Sunteți pe pagina 1din 27

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA

FACULTATEA ECONOMIE GENERALĂ ȘI DREPT


CATEDRA MANAGEMENT SOCIAL

CERCETARE DE MARKETING

S.A. “FRANZELUȚA”

Autor studentul grupei MRU-161 ,


învăţământ cu frecvenţă la zi
Plămămădeală Sandu
Profesor: conf. univ., dr.P. Cristofovici

Chișinău – 2018
CUPRINS
Introducere pag.3
Subiectul I (Structura organizatorică) pag.4
1.1 Consideraţii generale pag.4
1.2 Structura organizatorică pag.4
1.3 Caracteristicile structurilor organizatorice pag.5
1.4 Elementele structurii organizatorice pag.5
1.5 Exemple de organigrame la diferite etape de dezvoltare a întreprinderii pag.6
Subiectul II (PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. AUTO PARTY S.R.L) pag.8
2.1 Scurt istoric pag.8
2.2 Obiectul de activitate pag.9
2.3 Structura organizatorică pag.9 2.4. Analiza
SWOT asupra culturii organizaţionale a S.C. AUTO PARTY S.R.L pag.12
Concluzii şi recomandări pag.13
Bibliografie pag.15
INTRODUCERE
S.A. Franzeluța
Începe ziua cu noi! Pentru că nimic nu se compară la gust cu tradiţionalele produse de la “Franzeluţa”.

Combinatul de panificaţie din Chişinău „Franzeluţa” a fost înregistrat ca Societate pe acţiuni de către Camera
Înregistrării de Stat a Ministerului Justiţiei la 12 septembrie 1995,numărul de înregistrare 10405656.
Temelia industriei de panificaţie a fost pusă în primii ani după cel de-al II-lea război mondial.Pînă la începerea
procesului de mecanizare a industriei de panificaţie din republică,în cele 42 de brutării existente,procesele
tehnologice erau executate manual.
Anul 1947 marchează începutul campaniei de construcţie a unor noi întreprinderi şi de modrnizare a celor
existente.Astfel,în acest an,este dată în exploatare în Chişinău prima fabrică de pîine,în baza unei brutării
particulare renovate.
Din anul 1959,odată cu intrarea în funcţiune a unor noi linii mecanizate,se declanşează o altă campanie de
reconstrucţie şi reutilare tehnică,la fabrica de pîine nr.1,capacitatea de productivitate atingînd cota de 50 tone în
24 ore.
La 24 februarie 1960,prin asocierea organizaţiilor de profil din capitală,a fost creat Combinatul de
panificaţie.Fondarea acestuia a dat posibilitatea centralizării serviciilor,organizării unui birou de comandă,ce
determină cantitatea şi tipul produselor pentru fiecare subunitate în parte pe baza solicitărilor din partea
clienţilor.Trecerea la regimul de autofinanţare a contribuit la mărirea volumului de producţie şi la lărgirea gamei
sortimentale.
Automatizarea intensivă în anii 70 a proceselor de fabricare a devenit direcţia prioritară,avînd drept efect
îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi ridicarea eficienţei de producţie.Astfel,în baza introducerii tehnologiilor
progresiste au fost mecanizate procesele de depozitare,transportare şi dozare a materiilor prime,modul de
preparare şi dospire a aluatului,coacerea pîinii.În urma înlocuirii vechilor cuptoare cu alte noi de tip tunel,cu
încălzire electrică,a devenit posibilă şi crearea la toate întreprinderile a unui mediu de muncă adecvat din punct
de vedere ecologic.
Ca urmare a reconstrucţiilor succesive a fabricilor nr.1 şi nr.4,precum şi a construirii noilor fabrici nr.2,nr.3 şi
fabricii de paste făinoase,combinatul a devenit o întreprindere modernă a industriei de panificaţie din Republica
Moldova.
La 1 iulie 1999,combinatul devine întreprindere de arendă,iar de la 15 august 1995,”Franzeluţa” este
transformată în societate pe acţiuni cu proprietate mixtă,56% din capitalul statutar constituind aportul statului.
În anul 2001 a fost pusă temelia organizării reale a întreprinderii,conform cerinţelor internaţionale de calitate,care
a dat posibilităţi mai mari în vederea exportului şi eficienţei activităţii întreprinderii.Această temelie se numeşte
ISO 9001-2000-sistem de management al calităţii şi sistemul „20 de Keys”-sistem de îmbunătăţire continuu a
calităţii.
Toată producţia este certificată în Sistemul Naţional de Certificare al Departamentului „Moldova-Standart” şi de
Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova,ceea ce contribuie la protecţia intereselor consumatorilor şi alegerea
justă a lor.
S.A.”Franzeluţa” pentru calitatea produselor fabricate a fost decorată cu următoarele premii internaţionale:
• „International Gold Star for Quality”,Elveţia,Geneva,1999
• „International Platinum Star for Quality”,Spania,Madrid,2000
• „Arch of Europe for Quality and Technology Diamond Category”,Germania,2001

3
Astăzi Combinatul de panificaţie din Chişinău „Franzeluţa” reprezintă o societate pe acţiuni,ce include 4 fabrici
moderne de pîine,fabrica de paste făinoase înzestrată cu echipament „Briuler” şi „Bassano”,complex eneregetic
cu instalaţie modernă de producere a bioxidului de carbon a firmei daneze „Union Engineering”,ateliere
mecanice experimentale,o reţea de magazine specializate ale firmei.
S.A.”Franzeluţa”este specializată în fabricarea,comercializarea cu ridicata şi cu amănuntul a diverselor
sortimente de produse de panificaţie,patiserie,cofetărie şi a pastelor făinoase.Gama sortimentală a produselor
prezintă un diapazon larg.S.A.”Franzeluţa”propune un sortiment de peste 600 de produse,care include pîine şi
produse de panificaţie,produse de patiserie,paste făinoase,bioxid de carbon.Trebuie de meniţionat faptul că
sortimentul de produse permanent se reînnoieşte.Numai în anul 2007 au fost introduse mai bine de 90 de feluri de
produse noi,ceea ce vorbeşte despre lucrul peramanent în domeniul perfecţionării sortimentului.În viitor se
prevede continuarea cu aceleaşi ritmuri a acestui lucru,îmbunătăţirea produselor cu diferite adausuri,ce sporesc
valoarea nutritivă a lor.Ingredientele naturale folosite la prepararea produselor,condiţiile igienice de păstrare şi
deutilizare a materiei prime protejează consumatorul,oferindu-i totodată posibilitatea de a a alege.Pe lîngă
aceasta S.A.”Franzeluţa” produce utilaj experimental şi diferite construcţii metalice.

4
I.Caracteristica generală a întreprinderii

1.1 Evoluția și caracteristica generală a întreprinderii S.A.”Franzeluţa”


Denumirea Societații pe acțiuni:Societatea pe acțiuni de tip deschis cu denumirea de
firmă.Societatea pe acțiuni ”Combinatul de pîine Franzeluța din Chișinau” este un agent economic în
formă de societate pe acțiuni de tip deschis.Societatea capătă toate drepturile de persoană juridică din
momentul înregistrării ei la Camera Înregistrării de Stat,inclusiv ale celor ce țin de terenul aferent și
este fontată pe un termen nedeterminat.Societatea este persoană juridică și își desfașoara activitatea în
conformitate cu legislația Republicii Moldova și prezentul Statut.
Sediul Societații:MD 2032,Republica Moldova,or.Chișinau,str.Sarmisegetusa 30.
Societatea dispune de independent juridică,comercială,financiară și organizațională.Are
denumire,bilanț independent,conturi de bănci,sigiliu,ștampile cu antet și blanchete cu denumirea
sa,marcă comercială ,etc.
Contacte: Fax: 52-81-65 ,Tel: 55-14-45
Drepturile societații:
 de a efectua din numele său tranzacții pe piața internă și cea externă ;
 de a procura și de a înstrăina patrimonial în modul stabilit ,inclusiv dreptul la
proprietate industrială ori alte drepturi,ce au valoare estimativă;
 de a înființa întreprinderi afiliate și societați dependente,filiale și reprezentanțe în
Republica Moldova și în stăinătate;
 de a participa folosind propriul patrimoniu la activitatea altor agenți economici și a
asociaților acestora,inclusiv străini;
 de a depune în gaj propriul patrimoniu ,de a prezenta alte garanții;
 de a folosi în activitatea sa ,în conformitate cu legislația,diverse categorii de
resurse,inclusiv naturale;
 de a deschide conturi bancare pe teritoriul Republicii Moldova și în străinătate;
 de a determina de sinestătător prețul la producție și tarifele la servicii,dacă altceva nu
este prevăzut în legislație;
 de a angaja și a concedia lucrătorii,de a remunera munca lor conform legislației muncii;
 de a participa la relații economice externe ,de a efectua operațiuni valutare în modul
stabilit de legislație;
Pentru asigurarea activitații sale Societatea adoptă regulamente interne.Filialele și reprezentanțele
societații nu sunt persoane juridice și activează din numele societații în baza regulamentelor
aprobate.Relațiile de muncă în societate sunt reglementate de contractul colectiv de muncă și de
contractele de muncă individuale.
5
Salarizarea angajaților societații este efectuată în modul stabilit de legislația muncii.Asigurarea socială
și protectia angajaților societații se efectuează în conformitate cu legislația în vigoare.
Genul de activitate: Scopul creării societații constituie activitatea de producere a produselor
alimentare de primă necesitate,obținerea venitului în baza acestei activitați.Direcțiile principale de
activitate ale societații sunt:
 aprovizionarea populației cu produse de panificație;
 producerea unei game variate de produse de patiserie;
 asigurarea și garantarea calității produselor;
Structura organizatorică a întreprinderii

1.2 În structura S.A.”Franzeluța” se include:


Fabrica de pîine nr.1
Fondată în anul 1947,în rezultatul reconstrucției brutăriei private.În anul 1955 s-a dat în exploatare
secția de producere a covrigilor și pesmeților.În prezent,fabrica de pîine dispune de 7 linii în flux cu
capacitate de producere de 118 tone pe zi,două din care sunt destinate fabricării produselor de
covrigărie,precum și de o secție pentru fabricarea produselor de patiserie.Fabrica se specializează în
producerea sortimentului de pîine din făină de secară,precum și în asortimentul bogat de produse de
covrigărie:covrigi,covrigei,covrigei uscați de diferite mărimi și forme.Pe lîngă aceasta,aici,din aluat
pentru covrigei,se fabrică produse originale sub formă de coșulețe,cu porumbei sau fără.
Fabrica de pîine nr.2
Dată în exploatare în luna decembrie a anului 1973.Capacitatea de producere a fabricii de pîine este de
135 tone pe zi.În anul 1975 i s-a conferit titlul de ”Întreprindere de nivel înalt”,datorită introducerii
schemelor tehnologice avansate de producere.La etapa actuală ,la fabrică funcționează 6 linii,care
asigură un flux neîntrerupt de pîine.În secția de patiserie a fabricii de pîine se produc chifle
mărunte.Fabrica se bazează pe tehnologiile clasice,verificate în timp,de asemenea se introduc noi
tehnologii,conform cerințelor consumatorilor.
Fabrica de pîine nr.3
Fondată în anul 1980,este alcătuită din secția de panificație și cofetărie.Secția de panificație este dotată
cu 3 linii complex-mecanizate în flux pentru fabricarea pîinii și 2 linii pentru fabricarea produselor de
patiserie,inclusiv a sortimentelor produse împletite și a produselor cu destinație dietetică.Secția de
cofetarie dispune de utilaj modern și de cadre calificate pentru fabricarea pînă la 8 tone de produse de
cofetărie pe zi:torturi,prăjituri,rulade,biscuiți ş.a.Aici se pot comanda produse de cofetărie pentru
ceremonii,cu inscripții și prezentări la dorința clientului.

6
Fabrica de pîine nr.4
A fost întemeiată în anul 1956.După reconstrucție și numeroase reutilări,fabrica de pîine numără 5 linii
complex-mecanizate în flux pentru fabricarea diverselor produse de panificație.O particularitate
distinctivă a acestei fabrici de pîine este secția de fabricare a produselor din vafe,echipată cu linii
moderne germane ”Nagema”- pentru coacerea foilor crocante din vafe și ”Jupiter” – pentru fabricarea
conurilor și cornetelor din vafe.Secția produse din vafe lansează peste 40 de denumiri de produse din
vafe : torturi,prăjituri,napolitane,conuri și cornete,care au fost înalt apreciate de către cumpărători atît
pe piata internă,cît și pe cea externă.De asemenea ,aici se fabrică bomboane și figurine din glazură de
ciocolată.
Fabrica de paste făinoase
Dată în exploatare în anul 1975.este înzestrată cu linii tehnologice moderne a firmelor europene
recunoscute ”Buhler”,”Bossano”,”Dominioni”.Pastele făinoase de tip ”spagheti” și cele tăiate scurt de
diverse forme (cornișoare,tăieței,figurine și macaroane pentru supă),sunt ambalate la automatele firmei
”Zamboni”,în ambalaj atractiv de peliculă de polipropilenă și carton.În anul 1985 a fost fondată secția
de cofetărie,care dispune de 2 linii în flux pentru fabricarea turtelor dulci și a biscuiților,cu capacitatea
generală de producere de 1,6 mii tone pe an.În anul 2005 a fost instalată o linie de fabricare a
fursecurilor și o linie de filtrare și îmbuteliere a apei potabile.La fabrică se produc astfel de concentrate
alimentare,precum: muelsi și 2 tipuri de amestecuri pentru blinii și blinele.
Complexul energetic
În anul 1998 ,pentru prima dată în Republica Moldova a fost organizată producerea bioxidului de
carbon alimentar cu ajutorul utilajului firmei daneze ”Union”.Bioxidul de carbon se utilizează în
diferite domenii:la gazificarea băuturilor nealcoolice,apei minerale,berii,șampaniei și a vinurilor
spumoase,precum și la executarea lucrărilor de sudare și în alte ramuri.De asemenea,se fabrică și
gheaţă uscată – bioxid de carbon în stare solidă,folosit în scopuri de congelare.Complexul energetic
produce și vapori de aburi dens uscați,întrebuințați la umectarea cu aburi a produselor de panificație,în
calitate de agent termic și pentru sterilizare.
Ateliere experimentale mecanice
Au fost întemeiate în 1977.Atelierele experimentale mecanice prestează următoarele servicii:
echipează secțiile,desfășoară controale tehnice,reparații capitale a utilajului,acordă ajutor
tehnic,efectuează lucrări de montaj.În plus,atelierele produc utilaj nestandart.Deseori,în baza
comenzilor,fabrică o gamă largă de agregate și echipament pentru diverse întreprinderi de profil.

7
Laboratorul central
Laboratorul este acreditat în sistemul național de certificare pentru competență tehnică și în
conformitatea cerințelor ISO 17025:2002. Specialiștii acestui laborator țin cont de interesele
consumatorului –efectuează încercări de certificare și control periodic al producției fabricate,precum și
a materiei prime folosite pentru producerea ei,garantînd,astfel,calitatea producției. Aici se elaborează
acte normative și rețete pentru tipurile noi de produse.
Comerțul de firmă
Începînd cu anul 1988,combinatul de panificație deține dreptul de a-și crea rețeaua comercială
proprie.În prezent,în Republică activează 36 puncte specializate de comerț.Personalul comerțului al
firmei ”Franzeluța” oferă permanent consultații de înaltă calificare în ceea ce privește sortimentul
fabricat la S.A.” Franzeluța”.Tot aici se pot comanda produse de panificație și cofetărie pentru
ceremonii familiare.În acest sortiment se include:
 diferite tipuri de pîine (grîu,secară,soiuri de pîine cu adaosuri utile) ,produse de
panificație (brioșe,biscuiți,role),paste (spaghete,lasagna,fidea,tăiței în formă de articol)
 produse de patiserie (plăcinte,prăjituri,cifrele rolls,napolitane),bomboane și
ciocolate,prăjituri,cookie-uri,file,apă potabilă și minerală,alimente de dioxid de carbon
în formă gazoasă și solidă,produse pentru concediu (cadouri de Crăciun,colecții de Paști
și de Crăciun),fast-food (aluat congelat,cereale,pîine Cvas uscate).

1.3 Tehnologii
La întreprindere sunt utilizate tehnologii europene de vîrf,de exemplu,la paste făinoase-
”Vazzapo”,”ViYeg”,”Bottyush”,la cele producătoare de dioxid de carbon –”Uniunea”,linie de
ambalare ”Zamboni”,soba ”BN-25”,”BN-50”,”Gostol”,”Bongard”,”Riello”.
1.4 Premii
S.A.”Franzeluța”este un participant permanent de importante expoziții internaționale,regionale și
ramurale.Producția a fost prezentată în Germania,București,Bulgaria,St.Petersburg,Moscova şi
Kiev.Ca rezultat al participării la concursuri de degustare și expoziții,S.A.”Franzeluța” a fost premiată
și medaliată pentru un gust excelent și produse de înaltă calitate.Deci,în 1999,la Geneva,compania a
primit premiul ”International Gold Star For Quality”,și apoi în 2000 la Madrid ”International Platinum
Star For Quality”,în anul 2001 ”Arch Of Europe For Quality And Technology Diamond Category”,în
anul 2002 și în 2005,combinatul a primit Premiul Republicii Moldova,pentru realizări în domeniul
calitații și în 2003 a primit titlul de ”Marca comercială-2003-Mercuriul de Aur”.

8
1.5 Colaborări,zone aprovizionate
S.A.”Franzeluța” colaborează cu peste 2000 de clienți din Chișinău și Republică.70% din produse sunt
vîndute în Chișinău și 30% în teritoriul țării.Producția de S.A.”Franzeluța”este apreciată și respectată
și în străinătate.Zonele geografice aprovizionate sunt:Canada,Germania,Istrael,Statele Unite ale
Americii,Grecia,Franța,Romania,Estonia,Irlanda.Exportul de produse este în continuă creștere,în
2008,exporturile s-au ridicat la 22,025 mii lei,apoi,în 2009,a crescut la 22,307 mii lei.
1.6 Acte de bază
De asemenea ,am studiat documentele de bază care reglementează funcționarea întreprinderii.Acestea
sunt:
 Cartea S.A”Franzeluța”
 Contractul colectiv de muncă S.A.”Franzeluța”
 Codul Muncii (pentru secția cadre)
 Monitorul oficial (pentru contabilitate)
Pentru a explora statutul întreprinderii m-am familiarizat cu forma organizatorico-
juridică a întreprinderii în conformitate cu forma de proprietate:
 În 01.07.1991 compania a devenit întreprindere de arendă
 În august 1995 compania a devenit societate pe acțiuni de tip deschis
Franzeluța este considerată întreprindere cu capital mixt,așa cum 52.48% aparțin
statului,42.93% -persoanelor fizice, iar 3.96% -Primăriei Chișinău.În acest moment
valoarea nominală pe o acțiune este de 20 de lei,prețul fiind stabilit în 1995.De
gestionarea finanțelor întreprinderii are dreptul doar directorul general al combinatului.
Directorul general va numi o instanță mai mare,în acest caz,Ministerul Industriei
Alimentare.Pîna în prezent directorul general este domnul Cojocaru Victor.

1.7 Tehnologiile de fabricare a produselor de panificatie


SA "Franzeluta" fabrica paine si produse de franzelarie conform diferitor tehnologii de preparare a aluatului,
alese in dependenta de tipul si de reteta produsului finit. La intreprindere se practica tehnologia clasica de
preparare a aluatului, cu fermentarea deplina a plamadelii si a aluatului, care contribuie la ameliorarea
calitatii structurale a glutenului din aluat si conditioneaza obtinerea painii cu o porozitate mai dezvoltata, cu
un continut mai bogat de substante, de care depind aroma si gustul produselor.

Sortimentele din faina de secara si amestec secara-grau se fabrica conform tehnologiei clasice, prin metoda
"cu opareala", care reda painii un miros caracteristic si contribuie la pastrarea prospetimii sale un timp mai
indelungat.

9
Taking into account the fact that the natural environment of the Republic of Moldova is characterized by
low content of iodine in the vegetable products, and that the problem of iodine-deficiency diseases
prophylaxis is very critical,Tinand cont de faptul, ca mediul naturii Republicii Moldova se caracterizeaza
printr-un continut scazut de iod in produsele de origine vegetala si ca problema profilaxiei bolilor cauzate de
lipsa iodului este foarte acuta, la intreprinderile SA "Franzeluta" toate produsele de panificatie sunt
imbogatite cu iod.
Tehnologia fabricarii produselor de covrigarie
Produsele de covrigarie se fabrica la liniile moderne complexe-mecanizate, cu capacitatea de producere pana
la 8 tone pe zi. In procesul fabricarii se respecta toate cerintele tehnologice si toti parametrii specifici.
Produsele se prepara numai din ingrediente naturale, despre continutul carora puteti afla citind marcajul de
pe ambalaj.
Tehnologia fabricarii turtelor dulci
Turtele dulci se fabrica conform diferitor tehnologii: prin metoda bruta si prin metoda de oparire. Se fabrica
cu umplutura sau fara umplutura, figurine comercializate cu bucata si comercializate în vrac sau
preambalate. Turtele dulci comercializate cu bucata se modeleaza manual, cele comercializate în vrac sau în
pungi - linii mecanizate in flux, cu capacitatea de producere pana la 4 tone in 24 de ore. Toata productia se
fabrica din materii prime naturale, cu respectarea stricta a cerintelor tehnologice si a parametrilor.
Tehnologiile de fabricare a pastelor fainoase
Pastele fainoase se produc pe liniile renumitelor firme europene: "Dominioni", "Bossano" si "Buhler", cu
respectarea tuturor cerintelor tehnologice necesare pentru obtinerea produsului calitativ, din materii prime
naturale, fara folosirea aditivilor artificiali si a colorantilor. Productia este ambalata la automatele firmei
"Zamboni" intr-un ambalaj expresiv modern din carton sau polipropilena.
Tehnologiile de fabricare a produselor din vafe
Produsele din vafe fabricate la SA Franzeluta intotdeauna au fost deosebit de fine, crocante si gustoase. La
intreprindere se produc atat torturi din vafe de diferite greutati, cat si conuri si cornete din vafe. Torturile,
conurile si cornetele din vafe se fabrica la liniile mecanizate in flux continuu de origine germana NAGEMA
si WALTER.
Tehnologiile de fabricare a bomboanelor
Specialistii intreprinderii au elaborat multe retete originale pentru bomboane fabricate atat la linii in flux
continuu, cat si modelate manual. In sortiment sunt bomboane cu diferita compozitie si cele mai gustoase
umpluturi: cu halva, arahide, stafide, glazurate cu glazura de ciocolata, precum si bomboane pe baza de nuci
si caramela.

10
2. Sistemul managerial al S.A.”Franzeluţa”
În cadrul sistemului managerial al S.A.”Franzeluţa”intră urmatoarele departamente: departamentul de
salarizare şi administrare de personal,organele de conducere,departamentul de
marketing,departamentul de automatizare şi control,departamentul de logistică,departamentul finanţe
şi contabilitate.
2.1 Departamentul de salarizare şi administrare de personal
Departamentul de salarizare şi administrare de personal este o subdiviziune structurală
independentă.Departamentul este administrat de către Directorul General.Structura şi personalul
departamentului sunt aprobate de către Directorul General,în funcţie de condiţiile şi caracteristicile de
producţie,precum şi volumul de lucru repartizat la departament.
Sarcinile principale: Remunerarea angajaţilor,îmbunătaţirea continuă a productivităţii,controlul
cheltuielilor de salarizare,utilizarea eficientă a resurselor umane,reglementarea şi organizarea muncii.
Guvernul personalului de panificaţie se compune din 18 departamente şi unitaţi în valoare totală de
185 de persoane.Sarcina principală de formare a structurii de gestionare necesită o structură adecvată
pentru organizarea obiectivelor pe care aceasta urmăreşte să pună în aplicare.
Bunăstarea şi dezvoltarea completă a tuturor membrilor societăţii determină cel puţin două scopuri la
orice activitate de panificaţie: satisfacerea necesităţilor populaţiei cu produse,maximizarea
beneficiilor economice pentru dezvoltarea întreprinderii.
Între aceste obiective există e contradicţie,pentru că realizarea lor nu poate avea loc în acelaşi timp şi
prevelează unul pe altul.Eliminarea acestor contradicţii apărute pot avea loc prin crearea personalului
de conducere,care include toate brutăriile din oraş.
2.2 Departamentul de marketing
Departamentul este o subdiviziune al S.A.”Franzeluţa”.Lucrul acestui departament este direcţionat
spre acordare de asistenţă practică pentru membrii companiei pentru a rezolva întrebările referitor la
asigurarea procesului de lansare a producţiei,condiţiile cele mai eficiente de vinzare,tranzactiile
profitabile.Activităţile acestui departament sunt controlate de către întreprindere.
Principalele funcţii de marketing ale companiei:
 Elaborarea şi analiza informaţiei despre cumpărătorii produselor de panificaţie;
 Analiza informaţiei despre concurenţii cheie,atît indicatori cantitativi,cît şi calitativi de
producţie realizate de concurenţi;
 Studiul indicatorilor cantitativi şi calitativi a produselor de panificaţie principali şi
gradul de consum;
 Analiza pieţii interne şi externe;
 Studiul de stabilire a preţurilor în Moldova şi peste hotare;
11
 Căutare de rezerve,pentru a reduce costul la produsele competitive:
 Achiziţionare de materii prime mai ieftine;
 Calculul şi înregistrarea unui credit comercial;
 Încheierea contractelor şi monitorizarea utilizării acestora;
 Elaborarea unor planuri strategice ale întreprinderii în ceea ce priveşte activităţile de
marketing;
 Promovarea vînzărilor de produse care vor facilita stabilirea unor relatii comerciale pe
termen lung;
 Să participe la dezvoltarea unui program a companiei:în producţie,reconstrucţia şi
dezvoltarea de noi produse;
 Dezvoltarea de propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii de marketing;
 Elaborarea şi implimentarea planurilor pentru activităţi promoţionale;organizarea şi
participarea la expoziţii,tîrguri,prezentări şi alte evenimente,inclusiv internaţionale;
 Organizarea schimbului de experienţă în ceea ce priveşte activităţile de marketing cu
alte întreprinderi şi companii din Moldova şi din străinătate;
 Determinarea nevoii de materii prime necesare de panificaţie pentru un
an,trimestru,lună;
 Căutarea de furnizori de materii prime şi încheierea unor contracte cu furnizorii;
 Controlul de primirea la timp a materiilor prime;
 Asigurarea cu informaţii referitoare la marketingul întreprinderii,a conducerii şi a
specialiştilor întreprinderii;
 Asigurarea financiară şi economică a intereselor combinatului de panificaţie în cadrul
contractelor încheiate;
 Aducerea la cunoştinţă a specialiştilor combinatului de panificaţie cu elementele de
bază ale activităţilor de marketing;
2.3 Departamentul de automatizare şi control
Este o subdiviziune structurală independentă a combinatului de panificaţie din oraşul Chişinău.Constă
din :
 Şef de departament;
 Şef adjunct;
 Inginer-programator;
 Inginer electronist-service;
 Electrician;
 Operator calculator;

12
2.4 Departamentul de logistică
Departamentul de logistică coordonează lanţul : aprovizionare,gestiune şi livrare; asigurînd astfel
livrarea comenzilor într-un interval optim.Departamentul de aprovizionare este responsabil de
obţinerea materialelor şi a componentelor necesare,de calitate şi în cantitatea necesară şi cu cele mai
mici costuri posibile.Unul dintre obiectivele principale ale departamentului este accelerarea
aprovizionării de resurse materiale,îmbunătăţirea spaţiului de depozitare.De asemenea departamentul
de logistică încheie contracte cu furnizorii de materii prime din numele conducerii de panificaţie.
2.4 Departamentul finanţe şi contabilitate
Acest departament este o unitate structurală independentă,care este condus de către contabilul-
şef.Structura şi personalul din departamentul de finanţe şi contabilitate sunt aprobate de către
managerul general,în funcţie de condiţiile şi caracteristicile de producţie,precum şi volumul de lucru
repartizat în departament.

13
3. Mediul de marketing

“Franzeluța” S.A. cu bucurie propune un sortiment vast de produse:

 Diferite sortimente de pâine (de grîu, de secară)

 Produse de franzelărie (rulade, chifle, franzeluţe)

 Paste făinoase cu adaosuri şi fără (spaghete, cornişoare, fidea, tăiţei, figurine)

 Produse de cofetărie: torturi, prăjituri, rulade, produse din vafe, bomboane şi

figurine din ciocolată, zefir

 Produse de covrigărie dulci şi sărate, pesmeţi

 Turte dulci, biscuiţi, checuri, produse foietaj

 Produse de preparare rapidă (aluat rapid congelat, muesli, semifabricat pentru


blinii

si blinele, cvas uscat de pâine)

 Produse de sărbători (cadouri de Paşti, de Crăciun)

 Apă potabilă carbogazoasă

 Bioxid de carbon alimentar în stare gazoasă şi solidă

Puncte forte
• datorită produselor şi preţurilor atractive întreprinderea se bucură de o imagine favorabilă;
• datorită sortimentului mare al produselor sale întreprinderea își are numărul său de clienți fideli;
• numar mare de clienți, (aproape 70% de produse sînt comercializate în Chișinău și 30 % în republică);
• întreprinderea ete foarte cunoscută și peste hotarele republicii
• din anul 1988 a obținut dreptul de creare a rețelei comerciale proprii(în prezent în republică există 36 puncte
specializate de comerț;
• are 4 fabrici moderne de pîine și rețea mare de magazine;
• toate produsele întreprinderii sînt îmbogățite cu iod,ceea ce permite micșorarea bolelor provocate din cauza lipsei
iodului în produsele de origine vegetală ceea ce azi e foarte actual;etc;
• tehnologii performante-duce la mărirea calității produselor,rapiditate a procesului de producere.

Puncte Slabe
• materia primă nu întodeauna este de calitate și în cantități suficiente pentru a putea produce, în cazul factorilor
naturali;
• lipsa materiei prime proprii, duce la necesitatea de achiziționare de la furnizori ceea ce în unele situații poate duce la
stoparea procesului de producție din cauza întîmplarilor neplanificate;
• exteriorul întreprinderii necesită reparație ceea ce poate crea impresia consumatorilor că întreprinderea nu dispune de
bani suficienți;

Oportunitati
• pătrunderea pe noi pieţe de desfacere;
• găsirea unor noi surse de materii prime, calitative şi ieftine;
• extinderea nomenclatorului de poduse oferite;
• existenţa cererii de noi produse pe pieţile existente;
• existenţa cererii produselor companiei pe noi pieţe de desfacere;
• posibilităţi de încheiere a unor alianţe, acorduri etc. avantajoase cu diverse companii din străinătate.

Pericole
• costul materiei prime e în creștere;
• apariția unor noi rivali pe piață;
• modificarea legislației cu privire la impozitele pe venit;
• intrarea într-o perioadă de recesiune economică sau chiar criză atît la nivel național cît și internațional;
• ce tin de achiziționarea materiei prime fie legate de lipsa furnizorilor sau refuzul acetsora de a livra materia primă;
• schimbări demografice nefavorabile;
• schimbări ale nevoilor, gusturilor sau preferinţelor clienţilor sau creșterea cererii produselor substituibile;
• creştere mai lentă, stagnare sau chiar recesiune a pieţei;
• schimbări legislative restrictive cu caracter nefavorabil.

Micromediul de marketing
Furnizori^

SA „Franzeluţa” achiziţionează
făină şi grîu alimentar
de la agenţi economici autohtoni şi importatori.

Alte materii prime Consum anual, kg


zahăr cristal 1 700 000
grăsime vegetală t/topire 32-35°C 75 000
grăsime vegetală t/topire 36-39°C 75 000
grăsime vegetală pentru creme de napolitane 145 000
grăsime vegetală "Ariba Soft" 20 000
ulei de palmier 95 000
margarină "Мolocinâi" 82% 84 000
margarină pentri foitaj 82% 175 000
margarină 80% 20 000
drojdii comprimate "Тradiţionali" 540 000
drojdii comprimate "Аctive" 130 000
miez de nuci 1/4 şi 1/8 de miez 18 000
vişină în suc propriu 24 000
malţ de secară 77 000
unt de vacă ţărănesc 120 000
melasă de porumb maltozică 62 000
melasă de porumb caramelizată 1 000

Venituri rezultate din


acţiuni profitabile pe
piaţă
Resurse fizice
construcţii,
echipamente, materii
Resurse prime, materiale
financiare Resurse tehnologice,
cash, linii de credit, loialitatea
capacitate de plată, consumatorilor,
manageri, specialişti,
atractivitatea reputaţia, reacţia la
acţiunilor.
executanţi schimbările pieţei

Resurse organizaţionale
sistemul informaţional,
controlul calităţii, proceduri
folosite, perfecţionarea
personalului
Surse financiare externe

POLITICI DE MARKETING

Politica de Produs

Sortimentul S.A.”Franzeluţa” poate fi grupat în 5 grupe generale de produse:

 Pîine şi produse de panificaţie


 pîine din secară

 pîine din făină de grîu de calitatea II(masa > 500 g)

 pîine din făină de grîu de calitatea I(masa > 500 g)

 pîine din făină de grîu de calitatea superioară(masa > 500 g)

 produse de patiserie din făină de grîu de calitatea II(masa <= 500 g)


 produse de patiserie din făină de grîu de calitatea I(masa <= 500 g)
 produse de patiserie din făină de grîu de calitatea superioară (masa<=
500g)
 covrigei
 produse de cozonac
 pesmeţi,friganele,pîiniuţă uscată
 pine şi produse de panificaţie dietice
 pateuri,gogoaşe,plăcinte
● Produse de cofetărie

 turte dulci
 biscuiţi
 torte
 napoletane
 prăjituri
 checuri
 rulade
 dulciuri orientale
 ciocolată şi produse din ciocolată
● Produse de paste făinoase

 fidea
 tăiţei
 paste făinoase figure
 cornişoare
● CO2

● Alte produse

Atributele produsului constituie acele caracteristici ale produsului care îl fac atractivpentru
client şi care trebuie permanent studiate şi îmbunătăţite:calitatea,design-
ul,ambalajul,marca,dimensiunile,culoarea.

Calitatea înaltă este preţuită de cumpărători şi contribuie la sporirea imaginii produselor în


lupta concurenţială.Prosperitatea vînzărilor depinde direct de ridicarea calităţii
produselor.Reputaţia S.A.”Franzeluţa” este anume calitatea înaltă a produselor.Sarcina Secţiei
de aprovizionare este de a asigura achiziţiile de materie primă de înaltă calitate.Este necesar de
diversificat comenzile de materie primă:pentru export şi pentru piaţa internă,pentru covrigi şi
paste făinoase.

Ambalajul îndeplineşte 2 funcţii_de protecţie şi de promovare.Protecţia este necesară şi


esenţială pentru majoritatea produselor.Ambalajul este”vînzătorul mut” al produsului.

Politica de Preţ

Formarea preţurilor este un process destul de dificil,întrucît trebuie să se ţină cont de


interesele contradictorii ale producătorului şi consumatorului,să se găsească soluţii de
compromises pentru ambele părţi.Preţurile se determină,de regulă,astfel încît să acopere
cheltuielile de producţie,distribuţie,vînzare. Principala sarcină a politicii de preţ este asigurarea
profitabilităţii producţiei şi cererea produsului pe piaţă.

Un preţ aparte la produsele de cofetărie,paste făinoase şi covrigărie au clienţii din grupa


Distribuitori şi reţeaua”Metro”,avînd reducere de la 0,8% pînă la 5% de la preţul de
bază,îndeplinind anumite condiţii de volume de realizare.Contractele de distribuţie sunt
încheiate doar cu personae de încredere care au arătat pe parcursul anilor îndeplinirea totală a
obligaţiunilor contractuale.

Politica de distribuţie

Politica de distribuţie prezintă activitatea care generează canalele de distribuţie către client
şi metodele de comunicare cu clienţii.

Principalele volume de vînzări se efectuează pe piaţa municipiului.

Magazinele specializate a S.A.”Franzeluţa” îndeplinesc nu numai rolul de realizare a


producţiei,ci şi rolul de promovare,recepţionare a modificărilor pe piaţă,crearea imaginii firmei.

Distribuitorii sunt intermediarii între Combinat şi consumatori.Prin intermediul lor produsele


sunt realizate pe teritoriul Republicii.

S.A."Franzeluţa" colaborează cu peste 2000 clienţi din Chişinău şi Republică.

Analiza efectuată demonstrează,că 75% din producţie se comercializează în Chişinău şi 25


% în Republică.

Produsele sunt cunoscute şi peste hotarele republicii. Geografia largă a livrărilor–


Germania,Canada,Italia,USA,Grecia,Portugalia,România, Estonia,Irlanda caracterizează pe
deplin succesul de care se bucură produsele.Exportul producţiei este în permanentă
creştere.Dacă în anul 2006 olumul exportului a constituit 787 tone,apoi în anul 2006 volumul
exportului a crescut pînă la 1 238 tone în valoare de 1 034 540 EURO.
Politica de promovare

Politica de promovare cuprinde:

● publicitatea-activităţile de prezentare şi promovare a produselor


● promovarea vînzării-totalitatea modalităţilor de a atrage cumpărătorii

● relaţiile cu publicul-realizări în mass-media sau de persoane responsabile

● vînzările-demonstraţii vînzări,tărguri,expoziţii

Intermediari
Distribuitorii sunt intermediarii între Combinat şi consumatori.Prin intermediul lor produsele sunt realizate pe
teritoriul Republicii S.A."Franzeluţa" colaborează cu peste 2000 clienţi din Chişinău şi Republică. Analiza efectuată
demonstrează,că 75% din producţie se comercializează în Chişinău şi 25 % în Republică.
Clienti
Întreprinderea foarte minuțios își alege clienții,cercetează foart bine preferințele consumatorilor și dispune de
informații destul de utile ce fac realizarea activității la nivel înalt.
Concurentii
Acestea sunt companii de la care clienţii ar putea cumpăra cu uşurinţă în loc sa cumpere aceleaşi produse de la
întreprindere şi din acest motiv, concurenţa cea mai intensă este din aceasta direcţie. În această categorie pot fi plasați:
BRUTARIE-COJUHARI I.I.(pîine și produse de panificație; CAMERTON S.A.(pîine și produse de panificație);
CEREALE-VULCANEȘTI S.A.(pîine și produse de panificație); COLOMBUS S.R.L.(Covrigi), COOPERATIVA
DE CONSUM MUN. CHISINAU(pâine și produse de panificație), ETOLAUR S.R.L.(pâine și produse de pnificație),
DORIANIS S.R.L. etc.

Macromediul
Mediul Economic]

Specificul companiei permite de a avea o piaţă stabilă de comercializare a producţiei.

Pe plan naţional acestea sunt: Municipiul Chişinău, piaţa republicii.


Pe plan internațional se numără:

 Germania-75%

 România-10%

 Canada-5,5%

 SUA- 3,7%

 Estonia- 2,3%

 Irlanda- 1,8%

 Altele-1,7%
Germania
România
Canada
SUA
Estonia
Irlanda
Altele

EXPORT

Produsele noastre sunt cunoscute si peste hotarele republicii. Geografia larga a livrărilor – Germania, Canada,
Italia, USA, Grecia, Portugalia, Romania, Estonia, Irlanda, Spania, Australia caracterizeaza pe deplin succesul de
care se bucura produsele noastre. Exportul productiei este in permanenta crestere.

Distribuitori în Republica Moldova: Distribuitori de peste hotare:

SRL "VOLTAJ COM" "RUSSISCHER MARKT"-Germania, Italia, Grecia, Irlanda

SRL "ALIOCOR LT" "GRINBERG" -SUA ,Canada,Iordania,Australia

SRL "MINILIS GRUP" "FAST PLUS"-Romania ,Bucuresti

SA "INCOMLAC" "NOVOTECH" -Romania,Peatra Neamt

SRL "RAMAIANA" "MAI SERV"-Romania,Bucuresti

ÎI "CEBANIUC’’ "BUCURIA PRIM"-Romania,Iasi

SRL "SKAAT-5M" "BULINTERCOMERCE"-Bulgaria

SRL "IARMAL-COM" "ESTINVAIT"-Estonia

SRL "FISAVRU" SRL "EXTRA-EXPRESS"

In momentul crizei economice întreprinderea a activat și nu au avut loc stopări ale procesului de producție,astfel din
cauza crizei au crescut cheltuielele de producerea ceea ce a dus la modificarea nivelurilor prețurilor. La fel observăm
că cu cît prețurile sînt mai joase cu atît aceasta afectează negativ situația întreprinderii.Cu cît situația consumatorilor
adică veniturile lor sînt mai mari cu atît cresc și profiturile întreprinderii deoarece se majorează consumurile.
Mediul Natural
Acest mediu influențează foarte mult activitatea companiei date, deoarece în cazul ploilor prea dese se poate produce
o umeditate foarte mare ceea ce nu permite creșterea grîului în canțități destul de mari, ceea ce ar însemna ca
întreprinderea nu va avea insuficiență de materie primă de bază, însă uneori acest factor poate duce la modificarea
calității materiei prime din cauza unor ploi prea mari care ar defecta grîul. Un alt factor natural ar putea fi seceta adică
lipsa ploilor ce ar duce la insuficiență de umiditate pentru dezvoltarea grîului ceea ce ar duce la cheltuieli suplimentare
și costisitoare pentru aprovizionarea materiei prime.
Mediul Juridic
Prin legislaţie se asigură un standard minimal al produselor, un control prin care acestea sînt vîndute, un
control al informaţiilor oferite consumatorilor, al preţurilor pentru condamnarea practicilor necinstite. De asemenea,
prin încurajarea şi protejarea concurenţei se asigură un nivel acceptabil al preţurilor. .Aceste legi influențează asupra
întreprinderii prin faptul că acestea creează cadrul lărgirii posibilităților de desfasurare a unei activități de Marketing
cît mai eficient pe piața internațională și reglementează desfășurarea activităților comerciale ale acestei întreprinderi,
însă acest factor influențează negativ deoarece delimitează anumite hotare și impune anumite bariere pentru activitatea
sa. De aceea Franzeluța foarte bine respectă aceste legi deoarece dorește sa evite unele pierderi si sancțiuni.

Mediul demografic

Tendințe în evoluția populației

Structura pe Speranța de
Anul Nr. Populatiei Genul sexe viață

Bărbați 47,9 64,57

2007 3581110 Femei 52,1 72,23

Bărbați 48,1 65,04

2008 3572703 Femei 51,9 72,56

Bărbați 48,1 65,55

2009 3567512 Femei 51,9 73,17

Bărbați 48,1 65,31

2010 3563695 Femei 51,9 73,37

Mediul economic

Principalii indicatori macroeconomici ai Republicii Moldova

Valoarea în preţuri curente 2008 în % 2009 în % 201


faţă de faţă de faţă
2008 2009 2010
2007 2008 200

PIB,mil.lei 37652 44754 53354 107,5 104,8 103

Volumul producţiei
20770,2 22370,7 26186,8 107,0 95,2 97,3
industriale, mil.lei

Producţia agricolă,
12688 13734 12550 100,8 98,9 76,9
mil.lei

Investiţii în capital
7796,5 10909,5 14935,9 121,4 123,0 119
fix, mil.lei

Vînzări de mărfuri cu
19487,7 23356,6 28304,0 105,3 106,9 108
amănuntul

Stocuri de mărfuri la
unităţile de comerţ, 2057,9 2685,1 3723,2 x x x
mil.lei

Servicii cu plată
prestate populaţiei, 8209,5 9964,0 11853,2 109,2 105,6 103
mil.lei

Export, mil.USD 1091,3 1051,6 1341,8 110,8 96,4 127

Import, mil.USD 2292,3 2693,2 3689,9 129,6 117,5 137

Deficitul balanţei
1201,0 1641,6 2348,1 153,3 136,7 143
comerciale, mil.USD

Salariul mediu lunar


al unui salariat din
1319 1697 2063 119,5 128,7 121
economia
naţională,lei

Salariul real al unui x x x 106,8 114,2 108


salariat, %

Numărul şomerilor
oficial înregistraţi, 21,7 20,4 18,9 103,3 93,7 92,8
mii personae

Mediul tehnologic

 Creează noi moduri de a satisface nevoile consumatorilor;

 Pot identifica și satisface nevoi latente;

 Modifică modelele cererii;

 Poate modifica natura concurenții;

Poate ajuta la identificarea de noi consumatori

Mediul politic

Legislația care supraveghează afacerile urmărește, în general, 3 obiective:

protejarea consumatorilor

- asigurarea cu produse și servicii

- controlarea modalităților de vînzare

- controlarea informațiilor oferite cumpărătorului d/e produsele achiziționate

protejarea concurenței

- sub forma patentelor

- înregistrarea mărcilor

protejarea societății

- protejează de substanțe narcotice, aditivi sintetici și alte substanțe toxice

Mediul instituțional

Organe şi instituţii naţionale ce marchează mediul legislativ al „Franzeluța” S.A :

 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alementare al Republicii Moldova;

 Administraţia Publică Centrală şi Locală;

 Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei (ANPC);

 Inspectoratul Fiscal Principal de Stat;

 Serviciul Sanitaro-Epidemiologic de Stat al Republicii Moldova;


 Departamentul ,,Moldova-Standard”;

 Ministerul Sănătăţii, al Economiei şi comerţului,

al Finanţelor etc.

 AGEPI.

CONCLUZII și RECOMANDĂRI

- Activitatea promoţională la întreprindere este una rudimentară. Se recomandă utilizarea în calitate de


mijloace de comunicare preponderent a reclamei televizate şi billboard-urilor pentru că pe acest segment ele
se dovedesc a fi cel mai eficiente.

- Atragerea investiţiilor străine, în special din ţările Uniunii Europene, ar soluţiona o parte din problemele
financiare ale companiei ,,Franzeluţa”. În acelaşi timp ar fi de dorit modernizarea viziunii de marketing al
secţiei, prin efectuarea unor perfecţionări ale personalului peste hotarele ţării.

- Un dezavantaj în imaginea întreprinderii, îl deţine faptul că majoritatea angajaţilor secţiei sunt vorbitori
de limba rusă, cunoscînd limba de stat destul de rău, cee ce are implicaţii destul de negative asupra politicii
promoţionale (diverse greşeli în informaţia prezentată pe pagina web a firmei, calchieri în mesajele destinate
consumatorilor etc.). Sugestia ar fi: perfecţionarea angajaţilor în privinţa nivelului de cunoaştere a limbii
române (ponderea vorbitorilor de l.română în totalul populaţiei, conform recensămîntului, fiind de 75,8%, de
unde rezultă că peste 70% din mesajele promoţionale trebuie să fie orientate către acest segment de
consumatori).

- În secţia de marketing a ,,Franzeluţa” S.A se fac foarte puţine cercetări de piaţă (şi acelea fiind
nereprezentative), ne mai vorbind despre o analiză periodică a mediului de marketing al întreprinderii. Aceste
deficienţe ale activităţii marketologilor survin, în general, din cauza lipsei resurselor financiare pentru analize
calitative, cît şi din cauza opticii de marketing ale cadrelor. O soluție ar fi implimentarea în cadrul
întreprinderii a unui sistem de analiză și evaluare a datelor firmei.

- Se recomandă să se lucreze mai mult asupra îmbunătăţirii imaginii întreprinderii pentru a schimba
atitudinea negativă a unor membri ai societăţii despre activitatea ei.