Sunteți pe pagina 1din 2

Scurtă prezentare a Colegiului Economic „Maria Teiuleanu” Piteşti

În noiembrie 1899, un gest mărinimos (oare câţi sunt astăzi în stare să-l facă ?) al
unui om cu suflet filantrop, dar şi cu conştiinţa a ceea ce înseamnă cu adevărat şcoala,
instruirea şi educaţia în societate, face ca Maria I. Dimitrie – Teiuleanu să iasă din
tiparele acelor vremi. Ea donează jumătate din averea sa, „Ministerului Instrucţiunii
Publice”: o moşie de 800 pogoane, numită Funia Domnească (în comuna Teiu, judeţul
Argeş) şi o pereche de case destinate „Şcolii Profesionale de Fete” ce luase fiinţă la
data de 6 septembrie 1897. Ca urmare a acestui înalt spirit de caritate, de care a dat
dovadă, Maria Teiuleanu, a fost decorată, prin decret regal, cu ordinul “Bene
Merenti”.
Din spusele foştilor elevi, rezultă faptul că profesorii erau adevărate exemple, modele de
comportament şi punctualitate. Deşi făceau parte din diferite partide politice, la clasă făceu toţi, o
singură politică: politica şcolară. Încă de la înfiinţare, practica elevilor s-a desfăşurat la diferite
magazine din oraş, bănci, întreprinderi industriale sau comerciale.
Profesorii care au funcţionat în aceasta şcoală s-au distins prin rezultate foarte
bune în munca la catedră, ca îndrumatori ai elevilor la olimpiadele şcolare sau
activităţile artistice cât şi ca autori de manuale şcolare, articole publicate în presa locală
şi participari la sesiuni de comunicari ştiintifice. S-a încurajat permanent, promovarea
valorilor umane şi profesionale prin formarea unor specialişti de înaltă ţinută
intelectuală, cu o cultură economică solidă şi o pregătire de specialitate care le conferă
competenţa să activeze cu eficacitate în economia de piaţă, fiind singurul liceu cu acest
profil din judeţ.
În fiecare an, elevii noştri participă la o serie de activităţi şcolare şi extraşcolare,
la olimpiade de specialitate, la concursuri, mese rotunde, sesiuni de referate şi
comunicări ştiinţifice, expoziţii, etc. Din anul 2003, până în prezent, 2018, Colegiul
Economic “Maria Teiuleanu” a devenit cunoscut în ţară şi în străinătate prin
participările elevilor noştri la multe ediţii ale Târgurilor Internaţionale ale Firmelor de
Exerciţiu, unde au purtat discuţii de afaceri în limba engleză, au negociat şi au încheiat
contracte, şi-au prezentat activitatea, au efectuat tranzacţii şi decontări, au participat la
diverse competiţii, iar rezultatul a fost pe măsura eforturilor depuse: nenumărate cupe,
medalii, premii, distincţii, diplome care stau drept mărturie în vitrinele din holul
liceului.
Deasemenea, Colegiul Economic “Maria Teiuleanu” a fost şi este implicat într-o
serie de proiecte europene, cum ar fi: Comenius Multilateral, Comenius Regio,
Leornado da Vinci, Erasmus +, precum şi Parteneriatul de prietenie şi colaborare cu
“Economska Scola Kragujevac” - Serbia, începând din anul 2009.
An de an ne mândrim cu rata promovabilităţii la examenul de bacalaureat care
este de peste 90%.
Specializările colegiului nostru oferă absolvenţilor posibilitatea de a se angaja în
întreprinderi din diverse sectoare economice şi de a se adapta rapid la mutaţiile
structurale ale cererii de specialişti în prezent şi în perspectivă.
Experienţa ne-a ajutat să ajungem cât mai departe şi ne străduim să ajungem cât
mai sus.
Prof. Iulia Mielcescu
In November 1899, a magnanimous gesture (I am wondering how many are able to make it
today?) of a humanitarian soul but also with real conscience of what it truly means school, training and
education in society, makes Mary I. Dimitrie-Teiuleanu to emerge from patterns of those times. She
donates half of her wealth to "the Ministry of public instruction": an estate of 800 acres called The
Lordly Rope (in Teiu, Argeş County) and a couple of houses intended for the professional school for
girls which came into being on 6 September 1897. As a result of this high spirit of charity she was
capable of, Maria Teiuleanu, was awarded by a Royal Decree, with the order of "Bene Merenti".
As former students declared, it appears that the teachers were true examples, models of
behaviour and punctuality. Although they were from different political parties, they all followed a
single policy in the class: the school policy. Since its establishment, students practice took place at
various shops in the city, banks, industrial and commercial enterprises.
Teachers who have worked in this school were distinguished by very good results in the work,
as mentors of the students in olympiads or artistic activities and as authors of textbooks, articles
published in the local press and participations at scientific communications sessions. This educational
institution has encouraged permanent promotion of human and professional training of specialists of
high intellectual attire, with a solid economic culture and specialized training that gives them the
competence to operate effectively in the economy market, being the only high school in the County
with this profile.
Each year, our students participate in a number of extracurricular activities and school
Olympiads, competitions, round tables, briefings, reports and scientific sessions, exhibitions, etc.
Since 2003 till present, 2018, "Maria Teiuleanu" became widely known in the country and abroad
through our many students shareholdings editions of International Fairs of Companies, where they had
conversations in English, negotiated and drew up contracts, presented their work, have made deals and
settlements, participated in various competitions, and the result was according to their effort: cups,
medals, prizes, distinctions, diplomas which stand as proof in the high school lobby windows.
Also, "Maria Teiuleanu" was and it is involved in a number of European projects, such as
Comenius Multilateral Comenius Regio, Leornado da Vinci, Erasmus +, as well as the partnership of
friendship and cooperation with "Economska Scola Kragujevac-Serbia, "starting in 2009.
Year after year we pride ourselves on the promovation rate in the baccalaureate examination
which is over 90%.
Our college profiles and specializations offer graduates the opportunity to find a job in
businesses in various economic sectors and to adapt quickly to changes of demand for specialists in
the present and in the future.
The experience helped us to get as far away and we strive to get the highest position.

Prof. Iulia Mielcescu