Sunteți pe pagina 1din 217

DRAGII NOŞTRI CLIENŢI,

N e b u c u r ăm s ă v ăp r i m i m î n r â n d u r i l e familiei Term!mi",
! fa mi li e nu me r! as ă #i d !r ni c ăde n !i m em br i$ % un &e m ai ci
p e n & r u v ! i , s ăăv î n & â măp i n ăm
ă # i s ăv î n d r u m m s p r e a
a v e a ! a l i m e n & a ţi e c â & m a i v a r i aă& ăă# iăsă n & ! a s , ' & i n d
ci ar v!i în #iv ă cu Te rm! mi" $ Iar de la (A mâ nca bi ne) la
(A &e si m ţi bine ) nu e de câ & un pas , pe car e îl v! m fac e
împreună$
*â nc ar ea es &e u na d in c el e ma i ma ri p l ă ce ri al e vi e iiţ, de
a c e e a n ! i n u d ! r i m s ăvăă r p i m a căe a ă s & p l căeăr e , c i s v
a +ău & ă m s ţ v  ! s a & i s f a c e i d a r ,ă î n a c e l a # i & i m p , s
b e n e f i c i a ţ i # i d e ! a l i m e n ţ&ăaăăi e s n & !ăas #i c a re s v
asi' ure ap! r&ul ne cesa r de nu& rien ţi #i cal!r ii$ A l im e n & a ţ i a
m ! d e r n ă n e  a î m p i n s a p r ! a p e p e n e # & i u & e c &ăr e u n
de -e c il ib ru al im en &a r, 'e ne ra &! r de ca re n ţe, di ve rs e
aler'ii, b!li$$$
Al im en &a ţ ia ec i li br a& ă es &e ! s um ăde pr in ci pi i, u n s &i l de
v i a ţă # i ! c a l e s p r e ! v i aţăăăs nă &!as $ .l ecând de la fap&ul
c ă & ! & u l & r e c e p r i n f a r f u r i e , a l i m e n & a iţa e c  i l i b r a & ă# i
re 'u li le ca re ! d ef in es c &r eb uie s ăs& ab il ea sc ăun e c ili br u
în &r e n ec e s ar ul d e nu & ri en ţi, vi & a m in e # i m in er al e , f ră ă
în s ă a n e u m b ri p l ăce re a d e a m â nc a$
Nu &r i ţ i! ni# &i i #i ma e# &r ii bu c ă&a ri ca re fa c pa r& e di n ecipa
T  er m !m i" au c! n &r ib u i& la în & ! cm ir e a a ce s &e i c ă r i,ţ p e
ca re ! d !r im un ' i d im p ! r& an & în d ru m u l v !s &r u c &ăre
a l i m e n & a ţ iă
aă să n & ! a s # i , ăi m p l i c i & , c & r e s & a r e a d e b i n e p e
ca re ! d !r im c u &! ţii$
*ai mul& decâ& a&â&, sper m ă c a d a & ! ră
i & ăăn ! u s
d e s c ! p e r i ţ i al i m e n & e #i ' u s & u răi n! ă ţ i s v rede#&ep&a i
i !r
d!ri n ţ a de a 'u s&a alim en&e ui&a& e$

1
C/.RIN%
Dragii noştri clien ţi, __________________1
Cuprins________________________________2
Informaţii Gene rale _________________3
Thermomix - funcţii de a! ă_________"
_______________________________________1#

$eţete de a! ă______________________22


%periti&e____________________________2#
Garnituri pentru supe______________''
(upe_________________________________"2
_______________________________________"#
)eluri principale ____________________*3
(osuri, dip-uri, aiţuri, creme de uns pe p+ine133
Garnituri ___________________________ 1.
Deserturi___________________________1#3
/ră0ituri, aluaturi__________________1.
ăuturi ____________________________2.#

Pag. 2
IN0OR*AŢII GENERALE
Ins&rucţiuni de f!l!sire 2 Reţe&ele sun& îns! ţi&e de !
anali-ă a val!rii nu&ri&ive,
Ci&iţi cu a&en ţie i ns&ruc ţiunile d e care v ă indic ă val!rile pen&ru
f!l!sire Term!mi" 1 #i pen&ru ener'ie în 4il!cal!rii #i
si'uranţa dvs$ 1 înain&e sa 4il!+!ule, idraţii de carb!n,
preparaţi prima mâncare cu 'răsimi, albumin ă,
r!b!&ul dvs$ Ins&ruc ţiunile de c!les&erină #i fibre$ Cu aces&e
f!l!sire sun& f!ar&e u#!r de
înţeles pen&ru u&ili-a&!r, as&fel elaeţii p!&pru
irnefţ!er&m ţi paelne&'reu
iv&ie&e
încâ& s ă puţ &e i d eservi #ăţi c ur i nev!ile dvs$ de alimen&aţie$
c!rec& r !b!&ul$ Ac!l! ve ţi ' ăsi #i
da&ele &enice$ 2 Can&i&ăţile de fruc&e #i
le'ume ind ica&e în re ţe&e se
Inf!rmaţii 'enerale privind referă la par&ea c!mes&ibil ă a
aces&!ra$
reţe&ele
2 Ouăle f!l!si&e în re ţe&e sun&
2 T!a&e re ţe&ele din aceas& ă mi+l!cii$
car&e au f!s& verifica&e în
prac&ică$ ă3 ă ru'ă m s 2 Inf!rmaţiile privind &impul de
respec&aţi la începu& can&i& ăţile c!acere #i &empera&urile de
din re ţe&e, pâănă ceţ v ve i c!acere se refer ă la
familiari-a cu apara&ul dvs$ alimen&area căldurii de sus #i
2 Aceas&ă car&e c!n ţine re ţe&e de d
eleec&r+i!cs d
!ibni&#rnuin&$ cuDpa&!c ră
ba-ă e"celen&e, pe care le f!l!siţi un cup&!r cu aer
pu&eţi m!difica #i rafina dup ă fierbin&e, va &rebui s ă sc ăde ţi
ce a ţi d!bândi& ! !arecare &empera&ura de c!acere #i să
e"perienţă în ' ă&irea cu prelun'iţi în scimb &impul$
Term!mi"$ Respec&aţi #i indica ţiile
2 Es&e #&iu& c ă 'us&urile sun& pr!ducă&!rului cup&!rului, la
diferi&e$ De ace ea ve ţi adap&a fel #i în ca-ul cup&!arel!r cu
can&i&ăţile indica&e în re ţe&e 'a-$ A&r a'em a& en ţia în m!d
pen&ru c!ndimen&e în func ţie special c ă, în func ţie de
de pr!priul dvs$ 'us&ul$ pr!ducă&!rul lui, cup&!rul
p!a&e avea un m!d de
2 Re-ul&a&ul ar&ei dvs$ culinare încăl-ire diferi&$ De aceea,
cu Term!mi" depinde #i de &impul de c!acere #i
s&ruc&ura #i cali&a&ea &empera&urile indica&e în
in'redien&el!r f!l!si&e, care reţe&e sun& d!ar val!ri
p!& avea efec& asupra &impil!r !rien&a&ive, pe care le ve ţi
de &!care sau ' ă&ire indica ţi$ adap&a în func ţie de
De aceea ve ţi ' ăsi une!ri e"perienţa cu pr!priul dvs$
can&i&ăţi apr!"ima&ive în cup&!r$
reţe&e$ 3erifica ţi dac ă 'radul
de &!care al un!r mânc ăruri 2 De re'ul ă în re eţ&e se
crude c!respunde 'us&ului dvs$ f!l!sesc lian ţi !bi#nui ţi,
sau dac ă le'umele sun & fier&e precum f ăina de ' râu &ip 567
în felul d!ri& de dvs$ sau amid!n$ 8n principiu,

Pag. 3
2 Reţe&ele sun& c!ncepu&e în pu&eţi fa ce î n ap ara& #i li an ţi
'eneral pen&ru pa&ru pers!ane$ din !re- sau cereale
8n ca-ul în care ! reţe&ă se in&e'rale$ Nu ui&a ţi c ă
aba&e de la aceas& ă re'ul ă, mâncărurile le'a&e cu f ăin ă
aces& lucru va fi c!nsemna&$ de !re- au nev!ie de &imp
pen&ru înmuia& #i umflare
ul&eri!ară, pân ă au
c!nsis&enţa p!&rivi& ă$
2 8n reţele n!as&re, se f!l!sesc
de re'ul ă verde uţ ri
pr!aspe&e$

Pag. 4
T9ER*O*I:  0/NCŢII DE ;A<Ă

T!care, m ărun ţire

8n
în principiu,
Term!mi" se &!
p!&
a&e&!ca =mă
alime run
n&e ţi
le$ &mre
ăa pn
ru &aţi m arţa
deai &duer' ieb ă?a
6lim
seen&ve!lre
As&fel sun&e ţi scu&i ţi de &ari, ca de e"$ cerealele #i
aci-iţi!narea al&!r asis&en ţi de parme-anul$ Even&ual ap ăsa ţi
bucă&ărie, cum ar fi m!ara de pen&ru &!care #i &as&a &urb! în
cereale, r ă- ă&!are, r ă-ui&!are in&ervale$ As&fel se !b ţine un
e&c$ A&en ţie, la &!carea anumi& re-ul&a& la anumi&e
alimen&el!r, apara&ul dvs$ prepara&e sau se ec!n!mise#&e
lucrea-ă în&radev ăr f!ar&e ra pid, &imp$ Dac ă să e m ţrun esc căţ an&i& i
în special la &reap&a de &ura ţie mai mar i, p! a&e fi u&i l ă f!l!sirea
înal&ă$ De a ceea, r ec!mand ăm s ă spa&ulei$ 8n re ţe&ă vţe iă ' si !
rămâneţi lâ n' ă apara& l a î ncepu& indicaţie c!respun- ă&!are$
#i s ă f!l!si ţi mai de'rab ă !
&reap&ă de &ura ţie mai mic ă
pen&ru le'ume #i fruc&e, iar la T!care
nev!ie mai a+us&a ţi$ Es&e valabil
pen&ru &!a&e pr!cesele de &!care> Term!mi"ul &!ac ă nucile,
'us&ul de&ermin ă re-ul&a&ul$ ve deţurible,
felrde inecea
capa#i#i cus&
arnur!
ea iul
sala
u
8ncercaţi dvs$ ce &reap&ă de
&uraţie #i ce &imp de &!care pe#&ele$ 3erde ţurile se v!r
c!respund 'us&uril!r dvs$ -vân&a pu ţin cu ! pr!s!p de
bucă&ărie î nain&ea d e a f i & !ca&e$
8n principiu, pen&ru &!care se .en&ru a f ace ! & !c ă&ură, &ă ţia i
f!l!sesc &rep&ele de &ura ţie 5 1 carnea sa u pe #&ele în b uc ăţi, pe
?6$ Treap&a 5 es&e p!&rivi& ă care le puneţi la c!n'ela& &imp de
pen&ru ! &!c are bru & ă, ca de e" $ cca$ @ !re$ As&fel se p!a&e &!ca
pen&ru mânc ăruri crude$ Cu
mai bine$

5
* ăr u n ţ i r e *ărunţirea f ruc&el!r # i le 'umel!r
reu#e#&e de!sebi& de unif!rm
dacă f!l!si ţi d!ar un sin'ur
&ip de alimen&e !ri alimen&e
de c!nsis&en ţă asemă ăn &!are
la un pr!ces de m ărun ţire$
A&enţie, & ăia ţi mai în&âi
alimen&ele în b uc ăţi câ & mai
apr!pia&e ca dimensiuni,
pen&ru a !b ţine un re-ul&a&
bun$

Raderea

8n Term!mi" se p!& ră-ui pesme& din cifle usca&e sau


alimen&ele de cea mai varia& ă pu&eţi rade parme-an, în
c!nsis&enţă$ .u&e ţi face alua& 'radul de fine ţe d!ri& #i în
pen&ru sufleul de car&!fi, can&i&a&ea d !ri& ă$
-

Pag. 6
* ăc i n a r e
Term!mi" macin ă !rice &ip de dvs$ f ăr ă nici ! pr!blem ă$ /n plus
cereală, a& unci câ nd av e ţi ne v !ie faţă de m!rile de cereale$ De
pen&ru a prepara un alua& de re'ulă se ma cin ă pe &r eap&a de
pâine sau pr ă+i&ur ă$ %e p!a&e vi&e-ă ?6$ .rin al e'erea &im pului
măcina ciar #i p!rumbul, care de m ăcinare, de&ermina ţi dac ă
es&e ! cereal ă f!ar&e dur ă$ De cerealele v!r fi prelucra&e în
asemenea #i semin ţele cu urluială sau ăfă ină fin $ .en&ru
c!nţinu& de ulei, cum ar fi măcina& &rebuie s ă f!l!si iţ
susanul, macul sau semin ţele de neapăra& un b!l de mi"are usca&$
in p!& fi m ăcina&e de apara&ul

.ulveri-are
Cu Term!mi" p u&e ţi s ă prepara ţi de & ura ţie ?6 $ T rebuie s ă f!l!si ţi
-aăr p udr ă sau - a ăr v anila&$ % e neapăra& un b!l usca&$
pulveri-ea-ă de re'ul ă pe &reap&a

Pag. 7
Pag. 8
.asare
Da&!ri&ă &ura ţiei înal&e se p!& a !b ţine ! măas ă pasaă& !m!'en ,
pasa alimen&e de !rice fel în es&e nev!ie de ! can&i&a&e
apara&ul dvs$> crema sau pas&a minimă care se !r ien&ea- ă după
de uns pe pâine, cremele #i, în &ipul alimen&ului$ Even&ual
special, rana pen&ru bebelu#i curăţaţi cu a+u&!rul spa&ulei masa
primesc în apara& ! c!nsis&en ţă pasa&ă de pe pere ţii b!lului #i
crem!asă$ De re'ul ă, ve ţi f!l!si repe&aţi !p era ţia$
&reap&a de &ura ţie 7 1 ?6$ .en &ru

*i"are
*ărunţiţi mai în&âi fruc&ele #i licidul Bap ă, lap&e sau suc #i
le'umele pr!aspe&e pe &rep&ele selec&aţi de re'ul ă vi&e-a  1 ?6$
de &ura ţie 7 1 , ad ă
u'a iţ a p!i

Pag. 9
%pălarea fruc&el!r
.u&eţi sp ăla fruc&ele pr!aspe&e
în&run m!d f!ar&e i'ienic %&erili-are
f!l!sind c!#ul de în ăbu#ire$ %e
umple b!lul cu ap ă în pr!p!r ţie Dacă vţră
e i s s&ţerili-a i ! biec&ele
de , se adau' ă ? plic de bebelu#ului v!s&ru Bs&icle, &e&ine,
bicarb!na& #i se ac ţi!nea- ă ?6 cas&r!nele e&c$, nimic mai
sec$ =vi&e-a ?6$ Ap!i fruc&ele se simpluF .une ţile în c!#ul de
&rec su b +e& de ap ă$ *e& !da es& e înăbu#ire s au în &a va 3ar!ma B !ri
de!sebi& de eficien& ă pen&ru ciar în am bele #i re'la ţi
păuc
fr du
&e
re mi
e &cci$$ Bs&ru'uri, fruc&e de

Ames&ecare
=;a&ere

Da&!ri&ă &en!l!'iei sale d e ! s e bi & ă a T e rm !m i " $ N u m a i


avansa&e, Term!mi" permi&e cele & r e b u i e s ă s & a iţ l a a r a ' a - ,
mai varia&e f u n c iţi de ap ar a& ul ame s& ec ă pe n& ru dvs $ la

a m e s & e c a r e a f =ibnaă& e
prâen ă 1l a dpasare,
e la & rle
a imap e &na& â n dd es i m u&lu& raan iţec u cdă!
l dr u
i &r ,ă,
c u î n c ăl - i r e s i m u l & a n ă, d a c ă s e di ri +a & ă pr in sen -! ri $ De !s eb i& de
d ! r e # & e $ A c e a s & ă c ! m b i n a ţi e  u & i l ă e s & e a c e a s & ă f u n c iţe d e e " $
a m e s& e c a re # i î n c ăl -i r e î n & r u n la meniurile în bainmarie cum ar
sin'ur apara&  es&e ! pr!prie&a&e fi s!sul !lande-$

Pag. 10
Emulsi!nare
La emulsi!n are, licidel e precum !m!'enă$ * ai! ne -a, s!sul
a pa # i u l e i u l , c a re s e r e s pi n ' Remulade sau Ai!li reu#esc simplu
r e c i p r ! c , s e l e a ' ă c u ' ăl b e n u # u l #i si'ur în Term!mi"$
d e ! u p e n & r u a ! b iţn e ! m a s ă

Pag. 11
0rămân&are B 

Ap ar a& ul di sp un e de ! &r ea p& ă de b i n e f r ăm â n & a & # i s ă c r e a s c ă


a l u a & c u c a r e p u & e iţ p r e p a r a frum !s la c!a cere $ ;l!ca ţi capac ul
alu a&ur i d!sp i&e #i pen& ru pâin e, cu a+u &!ru l sele c&!r ului de &u ra ţie
de înal& ă cali&a&e$ Treap&a de B  , r e ' l a ţi & i m p u l d ! r i & # i a p săa i ţ
a l u a & fu n c ţi !n e a - ă î n r e 'i m u l c u &as &a pen &ru fu nc ţia de al ua & B $
in &e rv al e #i al& er ne a- ă r! &i re a pe La pre par are a alu a&u ril !r 're le
s&ân'a cu cea pe dreap&a$ Acea s& ă e s & e b i n e s ă ăr ţ m â n e i ă l â n '
f u n c ţ i e a s i ' u r ă c a a l u a & u l s ăf i e apara&

Pag. 12
0uncţie Alimen& Can&i&a&e3 i&e-a Timp
Ră-uire *!rc!vi H66' 7  secund
e
3ar-ă alb ă =r!#ie 566' 5 ?6?@ secund
e
*ere '
66 7  secund
e
Ci!c!la&ă mena+, fin ă @66' J 7H secund
e
Ci!c!la&ă mena+, @66' H 57 secund
bru&ă e
Ci!c!la&ă de lap&e, @66' H 57 secund
bru&ă e
Radere Cifle,bru& buc$,& iaă&eîn 7 ?6 secund
sfer&uri e
Cifle,fin buc$,& iaă&eîn H ?7 secund
sfer&uri e
.esme&, biscui ţi usca ţi @76'  ?7s ecund
e
Car&!fi ?666',&i aăîinţ 7 ?6?7 secund
sfer&uri e
G!uda,semi&are @66',înbuc iăţ 7 7Hs ecund
e
.arme-an ?66 ', în buc ăţi ?6 ?7@6 secund
e
*ăcinare Cerealef,in @7'
6 ?6 ? minu&
Cerealeb, ru& @76' ?6 ?7 secund

Cafea ?'66  ? mineu&


Cafea @7'6  ?Kminu&e
Alunefi,n @6'6 H ?6 secund
e
Aluneb,ru& @6'
6  7 secund
e
*ei @7
'?6 6 76 secund
e
%eminţe de in @66'  ?7s ecund
e
%eminţe de in, spar&e ?66'  H?6 secund
e
.!rumb ?66@66' ?6 ?K minu&e
* i 'da l e @6'6 H ?6 secund
e
* ac @'
76  6 secund
e
;!abedepiper,bru& ?6' ?6 J?6 secuend
Ore- ?'?
66 6 ? minu&
%usanf,in @66'  ?7@6 secund
e
.ulveri-are %eminţe de @6' ?6 ? minu&
c!ndimen&e
<aăr @66' ?6 @6 secund
e
T!care *ir!denii @'6 J  secund
e
/s&ur!i c ? elăţ J @ secund

Pag. 13
e
Ceapă ?buc$B76' 7  secund
e
Cuburi de 'eaţă @66' 7 5 secund
e
* i 'da l e @6'6  7H secund
e
Nuci @6'6  7H secund
e
Carne de vi&ă 66 ', pu ţin K J?6 secund
c!n'ela&ă e
.asare 3e-i pa'ina ?
*i"are %a4e de lap&e @76766 ' fruc&e #i ? l ?6 @66 secund

;a&ere Albu#uri Bcu flu&urele de lap&e


 5 e inu&e
@ m
ames&ecare
H 5 K minu&e
?6 5 7K minu&e
0ri#că Bcu flu&urele de @66'  cca$56 secund
ames&ecare e
66 ' K cca$  minu&
K e?
0rămân&are Aluaf&ra'ed ca$ 76' 7 ? minu&e
Alua&d!spi& 66?666' 3i&$ @ minu&e
alua&
Alua&depi--a ca$66' 3i&$ @ minu&e
alua&
Emulsi!nar *ai!ne-ă ca$66' K 7?6 minu&e

C  i a r # i c ăl d u r a r e - i d u a l ă e s & e
af i# a& ă la &e rm in ar ea pr !c e su lu i
G ă&iTreerma!mi"ul
D!ar v ă !fer ă
d e ' ă& i r e # i r căi r e a l e n & ăa
c! n ţ in u& ul ui b! lu lu i de mi "a re $
c! mb in a ţ ia ' e ni al ă de a a me s& ec a Term!mi" vă !fer ă &rei
# i ' ă& i s i m u l & a n c u u n s i n ' u r p ! s i b i l i & ăţ i d e ' ă& i r e d i f e r i & e , p e
apa ra &$ Tem per a&u ra pen &ru ' ă&i & ca re le v! m de sc ri e pe sc ur & în
p!a&e fi re'la& ă e"ac& #i se ce le ce ur me a- ă>
măs!ară permanen & prin&run
sen-!r de & e m p e r a & u r ă, Gă&irea în b!lul de mi"are
m e n ţ i n â n d u  s e c ! n s & a n & ă$ . r i n
apăsarea bu&!nului s e l e c & a ţi G ă & i r e a î n b! lu l de mi "a re se
& e m p e r a & u r a d ! r i & ă p e n & r u ' ă& i & $ p! &r iv e# &e f! ar &e bi ne pe n& ru
A & e n ţ i e , c u & a s & a d e s e l e c iţe a &!a&e felurile de mâncare, la care
&i mp ul ui & re bu ie s ă re 'l a ţi &im pu l mai în&âi &rebuie m ă r u n iţ& e
de ' ă&i r e , a l &f e l a pa r a &u l n u v a in'redien&ele$ De e"emplu, pen&ru
în c ă l- i$ De ace ea , se re c! ma nd ă s!su ri, supe cr eme , fel uri unic e
de mâncare BEin&!pf #i
mai
& e m în&âi
p e r a & ure'lare
r a d !ar i&impului
& ă$ O #il u map!i in ă ma rm el ad e ad ău' a ţi in 'r ed ie n& el e
in&ermi&en&ă v ă indic ă î n b ! l , l e m ăru n ţi ţi & i m p d e c â & e v a
&empera&ura s e l e c & a & ă$ %cala s e c u n d e # i a p ! i l e ' &ăi i ţ l a
lumin!asă indic ă cre#&erea &e mpe ra &ur a #i &rea p&a de &ura ţie
c! n&i nu ă a &em per a&u rii $ Cân d sa d!ri&ă$ 8n &imp ce apara&u l
a&ins &empera&ura s e l e c & a & ă, lu cr ea - ă , dv s$ p u& e ţi fa ce al &c ev a$
lumina in&ermi&en& ă se %u ne &u l de av er &i -a re v ă an un ţă
p r e s c  i m b ă î n l u m i n ăp e r m a n e n & ă$ câ nd es &e 'a &a mâ nc ar ea $ Da c ă
1
ţ
Aceste date au valoare orientativăă. Urm ri i amestecarea n !olulă ţde mi"are ă#i continua i $%n c%nd &ri#ca se nt re#te la
consistenţa dorită

Pag. 14
d ! r i ţ i s ă p a s a ţi i n ' r e d i e n & e l e funcţi!nea-ă numai dac ă
' ă & i & e , p uţă
& e i sţ a l e ' e i & r e a p & a m a & e r i a l u l p e n & r u ' ă& i & a f ! s &
d e & u r a ţi e ? 6 s a u s ăf ! l ! s i iţ& a s & a în c ă l- i& în b! lu l de mi "a re $ Da c ă
&u rb!$ .!rnirea lin ă împiedic ă d ! r i ţ iăs pţa s a iăm â n c r u r i p e c a r e
mâncăru rile care sun& mai le a ţ i în c ăl- i& p e f! c Bd e s! su ri d e
fie r b inţi d e  6M C s ă s&r !pe as c ă f r i p & u r ă  , a & u n c i m ăr i ţi d ! a r
din&r! da& ă din b!l, da&!ri& ă pr!'resiv vi&e-a$
cr e# &e ri i &u ra ţie i$ .! rn ir ea li n ă

Pag. 15
Gă&irea în c!#ul de L a ' ă& i r e a c u a b u r i î n c ! # u l d e
înăbu#ire î n ă b u # i r e a d ău ' a ţi K li &r u li c id
în b! lu l d e m i" ar e 1 d ac ăîn re e& ţ ă
C! #u l d e în ăbu #i re p!a&e fi u&ili-a& nu es &e in di ca & ă ! a l& ăca n& i& a& e 1
fl e" ibi l #i per mi &e ' ă&ir ea în ab ur i # i s e l e c & a ţi & r e a p & a d e î n c ăl - i r e
s a u a p ă$ D a c ă d ! r i ţi , d e e " e m p l u , 3 a r ! m a $ L i c  i d u l p e n & r u ' ă& i &
s ăţ ă ' & i i ! r e - ă s a u ' l u # & e p!a&e fi ar!ma&i-a& #i prin
sensibile, p u n e ţi c a n & i & ăţi ad ă u' are a de vi n, c! nd im en &e sa u
suficien& de mari de licid în b!lul mir!denii #i f!rmea- ă as&fel !
de mi "ar e$ .e n&r u ' ă&ir ea în a bur i ba-ă minuna& ă pen&ru s!suri$
a u n ! r c a n & i & ăţi m a i m i c i d e
fruc&e, le'ume e&c$, cel mai 0 i e r &u rin'redien&ele
aceea, a &r e bu i e s ăde fi eîn'r!#are
li c  i d ă$ De
p!&r ivi & es& e c! #ul d e în ăbu#i re$ 8n c a f ăi n a s a u a m i d ! n u l v ! r f i
c ! mb i na ţ i e c u 3 a r! m a s e p! a &e a d ă u ' a & e î n f i e r & u r ă d ! a r d u p ăc e
prepara ca prin farmec un meniu aţi s c! s c!# ul d e în b ău# ir e cu
c!mple& în&run sin'ur pr!ces de a l i m e n & e l e ' ă& i & e d i n b ! l u l d e
' ă & i r e $ C u & ! a & e a c e s & e a , a iţ mi" are$ Licidul în'r!#a&
f! l! s i& d ! ar ! sin' ur ă s urs ăde !b &ur e a-ă !r if iciile c!# ului d e
ener'ie, ec!n!misind as&fel banii$ în ă bu #i re # i î mp ie di c ă pr !c es ul de
'ă&ire$

Pag. 16
Gă&irea cu aburi în 3ar!ma

3ar!ma es&e un &ermen ar&ificial$ A l i m e n & e l e î # i p ăs & r e a - ă ' u s & u l


Es&e c! mp us din 3apeur pr!priu, precum #i f!rma #i
Bden umi rea fra nce - ă pen& ru a buri  cu l!a re a$ Dis pun e ţi in' red ie n& el e
#i ar !m ă$ A c e s& &e rm e n e s& e u n î n 3 a r ! m a # i , d a c ă d ! r i iţ, # i p e
p r ! ' r a m $ G ă& i r e a c u a b u r i e s & e &av a 3ar! ma #i pu ne ţil pe c apac ul
c e a m a i s ăă n ă& ! a s măe & ! d p e n & r u bl!ca& al b!lului de mi" are$
' ă & i r e a , î n ăb u # i r e a , b l a n # a r e a , A &e n ţ ie l a ca n& i& a& ea m in im ă de K
s&erili-area, î n c ăl - i r e a #i l i & r u d e l i c  i d d a c ă ' &ăi i ţ c u
de-' e ţ are a a lim en&e l!r$ 3a r! ma , ia r &i mp ul de ' ă&i re es &e
p â n ă l a K ! r ,ă d a c ăn u e s & e
8n 3a r! ma & !& ul se ' ă & e# &e in di ca & al &c ev a în re ţe& ă$ Ş i pe n& ru
pr! &e +â nd c!n ţinu &ul de vi &am in e 'ă&irea în 3ar!ma es&e valabil
#i sub s&a n ţe nu&r i&i ve , care nu se f ap &u l c ă f i e r &u r a se v a î n 'r !# a
d i - ! l v ă î n a p a d e ' &ăi & $ . u & e i ţ ab ia du p ă ce s au ' ă&i & a li me n& el e
renunţa c!mple& la 'r ăsimi$ în 3ar!ma$

Pag. 17
Pag. 18
Treap&a de ames&ecare vi&e-a 5, al&fel sar de&eri!ra lamelele$
delica&ă B  Es&e in&er-is ă f!l!sirea spa&ulei$ La
nev!ie, a#e-aţi paarul de m ăsurare
Aceas &ă &reap& ă precum #i cu 'ura în +!s$
&rep&ele ?  sun& &rep&e de
ames&eca&$ Ele ames&ec ă Curăţarea
in'r edie n&el e len& #i cu del ica &e ţe$
8n &r ea p &a de am es & ec ar e d el ic a& ă , 8n ca -u l un ei mu r d ă ri r i u# !a r e,
a l i m e n &e l e n u se -d r ! be s c î n &u r n a ţ i a p ă fi e r bi n &e #i ev e n &u a l
&i mp ul a me s& ec ări i$ un s&r!p de de&er'en& de vase în
b ! l u l d e m i " a r e # i m i " a iţ p e
Ames&ecare
s&ân'a B  cu r!&ire pe
&reap&a 7, cuplând #i decuplând
de mai mul&e !ri r!&irea pe
s & â n ' a $ A s & f e l s e c u r ăţă s i n ' u r
La ames&ecarea cu r!&ire pe a p a r a & u l d v s $ D a c ă m u r d ăr i r e a
s & â n ' a # i & u r a ţi i m i n i m e , r ăm â n e s& e ma i pu &e rn ic ă, pu &e ţi sc !a &e
în&re'i #i cele mai delica&e cuţi&ul din b!l #i cl ă &i b!lul cu
al im en &e , m ai al es da c ă c! mb in a ţi capacul #i &!a&e acces!riile !ri s ă
a c e a s & ă f u n c ţi e c u & r e a p & a d e l e s p ăl a ţi î n m a # i n a d e s p l a ă&
a m e s & e c a r e d e l i c a & ă$ D a c ă s e v a s e , u n d e s e p ! & s p lăa # i
f!l !se #&e r!& ire a pe s& ân 'a la ! 3a r!m a, &av a 3a r!m a #i ca pac ul
r e ţ eă& vţ e ăi ' s i a c e s & s i m b ! l B  3ar !ma$ T!a& e c!mp !nen &ele din
în ai n& ea &r ep &e i de &u ra ţie $ Da c ă ma&erial plas&ic v!r fi a#e-a&e în
nu mai es&e nev!ie de r!&irea pe c! #ul s upe ri! r al ma# in ii de sp ăla &
s & â n ' a , nu u i & a ţi s ă c ! m u & a iţ di n va se , ca s ă fi e câ & mai d epa r&e d e
n! u pri n ap ăsar ea &a s&e i de r! &ir e spi ra le le d e î nc ăl- ire $
pe s &â n 'a î n di r e c ţi a de r! &i re $
Ac es& lu cr u es &e ind ic a& în re ţe& e Curr #i curcuma B&urmericul sau
p r i n s i m b ! l u l B  , l a u r m &ă! r u l - e a m a d e l ăm â i e p ! & c ! l ! r a
pa s d e l u c ru $ . e d i sp la  p u &e iţ =de c!l! ra ma&e rial ul pla s&ic $ Cel
v ed ea mer eu dac ă ap ar a& ul e s& e m a i b i n e e s ăc u r ăţa ţ i a c e s & e
re'la& pen&ru r!&irea pe s&ân'a p ies e ime d ia& du p ă f ! l! sir e , î n
m a #i n a de sp ăl a & v a se $ Cu iţ&u l se
Ames&ecarea cu flu&urele v a c ur ăţa u #! r # i r ep ed e d !a r su b
de ames&ecare +e &u l de ap ă de la r! b in e& , pe n& r u
ca 'arn i&ura de e&an#are a
0lu&urele de ames&ecare es&e p!&rivi& l a ' ă r u l u iţ c u ăi & u l u i să n u d e v i n
în special pen&ru a ba&e spuma de p! r! as ă #i as & fe l s ăse de &e ri !r e- e
albu# #i fri#ca$ 0lu&urele de la ' ă ru l cu ţi& ul ui $ In n ic i un c a- n u
ames&ecare se fi"ea- ă pe cu iţ&$ spţţă l a i c u i & u l î n m ă a#ina d e s p la&
0lu&urele de ames&ecare se f!l!se#&e vase$
numai pen&ru alimen&ele licide sau
f!ar&e crem !ase$ Nu &re buie dep ă#i& ă

Pag. 19
Gă&irea în aburi> Timpul de ' ă&ire 1 &re ap&a 3ar!ma T* ?
T i m p i i d e ' ă& i r e i n d i c a iţ s u n & pr e pa ra &e l! r c ar e u rm ea - ă s ă fi e
!rien&a&ivi$ Ei depind de ' ă & i & e $ C a năţ
& i & i l e m i c iţăl e ' & i i
c a n & i & a & e , m ăr i m e a b u c ăţi l ! r d e cu ab uri î n c!# ul de î n ăbu# ir e iar
le'ume #i fruc&e #i de 'us&ul dvs$ cele mari în 3ar!ma, a#e-ândule
pers!nal$ d i s & a n ţ a & $ D aăc ăţ ' & i i s i m u l & a n
în c!#ul de în ă b u# ire #i în
La calcularea &impil!r am
3 a r ! m a , s e v a p r e l u n ' i p u iţn
c!nsidera& c ă pr!dusele sun&
&i mp ul p en &r u ' ă&i &$
p r! asp e &e $ D ac ă s e f ! l!s es c
pr!d use c!n 'ela &e car e au f!s & 8n b !l u l de mi " ar e se va pu ne K
de -' e ţ a& e, se pr el un 'e #& e cu l i & r u ap ă s a u fi e r & u r ă$ Ti m p i i de
câ&e va m inu &e & impu l de ' ă&ire în ' ă &i & i n di c a ţi î n &a be l s e r e f e r ăl a
f u n c ţ i e d e f e l u l # i m răi m e a ac ea s& ă can &i &a& e de l ic id $

Can&i&a&
Alimen&ul T i m p d e ' ă& i & Ob se rv a ţ ii
e
Le'ume
C!n!pid ă 766 ' ? J m i n u & e d e s f ăc u & ăî n b u c  e eţl e
;r!cc !li 7 6 6' ? @  ? 5m i n u & e d e s f cău & îănb u c  e e l eţ
Ciuperci 766 ' ? ?  ?  m i n u & e & ăi a & e f e l i i
BCampi'n!n
3 a r- ă de C  i n a 7 6 6 ' ? ?  ?  m i n u & e & ăi a & ăî n f â # i i
* a - ă r e B c ! n ' e l a & ă 766 ' ?   ? J m i n u & e n e d e - '  e ţa & e
0en icul 7 6 6' ?   ? Jm i n u & e & iăa &î nf e l i i
0as!le verde 766 ' @@ @5 minu& e în&r e ' i

Ca
G url i&i! f i 76
7 666'
' c
caa $$
?67m
miin
nuu&& e
e n& !iia,ă
m
& eiîcni# & i f & u r i
*!rc!vi Bcar!&e 766 ' ?H ? minu& e mici î n&r e ' i, f! ar& e fini
*!rc!vi Bcar!&e 766 ' @ 6  @ @ m i n u & e & iăa i ţî n f e l i i
Ard ei 7 6 6' ? 6  ? @m i n u & e f e l i id ec a $?c m
'r!sime
.ra- 7 6 6 ' ? H  ?  m i n u & e & ăi a & î n i n e l e
%paran'el 766 ' @@ @5 minu& e &i+e d e 'r! s ime med ie
%panac 7 6 6' ? ?  ? @m i n u & e
3 a r - ă c r e a ţă 7 6 6 ' @ ?  @  m i n u & e & ăi a & ăî n f â # i i
<uccini 7 6 6 ' ? 7  ? H m i n u & e & iăa & î n f e l i i d e ? c m
'r!sime
0ruc&e
.ere 7 6 6' c a $? ?m i n u & e Kf r u c & ,c ! p &
*ere 7 6 6' c a $? @m i n u & e s f e r & u r id ef r u c & e
Cai se 7 6 6' ? @  ? 5m i n u & e + u m& ă iăţ
Cire# e 7 6 6' c a $Jm i n u & e î n & r e ' i ,c us â m b u r i
.iers ici 7 6 6' J  ? @m i n u & e Kf r u c &
.rune 7 6 6' c a $? @m i n u & e + u m& ăi ăţ
La p r!ce sul de ' ă&ire a fr uc&e l!r c!n& ea- ăf!ar &e m ul& 'rad ul l !r de
c!acere$
Carne #i me-eluri
. i e p &d ep u i @ 7 6' @ 6  @ 7m i n u & e
C if& el u ţ e de c ar ne 7 6 6 ' c a $ @ 7 m i n u & e m ăr i m e a c a i s e i
Şn i ţ el de cu rc an @76 ' ca$ @ 6 m inu&e
C âr n ă ci !r p ic an & 7 buc$ c a $ ? 6  ? 7 în f un c ţie d e 'r !s im e
minu&e

Pag. 20
.e#&e #i fruc&e de
mare
% ! m ! nm a r i n @ 6 6' ?   ? 7m i n u & e
%!m!n @ 6 6'c a $? 7m i n u & e
.ăs &răv @ ca$ ?7 minu&e
păs&răvi
Creve&e @ 6 6' c a $? m i n u & e
*idii în c!cilie 766 ' ca$ @6 minu&e

Pag. 21
REŢETE DE ;A<Ă
R ETETE DE ;A< Ă

0ierberea !u ăl!r
' !uăle se
5 !uă mi+l!cii pun în c!#ul de î n ăbu#ire
766 ' ap ă ' se pune apa în b!lul de mi"are, se a'a ţă
c!#ul de în ăbu#ire, se î ncide, se a #ea- ă paarul
de m ăsurare #i se fierbe 3ar!ma =vi&e-a ?$
Timpul de ' ă&ire v aria- ă în func ţie de câ& de &are
d!riţi să fie !ul Bve-i &abelul de mai +!s$
' după fierbere, se pun scur& în ap ă rece$
Timpul de fierbere>
' ?? min u&e !u f!ar &e m!al e B' ălbenu# lic id,
albu# 'ela&in!s
' ?@
minu&e !u m!ale B' ălbenu# licid, albu# &are
' ?
minu&e B'ălbenu#ul m!ale în mi +l!c
' ?5
minu&e !u fier& &are
' ?7
minu&e !u fier& f!ar&e &are
ser&aţie4 se p un p+ n ă la * ou ă mi0locii 5n
coşul de 5n ăuşire
%ltitudinea la care &ă aflaţi poate influenţa
durata de fierere

%pumă de !u ă Bcan&i&a&e
ma"imă ' m!n&aţi flu&urele de ames&ecare în b!lul
?6 albu#uri ' perfec& cura&
puneţi alb u#u#i
rilusca&$
e la &empera&ura camerei #i
? lin'uriţă -eamă de l ămâie
-eama de l ămâie î n b!l ul de m i"are #i ba &e ţi
&imp de
 1 K min$ =HMC =vi&e-a 5$
ser&aţie4uăle t reuie s ă fie la te mperatura
camerei
/entru doar trei aluşuri, timpul de atere este
de numai 2 minute
%upe de le'ume drese
' le'umele se pun în b!lul de mi"are #i se
66 ' le'ume mărunţesc &imp de
Bde e"$ c!n!pid ă, @ sec$=vi&e-a 
br!cc!li, -uccini, în
bucăţi ' se ada u' ă celelal&e in'redien&e #i se fierb
?6 min$=?66MC= vi&e-a 5
766 ' ap ă
' dacă se d !re#&e, se p! a&e pasa supa &imp de
@76 ' lap&e
cca$ ?6 sec$= vi&e-a ?6
? cubuleţ c!ncen&ra& de le'ume
56' f ăin
ă sau ăfă in de
!re-
K lin'uriţă sare
 lin'uriţă piper
656 ' un&
R ETETE DE ;A< Ă

.iure de le'ume 1 car&!fi 


carne ' le'umele, carnea #i car&!fii se pun în b!lul de
.en&ru bebelu#i în a d!ua mi"are, s e m ărun ţesc 5 sec$ =vi&e-a 7 #i se
+umă&a&e a primului an de pun în c !#ul de în ăbu#ire
viaţă B?@ luni ' se pune ap ă în b!l, se a#ea- ăc!#ul de
înăbu#ire #i s e ' ă&e#&e ?7 min$ =3ar!ma
?66 ' le'umele d!ri&e, în =vi&e-a ?$ %e sc!a&e c!#ul de în ăbu#ire #i se
buc$ cap&ea-ă licidul re-ul&a&$
76 ' car&!fi, în buc$ ' în b!lul de mi"are se pun 6' licid re-ul&a&
6 ' carne de la fierbere, c!n ţinu&ul c!#ului de în ăbu#ire,
566 ' ap ă -eama de p! r&!cale #i ulei de ra pi ţă #i se
pasea-ă de @ !ri cc a $ ?7 se c$ =v i& e- a J$
56 ' suc de p!r&!cale Even&ual cur ăţaţ i perţe ii b!lului cu a+u&!rul cu
? lin'ură ulei de rapiţă spa&ulei în&r e cele d!u ă fa-e de pas are$
Gri# cu lap&e
' m!n&aţi flu&urele de ames&ecare$
?666 ' lap&e
' puneţi &! a&e in 'redien&ele în b!l #i ' ă&i ţi
?66?@6' 'ri# ?? min$ =6MC =vi&e-a @$
@7 ' -a ăr ' &urnaţi 'ri#ul cu lap&e în&run cas&r!n #i l ăsa ţil
să se r ăceasc ă$
6ariantă4 5n loc de !ah ăr pute ţi folosi şi miere
Dulceaţă de -meur ă
' puneţi -meura î n b!lul de mi"are #i -dr!bi ţi!
?666 ' -meur ă
?666 ' -a ăr 'elifian& ?>? 7 sec$ =vi&e-a 7$
sau ' adău'aţi -a ărul 'elifian& ?>? #i fierbe ţi cca$
766 ' -a ăr 'elifian& @>? ?5 min$ =?66MC =vi&e-a @$
sau
' adău'aţi -a ărul 'elifian& @>? #i fierbe ţi cca$
? min$=?66MC = vi&e-a @$
' faceţi pr!ba de ' ela&inareF
' &urnaţi dulceaţa în b!rcane cl ă&i&e cu ap ă
fierbin&e, încide ţile #iălţ saăile s s&ea 7
minu&e cu capul în +!s$
Ore- cu b!bul lun'
?666 ' ap ă ' puneţi apa #i sare în b!lul de mi"are$
K lin'uriţă sare ' puneţi !re-ul în c!#ul de în ăbu#ire, pe care îl
@76 ' !re- cu b!bul lun' a'ăţţa i în b!l #iă'ţ &i i 6 min$ =?66MC
=vi&e-a ?$
Rân&a#
56 ' un& ' lăsaţi un&ul la &!pi&  min$ =?66MC=vi&e-a ?$
56' f ăin ă ' adăuţ'
ăa i f ina, c areăăse las s se rumene#&e
puţin în un&
 min$ =?66MC =vi&e-a ?$
' aces& rân&a# es&e suficien& pen&ru a le'a 766
' f!nd sau licid, la  min $ =6 MC =vi &e- a 5$
R ETETE DE ;A< Ă

Ore- cu lap&e
?666 ' lap&e ' puneţi lap&ele, -a ărul #i sarea în b!l #i
76' -a ăr fierbeţi
? pri-ă sare J min$= ?66MC= vi&e-a ?$
@66@6 '! re- cu b! bu l ' adău'aţi !re-ul #i ' ă&i ț i f ăr ă paarul de
r!&und măsurare
6 mi n$ = 6M C = = vi &e -a ?$ Ap!i &urna iţ
!re-ul cu lap&e în&run cas&r!n #i l ăsa ţil s ăse
mai umfle &imp de ?7 minu&e$
%lănină Bde &ip %pec4
pră+i&ă în ăbu#i&
?66 ' sl ănin ă &ip %pec4 ' p uneţi sp
=vi&e-a J,ec4du
uplă
încb!
arel #!i p
m
ăţr ăăru
+i n bu7
ţi ţil
i în #i&sec$
@K
în buc$ bru&e min$ =3ar!ma =vi&e-a @$
0ri#căb ă &u&ă
' m!n&aţi flu&urele de ames&ecare$
@6666 'fr i#c ă licid ă
' puneţi fri#ca în b!l ul de mi "are #i ba& e ţi! la
c!nsis&enţa d!ri& ă, vi&e-a $
' &impul necesar depinde de can&i&a&ea,
&empera&ura #i c !n ţinu&ul de 'r ăsimi$
ser&aţie4 la ne&oie, puteţi ăs ăad ţ ugaă i !ah r
şi 7sau 5nt ăritor de frişc ă cu pu ţin timp 5naintea
terminării
%pa'e&e
' apa, uleiul de m ăsline #i sa re se pu n în b!l
?766 ' ap ă care se fierb cca$ ?@ min $ =?66 MC =vi &e- a ?
? lin'uriţă ulei d e m ăsline
' se adau' ă înce& spa'e&ele prin !rificiul
@ li@n'
76ur
'i ţespasare
'e&e capac
? #i seulscur'e
ui, se 'apa$
ă&esc J?6 min$ =6MC =vi&e-a
ser&aţie4 timpul de fierere se alege 5n
funcţie de tipul de spaghete 8&e!i indica ţiile de
pe amala09 şi după consistenţa dorită:

<aăr vanila&
' -aărul se pune cu vanilia în&run b!rcan #i se
? p ăs&aie vanilie, în buc$ lasă ca$ @  -ile la us ca&$
@66 ' -a ăr ' puneţi p ăs&aia de v anilie #i -a  ărul în b! l #i
pulveri-aţi
?7 sec$ =vi&e -a ?6 ap!i l e pu ne ţi în&run vas
care se încide bine$
' ? lin'uri ţă cu vârf înl!cuie#&e apr!"$ ?
paceţel de -a ăr vanila&$
Ore- in&e'ral
' puneţi apa #i sarea în b!l$
?@76 ' ap ă ' puneţi !re-ul in &e'ral în c!# ul de în ăbu#ire,
K ? lin'uriţă sare
a'ţăţa il în b!l #i fţierbe i 56 min$=?6 6MC
@76 ' !re- in&e'ral =vi&e-a ?$

0ierberea apei
' cca$ 7 min$ =?66MC =vi&e-a ?
766 ' ap ă
?666 ' ap ă
' cca$ HK J min$ =?66MC =vi&e-a ?
Timpul de fierbere depinde de &empera&ura
iniţială a a pei$
R ETETE DE ;A< Ă

.ră+irea în ăbu#i& ă a cepei


' puneţi ceapa în b!l # i m ărun ţi ţi! 5 se c$
H6 ' ceap ă =vi&e-a 7$
@6 ' ulei de m ăsline ' adăuţ'a i u leiul ăd e m slţiănăe # i p r +i i î n bu#i&
@K min$= 3ar!ma =vi&e-a ?$
A.ERITI3E
Informaţii generale pri&ind re ţetele _3
Tocare, m ărun ţire ____________________"
Tocare_________________________________"
;ărunţire ____________________________
;ărunţirea fructelor şi legumelor reuşeşte deoseit de uniform dac ă
folosiţi doar un singur tip de alimente ori alimente de consistenţă
asemăăn toare la un procesăţde m ţru ţăn ire %ten ie, t ia i mai 5nt+i
alimentele 5n uc ăţi c+t mai apropiate ca dimensiuni, pentru a o ţine un
re!ultat un__________________________
$aderea_______________________________
-_______________________________________
;ăcinare______________________________#
/ul&eri!are___________________________ #
/asare________________________________
_______________________________________
;ixare_________________________________
(pălarea fructelor __________________1.
(terili!are___________________________1.
<mulsionare_________________________11
_____________________________________11
)răm+ntare 89 _______________________12
Gătirea______________________________1'
;ere = morco&i crude_______________33
(alată de crudit ăţi __________________33
(alată de fetic ă cu sm+nt+n ă şi curr>   3'
/ateu de somon cu dip din r+n! ă de &aci cu piper   3"
/iftiuţe de sfecl ă roşie cu sos de sm+nt+n ădulce     3
/orum 5n sos de roşii______________3#
(ufleu de ciuperci şi ţ elină_________3#
(ufleu de legume___________________3*
(alată de &inete şi ţelin ă___________3*
/ate de ficat________________________3
(alată de icre _______________________3
?nt de casă __________________________'.
@acuscă 8reţetă raA &egan9________'.
Chifle cu m ăsline ____________________'2
Cartofi cu pra! şi şuncă____________'2
/ogaci cu 0um ări ____________________'3
Găluşte cu g riş ______________________'"
Găluşte cu m ădu& ă_________________'"
iscuiţi cu mi rodenii________________".
$egal 8<ierstrich9___________________"1
(upă de legume italian ă ___________"*
(upă de cartofi german ă___________"
(upă de ceap ă______________________.
(upă crem ă de !ucchini ____________.
(upă crem ă de legume _____________1
(upă crem ă de ardei _______________2
(upă gulaş ungureasc ă_____________2
(upă crem ă de roşii ________________ '
(upă crem ă rece de piersici ________'
ConsommB de legume 8a!ă pentru supe9   
ConsommB de legume cu os 8a! ă pentru supe9     
(upă de conopid ă___________________*
(upă crem ă de cre&ete _____________*
(upă crem ă de ciuperci ____________#.
(upă de legume ____________________#.
Cioră de urt ă_____________________#1
Ciorăţă ăr neasăc __________________#1
Cioră cu perişoare _________________#2
(upa uc ătarului şef _______________#2
(upă de & ar! ă_______________________#'

(upă de ciuperci ____________________#'


(upă crem ă de cartofi ______________#"
orş de do&lecel____________________#"
(upă crem ă de roccoli ____________#
(upă crem ă de ma! ăre _____________#
Cioră de fasole cu ci olan afumat _#
#
(upă crem ă de do&leac _____________##
Ga!pacho din roşii portocalii_______#
Cioră de salat ă____________________#
orş de sfeclă_______________________*.
Cioră de peşte _____________________*.
(upă crem ă de linte roşie __________*2
Tartă cu pra! ________________________*
uiche orraine_____________________.
asagne_____________________________1
/i!!a = $e ţeta de a! ă pentru aluat_2
/i!!a cu ruccola şi prosciutto crudo
8şuncă de /arma9 ___________________3
Ce&apcici 8;ititei9__________________'
Do&lecei umpluţi, la 6aroma_______'
Tocă
ţăni de ciuperciăde p dure ____
Tocăniţă de pui ca la unica _______
Cotlet de porc E la Duarr>________*
/iept de pui 5n stil andalu!_________*
Tocţă
ăni mă
exican cu muşăchi de &it     *
/ulpă de pui 5n&elit ă 5n acon _____
Tocăniţă de cartofi ________________1..
/iept de curcan cu ciuperci şi m ărar1_..
;uşchiuleţ de porc umplut cu Gorgon!ola şi 5nf ăşurat 5n acon       1.1
Ghi&eci ____________________________1.3
6inete cu legume la cuptor_______1.3
Gratin de cartofi rapid 8$ucF-@ucF9_1.'
Conopidă gratinat ă _______________1.'
$isotto, cu &ariante_______________1.
/erişoare E la Hnigserg________1.*
Gulaş secuiesc_____________________1.
6ar!ă cu ţelin ă şi ardei ____________1.
/ui cu curr> dulce-acrişor_________111
)ile de porc cu piure de ţ elină____113
(paghetti cu ulei, usturoi şi ardei iute
8olio, alio e pepperoncino9 _______11"
;idii cu sos de roşii_______________11
Turtiţe de cartofi __________________11
$ulou de peşte cu legume________11*
/eşte la cuptor cu roşii___________11*
/ăstră& umplut ____________________12.
Tocană moldo&enească___________12.
/eşte file cu legume şi ore!______122
/iept de pui cu ghimir___________122
(omon file copt 5n aluat de p+ine _123
Curcan umplut cu ardei capia şi hrii   123
;uşchi de porc cu &inete_________12"
Tagliatelle cu l ăm+ie ______________12"
%rdei umpluţi______________________12#
6răioară umplut ă ca 5n ihor ____12*
)icat de pui cu ciuperci___________12*
(omon file cu sos picant__________12
6ar!ă cu carne _____________________12
Tocană c+mpenească_____________131
/iept de pui ca la unica__________131
(armale ___________________________132
(os Bchamel______________________13
(os de hrean_______________________13
aiţ pentru &+nat = ai ţ umed ____ 1'1
aiţ pentru carne de &it ă = ai ţumed   1'1
aiţ pentru peşte = ai ţ umed ____1'2
aiţ pentru şunţă
ăcă ră neaţsc = ai uscat  1'2
aiţ pentru &it ă şi &+nat = ai ţuscat _1'3
aiţ pentru carne de porc= ai ţ uscat   1'3
(os cu sm+nt+nă şi hrii __________1''
(os de roşii________________________1''
;aione!ă___________________________1'
(os de &anilie______________________1'

(os de mango 6a0da______________1'#


@aaglione_________________________1'#
(os de &işine pentru &afe-uri sau 5ngheţată  1'*
Cremă de ciocolat ă şi nuci ________1'*
Gem de c ăpşune ___________________1".
Cremă de ciocolat ă şi nuci ________1".
Cremă de r+n! ă pentru uns pe p+ine   1"1
r+n!ă crem ă ______________________1"1
Cremă de 5ntins pe p+ine cu şunc ă, r+n! ă Camemert şi ricotta   1"3
Cremă de 5ntins pe p+ine cu r+n! ăde &aci şi şunc ă      1"3
?nt cu &erdeaţă___________________1"3
r+n!ă crem ă______________________1""
(os de muştar şi legume__________1""
Cremă de uns pe p+ine cu ridichi şi creson    1"#
?nt cu şunc ă şi chi&es 8arpagic9 _1"#
Cremă cu salam ___________________1"*
Cremă cu somon, de uns pe p+ine1_"*
;orco&i cu usturoi________________1
egume cu unt la aur____________1
/iure de cartofi____________________1#
Garnitură de morco&i cu ceap ă &erde   1#
Turtiţe de cartofi __________________1*
egume cu unt la aur____________1*
Găluşti din chifle__________________ 1
Tort de roccoli şi cartofi_________1
egume mixte E la apolitana____1#1
;a!ăre c u unt _____________________1#2
;ăăm
ă lig ardeă
leneasc ___________1#2
ipie cu m ărar şi  r+n! ă__________1#
iscuiţi ____________________________1#
/ere umplute cu mascarpone____1*1
6is de fructe_______________________1*1
Jngheţată de &anilie _______________1*2
Jngheţată de ciocolat ă____________1*2
Jngheţată de &in roşu _____________1*'
(oret de !meură_________________1*'

udincă de & anilie _________________1*"


udincă de ciocolat ă______________1*"
Cartofi de mar ţipan _______________1*
ome cu rom_____________________1*
Găluşti cu prune ___________________1*#
/iure de mere_____________________1*#
Keleu din fructe roşii______________1*
Gla!ură de !ah ăr __________________1*
rioşe de ciocolată________________1
lat de tort 8pandişpan9__________1
Cornuleţe cu migdale_____________1#
/ră0itură in!er ____________________1#
Tort de mere alsacian_____________1*
Cui de &iespi______________________1
/ră0itură cu prune _________________2..
Tort de pere şi r+n!ă____________2..
%luat dospit de a!ă______________2.2
;elci din aluat dospit_____________2.2
Co!onac cu mac___________________2.'
/ră0itu
ăr ruseăască ăLsă
c rm nat M _2."
iscuiţi cu nuci, ăfăără f in ________2."
apte de ca0u______________________213
Cappuccino ________________________213
imonadă__________________________ 21'
Ciocolată cald ă____________________21'
Cacao_______________________________21'
DrinF pentru micul de0un_________21
DrinF cu ieruri aromatice________21
*ere 1 m!rc!vi crude
I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE  % EC $
'.. g mere, 5n 1. .un e ţ i &!a&e in 'red ien &el e în b!lu l de
optimi m i " a r e # i m ăr u n ţi ţi  l e c u a + u & ! r u l
2 " . g m or c o& i , 5 n spa&ulei  sec$=vi&e-a 7$
uc
". g f rişc ă
2 . g !le
ăamm
+ iăed e
N linguri ţă sare

O ;%ER3A ŢIE >


Rapid #i simplu$
3 ARIANTE >
Ac ea s& ă mâ nc ar e c ru d ă p! a& e f i f in is a& ăcu 76 ' s &a fi de sa u
alune &!ca&e$
3 ALOARE N/TRITI3 Ă .E . O R ŢI E >
57 ? 4P= ?6 J 4ca lQ 'r ăsi mi > 5'Q al bu mi ne > ?' Q id ra iţde
carb !n> ?7 'Q fibr e> 5, 'Q c! les &eri n ă> ?5 m'

%ala&ă de crudi& ăţi


I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE  % EC $

". . g le gu me 7 fr uc te 1. .un e ţ i &!a&e i n're dien &ele î n b!l #i


8 d e e x  ţe l i n ă, mţă rţu n i i  l e , a +ă
u&ându v even&ual d e
gulii, sfecl ă
roşie, toate spa&ul ă 5 sec$=vi&e-a 7$
so iu ri le de &a r! ă,
ră dă cinoase,
pr a! , me re , pe re 9
2. g ulei
2 . g o ţe t
1
linguri ţ

1 pri! ă sare
pi pe rcu mirodenii
ă

1 pri! ă !a h ă r
O ;%ER3A ŢI E >
Ti mp ul de m ăru n ţir e de pi nd e de c! ns is &e n aţ fr uc &e l! r #i
le'umel!r f!l!si&e$
Rapid #i simplu$
3 ALOARE N/TRITI3 Ă .E . O R ŢI E >
5 6 6 4 P =  7 4 c a l Q ' r ăs i m i > 7 ' Q a l bu m i n e > ? 'Q  i dr a ţi de
carb !n> ? 6'Q fi bre> @ ,H'Q c!le s&e rin ă> 6m'

%ala&ă de fe&ic ă cu smân&ân ă #i


curr
CCA $ 5
I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE *I N $

'. g nuci 1. .u ne ţ i nuc il e în b!l ul de m i" ar e, &! ca iţ


1 c ăţ e l d e u s t u r o i le cca$
*. g ceap ă 5 sec$ =vi&e-a 7 #i &urnaţile în&run b! l$
1. g ulei de floarea 2. .uneţi us&ur!iul #i ceapa îţn b!lţă#i m run i ile
1.. g soarelui
2 me re c u c oa 0 ă,
sferturi 5 sec$ =vi&e-a 7
l in gu r i ţ e
1.. g curr> 3. Adăţu'a i uleiul ă#ţi în bu#i i  min$ =
2. g sm+nt+n ă ?66MC =vi&e-a ?
O fermentat ă 4. Adăuţ'a i merele #ăţi ţ m run i i le 5 s ec $
linguri ţă o ţ et de f ru ct e =vi&e-a 7
1 pri! ă sare
5. Adău'aţi curr, smân&âna fermen&a& ă, ! ţe&ul
3.. g pi pe r de fruc &e #i piperul, ames&e ca ţile @6 sec$ =
fe ti c ă or i a lt ti p d e
salat ă =vi &e- a  #i ames&eca ţile cu 'ri+ ă în&run
cas&r!n î mpreună cu fe &ica Bsal a&a$
6. .resăraţi cu nucile &!ca&e #i servi ţi$

3 ARIANT Ă>

G a r n i s i ţ i s a l a & a c ăţ
u +ău m & i d e r ! # i i c ! c 4 & aăţi l s a u b u c ele
de ardei r!#u !ri '!'!#ar

3 ALOARE N/TRITI3 Ă . E . O R ŢI E 4

 J !n>
carb 4P =?H7@
'Q 4ca lQ 'r
fi bre> 'Qăsi mi >s&er
c !le ?@ 'Q
in ăal bu mi
> m ' ne > 5 'Q i dr a i ţ de
.a&eu de s!m!n cu dip din brân- ă de
vaci cu piper

I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE @ *IN$


C OACERE ?9

/ateul4 .a&eul>
2 mărar 8'. g 9
legături 1. . u n e ţ i m ăr a r u l î n b ! l u l d e m i " a r e ,
mă runţiţ il cca$ #i
".. g fi le ge
con delat
so,mo
5n n cruăţd,
uc i p u n e ţ i  l d e ! p a r &?7@6
e $ . ăssec$
& r a ţi=vi&e-a
@ f i r eJ d e
2 fileuri de p ăstr ă& m ă ra r pe n& ru d ec !r a& $
afumat
2. . u n e ţ i fileul de s!m!n în b!l #i
2 ouă
m ă r u n ţ i ţ i  l c u a + u & ! r u l s p a & u l e i 7 sec $
2.. g r+n! ă crem ă
=vi&e-a 7
1 sare
linguriţă 3. A d ă u '
ţ a i f i l e u l dăe ăp s & ră ţvţ # i m r u n i i 
N piper proaspăt măcinat l
linguriţă 7 sec$ =vi&e-a 7
1.. g sm+nt+n ă
1.. g cre&ete 4. A d ăţuă
' a i !u l e , brăâ n - a  c r e m , sa r e a ,
pipe rul #i smân &âna , ames&e ca ţile fi n 56
Dip din r+n! ă de &aci sec $ =v i&e -a 5$ P u m ă& a &e d i n pa s& a de
12. g uarF - r+n! ă de &aci pe#&e se sc!a&e din b!l, se pune în&r!
82.P9 &a v ă Bd e c ec , @7 c m & ap e& a& ăcu  âr &i e
2.. g crQme fra5che 8sau de c !p& # i se ac!p er ăcu J 6 ' c rev e&e$
%lmette cu sm+nt+nă 9
1 oae de piper &erde 5. A dă
ţă u ' a i m r a r u l & ! căa & î n c e a l a l &
lingură +um
a meăs&a
& e&e
caţi de ? 6 c!s emp
c $ !-=ivţ ie
i & e - ad in , b !l
# i,
1 praf sare
1 pri!ă piper, proaspăt măcinat în&inde ţ i pe s&e c reve&e , pre sând u #!r$
puţină !eamă de lăm+ie 6. Tav a se a c!pe r ă cu f !lie de a lum iniu #i
se c! ace î n cup &!ru l pre înc ăl-i & la ?H 7MC,
&imp de 6 minu&e, pe #ina din mi+l!c$
7. % c ! a & e ţ i p a & e u l d i n & aăăv
ţ ă, l s a i  l s se
r ă c e a s c ă # i ! r n a ţi  l c u @ 6 ' c r e v e & e # i @
fi re d e m ăra r $
Dip din brân- ă de vaci cu piper>
.uneţi în b!lul de mi" are &!a&e
in' red ie n& el e pe n&r u dip , am es& ec a ţi le
@6 sec$ =vi&e-a 5 #i se rv i ţi l cu pa &e ul $
3 ARIANT Ă
8n l! c d e m ă ra r p r!
ă as ţp & , p u&ăe i f! l! s i #i m ra r c! n' el a& $

3 ALOARE N/TRITI3 Ă . E . O R ŢI E >


 J 4P= @ ? 4ca lQ 'r ăsi mi > ?J 'Q alb um in e> ?' Q i dr a iţ
de ca rb!n > @'Q fi bre> 6 ,@'Q c !les &eri n ă> ??@m '

O ;%ER3A ŢIE >


.a& eul ar a& ă f!ar &e el e'a n& pe un b ufe & !ri ca a pe ri&iv,
dec!ra& în felii pe farfurii$ .a&eul p!a&e fi c!p& cu ! -i
înain&e 
.if&iuţe de sfecl ă r!#ie cu s!s de
s m â n & â n ă d u l ce

I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE CCA 7 *I N $


T OTAL  9
/ateul4
" f o i g e l at i n ă 1. 8n mu ia ţ i ' el a& in a c! n f! rm in s& ru c ţ iu ni l! r d e
1 leg m ă r a r pe ambala+$
mi c ă 2. . u n e ţ iăm r a r u l î n b ! l #ţăiţm r u n i i  l  sec $
2". g sfecl ă roşie =vi&e-a J
8din orcan9
1 .. g c e a p ăm i c ă ţ ă u ' a i sf e c l a r!ă# i e B săc u r s , ia r -e a m
3. A d se
pe rl at ă p ă s & răe a -  # i c e a p aţ ă#ţi m r u n i i  l e  s ec $
8orcan9, =vi&e-a 7
scurs ă
2. g m iere 4. Ad ă u' a ţ i m ie re a, r ea nu l,  l i n ' u r i ţă p i p e r # i
1" g hrea n K li n ' u r i ţă s a r e , am e s & e c a ţi  l e  s e c $ = =vi&e-a
pr ep a ra t 8d in  # i di s & ri bu i ţi  l e î năţ& v iţ e p! r i ! na & e $
orcan9 5. . u n e ţ i @ 6 6 ' f iăe r& uăr d e s feăc l r! #i e , ? pr i -
pi pe r du p ă p i p e r # i  li n ' u r i ţă s a r e î n b ! l # i î nă
ţc l - i i K
gust
sare dup ă
mi n $ = H 6M C = = v i & e - a ?$
gust 6. A dţ ă u ' a i ' e l a & i năa s &ţ! a r s , di-!lva i în
fier&ură
(os de sm+nt+n ă dulce4
6 sec$ =vi&e-a 5 , & u r n a ţi î nţă& v i e , a m
ţ es&eca i
2 . . g s m +n t +n ă p u ţ i n c u s p a &ţu l aă # i l s a ăi m i n i m  ! r e s s e
dulce înce'e 'ela&ina 1 de prefera& pes&e n!ap&e$
". g lapte
7. % c u f u n d aţăi & v i e l e sc uăr & în a p f i e r b i n & e #i
1 o ţ e t d in &i n
linguri ţă a l r ă s& ur na ţ i p if &i a pe fa rf ur ii $
1 pri! ă sare %!sul de smân&ân ă dulce>
1 pri! ă pi pe r 1. . u n e ţ i sm ân& âna , la p&e le , ! ţe& ul din vi n al b,
'. g salat ă frisB e sa re a #i pi pe ru l în b!l #i am es &e ca iţ cc a$ ?6
pe nt ru de co r sec$=vi&e-a @$
2. O r n a ţ i pi f &i il e cu sm ân &â n ă #i s al a& ăfr is e # i
se rv i ţ i le $

3 ALOARE N/TRITI3 Ă . E . O R ŢI E >

H H 4P=
carb !n>?J
? 'Q
4cafiblQre>
'r @,
ăsim
7'Qi>c!
??les
'Q &eri
al bum
n ă> ine
5m'> 'Q i dra iţ de

O ;% ER 3A ŢI E >
0! ar &e p! &r iv i& ă pe n& ru câ nd av e ţi ! as pe i$
ţ
.!rumb în s!s de r!#ii
7
I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE % EC $

..g porum  1. % pţă l a i r ! # iţiăl e , & i a i  l eăţ # i îndep r&a i


" . . g r o ş i i  u c ăţi sâmburii$
.g ulei d e
măs line 2. . u n e ţ i r! #i i l e în b! l , î m pr e u n ă c u u l e i u l de
2.g usturoi m ăsline #i res&ul in'redien&el!r, în afar ăde

1. g o ia de ar de i
dulce p ! rsec$
?7 u m b =vi&e-a# iJ$ se mi"ea- ă
sare dup ă 3. A d ă u ' a ţ i p! r u m b u l #i a m e s & e c a ţi @6 sec$ =
gust
2.g miere
=vi&e-a @$
".g oţet de &in
1 pri! ă pi pe r
1 fi r u su i oc

O ;% ER 3A ŢI E
/ n a p e r i & i v v e ' e & a r i a n , s e p ! a & e s e r v i c u p â i n e p r + iă& , ă
'risine$ $

%ufleu de ciuperci #i ţelină


CCA 6 %EC $
I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE T OTAL 

3 . . g p u l p ă d e p o r c ,  u c ăţi 1. .u ne ţ i în b !l c arn ea , ciu per ci le , ţel ina


3 . . g c i u p e r c i , t ăi at e #i pra-ul #i ribii #i &!ca i ţ ?7 se c$
2 . . g ţ eăl i n t u l ă p iăn ă, t i a t =vi&e-a $
 u c ăţ i
2 ou ă 2. A d ă u 'a ţ i î n b !l sa re a , p i pe ru l , ! u ă
le # i
1g piper s m â n & â n a # i a m e s & e c a ţi cu a+u&!ru l
3.g sa re spa&ulei ?6 sec$ =vi&e-a 5$
1 .. g s m+ nt +n ă 3. R ă s &ţu r n a iţ c ! m p ! - i ăi a î n & r  ! & a v
de
1..g pra ! c! p& u ns ă în p re al ab il c u un &$ ; a& e iţ u# !r
3. g un t pe nt ru u ns t a&a
&ava pe n&ru a uni f!rm i-a c!n ţinu &ul$
1..g hrii
4. Ac! peri ţ i sufl eul cu f! lie de al umin iu #i
puneţi &ava în cup&!rul preînc ă l-i& la
?J6MC$
5. %u fl eu l es &e 'a &a câ nd es &e fr um !s
rumeni& deasupra$
%ufleu de le'ume
CCA $ ?6
I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE %EC $

2 . . g ! u c c h i n i  u c ăţi 1. .un e ţ i în b!l &!a &e in' redi en& ele , în


* . g a r d e i c a p i a ,  u c ăţi afară de un& #i m
ăţ ţr u n i i  l e  sec$
pr a ! se gm en te de
1..g 3c m =vi&e-a J$
1.g usturoi
1 " . g m o r c o & i  u c ăţi 2.
pun/n'e ţ i el
e ţ i în cul un&
e'uun
meva
le sm&erm
ă r u n!re-
ţ i & e $is&e n& #i
1" .g r oc co li u c he ţel e
sare, piper dup ă 3. .u ne ţ i v asu l î n c up &!r ul pr eî nc ăl- i& la
gust
1 pri! ă nucşoar ă
?J6MC, &imp de
3 ou ă 4. La s fâ r#i &ul c! ac eri i, a c&i va ţi fu nc ţia
2.g unt
GRILL a cup&!rului &imp de cca$ 7 min$
pen&ru a se rumeni$

%ala&ă de vine&e #i ţelin ă


CCA $ @@
I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE *I N $

2..g &inete 1. C u r ăţ a
ţ i #i sp
ă ţl a i l e 'u m e l e , a p !i & ăi a ţi 
1".g ţelină tulpin ă le bu c ăţi, i ar vi ne &e le c ub ur i mic i, de ? "?
1..g p r a ! ,  u c ăţi cm $
3.g usturo i
2. .u ne ţ i în b !l ţel in a, pr a- ul, us& ur! iu l #i
1..g roşii f elii
î năb u# iţi
*.g ulei
*.g măsline
7 sec$ =vi&e-a 7$
3.g oţet din &in 3. Ad ă u 'a ţ i ul ei ul , r! #i il e, p ă&r un +e lu l &! ca &,
*.g !ahăr pudr ă sa re a, pi pe ru l # i î n ăbu #i ţi  min$ =3ar!ma =
1 frun!e de =vi&e-a ?$
legătură p ă tr un 0e l
sare, piper dup ă 4. A d ă u ' a ţ i a p ! i v i n e & e l e & ăi a & e c u b u r i ,
gust m ă s l i n e l e , ă- a  ţăr u l p u d r ,ţ ! e & u l # i f i e r b e i
?7 min$ =?6 6 MC= =vi &e - a $

l ă sRaă s&
ţ5. i  !u r n
caâ ţ& ie sa
v a l am
&aă
i nî un&&r
ăe ăusn v as se dre cs e&iacsl c ă#i
,
în ai n&e de a fi se rv i& ă$
.a&e de fica&
I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE ?6 *I N $

2" . g fi ca t d e p as ar e 1. .u ne ţ i fic a&u l, vinu l, b!ab el e de pipe r


2 fr un !e de da fi n #i frun-ele de dafin în b!lul de mi"are #i
*- 1. o a e pi pe r n eg ru
f ie rb e ţi
O pahar de $iesling 8&in al9
J min =J6MC =vi&e-a ?$
m ă s u2r"a.r g
e unt
2. 3 ă r s a ţ i licidul în care a fier& fica&ul,
1 lingur ă cognac
sa re d up ă gu st precum #i frun-ele de dafin #i b!abele de
pi pe r al  m ă ci na t p i p e r , a p ! i p u n e ţi f i c a & u l l a r căi &
după gust a p r ! " i m a & i v @6   6 mi n u & e $ Bn u v ăl săa iţ
în #e la ţ i de cu l! ar ea fi ca &u lu i, el e s& e
'a&a$
3. .une ţ i un &u l, c! 'n ac ul , pi pe ru l al b,
sare a #i fi ca&u l r ăci& î n b!l ul de m i"a re #i
a m e s & e c a ţ i p r ! ' r e s i v p â n ă l a vi& e-a 
a+u&ânduvă de s p a & u l ă p â nă ţ ! bţ i n e i !
masă ă f i n ! mă! ' e nţ $ G u s & a i m ! u s s e  u l d e
fic a& înai n&e de se rv ire #i c!n sum a ţil cu
b a '  e & a f r a n ţu - e a s c ă$ . u n e ţi p a & e u l î n
fri'ider minim @ !re înain&e de a l
c!nsuma$

%ala&ă de icre
I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE  *I N $

". g ic re de c ra p 1. 8 nm ui a ţ i p âi ne a în ap ă re ce , ap ! i
sărate s& !a rc e ţ i ! b in e # i î nd e p ăr& a ţi c !a +a $
3.g p+ine al ă
' l i n g u r i l ăm + i e 1. *!n& a ţ i fl u&ure le de a mes&ec are$
1'.- 1".g ce a pă toca t ă fi n 2. .u ne ţ i în b !l i cr el e #i p âi ne a în mu ia & ă#i
2# .g ul ei d e fl oa re a
s & ! a r s ă # i r e ' l a ţi 7 m i n $ = = v i & e - a @ , 7 $ 8n
soarelui aces& &imp, &ur na ţ i &rep &a& ul ei ul #i -ea ma
de l ămâie , al &ern a&iv , pri n ca pac$
3. 8 nl ă & ur a ţ i fl u& ur el e de am es &e ca r e,
ad ă u' a ţ i ce ap a în b! l #i am es &e ca iţ ? min$ =
= vi&e-a $
/n& de casă
I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE 7 *I N $

"..g frişcă lichid ă 1. *!n &a ţ i flu& ure le de ame s&ec are
pr o as p ă t ă
'..g apă foa rte rece 2. 3 ă rs a ţ i f ri #c a l i c  i d ă î n b! lu l d e m i "a r e #i
8de la ghea ţ ă 9 ba &e ţ i ! apr !" $ 5 min$ =vi&e-a 5 d u pă c a r e
vărsaţi -erul$
3. A d ăţ u ' a i a p a r e c e ,ţm
ă ala"a i î nc ?6 sec
=vi&e-a 5 $ % e p! a & e re p e & a ac e a s & ăf a - ăd e
s p ă l a r e a u n & u l u i d e @ ! r i $ S % p l aăr e a
un &ul ui ) fac e ca ace s&a s ă fi e mai al b #i mai
cura& la final$
4. 8n d ep ă r& a ţ i fl u& ur el e de a me s& ec ar e,
s c ! a & e ţ i di n b ! l c ! m pţ !ţă
- i i a !b i n u & # i , cu
a+ u&! rul un ui &if !n cur a& sau a d!u ăfi l&r e de
caf ea, s&!a rce ţi u n&ul $
C /* %E 0OLO%EŞTE >
Ac es & un & se p!a &e f!l !s i în ace la #i fe l ca cel din c! me r $ ţE
f!ar&e bun pen&ru &ar&ine .
3 ARIANTE >
.e n&r u a pre par a cel m ai bu n un & cu ve rd ea ţă , e su fic ie n&
s ăţ & ! cţa iăve r d e a a d ! r i & B b uăs u i ! c , ci m b r u , c e a p v e r d e ,
p ă &r u n + e l , sa l v i e  #iăa p! iţ s ! în
ă c !r p! r a i în &r  un b u l ' re
d e u n &> ?6 sec$ =vi&e-a 5$ %e rv i ţi ime di a& pe fe li i de
pâine$

<acuscă Bre ţe& ă ra ve'an


I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE CCA @ *I N $

1" g cea p ă 1. .uneţi ceapa #i us&u r!iul în b!l #i


2 c ă ţ ei usturoi mărun ţiţi
după gust sare  sec =vi&e-a 7$
după gust pi pe r 2. A d ău' aţi res & ul in' re d ie n& e l!r p ân ă la
2* . g ar
cadepi ai rdoş
eciio0i
saţu
i, r!# ii #i ul ei #i &!c a ţi ?6 sec$ =vi&e-a $
u c ă ţ i 3. A d ă u ' a ţ i r ! # i i l e # i m i " a ţi 7 sec$ =vi&e-a
1. . g m or co &i u c ă ţ i 7$
O cimru uscat
linguri ţă 4. %cur'eţ i c ! m pţ!ţ- i i aă !b inu& #i
# . g ţe l i nă ră ăd ă cin , s&!arceţ i ! pân ă la u midi&a&ea d!ri& ă cu
 u c ăţ i a+u &!ru l a @ fil&re de ca fea #i pu ne i! ţ ap !i
3" . g ro ş ii 5n  uc ă ţ i înap!i în b!lul de mi"are
aprox '. ulei cu gust
g neutru 5. Re 'la ţ i ap ar a&u l pe vi&e-a ,7 # i &u r n a ţi
Cifle cu m ăsline
5 *I N $
I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE TOTAL 56 *I N $

2..g a pă 1. . u n e ţ i î n b ! l a p a , l a p & eţă


lăe c l d u , - a  r u l ,
1. .g la pt e c ăld u ţ m â n & a iţ 5
u l e i u l , d r ! + d i a , f ăi n a , s a r e a , f r ă
1.g ! a h ăr m i n $ = = $ L ăţsăa i s d ! săp e a s c a p r ! " i m a & i v
1 cu dro0die de ere ! ! r ă$
"..g făină al ă
1.g sare 2. D a ţ i alua&ului
f!l!sind suci&!rul$ ! f!rm ă rec&an'ular ă
1".g m ăsline negre
fără s+ muri
3. . u n e ţ i m ăs l i n e l e p e s u p r a f a ţa a l u a & u l u i $
R u l a ţ i a l u a & u l f ! r m â n d u n s u l , p r e s răa iţ c u
făină # iă& ţ i a i s u l u l î n s e ' m e n & e d e ? 6 c m $
4. A # e - a ţ i  l e p e & a v a c u p & !ăr u
ţ l uăi , l s a i s
d ! s p e a s c ă î n c ă  6 m i n . c! ac e ţ i în cu p& !r ul
în c ă l- i& la ?J 6M C &im p de cca $ 6 min $, pâ n ă
ce se rumenesc $

3 ARIANT Ă>
C u v er de a ţă> &! ca ţi ie rb ur i ar !m a& ic e Bs al vi e , r! -m ar in ,
p ă &r u n + e l , b us u i! c , m ă' i ra n , f ru n - e de ce a p ăv e r de  #i
î n c ! r p ! r a ţ i  l e î n a l u a & $ . r ! c eţd a i c aţî n r e ăeţă
ă
&a d e f a , f r
a a d ău ' a m ăs l i n e l e $

Car&!fi cu pra- #i #uncă


I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE @ *I N $

"..g ca rto fi 1. C u r ăţ
ţ a i #ă
iţ s p l a i c a r & ! f i i ,ăţ a p ! i & i a i  i
1..g pra ! cu bu ri #i pu ne ţi i în c! #u l de în bu
ă #i re , cu
".g r+ n!ă J6 6' ap , ă
s ar e d u p ă gu st @7 min$ =3ar!ma =vi&e-a ?$
".g ule i sa u unt
*..g apă 2. T ă ia ţ i pr a- ul r !n de le f in e , pu ne ţi l î n b! l,
a dţ ă u ' a i u l e i u l s a u u nţă& u l # i î n b u # i i 7
mi n $ = ?66 MC = =vi& e-a $
3. . u n e ţ i î n b ! l c a r & ! f i i # i b r â n - a r a s ă# i
ames&ecaţ i
@ min$ = =vi&e-a $
.!'aci cu +um ări
C C A $ 7 *I N $
TOTAL ? 9 ?6
I NG RE D IE NT E * OD D E .RE.ARARE *I N $

"".g făină 1. . u n e ţ i î n b ! l +u m ă ri le # i &! ca ţ i  se c$


2".g 0um ări =v i& e- a 7$ % c ! a & e ţi  l e d i n b ! l # i p u n e i ţl e
.g untură de!par&e$
2 gălenuş uri
2. . un e ţ i î n b !l f ăin a #i dr !+ di a # i am es &e ca iţ
linguri1O
ţă dro0die
usca tă le
8sau 2.g 7 sec$ =vi&e-a $
dro0die
pr o as p ă t ă 9 3. A d ă u ' a ţ i
u n & u r a , ' ăl b e n u # u r i l e , l a p & e l e ,
O sare sa re a, pi pe ru l #i fr ămâ n& a ţi 5 m i n $ = = .
linguri ţă
4. .u ne ţ i al ua &u l la d! sp i& în &r u n l! c ca ld ,
2..g lapte
O pi pe r &imp de ?7 min$
linguri ţă 5. . e ! s u p r a f a ţăd e l u c r u p r e să răa & ăă
cu f in ,
1 gălenuş în&i nde ţ i alua&ul în&r ! f!ai e drep&un 'iu lar ă
pe nt ru un s
cu 'r !s im ea de ap r! "i ma &i v ?, 7c m$ / n' e iţ
f!a ia c u +u m ăril e &! ca &e$
6. 8m p ă & ur i ţ i f ! a i a d e a l ua & a s& fe l pr e ' ă
& i& ă
ad uc ân d la &u ri le un a pe s& e ce al al & ă, în &â i
l a & u r i l e l u n ' i , a p ! i p r ! c e d a ţi l a f e l c u
ca pe &e le , ad uc ân du l e un ul pe s& e ce l ăla l& $
ţL ă s a i aăl u a & u l s
minu&e$ săe ! d i  n e a s c &imp d e ? 7

7. 8n & in d e ţ i al ua &u l cu su ci & ! ru l, a p! i pl i a ţ i l


d i n n! u ca în f a - a an & e r i ! a r $ăL săa i ţal u a & u l
s ă se ! di  n e a sc ă ? 7 m i n u &e $
8. Re pe &a ţ i !p er a ţia d e l a f a- a H$
9. .r eî nc ă l- i ţ i c up &! ru l l a ? J6 MC $
10 . 8n & in d e ţ i al ua & ul în &r  ! f ! ai e cu ' r! si me a
de ap r! "i ma &i v @c m #i de cu pa ţi p! 'a ci cu
a+ u&! rul pa ar ul ui de m ăsur ar e sau al& paa r
cu diame&ru mic
11. A#e-aţi
f! rme le ! b ţin u&e în & av a &a pe& a& ăcu  âr &ie de
c! p& , u n' e ţi le cu ' ălb en u# u l b ă& u & # i c ! a c e ţi 
le la ?J6MC &imp de @6@7 min$

O ; % E R 3 A ŢIE >
.en &ru un aspec& mai ape &isa n&, pu&e ţi cres&a u#! r alua&u l
în e&apa ?6,
GARNIT/RI .ENTR/ %/.E
Informaţii generale pri&ind re ţetele _3
Tocare, m ărun ţire ____________________"
Tocare_________________________________"
;ărunţire ____________________________
ţ ;ărun irea fructelor şi legumelor reuşeşte ţ deoă seit de uniform dac folosi i
doar un singur tip de alimente ori alimente de consisten ţăasemă ăn toare la
un proces de m ărţun ire
ţţă%ten ie, t ia i mai 5nt+i ăţ
alimentele 5n uc i c+t
mai apropiate ca dimensiuni, pentru a oţine un re!ultat un   
$aderea_______________________________
-_______________________________________
;ăcinare______________________________#
/ul&eri!are___________________________#
/asare________________________________
_______________________________________
;ixare_________________________________
(pălarea fructelor __________________1.
(terili!are___________________________1.
<mulsionare_________________________11
_____________________________________11
)răm+ntare 89 _______________________12
Gătirea______________________________1'
;ere = morco&i crude_______________33
(alată de crudit ăţi __________________33
(alată de fetic ă cu sm+nt+n ă şi curr>  3'
/ateu de somon cu dip din r+n! ă de &aci cu piper    3"
/iftiuţe de sfecl ă roşie cu sos de sm+nt+n ă dulce     3
/orum 5n sos de roşii______________3#
(ufleu de ciuperci şi ţ elină_________3#
(ufleu de legume___________________3*
(alată de &inete şi ţelin ă___________3*
Gălu#&e cu 'ri# J . O RŢ I I

INGREDIENTE *OD DE .RE.ARARE 7 *IN$

?76 ' lap&e 1. .une ţ i lap&e le, un &ul, sare a #i n uc#!ara în b!l
56 ' un& #i î n c lă- i i ţ
K sare @ min$ =6MC =vi&e-a ?
lin'uriţă
ţ ă u 'a i ' ri # ul
2. A d ţ # i  a sm aţ u c  i , a m e s &e c a i?6
@ pri-ă nuc#!ară
s e c $ = v i & e - a 5 # i ' ă& i ţi @K mi n$ = ?6 6M C
J6 ' 'ri#
=vi&e-a , &u rn a ţ i î n &r  un c a s& r! năţă# i l sa i s
? lin'ură asmaţuci
? !u s e r ăc e a s c ă$
3. A m e s & e c a ţ i ! u l î n p a s & a d e ' r i # r căi & ,ă d i n
p a s & ă ăfţ! r m a i ' l u # & e mţi c i # i l e p u n e i î n
s u p ă s a u f i e r & u r ă c l ! c ! & i & ă, u n d e s & a u & i m p
d e ? 6  ? 7 m i n u & e p â n ă c e s e r i d i c ăl a
suprafa ţă $
O;%ER3AŢIE>
. u &ăe ţ i l s a p a s & a d ăăe '
ă r i # s s e r c e a sţ c î n b ! l # i a m e s & e c a i
!ul
?6 sec$ =vi&e-a  $ D ac ă pa s& a de 'r i# e s& e p re a u me d ,ăma i
a d ă u ' a ţ i p u ţi n ' r i #
3ALOARE N/TRITI3Ă .E .ORŢIE>
7@7 4P= ?@7 4ca lQ 'r ăsimi > J'Q albu min e> 5 'Q i dra iţ de car b!n>
??'Q fibr e> ? ,?'Q c!le s&er in ă> 77 m'

Gălu#&e cu măduvă
INGREDIENTE *OD DE .RE.ARARE 7 *IN$

1 . . g m ăd u & ă 8 d i n c c a  " 5K min$ =


1. . u n e ţ i m ă d u v a în b ! l , ! &! p i iţ
oase9 6MC= vi&e-a  # i ! &u r n a iţ p r i n & r  ! si & ăd e
*. g pesm et ceai în&run cas&r!nel$
R sare
linguri ţă 2. % p ă l a ţ i b!l ul #i # &er 'e ţi l$
N pi pe r
linguri ţă 3. . u n eiţ măduva &!pi& ă #i celelal&e
2 p ri !e nu cş oa r ă i n ' r e d i e n & e î n b ! l # i a m e s & e c a iţ & ! & u l @6
1 f i r f r u n ! e p ăt r u n 0 e l , sec$ =vi&e-a 7 cu spa&ula$
rupte de pe fir
4. 0 ! r m a ţ i ' ă l u # & e m i c i d i n c ! m p ! - i iţe # i
2 ou ă
l ă s a ţ i  l e s ă m a i s& e a ?6  ? 7 mi n u & e în s u p a
s a u fi e r & u r a cl ! c ! & i & ă, pâ n ă c â n d se r i d i c ăl a
s u p r a f a ţă $

O;%ER3AŢIE>
Da c ă nu e s& e să ufăic ie n& m du ţ va di n ! a se , p u& e i c !m pl e& a c u
u n & p â n ă l a ? 6 6 ' $ E v e nţ& uăa l l săa i pă a s & a l a r c i & , d a c e s & e
prea m!al e pe n&ru f!rm area ' ălu#& il!r $
3ALOARE N/TRITI3Ă .E .ORŢIE>
 HJ 4 P = ?  @ 4 c a l Q 'r ăsi m i > ?  'Q a l bu m i n e >  'Q  i dr a i ţ de
car b!n> J 'Q fi bre> 6 ,'Q c!le s&e rin ă>  m'

45 Garni&uri pen&ru supe


/ate de ficat________________________ 3
(alată de icre _______________________3
?nt de casă__________________________'.
@acuscă 8reţetă raA &egan9________'.
Chifle cu m ăsline ____________________'2
Cartofi cu pra! şi şuncă____________'2
/ogaci cu 0um ări ____________________'3
Găluşte c u griş ______________________'"
Găluşte cu m ădu& ă_________________'"
iscuiţi cu mi rodenii ________________".
$egal 8<ierstrich9___________________"1
(upă de legume i talian ă ___________"*
(upă de cartofi german ă___________"
(upă de ceap ă______________________ .
(upă crem ă de !ucchini ____________.
(upă crem ă de legume _____________1
(upă crem ă de ardei _______________2
(upă gulaş ungureasc ă_____________2
(upă crem ă de roşii ________________'
(upă crem ă rece de piersici ________'
ConsommB de legume 8a!ă pentru supe9   
ConsommB de legume cu os 8a! ă pentru supe9     
(upă de conopid ă___________________*
(upă crem ă de cre&ete _____________*
(upă crem ă de ciuperci ____________#.
(upă de legume ____________________#.
Cioră de urt ă_____________________#1
Ciorăţă ăr neasăc __________________#1
Cioră cu perişoare _________________#2
(upa uc ătarului şef _______________#2
(upă de &ar! ă_______________________#'
(upă de ciuperci ____________________#'
(upă crem ă de cartofi ______________#"
orş de do&lecel____________________#"
(upă crem ă de roccoli ____________#
(upă crem ă de ma! ăre _____________ #
46 Garni&uri pen&ru supe
Cioră de fasole cu ciolan afumat _#
#
(upă crem ă de do&leac _____________##
Ga!pacho din roşii portocalii_______#
Cioră de salat ă____________________#
orş de sfeclă_______________________*.
Cioră de peşte _____________________*.
(upă crem ă de linte roşie __________*2
Tartă cu pra! ________________________*
uiche orraine_____________________.
asagne_____________________________1
/i!!a = $e ţeta de a! ă pentru aluat _2
/i!!a cu ruccola şi prosciutto crudo
8şuncă de /arma9 ___________________3
Ce&apcici 8;ititei9__________________'
Do&lecei umpluţi, la 6aroma_______'
Tocăni
ţă de ciuperciăde p dure ____
Tocăniţă de pui ca la unica _______
Cotlet de porc E la Duarr>________*

/iept de pui 5n stil andalu!_________*


Tocţă
ăni mă exican cu muşăchi de &it     *
/ulpă de p ui 5n&elit ă 5n acon _____
Tocăniţă de cartofi ________________1..
/iept de curcan cu ciuperci şi m ărar1_..
;uşchiuleţ de porc umplut cu Gorgon!ola şi 5nf ăşurat 5n acon        1.1
Ghi&eci ____________________________1.3
6inete cu legume la cuptor_______1.3
Gratin de cartofi rapid 8$ucF-@ucF9_1.'
Conopidă gratinat ă _______________1.'
$isotto, cu &ariante_______________1.
/erişoare E la Hnigserg________1.*
Gulaş secuiesc_____________________1.
6ar!ă cu ţelin ă şi ardei ____________1.
/ui cu curr> dulce-acrişor _________111
)ile de porc cu piure de ţ elină____113
(paghetti cu ulei, usturoi şi ardei iute
8olio, alio e pepperoncino9 _______11"

47 Garni&uri pen&ru supe


;idii cu sos de roşii_______________11
Turtiţe de cartofi __________________11
$ulou de peşte cu legume________11*
/eşte la cuptor cu roşii___________11*
/ăstră& umplut ____________________12.
Tocană moldo&enească___________12.
/eşte file cu legume şi ore!______122
/iept de pui cu ghimir___________122
(omon file copt 5n aluat de p+ine _123
Curcan umplut cu ardei capia şi hrii     123
;uşchi de porc cu &inete_________12"
Tagliatelle cu l ăm+ie ______________12"
%rdei umpluţi______________________12#
6răioară umplut ă ca 5n ihor ____
12*
)icat de pui cu ciuperci___________12*
(omon file cu sos picant__________12
6ar!ă cu carne _____________________12
Tocană c+mpenească_____________131
/iept de pui ca la unica__________131
(armale ___________________________132
(os Bchamel______________________13
(os de hrean_______________________13
aiţ pentru &+nat = ai ţ umed ____1'1
aiţ pentru carne d e &it ă = ai ţumed   1'1
aiţ pentru peşte = ai ţ umed ____1'2
aiţ pentru şunţă
ăcă ră neaţsc = ai uscat  1'2
aiţ pentru &it ă şi &+nat = ai ţuscat _1'3
aiţ pentru carne de porc= ai ţ uscat   1'3
(os cu s m+nt+n ă şi hrii __________1''
(os de roşii________________________1''
;aione!ă___________________________1'
(os de &anilie______________________1'
(os de mango 6a0da______________1'#
@aaglione_________________________1'#
(os de &işine pentru &afe-uri sau 5nghe ţat ă   1'*
Cremă de ciocolat ă şi nuci ________ 1'*
48 Garni&uri pen&ru supe
Gem de c ăpşune ___________________1".
Cremă de ciocolat ă şi nuci ________1".
Cremă de r+n! ă pentru uns pe p+ine    1"1
r+n!ă crem ă______________________1"1
Cremă de 5ntins pe p+ine cu şunc ă, r+n! ă Camemert şi ricotta     1"3
Cremă de 5ntins pe p+ine cu r+n! ăde &aci şi şunc ă        1"3
?nt cu &erdeaţă___________________1"3
r+n!ă crem ă______________________1""
(os de muştar şi legume__________1""
Cremă de uns pe p+ine cu ridichi şi creson     1"#
?nt cu şunc ă şi chi&es 8arpagic9 _1"#
Cremă cu salam ___________________1"*
Cremă cu somon, de uns pe p+ine _1"*
;orco&i cu usturoi________________ 1
egume cu unt la aur____________1
/iure de cartofi____________________1#
Garnitură de morco&i cu ceap ă &erde     1#
Turtiţe de cartofi __________________1*
egume cu unt la aur____________1*
Găluşti din chifle __________________1
Tort de roccoli şi cartofi_________1
egume mixte E la apolitana____1#1
;a!ăre cu unt _____________________1#2
;ăăm
ă lig ardeă
leneasc ___________1#2
ipie cu m ărar şi r+n! ă__________1#
iscuiţi ____________________________1#
/ere umplute cu mascarpone____1*1
6is de fructe_______________________1*1
Jngheţată de &anilie _______________1*2
Jngheţată de ciocolat ă____________1*2
Jngheţată de &in roşu _____________1*'
(oret de !meură_________________1*'
udincă de &anilie _________________1*"
udincă de ciocolat ă______________1*"
Cartofi de mar ţipan _______________1*
ome cu rom_____________________ 1*
49 Garni&uri pen&ru supe
Găluşti cu prune ___________________1*#
/iure de mere_____________________1*#
Keleu din fructe roşii______________1*
Gla!ură de !ah ăr __________________1*
rioşe de ciocolată________________1
lat de tort 8pandişpan9__________1
Cornuleţe cu migdale _____________1#
/ră0itură in!er ____________________1#
Tort de mere alsacian_____________1*
Cui de &iespi______________________1
/ră0itură cu prune _________________2..
Tort de pere şi r+n!ă____________2..
%luat dospit de a!ă______________2.2
;elci din aluat dospit _____________2.2
Co!onac cu mac___________________2.'
/ră0itu
ăr ruseăască ăLsă
c rm nat M _2."
iscuiţi cu nuci, ăfăără f in ________2."
apte de ca0u______________________213
Cappuccino ________________________213
imonadă__________________________21'
Ciocolată cald ă____________________21'
Cacao_______________________________21'
DrinF pentru micul de0un_________21
DrinF cu ieruri aromatice________21

;iscuiţi cu mir!denii
CCA$5 *IN$
INGREDIENTE *OD DE .RE.ARARE TOTAL @6 *IN$

. g p ar m e ! an 1. . u n e ţ i p a r m e - a n u l î n b ! l , m ăr u n ţi ţi @6 sec$
' o uă =vi&e-a ?6 #i p une ţil în&r un b!l$
. g u n t l i c h i d , r ăc i t 2. C u r ăţ aiţ b ! l u l # i m ! n & a ţi f l u & u r e l e d e
1 frun!e de cimru ames&ecare$
lingur ă
*.g f ăi n ă 3. % e pa ra ţ i ! u ă l e $
N sare 4. . u n e ţ i al bu #u ri le în b! l si ba& e ţi le cc a$
linguri ţă  min$ =vi&e-a 5$

50 Garni&uri pen&ru supe


1-2 pi pe r ne gr u,
pr i! e pr oa sp ă t m ă ci na t

ALOARE N/TRITI3Ă .E .ORŢIE


3
? J5 4P = 6 4ca lQ 'r ăsi > mi > @5 'Q al bu mi ne >? 5' Q i dr a i ţ de
c arb!n> ?7'Q
fibre > 6 ,J' c!le s&er in ă> @ m '
O;%ER3AŢIE>
; i sc u i ţ i i r ăm a #i p! & f i c ! n 'e la iţ$
3ARIANTE>
;i scu i ţ ii cu cim bru se p!& riv esc la sup a cu ci upe rc i, bis cu i iiţ
c u f r u n - ă d e p ă& r u n + e l l a su pa de vi & ă sa u p ui

Re'al BEiers&ric
INGREDIENTE *OD DE .RE.ARARE ?6 *IN$

' ouă 1. .u ne ţ i în b!l &! a&e in 're die n&e le , î n af ar ăde


12 .g l ap te sa u a p ă , # i a m e s & e c a ţi ?7 sec$ =vi&e-a 7
sm +n t+ n ă du lc e
2. . u n e ţ i c ! m ţ p ! - i ăi a d e ! uă î n & r  ! p u n '
O
linguri ţ pen&ru c!n'ela&!r mai mare, împ ă & u r i iţ
ă sare de sc i - ă &u ra pu n' ii , dar n u ! înc i de iţ fi " #i
1 pri! ă nucşoar ă p u n e ţ i  ! î n c ! # u l d e î n ăb u # i r e , s a u p u n e iţ
'..g a pă
c! mp !- i ţ ia în &r u n b! l &e rm !r e- is &e n& , pe
ca re î l a# e- a ţi în c! #u l de î n ă bu #i re $
3. . u n e ţ i ăa p î n b ! lăţ ţ, a ' a i c !ă# u l d e î n b u # i r e
#i ' & iă i ţ
?6 min$= 3ar!ma =vi&e-a ?
4. % e m a i la s ă c ! m p ţ !ă- i i a în c 7ămi n u & e du p
e"pi rare a &imp ulu i în c!# ul de î n ăbu#i re #i î n
b ! l $ D u p ă a c e e a săe ră s & ! a r nă î n & r  ! & a v # i
se &a ie î n p ă&ra& e, &r iun' iur i, e& c$

51 Garni&uri pen&ru supe


%/.E
Informaţii generale pri&ind re ţetele _3

Tocare, m ărun ţire ____________________"


Tocare_________________________________"
;ărunţire ____________________________
ţ ;ărun irea fructelor şi legumelor reuşeşte ţ deoă seit de uniform dac folosi i
doar un singur tip de alimente ori alimente de consisten ţăasemă ăn toare la
un proces de m ărţun ire
ţţă%ten ie, t ia i mai 5nt+i ăţ
alimentele 5n uc i c+t mai
apropiate ca dimensiuni, pentru a oţine un re!ultat un
$aderea_______________________________
-_______________________________________
;ăcinare______________________________#
/ul&eri!are___________________________#
/asare________________________________
_______________________________________
;ixare_________________________________
(pălarea fructelor __________________1.
(terili!are___________________________1.
<mulsionare_________________________11
_____________________________________11
)răm+ntare 89 _______________________12
Gătirea______________________________1'
;ere = morco&i crude_______________33
(alată de crudit ăţi __________________33
(alată de fetic ă cu sm+nt+n ă şi curr>     3'
/ateu de somon cu dip din r+n! ă de &aci cu piper 3"
/iftiuţe de sfecl ă roşie cu sos de sm+nt+n ă dulce  3
/orum 5n sos de roşii______________3#
(ufleu de ciuperci şi ţ elină_________3#
(ufleu de legume___________________3*
(alată de &inete şi ţelin ă___________3*
/ate de ficat________________________ 3
(alată de icre _______________________3
?nt de casă__________________________'.
@acuscă 8reţetă raA &egan9________'.
Chifle cu m ăsline ____________________'2
Cartofi cu pra! şi şuncă____________'2
/ogaci cu 0um ări ____________________'3

Găluşte cu griş ______________________'"


Găluşte cu m ădu& ă _________________ '"
iscuiţi cu mi rodenii________________".
$egal 8<ierstrich9___________________"1
(upă de legume italian ă ___________"*
(upă de cartofi german ă___________"
(upă de ceap ă______________________.
(upă crem ă de !ucchini ____________.
(upă crem ă de legume _____________1
(upă crem ă de ardei _______________2
(upă gulaş ungureasc ă_____________2

(upă crem ă de roşii ________________'


(upă crem ă rece de piersici ________'
ConsommB de legume 8a!ă pentru supe9 
ConsommB de legume cu os 8a! ă pentru supe9    
(upă de conopid ă___________________*
(upă crem ă de cre&ete _____________*
(upă crem ă de ciuperci ____________#.
(upă de l egume ____________________#.
Cioră de urt ă_____________________#1
Ciorăţă ăr neasăc __________________#1
Cioră cu perişoare _________________#2
(upa uc ătarului şef _______________#2
(upă de &ar! ă _______________________ #'
(upă de ciuperci ____________________#'
(upă crem ă de cartofi ______________#"
orş de do&lecel____________________ #"
(upă crem ă de roccoli ____________#
(upă crem ă de ma! ăre _____________#

53 %upe
Cioră de fasole cu ciolan afumat _#
#
(upă crem ă de do&leac _____________##
Ga!pacho din roşii portocalii_______#
Cioră de salat ă____________________#
orş de sfeclă_______________________*.
Cioră de peşte _____________________*.
(upă crem ă de linte roşie __________*2

Tartă cu pra! ________________________*


uiche orraine _____________________.
asagne_____________________________1
/i!!a = $e ţeta de a! ă pentru aluat_2
/i!!a cu ruccola şi prosciutto crudo
8şuncă de /arma9 ___________________3
Ce&apcici 8;ititei9__________________'
Do&lecei umpluţi, la 6aroma_______'
Tocăni
ţă de ciuperciăde p dure ____
Tocăniţă de pui ca la unica _______
Cotlet de porc E la Duarr>________*
/iept de pui 5n stil andalu!_________*
Tocţă
ăni mă
exican cu muşăchi de &it  *
/ulpă de pui 5n&elit ă 5n acon _____
Tocăniţă de cartofi ________________1..
/iept de curcan cu ciuperci şi m ărar1_..
;uşchiuleţ de porc umplut cu Gorgon!ola şi 5nf ăşurat 5n acon  1.1
Ghi&eci ____________________________1.3
6inete cu legume la cuptor_______1.3
Gratin de c artofi rapid 8$ucF-@ucF9_1.'
Conopidă gratinat ă _______________ 1.'
$isotto, cu &ariante_______________1.

/erişoare E la Hnigserg________1.*
Gulaş secuiesc_____________________1.
6ar!ă cu ţelin ă şi ardei ____________1.
/ui cu curr> dulce-acrişor_________111
)ile de porc cu piure de ţelină____113
(paghetti cu ulei, usturoi şi ardei iute
8olio, alio e pepperoncino9 _______11"

54 %upe
;idii cu sos de roşii_______________11
Turtiţe de cartofi __________________11
$ulou de peşte cu legume________11*
/eşte la cuptor cu roşii___________11*
/ăstră& u mplut ____________________12.
Tocană moldo&enească___________12.
/eşte file cu legume şi ore!______122

/iept de pui cu ghimir___________122


(omon file copt 5n aluat de p+ine _123
Curcan umplut cu ardei capia şi hrii   123
;uşchi de porc cu &inete_________12"
Tagliatelle cu l ăm+ie ______________12"
%rdei umpluţi______________________12#
6răioară umplut ă ca 5n ihor ____12*
)icat de pui cu ciuperci___________12*
(omon file cu sos picant__________12
6ar!ă cu carne _____________________12
Tocană c+mpenească_____________131

/iept de pui ca la unica__________131


(armale ___________________________132
(os Bchamel______________________13
(os de hrean_______________________13
aiţ pentru &+nat = ai ţ umed ____1'1
aiţ pentru carne de &it ă = ai ţumed     1'1
aiţ pentru peşte = ai ţ umed ____1'2
aiţ pentru şunţă
ăcă ră neaţsc = ai uscat    1'2
aiţ pentru &it ă şi &+nat = ai ţuscat 1_'3
aiţ pentru carne de porc= ai ţ uscat  1'3
(os cu s m+nt+n ă şi hrii __________1''
(os de roşii________________________1''
;aione!ă ___________________________1'
(os de &anilie______________________1'
(os de mango 6a0da______________1'#
@aaglione_________________________1'#
(os de &işine pentru &afe-uri sau 5nghe ţat ă    1'*
Cremă de ciocolat ă şi nuci ________1'*

55 %upe
Gem de c ăpşune ___________________1".
Cremă de ciocolat ă şi nuci ________1".
Cremă de r+n! ă pentru uns pe p+ine  1"1
r+n!ă crem ă______________________1"1
Cremă de 5ntins pe p+ine cu şunc ă, r+n! ă Camemert şi ricotta  1"3
Cremă de 5ntins pe p+ine cu r+n! ăde &aci şi şunc ă  1"3
?nt cu &erdeaţă___________________1"3

r+n!ă crem ă______________________1""


(os de muştar şi legume__________1""
Cremă de uns pe p+ine cu ridichi şi creson   1"#
?nt cu şu ncă şi chi&es 8arpagic9 _1"#
Cremă cu salam ___________________1"*
Cremă cu somon, de uns pe p+ine1_"*
;orco&i cu usturoi________________1
egume cu unt la aur____________1
/iure de cartofi____________________1#
Garnitură de morco&i cu ceap ă &erde  1#
Turtiţe de cartofi __________________1*

egume cu unt la aur____________1*


Găluşti din chifle __________________1
Tort de roccoli şi cartofi_________1
egume mixte E la apolitana____1#1
;a!ăre cu unt _____________________1#2
;ăăm
ă lig ardeă
leneasc ___________1#2
ipie cu m ărar şi r+n! ă__________1#
iscuiţi ____________________________1#
/ere umplute cu mascarpone____1*1
6is de fructe_______________________1*1
Jngheţată de &anilie _______________1*2
Jngheţată de ciocolat ă____________1*2
Jngheţată de &in roşu _____________ 1*'
(oret de !meură_________________1*'
udincă de &anilie _________________1*"
udincă de ciocolat ă ______________ 1*"
Cartofi de mar ţipan_______________1*
ome cu rom_____________________1*

56 %upe
Găluşti cu prune ___________________1*#
/iure de mere_____________________1*#
Keleu din fructe roşii______________1*
Gla!ură de !ah ăr __________________1*
rioşe de ciocolată________________1
lat de tort 8pandişpan9__________1
Cornuleţe cu m igdale _____________1#

/ră0itură in!er ____________________1#


Tort de mere alsacian_____________1*
Cui de &iespi______________________1
/ră0itură cu prune _________________2..
Tort de pere şi r+n!ă____________2..
%luat dospit de a!ă______________2.2
;elci din aluat dospit_____________2.2
Co!onac cu mac___________________2.'
/ră0itu
ăr ruseăască ăLsă
c rm nat M 2_."
iscuiţi cu nuci, ăfăără f in ________2."
apte de ca0u______________________213

Cappuccino ________________________213
imonadă__________________________21'
Ciocolată cald ă____________________21'
Cacao_______________________________21'
DrinF pentru micul de0un_________21
DrinF cu ieruri aromatice________21

57 %upe
%upă de le'ume i&alian ă
C C A $ 6
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE * I N$

". g p ar m e ! an 1. . u n e ţ i parme-anul, busui!cul,


O linguri ţă usuioc m ă '  i r a n u l # i p ă& r u n + e l u l î n b ! l ,
O linguri ţă m ăghi ran m ă r u n ţ i ţ i @6 sec$ =vi&e-a ?6 # i &u r n a ţi
O fire p ăt r u n 0 e l &!&ul în&run cas&r!nel$
1 c ea pă 8c ca  . g9 , 2. . u n eiţ ceapa, m!rc!vii, ţe l i n a ,
tăiată 5n sfe rturi
us&u r!iu l #i r!#i ile î n b!l #i am es&e ca iţ 5
1 mo rc o& 8c ca  1 ..
g 9 , 5 n  u c ăţi sec$ =vi&e-a 7$
ca . g eţ l ă
i n ,  uăţ c i 3. A d ă u ' a ţ i ule iul #i -a r-a va& ul mi "& #i
2 c ăţ e i d e u s t u r o i în ăb u# iţi
2 r o ş i i , 0 u m ăt ăţi  m in $ = ?6 6M C = = v i& e- a ? $
2. g ulei
4. A d ă u ' a ţ i s ar e , pi pe r, a p ă #i c u bu l e u
ţl
3. . g !a r! a& at ur i
am es te ca te , t ăia te & i iţ ?H min$ =?66MC =
de f ier&ur ă #i ' ă
cuuri, inele, =vi&e-a ? $
 u c ăţ i  8 d e e x  p r a! ,
& a r ! ă a l  ăs a u 5. A d ă u ' a ţ i &ţă i e i i d e său p ăţ# i ' & i i m a i
c r e a ţă , g u l i i , depar&e cca$
ma ! ă re , r oc co li 9 J
î nm
fuinnc$ ţ=i e
? 6d6M
e &iCpu
= l d= vei && e-
i a
ă eţ i?
 $ B&impul es&e
1O sare
l i n g u r i ţă  6. A d ă u ' a ţ i ame s&e cu l de mi r!d en ii #i
1 pri! ă pi pe r p a r m e - a n # i$ am e s & e c a ţi ? 6 s e c $ =
.. g a p ă
=vi&e-a ?@$
2 c u ul e ţe concentrat de carne
sau legume
# . g t ăi ţe i m i c i p e n t r u
s up ă

O ;% ER 3A ŢI E >
Rapid #i simplu, se p!&rive#&e #i pen&ru val!rificarea res&uril!r
de le'ume$

3 ARIANT Ă>
C u 7 m i n u &e în ai n & e de e" pi ra r e a & im pu l u i , s e ad uă' ăpr i n
!rificiu
cca$ ?76l '
capacului
-ar-ava&?66 '
mi"&$ spanac$ 8n aces& ca-, se v!r f!l!si d!ar

3 ALOARE N/TRITI3 Ă . E . O R ŢI E >


J7H 4P = @67 4ca lQ 'r ăsimi > ?6 ' Q alb umi ne>  'Q i dra i ţde car b!n>
 'Q fibre> 5,J '
c! le s& er in ă > @ H m '

58 %upe
%upă de car&!fi 'erman ă
I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE
J * I N $
1 mo rc o& 8c ca  * . g 9 ţ ă i a i î nţ c u bu l e eţ m ! rc ! v i i ,
1. T elina # i ? 66 '
ca 2.. ţ elin ă car &!fi #i pun e ţil e cu inel ele de pra - în c!#ul
g de î n ăbu #i r e $
'.. g cartofi
2. . u n e ţ i a p a # i s a r e a î n b ! lţ, ăţ
a' a i c !#ul d e
". g in el e d e p ra !,
pa rt ea &e rd e î?$
n ă b u # i r e # i ' ă& i ţi ?5 min$ =3ar!ma =vi&e-a
".. g ap ă
du p ă sare 3. % c ! a & e ţ i c ! # u l d e î n ăb u # i r e , s c u r ' e iţ # i
gust p ă s& ra ţ i î n& r un va s l ic i du l d e la ' &i
ă &$
" . g c e a p ă, 5 n  u c 
4. . u n e ţ i ceapa #i pra-ul alb în b!l #i
". g pr a! , p ar te a a l ă
mărun ţiţi
2. g unt
2 concentrat de
J sec$ =vi&e-a 7$
c u  u l e ţ e carne sau legume 5. A d ăţu ' a i u n & u l ă#ţi în bu#i i  mi n $
". g sm+nt+n ă =3ar!ma =vi&e-a @$
# " g c r è me fra5che 8sau
% lm et te cu 6. A d ă uţ' a i  6 6 ' c a r &ă
ţ! f i & iăţ
a i î n b uc
i m ai
sm+nt+nă 9 ma ri , 6 6 ' lic i d de la ' ă &i & Bc !m pl e& a& cu
3 pri!e piper ap ă  #i c ub ul e ţul d e c! nc en &r a& de c ar ne s au
le'ume #i ' & i iă ţ
?J min$ =?66MC =vi&e-a ? $
7. A d ă u 'a ţ i sm â n &â n a , c r ( me fraîce #i piperul
#i mi"a i ţ
6 sec$ =vi&e-a 7$
8. A dţ ă u ' a i l eă' u m e l e ' &ţi & e d i n c ! # u l e #i
ames&ecaţi
@ m in $ = ?6 6M C = = vi & e- a @ $

3 ARIANT Ă>
ă ăpr in
Cu 7 mi nu &e în ai n& e de e" pi ra re a &im pu lu i, se a d u'
!rificiul capacului ?66' spanac$ 8n aces& ca- se v!r f!l!si
d!ar ca$ ?76' le'ume mi"&e$

O ;%ER3A ŢIE >


% u p ă p ! & răi v i & p e n & r u m u s a fă
i rţi F Dăa c v r e i s m e a r ' # i m a i
re pe de, pu& e ţi m ărun ţi l e' um el e # i î n b !lu l d e m i"a re cc a$ 7
sec$ =vi&e-a 5$
3 ALOARE N/TRITI3 Ă . E . O R ŢI E >
 7 4P =@ @ 4c al Q 'r ăsi mi > ?5 'Q alb um in e> 7'Q i dr a i ţ de
carb!n> ?'Q
fib re> 7, 'Q c !le s&er in ă> 5 @m'

59 %upe
% u p ă d e c ea p ă
C C A $ @@
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE * I N$

1 . . g p r a ! ,  u c ăţi 1. C e a p a # i p r a - u l s e & ! a c ă î n b ! l 7 sec $


' " . g c e a p ă,  u c ăţi =vi&e-a H$
#. g u le i sa u u n t
2. A dţă u ' a i u l e i u l s a u u nţă& u l # i î n b u # i i
1".g
1 pri! ă s m + n t +năă
nucşoar 7 min$ =?66MC =vi&e-a @$
1 pri! ă pi pe r 3. A d ă u 'a ţ i sm â n &â n a , ap a , c a #c a v a l u l ra s,
O sare c ! n d i m e n & e l e # i ' ă& i ţi ?7 mi n$ =? 66 MC
linguri ţă =vi&e-a @$
'".g apă
1. .g c aş ca &a l ra s 4. *i "a ţ i su pa & im p de 6 sec$ =vi&e-a J$
5. %er vi ţ i su pa c u cr u&!a ne$

3 ARIANT Ă>
%e &!ar n ă în c e#& i de sup ă&erm !re- is&e n&e #i s e p une ! f eli e de
& ! a s &ă p r ă+ i & ' a l b e n  a u r i u î n ăf i e c a răe c e a # c p e s & e s u p , s e
pr es ar ă cu br ân ăă- ra să #i se d la cu p& !r cc a$ 7 mi n$ la @6 6M C
3 ALOARE N/TRITI3 Ă .E . O R ŢI E >
H@ 4P = ?H 4ca lQ 'r ăsimi > ?? 'Q al bumi ne> @'Q idr a iţde carb !n>
H'Q fibre> @,5'

%upă crem ă de -uccini


C C A $ ?
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE * I N$

1 ceapă ?$ .uneţi ceapa, us&ur!iul #i uleiţul în ţb!ăl #i m run i i


1 c ăţ e l d e u s t u r o i 5 sec$ =vi&e-a 7$
1 ulei
linguri ţă ţ 'a i un&ul ă#ţi în bu#i i  mi n$ =3 ar !ma
@$ Adău
1 un t =vi&e-a ?$
linguri ţă $ Adăuţ'a i -uccini ă
#ţiţm run i i  sec$ =vi&e-a
". . g !u cc hi ni , 5 n 7$
 u c ăţ i
5$ Aţdău'a i ţapa, cubule eleă de c!ncen&ra&, f ina ,
.. g ap ă
2 concentrat de sarea #i pip erul, ame s&eca ţi 7 sec$ =vi&e-a 7 #i
c u  u l e ţ e carne sau 'ă&iţi
legume ?@ min$ =?66MC =vi&e-a @$
' . g f ăi n ă 7$ Adău'aţi sm ân&âna #i n uc#!ara #i pa sa ţi ?7
1 sare sec$ =vi&e-a $
linguri ţă
O pi pe r
linguri ţă
2 pr i! e n uc şo ar ă
1 . . g s m + n t +n ă
fermentat ă

60 %upe
3 ARIANT Ă>
Aceas&ă săup p!a&e fi fiănisaăţ& cu
ă puă in brân- &!pi& #i rul!uri de
fire de ceap ă Cives
3 ALOARE N/TRITI3 Ă .E . O R ŢI E >
J? 4P=?  4ca lQ 'r ăsimi> ??'Q alb umine> 5'Q id ra ţi de carb!n>
?@'Q fibre> @,?'Q c!les&erin ă> 6m'

%upă crem ă de le'ume


C C A $ ?J
I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE * I N$

3. .- ". . g le gu me mi xt e4 1. . u n e ţ i l e 'u m e l e # i c a r &! f i i ţî n b !ţl ă


# i m ru n i i
de ex 1 fir de cu spa&ula
pr a! 5n u c 7 sec$ =vi&e-a 7$
mari, 1 gulie
 u c ăţ i , O ardei 2. A d ă u ' a ţ i c e l e l a l & e i n ' r e d i e n & e , î n a f a r ă d e
 u c ăţ i , 3 s m â n & â n ă , # i ' ă& i ţi ? min$ =?66MC=vi&e-a ?$
frun!e &ar! ă
a l  ă a s c u ţi t ă, 3. A d ă u ' a ţ i s m â n & â n a # i a m e s & e c a iţ @ min$ =
1 morco& J6MC=vi&e-a 5$
segmente,
c+te&a
u ch e ţ el e d e
roccoli
3. . g ca rt of i, c u ur i
1... g a p ă
2 concentrat de
c u  u l e ţ e legume
1 sare
linguri ţă
O pi pe r
linguri ţă
2 p ri !e nu c şo ar ă
1.. g sm+ nt+ n ă

3 ARIANT Ă>
L a al e ' e r e su p a p! a & e fi f i n i s a & ăc u br â nă- ă r a s ă, br â n - 
cr em ă cu m ir! den ii sa u us& ur !i$
O ;% E R3A ŢIE >
. en &r u ac ea s& ă su p ă, pu &e ţi f! l! si re s& ur il e de le 'u me d in
căă m a r $ . e n ă
& r u ! s u p # iă mţa i c r e m ! a s , p a s a i s c u r & l a
vi&e-a J$
3 ALOARE N/TRITI3 Ă .E . O R ŢI E >
J 6 4P= ? @ 4ca lQ 'r ăsi mi > J 'Q al bu mi ne > 5 'Q i dr a i ţde
carb!n> ?H 'Q
fibr e> 5,5 'Q c !le s&er in ă> @ H m '

61 %upe
%upă crem ă de ardei
C C A $ ?7
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE * I N$

1.. g p a r m e ! a n ,  u c ăţi 1. . u n e ţ i p a r m e - a n u l î n b ! l , m căi n a iţ ?6


3. g unt sec$ =vi&e-a ?6 #i r ăs& ur na ţi l î n& r un v as $
3.g f ăi n ă
2 a r d e i  u c ăţi , 2. . u n e ţ i u n & u l # i f ă
ina în b!l #i rumeni i ţ
cca 3..g
81 roşu şi 1  min$ =?66MC =vi&e-a @$
galen9, 3. A d ă u ţ' a i a r d e i i #ăiţm
ţ run i i J sec$ =vi&e-a
#". g ap ă H$
2 concentrat de 4. A d ă u 'a ţ i ap a , cu bu l e ţe l e de c! n ce n &r a & de
cuuleţ e legume ă iţ
le 'u me , sa re a, b! ia ua #i p ip er ul # i ' &i ?6
1 sare cu mirodenii min$ =?66MC=vi&e-a @$
linguri ţă
O oia de ardei, 5. A d ă u ' a ţ i p a r m e - a n u l r a s # i s m â n & â n a # i
linguri ţă dulce mi"aţi
2 pri!e piper 6 sec$ =vi&e-a J$
". g sm+nt+n ă

3 ALOARE N/TRITI3 Ă . E . O R ŢI E >


?6 J7 4P =@ 7 4c al Q 'r ăsi mi > ? 'Q al bu mi ne > ?? 'Q i dr a ţi de
carb!n> ??'Q
fibr e> ,? 'Q c !le s&er in ă> 7 @m'

%upă 'ula# un'ureasc ă


C C A$ ?9  7
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE * I N$

1".g ceapă
2.g usturoi 1. . u n e ţ i c e a p a # i u s & u r ! i u l î ţn b ! ţl #ăi m r u n i i 7
1. .g ul ei sa u u nt ur ă sec$ =vi&e-a H $
1..g m o r c o& i 2. Aţd ă u ' a i s a r e a , u n & u r a s a ţuău l e i u l # i î n b u # i i
rondele  m in $ =3 ar !m a = =v i& e- a @$
".g ţ e l i n ă c u  u l e ţe
3. Ad ă u' a ţ i le 'u me le Bm !r c! vi i, r! #i il e, ar de iu l,
".g pătrun0el
rădăc i nă, ţe lina #ăi p & r u n + e l uţăl  #i în bu#i i 7 mi n $=
c uul eţ e 3ar!ma= = vi&e-a $
*. g ar de i g ra s, 4. A d ă u 'a ţ i b! i a u a d e a rd e i # i c ! n d im e n & e l e #i
 u c ăţ i ames&ecaţi
".g r o ş i i  u c ăţi 7 s ec$ = =vi&e-a @ $
O chimen
linguri ţă 5. A d ă uţ' a i c a r n e aţă# i ' & i i ?6 min$=3ar!ma =
O sare = vi &e -a $
linguri ţă 6. % e a da u ' ă a pa în b! l #i se ma i fi e r be &! & u l
1 pri! ă
pi pe r 57 min$ =?66 MC = =vi&e-a $
32 .g
mu şc hi de &i t ă
2..gcartofi 7. . u n e ţ i a p! i #i ca r& ! fi i î n b !l #i ma i f i e rb e i ţ
c uul eţ e ?7 min$ =?66MC = =vi&e-a $
1...g a pă

62 %upe
2. g o ia de ar de i

O ;% ER 3A ŢI E >
.e n& ru ! & ăie re ma
ă i r ap id a l e' um el !r , a ce s& ea ăţ
se in &r !d uc bu c i
în b !lu l de mi" are #i s e &a s&ea - ă 7 sec$ =vi&e-a 5$

63 %upe
%upă crem ă de r!#ii
I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE C C A $ ? * I N$

1 c ăţ e l d e u s t u r o i 1. . u ne ţ i u s &u r !i u l # i c e a pa îţn b !lţ ă


#i m ru n i i
1 ceapă 8". g9  sec$ =vi&e-a 7$
3. g unt
#.. g ro şii 2. A d ăţu ' a i u n & u l ă#ţi în bu#i i @K min$
#. g p u l p ă7 p a s t ăd e =3ar!ma =vi&e-a @$

1 roşii
sare cu mirodenii - a Aădru
3. ă ul #'iacţ i!n rdi!m
# ie
i ln
e&u
, lppaesn&&r
aţ u d
pei-ţ-raă!##ii m
i , rsun
a r eia ,i
linguri ţ 7 sec$=vi&e-a 7$
ă
1 !a h ă r ţ ău'a i
4. A d a p a # i c ! n c eţn & r a
ă& u l # i ' & i i
linguri ţ ?6 min$ =?66MC =vi&e-a @$
ă
1 condiment pentru 5. A d ă u ' a ţ i a r d e i i c ! p iţ, c r ( me fr aî c e,
lingur ă pi !! a b u s u i ! c u l # i p ă& r u n + e l u l # i a m e s & e c a iţ 6
".. g ap ă sec$ =vi&e-a J$
1 concentrat de
cuule ţ carne sau legume
1 . . g c r è me fra5che
8 sau %lmette cu
sm+nt+ nă
2- ' f ir e u su io c, to ca t
' f i r e p ăt r u n 0 e l , t o c at
2 - 3 a r d e i c ap i a c o p ţi
ş i c u r ăţa ţi

3 ALOARE N/TRITI3 Ă . E . O R ŢI E >


J 6 4P =? @ 4c al Q 'r ăsi mi > ?5 'Q alb um in e> 5 'Q i dr a i ţde
car b!n> ? ? 'Q f ibre > @, 'Q c! les& eri n ă> 56 m'

3 ARIANT Ă>
8n l! c de c! nd im en & pe n& ru p i- -a , p u& e ţ i f! l! si ci m br u,
m ă 'ir an #i !re' an!$ / n 'us& f!a r&e bun îl da u #i r!-ma rinu l
# i m ăr a r u l $ Dăaţc aţv e i v e r d e u ăţr i u s c a & e , a d u ' a i î n & ! & a l ?
l i n ' u r ă $ă Dţa c v e r d e u r i l e s u n &ţ pţ r!aspe&e, fi i a&en i la
ca n& i& ăţ i, de !a re ce 'u s& ul es &e ma i in& en s$ 8n l!c de cr ( me
fra îc e pu& e ţi f !l! si #i ?6 6' smâ n&â n ă$

%upă crem ă rece de piersici


I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE C C A $ ?7 % E C$

*. .g p ie r si c i 1. C u r ăţţ a i pi e r si c i l e ă#i
ţ & i a i  l e f e li i p !& r i v i &e $
2".g ia urt
s m â n & â n a d u l c e , - a  ăr u l # i
2. . i e r s i c i l e ,
".g sm+nt+ nă dulce
c!ndimen&ele se mi"ea- ă &imp de H se c$
1 pri! ă cuişoare =vi&e-a 7$
1 pri! ă sc or ţ iş o ar ă
1..g !a hăr

64 %upe
65 %upe
C!ns!mm de le 'ume Bb a- ă pen&ru
supe
I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE 6 * I N$

.g ciuperci 1. I n ' r e d i e n & e l e s e & a i e b u c ăţi , s e


in &r! duc în c !#u l de în ăbu# ire , se ada u' ă
 . g p ă t r u n 0 e lăăr ăd c i n apa #i se fierbe
2..g morco&i 6 mi n $ = 3a r! ma =v i &e -a $
2. La +um ă&a &e a &i mp ul ui de fi er be re , se
* . g ar d e i g r a s
ada u' ă c!n dim en &el e$
1'.g ţelină

*.g ceapă

1..g roşii

3.g sare

1g piper

1...g a pă

C!ns!mm de le'ume cu !s Bba- ă


pen&ru supe
I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE 6 * I N$

"..g os de &it ă
".g ţelină ?$ In 'r ed ie n& el e se &a ie bu c ăţi, s e in &r !d uc
2..g morco&i în c !# ul d e în ăbu #i re , se a da u' ăap a #i s e
".g p ă t r u n 0 e lăăr ăd c i n fierb
".g ceapă 6 mi n $ = 3a r! ma =v i &e -a $
".g roşii @$ La +u m ă&a &e a &i m pu lu i de fi er be re , se
".g ciuperci ad au ' ă c! nd im en &e le $
1...g apă
3.g sare
1g piper
".g ar d e i g r a s

66 %upe
67 %upe
% u p ă d e c ! n! p i d ă
I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE C C A$ @ * I N$

3*.g c onopi dă 1. % e c u r ăţă c e a p a # i m ! r c ! v i i , s e p u n î n


1#.g cartofi b ! l u l d e m i " a r e # i s e m rău n eţs c J se c$
*.g morco&i =vi&e-a $
#.g ulei
1..g c ea pă 2. % e a d a u ' ă u l e i u l # i s e c lăe s c l e ' u m e l e

"g o ia de ar d ei 7 min$ =?66MC =vi&e-a @$


1 pri! ă pi pe r 3. Ad ă u' a ţ i b!i au a de ar de i #i c! nd im en &e le ,
O sare am es &e ca ţ i ? 6 s ec $ = = v i &e - a  $
linguri ţă
*..g a pă 4. T u r n a ţ i a p a î n b ! l , ă
aţd u ' a ţiăc a r & ! f i i & i a i
O p ă tr un 0e l &e rd e cub uri , pu ne ţi c! n! pid a în c! #ul de în ăbu# ir e
legătură #i f ie rb e i ţ
@6 mi n $ =3 ar !m a = =v i& e- a $
5. Ca r& !f ii s e mi "e a- ă ?6 sec$ =vi&e-a ?6$
6. %c !a &e ţ i c !n! pid a di n c !#u l de în ăbu #ir e # i
a d ă u ' a ţ i  ! î n s u p ă$
7. 8n m! me n& ul s er vi r ii , de c! r a ţ i cu fr un -e de
p ă &r un +e l v er de , pr !a sp ă& & !c a& e$

%upă crem ă de creve&e


C C A $ @
I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE * I N$

2".g cre&ete 1. . u n e ţ i î n b ! l m ! r c ! v i i & iăa iţ, c e a p a ,


1..g m o r c o & i t ăi aţ i  uăţ
c i u s & u r ! i u l # i r ! # i i l e # i m rău n iţ iţ H se c$
".g ceapă =vi&e-a $
'.g ro şii
1  uc  fo i de da fi n 2. A d ă u ' a ţ i un&ul, @66' de creve&e #i
"g us turoi înăb u# iţi
1..g unt  min$ =?66MC =vi&e-a ?$
1".g &in a l 3. Tu rn a ţ i ap a, ?6 6' di n v in ul al b, fr i# ca
'.g cogna c li c id ă , sa re a, pi pe ru l, f! ai a de da fi n #i
2..g fiş că lichid ă
re'laţi
sare, piper al dup ă
?@ min$ =3ar!ma =vi&e-a $
gust
1.g am i do n 4. *i" a ţ i in'r edie n&el e ? min$ =vi&e-a ?6$
1".g apă
5. Am es& ec a ţ i am id! nu l în &r un mic b!l , cu
p uăţăi n a p B 7 6 ' ţ # i &u r n a i a m e s & e c u l î n
b! l, î mpr eu n ă cu c !'n ac ul $
6. 0 i e r b e ţ i s up a cr e m ă @ mi n $ = ?6 6M C
=vi&e-a @$
7. La se rv ir e, de c! ra ţi fi ec ar e fa rf ur ie de
s u p ă c u c r e v e &e l e r ăm as e $

68 %upe
69 %upe
%upă crem ă de ciuperci
C C A $ ?
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE * I N$

". .g mi x de c iu pe rc i 1. . r a - u l cu r ăţa & #i & ăi a & se ' m e n & e se p u n e în


d e p ăd u r e b!l ul d e mi "ar e #i se &!a c ă H sec$ =vi&e-a $
1 . . g p r a ! ,  u c ăţi
1..g unt 2. %e ada u' ă un&u l, ci uper cil e, sar ea, pi peru l #i
se c l e s că
2 " . g s m +n t + n ă 7 min$ =?66MC =vi&e-a @$
O sare
linguri ţă 3. A d ă u ' a ţ i sm â n & â n a #i a p a în b ! l #i p a s a i ţ
1 pri! ă pi pe r
5 sec$ =vi&e-a H$
1".g a pă 4. 0 i e r b e ţ i a p ! i s u p a ! b iţn u & ă ?6 mi n$ =
?66MC =vi&e-a ? $
5. %u pa cre m ă de ci up er ci se p!a &e dec !r a cu
fr un -e de p ă&r un +e l p r! as p ă& & !c a& e$

% u p ă d e l e ' u me
C C A $ 
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE * I N$

2".g morco&i 1. Ceapa #i m!rc!vii se pun în b!lul de mi"are


1..g c onopi dă # i s e m ăr u n ţe s c H sec$ =vi&e-a $
*.g m a!ăre 2. A d ăţu ' a i u l e i u l ăţ# i în bu#i i  min$
".g ciupe rci =3ar!ma = 3i&e-a $
1..g c ea pă
3. Tu rn a ţ i ap a în b !l , a d ău' a ţi sa re a, p ip er ul # i
.g ulei re s& ul l e 'u m e l !r # i ' ă&i ţi @6 min$ =3ar!ma =
O sare = vi& e-a $
linguri ţă
1 pri! ă pi pe r 4. aLa
m i e" pira rea &i mpul
f i eui,
r b es e ada u' ă !re -ul #i se
".g ore! ? 6 m i n$ = 3 ar ! m a = =v i & e - a $
1...g a pă

70 %upe
Ci!rbă de bur& ă
C C A $ 7@
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE * I N$

'..g urtă de & i t ă 1. C ur ăţ


ţ a i m ! rc ! v i i , ţp u n e i  i î n b !l u l d e m i "a r e
1. .g ar de i c ap ia #i m r u nă i i ţ ţ
3..g os de &it ă ?6 sec$ =vi&e-a  $ A d ăuţ' a i u l e i u lă# ţi î n b u # i i
2
1...
.gg m
u lo
eri c o & i ?6 min$
b!lu lui în=3ar!ma
&ru n b!l =vi&e-a $ ar&e
#i da ţi de!p G !$l i ţi c ! n ţi n u & u l
2 găl enuşuri 2. . un e ţ i în b !l ! a s e l e cu ? 6 66 ' ap
ă# i fi e rb e i ţ
1".g s m + n t +n ă
@ 6 mi n $ = ? 6 6 M = v i & e - a $
Dup ă fierbere,
1"g sare
sc!a &e ţ il e d in b!l #i pune ţil e d e!pa r&e$
1g pi pe r
3.g oţet 3. 8n -e am a re - ul &a & ă de la f ie rb er e, p un e ţ i
1. ..g apă b u r & a & ăă
i a & f â # i i , a r d e i i c a pţăi a ăţ
& ia i b uc ele,
sarea, p ip e rul #i fierbe i ţ
@6 mi n$ =3 ar !m a = =v i& e- a ? $
4. A d ăţu ' a i î n b ! l m ! răcţ! v i i î n b u # i i $
5. Am es &e ca ţ i ' ălb en u# ur il e cu sm ân &â na #i c u @
p! l! ni ce d e su p ă di n b! l$ T as &a iţ ? min$ =vi&e-a
5 #i &u rn a ţi &r ep &a & c !m p! -i ţia de ' ălb en u# ur i # i
smân &ân ă prin !rif ici ul c apac ulu i$
6. %e se rv e# &e cu ar de i iu &e #i cu ad a! s de
smân&ână dup ă 'us&$

Ci!rbă ţăă
r neasăc
C C A $ 57
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE * I N$

2 . . g p u l p ă d e & i ţe l 1. T u r n a ţ i în b ! l J6 6 ' ap ă
, pu n e iţ ca r n e a în
1..g m orco&i c ! # u l e d e î n ăb u # i r e # i f i e r b e iţ @6 mi n$
#.g pătrun0el =3ar!ma =vi&e-a ? $ % c ! a & e ţi c a r n e a # i & ăi a iţ !
rădăcină cubu ri, ap!i da ţi de !par &e$
#.g ţelin ă ără d ăc i n
1..g a rde i 2. G!l i ţ i b!l ul de m i"a re $
1..g roşii 3. % p ăţl a i # i ăţ
ţc u r a i l e ' u m ăţ e l e , & i a i  l e
".g ulei bu c ăţ i, ţpu ne i l e î n b !l ul de miţ "a re &! ca i le 5
sare, piper sec$ =vi&e-a  $
1 lingur ă leuştean 4. A dţ ă u ' a i în b!l u l e i uţăl #i în bu#i i
2 linguri o ţe t 7 m in $ = 3a r! ma = =v i &e - a ? $
*.g c ea pă
*.. S *.. a pă 5. T u r n a ţ iîn b!l J66' a p ,ă s a r e a #i
g c! nd ime n& e le ,
a p ! i p u n e ţi c a r n e a î n b!l$ 0ier b e i ţ
@ 6 m i n$ =? 6 6 M C = =vi&e-a $
6. A d ă uţ'
ţ a i ! e & u lţ# i s e r v i i $

71 %upe
Ci!rbă cu peri#!are
C C A $ ?
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE * I N$

*.g morco &i 1. C u r ăţţ a i l e ' u m e l e ă


# ţi & i a i ăţ
le buc i$
.g ţelin
ă ără d ăc i n
2. . u n e ţ i î n b ! l l e ' u m e l e a s & f e l & iăa & e # i
.g pătrun0el mărunţiţi
".g rcăed ă
a pcăi n
ă 7 sec$ =vi&e-a $
".g ar d e i g r as 3. A d ă uţ' a i u l e i uăl #ţi î n b u # i i 7 min$=?66MC=
".g roşii =vi&e-a $
2. .g ca rn e d e p or c
tocat ă 4. T u rn a ţ i î n b !l a pa , a d ă
u 'a iţ c! nd i me n& e l e ,
".g o re ! sa re a #i f ie rb e ţi ?6 mi n $ = 3a r! ma = = vi &e -a
1 ou $
1..g s m +n t + n ă 5. .un e ţ i carne a, !re- ul, !ul , sarea #i pip erul
2 găl e nuşuri î n &r  u n c a s& r !n # i a m e s &e c a ţi  l e pe n &r u a
1... g apă ! b ţ i n e ! c ! m p ! - i ţi e ! m ! ' e n ă$
sare, piper dup ă
gust 6. 0 !r ma ţ i pe r i #! a r e di n c !mă ţţp !- i i a ! b i n u&
1.g ulei # i d i s p u n e ţi  l e î n c ! # u l d e î n bău # i r e $
1 frun!e de In&r!duceţi c!#u l în b!l #i fierbe i ţ
linguri ţă leuştean ?7 min$ =3ar!ma = =vi& e-a $
pr oa sp ă t
1.g oţet 7. La &e rm in ar ea fi er be ri i, sc !a &e ţi c! #u l de
în ă bu #i re di n b !l $
8. Am es &e ca ţ i în &r u n ca s& r! ne l ' ălb en u# ur il e
cu smâ n&âna #i &urna ţi ames &ecul pri n !rific iul
capacului$ A m e s & e c a iţ
?6 sec$ = =vi&e-a $
9. T u r n a ţ i c i ! r b a î n & r  ! s uă
ţpăi e r , a d u ' a i
peri #!ar ele #i serv i ţi cu ardei iu&e #i leu #&ea n
pr !a sp ă & &! ca &$

%upa buc ă&arului #ef


I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE C C A $ 6 * I N$

1 . . g m o r c o& i 1. C u r ăţ
ţ a i l e ' u m e l e #ăiţ & i a iăţ
le buc i, iar
*.g ţelin
ă ără d ăc i n r!#iile #i ciupercile în sfer&uri$
1 .. g ci up er ci
2. .u ne ţ i în b!l l e 'u me le a s& fe l & ă ia &e  ma i
12.g ceapă p u ţ i n c a r & ! f i i # i măa - r eţa ăţ # i m r u n i i 5
*.g ar d e i g r a s
sec$ =vi&e-a $
*.g roşii
1..g m a!ăre ţ ă u ' a i u l e i u l , sa r e a , piţăp e r u l # i î n b u # i i
3. A d
2. .g ca rt of i cu u ri J m in $ = 3a r! ma = =v i& e- a ? $
*.g ulei 4. A d ăţu ' a i c a r & !ăf i i , m a - r eţaă# i a p a # i ' & i i
..g apă
@ @ min$ =3ar!ma = =vi&e-a $
sare, piper dup ă
gust 5. L a s e r v i r e , a d ău ' a ţi f r u n - e d e p &ăr u n + e l

72 %upe
O frun!e de
l e g ă t u r ă p ă tr un 0e l &e rd e

73 %upe
%upă de var- ă
C C A $ @7
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE * I N$

' . . g & a r ! ă felii 1. T ă i a ţ i v a r - a


î n c l i n i , s c ! a & e iţ c ! & ! r u l # i
1 " . g c e a p ă  u c ăţi pun e ţ i de !pa r&e $
1 . . g c a r t o f i ,  u c ăţi 2. . un e ţ i î n b !l ce ap a, #i ca r&
ţ !f iiţ ă
#i m ru n i i l e
2. .g ci f ăol
r ăan
o sa, tfuă
ima
a t t,
cuuri  sec$ =vi&e-a $
2 cimru 3. A d ă uţ' a i u l e i uăl #ţi î n b u # i i 7 min$ =?66MC =
li ng ur i ţ e
=vi&e-a ?$
1. g o ia de ar de i
dulce 4. T ă i a ţ i c i ! l a n u l c u b u l e ţe $
1 praf piper 5. A d ă u ' a ţ i î n b ! l b ! i a u a d e a r d e i , v a r - a ,
O sare cuburile de ci!lan, sarea, piperul, cimbrul, apa
linguri ţă #i f ie rb e i ţ
3 foi de dafin @6 mi n$ =3 ar !m a = =v i& e- a ? K$
.g ulei
..g a pă 6. La s er vi re , pu &e ţi pr es ăra c im bru în f ar fur ie $

% u p ă d e c iu p er c i
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE C C A $ @H * I N$

'..g c i u p e r c i t ăi a t e 1. % p ăţl a i # i ăţ
cţu r a i c i u p e r ă
cţi l e # i & i a i  l e l a m e l e
1.g m o r c o& i su b ţ iri , a p!i pun e ţi le de !pa r&e $
12.g ceapă
.g ulei
2. .u ne ţ i în b!l m! rc !v ii #i ce ap a #i &!c a iţ le 7
*.g sm+nt+nă
sec$ =vi&e-a $
3.g măla i 3. A d ă u
ţ ' a i u l e i u lă, #ţi î n b u # i i  min$ =3ar!ma =
O sare =vi&e -a $
linguri ţă
1 pri! ă pi pe r 4. A d ă u ' a ţ i c i u p e r c i l e , a p a , s a r e a , p i p e r u l ,
2 p ă tr un 0e l fr un -e le d e p ă&r un +e l # i ' ă& i ţi @6 min$ =3ar!ma =
li ng ur i ţ e &erde = vi&e-a $
..g a pă 5. . u n e ţ i î n &r  u n b !l m i c s m â n &â n a #i m lăa i u l ,
am es &e ca ţ i le #i &ur na ţi pe s& e ele un p!l !n ic de
s u p ă $ T u r n a ţi a p ! i a c e s & a m e s & e c î n b ! l # i
am es &e ca ţ i ? 6 s e c $ = = v i &e - a @ $
6. T u r n a ţ i s up a în&r! s up ie r ă # i servi i ţ cu
smân&ână$

74 %upe
%upă crem ă de car&!fi
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE C C A $@7 * I N$

2* .g ca rt of i cu u ri 1. . u n e ţ i î n b ! l c a r & ! f i iţ,
e lăiăn
ă
ţ a r d cin , elina
1 2 . g c e a p ă  u c ăţi ăţ ţ r u n i i  l e 5 sec$ =vi&e-a $
&ulpină, c eapa # i m
12.g ţ elin ă ără d ăc i n
 u c ăţ i ţ ău'a i
2. A d în b!l ţăl
un&u #i în bu#i i
" . g ţeulci n ă tul pi n ă
ăţ i  min$ =3ar!ma =vi&e-a @$
3. T u r n a ţ i î n b !l a pa , a d ă
u 'a iţ s a r e a ,
2 f o i d e d a fi n c ! n di m e n &e l e # i ' ă&i ţi
1 pri! ă pi pe r ?J min$ =3ar!ma =vi&e-a ?$
O sare
linguri ţă 4. A d ă u ' a ţ i s m â n & â n a d u l c e # i m i " a iţ ? mi n$
*.g sm+ nt+nă dulce =vi&e-a ?6$
1... g a pă
5. %e rv i ţ i cu c ru& !a ne $
1..g unt

;!r# de d!vlecel
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE C C A $@6 * I N$

3 .. g do &l ec ei 1. % pţă l a i d ! v l e c eţă


l u l # i & ţi a i  l c u b u l e e $
cuuri
1 2 . g c e a p ă  u c ăţi 2. . u n e ţ i î n b ! l c e a p a # i a r dţe i u l ţ #ăi m r u n i i 7
2 c e ap ă & e r d e sec$ =vi&e-a $
l e gături 3. Ad ă u' a ţ i î n b !l ce ap a v er de $
1  . g a r d e i  u c ăţi
1" .g ro şi i, cu u ri 4. T u r n a ţ i uleiul în b!l #i î n bău # i i ţ 7 mi n $
O m ă r ar & e r d e = 3 a r ! ma = = v i &e - a ? $
l e g ă t u r ă tocat
5. A d ă u ' a ţ i î n b ! l d ! v l e c e l u l , m ă
rarul #i r!#iile,
.g ulei pe s& e ca re &u rn a ţi ap a, b! r# ul , sa re a, pi pe ru l #i
3..g a pă f ie r be ţ i
1".g orş ?7 mi n $ = 3a r! ma = =v i& e- a ? $
*.g sm+nt+nă
3 găl e nuş 6. Am es& ec a ţ i ' ălbe nu# uri le cu s mân &ân a în& ru n b!l
sare, piper #i p un e ţi pe s& e el e @ li n' ur i de s up $ăTu rn a i ţîn ce &
după gus t a c e s & a@$
m e s & e c î n s u p ă # i a m e s & e c a iţ 7 sec$ =
=vi&e-a
7. Du p ă ce dr e' e ţi s u pa cu !u #i sm ân &â n ,ăe a n u s e
mai fierbeF

75 %upe
%upă crem ă de br!cc!li
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE ?J * I N$

". .g  ro cc ol i  uc he ţe le 4. C u rţ ăţ a i b r ! c c ! l i # iţ r u p e ţi  l buce ele$


1. .g ca rt of i cu u ri C u r ăţţa i c a r & ! f i i #ăiţ & i a i  i c u b u r i $
sare, piper dup ă
5. . u n e ţ i î n b! l br ! c c !l i # i c a r &! f i i , & u rn a iţ
gust
ap a, ad ău' a ţi c !n di me n& el e # i f i er be iţ ?J min$
2 pr
1 .i !e
. g ns uc
m +şo + năă d u l c e
n tar =?66MC =vi&e-a @$
1. ..g apă 6. A d ă u ' a ţ i s m â n & â n a d u l c e # i m i " a i ţ ?7
sec$ =vi&e-a ?6 $
7. La se rv ir e, pu& e ţi de c! ra su pa cu ful 'i de
m i ' d a l e p r ă+ i ţi u # ! r .

%upă crem ă de ma-ăre


C C A $ ?
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE * I N$

# . g u l e i d e m ăs l i n e 1. T u r n a ţ i uleiul în b!l #i &as&a i ţ


pe nt ru g ă ti t 7 min =3ar!ma =vi&e-a? $
1..g ceapă
1 . . g p r a !  u c ăţi 2. A d ă u ' a ţ i ceapa, pra-ul #i sarea, ap!i
1 sare măru nţiţi
linguri ţ 5 sec$ =vi&e-a 5 $ Cu a +u&! rul sp a&ul ei, a duna ţi
ă in'r edie n&e le de pe per e ţii b!lu lui $
'..g ma !ăre congel at ă 3. 8n c! n &i nu ar e, în ă b u# i ţ i ?6 min $ =3a r!ma
"..g apă =vi&e-a @$
4. A d ăţu ' ă
a i m a - r eăa c ! n ' eţ l a & #i fierbe i
Hmin$ =3ar!ma =vi&e-a @$
5. A d ă u ' a ţ i a p a # i m a i f i e r b e iţ 7 min$ =3ar!ma
=vi&e-a $
6. %e a# &e ap & ă ? min u& pen &r u a c! b! rî un pic
&em pera &ura , ap!i &as& a ţi  min$ =vi&e-aH$

O ; % E R 3 A ŢIE
.u&e ţ i dec !ra> cu bac!n rumeni&, cr!can&$
* a - ă r e a c! nă' e l a & s e p! a & e în l ! cău
ăi cuăm a - r e pr ! a s p & d a r se
pierde din cul!are$

76 %upe
Ci!rbă de fas!le cu ci!lan afuma&
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE C C A $ @6 * I N$

'' .g fa so le o a e di n 1. .u ne ţ i în b! lu l de mi "a re ce ap a, m! rc !v ii ,
conser& ă ţ e l i n a , u s & u r ! i u l , r ! #ţ i i l e ţ #ăi m r u n i i 7 se c$
1* .g ci ol an af um at =vi&e-a 7 $
fără o s, t ăiat
cuuri 2. . u n e ţ i uleiul pes&e le'umele &!ca&e #i
1..g c e a p ă ,  u c ăţi înăbu#iţi
12.g m o r c o & i ,  u c ăţi J m i n$ = 3 ar ! m a = =vi&e-a $
'.g us turoi 3. Ad ă u' a ţ i b! ia ua de ard e i, sa re a #i ce le la l& e
".g ţelin ă ără d ăc i n , c!ndimen&e$
 u c ăţ i
1" .g ro şi i de co 0i te , 4. R ăţs & u r n a i î n b ! l f a s ! l eţa ăb ! a b e , a d u ' a i
 u c ăţ i b u c ăţ e l e l e d e c i ! l a n # i a p aţ # ă
i ' &i i ?7 min $
sare, piper dup ă =3ar!ma = =vi&e-a $
gust
1 tarhon conser&at
linguri ţ
ă
1. g  oi a d e a rd ei
dulce
".g ulei
'..g apă

%upă crem ă de d!vleac


C C A $?
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE * I N$

3. g ceap ă 1. . u n e ţ i c e a p a în b!lul de mi" are #i


3.-'.g unt mărunţiţi!
'. .g pu lp ă de o st an  sec$ =vi&e-a 7$
t ă i aăt 5 n  uăţ
c i
1. .g ca rt of d ec o0 t 2. A d ăţu ' a i u n & u l ă#ţi în bu#i i  mi n$
tăiat c uuri =3ar!ma =vi&e-a ? $
'".g a pă
1 sare f3.i eAr b
deă ţui' a ţ i d ! v l e a c u l&, ! &cual r & ! f i i #i apa #i
linguri ţă ?7 min =?66MC =vi&e-a @$
1 pri! ă pi pe r
1 " . g s m +n t + n ă 4. A d ă u ' a ţ i s a r e a , p i p e r u l # i s m â n & â n a # i
c+te&a chi&es mi"aţi
fire ? min =vi&e-a ?6$
5. % e r v i ţ i su pa în b!l ur i #i de c! ra iţ cu ce ap ă
c  i v e s p r e s ăr a & ă deasupra$

77 %upe
. RE<ENTARE
.u &e ţ i de c!r a cu câ &e va s em in ţe de d!v le ac p re s ă
ra &e # i cu un f ir
de ul ei din s emi n ţe de d!v lea c$

78 %upe
Ga-pac! din r!#ii p!r&!calii
C C A $ @K
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE * I N$

1. .. g ro şi i po rt oc al ii 1. . u n e ţ i în b!lul de mi" are &!a&e


1c ăţe l usturoi i n ' r e d i e n & e l e , î n a f a r ă d e '  e a ţă # i u l e i , # i
*.g
" . g ardei
ceapa mă
@ ţ i ţ i 6 ?6
r u n=vi&e-a
min sec $=vi&e-a 7 , ia r a p ! i mi " a ţi
1..g ca stra&eţi
pr oa sp e ţ i , u c ăţ i 2. Adă
ţ u' a i ule
ăi u l d e m ţs l i n e s i r e ' l a i ? sec =
1"-2.g oţet =&urb!$
sare
3. A d ă u 'ţ a i 'ţă
 ea # iţs e r v i i r e c e $
". g ul ei e xt ra & ir gi n
2. .g cu u ri de gh ea ţă

Ci!rbă de sala&ă
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE C C A $ @ * I N$

1 uc  sala t ă &e rde, 1 6. .u ne ţ i în b! l ce ap a #i us &u r! iu l #i &! ca iţ


c ă păţ + nă ma re , 5 sec$ =vi&e-a $
tăia tă f+ şii de 2cm
1 ' . g c e a p ă t ăi a t ă 7. A dţă u ' a i u l e i u l , b a c ! n
ţ ul #i în bu#i i
ă
sferturi  min$ =3ar !ma = =vi&e-a $
1"g us turoi
8. A dţă u ' a i î n b ! l a p a , ăsăa l a & a s p l a & # i
1.g a c on
& ă i a & ă , ! ţe & u l , pip eru l #i f i e r b e ţ i ?7 min $
.g ulei
3 găl enuşuri =3ar!ma = = vi&e-a $
2.g oţe t de & in a l 9. 8n &r e & im p , p re ' ă & i ţ i în & r ! & i' ai e !
1 " . g s m + n t +n ă !m le&ă &are #i rum e ăn i & ţ ău # ! r $ T i a i  ! î n
sare, piper dup ă p ă & r a & e m i c i #ţăi a d u 'ăa i  l e î n c i ! r b $ R e'laţi 7
gust min$ =?66MC = )v i & e - a $
1. ..g apă
10. Am es &e ca ţ i smâ n& ân a cu ' ălb en u# ur il e #i
mleta ad ă u' a ţ i î n a ce s& am e s& ec @ l in 'u ri d e c i! rb $ă
' ou ă 11. A p ! i d r e ' e ţi c i ! r b a & u r n â n d a c e a s & ă
3.g ulei c! mp !- i ţ ie pr in !ri fi ci ul cap ac ul ui , du p ă ca re
sa re du p ă gu st nu se mai fierbe$

79 %upe
;!r# de sfeclă
C C A $@6
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE * I N$

2 " . g s f e c l ă  u c ăţi 1. .u ne ţ i în b! lu l de mi "a re sf ec la , ca r& !f ii ,


1. .g ca rt of i cu u ri c e a p a # i m ăr u n ţi ţi 7 sec =vi&e-a 7 , a+u&ându
1 . .O g c ă
peăatrpun 0e l &e rd e v ă e v e n & u a l d e s p a & u l ă$
l e gătură tocat 2. A d ă u 'a ţ i în b !l p ă&r u n + e l u l ve rd e , ci m br u l ,
sarea #i piperul$
"..g orş
"..g apă 3. T u rn a ţ i b! r# u l #i ap a #i fi e rb e iţ @6 min$ =
2 cimru ?66MC = =vi&e-a ? $
li ng ur i ţ e
1 praf sare
1 praf piper

Ci!rbă de pe#&e
C C A $ H
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE * I N$

1morco& 1. . u n e ţ i î n b ! l l e ' u m e l eţ # iţă m r u n i i


1pătrun0 e l @ sec$ =&urb! de @ !ri$
2t u l p i n ă ţe l i n ă
2. A d ăţu ' a i u l e i uăl d e m ă
s lţi n e # i î n b u # i i
1ceapă
1r oş ie de co 0i t ă
7 m in $ = 3a r! ma = =v i& e- a @$
O ardei gras 3. C!ndim en &aţ i pe#&ele #i p u n e iţ l în
". m l? l e i d e m ăs l i n e recipien&ul 3ar!ma$
". .g/e şt e c u c ap şi 4. A d ău' aţi î n b ! l a p a # i f i e r b e ţ i 6 min$
coad ă
(are, piper dup ă =3ar!ma = = v i & e - a $
gust 5. 8n l ă &u ra ţ i 3a r! ma , s c! a& e ţ i p e# & el e #i
of ran , op ţio na l d e - ! s a ţ i  l , d uăp c a r eă a d
ţ u ăţ
'a i buc ile în b!l$
13 ..g apă
6. %e p!a&e acri cu b!r#, sau se p!a&e dre'e
c u - e a m ă d e l ăm â i e # i u n ' lăb e n u # $
7. * a i fi e r b e ţi @ m i n $ = 3 a r! m a = =vi&e-a
?$
8. 8n f ar f ur ie , ad ă u' a ţ i p ă & r un +e l s au
le u#& ea n pr !a sp ă& &! ca &$

80 %upe
81 %upe
%upă crem ă de lin&e r!#ie
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE C C A $ @ * I N$

13 . g ţ e l iă
n  uăţ c i 1. .un e ţ i î n b! lul de mi"a re ţeli na, m!rc !vi i #i
2 . . g m o r c o & i  u c ăţi u s & u r ! i u l # i m ăr u n iţ iţ  sec =vi&e-a  ,
3 - ' c ăţe i usturoi a+ u& ân du v ă e ve n& ua l de s pa &u l ă$
1 #. g li nt e r oş ie 2. A d ă u ' a ţ i î n b ! l  6 6 ' a p ă# i s a r e a , a p ! i
2-3 !e am ă de înăbu#iţi
linguri lăm+ie
O sare
?6 min$ =3ar!ma =vi&e-a ?$
linguri ţă 3. T u r n a ţ i # i r e s & u l d eă a p Bţă6 6 '  , a d u ' a i
12.. g apă li n&e a #i m ai f ie rbe ţi ?7 min$ =3ar!ma =vi&e-a
?$
4. A dţă u ' a i - e aăm a d e l ţm â i e # i m i " a i ?
min$ =vi&e-a ?6$
5. % e r v i ţ i s u p a c u c r u & ! a n e
ă ă# ţi p u i n pas& de
ardei iu&e$

82 %upe
0EL/RI .RINCI.ALE
Informaţii generale pri&ind re ţetele _3
Tocare, m ărun ţire ____________________"
Tocare_________________________________"
;ărunţire ____________________________
ţ ;ărun irea fructelor şi legumelor reuşeşte ţ deoă seit de uniform dac folosi i
doar un singur tip de alimente ori alimente de consisten ţăasemă ăn toare la
un proces de m ărţun ire
ţţă%ten ie, t ia i mai 5nt+i ăţ
alimentele 5n uc i c+t mai
apropiate ca dimensiuni, pentru a oţine un re!ultat un
$aderea_______________________________
-_______________________________________
;ăcinare______________________________#
/ul&eri!are___________________________#
/asare________________________________

_______________________________________
;ixare_________________________________
(pălarea fructelor __________________1.
(terili!are___________________________1.
<mulsionare_________________________11
_____________________________________11
)răm+ntare 89 _______________________12
Gătirea______________________________1'
;ere = morco&i crude_______________33
(alată de crudit ăţi __________________ 33
(alată de fetic ă cu sm+nt+n ă şi curr>     3'

/ateu de somon cu dip din r+n! ă de &aci cu piper 3"


/iftiuţe de sfecl ă roşie cu sos de sm+nt+n ă dulce  3
/orum 5n sos de roşii______________3#
(ufleu de ciuperci şi ţ elină_________3#
(ufleu de legume___________________3*
(alată de &inete şi ţelin ă___________3*
/ate de ficat________________________3
(alată de icre _______________________3
?nt de casă __________________________ '.
@acuscă 8reţetă raA &egan9________'.
Chifle cu m ăsline ____________________'2
Cartofi cu pra! şi şuncă____________'2
/ogaci cu 0um ări ____________________'3
Găluşte cu griş ______________________'"
Găluşte cu m ădu& ă_________________'"

iscuiţi cu mi rodenii________________".
$egal 8<ierstrich9___________________"1
(upă de legume italian ă ___________"*
(upă de cartofi german ă___________"
(upă de ceap ă______________________.
(upă crem ă de !ucchini ____________.
(upă crem ă de legume _____________1
(upă crem ă de ardei _______________ 2
(upă gulaş ungureasc ă_____________2
(upă crem ă de roşii ________________'
(upă crem ă rece de piersici ________ '

ConsommB de legume 8a!ă pentru supe9 


ConsommB de legume cu os 8a! ă pentru supe9    
(upă de conopid ă___________________*
(upă crem ă de cre&ete _____________*
(upă crem ă de ciuperci ____________#.
(upă de l egume ____________________#.
Cioră de urt ă_____________________#1
Ciorăţă ăr neasăc __________________#1
Cioră cu perişoare _________________#2
(upa uc ătarului şef _______________#2
(upă de &ar! ă_______________________#'
(upă de ciuperci ____________________#'
(upă crem ă de cartofi ______________#"
orş de do&lecel____________________#"
(upă crem ă de roccoli ____________#
(upă crem ă de ma! ăre _____________#
Cioră de fasole cu ciolan afumat _#
#
(upă crem ă de do&leac _____________##
Ga!pacho din roşii portocalii_______ #
84 0eluri principale
Cioră de salat ă____________________ #
orş de sfeclă_______________________*.
Cioră de peşte _____________________*.
(upă crem ă de linte roşie __________*2
Tartă cu pra! ________________________*
uiche orraine_____________________.
asagne_____________________________1

/i!!a = $e ţeta de a! ă pentru aluat_2


/i!!a cu ruccola şi prosciutto crudo
8şuncă de /arma9 ___________________3
Ce&apcici 8;ititei9__________________'
Do&lecei umpluţi, la 6aroma_______'
Tocăni
ţă de ciuperciăde p dure ____
Tocăniţă de pui ca la unica _______
Cotlet de porc E la Duarr>________*
/iept de pui 5n stil andalu!_________*
Tocţă
ăni mă
exican cu muşăchi de &it  *
/ulpă de pui 5n&elit ă 5n acon _____
Tocăniţă de cartofi ________________1..
/iept de curcan cu ciuperci şi m ărar1_..
;uşchiuleţ de porc umplut cu Gorgon!ola şi 5nf ăşurat 5n acon  1.1
Ghi&eci ____________________________1.3
6inete cu legume la cuptor_______1.3
Gratin de c artofi rapid 8$ucF-@ucF9_1.'
Conopidă gratinat ă _______________1.'
$isotto, cu &ariante_______________1.
/erişoare E la Hnigserg________1.*
Gulaş secuiesc_____________________1.
6ar!ă cu ţelin ă şi ardei ____________1.

/ui cu curr> dulce-acrişor_________111


)ile de porc cu piure de ţelină ___
_ 113
(paghetti cu ulei, usturoi şi ardei iute
8olio, alio e pepperoncino9 _______11"
;idii cu sos de roşii_______________11
Turtiţe de cartofi __________________11
$ulou de peşte cu legume________11*
/eşte la cuptor cu roşii___________11*

85 0eluri principale
/ăstră& u mplut ____________________12.
Tocană moldo&enească___________12.
/eşte file cu legume şi ore!______122
/iept de pui cu ghimir___________122
(omon file copt 5n aluat de p+ine_123
Curcan umplut cu ardei capia şi hrii   123
;uşchi de porc cu &inete_________12"

Tagliatelle cu l ăm+ie ______________12"


%rdei umpluţi______________________12#
6răioară umplut ă ca 5n ihor ____12*
)icat de pui cu ciuperci___________12*
(omon file cu sos picant__________12
6ar!ă cu carne _____________________12
Tocană c+mpenească_____________131
/iept de pui ca la unica__________131
(armale ___________________________132
(os Bchamel______________________13
(os de hrean_______________________13

aiţ pentru &+nat = ai ţ umed ____1'1


aiţ pentru carne de &it ă = ai ţumed     1'1
aiţ pentru peşte = ai ţ umed ____1'2
aiţ pentru şunţă
ăcă ră neaţsc = ai uscat    1'2
aiţ pentru &it ă şi &+nat = ai ţuscat 1_'3
aiţ pentru carne de porc= ai ţ uscat  1'3
(os cu s m+nt+n ă şi hrii __________1''
(os de roşii________________________1''
;aione!ă___________________________1'
(os de &anilie______________________1'
(os de mango 6a0da______________1'#
@aaglione_________________________1'#
(os de &işine pentru &afe-uri sau 5nghe ţat ă    1'*
Cremă de ciocolat ă şi nuci ________1'*
Gem de c ăpşune ___________________1".
Cremă de ciocolat ă şi nuci ________1".
Cremă de r+n! ă pentru uns pe p+ine  1"1
r+n!ă crem ă______________________1"1
Cremă de 5ntins pe p+ine cu şunc ă, r+n! ă Camemert şi ricotta  1"3
86 0eluri principale
Cremă de 5ntins pe p+ine cu r+n! ăde &aci şi şunc ă  1"3
?nt cu &erdeaţă___________________1"3
r+n!ă crem ă______________________1""
(os de muştar şi legume__________1""
Cremă de uns pe p+ine cu ridichi şi creson   1"#
?nt cu şu ncă şi chi&es 8arpagic9 _1"#
Cremă cu salam ___________________1"*

Cremă cu somon, de uns pe p+ine1_"*


;orco&i cu usturoi________________1
egume cu unt la aur____________1
/iure de cartofi____________________1#
Garnitură de morco&i cu ceap ă &erde  1#
Turtiţe de cartofi __________________1*
egume cu unt la aur____________1*
Găluşti din chifle_ _________________ 1
Tort de roccoli şi cartofi_________1
egume mixte E la apolitana____1#1
;a!ăre cu unt _____________________1#2

;ăăm
ă lig ardeă leneasc ___________1#2
ipie cu m ărar şi r+n! ă__________1#
iscuiţi ____________________________1#
/ere umplute cu mascarpone____1*1
6is de fructe_______________________1*1
Jngheţată de &anilie _______________1*2
Jngheţată de ciocolat ă____________1*2
Jngheţată de &in roşu _____________1*'
(oret de !meură_________________1*'
udincă de &anilie _________________1*"
udincă de ciocolat ă______________1*"
Cartofi de mar ţipan_______________1*
ome cu rom_____________________1*
Găluşti cu prune ___________________1*#
/iure de mere_____________________1*#
Keleu din fructe roşii______________1*
Gla!ură de !ah ăr __________________1*
rioşe de ciocolată________________1
lat de tort 8pandişpan9__________1
87 0eluri principale
Cornuleţe cu m igdale _____________1#
/ră0itură in!er ____________________1#
Tort de mere alsacian_____________1*
Cui de &iespi______________________1
/ră0itură cu prune _________________2..
Tort de pere şi r+n!ă____________2..
%luat dospit de a!ă______________2.2

;elci din aluat dospit_____________2.2


Co!onac cu mac___________________2.'
/ră0itu
ăr ruseăască ăLsă
c rm nat M 2_."
iscuiţi cu nuci, ăfăără f in ________2."
apte de ca0u______________________213
Cappuccino ________________________213
imonadă__________________________21'
Ciocolată cald ă____________________ 21'
Cacao_______________________________21'
DrinF pentru micul de0un_________21
DrinF cu ieruri aromatice ________21

88 0eluri principale
Tar&ă cu pra-
C C A $ ? * I N$

I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE T OTAL CCA J6


* I N$

Alua&ul
1. .un e ţ i &!a&e in' redi en&e le pen& ru alua & în
2..g făină b!l
1. .g un t m oa le , 5n u c
1 . . g  u a r F 8  r + n ! ăd e #
@i mpi nr e
$ =l u c r= a
v iţ&i el e- a î n$& r  u n alua& maleabil
&aci 9
1 pr af de co pt 2. %e în&inde alua&ul, se pune în&r! f!rm ă
linguri ţă d e & a r & ă B * @ cm #i se prec!ace în cup&!r
1 sare (î n !r b) &i mp de ?6 1 ? 7 mi n$ , la ? J6 1
linguri ţă @66MC$
/mplu&ura 3. . u n e ţ i ca#cavalul G!uda în b!l #i
2. . g ca şc a& al Go ud a, 5 n mărunţiţi
uc ?@ sec$ =vi&e-a 7 , ap ! i r ăs &u rn a ţi  l în &r  u n
1 " . g ş u n c ăc r u d ă, 5 n cas&r!n$
u c
4. . u n e ţ i # u n c a î n b ! lţ, ăm
ţ run i i  se c$
'. . g pr a! , 5 n i ne le
= v i & e - a J # i r ăs & u r n a ţi  ! î n c a s & r ! n u l c u
2". g ap ă
brân-ă$
2 . . g s m +n t + n ă
fermentat ă 5. . u n e ţ i in elele de pra- în c!#ul de
' o uă înăbu#ire$
N pi pe r 6. . u n e ţ iăa p
î n b ! l u l d e m i " aţrăţ
e, a ' a i
linguri ţă c!#ul de
î n ăb u # i r e # i ' &ăi iţ ?6 mi n $
N sare
linguri ţă =3ar!ma =vi&e-a ? $
1 pri! ă nucşoar ă 7. Di s&r ibu i ţ i pra -u l pe al ua & #i '! li ţi b!l ul $
8. . un e ţ i G! u da , # u n c a , sm â n &â n a , !u ă
le,
piperul, sarea #i nuca în b!lul de mi"are,
a m e s & e c a ţ i ? 7 s e c $ = v i & e - a 5 # i & u r n a ţi
c! mp ! -iţia re -ul& a& ă p es & e p r a-, ap !i
c! ace ţi la ?H 6M ? 6MC, & imp d e cca $ 57
min u&e, în cu p&!ru l pre înc ăl-i& l a ?J6 MC$

3 ARIANT Ă>
D a c ă d ! rţi ăi ăs m ţ r u n i i # u n c a d ! a r b r u & , s e p ! a & e
r e du c e c ! re sp un - ă&! r du r a &a #i v i &e - a d e m ru ă n iţre $
%e p!a&e servi #i ca aperi&iv pen&ru J pers!ane$
3 ALOARE N/TRITI3 Ă . E . O R ŢI E >
7 J7 4P = J7  4ca lQ 'r ăsim i> 7 'Q al bum ine > J' Q id ra iţ
de car b!n> 5 @'Q fib re> 5, @'Q c! les& erin ă> 5?@m '

89 0eluri principale
Uuice L!rraine
CC A$ ? * I N $6
% E C$
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE
T OTAL CCA 76 * I N$

Alua&ul Alua&ul
2 . . g f ăi n ă 1. .u ne ţ i &!a &e in'r ed ie n&e le de al ua& în b!l
1. . g un t m oa le , 5 n #i pre lu cra ţi le ? m i n $ = = v i & e - a $
u c
2. . u n e ţ i al u a & u l în & r  ! &a v ă u n s ăd e Uu i c  e
". g ap ă
sau de &!r&
O sare B * @ c m  , pr e s a ţi  l bi n e p e fu n du l & văi i # i
linguri ţă
r i d i c a ţ i c c a $ @ c m p e ţpe r e iţi ţf ! r m e i $ 8n e p a i
2 . . g f ăi n ă a l u a & u l c u ! f u r c u l i ţă d i n l ! c î n l ! c # i
/mplu&ura pr ec !a ce ţ i în cu p& !r ul pr eî nc ăl- i& la ?J 6M C ,
2. . g pa nc et ta , fe li i &imp de ?7 minu&e$
2.. g r+n! ă Gouda, /mplu&ura
 u c ăţ i
3 o uă 3. . u n e ţ i pa n c e & & a î n b !
ţ l ,ăţm
run i i 7 sec $
2 . . g s m +n t + n ă =vi&e-a 7 #i r ăs& ur na ţi ! î n& r un ca s& r! n$
fermentat ă
N pi pe r
4. . u n e ţ i G ! u d a î n b ! l #ţ i ă
ţ run i i
m J sec $
linguri ţă =vi&e-a 5$
2 pri!e sa re 5. A d ă u ' a ţ i ! u ăl e , s m â n & â n a , p i p e r u l , s a r e a
1 p r a f n u c şo a r ă # i n u c # ! a r a # i a m e s & e c a ţi & ! & u l ?7 se c$
=vi&e-a @$
6. Du p ă e" pi ra re a &i mp ul ui de pr e c! ac er e ,
d i s & r i b u i ţ i p a n c e & & a ăm
ăţ r u n i & p e a l u a & # i
&u rn a ţ i d ea su pr a pa s& a d e ! u ă$
7. C ! a c e ţ i î n c u p& !r u l pr e î n c ăl -i & l a ?J 6M C ,
&imp de 7 min$

3 ALOARE N/TRITI3 Ă . E . O R ŢI E >


5 5 4P =J @ 4c al Q 'r ăsi mi > 7 'Q al bu mi ne > 7 'Q i dr a i ţ
de ca rb!n > H 'Q fi bre> @ ' Q c!l es&e rin ă > H m '

O ;% ER 3A ŢI E >
Gu s& ar e r ap id ă lâ n' ă be re #i vi n$

90 0eluri principale
Lasa'ne
C C A $ 5H * I N$

I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE T OTAL CCA H6


* I N$

Alua&ul pen&ru pas&e Alua&ul


3 . . g f ăi n ă t i p .
#. g sp an ac , f ru n! e 1. . u n e ţ i î n b ! l f ăi n a # i f r u n - e l e d e s p a n a c
2 ouă s p ă l a & e # i - v â n & a & e b i n e , m i " a iţ ?7 se c$
' . g u l e i d e m ăs l i n e =vi&e-a $
extra&irgin 2. A d ăţu 'ăa i ! u l e # i ău l eţi u l , f r m â n & a i ?7
%!sul sec$ =vi &e - a 7 #i
*. .g ca rn e 5n am es te c 6 sec$ = = $
8 p o r c ş i & i t ă9 t ăi a t ă
cuuri 3. % c ! a & e ţ i a l u a & u l d i n b ! lăţ #ăi l s a i s se
2 . . g l e g u m e 4 ţe l i n ă, !di nea sc ă cca $ ?7 min u&e ac!p eri &$
morco&, ceap ă
 . g u l e i d e m ăs l i n e %!sul
extra&irgin 1. T ăţi a i c a r n e a ăţ
buc e l e > ?6?7 sec$ =vi&e-a H
1..g &in al sec #i pu ne ţi ! de! par &e$
3..g pul pă de roşii 2. T! ca ţ i le 'u me le 7 sec$ =vi&e-a H , a d ău ' a ţi
( ar e d u p ă gu st u l e i u l # i î n ăb u # i ţi 7 min$ =?66MC =vi&e-a @$
/i p er du p ă gu st
3. A d ă u ' a ţ i c a r n e a , f i e r b e ţi J min$=3ar!ma=
%!sul ;camel =vi&e-a $
1..g lapte
4. % & i n ' e ţ i cu v i n , ăcuă p  ăr e l u l de m s u r a r e
* . g u n t m oa l e
înclina&>
1 2 . g f ă i n ă a l  ăt i p . 7 se c $ = 3a r! ma = = vi &e -a $
s ar e d up ă gu st
1 nu c şoa ră 5. A d ă u ' a ţ i piureul de r!#ii, c!n&inua iţ
pr i! ă fierberea
@6 min$ =?6 6 MC = =v i & e - a , p ! & r i v i ţi de
sa re # i pi pe r du p ă'u s& $
6. D u p ă c e s  a î n c  e i a & f i e r b e r e a , p u n e i ţ
de !pa r&e c! mp! -i ţia $
7. T ă ia ţ i pa s&e le man ua l sa u cu a+u &!r ul m a#i nii
d e f ăc u & p a s & e , ! b ţi n â n d d r e p & u n '  i u r i d e
al ua & cu l ăţim ea d e @6 cm #i l un 'i me a f!r me i
pe c are ! ve ţi f! l! si$
%!sul ;camel
1. Tu rn a ţ i în b! l &!a &e in 'r ed ie n& el e, fi er be iţ
?@ min$ =6MC =vi&e-a $
2. Op ă ri ţ i f! ile de a lu a& & im p de câ &ev a se cu nde
îl n
i na' p
u răăc ld
!ec ! &u
ăiă&l eăi ,s ar a
p&! i îţs
nccă!aar&ee aiţ liea dp eu 'aâ&r!& i e
abs! rban & ă sau pe u n #e rve & cu ra&$
Asamblarea
1. / n 'e ţ i ! f!
ă rm
ţ c u p u i nţu n& , a c !p e r i i f u n du l
cu un s&ra & de pas &e , ac!p eri ţi pas& el e cu s!s
de ca rn e, pr es ăra ţi par me -a n ras #i un s& ra &
s u b ţ i r e d e ;  c  a m e l $ C ! n & i n u a iţ p â n ă l a
&erminarea in'redien&el!r$
2. . e u l & i m u l s & r a & , p u & e iţ s ă p u n e i ţ c â & e v a
b u c ăţ e l e d e u n & , d ă
ac ţ d!ri i$

91 0eluri principale
O ;%ER3A ŢIE >
8n l! c de f! i d e la s a' ne , se p !& f! l! si cl ă &i & e, re -u l &a & ul e f! ar &e b un $

.i--a 1 Re ţe&a de ba- ă pen&ru


alua&
@ * I N$

I NG RE D IE N TE * OD D E .RE.ARARE T OTAL CCA 56


* I N$

3 " . g f ăi n ă Alua&ul
2 . . g a p ăc ăl d uţă
1. .u ne ţ i &! a& e in 'r e di en &e le în b! l #i fac e iţ
O c u dro0die
pr oa sp ă t ă un alua&
2 " g u l e i d e m ăs l i n e @ m in$ = = vi&e-a $
1 sare 2. 8n & in d e ţ i al u a& u l, a# e- a ţ i l pe ! & av ă de
linguri ţ p r ă + i &u r i &a pe &a & ă c u â r &i e de c! p& s au p e @
ă
1 pri! ă !a h ă r & ă viasc
cre r !&u nde 6
ă cca$ de m
p i- -aî u
in$ nseunB l*
n&r !c 6c ald$
c m  # i l ăs a iţ s ă
3. .e s& e al ua &, ad ău' a ţi in 'r ed ie n& el e d!ri &e ,
du p ă ca re s e c !a ce î n cu p& !r ul p re în c ă
l- i& $

92 0eluri principale
3 ALOARE N/TRITI3 Ă . E . O R ŢI E >
?7 7@ 4 P = H? 4c al Q 'r ăsim i> ' Q alb um in e> ?6 'Q i dra iţde
car b!n>  'Q f ibre > , 'Q c!l es&e rin ă> m'

.i--a cu rucc!la #i pr!sciu&&! crud!


B#uncă de .arma
7 * I N$
I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE T OTAL C C A @ 6
* I N$

3#. g ; o ! a r e l l a ,  u c ăţi 1. .r epa ra ţ i al ua &ul d e pi --a c !nf !rm r e ţe& ei


1 cea pă mic ă de ba- ă
1 c ăţ e l d e u s t u r o i
2. . u n e ţ i *!-arella în b ţ ! l ,ţă m r u n i i 
1. g ulei
1 cutie roşii, co0ite 8'.. g9,
sec$ =vi&e-a 7 #i r ăs& ur na ţi în &r u n ca s& r! n$
mi c ă ine scurse 3. . u n e ţ i c eapa #i us &u r! iul în b!l #i
O sare m ărunţ iţi
linguri ţă  sec$ =vi&e-a 7
N
pi pe r, pr oa sp ă t
linguri ţămăcinat 4. A dţă u ' a i uleiul ăţ# i în bu#i i 
". -* . g
ru cc ol a, r up t ă min$=3ar!ma=vi&e-a @$
2 lin gur i
fru n!e de us uio c, 5. A d ă u ' a ţ i r!#iile, sarea #i piperul,
rupte ames&ecaţi
1.-12 felii şunc ă de
@6 sec$ =vi&e-a 7 #i un' e ţi alu a&u l în& in s cu
/arma
3. g pa rm e! an ,  uc at ă a c e a s & ă c ! m p ! - i ţi e $
5ntreag ă 6. . r e s ăţ r a i * ! - a r eăl lăa
ţ m r u nţ i & # i c ! a c e i î n
cu p& !r u l pr e î n c ăl- i & l a @7 6M C , &i m p d e ? 7
min$
7. . e s &e pi - - a c !a p & ă, di s& r i bu i ţi ru c c ! l a,
busui!cul #i #unca de .arma$
8. Ra de ţ i de asu pra par me -a nu l cu c u ţi& ul d e
c u r ăţ a & l e ' u m e $

93 0eluri principale
Cevapcici B*i&i&ei
@6 % E C$

I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE T OTAL CCA ?6


* I N$

1 c ăţ e l d e u s t u r o i 1. . un e ţ i us & u r! iu l , p ă&r u n + e l u l # i c e a pa î n
O p ă tr un 0e l b!l #i &!ca i ţ
l e gătură  sec$ =vi&e-a 7$
2 ce pe 81 . . g 9,
2. A d ă u ' a ţ i celelal&e in'redien&e #i
" . . g caurcn e it o c a t ă,
ăţ am es &e ca ţ i cu a+ u& !r ul sp a& ul ei ? 7 s e c $ =
mixt ă =vi&e-a 5$
1 . g f ăi n ă 3. Di n c! mp !-i ţie f !rm a ţi su lur i mi ci, pe c are
2 o uă le pr ă+i ţi î n & i' ai e s au fr i& eu - ăcc a$ ? 6 m in $
1 sare
linguri ță
O oia de ardei
linguri ţă dulce
N oia de ardei iute
linguri ţă
1 pri! ă pi pe r C a> en ne

3 ALOARE N/TRITI3 Ă . E . O R ŢI E >


?7 7@ 4P = H? 4c al Q 'r ăsi mi > 'Q al bu mi ne > ?6' Q id ra i ţde
ca rb! n> 'Q
fib re>  ,' Q c!l es& eri n ă> m '

O ;% ER 3A ŢI E >
Ce va pc ic ii p !& f i c !p ţi în &r !ă&aăv de p r ă+i &u ri & ap e& a&
cu âr &ie de c! p& în cup &!ru l preî nc ăl-i & la @66M C, &im p
de 57 mi n$ , d ac ăd! ri ţi v ar ia n& a c u ' r si
ă mi re du se $

D!vlecei umpluţi, la 3ar!ma


I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE CCA 6 * I N$

'. .g do &l ec el 8a pr ox  2 1. D ! v l e c e l u l s e c u r ăţă d e c ! a +ă , s e & a i e î n


uc9 d ! u ă p e l u n ' i m e # i s e î năăd eţp r & e a - s e m i n e l e
1 . . g m o r c o & i cu  u l e ţe cu a+ u& !r ul un ei li n' ur i ţe, ap !i se s re ă a- $ă
. g pr a! , in e le
" . g c i u p e r c i t ăi a t e u n*!
2. & rc !v ii , ci up er ci le #i pr a- ul se c ăle sc în
1 ou
1"g sare
5 min$ =?66MC=vi&e-a $
1g piper 3. C ! n d i m e n & a ţ i c ! m pţ! - i iăa ţ, a d u ' a i ! u l # i
' . g p a r m e ! an am es&ecaţi
".g unt ?6 sec$ = =vi&e-a $
*..g a pă

94 0eluri principale
95 0eluri principale
T!c ă
ţăni de ciuperciăde p dure
I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE CCA @6 * I N$

"..g c i u p e r c i d e p ăd u r e 1. C uţr ăţ a i c e a pa # i a r de i uţl , p u n e i  l e î n b !l


22.g c ea pă #i &!ca i ţ
1 .. g ar de i ro şu H sec$ =vi&e-a 7 $
1..g roşii
2. .e s& e le 'u me le & !c a& e, a d ău' a ţi sa re a #i
2. g o ia d e ar de i ro şu ,
dulce u l e i u l # i c ăl i ţi  l e 7 mi n$ = 3a r! ma =v i& e- a $
1"g sare
3.Ad ău'a ţi ap!i b!iaua #i piperul #i
1g piper
ames&ecaţi
1..g s m +n t +n ă
7 sec$ =vi&e-a ?$
4. % e p u n î n b ! l c i u p e r c i l e & iăa & e b u c ăţ
i,
r ! # i i l e f e l i i # i s e m a i f i e r b e & ! c năi aţ ?7
min$ =3ar !ma = =vi&e-a $
5. % e r v i ţ i f i e r b i n & e , a d ău ' â n d s m â n & â n ă î n
farfurie$

T!căniţă de pui ca la bunica


I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE CCA @7 * I N$

'. .g ca rn e de pu i 1. C e a p a , ardeiul, us&ur!iul se &!ac ă 


8p ie pt şi pu lp ă cu sec$ =vi&e-a 7$
o s9
12.g cea pă 2. A d ă uţ ' a i u l e i uă
l # ţi î n b u # i i 7 min$ =?66M=
* . g ar d e i g r a s =vi&e-a ? $
*.g roşii
1. g o ia du lc e d e 3. A d ă u ' a ţ i
b!iau a de ardei dulc e, ap!i
ardei ca rn ea & ăia& ă cu bur i, r!# ii le , c !nd im en &el e # i
sa re du p ă g us t 'ă&iţi
.g ulei ?7 min$ =3ar !ma = =vi&e-a $
pi pe r du p ă gu st 4. . u n e ţ i & !ăa & ţ p !ţ- iăi a ! b i n u &
c!m în&run
O m ăra r cas&r!n$
linguri ţă
5. A d ă u ' a ţ i m ă l a i u l , l a p & e l e , m ăr a r u l # i m a i
".
3 .g
g lm
aăpltaei 'ă&iţi
2.g usturoi 7 m in $ = ?6 6M = = vi &e -a ?$

96 0eluri principale
97 0eluri principale
C!&le& depui
.iep& de p!rc
în Vs&il
la andalu-
Dubarr
C C A @ 5 * I N$
C A @ 65 6
* I N$
I NGREDIENTE
NGREDIENTE * OD
OD DE
D E .RE.ARARE
.RE.ARARE C
TOTAL
* I N$


*....gg cpoi et p
l ettddeeppuoi rtc ăfi aătr ă 1. C u rţăţ a i c ! n ! p i d a ,ţ r u p e iţ ! b u c  e e l e # i
os , t ăia t f el i i
cuuri ri bueiţ iiîn
di1.s&.un ţ b!l
! în c ceapa,
!# ul d eus&u
ăîn bur!iu
#i rel,$ ardei i capia ,
2 f! il e de da fi n #i ul ei ul , ap !i &!c a iţ ?6 sec$
1."..gg cco eanp oă p itdăăi a t ă5 n
p ie$n& ul 3a r !m a a #e -a ţ i fe li il e de ca r ne
8 n re ci7
2.=vi&e-a
sa re du p ă gu st
sferturi
1 . g pi
u spet ur odu i p ă gu s t c!ndimen&a&e$
2. .e s& e le 'u me le &! ca &e , ad ău' a ţi pie p& ul de
*. g casare,şc a& al r as
piper Ca>enne 3. T u r n a ţ i a p a î n b ! l , a d uă' a i ţ s a r e ,
p ! -ţi ţ i !ăn a i ă
pu i & ia & cub ur i, se mi n ţel e de su sa n, mi er ea ,
*..g a dp uăpă gust c ! # u l d e î n b uţ# i r e , a p ! i m ! n & a i
2 u c fo i de da fi n 3saar r!emaa, pi p e r#ui l #i î nî năbbuău# #i iiţi ţ7 m i&n!$& u
=?l 66M =
=vi&e-a
?7 ? $
min$ =3ar!ma =vi&e-a ?$
1 . . g;camel
%!sul &in al
2.
* "g u mni et re Asdaăţui ' acţ!i nî!np ibd!al al p
4.3.L ă a a , s cvu
i nr u
sl a ăla d
î nl b , c f! #iun dee
1." . g faăridneăi aclapăi tai pu .c ăţi î npă!bru #mi rbe $# i r e ' l a ţi ?7 min$ =3ar !ma =
1
""..g a l appăt e =vi&e-a
5. A # e - a ţ i
$ feliile de c!&le& în&run vas
1.g 2 gs eăml iennţ ue şduer is u s an & e4.r m # i d i s & r i b u i iţ
%e!rv
r ei-ţiisfi& eer
n &bin u ns cu un&
&e$
 . g ca
". u l eşci da&e alm răassline deasupra c!n!pida$
2 . g sa
f ă ire
n ădu d eppăogu r u st
m
1 nucşoar ă
%!sul ;camel
pr i! ă 1. 8 ncţă l- i i un & ul ă ă eu n
îm pr cu f in a în b! l
1 pi pe r al   min$ =6M =vi&e-a @$
pr i! ă
2. A d ă u ' a ţ i la p & e l e în b ! l #i f i e r b e iţ 7 min$ =
6MC=vi&e-a @$
3. C! nd im e n& a ţ i cu sa re , nu c# !a r ă, pi pe r al b,
adă u'aţi ca#cavalu l ras, ' ăl b e n u # u r i l e #i
ames&ecaţi
?6 sec$ =vi&e-a 7$
4. T u r n a ţ i s!sul ;camel pes&e c!n!pid ă ,
pr es ă ra ţ i ca #c av al ul r as #i i n& r! du ce ţi va su l în
cup&!r ?7 min$ la @66MC$
5. .r ep ar a& ul
es &e 'a &a câ nd se ru me ne #& e
s&ra&ul de ca#caval de deasupra$

T ! c ăn
ţăi me"icăan cu mu#ci de
vi&ă
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE CCA ?J * I N$

3 " . g m u ş c h i d e & i t ăt ăi a t 1. .u ne ţ i c e ap a în b !l # i & !c a iţ 7 sec$ =vi&e-a


f+şii 81cm grosime9 H$
1 . . g c e a p ă  u c ăţi
13 .g ar de i gr as cu u ri 2. A d ă u ' a ţ i u l e i u l , f â # i i l e de mu # c  i d e vi & ,ă
13.g roşii s a r e a , p i p e r u l # i î n ăb u # i ţi J min$= ?66M=
22 .g fas ol e  oa e r oş ie =vi&e-a $
1" .g po ru m c on se r& ă
3. . u n e ţ i î n b ! l , p e s & e c e a p a î n bău # i & ,ă
#.g ulei
fa s!l ea scu rs ă, a pa, p!r um bul , a rde iul & ăia & # i
sare, piper dup ă
gust r ! # i i l e # i c ! n d i m e n & a ţi c u s a r e , p i p e r ,

98 0eluri principale
or eg an o d up ă gu st
1..g a pă

.ulpă de pui înveli& ă în b ac!n


CCA ? 7 * I N$
I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE T OTAL  6
* I N$
"..g p u l p ă d e p u i f ră ăo s 1. ;a &e ţ i u# !r pul pa de pu i cu ci! ca nu l de
1. .ga co n, fe li i bu c ă & ă ri e, c! nd im e n& a ţi c u s ar e # i p i pe r$
1 fir
r o ! m ar i n p r oa s p ăt
1 2. g
me re , fe l ii 2. D i s &r i bu i ţ i fe li i l e de m e r e pe b u c ăţ
i l e de
sar e, pi pe r d up ă gu st car ne c !n dim en &a& ă, pe ca re a p!i le rul a i$
ţ
1..g a pă 3. 8n f ă #u r a ţ i ru l! ur i le as &f el !b ţ in u& e în fe li i
de ba c !n , f i " â n du l e c u ! sc ! b i& !a r e ,
pe n& ru a nu se de sf ac e$ In &r !d uc e iţ le în
recipien&ul 3ar!m a #i re'la i ţ
?7 min$ =3ar!ma =vi&e-a ?$
4. La &ermi nare a &impul ui, sc!a &e ţi rul!ur ile
din reci pie n&u l 3a r!m a #i pun e ţi le în &r un
v a s & e r m ! r e - i s & e n & $ A d ău ' aţ i pţ uă i nă a p î n
va s #i pun e ţi în cu p&! rul la @6 6M C, &im p de
?7 min$

99 0eluri principale
T!căniţă de car&!fi
I NG RE D IE N TE * OD D E .RE.ARARE CCA @J * I N$

# . . g c a r t o f i t ăi a ţi 1. C u r ăţţa i c a r & ! f i i #ăiţ& i a i  i c u b u r i m i c i $


 u c ăţ i m i c i
1 " . g c e a p ă t ăi a t ăc l i n i 2. .u ne ţ i ce apa #i a rde iu l în b!l #i & !c a iţ  sec$
=vi&e-a H$
1
1...
.gg a
r or d
ăţ
ş iei i g r a s  u c i 3. T u r n a ţ i deasupra uleiul #i î n bău # i i ţ
1' .g c+ rn at af um at 7 min$ =3ar!ma =vi&e-a H$
tăiat felii
#.g ulei 4. A d ă u ' a ţ ib!iaua de ardei, cim en ul,
sare, piper dup ă c! ndi me n&a ţ i cu sar e #i pi pe r #i ma i ame s&e ca iţ
gust ? min$ =vi&e-a ? , d u p ă c a r e &u r n a ţi # i a p a î n
1" g o ia de ar d ei b!l$
dulce 5. . u n e ţ i c a r & ! f i i î n c ! # u l d e î n bău # i r e # i
2g chim en fierbeţii
"..g a pă @6 mi n$ = 3 ar !m a= =v i& e- a ? $
6. . u n e ţ i c a r & ! f i î n s ! s u l ! b iţn u & î n b ! l ,
a d ă uţ' a i cţâ r n a i i #ăţi m a i ' & i i @ m i n $ = ? 6 6 M =
=vi&e-a $
7. %e rv i ţ i fi er bin &e$

.iep& de curcan cu ciuperci #i


mărar
I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE CCA @6 * I N$

". .g pi ep t de cu rc an 1. .u ne ţ i în b! l ci upe rc il e #i pr a- ul #i & !ca iţ


1 .. g ci up er ci 7 sec$ =vi&e-a $
1. .g pr a! , r on de le de 3
cm grosime 2. A d ă u ' a ţ i uleiul, sarea #i piperul #i
 . g u l e i d e m ăs l i n e înăbu#iţi
.g sm+nt+nă 7 m in $= 6 M= = v i& e- a ?$
sa re , d up ă gu st 3. A d ă uţ' a i c a r năeăa & i a & cuburi, s mân &ân a
1 pri! ă pi pe r al  # i m ăr a r u l # i m a i ' &ăi iţ ? 7 m i n $ = ? 6 6 M =
O m ă r a r p r o a s p ăt =vi&e-a ?$
l e gătură

100 0eluri principale


.aprica# de vi&ă
I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE CCA 6 * I N$

" . . g p u l p ă d e & i ţe l 1. .u ne ţ i ce ap a #i us &u r! iu l în b! l #i &! ca iţ


tăiată cuuri  sec$= vi&e-a 7$
2 . . g c e a p ă t ăi a t ăc l i n i

3c ăţe i usturoi f ! i.e


2. l e s& d
e ele'dum
a f iel
n e &!c
# i a&
î ne,bă
aud# iău'
i ţ a ţi 7
ule iu
mli n
#i$ =
3ar!ma =vi&e-a @$
3.g ulei 3. A d ă u ' a ţ i
ap!i carnea, ardeiul 'ras,
sarea, piperul, b!iaua de ardei, cimenul #i
2 . . g r o ş i i t ăi a t e 'ă&iţ i
57 mi n$ =3 ar !m a = = vi &e -a $
1 " . g a r d e i g r a s , t ăi a t
 u c ăţ i 4. A dţă u ' a i a p a , r ! # i i l e ţ # iă m a i ' & i i
2. g o ia d e ar de i du lc e ?6 mi n $ = ?6 6M = = vi & e- a $
5. %e rv i ţ i fi er bin &e$
O chimen
linguri ţă
2  uc  fr un !e d e d af in

sare, piper dup ă


gust
1..g a pă

*u#ciuleţ de p!rc umplu& cu


G!r'!n-!la #i înf ă#ura& în bac!n
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE CCA @@ * I N$

..g m uş chiuleţ de
po rc peDe
1. sf ac
n& ru aelţ ipu
mu&e#c
a i
apulla
e &i
ţul-ade#i p!
barc
&ede
ţ l au#lu!r
i n' cu
ul ,
2 .. g Go r go n !o la ci !ca nu l de #ni ţel e$
2.g m uş tar
2. /n 'e ţ i mu #c i ul e ţul c u mu #& ar , c! nd im en &a ţi
* . g c e a p ă  u c ăţi
cu sare #i piper$
sare, piper dup ă
gust 3. <dr!bi ţ i brân -a G!r'!n -!la î n&r! fa rfurie, cu
2 .. g a co n f el ii a+u &!ru l un ei furc uli ţe$

101 0eluri principale


102 0eluri principale
Giveci
I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE CCA @ * I N$

'. .g ar de i ro şu , fe li i 1. . u n e ţ i c e a p a î n b ! l # i & ! c a i ţ! 7 se c$


'..g roşii =vi&e-a H$
1".g ceapă
.g ulei 2. A d ăţu ' a i u l e i u l ă #ţi î n b u # i i 7 min$ =
1" g o ia de ar de i r oş u ?66M =vi&e-a $
2 .. g do &l ec el 3. . u n e ţ i a p ! i î n b ! l a r d e i u l & iăa & f e l i i # i
sa re du p ă g us t f ie rb e ţi
1 pri! ă pi pe r ?6 mi n$ =3 ar !m a = =v i& e- a $
4. C!n dime n&a ţ i cu b!ia de ard ei, sar e, pipe r
#i am es &e ca ţi ? min$ =vi&e-a $
5. A d ă u' a ţ i d !v le ce lu l & ăia & cu bu ri #i r! #i il e ,
d u p ă c a r e m a i ' &ăi iţ ? 6 m i n$ = 3 ar ! m a =
=vi&e-a ?$

3ine&e cu le'ume la cup&!r


I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE CCA @6 * I N$

"..g &inete 1. C u r ăţţ a i l e ' u m e l e ă


#ţi & i a i  l e > v i n e & e l e # i
2. .g do &l ec el 8! uc ch in i9 d!vleceii în felii l!n'i&udinale cu 'r!simea
1".g pra! de 7m m, ia r c el el al &e în bu c ăţi$
2.g usturoi 2. .r eî nc ă l- i ţ i c up &! ru l l a ? J6 MC $
1 2. g ar de i c ap ia
2".g roşii 3. .u ne ţ i pra -u l, ar de ii ca pi a, r! #i il e & ă
ia &e
*.g ulei #i us &u r! iu l în b!l # i &!c a iţ  sec$ =vi&e-a
".g pesmet $
2 .. g mo !a re l la 4. / n ' e ţ i
cu ulei B@ 6'  un vas
1. .g ca şc a& al af um at &erm!re-is&en &, p e c a r e î l & a p e & a iţ c u
sare, piper dup ă pesme&$
gust
5. A#e -a ţ i ap!i în a ces& v as un s&r a& de fel ii
de v in e& e, p es &e c ar e pu ne ţi ! +u m ă &a &e d in
ca n& i& a& ea de s!s pre ' ă&i & la pun c& ul  #i
p r e s ă r a ţ i ? 6 6 ' m ! - a r e l l a r a s ă$

fe li .
6. il e s&de
e d!v
s& ra le
&uce
l lde#i pre
m! -a
s re
ărall aţi ca
di#c
spav
unal
e uli ţ
afum a&, ras$ C! n&in ua ţi cu feliil e de vine& e,
s! su l r ăma s # i m !- a re l la r ăm a s ăB ?6 6 ' $
7. Tu rna ţ i dea sup ra res& ul de ul ei B6 ' #i
in &r !d uc e ţ i f! rm a în cu p& !r ?7 1 @6 min $ =
?J6MC$

103 0eluri principale


Gra&in de car&!fi rapid BRuc4
<uc4
CCA ? 6 * I N$
I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE TOTAL 7
* I N$

1". g r+n! ă Gouda 1. . u n e ţ i b r â n - a G ! u d a î n bţ ! l #ţăi m r u n i i


se mi ma tu ra t ă ,
 u c ăţ i
?6 sec$ =vi&e-a  , d u p ă c a r e î l r să& u r n a iţ
*. . g ca rt of i, c u ur i în&run cas&r!n$
". g sm+nt+n ă
fermentata 2. . u n e ţ i c a r & ! f i i î n b ! l ţ # i ă
ţ m run i i 5
1". g l a pte sec$=vi&e-a 7$
1 sare
linguri ţă 3. A d ă u ' a ţ i s m â n & â n a , l a p & e l e , s a r e a ,
O nucşoar ă piperul #i nuc#!ara #i ' ă & i iţ ? 6 mi n $ =
linguri ţă ?6 6MC = =vi&e-a @ $
2 pri!e piper 4. .un e ţ i ames &ec ul de car &!fi în &r! &a v ă
d e s u f l e u , p r e s ăr a ţi d e a s u p r a b r â n - ă
mă ăţr u n ţi & # i c ! a c e i î n cău p & ! r u l p r e î n c l - i &
la @66MC &imp de @7 minu&e$

3 ALOARE N/TRITI3 Ă . E . O R ŢI E >


? J5 4 P=  6 4ca lQ 'r ăsim i> ?7 ' Q alb um in e> ?7 ' Q id ra i ţde
car b!n>  @ 'Q fi bre> 5 , 'Q c !le s&er in ă> ? m'

C!n!pidă 'ra&ina& ă
CCA  6 * I N$
I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE TOTAL 57
* I N$

..g conopidă 1. C u r ăţ
ţ a i #ăţi s p l a i c ! n ! p iţd a , r u p e i  !
1".g pesmet b u c  e ţ e l e # i d i s p u n e ţi  l e î n c ! # u l e d e
1..g unt î năb u# ire $
1".g s m +n t + n ă
2. Tu rn a ţ i în b!l a pa #i sa re a, in &r !d uc e ţ i
". g ca şc a& al r as
în b! l c! #u le ţul cu c! n! pi da #i fi er be iţ
1... g apă
?7 min$ =3ar!m a =vi&e -a ?$ Du p ă
O sare
linguri ţă e" pi ra re a &im pu lu i, ma i l ăsa ţi c!n !p id a în
a p ă & i m p d e ?6 min$ , ap! i sc! a& e ţi c!# ul
d e î n ăb u # i r e ţ #ăi l s a i ăc ! n ! p i d a s s e
s c u r ' ă d e a p ă$
3. . u n e ţ i p e s m e & u l î n b ! l , î m p r e u n ă c u
J6' de u n&, #i r ume ni ţil 7 m i n $ = ? 6 6 M C =
=vi&e-a ?$
4. /n 'e ţ i un vas &erm !re -i s&e n& cu un &ul
r ă ma s, ap !i &a pe &a ţi l cu pe sm e& ru me ni &
# i ad ăuţ ' a i c! n ! p i d aţă$ .r e s r a i de a s u p r a
r e s & u l d e p e s m e & , a d ău ' a iţ s m â n & â n ă# i
ca#caval ras$

104 0eluri principale


105 0eluri principale
Ris!&&!, cu varian&e
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE
CCA 6 * I N$

1.. g p ar m e ! an 1. . u n e ţ i p a r m e - a n u l î n ţb ! lţ,ă m r u n i i ?6
1 ceapă , ' !l i ţi l în &r u n ca s& r! n # i cl ă
&i iţ
3" g u l e i d e m ăl i n e sec$=vi&e-a ?6
b!lul$
2" . g or e! pe nt ru
risotto 8de ex 2. . u n e ţ i c e a p a î n b ! l ţ# i ăţm r u n i i  se c$
Carnarolli =vi&e-a 7$
1 ". g &i n a l , s ec
3. A dţă u ' a i uleiul ăţ# i în bu#i i 
#.. g sup ă de legume,
fierinte min$=?66MC=vi&e-a ?$
2. g unt 4. A d ă uţ ' a i ! r e - uăl #ţi î n b u # i i  min$=?66MC=
=vi&e-a ?$
5. %& in 'e ţ i cu v in a lb # i am es &e ca iţ 7 sec$=
=vi&e-a @ $
6.Adţ ă u 'a i s u pa d e l e 'u m eţ f i eăr bi n &e #i ' &i i
@@ m i n$ = ?6 6 M C = =v i& e-a , f ăr ă p aaru l d e
măsurare$
7. Am es &ec a ţ i cu a+u& !ru l spa &ul ei un&u l #i @6
' d i n p a r m e - a n u l r a s $ % e r v i iţ i m e d i a & # i
p r e s ă r a ţ i p a r m e - a n u l r ăm a s $

O ;% ER 3A ŢI E >
0! l! si ţ i ne ap ăra & !r e- p en &r u ri s! && !

3 ARIANTE >
R I%OTTO C/ %AL3IE >
• ţ & ă i a i î n f e l i i ? 6 f ru n - e d eţsăal v i e , a d ţ u 'a
ă i l e î n r i s! && ! # i ' &i i
mai depar&e$
R I%OTTO C/ RO<*ARIN >
• @ lin 'uri de ace d e r!-m ari n se ' ă
&es c cu ris !&&!$

Ris!&&! cu salvie #i r!-marin se p !&rivesc b i ne c u f ic a& d e p ui,


vi ţel sau p!rc, pr ă+i &$
R I%OTTO C/ CI/.ERCI >
• @6' ribi usca i ţse în m!aie în ap ă fierbin&e , se s&!rc bine
#i înc!rp!rea- ăîn !re-$
• a p a r ăm a s ă d e l a î n m u i a & s e c ! m p l e & e a - ăc u f i e r & u r a d e
le 'u me pâ n ă la H6 6' $
• ca 'a rni& ur ă, s
ăe pr +esc riţbi pr!asăpe i în ulei de m sline
cu us&ur!i , se ase-!nea- cu ă sare, pi per #i ? lin 'ur ! ăe& ţ
balsamic$

106 0eluri principale


3 ALOARE N/TRITI3 Ă . E . O R ŢI E >
? ? 4P =5 H 4c al Q 'r ăsi mi > @@ 'Q al bu mi ne > ? 'Q id ra i ţde
carb!n> 5'Q
fi bre > ?'Q c !le s&e rin ă> m '

107 0eluri principale


.eri#!are V la WXni'sber'
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE CCA 7 * I N$

'. g ch if le , t ar i,
r u p t e  u c ăţi 1. . u n e ţ i c  i f l e l e î n b ! l ţ# iăţm r u n i i c c a $ ?7
sec$ =vi&e-a 7 pe n&r u a !b ţine pe sme & # i ' !li ţi
eap ă
1 . . g1 cou l în&run vas$
O -1 sare 2. . u n e ţ i c e a p a î n b ! l ţ# i ăţm r u n i i  se c$
linguri ţă
=vi&e-a 7$
N pi pe r
linguri ţă 3. A d ă u 'a ţ i p e s m e & u l, ! ul , sa r e a , pi pe ru l #i
' . . g c a r n e t o c a t ă, ca rn ea &! ca & ă #i am es &e ca ţi 7 6 s e c $ = = v i & e - a
amestec 5 , f ! r m a ţi p e r i # ! a r e # i a # e - a iţ l e î n & a v a
#. . g ca rt of i, 5 n u c 3ar!ma$
*.. g a p ă
1 cuule ţ concentrat de 4. .u ne ţ i c ar& !fi i î n c !#u l d e î n ăbu# ir e$
carne 5. . u n e ţ i a p a # i c u b uţ l e u l î n b ţ!ăţl , a ' a i c ! # u l
%!s cu capere de în ăbu #i re , î nc i de ţi b !l ul , a #e -a ţi 3 ar !m a #i
'ă&iţi &!&ul
".. g fiertur ă de la @ H m i n $ = 3 a r ! m a = = v i & e - a ? $ Ca r& !f ii #i
pe ri şo a re
p e r i # ! a r e l e s e p u n l a c a l d # i s e p să& r e a - ă
2 . . g s m +n t +n ă
fier&ura$
"g ! e a m ă de
lăm+ie %!s cu capere>
". g f ăi n ă 1. .u ne ţ i &!a &e in'r ed ie n&e le de s!s în afar ă
1 sare
linguri ţă d e ca p e r e în b ! l #i î n c lă- i iţ 7 min$=?66MC=
N pi pe r =vi&e-a $
linguri ţă 2. A d ă u ' a ţ i c a p e r e l e # i a m e s & e c a ţi ?6 sec$=
. g ca pe re , s cu rs e =vi&e-a @ $

O ;% ER 3A ŢI E >
%e v! r servi cu car&! fi #i ! sala& ăverde$ Rapid, i ef&in, bunF
3ARIANTE >
ţ. r ă + i iăî n u n & u r f i l e u r i d e s ăa răd e lăe , c e a p , ? l i n ' u r p & r u n + e l # i
ad ă u' a ţ i le în c! mp !- i ţia de ca rn e$
8n l! c de ăf ă in d e ' râţ u , p u& e i leă'ăa s! s ul cu f in d e ! re -$

3 ALOARE N/TRITI3 Ă . E . O R ŢI E >


@7? @ 4P =7  4c alQ 'r ăsimi > 5 'Q al bumi ne> @J'Q idr a iţ de car b!n>
55'Q fibr e> 7, 'Q c !le s&er in ă> ?  m'

108 0eluri principale


Gula# secuiesc
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE CCA 76 * I N$

#".g &a r!ă a cr ă 1. .u ne ţ i în b!l ceap a, arde iu l, us&u r!i ul #i


t ă i aăt f i d eţă
lu re'laţi
'2.g pulpă de p o rc ?6 sec $ =v i& e- a 7 pen& ru a &!ca le' umel e,
1".g c ea pă ap!i ă#i i ţ
în bu
2.g usturoi 7 min$ =?66MC =vi&e-a ?$
O ch im en m ăci na t
linguri ţă 2. A d ă u 'a ţ i î n b ! l b ! ia u a d e a r de i , c ar n e a
2 u c fo i de da fi n ă& ă i a & c u b u r i , c ! n d i mţe n &ăe l e # i ' & i i @7
.g a rde i min$ =3ar!ma = =vi&e-a $
12.g roşii 3. A d ă u 'a ţ i ap !i v a r -a a c r ă, ci ! l a nu l af u m a &
pi pe r, sa re du p ă & ă i a & c u b u r i # i r ! # iăi l e & ţ i aă
&e felii$ G &i i @6
gust
mi n$ =3 ar !m a = =v i& e- a ?$ ,
1 f ir cim ru
1" g o ia de ar d ei 4. L a s e r v i r e , p u & e ţi a d ău ' a s m â n & â n ă î n
dulce farfurie$
1".g cio la n afumat,
fiert
#.g ulei

3ar-ă cu ţelin ă #i ardei


I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE CCA ? * I N$

3 . . g & a r ! ă t ăi a t ă 1. . u n e ţ i în b!l var-a, eţ l i n a , pra-u l #i


fidelu ţă măru nţiţi
1".g ţelină tulpin ă J sec$ =vi&e-a $
8 a p i o 9 ,  u c ăţi
de 2 cm 2. Ad ă u' a ţ i în b! l ule iu l, c! nd im en &e le , sare a,
1 . . g / r a ! t ăi a t - a  ă r u lţ, ! e & u l , a r dăe i u l ţ &ă i a & # i ' & i i ?
segmente de 2 mi n $ = 3a r! ma = =v i &e -a @$
cm
1 " . g a r d e i r o ş u t ăi a t 3. L a s e r v i r e , p u & e ţi a d ău ' a s m â n & â n ă î n
 u c ăţ i farfurie$
sare, piper dup ă
gust
O cimru
linguri ţă
1.g oţet
2.g !ahăr
#.g ulei
1 ch im en m ăci na t
linguri ţă
3 u c fo i de da fi n

109 0eluri principale


110 0eluri principale
.ui cu curr dulceacri#!r
CCA  7 * I N$
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE TOTAL @9 6
* I N$

". . g pi ep t d e p ui , 5 n 1. *ari na ţ i fâ#i ile de pi ep& de p ui în s! sul de


' l in gu ri f+şii
so s d e s oi a s!ia minim @ !re$
3. . g mo rc o& i, f el ii 2. . une ţ i fel iile de m! rc! v i în c!# ul d e
olice, groase de înăbu#ire$
" mm 3. .un e ţ i le'ume le, ana nasu l #i c!nd imen &el e
. . g le gu me 8d e e x c  i n e - e #& i î n 3 a r! m a # i a m e s & e c a iţ, a p! i
2.. g roccoli, dis &ri bui ţ i ca rne a ma rin a& ă de asu pra $
2.. g ciuperci,
2.. g &ar! ă 4. . u n e ţ i a pa #i sa r e a î n b ! l ţ, ăţ
a ' a i c ! #u l d e
a lă9, 5n î n ă bu #i r e , î n c  id e ţi c ap ac u l b! l u l u i , a #e - a iţ
 u c ăţ e l e 3 a r ! m a # i ' ă& i ţi c c a $ 6
1 cutie ananas 83'.g min$ =3ar!ma =vi&e-a @$
mi c ă n e t , p ăs t r a ţi
sucul9 5. .u ne ţ i le 'u me le #i ca rn ea la ca ld , '! li iţ
1 lingur ă condiment b! lu l # i p ăs& ra ţi - ea ma re -u l& a& ăde la fi er & .
chine!esc
".. g ap ă %!sul curr dulceacri#!r>
1 sare 1. .uneţi &!a&e in'redien&ele în b!l #i
linguri ţă fierbeţi 5 min$ =
?66MC =vi&e-a 5$
%!s curr dulceacri#!r
2" . g !e am a d e l a f ie rt
3. g amidon
1 sare
linguri ţă
1 curr>
linguri ţă
O pi pe r
linguri ţă
2. .- 22 . g su c de a na na s
1. g sos s oia
1. g o ţe t
1 !a h ă r
linguri ţă

111 0eluri principale


O ;% ER 3A ŢI E >
%e rv i ţ i c u & ăi ţei c in e- e# &i sa u s pa ' e& &i $
3ARIANTE >
C a l e ' u m e , s e p ! & r i v e s c # i m a - răe a ţu căără , l s & a r i i d e b a m b u s ,
ardeii$

3 ALOARE N/TRITI3 Ă . E . O R ŢI E >


?5@ J 4P =5? 4cal Q 'r ăsimi > @'Q albu mine >  'Q i dra iţ de carb !n>
5'Q fibr e> J, ?'Q c !le s&er in ă> J@ m'

112 0eluri principale


0ile de p!rc cu piure de ţelină
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE CCA @ * I N$

#.. g ţe l i nă ră ăd ă
cin , 1. . u n e ţţi e l i n a î n b ! lă
ţ, ţm r u n i i  se c $
.. g apu ă c ăţ i m a r i =vi&e-a 7 #i '! li ţi ! î n c !# ul de în ăbu #i re $
1 cuule ţ concentrat de 2. . u n e ţ i a pa #i cu bu le ţu l î n b !l , i n & r! du c e iţ
legume c! #ul de în ăbu# ire #i în c ide ţi b !lu l$
'. . g fi l e d e p or c ţ % ăţ ra i , p i p e ra i f i le ur i l eţ d e p ! rc #i a #e -a i 
3.
3 şalote l e î n 3 a r ! m a , m ! n & a iţ l # i ' &ăi i ţ & ! & u l @7
2. g ulei min$ =3ar!ma =vi&e-a ? $
". g ţe l i n ă t u l p i n ă ,
f+şii fine 4. 8 nv el i ţ i f il eu ri l e în f! li e d e al um in i u, p un e ţ i
1.. g s m +n t +n ă le la c ald #i ' !li ţi b!lu l de mi "are $
fermentat ă
5. . u n e ţ i # a l ! & e l e î n b ! lţ # iţă m r u n i i  l e 
1 sare
linguri ţă sec$ =vi&e-a 7$
N pi pe r  min$ =3ar!ma
6. A d ă uţ' a i u l e i uăl #ţi î n b u # i i
linguri ţă =vi&e-a @ $ A d ău 'ţţa i e lăi năa ' & i &ţ # i m i " a i ?@
1 pri! ă nucşoar ă sec$ =vi&e-a $
%! s c u ca pe re # i l ămâ ie
7. A d ă uţ' a i elina ă & ulpin , s mân&âna, s area,
1 c ăţ e l d e u s t u r o i pipe rul #i nu c#!a ra, ame s&e ca ţi 7 sec$ =vi&e-a
1 c o a 0 ă d e l ăm + i e , 5 #i r ăs& ur na ţi &! &u l în &r u n ca s& r! n$
linguri ţă ra s ă
3. g ulei %! sul cu c ape re # i l ămâ ie >
. g capere 8. . u n e ţ i u s & u r ! i u l î n b !ţl # iţă m r u n i i 
1 pri! ă sare sec$ =vi&e-a 7 $
1 pri! ă pi pe r
9. A d ău' aţi celelal&e in'redien&e #i
am es &e ca ţ i
@6 s e c $ = =vi&e-a @$
10 . T ă i a ţ i f i l e u l d e p ! r c î n f e l i i , s e r v i i ţ c u
pi ur e de ţel in ă #i s! s$

113 0eluri principale


O ;% ER 3A ŢI E >
%e p!& ri ve sc (R Xs& i) sau ca r&! fi pr ă+i ţi$

3 ALOARE N/TRITI3 Ă . E . O R ŢI E >


?@ @? 4P = @ ? 4ca lQ 'r ăsim i> ?J 'Q al bum in e> @H 'Q i dra iţde
carb!n> H'Q
fi bre > J'Q c !le s&e rin ă> J6m '

114 0eluri principale


%pa'e&&i cu ulei, us&ur!i #i ardei
iu&e
B!li!, ali! e pepper!ncin!
CCA ?5 * I N$ Y
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE TI*. D E 0IER;ERE

3" .g sp
d i nagfăhe
i ntt
ădi nr
e " 1. Câ n& ă ri ţ i sp a' e &e le #i pu ne ţi le de !p ar &e
gr+u dur 2. % c ! a & e ţ i par&ea verde din mi+l!cul
3c ăţe i usturoi us&ur!iului$
1 p ă tr un 0e l 8d ac ă 3. .u ne ţ i în b !l u s&u r!i ul , p ă&ru n+e lul # i ar dei ul
legătură doriţi9 iu&e, &!ca i ţ
1 u c ar de i iu te ro şu 7 sec$ =vi&e-a H $
* . g u l e i d e m ăs l i n e
extra&irgin 4. A d ă u
ţ ' a i 7 6 ' u l eţăi # i l sa i 7 min$ =?66MC
#".g a pă =vi&e-a ?$
1 sare
linguri ţă 5. A d ă u ' a ţ i a p a î n b ! l , f i e r b e iţ J  m in $ =
?66MC =vi&e-a ? $
6. % c ! a & e ţ i ăăp  r e l u l ăd e m ăsău r a r e f r a
d e s c i d e b !l u l #i i n &r ! du c e ţi pa s& e l e pr i n
!rificiul capacului$
7. R e ' l a ţ i
&impul de fierbere indica& pe
ambala+ul pas&el!r ? 6 6 M C = = v i & e - a $
8. %pa'e&e le se v!r înc!rp!ra &rep&a& în b!l$ E
p! si bi l s ă fi e nev !i e de @ mi nu &e în pl us fa ţă
de &impul de fierbere indica& pe ambala+$
9. 3e ri fi ca ţ i dac ă pa s& el e au fi er &, ap a &re bu ie
s ă f i e a bs !r bi & ă c ! mp l e &$
10 . R ă sţ& u r n a i în & r  ! sp
ă a ' ţ e & i e r , as e - ! n a i cu
ul ei ul r ăma s, am esţ&e caţ i # iţs er v i i f ie rb in i$

115 0eluri principale


*idii cu s!s de r!#ii
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE CCA @ * I N$

" . g u l e i d e m ăs l i n e 1. /leiul, ceapa, ardeii #i us&ur!iul în b!l #i


1.. g cea p ă încăl-iţi H min$ =?66MC =vi&e-a 7$
1. . g ar de i r oş ii , 5 n
uc 2. A d ă u ' a ţ i r!#iile pasa&e, busui!cul,
cu bu le ţ ul #i p ăs& ai a Ca e nn e$
1. . gar de i & er de , 5 n
uc 3. . u n e ţ i midiile în 3 a r ! m a , p ! - i iţ! n a iţ
2c ăţ e i d e u s t u r o i 3ar!m a #i ' & i iă ţ
". . gpi ur e d e r oş ii @7 min$ =3ar!ma =vi&e-a ?$
8cutie9
frun!e de
usuioc, rupte
1 cuule ţ concentrat de
legume
1 păstaie Ca>enne,
mi c ă
1. ..- mi di i pr oas pe te
O ;% ER 3A ŢI E >
• î n a i n & e a ' ă& i r i i , mi d i i l e se v ă! r sp l aă bi n e î n a p m u l & ,
ev en &u al se v a r ă-u i c!c i li a cu a+ u&! rul u nu i cu i&ţ de p e
c! a+ ă , s e î nl ă&u r ă e" em pl ar el e d e' ra da &e sa u d es c is e$
• ă ţ l ă s aă i s s e s c u r ' b i n e m iţd i i l e b u n e # i p u n e i  l e î n
3ar!ma$
• ţ p ă r& a i #i mi di il e ca re nu săau ăde sc i s d up
în de ' &i &$

3 ALOARE N/TRITI3 Ă . E . O R ŢI E >


J? 5 4 P = ?  5 4 c a l Q 'r ăsi m i> ? 5 ' Q a l bu m in e > J' Q  i dr a i ţ de
carb !n> J 'Q fib re> , H'Q c !le s&er in ă> H?m '

Tur&i ţe de car&!fi
CCA  6 % E C$ Y
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE TOTAL  6 * I N$

1 . . . g c a r t o f i , 5 n  u c ăţi 1. . u n e ţ i l a p & e l e , ! u ăl e # i s a r e a î n b ! l # i
1 " . g c e a p ă, 5 n ames&ecaţ i
sferturi ?7 sec$ =vi&e-a 5$
1 . g ! e a m ăd e l m ă +ie
2. A d ă u ' a ţ i f ăi n a #i praful de c!p& #i
1
linguri ţă sare am es &e ca ţ i ?7 sec$ =vi&e-a
N pi pe r 5$
linguri ță 3. L ă s a ţ i al u a & u l s ă s & e a 6 m i n $ #i a p ! i se
2. g amidon p r ă + e sc î n &r  ! & i 'a i e c u p u &i n ău n &u r ă
$
2. g f u l g i d e o & ă!
1 ou

116 0eluri principale


3 ARIANTE >
• var ian &a clasi c ă> în l!c de ami d!n se f!l !ses c numa i ful'i
d e ! v ă- $
• +u m ă & a& e d in ca r &! fi s e în l! c ui es c cu a l& s !i de le ' um e, d e
e" $ m!r c!v i, 'uli i, c!n! pid ă, -uc c ini e&c $ %e serv es c cu
s !s de s mâ n & ân ă c u m i r !d e n i i $ % e pr e sa r ăp i pe r m i "& ,
măcina&
3ALOARE N/TRITI3 Ă .E . O R ŢI E >
? 6 @ J 4 P = @ 5 7 4 c a l Q ' r ăs i m i > @ ' Q a l b u m i n e > J ' Q  i d r a i ţd e
car b!n> 5 'Q fib re> , J'Q c! les &eri n ă> 75m'

117 0eluri principale


Rul!u de pe#&e cu le'ume
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE CCA @6 * I N$

. .g pe şt e f il e 8 ' 1. ţ% ă rţaă i #i p i p r a i f i l e u r i lăe de p e # & e , du p


uc9 c a r e &u r n a ţi pe s & e el e 7 6 ' -e a m ăd e l m
ăâie,
.g pra!
.g !ucchini l ă sân du le la ma rin a& $
2. ţT ă i a i l e ' u m e l eăţ î n b u c i d eă ? 6 c m , d u p
.g morco&i
ca re se &ai e l!n 'i& udi na l, în fâ #ii de @ mm
. g ar de i c ap ia 'r!sime$
.g ţelină, tulpin ă
1..g lăm+ ie 3. A m e s& e c a ţ i
l e 'u m e l e # i r e pa r &i - a ţi l e î n
1.g seminţe de m ! d e ' a l p e f i l e u r i l e d e p e # & e , p r e s răa i ţ
susan r!-m arin #i se min ţe de su san$
' u c fo i de da fi n 4. Ru la ţ i s&r ân s file uri le #i pr ind e ţi le cu c â&e
1g pi pe r ! sc!bi&!are, pen&ru a nu se desface$
1 f i r r o ! m ar i n
5. T u r n a ţ i 7 6 6 'ăa p
î n băţ! l , a d u ' a i f ! i l e d e
sa re du p ă gu st
da fin , 57 b! ab e de pip er re s&u l de -ea m ăde
"..g a pă lămâie$
6. .u ne ţ i ru l! ur il e în re ci pi en &u l 3a r! ma #i
înăb u# iţi
@6 min$ =3ar!ma =vi&e-a ?$

.e#&e la cup&!r cu r!#ii


I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE CCA @7 * I N$

. .g pe şt e fi le 1. ţT ă ia i f i l e u r il e d e p e #&ăţ
e î n b uc
i B ? f ile î n @
 . . g r o ş i i , t ăi a t e b u c ăţ i  , p r eăs ţ r a i p e e l e s a r e , p i p e r ,
 u c ăţ i r!- ma rin , ap !i s &r! pi ţi c u -e am a de l ămâ ie $
1".g ţ el i n ă tu lp in ă
8inclusi& 2. A # e - a ţ i pe#&ele as&fel prepara& în
frun!ele9 recipien&ul 3ar!ma, în care m ai ad u ă ' a iţ
2. .g pr a! , r on de le +u m ă & a& e di n ca n& i& a& ea d e ţ el i n ă # i p ra - ul
& ă i a & r ! n d e l e $ 8 n ăb u # i ţi ?7 mi n$ =3 ar !m a
1"f.i g
ruos!tm
r u rar
o ii n =vi&e-a ? $ Da ţi de !p ar &e $
1..g lăm + ie 3. . u n e ţ i î n b ! l r ! # i i l e , p r a - u l # i eţl i n a
12.g cre&ete r ă m a s e , î m p r e u n ă c u u s & u r ! i u l # i f i e r b e iţ 7
".g &in al min$ =?66M =vi&e-a 7$
sa r e d u p ă gu st
pi pe r du p ă gu st 4. Ad ă u' a ţ i î n b !l vi nu l # i c re ve &e le #i fi er be iţ
1. .g c aş ca & al
7 m in $ = ?6 6M = = v i& e- a @ $
afumat, ras 5. Tu rn a ţ i am es &e cu l re -u l& a& în &r ! &a v ă sa u

118 0eluri principale


119 0eluri principale
. ă s & r ă v u m p l u&
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE CCA @7 * I N$

'..g păstră& 82 uc9 1. C u ! - i î n a i n & e d e a f i p r e p a r a & , c u r aăţi ţ


". g fr un !e de ţel in ă p ă s& r ă v u l #i m a ri na ţi  l cu s ar e , pi pe r #i - e a m a
2.g frun!e d e de l a ! + u m ă&a &e de l ă mâ i e $
p ă tr un 0e l
2.g pra! 2. /m pl e ţ i ap !i pe #& el e cu am es &e cu l f! rm a&
din pra-, frun-e de p ă & r u n + e l # i d e eţl i n ă
3. g ar de i c ap ia & ! c a & e , î n f ă# u r a ţi  l î n f ! l i e d e a l u m i n i u # i
2.g ţelină tulpin ă l ă sa ţ i  l î n f r i 'i de r pâ n ăa d! u a - i $
3.g şuncă afumat ă
1 . g c e a p ă chi&es, 3. 8 na in & e de pr ep ar a re , sc !a & e ţ i le ' um el e d in
tocat ă păs&răv$
1..g lăm+ ie
sa re du p ă gu st 4. .u ne ţ i în b! l ar dei i cap ia , -uc c ini # i ţ in a
el
pi pe r du p ă gu s t & u l p i n ă # i mă r uţn i i 7 sec$ =vi&e-a 7 $
3. g ro şi i c he r r> 5. T ă ia ţ i r! #i il e c er r î n sf er &u ri , &! ca iţ ce ap a
1g foi d e d afin c iv es m ăru n& $ Ad ău' a ţi r! #i il e #i c i v es p e s& e
3.g !ucchini a m e s& e c u l d e l e 'u m e d i n b !l , s ă
r aţ i # i p iăpţ r a i
după 'us&, ap!i ames&eca i ţ &!&ul
5 sec$ = =vi&e-a @ $
6. C ă p &u #i ţ i bu r& a pe #& e l u i cu # u n c a af u m a & ă# i
umpl e ţ i ap!i cu ames &ecu l de le'um e prepa ra&,
dup ă ca re p ri nde ţi cu ! sc !bi &!a re , pe n&r u a n u
ie#i umplu&ura$
7. A #e - a ţ i p e #& e l e î n r e c i pi e n &u l 3 a r! ma # i
înăbu#iţi
@7 min$ =3ar!ma =vi&e-a ? $

T!cană m!ld!veneasc ă
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE
CCA @6 * I N$

2" .g mu şc hi de &i t ă ţ1. T ă ia i c ea pa în sf erţ &u ri #iăpu ne i !, îm pr eu n


cuuri cu u s&ur !iul , în b !l, &!ca ţi H sec$ =vi&e-a 7$
2" .g mu şc hi d e po rc ,
cuuri 2. A d ă u 7 min$ =3ar!ma
1. .g fi ca t d e p or c, f +ş ii =vi&e-aţ ' ?a$ i u n & u răa #ţ i î n b u # i i
1..g c e a pă 3. A d ă ţu ' a i î n b ! l c aă
ăr n e a & i a & cuburi # i v inul,
2.g usturoi d u p ă c a r e î n ăb u # i iţ ? 6 mi n $ = 3 a r! m a =
sare, piper dup ă =vi&e-a ? $
gust
12.g &in a l 4. A d ă u ' a ţ i f i c a & u l & ăi a & f â # i i # i p i p e r u l # i
.g untură înăb u# iţi
7 m in $ = 3a r! ma = =v i& e- a $
5. % e r v i ţ i & ! c a n a f i e r b i n & e , c uăăm
ţă m l i ' u $

120 0eluri principale


121 0eluri principale
.e#&e file cu le'ume #i !re-
C C A @  * I N$
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE TOTAL 7 6 * I N $

 .. g pe şt e f i l e 1. C!n dim en &a ţ i fi le uri le de pe #&e cu sar e #i


1. .g do &l ec el & er de p i pe r , s &r !p i ţi c u - eăaăm d e l mţ â i e # i p u n e i l e
*.g g o g o ş a r i  u c ăţi de!par&e$
". g ro şi i ch er r> , 2. .u ne ţ i în b! l b uc ăţil e de d! vl ec e l, ' !' !# ar
sferturi
1..g m e r e c u r ăţa t e ,
ţ i i 7 sec$ =vi&e-a 5$
# i m ăr , mă r uţn
 u c ăţ i 3. Ad ă u' a ţ i 6 ' un &, sa re , pi pe r #i r! -m ar in #i
".g lăm+i înăb u# iţi
sare, piper dup ă 7 min$ =?66MC = =vi&e-a $ ne i ţ
u.
gust c! mp! -i ţ ia de! par &e $
".g friş că lichid ă
2..g ore! 4. .u ne ţ i !r e- ul î n c !# ul de î n ă
bu #i re , &u rn a iţ
1 ro!marin a p a î n b ! l # i f i e r b e iţ ?J mi n$ =3 ar !m a
crengu ţă =vi&e-a ? $
".g unt 5. D u p ă c e a f i e r & ! r e - u l , a m e s & e c a iţ l c u
..g a pă le 'um el e p reî nc ăl- i ţi c up& !ru l l a ? J6M C$
6. / n ' e ţ i un vas &erm !re-is&en& cu u n&u l
r ă m a s # i p u n e ţi î n e l a m e s & e c u l d e ! r e - # i
le'u me, pe ca re îl dis& ribu i ţi unif! rm pe &!a& ă
su pr af a ţ a, ia r de as u pr a a# e- a ţi fi le ur il e de
pe#&e$
7. . u n e ţ i pe s& e pe #& e r! #i i l e c  e r r & ă i a &e ,
& u r n a ţ i d e a s u p r a f r i # c a l i c  i d ă # i p u n e iţ î n
cup&!r &imp de @6 1 @7 minu&e la ?J6MC$

.iep& de pui cu 'imbir


CCA @6
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE * I N$

'. .g pi ep t d e p ui , f +ş ii 1. . u n e ţ i u n & u l î n b ! l # i & ! p i i ţ l @ min $


2 . g s e m i n ţ e d e s u s an =vi&e-a ?$
3 . g a l u n e d e p ăd u r e
2. A dţă u ' a i î n u n & c a r n e aă ăd e p u i & i a &
.
# .g
g u
mni e
t re fâ#ii, semin ţele de susan, alunel e, 'imbi rul,
sarea, piperu l #i î n bău # i i ţ
sare
?7 mi n $ = 3a r! ma = =v i &e - a $
1 pri! ă pi pe r al 
O ghimir ras 3. 8n c! rp ! ra ţ i mi er ea #i ma i ' ă &i ţ i
linguri ţă  m in $ = 3a r! ma = =v i &e -a $
4. % e rv i ţ i c u ' a rn i &u r ă de m a - ă
re c u u n &$

122 0eluri principale


%!m!n file c!p& în alua& de pâine
C C A 5 * I N$
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE
T OTAL  6
* I N$

%l ua tu l 1. .r eî nc ă l- i ţ i c up &! ru l l a @ 66 MC $
"..g făină de se ca r ă
2. .u ne ţ i în b! l & !a &e in 'r ed ie n& el e pe n& ru

3. g dr o0 d ie u sc at ă a l u a & # i f r ăm â n & a ţi 5 min$ = = $


3. T ă ia ţ i fi l e u l de s !m ! n în 5 fe li i , s& r! pi i ţcu
sare - e a m a d e l ăm â i e , p r e s ăr a iţ s a r e # i p i p e r $
8n f ă # ur a ţ i ap ! i f el ii le d e pe #& e în # un ca
2#.g a pă afuma&ă$
2 chimen 4. 8 n& in d e ţ i al ua & ul cu su ci & !r ul în & r ! f! ai e cu
l in gu r i ţ e ' r ! s i m e a de  m m #i & ăi a iţ p &ăr a & e cu l a & u r a
de ?7cm$
?mplutura 5. A #e - a ţ i fi e c a re f e l i e de p e #& e pr e ' ă
&i & ăc a
". .g fi le de so mo n m a i s u s p e c â & e u n p &ăr a & d e a l u a & , r u l a i ,ţ
d u p ă c a re u n 'e ţi r u l !u l c u ' ă
l be nu # d e ! u # i
12.g şuncă afumat ă pr e s ă ra ţ i s em in ţe d e s us an de as up ra $
8prosciutto
crudo9 6. . u n e ţ i r u l ! u r i l e î n & a v ă # i c ! a c e iţ @ 6  @ 7
1..g lăm+ ie min$ la @66MC$
7. C â n ds c ! a & e ţi & a v a d i n c u p & ! r , s & r ! p i iţ
1 pri! ă sare rul!uril e cu pu ţin lap&e, pen&ru a se î nmuia$

1 pri! ă pi pe r

/entru finisare
1 gălenuş

".g lapte

2.g seminţe de
susan

Curcan umplu& cu ardei capia #i


ribi
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE
CCA @7 * I N$

. .g pi ep t d e c ur ca n 8 ' 1. A pl a &i - a ţ i u# !r b u c ăţi l e de pi e p & de cu r c an


felii9 c u u n c i ! c an d e bu c ă& ări e $
1..g hrii
". g ar de i ca pi a 2. C! nd im en &a ţ i ce le 5 fe li i de ca rn e cu sa re ,
".g !ucchini pi per #i f run -e d e sa lv ie r up& e bu c ăţel e mi ci $
" fr un !e de sa l& ie
3. .un e ţ i în b!l ribi i, arde ii capi a, -ucc ini #i
1 fi r ci m ri şo r

123 0eluri principale


sa re du p ă g us t
2 p r i! e pi pe r a l
2.g usturoi

124 0eluri principale


*u#ci de p!rc cu vine&e
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE
CCA @ * I N$

2" .g mu şc hi de po rc 1. T ă i a ţ i c a r n e a f e l i i , c ! n d i m e n & a ţi c u s a r e # i
' . . g & i n e t e t ăi a t e pi pe r , a p! i di sp un e ţi f e li i l e în re c i pi e n& u l
*.g cuuri
c e a p ă ,  u c ăţi 3ar!ma$
2. T u r n a ţ i î n b ! l 5 6 6 ' ă aţ p
ţ , p!-i i!na i
2.g us turoi
recipien&ul 3ar!ma pes&e capac #i în b ă u # i iţ
.g r o ş i i ,  u c ăţi
carnea ?@ min$ =3ar!ma =vi&e-a ?$
.g ulei
sare, piper al 3. G! li ţ i b!l ul #i pu ne ţi ap! i cea pa , us& ur !i ul #i
după gust r!#i ile , pe care le & !ca ţi ?6 sec$ = vi&e-a 7$
2 sos de soia
lingur 4. A d ă uţ ' a i u l e i uăl #ţi î n b u # i i 7 min$ =?66MC =
i =vi&e-a $
2 sos chili
lingur 5. A d ă u' a ţ i vi ne &e le , ap !i c !n di me n& a ţi cu sa re ,
i ţ na iţ 3a r! ma #i
s! s c il i #i s! s de s! ia $ .! -i i!
'..g apă înăbu#iţi
?7 mi n$ = 3a r! ma = =v i& e- a $
6. La servire, se pun în farfurie feliile de carne,
pes&e care se pune c!mp!-i ţia cu vine&e $

Ta'lia&elle cu l ămâie
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE
CCA @7 * I N$

1 lăm + ie 0ierberea pas&el!r


'. .g ta gl ia te ll e
1. . u n e ţ i î n b ! l a p a c u K l i n ' u r i ţă d e s a r e # i
' . . m l s m + n t +n ă
gras ă re'laţi
2.g unt ?@ min$ =?66MC =vi&e-a ?$
OSO sare 2. . u n e ţ i p a s & e l e î n b ! l # i f i e r b e iţ H min$ =
linguri ţă = ? 6 6M C = v i &e - a B&impul es&e c! nf !r m
"g &odcă

125 0eluri principale


126 0eluri principale
Ardei umplu ţi
CCA @
I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE * I N$

 u c ar de i gr aş i 1. Tu rn a ţ i î n b !l 6 6' ap ă#i pu ne iţ! re -u l î n


m i 0 l o c i i , c u r ăţa ţi c! #u l de î n ăbu #ir e$ I n&r !du ce ţi c! #ul în b !l # i
de cotor fierbeţi
*.g ceapă @6 min$ =3ar!ma =vi&e-a ?$ .u ne ţi !r e- ul
1..g ţelin ă ără d ăc i n d e ! p a r & e s ă s e r ăc e a s c ă$
ţ el i n ă tu lp in ă
2. G ! l i ţ i b ! l u l # i p u n e iţ c e a p a , eţl i n a
1.g usturo i r ă dă ţc i n , elinaă &u lp in #i us&u r!iul #i
#" .g pi ur e d e r oş ii m ă r u n ţ i ţ i 5 sec$ =vi&e-a  $
3" .g ca rn e d e p or c
tocat ă 3. T u r n a ţ i u l e i u l # i î n bău # i i ţ  mi n$
*.g ore! =3ar!ma =vi&e-a ?$
.g ulei 1. .u ne ţ i în b! l ce ap a, ar de iu l, m! rc !v ii ,
2 p ri !e sa re , p ip er u s & u r ! i u l # i m ăr u n ţi ţi 7 sec$ =vi&e-a 7$
2 f o i d e d af i n 2. A d ăţu ' a i u l e i u l ă #ţi î n b u # i i 7 min$ =
2..g S ap ă ?66MC =vi&e-a ?$
..g
3. . u n e ţ i î n &r  u n b! l c ar n e a & ! c a & ă
, !r e - u l
fi er& , sar ea , pi per ul #i am es &ec a ţi$ Cu ac es&
ames &ec ump le ţi a rdei i$
4. .e s& e le 'u me le în ăbu #i &e din b! l, &u rn a iţ
p i u r e u l de r! # i i , @6 6 ' ap ă, ad u
c!ndimen&ele$ ă ' a iţsa r e a ,
5. .un e ţ i cei  arde i în reci pien &ul 3ar !ma #i
f ie r b eţ i
6 min$ =3ar!ma =vi&e-a @$
6. La s e rv i re , pu ne ţi a rd e i i î n f a rf ur i e #i
&ur na ţ i s!s ul de asu pra $
O ;% E R 3A ŢIE

.u &e ţ i se rv i c u 'a rni &u r ă de ca r&! fi n a& ur$


.u &e ţ i pu ne ar de ii la fie r& #i c! #u l de în bu ă #i re , da r în
a c e s & ca - p r e ţ' ă& i i nu m a i 5 a r d e i #i ţa + u săţ
& a i ca n & i & i l e
c! re sp un - ă &! r$

127 0eluri principale


3răbi!ară umplu& ă ca în ;i!r
CCA 7
I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE * I N$

..g & răi o ară de 1. ;a &e ţ i fe li il e de car ne cu un ci !c an de


m+n!at, felii bu c ă & ă ri e, pe n& ru a l e a pl a& i- a$
ăţ
1..g p
a rd
a !e icuacp i ai ,  u c ăţi 2. . u n e ţ i î n b! l p r a - ul # i a r de i i c a pi a #i
2 găl e nuşuri mărunţiţi
sare, piper dup ă  sec$ =vi&e-a 7$
gust
 fr un !e de sa l& ie 3. A d ă uţ' a i c e l eăă
d!u ' lb e nu# uri, s are a,
..g a pă pi per ul #i am es &ec a ţi 5 sec$ =vi&e-a $
4. D i s &r i bu i ţ i a c e a s& ă c !m p! - i ţi e p e fe li i l e
de c ar ne #i f !rm a ţi ru l!u ri , pe ca re l e fi "a iţ
cu a+u&!rul un!r sc!bi&!ri, pen&ru a nu ie#i
umplu&ura$
5. D i s p u n e ţ i rul!urile de carn e în
re ci pi en &u l 3ar !m a #i ad ău' a ţi fru n- el e de
salvie #i sare$
6. .u ne ţ i în b! l apa , p! -i ţi! na ţi re ci pi en &u l
3ar!ma pes&e capac #i în ă
b u # i iţ 7 min $
=3ar!ma =vi&e-a ?$
7. % e r v i ţ i c u s ! s d e m u # & a r , ' a r n i & u r ăd e
p as & e sau c u m ă
m ă
li' ă
$

0ica& de pui cu ciuperci


CCA ?
I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE
* I N$

'. .g fi c at d e p ui 1. . u n e ţ i î n b! l c e a pa , a r de i u l , r! # i il e ,
2..g cea pă us&ur!iul #i &!ca i ţ
".g usturoi 7 sec$ =vi&e-a $
1
1...
.g c irudpeei rcui ct ăţ
g a ăiia t e 2. .e s& e le 'u me le &! ca &e , &u rn a ţi ul ei ul #i
ad ă u' a ţ i c iu pe rc il e, c! nd im en &a ţi c u s ar e # i
sa re , p ip er du p ă gu st piper #i î n b uă# i i ţ
1".g roşii 7 m in $ = ?6 6M C = = v i& e- a
1..g a pă
#.g ulei 3. A d ă u ' a ţ i ap a , pu n e ţi fi c a & u l în c! # u l de
î n ă b u # i r e # i f i e r b e ţi @7 min$ =? 66 MC =
=vi& e-a $
4. Am es &e ca ţ i fi ca &u l cu s! su l de ci up er ci
? m in$ = =vi& e-a ? $
5. %er vi ţ i cu car& !fi na&u r$

128 0eluri principale


%!m!n file cu s!s pican&
CCA J * I N$
TOTAL C C A$ 7
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE
* I N$

" .. g so m on fi le 1. . r e ' ă & i ţ i


s ! s u l ;  c  a m e l c ! n f ! r m r e eţ & e i
1..g lăm+ie T  e r m ! m i " , a d ău ' a ţi r e s & u l i n ' r e d i e n & e l ! r
1 praf pi pe r pen&ru s!s #i a m e s & e c ai ţ
%!sul J sec$ =vi&e-a $
2. .g so s B ch am el 2. T ă ia ţ i f il eu l d e s !m !n în 5 f el ii , s &r !p i iţ le cu
1..g suc de - e a m a de l ămâ i e , c !n di m e n & a ţi  l e c u s a re # i
grapefruit piper #i disp une ţile în re cipien&u l 3ar!m a$
2 l in gu ri so s c hi li
2..g s m +n t +n ă 3. .!- i ţ i!n a ţ i rec ipi en &u l 3ar !m a pes &e b! lu l cu
2 l in gu r i mu şt ar s ! s # i î n ăb u # i ţi ?7 min$ =?66MC =vi&e-a @$
1 pri! ă sare, piper 4. Ad ă u' a ţ i 6 ' un &, s ar e, p ip er # i r! -m ar in #i
2.g usturoi înăb u# iţi
O frun!e de 7 m i n$ = ?6 6 M C = =vi& e-a $ .u n e ţ i c ! m p ! - i ţi a
legătură p ă tr un 0e l de!par&e$
1 cimru uscat
linguri ţă 5. . u n e ţ i !r e - u l î n c! #u l de în
ă
bu #i r e , & ur n a iţ
cimru apa în b!l #i f ie rbe ţi ?J min$ =3ar!ma =vi&e-a
?$
6. D u p ă c e a f i e r & ! r e - u l , a m e s & e c a i ţ l c u
le 'um el e $ p reî nc ăl- i ţi cu p&! ru l la ? J6 MC $
7. /n 'e ţ i un va s &er m! re -i s& en & cu un &u l r ă
ma s
#i pune ţi în el ame s&ec ul de !re - #i le'u me, pe
c a r e î l d i s& r i bu i ţi u n i f! rm pe &! a & ăs u pr a fa aţ,
iar de asupra a#e-a ţi fil eurile de p e#&e$
8. . u n e ţ i p e s & e p e # & e r ! # i i l e c  e r r  & iăa & e ,
& u r n a ţ i d e a s u p r a f r i # c a l i c  i d ă # i p u n e iţ î n
cup&!r &imp de @6 1 @7 minu&e la ?J6MC$

3ar-ă cu carne
I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE CCA @7 * I N$

'. .g co tl et d e po rc , cu u ri 1. .un e ţ i în b!l ceap a, arde ii capi a, us&u r!iu l


1. .g c+ rn at a fu ma t, f el ii #i &!ca i ţ
13.g c e a p ă ,  u c ăţi H sec$ =vi&e-a 5
1. .g ar de i c ap ia
2. A d ă uţ' a i c a r năeăa & i a & cuburi, sarea #i
".g usturoi
p i p e r u l , a p ! i ' ă& i ţi ?6 mi n$ =3 ar !m a =
.g ulei
=vi& e-a $
'".g & a r ! ă m u r aăt ă, tă i a t
0u li en ne 3. Ad ă u 'a ţ i fe li il e de câ rn a& , va r- a, cim br ul
1 cimru # i a p a # i f i e r b e iţ ?7 min$ =3ar!ma =
linguri ţ =vi&e-a ? $
ă
sa re , p ip er du p ă gu st 4. L a s e r v i r e , p u & e ţi a d ău ' a în farfurie
3".g a pă smâ n& ân ă sau ard ei iu &e$

129 0eluri principale


130 0eluri principale
T!cană câmpeneasc ă
CCA 6
I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE * I N$

3" .g mu şc hi de po rc , 4. % p ăţl a i # iăţ


cţ u r a i l e ' u m e lăeţ a p ! i & i a i  l e
cuuri cuburi$
2".g pul pă de p ui c u o s,
 u c ăţ i 5. .u ne ţ i în b! l ce ap a, ar de iu l, m! rc !v ii ,
1 " . g c e a p ă ,  u c ăţi u s & u r ! i u l # i m ăr u n ţi ţi 7 sec$ =vi&e-a 7$
1..g a rde i
3.g usturoi 6. A d ăţu ' a i u l e i u l ă #ţi î n b u # i i 7 min$ =
1 . . g m o r c o& i ?66MC =vi&e-a ?$
1 praf piper 7. A d ă u 'a ţ i ce l e d !u ă f e l u r i de c a r ne , sa re a ,
3 f ir e ci m r iş or c! n di me n& el e # i î n ăbu #i ţi ?7 min$ =3ar!ma =
1. .g do &l ec el cu co a0 a =vi&e-a $
&erde
1..g &inete 8. Ad ă u' a ţ i ci up er ci le , vi ne &e le , d! vl ec ei i #i
1..g hrii a p a # i m a i f i e r b e iţ ?6 mi n$ =3 ar !m a =
".g a pă =vi&e-a ?$
.g ulei
9. % e p! a &e s e r v i c u ' a r n i &u r ăd e m ăm
ă l i ţă
'u
s a u p a s & e # i s e p r e s a r ă p &ăr u n + e l v e r d e
&!ca&$

.iep& de pui ca la bunica


CCA ?J
I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE * I N$

. g pi e pt de pu i 1. 0ac e ţ i 5 felii fru m!as e din pie p&ul de pu i


1..g r+n!ă de urduf #i a pl a &i - a ţi le c u 'r i + ă, c u a+ u & !r ul u n ui
1 m ăra r ci ! c a n de b u c ă& ăr i e $ C a rn e a n u &r e bu i e s ă
linguri ţă
s e r u p ă! r iăs săe ' uăr e a s c $
.g pra!
*. g a co n f el ia t 2. . u n e ţ i î n b ! l b r â n - a r uăpăţ
& buc
i, p ra-u l
sa re du p ă gu st #i m ăra ru l #i am es &e ca ţi J sec$ =vi&e-a 7$
1 pri! ă pi pe r al 
3. .e fie ca re feli e de ca rn e a#e -a ţi ! feli e
'..g a pă
de bac! n, pes &e care pun e ţi ames &e cul cu
b r â n - ă , a p ! i r u l a ţi # i f i " a iţ r u l ! u r i l e c u !
sc!bi&!are$
4. Tu rn a ţ i a pa în b! l # i p !- i i!
ţ na iţ 3 ar !m a$
5. Dis pune ţ i rulad ele de carn e în recipi en&u l
3 a r ! m a # i î n ăb u # i ţi ?J mi n$ =3 ar !m a
=vi&e-a $
6. %er vi ţ i rula del e de pui cu ca r&!f i na&u r #i
p ă &r un +e l v er de sa u c u s !s de br ân - ă
$

131 0eluri principale


%armale
CCA 6
I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE * I N$

'..g &a r!ă m urat ă 1. . u n e ţ i î n b! l c e a pa B ? 6 6ţ'  #i


ţă m r un i i  !
ă i aăt f i d eţă
1 . f o i &t a r ! ă m u r altu ă 5 sec$ =vi&e-a 7$
1 . . g c e a p ă  u c ăţi 2. Ad ă u' a ţ i ule iu l, sa re a, pi pe ru l, pa s& a de
1 cimru r ! # i i # i î n ăb u # i ţi 7 min$ =?66MC =vi&e-a ?$
linguri ţă
2 foi de dafin 3. Ad ă u 'a ţ i b! ia ua de ar de i, ci mb ru l, f! il e
O oia de ardei dulce de da fin # i ma i ame s&ec a ţi  sec$ = vi&e-a  $
linguri ţă 4. %c !a &e ţ i c !m p! -i ţia d in b! l, în c! rp !r a ţi !
".g ulei î n v a r - a & ăi aă& f i dţă
elu # i ţp u n e i & ! & u l
O sare de!par&e$
linguri ţă
O pi pe r 5. .u ne ţ i î n b! l c ar ne a &! ca & ă, ! re- ul , c ea pa
linguri ţă &!c a& ă B? 66 ', sar ea , pi per ul # i a me s&e ca ţi @
".g pa stă de roş ii min$ = =vi& e-a @ $
2 . . g c + r n a ţ i a f u m a ţi
# . . g a p ă 8 s a u ! e a m ăd e 6. C u a c e a s & ă c ! m p ! - i ţi e u m p l e ţi f r u n - e l e
&a r!ă9 de v a r- ă, p e c a r e l e r u l a iţa s& fe l î n c â & s n ău
?mplutura s e d e s f a c ă$
3*..
.gg ca rn! e t oc at ă
o re 7. Dispun eţ i sarm alele în recipien&ul
1..g cea pă tocat ă 3 a r ! m a , î m p r e u n ă c u c â r nţa ă
ţi i & i a i î n
O pi pe r se 'm en &e de câ &e 7c m$ Ac !p er i ţi &! &u l cu
linguri ţă va r-a pre par a& ă la e &ap a 5 $
O sare 8. T u r n a ţ i î n b ! l a p a s a u - e a m a d e v a r - $ă
linguri ţă
. ! - iţţ i ! n a i 3 a r ! m a p e ţc aă
pac #i ' &i i J6
min$ =vi&e-a ?$
9. La s e rv i re , pu & e ţi pu n e p e s &e e l e , î n
far fu rie , @  li n'u ri din -e ama r ăma s ăîn b!l $
10 . % e r v i ţ i sarmalele c u ăă
mţă m l i ' u #i
smân&ână$

132 0eluri principale


%O%/RI, DI./RI, ;AIŢ/RI, CRE*E DE /N% .E
.ZINE
Informaţii generale pri&ind re ţetele _3
Tocare, m ărun ţire ____________________"
Tocare_________________________________"
;ărunţire ____________________________
ţ ;ărun irea fructelor şi legumelor reuşeşte ţ deoă seit de uniform dac folosi i
doar un singur tip de alimente ori alimente de consisten ţăasemă ăn toare la
un proces de m ărţun ire
ţţă%ten ie, t ia i mai 5nt+i ăţ
alimentele 5n uc i c+t mai
apropiate ca dimensiuni, pentru a oţine un re!ultat un
$aderea_______________________________
-_______________________________________
;ăcinare______________________________#
/ul&eri!are___________________________#
/asare________________________________
_______________________________________
;ixare_________________________________
(pălarea fructelor __________________1.
(terili!are___________________________1.
<mulsionare_________________________11
_____________________________________11
)răm+ntare 89 _______________________12
Gătirea______________________________1'
;ere = morco&i crude_______________33
(alată de crudit ăţi __________________33
(alată de fetic ă cu sm+nt+n ă şi curr>     3'
/ateu de somon cu dip din r+n! ă de &aci cu piper 3"
/iftiuţe de sfecl ă roşie cu sos de sm+nt+n ă dulce  3
/orum 5n sos de roşii______________3#
(ufleu de ciuperci şi ţ elină_________3#
(ufleu de legume___________________3*
(alată de &inete şi ţelin ă___________3*
/ate de ficat________________________3
(alată de icre _______________________ 3
?nt de casă__________________________'.
@acuscă 8reţetă raA &egan9________'.
Chifle cu m ăsline ____________________'2
Cartofi cu pra! şi şuncă____________'2
/ogaci cu 0um ări ____________________'3
Găluşte cu griş ______________________'"

Găluşte cu m ădu& ă_________________'"


iscuiţi cu mi rodenii________________".
$egal 8<ierstrich9___________________"1
(upă de legume italian ă ___________"*
(upă de cartofi german ă___________"
(upă de ceap ă______________________.
(upă crem ă de !ucchini ____________.
(upă crem ă de legume _____________ 1
(upă crem ă de ardei _______________2
(upă gulaş ungureasc ă_____________2
(upă crem ă de roşii ________________ '

(upă crem ă rece de piersici ________'


ConsommB de legume 8a!ă pentru supe9 
ConsommB de legume cu os 8a! ă pentru supe9    
(upă de conopid ă___________________*
(upă crem ă de cre&ete _____________*
(upă crem ă de ciuperci ____________#.
(upă de l egume ____________________#.
Cioră de urt ă_____________________#1
Ciorăţă ăr neasăc __________________#1
Cioră cu perişoare _________________#2
(upa uc ătarului şef _______________#2
(upă de &ar! ă_______________________#'
(upă de ciuperci ____________________#'
(upă crem ă de cartofi ______________#"
orş de do&lecel____________________#"
(upă crem ă de roccoli ____________#
(upă crem ă de ma! ăre _____________#
Cioră de fasole cu ciolan afumat _#
#
(upă crem ă de do&leac _____________ ##
134 %!suri, dipuri, creme de pus pe pâine
Ga!pacho din roşii portocalii_______#
Cioră de salat ă____________________#
orş de sfeclă_______________________*.
Cioră de peşte _____________________*.
(upă crem ă de linte roşie __________*2
Tartă cu pra! ________________________*
uiche orraine_____________________.

asagne_____________________________1
/i!!a = $e ţeta de a! ă pentru aluat_2
/i!!a cu ruccola şi prosciutto crudo
8şuncă de /arma9 ___________________3
Ce&apcici 8;ititei9__________________'
Do&lecei umpluţi, la 6aroma_______'
Tocăni
ţă de ciuperciăde p dure ____
Tocăniţă de pui ca la unica _______
Cotlet de porc E la Duarr>________*
/iept de pui 5n stil andalu!_________*
Tocţă
ăni mă
exican cu muşăchi de &it  *
/ulpă de pui 5n&elit ă 5n acon _____
Tocăniţă de cartofi ________________1..
/iept de curcan cu ciuperci şi m ărar1_..
;uşchiuleţ de porc umplut cu Gorgon!ola şi 5nf ăşurat 5n acon  1.1
Ghi&eci ____________________________1.3
6inete cu legume la cuptor_______1.3
Gratin de c artofi rapid 8$ucF-@ucF9_1.'
Conopidă gratinat ă _______________1.'
$isotto, cu &ariante_______________1.
/erişoare E la Hnigserg________1.*
Gulaş secuiesc_____________________1.

6ar!ă cu ţelin ă şi ardei ____________1.


/ui cu curr> dulce-acrişor _________111
)ile de porc cu piure de ţelină____113
(paghetti cu ulei, usturoi şi ardei iute
8olio, alio e pepperoncino9 _______11"
;idii cu sos de roşii_______________11
Turtiţe de cartofi __________________11
$ulou de peşte cu legume________11*

135 %!suri, dipuri, creme de pus pe pâine


/eşte la cuptor cu roşii___________11*
/ăstră& u mplut ____________________12.
Tocană moldo&enească___________12.
/eşte file cu legume şi ore!______122
/iept de pui cu ghimir___________122
(omon file copt 5n aluat de p+ine_123
Curcan umplut cu ardei capia şi hrii   123

;uşchi de porc cu &inete_________12"


Tagliatelle cu l ăm+ie ______________12"
%rdei umpluţi______________________12#
6răioară umplut ă ca 5n ihor ____12*
)icat de pui cu ciuperci___________12*
(omon file cu sos picant__________12
6ar!ă cu carne _____________________12
Tocană c+mpenească_____________ 131
/iept de pui ca la unica__________131
(armale ___________________________132
(os Bchamel______________________ 13

(os de hrean_______________________13
aiţ pentru &+nat = ai ţ umed ____1'1
aiţ pentru carne de &it ă = ai ţumed     1'1
aiţ pentru peşte = ai ţ umed ____1'2
aiţ pentru şunţă
ăcă ră neaţsc = ai uscat    1'2
aiţ pentru &it ă şi &+nat = ai ţuscat 1_'3
aiţ pentru carne de porc= ai ţ uscat  1'3
(os cu s m+nt+n ă şi hrii __________1''
(os de roşii________________________1''
;aione!ă___________________________1'
(os de &anilie______________________1'
(os de mango 6a0da______________1'#
@aaglione_________________________1'#
(os de &işine pentru &afe-uri sau 5nghe ţat ă    1'*
Cremă de ciocolat ă şi nuci ________1'*
Gem de c ăpşune ___________________1".
Cremă de ciocolat ă şi nuci ________1".
Cremă de r+n! ă pentru uns pe p+ine  1"1
r+n!ă crem ă ______________________ 1"1
136 %!suri, dipuri, creme de pus pe pâine
Cremă de 5ntins pe p+ine cu şunc ă, r+n! ă Camemert şi ricotta  1"3
Cremă de 5ntins pe p+ine cu r+n! ăde &aci şi şunc ă  1"3
?nt cu &erdeaţă___________________1"3
r+n!ă crem ă______________________1""
(os de muştar şi legume__________1""
Cremă de uns pe p+ine cu ridichi şi creson   1"#
?nt cu şu ncă şi chi&es 8arpagic9 _1"#

Cremă cu salam ___________________1"*


Cremă cu somon, de uns pe p+ine1_"*
;orco&i cu usturoi________________1
egume cu unt la aur____________1
/iure de cartofi____________________1#
Garnitură de morco&i cu ceap ă &erde  1#
Turtiţe de cartofi __________________1*
egume cu unt la aur ____________ 1*
Găluşti din chifle __________________1
Tort de roccoli şi cartofi_________1
egume mixte E la apolitana ____ 1#1

;a!ăre cu unt _____________________1#2


;ăăm
ă lig ardeăleneasc ___________1#2
ipie cu m ărar şi r+n! ă__________1#
iscuiţi ____________________________1#
/ere umplute cu mascarpone____1*1
6is de fructe_______________________1*1
Jngheţată de &anilie _______________1*2
Jngheţată de ciocolat ă____________1*2
Jngheţată de &in roşu _____________1*'
(oret de !meură_________________1*'
udincă de &anilie _________________1*"
udincă de ciocolat ă______________1*"
Cartofi de mar ţipan_______________1*
ome cu rom_____________________1*
Găluşti cu prune ___________________1*#
/iure de mere_____________________1*#
Keleu din fructe roşii______________1*
Gla!ură de !ah ăr __________________1*
rioşe de ciocolată ________________ 1
137 %!suri, dipuri, creme de pus pe pâine
lat de tort 8pandişpan9__________1
Cornuleţe cu m igdale _____________1#
/ră0itură in!er ____________________1#
Tort de mere alsacian_____________1*
Cui de &iespi______________________1
/ră0itură cu prune _________________2..
Tort de pere şi r+n!ă____________2..

%luat dospit de a!ă______________2.2


;elci din aluat dospit_____________2.2
Co!onac cu mac___________________2.'
/ră0itu
ăr ruseăască ăLsă
c rm nat M 2_."
iscuiţi cu nuci, ăfăără f in ________2."
apte de ca0u______________________213
Cappuccino ________________________213
imonadă __________________________21'
Ciocolată cald ă____________________21'
Cacao_______________________________21'
DrinF pentru micul de0un_________21

DrinF cu ieruri aromatice________21

138 %!suri, dipuri, creme de pus pe pâine


%!s ;camel
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE
?@ * I N$

1...g lapte 1. .u ne ţ i &!a &e in 'r ed ie n& el e în b! l, fi er be iţ


1..g f ăi n ă ?@ min$ =6MC= vi&e-a 5 $
".g unt
1 sare
linguri ţă
nucşoar ă
măcinată
pi pe r ne gr u
măcinat

3 ARIANT Ă>

%e p!a &e înl !c ui la p& el e de vac ă cu lap &e de !r e- $ .e n& ru


l a p& e l e de ! r e - > &u rn a ţi în b !l ? 6 6 ' f iăn ăde ! re - #i ? l d e
a p ă , f i e r b e ţi ?7 min$ =?66MC =vi&e-a @$ %&r ec ura ţ i îna in &e le
f!l!sire$

%!s de rean
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE
? * I N$

3.g unt 1. . u n e ţ i u n & u l î n b ! l # i & ! p i i ţ @ min$ =


2"g făină ?66MC =vi&e-a ?$
'..g l a pte
2 pr i! e pi pe r, al  2. A d ă u '
ţăa i f i n aă# i ţî n b u # i i @ min$ =?66MC
O sare =vi&e-a ?$
linguri ţă 3. A d ă u ' a ţ i c e l e l a l & e i n ' r e d i e n & e î n a f a r ăd e
2 pri!e ! a h ăr  r e a n # i ' ă& i ţi 7 min$ =
1'.
s t-"
r o.g ăm + i e
p lhr ea n pr ep ar at, ?66MC =vi&e-a ? $
din orcan 4. A d ă u ' a ţ i  r e a n u l # i a m e s & e c a iţ ?6 se c$
=vi&e-a 5$

139 %!suri, dipuri, creme de pus pe pâine


O ;% ER 3A ŢI E >
%! sul s e p! &ri ve #&e b ine pen &ru c arn ea de v i& ăfi ar& ă#i pe #&e
fier&$
3 ALOARE N/TRITI3 Ă . E . O R ŢI E >
H6 @ 4P= ? J 4ca lQ 'r ăsim i> ?@ 'Q al bum in e> 5' Q id ra iţ de
car b!n> ?? 'Q fib re> 6, 'Q c! les &eri n ă> 6m'

140 %!suri, dipuri, creme de pus pe pâine


;aiţ pen&ru vâna& 1 bai ţ umed
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE
?J * I N$

2 . . g m o r c o & i  u c ăţi 2. ţ8 mp
ţ ă r i i in ' r ed ie n&
ă el e în +u m & a& e$
1 " . g p ă t r u n 0 e l  u c ăţi
ţ ă &ăi ţ i d ! u
3. . r e ' p ! r i i a c â &ăe  6 6 ' d e a p $
1 . . g de
ţ e l i2cm
n  uăţc i d e
ă 4. . u n e ţ i  6 6 ' a p ă î n b ! l # i aădţ uă
'a i +um &a&e
2c m di n in 'r ed ie n& e Bl e' um e #i c! nd im en &e ,
1 " . g c e ap ă f e l i i d e 2 c m fierbeţi
2 g p i p e r  oa  e ?J mi n$ =3 ar !m a = =v i& e- a $
' foi de dafin
2.g sare 5. R ă s & u rţ n a
ţ i b ai u l î n&r u
ăţ năv a s , l s a i  l s se
1 .  o a  e d e i e n u p ăr r ă c e a s c ă # i p u n e ţi c a r n e a î n v a s $
1. cuişoa re 6. .r !c ed a ţ i id en &i c pe n& ru a d! ua p!r ţ de
ie
1*..g a pă b ai ţ # i ac ! pe r i ţi c a r ne a c u a c e s &a $ C a rn e a
&r e bu ie s ă fi e c up ri ns ăîn în &r e' im e î n b ai $ţ
7. Ţ in e ţ i ca rn ea în ba i ţ, în fr i' id er , &im p de @
-ile , d up ă care ! ' ă
& i iţ$

;aumed
iţ pen&ru carne de vi& ă 1 bai ţ
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE
?7 * I N$

1..g c ea pă fel i i de 1. .u ne ţ i în b!l ce apa , m! rc !vi i, p ă&ru n+ el ul #i


2c m mărunţiţi
1 . . g m o r c o & i  u c ăţi 7 sec$ =vi&e-a $
1..g pătrun0el
răd ă că i n , ăţ
uc i 2. A d ă u ' a ţ i s a r e # i r e s & u l c ! n d i m e n & e l ! r ,
de 2cm & u r n a ţ i a p a # i v i n u l # i f i e r b e i ţ ?7 mi n $
2.g sare =3ar!ma = =v i &e - a $
2 g p i p e r  o a e
3. L ă sţa iţb a i uăl l a r c i & î n a i n &e de a  l f !l ! s i $
1 . g  o a e d e
muştar
1. g co ri an dr u
măcinat
3 foi de dafin
1 tarhon
linguri ţă
2".g &in a l
2".g a pă

141 %!suri, dipuri, creme de pus pe pâine


;aiţ pen&ru pe#&e 1 bai ţ umed
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE
?7 * I N$

2 . . g c e ap ă f e l i i d e 2 c m 1. . u n e ţ i î n b! l c e a pa # i l ă ă & e f e l i i #i
m â i a , & ia
1".g lăm +i, fe lii mărunţiţi

2 p r1i !"eg ps iapreer 7 sec$ =vi&e-a H$


2. A d ă u ' a ţ i c!ndimen&ele, apa #i vinul #i
3.g u l e i d e m ăs l i n e fierbeţi
1 cimru ?7 mi n$ =3 ar !m a = =v i& e- a ?$
linguri ţ
ă 3. . u n e ţ i p e # & e l e î n bţăa i , ă l s a i l a r c i & # i
1..g &in a l pune ţ i în fri 'ide r &imp d e @5 !r e$
3..g a pă

;aiţ pen&ru #unţă


ăcă r ăneasc 1
baiţ usca&
C C A$ @
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE * I N$

3. g pi pe r n eg ru 1. .u ne ţ i î n b! l & !a &e c !nd ime n&e le în afa r ăde


oae s a r e # i m ăc i n a ţi ?6 sec$ =vi&e-a $
". g pi pe r a l o a e
".g seminţ e de pin 2. A d ă u ' a ţ i sarea #i a m e s & e c a iţ @ m in $
". g co ri an dr u  oa e =vi&e-a  $
3..g sa re 3. C u c e s & ba i ţ s e p r e s a r ă# i s e f r e a c ă
#unca,
p e & ! a & ă s u p r a f a ţa $
4. Ca n& i& a& e a de ba i ţ e s& e pe n& ru ! #u nc ăde
J?64'$
5. . u n e ţ i # u n c a a s & f e l p r e ' ă& i & ă î n & r  u n l ! c
a e r i si & # i r ăc !r !s , & i m p d e @ s p&
ă m ă âni$

142 %!suri, dipuri, creme de pus pe pâine


;aiţ pen&ru vi& ă #i vâna& 1 bai ţ
usca&
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE
?6 % E C$

2..g sare 1. . u n e ţ i c ! n d i m e n & e l e î n b ! l # i m căi n a iţ ?6


".g piper sec$ =vi&e-a , a p! i în c ! rp ! ra ţi #i sa r e a î n
".g sem inţ e de pin ames&ec$
".g c o r i an d r u
2. Cu ac es & ba i ţ un 'e ţi #i fr ec a iţ ca rn ea , pe ca re
3.g i e n i  ah ar
! p ăs& ra ţi a p! i î n fr i' id er @  - il e$
1.g m ăghi ran usca t
1. .g sa lp e tr u de 3. *u #c i ul d e vi & ă pr e ' ă&i & în ac e s& m !d p !a &e
India fi ţinu& în l!c ae risi& #i c!nsuma & crudu sca&$ Al &
&ip d e ca rne v a fi ' ă&i & în cu p&! r$

;aiţ pen&ru carne de p!rc1 baiţ


usca&
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE
?? % E C$

".g u l e i d e m ăs l i n e 1. .un e ţ i în b!l ceapa , us&ur !iul , c!ria ndru l #i


".g &in al p i p e r u l # i m ăc i n a ţi  sec$ =vi&e-a $
*.g sare
2. Ad ă u 'a ţ i î n b !l ul ei ul de m ă
sl in e, vi nu l a lb ,
1..g ceapă
mu #&a ru l #i sare a #i ames &e ca ţi 7 sec$ =vi&e-a
".g usturoi
1. g pi pe r o a e
7$
1. g co ri an dr u  oa e 3. Cu c es & ba i ţ se u n' e ca rn ea , du p ăca re s e
". g mu şt ar de Di 0o n pune în fri'ider &imp de @5 de !re$
4. G ţă & i ăi d u pţă d ! r i n c a r n e a a să&ăf e l p r e ' & i & $

143 %!suri, dipuri, creme de pus pe pâine


%!s cu smân&ân ă #i ribi
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE
J * I N$

1 " g h r i  i u s c a ţi 1. 8n mu ia ţ i r ib ii în & r un ca s & r! n cu ap ă


1. .g şa lo te 8ar pa gi c9 fi er bi n& e & im p d e c el pu ţin ? ! r ă
$
2"g unt
2. . u n e ţ i # a l ! & e l e î n b ! lţ # i ă
ţm run i i 7 sec $
1
1 ..
2.gg &i
s mn+anl
t +, nsăecg r a s ă =vi&e-a 7$
O sare 3. A d ăţu ' a i u n & u l ă#ţi în bu#i i  m i n$
linguri ţă =3ar!ma =vi&e-a ?$
2 pri!e piper
1 pri! ă !a h ă r 4. A d ă u ' a ţ i ci u p e r c i l e s c u r s e , J6 ' a p ăd e la
"-1.g am i d o n î n m u i a & #i vi n u l #i fi e r be iţ  min $ =3a r!ma
=vi&e-a ?$
5. A d ă u ' a ţ i c e l e l a l & e i n ' r e d i e n & e # i f i e r b e iţ
@ min$ =?66MC =vi&e-a @$

O ; % E R 3 A ŢIE >
A&â & fri p&ur ile c â& #i & ăi ţeii # i !re -ul se p! &riv esc la a ces& s!s$
3 ALOARE N/TRITI3 Ă . E . O R ŢI E >
J 6 4P= @6 H 4ca lQ 'r ăsi mi > ?J 'Q al bu mi ne > @' Q id ra iţ
de ca rb!n > 5'Q fi bre> @ ,' Q c!le s&er in ă> 76 m'

%!s de r!#ii
C C A$ ??
I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE * I N$

".. g roşii, 5n 0um ă t ăţ i 1. .un e ţ i r!#ii le, pas &a de r!#ii , m!rc!v ul,
3. g past ă de tomate ţ el in a, ce ap a #i us &u r! iuţ l în b!
ţ lă# i m ru n i i
" . g m o r c o& 81 ?6 sec$ =&reap&a 7$
u c 9 ,t ă i at
1 f i r ţe l i nă ă
r ăd ăc i n , c u 2. Ad ă u' a ţ i c el el al &e in 'r ed ie n& e # i fi er be ţi
frun!e
1 ceapă 8. g9 ?6 mi n$ =? 66 MC =& re ap &a ? , a p ! i p a s a ţi
1 c ăţ e l d e u s t u r o i cca$
1 !a h ă r 6 sec$ =&reap&a  $
linguri ţă
" . g u l e i d e m ăs l i n e
extra&irgin
1 sare de mare
linguri ţă
O pi pe r
linguri ţă
3 fr un !e de u su io c
2 fr un !e de sa l& ie
c+te&a sos Taasco
pi c ă tu ri

144 %!suri, dipuri, creme de pus pe pâine


O ;% ER 3A ŢI E >
Cel mai p!&rivi& s!s pen&ru pas&e$

145 %!suri, dipuri, creme de pus pe pâine


*ai!ne-ă
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE
? * I N$

3. .g ul ei de f lo ar ea 1. A # e - a ţ i ! c a n ă p e c a p a c u l î n c  i s a l
soarelui sau de T er m! mi ", ad uc e ţi la 6 &a ra câ n& ar ul ui #i
arahide câ n& ă ri ţ i u le iu l$ .u ne ţi d e! pa r& e $
1 ou
1 găl e nuş la 2. 8n b! lu l cu r a& p un e ţ i !u ă le , -e am a de
temperatura l ă mâ ie , sa re a, în c id e ţi ca pa cu l cu pa ar ul
camerei de m ăsu r ar e î n &! rs $ T u r n a ţi u l e i u l &r e p& a &
1 . g ! e a m ă d e l ăm + i e pr in ca pa c, b ă&â nd ? min$ =vi&e-a 7$
1 pr af d e s ar e f in ă

3 ARIANT Ă>

% O%/L A IOLI > l a i n 'r e d ie n& e l e d e b a - ă, s e a da uă' î n p l uăţ


s@ c ei d e
us& ur! i, pip er #i suc ul de la ! +um ă &a& e d e l mâă ie $
R ECO*ANDARE >
Ou ă le v!r f i la &emp era &ura ca mere i, nu din fr i'id er$
3 ALOARE N/TRITI3 Ă . E . O R ŢI E >

7 7?a ţ i4Pde
idr =@ @J ? !n>
carb 4c al?'Q
Q 'r
fibrăsie>mi6,?
> 'Q
@ 75 'Q s&er
c !le al buinmiă>ne
@@> m'
J' Q

%!s de vanilie
I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE
 * I N$

3..g l a pte 1. *!n &a ţ i flu&u rel e de ames &eca re$


' găl e nuşuri 2. .u ne ţ i la p& el e, ' ălb en u# ur il e, sa re a #i
1 pri! ă sare -a ă rul în b !lu l de mi "ar e$
". g ! a h ăr 3. ţ ăăi a i p s & a i a d e vţăa n i l i e , r - u i i
T
O p ăst ai e de &a ni li e s e m i n ţ e l e # i a d ău ' a ţi  l e î n l a p & e , a p ! i
î n c ă l - i ţ i  min$ =J6MC =vi&e-a 5$

O ;% ER 3A ŢI E >
A ce s& s!s es& e f! ar &e p!& ri vi & se rv i& cal d cu în' e a& ţ ăde
ci !c !la & ă , #&r ude l cu m ere , ' ălu #&i d in a lu a& d! spi &, i ar re ce
cu fruc&e pr!aspe&e sau deser&uri fine cum ar fi +eleu din
fruc&e r!#ii$
3 ALOARE N/TRITI3 Ă . E . O R ŢI E >
H6H 4P= ? 4ca lQ 'r ăsimi > 'Q albu mine > 'Q idr a iţ de car b!n>
?'Q fibr e> 6, ?'Q c !le s&er in ă> @ ?m'

146 %!suri, dipuri, creme de pus pe pâine


%!s de man'! 3a+da
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE
@@ * I N$

# .g ul e i c u g u st 1. . u n e ţ i ul e iu l # i c u bu ri l e d e m a n '! î n
neutru sau unt de b!lul de mi" are #i în b ău # i iţ H m i n $ =
cocos
3".- ma ng o 5n c u ul e ţe
=3ar !ma = vi& e-a $
'..g 2. %&i n' e ţ i cu v in ul al b 7 s e c = = v i & e - a @ $
1. .g &i n a l -  ac ri ma
lui &idiu 3. A d ău' aţi -e ama de ci& rice B l m ă âie #i
3 . g ! e a m ă d e l ăm + i e p! r& !c a l e  , s a re a # i pi pe r ul #i f i e r be iţ H
13.g !ea m ă de m i n = 3 a r ! ma = = v i & e - a f ăr ă p a  a r u l d e
po rt oc al e m ăs urar e $
. g sa re du p ă gu st
4. A d ă u ' a ţ i m i e r e a # i f r u n - e l e d e m e n & ,ă
pi pe r du p ă gu st re'laţi
.g miere
H J m in =3 ar !m a = =v i& e- a #i în ce pe ţi s ă
* fr un !e de me nt ă a d ă uţ ' a i i m e d i a & uănă& u l &ăă v l i & î n f i n ,
pr oa sp ă t ă
b u c a & ă c u b u c a & ă$ R e d u c e iţ l i c  i d u l p r i n
". -  .g un t 5 n  uc ă ţ i mici
8 t ăă& l i t e p răi n
ă f in
f i e r b e r e f ăr ă p a  a r u l d e m ăs u r a r e $
9

R ECO*ANDARE >
/n s!s f !ar&e p!&riv i& pen&ru c !mbina ţii de car ne #i !re -$
8n fu nc ţ ie d e c! nsţ i s& en a peţ ca
ţ re ! d! r i i, a+ us &a i & im p ul în ul & im a
e & a p ă $ / n &i m p m a i l u n ' al fu n c iţe i 3 a r! m a du c e l a s c de
ă rea
licidului$

<aba'li!ne
I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE
?@ * I N$

12"g !a hăr pudr ă 1. .!-iţi!naţi flu&urele de ames&ecare$


12.g găl e nuşuri f oarte T u r n a ţ iă - a ă r u l # i ' l b e n
ţ u#urile, ba&e i 7
pr oa sp et e la min$ =HMC =vi&e-a $
temperatura
camerei 2. A d ău' aţi * arsa la # i vinu l> H min$ =
*.g ;arsala sec H6MC =vi&e-a $
'.g &in a l s ec 3. 8n de p ă r& a ţ i fl u& ur el e de am es &e ca r e,
&urn a ţ i în cupe #i s erv i ţ i.

147 %!suri, dipuri, creme de pus pe pâine


O ;% ER 3A ŢI E >
<aba 'li! ne &r ebu ie s ă fie den s #i spu m!s $

%!s de vi#ine pen&ru vafeuri sau


î n ' e ţ a & ă
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE

1 orcan &işine 1. . u n e ţ i v i # i n e l e î n c ! # u l d e î n b ău#ire,


8*.g l ăţs ă
a i  l e s s eăs c uăr ' ţ # i p s & r a i s u c u l $
scurse9 2. .u ne ţ i 6 6 ' su c de vi# in e, ami d! nu l #i
1"g amidon -a  ă ru l v an il a& î n b !l ul de mi "a re # i î nc l-
ă i iţ
1 linguri ţă !a h ă r &a ni la t  min$ =?66MC =vi&e-a $
3. A d ţ ău' a i vi# ine le # i ăţ c ! n & i n u a i s
î n c ă l - i ţ i @ m i n$ =J 6 M C = =vi&e -a $

R ECO*ANDARE >
%e se rv e#& e c al d c u v af e uri , î n' e ţa& ăsau bu din c ăde !re -$

3 ALOARE N/TRITI3 Ă . E . O R ŢI E >


7 7? 4P =@ @J ? 4c al Q 'r ăsi mi > @ 75 'Q al bu mi ne > J' Q
idr a ţ i de carb !n> ?'Q fibr e> 6,? 'Q c !le s&er in ă> @@ m'

Cremă de ci!c!la& ă #i nuci


I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE

.g !a hăr 1. . u n e ţ i - a  ăr u l î n b ! l # i p u l v e r i - a i ţ ?6
.g alune sec$ =vi&e-a ?6$
1 . . g c i oco l at ă me n a0 , 2. A d ă uţ' a i alunele #ţăi ţ m r u n i i ?7 sec$
 u c ăţ i
# . g u n t m o a l e ,  u c ăţi =vi&e-a ?6 $
1..g la pte 3. A d ăţu ' a i c i ! c ! l a & a m e nţ a ă
+ţ # i m r u n i i ?7
sec$ =vi&e-a J$
4. A d ă u 'a ţ i un & u l # i l a p& e l e #i pr e l u c ra iţ & !& u l
î n & r  ! p a s & ă ! m ! ' e n ă  min$ =76MC =vi&e-a @ $
5. . as &a se p ăs& re a- ă în &r u n b!r ca n înc i s, la
fri'ider$

148 %!suri, dipuri, creme de pus pe pâine


O ;% ER 3A ŢI E >
0i ni sa ţ i căţ
u bu c ă 'd al e pr +i &e $
el e de al un e sa u mi
3 ALOARE N/TRITI3 Ă . E . O R ŢI E >
HJ @? 4P = ?J J 4c alQ 'r ăsim i> ? 6'Q a lbu min e> @6 'Q i dra iţ
de car b!n> ? 77'Q fi bre> , 'Q c! les &eri n ă> ?JJm '

149 %!suri, dipuri, creme de pus pe pâine


Gem de c ăp#une
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE

1 orcan &işine 4. . u n e ţ i v i # i n e l e î n c ! # u l d e î n b ău#ire,


8*.g l ăţs ă
a i  l e s s eăs c uăr ' ţ # i p s & r a i s u c u l $
scurse9 5. .u ne ţ i 6 6 ' su c de vi# in e, ami d! nu l #i
1"g amidon -a  ă ru l v an il a& î n b !l ul de mi "a re # i î nc l-
ă i iţ
1 linguri ţă !a h ă r &a ni la t  min$ =?66MC =vi&e-a $
6. A d ţ ău' a i vi# ine le # i ăţ c ! n & i n u a i s
î n c ă l - i ţ i @ m i n$ =J 6 M C = =vi&e -a $

R ECO*ANDARE >
%e se rv e#& e c al d c u v af e uri , î n' e ţa& ăsau bu din c ăde !re -$
3 ALOARE N/TRITI3 Ă . E . O R ŢI E >
7 7? 4P =@ @J ? 4c al Q 'r ăsi mi > @ 75 'Q al bu mi ne > J' Q
idr a ţ i de carb !n> ?'Q fibr e> 6,? 'Q c !le s&er in ă> @@ m'

Cremă de ci!c!la& ă #i nuci


I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE

.g !a hăr 6. . u n e ţ i - a  ăr u l î n b ! l # i p u l v e r i - a i ţ ?6
.g alune sec$ =vi&e-a ?6$
1 . . g c i oco l at ă me n a0 , 7. A d ă uţ' a i alunele #ţăi ţ m r u n i i ?7 sec$
 u c ăţ i =vi&e-a ?6 $
# . g u n t m o a l e ,  u c ăţi
1..g la pte 8. A d ăţu ' a i c i ! c ! l a & a m e nţ a ă
+ţ # i m r u n i i ?7
sec$ =vi&e-a J$
9. A d ă u 'a ţ i un & u l # i l a p& e l e #i pr e l u c ra iţ & !& u l
î n & r  ! p a s & ă ! m ! ' e n ă  min$ =76MC =vi&e-a @ $
10 . . as &a se p ăs& re a- ă în &r u n b!r ca n înc i s, la
fri'ider$
O ;% ER 3A ŢI E >
0i ni sa ţ i căţ
u bu c ă 'd al e pr +i &e $
el e de al un e sa u mi
3 ALOARE N/TRITI3 Ă . E . O R ŢI E >
HJ @? 4P = ?J J 4c alQ 'r ăsim i> ? 6'Q a lbu min e> @6 'Q i dra iţ
de car b!n> ? 77'Q fi bre> , 'Q c! les &eri n ă> ?JJm '

150 %!suri, dipuri, creme de pus pe pâine


Cremă de brân- ă pen&ru uns pe
pâine
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE

1 c ăţ e l usturoi 1. .u ne ţ i us &ur !i ul, c ea pa #i v er dea ţa în b! l


1 c ea pă mi c ă # i m ăr u n ţi ţi 7 sec$ =vi&e-a J$
3. - ". g &e r des p
pr oa aăţă
tă 2. A d ă u ' a ţ i celelal&e in'redien &e #i
8p ă tr u n0 el , am es &e ca ţ i ?6?@ sec$
m ă r ar e t c  9 =vi&e-a $
2..g r+n!ă- cre mă
2..g sm+ nt+ nă dulce
82 'P gr ăsi me 9
1 sare cu
linguri ţă mirodenii
1 pri! ă pi pe r

3 ALOARE N/TRITI3 Ă . E . O R ŢI E >


76 @7 4P =? ?H  4ca lQ 'r ăsim i> ?? ?'Q a lbu mi ne > @5'Q  idr a iţ
de ca rb!n > @5'Q f ibre > @, 'Q c !les &er in ă> 7 m'

;rân-ă crem ă
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE

" . . g U u a r F 8  r + n ! ăd e 1. . u n e ţ i &! a &e in 'r e di e n & e l e î n b! l u l d e


&a c i c re m oa s ă 9 m i " a r e # i î n c ăl - i ţi 7 min$ =H6MC =vi&e-a 5 ,
2". g unt '!li ţ il e în &ru n ca s&r!n #i p une ţil e la rec e$
2.. g sm+ nt+n ă dulce 2. . u & e ţ i î m
ţăp r i a
ăc e a s & c a n & i & a & e î n  # i
O - R sare servi ţ i ! &rei me ca a&are, ! & reime cu verde a ţă
linguri ţă #i us &ur! i #i c eal al& ă &rei me cu 'us& p ica n&$

3 ARIANTE >
; RZN< Ă  CRE* Ă C/ 3ERDEA ŢĂ Ş I /%T/ROI >
' ţ a dţă u ' a i v e r d e a a # i u s & u ră! i u l la brân-a crem #i
am es& ec a ţ i s cu r& vi&e-a 5$
; RZN< Ă  CRE* Ă .ICANT Ă >
' a d ă u ' a ţ i l a b r â n - a  c r e m ă> K r !# i e & ăi a & ă î n s f e r &u r i s a u K
ar de i & ăia & în bu c ăţel e, # !f ra n, c i li sa u pi pe r Ca e nn e #i
am es& ec a ţ i s cu r& vi&e-a 5 $
3 ALOARE N/TRITI3 Ă .ENTR/ ? WG >
151 %!suri, dipuri, creme de pus pe pâine
?? J 5 4P =@ J  4ca lQ 'r ăsi mi > @H 5 'Q al bu mi ne > J 'Q id ra i ţ
de carb!n> @? 'Q
fi bre > 6 'Q c !le s&e ri n ă> J? @ m'

152 %!suri, dipuri, creme de pus pe pâine


Cremă de în&ins pe pâine cu #unc ă,
brân-ă Camember& #i ric!&&a
I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE CCA $ @6 %EC $

1. .g Ca me m er t 1. .un e ţ i în b!l c eapa , ce apa cives #i #unca # i


2 ". g ri co tt a ţ mţă r u n i i ăl e , a + u &â n du v ă
e v e n &u a l d e sp a &u l H
*.g şuncă
sec$ =vi&e-a $
2.g ce a pă
1.g ce a pă chi & es 2. %e ada u' ă brân -a Cam embe r&, ric !&&a , smân &âna ,
.g s m +n t +n ă sarea, piperul #i se ames&ec ă ?6 sec$ =vi&e-a 5$
"g sa re
1g pi pe r

Cremă de în&ins pe pâine cu brân- ăde


vaci #i #unc ă
I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE CCA ?6 %EC $

1..g r+ n!ă de &aci 1. . u n e ţ i î n b!l #unca, ard eiul capia, ceapa,
2".g şuncă ţ mţă r un i i ăl e , a + u &â n du v ă
e v e n &u a l d e s pa &u l
*.g ce a pă
 sec$ =vi&e-a $
2. g ar de i ca pi a
.g s m +n t +n ă 2. %e a dau' ă brân -a de v aci , smâ n&ân a, sar ea,
"g sa re piperul #i se ames&ec ă J sec$ =vi&e-a 5$
1g pi pe r

/n& cu verdeaţă
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE CCA @6 %EC $

3 f i r e p ăt r u n 0 e l r u p t e
 u c ăţ i 1. .u ne ţ i us &ur !i ul, c ea pa #i v er dea ţa în b! l
2 f i r e m ăr a r r u p t e #i m r u nă i i ţ ţ
 u c ăţ i 7 sec$ =vi&e-a J$
3- ' fr un !e d e s al &i e 2. A d ă u ' a ţ i celelal&e in'redien &e #i
1 ro!marin am es &e ca ţ i ?6?@ sec$
crengu ţă
=vi&e-a $
Nl ăd i ţă n ă ur el 8c re so n
d e st
g r ăd i n ă9
O - 1 l i n g  s ar e
N pi pe r
linguri ţă
1. fi re ch i& es , 5 n  uc 
2" . g un t m oa le , 5 n
uc

153 %!suri, dipuri, creme de pus pe pâine


3 ALOARE N/TRITI3 Ă . E . O R ŢI E >
76 @7 4P =? ?H  4ca lQ 'r ăsim i> ?? ?'Q a lbu mi ne > @5'Q  idr a iţ
de ca rb!n > @5'Q f ibre > @, 'Q c !les &er in ă> 7 m'

154 %!suri, dipuri, creme de pus pe pâine


;rân-ă crem ă
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE CCA  *IN$

" . . g U u a r F 8  r + n ! ăd e 3. . u n e ţ i &! a &e in 'r e di e n & e l e î n b! l u l d e


&a c i c re m oa s ă 9 m i " a r e # i î n c ăl - i ţi 7 min$ =H6MC =vi&e-a 5 ,
2". g unt '!li ţ il e în &ru n ca s&r!n #i p une ţil e la rec e$
2.. g sm+ nt+n ă dulce 4. . u & e ţ i î mţăp r i aăc e a s & c a n & i & a & e î n  # i
O - R sare servi ţ i ! &rei me ca a&are, ! & reime cu verde a ţă
linguri ţă #i us &ur! i #i c eal al& ă &rei me cu 'us& p ica n&$

3 ARIANTE >
; RZN< Ă  CRE* Ă C/ 3ERDEA ŢĂ Ş I /%T/ROI >
' ţ a dţă u ' a i v e r d e a a # i u s & u ră! i u l la brân-a crem #i
am es& ec a ţ i s cu r& vi&e-a 5$
; RZN< Ă  CRE* Ă .ICANT Ă >
' a d ă u ' a ţ i l a b r â n - a  c r e m ă> K r !# i e & ăi a & ă î n s f e r &u r i s a u K
ar de i & ăia & în bu c ăţel e, # !f ra n, c i li sa u pi pe r Ca e nn e #i
am es& ec a ţ i scu r& vi&e-a 5 $
ALOARE N/TRITI3 .ENTR/ WG
3 Ă ? 'Q >al bumi ne>  J'Q  idra iţde
??J 5 4 P =@J  4 cal Q 'r ăsimi > @H5
carb!n> @? 'Q
fi bre > 6'Q c !le s&e rin ă> J?@ m'

%!s de mu#&ar #i le'ume


CCA ?5
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE *IN $

*.g pra! 1. C u r ăţ ţ a i #ăiţ s p l a i l e ' u m e l eăţ, a p ! i & i a i  l e


. g ar de i c ap ia b u c ăţ i $
*.g morco&i
2. . u n e ţ i l e ' u m e l e a s & f e l & ăi a & e î n b ! l # i
.g ţelină m ărunţ iţile
.g m uş tar  sec$ =vi&e-a $
1 pri! ă pi pe r al 
sa re du p ă gu st 3. T u rn a ţ i pe s& e el e ul e i u l , ad ă
u 'a iţ sa re a ,
1..g friş că lichid ă pi pe ru l # i î n ăb u #i ţi ?6 min$ =3ar!ma =vi&e-a
.g ulei ?$
4. Ad ă u 'a ţ i î n b !l mu #& ar ul , f ri #c a l ic i d ă#i
fierbeţi
 min$ =?66MC =vi&e-a @$
5. * i " a ţ i c !m p! - i ţi a @6 sec$ =vi&e-a ?6 $
6. T u r n a ţ i aces& s!s pes&e carne în
m!men&ul servirii$

155 %!suri, dipuri, creme de pus pe pâine


156 %!suri, dipuri, creme de pus pe pâine
Cremă de uns pe pâine cu ridici #i
cres!n
CCA ?7
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE %EC $

1 l ă d i ţă creson 1. T ă i a ţ i c r e s ! n u l # i p u n e iţ l î n b ! l u l d e
". g ri di ch i d e l un ă mi "a re Bp ăs& ra ţi ? li n' ur ăpe n& ru de c! r
2.. g  r + n ! ă- c r e m ă 2. A d ă uţ' a i r i d i c  i l e ţ#ăiţ m r u n i i 7 se c $
1 ling sm+ nt+n ă dulce
N sare
=vi&e-a 7
linguri ţă 3.A d ău' aţi celelal&e in'redien&e #i
N pi pe r ames&ecaţ i
linguri ţă ?6 sec$ =vi&e-a  $
4. De c! ra ţ i c u c re s! n #i se rv i ţi$

3 ALOARE N/TRITI3 Ă
@ ?? 4P = 7 4c al Q 'r ăsi mi > 5 'Q alb um in e> @ 'Q id ra i ţ
de ca rb!n > H'Q fi bre> ? ,5' Q c!le s&er in ă> @6m '

/n& cu #unc ă #i cives Barpa'ic6 CCA


I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE %EC $

". g şunc ă 1. . u n e ţ i # u n c a î n b ! l #ţ i ă
mţ run i i 7 sec$
(chAar!AVlder =vi&e-a J$
2 l i n g u r i Ch i & e s , t ăi at
segmente mici A d ă u ' a ţ i c  i v e s # i u n & u l # i a m e s & e c a iţ
2.
2 " . g u n t m o a l e ,  u c ăţi @66 sec$ =vi&e-a $

3 ALOARE N/TRITI3 Ă TOTAL Ă


J ? @  4 P = ?  5 ? 4c a l Q 'r ăsi m i > @ ?6 'Q a l bu m i n e > ? @ 'Q  i dr a i ţ d e
car b!n> ?' Q fibr e> 6, 7'Q c! les& erin ă> @5m '

157 %!suri, dipuri, creme de pus pe pâine


Cremă cu salam
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE @@ %EC $

2 . . g s a l a m ,  u c ăţi 1..u ne ţ i sa la mu l, c ea pa #i p ă&ru n+ el ul î n b! l,


1 c e a p ă m i c ă, 5 n mărunţiţi ?6 sec$ =vi&e-a 7 #i, cu
ă ăţ
1 0u m t dei
frun!e a + u &!
per e ţru l sp
ii b!l ul a
ui&u
$ lei, î m pi n 'e ţi p a s& a de pe
l e g ă t u r ă p ă tr un 0e l, ru pt e
2 . . g  r + n ! ă- c r e m ă 2. A d ău' aţi celelal&e in'redien&e #i
'. g sm+nt+n ă am es &e ca ţ i &! &u l ?@ sec$
fermentat ă =vi&e-a 7$
" sos Worcester
pi c ă tu ri
O oia de ardei
linguri ţă dulce
1 pri! ă pi pe r

3 ARIANT Ă

%al amul p!a& e fi înl! cui & cu #un c ă$


3 ALOARE N/TRITI3 Ă

5
c a r
b !4P
n >= ?7 5 4c al Q 'r ăsi mi> ? 56 'Q al bum in e> 5 'Q i dra? 6iţ'de
Q
fibr e> ?,5 'Q c !le s&er in ă> 5 6@m '

Cremă cu s!m!n, de uns pe pâine


I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE ?? %EC $

#. g ceap ă 1. . u n e ţ i c e a p a î n b ! l #ţ i ă
mţ run i i  sec$
1".-2.. somon, afumat =vi&e-a 7$
g
2.. g  r + n ! ă- c r e m ă 2. A d ă uţ' a i s ! m ! n u l #ă
ţ iţ m r u n i i  se c$
3. g c r è me fra5che =vi&e-a 5$
8sau %lmette cu
sm+nt+nă9 3. A d ă u ' a ţ i br â n - a  c r e m ă # i cr ( me fraîce
inele de ceap ă #i a m e s& e c a ţi c u a + u &! ru l s pa &u l e i 7 se c$
m ă sl in e n eg r e =vi&e-a 7$
4. . r e ţs ă r a i in e l e l e de
ă căe a p #i m slinele
ne're pes&e &!a&e$

158 %!suri, dipuri, creme de pus pe pâine


3 ARIANT Ă

%!m!nul p!a&e fi înl!cui& cu @66' carne de crab$


3 ALOARE N/TRITI3 Ă TOTAL Ă
5H ?@ 4P =? ?@ 7 4ca lQ 'r ăsim i> 5 'Q al bum in e> 7J 'Q i dra iţ
de car b!n> ? @'Q fib re> @, 'Q c! les& erin ă> @m '

159 %!suri, dipuri, creme de pus pe pâine


GARNIT/RI
Informaţii generale pri&ind re ţetele _3
Tocare, m ărun ţire ____________________"

Tocare_________________________________"
;ărunţire ____________________________
ţ ;ărun irea fructelor şi legumelor reuşeşte ţ deoă seit de uniform dac folosi i
doar un singur tip de alimente ori alimente de consisten ţăasemă ăn toare la
un proces de m ărţun ire
ţţă%ten ie, t ia i mai 5nt+i ăţ
alimentele 5n uc i c+t mai
apropiate ca dimensiuni, pentru a oţine un re!ultat un
$aderea_______________________________
-_______________________________________
;ăcinare______________________________#
/ul&eri!are___________________________#
/asare________________________________
_______________________________________
;ixare_________________________________
(pălarea fructelor __________________ 1.
(terili!are___________________________1.
<mulsionare_________________________11
_____________________________________11
)răm+ntare 89 _______________________12
Gătirea______________________________1'
;ere = morco&i crude_______________33
(alată de crudit ăţi __________________33
(alată de fetic ă cu sm+nt+n ă şi curr>     3'
/ateu de somon cu dip din r+n! ă de &aci cu piper 3"
/iftiuţe de sfecl ă roşie cu sos de sm+nt+n ă dulce  3
/orum 5n sos de roşii______________3#
(ufleu de ciuperci şi ţ elină_________3#
(ufleu de legume___________________3*
(alată de &inete şi ţelin ă___________3*
/ate de ficat________________________3
(alată de icre _______________________3
?nt de casă __________________________ '.
@acuscă 8reţetă raA &egan9________'.
Chifle cu m ăsline ____________________'2
Cartofi cu pra! şi şuncă____________'2
/ogaci cu 0um ări ____________________'3
Găluşte cu griş ______________________'"
Găluşte cu m ădu& ă_________________'"

iscuiţi cu mi rodenii________________".
$egal 8<ierstrich9___________________"1
(upă de legume italian ă ___________"*
(upă de cartofi german ă___________"
(upă de ceap ă______________________.
(upă crem ă de !ucchini ____________.
(upă crem ă de legume _____________1
(upă crem ă de ardei _______________ 2
(upă gulaş ungureasc ă_____________2
(upă crem ă de roşii ________________'
(upă crem ă rece de piersici ________ '

ConsommB de legume 8a!ă pentru supe9 


ConsommB de legume cu os 8a! ă pentru supe9    
(upă de conopid ă___________________*
(upă crem ă de cre&ete _____________*
(upă crem ă de ciuperci ____________#.
(upă de l egume ____________________#.
Cioră de urt ă_____________________#1
Ciorăţă ăr neasăc __________________#1
Cioră cu perişoare _________________#2
(upa uc ătarului şef _______________#2
(upă de &ar! ă_______________________#'
(upă de ciuperci ____________________#'
(upă crem ă de cartofi ______________#"
orş de do&lecel____________________#"
(upă crem ă de roccoli ____________#
(upă crem ă de ma! ăre _____________#
Cioră de fasole cu ciolan afumat _#
#
(upă crem ă de do&leac _____________##
Ga!pacho din roşii portocalii_______ #
161 Garni&uri
Cioră de salat ă____________________ #
orş de sfeclă_______________________*.
Cioră de peşte _____________________*.
(upă crem ă de linte roşie __________*2
Tartă cu pra! ________________________*
uiche orraine_____________________.
asagne_____________________________1

/i!!a = $e ţeta de a! ă pentru aluat_2


/i!!a cu ruccola şi prosciutto crudo
8şuncă de /arma9 ___________________3
Ce&apcici 8;ititei9__________________'
Do&lecei umpluţi, la 6aroma_______'
Tocăni
ţă de ciuperciăde p dure ____
Tocăniţă de pui ca la unica _______
Cotlet de porc E la Duarr>________*
/iept de pui 5n stil andalu!_________*
Tocţă
ăni mă
exican cu muşăchi de &it  *
/ulpă de pui 5n&elit ă 5n acon _____
Tocăniţă de cartofi ________________1..
/iept de curcan cu ciuperci şi m ărar1_..
;uşchiuleţ de porc umplut cu Gorgon!ola şi 5nf ăşurat 5n acon  1.1
Ghi&eci ____________________________1.3
6inete cu legume la cuptor_______1.3
Gratin de c artofi rapid 8$ucF-@ucF9_1.'
Conopidă gratinat ă _______________1.'
$isotto, cu &ariante_______________1.
/erişoare E la Hnigserg________1.*
Gulaş secuiesc_____________________1.
6ar!ă cu ţelin ă şi ardei ____________1.

/ui cu curr> dulce-acrişor_________111


)ile de porc cu piure de ţelină ___
_ 113
(paghetti cu ulei, usturoi şi ardei iute
8olio, alio e pepperoncino9 _______11"
;idii cu sos de roşii_______________11
Turtiţe de cartofi __________________11
$ulou de peşte cu legume________11*
/eşte la cuptor cu roşii___________11*

162 Garni&uri
/ăstră& u mplut ____________________12.
Tocană moldo&enească___________12.
/eşte file cu legume şi ore!______122
/iept de pui cu ghimir___________122
(omon file copt 5n aluat de p+ine_123
Curcan umplut cu ardei capia şi hrii   123
;uşchi de porc cu &inete_________12"

Tagliatelle cu l ăm+ie ______________12"


%rdei umpluţi______________________12#
6răioară umplut ă ca 5n ihor ____12*
)icat de pui cu ciuperci___________12*
(omon file cu sos picant__________12
6ar!ă cu carne _____________________12
Tocană c+mpenească_____________131
/iept de pui ca la unica__________131
(armale ___________________________132
(os Bchamel______________________13
(os de hrean_______________________13

aiţ pentru &+nat = ai ţ umed ____1'1


aiţ pentru carne de &it ă = ai ţumed     1'1
aiţ pentru peşte = ai ţ umed ____1'2
aiţ pentru şunţă
ăcă ră neaţsc = ai uscat    1'2
aiţ pentru &it ă şi &+nat = ai ţuscat 1_'3
aiţ pentru carne de porc= ai ţ uscat  1'3
(os cu s m+nt+n ă şi hrii __________1''
(os de roşii________________________1''
;aione!ă___________________________1'
(os de &anilie______________________1'
(os de mango 6a0da______________1'#
@aaglione_________________________1'#
(os de &işine pentru &afe-uri sau 5nghe ţat ă    1'*
Cremă de ciocolat ă şi nuci ________1'*
Gem de c ăpşune ___________________1".
Cremă de ciocolat ă şi nuci ________1".
Cremă de r+n! ă pentru uns pe p+ine  1"1
r+n!ă crem ă______________________1"1
Cremă de 5ntins pe p+ine cu şunc ă, r+n! ă Camemert şi ricotta  1"3
163 Garni&uri
Cremă de 5ntins pe p+ine cu r+n! ăde &aci şi şunc ă  1"3
?nt cu &erdeaţă___________________1"3
r+n!ă crem ă______________________1""
(os de muştar şi legume__________1""
Cremă de uns pe p+ine cu ridichi şi creson   1"#
?nt cu şu ncă şi chi&es 8arpagic9 _1"#
Cremă cu salam ___________________1"*

Cremă cu somon, de uns pe p+ine1_"*


;orco&i cu usturoi________________1
egume cu unt la aur____________1
/iure de cartofi____________________1#
Garnitură de morco&i cu ceap ă &erde  1#
Turtiţe de cartofi __________________1*
egume cu unt la aur____________1*
Găluşti din chifle_ _________________ 1
Tort de roccoli şi cartofi_________1
egume mixte E la apolitana____1#1
;a!ăre cu unt _____________________1#2

;ăăm
ă lig ardeă leneasc ___________1#2
ipie cu m ărar şi r+n! ă__________1#
iscuiţi ____________________________1#
/ere umplute cu mascarpone____1*1
6is de fructe_______________________1*1
Jngheţată de &anilie _______________1*2
Jngheţată de ciocolat ă____________1*2
Jngheţată de &in roşu _____________1*'
(oret de !meură_________________1*'
udincă de &anilie _________________1*"
udincă de ciocolat ă______________1*"
Cartofi de mar ţipan_______________1*
ome cu rom_____________________1*
Găluşti cu prune ___________________1*#
/iure de mere_____________________1*#
Keleu din fructe roşii______________1*
Gla!ură de !ah ăr __________________1*
rioşe de ciocolată________________1
lat de tort 8pandişpan9__________1
164 Garni&uri
Cornuleţe cu m igdale _____________1#
/ră0itură in!er ____________________1#
Tort de mere alsacian_____________1*
Cui de &iespi______________________1
/ră0itură cu prune _________________2..
Tort de pere şi r+n!ă____________2..
%luat dospit de a!ă______________2.2

;elci din aluat dospit_____________2.2


Co!onac cu mac___________________2.'
/ră0itu
ăr ruseăască ăLsă
c rm nat M 2_."
iscuiţi cu nuci, ăfăără f in ________2."
apte de ca0u______________________213
Cappuccino ________________________213
imonadă__________________________21'
Ciocolată cald ă____________________ 21'
Cacao_______________________________21'
DrinF pentru micul de0un_________21
DrinF cu ieruri aromatice ________21

165 Garni&uri
*!rc!vi cu us&ur!i
I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE ? *I N $

" . . g m o r c o & i ,  u c ăţi 1. .u ne ţ i în b! l m! rc !v ii #i us& ur !i ul #i


1.g usturoi mă runţiţ i
*.g ulei  sec$ =vi&e-a 7$
sare, piper dup ă
gust 2. Adău'aţi uleiul, sarea, p ip e rul #i
*.g a pă re'laţi
H m in $ = 3a r! ma = =v i& e- a @ $
3. A dţă u ' a i î n b ! l a p a
ăţ # i î n b u # i i
?@ mi n $ = 3a r! ma = =v i& e- a ? $

Le'ume cu un& la abur


I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE CCA ?J *I N $

1"g morco &i 1. .un e ţ i î n b! l ţeli na, pra- ul #i arde iul 'ras
1..g ţelină #i &!ca i ţ
*.g pra! ?6 sec$ =vi&e-a H $
1 .. gar de i gr as
1. .g ci up er ci f el ii 2. A d ău' aţi un&ul, sarea, p ip e r ul #i
1..g m a!ăre r!-marin ul #i î n bău # ii ţ
1..g unt J m in $ = 3a r! ma = =v i& e- a ?$
sare, piper dup ă
gust 3. .u ne ţ i ap! i în b!l m a- ăre a, ci up er ci le #i
1 ro!marin a p a # i m a i ' ă& i iţ ?6 mi n$ =3 a r! ma = = vi &e -a
crengu ţă $
".g apă

166 Garni&uri
.iure de car&!fi
I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE CCA @ *I N $

1 . . . g c a r t o f i f ăi n o ş i , 1. . u n e ţ i c a r& !f i i , s ar e a # i a pa î n b! l #i
cuuri f ie r b eţ i cca$
2*. g ap ă @7 min$ =?66MC =vi&e-a ?$
linguri1O ţă sare 2. A d ă u ' a ţ i u n & u l , n u c # ! a r a # i l a p & e l e # i
3. g unt ames&ecaţi cu a+u&!rul spa&u lei ?7@6
2 pr i! e nu c şo ar ă sec$=vi&e-a 5$
1*. g l a pte

3 ARIANTE >
.e n&r u un piur e medi &e ra ne an , se ada u' ă în l!c de sare , un& #i
nu c# !a r ă , @6 ' ul e i de m ă sl in e #i  6 ' pa rm e- an , du p fi ă er be re $
. u & e ţăi a d u ' a î n b ! l # iăţ ? b u c $ e l i n , ? m ! r c ! v s a u c â & e v a
buc e ţ el e de br! cc !li , îm pre un ă cu c ar &!f ii $
8n ca -u l în ca r e d! r i ţ i p re p ar ar ea re ţ e& ei p en &r u d ! u ă p er s! an e,
î n + u mţăţ
ă & i ăţ
i c a n &ă
i & i l e , î n s î n l ! c d e ?ă5 6 ' d
ţ e ap , f! l!s i i ? 6 '$
Tim pul de fier bere se sc ur&e a- ă cu ? m inu &$
3 ALOARE N/TRITI3 Ă . E . O R ŢI E >
??
car67 4P 
b!n> =@'Q4c al Q 'r
fi bre> ăsi'Q
7 , mic> !le
J 'Q alin
s&er buă>mi
@nem'
> H 'Q i dr a i ţde

Garni&ură de m!rc!vi cu ceap ă


verde
I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE ? *I N $

*. .g mo rc o&i , ro nd el e 1. .un e ţ i m!rc! vii , un&ul , miere a #i sarea în


groase de "mm b ! l # i î n ăb u # i ţi ?6 mi n $ = ?6 6M C = = v i& e- a
*.g unt $
1"g miere
O sare 2. A d ăţu ' a i ceapa văe
ăr d e & ia& fin #i
linguri ţă î năb u# iţi
2 ce ap ă &e rd e, i ne le  min$ =?6 6 MC = =vi&e-a $
l e g ă t u r i fine

3 ALOARE N/TRITI3 Ă . E . O R ŢI E >


?6 H 4 P= @7 7 4c al Q 'r ăsi mi > ? H' Q al bu mi ne > ' Q i dr a iţ de
carb!n> @?'Q
fibr e> ?6, ?'Q c!le s&er in ă> 5 Jm'

O ;% ER 3A ŢI E >
Ga rn i& ur ă ăra pi d de leă'u me lâ n' ţ fi ca &, c if &e lu e d in ca rn e
de v i & ă, &! c ă&u r ă de c a rn e #i fr i p &u ri $

167 Garni&uri
Tur&iţe de car&!fi
I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE CCA ?7 %EC $

1. .. g ca rt of i, cu u ri 1. . u n e ţ i &! a & e i n 'r e di e n &e l e î n b !l #i


1". g c e ap ă, 5 n s f e r t u r i m ărunţ iţile cu spa&ula cca$ ?6? 7 sec $
1. g ! e a m ăd e l m ă +ie =vi&e-a 7 $
1 sare 2. *!delaţi din alua& &ur&i e ţ mici #i
linguri ţă
N pi pe r p r ă+iţi l e în& r  ! & i' aie cu ul ei f ie rb in& e $
linguri ță Ga rn is i ţ i le cu ma rm el ad ă de me re $
2. g amidon
2. g f u l g i d e o & ă!
1 ou

3 ARIANTE >
• va ria n&a cl asi c ă> î n l !c de am id! n, f!l !s i iţ n um ai fu l'i de !v -$
ă
• î n l !c u i ţ i + u m ă& a &e di n c a n &i &a &e a de c a r& !f i c u a l & s !i d e
le'u me, de e"$ m!rc !vi, 'ul ii, c!n! pid ă, d!vle cei e&c $ %e serves c
cu s !s d e sm ân &â n ă cu m ir !d en ii $ .r es ă ra iţde as up ra p ip er m i" &,
p r ! a s p ă & m ăc i n a & $

Le'ume cu un& la abur


CCA ?J
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE *I N $

1"g morco &i 4. .un e ţ i î n b! l ţeli na, pra- ul #i arde iul 'ras
1..g ţelină #i &!ca i ţ
*.g pra! ?6 sec$ =vi&e-a H $
1 .. gar de i gr as
1. .g ci up er ci f el ii 5. A d ău' aţi un&ul, sarea, p ip e r ul #i
1..g m a!ăre r!-marin ul #i î n bău # ii ţ
1..g unt J m in $ = 3a r! ma = =v i& e- a ?$
sare, piper dup ă
gust 6. .u ne ţ i ap! i în b!l m a- ăre a, ci up er ci le #i
1 ro!marin a p a # i m a i ' ă& i iţ ?6 mi n$ =3 a r! ma = = vi &e -a
crengu ţă $
".g apă

168 Garni&uri
Gălu#&i din cifle C CA $ ?@ ;/ C$

I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE CCA 56 *I N $

" uc chifle mai 1. . u n e ţ i c  i f l e l e î n b ! lţ # i ţă m r u n i i  l e J


82".g9 &echi sec$ =vi&e-a 7, ap!i p une ţil e în&r un c as&r !n$
1 ceapă
O l e g ăt u r ă p ă tr un 0e l, 2. .u ne ţ i în b! l ce ap a #i fr un -e le d e p &r
ă un +e l
frun!e #i &!ca i ţ
2"g unt H sec$ =vi&e-a 7$
2".g lapte
3 ou ă 3. A d ăţu ' a i u n & u l ă#ţi în bu#i i  mi n $
sa r e d u p ă gu st =3ar!ma =vi&e-a ?$
2 pr i! e pi pe re 4. Turnaţi deasupra lap&ele #i î n c lă- i iţ
2 pr i! e nu cş oa r ă ?K min$ =6MC =vi&e-a ?$
..g apă
5. 8 nc !r p !r a ţ i c i fl el eăţ m ru
ă n i& e, !u le , K
l i n ' u r i ţă d e s a r e , p i p e r u l # i n u c # ! a r a # i
ames&ecaţ i
?6 sec$ = = vi& e-a $
6. 8 n b! lu l cu r a& , & ur na ţ i ap a, ad ă u' a ţ i K
l i n ' u r i ţă d e sa r e , puţ n e i ca p a c uţţl , p! - i i ! n a i
3ar!m a #i ' & i iă ţ
7 min$ =3ar!ma =vi&e-a ? $

3ALOARE N/TRITI3 Ă . E ;/ C $>


5@ 4P= ?6 4ca lQ 'r ăsimi > 5'Q albu min e> 5 'Q i dra iţ de car b!n>
?@'Q
fibr e> 6,H 'Q c!l es&e rin ă>  @m'

T!r& de br!cc!li #i car&!fi . RE.ARAT 3EGETARIAN

CCA @ *I N $
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE TOTAL 77 *I N $

" . . g c a r t o f i t ăi a ţi 1. T u r n a ţ i î n b ! l J 6 6 ' ăa păţ # i a d u ' a i s a r e $


felii . u n e ţ i c a r & ! f i i săţp l aăţ i # i & i a i î n c ! # u l d e
' .. g r oc co li în ă bu #ir e, ia r br! cc! li în re ci pie n&u l 3a r!m a$
congelat 0 ie rb e ţ i @7 min$ =3ar!ma =vi&e-a ?$
3. .g so s B ch am el
' ou ă 2. . r e ' ţ ă& i i s!s ul ; ca mţăăe l $ L s a i s s e
1..g unt răceă a sţc p uăiţn # i a d u 'ăa i î n e l 5 ! u , a p ! i
".g pes met am es &e ca ţ i ? min$ =vi&e-a 5 $
". g mo !a re ll a, ra s ă 3. /n 'e ţ i cu @ 6' u n& pe re ţii f !rm ei p en &ru & !r&
". g pa rm e !a n r as # i p r e s ăr a ţi p e s m e & $
2.g usturoi
*..g a pă 4. 8 n& r u n va s , am es & ec a ţ i ca r& ! fi i #i b r !c c! li
sare, piper dup ă fier&e , us&ur!iu l, piperul #i nuc#!ara, împreun ă
gust cu s!sul ;camel$
1 p r a f n u c ş oa r ă

169 Garni&uri
5. / m p l e ţ i f ! r m a d e & ! r & c u c ! m p ! - i i aţ
! b ţ i n u & ă , i a r d e a s u p r a p u n e ţi r e s & u l d e u n &
& ă ia & c ub ur i m ic i$
6. .resăraţi deasupra brân-e&urile rase #i
c!a ce ţ i în cup&!r ul înci ns la ?J6MC , &imp de @6
@7 min$

170 Garni&uri
Le'ume mi"&e V la Nap!li&ana
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE CCA ? *I N $

1".g m a!ăre 1. C u r ăţţ a i l e ' u m e l eă,ţ & i a i f a s ! l e v e r d e î n


1. .gfa so le &e rd e se 'me n& e de cca $ @cm , ţel in a #i pra- ul fel ii
12.g ţelină tulpin ă sub ţ iri , i ar v in e&e le în cu bul e ţe$
".g pra! 2. .uneţi cuburile de vin e&e în c!#ul de
1" .g&i ne te cu u ri înăbu#ire$
sare
..g a pă 3. .uneţi res&u l le'umel!r în b!l, ad u
ă ' a iţ
sa re #i &u rn a ţi  66 ' a p ă$
%!sul
3..g roşii 4. .u ne ţ i c !# ul de în ăbu #i re în b! l # i fi er be iţ
*.g c ea pă ?7 m in $ = 3a r! ma = = vi & e- a $
".g usturoi 5. %c !a& e ţ i vi ne &el e #i res&u l le 'um el !r di n
 f r un !e u su io c b!l # i pun e ţil e de !par &e$
O p ă tr un 0e l &e rd e
legătură %!sul>
1 pri! ă pi pe r al  6. . u n e ţ i î n b ! l p a r m e - a nţu l #ţă
i m run i il
sa re du p ă gu st ?7@6 sec$ =vi&e-a ?6, ap! i ' !li ţi b !l ul $
 . g u l e i d e m ăs l i n e
7. .u ne ţ i în b! l &! a& e in 'r ed ie n& el e pe n& ru
* . g p a r m e ! a n  u c ăţi s! s, p e s & e c ar e a d ău 'a ţi pa rm e - a n ul , a p! i
m i " a ţ i J sec$ =vi&e-a $
8. . u n e ţ i u s & u r ! i u l î n b !ţl # iţă m r u n i i 
sec$ =vi&e-a 7 $
9. A d ău' aţi celelal&e in'redien&e #i
am es &e ca ţ i
@6 s e c $ = =vi&e-a @$
10 . T ă i a ţ i f i l e u l d e p ! r c î n f e l i i , s e r v i i ţ c u
pi ur e de ţel in ă #i s! s$

O ;% ER 3A ŢI E >
%e p!& ri ve sc (R Xs& i) sau ca r&! fi pr ă+i ţi$

3 ALOARE N/TRITI3 Ă . E . O R ŢI E >


?@ @? 4P =@ ? 4c al Q 'r ăsi mi > ?J 'Q alb um in e> @H 'Q id ra i ţ de
car b!n> H 'Q fi bre> J 'Q c!l es&e rin ă> J6m '

171 Garni&uri
* a - ăr e c u u n &
CCA ?J
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE *I N $

..g m a!ăre 1. T u r n a ţ i î n b ! l H 6 6 'ăa pţ ă


, p une i m a- rea î n
1..g unt c ! # u l d e î n ăb u # i r e # i f i e r b e i ţ ? 6 mi n $
1 p ă tr un 0e l &e rd e =3ar!ma =vi& e-a $
legătură tocat
sa re du p ă gu st 2. % c ! a & e ţ i c ! # u l d eăî n b u #ţiăr eă# i l s a i m a - r e a
1 pri! ă pi pe r s ă s e s c u r ' ă$
#..g a pă 3. . u n e ţ i u n & u l î n b ! l # i & ! p i i ţl  m in $
=3ar!ma =vi&e-a ?$
4. A d ă u
ţ 'a ă ăa
i m a- re scurs , sarea, piperul,
p ă & r u n + e l u l & ! c a & # i î n ăb u # i ţi 7 min$ =3ar!ma =
=vi &e - a $

*ăăm
ă li' ardeă
l e ne a s c
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE ? *I N $

#.. g a p ă 1. .uneţi &!a&e in'redien &ele în b!lul de


2 . . g m ăl a i ă l d e m s u r a r e ?
m i " a r e # i f i e r b e ţăiă f r p a  a r u
sa re du p ă gu st min$ =?66MC =vi&e-a @$
1 ulei cu gust
linguri ţă neutru 8floarea 2. Turnaţi m ăă m l i 'ţa ă! b i n u & î n & r  u n b ! l # i
soarelui, rapi ţă lăs aţi ! ap r! "im a&iv 57 minu& e s ă se
etc9 ! d i  n e a s c ă , dău p căa r e rţ s & u r n a i  ! p e u n f u n d
de lemn$
3. % e p ! a & e & ăi a c u ! ţă ăr m d e c u b u r i $
a , în f!

O ;% ER 3A ŢI E

A
c a+ ur e
s &!ad
ţ i! rciaţn
ip& ie&n
a&&reuaăm
ădăeămţml i '
l a i$ î n fţu n c i e d e c ! n s i s & e n a p e
L ă sa ţ i b !l ul de mi "a re în ap ă&i mp de câ &e va !r e, pe n& ru ca
ăm ă mă l i ' a l i p i & d e f u n d u l băţ! l u l u i # iăp e c u i & s s e d e s p r i n d
c u u # u r i n ţă$

172 Garni&uri
DE%ERT/RI
Informaţii generale pri&ind re ţetele _3
Tocare, m ărun ţire ____________________"
Tocare_________________________________"
;ărunţire ____________________________
ţ ;ărun irea fructelor şi legumelor reuşeşte ţ deoă seit de uniform dac folosi i
doar un singur tip de alimente ori alimente de consisten ţăasemă ăn toare la
un proces de m ărţun ire
ţţă%ten ie, t ia i mai 5nt+i ăţ
alimentele 5n uc i c+t mai
apropiate ca dimensiuni, pentru a oţine un re!ultat un
$aderea_______________________________
-_______________________________________
;ăcinare______________________________#
/ul&eri!are___________________________#
/asare________________________________
_______________________________________
;ixare_________________________________
(pălarea fructelor __________________1.
(terili!are___________________________1.
<mulsionare_________________________11
_____________________________________11
)răm+ntare 89 _______________________12
Gătirea______________________________1'
;ere = morco&i crude_______________33
(alată de crudit ăţi __________________33
(alată de fetic ă cu sm+nt+n ă şi curr>     3'
/ateu de somon cu dip din r+n! ă de &aci cu piper 3"
/iftiuţe de sfecl ă roşie cu sos de sm+nt+n ă dulce  3
/orum 5n sos de roşii______________3#
(ufleu de ciuperci şi ţ elină_________3#
(ufleu de legume___________________3*
(alată de &inete şi ţelin ă___________3*
/ate de ficat________________________3
(alată de icre _______________________ 3
?nt de casă__________________________'.
@acuscă 8reţetă raA &egan9________'.
Chifle cu m ăsline ____________________'2
Cartofi cu pra! şi şuncă____________'2
/ogaci cu 0um ări ____________________'3
Găluşte cu griş ______________________'"
Găluşte cu m ădu& ă_________________'"
iscuiţi cu mi rodenii________________".
$egal 8<ierstrich9___________________"1
(upă de legume italian ă ___________"*
(upă de cartofi german ă___________"
(upă de ceap ă______________________.
(upă crem ă de !ucchini ____________.
(upă crem ă de legume _____________1
(upă crem ă de ardei _______________2
(upă gulaş ungureasc ă_____________2
(upă crem ă de roşii ________________'
(upă crem ă rece de piersici ________ '
ConsommB de legume 8a!ă pentru supe9 
ConsommB de legume cu os 8a! ă pentru supe9    
(upă de conopid ă ___________________ *
(upă crem ă de cre&ete _____________*
(upă crem ă de ciuperci ____________#.
(upă de l egume ____________________#.
Cioră de urt ă_____________________#1
Ciorăţă ăr neasăc __________________#1
Cioră cu perişoare _________________#2
(upa uc ătarului şef _______________#2
(upă de &ar! ă_______________________#'
(upă de ciuperci ____________________#'

(upă crem ă de cartofi ______________#"


orş de do&lecel____________________#"
(upă crem ă de roccoli ____________#
(upă crem ă de ma! ăre _____________#
Cioră de fasole cu ciolan afumat _#
#
(upă crem ă de do&leac _____________##
Ga!pacho din roşii portocalii_______#
Cioră de salat ă____________________#

174 Deser&uri
orş de sfeclă_______________________*.
Cioră de peşte _____________________*.
(upă crem ă de linte roşie __________*2
Tartă cu pra! ________________________*
uiche orraine_____________________.
asagne_____________________________1
/i!!a = $e ţeta de a! ă pentru aluat_2
/i!!a cu ruccola şi prosciutto crudo
8şuncă de /arma9 ___________________3
Ce&apcici 8;ititei9__________________'
Do&lecei umpluţi, la 6aroma _______ '
Tocăni
ţă de ciuperciăde p dure ____
Tocăniţă de pui ca la unica _______
Cotlet de porc E la Duarr>________*
/iept de pui 5n stil andalu!_________*
Tocţă
ăni mă
exican cu muşăchi de &it  *
/ulpă de pui 5n&elit ă 5n acon _____
Tocăniţă de cartofi ________________1..
/iept de curcan cu ciuperci şi m ărar1_..
;uşchiuleţ de porc umplut cu Gorgon!ola şi 5nf ăşurat 5n acon  1.1
Ghi&eci ____________________________1.3
6inete cu legume la cuptor_______1.3
Gratin de c artofi rapid 8$ucF-@ucF9_1.'
Conopidă gratinat ă _______________1.'
$isotto, cu &ariante_______________1.
/erişoare E la Hnigserg________1.*
Gulaş secuiesc_____________________1.
6ar!ă cu ţelin ă şi ardei ____________1.
/ui cu curr> dulce-acrişor_________111
)ile de porc cu piure de ţelină____113
(paghetti cu ulei, usturoi şi ardei iute
8olio, alio e pepperoncino9 _______11"
;idii cu sos de roşii_______________11
Turtiţe de cartofi __________________11
$ulou de peşte cu legume________11*
/eşte la cuptor cu roşii___________11*
/ăstră& u mplut ____________________12.

175 Deser&uri
Tocană moldo&enească___________ 12.
/eşte file cu legume şi ore!______122
/iept de pui cu ghimir___________122
(omon file copt 5n aluat de p+ine_123
Curcan umplut cu ardei capia şi hrii   123
;uşchi de porc cu &inete_________12"
Tagliatelle cu l ăm+ie ______________12"
%rdei umpluţi______________________12#
6răioară umplut ă ca 5n ihor ____12*
)icat de pui cu ciuperci___________12*
(omon file cu sos picant__________12
6ar!ă cu carne _____________________12
Tocană c+mpenească_____________131
/iept de pui ca la unica__________131
(armale ___________________________132
(os Bchamel______________________13
(os de hrean_______________________13
aiţ pentru &+nat = ai ţ umed ____1'1
aiţ pentru carne de &it ă = ai ţumed     1'1
aiţ pentru peşte = ai ţ umed ____ 1'2
aiţ pentru şunţă
ăcă ră neaţsc = ai uscat    1'2
aiţ pentru &it ă şi &+nat = ai ţuscat 1_'3
aiţ pentru carne de porc= ai ţ uscat  1'3
(os cu s m+nt+n ă şi hrii __________1''
(os de roşii________________________1''
;aione!ă___________________________1'
(os de &anilie______________________1'
(os de mango 6a0da______________1'#
@aaglione_________________________1'#

(os de &işine pentru &afe-uri sau 5nghe ţat ă    1'*
Cremă de ciocolat ă şi nuci ________1'*
Gem de c ăpşune ___________________1".
Cremă de ciocolat ă şi nuci ________1".
Cremă de r+n! ă pentru uns pe p+ine  1"1
r+n!ă crem ă______________________1"1
Cremă de 5ntins pe p+ine cu şunc ă, r+n! ă Camemert şi ricotta  1"3
Cremă de 5ntins pe p+ine cu r+n! ăde &aci şi şunc ă  1"3

176 Deser&uri
?nt cu &erdeaţă___________________1"3
r+n!ă crem ă______________________1""
(os de muştar şi legume__________1""
Cremă de uns pe p+ine cu ridichi şi creson   1"#
?nt cu şu ncă şi chi&es 8arpagic9 _1"#
Cremă cu salam ___________________1"*
Cremă cu somon, de uns pe p+ine1_"*
;orco&i cu usturoi________________1
egume cu unt la aur____________1
/iure de cartofi____________________1#
Garnitură de morco&i cu ceap ă &erde  1#
Turtiţe de cartofi __________________1*
egume cu unt la aur____________1*
Găluşti din chifle __________________1
Tort de roccoli şi cartofi_________1
egume mixte E la apolitana____1#1
;a!ăre cu unt _____________________1#2
;ăăm
ă lig ardeă
leneasc ___________1#2
ipie cu m ărar şi r+n! ă__________1#
iscuiţi ____________________________1#
/ere umplute cu mascarpone____1*1
6is de fructe_______________________1*1
Jngheţată de &anilie _______________1*2
Jngheţată de ciocolat ă____________1*2
Jngheţată de &in roşu _____________1*'
(oret de !meură_________________1*'
udincă de &anilie _________________1*"
udincă de ciocolat ă______________1*"
Cartofi de mar ţipan_______________1*

ome cu rom_____________________1*
Găluşti cu prune ___________________1*#
/iure de mere_____________________1*#
Keleu din fructe roşii______________1*
Gla!ură de !ah ăr __________________1*
rioşe de ciocolată________________1
lat de tort 8pandişpan9__________1
Cornuleţe cu m igdale _____________1#

177 Deser&uri
/ră0itură in!er ____________________1#
Tort de mere alsacian_____________1*
Cui de &iespi______________________1
/ră0itură cu prune _________________2..
Tort de pere şi r+n!ă____________2..
%luat dospit de a!ă______________2.2
;elci din aluat dospit_____________2.2
Co!onac cu mac___________________2.'
/ră0itu
ăr ruseăască ăLsă
c rm nat M 2_."
iscuiţi cu nuci, ăfăără f in ________2."
apte de ca0u______________________213
Cappuccino ________________________213
imonadă__________________________21'
Ciocolată cald ă____________________21'
Cacao_______________________________21'
DrinF pentru micul de0un_________21
DrinF cu ieruri aromatice ________21

178 Deser&uri
Lipie cu m ărar #i brân- ă
7 *I N $
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE
TOTAL 57
*I N $
Alua&ul 1. .r eî nc ă l- i ţ i c up &! ru l l a ? J6 MC $
3..g făină 2. .u ne ţ i &!a &e in 're die n&e le pe n&r u al ua & în
1* .g un t m oa le , 5n u c b!l # i ame s&e ca ţi le  min$ =vi&e-a @$
2 o uă
3. % c ! a & e ţ i a l u a & u lţ! b i n u & d i nţb !
ţ l ă# i î m p r i i 
1".g s
samre
+ndu n ăă g us t
t +p l în d ! u ă$ 8n & i n d e ţi cu s u c i & ! r u l d! u ăf ! i de
al ua & cu 'r !s im ea de 7 mm pe su pr af a aţ de
/mplu&ura l u c r u p r e s ăr aă& c uăf ă i n $
1... g r+n!ă de &a ci 4. . u n e ţ i! f!aie de alu a& în &ava
*.g unt dr e p& un' iula ră B @6 " 6 cm c!ace iţ în
' găl e nuşuri cup& !rul înc ăl-i & la ?J 6MC & imp d e ?6 m in$
1 m ă r a r p r o a s p ăt
l e gătură 5. 8 n& r e & im p p re ' ă & i ţ i
2..g !a hăr pudr ă /mplu&ura
1. .u ne ţ i î n b !l un &u l, -a  ăru l # i ' lb
ă en u# ur il e
#i am es &e ca ţi ? min$ =vi&e-a  ,$
2. A d ă u ' a ţ i b r â n - a d e v a c i # i a m e s & e c a i ţ ?
min$ =vi&e-a $
3. 8 n& in de ţ i um p lu & ur a p e f !a ia c! ap & ă , a# e- a ţ i
de as u pr a ce a de  a d! ua f! ai e, pe ca re !
ţî n ţ e p a i di n l! c în l !ţc cu ţf u r c u l i a # i pu n e i
&ava în cup&!r &imp de @7 1 6 min$, la ?J6MC$
4. L a s e r v i r e , p u & e ţi p r e
ăs r aă - a ă r p u d r $

; is c u iţ i
CCA $  *I N $
I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE TOTAL ?7
*I N $

3".g făină 1. .r eî nc ă l- i ţ i c up &! ru l l a ? J6 MC $


1..g unt
2. . u n e ţ i
în b!l alunele #i mi'dalele #i
1..g !a hăr pudr ă
măcinaţi le
#"g untură
7 sec$ =vi&e-a 5$
2 o uă
3.g a lune 3. A d ă u 'a ţ i î n b !l c e l e l a l& e i n 'r e di e n & e # i
".g m i gda l e fră mân&aţi
1 icaronat de  m i n$ = = $
linguri ţă sodiu
4. . e s u p r a f a ţa d e l u c r u p r eăsă r a
ă&
cu f in ,
1 c o a 0 ă d e l ăm + i e
linguri ţă în&inde ţ i alua &ul cu a+u&!rul suci&!ru lui în &r!
1 praf sare
f!aie cu 'r!simea de 7mm$
2 pri!e s c o r ţi ş o a r ă 5. D i n f ! a i a d e a l u a & , d e c u p a iţ b i s c u i i ţ
r! &u n- i cu a+ u& !r ul pa a ru lu i de m ăsu ra re $
. u n e ţ i bi sţ cău i i i î n &a vţ # i c ! a c e i ? @ m i n u & e
la ?J6MC$

179 Deser&uri
180 Deser&uri
.ere umplu&e cu mascarp!ne
CCA $ ?  *I N $
I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE TOTAL ?7
*I N $

'  uc  pe re mi 0l oc ii 1. C u r ăţţ a i p e r e l e d e c !
ăaă+ , f r a l e r upe
2 .. g ma sc ar p on e c!diţa$
".g m i gda l e
2. T ă i a ţ i p e r e l e & r a n s v e r s a l c a m l a
 de la
*.g !a hăr c ! d i ţă , p e n & r u a f ! l ! s i p a r & e a s u p e r i ! a r ă
31 .g
.. g !&ianhrăoş
r &ua sn e
i lca t dr ep & ca pa c, ap !i sc !a &e ţi mi e- ul pe re i cu
a+u&!rul unei lin'uri ţe sau al unu i ins&r umen&
..g apă pen&ru pepene$
2 uc g ăl  e n u ş u r i
3. . u n e ţ i î n b ! l v i n u l , a p a , - a  rău l # i
1 pri! ă sc or ţ iş oa r ă
2 u c  cu i şo ar e
mi r! de ni il e #i fi er be ţi ?6 min $ =3a r!ma
=vi&e-a ?$
4. A# e-a ţ i pere le #i capa ce le l!r în c! #ul de
î n ă b u # i r e # i r e ' l a ţi  min$ =3ar!ma =vi&e-a
 $ A p ! i l ăsţa i  lăe s ăs e r ăc e a s c $
5. . u n e ţ i m i ' d a l e l e î n b !ţl # ţiă m r u n i i 7
sec$ =vi&e-a H$
6. . e s & e m i ' d a l e l e m ăr uţn i & eăa dţ u ' a i c r e m a
ma sc ar p! ne , -a  ăru l v an il a& , ' ălb en u# ur il e
#i ames&eca i ţ
@6 sec$ =vi&e-a $

! b/
5. ţ im
nupl& e
ă ţ i #pe
i rpeuln
ee cţia red esa sauup rra ăc ic&a p
cua ccr
ul em
c ua
c! di ţă $ Ca d ec !r , &u ţ rn a i de as u pr ă a ci !c !l a&
& !p i& ă$

3is de fruc&e
? *I N $ 7 %EC

I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE
TOTAL ?7
*I N $

 . g ! a h ăr 1. . u n e ţ i - a  ăr u l î n b ! l # i p u l v e r i - a i ţl
3. . g fr uc te co ng el at e ?6 sec$ =vi&e-a ?6$
1 al u ş d e o u s au 2. A d ăţu ' a i f r u c & e l e c ! n ' eţl a ă
&ţe # i m r u n i i 
pu ţ in ă fr iş c ă le ?6 sec$ =vi&e-a J $
li ch id ă fo ar te
rece 3. A d ă u ' a ţ i a l b u # u l # i p r e p a r a iţ & ! & u l
sec$ =vi&e-a 7$ Re -u l& a& ul va fi ! în ' e a& ţ 57
ă
u # ! a r ă # i c r e m ! a s ă$

3 ALOAREA N/TRITI3 Ă . E . O R ŢI E >


 J H 4 P =   4 c a l Q ' r ăs i m i > 6 ' Q a l b u m i n e > @ ' Q  i d r a i ţ d e
carb!n> @6'Q
fi bre > ,7 'Q c! le s&e ri n ă> 6m'

181 Deser&uri
8n'eţa&ă de vanilie
CCA $ J *I N $Y
I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE TI*. DE 8 N G 9 E ŢA R E $

1". g ! a h ăr 1. . u n e ţ i - a  ăr u l î n b ! l , p u l v e r i - a iţ l ?6
' ou ă se c$ =v i& e- a ?6 # i r să& u r n a i ţl î n & r  u n
".. g friş c ă cas&r!n$
1 !a h ă r &a ni la t, f ă cu t 2. *!n &a ţ i flu&u rel e de ames &eca re$
linguri ţ de d&s
ă 3. %e pa ra ţ i !u ăle , pu ne ţi a lb u# ur il e în b! l # i

=ba
v i&e
& eţ-i l
a e 5, a p ! i r ăs & u r n a ţi  l e #@1@K
i î n &min$
ru n
cas&r!n$
4. *!n&a ţ i din n!u fl u&urele de am es&ecare $
5. .u ne ţ i f ri #c a î n b !l , ba &e ţi ! pâ n ăce e s& e
su fi ci en & de c!n si s& en & ă, vi&e-a  , # i ' ! l i ţi
b!lul în&run cas&r!n$
6. %c!a &e ţ i flu&u rele de am es&e car e$
7. . u n e ţ i ' ăl b e n u # u r i l e , - a  ăr u l v a n i l a & # i
- a  ă r u l p u d r ă î n b ! l s i a m e s & e c a i ţ 5K
min$ =vi&e-a 5$
8. A dţă u ' a i f r i # c a # i ăa l b u #ău l b & u & s p u m # i
a m e s & e c a ţ i & ! & u l c u a & e n ţi e , c u a + u & ! r u l
spa&ulei ?6 sec$=vi&e-a 5Q
9. . u n e ţ i a c e a s& ă c !m p ! -i ţi e î n r e c i pi e n &u l
p e n & r u c u b u r i d e '  e a ţă # i l ăs aţ i  ! î n
c!n'ela&!r 5 !re$
10 . 8n ai n& ea se r vi r ii p un e ţ i cu b ur il e
in di v i du a l e în b !l u l de m i" a re r ă c i &, î n @
e& ap e, #i am es &e ca ţi 6 sec$ =vi&e-a J p ân ă
c e r e - u l & ă ! î n 'ăţ e a & ă c r e m !ţ a s $ % c ! a & e i
c !n ţ i n u &u l c u l i n 'u r a dăe îţ n
ţ ' e a & , p un e i î n
cas& r!na #e #i se rvi ţi ime dia& $

8n'eţa&ă de ci!c!la&ă
CCA $  *I N $Y
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE TI*. DE 8 N G 9 E ŢA R E $

' o uă 1. *!n &a ţ i flu&u rel e de ame s&ec are$


"3. g frişc ă 2. % e p a r a ţ i ! u ăl e , p u n e ţi a l b u # u l î n b ! l ,
c i o c o l a t ă a m ăr u i e ba &e ţ i le @1@K min$ =vi&e-a
fi n ă
5 #i &ur na ţil e în& ru n cas &r!n $
3.g cacao 3. *!n&a ţ i din n!u flu &urele de a mes&ecar e$
1 " . g ! a h ăr
4. . u n e ţ i 7 6 6 ' făr i # c î n bţ ! lă, b a & e i  ! p â n c e
es &e su fi ci en & de &a re , vi& e-a  , # i ' ! l i ţi  !
în&run cas&r!n$
5. %c!a &e ţ i flu&u rele de am es&e car e$
6. . u n e ţ i c i ! c ! l a & a în b ţ! l ,ăţm r u n i i 7 sec$
=vi&e-a J$
7. A d ău' aţi în b! l cacau a,  6 ' fri# c , ă
' ă l b e n u # u r i l e # i - a  ăr u l # i a m e s & e c a iţ 5K
min$ =vi&e-a 5$

182 Deser&uri
183 Deser&uri
8n'eţa&ă de vin r!#u
CC A $ @ *I N $ Y
I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE TI*. DE
8 N G 9 E ŢA R E $

.. g & i n r o şu 1. . u n e ţ i 5 6 6 ' v i n r !# u î n b! l , r e du c e i ţ


1 păs taie de &a nilie f ă r ă p a  a r u l d e m său r a r e ?6 ? 7 mi n$
13. g ! a h ăr =3 ar !ma =v i&e -a @ , ' ! l i ţi î n & r  u n v a s # i
2" . g un t r ec e, 5n u c l ăţs a ăi s ăs e ă r ceasc l a &e m p e r a &u ra
2 ou ă camerei$
2. .u ne ţ i în b !l res &u l de @6 6 ' vi n r! #u ,
s e m i n ţ e l e di n p ăs& a i a de v a n i li e #i - a  rău l
#i fierbe i ţ
7 min$ =?66MC =vi&e-a @$
3. A d ă u ' a ţ i u n & u l # i a m e s & e c a iţ @6 sec $
=vi&e-a 7 $
4. Ad ă u 'a ţ i vi nu l r!# u re du s Bc ca $ @ 6 ' ,
l ăţs aă i  l s m aăi f i a r b l e n & 7 mi n$ =H 6MC
=vi&e-a 5 # i a d ău ' a ţi ! u ăl e u n u l c â & e u n u l
prin !rif ici ul capa cul ui, în &imp ul prim el! r
d ! u ă m i n u & e $ A căe a s &ţ c !ăm p ! - i i e s e l a s l a
cu su pr af a ţă ma re , a p! i se c !n 'e le a- ă $
5. * as a c !n'e la & ă s e am e s& e c ă p ân ă
de vi ne cr em !a s ă cu a+ u& !r ul sp a& ul ei , în
d!uă &ran#e, fiecare de cca$
@6 sec$ =vi&e-a H $ Ac e a s & ă c ! m p ! - i ţi e se
'!le #&e în&r ! cu&i e pen &ru c!n' ela & #i se
la s ă ce l pu ţin @ !r e la c! n 'e la &$ De !a re ce
î n '  e ţ a & a n u s e c r i s & a l i - e a - ă, c i r mă âne
c r e m ! a s ă , p ! a & e f i s că! a s ţ ă # i p ! r i ! n a &
f!ar&e simplu$

%!rbe& de -meură
I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE

1 . . g ! a h ăr 1. . u n e ţ i - a  ăr u l î n b ! l # i p u l v e r i - a i ţ 7
" . . g ! m e u r ă, sec$ =vi&e-a ?6$
congelat ă
1 . . g ! e a m ăd e 2.Ad ă u' a ţ i -m eu ra # i -e am a de p !r &! ca le # i
po rt oc al e ames&ecaţi cu a+u&!rul spa&ulei 6 se c$
=vi&e-a $

3 ALOARE N/TRITI3 Ă . E . O R ŢI E

5 J 4P= ?7 5 4ca lQ 'r ăsi mi > 6'Q al bu mi ne > @'Q id ra iţde
car b!n> @ 'Q f ibre > J, 'Q c!l es&e rin ă> 6m'

184 Deser&uri
;udincă de vanilie
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE

".. g la pte 1. .uneţi &!a&e in'redien&ele în afar ă de


2 ou ă vanilie în b!lul de mi"are$
". g ! a h ăr 2. ăţT ă i a i p s & a i a d e v a
ăn i l i e î n + u m & a & e d e  a
1 pri! ă sare l u n ' u l e i , r ă-ţu i i sţe m i n e l eă ţ# i a d u ' a i  l e ,
3. g amidon î m pr e u n ă c u răe să&u l p s& ii î n bţ !l , a p! i f i e rb e i
O păstaie de & ani l i e H m in $ = 6 MC = = v i& e- a  $
3. %c!a&e ăţ i p s & a i a d e v a năi l iţe # i r s & u r n a i
bu di nc a î n& r un ca s& r! n$ L ăsa ţi l a r ă ci &$

3 ALOARE N/TRITI3 Ă .E . O R ŢI E >


J 6 4 P= ? @ 4 c a l Q 'r ăs i mi > J' Q a l bu m i n e >  'Q  i dr a i ţ de
carb!n> @7 'Q
fib re> 6,? 'Q c !le s&er in ă> ? 5?m '
3 ARIANT Ă>
;a &e ţ i alb u#u ril e spu m ă în b! lul d e mi" are B cu fl u&u re le de
ames&ecare
?K@ min$ =vi&e-a 5 #i ames& eca ţ i în budi nca fi erbi n&e$

;udincă de ci!c!la& ă
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE

" . g c i oc ol at ă
a m ă r u i e f i n ă, 1. . u n e ţ i c i ! c ! l a & a î n b !ţl # iţă m r u n i i  ! ?6
5 n  u c ăţi sec$ =vi&e-a J$
".. g l a pte 2. *!n &a ţ i flu& urel e de ame s&ec are$
1 ou
' . g ! a h ăr 3. ţ ă u ' a i c e l e l a l & e i n ' r eţd i eăn & e # i î n c l - i i
Ad
2. g amidon K min$ =?66MC =vi&e-a @ $
4. 8n fu n c ţ ie d e d ţul ce a a ci !ţc!
ă la & ei , ad u' a i
-aă r$
5. G! li ţ i bu di nc a în &r u n c as ăţ !nă # i l sa i ! s
&r
s e r ăc e a s c ă$
3 ALOARE N/TRITI3 Ă .E . O R ŢI E >
J 7 4P= @6 H 4ca lQ 'r ăsim i> ?6 'Q a lbu mi ne > H 'Q idr a i ţde ca rb! n>
@@ 'Q fibr e> 6, @ 'Q c !les &eri n ă> H? m'
3 ARIANT Ă>
.u &e ţ i f! l! si #i ci !c !l a& ăal b ă $

185 Deser&uri
Car&!fi de mar ţipan C CA $ 6 ;/C $

I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE

2 " . g ! a h ăr 1. . u n e ţ i - a  ăr u l î n b ! l , p u l v e r i - a iţ l ?7
2" . g mi gd al e, c o0 it e sec$ =vi&e-a ?6 #i '!li ţil în&r un vas$
1 " g a p ăd e
trandafiri 2. . u n e ţ i m i ' d a l e l e î n b ! l # i m căi n a iţ l e @6
O e s e n ţă d e sec$ =vi&e-a H$
sticlu ţă migdale amare
2. g % m ar e t t o e s eA
3. n ţdaă uţ'
dae ăi m
- ai 'd arău
l el p aum
d ra r,ea p#ai daem&arraen&d& !
a f i r#ii,
" . g pudr ă de ca ca o
am es &e ca ţ i cu a+ u& !r ul sp a& ul ei  min$ =
=vi&e-a $
4. C u ! li n ' u r i ţă l u aţ i p !ţ r i i m i c i di n al u a & ,
f!rmaţ i bilu
ţ e #ăi ă&ţ v l i i  l e î n c a c a ! $

3 ALOARE N/TRITI3 Ă .E . O R ŢI E >


J 6 4 P= ? @ 4 c a l Q 'r ăs i mi > J' Q a l bu m i n e >  'Q  i dr a i ţ de
car b!n> @7 'Q fib re> 6, ?'Q c! les &eri n ă> ?5?m '
R ECO*ANDARE >
* i ' d a l e l e s e p ! & c ! + i u # ! r d a c ăl e î n c l -ăi i ţm a i î n & â i
ac!peri&e cu ap ă
5 mi n$ =3 ar !m a= =v i& e- a ?$

;!mbe cu r!m C CA $ J6 ;/ C$

I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE

1'. g unt 1. .u ne ţ i u n& ul în b! l, &! pi ţi l @K min$ =6MC


2.. g ! a h ăr =vi&e-a @ #i '!li ţil în&r un vas $
2 plicuri ! ah ăr & an i l a t
2 o uă 2. . u n e ţ iă- a ă r u l , - a  r u l ăv a n i l a & # i ! u l e î n
#. g cacao p udr ă b ! l # i b a & e ţi s p u m ă 6 sec$ =&reap&a 5$
".. g f u l g i d e o & ă! 3. A d ă u' a ţ i u n& ul &! pi &, fu l' ii de !v ă -, pr af ul
2 e s e n ţă d e r o m de cac a!, ese n ţa de r!m, r!m ul #i smân&ân a #i
sticluţe f a c e ţ i u n a l u a & a + u & â n d u  v ă # i d e s p a & u l ,ă @
. g rom m i n $ = = v i & e - a , d u p ă c a r e îl p u n e iţ de  !
. g sm+nt+n ă par&e &imp de 6 min$
*.g nucă de coc os
4. 0! rm a ţ i mi ci sf er e di n c! mp !- i ţia de ma i
ra s ă s u s ,ţ&ăăv l i i  l e î n n u c a d e că
ţ! c !ăs # i l s a i  l e s
s e î n & ăr e a s c ă$

3 ALOARE N/TRITI3 Ă .E ;/ C $>


@7 4P= @ 4 cal Q 'r ăsimi > ' Q al bumi ne> ?'Q idr a iţ de car b!n>
H'Q fib re> ?'Q c!le s&e rin ă> ?6 m'
3 ARIANT Ă>
.u&eţi f! rm a b!m bele # i cu a+u&! rul unei lin 'u ri pen&ru
p ! r ţ i ! n a r e aţ î n '  e a & e i $ C e l măăa i b i n e s e p s & r e a - î n f r i ' i d e r ,
a#e -a&e în &r! cu &ie înv eli & ă în âr& ie per' ame n&$

186 Deser&uri
Gălu#&i cu prune
I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE

1. ţ% p ă l a i i c a r & ! f iţi # i p uă
ne i i, cu c! a+ , î n
..g cartofi c! #u l d e î n ăbu #i re $
3..g făină 2. T u r n a ţ i î n b ! l  6 6 ' , a d uă' a iţ s a r e a ,
' o uă i n & r ! d u c e ţ i c ! # u l d e î n ăb u # i r e # i f i e r b e iţ @7
1 sare min$ =3ar!ma =vi&e-a ?$
linguri ţă
1..g unt 3. % c ! a& e ţ i c ! #u l d eă î n buţ#i
ă r e # i l s a i c a r &! fi i
12.g pesmet s ă s e s c u ră' #ăi s ă săe r c e a s c ,ăţ
ţ p!i cur
a a ii
1".g p r u n e f ăr ă d e c ! a + ă$
s+muri 4. ţT ă i a i  i î n s f e r & uţr i , p u n e ă
ţi  i î n b ! l , a d u ' a i
1..g !a hăr pudr ă f ă i n a , !u ăl e , s a r e B @ p r i - e  # i m i " a i ţ ? min$
2g scorţişoa ră =vi&e-a 7$
1 p lic ! a h ăr & a n i l a t
1*.. g apă 5. .r epa ra ţ i a lua &u l 5 min$ = = $
6. . e m a s a d e l u c r u p r e s răa & ă c u ă f ăi n ,
în &i nd e ţ i al ua &u l !b ţin u& în& r ! f!ai e de 7m m
' r ! s i m e , di n ca r e & ăi a ţi p ă & r a & e cu l a & u r a de
Jcm$
7. A m e s & e c a ţ i ă - a  r u lţ # i s c ! ră i # ! a r a , d u p
c a r e & ăăvţ l i i p r u n eăăl e f r sâmburi p rin a ces&
ames&ec$
8. . u n e ţ i c â & e ! p r u n ă p e fi e c a r e p &ăr a & d e
al ua & # i f !r ma ţi ' ălu #& il e$
9. T u r n a ţ i î n b ! l  6 6 ' a p ,ă p u n e i ţ c â & e 5
'ălu#&i în c!#ul de în b ău # i r e # i f i e r b e i ţ
' ă l u # & i l e  min$ =3ar!ma =vi&e-a ?$ 0 i e r b e ţi
#i re s&ul ' ălu#& il! r în & ure d e câ &e 5 $
6. .u ne ţ i pe sm e& ul #i u n& ul în b !l #i r um en i iţ
7 min$ =?66MC =vi&e-a @$
7. T ă v
ă ţl i i ă ' l u # & i l e fier&e prin pesme&ul
rumeni&$
8. L a servire, p r e s ărţa i ă- a  r ă p u d r #i
s c!r ţi# ! ară$

.iure de mere
I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE

1. .u ne ţ i &! a& e in 'r ed ie n& el e în b!l , fi er be iţ


#" . g me re a cr iş oa re ,
 u c ăţ i J min$ =?66MC =vi&e-a ? # i a p ! i m i " a iţ
2 . g ! e a m ăd e l m
ă +ie
@6 sec$ =vi&e-a 7$

'. g ap ă

" . g ! a h ăr

187 Deser&uri
1 !a h ă r &a ni la t,
linguri ţ
ă

188 Deser&uri
Peleu din fruc&e r!#ii
I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE

. .g fr uc te ro şi i 1. .une ţ i în b!l 66' d e fruc&e , vinu l, r!mul ,


pr oa sp et e a m i d ! n u l # i - a  ăr u l , mă r u
ţţ n i i ?6 se c $
2".g &in a l =vi&e-a  #i înc l-i i ă ţ
1.g rom  min$ =?66MC =vi&e-a $
2"g amidon
".g !a hăr ?7Asec$
2. d ă u '=a ţ i=vi&e-a
r e s & u l @$
d e f r u c & e # i a m e s & e c a iţ
3. T u r n a ţ i + e l e u l î n & r  u n c a s & r ! n , l ă
s a iţ l l a
r ă c i & # i s e r v i ţi c u s ! s de vanilie sau
î n' e ţ a & ă d e v a n i l i e $

O ;% ER 3A ŢI E >
Da c ă nu a ve ţi f ruc &e r !#i i pr !a spe &e, pu& e iţ f! l! si # i fr uc &e
c! n' el a& e B -m eu r ă, c !a c ă-e , c ăp# un e, af in e, ci re #e 

Gla-ură de -a ăr
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE

2 . . g ! a h ăr
1. . u n e ţ i - a  ăr u l în b!l #i pulveri-a i ţ ?7
3. g ap ă
sec$=vi&e-a ?6 $
2. A d ă u ' a ţ i apa #i p r e p a r a iţ ' l a - u r a @6
sec$=vi&e-a 5 $
3. / n ' e ţ i ă p r + i & u
ăr a ă î n c c a lăd cu aceas&
'la-ură$

3 ARIANT Ă>

D a c ă î n lţ! c u i i ap a cu
ă ă-e a m d e l m â i e , de p! r & ! c a l e , ca f e a sa u
r! m, !b ţin e ţi ! 'l a- ur ăcu 'u s& ul re sp ec &i v$

189 Deser&uri
.RĂPIT/RI, AL/AT/RI

Informaţii generale pri&ind re ţetele _3


Tocare, m ărun ţire ____________________"
Tocare_________________________________"
;ărunţire ____________________________
ţ ;ărun irea fructelor şi legumelor reuşeşte ţ deoă seit de uniform dac folosi i
doar un singur tip de alimente ori alimente de consisten ţăasemă ăn toare la
un proces de m ărţun ire
ţţă%ten ie, t ia i mai 5nt+i ăţ
alimentele 5n uc i c+t mai
apropiate ca dimensiuni, pentru a oţine un re!ultat un
$aderea_______________________________
-_______________________________________
;ăcinare______________________________#
/ul&eri!are___________________________#
/asare________________________________
_______________________________________
;ixare_________________________________
(pălarea fructelor __________________1.
(terili!are___________________________1.
<mulsionare_________________________11
_____________________________________11
)răm+ntare 89 _______________________12
Gătirea______________________________1'
;ere = morco&i crude_______________33
(alată de crudit ăţi __________________33
(alată de fetic ă cu sm+nt+n ă şi curr>     3'
/ateu de somon cu dip din r+n! ă de &aci cu piper 3"
/iftiuţe de sfecl ă roşie cu sos de sm+nt+n ă dulce  3
/orum 5n sos de roşii______________3#
(ufleu de ciuperci şi ţ elină_________3#
(ufleu de legume___________________3*
(alată de &inete şi ţelin ă___________3*
/ate de ficat________________________3
(alată de icre _______________________ 3
?nt de casă__________________________'.
@acuscă 8reţetă raA &egan9________'.
Chifle cu m ăsline ____________________'2
Cartofi cu pra! şi şuncă____________'2
/ogaci cu 0um ări ____________________'3
Găluşte cu griş ______________________'"
Găluşte cu m ădu& ă_________________'"
iscuiţi cu mi rodenii________________".
$egal 8<ierstrich9___________________"1
(upă de legume italian ă ___________"*
(upă de cartofi german ă___________"
(upă de ceap ă______________________.
(upă crem ă de !ucchini ____________.
(upă crem ă de legume _____________1
(upă crem ă de ardei _______________2
(upă gulaş ungureasc ă_____________2
(upă crem ă de roşii ________________'
(upă crem ă rece de piersici ________ '
ConsommB de legume 8a!ă pentru supe9 
ConsommB de legume cu os 8a! ă pentru supe9    
(upă de conopid ă ___________________ *
(upă crem ă de cre&ete _____________*
(upă crem ă de ciuperci ____________#.
(upă de l egume ____________________#.
Cioră de urt ă_____________________#1
Ciorăţă ăr neasăc __________________#1
Cioră cu perişoare _________________#2
(upa uc ătarului şef _______________#2
(upă de &ar! ă_______________________#'
(upă de ciuperci ____________________#'

(upă crem ă de cartofi ______________#"


orş de do&lecel____________________#"
(upă crem ă de roccoli ____________#
(upă crem ă de ma! ăre _____________#
Cioră de fasole cu ciolan afumat _#
#
(upă crem ă de do&leac _____________##
Ga!pacho din roşii portocalii_______#
Cioră de salat ă____________________#

191 .ră+i&uri, alu a&uri


orş de sfeclă_______________________*.
Cioră de peşte _____________________*.
(upă crem ă de linte roşie __________*2
Tartă cu pra! ________________________*
uiche orraine_____________________.
asagne_____________________________1
/i!!a = $e ţeta de a! ă pentru aluat_2
/i!!a cu ruccola şi prosciutto crudo
8şuncă de /arma9 ___________________3
Ce&apcici 8;ititei9__________________'
Do&lecei umpluţi, la 6aroma _______ '
Tocăni
ţă de ciuperciăde p dure ____
Tocăniţă de pui ca la unica _______
Cotlet de porc E la Duarr>________*
/iept de pui 5n stil andalu!_________*
Tocţă
ăni mă
exican cu muşăchi de &it  *
/ulpă de pui 5n&elit ă 5n acon _____
Tocăniţă de cartofi ________________1..
/iept de curcan cu ciuperci şi m ărar1_..
;uşchiuleţ de porc umplut cu Gorgon!ola şi 5nf ăşurat 5n acon  1.1
Ghi&eci ____________________________1.3
6inete cu legume la cuptor_______1.3
Gratin de c artofi rapid 8$ucF-@ucF9_1.'
Conopidă gratinat ă _______________1.'
$isotto, cu &ariante_______________1.
/erişoare E la Hnigserg________1.*
Gulaş secuiesc_____________________1.
6ar!ă cu ţelin ă şi ardei ____________1.
/ui cu curr> dulce-acrişor_________111
)ile de porc cu piure de ţelină____113
(paghetti cu ulei, usturoi şi ardei iute
8olio, alio e pepperoncino9 _______11"
;idii cu sos de roşii_______________11
Turtiţe de cartofi __________________11
$ulou de peşte cu legume________11*
/eşte la cuptor cu roşii___________11*
/ăstră& u mplut ____________________12.

192 .ră+i&uri, alu a&uri


Tocană moldo&enească___________ 12.
/eşte file cu legume şi ore!______122
/iept de pui cu ghimir___________122
(omon file copt 5n aluat de p+ine_123
Curcan umplut cu ardei capia şi hrii   123
;uşchi de porc cu &inete_________12"
Tagliatelle cu l ăm+ie ______________12"
%rdei umpluţi______________________12#
6răioară umplut ă ca 5n ihor ____12*
)icat de pui cu ciuperci___________12*
(omon file cu sos picant__________12
6ar!ă cu carne _____________________12
Tocană c+mpenească_____________131
/iept de pui ca la unica__________131
(armale ___________________________132
(os Bchamel______________________13
(os de hrean_______________________13
aiţ pentru &+nat = ai ţ umed ____1'1
aiţ pentru carne de &it ă = ai ţumed     1'1
aiţ pentru peşte = ai ţ umed ____ 1'2
aiţ pentru şunţă
ăcă ră neaţsc = ai uscat    1'2
aiţ pentru &it ă şi &+nat = ai ţuscat 1_'3
aiţ pentru carne de porc= ai ţ uscat  1'3
(os cu s m+nt+n ă şi hrii __________1''
(os de roşii________________________1''
;aione!ă___________________________1'
(os de &anilie______________________1'
(os de mango 6a0da______________1'#
@aaglione_________________________1'#

(os de &işine pentru &afe-uri sau 5nghe ţat ă    1'*
Cremă de ciocolat ă şi nuci ________1'*
Gem de c ăpşune ___________________1".
Cremă de ciocolat ă şi nuci ________1".
Cremă de r+n! ă pentru uns pe p+ine  1"1
r+n!ă crem ă______________________1"1
Cremă de 5ntins pe p+ine cu şunc ă, r+n! ă Camemert şi ricotta  1"3
Cremă de 5ntins pe p+ine cu r+n! ăde &aci şi şunc ă  1"3

193 .ră+i&uri, alu a&uri


?nt cu &erdeaţă___________________1"3
r+n!ă crem ă______________________1""
(os de muştar şi legume__________1""
Cremă de uns pe p+ine cu ridichi şi creson   1"#
?nt cu şu ncă şi chi&es 8arpagic9 _1"#
Cremă cu salam ___________________1"*
Cremă cu somon, de uns pe p+ine1_"*
;orco&i cu usturoi________________1
egume cu unt la aur____________1
/iure de cartofi____________________1#
Garnitură de morco&i cu ceap ă &erde  1#
Turtiţe de cartofi __________________1*
egume cu unt la aur____________1*
Găluşti din chifle __________________1
Tort de roccoli şi cartofi_________1
egume mixte E la apolitana____1#1
;a!ăre cu unt _____________________1#2
;ăăm
ă lig ardeă
leneasc ___________1#2
ipie cu m ărar şi r+n! ă__________1#
iscuiţi ____________________________1#
/ere umplute cu mascarpone____1*1
6is de fructe_______________________1*1
Jngheţată de &anilie _______________1*2
Jngheţată de ciocolat ă____________1*2
Jngheţată de &in roşu _____________1*'
(oret de !meură_________________1*'
udincă de &anilie _________________1*"
udincă de ciocolat ă______________1*"
Cartofi de mar ţipan_______________1*

ome cu rom_____________________1*
Găluşti cu prune ___________________1*#
/iure de mere_____________________1*#
Keleu din fructe roşii______________1*
Gla!ură de !ah ăr __________________1*
rioşe de ciocolată________________1
lat de tort 8pandişpan9__________1
Cornuleţe cu m igdale _____________1#

194 .ră+i&uri, alu a&uri


/ră0itură in!er ____________________1#
Tort de mere alsacian_____________1*
Cui de &iespi______________________1
/ră0itură cu prune _________________2..
Tort de pere şi r+n!ă____________2..
%luat dospit de a!ă______________2.2
;elci din aluat dospit_____________2.2
Co!onac cu mac___________________2.'
/ră0itu
ăr ruseăască ăLsă
c rm nat M 2_."
iscuiţi cu nuci, ăfăără f in ________2."
apte de ca0u______________________213
Cappuccino ________________________213
imonadă__________________________21'
Ciocolată cald ă____________________21'
Cacao_______________________________21'
DrinF pentru micul de0un_________21
DrinF cu ieruri aromatice ________21

195 .ră+i&uri, alu a&uri


;ri!#e de ci!c!la&ă ?@ ;/ C $

I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE

1.. g cio co la t ă fin ă 1. * ă r u n ţ i ţ i c i ! c ! l a & a î n b ! l ?6 sec$ =vi&e-a


am ă ru ie 8# .P 7 #i '!li ţi! în&r un vas$
cacao9
1" . g un t m oa le , 5 n 2. A d ăţu ' a i u nă& u l , ! uă l e # i - a  r u l î n b ! l # i
 u c ăţ i f r e c a ţ i  l e s p u m ă ? min$ =vi&e-a 5$
2 o uă 3. A d ă uţ' a i c i ! c ! l a &ăaăţ mrun i& #i c elelal&e
12. g ! a h ăr
in 'r e di e n & e #i am e s &e c a ţi c u a + u &! r u l
3.. g f ăi n ă
s p a & u l e i ?6  ?7 s ec $ =v i &e -a  $ . u n e ţi
1 pr af de co pt al ua &u l î n & ăvi ţe d e b ri !# e u ns e$
pl ic ul e ţ
1 pri! ă sare 4. C! ac e ţ i bri !# el e în cup &! ru l pre în c ăl- i& la
N icaronat de @66MC, &imp de @66 minu&e, pe #ina din
linguri ţă sodiu mi +l !c $ . un e ţi # i ! ce a# c ăde ap ăîn cu p& !r ,
2". g la pte p e n & r u p ăs & r a r e a u m i d i & ăţi i $

3 ALOARE N/TRITI3 Ă . E ;/CAT Ă >


11 "* FK 72 # Fc al X gr ăsim i4 1" gX al u mi ne 4 "gX hi dr a iţde
car on4 2 gX fire4 2gX colest erin ă4 #. mg

;la& de &!r& Bpandi#pan


I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE

1 !a h ă r &a ni la t 1. *!n &a ţ i flu&u rel e de ames &eca re$


pl ic ul e ţ
1 .. g f ăi n ă 2. . u n e ţ i &!a&e in'redien&ele în b!l #i
1 .. g amidon am es &e ca ţ i 76 sec$
O pr af de co pt =vi&e-a  $
pl ic ul e ţ 3. . un e ţ i al u a &u l în & r ! &a v ă d e &! r& B * @ cm
2 .. g ! a h ăr unsă, c ! a c e ţi  l în cup&!rul p r e î n c lă- i & # i
' o uă
pr el uc ra ţ i l m ai d e pa r& e du p ăcu m d !r i i$
ţ

3 ALOARE N/TRITI3 Ă TOTAL Ă

HJ@ H 4P =?J  4 cal Q 'r ăsimi > @ 'Q al bumi ne>  'Q idr a iţ de
car b!n> H ?'Q fi bre> 5 'Q c!l es&e rin ă> JH?m '

196 .ră+i&uri, alu a&uri


C!rnuleţe cu mi'dale
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE

Alua&ul
1. .r eî nc ă l- i ţ i c up &! ru l l a ? J6 MC $
2".g făină
1. .g un t m oa le , 5n u c 2. .u ne ţ i &! a& e in 'r ed ie n& el e pe n& ru al ua & în
1. g dr o0 di e us ca t ă b!l #i f r m âăn & a i ţ
3.g !a hăr pudr ă @ min$ = = $
1 pri! ă sare 3. . e s u p r a f a ţa d e l u c r u p r eăă
s r aăă&
cu f in ,
*.g l a pte în &in de ţ i al ua &ul în &r ! f! ai e dre p&u n' iu la r ă
/mplu&ura cu ' r!s ime a d e @ mm, p e care ! & ia ă i ţî n
p ă &ra &e cu la& ura de ?6 cm $
12 .g mi gd ale de co 0i te
12.g !a hăr pudr ă /mplu&ura
".g frişcă lichid ă 1. . u n e ţ i î n b ! l m i ' d a l e lţe #ţiă m r u n i i  l e ?6
.g sta fi de sec$ =vi&e-a  $
2. A dţă u ' a i p e s & e ăe l e ă
- a rul p ud r , f ri# ca
l i c  i d ă #i s& a fi de l e #i am e s& e c a iţ ?7 s ec$ =
=vi&e-a @$
3. /m pl e ţ i f ie ca re p ă&r a& de al ua & c u c !m p! -i ia
ţ
! b ţ iă
nuţ & # i r u l a iăs u b f ! r m d e c ! r n $
4. . un e ţ i c! rn ul e ţel e în & av a &a pe &a & ăcu  âr &i e
de c !p & #i u n' e ţi le c u ' ă
l be nu # de ! u$ C !a ce i ţ
în cup &!r ul pre în c ăl- i& la ?J6M C, &im p de ?7 @ 6
min$

.ră+i&ură Lin-er

I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE

1. .r eî nc ă l- i ţ i c up &! ru l l a @ 66 MC $
"..g făină
3. .g un t m oa le , 5n  uc 2. .un e ţ i &!a&e in 'red ien &ele pe n&ru al ua& în
12.g !ahăr pudr ă b ! l # i f r ăm â n & a ţi  min$ = = $
1 p lic @ a h ăr & a n i l a t 3. . e s u p r a f a ţa d e l u c r u p r eăsă r aă&
cu f in ,
2 G ălenuşuri în&i nde ţ i alua&u l în&r! f! aie cu 'r!s ime a de
1.g C o a 0 ă d e l ăm + i e cca$ 7mm$
1 praf (a re
1 < s e n ţă d e r o m 8 D r  4. De ecu pa
f! rm ţ i nd
r! &u f!e,
ai a!b
deţinal
ânua
d & di
cusc a+
uru&
i$ !r
Dul unaeiţi
ec up
sticlu ţă etFer9
Gem de caise mi+l !cul a + um ă&a&e din& re ac es&e disc uri cu !
f!rm ă cu di ame& rul m ai mi c, sa u cu u n pa ar
mic$
5. .e &!a &e disc uril e de alua & pune ţi f!rme le
in e la re , ia r mi +l !c ul um pl e ţi l cu 'e m de
caise$
6. . u n e ţăi p r + i & u r i l e
ă î n & aţv #i c!ace i la
@66MC, 6 min$
7. La s e r v i r e , p u dr a ţi  l e c u - a  ă
r p u dr ă
$

197 .ră+i&uri, alu a&uri


T!r& de mere alsacian
I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE

Alua&ul Alua&ul
1. . g un t m oa le , 5 n 1. .u ne ţ i u n& ul #i -a  ăru l în b !l # i a me s& ec a i ţ
u c
1 . . g ! a h ăr
@6 sec$ =vi&e-a 5$
3 ou ă 2. A d ăţu '
ăa i ! u le #iţ ame s & e ca i @6 se c$
2 . . g f ăi n ă =vi&e-a 5$
1 linguri ţă pr a f de co pt
rasă 3. A d ă u ' ţa iăf ă i n , p r a f u l d e c ! p & # i s a r e a # i
1 pri! ă sare face ţ i un alu a& m ale abil ?6 sec$ =&reap&a 5$
4. .u ne ţ i a lu a& ul în &r ! &a v ă de &! r& B * @ cm
/mplu&ura
unsă$
#..g me re
acrişoare, /mplu&ura>
co0ite, 5n
sferturi 5. Cr es &a ţ i de @ !ri pe lun ' sf er &u ri le de
m ă r #i a#e -a ţi le pe a lu a&, câ & ma i ap r!p ia &e $
Gla-ura . a r & e a d e m ăr c r e s & a & ă n u & r e b u i e s ăf i e
1 2 . g s m + n t +n ă ac !p er i& ă de al ua &$
fermentat ă
6. C ! a c e ţ i @7 de minu&e în cup&!rul
1 . . g ! a h ăr
pr eî nc ă l- i& l a ?H 7M C$
3 ou ă
7. 8 n& re &i mp , pr ep ar a ţ i
Gla-ura>

8. .u ne ţ i in' re di en &e le p en &r u 'la -u r ă în b! l


#i a me s& ec a ţi ?6 sec$= vi&e-a 7$
9. T u r n a ţ i
'l a- ur a pe s& e &! r& ul pr ec !p & #i
c!n& inua ţ i c!ace rea &im p de 7 minu& e$

3 ALOARE N/TRITI3 Ă .E . O R ŢI E >


? 7 4P= @?  4ca lQ 'r ăsi mi > ?6 'Q alb um in e> 5 'Q id ra i ţde
carb!n> @H 'Q
fib re > ?,5 ' Q c!l es &e rin ă> ?6 m '

198 .ră+i&uri, alu a&uri


Cuib de viespi
I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE

Alua&ul Alua&ul
"..g făină 1. .u ne ţ i î n b !l f ăin a # i d r! +d ia #i am es &e ca iţ
# găl e nuşuri le
1 praf sare ?6 sec$ =vi&e-a ?$
2 3.
..gg dr
! ao0
h ădi
rpe uus
d rca
ăt
ă 2. A d ăţu
ă' a i ' l b e n uă# u r i l e ,ă - a  r u l p u d r ,
lapte ţ $ăf r mţâ n & a i 5 min$ =
s a r e a # i l a p & e l e c ăl d u
= $
/mplu&ura
2..g !a hăr pudr ă 3. R ă s & u r n a ţ i
a l u a & u l ! b ţi n u & î n & r  u n v a s
2..g unt &a pe &a & cu f ăi n ă #i p u n e iţl l a d! sp i & în &r u n
1 . . g m i g d al e
l! c c al d, pâ n ă î# i d ub le a- ăv! lu mu l$
4. 8n & r e & im p , p re ' ă & i ţ i
0inisare
/mplu&ura
2..g l a pte
".g !a hăr pudr ă 5. . u n e ţ i î n b ! l m i ' d a l e l e # i m căi n a i ţl e
5 sec$ =vi&e-a 7 $
6. A dţă u ' a i un&ul ă #i -ăa  r u l pudr #i
am es&ecaţi
? min$ =vi&e-a 5$
Asamblarea
7. 8 n& in d e ţ i al ua & u l ca r e a d! s p i& pe
su pr af a ţ a de lu cr u cu a+ u& !r ul su ci &! ru lu i
î n& r ! f !a i e de 7 m m 'r !s i m e $ D i s& r i bu i iţ
umplu&ura unif!rm$
8. Ru la ţ i alu a& ul pe n& ru a !b ţin e un sul , ap! i
& ă ia ţ i ac es & su l în fe li i 'r !a se d e  c m$
9. .u ne ţ i ac es &e f el ii î n &a va u ns ăcu u n& # i
c!ace ţ i în cu p&!r, la ?J6MC &imp de @76m in$
10 . Când sun& 'a&a, se s&r!pesc cu lap&e în
ca re sa di- !l va & -a  ăr$

199 .ră+i&uri, alu a&uri


.ră+i&ură cu prune
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE

12.g u n t m o al e 1. .r eî nc ă l- i ţ i c up &! ru l l a @ 66 MC $
12.g !a hăr
1 p lic ! a h ăr & a n i l a t
2. . u n e ţ i î n b ! l m i e - u l d e n ă
uţc ăţ # i m r u n i i @6
2 o uă 5ntregi
sec$=vi&e-a 7$
1#.g făină 3. Ad ă u' a ţ i ap! i un& ul la &e mp er a& ur a cam er ei ,
1 .. g mi e ! d e n uc ă - ae ă r u l ,ă-a
1 pr af de co pt d c !p & r u l va
ă n#i liăa & , f i nrae,'!u
l a i l e #ţ i pr a f u l
linguri ţă ? min$ = = $
1".. g prune
4. . u n e ţ i c ! m p ! - i ţi a î n & r  ! f ! r m ă d e & ! r & c u
fund ul de&a #abi l * @  1 @ J c m # i n e & e - i iţ ! c u
a+u&!rul spa&ulei$
5. D e a s u p r a a# e - a ţi pr u n e l e ă&
i a & e ăţ
ă m & i , în
+u
p! -i ţ ie v er &i ca l ă, un a în sp a& el e ce le il al &e , în
cercuri c!ncen&rice$
6. C! ac e ţ i în cup &! ru l pre în c ăl- i& la @6 6M C, &i mp
d e ? ! r ă$
ţ de
7. Ti mp ul de c!a ce re p! a& e va ri a în fu nc ie
'r a du l d e c !a c e r e #i d e m ă r i me a f ru c &e l !r $
8 nc er ca ţ i al ua & u l cu s c! b i& ! ar ea d up ă sc u r' er ea
&im pul ui # i, d ac ă e ne ce sar , pre lu n'i ţi &i mp ul d e
c!acere cu ?6 minu&e$

T!r& de pere #i brân-ă


I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE

Crus&a Crus&a
2".g făină 1. .r eî nc ă l- i ţ i c up &! ru l l a ? J6 MC $
1 .g un t m oa le , 5n u c 2. .un e ţ i &!a&e in 'redi en& ele pen &ru alua & în
b!l # i ame s&e ca ţil e ? K m i n $ = = $
1*.g !a hăr pudr ă
3. % c ! a & e ţ i
a l u a & u l ! b ţi n u & d i n b ! l # i
1 ou
în &indeţi l cu suci&!rul în&r! f!aie cu
'r ! s i me a d e 7 m m p e s u pr a fa a ţ d e l u c ru
1 praf sare p
î nr e sf ă
! rrăa
m&aăăc d
u ef i&na r,&ţaăp
, ! ir ipdu
ăi cnâenida c#eia sp& r efs!âani ed
mar' ini le pe pe re ţii ac es&e ia$
/mplu&ura 4. C! ac e ţ i cr us &a î n c up& !ru l în c ăl-i & la ?J 6M C
2".g ricotta &imp de ?6 min$
5. 8n & r e & im p p re ' ă & i ţ i
1 2. g ma sc ar p on e
/mplu&ura
3.g udincă de & a nilie 6. .u ne ţ i în b!l in 'r ed ie n& el e #i ame s& ec a iţ
56 sec$ =vi&e-a  ,$
1 p l i c ! a h ăr & a n i l a t
Asamblarea

200 .ră+i&uri, alu a&uri


1g ou

Dec!r
2  uc pe re

2.g !a hăr

201 .ră+i&uri, alu a&uri


Alua& d!spi& de ba-ă
I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE

" .. g f ăi n ă 1. . u n e ţ i &!a&e in'redien&ele în b!l #i


1 dro0die 8'.g9 fa ce ţ i un al ua & @ min$ =
cuule ţ =vi&e-a $
2 2. g l a p t e c ăl d u ţ
1 .. g ! a h ăr 2. . u n e ţ i a l u a& u l î n &r  un c as &r !n #i l
ă
sa iţ l
*. g unt în &r u n l !c ca ld la cr es cu &, &i m p de 6
1 ou mi nu &e , p ân ă ce î# i d ub le a- ăv! lu mu l$
O sare 3. A p ! i p r e l u c r a ţi a l u a & u l d u
ăp
ţă
d!rin , d e
linguri ţă e " $ s e v ! r r ăs u c i m e l c i s a u p e n & r u !
pr ă +i &u r ă cu f ru c& e se v a în &i nd e în & av a de
pr ă +i&u ri$ A bia a& unc i se v a c!a ce la c up&! r$

3 ALOARE N/TRITI3 Ă TOTAL Ă >


?@ @  4P= @ @@ 4c al Q 'r ăsim i> J 'Q al bum in e> H7 'Q i dra iţ
de carb !n> 57 'Q fibre > @@,' Qc!l es&e rin ă> 57m'

*elci din alua& d!spi& ?7 ;/C $

I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE

1.. g stafide 1. 0 a c e ţ i u n a l u a & d ! s p i & d e b a - ,ă c ! n f ! r m


cel!r descrise mai sus$
". g su c d e m er e s au
ro m 2. 8n mu ia ţ i s & af i de l e în su c de me re sa u r !m
2". g la pte Bde prefera& pes&e n!ap&e$
2 . g ! a h ăr
3. .u ne ţ i la p&e le , -a  ărul #i p raf ul d e bu din c ă
O pr af de u di nc ă
pa ch et de &anilie î n b ! l # i ' ă& i iţ H min$ =6M=vi&e-a
*. g Cr Qm e f ra 5c he ? @ $
8sau %lmette cu 4. A d ă u ' a ţ i Cr[me fraîce #i s &afidele
sm+nt+nă9 î n m u i a & e # i a m e s & e c a ţi  l e î n & r  ! c r e m ă
, 7
sec$= =vi&e-a @ $
5. 8n & in d e ţ i al ua & u l d! s pi & în &r ! f! ai e
dre p&u n' iu lar ă Bc ca $ 6 5 6 cm , u n'e ţi f! ai a
de alu a& cu cre ma #i rula ţi alua &u l pe la& ur a
lu n' ă $ T ăia ţi r ul !u l î n f el ii 'r !a se de @  c m # i
p u n e ţ i  l e î n & r  !ăă& a v u n să s a u & a p e & a & c u
 â r & i e de c ! p & $ L ăţs a i me lăc i i s ă c r e a s c @ 6
minu&e$
6. C !a c e ţ i în c u p& ! ru l p re î n c ăl - i& l a @ 66 MC ,
&imp de @76 minu&e$ Câ& mai sun& cal-i, se
p r e s a r ă c u ă- aă r p u d r s a
ău s e a c ! p e r c u
' l a - u r ă d e - a  ăr $

202 .ră+i&uri, alu a&uri


3 ALOARE N/TRITI3 Ă .E ;/CAT Ă
? 6 ? 4 P = @  ? 4 c a l Q 'r ăsi m i >  'Q a lb um i n e >  'Q  i dr a i ţ de
carb!n> 'Q
fib re> ?, 'Q c !le s&er in ă>  Hm'
O ;%ER3A ŢIE
%& afi del e p! & fi î nl !c ui& e cu b uc ăţel e de m er e$

203 .ră+i&uri, alu a&uri


C!-!nac cu mac
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE

/mplu&ura 1. 0 a c e ţ i u n a l u a & d ! s p i & d e b a - ,ă c a î n


2". g m a c r e ţ e & a a n & e r i ! a r ă$
1.. g la pte 2..u ne ţ i macu l în b!l ul de mi" ar e cura & #i
1.. g !a hăr măcinaţi
2. g
1 ul
o uei &e ge ta l 6 sec$ =vi&e-a $
O ulei de migdale 3. A d ăţu ' a i l a p & e l e ă# i - a ţăr u l # i î n c l - i i
sticlu ţă amare @K min$ =6MC =vi&e-a @ $
1 găl enuş de ou 4. Ad ă u 'a ţ i ul ei ul ve 'e &a l, !u l #i ul ei ul de
mi 'd al e am ar e, ame s& ec a ţi ?7 sec$ =vi&e-a
 # i l ăs a ţi s ă s e u m f l e  6 m i n u & e $
5. 8n &i nd e ţ i al ua & ul d! sp i& pe ! s up ra fa ţă
pudra&ă c u ăă f i n ţ, face i ! f!aie
d re p& u n ' i u l a r ă , u n 'e ţi f ! a i a c u pa s& a d e
m a c , r u l a ţi f ! a i a p e l ăţi m e $
6. /n 'e ţ i c !- !n ac ul c u ' ălb en u# #i c! ac e i ţl
î n & r  ! &a v ă u n s ă s a u &a p e & a & ăc u â r & i e de
c! p& , în cu p& !r ul pr eî nc ăl- i& la ?J 6M C, &im p
de 57 minu&e$

3 ALOARE N/TRITI3 Ă TOTAL Ă >


@6 J@  4P =5 H 4c al Q 'r ăsim i> @ @'Q a lbu mi ne > ?56' Q id ra iţ
de car b!n> 7 JJ'Q fi bre> H5 ,7'Q c !les &eri n ă> 6m '
O ;% ER 3A ŢI E
. u & e ţ i a d ău ' a l a p a s & a d e m a c # i  6  7 6 ' s & a f i d e # i ?
l i n ' u r i ţă d e s c !ţr i #ă! a r $

204 .ră+i&uri, alu a&uri


.ră+i&ură ruseasc ă ? . O R ŢI I

( s c ă r mă n a & ă )
I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE

Alua&ul
Alua&ul
2 . . g u n t , 5 n  u c ăţi 1. .u ne ţ i in 'r ed ie n& el e pe n& ru al ua & în b! l,
1
3""..gg !f ăaihnăăr fa sc
#i ce ţ!a
i un
&e ţal
i lua & b!l $
din 6 sec$ =vi&e-a 
3.g pudră de ca ca o 2. . re s a ţ i d ! u ă &r e i m i d i n a l u a & în & r ! & av ăde
1 pr a f de co pt &! r& &a pe &a & ă cu â r& ie #i &ra 'e iţ ma r' in il e în
pl ic ul e ţ sus$
/mplu&ura 3. A &rei a &rei me de alua& ! pune ţi de!pa r&e$
1* .g un t, mo al e, 5n /mplu&ura
uc
2..g !a hăr 4. pu n e ţ i i n 'r e di e n &e l e pe n &r u u m pl u& u r ă în
' ou ă b!l ul de mi "a re, a me s&e ca ţi 56 sec$ =vi&e-a 7
". .g u ar F 8 r+ n! ă #i î n &i n de ţi c !m p!ţ -i ţi aă! b i n u& pe a l u a &u l di n
d e & ac i sl a ă9 &avă$
1 !a h ă r &a ni la t 5. ( % cţăă r m n a ă
i ) a l u a & u l r mţ a s # i d i s & r i b u i i  l
pl ic ul e ţ pe um pl u& ur ă$ C !a ce ţi î n cu p& !r ul pr eî nc ăl- i& la
1 p li c pr af de u di nc ă ?H7MC, &imp de 6H6 min$
de &anilie

3 ALOARE N/TRITI3 Ă .E . O R ŢI E
?H 6 4P =5 6H 4c al Q 'r ăsi mi > @@ 'Q alb um in e> 'Q id ra iţ de
car b!n> 5@ 'Q fib re> ?, 7'Q c! les &eri n ă> ?@7m '

; is c u iţ i c u n u c i, ă
făără f in
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE

1. .r eî nc ă l- i ţ i c up &! ru l l a ? 76 MC $
23 .g am e st e c d e
nuci
ca0u,8migdale,
nuci, 2. .un e ţ i &!a&e in' redi en&e le în b!lul de mi" are
#i mi"a i ţ
alune de 40 sec. /viteza 4.
p ă du re et c 9
3 ou ă 3. Tu rn a ţ i c! mp !- i ţia r e- ul &a & ă în & av a de c! p&
2..g !ahăr run &a pe &a & ă cu  âr &i e de c! p& #i î n& in de iţ bi ne c u
1 linguri ţă pr a f de co pt a + u &! ru l s pa &u l e i , f ăăr ă s a c !p
ţ e r i i # i m a r' i n i l e $
ra s ă 4. C! ac e ţ i în cu p&! rul pre în c ăl- i& l a ?7 6MC , &i mp
1 pri! ă sare de 76 minu&e, pe #ina din mi+l!c$

205 .ră+i&uri, alu a&uri


206 .ră+i&uri, alu a&uri
;Ă/T/RI
Informaţii generale pri&ind re ţetele _3
Tocare, m ărun ţire ____________________"

Tocare_________________________________"
;ărunţire ____________________________
ţ ;ărun irea fructelor şi legumelor reuşeşte ţ deoă seit de uniform dac folosi i
doar un singur tip de alimente ori alimente de consisten ţăasemă ăn toare la
un proces de m ărţun ire
ţţă%ten ie, t ia i mai 5nt+i ăţ
alimentele 5n uc i c+t mai
apropiate ca dimensiuni, pentru a oţine un re!ultat un
$aderea_______________________________
-_______________________________________
;ăcinare______________________________#
/ul&eri!are___________________________#
/asare________________________________
_______________________________________
;ixare_________________________________
(pălarea fructelor __________________ 1.
(terili!are___________________________1.
<mulsionare_________________________11
_____________________________________11
)răm+ntare 89 _______________________12
Gătirea______________________________1'
;ere = morco&i crude_______________33
(alată de crudit ăţi __________________33
(alată de fetic ă cu sm+nt+n ă şi curr>     3'
/ateu de somon cu dip din r+n! ă de &aci cu piper 3"
/iftiuţe de sfecl ă roşie cu sos de sm+nt+n ă dulce  3
/orum 5n sos de roşii______________3#
(ufleu de ciuperci şi ţ elină_________3#
(ufleu de legume___________________3*
(alată de &inete şi ţelin ă___________3*
/ate de ficat________________________3
(alată de icre _______________________3
?nt de casă __________________________ '.
@acuscă 8reţetă raA &egan9________'.
Chifle cu m ăsline ____________________'2
Cartofi cu pra! şi şuncă____________'2
/ogaci cu 0um ări ____________________'3
Găluşte cu griş ______________________'"
Găluşte cu m ădu& ă_________________'"

iscuiţi cu mi rodenii________________".
$egal 8<ierstrich9___________________"1
(upă de legume italian ă ___________"*
(upă de cartofi german ă___________"
(upă de ceap ă______________________.
(upă crem ă de !ucchini ____________.
(upă crem ă de legume _____________1
(upă crem ă de ardei _______________ 2
(upă gulaş ungureasc ă_____________2
(upă crem ă de roşii ________________'
(upă crem ă rece de piersici ________ '

ConsommB de legume 8a!ă pentru supe9 


ConsommB de legume cu os 8a! ă pentru supe9    
(upă de conopid ă___________________*
(upă crem ă de cre&ete _____________*
(upă crem ă de ciuperci ____________#.
(upă de l egume ____________________#.
Cioră de urt ă_____________________#1
Ciorăţă ăr neasăc __________________#1
Cioră cu perişoare _________________#2
(upa uc ătarului şef _______________#2
(upă de &ar! ă_______________________#'
(upă de ciuperci ____________________#'
(upă crem ă de cartofi ______________#"
orş de do&lecel____________________#"
(upă crem ă de roccoli ____________#
(upă crem ă de ma! ăre _____________#
Cioră de fasole cu ciolan afumat _#
#
(upă crem ă de do&leac _____________##
Ga!pacho din roşii portocalii_______ #

208 ;ău&uri
Cioră de salat ă____________________ #
orş de sfeclă_______________________*.
Cioră de peşte _____________________*.
(upă crem ă de linte roşie __________*2
Tartă cu pra! ________________________*
uiche orraine_____________________.
asagne_____________________________1

/i!!a = $e ţeta de a! ă pentru aluat_2


/i!!a cu ruccola şi prosciutto crudo
8şuncă de /arma9 ___________________3
Ce&apcici 8;ititei9__________________'
Do&lecei umpluţi, la 6aroma_______'
Tocăni
ţă de ciuperciăde p dure ____
Tocăniţă de pui ca la unica _______
Cotlet de porc E la Duarr>________*
/iept de pui 5n stil andalu!_________*
Tocţă
ăni mă
exican cu muşăchi de &it  *
/ulpă de pui 5n&elit ă 5n acon _____
Tocăniţă de cartofi ________________1..
/iept de curcan cu ciuperci şi m ărar1_..
;uşchiuleţ de porc umplut cu Gorgon!ola şi 5nf ăşurat 5n acon  1.1
Ghi&eci ____________________________1.3
6inete cu legume la cuptor_______1.3
Gratin de c artofi rapid 8$ucF-@ucF9_1.'
Conopidă gratinat ă _______________1.'
$isotto, cu &ariante_______________1.
/erişoare E la Hnigserg________1.*
Gulaş secuiesc_____________________1.
6ar!ă cu ţelin ă şi ardei ____________1.

/ui cu curr> dulce-acrişor_________111


)ile de porc cu piure de ţelină ___
_ 113
(paghetti cu ulei, usturoi şi ardei iute
8olio, alio e pepperoncino9 _______11"
;idii cu sos de roşii_______________11
Turtiţe de cartofi __________________11
$ulou de peşte cu legume________11*
/eşte la cuptor cu roşii___________11*

209 ;ău&uri
/ăstră& u mplut ____________________12.
Tocană moldo&enească___________12.
/eşte file cu legume şi ore!______122
/iept de pui cu ghimir___________122
(omon file copt 5n aluat de p+ine_123
Curcan umplut cu ardei capia şi hrii   123
;uşchi de porc cu &inete_________12"

Tagliatelle cu l ăm+ie ______________12"


%rdei umpluţi______________________12#
6răioară umplut ă ca 5n ihor ____12*
)icat de pui cu ciuperci___________12*
(omon file cu sos picant__________12
6ar!ă cu carne _____________________12
Tocană c+mpenească_____________131
/iept de pui ca la unica__________131
(armale ___________________________132
(os Bchamel______________________13
(os de hrean_______________________13

aiţ pentru &+nat = ai ţ umed ____1'1


aiţ pentru carne de &it ă = ai ţumed     1'1
aiţ pentru peşte = ai ţ umed ____1'2
aiţ pentru şunţă
ăcă ră neaţsc = ai uscat    1'2
aiţ pentru &it ă şi &+nat = ai ţuscat 1_'3
aiţ pentru carne de porc= ai ţ uscat  1'3
(os cu s m+nt+n ă şi hrii __________1''
(os de roşii________________________1''
;aione!ă___________________________1'
(os de &anilie______________________1'
(os de mango 6a0da______________1'#
@aaglione_________________________1'#
(os de &işine pentru &afe-uri sau 5nghe ţat ă    1'*
Cremă de ciocolat ă şi nuci ________1'*
Gem de c ăpşune ___________________1".
Cremă de ciocolat ă şi nuci ________1".
Cremă de r+n! ă pentru uns pe p+ine  1"1
r+n!ă crem ă______________________1"1
Cremă de 5ntins pe p+ine cu şunc ă, r+n! ă Camemert şi ricotta  1"3

210 ;ău&uri
Cremă de 5ntins pe p+ine cu r+n! ăde &aci şi şunc ă  1"3
?nt cu &erdeaţă___________________1"3
r+n!ă crem ă______________________1""
(os de muştar şi legume__________1""
Cremă de uns pe p+ine cu ridichi şi creson   1"#
?nt cu şu ncă şi chi&es 8arpagic9 _1"#
Cremă cu salam ___________________1"*

Cremă cu somon, de uns pe p+ine1_"*


;orco&i cu usturoi________________1
egume cu unt la aur____________1
/iure de cartofi____________________1#
Garnitură de morco&i cu ceap ă &erde  1#
Turtiţe de cartofi __________________1*
egume cu unt la aur____________1*
Găluşti din chifle_ _________________ 1
Tort de roccoli şi cartofi_________1
egume mixte E la apolitana____1#1
;a!ăre cu unt _____________________1#2

;ăăm
ă lig ardeă leneasc ___________1#2
ipie cu m ărar şi r+n! ă__________1#
iscuiţi ____________________________1#
/ere umplute cu mascarpone____1*1
6is de fructe_______________________1*1
Jngheţată de &anilie _______________1*2
Jngheţată de ciocolat ă____________1*2
Jngheţată de &in roşu _____________1*'
(oret de !meură_________________1*'
udincă de &anilie _________________1*"
udincă de ciocolat ă______________1*"
Cartofi de mar ţipan_______________1*
ome cu rom_____________________1*
Găluşti cu prune ___________________1*#
/iure de mere_____________________1*#
Keleu din fructe roşii______________1*
Gla!ură de !ah ăr __________________1*
rioşe de ciocolată________________1
lat de tort 8pandişpan9__________1

211 ;ău&uri
Cornuleţe cu m igdale _____________1#
/ră0itură in!er ____________________1#
Tort de mere alsacian_____________1*
Cui de &iespi______________________1
/ră0itură cu prune _________________2..
Tort de pere şi r+n!ă____________2..
%luat dospit de a!ă______________2.2

;elci din aluat dospit_____________2.2


Co!onac cu mac___________________2.'
/ră0itu
ăr ruseăască ăLsă
c rm nat M 2_."
iscuiţi cu nuci, ăfăără f in ________2."
apte de ca0u______________________213
Cappuccino ________________________213
imonadă__________________________21'
Ciocolată cald ă____________________ 21'
Cacao_______________________________21'
DrinF pentru micul de0un_________21
DrinF cu ieruri aromatice ________21

212 ;ău&uri
Lap&e de ca+u
I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE

1. .u ne ţ i nuci le ca+ u în b!l ul de mi" are #i


2 " . g n u c i c a0 u mărun ţiţi
*. .- . . g ap ă fo ar te re ce 7 sec =vi&e-a ?6$
8de la ghea ţ ă 9

2. A d ău' aţi ap a r e ce # i m i " a ţi @ min


=vi&e-a ?6$

C /* % E 0OLO%EŞTE >
Aces& l ap&e se p!a&e f! l!si în acela#i f el ca c el de vac $ăE f!a r&e
b u n \ i s ăn ă& ! s $
O ;% ER 3A ŢI E
D a & ! r i & ă c u ţ i& ulu i f!a r&e in 'en i!s re al i-a &, la p&e le va fi un ul
f!ar&e fin$

Cappuccin!
I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE

1. .un eţ i &!a &e in 'redien&ele în b! lul de


" . g c i oc ol at ă
am ă ru ie 8m in im m i " a r e , î n c ăl - i ţi  min$ =J6MC
.P cacao9, =vi&e -a ?, ap!i a m e s & e c a ţi spum!s
r u p t ă  u c ăţi @6 sec$ =&reap&a J $
1...g la pte
'-" cafea soluil ă
linguri

3 ALOARE N/TRITI3 Ă . E . O R ŢI E >


J  4P= @  4ca lQ 'r ăsi mi > ? 'Q alb um in e>  'Q id ra i ţde
c a rre>
fib b ! n?,7
> 'Q c !le s&er @
in6 ă> 6 m' 'Q

213 ;ău&uri
Lim!nadă
I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE

1. .u ne ţ i &! a& e in 'r ed ie n& el e în b! lu l de


2 - 3 l ă m + i t ăi a t e 5 n
sferturi m i " ar e #i mi "a ţi @ se c = = v i & e - a Tu r b !
1..g !ahăr ţ inând cu mâna capacul b!lului de mi"are
1...g a pă re ce ca s ă nu vi br e- e $
2. A # e - a ţ i c !# u l d e î n ăb u# i re în b! l u l d e
mi "a re pe p! s& de s& re cu r ă&! ar e #i &ur na iţ
lim!nada în paare$

3 ARIANTE >
. e n &r u a pr e pa ra ! a l & ăv a r iaăn & d e l i mă!n a dăţ , î n l !c u i i l m â i l e
cu li me s # i a d ţău' a i  5 fi re ăde meţ n& $ . re pa ra i î n a ce la #i m! d
ca mai sus$

Ci!c!la&ă cald ă
I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE

"..g l a pte 1. .u ne ţ i la p& el e si ci! c! la &a în b!lu l de


* . - 1 . . g c i o c o l a t ă a m ăr u i e , m i " a r e , î n c ăl - i ţi  min$ =
r u p t ă  u c ăţi J6MC =vi&e-a @, ap !i &u rn a ţi l în ce #& i sau
1..g frişcă paare$
2. C l ă & i ţ i b ! l u l c u a p ăr e c e $
3. *!n &a ţ i flu&u rel e de ames &eca re$
4. . u n e ţ i f r i # c a î n b ! l , b a & e iţ p â n ă l a
c ! n s i s & e n ţ a d ! r i & ă, vi &e- a  , p u n e ţi  ! p e
ci!c!la&a fierbin&e$
5. . r e s ă ţr a i ţăp u i n ă p u d r de caca!
de asu pra # i se rv i ţi$
3 ARIANT Ă>
.u &e ţ i f !l !s i c i! c! la & ă de me na + în l! cu l c el ei a m ru
ă i$

Caca!
INGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE

2. .un eţ i &!a &e in'redien&ele în b!lul de


"..g la pte
m i " a r e , î n c ăl - i ţi  min$ =J6MC
1 "g pr af d e c ac ao
=vi&e-a  $
cca !a h ă r
1" g

214 ;ău&uri
3 ALOARE N/TRITI3 Ă .E . O R ŢI E >
57  4P =? 6 4 cal > 'r ăsim i> 7 ' > alb umi ne > 7 '>  idr a i ţde
car b!n> ? 6 'Q fi bre> ?,@ ' Q c!l es&e rin ă> ?7 m'

215 ;ău&uri
Drin4 pen&ru micul de+un
I NGREDIENTE * OD DE .RE.ARARE

1 m ă r , 5 n  u c ăţ i 1. .uneţi fruc&ele #i m!rc!vii în !ala


1 portocală sau r ! b ! & u l u i , m ăr u n ţi ţi 6 sec$=
n e c t a r i n ă ,  u c ăţi vi&e-a $
1 a na nă
1 - 2 m o r c o & i ,  u c ăţi 2. A dţă u ' a i f ă
u l ' i i d e ! v - #ţ i s u c u l # i m i " a i
3 . g f u l g i d e o & ă! ? min$ =vi&e-a ?6$
1# ". g su c d e p or toc al e

O ;% E R3A ŢIE >


%ucul de p!r&!cale p!a&e fi înl!cui& cu -er$
%e p!& val!rifica res&urile de fruc&e$
3 ALOARE N/TRITI3 Ă .E . O R ŢI E >
J 4P= ?H 4ca lQ 'r ăsimi > ? 'Q albu min e>  ' Q id ra iţde c arb! n> 5
'Q fi bre > 5, ' Q c! le s&e rin ă> 6 m'

Drin4 cu ierburi ar!ma&ice


I NGREDIENTE * OD D E .RE.ARARE

1 p ă tr un 0e l 1. .un eţ i &!a&e in'redien&ele în


b!lul de
legătură mi" are, mi"a i ţ
1 p ă tr un 0e l de 6 sec$ =vi&e-a J , &u rn a ţi în p a ar e #i s er vi iţ
legătură c+mp imedia&$
1 ha sm a ţ uc hi
legătură
O m ăra r
legătură
1 c ăţ e l m i c d e
usturoi
.. g Fefir
1" g ulei de
m ăs line
1 . g sl ă
amr e+di ee
O sare
linguri ţă
N pi pe r
linguri ţă
1 pri! ă !a h ă r

216 ;ău&uri
O ;% E R3A ŢIE >
% e p! &r iv e# &e #i ca ma s ăin &e rm ed
ă ia r ă sa u s up
ă re ce de va r $
3 ALOARE N/TRITI3 Ă .E . O R ŢI E >
5J H 4P = ?? H 4c al Q 'r ăsim i>  'Q al bum in e> 7' Q id ra iţde
car b!n> J 'Q fi bre> 6 ,7'Q c!le s&e rin ă> m'

217 ;ău&uri