, (V irgilio G iuseppe) . . C onsul.
B a r i ..................Zono ( F r a n c is c ) ....................................C onsul.
B r in d is i . . . . P alu m b o (Enrioo) . Consul.
Ftorenţa . . . . R istori (Carlo) . . V ice-consul.
C ircu m scrip ţiu n e c o n s u la r ă : în tin d e re a te rito ria lă a cu rţilo r de ap el
din F lo re n ţa , M odena şi P arm a.
r | M archizul D urazo-P allavicini (lacob Ph.) C onsul g e n .
' ' ' ' 1 L andi (L o d o v ic o )............................................V ice-consul.
C ircu m scrip ţiu n e c o n s u la r ă : în tin d e re a te rito ria lă a c u rţe î de ap el
G enova, a fară de secţiu n ea din Spezia si M assa C a rrara.
Livorno . . . . \ ' S ? 11™1* ,
' P a o letti (Albert) . Vice-oonsul.
C ircu m scrip ţiu n e c o n s u la r ă : în tin d e re a te rito ria lă a c u rţe î de a p el
din L ucca.
Messina . . . . M an g an ari (Domenico), C onsul.
C ircu m scrip ţiu n e c o n s u la ră ; în tin d e re a te rito ria lă a cu rţilo r de a p el
din M essina şi C atania.
Neapole . . . . Pavoncelli (Nicolae), Consul.
C ircu m scrip ţiu n e cfo n su lară: în tin d e re a te rito ria lă a c u rţilo r d e apel
din N eapole, A quila, T rani şi C atanzaro.
Pdlermo . . . . F lorio (Ignacio), C onsul.

L ito -T ip o g ra< w w w .d a c o ro m a nicft.r o l a D om nei, 16


MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 13

C ircu m scrip ţiu n e c o n su la ră : în tin d e re a te rito ria lă â c u rţe i de apel


din P alerm o.
Spezzia . . . . N . N., C onsul.
C ircu m scrip ţiu n e c o n su ja ră : în tin d e re a te rito ria lă a circo n d a rielo r
de S pezzia (T ribunalele d in S u rzan a) şi M assa C arrara.
T u rin .................. B" de M artino (Ed.), C onsul.
C ircu m scrip ţiu n e c o n s u la ră : în tin d e re a te rito ria lă a cu rţilo r de apel
din T u rin şi C asale.
Venezia . . . C andiani (Napoleon), C onsul.
C ircu m scrip ţiu n e co n su la ră : în tin d e re a cu rţilo r de apel din V en ezia, Mi­
lano, B rescia, V ero n a, Bolonia, A n co n a (afară de se c ţiu n e a P eru g iaj.

MAREA-BRITANIA
Londra. — P la g in o A lex an d ru C., T răm is e x tra o rd in a r şi M in istru p le­
n ip o ten ţiar.
N e d e y a n u D im itrie. C onsilier de leg aţiu n e.
C a rd ieffi Newport P o n so n b y (A rthur) . . - V ice-consul.
Londra ..................Cutbill (W alter) . . . . C onsul g e n e ra l.
Malta . . . . . V ella (E duard L.). , . . C onsul.
Mancester . . . G oldtschm ith (R ichard) . C onsul.

MONACO
Monaco . . . . V iard (II. Ed,), C onsul g e n e ra l.
RUSIA
St.-Petersburg. — Ghilca E m il I., T răm is e x tra o rd in a r şi M in istru p le ­
n ip o ten ţiar.
K re ţu le sc u E m an o il E m ., S e c re ta r de le g a ţiu n e cl. I.
j M avrogheni P e tre P. . C onsul g e n e ra l.
O desa ..................j G eorgescu D im itrie . . In te rp re t,
I Kliad N icolae . . . . C ancelar.
Helsinţtfovs . . E v en sen (Eduard) . . V ice-consul.
Moscua . . . . G oloftejeff (Nic. K.) . Consul.
Petershurg. . . P o sn a n sk y Jo sep h . . C onsul g e n eral.

SERBIA
Belgrad. — R osetti-Solescu G heorghe, T răm is e x tra o rd in a r şi M inistru
p le n ip o ten ţiar.
P e tre sc u D im itrie C.................... .... S e c re ta r de le g a ţiu n e cl. II.
Belici M i l a n ................................... V ice-consul in te rp re t.
SPANIA
Barcelona. . , . B orel (A n to n io )..................C onsul.
C a d ix ..................A lcon ( R a m o n ) .......................C onsul.

SUEDIA ŞI NORVEGIA
CrisHania . . . Io h a n n so n (Iohann) . „ , C onsul g en e ra l.

Lito-TipograliaWWW.d8COfOm8niCa.IOi Domnei, 16
14 MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

C ircu m scrip ţiu n e c o n su la ră .: în tre g u l te rito riii al re g a tu lu i N o rv eg iei.


Gothemburg . . B orjesen (Sveir) . . . . C onsul.
C ircu m scrip ţiu n e c o fisu la ră : în tin d e re a te rito ria lă a d e p a rta m e n te lo r
G o teb o rg şi B ohus. W e s te rg o th la n d , H alland, M alm ohus şi K ris-
tian stad .
o, , , | B e r g ...................... ... . . C onsul g e n e ra l
Stookolm. . , . | g a c h (Simon) . . . V ice-consul.
C ircu m scrip ţiu n e b o n s u la ră : în tin d e r e a te rito ria lă a în tre g u lu i re g a t
al Suediei, afară de cele cinci -d e p arta m e n te a p a rţin â n d c o n su la ­
tu lu i d in G o th em b u rg .

TURCIA
Constantinopole. — MitiliAeu Mihail, T ră m is e x tra o rd in a r şi M inistru
p len ip o ten ţiar.
S p iro-P aul V a s il e ............................................S e c re ta r de le g a ţiu n e cl. I.
P e tr a ş c u N i c o l a e ............................................S e c re ta r de le g a ţiu n e » II.
M itilineu C arol M............................................ A taşat de le g a ţiu n e » I.
L ahaille A lfons . . . . ............................... S e c re ta r-in te rp re t.
C o n stan tin id i G h e o p g h e ...............................D ra g o m an .
i S tu rd z a Mihail A. . . . C onsul g en era l.
^ . 7 I Iero n im L e o n . . . . C ancelar.
Constantinopole M avrom ati G h eo rg h e , P o rtărel.
' G h eo rg h iu P ericle . . G opist-archivar.
| S tam atiad i S ta m a te . . V ice-consul, g ira n t.
Salonic . . . . i M ăinescu C o n sta n tin P., C ancelar.
I D’A n d ria E d u a rd . . . In te rp re t.
B e y r o u t. . . . G irard .(A .)......................G ira n t :;1 co n su latu lu i.
Smyrna K eu n (Alfrecl A.) . . . C onsul

AGENŢII DIPLOMATICI Şl CONSULARI Al STATELOR STRĂINE IN ROMANIA


AUSTRO-UNGARIA
Bucuresci, strad a Vămel, 5.

C orniţele G oluchow ski A g en o r, T ră m is e x tra o rd in a r şi M in istru p le­


n ip o te n ţia r (17 M artie 1887).
Corniţele S zecsen (N ic o la e ).....................................P rim -secretar.
B aro n u l W e b e r de E b e n h o f (E rneşt) . . . . Al 2-lea se c re ta r.
Corniţele S z ta ra y (Ştefan)....................................... A taşat.
C pm itele M arenzi, c ăp itan de sta t-m a jo r . . . A ta ş a t m ilitar.
Bucuresci . . . Cav. de S u z z a ra (A lexandru) f C onsul g e n e ral.
C ircu m scrip ţiu n e co n su la ră : J u d e ţu l Ilfov.
Craiova . . . . De M olnar ( C a r o l ) ..................V ice-consul.
C ircum scripţiune c o n s u la r ă : Ju d e ţe le Dolj şi R o m an a ţî.
G iurgiu . . . . W o d ia n e r de M aglod (R udolf| . V ice-consul.
C ircu m scrip ţiu n e c o n su la ră : Ju d e ţe le V laşca şi T e le o rm an .
Ploesci . . . i De D essew ffy (Thoma) . . . V ice-consul.

Lito-TipografWWW.daCOIOmamca.i:Ola D o m n ei, ,16


MINISTERUL AFACERILOR âTRAINE 15

C ircu m scrip ţiu n e c o n s u la r ă : Ju d e ţe le P ra h o v a , A rg eş, B uzău. D â m -


b o v iţa şi M uscel.
T.-Severin . . . De Borheclc (V ictorin) . . . . V ice-consul.
C ircu m scrip ţiu n e c o n su la ră : Ju d eţe le M ehedinţi şi G orj.
B ră ila . . . . H a n z w e n z l ( I o n ) ...................... C onsul.
C ircu m scrip ţiu n e c o n s u la ră : Ju d e ţe le B răila, şi Ialom iţa.
Focşani . . . Z agorski ( I l i e ) .......................... V ice-consul.
C ircu m scrip ţiu n e c o n s u la r ă : Ju d e ţe le P u tila , R â m n ic u -S ă ra t şi T e­
cuciu.
G alaţi . . . . Cav. De G siller (Carol) . . . C onsul g en e ra l.
C ircu m scrip ţiu n e c o n s u la ră : Ju d e ţu l C o v u rlu iu .
Bârlad . . . . De B i l l i t z ................................... G ira n t v.-consul.
C ircu m scrip ţiu n e -consulară : Ju d e ţu l T u to v a.
Ictfi . . . . P ie tsc h k a (E m eric) . . . . . C onsul.
C ircu m scrip ţiu n e c o n su la ră : Ju d eţele laş!, V a slu iu şi Fălci
Fălticeni . . . N ........................................................ V ice-consul.
Botoşani . . . S zinvel (Ş te fa n ).......................... G ira n t v -consul.
C ircu m scrip ţiu n e c o n su la ră : Ju d e ţe le D orohoiu, B otoşani şi S u c e a v a -
Roman . . . . B aro n u l d A lb o n (Gustav) . . V ice-consul. •
C ircu m scrip ţiu n e c o n su la ră : Ju d e ţe le R o m an , B acău şi N eam ţu .
Constanţa . . . N eu m an ( A n t o n ) ...................... C onsul.
C ircu m scrip ţiu n e c o n su la ră : Ju d e ţu l C o n stan ţa.
Sulin a . . . . Jelin ek (F ra n c is c )...................... C onsul.
C ircu m scrip ţiu n e c o n su la ră : P la sa S u lin a ,şi In s u la Ş erp ilo r.
Tulcea . . . . R ocovich ( N a t a l ) ......................G ira n t c o n su lat.
C ircu m scrip ţiu n e c o n s u la ră : Ju d e ţu l T ulcea, a fa ră de p la sa S u lin a ,

BELGIA

B ucurescî, s tra d a S cau n e le , 9.

H o orickx F red eric, T răm is e x tra o rd in a r şi m in is tru p le n ip o te n ţia r


(14 A prilie 1884).
D e B u isse re t S teen b ec q u e de B laren g h ien (C onrad) P rim -se c re ta r.
Brăila, . . . . D aniel (M ic h e l).......................... G ira n t.
C ircum scripţiune c o n su la ră : Ju d e ţe le Brăila, B uzeu, Ialo m iţa şi R â m -
n icu l-S ărat.
Bucurescî . . . B eh rm an n ( O tt o ) .......................... C onsul.
C ircu m scrip ţiu n e co n su la ră : Ju d e ţe le Ilfov, V laşca, D âm b o v iţa ş i
P rah o v a. ' '
Constanţa . . . B enderli (D im itrie )......................Consul.
C ircum scripţiune c o n su la ră : Ju d e ţu l C o n stan ţa.
Craiova . * . F a re a n u (I.) ................................... G ira n t co n su lat.
C ircum soripţiune c o n su la ră : Ju d eţe le Dolj, G orj, M ehedinţi, Muscel..
V âlcea, R o m an aţî, T eleo rm an , O lt şi A rgeş.
Galaţi.................. S chw ab (Simion). . . . . . . . C onsul.
C ircu m scrip ţiu n e c o n su la ră : Ju d eţe le C ovurluiii, B^căti., P u tn a , T e­
cuciu, T utova, D orohoiu, B otoşani, S u ceav a, Iaşi, R o m an , N e a m ţu r
V asluju, F ălciu şi T ulcea. ’
S u lin a ................. Inglessi (G heorghe G.) . . . . A g e n t co n su la r.

Lito.TipografiWWW.dacOIamam ca.l:0[a Domnei, 16


16 MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE t

BULGARIA
B ucuresci, S tra d a C orabia

D o c to ru l D. P . T heodorofl^................................... G ira n t al A genţiei.

DANEMARCA
■Galnţî. . . , . D all’O rsso ( A u g u s t) ...................C onsul
■Sulina. . . . C aran d in o (B e rn a r d )..................V ice-consul.

ELVEŢIA
9

G ira n t: W a lte r S tau b

JSucurescl . . . S ta u b (Ion)........................................C onsul g en eral.


C ircu m scrip ţiu n e c o n su la ră : to t R e g atu l, a fară de ju d e ţe le B răila,
C ovurluiu, T ulcea şi C o n stan ţa. ’
<Galaţi.................. R y c h n e r ( H a n s ) ...............................C onsul.
C irc u m sc rip ţiu n e c o n su la ră : Ju d e ţele B răila, C o vurluiu C o n sta n ţa şi
T ulcea. ’ '
FRANCIA
Bucuresci, strada Biserica-Amzei, 13

D â C outouly G ustav. T răm is e x tra o rd in a r şi M in istru p le n ip o te n ţia r


^ (19 O cto m b re 1885). ’ ’
B oulard-Pouqueville (H ugo)....................................S e c re ta r c lasa 11.
S o h ier de V erm andois (A lfred-A ugust|. . . . » » »
D e p re t (Mauriciu) ................................................ » » »
D e T orcy (Louis-Josef-Gilles). colonel . . . . l-iu l a ta ş a t m ilitar.
De B erckheim (Chr- r.-Egen.), că p ita n . . . Al 2-lea a ta ş a t m ilitar.
C ircu m scrip ţiu n e c o n s u la r ă : Ju d e ţe le din M untenia.
I W ie t ( G a s t o n ) .......................... C onsul.
^ a ia ţi. . . . . j Mjn6 (A D C ) .......................... C ancelar.
C ircu m scrip ţiu n e c o n s u la r ă : J u d e ţu l B răila şi ju d e ţe le d in M oldova
şi D obrog ea. '
Berlad . . . . T hiery ( A n d r d ) .......................... A g en t c o n s u lir.
B răila . Boscoff ( I o n ) ...............................A g en t co n su lar. .
Constanţa Ordioni (D om inic-Francisc) . . V ice-consul.
I a ş i. . . F ra n d in (Carol-Nicolae) . . . V ice-consul.
Homan . Meiltz ( A l f r e d ) .......................... A g e n t co n su lar.
Tulcea . N ...............................................' . . A g e n t co n su lar.

GERMANIA

B ucuresci, s tra d a P o lo n ă 15

D e B iilow B e rn a rd ( . . . . ), T răm is e x tra o rd in a r şi M inistru p le n i­


p o te n ţia r (10 M aiu 1888).
P rin ţu l L ichnow ski (Carol Max).......................... S ecretar.

Lito-TipografWWW.daCOr0mamca.r0la D o m n ei, 16
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 17
M aiorul M ueller (H arry) ................................... A taşat m ilitar.
B răila . . . . E rflin d ( A d o l f ) .......................... V ice-consul.
Bucurescî . . . L a u b ereau (F e lix )......................Consul.
Constanţa . . . B enderli ( D i m i t r i e ) ..................Vice-Oonsul.
Craiova . . . . N. . . . - ......................• . . V ice-consul.
G alaţi..................B aronul de W a n g e n h e im (W alter), C onsul
G iurgiu . . . . S te in e r ( I g n a t z ') ...................... V ice-C onsul.
I a ş i.......................de L o ep er (Ludovic) . . . . C onsul.
C ircu m scrip ţiu n e c o n su la ră : Ju d eţe le D o rohoiu, Botoşani, S u c e a v a ,
N eam ţu, laşî, V asluiu, F ălciu, T u to v a, B acău şi R o m an .
Botoşani. . . . B ecker (C arol)'.......................... V ice-consul.
GRECIA
B ucurescî, stra d a D om niţei, 10.
P h a rm aco p o u lo s Ion C , m in is tru re ş e d in ţe (6 A prilie 1891).
T om bazis (A lexandru N . ) ................................... P rim -se c re ta r.
B ră ila . . . . L e o n ard o s (A lexandru) . . . C onsul.
C alafat . . . . Z acos (I o n )...................................V ice-consul.
Constanţa . . . Cocos (A lexandru)...................... V ice-consul.
Craiova . . . . B aro u n o s (D. P . ) ...................... A g e n t co n su lar.
G alaţi _ . . A n tip as ( E . ) .............................. Consul.
C ircu m scrip ţiu n e c o n su la ră : Ju d e ţe le C ovurluiu, F ă lc iu şi T u to v a.
B â rla d . . . . P eeg am alis ( P . ) .......................... V ice-consul.
F ălciu . . . . T zangopoulos (C onstantin) . . A g e n t co n su lar.
G iu rg iu . v . . P e ta la s ( N i c o l a e ) ......................A g e n t consular.
I a ş i ..................C riticos (S p irid o n )...........................C onsul.
Su lin a . . . . C am m enos ( N . ) .......................... V ice-consul
Tecuciu . . . . Sakellari& s (F ilip )......................A g e n t co n su la r.
T ulcea . . . . Z inon (P hocio n )........................... V ice-consul.
T.-M ăgurele . . S arasso g lu (Stelian) . . . . V ice-consul.
C irc u m scrip ţiu n e co n su a r ă : Ju d e ţe le T ele o rm a n şi Olt.
T urn u -Severin . S o u n io s ( Ş t e f a n ) ......................A g e n t co n su la r.
ITALIA
B ucurescî, stra d a S-tu Io n N ou, 39.
C u rto p assi N ob. F ran cisc, T răm is e x tra o rd in a r şi m in is tru p len ip o ­
te n ţia r (5 A prilie 1888).
D e N etto ( E n r ic o ) .................................................... C onsilier de le g a ţiu n e .
C av alerul B ru sati (Hugo) locot.-colonel . . . A ta ş a t m ilitar.
B ră ila ■ ■ \ ■ R o sa ( G a s p a r ) .......................... A g e n t co n su lar.
G alaţi . . A . C avalerul Tesi (Iuliu) ’. . . . Consul.
C irc u m scrip ţiu n e c o n su la ră : Ju d e ţe le din M oldova, şi D ob ro g ea.
C onstanţa . \ D ogliotti (A u g u s t) ......................A g e n t c o n su la r.
Tulcea ’ N ...............................A g en t co n su lar.
MAKEA BRITANIE
B ucurescî, calea G riviţeî, 185.
L asoelles Sir F ra n k C.. T răm is e x tra o rd in a r şi m in is tru p le n ip o te n ­
ţia r (13 F e b ru a rie 1887).

Lito-TipografiaWWW.daCOfOmamCaJO Domnei, 16 2
IR MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

B ro w n e (H am ilton E d w a r d ) ...............................A taşat.


M aiorul D aw so n (D o u g la s )................................... A ta şa t m ilitar.
„ , I S a n d e rso n (Percy)...................... C onsul g e n e ra l.
> .................. ( C raw ford (G heorghe W illiam , V ice-consul.
C ircu m scrip ţiu n e c o n s u la r ă : T ot R e g a tu l.
B răila. . . '. C h u rc h w a rd (W illiaiîi B row n). V ice-consul.
Bucuresci . . . B row ne (H am ilton E d w ard ) . V ice-consul.
Constanţa . . ■ Z ohrab ( P e r c y ) ...................... .... V ice-consul.
Craiova’. . . . D im os (Mihail A p . ) ..................V ice-consul.

OLANDA
B ucuresci, s tra d a N eg u sto r!, 1.
D e W e e d e W ilh elm M arc, m in is tru re sid e n t (3 M aiu |8 8 9 .)
B răila . . . . S crem (Ion B a p tis t) .................. C onsul.
Bucuresci A ppel (Moritz)............................... C onsul.
Galaţi. S ch m ierer (L udov L.) . . . . C onsul.
G iurgiu V a rn a ly (C ristof P .) .................. V ice-consul.
Sulina. W r ig h t (W illia m )...................... V ice-consul.
Tulcea K retzo iu (B. B.). V ice-consul.
C ircum scripţiune c o n s u la r ă : Ju d e ţe le T ulcea şi C o n stan ţa.

ROŞIA
■ B ucuresci, C alea V ictoriei, 17.
C avalerul de F o n to n N icolae, T răm is e x tra -o rd in a r şi m in is tru p le-
p o te n ţia r (24 Iu n ie 1891). '
L a d y g e n sk y (Nicolai).................................................P rim -se c re ta r.
D e N elidov ( D im it r ie ) ............................................A l 2-lea se c re ta r.
V lassov ( N i c o l a i ) .....................................................A taşat.
D ’Ig elstro m (G u sta v )................................................ A taşat.
L ocotenentul-colonel, B aro n de T aube . . . A g e n t m ilitar.
B ră ila ..................N ..............................................................V ice-consul.
Constanţa ■ . . P am p o u lo v (S a m u il)..................V ice-consul.
G alaţi.................. R o m a n e n k o (A lexandru). , . C onsul g e n e ra l.
l a f t .......................de G iers (A lexandru) . . . . C onsul.
S u lin a ..................K a rtam ich ev (P etre)....................... V ice-consul.
Tulcea . . . . T chelebidaki (A ristarch) . . . C onsul.

SERBIA
B u cu resc i, calea V icto riei, 111.

M arinovici S im a I., în s ă rc in a t cu afacerile (16 Ia n u a rie 1890).


P op o v itch ( A r s e n i e ) ................................................A taşat.

SPANIA

B răila. ■ ■ C avadia (G heorghe D.) . V ice-consul.


Constanta . H arris (E nric Al.) . . . V ice-consul.

L ito -T ip o g p a W W W .dacOrOmanica.rOida D om nei, 16


MINISTERUL AFACERILOR ST R Ă IN E .-----MINISTERUL DE INTERNE 19
G alaţi.................. Foscolo ( C a r o l) ............................... G e ra n t co nsu lar.
G iurgiu . . . . T h a n n o (V asile).......................... V ice-consul.
S u lin a ................. N ............................................................ V ice-consul.

STATELE UNITE ALE AMERICEI DE NORD


(A thena)

S n o w d en L o u d o n , m in is tru reşed in ţe si co n su l g e n e ra l (25 N o em b re,


1889). ’ ’
B igelow (Ion A .) ,_ .....................................................A taşat.
Bucurescî . . . B oxshall (William G.) . . . . V ice-conăul g e n e r.

SUEDIA SI
î
NORVEGIA
B ră ila ..................M endl ( B e r n h a r d ) ........................... V ice-consul.
Constanţa . . . Boscoff lAchille A l . ) ..................V ice-consul.
G alaţi..................M endl (L udovic)............................... C onsul.
S u lin a ................. V iscovics (Christofor) . . . . V ice-consul.

TURCIA
B ucurescî, stra d a V ăm eî, 11
B lacque-bey, T rşm is e x tra o rd in a r si m in istru p le n ip o te n ţia r (22 Iu n ie
1890). -
A n tif B e y ......................................................................P rim -se c re ta r
P h e d o n B ey ............................... . A l 2-lea se c re ta r.
M aiorul Hafiz C hev k et Bey. . A ta şa t m jlitar.
B răila. . N. . C onsul.
Constanţa N. , . C onsul.
G alaţi. . N. . C o n su l-g en eral.
Giurgiu, . N. . V ice-consul.
Sulina. . N. . V ice-consul.
Tulcea. . N. . V ice-consul.
Turnu-Severin N. . C onsul.

M I N I S T E R U L DE I N T E R N E
MINISTERE DE L ’INTERIEUR
S tr a d a A cad em iei ,34

Administraţia centrală. — Administration centrale.


L a sc a r C atargi, m i n i s t r u ................................................ A m za 24
M. D eşliu, s e c r e t a r - g e n e r a l ............................................ P rim ă v e re î 38
Al. M. Pencovici, in sp e c to r a d m in is tra tiv ..................S m â rd a n 10
Al. I. Gr. G hyka, şef de c a b in e t................................... P o lo n ă 128

LitO'Tipogi'afia WWW.d8COfOman,Ca.rO Eâsrcneîj IS


20 MINISTERUL DE INTERNE

Divisiunea administrativă. — Division administrative


Matei I. Petrescu, şeful d iv iz ie i.............................. Isvor 33
Petre Stroiescu, şeful biroului I ...........................I s ^ r 42
Ioan Ciucă, şeful biuroulul 1 1 .................................. f'ătunu 19
V. I. Moţăţ^anu, archivist...........................................BuzescI 70
Moise Niculescu, c a lig r a f..........................................Speranţei 25

Divisiunea comunală. — Division coinniuii;ile


TsT D. Nedclcu, capul divisiei......................................Orfeu 1
N. D. Neurutzi, capul biuroulul I ................... . Ţăranilor 33
Al. Cimbru, capul biuroulul I I .................................. Vânători 8
St. Grigorcscu a r c h iv is t.............................. • . . Batiştea 41
I. Gheorghiu, caligraf................................................. St. Elcfterie 7

Divisiunea coniptabilităţeî. — Division de la comptabilit6.


C. Dimitriu, capul divisiunel......................................Roinulus 15
I. Curlius, capul biuroulul......................................... Lipscani 1
Gavril Mihăilcscu, ţiitor dc r e g is tre .......................Tomnel 13
A. Luchidi, verificator................................................. Ştirbel-Vodă 147
M. Strâmbeanu, a rc h iv ist..........................................Liniştel 1

Serviciul technic — Service teclniique


Dimitrie Maimarolu, architect.................................. Sfinţii 58
Ion Pamfil, a j u t o r ..................................................... Romană 82

Registratura generală. — Enregistrenient general


Alexandru Nicolau, registrator general . . . • . Himerei 25
Ilie Mirodcanu, ajutor..................................................Senatul 23

DIRECŢIA GENERALA A SERV. PENITENCIAR CENTRAL


Direction generale du service penitentiaire central
Gheorghe Em. Băleanu. director general............... Hotel Continental
Anton Ştefanescu, sub-director.............................. Victoriei 77
Grigore Călinescu, a r h it e c t ...................................... Dorobanţilor
Ion Iconomescu, şeful biuroului comptabilităţiî . . Basarab 200
Mihal Tălăngescu, şoful biur. pers şi corespondenţei. Virgiliu 49
George Teodorescu, şeful biuroului statistic . . . Romană 80
Alexandru Rusescu, v e rific ato r...............................Polonă 7
Zamfir Atanasiu, verificator...................................... Arionoe 40
Dimitrie Sc. Motaş, registrator.................................. Fântânei 32

Lito-TipogralWWW-dacOrOman ica-rOda D6m nei, 16


MINISTERUL DE 1NTFRNE 21

DIRECŢIA GENERALA A SERVICIULUI SANITAR


Direction generale du service sanitaire.
Dr. G. Alexianu. director general...........................Colţeî 62
Dr. I. Polysu, sub-director, capul serviciului medical
şi secretar consiliului sanitar su p e rio r............... S-ţii Voivod! 3
Dr. St. Anastasescu, revisor spit. rural................... Rculptureî 48
Dr. I. Valentineanu, capul serv spit. rurale . . . Rahoveî 53
.Med. Veter. .M. Măgureanu, capul serv. veterinar . Polonă 59
M. Tudosiu, capul serviciului administrativ. . . . Armaşu 6
Dr. G. Isvoranu, capul serviciului statistic . . . . Bitzescî 3
Simion S. Popescu, ajutor serviciului medical . . Bateriilor 42
C. N. Vastlescu, ajutor serviciului veterinar . . . Moşilor 15<
G. Struţeanu, ajutor serviciului spit rurale . . . Casărmi 55
M. Zlotescu, ajutor serviciului administrativ . . . Fântânei 9
S. Mendonidi, ajutor serviciului .statistic............... Brezoianu 6

Fondul de epizootie. — Fond potir l’6pizootie.


Mich. Carp, şeful b iu r o u lu î...................................... Romană 22
A. Constantinescu, ţii tor de registre.......................Iconeî
Gr. Rotea, verificator................................................. Fântânei

Consiliul sanitar superior. — Conseil sanitaire superieur.


Dr. G. Alexianu, preşed., Colţet 62 Dr. G Stoicescu, membru Corabia 5
« I. Teodori, membru, Intr. Ros. 7 « A. Şuţu, « Plantelor 5
« A. Fotino, « Victoriei « Chr. Buicliu, « Romană.
a I. Felix, « Pension: 10 Farm A. Trausch, « Sf. Vinerî
« N. Kalenderu, « Scaunelc 34 Mcd.v. C. Călcianu, « Victoriei
« N. Măldărescu, « Ştirbei-V. Dr. I. Polysu, secret, Sf Voivodî 3

Comisiunea chiinico-favmacentică. — Connnission cliimico-


pharinacentique.
Farm. Fr. W . Ziirner, Victoriei 78 Farm. Anton Altan, Batiste 44 bis
« D. I. Roşu, Moşilor 69 I. Dumitrescu, secretar, Palatului 2

Comisiunea veterinară. — Connnission veterinaire


M. Gh. Măgureanu, preşedintele comis, veterinară . . Polonă 59
Ion Popescu, membru în comis, veterinară............... Teilor 84
Pândele Constantinescu, membru in comis, veterinară. Căluse! 31

Inspectori veterinari. — Inspectenrs veterinaires


Ionescu, insp. vet., Moşilor 165 D. Curteanu, insp. vet. Frumc
Jtarcovicl « « Brutaru 6 N. Mihăileseu, « « Occide

Lito-TipografiaWWW.daCOIOmamCaJO Don rsî, fS


22 MINISTERUL DE INTERNE

DIRECŢIA G E N E R A L A A T E L E G R A F E L O R SI POŞTELOR
DIRECTION GENERALE DES TELEGRAPIIES ET POSTES
Strada Domne!, 13
Colonel Gorjan August, director g e n e r a l................... Minerva 5
Iliescu Niculae. inspector general..................................Labirint 19
Chiriţescu Ştefan, inspector circ. I ...........................Stela 11
Iacovescu Ion, inspector circ. I I .................................. Hotol Mânu

Divisia administrativă technică.—Division administrative


technique.
Bascovitz George, şeful divisieî......................................Moşilor 77
Petrino Ilereule, oficiant superior gr. I .......................Mihaî-Vodă 52
Cociu I .Ştefan, « ( « I I ....................... Călăraşilor 81
Brătescu Dimitrie, « « « I I ....................... Palat. Tel. Poşt.
Gardian Mihail « « « I I I ................... Cuza-Vodă 6

Divisia comptabilităţiî. — Division de la coinptabilifâ.


Ştefan Demetrescu, şeful divisieî coniptabilităţeî . . . Călăraş! 91
Sterescu Constantin, oficiant superior gr. I „ . . . . Chimistului 7
Andriaşî Gabriel, « « « I I ............... Stupinei 9
Alexandru R ub in, « « « I I ............... Sfinţi 57
Romulus Preda, « « « I I ............... Popa-Rusu 1
Nicolae Gherghy, şef de b iu ro ii...................................... Clopotari 14
Georgescu Opran, « « « ...................................... Lucacî 02
Constantin Demetrcscu, controlor.................................. Popa-Nan 12
Dimitrie Năcescu, « ...............................Gabroveni 47
. Ioan Gaitanovicî, « .............................. Toamnei 3

Oficiul telegrafic central.— Office tel^grafique centrale.


Zottu Dimitrie, dirigintele oficiului T. C....................... Brezoianu 3G
Dimitrescu Alexandru, casier oficiului T. C. . . . Mircea-Vodă 29
Losradi Nicolae, oficiant gr. I ...................................... Clinului 4
Petrescu Nicolae. a « I .................................. Senatul 3
Georgescu Dimitrie, « « I ...................................... Rulev. Orient.
Perieţcanu Simion « « I ...................................... S-ţiîc. Maimarol
Voinescu Dimitrie > « I ...................................... Anlim 30
Tănăsescu Const. « « I ...................................... Cuviosului 17
Ohinopsi Ştefan « « I ...................................... Dorobanţi 1G
Stetăncscu Georgc « « I ...................................... Rahoveî 29
Radovict Ion « « I .................................. Jantila 4
Teodoridi Radu « « I ...................................... Teilor 77
Mureşeţeanu Const. « « I ...................................... Clinului 4
Toporanu Nicolae « a I ...................................... Rîureanu 4
lorganda Dimitrie « ( I ...................................... Crinului 7

Lito-Tipogra WWW.dacOrOman ica.rO da D om nei, 16


MINISTERUL DE INTERNE

Oficiul Poştal central.— Office postai central.


Ana-elo Grigore, diriginte comptabil................... . . . Basarabilor 15
Dimitrescu Const., diriginte administrator. . . . . . Pitar-Moşu 14
Udrescu Dim. oficiant superior........................... . . . Berzei 96
liorostin Alexandru, oficiant superior............... . . . Berzei 73
Buescu Em.. fi r ...............
Popescu Sofronie, fi p ..................................
Alexandrescu Eraclie, fi r • . . » » . . . Oziris 1 bis
Alexandrescu Niculae J) r> ............... . . . Academiei 16
Iorgulescu Grigore n » .................................. . . . Mântuliisa 36
Dimitrescu Gr., n n ............. . . . Romană 218
Gavrilescu G., > * î ............. . . . Francmason d5
Radicescu Ion, fi fi .................................. . . . Precup.-noî 24
Fiorescu Dimitrie i) j> . . . . .

Gherman Ion n fi . * • . . . . . Sch.-Măgur. 17


A ntoniu Dimitrie fi » .............
Smărăndescu Vasile 7J »i ..................................
Lâzărescu Vacile fi n .................................. . . . Dionisie 78
Dimitrescu Ath. fi j) * * * *
Nicorescu Vasile 1) fi * • ' • •
Petrovicî Alexandru fi 7) • . * . . . . . Moşilor 153
Petru Petrescu fi J) .................................. . . . Pesc.-Veche 7

MONITORUL OFICIAL Ş I IMPRIM ERIA STATULUI


Monitenr Officîel et Imprimerie de l’Etat
Bulevardul Independenţa.

Alexandru G. Cantacuzino, director general............... Buzescî 68


I. M. Bujoreanu, sub-director..........................................Jmpr. Statului
Th. Ganea. şeful comptabilităţil......................................Păun! 37
C. A. Gărdescu, ajutor com ptabil.................................. Esculap 18
N. G. Cosmescu, capul biuroulul imprimatelor. . . . Cazărmi 7
Al. N. Angelin, * „ romandelor . . . . 01impuluI62bis
Mihail Tănăsescu, „ „ Monitorului . . . . Pâunî 28
Pompiliu Găvănescu, ţiitor de registre...........................Arcului 19
C. I. Comăneanu, „ „ „ .......................Şerb.-Vodă, 170
Ion Manolescu, c a s ie r ..................................................... Mecetu 21
G. Ionescu, sub-casier..................................................... ruriilor 11
G. Velluda. corector M o n i t o r ...................................... Virailiu 17
Eraclie Gudgiu, i d e m ..................................................... Bonapai'te 5
N. Caragialli Co*tache, i d e m .......................................... Cuviosului 9
G. Iorgulescu, corector im p rim e rie ...............................Antim 41
Al. Sergiescu. „ provisoriiţ.................................. Sfinţilor 65
Mihail Ionescu, „ „ .............................. Victoriei 60
Iordan Stoenescu, „ „ .............................. Lebedi 14
Gr. Stetănescu. a ju t o r ..................................................... Plantelor 44
G. Mihăilescu. capul depositulul...................................... 13 Sept. 38
V. Theodorescu, ajutor „ ...................................... Popa-Petre 13

Lito-TipografisWWW.daCaromamCa.ro Dom nei, IG


2i MINISTERUL DE INTERNE

Cristofor Nicolescu, ţii!or de registre * .......................Câmpineanu 14


Elefterie Georgescu. registrator.................................. Rahovel 23
C. PopovicI, ajutor-registrator..........................................C. bis. Sf. Nicul.
N. Basarabeanu, ajutor-expeditor.................................. Brezoianu 0
Theodoi* Theodorescu, a rh iv a i*...................................... Buciumu 26
G. Pantazi, ajutor-arhivar................................................. Fetiţelor 16
G. O. Cucuruzescu, şeful atelierelor.............................. Impr. Statului
I. Rădulescu, ajutorul „ .............................. Scupturel 32
I. Ionescu, paginatorul M o n ito ru lu i.............................. „ 22
G. V. Botez, ajutor-paginator.......................................... Progresul b
Daniel Raţiu, capul atelierelor de tip ă riri................... Cazărmeî 30
V. Paliţa, „ „ „ turnătorie . . . . Apolon nou 1
G. Constantinescu, cap. atei. mccanic şi timplarî . . Plevna 34

PREFECTURA POLITIEI CAPITALEI


PREFECTURE DE POLICE DE L A CAPITALE
Calea Victoriei
Colonel Mihail Rasty, prcfect, Ştir- S. Angelescu, idem Foişoru 107
bel-Vodă 183 M Georgescu. şeful divisie de ur­
Scarlat Orescu, director, Câmp. 23 mărire, Spătarului 29
C. Dristorianu, msp. cl. I, Sălciei. 31 N. G. Athanasiu, ajutor, Teilor 50
Ştefan Şutzu, „ „ I, Umbri 3 Gr. Anastasiad, şef de biurou, 13
Em. Florescu, , „ II, Vămet 4 Septembre 60 ’
George Cretzu, „ „ II, Qccid. 25 C. Anastasiad, şef de biurofi, Schitu-
Philipaclie Protopopescu, inspec­ Maicilor 9
tor cl. II, Aurora 5 I. Vasilescu, casier. Zefirului 6
Iuliu I. Roşea, şeful diviziei admi­ Toma Penescu, inspector şef al ser­
nistrative, Casărmet 56 viciului de servitori, Scaunele 30
G. Ionescu, ajutor, PJevneî 22 M. Rădulescu, ajutor, Ianculul 2
D. PăişI, şef de biurou, Esculap 11

Comisariatele de urmărire.— Commissariats de poursuites.


Spiru Maican, comisar de urmărire ocolului I R oşu. Secţia 6
N, G. Donescu, II Galben . - 8
C. N. Negoescu, „ „ r> n III Verde . . „ 26
D. Rădulescu „ „ n VI Albastru . . „ 36
_M. Ionid „ „ r> V V Negru . . . „ 49

Localurile secţiunilor.
» -- Localites des sections
Secţia 1 T. Râmniccanu, comisar cl. II 11
« 2 M. Rădulescu, (i « I 1
« 3 St. Elefterescu, a « II . . . . . Şoimului 6
« 4 N. Athanasiu, <( « 11 8
< 5 A. Guliano, « « 11 .
( 6 N. Lesviodax, « « I 18
« 7 I. Constantinescu « « II 65

Lito.Tipografiwww.daCOromanica.roa Dom nei, 16


MINISTERUL DE INTERNE 25

Secţia 8 C. Arion, comisar cl. I ................... Rom ană 7


« 9 G. Sporicli, « « I I ................... Primăverei 8
« 10 T. Georgescu « « I I ................... Nisipari II
« 11 Gr. Biurou, « « I I ................... Iconei 64
« 12 C. DumRrescu, « « I I .................... Viitorbluî 77
« 18 St. Bolintineanu, « « I I .................... Tomneî 36-
« 14 R. Aricescu, « « I I ................... Iconei 29
« 15 I. Săvulescu, « « I I ................... Tomneî 4 bis
« 16 Eug. I. Stefănescu, « « I I .................... Teilor 22
« 17 C. Munteanu, « « I I ................... Colentina 19
« 18 G. Tătăranu, « « I I ................... Stirbeî-Vodă 31
« 19 I. Constantincscu, « « I I .................... Esculap 10 bis
« 20 H. Angelescu, « « I ................... Occidentului 25-
« 21 I. Livescu, « ( I I ................... Fund.Berzi 27
« 22 M. Rădulescu, « « I I .................... Francmason 54
« 23 D. Cernovăţeanu, « « I I .................... Griviţet 187
« 24 I. Slămnescu, « t I I ................... Berzei 71
« 25 G. R. Dumitrescu, « « I I .................... Saturn 14
« 26 G. Episcopescu, « « I .................... S-ţii Apostoli 45-
« 27 T. Rădulescu, « « I I ................... Morfeu 14
« 28 I Costescu, « « I ................... Casărmei 24 bi&
« 29 N. Georgescu, « « I I .................... Rahoveî 267
« 30 AI. Verusi, « « I ................... Princ.-Unite 21
« 31 C. Pesicu, « « I I ................... Cuza-Vodă 39
« 32 P. Andronescu, « « II ................... Şerb.-Vodă 109
« 33 Gr. Ciuceanu. « « I I ................... Fraţilor 1
« 34 Gr. Andronescu, « « I I .................... Văcăresc!
« 35 T. C. Penciulescu, « « I I .................... Laborat. 42 bis-
« 36 D. Georgescu, « « I I ................... Văcăresc! 159
« 37 N. I. Foişoreanu, « « I I .................... Bradului 18
« 38 Al. V. Tătaru, « « I I .................... Cantemir 54
« 39 Loc. vacant, « « I I ................... Vitanu 5
.< 40 C. Lupescu, « « I I ................... Vulturului 33
« 41 F. A. Niculescu, « « I ....................Olteni 62
« 42 N. Anastasescu, « « I I .................... Lucacî 85
« 43 G. Bibescu, « « I I ................... Graţiosă 11
« 44 M. Ionescu, « « I I ................... Delea-Veche 26
« 45 T. Mălinescu, « « II . . . • . . Ianculuî 68
« 46 S. D. Bădescu, « « I I ............... Pantelor 69
« 47 P. Tănăsescu, « « I I ................... Mihaî-Bravu 30
« 48 Al. P. Protopopescu, « « I I .................... Căluşeilor 22 şi 4
« 49 J. Rădulescu, « « I ................... Moşilor 155
« 50 C. Pctrescu, « « I I ................... Călăraş! 24

Cancelaria corpului sergenţilor (le oraş.— Chancellerie du


corps de sergents de viile.
Strada Academiei, 19
Căpitan I. Solomonescu, comand, c o r p u l u ! ............... Labirint 101
Locot. Franlc Maver, ajutor............................................... Moşilor 87"

Lito-TipografiaWWW.daCarom8niCa.ro ISojnnei, 16
26 MINISTERUL DE INTERNE

Doctor Alceu Ureche, medicul c o rp u lui....................... Bul. Academii 4


Av. Furnică, oficer c o n t a b il..........................................Bravilor 17
I6n Ionescu, comand. Comp. I ......................................Popa-Petre 28
Al. Niculescu, o o I I ...................................... Linişte! 26
■C. Condopol. « « I I I ...................................... Michal-Vodă 25
V. T. Pescariu, « « I V ......................................Nerva-Traianl7
F. Predescu, « « V ...................................... Cornaril 4
N. Ionescu, oficer P la t o n ie r ...................................... Cireşiu 3
■Gh. Trifan, « « ....................................... '
A. Stănescu, « « ....................................... Libertăţii 22
I. Simionescu, « « ....................................... Văcăresc! 124
D. N. Muşat, « o .......................................Aquila 10
3on Dumitrescu, « « .......................................Vaselor 13

P R E F E C T U R A DISTRICTULUI ILFOV
PREFECTURE DU DISTRICT D ’I L F O V
Cheiul Dămbouiţei (strada llfou)

Consiliul judeţian. • Conseil du district.


Al. C. Catargiu, preş., Victorii 192 I G. Daniilescu, cons., Cuza-V. 74
Al. P. Dimitrescu, vice.-pr., Obil. noi N. St. Saviny, „ Victorii 114
Petre Riureanu, idem, PlevneI86 Gh. Chr. Vergu, „ Călăraşi 63
Eugeniu Laptev, secr., Pitar-M. 17 Tănase Dima, „ Micş.-GrecI
■Const. Băicoianu, idem, Dorob. 27 C. Niculescu Dorobanţu, consilier,
■Gr. Triandafil, cons., Fântânei 100 Renaseerel 8
Nicolae Gherasi, „ Otel Bulev. G. Diamandi, cons., Com Jilava
“Gh.Em.Filipescu,, Victorii 173 Ferdinand Ghica, „ Batiştea 11
Petru Millo, „ Dorobanţi 39 Ştefan Cornea. „ Popa-Tatu 6
Nae Filitis, „ Primăv. 23 Costache Duţulescu Capră, consi­
Dr. Nichita Andriţenu, consilier, lier, Şoseaua Pantelimon 47
Pescăria Veche 2 Costache Niculaide, cons., Sirenl36
E n iu Bălteanu, cons., Moşilor 138 Alecu Dumitru, cons., Com. Dridu
TMic. G. Djuvara, „ Mihal-V. 9

Administraţia Prefecturei.— dministration de la Prefecture


E m . Em. Băleano, pref., Sorelul 37 G. I. Donescu, şefdebiur.,Rom. 122
Milone Lugomirescu, dir., Spir. 2 C. Ionescu, reg arhivar, Pitagora 7

Comitetul permanent de Ilfov — Comite permanent d’Ilfov


Petri* Millo, preşed., Dorobanţi 39 M. A. Orienţeanu, controlor, Pan­
Prinţul Ferdinarid Ghica, membru, durilor 10
Batiştea 11 Sc. I. Demetrescu, şef de biurou,
■Ştefan Cornea, membru, P.-Tatu 6 Romană 186
C. Hagiescu. secretar, Riureanu 7 Cr. Stefănescu, şef ordonaţ., Popa-
P. Eftimiu, comptabil, N.-Traian 54 Rusu 17

Lito-Tipografiwww.dac010mamca.r0la D om nei, IB
MINISTERUL DE INTERNE

C. Mihăescu. ajut.-compt., Minot. 38 G. P. Sachelarie, verif-sos. Bas. 110


Al. C. Georsrescu. idem, Scaunele I. N Elefterescu, ţiitor de registre,
Leon G. Machedon, arh.. Francm. 48 Cometu 2%
T. Castrişia, registr., Rom ână 184 M. Anghelescu, verific., Călăraşi 21

Serviciul teclinic.— Service teclinique.


C. Lehliu, inginer şef al serviciu­ Piteşteanu, conductor, Căt. V echiu 2
lui teclinic, Popa-Rusu 17 G.T. Trâncu, „ Coni. Ferb.
1.1. Barbelian,conductor, Timpului 1 I. Ionin „ Sf. Voivozi •
A. Martineanu, „ Roşea 11 G. Stefanescu , PoterasI 29
I. Bora « Scaune 04.

Serviciul medical. — Service medical.


Dr. C. Pastia, medic p r im a r ..........................................Smârdan 18
C. T. Bolintineanu, vaccinator la forturi. . . . / . . S-ţiî Voevodî 28
Ion Ghersrhiceanu, secretar serv. s a n it a r ................... Moşilor 215
Gh. D. Bădescu, medic plasa Dâmboviţa...................Com. Pantelim.
Justin Andreianu, „ „ Sabaru l-a................... „ DomnescI
Benedict RabinovicI, „ „ N e s o e « c I................... * Budescî
Ion Dimitrescu, „ „ O lteniţa.......................Urba Olteniţa
Ion Constantinescu. „ urbei „ .............................. „
N. Constantinescu-Nicolae, medic spitalului FerbinţI . Com. Ferbinţî
M. Succin, „ „ Budescî. . „ Budescî
G. Antonescu, „ „ Olteniţa . Urba Olteniţa
D. Alexandrescu, „ veterinar Intrarea Rosetti
G. Ionescu, vaccinator pl. Sabaru I I ...........................C. Bol. din vale
Al. Popescu, „ „ „ I Com. Domnesc!
Ion Mlădin, „ „ Snagov „ BuciumenI
Er. Batali, „ „ Mostişte „ Ferbinţî
N. Moraru, „ „ Ne"oescî Budescî
Chircor Garabet, „ „ ş i urbei O lteniţa Urba Olteniţa
Mih. Chireşca, „ „ Dâmboviţa Com Pantelim
Chiriachiţa Predescu. m6şa plaseî S a b a r u , Domnes
Ecat. Grio'orescu, , „ „ „ Bol. din
Elena Manolescu, B „ „ „ Jilava
Matilda Petrescu, „ „ Snagov „ Bucium
Paulina Stefamu, „ „ Dâmboviţa „ Pantelim
El. Michăescu, „ „ „ „ Brănesc
Iosefina Ilinţescu, „ „ Mostişte „ FerbinţI
Ru\. Polizu, „ „ „ „ Cărbun
Alex. Popescu, , „ N egoescî „ Budescî
Ana Constantinescu, „ „ „ „ Pârlita
Maria Pavelescu, r „ O lteniţa Urba Olteniţa
Raluca Moraru, r „ „ Com. Radova

Lito-TipogpafiWWW.daCOIOmaniCa.rOa Dom nei, IB


28 MINISTERUL DE INTERNE

PRIMARIA C O MU N EI B U C U R E S C I
MAIRfE DE LA V ILLE DE BUCAREST
Strada Colteî, 42.

Consiliul comunal.—Conseil communal.


Protopopescu Pache Em., primar, Filipescu Nicolae, Consilier Batiştea
Colţel 39. Lenş Slătineanu, » Dorob. 45.
Brătescul. Al., ajutor, Popa-Tatui6 Marinescu Ion, » MatăsarI6.
Hagi Stoica N. Fiul, ajutor, Călă- Orbescu Dimitrie, » Sf. Ştef. 20
raşî 42. Paciurea Leonida, » Brez. 33.
Ionescu Gr. Al., ajutor, Lipse. 15. PopovicI Andrei, » Radu-V.
Naumescu D., ajutor, Carol I, 66. Răceanu C., » Hotelcpnt.
Romniceanu I. M., ajut.. Mir.-V. 31 Rusescu Ruse, » Gabr. 20.
Serafim f ! Petre, » Moşilor 122. Severeanu O. Dr. » Batiştea 2.
Şoimescu N. N., » Polonă 98. Ştirbey Alexandru, » Victoriei
Bălăşanu A. I.. consilier, Şerban-V. Vasiliu Sava, » Blănarî 7.
Blaremberg N., » Episcop. 3. Velescu Ştefan, » Armen. 1.
Cerchez Nicolae, » Mercur 4. ZerlentiChristofiL. » Smărdan 7
Durduc Alexandru, » Spaniolă 2.

Secretariatul general.—Secretariat general.


C. Zătreanu, secretar g e n e r a l ...................................... Emigr. 5 (Sf. V.)
G. Cojescu, ajutor.............................................................Ţepeş-Voclâ 66
C. I. Economu, ţiitor registre..........................................Leon-Vodă 4

Divizia I Administrativă.— Premiere Division administrative.


Haralambie EliCscu, şeful s e r v ic iu lu i...........................Bulev. Carol 33
Mihail Niculescu, şef de b iu ro u ......................................Negru-Vodă 33
Paraschiv Mihăileanu, şef de b i u r o u ...........................Ştirbel-Vodă 113
N. Marinescu, sub şef de b iu r o u .................................. Popa-Tatu 70

Serviciul Comptabilitiiţiî.— Service de la comptabilitâ.


M. G. Andricu, şeful coniptabilităţeî...........................Princ.-Unite 17
I. B. Popescu. » biurou cl. I .............................. Labirintu 51
C. G. Mihailescu, » » » I .............................. Moşilor 34
I. ROmniceanu » » » I .............................. Labiriutu 74
P. S. Mateescu, şef de biurou cl. I I ............... Sf. Ion Moşi 15
Dumitru Ghenţulescu, » » » » I I ............... bis. Trinităţel T.
Ulpiu Hodoşiu, sub » » » » I ............... Griviţel 140
C. G. Mihăiescu, ţiitor de reg. cl. I ...........................Bateriilor 42
G. M. Simionescu, » » » » I ...........................Moşilor 240
N. Sc Sfetculescu. » » » » I ...........................PoteraşI 17
Dimitrie Hristescu, » » » » I . . ................... Pescăria-veche 2
N. Voiculescu, > » » « I I .......................Colintina 11

Lito-Tipograiw w w dacoromanica. ro Ja Dom nei, 16


MINISTERUL DE "INTERNE 29
Romulus Sachliş, ţiitor de reg. cl. I( . . . . . . . Plevna 22
N. D. Emilian, » » » » î î .......................Militari 26
Themistocle Ionescu, » » » » I I .......................Popa-Sore 8
St. P. Moscu, v e r if ic a t o r ..............................................Colintina 7
Th. I. Oralian, » .......................................... Viitorul li8
Stelian Alexandrescu,» ..............................................Moşilor 15
I. Popescu, » ..............................................Fraţilor 76
C. Ionescu, » ..............................................Păunilor 44
ijeonida Petrescu, » ..............................................Iconei 51

Serviciul Casieriei.— Service de la Caisse.


Alex. G. Bacaloglu, c a s ie r .......................... .................. Lucaci 30
Ion Mihăescu, adjutor c as ie r.......................................... Labirintu 48
Pantelele Marinescu, şef de b iu r o u .............................. Profetu 7
G. D. Sapient, ţiitor r e g is tr e ..........................................Poteraşî 15
Alex. Venizelo, percept. şi a r h iv a r .............................. Saturn 20
Ion Verdianu, ţiitor de r e g is t r e .................................. Cuţitu argint 6
Ştefan Vlădescu, factor r e c ip is e .......................r ■ • Mirenilor 11

Serviciul Contencios.— Service du conteutieux.


George Porfiriad, advocat efor........................................ Călăraşi 22
T. P. Ceocaneli, » ......................................Poetului 14
Al. Antimescu, » ......................................Dionisie 20
Dim. SolQinonescu, » ......................................Moşilor 124
C. P. Hagescu, ajutor de s e r v ic iu .............................. Cuza-Vodă 26

Serviciul Inspectoratului teclinic.—Service de l’inspectorat


teclinique.
G. Al. Orescu, inspectorul lucrărilor technice . . S-ţii Voiv. (colţu Tuns)
M. Pătărescu, inginer-ajutor.................................. Plevnei ’ 49

Serviciul tecnic al planului Oraşului. — Service technique


du plan de la viile.
Ştefan Georganta, inginer, şeful se rv ic iu lu i............... Apolodor 18
Anibal G. Cociu, geometru ol. I .................................. Neptun 2
A. B. Matab, • « cl. I .................................. Şos. Jianu 10
I. D. Stefănescu, « cl. II. . - ....................... Occidentului 3
Soarlat Balluţă, geometru conservator de planuri . . Viitorului 72
Carol Beniş, desenator cl. I ...................................... Lumineî 12
Iulius Adelsberg, o cl. I I . ...................................Fântânei 79
August Rublack, « cl. I I ......................................Puţu cu Plopi ^
Teodor I. Anestin, secretar comptabil.......................... Minervel 15
Teodor Stefănescu, ingrijitorul planurilor . . . . . . Plantelor 41

Lito-TipografiWWW.daCOromamCa.roa Domnei, 16
30 MINISTERUL DE INTERNE

Serviciul de poduri şi şosele.— Service des ponts et cliaussees.


Al. Bolintineanu, inginer-şef.......................................... Polonă 50
G. Tămăşescu, « ajutor......................................Isvor 58
I. Şoltescu, « ................................................. Berzei 19
I. C. Capşa, « ................................................. Arionoeî
C. I. Flach, « asistent.................................. Cometu 8
G. PopovicI, « « ...................................Moşilor 55
D. Priboianu, secretar-comptabil.................................. Justiţiei 25

Serviciul apelor: — Service des eaux.


B. Giulini, inginer ajutor-şef..........................................Hotel Regal 33
C. Simţoiu, « ..................................................... Clemenţei
N. Tenhof, « ......................................................... Chimistu 5
N. D. Andronescu, secretar-comptabil...........................Luterană 22

Serviciul clădirilor. — Service des coustructions.


G. Mandrea, arhitect-şef................................................. Fântânei 20
Paul Petricu, « ajutor. .......................................... Stelea 17 *
I. I. Constantinescu, arhitect..........................................Văcăresc! 84
Ion D. Marinoiu, secretar-comptabil.............................. Graţiosel 19

Serviciul alinierilor. — Service des alignements.


Dimitrie Cepescu, inginer-şet..........................................Labirint 72
Paul C. Arion, « a j u t o r .................................. Armaşu 10
I. Drexler, « ..............................................Sf. Ştefan 7
Cesar Deldebbio, « ..............................................Ştirbeiu-Vodă 44
Mihail Grecescu, « ..............................................Griviţa 168
Marin Dobrescu, « ..............................................Moşilor 171
AI. Constantinescu, « b u n u r i.................................. Sf. Vineri 12
Dimitrie Gr. Bilciurescu, secretar compt. , ............... Bul. Carol 17

Serviciul de constatare.— Service du controle.


Ştefan Demetrescu, şef serv. de constatare............... Casărmel 65
Haralamb. N. Mihailescu, controlor...............................Lustrului 7
Ilie Demetrescu, ţiitor de registre.................................. Cheiu gârl.Gorg.
Nicolae Mateescu, ţiitor de registre...............................Sboru 3
Petru P. Rătescu, c o n tro lo r.......................................... Timpul 2
Ion I. Filionescu, « .......................................... Virgiliu 26
Gr. Grecescu, « .......................................... Şerban-Vodă 99
I. Ionescu-Cucn, « .......................................... Princ.-Unite 30

Serviciul registraturei şi archiveî generale. — Service de


l’enregistrement et des arcliives generales.
Lazăr Ignătescu, şeful serviciului................................... Văcăresc! 101

Lito-TipogralWWW.dacoromanica.roda D om neî, 16
MINISTERUL DE INTERNE C il

Mihail Ignătescu, a ju t o r ................................................. Bul. Ferdin. 1»


Sp. N. Ionescu, « . . . ...................................... Princ.-Unite 47
Nicolae Lizeanu, « şi telegrafist...........................Teilor 96 bis.

Serviciul poliţiei comunale.— Service de la police communale


V. Mareş, şeful poliţiei com unale.................................. Romană 122
S. P. Gherasi, ajutor, şef de biurou.............................. Minotauru 53-
G. Şeinescu, comisar cl. I ...................................... Romană 258
D. Teodorescu, idem ...................................... Suferindă 1
P. Rădulescu, idem ...................................... Cotrocenî 3-
G. Paraschivescu, idem ...................................... Plantelor 11
C. Pană, idem ...................................... Viitorul 28-
D. Georgescu, comisar cl. I I ...................................... Rahoveî 76
C. Mănciulescu, idem ...............................................Clopotarî-noî 5-
D. Manolescu, idem ............................................... Salcâmî 13-
M. Rădulescu, idem ...............................................Parfumului 6
Al. Naumescu, idem . ........... ..................................Tudor-Vlad. 17
N. Burdeanu, comisar hala G hika.................................. Viitorului 22:
I. C. Cojescu, « « A m za ..........................................Polonă 174
I. Greceanu, « « G r iv iţa ........................................Popa-Nan 3-

Serviciul acciselor. — Service des octrois.


Const. Capeleanu, inspector g e n e r a l ...........................intrarea Rossettî
Const. Pestrfeanu, şeful se rv ic iu lu i...............................S-ţiî Apostoli 61
Ioan Russscu, ţiitor de r e g is tr e .......................■ . . Olimpuluî 21

Oficiul stărei civile din Capitală. — Office de l’etat civil


de la Capitale.
Constantin Vasilescu, şeful serviciului...........................Pese.-Veche 7
Nicolae Dobrescu, « de b i u r o u .......................Sf. Spiridon 4i>
Nicolae Dulma, a r h iv a r .................................. • . . . Măgurele 14
Nicolae Târnoveanu, re g istra to r................................... Linişte! 15-
Serviciul statistic.— Service statistique.
N. Prisăceanu, referent s ta tis tic .................................. Teilor 73
I. Bărbătescu, a ju to r ......................................................... Victorie! 85

Serviciul sanitar.— Service sanitaire.


Felixlon, medic şef. Pensionaţii 10. Dumitrescu Gabriel, idem,
Alexescu I., medic comunal, Agri- Georgescu N. T , idem. Moşilor 87.
culture! 54. Haunlescu G., idem, Traian 83.
Asador Dimitrie, idem, Spătaru 9. Minculescu N., idem, Ronda 13.
Atanasiu Gg, idem, S-ţiî Apost. 1. Penescu C., idem, Arculuî 14 bis.
Ciceanu P., idem, Abat. comunal. Popescu Zaharia, idem, spit. Colint.
Constantinescu C., idem, Bucium. 3 Romalo Eduard, medic comunal
Constantinescu P., idem, Căluşei 31. Roth M., idem, Carol I, 81.

Lito-TipogpafiaWWW.daCoromaniCa.ro1Dom nei, 16
•3 2 MINISTERUL DE INTERNE. -- MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE

£5avim Nicolae, idem, Bis. Bni 3 Dumitrescu Eoat, idem, Silfide 13


Turbure Emanoil, idem. Primă-v.31 DumitrescuMaria,idem, Romană 69
“Vamali L., idem, Griviţeî 110. Steriana Elena, idem, Poetului 17
Vincent Louis, idem, Clemenţei 14 Şerbănescu Smaranda, idem, Că­
Vraka I., secretar, Romană 233. lăraşilor 4.
Baboiu, Elena, moşe com., Moşi 226 Vasilescu Aneta, idem, Baterii 20.

Consiliul de higiena şi de salubritate pubică al oraşului


Bucuresci. ’
Conseil d’hygieije et de salubrite publique de la viile de Bucarest.
Felix I., medic şef şi vice-preşedinte, Romalo Eduard, medic comunal,
Pensionalu 10. consilier, Primă-verel 6 bis.
-Athanasiu Gr., medic com..consilier Roşu D.,farmacist, cons., Moşii. 81.
S-ţiî Apostol! 1. Rotii M., medie comunal, consilier,
«Constantinescu P.., veter. comunal, Carol I, 81.
consilier, Căluşei 31. Savini N., medic comunal, consilier,
Drăgulănescu N., med. com. prov., Bis. Eni 3.
consilier, Rotarilor 8 bis. . Turbure Em., medic, com., prov.,
Dufour, ing,, direct, serv. salubr., consilier, Primă-verel 31.
consilier, Varnali L., medic comunal, cons.,
Mandrea G., arhitect, şetserv. clăd., Griviţeî 110.
consilier, Fântânei 50. Vincent L., veterinar com., cons.,
Penescu C., medic comunal, cons. Clementei 14.
Arcului 14 bis.

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE


MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
Strada Academiei, 34

Administraţia centrală. — Administration centrale.


■C. Olănescu, m in is tr u ........................... j ...................... Fontâneî 9
IVIihail Capuţineaiiu, director general...........................Colţeî 51

Divisiunea I. Poduri, şosele şi căi ferate.


I-ere Division. Ponts, cliaussees et chemins de fer.

Theodor Tănăsescu, şef de b iu r o u ...............................Bulev. Carol I


Basiliu Georgescu, şef de b iu ro u .................................. Emancipată 25
"Gh. M. Sterescu, arhivar....................... j . . . . . . Ciclopi 1

Lito-Tipograwww dacoromanica rolda Domnei, 16


MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE
--- 1------- --------- --------- ----

Divisiunea II. Porturi, navigaţiune, arclii tectură, lucrăW


comunale şi personale.
Il-eme Division. Ports, navigation, arcliitectnre, travanx coramunaux
et persoanei.

Nicolae Sc. Ghica, şef de d iv is ie .................................. Efomană 113


Elie Popescu, şef de b i u r o u .......................................... Antim 60
Sp. Par&peanu, id e m ..................................................... Modei 16
A. Mihăescu, sub-şef de biurou .................................. Cercului 1
Cr. Caraman, verificator................................................... fund. Francm. -3
Gh. Demetriad, a r h iv a r ..................................................Victoriei 181
JI. Cumpuneanu, bibliotecar.................................. , . Poloiică 214

Divisia I I I . Contabilitatea — III-eme Division. Comptabilitg.


Nicolae Carcalechi, ina'iner şeful comptabilităţiî . . . Hotel Regal
N. I. Oprescu, şef de b iu r o u ................... ... .................. Griviţa 179
D. Argeşanu. id e m ......................................................... Cuza-V. 12
I. Isvoranu, verificator..................................................... 13 Septembre 5
A. Catopolu, » ...................................... ... . . . Icoana 22
A. Demetrescu, » .................................. f ^ . Salcâmi 11
I. Popescu, archivar...................................... . . . . . Moşilor 222

Serviciul Consiliului techuic.—Service du Conseil teclinique.


Petru Ene, Inginer-Inspector cl. Ir preşed. Consiliului . Fontânei 65
Pândele Ţeruşeanu, Inginer-Inspector cl. II, membru . 11 Iunie 1
Constantin Zeuceanu, idem, idem................................... Fontăneî
Constantin Mironescu, idem, i d e m ...............................Rotarilor 18
Gh. Dimitrescu Tasian, idem, id e m ............... , . . . Batiste 10 bis
Edmoud Beller, inginer-şef cl. I, ataşat la consiliu . . Francmazonă
Nicolae .Şerbănescu, inginer-ordinar cl. II, secrefe cons. Silivestru 2
Alexandru Savovicl-Baranga, elev-ing.; verific, la cons. Schitu-Măg. 11
Artaxerse Buiucliu, conduc, cl. I, -o » » Academiei 6

Serviciul hidraulic al Porturilor. — Service hydraulique


des ports.
Constantin Şinescu, inginer, şeful serviciului..............Victoriei 61
Vasile Ignat, inginer-ordinar cl. J I .............................. Polonă 140
George Vernescu, id-m cl. III......................................... Fontăneî 2
Petre Ştefănescu, desenator cl. I .............................. Muselor 7
I. Mihăescu, s e c r e t a r ..................................................... Cercului 1
Nicolae Viziru, desenator cl. I I ...................................... Romană 220
Nicolae Grigorescu » « I I I ............... * ...................Ştirbel-Vodă 53

L ito -T ip o g ra f ia W W W .daCorom am Ca.ro D o m n ei, 16 3


34 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE
---- ----------------- ------------r-----S-

Serviciul de studii şi construcţiuni de căi feratb, poduri


’ şi şosele.
Service des etudes et des constructions de cliemins de fer, de ponts et
chaussees.
Strada Minerveî 12 (Scaunele 67).
Elie Radu, inginer-inspector, şeful serviciului . . . . Romană 72
Constantin Davidescu, ing.-archit. cl. I, biur. technic . Slatina
Pândele Iliescu, şeful serviciului comptabilităţiî . . . Columb 2
Mihal Frangolea, şef de s e c ţie ...................................... Iconeî 40 bis
Theodor Stroescu, i d e m ................................................. Mircea-Vodă 2

Serviciul circumscripţiei IV, de poduri şi şosele.


Service de la IY-eme circonscription de ponts et chaussees.
N. I. Maxenţianu, inginer-şef clasa I .......................... Arionoieî 40
Constantin Basny, inginer-ordinar clasa I I I ............... Ştirbeî-Vodă 57
Georgfe Munteanu, idem ............... Sălciilor 3
Eliu Adrian Varon idem . . . . Muzelor &
G. N. Alexandrescu, secretarul serviciului................... Traian 7(>

Şcola de poduri şi şosele. — Ecole des pouts et chaussees.


Calea Griviţeî, 57.
Sc. Vârnav, dir. şi pofes. al secţiune! conductorelor . Griviţeî 59
G. I. Duca, profesor de drum de fie r ...........................Semicercu 10
M. Capuţinânu, profesor de g e o m e trie .......................Colţel 51
C. Mănescu, profesor de resistenţa materialelor . . . Sf-Voivod! 10
0. Bottea, prof. de mineralogie, geologie şi metalurgie . Pitar Moşii E>
N. Cerkpz, profesor de motorî in d u strial!...................Mercur 4
Gr. Oerkez, profesor de construcţiuni civ ile............... Câmpinânu 3L
Angel Saligny, profesor de p o d u r i.............................. Manea-Brut. 14
C. M. Mironescu, prof. de stat. graf. şi geora. de posiţil . Rotari 2&
Th. Dragu, prof. de construcţiuni şi maşini cu aburi . Griviţa 156-
M. Rămnicânu, profesor al secţiune! conductorilor. . Ştirbeiu V. 69
P. S. Aurelian, profesor de economie politică . . . . Luminel 2
0. Sinescu, „ „ hidraulică şi navigaţie. . Victoriei 61
• N. Harjeu, „ , topografie şi drumuri . . Puţu de Piatră 8
D. Emmanuel, , „ algebră. . . . •................ Silfedelor 6
Sp. Haret, „ „ geometrie analitică . . . Verde 1 bis
G. Many, , „ fîsică...................................Bul. Academiei 4
Dr. A. O. Saligny, „ „ c h im ie ................................Brutari 15
G. Kirilov, „ „ calcul diferenţial şi mecan. Semicercu 9
Al. Duperrex, „ „ desemn. Atelierelor 10
II. O. bchlawe, „ „ lucrări grafice....................Popa-Tatu 27
Al. Davidescu, repet, de c u r s u r i.............................. .
C. Uzescu, „ şi secre tar.................................. Griviţa 59

Lit0-Tip0grafwww.dacoromanica.rola Dom nei, 16


Min is t e r u l l u c r ă r il o r p u b l ic e 35
— - — ,---------------------------------------- -— —
N. Zanne, repet, de c u r s u r i.................................. Rom ană 112
Iacob N. Papadopol, repet, de c u r s u r i.......................Buzescî 61
Gr. Pheiffer, preparator de c h im ie ...............................Polizu 23
Ch. Eisenecker, preparator de f is ic ă ...........................Griviţa 59

CAILE FERATE ROMANE — CHEMINS DE FER ROUMAINS


Consiliul de administraţie. — Conseil d’administration.
J

Prinţul Al. Stirbey, preşedinte . . . ....................... Victoriei 119


General Ant. Berenaeiu, m e m b r u ...........................Romană 20
Grigore Cerkez, m e m b r u ..........................................Cămpinânu 31
Al. Catarei, m e m b r u ...................v .......................... Mercur 6
Leonida Paciurea, m e m b r u ......................................Brezoianu —
Nicolae Steriadi, sub-şef de serv. şi seci-, al Cons. . Brezoianu 18

Direcţiunea generală.—Direction generale.


Duca I. Gheorghe, ing. inspector, direc. gen. . . Semicercului 10
Miclescu Emil, ing. irisp.,sub director gen. . . . Ţăranilor 152

Serviciul de Secretariat şi Personal.— Service du secretariat


et du personnel.
Warthiadi Constantin, şef de serv........................... Scaunelor 71
Popescu Dimitrie G., sub-şef de serv....................... Polizu 10
Oprenu Ion, şef de biurou special...........................Plevneî 80
Manolescu Io n ,» » « » .................................. Fbntâneî 51

Consiliul sanitar. — Conseil sanitaire


Dr. Oalinderu N.. m e m b r u ............... ... .................. Scaunelor 34
Dr. General Theodori » ■ ..........................................Intr. Rosetti 7
Dr. Felix I., m e m b ru ................................................. Pensionatului 10
Dr. Severeanu C. » ..................................................... Batiştea 2
l

Serviciul medical din Bucurescî. — Service medical de


Bucarest.
Dr. Clement Eracle, medic ş e f.................................. Modei 3
» Radian I. I., medic de circumscripţie . . . . • Italiană 8
» Manolescu Const.» » - » ...........................Sfinţi 8
» Dimitropol N. M., » » » ...........................Academieî 12
» Vasilescu Petre, » » » ...........................Polonă 10
^ Popp Dimitrie, » » » ...........................Moşilor 77 bis
» Luca Theodoriu » » » ...........................Văcăresc! 90
» Cristianu Corneliu» » » . . = ............... Fabrica de tutun
» Oardă Constantin » » » ...........................Popa Tatu 50
» DumitrescuIgnaţiu» » a j u t o r ...........................Moşilor 97
» Varro Carol, farmacist.......................................... Fetei 28

Lito.Tipografi:WWW.daCoromamCa.roi Dom nei, 16


36 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE

Serviciul contencios.— Service du contentieux.


Strada Griviţa 72
Păltînânu Barbu, şef de serviciu ...............................Batiştea 1
Oprescu Ilie, sub şef de serviciu.............................. Tomneî 42
Duca Grigore, a v o c a t.............................. .... . . . . Scaune 60 bis
Costinescu Eugeniu, a v o c a t......................................Bulev. Elisabeta 4
Aveneanu G. 1., avocat..............................................Vintilă 3
Chibic! A l , sel de biurou special ............................... Esculap 3

Serviciul coniptabilităţeî generale. — Service de la comp-


tabilite generale.
Winlder Frantz, şef de serviciu . . -.......................Puţu cu plop! 10
Konstant Mihail, sub şef de serviciu.......................Ţăranilor 34
Poenaru Nicolae S., Casier central...........................Poetului 19
Mertke Al., şef com ptabil...........................• . . . Păunilor 8
Calarffi Oscar, şef comptabil......................................Popa-Tatu 49
Ignaţiu C,, şef de biurou special.............................. Rosetti 1 bis
Glieorghiu C., şef de biurou s p e c ia l.......................Moşilor 3
Engler F., şef de biurou special.............................. Ştirbeî-Vodă 179

Serviciul comercial.—Service commercial


Mănescu Const., şef de s e r v ic iu .............................. Sf. Voevod! 10
Lateiner losef, sub şef de serviciu...........................Brezoianu 26
Calmar Ludwig, şef de biurou special...................Polizu 13
Moscu Petre » » » » .......................Belizarie 9
„Altmann Iulius, » » » » .......................Belizarie 41
Ciaicovski Ion, » » » » .......................Clemenţi 27
Georgescu Cristofor » » » .......................Lipscan! 3
Sterba Mauriciu » » » » .......................fund. Valerie! 1
Cirlaski Ladrilau,» » » » .......................Buzesc! 5
Dubert Ioan, » » » » .......................Frumosa 4fr

Serviciul de mişcare. — Service du mouvement.


Cottescu Alexandru, şef de serviciu . .................... Griviţa 51
Mareş Alex., sub şef de serviciu.............................. Cosma 19
Grecânu Ion I., şef de biurou s p e c ia l................... Griviţa 157
Foulquier A ristid» » » » ...........................Brutari 14
Stănescu Paul, i> » » » ...........................Soreluî 14
Hamat Alex. » » » » ...........................Bariere! 40
M^rinescu Nicolae, sub in s p e c t o r ...........................fiionisie 13
Ţepenâg Vasile » » ...................................... Griviţa 101
Forian Marin Ţ., » » ...................................... Griviţa 97
Sărăţenu Pompilie, » » ...................................... Griviţa 157

Lito-TipograWWW.dacoiomanica.roida Dom nei, 16


MINISTERUL LUCBARIL0R PUBLICE 37

Inspecţia de mişcare (Bucnresci.) — Inspection diijmouvement


(Bucarest).
Calea Griviţa 51
Teişanu Justinian, inspector............... . . Păunilor 43
Sachs Carol, sub in s p e c ţo r............... ’. . Berzeî 92
Christodulo Ion, sub inspector . . . . . Polizu 22
Zamfîrescu Mihail, şeful gărei de nord
Dudescu ? sub » » » ».

Serviciul tracţiuneî. — Service de la traction.


Strada Griviţa 144.
Gafencu Alex, şef de serviciu . . , . ................... Romană 27
Popescu Grigorie M., sub-şef de serviciu............... Atelierelor 18
Paveleseu Ion, » » » ............... Teilor 38
Vasiliu -Matei C., Inspector...................................... Cometu 44
Vichy Henri, şef de b iu r o u .............................. Occident 17
Bukatz Gusiav, şef de b iu ro u .................................. Cometa 30
Persinariu Aureliu, şef de b iu r o fl...........................Cometa 9

Inspecţia de tracţiune (Bucurescî).— Inspection de la traction


(Bucarest).
Sjtrada Griviţa 56
Stefănescu Alex, In s p e c to r ...................................... Berzei 92
Scutaru Gheorghe, sub in s p e c to r...........................Plevnel 344
Constantinescu Mihail, sub inspector.......................Popa Petre 22
Pastor Hermann, şef de deposit...............................Depositul Bucurescî

Serviciul atelierelor şi materialului rulant. — Service des


atelier et du materiei roulant.
Dragu Theodor, şef de serv ic iu ...............................Griviţa 156
Cosmovicî Gh. C., sub şef de serviciu................... Amzeî 20
Frundză Gh., idem (şef ’ ateliere) Bucurescî . . . Sf. Voevodî 21
Tănăsescu ilie, şef de atelier . . . . . ................... Dorobanţî 40
Cosmovicî Alex. C., şef de biurou special . . . . Amzeî 20
Zoner Nicolae, » » ' » » . . . . Atelierului 12
Sorescu Thoma, » » » » . . . . Emigratu 7
Danielescu Athanase, » » » » . . . . Sevastopol 12
Popovicî Gh., sub şef al atelierului Bucurescî . . Polizu 14

Serviciul întreţinere!. — Service de l’entretien.


Popescu Constantin G., şef de s e r v ic iu ............... Sevastopol 3
Puscariu I. I., sub şef de s e rv ic iu ...........................Griviţa 124
Opran Gheorghe, sub şef de s e r v ic iu ................... Francmasonă ' 1

Lito-Tipog^■afiWWW.daC0I0maniC8'•I 0 a D o it^ s t, (S
38 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE

Gallea Nicolae, sub şef de s e r v ic ii!.......................Popa-Tatu 12


Stolz Henri, şef de secţie..........................................Piaţa Ainzei 5
Steopoe D., » » » .................................. ... . Şoseaua Jianu 10

Dividia de întreţinere (Bucuresci). — Division de l'entretien


(Bucarest).
Calea Victoriei 94.
Grant Effmgham R., sub şef de serv. şi şef de dividie. Victoriei 94
Silia Vasile, şef de secţie..........................................Griviţa 150
Costa Felix, » » » ..........................................Dionisie 31
Pascanu Petre P., şef de secţie...............................ŞtirbeîVodfL 139
Sutzo Emil N., » » » .............................. Păunilor 5
Savescu Ion, » » » .............................. Emigrat 5

Serviciul ecouomatului. — Service de Peconomat.


Marin Henri, şef de s e r v ic iu ....................... 48
Alexandrescu Romulus, sub şef de serviciu . . Buzeşti 7
Petrescu Achil, sub şef de serviciu . . . . . . Sculpturel 14
Cosmescu Dimitrie, şef de biurou special . . . Berzei 94
Bratianu Dan, » ■ » » » . . . Domnei 2
Mangsch Gustav, » » » » . . . Chimistului 11 2is
Cremer Henric, » » » » . . . Dionisie 1 bis

Serviciul lucrărilor noue. — Service des nouveanx travaux.


Strada Griviţa 107.
Romnicean Mihail, şef de servictu.......................... Ştirbeî-Vodă 6
Ostolescu Scarlat, sub şef de s e r tic iii................... Fântânei 5
Papadopol I.. şeful biuroului technic.......................Buzeşti 8
Popescu Matei, şef c o m p tab il....................... • . . Ţăranilor 41
Mărculescu M., secretar..............................................Buzeşti 3
Galeron A., a rc h ite c t................................................. Dorobanţi 124
Baicoyanu C., architect .............................................. Dorobanţi 21
Alexandrescu M., a v o c a t ..........................................Ic6neî 12 bis

Serviciul docurile şi podurilor. — Service des docks et


, ’ des ponts.
Strada Manea Brutaru 14.
Saligny Angel, şef de serviciu. . . . ................... Manea Brutaru 14
Banilescu Ion,- sub şef de serviciu...........................Sorelui 33
Herjeu N. N., sub şef de se rvic iu ...........................Puţu de Piatră 12
Casimir Gr., şef de secţie ...................................... Sf. Ionică 4
Alexandrescu C., com ptabil...................................... Griviţa 70

Lita-TipografiWWW.dacoiomamca.roia D om nei, 16
M IN IST ERU L DE R E S B ^L
---- ,--------------------------------- -------- --------- 39

MINISTERUL DE RESBEL
MINISTERE DE LA GUERRE
Strada Academiei 2
General Lahovari Iacob, ministru de resboiu . . . . Lustrului 5
Colonel Popescu Mihail, secretar g e n e ra l................... Negustori 4
Ghica Ion (Căpitan), adjutantul m in is tr u lu i............... Victoriei 224
Căpitan Raşian Constantin, căpitan la cabinet. . . . Scaunele 17
Marian Theodor, registrator g e n e r a l...........................Belisari 14

Direcţia II, infanterie, cavalerie şi personalul.— II Direc­


tion, infanterie, cavalerie et personnel.
Locot.-Cdlonel Eustaţiu Mihail, şeful direcţiei 2 . . . Sfinţilor 57
Locot.-Colonel Negel Dimitrie, « secţiei 2 . . . . Rotari 26
Maior Iarca Alexandru, « « 1 . . . . Pitar-Moşu 8
Căpitan Modoc Dimitri, « biurouluî 2. . . Acvila 15
Căpitan Nicolescu Ioan, « « 4. . . Vămi 6
Căpitan Simionescu Staur, « « 1. . . Aureliu 17
Adm. cl. I Ranetescu Matincă, « « 3. . . Icoanei 96
Locot. Dimitrescu Dimitrie, Hi « 5. . .Hot
Adm. cl. II, Spirescu. Andreiu, « « 6. . . Belizariu 44
Locot. Culoglu George, ajutor la biuroul 1. . . Pitar-Moşu ,2
Locot. Arsenescu Nicolae. « « 1. . . Berzi 43
Locot. Dimitrescu Dimitrie, « « 3. . .Griviţa 21
Locot. Mironescu Victor, « « 4 . . 1 Sălciilor 9
Locot. Negrescu Nicolae, « « 5. . . Ştirbeî-Vodă 34
Locot. Theodorescu Alexandru, « « 2. . . Poetului 22
Tănăsescu George, registrator arhivar...........................Schitu-Maicilor 9
Păunescu Dimitrie, caligraf............................................. Păunilor 28

Direcţia Ill-a, artileria şi flotila. — III-eme Direction,


' artillerie et flottille.
Locot.-Colonel Şomănescu I6n, directorul serviciului, Victoriei ‘236

S ecţia A rtile rie i.


Maior Tomescu Vasile, şeful secţiei.............................. Câmpin^nu 16
Dumitrescu Hristache, şef de b iu r o u ...........................Căruţaşilor 16
Antonescu Constantin, sub-şef cl. I ...............................Aureiiu 20

S ecţia F lotilei.
Căpitan Rădulescu Paul, şeful secţiei...........................Bul. Elisabeta 13
Nicolau Dumitru, ajutor cl. II, şef de biurofi, . . . . Pas. Român 2 b.
I. Georganto, registrator . . . " .................................. Labirint 99

Lito-Tipagrafiwww.dacaromamca.roia Dom nei, 16


40 MINISTERUL DE RESBEL

Direcţia IV-a, serviciul geniului. — IV-enie Direction,


service du geuie.
Locot-Colonel Culcer Ion, directorele serviciului . . . Model 6
Maior Herjeu Constantin, şeful serviciului technic . . Franc-masonă 7
Căpitan Polizu Vasile, şef de b iu r o u ...........................Bradului &
Dimitrescu Ibn, « « « ...........................Sprâncenata 1
Niculescu Toraa, sub-şef de biurou cl. I .......................Teilor 8&
Tyr Friderik, arhitect şef............................................. Armaşu 16
Honzie Eduard, « desenator c'. I ............... . Regală f>
Stravolca Nicolae, « « cl. TI............... ... . II, Iunie 2
Martinian Bem Alexandru, conductor desenator cl. I . Justiţiei 13
Alexandrescu Dimitrie, sub-şef de biurou cl. II . . . Plevnel 131
Dănciulescu Ştelan, registrator-archivar.......................13 Septembre 63

Direcţia Y-a, serviciul administrativ. — Y-eme Direction.


service administratif.
Sub Intendant Rentz Nistor, directorele serviciului . Griviţeî 145
Adj cl. I Petrovicî Gh., ajut. directorului de serviciu . Popa-Tatu 96
Alex. Theodorescu, şeful biurou 1 .............................. Italiană 7
Ispas Stânescu, » » 2 .............................. Calea Dorob. 18
Adjunct cl. II, Georgescu Gristu, şeful biurou 3 . . .
Adm. cl. II Radulian, adjutor biurou 3 .......................Popa-Tatu 98
Alex. Nicolescu, Căpit. în reservă), sub şef B. cl. I . . . Calea Vict. 208
D. Vladmirescu, sub şef B. cl. II . . ........................... Carol Davila 10
Dinescu Gg., re gistrator................................................. Zefirului 22

Direcţia Vl-a, serviciul sanitar. — Vl-eme Direction, service


sanitaire.
Doctor Corvin Ştefan, directorele serv. medic de divisie. Berzei 12
Ghenciu Const., farmac. de divisie (Căpit.) şef de biurou. Dionisie 20
Rovinarie Ştefan, ad-tor cl. II (locot.) şef de biurou . . Popa-Herea 7
Popilian Thoma, veterinar de regiment (locot.) şef de biur. Cazarmeî 63
Gheorghe Ionescu, sub şef de biurou . . . '............... Puţucu apă r. 11
Mihail Constantinescu Gărlenu, registrator arhivar . . Vuituruluî li

Direcţia Yll-a, comptabilitatea, control şi pensiuni.


Yll-eme Direction, comptabilite, controle et pensiona.
Oprescu Ion, intendant d ir e c to r .............................. . Pătraşcu-V. 21
Michăescu Constantin, subintend. şeful comptab . . .P o lo nă 98
Ciuflea Constantin, » » controlului . . Ştirbeî-V. 133
ChirovicI Nicolae, adjunct cl. II, şef de biurou . . . . Michaî-Vodă 52
Ţănescu Christache, şef de b iu r o u .............................. Sculptureî 20
Oprişanu Michail, adjunct cl. II, şef secţiei pensiilor . Polonă 139
Pavel Theodorescu, şef de b i u r o u .............................. Calea Moşi 147

Lito-TipografiWWW.dacoromamca.rola Dom nei, 16


MINISTEBDL DE BESBEL 41 ,
------- n ---------- ------------------------------ -
Christescu Ion, adm. II, sub şef de biurofl la secţ. contr. Stupinei 6 bis»
Alexandru Vasilescu, şef de biurofl............................ Philantropiî 10
Thincă Dimitrie, adjunct cl. I I ........................... . . . Sf. Elefterie 20
Jianu Vasile, sub şef de biurou cl. I ...........................Occidentului 19-
Constantinescu Procopie, id e m ......................................Cuviosului 7
Georgescu Alexandru, registrator.................................. Popa-Petre 28
Alexandru Ionescu. şei biurou cl. I I ...........................Nisiparî 5
Serghiescu Theodor, adjunct cl. I .................................. Martiru 5
George D. Georgian, sub şef biurofl cl. I I ................... Italiană 8 bis.
Stefănescu George, administrator cl. I I .......................Venera 11
Stoenescu Grigore, re g is tra to r...................................... Polonă 97
George Ionescu, sub şef de biurou cl. I I ....................... Corbu &

M arele Stat-M ajor. — G r a n tl E tat- M ajor.


Strada Luterană

General St. I. Fălcoianu, şeful marelui stat-major . . Bis. Amzeî 5


Colonel Const. Poenaru, sub-şef m. st.-maj. şi şef. secţ. I. Victoriei 250
« Const Brătianu, şefui secţiei II / ! ............... Dionisie 68
« Al. Carcaleţeanu, « « ’ I I I ....................... Câmpineanu 24
Maior Vasile Ionescu, sub-şef « I I I .......................Olteni 25-
Căpitan Al. Averescu, şeful biurouluî I .......................Ştirbeî-Vodă 117
« Const. Mihăescu, « « I I .......................Armenească 14
« Dancov M. Constantinescu, inspector-topograf. Sculpturel 7
« Dem. Severeanu, ofleer geodes.......................Berzei 139
« Mih. Ghika, idem ....................... şos. Kiseleff
Nicolae Densuşeanu, bibliotecar......................................Smârdan 8
Ion Christescu, sub-şef de biurou.................................. Model 8
Iorgu Georgescu, a r h iv a r ..............................................Raho\eî 147
G. Marian, registrator..................................................... Polonă 120
Alois Reuss, cartograf..................................................... Polotiă 89
A. Ruher, idem ..................................................... Laptelui 11
G. Herbert, gravor.............................................................Nordului 8
Carol Pol, id e m .............................................................
Fritz Gaiger, fo to g ra f..................................................... Virgilie 10
Herman Schiller, litograf................................................. Polonă 81
G. Cicera, ajutor-litograf................................................. Berzei 65

Casa de d o ta ţie a ostei. — Caisse de la d o ta tio u de l ’a rm e e


Bulevardul Independentei
Al. Gianni, preşedinte...................................... , . . . Romană 97
General Cretzeanu, vice-preşedinte............................... Ombrei 3
Remus Opreanu, m e m b ru ..........................................Negustori '
Colonel Carcaleţeanu, « ..........................................Câmpineanu
« Popescu, « . • . ...........................Negustori 4
« Păucescu sen., « .............................. Dionisie
« Jeacque Lahovary, m e m b r u ...........................Lustrului 5
C. Stroescu, deputat, « ................... , ., .

L8to»Tipografiawww.dacor°man1ca.roi Domnei, 16
42 MINISTERUL DE RESBEL

Gr. Bilciurescu, directorul c a n c e la rii................... ... . Polonă 89


D. Ghidionescu, casier..................................................... Prudenţe! 36
1. Arion, verificator......................................................... Ştirbeî-Vodă 98

CORPUL II-lea DE ARMATA, -II-eme CORPS D’ARMEE


Strada Umbre! 2.

Serviciul comandamentului. — Service du commandement.


S ta tu l M a jo r. — E tat-M ajor.
Cernat Alexandru, general de divisie . . . • . . . . Victorie! 163
Algiu Ion, colonel, şeful statuluî m a jo r .......................Brezoianu 15
Şaguna Constantin, major, a j u t o r .............................. Victorie! 208
Nipolae Pândele, şef de b iu ro u ......................................
Ion Creţeanu, sub-locot., ajutantul generalului . . . . Victoriei 76

Serviciul intendenţei.— Service de l’intendance.


Bengescu Gheorghe, in te n d an t......................................Surorilor 11
Ştefănescu Alexandru, sub in tend an t...........................Ştirbeî-Vodă 189
Trandafirescu Vasiie, adjunct cl. I I ...............................Sf. Voivod! 41
Crucianu Constantin, adm-tor cl. I I ...........................Schitu-Măgur. 49

Serviciul' sanitar.—Service sanitaire.


D ianu George, medic de corp d 'a rm a ta .......................Fontâneî 67
PetrovicI Ion, farmacist de divizie..................................Ştirbei-Vodă 152
Popescu Ion, veterinar de corp d’a r m a ta ................... Teilor 84 bis.

Serviciul de geniu.—Service du genie.


Lt.-Col. Geanolu Şcarlat, şeful serviciului . . . • . . S-ţiî Apostol! 10
Căpitan Vaitoyanu, a ju t o r ..............................................Căprioreî 4

Divisia IV infanterie.—IV-feme division d’infanterie.


Dona Nicolae, general, comand, d i v i s i e î ................... Numa-Pomp. 15
'Magheru, colonel, şeful statuluî m a j o r .......................
Dumitrescu Ştefan, medic de d iv iz ie ...........................Verde 5
Ştefănescu Alexandru, sub-intendent...........................Lut. colţ. Calvină
Const. Ralet, căpitan, ajutor şef de st. m aj...................Cosma 7
Văleanu Const,, căpitan, ajutor şef de st. maj..............Dorobanţilor 32
Polizu Gheorghe, adjunct cl. II ...................................... Călăraşi 76
Racoviţâ Ion, adjunct cl. I I .......................................... Antim 24
Avramescu, veterinar de divizie ...............................Antim 11
AndreesGu Eftimie, registrator ş e f .............................. Birjari 4

Lito-TSpografiWWW.dacoromamca.roa'D om nei, iS
MINISTERUL DE RESBEL 43

Brigada I I cavalerie.— Il-eme brigade de cavalerie.


Strada Fântânei 91

Kiriţescu Nicolae, colonel, comand, brigade! II cavalerie. Victorie! 250


Bălteanu Barbu, sub-locot., a d ju t a n t ...........................Popa-Sore 3 bis

Intendenţa depositelor militare.— Intendance des depots mi-


litaires.
Al. Cămarăşescu, in te n d e n t ..........................................Pitar-Moş! 14
Sebastian Nicolae, sub-intendent.................................. Olar! 15
Popescu Ion, adjunct cl. I .............................................. Taurului 2
Pavel Ionescu, '» » I I ..............................................Sfinţilor 46
Dim. Teodorescu, ad-tor cl. I I ...................................... Rahoveî 46
Vasile Iacobus, » » I I I ...................................... Progresul 1

Atelierul militar de confecţie. —Atelier militaire de confections


Şosâua Bolintin. (lângă Casarma geniului).

Major Ioan 0. M., dir.atel.centr.de conf., la Ootrooenî . . Teilor 29


Căpitan Econ. Gh., comand, compan. de ad-ţie............... Cotroceni 24 b.
LocotenentDuţescu Ion, comptabil atelierului............... Berzei 63
Sub-loc. A. Constantinescu, comptabil atelierul. Casarm. comp. ad-ţie Cotr.
Sub-locotenent M. Piculescu, şef de secţie . Casarma comp. de ad-ţie

Depositnl central de echipament.—D6p6t central d’e<iuipeiiient.


Sosâua Bolintin. (lângă Cazarma geniului).
Hect. Naiman, ad-tor principal
N. Scărlătescu, ad-tor cl. II, comptabil
M. Georgescu. » » II »
Marin Ionescu, ad-tor cl. III, ajutor comptabil

Manutanţa armatei. — Manutention de Parm6e


Căiţa Plevnei, 191
Celarianu Constantin, adm. principal, şeful manutanţei. Vespasian 38
Nichitovicî Leon, adm. cl. I, com. comp. de subsistenţă. 13 Septembre46

Inchis6rea militară. — Prison militaires


C&pitan I. Obedenaru, c o m a n d a n t...............................Griviţeî 115
Ajutor cl. 2, R. Dumitrescu, com ptabil....................... Viitorului 121

LHo..Tipografwww.dacoramanica.roia D om nei, IB
44 MINISTERUL DE RESBEL

INSPECTORATUL ARTILERIEI. — INSPECTORAT DE


L’ARTILLERIE.
Strada Fântânei, 10
Serviciul inspectoratului. —■Service de Pinspectorat.
Arion Eraclie, general-inspector al artileriei............... Romană 17
Alexandru Tell, colonel, ajutorul inspect....................... Lumineî 27
Tănăsescu Gheorghe, m a io r .................................. _ . . Occidentului 9
Bolintineanu Nicolae, guard. art. cl. I ...................’ . . Iconeî 99
Theodorescu Alexandru, reg-islrator-arhi'var............... Ţăranilor 6Î>

Arsenalul armatei. — L’arsenal de Parmee


Strada 13 Septembre
Colonel Horbasky Alexandru, d ire c to i*.......................Minerveî t
Maior I. Dragomirescu, sub-director.............................. Câmpineanu 7
Căpitan N. Nicolescu, idem . . . . ^ . . . Griviţeî 1G3
Angeli, inginer-şef............................................................ Princ.-Unite 14
Delin, desenator-şef.........................................................Hotel Frascati
Gh. Ţonciu, medic stagiar..............................................Bulev. Indep. 2&

' Pyrotechnia armatei. — Pyroteclmie de Parmee.


Şos. Bdintin, (vis-ă-vis de cazarma geniului) _
Locot.-Colonel Nicolau Emanoel, directorul pyrot. . . Plevneî 112
Maior Dănescu joan, sub-director pyrot.......................Scaunele 36
Căpitan Pretorîan Nicolae, comand, c o m p ,............... Păceî 1&
Locot. Marzea Toma, şef de ateliere...........................Plevneî 135
« Racoviţă Constantin, idem ...........................
Daniilescu Mihail, guard, de art. cl. I, şef de deposite . Sfinţilor 54
Frunză Sevei, guard de art. cl. I, şeful comptabilităţeî . 13 Sept. 184
Izescu Constantin, guard, de art. cl. 11, ajutor la compt. Cătun 1
Constantinescu Tache, guard de art. cl. III, casier . Franc-Mason 55
Miculescu Traian. guard de •art. cl. III, şef...................

Direcţiunea lucrărilor de fortificaţie.— Direction des travaux


de fortifications.
, Strada Biserica Amzeî 7.
General Berendeî Anton, direct, general al fortificaţiei . Romană 2>
Colonel I. Argetoyanu, direct, lucr. de fortfic. Bucurescî. Speranţei 19
Lt. col. KoteanuMih.. şef de statmaj.al inspect. de geniu. Plevna 1&
Căpit. Panteli Gheorghe, casier general.......................Modeî 3
» Albulescu Ion, casier la direcţ. fortific. Bucurescî. Ştirbeî-Vodă 12
» MinculeScu Ion, şeful secretarul I ................... Zece Mese 4.
» Prezan Constantin, » » I I ................... Moşilor 55
» Săulescu Nicolae, » » III . . . . . . Lucacî 19

Lito-TipografiaWWW.dacoromanica.ro Domnei, 18
MINISTERUL DE RESBEI, 40

Şcola specială de artilerie şi geniu. — Ecole speciale d’ar-


tillerie-et du genie.
Calea Griviţeî 33.
George Grămăticescu, lt. colonel, comand, şocilei . . . Călăraşilor 41
George Iannescu, maior, direot. de s t u d ii................... Prudenţii 4
Căpitan Aronovicî Ion, profesor de construcţie . . . Occident 23
» Constantinescu Ştefan, profesor de artilierife . Primă-vereî 48
» Angelescu, profesor adjutor de artilerie . . Griviţa 134
Locotenent Rîmniceanu Theodor, prof. de sciinţe aplic. Pitar-Moş 1 b.
Căpitan Gărdescu Ion, profesor de topografie . . . Ştirbeî-Vodă 79
Ad-tor cl. II, Rosin Scarlat, c o m p ta b il.......................Emigratu 13

Şcola de resboiu.—Ecole de guerre.


Calea Victoriei 97.
Mareş Gheorghe, m a i o r ................................................. Dionisie 24
Harţei Al., c ăp ita n .............................................................Sculptureî 7
Simionescu Gg., căp itan................................................. Dionisie 30
Anastasiade C., locot.........................................................Furiilor 9
Antonescu Dumitru, locot........................................... Călăraşi 167
Dimitrescu Aurel, » ...................................... Soreluî 8
Gafencu Ion, » ...................■ . Brutari 16 b.
Niculescu Marin » ......................................Victoriei 101
Popovicî Ion, » .................................. Polonă 69
Pretorian Eracle, » ...................................... Speranţei 28
Romalo Alfons, » ......................................Polonă 60
Basarab Gg., ad-tor cl. I I ..............................................Popa-Tatu 69

Şcola de cavalerie.—Ecole de cavalerie.


Calea Griviţeî 33.
Maior Derescu Nicolae, comandantul ş c o le î............... Dorobanţilor 52
Căpitan Dottea Nicolae, comand, escadronuluî. . . . Hotel Frascati
LocoE. Buhlea Constantin, officer instructor............... Palmilor 21
Locot. Paulescu Ion, ofîcer instructor...........................Verde 18
Ad-tor cl. II Gheorghe Ion, c o m p t a b il.......................Columbuluî 2
Veterin. de reg., Gavrilescu Constantin, veterin. şcoleî. Crinului 5

Şcola de oflcerî.—Ecole d’officiers.


Strada 13 Septembre (lângă Casarma Cuza).
Băicoiarfu Sergie, colon., comand. şc61eî de ofi cert . .R o m a nă 59
Botez Constantin, locot. colonel, direct, de studiu . . Mihaî-Vodă 27
Cotescu Ştefan, căpitan, profesor.................................. Griviţa 51
Milicescu Constantin, căpitan instr. caval.......................13 Septembre 85

Lito-Tipografiwww dacoromanlca r° a Domnei, 16


46 MINISTERUL DE RESBEL

Herescu Ion, locotenent................................................. 13 Septembrie 89


Ianculescu Gh., » ................................................. Şc61ade oficerî
Samureanu Constantin, lo c o te n e n t.............................. Valerie 11
Nenoviceanu Dumitru, » .............................. Bradului 38-
Dimancea Dumitru, locot. instr.de artil. şi repetitor . . Spiridon 56
Toroceanu Radu, locotenent............... ’ ....................... Buzescî 7£
Brătaşanu Anton, locotenent adj. instr. infant. . . . Local şc61. ofle.

Consiliul de resboiu. Tribunalul militar. Conseil de


guerre. Tribunal militaire.
Calea Victoriei, 107.
Maior Stroescu Mihail, comisar r e g a l............... Sculptureî 14.
Căpitan Iliescu, Dimitrie, r a p o r t o r ................... Corbu 1 Isvor
Locot. Ion Macedonescu. substitut de raportor . . Cazarmeî 7a
Locot. A. Cătuneanu, substitut comisar regal . . Griviţeî 16-2
Adm. fcl. II Stancovicî St., substitut de raportor Popa-Tatu 8»
Leon I. Duculescu, grefier la consiliul de resbel . . Telegrafului 16
Basile Rusănescu, grefier la raport, consiliului resbel . Antim 44
!I. C. Pantazi, grefier consiliul de r e s b e l............... , Emigratului 16

Comenduirea garnisoneî Bucurescî — Commaudement de


la gartiison de Bucarest
Calea Victoriei 109
Colonel Salmen, comand, g a rn is o n e î..........................
Căpitan Gorgăneanu, a d ju ta n t......................................
Locot. Mărgăritescu Mihail, a d ju t a n t ...........................Bul. Elisab. 111
N. Budişteanu, preotul garnisoneî..................................
H. Marinescu, idem ..................................
Serian Ignat, a rh im a n d rit..............................................

Corpul pompierilor din garnisona Bucuresci. — Covps de


pompiers de la garnison de Bucarest.
Corpul principal şi depositul pompelor (grosul) . Casarma JIalmaison
Circumscripţia I colorea de Roşu post central Prefectura Poliţiei
« II « « Galben « ordinar Rom ană 7 (secţia 8)
« III « « Verde « « Occid. 25 ( « 20)
« IV « « Albastru « « Văcărescî ( « 36)
« V ii « Olteni « « Olteni ( « 41)

Oflcerii superiori din garnisona Bucurescî. — Offlciers su


p^rieurs de la garnison de Bucarest.
GENERALI
Barozzi C., Polonă 4.4 Teodori Iulius, medic, inspector ge­
Lahovari lacob, Lustrului 5 neral, Intr. Rosetti 7
Fălcoianu Ştefan, Bis. Amzeî 5

Lito-Tipogi'afiWWW.dacoromamca.roa Dom nei, 16


MINISTERUL DE RESBEL 47
Fotino Androcle, medic inspector Dona Nicolae, Numa Pompiliu 15
general, Victorie! 85 Creţeanu Victor, Umbrei 4
Severin Emanoil, medic inspector Arion Eracle, Romană 17
general, TDreptă 18 A, Berendeiu, Romană, 12
Cernat Alexandru, Victorie! J63

COLONELI
Tell Alexandru, Lumineî 27 Greceanu Nicolae, Dorobanţilor 67
Al. Candiano Popescu, Dionisie 40 Chiriţescu Nicolae, Victorie!, 250
Al. Robescu, Rotar! 6 Christod. Scarlat, Luterană 31
Popescu Mihail, Negustor! 4 Horbatschi Alexandru, Minerveî 1
Poenaru Constantin, Victorie! 250 Leon Alexandru, Victorie! 248
Brătianu Constantin, Dionisie 68 Candiano Constantin, Polonă 126
Carcaleţeanu Alex., Câmpineanu 24 Gorjan August, Minerva 5
Băicoianu Sergie, Romană 59 Argetoianu I., Speranţe! 19
Algiu Ion, Brezoianu 15 Roşianu Constantin, Apolon 5
Carp Ion, Scaunelor 24 Vlădoianu Nicolae, Şoseua Kiseleff

LOCOT.-COLONELI
C. Odobescu, Verde 5 Gramaticescu George, Călăraş! 41
I. Perticari, Victorie! 113 Nicolau Emanoil, Plevnă 112’
Eustatiu Mihail, Sfinţilor 57 M. Boteanu, Plevneî 16
Şomănescu Ion, Victorie! 236 Boldescu Teodor, Alodeî 7
Teodoxini Nicolae, Sf. Apostol! 17 Cica Constantin, Occidentului 33
Culcer Ion, Vămeî 6 Angelescu Alexandru, Himjst 1
Gherghel Dimitrie, Clemenţei 25 b. Crăiniceanu Grigore, Cometa 27
Bălan Temistocle, Crătunescu C., Berze! 41
Botez Constantin, Mihaî-Vodă 27 Algiu Mihail, Brezoianu 7
Geanolu Scarlat, Sf. Apostol.! 10 Murat Gheorghe, Dionisie 86
Magheru Romulus, Sf. Ion nou 27

MAIORI.
C. Corlătescu, Manea-Cruţam 10 Teodorescu Gavril, 13 Septemb. 12
Tomescu Vasile, Oămpineanu 15 Sorescu Constantin, Fântâneî 12
Herjescu Constantin, Francmas. 9 Hiotu Alexandru, Biserica-Amzî 12
Iarca Alexandru, Pitar-moşI 8 Boerescu Constantin, Cazărmeî 37
Danielopol George, Icona 6 Consţantinescu M. Dancov
Ionescu Vasile, Oltenî 25 Alexandrescu Vasile, Ştirbei-V. 31
Mareş Gheorghe. Dionisie 24 Cruţescu Hâralambie, Fântânte!
Şaguna Constantin, Victorie! 208 Stoica Nicolae, Himistuluî 12
Stroescu Mihail, Sculptureî 14 Priboianu M., Sf, Constantin 21
Derescu Nicolae, Dorobanţilor 52 Dragoescu Liviu, Blandusieî 3
Tănăsescu George, Occident 9 Horezeanu Const., Puţu cu plop. 8
Ioanescu George, Prudenţei 4 Boteanu Romulus, Plevneî 139
Dragomirescu Ion, Cămpineann 7 Zlateanu Petre,
Dănesou Ion, Scaune 36. Poenaru Vasile, Sf. Voivozî 32
Magheru Ştefan, Hotel Gabrov. 14 Baldovicî Nicolae, E ni 12
Gărleann Emanoil, Uranus 13

Lita-Tipografiaw w w .dacofom am ca.ioi D om nei, 16


48 MINISTERUL DOMENIILOR

MINISTERUL
AGRICULTUREI, INDUSTRIEI, COMERCIULIII Şl DOMENIILOR
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE
ET DES DOMAINES.
Calea Victoriei 127.

Administraţia centrală.—Administration centrale.


llariu R. Isvoranu, m inistru.................................. , . . Ho+.el Mitropol
Gh. Misail, secretar general...................................... ... . Bărăţieî 18

Direcţiunea domenielor şi pădurilor Statului.— Direction


des domaines et des forets de l’Etat.
Anton Antonescu, direct, domenielor şi pădur. Statuluî . Hotel Union

a) Secţiuuea administrativă.—a) Sectipn administrative.


Paul C. Moldoveanu, şeful se c ţie i............... y . . . . Mântuleasa 5
Matei I. Niculescu, şeful de b i u r o u .............................. Călăraşilor 64.
Marin Georgescu, » » » .............................. Epurelul 26
N. Lipatt.i, » » » .............................. Şepcarî 1
IST. Pappa, a d ju to r ................................................. ... Emigratu 4
Radu Niculescu » ..................................................... Inocenţei 2
T. Carlsohn, » . . . . . . .................................. Furiilor 5
C. Michăilescu, » ..................................................... Zefirului 28 bis.
C. Georgescu, » ..................................................... Raionului 170
Victor Savovicî Baranga, a d j u t o r .................................. Schitu-Măgur. 11
Ion Petre seu, adjutor.........................................................Negru-Vodă 21

li) Secţia proprietăţeî fondare.— b) Section de la propriete


fonciere.
Eugeniu Dhrynowschy, şeful secţiei . . Sf. Visarion 23
George I. Pomescu, şeful de biurou . , Romană 37
G. Manolescu, » » » . ^ Cosma 5
G. I. Christescu, » » » . . Sf. Ionică 17
Sc. Constantinescu, archivar . . Sălciilor 25
Angliei Stefânescu, adjutor . . Fântânei 81
D . Bolintineanu, » . . Sf. Voivozi 28
Eliseî A. Janini, » . . Nisiparî 30
Dimitrie Lascu » . . Sf. Spiridon 27
Ştefan Nicolaide, » . . Rotari 8
Mihail Tânăsescu, » . . Sf. Voivozi 20
Sc. Popescu, » . . Sevastopol 26
D. G. Bunescu, » • . Surorilor 5

Lita-TipagpalWWW.dacoromanica.ro(ia D om nei, 16
MINISTERUL DOMENIILOR 49
S. Falon, calculator.............................. , . , . . . Păunilor 39
D. Stroicl, » ..................................................... Şos. Basarab 180
Al. Georgescu, » ............... • .................................. Sf. Voevozî 9
Th. Aslan, » ...................... .............................. Piaţă Amzeî 5
N. Atanasescu, » ..................................................... Polonă^ 144

c) S e c ţiu n e a s ilv ic ă .— S ection forestiere.

Al. Moroiu, şeful s e c ţ ie i..................................................Rahoveî 56


Vasile I. Popescu, şef de biuro u...................................... Romană 91
M, Mihăilescn, » » » ......................................Lumineî 31
Al. Mărcnlescu, » » » ...................................... Fântânei 53
G. Nicolau, » » » ...................................... Sf. Spiridon 54
Gabriel M. Cărbuneanu, adjutor (guard general silvic.) . . Visarion 22
Matei Serbănescn, » » » » . . Frum6să 4
C. Melinescu, » » » » . . Lăzureanu 39
C. Mihăescu, » » » » . . Luterană 39
G. Gavrilescu, » » » » . . Clopotari 40
B. Petrescu, » » » » , . Frumosă 6
Aureliu Eliescu, » » » » . . Cosma 26
G. Buzescu, guard adjutor silvic...................................... Puţu de piatră 9
St. Constantinescu, archivar..............................................Dulgheri 61
D. Gh. Theodorescn, » ..............................................Ceauş-Radu 1

D iv is iu n e a a ş r ic u ltu r e î, in d u s tr ie i, c o m e rc iu lu î ş i statisticei.
Division de l’agriculture, de l’iudustrie, da commei-cc et de la statistique.

Gr. B. Popov, şeful d iv is i e î..........................................Frumosă 17


N. JJ. Andronescu, şef de b i u r o u .................................. Dogari 46
G. I. Oprişan, » » » .............................. Buzeştî 31
G. Vasiliu, şef de biurou..........................................Victoriei 77
M, A. Bădulescu, « « « ..........................................Ţăranilor 3
M. Chirculescu, « « « . .......................................Popa-Tatu 87
Vasile Georgescu, a ju to r................................................. Buzescî 94
T. N, Andronescu, « ..................................................Cortului 8
D. Miloteanu, « ..................................................Primăvereî 35
Pândele Christian, « . . . . .............................. Colţei 2
N. G. Pârjolescu, « ..................................................Ţăranilor 7
I. Voinescu, « ................................................. Păunilor 29
Pândele Micu, « ................................................. Labirint 52
Al. Niţescu, o ................................................. Nisiparî 3
Ion I. Popescu, « ................................................. Sf Voevozî 21
M. lacovicî, arcliivar bibliotecar...................................... Griv. (fund.) 72
Ion Perşunaru, verificator corector.................................. Tunari 39
Al. D. Theodoru, calculator..............................................Corbului 8
D. Pădennu, a ..............................................Victoriei
Anton Eliade, « ..............................................Buzescî 26
I6n Costescu, « ..............................................

Lito«Tîpografisw w w .dacof'o manica,,foj Dom nei, 16 4


50 MINISTERUL DOMENIILOR

Divisiunea comptabilităţil şi ordonanţărilor. — Division de


la comptabilit6 et des ordonnances.
Panait V. Peltechi, şeful divisieî......................................Brutari 15
Vasile I. Ciudin, şef de b iu r o u ......................................Dogari 24
G. Sisilică, « « « ......................................Berzei 133
N. Alexandrescu, « « « ...................................... Aureliu 5
.N. G. Teoliari, a ju t o r ..................................................... Surorilor 9
Al. Ştefănescu, « ..................................................... Clopotari 34
G. Şerbănescu, « ..................................................... Senatului 15
G. Demetrescu, « ..................................................... Popa-Rusu 7
G. Georgescu, « ........................... ......................... Păcei 8
G. Nicolescu, « ..................................................... Victoriei 115
G. Moscu, « ..................................................... Laboratoriuluî 13
D. Mauoliu, « ..................................................... Dreptului 5
D, Zamfirescu, « ..................................................... Clopotar 34=
N. Şerbănescu, « ..................................................... Surorilor 3
D. Şerbănescu, « ..................................................... Clopotari O
Remus I. Atanasiu « .....................................................Popa-Fierea 8
N. Ionescu, « ..................................................... 13 Septembre 117
Al. Pancu, « ..................................................... Ţăranilor 7
N. Săvescu. « ..................................................... Dorobanţilor 43
Petre M. Rădulescu, c a lig r a f..........................................Sălciilor 25
Al. Nicolescu, verificator................................................. Griviţeî 164

Biuroul conservării documentelor. — Bureau de la conser-


vation des documents.
Pândele Papan, şeful b iu r o u lu î...................................... Plevneî 36

Registratura generală. — Enregistreinent general


Ath. Baldovin, registrator general.................................. Povernei 17
C. A. Ţăvescu, ajutor.........................................................Golescî 21

Serviciul apelor minerale şi minelor. — Service des eaux


minerales et des mines.
C. Bottea, şeful serviciului..............................................Pitar-Moşu 7
Radu Pascu, inginer a ju to r............................................. S-ţii Voivozi 48
V. I. Istrati, inginer de m in e ..........................................Visarion 28
Ath. Alexian, şef de b iu ro u ..............................................Pantelimon 3
I. Gondeescu, c o n t a b il..................................................... Franclin 7
I. Scărlătescu, ajutor.........................................................Bateriilor 48
D. Seceleanu, arch ivar..................................................... Belisarie 32
G. Nicolau. a ju to r.............................................................Victoriei 182

Serviciul, filoxeric. — Service phyloxerique.


G. Nicoleanu, şeful serviciului..........................................Ştirbeî-Vodă 127

Lito-TipografiWWW.dacoromamca.roia Dom nei, 16


klNISTEKTJL DOMENIILOR 51
N. S. Demetrescu, şef de b iu ro u ......................................Numa Pomp. 24
I. Simionescu, c o m p ta b il................................................. Bateriilor 5
C. Rădulescu, registrator archivar.................................. Poetului 40

Biuroul avocaţilor statului diu Bucurescî. —^Bureau des


avocats de l’Etat, de Bucarest.
M. Antonescu, avocat, Sf. Spiridon 17 Dem. Şoimescu, idem, Radn-Vodă 37
M. Ciocârdia, idem, Bul. Elisabeta 6 C. Borcescu, idem, Fântânei 33
B. Bi'ătianu, idem, Fontâne! 83 N. Ignătescu, secret, binr., Visar. 25
M. Schina, idem. Regală 12 D. C. Bratuianu, ajutor, Cav.-Vechî 11
Al. Rioşanu, idem, Academia 1 G. V. Ciudin, idem, Dogarii 24
G. Marian, idem, Modei 6 I. B. Coşăreanu, idem, Teilor 64
N. G. Stefănescu, idem, Arteî 10

Biuroul ingiuerilor hotărnici ai statului din Bucurescî.


Bureau des ingenieurs arpenteurs de I’Etat, de Bucarest

Ion Brăescu, inginer-şef..................................................... Esculap 9


G. V. Cordea, « a ju to r..............................................Visarion 27
D. Radeşiu, « hotarnic.......................................... Fântânei
N. Saegiu, . « « . . . , ...........................Romană 152
Ch. I. Berceanu, « « . - .................................. Ştirbeî-Vodă 5<j
G. N. Cordea « «. .......................................... Visarion 23
Al. I. Cihoschi « « .......................................... Dorobanţilor
I. Szavlovschi « « ..........................................Casârmeî 13
Mit. Biklirescu, « « .................................. ... .
D. Saegiu, « « ..........................................
Al. Răleseu, « « ..........................................
V. Dobiaş, « « .......................................... Iaşî
I. Socolescu, architect..................................................... Pitar-Moşu
V. Vincescu, desenator.....................................................
Iamandi Mihăilescu, a ju t o r ..............................................

Inspectori silvici. — Inspecteurs forestiers.


C. Al. Orăscn, inspector s i l v i c ........................................ Soreluî 25
Th. Galleriu, « « ....................................... Bacău
îulius Dobias, « . « ....................................... Fălticeni
I. P. Chihaia, « « ....................................... Precupetiî-noî 7
G. Vlădescu, « « ....................................... Pitescî

Inspectori domeniali.— Inspecteurs des domaines.


Marin Petrescn, inspector domenial Ion Poenaru inspector domenial
N. St. Cesianu, « « C. Constantiniu « «
G. Hazu, « « Vasile Kogălniceanţi « «

Lito.Tipografiawww.dacafomanica.ro Domnei, 16 -
52 MINISTERUL DOMENIILOR

Scola de medicină veterinară.—Ecole dem&lecine v6terinaire.


9

Cheiul Dâmboviţeî.
A. I. Locustesnu, direct, şcoleî, prof. de Fisiologie gen . Localul şcdleî
C. Gavrilescu, profesor de a n a to m ie .............................. Crinului 5 bis.
Cr. Calceanu. » » patologia generală . . . . Vict. (club. liberal
M. Colben, » » » m e d ic ală............... Plevneî 173
I, Popescu, » » » chirurgicală . . . . Teilor 64 bis.
G. A. Per.su, » » » s a n it a r ă ............... Ţeranî 1
Paul Oceanu. » » medicină operator................... La abator, oraş.
C. N. Vasilescu, » » higiena, zooticnie................... Moşilor 153
V. Augustin, repetitor de botanică.................................. Localul scdleî
Dr. Ulvineanu, medic conferenţiar.................................. Şerban-Vodă 45
P. Constantinescu, şef de clinică in te rn ă ....................... Căluşei 32
D. Negulescu, » » » externă....................... Localul şcdleî
N. Filip, » lucrărilor anatomice . . . . . Localul şcdleî
G. Demetrescu, » » anatomie potologică . . La abat. comunei
P. Stavrescu, » » de poliţie sanitară . . . Ţeranî 8
M. Stoenescu, farmacist pentru exter. practică............... Mihaî-Vodă 55
Th. Georgescu, secretar com ptabil.................................. Localul şcdleî

Scola de agricultură de la HGrestreu.—Ecole d’agriculture


’ de Herestreu. '
V. C. Muntearru, director şi p r o f e s o r ...........................şcola de agricult.
Vasile Stahie, sub d ire c to r..............................................idem
F. Burencel, secretar comptabil şi profesor................... idem
Ilie Pârvulescu, repetitor................................................. idem
George Antoniu, i d e m ..................................................... idem
P. S. Aurelian, profesor..................................................... Lumineî 22
P. Buescu, id e m .................................................................Calomfirescu 5
Fior Pomponiu, idem ..................................................... Numa Pomp. 21
Teodor Petravu, id e m .........................................................Amzeî 5
N. R. Danielescu, id e m ..................................................... La Sosea
N. Atanasescu, id e m .........................................................Scaune 54
Mihail Măgureanu, i d e m ................................................. Polonă 69
George Maior, i d e m .........................................................Victoriei 195
Mihail Antonescu, i d e m ................................................. Sf. Spiridon 17
W. Knechtet, id e m .............................................................
Constantin Miclescu, idem ...................................* . .

Staţiunea agronomică din Bucuresci. — Section agronomique


de Bucarest.
Şoseaua Kiseleff.
V. C. Munteanu, director................................................. Şc61a de agricult.
Corneliu Roman, c h im is t................................................. idem
N, 0. Popovicî Lupa id e m ............................................. idem

Lito-Tipog r a W W W d c o r o m a n ic * fo .d a Dom nei, 16


MINISTERUL DOMENIILOR 53

Şcola de Arte şi Meserii.—|]cole professionnelle.


Strada Polizu No. 11

Ion Dan, director şi p ro fe so r..........................................Polizu 14.


Mihail B. Malcocî, sub director...................................... Polizu 11
Ion Mumuianu, secretar comptabil.................................. Polizu 11
N. I. Culoglu, profesor..................................................... Pitar-Moşu 2
G. Al Orescu, » ..................................................... Sfinţî Vovozî 18
Ath. Danilescu, » ..................................................... Sevastopolu 12
Anton Foscalina, şef gr. de atelier.................................. Clopotari 18
Charles Poulaert, » » » » .................................. Polizu 11
Fricleric Moiniche, şef de atelier cl. I ...........................Spital Mavrog. 31
Cari Ronh, » # » » I I ...........................Antim 13
Iosif Calai, » » » » I I ...........................Griviţa 90
Vasile Copelenu, » » » » I I ...........................Fracmason 45
Ravel Pentea, » » » » I I ...........................Fund. Griviţa 12
Iosif Dina, » » » » I I .......................... Cortului 11
Craus Henrich, » » » » II . . . . . . . . Spital Mavrog. 41
V. Hegel, » » » b I I ...........................Polizu 11

Şcola comercială. — Ecole cominerciale.


Strada Domniţei 7.

M. Brătilă, director şi prof. de geografie şi statistică . . Hotel Patria 42


I. P. Licherdopol, » » sciinţe fisice................... Dorobanţilor
Th. Ştefânescn, » » sciinţele comerciale . . Lucaoî 15
Florian Crasan, » » limba română . . , , . Labirintu 95
C. Dimitrescu, » » matem atice................... Lipscanî| 5
N. Iiasilescu, » » drept.............................. Smârdan 15
G. L. Frollo, » » limba ita lia n ă ............... Bucur 3
Alb. C. Leautey, » » » francesă............... Plantelor 9
Ilariu Hodoşiu, » » » germană . . . . Sf. Iosef 2
I. Bărbulescu, » » calig ra fie.......................Virgiliu 1
Dr. Petrini Paul, » » h y g ie n ă...........................Domniţe! 11
Sava Ştefânescu, » « sciinţele naturale . . . . Buzescî 32
N. Praveţ, » » secretar...........................Domniţei 3

Şcola comercială divisionară. — Ecole cominerciale divisiou-


naire.
M. Brătilă, direct, şi profesor de geografie................... Hotel Patrie 42
D. Iotiescu, prof. de comptabilitate şi caligrafie . . . . Gândului 1
D. Patri cin » » matem atică...........................- . . Buzescî 55
Jean Dntel, » » limbă fr a n c e s ă .............................. Colţeî 78
Ilariu Hodoşiu, prof. de limba g e r m a n ă ....................... Sf. Ioseph 2
N. Praveţ, secretar.............................................................Domniţei 3

Lito-T ipografiîw w w .dacorom anica.ro i Dom nei, 16


54 MINISTERUL DOMENIILOR

Bursa diu Bucuresci.—Bourse de Bucarest.


C om itetul B u rsei.— C o m iţi de la Bourse.
I. C. Mărgăritescu, preşedinte, sind..................................Griviţa 148
Al. Lucaşevici, membra, delegatul ministerul comerc, . . Lucacî 1
I. Pr. Dumitrescu, » » » » . . Batiştea 25
Al. Gr. Ionescu, » » camerei de cemerciii . Lipscani 15 bis.
C. Angelescu. » » Bâncei Naţijnal . . .

A gen ţi de schim b.— A gents de chatige,


I. C. Mărgăritescu. sindic................................................. Griviţa 148
T. C. Georgiadi, a g e n t..................................................... Stavropoleos 13

A genţi de m ă r fu r i.— A gents en m arcliandises.


Alecu Simionescu, agent,...................................... > . . Stavropoleos 1
T. C. Georgiadi, » ................................................. Stavropoleos 13

Camera de comereiu.—Ch ambre de commerce.


Strada Academiei 4.
Iqn Marghiloman, preşedinte..........................................Bis. Amzi 7
I. P. Balanolu, vice-preşedinte..........................................Moşilor 50
Ion G. Saita, secretar..................................................... Raliovei 112
Ştefan Petrescu. sub secretar..........................................Traian 202
Pândele C. Dobrescu, com ptabil...................................... Italiană 20

Membrii camerei de comerciu din Bucuresci. — Membres de


la cliambre de commerce de Bucarest.
Alexandrescu Gr., m e m b r a ..............................................ŞepcavT 19
Balanolu I. P., vice-preşedinte..........................................Moşilor 50
Marinescu Bragadiru D., m e m b r a ............... ... Carol 6
Coslescu Ioan, » .................................. Victoriei 98
Georgescu Vasile, » .................................. Soarelui 18
Hagi Pândele D., v ..........................., Domniţei 8
Ioanide Ioan. » .......................... Victoriei 100
Ionescu Al. Gr., » .............................. . Lipscani 15 bis.
Ionescu EUfterie G., » .................................. Gabroveni 15
Maadrea M. Th., » .................................. Diaconeselor 2
Marghiloman Ioan, preşedinte..........................................Amzei 7
Demetrescu Mirea E., m e m b r a ......................................Şelari 17
Niculescu Luca P., » ...................................... Moşilor lfj
Oprea Soare, » ......................................Sf. Apostoli 23
Papadopolu M. Sc., » ...................................... Stelei 13
Petrescu Dimitrie, » ......................................Moşilor 7
Pop N. V., » ......................................Lipscani 21
Popovici Andrei A., » ......................................Radu-Vodă 17

Li,t o -T îp o g ra WWW.d a c o ro m an ica '»r o id a D o m n ei, IS


MINISTERUL DOM EN IILOR.-- MINISTERUL DE JUSTIŢIE 55
---------------------------- ţ-----------------------------------------------
Popovicî N. Ath., membru ...................................... Călăraşilor 104.
Rădulescu Ghiţă, » ...................................... Victoria 63
Rosetti Vintilă C. A., » ...................................... Brezoianu 16 —18
Roşin D. I., » . ...................................Moşilor 63
Rusescu Ruse, » ...................................... Gabroveni 12
Socec I. V., » .................................. ... Victoria SI
Stânescu I.. » ...................................... Moşilor 359
Zamfirescu Toma, » ...................................... ŞepcarI 5
Zerlendi Ch. L., » ...................................... Smârdan 7

MINISTERUL DE JUSTITIE
MINISTERE DE LA JUSTICE
Calea Victoriei 22.

Administraţia centrală.-— Administrat]on centrale.


G. D. Vernescu, m inistru'ad-interim ...........................Victoriei 147
D. Alexandrescu, secretar g e n e r a l.............................. Hotel Mânu

Divisiunea personalului şi a comptabilităţii.— Division du


personnel et de la comptabilit6.
Theodoru Ion, şeful divisteî............................................. Dorobanţilor 31
Stefănescu Grigore, şeful biurolui personalului . . . . Moşilor 201
Belianu Alexandru, şeful biuroul ui comptabilităţii . . Romana 185
Neclelcu George, şeful scriptelor comptabilităţii . . . l i Iunie 19
Grigorescu Dimitrie, verificator......................................Fântânei 1

Divisiuuea civilo-criminală. — Division civilo-criminelle.


Fronescu Gonstantin, şeful divisiuneî . • ................... Griviţeî 189
Populeanu I. Napoleon, şeful biurouluî c iv il............... Bradului 22
Scovârdeanu N. G., şeful biurouluî p e n a l................... Popa-Rusu 9

Serviciul statistic. — Service statistique.


Suchianu Ion, referendar s t a t is t ic .............................. Câmpineanu

înalta curte de casaţie.—Haute cour de cassation.


Piaţa Tribunalelor.
Schina E. Constantin, prim -preşedinte.......................Câmpineanu 16

Secţia I. — I-ere Section.


Grigorie Lahovary, p reşe dinte...................................... Fântânei 93

Lito-Tipografiawww.dacoiomamca.ro, Dom nei,


oo MINISTERUL DE JUSTIŢIE
----------- S------- •- ^------------------ '------ ,---

Dimitrie Hănţescu, c o n s ilie r ..........................................Mihaî-Vodă 1


Al. Petrescu, » . . , • ................... - . S-ţi! Voivod!
V. Tassu, » . v .................................. Dionisie 82
I. Prodan, » ................... • .................. Glorie! 1
N. Mandrea, » .................................. v . Fântânei 79
Al. Degrea, * ..........................................Polonă 46
G. Liciu, » ..........................................Umbrei S

Secţia II. — II-eme Section.


P. Orbescu, preşedinte . - ............................................. Popa-Sore 12
St. Silion, c o n s ilie r .........................................................Plevneî ' 100
Sc. Ferichide, c o n s ilie r ................................................. Amzeî 1
Al. Giani, » ................................................. Romană 79
C. C. Ştefănescu, consilier............................................. Eldorado 2
N. Predescu, » ............................................. Scaunele 22
Remus N. Opreanu, » ................... » ...................... Calomfirescu 5
D. Tacu, » ............................................. Berzei 3%

Parchetul. — Parquet.
G. Filitti, procuror g e n e r a l ..........................................Victoriei 123
Ciru Economu, procuror de s e c ţie .............................. Occidentul 2

Grefieri.— Greffiers.
C. Christescu, prim-grefier..............................................Griviţeî 188
I. D. Andronescu, » secţia I .............................. Luterană 22
Anton Nenoveanu, » » II . , ................... Moşilor 72
G. Bădulescu, şef de biuroâ » I . . . ■ ............... Tudor Vlad. 4
T. Cerne, » » » » I I .............................. Buzescî
Al. Luca, registrator general..........................................Teilor 5S

Curtea de Apel.—Cour d’Appel.


Strada Brezoianu.
Secţia I. — I-ere Section.
Adolf Cantacuzino, prim-preşedinte.............................. Mercur 6
C. Cămpineanu, c o n s ilie r .................................. * . . Brezoianu
G. N. Bagdat. » ..............................................Victoriei
At. C. Kivu, » ..............................................Hotel Budişteanu
I: Duca, » ............................................. Romană 32
Al. Costescu, ii ..............................................Clemenţe! 4
I. T. Roşianu. g r e fie r ..................................................... Moşilor 35
G. D. Gheorghiu, ajutor grefier cl. I ...........................Minotaur
N. Raduleanu, » » » I I .......................... Lipscani 6

Secţia II. — II-eme Section.


G. Petrescu, p re ş e d in te ................................................. Palatul Nifon

Lito-Tipogra1WWW.dacoromanica.roda Don^tS!, 16
MINISTERUL DE JUSTIŢIE 5/
G. D. Economu, consilier..............................................Batiste
D. Cuculi, » ..............................................Pensionatu
G. I. Constantinescu » ..............................................Polonă
Ar. Euslaţiu, » ..............................................Polonă
Tr. T. Djuvara, » ..............................................Vestei
I. N. Popescu, g r e fie r..................................................... Schitu Maici 7
P. L. Ioneanu, ajutor grefier cl. I ..............................
M. P. Tănăsescu, » » » I I ..............................

Secţia III. — IlI-eme Section.


G. E. Schina, preşedinte................................................. Câmpineanu
I. Cerchez, consilier......................................................... Fântânei
Gr. C. Burcă, » ......................................................... Văcăresc!
Corneliu Romniceanu Manolescu, c o n s ilie r ............... Dionisie 3
Ath. Athanasovicî, c o n s ilie r ..........................................Clemenţe!
M. Iulian, » ..........................................Cosma
C. Carabelea, g r e f i e r ..................................................... Clopotar!
T. Ionescu. ajutor grefier cl. I ......................................
V. Economu, » » » I I ......................................'

Camera de punere sub acusare. — Cliambre des mises en


accusation.
Gr. I. Constantinescu, c o n s ilie r .................................. Sculptureî
Ath. C. Kivu, » ...................................Hotel Budişt^nu
Gr. Mihăescu, g r e f ie r ..................................................... Plantelor 28

Parchetul. — Parquet.
M. Paleologu, procuror g e n e r a l.................................. Paleologu
Al. D. Mimmy, » ................................................. Stirbeî-Vodă 47
Luca Elefterescu, » ................................................. Teilor
G. Milian, » ................................................. Hotel Otetelesan
D. Precup, cap cancelariei..............................................Plantelor 24
P. Anastasiu Christu, a j u t o r ...................................... Ţeran! 24
Gr. N. Vartha, arhivar ..................................................... Gândului 8

Portărei. — Huissiers.
Barbu Costescu, capul portăreilor.................................. Diaconiselor l t
I. Simionescu Codreanu, portărel la casaţie...............
Gr. Botescu, p o r t ă r e l .............................. Moşilor 76
B. Gavrilescu, » ..................................................... Acad. (c. Servaţ.)
C. Georgescu, » ......................................• . . . Oltaru 5

Tribunalul Ilfov. — Tribunal d’Ilfov.


Intrarea Cismegiu.
Secţia 1 civilo-corecţională. — T-hre Section civilo-correctionnelle.
C. Dâmboviceanu, prim-preşedinte.............................. Moşilor 154
N. I. 2iamfirescu, jude instructor.................................. Teilor 7

Lito-Tipografiawww.dacoromanica»ro Domnei, 16
58 MINISTERUL DE JUSTIŢIE

Al. Culoglu, m e m b r u ..................................................... Pitar-Moşu 2


G. Mavrus, » ..................................................... Cantemir-V. 20
M. Rahitvan, supleant.....................................................Griviţeî 126
C. Bilciurescu, grefier..................................................... Teilor 102

S ecţia I I civilo-corecţională. — Tl-eme Section civilo-correctionnelle.


D. Mavrodin, preşedinte............................................. Fântânei
St. Stătescu. jude instructor..........................................Zefirului 28
Italiu_ Vericeanu, m e m b r u ..............................................Călăraşilor 31
G. M. Vlasto, supleant.....................................................
G. Constantinescu, gre fie r......................................* . Bradului 16

Secţia IIIc iv ib -c o re cţio n a lă . — III-h n e Section civilo-correctionnelle.


Pompiliu A. Florian, p re ş e d in te ..................................
Henri Catargi, jude instructor..........................................Imperială
St. Christu, m e m bru .........................................................Stelea 7
D. O. Suţu, s u p le a n t ..................................................... Plevneî
0 . P. Aluteanu, g r e f ie r ................................................. Sculptureî 23

S ecţia com ercială. — Section commerciale.


D. Giuvara, preşedinte.................................. % . . . . Griviţei 68
D. G. Maxim, jude in s tr u c to r ...................................... Victorieî
D. Florescu, m e m b r u ..................................................... Eldorado
Oscar Niculescu » ..................................................... Colţeî
1. Stambulescu, » ................................................. ■
M. M. Râmniceanu, supleant..........................................
Y . Vasilescu, g r e f i e r .....................................................

Secţia de n otarial. — Section de notariat.


G. Tanoviceanu, p r e ş e d in te ..........................................
0 . Tătâranu, jude instructor.............................. , . . Mihaî-Vodă 11
P. St. Christopol, m e m b ru ..............................................Mihaî-Vodă 11
St. Hagi Panteli, » ..............................................Sf. Vineri 9
Pantele Obedenaru, » ..............................................Griviţeî 113
"N. Naumescu, s u p le a n t ................................................. Carol I, 56
1. I. Petrescu, g r e f ie r ..................................................... Domna Nast. 5
Al. N. Vartha. » ..................................................... Florilor 16

■ Parchetul.— Parquet.
P. Sfetescu, prim-procuror..............................................Mircea-Vodă 23
Stavri Predescu, » ............................................. Bulev. Indep. 22
C. G. Lahovary, » ............................................. Pensionatu 7
I. Mitilineu, » ............................................. Clemenţei
G. Fratnştiţeanu, » ..............................................Soreluî îfl
C. Paraschivescu, » ..............................................Progresu 7
Mina Minovicî, medic l e g i s t ..........................................

Lito-TîpognatWWW.dacorom8n1ca..ro8a Domnei, 16
MINISTERUL DE JUSTIŢIE 59

Portăreii tribunalului Ilfov. — Huissiers preş le tribunal


d’Ilfov.
E. G. Mănciulescu, cap de p o r t ă r e i ...........................Polonă 123
I. Popovicî, portărel.........................................................Mihaî-Vodă 92
Chr. Athanasiu, portărel................................................. Călăraşi 88
I. Berdescii » ....................... „ ...............
N. Constantinidi, » ................................................. Rinoceru 4
Ispas Bolintineanu, » .................................................
G. Burneanu, » ................................................. Lupea 6

Judecătoria Ocolului l (colorea de Roşu).


Jnstice de paix de la I-ere circonscription (couleur rouge).
(Calea Plevneî, în dosul Prefectureî Poliţieî),
Ath. Demetrian, ju d e c ă to r..............................................Vulturului 7
St. Demetrescu, a d ju to r .................................................

Judecătoria Ocolului II (colorea de galben).


Justice de )iaix de la II-eme cjrconscription (couleur jaune).
Strada Clemenţeî (vis-â-vis de strada Dionisie).
C. I. Protopopescu, ju d e c ă t o r ......................................Minerveî 15
Al. Caracas, a d ju to r.........................................................

Judecătoria Ocolului III (colorea de verde)


Jnstice de paix de la IlI-eme circonscription (couleur verte).
Strada Ştirbeî-Vodă (Cuibu cu barză).
Emil Ioachimovicî, judecător.............................. . . . Plevneî 159
Neagoe R. Colceag, a d j u t o r ..........................................Dorobanţilor 5

Judecătoria Ocolului IV (colorea de albastru).


Justice de paix de la IV-eme circonscription (coultţur lileue).
(Piaţa Sf. Ecaterina).
I. Brănişteanu, jud ecător................................................. 11 Iunie
C. Radu, a d j u t o r .............................................................Apolodor 9

Judecătoria Ocolului V (colorea de negru).


Justice de paix de la Y-eme circonscription (couleur noire).
Strada Lucacî,
I. Ilaţjiescu Mirişte, ju d e c ă t o r ............................... . . Popa-Tatu 47
N. Obreja, a djuto r.............................................................

Lilto-Tipografiwww.dacoromanica.ro3 iDâmnei, 16
60 MINISTERUL SULTELOR

MINISTERUL CULTELOR
SI INSTRUCŢIUNII PUBLICE
MINISTERE DES CDLTES ET DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.
Strada Diaconiselor 6

Âdministraţiuuea centrală. — Âdministration centrale.


te tre Poni, ministru.....................................................
V. balade, secretar g e n e r a l..........................................Lucacî 3*
N. N. Negri, şef de biurou............................................. Sculpturel 37

Consiliul permanent al instrucţiune! publice. — Conseil


permanent de l’instruction publique.
B. P. Hasdeu, vice-preşedinte......................................... M.-VodăArch.St.
Al. Odobescu, membru..................................................... Sf. Ionică c. Olbr.
I. C. Negruzzi, « ................................................. Romană
A. Vitzu, « ..................................................... Colţii
P. M. Celarian. secretar................................................. Academiei ÎS
C. Dobrescu, ajutorul se c re ta ru lu i..............................

Divisia cultelor. — Division des cultes.


C. Bilciurescu, şef de b iu ro u ..........................................Regală 7
Al. I. Arsenescu, sub-şef de b iu ro u .............................. Tunari 4&
I. Niculescu, a rh iv ar.........................................................Griviţeî 121

Divisia şcolelor. — Division des ^coles.


C. Lascar, şef de div., Plevneî 190 V. Gr. Popp, idem, Ciclopii 15
V. Cusen, şef de biurou, Dianeî 2 Leonida Colescu, idem, Sfinţii 69
C. Teodorescu, idem, Fonlâneî 44 Stef. Eftimescu, idem. Virgiliu 15
I. Bibiri, idem, Manea-Brutaru 8 D. P. Nicolescu, arhiv., Negustori 25
T. Francii, idem, Piaţa Teatr. e. Reş P. Constantinescu, ajut de arhivar,
M. Dumitrescu, sub-şef de biurou Tomneî 25

Divisia Comptabilităţiî — Division de la comptabilita.


C. Stoenescu, şef de div., Sf. Ionică G. Dudescu, aj. şef div,, Dionisie 98
I. Căplescu, şef de biur., Pr.-Unite 39 Paul Popp, aj. şef biur., Moşilor 153
N. Frunzescu, idem, Romană 368 Th. Protopopescu, idem, Teilor 6&
M. Christodulo, idem, Romană 53 I. S. Petrescu, idem, Schitu-Măg. 25
Al. Philimon, idem, Riureanu 2 I. Stănciulescu, idem, Rumeoră 27
Al. Tomescu, idem, Ştirbeî-Vodă 88 G. Vlădescu, idem, Cocosului
F. Stănciulescu, idem, Profetu 1

Lita-T ipograf WWW.dacoromanica.rofa D om nei, 16


MINISTERUL CULTELOR 61

Serviciul arcliitectonic. — Service de l’arcliitecture.


Ij. Negrescu, architect ş e f ............................................. Stavropoleos 13
R. Nedelescu, architect..................................................... Surorilor 15
1. (jioiiger, inspector.........................................................Palatul Nifon

Serviciul registratureî. — Service de l’enregistrement.


I. Dulcescu, şeful registratureî...................................... Sf. Spiridon 24
Hr. Hristu, a ju t o r ............................................................ Labirintu 2G

Direcţiunea generală a arhivelor statulnî. — Direction


’ generale des archives de l’Etat.
Curtea Bis. Mihaî-Vodă
Bogdan Petriceicu Hasdeu, director general............... Localul direct.
Eduard Coni, sub-director şi archivist cl. I ............... 13 Septembre 47
Const. D. Mumuianu, şef de secţie şi archivist cl. I . Polonă 99
Auxenţiu Petruţiu, « « biurou « « « II . Berzei 49
O. A. Economu, « <t « « « « II . Clemenţei 10
P. M. Georgescu, translator............................................. Romulus 16
O . D. Cosma, archivist cl. I I I ..........................................Lucacî 37
E m iliu Popp, « « I I I ..........................................Plevneî 35
N. Manerezeanu, « « I I I ..........................................Berzei 49
Ath. C, Vasilia, caligraf.....................................................Polonă 64
Secula Sever, « ............... \ ................................. Victoriei 36

Serviciul Mitropoliei Primate a României. — Service de la


Metropole de Roumanie.
Archiereul Inocent Ploescianu, v ic a r ...........................Mitropolie
Ion Cornoiu, d ir e c to r..................................................... »
St. St Negri, a ju t o r ....................................................... Şerban-Vodă 86
Diacon Meleti Dobrescu, re g is tra to r...........................Olari
Al. Mandrescu. a r h iv a r ................................................. Sl. Spiridon
Econ. N. Cesărescu, preşedintele consistor............... Profesori
» G.'Floru. m e m b ru ........................................ bis. Creţulescu
» I Iordăchescu, » ...................................... bis. Lucacî
N. Lucescu, intendent.....................................................Mitropolie
Econ. N. Niculescu, revizor eclesiastic.......................bis. Albă.

Teatrul Naţional. — Theâtre National.


Grigore C. Cantacuzino, director g e n e ra l................... Victorieî 226
C. I. Stăncescu, ajutor de d ir e c to r...............................Armenâscă 12

Comitetul. — Le comite.
V. A. Urechiă, Brezoianu 38 D. R Rosetti, Cătunu 3
Ed. Vachman, Dorobanţilor 24 Ansei Dimitrescu, Victorieî, liceul
V. C. A. Rosetti, Brezoionu Sf. Gheorffhe.

Lito-Tipogra1WWW.daC0r0manica.r0Eia Dom nei, 16


62 MINISTERUL CULTELOR

Administraţia. — Âdministration.
Alex. C. Brăiloiu, secretar casier.................................. Martira 15
N. I. Săulescu, arhivar................. ..................................Rozelor 19
V. Siderenu, inspector....................................................Luminel 33
R. Girolamo, p ic to r .........................................................Teatrului
Iliş Bergher, conserv, de c o s tu m e .............................. Minervel 7
Arbizone Frantz, şef m a ş in is t ......................................Popa-Tatu 14

Societatea dramatică a Teatrului Naţional. — Societe dra-


matique du Th^âtre National.
Frosa Sarandi societară cl. I ......................< P.teatr. (C.Bosel)
Aristiţa Romanescu » » I ......................... Hotel Hugues
Amelia Velner » » I ......................... Colţea 78
Ana Popescu » » I ......................... Puţu cu plopi 4
Maria Vasilescu » » I ......................... BăiieEf.bul. Elis.
Teodora Pătraşcu » » I I ........................ Schitu-Măg.
Elena Mateescu » » I I I .......................Teatrului 5
St. Iulian societar cl. I ........................ Teatrului 7
Qr. Manolescu » » I .........................Hotel Hugues
Const. Nottara » » I ......................... Teatrului 5-
Petre Velescu » » I ......................... Câmpinpanu
I. Petrescu » » I . Berzei (vis-â-vis de casaTeirich)
Al. Catopol » » I I ........................Mitropoliei
Ion Niculescu ■» » I I I .......................Romană

Conservatorul de musică şi declamaţie. — Conseryatoire de


musique et de declamation.
Calea Dorobanţilor. 16.
Ed. Wachman, director şi profesor de armonie . . . Dorobanţilor 16
G. Brătianu, » » principii . . . Cuza-Vodă 28
St. Velescu, » » declamaţie. . . Armenă 1
D-na M. Zenide, profesoră de p i a n o ...........................Dionisie 14
» E Saegiu, i d e m .....................................................
Iulius Wiest, profesor de p iano..................................... Câmpineanu 46
M. Iliescu, secr. prof. de p ia n o ...................................... Colentina 40
V. Borecky, profesor de v io lin ă ............... Franklin 5
G. Ştefănescu, » » c a n to ...................Pitar-Moş 6
R. Klenk, » » v i o l i n ă ............... Şelari 13
D-na Leria Zosima, » » c a n to ...................
Al. Flehtenmaher, » » v i o l i n ă ............... Pătraşcu-V. 25
C. Dimitrescu, » » violoncel . . . . Amzeî 10
Er. Carini, » » contra-bas . . . Griviţeî 40
L. de Santis, » » f l a u t ................... Victoriei 56
B. Voigt, » » c la rin e t............... Fântânei 1
R. Peter, » » o b o e ................... Carol 68
B. Pletescu, » » f a g o t ................... Băile Eforiei

L ito-T ipogi*afiiWWW.d a c o ro m an ic a »r o a D om nei, 16


MINISTERUL CULTELOR 63

Fr Karbus, profesor de corn....................... Apolon S


I. Neuman, » » trompetă............... Mihaiu-Vodă 23
R. Guadiano, » » trom b on............... Sfinţilor 33
N. Bănulescn, » » dirij. corului cerem. Moşilor 8S

ACADEMIA ROMANA. — AC AD EM IE ROUMANIE.


Calea Victorieî, 135.

Delegaţiunea 1891— 92. — D^I^gation 1891— 92.


Ghica Ion, preşedinte al Academie! Române................... Gherganî
Hasdeu B. P., asesor (vice-preşedinte din secţia literară . Mihaî-Vodâ
Ionescu N., « « « « istorică . Hotel Broft
Fălcoianu St., « « « « sciinţificâ Amzeî 5
Sturdza D. A., secretar general (pe 7 anî, 1891—1898) . Mercur 13

Secţiunea literară. — Section litteraire.


Sion G,, preşedinte, Regală 12 Maiorescu T., idem, Mercur 1
Hasdeu B. P. vice-preşedinte, Archi- Negruzzi I., idem, Romană 71 bis
vele Statului, (Mihaiu-Vodă) Roman Alex., idem, Budapesta*
Quintescn N., secretar (pe 7 anî Sbiera Ioan, idem, Cernăuţi
1890— 1897), Rahoveî 48 Tocilescu Gr. G. idem, Primâvereî 40
Caragini Ioan, membru, Iaşî Vulcan Ios., Oradea-Mare
Chiţu Gheorghe, idem, Vestei 7

Secţiunea istorică. — Section historique.


Drechiă V. A., vice-preşedinte, Bre­ Marian S. FI., membru, Suceva
zoianu 28 Marinescu A. M., idem, Budapesta
Manin Vasile, secretar (pe 7 anî Melchisedec P. S.S.Ep. idem, Roman
1886— 1893), Moşilor 124 Odobescu A., idem, Sf. Ionică (casa
Babeş Vincenţiu, membru, Budapesta Olbrich.)
Bariţ Gheorghe, membru, Sibiu Papadopol-Calimach A., idem, Tecuci
Ionescu Nicolae, idem, hotel Broft Sturdza D. A., idem, Mercur 13.

Secţiunea sciintfiică. — Section scientifique.


Kretzulescu N , preşedinte Romană, 1 Cobălcescu Gr., membru, Iaşi
Fălcoianu St., v.-preşed., Amzeî 5 Felix D. I., idem, Pensionatului 10
Stefănescu Gr., secretar (pe 7 anî Ghica Ion, idem, Gherganî
1886— 1893), Verde 8. Poni Petre, idem, Iaşî
Aurelian P. S., membra, Lumineî 28 Porcius Florian, idem, Rodna
Bacaloglu Em. idem, Popa-Sore 1 b. Teclu Nicolae, idem, Viena.
Brândză Dr. D., idem, Fântânei 86

Personalul comisiunilor. — Personnel des commissions.


1. Comisiunea permanentă a biblioteceî, membri: Quintescu N., secretar

Lito-Tipografiawwwdac0l0manical0 Domnei, 16
64 MINISTERUL CULTELOR

al secţiunii literare; Maniu V , secretar al secţiuuiî istorice; Ştefănescu Gr.


secretar al secţiunii sciinţifice.
2. Membru conservater al colecţiuniî nmismatice: d. Sturdza D. A.
3. Comisiunea pentru cercetarea cărţilor tipărite intrate la concurs pen­
tru : Premiul Năsturel-Herescu din seria B, de 4,000 leî, destinat celeî maî
bune cărţî în limba română, cu conţinut de orî-ce natură, tipărită de la
1 Ianuarie până la 31 Decembre 1891 ; şi Premii# Statului Lazăr de 5,000
leî, destinat uneî cărţî scrise în limba română, cu conţinut sciinţific sau
celeî maî importante invenţiunî sciinţifice, care se va judeca maî meritorie
printre cele maî meritorii publicate de la 1 Ianuarie 1890 până la 3L
Decembre 189..
M em bri; din secţ. ^literară. D in secţiunea istorică, D in secţiunea sciinţifică.
Ilasdeu B. P., Băbef V. Aurelian P. S.
Negruzzi I. Maniu V. Fălcoianu St.
Tocilescu G?)-. G. Urechiă V. A. Felix Dr. I.
4. Comisunea pentru cercetarea lucrărilor intrate la concurs pentru Pre­
m iul Statuluî Eliade-Rădulescu de 5.000 leî pentru 1892, care se va de­
cerne celtî maî bune lucrări asupra subiectului: Nnscerna şi înmormîntarea
la Români. Datine f i credinţe. D-niî Bariţiu Gr., Hasdeu B. P., Sturclza D A.
5 Comisiunea pentru cercetarea cărţilor tipărite intrate la concurs pen­
tru : Premiul Asociaţiuneî Craiovene pentru desvoltarea înveţămintului p u ­
blic, în sumă de leî 1.500 destinat celeî maî bune cărţî didactiqe în limba
română, tipărită de la 1 Ianuarie 1890 până la 31 Decembre 1S91. D-niî
Sion G., Ionescu N., Ştefănescu Gr.
Comisiunea pentru împărţirea gratuită a căiţilor didactice din fondul
Iân PiStu; D-niî Aurelian P. S., Ştefănescu Gr., Sturdza D. A.

Personalul cancelariei. — Personnel de la chancellerie.


I. Bianu, bib liote car.........................................................Victoriei 135
C. Juga, casier-comptabil . . ......................................... Bulev.-Elisabeta
Alex Pop. archivai’ ............................................. • . . Polonă 28
Cr. G. Cuţiana, ajutor de bibliotecă.............................. Domniţei 4
O. Lugoşianu, « « « ............... • ■ • . . . Cometa li
A, Petruţiu, archivist-paleograf...................................... Berziî 71 bis
Nerva Hodoş, secretar............... * ................................. Griviţeî 164

UNIVERSITATEA DIN BUCURESCI— UNIVERSIT^ DE BUCAREST


Palatul Universităţii, Bulevardul Academiei.

Personalul administrativ. — Personnel administratif.


Al. OrSscu, rector............................................................. Palatului 1
I. Niculescu, advocat, prim-secrptar.............................. Negustori 15
A. C. Dimitriu, doctor, al doilea sec re ta r................... Renascerel 3

Lito-TipograWWW.dacoromanica.rQida Dom nei, 16


MINISTERUL CULTELOR 65
Gr. I. Cernescu, a ju to r..................................................... Ştirbeî-Vodă 9-2-
I. Ionescu, i n ţ e n d e n t ..................................................... Palat Universit.

Biblioteca centrală.— Bibliotlifeque centrale.


Simion Popescu, d ir e c t o r ..............................................Eroului 13
Cristu G. Cuţiana, sub-director...................................... Domniţei 4
Emil Bianu, custode.............................................. . . Mircea-V. 17 b
Vasile Petraşcu » ......................................................... Colţea (loc. spit \
S. D. Demetrescu, custode..............................................Tudor Vald. 1

Facultatea de sciiute. — Faculte des sciences.


Al. Orescu, rector, prof. de geom. descriptivă . . Palatului 1
Alexe Marin, decan » » chim ie................................Popa-Tatu 26
Em. Bacaloglu. » » fisică - ........................... Popa-Sore 1 bis.
Dr. D. Brândză, ' » » b o ta n ic ă ............................Fântânei 87
D. Emanoil, » » teor. func. şi alg. sup. . . Silfidelor 6
C. Gogu, » » geom. analitică................ Prudenţei 38
Jacques Lahovary, » » calcul in t e g r a l................ Lustrului 5
Spiru Ilaret, » » m ecanică........................... Verde &
D. Petrescu, » » astron. şi geod..................Negustori 11
Gr. Stefănescu, » » geologie şi mineralogie . Verde 8
Al. N. Vitzu, » » z o o lo g ie ............................Colţeî 81
Dr. C. Istrati, » » chimie . .. Laborat. de chimie, cheiul Dâmb

Facultatea de litere şi filosofle. — Faculte des lettres et de


’ pliilosophie.
Epaminonda Francudi, decan, prof. de limba elenă . . Bateriilor 11
V. A. Ureche, prof. de istoria R o m â n ilo r ...................Brezoianu 28
P. I. Cernătescu, » » » Universală................... Nouă 7
N. Quinteseu, » » limba la t in ă .............................. Rahoveî 41
C. D. Dumitrescu, prof. de ist. filosof, vechi . . . . Victoriei 64.
G. L. Frolo, i) » neo-latină...........................Bucur 3
Titu Maiorescu, » » logică şi filosof, contimp. . Mercur 1
B. P. Hasdeu, » » filologie comparată . . . Mihaî-Vodă 56
Al. Odobescu, » » lite ra tu ră ...........................Sf. Ionică 4
I. Crăciunescu, » » pedagogie şi estetică . . Sf. Gg.-nou 14

Facultatea de drept. — Faculte de droit.


Ar. Pascal, decansi prof.de drept c i v i l ....................... Victoria 168
C. Boerescu, »» » » ........................ Clemenţei i 5
G. Cantilli, . »» » g e n e r a l.................... Academiei 39
A. Vericeanu, »» economia pol....................... Călăraşilor 31
G. Danielopolu, »» drept r o m â n .....................Berze! 15 bis.
I. Negruzi, » » » comercial . . . . Rom ană 25
G. G. Tocilescu, »» proced. c iv ilă .....................Bulev. Elisabeta
N. Crâtunescu, » » drept român . . . •. .Teilor 11 bis.

Lito-Tipografiaw w w -dac° r0m anlca-r0i D om nei, 16 5


66 MINISTERUL CULTELOR

C. Nacu, prof de drept c iv il.......................Teilor 24


Valerian Urseanu, » » » n a t u r a l ............... Călăraşilor 48
C.JDisescu, » » » adm. şi constituit. . Colţeî 43

F a c u lta te a de m e d ic in ă. — F a c u lte de m ^d e cin e .


Doctorul Gr. Romniceanu, decan facult., prof. de patol. Scaunele 60
» Em. Severin, prof. de anat. patologică . . Dreptă 16
» S. Theodori. » » patolog. generală . . Intr. Rosetti 7
» S. Felix, » » igienă •. . - . . . . Pensionatu 10
» G. Alexianu » » patolog. med..............Colţeî 70
» Z. Petrescu, » » terapeutică . . . . 1 Astronomu 3
» D. Grecescu, » » b o t a n ic ă ................... Verde 3
» N. Măldărescu, » » farmacologie . .. > . Ştirbeî-Vodă 165
» D. Sergiu, » » clinică infanta . . . . Moşilor 101
» C.D. Severeanu, prof. de clinică chirurg, şi sifîl. Batiştea 6
» M. Petrini (Galaţi), prof. de patologiă . . . Clemenţei 31
« Al Sutzu, prof. med. legală şi clinică mintală . Plantelor 5
» At. Demostene, prof. med.-oper. şi anat. topogr. Plevneî 74
» N. Manolescu. » de clinică oftalmolog , . Scaunele 20
» D. Drăghiescu, » » » obstetricală . . Pensionata. 31
» G. Stoicescu, » » » med. şi dermat. Corabie! 5
» V. Babeş, patolog. experim. şi bacteriologie • Brâncovenu 2
» G. Assaky. prof. de clinieă chirurg................ Pensionatu 25
» N. Kalenderu, prof. de clinică medicală . . Scaunele 38
» G. Grigorescu, # » » Fisiologie . . Victoriei 86
» St. Sihlănu, » » z o o lo g ie ................... Eldorado 1
» P. Petrinj, ” 8 anatomia descr. . . . Domniţeî 11
« N. Atanasescu, » » c h im ie .......................Scaunele 54

F a c u lta te a de te o lo g ie . — F a c ulte de tM o lo g ie .
Dr. Gerasim Timus Piteşt^nu, d e c a n ...........................Mitropolie
» Nicolae Niţulescu, profesor...................................... Minerva 5
» Ion Cornoiu, idem ..............................................Mitropolie
» Pimen Georgescu, id e m ...................................... Mitropolie
» Alexandru Mironescu, i d e m .................................. Văcăresc! 24
Constantin Erbicenu, id e m ..............................................Princ.-Unite 34
Dr. Barbu Constantinescu, i d e m ................... .... . . . Semieerculuî 2
» Badea Cireşanu, su p linito r...................................... Bis. Antim

I n t e r n a t u l te o logic. — In t e r n a t des tlie o lo g ie n s .


Dr. Alexandra Mironescu, d ir e c t ..................................
Vasile Ciuciu, p e d a g o g .................................................

I n s t i t u t u l c h im ic u n iv e r s ita r . — I n s t i t u t u n iv e r s ita ir e
de c h im ie .
F uncţionarii celor 8 secţiuni ale In stitutu lu i propriu dis.
Dr. Alf. Bernard Lendway, profesor, director institut. . Scaune 62 bis.

Lito-Tipografwww'dac°r0manica'»roia Domnei, IP
MINISTERUL CULTELOR 67
Dr. G. Grifforescu, profesor chimist e x p e r t............... Victoriei 58
C. I. Şonţu profesor chimist e x p e r t ...........................Mântul&a 25
Dr. I. Camner, chimist e x p e r t ...................................... Câmpiniînu 47
N. H. Stinghe, » » ...................................... Bulev. Carol 49
Dr. P. Rădulescu, chimist expert, a d ju to r................... Sf. Ionică
Dr. I. Soneriu, » » » ................... Bulev. Carol
G. Popp, » » » ✓ ................... Vămi! 6-
V. T. Grindescu, » . » » ................... Columbelor *■
I. Gaba!, » » » ................... Polonă 255-
B. F. Drexler, » » a u x ilia r ................... Batiştea 10
Dr. V. Rapoţeanu, s o c r e ta r ..........................................Fdntâneî 68
Nae Georgescu, comptabil a r h iv a r .............................. Justiţiei 14

Funcţionarii catedrelor facultăţii incorporate institutului.


Catedra de chimie medicală a facultăţii de medicină.—Chaire de
chimie medicale de la faculte de medecine.
Dr. N. Athanasescu, p r o f e s o r ...................................... Scaune 54
» Sc. ^Nicolae Neagu, a s is t e n t .................................. Brâncov^nu 8

Catedra de chim ia farmaceutică (Şcolă superiâră de farmacie).— Chaire


de chimie pharmaceuiique (Ecole superieure de pharmacie).
Phar. A. Trausch, p r o f e s o r ..........................................VăcărescI
» Alfons L. Brociner, a s is te n t............................... '

Catedra de chimie analitică (Şcâlă superiâră de farmacie). — Chaire


de chimie analytique (Ecole superieure de pharmacie),
Dr. I. Radian, p r o f e s o r ................................................. Italiană 10
Phar. Iordan Bogdan, a s is te n t......................................
» Ernest Foulquier, asistent.................................. Brutari

Catedra de chimie m inerală (anorganică).— Chaire de chimie minerale


(anorganique).
Alexe Marin, profesor de c h im ie .................................. Popa-Tatu
Ioan Marinescu, preparator............................................. Mătăsarl 6

Catedra de chimie organică. — Chaire de chimie organiqiie.


Dr. C. Istrati, prof., laboratorul de chimie organică . . Cheiul Dâmbov.
I. Petricu, şef de lu c r ă r i................................................. Cernica 6
Dr. L. Edeleanu, şef de lucrări, laborator de chimie. . Cheiul Dâmbov.
S. D. Orezeanu, asistent................................................. Labirint 78
G. Constantinescu, id e m .................................. ... . . . Rom ană 159

Scola de Bele-Arte. — Ecoles des Beaux-Arts.


Vacant, director şi profesor de p ic t u r ă .......................
G. M. Tătărăscu, profesor de desem n........................... Plevneî 19

Lito-TipografisWWW.dacoromanica.ro' D om nei, 16
68 MINISTERUL CULTELOR

C. I. Stăncescu, profesor de estetică şi istoriâ-artelor . Armdnă 12


Ion Georgescu, profesor de sculptură şi perspective . Primăvereî 39
Dr. Ion I. Polisu, profesor de a n a to m ie ....................... S-ţiî Voevodll 3

Scola liberă de sciinţe politice şi administrative. — Ecole


libre des seienees politiques et administratives.
Em. ProtopopescaPache, advocat, djrector şi prof. . .Colţeî 45
G. D. Palade, advocat, prof. de economie politică . . Victorieî 85
Gr. Maniu, « « « comptabilitate . . . . Dorobanţilor 36
N. Procopescu, magistrat- drept comercial . . . Pensionatu 27
D. Mavrodin, « proced. civilă . . . . Fântânei 14
I. Atanasiade, advocat, drept ad-tiv constituţ. Manea-Brutar 12
N. Ath. Popovicî, « sciinţe financiare . . Domniţei 12
Al. Mimy, magistrat. drept civ. an. I . . . Ştirbeî-Vodă. 47
T. T. Djuvara, « « o « IJ, . . . Vestei 1
P. T. Sfetescu, « « penal şi proc. sa. Mircea-Vodă 23
Di*. A. Vianu, medic medicina legală . . . Covaci 22
Adolf Stern, advocat, drept internaţional. . Mihaiu-Vodă 7
M. Antonescu, civ. an II, Sf. Spiridon 28
Traian Fortun, s e c re ta r..................................................Moşilor 200

Institutul stenografie. — Institut st6uographique.


E. H. Duployanu, d irector..............................................Princ.-Unite 33

Şcola normală superiorâ. — Ecole normale sup6rieure.


Calea Rahoveî 48.
N. Quintescu, director şi maestru de conferinţe . . . Rahoveî 44.
Epaminonda Francudi, profesor id e m ...........................Bateriilor 11
Em. Bacaloglu « id e m ...........................Popa-Sore 1 bis
I. Crăciunescu,. « id e m ...........................Sf. Gg. nod 4
Dr. Brândză, « id e m ...........................Fântânei 87
C. Gogu, o i d e m ...........................Prudenţii 38
M Berar, profesor de limba g e r m a n ă ......................... Italiană’ 11
G. O. Gârbea, r e p e tito r .................................. * . . . . Rahoveî «48

Şcola normală pentru institutori. — Ecole normale pour Ies


iustituteurs.
Strada Fântânei şi Manea-Brutaru (vis-â-vis de catedrala sf. Ioseph.)
Dr. Anton Coloreana, dir. şi prof. de sciinţ. fisico-nat. Localul şcoleî
Părintele S. Popescu, prof. de religie şi istoria Rom. Plantelor 7
V. Gr. Borgovan, pedagog................... ' ....................... Plevneî 22
Em. GrigorovitZj prof. de geografie şi limba germană . Câmpinemi 30
I. Suchianu, profesor de limba română . . . . Acaaemieî
G. Ionescu-Gion, ■» » ist. şi limba francesă. Lucacî 33
G Ştefănescu, » » c a n t o ....................... Domneî

i-ito-Tipagi'afwww.dac°r°manica.r°Ia Dom nei, îs


MINISTERUL CULTELOR 69
St. Ionescu Valbudea, prof. de desemn şi caligrafie . Sf Spiridon 5
I. Drăgoescu, violină.......................... Isvoru 21
G. Moceanu, gimnastică....................Câmpinenu 44
Dr. A. Dimitriu, higienă şi medic. pop. Renascere! 3
I. Niculescu, econ. pol. şi drept ad-tiv. Negustori 15

Liceul Sf. Sava. — Lyc^e St. Sava.


Strada Fontânei.
Z. Herescu, director si profesor de matematecă . . . Localul liceului
M. G. lacomi, » » limba latină . . . Dionisie 4
Anghel Demetrescu, » » istorie . Vie. 166 (loc. lic. sf. George)
Dr. Racoviceanu, » » fîsică şi chimie . Negustor! 10
D. Aug. Laurian, » » filosofie . . . . . Câmpinenu 1
Jos. Ant. Limburg, » limba germană . Popa-Tatu 54
Ath. Tănăsescu, » » » franceză . Cometu 58
V. D. Păun, » » » rom. şi lat. Matei u-Bas. 1
Bonifaciu Florescu, » » i) -franceză . . Hotel Mânu
N. Codrescu (advocat) » » geografie . . . . Sorelu! 15
I. Bianu, » » limba română . . Victoriei 135
C. C. Dbbrescu, » istorie............... . Scaunele 47
C. Demetrescu, » » matematic!. . . . Colţeî 24
B. Ştefănescu, » » desemn . . . . . Mihaiu-Vodă 26
Sava Ştefănescu, » » sciinţele naturale . Buzesc! 32
C. Vrana, » » » » Polonă 61
G. Moceanu, » » gimnastică . . . . Câmp. Pas. Rom.
A. Podoleanu, » » musică................ . U Februarie 1
Preotul Ovid. Musceleanu » » religie............... , Casărme! 26
Dr. Al. Raicoviceanu, » )) higienă............... . Negustor! 10
G. Nedelcu, » » arme................... . 11 Februarie 19
M. B. Droc. secretar., . Lumine! 1

La^lasa Y divisiouară. — Cin<pifcme classe divi-


sionnaire.
B. Franche'tti, profesor de m u s ic ă ...........................Spaniolă
St. Mihăilescu, » » istorie şi de limba lat. . Fund. Spital.
II. Hodoşiu, » » limba germană............... Sf. Iosel 2
N. Cosăcescu, » » matematică şi chimie . Berzei 72
N. Angelescu, » » desem n...........................Plevneî 14.5
N. Pauliaţi, » » limba franc, şi română . Apolodor 8

Liceul Mateiu-Basaralb. — Lyc6e Mateiu-Bassaraba.


Z. Damarat, directox’ şi profesor de limba elenă . . . Vintilă 4
N. Mihăilescu » » geografie . . . . Linişte! 16
I. C. Bădulesceanu, » » limba latină . . . Popa-Fierea 3
C. I. Şonţu, » » fîsică şi chimie , Mântulesa 25
B. Şiaicariu, » » is t o r ie ................ S-ţi! Apostol! 39

Lito-TipografiWWW.dacorom an ica'»ro la D om nei, 16


70 MINISTERUL CULTELOR

A. C. Comănescu, profesor de limba germană . Brezoianu 30


C. Christescu, » » matematecă . . . Traian 57
G. Etern. Teodorescu, » » limba lat. şi rom. Micea-Vodă 29
C. F. Robescu, » ii sciinţele natur. . . Tudor-Vlad. 2
A. F. Robescu, » » » » . . S-ţiî Apostoli 18
Dr. T. Speranţă, » ii fîlosofîe Schitu-Măg. 49
N. Velescu, ii i) scrimă şi gimnast. Plevneî 10
G. Popa. suplinit, la d iv is io n a r ă ...........................Basarab 17
M. Iliescu, profesor de m u s i c ă ............... Bradului 22
Gr. Creţu, » » limba lat. şi rom. Muselor 21
T. Popescu, ii » matem. supi. ladiv. Biserica-Eni
G. Al. Zamphirol, desemn şi caligr. Mateiu-Basarab
Pr. N. St. Nicoreamij religie .’ . . . . Cuza-Vodă 8
I. Filibiliu, limba franceză . Dionisie 31
L. Lacroix Lăzureanu 25
C. "Răceanu » » fîlosofie . . Primă-vereî 34
Locot. M. Pândele ii » arta militară Domniţa-Năst. 4
Dr. Georgescu » » h ig ie n ă Verde 3 bis.
C. N. Drugianu secretar şi profesor Scaune

Liceal Lazăr din Bucurescî- - Lyc6e Lazar de Bucarest.


Bulevardul Independenţei.
D. Mirescu, prof., direct. Lic. Lazăr V. Constantinescu, idem, Văc. 130
George Pavelescu, prof., Antim 6 D. Ionescu, idem, Lăzurânu 56
I. Clin ci u, idem, Berzei 16 S. C. Mihăilescu, idem, Colţeî
R. Novian, idem, Victorieî 190 S. Stoicescu, idem, Şerb.-V. laşcolă
Henry Lolfiot, idem, Rotarilor 11 G. Stătescu, idem, Crinului 19
O. Lugoşianu, idem, Cometu 11 Ang. Dimitrescu, idem. lic.St. Gg.
St. Mihăileanu. idem, Spitalului 16 N. R. Col cea", idem, Dorobanţi 5
G. Brătianu, idem, Cuza-Vodă 28 Pr. G. Floru, idem, Bis. Creţulescu
M. D. Speranţă, idem, Sch.-Măg. 49 M. Dimitrescu, idem. Văcăresc! 14
A. C. Comănescu, idem, Urez. 34 Raoul de Pontbfiant, idem, Isvor 40
M. T. Ghimpa, idem, Hotel Şteiner N. Locusteanu,idem, Ştirbeiu-V.108
(Boulev). C. Dumitrescu, idem, Şerban-V. 160
V. Pany, idem, Mateiu-Basarab 1 N. Anghelescu, idem, Plevneî 185
G. I. Pompilian, idem, Rahoveî 60 Er. Lăzârescu, preparator, F ân­
Dr. Thomescu, idem, Dr^ptă. 4 tânei 63 •

Gimuasiul Mihaiu-Bravul. — Gymnase Micliel-le-Brave.


Strada Italiană No. 6.
Angelescu Nicolae, prol. de caligrafie, divizionară Plevneî 145
Coman Gheorghe, ii » litere, divizionară . . Arcului 5
Dendrino Constantin, » ii d e s e m n ....................Hotel Budist. 13
Dumitrescu C. » » a r m e ........................Şerban-V. 76
Dobrescu I , » » sciinţele naturale . . Pitar-Moşu 21
Florescu Bonifaciu ii ii limba franceză . . . Sorelul ' 15
Flofescu Neculae, » i) sc. div. labor. fis. univ.

Lîto-TipogpafiWWW.d8COTOma01C8..IOla Domnei, 16
MINISTERUL CULTELOR 71

Francheţi » muzica, divizionară . Carol I 'sd


Georgescu G. Preot » r e lig ie ................... . Azil El. D6mna
Ionescu Pandeli » limba elenă . . . . . Paris
Lascu Grigore, » g e o g ra fie ............... , Sfinţi 70
Marăscu Ion » i s t o r i e ................... . Dorobanţi 27
Oprescu Tache » m u s ic ă ................... . Armaşi’ 20
Stoieeseu C. S., » limba rom.-latină . . Romană 87
Stănciulescu Pilip. » gimnastică . . . . Profetului 2
Oteseu Ion, director şi -» matematici . . . . 6

Gimnasiul Cantemir-Yodă. — Gymuase Cantemir-Yoda.


Strada Primăr-vereî, 21.
Pană Constantinescu, direct, si prof. de sciinţ. fisico-nat. Primă-verel 21
George 0 . Gârbea, prof. de limbă rom..................... Rahoveî 48
Mihail Zenide, » » is to rie ....................... Dionisie 14
C. Ştefănescu-Priboy, » » matematică . . . . Cometu 42
'E P. Matei, » » limbă e l e n ă ............... Romană 31
Nic. Bărcănescu, » » g e o g r a f ie ................... Orientul 6
Vasile Mândreanu, » » limba latină si română. Câmpinânu 8
N. Kirilov, » » limbă francesă . . . . Rahoveî 10
Pr. Neagu Rădulescu )) )) re lig ie ........................... Bis. Slătari
Dem. Marinescu, » )) caligr. şi desemn . . . Chimistului 6
N. Velescu, » » gimnastică Plevneî 10
I. Vasilescu, » » m u s i c ă ....................... Luterană 28
I. Grama, » la cl. I div. partea literară
St. Niculescu, » » » I » » sciinţ. Hotel Creţu

Seminarul central. — Semiuaire central.


Calea Şerban-Vodă, 22.
Archiereul Dionisie Climescu Crajovenu, director . . Localul Seminar
Dr. N. Niţulescu, introducere exegesă, patologie . . . Minerva 5 b.
C. Erbieeanu, th e o lo g ie ................................................. Princ.-Unite 34
Dr. O. D. Giorgianu, limba latină (curs superior) . . Plevneî 17
w P. Gârboviceanu, fîlo s o fîe ...................................... Şc. norm. a soc.
» M. Popescu, istoria (curs superior).......................Hotel de France
N. Adam, limba e le n ă ..................................................... Armână 1
D . T. Dobrescu, limba, latino-română (c. iilf.) . . . . Poetului 22
Th. V. Alexandrescu. m a te m a tic ă .............................. Polonă 39
Pr. B. Nicolescu, r e lig ie ................................................. Bulev. Municipal
Pr. Ec. St. Călinescu, morală pastorală, lifurgica . . . Princ.-Unite 2 b.
B. St. Moga, se n a t u r a l e ...................................... • . Povernei 19
Dr. D. lonescu-BuzSQ, med. şi higienă med. internat. Apolodor 5
St. Popescu, musică b is e ric ă s c ă.................................. Serban-Vodă 52
C. Cairetti, musică v o c a l ă ..........................................PasagiQ scara I
I. Sălcianu, caligrafia şi d e s e n ...................................... Berzei 17
M. Demetrescu, istorie (curs inferior) . E în cong. la Paris, suplinit de
[d D Boroian].
Dimitrie G. Boroianu, secretarul sem inarului............... Localul şcoleî

Lito-TipografiiWWW.dacoromamca.roa Domniei^ 16
72 MINISTERUL CULTELOR

Seminarul Nifon Mitropolitul. — S6minaire Mitropolitain


Njphou.
Strada 11 Iunie, 2.
Pr. N. St. Nieoreanu, director şi profesor de istoria ve­
chiului şi noului testament, contusiune şi leturghia . Cuza-Vodă 6
B. Şaicariu, prof. de g e o g r a fie .................................. S-ţii Apostoli 39
D. Petrescu, » » sciinţ. matern., cursul superior . Tudor-Vlad 17
D. T. Dobrescu, » » limba română, curs inferior . . Princip.-Un. 43
C. Christescu, » » sciinţ. matem., curs inferior . . Traian 57
I. P. Filibiliu, » » limba francesă.......................... Dionisie 47
Z. Damarat, » » filosofie şi limba rom.,curs sup. . Vintilă 4
Anghel Dumitrescu prof. de istoria univers...................Vict.166 (lic.sf.g.)
I. C. Băduliseeanu, » » limba latină, curs inferior . Popa-Fierea 3
Dr. N. Niţulescu, » » esegeşă, ist bisericească . Minervel 5
Ep. I. Francudi, » » limba elenă, curs superior .Bateriilor 11
C. F. Robescu, » » sciinţele natur..................... Tudor-Vlad. 2
Dr. C. Giorgian, » » limba latină, curs superior . Plevneî 17
C. I. Şonţu, » » fisică şi chim ie................... Mântul6să 25
Dr. D. Teodorescu, » » medicină p o p u l ............... Călăraşi 10
G» Brătianu, » » musică v o c a lă ................... Cuza-Vodă 28
St. Popescu. » » » bisericescă . . . . Şerban-V. 152
I. I. Bălănescu, » » caligr. şi desem n............... Luterană 12
Pr. B. Nicolescu, » » teo lo g ie.............................. Bulev. Municipal
Pr. St. Călinescu, » » ist. biseric. şi limba elenă . Princip.-Un. 2
Pr. C. Enescu, » » dreptui canon şi omilit. . . Casărmel 39
C. Dendrino, idem, i d e m .......................' ..................... Carol I
I. Roşescu, e p it r o p ......................................................... Poetului 1
C. Enescu, i d e m .............................................................11 Iunie 11
C. Gogu, i d e m ...........................• ................................... Prudenţei 38

Şcola Normală Carol I. — Ecole Normale Charles I.


, 6alea Rahoveî, 63.
A. Lupu-Antonescu, director şi prof. de 1. rom. . . . Rahoveî 63
Florea Staniatescu, prot. de geografie.......................... S-ţii Apostoli 33
B. S. Moga. prof, de sc. naturale agricole................... Povernil 20
Dr. Alecu Ureche, prof. medicină şi h ig ie n a ............... Bul. Academiei4
Petre Ionescu, « desen şi caligrafie................... Bul Orient. 17
Pr. Radu Răsvănescu, « r e lig ie ...................................... Bis. C.-de-argint
G. C. Dragu, « is to rie ...................................... Roşea 10
P/ Coculescu, « matematice. . . . , . . Sfinţilor 43
N. Bănulescu, « musica v o c a lă .......................Rahovieî
C Dumitrescu, «■ instrucţia m ilitară...................Şerban-Vodă 76
N. Bădescu, « g im nastică.............................. Bis. Curt.-Veche
I. Anastasescu, « pedagogie şi d r e p t ............... Viişora 21
Rudolf ScrobotovicI, maestru de fringherie...................Şos M,-Bravu45
Em Fuchs, « de Coşerie. . . . . . . Primăverel 45
Gheorghe Bănescu, instit. scolel primare de aplicaţia . Rahoveî 63
Nichita Georgescu, secretarul sc. norm. Carol I . . . Rahoveî 63

Lito-Tipogra1WWW.daCOfOmanlca.IOda Dom nei, 16


MINISTERUL CULTELOR 73

Scola Normală pentru înveţătura poporului român. — Ecole


Normale pour l’enseignement du peuple roumain.
Strada Bibescu-Vodă (in curtea bis. S-ta Ecaterin'a)

C. I. Şonţu, profesor Fisică şi chimie . . . . Mântuleseî 6


Dr. P. Garbovicenu, « limba română . . . . . Localul şcoleî
P. Dulfu, « pedagogie şi practică . Sc.de fete Foişor.
Teodor Ionescu, « is t o r ie ....................... . Negru-Vodă 14
Dr. Al. Racovicenu, « medicină şi higienă . . Negustori 10
Gr. Dâmbdnu, « geografie................... . Profesori 7
Al. I Şonţu, « m atem atică............... . Mântuleseî &
V. S. Moga, îi sciinţ. naturale agricole . Povernei 20
Pr. G. Georgescu, « re lig iu ne................... . Asilul El. Dom na
N. Bănulescu, <! musica vocală. . . . . Rahoveî 51
I6n Sălceanu, « desemn şi caligrafie . . Berzeî 17
C. Dumitrescu, « instrucţia militară . . . Şerban-Vodă 7ft
N. Bădescu, « g im n a s tic ă ............... . Bis. Curt.-Veche
Dem. Coravu» « secretarul şcoleî. . . . .Localul şcoleî
Ion Iorgulescu, « institutor cl. 1 şi II . . Idem
Const. Cerneseu, « institutor cl. III si IV . Rahoveî Ş

Asilul „EIena-D6mna“. — Asile „Eleua Doamna".


Şosăua Pandurilor (Cotrocenî).
Direcţiunea. — Direction.

D-ra Zoe Grant, directore..............................................Localul Asiluluî


D-na Eufrosina Oardă, sub-directore........................... Idem

Scola Normală. — itcole Normale.


Petre Dulfu, profes. de pedagogie şi filosofie . Foişorn
Preotul G. Georgescu, religiune . . şos. Pand. (vis-â-vis de Asii)
N. Popescu, "limba
’ română . Şerban-Vodă 232
0. Marinescu, » » . S-ţiî Apostoli 60
L. Levâcjue, » franceză . Dorobanţilor 133
Maria Spiro-Paul, » » . Asilul Elena-D.
Ana Skreszewsky, » germană - Fracmason 61
Maria Brătăşanu, -matematică . . Batiste 14
Maria Dainian, sciinţe fisico-chimice . S-ţiî Voevodî 6
Maria Bulgara, sciinţele nat. şi higienă Labirint ’ 41
Consuela Poretz, ' » geografie şi econ. polit.lsraelită 1
D. Saegiu » m a t e m a tic ă ............... Luterană 12
Aglae Adam, » is to rie ...........................Localul Asiluluî
1. Slavici, » » ................... ... . Ştirbeiii-V. o&
Mauriciu Kohen, » musica vocală . . . . Carol I 93
Carlo Bianchi. » » . Academieî 1&
Eleonora Petrescu, lucru de mână . Localul Asiluluî

Lito-Tipografi
74 MINISTERUL CULTELOR

Maria Gaptalan, profes. de lucru de m ână . . . Brutari 11


Sava Ilenţia, » » desem n...........................Localul Asilului
lulius Popp, » » » ...........................Carol I 3
Lucia Roy, » » repetitore de 1. franceză Localul Asilului
Jda Schultze, » » » » » germană . Idem

Scâla prim ară şi clasa frobeliană.— Ecole prirnaire et classe frcebelienne.

R . Roth, profesoră de metoda frobeliană . . . Ştirbeiu-V. 100


Elena Fotescu, » la clasa I ............................Localul Asilului
Ecatenia Teodorescu» » » I I ............................. Idem"
Maria Lelescu, » » d I I I ............................. Idem
Lelia Nanti, » » » I V ............................. Idem,
Ecaterina Georgescu,» de d e s e m n ........................... Idem
A. Podoleanu, profesor » musica voc. şi cor bis. . Idem

Atelierul de lucru. — Atelier de travail.

A Brandstetter, directore de lu c r u .............................. Localul Asilului


Maria Niţulescu, maestră de ru fârie.............................. Idem
Maria Fonici, » » croitorie........................... Idem
Ecaterina Muntenu, » » brodărie f i n ă ................... Idem

Atelierul tle pictură. —■Atelier de peinture..


Th. de Hermansthal, d ire c to re ...................................... Localul Asilului

Serviciul medical. — Service midical.

Dr. E. Romalo. medic curant ...................................... Brutari 6

Şcola centrală de fete.— Ecole centrale de jennes fllles.


Strada Iconeî No. 3.

•Crisanta M. Romniceanu, direct, şi prof. de sc. nat. . Localul şcolel


Pr. I. Constantinescu, profesor de religie . . . . Olimpulut 15
Ecaterina Ionescu, » matematică . . Aurora 47
Ion Manliu, » limba română . Moşilor 120
Constanţa Bârsan, » istorie . . . . Pescăria-V. 3
Ştefan Nestorescu, » desemn şi caligr. Lipscani 5
Dr. S. Argeşeanu, » higiena . . . . Isvor 13
Eleonora Stamatescu, »geografie . . . S-ţii Apostoli 26
Alexandrina Filionescu » pedagogie . . . Italiană 16
Emia Holban, » limba franceză . Sculpturel 17
Sofia Condeescu, » » germană Virgiliu 15
Zoe Constantinescu, » lu c r u Traian112
Emilia Fotescu, » p ia n o

Lito-Tipogra a D om nei, 16
MINISTEEUL CULTELOR 75

Externatul secundar de fete No. 1. — Externat secondaire


de jeunes filles, No. 1.
Strada Popa-Tatu, No. 11. .
Pr. Ion 'Conslantinescu-Lucacî, profesor de religie . Călăraşilor 73 bis
Cleopatra Oardă, profesoră de limba română . . Popa-Tatu 50
Adela Andrei, » sciinţele naturale Primăvereî 32
Paulina Aslan, » limba franceză . . Mihaiu-Vodă 32
Eleonora Grigorescu, » matematici . . . Fracmason. 77
Maria Giurgiu » limba germană . , Vie. \c. Mercuşî)
Emilia Chiriagopol, » desemn şi caligr. . Popa-Tatu 38
Elena MoşoiQr. » m uzică............... . Plevneî 149 bis
Theodora Ştefănescu, » lucru ................... Călăraşilor 7
Alexandrina Bertha, » istorie............... . Primăvereî 32
Raluca Constantinescu, •» partea lit. la cl. I. div,. Sălciilor 14
Maria Vlangar, » partea sc. la cl. I div. Popa-Tatu 53
Dimitrie Stănescu, » rel. şi geog. la cl. I div, Rahoveî 46
Smaranda Predescu, direct, şi prof. de pedag. şi filos. Popa-Tatu 11

Externatul secundar de fete No. 2 ,— Externat secondaire


de jeunes filles, No. 2.
Strada Israelită No. 1
Hortensia D. Racoviţă, directore şi prof. de geografie . Localul şcoleî
Marin Stefănescu de la Vrancea, prof. de pedag. şi filos. . Dionisie 56
Elvira Zamfirescu, prof. de limba francesă.
Pompilia Segărceanu, « ro m â n“ă ...................Polonă 24
Natalia Văleanu « g e r m a n ă ............... Primăvereî 38
Hermina YValch sciinţ. naturale............... Neptun 1
Preotul 0. Enescu, re lig ie .............................. Casărmeî 63
Zefiripa Hasnaş, desemn şi caligr...............
Maria Boţea, lucru de m â n ă ............... 'Romulus 29
George Ionescu, musica vocală................... Profesorii 12

Divizionarele cl. 1 şi II.


Paulina Calotescu, prof. de is t o r ie ................................Labirintu 35
El. Toncescu, « « sciinţ. fisico-naturale. . . Moşilor 158
Maria Bolea « « lucru de m â n ă ................ Romulus 29
Zoe Şonţu, « « geografie............................
Lucreţia Negoescu, « « limba română ....................
Henrieta Andronescu,« « « g e r m a n ă ...............
Zoe Stăncescu, « « desemn şi caligr................
Hortensia Racoviţă, « « limba franc, si malem. . Israelită
M. Ghirgiu, « de musică vocală t Vict. (c. Mercuş)

Scola profesională de fete din Bucurescî.— Ecole profession-


nelle de jeunes filles de Bucarest.
Carlota Adesberg, directore şi maestră de croitorie . . Localul şcolel

Lito-Tipografi Dom nei, 16


76 MINISTERUL CULTELOR

Paulina Zaharescu, prof. de Iiinba rom. şi religie. . . Posta-Veche 4


Alexandrina Ciculescu, « « « francesă............... Primăverel 26
Lucia Cusen, « « aritmetică şi comptab. . T6mneî 21
Sava Henţia, « « desemn şi caligr. . . . Asilul El. D6mna
Elena Radivon, maestră de rufârie ...........................Victoriei 34
Ana Kade, « « flori artificiale...................Isvoru 28
Ecaterina Ciculescu, « « mode.................................. Scaunele 47
Demetra Comărniceann, ajut6ră maestereî de croitorie. Măntulăsa 7

Şcolele pnblice primare de băeţi şi directorii lor. — Ecoles


’ publiques primaires pour garţous et leurs directeurs.
Şcola de Roşu No. i director ( v a c a n t)...............
« « « « 2 « Moise Nestor . . . . . Ştirbei-Vodă
« « « « 3 « B. B. Secărânu . . . . Frumosă 23
« « Galben C C1 « D. Petrescu, . . . . . Caimata
"Vt « « « 2 Christ. I o n i n ................... . . Clemenţei 56
« « « cc 3 Pr. Th. R. Artăreanu . . . . Alt. bis. Silv. 8
« « « CC 4 M. R, Cârbunănu . . . . . . Brutari 7
« « a CC 5 C. P e n e s e u ....................... . . Romană 126
« « « CC 6 D. Constantinescu . . , . . . Ianculul
Sucursala « « 7 Iosef P o p e s c u ............... . . Romană 39
« (( C C 8 V. Nestorescu................... . . Masinel
» '•» » 9 Ilie St. P opescu...............
Şcola Albastru » 1 I. G. S f in t e s c u ............... . . Ch. Dâmb. Tab.
« « « 2 Ion B e i u ...........................
Scola de Albastru « 3 Ion B r ă d e s c u ................... . . Fulgul 2
Sucursala « cc 4 Ilie" R ădulescu...................
Şcola de Verde cc 1 M. M u m u ia n u ...................
« » « « 2 Ion O p r a n u .......................
« » « cc ÎJ P. Stroie Popescu . . . .
« » « cc 4 Ionitescu G.........................
Sucursala « C C 5 Ion A l e x i e .......................
«. « cc 6 P. A rsen escu ...................
Şc61a de Negru cc 1 S. D oicescu....................... » . Mâiitulâsa 26
« (( « cc 2 Sp. D a n ie le s c u ............... . . LucacI 2 2
« « « cc 3 M. Constantinescu . . . .
Sucursala « « 4 D. D om n iso ru ...................
Orfelinatul de la Tel, N. Ionescu...........................

Şcolele publice primare de fete şi directorele lor.— Ecoles


publiques primaires pour jeunes fîilles et leurs directrices.
Şcola de Roşu No. 1 directore d-na Al. Constantiniu, Sf. George N. 21
.......................... " Al. Măntulânu, , Radu-Vodă 27
« Galben « iîuf. Eleuterescu. Fund. alt. (Siliv.)
« « « M. Ştefănescu, . Ştirbei-Vodă 2
Fel. M. Petrescu, Clemenţei 1. n. 56
Sucursala Maria Droc. B , . Luminel 1
Sm. Plăvălescu, . Povernei 21
Elisa Perticari, . Cătunu

Lito-Tipografi a Dom nei, 16


MINISTERUL CULTELOR 77
Su6ursala G alb.N o.7 directore d-naVer. Grozescu, .Visarion
(( (( 8 « « Eug. Raşianu, Clemenţeî 56
« (C 9 « « Elisa Popescu, Fund. al't.Silvest.
Şcola de Alastru 1 « « El. Şoiculescu, Olimpuluî 1
« « « 2 « « Elisa Stoienescu, Şerb-V. 1. n, 132
« (C « 3 « « Elisa Ionescu, . Âuroreî 47
Sucursala « 4 « « Maria Miller, . . Bucur 9
Scola ele Verde 1 « « Maria Partenie Isvorul 14
a « « 2 « « Maria Saros. . . Antim 34
« « « 3 « « Fani D. Giuvara. Griviteî 68
« « « 4 « « Maria Poenaru, . Ştirb.-V. 1. n. 75
« « « 5 « « Vict. Petrovicî, . Dulgheri 19
Sucursala « 6 « « Sofia I. Stoenescu '

Şcola de Negru 1 « « Parasch. Crainic, Lucacî loc. n.


« « « 2 « « Elena Cristescu, Traian 57
a « « 3 tt « Maria Ionescu, . Rumeoră loc. n.
Sucursala « 4 « « L. D. Ghenţul., . Tauruluî l'J
« « 5 « « Maria Petrescu, . Vântuluî
Şcola Elisabeta Domna, « « Zoe Maeri, . . . Dionisie 12

Revisoril şcolelor publice primare. — R^viseurs des ecoles


piibliijiies primaires.
€. S. Stoicescu, revisorul şcolelor din Capitală . . . Rom ană 62
M. Mihăilescu « « « judeţul . . . . Ilfov

INSTITUTE PRIVATE. — INSTITUTS PARTICULIERS.


Licee pentru băeţî.
«Alexandri», director Ştefan V e le s c u ...........................Armenescă 1
«Sf. George» » Anghel D em etrescu................... Victorieî 166

Liceul „Lumina". — Lyc^e „Lumina". „


Calea Rahoveî, 40.
D. R. Cordescu, director şi p ro fe s o r...........................Rahoveî 40
I. Otescu, prof. de matern, curs. super......................... Italiană 6
A. Lupu Antonescu, prof. de 1. rom ână.......................Rahoveî 48
I. Clinciu, prof. de 1. latină şi istorie, curs superior , . Berzei 72 bis
Dr. G. Coman, prof. de elenă curs. super.................... Arculuî 7
St. Stoicescu, prof. de matern, curs. infer....................Şerban-Vodă 132
N. Colceag. prof. de L elenă curs. infer.......................... Dorobanţilor 5
I. Petric, prof. de fisică şi chim ie................... Labor. de chimie organică
F. Robin, prof. de 1. francesă..........................................Luterană 18
D. Stănescu, prof. de filosof, şi religie ........................ Apolodor 21
Al. Pop, prof. de istorie curs inler................................ Bulev. Elisab. 13
G. Dâmbeanu, prof. de geografie...................................Liceul-Lazâr
M. V. Cordescu. prof. de desem. musică şi gimn. . . .Rahoveî • 40
D. I. Lesca, prof. de cl. III şi IV prim. '.......................Rahoveî 40

Lito-TipografiWWW.daCOfOman1ca.fOa Dom nei, 16


78 MINISTERUL CULTELOR

N. Crăciunescu, prof. cl. I şi II prim..............................Rahoveî 40


H. Weiser, repetitor............................................. . . . Rahoveî 40

Pensionate de Ibăeţi. —"Pensionnats de garţjons.


«Bălteanu», director Eniu B ălteanu.............................. Moşilor 138
«Cocorescu», » Cocorescu . . . . . . ............... Drâptă 9
«Frangois», » » .................................. Plevneî 104
«Profesorilor asociaţi,» director R. Novian .................... Victoriei 90
«Ludwig», ’ » Ludwig . ....................Iancu Nou 33
«Schevitz», director F. T h ie r in ......................................Scaunele 51
«Bergamenter», director F. Bergamenter, . . . IsVr 18 (cheiul Dâmb.)

Şcola masonică: de seara pentru adulţi (cursuri gratuite


de doue ori pe septemîină).
Ecole masonnitiue du soir pour adultes (cours gratuits deux fois
par semaine.
Strada Bateriilor, 41.
C. M. Moroiu, director şi profesor de geografie . . .
C. Demetrian, profesor de eomptabilitate şi aritmetică.
C. I. Ciocan, » » limba r o m â n ă ...................
P. Păltineanu. » » elemente de drept . . . .

Pensionate de fete. — Pensionnats de jennes filles.


«Bolintin^nu» directore : Ana Anghelescu . . . sos. Jianu 5
«Borck» « B o r k .............................. Moşilor 136
«Choisy» « Victoria Choisy . . . . Negustori 4
«D-na Despina» « B o n i s ....................... Radu-Vodă —
«Dobrescu C. C. Elena» « Elena C. C. Dobrescu . Scaunele 43
«Educaţiunea Română» « M a n liu ...........................Mâşilor 118
«Gagstadter» « Gagstadter...................Batiştea 24
«Lic.nouded-real pr.as. « Ilenry Lolliot-............... Rotari 11
«Noul int. şi s.-int. de f. » Aglaia M. Arcadius . . Moşilor 188
«Profesorii Asociaţi « A. Filionescu............... Italiană 18
«Sf. Ioseph» « Barbara W urdingher . Fontânel —
«S-ta Maria» (înfinţat în anul 1853 .............................. Pitar-Moşu 153
«Stahr Ir.» directore : Ir. S t a h r .......................Rahoveî 36
«Verghi» « Millei; V e r g h i............... Primăverel 26
«Viitorul» « Elena A l e x iu ................S-ţii-Voevodl 2T

Institutul nou de domnişore «Paulina Lupu Antonescu».


Nouveaa institut de jeunes filles (Paalina Lnpu-Antonescu)
Strada Primăverel 32.
Lupu Antonescu, prof.de rom. şi fllos., dir. de studiî, Primăverel 42
Paulina Lupu Antonescu, directore............... • . . . . « 42

Lito-T ipografia w/a vat. c C iim ;n ic a .ro Dom nei, 16


MINISTERUL CULTELOR

N. I. Demetrescu, profes. de sciinţele nat. . . Numa-Pomp. 24


D-ra Zamfîrescu, limba franceză . Scaunele 6f>
Julia Valaori, istorie şi g£Ogr. Rahoveî 58­
N. Ionescu, 1. latină şi elenă Rahoveî 5&
G, Nicolescu, limba română . Bul. Acad. 4-
N. Rădulescu, muzica vocală . Rahoveî 42
P, Ionescu, des. -şi caligr. . Bulevardul Caroî
Paul Coculescu, matematecă . . Sfinţilor 43
Klein Elena, limba germană Fontăneî 80
Vasiliu Agripina, p ia n o ............... Primăverii 1&
Altenstein Elena, conveTs germanăîn Institut
A. Clairemont, « franc. . « «
Măldărescu Victoria, cl. I şi II prim. . « «
G. Grozescu, cl. III şi IV • . Precupeţiî-nout
Berthe Olivier, , p ic tu ră............... In. Institut
Deutschlaender, maestră de lucru, directore............... « «

Şc6Ia profesională de fete „Protopopu Teodor Economu".


Ecole professionnelle de jeunes filles, „Arcliipretre Theodor Ecouomu“ .
Calea Călăraşilor 13
Th. Stefănescu, directore şi profesore...........................Călăraşi 13:
Pr. 1. Const.r Lucacî, p ro fe so r...................................... Călăraşi 7$
M. Teodorian, profesore................................................. Sprincenată S
Lucreţia Broscenu, profesore..........................................Şerban-Vodă 58

ARHIEPISCOPIA C A T O L I C A . — ARCHEV£CH£ C A T H Q LIQ U E


Calea Călăraşilor No, 11
Em. Sa Pavel Iosif Palma, archiepissop ................... Călăraşilor 11
Em. Sa Gonstantin Costa, episcop administrator. . . «
P. Iuliu Heinisch, canonic şi secretar............................ «
P. Aloisiu Irvin, « . « « ....................... «
P. Iosif Baud,
P. Piu Armeilini, « paroch ital.
P. Angel Tecca, preot
P. Pavel Wloczka, « ..............................
P. Adolf Flasoha, « ...............................
P. Adoll Flascha, « ..............................
P. George Peter « ..............................
P. Vasile Laureri, canonic şi general vicar
P. Demetriu Radu, preot unit.......................

Biserica Bărăţiet, seminarele superior şi inferior. — Eglise


Baratzia. S6minaires sup^rieurs et inferieurs.
Biserica Bărăţiet. — Eglise Baratsia.
P, Augustin Struzina, paroch. germ. . . ................... la Bărăţie

Lito-TipogpafiiWWW.daCOIOman1ca.fOi) Dom nei, 16


80 MINISTERUL CULTELOR

P. Ştefan Gyorgy, paroch. ungar................................... la Bărăţie


P. Mihail Bara, c ap la n ..................................................... »
P. Francisc Duricet, c ap la n............................................. »

S e m in a ru l superior (în Cioplea, aprâpe ele oraş). — Siim inaire supe-


r ie u r ă Cioplea, ă c6U de Bucarest.
P. Vasile Laureri, p r e ş e d in t e ...................................... în curtea semin.
P. Demetriu Radu, r e c t o r .............................................. »
P. Carol Anner, p r o f e s o r .............................................. »
P. Josef Sereni, profesor .......................„ . . . * . »
P. August Kuczka, p ro fe so r.................................. .... . »

S e m in a ru l inferior (în reşedinţa archiepiscopalâ. — S4m inaire infdrieur


d ans la residance de l’areheveclie.
P, Aloisiu Im n , director în localul semin.
I). Julius Duricet, prefect »

Şcola catolică principală de băeţi. — Ecole catliolique prin­


cipale de gârţons.
Calea Călăraşilor, 11.
Pr. Alois Irvin, d ire c to r................................................. Călăraşilor 11
Pr. Iosiph Bonorv, p r o f e s o r ..........................................Bărăţieî 33
Pr. Adolf Dlascha, » ..........................................Călăraşilor 11
Pr. George Peter, » .............................. ^ . Călăraşilor 11
Francisc Hennig, » de limba germană. . . . Mina ’ 1
Ion Petrişor, » « « română . . . . Polonă 114
Dionisiu Vizi, » « a ungară . . . Lucacî 7
Albin Dumont, » « « francesă. . . . Popa-Tatu 28

Şcola catolică filială de băeţi. — Succnrsale de l’6cole ca-


tholique de garţons.
Strada Fântânei, 94.
Pr. Alois Irvin, d ire c to r................................................. Călăraşilor 11
» Paul Weloczka, profesor..........................................Călăraşilor 11
Dimitrie Marga » ..........................................Plevneî 86
Albin Dumont » ..........................................Popa-Tatu 26

Şcola evaugelică de băeţi. — Ecole lutlieranne de garţons.


Strada Luterană, 10.
Christian Carol Hartmann, direct, şcolelor evangelice. Luterană 10
Michail V. Heidendorf, profesor .............................. Neptun 7
W ilhelm Schulze, » .................................. Esculap 10
Andreas Schuller. » . .............................. Luterană 10
Friedr. Salmen, » ............... .... . . . . Francmason 39
Jul. Hirsch, » Luterană 12

i.ito-Tipograiwww.dacoromanica.roda Dom nei, IS


MINISTERUL CULTELOR 81
Peter Muller, profesor ....................................Culmea 7
Jos. Gasser, » ....................................Neptun 5
Ion Cionea, » ................................... Pasagifl. rom. IX
A I. Dimitriu, » ....................................Negru-Vodă 11
Emanuel Şerbac, » ....................................

Şcola secundară evangelică de fete. —Ecole secondaire


’ lutherane de jeunes filles.
Strada Diaconeselor 7.
Margareta V. Kamptz, directore Diaconeselor 7
Therese Reymann, p r o fe s o r e « «
Martha Galka, « « «
Auguste Makowsky « « ' «
Madame Claire Grivel, « « «

Şcola evangelică de fete (primară). — Ecole lutherane


’ de jeunes filles (primaire).
” Strada Diaconeselor 5.
Pauline Schmidt, directore..............................................Diaconeselor 5
Ottilie Troller, p ro fe so re .................................. . , « «
Mărie Birth « .................... ■ .................. « «
Anna DunckeI, « . ■................................... .« «
Alma Raabe, « ........................................... « «
Albertine Krellivitz, « ........................................... « «
Penelope Nicolau « ............................... ... . . Rot. 2 (Batiştea)

Şcola spaniolă de băieţi. — Ecole espagnole de gar^ons.


Strada Corbului No. (!.
H. Bejarano, director..................................................Corbului 6
Iacob Adania, 4 >ofesor............... ... . ....................... Sf. Ion nod 33
Isac Sevilia, « .................................................. Israelită 17
Mauriciu L. Levy, « ...................................................Negru-Vodă 7
A. Goldner, « ................ ..................................Lucacî 87
Em. Dulberger, « .................................................. Olteni 27
Iacob Galimir, « ...................................................Pitagora 20

Şcola de fete a comunităţii israelito-spauiolă.—Ecole de jeunes


filles de la communautâ israelito-espagnole.
Strada Negru-Vodă No. 3.
Zoe Chibicî-Cartoreanu, direct6re a şcoleî spaniole . Princ.-Unite 23
Roza Goldstein, Institutore cl. I .............................. Oltenî 27
Maria Constantinescu, « cl . I I . . . . i* . . . . VâcărescI 132
Rachel Ioseph, . « cl. I şi a I I ................... Şerban-Vodă 23

Lîto-TipografisWWW.daCOOmanlCa'fO* D om nei, 16 6
82 MINISTERUL CULTELOR

Isaac David Bally, profesor..............................................Israelită 11


Isac Melâmed, « .........................................., Bravilor 19

Şcola comunală «Iacob şi Carolina Loebel. — Ecole com-


’ munale „Jacques et Caroline Loebel.
Strada Micea-Yodă 12.
Dr. M. Beck, d ir e c to r .......................* .......................... Mircea-Vodă 12
A. Zambilovici, obiectele r o m â n e ..........................., Labirint 18
N. Paucher. « « ...............................Labirint 14
M. Dulberge, « « .............................. Mircea-Vodă 12
C. Dulberge, « « ...............................Bateriilor
I. Lichtig, « e b r a ic e ...............................Duaescî
Z. Apotheker, « ebraice-rom âne............... Carol
B. Schneider, t< ' e b r a ic e .............................. Cantemiîr 59
Em. Lichtenstein, g e r m a n e ..........................................Vintilă 2
Eisenberg, caligrafie şi d e s e m n .................................. Mircea-Vodă 17
I, Ionescu, gim nastică.......................• ...........................
I. Fuchs, c a n to .............................. ... ..............................Mircea-Vodă 17

Şcola de fete «Fraternitatea-Zion». — Ecole de jeunes


’ filles «Fraternit^-Zion».
Strada S-ta Vineri
Debora Ilovicî, directoră I 11. Lichtig
Jeanette Lobel | Iosef Lichtig

Şcole de băeţi, diferite rituri. — Ecoles de garţons de


difterentes conifessions.
«Armenâscă», direcţiunea epitropiei biser. . . . . . Armen. 7 (c. bis.)
«Calvină», director : I. Bartoluş.............................. Calvină . 1
«Blatt» (ebraică). « B l a t t ...................................... Bravilor 12
«Kittay» (ebraică),« K itta y ...................................... Stelea 20
«Webe?», « W e b e r .................................. Jigniţa

Şcole de fete, diferite rituri. — Ecoles de jeunes filles de


difterentes conifessions.
«Armână», director Sache j , . Armână 9
«Calvină», director: Preotul Iohan Bartoluş . . . .C a lv in ă 1
«Ebraică», directore Ş a p ir a ........................ . . . . . Spaniolă 19
«Germana», « I. S ta h l..........................................Rahoveî 35
«Misionară-Anglă», director: Preotul I. Lotka < . . Oltenî 37
«Pancu», directore: Elena D. P a n c u ...........................Văcăresc! 47
«Ştirbeiu-Domnă», director: Limburg Rahoveî 64
«Sf. Ioseph», directore: Barbara Wurdingher . . . . Fântânei

Lito-Tipografiwww.dacoromaoica.roia Domnei, 16
MINISTERUL CULTELOR 83

Scolele de fete (pendinte de Institutul S-ta Maria. — Ecoles


de jeunes filles, dependantes de l’institut S-te Mărie.
«Pensionatul mare», (înfiinţat în anul 1853)............... Pitar-Mo.şu 11
«Sucursala pensionatului», (înfiinţat în anul 1880) . . Fântânei’ 38
«Şc61a externă», ............... .................. , .......................Pitar-Moşu 11
«Casa de orfani», • ......................................................... Pitar-Moşu 11
«Şc61a primară», .............................................................Mercur ' 11

Şcoli frobeliane (grădini pentru copii micî)i — Ecole frobe-


’ iienne (jardin pour petits enfants.)
«Alexandrina Hristu», d ir e c to r e .............................. Polonă 26
«Anna Nitzek», d ia c o n is ă ..............................................Ştirbeî-V. 169
«Regina Roth», d ir e c to r e ..............................................Ştirbeî-V. 100

Profesori şi profesore speciale. — Professeurs specianx.


Alexandrescu Şerban, prof. de limba rom. şi latină . . Cometu 14 .
Arion Zoe, » » piano . . . . . . . . Victorieî 40
Băluţă Antonia, » » piano, canto şi armonie Viitorului 72
Basschny Ferdinand, » , » piano şi canto . . . . Câmpineanu 59
Bianchi Carol, » » » » » . . . . Academieî 19
Bondy Eugeni » » » Sf. Ştefan
Borezlcy V., » » v i o r ă Intr. Rosetti 8
Carini Ercule, » » piano şi canto . . . . Griviţeî
Cavagnary F. » >i )> Graţiosă 11
Clavel R. Auguste, » » limba francesă . . . . Bulev. Elis. 6
CocorSscu Iulia, » » p ia n o Dreptă 9
Cohen Maurice, » » » şi canto . . . . Carol 93
Corbus F. » » » » violon . . . . Apolon 8
Desantis Luigi, » » fla u t
Franchetti B , » » piano şi canto . . . . Spaniolă 8
Gardeerv D-na, » » » » » . . . . Arculuî
Gebauer Charles, » » » Fântânei
Grant E., •• » » p i c t u r ă Şos. Belvedere
Gruber Andrei, » » piano şi citeră . . . . Polonă 87
Henţia, » » p ic tu r ă , Şos. Pandurilor
Iacovenco Elena, » » p ic tu r ă Clemenţei
Iliescu M arin,. » » p ia n o Dorobanţilor 12
Kneisel Anton, » » v i o r ă Nouă 9
Lorentz F., » » p i a n o Polonă 92
Lubiez Zd., » » » şi canto . . . .
Micheru Toma, » » v i o r ă Ic6nel 8
Mirea, » » p ic tu r ă Victorieî
Moscovicî M-elle, » » p ia n o Domniţei ■7
Narice O., » » piano şi canto . . . . Sculptureî 11
Narice Ernest, » » » Sculptureî II
Nicolau Penelope, » » 1. rom. şi franc. . . . Poetului 17
Peters Rudolf, » » piano şi canto . . . . Câmpineanu 15

Lito-TipografiWWWdaCOfOmanlCafOla D6m nei, 16


84 MINISTERUL. CULTELOR. — • MINISTERUL DE FINANCE

Pretorian Andrei, prof. de limba franceză şi rom. . Curtea bis. Silv.


Rubinstein I., » » vioră..............................
Saegiu Emilia, >> » p i a n o ...........................Piaţa Amzeî 15
Sigalla G., » » » ...........................Traian 100
Stănescu C., » » p i c t u r ă .......................Armeniîscă 13
Stefănescu G., » » piano şi canto . . . . Pitar-Moş C
W achm an Ed., » » piano, canto, şi armonie Dorobanţilor 16
Wendel Ignatz Medek, » » piano şi vioră . . . . Arionoeî 28
Zehender Margareta,, » » » .......................... Moşilor 222
Zenidie D-na, » » » ...........................
Zosima Leria, » » canto....................... Brezoianu

MINISTERUL DE FINANCE
(MINISTERE DES FINANCES)
Calea Victorieî, 127.

Administratiunea
» centrală. — Administration centrale.
George D. Vernescu, m in is tru ............... Victorieî 147
Gr. P. Olănescu, secretar-general . . ■...........................Griviţeî 151

Direcţiunea contrifouţiunilor directe, ordouanţărilor şi


’ ’spirtoselor. ’
Direction des coutributions directes, des ordonnances et des spirituenx

Gr. G. Golescu, director • ................................................. 'Berzei 61


Th. Măldărescu, sub-director..........................................Griviţeî 198

Biivroul contribuţiunilor directe. — B ure uu des coutributions directes.

George *Vivescu, şef de b i u r o u ...................................... Griviţeî 110


Fr. Robin, ţiitor de registre . . ■.................................. Luterană 18
St. Eftimescu, verificator • ..........................................Ştirbeî-Vodă 83
N. Ruthofer, id e m .............................................................Fontăneî 63
G. Guircovicî, archivar..................................................... Buzescî 51
„ «
Ş iu r o u l ordonanţărilor. —. B ureau des ordonnances.

Christu Grecescu, şef de b iu ro u ...................................... Salone 3


O. Angelescu, c o m p ta b il................................................. Călăraşilor 21
Al. Căpşuneanu, ţiitor de registre.................................. S-ţiî-Voivodî 52
Petră Voicalescu, id e m ..................................................... Olari 28
AL Negroni, i d e m ............... ■..........................................Parfumului 13
C. I. Popescu, i d e m .........................................................Sfinţilor 74
Gr. Rădulescu, a r c h iv a r ................................................. S-ţil-Voivodî 21

Lito-TipogpafWWW.daCOfOmanlCa.fOla Domnei, 16
MINISTERUL DE FINANCE" 85

Biurou} spirtoselor. — Bureau des spiritueux.


C. Christescu, şef de biurou . . . . . . • ............... Eroului 9
I. Constantinescu, ţiitor de re g istre ...............................Duşumea 17
I. Panaitescu, ide m .............................. ..............................Berzei 56
Aug. Oct. Ascentie, verificator.......................................... Ştirbeî-Vodă 99
C. Drudescu, a r c h iv a r ..................................................... Ţeranî 140

Direcţiunea vămilor, timbrului şi înregistrare!.


Direction des douaues, da timbre et de l’enregistrement.
Mihail G. Stoenescu, director.......................................... Călăraşilor 23
G. T. Dinescu, sub-director . . . ...................................Bulev. Elisabeta

Biuroul vămilor. — Bureau des ăouanes.


G. D. Ionescu, şef de b ir o u .......................• .................... Victoriei 61
Dim. Mihăileanu, ajutor . . . 1......................................Morfeu 17
C. P. Zamfirescu, controlor..............................................St. Ştefan 22
C. I. Perieţeanu, i d e m ..................................................... Labirintu 48
I. Nacianu, id e m .......................• ......................................Hotel de France
Anghel Tănăsescu, idem în serviciul taxei de °/0 . . . "Victoriei 197
0. Comşa, idem ..............................................Sculpturei 48
Spiridon Iacovescu, com ptabil..........................................Ţeranî 12?
N. Ionescu, ajutor-comptabil..............................................Victoriei 51
C. Vasilescu, verificator...................................... .... Viişora 10
Constantin Vulcănescu. i d e m .......................................... Mântulesa 10
G. Roşianu. idem .................................. Popa-Tatu 78
Pericle Păltinenu, id e m ..................................................... Berzei 35
D. Marinescu, a rch ivar..................................................... Antim 18

Biuroul statistic. — Bureau statistique.


Ion Persu, şef de b iu r o u ................................................. Victoriei 205
Mihail Panaitescu, impiegat cl. I ............... , . . . . Viitorului 11
D. E. Ştefănescu, » » I ...........................• r Plantelor 14
D. I. Cefchez, » n II . ^ .............................. Franzelarî 9
Nicolae Stoenescu » » II
Şt. Gr. Enăchescu, » » II . . . • ................... Pandurilor 1
1. Zaharia » » I I .................................. Moşilor 201
Corneliu Axentie, » » II . ...........................S-ţiî-Voivoqlî 21
C. O. Chiriacescu, » d I I .................................. Primăverel ”45
S. Orăşanu, » » I I .................................. Griviţeî 119
Const. M. Niculescu, impiegat statistic serv. taxeî 1Ji °/0 Arcului 23

Biuroul tim brului şi înregistrăreî. — Bureau du timbre et


de l’eivregistrement
C. D. Gealap, şef de b iu ro u ..............................................Ştirbeî-VoţlS 142
N. Georgescu, ţiitor de re g is tre ...................................... Teilor 61
C. Ionescu, id e m .................................................................Plevneî 12 bis

Lito>Tipografiwww.dac0I0ma0ica.r0a Domnei, ÎS
MINISTERUL DE FINANCE

Al. Panaitescu, id e m ............................................. ... . . Victorieî 60


I. Merişescu, archivar . . . . . . .............................. Sculptureî 15

Şefii de circumscrpUuni vamale. — Chefs de circonscriplions des


douanes.
Tudor Gănescu, şef de circum. v a m a lă ................... T . Gara Filavet
Al. Drăghicescu, idem . Galaţi
C. P. Ionescu, idem . . . . Predeal
Ion Dulugea Marinescu, idem ‘ Burdujenî
Ion G. Păltinenu, idem . . . Iaşî
V. N. Herişescu, idem . . . Verciorova

Controlul vămilor — Controle des douanes.

Nestor Ionescu taxator ................................................. Olari 10


Gheorghe Chernbach » .........................................................Popa-Cliiţu 6
Nicola N. Cincescu » .........................................................Princip.-Unite 19
Al. Tănăsescu » .................................. ^ . . , . . Sculptureî 37
D. G. Petrescu » ......................................................... Ventuluî 7
G. Tănăsescu » ..........................................................13 Septembre 39

Biuroul vamal Bucurescî (G ara F ilaretJ — Btireau des douanes


ă Bucarest (Gare de Philaretteţ
Gr. Trandafirescu, şeful văm eî..........................................Aureliu 13
Bănică Niculescu, veriflcator-taxator.............................. Regală 4
I. D. Alecu, id e m .................................................................11 Iunie 35
C. I. Ştefânescu, id e m .............................................. t . Poetuluî 6
Paul Berescu. id e m ............................................................. Olimpuluî 9
Nicolae Teodorescu, i d e m ................................................. Bateriilor
Radu Ionescu, id e m .............................................................11 Iunie 35
Gheorghe Nioulescu, id e m ................................................. Apolon nou 1
Barbu Vasilescu, i d e m ..........................................■. . . Polonă

Direcţiunea Comptabilităţeî generale a Statului.


Direction de la Comptabilite generale de l ’Etat.

C. C. Petricari, director, Povernei 24 D. Georgescu, idenţ, Ecoului 17


EustaţiuM. Măcărescu, sub-director, V. Taban, idem, S-ţiî-VoeTocJ.î 15
Plevneî 8 Ar. Titeanu, idem, Victorieî 196
N. Ştefânescu, şef-de-biurofi, Scau­ Al. Răsoiu, ideni, Roşelor 54
nele 38 Ion Petrescu, verificator cl. I., Răs­
G. Mihăescu, idem, Mihaiu-Vodă 31 pântiile 28
Al. Parisianu, idem datoria publică C. F. Frăsinenu, idem, Cercului 2 bis
Victorieî. 86 M. Bădescu, idem, Speranţei 37
V. Dumitrescu. compt., Martirului 1 G. Predescu, idem. Griviţeî 146
I. Ivantoglu, ţiitor de registre Mo­ G. Culescu, idem, Franzelarî 13 .
şilor 252 P. Niculescu, arhivar, Romană 23

Lito-TipogralWWW.daCOfOmanlCa.fOda D om nei, <6


M1NISTJSRUL DE FINANCE 87

Inspectorii şi sub-inspectoriî financiari.


Inspcctpurs et sous-inspectenrs flnanciers.
I. C. Constantinescu, inspector-financiar . . . . . . . . Berzei 86
T. A. Miiller, id e m .............................................................Viitorului 16
Dlise Vasilescu, idem . . >..................................................Iconet 24
Or. Zaharia, sub-inspector fin a n c ia r.............................. Sculptural 30 '
Şt. Ştefănescu. id e m ......................................................... Scaunele 38
D. G. Eliad, id e m .............................................................Buzescî 27
G. Calomfirescu, id e m ..................................................... Cometu . 35
%
Inspectoratul caselor de Credit Agricol.
Inspectorat dea caisse» du Credit agricole.
Nicolae Bobescu, inspector-general.................................. Miliaiu-Bravu HO
I6n P ic to r ia n .................................................................... Academiei 18
Nicolae I. Novac, şef de b iu r o u ...................................... Victoriei >34
Dimitrie Nicolescu, a ju to r................................................. Iconeî 17

Casieria centarală. — Caisse centrale.


Ştefan Elefterescu, casier . . . . ...................................... Moşilor 126
Anghel Rădulescu, sub-casier.......................................... Labirint 32
Th. Băduleacu, casier p lă tito r.......................................... Fund. Chimist.
0 . Alexandrescu « p r i m i t o r .............................. . . Romană 241
G. Milotenu, a j u t o r ......................................................... Câpriâreî 6
Oh. Volcescu, n u m e răto r................................................. Ştirbeî-Vodă 135
G. D. Atanasescu, ţiitor de re g is tre .............................. Vulturului 29
G. Falon, i d e m .................................................................Casărmeî 16
Al. Niţescu, verificator..................................................... Lucaci 13
Th. Petrescu, id e m .............................................. .... . . . fund. Trofeelor 17
Theodor Constantinescu, idem ............... ; ...................... Buzescî . 74

Serviciul intendenţei. — Service de l’intendance.


C. Tomescu, in tend ent......................................................

Registratura generală. — Enregistrement general.


I<5n G. Economu, şeful registratureî.............................. Sf. Spiridon 35
1. Muşeţoscu, a j u t o r ......................................................... Frumosă 36

Serviciul pensiunilor civile. — Service des pensions civiles.


Dimitrie Pancu, şef de b iu ro ă............... •.........................Văcărescî 46
Pândele Mihăescu, ajutorul casieriei c e n tra le ............... Teilor 48
Dimitrie Ionescu, com ptabil..............................................Zânelor 3
Otton Mib. Brătianu, ţiitor de registre...........................Laboratorul 11

Lito-Tipografia www.dacoromaoica.ro Dom nei, 16


88 MINISTERUL DE- FIN ANCE

I<5n O. Tănăsescu, idem .......................................... ... . . Olimpuluî 17


Leonida A. Penescu, verificator ...................................... Aurora 4»
Dimitrie Nicoreanu, id e m ................... ..............................Cuza-Vodă 8
Ion Gr. Thedorescu, i d e m ..................................................Arionoia 51
Simion Ulaholu, a r h iv a r .......................................... ... . Modestiei 3

CASIERIA GENERALA DE ILFOV


Caisse gendrale d’Ilfov.
strada Ilfov (Cheiul Dâmboviţeî)
Personalul interior al casieriei. — Personnel interienr de la
caisse. *
I<5n P. Rătescu, casier-general . . ................................... Romană 10
Toma I. Radovicî, ajutor-comptabil.................................. Princip.-Unite ]2
Dimii,rie Doljan, id e m ......................................................... Tomneî 31
Andrei Ionescu, verificator cl. I .................................. Sinagoga 1
Hăralambie Bărbulescu« « I .................................. Armenescă 17
Mihail Chiriac « « I I .................................. Polonă 14.»
Dimitrie Stăncescu « « I I .................................. Sălcuţeî 19
D. I. Diamandescu « « I I ............... .................. Plevneî
Alexandru Mihăilescu « « I I ............... ■. . . . Ilfov 1
Barbu Căpitănescu, adjunct al caseî de Economii . . . . Şerban-Vodă 32
Alexandru Gr Ionescu, v erificator.................................. lsvoru 41
Rada Dragomirescu « .................................. Vânătorului 10 b.
Guţă Dumitrescu « .................................. Călăraşilor 969
Nicola A. Simionescu, « .................................. Olteni 54

Personalul esterior al Casieriei. — Personnel extGrieur


' de la caisse.
Grigore Mihăilescu, controlor clasa I ...........................Urbea Olteniţa
Alexandru Bunescu « « I I .............................. 13 Septembre 50
Alexandru Dănescu « « I I .......................* . Iconeî 77
Petre Negurenu « « I I ..............................Verde 12
Hrist, Poenaru Bordea « « I I I ..............................Călăraşi 111
Constantin Gheorghiu « « I I I .............................. Mihaiu-Vodă 9
Constantin Popovici « « I I I ..............................Carol-Davila 42

Percepţia circumscripţiei I. — Perception de la I-ere


circonscription.
Calea Rahoveî No. 8
Coprijide 18 suburbii: Arhimandritu, Bărbătescu-Nou, Bărbătescu-Ve-
chifi, Biserica-Albă, Gurtea-Veche, Domna-Bălaşa, Flămânda, Ghencea, Mi­
haiu-Vodă, Sf. Dumitru, Sf, Ion, Sf. Spiridon, Slobozia, Spirea-Nouă, Spirea-
Veche, S-ta Ecaterina şi Vlădica.
Theodosie Protopopescn, perceptor-.............................. Iconeî 10
Const, Wardala, com ptabil..............................................Numa-Pomp. 12

Lito-Tipografiwww dacoromanica rola Dom nei, 16


MINISTERUL DE FINANCE 89
Const. Bilcinrescu, agent Poetutuî 23
Vasile Dumitrescu Berze! 111
G. Garoeşcu, Bateriilor 35
fiT. Gabrilescu, Traian 106
P. Ionescu, Şerban-Vodă 202
I. Vasilescu, « 282
I. Christescu, Mecetu turcesc 23
Al. Maiuga Justiţiei '20
Al. Radovicî Princip.-Unite 12
Dafin Ştefănescu, perceptor am bulant.............................. Fund. Stufului

Percepţia circumscripţiei II. — Perception de la 11-eme


circonscription.
Calea Plevneî 87 '
Coprinde 16 suburbii: Biserica D6mneî, Brezoianu, Cărămidarii, Cişmeua,
Gorganî, Isvoru, Mâgurenu, Manea-Brutaru, Pnpa-Tatu, Sf. Constantin, Sf.
Elefterie, Sf. Nicolae, Sf. Ştefan, S-ţiî Voivozi, S-ta Vineri şi Şerban-Vodă^
Sache Săvulescu, perceptor..............................................Modestiei 22
Ion Stănciulescu, comptabil ....................... Princip -Unite 43
Nae Alexandrescu, agent................................................. 13 Septembre 4S
Ştefan Ionescu. Ştirbeî-Vodă 23
N. Bătescu, Sos. Jianu -S
I. Sidiride, Văcăresc! 309
I(5n Niţescu,’ Casărmeî 54
Gr. Enescu, Liuişteî 13
C. Niculescu Clopotari 16
C. Tâtescu, Căpriora 17­
D. Atanasiu, Rumeoră 1»
M. Nicolescu, perceptor a m b u lan t.................................. Venera 4

Percepţia Circumscripţiei III. — Perception de Ia IlI-eme


circonscription.
Strada Polonă 108
Coprinde 17 suburbii : Amza, Batiştea, Biserica Eni, Botenu, Caimata
Creţulescu, Dichiu, Icona, Oţetarî, Popa-Dârvaşî, Pitar-Moşu, Popa-Chiţu,
Popa-Cosma, Precupeţiî-Noul, Precupeţiî-Vechî, Sf. Vasile şi Sf. Visarion,
Constantin Oprescu, perceptor.......................................... Sf. Spiridon
Scarlat Al. Savu, comptabil....................... • ..................Teilor
Petre Râducanu, agent Triumfului
G. Moru, « . Ţerănjlor
M. Petrovicî « . Vrăjitori
G. C. Triandafil « . Puţu-Spăt.ar
Em. Pantazescu « , Teilor
G. Zamfirescu « Buciumul
Paul Patulea « Ţăranilor
N. Grădinânu, v Victorieî

Lito-Tipogi*afiiWWW.daCOfOmanlCa.fO D om nei, (6
MINISTERUL DE FIN ANCE

N. Ionescu, a g e n t ..................................................... Tomneî 51


I. N. Ţenescu « ..................................................... Dorobanţi , 124
Ştefan Ciucurescu « . . • • ..........................................Brezoianu *15
G. M. Bănescu, perceptor ambujant •

Percepţia Circumscripţiei IV. —■Perception de la IV-eme


circonscription.
. Strada Mircea-Vodă 17

Coprinde 20 suburbii : Armeni, Delea-Veche, Hagiu, Iancu, Mântulesa, Ne­


gustori, Oboru-Nou, Oboru-Vechiu, Olari, Pantelimon, Popa-Herea, Popa-
1 Nan, Popa-Rusu, Popa-Sore, Resvan, Sf. Gheoghe-Nou, Sf. Ion-Moşî, Sf.
Ştefan, Silivestru şi Vergu,
Jon I. Negoescn, p e rc e p to r..............................................Sculptureî' 4
Dimitrie Nicolescu, com ptabil..........................................Plevneî 169
Ştefan Rădulescu, a g e n t ................................................. c. bis. Sf. Vineri
Ion Constantinescu, « ................................................. S f Vineri 3
Florea Sfetcu, « ................................................. Popa-Nan 33
Daniel Dumitrescu « ................................................. Traian . 196
Grigore I. Popescu, « .................................. Popa-Sore 14
Nicolae Gheorghiu « ................................................. Sălcuţeî 11
M. Şerbănescu, « ................................................. Şerbănică 3
Zamfir Mihăilescu « ................................................. Timpului 10
Spira Stoenescu « ................................................. Iancului 15
Chr. I. Negoescu «

Percepţia circumscripţiei V. — Perception de la V-eme


’ circonscription.
Calea Văcărescî 120, (vis-a-vis de biserica Dobrotesa.)

Coprinde 20 suburbii : Apostol, Broşteni, Cărămidari. Ceauş-Radu, Delea-


Nouă, Dobrotesa, Foişoru, lsvoru, Lucaciu, Manu-Cavafu, Olteni, Popescu,
Radu-Vodă, Sf. Gheorglie-Vechiu, Sf. Nicolae Şelari, Serbii, Staicu, S-ta
Vineri şi Udricani.
i ^
P. Constantinescu, perceptor.......................................... &lt bis. Pantei. 2
Tănase Mânu, c o m p ta b il................................................. Sf. Ştefan 24
D. Dinescu, a g e n t.............................................................Pantelimon 2
T. Petrescu « .............................................................Moşilor 195
N. Arghirescu, « \ ......................................................... Popa-Petre 85
St. I6nid « ................................................. ... Triumfului 17
D. Nicolescu « .............................................................Concordia 11
D. Popescu « ......................................................... .. Linişteî 12
Z. I. Belian « .................................. ..........................Bârăţiei 38
D. Drăgoescu « ............................................................. —
P. Georgescu, perceptor ambulant.................................. —

Lito-Tipogra1www.dacaromanica.ro113 D om nei, 16
M 1NISTEBUL DE F IN A N C E »X
— — — --- ------- ~7— ~--- ' -------— — — ------------------ ---- ’— — r-1------- -------------L------- - •— •

DIRECŢIUNEA GENERALA A MONOPOLULUI SFATULUI.


DIRECTION GENERALE DES MONOPOEES de P&TAT.
Calea "Victoriei 133.
Consiliul de administraţiune. — Conseil d’administration.
•George Chiţu, p re ş e d in te ..............................................Vestei 9
Andreiu Ionescu, m e m b r u ..............................................Clopotari 11
Leonida Paciurea, id e m ..................................................... Brezoianu 39
George Missail, i d e m ..................................................... Bărăţieî 18
C. Brezoianu, i d e m .........................................................Academieî 20
B. M. Missir, idem ............................................................. Fântânei 92
Al. D. Holban, id e m ......................................................... Hotel Bulevard
Ion Lupulescu, id e m ......................................................... Popa-Tatu 47
Ion Rădulescu, id e m ......................................................... Hotel Conţin.

Administraţia centrală. — Administration centrale.


■Grigore N. Manu. director g e n e ra l.............................. Dorobanţilor 38
Ion Vlădoianu, sub-director..........................................Dionisie 26
Ion Cojocăr<5nu, şeful serv. administr................ Rom ană 76
Mihail Vulcănescu, « « comptabil............... Romulus 9
Thoma Bogdan, « « casieriei . . . . Ştirbeiu-V. 173
Alfred Van-Saanen, « « exploatări! . . . . Semi-Cercu 9
C. Stefănescu Suhăţenu, « « Contenc.................Călăraşilor 23
Marcel Giurescu, sub-şef de serv. la exploatare . . . Polonă 8
Petre Stănescu, « « « « v în dare............... Fund. Dorob.
G. Chibicî Ciartorenu« « « « contabilitate . . Princ.-Unite 23
Paul Catargiu, « « « « contencios . . , Mercur 6
Simion Bălănescu, şeful biurouluî registratureî . . . Cometu 10
Nicolae S. Mareş, « « secretariatului . . Cosma 19
Dimitrie Bondulescu, sub-şef la serv. casierie! . . . . Rondă 26
C. Buzescu, şeful biurouluî o r d o n a n ţă r iî................... Belizarie 60
Nicolae Mihăescu, impiegat cl. I ...................................S-ţiî Voevodî 39
Constantin Ionescu, « « « .................................. Apolodor 12
Marin Şerbănescu, « « « .................................. Numa-Pomp. 18
Petre Nicolescu, « « « .................................. Puţu-de-Piatră 4
Anton Dobrescu, « « « • ................... ... . . Oraţiu 10
Victor A. Russo, impiegat ol. I I .................................. Plevneî 128
Vasile Botez, « « « .................................. Sălciilor 33
Ştefan Nicolescu « « « .................................. Fraţilor 10
Victor Solacolu, impiegat cl. I I I .............................. Văcăresc! 100
Barbu Catargiu, « « « .................................. Victorieî 192
Ion Antoniaae, « « « .................................. Moşilor 45

Direcţia manufactureî de tutun „Belvedere“.


Direction de la mannfacture de tabac „Belvedere**
Strada Cărămidarî
Pascal Cliristeanu, d ire c to r.......................................... La fabrică

Lito-TipografiaWWW.daCOfOmanlCa.fO1 D6mneî* ,B
92 MINISTERUL DE FINANCE

Ştefan Mihăescu. sub-director..........................................CoLumb 10


Grigore Petroniu, c o m p ta b il..........................................Clopotar! 56

Serviciul cultura. — Service de la culture.


Daniel Patrulius, inâpector al c u l t u r e ! ............... Dionisie 30
Grigore Mihăescu, sub-inspector « '« ............... Popa-Tatu 101
Mateiu-Smideanu, şeful depositulu! central . Dece mese 21
K. Sărmabuik. ajutor « « ............... Griviţeî 66
Alexandru Caligari, c o m p ta b il...................................... Dorobanţilor 121

Serviciul inspectoratului. — Service de l’inspectorat.


George Galeriu, inspectorul fa b ric e lo r,.......................Frumosă 6
Floru Dianu, « salinelor...........................Batiştea 26
- George Teişcanu, « a d m in is ra tiv ................... Bateriilor 9
Alexandru Ventura, « « ................... Vămeî 4
Theodor Balş, sub-inspector « ................... Hotel Imperial
N. G. Krupenski » « ................... Şoseaua Kiselef

MONETARII STATULUI
- Hotel des inonnaies de l ’Etat.
. Şoseua Kiseleff. t

D. A. Danielopol, şeful s e r v ic iu lu i.............................. Loc. Monetărie!


G. Alexandrescu, c o n se rv a to r...................................... Dorobanţ! 76
Sc. Wachman, controlor................................................. Ţeranilor 15
G. Teodorescu, ţiitor d f registre cl. I........................... Loc. Monetărie!
I. Enescu, idem cl. I I ................................................. ... Griviţa 119
M. Cerchez, n u m ă r ă t o r ...................................... * ■
I. S. Bainollo, impiegat • > . .................................. \ . Dulgher! 30
G. Ionescu, in te n d e n t..................................................... Loc. Monetărie!

Laboratorul de chimie. — Laboratoire de chimie.


A. O. Saligny, chimist-şef..............................................Monetărie
Doctorul M. Popovici, chimist-adjutor...........................idem
Doctorul Pompiliu Popescu, i d e m ...............................Romană 89

Fabrica de chibrituri. — Fabriqne d’allumettes.


Filaret.

Administraţia. — Âdministration.
C. D Pilidi, director.........................................................Colţe! 66
N. Petrescu, sub d ir e c to r .............................. 11 Iunie 33 bis.
C. N. Manolescu, im piegat.................................. Dulgh. (fundat. Turcul 2

Lito-Tipografwww.dacaramamca.r0[!a Domnei, 16
MINISTERUL DE FINANCE 93

Comptabilitatea. — Comptabilitd.
I. N. Ciurcu, c o m p t a b il..................................................Şei. (hot. Fieschi)
Petra Ipan, ţiitor r e g is tr e ..............................................Renaşteri 5

Economatul. — L ’economat.
M. Penescu, e c o n o m ..................................................... Localol fabrice!
Andrei Stelescu, sub e c o n o m ...................................... idem

Serviciul fabricaţiei. — Service de la fabrication.


N. Steriadi, verificator..................................................... Fund. Nisiparl 9
C. Christeanu, d o c t o r ..................................................... Manufac. Belved.

CASA DE DEPUNERI, CONSEMNAŢIUNI ŞI ECONOMIE.


Caisse de depots, de eonsignatfons et d’epargue.

Consiliul de administraţie. — Conseil d’administration.


Costache Bălcescu, preşedinte .................................. Victoriei
Ioan Bolintinânu, m e m b ru ..............................................Antim 28
Costică Bobeica » ..............................................E ni 7
Economu Dimitrie, >> ..............................................Mircea-Vodă 19
Alexandru Ionescu, » ..............................................Lipscani 15
Heliade I. Rădulescu, » .............................................. Moşilor
Michail Munteanu, >s ..............................................Eroului 8
Marghiloman Ion, >' ..............................................Amzeî 7
Niculae Moroiano, » ..............................................Lipscani 6
Basile Marescu, » ..............................................Miziljud. Buzeu
Dimitrie Mavrodin, » ..............................................Cosma ‘ 24
Marian Gheorghe, » ..............................................Model 6

Direcţiunea.
î — Direction.
B. Nicolescu, d ir e c to r..................................................... Carol 56
B. C. Parepenu, sub-director.......................................... Vînătorî 7
D. Lascar, c o m p ta b il..................................................... Cătunu-nou 6
I. Roman, sub-comptabil................................................. Furiilor 7
G. I. Golesceanu, şeful corespond. şi registrafcureî . .
I. Vergolicî, a d ju to r................... ..................................... 11 Iunie 47
>
Casieria Casei de Depuneri. — Caisse de depots.
Ath. I. Christescu, c a s i e r ..............................................13 Septemb. 18
I. Brătescuv a d ju t o r ......................................................... Com’etu i
P. I . . Bucovescu, id e m ..................................................... Popa-Fierea 10

Lito-TipogpafiiWWW.daCOfOmanlCa.fO D om nei, 16
94 MINISTERUL DE FINANCE

Casa de Economie. — Caisse d’epargne.


M. Ionescu, comptabil . . * ..........................................Labirint 74
P. Marinescu, casier......................................................... Matei Basarab 5
Al. BoJjeica, sub-comptabil............................................. Eni 7
St. Lilovicî, adj-casier..................................................... Matei Basarab 10

ÎNALTA c u r t e d e c o m p t u r i —h a u t e c o u r d e s
COMPTES.
Calea Dorobanţilor 51.
Consiliul de administratiune. —Conseil d’administration.
Em. Grădişleanu, preşedinte, Piaţa Em. Filipescu, idem, Frumos^ 12
Amzeî 3 C. G. CarâmaMu, idem, Rom. 75
G. Lahovari, consilier, Vestei 4 C. Racoviţă, idem. Cătunu-Nou 5
Al. Lupaşcu, idem, Cosma 6 St. Nei, idem, Sculptureî 32

Referendari cl. I-a. — R^ferendaires de I-ere classe.


Ion Stratulat, referendar cl. I, Pri­ N. Costandache, idem, Columb 4
măverel 33 Se. Iarca, idem, Şoseaua Kiseleff
Radu.Z. Ionescu, idem, Doroban­ Em. Moţăţeanu, idem, Feleî 18 .
ţilor 101 N. Ţincu, idem, Victoriei 2
Ion Caracas, idem, Stirbeiu-V. 97 N. Constantinescu, idem, Colum­
Ion Rossianu, idem, Plevneî 18 bis belor 3.

Referendari cl. Il-a, — Reftirendaires de II-eme classe.


Alexandru Popescu, referendar cl. N. C. Brăiloiu, idem, Minervei 2
Il-a, Bradului )5 Ştefan M. Petrescu, idem, Primă-
N. P. Avramescu, idem, Călăraşi 29 vere! 33
D. N. Herescu, idem, Pasului 2 D. Mimi, idem, Stirbeiu-Vodă 33
N. Darvâri, idem, Iconeî 18 , N. Cernat, idem, Victoriei 161
C. Alexe, idem, Viişore! 21

Serviciul grefei. — Service du greffe.


Mincu Popescu, g r e f ie r ................................................. Dorobanţilor 101
Dimitrie Stamatescu, ajutor de g r e fă ...........................Teilor 71
Petre Bozianu, « « « ...........................Teclu 13
Gheorghe Hiel, registrator..............................................Aureliu 4
Daniil G. Carusu, arhivar................................................ Poteraşî 10
George Cantacuzino, ajutor de arhivar.......................Cometu 72
C. I. Constantinescu, a « « .......................Sălciilor .24

Serviciul Parelietuluî. — Service du Parquet.


Al. Trişou, procuror......................................................... Crinului 8
G. Fâlcoianu, substitut de p r o c u r o r ...........................Stindardului 11

Lito-Tipoqrawww dacoromanicfl. roida Domnei, 16


■INSTITUTELE DE CREDIT 96

INSTITUTELE DE CREDIT
IJSfSTITUTIONS DE CREDIT

BANCA NAŢIONALA. — BANQUE NAŢIONALE.


Strada Lipscani 7

Theodor Rosetti, guvernator, Pover- Gr. Bosie, impiegat, Colţeî


t neî 30 I. Gabrielescu, idem, Văcărescî 6
Anton Carp, director, Visarion 2 Victor Puiu, idem, Rîurenu 5
Eugeniu Cavada, idem, Dionisie 34 Const Duţescu, idem, Moşilor 9!>
Emil Costinescu, idem, Colţeî 67 Const. Pomut, idem, Tabăcarî 37
■Teodor Nica, idem, Lipscani 88 P. Russovici, idem, S-tu Mina 10
T. P. Dumitrescu, idem, Batişteî G. Moruzzi, idem, Carol 10
Theodor Stefănescu, idem, Lucacî 21 îî. Bănulescu, idem. Morfeu 21
N. At. Popovicî, comisar al guver­ Hariton Haritonovicl, idem, Plev-
nului, Călăraşi 104 neî 30
C. Deroussi, president al cons. de I. Clincenu, idem, Fariilor 12
censori, Domniţei 5 , G. Popescu, idem, Teilor 47
Basile Arvenesso, censor, Regală 1 D. Pop, idem. Austrului 10
Pană M. Pencovicî, idem, Dreptă 8 C. Sotir, idem, Tudor-Vladimil\ 12
George Em. Lahovary, idem, Gri­ Atanasiu Marinescu, idem, Săgeţei 5
viţeî 6 G. Demetriad, idem, Călăraşilor 101
Eugenie Stătescu, idem, Colţeî 63 T. Dragomirescu, idem, Mântulesa 17
Alex. Vericânu, idem, Călăraşi 41 C. Ionescu, idem, Zînelor 3
Alex. N. Ştefănescu, capul secreta­ G. Demetrescu, idem, Căluşeilor 36
riatului, Mircea-Vodă 26 D. Atanasiu, idem, Modei 10
Petru Simionescu, controlor Vene- Herman Wechsler, idem, Bradului 3
rei 7 M. Zancov, idem, Victorieî 64
G. Urlăţenu, casiev, Dionisie' 22 I. Spiliotopulo, idem, Tomneî 42
Alex. N. Zissu, capul comptabilităţii, N. Prăjescu, idem,' Plantelor 20
Victorieî 31 ' Grig. C6ndă, idem, Moşilor 153
M. Z. Damitrescu, capul serviciului M. Michăilescu, idem, Lucacî 93
scontului, Griviţeî 156 I. Dimitrescu, idem, Moşilor 65
M. Creţenu, capul servic. biletelor, St. Scărlătescu, idem, Mecet 13
Furiilor i C. Ştefănescu Brăila, idem, None 9
C. Solacolu, controlor, Văcărescî 100 M. Niculescu, idem, Popa-Petre 27
Nap. Carabulea, impiegat, Săgeţei 4 C. Nemţu, idem, Rahoveî 9
I. P. Christu. idem, Ddricanî 33 A. Velicescu, idem, Teilor 45
M. H. Focşenenu, idem, Bateriilor 14 C. T. Ştefănescu, idem, Ecoului 28
G. Kornkoffer, idem, Romană 36 G. Chiriazino, idem, Francmasoni
Teodor Ciurcu, idem, Dionisie 34 lor 28
P. Marinescu, idem, Iepurilor 15 I. Iliescu, idem, Buzesci 10
B. Alevra, idem, Bulev. Indep. 6
Dim. Niculescu Dorobanţu, impiegat,
Fontâneî 3.

Lito-TipogpafiaWWW.daCOfOmanlCa.fO> Dom nei, IB


INSTITUTELE DE CREDIT
JL----------------------------------------------------- 1--------------------------

BANCA ROMÂNIEI. — BANQUE DE ROUMANIE.


Strada Lipseam, 92 (vis-a-vis de grădina Sf.. Gheorghe-Nofi.)
Dimitrie de Frank, director g e n e ra l.............................. Cosma
C. A. Stolz, d ire c to r.........................................................Călăraşilor, 69
E. E. Goodwin, director adjt..............................................Lipseam 92
Ad. Reiner, şeful comptabilităţeî...................................... Stela 18
A. Lucasiewicî, casier central .......................................... Lucacî 1
H. Braun, şeful corespondenţei...................................... Justiţiei 12
R. Reinicke . . . • ......................................................... Victoriei 28
M. F rank el,........................................................................ Lucacî

PRIMA SOCIETATE DE CREDIT FUNCIAR RUlUL DIN


BUCURESCI.
Premiere Societe .du Credit Foncier R ural de Bucarest.
Principele Dimitrie Gr. Ghica, preşedintele Consiliuluî de
a d m in istra ţie .................................................................soseua Kiselef
George Gr. Cantacuzino, vice-preşedintele, consiliuluî de
adm inistraţie..................................................... ... . . Victorieî
Dimitrie A. Sturdza, membru în Consiliu şi director, . . Mercur 13
Procopiu Casotti, membru în Consiliu,........................' hotel Capşa
George C. Cantacuzino, i d e m ..............................................Numa-Pompiliu
George Chiţii, idem i ......................................................... Vestei
Tache Anastasiu, id e m ,..................................................... hotel Bulevard
Petru Stoicescu, sub-directorul societăţeî.......................Corabia 7
Gr. Vulturescu, a d v o c a t ................................................. Mercur 9
R. N Oprenu, ide m .............................................................T.-Vladimir. 19
N. Crătunescu, idem . ........................................................ Teilor 11 bis
Vasile Lascar, i d e m ......................................................... Teilor 55
I. B. Vlădoianu, i d e m ..................................................... Sălciilor 3
Alexandru Constantinescu, ide m ...................................... Rotari 7
C. F. Robescu, in giner..................................................... T.-Vladimirescu 2
Dim. Grigorescn, şeful com ptabilităţii...........................Negustori
Ton Simon, preparatorul scris, func........................ . S-ta Vineri 19
Eugeniu Topoloveuu, conservatorul docum...................... Polonă 4
G. B. Petrescu, inspectorul m o ş iilo r.............................. Scaunele 38
Octavian I. Nşcian. secretar şi şef al contenciosului . . Negustori 13
Petru Ionescu, casier.........................................................Romană 114
I. Manolescu, adj. de com ptabil......................................
P. •Grigoriu, i d e m ................................................. ... . . Polonă 49
Traian N aci an, adj. cassier..............................................Verde
Victor Simon, adj. prep. scris, func..................................S-ta Vineri 19
Radu Simon, şeful verificării cup. şi scris. fonc. . . . S-ta Vineri 19
Mihail Cireşanu, agent de u r m ă r ir i.............................. Cătunu 2
Nicolae O. Ionescu, a r c h iv a r ..........................................T.-Vladimir. 20
Ştefan Basiliu, factor de chitanţe.................................. Piaţa Moşilor 1
A. N. Priboianu, registrator . . ........................... \ . Lucacî 4
i, Constantinescu, adj. archivar...................................... Biserica Amziî 8
C. Demetrian, ordonanţator..............................................Lupea 10
D. Stăncescu, adj. fact. de c h ita n ţe ...............................Hotel de France
Lito-Tipogll•awww.dacaI0mamca.r0l«^'> dem nei, 16
INSTITUTE DE CREDIT.-- ŞOCIETAŢI DE AglGURARE- 97

SOCIETATEA CREDITULUI FUNCIAR URBAN.


Societe du Credit Foncier Urbain^
Dim. Cariagdi, preşed , Dorobanţi 12 C. Mărăcinenu, şefal urmărireî, Pes-
I. Ouloglu, vice-preşedinte, Pitar- cărja-Veche 8
Moşu 2 C. Livian, ajutor, Olari 17 .
Alex. Băicoianu, director, Fântânei 1 C. Vrana, şef comptabil, Polonă G1
Const. Lecca, sub-direct., Fântânei 3 I. Ştefănescu, 1-ul ajut.,Maidanulul3
Gh. Meitani, consilier, Valter-Mâră- G. Bărbucenu, 2-lea ajut. ColţSî 77
cineanu M. Budiştenu, casier, Occidentului 11
Alex. Lupaşcu, idem, Cosma 6 C. Călinescu, ajut. easier, Ţărani 60
C. Naca, idem, Teilor 24 Em Porumbru, advocat, Silfidelor 6b.
Petre Grădiştenu, idem, Dionisie 34 I. Vilacros, idem, Victoriei 28
Gr. Triandafil, idem P. Veropol, idem, Câmpinenu 37
St. Lamhru, secretar. Hotel Dacia Horia -C. A. Rosetti, idem, Speran­
N. Tomescu, ajut. de secretar, Epis­ ţei 20 '
copiei 6 Alex. Ioilescu, idem, Lucacî 18
M. I. Ghimpa, idem, Bul. Elisab. 111

CREDITUL AGRICOL AL JUDEŢULUI ILFOY.


Credit Agricole- du district d’Ilfoy.
Str. Hihaiu-Vodă, (vechiul palat administrativ).
N. Gudin, secretar comptabil.......................................... Cantemir, 60
George Perşinani, ţiitor de r e g is tre ...............................Cerni ca 11
A lexandru Filipescu, controlor . • ...................................... Rahoveî 187
Em. Giorgian, controlor..................................................... Câmpinenu 51
G . IancovescUj controlor......................................................Puţu cu Plopi

SOCIETATI DE ASIGURARE
SOCIETfiS D ’ASSURANCES

Societatea de asigurare „Dacia-Romîiiiiaa.


Societe d’assurances „Dacia-Komauia.“
Strada Lipscani, 1
Principele Dim. Gr. Ghika, preşedintele Consiliului de ad­
ministraţie .................................................................... sos. Kiseleff
Principele Al. B. Ştirbey, vice-preşed. al consil. de ad-ţie
şi preşed. -al consil de direcţiune...............................Victoriei 1,21
Banca României, membru în consil. de administraţie . . Lipscani 94
Emil Costinescu, i d e m ..................................................... Colţeî 67
George G. Cantacuzino, i d e m .......................................... Victoriei 167
George Chitzu, id e m ......................................................... Oarol I
Nic. C. Crisoveloni, id e m ..................................................Lipscani 17

L5to-Tipografiawww.dacoromanica"r° Domnei. 16
98 SOCIETĂŢI DE ASIGURARE

Grigore Cozadini, membru în cons. 4e administraţie . . Manea-Brutaru 9


» Moşilor 70
Iacob Negrutzi, id e m .................................. .... . . . . 57
Em Protopopescu-Pake, id e m ............... ... ................... . Colţeî 45
• Grigore Triandafil, i d e m .............................................. 100
48
I. Seculicl, director-general.......................................... 48
64
15
0. Dreuttel, cassier ..................................................... 1
I. Rădulescu, şef de b i u r o u .......................................... 24
D Burhea, i d e m ......................................................... , 1
1
M. Langbank, idem ................................................. • 18
R. Pitiş, advocat . '. ‘.............................................. 6
I. Vasilovicî, lic h id a to r .............................................. 221
10
L. St. Popper, şeful comptabilităţii ....................... 19
A. Bengescu, agent g e n e r a l...................................... 47

Societatea generală de asigurare „Naţionala.u


Societe generale d’assnrances „Naţionala."
Strada Domnei, 12
I. Marghiloman, preşed. consiliului de administraţie . . Bis. Amzeî 7
Dim. Sturdza, vice-preşedinte..........................................Mercur 11
A. Băicoian.u, m e m b r u ..................................................... Carol I
Emil Costinescu, i d e m .................................. , . - . . Colţeî G7
I. M. Elias, id e m ...................................... ... ...................... Lipseam 80
P. Grădiştănu, idem . . . . t . ......................................Dionisie 42
J. Negrutzi, idem . . . . • • ...................................... Romană 57
W . Ormody, i d e m ............................................................. —
Em. Protopopescu-Pake, id e m ..........................., . . . . Colţeî 45
G. G. Philipescu, i d e m ..................................................... Dionisie 42
Menelas Gliermani, i d e m ................................................. Moşilor 114
Ch. L. Zerlendi, id e m .............................. • ........................ Smârdan 7
Em. Griinwald, director-general...................................... Mercur 5 bis
Dr. Oscar Lehel, secretar............... ’. .............................Vulturului 24
D. Gerscovici, şeful c o m p ta h ită ţii.................................. Sfinţilor 50
I. Săvrilcnu, şeful secţ. incendiului.................................. Labirint 44
N. D. Dimitriu, şeful secţ. d a u n e lo r ...............................Dionisie 34
D. G. Mehedinţenu, şeful secţ. vieţeî . . ‘ .......................'Oltar 8
E. Bargiel, şeful secţ. transport........................................ Săgeţi! 1
St. R. Pascu casier-central..............................................Apolodor 12 bis
Ştefan Şoimescu. advocatul soc.......................................... Schitu-Măg. 16
Em. F Libros, şeful contenciosulu i............... ... Cantemir 21
A. M. Elias, sub-şeful secţ. compt..................................... Popa-Sore 3 bis
A. B. Sincitenu, sub-şeful secţ. incend............................. Sfinţilor 41
St. Ionescu, sub-şeful secţ. vieţeî . ...................................Belisarie 10
.i. Ioseph, inspeetor-revisor..............................................Sf. Ştefan 20

Lito-TipograWWW.daCOfOmamCaJOida Oomnei, 16
SOCIETĂŢI DE ASIGURARE 99
M. Freund, inspector re v is o r .......................................... Colţeî 24
C. G. Dimopol, inspector-lichidator ...................................Franzelarî 11
P. Zingrilara, inspector-lichidator.............................. . Lucacî 30
A. Pranke, inspector-lichidator şi revisor....................... Cortului 1 bis
V. Popp, inspector-lichidator..........................................Plantelor
D. A. Marcus, i d e m ......................................................... Palestina
G. Held, şeful archiveî şi expeditor.................................. Scaunele 27

Societatea generală de asigurare mutuală „Unirea."


So ciete gen era le d’assnrances lun tuelles „ U n ir e a “ .

Calea Victorie?, 29

V. G. Porumbaru, preşed., Sfinţilor 4 Dr. Enes Chiţa, idem, Traian 7


D. Petrescu, vice-preşed., Negust. 7 D. Pancu, idem, Văcărescî 50
G. Vernescu, membru, Victorieî 123 Vacant, idem
St. !Borănescu, idem, Sborul 9 Pană Buescu, direct., Calomfirescu 5
Dr. Alexianu, idem, Colţeî 62 Barbu Popp, şeful cancel., Corbu 2
I. Simon, idem, Sf. Vineri 19 S. SăvulescUţ casier, Modestiei 16
D. P. Economu, idem, Mircea-V. 19 C. Popescu, şef secţieî incendiului,
Gr. Serurie, idem, 13 Septembre 24 Călăraşî 84
V. Brezenu, idem, Lumineî 5 Isidor Cohen, şef secţieî vieţiî, Vul­
V. Hernia, idem, Popa-Sore 10 turului 13 '
D. I. Roşiu, idem, Moşilor A. Janculescu. şef secţii grindina şi
Ilie Vasilescu, idem, Călăraşi 103 -transport, Zefirului 17
Colonel C. Poenaru, censor.JVictorieî G. D. Diamandapol, inspector, Popa-
G. Burelly, idem, Pitar-Moşiu 15 Tatu 64 ‘

Prima societate română de „Reasigurare,,


P re m ie re Societe ronm aine de „R ea ssu ra n ces“
Strada, Lipscani 1

Consiliul de administraţiune. — ■ Conseil d’administration.

Pringipele Dimitrie Gr. Ghika, p re şe d in te ................... Şoseua Kiseleff


Prinţu Alex. B. Ştirbei, vice preşedinte...........................Victorieî
G. G. Cantacuzino, m em bru..............................................Victorieî 137
E. Costinescu, i d e m ......................................................... Golţeî ot
E. Griinwald, idem ......................................................... Dionisie 15
I. Negruzzi, i d e m .............................................................Romană 57
G. C. Philipescu, id e m ................................................. Dionisie 42
I. Szekulisz, i d e m ....................... ... ...............................Polonă 48
I Herzfeld, d ir e c t o r ................... . * ..............................Sboruluî 8
A. Steiner, şeful c o n t a b il it ă ţ i i ......................................... Şelari 16
0. Tiiringer, şef de b iu r o u .............................. . . . . Modei 9

U to- T ipografiWWW.daCOOm a m Caj:Oa Dom nei, 16


100 SOCIETĂŢI DE ASIGURARE.— SOCIETĂŢr COMERCIALE ŞI INDUSTRIALE

„A N K E R«
Societatea pentru asigurare asupra vieţei şi de rente (Viena.)
Societe (l’assurances sur la vie et (le rentes (â Vienne.)
Strada Colţeî, 24
A. Steilibruck, representant, general pentru România . Ştirbeî-Vodă
Vasile Munienu Pişcă, secretarul representanţeî . . . . Carol 25
Alfred Weiss, comptabil..................................................... Udricanî 5

SOCIETĂŢI COMERCIALE şi IN D U STRIALE


SO O lfinfiS COMMERCIALES E t ’ i.NDUSTRIELLES.

Societatea Română de Construcţiuni şi Lucrări Publice.


Societe Ronmaine de Constructions et de Trayanx Pnblics.
Strada Domner No. 1 (Palatul Nifon).

Consiliul de administraţie. — Conseil d’administration.


Principele D. Ghica, preşedinte......................................Şosâua Kiseleff
Orescu Alex., vice.preşedinte..........................................Palatului 1
Cerlcez Grigore, administr. d e le g a t.............................. Câmpinenu 31
Cesianu S. Dim., » >t .............................. Scaune 62
Popovici Andrei N., m e m b ru ..........................................Radu-Vodă 17
Robescu C. F., » . ...................................... Tudor-Vlad 2
Triandafll Gr. » . . '.................................. Fântânei 100
Vericeanu Alex., administr. delegat.............................. Călăraşi 41
Zamfirescu C. I., m e m b r u ..............................................Teilor ' 18

Comitetul Censorilor. — Comiţi des Censeurs


Brătianu I. Sc., c e n s o r ..............................................• Dionisie 52
Principele'Ghica Ferd., id e m ..........................................Bati.şte 11
' Vrana C., i d e m ......................................................... ... . Polonă 61
Ivanof Dim., censor s u p lin ito r ...................................... Moşilor 70
Popovici N. Ath., i d e m ................................................. Călăraşi 104
Manoach Leon, i d e m ..................................................... Lipscani 94

Direcţiunea. — Direction
N. Cucu St., d ir e c t o r ......................................i . . . Fortuna 9
Guido Vişin, sub-director . . . . • ...............................Romană 12

Serviciul interior. — Service intirieuy.


Bernard V. Vermont, secretar...................................... Sf. Constantin 8

L ito«T ipograw w w .dacorom anica,r°ida D om nei, 16


SOCIETĂŢI COMERCIALE ŞI INDUSTRIALE IUI
N. N. Ciurcu, c o m p tab il................................................. Lucacî 45
Fr. Harftnann, inspector................................................. Banului 2
N. Constantinescu, c a s ie r ..............................................Arcului 25

Serviciul exterior. — Service exferieur.


G. Strobel. diriginte al usineî Satul n o u .......................Sat nou (Ootroc.-)
Ckr. Monchton, capul secţiune! C o p ă c e n î...................Dionisie 33 (Buc.)
C. Guran, capul secţ. Lăculeţe P u c iâ s a .......................Puciosa
Ios. Schit’feleers, capul secţ. Craiova, Bucurescî . . . Drdptă 19,Bucur.
Andr. Koblinger, ' » » ’ G a l a ţ i...............................Galaţi
R. Siller, » » Brăila ...........................3răila
II. A. Focşănşanu, » » B 6 rlad..........................., Berlad

Societatea de Basalt artificial şi de ceramică.


Socrete de Basalte artiliciel et de ceraraiqne.
Direcţiunea: Strada Domnei, 8. — Usina : Cotrocenl, şoseua Pandurilor
Colonel I. Carp, preşedintele Consiliului de ad-ţie . . Scaune 24
I. G. Poiănaru-Bordea, vice- preşedinte.......................Domniţe! ]4
Colonel E. Alcaz, m e m b ru ..............................................Buhuşî
P. S. Aurelian, » • ................... ... . . . . Lumine! 22
N. Cerkez, » .............................. ... Mercur 4
S. Ionide, » ...................................... Pensionat
F. Kohler, administrator d e le g a t.................................. Domne! 8
C. M. Mironescu, m e m b r u ............................................. Rotar! 14
A. Pellerin, » ............................................. Piaţa Amziî 3
C. Junique, censor ......................................................... Teilor 1G
I. N. Socolescu, censor . . . . • .................................. Pitar flloşu 1G
A. Vlădescu, censor.........................................................Ştirbeî-Vodă 115
N. Zanne, d ir e c t o r .........................................................Romană 112
R. Honzik, şeful fabricaţiuniî ...................................... Cotrocenl
A. Nasta, casier-secretar................................................. Silirestru
E. Schuster, sub-şef de fabricaţiune ...........................Ccrtrocenî
S. I. Nicolau,.. inginer , . . . ' ...................................... Ştirbeî-Vodă VI
M. Bernard, şef de d e p o u ..............................................Griviţa 123
C. Perşinaru, c o m p ta b il................................................. Cerni ca 11
Virgiliu L. Moseanu, v e r ific a to r .................................. Corbului 8
E. Macor, conductor . . . ............................................. Popa-Chiţu
Sp. D. Zisu, conductor ................................................. Clopotar nou 17

Societatea Minieră Română. — Societe Miniere Boiimaiue.


Direcţiunea : Strada Domnei, 8.
C. M. Mironescu, preşedinte al ponsiliuluî de ad-ţje , Rotari 14
A. Pellerin, m e m b r u ..................................................... Piaţa Amzeî 3
I. N. Socolescu. » ................... , ..............................Piatr Moşu 16
N. Zanne, administrator d e le g a t ..................., . . . Romană 112
Colonel I. Carp, c e n s o r ................................................. Scaune 24

La'fo-TspograftWWW.daCOIOmamCaJOla BoifX'îsîj I®
102 SOCIETĂŢI COMERCIALE ŞI INDUSTRIALE

F. Kohler, c e n s o r.............................................., . . . Domne! 8


C. Junique, .............................................................Teilor 16
Virgiliu L.. Moseanu, com ptabil...................................... Corbului 7

Societatea r o m â n a p e n tr u in d u s t r ia şi c o m e rc iu l de p e tro l.
Societe roumaiue pour l ’industrie et le conuncrce da petrole.

George C. Filipescu, p r e ş e d in te .................................. Dionisie 42


Dimitrie A. Sturdza, vice-preşedinte.............................. Mercur 11
Tache Ionescu, m e m b r u ................................................. Qătunu 5
Arthur Green, » .................................................
Al. Gr. Ionescu, » ............... , ..............................Lipscan! 15 bis.
Louis Blanck, » . . . . . .......................... Polonă 67
B. Blumenfeld, » ................................................. Scaunele 41
I. V. Socec, c e n s o r .........................................................Victorie! 21
N. D. Moroianu, id e m ..................................................... Tudor Vlad. 9
M. Th. Mandrea, id e m .................................................. . Viitorului 4
R . Mohr, c o m p ta b il......................................................... Sf. Spiridon 25

P r im a Societate r o m â n ă p e n tr u fa b r ic a r e a h â r t ie i.
Premiere Societe roumaine pour la fabrication du papier.
Strada Umbre! No. 4.
C. Lecca, Preşedinte al Consiliuluî de ad-ţie . . . . Colţeî 44
N. Z. Olmazu, vice-preşedinte............... ’......................ŞosâuaŞtef.c. m.
D. Matak, administrator d e le g a t .................................. Victorieî 238
P. Dimitriesou, m e m b r u ................................................. Batiştea 25
J. N. Ionescu, » .................................. Covaci . 3
I. N. Bresianu, » ............... ... ...................... .... . Victorieî 87
E. Dem.-Mirea, » ..................................................Carol 3t
Gr. Angelo, » ............................................. . Basarab 21
Th. Sorescu, » .......................................... ' . . Clopotari 5fi
L. Şerban, şeful comptabilităţiî. ..................................Victorieî 91

P r im a I . R . P riv . Soc. de n a v ig a ţiu n e cu v ap o re pe D u n ă re .


Premiere I. R. Priv. Soc. de naTigation ă vapeur sur lţ Danube.
Strada Academiei 6.

Demoter Ristics, in s p e c to r ...................................... ) Inspect. agenţiilor


Andreas Stojanovics, vice-inspector . ................... ) în Galaţi.
Anton Haim, a g e n t..................................................... l Agenţia vaporelor
Nicolae Bobocan, casier............................... ■ > . . . ] Str. Academiei 6

S ocie ta te a r u s ă de n a v ig a ţie pe D u n ă re şi Marea-Neagră.


Societe russe de navigat ion sur Ie Danube et la Mer Noir.
Strada Clemenţei.

|.ito.Tipografiwww.dacoromaDica.roi£| Domnei, tq
SOCIETĂŢI COMERCIALE ŞI INDUSTRIALE 103
Societatea anonimă pentru exploatarea de păduri şiherestrae
cu vapor (fost înainte P. C. Goetz & Co.)
Societe anonyme pour I’exploitation des forets et des scieries â
vapeur. (Ancienue maîson P. C. Goetz & C-ie).
Strada Stavropoleos No. 1.
Ion Marghiloman, preşedinte..........................................Bis. Amzeî 7
Moritz Pflaurn, vice-preşedinte . . . . . . ............... Viena
Eugeniă de Ausloos, m e m b r u ......................................Neudek
M. Blanck (bancher), m e m b r u ...................................... Lipscani 74
Mihaiu G. de Bonaci, advocat, m em bru....................... Galaţi
Emil Costinescu, m e m b r u ..............................................Colţeî 67
Cr. Raim und Griibl, advocat, m e m b ru ...........................Viena
Heinrich Hohenemser, m e m b r u .................................. Francfort
Dr. Heinrich Jacques, » .............................. ' • Viena
Theodor Nica, advocat, rf .................................. Văcăresc! 75
I. Seculicî, » ....................1 . . . . Polonă 48
Alfred Straser, » .................................. V ienal
Gr. Triandafil, advocat » .................................. Fântânei 100
Otto Maubachj d ir e c to r .................................. . Viena
George Seitz, director..................................................... Galaţi şi Cernăuţi
Societatea de conducte de apă din Liege.—Societe des condnites
d’eau de Liege.
. Strada Brezoianu, 47.
G. Camut, inginer, director al lucrărilor . . . . . -Brezoianu 48
Jos. Hendriks, agent comptabil « 47
Jules Rauly, in g in e r......................................................... « 47
Adolf Van Hout, id e m ............... > ................................... « 47
Victor Colin, idem .........................................................Bateriilor 17
Compania de gaz (Bucurescî-Filaret). —»Compagnie da gaz
(Bqcarest-Philarette). '
Strada.Cireşi, 2 bis. — Biuroul: Calea Victoriei No. 94.
Alexandru Tassain, d ir e c to r ..........................................la Usină
Alfred Peyrelonque, sub-director ................................... »
Emanoil Rotten, şef com ptabil. . ...............................Radu-Vodă 45
Bernhard BercovicI, casier..............................................Pitagora 39
Chamaroy, i n g i n e r .................................. - .................. Princ.-tJnite 13

SOCIETĂŢI PENTRU CULTURA


S O C lM S DE CULTURE

Clubul Regal. — Club Royal.


Calea Victorieî, 49
Constantin Cornescu, preşedinte | Menelas Ghermani, membru

Lito-TipografiiWWW.dacaromamca.rOa D âm nei, 16
10 4 SOC1ETĂTI PfcîJTEU CULTURA

Grigore Triandafil, idem C. N Tătăranu, secretar


Grigore N. Mânu, idem N. G. Stefânescii, casier
Michel Schina, idem

Clubul National-liberal. —' Ciul) National-liberal.


3

Calea V ic to rii 44 (vis-â-vis de bis. Sărindar).


D. Brătianu, preşedinte, Domneî 2 Fleva Nicolae, idem, Scaunele 47
Aurelian S. Petre, membru, Lu- Ioneţscu Nicolae, idem, Fecioreî 6
minel 14 Liteanu Varnav Al., idem
Cantacuzino C. George, idem, N aeu Constantin, idem, Teilor 24
Numa-Pompiliu Palade George, idem, Colţeî 62

Clubul conservator. — Cliib conservatenr.


Strada Câmpineanu 57, (piaţa teatrului).
General I. Em. Florescu, preşed. Const. Borcescu, director
Ion Alexandrescu, membru Al, A. Dristorian, idem
Şerban Zianu, idem Nicolae Racoviţă
Const. Olănescu, idem I. Săndulescu Nenoveanu
Gr. G. Păueescu, idem Nicolae Giuvara, secretar
Ion Ciuflea, easier

Clubul constitutioifal*. — Club Constitutiounel.


Calea Victorieî 40 (colţul Bulevardului)
Comitetul, — Comite.
Teodor G. Rosetti, fosl ministru, T. Ohircu, idem
preşedinte A. C. Cotescu, idem
P. P. Carp, fost ministru, deputat I. C. Diamandi, idem
Titu Maiorescu, fost ministru C. G. Fotin, idem
Menelas Ghermani, f. miujstru, dep. G. Goil^v, idem
Al. Marghiloman, idem T. G. Lerescu, idem
N. Voinov, idem D. Simionescu-Romniceanu, idem
I. A. Cantacuzino, idem C. Bobeica, deputat
D. A. Laurian, directorul ziarului T. Camărăşescu, idem,
«Constituţionalul», fost deputat D. Rosetti-Tescan, idem
I Ianov, vic.rpreş. al Senatului S. Stroicî, idem
G. Beldiman, senator D. Dobrescu, fost director de m i­
A. Blancfort, idem nister, secretar
Dr. Burada, idem • N. Iancovachy, fost prefect, casier.

Clubul Binelui Public. — Club du Bien Public.


. Strada Smârdan 11
Em. Protopopescu-Pache, preşedinte de onore . . . Colţeî 45
Const. Răceanu, preşedinte a c t iv - .............................. liotei Continent.
Dimitrie Teleor, secretar-casier...................................... Berzeî 21

, Lito-Tipogi’iWWW.daCOlOmamCaJOada D om ne!, 16
ŞOCIETĂŢr PENTRU CULTURĂ 10o

Clubiil muncitorilor. — Club des iravailleurs


Strada Piaţa Amzeî, 3
Ion Nădejde, profesor, preşedinte.................................. laş!
Const. Miile, advocat, vice-preşedinte...........................Băile Eforiei
Al. Ionescu, lucrător tipograf, i d e m ...........................Academiei 23
Al. Georgescu, idem, secretar...................................... Turturelelor 8(>
P. Muşoiu, ziarist, c a s ie r ..............................................Piaţa-Amzeî 3.

Clubul tinerimeî române.— Club de la jeunesse roumaine.


Calea Victorieî 52

Dr. N. Calenderu, preşedinte ...................................... Scaunele 34


Const. Nacu, m e m b ru .......................• ...................Teilor 24
I. Lupuleseu, « ..............................................Popa-Tatu 4?
Gr. T. Brătianu, « ...................................... ■Hotel Bulevard
N. Zahariad Olmazu, « ...........................t . . . . Stefan-cel-mare
P. St. Christopulo, « ............................................. Dionisie 56
M. Macca, secretar-casicr............... ... . . . . t . . Fântânei 73

„Clubul Jocheilor" — „Jokey-Club“.


Calea Victoriei, 126

Majestatea âa Regele Carol I, preşedinte de onore .


A. S. R Princ. Ferdinand al Rom., membru de onore
General George Mânu, vice-preşedinte....................... Victorieî 219
Grigore G. Cantacuzino, i d e m ...................................... « 226
Principele Ferdinand Ghica, director .......................F6ntăn,eî 47
General Jacques Lahovari' idem . ............................... Lustru] ui 5
Leonida Paciurea, id e m ............... ... ..............................Brezoianu 25
Dimitrie Manii, secretar....................................................Romană 10
Constantin Miclescu, idem i : ...............................Esculap 3
Petre Millo, casier . . . , ............................................. Dorobanţilor 39

Comitetul curselor. — Le comiţi des caurses. '

Principele Al. StirbeiCi, m e m b r u ................... . Victorifeî 119


General Jacques Lahovary, idem ...................................Lustrului 5
Alexandru Marghiloman, i d e m ...................................... Mercur
Gg. Em. Filipescu, id e m ..................................................Victoriei 173-
Alexandru Catargiu, id e m ................... - ..................... « 392
Lt.-colonel M. Lapte'w, id e m ..........................................Rahoveî 187
Artur Green, i d e m ................... ......................j . . . Dreptă 16
Edgar Mavrocordat, id e m ...............................' . . . Romană

„ L!to-T»pogr3^iwww dacaroma^ ica rola D om nei, 16


106 SOCIETĂŢI PENTRU CULTURĂ

Clubul oficerilor în reservă. — Le club des officiers


en *r6serve.
Sub înaltul patronagiu al Majestăţeî Sele Regelui.
Calea Victorie! 41
Alteţa Sa Regală Principele Ferdinand, moştenitorul ' '
tronului, preşedinte de o n 6 r e .................................. Palatul Regal
General de divizie Ion E. Florescu, preş. activ . . . Pescăria-V. 5
Colonel Vasile Obedeanu, vice-preşedinte ................... Victorieî 44
' « Toma Păucescu, m e m b r u ...............................Dionisie 32
« G Glieorghiu, id e m .......................................... Lumineî 12
« Ion Vasilescu, id e m ..........................................Rahoveî 58
Maior N. Lămo-tescu. id e m ................... ... ...................... Dorobanţilor 42
« Al. Singurov, i d e m ..........................................Dr^ptă 7
« George Leca, i d e m ..........................................Polonă 11
Căpitan Al. Blaremberg, idem . . . .- ............... ... . Polonă 132
u Oscar Lenş, id e m ............... ..............................Polonă 32
Locot. Ion Roşescu, id e m ..............................................Poetului 1
« C. G. Costaforu, id e m ...................................... Mitropoliei 3
Sub-Lt. Mih. Vlahuţij i d e m ..........................................Hotel Mitropolie!
« G. J. Vernescu, id e m ...................................... Victoriei 147

Cercul militar. — Le cercle militaire.


Bulevardul Elisabeta 3 (Băile Eforie!).
Tell Alex., colonel, preşedintele comitetului . . . . . Lumineî 27
Gherghe Dim. lt.-colon.el, membru raportor............... Clemenţei 29
Stroescu Mih., maior, « secretar............... Sculptureî 14
Constantinescu Nic., căpitan « casărmar................ Sf. ionică 17
Stanciovicî St., adm. cl. II, « c a s ie r ............... Popa-Tatu 88
Brosteanu Ernest, sub-lt., « bibliotecar . . . . Rahoveî 9

Cercul politechnic. — Le cercle polytechnique.


Strada Câmpineanu, 59
Scarlat Vârnav, preşedinte..............................................Griviţeî 57
Spiru Haret, vice-preşedinte.................................. Verde
M. M. RomniceanU, « .................................. Ştirbeiu-Vodă 69
C. Guran, c a s ie r .............................................. _> . . . Popa-Tatu, 84
Scarlat Ottolescu, secretar..............................................Fântânei 59
I. Papadopulo, membru . . . . • ....................... Buzescî 87
P. Zahariad, « „ . . . ........................... Colţeî 8
I. G. Cantacuzino, « ..........................................Dionisie &2
y . C. Cantacuzino, « .......................................... Numa-Pomp. 8
Gl. Costescu, « .......................................... Griviţeî 61
St. CCicu, « . ...................................... Fântânei 9

LHo-TipografiWWW.d8CQr0maUlCa.IOia Dimne^ (6
SOCIETĂŢI PENTRU CULTURĂ 107
G. I. Duca, membru . . , .......................... , Semicercu 10
St. Gramaticescu(lt.-c.)« '................... ...................... Călăraşi 41
Dr, C. Istrati, « .......................................... Visarion 22

Comitetul executw.— Le comiţi ex&tutif.


A. Saligny, membru, Manea-Br. 14 I. Puşcari fl, jdem, Griviţeî 124
Alph. Saligny, idem, « 15 I. Mincu, idem, Mercur lo
Al. Mareş, idem, Cosma 9 H. O. Sclave, idem, Griviţeî 177

C ercul a b s o lv e n ţilo r ş c o le lo r c o m e rc ia le ş i fin a n c ia re .


Cercle <Jes anciens eleves des ecoles de commeice et llnancifeies.
Strada Lipscani, 1
Th. Ştefănescu, (direct, la Banca Naţion., etc.), preşed. Lucacî 21
Al. N. Ştefănescu, (şef de serv. Banca Naţ.), v.-preş. . .Mircea-Vodă 26
Al. N. Zissu, idem, d ir e c to r .............................. • . . Victoria 31
N. Butculescu (Muscel), idem, s e c re ta r .......................Văcăresc! 16Q
N, Gudin, (funcţ. cred. agr. Il(ov), com ptabil............... Cantemir 60
D. I. Urlăţeanu, (funcţ. Banca Naţională), casier . . .
G. C. Nicolau, funcţionar, controlor.............................. Carol I 43

A tb e n e u l r o m â n . — A tli^ n e e r o u m a in .
Calea Victorieî (grădina Episcopieî).
Creţulescu Nicolae, preşedinte...................................... Rom ană 1
Aurelian S. Petre, vice-preşedinte...............................Lumineî 14
Esarcu Constantin, idem .’ .......................................... Bulev. Carol 8
Mânu N. Grigore, secretar . ........................... .. . . Dorobanţilor 38
Stăncescu I. Constantin, id e m ...................................... Armenâscă 12
Ţăţărescu G., c a s ie r ......................................................Plevneî 19
Stăncescu A. I., şef de cancelarie...............................Rafail 1

S ocietatea G eografică r o m â n ă .
Societe ronmaine de Geographie.
M. S. R E G E L E C A R O L I, P R E Ş E D IN T E Ş I P R O T E C T O R

Palatul Ateneului.
General G. Mânu, vice-preşedinte.............................. Victorieî 210
General C. Barozzi, idem ..............................................Polonă 44
George I, Lahovary, secretar-general...........................Vestei 4
Louis Basset, c a s ie r.......................... .............................. Imperială 1
Scarlat Iarka, bibliotecar................................................. Şos. Kiseleff
Aurelian S- Petre, m e m b r u ..........................................Lumineî 14
Cantacuzino O. Gr., i d e m ..............................................Victoriei 226
Felix I., dr., id e m ....................... ’ . ■
................................ Pensionatului 10
Grecescu, D.i dr. id e m ..................................................... Verde 28
Hepites Ştefan, idem’ . . .............................................. Inst. Meteorolog

L ito- T ipograti^elm B tt^lW.yaWaMU Dom nei, 16


108 jSOCIETĂŢţ PENTRU CULTDRĂ

Lahovary Gr. I., id e m ..................................................... Pensionat 7


Ştefăncscu Gr., profesor, id e m ...................................... Verde 9
Tocilescu Gr., « id e m ................... ... Primăvereî 30
Ureche V. Al., « i d e m ...................................... Bi'ezoianu 28

Societatea studenţilor universitari „Unirea"


Societe (ies etmliaufs universitaires „Unirea"
Calea Victorieî 54 (casa Lahovary).
Vasile Cherculescu, delegat preşe denţial................... Renascereî
Constantin Dimitriu, Calomfirescu
Nicolae Giurescu, « Intr. Rosetti
Marin Stroescu, «
Nicolae Ionescu, « ...................Colţeî 5
Alexandru Theodoru, casier ................... Corbuluî 8
Alex. Pândele, bibliotecar . Rahoveî (şcola normală sup.)
Dimitrie Holban, secretar . ...................... Renascereî 1
Dimitrie Prisicianu, « . ...................Cometu 34

Societatea Studenţilor în medicină. — Societe des etudiants


en m6decine.
. Bulevardul Elisabeta 3 (Băile Eforieî).
Mihail Manicatide, preşedinte .......................................... Spit. Brâncov.
Ştefan Besnea, [ vice.presedintî • • • .......................« «
Victor Oprescu, S F • ’ .................................. Inst. de Bact.
Paulian Gheorghe, secretar general.............................. Berzeî 37
Alexandru Carnabel. c a s ie r ..........................................Victorieî 38
Vasile V. Sion, bibliotecar............................................. Popa-Chiţu 6
Arbore Ecaterina, d-ră ( ‘ Nerva-Traian 152
Bomboescu. Constantin, ] secrctarî de şedinţă . . . . Spit. mii. central
Mihăilescu Constantin, ( Spitalul Collea

Societatea „Amvonul Român*. — Societe „Amvonul Român*


Calea Văcărescî 24 .
Icon. Dr. Al. Mironescu, preşedinte.............................. Văcărescî 24
Icon. -N. Cesărescu. vice-preşcdinte........................... Profesori 8
Icon. C. Dimitrescu. « ...............................Carol (sf. Dum.)
•D. O. Erbiceanu, m e m b r u .............................. r . Prine.-Unite 34
Icon. Gh. Floru, « ............... , .................. Bis. Creţulescu
« .1 Iordăchescu « ...................................... Bis. Lucacî
« V. Constantinescu, « ............... ... .................. Nerva-Tr. 148
« T. Arţăreanu, « ...................................... Bis. Silivestru
Pr. M. Pfotopopescu « ......................................Bis.Iancu-vechiu
D. C. Ialomiţeanu, « ...................................... Reionul 194
Diac. D. Boroianu, « ...................................... Semin. central
Icon. Greg. N. Popescu^ secretar-comptabil . Bis. Sf. Vineri (Ilerasca)
Diac. Gh. Petrescu, « de şedinţă , . . ’ . . Văcărescî 24

Liftm-TgpogiraWWW-d8C0rom8nlC8-ro isiia Bdsnneî, 16


SOCIETĂŢI PENTRU CULTURĂ 109

Societatea „Progresul silvic".—Societe „Progres forestier1'.


Ion Kalenderu, preşedinte I. P. Chihaia, idem
C. Olănescu, vice-preşedinte Al. fyloroiu, idem
C. F. Robescu, idem Vlad Cârnu Munteanu, idem
N. Popovici, casier-comptabil Eustaţiu P. S., idem
Marin Petrescu, membru Antonescu Remus, idem
C. Al. OrSscu, idem

Societatea centrală agricolă. — Societe centrale agricole.


Ilie Niculescu Dorobanţu, preşed., S. Tănăseşcu, idem, P>erzeî
Fântânei 82 Achil Georgescu, idem, Brez. 39
D. T. Dobrescu, vice-preşedinte, D. I. Apostolescu, idem, Călăraşi 42
Poetului 32 D. P. Mareş, idem, Pitar-Moşu 1
C. Stoicesou, vice-preşedinte, Mir- C. Plastara, idem, Moşilor 230
cea-Vodă 3 St. Mihăilescu, idem, Mercur 5
II. P. Guva, casier, Mântulesa 8 G. Nicolescu, idern, Batiştea’ 2
D. H. Theodorachi, secretar, Ilanu Ath. II. Constantinidis, idem, Moşi­
cu tei lor 90 ’
A. Duca, secretar, Clemenţei 23 N. Amira, idem, Clemenţei 19
I. Profîrescu, membru, Princ.-Un. 3 D. Boroianu, secretarul cancelar.
P. Ionide, idem, Dorobanţi 38 Şerban-Vodă 20

Societatea arcliitetilor. — Societe des architectes.


Alexandru Orescu, preşed. Palat 1 Nedelescu R., idem, Surorilor 15
Beneş Carol, membru, Lumineî 12 NegresGU, idem, Sf. Vineri 2
Beneş -Oşcar, idem, Lumineî 12 Pamiilie I., idem, Romană 155
Călinescu G., idem, Dorobanţi 114 Petricu P., idem, Stele^ 12
Capuţineanu M., idem, Colţcî Poteca I., idem, Visarion 1
Cerchez Gr., idem, Câmpinenu Săvulescu Alexandru, idem, Bis.
Ciocârlan St., idem, Vergu 2 Amzeî 16
Constantinescu I., idem, Văcăr. 84 Storck C., sculptor, Lumineî 4
Enea G., idem, Primăverel Stravolca N. G., arhit., 11 Iunie 2
Georgescu I., sculpt., idem, Prim.v. Valbudea St., sculptor, idem, Sf.
Mandraa G., arhit., Fântâneî 50 Spiridon 7
Maimarolu D., idem, Sfinţilor 58 Xenopol F., arhitect, Victorieî 202
Mincu I., idem. Mercur 15

Societatea farmaciştilor din România.—Societe des pharma-


ciens de Ronmunie.
Strada Patria, 10.
Andreiu Frank, p re ş e d in te ...................................... Patria 10
Mihail Stoenescu, vice-pfeşedinte...........................Mih.-Vodă (farmac.)
Teofil Witting, vice-preşedinte.............................. -Rahoveî ( » )
Dr. S. Konya, vice-preşedinte................... ... . . . Farmacist la Ia şi

Lito-TipogpafiWWW'dacoromanica,'ro !a Dom nei, IS


110 SOCIETĂŢII PENTRU CULTURĂ

A. Altân, c o n s ilie r..................................................... Batiştea (farmac.)


M. Bruss, c onsilier.............................. Griviţil ( » )
S. Pascal, secretar..................................................... Victoriei ( » )
A. Benedict, secretar.............................. , . . . . Carol 53-
A. Czcides, casier . . . . ............................... ... . Colţeî (farmac.)

Societatea pentra publicarea de cărţi didactice israelito-


române. '
Societe ponr la publication de livres didactiques israelito-roumains.
Strada Mircea-Vodă, 12.
F. A. Focşăneanu, preşedinte, Vin­ Dr. Taubes, membru. Victorieî 148
. tilă-Vodâ 10. ’ N. C. Popper, idem, Văcărescî 36
Dr. M. Beck, vice-preşed., Mircea- Iosef Bensenor, idem, Negru-V. 1
Vodâ 12 Dr. Ad. Stern, idem, Mihaî-V. 7
Dr. Blumenfeld, casier, Şerban-V. Moscu-Ascher, idem, Sf. Vineri 10
67 bis. Dr. Vestfried, idem, Patriei 10
I. D. Bally -(I. Davicion), secretar, Dr. Erdreich, idem, Veste! 5
Dr. Lazăr Şaineanu, membru, Ra- Dr. Vianu, idem. Covaci 14
hovel 18 Dr. El. Schwarzfeld, idem, Paris
î l . Bidjarano, idem, Corbului 6 Dr. Gaster, Rev., idem. Londra
Secretariatul societăţel, strada Israelită, No. 11.

Societatea română de arme, gimnastică şi dare la semn.


Societe ronmaine d’escrime, de gymnastique et de tir.
Strada Măgureanu No. 10.
G. Moceanu, profesor de g im n a s tic ă ...........................Pasag. Român
N. Velescu, » » arme .................................. Plevneî 10

Diferite societăţi pentru cultură. Differentes societ6s


’ de fculture.
• «Buciumul» (societate română de m usică)................... Calvină 3
«Bukarester Deutsche Liedertafel» . . ....................... Academiei 20
«Bukaresti Magyar Tarsulut» (societatea ungară din
B u c u r e s c î)....................................................................
«Bukarester-Turnverein»..............................................Brezoianu 45
« C a r p a ţ iî» ........................................................................ Gabroveni
«Centru», (societatea reserviştilor) . ...........................
. «Concordia R o m â n ă » .....................................................
«Desvoltarea» (societate pentru g im na stică)...............
«Desvoltarea in te le c tu a lă»..............................................
«E lveţiană»............... ... ....................................................
«Gesang-Verein-Eintracht».............................................
«Lumina» (societate pentru cultura Românilor din pe­
ninsula Balcanică (Palatul Universităţiî) . . . . . .
«Lyra» (societate filarmonică)..............................
«Societatea corpului didactic din R o m â n ia » ...............
«Transilvania» (societetea Saşilor din Transilvania). .
«Zion-Fraternitatea» (societate culturală şi filantropică)

Lito-T ipografWWW.dac°r°m a m ca.i:o ia D om nei, IP


SOCIETĂŢI BE AJUTOR, RECIPROC

SOCIETĂŢI DE AJUTOR R&CÎPROC


SOClfiTfiS DE SECOURS MUTUEL

Societatea F u n c ţ i o n a r i l o r publici.
Societe des Fonctionnaires publics.
Strada Smârdan, 11.-
Principele D. Ghica, preşedinte de Grigore D. Iorgulescu, idem, Mân­
onore, Şoseua Kiseleff tu ita 9
Const. C.Marcovicî, vice-preşedinte, Al. D. Mimmy, idem, Ştirb -V. 47
Dionisie 3 N. I. Oprescu, idem, Griviţeî 179
Al. G. Cantacuzino, idem, Buz. 62 Mincu Popescu, idem, Dorobanţi 9»
C. C. Perticari, idem, Povernei 24 Th. Radovicî, idem, Muselor 19
C.F. Balaban, membru, Brâncov. 16 Ispas Stânescu, idem, Dorobanţi 85
I. C. Constantinescu, idem, Berze! 21 M. Vulcănescu, idem, Romulns 5
N. G. Dobrescu, idem, Plantelor 18 I. Vasilescu, idem, Zefirului 6
George I. Golesceanu idem, Blăn. 1 Basile N. C. Beslegeanu, secretar,
I. N. Harezianu, idem, Romană Victorieî 65
V. I. Islrati, idem, Visarion 22 b. N. S. Pocnaru, casier, Poetului 10
George Iorgulescu, idem Antim 41 Eust. M. Măcărescu, compt.,Plev. 10

Societatea clernlui român „ Ajutorul^. — Societe du clergă


roumaiu „Ajutorul^.
Preotul Const. Dumitrescu, preşedinte . . . . Carol 11 Bis. S-ta Vineri
» Gr. N. Economu, ) ■„' j. -n- c,-i
» C. Bidoianu. j vice-preşedinţi................... Bis. Silvestru
» T. R. Arţăreanu„casier...................................... Bis. Silvestru
Diac. M. Ionescu, secrctar-comptabil.......................- . Bis. Icona
» N. N. Ionescu, secretar ...................................... Bis. Albă (Victor.)
Preotul N. D. Cesărescu, m e m b r u ...............................Profesori
» Ion Dumitrescu. Bis. sf. Ion Moşi
» . V., Constantinescu, . NervaTraian 14&
» Filip Floru, . Bis. Olari
» Gr. Ionescu, » Popa Chiţu
» M. Rădulescu, . » Deluta
» M. Popescu, . » Sf. Nic. (VI.)
» Ant. Mihăescu, » Popa Rusu
» M. Protopopescu, » Iancu-Vecht
» I. Iordăchescu, » Lucacî
Diac. C. Ialomiţeanu, Raionul 194

Societatea Presei. — Soci^t6 de la Presse.


Bacalbaşa C. Const., membru ............... * .................. Academiei 15
Bibicescu G. Ion, » ................... , . . . . Apolon 6
Dame Frederic, » .................................. ... Pescăria-Veche 3

Lito-TipografiWWW.dac0romamca.ro3 D om nei, IS
112 SOCIETĂŢI DE AJUTOR BECIPROC
7-----'-- •---------- '— '----
Laurian D. August, m e ;n b r u ........................................Câmpinenu 1
M novici M., jî ............................ i . . Sf. lonieă 14
Neniţescu I., » . . ................................Bulev. Elis. 5
Popescu I., » ....................................... Bulev. Elis. 17
Roco Dimitrie, j> .......................... . . . Belisarie 46
Ştefănescu C. G., _ » .................... . . . . . . Antim 54

Societatea „Gutenberg“ a lucrătorilor tipografi din România


Societe „Gutenberg" des ouvriers typogapkes de Roumanie.
Strada Academiei (vis-â-vis de bis Eni). (Casa Mercuşî).
George Iorgulescu, p reşe dinte...................................... Antim 41
N. Ionescu, vice-preşedinte..............................................Moşilor 151
Dimitrie O. Ionescu, casier..............................................Basarab 85
Al. Georgescu, s e c re ta r......................................■. . . Turturele 86 b.
Grigore Stefănescu, m e m b ru ..........................................Plantelor 44
Dimitrie Baldovin Arcului 11
I. N. Iordanian, .......................Labirint 72
N. Nicolescu, .......................Sf. Elefterie 3
Iosef Engheleiter, . / ................... Smârdan 51
Ion Săvulescu, .......................Vulturului 65
I. N. Tabacovici, .......................Modestiei 9
Al. Stamate, comisar-verifîcator.................................. Plevneî
Dionisie Petrăchescu, Dulgherilor

Societatea cooperativă a meseriaşilor şi constructorilor


români.
Societe cooperaliyes des ouyiiers constrncteurs ronmains.
’ Strada Clemenţei, 11 bis.
Dim. C. Butculescu, preşed.fondator G. St Ilerman, secretar
V. Capeleanu, preşed. divizionar G. Demetriade, casier
A. Baltă, vice-preşedinte

Societatea Unirea lucrătorilor constructori români.


Sociele „Union" des ouyiiers constructeurs roumains.
Duţă Stoicescu, preşed., Ecoul 2 CosticăP. Guriţă, idem, Belisarie 38
E. Ciooanilic, vice-preşed., Poetu 12 Marin Ionescu, idem, Filantrop. 37
Gheorghe Stănescu, membru, Ro­ Dimitrie Dobrescu, idem, Rom. 190
mană 156 • Moise Mânu, idem, Francmason, 5
Nae Iacovescu, membru, Dogari 49 Ion Dragomirescu.idem, Regul. 12
NiţăDumitrescu, idem. Dulgheri 15 C.Dendrino, idem, hotel Budiştenu,
Toma Georgescu, idem, Sirenî 1 Camera 2 ,
Ştefan Iosif, idem, Popa-Petre 3 b. Gavrilescu Nicolae, idem, Bucium 39
Mihaî Marin, idem, Puişiorul 14 G. Ionescu, idem, Profesori 8 1,
Ştefan Ionescu Stegaru, membru, Christache Stefănescu, co mp abi
Ecoului 13 Popa-Rusu 17
Chiriţă Mihăilescu, idem, Tomneî 39 Nae Constantinescu, incaş.,Maicii 36

Lito-Tipogra' da Oom nei, IS


SOCIETĂŢI DE AJUTOR RECIPROC 113

Societatea meseriaşilor de încălţăminte. — Soci6t6 des


ouvriers cordonniers.
Gr. Paveleseu, preşedinte Oscar Cizec, secretar
Iancu Daniil, vice-preşedinte Sofronie I. Hagjju, casier
Z. Vasilescu, idem

Societatea comercianţilor de beutnrî spirtose.


Societe des commercants de boissons spiritueuses.
G. Dobriceanu, preşedinte Tănase Ionescu, casier
I. N. Răsvan, vice-preşedinte

Societatea „Umanitatea" a coaforilor. — Societe des coif-


feurs „Umanitatea".
Michel B. Domiţian, preşedinte I Eugene Lolivier, casier
Dimitrie Ursescu, vice-preşedinte [

Societatea de ajutor reciproc a pălărierilor din România.


Societe d’aide mutuelle des cliapeliers de Ronmanie.
M. R. Corner, preşedinte I Fritz Weber, secretar
G. Rădulescu, vîce’-preşedintc f Nicolae Constantinescu, casier

Societatea „Bucur" a croitorilor români. — Societe „Bucur"


des tailleurs roumains.
Ilie M. Popa, preşedinte I Petre Florea, casier
V. 1. Munteanu, vice-preşedinte | Leon K. Dimitriu, secretar

Societatea lucrătorilor tîmplarî din Bucuresci. — Soci6t<i


djes ouyriers menuisiers de Bucarest.
Ioseph Kreiner, preşedinte I Iulius Brunner, casier
N. Petrescu, vice-preşedinte J

Societatea „Prosperitatea lăutarilor". — Societ6 „Prosperi­


tatea lăutarilor".
Dim. C.Butculescu, preşed. de onore F. Ciolacu, secretar
A. Dinicu, preşedinte activ T. Panaitescu, casier
N. Ionescu, vice-preşedinte Bonea Erman, controlor

Societatea «Fulgerul» a birjarilor din Bucuresci.


Societe „Fulgerul" des cochers de voitnres de Bucarest.

Marcu Dumitrescu, preşedinte I Ion R6mniceanu, secretar


Ivan Patanin, vice-preşedinte |

Lito-Tipografia D om nei, 16
114 SOCIETĂŢI DE AJHTOR RECIPROC

Societatea muncitorilor căruţaşi din Bucurescî.


Societe des ouvriers cliarretiers de Bucarest.
Ion Ionescu, preşedinte Iosef I. Clocoteanu, controlor
Al. Constantinescu, vice-preşedinte Gh. Vasiliu, secretar
Al. Ionescu (tipograf) idem

Societatea „Ion Cucuzel* a cântăreţilor din Bucurescî.


Societe „Ion Cucuzel“ des «lianteurs de Bucarest.

I. P. Ş. S. Mitropolitul Primat, I. Anastasiu, vice-preşedinte


Ioseph Ceorgian, preşed. suprem I. Constantinescu, idem
Em. Protopopescu-Pache, preşed. David Ion, secretar
onorific _ Ştefan Marinescu, casier
Pană C. Brăneanu, preşed. activ '

Societatea „Traian şi Curcubeul* a femeilor serace.


Societe „Traian et Curcubeul" des pauvres fcînmes.

N. Niculescu, preşedinte G. Şerpescu, casier


Şt. Ionesfcu, vice-preşedinte

Societatea generală a bărbaţilor din Bucurescî „Umanitatea*.


Societe generale des liommes de Bacarest „Umauitatea“.
Strada Traian, 33.
Comitetul de administraţie:

Nicolae Petrescu, preşedinte şi f o n d a t o r ................... Negustor! 31


Constantin Popescu, vice-preşedinte...........................Cuviosului 9
Constantin C. Munteanu, id e in .................................. . Văcăresc! 44
Anghel Petrescu, membru consilier.............................. Ţeran! 159
llie Iliescu, i d e m .............................................................Unghiuluj 5
Gheorghe Petrescu, id e m ................................................. Salcâmilor 5
Vasile Brebeanu, id e m ..................................................... Carol Davila 42
Grigore Bălănescu, id e m ................................................. Florilor 4
Ion I. Fotescu I-iu, i d e m ..............................................Meteorilor 28
Ion I. Fotescu It-lea, id e m ..............................................Idem 29
Vasile Nedelcu, i d e m ..................................................... Dogarilor 41
Nae Ştefănescu, i d e m ..................................................... Olari 18
C. N. Popescu, id e m ......................................................... Ilespîntiilor 83
Ion Tiboldi, i d e m .............................................................Griviţeî 107
C. B. Făurescu, d e m ................................................. . Libertăţii 15
Mihail Petrovicî, inspector f i n a n c ia r .......................... Teilor ’ 113
Ion Ganea, casier.............................................................Tepeş-Vodă 37
Constantin Ionescu, secrelar general comptabil . . . 6ândaoilor 16
D-rul Baican, medicul s o c ie tă ţ i!.................................. Loc. spit. Colţea

Lito-TipograwwW dacoromanica. roda Domnei, IS


SQCIETĂŢI DE AJUTOR RECIPROC 113

Societatea „Salvatorul" pentru ajutorul femeilor serace.


Societe „Salvatorul" pour l’aide des pauvres feinines.
Strada Negustori, 31.
Paulina Goga, preşedenta societăţii . . . Corbului 2
Elena Theodorescu, vice-preşedentă primară . . . . . Mătăsarului 13
Nicolae Petrescu, fond. soc., secr. gen.-casier compt. . Negustori 31
Alexandru I. Popescu, sub-secretar g e n e r a l............... Idem
Elisa Berlescu, membră c o n s ilie r ă ...............................Dorobanţilor 81
Matilda Ionescu, idem « . , ....................... Ţgranî 61*
Tănasea Stamatescu, id e m ..............................................13 Septembre86
PăuniCa Constantinescu, i d e m ...................................... Cuţitu-de-arg. 5
Emilia LSlahonca. id e m ..................................................... Bucur 21
Paraschiva Cracunescu, secretară secundară............... Buzescî IQ.
Ecaterina Rădulescu, id e m ............................................. Sf. Ştefan

Comitetele sucursale. — Comites succursales.


Comitetul sucursal col. Roşu. — ComiM succursale de la
couleur Rouge.
Rosa StaicovicT, vice-preşedentă a u x ilia ră ................... Academiei 24.
Iulia Sarga, membră « ................... Cantemir 64
Emilia Louz, idem « ................... Victoriei 1
Rosalia Tourutz, secretară « ................... Moşilor 72

Comitetul sucursal col. Galben. — - Comite succursale de la


couleur Jaune.
Tinca Ştefănescu, vice-preşedintă auxiliară . . . . . Romană 167
Floarea Vasile, membră « ............... Dogarilor 27
Maria Alexandrescu, idem « ................Câmpului 7
Lisa Ionescu, secretară « . . . . Leonida 19

Comitetul sucursal col. Verde. — Comite succursale de la coul. Verte


Mitana Păunescu (moşe), vice-preşedintă auxiliară . . Păunilor 24
Ecaterina Grecescu, membră « . . Schitu-Măgur. 5
Marghioala Constantinescu, idem « . . Plevneî 117
Mariţa Antonescu, secretară « . . Idem 100

Comitelui sucursal col. Albastru. — Comite succursale de la


couleur Bleue.
Anica Minculescu, vice-preşedintă auxiliară . . . . . Fraţilor 10
Zinca Iohescu, membră « ............... Călăreţ! 1
Ecaterina Ionescu, idem « . . . . . Suferinda 7
Elena Ionescu, secretară « ............... Stindardului 12

Lito<.Tipografi:WWW.dacoromanica.ro Domnei, 16
11 6 SOCIETĂŢI D E AJUTOR RECIPROC

Comitetul sucursal col. Negru. — Comiţi succursăle de la


couleur Noire.
Leanca Constantin Ionescu, vice-preşed. auxiliară . . Mecetu 29
.Zoe Grigorescu, m em bri « . . Stupinei 12
Elena Constantinescu, idem « . . Ianculuî 64
Ghiţa Demetrescu, secretară « . . Labirint 81

Moşele comitetelor sucursah si medicii comitetelor. — Sages-


femmes des comites sucivrsales et medecins des comiUs.

Moşele. — Sages-femmes.
Măndica Demetrescu, a comit, sucurs. col. de Roşu . Sfinţilor 50
Safta M. Constandinis, idem, al « « « Galben . Romană 111 b.
Măndica Demetrescu* idem, « « « « Verde •. Sfinţilor 50
Constantina Nicolescu, idem, « « « « Albastru Poteraşî 11
Rosalia Rădulescu, idem, « « « « Negru . Aurore! 16

Medica Societăţeî. — Medecins de la societe.


I. Ştefan Olcowscky, al comit. suc. col. Roşu şi Verde, Moşilor 83
I. Dimitrescu Ignatiu, idem colorile Galben şi' Negru, Moşilor 97
Locot. Nicoreanu de la jand. pedeştri, idem col. Albastru, Concordia 2

Societatea de bine,-facere între Francezi.


Societe de bienfaisauce entre Franţais.
* ‘
P. Bruni, preşedinte, Victorieî 31 Albert Levy, casier, Lipscan! 3
Sicard, vice-preşed., Occidentului Gilet, secretar, Hotel Frascati

Societatea slavonă „Zvornost" de ajutor mutual.


Societe slavone d’aiile mutuel „Zvornost“ .
Frantz Matauschelc, preşedinte I F. Carbus, casier
M. MihailovicI, vice-preşedinte )

Societatea „Anker“ pentru susţinerea membrilor bolnavi.


Societe „A.nker“ pour le sontien des inembres malades.
Frantz Miiller, preşedinte I Ioseph Dobesch, casier
Heinrich Helm, vice-preşedinte |

Societatea sacră -de înmormîntare.


Societe sacree de l ’enterrement.
A. F. Focşăneanu, preşedinte I Leopold Fuchs, casier
W isner Borelly, vice-preşedinte |

Lito-TipograWWW*dacnrnm^ nlC8..Inl|ja Domnei, 16


SOCIETĂŢI DE AJUTOR RECIPROC.-- INSTITUTE DE BINE-FACERE 117

Diferite societăţi de ajutor reciproc. — Differentes societes


’ d’aide mutuelle.
«Arcul», societate a plăpămarilor şi tapiţerilor . . . Dorobanţilor 37
«Armonia», societate generală a slujbaşilor particulari idem 32
«Egalitatea», (societate română germană de înmormînt.)
«Junimea comercială, (societate a slujbaşilor comerciali)
«Mina şi Pădurea», societate a lucrătorilor mecanici .
«Peleşul şi Vîrful cu dor», societate a micilor slujbaşi
aî Statuluî . . . . • ....................... Câmpinenu, in faţa str. Luterane
«Societatea lucrătorilor c o fe ta ri»..................................
« » » în fier şi le m n » .......................
« » măcelarilor, precupeţilor şi pescarilor . . Bibescu-Vodă

INSTITUTE DE BINE-FACERE
INSTITUTS DE BIENFAISANCE

Eforia Spitalelor Civile. — Ephorie des hopitaux civils.


Strada Colţeî 40
Nicolae Blaremberg, efor-şef..........................................Episcopiei 3
Al. Sc. Ghica, e f o r ......................................................... Banului 3 b.
Dr. C. Severeanu, idem . . . ....................... 4 . . . Batiştea 2
Ion Slătineanu Lenş, d ir e c t o r ...................................... Dorobanţilor 57
Grigore N. Băleanu, şeful serv. spitalelor................... Polonă 36
Al. G. Gălăşescu, şef de biurou cl. I în serv. spitalelor. Victoriei 181
V. Brezeanu, inspector al spitalelor............... ... . . . Lumineî 6
G. C. Poenaru, şef serv. comptabilit. ...........................Mântult5sa 4
Al. I. Zottu, set de biurou cl. I în serv. comptabilităţiî. Puţu cu plopî 4
Ion Niculescu, şeful serv. contencios...........................Griviţeî 284
Petre Mihăescu, » de biurou în serv. contencios . . Olimpului 40
Const. C. Filipescu, şeful serv. b u n u r ilo r ................... Victorieî 177
SilviQ Costinescu, şei' de biuroa în serv. bunurilor . .
C. Alexandrescu, c a s ie r ................................................. Segmentu 3
Rom. Râmniceanu, sub-casier...................................... Stirbeî-Vodă 56
C. Vlădoianu, conserv, de d o c u m e n te .......................Colţeî 43
N. Basilescu, a d v o c a t..................................................... Smârdan 22
Boldur Voinescu, i d e m ................................................. Aurelia 2
G. Tocilescu, i d e m ......................................................... Bulev.Academiei
Nicolae Papadat, i d e m .................................. ... Modei 8
C. Cogălniceanu, id e m ...................................... • . . . Soreluî 20
Grigore Grădişteanu, inginer-şef.................................. Romană
Ioseph Guld, inginer . . . .’ ...................................... » 86
Al. C. Poenaru, i d e m ..................................................... S-ţii Apostoli 51
G. Slătescu, inginer-silvic.................................. » . . Crinului 19

Lito-TipografiWWW.dac0r0mamca.r0a D om nei, 16
118 INSTITUTE UE BINE-FACERE

Al. Lăzureanu, inginer h o ta r n ic .................................. S-ţiî Apostolî 8


Virgilitl Pleşoianu, a rc h ite c t.......................................... Şosâua Jatiu
Ştefan Miculescu, in te n d e n t..........................................Colţeî 38

Spitalul „Colţeî".— Hopital „Colfzea".


Strada Colţeî, 34,
Dr. C. D. Severânu, chirurg prim., secţ. I clinico-chirurg. Batişteî 10
» G. Stoicescu, medic primar al divisieî III medicale. Corăbiei 3
» G. Asaky, chirurg, primar al » II chirUrg. . Pensionat 27
» N. Manolescu, o c u list- ş e f......................................Scaunele 20
» Argeşeanu, medic al consultaţiilor medicale . . . Isvor 13
» Darvari, » » » « . . .
» Neagoe, pentru bole de pele şi fem eî................... Dionisie
» Baican, » » chirurgicală...........................Spital Colţea
» G. Nanu, medic secundar la divisia I chirurgicală. Polonă 27
» G. Patzeit, la div. I c h iru rgicale...........................Diaconiselor 13
» N. Thomescu, la divisia m e d i c a l ă ....................... Dionisie 40
» G T z o n c iu ...........................• ...............................
» V. Calalb, la divisia II chirurgicali.......................Brâncovenu 11
» Ionescu Budian, la divisia IV oculistică............... Apolodor
D. Zamlîrescu, directorul farm aciilor...........................Teilor
Stelan Popini, » d e p o situ luî...........................Spital Colţea
Iordan Alesiu, şeful farmaciei C o lţ e î ........................... » »
G. Demetrescu, » la b o r a to r u lu î.............................. » »
I. Luchide, in te n d e n tu l................................................. » »

' Spitalul „Fil.^iti'opia". — Hopital „Filantropia".


Sos6ua Filantropiei.
Doctor N. Măldărescu, medict-primar............................Ştirbeî-Vodă 165
» Marin Dimitrescu, » s e c u n d a r ........................Călăraşilor 10
» Florea Teodorescu,» p r i m a r ........................... Calomfirescu 9
*> P. Manea, » s e c u n d a r ....................... Victorieî 103
# A, Leonte, » p r i m a r ...........................Vămeî 10
» N. Drugescu, » s e c u n d a r ........................Spft. Filantropia
» I. Deleanu, » » . . . . . . . Modeî 16
» I. Kiriack, medic p r i m a r ............................Brezoianu 43
» N. Gherenbach, » p r i m a r ............................Lumineî

Institutul „Maternitatea"1— Institut „Maternite".


(Şoseua Filantropieîj.
Dr Dimitrie Drăghiepcu, prof. de clinica obstetr. la facult.
de medicină.—Medic primar al institutului Maternit., Pefisionatu 31
» Constantin Andronescu, medic secundar al Institutu­
lui Maternitatea............... .................................. Institut Matern.
» Mihail Ilristodoreseu, şef de clinică obstetricală la fa­
cultatea de m e d ic in ă ................................................. Muzelor 2
Maria Vintilescu, m6şe p rim ară......................................Institut Matern.

Lito-T ipoţjra,W W W ,dacnrnm anca,rnda D om nei, 16


1NSTITDTE DE BINE-F&C'ERE ny

Consultaţiile gratuite ale Institutului Maternitatea, — Consultations


gratuites de VInstitut MaterniU.
Toma Ilepites, medic primar al consultaţiunilor gratuite
de la Institutul M aternitatea...................................... Griviţa 175

Spitalul de copii. — Ilopital des enfants.


Şoseua Bonaparte şi Strada Clopotari.
Dr. Dimitrie Sergiu, medic p rir ţia r.............................. Moşilor- i 01.
» Grigore Romniceanu, chirurg p r im a r ................... Scaunelor 60
» Dimitrie Grecescu, meJic consult, gratuite . . . Verde â bis
» Alesandru Boicescu, medic secundar................... Colţeî 82
» Constantin Răuţoiu, medic » ...................Spital de copil
Zaharia Popescul j interin serviciului chirurgical . . Spital de copil

GheoTgh?S°ne\ cu, j intern serviciului medical . . Spital de copil


Constantin Tucie, şeful farmaciei spit...........................NisiparI 23
Gheopghe Dicescu, intern in farmacie . • • . . . Spital de copil

Spitalul „Colentina". — Hopital „Colentina".


Dr. Petrini (Galaţi) profesor, medic p r i m a r ............... Clemenţei 35
» Clement (Eraclie), medic prim., medic şef C. F. R. . Model 3
» Demetriade George, medic s e c u n d a r................... Polonă 100
» Racovicianu Alexandru, medic primar al consult,
gratuite, prolesor la Liceul S-ta S a v a ....................... Negustori 10
Dr. Eacovicianu-Piteştî, medic secundar.......................Câmpinenu 28
» Goilav, medic s e c u n d a r..........................................Primăverel 45
Ionescu Ion, farmacist şef aL spitalului Colentina . . Spital Colentina

Ospiciul,, Panteleimon". — Hospice „Panteleimon".


- Comuna Panteleimon, lângă Bucurescî
Dr. Sache Ştefănescu, iliedic p r i m a r ...........................Popa Fierea 11
» Virgiliu G. Vrabie, » secundar
l Cu locuinţa în
Lt-Colonel D. Ilristodorescu, intendent
\ospiciul Pante-
Constantin Petrescu, şeful farmaciei .
/ leimon
Sultana P. Niculescu, supraveghetore

Ospiciul „Mărcuţa®.— Hospice „Marcutza". (pour des aliene's).


Lângă Bucurescî.
Doctor Alexandru Sutzu, medic p rim a r.......................Plantelor 1
» Teodor Demetrescu din Brăila, medic secundar. OspiciulMărcuţa
I6n Paslavski, farm acist-şef...........................• . . . idem
Ştefan Vlădoianu, in te n d e n t..........................................idem

Lito-TipografiaWWW.dacoromamca.ro1 Domne», <6


120 INSTITUTE DE BINE-EAGEKE

Ion Arghirovicî, subintendent . . . . , ................... Ospiciul JVIărcuţa


J6n Poşulescu, intern în m e d ic in ă ............................... idem
Paul Iliescu, idem . ........................................................ idem
George Rădulescu, intern în farmacie........................... idem

Administraţia aşedemintelor Brâucovenescî.—Âdministration


’ des institutions Brancovano.
Calea Ralioveî. •
P , S. S. Mitropolitul primat, e fo r.................................. Palatul Mitrop.
Principele Al. B. Ştirbeiu, i d e m .................................. Victorieî 119
» George Bibescu, i d e m ..................................
Const. Petrescu, şeful cancelariei.............................. ... Princ.-Unite 17
C. Grigorescu, şeful serviciului contencios............... Ţăranilor 4
I. Odobescu, « « ordonanţ....................Respintieî 27
N. Protopopescu, « « veniturilor............... Localul aşedem,
I. N. Ştefănescu, -« « a r h i v e i ................... Idem
M. Anatole, architect-revisor..........................................d-ţiî Apostoli 9

Spitalul Brâficovenesc. — Hopital Brancovano.


Bulevardul Municipal. '
Dr. N. Kalenderu, medic primar secţia I clinico-m,ed. Scaunele 34
» Petrini Paul, medic secundar, id e m .......................Domniţei 11
« Ioseph Patzelt, medic primar secţia II clin.-chirurg. Diaconeselor 13
« W . Kremnitz, medic secundar, i d e m ................... Polonă 23
« N. Manolescu, medic o c u lis t.................................. Scaunele 20
« Christ. Buicliu, medic primar, secţia III medicală Romană 23
« C. Istrati, medic secundar, i d e m ...........................Dorobanţilor 11
« C. Cantacuzino, medic primar secţia II obstetricală Regală 16
« C. Vasilescu, medic secundar, i d e m ................... Polonă 6
« Nichita Andriţeanu, secţia consultaţiilor gratuite Pescăria-Veche 4
I. Crijanicî, intendent-controlor . .-t- . .Localul spital.
I. Popovicî, a ju to r............... ... ......................................... Idem
A. Porumbaru, d irig in te ................................................. Păunilor 12
Iulius Rissdorfer, antreprenorul farm aciei................... Carol I

Asilul „Domniţa Bălaşa11. — Asile „Domnitza Balaşau.


I. Ilintz, superioră, şi 75 a s i l a n e .............................. Localul Ospiciuluî

Şcola primară „Domniţa Bălaşa?. — tâcole primaire


„Domnitza Balaşa“.
Pr. N. Cesărescu, profesor la cl. I ............... Profesori 7
Diaconul A. Protopopescu, « « « II . . . . Linişteî 26 bis
Pr. I. Ionescu, director şi « « « I I I . . . . Localul aşed.
Vacant « « « IV . . . . '
D. Teodorescu, « de musică vocală. Minotaur 24.
C. Dimitrescu, « « instrucţ. militară Şerban-Vodă 76

Lito-Tipografiwww.dacnromanica.ro
INSTITUTE DE BINE-FACERE JLZi

Institutul de patologie şi bacteriologic. — Institut de


pathologie et bacteriologie.
Cheiul Dâniboviţeî.
Dr. V. Babeş, profesor şi director al Institutului . . Local Institut
Aurel Babeş, şeful laboratorului de c h im ie ............... Buzescî 78
Ion Eremia, asistent......................................................... Plevneî 3i»
Teodor Cerkez, idem . . . ..............................................Brezoianu 23
Al. Tălăşescu, i d e m ......................................................... 11 Iunie 6 bis
Em il Popp, preparator..................................................... Plevneî 85
Victor Oprescu, i d e m ..........................................- • • Lucacî 23
Gheorghe Proca, a j u t o r ................................................. Scaunele 33
Gheorghe Beldiman, a ju to r..............................................Mircea-V. 17 bis
Gheorghe Marinescu, bursier în străinătate (la Berlin)

Institutul surorilor de caritate „S-ta Elisabetha®.


Institut des soenvs de charite S-te Elisabetlie.
Strada Clemenţei 17

Comitetul. — Le comite.
SI. S. Regina Elisabeta Doctorul N. Calenderu
Alexandra Florescu, superioră
- Institutul are 21 surori de caritate.

Eforia spitalului Caritas. — Epliorie des hopitanx „Caritas“.


Calea Dudescî
Maior Neumann, preşedinte - ...................................... Victorieî
Borelly Wisner, vice-preşedinte.................................. Lucacî
M. Hornstein, -casier......................................................... S-ta Vineri
D-rul S. Şteiner, medic-şef al spitalului....................... Bulev. Indep.

Comitetul damelor. — Comite des dames.


Sarah Lazarovicî, p reşedintă..........................................Şelari
Elise Wisner. vice-preşedintă..........................................Lucacî
Hanny Eisenberg, c a s ie r ă ..............................................Taurului
D-rul S. Şteiner, preşedinte o n o r if ic ...........................Bulev. Indep.

Spitalul Xenocrat. — Hopital „Xenocrat“.


Calea Văcăresc! 49
George Kiriazi, ephorul s p it a lu lu î...............................Pensionat 19
Sache Ştefănescu, m e d ic - p rim a r.................................. Popa-Fierea 11
George N. Banu, in t e n d e n t .......................................... Văcăresc! 49

Lito-TipografiiWWW.dacoromamca.roa Dom nei, 16


122 INSTITUTE DE BINE-EACESE

Casa (le sânetate. — Maison de santA


Strada Teilor 41
Vasile Lănţesou, d ir e c t o r ............................................. Teilor 41
Zoe Artinov, m 6 ş e .........................................................Idem
E. Georgescu, şoră de caritate...................................... Idem
JP. Manea, doctorul caseî............................................. . Victoriei 193
Ispas Epureanu, intern la c a s ă .................................. Teilor 41

Asilul „Maria Slătineanu*. •— Asile „Maria Slătineanu*.


Calea Dorobanţilor 124
Sofia Lăfescu, pensionară, Doro­ Safta Bengescu, idem, idem
banţilor 124 Sultana Tufeanu. idem, idem
Zoe Persiceanu, idem, idem Ecaterina Greceanui idem, idem
Elena Fălcoianu, idem, idem Albert Galeron, architect, idem
Luxândra Do nici, idem, idem

Asilul pentru betrâni „Elisabsteu*. — Asile pour yieil-


lards „Elisaheteu*.
Strada Cotită 5
Dr. A. Blumenfeld., preşedinte.................................. .... Şerban-Vodă
Dr. A. Stdrn, vice-preşedinte..........................................Mihaiu-Vodă
Volf Mihalovitz, vice-preşedinte...................................... Văcăresc!
G. M. Breyer, casier .........................................................Olteuî
Isack lancu, membru c o n s ilie r ...........................Decebal
G. Tomberg, « « ...........................Palestina
A, Luidenberg, « « ...........................Victorieî
A. Goldenberg, « « .......................-Bradului
A. Schwartz, « « ...........................Romulus
A. M. Israelovitz, « « ...........................Dudescî

„M U N C A *
. Societate pentru procurarea de Incrn femeilor serace.
Societe ponr procuror du travail aux femmes pauvres.
Calea Victorieî 104

M. S. R E G I N A P R E Ş E D I N T A D E O N O A R E
Anica Odobescu, membră, Verde 5 Maria A. Eerendeî, idem, Romană l(î
Elena M. Ghica, idem, sos. Kiseleff Maria Miclescu, idem, Victorieî 40
Maria Poenaru, idem, Dorob. 35 Natalia Obedenu, idem, Victorieî
Maria St. Fălcoianu, idem, Bis. Amzi Const. Florian, comptabil,JBnzescî 63-

Lito-ţTipografWWW.daCOromamCa.rOia Dom nei, 16


INSTITUTE 71E BINE-FACERE. -- DIFERITE SOCIETĂŢI 123

Societatea „Malbişe N e u rim " pentru îm brăcarea copilor seracî.


Societe „Malbiche Neurim“ ponr I’IiaMllement des pauvres enfants.
Strada Şelari 7, (Hotel Fiescki)
A. Ginsberg, preşedinte on o rific ...................................... Carol I 40
Filip Davidovieî, preşedinte activ . . . . ; ............... Carol I 44
M. Weizendorf, vice-preşedinte..........................................Văcărescî —
D. Steinberg. casier . . . , .......................„ . . . » 24
Ion Davidescu, secretar-general . . . . . . . _ . . . Lipseam —
Ion Em. Wechsler, secretar-ajutor............... .... Crucea-de-p. 11
Naftali Rosenberg, inspector-general...............................Lipscani —
Jacques Hei'dan, membru consilier.................................. Sticlari 19
A* Paves, i d e m ................................................................."Victorie] —
I. Fains, idem ................................................. Taurului —
Zwiebel, id e m ...................................... ... .......................... Victoriei —
H. Rosenberg, i d e m ......................................................... Văcărescî —
I. Lemer, i d e m .................................. . . .......................... Rahoveî 16

DIFERITE SOCIETATI. — DIFFERENTES SOCIETES


„Aescitlap“ (societate de bine-facere)...............................
Doctor „B am sha idem a Is r a e liţilo r...............................
„Esra tSezaroth", societate de ajutor mutual a Israeliţilor
„Furnica“ (asociaţiunea domnelor române pentru desvol-
tavea industriei c a s n ic e )..............................................Victoriei 76
„lacob Lobel“ (socitate pentru ajutarea studenţilor israe-
liţi în s tr ă in ă ta te ....................... • ..............................
„Obolul" (societate pentru ajutarea copiilor sermanî) . .
„Progresul“ (societate pentru ajutarea tinerimei studi<5se
din ţeră) ........................................................................
„Societatea june1or lucrătore 11 pentru ajutorul copiilor
sermanî ; ........................................................................
„Societatea bucătăriei p o p u la r i pentru elevii sei'manî . Mircea-Vodă 12
„Societatea Ghemiluth Ilasadein“ pentru ajutarea seraci-
lor Israeliţî prin împrumuturi fără dobândi...............
„Zion“ (societate de bine-facere) a Israeliţilor din ţeră .

F A R M A C I I L E DI N CAPI TALĂ. ^
Les Pliarmacies de ld Capitale.
La «Aurora» Batiştea 22 bis, Direct. Altân Anton
« «Apolon» Griviţeî 83 « M. Bruss
« «Arabul Negru» Carol»! 81 <c Heinrich Friedsam
« «Biserica cu Sfinţi» Moşilor 91 « Vârlăneseu Alexandru
« «Cerb» Victorieî 78 « Fr. W. Ziirner
« «Corona de aur» Colţeî 24 « Arnold Czeides

Lito-Tipogi*af«WWW.dacorom anica,,roa O om nei, 16


124 FARMACIILE'"DIN CAPITALĂ.-- ZIARELE POLITICE

La «Cor6na de oţel» Mihaiu-Vodă SSfDirect. Mihail Stoenescu


« «Caritatea» Sf. Vineri 15 Leonhard Doctor
■« «Esculap» Dionisie 18 Brânduş I6n
« «Foişoru de foc» Moşilor 68 Dimitrie I. Roşu
« «Fortuna» Raliovei 26 Vitting Frangott
« «Flora» Vietoriei 22 Frantz Zeidner
« «Galenu» Griviţeî 74 G. D. Vasiliu
« «Hygeia» Primăvereî 46 Iosef Brus
# «Heliade» Moşilor P. M. Marcovicî
« «Iraper. Român» Văcărescî 41 Iohan N. Sattfeld
« «Leul de aur» Carol I 39 Ed. Iul. Risdorfer
« «Mihaiu-Vitezu» Plevneî 60 Iosef Iu rac •
« «Naţionala» Lipscani 1 Aureliu I. Ciurea
« «Ochiul luî D-zeu» Victoriei 144 Victor Thuringer
« «Pelicanul de aur» Carol I 53 Benedict Adalbert
« «Pascal» Moşilor 170 Udritzki
« «Salvator (f.Curţeî)i>Victoireî 73 Ştefan Pascal
« «Speranţa « 48 Friderich Bruss
« «Sf. Pantelimon « 95 Cristaehe Alexandriu
« «Urs» Patria 10 Wittstock Juliu
« «Victoria» Văcărescî 66 Matei Grigorescu
« «Vultarul de aur» Victoria 168 Thoiss Gustav

F I A R E L E P O L I T I C E DIN CAPITALA
Journaux politiques dans la Capitale
Cotidiane: «Adeverul», Bulevardul Elisabeta 111; «Bucarest» (francez),
Bulevardul Elisabeta (Băile Eforiei); «Bukarester-Tagblatt» (german), Srnâr-
dan 51; «Constituţionalul», Domnei 23; «La Liberte» (francez), D6mneî 8;
itL’Independance Roumaine» (francez). Clemenţei 3; «Lupta», Academiei 19;
«Naţionalul», Victoriei 29; «Naţiunea», D6mneî 2; «Patria» (grec), Moşilor
48; Resboiul Vechili», Covaci 14; Resboiul Weiss», Victoriei 29 ; «România»,
Enei 3; «Românul», Brezoianu 12; «Rumânischer-Lloyd» (german), Colţeî
48; «Sylogy» (grec), Şelari 7; «Telegraful Român», Pasagiul Român 3 ;
«Timpul», Victoriei 42; «Universul», Brezoianu 19; «Voinţa Naţională»,
Academiei 4.
Septhnânaler «Cercul Publicaţiilor Militare», Episcopiei 7 ; «Curierul
Financiar», Pasagiul Român: 10; «Deşteptarea», (anti-semit); «Emanciparea»,
(israelit), Corbului 9 bis ; «Funcţionarul», Luterană 8 ; «Monitorul Comer­
cial», Smârdan 41; «Mercurul Român» (financiar), Lipscani 33; «Munca»,
(socialist), Piaţa Amzeî (sala Sotir); «Poporul», Armenescă 14; «Egalitatea»,
(israelit), Labirint 23; « Tocila» (umoristic.)

Reviste. — Retues.
Siiptemdnale: Biblioteca Familiei», Ţerai^lor 15; «Ecoul SSptemâneî»,
Lipscani (Hanu cu tei), «Progresul medical român», Colţeî 60; Revista
literară», Academieî 12, «Românul literar», Brezoianu 12; «Universul lite­
rar», Brezoianu 19.

Lito-Tipografiwww.dacaromamca.iDa D®mnei) 16
ZIARELE POLITICE. — ZIARIŞTI 125

Bilunare : «Amicul Agriciilturei», Smârdan 2 ; Aperătorul sănătăţii»


{medical), Scaunele 20; «liuletinul societăţii funcţionarilor publici», Smâr-
daa 11; «Clinica» (medical), Brezoianu 43 ; «Revista Israelită», Mircea-
Vodă 12; «Trimbrofilul», Morfeu 27.
Lunare: «Bibliografia Română», Victoriei; «Convorbiri literare», Ro-"
mană 57, «Economia Naţională», Lumineî 14; «Publicaţiunile militare»,
Episcopiei 7; «Revista Armatei», Bulevardul Elisabeta (Băile Eforiei);
România Militară; «Revista Pedagogică», Victoriei 92; «Revista Poporului»,
Academiei (Bulevard); «Revista Societăţii Tinerimea Română», Bulev. Eli­
sabeta (casa Şteiner); «Spitalul», (revistă medicală).

JDiare şi publicaţiunî oficiale. — Journaux et ■publications officiels.

«Analele Academiei Române» (publicaţiune anuală); Buletinul Camerei


de Comerciu şi Industrie», (lunar); «Buletinul Curţeî de Casaţie», (lunar),
«Buletinul Instrucţiune! Publice», (lunar); Buletinul Sanitar», (bi-lunar) ;
«Buletinul Telegrafo-postal», (bi-lunar); «Monitorul Comunal (al Primăriei
Bucurescî), (septemânal), Pasagiul Român 12 ; Monitorul Oficial» (cotidian).
Bulevardul Independenţei.

ZIARIŞTI. — JOURNALISTES.
Alexandrescu Al. (din Dorna), Plan­ Borgavan V. Grv Plevneî 22
telor 10 Brănenu Mihail, Romulus 60
Alexandrescu Vasile, Ţeranilor 15 Caludescu N., Polizu 25
Arbore Zamfir G., Nerva-Traian 78 Cantacuzino C. George, Numa-Pom-
Aslan Edgard, Piaţa-Amzef 5 piliu. 11
Augustin Th., Dorobanţilor 95 Cazzavilan Luigi, Brezoianu 19
Aurelian S. Petre, Lumineî 14 Ciculescu Paul, Hotel Regal
Bacalbaşa C. Anton, Câmpinenu 4O' Ciurcu Alexandru, Corbului 10
Bacalbaşa C. Const., Academiei 15 Cociu Alb., Victorieî 75
Bacalbaşa C. Ion, Plevneî Cocorescu Sc., Dreptă 9
Balaban C., Brâncovenu 8 Colescu VarticCesar, Intr. Rosetti 7
Băltenu Eniu, Moşilor 138 Coşoltanu Anton, Colţeî 21
- Bărbufescu Ion, Labirint 93 Costa-Foru C. G., Delu-Mitropoliel 3
Basarabescu Nv Armenescă 14 Culoglu Em., Astronomului 6
Basilescu Toma, Bul. Elisabeta 111 Dame Fredorich, Pescăria-Veche 3
Bauer T., Călăraşilor 1 Davidescu Eugeniu, Moşilor 90
Beck M. Dr., Mircea-Vodă 12 Diamandescu L, Plevneî 127
Beer Drv Colţeî 48 Dianu I. Grigore, Plevneî 10
Beldiman Al., Speranţei 24 Dichter Lupu, Traian 50
Beldiman V. Al., Romană 42 Dimitropoulo G., Călăraşilor 31
Berardi V., Victoriei 78 Dioghinide Ed,, Moşilor 69
Berlescu C. C., Plantelor 32 Dulfu P., Plevneî 113
Berod Gustav, Pensionai 17 Dumitrescu C.-t Iaşî, Victorieî 92
Bibescu Spiridon, Victorieî 41 Dumitrescu Traian, Bul. Elisabeta 48
Bibiceseu Gt. Iod, Apolon 6 Datei Jean, Moşilor 73
Boiu Romulus, Academiei 18 Elian M. de la Gruia, Popa-Tatu 23
Bomcnes Edward, Miliaiu-Vodă 7 Frunzescu Emil, Negustori

Lito-T ipografî WWW-dacorom anica-ro a D om nei, 16


126 ZIARIŞTI

Fundescu G. Ion, Hotel de France Petrescu C. Conduratu, Blănărî 4


Galii Emile, Buzescî 105 Policbroniade N. I 6 a, Romană 35
Gârbovicenu P., Bibescu-Vodă (S-ta Popea Radu, Corabia 4
Ecaterina) Popescu Ion, Bulev. Elisabeta 117
Gauthey L., Sculptureî 141 Procopiu N., Plevneî 12
Ghirigu Al., Mihaiu-Vodă 9 Rădulescu G., Victoriei 145
Ghiţescu N., Clopotari 27 Rădulescu P. Tudor, Sf. Visarion 2
Gion-Ionescu G., Lucacî 53 Rocco Dimitrie, Belisatie 46
Grunberg S., Bravilor 26 Rosetti D. R., Cătunu 22
Ilodoşiu I Alex., 11 Iunie 6 bis Rosetti Vintilă C. A., Brezoianu 18.
Husar Ioseph, Moşilor 69 Rubin A., Brezoianu 6
Iancovescu I., biserica Eni 7 Rubini Timolepu, Carol I 40
Jerebie Th. P., Luterană 8 Schlesingher Ioseph, Radu-V. 23 bis-
Johnsohn A.. Modei 4- Skupiewski I., Victorieî 238
Kirilov N„ Rahoveî 10 Sililenu St., Visarion 2
Kontakis G., Lucacî 22 Sotirescu I., Viotorifcî 101
Kraus Hans Dr., Dorobanţilor 92 Spartali S. Ion, Ştirbeî-Vodă 50
Lahovary Em., George, Griviţeî 206 Stamatian Gr., Olimpuluî 5
Laurian D. Aug., Câmpinenu 1 Stănescu Dimitrie, Bulev. Carol I 48
Lebojensky N., Colţeî 47 Ştefănescu Barbu de la Vrancea r
Marguljus D., Călăraşilor 50 Dionisie 14
Marinescu D. (Marion), Brezoianu 11 Ştefănescu G. O., Antim 54
Minculescu G., Teilor 92 Steriadi George, Regală 15
Minovicî M., Sf. Ionică 14 Stoenescu M. T., Academieî 28
Miron Dionisie, Vulturului Teleor Constantin, Popa-Chiţu 2
Moga V. S., Povernei 16 Teleor Dumitru, Scaunele 17
Moshopoulos T., h-otel Fieschi Ţincu N., Măgurenu 15 bis
Neniţescu Ion, Bulev. Elisabeta 5 Văcarescu Mişu (Claimoor), Gâmpi-
Nicolenu Leon, Modestiei 5 nenu 13
Pagano Em., Teilor 39 Ventura Gr., Nouă 7
Panu George, Colţeî 16 Virichios A., Blănarî 4
Papamihalopoulo M. E., Pesoăria-V. 7 Vlahuţi Alexandru, Bulev. Acad. 7
Pauchej\ S.. Victorieî 85 Vofiadis G., Smârdan 9
Pavlosky Casimir, Batişteî 23 Weintraub M., Gândului 1Ş
Petre Vasile, Moşilor 138 Xenopol Nicolae, Colţeî 58
Petrenu S., Teilor 57

Administratori de diare. Administrateurs des jonrnaux.


Arthemis I. S., (Syloghy)................................................. Cereşî 2
Delattre Charles (l’Independance Roumaine)................... Polonă 138
Ilorovitz S. Leon (casier l'Indâpendance Roumaine) . . . Corbului "1
Ipcar I., (Constituţionalul) . . .......................................... Călăraşilor
Ispăsescn O., (Telegraful Rom ân)......................................Rahoveî 117
Khan Davila (Bucarest) . . . . ...................................... Poetului 6
Lefteriu A., ( L u p t a ) ......................................................... Bul. Elisabeta 65
Stern Isidor A., (Liberte)................................................. Stavropoleos 15
Tănăsescu G., (Timpul)..................................................... Victorieî 45
Verescu D., (Voinţa N a ţio n a lă ).................................. ... Astronomului 5
Basiliu Toma, (Adeverul) ..................................................Bulev. Indep.
Ispăsescu Petre (N a ţiu n e a ).............................................

Lito-Tipografiwww.dacoromanica.roia D om nei, 16
AVDOCAŢII DIN DISTRICTUL ILFOV
\ . 127

ADVOCAŢII DIN DISTRICTUL ILFOV


Ies avocats du district d’Ilfov.
Alexandrescu Alex.. Ciclopii 12 Blaremberg N., Episcopiei 3
Alexandrescu Mihail, Iconeî 16 bis Bobecescu Elefterie, Furiile 15
Alexandrescu Temist. A., Polonă 42 Boerescu Constantin, Clemenţei 5
Alexandru Ion, Melodiei 5 Boldur Voinescu, Aureliu 2
Alexianu Eliad, Colţeî 70 'Bolintinânu George (Daduj, Do­
A lgiu N., (magistrat), Brezoianu 14 robanţilor 52
Anastasiu ion, Ştirbeî-Vodă '24 • Borănescu C. Al., S-ţiî Voi vocii 25
Andonescu M. Ion, Ştirbeiu-V. 27 Borănescu Ştefan, Sliorul 13 ’
Andricu Mihail, Princip.-Unite 11 Borcescu Constantin, Fântânei 33
Andricu N., Princip.-Unite 11 Bordea 1. G. Poenaru, Domniţei 12
Andronescu Al., Puţu cu apă rece 47 Bordea Mih. Poenaru, Domniţei 14
Andronescu Grigore Bordeanu Petre, Intr. Rosetti 3
Andronescu M. I.,Ştirb.-Vodă 130 Boroşnai Scarlat, Academiei 6
Angelescu Daniil, Olimpuluî 26 Borş Petre, Oţetarilor 3
Angelescu Eugeniu, Bosie I. Constantin, Rom ană 2
Angelescu George, Moşilor 59 Botez Dimitrie, Chimistului 7
Angelescu I., Dorobanţilor 109 Bombă I. Ion, Poşta-veche 14
Aninoianu Nicolae, Scuip turei 1 Bran Lemen Nicolae,
Antimescu Alexandru, Dionisie 44 Bratu Oprea, Scaune 21
Antonescu Mihail, Sf. SpMţlon 17 Brăeseu Al. P.. liotei Orient
Arion Const. C., Poşta-veche 24 Brăiloiu Alex. C., Martirului 15
Arvanessu, Regală 1 Brăiloiu Constantin, Polonă 23
Aslan Teodor, Mihaiu-Vodă 32 x Brâtăşanu Ion, Polonă 85
Assan Const., Polonă 73 Brătescu Ion Alex., Popa-Tatu 20
Atanasiu M. F., Lucacî 23 bis Brătianu Ion St., Dionisie 48
Atanasiu Vict. O , 6olţeî 10 Brătianu N., Fântânei 46
Athanasiad fon, Manea-Brutaru 12 Brătianu Toma I., Dionisie 68
Athanasovicî Athan.. Romană 61 Brătianu Vasile, Fântânei 48
Athanasovid Vladimir, Eldorado 8 Brezeanu Nicolae I., Eldorado 6
Avenianu G. T., V intilă 3 Brezeanu Vasile, Lumineî 6
Bădulescu G., Romulus 8 Brezoianu Iuliu,
Bagdat Gr. N., Victorieî 36 Bucovineanu Paul, Smârdan
Baicoianu I., Cosma 16 Bucşan Constantin, Crinului 13
Bălăceanu Dem., Lucacî 6 Budişteanu Dim., Gloriei 2
Băleanu George, Budişteanu Nic., Dreptă 7
Balescu Vasile, Belizar 25 Bulgarov M , Lipscani 1
Balş Alexandru, Dr6ptă 24 Buradâ I. Th., Călăraşilor 66 bis.
Balş Mihail, Carol I Burbea Manole B., Călăraşilor 25
Basilescu Nicolae, Victorieî 2 7 Burcă Dimitrie,
Băjescu Nicolae, Câmpineanu 49 Burcă Grigore C,, Văcărescî 22
Bălăceanu Dumitru, Văcărescî 5 Bursan Gheorghe, Nouă 6
Bâscoveanu Ion, Dreptă Caliarhi Trassivu, Plevneî 45
Benescu Ion, Rahoveî 149 Călinescu Gr., Armaşu 21
Berceanu Ion I., Victorieî 87 Candiano Al. Pop., (col.) Dionisie 36.
Berdescu Ion, Popa-Rusu 10 Cantacuzino Adolt, Sf. Ionică 4
Berescu Const., Gabroveni 15 Cantili George, Academiei 4
Beşteleî .Mihail A., Pitar-Moşu 12 Caracaş Constantin, Clemenţei 35-

Litc-TipcqrafWWW.dacommanica.Tog^ Kujnneî, 16
12 8 ADVOCAŢII d i n d is t r t c t u l ^ il f o v

’Caracostea Mihail, Sălciilor 11 Constantinescu Vasile, Ţeranî 31


■Garamanlâu Coslică, Scaune 40 Corbescu Matei, Rotari 3
Cariagdi Dimitrie, Dorobanţilor 12 Cornea M. D., Câmpineanu 15
-Cârlova Vasile, Visarion 6 Cornea Ştefan, Popa-Tatu 5
Carp Anton, (Bancă) Polona 100 Costaforu Const. G., Mitropoliei 3
Carp D. I., Clopotari 1 Costescu M.
Carp P. Petre, D6mnei 4 Costinescu Eug., Băile Eforiei 5
Catargi II., Imperială Crătuneşcu N., Teilor 11 bis
Căpitanovicî I., Calvină 7 Cremineanu Grigore Panaitescu
Căpitanovicî Teodor, Dorobanţilor Creţenn Ion Z., liotei de France-
Căpitănescu Şt., Scaunele 66 Creţulescu Rudolf, Victorieî 102
Cătuneanu C. L Crîstide Gr., Dionisie 53
Cecropide Nicolae, Mihaî-Vodă 60 Cristodul Paul, Victorieî 174
Cernea B., .Gabroveni 17 Cristopol P.,- Calvină 6
Cerkez George, Lipscani Cristopol Vasile H
Cerkez Ioan, Numa-Pompiliu 1 Cuculi D., (magistrat) Pensionatu 9
Chebapcea D., Plantelor 23 Culoglu Al. I., (magistrat) P.-Moşu 2
Chibel Ravianu, Episcopiei 5 bis Culoglu Emanoil I., Astronomului 6
Chirculescu Al., Puţu cu piatră 11b Cupa Victor, Victorieî 83
Chiriţescu Paul, Văcărescî 91 Custurea N. G.
Clîiropolu Alexandru, sos. Kiseleff Cuţarida Teodor, sos. Grozăvescî 14
Chiru Gheorghe, Rahoveî 17 Cuţiana Christu, Stirbeî-Vodă 52
Chivu Athanasie C., Carol I, 40 Dancovjcî G. Gr., Moşilor 96 bis
■Chrisenghi Grigore, Episcopiei 7 Dancovici Vasile, Taurului 2
Christescu, Nae, Sf. Elefterie 1 Danieleanu George, Berzei 100
Christide Grigorie, Dionisie Danielescu C., Ştirbeî-Vodă 90
Christopolu Petre St., Hotel Bulev. Danielof Andrei, Şerban-Vodă 4
Christu Ştefan P., Rahoveî 55 • Davidescu A., Apolodor 16
Cicropide Iancu, 41 Iunie Dănescu C., Sf. Spiridon 34
Ciculescu A., Fântânei 80 Dărăscu Nicolae 1., Popa-Rusu 5
♦Ciocanelli Aristid P.,' Poetului 12 Dărăscu N. L. Virgiliu, P.-Rusu 5
Ciocanelli TemistocliP., Poetului 12 Dâmboviceanu O. G., Moşilor 154
Ciocârdia M. Gr., Bul.-Elisabeta 6 Degeanu Constantin I., Regală
Ciochină Constantin Popescu Degrea Al. (magistrat), Polonă 28-b.
Cirişeanu Grigore, Calomifîrescu 3 Demetrian Atanasie
Ciutlea I., Victoricî 196 Densuşeanu N., Smârdan 8
Ciulei Spiridon, Câmpineanu 15 Deşliu Constantin, Victorieî 160
Ciupelniţeaţiu Mihai, Dorobanţi 39 Dimancea A, P., Nunia-Popp 2 b.
Codrescu Nicolae, prof. Liceul Sf. Dimcea Dimitrie, Schitu-Măg. 9
Sava Dimitrescu Panait, Isvorul
Cogălniceanu Const., Soreluî 20 Dimitrie Dim. R., Lipscani 9
Comănescu Aureliu, Rotarilor 7 Dinescu C., Scaunele 4
Condurache Petre, Lucacî 57 Disescu C. G„ Colţeî -51
Constantinescu Al., Butarilor 1 Djuvara Tr. T., Vestei 1
Constantinescu C. C., Vintilă 5 Dobrescu Demetriu, Ştirb.-V. 67
•Censtanlinescu Furcă, Sf. Spir. 30 Dobrescu I. E., Pitar-Moşu 19
<Jonstantinescu Gh., Câmpine$nu23 Dobriceanu AL, Zefirului 20 b.
Constantinescu G. I., Câmpinânu 11 Donescu Dimitrie
Constantinescu Gr. I., Ştirbeî-Vodă Dragomirescu Nicolae, Victorieî 56
Constantinescu I6n,Pătraşcu-V.14 Drăgulescu D„ Ianculu! 20
Constantinescu Ion B., Pătr.-V. 11 Duca Aurel, Piaţa Atnzeî 3

Lito«Tipogpa'w w w .dacorDmanica,,roda Dom nei, 16


ADVOCAŢII DţN DISTRICTUL ILFOV 129

Duca C., Batiştea 1 Ghica Sc. I., (magistr.) Dionisie 15


Duca Grigorie A., Batiştea 4 Ghimpa Mihail, Bulev. Independ.
Duculescu Constantin, Polonă 76 (casa Şteiner)
Dumitrescu A. R., Oltaruluî 6 Ghiţă I. C., Câmpineanu 13
Dumitrescu C. A., Arionoeî 51 Ghiţescu Nicolae, Clopotaru 54
Dumitrescu D., Radu-Vodă 27 Giani Alexandru, Romană 69
Dumitrescu George, Foişoru G9 Giani Dimitrie, Episcopiei 9
Dimitrescu I. Dim. A. Giuvara D. D., Griviţeî 68
Dumitrescu I. Procopiu Oltaruluî 6 Giuvelca Gheorghe, Sălciilor 1 bis
Dumitrescu Panait, lsvoru Goga Christache, Italiană 8 bis
Dumitrescu Ştefan Goga Gg., Gloriei 22
Dumitiru Ioan, Cerbului 8 Goliad Const., Călăraşilor 112
Economu' D. G., Mircea-Vodă 19 Grădişteanu G., Speranţei
Economu P. Dimitrie, Mircea-V. 19 Grădişteanu Gr. Em., Dorobanţi 4
Eliad Grigore, Victoriei 05 Grădişteanu Petre, Dionisie 42
EnacovicI Const., Călăraşilor 93 Grigorescu C., Ţăranilor 4
Enescu Ioan, Teilor 82 Grigorian Iacob. Moşilor 90
Epureanu Franklin 5 Grimberg David, Smărdan
Eustaţiu Aristide, Batiştea 23 Grosu Alexandru, Romană 176
Farchi Marcu, Lipscan! 80 Hagi Mihail Simion, Rumeoră 8
Fălcoianu Gg., Rom ană 144 Hagi Ştefan Pândele, Sf. Vineri 9
Făurescu Constantin, Libertăţeî 38 Hagiaki Alexandru
Ferichide Mihail, Fâittâneî 4 Hagiaki Constantin '
Ferichide Scarlat, Bis.-Amzeî 1 Hănţescu D., Mihaî-Vodă 1
Fetescu Ştefan D. Hitia Iorgu, Brutari 10 '
Filipescu Nicolae, Scaunele 46 Hiotu Const., Câmpinenu
Filitis Al., Enel 3 Hristidi Gh., Dionisie, 35 bis.
Filitis Const., Griviţeî 15 Hristodor Panait, Victorieî 174
Filitis George, Victoriei 121 Iconomescu G., Batiştea 6
Filitis Ion A., Ştirbeî-Vodă 105 Igiroseariu Iosif
Flămându Nicolae, Crinului 1 Ilie Pliilimon, Pasagiul Român
Fleva Nicolae, Scaunelor 4-7 Ioachimescu Daniil. Aureliu 10
Florescu Dimitrie, Eldorado 5 Ioachimovicî Em., Piaţa Amzeî 12
Florescu Traian, Moşilor 200 Ioanid Ion, Victorieî 100
Fortunatu Const., Polonă 53 Ionescu Alexandru, Melodiei 5
Fortunatu.. Traian, Moşilor 200 Ionescu C. Alexandrescu, Lucacî 10
Fostiropolu Alexandru Ionescu Const., Câmpinenu 32
Fratoştiţeanu G. M., Sor-eluî 21 Ionescu Tache Cătunu 20
Fudulescu I. Const., Lăzureanu 29 Ionescu G. C., Câmpinenu 14
Fundăţeanu H., Poşta-Veche 4 Ionescu Iancu, Romană 49
Furcă Const., Sf. Spiridon 30 bis Ionescu Ion, Cuza-Vodă 95
Garoflid Nicolae, Scaunele Ionescu Ştefan, Polonă 110 bis
Gavalu Iuli, Sf. Elefterie 7 Iorgulescu D. Ştefan
Gănescu B., Regală 11 Iulian Mihail, Cosma 18
Gellian Grig. Georgescu, Scaune 68 Jipescu Gr. M., Victoriei 77
Georgescu Dimitrie, Franklin 5 Jiu S. Grigore, Inocenţei 5
Georgescu Dim. Pr., Ştirbei-V. 101 Iviriack Atanasie, Lumineî 16
Gcorgescu N., Parfumului 6 Kirilov N., Rahoveî 10
Georgian I. C., Victorieî 42 Kivu Ath. C., Hotel Budişteanu
GhicskAlexandru Scarlat, Banul 3 b. Kogălniceanu C., sos. Kiselel'f
Ghica Leon, Armaşuluî 16 bis Lahovary Alexandru N., Dorob. 5

Lito-TipcgrafiiWWW.dacorom anica»ro a D om nei, 16


130 ADVOCAŢII DIN DISTRICTUL ILFOV

Lahovary C. Grigore, Pensionatu 7 Mimy Al., Ştirbeiu-Vodă 130


Lahovary Emanoil N., Romană 9 Minculescu V., Radu-Vodă 6
Lahovary Gr., Pensionatu 7 Mironescu C. M.
Lahovary I. N., Victorie! 214 Missail George, Bărăţieî 18
Lapati Cornelie A., R.-Calomfir. 4 Missir Vasile M., Fontăneî 89
, Lascăr V., Teilor 55 Mitilineu Ion, (supleant) Clemenţe!
Lecca Constantin, Colţeî 50 Moisescu Dumitru
Leoveanu Ion, Popa-Tatu 61 Molănescu G.,
Lepădatescu A. R , Câmpinânu Î2 Morărescu Ştefan, Basarab 158
Lepădatescu Nicolae, idem Motcu Teodor, Ştirbeiu-Vodă 79
Levy Mauriciu, Domniţe! 1 Movilă Ion I., Sălciilor 21
Li vi an C. Vasile, Pripcip.-Unite 7 Muntenescu N. R.,
Lupescu L., Rahoveî TA bis Munteanu V. R., Piaţa Sf. Gg.
Macca Mihail, (magistr.) Fontăneî 24 Nou 11 bis. •
Mainga Constantin, Polonă 126 , Musescu N. I., Sălciilor
Maiorescu Titn, Mercur 1 Nacian Octavian,
Malla I. D., Luterană 43 Nacu Constantin, Jeilor 24
Maltzeanu Constant., Renascereî 5 Nanu Nioolae, Hotel Regal
Mandrea N., Fontăneî 20 bis Naumescu Alexandru, Speranţei 20
Maniu Grigore, Câmpineanu 30 Naumescu N , supleant, Carol I 56
Maniu Vasile, Moşilor 124 Năcescu C. N.. Gabrovenî 47
Manolescu Cornelie R., D io nisie 3 Năcescu Vasile, Voivod! 38
Manolescu Dimitrie, căpitan în re­ Negoiţescu M. C., Regală 5
tragere, S-ţiî Apostoli 23 Negulicî Dim. Gr., 11 Iunie 42
Manolescu M., Cosma 5 Nestor Vie. Andreî, Mecetu 7
Mânu Const., Ştirbeiu-Vodă 82 Nica Teodor G., Văcărescî 75
Marghiloman Alex., Bis. Amzeî / Nicolae Alexandru, Stelea 6
Marian George, Modei 8 Nicolaide Grigore, Văcărescî 76
Marinescu G. C., Sf. Ionică 4 Nicolescu Dimitrie, Mărcuţeî 25
Marinescu Tănase, Nerva-Tr. 56 Nicolescu Gheorghe, Sculptureî 23
Mateescu Petrache, Dudescî 21 Nicolescu Ioan, Griviţeî 84
Mateescu Vasile, Rahoveî 41 Nicolescu Oscar M\, Pensionatu 1
Mavrocordat E., Baliştea 11 Nicolescu V. B., Radu-Vodă 6
Mavrodin Dim. A , Fontăneî 6 Niţulescu Nicolae, Mineryeî 5
Mavrodin Gg., Victorieî 182 Noreanu Nicolae, Câmpineanu 27
Mavrodin I. N., Fontăneî 6 Obedenaru Pantele Griviţeî 113
Mavrus G. A., Cantcmir-Vodă 20 Oeconomu Ciru, Occidentului 7
Maxim D. G , (magistrat) Victorie! Olmazolu Zahariad D., Sf. Dumitru
Măcescu Costică, Sf. Ionică 31 Opranu Remus N , Calomfirescu 6
Măcescu N. G., Primăvereî 24 Opran RomulusN., T. Vladimir. 15
'Mănescu D. -Const., Popa-Tatu 19 Oprea Bratu, Blahdusieî 3 .
-Mărgări tescu Dimitrip, Scaunele 44 Oprişanu Dimitrie
Meitani George G., Valt.-Mărăc. 4 Orbescu Dimitrie, Ştefan-cel-m.50
Metaxa Dim., Mihnea 4 Orbescu Petre, Popa-Sore 12
Miclescu Costică, Esculap 3 Orghidan A., Academiei 10
Micionescu I. N., Popa-Sore 9 Orghidan Ion. Victoriei 30
Miculescu St. Orghidan Radu, Griviţeî 60
Mihuleţ George G., Pitar-Moşu 6 Palia Mihail, Dr^ptă 2'
Miile Constantin, Bulev. Elisabeta 5 Paladi Gheorghe D., Colţeî 62
(Băile Eforie!) Paleoloffu M.. Moşilor 118
Millescu C., Scaune 61 Pangal Teodor, Popa-Tatu 13

Lito»Tipograwww.dacoromanica,,roi«la Domnei, 16
ADVOCAŢII' DIN DISTRICTUL ILFOV 131

Panu Gheorghe, Batiştea 4 Priboy C. Ştefănescu, Cometu 46


Papadat N. Al., Modei 8 Procopescu N., (mag.) Pensionat 27
Papadat Nicolae S.r Victorie! 197 Prodan Ion
Papasoglu Toma, Negustor! 2 Protopop. C. I., Visarion 12 bis
Paraschivescu C., Progresului 8 Protopopescu N., Isvor 21
Pascal ^ristid, Victoriei 19G Protopopescu N., Domniţa Nas-
Păltinenu Barbu, Batiştea 4 tasia 4
Păltinenu Ion, Popa-Tatu 66 Protopopescu Em. Pache, Colţeî 45
Pătărlăg<5nu Radu Rochtivan Mih., Rom ană 70
Pătraşcu N., Polonă 24 bis Radulian Constantin
Păucescu Grig. Eliodor, Câmpin. 2 Raicovicenu G.
Păucescu Grigoriu G., Clemenţei 4 Raician Petrescu I.
Penescu Alexandru, Popa-Tatu 9 Ralcian Rale, Academiei 19
Peretz Adrian Ralian Ion, Polonă 38
Perieţănu Ştef. Buzeu, M.-Brut. 8 Răc&iu Constantin, Hotel Conţin.
Petrescu A’l., Sălciilor 21 bis Rădol Ion, OţetarI 2
Petrescu Dimitrie C. Rădulescu Const.
Petrescu Emil C. Rădulescu I. D., Princip.-Unite 37
Petrescu Eugenie Victorieî Rădulescu I. Const., Povernei 29
Petrescu G. P. • Rădulcscu Tudor P., Visarion 2
Petrescu Ion I. Rătescu Ghiţă, Olari 23
Petrescu Mateiu I. Romaiceanu C. I.. Şerb.-Vodă G1
Petrescu Mihail R6mniceanu V. M., Dionisie 63
Petrescu Ştefan Romniceanu Iorgu C.. Sf. Ştefan 28
Petroni Grigoriu, Semicercu 6 Rioşenu Alexandru. Academiei 3
Petrovicî Alexandru, 13 Sept. 42 Romanescu Gh., Răspântiile 13
Pistreanu Const. G., Buzescî 41 Ropcea Iancu, Casărmeî 27
Pitişteanu Constantin Rosetti Iloria C. A., Isvor 52
Pitişteanu R., Pânzarî 6 Rosetti D. Radu, Cătunu 22
Pizone Pizu, Teilor 31 Rosetti Teodor G., Povernei 30
Pizu Pompiliu, Teilor 31 Roşianu Alexandru, Lucacî 6
Platon GeQrge Roşianu Ion
Poenaru I., Domniţei 6 Rozianu Alexandru, Olimpu 26
Poenaru Ştefan ]., Sevastopol 18 Rusescu D. Vasile, Polonă 7
Polizu Constv Radu Calomfîr. 7 bis Sachelarie Al. D., Poştelor 4
Polizu D. M., Victorieî 185 Sfiina Em. M., Hotel Broft
Popescu Demetriu O., Dofob. 33 Samurcaş Ion Alex., Scaunele 3G
Popescu Dionisie, Plevneî 48 San Marin Nic., Mircea-Vodă 3
Popescu Matei G., Ţăranilor 17 Sanceleanu August B.
Popescu Scarlat Savini Nicolae Ştefănescu, Victoriei"
Popiţeanu M. Al., Moşilor 69 Savopolu Alexandru P., Culmea 9
Popovici C., Puţu cu plop’î 4 Sălcianu Tobias. Ştirbeî-Vodă 52
Popovici N, Ath., Călăraşilor 104 SândulescuNenov. G. I., N.-Pomp. 2
Populeanu Simion, Ştirbei-V. 84 Sărăţeanu Constantin
Porfiriad Gheorghe, Călăraşilor 3 Săulescu Teodosie S., P.-Petre 96 b.
Poroineanu Constantin. Corabia 3 Săvescu G., Minerva 22
Porumbaru Em .N., Silfidelor 6 bis Săvescu Pândele, Miner vel 16
Predescu N., Scaunele 32 Scbeletti C. P.
Predescu Stavri, Bulev. Indep. 22 Schina Albert, Rom ană 49
Pretorian Ion, Columbelor 2 Schina Const. E., Câmpineanu29
Pretorian V., Intr. Rosetti 3 Schina George E., Câmpineanu 30

L îio - T ip o g ra fî^C /R ftn rC B B Y ^ fliĂ H a D om nei, 16


132 AVDOCAŢII DIN DISTRICTUL ILFO V

Schina Mihail Eust., Regală 14 Tacu D., (magistrat), Berzei 122


Scoţţeanu Constantin . Tassu V., (magistrat)
Sebastian Ivirii G. Taşulescu C,, Bradului 22
Sefendacha G. Tatăranu C., (jude), Mihal-Vodă 11
Serghiade Nic. S., Domniţa Nas- Tâtăranu George, Alexe 26
tasia 5 Tăuşanu I., Luterană 3
Sergiescu Alexandru, Sfinţi 53 Telemac I. D., Câmpinearfu 9
Sfetescu Petre Th., Dudescî 43 Temistocle Alexandru, Polonă 28
Sihlenu St. S., Sf. Visări op. 2 Teodor Gavril, Vintilă 3
Silion St., (magistrat) Plevneî 74 Teodorescu Alex. D., Sf. Vineri 3
Simion Victor, Sf. Vineri 19 Teodorescu E., Puţu cu plopî 3
Sinceleanu Aug., Sfinţilor 40 Teodorescu N., Şerban-Vodă 171
Slămescu Teodor Teodosiade Milt., Sf. George-Nou 3
ftolacolu Anghel D., Licurg 6 Tomasianu Al., Mihaiu-V. 40
Solomonescu D., Moşilor 124 Trandafirescu Const., Popa-Tatu 4
Sporer Adolf, Carol I 40 Triandafil tir., Fântânei 100
Stamatescu F., S-ţiî Apostoli 26 Triandafil Miltiade, Moşilor 166
Stavri Gheorghe, ÎPlantelor 27 Trişcu Alexandru, Teilor 9
Stănescu Dimitrie, Griviţeî 153 Ţepeluş Ioniţă, Isvor 63
Stănescu Grigore, Şerb.-Vodă 101 Ulubânu Alex. J., Lucacî 2
Stănescu Grigore Jiu, Inocenţei 5 Urlăţenu Zamfir, Cosma 2 bis
Stătescu Eugenie, Colţeî (io Urseanu Valerian I., Romană 53
Stătescu Ştefan, (judec.) Zefir. 28 Valerian I. Papiu, Sf. Elefterie 22
Stelian Toma Valerian Urs6nu D., Călăraşilor 18
Stern Adolf, Mihaift-Vodă 7 Vanic A., Victoriei (hotel Viena)
Stoicescu Alexandru, Pension. 29 Varlam George, Iconei 14
Stoicescu Constantin I., Mircea-V. 3 NVartha Alexandru J., Mântulesa 10
Stoicescu Petru, Corabia 9 Vasilescu Vasile, Plevneî 102
Stratilat George, Victorieî 197 Vasiliu Teodor
Suhăţânu Ştefănescu C., Călăr. 23 Vârnav Ernesţ, Polonă 38
Şeinescu Ion Vericeanu Alexandru, Călăraşi 11
Şişman C. G., Hotef Metropol Vericeanu Em., Călăraşilor 31
Şoimescu Dimitrie N., Radu^V. 37 Vericeanu St., Călăraşilor 31
Şoimescu M. St., Schitu-Măg. 17 Vernescu G., Victoriei 147
Şoimescu Sara N,, Polonă 98 Veron St. G., Colţeî 24
Şoimescu St. Em., Pătraşcu-V. 8 Veropolu Pericles, Câmpindnu 12
Şoimescu T. I6n, Profetului 9 » Vilacros I., Victorieî 28
Ştefănescu B.deia Vrancea, Dionis. 56 Vineş Vasile, Eldorado 6
Ştefănescu C. C., Eldorado 2 Vişescu George
Ştefănescu Const, Negustori 17 Vlahuţi Const., Victoriei 17
Ştefănescu C.Colintineanu, Aurel.6 Vlădescu Al., Sf. I6n 18
Ştefănescu D. R., Plantelor 14 Vlădoianu I. B., Sălciilor 3
Ştefănescu G. G., Antim 46 Vlădoianu Georgs
Ştefănescu Gogu G. Vlădoianu Miltiade, Brezoianu 30
Ştefănescu Nic. G., Berzei 10 Vlădoianu St. B.
Ştefănescu N. I., Virgiliu 16 Voinescu B. N., Posta-Veehe 2
Ştefănescu Petre, Labirint 49 Voreas Dumitru D., Sălciilor 6 b.
Ştefu G. Ştefan, Victorieî 60 Voreas Virgiliu, Câmpineanu 1
Şuţo O ton, Plevneî 12 Vrâbiescu Nicolae C., S-ţiî Voivodî
Schwartz A. 34 bis.
Tacian Alexandru, Nouă i Vulturescu Grigoriu, Mercur 7

Lito-Tipqgrafiwww.dacoromanica.roia Oomneî, 16
INGINERI 133

Xanto Nic. M., Mihaî-V. 6 Zamfîropolu Toma, Ştirbei-V, 126


Zamfirescu N. I., Teilor 7 Zenide Mihail, Dionisie l i

IXG1XER1. — INGENIEURS
Adela Anton, Radu-Voda 11 | Bulea Anton, Rotari 12
Alfred Frank, Sculptureî 10 Bunescu C., Dorobanţi 52
Anastasiu I. C., Model 3 Burchi Victor, Buzescî 32
Andronescu Manv 11 Iunie 36 Burelly P., Stirbeî-Vodă 48
Antonescu Aurel, Neptun 8 • BurgheleaC., Jianu 2
Antonescu Remus, Biserica Eni 3 Calotescu Al. G., Teilor 16
Antoniadi C., Griviţeî 107 Camut Gustav, Brezoianu 47
Ardani Iuli, Sculpturel 37 Cantacuzin I. B., Lumineî 12
Arion P., Armaş 10 Cantacuzin Ion G„ Dionisie G2
Armăşescu N., (hotarnic), Scaune Gi Capşa I. C., Arionoeî
Assan Fraţii, Victorieî 94 Capuţinenu Mihail, Corabia 11
Aubri Ene, Seulptureî 24 Careacechi N., Hotel Regal
Angeli A., Principatele-Unite 14 Casimir N., Franklin 3 bis <
Aurelian P. S., Lumineî 14 Catopol Constantin, Griviţeî 155
Baiulescu Ion, Soreluî 25 bis Ceaicovsky E. I., Clemenţei 27
Balanolu Don, Moşilor 10 Cepescu Dumitru, Labirint 72
Băluţă Sc., Viitorului 72 Cerkez Gr., Câmpineanu 3L
Banghi Heinrich, Stirbeî-Vodă 46 Cerkez N., Mercur 4
Barbelian Ilar., Timpu 1 ( Cetăţianu St. G., Polonă 28
Basarabescu Dobroski C., Belis. 64b ' Cesianu Dem. S., Victorieî 111
Baschin C., Stirbeî-Vodă 57 • Cesianu N. S., Mercur 8
Basny U„ Poliţiei 8 Chameroy, (electric). Princ -Un. 14
Belanger, Columbelor 5 Cheiu C., Primăverel 17 -
Baucr Alb., Colţeî 59 Christodor Ian cu, Mihaî-Vodă- 23
Beler Edmond, Francmason Chihaia I. P., Precupeţi-Noul 7
Belu Ştefan, Stirbeî-Vodă 74 Chiriţescu Alexandru, Rom ană
Benedict Pisone, Sălciilor 16 Chiru Constantin, Primăverel 17
Beneş Aureliu, Brutari 7 Cihoschi Al. I.. Dorobanţilor
Beneş Carol, Lumineî 12 Cioban Arsenie, Plevneî 72
Berceanu Christea 1., Ştirbei-V. 47 Ciocanelly Ep., Muselor 2
Bernstein 'A., Moşilor 72 Cireşianu Vasile, Tomneî 1.9
Bilciurescu State, Ţăranilor 7 bis Cociu Anibal, Neptun 2
Bogdanovicî Jeg., Labirint 10 Cociu Gg., Neptun 2
Boiarolu Al., Câmpineanu 17 Codoschi Carol, Schitu-Măg. 32
Boiarolu Dumitru, Stirbeî-Vodă 28 ‘ Constantin Iorgu, Batiştea 22
Bolintineiru Al. St., Polonă 50 Constantin G., Regală 5
Borneanu A., Armaşu 30 Constantinescu I., Batiştea 22
Borocianu Mihail, Stirbeî-Vodă 122 Constantinefecu M., Popa-Petre 22
Boţea Const., Pitar Moşu 7 Constantinescu Nic., Soreluî 11 b.
Boţea Ion, Visarion 1 ■
» » Plevneî 133
Branislav Buz., Cometu 28 Cordea G. N., Visarion 23
Brăescu I , Esculap 9 Cordea G. V., Visarion 27 *
Brătianu Dimitrie, Dorobanţiior 27 Cosăccscu C., Carol I, 30
Brezoianu C., Academiei 37 Cosmovicî G. C., Plevneî 156
Budurescu M., Renascerel 6 Costea Simion, Virgiliu 8
Buicliu A., Academiei 39 Cotac Iulius, Plevneî 139

L ito - T ipog rafiWWW-dacoro m an ica-ro a D om nei, IS


13 4 INGINER}

Costescu Alex., Griviţeî 54 , Gavrielescu Gheorghe, Clopotari 28


Craft Richard, Mihaî-Vodă 82 Georganta St., Casărmel 01
Cucu N. St,, Fortunei 9 Georgescu Al., Sculptureî ‘21
Cuţarida Ion, Regală 19 Georgescu Constantin, Călăraşî 55
Cuţariada N., Regală 19 Ghedult Adolf, Ştirbeî-Vodă 76 b.
Danielescu Carol, Stirbeî-Vodă 90 Gheorghiu C., Dorobanţilor 14
Danielescu N. I. R., Monetărieî 18 Ghind Vezina, Lumineî 22
Danielescu Tănase, Sevastopol 20 Giorganta S., Apolodor 18
Davidescu A., Visarion 16 Giulini B., Hotel Regal 33
Davidescu Nicolae, Frumosă 24 b. Glave H., Griviţeî 14
Davidovicî Ad., Sf Vinerî-Veche 14 Gogu C., Principatele-Umte 8
Da mboviceanu A n i, Călăraşilor 30 Gold. Iosef, Romană 86
Deklebieu Cesar, Stirbeî-Vodă 44 Golescu R. Glf., Prudenţei 37
D endrino Spiridon, Regală 14 Grădişteanu Gr., căpitan (inginer
Dievilliers E., Sculptureî 34 bis hotarnic) •
D janu FIopu, Batiştea 30 Grant E. Robert, Victoriei 122
D mitrescu Tasian Gr., Batiştea 13 Grecescu M., Griviţa 108
Dobrescu M., Moşilor 171 Green Ioseph, Verde
Dobrovicî I., Călăraşilor 43 Gronada Carol, Plevneî 139
Don I., Polizu 1 Griim Frederich, Scaunelc 30
DonicT Venţel, Roşea 3 Guran C., Popa-Tatu 21
Dragu Teodor, Griviţeî 150 ‘ Gurgulian Ch,, Victoriei 04
Drăghiceanu M., Smârdan 10 Hais Iohan II., Câmpineanu 30
Drăgulănescu M. Ioan, Italiană 17 Hans Ilart, Lipscani 10
Drexler Iosef, S-tu Ştefan 7 Haret Spiru, Verde 1 bis
Duca George I., Semicercului 10 Hamisch Otto, Academiei 41
Duca N. George, Dreptă 0 Herşcu Nic. N., Griviţeî
Dumitrescu Tas. Gr., batiştea 10 b. HSrjeu N., Ş-ţiî Voivodî 28
Dumitrescu Tv Bărăţieî 25 Hindick Frigon, Franclin 6
Dunca Tilus, Academiei 24 • Hoting Eduard, Regală 6
Duperex Al., Griviţeî 76 Huşi Mihail, Traian 108 j
Eduard Rubeli, Lumineî 22 Ialcovicî Armând, Gabroveni 23 b.
Elefterescu I. C., Visarion 32 Ignat V», Polonă 140
Emanoil D., Popa-Tatu 3G Iliescu Pândele, Columb 2
Em il de Villiers, Sculptureî 34 Inglingher Ion, Neptun 6
Ene P., Fântânei 32 Ionescu Barbu, Moşilor 238
Erner Fr., Camelia 5 Ionescu Dimitrie, Clopotari 4
Exner Iosef, cheiul Dâmboviţeî 25 Ionescu I. Gama, Crinuluî 2
Fairon Mareei, Frumosă. 9 bis Ionescu Mihail G., Sf Spiridon
Felix Costea, Dionisie 28 12 bis ‘ .
Flachs C. I.. Gomotu 8 IonesCu Toma, Pitar-Moşu 19 ’
Floru Dianu, Ic6neî 12 Ionescu Virgiliu, Sălciilor 20 bis
Focşăneanu G. A., S-ta Vineri 15 Iorcianu N., Câmpineanu 33
Focşăneanu S., Oltenî 60 Iorcianu Spiridon, Plevneî 21
Fortunescu D., Sculptureî 29 bis Istrate Vasile I., V is a r io n , 22 bis
Frangulea Mih., fund. Leului 6 Iuhl Jepe, Polonă 61
Franlc Alfred, Plevneî 88 Kompstinski Stanislas, Sălciilor 1
Friederic Iulius, Berzei 71 Latemer Ioseph, Brezoianu 20
Gabrilescu C. I.. Clopotarii 28 Lăzăreaiiu Al., S-ţii Apostoli 3
Gallea Nicolae, Popa-Tatu 73 Lăzărescu M., Numa-PompiliCi 4
Galeriu Gheorghe, S-ţiî VoivoclI 26 Lehliu Gr., Pitar-Moşu 10

Lito-Tipogpafiwww.dacorOm^Dlca.roIa Oonirtei, IS
INGINERI 135

Lepri G., Fântânei 41 Papadopolu N., Numa-Pompiliu 6


Loeffler Julius, Domnei 16 Papadopolu Scarlat M., Stelea 15
Lupaşcu Constantin, Stavropfil. 11 Papasolu I., Franclin 3
Lupaşcu Lascăr, Victorieî 87 Papinianu D., S-ţii Voivodî 19
Lupuîescu I., Rahoveî 49 Pascal Christ., Lumineî 23
Maas G., Nerva-Traian 135 Patărescu M., Plevneî 49
Manega R., Colţeî 61 Patrulius D., Dionisie 39
Manole, inginer mecanic, Herestrfiu Paul Amadin, Soreluî 14
Marcus Solomon; S-ta Vineri 6 Pavelescu Ioan, Sevastopol 12 bis
Mareş Alexandru, Cosma 9 Păcuraru G. A., FrumOsă 25
Marin Henri, Berzei 53 Pănculescu G., Apolodor 14
Marinovicî Zamfir, Sculptureî 34 Păşcan G., gara Filaret
Marţian I., Griviţeî 57 Pâslea Ion. Popa-Tatu 30
Masalschy L., Mircea-Vodă 43 bis Pelerin A.. Co&ma 2 bis
Matale Alexandru, Şoş. Jianu 10 Pelerin Fr. P., Piaţa Amzşî 5
Matak D., Victorieî 238 Penescu Alexandru, Negustori 12
Mathias Moritz, S-ta Vineri 11 Peretz P., Israelită 1
Mavrachi A., Câmpineanu 11 Petrescu A.. Gloriei 5
Maxenţianu N. I., .Arionoiel 40 b. Petrescu Achil, Sculptureî 31
Măneţscu O., Cătunului 22 Petrescu Costică, » 24
Meltz Alexandru, Cortului 7 Petrescu Marin, Cosma 1
Melţer Adolf, Negru-Vodă 16 Petrescu N., Labirintului 21
Mentei Vasile, Fund. Crepuscu40 Petrescu Nicolae, 11 Iunie 43
Miclescu E., Ţăranilor 52 Pfanhauser Frantz, Cosma 3
Mincu Ion, Mercur 6 Pilidi C. D., Colţeî 58
Mironescu C. M.. Rotarilor 18 Pisone B., Sălciilor 20
Monckton C., Dionisie 35 Pleiter Cr., Polizu 5
Moroiu Al., ing. silvic,Rahoveî 52 Pleşoianu Vasile, Cotrocenî
Munteanu G., Victorieî 73 Pleşoianu Virgiliu, Pătraşcu-V. 17
Nicolae George, Ştirbeî-Vodă 116 Ploeşteanu N., Calvină 5
Nicolae Ştefan, t « « 1?0 Plopeanu G. C., Furiilor 9
Nieolau Ştefan, Poetului 30 Pluvier A. L., Rotarilor 21
Nicolescu Th., Franklin 3 Poenaru Alex., Silfidelor 6
Niţescu M. G.( Erouhiî 7 Pomponiu Floru, N.-Pomipiliu 21
Niţulescu Nae, Sălcuţeî 25 bis Popescu C. G., Victorieî 65
Odaschy Carol, Popa-Tatu 45 bis ţopescu Dimitrie G., Romană 5
Olănescu Constantin, Fântâneî 98 Popescu G., Berzei 33
Olteanu Ion, Surorilor 23 Popescu Gr. M., Francmasonilor
Cpplgr Rudolf H., Isvor 59 Popescu Ioan, Păunilor 15
Opreanu George N., Fracmasonă 1 Popovici Alexandru, Polizu 11
Opreanu I., Polizu 15 Popovicî G., Moşilor 55
Orfiscu C. A l, Soreluî 25 Poteca I., Visarion 1
Orescu G. A., S-ţiî Voivodî (colţul Predescu Simion, Plevneî 158 '
Tunsu) Prever Carol, Francmasonă 6 bis
Orescu Sc., Mihaiii-Vodă 25 Pulvier A. S., Rotari 21
Otulescu Scarlat, Fântânei 36 Puşcariu X. Z., Griviţeî 65
Paciurea M., S-ţiî Voivoclî 27 Rachel Iosef, Rea-Siivia 6
PanaitesBu C., Griviţeî Radeş Dionisie, Fântâneî 67
Pancu Nicolae, Olari 5 Radian S. P., Renaşterfcl 7
Panschi Frantz, Fântânei 17 R adu Ilie, Romană 72
Papadopolu Iacob, Buzescî 61 Rassler A u g , Popa-Tatu 10

Lit6-Tipograffiawww.dacoromanica.roi Ocmnei, 16
13 6 IN G IN E R I
----- 1

Rauly Jules, Brezoianu 47 Serbănescu Matei, Clopotari 12
Romnicenu C. D., Dionisie 76 Serbănescu Nicolae, Silvestru 2
Romnicenu G.J Stirbeî-Vodă 62 Sfalfiach Ion, Modei 6
Rbmnicânu I. M., Mircea-Vodă 31 Soltescu Ion, Berzei 19
Romnicenu M., Dionisie 68 Stefănescu Dumitru, Esculap 8
R6mnicănu N. C., Teilor 28 Stefănescu D. I., Occidentului 3
Robescu Al. F., S-ţiî Apostolî 61 Stefănescu, Ion, Stirbeî-Vodă 55
Robescu C. F., T.-Vladimirescu 2 Şuţu Nicol. AL, Cătun 4
Roesler August, Popa-Tatu 10 Schelinger H., Victorieî 203
Romulus A. Petre, Bis-Eni 3 Schiopac Eugenie, Victorieî 233
Roper F., Puţu cu apă rece 51 Schlowe H., Călăraşilor 38
Roth Nicolae, Scaunele 40 bis Schmidt Franţ, Victorieî 129
Rotă N., Polonă 42 Tack I., Văcărescî 195
Sachelarie S., Ţăranilor 1 Tacorian St., Smârdan 6
Saegiu N., Romană 152 Tassian Gr. Dim., Batiştea 10 b.
Salign-y Alfons O.. Brutari 15 Tănăsescu G., Isvoru 64
Saligny Angliei, Fântâneî 81 Tănăsescu G., 13 Septembrie 5
Saltz Emil, Câmpineanu 30 Tătărescu M., Plevneî 65 '
Săvescu Ion, Popa-Tatu 23 bis Teişanu D. I., Labirint 33
Scipion G., Soreluî 6 • Teişanu Just. D., ColumbeMr 2
Scutaru George. Fântâneî 72 Teodor Bran, Armaş 6
Segal Clement C., Mihnea-Vodă 2 Teodor Erhard, Romuliis 3
Sesc- Firma, S-ţiî Voivodî 7 Teodori D., Plevneî 52
Sicar Marieli, Frumosă 21 Teodoru N. D., Griviţeî 93
Sigeti M., Schitu-Măgurânu 15 Tinescu Constantin, Victorieî 61
Simon Caton, S-ta Vineri 19 Toncovicenu B., Victorieî 160
Simţoiu C., Clemenţei Toncovic^nu C., Poetului 10
Sinescu C., Victorieî 61 Toncovicenu Vasile, Poetului 8
Slatcu Ion, Silvestru 10 Ţfiruşeanu P., 11 Iuniu 1
Slave Herman, Popa-Tatu 72 juch er Constantin, Berzei 38
Slăniceanu Ionescu D., Rotarî 17 Urlăţeanu Nicu, Rom ană 23
Socolescu L, Pitar-Moşu 20 Van Ilout Adolf Brezoianu 47
Sorescit Toma, Clopotarii 58 Varga Iohan, Călăraşilor 16
Stacey Fr., Griviţeî 51 Varron Eliă Adrian, Muzelor 6
Stanislav Kompestinski, Sălciilor 1 Văleanu Constantin, M.-Brutaru3
Stanislah Oscar, Sălciilor 1 Vârnav Scarlat, Griviţeî 57
Stănculescu Petre. Sf. Spiridon 28 Veluda C., Călăraşilor 56
Stănculescu S., Schitu-Maicilor 20 Vergolicî M., Cuviosului 11
Stătescu G., Crinului 19 Vergoti N., Victorieî 29
Stcfalilor Efori, Fântâneî 33 Vernescu Gg., Fontăneî 2 _
Ştefani Ion, Plevneî 78 Vilmen Gul., Sculptureî 26
Stein Marcu, Cuza-Vodă 11 Visner H. A., Spiridon 4
Stohrer Eduard, Arculuî 18 Vişin Guido, Lumineî 22
Străjescu M., Victorieî 134 Vlad A. V., Plăcere! 2
Stravolca G., 11 Iunie 4 Vladislav Iosef, Sfinţii 70
Sttavolca Sc., Stelea 7 Vladislav Roguschi, Polonă
Strobel C., Regală 5 Vocner Alexandru, Basarab 9
Stroescu Theodor, Frumosă 6 Voicischi Anton, Modestiei 11
Suchelin Anton, Cortului 2 Voida Martin, Frumosă 6 bis
Szavloski I., Căsărmei 3 Vulsan A. Petre, Intrarea Rosetti
Sapira Emilian, Sfinţii 62

www.dacoromanica.roda D on.::^ is
IN GIN ERI. -- ARCHITE<ÎŢI 137
Weidlich Carol, (represent. casei Zanne N., Romană 112
Teirich & Leopolder), Eroului 3 Zaphatca G., Semicercu 10
W eis Franţ, Sculptureî 26 ZSuceanu C., Fontâneî 25
Zabaschi Poman Ion, Buzescî 74 Zeuceanu Pericle, Dionisie 63
Zahariade M., şos. Ştefan-cel-Mare Zefldde S., Lucacî 2
Zahariade Petr’â, Colţea 10 Zottu V., Fântâneî 6
Zanne Julles, Romană 65-57

ARCHITECŢI. - ARCHITECTES.
Antonescu P. D., Intrarel Rosetti Frantz Fritz, Lăzurenu 40
Băicoianu Constantin, Dorob. 21 Friederich Iul, Furiilor 1
Baklin W.. Teilor 21 Galleron A., Dorobanţilor 124
Bamme M. Fund., Dreptului 32 Gotterau Paul, Corabia 9
Bast Villielm, Militari 61 bis Gudeler Iohan, S-tu Ştefan 31
Behacher Frantz, Armaş 19 Hartman Fr., Banuluî 2
Benesch Charles, Lumineî 12 Heliade Rădulescu I., grăd. Heliade
Benesch Oscar, Lumineî 12 Harby E,, Armaşulul 19
Berendeî D., Bis. Amzeî 12 Ingort Carol, Dionisie 27
Berhiec Ilie E., Victoriei 120 I6n Mihalache, Sabinelor 65
Ijerthet Ion, Victorieî 15S Ivanovicî Nicolae, Furiilor 9
Billan Paul, Modestiei 12 Hraft R., Sf. Ionică 4
Biru I.f Ianculuî 5 Lang A., Scaune 56
Blanc Luis, Armaşuluî 2 Lang Ferdinand, Romană 146
Boeklen Wilhelm, Teilor 28 Leboeuf E., Povernei 11
Boţea Ion, Sf. Visarion 1 Lecomte du Nony, Cătun 23
Bucholtzer Carol, Teranilor 14 Lupescu C., fand. Viţelului 4 bis
Bucholtzer Henrich, Armaşu 10 Maimarolu D. I., Sfinţi 58 '
Burelly A G.t Pitar-Moşu 15 Malazu Duminica, Cotrocenî 11
Călinescu Gr., Dorobanţilor 114 Mandrea Gheorghe, Fontâneî 20
Calian Octav, Hotel Regal Mandrea Gr. S., Verde 17
Capuţinenu Mihail. Colţeî 56 Marinescu C., Bis. Eni 7
Cerkez Grigore, Câmpinenu 31 Marinescu Stan, Domnei 13
Cerkez N., Mercur 4 Mincu I6n, Mercur 15
Cherabek M., Nisiparî 17 Munturenu P. G., Sălciilor 8
Ciocârlan Ştefan, Călăraşi 39 Nedelescu R., Surorilor 15
Coblinger A. S., S-ta Vineri 27 Negoescu Christu, Câmpinenu 38
Cocri Eftim., ..Călăraşilor 30 Negrescu L._, Stavropoleos 13
Constantinescu I. I., Văcăresc! 84 Nicolae Dobre, Ştirbeî-Vodă 67
Constantinescu N., Morfeu 12 Nicolau Ştefan, Sălcuţeî 17
Cuţarida N., Regală 11 Niţescu M. G., Eroului 7
Dâmbovicenu T., Călăraşilor 30 Oprin August, Columb 11
Decoffi G. Solom, Fântâneî 39 Orescu AL, Palatului 1
Domar V., Labirint 82 Paches Spir., 13 Sept.embre 69
Dorner B., Labirint 82 Pamfilie J., Romană 156
Dossi Max, Bul. Elisabota 12 Perrier Jos , Griviţeî 138
Duca G. N., Primăverel 15 Pesch A., Columbelor 6
Eliad Grigore, Victorieî 51 tr. Petricu Paul, Steleai 17
Enderle, Câmpinenu Pisone Benedict Teilor 31
Englein Anton, Plevneî 84 Pizu Pompiliu, Ermitului 3
Ferentz Jean, Frumosă 26 bis Poper Herman, Biserica Eni 8

Lito-Tipografizwww-dacoromanlca-ro Domnei, 16
138 ARCHITECŢI.-- DESEMNATORl.--- DOCTO&I IN MEDICINĂ

Poteca I. I., S-tu Visarion 1 Stănescu Mihaî, PJevneî 156 ,


Preda Gheorghe, Trinităţeî 16 Stern Carol, fund. Viţelului 4
Rabi E., Armaş 19 Stoicescu Duţă, Ecoului 4
Rădulescu A. C., Viişorei 11 Stravolca N. G., 11 Iunie 2
Răsnovanu Ion, Dreptă 4 Szarvasy S., Poetului 10
Răsnovanu N., S-ta Vineri 4 Şerbănescu T., Clopotari 6& bis
Rosetti Vintilă C. A., Brezoianu 18 Şiscu Şt. M., Romană 90
Salomon D. G., Fântâneî 39 Şurb'er Mateas, Dreptă' 12
Săvulescu A., Piaţa Amzeî 16 Trenchsler I., Columb 7
Scliartori Anton, Graţiosă 11 Tyr Frideric, Armaşu 15
Schifelchirus Iosef, Pitar-Moşu 8 Turi Joseph, Măgurenu 27
Schiler Rudolf, Citadelă 2 Weigant Ailton, Griviţeî, 161
Seghel Anton, Puţu cu apă rece 49 Weirach B., Vestei 13
Sfetcu Ioan, Teilor 77 Weirach C., Vestei 13
Sluiter Teodor, Spătarului *7 Weltz C.. Apolodor 4
Socolescu I., Pitar-Moşu 20 Xenopolu Filip Du Victoriei 202
Speri 1., Dorobanţilor 35

-Desemnatorî. — Dessiuateurs.
Adelsberg I.. Fântânei Hradecky W., Vânătorului 3
Băluţă Sc., Viitorului 72 Jichide (caricaturist), Virgiliu 1Ş
Branecgy I., Dorobanţilor 1 Martinian Al. B., Justiţiei J3
Burcsiu, Lumineî 12 Muntenescu I. E.i Ştirbeî-Vodă 116
Cihoski St., Dorobanţilor 192 Rietz A lfr, Carol I 60
Criştinel P., Victorieî Wardala Al., Labirint ?.7

DOCTORI IN MEDICINA. — D0CTEUBS EN MEDECINE.


Albescu N., Băile* Eforiei Calalb V., Brâncovenu 11
Alexianu Gr., Colţeî 72 Calenderu N., Scaune 34
Anastasescu Staur, Sculptureî 48 Cantacuzin O., Regală 16
Andriţianu Nichita, Pescăria-Veche 2 Cherenbach N. G., Lumineî
Andronescu I. C., Spit. Maternitatea Chessim B. H., Moşilor 49
Antonescu Remuş O., Bis. Eni 3 Clement E., Modei 3
Antoniu llie, Renasceriî 1 Cociu Al., Văcărescî 50
Argeşianu St., Isvoru 13 Constantinescu Nic. N., Carol I 13
Assaky G., Pensionat 2.7 Crăinicenu G., Bul. Elisabeta 12
Athanasiu Gr., S-ţii Apostoli 1 Cutzarida-Crătur.escu Maria, Tei 11b
Athanasovicî G.. Rahoveî 61 Darvari C , Romană
Babeş V., Institutul de Bacteriologie Davidovicî M., Ş-ta Vineri 14
Baican N.. (Spitalul Colţeî) Dănescu I., Plevneî 82
Balaban, Clemenţei 21 ’ Delleanu!, Modei 16
Bălan D., Plevneî 50 Demetrescu Theodor din Brăila, os­
Beldi C., Carol I 23 piciul Mărcuţa J
Blumenfeld A., Şerban-Vodă 67 Demetriade G., Polonă 100'
Boicescu A., Colţeî 82 Demosthene Ath., Popa-Tatu 67
Braunstein I., Victoriei 34 Dianu G., Calvină 5
Brândză D., Fântânei 87 Dimitrescu I.. Moşilor 97
Buicliu Chr.. Romană 23 Dimitrescu M., Călăraşilor 10
Butărescu 1^., Văcărescî 100 Dimitriu C. Andrei, Renasceriî £

Lito-Tipografiwww.dacoromanica,'roî» domnei,- ÎS
DOCTORI IN MEDICINA 189

Drăghieseu D., Pensionatului 31 Nicolescu I., Mercur 9


Drăgulănescu N., Rotari 8 bis Oardă, Popa-Tatu 50
Drughescu N., Spit. Filantropiei Obreja, Smârdan 23
Duma N., Domniţei 11 Ofcovscy St., Moşilor 83
Dumitrescu Brăila, Osp. Mărcuţa Pastia C., Smârdan 18
Eichenbaum Sig., Lipscani 84 Patzelt E., senior, Diaconiselor 13
Erdreich N., Vestei 5 Patzelt G., junior, Diaconiselor 13
Evianu N., Rahoveî 96 Penescu C., Arcului, 14 bis
Felix I., Pensionatu 10 Petrescu Grigore, Ştirbeî-Vodă
Fialla L., R-Calomfirescu 10 Petrescu Z., Astronomului 3
Fischer E., Smârdan 12 Petrini-Galatzî M., Clemenţei 35
Fotino A., Victorieî 87 Petrini Paul, Domniţei 11
Fratoştiţenu G., Dorobanţilor 91 Polizu I., S-ţiî Voivodî 3
Gaster Angli., Sticlarilor 8 Racovicenu Â., Negustori 10
Georganta G„ Aureliu 3 Racovicenu-Pitescî, Câmpinenu 28
Georgescu M., Bqlev. Elisabeta Radian I., Italiană 8
Georgescu N. T., Moşilor 110 Rădulescu C., Stavropoleos 3
Goilav, Primăvereî 45 Răutzoiu C., (spitalul de copiî)
Grecescu D., Verde 3 bis Romnicenu Gr., Scaunele 60
Grigorescu G., Victorieî 58 Rissdorfer L , Carol I-iu 7
Habudenu C., Colţeî 62 Romalo Ed., Primăvereî 26 bis
Hepites T. C., Griyiţeî 175 Roth M., Carol I-ift 81
Hristodorescu Mihail, Muzelor 2 Salter W., Fortunei 4
Iaslovicî A., S-ta Vineri 3 Savini, Bis Eni 10
Ionescu Budian,. Apolodor 5 Seligman I., Tudor-Vladimirescu 17
Ionide, Victorieî î l Sergiu D., Muşilor 101
Istratl C., Laboratorul de chimie Servatius, Regală 13
(Casa Luitz) Cheiul- Dâmboviţeî Severena C. D., Batiştea 10
Isvoranu George, Buzescî 3 Severin Em.t Drăptă 14
Kaiminsky Alexandru, Neptun. 2 Şteiner S., Bulev. Independenţei 4
Kereszteny P., Soreluî Stoenescu N., Berdeî 84 bis
Kirrak I., Rrezoianu 43 StOicescu G., Corabia 3
Kiriazi Q. P., Pensionatu 19 Stroian G., Victoriei 204 bis
Kitzu Enea, Traian 7 Şaabnej?-Tuduri ,Alex., Clopotari
Koslinski A., Apolon 5 Şerbănescu I., 3 Septembre 10
Kremintz W., Polonă 23 Ştefănescu Sache, Popa;Fiera 11 v
LeOnte A., Vămeî 10 Şutzu A., Plantelor
Lupus H,, DudeScî 8 Schachmann Max, Clemenţei 1
Macovey C. D., Dreptă 5 Teodorescu D., Călăraşilor 10
Manakides N., Colţeî 74 Teodorescu Florea, Calomfirescu 9
Manea P., Victorieî 193 Theodori I., Intrarea Rosetti 7
Manolescu C. I., Sfinţilor 8 Theodorîu Luca, Văcărescî 90
Maholescu N.-, Scaune- 20 ' Thomescu N. C., Dreptă 40
Marcel E., Carol I 93 Thor F., ^Emigratului 3
Mawer I. B., Fortunei 3 Trandafirescu M. P., Olarî 5
Max Emil, Clemenţei 25 Tulbure Emanoel, Dorobanţi 39
Măldărescu N., Ştirbeî-Vodă 165 Turnescu N., Moşilor 55
Mendelsohn S., Carol I 2 Ţonciu, (spit. Colţea)
Mirinescu, Clopotari (spit. de copiî) Dlvinenu â., Şerbam-Vodă 49
Nanu G. C.. Polonă 27 ■ Valantinănu, l. M., Rahoveî 53
Neagoe 1., Dioflisie 23 Varnali, Griviţeî 110

Lito-Tipografiwww.dacaromamca.roia D om nei, 16
140 LICENŢIAŢI IN M E D IC IN A .-- MEDICI VETERINARI

Vasilescu G., Polonă 6 Wertheimer M., Şerban-Vodă


Vianu A., Covaci 14 ' Westfried Fr., Patriei 10
Vitzu, Colţeî 71 Zitseos,, Ştirbeî-Vodă
Vrabie G. Virgiliu, osp. Panteleimon Zoe G., Mihaiu-Vodă 15 bis
Walch Hermina, Neptun 2 Zussmann A., Vesteî 6

LICENŢIAŢI IN MEDICINA — LICENCIES EN MEDECINE.


Dimitrescu I., Traian 118 Niţulescu I., Renasceriî 5
Eichenbaum, Sf. George nou Selten O., (Z. Otto), Fontăneî 106
Lucacî W ., Câmpinenu 37

MEDICI VETERINARI.—MEDECINS TETE RINAIRES.


Bărîulescu N., Drâptă 16 Dâmboviţeî (în localul şc61eî de
• Boboc, Rădulescu 24 medicină veterinară)
Calcianu D., Victorieî Măgurănu G. M., Polonă 69
Colben M., Plevneî 173 Mihăilescu N. N., Occidentu 24
Constantinescu Pantele, Căluşei 31 Negulescu G., Şc61a Veterinară
Curteanu D., Occidentului 26 Oceanu P., Abatorul comunal
Demetrescu Gabriel, Abator com. Persu G., Ţeranilor 3 '
Drăgănescu Th., Plevneî 159 Popescu I., Teilor 84
Fometescu C., Starcovicî C., Ştirbeî-Vodă 12
Gavrilescu C., Ştirbeî-Vodă Stavrescu P., Şcâla Veterinară
Ionescu G., Moşilor 163 Vincent Louis, Clemenţei 18
Locustânu I. Alexandru, Cheiul

DENTIŞTI. — DENTISTES.
Bartolomeu C. T., Carol 40 Mercere A., Victorieî 67
Bozianu Lazăr, Spătarului 24 Monteaureanu B., Academieî 6
Curtiz V., Mihaiu-Vodă 82 Procheş Iosef, Isvoru 45
Goldstein H.. Domneî 16 Rosenthal M., Victorieî, p. Teatr. 51
Kibrick A., Victoriei, piaţa Teatr. Straub Iosef, Bul. Elisabeta 8
Lempart M. S., Bulev. Elisab. 121 Young D. B., Modeî 3
Marcovicî, Griviţeî colţul Berzei)

SUB-CHIRURGI ŞI BĂRBIERI SUB-CHIRURGI


(Sons-ehirnrgiens et b'arbiers sons-cliirurglens).
Antoniu Tudorache, Covapî 7 Ispirescu Ştefan, Văcărescî 61
Bercu Solomon, S-ţiî Apostoli 17 Marinescu Ghiţă, Chindiei 25
Dimitrescu Alexandru, Covaci 4 Nicolau Ştefan, Ştirbeî-Vodă 82
Dimitrescu Constantin Nicu Ioni Moşilor 355
Dimitrescu Grigore, Victorieî 256 Petrescu Vasile, Ianculuî 68
Dimitrescu Ion, Smârdan 52 Rădulescu Hristache, Aurora 6
Dimitrfescu Nicolae, Şerban-V. 162 Rădulescu Ştefan, Griviţeî 17
Feurwerger David, S-ta Vineri 29 Sdhufferle Conrad, Smârdan
Filonescu Ştefan", Apolodor 3 Stănescu Ghiţă G., 11 Iunie 22
Gavrilescu Ion, Victorieî 15 Stoenescu Ghiţă
Ionescu .Simion, Carol I-iu 102 Şerban Florea, Mihaî-Bravul 40

Lito-Tipografiw w w .dac° rom an ica'»ro la D âm nei, 16


SUB-CHIRURGI. -— ‘ MOŞELE 141
Ştefănescu Constantin, Plevneî 11 | Theiss Gottlieb, Academiei 6
Ştefănescu Nicolae, Olari 18 | Vasilescu Costache, Ţeranî 27

. MOŞELE — SAGES-FEMMES.
Albu Floru, Popa-Tatu 3 Constantinescu Zamfira, Roşelor 10
Alexandrescu Bva, Udricanî 24 Constantinescu Zoe, Berzeî 68
Alexandrescu Luxiţa, Moşilor 73 Constantinescu Zoe, Fântâneî 71
Alexiu Ecaterina, Soreluî 6 Copăcescu M. N. Cl^arlota, Surori 2
Anastasia Zoe, Rahoveî 61 Corbd Elena, Casărmeî 36
Angelescu Raluca, Romană 188 Costea Elisa, Clemenţei 39
Anton Carolina, Batiştea 8 Cruţescu Penelopi, Sf. Ştefan 22
Aprihan Zamfira, şos. Basarab Custov Paulina, Occidentului 19
Arsenescu Elena, Dulgheri 6 Dabija Siţa, Măgurenu 16
Artinov Zoe, Teilor 41 Dianu Elena, S-ţiî Voivodî 50
Atanasiu Catihca, Teilor 100 Dobrescu Elena, Nisiparî 23
Auner Elias, Isvor 86 . Dontea Maria, Salcâmi 8 '
Baboiu Elena, Moşilor 22(3 Dosclcer Luigia, Apolon 4
Bachimaier Iosefîna, Sf. Spirid. 12 Dosseger Aloisia, Romană 42
Banii Carolina, Teilor 64 Dumitrescu Alex., fund. Spital. 47
Bardach Rachel Dumitrescu Anica, Buzescî 35
Bădescu Măndica, Aquila 10 Dumitrescu Ecaterina, Plevneî 50
Bărbulescu Despa, Teilor 100 Dumitrescu Elena I., Plevneî 8
Beck Paulina, Licurg 1 Dumitrescu Elena, II, Sfinţi 50
Benoni Carolina, Dudescî 23 Dumitrescu Elişabeta, Arcului 13
Benoni Sorescu Maria, Vict. 166 Dumitrescu Emilia, Grăd. cu cal 12
Berdescu Fani,_ Călăraşilor 16 Dumitrescu Maria I., SchituMăg. 5
Binder H. Vrana, Teilor 66 Dumitrescu Maria II, Romană 55
Bou Marghiola, Petre Petre 27 Duport Anastasia, Iconeî 40 bis
Buchman Gabriela, Carol I, 12 Duvirio Eugenia, Dionisie 55
Bugar Agnes, Griviţeî ■fiJ Elias Elisa, Moşilor 177
Buresch Elisa, Scaune, 17 Ferne Ana, Silvestru 20
Cartian Leontie Elisa, Italiană 10 Finchel Ghizela, Văcărescî 99
Cathitis Anica, Moşilor 194 Fişman Minţa, Taurul 20
Călin Petre, Vaporu 25 Florescu Maria, Victorieî
Cămărăşescu Maria Florian Ana, Silvestru 20
Chişî Susana, Berzeî 10 Florian Sevastia. Armenescă 3
Chrisicopol Elisa, Batiştea 36 Fotescu Trandafîra, Lazăr 4
Christescu Maria N., Victorieî 91 Fouret Fani, Fortuna 1,
Ciorneiu-Brătianu Sev., Nisiparî 8 Francolo Păuna, Armenescă
Cohănescu Ana, Pitagora 2 Furnică Elena, Casărmeî 27
Comănic<5nu Teodorina, Scaune 37 «Gabor Rosalia, Popa-Tatu 55
Constantinescu Ch., Buzescî 9 Gafencu Ecaterina, Meteorilor 31
Constantinescu Chiriac, Chimist 2 Garfunkel Peyi, fund. Sticlari 17
Constantinescu Elena, Arteî 20 Geber Selden, Udricanî 2 ,
Constantinescu Elena II, Armaş 11 Georgescu Elena, Cuza-Vodă 33 b.
Const. Elisabeta, Furiilor 17 Georgescu Grosa, Aureliu 12
Constantinescu Safta, Romană 111 Georgescu Maria, Romană 63
Constantinescu Sevastia, Dreptă 20 Georgescu Sultana ■
Constantinescu Sevastia, Scaune 66 "Georgescu Zamfira, P. ou apă r. 10
Constantinescu Zamf,,P. apăr. 100 Georgescu Zoiţa, Rahoveî 74

Lito-Tipografiwww.dacoram8nlcft.roa Domniei, 16
142 MOŞELE

Goldenberg Ana, Poliţie! 14 Leibu Ana, Moşilor 112 .


Goldstein Sura, Moşeî 1 Leonhard Caterina, Armaşuluî 14
Gros Neti, Văcărescî 53 Lucovicî Reveca, Dudescî 26
Grossberg Maria, Victorieî 216 Luzgorda Carolina, Văcărescî 72
Grunberg Perla. S-ta Vinerî 29 Maibliit Maria, Udricanî
Grunblat Lori, Văcărescî 6+ bis Maisler Maria, Frântă 2
Hardine Elisabeth, Cosma 1 Manolescu Paulina, Bucium 23
Hector Sofia, Spaniolă 20 Margosis Rachela, Dudescî 05
Herman Maria, Păunilor 24 Mărculescu Aneta, Buzescî 9
Herman Pepi, Basarab 19 Melic Haia, Bibescu-Vodă 16
Iancu Fani, Puţu cu'apă rece 10 Mihăiescu Sevasta, Isvoru 58
Iancu Schendel, Palestina 22 Mihăilescu Măndica;, Sfinţii 50
Ilasievic! Theresa, Traian 71 Milder Rosa, Văcărescî 69
Iliescu Maria, Dobrotesa 16 Milinski Amalia
Iliescu Maria, Arte! 10 Miricescu Frosa, Occident 22 bjs
Ilicscu Sevastiţa, Vânători 10 Miulescu Zinca, Radu-Vodă 41
Inglesi Elisa, Romană 32 Moise Asna, Bravilor 14
Ionescu Alexandrina, Fântânei 82 Moise Estera, Văcărescî 80
Ionescu Ana, Berzei 52 Moise Hana, Lazăr 8
Ionescu Aneta,, Popa-Tatu 59 Moise Sura, Udricanî 10
Ionescu C. Alexandrina (fostă in­ Moldovănu Maria, Cuza-Vodă 24
ternă Maternitatea Bucurescî) Mormen Christina, Belizârie 44
Basarab 86 Moscu Goldina, Sfinţi 78
Ionescu Chiriachiţa, Cuviosu 6 Muşat Tudora, Negru-Vodă 15
Ionescu Constant., f. Turcului 144 Miiller Ana, Isvor 107
Ionescu Elena I., Căluşel 19 Nasan Elisa, Ştirbeî-Vodă 9
Ionescu Elena II, Ţăran! 54 Nathan Reza Frima, Palestina 9
Ionescu Elena III, Dulgheri 19 Negrescu Maria, Păceî 2
Ionescu Eugenia, Fântâneî 26 Nemeş Patzelt-El., S-ţiî Apostol! 26
Ionescu Irina G., Ţeranî 64 Nicolae Angela, Buzescî 43
Ionescu I va nea, Moşilor 22 Nicolau Elena, Moşilor 112
Ionescu Jeaneta, Isvor 45' Niculescu Elisa, Fântâneî 68
Ionescu Manda, Roşelor 13 bis NiculesQU Manda, Plevneî
Ionescu Maria, Puţu cu apă rece 50 Nicolescu Siţa, Dorobanţilor 75
Ionescu Maria I, Diani A Nicolescu Tarsiţa, Lustrului 10
Ionescu Maria II, Romană 88 Nicolescu Tudora, Poteraşî 25
Ionescu Maria III, Lucacî 73 Panaitescu Sofia, Romană 109
Iordănescu Al., S-ţiî Voivodî 80 Paraschivescu Maria, Victorieî, 238
Iorgulescu Elena, Păunilor 30 Patzelt Elena, Rahoveî 61
Ipcar Fani, Văcărescî 56 Pavelescu Maria, Maternitatea
Isac Jeanetta, Văcăresc! 64 bis Păun Ioana, Verde 11
Iţic Ana, Olteni 21 Păunescu Dumitrana, Pjievneî 131
Karlson Apolonia, Victorieî 12 Penescu Siţa. Dianel 4
Jtertez: Anna, Arcului 9 Petculescu Eugenia, Bel’zeî 44
Kisch Susana, Berzei 18 Petrescu Cleopatra, Olimpu 1
Kyrculescu Eufrosina, Mihal-V. 50 Petrescu Siţa, Antim 38
Kraus Theresa. Moşilor 72 Petrovicî Ion Fani, P. Amzeî 12 b.
Lax Bertha, Moşilor 124 Poenaru Casiţa
Laditci Carolina, Ciclopi 14 _ Popescu Ana, Sfinţi 29
Le bel Rara, Palestina 27 " Popescu Elena, Moşilor 43
Leibovicî Charlota, Mămularî 53 Popescu Maria, Colentina 37

Lito-Tipograiwww.dacoromamcajoda Dom nei, 16


M E Ş E L E .-- INDUSTRIA ŞI COMERCtUL 143
Poplianu Anica, fund. Spital. 57 Şerbulescu Smaranda, Călăraşi 24
Posmantir Sara. Palestina 16 Şerpel Sali, Victoriei 65
Potlogăiiu Elena, Maternitatea Ştefănescu Maria, Casărmeî 42
Protopopescu Marg., Occidentu 9 Ştefănescu MaTia, Sf. Geortre-Noii
Protopopescu Maria, Bateriilor 34 Ştefănescu Petra, Moşilor 157
Rădulescu Ana, Berzei 82 Strol Ida, Primăvereî 22
Rădulescu Anica, Moşilor 80 Schifer Ida, Lumineî 5 bis
Rădulescu Ioana, Dulgherii 11 Schonvvetter Dorothea, Scaune 19
ROmnicănu Ecaterina, Şerb.-V. 129 Schwartz Ida, Lumineî 5
Romnicenu Sofia, Brutari 17 Tănăsescu Raliţa, Modestiei 6
Rogojanu Ana, Bonaparte 114 Tătărăşanu Lisabeta, S. Elefterie M
Rosenberg Prima, Spaniolă 23 Teodor Elena, Griviţeî 25
Rosenstein Elisa, Sinagoga 8 Teodor Maria, Popa-Petre 28
Rusescu I16na, Lustrului 9 Theodorescu Iona, Surorilor 23
Sabotin luliana, S6relul 1 Theodorescu Maria, Inundaţiei 10
Samuel Elca, Dudesc! 10 Theodorescu Profira, Popa-Tatu 55
Sava Tinca, Arcului 9 Torcănu Sima, Nerva-Traian 131
Senteş Elisa, Moşilor 103 Tudorache Nidelea, Leon-Vodă 37
Sia, Fund. Spitalului ŢanovicI Tinca, Moşilor 294
Silaghi Maria, Berzei 88 Vasilescu Aneta, Bateriilor 20
Simion Lea, S-ţi! Apostol! 11 Vasilescu Cleiopatra, Plevneî 126
Simion Spirinza, Bibescu-Vodă Vasilescu Elena, Puţu cu plopi 12
Sinner Emilia, Francmason 11 Vasilescu Maria, Berzei Î7
Slăvescu Sultana, Şerban-V. 173 Veseleru Aneta, Victoriei 154
Solomon Pepi, Palestina 2 Vestinenu Ana, DudescI 69
Stănescu Elena, ŢSranî 33 Vintilescu Maria, Maternitate
Stănescu Elisa, Scaune 17 Vostatic Rosa, Dorobanţilor 66
Steller Paulina, Leon-Vodă 39 Vrâncenii Elisa, Berzeî 21
Sterian Elena, Poetuluî 17 Zeamft Seata, Văcărescî 3
Sterian Maria, Occidentului 9 Zinnern Fani, S-ţiî Apostoli 17
Susana -Maria, 1.3 Septembre 39

A D A O S E
. LA

INDUSTRIA SI COMERCIUL
S U P P L E M E N T A l 'I N D U S T R I E E T C O M M E R C E

Agenturi şi comisione. — Agences et commissions.


Albahary & Comp., Lipscani 55 Goldştein & Brauer, piaţa S-tu Gg.
Bruner D., Smârdan 53 nou 4
Fraţii Al. & P. Gr. Ionescu, Lips­ Greif S. H., Romulus 26
eam 15 bis Guttmann Al., Victorieî 52 (casa
Fraţii Dimitriadi, Bulev. Elisab. 6 Lahovari)

(1) Sub acest titlu d&rri adresele înregistrate la Tribunalul comercial posterior celor'pe cari
le publicam sub rubrica Inilnstria şi Comercial, eatt omise a se trece la local respectiv.

Lito-Tipogi*afi:www'dacaram801c&.raa Domnei, 16
144 INDUSTRIA ŞI COMERCIUL

Kanner A. S., Cantemir 2" Perlman & Comp.


Karner Eduard (ferărie, maşini a­ Posmantir I. & Comp.
gricole şi accesorii) Rosenberg B. Jun., Moşilor 27
Kornhauser Adolf, Poliţiei 13 (ch. Velescu & Kleimann, Poliţiei 13
Dâmboviţel) Weber Ioseph, Spaniolă 29
Novak Ch., Smârdan 53

Antreprenori de constrncţiî.—Entreprenenrs de constructions.


Bardăneanu I. Dinică, Ateliertduî 28 I Spielm,an L. M. (succ. Spiener Zisu)
Barzon Tache, Neptun 2 bis Văcărescî 1
Răsnovanu I. I., Drăptă 4 j

Antreprise baronietiice. — Entreprises barometriques.


Zlatco Demetru, Domne! 10.

de scliimlb şi zarafi. — Maisons de changes et cliangeurs


Alboal H. D., Calomfirescu 7 Fraţii Dimitriadi, Bulev. Indep. 6
Albahary & Comp., Lipscani 55 Gutman Ad., (scompt, schimb şi
Cavo M. Isac., Moşilor 2 comision, cumpărare şi vîndare
Elias Lazăr. Lipscani 23 bis de bijuterie), Victoriei 52 (casa
Fraţii Al. & P. Gr, Ionescu, Lips­ Lahovary)
can! 15 bis Marcu B., Smârdap 15

Băcani. — Epiciers.
Antonacachi Em., Piaţa S tu Gg. Locher F., Dudescî 47
no& 9 " Neubauer I., Stavropolsos 2
Calabrin C. Anghel, Trinităţi! 13 Panait D., Cometu 52
Dragomirescu Toma, S-ţiî Voev. 41 Teodoriade Dimitrie, Labirintu 36
Hănciuleseu & Cojenescu, Poet. 1 şi .Dudescî 115
Ionescu O, Iconei 61 '

Băi (stabilimente). — Etablissements de bains.


Baia Mitraschewsky (G. Huch), Poliţiei 6.

Birtaşî. — Restaurants.
Mitarca George, D6mneî 18

Blunari. — Fonrreurs.
Herovicî Beniamin. Victorieî 62 I Zuri L. Solomon, Carol I 25
Lupan N., Victoriei 62 |

Lito-Tipograwww.dacoromanica.roda Dâmnei, t(r


INDUSTRIA ŞI COMERCIUL 145

Braşoveni.
f — Marchands de Croustadt.
Bediteanu & Pavelescu, Lipscani I Stinghe G. Ion, Pânzarî 2
63’ şi 65 I

Brutari. — Boulangers.
Glaves I. Tănase, Văcărescî 131 | Ionescu Sterie, Moşilor 272

Case de expediţiuni. — Maisous d’exp6ditions.


Kohn & Mittler, Lipscani (Palatul «Dacia-România» nou)

Case de importaţiune şi exportaţiune. — Maisons


d’iinportatiou et d’exportation.
Schich Martin, Carol I 94

Cârciumarî şi beuturî spirtose. — Cabaretiers et Iboissons


spiritueuses.
Barbălată Tache, fund. Spitalului 5 Niculescu St. & Ştefănescu V.,
Carabin C. Anghel, Trinităţii 13 Carol 98
Coconescu N. D., Sălciilor 2 Panait D., Cometu 52
Dumitrescu C., Cuza-Vodă 70 Popescu Tudorache, Frunză 27
Furnică I. N. Leanca, Căluşeilor 14 Teodoriadi Dimitrie, Labirintu 36
Hristescu Iancu, Iconeî 9 şi Dudescî 115
Ionescu Sterie, Moşilor 33 Va'siliu H. Ecaterina
Niculescu Marin. Polonă 236

Ceasornicari. — Horlogers.
Iacobsohn M., Moşilor 41

Cusătorii. — Couturieres.
Steinbach Bertha, atelier de brodat cu maşinî, Palestina 33.

Ceaprăzarî. — Passementiers.
Kahane & Ooldenzveig, Filantrop. Rosenfeld I., (echip. milit.), Vict. 95
Pasmantier D., «la Cochetau., Lip­ Saidman Samoil & Fiu, Lipscani 16
scani 46

Chiristigii. — Marchands de bois de coustuction.


Rocen & Ficher, Filantropiei 12.

Cismarî. — Bottiers.
Reiss Hanny, Victoriei 6.

Lito-TipoBPafi^CTffiWrTTOBi y 't w y a D6m neî, 16


146 INDUSTRIA ŞI COMERCIUL

Cofetari. — Confisenrs.
Ionescu George, Bulevard, Băile Eforiei |Rădulescu George, Victorieî 59.

Coloniale. — Denr^es coloniales.


Corneanu V. Vasile, PânzarI 1 I Gros Ilie, .Carol I, (Pasagiul de
F-ţilVasilescu (la «Cocoş»), Carol 129 | Fraţi, 92

Croitori de bărbaţi. — Tailleurs pour homraes.


Rosentzweig Eduard, Victorieî 42 I Royal, (casă de încredere).
Schwartz & Mendelsohn, Bazar |

Croitori militari. — Tailleurs militaires.


Moscovicî Filip & Kaufman R., Mihaiu-Vodă 38.

Droguişti. — Droguistes.
Corneanu V. Vasile, PânzarI 1 Petcu P. G., PânzarI 7
Fuchs I., («Drogueria Română» Stoenescu l.,(«Drogueria centrală»),
Domnei 1 (Palatul Nifon) Academieî 4

Fabricanţi de beuturi gazose. — Fabricant» de boissons


gazeuses.
Honiberger Iosef, S-ţiî Apostoli «Progresul» (Rici & C.), Viitoruluî 37

Fabricanţi de corsete. — Fabricants de corsets.


Emmer Leopold, BlănarI 14 I (lângă spitalul Colţea)
Fabrica centrală de corsete,str. Colţeî) Rosenbaum S., Văcărescî 56

Fabricanţi de cravate. — Fabricants de cravates


Schwartz J3., Lipscani 56.

Fabricanţi de făină. — Fabricants de farine.


. Locker F., Dudescî 47.

Fabricanţi do luminări. — Fabricants de chandelles.


Constantinescu B. Tache, şoseaua Vitanulul 17.

Fabricanţi de parfumerii. — Fabricants de parfumerie.


«Furnica» (Mih. Dimitrescu & Ch. Niculescu), şoseaua Colentina.

Lito-Tipografiwww.dacoromamca.rolsi U6
INDUSTRIA ŞI COMERCIUL 147

Fabricanţi de paste fâin6se. — Fabricant» de pâtes farineuses.


Schuschmacher Eugen (scrobflă) I Schlosser Carol (scrob61ă), Plev-
Filantropiei 30 | neî 222.

Fabricanţi de săpun. — Fabricants de savon.


Constantinescu B. Tache, şoseaua I «Furnica» (Mih. Constantinescu &
Vitanuluî 17 | Chr. Niculescu) şos. Colentina.

Fabricanţi de tricotage. — Fabricant» de tricotages.


Emmer Leopold, Blănarî 14.

Fabricanţi diferiţi. — Divers fabricants.


Barjon Maria & Silberştein Eduard, Teodorescu Al., (câră şi coloniale)
(fabrică priveligiată de uleiuri şi Rahoveî 117
do acid tartric), Foişorul 8 Zododschi Dumas & Noirot (închi­
Hascalovicî M. &Stein L., (rulouri riere de sacî, vindare de pânză
şi jaluzele), Călăraşilor 27 şi cuverturi cătrănite), ’ Paris,
Oppler H. Carol, (lămpi din dife­ Havre, Rouen, Dunkerque şi Bu­
rite metalurî) lsvoru 76 curescî, (capital social: 1.032.000
Sfetescu G. (gaz) Soreluî 2 (fabrica leî).
centrală în Ploescî)

Fierari (vîn<Jetorî. — Marchands de fer.


Christescu & Ionescu, Lipscani 80.

Franzelarl. — Boulangers de luxe.


Iletasch Ionas, Zaverei (fabrica) Idem, Buzescî 32, 6 idem
Idem, Bazaca 1, 2, (sucursala) Idem, Plevneî 238, 6, idem
Idem, Lumineî 2, 3, idem Idem, Vespasian 31, idem
Idem, Berzei 6, 4, idem

Friserî. — Coiffeurs.
Drăgan N., Domneî'16.

Geamuri şi vopsele. — Yitres et couleurs.


Fried Mayer, Văcărescî 1 •
Spielman L. M. (succesor Spiener Zissu), Văcărescî 1

Giuvaergii şi bijuterii. — Joailliers et bijoutiers.


Berger C. & I., Carol I, 20 | Radivon Th., Victorieî 32
Folender Herman, Carol I 38 |

Lito-TipoBr a f r a ^ » iW iTWWW?, «Tirana D 6m nei, 16


148 INDUSTRIA ŞI COMERCIUL

Gravori. — Graveurs.
Kanner M., Carol I 5 I Schwartz I., Carol I 7
Karniol I. M., Victorieî 51 |
Haine gata de bărbaţi. — Vetements confectionnds
pour hommes.
Alcalay A. & Ergas S., Şelari 8 I Schwartz Nathan & Mendelsohn
Solomonescu S., Moşî 10 şi Patriei 1 ] Mauriciu («Bazar Royal») Vict. 28
Hârtie de ţigări. — Papier ă cigarettes.
Frieclman B. M., Smârdan 40
Hoteluri. —• Hotels.
Rigat A., (camere mobilate), piaţa Amzeî 5

Imprumutătorî de bani. — Preteurs d’argent.


Puisler S., S-ţiî Apostoli 57
Instalaţiunî de telegraf şi telefon. — Instalations de tele-
graplie et t^l^phon.
Mânu T. & Com., str. Domnei 8.
Lemne de foc. — Bois de chauffage.
Herdan I. Ignatz, lemne şi cărbuni de piatră, PStraşcu-Vodă, 1

Librari. — Libraires.
Weinlraub M. & I., (papeterie).
Lipscani. — Marcliands de tissus.
Fermo Ascher, Victorieî 28
Litografi. — Lithographes.
Carol Gobl, D6mneî 16
Magasine cu maşine de cusut — Marcliands de macliines
â coudre.
Lichtendorff Max (magasin american, Singer perfecţionat), Bulevardul
' Elisabeta (Grand Hotel).
Magasine de încălţăminte. — Marcliands de chaussures.
Cociridis & Saghias (la «Oraşul Pinto H. Ecaterina, Gabroveni 27
Atena»), Văcărescî, 21 Preda Iorgu, Patria 3 şi Şerban-
Ilechtman S. & Susan I., Vict. 68 Vodă 1<0
şi Carol I, 21 Reis H., Victorieî 6
Nicolae H. Ion & Co., Bazaca 2 Saghias Janula, Călăraşilor 91

Lito-Tipografw ww.dacorom8niCa..rola Domnei| 16


INDUSTRIA ŞI COMERCIUL 149

Magasine de lingerie. — Magasins de lingeries.


Naiman Tudor, Concordia 135 I «Confîenţa»), VictoricI 6S (Hotel>
Steklaci G. & Rosenzweig N. (la | Continental).

Magasine de manufactură. - Marcliands de manufactures.


Anastasia Mihail, Lipscani 66 Lazăr (la «Isvorul Concurenţei
Aronovicî Leon, Mihaî-?ravu 7 Victorieî 60 '
Bediţeanu & Pavelescu, Lipscani Eschenasy & Comp., Decebal 1
63 şi 65 Maller Iacob, Mih.-Brav (Piaţa Obor)
Brumer A, S. (la «Capricielemodel), Nachmias M., Mihaî-Bravul 7
Victoriei 116 Niculescu Ion «la Ducipal», Lipse. 46
Cărpenişeanu Ilerman, «la Tran­ Rafailovicî Amalia, Mihaî-Bravul 11
dafir», Lipscani 56 şi Griviţeî 64 Solomon B. Aron, Bazaca 1
Diamand Emanoil & Goldenberg Steinberg M., Sf. Vineri 20

Magasine de mărunţişuri. — Marcliands de mercerie.


Aftalian & Abrahamsohn, Vict. 116 Mantei S., Gabroveni 31
Diamand Emanoil & Goldenberg, Neuman Isac, Mihaî-Vodă 13
Lazăr (la «Isvorul Concurenţei»), Rosenzveig Natan (la «Confîenţa»)
Victorieî, 60 ’ Victoriei (hotel Continental»)
Levy S. Jetti, Gabroveni i§ Rosin Iosef & Beracha S. Buchis
Maller Iacob, Mih.-Brav (piaţa Obor) Bubinstein & Klein, Bărăţieî ’l

Magasine de mobile. — Marchands de meubles.


Abvamovicî Osias, S-ta Vineri 21 ) Mernsomer Iosef, Văcărescî 26
şi Văcărescî 26 j

Magasine de vinuri (en gros). — Marcliands de Tins en gros.


Moscovicî Filip, rampa de vinuri Rosentzweig Moise, idem, idem
a gărel de Nord Rosentzweig S., idem, idem
Natansohn Isac, idem, idem

Marchitani. — Quincailliers.
Christescu & Ionescu, Lipscani 80

Maşini agricole. — Machines agricoles.


Ilornsby James, Smârdan 2

Mecanici. — Mecaniciens.
Mânu T. & comp., mecanici de precisie (alelieml: str. Academiei 4,
magasinul: Domneî 8)

Lita.Tipografiwww.dacoromanica.roia D om nei, 16
150 INDUSTRIA ŞI COMERCIUL

Mode. — Modes.
Einhorn M. Leon, Victorieî 17

Pantofari. — Cordonniers.
Persiceanu A. Matei, Moşilor 30 | Sima, Griviţeî

Pălărierî. — Chapeliers.
Steclaci G. & Rosenzweig Nv (la Zuri L. Solomon, Carol I, 25
«Confîenţa»), calea Victoriei (hot.
Continental).

Pânzari. — Marchands de toiles.


Adamovicî Dimitrie & Co., Lipse. 72 | Trandafîrescu Chr. G., (la «Fasan»)
Nicolae H. Ion&Co., Bazaca 2 | calea Viictorieî, 28

Pescari. — Poissonniers.
Finkel Filip, Gabroveni 8 | Georgescu M., şos. Basarab 198

Pielărie şi căvăfie. — Peaux et cliaussures.


Nedelcovici Constantin, Moşilor 31 | Vasilescu N. & Mânu P. Pv Patria 7

Poleitorî. — Doreurs.
Ilold F., Fântânei 8

Sculptori. — Sculpteurs.
Dietz Wilhelm (sculptor în ispos şi în ciment), Griviţeî 161

Spelătoriî — Blanchisseries
M-me Falh (spSlătorie de dantele) str S-ţii Apostoli, cu biuroul în
Strada Regală.
Tapiţeri — Tapissiers.
Bruno A., Carol I, 26 | Mandel D., Vict. 80 (colţul Episcop.)

Tipografii.—Imprimeries.
Academiei Române, Colţeî 48 | Wiegand Eduard & Sâvoiu C. C.,
Schwartz I., Carol I, 7 | Covaci 14
Turnători de litere. — Eondeurs de caractferes.
Turnătoria lucrătorilor asociaţi, Bulev. Independenţei.

Lito-T5pograiw w w *dacorom an ica*ro idia Dom nei, 16


, INDUSTRIA ŞI COMERCIPL 151

Tutungii (debitanţî). — Marcliands de tabac.


Agop Ovanez Simion, Tomneî 2 Ionescujon, Dudescî 140
Alexandrescu Nae, Şerban-V. 68 Ionescu Maria, Furiilor 311
Anastasescu D. Hagi, Radu-V. 6 Ioncscu^N., Zorilor 2
Arsenescu M. Vasile, Crângaşî Ionescu Nicolae, Francmasonă 107
Bărbulescu Mihalache, Ţărani 58 Ionescu Paraschiva, Colţeî 11
Brătulescu C. Ion, Griviţeî 1 Ionescu Scarlat, Italiană 10 bis
Brătulescu C. Radu, Drâptă 17 Ionescu Tache, Carol I 18
Buzescu Ion, Griviţeî 113 Ionescu Vasile. Leon-Vodă 2
Cernătescu Costică, Frumosă 2 Ionide St., Bulevardul Carol I
Constantin Leanca, Cazărmeî 35 Lăzărescu Th., Străbună 1
Constantinescu Costache, Oborul Leonte Pavel, Şos. Basarab 151
de vite 12 Loga Ion, Trinităţii 13
Constantinescu George, Şoseaua Mălăeru Zinca Nicolae, Şoseaua
Mihaî-Bravul 80 GrozăvescI
Constantinescu Th., piaţa Amzeî 10 Măldărescu H."Theoh., Mihaî-V. 40
Costescu I. Lixandru, Vaporul Mănescu D. Atanase, Drăptă 1
Asan 20 Marinescu Elena, Blănarî 2-2
Dima M. Mihalache, 11 Iunie 38 Marinescu George, Dorobanţilor 42
Dinescu George Ţăranilor 73 Matei Simiona, Pandurilor (vis-â-
Dumitrescu Chiriţă, Străbună 21 vis de asilul Elena Dâmna)
Dumitrescu Ilie, Plevneî 176 Mazîlu I. Gheorghe, Povernei 22
Dumitrescu Iorgu, Bulev. Indep. 22 Mihăilescu Nae, Tunari^ 14
Dumitrescu M., Ţăranilor 22 Mihalache Ghiţă, Piscului 33
Dumitrescu Petre, Basarab 75 Naumescu A. G., Plevneî 44
Dumitrescu Lovin, Mihaiu-Br. 100 Naumescu N. Dumitrache, Tel 32
Enescu Ion, (maior), Cotrocenî 21 Nedelcovicî Paraschiv, Olteni 2
Florescu Ghiţă, Agricultureî 52 Nedelescu V. Mih., Polonă 248
Foeheanu V. Vasile, Mihaî-V. 68 Nicolae Dumitru, Mânu Cavafu 1
Fremescu I. Nicolae, Văcărescî 80 Niculescu Nae, Fraţilor 6
Georgescu Anghel, Vultur 111 Niţulescu Ioniţă, Măcelari 35
Georgescu G. Ghiţă, Fund. Drep­ Ohanez D. A., Lipscani 51
tului 6 . Oprescu Nicolae, 11 Iunie 8
Georgescu Janeta, Moşilor 183 Paleologu T. Ecaterina, Polonă 52
Georgescu Ion, Şos. Mihaî-B. 29 Pandelescu I6n, Negru-Vodă 27
Georgescu ..Ioniţă, Eliseu 22 Papadopolu Spirea, Cotrocenî 15
Georgescu Manole, Dionisie 64 Perieţeanu Buzău S.. Colţea 43
Georgescu N., Jupiter 2 bis Petrescu Emanoil, Romană 171
Georgescu Nicolae, şos. Ştefan-cel- Petrescu Manole, Bradului 1
' Mare 80 Petrescu Sore, Văcărescî 2
Gheorghe Petre, Basarab 58 Popesou G. Dumitru, Rahoveî 275
Gheorghiu Toma, Basarab 101 Popescu Nicolae, Străbuna 21
Gheţu Pândele, Piscului 1 Procovicî Eduard, T6mneî 65
Hristescu Nae, Bradului 13 Prodănescu I. Dumitrache, 18 Sep­
Ion Păun, Academiei 2 tembre 288
Ionescu Atanase, Dudescî 67 Rădulescu Atanasie St., Bulevard-
Ionescu C., Iconei 61 Elisabeta 91
Ionescu Elena, Sf. Ionică 1 Rădulescu Sterie, Ţepeş-Vodă 10
Ionescu George, Pomu-Verde 9 Rotaru M. Gg., Ş6s. Filantropiei 7

Lito-Tipogpafiîw w w .dacorom ®nica,,r° i Dom nei, 16


152 INDUSTRIA ŞI COMERCIUL

Rusescu I. Ilie, Brutari 5 Şerban Dumitru, Strugurari 14


Sachelarie Marghiola, Fântânei 8 Şerbănescu D. Ioniţă, sos. Pant. 53
Sachelarie N. Ion, Dionisie 72 Ştefănescu Florea, Polonă 186
Săndulescu Smarand , Mărcuţeî 2 Şteflea Dimitrie, Şălcuţeî 26
Sâvulescu Al., fund. Dreptului 6 Teodorescu G. Maria, Şerb.-V. 106
Serafim Gg., Victoriei 32 Tinculescu Iriua, Romulus 34
Sfetescu Eulrosina, Regală 5 Toma Nastasie, şos. Măgurele 52
Slăvescu C., Traian 218 Aţa Gg. Văduva, Remus 56
Stănescu Const., Dorobanţilor 24 Vasilescu I6n, Basarab 76
Stănescu Dumitru, Dudescî 190 Vasilescu M. Ecaterina, Iancului 13
Stanomirescu Th., Griviţeî 78 Vasilescu Niţă, Dionisie 37
Stoenescu I. Ştefan, 11 Iunie 49 Zimniceanu N. Dini., Parfumului 2
Stoicescu Costică, Rumeoră 5

LA LITO-TIPOGRAFIA

CAROL GOBL
16, s tr a d a D âm nei. — BUCUR ES CI
SE EXECDTĂ

O RI-CE L U C R Ă R I
R E L A T IV E LA

ARTELE GRAFICE
CU PRETURI FOARTE MODERATE

ATELIERE DE

Stereotipie, Galvanoplastie, Legâtorie şi Liniaturi


MARE DEPOU
DE

REGISTRE PENTRU TOCMELELE AGRICOLE

CARNETE PENTRU LUCRATORI


ETC. ETC.

Lito-Tipogra da D om nei, 16
STRADELE CAPITALEI JL&3

INDICATOR ALFABETIC
DE TOTE

S T R A D E L E DIN C A P I T A L A
SI
3 SITUATIUNEA
t LOR PE PLAN
(Literile latine şi eifrele arabice arată earenrile în earî se g’ăsese stradele)
Indicateur alplial)6tique des rues de Bucarest et la
situation qu’elles occupent sur le plan
Les lettres latines et Ies numeros arabes indiquent le carr6 ou Ies diffg-
rents carr£s du plan que chaque rue traverse.

A B
Strada Academiei . . . C. 3. 4. Strada Baba-Doehia . . D. 5.
A c v ila .............. B. 4. 5. « B ăc an i.............. D. 4.
« Agricultori . . F. 4. 5. « Banului.............. C. 2. 3.
« Albinelor . . . . D. 6. « Bărăţieî.............. D. 4.
(( Albisora . . . . E. F. 3. « Bărbătescu . . . A. B. 5.
Fund. Amfibilor . . . C. 5. « Bardului . . . . C. 5.
Strada Aneela............... D. 6. « Barierei.............. A. 2.
« A n t im .............. B. 5. C. 4. Fund. Basarabilor . . B. 1.
« Apolodor . . . 0. 4. Sosăua Basarabilor. . A. 2. C. 1.
« Apolon-nou . . B. 3. 4. Strada Basarabilor . . D. 4. ,
« Apolon-vechiQ. B. 4. « Bateriilor . . . . C. 4.
« Apostol.............. D. 6. « Batistei.............. D. 3.
« Arcului.............. D. 3. Fund. Bătrânilor. . . . C. D. 5.
« Arionoia . . . . B„ 5. Strada Bazaca.............. D 4
« Arist'ide (gropile). A. B. 2. « Belisarie (Ştirbei-V.
« A rm aş ........................... D. 2. 3. Franc-macon) B. 2. 3.
« Armenăscă . . . D. E. 3. « Belisarie (C.Rosetti) A 2.
« Armoniei . . . C. 4. « Belvedere (Plevn). C. i.
« Armoniei . . . D. 3. « Berăriei............... D. 5.
« A rtei.................. C. 4. « B e r z e i............... B. 2. G. 3.
« Asilul de nopfce . C. 4. « Bibescu-Vodă. . C. 4. 5.
« Astronomului . . C. 3. « Birjarilor . . . . E. F. 3.
a Atelierului . . . B. 2, « Bis. Alexe . . . C. 5. 6
« Aurelie , . • . E. 3. « Bis. Amzeî . . . C. 2.
« Aurora.............. D. 5. 6. « Bis. lenei . . . . C. D. 3.
« Austrului . . . E. 4. « Bis. Manu-Cavafu C.. D. 6
Fund. A v id ic .............. B 0 « Bis. Nouă. . . F a

Lito-Tiigearaffiwww dacoromanica. rola Domnei, i6


154 STRADELE CAPITALEI

Strada Bis. Popa-Chiţu -E. â. « (i vechi u A. 5.


« Blănarî. - . . .T). 4. « Caragiorgeovicî C. 4.
« BlanduzieT . . . D. 3. Strada Cărămidarilor . D 6. 7.
Şoseua Bona-parte . . . C. 1. l i. 2. « Cărămid.-de-sus A. 2
Fund. Bonjuriştilor . . D. 5. « Carmenilor . . B. C.’ 4.
Strada Boteanuluî . . . C. D. 8. B-dul Carol I . . . . D. 4. E. 3.
« Bordeelor. . . . D. 5. Strada Carol I . . . . C. 4. D. 5.
« Bradului . . . . D. E 6. « Carol Davila . A. 3. B. 4.
« Bragagiu. . . . B. 1. « Căruţarilor . . B. C. 6.
« Brâncoveanu . . C. 4. « Căruţaşilor . . D. 2. 3.
« Brânduşelor. . . F. 6. « Casărmel . . . B. C. 4.
« Braţiî.............. . E. 2. « Cătunului. . . C. 3. D. 2.
« Brătianu . . . . E. 5. « Cătunu-nou. . D. 2.
« Bravilor. . . . . D. 5. « Cavafi-vechl. . D. 4.
« Brezoianu. . . . c. ii. L « Ceauş-Radu. . E. 4.
« Broştenî . . . . D. 6. « Cedrilor . . . A. 4. 5.
« Brumăreluliu . . D. 5. Cerbului . . . D. 5.
« Brutaru. . . . . c. D. 2. « Cercului . . . E. 3.
« Brutus . . . . . c. 4. « Cereşelor . . . F. 4.
« Buciumul. . . . E. F 3. « Ceres-nou. . . B. 4.
« Bucur . . . . . D. 5. « « vechiu . B. 4.
« Buescu . . . . . D. 2j « Cernichi . . . D. 4.
« Butarilor . . . . E. 2. 3. « Ceair . . . . B. 3.
« Buzescilor . . B. 2. C. 1. « Chiniereî . . . C. 2.
« Chindia. . . . C. 5.
c « Chioscu. . . . F. 3.
« Chitila . . . . B. 1.
Strada Caimata . . . D, i. « Cimitiru-Colent. F. 2.
Calea Călăraşilor . . . D. 4. F. 5. « Cism.-Chisseleff B. C. 1.
Strada Călăreţii . . . c. D. 5. Fund. Ciupitului. . . D. 4.
« Câldărarî . . . D. 4. Strada Ciclopilor . . . B. 2.
<i Calomfirescu . D. 4. « C iu re l.............. A. 2.
« Călugărilor . . B. C. G. « Clemenţei. . . C. D. 3.
« Căluşeilor. . . E. F. 3. « Clopotar . . C. 2.
« Cameliei . . . B. 2. « Clopotaru-nou. C. D. 2.
« Câmpineanu. . c. 3. « Clucerului . . B. 1.
(i Campoduceluî. E, 5. « Cocoşului . . . C. 5.
« Câmpului. < . E. F. 2. « Coc6nelor. . . D. 5.
Fund. Câmpului. . . F. 2. « Colentina . . . F. 2.
Strada Câmp. Gherasi. B. 1. « Columb . . . . D 3
« « Ilagianoff I A. B. 1. « Columbelor . , . D. E. 4.
« « « I I A. 1. « Colţeî.................. D. 3. 4.
,« « Maltopol. Ei. 1. « Cometa.............. C. D. 2.
« « Mihăescu B. 1. « Concordiei . . . C. 5.
« « Petre. . A. B. 1. « Constelaţiei. . . A. 3.
« «. Florea B. 1. « Corabia.............. C. 3
« « Georg. I A. B. 1. « Corb. (din Verde). B. 4.
« « Georg. II A. B. 1. « « (din Negru). D. 4. 5.
« Cantemir. . . . D. E. 5. « Coriolan . . . . A. 4. 5.
« Căpriorel . . . . B. C. 3. « Cornăriel . . . . E. 3.
« Caracaşî-nouî . . A. 0. « Cortului.............. r>

Lito-TipografiWWW.daCOTOmanica.rOla D om nei, (6
STRADELE CAPITALEI 155
Strada Cosma . . ■ . £ 2. Strada Emigratul (verde) C. 4.
« Costache-Darzale B. 1. « Eminescu. . . . B. 1. 2.
« Cost.-Marinescu A. 1. « Epicol.............. A. B 6.
« C o t it a .............. D. E. 4. « Episcopiei. . . C. 3.
Calea Cotrocenî . . . A. 3. « Epurilor . . . . E. 4. 6.
Strada Credinţei. . . D. 4. « Erbărieî. . . . A. 3.
Fund. Crepusculul. . B. 3. « Ermitului (Galb.) D. 3.
Strada Crinului . . . D. 3. « « (Verde) B. 4.
« Crişului. . . D 5. « Erodiada . . . C. 5.
« Crucea-de-piatră . E 6. CC Eroului. . . . B. 3.
« Culmea . . . . . D 4. <c Esculap . . . . B C. 3.
« Cuviosului ./ . ft 3. Fund. CC . . . 0 3

D F
Strada Decebal. . . . D. 4. Strada Făinarilor. . . E. 2-F.
« Delea nouă . . F. 4. 5. CC Fariseului. . . E. 3.
« « veche. . E. F. 4. Fund. Făurar . . . . E. 5.
« Diaconiselor . . C. 3. Strada 11 Februarie . B. C. 3.
« Dianei . . . . D. 3. CC Feciorel. . . . D. 2.
«. Dichiul. . . . E. 2. C C FelentarI . . . A. 6.
« Dimineţei. . . E. 4. << Ferarulul. . . D. E. 2.
« Dimitrie. . . . F. 2. B-dul Ferdinanil. . . E. F. 3.
Sosăua Din-noQ . . . B. 6. C. 5. Strada Fete!.............. D. 2.
Strada Dintre-Gârle. . D. 6. (C Fetiţelor . . . E. 4.
« Din Sârbi . . . D. 5. Sosdua Filantropia . . B. C. 1.
« Dionisie. . . . D. 2. 3. Strada Filitis.............. C. 4.
« Discordiei. . . C. 6. C C Filomelel . . . . E. 5.
« Dobroteasa . . D. 5. Fund. Florescu . . . A. 3.
« Dogarilor . . . D. E. 2. Strada Florilor. . . . D fi
« Domnei . . . . C. D. 4. « Fluerul. . . . F
SosăuaDâmnei. . . . A B. 6. Fund. Fluturilor . . . D. 6.
Strada Domniţei . . . D 4. Strada Foca.............. A. 3.
Calea Dorobanţilor. . C. 3. D.2. C C Foişor . . . . E. 5. 6.
Strada Dorului. . . . E. 3. CC Fontâneî . . . B. C. 3.
« Dreaptă.............. D. 3. CC Fontăriel . . . B. C. 4.
Fund. Dreptului. . . . B. 1. 2. CC Fortunei . . . D. 3. 4.
Calea Dudescî.............. D. 5. F. 6. « Franc-mason . A. 3-B.
Strada Dulgherilor . . B. 1. C. 2. CC Franklin . . . . C. 3.
« «- . . . B. 4. 5. CC F râ n ta .............. D. 4.
Fund. « . . . B. C. 1. <c Franzelar . . -. E. 3.
Strada Dudilor.............. F « Fraţilor.............. D. 5. 6.
« Frumâsă . . . . C. 2.
E « Frunzei.............. F. 4.
- CC Fulgului . . . . D. 6 .
Strada Ecoului. . . . B, 4. 5. CC Fundaţii . . B. 4.
« Egalităţe!. . . . C. 6. « Furiilor.............. F, 4
B-dul Elisabetha . . . B. 3-C. 4.
Strada Eliseului. . . . A. B. 2. G
« Emancipată. . . B. C. 5.
« Emigratului (galb.)C. 2. Strada Gabroveni . . . D. 4.

Lito-TipografijWWW.d8C0r0ffl8fl1Ca.roa D om nei, 16
156 STRADELE CAPITALEI

S trada Găi tănarilor . . ’ F. &. « Jarcaleţl . . . A. 5. 6.


« Gândacilor . . . F. 4. « Jigniţa . . . . D. 5.
« Gândului . . . . E. 4. « Jupiter.............. B. 4.
« G ârliţa.............. C. 4- « Justiţiei. . . . 0 4 6
« Gemenii . . . . E. 3.
« Ghica-Vodă . . E. 2. L
« Ghiocilor . . . . E. o
« Ghiţă Brânzaru . F. 3 Strada Labirint . . . D. 5-F. 4.
« G loriei.............. D. 3. « Laboratorilor . D. F. 6.
« Gogoşilor. . . . F. 4. « Lânărie! . . . C. D. 6.
« Golesc!.............. E. 5. « Lanţului . . . B. 4.
« Grădina-cu-caî. C. 3. « Laptelui . . D. 2.
« Grădinarilor. . . E. 6. « Lăutar! (verde) A. 4.
« Graţiosă . . . E. 4. « « (roşu) . D. 4.
« G raurului. . . B. 4. « Lazăr.............. D. 4.
Calea Griviţa . . . . A. 1-C, 2. « Lăzur^nu. . . B. 4. C. 5.
Strada Gropilor . . . . E, 5. « Lebede!. . . . B. 3.
« Grozăvesc! . . . B. 1. « Legislatorului . D. 5.
Sos6ua Grozăvesc! . . A. 2. 3. « Leopardului. . A. 3. 4.
Strada Gura Oborului F. 3. « Leon-Vodă . . G. D. 5.
« Gutenberg . . G. 3. 4. « Leonida . . . D. E. 2.
« Gutuilor . . . . r> 5 Fund. Leului . . . . C. 3.
Strada Libertăţi! . . . C. 5.
H « Licurg . . . . D. E. 3.
« L i i .................. E. 3.
Strada Halelor . . . . 0. D. 4. « Linişte! . . . . E. 4.
« Heliade............... D. E. 5. « Lipcanului . . D. 3.
« Himistuluî. . . B. 2. « Lipscani . . . . C. D. 4.
«_ Hiramului . . . F. 4. « L ire!.................. F. 3.
«’ Hore!.................. F 3 « Livedea-cu-Duqlî D. 7.
« Locotenentului E. 5.
1 « Lucacî . . . . D. E. 4.
Strada Tancului . . . . E. 4. « Lucifer ^ . . . A. 5-B. 4.
« I c o n e i ............... D. 3-E. 2. « Lui-Undrea . . E. 6:
« T ernei.............. E. 3. « Lumineî . . . C. 2. 3.
« Ignaţiu.............. A. 1. « Lunceî . . . . D. E. 7.
« 11f o v .................. rv i « Lupea . . . . C. 4.
« Imprimerie! . . . C. 4. Calea Lupul ui . . . . F 6.
« Imperială . . . . C. 3. Strada Lustrului . . . . D. 3.
B-dul Independ.(proieet.)A. B. 3. « Luterană . . . 0
Strada încurcată . . . C. 6.
« Inocenţi! . . . . D. 3. K8
« 11 Iuniu (Filaret). C. 5. 6.
ii a TT. & Strada Măcelarilor . . 6. E.
« Isvor . .............. B. C. 4. « Măcelarului . . 2. E.
« Israelită . . . . D. 4. « Măgurele . . . 6-B. 5.A.
« Maidanului . . 2. E.
« Mămularilor. . 4- D.
j Strada Manea-Brutaru C. 2. 3.
« Mântuleseî . . . D. E. 4.
Strada Ja n tila ............... « Mărcuţeî . . . . E. F. 4.

Lito-Tipograiw ww ,dacorom anica,'r o ila Dom nei, 16


STRADELE CAPITALEI 157
Fund. Mărcuţe! . . . . F. 4. Strada Nerva-Traian . D. 6. E.
Strada Mărgăritului . . E. 2. « Nisiparî. . . . . D. 2.
« Margine! . . . . D. E. 2. Fund. Nisiparî. . . D. 2.
« Mărie! . . . . . E. 3. B-dul Nordului (dosu g.)A. 1. B.
« Martirului. . . . D. 3. Strada Nordului . . . D. 3.
« Maşincî. . . . . F. 3. Intrar. Nordului . . . C. 3.
« Maşina-de-pâine . F. 2. Strada Norilor. . . . D. 6.
« Mătăsarilor . . . F. 3. 4. « Nouă.............. C. 3.
« Măturări! . . . . B. c. 6. Sos6uaNouă.............. . C. 1.
« Mecetu . . . . . E. F. 4. o Numa-Pompiliu C. 2. 3.
« Meilor . . . . . F. 4.
« Melodiei. . . . . D. 4. 0
« Memorie! . . . . D. 3.
« Mercur . . . . . C. D. 3. Strada Obădata . . . E. 5. 0.
« Meteorilor. . . . B. 5. « Oboru-nou . . F. 3.
Fund. Metochulul . . . C. 5. « Oborului . . . . F. 3.
Strada Micşunelelor . . D. E 5. B. C. 2.
« Occidentului .
« Mierliţe! . . . . D. 6. « Ocoluluî . . . E. 2.
SoscSua Mihaî-Bravu. . . F. 2. 6. Sos6ua Odore! . . . . . B. 5.
Strada Mihaî-Vodă . . . B. C. 4, Strada Oiţelor . , . . D. 5.
« Mihnea . . . . . D. 4. « Olar!.............. E. 3.
« Militarilor. . . . B. 4. « Olimpuluî. . . . C. 5.
« M ina.............. . D. 4. « Oltaruluî . . . E. 3.
a Minerveî . . . . D. 3. « Olteni . . . . D. 4. 5.
« Minotaurului . . B. 4. 5. « Oraţiu . . . . . B. 2.
« Miraculuî . . . . B. 4. « Orfeu............................... . C. 4.
« Mircea-Vodă. . . D. 4. 5. « Orientului . . E. 3.
« Mirelui . . . . . D. 4. B-dul Orientului . . E. F. 3
« Mistreţului . . . D. 5. . F. 4. 5.
Strada Orzarilor . . .
Piaţa Mitropolie! . . . C. 5. « Oţetarî . . . . D 3
Strada Mocăncuţeî . . . C. D. 6.
« Mocanului . . . D. 6.
« Mode!.............. . C. 3. P
« Modestiei . . . . E. 3.
« Morfeu . . . . . B. 4. C. 5 Strada Păceî.............. . D. 3.
« Morilor . . . . . D. E 6. « Palas.............. . C. 4.
Calea Moşilor . . . . . D. 4. F. 2 « Palatului . . . . C. 3.
Sos^ua Moşilor. . . . . F. 2. 3. « Palestina. . . . D. 4.
Strada M6şeî . . . . . D. 5. Calea Pandurilor . . . A. 3. 4.
B-dul Municipal. . . . C. 5. D. 4 Strada Pandurilor . . . F. 4. 5.
Strada Muselor . . . . C. 5. « Pantelimon . . . E. 3.
« Muzio Scevola . B. 4 « Pânzariî . . . . D. 4.
« Parfumului . . . D. 5. E. 4
N « Parlamentului. . C. 3. 4. '
« Păstorului. . . . D. 5.
Strada Năsturel . . . . D 5, « P as u .............. . E. 3.
B-dul Neaternăreî (Uz .) C. D. 5. « Pătraşcu-Vodă. . D. 4.
Strada Negustori . . D. E. 4. « Patria.............. . D. 4.
Strada Negru-Vodă . , D. 5. « Păunilor . . . . B. 3.
S-dela Neptun. . . . . C. 2. « Pescarii. . . • . F. 4,
Fund. Neptun. . . . « Pescăria-Veche . D. 4.

Lîto-Tîpografi WWW’daC0r0m8nlCa’r° a D6m neit 16


158 STRADELE CAPITALEI

Strada Pelerinului . . B. 4. Fund. Rahoveî . . . C. 5.


« Pensionatului . D. 3. 4. Calea Raionuluî. . . E. F. 5.
Fund. Phenix . . . . B StradaRea-Sylvia . . B. 3.
Strada Pietăţeî. . . . . 0 ?, « Regulus . . . A. B. 2.
« Pielarilor . . . D. 5. « Rem us.............. E. 4.
Calea Piscului.............. C. 8, D. 6. « Renascereî . . C. 3.
Strada Pitar-Mosu , . D. 3. « Respântiilor. • . D. E. 2.
« Pitagora . . . D. 5. « Rescrucilor . . . D. 5.
« Plăcere!. . . . D. 4. « Răsurilor . . . E. 2.
« Plantelor . . E. 4. « Rîureanu . . . C. 4.
Calea Plevneî. . . . A. C 3. « Romană .. . . C. 2. E. 3.
Sos^ua Plevneî. . . . A. 2. B. 3. « Romulus . . . . E. 4. 5.
Strada Plugarilor. . . D. 6. 7. ‘ « Rondă . . . F. 4.
« Poetuluî . . . C. 5. « R o ş e a .............. C. 4.
« Poliţieî.............. C. 4. « Roşelor. . . . B. 4.
fl P o liz u .............. B. 2. « Rosetti (Verde) A. 2.
K Polonă.............. D. 2. A. « « (Albastru). E. 5.
« Pomu-Verde . B. 1. Intrar. Rosetti. . . C. 3.
(( Popa-Chiţu . . D. 3. Strada Rotarilor (Galb) D. 3.
K Popa-Fierea. . D. 4. « Rotarilor (Negru) F. 3.
(( Popa-Nan. . . E. 4. « R u d o lf.............. E. 3.
« Popa-Nicolae . A. B. 5. « Ruinei . . . . E. 4.
« Popa-Petre . . . E. 3. « Rume6ra . . . . F, 3
« Popa-Rusu . . D. E. 3.
Popa-Sore . . . D. E. 4.
« Popa-Tatu . . B. 2. C. 3. s
« Poşta-Veche. . C. D. 3.
(( Potcovari . . . D. 4 Strada Sabinelor. . . . A. 4. B. 5.
(( Poteraşî . . . C. D 5. « Săgeţeî.............. D. 3.
« Poverneî . . . C. 2. « Sălciilor (Verde) . B. 3. 4.
« Pratuluî . . . . E. 2. « Sălciilor (Galben). D 3.
« Precupeţiî-nouî . D. 2. « Salcâmilor . . . E. 3.
« Precupeţit vechî E. 2. 3. « Salcuţeî . . . . E. 3.
(( Primă-vereî . . C. 2. 3. « Salvatorului. . . B. 5.
« Principat.-Unite C. 5. « S a tu rn .............. B. 4.
« Progresului . . B. C. 3. « Saul (Negru) . . D. 4.
a Profesori . . . C. 5. Strada Saul (Galben) . . E. 2.
a Profetului. . . . E. 3. « Sărindar (proect.). C. 3.
Prudenţei.......... D. 3. « Scaunele . . . . D. 3.
« Puişorului . . B 4. « Scărlătescu . . . B. 1.
« Puţuluî (Albastru) B. 6. 7. B-dul Schitu-Măgurenu C. 3. 4.
K Puţuluî iNegru) . E. 3. Strada Schitu-Maicilor B- 5. C. 4.
« Puţu de piatră . C. 2. « Sciuplea . . . . F. 7.
« cu apă rece . B. 4. « Sculptureî . . . B. C. 2.
(( « cu plopî . . C. 3. « S c u rta .............. E. 4.
« Sebastopol . . C. 2.
R « Segmentului . B. 3.
« Semicercului . C. 2.
Strada Radu-Vodă . . D. 5. « Semiluneî. . . . E. 3.
Strada Rădulescu. . . E. D. 5. « Seminoculuî. . E. 5.
Calea Rahoveî . . . A 6 0. 4. « Senatului . . . 0. 5.

Lito-Tip.sr.iwww.dacoromanica.ro,,., iim n e i, >6


STRADELE CAPITALE* 159
Strada Seneca . . . . . B. 4. ş
Calea 18 Septembre . . A. 5. B.4.
Strada Sere!.............. D 3. Calea Şerban-Vodă . . B. 7.D.
« Sevastian . . . . A. 5. 6. Strada Şelari.............. . C. D. 4.
Piaţa S-tu Anton . . . D. 4. « Şepoarî . . . . . D. 4.
Strada « Constantin . B. C. 3. • « Şerbănică. . . . F. 3.
a « Dumitru . . C. 4. Fund. Şerbanilor. . . . F. 4.
« « Ecaterina . C. 5. Strada Şoimului . . . D. 4. 5.
« « Elefterie . . A. B. 3. « Ştirbeî-Vodă. . . B. C. 3.
« « George-nou D. 4. Soseua Ştefan-cel-mare . D. F. 2.
« « Ilie . . . . C. 4. Strada Scolel.............. . D. 3.
« « I6n . . . . D. 5.
« « Ion-Moşî . . F. 2. 3. ■ T
« « Ionică . . . c. 3.
« « I6n-nou . . D. 4. 5. B-dul Tăbăcavilor . . . D. 5. 6.
« « Nicolae (Şei.) D. 4. Strada « . . <D. 0.
« « « Prunt C. 4. « T ăeri............... . D. 6.
« « Spiridon . . D. E. 3. « Teatrului . . . . C. 3.
C( « Ştefan . . . E. 4. « Teilor.............. . D. 4-E.
« S-ta Vineri . . . D. 4. « Telegrafu . . . . D. 2.
(( S-ţiî Voivodî . . B. C. 2. « Termopile. . . . D. 3.
(( Sfinţilor.............. D. 4. Fund. Tigrul ui. . . . . C. 4.
« Silfidelor . . . . C. 3. 4. Strada Timpului . . . . E. 4.
« Silivestru . . . . E. 3. « T6mnel . . . . . E. 2. 3.
« Simbolului . . E. 6. « Traian . . . . . E. 3. 5.
(( Sinagoga . . . . D. 4. « Triumfului . . . D. 5-E.
C( Sirenelor . . . . A. 4. B.'5. « Trifoiului . . . . E. 4.
« Smârdan . . . . C. 4. ‘ « Trinităţel . . . . E. 5.
(( Smioratuluî. . . E. 5. 6. « Trifan-State. . . A. 1.
(( Soreluî (dinVerde) C. 2. 3. « Tudosie-Stale . . A. 1.
(( « (din. Roşu) C. D. 4. « Tunsului . . . . C. 2.
<( Solon................. E. 3. « Tunarilor. . . . D. 2.
« Spaniolă . . . . D. 4. 5. Fund. Tunarilor . . . . D. E. 2.
(( Spătarului. . . . D, E.^3. Strada Tunului. . . . . D. 6.
(( Speranţei . . . . D. 4.*E. 3. « Turturelelor. . . E. 4. 5.
S-dela « . . . . C. 4.' « Tudor-Vladimir. . D. 4.
Strada Spitalului . . . B. 1. 2.
« Splaiului . . . . D. 5.
« Spoitorilor . . . E. 5. T
« Sprîncenatâ. . . C. 5. Strada Ţeranilor . . . . D. 2. 3.
« Stavropoleos . . 0. 4. Fund. Ţiganilor . . . . A. 1.
« S te le a .............. D. 4.
(V Sticlarilor. . . D. 4. u
« Stindardul (Galb.) E. 2.
« « (Alb.). D. 5. B-dul Universităţei . . C. D. 4.
Fund. Stoian şi Barbu . B. 5. Strada Udricanî . . . . D. 4.
Strada Strugurarilor . B. C. 6. « U m brei . . . . . C. 3.
« Străbuna . . . . E. F. 3. « U nghiului. . . . C. 5.
« Stupinei . . . . E. 4- , « U ng ureni . . . . . E. 2.-3.
« Suferinda. . . . C. 5. « Uranus . . . . B. 4. 5.
« Suvenir............. E « U rsului . . . . . F 4.

uto-Tipeerafiwww.dacaromamca.roH iWMwies, re
160 STRADELE CAPITALEI

V Strada Viişora . . . . . C. 2.
« Viitorului. . . . D. 3. E. 2
Calea Văcărescî. . . D. 4. 8. o Vintilă . . . . . D. 4.
Strada V ăm e î.............. C. D. 3. « Viorelelor. . . . D. 6.
Fund. a . . . . D. 3. « Virgiliu . . . . . B. 3.
Strada Vaporul (Galben) E. 2. « Virgina . . . . . D. 5.
« « (Negru) E. 6. « Visarion . . . . C. 2.
« Vaporul lui AsanF. 2. « Vişinelor . . . . E. 4.
« Vaselor. - . • . E. F. 3. Fund. Vitejescului. . . D. 6.
Fund. « . . . E. F.3. Calea Vitanuluî . . . . E. 5-F. 8.
Strada VSnătoruluî. . C. 4. Strada Voinicului . . .E 5.
« Valerie.............. B. 2. 3. « Vrăjitoreî . . . . E. 2. 3.
« Văcărescul . . . A. B. 2. « Vulcan . . . C. 4.
« Văcărescull. . . A. B. 2. a Vulturilor. . . . F, 4 5,
« Vfintuluî . . . . E. 4.
d Vespasian. . . . A. B. 2.
« Venereî............. E. 3. z
o Verde................. C. 2.
a Vereî.................. E. 3. Strada Zaharia Luca . . A. B. 1.
« Verdeţeî.............. E. 5. « Zânelor . . . . . D. 4.
« Vestei................. D. 4. Intrar. Zalomit. . . . . C. 3.
Fund. Vespelor . . . . D. 6. Strada Zarafilor . . . . D. 4.
Calea Victoriei . . . . C I. 4. (( Zaverei. . . . D. 5. ‘
Strada Vinereî.............. B. 2. « Zefirului . . . . E. 4
« V iţe î.................. E. 4. a Zidurilor . . . . F. 2.
« Viilor................. B. 5.-C. 7 « Zorilor . . . . . C, 3

_>$ :g jgH gBB3agaffla3MEaZEgBHgg3M^BgBBSg55HEB!IBSEn53BigBBlg5iS

LITOGRAFIA V O R E B E R G SUL
SA KUTAT
IN STABILIMENTUL LITO-TIPOGRAFIEl

CAROL GOBL
16. S T R A D A D O A M N E I, 16
BUCURESCÎ

Lito-Tipogp' , ’sYrada Dom nei, 16


PARTEA II.

INDUSTRIA SI COMERCIUL
INDUSTRIE ET COMMERCE

Abagii. — Vendenrs de bures.


Mateescu I., Bărăţia 31 ş, Pânz. 31 [ Trandafir Savu, Rahoveî 103

Agenturi şi comisitine.—Agences et commission.


Alesiu Ton, Plevneî 8 Calusa D., Gabroveni 81
Appel & Comp., Domnei 9 Caravias Panos G., Hanu cu teî 12
Appel Moritz, Domneî 9 Carissy G. A., Lipscani 17
Ascher Lazăr, Carol I 52 Charteuser F., Soreluî 2
Baslten & Comp., Smârdan (hotel Cohen C., & Mayer B. S., Şelari 11
Concordia) Courant Bertholi, Lucacî 4
Behles Eugenia, Bibescu-V. 1 şi 4 Constantinescu St., Bărăţiel 24 şi 28
Behermann O., S-ta Vineri 2 Evanghelidi M. Ch., Sf. George 87
Bilstein Friederick, Pătraşcu-V. 8 Farchy Michel, Lipscani 94
Binder V. Carol, Vestei 4 Feldmen A., Lipscani 94
Birman Filip, Hanu cu teî Fleischeln Ig ii, Smârdan 10
Bluman Debora, Smârdan 8 Fraţii Haitas, BlănarI [Hotel Kiriazi]
Bluman & Stern, Stavropoleos Kraţiî Haitas, [commission şi spirt],
Bhimbeig Ioeef D., Pescar .-Veche 8 piaţa Sf. George-Noii ’
Blumberg Leopold, Smârdan 1 Gaster Adolf, Colţeî 24.
Borely Visner, Hanu cu Teî Genovitz Alex., Co'ţel 14
Bombă G. I., Popa-S6re 7 Genovitz Michail, Sf. George-Nou

Lito-Tipografiiwww.dac0romanica.ro? D âm nei, 16
110 INDUSTRIA" ŞI COMERCIUL

Genovitz Nic., Carol I, 10 Rosenberg & C-nie, Moşilor 27


Georgiade C. T , Stavropoleos 3 Rosenberg Iohan, Colţeî 24
Goldenberg Herman I.,Smârdan ‘24 Rosenberg' Iosef, Lipscani 84
Goldstein B., Decebal 3 Rosenzweig Leon R., Stavropol. 2
Gutman A. Wil., Lipscani 59 , Rosenstein J., Smârdan 24
Gutman S. L., Hanu cu Tei 33 Russo & Iacob, Lipscan! 2
Hantelis Dimitrie A., Lipscani 85 Ryser Arthur, Moşilor 29
Herzog Hans & Comp., Decebal 18 Salomon Adolf, D6mneî 14
Ilirschorn Carol, Şe'arf 7 Salter I. & Comp., Rahoveî
Hoeflich Ferdinand, Isvor 72 Schachmann M. I., Şepcarî 28
Hoeflich Wlademayer, Şelari 1 Schapira Iulius, Decebal 20
Ilornstein Bernhard, Moşilor 122 Schlesinger Ignatz, Moşilor 88
Iacobsohn Iulius, Gabroveni Schlienger I., Domne! 9
Ionescu & Marcu, Lipscani 15 bis Schneider Jean, Colţeî 29
Ionide V., Şelari 26 Schwartz I., Piaţa Sf. George 85
Iscovitz &Rubinstein, Pătraşcu-V. 8 Schwa’tz M., Municipală 3
Islein & Comp., Domne! 11 Segala H S., Smârdan 15
Jdummotte Oscar, Smârdan 15 Senerquel Iohan, Carol I 10
Keppich A., Victorieî 15 bis Servatius Moritz, Academieî 16
Kohti Adolf, Stavropoleos- 10 Seligier Hugo, Carol I 38
Kopf-itein Ema, Domne! 10 Simionescu A., Stavropoleos 1
Kovler Max., Smârdan 24 Staadeker L.,'Palatul Dacia
Kubesch, Academieî 28 ' Sta^ger Henri, Moşilor 29
Lancellotti I., Decebal 20 Steinbruch A., Lipscani 17
Levinsohn El., Gabroveni 12 Steiner S., Carol I 19
LovinsohnNeumaun&Co. Lipse 6î Steles u M., Gabroveni 17
Levy Haim I., Zarafi 5 Stern Mauriciu, Lipscani 3
Levy N., Şelari 7 Studerus & Stăger, Covaci 10
Levy S. & Vertheimer fs., Carol I Taubmnnn B., Moşilor 6fi
Lobel Cohen, Mircea-Vodă 38 Teişanu I6n D„ S ţi! Apostol! 51
Loeffler Julius, D6mneî 14 Vertheimer Iosef & Panaiotidis,
Loev Alfred Jos., Smârdan 6 Pânzarî 11
Macariadis & Haitas, Lipscan! 85 Victor D., Rahoveî 40 bis
Meyer Emanoil Em., Oltenî 5 Vitâz I., Academie! 4
Mincu & Comp., Lipscan! 80 Vurnelos Lfconida, Moşilor 131 şi
Mohrus N., Moşilor 92 Băcan! 2 ’ ’
Papasoglu Basile 0., Lipscani Vuruclas & Theoharidis, Smârd. 2
Papasoglu Fraţii, Colţeî 9 Warha, D6mne! 7
Patin Adolphe L., Victorieî 24 Weinberg & Videk, Decebal
Petrovicî Z., Blănar! 3 Wexler & Zwălfer
Plaat I., Smârdan 49 Zehender A. E. & Comp., Moşilor
Polak Moritz, Bărăţieî 26 Zissiade & Papasoglu, Lipscani 80
’ Popper & Margulius, Bărăţieî 18 Zweifel T,, Domne! 21
Pris Leon A., Carol I 14 Zwoelfer Aug,, Domnei 12
Ileiner D. B., Smârdan 4

Agenţi de anunciurî — Agents d’annonce.


Adania David, S-tu Ion-Noii 32 I Havas, Piaţa Teatrului
Brăiloiu I. C., Sch -Măgurănu 12 | Nancovicî Ioseph P., Driiptă 12

Lito-Tipograw w w .dacorom anica»ro »da Dom nei, 16


INDUSTRIA. ŞI COMERCIUL 111

Alămari.—Fondeurs en cuivre.
Birner Natan, S-ţii Apostoli 25 Pidvisocher Moritz, S-ţiî Apostoli 25
Blumenfeld D. Rudolf, Cometa 4 Plein Israil Tambias, Romană 32
Kaltmeyer Robert, Bărăţieî 23 Salovicî I., Căldărarî 12
Loibl Iohan, Principatele-Unite 33 Zittler Marca, « 12

Antreprenori de construcţii.—Entrepreueurs de constructions


Barbu Ion, Sculptureî 20 Griimberg B., Lazăr 3
Cuţarida N., ting. civil), Regală 8 Ilirsch Adolf, Văcărescî 48
Dumitrescu Taclie, Romană 38 Nicolae Dobre, Ştirbeî-Vodă 68
Ener Iosef, Surorilor 10 Papadopulo Mihail, Stelea 12
Antreprenori (diferiţi).—Entrepreneurs (dilferents)
Balanolu P. I., Piaţa Sf. George 8 Schvartz Elias, (antrepr. de vop-
DonaudE., (anlr.de eim.) Griviţ. 47 sitorie), Bradului 48 bis
Hirsch Adolf, Văcărescî 48 Seber I., (antrepr. pentru lucrări
Mihale G. I., Municipală 1 de artesie), Ştirbeî-Vodă 74
Naum Pavel (pav. şos.) Lăzurenu 27 Societatea de basalt artificial (lu­
Panteli C. A. Ştefan, Blănarî 11 crări de basalt), Domnei 8
Rosenlhaj Eni., Sf. Vinerî 17

Antreprise barometrice.—Entreprises barometriques.


Anatolie BroadvieK, Academiei 16 Yitting & Kolle, Domnei 14(vedî
anunciul pag. 20)

Armurieri.—Armuriers.
Berto Amalia, Brâncoveanu 1 Osias Filip, Moşilor 40
Bruzessi F., Victorieî 71 Rosenblath M., Lipseam 81
Miiller W . & Siber, Victorieî 53

Case de schimb şi zarafi.—Maisons de change et changeurs


Abramovicî.Marcus M., Smârdan 33 Ilaim B. S. Abr. Fratelli, Lipscani 23
Adamiadi P. M., Hanu cu Teî 9 Hairn I. Levy, Lipscani 45
Anastasiu Nae, Zarafî 11 Ilie Ath. Lapatti, Hanu cu Teî
Benzal Michail, Lipscani 14 Ionescu Gr., Zarafi 5
Blumenfeld [ulius, Zarafilor 2 Ionescu, & Marcu, Lipscani 13
Boscoff Arist., Hanu cu Teî 19 Ionian & Nicolescu, Lipscanî 33
Cohen S. Iosef, Lipscani 46 Isac M. Levy, Palatul Ghilta
Cornea L. S. Victorieî 80 Israel Esra, Victorieî 76
Elefterescu Christ. D., Lipscani 41 Jaques A., Victorieî
Eskenasy M. C ,la «Fortunan, Smâr­ Juster N. & Ad., Victorieî 90
dan A‘6 Kalmy Rafael I., Zarafi 3
Esrael Esra, Victorieî 76 Lindenberg A., Victorieî 51
Fermo M. I., Lipseam ‘27 Marcu Rudolf, Regala 2
Fuchs Leopold, Lipscani 58 Mărculescu A., Victorieî 8
Goldenberg Paul, Victorieî 58 Mihalovitz L., Victorieî 70
T ipografia www.dacoIomanica.Iol6mil0i le
112 INDUSTRIA ŞI C0MERC1UL

Mincu P. D., Lipseam 80. Stănescu Vasile* Zarafilor 12


Moroianu N. D. Lipscani 6 Steriu 0., Lipscani 19
Nahmias El. Mihail, Lipscani 51 Suzan Ilaim, Lipscani
Pascu C. &Manole D., Lipscani 35 Ţaciu Toma, Lipscani 8
Penchas Fils & C-o., Gabroveni 10 Wechsler A., Smârdan 29
R. Marcu, Victorieî 68 Zahareanu I. & Comp., Lipscani 47
Rosental Em. Fiu, S-ta Vineri 7
Cauciucuri. — Caoutchoucs.
Harnisch Otto, Academiei 33

Căldărari. — Chaudronniers.
Dimitrief H. Iordan, Colţeî 4 Jelot Dumitru, Mihaî-Bravul
Dumitrescu T., Văcărescî 2 Nicolescu Nae, Văcărescî 14
Dumitrescu T. Mihaî-Bravul Simion Răducanu, Ştefan-cel-Mare
Dumitru Ştefan, Mihaî-Bravul 20 b. Simion Răducanu, Moşilor 357
Fermo Menahen Fils, Covacî 13 Technel Samuel, Carol I 102
Ionescu Smaranda, Mihaî-Brav. 29

Articole (le lux.—Articles de luxe.


Alesiu D. & I., Victorieî Miiller C. H., Victorieî 55
Darmet Eugenie, Victorieî 61 Societatea de basalt artificial (tera­
Lizambert A., â la «MenagSre», cota de arte) Domneî 8
Victorieî 42

Articole de modă.—Articles de mode.


Ascher Albert, «Au bon gout», Ionescu A. C & Iuliany Constan­
Lipscani 3 tin, Lipscani 25
Briol I. & Fils, Victorieî 57 Jaluzet Jules & Comp., Victorieî 55
Daehler E. C., «Au bon marche». Kraus Victor, «Au petit Parisien»,
Lipseam 24 Victoriei 92
DavysFanny «Aumonde elegante», Kraus Victor, «Au petit Saint Ni-
Victorieî 57 colas», Victorieî 40
Articole de voiagiu.—Articles de voyage.
Astman I., Carol I, 48 Kelerman L., Carol I, 44
Costinescu I. N., Victorieî 77 Milker Paul, Victorieî 100
Gutler M. & Fiu, Lipscani 87, Şe­ Segdan Heinrich, Şelari 7
lari 22 şi Rahoveî 2 Veinberg David, Moşilor 40

Bancheri.—Banquiers.
Ascher Solomon, Lipscani 74 Cornea S. L., & M., Victorieî 80
Banca Naţională, Lipscani 7 Christescu Vergu G., Colţeî 3
Banca României, Lipscani 90 Derussi C. C., Smârdan 21
Chrisoveloni N., Lipscani 17 Elias H. A. Fraţî, Lipscani 80
Cohen Elias E., Smârdan 10 Gherman N. Fii, Smârdan 23
Cohen S. Iosef, Lipscani 46 Gutman L. S., (Hanu-cu-Teî)
T ipografia1 D âm nei 16
INDUSTRIA. ŞI COMERCIUL 113

Halfon S. & Fii, Domne! 11 Poumay Jacques Suc., Domne! 5


Hornstein I. Marcus Fiî, Lipscan! 88 Staehli I., Domneî 17
Ionide S„ Smârdan 15 Stern I. &Co., Stavropoleos, Pasag.
Jeschek&Comp., Comand. Londer- Ghika 9
bank, Palat.Dacia-veche, Lipse. 1 Tudorache II. G., Ilanu-cu-Teî
Levy Avram M., Victorieî 6a Waldberg M. de', Smârdan 35
MarmoroschBlank,&Co., Lipse. 74 Zamfirescu C. I., Palatul Dacia, Lip-
Nachmias & Finkels, Lipscan! 8 scanî 1
Nicolescu Ilie, Şelar! 4 Zerlendi Ch. L., Smârdan 7
Popescu Theodor &Comp., Lipse. 17
Bandagiştl- -Bandagistes.
Broelim, Victorieî 76 (vedî anun- TomescuN. & Naumeanu Fr., Gri­
ciul pag. 6) viţeî 90
Schafhutl Iulius, Moşilor 72 Vogi, (M-me Iulie), Victorieî 30
Basalt artificial —-Basalte artificiel.
Societatea de basalt artificial şi ceramică de Ia Cotrocenî, sos^ua
Pandurilor, vis-ă-vis de Asilul Eler a Domna, Biuroul strada Domneî 8
(vedî anunciul pag. 4).
BACANL—EPICIERS.
Adamescu Ariton, Aureliu 4 Bachi M. Zisu, Văcărescî 147
Adamescu D. C., Schitu-Măgur. 14 Badea Niţă, Rosetti 29
Adamiade Mariţa, Sf. Spiridon 9 Baicus Constantin, Teilor 64
Albu I. Barbu, Teilor 94 Balint Scarlat, Berzeî 30
Alexandrescu I., Rîureanu 4 Barbovicî Nisim, Moşilor 231
Alexandrescu Nicolae Stirb.-V. 115 Basarab Alexandru, Ciclopilor 5
Alden L , Şerban-Vodă, 1 Bărbulescu Hagi Mih., Ţeranî 58
Alton Herman, Vitan 1 Bărbulescu Iordan, Teiegrafuluî 27
Anastasiu C., Văcăresc! 208 Bărbulescu Nicu, Dorobanţilor
AnastasiuM., «Minerva» Şerb.-V.87 Bediţeanu Fraţii, Ştirbeî-Vodă 11
Anastasiu Stavru, Iancu 42 Bengescu Alecu, Uranus 16
Andreescu V., Potcovar! 4 Beşlegă N. Ion, Covacî 7
Andreî G. N , Polonă 57 Blându T. Spirea, Traian 100
Angelescu George, Dudescî 34 Boda Rosa, Sfinţi! Apostol! 7
Angelescu Niţă, Victorieî 187 Bogdănescu Ştefan, Plevneî 137
Antonachi & Dambergi, Covacî 1 Bojinca Nicolae, Ştirbeî-Vodă 74 b.
Antonescu Vasile, Sfinţiî43 Brânduş Nicolae, Rahoveî 9
Antoniade Toma, Bradu 12 Brânzescul Gr.,Rahoveî 114 şi 137
Antoniu L.&I. Gheorghe, Colţeî52 Brebeanu D., Victorieî 159
Apostoliu I , Rosetti 30 Calavrezo Em., Şepcarî 3
Ardelean u G. Al„ Piaţa Sf. Anton 12 Caracopolu I., Dorobanţilor 46
Aron Iosef, Rădulescu CavadiaDim. G., Stavropoleos 13
Atanasopolu I., Puţu cu apă rece 32 Ceacărescu G. H., Rosetti 30
Athanasiu Hristache. Colţeî 25 Cărpenişeanu M., Dorobanţilor 44
Athanasiu N., Moşilor 244 Chelaru Preda, Aristia
Athanasiu Panait, Plevneî 23 Chiprio Ilie, Sf. Gheorghe-Nou 9
Athanasiu Sterie, Bazaca 3 Chiriţescu Al., Popa-Petre 24
www,dac î0manica-r0
114 INDUSTRIA ŞI COMERCIUL

Christescu Gheorghe. Moşilor 317 Dănescu Nicolae, Dorobanţilor 72


Christidis G., Văcăresc! 125 Demeroli Anastase, Mihaî-Bravul 20
Christodor M. D., Târgul Oborului Demetrescu C., Vergu 7
Christu Popa Anton, S-ta Ecater. 1 Dima Alexandrina M., Moşilor 157
Christu Temelie, Bateriei 25 şi 27* Dobre Gheorghe, Rosetti
Christu Vasile, Ştirbeî-Vodă 27 Dobrescu Chr. I., Olimpuluî 25
Chriticos D. P. V., Colţeî 24 Dobrescu Nae, Apolodor 12
Ciaciu Dumitru, Lacului 1 Dragomireseu C., Văcărescî 81
Cocolu Jani, Traian 71 Dragomirescu Dim., Griviţeî 186 b.
Cocorescu Iorgu, Dudesci 71 Dragomireseu P. A., Olimpuluî 38
Comşa Dumitru, Frumosă 13 Drăgulinescu C., Moşilor 109
Comşa D., Popa-T. 40 şi Soreluî 1 Dumitrescu Costache, Griviţeî 81
Conovicî S. Nicolae, Văcărescî 119 Dumitrescu G., Gabroveni 21
Constantin D., Făinarî 34 Dumitrescu Ghiţă, Rahoveî 136 bis
Constantin George, Ştirbeî-V. 13 Dumitrescu I., Polonă 113
Constantin loniţă, Fontâneî 35 Dumitrescu I., Ţăran» 93
Constantin Marinciu, Şerban-V. 7 Dumitrescu Iorgu, Plevneî 122
Constantin Mihalache, Văcărescî 70 Dumitrescu M., Armenescă 13
Constantin Spiridon & Ghilta Di­ Dumitrescu Nae, Moşilor 208
mitrie, Inocenţei 3 Dumitrescu Niţă, Banului 3
Constantin Vasile, Manea-Brut. 7 Dumitrescu Preda, Cuza-Vodă 61
« « Soreluî 1 Dumitrescu Tănase, Armenescă 17
« « Rahoveî 11 Dumitrescu Theodor, Polonă 158
Constantinescu Const., Grozăvesc! Dumitru Costache, Ştirbeî-Vodă 48
Constantinescu D., Smârcfon 47 Dumitru Eracle, Polonă 66
Constantinescu Dumitru .Colentineî Dumitru Gheorghe, Telegrafului 3
Constantinescu Eufrosina Tunari 2 Dumitru Hristodor, Oborul 6
Constantinescu G , Piaţa-Amzeî 10 Dumitru Mih. Bas., Victorieî 172
Constantinescu G., S-ţiî Apostoli 18 Dumitru N., Gabroveni 8
Constantinescu I., Căzărmel 52 Duro Eracle E., Dorobanţilor 65
Constantinescu I., Virgiliu 25 Duro Eracle E., Visarion şi Brutari
Constantinescu loniţă, Griviţeî 13 Duro Eracle E., Luterană 9
Constantinescu Iancu, Victoriei 169 Duro Temelie Ef., Călăraşilor 11
Constantinescu N., Văcărescî 21 Duro Temelie Ef., Griviţeî 60
Constantinescu Nicolae, Sfinţii 68 Dyk Van Mărie, Griviţeî 55
Constantinescu Niţă, 13 Sept. 8 Economu N. C., Grădina cu cai 32
Constantinescu P., Lanţului 2 Eftimiu H. Ion Costea
Constantinescu Petre, Olteni 67 Emanoil N. P., Dudesci 46
Constantinescu Tănase, Moşilor 180 Enciulescu Costică, Moşilor 317
Constantinescu Vasile, «la Căpitan Eustaţiu C., Acad. 18 şi Clopotari 9
Mitzu, Victorieî 70 Eustaţiu Tudoriţa, Moşilor 258
Costea P. G., Occidentului 11 Evdomatopolu P., Smârdan 17
Creţoiu Fraţii, la «Cocoş» Carol 6 Filip Nicolae, Ecoului 14
Creţoiu Fraţii, Gabroveni 2 Filipescu Ion, Moşilor 257
Creţoiu Gheorghe, Griviţeî 24 Filipescu Ion, Popa-Tatu 14
Creţu Tudor, Colţeî 42 Filipescu Nicolae, Plevneî 41
Cromida Fraţii, Polonă 44 şi 31 Fotescu Niţă, Sculptureî 17
« « Scaunele 27 Gabril Z., S-ta Vineri 25
Curisch H G., Francmason 2 Galanter Aşer, S-ta Vineri şi S-ţiî
Dancovicî Ştefan, Traian 176 Apostoli 12
Davidescu C., Ştirbeiu-Vodă 61 Georgescu Const., Şerban-Vodă 10

Tipograflwww.dacaromamca.iD Dâmnei 16
INDUSTRIA ŞI COMERCIUL 115

Georgescu D. Paraschiv, Piaţa Sf. Ion Nicolae, Popa-Tatu 62


Anton 12 Ionescu Alecu, Dudescî 103
Georgescu Haralambie, Griviţeî 126 Ionescu Ath., Dudescî 46 şi 73
Georgescu Matache, la «Corona re­ Ionescu Costache, Văcărescî
gală»-, Moşilor 40 Ionescu Dimitrie, Labirint 68
Georgescu Stelian, Moşilor 249 Ionescu Dimitrie, Păunilor 1
Georgescu Tănase, Moşilpr 211 Ionescu Florea, S-ţiî Apostolî 50
Gheorghe Dragomir, Olimpuluî 3 Ionescu G., la «Marele Ban Mără­
Gheorghe Ion Marin, Sirenei 20 cine», Moşilor 51
Gheorghe Ştefan, Rosetti 13 Ionescu G., Mihaî-Vodă 30,38 şi 62
Gheorghescu Florea, Sabinelor 25 Ionescu Grigorie, Delea-Nouă 15
Gheorghiu Alecu I., Moşilor 239 Ionescu Iancu, Libertăţiî
Gheorghiu Anastase, Casărmel 45 Ionescu Ilie, Labirint 10
Gheorghiu Fraţii, Negru-Vodă 33 Ionescu Ion, Rahoveî 91
« « Văcăresc! 58 Ionescu Matache, Speranţeî 9 bis
Gheorghiu Gheorghe S t , Aurora 1 « « Dionisie 27
Gheorghiu I. T., Moşilor 215 şi 275 Ionescu Mih., Grădina cu caî 6
Gheorghiu Nae, Moşilor 315 Ionescu Muşat, Vaselor
Gheorghiu Panelele, Văcărescî 16 Ionescu Nae, Rahoveî 73
Gheorghiu Tănase, Plevneî 178 Ionescu Nae, Văcărescî 14
Ghica Dimitrie, Sf. Ilie 2 Ionescu Nicolae, Himistuluî 2
Ghica Jean Andrâ, Gabroveni 51 Ionescu Nicolae, Sabinelor 8
Giurescu Ioniţă, Neptun 2 / Ionescu Niţă, Aurora 42
Gologan I. Fraţii, Lipscani 53 Ionescu Paraschiva St., Sfinţî 87
Gologan I. Ion, Victorieî 82 Ionescu Petre, la «Corona de oţel
Grigorescu Ion, Academieî 37 de tun», Rahoveî 9
Grigorescu I.. Popa-Tatu 14 Ionescu Scarlat, Speranţeî 13
Grimbaum Anica, Sălcuţeî 17 Ionescu Stavri, Telegrafului 25
Gunescu G. Leonida, Dionisie 64 Ionescu Basile, la «Marinar», Vic­
Gunescu G. Leonida, Sculptureî 32 torieî 14
Gutman Israel, S-ţiî Apostoli 14 Iosef Gherman, Văcărescî 95
Hagi Tănase Petrescu, Fontăneî 58 , Ion Anastase, Puţu cu apă rece 6
Hantraş Ion, Fântâneî 9 Ion Iosif, Noue 1
Hănescu Spiridon, Romană 37 Ion Petrache, Rahoveî 181
Ilristea M. I., Rahoveî fc3 Ion Tinca Ghiţă, Văcărescî 32
Hristea Naum, Şerban-Vodă 63 • Ionin N. G., Pânzarî 10
« a Negru-Vodă 27 Ivan Manole, Tomneî
Hristodulopulo Vasile, Polonă 1 « « Sălcuţeî 28
Hristu Pândele, Dorobanţilor 50 Ivan Petre, Plevneî 130
« « Colţeî 36 Ivanovicî Ioniţă, «la Plevna» Şer­
Hristu Tănase, Rotari 7 ban-Vodă 21
lacovache Ef., Batiştea 14 bis Kaluda Hristea, Casărnieî 22
Iliescu Andrei, Fund. Nisiparî 11 Lacovicî Ştefan, Moşilor 137
Iliescu Gheorghe, Filantropiei Lazăr Gheorghe, Patrieî 7
Iliescu I<5n, Occident 40 Lăzărescu Costică, Griv. şi Bas. 2
Iliescu Mihalache, Plevneî 51 Lucas Apostol, Clopotari 53
Iliescu Nae, la «Leul de Aur», Vic­ Malama Teodor, Francmason 42
torieî 188 Mandragier P- Stef. & Dumitrescu
Iliescu Niţă, Lumineî 1 Tănase, Italiană 7
Imil Rifca, Vânătorului 9 Manolescu Iancu, Ic6neî 2
Ion Dumitru & C-ie, Victorieî 17 Marin Constantin, Câmpu-Cuconeî

T ipografia iw w w .d a c o ro m a Dlc a .ro [j6m ileî 16


116 INDUSTRIA ŞI COMERCIUL

Marin Nicolae, Ţeranî 43 Niculescu Ştefan, Filantropiei 1


Marinescu Anghcl, Traian 102 Nicolescu Tudorache, Văcărescî 101
Marinescu Nae, Văcărescî 82 Niţă Ştefan, Sfinţi 26
Marinescu Râducanu, Clopotari 2 ObanovicI Mariţa, Clemenţei 12
Martinescu Nicolae, Sevastopol 13 Oprescu Costică, Ţepeş-Vodă 8
Matache Costache, Popa-Tatu 1 Ovanez Ilagi Apostol, T6mneî 2
Mărculescu Simion, Slinţilor 20 Papadopol Grigore, Covacî 2
Meliu Apostol, Nisipariî 5 PapadopoluG. Spirea, Cotrocenî 15
Mendea I. M„ Delea-Veche 7 Patrulea Ilie Gheorghe, Griviţeî 143
Merksommer Iosef, Oltenî 11 Pârvulescu I. M., «la Steua Româ­
Michel I. Apostol, Sf. Spiridon 15 niei», Victorieî 134
Mihail Dionisie, Victoriei 115 Penciu Ivan, Furiilor 11
« « Călăraşilor 16 Penopolu Ion; Gabrovenî 24
« « Princip.-Unite 16 Penopolu N., Gabrovenî 4
Mihail Grigore, Olteni 64 Perdichis & Ilidias, Stavropoleos 4
Mihail Petre, Şerban-Vodă 16 Pellzveig Ileinrich Moritz, S-ţii A-
Mihail Tache, Rahoveî 21 postolî 37
Mihalopulo Gheorghe, Pr.-Unitc 10 Petre Dumitru, Plevneî 87
Mihăescu G. Vasile, Dudescî 46,76 Petre Gheorghe, Romană 100
Mihăescu P., Călăraşilor 80 Petre Nicolae, Brezoianu 10
Mihăilescu Iancu, Călăraşilor 65 Petre V: Al., Braduluî 13
Mihălescu Ioniţă, Uranus 7 Petrescu & Georgescu, Sf. Ion-N. 16
Moise Avram, Cuza-Vodă 29 Petrescu Iosef, Rahoveî 154 şi Mă­
Moisescu Sore, Plevneî 85 gurele 65
Molder Adolf, Scaunele 55 Petrescu Ion C., Moşilor 87
Munteanu Ion, Gabrovenî 20 Petrescu Mihail, Aurora 13
Miiller G., Călăraşilor 36 Petrescu Petrache, Clopotaru 20
Nagi A. Eduard, Grăd. cu caî 40 Petrescu T., S-ţiî Apostolî &3
Naghi Ecaterina, Grăd. cu caî 26 Petrovicî G., Fund. Dreptului 122
Naum Anton, Semicercul 2 Plachidi Petre V., fund. Dreptă 12
Naumescu Gr., Teilor 12 Polychroniade C. & Co., Pătr.-V. 5
Nedelcovicî C., Dudescî 85 Popazu N. D., Moşilor 261
Nesler Frantz, Antim, 13 Popescu Daniel Radeş, la «Albina»
Nichifor Petrache, Cotrocenî 9 Lipscani 23
Nicolae Dimitrie, Oltenî 2 Popescu Gr , Sch.-Măgur6nu 1
Nicolae I. Fuiulescu, Lipscani 3 Popescu I. C., sos, Ştetan cel Mare
\vedî anunciul pag. 18) Popescu I. D., Sabinelor 47
Nicolae Petre, Brâncoveanu 10 Popescu I. Ghiţă, Oboru 128
Nicolae V., T6mneî 93 Pojiescu Ştefan’, Vulturului 77
Nicolaid Costachc, Aquila 16 Popescu Ştefan Trinităţeî 112
Nicolaidi Elena, Victorieî 71 Popescu Temelie, Lucacî 15
Nicolau P. Ivancea, Golescî 1 Poro A. Costache, Ştirbeî-Vodă 27
Nicolau Petre, Plevneî 181 Postelnicu Marin S., Plevneî 50
Nicolau Tănase, BuzescT 78 Pox August, Isvoru 95
« « Sculptureî 42 Predescu Ion, Moşilor 206
Nicolau Zisu, «la Curcan» Renasc 1 Raschelod A., Şerban-Vodă 58
Nicolescu Ion, la «Valler Măraci- Rădulescu At. Ştana, Victorieî 108
n6nu», Şerban-Vodă 2 Rădulescu Duţă, Gabrovenî 2
Nicolescu Mihail, Vulturului 23 Rădulescu Iancu I., Popa-Tatu ST-
Niculescu N., Călăraşi 154 Răsvan N. I., Buzescî 72
Niculescu Nae, Popa-Tatu 35 « « « Francmason 48 bis

T ipografi:w w w d a c o r o m a n lc a r o , D 6m nei 16
INDUSTRIA ŞI COMERCIUL 117
RSsvan N. I., Ştirbeî-Vodă 78 Schwartz Leopold, Moşilor 261
Rietz Gustav, la «Stegul Alb», Ca­ Tănăsescu M., Surorilor 6
rol I-iu 60, (vedî anunciul p. 11) Tănăsescu Petrache, Grozăvesc!
Rosenberg Simon, U luni ti. 21 Tăriceanu O. P., Piaţa Ghica
Rosenberg Solomon, Rahova 36 Tâmpeanu N., Moşilor 276
Rosulescu Lambru, Ţepeş-Vodă 40 Teitel Beri, Olteni 26
Rotman Osias, Dudesci 30 Teodorescu Costache, Fântâneî 70
Salak Panait, Fântâneî 26 « « Pantelimon 2
Săcăreanu Vasile, Rahoveî 90 « « M.-Bravul 3
Săvescu Dinu, Rahoveî 89 « « Colentina 3
Scărlătescu Tache, S-ţiî Voivodî 15 Teodorescu Iancu, Berzeî 80
Sersefschi Mayer, Casărmeî 4 Teodorescu Niţă, Mântulâsa 6
Scavagiu Tudorache, Şerb.-V. 129 « « Moşilor 130
Scărlătescu G., Popa-Tatu 70 « « Furiilor
Sfetcu V. Alecu, Grozăvesc! Teodorescu V., Plevneî 19
Simion Petrache, Polonă 77 Toma A. T., Şerban-Vodă 260
Săvulescu N., Colţeî 19 Tomoşoiu I. G., Griviţeî 81
« « Moşilor 247—249 Toncea H. D., Teilor 50
Simionescu Ath. D., Călăraşî 20 Tritan Pancu, Sabinelor 43
Simionescu G., Victorieî 142 Tenovicî Ivanciu, Plevneî 137
Simionescu H. Tache, Uranus 15 tJccn Cari, Academieî 18
Solomon Iancu, Moşilor 289 Ulmean Vasile, Aurora 44
Solomon Zilic, Sinagoga 6 Urnătescu Niţă, Văcărescî 8G
Stamatache N. Const., Teilor 48 Valvis G. Manole, Aureliu 9
Stan Ion, Vulturuluî G7 Vasile Ilie, Cometuluî 9
Stancovicî 1. State, Colţeî 14 Vasilescu Gheorghe, Iconeî 13
Stănescu Gheorghe, Sfinţilor 16 Vasilescu Ion, Iconeî 9
Stănescu G., Sf. Spiridon Vasiliu Ipati, Moşilor 290
Stănescu Ghiţă, Florilor 25 Vasilov Filip, Şerban-Vodă 158
Stănescu I., Şerban-Vodă 3 « « Pânzarî 8
Sterian Fraţiî &Pavlidi St., Carol 53 Veisman Iţic, Văcărescî 131
Sterie Niţă, 13 Septembre 30 Velcescu D., la «Mielul alb» Popa-
« « Aquila 6 Tatu 90
Stoianof Toder, Eliade 3 Velescu D., Rahoveî 247
Stoenescu Chiriţă, Păunilor 24 Vişoianu D. Maria, Romană 113
Şeptelicî C. T h, Victoricî 170 Vodislau Costache, Griviţeî 95
Ştefan George, Buzescî 17 Voinescu Ghiţă, 13 Septembre 180
Ştefan' Kosman, Mihaiu-Vodă 26 Xiromerites G. Apostol, P.-Unite 16
Ştefan Ilie, Popa-Tatu 14 Zăgănescu Ion, Rumeoră 5
Ştefănescu A., MorfeCi 26 Zernov Al., Şerban-Vodă
Ştefănescu Diamandi, Ştirbel-V. 49 Zippa I. Nicolae, Colţeî 11
.Ştefănescu I., Primăvereî 12 Zissu Herman, Brezoianu 4

Băi (Stabilimeute).—Etablissements de bains.


«Diana>), (Mitrachewsky) Poliţiei 2G Marenco L. şi Fiî, Oiţelor 2 şi 4
«Et'orieî», Bulevardul Elisabetha Meltzer Adolf, Negru-Vodă 14—16
Griinberg Iosef, Bravilor 26 Societatea de arme şi gimnastică,
Institutul Medical, Vesteî 1 Cheiul Dâmboviţcî, (Brâncovânu)

Tipografia www-dacDromanica-r°[)6mnej jg
118 INDUSTRIA ŞI COMERCIUL

Bărbieri.—Barbiers.
Alexandru Dinu, Griviţeî 80 Iancovescu Petre, S-ta Vineri 35
Anton Tudorache, Covacî 7 Ionescu Simon, Carol I-iu 102
Arsenie Constantin, Văcărescî 43 Maşic Polin, Ştirbeî-Vodă 44
Constantinescu Marin, Fântâneî 45 Niculescu Tinca, Dorobanţilor 139
Costache Nae, Moşilor 219 Oltenu Vasile N., Lumineî 1
Dragnea Costache, Casărmeî 77 Petrovicî Nae F., Carol I
Dumitrescu C. Al., Covacî 4 Rădulescu Ştefan, Griviţeî 17
Dumitrescu N., Şerban-Vodă 164 Stancu Ioniţă Moşilor 146
Dumitrescu Ştefan, Sfinţilor 24 Ştefănescu C., Plevneî 11
Georgescu Tudorache, Mihaî-V. 42 Stoianovicî P. Rahoveî 9
Ionescu Anica, Griviţeî 82 Tomescu Nicolae Şerban-Vodă 51
Ionescu Dimitrie, Patriei 1 « « Cuza-Vodă 26
Ionescu Iancu, Rahoveî Zaharia Florea, Sfinţilor 8
Ionescu Iancu, Linişteî 2 « « Basarabilor 1
Ionescu Petrache, Piaţa Amzeî 12 Zonea Iancu, Dudescî 44

Berării.—Brosseurs.
Biscafer Maria, Griviţeî 31 Nuţescu Ion, Mihaî-Vodă 5
Gheorgheovicî Petrache, la «Gam- Oppler Carol II., «Coloseul Op-
brinus», Ştirbeî-Vodă 50 pler» Isvorul 76
Kirali Roza, Victorieî 168 Idem, oGriviţa», Griviţeî 78
Luther Erhard, sos. Basarab 24 Idem, «Unirea», Victorieî 71
George Comşa, Bul. Elisabeta Idem, «La Ardeleanu»
Mircea Ioan, la «Caru cu bere», i Idem, «Bufetul Cismegiu», în Cis-
Stavropoleos 2 megiu,
Mircea Nicolae, Stavropoleos 1 Sarfati S., Bul. Elisabetha 6
Nemetti Gisella, Episcopieî 4

Birjari proprietari.—Proprietaires de voitures de place.


Alexe Petrof, Birjarilor 41 Eframov Pavel, Făinarilor 7
Andraş Iacob, Ţeranilor 58 Egorow Hariton, Birjarilor 35
Antonov Iacob, fund. Câmpului 3 Egorow Mihail E., Pantelimon ÎS
Apolonov Dimitre, Câmpul 4 Emilianov Dimitrie, Vaselor 2
Arlov Alexandru, f. Câmpuluî 11 Erb. Victor, Romană 182
Bastrof Acsenti, Birjarilor 29 Focşeneanu Dumitru, Plantelor 18
Bayer Iohan. « 17 Fomen Nicolae, Moşilor 344
Belloff Ioseff, Câmpuluî 2 Gamulea Nicolae, Spătaru 19
Bik Avram, Moşilor 32 Georgescu M., Poverneî 18 '
Boiciuc Andreî, Birjarilor 24 Gherasimov Leon, Birjarilor 31
Carpov Ivan, Câmpuluî 8 Goeşinan Ianoş, Măcelar 19
Castero Ştefan, Măcelari 25 Gonozi Caroty, Puţu de piatră 12
Constantinescu Florea C., Bas. 64 Grigorescu Sergie, Moşilor 330
Constantinof Ion, Birjarilor 25 Ionescu Barbu, Moşilor 338
Corodi Samuel, Măcelari 27 Ion Slari, Birjarilor 16
Dumitrov Teodor, Făinarilor 4 Ivanov Dimitrie, Birjarilor 37
Dumitrov Tihen, Birjarilor 37 Ivanov Efdochim, Făinarilor 9
Dumitru Mihaî, « 17 Ivanov Eftimie, fund. Câmpuluî 11
T ipografia omnex 16
INDUSTRIA ŞI COMERCIOL 119

Ivanov Mihail, Moşilor 316 Perza Paraschiva, Nisiparî 5 bis


Ivanov Nicolae, Moşilor 300 Petre Ivan, Viişora 8
Ivanov Pavel, Câmpului 3 Petroff Emil, Făinarilor 7
Ivanov Procopie, Câmpului 4 Petrov Ivan, Moşilor 290
Ivanov Vasile, Birjarilor 34 Petrov Pavel, Moşilor 345
Ivanovicî Ivan, Câmpului 4 Ruse Dumitru, Moşilor 304
Kirilov Gheorghes Câmpului 4 Salavietf Timofti, Căluşeilor 7
Marianov Diman., Birjarilor 32 Santa Mathias, Făinarilor 6
Martin Nicolae, S-tu Ion-Moşî Secalov Ivan, Birjarilor 14
Maximof Jagor, Făinarilor 10 Siletchi Dumitru, Birjarilor 24
Maximov Nicolae, Birjarilor 29 Siminov Tănase, Făinarilor 6
Maximov N. Ivan, Câmpului 7 Ştefan Andreî, Birjarilor 32
Michalof Echim., Birjarilor 37 Ştefan Carp, Romană 188
Micloş Mihaî Iulian, Tomneî 45 Stoian Mihaî, Moşilor 308
Mihaiîov Iosif, Moşilor 316 Stoian Vasile, Sălcuţeî 14
Moldo Ştefan, Măcelari 25 Sucosaţiteanu I. V., Birjarilor 35
Moscvin Vasile, Vaselor 2 Szabo Iosef, Tomneî 54
Mutusoff Alexe, Făinarilor 17 Tosuni Garabet, Moşilor 183
Nicolau Anica, Birjarilor 13 Tudor Ivan, Câmpului 8
Niţă Radu, Tomneî 34 Teodorescu Maria, Tomneî 54
Osipoff Andreî, fund. Câmpului 7 Timofteiu Alexe, Făinarilor 12
Pandrea Zamfir, Ianculuî 82 Tudor Stroe, Străbună 6
Patania Ion. Romană 186 Vasile Ivan, Câmpuluî 7
Pavel Ion, S-tu Ion Moşi 13 Vasilov Tudor, Făinarilor 7
Pavloff N. Grigore, Câmpuluî 2 Vasile Amilian, Romană 151
Pavloff Artenie, Făinarilor 10 Velicicov Efrem, Romană 143
Pavloff Ignatz, Făinarilor 7 Vironi Nicolae, Moşilor 290
Pele Tudor, Amzeî 6 Wendler Kuny, Moşilor 338

Birtaşî (Restauratoi’î).—Restaurants.
Alexiu Ioan, Grădina cu caî 2 Huyer M., şos6ua Kiseleff
Băicoianu Alexandru, Carol I 12 Ilgner Maria, Academieî
Bekeşî Martin, Academieî 32 • Ionescu N. lordache, la treî frunze
Beli Bension, birtisr., Sft. Ion-N,35 de viţă, Covacî 3 (vedî an. p. 17)
Bidel Frantz, Mihaî-Vodă 11 Ionescu N. lordoche, Victorieî 66
Chiniopolus I., Blănarî 18 [Hotel Ilugues]
Dumitrescu Ion,Academieî 36 (vedî Ionescu N. lordache & T. Rusescu
anunciul pag. 14) la frunza de viţă, suc., Plevneî 4
Dumitrescu I., Victorieî 107 Ionescu N. lordache, str. Carol I
Dumitrescu Dumitru, Victorieî 14 Ionescu R., vila Regală, sos. Jianu
Elias Jeanette, Blănarî 18 Labes Jaques junior, Lipscanî 2
Finkelstein I., Academieî 16 Marinescu Ion, Câmpineanu 45
Fulm I. Zambilu, Gabrovenî 8 Marinescu Ion, Câmpineanu 50
Georgescu Spiridon M., Regală 17 Mihalovicî Tănase, Moşilor 329
Gillete Louis, Restaurant Frascati, Mihalovicî Tănase, Făinarî 5
Victorieî 47 Nadei Iacob, Smârdan 49
Goldenberg M. W ., Văcărescî 50 Naum C. H., S-ţiî Apostolî 42
Graobert Wilhelm, Câmpinenu 53 Niculescu I., la M.-Brav, Academ. 8
Giinther A., Câmpinenu 48 Niculescu Vasile, Gabrovenî 6
Giinther Victor, Victorieî 28 Osvald I. I., Câmpineanu 53
Horovicî Simion, Smârdan 7 Paraschivescu I., Victorieî 70
ww raaa I)6mnei 16
120 INDUSTRIA ŞI COMERCILL

Paţicov Ştefan Hacic Simion Petre, Griviţeî 31


Petrescu Ghiţă, la«România liberă», Simion Răduc., Restaur. naţional
Sf. Ioan 2 Bulevard Elisabeta.
PetrovicI Anton, Sf. Ionică Solomon B. Avram, la «Bunulgust»
Pohl Betti, Brezoianu 10 Gabrovenî 1
Pokorni Cari, Brezoianu 10 Solomon H. A., locandă sp., Şelari 1
Poppe Wilhelm, Popa-Tatu 34 Sommer Iosef, 11 Iunie
Ratti I. Anastase, Câmpineanu 45 Stoianovicî Elena, Gabrovenî 20
Ridl Franz, Mihaî-Vodă 1 Tache I. &G. Theodorescu, Acad. 28
Sasu Mino, Stavropoleos 11 Vineş G. Ghiţă, Gabrovenî 6
Sauer Iosef, Şelari Wechsler Albert, Văcărescî 58
Schmiedigen F., Gara de Nord Wiedemann Iosef, Moşilor 134
Biurourî de informatiunî.—Bureaux d’informations,
Bercovicî A. I., Rîurcinu 5 Popovicî Tinca, Sfinţilor 58
Griinb&rg & Weintraub, Smârdan Solomon D., Câmpinenu 57
Mărculescu A., Hanu-cu-teî 11 Ştefănescu Gheorghe, Sfînţî 14
Offenberg & (Jomp., Şelari 13

Biurourî teclinice.—Bureaux tecliniques.


Gruber I., Hotel de France Schliiyter T. I., Moşilor 35
Harnisch Otto, Victorieî 76 Teirich & Leopolder, lierzeî 136
(vedî anunciul pag. 15).
Blăuarî.—Fourreurs.
Abrarnovicî S. & Gănsel, Covacî 1 Iliescu Iona, Moşilor 241
şi Oolţeî 5 Iliescu Niţă, Moşilor 240
Andreescu Petrei, Blănari 20 Ion Dumitru, 83
Ascalovicî Alter, Moşilor 256 Ion Ştefan^ Pasagiu de comerciu 7
Atanasiu I., Carol 68 Ionescu N , la «Tigru», Victorieî 89
Banu Anghel. Oboruluî Lupan N. &Furnică D., Victorieî 24
Cernat Costache, Victorieî 109 Nica Costache, Sfinţilor 35
Constantinescu Niţă, Moşilor 46 Nicolescu Panait, Văcărescî 181
Constantinescu Zisu, Carol I, -66 Nicolescu Teodor, Şerban-V. 77
David B. Isidor, Cdvacî 7 Panu Stoica, Milial-Bravu
Dumitrescu Cristache, Carol I, 67 Petrescu Gavril, Moşilor 63
Dimitrief F. Iordan, Colţeî 4 Popescu N. Ştefan, Blănari 12
Dumitrescu Petre, Mihaî-Bravul Prager A. Sigmund, Sfinţilor 38
Georgescu N. Margh., Câmpin. 25 Rădulescu Banu Badea, Blănari 13
Ghenescu Ioniţă, Patrieî G .Rădulescu Ştefan, Blănari 4
Grigorescu George, Carol 68 Simionescu Ghiţă, Moşilor 240
Grigoroff A. G , Gabrovenî 51 Taligrădeanu Maria, Bis.-Măgur. 7
Horovitz Alter, Gabroveni 20 Vasilescu Niţă, Moşilor 253
Hristescu Maria, Moşilor 286 Voiculescu Stan, Pătrascu-Vodă 3
Bogasieri.—Marcliands de vetements de paysaus.
Chiriţescu Miliail, Casărmeî 77 Georgescu, Ştelăneseu & C-nie,
Chisălicescu I. D., Rahoveî 119 Moşilor 9 şi 11
Coliban Nicolae, Rahoveî 100 Gerscovicî I., «la Aurora» Lipse, 2
T ipografia straaa D om neî 16
INDUSTRIA ŞI CQMERCIOL 121
Ionescu Costică, Mik.-Bravul [colţ Pinsler Leopold, Victorieî 108
cu oborul de cal] Rosenstein M , Călăraşilor 1
Lindenberg B., Rahove! 31 Simon Elias, Mihaî-Bravul 31
Marcus Solomon, Cuza-Vodă 61 « « Ianculuî 51
■Ohanes Alexandru, Victoriei 145
Boiangii.—Teinturiers.
Arsenie Nicolau, Mihaî-Bravul 1