Sunteți pe pagina 1din 24

TEZ A I ;RUT DE LA OASA

NUVIIT SI CLOSCA CU PUII DE AUR

www.dacoromanica.ro
J.POPESCU BAJENARII
A UT OR /e.,:r.cMc(oeso(-4
V0 87e-x6t(ru/a/e4 , etzroasa
RR.

TEZAURLL Dr LA PIETROASA
NUVIIT SI CLOSCA CU PUII DE AUR.

www.dacoromanica.ro
(

TEZAURUL DE LA PIETROASA
NUMIT SI CLOSCA CU PUII DE AUR

Tezaurul de la Pielroasa, cunoscut si sub numele de Closca cu puii propune a se cid ast-fel: Guthani oczvi hailag, ceea ce s'ar traduce prin: Lui
Odin Scitia (sail patria) consacratg.
de aur, a fost descoperit In 1837, de câti-va tdrani in satul Pietroasa,
Tabela II: Tava cea mare sau Discul, cu desenuri In stil grecesc. Tava
längä muntele Istrita din judetul Buzau. Tdranii vändurd comoara a fost Meg In patru bucgti cu sgcurea. Ea are 53 de centimetri in diame-
unui zidar pe suma de 4.000 lei vechi. .Printeo fericità intam- tru, cktgreste 7 kil. 154 iar grosimea ei este de 2 milimetri. Valoarea au-
plare, guvernul tärii de atunci afld despre aceastd descoperire rului curat din care este fricutg este de 24.400 lei.
prin stäruintele Banului Mihalache Ghica, Closca cu pui a fost depusd Tabela Sinia sau patera, formatà" din doug lame, una external
in Muzeul de antichitati din Bucuresti. De ad i ea a fost furatd. de mai groasg si netedg si alta interng cu mai multe chipuri si ornamente in
stil greco-rotnan. Sub un ornament in forma de vita' de vie, care merge de
Pantazescu in 1875, si dupd numeroase cercetäri a fost gäsitä si re -
jur-Imprejurul vasului, se vede o serie de 15 figuri asezate In cerc, cu pi-
adusd, dupa ce insä suferise multe stricAciuni. La inceput comoara cioarele rezemate de un ornament central in care se vgd: un cioban culcat,
se compunea din 20 de bucdti de aur, Infrumusetate cu pietre scum- un cline, un mgggrus, un leu, dot mAgari si un leopard, in diferite pozi-
pe, a cdror valoare trecea de 100.000 lei, iar acum n'au mai rämas tiuni. La mijloc este o statue mica' care represintg o femee sez'and i i-
decät 12 bucAti, representänd peste 18 kilograme de aur curat. nkd in mani o cup conic& (calathus). Aceasta din urmg ar representg pe
Giuvaerele de la Pietroasa sunt de origine goticd i fdceau parte, zeita Freya sau Frigga, dupg Odobescu, pe Jordh saü Hertha (Pgmktul,
Cybela), dupg d-1 de Linas. Cele-lalte figuri, ar representà alte divinitgti
dupd cum se crede, din comoara luí Atanarie, regele Vizigotilor, ale unui panteon eleno-barbar i anume, luandu-le de la stanga la dreapta
din a doua jumdtate a secolului V. cititorului si IncepAnd cu tangrul imberb care tine in !liana stkgg o lirg : 1.
Raposatul profesor Alexandru Odobescu a publicat o carte mare Balder, fiul lui Odin. 2. Aegir, zeul apelor. 3. Fosit, fiul lui Balder. 4. Tyr,
asupra Tezaurului de la Pietroasa, in limba francezd. Stampele ur- zeul rgsboiului. 5, 6 si 7. Cele trei Norne (Parce). 8. Soeter. 9. Freya. 10. Odin
mdtoare au fost lucrate tot sub directiunea lui i erau menite a sau Wodan. 11. Thor, zeul tunetului. 12. Hela, zeita mortii. 13 si 14. Cas-
insoll o descriere a acestui tezaur in limba romänä, descriere care tor si Pollux. 15. Freyr, zeul pacii i al abondentei. 16. Ostara, zeita pri-
mgverei.
a fost cuprinsä In cartea Notice sur la Roumanie, publicatä cu oca-
Tab. VIVII : Ibricul, vas cu un singur mker, In vechime : cenochces.
ziunea expozitiunii universale din Paris de la 1867. Stampele Ingltimea 36 centimetri, diametrul maxim 10, greutatea 1 kil. 7155.
acestea au fost impArtite In toatd tara in 1875, cänd cu furtul lui Tab. VIII. Colanul, infrumusetat cu granate, lapis-lazuli si cristale.
Pantazescu, pentru a se putea da de urma comoarei furate. Exem- Tab. IX. Paftaua cea mare sau fibula, in forma de soim. De la aceastg
plarele rdmase se broseazd acum pentru a se impärti pe la biblio- paftg si de la cele uringtoare mai mici, si-a luat numele Tezaurul de la Pie-
tecile scolare din Tara. troasa de Closca cu pui.
Stampele reprezintd lucrurile urmätoare: Tab. X. Doug paftale mijlocii (Puii).
Tab. XI. Amkunte de ale paftalelor.
In titlu : Vedere de pe muntele Istrita. Tab. XII. Paftaua cea micA.
Tabela II: Vederea satului Pietroasa si a muntelui Istrita. Tab. XIII. Panerasul sau cgldgrusa In opt colturi. Mgnerele sunt formate
din doi leoparzi.
Tabela I: Venga simplg (armilla sau torques) si Venga cu inscriptiune. Tab. XIV. Panerasul In doug-spre-zece colturi.
Aceasta din urmg este una din cele mai Insemnate bucgti al comoarei, fiind-cg Tab. XV. Detalii ale paneraselor.
este singura care are o Insemnare sdpatg. Din nenorocire literele sunt cam Tab. XVI. Granate si cristaluri cgzute.
sterse si nu se pot descifra lesne. La inceput s'a propus a se cid cuvintele Tab. XVII. Planul cetgtii antice din satul Pietroasa.
grecesti rips -La/ 7cEvefii vesel i. bea, mai In urmg Msä s'a constatat cg Tab. XVIII. Planuri topografice ale Pietroasei si al ceatii antice de pe
caracterele inscriptiunei sunt caractere runice (vechi germane) si Odobescu muntele Ciolanul.

Instit. de Arte Grafice CAROL GOBL, S-sor I. St. RasIdesea.-10972.

www.dacoromanica.ro
THESAURUL DE LA PETROSSA.

=._tr

ALBUM -
STAMPE
]DESTIATE A. S
COPRIN1AND XVI TABELLE

CA ANNEXE LA
XYLOGRAFICE

MONOGRAFIA ASUPRA
CARE REPRESENTA
'
.7', .

ANTICHITATILE DE AURU 0 THESAUR. DE LA PETROSSA


:
4, P. .' IL 4
'm _ i
. -
V0- ,...'
., ''' 1
,-.'-'-S- Q4 '.) , PUBLICATI SUB AUSPICIILE
PASTR ATE TN LOCALUL Nm , . 1131, , ' _ -,
tc. , L '-
16-
t
- Airl"
è, - P.'
. r. - .. , P. , ' :';' 2A - .14:: - - 6 L F.. ;4 -

.,....i, 7 ... 4.F., `,


........,...
' .I- ...r.,
--- ......70,. S...'-:.*lb 4' 74,-Itr" o ',,,k--.... ,,... MINISTERULIff INVETATUREI. PUBLICE
MUSEUM:a NATIONALt DE ANTIOHITAZ .s...--- :1, _ -,...0 .. --.
'u
e
- °
a,
.....--.S! ' ff--&--'
'........-.? '
' 1
,
..:.

'k-/ -; - '-1 :: '-'' X ..4,.


., 1, .....1 4.
.- ' a'r ' 7"."'%!
,

DE
DIN N,7,....it 4 .L, .4 e.,...,411).... ''....Sii',,,t.'
' ' , ,
' Or
-e
,
V,,G1 ,,,SVAL 1 , t,., .i.,

L1 '
1'
V
- := Z---4. er,

t; ri`"
PS ''> 1
.,
' r'..74:t; »,
...
: -

, ,
--A",*. 'At, N-
BUCURESCI. ' ?,, -,. , - L, / v
. . D. A. I. ODOBESCU.
$..,,,, ,,,, .,\ .. , .¡ ,.., s
40 ,
1 ,

,-...::4,' -..- '


6- .. ' --.4:*',..,.,e111%0Ì'':°: , :, :71..'2?T;,....-.
-7 , . -.

' s::a ry '` '

,.
. . T

,. -,;::".. ' - .< ...4,


-T. ° - -

., Y%1 ,
'I'

-, _,,
'', ,.,.4",-ft.
`4'.
4i-'
-.
-Kw ,-fs4 .. s.

-
,-

s'
, .:_,;.:',....f.:'' .,

. 6
,-,_:.- , d -4_ ° 4'
Li:' Ls
-...4, ,''
_.t. .
----' ..:,_ k- ...,.,
-;-, ... 0d
1,' . AV,'
,`
- '. -. a"
, ,
,,,e,....:AL
'.- -_ - - 1.-.,1_, *- '..0''?_. A'- !_=..-:- ....-i. ,_--,"-' .1-.'-7-''' ' - 4 4' "'''''la.-. '' 1 '1.- -';'-' -°-.'

VEDERE DE PRE MUNTELE ISTRITA.

(au III plainsl topografioe, II vederf de looalitAV ei o tabella de materit deseriptiv4.

BUCURESCI.
MDCCCLXXV.

STABILIMENT IN ARTELE GRAFICE: SOCECt, SANDER & TECLII, BIICURESCI.

4427.

www.dacoromanica.ro
THESAURUL DE LA PETROSSA TABELLA II.

- - _

- .7-- _-- =7.7 f


-
- = -
_
--- --
--==- - -- - =.--=__ -=-- .--- --,--_--;'_--__i_7' _ _---

- - _
- - 7_ _ --
_ - -

r rr,;ir
_
,
(I
Le., ,
T_- - , .: r__ - - er.:1. ei.....-
-__ :
re.
ere ,

r ' ':' ",ti:',


- o-el l
e. -
, 'V 1 ; " .

:',' 4, 4 ...,p6 s 1, ''

. r.,
r
... . ..

.L.--_,.. ...._4'
..
----, '..4..

- _
....

7 K__ _::--, - _----- 7


..._--r._=,--
, C.,'" .13

-c .-
_-_ -__- - _..._
i,... r., , ,- -.
_ __,,r..---,,--.5.- ,,..,
-.-_
__
.....,__ - . 6.,-,_ ., 4-.,,,,-. - - . k.A
7,-A, , - ...--.
'.. - - _ ...1.'-..- --...-- ,, - ----'--
-
,_..-
.,- .,A-...----_-
,,..-....,..erk-,-- ...i.,F.'

En,g

VEDEREA SATULUI PETRÒSSA SI MUNTELUI ISTRITA.

,14)7.

www.dacoromanica.ro
THESAURUL DE LA PETROSSA TABELLA I.

.
2 i3

.
\ H ri')i
4

Stabillmentol LithoTypografic Seca. Sander & Tel. Boeure;e1. 4427.

www.dacoromanica.ro
THESAURUL DE LA PETROSSA TABELLA II.

£7,56 m.braingtre.

Stabillmentul Litho-Typografic Soeeeil Sander & Tech" Hueuresei 4121

www.dacoromanica.ro
--- -
-
)
www.dacoromanica.ro
3
-R.
' 11,Ast....
,r
.,,,,,, "A h 94
A,. ,- ... ''., 1#
, -_
. A..
1_,
,I
7-, -
E.
-i--

- ."' ,
;,"
f ii--; ; ;-- -71 j --A ,
_....01.
27, 04,-; t v
.,.
-=-:
-- ". ---,------7-1- ----'--
---z .
4
THESAURUL DE LA PETROSSA TABELLA IV.

,.
r $ e t . .'k't/N1\-***."k°

J't. ;7! Va1/4±:* trl


.. . :.--

t.:._ -,-
,4N.,,..14,-4:sfv.FT,,-s-',",
iV
3
moi , t

o 4

Stabilimentul Lithe-Typoeratie $ore. Sander Train. Hueurescl 442i

www.dacoromanica.ro
THESAURUL DE LA PETROSSA TABELLA V.

01641,
tiC,11i 474 ,
irt tos;

3 8

9 lo 11 12 13 14 15 16

22 23

21 18

24
25

20 19

17

Stabihmentul Litho-Typografie Socecri Sander & Tech] Rueuresel 4427.

www.dacoromanica.ro
THESAURUL DE LA PETROSSA TABELLA VI.

411110, ),'
,1111.1111

Stabilmentul Litho-Typogratie Sneer. Sander az Tech,. B.:mares, 4427.

www.dacoromanica.ro
L

www.dacoromanica.ro
THESAURUL DE LA PETROSSA
f TABELLA VIII.

o
. y
.;1;i0 re.
,
111. 1.1

I 4111 \\.
110

--'N, ' 4
_
k .tk
-,t, .' \221
3

\\\\\
' ,V4riisk"

' ''',Nqk; \
, a t
,,, k 0, itr
II

1
i Oli. 1 ' --LII... ,
r Z.V f
fr;r
7
'fi
i' ,,. i f .. :V t A ,A
. . ' ' .'r\N o
n- i. I:1
! , ' 1 , i
,.

(1 ii'
1 ,. ,, 3
1r
'''' ' -

i,

-- ---
..-- -
\ 114,-
i
K'''Z..------- '--- '
........._ -
1
i
.,....
..., irf

..
, , , . . . .-,.,,,..--.._ . .; .,,,
,
..;,---,-- -4* -.L
A
Aft -
,
1 e,
i br e ' ' / .
J

,,,, - . , .--- , -
lv,
-.' _

*L"

,!;_!!)
-
7 - 7_ al
- . -

StabslomentIll Litho-T,porati. .ote. Sander k Ted it *Hu ellronc1 44V

www.dacoromanica.ro
THESAURUL DE LA PETROSSA TABELLA IX.

4
7
'
*A,

f,
X

4 It
r,

1 . .: ' ,,I
if ir".,t ,' #
.11.
,
X

i, r, .Z ' j, IZI

AtSr
.tur I L,
J , ,i
. ,

l'
IL 0
N
' ri!,),
--k* -
1
---...., r.,,,,,
-
_
I

k#,L
2
3

St...men. Litho-22,mm. Soceen Sander it Tee, Fissure.. 4427.

www.dacoromanica.ro
THESAURUL DE LA PETROSSA TABELLA X.

StalnInnentad LitiloTyponrafie none,. Sander er Teak, Hornresel 4427

www.dacoromanica.ro
THESAURUL DE LA PETROSSA TABELLA XI

5
N,,...--,

,, /-,-,---.. --------,-,,,

1
,
. k \.\\
:
' " ' l'ft 1.0\
,,,,,,
1 ,1 '11.11i.

1,,',6! !Iiik, I ' , 4, 1, .1 P

11'
1
1411, /,. fl! ;
2
, ", iltl" 1 rirf; li l'oliit'.1,

6
4
Vi. A'
,,,, . 6
'

1'
6A '
''.
,.\ 1,i 4,
I; , .2
' ' -,
',II' 1' '.. -

.r , ' ' dill


16;
-

'

-------- '

'

,
I
41,

SLetel.erere. bitho.Twografir See,. Sander Mu liecerPeel 4421

www.dacoromanica.ro
THESAURUL DE LA PETROSSA
TABELLA XII.

A 5. ,

, 00,
e.
,
maW>:

c+
"
3
2

Stabihmentul IdtlaoTypoaralie &ocean Sander Tech] Knew,. 442;

www.dacoromanica.ro
THESAURUL DE LA PETROSSA TABELLA XIII

71.4.

//v o

.
rL
1;
%,
41
.1
ork$ A f. -
N
11)111,çI
'1\
A FAait, , 400
..,
/
s ,,..N,
T'
It -.6 -

%M 4,A ...` '


4 n,51

,,,,, o
a
'III,. ,.!tr- ck
I ,-,
rn qii,

-....-
_
,,, ,; , .,

V 1011'.'
,
, ,i.
,

.,
.

;
)
,

1111..,1. 1111'''' -
cc- .......
...... .. .
...... ''''.C. - =

, t Ala 7 °V.p,147,a,,z1 ifp..


;-..t.,- s., .., ,, '
,,,. ` .,
.-s .,, ,,,..-.....,
, , ,. Ix , , ...
- .
,,..,..';.,..:,..4,*.y.v..----...f 'cr.:.

p..,
7 _ _77 __, ..,,
0. ,,,,, 41 e; ''.., '` ..,..-- ,,,,..,- - ,

,, rq
.
. ,

0 71 11' ór:
, r2 ' Trigh d..

2 ,

ri
.

r,,,- ':illr'1:76k:: Z
,e ..
.1:C4 ..'1,. .: ::e..-
'' -----", . -----.4.
- n ..
...' L

4.
Sr..'.
,, -r-,
-
It, \
° t.........!..,' .,!

7' , 154,
°
.. , \ ri
,
', .,,,, .- ,', o 6
,
.,.
.1
1
.;.-.....,
' ' iir..-....-... El

l' 'Pr. i : " '


'
,
'': '
`. P. 4 A 3 6
# oc,
4..
, ,
i,

,,...!' ',
-, .-

..
'',..
,, 6

11
,',

n
Fo.
,. '

,,I
.,
$11,:,..,,,
,., 1,
t iii

F. .-I
011
,

f .,

r- kgi.:' _ .

,.. ,_. . ,,, ;I'd' .1 i' t, _'`;-e .4.4..


L',
-. '''' ..4,,,VS.',. , ----
bi_ars----":.'
-4y .
'...:, N- -. ..

,
..

, .. - - '-'4*,---',, ..------= --.4---"-----

-,,,,-- - - -..
--!, ,....4,7,41
, tr43,,,. ' 1 .n.'; .1. 1.5'.. ---= - , z,..._..,..
=
.-",-

,L.:47',
'-'"-'-'-

..
.
.N ... - - zi., ;11-7-1 4- 4 ___
.,,,, r
f oos
...._ 74...,cw,
, __....
, ,
fb,......"..-...... -, ... -
. °

7, - ed, -., ,,,,,' * :


. En)
- =' - 71
-, , ,..... .,_,, ,-.=.,-.1..
_
, :1111.S , 16 ,:.,
- :F.:WI-646T
,...13. L .,----
...._ , AV
.. V-
,
s!-,,z.)., / ,i-_,-..;..
, , -...,, I,.
...?'...-
.L'y ,,- .. ,

.--
_ __
-
-

car*

..holiturnru I Lobn-TyPoirr....,,,,, Snd. ev T1,11 Kneurr..11 .2;

www.dacoromanica.ro
THESAURUL DE LA PETROSSA TABELLA XIV.

I
,k

42'; ir4F1:1,
11

------ -----, ---- -,-"-." -_--5 "------77----"""r" .".", _-,... - ..,


1.,
.,,, I I., I ej V'
A 4. ,i,'''
' 711,:,,.. , ,

i r
...r1'
044.4.4<7.7""r,,d1"...
''.., , 141L
' I,
l'' -
..
?
'
i1
10, ÇL
.'''li '' -'...
,
_i_ii

' 1*", "44. t; . u t,, ¡t,.. '1,


4
,, i,,
.

0
.d.,/.....,,.._,........:.
Li
--" lt,',44,,
Avg, ll r''",,,, ' a
'

LI/
111 ,._. .ivr.z.Y4,

...=:,,A.--='.--

,,.,
2

71,,,,,, ,,,,, ` , I ' DI °. -..° ' 1. Li.. , ..


11..;,41`. 4. ;

.1
...,,,. 11

q, ':,:o.. , i,ii:. '


.,

_I.,:
v

,7' ' !
. .,.
i V
..,,,7 -::-. , ,..,1 . ' 1 ir. '-- ' '1
I (I 4q!

\I'
' h\V; i
'..L' '6 ,,


I I] 1
7 It lij,
1 WI A s! o
r,,,--- ,
-fl ill ,5s: E. g ,
. iil

MO r4 Y

.abilontrusul Litho.Typorralir Sne.cC, Sander fe Tedu HocurArl 4,

www.dacoromanica.ro
THESAURUL DE LA PETROSSA TABELLA XV.

7117777
11111111111111

Imill11111 1111fif iilillI liiI 1[11011 1011 Jowl Imo toolid

6111 uki m1111111111 volilifilm howl

111,1"'
111P"" 911IP'' "1 111111 pr. y
1111111111111

1
111

, 11111iiillfil i111111 lÍiIiiiuiiIlI 1111411 11100

5
12
7

4 8
6 9 10 11

St a 11. 'men. 1 1./1./.n.T y po,4 fir Sneer,. Sander sr Techa Bueuresel.

www.dacoromanica.ro
THESAURUL DE LA PETROSSA TABELLA XVI.

ir 6woEA.11111=1.-
,fp
o011,
1111

tEi

(14

Lt.o-Typorh Ìrei BUCTITPACI 442;

www.dacoromanica.ro
THESALMUL DE LA PETROSS TABELLA XVII.

PLANUL
CETÄTIT ANTICE DIN SATUL PETROSSA.
J.1
14/

/1 '-4#640
;,,au 11111111U1Iigill
Itrimmoippor,g/f
Equidistantia -1metri.
000001111toPitImoilitowil;14 nymolftwootto
trtg Evidistance
;.\.istavrow",,,,00010 ;: 1101/4(
0\\ \°;;010;\)\\;:ii,!'r11;11" E0*

,ThiVnn Palen'.
..,,Irmr110400,
. 1/11,11;t
'Mw/.//

4
,
Vole .',"
'4111100m

OVNY7
quilirm,

Ofirotrin
5

4....Maison Wn in ea 'Patera

'11(11111mili.
2.Malson de Eansiantin
655 a hit Coststantinu Chiallariul
-
0,0 3.1fais on du filmier.
.._:3s5a a rend a siului. /07
0.10\ 1- Hirt- 2_

4 Ed553111t PEirE VOICII. n.'q' vo#1///////;;;#;t://////41.1 u #01, 4.Ma is an de Pierre Vnica.

\t$ 5.M015en de Jacob Kuhk.


5.Ca5salui JacEibu Kiriaku. "'4 mymem%4*
/1114/48p, 6.Maison de Nicolas Kira.
Eassa lui Nicalae Kiru.

0,9\ Auberge du villa.


7llanul satului. 110/10/////t*
\9111{111111P111111/ft/Ifil

yolitotio-i8:Mai5on de 110 1111 Pélre


8.Ea5sa lui 19 a au ?Eire L-ungulu 11111111$111111111/1/1110/00

-OAi/1.9§ 9. Mais on de ianake Vassal.


#01191,11#11
.15a.
9.Eas5a lui Jana die Vassoiu. "
k
t_ 10Maison de Jean Vassal.
io.Eassa lui Row Vassaiu. Nry,lloologtepr- ,,01110,,
;14
,0\ 1
*00*,11111111,1111111111111111111111111110011Nio
*let 11.Maison de Ennsianlin Mucliate.
/i.Eassa lui Constantinu Musiatu. -
- -

------------------
mop, ,.
------- ---------- ________________________________________________1.Mdgasins a 011015
l'i.Cosiere dE parutribu.
t\t` - 13.Entrge dite Pule principle.
nornita Porta ITIarE. , t,

'/"C.'A
'
13 I
Th
14 Trecèteri. 000 01! ,Iiifill1.111.ellifl;
Enirées se corn] aires.

45, Fouilles exftul6es En. oEplEnIhrE


15.5 a p aturi EZE cutafe in. eptembre 111111,111,111/0044007080i
. II fr
4866 (a,a,b,c cl)
1666(u (t b.c.d.) m

'
,04
tvAl
10,0111\11111171111T1111111111141!itomillille11111111ilmortof

IttvoRivt
mok 1
I II
11%////teo
1 '\\iss.; \\\AVO"\ 1 3 Id*MINMINIMENNII
Intinderea zidului de la ND calreN.E...Ittmetrii. Etendue de la muraille dis.NJI. auN.E...424mêlres.
Etendue de la 'aura-111e du sit au5 E-2158 inê1r25.
idului de la 5.171.eafre5.E...153metrii.
ere
2me1rii. Epaisseur des MUT5 %Mitres.
Erassimea zidurilerm

!Stahllimentul Litho-Typo,rralie Soc.. Sadler S Tecla. Ramoreaci 427.

www.dacoromanica.ro
THESAtiRUL DE LA PETROSSA TABELLA XVIII.

PLANO PLANO
TOPOGRAFICO AL PETROSSEI. TOPOGRAFICO ALO CETATIT ANTICE DE PRE MUNTELE CIOLANULD.

Padure. V
.
fr:li
i ea 1,
IsIt'l
zeUt
viére)
v.Bu 0.111VIIhrhoo/
Terrazau
041)4,1
o ,Joim
.4V14
t e :du
.T1 ra z °
'
L '.75/Av
Vigne r 1 1 \ ,
i(iiP'
,11.11no.,0
,

adroroperitu Thetaurulu.
Lieu I a data. art. du iriNr. d. lemur -1/4-
,errAnur r1,10:511.
auiliap en bats,
,._
Terraria de ailurzurZ,'
Terrain krarpi. 411:r-r-4.11.(1-P64:41:fA:'17,Ha.19,1i:sti'Ll-P.:LLI'ir'''
s
13 a ssmra et pet/ Plana la fa 65
Pretesinghelulu de ewe
Vosefalion. rare., JesipluePosInieelu
V,gétailan rare. )
r7n,'brava A. nuri.
Touffr de noyery,
\. ...........
ea:i ",,seeni; mireee.,.b..:11.
teiRleeele peassensene
........
r55 ,pelti inseinale,11{1.0
Prnefiu trait truer, lilt,. en /In
Prairie.
< /Awe Cajon,
via, Crrio
.\\X t .*
a ITerrain esparpi\
=1,.Terramu ripassu.

oruihtia pusinicului
Vii liabiiihen de Internal. elsidipendonces.
rliventlin
yignr. C=3
:Perta
IN
I/fir/A.4'Z
P e,/,7177/W1.0

Pe plaiulu

Vallea
.
IP.9,!tr.-;;.(4:11; ............
affluinle alu Buseului
...................... ......... ...
Va e d 11fiehkove, affluent du Belied°

E CTUIN EA TAPSIANULUI SI A PIEDILERILORLI:


COUPE DE LA PLATFORME ET DE5 TALUS:

Basserira_. Eglise

Tapsianu
- ediul de 51.155V- ETP:sa:legreinerepirzeh.
Zia. de invervire Itfvr ¡MIMI!
- -
de Jassy_ ..... _Talus Inflester
Nieeau lo rowe
_

q.11111%ftimi11111111%1444104400
I_ pro linia aa - selon la litine au

Basseria a- Eglis e
Tapsiartu 11a/forme
Pied iul e sussu Talus svpirirur
Zidu de imprepnuirr Rue anceinfe-
de fussy Talus in férieue.
_ - Costa -rip ass a ( ra la 2oo metrii
Nivelrul aeumului_._...Nireau de laraule
= - duncime) despre van. Euzeului

escarp,: (environ 20a mires


.de wroffrndeur) du ail de la vallie
z pre Jinja - selon la 1 g DP bb du Sinai:3
Morino&

IS
Scara - PO
44 .50ntrtr;i
Marc,

aualshmontol Litho-Typoerafir Soccer Sander St Tech] Her. noel 4421.

www.dacoromanica.ro
4.;,

www.dacoromanica.ro

S-ar putea să vă placă și